Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 61-1015M | Durată: 2 oră 9 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 ... aceste întrebări înainte să ajung eu la amvon, dar Fratele Moore, el a trimis înăuntru o chemare de urgenţă, şi m-am gândit că cineva era foarte bolnav, şi el doar a vrut o întâlnire. Astfel eu am încercat să-l iau de la telefon acolo. El a vrut să vină jos în decursul sărbătorii de Mulţumire şi să aibe o adunare jos acolo pentru ei la-în Louisiana. Anul trecut când noi am fost acolo, noi-Domnul a pornit o trezire, şi ea încă nu s-a sfârşit; ea încă se desfăşoară, trezirea. Am uitat cât de multe sute au fost salvate anul acesta trecut, când-după trezirea de jos acolo.
E-1 These questions before I got to the pulpit... But Brother Moore, he sent in an emergency call, and I thought somebody was very sick, and he just wanted a meeting. So I was trying to get him off the phone over there. He wanted to come down through Thanksgiving and have a meeting down there for them at--in Louisiana. Last year when we were there, we--the Lord started a revival, and it's never ended yet; it's still going, the revival. Forget how many hundreds has been saved this last year, when the--after the revival down there.
E-2 Acum, eu presupun că este cumva surprinzător, poate, fiind aici în această dimineaţă; şi aceasta este pentru mine. Şi eu nu am ştiut, astfel noi nu am publicat aceasta afară printre unii din, voi ştiţi, oameni, doar am apărut înăuntru să răspund la câteva întrebări. M-am gândit că în felul acesta... De obicei un păstor poate să afle ce este pe inima oamenilor când el pune întrebări. Şi în felul acesta noi aflăm despre ce gândesc oamenii.
E-2 Now, I guess it's kinda surprising, maybe, being here this morning; and it is to me. And I didn't know, so we didn't advertise it out amongst some of the, you know, the people, just dropped in to answer some questions. I thought that way... Usually a pastor can find out what's on his people's heart when he asks questions. And that way we find out what the people's thinking about.
And I believe before we start this morning, there was someone said they had a baby to dedicate. Billy was telling me that there's a dedication of a baby. If that's so, why... All right. We'll bring the little fellow up and dedicate it to the Lord; and then we'll answer the questions, and then we're going to pray for the sick.
E-3 Şi eu cred că înainte să începem în această dimineaţă, a existat cineva care a spus că ei aveau un copil pentru dedicare. Billy mi-a spus că acolo era o dedicare a unui copil. Dacă aceea este aşa, păi... În regulă. Noi îl vom aduce pe micuţul sus şi îl dedicăm Domnului; şi apoi noi vom răspunde la întrebări, şi apoi urmează să ne rugăm pentru bolnavi.
E-4 I want to report that my mother is just about like usual. She... I don't think she's any worse, though they think so. But I don't think so; I believe she's just about like she was. And until God tells me that she's going to die, I'm not going to believe it. And I'm going to hold faith for mama (See?), until He tells me she's going to go.
Now, He could be taking her; I don't know. His... Might be just keeping it from me, keep me from worrying or something; but I'm going to believe that God is going to let her get well no matter what she is. She hasn't eat for three weeks, but just glucose; but I believe she's get well anyhow. See?
E-4 Eu vreau să raportez că mama mea este cam întocmai ca de obicei. Ea... eu nu cred că ea este mai rău, deşi ei cred aşa. Dar eu nu cred aşa; eu cred că ea este cam întocmai cum era ea. Şi până când Dumnezeu îmi spune că ea are să moară, eu nu am să o cred. Şi eu am să ţin credinţa pentru Mama (vedeţi?), până când El îmi spune că ea are să se ducă.
E-5a Brother Neville... Well, this is a--we hope to be another preacher coming on here, a little Mr. Wood. Yes, sir, what's his full name? William David. Jr, is he going to call him Jr? This is a little folk that's been sent into the Wood's family up there, 'course he's grandma pet, and... Little William David Jr. and he sure is a fine little boy. And his little sister will keep him...?... though, because he's... Yes, he's got his finger double up now, his trigger finger. Squirrel hunter I guess...?... You're looking out of one eye at me, I guess he's kinda backward. But we know that these are little things that God sends into our home that we appreciate in giving us the responsibility of raising these up. And I'm quite sure if the grace of God continues in this family, that this baby will be raised in admonition of God. Let us bow our heads.
Our heavenly Father, we bring to You little William David Wood this morning, in the Name of the Lord Jesus in respect of the Scripture, that they brought unto Him when He was here on earth, infants, little babies that He might lay His hands upon them and bless them. And if He was here this morning in a body of flesh, we know that our brother and sister would take this little token of grace to Him; so that we are to represent Him today in the way of preaching the Gospel they bring the baby to us. We by faith lift little David to You in the Name of Jesus, and we pray that You'll bless him, Lord. God, grant that he'll live to be a servant of Yours, if You tarry. Grant it, Lord. Give him health and strength. Bless his father and mother, and may if it be in Thy Divine will that this little boy will raise up to preach the Gospel in the days lies ahead. Grant it, Lord. We give to You this little William David Wood for a servant of Yours, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-5 Acum, El ar putea să o ia; eu nu ştiu. El... S-ar putea ca să reţină asta de la mine, să mă ţină de a nu mă îngrijora sau ceva; dar eu am să cred că Dumnezeu o să o lase să se facă bine indiferent cum este ea. Ea nu a mâncat de trei săptămâni, ci doar glucoză; dar eu cred că ea se face bine oricum. Vedeţi?
[Fratele Branham dedică un copil – Ed.]
E-5b David, I'm always so careful with them little fellows; I feel like they're so, you know, you're going to drop them all the time.
I think little babies and old people... Get someone that's just an old person that's been done along the line, or a little baby that's... They're so innocent like, you know, that they--there's something about them that I really like.
Wonder if we put on this pulpit light on here. Brother Neville, do you know where the... Oh, here we are.
E-6 Acum, în întrebări, noi cam avem câteva din ele aici, şi eu nu ajung să am o şansă să caut chiar Scripturile care-despre întrebările care sunt puse; deoarece acestea au fost date în dimineaţa aceasta. Şi eu doar le-am luat cu câteva momente în urmă, doar cumva am trecut printr-o parte din ele, şi am văzut ceva întrebări, şi mă întreb doar cum... Şi unele din ele...
Acesta este cel mai lipicios grup pe care l-am avut vreodată. Astfel când-uitându-mă prin ele, am văzut că noi urmează să avem un timp greu cu acestea.
E-6 Now, in questions, we got a quite a few of them here, and I don't get a chance to even look up the Scriptures that--of the questions that's asked, because it was just give in this morning. And I just picked them up a few moments ago, just kinda brushed through part of them, and seen some questions, and wondering just how... And some of them... This is the most sticky group I ever have gotten. So when the--looking through them, I seen we was going to have a hard time with these.
So if I do not answer them according to your belief in these questions... Now, always remember, that they are to the best of my knowledge. And then sometimes maybe I--in this I'll have to just refer to a Scripture to answer them and maybe not have time to look it up. Then when you go home, you look it up and see. And if I've misquoted it, well then, I--I would be wrong. I don't mean to misquote anyone, but--misquote the Scripture, but sometimes we can do it. Maybe a word where it would be something, then we might say it some other way. You know how easy it is to do that.
But we're aiming--our aim is to quote them straight. And if I had to take them say this Sunday and answer them next Sunday; then I'd have time to look them all over through the week.
E-7 Astfel dacă eu nu le răspund conform cu credinţa voastră în aceste întrebări... Acum, întotdeauna să reţineţi că ele sunt după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi atunci uneori poate că eu-în aceasta eu va trebui doar să mă refer la o Scriptură să le răspund şi poate să nu am timp să o caut. Apoi când voi mergeţi acasă, voi căutaţi-o şi vedeţi. Şi dacă eu am citat-o greşit, păi atunci, eu-eu aş fi greşit. Eu nu vreau să citez greşit pe nimeni, dar-să citez greşit Scriptura, dar uneori noi o putem face. Poate un cuvânt unde acesta ar fi ceva, apoi noi am putea să spunem în vreun alt fel. Voi ştiţi cât de uşor este să o faci.
E-9 But there's many sick people coming in, and I been real, real busy and haven't had a chance to--to go out and make many of my calls. And I thought today would be a good time, just let those sick people come into the Tabernacle and we'd pray for them. And we know that prayer changes things.
Prayer does something for us. And it's through prayer that I live today. I live by the grace of God through prayer. And this morning being a little tired and worn out, I desire your prayers for me, that you pray for me.
E-8 Dar noi tindem-ţinta noastră este să le cităm drept. Şi dacă eu trebuia să le iau să zicem această duminică şi să le răspund duminica viitoare; atunci eu aş avea timp să le caut peste tot în decursul săptămânii.
E-11 And then, I was at a friend's house yesterday, a Christian home where there was some young Christians gathered. And I was talking to them, and the--something just presented itself to me, a thought of how... I was looking into the woods and around the trees and see them dying, and I thought, "How pretty those trees are even though they are dying; yet they are pretty." And sometimes a tree looks better when it is dying than when it is when it's in greenest and best. And I wonder if that just wouldn't picture out our conditions to our heavenly Father, for He said, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints."
How that must be a--a--beautiful thing for Father to look down upon His child coming home to Him and holding his position in Christ, his faith and his confession (See?), "I am saved by the grace of God," and stand there (See?) in the hour of--of death, yet we can hold our profession, we are saved.
E-9 Dar există mulţi oameni bolnavi care vin înăuntru, şi eu am fost foarte, foarte ocupat şi nu am avut o şansă să-să merg şi să îmi fac multe din vizitele mele. Şi m-am gândit că astăzi ar fi un timp bun, doar să-i las pe oamenii aceia bolnavi să vină în tabernacol şi ne vom ruga pentru ei. Şi noi ştim că rugăciunea schimbă lucrurile.
E-13 And I believe that our Father is--loves our gallantry and believing and holding our testimony. And it just--just isn't to testify when you're feeling good, and healthy, and strong; it's when you're down, and weak, and troubled. There's where your testimony counts.
And thinking on that, I was thinking of this, that death is associated not with life. Life and death cannot exist at the same time. And the trees has to have the sap go out of them before that the leaf can die on the tree. So therefore, death is associated, I would think in the realms of a human being, death is associated with sin. Because before we had any sin, we had no death at all. But where there is death, then there is sin; and where there is sin, there is death; 'cause death is the results of sin.
And then, he that... The soul that sinneth, it shall die. But when we're borned again of the Spirit of God, we have Eternal Life and not associated anywhere with death. See? Death cannot associate with Life. Life cannot associate with death.
E-10 Rugăciunea face ceva pentru noi. Şi este prin rugăciune că eu trăiesc astăzi. Eu trăiesc prin harul lui Dumnezeu prin rugăciune. Şi în această dimineaţă fiind puţin obosit şi epuizat, eu doresc rugăciunile voastre pentru mine, ca să vă rugaţi pentru mine.
E-16 And talking to--in the room yesterday where some young Christians was, I said, "If you were standing out here on the road and a car was coming down the road at ninety miles an hour out of control, you would get off that highway as quick as you could. You'd jump, slide, do anything, get out of the way of that car." And that's the way that sin should be to a Christian, because sin is associated with death. And as soon as you see sin in any form, jump from it, get away from it. I don't care what you have to do, get away from the very appearance of evil. Because remember, to associate with sin is death. Just the same as standing there and let that car strike you.
Don't just wait and see what it'll do; get out of the way of it. The very appearance of evil, shun it quickly. When you see a temptation coming up, and sin... You know, if it's something wrong, that death is lurking after you. See? Then get away from it just as quick as you would get away from a--an automobile approaching at ninety miles an hour. See? You'd--you'd want to get away from it right quick, out of the way. Jump, slide, run any way, just get away from it.
E-11 Şi apoi, eu am fost ieri la casa unui prieten, o casă Creştină unde erau adunaţi nişte Creştini tineri. Şi eu le-am vorbit, şi¬ceva doar ni s-a prezentat, un gând despre cum... Eu mă uitam în păduri şi în jurul pomilor şi îi văd murind, şi m-am gândit, "Cât de frumoşi sunt pomii aceia chiar dacă ei mor; totuşi sunt frumoşi." Şi uneori un pom arată mai bine când moare decât când este în cea mai bună verdeaţă a lui. Şi mă întreb dacă aceea nu înfăţişează stările noastre la Tatăl nostru ceresc, căci El a zis, "Scumpă este în privirea Domnului moartea sfinţilor Lui."
E-18 And how that we know that we have Life, is because that we hate sin. And we hate sin so bad, that we know that death's associated there, and we shun the very appearance of it. Any way we can get away from it, we jump, run, anything that we can do to keep away from sin, because sin has death in it. And we sure don't want to associate anything in death. We want to keep away from that.
So I thought that would be a good little thought. It struck me yesterday talking to these Christians; and I thought that would be good to pass to the church this morning, especially while the young people are setting here and undergo--undergo such temptations as that.
E-12 Cum trebuie asta să fie un-un-lucru frumos ca Tatăl să privească în jos asupra copilului Său care vine acasă la El şi îşi ţine poziţia lui în Cristos, credinţa lui şi mărturia lui (vedeţi?), "Eu sunt mântuit prin harul lui Dumnezeu!" şi stă acolo (vedeţi?) în ceasul de-de moarte, totuşi noi putem ţine mărturisirea noastră, că noi suntem salvaţi.
E-20 And then, I believe a question, if we can only get to it down here, something another associated in that also... And just remember that anything that is sinful, death lays right there. And when you're partaking of that sin, you're partaking of death. So stay away from it.
And what is sin? Unbelief. Uh-huh. Stay away from all unbelief, anything that disregards the Bible. Anything that disregards God's Word, stay away from it. And if I get through these in time before I have my healing service, I want to speak a little bit on that, disrespects.
E-13 Şi eu cred că Tatăl nostru este-ne iubeşte vitejia noastră şi credinţa şi păstrarea mărturiei noastre. Şi aceasta doar-doar nu este să mărturiseşti când tu te simţi bine, şi sănătos, şi tare; aceasta este când tu eşti jos, slab, şi necăjit. Acolo este unde contează mărturisirea ta.
E-22 Now, before we answer the questions or try to attempt it, let us pray. Our heavenly Father, we come into Thy Presence this morning, in the Name of Jesus, claiming that we have disassociated ourselves with the things of the world, which it is said by Him, that you cannot serve God and mammon, meaning the world; we either hate one and love the other or love one and hate the other.
And we believe this morning that we are associated with Eternal Life as we accept Jesus Christ by faith and have the evidence of the Holy Spirit living in our lives guiding us. We are so grateful for this, that when we see sin no matter how mild, how pretty it might look, there's something within us makes us jump, keep away from it, just as the illustration I gave about the car coming at a terrific speed. We don't want to be caught anywhere in the--sin. Keep away from it.
E-14 Şi gândind despre asta, eu mă gândeam despre aceasta, că moartea nu este asociată cu viaţa. Viaţa şi moartea nu pot exista la acelaşi timp. Iar pomii trebuie să aibe ca seva să iese din ei înainte ca frunza să poată muri pe pom. Astfel de aceea, moartea este asociată-eu m-aş gândi în tărâmurile unei fiinţe umane-moartea este asociată cu păcatul. Deoarece înainte ca noi să avem vreun păcat, noi nu am avut moarte deloc. Dar unde există moarte, atunci acolo este păcat; şi unde există păcat, acolo este moarte; deoarece moartea este rezultatul păcatului.
E-24 And now, Lord, feeling this morning that there is many sick and needy, I would pray for them, Lord, that You'll give faith to these especially in the Tabernacle this morning that will come into the prayer line, that they will lay aside every little weight, every--all unbelief, get away from it quickly, and flee to the Lord Jesus in faith to believe.
I pray for those that's in the hospitals and in the convalescent homes. And, Lord, I pray for my mother. As yet, Lord, Thou has kept her with us, and we are thankful to You for this. And with faith we reach out with wanting hands, first to know the will of God, to see that if it's His will for her to go. If it's His will, then we are--that's our will; but first we want to know if Satan has did this evil and it's working together for good to them that love us to give us a trial. Then, Lord, we want to stand gallant at the post of duty.
E-15 Şi atunci, cel care... Sufletul care păcătuieşte, el va muri. Dar când noi suntem născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, noi avem Viaţă Eternă şi nu asociaţi nicăieri cu moartea. Vedeţi? Moartea nu se poate asocia cu Viaţa. Viaţa nu se poate asocia cu moartea.
E-26 We ask this morning, Father, to remember all those phone calls and special requests that's out there at the office waiting. Bless our loved ones everywhere.
And today as it falls lot to answer questions, Lord, we realize that these are deep, sincere things that's on the people's heart. They never asked them just for folly; they asked them because that they are interested in knowing Truth. Thy Word is Truth.
So, Father, we pray that You'll associate our minds this morning into this Truth, the Word, and help us, Lord, that we be able to understand better today when we leave this house of teaching, that it might be good for our souls. We ask this for the glory of God in the Name of Jesus Christ His Son. Amen.
E-16 Şi vorbind cu-în cameră ieri unde erau nişte Creştini tineri, am zis, "Dacă tu stăteai aici afară pe drum şi venea o maşină în jos pe drum cu nouăzeci de mile pe oră ieşită din control, tu te-ai da jos de pe şoseaua aceea cât de repede ai putea. Tu ai sări, ai aluneca, ai face orice, să te dai la o parte din drumul acelei maşini." Şi acela este felul cum ar trebui să fie păcatul pentru un Creştin, deoarece păcatul este asociat cu moartea. Şi îndată ce tu vezi păcatul în orice formă, sari de la el, îndepărtează-te de el. Mie nu-mi pasă ce ai tu de făcut, dă¬te la o parte chiar de la apariţia răului. Deoarece reţine, ca să te asociezi cu păcatul este moarte. Întocmai la fel cum ai sta acolo şi să laşi maşina aceea să te lovească.
E-29 Now, it has some handkerchiefs laying here, I suppose, to be prayed over, and we'll do that just shortly as soon as we possibly can. Now, by right time we have about a hour and a half. I don't know exactly whether, as I have said before, I'll be able to answer all these or not. But what we plan for the program today is to answer the questions, have just a little sermonette here on--for--to help the faith of the people, then have prayer for the sick. And remember the services tonight, and the midweek prayer meetings, the men's meetings, and so forth.
And I don't know about next Sunday if... I have a--a subject on my heart that I would like to bring to the church if it's possible, if the Lord permits it this next coming Sunday, a--a very outstanding thing that come to me this week to preach, just a message to preach on, evangelistic message... We'll see about that a little later on as our Lord will lead.
And pray for me now, because there's got to be some great decisions made. Brother Roy Borders (I suppose he's setting somewhere here this morning.), he takes care of the meetings, and he's got a book full of--of invitations that's come in in the last few months--and of places to go, and people that are to calling him for meetings. And so you pray that God will let me make the right decision. On whatever I do, may it be right, the--that will count.
E-17 Să nu aştepţi şi să vezi ce va face ea; dă-te la o parte din calea ei. Tocmai apariţia răului, evită-l repede. Când tu vezi o ispită apărând, şi păcatul... Tu ştii, dacă aceasta este ceva greşit, moartea aceea pândeşte după tine. Vedeţi? Atunci îndepărtează-te de aceasta tot atât de repede cum te-ai îndepărta de la un-un automobil care se apropie cu nouăzeci de mile pe oră. Vedeţi? Tu ai-Tu ai vrea să te depărtezi de la acesta foarte repede, afară din cale. Sari, aluneci, fugi în orice fel, doar te îndepărtezi de el.
E-32 Now, to answer questions which we know is sharply... And that's the reason I answer questions. We never advertised a healing service or something, so it'd just be the home folks here; so we could find out what was on their heart.
And Brother Neville's setting back here, our precious brother and pastor; he--I'm so thankful to see him advancing on in the Kingdom of God; I believe he's come farther in the last couple of years than he has all the rest of the years put together. How the Lord has blessed him. I'm so glad of that.
And I'll say not to his face; I do to his back, and you know that. I knew Brother Neville since I was just a boy. See? And I know that if Brother Neville... I believe this; he's subject to mistakes like all of us are; we--we all are subject to that; we're still human. But it wouldn't come from his heart; I don't believe that. He would be sincere, and he's always been the highest of sincerity.
E-18 Şi cum că noi ştim că noi avem Viaţă, este deoarece noi urâm păcatul. Şi noi urâm păcatul aşa de rău, încât noi ştim că moartea este asociată acolo, şi noi evităm tocmai apariţia acestuia. În orice fel ne putem îndepărta de el, noi sărim, alergăm, să facem orice putem noi să stăm departe de păcat, deoarece păcatul are moarte în el. Şi noi sigur nu vrem să ne asociem cu ceva în moarte. Noi vrem să ne ţinem departe de aceea.
E-35 And when he come to this Message, I've had him--brought him here by the vote of the church to be pastor here when even he didn't understand these things as he does now. But his sincerity to be willing to lay down, and look it over, and approach it reverently, until I think he's got a good solid background, that when he comes up now, he knows where he's standing now.
So I'm very happy for the Tabernacle. And they say the other night in the--they had a meeting here whether they would build a new tabernacle or extend this one and make it bigger and make Sunday school rooms in it; and the church unanimously voted for the extension, to put a new extension to it out here, make it larger, and put Sunday school rooms so there'd be classes for all the classes, and carpet the floors, and put birch over it, and fix it up real nice, and Bedford stoning on the outside. And so the church voted that. And I think the architects and them are on the work now. There's a meeting of it tomorrow to make us a--a bigger church, extend it on back and fix it around different. So we'll be grateful to the Lord for that.
E-19 Deci m-am gândit că ar fi un gând micuţ bun. Acesta m-a atins ieri vorbind cu aceşti Creştini; şi m-am gândit că ar fi bine să dau la biserică în dimineaţa aceasta, mai ales în timp ce oamenii tineri şed aici şi sunt supuşi-supuşi la astfel de ispite la aceea.
E-37 Now, in these questions I... Some of them I haven't even looked them over. I may have to go easy to spell the words out to find out. It's not your writing, but it's my education that's limited.
151. We believe in being baptized... Acts 2:38, but how can we answer people concerning the other baptism? Are they saved or not? Also those that have gone on and never received the light?
Now, that is a--a good question. Now, let me say again (See?) on these questions, if you--if I don't answer them according to your thoughts... I'm going to answer them just as close to the Scripture as I know how to make them Scriptural.
E-20 Şi apoi, eu cred că o întrebare, dacă noi putem numai să o aducem jos aici, una sau alta asociată în aceea de asemeni... Şi doar reţineţi că orice care este păcătos, moartea zace chiar acolo. Şi când voi sunteţi părtaşi ai acelui păcat, voi sunteţi părtaşi ai morţii. Deci staţi departe de acesta.
E-39 Now, the Scriptural way of water baptism is in the Name of the Lord Jesus Christ, which is found in Acts 2:38 and the rest, all the Bible. And many peoples today and nearly all the churches all the way from the beginning, the one that started it, they baptize the people in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Now, they do that through a error. There is no such commission as that in the Bible, nowhere at all. It's not even found in the Scriptures.
When Peter... When Matthew was writing what Jesus said... Where they'd taken Matthew 28:19, "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost..."
Father, Son, and Holy Ghost, that's titles, not a name. The Name of the Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. Father, Son, and Holy Ghost... And if He... And then they baptized all through the Bible, every person in the Name of--of the Lord Jesus Christ. On down through history they come until the establishment of the Laodicean (I beg your pardon.)--the Nicaean Council of the Catholic church at Nicaea, Rome.
E-21 Ce este păcatul? Necredinţa. Aha! Staţi departe de toată necredinţa, orice lucru care desconsideră Biblia. Orice care desconsideră Cuvântul lui Dumnezeu, staţi departe de la aceasta! Şi dacă eu trec prin acestea la timp înainte ca să am serviciul meu de vindecare, eu vreau să vorbesc un picuţ despre aceea, lipsa de respect.
E-42 When the Pentecostal church... Two groups, they separated, one wanted to stay with the Word, the written Word, others wanted a classical church. It was during the time of Constantine's reign. And Constantine was not a religious man; he was a heathen to begin with. But he--he was a politician that wanted to unite... Half of Rome was Christian; half of it was pagan, so he adopted some of paganism and some of Christianity to a classical group; and they made up their own religion.
Therefore, to disregard the Bible, the Catholic church believes that God gave the church the power to change or do anything it wanted to. See? Therefore, if the Catholic church is right, if that is true what God did, then we're all wrong but Catholics (See?); the Catholic church is right. Then the Methodist church is right. Then the Baptist church is right, or all the organizations are right. See? They have a right. And who is right then? If the Catholic has power that they can change anything the Bible wants to say and make it some other kind of doctrines to "Hail, Mary's" and so forth, the Methodist has the right to say, "Baptism by immersing is wrong; we'll sprinkle," and they're everyone right, because each one can do whatever the church is; now, who is the church then? Is it Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, or what is it? See?
E-22 Acum, înainte ca noi să răspundem la întrebări sau încercăm să ne apucăm, să ne rugăm. Cerescul nostru Tată, noi venim în prezenţa Ta în această dimineaţă în Numele lui Isus, pretinzând că ne-am dezasociat de lucrurile lumii, care se zice de către El, că tu nu poţi să slujeşti pe Dumnezeu şi pe mamona, însemnând lumea; noi sau urâm pe unul şi iubim pe celălalt sau iubim pe unul şi urâm pe celălalt.
E-44 So you can't--you know that God, the--the Source of all wisdom couldn't do a thing like that. There's no such... There not even common sense in it, let alone the intelligence of the supernatural Being. There's one thing that's right; that's the Word. The Word is right.
So then, if the Catholic church wanted to say this morning, "We'll just omit baptism altogether and take eating a lump of sugar each morning. That's what we'll take for remission of sins," then that's got to be right, 'cause it--God gave that authority to the church.
But you see, to me it's the Word is right, because at the close of the Bible, God said this in His Word, "Whosoever shall take one word away from This or add one word to It, the same will be taken, his part, out of the Book of Life." So to me it's the Word.
E-23 Şi noi credem în această dimineaţă că noi suntem asociaţi cu Viaţa Eternă aşa cum noi acceptăm pe Isus Cristos prin credinţă şi avem dovada Duhului Sfânt locuind în vieţile noastre şi călăuzindu-ne. Noi suntem aşa de recunoscători pentru aceasta, că atunci când vedem păcatul nu contează cât de moale, cât de frumos ar putea arăta, există ceva înlăuntrul nostru care ne face să sărim, să stăm departe de el, întocmai ca ilustrarea pe care am dat-o despre maşina care venea cu o viteză grozavă. Noi nu vrem să fim prinşi niciunde în-păcat. Stăm departe de acesta.
E-47 And there is no such a thing in the Bible as anybody ever being baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost; because there is no such a thing. Father's no name; and Son's no name; and Holy Ghost is no name; but the Name of the Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. Exactly what the apostles and all down through the age they've recognized.
Now, the next question is... 'Course that's Scripturally right. That's the Truth.
And in the Bible when they found people that had been immersed some other way besides the Name of Jesus Christ, they were commanded to be baptized over again in the Name of Jesus Christ before they could receive the Holy Ghost: Acts 19:5. That's right. So that is Scripturally the Truth.
Now, there's no bishop; there's no archbishop; there's no minister; there's nobody else can say one word against that, 'cause that's the truth. See?
E-24 Iar acum, Doamne, simţind în această dimineaţă că există mulţi bolnavi şi nevoiaşi, m-aş ruga pentru ei, Doamne, ca Tu să le dai credinţă mai ales la aceştia în tabernacol în această dimineaţă care vor veni în rândul de rugăciune, ca ei să pună la o parte orice mică greutate, fiecare-toată necredinţa, să se îndepărteze de ea repede, şi să fugă la Domnul Isus în credinţă să creadă.
E-51 And I asked the other day in Chicago before three hundred ministers that stood over there to debate and to ask that... I... And the Lord told me, He give me a vision, and told me where we'd be and what to do; I stood before three hundred trinitarian ministers, and I said, "Now, if I am so wrong in this doctrine, some of you men stand up here and show me where I'm wrong by the Scriptures without textbook. If there is no such a thing as serpent's seed or something like that that I've been teaching, just come here and show me by the Scriptures." Nobody moved (See?), because it can't be done. That's true. Not to be different, but just it's the truth; it's the Word. And there's where... No one can debate that; that's the Word of God; nobody can do it. See?
E-25 Mă rog pentru aceia care sunt în spitale şi în casele de convalescenţă. Şi, Doamne, mă rog pentru mama plea. Până acum, Doamne, Tu ai păstrat-o cu noi, şi noi Îţi suntem mulţumitori pentru aceasta. Şi cu credinţă noi ne întindem cu mâini nevoiaşe, întâi să cunoaştem voia lui Dumnezeu, să vedem că dacă este voia Lui ca ea să se ducă. Dacă aceasta este voia Lui, atunci noi suntem-aceea este voia noastră, dar întâi noi vrem să ştim dacă Satan a făcut acest rău şi aceasta lucrează împreună pentru binele celor ce ne iubesc să ne dea o încercare. Atunci, Doamne, noi vrem să stăm viteji la postul de datorie.
E-52 But now, "Will these who have not..." Let me read this to be sure it's right. See? "Concerning other baptisms, are they saved or not? Also those that have gone on and never received the light?"
Well, I believe--I believe strictly that God called His people and ordained His church, and all those that would be there, before the foundation of the world. I believe the Bible teaches that. And I believe that every man that loves God with all of his heart will seek after Truth. I--I--I believe that, that they'll do that. Every man that loves God will do that.
I believe if a man was baptized wrong ignorantly, not knowing that he was baptized wrong... Now, I can't say this Scripturally. But I believe it with my heart, that if a man did not know what to do right, and he did something the best of his knowledge, I believe that God would overlook that and save him anyhow, 'cause he didn't have... Remember, back in the days of Wesley, back in the days of Luther in the reformation, those great man of God who God honored and proved that He honored them, they died in the faith (See?), with all the Light that they had.
E-26 Noi cerem în această dimineaţă, Tată, să-ţi aminteşti de toate chemările acelea telefonice şi cererile speciale care sunt acolo afară la birou aşteptând. Binecuvântează pe cei dragi ai noştri pretutindeni.
E-55 And there may be things I believe yet like... Anybody hear Charles Fuller this morning on "Old-Fashioned Revival Hour?" He's one of my favorite teachers of the Bible, yet he's way, way old, and... But I think he's a great teacher of the Bible. And he said this morning (he was teaching on--on prophecy, I believe); he said that--that there were great things ahead, things that the church knows nothing about would be opened up to the people. I said, "Amen." to that. I believe that we still have great Light coming on now that'll just flood the earth one of these days for a short period, maybe just in a matter a months. But I believe that there's great Light coming.
