Respect

Respects
Data: 61-1015E | Durată: 1 oră 36 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Până doar cu un timp în urmă când am părăsit spitalul, şi cumva am lăsat-o în mâinile Domnului, că dacă-dacă... ştiind că am fost puţin răguşit, pentru că am luat o răceală. Dar m-am gândit că dacă eu... dacă mama era destul de bine ca eu să pot veni, păi, aş fi jos din nou ca să vă vizitez. Pentru că, atunci când văd pe cineva ca mama întinsă acolo, şi ştiind că şi aceste alte mame şi taţi de aici, că noi toţi vom ajunge la acel punct, voi vedeţi, şi gândindu-mă cât de recunoscător sunt că ea este pregătită de plecare.
E-1 Until just awhile ago when I left the hospital, and I kind of left it in the hands of the Lord, that if--if... Knowing I was a little hoarse, 'cause I've got a cold. But I thought if I... If mother was well enough that I could come, why, I would be down again to get to visit with you. Because when I see someone like mama laying there and knowing that these other mothers and daddies here, that's we all got to come to that place (You see?), and thinking of how grateful I am that she is ready to go.
E-2 Şi atunci, şi un alt lucru vreau să-l exprim bisericii. Eu cred că am văzut-o pe Sora Wilson în spate acolo. Şi-şi apoi acolo este Sora şi Fratele Sothmann aici pe undeva, probabil, în clădire. Şi-şi câţiva dintre voi aici care aţi oferit asistenţa voastră să staţi cu mama pe timpul nopţii, şi lucruri ca acelea, aceea este foarte loial. Şi eu apreciez tot ce voi toţi aţi făcut. Într-adevăr, familia este epuizată, voi ştiţi, noi stăm în fiecare noapte. Şi chiar acum, majoritatea din ei lucră, astfel suntem eu şi Meda, sau¬sau Delores, şi ea are copii în şcoală, şi aceasta doar cumva o face dificil să o împărţim doar între doi dintre noi în felul acela, şi doar devenim epuizaţi. Tu de abea poţi merge, şi nu mai faci diferenţă între zi şi noapte, cu greu, mai ales când eşti ajuns la vârsta mea şi a lui Meda, voi ştiţi, nu-nu ia prea multe nopţi ca să te epuizeze când ajungi să pui puţină vârstă pe tine.
E-2 And then, and another thing I want to express to the church... I believe I seen Sister Wilson back there. And--and then there's Sister and Brother Sothmann here somewhere, perhaps, in the building. And--and several of you here that's been offering your assistance to set up with mama in the night and things like that, that's mighty loyal. And I appreciate all that you all have done. Truly, the family's wore out, you know; we're staying every night. And just... Now, most of them work, so it's Meda and I, or--or Deloris, and she got children in school, and it just kind of makes it hard just divide it between a couple of us that way, and you just get wore out. You just hardly can go, and you can't tell day from night, hardly, especially when you're got up to about the age that Meda and I are, you know, it don't--it don't take very many nights to wear you out when you're--get a little age on you.
E-3 Astfel, eu obişnuiam să gândesc că aş putea doar sta zi şi noapte. Eu veneam din California în Fordul meu vechi model-T, şi deveneam puţin somnoros pe drum, îmi lua cam patru sau cinci zile, poate şapte zile, să-l fac. Şi mergeam înainte, zi şi noapte. Şi deveneam puţin obosit, îmi aruncam pătura sub maşină, mânam afară în prerie, dormeam două ore şi continuam. M-am schimbat mult de atunci, Frate Neville. Doar îmi dau seama că sunt trecut de vârsta de douăzeci şi cinci de ani, vedeţi.
E-3 So I used to think I could just stay it day and night. I'd come from California in my old T-model Ford, and I'd get a little sleepy on the road, take me about four or five days, maybe seven days, to make it. And I'd ride along day and night. And I'd get a little tired, throw my blanket under the car, drive out on the prairie, sleep a couple hours and go on. I've changed a lot since then, Brother Neville. I just realize that I'm just past twenty-five years old. See?
E-4 Şi aşadar este un-un privilegiu să fiu aici la Casa Domnului în seara asta. Şi azi dimneaţă am avut un mic-un mic, câteva notiţe aici care vroiam să... eu aş... Domnul mi le-a dat. Şi m¬am gândit că poate azi dimineaţă, dacă aş fi avut o ocazie, aş fi vorbit asupra acestora înainte să am rugăciunea pentru bolnavi. Dar având în vedere că eram întârziaţi în întrebări azi dimineaţă, m-am gândit că poate, dacă mama era mai bine, atunci poate ar fi un semn ca eu să vin din nou în această seară, poate, şi să vorbesc puţin timp în seara asta dacă nu întrerupe programul Fratelui Neville pe undeva.
E-4 And so it's a--a privilege to be here at the house of the Lord tonight. And this morning I had a little--a little few notes here that I wanted to, that the Lord had give me. And I thought maybe that this morning, if I got a chance, I would speak on it before I had the prayer for the sick. But being that we were late in the questions this morning, I thought maybe if mama was better, then maybe it would be a sign that I was to come down again tonight, maybe, and would speak a little while tonight if it didn't interrupt Brother Neville's program somewhere.
E-5 Şi stând în cameră doar ce mi-a fost dată o mărturie minunată, despre o soră Creştină care este cu noi în seara asta.
Ea a fost în rândul de rugăciune azi dimineaţă, şi ea se ruga, stând pentru altcineva. Şi în camera ei, o cameră întunecată, se află Cina Domnului, Ultima Cină a Domnului. Şi este aşa că soarele nu poate pătrunde în cameră în nici o poziţie. Şi pe când era ora trei în dupămasa asta, această Aureolă de Lumină care a fost văzută aici când noi am terminat de predicat despre Epocile Bisericii, numai că mai mult ca o culoare de curcubeu, parcă, a venit chiar deasupra capului Domnului Isus. Ei bine, ea a privit la Aceasta câteva momente. Şi ea s-a dus şi i-a spus surorii ei, după cum înţeleg eu povestea, şi-şi ele au venit şi s-au minunat la Aceasta pentru mult timp, o oră sau cam aşa ceva. Şi apoi au chemat înăuntru un vecin, slujitor, care era Fratele Stricker de aici, ca să vadă fenomenul Acesteia. Şi ei au stat şi L-au privit, până la cinci sau cam aşa ceva. Şi slujitorului i s-a cerut să se roage, şi el a simţit că el doar nu se putea ruga, sau ceva.
E-5 And standing in the room I just had a marvelous testimony give to me about a Christian sister that's with us tonight. She was in the prayer line this morning, and she pray, standing for somebody else. And in her room, a darkened room, there's "The--The Lord's Supper," "The Lord's Last Supper." And it's so the sun cannot strike the room in any position. And while at three o'clock this afternoon, this Halo of Light that was seen here when we got through preaching on the church ages, only in more like a color of rainbow, like, came right over the head of the Lord Jesus. Well, she watched It a few moments. And she went and told her sister, the way I understand the story, and--and they come and marveled at it for a long time, a hour or something. And then they called in a neighbor minister, which was Brother Stricker over here, to see the phenomena of it. And they set and watched it on till five or something like that. And the minister was asked to pray, and he felt that he just couldn't pray, or something.
E-6 După un-un pic, cineva a dat un mesaj, (şi ei au dat tălmăcirea lor despre semnificaţia acesteia), şi mesajul a venit înapoi, prin vorbirea în mesaj, şi a spus că ei au „interpretat greşit," ei nu au dat-o corect. Mă gândesc că aşa este, nu-i aşa, Sora Bruce? Ei nu au dat-o corect. A spus că ceea ce era semnul, a fost ca să le arate, ca apreciere faţă de ei, că ei au crezut Mesajul care merge înainte de aici din tabernacol, în felul acela. Şi a spus că urma ca ei să vadă lucruri mai mari decât acestea să aibă loc, că ei chiar vor vedea Îngeri urcând, şi coborând şi urcând.
E-6 In a little bit, somebody gave a message (And they'd been giving their interpretation of what it meant.), and the message came back through the speaking in the message, and said that they had "misinterpreted"; they hadn't give it right. I think that's right, isn't it, Sister Bruce? They hadn't give it right. Said that what the sign was, was to show to them, like appreciation of them, that they had believed the Message that's going forth here from the Tabernacle, like that. And said there was going to see greater things than this take place, that they would see even Angels ascending, and descending and ascending.
E-7 Aşadar noi trăim în ultimele zile, şi noi suntem aproape de timpul sfârşitului. Şi eu... Aceasta sună, poate suna îngrozitor pentru unii oameni, dar pentru Creştini, eu sunt bucuros că ne aflăm aici. Eu-eu sunt bucuros că suntem la sfârşit.
E-7 So we are living in the last days, and we are near the end time. And I... This sounds, may sound terrible to some people but to the Christians, I'm glad that we're here. I--I'm glad that we're at the end.
I said that once in a meeting. And a person talking to me, said, "What do you mean? You mean you'd be glad to see the end of the world come?"
I said, "Oh, yes, sir." I said, "Sure."
Said, "Well, that don't sound sensible, anybody would want the end of the world to come."
I said, "At the end of the world, the time, Jesus comes, and That's Who I want to see." And I said, "The Bible said that, 'All those who love His appearing...' See?"
And it is a pleasure to know that, that these old things here of life is going to cease one of these days, and we're going to--we're going to see Him.
E-8 Am spus asta o dată într-o adunare. Şi o persoană vorbind cu mine, a spus, "Ce vrei să spui? Tu vrei să spui că ai fi bucuros să vezi venind sfârşitul lumii?"
Am spus, "Oh, da, domnule!" Am spus, "Sigur!"
E-12 But sometime ago, it was said down in the--oh, many years back, when they had slavery... And there was an--an old colored man who was--used to have old church singings, country singings. They'd get together and they'd minister among the slaves, and preach, you know, and they'd have meetings. And one night there was an old fellow over there got saved. And when he got saved, he knowed he was free then. So he begin to tell the other slaves, the next morning on the plantation; he said, "I'm free."
So his boss come over and pulled him in, he said, "Now, looky here, Sam." Said, "What's this I hear you're telling amongst the slaves that you're free?"
He said, "Yes, boss." Said, "That's true." Said, "At a meeting last night, I was set free from the law of sin and death." That's it. That's it.
E-9 A spus, "Bine, asta nu sună raţional, ca cineva să vrea să vină sfârşitul lumii."
E-15 The law of sin and death, I was set free from it. You were once bound there (You see?), but now you're free from that. See? As I said this morning, death only abides in sin. Sin and death is the same. See? But when you're away from sin, you're away from death; but while you're in sin, you're in death. See? And therefore, when you are free from the law of sin and death, you're a new creature in Christ Jesus, and then you're free.
And his boss said to him, said, "Sam, do you really mean that?"
He said, "Yes, sir." And said, "The Lord called me last night to talk to my people, and speak to them, that they can be free from the law of sin and death. Though we're slaves, yet we can be free from the law of sin and death."
He said, "Sam, do you really mean that?"
He said, "Boss, I don't know what you're going to do with me after I say this, but I--I's telling you, I's a free man." He said, "I'm free from the law of sin and death."
And he said, "Sam, I'm a Christian too, you know. And because that you have--God has made you free from sin and death, and you're a Christian, and you feel you want to tell your brethren about it, I'm going down this morning and set you free, and sign the proclamation. And you can be a free man, not bound by anybody, to preach the Gospel to your brethren."
E-10 Am spus, "La sfârşitul lumii, timpului, Isus vine, şi Acela este pe Cine vreau eu să văd." Şi am spus, "Biblia a spus că, 'Toţi acei care iubesc apariţia Lui!' Vedeţi?
E-20 He said the old fellow preached for many, many years. One time then, after, as all of us do, we come down to the end of our road. And when we come to the end of our--his road, when he did, he came down, and he laid unconscious, they said, for maybe, oh, several hours. And many of his white brethren come in to visit him. And there happened to be a group of them in the building when he woke up, come to himself. He looked around; he said, "You mean I's not over there yet?"
And they said, "Sam, you've been a--asleep."
He said, "No." He said, "I wasn't asleep." I was over on the other side."
Why, they said, the minister brethren said, "Sam, tell us what you saw on the other side."
Said, "Well," he said, "I walked into a great pearly white gate," and said, "when I walked in there," said, "I seen the throne, and I seen Him." And said, "Up come an Angel, He said, 'Are you Sam?'"
He said, "I am."
Said, "Sam," said, "here is a--a robe and a crown." Said, "You've won this, Sam, by the great works that you done on earth."
He said, "Don't talk to me about a robe and crown for a reward."
He said, "What would you like for a reward?"
Said, "Just let me look at Him for a thousand years."
E-11 Şi este o plăcere să ştim aceea, că aceste lucruri vechi aici, ale vieţii, au să înceteze într-una din aceste zile, şi noi vom-noi îl vom vedea pe EL
E-26 I think we all feel that way, don't you? I--I don't want no robes and crowns and palaces; I'd just like to look at Him. I'd just like to just look at Him, and just, you know. Wouldn't you just like... I'd like to hold your hand while I'm doing it, Brother Neville. We could do it together, say, "Think of it, Brother Neville, how we stayed in the Tabernacle, and hot and cold, and things. But looky here what we're looking at, the Son of the living God." That'd be wonderful just to look and see His features.
E-12 Dar cândva în urmă, a fost spus jos în... Oh, cu mulţi ani în urmă, când ei aveau sclavia. Şi acolo era un-un om de culoare bătrân care era... obişnuiau să aibă cântări vechi de biserică, cântări de la ţară. Ei se adunau împreună şi aveau slujbă între sclavi, şi predicau, voi ştiţi, şi ei aveau adunare. Şi într-o seară acolo era un ins bătrân care a fost salvat. Şi când el a fost salvat, el a ştiut că era liber atunci. Astfel el a început să spună celorlalţi sclavi, în dimineaţa următoare, pe plantaţie, a spus, "Eu sunt liber."
E-27 I... Two times in my life--now, three times I have seen Him in vision. He looked the same each time. But there's not an artist in the world could ever paint His picture. They might paint something that might look like Him. But He looked like, to me, He would be a Man if He'd speak the world would come to an end, and yet so sweet and lovely that there's just no... There's just too many characteristics there that an artist brush could ever catch. And I sure want to see Him someday in Person.
E-13 Astfel patronul lui a venit acolo şi l-a tras înăuntru, a spus, "Acum, uite aici, Sam." A spus, "Ce-i cu asta ce te aud spunând printre sclavi, că tu eşti liber?"
E-28 And I've often thought when--I'd like to have heard Him when He raised out those precious hands and said, "Come unto Me." See that tired, weary look on Him, when He was tired and weary from His journey, say, "Come unto Me, all ye that labor, and heavy laden, I'll give you rest. Take My yoke upon you, and learn of Me," He said, "for I'm meek and lowly." I'd like to have heard Him say that. I wasn't there in that day. I wasn't standing with Peter, James, and John. But I hope I'm standing by them in the day when I can hear Him say, "It was well done, My good and faithful servant; now enter into the joys of the Lord."
E-14 El a spus, "Da, patroane." A spus, "Asta-i adevărat." A spus, "La o adunare seara trecută, eu am fost eliberat de legea păcatului şi a morţii." Asta este. Asta este.
E-29 And to think that the very ones who wrote this Bible, Paul, Isaiah, and Jeremiah, and all the apostles, and those precious brethren, wherever they are now, wherever, they are now... The very God that dealt with them to foresee things--and write It, and so forth, and give them the gifts of the Bible, the prophecy, and speaking with tongues, and signs and wonders, and so forth, them same men, wherever they are now, we're going to be with them. The same God with the same thing. It isn't a "guess so" anymore, we know it now (See?), because He's really present and we know that it's so. So shouldn't we not be the happiest people on earth? What--what more would we long?
E-15 Legea păcatului şi a morţii, eu am fost eliberat de asta. Aţi fost o dată legaţi acolo, voi vedeţi, dar acum sunteţi liberi de asta. Vedeţi? Cum am spus azi dimineaţă, moartea rămâne doar în păcat. Păcat şi moarte sunt acelaşi lucru, vedeţi. Dar când sunteţi departe de păcat, voi sunteţi departe de moarte; dar în timp ce sunteţi în păcat, voi sunteţi în moarte. Vedeţi? Şi prin urmare când voi sunteţi liberi de legea păcatului şi a morţii, voi sunteţi o creatură nouă în Cristos Isus, şi atunci sunteţi liberi.
E-30 I was talking this afternoon to an aged man, about, I think he said he was eighty-eight or eighty-nine years old, that just recently become a Christian. I baptized him in the Name of Jesus Christ, when he didn't have on nothing to--but his regular Sunday suit. I took him in the water. I think Brother Wood let him have a pair of trousers or something, and we baptized him here in the water. And he told me, when he was a boy... He's rather a wealthy man now. And I--he, when he was a boy, he said how he worked for thirty dollars a month. He never did get married or anything till he was an old man. And he said how he longed the time that when he would get old he wouldn't have to beg and lay on the street. How he took the little nickels and things that he saved, and put them to work, and they really went to work and accumulated and made. And now there he is now at eighty-something years old, eighty-eight or eighty-nine, I think he said, right close to ninety, still walking along, setting right here in the church this morning. And then he's fixed enough till he won't have to worry. If he lives another hundred years, he wouldn't have to worry when it comes to finances and so forth like that: Good-hearted, good saint, brother, does everything for Christians and things that he knows how to do.
And then I said, "And above all of that, my precious brother, when you were yet eighty-eight or eighty-seven years old, God, in His mercy, reached down and give you Eternal Life to a heavenly home." What could you want any more to round out a life? Yes, sir.
E-16 Şi patronul lui i-a spus, a spus, "Sam, tu chiar vorbeşti serios?"
E-32 And of all of the wealth that we could accumulated, all the things that we could done on earth, no matter what they are, what the man has done, you have to die and leave every bit of it.
Covet not this world's vain riches,
That so rapidly decay,
Build your hopes on things Eternal,
They will never pass away!
That's right. "Hold To God's Unchanging Hand." I love that song. We used to sing that here at the Tabernacle so much.
Time is filled with swift transition,
Naught of earth unmoved can stand,
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God's unchanging hand!
E-17 El a spus, "Da, domnule." Şi a spus, "Domnul m-a chemat seara trecută să vorbesc poporului meu, şi să le vorbesc, că ei pot fi liberi de legea păcatului şi a morţii. Chiar dacă suntem sclavi, totuşi putem fi liberi de legea păcatului şi a morţii."
El a spus, "Sam, tu chiar vorbeşti serios?"
E-34 There lays my old mother out there tonight. If I had a hundred million dollars, I'd give every penny of it to talk to her a hour. I would. Sure. And what if she had a hundred million dollars, what good would it do her now? There's nothing. See? Them things she has, she leaves no earthly treasures. But she leaves this: she knows the Lord Jesus as her Saviour. That's the main thing.
E-18 A spus, "Patroane, eu nu ştiu ce vei face tu cu mine după ce spune eu asta, dar eu-eu îţi spun, eu sunt un om liber." A spus, "Eu sunt liber de legea păcatului şi a morţii."
E-35 In the face of this, I--let's all take inventory of ourselves tonight. Let us just think before we go to prayer: "How is my--my standing tonight with God?" Let's check up in our hearts and find out. "Lord, if I have wounded any soul today, if I've caused one foot to go astray, whatever I've done or said that's been wrong, O God, forgive me for it." See? Let...
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my guilt away,
And let me from this day
Be wholly Thine!
While life's dark maze I tread,
And griefs around me spread,
Be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day,
Wipe sorrows, fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
E-19 Şi el a spus, "Sam, eu sunt un Creştin, de asemenea, tu şti. Şi pentru că tu ai... Dumnezeu te-a făcut liber de păcat şi moarte, şi tu eşti un Creştin, şi tu simţi că vrei să le spui fraţilor tăi despre aceasta, eu mă duc jos în dimineaţa asta şi te eliberez, şi semnez proclamaţia. Şi tu poţi fi un om liber, fără să fi legat de nimeni, ca să predici Evanghelia la fraţii tăi."
E-36 Keep me in the path, Lord. Keep me in the center of Thy will. Young or old, we don't know how old you might be, and yet you might be eighty years old, and if you lived till morning, you'll outlive a many sixteen-year-old boy and girl. There'll be a many sixteen-year-old boy and girl go to meet God before daylight in the morning. That's right. So age has nothing to do with it. The thing of it is, are you ready to meet Him? That's the main thing. Let's think on these things now while we pray, as we bow our heads.
E-20 El a spus că bătrânul a predicat timp de mulţi, mulţi ani. Şi o dată atunci, după aceea, cum facem noi toţi, ajungem jos la capătul drumului nostru. Şi când noi ajungem la capăt la al nostru... drumului lui, când el a ajuns, el a venit jos. Şi el a zăcut inconştient, au spus, timp de poate, oh, câteva ore. Şi mulţi din fraţii lui albi au intrat să-l viziteze. Şi acolo s-a întâmplat să fie un grup de ei în clădire când el s-a trezit, şi-a revenit. A privit în jur, a spus, "Vreţi să spuneţi că eu nu sunt încă dincolo?"
Şi ei au spus, "Sam, tu ai fost adormit."
E-38 O gracious and holy and reverent Father of Life, we come into Thy Presence, the Almighty God, to give thanks from the bottom of our heart, that we have the privilege of setting here tonight. Walking up and down that hospital awhile ago, and looking in there, with people who were unconscious, some of them bleeding and crying, and others out of their head and strapped in bed, O God, I pray that every one of them's ready, Father, that they would be ready to meet You if they happen to go out of this life. And to think, Lord, that that could be us, each one of us here, if it wasn't for Your grace. But You have let us live to come together again tonight, to make preparations. Those things are passing through our hearts and minds now, Lord. And while You're searching the reins of our heart, if there be any unclean thing about us, Lord, take it away, Father. God, consecrate our souls to Thee.
We thank Thee for all that Thou hast done and for what we believe that You will do. And for that Light appearing today down there in Sister Bruce's home, I thank You for that, Lord, It'll give them strength.
E-21 El a spus, "Nu." A spus, "Nu am fost adormit." A spus, "Am fost dincolo de cealaltă parte."
E-40 And now, Lord, I pray that You'll grant tonight that our souls may continually to be refreshed in Your Presence here in this Tabernacle. We thank You, Father, for this Tabernacle. We thank You for its pastor here, our Brother Neville, a man of humility, a man of integrity, a man that's full of God's love for Christ and for His Church. I pray that You'll bless him and his lovely little companion and his children. And, Lord, may they long dwell among us here on the earth. Grant it. Keep sickness from their door, and keep them healthy. Keep sickness from all of our doors, Lord, keep us healthy so we can serve You.
E-22 Păi, ei au spus, fraţii slujitori au spus, "Sam, spune-ne ce ai văzut de cealaltă parte."
E-41 And now, we lay our souls upon the altar for searching now, as I open my eyes in a few moments to read Your Word, if it be Your will, and it falls my lot tonight to try to break the Bread of Life to the people. Now, Lord, help me to say something that would help some poor weary soul here tonight. Help it that it might be also words of correction, that we might know how we to behave ourself, what we should do, and how we should live in this present world, if we expect to make heaven our home. Grant it, Lord. And heal the sickness. If there's any among us, Lord, that's sick, we pray that You'll heal it. Strengthen those who are weary. We pray for them.
We pray for not only this church, but for other churches throughout the entire world where prayer is being made, and supplications before God, and the many tens of thousands of hungry-hearted saints crying, "Come, Lord Jesus, come." Oh, surely You'll hear our cry, Lord, someday, and will come.
