A şaptezecea săptămână a lui daniel

Daniel's Seventy Weeks
Data: 61-0806 | Durată: 2 oră 27 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc foarte mult, Frate Neville. Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să fiu înapoi aici în tabernacol din nou în această dimineaţă, să continui acest Mesaj măreţ pe care ne străduim să-l explicăm, această A Şaptezecea Săptămână a lui Daniel. Şi suntem fericiţi să vedem aşa de mulţi care s-au adunat în această zi caldă, şi totuşi ne pare rău că nu avem locurile de acomodare. Vezi oamenii care sunt aglomeraţi împreună în felul acela şi stau în jur, o face incomod. Şi ne fiind aşa de confortabili cum ar trebui să fiţi, o face greu pentru voi să înţelegeţi. Dar vom face tot ce putem să o facem repede.
E-1 Thank you, very much, Brother Neville. Good morning, friends. It’s a privilege to be back here in the tabernacle again this morning, to continue this great Message that we’re endeavoring to explain, this Seventieth Week Of Daniel. And we are happy to see so many that’s gathered out on this hot day, and yet we’re sorry that we do not have the seating room. See people that’s packed together like that and standing around, it makes it unhandy. And not being as comfortable as you should, it makes it hard for you to understand. But we will do everything that we can to make it quick.
E-2 Şi-şi, astăzi, eu sper că voi veţi, dacă eu sunt puţin zăbavnic, ca voi să mă scuzaţi, căci acesta este timpul de aşezare a acestui Mesaj, chiar timpul să-l aşezăm. Noi îl aşezăm în trei ordine aşa ca să putem fi siguri că-l înţelegem.
E-2 And—and, today, I hope that you’ll, if I’m a little lingering, that you’ll excuse me, because this is the nailing down time of this Message, the very time to nail it down. We set it in three orders so that we could be sure to get it.
E-3 Acum, desigur, adunarea vizibilă ştie că aceste, sau aceste Mesaje, se înregistrează. Şi ele sunt trimise toate în jurul lumii. Practic fiecare naţiune primeşte aceste casete în jurul lumii. Şi mi-ar place să spun aceasta la ascultătorii casetei, oriunde sunteţi, în ce parte a lumii în care sunteţi, că s-ar putea să fie unele lucruri aici cu care voi puteţi să nu fiţi de acord cu mine asupra învăţăturilor care eu-eu le dau. Dar mi-ar place să afirm, fraţilor, poate, că dacă tu a-i explica în felul cum a-i văzut-o, ar putea fi diferit de la ceea ce aş crede eu. Dar, aş fi bucuros să ascult la ce aveţi voi de spus.
E-3 Now, of course, the—the visible congregation knows that these, or this Messages, are being taped. And they’re sent all around the world. Practically every nation receives these tapes around the world. And I would like to say this to the listeners of the tape, wherever you are, in what part of the world that you’re in, that there may be some things in here that you might not agree with me upon the teachings that I—I do. But I would like to state, brethren, maybe, that if you would explain it the way you saw it, it might be different from what I would believe. But, I would be glad to listen at what you’ve got to say.
E-4 Şi aceasta este cu gândul că eu aduc aceste Mesaje, din... Cuvântul lui Dumnezeu, în inima mea. Este pentru edificarea Bisericii, pentru toată Biserica, Biserica universală; Biserica lui Cristos, universală. Şi eu cred cu certitudine că noi trăim în ziua din urmă. Şi străduinţa mea să explic aceasta, şi totuşi nu încerc să o fac, să o presez, într-un fel sau altul. Eu niciodată nu am fost vinovat, din câte ştiu, de a face aceea.
E-4 And it’s with the thought that I bring these Messages, from the…God’s Word, in my heart. It’s for the edifying of the Church, for all the Church, the Church universal; Christ’s Church, universal. And I certainly do believe that we’re living in the last day. And my endeavor-ance to explain this, and yet not try to make it, push it, one way or the other. I have never been guilty, as I know of, of doing that.
E-5 De multe ori oamenii aud de pe benzi, şi ei spun, "Bine, eu nu am fost de acord cu aceea. El doar nu-şi cunoaşte învăţătura, nu cunoaşte Scriptura." Ei bine, aceea, aceea poate să fie tot adevărat. Vedeţi? Eu nu aş spune că nu este adevărat.
Dar, pentru mine, eu-eu Îl studiez, nu iau orice-orice cuvinte... eu citesc ce au de spus alţi oameni, şi îi apreciez. Tot ce spune cineva, eu îl apreciez. Dar atunci-atunci eu îl duc la Dumnezeu, şi stau cu el până când pot să-l explic, de la Geneza la Apocalipsa, şi apoi îl văd cum tot se leagă în Biblie. Şi apoi eu-eu ştiu că este pe undeva aproape corect. Şi, desigur, unde ai dreptate, acela este doar un singur loc la care am deviat de pe linie. Şi poate unde eşti greşit, sau corect, acolo este unde eu am deviat de pe linie, şi invers.
E-5 Many times people hear from tapes, and they say, “Well, I disagreed with that. He just don’t know his teaching, doesn’t know the Scripture.” Well, that, that may be all true. See? I wouldn’t say that isn’t true.
But, to me, I—I study It, not taking any—any words…I read what other men has to say, and appreciate them. Everything that anyone says, I appreciate it. But then—then I take it to God, and I stay with it until I can explain it, from Genesis to Revelation, and then see it all hook up in the Bible. And then I—I know it’s somewhere near right. And, course, where you’re right, that’s just one place that I got off of the—the line at. And maybe where you’re wrong, or right, that’s where I got off the line, and vice versa.
E-6 Deci, noi vă apreciem pe voi toţi oameni buni care sunteţi aici în audienţă, în această dimineaţă, şi pentru voi oameni buni care auziţi aceste benzi. Şi noi... Tot ce s-a făcut, este totul pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Eu am mulţi prieteni buni prin toată lumea, pe care-i apreciez aşa de mult, şi cred că voi petrece o Eternitate cu ei. Şi nu va fi în inima mea să încerc să-să amăgesc pe oamenii aceia, în nici un fel, ci să încerc să aduc la împlinire tot ce pot să-i ajut.
E-6 So, we appreciate all you fine people that’s here in the audience, this morning, and for you fine people who hears these tapes. And we…All that’s done, it’s all for the Kingdom of God. I have many fine friends throughout the world, that I appreciate so much, and believe that I’ll spend an Eternity with them. And it would not be in my heart to try to—to deceive those people, by any means, but to try to bring to pass everything that I can to help them.
E-7 Eu simt ca Solomon când s-a rugat, şi a zis, dă-i înţelepciune ca el să poată fi în stare să conducă poporul lui Dumnezeu. Aceea este rugăciunea mea sinceră.
E-7 I feel like Solomon did when he prayed, and said, give him wisdom that he might be able to lead God’s people. That’s my sincere prayer.
E-8 Asociaţii mei cu mine aici, în jur, eu văd pe Fratele Mercier, şi-şi Fratele Roy Borders, şi Fratele Neville, şi Billy Paul, fiul meu. Gene este aici pe undeva, şi fraţii, Teddy, şi ei. Eu apreciez pe toţi oamenii aceştia care vin să mă ajute.
E-8 My associates with me here, around, I see Brother Mercier, and—and Brother Roy Borders, and Brother Neville, and Billy Paul, my son. Gene is here somewhere, and the brethren, Teddy, and them. I appreciate all these people who come to help me.
E-9 Eu îmi amintesc aici nu cu mult în urmă, Fratele Leo, o-o viziune ce a avut el; un vis, el l-a numit, într-o seară când ne¬am întâlnit de prima dată; că el a văzut un vârf mare de piramidă, sus de tot în văzduh. Şi eu eram acolo sus predicând, pe undeva, şi el s-a suit să vadă despre ce era vorba. Şi când a ajuns acolo sus în vârful acestui pisc, păi, el a zis, departe de tot într-un fel de lumină cu arătare argintie, sau ca un platou, eu stăteam, predicând la popor. Şi el mi-a atras atenţia, şi eu m-am uitat în jur la el. Şi el a zis, "Cum de ai ajuns tu acolo? Cum aş putea eu ajunge acolo?"
E-9 I remember here not long ago, Brother Leo, a—a vision that he had; dream, he called it, one night when we first met; that he saw a great pyramid peak, way up in the air. And I was up there preaching, somewhere, and he climbed up to see what it was all about. And when he got up there on top this peak, why, he said, way off in kind of a silver-looking light, or like a platter, I was standing, preaching to the people. And he attracted my attention, and I looked around to him. And he said, “How did you ever get out there? How could I get out there?”
E-10 Am zis, "Leo, nimeni nu poate veni aici. Dumnezeu trebuie să ducă pe un om aici. Acum, tu nu eşti să vii aici sus. Tu trebuie să mergi jos şi să mărturiseşti la oamenii aceia de acolo jos, după ce ai văzut-o, că acesta-i Adevărul, că Acela este Adevărul." Leo coboară înapoi jos, să mărturisească la oameni.
E-10 I said, “Leo, no one can come out here. God has to take a man here. Now, you’re not to come up here. You’re to go down and witness to those people down there, after you have seen it, that it’s the Truth, that That is the Truth.” Leo climbs back down, to witness to the people.
E-11 Cu cât timp în urmă a fost aceea, Frate Leo? Câţiva ani, nu-i aşa? Câţiva ani. De atunci, din câte ştiu eu, el a fost credincios făcând aceea, mărturisind la oameni că slujba vine de la Dumnezeu. Acum, şi eu-eu nu vreau ca aceasta să vină de la mine. Dacă aceasta este de la mine, atunci nu este bună, căci nu este nimic bun în om. Vedeţi? Aceasta trebuie să vină de la Dumnezeu.
E-11 How long ago has that been, Brother Leo? Several years, hasn’t it? Several years. Since then, as far as I know, he’s been faithful in doing that, witnessing to the people that the ministry comes from God. Now, and I—I do not want it to come from me. If it is from me, then it’s no good, because there’s no good in a man. See? It has to come from God.
E-12 Acum, când mă uit în jur... Ieri după-masă, am dat mâinile cu prietenul meu, Fratele West. Eu nu l-am observat încă, în clădire; da, l-am observat acum, în această dimineaţă.
Şi voi ştiţi de la ce depărtare conduc oamenii aceia, tot drumul de jos din-în Alabama, pentru o duminică, să ajungă aici, de jos de tot din Alabama!
E-12 Now, when I look around…Yesterday afternoon, I shook hands with my friend, Brother West. I haven’t spotted him yet, in the building; yes, I have now, this morning. And you know how far them people drive, all the way from down in—in Alabama, of a Sunday, to get here, from way down in Alabama!
E-13 Fratele Welch Evans, nu l-am văzut ultima duminică. Cineva a zis că el era aici astăzi. Oamenii aceia conduc din Tifton, Georgia, să fie aici. Şi fratele şade aici, partenerii lui. Aşa de mulţi! Fratele Palmer din Macon, Georgia. Şi eu văd, eu cred, pe Sora Ungren şi pe cei de acolo din spate. Ei sunt de departe din Memphis, Tennessee. Acum, voi gândiţi... Şi alţii din alte locuri. Doar am întâlnit aici o doamnă de acolo, departe acolo din South Carolina.
E-13 Brother Welch Evans, I missed him last Sunday. Somebody said he was here today. Them people drive from Tifton, Georgia, to be here. And brother setting here, his partners. So many! Brother Palmer from Macon, Georgia. And I see, I believe, Sister Ungren and them back there. They’re all the way from Memphis, Tennessee. Now, you think…And others from other places. Just met a lady in here from over, way over in South Carolina.
E-14 Acum, voi gândiţi că oamenii de aici... Mă uitam peste, din Chicago, şi doar diferite locuri, conducând sute şi sute de mile, doar să participe la serviciu. Apoi, când ei ajung aici, nu este loc să şadă jos. Nu este o cameră cu aer condiţionat; o clădire veche caldă, în care să stai, ştergând transpiraţia. Luând banii de la masă, de la copiii lor, să vină aici să asculte la acel Mesaj. Vreţi să-mi spuneţi că nu este o... dincolo de acest curs, pe undeva, că acolo este un loc unde merg ei, într¬una din aceste zile? Sigur, există. Aceea este credincioşie! Oamenii aceia sunt plătitori de zeciuieli. Nu numai că ei vin, ei îşi aduc înăuntru zeciuiala şi ofertele, şi o aduc în casa Domnului, încercând să facă ce este corect. Dumnezeu să binecuvânteze abundent un popor loial ca acela! Mila şi harul lui Dumnezeu să fie cu ei.
E-14 Now, you think that people here…I was looking over, from Chicago, and just different places, driving hundreds and hundreds of miles, just to attend the service. Then, when they get here, no room to set down. Not an air-conditioned room; an old hot building, to stand in, wiping perspiration. Taking the money from the table, from their children, to come here to listen to that Message. Mean to tell me there’s not a…beyond this stream, somewhere, that there’s a place they’re going, one of these days? Sure, there is. That’s faithfulness! Those people are tithe payers. Not only do they come, they bringing in their tithe and offerings, and bring it into the house of the Lord, trying to do what is right. God richly bless a loyal people like that! God’s mercy and grace be with them.
E-15 Îl văd pe prietenul meu, Charlie Cox, cei de jos din Kentucky de sud. Şi doar peste tot, voi priviţi în jur, vedeţi oameni din diferite locuri.
E-15 I see my friend, Charlie Cox, those from down in southern Kentucky. And just everywhere, you look around, you see people from different places.
E-16 Acest bărbat tânăr care şade aici, nu-i pot spune numele. Eu l-am întâlnit în Chicago. Dar tu eşti din ceva şcoală Biblică departe de aici, pe undeva, nu-i aşa? [Fratele zice, "Springfield, Missouri" – Ed.] Springfield, Missouri; Adunarea lui Dumnezeu şcoala Biblică. Da. Păi, bine. Vedeţi, ei doar vin de pretutindeni, în această biserică mititică veche.
E-16 This young man sitting there, I can’t call his name. I met him in Chicago. But you’re from some Bible school away from here, somewhere, aren’t you? [The brother says, “Springfield, Missouri”—Ed.] Springfield, Missouri; Assembly of God Bible school. Yeah. Well, fine. You see, they just come from everywhere, in this little bitty old church.
E-17 Doar gândiţi-vă, cam, în jur de treizeci de ani în urmă când am pus piatra de temelie în dimineaţa aceea, eu stăteam acolo pe Seventh Street, depărtare de un bloc. Eu nici nu eram căsătorit încă, doar un om tânăr. Şi am văzut o viziune de oameni aglomeraţi şi înghesuiţi aici de peste tot. Şi eu am fost aşa de fericit, stând în spatele amvonului. Şi aceea este când El mi-a spus, "Dar acesta nu este tabernacolul tău." Şi El m-a aşezat jos sub ceruri. Şi voi ştiţi restul povestirii care este scrisă pe pagina Bibliei stând în piatra de temelie de acolo.
E-17 Just think, about, around thirty years ago when I laid the cornerstone that morning, I was standing over there on Seventh Street, one block away. I wasn’t even married yet, just a young man. And I seen a vision of people packed and jammed in here from everywhere. And I was so happy, standing behind the pulpit. And that’s when He told me, “But this is not your tabernacle.” And He set me down under the skies. And you know the rest of the story which is wrote on the leaf of the Bible laying in the cornerstone there.
E-18 Eu sunt aşa de recunoscător pentru voi oamenilor. Eu nu pot... Aceea, aceea este aşa de puţin, doar să-să spun, "Ei bine, eu sunt recunoscător pentru voi." Dar eu mă rog pentru voi. Eu cred în voi. Eu cred în experienţele voastre cu Dumnezeu. Eu nu cred că un bărbat sau o femeie va conduce sute şi sute de mile să vină aici, să arate ce fel de haine poartă ei. Eu-eu nu cred că ei ar face aceea. Nu. Ei nu ar veni aici doar să fie văzuţi. Ei vin aici pentru că ei sunt adânc în sinceritate pentru salvarea sufletelor lor. Rugăciunea mea este:
"Dumnezeule ajută-mă, ajută-mă să fiu cel puţin pe jumătate aşa de sincer, să încerc să le slujesc cu tot ce este în inima mea, şi să privesc la Dumnezeu."
E-18 I’m so grateful for you people. I can’t…That, that’s so little, to—to just say, “Well, I’m grateful for you.” But I pray for you. I believe in you. I believe in your experiences of God. I don’t believe that a man or woman would drive hundreds and hundreds of miles to come here, to show what kind of clothes they were wearing. I—I don’t think they would do that. No. They wouldn’t come here just to be seen. They’re coming here because they are deeply and in sincerity for the salvation of their souls. My prayer is: “God help me, help me to just be at least half that sincere, to try to minister to them with all that’s in my heart, and looking to God.”
E-19 Mesajul, vedeţi, în această dimineaţă, este desenat aici pe tablă aici. Este doar numai să fac, să explic aşa cum merg înainte, să încerc să-l fac ca voi să puteţi înţelege despre ce încerc să vorbesc.
E-19 The Message, you see, this morning, it’s drawed out here on the blackboard here. It’s just merely to make, to explain as I go along, to try to make that you might understand what I’m trying to speak of.
E-20 Şi aceste Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel au fost un studiu mare, două zile şi două nopţi, aproape, eu am fost, la sfârşitul săptămânii aici, eu am fost pe acesta, încercând să aflu ce cuvinte să spun pentru Adevăr. Acesta trebuie să se compare cu restul Bibliei. Vedeţi? Tu doar nu-L poţi lua, doar o Scriptură mică şi să faci o-o înţelegere, şi apoi să spui, "Ei bine, aceasta este ceea ce spune acesta," şi apoi să te întorci în jur şi să zici, "Ei bine, dar aici El-El zice altceva, contrazice pe acesta." El nu poate să facă asta. El trebuie să zică acelaşi lucru tot timpul. Dacă nu, păi, aceea, atunci tu eşti-tu eşti greşit. Şi acela-i felul cum am încercat să-L învăţ.
E-20 And this Seventy Weeks Of Daniel has been one great study, two days and two nights, almost, I’ve been, at the end of the week here, I been on it, trying to find what words to say for Truth. It’s got to compare with the rest the Bible. See? You just can’t take It, just one little Scripture and make a—an understanding, and then say, “Well, this is what this says,” and then turn around and say, “Well, but over here It—It says something else, contradicts this.” It can’t do that. It’s got to say the same thing all the time. If you don’t, why, that, then you’re—you’re wrong. And that’s the way I’ve tried to teach It.
E-21 Fiindcă veni vorba, pe benzi, fiindcă aceasta este pe benzi. Cea mai mare critică care o am pe benzi, a fraţilor mei în diferite părţi ale lumii, este a crede în harul lui Dumnezeu, că eu învăţ în felul cum o fac, că, "Noi am fost predestinaţi înainte de începutul lumii."
E-21 By the way, on the tapes, being it’s on the tapes. The greatest criticism I have on tapes, of my brethren out in the different parts of the world, is believing in the grace of God, that I teach the way I do, that, “We were predestinated before the beginning of the world.”
E-22 Fraţii mei Penticostali, desigur, eu ştiu că vederile voastre sunt legaliste, vedeţi, şi eu-eu ştiu că este puţin supărător pentru vederile voastre. Dar aţi vrea voi, ca un frate Creştin, aţi vrea voi doar să-i acordaţi suficientă considerare să vă puneţi pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, cu Biblia voastră, şi să cereţi lui Dumnezeu să v-o explice? Aţi vrea să faceţi asta? Aţi vrea să luaţi punctul legalistic şi să încercaţi să-l faceţi să conecteze de la Geneza la Apocalipsa?
E-22 My Pentecostal brethren, of course, I know that your views are legalists, see, and I—I know it’s a little upsetting to your views. But would you, as a Christian brother, would you just give it enough consideration to get on your knees before God, with your Bible, and ask God to explain it to you? Would you do that? Would you take the legalistic point and try to make it connect from Genesis to Revelations?
E-23 Şi, "Sămânţa şarpelui," acela este ucigaşul; mulţi oameni nu cred asta. Dar, dacă voi doar veţi citi în Geneza, Biblia a zis că şarpele avea o sămânţă. "Şi Eu voi pune vrăjmăşie între sămânţa şarpelui şi Sămânţa femeii." Deci, şarpele avea o sămânţă. Şi dacă sămânţa şarpelui era spirituală, atunci Isus nu a fost un om, astfel Sămânţa femeii era spirituală. Ei au avut amândoi seminţe, şi vrăjmăşia încă este acolo. Şarpele avea o sămânţă. Şi dacă voi veţi lua Bibliile voastre, şi mergeţi jos şi să fiţi foarte respectoşi înaintea lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu v-o va descoperi.
E-23 And, “The seed of the serpent,” that’s the killer; many people don’t believe that. But, if you’ll just read in Genesis, the Bible said that the serpent had a seed. “And I’ll put enmity between the serpent’s seed and the woman’s Seed.” So, the serpent had a seed. And if the serpent’s seed was spiritual, then Jesus was not a man, so the woman’s Seed was spiritual. They both had seeds, and the enmity is still there. The serpent had a seed. And if you’ll just take your Bible, and get down and be real reverent before God, I believe God will reveal it to you.
E-24 Şi dacă nu o înţelegeţi, eu sunt-eu sunt disponibil, oricând, să fac din câte ştiu mai bine să vă ajut, prin scrisoare sau prin-sau prin interviu personal, sau orice pot face să vă ajut. Desigur, noi ne dăm seama că aceea nu salvează pe om, nici nu condamnă un om, ci aceasta doar aduce Lumină asupra subiectului pe care noi toţi încercăm aşa de tare să-i facem pe oameni să vadă. Vedeţi? Aceasta doar aduce Lumină.
E-24 And if you do not understand it, I’m—I’m available, any time, to do my very best to help you, by letter or by—or by personal interview, or anything that I could do to help you. Course, we realize that that doesn’t save a man, neither does it condemn a man, but it only brings Light upon the subject that we’re all trying so hard to get the people to see. See? It only brings Light.
E-25 Acum, către audienţa care este vizibilă, am zis aceasta din cauza benzilor, vedeţi, şi aceste benzi merg toate, peste tot.
E-25 Now, to the audience that’s visible, I said this because the tapes, you see, and these tapes go all, everywhere.
E-26 Acum să ne aplecăm capetele doar un moment, înainte de a ne apropia de Autorul acestui Cuvânt. Şi câţi din adunare în această dimineaţă sunt în nevoie, doar să zică, "Eu sunt în nevoie. O Dumnezeule, fii milostiv cu mine"? Domnul să binecuvânteze. Şi către acei care vor auzi banda, când o auziţi, fie ca Dumnezeu să vă admită cererea.
E-26 Now let us bow our heads just a moment, before we approach the Author of this Word. And how many in the audience this morning is needy, just saying, “I’m needy. O God, be merciful to me”? The Lord bless. And to those who will hear the tape, when you hear it, may God grant your request.
E-27 Tatăl nostru Ceresc, noi suntem un popor recunoscător, deşi un popor nevrednic. Dar noi ne apropiem de tronul Tău de har în această dimineaţă, deoarece noi am fost îndemnaţi să venim. Isus a zis, "Cereţi Tatălui orice în Numele Meu, Eu o voi face." Acum, noi ştim că aceea este adevărat.
E-27 Our Heavenly Father, we are a grateful people, yet an unworthy people. But we are approaching Thy throne of grace this morning, because that we have been bid to come. Jesus said, “You ask the Father anything in My Name, I’ll do it.” Now, we know that that is true.
E-28 Şi aici în audienţă, şi afară în-ţară unde vor merge benzile, acolo vor fi probabil zeci de mii de Creştini născuţi din nou să audă aceasta. Şi noi ştim, Tată, că atunci când noi suntem născuţi din nou, că duhul nostru este născut de Sus. Acesta este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, peste noi. Şi ne dăm seama că acel Duh Sfânt este atotputernic şi poate face orice pentru noi care noi dorim să fie făcut. Apoi, Tată Ceresc, noi Ţi-am cere să dai drumul credinţei noastre la acel Duh, ca El să poată fi în stare să ne asigure pentru această dimineaţă, şi pentru slava Împărăţiei lui Dumnezeu, toate aceste cereri şi dorinţe, ca noi să putem fi vindecaţi de bolile noastre şi suferinţele noastre, ca noi să putem sluji pe Dumnezeul nostru cu tot ce este în noi.
E-28 And here in the audience, and out in the—the land where the tapes will go, there will probably be tens of thousands of born-again Christians hear this. And we know, Father, that when we are born-again, that our spirit is born from Above. It is the Spirit of God, the Holy Spirit, upon us. And we realize that that Holy Spirit is all-powerful and can do anything for us that we desire to be done. Then, Heavenly Father, we would ask You to release our faith to that Spirit, that It might be able to secure for us this morning, and for the glory of the Kingdom of God, all these requests and desires, that we might be healed of our sicknesses and our afflictions, that we might serve our God with all that’s in us.
E-29 Deschide-ne urechile înţelegerii astăzi, şi aşa cum mă străduiesc să aduc această mare întrebare, şi să o clarificăm în minţile oamenilor. Acum, eu am scris aici, Doamne, pe hârtie, şi de asemenea desenat pe această tablă, acest grafic, dar total insuficient să o explic. Acum noi Te chemăm pe Tine, marele Învăţător Care a scris Cuvântul, Care L-a inspirat, Care L-a dat profetului Daniel. Şi ne rugăm ca Tu să trimiţi inspiraţia în această dimineaţă, în aceste zile din urmă, aşa cum El a zis căci Cartea va fi închisă până la timpul acesta, ca Tu să deschizi înţelegerea noastră. Şi fie ca acolo să fie o credinţă afânată în inima noastră care va lăsa Cuvântul să prindă Viaţă, şi să rodească pomii neprihănirii în vieţile noastre, care El este intenţionat să-l facă. Credinţa noastră în Dumnezeu, fie ca ea să asigure asta pentru noi în dimineaţa aceasta. Căci noi smeriţi aşteptăm acum, şi ne dedicăm Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-29 Open up our ears of understanding today, and as I endeavor to bring forth this great question, and clear it in the people’s minds. Now, I have it written out here, Lord, upon paper, and also drawn upon this blackboard, this chart, but totally insufficient to explain it. Now we call on You, the great Master Who wrote the Word, Who inspired It, Who gave It to the prophet Daniel. And we pray that You’ll send the inspiration this morning, in these last days, as He said the Book would be closed until this time, that You will open our understandings. And may there be a soft-bedded faith in our heart that’ll let the Word take hold and Life, and bring forth the trees of righteousness in our lives, that It’s intended to do. Our faith in God, may it secure that for us this morning. For we humbly wait now, and dedicating ourselves to Thee, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-30 Acum, noi suntem recunoscători pentru această dimineaţă, pentru marea oportunitate din nou să deschidem aceste pagini ale Cuvântului Etern al lui Dumnezeu.
E-30 Now, we are grateful for this morning, for the grand opportunity again to open up these pages of God’s Eternal Word.
E-31 Acum, motivul că am luat asupra mea să încerc să explic aceasta, este din cauză că noi trecem prin Cartea Apocalipsei, şi noi doar venim prin cele şapte epoci ale bisericii. Şi, apoi, la sfârşitul celui de-al 3-lea capitol al Cărţii Apocalipsei, Biserica este luată de pe pământ, sus în Slavă. Şi eu încerc, cu toată inima mea, să aduc aceasta la oameni, că ei aşteaptă ceva să se întâmple, care ei văd scris în Cartea Apocalipsei, când aceasta nu s-a aplicat în epoca bisericii. Şi noi suntem mai aproape de sfârşit decât vă gândiţi.
E-31 Now, the reason that I have taken upon myself to try to explain this, is because of we’re going through the Book of Revelations, and we just come through the seven church ages. And, then, at the end of the 3rd chapter of the Book of Revelations, the Church is taken from the earth, up into Glory. And I trying, with all my heart, to get this to the people, that they are expecting something to happen, that they see wrote in the Book of Revelations, when it was not applied in the church age. And we’re nearer the end than you think.
E-32 Cu câteva seri în urmă, Billy, al meu... Sau, nora mea, adică, m-a chemat, târziu în noapte, şi a zis că acolo era un om numit Andy Herman, care este un văr de-al meu, zăcea, pe moarte în spital. Am mers să-l văd. Ei l-au drogat, eu... aşa de mult, încât era adormit, şi nu am putut vorbi cu el. Dimineaţa următoare... I-am cerut lui Dumnezeu să-l ţină în viaţă până eu puteam. Andy este un om bun, dar el doar nu era un Creştin. El nu este un unchi; el este un văr, căsătorit cu o vară de-a mea.
Şi atunci când Mătuşa Ade mi-a spus, stând acolo, ea a zis, "Billy, toţi aceşti optzeci de ani din viaţa lui, el nu l-a slujit pe Dumnezeu. Dar," a zis, "cu câteva săptămâni în urmă el şedea în casă..." El, de optzeci de ani, desigur, el nu face mult lucru manual. Dar a zis...
El a chemat-o şi a zis, "Ade, tu ştii ce? Cristos a venit înaintea mea aici, doar cu câteva minute în urmă."
Ea s-a uitat la el, a zis, "Andy, eşti-eşti... Care este chestiunea?" Ea a zis...
El a zis, "Nu. El a stat chiar aici înaintea mea, şi El a zis ceva."
A zis, "Ce a spus El?"
"Este mai târziu decât te gândeşti."
E-32 A few nights ago, Billy, my…Or, my daughter-in-law, rather, called me, way in the night, and said there was a man named Andy Herman, which is a cousin of mine, was laying, dying in the hospital. I went out to see him. They had doped him, I…so much, that he was asleep, and I couldn’t talk to him. The next morning…I asked God to keep him alive till I could. Andy is a good man, but he just wasn’t a Christian. He’s not an uncle; he’s a cousin, married a cousin of mine.
And then when Aunt Ade told me, standing there, she said, “Billy, all these eighty years of his life, he hasn’t served God. But,” said, “a few weeks ago he was setting in the house…” He, eighty years old, course, he doesn’t do much manual labor. But said…
He called her and said, “Ade, you know what? Christ came before me here, just a few minutes ago.”
She looked at him, said, “Andy, are—are…What’s the matter?” She said…
He said, “No. He stood right here before me, and He said something.”
Said, “What did He say?”
“It’s later than you think.”
E-33 În câteva săptămâni de atunci, două sau trei săptămâni, el a fost lovit şi a zăcut paralizat acolo în spital, pe moarte. Am zis, "Mătuşă Ade, să-ţi fie ruşine că nu m-ai chemat pe mine sau pe cineva, să-i pună inima în stare pentru această oră la care a sosit acum."
E-33 In a few weeks from then, two or three weeks, he was stroked and laying paralyzed yonder in the hospital, dying. I said, “Aunt Ade, shame on you for not calling me or somebody, to get his heart in condition for this hour that he’s now arrived at.”
E-34 Am cerut Domnului, dimineaţa următoare, când eu... El nu putea vorbi, aşa că doar l-am întrebat. Am zis, "Mă poţi auzi, Unchiule Andy?" Şi el-el a putut da din cap puţin şi să-şi mişte fălcile. M-am rugat pentru el, l-am pus să-şi mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu. Am vrut să-l botez, şi Mătuşa Ade a vrut să fie botezată.
E-34 I asked the Lord, the next morning, when I…He couldn’t talk, so I just asked him. I said, “Can you hear me, Uncle Andy?” And he—he could nod his head a little and move his jaws. I prayed for him, had him to confess his sins before God. I wanted to baptize him, and Aunt Ade wanted to be baptized.