I do believe that any person upon their faith and sincerity and walk in all the Light that they have will be saved.
E-27 Şi astăzi aşa cum ne cade partea să răspundem la întrebări, Doamne, ne dăm seama că acestea sunt adânci, lucruri sincere care sunt pe inima oamenilor. Ei nu le-au întrebat doar din prostie; ei le-au întrebat din cauză că ei sunt interesaţi în a cunoaşte Adevărul. Cuvântul Tău este Adevărul.
E-57 Remember, in the coming of the Lord Jesus, you remember how that He found those who walked in all the Light that they had to walk in? Remember what happened? "Is not he a good man, even a Roman Centurion, he's built our city--or our people a synagogue, and he's (all these things he'd done)--he's worthy of this blessing that's being asked for him." See, God's a understanding Father; He knows your heart, whether you really see Light or whether you don't see Light; He knows.
Now, I truly believe with all my heart that the correct answer for this question is that the correct baptism is in the Name of Jesus Christ, and that those who was baptized contrary and in their heart, not selfish, just say, "Well, I don't want to fool with that..." Now, that person, that'll be up to them and God. But if they didn't know any different, I believe that they're saved. I--I believe it with all my heart, because they didn't know any different.
We could stay a long, long time on that one, but we try to get to all of them if we can.
E-28 Astfel, Tată, ne rugăm ca Tu să asociezi minţile noastre în această dimineaţă în acest Adevăr, Cuvântul, şi ajută-ne, Doamne, ca să fim în stare să înţelegem mai bine astăzi când părăsim această casă de învăţătură, ca aceasta să poată fi bine pentru sufletele noastre. Noi o cerem pentru slava lui Dumnezeu în Numele lui Isus Cristos Fiul Lui. Amin!
E-58 152. Would you please explain Hebrews 6:4 and 6, and also explain Hebrews 10:26-39? Please explain whether this refers to the Holy Ghost people or the sanctified people; please explain the difference.
Well, let's see where the person's referring to, Hebrews 6 and 4. I love Bible questions that just--it pulls out something in you that you get--you get something that you wouldn't get otherwise. Because you--you got what the other people's thinking, what's on their heart (See?), and you know what they're doing.
Now, there's Hebrews 10, and here's Hebrews 6 and 4. All right.
For it is impossible for those that were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost,
And have tasted of the... word of God, and the power of the world to come,
If they shall fall away, to renew themselves again to repentance; seeing that they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
Now, that's one. Now, Hebrews 10:26. All right, Hebrews 10 and 26.
For if we sin wilfully after... we... receive the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin,
But a certain fearful looking for the judgment... the fiery indignation, which shall devour the adversary.
He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses:
... how much more sore punishment, suppose ye, shall he be worthy--though worthy, who has trod the--under foot the Son of God, and has counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and... done despite to the works of grace?
E-29 Acum, acesta are ceva batiste aşezate aici, eu presupun, peste care să se facă rugăciune, şi noi o vom face în scurtă vreme îndată ce noi putem posibil. Acum, prin timpul exact noi avem cam o oră şi jumătate. Eu nu ştiu exact dacă, aşa cum am spus înainte, eu voi fi în stare să răspund la toate acestea sau nu. Dar ce noi planificăm pentru programul de azi este să răspundem la întrebări, să avem doar o mică predică aici pe¬pentru-să ajutăm credinţa oamenilor, apoi să avem rugăciune pentru bolnavi. Şi amintiţi-vă de serviciile de seară, şi întâlnirile de rugăciune din mijlocul săptămânii, adunările bărbaţilor, şi aşa mai departe.
E-60 They are both about the same thing. Now, I would like to explain this to the--the person. Now, if you notice here in Hebrews 6 and 4, it said, "It is impossible for those that were once enlightened"... That--that's associates with this other Scripture that's just read. If you have been enlightened and then turn away from your enlightenment, it is impossible for that person to ever regain his place again. See?
Now, Hebrews only tells the punishment that follows this rejection. It's one of the horriblest things in the world is to reject Christ, is to reject Light of the Scripture.
E-30 Şi eu nu ştiu despre duminica următoare dacă... Eu am un-un subiect pe inima mea pe care mi-ar place să-l aduc la biserică dacă este posibil, dacă Domnul o permite, această duminică următoare care vine, un-un lucru foarte remarcabil care a venit la mine în această săptămână să-l predic, doar un mesaj asupra căruia să predic, mesaj evanghelic... Noi vom vedea despre asta puţin mai târziu cum ne va călăuzi Domnul nostru.
E-62 Now, you notice, "For it is impossible for those which were once enlightened and has been made partakers of the Holy Spirit, if they turn away to renew themselves again unto repentance..." See? Here we are. "For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted (Watch.), tasted the heavenly gift..." They been right on the edge of it: "tasted the heavenly gifts..."
Now, you notice they never had come to the baptism of the Holy Spirit. See? They was enlightened to it: "And tasted of the heavenly gift (See?), but were made partakers of the Holy Ghost (by tasting of it), and have tasted of the good Word of God, (part of it. See?) and powers of the world to come, if they shall fall away, to renew themselves..."
E-31 Şi rugaţi-vă pentru mine acum, deoarece există nişte decizii mari care trebuiesc făcute. Fratele Roy Borders (eu presupun că el şade pe undeva aici în această dimineaţă), el are grijă de adunări, şi el are o carte plină de invitaţii care au venit înăuntru în ultimele câteva luni-şi despre locurile unde să mergem, iar oamenii urmează să-l cheme pentru adunări. Şi astfel rugaţi-vă ca Dumnezeu să mă lase să fac decizia corectă. Că orice fac eu, aceasta să fie corect,-aceea va conta.
E-64 Now, Hebrews 10 here only gives the judgment for that. "He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. How much sorer punishment, though worthy, who has trod the Blood of Jesus Christ and counted it a unclean thing that they were sanctified by."
Now, to put these two together to make the question for you, let's take a Scripture and a person in the Bible that did this, and then we can find...
Now, all the church today is the antetype of the type, We know that. There's a type and a antetype. Now, when Israel was on their journey from the land of Palestine--from Egypt going into Palestine, was a type of the church in the spiritual today on it's journey to the promised land... You all agree with that, don't you? All the theologians agree with that, that that was the type.
E-32 Acum, să răspundem la întrebări care noi ştim că este pe neaşteptate ... Şi acela este motivul că eu răspund la întrebări. Noi nu am publicat un serviciu de vindecare sau ceva, astfel aceştia ar fi doar oamenii de acasă aici; astfel noi am putea afla ce era pe inima lor.
E-67 They left Egypt. Egypt was the world. They come out, went through the waters of separation at the Red Sea through baptism, come out on the other side rejoicing and praising God, went to the--got the laws, and from there on to the promised land.
Well, did you notice just before they got to the promised land (See?), before they were to enter into the promised land, which would only been just a few days, ten or eleven days, maybe not that much, 'cause it was only forty-something miles. They would've went right on into the promised land; they'd come right up through the--the year--the every--every stage of the journey that we've walked. And they come over, crossed over the Red Sea; Pharaoh's army was drowned behind them. They were free from their enemies, started through the wilderness, and got to the edge of the promised land at Kadesh-Barnea, and there they failed. Why? Why did they fail?
Now, Moses said to the ten tribes; he said, "He'll send a man out of each tribe to represent each tribe, to go spy out on the land to see what kind of a condition it was."
E-33 Şi Fratele Neville care şade aici înapoi, scumpul nostru frate şi păstor, el-eu sunt aşa de mulţumit să-l văd avansând în Împărăţia lui Dumnezeu; eu cred că el a venit mai departe în ultimii doi ani de cum a venit tot restul din... ? ... puşi laolaltă. Cum l-a binecuvântat Domnul. Eu sunt aşa de bucuros de asta.
E-69 Now, if that isn't exactly up to the--your place this morning, where you come. Today you--the church has come through justification through Luther, through sanctification through the Methodist, and now up to the time of the promise. The promise is the baptism of the Spirit, which is promised all through the Old Testament and New too (See?), the promise: "Behold, I send the promise of My Father upon you..." Peter said that on the day of Pentecost.
That is the Promise. The promised land is to live in this land of Holy Spirit. That's God's promise for the church, is to live in the power of the Spirit. It's another world; it's another land. You have to come out of the conditions that you been in, to come out to live in this promised land, to receive the promise. Remember the promise, "You shall receive power from on high, after this, the Holy Ghost is come upon you..."?
And Peter said that the promise that was made all down through the Testament, Old and New... You--you find promising on up, on up to that day of the Pentecost, and then they entered into the promise.
E-34 Şi eu voi spune nu în faţa lui... eu o fac în spatele lui, şi voi ştiţi asta. Eu cunosc pe Fratele Neville de când eram doar un băieţaş. Vedeţi? Şi eu ştiu că dacă Fratele Neville... Eu cred aceasta; el este supus greşelilor cum suntem noi toţi; noi-noi toţi suntem supuşi la asta, noi încă suntem oameni. Dar aceasta nu ar veni de la inima lui; eu nu cred asta. El ar fi sincer, şi el întotdeauna a fost de cea mai înaltă sinceritate.
E-72 Now, those people had come out and had seen great signs and wonders in Israel. And then he sent some men out to spy out, one out of each tribe. And some of them come back to... Well, some of them wouldn't go over. Two went over. When they come back, they had a bunch of grapes that taken two men to pack. Now, they had never tasted grapes. They was in--they were in the wilderness; and therefore, in that place was no place of fruit and stuff. They was fed from manna, bread from heaven, and quails, and wild life and what they was fed on.
But now they were going over into the land, and they had a bunch of grapes that was so big that took two men to pack these grapes. And these two went over into the land and had come back and give every one of them others on the bank a taste of these grapes. What did they do?
When they went back, instead of rejoicing because they had a taste of the grapes, instead of that, they went back to their tribes and said, "Oh, but we have seen the great walled-in cities of the Philistines, or the Hittites, and the Perizzites," and the--they--and all the different 'ites' over there. "Why," said, "they are giants. Why, we look like little grasshoppers up the side of them. We can't take that land. Why did you ever bring us out here anyhow?" See? And the Bible said that they all perished in the wilderness, every one of them; they died. What did they do? They were borderline believers. They come up to the real thing, and saw the promise, and felt that they wasn't able to go over and take the promise.
E-35 Şi când el a venit la acest Mesaj, eu l-am avut-1-am adus aici prin votul bisericii să fie păstor aici chiar când el nu a înţeles aceste lucruri aşa cum le înţelege acum. Dar sinceritatea lui de a vrea să se aşeze jos şi să-l revadă şi să se apropie reverent, până când eu cred că el are o bază solidă, încât când el vine acum sus, el ştie unde stă acum.
E-74 Now, that's exactly what's come today through justification and sanctification. See? "Has trod the Blood of Jesus Christ wherewith he was sanctified..." it is the sanctified people that come up to a place where they see the baptism of the Holy Ghost, and they turn away and say, "It's fanaticism; we cannot take it. We'll be turned out of our classes; we'll be turned out of our places. We'll be turned out of our churches. We cannot do that (See?), because it's contrary to our church teaching." See? Has counted the Blood of Jesus Christ that brought him all this distance, right to the sealing of the promise, and then walk away from it; he said it's totally impossible for them to ever be saved. See? Not the ones that had walked over in the promised land...
E-36 Astfel eu sunt-eu sunt foarte fericit pentru tabernacol. Şi ei spun că seara trecută în-ei au avut o întâlnire aici că dacă ei ar clădi un tabernacol nou sau să-l extindă pe acesta şi să-l facă mai mare şi să facă săli de şcoală duminicală în el; şi biserica a votat în unanimitate pentru extindere, să pună o nouă extindere la el aici afară, să-l facă mai larg, şi să pună săli de şcoală duminicală astfel acolo vor fi clase pentru toate clasele, şi să pună covoare pe duşumea, şi să pună mesteacăn peste ele, şi să-l aranjeze foarte frumos, şi cu piatră de bedford pe dinafară. Şi astfel biserica a votat asta. Şi eu cred că arhitecţii şi ceilalţi sunt la lucru acum. Este o întâlnire despre aceasta mâine să o facă o-o biserică mare, să o extindă în spate şi să o aranjeze în jur diferit. Astfel noi vom fi recunoscători Domnului pentru aceasta.
E-75 Remember, Joshua and Caleb was the only two out of that entire group of two and a half million people that went over into the promised land, because they went over in the promised land, and got the blessing, and come back. And they said, "We're able to take it, because God said so."
And there they stayed. Why? Now, all those people were looking at circumstances, but Joshua and Caleb was looking to what God said: "I have give you that land; go get it."
And that's today; the people say, "Oh, if I be baptized in the Name of Jesus Christ, if I receive the Holy Ghost, if--if I would speak in tongues or prophesy, or if I would testify or shout in my church, they would put me out." Go right ahead.
E-37 Acum, în aceste întrebări eu... Unele din ele eu nici măcar nu m-am uitat la ele. Eu poate trebuie să merg uşor să pronunţ cuvintele ca să aflu. Aceasta nu este scrierea voastră, ci este educaţia mea care este limitată.
E-78 You say, "But I'll tell you right now, I live a Christian life; I live a good, clean, sanctified life." That's true, but you've come to the showdown, come to the place, the borderline. And if you turn away from that, then it's impossible for those who were once enlightened..." See?
In other words, a man comes through justification; he goes, says "I believe I want to preach the Word." He gets saved; he said, "I'm tired of sin." All right. Then he goes out, and first he still smokes, and maybe he lusts or something. After while he says, "God, this is not becoming to a Christian, especially a minister, to look upon women in the wrong way, to smoke cigarettes," or; "I do take a sociable drink of beer with the fellows, but--and even my congregation, but it don't seem right. Sanctify me, Lord." And then the Lord sanctifies him, takes all that lust away from him, everything. Then he's a sanctified vessel. Then what God presents to him is the baptism of the Holy Ghost. To do that, he has to come out of that bunch he's with. There's where he shows his color; then he backs down. What does he do when he backs down? He tramps the Blood of Jesus Christ that sanctified him, as though it was an unholy thing, not able to take him over there. Then it's impossible for him to be saved. And then what does it was? But on to the fiery indignation and the judgment.
I hope that's clear. If it isn't, why, you let me know at another time. I got so many of them here, I...
E-151 . Noi credem în a fi botezaţi... Fapte 2:38, dar cum putem noi răspunde oamenilor privind celălalt botez? Sunt ei mântuiţi sau nu? De asemeni acei care s-au dus şi nu au primit lumina?
E-59 153. Brother Branham, what did Jesus mean in St. John 21:15 through 17 when he asked Peter if he loved Him and told him to feed His lambs, then He said, "Feed My sheep." and in the 17th verse he said again, "Feed My sheep."?
Well, that is merely this. See, Christ is the Shepherd. He was going away, and He was leaving the commission of His sheep, which any shepherd feeds, which is His flock, His church... See? He was leading--or leaving the commission with these disciples to continue to feed the flock, the--to be a shepherd, feed the sheep.
E-38 Acum, aceea este o-o întrebare bună. Acum, lăsaţi-mă să spun din nou (vedeţi?) asupra acestor întrebări, dacă voi-dacă eu nu le răspund în acord cu gândurile voastre... Eu am să le răspund tot atât de aproape la Scripturi cât ştiu eu, ca să le fac Scripturale.
E-81 In other words like this, if--if you look out here... Here this morning, that's what I'm doing. Now, sheep will only grow as you give them sheep food. Now, if you'd fry up a big hamburger and give it to a sheep, he couldn't grow on that, 'cause (See?), he don't--that's not sheep food. See? And--and if I would fry up or be a--have a nice T-bone steak fixed up, give it over to a sheep, it--it's not sheep food. He just couldn't eat it, that's all, because he's a sheep. But sheep like sheep food. Well then, when you're to feed the flock of God, don't feed them on some manmade theology; feed them on the Word; for that's where the sheep grow from. Feed the Word.
Be a shepherd, a true shepherd. "Feed My sheep." Lamb's is the little ones, of course, and sheep is the adult. So both young and old, feed the flock of God. See? And feed them with the Word. The Word (You see?) is the Truth. Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceedeth out of the mouth of God." Is that right? So then, if man is to live and they are the flock of God, this--the church, then they are to thrive upon the Word and Manna of God. This is His Manna.
E-39 Acum, felul Scriptural al botezului în apă este în Numele Domnului Isus Cristos, care se găseşte în Fapte 2:38 şi restul, în toată Biblia. Şi mulţi oameni astăzi şi aproape toate bisericile tot drumul de la început, aceea care a început aceasta, ei au botezat pe oameni în numele Tatălui, în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt. Acum, ei fac aceea printr-o eroare. Nu există o astfel de însărcinare ca aceea în Biblie, niciunde deloc. Aceasta nici măcar nu se găseşte în Scripturi.
E-83 In the--the Bible, we just come through it over there in the--in the--in the church ages. Jesus is the hidden Manna; Christ is the church's Manna. What is manna? Manna in the Old Testament was that what come down from heaven fresh every night to sustain the church in its journey. Is that right? Now, in the New Testament what is the hidden Manna? "A little while and the world seeth Me no more (hidden); yet ye shall see Me, for I'll be with you, even in you to the end of the world." And Christ is that hidden Manna that comes from God out of heaven afresh every day--every day.
We can't say, "Well, two weeks ago I had a great experience of God." What about right now? See? Every day, fresh, a new blessing, a new something coming from God, the hidden Manna coming down from God out of heaven, Christ. And we feast upon this Manna which is Christ, and He sustains us through the journey till we reach the--the land on the other side.
E-4
E-85 Now, that's what He meant by, "Feed My sheep." We'd get on that, we'd never get to the rest of the questions, 'cause that's a good one for me. I like that, when I talk of Christ being the Manna and the Food for the sheep.
Feed them Christ from His Word. See? Take the Word of Christ just exactly the way it's wrote here and give it out to the sheep. No matter what anybody else says, "Oh, they need a hamburger." Don't you believe it. Here's what they need right here. This is It. See? Give them This. This is sheep Food. That's what makes them grow. The Holy Spirit, this is His Word, His commission. The Word is a Seed. The seed brings forth a plant; the plant we eat. Now, this is what brings forth the plant that the Holy Spirit thrives upon, is the church. It feeds... It--it--it feeds upon the church, the Holy Spirit does, rejoicing in the Presence of God, because that the people is believing His Word and letting Him work through them, giving them the very things that God promised them that they would do. And God sees His church growing, therefore the sheep's being fed, and the Holy Spirit's being glorified. See? That's it. "Feed My sheep." All right.
Now, if that's not all, why, you let me know a little later.
E-41 Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, acelea sunt titluri, nu un nume. Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt... Şi dacă El... Şi apoi ei au botezat prin toată Biblia, fiecare persoană în Numele de-de Domnul Isus Cristos. Înainte în jos prin istorie ei au venit până la stabilirea Laodicei (eu vă cer scuze)-Consiliul Niceean al bisericii Catolice la Niceea, Roma.
E-86 154. Brother Branham, as I went through the prayer line a short time ago, anointed hands were laid on me and prayer was made for my unsaved husband. I was slain by the power of the Lord. Is this a definite sign that he will be saved?
Well, a... It's bound to be a woman. Sister, I wouldn't--I wouldn't think that it was a definite sign that he was to be saved, though I believe if--that God, it... I believe he will be saved, certainly, but to say... "Now, could you say that's THUS SAITH THE LORD?" Be careful about that (See?), 'cause (See?), it might be the Holy Spirit blessing you, because you have taken a place of Christ. See?
E-42 Când biserica Penticostală... Două grupuri, ele s-au separat, unul a vrut să stea cu Cuvântul, Cuvântul scris, alţii au vrut o biserică clasică. Aceasta era în decursul timpului domniei lui Constantin. Iar Constantin nu a fost un om religios; el a fost un păgân de la început. Dar el-el era un politician care a vrut să unească... Jumătate din Roma era Creştină; jumătate din ea era păgână, astfel el a adoptat ceva din păgânism şi ceva din Creştinism la un grup clasic; şi ei şi-au format propria lor religie.
E-88 You come here to stand for your sinful husband as Christ went to the cross to stand for the sinful church. You see? It was a great thing that you did. But what I would do... If you're present this morning, if you that wrote this question, what I'd do, I'd believe with all my heart that God was going to do it (See?)--that God was going to do it, because whether He give you the blessing or whether He did not, that was something extra God give you. But I believe it would--it would make you feel good, because He blessed you.
It's just like if you speak with tongues, and there's no interpreter in the church, why, you're not supposed to speak in the church 'less there's somebody to interpret the tongues. But if you speak in tongues, and there's no interpreter... Why, use... you... Wherever you're in prayer at your home or wherever you are, speak then, because "He that speaketh in unknown tongues edifieth himself." It gives him consolation. See? He feels good, because he is standing there praying and the first thing you know, the Holy Spirit come upon he or she and they begin to speak in tongues. And their soul was rejoicing and happy, because they--they spoke in tongues. See?
Why, that was--that wasn't just a sign that God was going to answer the prayer that you was praying for, but it was a sign that the Holy Spirit's hearing you. It's a--it's... He knows you; He's with you. That's the same thing I would apply to this. The Holy Spirit's giving you a--a blessing.
E-43 De aceea, să dispreţuiască Biblia, biserica Catolică crede că Dumnezeu i-a dat bisericii puterea să schimbe sau să facă orice vroia ea. Vedeţi? De aceea, dacă biserica Catolică este corectă, dacă aceea este adevărat că Dumnezeu a făcut, atunci noi toţi suntem greşiţi în afară de Catolici (vedeţi?), biserica Catolică este corectă. Atunci biserica Metodistă este corectă. Atunci biserica Baptistă este corectă, sau toate organizaţiile sunt corecte. Vedeţi? Ele au un drept. Şi cine este corect atunci? Dacă cea Catolică are putere ca ei să poată schimba orice vrea să spună Biblia şi o face vreun alt fel de doctrină către "Ave, Maria" şi aşa mai departe, Metodiştii au dreptul să spună, "Botezul prin scufundare este greşit; noi vom stropi," şi ei sunt fiecare corect, deoarece fiecare poate să facă orice este biserica, acum, cine este biserica atunci? Este ea Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Catolică, sau ce este ea? Vedeţi?
E-91 Here some time ago. The last time I spoke with tongues, as I can remember, was... I was... It's been about three or four years ago. I was in Illinois, and Billy come after me for--to go to a--the prayer line up at Zion City, And I was burdened on my heart, and I knelt down and started to pray. And while I was praying, I--I heard Billy come up and knock at the door. And I said, "Billy I--I can't go now." And he went out there and set down.
And I was praying, my heart so burdened; I--I couldn't go to church like that. And see, usually sometimes He gives me a vision show me something's going to happen, but He didn't do it then. And I was just praying away in the room there, and I heard someone talking. I quit praying. I listened, and there's somebody at the door, they was... Sounded like a foreign language, like German or Low Dutch, or something; it was so fast, chattery. I listened again, and I thought, "Well, somebody's come up there talking to that motel man in German; maybe he'll answer him back."
And I just quit praying, leaning over a chair like this, listening, and he just kept on talking. I thought, "Well, wonder why there's somebody don't answer back." And I listened; I thought, "Well now, isn't that strange."
E-44 Deci voi nu puteţi-voi ştiţi că Dumnezeu, sursa la toată înţelepciunea nu putea să facă un lucru ca acela. Nu există astfel... Acolo nici măcar nu este bunul simţ în aceasta, să nu mai vorbim de inteligenţa Fiinţei supranaturale. Există un lucru care este corect; acela este Cuvântul. Cuvântul este corect!
E-94 There was a weight scales down the road, and I heared that fellow down there hollering, "Drive off." you know, and, "Drive on." I turned around, looked out that way, and I did, I felt of my mouth... Come to find out, I was the one doing the talking. It was me. And I just kept real still, not knowing not one thing. I had no more control of what I was saying than nothing, knowed not one thing I was saying, not a thing. I just... My mouth was moving; I was speaking some kind of a language. I just held real still. After while it quit. And when it quit, oh my, I felt like I could scream out; I just--just so happy. I don't know why, but the burden all left me.
So I went on to the church then, called Billy. And when I got to the church... Mr. Baxter then was the manager of the meeting. And he was a--been singing, waiting. I was over half-hour late. And I told him that I was just late.
And--and he seen I'd been weeping, and he said, "What's the matter?"
E-45 Deci atunci, dacă biserica Catolică a vrut să spună în această dimineaţă, "Noi doar vom omite botezul întru totul şi luăm să mâncăm un cocoloş de zahăr în fiecare dimineaţă. Asta-i ceea ce vom lua pentru iertarea păcatelor!" atunci aceea trebuie să fie corect, pentru că aceasta-Dumnezeu a dat autoritatea aceea la biserică.
E-96 And I said, "Nothing." And I went on and just about ten minutes, a woman come in at the back of the auditorium, and she was about to take the place back there. And when we checked up with the woman, to find out, she was on her road from Twin Cities (St. Paul and Minneapolis, somewhere, one of those cities), the... She was so bad with TB to the--the ambulance would not dare to bring her, her lungs were in such a condition, just gel. And so a couple of brethren got an old Chevrolet car, and took the back seat out, and fixed her a cot in there some way, or bed, and laid her on it, and was bringing her to the meeting. She wanted to come.
The doctors had give her up. And on the road over... They told her the least little bump, she'll go into a hemorrhage, and that's it. And she went into a hemorrhage. And they had taken her out and had laid her on a grass plat. And the saints were standing there praying over the woman. And she was just... Every time she'd breathe, just gurgling, the blood would blow out of her mouth, like that.
And all of a sudden, she was instantly healed. And she jumped up from there and started rejoicing, come on to the church. And there she was back there testifying, back in the back.
I said, "What time was that?" And when she gave the time, of what time it was, it was the very same time that that speaking was going through me. Well, what was it? It was the Holy Spirit making intercessions for that woman there. See what I mean?
E-46 Dar voi vedeţi, pentru mine Cuvântul este corect, deoarece la încheierea Bibliei, Dumnezeu a spus aceasta în Cuvântul Lui, "Oricine va scoate un cuvânt din Aceasta sau adaugă un cuvânt la Aceasta, la acela i se va lua, partea lui, afară din Cartea Vieţii." Deci pentru mine acesta este Cuvântul!
E-100 Now, the Bible says that. Sometimes we mutter words; we don't know what we're talking about. But it's the Holy Spirit in there moving out, making intercessions for things that we do not understand. See?
And the women was instantly healed. We heared from her for a long time from that. She's perfectly well, got all right.
Now, you see, God knows where those things are, and He has a way of doing it. See? He has His own way of doing it. We must just submit ourselves to what He does. And then--then the hard thing to do when you get there is hold yourself from that one little knife edge of fanaticism to a truth.
Now, if you don't watch, the devil will throw you right over into a bunch of fanaticism and you'll lose all your experience and everything else (See?), when you do that, but if you can just hold to solid truth, watch the Bible, and stay with It, and stay meek and humble, God will just keep taking you on towards Calvary, just on down the road like that, if you just stay with that.
E-47 Şi nu există un astfel de lucru în Biblie ca cineva să fi fost vreodată botezat în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt; deoarece nu există un astfel de lucru. Tată nu este nume; şi Fiu nu este nume; şi Duh Sfânt nu este nume, dar Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. Exact ceea ce apostolii şi toţi în jos prin epocă ei au recunoscut.
E-104 And that's something like yours was, sister. God was just giving you a blessing. It might be a definite witness that you're going to... But I wouldn't rely just on that (You see?), say, "The Lord told me." 'cause I said that experience because that it might encourage you to continue to believe on. Whatever it was that God did there, brought the Spirit upon you like that, it was for some purpose. It might've been something else; but if it was for your husband, he'll sure come right into the Kingdom of God, I believe that.
E-48 Acum, întrebarea următoare este... Desigur aceea este corect Scriptural. Acela este Adevărul.
E-105 155. Brother Branham, is it not Scriptural that women should not speak in the church?
He's got two questions here. That's true. That--that is true. It's not right for women to be ministers and--and speak in the church. That is right: I Corinthians the 14th chapter.
Of course all of the church here, you all know this. And this may be a stranger in here this morning; I don't know. But it's not right for--for women to--to be a--to minister. That--that is true.
I'll just read it to you here, and you--you can find out. And then you'll--you'll know: I Corinthians the 14th chapter I believe. I'll get it just in a minute, if I can find it. Yeah, here it is.
Let your women keep silent in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. (Now, the law didn't permit women priest and so forth back in them days. See?)
And if they will learn any thing, let their ask their husbands at home: for it's a shame for a woman to speak in the church.
E-49 Şi în Biblie când ei au găsit oameni care au fost scufundaţi în vreun alt fel în afară de Numele lui Isus Cristos, li s-a poruncit să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos înainte ca ei să poată primi Duhul Sfânt-Fapte 19:5. Corect! Deci acela este Scriptural Adevărul.
E-107 Now, if you'll notice Corinth here... Many of these Corinthian Christians and many of... The great goddess of the world in that day was Diana, which was a Roman goddess. And she was a goddess of Ephesus. And she was worshipped throughout all the world. And now, her ministers... Of course, her being a woman, then that made her ministers women. And when they were converted into Christianity by Paul... Now, Paul was in prison when he wrote these letters, of course, at Rome.
Now, they wrote him letters (You see?), after they'd begin to speaking with tongues and got great gifts working among them. Well, these women thought they should continue on their ministry.
E-50 Acum, nu există episcop; nu există arhiepiscop; nu există predicator; nu există nimeni altul care poate să spună un cuvânt împotriva acesteia, deoarece acela este Adevărul. Vedeţi?
E-109 Now, if you'll notice, you that's reading your Bible, the 36th verse he said.
What? came the word of God... from you? and came it from you only?
If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
But if... he be ignorant, just let him be ignorant.
Now, in otherwise, the women... Now, if you'll take the history to this letter (See?), of the church, these women thought that they were... continue on with their ministry just as they was a--of the priest to the goddess Diana. God is not a woman; God is a Man. And there's only really one, and that is a man. A woman is a by-product from a man. Man was not made for woman, but woman was made for man. See? If you'd just open up your spiritual understanding. You, see? See?