If it's our lot to fall asleep before that come--the coming is, we know that the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise first. We'll come forth and we'll stand in Your Presence someday. We thank Thee for this, and we wait for that time, and now prepare our hearts. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-23 A spus, "Ei bine," a spus, "Am intrat pe o poartă mare albă sidefiu," şi a spus, "când am intrat acolo," a spus, "Am văzut Tronul, şi l-am văzut pe El." Şi a spus, "A apărut un Înger, El a spus, 'Eşti tu Sam?'"
A spus, "Eu sunt."
E-44 Now, I don't expect to talk very long tonight, maybe thirty minutes, or forty, upon a little subject here, that I would like to first read a Scripture found in the Book of Psalms, Psalms 105, and reading down to the 15th verse, inclusive. While I read this Psalm, I want you listen real close to the reading of the Word, because God's Word will never fail.
O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people. (Now, just think of that.) ... give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deed among the people.
Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of his wondrous works.
Glory ye in his holy name: let the hearts of them that rejoice that seek the LORD.
Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.
Remember his marvelous works that he has done; his wonders, and his judgment of his mouth;
O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen.
He is the LORD our God: his judgments are in all the earth.
He has remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations.
Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac;
And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:
Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:
When they that... When--when they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it.
When they went forth from one nation to another, and from one kingdom to another...
He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sake;
Saying, Touch not my anointed, and do my prophets no harm.
E-24 A spus, "Sam," a spus, "aici este o-o robă şi o coroană." A spus, "Tu ai câştigat asta, Sam, prin lucrările mari care tu le-ai făcut pe pământ."
E-45 I want to take a subject from there of "Respects." Reading here, David crying out to the Lord... Respects is what we owe to God. And that's one thing that I would like to drill this to the heart of every person here tonight, that in all things that we see going on we must give respects to it. See, we must respect it. And David said that when they were very few men of Israel, perhaps Abraham, Isaac, and Jacob, who he's speaking of, very few men, that He rebuked nations and kings for them. God rebuked the nations and kings, saying, "Touch not My anointed, and do My prophets no harm."
E-25 El a spus, "Nu-mi vorbi mie de o robă şi o coroană ca o recompensă."
A spus, "Ce ai vrea ca o recompensă?"
A spus, "Doar lasă-mă să privesc la El pentru o mie de ani."
E-46 Over in Ecclesiastes the 12th chapter and the 13th verse, it's written like this. See? "Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep His commandments, for this is the full duty of man."
The conclusion of the whole matter is to fear God. And when, you cannot have respects until you have fear. You've got to have fear of God. Solomon said also in the Proverbs that the fear of God is the beginning of wisdom: the fear of God is the beginning of wisdom.
Now, that don't mean that you're afraid of Him, but that means that you're giving respects and reverence. And when you respect God, you fear God. You fear that you might displease Him in some way; you fear lest you would do something wrong. You wouldn't want to...
E-26 Mă gândesc că noi toţi simţim în felul acela, nu-i aşa? Eu-eu nu vreau nici robe şi coroane şi palate, eu doar aş dori să privesc la El. Mie doar mi-ar place să privesc la El. Şi doar, voi ştiţi, nu v-ar place-mi-ar place doar să te ţin de mână în timp ce fac acest lucru, Frate Neville. Noi am putea să o facem împreună, să spun, "Gândeşte-te la aceasta, Frate Neville, cum stăteam noi în tabernacol, căldura şi frigul, şi lucruri. Dar uite aici la ce privim noi, Fiul Dumnezeului cel viu." Nu ar fi aceea minunat, doar să privim şi să vedem înfăţişarea Lui!
E-49 I fear my mother. I fear my--my wife. I fear my church. I fear all of God's servants, unless I should put a stumbling block somewhere in their way. I--I fear the people. I fear the people of the city, unless I should do something wrong that would cause them to think that I wasn't a Christian.
See, you've got, before you can have respects, you've got to have fear. And God demands it, He demands respects. God does; He demands it. And fear brings it. And we know that fear brings respects.
E-27 Eu, de două ori în viaţa mea acum, de trei ori, eu L-am văzut în viziune. El a arătat la fel de fiecare dată. Dar nu există nici un artist în lume care ar putea picta vreodată imaginea Lui. Ei ar putea picta ceva care ar putea semăna cu El. Dar el arăta ca, pentru mine, El a fi un Om care dacă El ar vorbi lumea ar ajunge la un sfârşit, şi totuşi atât de dulce şi iubitor, încât doar nu există nici... există doar prea multe caracteristici acolo pe care pensula unui artist le-ar putea cuprinde vreodată. Şi eu sigur vreau să-l văd pe El într-o zi, în Persoană.
E-51 Now, you take for instance, the man, he's a farmer or maybe he's a--a shop worker, and nobody pays any attention to him. But let him get a job on the police force and come down the street, and as a--a policeman with his badge and uniform on, (where, maybe someone wouldn't speak to him the day before), "Hello, there, John. How are you?" See? Why is it? It's kind of an awe, or a fear, or a respect, because of it. Maybe he gets elected to be the mayor of the city, or maybe a...
E-28 Şi adeseori m-am gândit, când, mi-ar fi plăcut să-L fi auzit când El a ridicat acele mâini preţioase şi a spus, "Veniţi la Mine." Vedeţi acea arătare de istovire, oboseală asupra Lui, când El a fost obosit şi istovit de călătoria Lui, a spus, "Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi, şi împovăraţi, Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit." Mi-ar fi plăcut să-Laud spunând asta. Eu nu am fost acolo în acea zi. Eu nu am stat cu Petru, Iacov, şi Ioan. Dar eu nădăjduiesc să stau lângă ei în ziua când Îl pot auzi spunând, "Ai făcut bine, robul Meu bun şi credincios, acum intră în bucuriile Domnului."
E-52 Who would President Kennedy tonight be, if he wasn't President Kennedy? What if he was just a same man he is, but yet he was a worker that worked at Colgates down here for forty dollars a week? See? he'd come through the city here and nobody would pay much attention to him, only his own associates. But being he's the President of the United States, he deserves a respect. You see?
E-29 Şi să ne gândim căci chiar aceia care au scris această Biblie, Pavel, Isaia, Ieremia, şi toţi apostolii, şi acei fraţi preţioşi, oriunde se află ei acum, oriunde se află ei acum... Tocmai Dumnezeul care s-a ocupat de ei, să prevadă lucruri şi să Le scrie, şi aşa mai departe, şi le-a dat darurile Bibliei, prorocia şi vorbirea în limbi, şi semne şi minuni, şi aşa mai departe. Ei aceeaşi oameni, oriunde s-ar afla ei acum, noi o să fim cu ei. Acelaşi Dumnezeu cu acelaşi lucru. Aceasta nu mai este un "presupun aşa", noi o ştim acum, vedeţi, pentru că El este într¬adevăr prezent şi noi ştim că este aşa. Astfel nu ar trebui noi să fim cei mai fericiţi oameni de pe pământ? Ce, ce am putea dori noi mai mult?
E-53 And that, and because that God is God, He deserves a respect. That's right. And He, we've got to respect Him and give a fear to Him, and that brings respect. God has demanded that for Himself and for all His servants. God demands respects for His servants. He--His servants, how we know that they're His servants, because He a-vindicates these servants by His Word. He takes these servants and makes them servants of God, and proves that they are servants, by making His Word work through them servants. Then as you respect that servant, you respect God. So when I respect you, and you respect me, and we respect each other, then we're respecting God.
E-30 Eu stăteam de vorbă în această dupămasă cu un om în vârstă, în jur de, eu cred că el a spus că era în vârstă de optzeci şi opt sau optzeci şi nouă de ani, care doar recent a devenit un Creştin. Eu l-am botezat în Numele lui Isus Cristos, când el nu avea nimic pe el altceva decât costumul lui obişnuit de Duminică. L-am adus aici la apă. Mă gândesc că Fratele Wood l-a ajutat cu o pereche de pantaloni sau ceva, şi noi l-am botezat aici în apă. Şi el mi-a spus, când el era un băiat... El este un om destul de înstărit acum. Şi el, când era un băiat, a spus cum a lucrat pentru treizeci de dolari pe lună. El niciodată nu s-a însurat sau nimic până a fost un om bătrân. Şi a spus cum tânjea după timpul când el va îmbătrâni şi nu va trebui să cerşească şi să zacă pe stradă. Cum a luat el monedele lui mici şi lucrurile care le-a economisit, şi le-a pus să producă, şi ele chiar au produs şi s-au acumulat. Şi a făcut... Şi acum iată-l acolo acum, la optzeci şi ceva de ani, optzeci şi opt sau optzeci şi nouă, mă gândesc că a spus, chiar aproape de nouăzeci, încă mergând înainte, şade chiar aici în biserică în această dimineaţă. Şi atunci el s-a asigurat suficient încât să nu trebuiască să-şi facă griji. Dacă el trăieşte alţi o sută de ani, el nu va trebui să se îngrijoreze când vine vorba de finanţe şi aşa mai departe în felul acela. Bun la inimă, sfânt bun, frate, face orice pentru Creştini, şi lucruri pe care el ştie cum să le facă.
E-54 Did not Jesus say, "Insomuch as you have done unto the least of these, My little ones, you have done it unto Me. And it would be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea, than to offend one of them. For I say unto you, behold their face--their angels always beholds My Father's face which is in heaven." Now, we know that they are--that we, being children of God, that we are a part of God. And God demands this respect. And then God shows who His children are. See? He shows it by wonders and signs, and a--a--that it's being done.
E-31 Şi atunci am spus, "Şi mai presus de toate acestea, fratele meu preţios, când tu erai încă de optzeci şi opt sau optzeci şi şapte de ani, Dumnezeu, în îndurarea Lui, s-a întins în jos şi ţi-a dat Viaţa Eternă la o Casă Cerească." Ce ai putea să mai doreşti pentru a completa o viaţă? Da, domnule.
E-55 Now, we're going to start now and call into question some of these people. Now, if I was going to say, for one, to start with, I'd think of--of... Let's take Noah for a moment. Now, Noah had a revelation from God, yet it was contrary to anything that science would prove to be true. But yet he had spoke to God, and God had spake to him. And he went about preparing an ark, where the scoffers and mockers (as the Bible said that they would be in the last days like they was in them days), that those scoffers scoffed at Noah. Why, they thought that he was out of his head because he was building an ark. So but God brought judgment upon them scoffers because they would not listen to the messenger of God and come into that ark under his preaching, then God sent His Divine judgments on the earth. First He made a preparation for all who would receive it, to escape it, and then if they did not escape it, there's only one thing left. If they won't take God's preparation of escape, then there's only one thing left, that's Divine judgment.
E-32 Şi din toată averea ce am fi putut acumula, toate lucrurile care le-am fi putut face pe pământ, nu contează ce sunt ele, ce a făcut omul, tu trebuie să mori şi să laşi fiecare părticică din asta.
Nu râvni la bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care atât de repede putrezesc,
Zideşte-ţi speranţele pe lucrurile Eterne,
Ele niciodată nu se vor sfârşi!
E-56 You can only do two things; it lays either mercy or judgment. You have to accept one or the other. There's where we stand tonight. We either take God's mercy or we stand His judgment. There's just no way of getting around it. God always makes a way of escape for those who desire to escape. Then He's got... What's left over has to stand the judgment, not because that God wants them to, but because they have chosen that way themselves. See? They make their own choice. There's where we stand tonight, friends, the same thing. We can either take God's way of escape, or we can stand His judgments, either one we want to do. Aren't you happy tonight that you have took the way of escape? Because all that refuse the way of escape will have to come under judgment.
E-33 Aşa este. Ţineţi-vă De Mâna Neschimbătoare A Lui Dumnezeu. Eu iubesc acea cântare. Noi obişnuiam să o cântăm aici la tabernacol aşa de mult.
Timpule plin de tranziţii rapide
Nimic pe pământ poate sta nemişcat,
Zideşte-ţi speranţele pe lucrurile Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
E-57 Then there is another man I'd like to speak of. That was a great, mighty prophet by the name of Moses. The people, Israel should've understood, according to the Scripture, that God was going to deliver them and was going to bring them out of Egypt. But as soon as God got His man ready and sent him down into Egypt, they had no respects for him. They turned him out and said, "Will you slay us as you did the Egyptian?" which caused them to stay in bondage a extra forty years. They stayed in bondage because they refused to respect the deliverer that come to deliver them. That put them back in bondage again, not because God wanted them to stay (The time was exactly right.), but they stayed forty years over because they refused to accept God's provided way of escape. How I believe that that's what's the matter tonight. Same thing. See?
E-34 Acolo zace bătrâna mea mamă afară acolo în seara aceasta. Dacă aş fi avut o sută de milioane de dolari, aş da fiecare bănuţ din aceştia ca să stau de vorbă cu ea o oră. Aş face-o. Sigur. Şi ce-i dacă ea avea o sută de milioane de dolari, la ce i-ar folosi ei acum? Nimic, vedeţi. Lucrurile pe care le are ea, ea nu lasă averi pământeşti. Dar, ea lasă aceasta, ea îl cunoaşte pe Domnul Isus ca Mântuitorul ei. Acela este lucrul important.
E-59 That they refused the way out, and God was determined, and had told Abraham and them in His covenant (as we read David singing of it tonight), He had promised them that He was going to do a certain thing, so God's going to keep His promise. He was going to bring them out anyhow, but perhaps nearly another generation died off. The old generation that laughed at Moses, and so forth, and would not accept the message, that generation (forty years) died off, and Moses come into another generation. See what I mean? If they don't accept it, then God will let that generation die out and He'll bring in another generation to do it. So they had refused it. And then we find out, this next generation that come up, when Moses went down there to a-vindicate himself...
E-35 În faţa acestui lucru eu... Să ne facem toţi inventarul nouă înşine în această seară. Să ne gândim doar înainte să ne rugăm, "Cum este a mea-starea mea cu Dumnezeu în această seară?" Să verificăm în inimile noastre şi să aflăm. "Doamne, dacă am rănit vreun suflet astăzi, dacă am cauzat un picior să meargă greşit, orice am făcut sau spus care a fost greşit, O Dumnezeule, iartă¬mă pentru asta." Vedeţi? Să...
Credinţa mea priveşte în sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Dă la o parte toată vina mea,
Şi lasă-mă ca din această zi
Să fiu în întregime al Tău!
În timp ce păşesc prin labirintul întunecat al vieţii,
Şi chinuri în jurul meu se răspândesc,
Fi Tu Călăuza mea;
Porunceşte întunericului să devină zi,
Şterge tristeţile, şi temerile la o parte,
Nici nu mă lăsa să mă abat vreodată
De lângă Tine.
E-60 You know, Moses was scared to go down again. Moses was eighty years old now, and he'd been gone forty years. And when he talked to God at the burning bush, he said, "Who will I tell them has sent me?" God had no name. He said, "Who will I tell them that sent me?" Said, "When I say, 'The God of your fathers appeared to me,' they'll say, 'Who is the God of our fathers?' Well, what will I tell them?"
He said, "You tell them that I AM THAT I AM. You tell them that I AM THAT I AM." And He said, "What is that in your hand, Moses?"
He said, "A stick." And he threw it down and it turned into a serpent. And he put his hand in his bosom, it turned to leprosy, and went back, and healed.
He said, "Go down, and take these signs and perform them before the people, and it'll be an a-vindication. They'll know by these signs that I sent you for deliverance." Oh, brother. God always does that. God always gives supernatural signs. See?
E-36 Ţine-mă pe cale, Doamne. Ţine-mă în centrul voinţei Tale. Tânăr sau bătrân, nu ştim cât de bătrân ai putea fi, şi totuşi poţi fi în vârstă de optzeci de ani, şi dacă ai trăit până dimineaţă, tu vei trăi mai mult decât mulţi băieţi şi fete de şaisprezece ani. Vor fi mulţi băieţi şi fete în vârstă de şaisprezece ani care vor merge să-l întâlnească pe Dumnezeu înainte de lumina zilei dimineţii. Aşa este. Aşadar vârsta nu are nimic de a face cu asta. Lucrul despre aceasta este, dacă eşti tu pregătit să-L întâlneşti? Acela este lucrul principal.
E-64 And now, when he came down, and called the people, and done his signs before them, all Israel believed, every one of them. And they went right straight to the palace to--for deliverance. And then the Pharaoh decided he would not give them deliverance, and God turned judgment loose on Pharaoh. And we know what happened in Egypt.
Strange, after they'd seen all those signs happen, and then they come to the Red Sea and found out that the very God that had performed all those signs, here at the Red Sea, doubted God, the very first thing, that He was able to make a way of escape.
E-37 Să reflectăm asupra acestor lucruri acum în timp ce ne rugăm, aşa cum ne aplecăm capetele.
E-66 Now, there's where we make our mistake. When a little sickness strikes us, when a little disaster, or a little trouble strikes somewhere in the way, then we go to falling away. A young convert, somebody will make fun of him, say, "Well, you ain't nothing but a holy-roller."
"Well, I hate to be called a holy-roller." You see, see? There you are, you get that doubt. That's the time to stand there. That's the time to respect the messenger. That's the time to--to give glory to God.
E-38 O Îndurător şi Sfânt şi Reverent Tată al Vieţii, noi venim în Prezenţa Ta, Dumnezeul Atotputernic, să îţi dăm mulţumiri din adâncul inimii noastre, căci avem privilegiul să stăm aici în această seară. Umblând în sus şi-n jos în acel spital cu un timp în urmă, şi privind acolo, cu oameni care erau inconştienţi, unii din ei sângerând şi plângând, şi alţii ieşiţi din minte şi legaţi în pat, O Dumnezeule, mă rog ca fiecare din ei să fie pregătiţi, Tată, ca ei să fie pregătiţi să Te întâlnească dacă se întâmplă ca ei să plece din viaţa asta. Şi să ne gândim, Doamne, că aceia am putea fi noi, fiecare din noi aici, dacă nu era datorită harului Tău. Dar Tu ne-ai lăsat să trăim să venim din nou împreună în această seară, ca să facem pregătirile. Acele lucruri ne trec prin inimile şi gândurile noastre acum, Doamne. Şi în timp ce Tu cercetezi rărunchii inimii noastre, dacă ar fi vreun lucru necurat privitor la noi, Doamne, ia-l la o parte, Tată. Dumnezeule, consacrează sufletele noastre pentru Tine.
E-69 And Moses said, "I've done these already, ten miracles before you. And God's give you ten miracles, and then you're afraid at the sea? Certainly. How much more will it take for you to believe?" He walked back, and took his rod, and held it before the sea, and the storms came down, and blowed it across the other side, and they went across. And as soon as they got over there, immediately begin to complain they had no bread. See, just same thing... Then God rained bread out of the heavens for them. Then they complained they had no water. They just one complaint after another. And I notice...
E-39 Noi Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut Tu şi pentru ceea ce credem că Tu vei face. Şi pentru acea Lumină apărând astăzi jos acolo în casa Surorii Bruce, eu Îţi mulţumesc pentru aceea, Doamne, Aceasta le va da lor tărie.
E-70 You say, "Well, maybe they were the unconverted type." Well, maybe they were. There was a mixed multitude went with them, true. But I want to bring another thing into your--into your remembrance. If God sent the messenger and vindicated by the signs that he was the messenger sent from God, then it's up to them to obey this messenger. Exactly. They must obey the messenger and have respects to that messenger. Look at Joshua and Caleb; they stayed right by his side. Yes, sir. Whatever Moses was in, they was in it too. Whether Moses was right or wrong, they stayed right with him anyhow (See?), because they knowed that was God's messenger.
E-40 Şi acum, Doamne, mă rog ca Tu să acorzi în această seară ca sufletele noastre să poată fi încontinuu împrospătate în Prezenţa Ta aici în acest tabernacol. Noi Îţi mulţumim, Tată, pentru acest tabernacol. Noi Îţi mulţumim pentru păstorul acestuia aici, Fratele nostru Neville, un om al smereniei, un om al integrităţii, un om care este plin de dragostea lui Dumnezeu pentru Cristos şi pentru Biserica Lui. Mă rog ca Tu să-l binecuvântezi, şi drăgălaşa lui, şoţioară, şi copiii lui. Şi, Doamne, fie ca ei să rămână mult printre noi aici pe pământ. Acordă aceasta. Ţine departe boala de la uşa lor, şi ţine-i sănătoşi. Ţine departe boala de la uşile noastre la toţi, Doamne, ţine-ne sănătoşi ca noi să Te putem sluji.
E-72 And there one day we find out that even Miriam, a prophetess, and Aaron, the high priest, made fun of Moses' wife because she was an Ethiopian, and thought, "Wasn't there enough women of our own group to marry, instead of going down there and marrying that woman?" That wasn't Moses' choice; that was God's choice for Moses. And when they made fun of it, that angered God in such a way until He struck Miriam, the prophetess, full of leprosy, Moses' own sister. What about that? Her, a prophetess, but what was she doing? She was making fun and an irreverence to God's messenger, the messenger of the covenant of that day. And she was irreverent. And also Aaron, the high priest, the very mouthpiece of Moses (Right.), he was with her.
And Aaron then, when he saw his sister struck with leprosy, he went in and told Moses, "Would you let your own sister die?"
And Moses went into the tabernacle, and fell before the Lord, and begin to weep and call out for God, mercy for his sister. And the Spirit of the Lord came down and said, "Call Aaron and Miriam to stand here before Me." Oh, my.
God demands respects. God sends His Message; you listen to It and you reverence It. Don't care if they call It a bunch of holy-rollers, or whatever they call It; let the world do what they want to, but you give respects.
E-41 Şi acum ne aşezăm sufletele noastre pe altar, pentru cercetare acum, aşa cum îmi voi deschide ochii în câteva momente ca să citesc Cuvântul Tău, dacă va fi voia Ta, şi îmi cade sorţiul în seara aceasta să încerc să frâng Pâinea Vieţii la popor. Acum, Doamne, ajută-mă să spun ceva care va ajuta vreun suflet sărman, istovit aici în această seară. Ajută ca să poată fi şi cuvinte de corectare, ca noi să putem şti cum să ne comportăm noi înşine, ce ar trebui să facem şi cum ar trebui să trăim în această lume prezentă, dacă ne aşteptăm să facem Cerul Casa noastră. Acordă aceasta, Doamne. Şi vindecă boala. Dacă este cineva în mijlocul nostru, Doamne, care este bolnav, ne rugăm ca Tu să-i vindeci. Întăreşte pe acei care sunt istoviţi. Ne rugăm pentru ei.
E-76 So there stood Miriam. God said, "Call Miriam and call Moses--or call Aaron here, your brother and sister, to stand before Me." And when they come in before God, God said, "Don't you fear God?" Said that to the high priest and to Miriam the prophetess. Said, "If there be any--a man among you who's spiritual or a prophet, I the Lord will make Myself known to him. I'll speak to him in visions and reveal Myself in dreams to him, and so forth, if he's spiritual or a prophet." But said, "My servant Moses, I speak lip to ear with him." Said, "Don't you fear God?" In other words, "You talk about Moses, you're talking about Me. If you can't respect Moses, you don't respect Me." Said, "Haven't I proved among you that he's My servant? And you have no reverence for him at all."
What that would be a lesson for the people of this day: no respects, no honor.
Now, He said, "And because you didn't do that, that's the reason you got leprosy. That's the reason these things has went," said, "because you ought to have knowed that this was My servant. You do know it, so when you say something against him you're saying it against Me."
