Mărturia unui martor adevărat

The Testimony Of A True Witness
Data: 61-1105 | Durată: 2 oră 2 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville, Domnul să te binecuvânteze.
Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să fiu înapoi aici în casa Domnului, în această dimineaţă, şi să spun din nou vechea, povestea veche pe care am spus-o în toţi aceşti ani, la mulţi oameni, aceea cum că harul lui Dumnezeu a apărut la noi, prin Isus Cristos.
E-1 Thank you, Brother Neville, the Lord bless you. Good morning, friends. It’s a privilege to be back here in the house of the Lord, this morning, and to tell again the old, old story that we’ve told all these years, to many peoples, that how that the grace of God has appeared to us, through Jesus Christ.
E-2 Şi sunt atât de bucuros să ştiu astăzi că noi împărtăşim acest har în jurul lumii, cu oamenii pretutindeni, ştiu că Dumnezeu are copiii Lui peste tot. Poate uneori noi nu îl vedem exact chiar în fiecare, aşa cum ar fi trebuit sau ar trebui să îl vedem. Dar de obicei când este într-un timp de necaz, atunci este când se arată adevăratele culori.
E-2 And so glad to know today that we are fellowshipping this grace around the world, with the peoples everywhere, know that God has His children everywhere. Maybe sometimes we don’t exactly see it just in each other, as we would do or should do. But usually when it’s in a time of trouble, that’s when the real colors show.
E-3 Şi acela este unul din gândurile mele în această dimineaţă, că nu aş şti cum să vă exprim vouă oameni, mulţumirea şi recunoştinţa mea faţă de voi, pentru ce aţi făcut pentru noi, ca familie, în timpul nostru de necaz şi nevoie. Doar Eternitatea va fi în stare să... voi fi în stare să vă explic ce a însemnat pentru noi prietenia voastră loială în acest timp al nostru de necaz, ca plecarea, plecarea Acasă a mamei. Nu am realizat niciodată ce a însemnat aceasta, atât de mult ca acum, ce înseamnă când cineva vine să te vadă când eşti bolnav.
E-3 And that’s one of my thoughts this morning, that I would not know how to express to you people, my thankfulness and gratefulness to you, for what you have done for us, as a family, in our time of trouble and need. Only Eternity will be able to…will I be able to explain to you what your fine loyal friendship meant to us in this time of our trouble, as the going away, going Home of mother. I never realized what it meant, so much as now, as what it meant when someone comes to see you when you’re sick.
E-4 De multe ori când m-am confruntat cu acele probleme, fiind aşa de multe chemări pe care nu le-am putut face, şi am predat apelurile mele la alţi slujitori, şi ca să mă ajute să răzbat. Şi apoi realizând că aceasta cauzează puţină dezamăgire; căci, poate ei au chemat şi pe acest alt slujitor, de asemenea, dar ei au chemat ca eu să vin. Şi aceasta doar mă face să simt ca şi cum aş fi vrut să fi avut super putere de vreun fel, ca să le onorez pe fiecare din ele.
E-4 Many times that I have run against those problems, of being so many calls that I could not make them, and I’ve turned my calls to other ministers, and to help me to get by. And then realizing that it causes a little disappointment; for, perhaps maybe they’ve called this other minister, too, but they had called for me to come. And it just makes me feel like that I wished I had super strength of some sort, to make every one of them.
E-5 Căci eu ştiu, când am trimis după cei diferiţi să vină, cum că fiecare a venit chiar la timp; şi cum, ce a însemnat pentru mine, să-i văd venind. Şi către voi persoanele care aţi stat cu mama pe timp de noapte, Sora Wilson de aici, şi Fratele Fred Sothmann şi soţia lui, şi, oh, aşa mulţi dintre voi. Şi aşa de mulţi v-aţi oferit serviciul vostru care noi nu am fost nevoiţi să-l acceptăm, dar voi v-aţi oferit serviciul; aşa de mulţi ca acolo să fi fost cineva, cu ea, să facă schimb la fiecare câteva minute. Aţi fost aşa de drăguţi.
E-5 For I know, when I sent for different ones to come, how that every one come right on time; and how, what it meant to me, to see them show up. And to you people who set up at nighttime with mother, Sister Wilson here, and Brother Fred Sothmann and his wife, and, oh, so many of you. And so many offered your service that we did not have to accept it, but you offered your service; so many that there would been someone, with her, changing every few minutes. You were so nice.
E-6 Şi la timpul când noi eram... am avut-o zăcând la casa funerară, cum aţi venit şi aţi vizitat, şi aţi dat mâinile cu noi, şi v-aţi pus braţele în jurul nostru, şi ne-aţi făcut condoleanţele voastre. Nu am realizat niciodată că aceea a însemnat aşa de mult, până când nu mi-a venit mie. Flori, buchete şi coşuri de peste tot, atât de multe că ei nu au putut să le pună în sala funerară, au trebuit să le pună în spate în încăperi. Cum că... nu m-am gândit niciodată că doar trimiţând un mănunchi de flori a însemnat aşa de mult, până atunci.
E-6 And at the time when we were…had her laying in the funeral home, how you come and visit, and shook our hands, and put your arms around us, and give us your sympathy. I never realized that that meant so much, until it come to me. Flowers, bouquets and baskets from everywhere, insomuch they couldn’t even put them in the funeral hall, they had to put them back in rooms. How that…never thought that just sending a bunch of flowers meant so much, until then.
E-7 Şi mulţi dintre voi aţi trimis carduri din diferite locuri, şi spunând... carduri cu condoleanţe, punând nişte bani în aceasta pentru a ajuta la cheltuieli şi lucruri. Nu am realizat niciodată că un mic cadou către cineva sau un lucru mic ca acela ar însemna aşa de mult, până nu mi s-a întâmplat mie. Dumnezeu să vă binecuvânteze întotdeauna din belşug!
E-7 And many of you has sent in cards from different places, and saying…sympathy cards, putting some money in it to help out on the expenses and things. Never realized that a little gift to someone or a little thing like that would mean so much, until it come to me. God ever richly bless you!
E-8 Sunt aşa de bucuros să ştiu că fac parte dintr-un popor care are un astfel de duh. Sunt aşa de bucuros să ştiu că sunt fratele vostru. Şi sper că nu va trebui să vă întorc favorul niciodată în felul acela, dar în vreun alt fel.
E-8 I’m so glad to know that I am a part of a people that has this kind of a spirit. I’m so glad to know that I am your brother. And I trust that I’ll never have to return it in that manner, but in some other way.
E-9 Apoi eu, stând în casa funerară, lângă mama, şi aşa de mulţi intrau. Şi unii oameni care se uitau, s-ar putea, poate o persoană cam de vârsta mea, şi îmi luau mâna şi spuneau, "Billy, a trecut mult timp." Mă uitam în urmă, nu îmi puteam aminti de ei, s-au schimbat aşa de mult. "Tu ai predicat la înmormântarea copilului meu. Ai predicat la înmormântarea mamei mele. Tu ai fost la mine, într-o noapte rece, întunecată." Şi, toate acele lucruri ca acelea.