E-51 Şi am cerut zilele trecute în Chicago înaintea a trei sute de predicatori care stăteau acolo să dezbată şi să ceară ca... Eu... Iar Domnul mi-a spus, El mi-a dat o vedenie, şi mi-a spus unde vom fi şi ce să fac. Am stat înaintea a trei sute de predicatori trinitarieni, şi am zis, "Acum, dacă eu sunt aşa de greşit în această învăţătură, careva dintre voi oamenii staţi aici sus şi arătaţi-mi unde sunt greşit prin Scriptură fără carte de texte. Dacă nu există un astfel de lucru ca sămânţa şarpelui sau ceva de felul acela care eu am învăţat, doar veniţi aici şi arătaţi-mi prin Scripturi." Nimeni nu s-a mişcat (vedeţi?), deoarece aceasta nu se poate face. Asta-i adevărat. Nu să fiu deosebit, ci doar acesta este Adevărul; acesta este Cuvântul. Şi acolo este unde... Nimeni nu poate dezbate asta; acela este Cuvântul lui Dumnezeu; nimeni nu o poate face. Vedeţi?
E-111 Man--when man first come on earth, he was both male and female, feminish and masculine before he become sex. See? A feminish spirit, the lower spirit, it's the one that's timid... And then there's also masculine man. But when He made and put him into different... In order to reproduce the world, He brought the feminish spirit off of him and put from him a rib from his side and made a female.
She was not to be ruler. When she first started that, she caused the whole human downfall. See? Oh, and even it was a... She was the cause of the fall. And then God taken her up and brought life back into the world through Christ by the woman. But nowhere was a woman ever permitted to--to be a minister in the church.
E-52 Dar acum, "Vor aceştia care nu au..." Lăsaţi-mă să citesc aceasta să fiu sigur că este corect. Vedeţi? "Privind alte botezuri, sunt ei mântuiţi sau nu? De asemeni aceia care s-au dus şi nu au primit niciodată lumina?"
E-113 On over in II Timothy the 3rd chapter, he said, "I suffer not a woman to teach or to usurp authority over man, but to be in silence." You see? And it isn't right for the woman to preach; that is true.
Now, I know I've seen some women that were real preachers (They could preach too.) like Aimie McPherson and many of those women there. But just put your hand on them just for a little while. See? It's not... I know people who could speak with tongues this morning setting right in this church. If there was no interpreter, they'd be daresn't to do so. See?
You got to remember; them women was borned under a certain line, that when they are... Your birth has a lot to do with it. It's your name, your--all about you (You see?) has a make up to it, no matter what it is,
E-53 Păi, eu cred-eu cred strict că Dumnezeu a chemat pe poporul Lui şi a ordinat Biserica Lui, şi pe toţi acei care vor fi acolo, înainte de întemeierea lumii. Eu cred că Biblia învaţă asta. Şi eu cred că fiecare om care iubeşte pe Dumnezeu din toată inima lui va căuta după Adevăr. Eu-eu-eu cred asta, că ei vor face aceea. Fiecare om care iubeşte pe Dumnezeu va face aceea.
E-116 I could get out here and pull a trigger on a gun and kill a man this morning, but I'm daresn't to do it. But I can do it all right, sure. See, I could kill a man the same as you could a squirrel; but you--you ain't supposed to do that. See? And that's the same thing. You've got to watch those things, now that you do not... This is the commandments of the Lord.
When they wrote over and said, "Why, the Holy Spirit told us." (See?), Paul said, "What? came the Word of God out of you? And came It from you only? If any of you all--if you got any prophets over there, they'll acknowledge that what I say is the commandments of the Lord. (See? That's right.) But if there's any man shows he's--he's--he wants to be contrary, if he wants to be ignorant, just let him be ignorant. (See?) Just let him alone and let him go on (See?); don't do any contrary to it." But remember, she's not supposed to speak in the church.
E-54 Eu cred că dacă un om a fost botezat greşit din neştiinţă, neştiind că el a fost botezat greşit... Acum, eu nu pot să spun aceasta Scriptural. Dar eu o cred din inima mea că dacă un om nu a ştiut ce să facă corect, şi el a făcut ceva după cea mai bună cunoştinţă a lui, eu cred că Dumnezeu va trece asta cu vederea şi-l va salva oricum, deoarece el nu a avut. .. Amintiţi¬vă, în urmă în zilele lui Wesley, în urmă în zilele lui Luther în reformare, acei mari bărbaţi ai lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a onorat şi a dovedit că El i-a onorat, ei au murit în credinţă (vedeţi?), cu toată Lumina pe care ei au avut-o.
E-118 And therefore, there's where you can judge your pastor or whatever it is, whether he's spiritual or not. See? He said, "If any man be spiritual or a prophet, he'll acknowledge that what I say is the commandments of the Lord." See?
That's the reason I command the people to be baptized over again in the Name of Jesus Christ. Paul did that, and he said, "If a angel from heaven come and taught anything else, let him be accursed." And this is what's already taught here also. If any man comes... If a angel come from heaven and said, "Let the women preach and be preachers, ordain them ministers." the Bible said, "Let him be accursed." This is the commandments of the Lord here.
E-55 Şi acolo vor fi lucruri pe care eu încă le cred ca... L-a auzit cineva pe Charles Fuller azi dimineaţă la "Ora De Trezire De Modă Veche?" El este unul din învăţătorii mei favoriţi ai Bibliei, totuşi el este tare, tare bătrân, şi... Dar eu cred că el este un mare învăţător al Bibliei. Şi el a spus azi dimineaţă (el învăţa despre-despre profeţie, eu cred); el a zis căci-căci acolo erau lucruri măreţe înainte, lucruri despre care biserica nu ştie nimic vor fi deschise pentru oameni. Am zis, "Amin!" la asta. Eu cred că noi încă avem mare Lumină care vine înainte acum care doar va inunda pământul într-una din aceste zile pentru o perioadă scurtă, poate că doar într-o chestiune de luni. Dar eu cred că există mare Lumină care vine.
E-120 156. Is it right for Christian men and women to kiss one another (Oh!) on greeting?
No, sir. No indeedy. No, sir. You kiss one woman, brother, that's your wife (See?), or your--your child, or what... See?
"Is it right for..." Let me see if I got that right. "Is it right for Christian men and women to kiss one another on greetings?"
No, sir. No indeedy. That... Don't you never get that started. Yes, sir. No, sir. You keep away from women. Shun away from them. Exactly right.
Now, they're our sisters, but don't... Now, they got that. That in... That thing even got over in Pentecost, and it's called "free love." And when you do--get anything like that, you stay away from it. That's right.
I don't care how clean you are... You're my brother, and I--I believe that you're--you might be a good sanctified, holy man. I don't care how holy you are; you're still a man. And I don't care how holy she is; she's still a woman. Stay away from it till you're married. You just do that.
E-56 Eu cred că orice persoană pe credinţa şi sinceritatea lor şi umblarea în toată Lumina pe care ei o au vor fi mântuiţi.
E-124 Remember, the body... I'm going to speak double now, so that you older people will understand. It's a mixed group, but I'm your brother, and this was the question. See?
Each human being male and female have a different type of gland. A female has a female gland, sex gland. A male has a male gland, sex gland. And those glands lay in the human lips. That's right.
And here's another thing might be brought up, men kissing one another in the mouth. That's dirty. That's filth. And what does it do? It starts homosexuals. Stay away from that. You say...
E-57 Amintiţi-vă, la venirea Domnului Isus, vă amintiţi cum că El i-a găsit pe aceia care au umblat în toată Lumina în care ei aveau să umble? Vă amintiţi ce s-a întâmplat? "Nu este el un om bun, chiar un Sutaş Roman, el a zidit cetatea noastră-sau o sinagogă poporului nostru, şi el este (el a făcut toate lucrurile acestea)-el este vrednic de această binecuvântare care se cere pentru el." Vedeţi, Dumnezeu este un Tată înţelegător; El cunoaşte inima voastră, dacă voi într-adevăr vedeţi Lumina sau dacă voi nu vedeţi Lumina; El ştie.
E-127 A guy asked me not long ago, said, "Brother Branham, why, they greeted one another with a holy kiss." They kissed on the back of the neck, fell upon their neck, and kissed them on the back of the neck. That was before handshake come in. It's a greeting. That's the way it is. They didn't shake one another's hands; they put their arms around one another; they kissed one another on the back of the neck, not on the lips, in the face. That starts a perversion. Stay away from it. Don't never do that.
Now-a-days, we shake hands with one another. If you want to... You got your arm around your brother, and kiss him on the neck, or he kisses you on the neck, that's all right. But don't you kiss that woman, and don't you let that woman kiss you. See? That's right. You take her by the hand, say, "Wait a minute, Sister, just a minute here (See?); let's get this straight!" And so, now you do that.
E-58 Acum, eu cred cu adevărat din toată inima mea că răspunsul corect pentru această întrebare este că botezul corect este în Numele lui Isus Cristos, şi că acei care au fost botezaţi contrar şi în inima lor, nu egoişti, doar spun, "Păi, eu nu vreau să mă amestec cu aceea!" ... Acum persoana aceea, aceea va depinde de ei şi Dumnezeu. Dar dacă ei nu au ştiut ceva diferit, eu cred că ei sunt mântuiţi. Eu-eu o cred din toată inima mea, deoarece ei nu au ştiut ceva diferit.
Noi am putea sta un timp lung, îndelungat asupra aceleia, însă noi încercăm să ajungem la toate din ele dacă noi putem.
E-129 Now, what did I tell you awhile ago when I first started? When you see any--a car coming down the road ninety miles an hour, get out of it's way. That's right. When you see the first twist in anything like that, get away from it; stay away from it. And just... That's the ground you should not be on. Satan will present something to you that'll wreck your soul and send you to hell. Stay away from it. Shun the very appearance of evil. That's right.
Be a man; be a woman, like... I'm going to take up for the women a minute. That's unusual, isn't it? But they--they say, "Oh, the woman caused it. Oh, it was the woman's fault. If she hadn't got out of her place, well, the man wouldn't got out of his." That's true. That... We'll say that's right. She gets out of her place. A man can't be bad 'less there's a bad woman; but remember there can't be a bad woman without being a bad man. That's right.
E-152 . Ai vrea tu să explici te rog Evrei 6:4 şi 6, şi de asemeni să explici Evrei 10:26-39? Te rog explică dacă aceasta se referă la oamenii cu Duhul Sfânt sau oamenii sfinţiţi; te rog explică deosebirea.
E-131 And you who claim to be a son of God, where is your principles? If the woman ain't out of her place, aren't you a son of God? Aren't you the one that's a higher, stronger vessel? As the Bible says she's weaker, then if she's weaker, then show yourself a man of God. Tell her, say, "Sister, you're in the wrong." That's right. I've done it, and other Christians has done it. And you'll always do it as long as you're a Christian, but show yourself. You're a son of God. You're--you have more power over yourself than the woman does. If she is weaker, recognize her to be weaker. Understand her mistakes, and things like that, and try to correct her. Say, "Sister, we are Christians; shouldn't do that." See? Be a real man; be a son of God, and watch the women.
And there's where the great fall begin at the beginning. It was Satan with Eve. That's what brought the whole downfall of the human race is through that.
And if you're a son of God, be strong; be a real man. If you're not that way, stay at the altar till you become that. And shun the very appearance of evil. And don't start now greeting...
E-59 Păi, să vedem unde se referă persoana, Evrei 6 şi 4. Îmi plac întrebările Biblice care doar-aceasta trage ceva în tine pe care tu obţii-tu obţii ceva care nu ai obţine altfel. Deoarece tu-tu ai ceea ce gândesc ceilalţi oameni, ce este pe inima lor (vedeţi?), şi tu ştii ce fac ei.
Acum, acolo este Evrei 10, şi aici este Evrei 6 şi 4. În regulă.
Căci este cu neputinţă ca acei care au fost odată luminaţi, şi au gustat din darul ceresc, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din... cuvântul lui Dumnezeu, şi puterea lumii care vine,
Dacă ei ar cădea, să se reînoiască din nou la pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi îl pun la o ruşine deschisă.
Acum aceea este una. Acum, Evrei 10:26. În regulă, Evrei 10 şi 26.
Căci dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi... primim cunoştinţa adevărului, acolo nu mai rămâne jertfă pentru păcat,
Ci o aşteptare înfricoşată sigură pentru judecată... mânia aprinsă, care va mistui pe vrăjmaş.
Cel ce a nesocotit legea lui Moise a murit fără milă sub doi sau trei martori:
... cu cât mai aspră pedeapsă, credeţi voi, va fi vrednic acela-deşi vrednic, care a călcat-sub picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a socotit sângele legământului, cu care el a fost sfinţit, un lucru nesfânt, şi... a dispreţuit lucrările harului?
E-134 Someone told me sometime ago about they'd seen that two or three times at my church here, of... Not here in the church, but people who come to the church. And if you're setting here this morning, I'm going to dig this to you right good. See?
Women, young women, coming up and these men kissing these women. Don't you do that. Don't you... You keep away from there. You remember that. If she's young, single, or whatever she is; she'll be somebody's wife someday. And you haven't got no business doing that. Stay away from her. If you want to greet her, then be a son of God, shake her hand and say, "How do you do, sister." And let that settle it right there. See?
Stay away from those things; it's filth. And it'll soon get you into trouble. You just... Oh, that's just... Sin is so easy, and it's so appetizing, and so pleasant. It's so easy to fall right into it. The best thing to do is, the very even appearance of it, stay away from it. Get back. Be a real Christian.
E-60 Ele sunt amândouă cam acelaşi lucru. Acum, mi-ar place să explic aceasta la-persoană. Acum, dacă voi observaţi aici în Evrei 6 şi 4, se zice, "Este cu neputinţă pentru aceia care au fost odată luminaţi" ... Aceea-aceea se asociază cu astalaltă Scriptură care tocmai s-a citit. Dacă tu ai fost luminat şi apoi te îndepărtezi de la luminarea ta, este cu neputinţă pentru persoana aceea ca să-şi reobţină vreodată locul lui din nou. Vedeţi?
E-137 And for men kissing one another, if you kiss your brother on the neck, and you want to do it, that's all right. Don't kiss no man in the lips, and on the mouth, or anything like that, because that's--that's not right. See? No, that--that shows there's a little something wrong to begin with. See? So just stay away from there; shun that. Don't--don't start that around this tabernacle here. No, we'll certainly won't stand for that at all. See?
You--if you want to see your brother, if you want to kiss him on the neck, well, you go ahead and do it, but don't kiss people in the mouth, 'cause that won't work; that's not right. And it only starts a perversion. It starts homosexuals and things.
And there's only two things that'll do in them things like that. If you start... Let the man... I seen... Oh, many times amongst the people, they'll come down. I've seen the churches, and the preacher'd come in, reach, and grab every sister, and hug her and kiss her, and set her down. "How do you do, sister, Hallelujah." Reach over and get this one and kiss her, go right down through the church like that. To me that's wrong.
E-61 Acum, Evrei spune numai pedeapsa care a urmat această respingere. Acesta este unul dintre cele mai oribile lucruri din lume să respingi pe Cristos, este să respingi Lumina Scripturii.
E-140 When I was in Finland, we was all over there... You might know this; we was having meetings, and I was at the YMCA. There was no soap, no detergents in Finland. And only... I had some shaving soap, and every one of us had to stand up and take a spit bath, you know, with this shaving soap. Only had one piece with us, and we had no soap in Finland. And they just washed with some kind of a compound, and it'd nearly take the hide off of you.
So then we... They told us they was going to take us over for a Finnish sauna. And we went over to the YMCA. And we went over there to take a sauna. That's that Finnish, famous Finnish bath. And I'd had them before, and they were nice. But I thought "Well, we're going to... at the YMCA, so it'd be fine."
But when I started over there, the Holy Spirit said to me, "Don't you do it." Oh, it's so good to have the Holy Spirit. "Don't you do it."
Well, I just right then, I said, "I don't believe I want a bath this morning."
Doctor Manninen and them said, "Oh, Brother Branham," said, "my, there's some big glass rooms"; and said, "it's beautiful." Said, "It ain't..."
E-62 Acum, voi observaţi, "Căci este cu neputinţă ca acei care au fost odată luminaţi şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, dacă ei se îndepărtează să se reînnoiască din nou spre pocăinţă..." Vedeţi? Ia te uită. "Căci este cu neputinţă ca acei care au fost odată luminaţi, şi au gustat (priviţi), gustat darul ceresc..." Ei au fost chiar pe marginea acestuia: "au gustat darurile cereşti..."
E-142 Usually, when they do, they throw this water on these hot rocks and make you all steamy, and beat you with birch leaves like that, and then--and then you run right out and dive into cold water. Them Finns go right into snow and ice and things like that. But of course they're used to it: great, big, sturdy men. And then they come back and--and get in this hot bath again, then from hot to cold, quickly like that. But they just let me stand where the cool air was, and then get back, 'cause I couldn't. I was afraid it would stop your heart to do that, and it wasn't used to it.
So I--I liked them real well, but Something told me not to take that one up there. Well, Howard my brother, and Brother Baxter, and all of them going up there, and the brethren, all the rest of them, you know, all talking, you know, going up. So I kinda got a little skittish, you know, 'cause the Holy Spirit said, "Don't do it."
E-63 Acum, voi observaţi că ei niciodată nu au venit la botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Ei au fost luminaţi la aceasta: "Şi au gustat din darul ceresc (vedeţi?), dar au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt (prin a gusta din acesta), şi au gustat din Cuvântul bun al lui Dumnezeu, (parte din acesta, vedeţi?) şi puteri din lumea care vine, dacă ei vor cădea, să se reînnoiască..."
E-142a So we went up to the YMCA, and they come in, all those men there greeting me. And, oh, they had the--the headlines in the paper, first and second page, every day, the meetings. And they were around.
I went into a little room and set down, and they all went into the room to undress. And while they were in there un--to undress, here come a lovely looking little Finnish, blond-headed girl; and they're a nice people; they're as clean, moral people as they can be. Here she come with the towels over her shoulder, started walk in the room. I said, "Hey, hey, hey. Stop. Psss." I tried to stop her. She looked around and laughed, went on in.
[Blank.spot.on.tape--Ed.] "... scrub women, Brother Branham."
I said, "I don't care what they are. It's wrong. It's not right." I said, "And nature itself teach you."
He said, "Well, Brother Branham, they're raised up from children to scrub, just like your nurses in America, things like that; they're raised up that."
I said, "I don't care what they are; that's still wrong. Absolutely. It's male and female, and they're to be separated, and clothed from one another." Amen.
I don't want to start on that, I'd be preaching that after while, wouldn't I? All right.
E-64 Acum, Evrei 10 aici dă numai judecata pentru aceea. "Cel ce a nesocotit legea lui Moise a murit fără milă sub doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, deşi vrednică, care a călcat Sângele lui Isus Cristos şi l-a socotit un lucru necurat prin care ei au fost sfinţiţi?"
E-143 156b. Please explain apostolic faith.
That's one question. There's one, two, and three questions. Apostolic faith means "the faith of the apostles." That's what apostolic faith means, that you stay with the Bible. Now, what's called apostolic faith today, many of them don't stay with the Bible. But apostolic means the--the apostolic faith, the apostolic faith of the Bible. All right.
E-65 Acum, să punem aceste două împreună să facem întrebarea pentru voi, să luăm Scriptura şi o persoană în Biblie care a făcut aceasta, şi apoi noi putem afla.
E-144 156c... and the group that call themselves fundamentalists, are these two groups saved?
Now, I don't know. See, I wouldn't know how to answer that. Now, "Are these groups saved?" I don't know.
Explain the difference between the spirit and...
Well, that's a different question now.
Now, "Are these two groups saved?" Let me make that just a little bit more sensible to you and say, "I don't know. I wouldn't know."
Now, remember, here's my thoughts; it may be wrong. My thoughts is, that if a Roman Catholic, or whoever he might be, Methodist, Presbyterian, Church of Christ, Lutheran, wherever he is, if he believes on the Lord Jesus Christ and solemnly trusting Him for his salvation, I believe he's saved.
But, you see, the Roman Catholic church doesn't do that. They believe that the church saves them. See? Their--their salvation is in the church. Like this priest was put off the air here sometime ago for saying, "There is no other salvation, only in the church (See?), the Roman church." Now, that's wrong. Salvation is by Jesus Christ (That's right.), not by the church; but by Christ.
Now, if he's apostolic, or, apostolic and fundamentalist now call themselves...
E-66 Acum, toată biserica astăzi este antemodelul modelului. Noi ştim asta. Există un model şi un antemodel. Acum, când Israel era în călătoria lor de la ţara Palestinei-din Egipt mergând în Palestina, era un model al bisericii în spiritual astăzi în călătoria ei către ţara promisă... Voi toţi sunteţi de acord cu asta nu-i aşa? Toţi teologii sunt de acord cu asta, că acela era modelul.
E-144b 156c Now, like the fundamentalist come to me, was here sometime ago, and he said to me, said, "You kinda lean Calvinistic, don't you?"
I said, "Well, as long as Calvin's in the Bible, I'm with him." I said, "I just go to the Bible, and if Calvin stays in the Bible, but he gets off the Bible, then I just go along, believe the Bible."
He said, "Well," he said, "I want to say something to you. You told... I've heard you say that if a man was once saved, that he could never be lost."
I said, "That's exactly what the Scripture says. He has Eternal Life, and shall never come into condemnation or judgment, but's already passed from death to Life." I said, "That wasn't me said that. That was Jesus Christ said that."
He said, "I want to ask you something then." Said, "Do you believe that Saul was saved?"
I said, "The Saul, the--the king Saul?"
He said, "Yes."
"Why," I said, "sure."
He said, "Now, remember, he was a prophet."
I said, "Correctly, the Bible said he prophesied with the prophets." He had a gift of prophecy. He wasn't a prophet, but he had a gift of prophecy, 'cause he was down there with the prophets when they were prophesying. But we know that Samuel was prophet in that day, so--but Saul was prophesying with the prophets.
He said, "Then if he was a prophet, then he was saved?"
I said, "Absolutely."
He said, "Then I want to ask you something." Said, "I want to ask you something." Said, "And then you say Saul was saved, and he--the Bible said that the Lord departed from him and he become a enemy to God, and he committed suicide, and then say that he was saved?"
E-67 Ei au părăsit Egiptul. Egiptul era lumea. Ei au ieşit, au mers prin apele de separare la Marea Roşie prin botez, au ieşit pe partea cealaltă bucurându-se şi lăudând pe Dumnezeu, au mers la-au primit legile, şi de acolo înainte spre ţara promisă.
E-145 I said, "And you're a fundamentalist?" I said, "Brother, you're just not reading it right; that's all. You're not reading what the Scripture said."
He said, "Well, Saul could not be saved if he become an enemy of God."
I said, "Saul was saved."
"Oh," He said...
I said, "He was a prophet; he had to be saved. See? God saved him, and God's not a Indian giver, as we call it. He don't... Well, if God give you the Holy Ghost knowing that He's going to lose you right down here, why, what a foolish thing it would be for Him to give you the Holy Ghost in the first place."
E-68 Păi, aţi observat voi că doar înainte ca ei să ajungă la ţara promisă (vedeţi?), înainte ca ei să intre în ţara promisă, care ar fi fost doar numai câteva zile, zece sau unsprezece zile, poate nu mult, deoarece erau numai patruzeci şi ceva de mile. Ei ar fi mers drept înainte în ţara promisă, ei ar fi venit drept în sus prin acel-acel an-fiecare-fiecare stagiu al călătoriei pe care l-am umblat. Şi ei au venit acolo, au trecut peste Marea Roşie. Armata lui Faraon a fost înecată înapoia lor. Ei au fost liberi de duşmanii lor, au pornit-o prin pustie, şi au ajuns la marginea ţării promise la Cadeş-Barnea, şi acolo ei au căzut. De ce? De ce au căzut ei?
Acum, Moise a spus către cele zece seminţii, el a zis, "El va trimite un om din fiecare seminţie să reprezinte fiecare seminţie, să meargă să spioneze asupra ţării să vadă în ce stare era ea."
E-147 You might impersonate the Holy Ghost and act like you got the Holy Ghost, but if you've got the Holy Ghost, God knows your beginning from the end. So that's right. That's a loose way to run business. God don't run His like... He--He's infinite; He knowed the end from the beginning and knowed everything that'd ever be here. Every flower, every gnat would ever be on the earth, He knowed about it before the world ever begin. So see, what would He run His business like that for. He doesn't do that.
If you watch--if you've really got the Holy Ghost, you're saved eternally. I can prove that through the Scriptures, and we have time after time. But to conserve the time to get these questions, I might say this (You see?), that this fellow said, "Well, then what would you say about Saul?"
I said, "Sure Saul was saved." I said, "Remember, Saul backslid; I'll admit that. He backslid and went away from God, because he was greedy. He liked money." He'd brought up all them sacrifices and things, when Samuel through the Word of God told him to destroy everything. But he even saved the king, and he saved a lot of stuff, and brought it up because... See? Instead of following the Word of God just exactly like It says, you put your own opinion in it; there's where you backslide."
That's what I think about denominations and things; they backslide, because they don't follow the Word. And you show them the Word, they turn their back from It, say, "Oh, our church teaches this." That's not right; it's what God said.
E-69 Acum, dacă asta nu este exact până la-locul vostru în această dimineaţă, unde aţi venit voi. Astăzi voi-biserica a venit prin justificare prin Luther, prin sanctificare prin Metodişti, iar acum sus la timpul promisiunii. Promisiunea este botezul Duhului, care este promis prin tot Vechiul Testament şi Noul de asemeni (vedeţi), promisiunea: "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi..." Petru a spus asta în ziua Cincizecimii.
E-151 And Samuel was commissioned to go down there--or Saul was, and destroy everything utterly, "Everything, you destroy it all." Instead of doing that, he saved some for sacrifice, and he spared the king's life, and he done everything. And Samuel walked out to him and told him the Spirit of God had departed from him and--and all like that.
And Samuel died. And about two years later, well then, Saul had got... The Spirit of God departed from him, but he wasn't lost. Sure he wasn't; the anointing went off of him. Now, watch, and see if it was now.
Saul got so far away from God till when he went to the battle... He started to go to battle. And he was worried about going to battle, and he--he asked the Lord for a dream. The Lord wouldn't give him a dream. There was no prophets in the land in that day: no prophets. Samuel was a prophet. They had prophesiers, but--so forth, but they--he couldn't get a answer from God no way. He even went down to the Urim Thummim and asked there. And the flash of the lightnings upon the Urim Thummim wouldn't even answer him. And what did he do? He crawled off into a cave where there was a witch, a fortuneteller. And this witch... He disguised himself like a footman and went down there, and he said, "Would you divine unto me the spirit of Samuel the prophet?"
And she said--she said, "Well now, you know what Saul has said." (She was talking to Saul, but she didn't know it.) Said, "Saul said all that's got familiar spirits, he must be killed."
He said, "I'll protect you from Saul, but divine unto me the spirit of Samuel."
So the witch went into her enchantments, and first thing you know, when she seen Samuel raise up, the spirit of him coming, materializing in front of them, she said, "I see gods rise from the earth."
E-70 Aceea este Promisiunea. Ţara promisă este să locuieşti în această ţară a Duhului Sfânt. Aceea este promisiunea lui Dumnezeu pentru biserică, este să trăieşti în puterea Duhului. Aceasta este o altă lume; aceasta este o altă ţară. Voi trebuie să ieşiţi afară din stările în care aţi fost, să ieşiţi să locuiţi în această ţară promisă, să primiţi promisiunea. Amintiţi-vă promisiunea, "Voi veţi primi putere de sus, după ce acesta, Duhul Sfânt este venit peste voi..."?
E-154 That's one of the consolations. Look at old Samuel standing there. He'd been dead two years, but there he stood. Not only... He was standing there with his prophet robe on. Not only was he still alive, but he was still a prophet. Hallelujah.
She said, "You've deceived me." Said, "The..."
And Saul said, "Samuel, I don't know what to do; I'm going to battle tomorrow, and the Spirit's gone from me." He said, "I can't even get a dream from the Lord. And the Urim Thummim won't speak to me. I'm in a terrible shape."
He said, "Seeing you become an enemy of God," said, "why have you called me out of my rest?" See? Samuel said that. Said, "Why did you call me from my rest, seeing that you become an enemy to God?" And then he went ahead and told him. He said... But however, he'd tell him the Word of the Lord. And when he did... Now, remember, he'd been dead two years. See? But he said, "I'll tell the Word." He told him the Word of the Lord. Said, "Tomorrow you're going to fall in the battle, and Jonathan your son is going to fall with you." And he said, "By this time tomorrow night you'll be with me." If he was lost, so was Samuel the prophet. That's fundamentalism; you can see why it's so-called. See, see? He said, "You'll be with me tomorrow night by this time." See? Then if Saul was lost, so was Samuel, 'cause they was both in the same place.
E-71 Iar Petru a spus că promisiunea care a fost făcută peste tot în jos prin Testament, Vechi şi Nou... Voi-voi găsiţi promiţând înainte în sus, înainte în sus până în acea zi a Cincizecimii, şi apoi ei au intrat în promisiune.
E-156 No, no. Fundamentalists, you... Fundamentalist so-called, like Church of Christ so-called, and Christian so-called, Christianity so-called. Today because you're an American you're supposed to be a Christian, because you're--you're an American. See? That--that's so-called Christianity. But a real Christian is a borned again man of the Spirit and borned again women of the Spirit. That's really... These others are impersonating, but real Christians are called of God.
E-72 Acum, oamenii aceia au ieşit şi au văzut mari semne şi minuni în Israel. Şi atunci el a trimis nişte oameni afară să spioneze, unul din fiecare seminţie. Şi unii din ei au venit înapoi la... Ei bine, unii din ei nu au vrut să meargă dincolo. Doi au mers dincolo. Când ei au venit înapoi, ei au avut un ciorchine de struguri care trebuia să fie dus de doi oameni. Acum, ei niciodată nu au gustat struguri. Ei erau în-ei erau în pustie; şi de aceea, în locul acela nu era nici un loc de fructe şi lucruri. Ei erau hrăniţi din mană, pâine din Cer, şi prepeliţe, şi viaţă animală şi cu ce se hrăneau ei.
E-157. Please explain the difference between the spirit and the soul.
Well, now that's a hard one. But the first thing you are, a triune being, just like Father, Son, and Holy Ghost. Father, Son, and Holy Ghost is three titles going to one Person, which is Jesus Christ. And you're soul, body, and spirit. But it takes those three to make you. With just one of them, you're not you. It takes the three to make you.
Like I said the other day, "This is my hand; this is my finger; this is my nose; this is my eyes; but who's me?" Who is me that this belongs to? It's what's on the inside of me; that's the--the intelligence.
If this eyes, if this hands, if this body stood here just as it is today, yet I--I could... My body could be here, but me could be gone, what I am. What--whoever I am inside of me has gone on. That's--that's the part--part that is the spirit. The soul is the nature of that spirit, that when the Holy Spirit comes upon you, It does not do nothing... You... It changes or converts your spirit to a different soul. And that soul is a different nature that's on that spirit. So the soul is the nature of your spirit.