E-35 Şi m-am dus jos pe hol, să văd o doamnă tânără care locuieşte în vecinătate aici, care ei urmau să o trimită la spitalul mintal, şi Domnul a făcut un lucru mare pentru ea, a venit acasă.
Apoi, urcând pe drum, am întâlnit o soră de culoare, şi ea a zis, "Nu eşti tu Fratele Branham?"
Am zis, "Eu sunt."
Ea a zis, "Îţi aminteşti de mine? Eu sunt D-na Drye."
E-35 And I went down the hall, to see a young lady that lives in the neighborhood here, that they was going to send to the mental hospital, and the Lord done a great thing for her, come home.
Then, on the road up, I met a colored sister, and she said, “Aren’t you Brother Branham?”
I said, “I am.”
She said, “You remember me? I am Mrs. Drye.”
E-36 Şi am zis, "Da, eu cred că îmi amintesc. Pete Drye şi ei." Am zis, "Da, eu-eu îmi amintesc de tine." Ea s-a uitat în cameră, şi când ne-am uitat... M-am întrebat de ce a zis aşa. Şi, acolo, Unchiul Andy s-a ridicat în pat, şi şedea acolo sus, mişcându-şi mâinile şi braţele ca oricine altul, încercând să ia lucrul, lucrul de pe pat, aşa ca el să poată să iese de acolo şi să plece. Acum ei vin să fie botezaţi în Numele Domnului Isus, el şi soţia lui.
E-36 And I said, “Yes, I believe I do. Pete Drye and them.” I said, “Yeah, I—I remember you.” She looked into the room, and when we did…I wondered why she said that. And, there, Uncle Andy done raised up in the bed, and setting up there, moving his hands and arms like anybody else, trying to get the thing, the bed thing down, so he could get out of there and get away. Now they’re coming to be baptized in the Name of the Lord Jesus, he and his wife.
E-37 Astfel, pentru ce am spus eu asta, este mai târziu decât ne gândim. Şi eu cred că aceste Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel o va aduce la înţelegerea noastră.
E-37 So, but what I said that for, it’s later than we think. And I believe that this Seventy Weeks Of Daniel will bring it to our understanding.
E-38 Acum, cei mai mulţi dintre fraţii noştri Penticostali, care am zis mai devreme pe bandă, că ei nu sunt de acord cu Acesta. Ei aşteaptă un ceva mare, puternic să se întâmple. Şi, fraţii mei, dacă voi veţi asculta foarte atenţi, şi nu... şi ascultaţi, voi veţi afla că acel ceva mare, puternic deja a trecut. Isus este gata să se întoarcă.
E-38 Now, most of our Pentecostal brethren, which I said earlier on the tape, that they disagree with This. They’re looking for a great, powerful something to happen. And, my brethren, if you’ll listen real close, and not…and listen, you’ll find out that that great, powerful something has done passed. Jesus is ready to return.
E-39 Biserica pleacă în al 3-lea capitol din Apocalipsa. Nimic nu spune acolo despre nimic, ci doar ultimul lucru era ultimul mesager al epocii. Apoi, noi avem de-a face cu Iudeii până la venirea din nou cu Mireasa, în al 19-lea capitol. De la al 6-lea la al 19-lea capitol este totul Iudeu.
Acolo este unde eu vreau să ajung la fratele meu bun de aici în timpul acestor Peceţi, Fratele Woods, care a fost iniţial Martor al lui Iehova, el şi toţi din familia lui, aici în această dimineaţă, că acei "o sută patruzeci şi patru de mii" nu erau, nu aveau nimic de-a face cu Neamurile. Ei sunt Iudei. Vedeţi? Şi acesta nu este Trupul tainic al lui Cristos pe pământ astăzi.
Mireasa este acel Trup tainic. Prin Duhul Sfânt noi suntem botezaţi în acel Trup tainic.
E-39 The Church leaves on the 3rd chapter of Revelations. Nothing said in there about nothing, but just the last thing was the last messenger of the age. Then, we deal with the Jews until the coming again with the Bride, in the 19th chapter. From the 6th to the 19th chapter is all Jewish.
That’s where I want to get to my good brother over here during these Seals, Brother Wood, which was formally Jehovah Witness, he and all of his family, here this morning, that those “hundred and forty-four thousand” were not, had anything to do with the Gentiles. They’re Jews. See? And it isn’t the mystic Body of Christ in the earth today.
The Bride is that mystic Body. By the Holy Spirit we’re baptized into that mystic Body.
E-40 Acum, noi ştim că în Cartea lui Daniel aici, unde p.oi am citit, noi vom citi din nou deoarece este Cuvântul Lui. În al 9- lea capitol din Daniel, al 24-lea verset.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte, să înceteze fărădelegea, ... pentru a pune capăt păcatului, şi să facă ispăşire pentru nelegiuire, şi să introducă neprihănire veşnică, şi să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt.
Al 25-lea verset, "Să ştii de aceea şi să înţelegi, căci de la..." Acum, aceea este despre ce vorbeam noi, şi am terminat la aceea ultima duminică seara, "ungerea celui prea Sfânt." Aici este unde noi începem în această dimineaţă, la al 25-lea verset. "Şi de aceea..."
De aceea să ştii şi să înţelegi, căci de la darea poruncii pentru restabilirea şi rezidirea Ierusalimului (aceea este "cetatea ta sfântă," vedeţi) până la ... Mesia Prinţul vor fi şapte săptămâni, şi şaizeci şi două de săptămâni: şi străzile vor fi zidite din nou, şi zidurile, şi chiar în timpuri de strâmtorare.
Şi după şaizeci şi două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu pentru el însuşi: şi poporul prinţului care va veni va distruge cetatea şi sfântul locaş; şi sfârşitul ei va fi cu mare potop, şi până la sfârşitul războiului pustiirile sunt hotărâte.
"Şi..." Acum, amintiţi-vă, acela-i sfârşitul războiului. Noi îl avem aici pe tablă. "Şi," acum noi începem altceva.
Şi el va face legământul cu mulţi pentru o săptămână: şi în mijlocul săptămânii el va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pentru răspândirea în mare măsură a urâciunii el va face pustiire, chiar până la împlinire, (aceea este, tot), şi prăpădul hotărât va fi turnat afară peste cel pustiit.
E-40 Now, we know that in the Book of Daniel here, where we been reading, we’ll just read again because it’s His Word. In the 9th chapter of Daniel, 24th verse.
Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression,…to make an end of sin, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.
25th verse, “And know therefore and understand, that from…” Now, that’s what we’ve been speaking on, and we ended up on that last Sunday night, “anointing the most Holy.” Here is where we begin this morning, on the 25th verse. “And therefore…”
Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem (that’s “thy holy city,” see) unto…Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: and the street shall be built again, and the walls, and even in troublesome times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with great flood, and unto the end of the war desolations are determined.
“And…” Now, remember, that’s the end of the war. We have it on the board here. “And,” now we’re starting something else.
And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even unto the consummation, (that’s, all), and that determined shall be poured out upon the desolate.
E-41 Oh, ce lecţie! I-am zis soţiei zilele trecute, "Mă întreb dacă oamenii îl înţeleg într-adevăr." Acum, eu vreau să-l pricepeţi. Să nu... Dacă voi, noi trebuie să stăm aici toată ziua, doar să stăm. Acum, noi-noi-noi vrem să-l pricepem. Vedeţi? Noi-noi vrem să ştim că acesta-i Adevărul. Şi, voi, dacă puteţi doar numai să-l vedeţi! Şi eu voi cere, poate ...
E-41 Oh, what a lesson! I said to my wife the other day, “I wonder if the people are really getting it.” Now, I want you to get it. Don’t…If you, we have to stay here all day long, just stay. Now, we—we—we want to get it. See? We—we want to know that it’s Truth. And, you, if you can just only see it! And I’ll ask, maybe…
E-42 Şi apoi, după aceea, eu voi lăsa schiţa să atârne aici, şi voi-voi puteţi să o desenaţi, după aceea. Veniţi aici în această după-masă, oricând vreţi, să desenaţi schiţele şi aşa mai departe. Aceasta vă va ajuta să înţelegeţi. Acela-i motivul că eu o pun acolo, aşa ca voi să o înţelegeţi.
E-42 And then, afterwards, I’m going to leave the chart hang here, and you—you can draw it out, afterwards. Come in here this afternoon, whenever you want to, and draw out the charts and so forth. It’ll help you to understand. That’s the reason I put it there, so that you would understand it.
E-43 Acum, să revizuim doar un pic aşa ca să putem lua o bază. Acum acolo era... Daniel era preocupat despre poporul lui, căci el a citit Ieremia profetul, şi a înţeles că Ieremia a zis că ei vor fi în captivitate pentru şaptezeci de ani. Şi apoi, el a văzut atunci că ei au fost în captivitate de şaizeci şi opt de ani, astfel el ştia că timpul se apropia. Astfel el a lăsat la o parte tot lucrul lui, a tras jos, aşa cum era, umbrele tuturor preocupărilor lui zilnice. Şi-a îndreptat faţa către Dumnezeu, s-a îmbrăcat în sac şi cenuşă, şi a pornit să postească şi să se roage, ca el să poată înţelege când va fi timpul acela. Apoi noi aflăm, aşa cum am afirmat înainte...
[Fratele Branham vorbeşte cu cineva pe platformă – Ed.] Aţi vrea să întoarceţi aceea în jur, înspre partea aceea, doar un pic. Ventilatorul, .este doar un pic prea mult. El mă face să răguşesc. Apoi... Îţi mulţumesc, frate.
E-43 Now, let’s review just a little bit so we can get a base. Now there was…Daniel was concerned about his people, because he had read Jeremiah the prophet, and understood that Jeremiah had said that they would be in captivity for seventy years. And then, he seen then they had already been in captivity for sixty-eight years, so he knew the time was at hand. So he set aside all of his work, pulled down, as it was, the shades of all of his daily tasks. Set his face to God, put on sackcloth and ashes, and went to fasting and praying, that he might understand when that time would be. Then we find, as I have stated before…
[Brother Branham speaks to someone on the platform—Ed.] Would you turn that around, over towards that way, just a little bit. The fan, it’s just a little bit too much. It makes me hoarse. Then…Thank you, brother.
E-44 Acum, că noi aflăm că, Daniel, el a vrut această informaţie pentru poporul lui. Şi eu cred, dacă Daniel, citind profeţii din¬naintea lui, şi a avut acest fel de înţelegere, că el era aproape de sfârşit, el l-a căutat pe Dumnezeu, să afle cât de aproape era sfârşitul; apoi eu cred că noi suntem justificaţi, prin a vedea că noi suntem la capătul drumului acum, nu să îmbrăcăm sac şi cenuşă, ci să aruncăm lucrurile lumii, şi grijurile noastre din această viaţă; şi să căutăm pe Dumnezeu, să aflăm în ce zi a anului suntem, căci noi vedem că suntem la sfârşit, şi astfel Biserica va posti şi se va ruga şi va fi gata. De aceea m-am străduit să o iau asupra mea... Fără să ştiu cum să explic aceasta, căci am ocolit-o de fiecare dată, şi am zis, "Acele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel," căci nu o puteam înţelege. Şi de aceea am luat-o asupra mea acum, să încerc să o explic. Şi eu cred, cu ajutorul Domnului, eu o pot face cu harul Lui, să o aduc acolo unde, să vă arăt cât de aproape suntem de Venirea Domnului.
E-44 Now, that we find out that, Daniel, he wanted this information for his people. And I think, if Daniel, reading the prophets before him, and had this kind of an understanding, that he was near the end, and sought God, to find out how close the end was; then I think we’re justified, by seeing that we’re at the end of the road now, put on not sackcloth and ashes, but throw off the things of the world, and our cares of this life; and seek God, to find out what day of the year are we in, because we see we’re at the end, and so that the Church will fast and pray and be ready. That’s why I have endeavored to take upon myself…Not knowing how to explain this, because I’ve bypassed it each time, and said, “Them seventy weeks of Daniel,” because I could not understand it. And that’s why I’ve taken it upon myself now, to try to explain it. And I believe, by the help of the Lord, I can do it with His grace, to bring it to where, show you how close we are to the Coming of the Lord.
E-45 Acum, Daniel era doar în doi ani. Apoi noi aflăm, că, în timp ce el era în rugăciune, Îngerul, Gabriel, a venit repede la el; şi nu numai că i-a explicat când poporul lui va ieşi din robie, dar, de asemenea, tot ce a fost hotărât pentru poporul lui, tot ce a fost încă rămas pentru poporul lui. El a zis, "Există şaptezeci de săptămâni încă rămase pentru Iudeu."
E-45 Now, Daniel was just in two years. Then we find out, that, while he was in prayer, the Angel, Gabriel, rushed to him; and not only explained to him when his people were going out of captivity, but, also, all that was determined for his people, all that was yet left for his people. He said, “There is seventy of weeks yet left for the Jew.”
E-46 Apoi, noi aflăm, că El a avut un scop înşesit. Şi unul din ele, era să sfârşească nelegiuirea; şi-şi să pună capăt păcatului; să facă ispăşire pentru nelegiuire; să aducă înăuntru neprihănire veşnică; să pecetluiască viziunea şi profeţia; şi să ungă pe cel prea Sfânt.
E-46 Then, we find, that He had a sixfold purpose. And one of them, was to finish the transgression; and—and to make an end of sin; to make reconciliations for iniquity; bring everlasting righteousness in; seal up the vision and prophecy; and to anoint the most Holy.
E-47 Şi noi am luat, ultima duminică dimineaţa, Daniel în starea lui acolo jos, rugându-se. Ultima duminică seara, dând Scripturile, aşa ca oamenii să o citească când ajung acasă. Voi aţi citit-o? V-a plăcut? Minunat!
E-47 And we taken, last Sunday morning, Daniel in his condition down there, praying. Last Sunday evening, giving the Scriptures, so that people would read it when they got home. Did you read it? Did you like it? Wonderful!
E-48 Acum, scopul înşesit. Şi noi aflăm că, în acest al şaselea scop, "să ungă pe cel prea Sfânt," noi aflăm că "prea Sfânt" întotdeauna a reprezentat Biserica, cortul. Şi ultimul lucru care urma să se facă, era să ungă pe cel prea Sfânt, acela-i Cortul Milenar în care va locui El în timpul Mileniului, în care vom locui noi.
E-48 Now, the sixfold purpose. And we find out that, on this sixth purpose, “to anoint the most Holy,” we find out that “most Holy” always represented the Church, the Tabernacle. And the last thing was to be done, was to anoint the most Holy, that’s the Millennial Tabernacle that He will live in during the Millennial, that we’ll live in.
E-49 Acum, astăzi, acum ne apropiem, "Ce sunt cele şaptezeci de săptămâni?" Şi aceasta este o parte foarte vitală, cele şaptezeci de săptămâni.
E-49 Now, today, now we are approaching, “What is the seventy weeks?” And this is a very vital part, the seventy weeks.
E-50 Acum, noi ştim că Scripturile nu pot minţi. Ele trebuie să fie Adevăr. Şi dacă acest Înger Gabriel a venit şi i-a spus lui Daniel că există numai şaptezeci de săptămâni rămase pentru Iudei... Acum, noi vom aplica aceea la şase zile... sau săptămână de şapte zile. Dar, în profeţie ea este întotdeauna dată în pilde.
E-50 Now, we know the Scriptures cannot lie. They have to be Truth. And if this Angel Gabriel come and told Daniel that there’s only seventy weeks left for the Jews…Now, we would apply that to six-day…or seven-day week. But, in prophecy it’s always give in parables.
E-51 Şi astfel, fără îndoială că jos prin epocă, au fost sute de ori sute de oameni, învăţaţi, oameni capabili, încercând să explice ce erau aceste şaptezeci de săptămâni. Şi eu am citit multe din comentariile lor despre aceasta. Şi eu sunt foarte recunoscător lui DL Smith, din biserica Adventistă, pentru vederile lui. Eu sunt foarte recunoscător lui Dr. Larkin, de vederile lui. Eu sunt recunoscător la toţi aceşti mari învăţaţi, pentru vederile lor la aceasta. Şi în citirea lor, aceasta mă luminează mult, că eu pot găsi locuri care arată corect. Dar pentru a lua vederile care eu-eu m-am gândit că mi-ar place să le explic, am cercetat prin enciclopedia, a "timpului," să aflu ce însemna "timpul."
E-51 And so, no doubt that down through the age, there has been hundreds times hundreds of people, scholars, abled men, trying to explain what these seventy of weeks were. And I’ve read many of their commentaries on it. And I’m very grateful to Mr. Smith, of the Adventist church, for his views. I’m very grateful to Dr. Larkin, of his views. I’m grateful to all these great scholars, for their views on this. And in reading them, it enlightens me much, that I can find places that looks right. But to get the views that I—I thought that I would like to explain, I searched through the encyclopedia, of “time,” to find out what “time” meant.
E-52 Şi noi aflăm aici, noi avem "timp, timp, şi împărţire de timp." Ce este timpul? Ce este o săptămână? Acum, au fost trei mii, patru sute şi treizeci de ani în urmă, de când a fost aceasta, de când Dumnezeu a început să se ocupe cu Iudeul; mulţi, mulţi ani în urmă. Daniel era r.c., şi timpul acela era î.c. 538, 538 de ani înainte de Cristos, când el a vorbit aceasta pentru "timp, timp, şi împărţire de timp." Şi, şaptezeci de săptămâni, priviţi unde l-ar lua şaptezeci de săptămâni. Păi, el încă era în Babilon, în şaptezeci de săptămâni, şi totuşi Dumnezeu i-a spus că acela era tot timpul care a fost hotărât peste popor.
E-52 And we find out over here, we got “time, time, and dividing of time.” What is time? What is a week? Now, that’s been three thousand, four hundred and thirty years ago, since this was, since God started dealing with the Jew; many, many years ago. Daniel was b.c., and that time was b.c. 538, 538 years before Christ, when he spoke this for “time, time, and dividing of time.” And, seventy weeks, look where seventy weeks would take him. Why, he was still in Babylon, in seventy weeks, and yet God told him that that was all the time that was determined upon the people.
E-53 Acum, biserica mea de aici ştie că prin toţi anii eu întotdeauna v-am spus, "Dacă vreţi să ştiţi ce zi din săptămână este, uitaţi-vă la calendar. Dar dacă vreţi să ştiţi timpul în care trăim, urmăriţi pe Iudeii aceia." Acela este singurul ceasornic. Dumnezeu nu-nu a alocat anumite timpuri pentru Neamuri; acolo nu era un anumit spaţiu de timp. Şi acolo este unde mă gândesc că mulţi scriitori mari au încurcat-o, şi au încercat să aplice aceasta la Iudeu şi la Neamuri, deoarece El a zis, "Poporul Tău." Dar El vorbea către Daniel, nu către Biserică; poporul lui Daniel, Iudeul. Dacă el vorbea către Biserică, voi nu puteţi face aceea să meargă nicăieri; voi sunteţi-voi sunteţi în urmă de tot, chiar înainte de venirea lui Cristos. Aceasta ar ieşi în orice fel de săptămâni profetice în care aţi vrea să le puneţi. Este deja terminată. Dar El vorbea către Iudei, astfel de aceea Iudeul este cronometrul lui Dumnezeu.
E-53 Now, my church here knows that all through the years I’ve always told you, “If you want to know what day of the week it is, look at the calendar. But if you want to know the time we’re living in, watch those Jews.” That’s the only timepiece. God lotted no—no certain times for the Gentiles; there was no certain space of time. And that’s where I think that many great writers mixed it up, and was trying to apply this to the Jew and Gentile, because He said, “Thy people.” But He was talking to Daniel, not to the Church; Daniel’s people, the Jew. If He was talking to the Church, you can’t make that run nowhere; you’re—you’re way back, even before the coming of Christ. It’d run out in any kind of prophetic weeks you wanted to put it in. It’s already run out. But He was talking to the Jews, so therefore the Jew is God’s timepiece.
E-54 Vă amintiţi aici, nu cu mult în urmă, când Fratele Arganbright, din California, vicepreşedinte al Asocieţiei Internaţionale a Evangheliei Depline a Oamenilor de Afaceri, a venit la casa mea şi a adus o-o bandă; şi nu o bandă, ci un-un film de cinema, care ei ... despre Trei Minute Până La Miezul Nopţii. Aceea a fost luată pe o cercetare ştiinţifică. Când i-am văzut pe acei Iudei întorcându-se, înapoi în Ierusalim, eu am venit jos aici la tabernacol, şi am zis, "Eu simt ca şi cum am o reconvertire." Mulţi dintre voi vă amintiţi asta. Am zis, "Să-i văd pe Iudeii aceia întorcându-se înapoi!"
Isus a zis, în Matei al 24-lea capitol, "Când vedeţi smochinul înmugurind." Voi ştiţi ce să aşteptaţi, vedeţi, Iudeii întorcându-se!
E-54 You remember here, not long ago, when Brother Arganbright, of California, the vice-president of the International Full Gospel Business Men’s Association, come to my house and brought a—a tape; and not a tape, but a—a movie film, that they…of Three Minutes Till Midnight. That was taken on a scientific research. When I seen those Jews return in, back into Jerusalem, I come down here at the tabernacle, and I said, “I feel like I’ve had a re-conversion.” Many of you remember that. I said, “To see those Jews returning back!”
Jesus said, in Matthew the 24th chapter, “When you see the fig tree putting forth its buds.” You know what to look for, see, the Jews returning!
E-55 Acum, eu am câteva comentarii scrise aici. Mi-ar place să merg în ele. Acum, acum, eu voi-eu voi lua timp, aşa ca voi să puteţi de-asemenea să A le scrieţi. Acum, acestea toate au loc, aceste... Acum noi... În decursul timpului în care noi suntem acum, toate acestea au loc la... Este Evreiesc; nimic nu are de a face cu Biserica, de loc. Orice de la Apocalipsa al 3-lea capitol, înainte până la al 19-lea, nu are nici un lucru de-a face cu Biserica. Voi nu o puteţi face să ajungă corect. Aceasta doar nu este acolo.
E-55 Now, I’ve got some comments wrote out here. I would like to go into them. Now, now, I’ll—I’ll take my time, so that you can also write them out. Now, this all takes place, these…Now we…A during the time that we’re in now, all this takes place to…It’s Jewish; nothing to do with the Church, at all. Anything from Revelations the 3rd chapter, on to the 19th, has not one thing to do with the Church. You cannot make it come out right. It’s just not there.
E-56 Acum eu vreau să explic cum am aflat aceasta. Acum, pe tablă, mulţi dintre voi vor vedea că eu am desenat, timpuri împărţite, cum că aceasta vine în spaţiu, aşa ca aceasta să se poată face ca fiecare să poată înţelege. Puteţi voi... Voi nu o puteţi vedea din spate, eu presupun, este prea mic scrisul. Şi acela-i scrisul lui Becky. M-am gândit... Şi tabloul acela, eu am avut unul mai rău decât acela. Dar, Becky l-a desenat, despre chipul visului lui Nebucadneţar. Şi mă gândesc că acesta arată mai mult ca o fată, Becky, decât ca un bărbat. Dar, oricum, el va-el va furniza informaţia, ce vrem noi.
E-56 Now I want to explain how I found this. Now, on the board, many of you will see that I’ve got drawed out, spaced times, how that it comes into space, so that it could be made that everyone can understand. Can you…You can’t see it from the back, I suppose, it’s too small of writing. And that’s Becky’s writing. I thought…And, that picture, I had one worse than that. But, Becky drawed that, of the image of Nebuchadnezzar’s dream. And I think it looks more like a girl, Becky, than it does a man. But, anyhow, it’ll—it’ll furnish the information, what we want.
E-57 Acum, dacă citim în Biblie că există şaptezeci de săptămâni hotărâte peste popor, acum, ... nu are nimic de-a face cu Biserica. Cele şaptezeci de săptămâni nu au nimic de-a face cu Biserica. Dacă observaţi aici, pe schiţă, eu am epoca bisericii între cele şaptezeci de săptămâni.
E-57 Now, if we read in the Bible that there is seventy weeks determined upon the people, now, the…has nothing to do with the Church. The seventy weeks has nothing to do with the Church. If you notice here, on the chart, I’ve got the church age in between those seventy weeks.
E-58 Noi o avem aici. Un frate jos în Georgia a desenat-o pentru noi aici, aşa cum noi am trecut prin epocile bisericii. Şi noi suntem siguri că putem înţelege ce înseamnă aceasta. Acest alb în biserică aici, aceea înseamnă că a fost toată apostolic. Şi apoi în a doua epocă a bisericii, ei au avut doctrina Nicolaiţilor, sau, ei au avut faptele Nicolaiţilor; aceasta nu a devenit o doctrină. A treia epocă a bisericii, ea devine o doctrină. Şi în a patra epocă a bisericii, ea s-a organizat, şi aceasta era papalitatea Romană. Şi în a patra epocă a biserici, aceea era epocile întunecoase.
Voi observaţi, toată întunecimea de acolo reprezintă Nicolaitismul, sau Romanismul. Partea albă reprezintă Duhul Sfânt, Biserica. Şi, aşa cum ea a fost începută în timpul Sfântului Pavel, toată Biserica apostolică întreagă a fost umplută cu Duhul Sfânt. Apoi aristocraţii au început să vină înăuntru. Apoi ei în final s-au consolidat şi au făcut o biserică nouă completă din aceasta. Şi doar mica biserică a fost arsă, şi împroşcată cu pietre, şi dată hrană leilor, şi de toate.
E-58 We got it over here. Some brother down in Georgia drawed it for us over here, as we went through the church ages. And we’re sure we can understand what this means. This white in the church here, that means it was all apostolic. And then in the second church age, they had the doctrine of the Nicolaitanes, or, they had the works of the Nicolaitanes; it had not become a doctrine. The third church age, it become a doctrine. And in the fourth church age, it was organized, and it was the Roman papacy. And in the—the fourth church age, that was the dark ages.
You notice, all the darkness on there represents Nicolaitanism, or Romanism. The white part represents the Holy Spirit, the Church. And, as it was begin in Saint Paul’s time, all the whole apostolic Church was filled with the Holy Ghost. Then the aristocrats begin to come in. Then they finally consolidated and made a complete new church out of it. And just the little church was burnt, and stoned, and fed to lions, and everything.
E-59 În reformare a venit Luther, puţin mai luminos, vedeţi. În zilele lui Wesley, a adus înăuntru puţin mai luminos. Dar în ultima epocă a bisericii aici, epoca bisericii Nicolaită, aceea este epoca care noi... Nu cea Nicolai tă, ci Laodiceană, aceea este epoca în care trăim noi. Observaţi, acolo nu este prea multă Lumină.
E-59 In the reformation come Luther, a little brighter, you see. In the days of Wesley, brought in a little brighter yet. But in the last church age here, the Nicolaitane church age, that’s the age that we…Not the Nicolaitane, but the Laodicean, that’s the age that we live in. You notice, there’s not too much Light.
E-60 Cineva, când ei au văzut desenul acesteia acolo sus, a zis, "Să-ţi fie ruşine, Frate Branham! Această măreaţă zi de iluminare!"
Am zis, "Îmi voi imagina, când aceasta este cercetat..." [Fratele Branham face pauză – Ed.] "Aceea nici măcar nu-i face dreptate; când voi ajungeţi foarte puri în inimă, născuţi din nou din Duhul." Amintiţi-vă, aceasta era singura epocă a bisericii când Cristos a fost dat afară din Propria Lui biserică, din toate din ele. Noi avem o confesiune mare, dar avem noi o posesiune, este aceea despre care vorbim. Este Cristos într¬adevăr în biserică? Aceasta va fi foarte mult în minoritate.
E-60 Someone, when they seen the drawing of it up there, said, “Shame on you, Brother Branham! This great day of enlightment!”
I said, “I’ll imagine, when it’s sifted down…” [Brother Branham pauses—Ed.] “That doesn’t even do it justice; when you get the real pure in heart, born again of the Spirit.” Remember, this was the only church age that Christ was put out of His Own church, of all of them. We got a great confession, but do we have a possession, is what we’re talking about. Is Christ really in the church? It’ll be very much in the minority.
E-61 Acum, acum să subliniem cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel. Acum aş putea să repet aici din nou; predicatori ai Evangheliei, dacă nu sunteţi de acord cu aceasta, bine. Ele sunt împărţite în trei perioade, aşa cum aflăm în Daniel 9. Trei perioade. Întâi, o perioadă de şapte săptămâni; apoi şaizeci şi două, care este şaizeci şi două; şi apoi o perioadă de o săptămână. Ele sunt împărţite în trei perioade diferite.
E-61 Now, now let’s outline Daniel’s seventy of weeks. Now I might repeat here again; ministers of the Gospel, if you disagree with this, all right. They are divided in three periods, as we find out in Daniel 9. Three periods. First, a seven-week period; then a threescore and two, which is sixty-two; and then a one-week period. They’re divided in three different periods.
E-62 Acum, eu am împărţită aici pe tablă. Prima perioadă; a doua perioadă; şi după înţelegerea mea, prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt, că, timpul sfârşitului, Dumnezeu se întoarce din nou la Iudeu.
E-62 Now, I’ve got it divided here on the board. The first period; second period; and to my understanding, by the Gospel, by the Holy Spirit, that, the end time, God returns again to the Jew.
E-63 Acum, noi ştim, prin toate Evangheliile, că Pavel a învăţat, şi ceilalţi, că Dumnezeu se va întoarce din nou la Iudeu. Bine, atunci, dacă El se va întoarce din nou la Iudeu, cum putem noi să o aplicăm în urmă în timpul lui Daniel? Noi trebuie să o aplicăm în această ultimă epocă. Şi aceasta-i după ce Biserica Neamurilor a fost dusă, căci El se ocupă cu Israelul ca o naţiune, cu noi ca individual.
E-63 Now, we know, by all the Gospels, that Paul taught, and others, that God will return again to the Jew. Well, then, if He is going to return again to the Jew, how can we apply it back in Daniel’s time? We’ve got to apply it in this last age. And it’s after the Gentile Church has been gone, ’cause He deals with Israel as a nation, we as an individual.
E-64 Acum, eu am ceva scriere aici care mi-ar place să vă citesc aşa cum mergem înainte. Acum:
... darea poruncii să rezidească Ierusalimul...
Care, a fost în a 14-a zi din Martie. Dacă vreunul din voi vrea să o notaţi, în Ebraică o veţi afla numită N-i-s-a-n Nisan, care înseamnă "Martie." Porunca s-a dat în a 14-a zi din Martie, î.c. 445, porunca s-a dat să zidească, rezidească templul. Voi o înţelegeţi, aşa cum voi oamenilor aţi citit Scripturile. Până când s-a completat, a durat patruzeci şi nouă de ani să termine templul şi cetatea, să 9 rezidească. Şi aşa cum zice Biblia aici, Daniel vorbeşte, sau Îngerul către Daniel, că:
... zidurile, şi acesta se va zidi în timpuri de necaz.
Şi mulţi dintre noi ne amintim, când a fost zidit, ei au avut un bloc de mortar într-o mână şi o sabie în cealaltă, să urmărească duşmanul. "Şi se va zidi în timpuri de necaz."
E-64 Now, I got some writing here that I’d like to read to you as we go by. Now:
…the going forth of the commandment to rebuild Jerusalem…
Which, was on the 14th day of March. If any of you want to put that down, in the Hebrew you’ll find it called N-i-s-a-n, Nisan, which means “March.” The issue was given on the 14th day of March, b.c. 445, the issue went forth to build, rebuild the temple. You understand it, as you people have read the Scriptures. Until it was completed, it taken forty-nine years to complete the temple and the city, to rebuild it. And as the Bible said here, Daniel speaking, or the Angel to Daniel, that:
…the walls, and it would be built in troublesome times.