E-9 Then I, standing in the funeral home, by the side of mother, and so many coming in. And some people that look at, perhaps, maybe a person around my age, and take my hand and say, “Billy, it’s been a long time.” I’d look back, couldn’t remember them, they had changed so much. “You preached my baby’s funeral. You preached my mother’s funeral. You was come to me, on a cold, dark night.” And, all those things like that.
E-10 Aceasta într-adevăr exprimă Cuvântul psalmistului, cred că era, "Ca pâinea pe apă, se va întoarce la tine într-o zi."
E-10 It truly expresses the Word of the psalmist, I believe it was. “Like bread upon the water, it will return to you someday.”
E-11 Şi dacă aş avea, dacă aş fi destul de elocvent, sau aş avea vorbirea, mi-ar place să vă spun doar la fiecare din voi ce gândesc. Dar eu-eu nu pot să fac lucrul acesta pentru că eu¬eu nici măcar nu ştiu cum să o exprim. Dar o spun în acest fel, ca, voi, fiecare, să ştiţi ce vreau să spun. Eu vă mulţumesc, din adâncurile inimii mele.
E-11 And if I had, was eloquent enough, or had the speech, I would like to just tell each one of you what I think. But I—I can’t do that because I—I don’t even know how to express it. But I’m saying it this way, that, you, each one, would know what I mean. I thank you, from the depths of my heart.
E-12 Şi cum s-a împlinit Scriptura, "Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel legea lui Cristos." A fost o...
E-12 And how the Scripture is fulfilled, “Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ.” It’s been a…
E-13 Plecarea ei a fost ceva care a fost ciudat pentru mine. Şi nu am realizat pe deplin de ce Duhul Sfânt nu mi-a spus dinainte, după cum am spus ultima dată când am fost aici la amvon, în acea dimineaţă. Şi mi-au spus că ea era pe moarte atunci, în spital. Nu am acceptat aceasta, pentru că El nu mi-a spus că ea se ducea. Acum, desigur, noi realizăm acest lucru, că sunt multe lucruri pe care El le face, El le poate face, şi le face, El nu trebuie să ne spună nouă nimic. El ne spune doar... Şi ştiu acest singur lucru, totuşi, că El face ca tot să lucreze împreună pentru bine.
E-13 Her going was something that was strange to me. And I never fully realized why that the Holy Spirit did not tell me beforehands, as I expressed the last time I was in the pulpit here, on that morning. And they told me that she was dying then, in the hospital. I did not accept it, because that He hadn’t told me she was going. Now, of course, we realize this, that there is many things that He do, He can do, and does do, He don’t have to tell us anything. He just tells us…And I know this one thing, though, that He makes it all work together for the good. And this morning, while laying on bed, thinking of that.
E-14 Şi în această dimineaţă, în timp ce stăteam în pat, gândindu¬mă la aceea: Primul care s-a dus, în familia noastră, a fost fratele meu, Edward. Şi eu mă aflam în Vest lucram la o fermă când s-a dus el. Nu eram acasă, dar l-am văzut, încă un păcătos, l-am văzut într-o vedenie înainte să se ducă.
E-14 The first one to go, in our family, was my brother, Edward. And I was out West working on a ranch when he went. I wasn’t home, but I saw him, yet a sinner, saw him in a vision before he went.
E-15 Următorul care s-a dus a fost Charles. Am fost... El s-a dus rapid, pe neaşteptate. El era... Eu predicam aici jos la biserica mică, de culoare, Penticostală în acea seară, când Charles a fost ucis pe autostradă, de un automobil.
E-15 The next one to go was Charles. I was…He went quickly, suddenly. He was…I was preaching down here at the little, colored, Pentecostal church that night, when Charles was killed up on the highway, by an automobile.
E-16 Următorul care s-a dus a fost tata, a mers într-un atac de cord, a murit în braţele mele. I-am încredinţat sufletul lui Dumnezeu; s-a dus brusc, rapid.
E-16 The next one to go was dad, went in a heart attack, died in my arms. Committed his soul to God; went suddenly, quick.
E-17 Următorul care s-a dus a fost Howard. Mă aflam în Vest într-o vacanţă, jos la râul, No Return, când au venit avioane, au aruncat paraşute mici, că, "El era dus." Dar eu, desigur, l-am văzut că se duce, ani, cu doi sau trei ani înainte ca el să plece. Noi ştiam că se va duce.
E-17 The next one to go was Howard. I was out in the West on a vacation, down the river, No Return, when planes flew in, dropped little parachutes, that, “He was gone.” But I, course, saw him go, years, two or three years before he went. We knew he was going.
E-18 Dar mama a fost singura care a zăbovit. Şi m-am gândit că poate acela este motivul că El nu mi-a spus. Ei toţi au plecat aşa brusc, păi, El... Ei toţi s-au dus brusc, în afară de mama. Ea a zăbovit vreo şase săptămâni, exact la şase săptămâni.
E-18 But mother has been the only one that lingered. And I thought maybe that’s the reason He didn’t tell me. All of them going so suddenly, why, He…All of them went suddenly, except mother. She lingered some six weeks, right at six weeks.
E-19 Dar aş putea spune doar lucrul acesta, exprimând aceasta. Ambiţia mea era să stau alături de mama mea, şi să încredinţez sufletul ei lui Dumnezeu, când a plecat. Ceva Lucru ciudat m¬a trimis la spital în acea dimineaţă, soţia şi cu mine. Şi ea era destul de slăbită. Şi ultimul lucru care îmi amintesc că l-a făcut, când am putut-putut să-i spun. Ea nu putea vorbi. "Mama, dacă tu încă îl iubeşti pe Cristos, şi El înseamnă totul pentru tine, dă din cap." Şi ea a dat din cap, şi lacrimile curgeau pe faţa ei. El încă a însemnat totul, chiar la capătul drumului. Am mângăiat¬o pe obraz, şi i-am îndreptat faţa cu mâinile, şi am spus, "Mama, tu eşti un soldat adevărat. Sunt mândru de tine."
20 M-am gândit, "Mă întreb cum ar fi putut spune Satan, cum a făcut în zilele lui Iov?" Ştiţi, Dumnezeu nu ne poate lua vieţile; Satan trebuie să facă aceea; noi sutem doar lăsaţi lui Satan.
E-19 But I might just say this, in expressing it. My ambition was to stand by my mother, and to commit her soul to God, when she went. Some strange Thing sent me out to the hospital that morning, the wife and I. And she was pretty low. And the last thing I can remember her doing, when I could—could say to her. She couldn’t speak. “Mother, if you still love Christ, and He means everything to you, nod your head.” And she would nod her head, and the tears would run down her face. He still meant everything, right at the end of the road. I patted her on the cheek, and pulled her face around with my hands, and I said, “Mother, you are a real soldier. I’m proud of you.”