First you were mean, and evil, and hatred, and malice, and strife; now you're loving, sweet, kind, and--and... See the difference? It's your nature. We could... I'll call it that. It's your soul that's been changed. The old soul died, and the new soul which is the new nature was borned into you. See?
E-73 Dar acum ei se duceau dincolo în ţară, şi ei au avut un ciorchine de struguri care era aşa de mare încât doi oameni trebuiau să care aceşti struguri. Şi aceşti doi au mers acolo în ţară şi au venit înapoi şi le-a dat la fiecare din ceilalţi de pe mal o gustare din aceşti struguri. Ce au făcut ei?
Când ei au mers înapoi, în loc să se bucure că ei au avut o gustare din struguri, în loc de asta, ei au mers înapoi la seminţiile lor şi au zis, "O, dar noi am văzut marile cetăţi cu ziduri ale Filistenilor, sau Hetiţilor, sau Fereziţilor şi cele¬cele-şi toţi diferiţi iţi acolo." "Păi," ziceau, "ei sunt uriaşi. Păi, noi arătăm ca lăcuste mici pe lângă ei. Noi nu putem lua ţara. De ce ne-ai mai adus tu aici afară oricum?" Vedeţi? Şi Biblia a spus că ei toţi au pierit în pustie, fiecare din ei; au murit. Ce au făcut ei? Ei erau credincioşi de margine. Ei au venit sus până la lucrul real, şi au văzut promisiunea, şi au simţit că ei nu erau în stare să meargă acolo şi să ia promisiunea.
E-160 Your brain is not your intelligence; it's your spirit that's in you is your intelligence. See? Your brain is a bunch of matter and cells and so forth; it has no intelligence in itself. If it did, then as long as it laid there, whether you was dead or alive, it would still operate. See? But it's not--it's not your brain; it is your spirit inside of you. And your soul is the nature of that spirit. That's the soul of the spirit that controls--the spirit that controls the body. See? There you are.
Now, I got to hurry, 'cause we're just getting a little bit late. Now, I think that--I hope that takes care of that.
E-74 Acum, acţea este exact ce a venit astăzi prin justificare şi sanctificare. Înţelegeţi? "A călcat Sângele lui Isus Cristos cu care el a fost sanctificat," aceştia sunt oamenii sanctificaţi care au venit sus până la un loc unde ei văd botezul Duhului Sfânt, şi se întorc deoparte şi zic, "Acesta este fanatism; noi nu putem lua aceasta. Noi vom fi daţi afară din clasele noastre; noi vom fi daţi afară din locurile noastre. Noi vom fi daţi afară din bisericile noastre. Noi nu putem face asta (vedeţi?), deoarece aceasta este contrar la învăţătura bisericii noastre." Vedeţi? A socotit Sângele lui Isus Cristos care l-a adus toată distanţa aceasta, chiar până la sigilarea promisiunii, şi apoi se îndepărtează de aceasta. El a spus că este total imposibil ca aceia să fie vreodată mântuiţi. Vedeţi, vedeţi? Nu aceia care au mers dincolo în ţara promisă...
E-161 158. Brother Branham, please explain--please make clear if women should testify or speak in tongues in the assembly.
Well, I believe that if the woman is a--a preacher in the assembly, she isn't supposed to be a preacher. But if she has a gift of tongues and speaks in the assembly, where there are--there are prophets and--and the gifts are gathered together, I believe she has a right to do that. Because in the Bible we find out that they had prophetesses like Miriam and them, and they wasn't--they had no jurisdiction... If I get to my little sermonette here, I'll--I'll get that in there. See?
E-75 Amintiţi-vă, Iosua şi Caleb erau singurii doi din grupul acela întreg de două milioane şi jumătate de oameni care au mers dincolo în ţara promisă, deoarece ei au mers dincolo în ţara promisă, şi au obţinut binecuvântarea, şi au venit înapoi. Şi ei au zis, "Noi suntem în stare să o luăm, deoarece Dumnezeu a spus aşa."
E-162 But the women, if they are gifted... Now, the correct way that I believe that when we come together pretty soon... When our church gets settled a little bit more... And--and by the way, there's a new group, a new--another church is going to unite and...?... and come with this church as soon as we get room here for them and things. Another church is going to come and unite with this church, not no organization, just come as a body in a group to the church. And--and they are a bunch of gifted people.
And now, when it comes together, the things to do, is these gifted people must get together on certain times for themselves, and see what the Spirit says to them. And then it could be given out from the platform. And the people... It's for the edification of the church.
E-76 Şi acolo ei au stat. De ce? Acum, toţi oamenii aceia se uitau la circumstanţe, dar Iosua şi Caleb se uitau la ce a spus Dumnezeu: "Eu v-am dat ţara aceea; mergeţi şi luaţi-o."
E-164 Now, if you speak with tongues, and you know, nobody interprets it... And then when you're in the meetings, sometimes it's so irreverence, you know. You find sometimes... I've been standing in my congregation making an altar call, and someone would raise up and break the altar call speaking in tongues. Now, see, now the person might've been speaking in tongues correctly; that might been the Holy Spirit, but, see, without being taught to know what to do, how to hold that...
I've set right on the platform and hear a preacher preaching and see him get to a spot... My, I wanted to get up and help him so bad I didn't know what to do. And you've done the same thing; all of us do that. But what is it? That's irreverent. Set down. Regard my brother.
E-77 Şi aceea este astăzi, oamenii zic, "O, dacă eu aş fi botezat în Numele lui Isus Cristos, dacă eu primesc Duhul Sfânt, dacă-dacă eu aş vorbi în limbi sau aş profeţi, sau dacă eu aş mărturisi şi aş striga în biserica mea, ei m-ar da afară." Du-te înainte!
E-166 I heard--I heard Brother Neville preaching, and he's heard me preaching when we'd, no doubt, we'd... Brother J. T. here and all of them, or--and all of them, we can hear one another preaching, we think, "Oh brother, I believe I'll get up to help him out." See? You just feel the Spirit pouring on you, but what do you do? Hold your peace. See? 'Cause spirit of the prophets is subject to the prophet. See? That's right. Hold your peace. See? You do that.
But I believe if the woman... The question was if the woman has got a gift of tongues and she wants to speak, I believe that when that time comes on, she has a right to speak out in the gift of tongues, but not to preach or to usurp any authority over men. When she's a preacher, of course she is over men.
E-78 Voi ziceţi, "Păi, am să-ţi spun chiar acum, eu trăiesc o viaţă Creştină; eu trăiesc o viaţă bună, curată, sfinţită..." Asta-i adevărat, dar tu ai venit la expunere, ai venit la locul, la graniţă. Şi dacă tu te îndepărtezi de aceea, atunci Aceasta este imposibil pentru aceia care au fost odată luminaţi..." Vedeţi?
E-168 159. Brother Branham, I was married to a woman that had been married before. We divorced, and she has been married twice since. The Bible states that if we desire to marry--if we desire to marry, to turn to... first wife. Now, could I turn to her who has been married before or could I be free?
Well now, my brother, here's the only way that you could do it. Now, this is a great subject, and someday I--I want to if--if the church ever gets organized and straightened up into the place where it should be, or... I--I say this with reverence. I... There's two factions of this marriage and divorce in the churches: one holds one faction and one the other. And to my opinion, with grace in my heart before God and His Bible, they're both wrong. See? But there's a truth lays there.
E-79 Cu alte cuvinte, un om vine prin justificare, el merge, zice "Eu cred că eu vreau să predic Cuvântul." El ajunge mântuit; el a zis, "M-am săturat de păcat." În regulă. Atunci el merge afară, şi mai întâi el încă fumează, şi poate el pofteşte sau ceva. După o vreme el zice, "Dumnezeule, aceasta nu se cuvine unui Creştin, mai ales unui lucrător, să se uite la femei în felul greşit, să fumeze ţigări!" sau; "Eu iau o băutură sociabilă de bere cu flăcăii, dar-şi chiar adunarea mea, dar aceasta nu pare corect. Sfinţeşte-mă, Doamne." Şi atunci Domnul îl sfinţeşte, ia toată pofta aceea de la el, fiecare lucru. Atunci el este un vas sanctificat. Atunci ce Dumnezeu îi prezintă lui este botezul Duhului Sfânt. Să facă asta, el trebuie să iese afară din grămada aceea cu care este el. Acolo este unde îşi arată el culoarea; atunci el se dă înapoi. Ce face el când el se dă înapoi? El calcă Sângele lui Isus Cristos care l-a sanctificat, de parcă acesta era un lucru nesfânt, nefiind în stare să-l ducă acolo. Atunci este imposibil ca el să fie salvat. Şi atunci ce era ce a făcut? Ci înainte spre mânia şi judecata aprinsă.
Eu sper că asta-i clar. Dacă aceasta nu este, păi, faceţi-mi de cunoscut la o altă dată. Eu am aşa multe de ele aici, eu...
E-169 If you notice what Jesus said... Now, here, I got a brother, my own blood brother, that's fixing to marry a woman. And my brother has been married before and got a child by a good woman. And he come to me to marry him. I said, "Not at all."
Jesus said in Matthew 5, "Whosoever puts away his wife and marries another, saving the cause of fornications (which she had to do before she was married and didn't tell him about it), causes her to commit adultery: whosoever marries her that is put away liveth in adultery." So don't do that. No, you cannot go back to your--to your first wife if she's been married again. But if you--she divorced you and put you away...
E-153 . Frate Branham, ce a vrut să spună Isus în Sf. Ioan 21:15 până la 17 când el l-a întrebat pe Petru dacă el L-a iubit şi i-a spus să hrănească mieii Lui, apoi El a zis, "Hrăneşte oile Mele!" şi în al 17-lea verset a spus din nou, "Hrăneşte oile Mele!"?
E-171 Then you said, "Am I free?" Let me read it again. "I was married to a woman that had never been married before. We divorced, and she has been married twice (I suppose this person has remained single.) The Bible states that if we desire to marry to turn to... first again."
No, sir. Get over in the Levitical laws. You go back to that woman, she's somebody else's property. You've defiled and made yourself worse off than ever. No, you should not take a wife back who's been married to somebody else.
Now, "Could I turn to her who has been married before or should I--or should I be free?" You are free. Stay free. Yeah, you don't go back again. No, sir. She's married to somebody else; stay away from her. That's right. Don't... That defiles...?... You understand. If we had a little more time, I'd like to get into that. But just for your question, my brother, whoever you are. No, sir. Don't you go back and take that woman when she's been married two or three times since she married you. That's wrong.
E-80 Păi, asta este doar aceasta. Vedeţi, Cristos este Păstorul. El se ducea, şi El lăsa însărcinarea Oilor Lui, pe care orice păstor le hrăneşte, care este Turma Lui, Biserica Lui... Vedeţi? El conducea-sau lăsa însărcinarea cu aceşti ucenici să continue să hrănească turma, cei-să fie un păstor, să hrănească oile.
E-174 I married a couple here not long ago that'd been married before, and they divorced and went away, and--old couple. Oh, it was Brother and Sister Puckett; that's exactly who it was. They just couldn't get along and had a little spat between them; they divorced. She lived just as true and single as she could be, and he lived the same way. And after while, they seen how silly they was, and they come back and wanted to be married. I said, "Sure." See? "That's all right, that's what you should be." So they... Well, they was married all the time. They never had been divorced; just give them papers to live together as husband and wife; that's all, 'cause they was married in the beginning.
E-81 Cu alte cuvinte în felul acesta, dacă-dacă vă uitaţi aici afară... Aici în dimineaţa aceasta, este ceea ce eu fac. Acum, oile vor creşte numai aşa cum le dai hrana oilor. Acum, dacă frigi un hamburgher mare şi-l dai la o oaie, ea nu ar putea creşte din acela, deoarece, vedeţi, ea nu-aceea nu este hrană pentru oi. Vedeţi? Şi-şi dacă eu aş frige sau ar fi un-am un grătar de antricot pregătit, şi-l dau acolo la o oaie, acesta-acesta nu este o hrană pentru oi. Ea doar nu ar putea să-l mănânce, asta-i tot, deoarece ea este o oaie. Dar la oi le place hrana oilor. Păi atunci, când tu urmează să hrăneşti Turma lui Dumnezeu, să nu le hrăneşti cu ceva teologie făcută de om; hrăneştele cu Cuvântul; de acolo cresc oile. Hrăneşte-le cu Cuvântul!
E-175 160. What do the three letters mean on the Catholic crucifix? (Let's see.) What does the three letters mean on the Catholic crucifix?
Well, I think all crucifix are the same, if I'm not... I'd better look that up. But it's got I-R-N-I which means "Jesus of Nazareth, King of the Jews." See? If that's what it is, I didn't know they had any other special or something or other on. But them letters means "Jesus of Nazareth, King of the Jews." I-R-N-I, that's what's on the crucifix. All right.
E-82 Fii un păstor, un păstor adevărat. "Hrăneşte oile Mele." Mieii sunt cei micuţi, desigur, şi oile sunt cei adulţi. Deci şi tineri şi bătrâni, hrăneşte turma lui Dumnezeu! Vedeţi? Şi hrăneşte-le cu Cuvântul! Cuvântul (voi vedeţi?) este Adevărul! Isus a zis, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Este asta adevărat? Deci atunci, dacă oamenii trebuie să trăiască şi ei sunt turma lui Dumnezeu, această-biserica, atunci ei trebuie să prospere asupra Cuvântului şi Manei lui Dumnezeu. Aceasta este Mana Lui!
E-176 161. Would it be wrong to use tithes on church building funds?
Well now, here--here's a touchy little thing for the church now. No, correctly, tithes is to go to the minister. That's right. In the Bible they had a box they'd set at the door in the Old Testament when the--building. This box was a fund where the people put in there for the repairing... You've read it many times in the Old Testament. They kept up the buildings and things like that... All the repairs on the buildings was taken care out of that fund. But a tenth of that went--a tenth of the tithings--all the tithings went to their priests, their pastors. Yes, tithings are to go for nothing else.
I know people take their tithes and give them to a widow woman. That's wrong. If you've got anything to give the widow woman, give her, but don't give her God's money. That's not yours in the first place. That's God's.
E-83 În-Biblie, noi tocmai am trecut prin aceasta acolo în-în-¬în Epocile Bisericii. Isus este Mana ascunsă; Cristos este Mana bisericii. Ce este mana? Mana în Vechiul Testament era aceea care a coborât din Cer proaspătă în fiecare seară să susţină biserica în călătoria ei. Este asta corect? Acum, în Noul Testament ce este Mana ascunsă? "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă vai mai vedea (ascuns); totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârşitul lumii." Şi Cristos este Mana aceea ascunsă care vine de la Dumnezeu din Cer proaspăt în fiecare zi-fiecare zi.
E-178 If you sent me downtown to get a loaf of bread, and you give me twenty-five cents to get the loaf of bread, and I met somebody on the street wanted something else, and I'd give him the twenty-five cents (See?), I give them your money. If they asked me for something, let them get it over here in this pocket and give them my money; but this is your money. And a tenth of it is the Lord's. And Levi the priest could live by the tenth.
The tenth is to be a tithing that's to be brought into the storehouse with a promise of God to bless it and a proof. He said, "If you don't believe it, come and prove Me and see if I won't do it." See? That's right.
The tithings goes into the church for the pastor and so forth like that to live on. And then the--the--the building funds and things like that is a separate fund altogether. Now, that--that is Scriptural.
One time when we get started, I want to take a night... I've went here some time ago before I left the tabernacle and taken about two or three weeks and just on subjects like that and went plumb through it and showed what tithings was in the church.
E-84 Noi nu putem spune, "Păi, cu două săptămâni în urmă am avut o mare experienţă de la Dumnezeu." Dar cum este acum? Vedeţi? Fiecare zi, proaspătă, o nouă binecuvântare, ceva nou venind de la Dumnezeu, Mana ascunsă coborând de la Dumnezeu din Cer, Cristos. Şi noi ne hrănim din Mana aceasta care este Cristos, şi El ne susţine prin călătorie până când ajungem-la ţara de dincolo.
E-182 162. Brother Branham, is there anything wrong with belonging to a lodge after we have become a Christian, such as the Masons?
No, sir. You be a Christian wherever you are. I don't care where you are, you can still be a Christian.
E-85 Acum, asta este ce a vrut El să spună, "Hrăneşte oile Mele." Dacă noi am ajunge la aceea, noi nu vom ajunge la restul întrebărilor, pentru că aceea este una bună pentru mine. Mie îmi place asta, când eu vorbesc despre Cristos fiind Mana şi Hrana pentru oi.
E-183 163. How do you feel is the best way to find the Lord... How do you--how do you feel is the best way to find the Lord's will in some important matters?
Now, let... I don't believe I... Let me see if I can get the continuity to it. "How do you feel is the best way (I see it should be a comma there, I suppose.)... How do you feel is the best way to find the Lord's will in some important matters?"
I tell you, dear friend: the best way to find the will of God in some important matters is prayer. See?
Now, let me... Here's a wonderful little thing here. If you--if--if you have a matter that's very important... Now, here's the way I do it. I take it before the Lord. And it's always been my strength; I wait upon the Lord and see what He says. And I just let myself neutral to it, don't take either side, and say, "Now, heavenly Father, it--it can..."
E-86 Hrăniţi-i cu Cristos din Cuvântul Lui. Înţelegeţi? Luaţi Cuvântul lui Cristos întocmai exact în felul în care este scris aici şi daţi-l la oi. Nu contează ce spune oricare altul, "O, ei au nevoie de un hamburger!" Voi să nu o credeţi. Iată ce au ele nevoie, chiar aici! Acesta este EL Vedeţi? Daţi-le Aceasta! Aceasta este Hrana oilor. Asta-i ceea ce le face să crească. Duhul Sfânt, acesta este Cuvântul Lui, însărcinarea Lui. Cuvântul este o Sămânţă. Sămânţa produce o plantă; planta care o mâncăm. Acum, aceasta este ceea ce produce planta asupra căreia Duhul Sfânt prosperă, este Biserica. El hrăneşte... El-El-El se hrăneşte asupra Bisericii, Duhul Sfânt o face, bucurându-se în prezenţa lui Dumnezeu, din cauză că poporul crede Cuvântul Lui şi Îl lasă să lucreze prin ei, dându-le tocmai lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis că ei le vor face. Şi Dumnezeu vede Biserica Lui crescând, de aceea oile fiind hrănite, iar Duhul Sfânt este glorificat. Vedeţi? Asta este. "Hrăneşte oile Mele!" În regulă.
Acum, dacă asta nu este tot, păi, voi faceţi-mi de cunoscut puţin mai târziu.
E-185 Course now, in my case most of the time, if it's very important, I wait on a vision. But many people God doesn't deal with in visions. So therefore, I wouldn't advise you to do that. See? Because it's just some people that has visions and some does something else. Where you do something else that I couldn't do, maybe--in your way of serving the Lord, I do something that you couldn't do. See? God deals with us different.
And so I would if I was in your place and didn't have visions from before the Lord, I would just wait upon the Lord and say, "Lord, now You show me what's the decision to make." And then, way you feel led to do it, then wait just a little bit, then wait a little while longer, and see which way, which side you lean towards, which way the Spirit... Say, "Now, Father, in my heart You know it doesn't matter; but I--I want to know what You want to do about it."
That's the way I do about meetings sometime. I feel kinda led to go this way or that way, then I follow that way. That's the way to do it, 'cause it's in prayer then; you're doing the best you can.
E-154 . Frate Branham, aşa cum am mers prin rândul de rugăciune cu un timp scurt în urmă, mâini unse au fost aşezate peste mine şi s-a făcut rugăciune pentru soţul meu nemântuit. Eu am fost ucisă de puterea Domnului! Este acesta un semn hotărât că el va fi mântuit?
E-188 And I believe this, my friends, as Paul was in the--in the New Testament in days gone by. He was between two straits, which way he should go. And he started on the wrong road, and he got a Macedonian call. And I believe if you are making a decision for God and do it the best that you can, I believe God will correct you and don't--see that you don't go wrong. I believe God will do it.
E-87 Păi, un... Aceasta este hotărât să fie o femeie. Soră, eu nu aş-eu nu m-aş gândi că acesta era un semn hotărât că el urma să fie mântuit, deşi eu cred că dacă-că Dumnezeu, aceasta... eu cred că el va fi mântuit, cu certitudine, dar să zic... "Acum, ai putea tu să spui că aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL?" Fii atentă privitor la asta (înţelegi?), pentru că, vezi, acesta ar putea fi Duhul Sfânt care te binecuvântează, deoarece tu ai luat un loc al lui Cristos. Înţelegi?
E-189 164. Let's see, Brother Branham, what happens to the people that are--are considered the sleeping virgin when they are judged at the judgment?
Well, the sleeping virgin will be saved of course. She'll be saved at the judgment. She'll never be the Bride, but she is a saved group of people that will come in the judgment, that will not be included in the Bride. But as long as they are virgins, they are before God. See? They are to be saved. He separates... They'll be the sheep on His right side. And the unsaved will be the goats on His left at the great white throne judgment.
I could spend a lot of time on that, but I--it's getting a little late.
E-88 Tu ai venit aici să stai pentru soţul tău păcătos aşa cum Cristos a mers la cruce să stea pentru biserica păcătoasă. Tu vezi? Acesta era un lucru mare pe care l-ai făcut. Dar ce eu aş face... Dacă tu eşti prezentă în această dimineaţă, dacă tu care ai scris această întrebare, ceea ce eu aş face, eu aş crede din toată inima mea că Dumnezeu urma să o facă (înţelegi?)-că Dumnezeu urma să o facă, deoarece fie că El ţi-a dat binecuvântarea sau fie că El nu ţi-a dat, aceea era ceva în plus ce Dumnezeu ţi-a dat. Dar eu cred că aceasta ar-aceasta te-ar face să te simţi bine, deoarece El te-a binecuvântat.
E-682-Q-165 165. Is it possible for a Holy Ghost filled person to be driven by the--driven by the--to do minor things... influenced to do minor--minor things that he doesn't want to do?
Oh, yes. Yes, sir. Yeah, a Holy Ghost filled person... You're right in the place then to be--to be drove by these things. You just put yourself up a target. When you're down there serving the devil, he just lets you slouch around anyway you want to. But you once take a stand for Christ; you've got on the other side then; He trains every gun right around on you. Every temptation, everything that could be throwed to you, then you got it. But what have you got? "Greater is He that's in you, than he that's in the world." See?
Now, you wasn't in no battle here, you was just slopping along. See? But now, you've--you've cleaned up; you've dressed up; you've shaved; you've combed your hair; you put on a uniform; you've got a gun in your hand. "Let's go." See? You're in battle, not to show off, but to fight, fight. Sure when the temptations rise, with the spirit and the shield of faith, buckle off and move on." See? That's right. Oh, put all the whole armor of God. Why do you put on a armor if you're not going to fight? All soldiers are dressed to fight, not to show off, walk out and say, "I'm So-and-so. Now, I'm a Christian. See who I am? I belong to so-and-so. Hallelujah. I got the Holy Ghost the other night. Sure, nothing bothers me anymore." Huh-uh. Oh, brother, I--I believe you better go back and try again. See?
E-89 Aceasta este întocmai dacă tu ai vorbi în limbi, şi acolo nu este tălmăcitor în biserică, păi, tu nu ar trebui să vorbeşti în biserică dacă nu există cineva să tălmăcească limbile. Dar dacă tu vorbeşti în limbi, şi acolo nu este tălmăcitor... Păi, foloseşte... tu... Oriunde eşti tu în rugăciune, la casa ta sau oriunde eşti tu, vorbeşte atunci, deoarece "Cel ce vorbeşte în limbi necunoscute se zideşte pe sine." Îi dă lui alinare. Înţelegi? El se simte bine, deoarece el stă acolo rugându-se şi primul lucru care-l ştii, Duhul Sfânt vine peste el sau ea şi ei încep să vorbească în limbi. Şi sufletul A lor era bucuros şi fericit, deoarece ei-ei au vorbit în limbi. Înţelegi?
E-192 Oh, I'm telling you; when as soon as you say you got the Holy Ghost, Satan's got every gun right on you, shooting you. Then you got the whole armor on, then take the shield of faith, the sword of the Spirit of the Word, and take the--buckle on the--shod yourself with the Gospel, and take the old middle piece here, the breastplate, and pull up the cinch on it, and tighten yourself up a little bit, and get ready for it, 'cause it's a-coming. Don't you worry. Yes, sir. You're going to have plenty of trouble. But remember, "Greater is He that's in you, then he that's in the world."
E-90 Păi, acela era-acela era-nu era doar un semn că Dumnezeu urma să răspundă la rugăciunea pentru care tu te-ai rugat, ci acesta era un semn că Duhul Sfânt te aude. Acesta este un-acesta este un... El te cunoaşte; El este cu tine. Acesta este acelaşi lucru pe care eu l-aş aplica la aceasta. Duhul Sfânt îţi dădea o-o binecuvântare.
E-193 166. What did Jesus mean in St. Matthew 16:9 and 10? What do the twelve baskets and the seven baskets represent? Question for Sunday morning.
Let's see--let's see, Matthew 16:10. I'm not too sure just now. Let me get where it's at, Matthew 16:9 and 10--16:9 and 10. Here we are.
Do you not... understand, neither remember the five loaves or the five thousand, and how many baskets you took up?
Neither the seven loaves or the four thousand, and how many baskets did you take up?" (Now, watch. Let's just take just a little bit before this.)
And Jesus said unto them, Take heed that you beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, Is it because we have taken no bread.
Jesus... (Now, watch.)... Which when Jesus perceived,... (He caught their thoughts. You see?)... he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among you, because you have brought no bread?
Do you not understand, neither do remember the five loaves and the five thousands, or how many baskets you took up?
E-91 Aici cândva în urmă. Ultima dată când am vorbit în limbi, aşa cum îmi pot aminti, era... eu eram... Aceasta era cam cu trei sau patru ani în urmă. Eu eram în Illinois, şi Billy a venit după mine pentru-să merg la un-rând de rugăciune sus la Zion City. Şi am fost împovărat pe inima mea, şi am îngenunchiat şi am început să mă rog. Şi în timp ce mă rugam, eu-eu l-am auzit pe Billy venind sus şi bătând la uşă. Şi am zis, "Billy eu-eu nu pot să merg acum." Şi el a mers acolo afară şi s-a aşezat jos.
E-194 In other words like this: "If you seen God provide and do a miracle, then can't He do a miracle again? See? See, if... In other words, like this: If He saved you from a life of sin, can He not heal your body? Don't you remember when you was a sinner how He lifted up your soul in faith to believe? Can't He likewise do something great for you again? Can't He--can't He do the--miracle or anything else for you? The five baskets... Said, "Remember..."
Like the... When they crossed over the Red Sea, God opened up the way like that and made the Red Sea open like that, and walked through, he come right on the other side; and as soon as he got without water, they started murmuring. Is that right? As soon as they got without bread they started crying out, "We don't have no bread." See? Said, "Didn't you consider the miracle back there at the Red Sea? Have not you come down..." When they got--all got in a spot by the Red Sea, "Oh," they said, "we ought to have died. Here comes the Egyptians right on us now. Here it is; what are we going to do?"
Said, "Who smote the earth with plagues down there? Who kept the sun shining in Goshen?" See? We must remember those things; remember God is God. Hallelujah. Any of it, He's still God. He certainly can do anything.
E-92 Şi eu mă rugam, inima mea era aşa împovărată; eu-eu nu puteam să merg la biserică în felul acela. Şi vedeţi, de obicei uneori El îmi dă o vedenie şi-mi arată că ceva urmează să se întâmple, dar El nu a făcut-o atunci. Şi eu doar mă rugam înainte în cameră acolo, şi am auzit pe cineva vorbind. Am încetat rugăciunea. Am ascultat, şi acolo era cineva la uşă, ei erau... Suna ca o limbă străină, ca Germană sau Olandeză de Jos, sau ceva; ea era aşa de repede, sporovăire. Am ascultat din nou, şi mă gândeam, "Păi, cineva a venit sus acolo vorbind cu acel om de la motel în Germană; poate că el îi va răspunde înapoi."
E-197 167. Will you please explain the "Body of Christ" in I Corinthians 12:27 and the "Bride of Christ" in Revelation 2:9--9. Is the new Jerusalem spiritual here in Revel--spiritual here in Revelation? It--it--is this the spiritual discernment of the church?
No. Now, let's see if I get this first now, I Corinthians right quick, I Corinthians the 12th chapter, all right, and the 27th verse.
And ye are the body of Christ, and members in particular.
And then, where was the next Scripture? Revelations 2--21:9, Revelation in the 21st chapter and the 9th verse. All right, and here we are.
And there came unto--and there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, and I will shew you the--the--I will shew you the bride, the Lamb's Wife.
E-93 Şi doar am încetat rugăciunea, rezemându-mă de un scaun uite aşa, ascultând, şi el doar a continuat să vorbească. M-am gândit, "Păi, mă întreb de ce nu-i nimeni care să răspundă înapoi." Şi am ascultat; m-am gândit, "Păi acum, nu este asta ciudat."
E-199 Yes, the Body of Christ (See?), the body of Christ was broken for our sins, and by one Spirit we're all baptized into that Body and become members. And where did--where did the--the body... Where did my wife, symbolically speaking... Where did Eve come from? The body of Adam. She was taken out of his side. Eve was taken from Adam's side. The Christ... And she was part of his body. He said, "She's flesh of my flesh and bone of my bones. And I'll call her woman." See?
Now, and the body of Christ was taken out of the body of Jesus, for we are spirit and flesh and bone of Him. See? Because we are borned into His body. And because this body here belongs to Him, yet it's born in sin, He has redeemed it. "God will raise it up in the last days, and I'll live in it for eternally." See? That's it. All right.
E-94 Acolo era un cântar de greutate în jos pe drum, şi l-am auzit pe omul acela jos acolo strigând, "Mână jos!" voi ştiţi, şi, "Mână sus!" M-am întors în jur, uitându-mă afară încolo, şi eu am, am simţit despre a mea... Am ajuns să aflu, că eu eram acela care vorbeam. Acesta eram eu. Şi doar am stat foarte liniştit, neştiind nici un lucru. Eu nu aveam nimic mai mult control de ceea ce am zis decât nimic, nu ştiam nici un lucru care-l spuneam, nici un lucru. Eu doar... Mi se mişca gura, eu vorbeam un fel de limbă. Eu doar am stat foarte liniştit. După o vreme am încetat. Şi când am încetat, o Doamne, am simţit de parcă puteam să ţip, eu doar-doar aşa de fericit. Eu nu ştiu de ce, dar toată povara m-a părăsit.