And many of us remember, when it was built, they had a mortar block in one hand and a sword in the other, to watch the enemy. “And it would be built in troublesome times.”
E-65 Deci, aici este unde eu aflu aceea, luându-mi zilele. Acum, noi avem două, trei calendare diferite. Noi mergem înapoi la calendarul vechi de astronomie, şi noi aflăm că în calendarul Iulian există trei sute, şaizeci şi cinci şi o pătrime de zi într-un an. Ei cronometrează aceea prin trecerea lui Sardis şi diferitele Stele, şi aşa mai departe. Ei l-au cronometrat. Acum noi aflăm, în calendarul Roman sub care noi trăim acum, trei sute şaizeci şi cinci de zile într-un an, prin calendar. Dar în cel Creştin, sau calendarul profetic, noi aflăm că există numai trei sute şi şaizeci de zile într-un an. Acum, vă puteţi întreba cum a venit această confuzie.
E-65 So, here is where I find that, getting my days. Now, we got two, three different calendars. We go back to the old astronomy calendar, and we find out that in the Julian calendar there is three hundred, sixty-five and one-fourth day in a year. They time that by the passing of Sardis and the different stars, and so forth. They timed it. Now we find, in the Roman calendar that we live under now, three hundred and sixty-five days in a year, by the calendar. But in the Christian, or prophetic calendar, we find there is only three hundred and sixty days in a year. Now, you might wonder how this confusion come about.
E-66 Acum, aceasta eu pot numai să spun aşa cum vorbesc eu însumi. Eu cred că în urmă înainte de distrugerea potopului, în urmă în zilele lui Iov, şi aşa mai departe, că ei au ţinut timpul prin stele. Şi noi înţelegem, sau în urmă înainte de timpul acela, că lumea a stat în sus. Şi apoi în păcatul omului, răsturnarea lumii, şi acesta s-a înclinat şi potopul a venit, de aceea noi avem marile glaciare de gheaţă, şi aşa mai departe, şi tot vârful şi dedesubtul pământului este plin de gheaţă. Noi ştim asta. Şi pământul nu stă drept în sus. El stă înclinat. Aceea l-a zguduit de unde luna şi stelele, unde se uitau ei, şi aşezat greşit atunci. Sau-sau, voi nu mai puteaţi ţine timpul cu el, deoarece el stă strâmb, stând înclinat în spate. De aceea, el nu va atinge stelele acelea în acelaşi timp, deoarece el este-este afară din rânduială faţă de stelele acelea. Voi înţelegeţi? Eu cred că aceea-i ce este.
E-66 Now, this I can only say as myself speaking. I believe that back before the antediluvian destruction, back in the days of Job, and so forth, that they kept the time by the stars. And we understand, or back before that time, that the world stood upright. And then in the sin of man, the overthrow of the world, and it tilted and the floods came, therefore we have the great ice glaciers, and so forth, and all the top and the bottom of the earth is full of ice. We know that. And the earth does not set straight up. It sets tilted. That shook it out from where the moon and stars, where they was looking at, and misplaced then. Or—or, you could not keep time by it anymore, because it’s setting lopsided, setting tilted back. Therefore, it would not hit them stars at the same time, because it’s—it’s out of cater to them stars. You understand? I believe that’s what is.
E-67 El stă în spate în starea aceea. Şi aceea arată numai că aceasta este doar o perioadă de timp. Nu puteţi vedea? Dumnezeu nu are lucruri afară din rânduială. El doar îl lasă să meargă în felul acela pentru puţin timp. Şi eu într-adevăr cred că lucrul acela s-a făcut.
Şi în aceste zile din urmă este când Dumnezeu urmează să descopere aceste secrete Bisericii. El nu a făcut-o înainte. Şi motivul că El nu a făcut-o, este să ţină Biserica în veghere şi rugăciune tot timpul, să nu ştie când venea. Dar vă amintiţi, în Daniel 12, El a zis, "Cei înţelepţi vor înţelege în ultima, în această zi din urmă." Vedeţi? Aceasta i s-a dat lui.
E-67 It’s laying back in that condition. And that only shows that this is just a period of time. Can’t you see? God don’t have things out of cater. He’s just letting it run like that for a little time. And I truly believe that that thing was done.
And at this last days is when God is going to reveal these secrets to the Church. He hasn’t done it before. And the reason He hasn’t done it, is to keep the Church a watching and praying all the time, not knowing when it was coming. But you remember, in Daniel 12, He said, “The wise shall understand in the last, in this last day.” See? It’s been given to him.
E-68 Duhul de înţelepciune vine în Biserică, să facă cunoscut Bisericii, prin descoperirea Duhului Sfânt, aducând Biserica înăuntru şi să-i descopere în ce zi trăim noi. Întocmai la fel cum Gabriel a venit la-la Daniel, Duhul Sfânt vine la Biserică în zilele din urmă, să descopere aceste lucruri mari, adânci, secrete. Înţelegeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-68 The Spirit of wisdom comes into the Church, to make known to the Church, by the revelation of the Holy Ghost, bringing the Church in and revealing what day that we’re living in. Just the same as Gabriel come to—to Daniel, the Holy Spirit comes to the Church in the last days, to reveal these great, deep, secret things. Do you understand now? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-69 Acum, aceea ar lovi afară acel an astronomic sau anul Iulian, calendar, vedeţi, anul masonic, căci lumea este înclinată. Noi toţi ştim asta, de la studii în şcoală. Şi este afară din rânduială, de aceea ele, stelele acelea, nu ar trece în linia pământului în acelaşi timp. De aceea, calendarul Roman este greşit, de asemenea, căci voi nu puteţi să puneţi zilele împreună. Există doar multe lucruri care aş putea să le spun chiar aici. Că noi aflăm, dar chiar natura însăşi, ne învaţă că există numai treizeci de zile exact în an.
E-69 Now, that would knock out that astronomic year or the Julian year, calendar, see, the masonic year, because the world is tilted. We all know that, from study in school. And it’s out of cater, therefore they, them stars, wouldn’t pass in line of the earth at the same time. Therefore, the Roman calendar is wrong, too, because you cannot put together the days. There’s just many things that I could say right here. That we find out, by even nature itself, teaches us there’s only thirty days exactly in the year.
E-70 Acum, să luăm Apocalipsa unde noi va trebui să mergem aici în zilele celor doi profeţi. Biblia a zis, "Ei au profeţit o mie două sute şaizeci de zile." Acum, voi luaţi calendarul astronomic, el sigur îl va rata o cale lungă de la a fi trei ani şi jumătate. Şi voi luaţi calendarul Roman care-l avem astăzi, el îl va rata o cale lungă. Dar să luaţi calendarul profetic, şi acolo este exact o mie două sute şaizeci de zile, în treizeci de zile la lună. Vedeţi?
E-70 Now, let’s take Revelations where we’re going to have to go over here in the days of the two prophets. The Bible said, “They prophesied one thousand two hundred and threescore days.” Now, you take the astronomy calendar, it would sure miss it a long ways from being three and one-half years. And you take the Roman calendar that we have today, it would miss it a long ways. But you take the prophetic calendar, and there’s exactly one thousand two hundred and threescore days, in thirty days to the month. See?
E-71 Noi avem treizeci de zile în unele luni, treizeci şi una în următoarea, douăzeci şi opt în unele. Vedeţi, noi suntem tot încurcaţi. Dar Dumnezeu nu o are zgâlţâită, în sus şi-n jos, înainte şi înapoi. El o atinge exact la fel. Da, domnule. Exact la fel, treizeci de zile într-o lună; nu treizeci şi una, apoi treizeci, şi altceva. Vedeţi? Dar aceea s-a făcut totul în marea economie a lui Dumnezeu, să ţină Biserica în veghere şi să se roage, fiind gata, să vă aveţi hainele spălate în Sângele Mielului. Dar, oh, în aceste zile din urmă, El a promis! Aha. Acum noi vedem unde trăim. Acum, amintiţi-vă, scopul, singurul scop, este să facă aceasta.
E-71 We have thirty days in some months, thirty-one at the next, twenty-eight in some. See, we’re all messed up. But God don’t have it jig-jog, up-and-down, back-and-forth. He hits it exactly the same. Yes, sir. Exactly the same, thirty days in a month; not thirty-one, then thirty, something else. See? But that was all done in the great economy of God, to keep the Church watching and praying, being ready, have your garments washed in the Blood of the Lamb. But, oh, in this last days, He promised! Uh-huh. Now we see where we’re living. Now, remember, the purpose, sole purpose, is to do this.
E-72 Acum, dacă acolo au fost şapte... Priviţi, acolo este exact patruzeci şi nouă de zile... patruzeci şi nouă de ani, adică, în timpul zidirii templului. Cele şapte, sunt şapte săptămâni profetice, şapte săptămâni, căci acolo sunt şapte săptămâni hotărâte pentru templu, să rezidească templul. Şi el a fost zidit exact în patruzeci şi nouă de ani. Acum noi aveAm însemnătatea timpului săptămânilor, căci dacă Biblia a zis, Îngerul a zis, că au durat şapte săptămâni până la zidirea templului. Şi au fost exact patruzeci şi nouă de ani de zidire a templului, din-din martie 14 până în 5-538 î.c. Până când templul a fost reaşezat din nou, şi străzile au fost refăcute, exact patruzeci şi nouă de ani. Deci, ce obţinem noi? Ce obţinem noi? Căci, dacă şapte săptămâni înseamnă patruzeci şi nouă de ani, atunci o săptămână este egală cu şapte ani. Şi şapte ori şapte este patruzeci şi nouă. Aceea este exact. Ia te uită.
E-72 Now, if there was seven…Look, there is exactly forty-nine days…forty-nine years, rather, in the time of the building of the temple. The seven, are seven prophetic weeks, seven weeks, ’cause there is seven weeks determined to the temple, to rebuild the temple. And it was built in exactly forty-nine years. Now we have the meaning of the time of weeks, ’cause if the Bible said, the Angel said, it taken seven weeks until the building of the temple. And it was exactly forty-nine years building the temple, from—from March the 14th until the b.c. 5—538. Until the temple was restored again, and the streets was restored, exactly forty-nine years. So, what do we get? What do we get? For, if seven weeks means forty-nine years, then one week equals seven years. And seven times seven is forty-nine. That’s exactly. There you are.
E-73 Astfel acum nu mai există presupunere privitor la aceasta. Noi ştim acum că fiecare săptămână a însemnat şapte ani. Aţi priceput-o? Să o spunem împreună. [Fratele Branham şi adunarea vorbesc în unison – Ed.] "O săptămână este egal cu şapte ani." Acum noi ştim că am priceput-o. O săptămână este egală cu şapte ani.
E-73 So now there’s no more guessing about it. We know now that each week meant seven years. Have you got it? Let’s say it together. [Brother Branham and congregation speak in unison—Ed.] “One week equals seven years.” Now we know we got it. One week equals seven years.
E-74 Aici suntem noi chiar aici, prima săptămână. [Fratele Branham indică pe tablă ilustrarea – Ed.] Patruzeci şi nouă de ani pentru rezidirea templului. Acum, această linie de sus reprezintă naţiunea Evreiască aşa cum traversează. Acesta este doar timpul. Şi când el cade aici jos, el cade afară din naţiunea Evreiască, în timpul Neamurilor. Apoi merge iarăşi sus şi-l prinde pe Israel, şi merge înainte.
E-74 Here we are right here, the first week. [Brother Branham points to the blackboard illustration—Ed.] Forty-nine years to the rebuilding of the temple. Now, this top line here represents the Jewish nation as it goes across. This is just time. And when it drops down here, it drops out of the Jewish nation, into the Gentile time. Then goes up again and catches Israel, and goes on.
E-75 Acum, Neamurilor nu li s-au alocat vreun timp anumit. Doar a zis, "Timpul Neamurilor." Şi noi aflăm, nici chiar Isus nu le-a alocat un timp. Căci noi aflăm aici, în Luca 21:24, El a zis, "Ei vor călca zidurile Ierusalimului până când Neamurile..." Să citez aceea. Eu o citez doar din memorie. Să o citesc, căci ya fi pe bandă aici, şi noi vrem să fim siguri că o luăm corect. În ordine, dacă voi vreţi să deschideţi cu mine la ea, la Sfântul Luca 21:24. Eu am studiat aceasta clar, cât am putut de bine.
Şi ei vor cădea prin tăişul sabiei, şi vor fi duşi departe...
Despre cine vorbeşte El? Iudei. Aceea era distrugerea templului, în 70 D.C.
... şi ei vor fi duşi robi în toate naţiunile: ...
Acum amintiţi-vă, nu numai jos în Babilon, nu numai acolo în Roma, ci la "toate naţiunile." Acolo este unde Iudeul este astăzi, la "toate naţiunile."
... şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până când timpul Neamurilor va fi împlinit.
E-75 Now, Gentiles was not lotted any certain time. Just said, “Time of the Gentiles.” And we find out, even Jesus didn’t lot them a time. For we find out here, in Luke 21:24, He said, “They shall trod down the walls of Jerusalem until the Gentile…” Let me quote that. I’m quoting it just by memory. Let me read it, because it’ll be on tape here, and we want to be sure to get it right. All right, if you want to turn with me to it, on Saint Luke 21:24. I studied this clearly, as best I could.
And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away…
Who is He talking about? Jews. That was the destruction of the temple, in a.d. 70.
…and they shall be led away captive into all nations:…
Now remember, not just down in Babylon, not just over in Rome, but to “all nations.” That’s where the Jew is today, “all nations.”
…and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the time of the Gentiles be fulfilled.
E-76 Atunci, acolo este un timp alocat, dar nimeni nu ştie când va fi. Vedeţi? Este o taină, vedeţi, timpul Neamurilor. Dar, Iudeii... Apoi, noi nu putem spune timpul prin ce Biserica, dacă Ea este decăzută sau dacă Ea merge înainte, sau ce face Ea. Voi nu o puteţi spune prin aceea. Dar, priviţi la Iudei, acolo este calendarul timpului. Voi îl vedeţi? Dumnezeu le-a alocat exact o zi, oră, şi timp, dar El niciodată la Neamuri. El a alocat la Iudei, deci să urmărim pe Iudei, atunci vom vedea unde suntem.
E-76 Then, there is a lotted time, but nobody knows when it will be. See? It’s a mystery, see, the Gentile’s time. But, Jews…Then, we cannot tell time by what the Church, whether It’s backslid or whether It’s going on, or what’s It doing. You can’t tell by that. But, look at the Jews, there is the time calendar. Do you see it? God did lot them exactly a day, hour, and time, but He never the Gentiles. He did the Jews, so let’s watch the Jews, then we’ll see where we’re at.
E-77 Acum, acum, cele şapte săptămâni erau patruzeci şi nouă de ani. Noi o avem clar acum, că o săptămână este-o săptămână este şapte ani; o săptămână, şapte ani.
E-77 Now, now, the seven weeks was forty-nine years. We got it clear now, that one week is—one week is seven years; one week, seven years.
E-78 Acum ni se spune, "De la darea poruncii..." Acum, aici este unde vine necazul. Acum ni se spune:
... de la darea poruncii să rezidească cetatea la Mesia (şi Mesia era Cristos, desigur) vor fi şapte săptămâni, şi şaizeci şi două de săptămâni: (făcând şaizeci şi nouă de săptămâni) ...
Vedeţi? În ordine. Şi de şapte ori şaizeci şi nouă face patru sute şi optzeci şi trei de ani. Acum, voi o luaţi jos? Dacă vreţi ca eu să trec peste ea din nou, eu voi fi bucuros să o fac.
E-78 Now we are told, “From the going forth of the commandment…” Now, here is where the trouble come. Now we are told:
…from the going forth of the commandment to rebuild the city to Messiah (and Messiah was Christ, of course) shall be seven weeks, and threescore and two weeks: (making sixty-nine weeks)…
See? All right. And seven times sixty-nine makes four hundred and eighty-three years. Now, you’re getting it down? If you want me to run over it again, I’ll be glad to do it.
E-79 Acum ni se spune, "De la darea poruncii să rezidească cetatea, până la Mesia, vor fi şapte," (şapte, aceea este întâi¬întâi, chiar aici) "şapte săptămâni, şi şaizeci şi două," face, şaizeci şi două şi şapte sunt şaizeci şi nouă, şaizeci şi nouă de săptămâni. Şapte ori şaizeci şi nouă ar face patru sute şi optzeci şi trei de ani. De aceea, până la Mesia... Acum noi venim sus la această parte aici. Până la Mesia, trebuie să fie patru sute şi optzeci şi trei de ani, patru sute şi optzeci şi trei de ani.
E-79 Now we are told, “From the going forth of the commandment to rebuild the city, to the Messiah, shall be seven,” (seven, that’s the first—first, right here) “seven weeks, and threescore and two,” make, sixty-two and seven is sixty-nine, sixty-nine weeks. Seven times sixty-nine would make four hundred and eighty-three years. Therefore, until the Messiah…Now we’re coming up to this part here. Until the Messiah, there’s got to be four hundred and eighty-three years, four hundred and eighty-three years.
E-80 Acum, acum, Isus, Mesia, a intrat călare în cetatea Ierusalim, triumfând, pe spatele unui măgar alb, în duminica Floriilor, 2 aprilie, 30 D.C. Isus a intrat călare în Ierusalim în duminica Floriilor, în 30 D.C. Şi acum, acum, de la 445 t.c până la 30 D.C., sunt exact patru sute şaptezeci şi cinci de ani.
E-80 Now, now, Jesus, Messiah, rode into the city of Jerusalem, triumph, on the back of a white mule, on Palm Sunday, April the 2nd, a.d. 30. Jesus rode into Jerusalem on Palm Sunday, a.d. 30. And now, now, from b.c. 445 to a.d. 30, is exactly four hundred and seventy-five years.
E-81 Dar, aşa cum am văzut deja, că cele şaizeci şi nouă de săptămâni fac patru sute şi optzeci şi trei de ani. Acum, acolo este unde vine necazul, chiar acolo. Vedeţi? Noi avem numai, cu marcarea Bibliei aici, timp, numai patru sute şi şaptezeci şi cinci de ani. Şi, de fapt, este patru sute şi optzeci şi trei de ani, o diferenţă de opt ani.
E-81 But, as we have already seen, that the sixty-nine weeks makes four hundred and eighty-three years. Now, there is where the trouble comes, right there. See? We’ve got only, with the marking of the Bible here, time, only four hundred and seventy-five years. And, actually, it’s four hundred and eighty-three years, a difference of eight years.
E-82 Acum, Dumnezeu nu o poate face să greşească. Dacă El a spus că vor fi aşa de multe zile, sunt aşa de multe zile. Dacă El spune că este aşa de mult, este aşa de mult. Deci ce vom face noi? Acum, 475 î.c. la 30 D.C., sunt ani Iulieni sau astronomici care sunt trei sute şi şaizeci şi cinci şi o pătrime de zi în-în fiecare. Dar când noi reducem zilele acelea la calendarul nostru profetic...
E-82 Now, God can’t make it miss. If He said it would be so many days, it’s so many days. If He says it’s so much, it’s so much. So what are we going to do? Now, the b.c. 475 to a.d. 30, are Julian or astronomal years, which are three hundred and sixty-five and one-fourth day in—in each. But when we reduce them days to our prophetic calendar…
E-83 Acum să mă opresc chiar aici doar un minut. Ca voi să puteţi şti dincolo de o umbră de îndoială, eu doar nu aş lua acel un loc. Eu îl pot duce prin Scripturile întregi să vă dovedesc că şapte zile este acel şapte, o săptămână este-este şapte ani, în Biblie. Eu doar am făcut-o aici, în Apocalipsa al 13-lea capitol, sau al 11-lea capitol şi al 3-lea verset. Profeţii aceia vor profeţii o mie două sute şi şaizeci de zile, care este în mijlocul ultimei săptămâni a Iudeilor, apoi ei sunt stârpiţi şi Armaghedonul se stabileşte înăuntru. Atunci dacă aceea este aşa, acolo este din nou, exact treizeci de zile într-o lună. Vedeţi? Atunci, sunt-nu sunt treizeci şi una de zile şi douăzeci şi opt de zile, şi aşa mai departe. Este exact treizeci de zile într-o lună, de fiecare dată.
E-83 Now let me stop right here just a minute. That you might know beyond one shadow of doubt, I just wouldn’t take that one place. I can take it through the entire Scriptures and prove you that seven days is that seven, one week is—is seven years, in the Bible. I just did it over here, in Revelations the 13 chapter, or 11th chapter and the 3rd verse. Them prophets will prophesy one thousand two hundred and three-score days, which is in the midst of the last week of the Jews, then they’re cut off and the Armageddon sets in. Then if that be so, there it is again, exactly thirty days in a month. See? Then, it’s—it’s not no thirty-one days and twenty-eight days, and so forth. It’s exactly thirty days in a month, each time.
E-84 Calendarul nostru profetic ne aduce la trei sute şi şaizeci de zile, aşa cum folosim acum în Scripturi. Noi avem exact patru sute şi optzeci şi trei. Acolo este aceasta, patru sute şi optzeci şi trei. Aici noi avem exact dovadă despre profeţie, exact adevărul. Căci, de la timpul pornirii să construiască templul, până la distrugere, când ei l-au respins pe Cristos şi L-au omorât în anul 33 D.C. când Cristos a fost omorât, este exact patru sute şi optzeci şi trei de ani.
Acum, de la darea poruncii să rezidească Ierusalimul, s-au hotărât şapte săptămâni, care au însemnat patruzeci şi nouă de ani. Şi patruzeci şi nouă de ani o ating exact. Ei bine, de la rezidirea templului până la Mesia, au fost patru sute şi treizeci şi opt de ani. Deci, patru sute şi trei-... patru sute şi treizeci şi patru de ani. Şi patru sute şi treizeci şi patru (timp), patruzeci şi nouă, face exact patru sute şi optzeci şi trei de ani. Aceasta a atins-o la punct, exact până la zi, de la ziuă la ziuă. Amin! Ia te uită.
E-84 Our prophetic calendar brings us to three hundred and sixty days, as we use now in the Scriptures. We have exactly four hundred and eighty-three. There it is, four hundred and eighty-three. Here we have exactly proof of the prophecy, exactly the truth. For, from the time of the going forth to build the temple, until the destroying, when they rejected Christ and killed Him in a.d. 33, when Christ was killed, is exactly four hundred and eighty-three years.
Now, from the going forth of the commandment to rebuild Jerusalem, was determined seven weeks, which meant forty-nine years. And forty-nine years hit it exactly. Well, from the rebuilding of the temple to the Messiah, was four hundred and thirty-eight years. So, four hundred and thir-…four hundred and thirty-four years. And four hundred and thirty-four (time), forty-nine, makes exactly four hundred and eighty-three years. It hit it on the nose, exactly to the day, from day to day. Amen! There you are.
E-85 "Mesia Prinţul va veni." Vedeţi? Şapte ori şaizeci şi nouă este patru sute şi tre-... şi-şi optzeci şi patru de ani. Exact, aceasta atinge la punct. Deci, atunci, noi ştim perfect, noi ştim exact, că Scriptura aceea este corectă. Iat-o aici. Dar, voi vedeţi, toţi aceşti ...
E-85 “Messiah the Prince shall come.” See? Seven times sixty-nine is four hundred and thir-…and—and eighty-four years. Exactly, it hit it on the nose. So, then, we know perfectly, we know exactly, that that Scripture is right. Here it is. But, you see, all these…
E-86 Când Dumnezeu a avut lumea dinaintea potopului şi a distrus-o prin apă, şi a schimbat data astronomică; şi apoi a lăsat ca Romanii să vină şi să-şi facă calendarul lor, care atinge şi sare, şi aşa mai departe. Şi eu presupun, că, chiar în enciclopedia unde am citit.
E-86 When God had the antediluvian world and destroyed it by water, and changed the astronomy date; and then let the Romans come in and make up their calendar, which it hits and jumps, and so forth. And I guess, that, even in the encyclopedia where I been reading.
E-87 Zi-i, fiindcă veni vorba, Frate Kenny Collins, este el în clădire în această dimineaţă, Kenneth Collins? Tu ştii când mi¬ai trimis acea grămadă mare de enciclopedie? Îţi aminteşti asta? Tu mi-ai trimis acolo aproape un camion încărcat cu aceasta. M-am gândit, "Ce va face oare cu aceea un novice ca mine?" Tu ştii, Domnul te-a călăuzit, Kenny. De acolo mi-am primit informaţia, chiar din enciclopedia aceea veche, "timp," şi eu am studiat. Şi Becky le foloseşte în şcoala ei. Eu le am jos în biroul meu, jos în cămăruţa mea la parter. Şi noi am mers acolo şi am luat-o, şi acolo am căutat-o, şi am aflat-o, exact, prin toate calendarele şi timpul care a fost vreodată. Vedeţi? Deci, noi îl avem.
E-87 Say, by the way, Brother Kenny Collins, is he in the building this morning, Kenneth Collins? You know when you sent me that big bunch of encyclopedia? You remember that? You sent me over there almost a truck load of it. I thought, “What in the world would a greenhorn like me do with all of that?” You know, the Lord was leading you, Kenny. That’s where I got the information, right out of that old encyclopedia, “time,” and I was studying. And Becky uses them in her school. I got them down in my study, down in my den room downstairs. And we went down there and got it, and there we looked it up, and find it, exactly, through all the calendars and time that’s ever been. See? So, we got it.
E-88 Acolo este acesta, exact, patru sute şi optzeci şi trei de ani. De la darea poruncii să reaşeze-să reaşeze clădirea, până la timpul când Prinţul Mesia a fost respins, face exact patru sute şi optzeci şi trei de ani, prin calendar.
E-88 There it is, exactly, four hundred and eighty-three years. From the going forth of the commandment to restore the to restore the building, till the time of Prince Messiah was rejected, makes exactly four hundred and eighty-three years, by the calendar.
E-89 Acum voi vedeţi, noi folosim acelaşi calendar chiar aici. Căci, dacă Dumnezeu a folosit acest calendar aici, atunci El trebuie să-l folosească pentru restul timpului prin Biblie. Este corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeu nu se schimbă. Deci, dacă şapte săptămâni au fost patruzeci şi nouă de ani, şapte săptămâni din nou sunt patruzeci şi nouă de ani. O săptămână este şapte ani, vedeţi, deci aceasta o face doar perfect. Şi dacă ea atinge exact la punct acolo, ea va atinge exact la punct din nou. Amin! Oh, vai! Aceea mă agită total. Oh, eu-îmi place-îmi place să ştiu despre ce vorbesc. Eu-eu-eu o iubesc.
Căci, aşa cumA a spus acel ins bătrân, acolo jos în Kentucky, mi-a zis, zicea, "Îmi place să aud pe cineva vorbind, care ştie despre ce vorbeşte."
Eu am zis, "Şi mie, la fel."
El a zis, "Aceea este chestiunea cu voi predicatorii, voi nu ştiţi despre ce vorbiţi."
E-89 Now you see, we using this same calendar right over here. Because, if God used this calendar here, then He’s got to use it the rest the time through the Bible. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] God doesn’t change. So, if seven weeks was forty-nine years, seven weeks again is forty-nine years. One week is seven years, see, so it makes it just perfectly. And if it hit exactly to the dot there, it’ll hit exactly to the dot again. Amen! Oh, my! That gets me all stirred up. Oh, I—I love I love to know what I’m talking about. I—I—I love it.
Because, like the old fellow said, down there in Kentucky, to me, said, “I like to hear somebody talk, who knows what they’re talking about.”
I said, “I do, too.”
He said, “That’s what’s the matter with you preachers, you don’t know what you’re talking about.”
E-90 "Bine," am zis, "Eu apreciez complimentul tău, dar există unele lucruri despre care ştim ce vorbim." Aha. Aşa este. Eu ştiu că sunt născut din nou. Eu ştiu că am trecut din moarte la Viaţă. Eu ştiu că există un Dumnezeu, căci eu am vorbit cu El.
Eu L-am avut să vorbească prin mine, şi să vorbească cu mine, şi să vorbească altora, şi să-mi spună despre alţii. Şi eu ştiu că El este Dumnezeu. Aşa este. El a fost aşa de drăguţ să vină jos şi să mă lase să am fotografia mea luată cu El, unde lumea ştiinţifică nu o poate nega. Şi am deschis acolo la Scriptură şi am văzut că aceea este chiar exact să împlinească această epocă a bisericii, exact ce are loc, aşa ca eu să ştiu că noi suntem aici. Amin.
E-90 “Well,” I said, “I appreciate your compliment, but there is some things we do know what we’re talking about.” Uh-huh. That’s right. I know that I’m born again. I know that I’ve passed from death unto Life. I know there is a God, because I’ve talked to Him.
I’ve had Him talk through me, and speak with me, and speak to others, and tell me about others. And I know that He is God. That’s right. He was so nice to come down and let me have my picture taken with Him, where the scientific world can’t deny it. And I turn over to the Scripture and seen that’s just exactly to fulfill this church age, exactly what takes place, so that I know that we’re here. Amen.
E-91 Acum, noi am putea să nu fim învăţaţi. Noi am putea să nu fim oameni îngâmfaţi, şi lucruri ca acelea. Noi poate n1-1 suntem demnitari, dar noi cunoaştem pe Dumnezeu. Noi Îl cunoaştem pentru că există un Duh Sfânt, vedeţi, şi acesta se compară Cuvânt-cu-Cuvânt prin Scripturi, atunci noi ştim că este adevărat. Noi trăim în zilele din urmă.
E-91 Now, we may not be educated. We may not be highfaluting people, and things like that. We may not be dignitaries, but we do know God. We know Him because there’s a Holy Spirit, see, and it compares with Word-by-Word through the Scripture, then we know that it’s true. We’re living in the last days.
E-92 Acum, acolo, amintiţi-vă acum, că, acest an profetic, de trei sute şi şaizeci de zile într-un an. Priviţi la orice altceva. Natura, dacă unii dintre voi oameni puteţi înţelege, chiar la femei, şi aşa mai departe. Vedeţi? Treizeci, treizeci de zile, doar vedeţi ea-ea este... Toată natura este stabilită în felul acela. Vedeţi? Nu treizeci şi una, treizeci, douăzeci şi opt, sau ceva. Este exact treizeci de zile. La fiecare an, acela-i calendarul profetic, exact patru sute şi optzeci şi trei de zile.
E-92 Now, there, remember now, that, this prophetic year, of three hundred and sixty days in the year. Look at everything else. Nature, if some of you people can understand, even to the women, so forth. See? Thirty, thirty days, just see it—it’s…All nature is set up like that. See? Not thirty-one, thirty, twenty-eight, or something. It’s exactly thirty days. To every year, that’s the prophetic calendar, exactly four hundred and eighty-three days.
E-93 Aici noi avem exact dovada profeţiei, patru sute şi-şi patruzeci şi cinci de ani, înainte, era exact corect. Acum, tot ce a fost profeţit să se împlinească. Şi cele şaptezeci de săptămâni nu s-au întâmplat atunci, aşa că este rămas pentru zilele din urmă acum.
E-93 Here we have the exact proof of the prophecy, four hundred and—and forty-five years, before, was exactly correct. Now, all that was prophesied to come to pass. And those seventy weeks never happened then, so it is left for the last days now.
E-94 Acum, fraţii mei Penticostali; acum, fraţii mei Martorii lui Iehova; vă daţi seama? Ştiţi voi unde au apărut cei o sută patruzeci şi patru de mii? Ştiţi voi unde au apărut toate marile miracole din Apocalipsa? Acolo în epoca Iudaică, nu în a noastră. Nu este nimic înregistrat în ea, doar Biserica se pregăteşte şi pleacă. Sigur, cu puterea lui Dumnezeu, noi facem miracole şi isprăvi. Noi ştim asta. Dar lucrul real a fost aici la Iudei; eu vreau să spun, adevărata, putere de lucru, lucrarea miracolelor. Cei patru...