E-21 Şi Satan ştiind aceasta, ştiind că i-a venit timpul ei, ştia că ea urma să plece, i-a spus lui Dumnezeu, "Tu şti, ea are un băiat care este predicator, câţiva copii care spun că sunt Creştini. Doar lasă-mă să o chinui o vreme, îi voi face pe ei toţi să Te tăgăduiască."
E-20 I thought, “Wonder how Satan might have said, like he did in the days of Job?” You know, God cannot take our lives. Satan has to do that. We’re just turned over to Satan.
E-22 Nu, prin harul lui Dumnezeu! Şi ultimul lucru care l-a încuviinţat dând din cap, că Cristos încă era totul pentru ea, când ea a plecat.
E-21 And Satan knewing it, knowing that her time had come, knew that she was going to go, said to God, “You know, she’s got a boy that’s a preacher, some children that profess to be Christians. Let me just torture her awhile, I’ll make them all deny You.”
E-23 Venind acasă, m-am gândit, "Ei bine, nu este..." Am intrat, am stat acolo în cameră. Am luat o Biblie, o Biblie nouă. Şi am spus, "Doamne, Tu eşti Dumnezeu. Eu nu... Tu nu trebuie să-mi spui ce faci Tu. Dar doar m-am întrebat dacă Tu ai ţinut, motivul că ai făcut aceea, luând-o pe ea, a fost (pentru că) pentru a evita ca să mi se frângă inima? Dacă da, ai vrea Tu să mă mângăi cu Cuvântul Tău."
E-22 No, by the grace of God! And the last thing she nodded her head to, that Christ was still everything to her, when she went.
E-24 Şi am făcut-o, ştiţi, cum iei o Biblie şi O laşi să se deschidă doar aşa. Doar am căutat cu degetele în jos, şi am deschis-O. Matei 9, litere mari roşii care ies în evidenţă, "Ea nu este moartă, ci doarme." Vedeţi, şi primul lucru pe care mi-a căzut privirea în Scriptură, când m-am uitat jos.
E-23 Coming home, I thought, “Well, isn’t…” I went in, stood there in the room. I picked up a Bible, a new Bible. And I said, “Lord, You’re God. I don’t…You don’t have to tell me what You do. But I just wondered if You kept, the reason you did that, taking her, was it (because) to keep from breaking my heart? If so, would You comfort me with Your Word.”
E-25 Aceea, desigur, acum, eu nu folosesc Biblia ca o planşetă Ouija, voi ştiţi. Noi doar nu facem aceea. Dar am fost atât de sfâşiat la timpul acela eu, crezând că Dumnezeu îmi permite să văd aceea. Pentru că, ce a urmat, a adeverit-o.
În acea noapte, desigur, a fost o noapte fără odihnă.
E-24 And I did it, you know, how you take a Bible and just pull It open like that. I just took my fingers and run down, turned It open. Matthew 9, great big red letters sticking out, “She is not dead, but sleepeth.” See, and first thing my eyes fell on in the Scripture, when I looked down.
E-26 Şi următoarea dimineaţă eram la... m-am trezit. Cred că era în jur de ora opt, în cameră, opt sau poate mai târziu. Am început să văd copii venind înăuntru, ei aduceau copii infirmi din toate părţile. Se părea că era larg cât un bloc de 9raş, şi lung cam cât două blocuri de oraş, doar cu copii bolnavi. În partea stângă şi în partea dreaptă, erau oameni şezuţi, şi de-a lungul, părea a fi în sus înalt. Şi ca un fel de, stadion, cobora în jos şi apoi venea din nou în sus capătul din spate, pentru a ţine oamenii din spate de tot de la... Să nu vadă; ei puteau privi în faţă la aceasta. În timp ce eu stăteam, îmbrăcat cu un costum albastru, mă gândeam, "Acum asta e ciudat. Eu-eu ştiu că stau în cameră acasă, dar iată-mă aici într-un costum albastru."
E-25 That, course, now, I don’t use the Bible for a Ouija board, you know. We just don’t do that. But I was so tore up at that time I, believing that God let me see that. Because, what followed, proved it right.
That night, of course, was a restless night.
E-27 Şi eu conduceam cântările, "Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru," făcând ambele părţi să cânte, "aduceţi-i pe cei mici la Isus, aduceţi-i înăuntru din lumea de păcat."
E-26 And the next morning I was at the…got up. I guess it was about eight o’clock, in the room, eight or maybe later. I begin to see children coming in, they bringing in crippled children from everywhere. Looked like it made about a city-block wide, and about two city-blocks deep, of just afflicted children. On the left side and on the right side, were people seated, and all along, looked like it was up high. And it kind of, stadium, run down and then come up again in the back end, to keep the very back people from…Not seeing; they could look forward at it. While I was standing, with a blue suit on, I thought, “Now this is strange. I—I know I’m standing in the room at home, but here I am in a blue suit.”
E-28 Şi acolo a intrat o femeie de renume prin spatele stadionului. Într-un fel, sau altul, ştiam că ea intra. Dar ea a început să vină prin audienţă.
E-27 And I was leading the singing, “Bring them in, bring them in,” making both sides sing, “bring the little ones to Jesus, bring them in from the world of sin.”
E-29 Şi eu doar continuam să conduc cântările şi... "Aduceţi¬i înăuntru!" Spuneam, "Această parte să o cânte, 'Aduceţi¬i înăuntru!' Această parte, 'Aduceţi-i înăuntru,' în acest fel, 'aduceţi-i pe cei rătăciţi la Isus."'
E-28 And there was a renown lady entered the back of the stadium. Somehow, another, I knowed that she was coming in. But she started coming up through the audience.
E-30 Şi urma ca eu să mă rog pentru toţi aceşti micuţi, copii suferinzi, şi bolnavi.
E-29 And I was just kept leading the songs and… “Bring them in!” I’d say, “This side sing it, ‘Bring them in!’ This side, ‘Bring them in,’ like that, ‘bring the wandering ones to Jesus.’”
E-31 Şi această doamnă a venit şi s-a urcat la lojă, ca la un teatru, unde este ca unde stau celebrităţile, sau loja Preşedintelui. Sau, ştiţi ce vreau să spun, în felul acela de loc, la stânga mea.
E-30 And I was going to pray for all these little, afflicted children, and sick.
E-32 Doamna doar a intrat. Ea s-a întors în jur către ceilalţi oameni care se aflau acolo, şi doar şi-a înclinat capul. Am observat că ea era îmbrăcată cumva demodat. Şi doamna s-a întors în jur să se aplece la mine, doar înainte. Şi am urcat la amvon atunci ca să predic. Şi chiar în timp ce ea îşi ţinea capul aplecat, şi eu m-am întors în jur aşa, către ea.
E-31 And this lady came and went to the box, on like in a theater, where it’s like where the celebrity sits, or a President’s box. Or, you know what I mean, in that kind of a place, to my left.