E-201 Now, let's see, the last question here was: "Is the new Jerusalem spiritual?" No, no, the new Jerusalem John saw coming from God out of heaven, it isn't the discernment of the church now. You see? It's--it's a--the... The new Jerusalem John saw descending out of heaven prepared as a--Revelation 21 (See?)--prepared as a bride adored for her Husband...
E-95 Astfel am mers înainte la biserică atunci, l-am chemat pe Billy. Şi când am ajuns la biserică... Dl. Baxter atunci era managerul mitingului. Şi el era un-cânta, aştepta. Eu eram acolo o jumătate de oră întârziat. Şi i-am spus că eu eram doar întârziat.
Şi-şi el a văzut că am plâns, şi a zis, "Ce s-a întâmplat?"
E-202 168 The last question now; I think that's all of them.. The Bible says that everything works for the good to them that love the Lord. Then if you love God and turn back to the world, would God let you die in sin or would He let you be reconciled back to Him before He takes you away?
The lady signed her name to it, so I'd say it was a--a lady (See?), 'cause she signed her name. Yes, sister. If you are born... Now, let me get this. See, temporarily, minor, every one of us backslide many times a day. We know that. We're all guilty, every one of us; there's none of us perfected. And as long as we're in this body, we are still... No matter how much the people try to tell, "I've got sanctified; I can kiss this woman or do that," he's lying; he cannot. Now, that's all.
I don't try to say, "Lord, let me see how close I can go." It's, "Lord, keep me as far away as I can get." See? Just stay as far away as... Remember, you are still human beings. See?
E-96 Şi am zis, "Nimic." Şi am mers înainte şi doar cam în zece minute, o femeie a intrat în spatele auditoriului, şi ea urma să ia locul în spate acolo. Şi când noi am verificat cu femeia, să aflăm, ea era pe drumul ei din Twin Cities (Sf. Paul şi Minneapolis, pe undeva, unul din oraşele acelea), cel... Ea era aşa de rău cu TBC la-ambulanţa nu a îndrăznit să o aducă, plămânii ei erau în aşa o stare, doar gelatină. Şi astfel doi fraţi au luat o maşină veche Chevrolet, şi au scos scaunul din spate, şi i-au aranjat o targă înăuntru acolo cumva, sau patul, şi au aşezat-o pe el, şi o aduceau la adunare. Ea a vrut să vină.
E-204 And... But now, if you make a mistake and do something wrong... You don't willfully... If you are a Christian, if you're a borned again Christian, you don't mean to do wrong. Your intentions and everything is right. But if you do, as she said here, make a mistake and do something wrong, will God let you just go on and go on and die like that and be lost, or will He bring you back to reconciliation? He will bring you back. That's right. He will bring you back.
And if a--and then, if you do anything wrong, it don't condemn you and you go on like that, on out, remember, you wasn't saved at the beginning. That's right. You--you wasn't--you wasn't saved; you just had a make-belief; you wasn't saved. But when you're saved, you have a different spirit; you're a different nature. You're a new creature in Christ, and the old things has passed away, and they are dead and buried in the sea of forgetfulness. You see?
And... But being you're living here in this world here, there's traps set for you everywhere, and you're walking with your eyes on Christ. And remember, that when you make a mistake, a real Christian will always come back quickly for reconciliation.
E-97 Doctorii au renunţat la ea. Şi pe drum acolo... Ei i-au spus că cea mai mică zdruncinătură, şi ea va intra într-o hemoragie, şi va fi gata. Şi ea a intrat într-o hemoragie. Şi ei au luat-o afară şi au pus-o pe o parcelă de iarbă. Iar sfinţii stăteau acolo şi se rugau peste femeie. Şi ea era doar... De fiecare dată când ea respira, aceasta doar gâlgâia; sângele izbucnea afară din gura ei, uite aşa.
E-207 Look, in the ark God turned the old crow out--or Noah turned the crow out. Now, what was he? He was a crow. Oh, yes, he set on the same roost there with the dove. They both set in the same roost; but when he turned the old crow out, well, the old... I imagine all the waters was stinking with millions of people's swelled bodies rottening upon top of the water, and horses and animals all dead. The whole world was destroyed. And there they was, this old dead carcasses floating on top of the water and things like that. And Noah turned the dove out, 'cause he guessed he saw some sunshine. And he wanted to know whether the water had receded or not, so he turned the--the--the crow out. And the old crow flew down on an old dead body, "My, just fine; that's good." See, eating a dead body... Why? That was his nature. He was a crow. No matter how much he'd set with the dove, how much he'd heard Noah preach, how much he'd set with this clean bird, he was a crow to begin with. As soon as he got the opportunity to show his colors, he showed it.
Now, but when he turned the dove out, when she started out, whew, she couldn't stand that. Nowhere she could go; she couldn't find no rest for the soles of her feet, so she come back to the ark. And that's the way it is.
E-98 Şi cu totul dintr-o dată, ea a fost vindecată instantaneu! Şi ea a sărit sus de acolo şi a început să se bucure, a venit înainte la biserică. Şi acolo era ea în spate acolo mărturisind, înapoi în spate.
E-209 Sometimes you might be turned loose for a little while to see what you'd do, but you'll always if you've got the nature of a dove, you cannot eat crows' food. That's all, it just won't digest; that's all.
Where would you go, what would you do? Tell me what you would do if you were--if you were not a Christian. Tell me what I'd do this morning if I wasn't a Christian. What could I do this morning and my mother laying out there in the hospital in that condition and unconscious as she is and laying there, and in my heart I could stand here in the pulpit and preach, and go on the way I do, seem like I don't pay much attention to it? Because I know my mother's saved. See? I know she's saved. I know Who I believed; I'm persuaded He's able to keep that which I committed to Him against the day.
E-99 Am zis, "La ce oră era asta?" Şi când ea a dat timpul, că la ce timp era aceasta, era tocmai la acelaşi timp când vorbirea aceea mergea prin mine. Păi, ce era aceasta? Acesta era Duhul Sfânt care făcea mijlocire pentru femeia aceea acolo! Vedeţi ce vreau să spun?
E-211 What would mama do now? Now, maybe she'd had good intentions all of her life, that "Someday I'm going to be a Christian." But how could she be now when she's laying there unconscious? How could she become a Christian now? What would her children do?
The other day when we put her--taken her out there to give her glucose out there... That's the only thing she's has in her body is glucose. She can't swallow; she's paralyzed. And she said, "This one thing I want you to know, Billy," She talked about me and Deloris standing there, and about her children and things, and a couple of my brothers drinking.
And I said, "Well, they broke your heart."
He said--she said, "But, Billy, that all goes in the wheel for a mother." She said, "But I'm saved." And she said, "I'm ready to go."
I said, "Mama, you might've left us a home that reached all the way from Jeffersonville to Utica, a palace; you might've left us ten million dollars to fuss and fight over after you were gone (That's all that would happen to it.); but, mama, you leave us the greatest treasure that anybody could leave, the--the assurance that we'll see you again in that land beyond the river." That's right. See?
E-100 Acum, Biblia spune asta. Uneori noi murmurăm cuvinte; noi nu ştim despre ceea ce vorbim. Dar acesta este Duhul Sfânt înăuntru acolo mişcându-se afară, făcând mijlocire pentru lucruri pe care noi nu le înţelegem. Vedeţi?
E-214 You're saved, and I'm so glad to know that Christ saves our... But we may backslide; we may do wrong; we all have our ups and downs; but in your soul as soon as you do anything, well, there's something goes wrong in you; you know it is. Now, right there is the time to jump. That's the time to jump. Get away from it.
Now, say you go out here today, and--and somebody comes up to you and say, "Hey, they tell me you're one of them holy-rollers."
Right quick, Satan says, "Slap him down." See?
"I don't know about being a holy-roller; I'm a Christian." See? And always with evil, meet evil with good. And remember, now just take this; remember this, when you meet evil with good, evil cannot stand in the presence of good. It cannot do it.
E-101 Iar femeia a fost vindecată instantaneu. Noi am auzit de la ea pentru multă vreme de acolo. Ea este perfect sănătoasă, s-a făcut bine.
E-217 Now, I'm a missionary, and I been around the world, in all kinds of evils, and all kinds of spiritualists, and isms, and all kinds of devil worship, and, oh, everything could be thought of, where there's everything, and I've always found that right always conquers wrong.
Listen, I don't care how dark the night is; it might be so dark till you could feel it; you could put you hands up like this and couldn't see a shadow of no type. The least little bit of light will expose that darkness. Certainly, that's the way life does in the presence of death. That's the way right does in the presence of wrong. That's the way faith does in the presence of doubt; it scatters it away.
E-102 Acum, voi vedeţi Dumnezeu ştie unde sunt lucrurile acelea, şi El are o cale de a o face. Vedeţi? El are propria Lui cale de a o face. Noi trebuie doar să ne supunem la ceea ce El face. Şi atunci-atunci lucrul greu de făcut când tu ajungi acolo este să te abţii de la acel singur tăiş de cuţitaş de fanatism faţă de un Adevăr.
E-219 How can the night stay here when the sun shine through, blessings through? Where does the night go to? It's no more. What happened to the night? Where is that darkness in this tabernacle about twelve hours ago? Where is that darkness that was concealed inside of these walls here? It is no more. It vanished. Why? Light came in. And when light came in, darkness had to go, Yes, sir.
E-103 Acum, dacă tu nu veghezi, diavolul te va arunca drept dincolo într-o grămadă de fanatism şi tu îţi vei pierde toată experienţa ta şi toate celelalte. Înţelegi? Când tu faci asta, dar dacă tu poţi doar să te ţii de Adevărul solid, urmăreşte Biblia, şi stai cu Ea, şi stai blând şi smerit, Dumnezeu va continua doar să te ducă înainte spre Calvar, doar înainte în jos pe drum în felul acesta, dacă tu vei sta doar cu acela.
E-220 You take the creatures that roam at night, roaches, and beetles, and bugs, and things. Let the sun rise or let a light flash on, watch how they take for darkness. That's the way the Gospel is. When it flashes on, what happens to those who wants to call you holy-roller? What happens to those people who make fun of you, when the Light flashes on, they shoot for darkness as hard as they can go, because they--they're the children of the night. But the children of the day walk in the Light.
And then we are the children of the Light by the grace of God. So when the Lights flashed on, we thank God and walked with our eyes open, looking at things that you can't see with your natural eye. For faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. I love that.
E-104 Şi asta era ceva cum a fost a ta, Soră. Dumnezeu îţi dădea doar o binecuvântare. Aceasta putea să fie un martor hotărât că tu urma să... Dar eu nu m-aş baza numai pe aceea (tu vezi?), să zici, "Domnul mi-a spus!" pentru că eu am spus experienţa aceea din cauză că aceasta te-ar putea încuraja să continui să crezi înainte. Orice a fost aceasta ce a făcut Dumnezeu acolo, a adus Duhul asupra ta în felul acesta, aceasta era pentru ceva scop. Aceasta ar fi putut să fie altceva; dar dacă aceasta era pentru soţul tău, el va veni sigur drept în Împărăţia lui Dumnezeu. Eu cred asta.
E-222 I haven't got time for my little sermonette I was going to speak, because we're going to have to pray for the sick.
How many loves the Lord? Amen. Now, after we've had these questions, and there's some of them sharp and everything, and maybe answer them... Maybe I didn't even do the right job on it, 'cause I didn't have time to look up the Scriptures. I'd had it wrote on the sheet of paper if I had. I hope everybody's satisfied. If not, why, write it back again to me. Let me have a time to study it if you don't think it was fully answered.
E-155 . Frate Branham, nu este aceasta Scriptural ca femeile să nu vorbească în biserică?
E-224 Thanks for staying. And now, we're going to form the prayer line just in a minute. But before we do that, let's just change the atmosphere now from answers and one answering this, and one believing this way and that way. You see, in answering questions, sometimes it's a little sharp, so let's just worship the Lord and sing.
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Now, I want you to shake hands with somebody around you now when we sing again.
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Now, let's just raise up our hands to Him like this,
I (Close our eyes.) love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-105 El are două întrebări aici. Asta-i adevărat. Asta-asta este adevărat. Nu este drept ca o femeie să fie predicatoare şi-şi să vorbească în biserică. Asta este corect, I Corinteni capitolul al 14-lea.
E-225 Our heavenly Father, we love You, Lord. I believe this little group loves You. We come down to the house of the living God, a little building, not the building, but the God that lives in the building... Like in myself, this old body, it's got to drop one of these days, but the man that lives inside of it cannot drop, because it's held by the power of God.
This old building here that we worship in this morning, no matter how much we fix it up, someday it'll drop, but the God Who lives in the building is eternal. We're coming to face You now, Father, to give thanks and praise.
And for these questions upon the people's hearts, we see that they were wondering whether they should do this or that. And, Father, I trust that in every tender Christian's heart that the answer was some way that would make them understand what was Truth. Grant it, Lord. And if I failed, then forgive me. I didn't mean to fail, because it's Your children, and they're asking those questions. And I--I want to give them all that I know, Father, like if You were standing right here to judge me by what I said.
E-106 Desigur toţi din biserică aici, voi toţi ştiţi asta. Şi acesta ar putea să fie un străin înăuntru aici în această dimineaţă; eu nu ştiu. Dar nu este corect pentru-pentru femei să-să fie o-să predice. Aceea-aceea este adevărat.
Eu voi citi doar aceasta pentru voi aici, şi voi-voi puteţi afla. Şi atunci voi veţi-voi veţi şti: I Corinteni capitolul al 14- lea eu cred. Eu îl voi lua doar într-un minut, dacă eu pot găsi... Da, iată-l aici.
Femeile voastre să păstreze tăcere în biserici: căci lor nu le este îngăduit să vorbească; ci li se porunceşte să fie sub supunere, după cum spune şi legea. (Acum, legea nu a permis femei preotese şi aşa mai departe în urmă în zilele acelea. Vedeţi?)
Şi dacă ele vor să înveţe ceva, ele să întrebe pe bărbaţii lor acasă: căci este o ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică.
E-228 Now, Lord, we're coming to face for the sick. Now, we know that in the Bible that we only get what we believe we get. We remember one time, Father, when Jesus here on earth, the Syrophenician woman come to Him and said, "Lord, be merciful unto my daughter's, 'cause she's variously vexed with a--a devil."
And we hear what He said, "It's not meet for Me to take the children's bread and give it to the dogs."
Oh, God, seemingly what a--a flat refusal, and not only that, but to call her a dog. But instead of being arrogant about it, very sweetly and humbly she said, "That is true, Lord." Because it was truth. She said, "It is true, Lord, but the dogs will eat the scraps that fall from their master's table." That's what done the work. She was willing just to take the scraps that come from the children's table. And, God, that's our attitude just now. We are willing to anything that You want to do with us, Father. We're in Your hands.
E-107 Acum, dacă voi observaţi Corint aici... Mulţi dintre aceşti Creştini Corinteni şi mulţi din... Marea zeiţă din lume în ziua aceea era Diana, care era o zeiţă Romană. Şi ea era o zeiţă a Efesului. Şi ea era venerată prin toată lumea. Şi acum, lucrătorii ei... Desigur, ea fiind o femeie, atunci aceea i-a făcut femei slujitoare. Şi când ei au fost convertiţi în Creştinism prin Pavel... Acum, Pavel era în închisoare când el a scris aceste scrisori, desigur, la Roma.
E-230 I'm so glad to know that the God of the Old Testament, Who showed visions and give signs and wonders, still lives today. And the heaven that they long to go to, someday by God's grace we go too, because the same God is showing Hisself to be the same God among us.
There are those among us, Father, this morning who are sick and needy. They're going to pass through a prayer line. May they not come and say, "Well, I don't believe that You can do me any good. I--I..." Lord, may that not be the attitude, but may they come remembering that God said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover." You promised it; You said so.
May they come with holy reverence, believing that as soon as prayer is made and hands have been applied to them, then may the Holy Spirit come upon them like this dear sister that wrote the question, said, "The Holy Spirit almost slew her mortal beings with such a tremendous baptism of His Presence."
May that be the--may that be the effects upon everyone that comes this morning, Lord. Grant it. May they be healed. May they come knowing, knowing without a shadow of doubt that You promised it and You cannot lie, and as soon as light strikes in, darkness and doubt flees away. Grant it, Father. We commit them to You now as we pray for them in Jesus' Name. Amen.
E-108 Acum, ei i-au scris scrisori, voi vedeţi, după ce ei au început să vorbească în limbi şi au avut mari daruri care lucrau printre ei. Ei bine, aceste femei se gândeau că ele ar trebui să continue înainte cu slujba lor.
E-234 Now, those that wants to be prayed for, on this side first, line up along the building here, while Teddy plays for us, "The Great Physician Now Is Near." Come up, right back, some of them here. That's...?...
The great Physician now...
E-109 Acum, dacă voi veţi observa, voi care vă citiţi Biblia, în versetul al 36-lea el a zis.
Ce? a venit cuvântul lui Dumnezeu... de la voi? şi a venit acesta numai de la voi?
Dacă vreun om se crede de a fi un profet, sau duhovnicesc, el să înţeleagă că lucrurile pe care vi le scriu eu sunt poruncile Domnului.
Dar dacă... el este neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor.
E-235 Brother Neville... Just keep lining up, coming. We'll be standing here. Let all the church be praying. And Brother Neville and I will be here together; he'll be anointing; I'll be laying hands on the sick, right...?... Now, everybody in prayer now.
Now, what are we doing? We are coming to anoint the sick and to pray for them. Now, let me quote the Scriptures to you. "If there be any among you, sick, let them call..." [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-110 Acum, în alt fel, femeile... Acum, dacă voi luaţi istoria la această scrisoare (vedeţi?), a bisericii, aceste femei credeau că ele erau... să continue înainte cu slujba lor întocmai cum ele erau o-de preoteasă la zeiţa Diana. Dumnezeu nu este o femeie; Dumnezeu este un Bărbat. Şi există într-adevăr numai unul, şi acela este un bărbat. Femeia este un produs secundar de la un bărbat. Bărbatul nu a fost făcut pentru femeie, ci femeia a fost făcută pentru bărbat. Înţelegeţi? Dacă voi vă deschideţi doar înţelegerea voastră spirituală. Voi, vedeţi? Vedeţi?
E-237 It happened just perfectly, just exactly the way it was. I had stood there, just trembled in myself, thinking, See? May... I said, "Maybe I should have told them that was going to be that way." But I said, "Well, just let it go. See?"
And that happens daily. See? Something's going to happen; I just let it. God knows that's true. See? Just something that's going to happen, just shows it, tells it. Something will appear to me and say, "Just say this word this a way, and this thing will happen over here." And then I'll say, "Well, let it be like that." Then I watch; here it is over here. See? Yeah.
Well, if He can make objects, material, something that has no life in it, move to His Word, because we have said it, how much more can He make you and me, associate with me. You are with me; you're my--you're my brother and sister that's sick. And if we say these words, "Let the power of God heal this person," why, it's got to happen. Now, that material can't say, "No, I doubt it." It'll go ahead and do it. But you can say, "Well, I wonder," and it won't happen. See? But if you'll just go ahead and just stay right in line with your thought now, "I'm going to be healed." You've got to have it. You believe in that?
E-111 Omul-când omul a venit mai întâi pe pământ, el era şi masculin şi feminin, feminin şi masculin înainte ca el să devină sex. Înţelegeţi? Un duh feminin, duhul mai de jos, este acela care este timid. Şi atunci există de asemeni masculin, bărbat. Dar când El l-a făcut şi l-a pus în diferite... Pentru ca să reproducă lumea, El a adus duhul feminin jos de pe el şi a pus de la el o coastă din partea lui şi a făcut o femelă.
E-240 Now, let's all pray. Our heavenly Father, laying hands upon this young woman, this young mother standing here, that's... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
So I pray that You will heal the people these handkerchiefs lays upon. Grant their requests to them. In the Name of Jesus Christ, I ask it. Amen.
E-112 Ea nu trebuia să fie conducătoare! Când ea a început asta mai întâi, ea a cauzat toată căderea umană. Înţelegeţi? O, şi chiar aceasta era o... Ea a fost cauza căderii. Şi apoi Dumnezeu a ridicat-o şi a adus viaţă înapoi în lume prin Cristos prin femeie. Dar nicăieri nu i s-a permis vreodată unei femei să-să fie o lucrătoare în biserică.
E-243 In deeply appreciation of your stay, and your loyalty to stay all this time, and to wait in the church like this, while we're... But I don't know a better place to be, do you, than in the church? I just don't know of a better place to be. And the consolation that we have in the respects that God, of Him being present now.
And we just, for a moment, let's just think of how great He is, and what He's done for us. What could we have done without Him? How we have seen Him, just not one thing has He ever told us through the... He had give me visions. And I bring you to question, this morning, have you ever seen one but what He fulfilled? Just exactly what He said He'd do, right at the moment. Then He's God. Then He's our Father. He loves us. And wherever His heaven is, we know we're bound to go there someday. We know He's present here now. We realize that.
E-113 Înainte acolo în II Timotei capitolul al 3-lea, el a zis, "Eu nu îngădui unei femei să înveţe sau să încalce autoritatea peste bărbat, ci să fie în tăcere." Voi vedeţi? Şi nu este drept ca femeia să predice; asta este adevărat.
E-245 We--we look at things that we don't see. Now, many of you was prayed for, and (See?), as we just refuse any symptoms of any thing contrary to that... See? Anything that God has promised... See, the Christian does not look... You do not see with your eyes anyhow. You know that. You do not see with your eyes. You see with your heart. See? "Seeing" means, "to understand." You understand with your heart; therefore, we look at things that our eyes does not see. See? The Christian confession, the whole armor of Christianity is based upon that. We--we look at things that we do not see, for Abraham called those things which were not, as though they were, because he believed God. See?
Now, what do we do now? Now, when you're prayed for like that, then God promised to heal you. Then right now you may not feel a bit of difference, but He never... That--that isn't it at all. See? We believe it anyhow.
E-114 Acum, eu ştiu că am văzut nişte femei care erau predicatoare adevărate-şi ele şi ştiau să predice-ca Ammie McPhearson şi multe din femeile acelea acolo. Dar doar puneţi¬vă mâna pe ele doar pentru puţină vreme. Vedeţi? Aceasta nu este... Eu cunosc oameni care ar putea vorbi în limbi în dimineaţa aceasta şezând chiar în această biserică. Dacă acolo nu era tălmăcitor, ei nu ar îndrăzni să facă aşa. Vedeţi?
E-247 If you only knew, I come to the pulpit about two hours ago and I didn't think that I'd go half way through the meeting almost. I was so tired and worn, and felt like I was taking the flu, but now I feel fine because that I said, "I am duty bound to God. I believe God." And I had to fight with him. My wife there could tell you the same, in trying to get down here this morning, and I was hoarse in my throat and everything. I said, "How will I be able to do it?" But, honestly, I feel wonderful now. And I--I believe I could take my text and go ahead and preach, and that--and feel fine.
But because, you see, you've got to look at those things that you don't see with your eyes. You see it with your heart. You believe it, and you testify to those things that you don't see, but what you believe. Because it is faith. "And faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen."
E-115 Voi trebuie să reţineţi că acele femei au fost născute sub o anumită linie, căci când ele sunt... Naşterea voastră are mult de-a face cu aceasta. Acesta este numele vostru, al vostru-tot despre voi (voi ştiţi?) are o alcătuire la aceasta, nu contează ce este aceasta.
E-249 I've watched, this morning, a young Christian that's been setting here before me, And I know a decision that that person made. And I certainly appreciate it. I wouldn't say who it was, but I--I appreciate a--a decision that this certain Christian, regardless of even to whether it would be an associate, a friend, father or mother, or whatever it was, they long to stand loyal to Christ. See?
That's the way you win a loved one, is by being loyal. Being loyal is the way you win loved ones. Stay to your conviction. Be sure that you're right with God, and then ever remain there. Just stay right with it. Nothing can ever move you from it if you'll just stay right with it.
E-116 Eu aş putea merge afară aici şi să trag trăgaciul la o puşcă şi să ucid un om în dimineaţa aceasta, dar eu nu îndrăznesc să o fac. Dar eu o pot face în regulă, sigur. Vedeţi, eu aş putea omorâ un om la fel cum tu ai putea o veveriţă; dar tu-tu nu trebuie să faci asta. Înţelegeţi? Şi acela este acelaşi lucru. Voi trebuie să urmăriţi lucrurile acelea, acum că voi nu faceţi... Acestea sunt poruncile Domnului.
E-251 Now, we are all going to make mistakes. Just remember. And when you're looking at one another, don't look at the other person's mistake. See, don't do that, because, remember, you make mistakes too. But look to Christ Who is guiding this person. And if they need some help, then you pray for them. That's--that's the way we get along (See?), pray. And remember, when you are praying for somebody else in that kind of a fix, God will honor and heal you when you're praying for somebody else. That's right. That's what Christianity is based upon, to help one another, do for one another, be kind to one another, understanding to one another. Now, if you see your neighbor's mistake, you see where they've went wrong, don't go wrong with them, but just pray for them. Just keep praying, and God will understand that. He'll make everything right.
E-117 Când ei au scris acolo şi au zis, "Păi, Duhul Sfânt ne-a spus!" (vedeţi?), Pavel a zis, "Ce? a venit Cuvântul lui Dumnezeu din voi? Şi a venit Acesta numai de la voi? Dacă careva din voi toţi-dacă voi aveţi ceva profeţi acolo, ei să înţeleagă că ce spun eu este porunca Domnului. (Vedeţi? Asta-i adevărat!) Dar dacă există vreun om care arată că el-el-el vrea să fie contrar, dacă el vrea să fie neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor. (Vedeţi?) Doar lăsaţi-l în pace şi lăsaţi-l să continue. (Vedeţi?) Să nu faceţi nimic contrar la aceasta." Dar reţineţi, ea nu trebuie să vorbească în biserică.
E-252 Now, I'm hoping to, if it be the Lord's will, I think Billy has got a system, he mails everybody a card. And if mama gets along all right this week; as far as we know now, we're not sure, but if mother gets along all right this week, and everything, next Sunday I--I want to speak on a--a Gospel message. If that's all right with our--with our precious pastor here. And we'll be expecting you back if you can... If you can come, we'd be glad to have you.
Do you love Him with all your heart? Isn't He wonderful? What could we do without Him? Now, just what could you do? Could you tell me anything that would be greater? If you can show me something greater than that, then I'll--I'll--I'll sell out what I got, and long for that that you show me that's greater than This. Yes, sir. This is the greatest thing that I know of, to know with the assurance that we are saved, to know that the very God that made the heavens and earth would humble Himself and come down and dwell among us, and do for us.
E-118 Şi de aceea, acolo este unde voi puteţi judeca pe păstorul vostru sau orice este el, dacă el este duhovnicesc sau nu. Vedeţi? El a zis, "Dacă vreun om este duhovnicesc sau un profet, el să înţeleagă că ce spun eu este porunca Domnului." Vedeţi?
E-254 Now, here is how we know whether we are right or not (See?), because that the very thing that He did in the beginning with those Christians back there, the very church, the very operation, the way the Holy Spirit moved, and the way the devil fought against them, and the way they stood, that's the same thing that takes place right here, with the same signs, the same wonders, the same God, the infallible proof of Him.
Tell me, in the word of science, tell me in scientific way, how that anyone could foretell something that would happen in the years or times to come, before it happened. Show me the power, that where it would be, that would foreknow it before it happened. Tell me any human mind that could drop back through anything that you want to, and show me any way that you could see something and foretell something that happened just the way it--it does. See? There isn't.
E-119 Acela este motivul că eu poruncesc oamenilor să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Pavel a făcut asta, şi a zis, "Dacă un înger din Cer a venit şi a învăţat altceva, el să fie blestemat." Şi aceasta este ceea ce este deja învăţat aici de asemeni. Dacă vreun om vine... Dacă un înger vine din Cer şi zice, "Lasă femeile să predice şi să fie predicatoare, ordinează-le lucrătoare!" Biblia a zis, "El să fie blestemat." Aceasta este porunca Domnului aici.
E-256 So, He is God. See, He is God. And because He is God, through His grace He comes and dwells with us, and just like He did with them men back there who foretold these things, and every one of them happened just the way they was foretold. Now, that same God is with us, foretelling and showing just exactly the same things He did back there. Why, we should be so happy, we'd be skipping like from cloud to cloud, like that, just walking through space, almost, because that we know.
We know that we have passed from death unto Life. We know that we have salvation. We know that we are Christians. And we know that we're going to heaven, because God made the promise, and here He is moving right along with us in--in a way that we see Him.
E-156 . Este aceasta corect ca bărbaţi şi femei Creştini să se sărute unul pe altul (Oh!) la salut?
E-258 We see Him. How do I see Him? When I see you. You see Him in me; I see Him in you. See, I see what He does for you. Now, here I see Him here reveal the Word to me. You say, "How can you see Him in me?" Well, look, He is here revealing the Word to me. I see It out there, Him giving It to you, and you keeping It. See? And then you look back, and you say, "How'd he, how'd that ever come?" Then you come back, find out that's right. See? So you see Him in me; I see Him in you.
And we can see Him in the sunrise. We can see Him in the sunset. We can see Him in the flowers. We can see Him in the... We can see Him anywhere, because that we have passed from the lower elements of this earth-bound condition, into this high element of the glory of God, so we can see His beauty.
A few days ago, when I was up on this trip, up in--in on the Alaskan Highway, when I went on a hunting trip, I was back there wondering, "Why? Why?" Watch how--how real God is. Now, there's sick people everywhere, but yet God knowing.
E-120 Nu, domnule! Nu într-adevăr! Nu, domnule! Tu săruţi o femeie, frate, aceea este soţia ta (înţelegi?), sau al tău-tău copil, sau... Înţelegeţi?
"Este aceasta corect ca..." Lăsaţi-mă să văd dacă eu am asta corect! "Este aceasta corect ca bărbaţi şi femei Creştini să se sărute unul pe altul la saluturi?"
E-261 Now, tomorrow I'm supposed to leave, Brother Roy back there, and all of us, we're supposed to leave tomorrow for Colorado, for our... going hunting each fall where we... I've come in from the meetings, to go. I can't go, because of mama, mama's condition.
Now, look at the kindness of the Holy Spirit. He knew that a long time ago. So instead of letting me go, He turned around and gave me a vision and sent me up there, and give me one of the hunting trip that I couldn't get in Colorado (See?), 'cause them animals are not in Colorado like that. Turned around, and gave me that by a vision, and let me have that, knowing that He'd have to keep me away on this trip up there to Colorado. Talk about goodness and mercy. Then why? Then a long time ago He knew my mother was going to suffer. He knew my mother would be in the hospital. If He permits it, then He's doing it for some good purpose that I know nothing about. But I know it's all working together for good to them that loves the Lord.