E-94 Now, my Pentecostal brethren; now, my Jehovah Witness brethren; do you realize? Do you know where the hundred and forty-four thousand appeared? Do you know where all the great miracles of Revelation appeared? Over in the Jewish age, not in ours. There is nothing recorded in it, just the Church getting ready and going out. Sure, with the power of God, we do miracles and exploits. We know that. But the real thing was over here to the Jews; I mean, the real, working power, miracle-working. The four…
E-95 O sută patruzeci şi patru de mii nu apar acolo. Ei sunt dincolo... Ei nu apar în capitolul al 3-lea. Ei sunt dincolo în Scripturi, mai departe. Iar acum noi vedem că tot lucrul acela care urma să aibe loc, era dincolo în timpul acesta al celei de-a şaptezecea săptămână, ultima săptămână. Acum, dacă ei au avut deja şaizeci şi nouă de săptămâni, şi au trăit exact în felul cum Dumnezeu a zis că vor trăi, şi s-a întâmplat exact în felul cum Dumnezeu a zis că va fi, atunci mai există încă o săptămână promisă la Iudei. Acum, fraţilor, doar pregătiţi-vă. Vedeţi? Vedeţi? Ascultaţi cât de aproape suntem noi. Ultima săptămână, şapte, al şaptelea an.
E-95 Hundred and forty-four thousand don’t appear there. They’re over…They appear not in the 3rd chapter. They’re on over in the Scriptures, farther. And now we see that all this stuff was to take place, was over in this time of the seventieth week, the last week. Now, if they’ve already had sixty-nine weeks, and lived it exactly the way God said they did, and it happened exactly the way God said it would do, then there’s one more week promised to the Jew. Now, brethren, just get ready. See? See? Listen how close we are. Last week, seven, the seventh year.
E-96 Acum, fiecare înţelege până aici, dacă da? Fiecare înţelege până aici, că este Adevărul perfect. Aceasta este Biblia. Sunt ani profetici.
E-96 Now, does everybody understand up this far, if you do? Everybody understands up this far, that it’s perfectly the Truth. It’s the Bible. It’s the prophetic years.
E-97 Acum noi venim sus, şi-i avem aici sus la respingerea lui Mesia, vedeţi, de la... până la respingerea lui Mesia, ultima săptămână.
E-97 Now we come up, and we got them up here to the rejecting of the Messiah, see, from the…to the rejecting of Messiah, the last week.
E-98 Acum, aş vrea să mă opresc chiar aici doar un moment şi să explic aceasta. Căci, când ei l-au respins pe Mesia, era când ei, desigur, l-au respins pe Isus ca Salvator, şi L-au răstignit. Amintiţi-vă aici ce a spus Biblia, "Şi El va fi stârpit, dar nu din cauza Lui, Mesia, Prinţul." Acum gândiţi¬vă cât de aproape atinge profeţia aceea. Aş vrea să am aceasta perforat în voi. Căci, dacă acea profeţie atinge exact la dată, exact la timp, şi exact în felul cum a zis că o va face; această cealaltă a şaptea, aceste şapte săptămâni rămase... un şapte ani, adică, (şapte zile: şapte ani), vor atinge exact conform cu Scriptura.
E-98 Now, I want to stop right here just a moment and explain this. That, when they rejected the Messiah, was when they, of course, rejected Jesus as Saviour, and crucified Him. Remember over here what the Bible said, “And He shall be cut off, but not for Himself, Messiah, the Prince.” Now think how close that prophecy hit. I want to get this drilled into you. That, if that prophecy hit exactly to the date, exactly to the time, and exactly the way it said it would; this other seventh, this one seven weeks left…one seven years, rather, (seven days: seven years), will hit exactly according to the Scripture.
E-99 Acum amintiţi-vă, El a fost stârpit, Mesia. Iudei, Dumnezeu a încetat să se ocupe cu ei. Ei nu s-au dus mai departe. Apoi ei au fost risipiţi de Imperiul Roman. Şi, atunci, dacă observaţi pe schiţa mea aici, aş vrea să luaţi aceasta acum şi s-o desenaţi. Voi observaţi aici unde am crucea? Acolo este unde ei au respins. Dar timpul s-a extins doar puţin mai departe pe aceea, vedeţi. De ce? Treizeci, patruzeci, cincizeci, şaizeci, şaptezeci. Patruzeci de ani mai târziu, Titus, generalul Roman, a distrus Israelul, Ierusalimul, şi a risipit poporul în toată lumea. Vedeţi, Titus, cu patruzeci de ani mai târziu. Deci, de fapt, timpul Iudaic s-a extins până la completa...
E-99 Now remember, He was cut off, Messiah. Jews, God ceased to deal with them. They did not go any farther. Then they were scattered by the Roman Empire. And, then, if you notice on my chart here, I want you to get this now and draw it. You notice here where I got the cross? That’s where they rejected. But the time extended out just a little bit farther on that, see. Why? Thirty, forty, fifty, sixty, seventy. Forty years later, Titus, the Roman general, destroyed Israel, Jerusalem, and scattered the people to all the world. You see, Titus, forty years later. So, actually, the Jewish time extended till the complete…
E-100 Dumnezeu nu se ocupa cu ei. El s-a ocupat cu ei până când l-au respins pe Cristos. Apoi când ei l-au răstignit pe Cristos, ei au strigat, "Sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii noştri," şi a fost de atunci. Dar înainte de a fi risipiţi... Ascultaţi! Oh, frate! Înainte ca ei toţi să fie risipiţi în toată lumea, i-a luat lui Dumnezeu patruzeci de ani să le dărâme templul şi să-i risipească în toată lumea. Dar Dumnezeu a omis să se mai ocupe cu ei. Dumnezeu a omis să se mai ocupe cu ei.
El a mers să se ocupe cu Neamurile. Voi ştiţi asta, o înţelegeţi acum? Acum, aici noi începem în epocile bisericii, timpul Neamurilor, Dumnezeu departe de Iudei.
E-100 God wasn’t dealing with them. He only dealt with them until they rejected Christ. Then when they crucified Christ, they cried, “Let His Blood be upon us and our children,” and it’s been ever since. But before they got scattered…Listen! Oh, brother! Before they got all scattered to all the world, it taken God about forty years to tear up the temple and scatter them out to all the world. But God failed to deal with them anymore. God failed to deal with them anymore.
He went dealing with the Gentile. You know that, understand it now? Now, here we start in the church ages, the Gentile’s time, God away from the Jews.
E-101 Acum, fratele meu misionar, care ai fost la-la-la Iudei, un frate scump drag de aici pe undeva. Aici este unde aş vrea să prinzi şi să înţelegi. Vezi, Dumnezeu a încetat să se ocupe cu Iudeii chiar acolo, căci Dumnezeu întotdeauna se ocupă cu Israelul ca naţiune. Noi ştim toţi că Israelul este o naţiune. Neamurile sunt un popor, şi El a trebuit să ia un popor dintre Neamuri, pentru Numele Lui. Noi vom ajunge la aceea în câteva minute.
E-101 Now, my missionary brother, that was to—to to the Jews, a precious dear brother here somewhere. Here is where I want you to catch and understand. See, God quit dealing with the Jews right there, because God always deals with Israel as a nation. We all know that Israel is a nation. Gentiles are a people, and He had to take a people out of the Gentiles, for His Name. We’ll get to that in a few minutes.
E-102 Dar acum, în aceste şapte epoci ale bisericii prin care noi am trecut, în timpul Neamurilor, de la răstignirea lui Cristos până la sfârşitul epocilor bisericii. Acum noi avem aceea. Noi am trecut prin aceasta, până jos. Acum noi ajungem într-un loc unde putem atinge aceasta, să mergem în cele Şapte Peceţi, Şapte Potire, Şapte Trâmbiţe, şi toate acelea, şi să o ilustrăm împreună; toate au de-a face cu Iudeii, şi judecata lui Dumnezeu pentru oamenii de pe pământ. Şi rămăşiţa...
E-102 But now, in this seven church ages that we have went through, in the Gentile time, from the crucifixion of Christ until the end of the church ages. Now we got that. We’ve been through it, all down. Now we’re getting to a place where we can hit this, go into the Seven Seals, Seven Vials, Seven Trumpets, and all that, and picture it together; all dealing with the Jews, and God’s judgment to the people upon the earth. And the remnant…
E-103 Amintiţi-vă, în acest timp mare de persecuţie, există milioane de Neamuri care vor muri în aceea. Acea mireasă respinsă, acea-acea rămăşiţă a seminţei femeii, fecioara adormită, ea merge chiar prin aceea. Este-este doar tot aşa de clar ca şi aceste şaptezeci de săptămâni; doar aşa de clar. Şi ele vor trece prin aceasta. Deci, dacă nu aveţi Duhul Sfânt, mai bine să ajungeţi la El cât de repede puteţi. Noi suntem la timpul sfârşitului.
E-103 Remember, in this great time of persecution, there is millions of Gentiles will die in that. That rejected bride, that—that remnant of the woman’s seed, sleeping virgin, she goes right through that. It’s—it’s just as clear as this seventy of weeks; just as clear. And they will go through it. So, if you haven’t got the Holy Spirit, you better get to It as quick as you can. We’re at the end time.
E-104 Acum, observaţi, şapte epoci ale bisericii. Acum, eu nu trebuie să trec prin ele, căci noi le avem pe bandă, şi ele sunt puse în cărţi şi de toate. Căci, acela era timpul când Dumnezeu niciodată nu a zis că vor fi atâtea zile, atâtea ore, sau aşa mulţi ani; El niciodată nu a zis nimic. El a zis, "Până când timpul neamurilor se va termina." A zis, "Până!" Zidurile vor fi călcate în picioare până când Dumnezeu va înceta să se ocupe cu Neamurile.
E-104 Now notice, seven church ages. Now, I won’t have to go through them, because we’ve got them on tape, and they’re being put in books and everything. That, that was the time that God never said there’d be so many days, so many hours, or so many years; He never said anything. He said, “Until the Gentile dispensation be finished.” Said, “Until!” The walls will be trod down until God quit dealing with the Gentiles.
E-105 Acum, noi aflăm, că jos prin aceste epoci, noi am avut Duhul Sfânt venind înăuntru. Şi atunci Dumnezeu, în urmă la început, a început să spună atunci, la respingerea lui Cristos, Dumnezeu i-a arătat lui Ioan exact ce va avea loc în timpul domniei Neamurilor. Acum, vedeţi, noi nu avem nici un timp limitat, ca Iudeii, dar noi avem un semn. Noi avem un-noi avem un indicator. Ei bine, Dumnezeu a făcut cu Iudeii chiar exact ce a zis El că El va face în cei şaizeci şi nouă de ani, sau, au fost patru sute şi optzeci şi trei de ani, dar şaizeci şi nouă de săptămâni. Şi o săptămână rămasă, o săptămână încă este hotărâtă.
E-105 Now, we find out, that down through these ages, we had the Holy Spirit come in. And then God, back in the beginning, begin to tell then, at the rejection of Christ, God showed John exactly what would take place during the Gentile reign. Now, see, we haven’t got any limited time, like the Jews, but we got a sign. We got a—we got a sign post. Well, God did with the Jews just exactly what He said He would do in them sixty-nine years, or, it was four hundred and eighty-three years, but sixty-nine weeks. And one week left, one week is yet determined.
E-106 Acum, noi nu putem să o aplicăm aici, căci acestea sunt Neamuri, Biserica. Acum, câţi înţeleg asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este Apocalipsa, începând cu capitolul 1, până la al 3-lea capitol ne duce dincolo la Laodicea. Acum, noi vedem exact cum că aceasta a fost toată Biserica, lumea Bisericii însăşi. Dumnezeu niciodată nu a inclus păcătosul, el doar... numai dacă el vrea să fie salvat. Dar, lumea Bisericii a fost toată albă; apoi au venit Nicolaiţii care au vrut să formeze o organizaţie. Demnitarii au intrat în ea. Aceasta a fost la Niceea, Roma, când ei au avut Consiliul de la Niceea. Şi ce au făcut ei? Ei au organizat biserica, apoi au început să persecute Creştinul. Apoi, în următoarea epocă a bisericii, aceasta aproape, Creştinătatea, în felul botezului Duhului Sfânt, a fost toată ştearsă afară.
E-106 Now, we cannot apply it in here, ’cause this is Gentile, the Church. Now, how many understands that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, this is Revelations, beginning with the 1st chapter, until the 3rd chapter takes us over to Laodicea. Now, we see exactly how that it was all the Church, Church world itself. God never included the sinner, he just…’less he wants to get saved. But, the Church world was all white; then come the Nicolaitanes who wanted to form an organization. The dignitaries got into it. This was at Nicaea, Rome, when they had the Nicene Council. And what’d they do? They organized the church, then they begin to persecute the Christian. Then, in the next church age, it almost, Christianity, in the way of the baptism of the Holy Ghost, was all wiped out.
E-107 Dar apoi, ca voi oamenii să ştiţi, că eu am mers înapoi şi am luat istoria, Părinţii Niceeni, şi Părinţii Pre-Niceeni, şi toate istoriile bisericii, şi cel mai antic manuscris pe care l-am putut găsi, şi fiecare din ele v-au dovedit că Biserica despre care vorbea Dumnezeu nu a fost acea biserică Catolică organizată sau nici o altă organizaţie. Despre ce Dumnezeu vorbea, şi toate acele mari stele ale epocii, erau oameni care au învăţat botezul Duhului Sfânt, botezul în Numele lui Isus Cristos, şi venirea Duhului lui Dumnezeu, şi-şi vorbirea în limbi, şi tălmăcirea limbilor, şi vindecarea, şi miracolele, şi semnele. Aceea este ce sorteşte Dumnezeu. El nu poate să Se răzgândească, zicând, "Bine, aceasta este ideea Mea despre o Biserică, Biserica apostolică; acum ideea Mea este o biserică de demnitari." Dumnezeu nu se schimbă! Este încă Duhul Sfânt.
E-107 But then, that you people know, that I went back and got the history, the Nicene Fathers, and the Pre-Nicene Fathers, and all the histories of the church, and the most ancient manuscript that I could find, and every one of them proved to you that the Church that God was talking about was not that organized Catholic church or no other organization. God was talking about, and all those great stars of the age, were men who taught the baptism of the Holy Ghost, the baptism in the Name of Jesus Christ, and the coming of the Spirit of God, and—and speaking in tongues, and interpretation of tongues, and healing, and miracles, and signs. That’s what God lots. He can’t change His mind, say, “Well, this is My idea of a Church, the apostolic Church; now My idea is a dignitary church.” God does not change! It’s still Holy Ghost.
E-108 Şi noi urmărim şi o aducem, atunci, când noi vedem natura lui Dumnezeu şi ce El... şi apoi aduce Scriptura Lui afară. Şi apoi luaţi istoria care o arată chiar exact să atingă la punct; exact până la dată, până la timp, până la tot ce Dumnezeu a zis prin Ioan, că se va împlini, s-a împlinit la acea epocă a Neamurilor.
E-108 And we watch and bring it, then, when we see God’s nature and what He…and then bring His Scripture out. And then take the—the history that shows it just exactly hit on the dot; exactly to the date, to the time, to everything that God said through John, would come to pass, it happened to that Gentile age.
E-109 Acum, noi ne aflăm, dincolo de orice umbră de îndoială, în Epoca Laodiceană. Noi ştim că suntem. Noi am venit prin Epoca Luterană; noi am venit prin epoca Wesley; acum noi suntem în Epoca Laodiceană, ultima epocă. Şi ne dăm seama că fiecare din bisericile acelea au avut un mesager. Noi aflăm aceea. Cele şapte stele în mâna Lui, care erau Şapte Duhuri care au ieşit înaintea Lui Dumnezeu. Fiecare avea un mesager. Şi noi venim jos şi aflăm, prin Biblie, ce ar fi natura acelui mesager, care era natura cum va fi acel mesager. Şi noi luăm omul în istorie care avea natura aceea. Iar apoi când noi aflăm omul acela în istorie, care avea natura aceea, noi ajungem să aflăm că el era mesagerul la acea epocă a bisericii. Apoi aflăm ce Duh, şi ce a făcut omul acela. Şi noi aflăm că el era un sfânt umplut cu Duhul Sfânt, Sfântul Irineus, şi toţi ceilalţi, şi-şi ai lui Sfântul Columba, şi toţi acei oameni umpluţi cu Duhul. Şi noi ştim aceea, prin Scriptură, că acel fel de Duh urma să fie peste acel fel de oameni pentru acelaşi timp. Acolo este, astfel aceea nu poate fi greşit. Amin! Glorie lui Dumnezeu! Aceea doar...
E-109 Now, we find ourself, beyond any shadow of a doubt, in the Laodicean Age. We know we are. We come through the Lutheran Age; we come through the Wesley age; now we’re in the Laodicean Age, the last age. And we realize that each one of those churches had a messenger. We find out that. The seven stars in His hand, which was Seven Spirits that went forth before God. Each one had a messenger. And we come down and we find out, by the Bible, what the nature of that messenger would be, what was the nature that messenger would be. And we pick up the man in history that had that nature. And then when we find that man in history, that had that nature, we come to find out he was the messenger to that church age. Then we find out what Spirit, and what did that man do. And we find out that he was a Holy-Ghost-filled saint, Saint Irenaeus, and all those others, and—and Saint Columba’s, and all those men filled with the Spirit. And we know that, by the Scripture, that that type of Spirit was to be upon that type of man for that same time. There it is, so it can’t be wrong. Amen! Glory to God! That just…
E-110 Eu nu ştiu, frate. Aceea îmi face mai mult decât orice ştiu eu, vedeţi, căci este Cuvântul lui Dumnezeu vorbind Însuşi. Când îl aud pe Dumnezeu zicând ceva, eu zic, "Amin! Aceea-i adevărat. Aşa este." Vedeţi? Aceea o stabileşte. Totul este terminat. "Dumnezeu a zis aşa." Aceea, aceea o face.
Păi, Dumnezeu a zis că se va întâmpla în acel fel, şi am aflat-o în istorie şi prin Scriptură. Noi vom citi despre această epocă a bisericii, ce ar face ea, ce ar avea loc, ce fel de mesager era la acea epocă a bisericii. "La-la îngerul bisericii Laodicea. Către îngerul bisericii Sardes, Tiatira," toate acestea diferite. Şi noi mergem înapoi în istorie şi aflăm mesagerul din biserica aceea, şi am aflat cine a fost. Deci atunci noi am trasat-o, am pus numele lor sub aceasta, şi acolo sunt ei. Vedeţi, noi ştim că aceea atinge exact.
E-110 I don’t know, brother. That does more to me than anything I know of, see, because it’s God’s Word speaking Itself. When I hear God say something, I say, “Amen! That’s true. That’s right.” See? That settles it. It’s all over. “God said so.” That, that does it.
Well, God said that would happen that way, and we found it in history and by the Scripture. We’d read of this church age, what it would do, what would take place, what kind of a messenger it was to that church age. “To—to the angel of the church of Laodicea. To the angel of the church of Sardis, Thyatira,” all these different ones. And we go back in history and find out the—the messenger of that church, and we found out who it was. So then we drawed it out, put their names under it, and there they are. See, we know that hit exactly.
E-111 Acum, şi noi ştim că Dumnezeu era, întotdeauna era, şi întotdeauna a fost, şi împotriva religiei organizate. Da, domnule. El a zis-o. "Nicolaiţii, pe care-i urăsc!" Nickao înseamnă "biruieşte pe laici." Laity este, laicii sunt, "biserica, trupul." Nickao înseamnă "a birui, învinge," cu alte cuvinte, "să facă un om sfânt, pe cineva deasupra altuia."
Noi suntem toţi copii. Noi avem un Rege, acela-i Dumnezeu. Noi avem Unul Sfânt, şi acela-i Dumnezeu. Amin! Şi El este în mijlocul nostru, în forma Duhului Sfânt. Acela-i Cel Sfânt.
E-111 Now, and we know that God was, always was, and always has been, and against organized religion. Yes, sir. He said it. “Nicolaitanes, what I hate!” Nickao means “conquer the laity.” Laity is, the laity is, “the church, the body.” Nickao means “to conquer, overcome,” in other words, “make a holy man, somebody above the other one.”
We’re all children. We got one King, that’s God. We got one Holy One, and that’s God. Amen! And He is in the midst of us, in the form of the Holy Ghost. That’s the Holy One.
E-112 Acum, noi venim jos până când suntem deplin siguri că venind prin epoca Iudaică noi avem cele şaizeci şi nouă de săptămâni exact, prin istorie, prin calendar, prin anul profetic al lui Dumnezeu, aducând istoria calendarului profetic, de la Vechiul Testament dincolo până la Noul, şi arătând-o exact la fel. Vedeţi?
Acum noi avem biserica Neamurilor de la început, jos până la ultima zi, şi noi ştim că trăim în ultima zi. [Fratele Branham bate pe amvon de câteva ori – Ed.] Amin! Voi înţelegeţi? [Adunarea zice, "Amin."] ... ? ... [Fratele Branham bate pe amvon odată.] Acum, deci, dacă noi trăim în această ultimă zi, la sfârşitul acestei epoci, atunci unde suntem noi?
E-112 Now, we come down till we are positive sure that coming through the—the Jewish age we got them sixty-nine weeks exactly, by history, by calendar, by God’s prophetic year, bringing the history of the prophetic calendar, from the Old Testament over to the New, and showing it’s exactly the same. See?
Now we got the Gentile church from the beginning, down to the last day, and we know we’re living in the last day. [Brother Branham knocked on the pulpit several times—Ed.] Amen! You understand? [Congregation says, “Amen.”]…?…[Brother Branham knocks on the pulpit once.] Now, then, if we are living in this last day, at the end of this age, then where we at?
E-113 Observaţi, aici departe în urmă, vedeţi linia aceasta trasă înapoi aici, unde Dumnezeu s-a ocupat cu Iudeii... Sau, nu s-a ocupat cu Iudeii, Lui i-a luat timp mult să-i poată lua. I-a luat Lui patruzeci de ani să-i ducă în starea unde El i-ar fi putut avea nimiciţi, la toate naţiunile. Peste tot, în zilele Neamurilor, El a trebuit să-i aducă în acea stare înainte ca El să poată să facă Cuvântul Lui să vină la împlinire. Vedeţi ce vreau să spun? [Adunarea, "Amin!" – Ed.] Toţi care o înţeleg, ziceţi, "Amin!" ["Amin!"] Vedeţi, eu vreau să fiu sigur că o pricepeţi.
E-113 Notice, way back here, you see this line drawed back in here, where God dealt with the Jews…Or, never dealt with Jews, it taken Him a long time to get them. It taken Him forty years to get them into the condition to where that He could have them destroyed, to all the nations. All over, in the days of the Gentile, He had to get them in condition before He could make His Word come to pass. See what I mean? [Congregation says, “Amen!”—Ed.] All that understands it, say, “Amen!” [“Amen!”] See, I want to be sure you get it.
E-114 Acum ce s-a întâmplat? Priviţi peste vârful acestei ultime epoci a bisericii. Vedeţi această prelungire mică? Zilele Neamurilor se termină. Şi pentru ultimii patruzeci de ani, Iudeii s-au întors în Ierusalim, mergând înapoi în patria lor. Aleluia! Vedeţi unde suntem? A durat patruzeci de ani, de la stârpirea lui Mesia, până când Titus a distrus templul şi a risipit pe Iudei. Au fost alţi patruzeci de ani în care Dumnezeu a împietrit inima la tot felul de Faraoni peste tot locul, şi i-au mânat pe Iudei înapoi în patria lor. Dar astăzi ei sunt înapoi în patria lor din nou, şi Biserica este la sfârşit. Amin! [Fratele Branham face pauză – Ed.] Oh, eu-eu-eu doar încerc să citesc; eu nu pot.
E-114 Now what’s happened? Look up over the top of this last church age. See this little extension? The Gentile days are finishing. And for the last forty years, the Jews has been returning to Jerusalem, going back to their homeland. Hallelujah! See where we’re at? It took forty years, from the cutting off of Messiah, till Titus destroyed the temple and scatter the Jews. It’s been another forty years that God has hardened the heart of all kinds of Pharaohs all over the place, and drove the Jews back in their homeland. But today they’re back in their homeland again, and the Church is at the end. Amen! [Brother Branham pauses—Ed.] Oh, I—I—I just trying to read; I can’t.
E-115 Observaţi, Iudeii sunt în patria lor, şi au mers înapoi. Dacă voi luaţi Declinul Războiului Mondial, volumul doi, când Generalul Allenby, după Primul Război Mondial, a zburat peste Ierusalim şi l-a capturat, şi a luat Ierusalimul. Şi bărbaţii aceia Creştini au mărşăluit în Ierusalim cu pălăriile ridicate. Şi Allenby s-a predat fără un foc de armă... sau-sau ei s-au predat la Allenby, Turcii. Şi de atunci, Dumnezeu a mers să împietrească inima lui Mussolini, inima lui Hitler, inima lui Stalin, inimile oamenilor de prin toată ţara, urând Iudeul acela.
E-115 Notice, the Jews are in their homeland, and been going back. If you get the Decline Of the World’s War, volume two, when General Allenby, after the First World War, flew over Jerusalem and captured it, and took Jerusalem. And those Christian men marched in Jerusalem with their hats off. And Allenby surrendered without even firing a gun…or—or they surrendered to Allenby, the Turks. And since then, God went to hardening Mussolini’s heart, Hitler’s heart, Stalin’s heart, hearts of the men all over the country, hating that Jew.
E-116 Şi apoi marile păsări care au mers jos, numite Eastern Airlines, sau Pan American Airlines, sau orice a fost. Eu cred că s-a numit TWA. Aceasta a fost în revistă, revista Life, eu cred că a fost, Look sau Life. Eu cred că a fost Life. Doar ultimii trei sau patru ani, şi Dumnezeu i-a fugărit pe Iudei înapoi în patria lor, căci ei au fost departe timp de două mii de ani, în timp ce Neamurile se pregăteau. Şi acum Neamurile L-au scos pe Cristos în afara bisericii, conform cu Apocalipsa capitolul al 3-lea. El nici măcar nu poate intra înapoi în biserica Lui. Nu mai există loc pentru El să meargă. El este respins.
E-116 And then the great big birds that went down, called the Eastern Airlines, or the Pan American Airlines, or whatever it was. I believe it was called TWA. It was in the—the magazine, the Life magazine, I believe it was, Look or Life. I believe it was Life. Just the last three or four years, and God has been running the Jews back in their homeland, which they’ve been away for two thousand years, while the Gentiles was making ready. And now the Gentiles has turned Christ on the outside of the church, according to Revelations the 3rd chapter. He can’t even get back in His church. There’s no place for Him to go. He is rejected.
E-117 Şi este timpul pentru Răpire. Toţi răscumpăraţi de pe aici, aceste puncte mici ca acestea, sunt sfinţii care vor merge sus în înviere. Vedeţi, noi toţi ne întâlnim chiar aici împreună. Biblia a zis, "Noi care suntem vii şi rămânem până la venirea Domnului nu o vom lua înaintea celor adormiţi." Tot drumul de aici, aici, şi aici.
E-117 And it’s time for the Rapture. All the redeemed through here, these little dots like this, is the going up of the saints in the resurrection. You see, we all meet right here together. The Bible said, “We which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent or hinder those which are asleep.” All the way from here, here, and here.
E-118 Cum, frate penticostal, cum îi poţi tu aplica pe ei toţi aici în Epoca Bisericii Laodicea?
Ei sunt acolo, dormind, prin fiecare din aceste epoci, aşteptând. "Şi noi care suntem în viaţă, grupul mic care rămâne de aici, rămân în viaţă până... Venirea Domnului nu va împiedica pe cei care sunt adormiţi; căci trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei morţi în Cristos vor învia întâi; şi noi vom fi apucaţi sus împreună cu ei." Amin! "Cu ei," aici suntem noi, întâlnindu-ne chiar aici, "să mergem să întâlnim pe Domnul în văzduh." Şi acolo sunteţi voi. Unde suntem noi? Chiar aici. Unde a fost Mesia întrerupt? Exact unde Cuvântul a zis. Unde va începe acea a şaptezecea săptămână? Exact după ce această Biserică este întreruptă. Atunci Dumnezeu se întoarce la Iudei.
E-118 How, Pentecostal brother, how can you apply them all over here in the Laodicean Church Age?
They’re in there, sleeping, through every one of these ages, waiting. “And we which are alive, the little remaining bunch over here, remain alive until…The coming of the Lord will not hinder those which are asleep; for the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first; and we shall be caught up together with them.” Amen! “With them,” here we are, meeting right here, “to go to meet the Lord in the air.” And there you are. Where we at? Right here. Where did the Messiah get cut off? Exactly where the Word said. Where will that seventieth week begin? Exactly after this Church is cut off. Then God returns to the Jews.
E-119 Nu vă amintiţi, că, imediat ce Biserica pleacă-Biserica pleacă, atunci Iudeii se apucă, vin înăuntru? Dar, întâi, lucrul următor în ordine, nu este o trezire puternică naţională¬naţională între Neamuri. Lucrul următor în ordine, este venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, Venirea lui Cristos.
E-119 Don’t you remember, that, as soon as the Church goes the Church goes, then the Jews take a hold, come in? But, first, the next thing in order, is not a mighty national—national revival amongst the Gentiles. The next thing in order, is the coming of the Kingdom of God, the Coming of Christ.
E-120 Acum, dacă aţi vrut să, noi am putea merge înapoi aici acum la Daniel al 2-lea capitol, versetul al 34-lea şi al 35-lea verset. Şi când lui Daniel i s-a dat... al 2-lea capitol, 34 şi 35, când lui Daniel i-a fost dată viziunea că zilele poporului lui s¬au terminat, şi pentru un timp anume, şi el a văzut Neamurile venind înăuntru. Şi a văzut viziunea despre această piatră mare aici, sau acest chip mare, a avut un cap de aur, şi pieptul de argint. Acum priviţi, devine mai tare, argintul la aur. Următorul, coapsele de fier... sau coapsele de alamă. Şi labele picioarelor şi picioarele din fier. Dar degetele de la picioare, erau ~ece degete, şi degetele acelea erau din fier şi lut. Şi el a zis, "Intrucât tu ai văzut că fierul nu se va amesteca cu lutul, aceste împărăţii dezbinate nu se vor amesteca una cu cealaltă, dar ele îşi vor amesteca seminţele împreună, încercând să zdrobească puterea celeilalte." Vedeţi?
E-120 Now, if you wanted to, we could go back here now to Daniel the 2nd chapter, 34th verse and 35th verse. And when Daniel was given…2nd chapter, 34 and 35, when Daniel had been given the vision that the days of his people were over, and for a certain time, and he seen the Gentiles coming in. And saw the vision of this great big stone here, or this great big image, had a head of gold, and breast of silver. Now watch, it gets harder, silver to gold. Next, thighs of iron…or thighs of brass. And then iron feet and legs. But the toes, was ten toes, and those toes were iron and clay. And he said, “Insomuch that you seen that the iron would not mix with clay, these kingdoms dividedly will not mingle one with another, but they will mingle their seeds together, trying to break the power of the other one.” See?
E-121 Acum, ce s-a întâmplat, capul de aur a fost Nebucadneţar, pe care l-a interpretat el. A zis, "Un alt rege va veni şi îţi va fi inferior," care era Darius, Medo-Persii, preluând împărăţia Neamurilor. Următorul a venit, după Meda-Persieni, cine au fost? Grecii, Alexandru cel Mare, şi aşa mai departe; Grecii au preluat împărăţia aceea. Apoi cine a preluat-o de la Greci? Romanii. Şi cine a stăpânit lumea Nemurilor de atunci? Romanii! Romanii, acum, acela era fierul.