E-33 Şi când mi-am ridicat capul, şi ea şi-a ridicat capul, cu faţa spre mine, era mama. Şi ea s-a uitat la mine, şi a zâmbit. Ea era tânără, foarte tânără. Şi un Glas ca de tunet a zguduit locul, şi au ieşit cuvinte şi a spus, "Nu te îngrijora cu privire la ea, ea este cum a fost în 1906."
E-32 The lady had just got in. She turned around to the other people that was there, and just bowed her head. I noticed she was dressed kind of old fashion. And the lady turned around to bow to me, just before. And I had walked up in the pulpit then to preach. And just as she held her head down, and I turned around like this, to her.
E-34 Şi când vedenia m-a părăsit, m-am uitat la, să văd ce a fost 1906. Acela a fost anul în care ea a fost o mireasă la tatăl meu. Şi eu-eu ştiu acum, de asemenea, că ea face parte dintr-o Mireasă, Mireasa lui Isus Cristos.
E-33 And when I raised my head up, and she raised her head up, facing me, it was mama. And she looked at me, and smiled. She was young, real young. And a great thundering Voice shook the place, and words came forth and said, “Do not worry about her, she is like she was in 1906.”
E-35 Întotdeauna îmi va fi dor de mama. Ea ne-a fost scumpă şi dragă la toţi. Îmi pot aminti mâinile ei bătrâne tremurânde, paralitice, când Delores a trebuit să-i ţină braţul, chiar aici, să¬i dau împărtăşirea ultima dată când a fost ea la tabernacol, în afară de când s-a predicat la înmormântarea ei.
E-34 And when the vision left me, I looked to, see what 1906 was. That was the year she was a bride to my father. And I—I know now, too, that she is part of a Bride, the Bride of Jesus Christ.
E-36 Vreau să spun încă ceva. Şi chiar când mama se ducea, ciudat, neprevăzut, noi nu am ştiut că se va duce la acel timp. Dar Fratele Neville a intrat. Soţia mea a spus, dacă am fost vreodată fericită să-l văd pe Fratele Neville, a fost în acel moment. A spus... nu ştiu de ce, dar doar ceva, chiar cum lucră Dumnezeu acele lucruri! Fratele Higginbotham a fost acolo de asemenea, cel care tocmai a dat mesajul doar cu câteva momente în urmă, a umblat... el a rămas la uşa din hol. Şi Fratele N eville a intrat. Şi am luat copiii în jurul patului, şi am zis, "Acum să ne apropiem toţi în jur, şi să avem... lăsăm pe Fratele Neville."
E-35 I will always miss mother. She was sweet and dear to all of us. I can remember her old shaking, palsied hands, when Delores had to steady her arm, right there, to give her communion at the last time she was at the tabernacle, besides when her funeral was preached.
E-37 Mamei îi plăcea întotdeauna să-l audă pe Fratele Neville rugându-se. Ei doar îi plăcea să-l audă. A spus, "El a vorbit doar cum, sincer, el vorbea cu Dumnezeu."
E-36 I want to say another thing. And right when mother was going, strange, unpredictable, we didn’t know she was going at that time. But Brother Neville stepped in. My wife said, if ever one time that I was happy to see Brother Neville, it was that time. Said…I don’t know why, but just something, just how God works those things! Brother Higginbotham was there too, the one that just gave the message just a few moments ago, he walked…he stayed at the hall door. And Brother Neville came in. And I got the children around the bed, and I said, “Now let’s all get around, and have…let Brother Neville.”
E-38 Aceea a fost ultimul lucru ce a auzit în urchile ei, Fratele Neville stătea în picioare, rugându-se. Şi eu îmi ţineam mâinile pe capul ei, şi una pe mâna ei, şi în timp ce el se ruga. Şi în timpul când el era în rugăciune, Dumnezeu a chemat-o. Şi am simţit acel mic, spasm ciudat, şi am privit în jur. Ea şi-a întors capul şi m¬a privit, şi am ştiut că se ducea. Astfel am spus, "Dumnezeule Atotputernic, eu îţi încredinţez Ţie sufletul ei acum." Şi ea... ca un vânt a venit prin cameră, şi ea s-a dus să-l întâlnească pe Dumnezeu. Astfel, într-o zi slăvită pe partea cealaltă, o voi vedea, o femeie tânără.
E-37 Mama always loved to hear Brother Neville pray. She just liked to hear him. Said, “He talked just like, sincere, he was talking to God.”
E-39 Desigur, noi o cunoaştem pe ea acum ca o mamă bătrână ruinată, tremurândă. Când ea a avut copiii ei, cei zece, nu a fost cum facem noi astăzi. Noi nu am avut metoda modernă, şi nu am avut bani ca să ne permitem. Mama îşi avea copilul ei, să zicem, în această dimineaţă, şi dupămasa aceasta ea îşi făcea spălatul. Şi aceasta doar a ruinat-o.
E-38 That was the last she heard on her ears, Brother Neville was standing, praying. And I was holding my hands on her head, and one on her hand, and while he was praying. And while he was in prayer, God called her. And I felt that little, odd jerk, and I looked around. She had turned her head and looked at me, and I knew she was going. So I said, “Almighty God, I commit her soul to You now.” And she…like a wind came through the room, and she was gone to meet God. So, some glorious day on the other side, I will see her, young woman.
E-40 Dar nu o mamă bătrână tremurândă cu paralizie care tremura peste ea, ci o femeie tânără frumoasă va fi ea în Împărăţia care este dincolo.
E-39 Course, we know her now as an old broke-down mother, shaky. When she had her children, ten of them, it wasn’t like we do today. We didn’t have the modern way, and we didn’t have money to afford it. Mom would have her baby, say, this morning, and this afternoon she would do her washing. And it just broke her down.
E-41 Şi m-am gândit la mângăierea lui Dumnezeu, să îmi permită să ajung la acel moment. Şi apoi chiar după ce totul s-a terminat, atunci să îmi zică de ce. Şi apoi mi-a dat acele cuvinte de mângăiere, printr-o vedenie cu mama mea.
E-40 But not an old shaking mother with palsy trembling over her, but a beautiful young woman will she be in that Kingdom that’s beyond.
E-42 Prin urmare, prieteni, Evanghelia pentru care eu am stat, am privit-O când se ajunge la ceasurile morţii. Am văzut-O la mama mea. Am văzut-O la soţia mea. Am văzut-O la fraţii mei. Eu-eu ştiu ce înseamnă când ajungi la capătul drumului, cu o experienţă cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă ceva. Astfel eu sunt acum determinat, prin harul lui Dumnezeu, să merg în fiecare parte din lume, unde mă va trimite El, la fiecare făptură care pot, şi să predic această Evanghelie, pentru că Aceasta este Puterea lui Dumnezeu, pentru mântuire.
E-41 And I thought of the comfort of God, to let me come to that moment. And then right after it was all over, then tell me why. And then give me those comforting words, by a vision of my mother.