If we'd just stop once in a while, church, and see our God... Just stop yourself and get away from your flusterations, and stand still a few minutes in the Presence of His Spirit, and you can just see Him moving everywhere. See how good He is?
E-121 Nu, domnule! Nu într-adevăr! Aceea... Niciodată să nu începeţi voi asta! Da, domnule! Nu, domnule! Voi staţi departe de femei! Ţineţi-vă departe de ele! Exact corect!
E-264 Now, there lays mama, and me wondering about her. Why didn't He just let her go when she had the stroke? Why didn't she just die right then? But, see, Him knowing that ahead of time, and knowing that I'd promised to... I was going out into Colorado, and know that I love to get in the woods like that, He just turned around and give me a better one, sent me up there, and told me what I was going to get, and everything about it, 'fore I even left; told me how the people would be dressed, and what we'd do, and all about it. Then I come, told you all. Then he goes up and see it happen, come back, just exactly the way it is. Exactly, see, knowing that mama would be out there, know that she--she'd be broke down at this time, and I wouldn't be able to take this other trip. See? We wouldn't under... I didn't understand it myself then. But if you just yield yourself to Him and watch Him, He just leads everything just exactly right. See? He makes it all come out just right, step by step.
E-122 Acum, ele sunt surorile noastre, dar să nu... Acum, ele au asta. Că în... Lucrul acela a ajuns chiar acolo în Penticostali, şi este numit "dragoste liberă." Şi când voi faceţi-luaţi ceva de felul acesta, voi staţi la o parte de la aceasta. Asta-i adevărat!
E-265 The other day I was standing by a young minister that'd had some dreams, and he brought the dreams to me. When the interpretation come, we stood there, Billy and I and this minister, stood there together. There it was. Why, it was just as perfect as it could be. And how that man stood there with--with--with awe, and how to see the Holy Spirit could reveal those things, and bring him right straight back and show exactly on the road and where it's supposed to do it. Oh, I tell you; He's God. He--He dwells... He's God.
E-123 Mie nu-mi pasă cât de curat eşti tu... Tu eşti fratele meu, şi eu-eu cred că tu eşti-tu ai putea fi un om bun sanctificat, sfânt. Mie nu-mi pasă cât de sfânt eşti tu; tu încă eşti un bărbat. Şi mie nu-mi pasă cât de sfântă este ea; ea încă este o femeie. Stai la o parte de la aceasta până când eşti căsătorit. Tu doar fă asta!
E-266 So many of you people have made sacrifices. You've give up your boyfriends or girlfriends, you've give up homes, and so forth, and many of you has had to come out from amongst associates and friends, and things, and old friends that you've knowed a long time, to walk in the way of the Lord. I commend you for that. I think that's wonderful to do that. Now, because that you have seen the Gospel Light, and it is the truth, and you're--you'll walk in that Light. And whatever you do, children, whatever you do, wherever you go, shun the appearance of evil and walk after Christ. As long as you live, stay right on that road. Don't move from it, it'll certainly pay off good. It's Eternal Life.
E-124 Reţine-ţi, trupul... Eu am să vorbesc cu două înţelesuri acum, astfel ca voi oamenii în vârstă să înţelegeţi. Acesta este un grup amestecat, dar eu sunt fratele vostru, şi aceasta este o întrebare. Înţelegeţi?
E-267 And I see mama when--whenever she... A few minutes she can get to herself. I say, "Mama, mama, do you hear me?" Sometimes she just laying there, she won't. Then after awhile she'll say, "uh," shake her head like that. I'll say, "You..." I said the other night; I said, "Mama, you know me?" She didn't know me. I said, "You know who this is standing here." No, she didn't know that. I said, "Mama, you know Jesus?" And... Oh, my. Might forget her own child, but she can't forget Jesus. That's it. Oh, brother.
You don't know what that means till you have to come to your own family, down to that. You see? To know Him is Life. To know Him is the satisfaction of knowing that when this life's race is run, we got a home beyond the skies yonder. What it is, I don't know. I don't know just how to tell you it would be, 'cause I don't know, myself. But I know that someday by God's grace we'll journey over there.
E-125 Fiecare fiinţă umană masculină sau feminină are un fel deosebit de glandă. O femeie are o glandă feminină, glandă de sex. Un bărbat are o glandă masculină, glandă de sex. Şi glandele acelea stau în buzele umane. Asta-i adevărat.
E-269 Pray for me this week. I'm needing it. And now, you pray for me; I'll be praying for you. The Lord willing, being willing, I'll meet you next Sunday. And remember tonight's service. Possible, if I don't have to set up tonight, or anything, and be out there with mama, I'll probably be back with you tonight.
And now, Brother Neville, our precious pastor, come up here. How I certainly... There's--there's no one here but home folks, you know. We're just all what we call home folks. I appreciate Brother Neville's stand for this Gospel truth. I appreciate his loyalty and sincerity before the people. And the other day when he was speaking, I had never noticed it, but while he was under inspiration, giving prophecy, he called me a prophet, under inspiration. That wasn't him calling me that then, that was the Holy Spirit. So that give me courage and faith to move on, deeper depths and higher heights with God. I appreciate you, Brother Neville. God ever bless you. And till I see you again, God be with you.
E-126 Şi aici este un alt lucru care ar putea fi adus la suprafaţă, bărbaţi sărutându-se unul pe altul în gură. Aceea este murdar! Aceea este murdărie! Şi ce face aceasta? Aceasta începe homosexuali. Staţi departe de la aceasta! Voi ziceţi...
E-127 Un ins m-a întrebat nu de mult, a zis, "Frate Branham, păi, ei s-au salutat unul pe altul cu o sărutare sfântă." Ei s-au sărutat pe spatele gâtului, au căzut peste gâtul lor, şi i-a sărutat pe spatele gâtului. Aceea era înainte să vină înăuntru strângerea de mână. Acesta este un salut. Acela este felul cum este. Ei nu au dat mâna unul cu altul; ei şi-au pus braţele în jur unul la altul şi s-au sărutat unul pe altul pe spatele gâtului, nu pe buze, în faţă. Aceea începe o perversiune. Staţi departe de aceasta! Niciodată să nu faceţi asta!
E-128 În ziua de azi, noi dăm mâna unul cu altul. Dacă voi vreţi să... Tu pui braţul în jurul fratelui tău, şi-l săruţi pe gât, sau el te sărută pe gât, aceea este în regulă. Dar să nu săruţi tu pe femeia aceea, şi să nu laşi ca femeia aceea să te sărute. Înţelegi? Asta-i adevărat! Tu ia-o de mână, spune, "Aşteaptă un minut, Soră, doar un minut aici (înţelegi?); să fim înţeleşi!" Şi astfel, acum tu să faci asta.
E-129 Acum ce v-am spus eu cu un timp în urmă când am început mai întâi? Când tu vezi ceva-o maşină venind în jos pe drum cu nouăzeci de mile pe oră, dă-te la o parte din calea ei. Asta-i adevărat! Când tu vezi prima răsucire în ceva de felul acesta, dă-te la o parte de la aceasta; stai la o parte de la aceasta! Şi doar... Acela este terenul pe care tu nu trebuie să fii. Satan îţi va prezenta ceva care îţi va ruina sufletul şi te trimite în iad. Stai departe de aceasta! Evită chiar apariţia răului. Asta-i adevărat!
E-13
E-131 Şi tu care pretinzi să fii un fiu al lui Dumnezeu, unde sunt principiile tale? Dacă femeia nu este afară din locul ei, nu eşti tu un fiu de Dumnezeu? Nu eşti tu acela care este unul mai înalt, vas mai tare? Aşa cum Biblia spune că ea este mai slabă, atunci dacă ea este mai slabă, atunci arată-te un om al lui Dumnezeu. Spune-i, zi, "Soră, tu eşti în greşeală." Asta-i adevărat! Eu am făcut aceasta, şi alţi Creştini au făcut-o. Şi tu întotdeauna o vei face atât timp cât tu eşti un Creştin, dar arată-te. Tu eşti un fiu de Dumnezeu. Tu eşti-tu ai mai multă putere peste tine decât femeia. Dacă ea este mai slabă, recunoaşte-o de a fi mai slabă. Înţelege greşelile ei, şi lucruri ca acelea, sau încearcă să o corectezi. Zi, "Soră, noi suntem Creştini, noi nu ar trebui să facem asta." Înţelegeţi? Fii un om adevărat, fii un fiu de Dumnezeu, şi fii treaz cu femeile.
E-132 Şi acolo este unde a început marea cădere la început. Acesta era Satan cu Eva. Aceea este ce a adus întreaga cădere a rasei umane prin aceea.
E-133 Şi dacă tu eşti un fiu de Dumnezeu, fii tare; fii un bărbat adevărat. Dacă tu nu eşti în felul acela, stai la altar până când tu devii acela. Şi fereşte-te chiar de apariţia răului. Şi să nu începeţi acum să salutaţi...
E-134 Cineva mi-a spus cândva în urmă că ei au văzut asta de două sau trei ori la biserica mea aici, de... Nu aici în biserică, ci oameni care au venit la biserică. Şi dacă tu şezi aici în această dimineaţă, eu urma să sap aceasta către tine chiar bine. Vedeţi?
E-135 Femei, femei tinere, venind sus şi aceşti bărbaţi sărută aceste femei. Să nu faceţi voi asta! Voi să nu... Voi să staţi departe de acolo. Voi să reţineţi asta! Dacă ea este tânără, singură, sau orice este ea; ea va fi soţia cuiva într-o zi. Şi tu nu ai nici o treabă să faci asta. Stai departe de ea. Dacă tu vrei să o saluţi, atunci fii un fiu de Dumnezeu, dă mâna cu ea şi spune, "Bună ziua, Soră." Şi lasă ca aceea să o stabilească chiar acolo. Înţelegi?
E-136 Staţi departe de lucrurile acelea; aceasta este murdărie. Şi aceasta vă v-a duce curând în necaz. Voi doar... O, aceea este doar... Păcatul este aşa de uşor, şi el este aşa de atrăgător, şi aşa de plăcut. Este aşa de uşor să cazi drept în el. Cel mai bun lucru de făcut este, chiar tocmai la apariţia lui, să stai departe de el! Dă-te înapoi! Fii un Creştin adevărat!
E-137 Şi ca bărbaţii să se sărute unul cu altul, dacă tu săruţi pe fratele tău pe gât, şi tu vrei să faci aceasta, aceea este în regulă. Să nu săruţi pe nici un om pe buze, şi pe gură, sau ceva de felul acela, deoarece aceea-aceea nu este corect. Înţelegeţi? Nu, aceea-aceea arată că există ceva puţin greşit de la început. Înţelegeţi? Deci să staţi doar departe de acolo, ocoliţi aceea. Să nu-să nu începeţi asta în jurul acestui tabernacol aici. Nu, noi cu certitudine nu vom sta pentru asta deloc. Înţelegeţi?
E-138 Tu-dacă tu vrei să-l vezi pe fratele tău, dacă tu vrei să-l săruţi pe gât, ei bine, tu mergi înainte şi fă aceasta, dar să nu săruţi pe oameni în gură, căci aceea nu va merge; aceea nu este drept! Şi aceasta începe numai o perversiune. Aceasta începe homosexuali şi alte lucruri.
E-139 Şi există numai două lucruri care va face în lucrurile acelea uite aşa... Dacă voi începeţi... Lăsaţi omul... eu am văzut... O, de multe ori printre oameni, ei vor veni jos. Eu am văzut bisericile, şi predicatorul să vină înăuntru, se întinde şi apucă fiecare soră, şi o îmbrăţişează şi o sărută şi o aşează jos. "Ce mai faci, Soră, Aleluia!" Se întinde dincolo şi o apucă pe aceasta şi o sărută. Merge drept în jos prin biserică în felul acesta. Pentru mine aceasta este greşit!
E-14
E-141 Deci atunci noi... Ei ne-au spus că ei urmau să ne ducă acolo pentru o baie de aburi Finlandeză. Şi noi am mers acolo la Y.M.C.A. Şi am mers acolo să luăm o baie cu aburi. Aceea este cea Finlandeză, baia Finlandeză renumită. Şi eu le-am avut mai înainte, şi ele erau plăcute. Şi m-am gândit "Păi, noi urmează să... la Y.M.C.A., astfel aceasta ar fi bine."
E-142 Dar când am pornit acolo, Duhul Sfânt mi-a spus, "Tu să nu faci aceasta." O, este aşa de bine să ai Duhul Sfânt. "Tu să nu faci aceasta."
Păi, eu doar chiar atunci, am zis, "Eu nu cred că eu vreau o baie în această dimineaţă."
Doctor Manninen şi ceilalţi au zis, "O, Frate Branham," a zis, "vai, acolo sunt ceva săli mari de sticlă, şi," a zis, "aceasta este frumos." A zis, "Aceasta nu este..."
De obicei, când ei o fac, ei aruncă apa aceasta pe aceste pietre fierbinţi şi te face cu totul aburit, şi te bate cu frunze de mesteacăn uite aşa, şi apoi-şi apoi tu alergi drept afară şi plonjezi în apă rece. Acei Finlandezi se duc drept în zăpadă şi ghiaţă, şi lucruri ca acelea. Dar, desigur, ei sunt obişnuiţi cu aceasta; oameni măreţi, mari, zdraveni. Şi atunci ei vin înapoi şi-şi intră în această baie fierbinte din nou, acelea fierbinţi la rece, repede uite aşa. Dar ei doar m-au lăsat să stau unde era aerul rece, şi apoi să merg înapoi, deoarece eu nu am putut. Mi-a fost teamă că aceasta ţi-ar opri inima, să faci asta, şi nu eram obişnuit cu aceasta.
Astfel mi-a-mi-au plăcut foarte bine, dar Ceva mi-a spus să nu o iau pe acea una acolo sus. Păi, Howard fratele meu, şi Fratele Baxter, şi ei toţi mergând sus acolo, şi fraţii, toţi ceilalţi dintre ei, voi ştiţi, toţi vorbeau, voi ştiţi, mergând sus. Astfel eu cumva am devenit puţin sperios, voi ştiţi, deoarece Duhul Sfânt a zis, "Să nu o faci."
Deci am mers sus la Y.M.C.A., şi ei au venit înăuntru, toţi bărbaţii aceia acolo salutându-mă. Şi, oh, ei aveau-titluri în ziar, pe prima şi a doua pagină, în fiecare zi, mitingurile. Şi ei erau în jur.
Am mers într-o cameră mică şi am şezut jos, şi ei toţi au mers în cameră să se dezbrace. Şi în timp ce ei erau înăuntru acolo dez-... să se dezbrace, aici vine una cu arătare drăgălaşă, micuţă, Finlandeză, o fată cu părul blond; şi ei sunt oameni plăcuţi, ei sunt oameni aşa curaţi, morali cât pot ei să fie. Aici vine ea, cu prosoapele pe umărul ei, a început să păşească în cameră. Am zis, "Hei, hei, hei! Stai! Psss!" Am încercat să o opresc. Ea s-a uitat înapoi şi a râs, a mers înainte înăuntru.
[Porţiune goală – Ed.] "... femei spălătoare, Frate Branham."
Am zis, "Mie nu-mi pasă ce sunt ele. Aceasta este greşit. Aceasta nu este drept." Am zis, "Şi natura însăşi vă învaţă."
El a zis, "Păi, Frate Branham, ele sunt crescute din copilărie, să frece. Întocmai ca felceriţele voastre în America, lucruri ca acestea, ele sunt crescute aşa."
Am zis, "Mie nu-mi pasă ce sunt ele, aceea încă este rău. Absolut. Aceasta este masculin şi feminin, şi ei trebuie să fie separaţi, şi îmbrăcaţi unul de altul." Amin.
Eu nu vreau să încep asupra acesteia, eu aş predica asta după o vreme, nu-i aşa? În regulă.
156b. Te rog explică Credinţa apostolică.
Aceea este o întrebare. Acolo sunt una, două, şi trei întrebări. Credinţa Apostolică înseamnă "Credinţa apostolilor." Asta este ce înseamnă credinţa apostolică, ca voi să staţi cu Biblia. Acum ceea ce se cheamă credinţa apostolică astăzi, mulţi dintre ei nu stau cu Biblia. Dar apostolic înseamnă-Credinţa apostolică, Credinţa apostolică a Bibliei. În regulă.
156c. ... şi grupul care s-au numit fundamentalişti, sunt aceste două grupuri mântuite?
Acum, eu nu ştiu. Vedeţi, eu nu aş şti cum să răspund la asta. Acum, "Sunt aceste grupuri mântuite?" Eu nu ştiu.
Explică diferenţa între duhul şi...
Păi, aceasta este o întrebare diferită acum.
Acum, "Sunt aceste două grupuri mântuite?" Lăsaţi-mă să fac asta doar un picuţ mai perceptibil pentru voi, şi să zic, "Eu nu ştiu. Eu nu aş şti."
Acum reţineţi, aici sunt gândurile mele, aceasta ar putea fi greşit. Gândurile mele sunt, că, dacă un Romano Catolic, sau oricine ar putea fi el, Metodist, Prezbiterian, biserica lui Cristos, Luteran, oriunde este el, dacă el crede în Domnul Isus Cristos şi se încrede solemn în El pentru mântuirea lui, eu cred că el este mântuit.
Dar, voi vedeţi, biserica Romano Catolică nu face asta. Ei cred că biserica îi mântuieşte. Vedeţi? Mântuirea lor-lor este în biserică. Cum era preotul acesta pus jos de pe unde, aici cândva în urmă, pentru că a zis, "Nu există altă salvare, numai în biserică, vedeţi, biserica Romană." Acum, aceea este greşit. Mântuirea este prin Isus Cristos. Asta-i adevărat. Nu prin biserică; ci prin Cristos.
Acum dacă el este apostolic, sau, apostolici şi fundamentalişti se numesc ei acum ...
Acum cum a venit la mine un fundamentalist, aici cândva în urmă, şi el mi-a spus, a zis, "Tu cumva te înclini spre Calvinism, nu-i aşa?"
Am zis, "Păi, atât timp cât Calvin este în Biblie, eu sunt cu el." Am zis, "Eu doar merg la Biblie, şi dacă Calvin stă în Biblie. Dar dacă el se dă jos din Biblie, atunci eu voi merge doar înainte, cred Biblia.
El a zis, "Păi," a zis el, "eu vreau să-ţi spun ceva. Tu ai spus, eu te-am auzit să spui că dacă un om a fost odată mântuit, că el niciodată nu putea să fie pierdut."
Am zis, "Aceea este exact ce spune Scriptura. 'El are Viaţă Eternă, şi nu va veni niciodată în condamnare sau judecată, ci a trecut deja de la moarte la Viaţă."' Am zis, "Acela nu am fost eu care a spus asta. Acela era Isus Cristos care a spus asta."
El a zis, "Eu vreau să te întreb ceva atunci." A zis, "Tu crezi că Saula fost mântuit?"
Am zis, "Saulul, împăratul Saul?"
El a zis, "Da."
E-143 "Păi," am zis, "sigur!"
El a zis, "Acum aminteşte-ţi, el era un profet."
E-144 Am zis, "Corect, Biblia a spus că el a profeţit cu profeţii." El a avut un dar de profeţie. El nu era un profet, dar el a avut un dar de profeţie, deoarece el era jos acolo cu profeţii când ei profeţeau. Dar noi ştim că Samuel era profet în ziua aceea, astfel, dar Saul profeţea cu profeţii.
El a zis, "Atunci dacă el era un profet, atunci el a fost mântuit?"
Am spus, "Absolut!"
El a zis, "Atunci eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Şi atunci tu zici că Saula fost mântuit, şi el-Biblia a spus că Domnul s-a îndepărtat de la el şi el a devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu, şi el s-a sinucis, şi atunci zici că el a fost mântuit?"
E-145 Am zis, "Şi tu eşti un fundamentalist?" Am zis, "Frate, tu doar nu o citeşti corect; asta-i tot. Tu nu citeşti ce spune Scriptura."
El a zis, "Păi, Saul nu a putut să fie salvat dacă el a devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu."
Am zis, "Saula fost mântuit."
"Oh," El a zis...
E-146 Am zis, "El era un profet, el trebuia să fie mântuit. Vedeţi? Dumnezeu l-a mântuit, şi Dumnezeu nu este un dătător Indian, aşa cum noi numim aceasta. El nu... Păi, dacă Dumnezeu ţi-a dat Duhul Sfânt ştiind că El urma să te piardă chiar aici jos, păi, ce lucru nesăbuit ar fi ca El să-ţi dea Duhul Sfânt în primul rând."
E-147 Tu ai putea personifica Duhul Sfânt şi să acţionezi de parcă tu ai Duhul Sfânt, dar dacă tu ai Duhul Sfânt, Dumnezeu cunoaşte începutul tău de la sfârşit. Asta-i adevărat! Aceea este o cale slăbită să conduci treaba. Dumnezeu nu o conduce pe a Lui ca... El este infinit, El a cunoscut sfârşitul de la început şi a ştiut fiecare lucru care va fi vreodată aici. Fiecare floare, fiecare ţânţar care va fi vreodată pe pământ, El a ştiut despre el înainte să înceapă vreodată lumea. Deci vedeţi, de ce ar conduce El afacerea Lui în felul acela. El nu face asta.
E-148 Dacă voi urmăriţi-dacă voi într-adevăr aţi primit Duhul Sfânt, voi sunteţi salvaţi etern. Eu pot dovedi asta prin Scripturi, şi noi am dovedit de repetate ori. Dar să economisim timpul să luăm aceste întrebări, eu aş putea spune asta (voi vedeţi?), că acest om a zis, "Păi, atunci ce ai spune tu despre Saul?"
E-149 Am zis, "Sigur că Saul a fost mântuit." Am zis, "Aminteşte-ţi, Saul a alunecat; eu voi admite asta. El a alunecat şi s-a îndepărtat de Dumnezeu, deoarece el era lacom. Lui i-au plăcut banii." El a adus sus toate jertfele şi lucrurile acelea, când Samuel prin Cuvântul lui Dumnezeu i-a spus să distrugă totul. Dar el chiar l-a salvat pe împărat, şi el a salvat o mulţime de lucruri, şi le-a adus sus deoarece... Vedeţi? În loc să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu întocmai exact cum spune El, tu îţi pui propria ta părere în aceasta; acolo este unde tu aluneci."
E-150 Asta este ceea ce eu gândesc despre denominaţiuni şi lucruri, ei alunecă, deoarece ei nu urmează Cuvântul. Şi tu le arăţi Cuvântul, ei îşi întorc spatele de la El, zic, "O, biserica noastră învaţă asta." Aceea nu este drept, aceasta este ce Dumnezeu spune!
E-151 Şi Samuel a fost însărcinat să meargă jos acolo-sau Saul era-şi să nimicească totul cu desăvârşire, "Fiecare lucru, tu să nimiceşti totul." În loc să facă asta, el a păstrat ceva pentru jertfă, şi el a cruţat viaţa împăratului, şi el a făcut fiecare lucru. Iar Samuel a mers afară la el şi i-a spus că Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la el şi-şi toate ca acestea.
E-152 Şi Samuel a murit. Şi cam doi ani mai târziu, păi atunci, Saul a ajuns... Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la el, dar el nu a fost pierdut. Sigur el nu a fost, ungerea a plecat de pe el. Acum priviţi, şi vedeţi acum dacă aceasta era.
E-153 Saul a ajuns aşa de departe de Dumnezeu încât când el a mers la bătălie... El a pornit să meargă la bătălie. Şi el era îngrijorat despre plecarea la luptă, şi el-el i-a cerut Domnului un vis. Domnul nu a vrut să-i dea un vis. Acolo nu erau profeţi în ţară în ziua aceea, nu erau profeţi. Samuel a fost un profet. Ei aveau cei care profeţeau, dar-aşa mai departe, dar ei-el nu putea obţine un răspuns de la Dumnezeu în nici un fel. El a mers chiar jos la Urim Tumim şi a întrebat acolo. Şi reflectarea fulgerelor peste Urim Tumim nici măcar nu vroiau să-i răspundă. Şi ce a făcut el? El s-a strecurat într-o peşteră unde exista o vrăjitoare, o ghicitoare. Şi această vrăjitoare ... El s-a deghizat ca un drumeţ şi a mers jos acolo, şi a zis, "Ai vrea tu să-mi prevesteşti duhul lui Samuel profetul?"
Şi ea a zis-ea a zis, "Păi acum, tu ştii ce a spus Saul." (Ea vorbea cu Saul, dar ea nu o ştia.) A zis, "Saula zis că toţi care aveau duhuri rele, el trebuie să fie omorât."
El a zis, "Eu te voi păzi de Saul, dar prevesteşte-mi duhul lui Samuel."
Astfel vrăjitoarea a intrat în descântecele ei, şi primul lucru care-l ştiţi, când ea l-a văzut pe Samuel că se ridică, duhul lui venind, materializându-se înaintea lor, ea a zis, "Eu văd dumnezei ridicându-se din pământ."
E-154 Aceea este una dintre consolări. Priviţi la bătrânul Samuel stând acolo. El a fost mort de doi ani, dar acolo stătea el. Nu numai... El stătea acolo cu roba lui de profet pe el. Nu numai că el era încă viu, dar el încă era un profet. Aleluia!
Ea a zis, "Tu m-ai înşelat." A zis, "Cel..."
Şi Saul a zis, "Samuel, eu nu ştiu ce să fac; eu mă duc mâine la luptă, şi Duhul este dus de la mine." El a zis, "Eu nici măcar nu pot obţine un vis de la Domnul. Iar Urim Tumim nu vrea să-mi vorbească. Eu sunt într-o stare groaznică."
E-155 El a zis, "Văzând că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu," a zis, "de ce m-ai chemat din odihna mea?" Vedeţi? Samuel a spus asta. A zis, "De ce m-ai chemat din odihna mea, văzând că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu?" Şi atunci el a mers înainte şi i-a spus. El a zis... Dar oricum, el i-a spus Cuvântul Domnului. Şi când el a făcut¬o... Acum reţineţi, el a fost mort de doi ani. Vedeţi? Dar el a zis, "Eu voi spune Cuvântul." El i-a spus Cuvântul Domnului. A zis, "Mâine tu o să cazi în luptă, şi Ionatan fiul tău o să cadă cu tine. Şi," a zis el, "mâine seară pe la timpul acesta tu vei fi cu mine." Dacă el a fost pierdut, aşa a fost şi Samuel profetul. Aceea este fundamentalism; voi vedeţi de ce este aşa numit.
Vedeţi, vedeţi? El a zis, "Tu vei fi cu mine mâine seară pe la timpul acesta." Vedeţi? Atunci dacă Saula fost pierdut, aşa era Samuel, deoarece ei erau amândoi în acelaşi loc.
E-156 Nu, nu! Fundamentalist, tu... Fundamentalist aşa zis, ca Biserica lui Cristos aşa zisă, şi aşa zis Creştin, aşa zisul Creştinism. Astăzi deoarece tu eşti un American tu eşti presupus de a fi un Creştin, deoarece tu eşti-tu eşti un American. Vedeţi? Acela-acela este aşa zisul Creştinism. Dar un Creştin adevărat este un om născut din nou din Duhul şi femei născute din nou din Duhul. Aceea este într-adevăr... Astealalte sunt imitări, dar Creştinii adevăraţi sunt chemaţi de Dumnezeu.
E-157 . Te rog explică diferenţa dintre duh şi suflet.
E-157 Păi acum, asta este una grea. Dar primul lucru care tu eşti, o fiinţă triunică, întocmai ca Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt sunt trei titluri mergând la o Persoană, care este Isus Cristos. Şi tu eşti suflet, trup, şi duh. Dar este nevoie de acele trei să te formeze. Doar cu unul din ele, tu nu eşti tu. Este nevoie de cele trei să te formeze.
E-158 Cum am spus ziua trecută, "Aceasta este mâna mea; acesta este degetul meu; acesta este nasul meu; aceştia sunt ochii mei; dar cine sunt eu?" Cine sunt eu la care aparţin acestea? Acesta este ceea ce este înlăuntrul meu; aceea este-inteligenţa.
Dacă aceşti ochi, dacă aceste mâini, dacă trupul acesta a stat aici întocmai cum este el astăzi, totuşi eu-eu aş putea... Trupul meu ar putea să fie aici, dar eu aş putea fi dus, ce sunt eu. Ce-oricine sunt eu înlăuntrul meu s-a dus înainte. Aceea este-aceea este partea-partea care este duhul. Sufletul este natura acelui duh, căci când Duhul Sfânt vine asupra ta, El nu face nimic... Tu... El schimbă sau converteşte duhul tău într¬un suflet diferit. Iar acel suflet este o natură diferită care este pe duhul acela. Deci sufletul este natura duhului tău.
E-159 Întâi tu ai fost mârşav, şi rău, şi ură, şi răutate, şi vrajbă; acum tu eşti iubitor, blând, bun, şi-şi... Vedeţi diferenţa? Aceasta este natura ta. Am putea... Eu o voi numi asta. Acesta este sufletul tău care a fost schimbat. Sufletul vechi a murit, iar sufletul nou care este natura nouă s-a născut în tine. Înţelegi?
E-16
E-158 . Frate Branham, te rog explică-te rog clarifică dacă femeile să mărturisească sau să vorbească în limbi în adunare.
E-161 Păi, eu cred că dacă femeia este o-o predicatoare în adunare, ea nu ar trebui să fie o predicatoare. Dar dacă ea are un dar de limbi şi vorbeşte în adunare, unde există-există profeţi şi-şi darurile sunt adunate împreună, eu cred că ea are un drept să facă asta. Deoarece în Biblie noi aflăm că ei aveau prorociţe ca Miriam şi celelalte, şi ele nu erau-ele nu aveau jurisdicţie... Dacă eu ajung la micuţa mea predică aici, eu-eu voi lua asta înăuntru acolo. Înţelegeţi?
E-162 Dar femeile, dacă ele sunt înzestrate... Acum, felul corect pe care eu cred căci când noi venim împreună destul de curând... Când biserica noastră devine puţin mai mult stabilită... Şi-şi apropo, există un grup nou, unul nou-o altă biserică urmează să se unească şi... ? ... vine cu această biserică îndată ce noi obţinem loc aici pentru ei şi alte lucruri. O altă biserică urmează să vină şi să se unească cu această biserică, nici nu organizaţie, doar vine ca un trup, într-un grup, la biserică. Şi-şi ei sunt un grup de oameni cu daruri.