E-42 Ne rugăm nu numai pentru biserica aceasta, dar şi pentru alte biserici din întreaga lume unde se face rugăciune, şi implorări înaintea lui Dumnezeu, şi multe zeci de mii de sfinţi cu inimile-înfometate strigând, "Vino, Doamne Isuse, vino!" Oh, cu siguranţă Tu vei auzi strigătul nostru, Doamne, într-o zi, şi vei veni.
E-80 So Moses prayed for her life to be spared, and God did spare her life. She didn't live very long afterwards; she died. But she did get cleansed of her leprosy, and was out of the camp for seven days, you know, for--for having a--for a purification, getting herself cleaned again from her leprosy. God healed her.
But what He was trying to get to them, was this: "You've got to respect what I do."
And if that was the attitude of God in that day, and God can't change, God wants us to respect what He's doing. He demands it. Said, "You either respect that or something else is going to happen."
E-43 Dacă cade pe noi sorţi ul să adormim înainte ca aceea să vină, şi anume Venirea, noi ştim că trâmbiţa va suna şi morţii în Cristos vor învia mai întâi. Noi vom veni înainte şi vom sta în Prezenţa Ta într-o zi. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta, şi aşteptăm după acel timp, şi acum pregăteşte inimile noastre. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-83 A man told me the other day; he said I... Poor man, sweeps up over here in the market for a living. He's had a breakdown, in very bad shape. He's Lutheran by faith, and they'd had communion. He's too a--unable to walk to the church, so he took a cab: said it cost him eighty cents to go down and eighty cents to come back. His neighbor, very ungodly, seen him praying the Lord's Prayer one morning, and laughed at him, made fun of him. He said to this neighbor; he said to this man, he said, "Where'd you go in a cab this morning?"
Said, "It was communion. I went down to the church."
He said, "What is communion?"
Said, "When we take the bread and the wine."
He said, "I had mine too this morning at the table with a slice of light bread and a pint of whiskey." See?
E-44 Acum, nu mă aştept să vorbesc foarte mult în seara asta, poate treizeci de minute, sau patruzeci, asupra unui subiect mic aici, care mi-ar place mai întâi să citesc o Scriptură aflată în Cartea Psalmilor, Psalmul 105, şi citind în jos până la versetul 15, inclusiv. În timp ce citesc acest Psalm, eu vreau ca voi să ascultaţi foarte atenţi citirea Cuvântului, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va da greş.
O daţi mulţumiri DOMNULUI; chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui.
Acum doar gândiţi-vă la asta!
... daţi mulţumiri DOMNULUI; chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui.
Cântaţi-i, cântaţi-i psalmi: vorbiţi voi despre... lucrările Lui minunate.
Făliţi-vă cu numele Lui cel sfânt: inimile celor care... să se bucure a celora ce caută pe DOMNUL.
Căutaţi-l pe DOMNUL, şi tăria Lui: căutaţi necurmat faţa Lui.
Aduceţi-vă aminte de lucrările Lui minunate pe care le-a făcut; minunile Lui, şi judecata Lui rostită de gura Lui;
O voi sămânţă a robului Său Abraham, voi copii ai lui Iacob aleşii Lui.
El este DOMNUL Dumnezeul nostru: judecăţile Lui sunt pe tot pământul.
El şi-a adus aminte totdeauna de legământul Lui, cuvântul Lui poruncit pentru o mie de generaţii.
De legământul pe care l-a încheiat cu Abraham, şi jurământul făcut lui Isaac.
Şi l-a făcut ca o lege pentru Iacob, şi pentru Israel ca un legământ veşnic:
Zicând, Ţie îţi voi da ţara Canaanului, ca moştenire care v-a căzut la sorţi:
Câne cei care... Când-când ei erau doar puţini la număr; da, foarte puţini, şi străini în ţară.
Când ei mergeau înainte de la un neam la altul, şi de la o împărăţie la alta...
El n-a dat voie nimănui să-i asuprească: da, El a pedepsit împăraţi din pricina lor;
Zicând, Nu vă atingeţi de unşii Mei, şi nu faceţi rău prorocilor Mei.
E-85 I know of three boys one time that mocked communion in the church, know of them. And they went up in the--the hotel room and got some ham sandwiches and a bottle of whiskey, and had their communion up there, making fun of the communion they had in a Pentecostal church. Less than three months from then, all three was to--one of them was dead, and two was in the insane institution.
You can't disrespect God. You've got to respect God. If you don't believe it, just keep still, keep away from it. Or, either do that, or come reverently and respect it. Don't make fun of people in the Spirit. Don't talk about people that's worshipping in the Spirit of God. Let them alone.
E-45 Eu vreau să iau un subiect de acolo, de: Respect. Citind aici, David strigând către Domnul. Respect este ceea ce îi datorăm noi lui Dumnezeu. Şi acela este un lucru care mi-ar place, să perforez aceasta în inima fiecărei persoane de aici în această seară, ca, în toate lucrurile pe care le vedem în desfăşurare, trebuie să-i dăm respect. Vedeţi, noi trebuie să respectăm aceasta. Şi David a spus atunci când ei erau foarte puţini bărbaţi în Israel, poate Abraham, Isaac, şi Iacob, despre care el a vorbit, foarte puţini bărbaţi, pentru care El a mustrat naţiuni şi împăraţi pentru ei. Dumnezeu a mustrat naţiuni şi împăraţi, spunând, "Nu vă atingeţi de unşii Mei, şi nu faceţi rău profeţilor Mei."
E-87 I was standing right there on the corner, preaching, some years ago, as a boy preacher. And there was a woman came by; she was Catholic by faith; but I knowed her--her husband was Catholic; she wasn't nothing: and a very handsome, pretty woman, nice looking, about twenty years old, twenty-two. I knew her as a girl here in the city. And she came by and stood there, and she said, "I wouldn't let my pet cow have the religion that William Branham's got."
And the next night before I could get to her, heard she was dying in the hospital, and don't know yet what killed her... She was dying out there in the hospital and her husband came to get me. He said... He was a Catholic. And he come; he said, "Come quickly and say a prayer for my wife; she's been calling for you all evening; she's dying."
E-46 Acolo în Eclesiastul, al 12-lea capitol şi al 13-lea verset, este scris aşa, vedeţi.
Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor:
Teme-te de Dumnezeu, şi păzeşte poruncile Lui: căci aceasta este deplina datoria a fiecărui om.
E-89 Well, I said, "I will go." And I got in the car, and left the meeting, and started to the hospital. And I run up on the steps; I met the nurse, and she said, "She's already dead."
And he said, "Come, say a prayer for her anyhow."
I said, "She's dead."
Said, "Say a prayer, anyhow."
"It won't do them any good now."
Said, "Well, come, look at her."
And I went down. She had that reddish black, I believe they call it, auburn hair: very pretty woman, few freckles across her face here, with great big brown eyes. And that woman, that nurse said, "Billy, she died in such agony until she screamed out your name as loud as she could and said, 'Tell him to forgive me,' till the freckles stood out on her face like warts." And those big eyes had set way out and her eyelids had half closed over. 'Course, you know what happens when a person dies, their both kidney and bowels move, and she was there just steaming all over, and died in such agony because--not because she disrespected me, but she disrespected the Gospel that I was preaching, and God was working signs and wonders.
E-47 Concluzia întregii chestiuni este să "te temi de Dumnezeu." Şi, când, voi nu puteţi avea respect până când nu aveţi teamă. Voi trebuie să aveţi teamă de Dumnezeu. Solomon a spus de asemenea, în Proverbe, că:
Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii:
Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii:
E-91 Sometime ago in New Albany, while I was standing there talking to a sinner, leading him to Christ, a big old rough-handed man in the garage. A man was a friend of mine, his son-in-law run the garage next door. I was standing there preaching at a dinner hour, eating a sandwich and talking to him about God. Through the daytime I'd find somewhere where I could go at dinner time and try to win a soul to Christ. He said, "Mr. Branham," he said. I was just a boy preacher myself. He said, "Mr. Branham," said, "my mother had that kind of religion, that heartfelt religion." And the tears was running down his cheeks.
I said, "How long she been gone?"
Said, "Years. She always prayed for me."
I said, "The God that heard her prayers is trying to answer them right now for her."
And this man walked in there, he said, "Hello." He was drunk. Said, "Hey, Billy, listen." Said, "Anytime you want to come over to my garage," said, "you come," but said, "don't bring that old holy-roller religion of yours over there."
I turned and looked at him, I said, "Anywhere Christ is not welcome, I'll not be."
And so he turned around and said, "Aw, get next to yourself, boy."
And I just heard in my heart a Voice say, "You reap what you sow. It'd be better for you that a millstone was hanged at your neck and drowned in the depths of the sea." And his own son-in-law, that very same afternoon, run over him with a two-ton Chevrolet truck loaded down and mashed him down in the ground.
See, you've got to respect God. You've got to do, you... God demands respects, and He demands it.
And so Miriam ought to knowed better. So ought--ought Aaron to knowed better, than knowing this, that Moses was led by the Spirit of God to do what he was going to do.
E-48 Acum, asta nu înseamnă că vouă ve este frică de El, ci aceea înseamnă că voi îi daţi Lui "respect" şi "reverenţă." Şi când voi îl respectaţi pe Dumnezeu, voi vă temeţi de Dumnezeu. Vă temeţi că aţi putea să îl nemulţumiţi pe El în vreun fel, vă temeţi ca nu cumva să faceţi ceva greşit. Voi nu aţi vrea.
E-99 Baptist minister wrote me a letter a couple days ago from up here. Oh, if he didn't rake me over the coals, he said, "A guy that's as lazy as you are, a ministry that would be equal to Elijah, the prophets," he said, "and then to see you setting around home, doing nothing..."
So Billy is acting as secretary at the time; he wrote him a letter back. And then he just thought, "Well, I believe I'll just answer him," he said. But he thought he better let me read it before he answered it. But it had a lot of diplomacy in it. He said, "Now, this is not my dad; this is me." Said, "You just said that daddy had a ministry like that of Elijah." And said, "You said he set down on a creek bank somewhere with a fishing pole in his hand, or up in the mountains with a rifle in his hand." Said, "What will you say about Elijah when he set three years by the side of a brook?" Said, "Don't you know that they're led by the Spirit of God to do what they're doing?" See, everybody wants to run it their own way. But man must be led by the Spirit of God, and you must give it respects. That's all.
E-49 Eu mă tem de mama mea. Mă tem de a mea-soţia mea. Mă tem de biserica mea. Mă tem de toţi slujitorii lui Dumnezeu, ca nu cumva să pun o piatră de poticnire pe undeva în calea lor. Eu-eu mă tem de oameni. Mă tem de oamenii din oraş, ca nu cumva să fac ceva greşit care i-ar face să gândească că eu nu eram un Creştin.
E-101 Here the other day, a precious soul here in the city seen another brother, he said, "Where's Bill at?"
He said, "He's gone up in Canada."
He said, "I guess going a-hunting?"
He said, "Yes, he's going hunting."
Said, "Aw, nonsense to such stuff."
All right, that man, not knowing that I was under the power of the Holy Spirit by a vision of THUS SAITH THE LORD to go... What will you do at the day of the judgment? What good would it do me to go to the bedside of that man and pray for him? The first place, he doesn't believe me. And people, when they come around and say these things, like I don't know that they don't believe It? Though they pat you on the back and call you brother, yet you know they don't believe It. See? They don't believe It. And you can have... Not one thing you can do for them, they'll call for you come, pray, but it doesn't do them any good, 'cause (You see?), they disrespect it. You've got to believe it. Watch those who's really believed, and watch what happens. See, you've got to respect it.
E-50 Vedeţi, voi trebuie, înainte ca să puteţi avea respect, voi trebuie să aveţi teamă. Şi Dumnezeu îl pretinde, El pretinde respect. Dumnezeu pretinde, El îl pretinde. Şi teama îl produce. Şi noi ştim că teama produce respect.
E-103 Jezebel, in the days of Elijah, how she disrespected Elijah, how she... Elijah was actually her pastor. Sure. Oh, she wouldn't receive that. Goodness, no, she was a--she was an atheist, or an infidel, or--or idol worshipper. And she had her own pagan priests. But yet Elijah was her pastor; God sent him there to be pastor. He was pastor whether... If he did bawl her out and tell her all of her sins, yet he was her pastor. She wouldn't receive it at all, but--and she disrespected him. She hated him. Sure, she did. And what happened to her? God let the dogs eat her in the street. That's right. Because what? She disrespected the message that Elijah was preaching.
E-51 Acum, voi luaţi spre exemplu, omul, el este un fermier sau poate este un-un muncitor în atelier, şi nimeni nu-i dă nici o atenţie. Dar lăsaţi-l să obţină o slujbă în forţele de poliţie şi să vină jos în stradă, şi ca un-un poliţist cu insigna lui şi uniforma pe el, (unde, poate cineva care nu i-ar fi vorbit cu o zi înainte), "Hello, acolo, John! Ce mai faci?" Vedeţi? De ce este aceasta? Este un fel de teamă, sau o frică, sau un respect, din cauza asta. Poate el ajunge să fie ales primarul oraşului, sau poate...
E-104 God demands respects. You've got to have it. You ever get anything from God, you're going to respect God. And you must do it from your heart, the bottom of your heart. You must do it.
But she disrespected God as she disrespected His prophet. Now, she knowed Elijah was a prophet. They didn't have anything in Israel could keep up with Elijah. Why, his visions and everything was perfect before God. And he, but he condemned them. Mercy, yes. He'd get on every denomination, everything else. And everything that's called sin, he condemned it, from the least to the greatest, king and all; he didn't pull any punches for none of them. But they had to know he was a prophet. They just couldn't keep from knowing that. Yes, sir.
Even Ahab tried to accuse him for the drought. And he did pray God to send the drought. Yes, he did. And he said, "I have power, and I'll close the heavens; it'll not even rain or dew won't fall till I call for it."
E-52 Cine ar fi Preşedintele Kennedy în seara asta, dacă nu era Preşedintele Kennedy? Ce-i dacă ar fi fost doar acelaşi om care este el, dar totuşi el era un muncitor care lucra la Colgate aici jos pentru patruzeci de dolari pe săptămână? Vedeţi? El ar veni prin oraş aici şi nimeni nu i-ar da prea multă atenţie, doar apropiaţii lui. Dar, fiind că el este Preşedintele Statelor Unite, el merită un respect, vedeţi.
E-107 Could you imagine that little Jezebel with that painted-up face, stomping up-and-down that floor, "That old hypocrite, that old hypocrite, causing all these little children out here to suffer," and all like that. Elijah was trying to bring them back to God, trying to win a nation back to God. See? And looked like... She could tell the people, "And you mean to tell me you'd believe on a man like that, that would close the lands up like this, and it not even rain or dew? And all of his hypocrisy or his witchcraft out there," whatever she wanted to call it. "And he's nothing but just a--a witch or a soothsayer, or something. He's closed the heavens and it won't rain, making all these people suffer. And you say then that's the will of God?" It was the will of God.
E-53 Şi aceea, şi pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, El merită un respect. Aşa este. Şi El, noi trebuie să-L respectăm, şi să avem o teamă faţă de EL Şi aceea aduce respect. Dumnezeu a pretins aceea pentru El însuşi şi pentru toţi slujitorii Lui. Dumnezeu pretinde respect pentru slujitorii Lui. El, slujitorii Lui, cum ştim noi că ei sunt slujitorii Lui, pentru că El îi adevereşte pe aceşti slujitori prin Cuvântul Său. El ia aceşti slujitori şi îi face slujitori ai lui Dumnezeu, şi dovedeşte că ei sunt slujitori, prin a face Cuvântul Lui să lucreze prin acei slujitori. Astfel aşa cum respectaţi voi pe acel slujitor, voi respectaţi pe Dumnezeu. Deci când eu vă respect pe voi şi voi mă respectaţi pe mine, şi ne repectăm unul pe altul, atunci noi îl respectăm pe Dumnezeu.
E-108 No matter what (See?), you must look at what... You must respect God regardless of what He does. He knows what He's doing. Did look bad, children suffering, people suffering, cattle dying, sheep dying, no water nowhere, the nights was hot and sultry, the sun was as bright as brass in the skies through the daytime for three years and six months. And Elijah setting up on the mountain said, "Not even dew will fall till I call from it." That's right. Oh, how they hated him.
E-54 Nu a spus Isus, "Ori de câte ori aţi făcut celui mai neînsemnat din aceşti, micuţi ai Mei, voi le-aţi făcut pentru Mine. Şi ar fi mai de folos să vi se atârne de gât o piatră de moară, şi să fiţi înecat în adâncul mării, decât să jigniţi pe vreunul din ei. Căci Eu vă spun vouă, văd faţa lor... Îngerii lor văd pururi faţa Tatălui Meu care este în Cer"? Acum, noi ştim că ei sunt, căci noi, fiind copiii lui Dumnezeu, că noi suntem parte din Dumnezeu. Şi Dumnezeu pretinde acest respect. Şi atunci Dumnezeu arată cine sunt copiii Lui. El-El o arată prin minuni şi semne, şi că aceasta se face.
E-109 And when he, Ahab found him, he said, "You're the one that's troubling Israel, are you?"
Old Elijah looked back in his face, said, "Nay, not me, but you're the one that's troubling Israel." That's right. See, even Ahab didn't have respects for him. You know what Elijah told Ahab, said, "Because you shed the innocent blood of Naboth, so the dogs will lick your blood too in the street." And they did. Because they disrespected God's messenger. That's exactly right. They disrespected it.
Now, Miriam disrespected it. Aaron disrespected it. No matter who you are, Christian or not Christian, you've got to still bring respects to God, and respect what He's doing, or suffer the consequence. It's either receive it or go into judgment, either one you want to.
E-55 Acum, noi vom începe acum şi vom analiza pe câţiva din aceşti oameni. Acum, dacă aş fi spus, pentru unul, cu care să încep, m-aş gândi la-la... Să-l luăm pe Noe, pentru un moment. Acum, Noe a avut o descoperire de la Dumnezeu, deşi a fost contrară la tot ce ştiinţa ar fi dovedit că este adevărat. Dar totuşi el a vorbit cu Dumnezeu, şi Dumnezeu a vorbit cu el. Şi el s-a apucat să pregătească o arcă. Unde, zeflemiştii şi batjocoritorii, după cum a spus Biblia că ei vor fi în ultimele zile cum au fost în zilele acelea, că acei batjocoritori râdeau de Noe. Păi, ei credeau că el era ieşit din minţi pentru că el construia o arcă. Astfel, dar Dumnezeu a adus judecată peste acei batjocoritori, pentru că ei nu au dat ascultare mesagerului lui Dumnezeu şi să vină în acea arcă sub predicarea lui, atunci Dumnezeu a trimis judecata Lui Divină pe pământ. Mai întâi El a făcut o pregătire pentru toţi acei care îl vor primi, pentru a scăpa, şi atunci dacă ei nu au scăpat, le rămânea numai un singur lucru. Dacă ei nu vor accepta pregătirea lui Dumnezeu de scăpare, atunci le rămâne numai un singur lucru, acela este judecata Divină.
E-112 How I could say my testimony for hour after hour, of what I've seen in my lifetime, what I've seen in the other countries and the other parts of the nations, and so forth, the things that's taken place. But to omit that, just so that you'll get the--the idea of what I'm trying to say to you, you must respect it. I've seen young people set in the meeting, and snicker and laugh in a meeting, and less than twenty-four hours be crushed into the streets. I've seen young people set in a meeting, in one year when I was in a place, and next, maybe within six months, go back to the same place, and practically every one of them was gone, or laying stricken somewhere with diseases and things. That's right. You have to respect it.
E-56 Voi puteţi face numai două lucruri, acestea prevăd ori milă ori judecată. Voi trebuie să acceptaţi una sau cealaltă. Acolo este unde stăm noi în această seară. Noi ori luăm mila lui Dumnezeu ori suportăm judecata Lui. Nu există nici o cale de a ocoli aceasta. Dumnezeu întotdeauna face o cale de scăpare pentru aceia care doresc să scape. Atunci El are... Ce rămâne în urmă, trebuie să suporte judecata. Nu pentru că Dumnezeu vrea ca ei să o facă, dar pentru că ei au ales acea cale ei înşişi. Vedeţi, ei fac alegerea lor proprie. Acolo este unde ne aflăm noi în seara asta, prieteni, acelaşi lucru. Noi putem ori să luăm calea lui Dumnezeu de scăpare, sau putem să suportăm judecăţile Lui, oricare din ele vrem s-o facem. Nu sunteţi fericiţi în această seară că aţi ales calea de scăpare? Pentru că, toţi aceia care refuză calea de scăpare, vor trebui să vină sub judecată.
E-113 I remember a certain young girl one night, Tennessee, when I was going out the door, preaching at a big Baptist church. Was going out the door, I felt led that night to call her to come to Christ. Well, she laughed in my face when I called her to come to Christ. She happened to be one of the deacon's daughters. And standing at the door that night, she waited for me when I come out. She said, "I want you to know something right now, don't you never embarrass me like that again."
I said, "God was calling you."
She said, "Nonsense. I'm young," said, "I got plenty of time for that." Said, "My daddy's got enough religion for all of us at home."
I said, "Not enough for you, sister, every one has to have their own religion."
She said, "If I want anybody to talk to me about that, I'll get somebody that's got some sense, not somebody like you."
I said, "Go, say what you wish to; it don't bother me, but someday you'll regret it."
E-57 Apoi există un alt om despre care mi-ar place să vorbesc. Acolo era un mare, profet puternic cu numele de Moise. Poporul (Israel) ar fi trebuit să înţeleagă, conform Scripturii, că Dumnezeu urma să-i izbăvească şi urma să-i scoată din Egipt. Dar de îndată ce Dumnezeu a avut omul Lui pregătit şi l-a trimis jos în Egipt, ei nu au avut respect pentru el. Ei l-au alungat, şi au spus, "Ne vei ucide cum l-ai ucis pe Egiptean?" care a făcut ca ei să rămână încă patruzeci de ani în plus în robie. Ei au rămas în robie pentru că au refuzat să respecte eliberatorul care era venit să-i elibereze. Aceea i-a pus înapoi în robie din nou. Nu pentru că Dumnezeu a vrut ca ei să rămână, (timpul era chiar exact), dar ei au stat încă patruzeci de ani pentru că au refuzat să accepte calea de scăpare asigurată de Dumnezeu.
E-118 Not long after that, passed through the same city. Here she come down the street with her underskirts hanging down, slopping with a cigarette in her hand, and offered me a drink of whiskey. Same thing... And here's her testimony, she said, "You remember the night you called there?" Said, "That was the truth." She said, "The Spirit of God was testifying to me that night, trying to get me to come." And said, "Since then I could see my mother's soul fry in hell like a pancake and laugh at it." That's what happened. See?
You've got to respect God. That's all. You've got to do it, brother. That's all. Jezebel disrespected it.
E-58 Cum cred eu că aceea este chestiunea în seara aceasta. Acelaşi lucru, vedeţi.
E-120 And remember another time, there was some irreverent children; they had been raised up in a home.
Elijah, after his days, of course, the people hated him because he called that famine in the land. There was some people that taught their children that Elijah, a man like that, been translated and taken into heaven, he'd got killed somewhere, and they just buried him and hid him. They--they didn't believe it.