E-43 Ştiind aceasta, că atunci când această viaţă este sfârşită, noi avem o viaţă de cealaltă parte, unde ne schimbăm înapoi din nou în oameni tineri, şi vom trăi în Prezenţa Lui şi binecuvântarea Lui, pentru veci de veci. Am încredinţarea că fiecare mamă preţioasă de aici, şi fiecare fiică, fiecare fiu, şi fiecare tată, va muri în Domnul. "Chiar aşa zice Duhul; căci ei se odihnesc de ostenelile lor, şi faptele lor îi urmează." Într-o zi luminoasă ne vom duce şi îi vom vedea! Da.
E-42 Therefore, friends, the Gospel that I have stood for, I’ve watched It when it come down to the hours of death. I’ve seen It on my mother. I’ve seen It on my wife. I’ve seen It on my brothers. I—I know what it means when you come to the end of the road, with an experience with God. It means something. So I am now determined, by the grace of God, to go to every quarter of the world, that He’ll send me, to every creature that I can, and preach this Gospel, because It is the Power of God, unto salvation.
E-44 Dacă aceea nu este aşa, atunci de ce stăm noi aici în această dimineaţă, predicând în zadar? Dar, prieteni, religia noastră nu este în zadar. Este Puterea lui Dumnezeu, testată chiar în jos cu testul acidului morţii. Prin suferinţe, prin orice fel vrea să vină, ce contează? Noi îl vom întâlni pe Dumnezeu.
Acum doresc să... aş fi avut... să avem locuri pentru fiecare.
E-43 Knowing this, that when this life is over, we have a life on the other side, where we turn back to young people again, and we’ll live in His Presence and His blessedness, for ever and ever. I trust that every precious mother in here, and every daughter, every son, and every father, will die in the Lord. “Even so saith the Spirit; for they rest from their labors, and their works do follow them.” Some bright day we’ll go and see them! Yes.
E-45 Şi vreau să anunţ, cred că deseară este împărtăşirea. Aşa este, Frate Neville? [Fratele Neville spune, "Aşa este." – Ed.] Deseară este seară de împărtăşire. Şi fiecare la...
E-44 If that isn’t so, then why are we standing here this morning, preaching in vain? But, friends, our religion is not in vain. It’s the Power of God, tested right down with the acid test of death. Through sufferings, through any kind of way it wants to come, what difference does it make? We are going to meet God.
Now I wish to…I had…we had seats for everyone.
E-46 Mă gândeam chiar, la ceva privitor la împărtăşire. Era o anumită persoană, zilele trecute, a mers la o biserică, şi a trebuit să cheme un taxi să vină să-l ia şi să-l ducă la biserică. El este cu adevărat un om sărac. Şi el s-a dus şi a luat împărtăşirea, şi vecinul lui este un fel de... oh, un fel din acei oameni răutăcioşi care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Şi l-a întrebat pe vecinul lui, a spus, "Unde te-ai dus în această dimineaţă, în acel taxi?"
E-45 And I want to announce, I believe tonight is communion. Is that right, Brother Neville? [Brother Neville says, “That’s right.”—Ed.] Tonight is communion night. And everybody at…
E-47 A spus, "M-am gândit..." El, omul, de a bea că avea pâine pe masă. A spus, "Biserica ia împărtăşirea, astfel am mers jos să iau împărtăşirea."
El a spus, "Ce este împărtăşirea?"
I-a spus ce a fost, "Pâinea şi vinul Domnului."
E-46 I just thought, of something on communion. There was a certain person, the other day, went to a church, and had to have a cab to come get him and take him down to church. He’s a real poor man. And he went down and take communion, and his neighbor is kind of a…oh, kind of one of those wayward fellows that doesn’t know God. And he asked his neighbor, said, “Where’d you go this morning, in that cab?”
E-48 El a spus, "Am avut ceva, şi eu." A spus, "am avut o covardă plină de plăcinte şi un litru de whiskey." Şi pe masa lui, chiar imediat, a căzut într-un atac de cord. Ei se aşteaptă ca el să se ducă în orice minut. Nu fiţi nereligioşi. Nu fiţi nerespectuoşi. Vedeţi? Respectaţi Cuvântul Domnului, vedeţi, căci noi nu ştim în ce minut vom fi chemaţi să răspundem, şi, lui Dumnezeu.
E-47 Said, “I thought…” He, the man, hardly hasn’t got bread on the table. He said, “The church is taking communion, so I went down to take communion.”
He said, “What is communion?”
He told him what it was, “The bread and wine of the Lord.”
E-49 [Cineva spune, "Vei fi aici deseară?" – Ed.] Acum scuză-mă. ["Vei fi aici deseară?"] Eu intenţionez să vin. Da. M-au întrebat dacă voi fi aici deseară. Intenţionez să ascult un predicator bun deseară, dacă pot, Fratele Neville. Dar, eu intenţionez să vin în fiecare seară de părtăşie. Cred că este datoria noastră, atât cât putem.
E-48 He said, “I had some, too.” Said, “I had a pan full of biscuits and a quart of whiskey.” And on his table, right immediately, fell into a heart attack. They’re looking for him to go at any minute. Don’t be irreligious. Don’t be irreverent. See? Respect the Word of the Lord, see, for we don’t know what minute we’re going to be called on to answer, and, to God.
E-50 Atunci dacă este în regulă, dacă este pe placul lui Dumnezeu, şi pe placul bisericii şi Fratelui Neville, vreau să fiu aici Duminica următoare, din nou, dacă este voia Domnului. [Fratele Neville spune, "Amin!" – Ed.] Şi dacă este totul bine, vedeţi. ["Oh, amin! Da."]
E-49 [Someone says, “Are you going to be here tonight?”—Ed.] Now pardon me. [“Are you going to be here tonight?”] I am aiming to come. Yes. They asked me if I was going to be here tonight. I am aiming to hear a good preacher tonight, if I can, Brother Neville. But, I aim to come on every communion night. I think it’s our duties, as much as we can.
E-51 Şi eu-eu doar mă gândesc că vreau să dau fiecare grămuleţ care pot, fiecare fărâmă de putere care mi-a rămas, pentru Împărăţia lui Dumnezeu; totul, pentru a salva fiecare suflet pe care ştiu cum să-l salvez. Pentru că, la urma urmei, ce-ce aş fi făcut în această dimineaţă dacă mama nu ar fi fost o Creştină, dacă noi nu am fi avut acea nădejde binecuvântată pentru cealaltă parte? Dacă eu...
E-50 Then if it’s all right, if it’s pleasing to God, and pleasing to the church and to Brother Neville, I want to be here next Sunday, again, if the Lord willing. [Brother Neville says, “Amen!”—Ed.] And if it’s all right, see. [“Oh, amen! Yes.”]