E-163 Şi acum, când aceasta vine împreună, lucrurile de făcut, este că aceşti oameni înzestraţi trebuie să se adune împreună la anumite timpuri numai ei înşişi, şi să vadă ce le spune duhul. Şi apoi aceasta ar putea fi anunţat de la platformă. Iar oamenii... Aceasta este pentru zidirea bisericii.
E-164 Acum, dacă tu vorbeşti în limbi, şi tu ştii, nimeni nu o interpretează... Şi atunci când voi sunteţi în adunări, uneori aceasta este aşa de ne reverenţios, voi ştiţi. Voi găsiţi uneori... Eu am stat în adunarea mea făcând o chemare la altar, şi cineva se ridica şi întrerupea chemarea la altar vorbind în limbi. Acum vedeţi, acum persoana ar fi putut să vorbească corect în limbi; acela putea să fie Duhul Sfânt, dar vedeţi, fără ca să fie învăţaţi să ştie ce să facă, cum să ţină acea...
E-165 Eu stăteam chiar pe platformă şi aud un predicator predicând şi îl văd ajungând la un punct... Doamne, eu am vrut să mă ridic şi aşa de mult să-l ajut încât n-am ştiut ce să fac. Şi voi aţi fi făcut acelaşi lucru; noi toţi facem asta. Dar ce este aceasta? Aceea este ne reverent. Stau jos. Stimez pe fratele meu.
E-166 Am auzit-am auzit pe Fratele Neville predicând, şi el m-a auzit pe mine predicând când noi aveam, fără îndoială, noi aveam... Fratele J.T. aici şi toţi dintre ei, sau-şi toţi dintre ei, noi ne putem auzi unul pe altul predicând, ne gândim, "O frate, eu cred că eu voi merge sus să-l ajut." Vedeţi? Tu doar simţi Duhul turnându-se peste tine, dar ce faci tu? Păstrează-ţi tăcerea. Înţelegi? Pentru că duhul profeţilor este supus profetului. Înţelegeţi? Asta-i adevărat, păstraţi-vă tăcerea. Înţelegeţi? Voi să faceţi asta.
E-167 Dar eu cred că dacă femeia... Întrebarea era dacă femeia are un dar de limbi şi ea vrea să vorbească, eu cred că atunci când timpul acela apare, ea are dreptul să vorbească într-un dar al limbilor, dar nu să predice şi să uzurpe vreo autoritate asupra bărbatului. Când ea este o predicatoare, desigur ea este deasupra bărbatului.
E-159 . Frate Branham, eu am fost căsătorit cu o femeie care a fost căsătorită mai înainte. Noi am divorţat, şi ea a fost măritată de două ori de atunci. Biblia declară că dacă noi dorim să ne căsătorim-dacă noi dorim să ne căsătorim, să ne întoarcem la... prima soţie. Acum, aş putea eu să mă întorc la ea care a fost măritată înainte sau aş putea eu să fiu liber?
E-168 Păi acum, fratele meu, aici este singurul fel în care tu ai putea să o faci. Acum, acesta este un subiect mare, şi într-o zi eu-eu vreau dacă-dacă biserica devine vreodată organizată şi îndreptată în locul unde ar trebui ea să fie sau... Eu-eu spun aceasta cu reverenţă, eu... Există două partide despre această căsătorie şi divorţ în biserici, una ţine o partidă şi una cealaltă. Şi după părerea mea, cu har în inima mea înaintea lui Dumnezeu şi Biblia Lui, ele amândouă sunt greşite. Înţelegeţi? Dar există un adevăr care stă acolo.
E-169 Dacă voi observaţi ce a spus Isus... Acum aici, eu am un frate, propriul meu frate de sânge, care se pregăteşte să se căsătorească cu o femeie. Şi fratele meu a fost căsătorit înainte şi are un copil cu o femeie bună. Şi el a venit la mine să-l căsătoresc. Am zis, "Nicidecum!"
E-170 Isus a spus în Matei 5, "Oricine îşi lasă nevasta, şi se căsătoreşte cu alta, în afară de o cauză de preacurvie (care ea trebuie că a făcut înainte ca ea să fie măritată şi nu i-a spus lui despre aceasta), o face să comită curvie: oricine se căsătoreşte cu cea care este lăsată trăieşte în curvie." Deci să nu faceţi asta. Nu, tu nu poţi să mergi înapoi la a ta-la prima ta nevastă dacă ea a fost căsătorită din nou. Dar dacă tu-ea a divorţat de tine şi te-a lăsat...
E-171 Atunci tu ai zis, "Sunt eu liber?" Lasă-mă să o citesc din nou. "Am fost căsătorit cu o femeie care nu a fost căsătorită mai înainte. Noi am divorţat, şi ea a fost căsătorită de două ori (eu presupun că această persoană a rămas singură.) Biblia declară că dacă noi dorim să ne căsătorim să ne întoarcem la... prima din nou."
E-172 Nu, domnule! Mergeţi acolo în legile Levitice. Tu mergi înapoi la femeia aceea, şi ea este proprietatea altcuiva. Tu te-ai întinat şi te-ai făcut mai rău decât oricând. Nu, tu să nu iei înapoi o soţie care a fost măritată cu altcineva.
E-173 Acum, "Aş putea eu să mă întorc la ea care a fost căsătorită înainte sau eu să-sau eu să fiu liber?" Tu eşti liber! Stai liber! Da, tu nu te duce înapoi din nou. Nu, domnule! Ea este căsătorită cu altcineva; stai departe de ea. Asta-i adevărat! Să nu... Aceea întinează... ? ... Tu înţelegi. Dacă noi aveam puţin timp mai mult, mi-ar place să intru în aceea. Dar doar pentru întrebarea ta, fratele meu, oricine eşti tu. Nu, domnule! Să nu te duci înapoi şi să iei pe femeia aceea când ea a fost căsătorită de două sau trei ori de când ea a fost căsătorită cu tine. Aceea este greşit.
E-174 Eu am căsătorit un cuplu aici nu de mult care a fost căsătorit înainte şi ei au divorţat şi au plecat, şi-cuplu bătrân. O, acesta era Fratele şi Sora Puckett; aceia sunt exact cine erau. Ei doar nu se puteau înţelege şi aveau o mică ceartă între ei; ei au divorţat. Ea a trăit tot atât de devotată şi singură cât a putut ea, şi el a trăit în acelaşi fel. Şi după o vreme, ei au văzut cât de prostuţi erau ei, şi ei A au venit înapoi şi au vrut să fie căsătoriţi. Am zis, "Sigur!" Înţelegeţi? "Aceea este în regulă, aceea este cum trebuie să fiţi." Astfel ei... Păi, ei au fost căsătoriţi tot timpul. Ei niciodată nu au fost divorţaţi; doar le dă acte să trăiască împreună ca soţi şi soţie; asta-i tot, deoarece ei au fost căsătoriţi la început.
E-160 . Ce înseamnă cele trei litere pe crucifixul Catolic? (Să vedem.) Ce înseamnă cele trei litere pe crucifixul Catolic?
E-175 Păi, eu cred că toate crucifixurile sunt la fel, dacă eu nu sunt... Eu mai bine să caut aceea. Dar el are I-R-N-I care înseamnă "Isus din Nazaret, Regele Iudeilor." Înţelegeţi? Dacă asta este ceea ce este, eu nu am ştiut că ei aveau vreun alt special sau una alta. Dar acele litere înseamnă "Isus din Nazaret, Regele Iudeilor." I-R-N-I, asta este ceea ce este pe crucifix. În regulă.
E-161 . Ar fi greşit să foloseşti zeciuielile pentru fondurile de clădire a bisericii?
E-176 Păi acum, aici-aici este un lucru micuţ delicat pentru biserică acum. Nu, în mod corect zeciuielile trebuie să meargă la predicator. Asta-i adevărat! În Biblie ei aveau o cutie pe care ei o aşezau la uşă în Vechiul Testament când-clădirea. Această cutie era un fond unde oamenii puneau înăuntru acolo pentru reparaţii... Voi aţi citit aceasta de multe ori în Vechiul Testament. Ei au menţinut clădirile şi lucruri ca acestea... Toate reparaţiile la clădire se făceau din fondul acela. Dar o zecime din acela-o zecime din zeciuieli-toate zeciuielile mergeau la preoţii lor, păstorii lor. Da, zeciuielile nu trebuie să meargă pentru nimic altceva.
E-177 Eu ştiu că oamenii iau zeciuielile lor şi le dă la o femeie văduvă. Asta este greşit. Dacă tu ai ceva să-i dai la femeia văduvă, dă-i, dar să nu-i dai banii lui Dumnezeu. Aceia nu sunt ai tăi în primul rând. Aceia sunt ai lui Dumnezeu!
E-178 Dacă tu mă trimiţi în centru să cumpăr o franzelă de pâine, şi tu îmi dai douăzeci şi cinci de cenţi să cumpăr franzela de pâine, şi eu întâlnesc pe cineva pe stradă care i-a vrut... altceva, şi eu i-aş da lui cei douăzeci şi cinci de cenţi, vedeţi, eu îi dau banii tăi. Dacă ei mi-au cerut ceva, îi las să ajungă aici în acest buzunar şi le dau banii mei; dar aceştia sunt banii tăi. Şi o zecime din ei sunt ai Domnului. Şi Levi preotul putea să trăiască prin zeciuială.
E-179 A zecea parte este să fie o zeciuială care trebuie să fie adusă în depozit cu o promisiune de la Dumnezeu să-l binecuvânteze, şi o dovadă. El a zis, "Dacă voi nu o credeţi, yeni ţi şi încercaţi-Mă şi vedeţi dacă Eu nu o voi face." Înţelegeţi? Asta-i adevărat!
E-180 Zeciuielile merg în biserică pentru păstor şi aşa mai departe uite aşa din care să trăiască. Şi apoi-fondurile clădirii şi lucruri de felul acela este întru totul un fond separat. Acum, aceea-aceea este Scriptural.
E-181 O dată când noi începem, eu vreau să iau o seară... Eu am mers aici cu un timp în urmă înainte să părăsesc tabernacolul şi am luat cam două sau trei săptămâni şi numai pe subiecte ca acestea şi am mers drept prin aceasta şi am arătat ce erau zeciuielile în biserică.
E-162 . Frate Branham, este ceva greşit cu apartenenţa la o lojă după ce noi am devenit un Creştin, aşa ca Masonicii?
E-182 Nu, domnule! Tu să fii un Creştin oriunde eşti tu. Mie nu¬mi pasă unde eşti tu, tu încă poţi fi un Creştin.
E-163 . Cum simţi tu că este cea mai bună cale să afli pe Domnul... Cum simţi tu-cum simţi tu că este cea mai bună cale să afli voia Domnului în nişte chestiuni importante?
Acum, să... eu nu cred că eu... Lăsaţi-mă să văd dacă eu pot lua continuitatea la aceasta. "Cum simţi tu că este cea mai bună cale (eu văd că ar trebui să fie o virgulă acolo, eu presupun) ... Cum simţi tu că este cea mai bună cale de a afla voia Domnului în nişte chestiuni importante?"
E-183 Eu îţi spun, dragă prietene, cea mai bună cale de a afla voia lui Dumnezeu în ceva chestiuni importante este rugăciunea. Înţelegi?
E-184 Acum, lăsaţi-mă... Aici este un lucru micuţ minunat aici. Dacă tu-dacă-dacă tu ai o chestiune care este foarte importantă... Acum, aici este felul cum eu o fac. Eu o aduc înaintea Domnului. Şi aceasta a fost întotdeauna tăria mea; eu aştept după Domnul şi văd ce zice El. Şi eu doar mă las neutru faţă de aceasta, nu iau nici o parte, şi zic, "Acum, Tată Ceresc, aceasta-aceasta poate..."
E-185 Desigur acum, în cazul meu de cele mai multe ori, dacă aceasta este foarte important, eu aştept după o vedenie. Dar cu mulţi oameni, Dumnezeu nu lucrează în vedenii. Astfel de aceea, eu nu v-aş sfătui să faceţi asta. Înţelegeţi? Deoarece sunt doar unii oameni care au vedenii şi unii fac altceva. Unde tu faci altceva care eu nu aş putea face, poate-în felul tău de a sluji pe Domnul-eu fac ceva ce tu nu ai putea face. Înţelegeţi? Dumnezeu are de a face cu noi diferit.
E-186 Şi astfel eu dacă eram în locul vostru şi nu aveam vedenii înaintea Domnului, eu doar aş aştepta după Domnul şi aş zice, "Doamne, acum arată-mi Tu care este decizia de făcut." Şi atunci, felul în care tu eşti călăuzit să o faci, atunci aşteaptă doar un pic, apoi aşteaptă puţin mai mult, şi vezi în ce cale, spre ce parte te înclini, în ce parte Duhul... Zi, "Acum, Tată, în inima mea Tu ştii că aceasta nu contează; dar eu-eu vreau să ştiu ce vrei Tu să faci privitor la aceasta."
E-187 Acela este felul cum eu fac privitor la mitinguri uneori. Eu mă simt cumva călăuzit să merg încoace sau încolo, atunci eu urmez calea aceea. Acela este felul de a o face, deoarece aceasta este în rugăciune atunci; tu faci cât poţi tu de bine.
E-188 Şi eu cred aceasta, prietenii mei, aşa cum Pavel era în-în Noul Testament în zilele care s-au dus. El era între două strâmtori, pe ce cale să meargă el. Şi el a pornit-o pe drumul greşit, şi el a avut o chemare Macedoniană. Şi eu cred că dacă tu faci o hotărâre pentru Dumnezeu şi o faci cât poţi tu de bine, eu cred că Dumnezeu te va corecta şi să nu-să vadă ca tu să nu mergi greşit. Eu cred că Dumnezeu o va face.
E-164 . Să vedem. Frate Branham, ce se întâmplă oamenilor care sunt-sunt consideraţi fecioara adormită când ei sunt judecaţi la judecată?
E-189 Păi, fecioara adormită va fi mântuită desigur. Ea va fi mântuită la judecată. Ea nu va fi Mireasa, dar ea este un grup de oameni salvaţi care vor veni în judecată, care nu vor fi incluşi în Mireasă. Dar atât timp cât ele sunt fecioare, ele sunt înaintea lui Dumnezeu. Vedeţi? Ei urmează să fie mântuiţi. El desparte... Ei vor fi oile la dreapta Lui. Iar cei nemântuiţi vor fi caprele la stânga Lui la marele Tron Alb de Judecată.
Eu aş putea folosi mult timp asupra acesteia, dar eu-se face puţin târziu.
E-165 . Este posibil ca o persoană umplută cu Duhul Sfânt să fie mânată de-mânată de-să facă lucruri minore... influenţat să facă lucruri minore-minore pe care el nu vrea să le facă?
E-190 O, da! Da, domnule! Da, o persoană umplută cu Duhul Sfânt... Tu eşti atunci chiar în locul de a fi-a fi mânat de aceste lucruri. Tu doar te pui ca o ţintă. Când tu eşti jos acolo slujind pe diavolul, el doar te lasă să hoinăreşti în jur în orice fel vrei tu, dar tu iei odată o poziţie pentru Cristos. Tu ai ajuns dincolo pe partea cealaltă atunci; El îndreaptă fiecare armă drept în jur spre tine. Fiecare ispită, fiecare lucru care poate fi aruncat asupra ta, atunci tu îl ai. Dar ce ai tu? "Mai mare este Cel ce este în tine, decât cel ce este în lume." Înţelegeţi?
E-191 Acum, tu nu ai fost în nici o bătălie aici, tu doar te murdăreai înainte. Vezi? Dar acum, te-ai-te-ai curăţit; te-ai îmbrăcat; te-ai bărbierit; ţi-ai pieptănat părul; ţi-ai pus o uniformă; tu ai o armă în mâna ta. "Să mergem!" Înţelegi? Tu eşti în luptă, nu să te arăţi, ci să te lupţi, lupţi! Sigur când se ridică ispitele, A cu duhul-scutul credinţei, încinge... ? ... şi mişcă înainte." Înţelegi? Asta-i adevărat. O, pune toată armura întreagă a lui Dumnezeu. De ce să te îmbraci cu o armură dacă tu nu urmează să te lupţi? Toţi soldaţii sunt îmbrăcaţi să lupte, nu să se arate, să păşească afară şi să zică, "Eu sunt Cutare-şi¬cutare. Acum, eu sunt un Creştin. Vezi cine sunt eu. Eu aparţin la cutare-şi-cutare. Aleluia! Eu am primit Duhul Sfânt seara trecută. Sigur, nimic nu mă mai deranjează." Aha! O, frate, ţu-eu cred că tu mai bine să mergi înapoi şi să încerci din nou. Înţelegi?
E-192 O, eu îţi spun, când îndată ce tu zici că tu ai Duhul Sfânt; Satan îşi are fiecare armă drept spre tine, să te împuşte. Atunci tu ai toată armura pe tine, atunci ia scutul credinţei, sabia Duhului sau Cuvântul, şi ia-încinge-te-încalţă-te cu Evanghelia, şi ia vechea bucată de mijloc aici, pieptarul, şi trage sus cinga pe el, şi strânge-te un picuţ, şi fii gata pentru aceasta, deoarece are să vină. Nu te îngrijora. Da, domnule! Tu o să ai o mulţime de necaz. Dar aminteşte-ţi, "Mai mare este Cel care este în tine, decât cel care este în lume."
E-166 . Ce a vrut Isus să spună în Sf. Matei 16:9 şi 10? Ce reprezintă cele douăsprezece coşuri şi cele şapte coşuri? Întrebare pentru duminică dimineaţa.
E-193 Să vedem-să vedem, Matei 16:10. Eu nu sunt prea sigur chiar acum. Lăsaţi-mă să o iau unde este aceasta, Matei 16:9 şi 10-16:9 şi 10. Ia te uită.
Voi nu... înţelegeţi, nici nu vă amintiţi cele cinci pâini sau cei cinci mii, şi câte coşuri aţi ridicat?
Nici cele şapte pâini sau cei patru mii, şi câte coşuri aţi ridicat voi sus?"
(Acum priviţi. Să luăm doar un picuţ înainte de aceasta.)
Şi Isus a zis către ei, Luaţi aminte ca voi să vă feriţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.
Şi ei s-au sfătuit între ei, zicând, Este aceasta din cauză că nu am luat nici o pâine.
Isus... (Acum urmăriţi!) ... Care când Isus a priceput, ... (El le-a prins gândurile, voi vedeţi?) ... el a zis către ei, O voi puţin credincioşilor, de ce vă gândiţi printre voi, căci voi nu aţi adus nici o pâine?
Nu înţelegeţi voi, nici nu vă amintiţi de cele cinci pâini şi cei cinci mii, sau câte coşuri aţi ridicat?
E-194 Cu alte cuvinte în felul acesta: "Dacă voi l-aţi văzut pe Dumnezeu îngrijindu-se şi că face o minune, atunci nu poate El să facă din nou o minune? Vedeţi? Vedeţi, dacă... Cu alte cuvinte, în felul acesta: Dacă El te-a mântuit dintr-o viaţă de păcat, nu poate El să-ţi vindece trupul? Nu-ţi aminteşti când tu erai un păcătos cum ţi-a ridicat El sufletul în credinţă să crezi? Nu poate El să facă la fel ceva măreţ pentru tine din nou? Nu poate El-nu poate El să facă-miracol sau orice altceva pentru tine? Cele cinci coşuri... A zis, "Amintiţi-vă..."
E-195 Ca şi... Când ei au trecut peste Marea Roşie, Dumnezeu a deschis calea uite aşa şi a făcut Marea Roşie deschisă uite aşa, şi au trecut dincolo, el a venit drept pe partea cealaltă, şi îndată ce el a ajuns fără apă; ei au început să murmure. Este asta adevărat? Îndată ce ei auajuns fără pâine ei au început să strige, "Noi nu avem pâine." Înţelegeţi? A zis, "Aţi luat seama la minunea de acolo în urmă la Marea Roşie? Nu aţi venit voi jos..." Când ei au ajuns-toţi au ajuns într-un loc lângă Marea Roşie, "O," au zis, "Noi mai bine am fi murit. Aici vin Egiptenii drept peste noi acum. Aici este aceasta; ce o să facem noi?"
E-196 A zis, "Cine a lovit pământul cu plăgi jos acolo? Cine a ţinut soarele să strălucească în Goşen?" Vedeţi? Noi trebuie să ţinem minte lucrurile acelea, să ţinem minte că Dumnezeu este Dumnezeu! Aleluia! Oricare din acestea, El este încă Dumnezeu. El cu certitudine poate să facă orice.
E-167 . Vrei te rog să explici "Trupul lui Cristos" în I Corinteni 12:27 şi "Mireasa lui Cristos" în Apocalipsa 2:9-9. Este noul Ierusalim spiritual aici în-spiritual aici în Apocalipsa? Acesta-acesta este acesta discernământul spiritual al Bisericii?
E-197 Nu! Acum, să vedem dacă eu iau pe aceasta întâi acum, I Corinteni, foarte repede, I Corinteni al 12-lea capitol, în regulă, şi al 27-lea verset.
Şi voi sunteţi trupul lui Cristos, şi mădulare mai ales.
E-198 Şi apoi, unde era următoarea Scriptură? Apocalipsa 2-21:9, Apocalipsa în capitolul al 21-lea şi al 9-lea verset. În regulă, şi aici suntem noi.
Şi acolo a venit la-şi acolo a venit la mine unul din cei şapte îngeri care aveau cele şapte potire pline cu ultimele şapte plăgi, şi a vorbit cu mine, zicând, Vino aici, şi eu îţi voi arăta-eu îţi voi arăta mireasa, soţia Mielului.
E-199 Da, Trupul lui Cristos. Vedeţi, trupul lui Cristos a fost frânt pentru păcatele noastre şi printr-un singur Duh noi suntem toţi botezaţi în acel Trup şi devenim mădulare. Şi unde a-şi unde a-trupul... Unde soţia mea, vorbind simbolic... De unde a venit Eva? Trupul lui Adam. Ea a fost luată din coasta lui. Eva a fost luată din coasta lui Adam. Cristosul... Iar ea a fost parte din trupul lui. El a zis, "Ea este carne din carnea mea şi os din oasele mele. Şi eu o voi numi femeie." Înţelegeţi?
E-200 Acum, şi Trupul lui Cristos a fost luat afară din Atrupul lui Isus, pentru că noi suntem duh şi carne şi os din El. Înţelegeţi? Deoarece noi suntem născuţi în Trupul Lui. Şi din cauză că acest trup de aici îi aparţine Lui, deşi acesta este născut în păcat, El l-a răscumpărat. "Dumnezeu îl va învia în zilele din urmă, şi Eu voi locui în el pentru eternitate." Vedeţi? Asta este. În regulă.
E-201 Acum, să vedem, ultima întrebare aici era: "Este noul Ierusalim spiritual?" Nu, nu, noul Ierusalim pe care Ioan l-a văzut venind de la Dumnezeu din Cer; acesta nu este discernământul Bisericii acum. Voi vedeţi? El este-el este un-cel... Noul Ierusalim pe care Ioan l-a văzut coborându-se din Cer pregătit ca o-Apocalipsa 21 (vedeţi?)-pregătit ca o Mireasă împodobită pentru Bărbatul Ei...
Ultima întrebare acum; eu cred că acestea sunt toate din ele.
E-168 . Biblia spune că totul lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Domnul. Atunci dacă tu îl iubeşti pe Dumnezeu şi te întorci înapoi la lume, te-ar lăsa Dumnezeu să mori în păcat sau o să te lase El să fii împăcat înapoi cu El înainte ca El să te ia?
E-202 Doamna şi-a semnat numele la aceasta, astfel eu aş spune că ea era o-o doamnă (vedeţi?), pentru că ea şi-a semnat numele. Da, Soră. Dacă tu eşti născut... Acum, lăsaţi-mă să iau asta. Vedeţi, temporar, minor, fiecare din noi alunecă de multe ori pe zi. Noi ştim asta. Noi suntem toţi vinovaţi, fiecare din noi; nu există niciunul din noi perfect. Şi atât timp cât noi suntem în trupul acesta, noi încă suntem... Nu contează cât de mult încearcă oamenii să spună, "Eu am devenit sanctificat; eu pot săruta pe femeia aceasta sau să fac aceea." El minte; el nu poate. Acum, asta-i tot.
E-203 Eu nu încerc să spun, "Doamne, lasă-mă să văd cât de aproape mă pot duce." Aceasta este, "Doamne, ţine-mă atât de departe cât pot eu să ajung." Înţelegeţi? Doar stai atât de departe cât... Aminteşte-ţi, tu încă eşti fiinţă umană. Vezi?
E-204 Şi... Dar acum, dacă tu faci o greşeală şi faci ceva rău... Tu nu o faci cu voia... Dacă tu eşti un Creştin, dacă tu eşti un Creştin născut din nou, tu nu intenţionezi să faci ceva rău. Intenţiile tale şi fiecare lucru sunt corecte. Dar dacă tu faci, aşa cum ea a spus aici, faci o greşeală şi faci ceva rău, te va lăsa Dumnezeu doar să mergi înainte şi să mergi înainte şi să mori în felul acesta şi să fii pierdut, sau te va aduce El înapoi la împăcare? El te va aduce înapoi. Asta-i adevărat! El te va aduce înapoi.
E-205 Şi dacă un-şi atunci, dacă tu faci ceva rău, şi aceasta nu te condamnă şi tu mergi înainte în felul acesta, înainte afară, aminteşte-ţi, tu nu ai fost salvat la început. Asta-i adevărat. Tu-tu nu ai fost-tu nu ai fost salvat; tu ai avut doar o prefăcătorie; tu nu ai fost salvat. Dar când tu eşti salvat, tu ai un duh deosebit; tu eşti o natură deosebită. Tu eşti o creatură nouă în Cristos, şi lucrurile vechi s-au dus, şi ele sunt moarte şi îngropate în marea uitării. Voi înţelegeţi?
E-206 Şi... Dar fiindcă voi trăiţi aici în această lume aici, acolo sunt capcane aşezate pentru voi pretutindeni, iar voi umblaţi cu ochii asupra lui Cristos. Şi amintiţi-vă, căci când faceţi o greşeală, un Creştin adevărat va veni întodeauna repede înapoi pentru împăcare.
E-207 Priviţi, în arcă Dumnezeu a lăsat afară bătrâna cioară, sau Noe a lăsat cioara afară. Acum, ce era ea? Ea era o cioară. O, da, ea a şezut pe aceeaşi cracă acolo cu porumbelul. Ei amândoi au şezut pe aceeaşi cracă; dar când el a lăsat cioara bătrână afară, păi, bătrâna... Eu îmi imaginez că toate apele puţeau cu trupurile umflate a milioane de oameni putrezind deasupra apei, şi cai şi animale toate moarte. Toată lumea a fost nimicită. Şi acolo erau ei, aceste cadavre vechi moarte plutind deasupra apei şi lucruri ca acelea. Şi Noe a lăsat porumbelul afară, pentru că el a presupus că el a văzut ceva strălucire a soarelui. Şi el a vrut să ştie dacă apa s-a retras sau nu, astfel el a lăsat-cioara afară. Şi bătrâna cioară a zburat jos pe un trup vechi mort, "Vai, chiar bine; ăsta-i bun!" Vedeţi, mânca un trup mort. De ce? Aceea era natura ei. Ea era o cioară. Nu contează cât de mult a şezut ea cu porumbelul, cât de mult l-a auzit pe Noe predicând, cât de mult a şezut ea cu această pasăre curată, ea a fost o cioară de la început. Îndată ce ea a avut ocazia să-şi arate culorile, ea le-a arătat.
E-208 Acum, dar când el a lăsat porumbelul afară, când el a pornit afară, iuh, el nu a putut suferi asta. El nu putea merge nicăieri; el nu şi-a putut găsi nici o odihnă pentru tălpile picioarelor lui, astfel el a venit înapoi la arcă. Şi acela este felul cum este.
E-209 Uneori tu ai putea fi lăsat liber pentru puţină vreme să vezi ce ai face, dar tu întotdeauna dacă tu ai natura unui porumbel, tu nu poţi mânca hrana ciorilor. Asta-i tot, aceasta doar nu se digerează; asta-i tot.
E-210 Unde te-ai duce, ce ai face tu? Spune-mi ce ai face tu dacă tu erai-dacă tu nu erai un Creştin! Spuneţi-mi ce aş face eu în această dimineaţă dacă eu nu eram un Creştin! Ce aş putea eu face în această dimineaţă iar mama mea zăcând acolo afară în spital în starea şi inconştienţa cum este ea şi zăcând acolo, şi în inima mea eu aş putea sta aici în amvon şi să predic, şi să merg înainte în felul cum merg, se pare că eu nu dau prea multă atenţie la aceasta? Deoarece eu ştiu că mama mea este mântuită. Vedeţi? Eu ştiu că ea este mântuită. Eu ştiu pe Cine îl cred eu; eu sunt convins că El este în stare să păstreze ceea ce eu îi încredinţez Lui împotriva zilei.
E-211 Ce ar face Mama acum? Acum, poate ea a avut intenţii bune toată viaţa ei, că "Într-o zi eu am să fiu o Creştină." Dar cum ar putea să fie ea acum când ea zace acolo inconştientă? Cum ar putea ea să devină o Creştină acum? Ce ar face copiii ei?
E-212 Ziua trecută când noi am pus-o-am dus-o acolo afară să-i dea glucoză acolo afară... Acela este singurul lucru pe care ea l-a avut în trupul ei este glucoza. Ea nu poate înghiţi; ea este paralizată. Şi ea a zis, "Acest singur lucru eu vreau ca tu să-l ştii, Billy," Ea a vorbit despre mine şi Deloras stând acolo, şi despre copiii ei şi lucruri, şi doi dintre fraţii mei beau.
Şi am spus, "Păi, ei îţi frâng inima."
El a zis-ea a zis, "Dar Billy, toată aceea merge în roată pentru o mamă." Ea a zis, "Dar eu sunt mântuită." Şi ea a zis, "Eu sunt gata să mă duc."
E-213 Am zis, "Mamă, tu ai fi putut să ne laşi o casă care ar fi ajuns tot drumul de la Jeffersonville la Utica, un palat; tu ai fi putut să ne laşi zece milioane de dolari să ne certăm şi să ne luptăm asupra lor după ce tu erai dusă (aceea este tot ce s-ar fi întâmplat de aceasta); dar Mamă, tu ne laşi cea mai mare comoară pe care cineva ar putea să o lase, asigurarea că noi te vom vedea din nou în acea ţară dincolo de râu." Asta-i adevărat! Vedeţi?