So Elisha took his place, now he was the messenger of the day now after Elijah had been taken up. So he passed down through a certain city, and the children, little children of that city, run out, making fun of him, and said, "Say, you old baldhead, why didn't you go up like Elijah did?" See, they didn't believe Elijah went up. There it is. It wasn't the disrespecting the man; it was disrespecting his message. He was the successor to Elisha--to Elijah. He had the anointing; the spirit of Elijah was upon him. He'd went right up there and done the very same things that Elijah did. Hallelujah.
Jesus said, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Yes. "These signs shall follow them that believe."
They disrespected it. And they disrespected Elijah because he believed in Elisha, because the Spirit was upon him. And he turned around, and smote the Jordan with his mantle, and opened up the Jordan, went up and done the same kind of miracles that Elijah did. And even all the preachers up there at the school of the prophets, said, "The spirit of Elijah rests upon Elisha," noised abroad in the country.
E-59 Că ei au refuzat calea de ieşire, şi Dumnezeu a fost hotărât, şi i-a spus lui Abraham şi acelora în legământul Lui (aşa cum noi am citit în cântarea lui David în seara asta), El le-a promis lor că El va face un anume lucru, astfel Dumnezeu urma să îşi ţină promisiunea Lui. El urma să-i scoată afară, oricum, dar poate aproape încă o generaţie a murit. Vechea generaţie care au râs de Moise, şi aşa mai departe, şi nu au vrut să accepte Mesajul, acea generaţie (patruzeci de ani) a murit, şi Moise a venit într¬o altă generaţie. Vedeţi ce vreau să spun? Dacă ei nu îl acceptă, atunci Dumnezeu va lăsa ca acea generaţie să moară şi El va introduce o altă generaţie să o facă. Astfel, ei l-au refuzat. Şi atunci noi aflăm, că această următoare generaţie care s-a ridicat, când Moise a coborât acolo ca să se adeverească pe sine...
E-125 And the people, I bet they laughed to one another, say, "Hey, hey, looky," they'd say. "That bunch of holy-rollers, fanatics, saying that man went to heaven without dying, horses come down. We didn't see any." Certainly they didn't. Certainly not, they didn't. "We didn't see any horses. We didn't hear any chariots anywhere. Nonsense. The old fellow died and they buried him, and then they're trying to make a lot of to-do over it." Just like they'd say today, the same thing, like they said about Jesus, they said, "Why, they come and stole His body at nighttime." They even paid soldiers to testify that. But He raised from the dead.
And Elijah was took up in a chariot of fire, with horses of fire.
E-60 Voi ştiţi, lui Moise i-a fost frică să meargă jos din nou. Moise era acum în vârstă de optzeci de ani, şi el a fost plecat timp de patruzeci de ani. Şi când el a vorbit cu Dumnezeu la rugul aprins, a spus, "Cine să le spun că m-a trimis?" Dumnezeu nu avea nici un nume. El a spus, "Cine să le spun că m-a trimis?" A spus, "Când eu spun, 'Dumnezeul părinţilor voştri mi s-a arătat,' ei vor spune, 'Cine este Dumnezeul părinţilor noştri?' Bine, ce le voi spune eu?"
E-128 And when this young prophet walked along there, going down through the city... And he'd lost his hair, as a young man. He was going down, so these little children run behind him, said, "Hey, why didn't you go up with Elijah," said, "you old baldhead, you?" See? And they was giving disrespect. And what did Elijah do? He turned in the power of the Spirit and cursed those children. What happened? Two she bears come from the woods and killed forty-two of them. Right. Disrespects, irreverent, you can't do that. You've got to respect God.
E-61 El a spus, "Tu să le spui că 'EU SUNT CEL CE SUNT.' Tu să le spui 'EU SUNT CEL CE SUNT."' Şi El a spus, "Ce este acela în mâna ta, Moise?"
E-129 If any of them kids would said now, if their father and mother had said, "Now, look, children, they say that Elijah was taken up. Now, we don't know about that, but, anyhow, I--I--I don't know whether it's so or not, but I tell you; the best thing to do is just don't say nothing about it. Just go ahead. When he passes... We hear he's coming down through the city today, going to have a street meeting up there. If he does, if you children on the road to school today meet him, just say, 'How do you do, reverend? How do you, sir?' or something like that. Speak to him."
But instead of that, no doubt they'd been told at home, oh, they heard papa and mama set at the table and laughing, one another, saying, "What do you know. They said that old holy-roller was taken up. Did you ever believe anything like that? And they said this little old baldheaded fellow, just as baldheaded as a pumpkin up there, he ain't over about thirty-five years old, and here he's coming down through there, and said he's going to hold a street meeting, expect us to believe such nonsense as that. Why, he isn't nothing but a little, just a--a mockery. That's all it is. 'Cause he won't come to our churches. He's just like Elijah was, he won't come to our churches. We'll--he'll... Probably some kind of a witchcraft, hoodoo, hoax that he's got, like Elijah." They didn't believe him. So the little children was taught that at home.
E-62 El a spus, "Un toiag." Şi el l-a aruncat jos şi s-a prefăcut într-un şarpe. Şi el şi-a băgat mâna în sân, aceasta s-a acoperit de lepră, şi a mers înapoi, şi s-a vindecat.
E-131 If they'd have been taught reverence and respect, they'd have walked out there before that prophet of God and have asked for prayer for themselves. But they had been taught to snicker and laugh and to make fun about like the children of today. No, too many of them today would make fun at a street meeting; they'd make fun at the preaching of the Gospel.
So Elijah cursed them in the Name of the Lord. Not because of the children, but because of the irreverent parents that'd brought the children up that way to disrespect God. Two she bears come out and killed forty-two of them. Now, that's irreverence. God demands respect. When they disrespected His prophet, they disrespected Him; no matter if they didn't believe, they ought to kept their mouth shut, stay away from it. But no, they had to put in their nickel's worth. They had to say something that they ought not have said. And what happened to them?
E-63 El a spus, "Du-te jos, şi ia aceste semne şi fă-le înaintea poporului, şi aceasta va fi o adeverire. Ei vor cunoaşte prin aceste semne că Eu te-am trimis pentru izbăvire." Oh, frate! Dumnezeu întotdeauna face aceea. Dumnezeu întotdeauna dă semne supranaturale. Vedeţi?
E-134 Let's take some people who did respect it. Let's take the Shunammite woman to the same prophet, Elijah. She was actually not an Israelite. She was from Shunem, but she believed in God. And she seen this man pass through the town, heard him speak, she seen the signs that he done.
It's told in history; I don't know whether it's true or not, that one day a bunch of wild dogs was trying to catch a little girl. Now, this isn't the Scripture; it's just a story that I read. And said the Shunammite woman was standing on the corner, and she saw that these dogs was going to kill this little girl. And this holy man was passing through town, and he raised up his staff to God, and cried out for mercy for them little children like that, and the dogs turned and went away from them. Whether it was so or not, sounds like it could be, I don't know.
E-64 Şi acum când el a venit jos şi a chemat poporul, şi a făcut aceste semne înaintea lor, tot Israelul a crezut, fiecare din ei. Şi s-au dus chiar direct la palat, de asemenea, pentru izbăvire. Şi atunci Faraon a decis că el nu le va da izbăvire, şi Dumnezeu a dat drumul la judecată asupra lui Faraon. Şi noi ştim ce s-a întâmplat în Egipt.
E-136 But anyhow, this woman said, when the Bible, when she "perceived that this was a holy man..." She perceived something had happened. She seen what he was, and perceived that he was a holy man from God. And instead of disrespecting him like Jezebel did, she respected him. She said to her husband, "We are well able to do this. I pray thee; let's build him a little house out here somewhere. Let's give him a little place, for he's weary. I've watched him. He's getting old, and I notice his gray hair as it hung down in his beard, his little old staff, his little skinny arms as he walked along, the little flabby arms like that. And here he come walking along, packing a little cruse of oil on his side, with a piece of sheepskin wrapped around him, in the hot sun, his body looked scorched and red. And I pray thee, let's make him a little station to stop here. Let's get the contractor and come out here and build him a little place, and put him up, because I perceive that his spirit--by his spirit, he's a holy man. He's a man of God." Oh, oh, what a difference.
E-65 Ciudat, după ce ei au văzut întâmplându-se toate acele semne, şi apoi ei au ajuns la Marea Roşie, şi au aflat căci chiar Dumnezeul care a făcut toate acele semne, aici la Marea Roşie, s-au îndoit de Dumnezeu, chiar primul lucru, că El ar fi în stare să facă o cale de scăpare.
E-137 Now, her husband agreed, she... He might have said, "Darling, I have noticed that man too. I've listened at him; I've watched him; I've seen his works. I know he's a holy man of God. So we'll just do that." So they called the contractor and built him a nice little place, and put him a little bed there to rest, so he could lay down and rest, fixed him a place to wash his feet, got some water and things, and fixed it in there.
And when the prophet came by, of course, that blessed his soul to see that something had been done for him. He said to Gehazi, "Go, call her, and ask her what could I do for her, could I speak to the king, to the chief captain?" He...
She said, "I dwell among my people, and there's nothing I have need of."
But Gehazi said, "She has no children. And her husband is well stricken in age; he's old. They have no children."
Then I'd imagine, Elijah laying there on this little bed that she had blessed him by making, had his feet all washed, and his beard's all washed out, and things, laying there, no doubt but what he seen a--the vision of the Lord. 'Cause, they always did that. Said--said, "Go, call her, and tell her to stand here before me." Oh, my. "Go, call her, because she has--she's respected God. Go, tell her to come here."
When she stood in the door, he said, "THUS SAITH THE LORD. About this time next year, you'll bear a baby." And about that time next year, she had the baby.
E-66 Acum, iată unde facem greşeala noastră. Când o mică boală ne loveşte, când o mică nenorocire, sau un mic necaz loveşte pe undeva pe cale, atunci noi ne îndreptăm spre cădere. Un tânăr convertit; cineva va face haz de el, va spune, "Bine, tu nu eşti nimic altceva decât un holy roller."
E-143 Then Satan, when he got to be about twelve years old, his father had him out in the field one day, and Satan said, "I'll get rid of that child," so he just give him a sunstroke. And he died in his mother's arms.
Did that discourage her? No, sir. She said, "Saddle a mule. And go forward; don't stop. Go up to Mount Carmel, to the mountain, because he just passed through here the other day." Oh, oh, oh, my. There you are. That's respect. That's respect.
And her husband said, "You're going to the man of God." Said, "It's neither new moon or sabbath; he won't be up there in his..."
She said, "All will be well, just saddle the mule and let me go on." And so away they went.
E-67 "Ei bine, detest să fiu numit un holy roller." Vedeţi, vedeţi, iată-vă, voi luaţi acea îndoială.
E-147 And they got up into the mountain. And when old Elijah looked out of the cave, and he come out there and looked at him, said, "This looks like that Shunammite woman coming." Said, "She must be grieved." He said, "Go, meet her." And when... He said, "She's grieved in her heart, and God's never told me nothing about it."
See, God don't have to tell you everything (See?), so He don't even tell His prophets everything. He just--He just does what He wants to do; He's God.
E-68 Acela e timpul să stai acolo! Acela este timpul să, respecţi mesagerul. Acela este timpul să- să dai slavă lui Dumnezeu.
E-149 Here, now, Elijah said, "God..." What if Elijah said this, "Why didn't You tell me why she's coming? Why didn't You tell me all about it?" He'd have never seen a thing. But it was all right with Elijah, whatever it was...
And what if she'd have come up and said; she'd say, "You said you was a servant of God? You hypocrite. I do believe you ain't nothing but a holy-roller"? It'd have never happened. See? God tries us sometimes, see what we'll do.
E-69 Şi Moise a spus, "Eu am făcut acestea, deja, zece miracole înaintea voastră. Şi Dumnezeu v-a dat zece miracole, şi apoi vă temeţi de mare. Cu siguranţă. Cât vă mai ia ca voi să credeţi?" El a păşit înapoi, şi a luat toiagul lui şi l-a ţinut înaintea mării, şi furtuniile au coborât şi au suflat-o de cealaltă parte, şi ei au traversat. Şi imediat când au ajuns dincolo, imediat au început să se plângă că nu aveau pâine. Vedeţi, doar acelaşi lucru. Atunci Dumnezeu a făcut să plouă cu pâine din ceruri pentru ei. Apoi s-au plâns că nu aveau apă, şi doar un văitat după altul. Şi eu observ...
E-151 So instead of that she run right up to his feet and worshipped, like she was to God. And she said... And she revealed to him what was the matter. And Elijah said, "Take my staff and go lay it on the child."
And when he did, the woman said, "As the Lord God liveth and your soul never dies (Oh, my,), thou servant of God, I'll not leave you. I'm going to stay here till God sends the vision." Old Elijah stayed there a little while longer; girded up his loins, and took his staff and here he went.
He went into the room where that baby was laying, a dead baby. Walked up-and-down the floor, like that, a few times. Because of a reverent woman, a woman that respected him, a man that respected him, and believed him to be a man of God, he walked back and forth up-and-down the floor until God answered. Amen. Then he laid hisself upon the baby and it sneezed seven times, and picked it up and give it to the mother. Walked on out, and back up to the cave, he went. Because she respected the man of God. Amen. God demands respect.
E-70 Voi spuneţi, "Bine, poate erau felul de neconvertiţi." Bine, poate ei erau. Acolo era o mulţime amestecată care mergeau cu ei, adevărat.
E-154 What about Martha? She was always thinking about fixing Jesus a good dinner. Mary wanted to hear the Word of God, so she just set around and listened at Him. She didn't care whether the pillow cases was changed, or whether the--the curtains was dusted, or whether they had anything to eat or not; she just wanted to hear what Jesus was going to say. But Martha always wanted to cook Him a good dinner, and be sure that the chair was made soft, and it was set just right, and everything was cleaned up like that. But she wanted Him, to do something for Jesus in her way, and Mary wanted to do it in her way. But one day when Lazarus come... Many people talk against Martha, said she ought to been more interested. Oh, no, just a moment. See, there come a time for Martha to show hers. And then when Jesus... When Lazarus died, her brother, she sent for Him to come pray for him. He did not come. He ignored the call; He went on somewhere else. She sent again; He still ignored the call.
E-71 Dar eu vreau să aduc un alt lucru în-în amintirea voastră. Dacă Dumnezeu a trimis mesagerul, şi a adeverit, prin semne, că el era mesagerul trimis de Dumnezeu, atunci a depins de ei să se supună acestui mesager. Exact. Ei trebuie să se supună mesagerului şi să aibă respect faţă de acel mesager. Priviţi la Iosua şi Caleb, ei au stat chiar alături el. Da, domnule. În orice era băgat Moise, ei se băgau, de asemenea. Fie că Moise era corect sau greşit, ei au stat chiar cu el, oricum, vedeţi, pentru că ei ştiau că era mesagerul lui Dumnezeu.
E-155 But when finally He come, seemed like now that she could've walked out to Him and said, "Why didn't You come? Why didn't You come when I called You? My brother was laying there, sick. We've left our church; we left our organization; we done everything to follow Your Message; because we did believe that You were a Man of God. But how could a Man of God... And we two orphaned, three orphaned children here, three orphan people, and our livelihood was making tapestries for that temple... We was members there; our mother and father was members there. But because that You hoaxed us into a thing to believing This what You're trying to teach, saying that You're a Son of God and a Prophet sent from God, and these things, how can we ever believe You, a Man that wouldn't even listen to me when I call for You? When I was in need and had need of You, You ignored my message and went on. And I sent again, and You still ignored it. Why did You do a thing like that?" If she'd have done that, the story would've been different tonight.
E-72 Şi acolo, într-o zi, noi aflăm că chiar şi Miriam, o prorociţă, şi Aaron, marele preot, o tachinau pe nevasta lui Moise pentru că ea era o Etiopeancă, şi se gândeau, "Nu erau acolo destule femei din grupul nostru, să se căsătorească, în loc să meargă acolo jos şi să ia în căsătorie acea femeie?" Aceea nu a fost alegerea lui Moise; aceea a fost alegerea lui Dumnezeu pentru Moise. Şi când ei o tachinau, aceea l-a mâniat pe Dumnezeu în aşa fel încât a lovit-o pe Miriam, prorociţa, plină de lepră, propria soră a lui Moise. Ce ziceţi de asta? Ea, o prorociţă, dar ce făcea ea? Ea a făcut haz şi nu a avut respect faţă de mesagerul lui Dumnezeu, mesagerul legământului din ziua aceea. Şi ea a fost necuviincioasă. Şi Aaron de asemenea, marele preot, chiar gura lui Moise, exact, el era cu ea.
E-156 What did she do? She run right straight to where He was, fell down at His feet, and said, "Lord, if Thou would've been here, my brother would not have died." Oh, there you are. What was she doing? She was respecting. She was in the Presence of God, and she respected Him. She called Him her Lord. "Lord, if Thou would've been here." (Not, that, "I sent for You." That was all forgotten.) "Now, You're here. See? If You would've been here, my brother would have been--not have died."
He said, "Thy brother shall rise again."
"Oh," she said, "yes, Lord, I know he'll raise again in the last day."
And--and He said, He--she--He said, "But I am the Resurrection and Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me shall never die."
"I believe, Lord, that Thou art the Son of God that was to come into the world. And even now, Lord (Oh.), even now... (Not, "Lord, You ought to have done this and You ought to have done that.") But even now, whatever You ask God, God will give it to You." Hm, hm, hm. That's it.
E-73 Şi Aaron atunci, când a văzut-o pe sora lui lovită cu lepră, el s-a dus şi i-a spus lui Moise, "Vei lăsa pe propria ta soră să moară?"
E-160 What if we could say that to someone tonight, "Oh, my brother, I believe that what you ask God, God gives it to you"? The same results would come.
But no matter how much He was, if He was... And we know He was the Son of God. If she had disrespected it, it would never worked. That was from her heart. She said, "Even now, Lord, whatever You ask God, God would give in to You." That's it. That's it. From her heart she believed it. If He'd have took a hunting trip or a fishing trip, that wouldn't have made no difference to her.
E-74 Şi Moise a intrat în cort şi a căzut înaintea Domnului, şi a început să plângă şi să strige la Dumnezeu, după milă pentru sora lui. Şi Duhul Domnului a coborât şi a spus, "Cheamă pe Aaron şi Miriam să stea aici înaintea Mea." Oh, vai!
E-162 No, if Elijah'd went on a hunting trip or went somewhere, it made no difference to the--to the Shunammite woman. She still believed him to be a man of God. Sure. No matter what he did, he was still the man of God to her, 'cause she'd seen God moving in his life.
And to Martha, no matter what taken place, she'd seen what God did for Him. She said, "Even now, Lord, whatever You ask God, God will give it to you...?..." Aw, there you are.
He said, "Thy brother shall rise again." And so He said, "Where have you buried him?" And they went down to the grave. And He called Lazarus from the grave after being dead for four days. Why? Because Lazarus' sister respected what He was.
E-75 Dumnezeu pretinde respect! Dumnezeu trimite Mesajul Lui, daţi-I ascultare şi veneraţi-L. Să nu vă pese dacă ei Îl numesc o grămadă de holy-rollers, sau oricum Îl numesc ei; lăsaţi lumea să facă ce vor ei. Dar voi daţi respect!
E-165 If you can't respect the man, respect the office he holds in God. That's exactly right (See?); respect him. If a minister comes up, your pastor, always respect him. I've heard congregations talk about their pastor, how just talk about him, run him down, ridicule him. How is that pastor ever going to do anything for you? He can't do it. You--you don't--you don't re... I don't say this church, but I mean churches I have seen, that if you... You've got to love your pastor. You've got to know that he's a human being, but yet God has made him His pastor. The Holy Ghost has made him overseer; then you've got to respect him in that manner. And no matter what the pastor's done, if you respect him in your heart as God's servant, God will respect you for doing it.
"He that--he that receiveth Me, receiveth Him that sent Me," Jesus said. "He that don't receive Me, can't receive Him." See, they said God was their Father; He said, "Your father's the Devil."
So, you see, you've got to respect it and believe it, believe that He is. Yes, Martha believed it.
E-76 Astfel, acolo stătea Miriam. Dumnezeu a spus, "Cheam-o pe Miriam şi cheamă-l pe Moise... sau cheamă-l pe Aaron aici, fratele şi sora ta, să stea înaintea Mea."
E-168 And that's one little thing I hit on this morning, that Syrophenician woman that time when she come up. Look how she was turned down bitterly. There He was, a Jew; she was a Gentile, and she run up to Him. She didn't know how to approach Him, but she had a need, and she knowed that He was that Son of God. She believed it. She... If--if God would answer His prayer for others, He'd answer prayer for her. And she knowed what He said was the Word of God. If it was the Word of God for the Jews, it was the Word of God for the Gentiles too, whatever He said. And Jesus give her a trial. She said, "Lord, have mercy." Now, watch. No, he said... "Thou Son of David," 'cause she'd heard the Jews saying, "Thou Son of David." Now, He wasn't Son of David to her. See? And said. "Thou Son of David..." That would've been the way a Jew would've approached Him, 'cause she had heard the rest of them. She tried to come like they did, 'cause she was trying to find respects. She was trying to show her respect. And she wasn't just making out; Jesus would knowed if it was. No, He'd have knowed it.
E-77 Şi când au intrat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus, "Nu vă temeţi voi de Dumnezeu?" A spus aceea marelui preot şi la Miriam prorociţa. A spus "Dacă va fi careva, un om printre voi, care este duhovnicesc sau un profet, Eu Domnul Mă voi face de cunoscut lui. Eu îi voi vorbi prin vedenii şi Mă voi descoperi lui în vise, şi aşa mai departe, dacă el este duhovnicesc sau un profet." Dar a spus, "Robului Meu Moise, Eu îi vorbesc gură către ureche." A spus, "Nu vă temeţi de Dumnezeu?" Cu alte cuvinte, "Voi vorbiţi despre Moise, voi vorbiţi despre Mine. Dacă nu îl puteţi respecta pe Moise, voi nu mă respectaţi pe Mine." A spus, "Nu am dovedit Eu printre voi că el este robul Meu? Şi voi nu aveţi deloc reverenţă faţă de el."
E-169 So as she come up, she said, "Thou Son of David, have mercy upon my daughter, because she's variously vexed with a devil."
He turned and looked at her and said, "It's not meet for Me to take the children's bread and cast it to the dogs." Whew. Wasn't that one? That was one: not only turned her down on her request, but called her a dog. That's right. And a dog's one of the lowest names the Bible has, you know. So He said, "Not meet for Me to take the children's bread and cast it to the dogs."
She said, "That's truth, Lord." "Lord," then she got it. He wasn't no Son of David to her, but He was Lord. Said, "True, Lord. That's right, but the children eat the scraps under the..." Or, I mean, "The--the dogs eat the scraps under the master's table." That got it. That was it. That was the respect.
Jesus turned to her, said, "Great is your faith. Now, go home, you're going to find your daughter just as you have believed it." That's it. Why? It was her approach.
E-78 Cum ar fi asta o lecţie pentru oamenii din ziua de azi, nici un respect, nici o onoare!
E-172 What if she'd have turned around and said... He turned around, said, "It's not meet for Me to take... "In other words, it's not proper."
Say, a Catholic come up and say, "Oh, Brother Branham, I know God hears your prayers for these people here. Will you pray for me?"
And I'd say, "Well, it's not right for me to take these children's time up here. I'm here to pray for these Pentecostals, not for you bunch of Catholics." See? What would she had said? Oh, man, I imagine you'd stomped out of here like everything. See?
But she turned and she said, "That's true, Lord. That's true, Lord. But we're--we're willing to... The dogs are willing to eat the scraps under the Master's table."