E-52 Îmi amintesc, chiar mai jos de casa mea, am botezat-o, cu treizeci şi unu de ani în urmă, în Numele lui Isus Cristos; chiar mai jos de casa mea, acolo în râu. Pot chiar să o văd venind în sus acum, şi îmbrăţişându-mă. Aceea a însemnat atât de mult. Am spus, "Mama, într-o zi te vom pune într-un mormânt noroios." Am spus, "Dar cel ce crede, şi este botezat, va fi mântuit." Aceea¬i... Da.
E-51 And I—I just think that I want to give every little ounce that I can, every bit of strength that I have left, for the Kingdom of God; everything, to save every soul that I know how to save. Because, after all, what—what would I do this morning if mama wasn’t a Christian, if we didn’t have that blessed hope of the other side? If I…
E-53 Şi aşa dacă nu am câştigat nici un alt suflet pentru Dumnezeu, decât cel al mamei mele, fiecare efort este răsplătit de un milion de ori. Da. Da, domnule. Aşa este.
E-52 I remember, right down below my house, I baptized her, thirty-one years ago, in the Name of Jesus Christ; just below my house, there in the river. I can just see her coming up now, and hugging me. That meant a whole lot. I said, “Mama, someday we’ll put you into a muddy grave.” I said, “But he that believeth, and is baptized, shall be saved.” That’s…Yeah.
E-54 Acum pentru citirea unei Scripturi, am două Scripturi. Astfel vreau să citesc una din ele mai întâi, şi apoi vom avea rugăciune, şi apoi vreau să citesc alta. Şi voi care doriţi să citiţi cu mine, căutaţi în Bibliile voastre la 1-ul capitol din Fapte. Şi aş vrea să anunţ textul meu, în această dimineaţă, dacă este voia Domnului. Acum, motivul... am multe Scripturi şi notiţe despre care să vorbesc. Nu voi încerca să vă ţin prea mult.
E-53 And so if I had not won no other soul to God, than that of my mother, every effort is a million times paid. Yeah. Yes, sir. That’s right.
E-55 Dar încerc să studiez, stau în cameră. Şi dacă Domnul nu îmi dă nimic, care cred că se merită...
E-54 Now for a Scripture reading, I’ve got two Scriptures. So I want to read one of them first, and then we’ll have prayer, and then I want to read another one. And you that would like to read with me, turn in your Bibles to the 1st chapter of Acts. And I would like to announce my text, this morning, if the Lord willing. Now, the reason…I’ve got many Scriptures and notes here to talk on. I won’t try to keep you too long.
E-56 Vreau ca această adunare şi toţi să ştie. Eu nu vin aici doar ca să fiu văzut. Eu vin aici, nu pentru că avem nevoie de un slujitor. Pentru că, eu cred că păstorul nostru este unul dintre cei mai buni care există în ţară. Aceea este exact aşa. Nu este vorba despre asta.
E-55 But I try to study out, sit in the room. And if the Lord doesn’t give me anything, that I think it’s worthwhile…
E-57 Dar, eu vin pentru că simt că Dumnezeu mi-a pus în inimă un Mesaj care îi va ajuta pe aceşti oameni. Vedeţi, ceva care îi va ajuta. Şi împreună, cu păstorul nostru preţios, noi amândoi conduşi de Duhul Sfânt, ne punem timpul nostru împreună, şi îl păstrăm, pentru salvarea fiecărui suflet care putem. Şi vin în această dimineaţă, pentru că am simţit că Duhul Sfânt mi-a dat, un Mesaj care va ajuta biserica. Şi de aceea sunt eu aici.
E-56 I want this congregation and all to know. I don’t come down here just to be seen. I come down here, not because we need a minister. Because, I think our pastor is one of the best there is in the lands. That’s exactly right. It’s not that.
E-58 Acum în 1-ul capitol din Cartea Faptelor, începem să citim de la 1-ul verset.
Cel dintâi tratat ce l-am făcut, O Teofile, despre tot ce a început Isus... să facă şi să înveţe,
Până în ziua când a fost luat sus, după ce... prin Duhul Sfânt dăduse poruncile apostolilor pe care-i alesese:
Cărora li s-a şi înfăţişat viu după patima Lui prin multe dovezi infailibile, fiind văzut de ei timp de patruzeci de zile, şi vorbind despre... lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu:
Şi, fiind adunat împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte după făgăduinţa Tatălui, pe care, le-a zis El, aţi auzit-o de la Mine.
Căci în adevăr Ioan a botezat cu apă; dar voi nu după multe zile veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.
Pe când ei deci au venit laolaltă, au întrebat... pe El, spunând, Doamne, vei aşeza Tu din nou la vremea aceasta împărăţia lui Israel?
Şi El le-a spus, Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau timpurile, pe care Tatăl le-a păstrat sub puterea Sa.
Ci voi veţi primi putere, după ce... Duhul Sfânt se va coborî peste voi: şi-Mi veţi fi martori atât în Ierusalim, cât şi în... Iudea, şi în Samaria, şi până la cele mai îndepărtate părţi ale pământului.
Şi când a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei, El a fost luat sus; şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
Şi cum stăteau ei cu ochii pironi ţi spre cer pe când se suia El, iată, li s-a arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb;
Şi care au spus, Voi bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? acest Isus, care vă este luat sus în cer, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.
E-57 But, I come because that I feel that God has put on my heart a Message that will help this people. See, something that will help them. And together, with our precious pastor, both of us led of the Holy Spirit, we place our time together, and conserve it, to the saving of every soul that we can. And I come this morning, because I felt that the Holy Spirit give me, a Message that would help the church. And that’s why I’m here.
E-59 Să ne aplecăm capetele doar un moment, pentru rugăciune.
E-58 Now in the 1st chapter of the Book of Acts, we start reading at the 1st verse.
The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began…to do and to teach,
Until the day in which he was taken up, after that… through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:
To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of…things pertaining to the kingdom of God:
And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.
For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
When they therefore came together, they asked…him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?
And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father has put in his own power.
But ye shall receive power, after…the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in…Judaea, and in Samaria, and to the uttermost parts of the earth.
And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.
And while they looked stedfast towards heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;
Which also said, Ye men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven.
E-60 Tatăl nostru Ceresc, venim acum să ne apropiem, în Numele Domnului Isus, pentru a oferi înaintea Ta, mai întâi recunoştinţa noastră pentru ce ai făcut Tu pentru noi; şi pentru, mai presus de toate lucrurile, acea asigurare binecuvântată care se odihneşte în inimile noastre, că suntem salvaţi; salvaţi de la moarte, salvaţi de la iad, salvaţi de la o viaţă de păcat, salvaţi de la lucrurile lumii, şi am fost chemaţi la marea Cină a Nunţii Fiului lui Dumnezeu. Cât Te iubim noi, Doamne, pentru acest lucru! Mai mult de cât este viaţa pentru noi; este Viaţa Eternă!
E-59 Let us bow our heads just a moment, for prayer.