E-121 Now, what’s happened, the head of gold was Nebuchadnezzar, which he interpreted it. Said, “Another king shall come and be inferior to thee,” which was Darius, the Medes-o-Persians, taking the Gentile kingdom over. Next come in, after the Medes-o-Persians, was what? The Greeks, Alexander the Great, and so forth; the Grecians took that kingdom over. Then what took it over from the Greeks? The Romans. And who has ruled the Gentile world ever since? Romans! Romans, now, that was iron.
E-122 Apoi observaţi, Roma există până la sfârşit, căci ea a mers la sfârşitul degetelor de la picioare. Şi el a văzut noroi, lut; şi aceia sunt oameni, din ceea ce suntem făcuţi. Şi fier, tăria Romei, a mers în fiecare din acele naţiuni. Şi Roma are tărie în fiecare naţiune de sub Cer.
E-122 Then notice, Rome exists to the end, because it went to the end of the toes. And he seen mud, clay; and that’s people, what we’re made out of. And iron, the strength of Rome, run in every one of those nations. And Rome has strength in every nation under Heaven.
E-123 Există un om în lume care poate opri un război sau să înceapă un război, fără... prin a zice un cuvânt. Acela-i papa. Cum ar fi dacă el ar fi zis, "Nici un Catolic să nu ia vreo armă." Aceea o stabileşte, frate, vorbiţi orice vreţi voi. Cea mai !Ilare parte a lumii, a Creştinismului, este cel Catolic. Vedeţi? În ordine. Lăsaţi-l să spună un cuvânt, aşa-i cum este.
E-123 There is one man in the world can stop a war or begin a war, without…by saying one word. That’s the pope. What if he said, “No Catholic take up an arm.” That settles it, brother, talk whatever you want to. Biggest part of the world, of Christendom, is Catholic. See? All right. Let him say one word, that’s what it is.
E-124 Întocmai cum au zis ei aici, "Cine..." Vom intra în aceasta mai târziu. "Cine este în stare să facă război cu fiara? Cine poate vorbi ca el? Cine o poate face? Apoi, să facem un chip fiarei." Aceea este confederaţia bisericilor, "să facem un chip ca el." Vedeţi? Confederează cultele împreună, care deja au făcut-o. Oh, noi suntem chiar la sfârşit. Aceea este tot ce este de aceea, prietene. Noi suntem aici la sfârşit. Vedeţi? "Să facem un chip fiarei," ceva ca el. Un chip este ceva care arată ca ceva. Vedeţi? Acum noi suntem la timpul sfârşitului.
E-124 Just like they said over here, “Who…” We get into it later. “Who is able to make war with the beast? Who can speak like him? Who can do it? Then, let us make an image unto the beast.” That’s the confederation of churches, “make an image like it.” See? Confederate the denominations together, which they’ve already done it. Oh, we’re just at the end. That’s all there is to it, friend. We’re here at the end. See? “Let us make an image to the beast,” something like it. An image is something looks like something. See? Now we’re at the end time.
E-125 Acum observaţi aici, la sfârşitul acestei epoci. Acum, Daniel, în al 2-lea capitol, şi al 34-lea şi al 35-lea verset-verset, el a urmărit acest chip cu mare uimire. Şi el l-a urmărit până când o Stâncă a fost tăiată din munte, fără mâini, şi Ea s-a rostogolit jos şi a lovit chipul la picioare, şi l-a sfărâmat. Acum, Ea nu l-a lovit în cap, acum. Ea l-a lovit la picioare; acela era timpul sfârşitului, acele zece degete.
E-125 Now notice in here, at the end of this age. Now, Daniel, in the 2nd chapter, and the 34th and 35th verse—verse, he watched this image with great consideration. And he watched it until a Stone was cut out of the mountain, without hands, and It rolled down and smote the image in the feet, and broke that. Now, It never hit it on the head, now. Hit it in the feet; that was the end time, them ten toes.
E-126 Aţi observat, exact aici, chiar înainte ca Dl. Eisenhower să iasă, ultimul Protestant al... al Americii, în-în Preşedinte, ceea ce eu mă îndoiesc că va mai fi un altul. Dar-dar când... doar să arătăm aceea, doar ca oamenii se se trezească. Când el a întâlnit, acolo erau... Ultima întâlnire pe care (ei) el s-a întâlnit cu Rusia, acolo erau cinci ţări Estice comuniste reprezentate, cinci ţări Vestice. DL Khrushchev a fost capul ţărilor Estice. Dl. Eisenhower era capul ţărilor Vestice. Şi Khrushchev, aşa cum eu înţeleg şi mi s-a spus, căci în limba Rusă, Khrushchev înseamnă "lut." Şi Eisenhower înseamnă "fier," în Engleză. Acolo este fierul şi lutul vostru, ele nu se vor amesteca. Şi el şi-a scos pantoful şi a bătut suportul cu el, şi orice altceva. Acesta nu se va amesteca.
E-126 Did you notice, exactly here, just before Mr. Eisenhower went out, the last Protestant of the…of America, in the—in the President, which I doubt there’ll ever be another one. But—but when…just to show that, just the people would wake up. When he met, there were…The last meeting that (they) he met with Russia, there were five Eastern communistic countries represented, five Western countries. Mr. Khrushchev was the head of the Eastern countries. Mr. Eisenhower was the head of the Western countries. And Khrushchev, as I understand and been told, that in Russia language, Khrushchev means “clay.” And Eisenhower means “iron,” in English. There is your iron and clay, will not mix. And he pulled off his shoe and beat the stand with it, and everything else. It won’t mix.
E-127 Dar aceasta era în zilele acestor împăraţi când Stânca, Piatra care a fost tăiată din munte, fără mâini, a lovit chipul la picioare. Acum, "Tăiată dintr-un munte." Trebuie să fi fost un munte de piatră. A fost tăiată din muntele de piatră. Acum, voi aţi observat?
E-127 But it was in the days of these empires that the Rock, Stone that was hewed out of the mountain, without hands, smote the image in the feet. Now, “Cut out of a mountain.” Must have been a mountain of stone. It was cut out of the mountain of stone. Now, did you notice?
E-128 Acum, fraţilor predicatori, şi fraţi şi surori, prin lume. După înţelegerea mea, prima Biblie care a fost scrisă, Dumnezeu a scris-o în cer, căci ei trebuie să se uite sus să vadă că există un-un Dumnezeu în Cer, Dumnezeul acela este deasupra lor. Şi dacă observaţi în zodiac... Acum nimeni dintre voi oameni să nu mergeţi... Să staţi chiar cu această Biblie de aici. Vedeţi? Dar, zodiacul, aceasta începe prima în zodiac, aşa cum înţeleg eu, este fecioara; ultimul în numărul zodiac este Leo Leul. Aceea este prima Venire a lui Cristos, prin fecioară; a doua Venire, este Leul din seminţia lui Iuda. Vedeţi? Apoi noi avem epoca cancerului, şi, de asemenea, jos prin zodiac.
E-128 Now, minister brethren, and brothers and sisters, over the world. To my understanding, the first Bible that was written, God wrote it in the sky, ’cause they must look up and see that there is a—a God in Heaven, that God is above them. And if you notice in the zodiac…Now don’t any of you people go…You stay right with this Bible here. See? But, the—the zodiac, it starts off the first in the zodiac, as I understand, is the virgin; the last in the zodiac number is Leo the Lion. That’s the first Coming of Christ, through the virgin; the second Coming, is the Lion of tribe of Judah. See? Then we got the cancer age, and, also, down through the zodiac.
E-129 Noi aflăm că acolo era un altul scris, sau un altul aşezat, şi acela erau piramidele. Aţi observat în piramide, cum a început, lat la bază, ca un munte, făcut din piatră solidă, a mers drept în sus până ce a ajuns la vârf? Dar acolo niciodată nu a fost pus un vârf pe piramidă, marea piramidă acolo în Egipt. Luaţi-vă a voastră... Dacă aveţi o bancnotă de un dolar în buzunar, luaţi o bancnotă de un dolar şi uitaţi-vă la ea. Şi veţi afla aici sigiliul American pe o parte, şi pe partea cealaltă ea are, la bază, piramida. Şi deasupra piramidei, piatra din cap, dar acesta este un ochi mare imens. Şi este numit, la baza acestei piramide, "Marele sigiliu." De ce nu este vulturul American marele sigiliu? Acela este un sigiliu al lui Dumnezeu. Amintiţi¬vă, noi cântam o mică cântare:
Peste tot pe drum spre adevărata locuinţă a sufletului,
Există un Ochi care te vede;
Fiecare pas care-l faci, acest mare Ochi este treaz,
Există un Ochi care te vede.
Aşa este. Amintiţi-vă, noi obişnuiam să avem un mic-un mic jubileu, noi zicem.
Dacă furi şi înşeli şi minţi, şi în biserică mărturiseşti,
Există un Ochi care te vede.
E-129 Now, we find out that there was another one written, or another one placed, and that was the pyramids. Did you notice in the pyramids, how it started off, wide at the bottom, like a mountain, made out of solid rock, went right up till it got to the top? But there never was a cap put on the pyramid, the big pyramid there in Egypt. Take out your…If you got a dollar bill in your pocket, take out a dollar bill and look on it. And you’ll find here the American seal on one side, and on the other side it’s got, at the bottom, the pyramid. And above the pyramid, the capstone, but it’s a great big eye. And it’s called, at the bottom of this pyramid, “The great seal.” Why ain’t the American eagle the great seal? That’s a seal of God. Remember, we used to sing a little song:
All along on the road to the soul’s true abode,
There’s an Eye watching you;
Every step that you take, this great Eye is awake,
There’s an Eye watching you.
That’s right. Remember, we used to have a little-a little jubilee, we say.
If you steal and cheat and lie, and in the church you testify,
There’s an Eye watching you.
E-130 Acum, marele sigiliu. Acum, noi ştim, şi eu nu o înţeleg, măsurătoarea piramidei. Dar eu doar vă spuneam oamenilor în ultimele, în unele din aceste învăţături care au venit, aşa ca voi să vedeţi că totul merge drept înainte, împreună.
E-130 Now, the great seal. Now, we know, and I don’t understand it, the measuring of the pyramid. But I’ve just been telling you people in the last, in some of this teachings coming on, so that you see it all goes right on, together.
E-131 Acum, piramida a început, să reprezinte Biserica, lată la bază. Şi aşa cum ea vine în sus mai aproape de vârf, ea începe să vină mai mult într-o-o formă de pâlnie.
E-131 Now, the pyramid started, to represent the Church, wide at the bottom. And as that comes up closer to the top, it begins to come more into a—a funnel shape.
E-132 Acum, noi aflăm, că ea ajunge drept sus chiar până la culmea de sus, şi ei niciodată nu au completat-o. De ce? De ce? Mă întreb de ce! Căci Biblia a zis că Piatra din capul unghiului a fost respinsă. Ele au fost respinse.
E-132 Now, we find out, it gets right up to the very peak of the top, and they never did complete it. Why? Why? I wonder why! Because the Bible said the Headstone was rejected. They was rejected.
E-133 Acum priviţi, epoca bisericii... Ascultaţi atenţi acum. Să nu pierdeţi aceasta. Epoca bisericii a venit de la începutul reformării, Luther, în urmă în timpurile de acolo unde au fost aşezate pietrele de temelie, care este doctrina apostolilor. Apoi noi aflăm, aşa cum timpurile au mers înainte, de la o epocă la alta, Biserica a devenit mai mult în minoritate tot timpul. Până, ea a trecut ca... Luther a predicat justificarea. Apoi, doar să fii, ai mărturisit că eşti un Creştin, ei te dădeau la moarte, zilele martirajului, martiri.
E-133 Now watch, the church age…Listen close now. Don’t miss this. The church age has come from the beginning of the reformation, Luther, back in the times there where the foundation stones was laid, which is the doctrine of the apostles. Then we find out, as the times went on, from one age to another, the Church become more in the minority all the time. Until, it got through like…Luther preached justification. Then, just to be, confessed to be a Christian, they’d put you to death, days of the martyrdoms, martyrs.
E-134 Acum noi aflăm, în zilele lui Wesley, tu erai un holy-roller dacă îl mărturiseai pe Cristos atunci, acel metodist nou. Oamenii au ieşit aici afară când Wesley a venit aici, şi Asbury, ei au avut adunări aici în America, citind istoria lor, unde ei au avut-o în casele şcolii. Bisericile lor de aici nu i-a vrut. Şi ei în final au ajuns la un punct încât Duhul Sfânt cădea peste ei, şi ei cădeau pe podea, şi ei turnau apă peste ei, îi ventilau cu un ventilator, crezând că au leşinat. Şi eu personal am fost în adunările lor, în cei cincizeci de ani ai mei. Şi i-am văzut căzând sub puterea Duhului Sfânt în felul acela, şi ei aruncau apă pe feţele lor, şi de toate, vechii Metodişti liberi, cu mulţi ani în urmă. Aceea era o persecuţie.
E-134 Now we find out, in the days of Wesley, you was a holy-roller if you confessed Christ then, that new methodist. The people got out here when Wesley come here, and Asbury, they had meetings here in America, reading their history, to where they had it in school houses. Their churches here wouldn’t have them. And they finally got to a place till the Holy Spirit would fall on them, and they’d fall on the floor, and they’d pour water on them, fan them with a fan, thought they had fainted. And I’ve been right in their meetings myself, in my fifty years. And I’ve seen them fall under the power of the Holy Spirit like that, and they’d throw water in their face, and everything, the old free Methodists, many years ago. That was a persecution.
E-135 Acum, deci, după ce epoca aceea a fost trăită, epoca Wesleyană, a venit înăuntru epoca Penticostală cu botezul Duhului Sfânt. Vedeţi, voi vă formaţi în sus, tot timpul. Acum amintiţi-vă, acea Piatră din capul unghiului nu a fost pe ea încă. [Fratele Branham a scris ceva pe tablă şi a lovit-o cu creta de două ori – Ed.] De ce? Ei au format Biserica chiar exact, sau piramida în formă să se potrivească cu Piatra din capul unghiului, dar Piatra din capul unghiului niciodată nu a venit. Oh, vedeţi unde sunt eu, nu-i aşa!
E-135 Now, then, after that age lived by, the Wesleyan age, come in the Pentecostal age with the baptism of the Holy Ghost. See, you’re shaping up, all the time. Now remember, that Headstone wasn’t on it yet. [Brother Branham wrote something on the blackboard and tapped it with the chalk two times—Ed.] Why? They shaped the Church just exactly, or the pyramid in shape to fit the Headstone, but the Headstone never did come. Oh, you see where I’m at, don’t you!
E-136 Acum, slujba de la Luther până la sfârşitul Penticostalilor, în acea minoritate mititică aici sus... Acela-i motivul că Lumina aproape se stinge, în această epocă, acolo pe calendar, pe schiţă. Este epoca penticostală, penticostală; nu-nu cultele Penticostale, căci ei au făcut chiar exact ca Laodicea. Ei sunt Laodiceni. Ei au făcut ca Nicolaiţii, s-au organizat.
Dar adevărata Biserică, prin toată lumea, s-a format jos până la un punct în care a venit o slujbă printre Ea, chiar exact ca slujba lui Isus Cristos. Acum ce au ei? Ei au lucrul în condiţie. Acum ce este următorul lucru? Această Piatră respinsă, a piramidei, tăiată din munte (fără ce?) fără mâini. Dumnezeu a trimis-O. Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cel respins, Piatra respinsă, este capul Acesteia; este capul, piatra din capul unghiului. Şi tocmai Acela pe care ei l-au respins, prin epoca Neamurilor, este Cristos. Şi Cristos nu a fost tăiat şi pus aici ca un vicar, sau fiul lui Dumnezeu, sau ceva demnitar mare în biserică. El este Duhul Sfânt. Şi capul piramidei va fi Cristos care vine. Voi o vedeţi? ["Amin."]
E-136 Now, the ministry from Luther until the ending of Pentecost, in that little bitty minority up here…That’s the reason the Light almost goes out, in this age, there on the calendar, on the chart. It’s the pentecostal age, the pentecostal; not—not the Pentecostal denominations, ’cause they done just exactly like the Laodicea. They are Laodicean. They did like the Nicolaitanes, organized.
But the true Church, all over the world, has shaped down to a place that there’s come a ministry among It, just exactly like the ministry of Jesus Christ. Now what they got? They got the thing in condition. Now what’s the next thing? This rejected Stone, of the pyramid, cut out of the mountain (without what?) without hands. God sent It. Do you see it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] The rejected One, the rejected Stone, is the head of This; is the head, the capstone. And the very One that they’ve rejected, through the Gentile age, is Christ. And Christ was not cut and put in here as a vicar, or son of God, or some great dignitary in the church. He is the Holy Spirit. And the cap of the pyramid will be Christ coming. Do you see it? [“Amen.”]
E-137 Acum, din cauză că ei sunt în formă, (Vedeţi unde eu am aceasta formată aici ca piramida, învierea sfinţilor?) face marşul în Slavă. Voi o înţelegeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cristos, Piatra din capul unghiului, Piatra respinsă, Ochiul a tot văzător, venind exact cum a zis Biblia. Şi Daniel a zis că el a urmărit această epocă a Neamurilor până când o Piatră a venit din munte, care nu a fost tăiată cu mâinile. Ei niciodată nu au pus o piatră de vârf pe piramida aceea. [Fratele Branham bate pe amvon de două ori.] Ea nu a fost tăiată de mâini omeneşti. Este mâna lui Dumnezeu care a tăiat Piatra. Voi o vedeţi? ["Amin."] Şi ce a făcut Ea? Ea a lovit chipul drept la picioare, şi l-a sfărâmat în bucăţi, l-a măcinat în pulbere. Aleluia! Ce s-a întâmplat la timpul acela, al venirii acelei Pietre? [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori.] Biserica a mers sus în Slavă, la Răpire, căci ea a sfârşit vremea Neamurilor. Dumnezeu a sfârşit-o; venirea acelei Pietre.
E-137 Now, because that they’re in shape, (See where I got this shaped here like the pyramid, the rising of the saints?) makes the march into Glory. You understand it now? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Christ, the Headstone, the rejected Stone, the all-seeing Eye, coming exactly like the Bible said. And Daniel said he watched this Gentile age until a Stone come out of the mountain, that wasn’t cut with hands. They have never put a capstone on that pyramid. [Brother Branham knocks on the pulpit two times.] It wasn’t cut by man’s hands. It’s God’s hand that cut the Stone. You see it? [“Amen.”] And what did It do? It hit the image right smack in the feet, and broke it to pieces, ground it into powder. Hallelujah! What happened at that time, the coming of that Stone? [Brother Branham knocks on the pulpit four times.] Up went the Church into Glory, at the Rapture, ’cause it ended the Gentile dispensation. God ended it up; the coming of that Stone.
E-138 Obişnuiau să vină nişte persoane aici la biserică, un omuleţ şi soţia lui. Ei luau o Biblie şi O puneau jos undeva; şi ei mergeau înainte, cântând:
Oh, eu caut după Piatra aceea care se rostogolea în Babilon,
Rostogolea în Babilon ... (Merge în jur, căutând-o, vedeţi.)
Căutând după Piatra aceea care vine rostogolindu-se în Babilon.
E-138 There used to be some people come here at church, a little man and his wife. They’d take a Bible and lay It down somewhere; and they’d go along, singing:
Oh, I’m looking for that Stone that was rolling in Babylon,
Rolling in Babylon…(Go around, hunting that, see.)
Looking for that Stone that come rolling into Babylon.
E-139 Acolo este El! Cristos este Piatra aceea. El nu a fost născut de om. El a fost născut de Dumnezeu. El vine după o Biserică care a fost renăscută din nou, prin Duhul lui Dumnezeu, căci tăria acelei Pietre de căpătâi merge peste tot prin Biserică, ca un magnet.
E-139 There He is! Christ is that Stone. He wasn’t born of man. He was born of God. He is coming for a Church that’s been re-born again, by the Spirit of God, ’cause the strength of that Headstone runs all through the Church, like a magnet.
E-140 Îmi amintesc când am fost aici sus, privind acea moară la timpul acela, unde ei formau toate lucrurile acelea. Şi toate deşeurile acelea zăceau acolo, şi ei au măturat-o. Acea piatră mare a venit pe acolo şi a luat-o, acea piatră mare magnet, şi a luat-o toată sus căci a fost magnetizată către ea.
Noi trebuie să fim magnetizaţi către Piatra aceea unghiulară. Acea Piatră unghiulară este Duhul Sfânt, Cristos. Şi fiecare dintre noi are acel magnetism al Duhului Sfânt. Când Piatra aceea loveşte chipul, Biserica va fugi la Ea, înapoi în Glorie. Ea va fi luată sus, la Răpirea sfinţilor, când Ea merge înainte în ziua aceea.
E-140 I remember about being up here, watching that mill that time, where they was shaping out all them things. And all that scrap laying there, and they swept it out. That big stone come by and picked it, that big magnet stone, and picked it all up because it was magnetized to it.
We’ve got to be magnetized to that Headstone. That Headstone is the Holy Ghost, Christ. And every one of us has got that magnetism of the Holy Spirit. When that Stone strikes the image, the Church will flee to It, back into Glory. She will be taken up, at the Rapture of the saints, when She goes forth in that day.
E-141 Acum, priviţi aici. Noi aflăm că, Iudeii acum s-au întors înapoi, pentru aproape patruzeci de ani, cam acelaşi timp le-a trebuit să fugă afară la distrugerea templului. Le-au luat vreo patruzeci de ani să vină înapoi, până când ei reanunţă un alt templu. Vedeţi, noi suntem chiar la capătul drumului. Ei bine, dacă Neamurile...
E-141 Now, looky here. We find out, the Jews has now been returning back, for about forty years, about the same time that it taken them to run out to the destruction of the temple. It’s taken them about forty years to come back, until they re-instruct another temple. See, we’re right at the end of the road. Well, if the Gentile…
E-142 Acum să luăm... Noi vedem Biserica, venirea Pietrei. Să luăm ultima epocă. Noi am trecut prin ea. Noi vedem acum. Eu cred că am ceva scriere aici despre aceea. Să vedem, doar un minut. "Şi prinţul care va veni, care este anticristul, va face un legământ cu Iudeii." Şi în Daniel 7... sau-sau 9:27. "Şi în mijlocul săptămânii, trei ani şi jumătate, fiara va face legământul ei..." Eu-eu vreau să ajung la aceea, puţin mai târziu, la acel legământ. Noi vrem să lăsăm... Eu vreau să încep chiar aici acum.
E-142 Now let’s take the…We see the Church, the coming of the Stone. Let us take the last age. We went through. We see now. I believe I got some writing here on that. Let’s see, just a minute. “And the prince that is to come, which is the antichrist, will make a covenant with the Jews.” And in Daniel 7…or—or 9:27. “And in the middle of the week, three and one half years, the beast will make her covenant…” I—I want to get to that one, a little later on, that covenant. We want to leave…I want to start right here now.
E-143 Fiecare din aceste epoci ale Neamurilor sunt infailibil dovedite de mesagerul lor, de mesaj, şi ce se va întâmpla.
Această epocă de aici a fost o epocă glorioasă.
Următoarea epocă, s-a zis că va fi o doctrină numită, sau ceva să vină înăuntru, numită, "zicătorile Nicolaiţilor."
Apoi a venit, următorul lucru, într-o doctrină.
Apoi a venit, căsătoria... la biserica Nicolai tă, şi persecutarea sfinţilor. Totul s-a întâmplat chiar în felul acela.
Noi venim la următoarea, doar un picuţ de Lumină a început. "Tu ai puţină tărie, şi ai un nume că trăieşti, dar eşti mort. Întăreşte ce ai deja, ca Eu să nu vin, şi să iau sfeşnicul."
E-143 Each one of these Gentile ages is infallibly proved of their messenger, of the message, and what would happen.
This age here was a glorious age.
The next age, it said there would be a doctrine called, or something come in, called, “the—the sayings of the Nicolaitanes.”
Then it come, the next thing, unto a doctrine.
Then it come, marriage of…to the Nicolaitane church, and the persecuting of the saints. Everything happened just that way.
We come to the next one, just a little bit of Light begin. “You got a little of strength, and you got a name that you live, but you’re dead. Strengthen that which you already have, lest I come, remove the candlestick.”
E-144 Acolo a venit Wesley, după aceea, cu epoca lui. Noi am văzut exact ce... Epoca lui Wesley, cum a fost numită ea? Filadelfia. Cea mai mare epocă-epocă de iubire pe care am avut-o vreodată, epoca Filadelfia, era chiar în timpul lui John Wesley.
Când el a plecat afară, au intrat Penticostalii, şi aceea a fost căldicică.
Apoi noi mergem înapoi şi aflăm ce fel de Mesaj ar veni la Penticostali, la sfârşit.
Amintiţi-vă, fiecare a venit la sfârşitul epocii. Sfântul Pavel a venit la sfârşit. Restul lor a venit jos la sfârşit, Sfântul Irineus şi toţi ceilalţi. Epoca celuilalt a trecut dincolo la celălalt, s-a suprapus, şi el a preluat-o şi a mers înainte la următoarea apocă cu aceasta. Vedeţi?
E-144 Along come Wesley, after that, with his age. We seen exactly what…Wesley’s age, what was it called? Philadelphian. The greatest age—age of love we’ve ever had, the Philadelphian age, was right in John Wesley’s time.
When he went out, in come Pentecost, and that was lukewarm.
Then we go back and find out what kind of a Message would come to the Pentecostals, at the end.
Remember, each one come at the end of the age. Saint Paul come at the end. The rest of them come down at the end, Saint Irenaeus and all the rest of them. The other one’s age carried over to the other one, lapped over, and he taken it up and went on to the next age with it. See?
E-145 Acum, noi aflăm, în această epocă, există o stea, aşa cum noi avem acolo. Noi avem o stea, mesager. Noi avem o persoană, un-un Mesaj care merge înainte la epoca aceea; un popor care-L respinge; un popor care-L primeşte. Şi mesagerul acestei epoci urma să vină în puterea lui Ilie. Aşa este. Şi el urma să "Reaşeze Credinţa copiilor înapoi la părinţi, aduce rămăşiţa penticostală, care a rămas, înapoi la adevărata Credinţă apostolică."
E-145 Now, we find out, in this age, there’s a star, as we have there. We have a star, messenger. We have a person, a—a Message that goes forth to the age; a people to reject It; a people to receive It. And the messenger of this age was to come in the power of Elias. That’s right. And he was to “Restore the Faith of the children back to the fathers, bring the pentecostal remnant, that’s left, back to the true apostolic Faith.”
E-146 Acum, Credinţa adevărată apostolică, dacă O citiţi în Cartea Faptelor, veţi afla că niciodată nu a fost nici o singură dată vreo persoană să fi fost cândva botezată, în "numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."' Nu a fost niciodată nici unul din ei vreodată stropit. Nu a fost nici unul din lucrurile acestea care se petrec astăzi, numit Penticostal, care s-a întâmplat vreodată acolo în urmă. Ei au avut adevărate manifestări, şi Duhul lui Dumnezeu printre ei, care era infailibil Fiul lui Dumnezeu lucrând cu ei.
Această persoană care urma să vină, acest Mesaj, adică, care urma să vină, urma să fie ca Ilie. Ilie urma să vină de trei ori.
Acum voi ziceţi, că, "Ioan Botezătorul a fost insul acela."
Dacă observaţi, Isus a zis că Ioan Botezătorul a fost mesagerul din Maleahi 3, nu Maleahi 4. "Iată, Eu trimit mesagerul Meu înaintea feţei Mele." Eu cred că Matei 11:6, chiar pe acolo în jos voi veţi găsi aceasta, Matei al 11-lea capitol.
E-146 Now, the true apostolic Faith, if you’ll read It in the Book of Acts, you’ll find that there was never one time one person ever baptized, “the name of ‘Father, Son, Holy Ghost.’” There was never one of them ever sprinkled. There was none of this stuff that we have going on today, called Pentecost, that ever happened back there. They had true manifestations, and the Spirit of God among them, that was infallibly the Son of God working with them.
This person that was to come forth, this Message, rather, that was to come forth, was to be like Elijah. Elijah was to come three times.
Now you say, that, “John the Baptist was that guy.” If you notice, Jesus said it was John the Baptist was the messenger of Malachi 3, not Malachi 4. “Behold, I send My messenger before My face.” I think Matthew 11:6, right down along in there you’ll find it, Matthew the 11th chapter.
E-147 Acum, dar în aceste zile din urmă, va veni un Spirit al lui Ilie printre oameni, şi el urmează să facă acelaşi lucru cum a făcut acolo în urmă. Natura lui va fi acelaşi lucru, natura Bisericii. Natura persoanei va fi exact la fel. Şi acel Mesaj mergând afară, încearcă... El va fi urât, cu oamenii. El va urî femeile, cele stricate, oricum, cele rele. Îi va plăcea pustia; capricios, un ins supărat tot timpul, cum era Ilie, şi cum a fost Ioan. Şi noi am văzut tot lucrul acesta împlinindu-se. Dacă noi am fi avut Mesajul, noi vedem pe Cristos respins. Voi trebuie să aparţineţi la una din organizaţiile acestea sau voi nu puteţi intra în ele. Deci, El, El este aruncat afară. Vedeţi? Cristos nu poate lucra printre ei.
"Ce eşti tu?"
"Un Creştin."
"La ce cult aparţii?"
"Eu nu aparţin la nici unul."
"Noi nu te putem folosi."
E-147 Now, but in this last days, there is to come a Spirit of Elijah amongst the people, and he is to do the same thing that they did back there. His nature would be the same thing, the nature of the Church. The nature of the—the person would be exactly the same thing. And that Message going out, try…He would be hated, with the people. He would hate women, ornery ones, anyhow, bad ones. Love the wilderness; moody, upset guy all the time, like Elijah was, and like John was. And we’ve seen all this thing come to pass. If we have had the Message, we see Christ rejected. You have to belong to one of these organizations or you can’t get into them. So, He, He is throwed on the outside. See? Christ can’t work among them.
“What are you?”
“A Christian.”
“What denomination you belong to?”
“I don’t belong to any.”
“We can’t use you.”
E-148 Vedeţi, El este respins. Corect! Vedeţi, respins! Aşa a fost Ilie respins, şi aşa a fost Ioan respins. Dar, ce, i-a deranjat pe ei? A rănit mesajul lor? Ei au zis, "Oh, voi gâturi înţepenite." Ei l-au turnat pe ei. Ei nu i-au cruţat. Ei au mers drept înainte. Şi Mesajul lui Dumnezeu se va mişca drept înainte, indiferent de ce spune cineva, vedeţi, până la sfârşitul lumii, şi când... ceea ce este hotărât va fi turnat afară. Şi noi suntem la sfârşit.
E-148 See, He’s rejected. Right! See, rejected! So was Elijah rejected, and so was John rejected. But, what, did it hurt them? Did it hurt their message? They said, “Oh, you stiffnecks.” They poured it on them. They didn’t pull any punches. They went right ahead. And God’s Message will move right on, regardless of what anybody said, see, till the consummation, and when the…that which is determined shall be poured out. And we’re at the end.
E-149 Acum, noi ne aflăm acum, în patruzeci de ani de venire înapoi, de la Primul Război Mondial, şi Iudeii s-au întors înapoi în ţara lor proprie. Dumnezeu niciodată nu a lucrat cu Israelul până când nu a fost în ţara ei proprie.