See, that caught Him right quick. He turned and said, "Great is your faith." And then we find another case... See, it was her approach, her respects. She was respecting God as she respected Him.
E-79 Acum El a spus, "Şi pentru că nu aţi făcut aceea, acela este motivul că tu ai lepră. Acela este motivul că s-au întâmplat aceste lucruri," a spus, "pentru că voi ar fi trebuit să ştiţi că acesta era robul Meu. Voi o ştiţi, deci când voi spuneţi ceva împotriva lui voi o spuneţi împotriva Mea."
E-177 So we find one time there was a Roman, and he was a great man, and he loved the Jews. And he had a servant that was sick. Hisself, he didn't feel worthy to go ask Jesus.
See, you always want to feeled a lot littler than what you are. Don't never be big in your own sight. See? Now, and if you're big, let somebody else say it about you. See? But now when you... This woman, or...
This man, rather, he said he was a Roman centurion and he had a sick servant, so he sent to get this sick servant healed. And Jesus said, "I'll come heal him."
E-80 Astfel Moise s-a rugat ca viaţa ei să fie cruţată, şi Dumnezeu i-a cruţat viaţa. Ea nu a trăit foarte mult după aceea, ea a murit. Dar ea a fost curăţată de lepra ei, şi a fost afară din tabără timp de şapte zile, voi ştiţi, pentru că ea... căci avea aceasta, pentru purificare, curăţindu-se din nou de lepra ei. Dumnezeu a vindecat-o.
E-180 So on His road, the Roman seen Him coming. I imagine he said, "Oh, my, here comes that holy One. Here comes that holy One. Well, I'm a no-count Gentile. I'm--I'm--I'm a Roman centurion; I'm a General, or--or a officer. I--I--I--I really not a Jew, I have no right for that holy Man to come." See the respect? See? "I don't have the right to have that holy Servant of God come to my house."
Saw Him come to the door, and he called Him, said, "Lord, I--I'm not worthy that You'd come under my roof." Probably had a palace of a home, a centurion... Said, "I'm not worthy that You'd come under my roof. And I--I didn't think myself worthy to even come to You, so I sent some of Your--Your Own blessed people, the Jews. But I have a servant here that's very sick." And he said, "I'm a man under authority," said, "I say to this soldier, 'You go,' and he, goes. I say to this one, 'You come' and he comes."
E-81 Dar ceea ce a încercat El să-i facă să priceapă, a fost aceasta, "Voi trebuie să respectaţi ce fac Eu."
E-182 What did he say there, "I know that You have all power, You can say to this disease, 'Go,' and it goes. And you can say to this one, 'Come, and it would come." See, He recognized. And as he had authority over these soldiers, so Jesus had authority over all sickness and diseases. "Only thing You have to do, Lord, is just speak the Word." That's it. "Just speak the Word, my servant will live."
Jesus stopped, turned around to them Jews, said, "I haven't found faith like that over in Israel."
He said, "It's all right with your servant now." Amen. Why? Because he respected it. He respected Jesus Christ Who was the--the God of heaven.
E-82 Şi dacă aceea a fost atitudinea lui Dumnezeu în acea zi, şi Dumnezeu nu se poate schimba, Dumnezeu vrea ca noi să respectăm ce face El. El o pretinde. A spus, "Voi ori respectaţi aceasta ori altceva se va întâmpla."
E-184 Now, I guess it's getting late. I just want to say one more thing, is this. All those great respects, and so forth, but today somehow, it's different. God can do something today, and people will laugh at it. I believe that we have been different today. About forty years ago when the Holy Ghost first begin to fall, but what'd the people do? Locked up the preachers, called them holy-rollers, went out on the--wouldn't even feed them in the cities and everything like that. They broke corn on the railroad tracks to live by. What did they do? They had another forty years, the church has, suffering, went through everything, two wars in that much time (See?) it's killed off thousands of them; when she'd probably done been gone home.
E-83 Un om mi-a spus zilele trecute, a spus eu... Om sărac, mătură aici în piaţă, pentru un trai. El a avut o cădere nervoasă, în stare foarte gravă. El este Luteran de credinţă, şi ei au avut cina. El este prea neputincios să meargă la biserică, astfel el a luat un taxi. A spus că l-a costat optzeci de cenţi să meargă jos şi optzeci de cenţi să se întoarcă. Vecinul lui, foarte necredincios, l-a văzut rugându-se Rugăciunea Domnului într-o dimineaţă, şi a râs de el, şi-a bătut joc de el. El a spus la acest vecin, a spus acestui om, a spus, "Unde te-ai dus cu taxi-ul azi dimineaţă?"
A spus, "A fost cina. Am mers jos la biserică."
El a spus, "Ce este cina?"
A spus, "Când noi luăm pâinea şi vinul."
E-185 Now, what would taken place, when God's begin to pour out the Holy Ghost upon the church in the last days? What would've happened twenty-five years ago when He begin to send down His signs and wonders and miracles, what would've taken place if the people would all rallied...? What did they do? They said, "It's hoodoo; it's hypnotism; he's a mental telepathist; he's this, that, or the other." What if all the nation would've went together and said, "Blessed be the Name of the Lord"? What if the Methodists, and Baptists, and Presbyterians, and all would've joined hands together and said, "Thank God, here's what we've looked for. The Holy Ghost is being poured out. Why, here's men who sees visions; here's prophets among us; here is--here's all these great gifts here: speakers with tongues; here's Divine healers; here's everything is being poured out upon us. Thanks be to God, it come through a humble little bunch called Pentecostals. Let's all go back to the Bible again. Let's go back, brethren, break up our organizations, and all be one brother"? The great churches altogether would've come together, what would have happened? Brother, there wouldn't even been had need of a hospital in the land today. That's right. No, there'd have been such powerful great gifts and wonders working amongst the people; there'd been such a respect, and perhaps the church would done been gone home and the millennium would've been on.
E-84 El a spus, "Eu am avut a mea, de asemenea, azi dimineaţă la masă, cu o felie de pâine albă şi o pintă de whiskey." Vedeţi?
E-186 But no, they disrespected it. They called them holy-rollers. The newspapers waited to say every slandering, dirty thing they could, and put every dirty slang to it they could do it, and things like that. And churches heehawed, and laughed at it, and--and made fun of them, and turned them away, and tried to keep them out of the cities, and everything else, with disrespect. Now, I could say a lot about that, but it's getting late.
E-85 Eu ştiu de trei băieţi, odată, care au batjocorit cina în biserică, ştiu de ei. Şi au mers sus în camera de hotel şi au luat câteva sandvişuri cu şuncă şi o sticlă de whiskey, şi au avut cina lor acolo sus, făcând haz de cina care au avut-o într-o biserică Penticostală. La mai puţin de trei luni de atunci, toţi trei au fost la... unul din ei era mort, şi doi erau în casa de nebuni.
E-187 Let me come to the Branham Tabernacle, please. Now, God's begin to pour out gifts upon us. We see it. Now, what is the gift of God today? It's the Holy Spirit. It's the Holy Ghost that's in us. We've got to respect That. We've got to respect It on every person It comes upon. We've got to re--give... to God's Divine gifts. When He sends those gifts, no matter how real they are, it'll never help us until we get to a place till we can respect it. Somebody can give a prophecy; if you don't believe in that prophecy, it'll never do you any good. You've got to have reverence and you got to respect it. You've got to believe that it comes from God.
Believe it till it's proved wrong. Then when it's proved wrong, then you have a right to disbelieve it; then don't associate with it no more. But as long as it's being proven out to be the truth, then believe it.
E-86 Voi nu-l puteţi desconsidera pe Dumnezeu! Voi trebuie să- 1 respectaţi pe Dumnezeu. Dacă nu credeţi aceasta, doar staţi liniştiţi, staţi deoparte de aceasta. Sau, ori faceţi aşa, sau veniţi reverenţi şi o respectaţi. Nu vă bateţi joc de oameni în Duhul. Nu vorbiţi de oamenii care se închină în Duhul lui Dumnezeu. Lăsaţi-i în pace.
E-189 Like old Samuel said that day when they wanted a king. He said, "I want to ask you one thing. Have I ever taken any of your money from you? Have I ever asked you for a living? Or have I ever told you anything in the Name of the Lord but what come to pass?" He said, "You don't need no king, and your king will do you no good." And he told them that. He brought them the question, said, "Have I ever told you anything as THUS SAITH THE LORD but what happened?"
Now, then the people disrespected Samuel. "Oh, we know, Samuel. That's right, you--we can't say that you never told us anything but what was right, but, but still we want to do it this a-way." See? You mustn't do that. You must do it God's way.
E-87 Stăteam chiar acolo la colţ, predicând, câţiva ani în urmă, ca tânăr predicator. Şi acolo era o femeie care a venit pe acolo, ea era de credinţă Catolică; dar eu ştiam că al ei-soţul ei era Catolic, ea nu era nimic. Şi o femeie foarte drăguţă, femeie frumoasă, aspect frumos, cam în jur de douăzeci de ani, douăzeci şi doi. O ştiam de când era fată aici în oraş. Şi ea a venit pe acolo şi a stat acolo, şi a spus, "Eu nu aş lăsa vaca mea favorită să aibă religia pe care o are William Branham."
E-191 When we receive the Holy Ghost, it's not shaking hands with the pastor. Receiving the Holy Ghost is receiving Christ into you, because He is God's Messenger of the day. The Holy Ghost is God's Messenger, and we must respect Him. When He comes, don't say, "Hee, hee, hee. Look at that woman shouting there, and crying, tears running down her cheeks. Look at that man there, shaking his hands and trembling and crying. You know what that is? That's a bunch of worked up emotion." You're blaspheming the Holy Ghost. You've got to respect That.
E-88 Şi următoarea noapte, înainte ca eu să fi putut ajunge la ea, am auzit că era pe moarte în spital, şi nu ştiu încă ce a omorât¬o. Era pe moarte acolo în spital, şi soţul ei a venit să mă ia. A spus... El era un Catolic. Şi a venit, a spus, "Vino repede şi spune o rugăciune pentru soţia mea, ea a strigat după tine toată seara, este pe moarte."
E-192 Remember, here sometime ago I was in Oregon, about, been about twelve years ago. And two little Catholic reporter girls come down. Not because they were Catholic, nothing no more that; 'cause I've had just as many Protestants, and more Protestants than I have Catholics to make fun of me. And--and--and so these girls come down to give a report. So as soon as they got in there, I caught the spirit soon as they come in, and I said, "All right, now what criticism you got up your sleeve now?" And this girl pulled out a cigarette and started, and I said, "Just don't light that while you're in my cabin. Just leave it alone."
E-89 Bine, am spus, "Voi merge." Şi m-am suit în maşină şi am plecat de la adunare, şi am pornit către spital. Şi am alergat sus pe scări, am înâlnit asistenta, şi ea a spus, "Ea este deja moartă."
Şi el a spus, "Vino, spune o rugăciune pentru ea, oricum."
Am spus, "Ea este moartă."
A spus, "Spune o rugăciune, oricum."
"Nu-i va fi de nici un folos acum."
A spus, "Bine, vino uită-te la ea."
E-193 So set there a little bit, and she looked at me as if she could run through me like that, and she begin to talk some. She said, "Well, I want to ask you some questions."
I said, "Say on."
She said, "How comes that you're connected up with this bunch of holy-rollers up here?" Said, "Are you one of them?"
I said, "I'm one of them."
And she said, "Well, do you mean to tell me there'd be anything godly about that?"
I said, "Not as you as a Catholic wouldn't believe it."
She said, "How do you know I'm a Catholic?"
I said, "I know you're a Catholic. I'll tell you what your name is (See?) and who you are." That took her off her feet.
She said, "Well, you mean to tell me that that kind of a people they say will live here on earth and be in heaven?" She said, "I wouldn't want to be in heaven with such people as that."
I said, "You don't have to worry very much. As long as you think that way, you won't be there anyhow. See?" I said, "You won't have any worry about that."
E-90 Şi am mers jos. Ea a avut acel negru roşcat, cred că ei îl numesc, păr castaniu. Femeie foarte frumoasă, câţiva pistrui pe faţa ei aici, cu ochi mari maro. "Şi acea femeie," asistenta aceea a spus, "Billy, ea a murit într-o aşa agonie încât a strigat numele tău cât de tare a putut ea, şi a spus, 'Spuneţi-i să mă ierte,' până ce pistruii i-au ieşit pe faţă ca nigeii." Şi acei ochi mari i-au ieşit din orbite şi avea pleoapele întredeschise peste ei. Desigur, voi ştiţi ce se întâmplă când moare o persoană, rinichii lor şi intestinele se mişcă, şi ea era acolo doar emanând aburi peste tot. Şi a murit în aşa agonie pentru că... nu pentru că ea m-a desconsiderat pe mine, dar ea a desconsiderat Evanghelia pe care eu o predicam, şi că Dumnezeu lucra semne şi minuni.
E-199 I just stood and looked her right in the face. And a--a couple of the brethren was setting in the building. I said, "I'm not being irritable. I--I just want to let you know where you're standing. See?" And I said, "You're going to write a--want to come out here to find out some stuff, and you'd never write what I told you. You'll make it your own story. You go ahead and do that, but I want to tell you one thing. You write anything scandal you want to, and I said, "Before you die, my voice will call back into your ears. If it doesn't, then you know I'm a false prophet." I said, "Now, you just write whatever you want to; it's up to you. I give you liberty to go write what you want to. But before you die, you'll hear my voice screaming in your ears. It'll do you no good." I said, "Now, you go ahead and write what you want to."
E-91 Cândva în trecut în New Albany, în timp ce stăteam acolo vorbind cu un păcătos, conducându-l la Cristos, un om mare bătrân cu mâini aspre în garaj, un om care era un prieten de-al meu, ginerele lui se ocupa de garajul de alături. Eu stăteam acolo predicând în timpul prânzului, mâncând un sandviş şi vorbind cu el despre Dumnezeu. În timpul zilei căutam un loc unde aş fi putut merge la ora mesei şi să încerc să câştig un suflet la Cristos. El a spus, "D-le Branham," a spus. Eu eram doar un tânăr predicator, eu însumi. A spus, "D-le Branham," a spus, "mama mea a avut felul acela de religie, acea religie sinceră." Şi lacrimile îi curgeau pe obrajii lui.
Am spus, "De când este ea dusă?"
A spus, "Ani. Ea întotdeauna se ruga pentru mine."
E-200 She stood there a little bit. She said, "Why, what do you think about that idiotic bunch up there, screaming and carrying on last night?"
I said, "They're all Christians."
"Christian?"
I said, "Sure, they're Christians." I said, "They're Christians, filled with the Holy Ghost."
And she said, "That's not no Holy Ghost."
I said, "What would you call the Holy Ghost?" See what she had to say about it. I said, "I'd like to tell you something."
She said, "Well, I wouldn't want to associate myself with a bunch like that."
I said, "I don't think there's much danger," I said, "if you ever associating yourself like that." I said, "Because if you ever associated with God or with any of the saints, you'd associate like that."
She said, "The Bible saints?"
I said, "Yes." I said, "Your blessed virgin Mary, you call her, who is your goddess," I said, "before God would ever let her come to heaven, she had to go up to the day of Pentecost and receive the Holy Ghost, and staggered under the power of God like a drunk woman."
She said, "That is a lie."
E-92 Am spus, "Dumnezeul care a auzit rugăciunile ei încearcă să le răspundă chiar acum pentru ea."
E-206 I said, "Hold your peace just a minute." I turned over here to the Book, and I said, "Looky here," turned over. I said, "Here it is right here in the Book." She turned her head. I said, "You haven't even got the audacity to read God's Word." See? I said, "Sure." See, disrespectable. I said, "Now, you can take your pack of cigarettes off the table there and go when you're ready." But I said, "I want you to know one thing. You write whatever you want to, but remember the last words I say, 'In the Name of the Lord, you'll remember it before you die.'" She never wrote nothing. That's right. She just let it go.
What is it? Disrespects, trying to make fun, doing something, they don't know what they're doing. That's right.
E-93 Şi acest om a intrat acolo, a spus, "Hello." El era beat. A spus, "Măi, Billy, ascultă." A spus, "Oricând vrei să vi la garajul meu," a spus, "tu vino, dar," a spus, "nu adu acea religie veche holy¬roller a ta aici."
94 M-am întors şi m-am uitat la el, am spus, "Oriunde Cristos nu este binevenit, eu nu voi fi."
E-208 But here in the Tabernacle, we want you all to know these things here. When God begins to pour out the Holy Spirit upon people, sometimes I know I've seen people get in the flesh when they were--when they were under the anointing of the Spirit. I've seen them go to extremes with things, but don't you say nothing about it. You respect it; bow your head. You might not understand it; neither would I; but I want to respect It anyhow. Now, we must have respects to God. And when God pours out the Holy Spirit, I just thank, say, "Thank You, heavenly Father. You are have--doing something for that poor precious soul that wants to come to Your home like I do someday."
E-95 Şi astfel el s-a întors în jur şi a spus, "Ah, revino-ţi, băiete!"
E-209 And I see men, like here one time a brother in--that's in the ministry said that I talked about him. And we went and got all the tapes and sent to him. It was Brother A. A. Allen. And he said that I made fun of him talking about blood coming out of your hand and--and calling that the--the initial evidence of the Holy Ghost, and--and I believe it was blood and oil coming out of his hands, and forehead, and things. He said that was--was that I made fun of that and told him that it was of the Devil. I sent back; I just wrote him a letter; I said, "Brother Allen..." He wrote a piece and you heard--you read it, "Dear Brother Branham..." See? And so then put out tracts all across the country, instead of coming and see me about it, he did that.
E-96 Şi doar am auzit în inima mea, o Voce spunând, "Tu culegi ceea ce semeni. Ar fi mai bine pentru tine să fi avut o piatră de moară atârnată de gâtul tău, şi înecat în adâncul mării." Şi propriul lui ginere, chiar în aceeaşi după-amiază, a mânat peste el cu un camion Chevrolet de două tone încărcat plin, şi l-a zdrobit jos în pământ.
E-210 But now, here's what I said. I said, "I'll take all six nights at Phoenix, and send you my tapes and show you. Which Leo and them did, and sent the tapes to them. I said, "Only one time your name was called. The people put up on my desk, and said, 'Brother Branham, Brother Allen has just been in the town and told us that the initial evidence of the Holy Ghost was bleeding in the hands, and bleeding in the face, and oil running out of your hand, that was the initial evidence.'"
I said, "I disagree with Brother Allen upon that being the initial evidence of the Holy Ghost, 'cause there was nowhere in the Bible where they ever bled at the hands, and--and oil come out of their face and hands for--prove they had the Holy Ghost." I said, "The Holy Ghost was the power of God in their lives. And Jesus said, 'These signs shall follow them that believe.' See? 'In My Name they shall cast out devils,' and so forth." But I said, "Here's one thing I would say about Brother Allen, he's a great man of God. And if I could preach as good as Brother Allen could, I'd never have a healing service; I'd just preach the Gospel."
Then, see, after he done put that paper out and everything, that I did that, just on what somebody else said. But even I disagreed with the brother upon his theory, I certainly wouldn't want to blaspheme the brother.
E-97 Vedeţi, voi trebuie să-l respectaţi pe Dumnezeu. Voi trebuie să o faceţi, voi... Dumnezeu pretinde respect, şi El îl pretinde.
E-212 Then standing right there, up here at in Minnesota, that night in Minneapolis, Minnesota, and there was in that great cathedral--temple, with Gordon Peterson. And this guy that wrote that book against A. A. Allen, and said everything about him that could be said, and said, "He even had the audacity to write that book of "Biting Devils," about that woman, showed prints on her hands where a devil bit her, and things like that." Now, I--I certainly... (I don't know whether that could be true or not, because the devil is a spirit, you see; but this woman claimed a big hairy devil come and bit her all over the hands and over her face, and everything like that.) And he said, "A. A. Allen wrote that book." And the man that wrote the book, wrote a nice article about me, and here he was setting right there in the meeting that night (when Brother Peterson and them come told me, there he set), and was bragging on me, and downing A. A. Allen.
E-98 Şi astfel Miriam trebuia să fi ştiut asta. La fel trebuia Mo... Aaron trebuia să fi ştiut asta, atunci să ştie aceasta, că Moise era condus de Duhul lui Dumnezeu să facă ceea ce urma să facă.
E-214 I thought, "Here's the time I can take up for Brother Allen." So I walked out there, and I said, "I was reading here the article in the paper today that this certain man that's in the city, not..." Knowing he was setting right out there... I said, "He said here that A. A. Allen, and all the criticism." I said, "Although I appreciate the man saying the compliment about me that he did," I said, "that I wasn't out for money and things like that, and held the cleanest meetings of any of them, and so forth, the nice things he said." I said, "I appreciate that. But if that man that wrote this article here in the paper, never checked his notes any closer than to say A. A. Allen wrote this "Biting Of Devils"... A. A. Allen never wrote that book. I know the man that wrote it." I said, "He never wrote the book at all. And if the man never checked upon his article any closer than that, I doubt that the rest that he's ever said about Brother Allen is the truth." Taking up for Brother Allen... And I said, "Besides, if Brother Allen would be wrong, I'd rather be found at the judgment bar taking my stand with Brother Allen in the wrong, when he's trying to win souls to Christ, than to be criticizing what the man's trying to do." Amen. That's right. Yes, sir.
E-99 Un slujitor Baptist mi-a scris o scrisoare cu două zile în urmă, de sus de aici. Oh, dacă nu m-a luat la răfuială! A spus, "Un ins care este aşa de leneş ca tine! O slujbă care ar fi egală cu a lui Ilie, profeţii," a spus, "şi atunci să te văd şezând în jurul casei, să nu faci nimic!"
E-215 Ever who calls on the Name of Jesus Christ, I'm with him whether he's Protestant, Catholic, or whatever he is. I--I might disagree with him upon theology, but I want to respect him as a servant of Christ and as my brother. See? And no matter what he does, we've got to give respects to the Holy Spirit. Exactly right. Yes, sir. And when we get to doing that, then God will go to pouring His blessings among us. Just us little group right here, about fifty or sixty, or maybe seventy-five people setting in here tonight, if we would just altogether bind ourselves together and give godly respects to God and to the Holy Spirit, and what He's doing in this day, and respect every gift and every office that He sends into our midst, God will just continue to pour out His Spirit upon us and we'll grow in numbers and multiply. Don't you believe that? Sure. We've got to have respects unto God.
E-100 Şi Billy servea în funcţia de secretar la timpul acela, el i¬a scris înapoi o scrisoare. Şi atunci s-a gândit, "Bine, cred că eu doar îi voi răspunde," a spus el. Dar s-a gândit că mai bine să mă lase pe mine să o citesc înainte ca el să-i răspundă. Dar avea multă diplomaţie în aceasta. A spus, "Acum, nu este tatăl meu, sunt eu." A spus, "Tu tocmai ai spus că tata avea o slujbă ca cea a lui Ilie." Şi a spus, "Ai spus că a şezut pe undeva pe malul unui râu, cu un băţ de pescuit în mână, sau sus în munţi, cu o puşcă în mâna lui." A spus, "Ce vei spune de Ilie când a stat timp de trei ani pe marginea unui pârâu?" A spus, "Nu şti tu că ei sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu să facă ceea ce fac ei?" Vedeţi, fiecare vrea să o facă în felul lui. Dar omul trebuie să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, şi voi trebuie să-i daţi respect. Asta-i tot.