E-61 Şi suntem adunaţi în această dimineaţă, Doamne, ca să dăm aceste exprimări în cântări, dând mulţumire, şi prin predicarea Cuvântului, frângând Cuvântul Vieţii acelora, Doamne, poate aici, care nu Te cunosc. Şi este dorinţa noastră, şi ambiţia noastră şi intenţiile, ca Aceasta astăzi va fi cauza multora, care nu Te cunosc, să vină să îşi mărturisească păcatele, şi să cheme Numele Domnului, şi să aibă păcatele lor iertate, prin mărturisirea păcatelor lor şi să fie botezaţi, ca să-şi spele păcatele. Şi apoi, Tată, ne vom ruga ca Tu să-i umpli pe fiecare cu Duhul Sfânt, căci Aceasta este Pecetea făgăduinţei pe care Dumnezeu ne¬a dat-o.
E-60 Our Heavenly Father, we are now coming in the approach, in the Name of the Lord Jesus, to offer before You, first our thanksgiving for what You have done for us; and for, above all things, that blessed assurance that rests in our hearts, that we are saved; saved from death, saved from hell, saved from a life of sin, saved from the things of the world, and have been called to the great Wedding Supper of the Son of God. How we love Thee, Lord, for this! More than life to us; it’s Eternal Life!
E-62 Am cere ca Tu să îţi aminteşti de toţi cei care sunt bolnavi şi suferinzi şi în nevoie, astăzi. Căci într-adevăr lumea este într-o stare nevoiaşă, totul pentru că noi nu ne întoarcem la Tine pentru apărarea noastră şi adăpostul nostru.
E-61 And we are assembled this morning, Lord, to give these expressions in songs, thanksgiving, and in preaching the Word, breaking the Word of Life to those, Lord, maybe here, who doesn’t know Thee. And it is our desire, and our ambition and intentions, that This today will be the cause of many, who doesn’t know You, come and confess their sins, and call upon the Name of the Lord, and have their sins remitted, by confessing their sins and being baptized, to wash away their sin. And then, Father, we would pray that You would fill each with the Holy Ghost, for It is the Seal of the promise that God has given us.
E-63 Cum ne putem gândi, în această dimineaţă, la timpurile din Biblie, când oamenii erau în necaz şi nenorocire, cum îi chemau pe profeţi, şi mulţi dintre oamenii mari din zilele acelea, credeau că acei profeţi erau nevrotici şi-şi persoane emoţionate. Şi, care, ei ar fi putut fi, dar cu toate acestea ei aveau Cuvântul Domnului. Dumnezeule, astăzi, câtă nevoie avem să ne referim înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei ne-au spus despre timpul sfârşitului, şi ce va fi. Şi lasă-ne, ca Creştini adevăraţi, să privim la a lor¬mărturia lor, şi, Tată, atunci să dăm mărturie lumii. Acordă aceasta, Doamne.
E-62 We would ask that You would remember all that are sick and afflicted and needy, today. For truly the world is in a needy condition, all because that we do not turn to Thee for our defense and our refuge.
E-64 Vindecă bolnavii care se află în mijlocul nostru în această dimineaţă. Căci realizăm, Doamne, că un trup obosit, ostenit, bolnav care se trage în jur, nu se poate bucura de binecuvântările lui Dumnezeu cum ar putea dacă erau bine. Şi realizăm, ca Creştini, căci trăim cu mult sub privilegiile noastre. Căci, Tu nu doreşti ca noi să fim aşa, obosiţi şi osteniţi, şi epuizaţi şi slăbiţi. Tu doreşti ca noi să fim umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu. Acordă-ne aceasta, Doamne, în timp ce aşteptăm în continuare după Mesajul Tău. În Numele lui Isus cerem lucrul acesta. Amin.
E-63 How we can think, this morning, of the times in the Bible, when the people were in trouble and distress, how that they called up the prophets, and many of the great men in those days, thought those prophets to be neurotics and—and nervous people. And, which, they might have been, but yet they had the Word of the Lord. God, today, how we need to refer back to the Word of God. They have told us of the end time, and what would be. And let us, like real Christians, look at their—their testimony, and, Father, then give witness to the world. Grant it, Lord.
E-65 Acum, dacă veţi cauta din nou în Cuvânt, la Sfântul Ioan 3. Doresc să citesc câteva versete din Sfântul Ioan, al 3-lea capitol, începând cu al 31-lea verset, cam trei versete din acesta, ca să scot un context mic despre ce vreau să spun. Acesta-i Isus care vorbeşte, Sfântul Ioan 3:31. Şi ascultaţi atenţi la Cuvântul Lui.
Cel ce vine din sus este mai presus de toţi: cel ce este de pe pământ este pământesc, şi vorbeşte ca de pe pământ: cel ce vine din cer este mai presus de toţi.
Şi ce el a văzut şi a auzit, aceea el mărturiseşte; şi nimeni nu primeşte mărturia Lui.
Cel ce a primit mărturia Lui a pus la pecetea lui că Dumnezeu este adevărat.
E-64 Heal the sick that’s in our midst this morning. For we realize, Lord, that a tired, weary, sick body dragging around, cannot enjoy the blessings of God as they could if they were well. And we realize, as Christians, that we live so far under our privileges. That, You do not desire us to be like that, tired and weary, and run-down and weakening. You desire us to be filled with the Spirit of God. Grant that to us, Lord, as we wait further for Your Message. In Jesus’ Name we ask it. Amen.
E-66 Doresc să citesc cel de-al 33-lea verset din nou, ca să accentuez al 33-lea verset.
Cel ce a primit mărturia Lui a pus la pecetea lui că Dumnezeu este adevărat.
E-65 Now, if you will again turn in the Word, to Saint John 3. I wish to read a few verses out of Saint John, the 3rd chapter, beginning with the 31st verse, about three verses of this, to get a little context of what I wish to say. This is Jesus speaking, Saint John 3:31. And listen close to His Word.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
And what he has seen and heard, that he testifieth; and no man receives his testimony.
He that has received his testimony has set to his seal that God is true.
E-67 Pentru un text în această dimineaţă, dacă voi aţi... Vreau să- 1 folosesc pe acesta, Mărturia Unui Martor Adevărat. Mărturie şi martor! Acela-i motivul că am citit două Scripturi diferite, una de mărturie şi cealaltă a unui martor.
E-66 I wish to read that 33rd verse again, to put emphasis on that 33rd verse.
He that has received his testimony has set to his seal that God is true.
E-68 Acum, o mărturie. Înainte... O persoană trebuie să aibă o experienţă înainte ca să poată mărturisi. Dacă ai fost chemat la tribunal, tu va trebui să, ca, să depui o mărturie. Tu trebuie să şti ceva înainte ca să depui mărturie.
E-67 For a text this morning, if you’d…I want to use this, The Testimony Of A True Witness. Testimony and witness! That’s the reason I read the two different Scriptures, one of testimony and the other of a witness.