E-149 Now, we find ourself now, in forty years of coming back, since the First World War, and the Jews have returned back to their own land. God never did deal with Israel until she was in her own land.
E-150 Acum, vă amintiţi când Iudeii se întorceau înapoi, Iudeii aceia de jos din alte naţiuni, şi revista Look a dat articolul despre aceasta. Eu am citit un pasaj din ceva ziar, ceva revistă religioasă, căci când ei... Avioanele acelea au mers jos acolo să-i ia pe aceşti Iudei de jos din Iran. Şi eu nu ştiu unde erau toţi aceia, doar risipiţi jos.
Acum, aceia sunt Iudeii adevăraţi, cei care niciodată nu au avut o ocazie. Acum, frate, acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii. Când noi ajungem la Apocalipsa 11, îi veţi vedea. El a zis, "Acolo sunt doisprezece triburi (din Gad), doisprezece triburi (din Aşer), doisprezece triburi (din Ruben), doisprezece triburi..." Şi unde stăteau ei toţi? Pe Muntele Sinai. Iudei, înapoi în patrie, acolo erau ei. Ei erau acei care nu erau acest grup necinstit din Wall Street. Nu, domnule. Acela era Iudeul real.
E-150 Now, you remember when the Jews was returning back, them Jews from down in the other nations, and the Look magazine give the article of it. I read a clipping from some paper, some religious magazine, that when they…Them planes went down there to pick up these Jews way down in Iran. And I don’t know where all they were, just scattered down.
Now, them is the true Jews, them that never had an opportunity. Now, brother, there’s your hundred and forty-four thousand. When we get to Revelations 11, you’ll see them. He said, “There’s twelve tribes (of Gad), twelve tribes (of Asher), twelve tribes (of Reuben), twelve tribes…And where were they all standing? On Mount Sinai. Jews, back in the homeland, there they were. They were the ones that wasn’t this Wall Street crooked bunch. No, sir. It was the real Jew.
E-151 Şi când rabinul acesta bătrân a stat acolo afară şi a văzut acest avion aterizând, acei Iudei. Voi aţi citit în revistă. Ei încă arau cu pluguri din lemn. Şi când ei au văzut lucrul acela şezând acolo afară, ei nu au mers în jurul lui. Acel rabin bătrân s-a ridicat acolo şi a zis, "Amintiţi-vă, profetul nostru a zis, 'Când noi mergem înapoi în patria noastră, noi vom fi duşi înapoi pe aripile unui vultur."'
Naţiunile se sfărâmă, Israel se trezeşte, Semnele care profeţii le-au prezis.
Noi ne pregătim chiar să atingem acea a şaptezecea săptămână pentru ei.
E-151 And when this old rabbi stood out there and seen this plane land, them Jews. You read it in the magazine. They were still plowing with wooden plows. And when they seen that thing set down out there, they wasn’t going around it. That old rabbi stood out there and said, “Remember, our prophet said, ‘When we go back to our homeland, we’ll be carried back on the wings of an eagle.’”
Nations are breaking, Israel’s awakening,
The signs that the prophets foretold.
We’re even fixing to hit that seventh week for them.
E-152 Mă gândesc, însumi, stând acolo afară, când Fratele Pethrus a trimis jos Testamentele acelea mici, şi ei le-au citit. Ei au zis, "Bine, dacă acesta este Mesia, hai să-hai să-L vedem făcând semnul Profetului; dacă El nu este mort, El este viu." Ei au zis, "El a înviat din nou; El trăieşte ţn Biserica Lui; să-L vedem făcând semnul Profetului, şi noi Îl vom crede." Iudeii întotdeauna cred... Ei ştiu că Mesia urma să fie Profet.
E-152 I think, myself, standing out there, when Brother Pethrus sent down them little Testaments, and they read them. They said, “Well, if this be the Messiah, let us—let us see Him do the sign of the Prophet; if He isn’t dead, He’s alive.” They said, “He raised up again; He lives in His Church; let us see Him do the sign of the Prophet, and we’ll believe Him.” The Jews always believes…They know the Messiah was to be Prophet.
E-153 Şi când am stat acolo afară la Fratele Arganbright în ziua aceea, în locul acela, şi acei Iudei stăteau acolo, zicea, "Doar vino la locul nostru, la poporul nostru."
E-153 And when I stood out yonder at Brother Arganbright’s that day, at the place, and them Jews standing there, said, “Just come to our place, our people.”
E-154 Am zis, "Sigur, eu voi fi bucuros să vin." Doar am făcut o decizie, prea repede.
E-154 I said, “Sure, I’ll be glad to come.” Just made a decision, too quick.
E-155 Am ajuns la Cairo, Egipt. Seara cealaltă, când am văzut avionul acela venind acolo jos la Cairo, aceasta mi-a reamintit. Deci când noi am ajuns acolo înapoi, şi am avut biletul meu să merg sus la Israel, ei urmau să mă întâmpine. Am zis, "Mergi, adună câteva mii de lideri. Adu-i afară cu avionul pe undeva, noi vom afla dacă El este încă un Profet sau nu. Amin. Ei bine, să vedem ce va face El." Oh, aceea era chiar exact în mâna lor. Aceea au vrut ei. Dacă ei puteau vedea aceea, ar fi crezut-o.
E-155 I got to Cairo, Egypt. The other night, when I seen that plane coming down there at Cairo, it reminded me. So when we got back there, and I had my ticket to go up to Israel, they was going to meet me. I said, “Go, gather up a few thousands of the leaders. Bring them out on the plane somewhere, we’ll find out whether He is still a Prophet or not. Amen. Well, let’s see what He will do.” Oh, that was just right in their hand. That’s what they wanted. If they could see that, they’d believe it.
E-156 Deci ce am făcut eu? Am mers acolo jos la Cairo, şi am pornit să merg acolo sus. Deja mi-am avut biletul; vreo douăzeci de minute până la timpul chemării. Ceva a zis, "Nu acum. Paharul nelegiuirilor, Neamurilor, încă nu este plin. Amoriţii nu s-au împlinit. Stai departe de acolo!" M-am gândit poate doar mi-am imaginat asta, şi am mers afară în spatele hangarului şi m-am rugat. A zis, "Stai departe de acolo acum." Apoi mi-am luat biletul şi am mers în altă parte. Eu nu m-am dus, căci ora nu este încă.
E-156 So what did I do? Got down there at Cairo, and I started to go up there. Done had my ticket; about twenty minutes to calling time. Something said, “Not now. The cup of iniquities, of the Gentiles, isn’t full yet. The Amorites hasn’t been fulfilled. Stay out of there!” I thought maybe I just imagined that, and I went out behind the hangar and prayed. Said, “Stay out of there now.” Then I took my ticket and went somewhere else. I didn’t go, for the hour isn’t yet.
E-157 Acum, la ce timp urmează Dumnezeu să permită la acei Iudei, să înceapă să se ocupe iarăşi de ei, eu nu vă pot spune. Eu nu ştiu. Nimeni nu ştie asta. Dar, ascultaţi, dacă Israel este deja în patria lui, este totul pregătit. Toate pietrele sunt culese, şi irigaţia, apele, şi tot ce a promis Dumnezeu. Ei au găsit fântâni şi lucruri acolo, şi cursuri mari deschise, că acela este cel mai frumos loc pe care l-aţi văzut cândva. Ei au un oraş zidit acolo. Ei au irigaţie. Ei au cel mai bun pământ care există în lume, acolo. Şi noi aflăm, chiar în Marea Moartă, există mai multe chimicale, suficiente, să cumperi toată lumea. Vedeţi?
E-157 Now, what time that God is going to allow those Jews, to start dealing with them again, I cannot tell you. I don’t know. Nobody knows that. But, listen, if Israel is already in her homeland, it’s all ready. All the rocks is picked up, and the irrigation, the waters, and everything that God promised. They found wells and things there, and big open streams, that that’s the most beautiful place you ever seen. They got a city built there. They got irrigation. They got the best land there is in the world, there. And we find out, right in the Dead Sea, there’s more chemicals, enough, to buy the world over. See?
E-158 Totul a căzut chiar în mâna lor. Cum au făcut-o ei? Căci inima lui Hitler a fost împietrită, inima lui Mussolini a fost împietrită, întocmai cum inima lui Faraon a fost împietrită, şi i-a mânat înapoi în ţara aceea. Şi timp de patruzeci de ani ei au venit înapoi în ţara aceea. Acum acolo stau ei, aşteptând.
E-158 Everything has fell right in their hand. How did they do it? Because Hitler’s heart was hardened, Mussolini’s heart was hardened, just like Pharaoh’s heart was hardened, and driving them back in that land. And for forty years they been coming back into that land. Now there they set, waiting.
E-159 Biserica Neamurilor este în Laodicea, la sfârşitul Epocii Laodicea. Dacă... Iudeii sunt în patria lor, deja acolo. Şi lepădarea Neamurilor deja a avut loc. Şi noi avem un Preşedinte aşa cum avem. Noi avem o naţiune dezbinată aşa cum o avem. Noi avem bombe atomice atârnând în hangare. Noi avem o biserică care este căldicică. Noi avem o Biserică, un popor, care s-au strâns împreună. Noi avem o slujbă care se modelează cu slujba lui Isus Cristos, pentru a prinde Piatra când vine Ea. Ce a mai rămas să se întâmple? Aceasta ar putea fi în orice minut. Nu mai există nimic rămas. Noi suntem la timpul sfârşitului. Oh, glorie! Eu nu ştiu dacă eu voi fi în stare să intru în jubileul acela, sau nu, dar eu doar vreau-vreau să aduc o parte din el la voi, oricum.
E-159 The Gentile Church is in the Laodicean, end of the Laodicean Age. If…The Jews are in their homeland, already there. And the Gentile apostasy has already taken place. And we have a President like we have. We have a nation is broke up like we have. We have atomic bombs hanging in the hangars. We have a church that’s lukewarm. We have a Church, a people, that’s draw theirself together. We have a ministry that patterns the ministry of Jesus Christ, for to catch the Stone when It comes. What’s left to happen? It might be at any minute. There isn’t nothing else left. We’re at the end time. Oh, glory! I don’t know whether I’m going to be able to get into that jubilee, or not, but I just want—want to get part of it to you, anyhow.
E-160 Ascultaţi. Face... Câţi pot vedea acum? Vedeţi voi unde Scriptura dovedeşte că cele şaptezeci de săptămâni erau patruzeci şi nouă de ani? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi voi unde cele şaizeci şi două de săptămâni au fost patru sute şi treizeci şi patru de ani? ["Amin."] Voi vedeţi unde cele şaizeci şi nouă de săptămâni atunci erau-erau-erau... Ce era aceasta? Opt sute şi... Patru sute şi-şi optzeci şi trei de ani. Patru sute şi optzeci şi trei de ani până la acest timp. Voi vedeţi unde Prinţul a fost stârpit? Vedeţi, voi luaţi patruzeci de ani pentru Iudeii aceia ca în final să ajungă în locul lor, unde a zis Dumnezeu.
E-160 Listen. Do…How many can see now? Do you see where the Scripture proves that the seventy weeks was forty-nine years? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Do you see where the sixty-two weeks was four hundred and thirty-four years? [“Amen.”] You see where the—the sixty-nine weeks then was—was—was…What was it? Eight hundred and…Four hundred and—and eighty-three years. Four hundred and eighty-three years till this time. You see where Prince was cut off? See, you’re taking forty years for them Jews to finally get into their place, where God said.
E-161 Priviţi aici unde epoca Neamurilor a venit prin toate ce am zis noi că vor face; unde, nu noi am zis că vor face; ceea ce Biblia a zis că vor face. Ce a spus Biblia că vor face, vin chiar jos la această ultimă epocă; şi timp de patruzeci de ani acei Iudei s-au reîntors înapoi aici, pregătindu-se pentru Dumnezeu să facă exact ce a făcut El aici. Ei au ieşit pe acea cale, şi ei au intrat pe acea cale. Şi Israel este înapoi în patria lui.
E-161 Look over here where the Gentile age has come through everything that we said it would do; where, not we said it would do; what the Bible said it would do. What the Bible said it would do, come right down to this last age; and for forty years them Jews has been returning back in here, getting ready for God to do exactly what He did here. They went out that way, and they come in that way. And Israel is back in her homeland.
E-162 Acum, când va începe Dumnezeu ultima lor săptămână? Când? Poate fi astăzi. Poate fi înainte ca soarele să apună seara aceasta. Dumnezeu o va declara. Când aceasta este, eu nu ştiu. Eu mă întreb. Dar eu voi aduce ceva aici, acum, în câteva minute, şi eu nu ştiu dacă voi o veţi crede sau nu. Dar eu-eu-eu trebuie să o spun, oricum, eu cred.
E-162 Now, when is God going to start their last week? When? It may be today. It may be before the sun sets tonight. God will declare it. When it is, I don’t know. I’m wondering. But I’m going to bring something here, now, in a few minutes, and I don’t know whether you’re going to believe it or not. But I—I—I’ve got to say it, anyhow, I believe.
E-163 Noi suntem la patrie. Iudeii sunt într-o patrie. Noi suntem la sfârşitul epocii, gata pentru Răpire. Răpirea vine, Biserica merge sus, noi suntem apucaţi sus să-L întâlnim în văzduh. Noi toţi ştim asta. Piatra care a fost tăiată din munte, este gata să vină la orice timp. Şi când Ea vine, ce face Ea? Ea termină epoca Neamurilor. Totul s-a terminat, şi Dumnezeu încetează complet să lucreze cu ei. "Cel ce este întinat să fie întinat şi mai departe; cel ce este sfânt să fie sfânt." Vedeţi? Ce face El atunci? El Îşi ia Biserica, cea umplută cu Duhul Sfânt.
E-163 We’re at the homeland. The Jews are in a homeland. We’re at the end of the age, ready for the Rapture. The Rapture comes, the Church goes up, we’re caught up to meet Him in the air. We all know that. The Stone that was cut out of the mountain, is ready to come at any time. And when It comes, what does It do? It does away with the Gentile age. It’s all over, and God completely quits dealing with them. “Let him that’s filthy be filthy still; let him that’s holy be holy still.” See? What does He do then? He takes His Church, the Holy Ghost filled.
E-164 Ce este cei "întinaţi"? Aceea este fecioara adormită şi cei ce vin la judecată, departe de tot aici. Noi o vom lua pe aceea pe o altă schiţă, când o vom continua pe aceasta din nou, unde ea vine sus la Judecata Tronului Alb şi trebuie să fie judecată de cei răscumpăraţi. Pavel ne-a spus să nu dăm pe nimeni în judecată, căci sfinţii vor judeca pământul. Aşa este. Noi suntem la timpul sfârşitului, aici, acum. [Fratele Branham se referă la tabla lui desenând – Ed.] În ordine.
E-164 What’s the “filthy”? That’s the sleeping virgin and them that comes up for judgment, way over in here. We’ll get that on another map, when we continue this one over, where she comes up to the White Throne Judgment and has to be judged by the redeemed. Paul told us not to take a matter to court, because the saints would judge the earth. That’s right. We’re at the end time, here, now. [Brother Branham refers to his blackboard drawing—Ed.] All right.
E-165 Şi în mijlocul acestei săptămâni... Acum, aici este a şaptezecea. Acum, dacă aceştia au fost exact şapte ani, fiecare din săptămâni, şi noi deja am avut şaizeci şi nouă de săptămâni; atunci noi avem epoca Neamurilor, şi noi ştim că suntem la sfârşitul epocii Neamurilor; atunci mai există încă o săptămână rămasă pentru Iudeu. Este corect? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi aceea este exact şapte ani. Dacă aceasta era şapte ani, aceea este şapte ani, căci El a zis, "Există şaptezeci de săptămâni hotărâte asupra poporului tău." Deci noi ştim că avem şapte ani pentru Iudei. Este adevărat? ["Amin."] Acum priviţi la aceasta. Dacă există o întrebare, aş vrea să o ştiu. Vedeţi?
E-165 And in the middle of this week…Now, here is the seventy. Now, if these exactly was seven years, each one of the weeks, and we’ve already had sixty-nine weeks; then we have the Gentile age, and we know we’re at the end of the Gentile age; then there is one more week left for the Jew. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And that’s exactly seven years. If this was seven years, that is seven years, ’cause He said, “There is seventy weeks determined upon thy people.” So we know we got seven years for the Jews. Is that true? [“Amen.”] Now look at it. If there’s a question, I want to know it. See?
E-166 Acum, şi la mijlocul săptămânii, mijlocul acestei săptămâni Iudaice; vedeţi, aceia sunt trei ani şi jumătate-ani; anticristul, prinţul, un prinţ care va veni. Şi amintiţi-vă, el vine din Roma, prinţul care va veni. Ce este el? Un papă. Un prinţ printre oameni, care va veni, ei vor ridica un Faraon care nu-l cunoaşte pe Iosif.
E-166 Now, and in the middle of the week, the middle of this Jewish week; see, that’s three and a half years—years; the antichrist, the prince, a prince that is to come. And remember, he comes out of Rome, the prince that is to come. What is he? A pope. A prince amongst the people, that is to come, there’ll rise up a Pharaoh who doesn’t know Joseph.
E-167 Acum, voi Protestanţilor ziceţi, "Bine, acum, aceea este." Dar doar un minut. Noi aflăm că Protestanţii au o organizaţie, fac o confederaţie de biserici, un chip la fiară, şi merge chiar cu ei.
E-167 Now, you Protestants say, “Well, now, that’s it.” But just a minute. We find out that the Protestants has an organization, makes a confederation of churches, an image to the beast, and go right with them.
E-168 Şi noi aflăm aici că Iudeii sunt chemaţi înăuntru în această confederaţie, (da, domnule), şi ei sunt de acord. Şi Biblia a zis că ei au făcut-o. Şi el face un legământ cu ei.
În mijlocul săptămânii a şaptezecea, el rupe, anticristul îşi rupe legământul cu Iudeul, "poporul tău." De ce?
Şi noi citim în Apocalipsa 11, că, "Eu voi trimite..." Acela-i 11. Voi veniţi spre 19 acum. Că El va trimite pe cei doi profeţi ai Lui, şi ei vor profeţi în timpul acela, şi apoi ei se vor mânia pe aceşti profeţi şi de fapt îi vor omorî. Este corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi trupurile lor moarte vor zăcea în strada spiritual numită Sodoma şi Gomora, unde Domnul nostru a fost răstignit, Ierusalim. Este corect? ["Amin."] Şi ei zac acolo trei zile şi nopţi. Şi după trei zile şi nopţi, duhul de viaţă va veni în ei, şi ei vor fi înviaţi şi vor merge în Glorie. A zecea parte a oraşului a căzut în timpul acela. Este corect? ["Amin."] Vedeţi? Ce este aceea? În mijlocul acestor ultimi şaptezeci de ani.
E-168 And we find out here that the Jews are called in on this confederation, (yes, sir), and they agree. And the Bible said they did. And he makes a covenant with them.
In the midst of the seventieth week, he break, the antichrist breaks his covenant with the Jew, “thy people.” Why?
And we read in Revelations 11, that, “I’ll send…” That’s 11. You’re coming on over towards 19 now. That He will send His two prophets, and they’ll prophesy in that time, and then they’ll get angry with these prophets and actually kill them. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And their dead bodies shall lay in the spiritual street called Sodom and Gomorrah, where our Lord was crucified, Jerusalem. That right? [“Amen.”] And they lay there for three days and nights. And after three days and nights, the spirit of life will come into them, and they’ll be raised up and go into Glory. A tenth part of the city fell at that time. Is that right? [“Amen.”] See? What is that? In the middle of this last seventy years.
E-169 Când Biserica merge sus; atunci confederaţia, fecioara adormită, Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, şi Penticostală căldicică, toate acelea împreună cu o confederaţie. Care, ei deja au marele lor regim acum. Şi când ei o fac, ei vor face un legământ. Şi, bine, acum, acest papă nou care-l avem acum vrea să-i aducă pe toţi înăuntru. Nu puteţi voi vedea lucrul îngrămădindu-se drept în sus? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Va da un discurs despre aceasta, şi-i aduce pe toţi înăuntru, de prima dată după sute şi sute şi sute de ani; o mie de ani, sau două, aceasta s-a făcut vreodată. Dar acum el este să-i aducă pe toţi înăuntru, împreună, şi face o confederaţie, şi acolo Iudeii o vor accepta. Oh, vai! Glorie! Aleluia! Laudă să-i fie Dumnezeului nostru Care trăieşte în veci de veci! Ia te uită! Acum, frate, este doar aşa de simplu, aşa simplu încât şi un copil mic poate să o vadă. Confederaţia de aducere a Iudeilor, şi Protestanţilor, şi Catolicilor, împreună.
Şi, amintiţi-vă, ce vor face aceşti doi profeţi când vin ei?
E-169 When the Church goes up; then the confederation, the sleeping virgin, Methodist, Baptist, Presbyterian, and lukewarm Pentecost, all of them together with a confederation. Which, they’ve already got their big regime now. And when they do, they’ll make a covenant. And, well, now, this new pope that we got now wants to bring them all in. Can’t you see the thing heaping right up? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Going to give a talk on it, and bring them all in, first time for hundreds and hundreds and hundreds of years; a thousand years, or two, it’s ever been done. But now he is to bring them all in, together, and make a confederation, and in there the Jews will accept it. Oh, my! Glory! Hallelujah! Praise be to our God Who lives forever and ever! There you are! Now, brother, it’s just as simple, as simple as a little kid could see it. The confederation of bringing Jewish, and Protestant, and Catholic, together.
And, remember, what’s these two prophets going to do when they come?
E-170 Această fiară, acest prinţ care va risipi puterea poporului sfânt, ce va face el? El va rupe legământul lui cu ei. După trei ani şi jumătate, el îi va da afară. Acum, oamenii gândesc că acela-i comunismul. Aceea este doar din cauză că voi... Duhul lui Dumnezeu nu a lucrat cu voi încă. Acesta nu-i comunismul; este religia. Biblia a zis, "Va fi aşa de aproape încât va înşela chiar pe Aleşi dacă era posibil." Isus a zis aşa. Vedeţi, noi suntem la sfârşit.
E-170 This beast, this prince that shall scatter the power of the holy people, what will he do? He will break his covenant with them. After three and a half years, he’ll oust them. Now, people thinks that’s communism. That’s just ’cause you…The Spirit of God hasn’t dealt with you yet. It’s not communism; it’s religion. The Bible said, “It’d be so close till it’d deceive the very Elected if possible.” Jesus said so. See, we’re in the last.
E-171 Acum, aceşti doi profeţi, ce vor face ei? Acesta-i Moise şi Ilie care se vor ridica pe scenă. Ei vor spune acelor Iudei greşeala lor. Şi din grupul acela de Iudei care sunt acolo acum, să fie o sută patruzeci şi patru de mii, Dumnezeu îi va chema prin aceşti profeţi. Ce este acesta? Duhul lui Ilie, de pe această Biserică a Neamurilor, doar va continua drept înainte în biserica aceea Iudaică, va merge drept înainte şi va chema; Moise cu el. Aleluia! Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi el va predica acelaşi mesaj de cincizecime, la Iudeii aceia, că ei au respins pe Mesia. [Fratele Branham bate pe amvon de şase ori.] Amin! O vedeţi? ["Amin."] Va fi acelaşi mesaj de cincizecime, care-l va predica aceşti Iudei chiar acolo la ei. Şi ei îi vor urâ pe Iudeii aceia aşa de rău încât îi vor omorâ. Şi ei au fost urâţi de toate naţiunile. Şi în mijlocul săptămânii, din cauză că ei au ridicat un mare, o sută patruzeci şi patru de mii puternici. Ei au avut Duhul Sfânt. Şi, frate, voi vorbiţi de a face minuni, ei le-au făcut. "Ei au închis cerurile, şi nu a plouat în zilele profeţiei lor; au lovit pământul cu plăgi, de câte ori au vrut ei." Ei au dat plăgi şi câte altele. Ei le vor da acelor Romani să meargă pe o cale grea. Dar, în final, ei vor fi omorâţi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îngrozitor când El este mâniat. Dar amintiţi-vă, aceea este dincolo în a şaptezecea săptămână, iar Biserica este în Glorie, (amin), Cina Nunţii se desfăşoară. Da!
E-171 Now, these two prophets, what will they do? It’s Moses and Elijah that will rise on the scene. They’ll tell those Jews their mistake. And out of that Jewish bunch that’s there now, to be the hundred and forty-four thousand, God will call by these prophets. What is it? The Spirit of Elijah, off of this Gentile Church, will just continue right on into that Jewish church, go right on in and call; Moses with him. Hallelujah! You see it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And he will preach the same message of pentecost, to those Jews, that they rejected the Messiah. [Brother Branham knocks on the pulpit six times.] Amen! You see it? [“Amen.”] It’ll be the same pentecostal message, that these Jews will preach right over to them. And they’ll hate those Jews so bad till they’ll kill them. And they were hated by all nations. And in the midst of the week, because that they had raised up a great, powerful hundred and forty-four thousand. They had the Holy Ghost. And, brother, you talk about doing miracles, they did them. “They stopped the heavens, and it didn’t rain in the days of their prophecy; smote the earth with plagues, as oft they wanted to.” They give plagues and everything else. They’ll give them Romans a hard way to go. But, finally, they’ll be killed. Our God is a terrible God when He’s angered. But remember, that’s over in the seventieth week, and the Church is in Glory, (amen), the Wedding Supper is going on. Yes!
E-172 Acum observaţi. Acolo este unde noi am văzut-O venind înapoi la Templul Mileniului aici la sfârşitul epocii Iudaice, "cei unşi." Aici vine El, călărind pe un cal alb; aceia L-au urmat, pe cai albi. Cal, "puteri." Îmbrăcaţi în alb; sânge... sau haina înmuiată în sânge; a scris pe El, "Cuvântul lui Dumnezeu." El a venit ca un Biruitor puternic, (da, domnule) să aşeze Mileniul, venind în Templu. Glorie! Acolo El întâlneşte pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, acum, după acea săptămână a şaptezecea de aici.
E-172 Now notice. That’s where we seen Her coming back to the Millennial Temple over here at the end of the Jewish age, “the anointed.” Here He come, riding on a white horse; those followed Him, on white horses. Horse, “powers.” Dressed in white; blood…or vesture dipped in blood; wrote on Him, “The Word of God.” He come as a mighty Conqueror, (yes, sir) to set up the Millennium, come into the Temple. Glory! There He meets that hundred and forty-four thousand, now, after that seventieth week here.
E-173 A şaptezecea săptămână) aceasta se petrece în timpul celei de-a şaptezecea săptămâni. În cei trei, la mijlocul ei, el o rupe, căci el omoară pe cei doi profeţi penticostali (... domnule) care lovesc pământul.
Şi, băiete, El blastămă biserica aceea, şi El o arde cu foc.
Şi, cum, ea... Noi o aflăm aici, chiar corăbierii stând afară, au zis, "Vai, vai cetatea aceea mare nemuritoare a Romei, cum i-a venit sfârşitul într-o oră." Ea a fost explodată în bucăţi. Dumnezeu ştie cum să facă lucrurile. Şi unul din Îngeri a privit acolo, şi a zis, "Păi, sângele fiecărui martir al lui Cristos a fost găsit în ea," căci înşelarea ei, mergând aici şi organiza, şi făcând toate celelalte feluri de lucruri, şi poluând biserica, şi a adus lucrurile acelea acolo, şi i-a martirizat chiar pe aceia care au încercat să-L susţină şi au încercat să-i aducă afară.
E-173 The seventieth week, this goes on during the seventieth week. In the three, in the middle of it, he breaks it, because he kills those two pentecostal prophets (…sir) that smites the earth.
And, boy, He curses that church, and He burns her with fire. And, why, she…We find it out there, even the shipmates standing out, said, “Alas, alas that great immortal city of Rome, she come to her end in one hour.” She was blowed to pieces. God knows how to do things. And one of the Angel looked over, and said, “Why, the blood of every martyr of Christ was found in her,” for her deceiving, going out here and organize, and making all this other kind of stuff, and polluting the church, and brought them things in there, and martyred the very ones that tried to uphold It and tried to bring them out.
E-174 Glorie! Oh, eu-eu nu ştiu. Eu-eu-eu mă simt ca şi cum aş călători înainte. Vedeţi? Nu sunteţi bucuroşi de Lumina Fiului, umblând în Lumina Fiului! Unde ne aflăm, frate? La ultima oră! Aceasta s-ar putea întâmpla, oricând. Noi suntem aici!
E-174 Glory! Oh, I—I don’t know. I—I—I feel like traveling on. See? Aren’t you glad for Son Light, walking in the Son Light! Where we at, brother? At the last hour! It might happen, anytime. We’re here!
E-175 Mesajul a mers înainte către biserica târzie, biserică care a respins pe Cristosul ei. Iudeii sunt în patria lor pentru întinderea spaţiului de timp, patruzeci de ani. Cetatea nouă s-a zidit. După ce aşteaptă ei? Un Mesia care vine. Când va fi aceasta? Eu nu ştiu. Când Piatra aceea loveşte chipul de aici, Ea s-a dus; totul s-a terminat atunci.
E-175 The—the Message has gone forth to the latter church, church that rejected its Christ. The Jews are in their homeland for the spanning space of time, forty years. The new city has been built. They’re watching for what? A coming Messiah. When will it be? I don’t know. When that Stone smites the image here, She is gone; it’s all over then.
E-176 Acum observaţi aici. În mijlocul săptămânii, trei zile şi jumătate... trei ani şi jumătate, adică, el rupe legământul şi cauzează jertfa şi jertfa de mâncare... pe care ei au aşezat-o deja.
Căci, ei vor merge drept înapoi şi vor zice, "Acum, priviţi, voi toţi sunteţi biserici. Voi puteţi fi primiţi în acest chip al fiarei. Noi vom avea o părtăşie. Noi vom scăpa de comunism. Noi doar vom şterge comunismul afară de tot." Vedeţi? Şi ei o pot face. Vedeţi? Şi ei o vor face.
E-176 Now notice here. In the middle of the week, three and a half days…three and a half years, rather, he breaks the covenant and causes the sacrifice and oblation…that they will have set up already.
Cause, they’ll go right back and say, “Now, look, you all are churches. You can be received in this image unto the beast. We’ll have a fellowship. We’ll get rid of communism. We’ll just swipe communism all the way out.” See? And they can do it. See? And they’ll do it.
E-177 Dar acum priviţi. Şi stabileşte, şi stabileşte spre aceasta, închinarea şi jertfa zilnică va veni înapoi în cetate când templul este rezidit. Şi acest prinţ care va veni în mijlocul acestei săptămâni, va rupe legământul lui şi va îndepărta jertfele. S-a zis, "El va risipi, o va risipi." Şi ce va face el, şi va dura până la sfârşit.
E-177 But now watch. And set up, and set up to this, the daily worship and sacrifice will come back into the city when the temple is rebuilt. And this prince that’s to come in the middle of this week, will break his covenant and do away with the sacrifices. It said, “He’ll scatter, scatter it.” And what he’ll do, and it’ll last on till the consummation.
E-178 Şi observaţi:
... răspândirea urâciunii să facă pustiire...
"Răspândirea urâciunii." Ce este urâciune? "Spurcăciune."
Vedeţi? "Să facă pustiire," ce este aceea? "Să termine cu ea." Răspândirea acesteia, să termine cu aceea. Vedeţi? Răspândirea acelei puteri Romane, să biruiască toată fecioara adormită, Iudei şi toţi. "Noi vom fi toţi Romani sau nu vom fi nimic." El îşi va rupe legământul în mijlocul săptămânii.