E-214 Tu eşti mântuită, şi eu sunt aşa de bucuros să ştiu căci Cristos mântuieşte a noastră... Dar noi putem aluneca; noi am putea face rău; noi toţi avem suişurile şi coborâşurile; dar în sufletul tău îndată ce tu faci ceva, ei bine, există ceva ce merge greşit în tine; tu ştii că aceasta este. Acum, chiar acolo este timpul să sari. Acela este timpul să sari. Dă-te la o parte de la aceasta.
E-215 Acum, să zicem că tu mergi aici afară astăzi, şi-şi cineva vine sus la tine şi zice, "Măi, ei îmi spun că tu eşti unul din acei holy rollers."
Chiar repede, Satan zice, "Pocneşte-l jos!" Înţelegeţi?
E-216 "Eu nu ştiu să fiu un holy roller; eu sunt un Creştin!" Vedeţi? Şi întotdeauna cu răul, întâmpinaţi răul cu binele. Şi amintiţi-vă, acum doar luaţi aceasta, reţineţi aceasta, când voi întâmpinaţi răul cu bine, răul nu poate sta în prezenţa binelui. El nu poate să o facă.
E-217 Acum, eu sunt un misionar, şi am fost în jurul lumii, în tot felul de rele, şi tot felul de spiritişti, şi ismuri, şi tot felul de închinare la draci, şi, oh, fiecare lucru la care te-ai putea gândi, unde există de toate, şi eu întotdeauna am aflat că binele întotdeauna învinge răul.
E-218 Ascultaţi, mie nu-mi pasă cât de întunecată este noaptea; ar putea să fie aşa de întuneric încât tu ai putea să-l simţi; tu ai putea să-ţi pui mâinile sus în felul acesta şi nu ai putea să vezi o umbră de nici un fel. Cel mai mic strop de lumină va expune acel întuneric. Cu certitudine, acela este felul cum face viaţa în prezenţa morţii. Acela este felul cum face binele în prezenţa răului. Acela este felul cum face credinţa în prezenţa îndoielii, aceasta o împrăştie.
E-219 Cum poate noaptea să stea aici când soarele străluceşte prin ea-binecuvântările prin ea? Unde se duce noaptea? Ea nu mai este. Cei s-a întâmplat nopţii? Unde este întunericul acela din acest tabernacol cam cu douăsprezece ore în urmă? Unde este acel întuneric care a fost congelat înlăuntrul acestor ziduri aici? El nu mai este. El a dispărut. De ce? Lumina a intrat. Şi când a intrat lumina, întunericul a trebuit să plece. Da, domnule!
E-220 Voi luaţi creaturile care rătăcesc noaptea, gongile, gândacii, insecte şi lucruri. Să răsară soarele sau să reflecteze o lumină pe ele, priviţi cum o iau ele spre întuneric. Acela este felul cum este Evanghelia. Când ea reflectează înainte, ce se întâmplă cu aceia care vor să te numească holy roller? Ce se întâmplă cu acei oameni care îşi bat joc de tine, când Lumina reflectează înainte, ei ţâşnesc spre întuneric atât de liniştit cât pot ei să meargă, deoarece ei-ei sunt copii ai nopţii. Dar copiii zilei umblă în Lumină.
E-221 Şi atunci noi suntem copii ai Luminii prin harul lui Dumnezeu. Astfel când Luminile reflectează înainte, noi mulţumim lui Dumnezeu şi am umblat cu ochii noştri deschişi, privind la lucrurile care nu le poţi vedea cu ochiul tău natural. Păi, credinţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, evidenţa lucrurilor nevăzute. Amin! Eu iubesc asta.
E-222 Eu nu am timp pentru mica mea predică care eu urma să o vorbesc, deoarece va trebui să ne rugăm pentru bolnavi.
E-223 Câţi iubesc pe Domnul? Amin! Acum, după ce am avut aceste întrebări şi acolo erau unele din ele ascuţite şi fiecare lucru, şi poate răspunse... Poate eu nici măcar nu am făcut treaba corectă asupra acestora, deoarece eu nu am avut timp să caut în Scripturi. Eu le-aş fi avut scrise pe o coală de hârtie dacă eu le aveam. Eu sper că fiecare este satisfăcut. Dacă nu, păi, scrieţi-o din nou către mine. Lăsaţi-mă să am un timp să o studiez dacă voi nu credeţi că aceasta era pe deplin răspunsă.
E-224 Mulţumiri pentru că aţi stat. Şi acum, noi urmează să formăm rândul de rugăciune doar într-un minut. Dar înainte să facem asta, să schimbăm doar atmosfera acum de la răspunsuri şi unul răspunzând asta, şi unul crezând în felul acesta şi felul acela. Voi vedeţi, în a răspunde la întrebări, uneori aceasta este puţin ascuţit, deci haideţi doar să ne închinăm Domnului şi să cântăm.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Acum, eu vreau ca voi să daţi mâna cu cineva de lângă voi acum când noi cântăm din nou.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Acum, să ne ridicăm doar mâinile noastre către El uite aşa, să ne închidem ochii.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-225 Tatăl nostru ceresc, noi Te iubim, Doamne. Şi eu cred că acest grup mic Te iubeşte. Noi venim jos la casa Viului Dumnezeu, o clădire mică, nu clădirea, ci Dumnezeul care locuieşte în clădire. Ca în mine însumi, acest trup bătrân, va trebui să cadă într-una din aceste zile, dar omul care locuieşte înlăuntrul acestuia nu poate cădea, deoarece el este ţinut de puterea lui Dumnezeu.
E-226 Această clădire veche de aici în care ne închinăm în această dimineaţă, nu contează cum o aranjăm noi, într-o zi ea va cădea, dar Dumnezeul Care locuieşte în clădire este etern. Noi venim să Te întâmpinăm acum, Tată, să-ţi dăm mulţumiri şi laudă.
E-227 Şi pentru aceste întrebări de pe inimile oamenilor, noi vedem că ei se întrebau dacă ei să facă asta sau aceea. Şi, Tată, eu sunt încredinţat că în fiecare inimă gingaşă de Creştin că răspunsul era cumva ca să-i facă să înţeleagă ce era Adevărul. Admite aceasta, Doamne. Şi dacă eu am eşuat, atunci iartă-mă. Eu nu am vrut să eşuez, deoarece aceştia sunt copiii Tăi, şi ei întreabă întrebările acelea. Iar eu-eu vreau să le dau tot ce ştiu eu, Tată, de parcă Tu ai sta chiar aici să mă judeci prin ce am spus.
E-228 Acum, Doamne, noi venim să ne înfăţişăm pentru bolnavi. Acum, noi ştim că în Biblie noi căpătăm numai ceea ce credem că noi căpătăm. Ne amintim că odată, Tată, când Isus aici pe pământ, când femeia Sirofeniciană a venit la El şi a zis, "Doamne, fii milostiv cu fiicele mele, deoarece ea este felurit zbuciumată de un-un drac."
Şi noi auzim ce a spus El, "Nu este potrivit ca eu să iau pâinea copiilor şi să o dau la câini."
E-229 O, Dumnezeule, în aparenţă ce un-un refuz categoric, dar nu numai asta, dar să o numeşti un câine. Dar în loc să fie arogantă privitor la aceasta, foarte blândă şi umilită ea a zis, "Asta este adevărat, Doamne." Deoarece acesta era Adevărul. Ea a zis, "Aceasta este adevărat, Doamne, dar câinii vor mânca fărâmiturile care cad de la masa stăpânului lor." Asta-i ceea ce a făcut lucrarea. Ea vroia doar să ia fărâmiturile care veneau de la masa copiilor. Şi Dumnezeule, aceea este atitudinea noastră chiar acum. Noi suntem voitori la orice care Tu vrei să faci cu noi, Tată. Noi suntem în mâinile Tale.
E-230 Eu sunt aşa de bucuros să ştiu că Dumnezeul din Vechiul Testament, Care a arătat vedenii şi a dat semne şi minuni, încă trăieşte astăzi. Şi Cerul la care ei tânjesc să se ducă, într-o zi prin harul lui Dumnezeu şi noi vom merge, deoarece acelaşi Dumnezeu se arată pe Sine de a fi acelaşi Dumnezeu printre noi.
E-231 Acolo sunt aceia printre noi, Tată, în această dimineaţă care sunt bolnavi şi nevoiaşi. Ei urmează să treacă prin rândul de rugăciune. Fie ca ei să nu vină şi să zică, "Păi, eu nu cred că Tu îmi poţi face ceva bine. Eu-eu..." Doamne, fie ca aceea să nu fie atitudinea, ci fie ca ei să vină aducându-şi aminte că Dumnezeu a zis, "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Tu ai promis-o; Tu ai spus aşa.
E-232 Fie ca ei să vină cu reverenţă sfântă, crezând că îndată ce se face rugăciune şi mâinile le-au fost aplicate, atunci fie ca Duhul Sfânt să vină peste ei ca această scumpă soră care a scris întrebarea, a zis, "Duhul Sfânt aproape că i-a ucis fiinţa muritoare cu un astfel de botez grozav al prezenţei Lui.
E-233 Fie ca acela-fie ca acela să fie efectul asupra fiecăruia care vine în această dimineaţă, Doamne. Admite aceasta. Fie ca ei să fie vindecaţi. Fie ca ei să vină ştiind, ştiind asta fără o umbră de îndoială că Tu ai promis aceasta şi Tu nu poţi minţi, şi îndată ce lumina loveşte înăuntru, întunericul şi îndoiala fuge departe. Admite aceasta, Tată. Noi îi predăm la Tine acum aşa cum ne rugăm pentru ei în Numele lui Isus. Amin!
E-234 Acum aceia pentru care vor să se facă rugăciune, pe partea aceasta întâi, aliniaţi-vă de-a lungul clădirii aici, în timp ce Teddy cântă pentru noi, Marele Medic Este Aproape Acum. Veniţi sus, drept înapoi, unii din aceia de aici.
Marele Medic acum...
E-235 Frate Neville. Doar continuaţi să vă aliniaţi, venind. Noi vom sta aici. Toată biserica să se roage. Şi Fratele Neville şi eu vom fi aici împreună; el va unge, eu voi pune mâinile peste bolnavi, chiar jos aici în faţă. Acum, fiecare în rugăciune acum.
E-236 Acum ce facem noi? Noi venim să ungem pe bolnavi şi să ne rugăm pentru ei. Acum lăsaţi-mă să vă citez Scripturile. "Dacă acolo ar fi cineva printre voi, bolnav, ei să cheme..." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-237 Aceasta s-a întâmplat întocmai perfect, întocmai exact în felul în care era. Eu am avut aceasta, am stat acolo, doar tremurând în mine, gândind. Vedeţi? Fie... Am zis, "Poate eu trebuia să le spun că urmează să fie în felul acela." Dar am zis, "Păi, doar o las să se ducă, vedeţi."
E-238 Şi aceea se întâmplă zilnic, vedeţi. Ceva urmează să se întâmple, eu doar o las. Dumnezeu ştie că asta-i adevărat. Vedeţi? Doar ceva care urmează să se întâmple, doar o arată, o spune. Ceva îmi va apărea, şi zice, "Doar spune cuvântul acesta în felul acesta, şi lucrul acesta se va deschide aici." Şi atunci eu voi spune, "Păi, să fie în felul acesta." Atunci eu voi urmări, aici este acesta aici. Vedeţi? Da.
E-239 Păi, dacă El poate să facă obiecte, materiale, ceva care nu are viaţă în el, se mişcă la Cuvântul Lui, deoarece noi l-am spus, cât mai mult poate El să vă facă vouă care vă asociaţi cu mine. Voi sunteţi cu mine, voi sunteţi ai mei-voi sunteţi ai mei frate şi soră care sunteţi bolnavi. Şi dacă noi spunem aceste cuvinte, "Puterea lui Dumnezeu să vindece această persoană," păi, aceasta trebuie să se întâmple. Acum, materialul acela nu poate spune, "Nu, eu mă îndoiesc de aceasta." Aceasta va merge înainte şi o va face. Dar tu poţi zice, "Păi, mă întreb," şi aceasta nu se întâmplă, vedeţi. Dar dacă voi mergeţi înainte şi doar staţi drept în linie cu gândul vostru acum, "Eu am să fiu vindecat," tu trebuie să ai aceasta. Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-240 Acum să ne rugăm cu toţii. Tatăl nostru Ceresc, punând mâinile peste această tânără femeie, această mamă tânără care stă aici...
E-241 [Porţiune goală, în timp ce Fratele Branham şi Fratele Neville continuă să se roage pentru bolnavi – Ed.]
E-242 Şi astfel mă rog ca Tu să vindeci pe oamenii pe care se pun aceste batiste. Admite-le cererile lor. În Numele lui Isus Cristos, eu cer aceasta. Amin.
E-243 În adâncă apreciere pentru că aţi stat, şi loialitatea voastră să staţi tot acest timp, şi să aşteptaţi în biserică în felul acesta, în timp ce noi suntem... Dar eu nu ştiu un loc mai bun de a fi, dar voi, decât în biserică? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu doar nu ştiu de un loc mai bun de a fi. Şi consolarea pe care noi o avem în respectele pe care Dumnezeu... de El fiind prezent acum.
E-244 Iar noi doar, pentru un moment, să ne gândim doar cât de mare este El, şi ce a făcut El pentru noi. Ce am fi putut noi face fără El? Cum L-am văzut noi, că nici un singur lucru nu ne-a spus El vreodată prin... El mi-a dat vedenii. Şi eu vă aduc să vă întrebaţi, în această dimineaţă, aţi văzut voi vreodată una în afară de ce El a împlinit? Întocmai exact ce a spus El că El va face, chiar la moment. Atunci, El este Dumnezeu. Atunci, El este Tatăl nostru. El ne iubeşte. Şi oriunde este Cerul Lui, voi ştiţi că noi suntem destinaţi să mergem acolo într-o zi. Noi ştim că El este prezent aici acum. Ne dăm seama de asta.
E-245 Noi, noi privim la lucrurile pe care nu le vedem. Acum pentru mulţi dintre voi s-a făcut rugăciune, şi, vedeţi, aşa cum noi doar refuzăm orice simptome de orice fel contrar la aceea. Înţelegeţi? Orice care Dumnezeu a promis, vedeţi, Creştinul nu se uită... Voi nu vedeţi cu ochii voştri, oricum. Voi ştiţi asta. yoi nu vedeţi cu ochii voştri. Voi vedeţi cu inima voastră. Înţelegeţi? Văzând înseamnă "a înţelege." Voi înţelegeţi cu inima voastră, de aceea noi privim la lucruri pe care ochii noştri nu le văd. Înţelegeţi? Mărturisirea Creştină, armura întreagă a Creştinătăţii, este bazată pe aceea. Noi, privim la lucruri care nu le vedem, căci Abraham a numit lucrurile acelea care i;iu erau, de parcă ele erau, deoarece el l-a crezut pe Dumnezeu. Înţelegeţi?
E-246 Acum ce facem noi acum? Acum când se face rugăciune pentru voi în felul acesta, atunci Dumnezeu a promis să vă vindece. Atunci chiar acum tu ai putea să nu simţi nici un pic de diferenţă, dar El niciodată... Aceea, aceea nu este deloc aceasta. Înţelegeţi? Noi o credem, oricum.
E-247 Dacă aţi fi ştiut măcar, că eu am venit la amvon cam cu două ore în urmă şi eu nu am crezut că eu aş merge o jumătate de cale prin adunare, aproape că. Am fost aşa de obosit şi epuizat, şi se părea de parcă am primit gripă, dar acum mă simt bine din cauză că am zis, "Eu sunt legat de datorie la Dumnezeu. Eu cred pe Dumnezeu." Şi a trebuit să mă lupt cu el. Soţia mea de acolo ar putea să vă spună la fel, în a încerca să ajung aici jos în această dimineaţă, şi am fost răguşit în gâtul meu, şi fiecare lucru. Am zis, "Cum o să fiu eu în stare să o fac?" Dar, cinstit, mă simt minunat acum. Şi eu-eu cred că aş putea lua textul meu şi să merg înainte şi să predic, şi-şi doar mă simt bine.
E-248 Dar, deoarece, voi vedeţi, voi trebuie să vă uitaţi la lucrurile acelea, pe care voi nu le vedeţi cu ochii voştri. Voi le vedeţi cu inima voastră. Voi o credeţi, şi voi mărturisiţi către lucrurile acelea pe care voi nu le vedeţi, dar ceea ce voi credeţi. Deoarece, aceasta este credinţă. "Şi credinţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, evidenţa lucrurilor nevăzute."
E-249 Eu am urmărit, în această dimineaţă, un Creştin tânăr care şedea aici înaintea mea. Şi eu cunosc o hotărâre pe care a făcut-o persoana aceea. Şi eu desigur apreciez aceasta. Eu nu aş spune cine era acesta, dar eu-eu apreciez o-o decizie pe care acest Creştin anumit, indiferent dacă chiar acesta ar fi un asociat, un prieten, tată sau mamă, sau orice era el, ei tânjesc să stea loial faţă de Cristos. Vedeţi?
E-250 Acesta este felul cum câştigaţi voi pe unul drag, este prin a fi loial. Fiind loial este felul cum câştigaţi voi pe cei dragi. Staţi la convingerea voastră. Fiţi sigur că voi sunteţi corect cu Dumnezeu, şi atunci rămâneţi întotdeauna acolo. Doar staţi drept cu aceasta. Nimic nu vă poate mişca vreodată de la aceasta dacă voi veţi sta doar drept cu aceasta.
E-251 Acum, noi toţi o să facem greşeli. Doar amintiţi-vă. Şi când vă uitaţi unul la altul, nu vă uitaţi la greşelile celeilalte persoane. Vedeţi, să nu faceţi asta, deoarece, aminteşte-ţi, că şi tu faci greşeli, de asemeni. Ci priviţi la Cristos care călăuzeşte această persoană. Şi dacă ei au nevoie de ceva ajutor, atunci voi rugaţi-vă pentru ei. Acela, acela este felul cum noi ne înţelegem, vedeţi, ne rugăm. Şi, reţineţi, când voi vă rugaţi pentru altcineva în felul acela de situaţie, Dumnezeu te va onora şi vindeca când tu te rogi pentru altcineva. Asta-i adevărat. Pe aceea este bazată Creştinătatea, să se ajute unul pe altul, să facă unul pentru altul, să fie buni unul cu altul, înţelegători unul cu altul. Acum, dacă tu vezi greşeala vecinului tău, tu vezi unde au mers ei greşit, nu te duce greşit cu ei, ci doar roagă-te pentru ei. Doar continuă să te rogi, şi Dumnezeu va înţelege asta. El va face fiecare lucru drept.
E-252 Acum, eu sper să, dacă va fi voia Domnului, eu cred că Billy are un sistem, el expediază la fiecare o carte poştală. Şi dacă mama merge înainte bine în această săptămână; atât cât cunoaştem noi acum, noi nu suntem siguri, dar dacă mama devine în regulă în această săptămână, şi fiecare lucru, duminica următoare eu-eu vreau să vorbesc asupra unui-unui Mesaj al Evangheliei. Dacă asta este în regulă cu al nostru-cu păstorul nostru scump de aici. Şi noi vă vom aştepta înapoi dacă voi puteţi. Dacă voi puteţi veni, noi vom fi bucuroşi să vă avem.
E-253 Voi Îl iubiţi din toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este El minunat? Ce am putea noi face fără El? Acum ce aţi putea face voi? Aţi putea să-mi spuneţi ceva care este mai măreţ? Dacă voi îmi puteţi arăta ceva mai măreţ decât asta, atunci eu voi-eu voi-eu voi vinde tot ce am, şi tânjesc după aceea care voi îmi arătaţi că este mai măreţ decât Acesta. Da, domnule. Acesta este cel mai măreţ lucru de care eu ştiu, să ştiu cu asigurarea că noi suntem mântuiţi, să ştim că tocmai Dumnezeul care a făcut cerurile şi pământul Se umileşte şi vine jos şi locuieşte printre noi, şi face pentru noi.
E-254 Acum aici este cum ştim noi dacă noi suntem în regulă sau nu, vedeţi, din cauză că tocmai lucrul pe care El l-a făcut, la început, cu Creştinii aceia în urmă acolo, tocmai biserica, tocmai funcţionarea, felul în care s-a mişcat Duhul Sfânt, şi felul în care diavolul s-a luptat împotriva lor, şi felul în care ei au stat, acela este acelaşi lucru care are loc chiar aici, cu aceleaşi semne, aceleaşi minuni, acelaşi Dumnezeu, dovada infailibilă despre El.
E-255 Spuneţi-mi, în cuvântul ştiinţei, spuneţi-mi în felul ştiinţific, cum ar putea cineva să prezică ceva care s-ar întâmpla în anii sau vremurile care vin, înainte să se întâmple. Arătaţi-mi puterea, că unde ar fi aceasta, care ar şti dinainte înainte să se întâmple. Spuneţi-mi vreo minte umană care ar putea merge înapoi prin orice lucru care-l vreţi, şi arătaţi-mi în orice fel că voi aţi putea vedea ceva şi să spuneţi dinainte ceva, 5;are s-a întâmplat întocmai în felul în care o-o face. Înţelegeţi? Nu există.
E-256 Deci, El este Dumnezeu. Vedeţi, El este Dumnezeu. Şi deoarece El este Dumnezeu, prin harul Lui El vine şi locuieşte cu noi, şi tocmai cum El a făcut cu oamenii aceia în urmă acolo care au prezis aceste lucruri, şi fiecare din ele s-au întâmplat întocmai în felul în care ele au fost prezise. Acum acelaşi Dumnezeu este cu noi, prezicând şi arătând întocmai exact aceleaşi lucruri pe care El le-a arătat în urmă acolo. Păi, noi ar trebui să fim aşa de fericiţi, încât noi să sărim parcă de la nor la nor, în felul acesta, doar să umblăm prin spaţiu, aproape că, din cauza a ceea ce ştim.
E-257 Noi ştim că am trecut de la moarte la Viaţă. Noi ştim că noi avem salvare. Noi ştim că noi suntem Creştini. Şi noi ştim că noi mergem în Cer, deoarece Dumnezeu a făcut promisiunea, şi aici El se mişcă drept împreună cu noi, şi într-un fel în care noi Îl vedem.
E-258 Noi Îl vedem. Cum Îl văd eu? Când vă văd pe voi. Voi Îl vedeţi în mine; eu Îl văd în voi. Vedeţi, eu văd ce face El pentru voi. Acum aici eu Îl văd aici descoperindu-mi Cuvântul. Voi ziceţi, "Cum Îl poţi tu vedea în mine?" Păi, priviţi, El este aici descoperindu-mi Cuvântul. Eu Îl văd aici afară, El dându-L la voi, şi voi Îl păstraţi. Vedeţi? Şi atunci voi priviţi înapoi, şi voi ziceţi, "Cum că el, cum a venit acela vreodată?" Apoi voi veniţi înapoi, aflaţi că asta-i corect, vedeţi. Deci voi Îl vedeţi în mine; eu Îl văd în voi.
E-259 Şi noi Îl putem vedea în răsăritul soarelui. Noi Îl putem vedea în apusul soarelui. Noi Îl putem vedea în flori. Noi Îl putem vedea în-Noi Îl putem vedea oriunde, din cauză că noi am trecut de la elementele mai joase a acestei stări legate de pământ, în acest element înalt al slavei lui Dumnezeu, astfel că noi Îi putem vedea frumuseţea.
E-26
E-261 Acum, mâine eu trebuie să plec, cu Fratele Roy în spate acolo, şi toţi dintre noi, noi trebuie să plecăm mâine spre Colorado, pentru a noastră... mergem la vânătoare în fiecare toamnă unde noi... eu am venit înăuntru de la mitinguri, să merg. Eu nu pot să merg, din cauza lui mama, starea mamei.
E-262 Acum priviţi la bunătatea Duhului Sfânt. El a ştiut asta cu mult timp în urmă. Astfel, în loc să mă lase să plec, El s-a întors în jur şi mi-a dat o vedenie şi m-a trimis sus acolo, şi mi¬a dat una din călătoriile de vânătoare încât nu am putut să ajung în Colorado, vedeţi deoarece animalele acelea nu sunt în Colorado în felul acesta. S-a întors în jur, şi mi-a dat asta printr-o vedenie, şi m-a lăsat să o am, ştiind că El v-a trebui să mă ţină departe în călătoria aceasta sus acolo în Colorado. Vorbiţi despre bunătate şi milă! Atunci de ce? Apoi, cu mult timp în urmă, El a ştiut că mama mea urma să sufere. El a ştiut că mama mea va fi în spital. Dacă El permite aceasta, atunci El o face pentru ceva scop bun despre care eu nu ştiu nimic. Dar eu ştiu că acestea toate "lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Domnul."
E-263 Dacă ne-am opri doar din când în când, biserică, şi să vedem pe Dumnezeul nostru! Doar opriţi-vă şi îndepărtaţi-vă de la tulburările voastre, şi A staţi liniştiţi câteva minute în Prezenţa Duhului Său, şi voi Îl puteţi doar vedea mişcându-se pretutindeni. Vedeţi cât de bun este El?
E-264 Acum acolo zace mama, şi eu mă întreb despre ea. De ce nu a lăsat-o El doar să se ducă când ea a avut şocul? De ce nu a murit ea chiar atunci? Dar, vedeţi, El ştiind asta dinainte, şi ştiind că eu am promis să... Eu mergeam afară în Colorado, şi ştia că mie îmi place să merg în păduri în felul acesta, El doar s-a întors în jur şi mi-a dat una mai bună; m-a trimis sus acolo, şi mi-a spus ce urma să obţin, şi fiecare lucru despre aceasta, înainte chiar să plec; mi-a spus cum vor fi îmbrăcaţi oamenii, şi ce o să facem noi, şi totul despre aceasta. Atunci am venit, v¬am spus totul. Atunci el merge sus şi vede că se întâmplă, vine înapoi, întocmai exact în felul în care este. Exact, vedeţi, ştiind că mama va fi acolo afară, ştia că ea-ea va fi frântă jos la timpul acesta, şi eu nu aş fi în stare să iau această călătorie. Vedeţi? Noi nu am înţele-... Eu nu am înţeles A aceasta, eu însumi, atunci. Dar dacă tu doar te predai Lui şi Îl urmăreşti, El doar conduce fiecare lucru întocmai exact corect. Vedeţi, El face ca toată aceasta să vină întocmai corect, pas cu pas.
E-265 Ziua trecută, eu am stat lângă un lucrător tânăr care a avut nişte visuri, şi el a adus visele la mine. Când a venit interpretarea, noi am stat acolo, Billy şi eu şi acest lucrător, stăteam acolo împreună. Acolo era aceasta. Păi, aceasta era tot atât de perfect cât putea să fie. Şi cum că omul acela a stat acolo cu-cu-cu uimire, şi cum să vadă că Duhul Sfânt putea descoperi acele lucruri, şi să-l aducă chiar drept înapoi şi să arate exact pe drum şi unde trebuie să facă aceasta. O, eu vă spun, El este Dumnezeu. El, El locuieşte... El este Dumnezeu.
E-266 Aşa de mulţi dintre voi oamenii aţi făcut sacrificii. Voi aţi renunţat la prietenii sau prietenele voastre, voi aţi renunţat la case, şi aşa mai departe, şi mulţi dintre voi au trebuit să vină afară de printre asociaţi şi prieteni, şi lucruri, şi prieteni vechi pe care i-aţi cunoscut de multă vreme, să umblaţi în calea Domnului. Eu vă laud pentru asta. Eu cred că asta este minunat să faceţi asta. Acum din cauză că voi aţi văzut Lumina Evangheliei şi Acesta este Adevărul, şi voi sunteţi-voi veţi umbla în Lumina aceea. Şi orice faceţi voi, copii, orice faceţi voi, oriunde mergeţi voi, ocoliţi apariţia răului, şi umblaţi după Cristos. Atât timp cât voi trăiţi, staţi drept pe drumul acela. Să nu vă mişcaţi de la acesta, aceasta cu certitudine că se va plăti bine. Acesta este Viaţă Eternă.
E-267 Şi eu o văd pe mama când-oricând ea... câteva minute ea poate să-şi revină. Eu zic, "Mamă, mamă, tu mă auzi?" Uneori ea doar stă întinsă acolo, ea nu aude. Apoi după o vreme ea va zice, "ah," îşi scutură capul uite aşa. Eu voi zice, "Tu..." Am zis, seara trecută, am zis, "Mamă, tu mă cunoşti?" Ea nu m-a cunoscut. Am zis, "Ştii tu cine este acesta care stă aici." Nu, ea nu a ştiut asta. Am zis, "Mamă, cunoşti tu pe Isus?" Şi ea... O, Doamne! Ar putea să-şi uite propriul ei copil, dar ea nu poate uita pe Isus. Asta este. O, frate!
E-268 Tu nu ştii ce înseamnă asta până când tu trebuie să vii la propria ta familie, jos la aceea, voi vedeţi. Să-L cunoşti că este Viaţă. Să-L cunoşti este satisfacţia de a cunoaşte, când cursa acestei vieţi este alergată, noi avem o Casă dincolo de ceruri acolo. Cum este aceasta, eu nu ştiu. Eu nu ştiu doar cum să vă spun că ar fi aceasta, deoarece eu nu ştiu, eu însumi. Dar eu ştiu că într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, noi vom călători Acolo.
E-269 Rugaţi-vă pentru mine săptămâna aceasta. Eu am nevoie de aceasta. Şi acum rugaţi-vă pentru mine; eu mă voi ruga pentru voi. Cu voia Domnului, fiind voitor, eu vă voi întâlni duminica următoare. Şi amintiţi-vă de serviciul din seara aceasta. Posibil, dacă eu nu va trebui să stau sus în seara aceasta, sau ceva, şi să fiu acolo afară cu mama, eu probabil voi fi înapoi cu voi deseară.
E-270 Şi acum, Frate Neville, scumpul nostru păstor, vino aici sus. Şi cum eu cu certitudine... Nu există nici unul aici decât oameni de-ai casei, voi ştiţi. Noi suntem doar toţi ceea ce noi numim oameni de-ai casei. Eu apreciez poziţia Fratelui Neville pentru acest Adevăr al Evangheliei. Eu apreciez loialitatea şi sinceritatea lui înaintea oamenilor. Şi zilele trecute, când el a vorbit; eu nu am observat aceasta, dar în timp ce el era sub inspiraţie, dând profeţie, el m-a numit un profet, sub inspiraţie. Acela nu era el care m-a numit asta atunci, acela era Duhul Sfânt. Astfel asta îmi dă curaj şi credinţă să mă mişc înainte, adâncuri mai adânci şi înălţimi mai înalte, cu Dumnezeu. Eu te apreciez, Frate Neville. Dumnezeu să te binecuvânteze întotdeauna. Şi până când eu vă văd din nou, Dumnezeu să fie cu voi.
Up