E-216 Let us bow our heads just a moment for prayer. Before we go to prayer, and I'd like to know if there's anybody in here would like to say, "Brother Branham, I want you to pray for me, that I'll have great respects for God, that I'll always be able to keep my mouth shut against God's things, no matter what they are, and may God place in my heart to respect every Divine gift He sends into the church." Will you just raise your hands, and say, "Pray for me." God bless you. Nearly every hand in the church, and I have mine up too.
God, help me to be a servant of Yours. Help me to respect my brothers, help me to respect my sisters. And every Spirit of God that comes into the meeting, whether it be speaking with tongues, whether it be interpretation of tongues, whether it be prophecy, whether it be gifts of discernment, whatever it is, I say, "O Lord Jesus, send them. Send them, O Lord. I am thankful to You."
E-101 Aici zilele trecute, un suflet preţios, aici în oraş, a văzut un alt frate, a spus, "Unde este Bill?"
El a spus, "Este plecat sus în Canada." A spus, "Presupun că merge la vânat?" A spus, "Da, el merge la vânat."
A spus, "Ah, nonsens la astfel de lucruri!"
E-218 Now, heavenly Father, we know that Thou art a great and terrible God. We know that Thy wrath is terrible. When once Thou has Thy temper up, why, it's--it's a terrible thing. The wrath of God can destroy the world in a second. But when You look down upon the Blood of the Lord Jesus, then Your wrath is turned away. Oh, hide me over in the Rock of Ages. Lord God, keep my soul covered with the Blood of the Lord Jesus, not only mine, Lord, but those that are in here too tonight. We love You, Lord. And every gift that You has given us, though they may call us anything they want to do, Lord, that still will not... Don't want that to have one thing to do with it, we still respect You, the great One, the great Holy Spirit. We love You, Father.
E-102 Bine, acel om, fără ca să ştie că eram sub puterea Duhului Sfânt, printr-o viziune de AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ca să merg. Ce vei face tu în Ziua Judecăţii? La ce ar folosi, să mă duc la marginea patului acelui om şi să mă rog pentru el? În primul rând, el nu mă crede. Şi oamenii, când ei vin în jur şi spun aceste lucruri, ca şi cum eu nu ştiu că ei nu Îl cred. Chiar dacă ei te bat pe spate şi te numesc "frate," totuşi tu şti că ei nu Îl cred. Vedeţi? Ei nu Îl cred. Şi tu poţi avea... Nu poţi face nimic pentru ei. Ei te vor chema.j.vino roagă-te," dar nu-i va ajuta cu nimic. Pentru că, vedeţi, ei Îl desconsideră. Voi trebuie să Îl credeţi. Priviţi la aceia care, au crezut cu adevărat şi priviţi ce se întâmplă. Vedeţi, voi trebuie să-L respectaţi.
E-219 We thank You for gifts of healing among us. We thank You for the gift of prophecy among us. We thank You for the gift of tongues and the gift of interpretation. And, O God, we pray that You'll continue to send gifts among us, gifts of the great Holy Spirit. Above all things, Lord, we're greatest appreciation we have in our hearts is for that great all-sufficient Gift of Jesus Christ. We thank You for His grace and His mercy, Who makes all these other minor things eligible to us by His vicarious suffering and bleeding at Calvary. He sanctifies the common people that hears Him gladly.
And, Lord, we're so glad that You come to common people. In the Bible, in the Book of St. Luke, we read that, "The common people heard Him gladly." Today they say, "Oh, that's just a common bunch." But, Lord, that's the bunch that heard You when You were here in flesh. The common people heard You gladly. The haughty, the rich, and many of those would not hear You. The kings, the potentates, the priests of the day would not hear You. But the common people gladly received You.
E-103 Izabela, în zilele lui Ilie, cât l-a desconsiderat ea pe Ilie! Cum ea... Ilie era de fapt păstorul ei. Sigur. Oh, ea nu ar fi acceptat aceea. Doamne, nu! Ea era o-ea era o atee, sau o necredincioasă, sau-sau închinătoare la idoli. Şi ea avea proprii ei preoţi păgâni. Dar totuşi Ilie era păstorul ei, Dumnnezeu l-a trimis acolo să fie păstor. El a fost păstor fie că... Dacă el a zbierat pe ea şi i-a spus toate păcatele ei, totuşi el era păstorul ei. Ea nu a vrut să-l primească deloc, dar, şi ea l-a desconsiderat. Ea l-a urât! Sigur, că l-a urât. Şi ce i s-a întâmplat ei? Dumnezeu a lăsat câinii să o mănânce în stradă. Aşa este. Din ce cauză? Ea a desconsiderat Mesajul pe care Ilie îl predica.
E-221 And, Father, tonight, we are common people, and we gladly receive You. We are glad like they were when they come back rejoicing, and thinking it was a wonderful thing, and happy because they could bear the reproach of His Name, when they reproached them and called them everything. And they were so happy, because it was a privilege for them to suffer for the Name of Jesus Christ.
Father, God, we join ourselves with them disciples of that day, and say, "Happy are we."
I stand tonight like Saint Paul of old, when he stood before Agrippa, and he said, "In the way that's called heresy (crazy), that's the way I worship the God of our fathers."
And when Agrippa said, "Paul too much learning has made thee mad."
He said, "I am not mad, oh, Agrippa."
And then he finally got into a place till he said, "Thou almost persuadest me to be a Christian."
He said, "I would that you were as I, even without these chains and bond."
E-104 Dumnezeu pretinde respect. Voi trebuie să îl aveţi. Dacă vreodată primiţi ceva de la Dumnezeu, voi îl veţi respecta pe Dumnezeu. Şi trebuie să o faceţi din inima voastră, din adâncul inimii voastre. Trebuie să o faceţi.
E-226 O God, what love that Paul had, he said he would become accursed, that his people might be saved. O Father, God, give us love for one another like that. Give us that undying love, that decency, that respect for one another, to be Christian enough to look over each other's mistakes, to look over... Because a man has been blessed of God; and he might make a mistake. O Father, let us not look at that mistake, knowing that that's a precious brother that maybe Satan did trap him into something. But if he did, we pray, Lord, that You'll help he or she out of that place, that we'll have love in our hearts to go after the lost sheep and bring them back to the fold. Grant it, Lord. Forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Grant it, Lord. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
E-105 Dar ea l-a desconsiderat pe Dumnezeu aşa cum l-a desconsiderat pe profetul Lui. Acum, ea ştia că Ilie era un profet. Ei nu aveau nimic în Israel care se putea pune cu Ilie. Păi, viziunile lui şi totul au fost perfecte înaintea lui Dumnezeu. Şi el, dar el i-a condamnat. Milă, da! El se lua de fiecare denominaţiune, de fiecare alt lucru. Şi tot ce este numit păcat, el l-a condamnat, de la cel mai mic la cel mai mare, împărat şi toţi, el nu a scutit de lovituri pe niciunul din ei. Dar ei trebuiau să ştie că el era un profet. Ei doar nu se puteau sustrage de la a cunoaşte aceea. Da, domnule.
E-227 [Brother Neville gives a message of prophecy--Ed.]
Amen. Thank You, Lord. Thank You, Father. Praise Thee, O holy One. How glorious art Thou, Father. How we thank Thee, Lord. What comfort it is to feel the Presence of the Holy Spirit and hear Him speak through human lips to us, confirming that He still remains God and in our midst. We thank Thee for this, Father. Continue with us, Lord. Bear with us, that we might be Thy people. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
E-106 Chiar şi Ahab a încercat să-l acuze pentru secetă. Şi el l-a rugat pe Dumnezeu să trimită secetă. Da, el a făcut-o. Şi el a spus, "Eu am putere şi eu voi închide cerurile; nici măcar nu va ploua, sau nici nu va cădea rouă, până nu le chem eu."
107 V-aţi putea imagina acea Izabelă micuţă cu faţa aceea vopsită, bătând din picioare în sus şi-n jos pe acea podea, "Acel bătrân făţarnic! Acel bătrân făţarnic, făcând să sufere toţi aceşti copilaşi aici afară," şi totul în felul acela. Ilie încerca să-i aducă înapoi la Dumnezeu, încerca să recâştige o naţiune la Dumnezeu. Vedeţi? Şi părea că... Ea putea spune oamenilor, "Vreţi să-mi spuneţi că veţi crede un om ca acela, care ar închide terenurile în felul acela, şi nici măcar nu va ploua sau cade roua? Şi toată făţărnicia lui sau vrăjitoriile lui acolo afară," orice a vrut ea s-o numească. "Şi el nu este nimic altceva decăt un-un vrăjitor sau un ghicitor, sau ceva. El a închis cerurile şi nu va ploua, făcând să sufere toţi aceşti oameni. Şi spuneţi atunci că aceea este voia lui Dumnezeu?"
E-228 Isn't it wonderful to be a Christian? Isn't it wonderful to know God and to know His Presence? To think of today now, how He has did this even to the second time. Today He--He spoke to the sister here, come in that Light as He did, and spoke to them because they had believed the Message. He's glorious, isn't He? Don't you love Him? How many love Him with all your heart, with all your soul? He is wonderful. Now, let's stand up to our feet, as we sing that good old song we all like.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Oh, isn't He wonderful? Wonderful. Now, remember the service Wednesday night. And then, if the Lord willing, I'll be here next Sunday again, the Lord willing. Pray for us through the week. As we bow our heads now in prayer, I'm going to ask Brother Neville, our pastor, if he'll come up for the last words that he'll give you.
E-108 A fost voia lui Dumnezeu! Indiferent de situaţie, vedeţi, voi trebuie să priviţi la ce... Voi trebuie să-l respectaţi pe Dumnezeu indiferent de cea ce face El. El ştie ce face El. A arătat rău, copiii sufereau, oamenii sufereau, vitele mureau, oile mureau, apă pe nicăieri, nopţile erau fierbinţi şi sufocante, soarele era la fel de luminos ca alama în ceruri în timpul zilei, timp de trei ani şi şase luni. Şi Ilie stând sus pe munte, a spus, "Nici chiar roua nu va cădea până nu o chem eu." Aşa este. Oh, cum îl urau ei!
E-109 Şi când el, Ahab, l-a găsit, a spus, "Tu eşti cel care tulbură Israelul, nu-i aşa?"
E-110 Bătrânul Ilie l-a privit înapoi în faţă, a spus, "Nu, nu eu, ci tu eşti cel care tulbură Israelul." Aşa este. Vedeţi, nici chiar Ahab nu a avut respect faţă de el. Şi ştiţi ce i-a spus Ilie lui Ahab, a spus, ,,Pentru că tu ai vărsat sângele nevinovat al lui Nabot, astfel câinii vor linge sângele tău, de asemenea, pe stradă." Şi aşa a fost! Pentru că l-au desconsiderat pe mesagerul lui Dumnezeu. Aceea este exact aşa. Ei l-au desconsiderat.
Acum, Miriam l-a desconsiderat. Aaron l-a desconsiderat.
E-111 Nu contează cine eşti, Creştin sau nu Creştin, voi trebuie totuşi să aduceţi respect lui Dumnezeu, şi să respectaţi ce face El, sau veţi suporta consecinţa. Ori o primiţi ori mergeţi la judecată, oricare din ele o vreţi.
E-112 Cât aş putea sta cu mărturia, oră după oră, despre ce am văzut în timpul vieţii mele, ce am văzut în alte ţări şi alte părţi ale naţiunii, şi aşa mai departe, lucrurile care au avut loc. Dar omitem aceea, doar aşa ca voi să prindeţi ideea despre ce încerc eu să vă spun, voi trebuie să respectaţi aceasta. Am văzut oameni tineri stând în adunare, şi chicoteau şi râdeau într-o adunare, şi, în mai puţin de douăzeci şi patru de ore, să fie zdrobiţi în străzi. Am văzut tineri stând într-o adunare, într-un an când mă aflam într-un loc, şi după, poate in decurs de şase luni, să mă întorc în acelaşi loc, şi practic fiecare din ei erau duşi, sau ucişi, loviţi pe undeva, cu boli şi lucruri. Aşa este. Voi trebuie să respectaţi aceasta.
E-113 Îmi amintesc de o tânără anume într-o seară, Tennessee, când mă duceam pe uşă afară, predicând la o biserică mare Baptistă, mă duceam afară pe uşă. Şi m-am simţit condus în acea seară să o invit să vină la Cristos. Bine, ea mi-a râs în faţă când am chemat-o să vină la Cristos. S-a întâmplat ca ea să fie una din fiicele diaconului. Şi stând la uşă în acea seară, ea a aşteptat după mine. Şi am ieşit, ea a spus, "Vreau ca tu să şti ceva chiar acum, să nu mă mai faci de ruşine aşa niciodată."
Am spus, "Dumnezeu te chema."
E-114 Ea a spus, "Prostii! Eu sunt tânără," a spus, "Am o grămadă de timp pentru aceea." A spus, "Tatăl meu are destulă religie pentru noi toţi acasă."
E-115 Am spus, "Nu destulă pentru tine, soră, fiecare trebuie să aibă propria lor religie."
E-116 Ea a spus, "Dacă vreau ca cineva să-mi vorbească despre asta, voi lua pe cineva care are vreun sens, nu cineva ca tine."
E-117 Am spus, "Dă-i drumul, spune ce doreşti. Nu mă deranjezi, dar într-o zi o vei regreta."
E-118 Nu cu mult după aceea, treceam prin acelaşi oraş. Iat-o că vine pe stradă cu jupoanele atârnând, înclinându-se cu o ţigară în mână ei, şi mi-a oferit o gură de whiskey. Acelaşi lucru! Şi iată mărturia ei, a spus, "Îţi aminteşti de seara când tu chemai acolo?" A spus, "Acela era adevărul." A spus, "Duhul lui Dumnezeu îmi mărturisea în seara aceea, încercând să mă determine să vin." Şi a spus, "De atunci am putut să văd sufletul mamei mele frigându-se în iad ca o clătită, şi să râd de asta." Aceea este ce s-a întâmplat, vedeţi.
E-119 Trebuie să îl respectaţi pe Dumnezeu. Asta-i tot. Tu trebuie să o faci, frate. Asta-i tot. Izabela l-a desconsiderat.
E-120 Şi îmi amintesc altădată, acolo erau câţiva copii nerespectuoşi, ei au fost crescuţi într-o casă.
E-121 Ilie, după zilele lui, desigur, oamenii l-au urât pentru că el a chemat acea foamete în ţară. Au fost nişte oameni care i-au învăţat pe copiii lor că "Ilie, un om ca acela," a fost transportat şi luat în Cer. "El a fost omorât pe undeva, şi ei doar l-au îngropat şi l-au ascuns." Ei-ei nu au crezut aceasta.
E-122 Astfel Elisei i-a luat locul, acum el era mesagerul zilei acum după ce Ilie a fost luat sus. Aşadar el a trecut jos printr-o anumită cetate, şi copiii, copilaşi din acea cetate, au alergat afară, bătându-şi joc de el, au spus, "Spune, tu bătrânule pleşuv, de ce nu te-ai dus sus cum s-a dus Ilie?" Vedeţi, ei nu au crezut că Ilie s-a dus sus. Iată acolo. Nu a fost desconsiderarea faţă de om, a fost desconsiderare faţă de Mesajul lui. El a fost succesorul lui Elisei... a lui Ilie. El avea ungerea, duhul lui Ilie era peste el. A mers direct acolo sus şi a făcut exact aceleaşi lucruri pe care le¬a făcut Ilie. Aleluia!
E-123 Isus a spus, "Cel ce crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu." Da. "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred."
E-124 Ei l-au desconsiderat. Şi ei l-au desconsiderat pe Ilie pentru că el a crezut în Elisei, pentru că Duhul era peste el. Şi el s-a întors în jur şi a lovit Iordanul cu mantaua lui, şi a despărţit Iordanul, a mers sus şi a făcut acelaşi fel de miracole pe care le-a făcut Ilie. Şi chiar toţi predicatorii sus acolo la şcoala de proroci, au spus, "Duhul lui Ilie se odihneşte peste Elisei," s-a dus vestea în toată ţara.
E-125 Şi oamenii, pun pariu că ei au râs unii la alţii, au spus, "Măi, măi, priviţi la aceasta!" Ei spun, "Grămada aceea de holy¬rollers, fanatici, spunând că, 'Acel om s-a dus în Cer fără să moară, cai au coborât.' Noi nu am văzut nici unul." Cu siguranţă ei nu au văzut. Cu siguranţă că nu, ei nu au văzut. "Noi nu am văzut nici un cal. Noi nu am auzit nici un car pe niciunde. Prostii! Bătrânul a murit şi ei l-au îngropat, şi apoi ei încearcă să facă o grămada de tam-tam despre aceasta."
Exact cum ar fi spus ei astăzi, acelaşi lucru!
E-126 Cum au spus ei despre Isus, au spus, "Păi, ei au venit şi au furat Trupul Lui în timpul nopţii." Ei chiar au plătit soldaţi să mărturisească aşa. Dar El a înviat din morţi!
E-127 Şi Ilie a fost luat sus într-un car de foc, cu cai de foc.
E-128 Şi când acest tânăr profet a umblat pe acolo, mergând jos prin cetate. Şi el şi-a pierdut părul, ca om tânăr. El se ducea în jos, astfel aceşti copilaşi au alergat în urma lui, au spus, "Măi, de ce nu te-ai dus sus cu Ilie?" Au spus, "Tu bătrân pleşuv, tu!" Vedeţi? Şi ei îi dădeau desconsiderare. Şi ce a făcut Ilie? S-a întors, în puterea Duhului, şi i-a blestemat pe copiii aceia. Ce s-a întâmplat? Două ursoaice au venit din pădure şi au ucis patruzeci şi doi din ei. Exact. Desconsiderare, nerespectuoşi. Voi nu puteţi face asta. Trebuie să îl respectaţi pe Dumnezeu.
E-129 Dacă oricare din acei copii ar fi spus... Acum, dacă tatăl şi mama lor ar fi spus, "Acum, uitaţi-vă, copii, ei spun că Ilie a fost luat sus. Acum, noi nu ştim despre aceea, dar, oricum, eu-eu-eu nu ştiu dacă este aşa sau nu, dar vă spun că cel mai bun lucru de făcut este să nu spuneţi nimic despre asta. Doar mergeţi înainte. Când el trece... Noi auzim că el vine în jos prin cetate astăzi, urmează să aibă o adunare de stradă sus acolo. Dacă este aşa, dacă voi copiii, pe drumul către şcoală astăzi, îl întâlniţi, doar spuneţi, 'Bună ziua, reverend? Bună ziua, domnule!' Sau ceva de genul acela. Vorbiţi cu el."
E-130 Dar în loc de aceea, fără îndoială că li s-a spus acasă. Oh, ei l-au auzit pe tata şi mama stând la masă şi râzând, unul la altul, spunând, "Ce şti tu! Au spus că acel bătrân holy-roller a fost luat sus. Ai crede tu vreodată una ca asta? Şi au spus că acest bătrânel pleşuv, tot atât de pleşuv ca un dovleac acolo sus, el nu este peste vârsta de vreo de treizeci şi cinci de ani, şi iată-l venind în jos pe acolo, şi au spus că va ţine o adunare de stradă, se aşteaptă ca noi să credem astfel de prostie ca aceea. Păi, el nu este nimic altceva decât un mic... doar o-o bătaie de joc. Asta-i tot ce este. Pentru că, el nu ar veni la bisericile noastre, El este exact cum era Ilie, el nu ar veni la bisericile noastre. Noi vom, el va... Probabil vreun fel de vrăjitorie, magie neagră, înşelăciune care are el, ca Ilie." Ei nu l-au crezut. Astfel, copilaşii au fost învăţaţi aşa acasă.
E-131 Dacă ei ar fi fost învăţaţi de reverenţă şi respect, ei ar fi mers afară acolo înaintea acelui profet al lui Dumnezeu şi ar fi cerut o rugăciune pentru ei înşişi.
E-132 Dar ei au fost învăţaţi să chicotească şi să râdă, şi să îşi bată joc. Cam ca şi copiii de astăzi, ba-... prea mulţi din ei astăzi îşi vor bătea joc de o adunare în stradă, şi-ar bătea joc de predicarea Evangheliei.
E-133 Astfel, Ilie i-a blestemat, în Numele Domnului. Nu din cauza copiiilor, dar din cauza părinţilor necuviincioşi care i-au crescut pe copii în felul acela, să îl desconsidere pe Dumnezeu. Două ursoaice au ieşit şi au ucis patruzeci şi doi din ei. Acum, asta este lipsă de respect. Dumnezeu pretinde respect! Când ei l-au desconsiderat pe profetul Lui, ei l-au desconsiderat pe El; nu are importanţă cât nu au crezut ei, ar fi trebuit să-şi ţină gura lor închisă, să stea departe de aceasta. Dar, nu, ei au trebuit să-şi spună nimicurile lor. Au avut de spus ceva care ei nu ar fi trebuit să spună. Şi ce li s-a întâmplat?
E-134 Să luăm câţiva oameni care l-au respectat. Să o luăm pe femeia Sunamită, la acelaşi profet, Ilie. Ea de fapt nu era o Israelită. Ea era din Şunem, dar ea credea în Dumnezeu. Şi l-a văzut pe acest om trecând prin cetate, l-a auzit vorbind, a văzut semnele care le-a făcut.
E-135 Este spus în istorie, eu nu ştiu dacă este adevărat sau nu, că într-o zi o haită de câini sălbatici încercau să prindă o fetiţă. Acum, aceasta nu este Scriptură, este doar o poveste pe care am citit-o. Şi a spus că femeia Sunamită stătea la colţ, şi a văzut că aceşti câini urmau să o omoare pe fetiţă. Şi acest om sfânt trecea prin oraş, şi şi-a ridicat toiagul către Dumnezeu, şi a strigat după milă pentru acei copilaşi în felul acela, şi câinii s-au întors şi au plecat de la ei. Fie că a fost aşa sau nu, sună ca şi cum ar fi putut fi, eu nu ştiu.
E-136 Dar, oricum, această femeie a spus, când Biblia, când ea a "perceput că acesta era un om sfânt." Ea a perceput că ceva s¬a întâmplat. Ea a văzut ce era el, şi "a perceput că el era un om sfânt de la Dumnezeu." Şi, în loc să-l desconsidere cum a făcut Izabela, ea l-a respectat. Ea a spus soţului ei, "Noi suntem destul de în stare să facem aceasta. Eu te rog, să-i facem o căsuţă aici afară pe undeva. Să-i dăm un loc mic, căci el este obosit. Eu 1-am urmărit. El îmbătrâneşte, şi observ părul lui cărunt cum îi atârnă în jos în barba lui. Vechiul lui toiag mic, braţele lui mici slăbănoage aşa cum umbla înainte, braţele lui mici lăsate aşa. Şi iată-l venind umblând pe aici, purtând un vas mic cu untdelemn la coasta lui, cu o bucată de piele de oaie înfăşurată în jurul lui, şi soarele arzător, trupul lui arăta ars şi înroşit. Şi eu te rog, să-i facem un loc mic, să se oprească aici. Să chemăm constructorul şi să vină aici afară şi să-i construiască un loc mic, şi să-l punem sus, căci văd că duhul lui, prin duhul lui, el este un om sfânt. El este un om al lui Dumnezeu." Oh, oh, ce diferenţă!