E-178 And notice:
…the overspreading of abomination to make desolation…
“The overspreading of abomination.” What is abomination? “Filthiness.” See? “To make desolate,” what is that? “To do away with.” The over-spreading of this, to do away with that. See? The over-spreading of that Roman power, to conquer all the sleeping virgin, Jews and all. “We’ll all be Roman or we won’t be nothing.” He’ll break his covenant in the middle of the week.
E-179 "Răspândirea urâciunii." Dacă a fost urâciunea în timpul lui Isus, când Roma a venit acolo cu propaganda lor; va fi iarăşi Roma, va fi iarăşi urâciune la biserică.
... să facă pustiire, şi va continua până la sfârşit...
Ce va face el? El o va continua până la capăt, acela-i, sfârşitul.
E-179 “Over-spreading of the abomination.” If it was the abomination in Jesus’ time, when Rome had come over there with their propaganda; it’ll be Rome again, it’ll be abomination again to the church.
…to make desolate, and shall continue unto the consummation…
What will he do? He’ll continue it on unto the consummation, that’s, the end.
E-180 Acum, Iudaic şi Romanism, Protestantism (aceea este, fecioara adormită), se vor consolida împreună în forma federaţiei bisericilor. Şi va fi cum a zis Isus în Matei 24, şi din Apocalipsa 13:14.
Să luăm Apocalipsa 13:14, să vedem ce. Eu am avut-o însemnată aici, să văd cum, 13:14. Bine, domnule.
Şi i-a amăgit pe cei ce locuiesc pe pământ prin mijloacele acelor miracole care el avea putere să le facă (consolidând aceste biserici) în vederea... zicând... în vederea fiarei; zicând către cei care locuiesc pe pământ, ca ei să facă un chip la fiară, care avea rana mortală de sabie, şi a trăit .
E-180 Now, Jewish, and Romanism, Protestantism (that is, the sleeping virgin), shall consolidate themselves together in the form of the federation of churches. And it will be like Jesus said in Matthew 24, and from Revelations 13:14.
Let’s get Revelation 13:14, see what. I had it marked down here, to see what, 13:14. All right, sir.
And deceived them that dwell upon the earth by the means of those miracles which he had power to do (consolidating these churches) in the sight…saying…in sight of the beast; saying unto them that dwell upon the earth, that they should make an image unto the beast, that had the deadly wound by the sword, and did live.
E-181 Acum, noi ştim, dincolo de orice umbră de îndoială, cine era acea fiară, puterea aceea care avea rana mortală care trăia. A fost când Roma păgână a fost omorâtă, şi Roma papală i-a luat locul; când puterea păgână a fost omorâtă, şi puterea papală i-a luat locul.
E-181 Now, we know, beyond any shadow of doubt, who that beast was, that power that had the deadly wound that did live. It was when pagan Rome was killed, and papal Rome took its place; when pagan power was killed, and papal power took its place.
E-182 Acum, acum, Apocalipsa 13:14. Isus, în Matei 24, i-a avertizat despre aceasta. "Un chip la fiară."
E-182 Now, now, Revelations 13:14. Jesus, in Matthew 24, warned them of it. “An image unto the beast.”
E-183 Pavel, în Doi Tesaloniceni al 2-lea capitol, al 3-lea şi al 4- lea verset. Să o luăm, vedeţi Pavel, ce spune el aici despre aceasta. Acel mare Duh Sfânt peste acest mare profet al Domnului, vedeţi ce a spus el despre aceasta în ziua din urmă. În Doi Tesaloniceni, al 2-lea capitol este ceea ce este. În ordine, domnule. Şi începe cu al 3-lea verset, eu cred că este. În ordine, să citim acum. Ascultaţi atenţi, fiecare. Câţi cred că Pavel a fost umplut cu Duhul Sfânt? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin. Priviţi aici.
Nimeni să nu vă înşele în nici un fel: căci ziua aceea nu va veni, fără ca să vină o lepădare mai întâi, ...
El încearcă să o scoată din capul lor că El vine chiar atunci. A zis, "Trebuie să fie o lepădare din Biserică, mai întâi," vedeţi, vine aici în această Epocă a Laodiciei.
... şi acel om al păcatului des-... va fi descoperit, ...
"Omul păcatului," necredinţă în Duhul Sfânt. Necredinţa va fi descoperită.
... fiul pierzării;
Aşa cum a fost Iuda; casierul bisericii.
Care se opune şi se înalţă deasupra la tot ce se numeşte Dumnezeu, sau ce este venerat; aşa încât el şade ca Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, ...
Frate, există o persoană pe pământ, în afară de Vatican, care face aceea? Unde este aceasta?
E-183 Paul, in Second Thessalonians the 2nd chapter, 3rd and 4th verse. Let’s get it, see Paul, what he says here about it. That great Holy Spirit on this great prophet of the Lord, see what he said about it in the last day. In Second Thessalonians, the 2nd chapter is what it is. All right, sir. And begin with the 3rd verse, I believe it is. All right, let’s read now. Listen close, everybody. How many believes that Paul was filled with the Holy Spirit? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Amen. Watch here.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first,…
He’s trying to get it out of their head that He’s coming right then. Said, “There’s got to be a falling away from the Church, first,” see, come over in this Laodicean Age.
…and that man of sin re-…be revealed,…
“The man of sin,” unbelief in the Holy Ghost. Unbelief be revealed.
…the son of perdition;
Like Judas was; treasurer of the church.
Who opposes and exalts himself above all that’s called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God,…
Brother, is there a person on earth, outside of the Vatican, that does that? Where is it at?
E-184 Acum, mergem mai departe aici în Apocalipsa 13, şi vă arăt că acest om şade pe o cetate... într-o cetate, şi cetatea şade pe-pe şapte dealuri. Şi numărul fiarei este şase sute şaizeci şi şase, scris în-în Latină... Alfabetul Roman, este şaAse sute şaizeci şi şase, este VICARIVS FILII DEJ, care este, "In locul Fiului lui Dumnezeu," pe tronul unui papă. Şi scaunul lui, are o coroană triplă. Şi eu m-am uitat chiar la coroană, am stat aşa de aproape cum este mâna mea de faţă, în felul acesta, şi-şi am văzut coroana împodobită a papei chiar acolo în Vatican, eu însumi, am stat şi am privit la ea, să fiu sigur că ştiu despre ce vorbesc. "El se opune, însuşi deasupra la tot ce se cheamă Dumnezeu, toţi oamenii evlavioşi. El este cel mai sfânt dintre toţi; şade în templul lui Dumnezeu, chiar arătându-se că el este Dumnezeu," iertând păcate pe pământ, şi aşa mai departe, voi ştiţi. Sigur.
E-184 Now, go on over here in Revelations 13, and show you that this man sets on a city…in a city, and the city sets on—on seven hills. And the numbers of the beast is six hundred and sixty-six, wrote out in the—in the Latin…Roman alphabet, is six hundred and sixty-six, is VICARIVS FILII DEI, which is, “In stead of the Son of God,” on a pope’s throne. And his chair, got a triple crown. And I’ve looked right at the crown, stood as close as my hand is to my face, like that, and—and seen the decked crown of the pope right there in the Vatican, myself, stood and looked at it, be sure I know what I was talking about. “He opposes, himself above all that’s called God, all the godly men. He’s the holiest of all of them; sets in the temple of God, just showing himself he is God,” forgiving sins on earth, and so forth, you know. Sure.
E-185 Pavel a zis, "Acea lepădare va trebui să vină mai întâi, acel fiu al pierzării va fi descoperit."
Nu vă amintiţi, căci, când am fost... cu voi, v-am spus aceste lucruri?
E-185 Paul said, “That falling away will have to come first, that son of perdition be revealed.”
Remember ye not, that, when I was…with you, I told you these things?
E-186 Oh, mi-ar fi plăcut să stau acolo, auzindu-l pe Pavel predicând aceea. Voi nu aţi vrea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Hum! Cum mi-ar fi plăcut să-l ascult. Oh, vai!
E-186 Oh, I’d liked to have been setting there, hearing Paul preach that. Wouldn’t you? [The congregation says, “Amen.”—Ed.] Hum! How I’d like to listen to him. Oh, my!
E-187 Acum ce va face el? "Un chip la fiară." Doi Tesaloniceni. Acum ascultaţi. Ascultaţi atent acum, foarte atent. Biserica deja a simţit venirea unui papă. Ce este aceasta? Sfârşitul acelei epoci a bisericii, Pavel. Ei au văzut că acest lucru Nicolait s-a ridicat; ei urmau să facă un om sfânt, (la ce?) papa. Lumea şi aristocraţii s-au strecurat în biserică, şi au schimbat ordinea închinării. Pavel, cu Duhul Sfânt, a prins aceea în Duhul. Şi biserica, cu clasele şi demnitarii ei, personalităţi demnitare, şi aşa mai departe, că ei au văzut că acolo venea ceva. Şi Duhul Sfânt i-a avertizat de zilele din urmă. Nu vă amintiţi cum a vorbit Isus despre aceasta? Faptele Nicolaiţilor, care în final a devenit o doctrină, şi apoi a devenit o organizaţie! Fraţilor, noi nu suntem în întuneric acum. Amintiţi-vă, vedeţi. Aici suntem.
E-187 Now what’s he going to do? “An image unto the beast.” Second Thessalonians. Now listen. Listen close now, real close. The church was already feeling the coming of a pope. What is it? The end of that church age, Paul. They seen this Nicolaitane stuff was rising up; they was going to make a holy man, (to what?) pope. Worldliness and aristocrats had creeped into the church, and changing the order of worship. Paul, with the Holy Ghost, had caught that in the Spirit. And the church, with its classes and dignitaries, dignitaried personalities, and so forth, that they seen there was coming something. And the Holy Ghost was warning them of the last days. Don’t you remember how Jesus spoke of it? The deeds of the Nicolaitanes, which finally become a doctrine, and then become an organization! Brethren, we’re not in darkness now. Remember, see. Here we are.
E-188 Faptele Nicolaiţilor, organizaţia pornind înăuntru, marii demnitari, şi peste biserici, şi aşa mai departe, apoi s-a format în biserica Catolică. Şi Pavel a zis că acolo nu poate fi un timp al sfârşitului, nu poate fi un timp, până la lepădarea de la adevărata, Credinţă penticostală. Credinţa penticostală se va îndepărta, şi demnitarii se vor aşeza înăuntru. Ei vor avea un om care va lua locul lui Dumnezeu, aşezat în templul lui Dumnezeu, şi se opune, însuşi deasupra la toţi oamenii în acel fel. Şi, aceasta, vedeţi, ce este? Nickao, "biruind pe laici." Vedeţi? "Tot ce se numeşte Dumnezeu; el se va aşeza în templul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu." Pavel a zis, "Va fi o lepădare, mai întâi, în zilele din urmă." Şi aici suntem, chiar aici acum, să vedem acea lepădare, şi văzând biserica mergând mai departe şi mai departe la o parte de Ea, şi mergând drept înapoi din nou. Iar noi suntem la timpul sfârşitului. În ordine.
E-188 The deeds of the Nicolaitanes, the organization starting in, the great dignitaries, and over the churches, and so forth, then formed into the Catholic church. And Paul said there cannot be an end time, there cannot be a time, till the falling away from the real, pentecostal Faith. The pentecostal Faith will be done away with, and the dignitaries will be set in. They’ll have a man that’ll take the place of God, set in the temple of God, and oppose, himself above all the people like that. And, it, see, what is it? Nickao, “overcoming the laity.” See? “All that’s called God; he’ll set in his temple of God, like God.” Paul said, “There would be a falling away, first, in the last days.” And here we are, right here now, and see that falling away, and seeing the church getting further and further away from It, and going right back again. And we’re at the end time. All right.
E-189 Acum, dacă cele şaizeci şi nouă de săptămâni ating perfect, şi Iudeii sunt în patria lor acum, şi epoca bisericii Neamurilor a atins exact la timpul sfârşitului, la timpul Nicolaiţilor... sau timpul Laodicean; cât de aproape este Venirea Domnului, sfârşitul tuturor lucrurilor, sfârşitul acestei epoci, şi Răpirea? Momentul când El începe acea a şaptezecea săptămână, sau şapte ani, Biserica este dusă.
E-189 Now, if the sixty-nine weeks hit perfect, and the Jews are in their homeland now, and the Gentile church age has hit exactly to the end time, to the Nicolaitane time…or to the Laodicean time; how close is the Coming of the Lord, the end of all things, the end of this age, and the Rapture? The moment He starts that seventieth week, or seven years, the Church is gone.
E-190 O puteţi vedea, prieteni? Ridicaţi-vă mâna dacă puteţi să o vedeţi. Vedeţi? Acum, să nu fim copii. Să nu ne mai jucăm. Noi suntem la timpul sfârşitului. Ceva este gata să se întâmple. Noi suntem la sfârşit. Aici suntem.
E-190 Can you see it, friends? Raise up your hand if you can see it. See? Now, let’s not be children. Let’s not be playful anymore. We’re at the end time. Something is fixing to happen. We’re at the end. Here we are.
E-191 Aceste şaizeci şi nouă de săptămâni ating perfect; plecarea Iudeilor atinge perfect; epoca bisericii atinge perfect. Noi suntem la timpul sfârşitului, epoca bisericii Laodicea, sfârşitul ei. [Fratele Branham foloseşte ilustrarea de pe tablă – Ed.] Mesagerii stele toţi şi-au predicat mesajul. Acesta a mers afară. Noi doar navigăm. Iudeii au venit înapoi de patruzeci de ani. Ei sunt în patria lor.
Ce urmează să se întâmple? Venirea Pietrei. Acolo suntem.
La ce timp se va întâmpla? Eu nu ştiu. Dar, frate, pentru mine, eu vreau să fiu gata. Eu vreau să-mi am hainele tot pregătite.
E-191 These sixty-nine weeks hit perfect; the going away of the Jews hit perfect; the church age hit perfect. We’re at the end time, the end time, the Laodicean church age, the end of it. [Brother Branham uses the blackboard illustration—Ed.] The star messengers all has preached their message. It’s gone out. We’re just coasting. The Jews has been coming back for forty years. They’re in their homeland.
What’s to happen next? The coming of the Stone. There we are. What time will it happen? I don’t know. But, brother, for me, I want to be ready. I want to have my clothes all ready.
E-192 Acum, noi doar avem doar o-doar foarte puţine minute, şi aş dori să ascultaţi în tăcere acum doar pentru un minut.
În momentul când El începe a şaptezecea săptămână, sau şapte ani, Biserica este dusă. Acum ascultaţi. Eu citez din nou, recitez, aşa ca voi să nu uitaţi. Aceasta este ce a pus Duhul Sfânt pe creionul meu în timp ce scriam. Noi suntem în epoca Laodiceană. Cristosul este respins de propria Lui biserică. Steaua acestei epoci, Mesajul, s-a dus înainte. Şi Israel este în patria lui. Vedeţi unde suntem? Noi suntem la sfârşit.
Acum, doar încă una sau două comentări.
E-192 Now, we just got just a—just a very few minutes, and I wish you’d listen quietly now just for a minute.
The moment He starts the seventieth week, or seven years, the Church is gone. Now listen. I’m quoting again, requoting, so you won’t forget. This is what the Holy Spirit put upon my pen while I was writing. We are in the Laodicean age. The Christ is being rejected by His own church. The star of this age, the Message, has gone forth. And Israel is in her land. You see where we’re at? We’re at the end.
Now, just one or two more comments.
E-193 Toată aceasta ce noi vedem, ne va ajuta, prin harul Lui, aşa cum ne străduim să ne apropiem de aceste ultime Şapte Peceţi. Voi vedeţi unde am fi omis-o? De la Apocalipsa 6:1 la Apocalipsa 19:21, noi am fi omis-o, deoarece, vedeţi, noi am încercat să o aplicăm înapoi acolo, în această epocă a Neamurilor; unde, vedeţi, este dincoace în această epocă. [Fratele Branham foloseşte ilustrarea de pe tablă – Ed.] Vedeţi?
Acum, noi am dovedit-o prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi prin istorie, şi prin fiecare lucru, şi prin semnele timpurilor, prin zile, că nu mai există nimic altceva rămas. Noi suntem la sfârşitul Neamurilor. Ce vom-ce vom face referitor la aceasta?
Este sufletul meu şi sufletul vostru; este viaţa mea şi viaţa voastră; este viaţa celor dragi ai noştri. Noi am fost mângăiaţi prea mult. Noi am avut prea multe lucruri uşoare. Noi mai bine ne-am mişca. Este mai târziu decât vă gândiţi, doar amintiţi-vă.
E-193 All this now that we see, will help us, by His grace, as we endeavor to approach these last Seven Seals. You see where we would have missed it? From Revelations 6:1 to Revelations 19:21, we would have missed it, ’cause, see, we’d have been trying to apply it back there, in this Gentile age; where, you see, it’s over in this age. [Brother Branham uses the blackboard illustration—Ed.] See?
Now, we have proved it by the Word of God, and by the history, and by everything, and by the signs of the times, by the days, that there’s nothing else left. We are at the consummation of the Gentiles. What are—what are we going to do about it? It’s my soul and your soul; it’s my life and your life; it’s the life of our loved ones. We’ve been patted along too much. We’ve had too many things easy. We better get moving. It’s later than you think, just remember.
E-194 Acum, o afirmaţie izbitoare, dacă vreţi să o notaţi. Ascultaţi atenţi, vă rog. Aceasta este ultima mea comentare, următoare la aceasta; eu am un lucruşor mititel aici doar după aceasta, o notiţă mică despre care vreau să vorbesc. Acum odihniţi-vă doar un moment şi ascultaţi atenţi, vă dau ceva care este izbitor, să merg drept în aceasta. Vedeţi?
Nu există nici măcar o lăţime de tăiş de cuţit între sfârşitul acestei epoci şi Venirea lui Cristos. Totul, nu mai există nimic altceva rămas. Este Israel în patria lui? Noi ştim asta. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Suntem noi în Epoca Laodicea? ["Amin."] A mers înainte Mesajul acestei epoci penticostale, să încerce să zguduie pe oameni înapoi la Binecuvântarea originală penticostală? ["Amin."] A venit fiecare mesager prin epocă, doar exact acelaşi lucru? ["Amin."] Sunt naţiunile împotriva naţiunilor? ["Amin."] Ciumă? Există o foamete în ţară astăzi, Biserica adevărată conduce sute de mile căutând să audă Cuvântul lui Dumnezeu? ["Amin."] "Nu numai pentru pâine, ci după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu." Acolo vine foamete. ["Amin."] Este aşa? ["Amin."] Păi, noi trăim chiar în mijlocul ei, chiar aici acum. ["Amin."] Vedeţi unde suntem? ["Amin"] Noi aşteptăm după Piatra aceea.
E-194 Now, a striking statement, if you want to put it down. Listen close, please. This is my last comment, next to it; I got a little bitty thing here just after this, a little note I want to speak about. Now rest just a moment and listen close, give you something that’s striking, to go right in on this. See?
There’s not even a width of a knife blade between the end of this age and the Coming of Christ. Everything, there’s nothing else left. Is Israel in her homeland? We know that. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Are we in the Laodicea Age? [“Amen.”] Has the Message of this pentecostal age went forth, to try to shake the people back to the original pentecostal Blessing? [“Amen.”] Has every messenger come through the age, just exactly the same thing? [“Amen.”] Is the nations against nations? [“Amen.”] Pestilence? Is there a famine in the land today, the true Church driving hundreds of miles seeking to hear the Word of God? [“Amen.”] “Not for bread alone, but for hearing of the Word of God.” There come famine. [“Amen.”] Is that right? [“Amen.”] Why, we’re living right in the middle of it, right here now. [“Amen”] See where we’re at? [“Amen”] We’re waiting for that Stone.
E-195 O afirmaţie izbitoare! De la timpul când Dumnezeu a făcut promisiunea lui Abraham... Să nu pierdeţi aceasta. De la timpul când Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Abraham, Geneza 12:3, până la timpul lui Cristos fiind respins în 33 D.C., de către Iudei; conform cu Galateni 3:16 şi 17, şi conform cu cronologia lui Usher, U-s-h-e-r, Usher din Evrei; puterea lui Dumnezeu a fost cu Iudeii exact o mie nouă sute şi cincizeci şi patru de ani. Dumnezeu a lucrat cu Iudeii o mie nouă sute şi cincizeci şi patru de ani, conform cu cronologia Iudeilor, şi conform cu Galateni 3:16 şi 17. Eu am mult mai multe Scripturi, însă o dau doar pe aceea.
Apoi, după ce au respins pe Cristos, El s-a întors la Neamuri, să ia un popor pentru Numele Lui. Vreţi o Scriptură despre aceea, locul? Fapte 15:14.
E-195 A striking statement! From the time God made the promise to Abraham…Don’t miss this. From the time God made the promise to Abraham, Genesis 12:3, to the time of Christ being rejected in a.d. 33, by the Jews; according to Galatians 3:16 and 17, and according to Usher’s, U-s-h-e-r-’s, Usher’s chronology of the Hebrews; the power of God was with the Jews exactly nineteen hundred and fifty-four years. God dealt with the Jews nineteen hundred and fifty-four years, according to the chronology of the Jews, and according to Galatians 3:16 and 17. I got many more Scriptures, but just give that.
Then, after they rejected Christ, He turned to the Gentiles, to take a people for His Name. You want a Scripture on that, the place? Acts 15:14.
E-196 Acum, socotind timpul, noi aflăm că avem exact (ascultaţi) şaptesprezece ani rămaşi, şi noi vom avea acelaşi spaţiu de timp dat nouă, aşa cum Dumnezeu lucrează cu noi în puterea Duhului Sfânt, de la 33 D.C. până în 1977. Acelaşi spaţiu de timp, de o mie nouă sute şi cincizeci şi patru de ani, Dumnezeu lucrează cu noi la fel cum a făcut cu Iudeii. Ce spuneţi de asta!
E-196 Now, counting the time, we find that we have exactly (listen) seventeen years left, and we will have the same span of time given to us, as God dealing with us in the power of the Holy Spirit, since a.d. 33 until 1977. The same span of time, of nineteen hundred and fifty-four years, God deals with us the same as He did with the Jews. How about that!
E-197 Acum, notaţi în cartea voastră, o Scriptură mică aici care vreau să v-o dau. Levitic 25, începând cu al 8-lea verset.
Dumnezeu a chemat un jubileu, la fiecare al patruzeci şi nouă-lea an. Al cincizecilea an era jubileul. Noi ştim asta. Noi înţelegem asta. De la primul jubileu, din Levitic 25:8, în 1977 va fi al şaptezecilea jubileu, făcând exact trei mii patru sute şi treizeci de ani. Jubileu, înseamnă, "Plecarea sus! Eliberarea!"
Oh, noi aşteptăm după venirea acelei Zile bucuroase de Mileniu,
Când Domnul nostru binecuvântat va veni şi Îşi va lua Mireasa care aşteaptă;
Oh, lumea geme, plângând după ziua aceea de eliberare dulce,
Când Salvatorul nostru va veni iarăşi pe pământ.
E-197 Now, mark down in your book, a little Scripture here I want to give you. Leviticus 25, beginning with the 8th verse. God called a jubilee, every forty-ninth year. The fiftieth year was the jubilee. We know that. We understand that. From the first jubilee, of Leviticus 25:8, in 1977 will be the seventieth jubilee, making exactly three thousand four hundred and thirty years. Jubilee, means, “The going up! The release!”
Oh, we’re watching for the coming of that glad Millennium Day,
When our blessed Lord shall come and catch His waiting Bride away;
Oh, the world is groaning, crying for that day of sweet release,
When our Saviour shall come back to earth again.
E-198 Aţi priceput asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeu a lucrat cu noi exact aceeaşi cantitate de timp cum a lucrat El cu Iudeii. De la timpul când El a dat promisiunea lui Abraham, până la respingerea lui Mesia în 33 D.C., au fost o mie nouă sute şi cincizeci şi patru de ani. Şi acum mai avem şaptesprezece ani rămaşi. Noi am avut cam o mie nouă sute şi treizeci şi ceva de ani. Noi avem şaptesprezece ani rămaşi, până în '77, va fi al şaptezecilea jubileu de la începutul jubileelor. Şi ce va fi acesta? Oh, frate! Priveşte atent acum. Să nu o pierdeţi. Acesta va fi jubileul plecării sus al Miresei Neamurilor, şi reîntoarcerii lui Cristos la Iudeu, când ei ies din robie. Amin! Nu vedeţi voi? Din toată lumea, ei s-au adunat acolo pentru ziua aceea. Oh, vai! Vedeţi unde suntem? Noi nu ştim în ce timp poate să se întâmple. Noi suntem la timpul sfârşitului.
E-198 Did you get that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] God has dealt with us exactly the same amount of time that He dealt with the Jews. From the time He give Abraham the promise, until the rejecting of the Messiah in a.d. 33, was nineteen hundred and fifty-four years. And now we have seventeen years left. We had about nineteen hundred and thirty-something years. We got seventeen years left, until ’77, will be the seventieth jubilee since the beginning of jubilees. And what will it be? Oh, brother! Watch close now. Don’t miss it. It’ll be the jubilee of the going up of the Gentile Bride, and the return of Christ to the Jew, when they go out of bondage. Amen! Don’t you see? From all the world, they’ve gathered there for that day. Oh, my! See where we’re at? We don’t know what time it might happen. We’re at the end time.
E-199 Acum ascultaţi. Către voi cei de demult de aici în-în biserică, care aţi fost aici de mult timp, aş vrea ca voi să observaţi ceva. Eu nu am aflat aceasta până ieri; eu am luat-o de la un istoric, Paul Boyd, şi apoi... Şi am urmărit-o înapoi prin Scripturi, am luat celelalte date de aici, şi aşa mai departe, şi am luat-o, şi am urmat-o, am urmărit-o prin ea.
E-199 Now listen. To you old-timers here in the—in the church, that’s been here for a long time, I want you to notice something. I never learned this until yesterday; I picked it up from historian, Paul Boyd, and then…And I’ve traced it back through the Scriptures, picked up these other dates here, and so forth, and got it, and run it, traced it through.
E-200 Acum, în 1933, când noi ne închinam aici în templul Masonic, unde stă biserica lui Cristos astăzi. Într-o zi de aprilie dimineaţa, înainte de a pleca de acasă...
Eu mi-am dedicat maşina. Eu am luat o maşină model '33, şi am dedicat-o pentru slujba Domnului. Şi într-o viziune, am văzut timpul sfârşitului. Acum observaţi cât de izbitoare este aceasta, acolo în urmă când eu eram doar un băiat. Şi vă puteţi imagina cum arăta o maşină model 1933, acum, cum a arătat.
Şi am mers acolo la templul Masonic, unde... Unii dintre voi din timpuri vechi de aici vă amintiţi. Este scris pe o hârtie veche, acasă. Este deja tipărită şi a mers prin jurul lumii. Vedeţi? Aceea a fost în 1933. Şi am prezis că se va întâmpla ceva tragedie mare în aceste State Unite înainte sau pe la anul 1977. Câţi vă amintiţi că am spus asta? [Cei bătrâni zic, "Amin" – Ed.] Priviţi la mână. Sigur.
E-200 Now, in 1933, when we were worshipping over here in the Masonic temple, where the church of Christ stands today. On one April morning, before leaving home…
I was dedicating my car. I got a ’33 model car, and I was dedicating it to the Lord’s service. And in a vision, I saw the end time. Now notice how striking this is, back yonder when I was just a boy. And you can imagine what a 1933 model car looked like, now, what it looked like.
And I went over there to the Masonic temple, where…Some of you old-timers in here remembers. It’s wrote down on old paper, at home. It’s already in print and went out around the world. See? That was in 1933. And I predicted that there would be some great tragedy happen to this United States before or by the year of 1977. How many remembers me saying that? [The old-timers say, “Amen.”—Ed.] Look at the hand. Sure.
E-201 Acum priviţi. Am prezis şapte lucruri erau încă în facere despre... înainte ca acest mare sfârşit sau lucru mare să aibe loc aici în Statele Unite, ceva lucru mare oribil. Am zis ...
Acum amintiţi-vă, aceasta este înainte să înceapă. Am zis că noi vom merge într-un al Doilea Război Mondial. Câţi vă amintiţi auzindu-mă să sp1.Jp aceasta? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine. Un al Doilea Război Mondial! Am zis, "Preşedintele care este acum..." Eu am copiat aceasta de pe scriptura veche, încă, lucrul vechi ieri, că, "Preşedintele care-l avem acum," care era... Câţi vă amintiţi al cui a fost? [Un frate zice, "Franklin Roosevelt."] Franklin D. Roosevelt. Am zis, "Preşedintele pe care-l avem acum va conduce chiar în al patrulea termen," el era în primul termen atunci, "va merge în al patrulea termen, şi noi vom fi duşi într¬un al Doilea Război Mondial."
E-201 Now watch. I predicted seven things was yet in the making of the…before this great consummation or great thing would take place here in the United States, some great horrible thing. I said…
Now remember, this is before it started. I said we would go into a Second World War. How many remember hearing me say it? Say, “Amen.” [Congregation says, “Amen.”—Ed.] All right. A Second World War! I said, “The President that now is…” I copied this off the old scripture, yet, the old thing yesterday, that, “The President that we now have,” which was…How many remembers whose it was? [A brother says, “Franklin Roosevelt.”] Franklin D. Roosevelt. I said, “The President we have in now will run even in the fourth term,” he was on his first then, “will run into the fourth term, and we will be taken to a Second World War.”
E-202 Am zis, "Dictatorul care se ridică acum în Italia, care este Mussolini, el va veni la putere. Şi el va merge în Etiopia, şi Etiopia va cădea la picioarele lui." Există oameni care şed aici acum care ştiu, că există un grup de oameni care au venit şi s¬au ridicat, când am avut adunarea mea în Redman's Hall acolo jos în seara aceea, când a trebuit să merg acolo jos să predic asta, Redman's Hall, şi urmau să mă arunce afară din sală pentru că am spus un astfel de lucru. [Sora Wilson zice, "Amin. Aşa este." – Ed.] Da. Da. D-na Wilson, ştiu că eşti... [" Aşa este."] Aşa este. Când am spus asta ... Dar a făcut-o el? "Dar," am zis, "el va ajunge la un sfârşit ruşinos," şi a ajuns. El şi femeia cu care umbla, au fost întorşi cu susul în jos şi spânzuraţi pe o frânghie în stradă, cu picioarele în sus, hainele le atârnau jos. În ordine, aceea s-a împlinit.
E-202 I said, “The dictator that’s now arising in Italy, which is Mussolini, he will come into power. And he will go to Ethiopia, and Ethiopia will fall at his steps.” There is people setting here now that knows, that there’s a group of people come and stood, when I was having my meeting in the Redman’s Hall down there that night, when I had to go down there to preach that, Redman’s Hall, and was going to throw me out of the hall for saying such a thing. [Sister Wilson says, “Amen. That’s right.”—Ed.] Yeah. Yeah. Mrs. Wilson, I know you’re…[“That’s right.”] That’s right. When I said that…But did he do it? “But,” I said, “he’ll come to a shameful end,” and he did. Him and the woman he run with, was turned up-side-down and hung on a rope in the street, with their feet up, their clothes hanging down. All right, that come to pass.
E-203 Şi apoi am zis, "Femeilor li s-a permis să voteze. Care este absolut o dizgraţie asupra naţiunii. Şi, în a vota, într-o zi ele vor alege pe omul nepotrivit." Şi ele au făcut-o în această ultimă alegere. Vai, vai! Patru... (Am zis, "Ştiinţa va progresa în aşa fel...") Nu, aici, aceea este a treia. Scuzaţi-mă.
E-203 And then I said, “The women has been permitted to vote. Which is absolutely a disgrace upon the nation. And, in voting, some day they’ll elect the wrong man.” And they did that in this last election. My, my! Four…(I said, “Science will progress in such a way…”) No, here, that’s third. Pardon me.
E-204 Aici este următoarea, acolo, a patra. Am zis, "Războiul nostru va fi cu Germania, şi ei vor zidi un loc mare de beton şi se vor fortifica acolo, şi Americanii vor lua o bătaie groaznică." Dumnezeul Atotputernic ştie, în faţa Căruia stau eu acum, eu am văzut pe acei Nazişti independenţi lovind în Americani în felul acela, şi lucruri, la zidul acela. [Un om din adunare zice, "Amin." – Ed.] Şi există mulţi băieţi care stau aici acum care au fost la acea Linie Siegfried, care ştiu ce a fost. ["Amin. Da, domnule. Amin."] Şi amintiţi-vă, aceea a fost cu unsprezece ani înainte de a se zidi Linia Siegfried. Este Dumnezeu adevărat? [Adunarea zice, "Amin."] Încă prezice El lucruri care să se întâmple? ["Amin."] Priviţi. Aceea este, aceea a fost a patra.
E-204 Here is the next one, there, the fourth. I said, “Our war will be with Germany, and they will build a great big concrete place and fortify themselves in there, and the Americans will take a horrible beating.” Almighty God knows, that Who I stand before now, I seen those independent Nazis kick at the Americans like that, and things, at that wall. [A man in the congregation says, “Amen.”—Ed.] And there is many boys standing here now that was at that Siegfried Line, that knows what it was. [“Amen. Yes, sir. Amen.”] And remember, that was eleven years before the Siegfried Line was built. Is God true? [Congregation says, “Amen.”] Does He still foretell things to happen? [“Amen.”] Watch. That’s, that was the fourth.
E-205 Acum al cincilea lucru. "Ştiinţa va progresa în aşa fel până când ei vor face o maşină care nu va trebui să fie ghidată cu un volan. Şi maşinile vor continua să fie formate ca un ou, până la sfârşit, timpul sfârşitului. Eu am văzut o familie Americană mergând în jos pe drum, pe o stradă largă, mergând într-o maşină cu spatele întors unde ar trebui să fie volanul, se părea că ei jucau şah sau cărţi." Şi noi o avem. Este la televizor. Ştiinţa Populară, Mecanica, adică, toate o au. Noi avem maşina. Este controlată de un control la distanţă, prin-prin radar. Ei nici măcar nu trebuie să aibe nici un volan în ea. Doar vă formaţi numărul în acest fel, cum formaţi la telefonul vostru, şi maşina voastră vă duce drept acolo; nu se poate tampona, nici nimic, nici alte maşini. Magnetul le ţine pe restul lor departe de tine. Vedeţi? Ei o au. Oh, vai! Gândiţi-vă la aceasta. Prezisă cu treizeci de ani înainte să se întâmple!
E-205 Now the fifth thing. “Science will progress in such a way until they will make a car that will not have to be guided by a steering wheel. And the cars will continue to be shaped like an egg, until the consummation, the end time. I seen American family going down the road, in a broad way, riding in a car with their backs turned towards where the wheel should be, looked like they were playing checkers or cards.” And we got it. It’s on television. Popular Science, Mechanics, rather, all have it. We got the car. It’s controlled by a remote control, by—by radar. They won’t even have to have any steering wheel in it. Just set your dial like this, like you dial your phone, and your car takes you right on to it; can’t wreck, nor nothing, no other cars. The magnet keeps the rest of them away from you. See? They got it. Oh, my! Think of it. Predicted thirty years before it happened!
E-206 Acum, aceea ne aduce atunci la alegerea Preşedintelui Kennedy.
Şi această maşină venind pe-pe scenă, aducând cinci lucruri (din şapte) care s-au întâmplat exact.
E-206 Now, that brings us then to the election of President Kennedy.
And this car coming on the—on the scene, bringing five things (out of the seven) that has happened exactly.
E-207 Acum, am prezis, şi am zis, "Am văzut o femeie mare ridicându-se, cu arătare frumoasă, îmbrăcată în purpură foarte înalt regală. Şi am paranteze mici aici jos, "(Ea era o mare conducătoare în Statele Unite; poate biserica Catolică.)" O femeie, ceva femeie; eu nu ştiu dacă ea va fi biserica Catolică. Eu nu ştiu. Eu nu pot să spun. Singurul lucru ce am văzut, am văzut femeia, asta a fost tot.
E-207 Now, I predicted, and have said, “I saw a great woman stand up, beautiful-looking, dressed in real highly royal-like purple.” And I got little parenthesis down here, “(She was a great ruler in the United States; perhaps the Catholic church.)” A woman, some woman; I don’t know it’ll be the Catholic church. I don’t know. I can’t say. Only thing I seen, I seen the woman, that was all.
E-208 Dar aceasta este o naţiune a femeii. Această naţiune este numărul treisprezece, în profeţie. Ea are treisprezece dungi, treisprezece stele. Ea a început cu treisprezece colonii. Treisprezece, treisprezece, totul este treisprezece. Apare în al 13-lea capitol din Apocalipsa, chiar. Ea este treisprezece. Ea este o naţiune femeie.
E-208 But this is a woman’s nation. This nation is number thirteen, in prophecy. She’s got thirteen stripes, thirteen stars. She started thirteen colonies. Thirteen, thirteen, everything is thirteen. Appears in the 13th chapter of Revelations, even. She is thirteen. And she is a woman nation.
E-209 Curţile de divorţ din America produc mai multe divorţuri, prin femeile noastre, decât tot restul naţiunilor. Moralul în ţara noastră este mai scăzut, şi divorţurile, decât este în Franţa sau Italia, unde prostituţia este pe stradă. Deci, dar ele sunt prostituate; ale noastre sunt femei măritate încercând să trăiască cu câţiva bărbaţi, şi câţiva bărbaţi căsătoriţi încearcă să trăiască cu alte femei.
E-209 The divorce courts in America produce more divorces, by our women, than all the rest of the nations. The morals in our country is lower, and divorces, than it is in France or Italy, where prostitution is on the street. So, but they are prostitutes; ours is married women trying to live with several men, and several married men trying to live with other women.
E-210 În naţiunile unde ei au poligamie, este de o mie de ori mai bine. Şi, totuşi, poligamia este greşită, noi ştim. Dar, doar arată cât de degradaţi suntem.
E-210 In the nations where they have polygamy, it’s a thousand times better. And, yet, polygamy is wrong, we know. But, just show how degraded we are.
E-211 Eu am o bucată acolo sus din ziar, unde a arătat că atunci când băieţii noştri Americani au mers în străinătate, în acest ultim război, că acolo, eu cred, au fost cam şaptezeci la sută... Păi, acum, aşteptaţi un minut, eu cred că au fost trei din patru care au mers în străinătate, au fost divorţaţi de soţia lor înainte de a se întoarce înapoi. Şi titlurile lor mari spun, "Ce s-a întâmplat cu moralul poporului nostru American?" Vă amintiţi că aţi văzut-o? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi toţi aţi văzut¬o, eu presupun. "Ce s-a întâmplat cu moralul femeilor noastre Americane?" Uzine, lucrând acolo cu alţi bărbaţi. Este o naţiune a femeii. Ce va avea ea? O femeie zeu, sau o zeiţă.
E-211 I got a piece up there out of the paper, where it showed that when our American boys went overseas, in this last war, that over, I believe, it was around seventy percent…Why, now, wait a minute, I believe it was three out of four that went overseas, was divorced by their wife before they got back. And its great big headline says, “What’s happened to the morals of our American people?” You remember seeing it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] All of you did, I guess. “What’s happened to the morals of our American women?” Plants, working out yonder with other men. It’s a woman’s nation. What’s she going have? A woman god, or a goddess.
E-212 Acum, deci, după aceea, m-am uitat şi am privit. Şi am văzut aceste State Unite arzând ca un foc mocnit, stâncile au fost explodate. Şi ardea ca o-o grămadă de foc în buşteni, sau ceva căreia doar i s-a pus foc. Şi m-am uitat cât am putut de departe, şi ea a fost explodată. Şi apoi viziunea m-a părăsit. Cinci din cele trei s-au împlinit... sau cinci din şapte, adică, s¬au întâmplat.
E-212 Now, then, after that, I turned and looked. And I saw this United States burning like a smolder, rocks had been blowed up. And it was burning like a—a heap of fire in logs, or something that just set it afire. And looked as far as I could see, and she had been blown up. And then the vision left me. Five out of the three has happened…or five out of the seven, rather, has happened.
E-213 Şi aici vin în jur şi arată. Şi apoi am prezis. Eu niciodată nu am zis că Domnul mi-a spus asta, dar, stând în dimineaţa aceea în biserică, am zis, "Felul cum progresul..." Am ajuns înapoi la capătul zidului lor, şi am alergat la celălalt capăt al zidului. Am zis, "Felul cum progresul merge înainte, eu prezic că timpul... Eu nu ştiu de ce o spun. Dar eu prezic că acelea toate se vor întâmpla între chiar acum, 1933, şi 1977."
Şi fără să o ştiu, Dumnezeu îmi cunoaşte inima, eu niciodată nu am ştiut-o până ieri, că 1977 este jubileul, şi exact aceeaşi cantitate de timp s-a scurs care i-a dat El lui Israel, şi totul la sfârşit. Deci noi suntem la... Şi aici suntem noi la sfârşitul epocii, la venirea înăuntru a celei de-a şaptezecea săptămâni. Noi nu ştim în ce timp va fi dusă Biserica. Oh, vai! Ce putem noi face, prieteni? Unde suntem?
E-213 And here comes around and shows. And then I predicted. I never said the Lord told me that, but, standing that morning in the church, I said, “The way progress…” I got back to one end of their wall, and run to the other end of the wall. I said, “The way progress is going on, I’ll predict that the time…I don’t know why I’m saying it. But I predict that that’ll all happen between right now, 1933, and 1977.”
And not knowing it, God knows my heart, I never knowed it until yesterday, that 1977 is the jubilee, and exactly the same amount of time run out that He give with Israel, and everything at the end. So we’re at…And here we are at the end of the age, at the coming in of the seventieth week. We don’t know what time that the Church will be gone. Oh, my! What can we do, friends? Where we at?
E-214 Vedeţi ce suntem noi acum? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Înţelegeţi voi a şaptezecea săptămână a lui Daniel acum? ["Amin."]
Vedeţi, acum, când noi mergem înainte în aceste Peceţi şi lucruri, rupând în aceste Peceţi. Primul vine înainte, un călăreţ pe cal alb, şi el are un arc în mâna lui. Priviţi cine este acel ins. Priviţi călăritul acelui cal gălbui după el. Vedeţi? Priviţi cine este el, şi priviţi cum intră ei. Priviţi-i pe cei o sută patruzeci şi patru de mii intrând. Priviţi fecioara aceea adormită când ea vine sus. Apoi priviţi toate aceste lucruri având loc, revărsarea Potirelor, Necazurile, cele trei duhuri necurate ca broaştele. Priviţi lucrurile acelea cum se potrivesc chiar in acele plăgi, exact când ele sunt turnate. De fiecare dată când s-a deschis o Pecete, o plagă se varsă, şi o distrugere vine. Şi priviţi ce are loc chiar acum la sfârşit.
E-214 Do you see what we are now? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Do you understand Daniel’s seventieth week now? [“Amen.”]
See, now, when we go on into these Seals and things, breaking these Seals. The first one comes forth, a white-horse rider, and he’s got a bow in his hand. Watch who that guy is. Watch that pale horse ride after him. See? Watch who it is, and look how they come in. Watch those hundred and forty-four thousand come in. Watch that sleeping virgin when she comes up. Then watch all this things take place, the pouring out of the Vials, the Woes, the three unclean spirits like frogs. Watch those things how they fit right in those plagues, exactly when they’re poured out. Every time a Seal opened, a plague pours out, and a destruction comes. And watch what takes place right now at the end.
E-215 Şi, oh, priviţi aceşti trei profeţi... sau aceşti doi profeţi, când ei se ridică aici sus. Şi în mijlocul săptămânii, ei sunt stârpiţi în felul acela, şi apoi începe Bătălia de la Armaghedon. Apoi Dumnezeu începe să vorbească, Însuşi, apoi El se ridică şi începe să lupte. Profeţii aceia lovesc pământul. Ei predică Numele lui Isus Cristos. Ei botează în acelaşi fel. Ei fac acelaşi lucru pe care primii penticostali, părinţii le-au făcut, şi mulţi îi urmează. Dar aceia care s-au confederat, organizaţia aceea, s-a mişcat drept în jos, şi nici chiar puterea celor doi profeţi nu au rupt-o. Şi în final ei au zis, "Noi o vom face toată o organizaţie." Şi el aduce înăuntru (ce este aceasta?) urâciunea, Romanismul, să răspândească tot lucrul, care face pustiire. "Urâciunea care face pustiire," ia totul înăuntru, "murdăria."
E-215 And, oh, watch these three prophets…or these two prophets, when they raise up here. And in the middle of the week, they’re cut off like that, and then starts the Battle of Armageddon. Then God begin to speak, Himself, then He stands and begins to fight. Them prophets are striking the earth. They are preaching the Name of Jesus Christ. They are baptizing the same way. They’re doing the same thing that the first pentecostals, fathers did, and many are following them. But that who confederated, that organization, moved right on down, and even the power of those prophets didn’t break it. And finally they said, “We’ll make it all one organization.” And he brings in (what is it?) the abomination, Romanism, to over-spread the whole thing, that make desolation. “The abomination that maketh desolation,” takes in everything, “the filthiness.”
E-216 Amintiţi-vă, bătrâna mamă prostituată care şade pe fiară, îmbrăcată în stacojiu în acel fel, avea şapte capete şi zece coarne. Vă amintiţi aceea? "Şi ea avea un potir în mâna ei, al murdăriilor urâciunii ei." Aceea era doctrina ei care a pus-o afară la oameni. Şi acolo suntem noi, fraţii mei. Noi suntem la timpul sfârşitului.
E-216 Remember, the old mother prostitute that set upon the beast, scarlet clothed like that, had seven heads and ten horns. You remember that? “And she had a cup in her hand, of the filthiness of her abomination.” That was her doctrine that she put out to the people. And there we are, my brethren. We’re at the end time.
E-217 Copilaşilor, noi nu ştim, noi poate nu vom trăi să venim înapoi deseară. Poate nu mai trăim să ne mai vedem iarăşi unul pe altul. Eu nu ştiu. Dar, sfârşitul este aşa de aproape, sfârşitul este aşa de apropiat. Aici este Scriptura. Acolo este doar dovada absolută, perfect, Scripturală.
E-217 Little children, we never know, we may never live to get back again tonight. We may never live to see one another again. I don’t know. But, the end is so near, the end is so close. Here is the Scripture. There is just absolutely, perfectly, Scriptural proof.
E-218 Acum, dacă există ceva ce nu aţi înţeles, scrieţi-mi o notă şi lăsaţi-mă să ştiu despre aceasta. Vedeţi? Ziceţi ceva. Unii dintre voi fraţilor de acolo de pe benzi, în alte părţi, dacă există ceva cu care vă pot ajuta, faceţi-mi cunoscut. Voi puteţi să nu fiţi de acord cu mine, şi eu aş putea fi în dezacord cu organizaţia voastră; nu cu voi, ci sistemul organizaţiei voastre. Eu nu sunt în dezacord cu Catolicii. Eu nu spun că nu-mi plac Catolici, că nu-mi plac oameni de organizaţie. Aceea nu este. Eu iubesc pe toţi oamenii, dar nu sunt de acord cu sistemul acela care vă ţine legaţi. Acela este, sistemul ei. Acela este.
E-218 Now, if there is something you didn’t understand, write me a note and let me know about it. See? Say something. Some of you brethren out there on the tapes, in the other parts, if there’s something I can help you, let me know. You might disagree with me, and I might disagree with your organization; not you, but the system of your organization. I do not disagree with the Catholic people. I do not say that I don’t like Catholic people, I don’t like organization people. That isn’t it. I love all peoples, but I disagree with that system that’s keeping you bound down. That’s what, the system of it. That’s it.
E-219 Eu nu am fost împotriva Germaniei; acesta era Nazismul. Eu nu am fost împotriva Italienilor; am fost împotriva Fascismului. Şi amintiţi-vă, eu am făcut o altă prezicere în timpul acela, doar o prezicere, şi mulţi dintre voi din timpuri vechi vă amintiţi aceasta. Am zis, "Există trei mari ismuri care încearcă să se aşeze în lume astăzi: Fascismul, Nazismul, şi Comunismul." Şi ce am zis eu? "Ele toate o vor sfârşi în Comunism."
E-219 I wasn’t against Germany; it was the Nazism. I wasn’t against Italians; it was against the—the Fascism. And remember, I made another prediction in that time, just a prediction, and many of you old-timers remember it. I said, “There’s three great isms trying to take a hold in the world today: Fascism, Nazism, and Communism.” And what’d I say? “They would all wind up in Communism.”
E-220 Atunci eu doar v-am pus să o repetaţi din nou, "Ţineţi-vă ochii pe Rusia." Vă amintiţi aceea? "Ţineţi-vă ochii pe Rusia. Ea o va sfârşi toată în Comunism."
Şi apoi toată aceasta o va sfârşi, în final, în Catolicism.
Amintiţi-vă, toată aceasta o va sfârşi în Catolicism în timpul sfârşitului. Aceea este exact corect. Aceea este la Bătălia de la Armaghedon, chiar dincoace aici, când Cristos vine, Însuşi.
E-220 Then I just had you all to repeat it over, “Keep your eyes on Russia.” Remember that? “Keep your eyes on Russia. She will all wind up in Communism.”
And then it’ll all wind up, finally, in Catholicism. Remember, it’ll all wind up in Catholicism in the end time. That’s exactly right. That’s at the Battle of Armageddon, right over in here, when Christ comes, Himself.
E-221 Dar aceşti trei profeţi... Aceşti trei ani şi jumătate, adică, aceea este Apocalipsa 11:3, voi aţi citit-o de multe ori, "Eu dau putere celor doi martori ai Mei, şi ei vor profeţii o mie două sute şi şaizeci de zile." Câţi sunt aceia, o mie două sute şi şaizeci de zile? Trei ani şi jumătate. "Şi apoi ei vor fi omorâţi în stradă," chiar în mijlocul acestei a şaptezecea săptămâni.
Deci, voi vedeţi unde sunt cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel? Voi vedeţi unde trăim noi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Noi suntem la sfârşit, iubiţii mei prieteni. Noi suntem la sfârşit. Zilele...
Naţiunile se sfărâmă, Israel se trezeşte,
Semnele care profeţii le-au prezis; (Aici suntem.)
Zilele Neamurilor sunt numărate, (aici) cu dureri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Să o cântăm:
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cad de frică;
Fiţi plini cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
Oh, vai! Nu este aceea minunat?
Naţiunile se sfărâmă, Israel se trezeşte,
Semnele care profeţii le-au prezis;
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu dureri împovărate;
"Întoarceţi-vă, o risipiţilor, la ai voştri."
Acum împreună.
O zi de răscumpărare este aproape,
Inimile oamenilor cad de frică;
Fiţi plini cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
Să vă cânt un verset mic.
Profeţii falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu îl neagă,
Că Isus Cristosul este Dumnezeul nostru;
Ei Îl fac ceva a treia Persoană. Voi ştiţi asta. Dar, El nu este. El este Dumnezeul nostru.
Dar noi vom păşi unde au călcat apostolii.
Căci ziua răscumpărării este aproape, Inimile oamenilor cad de teamă;
Fiţi plini cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
E-221 But these three prophets…These three and one half years, rather, that’s Revelations 11:3, you’ve read it many times, “I give power unto My two witnesses, and they’ll prophesy a thousand two hundred and threescore days.” How many is it, a thousand two hundred and threescore days? Three and a half years. “And then they shall be killed in the street,” right in the midst of this seventieth week.
So, you see where the seventy weeks of Daniel are? You see where we’re living at? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] We’re at the end, my beloved friends. We’re at the end. The days…
Nations are breaking, Israel’s awakening,
The signs that the prophets foretold; (Here we are.)
The Gentile days are numbered, (here) with harrows encumbered;
“Return, O dispersed, to your own.”
Let’s sing it:
The day of redemption is near,
Men’s hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
Oh, my! Isn’t that wonderful?
Nations are breaking, Israel awakening,
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered, with harrows encumbered,
“Return, O dispersed, to your own.”
Now together.
A day of redemption is near,
Men’s hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
Let me sing you a little verse.
False prophets are lying, God’s Truth they’re denying,
That Jesus the Christ is our God;
They’re making Him some third Person. You know that. But, He isn’t. He’s our God.
But we’ll walk where the apostles have trod.
For the day of redemption is near,
Men’s hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
E-222 Nu sunteţi bucuroşi? Înapoi la Mesaj, frate! Înapoi la original! Înapoi la cincizecime! Înapoi la adevărata binecuvântare! Înapoi 1a Numele lui Isus Cristos! Înapoi la botezul Duhului Sfânt! Înapoi la semnf şi minuni! Înapoi la cincizecime! La o parte cu organizaţia! Înapoi la Duhul Sfânt! El este Învăţătorul nostru.
Căci ziua răscumpărării se apropie, Inimile oamenilor cad de frică;
Fiţi plini cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
E-222 Aren’t you glad? Back to the Message, brother! Back to the original! Back to pentecost! Back to the real blessing! Back to the Name of Jesus Christ! Back to the baptism of the Holy Ghost! Back to the signs and wonders! Back to pentecost! Away with the organization! Back to the Holy Ghost! He is our Teacher.
For the day of redemption is drawing near,
Men’s hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
E-223 Nu este aceea minunat? Ce a spus profetul? "Va veni un timp când va fi, voi nu puteţi spune dacă-i noapte sau ziuă." Priviţi cum a fost. Vedeţi? Oh, aşa de rău, prin epocile bisericii!
Dar va fi Lumină în timpul serii,
Cărarea spre Glorie sigur o veţi găsi;
În calea apei este Lumina azi,
Îngropaţi în Numele scump al lui Isus.
Tineri şi bătrâni, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfânt cu suguranţă va intra;
Aceste Lumini de seară au venit,
Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sunt Unul.
Va fi Lumină (Toţi împreună!) în timpul serii,
Cărarea spre Glorie sigur o veţi găsi;
În calea apei este Lumina azi,
Îngropaţi în Numele scump al lui Isus.
Tineri şi bătrâni, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfânt cu suguranţă va intra.
Căci Luminile de seară au venit,
Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sunt Unul. (Nu trei; ci Unul!)
E-223 Isn’t that wonderful? What did the prophet say? “There will come a time when it’ll be, you can’t say night or day.” Look how it’s been. See? Oh, so bad, through the church ages!
But it—it shall be Light in the evening time,
The path to Glory you will surely find;
In the water way is the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sins,
The Holy Ghost will surely enter in;
These evening Lights have come,
It is a fact that God and Christ are One.
It shall be Light (All together!) in the evening time,
The path to Glory you will surely find;
In the water way is the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sin,
The Holy Ghost will surely enter in.
For the evening Lights have come,
It is a fact that God and Christ are One. (Not three; but One!)
E-224 Înapoi la Mesaj! Înapoi la început! Înapoi la ce a învăţat Pavel! Înapoi la botezul cu care el a botezat! El a văzut oameni botezaţi altfel; el le-a spus să vină să fie botezaţi din nou. El a zis, "Dacă un Înger vine din Cer, predicând orice altceva, să fie El blestemat." Deci, este înapoi la Mesaj din nou, prietene! Este timpul serii.
E-224 Back to the Message! Back to the beginning! Back to what Paul taught! Back to the baptism he baptized with! He seen people baptized the other way; he told them to come be baptized over again. He said, “If an Angel come from Heaven, preached anything else, let Him be accursed.” So, it’s back to the Message again, friend! It’s evening time.
E-225 Oh, Îl iubesc aşa de mult! Voi nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Câţi vedeţi a şaptezecea săptămână a lui Daniel acum, şi vedeţi ce este a şaptezecea săptămână? Câţi o credeţi? Ziceţi, "Amin." ["Amin."] Amin! Laudă fie lui Dumnezeu!
E-225 Oh, I love Him so much! Don’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] How many sees Daniel’s seventieth week now, and see what the seventieth week is? How many believes it? Say, “Amen.” [“Amen!”] Amen! Praise be to God!
E-226 Acum, ce este următorul lucru? Cele Şapte Peceţi acum. Noi cădem drept înăuntru asupra lor, când Domnul va permite. Când va fi aceea, eu nu ştiu. Doar oricând o predă El, atunci noi vom merge chiar în aceasta. Atunci noi vom avea o adunare lungă, lungă, căci va lua de la capitolul al 6-lea la al 19-lea, să trecem prin acesta, şi aşa de încet cum sunt cu aceasta.
E-226 Now, what’s the next thing? The Seven Seals now. We drop right in on them, when the Lord will permit. When that’ll be, I don’t know. Just whenever He delivers it, then we’ll go right into it. Then we’re going to have a long, long meeting, ’cause it going to take from the 6th chapter to the 19th, to get through it, and as slow as I am with it.
E-227 Acum, eu nu vreau ca cineva să plece înţelegând greşit aceasta. Banda încă merge. Eu nu vreau ca cineva să înţeleagă greşit. Să nu înţelegeţi greşit acum, şi să ziceţi, "Fratele Branham a zis că Isus va veni în 1977." Eu nu am zis un astfel de lucru. Isus poate veni astăzi. Dar eu am prezis că între '33 şi '77 ceva va avea loc, că aceste lucruri pe care le-am văzut să vină la îndeplinire, în viziune, vor avea loc. Şi cinci din ele deja au avut loc. Şi eu cred, cu lucrurile atomice care le avem acum...
E-227 Now, I do not want anyone to go away misunderstanding this. Tape is still playing. I don’t want anyone to misunderstand. Don’t misunderstand now, and say, “Brother Branham said Jesus will come in 1977.” I never said no such a thing. Jesus may come today. But I have predicted that between ’33 and ’77 something would take place, that these things that I seen come to pass, in the vision, would take place. And five of them has already took place. And I believe, with the atomic things that we have now…
E-228 Şi aţi văzut ce Preşedintele nostru doar a zis? A vrut un alt război. El vrea să facă un exemplu din-din Berlin, a zis el. A vrut să facă un exemplu. Ce spuneţi despre Cuba aici în uşa noastră din spate? De ce nu face un examplu din aceea? Cum este cu aceea? Oh, este un lucru aşa lipsit de sens! Vedeţi?
E-228 And did you see what our President just said? Wanting another war. He wants to make an example out of—out of Berlin, he said. Wanted to make an example. What about Cuba here in our back door? Why not make an example out of that? What about that? Oh, it’s such nonsense! See?
E-229 Oh, frate, noi suntem chiar la sfârşit. Ei urmează... Urmează să iese la iveală tocmai în felul cum a zis Dumnezeu că era, deci ce este-ce folos să faci ceva decât doar a citi ce a spus El, şi a te îndrepta, şi să te pregăteşti pentru aceasta. Şi lăsaţi-o să vină, atunci. Noi o aşteptăm.
Noi veghem după venirea acelei Zile bucuroase a mileniului,
Când Domnul nostru binecuvântat va veni şi Îşi va lua Mireasa care aşteaptă;
Oh, pământul geme, plângând după ziua aceea de dulce eliberare,
Când Salvatorul nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Oh, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Da, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Oh, Satan va fi legat o mie de ani, noi nu vom avea ispititor atunci,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Câţi sunt gata? Ridicaţi-vă mâna. Oh, vai!
Oh, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Haideţi doar să ne ridicăm şi să dăm mâinile unii cu alţii.
Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Oh, Satan va fi legat o mie de ani, noi nu vom avea ispititor atunci,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Oh, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Da, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Oh, Satan va fi legat o mie de ani, noi nu vom avea ispititor atunci,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Venirea lui Isus înapoi va fi răspunsul la întristarea şi plânsul pământului,
Căci cunoştinţa Domnului va umple pământul, marea şi cerul;
Dumnezeu va lua la o parte toată boala şi lacrimile suferinţei se vor usca,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Oh, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Da, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Oh, Satan va fi legat o mie de ani, noi nu vom avea ispititor atunci,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ.
E-229 Oh, brother, we’re just at the end. They’re going…It’s going to come out just the way God said it was, so what’s the—what’s the use of doing anything but just reading what He said, and getting right, and getting ready for it. And let her come, then. We’re waiting for it.
We’re watching for the coming of that glad millennium Day,
When our blessed Lord shall come and catch His waiting Bride away;
Oh, the earth is groaning, crying for that day of sweet release,
When our Saviour shall come back to earth again.
Oh, our Lord is coming back to earth again,
Yes, our Lord is coming back to earth again,
Oh, Satan will be bound a thousand years, we’ll have no tempter then,
After Jesus shall come back to earth again.
How many is ready? Raise your hand. Oh, my!
Oh, our Lord is coming back to earth again,
Let’s just stand and shake hands with one another.
Our Lord is coming back to earth again,
Oh, Satan will be bound a thousand years, we’ll have no tempter then,
After Jesus shall come back to earth again.
Oh, our Lord is coming back to earth again,
Yes, our Lord is coming back to earth again,
Oh, Satan will be bound a thousand years, we’ll have no tempter then,
After Jesus shall come back to earth again.
Jesus’ coming back will be the answer to earth’s sorrow and cry,
For the knowledge of the Lord shall fill the earth, the sea and sky;
God shall take away all sickness and the suffering tears will dry,
After Jesus shall come back to earth again.
Oh, our Lord is coming back to earth again, Yes, our Lord is coming back to earth again,
Oh, Satan will be bound a thousand years, we’ll have no tempter then,
After Jesus shall come back to earth again.
E-230 Oh, vai! Nu vă simţiţi bine? [Adunarea zice, "Amin! Aleluia!" – Ed.] Gândiţi-vă, prieteni, aceasta este cincizecime, închinare! Aceasta este cincizecime. Să batem din palme şi să o cântăm. Penticostali, fiecare, acum daţi frâu liber, luaţi acea formalitate veche Metodistă afară din voi acum. Haideţi, să o cântăm!
Oh, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Da, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Satan va fi legat o mie de ani, noi nu vom avea ispititor atunci,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ din nou.
Oh, Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ, (Biblia zice aşa!)
Domnul nostru vine iarăşi înapoi pe pământ,
Satan va fi legat o mie de ani, noi nu vom avea ispititor atunci,
După ce Isus va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Voi Îl iubiţi? Adunarea, "Amin." – Ed.] În ordine. Eu Îl iubesc. Eu Îl Iubesc, Soră Gibbs. Oh, să ne ridicăm doar mâinile acum spre El.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit sal-... (Pe unde? Chiar aici la Calvar.)
Pe lemnul Calvarului.
Eu Îl iubesc, (Glorie!) eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-230 Oh, my! Don’t you feel good? [Congregation says, “Amen! Hallelujah!”—Ed.] Think, friends, this is pentecost, worship! This is pentecost. Let’s clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let’s sing it!
Oh, our Lord is coming back to earth again, Yes, our Lord is coming back to earth again,
Satan will be bound a thousand years, we’ll have no tempter then,
After Jesus shall come back to earth again.
Oh, our Lord is coming back to earth again, (The Bible says so!)
Our Lord is coming back to earth again,
Satan will be bound a thousand years, we’ll have no tempter then,
After Jesus shall come back to earth again.
Do you love Him? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] All right. I love Him. I Love Him, Sister Gibbs. Oh, let’s just raise our hands now to Him.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my sal-…(Whereabouts? Right here on Calvary.)
On Calvary’s tree.
I love Him, (Glory!) I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
Up