E-137 Acum, soţul ei a fost de acord, ea... el s-ar putea să fi spus, ,,Dragă, am observat acel om, de asemenea. Eu l-am ascultat, l-am urmărit, am văzut lucrările lui. Ştiu că este un om sfânt al lui Dumnezeu. Astfel noi chiar vom face acea." Astfel ei au chemat constructorul şi i-au construit un locuşor frumos, şi i-au pus un pat mic acolo pentru odihnă, astfel el s-a putut întinde jos şi odihni. I-au pregătit un loc să îşi spele picioarele, au dus nişte apă şi lucruri, şi le-au aranjat înăuntru acolo.
E-138 Şi când profetul a venit pe acolo, desigur, aceea i-a binecuvântat sufletul, să vadă că a fost făcut ceva pentru el. I-a spus lui Ghehazi, "Du-te, cheam-o, şi întreab-o ce aş putea face pentru ea, aş putea ,vorbi împăratului, căpitanul şef?'" El...
E-139 Ea a spus, "Eu locuiesc în mijlocul poporului meu, şi nu am trebuinţă de nimic."
E-140 Dar Ghehazi a spus, "Ea nu are nici un copil. Şi bărbatul ei este bine înaintat în vârstă, este bătrân. Ei nu au copii."
E-141 Şi mi-aş imagina, Ilie întins acolo pe acest pat mic, cu care ea l-a binecuvântat făcândui-1, îşi avea picioarele spălate, şi toată barba spălată şi lucruri, culcat acolo, fără îndoială că el a văzut viziunea Domnului (căci, ei întotdeauna au făcut asta). Astfel el a spus, "Du-te, cheam-o, şi spune-i să stea aici înaintea mea." Oh, vai! "Du-te, cheam-o, pentru că ea l-a ea l-a respectat pe Dumnezeu. Du-te, spune-i să vină aici."
E-142 Când ea a stat în uşă, el a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Cam pe vremea asta, la anul, vei purta un copil." Şi pe la acea vreme, în anul următor, ea a avut copilul.
E-143 Atunci Satan, când el a ajuns cam la vârsta de doisprezece ani, tatăl lui l-a luat cu el afară la câmp într-o zi, şi Satan a spus, "Voi scăpa de copilul acela," astfel el doar i-a dat o insolaţie. Şi a murit în braţele mamei sale.
E-144 A descurajat-o asta pe ea? Nu, domnule. Ea a spus, "Pune şaua pe un catâr. Şi mână înainte, nu te opri. Du-te sus la Muntele Carmel, la munte, pentru că el tocmai a trecut pe aici zilele trecute." Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Vai! Iată-vă acolo. Acela¬i respect. Acela-i respect.
E-145 Şi bărbatul ei a spus, "Tu te duci la omul lui Dumnezeu." A spus, "Nu este nici lună nouă nici sabat, el nu va fi sus acolo în a lui..."
E-146 Ea a spus, "Totul va fi bine, doar pune şaua pe catâr şi lasă¬mă să mă duc." Astfel ei au plecat.
E-147 Şi au ajuns sus pe munte. Şi când bătrânul Ilie s-a uitat afară din peşteră, şi a ieşit acolo şi s-a uitat afară, a spus, "Aceasta arată ca acea femeie Sunamită venind." A spus, "Ea trebuie că este amărâtă." A spus, "Du-te, întâmpin-o. Şi, când," a spus, "ea este amărâtă în inima ei, şi Dumnezeu nu mi-a spus nimic despre asta."
E-148 Vedeţi, Dumnezeu nu trebuie să vă spună tot, vedeţi, deci El nici măcar nu spune tot profeţilor Lui. El doar-El doar face ce El vrea să facă, El este Dumnezeu.
E-149 Astfel el... Acum, Ilie a spus, "Dumnezeule!" Ce-i dacă Ilie ar fi spus asta, "De ce nu mi-ai spus de ce vine ea? De ce nu mi¬ai spus totul despre asta?" El nu ar fi văzut nici un lucru. Dar a fost în regulă cu Ilie, orice era aceasta.
E-150 Şi ce era dacă ea ar fi venit sus şi ar fi spus, ar fi spus, "Tu ai spus că tu erai un rob al lui Dumnezeu? Tu făţarnicule! Eu cred că tu nu eşti nimic altceva decât un holy-roller"? Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Vedeţi? Dumnezeu ne încearcă uneori, să vadă ce vom face.
E-151 Astfel, în loc de asta, ea a alergat direct la picioarele lui şi s-a închinat, ca şi cum se închina la Dumnezeu. Şi a spus, şi i¬a dezvăluit care era chestiunea. Şi Ilie a spus, "Ia toiagul meu şi du-te pune-1 pe copil."
E-152 Şi când el a spus, femeia a spus, "Aşa cum viu este Domnul Dumnezeu, şi sufletul tău niciodată nu moare," oh, vai, "tu rob al lui Dumnezeu, eu nu te voi părăsi. Eu voi sta aici până Dumnezeu trimite viziunea." Bătrânul Ilie a rămas acolo încă puţină vreme; şi-a încins coapsele lui, şi şi-a luat toiagul şi iată-l ducându-se.
E-153 A mers în camera unde era culcat acel copilaş, un copilaş mort. A mers încoace şi încolo pe podea, în felul acela, de câteva ori. Din pricina unei femei cuviincioase, o femeie care îl respecta, un bărbat care îl respecta, şi îl credeau a fi un om al lui Dumnezeu, el umbla încoace şi încolo în sus şi-n jos pe podea până când Dumnezeu i-a răspuns. Amin. Atunci el s-a pus peste copilaş şi acesta a strănutat de şapte ori, şi l-a luat sus şi l-a dat mamei. A ieşit afară, s-a întors înapoi sus la peşteră. Pentru că ea a respectat omul lui Dumnezeu! Amin. Dumnezeu pretinde respect.
E-154 Ce spuneţi despre Marta? Ea se gândea mereu să-i pre pare lui Isus o masă bună. Maria a vrut să audă Cuvântul lui Dumnezeu, astfel ea doar stătea pe acolo şi asculta la El. Ei nu-i păsa dacă feţele de perină erau schimbate, sau dacă draperiile erau prăfuite, sau dacă ei aveau sau nu ceva de mâncare, ea vroia doar să audă ce va spune Isus. Dar Marta întotdeauna vroia să-i gătească Lui o masă bună, şi să se asigure că scaunul era moale şi aşezat chiar bine, şi totul era curăţit în felul acela. Dar ea l¬a vrut pe El, să facă ceva pentru Isus în felul ei, şi Maria vroia să o facă în felul ei. Dar într-o zi când Lazăr a ajuns... Mulţi oameni vorbesc împotriva Martei, au spus că ea trebuia să fie mai interesată. Oh, nu, doar un moment. Vedeţi, acolo a venit un timp ca Marta să se arate. Şi atunci când Isus... Când Lazăr a murit, fratele ei, ea a trimis după El să vină să se roage pentru el. El nu a venit. El a ignorat chemarea, El a mers pe altundeva. Ea trimis din nou, şi încă a ignorat chemarea.
E-155 Dar când în cele din urmă El a venit, părea ca şi cum ea ar fi putut merge la El şi să spună, "Tu de ce nu ai venit? Tu de ce nu ai venit când Te-am chemat? Fratele meu zăcea acolo, bolnav. Noi am părăsit biserica noastră, am părăsit organizaţia noastră, am făcut totul ca să urmăm Mesajul Tău, pentru că noi am crezut că Tu erai un Om al lui Dumnezeu. Dar cum ar putea un Om al lui Dumnezeu... Şi noi doi orfani, trei copii orfani aici, trei persoane orfane, şi existenţa noastră era din a face covoare pentru acel templu. Noi eram membri acolo, mama şi tatăl nostru au fost membri acolo. Dar din cauză cu Tu ne-ai înşelat într-un lucru, să credem în Acesta, ce încerci Tu să înveţi, spunând că Tu eşti un Fiu al lui Dumnezeu şi un Profet trimis de Dumnezeu, şi aceste lucruri, cum am putea noi vreodată să Te credem, un Om care nici măcar nu mă ascultă când chem după Tine? Când am fost în nevoie şi am avut nevoie de Tine, Tu ai ignorat mesajul meu şi ai continuat. Şi am trimis din nou, şi Tu încă ai ignorat aceasta. De ce ai făcut Tu un lucru ca acela?" Dacă ea ar fi făcut aşa, povestea ar fi fost diferită în seara asta.
E-156 Ce a făcut ea? A alergat chiar drept unde se afla El, a căzut jos la picioarele Lui şi a spus, "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu." Oh, iată-vă. Ce făcea ea? Ea respecta. Ea era în Prezenţa lui Dumnezeu, şi ea Îl respecta. Ea L-a numit Domnul ei. "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici." (Nu, "Am trimis după Tine!" Aceea a fost tot uitat.) "Acum Tu eşti aici, vezi. Dacă Tu ai fi fost aici, fratele meu ar fi, nu ar fi murit."
El a spus, "Fratele tău va învia din nou."
E-157 "Oh," a spus ea, "da, Doamne, ştiu că va învia în ziua de apoi."
E-158 Şi-şi El a spus, şi ea... El a spus, "Dar Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată."
E-159 "Eu cred, Doamne, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Şi chiar acum, Doamne!" Oh! "Chiar acum!" (Nu, "Doamne, Tu ar fi trebuit să fi făcut aceasta şi Tu ar fi trebuit să faci aceea!") Dar, "Chiar şi acum, orice ceri Tu de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da aceasta Ţie." Asta-i tot.
E-16
E-161 Dar indiferent de cât de mult a fost El... dacă El a fost... Şi noi ştim că El era Fiul lui Dumnezeu. Dacă ea ar fi desconsiderat aceasta, aceasta nu ar fi mers niciodată. Aceea era din inima ei. A spus, "Chiar şi acum, Doamne, orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da Ţie." Asta-i tot. Asta-i tot. Din inima ei, ea a crezut aceasta. Dacă El ar fi făcut o excursie de vânătoare sau o excursie de pescuit, aceea nu ar fi făcut nici o diferenţă pentru ea.
E-162 Nu, dacă Ilie a mers într-o excursie de vânătoare sau a mers undeva, nu ar fi făcut nici o diferenţă pentru ea, pentru femeia Sunamită. Ea încă îl credea a fi un om al lui Dumnezeu. Sigur. Indiferent de ce a făcut el, el încă era omul lui Dumnezeu, pentru ea, căci ea l-a văzut pe Dumnezeu mişcându-se în viaţa lui.
E-163 Şi, pentru Marta, nu a contat ce a avut loc, ea a văzut ce a făcut Dumnezeu pentru El. A spus, "Chiar şi acum, Doamne, orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da Ţie." Ah, iată-vă.
E-164 El a spus, "Fratele tău va învia din nou." Şi astfel El a spus, "Unde l-aţi îngropat?" Şi au mers jos la mormânt. Şi El l-a chemat pe Lazăr din mormânt, după ce era mort de patru zile. De ce? Pentru că sora lui Lazăr a respectat ce era El.
E-165 Dacă nu puteţi respecta omul, respectaţi slujba care o are în Dumnezeu. Aceea este exact aşa, vedeţi, respectaţi-l. Dacă vine un slujitor, păstorul vostru, respectaţi-l întotdeauna. Am auzit adunări vorbind de păstorul lor, cum doar vorbesc de el, îl degradează, îl ridiculizează. Cum va face vreodată acel păstor ceva pentru voi? El nu o poate face. Voi-voi nu, voi nu re-... Eu nu spun biserica asta, dar vreau să spun biserici care le-am văzut, că dacă voi... Voi trebuie să vă iubiţi păstorul. Trebuie să ştiţi că el este o fiinţă umană, dar totuşi Dumnezeu l-a făcut păstorul Său. Duhul Sfânt l-a făcut supraveghetor, atunci trebuie să-l respectaţi în felul acela. Şi nu contează ce a făcut păstorul, dacă îl respectaţi în inima voastră, ca slujitor al lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va respecta pe voi pentru că faceţi aceasta.
E-166 "Cel ce-cel ce mă primeşte pe Mine, îl primeşte pe Cel ce M¬a trimis," Isus a spus, "Cel ce nu Mă primeşte, nu-l poate primi pe El." Vedeţi, ei au spus că Dumnezeu era Tatăl lor; El a spus, "Tatăl vostru este diavolul."
E-167 Astfel, vedeţi, voi trebuie să-l respectaţi şi să-l credeţi, credeţi că El este. Da, Marta l-a crezut.
E-168 Şi acela-i un lucru mic pe care l-am atins azi dimineaţă, acea femeie Siro-feniciană la timpul acela când a venit. Priviţi cum a fost ea refuzată, amarnic. Acolo era El, un Iudeu; ea era din Neamuri, şi ea a alergat la El. Ea nu a ştiut cum să se apropie de El, dar ea a avut o nevoie, şi a ştiut că El era Fiul lui Dumnezeu. Ea a crezut aceasta. Ea... Dacă-dacă Dumnezeu va răspunde la rugăciunea Lui pentru alţii, El ar răspunde la rugăciunea pentru ea. Şi a ştiut că ce a spus El era Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă acesta era Cuvântul lui Dumnezeu pentru Iudei, acesta era Cuvântul lui Dumnezeu pentru Neamuri, de asemenea, orice a spus El. Şi Isus i-a dat ei o încercare. Ea a spus, "Doamne, ai milă!" Acum priviţi. Nu, a spus El... "Tu Fiu al lui David," pentru că ea i-a auzit pe Iudei spunând, "Tu Fiu al lui David." Acum, El nu era Fiul lui David pentru ea. Vedeţi? Şi El a spus... "Tu Fiu al lui David!" Acela ar fi fost felul cum l-ar fi abordat un Iudeu, pentru că ea i-a auzit pe restul din ei. Ea a încercat să vină cum au făcut ei, pentru că ea încerca să găsească respect. Ea încerca să-şi arate respectul ei. Şi ea nu se prefăcea doar; Isus ar fi ştiut dacă era aşa. Nu. El ar fi ştiut asta. Astfel aşa cum s-a apropiat, a spus, "Tu Fiu allui David, ai milă de fiica mea, pentru că este muncită rău de un diavol."
E-169 El s-a întors şi s-a uitat la ea, şi a spus, "Nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor, şi s-o arunc la câini." Iuh! Nu a fost aceea una? Aceea a fost una! Nu a refuzat-o numai la cererea ei, dar a numit-o un „câine." Aşa este. Şi un câine este unul din cele mai josnice nume care le are Biblia, voi ştiţi. Astfel El a spus, "Nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor, şi să o arunc la câini."
E-170 Ea a spus, "Acela-i adevăr, Doamne." "Doamne," atunci ea a înţeles-o. El nu era nici un Fiu al lui David pentru ea, dar El era Domn. A spus, "Adevărat, Doamne. Aşa este, dar copiii mănâncă firmiturile de sub... Sau, vreau să spun, câinii mănâncă firmiturile de sub masa stăpânului." Aceea a rezolvat¬o. Asta a fost. Acela a fost respectul.
E-171 Isus s-a întors către ea, a spus, "Mare este credinţa ta. Acum du-te acasă, tu o vei găsi pe fiica ta întocmai cum ai crezut tu." Asta-i tot. De ce? A fost apropierea ei.
E-172 Ce ar fi fost dacă ea s-ar fi întors în jur şi a spus... El s-a întors în jur şi a spus, "Nu este potrivit ca Eu să iau..." Cu alte cuvinte, "Nu se cuvine."
E-173 Să zicem că, o Catolică vine şi spune, "Oh, Frate Branham, eu ştiu că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale pentru aceşti oameni aici. Vrei să te rogi pentru mine?"
E-174 Şi eu aş spune "Ei bine, nu este drept ca eu să iau timpul acestor copii sus aici. Eu sunt aici să mă rog pentru aceşti Penticostali, nu pentru voi grămadă de Catolici." Vedeţi? Ce ar spune ea? Oh, omule, îmi închipui ea ar fi ieşit de aici cu paşi apăsaţi ca orice. Vedeţi?
E-175 Dar ea s-a întors şi a spus, "Asta-i adevărat, Doamne. Asta-i adevărat, Doamne. Dar noi suntem-noi suntem dispuşi să, câinii sunt dispuşi să mănânce firmiturile de sub masa Stăpânului."
E-176 Vedeţi, asta L-a prins imediat. El s-a întors şi a spus, "Mare este credinţa ta." Şi apoi noi găsim un alt caz... Vedeţi, a fost apropierea ei, respectul ei. Ea îl respecta pe Dumnezeu când l-a respectat pe El.
E-177 Astfel noi aflăm că odată a fost un Roman, şi el era un om mare, şi el iubea Iudeii. Şi el avea un slujitor care era bolnav. El însuşi, nu se simţea vredinc să meargă să-i ceară lui Isus.
E-178 Vedeţi, întotdeauna vrei să te simţi cu mult mai mic decât ceea ce eşti. Nu vă înălţaţi niciodată în ochii voştri. Vedeţi? Acum, şi dacă voi sunteţi mari, lăsaţi ca altcineva să o spună despre voi. Vedeţi? Dar acum când voi, această femeie sau...
E-179 Acest om, mai degrabă, a spus că el era un sutaş Roman şi el avea un slujitor bolnav, aşa că el a trimis să-l facă pe acest slujitor bolnav să fie vindecat. Şi Isus a spus, "Am să vin să-l tămăduiesc."
E-180 Astfel pe drumul Lui, Romanul L-a văzut venind. Îmi imaginez că el a spus, "Oh, vai, iată că vine Acel Sfânt. Iată că vine Acel Sfânt. Bine, eu sunt un Păgân neînsemnat. Eu sunt¬eu sunt-eu sunt un sutaş Roman, sunt un general, sau-sau un ofiţer. Eu-eu-eu-eu într-adevăr nu sunt un Iudeu, nu am nici un drept ca acel Om Sfânt să vină." Vedeţi respectul? Vedeţi? "Eu nu am nici un drept să-l fac pe acel Slujitor Sfânt al lui Dumnezeu să vină în casa mea."
181 L-a văzut să vină la uşă, şi L-a chemat, a spus, "Doamne, eu¬eu nu sunt vrednic ca Tu să intri sub acoperişul meu." Probabil că avea un palat ca şi casă, un sutaş. A spus, "Eu nu sunt vrednic ca tu să vi sub acoperişul meu. Şi eu-eu nu m-am socotit nici eu vrednic ca măcar să vin la Tine, astfel am trimis pe careva din ai Tăi-Propriul Tău popor binecuvântat, Iudeii. Dar eu am un slujitor aici care este foarte bolnav." Şi a spus, "Eu sunt un om sub autoritate," a spus, "Îi spun acestui ostaş, 'Du-te,' şi el se duce. Îi spun acestuia, 'Vino,' şi el vine."
E-182 Ce a spus el acolo? "Eu ştiu că Tu ai toată puterea. Tu îi poţi spune acestei boli, 'Du-te' şi se duce. Şi îi poţi spune la aceasta, 'Vino,' şi va veni." Vedeţi, el a recunoscut. Şi cum el avea autoritate peste aceşti ostaşi, aşa avea Isus autoritate asupra tuturor bolilor şi afecţiunilor. "Singurul lucru ce-l ai de făcut, Doamne, este ca doar să vorbeşti Cuvântul!" Asta-i tot! "Doar vorbeşte Cuvântul, slujitorul meu va trăi."
Isus s-a oprit, s-a întors către acei Iudei, a spus, "Eu nu am găsit o credinţă ca aceea acolo în Israel."
E-183 El a spus, "Este totul bine cu slujitorul tău." Amin. De ce? Pentru că l-a respectat. El l-a respectat pe Isus Cristos Care era Dumnezeul Cerului.
E-184 Acum, cred că se face târziu. Vreau doar să mai spun încă un lucru, este acesta. Toate acele mari respecte, şi aşa mai departe; dar astăzi, cumva, este diferit. Dumnezeu poate face ceva astăzi, şi oamenii vor râde de asta. Cred că noi am fi fost diferiţi astăzi, cu vreo patruzeci de ani în urmă când Duhul Sfânt a început de prima dată să cadă, dar ce au făcut oamenii? Au întemniţat predicatorii, i-au numit holy rollers. S-au dus afară pe... Nici măcar nu i-ar fi hrănit prin oraşe, şi totul în felul acela; şi ei frângeau porumb pe liniile de cale ferată, ca să trăiacă. Ce au făcut ei? Au avut alţi patruzeci de ani, biserica a avut, suferind, au trecut prin de toate, două războaie în acea perioadă de timp, vedeţi, au fost omorâţi mii de ei; când, ea probabil că ar fi fost deja dusă Acasă.
E-185 Acum, ce ar avea loc, când Dumnezeu a început să reverse Duhul Sfânt peste biserică în zilele din urmă, ce s-ar fi întâmplat cu douăzeci şi cinci de ani în urmă când El a început să trimită jos semnele şi minunile şi miracolele Lui, ce ar fi avut loc dacă poporul s-ar fi strâns în jurul acestuia? Ce au făcut ei? Au spus, "Este magie neagră, este hipnotism, el este un telepatist mintal, el este aceasta, aceea, sau cealaltă." Ce ar fi fost dacă toate naţiunile ar fi mers împreună şi să spună, "Binecuvântat fie Numele Domnului"? Ce ar fi fost dacă Metodiştii şi Baptiştii, şi Prezbiterienii şi toţi, şi-ar fi dat mâinile împreună şi să spună, "Mulţumim lui Dumnezeu, iată după ce am aşteptat noi. Duhul Sfânt este revărsat. Păi, aici sunt oameni care văd viziuni, aici sunt profeţi printre noi, aici sunt-aici sunt toate aceste daruri mari aici, vorbitori în limbi, aici sunt vindecători Divini, aici totul este revărsat asupra noastră. Mulţumiri să-i fie lui Dumnezeu, a venit printr-un grup mic umil numiţi Penticostali. Să ne întoarcem cu toţii la Biblie din nou. Să mergem înapoi, fraţilor, să desfiinţăm organizaţile noastre, şi toţi să fim una frate"? Marile biserici toate laolaltă s-ar fi unit împreună, ce s-ar fi întâmplat? Frate, nici măcar nu ar mai fi fost nevoie de un spital în ţară astăzi. Aşa este. Nu, acolo ar fi fost aşa mari daruri puternice şi minuni lucrând printre oameni, ar fi fost aşa un respect, şi poate biserica ar fi fost deja dusă Acasă şi Mileniul ar fi fost început.
E-186 Dar, nu, ei au desconsiderat aceasta. I-au numit holy rollers. Ziarele aşteptau să spună fiecare denigrare, lucruri murdare posibile, şi să pună fiecare jargon murdar la aceasta pe care 1-ar fi putut face, şi lucruri ca acelea, şi bisericile au hohotit şi au râs de aceasta, şi-şi şi-au bătut joc de ei, şi i-au alungat şi au încercat să-i ţină afară din oraşe, şi toate celelalte, cu lipsă de respect. Acum, aş putea spune mult despre asta, dar se face târziu.
E-187 Daţi-mi voie să ajung la Tabernacolul Branham, vă rog. Acum Dumnezeu a început să reverse daruri peste noi. Noi o vedem. Acum, care este darul lui Dumnezeu astăzi? Este Duhul Sfânt, Acesta este Duhul Sfânt care este în noi. Noi trebuie să respectăm Aceea. Noi trebuie să-L respectăm pe fiecare persoană asupra căruia El vine. Trebuie să re-... dăm... la darurile Divine a lui Dumnezeu. Când El trimite acele daruri, indiferent de cât de reale sunt, niciodată nu ne vor ajuta până când noi nu ajungem la un punct încât noi să îl putem respecta. Cineva poate da o prorocie; dacă voi nu credeţi în acea prorocie, nu vă va face niciodată vreun bine. Voi trebuie să fiţi cuviincioşi şi trebuie să respectaţi aceasta. Voi trebuie să credeţi că aceasta vine de la Dumnezeu.
E-188 Credeţi-o până este dovedită a fi greşită. Atunci când se dovedeşte că este greşită, atunci aveţi dreptul să nu o credeţi, apoi să nu vă mai asociaţi cu aceasta. Dar atâta timp cât este dovedită a fi adevărul, atunci credeţi-o.
E-189 Cum bătrânul Samuel a spus în acea zi când ei vroiau un împărat. El a spus, "Vreau să vă întreb un singur lucru. Am luat eu vreodată ceva din banii voştri de la voi? Am cerut vreodată ceva pentru un trai? Sau, v-am spus vreodată ceva în Numele Domnului fără ca să vină la împlinire?" A spus, "Nu aveţi nevoie de nici un împărat, şi împăratul vostru nu v-ar ajuta cu nimic." Şi el le-a spus lor. El le-a pus întrebarea, a spus, "V-am spus eu vreodată ceva ca AŞA VORBEŞTE DOMNUL fără să se întâmple?"
E-190 Acum, atunci poporul l-au desconsiderat pe Samuel. "Oh, noi ştim, Samuel. Aşa este, tu, noi nu putem spune că tu niciodată nu ne-ai spus ceva... decât ce a fost drept, dar, dar totuşi noi vrem să o facem în acest fel." Vedeţi? Voi nu trebuie să faceţi asta. Voi trebuie să o faceţi în felul lui Dumnezeu.
E-191 Când noi primim Duhul Sfânt, nu este a da mâna cu păstorul. A primi Duhul Sfânt este a-l primi pe Cristos în tine, pentru că El este Mesagerul lui Dumnezeu din ziua aceasta. Duhul Sfânt este Mesagerul lui Dumnezeu, şi noi trebuie să-L respectăm. Când El vine, să nu spuneţi, "Hi! Hi! Hi! Priviţi la acea femeie strigând acolo, şi plângând, lacrimi îi curg în jos pe obrajii ei. Priviţi la acel bărbat acolo, scuturându-şi mâinile şi tremurând şi plângând. Ştiţi ce este aceea? Aceea este o grămadă de emoţie prelucrată." Voi huliţi Duhul Sfânt. Voi trebuie să-l respectaţi pe Acela.
E-192 Îmi amintesc, aici cu ceva timp în urmă mă aflam în Oregon, cam, a fost cam cu doisprezece ani în urmă. Şi au venit două fetiţe reportere Catolice. Nu pentru că ele erau Catolice, nimic mai mult de aceea; pentru că eu am avut tot aşa de mulţi Protestanţi, şi mai mulţi Protestanţi decât am avut Catolici, să-şi bată joc de mine. Şi-şi-şi astfel aceste fete au venit jos să dea un report.
Astfel îndată ce au intrat, am prins duhul imediat cum ele au intrat, şi am spus, "Bine, acum ce critică aveţi sus în mânecă acum?" Şi această fată a scos o ţigară şi a început, şi am spus, "Doar să nu aprinzi aceea în timp ce eşti în cabina mea. Doar dă-i pace."
E-193 Astfel a stat acolo un pic, şi s-a uitat la mine ca şi cum ar fi putut trece prin mine, în felul acela, şi a început să vorbească ceva. A spus, "Ei bine, eu vreau să îţi pun câteva întrebări."
Am spus, "Spune."
E-194 A spus, "Cum se face că eşti în legătură cu această grămadă de holy-rollers aici sus?" A spus, "Eşti unul din ei?"
Am spus, "Eu sunt unul din ei."
E-195 Şi ea a spus, "Ei bine, vrei să îmi spui că ar fi ceva evlavios cu privire la asta?"
Am spus, "Nu pentru tine, o Catolică, nu ai crede-o."
Ea a spus, "Cum şti că eu sunt o Catolică?"
E-196 Am spus, "Eu ştiu că eşti o Catolică. Eu îţi spun care este numele tău, vezi, şi cine eşti." Asta a dezarmat-o.
E-197 A spus, "Păi, vrei să-mi spui că felul acela de oameni, ei spun, vor trăi aici pe pământ şi vor fi în Cer?" A spus, "Eu nu aş vrea să fiu în Cer cu astfel de oameni ca aceia."
E-198 Am spus, "Tu nu trebuie să te îngrijorezi prea mult. Atât timp cât tu gândeşti în felul acela, tu nu vei fi acolo, oricum, vezi." Am spus, "Tu nu vei avea nici o grijă cu privire la aceea."
E-199 Doar m-am ridicat, am privit-o direct în faţă. Şi câţiva dintre fraţi şedeau în clădire. Am spus, "Eu nu sunt iritat. Eu-eu doar vreau să îţi fac de cunoscut unde stai, vezi." Şi am spus, "Tu vei scrie, vrei să vi aici afară să afli nişte lucruri, şi tu nu vei scrie niciodată ce ţi-am spus eu. Tu o vei face povestea ta proprie. Mergi înainte şi fă asta, dar vreau să-ţi spun un lucru. Scrie orice lucru scandalos ce vrei tu, şi" am spus, "înainte ca tu să mori, vocea mea va răsuna din nou în urechile tale. Dacă nu va fi aşa, atunci vei şti că eu sunt un profet Jals." Am spus, "Acum, tu scrie doar ce vrei tu, depinde de tine. Îţi dau libertatea să mergi să seri ce vrei tu. Dar înainte ca tu să mori, vei auzi vocea mea strigând în urechile tale. Aceasta nu-ţi va ajuta la nimic." Am spus, "Acum mergi înainte şi scrie ce vrei tu."
E-200 Ea a stat acolo un pic. A spus, "Ei bine, ce crezi despre acea grămadă idioată sus acolo, ţipând şi agitându-se seara trecută?"
Am spus, "Ei sunt toţi Creştini." "Creştini?"
E-201 Am spus, "Sigur, ei sunt Creştini." Am spus, "Ei sunt Creştini, umpluţi cu Duhul Sfânt."
Şi ea a spus, "Aceea nu este nici un Duh Sfânt."
E-202 Am spus, "Ce ai numi tu Duhul Sfânt?" Să văd ce avea ea de spus cu privire la asta. Am spus, "Aş vrea să-ţi spun ceva."
E-203 A spus, "Ei bine, eu nu aş vrea să mă asociez cu o grămadă ca aceea."
E-204 Am spus, "Nu cred că este prea mult pericol," am spus, "ca tu să te asociezi vreodată aşa." Am spus, "Pentru că, dacă te-ai asociat vreodată cu Dumnezeu sau cu oricare din sfinţi, tu te-ai asocia în felul acela."
A spus, "Sfinţii Bibliei?"
E-205 Am spus, "Da." Am spus, "A ta 'sfânta fecioară Maria,' cum o numeşti tu, care este zeiţa ta," am spus, "înainte ca Dumnezeu să o fi lăsat vreodată să vină în Cer, ea a trebuit să meargă sus la Ziua Cincizecimii şi să primească Duhul Sfânt, şi s-a clătinat sub Puterea lui Dumnezeu ca o femeie beată."
A spus, "Asta este o minciună."
E-206 Am spus, "Stai liniştită doar un minut." M-am întors aici la Carte, şi am spus, "Uite aici," am răsfoit. Am spus, "Iată este chiar aici în Carte." Şi ea şi-a întors capul. Am spus, "Tu nici măcar nu ai îndrăzneala să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu." Vedeţi? Am spus, "Sigur." Vedeţi, fără respect. Am spus, "Acum tu poţi să-ţi iei pachetul de ţigări jos de aici de pe masă, şi să pleci când eşti gata." Dar am spus, "Vreau ca tu să şti un lucru. Scrie orice vrei tu, dar aminteşte-ţi ultimele cuvinte care ţi le zic, 'În Numele Domnului, îţi vei aminti înainte să mori."' Ea nu a scris niciodată nimic. Aşa este. Ea doar a lăsat-o să treacă.
E-207 Ce este aceasta? Lipsă de respect, încercând să-şi bată joc, făcând ceva. Ei nu ştiu ceea ce fac. Aşa este.
E-208 Dar aici în tabernacol, noi vrem ca voi toţi să ştiţi aceste lucruri aici. Când Dumnezeu începe să reverse Duhul Sfânt peste oameni, uneori ştiu că am văzut oameni devenind fireşti când ei erau-când ei erau sub ungerea Duhului, i-am văzut mergând în extreme cu lucrurile, dar să nu spuneţi nimic cu privire la asta. Voi să o respectaţi, aplecaţi-vă capul. Voi s-ar putea să nu o înţelegeţi, şi nici eu, dar eu vreau să respect aceasta, oricum. Acum, noi trebuie să avem respect faţă de Dumnezeu. Şi când Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt, eu doar mulţumesc, spun, "Îţi mulţumesc, Tată Ceresc. Tu faci ceva pentru acel sărman suflet preţios care vrea să vină la Casa Ta, ca şi mine, într-o zi."
E-209 Şi văd oameni, ca aici o dată un frate care ese în slujire a spus că am vorbit despre el. Şi ne-am dus şi am luat toate benzile şi le-am trimis lui. A fost Fratele A.A. Allen. Şi el a spus că eu mi¬am bătut joc de el vorbind despre sânge să-ţi curgă din mână şi¬şi numind aceea dovada iniţială a Duhului Sfânt, şi-şi eu cred că a fost sânge şi untdelemn venind din mâinile lui şi din frunte, şi lucruri. El a spus ca aceea a fost-a fost că eu mi-am bătut joc de aceea şi i-am spus că era de la diavolul. M-am aşezat înapoi, doar i-am scris o scrisoare, am spus, "Frate Allen..." El a scris un articol şi voi-voi l-aţi citit, "Dragă Frate Branham." Vedeţi? Şi aşa atunci a pus broşuri peste tot prin ţară, în loc să vină să mă vadă cu privire la aceasta, el a făcut aşa.
E-210 Dar acum iată ce am spus eu, am spus, "Voi lua toate cele şase seri la Phoenix, şi îţi trimit benzile mele şi îţi voi arăta." Care Leo şi ceilalţi au făcut, şi le-a trimis benzile. Am spus, "O singură dată a fost menţionat numele tău. Omenii l-au pus pe pupitrul meu, şi au spus, ,Frate Branham, Fratele Allen tocmai a fost în oraş şi ne-a spus că "dovada iniţială a Duhului Sfânt a fost sângerând în mâini şi sângerând în faţă, şi untelemn curgând din mâna ta, aceea a fost dovada iniţială."'"
E-211 Am spus, "Eu nu sunt de accord cu Fratele Allen ca aceea să fie dovada iniţială a Duhului Sfânt, pentru că nu a fost niciunde în Biblie unde ei au sângerat vreodată la mâini, şi-şi untdelemn să iasă din faţa şi mâinile lor, ca să dovedească că ei aveau Duhul Sfânt." Am spus, "Duhul Sfânt era Puterea lui Dumnezeu în vieţile lor. Şi Isus a spus, 'Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred,' vedeţi. 'În Numele Meu ei vor scoate draci,' şi aşa mai departe." Dar am spus, "Iată un lucru care l-aş spune despre Fratele Allen, el este un mare om al lui Dumnezeu. Şi dacă aş putea predica la fel de bine cum ar putea Fratele Allen, eu nu aş avea niciodată un serviciu de vindecare, eu aş predica doar Evanghelia."
E-212 Atunci, vedeţi, după ce a publicat acel ziar şi totul, că eu "am făcut aceea," doar pe baza la ce altcineva a spus. Dar chiar dacă eu nu am fost de acord cu fratele cu privire la teoria lui, eu cu siguranţă nu aş fi vrut să-l hulesc pe frate.
E-213 Şi apoi stând chiar acolo, sus aici în Minnesota, în acea seară, în Minneapolis, Minnesota, şi eram acolo în acea catedrală mare, templu, cu Gordon Peterson. Şi acest om care a scris acea carte împotriva lui A. A. Allen, şi a spus tot ce se putea spune despre el, şi a spus, "El chiar a avut îndrăzneala să scrie acea carte despre Diavoli Muşcători, despre femeia aceea, care a arătat urme pe mâinile ei unde un diavol a muşcat-o, şi lucruri ca acelea." Acum eu-eu desigur... (Eu nu ştiu dacă asta ar putea fi adevărat sau nu, pentru că diavolul este un duh, voi vedeţi; dar această femeie susţinea că un diavol mare păros a venit şi a muşcat-o pestre tot pe mâini şi pe toată faţa, şi totul în felul acela.) Şi el a spus, "A. A. Allen a scris acea carte." Şi omul care a scris cartea, a scris un articol frumos despre mine, şi iată că el şedea chiar acolo în adunare în seara aceea (când Fratele Peterson şi aceia au venit şi mi-au spus, el şedea acolo), şi mă lăuda pe mine, şi îl înjosea pe A. A. Allen.
M-am gândit, "Iată timpul când pot să-i iau apărarea la Fratele Allen."
E-214 Astfel m-am dus acolo, şi am spus, "Am citit aici articolul în ziar astăzi că acest anumit om care este în oraş, nu..." Ştiind că el şedea chiar acolo afară. Am spus, ,,El a spus aici că A. A. Allen, şi toată critica." Am spus, "Deşi apreciez omul care spunea complimentele pe care el mi le-a făcut," Am spus, "că eu nu am fost afară pentru bani şi lucruri de genul acesta, şi am ţinut cele mai curate întruniri dintre oricare din ei, şi aşa mai departe, lucrurile frumoase pe care el le-a spus." Am spus, "Eu apreciez aceea. Dar dacă acel om care a scris acest articol aici în ziar, nu a verificat cu atenţie notiţele lui ca să spună că A. A. Allen a scris această Muşcături De Diavoli. A. A. Allen nu a scris niciodată cartea aceea. Eu cunosc omul care a scris¬o." Am spus, "El nicicând nu a scris cartea deloc. Şi dacă omul nu a verificat niciodată în articolul lui mai atent decât atât, mă îndoiesc că restul ce a spus el vreodată despre Fratele Allen este adevărul. Luând apărarea Fratelui Allen. Şi am spus, "În plus, dacă Fratele Allen ar fi greşit, eu mai degrabă m-aş afla la Bara de Judecată luând parte cu Fratele Allen în greşeală, când el încearcă să câştige suflete pentru Cristos, decât să critic ceea ce omul încearcă să facă." Amin. Aşa este. Da domnule.
E-215 Oricine cheamă în Numele lui Isus Cristos, eu sunt cu el fie că este Protestant, Catolic, sau orice este el. Eu-eu aş putea să nu fiu de acord cu el în teologie, dar vreau să-l respect ca un slujitor al lui Cristos şi ca fratele meu. Vedeţi? Şi nu contează ce face el, noi trebuie să-i dăm respect Duhului Sfânt. Exact aşa. Da, domnule. Şi când ajungem să facem aşa, atunci Dumnezeu va merge să reverse binecuvântările Lui printre noi. Chiar noi, grup micuţ chiar aici, cam cincizeci sau şaizeci, sau poate şaptezeci şi cinci de persoane stând aici în această seară, dacă noi doar, toţi împreună, ne-am lega împreună şi să dăm respect sfânt lui Dumnezeu şi Duhului Sfânt, şi la ce face El în această zi, şi să respectăm fiecare dar şi fiecare slujbă ce El o trimite în mijlocul nostru, Dumnezeu doar va continua să reverse Duhul Său peste noi şi vom creşte la număr şi ne vom multiplica. Nu credeţi asta? Sigur. Noi trebuie să avem respect faţă de Dumnezeu.
E-216 Să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Înainte să mergem în rugăciune, aş vrea să ştiu dacă este cineva aici care ar vrea să spună, "Frate Branham, vreau să te rogi pentru mine, că să am mare respect pentru Dumnezeu, ca să fiu întotdeauna în stare să-mi ţin gura închisă către lucrurile lui Dumnezeu, indiferent ce sunt ele, şi fie ca Dumnezeu să-mi pună în inimă să respect fiecare dar Divin pe care El îl trimite în biserică." Aţi vrea doar să vă ridicaţi mâinile, şi să spuneţi, "Roagă-te pentru mine." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aproape fiecare mână în biserică, şi am avut-o pe a mea sus, de asemenea.
E-217 Dumnezeule, ajută-mă să fiu un slujitor al Tău. Ajută-mă să-i respect pe fraţii mei, ajută-mă să le respect pe surorile mele.
Şi fiecare Duh al lui Dumnezeu care vine în adunare, fie că este vorbirea în limbi, fie că este tălmăcirea limbilor, fie că este prorocie, fie că sunt daruri de discernământ, orice este, eu spun, "O Doamne Isuse, trimite-le. Trimite-le, O Doamne. Eu Îţi sunt recunoscător."
E-218 Acum, Tată Ceresc, noi ştim că Tu eşti un Dumnezeu mare şi îngrozitor. Noi ştim că mânia ta este îngrozitoare. Când o dată ce Tu te aprinzi de mânie, păi, este un-este un lucru îngrozitor. Mânia lui Dumnezeu poate distruge lumea într-o secundă. Dar când Tu priveşti în jos asupra Sângele Domnului Isus, atunci mânia Ta se dă la o parte. Oh, ascunde-mă acolo în Stânca de Veacuri! Doamne Dumnezeule, ţine sufletul meu acoperit cu Sângele Domnului Isus. Nu numai al meu, Doamne, dar la toţi care sunt aici, de asemenea, în această seară. Noi te iubim, Doamne. Şi fiecare dar pe care Tu ni l-ai dat, chiar dacă ei ne pot chema orice vor ei să facă, Doamne, aceea încă nu va... nu vrem ca aceea să aibă nimic de a face cu aceasta, noi tot Te respectăm, Cel măreţ, marele Duh Sfânt. Noi Te iubim, Tată.
E-219 Noi Îţi mulţumim pentru un dar de vindecare printre noi. Noi Îţi mulţumim pentru darul de prorocie printre noi. Noi Îţi mulţumim pentru darul vorbirii în limbi, şi darul de tălmăcire. Şi, O Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să continui să trimiţi daruri printre noi, daruri ale marelui Duh Sfânt. Mai presus de toate lucrurile, Doamne, cea mai mare recunoştinţă care o avem în inima noastră este pentru acel mare Dar atotsuficient, Isus Cristos. Noi Îţi mulţumim pentru harul Lui şi îndurarea Lui, Care face toate aceste alte lucruri minore accesibile nouă prin suferinţa în locul nostru şi sângerarea la Calvar. El sfinţeşte oamenii simpli care Îl ascultă bucuros.
E-220 Şi, Doamnei. suntem atât de bucuroşi că Tu ai venit la oameni simpli. În Biblie, în Cartea Sfântului Luca, noi citim că, "Oamenii simpli L-au ascultat cu bucurie." Astăzi se spune, "Oh, aceia sunt doar o grămadă de oameni simpli." Dar, Doamne, aceea este gloata care Te-a auzit când Tu ai fost aici în trup. Oamenii simpli Te-au ascultat cu bucurie. Cei nfumuraţi, cei bogaţi, şi mulţi din aceia nu au vrut să Te aculte. Împăraţii, potentaţii, preoţii din ziua aceea, nu au vrut să Te audă. Dar oamenii simpli cu bucurie Te-au primit.
E-221 Şi, Tată, în seara asta, noi suntem oameni simpli, şi Te primim cu bucurie. Noi suntem bucuroşi cum erau ei când s-au întors bucurându-se, şi gândindu-se că a fost un lucru minunat, şi fericit pentru că ei au putut purta ocara Numelui Său, când ei i-au ocărât şi i-au numit în toate felurile. Şi ei erau aşa de fericiţi, pentru că era un privilegiu pentru ei să sufere din pricina Numelui lui Isus Cristos. Tată, Dumnezeule, noi ne alăturăm cu acei ucenici din acea zi, şi spunem, "Ferice de noi."
E-222 Eu stau în seara asta ca Sfântul Pavel din vechime, când el a stat înaintea lui Agripa, şi a spus, "Pe Calea care este numită erezie, nebunie, aceea este calea pe care mă închin Domnezeului părinţilor noştri."
E-223 Şi când Agripa a spus, "Pavel, prea multă învăţătură te-a făcut nebun."
El a spus, "Nu sunt nebun, O Agripa."
E-224 Şi atunci el în cele din urmă a ajuns la un punct, a spus, "Tu aproape mă îndupleci să fiu un Creştin."
E-225 El a spus, "Aş fi vrut ca tu să fi ca mine, chiar fără aceste lanţuri de robie."
E-226 O Dumnezeule, ce dragoste care o avea Pavel, a spus că el s-ar fi blestemat, ca poporul lui să poată fi salvat. O Tată, Dumnezeu, dă-ne dragoste unii pentru alţii ca aceea. Dă-ne acea dragoste nemuritoare, acea decenţă, acel respect unul pentru altul, să fim suficient de Creştini să trecem cu vederea greşelile unul la altul, să privim dincolo. Pentru că un om a fost binecuvântat de Dumnezeu; şi el ar putea face o greşeală. O Tată, fă ca noi să nu privim la acea greşeală, ştiind că este un frate preţios pe care Satan poate l-a prins în ceva. Dar dacă el a făcut-o, noi ne rugăm, Doamne, ca Tu să-l ajuţi pe el sau pe ea să iasă din acel loc, ca noi să avem dragoste în inimile noastre să mergem după oile pierdute şi să le aducem înapoi la turmă. Acordă aceasta, Doamne. Iartă-ne de greşelile noastre, aşa cum noi iertăm celor care greşesc împotriva noastră. Acordă aceasta, Doamne. Nu ne duce în ispită, şi izbăveşte-ne de rău. Căci a Ta este împărăţia, şi puterea, şi slava, în veci. Amin.
[Fratele Neville dă un mesaj de prorocie – Ed.]
E-227 Amin. Amin. Amin. Îţi mulţumim, Doamne. Îţi mulţumim, Tată. Laudă Ţie, O Cel Sfânt. Cât de glorios eşti Tu, Tată! Cât Îţi mulţumim, Doamne! Ce comfort este să simţim Prezenţa Duhului Sfânt şi să-L auzim vorbind prin buze omeneşti, către noi, confirmând că El încă rămâne Dumnezeu, şi în mijlocul nostru. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta, Tată. Continuă cu noi, Doamne. Îndură-te de noi, ca să putem fi poporul Tău. Prin Isus Cristos noi o cerem. Amin.
E-228 Nu este minunat a fi un Creştin? Nu este minunat a-l cunoaşte pe Dumnezeu şi a cunoaşte Prezenţa Lui? Gândindu¬ne la ziua de azi, acum, cum a făcut El aceasta chiar pentru a doua oară. Astăzi El-El a vorbit surorii aici, a intrat, în acea Lumină cum a făcut-o El, şi le-a vorbit lor pentru că ei av crezut Mesajul. El este glorios, nu-i El? Nu-L iubiţi voi? Câţi Îl iubiţi cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru? El este minunat. Acum să ne ridicăm în picioare, în timp ce cântăm acea veche cântare bună care ne place la toţi.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-229 Oh, nu este El minunat? Minunat! Acum, amintiţi-vă serviciul de Miercuri seara. Şi apoi, dacă Domnul voieşte, voi fi aici Duminica viitoare din nou;. cu voia Domnului. Rugaţi-vă pentru noi în timpul săptămânii. În timp ce ne aplecăm capetele acum în rugăciune, îi voi cere Fratelui Neville, păstorul nostru, dacă va veni sus pentru cuvintele de încheiere care vrea să vi le dea.
Up