E-69 Şi un martor este o persoană care a văzut ceva, care ştie că aceasta este adevărul. Şi ei sunt chemaţi ca să depună mărturie. Şi, atunci, un martor trebuie să ştie despre ce vorbeşte. El trebuie să nu fie, "Cineva mi-a spus un cutare-cutare lucru." El trebuie să fie martorul, el însuşi. Dacă nu, el vorbeşte despre altcineva care ar putea fi un martor la locul faptei.
E-68 Now, a testimony. Before…A person has to have an experience before they can testify. If you were called in court, you’d have to, as, give a testimony. You have to know something before you can testify.
E-70 Acum, eu cred că, fiind că noi vedem din adunarea noastră, că viaţa este atât de fragilă, atunci, că moartea este atât de sigură, noi trebuie să ajungem la un punct în care suntem absolut siguri că Acesta despre care vorbim noi este adevărat. Vedeţi? Nu este nimic ce aţi putea doar la întâmplare, cum am spune, să-¬L acceptaţi. Trebuie să fiţi absolut siguri că Acesta este corect, pentru că noi nu ştim la ce fel de sfârşit vom ajunge.
E-69 And a witness is a person who has seen something, that knows that it is the truth. And they are called to give witness. And, then, a witness must know what he is talking about. He must be not, “Someone told me a certain-certain thing.” He must be the witness, himself. If not, he is speaking of someone else that could be a witness at the scene.
E-71 Acum, unicul motiv pentru care sunt un gânditor Calvinist, al siguranţei credinciosului, este pentru că, eu cred, că atunci când un bărbat sau o femeie sunt cu mintea întreagă, acela este timpul să-l accepte pe Domnul Isus. Şi atunci să pună totul în regulă, o dată pentru totdeauna. Căci, când ajungem la capătul drumului, nu ştim chiar unde şi cum vom fi bolnavi. Am putea fi bolnavi în mintea noastră, s-ar putea să fie o febră care chiar ar fierbe chiar creierul nostru, şi am putea spune orice sau face orice la capătul drumului. Noi nu ştim. Dar, vedeţi, dacă noi deja ne-am ancorat în Cristos, nu contează ce boală ne ia, sau în ce stare suntem când ne ducem, este deja rezolvat.
E-70 Now, I think that, being that we see out from our congregation, that life is so fragile, then, that death is so positive, we need to come to a place that we are positive sure that This that we speak of is right. See? It is not nothing that you can just haphazardly, as we would say, accept It. You’ve got to be positive sure that It’s right, because we do not know what kind of an end that we will come to.
E-72 Suntem pecetluiţi până în ziua răscumpărării noastre. Efeseni 4:30, spune, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua," nu a morţii voastre, ci, "a răscumpărării voastre." Vedeţi, după ce moartea are loc, încă sunteţi pecetluiţi.
E-71 Now, the one reason that I am a Calvinistic thinker, of security of the believer, is because that, I believe, that when a man or a woman is in their right mind, that is the time to accept the Lord Jesus. And get it all settled then, once for ever. Because, when we come to the end of the road, we don’t know just where and how we’re going to be sick. We may be sick in our mind, there might be a fever that would really cook our very brain, and we might say anything or do anything at the end of the road. We don’t know. But, you see, if we have already anchored in Christ, no matter what sickness takes us, or what condition we are when we go, it’s already settled.
E-73 Acum, pentru a da mărturie, au fost multe lucruri şi multe întrebări în mintea oamenilor, şi au fost şi în a mea.
E-72 We are sealed until the day of our redemption. Ephesians 4:30, says, “Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day,” not of your death, but “of your redemption.” See, after death is done over, you are still sealed.
E-74 Când am stat acum câteva săptămâni, când mama mea era încă în viaţă, şi putea auzi, mă aflam la o margine a patului ei, şi sora mea stând lângă mine. Şi mama se uită în sus, şi a spus, "Primul şi ultimul." Eu sunt primul ei născut, Delores este ultima ei născută. Cu nouă băieţi între... Sau, sunt nouă băieţi şi o fată. Şi mama a început să spună că, "Bill, tu m-ai hrănit." Şi pentru că, presupun, fiind în slujbă, am fost mai mult capabil să o fac. "Şi ai avut grijă de mine. Şi, Delores, tu mai iubit şi-şi m-ai ajutat să-mi fac treburile casei şi spălatul." Şi a spus, "Apoi, Bill, tu m-ai condus la Cristos şi ai vegheat asupra mea, spiritual. Şi când am fost greşită, tu nu ai ezitat să-mi spui că eram greşită, şi-şi că trebuie să o îndrept."
E-73 Now, to give witness, there has been many things and many questions in people’s mind, and there has been in mine.
E-75 Şi am spus, "Şi, mama, noi am..." Unii dintre băieţi beau. Şi am spus, "Noi ţi-am frânt inima."
E-74 When I stood a few weeks ago, when my mother was still alive, and could hear, I was on one side of the bed, and my sister standing by me. And mother looks up, and said, “My first and my last.” I am her firstborn, Delores is her last. With nine boys between…Or, there is nine boys and the girl. And mother begin to say that, “Bill, you have fed me.” And because, I guess, being in the ministry, I was more able to do it. “And have taken care of me. And, Delores, you loved me and—and helped me do my housework and washing.” And said, “Then, Bill, you led me to Christ and have watched over me, spiritually. And when I was wrong, you didn’t hesitate to tell me that I was wrong, and—and that I must make it right.”
E-76 Şi, ca dragostea unei mame, ea a spus, "Bill, aceea tot merge să completeze roata cea mare."
E-75 And I said, “And, mama, we’ve…” Some of the boys drink. And I said, “We broke your heart.”
E-77 Am spus, "Mama." Ea ştia că nu se va întoarce acasă, sau ea spunea că nu, înapoi la Maple 409. Şi ea mi-a spus... Eu am spus, "Mamă, când eram doar un băieţel, ştiam că există un Dumnezeu, pentru că eu am văzut Persoana Lui în diferite forme." Şi am spus, "Eu... Prima dată, eu..." Fiind în familia noastră, şi locuiam lângă Dl. Wathen sus acolo la Utica Pike, şi nu ştiam nimic despre biserică. Ei erau Catolici.
E-76 And, as a mother’s love, she said, “Billy, that all goes to make the big wheel.”
E-78 Şi am spus, "Am început să studiez. Acum, după cum spune biserica Catolică că, ,Dumnezeu a dat Puterea Lui cea mare la biserica Lui, şi a spus bisericii Lui, aşa mult fiind un trup de credincioşi, "Orice faceţi, este în regulă."'" Şi am spus, "Atunci dacă... am studiat aceea. Apoi am început să aflu că există aproape nouă sute de diferite grupuri de credincioşi organizaţi. Atunci dacă Dumnezeu a dat autoritatea Lui la biserica Lui, şi le-a spus, ,Doar aruncaţi acest Cuvânt. Nu aveţi nevoie de Acesta, este doar o istorie. Şi-şi atunci voi mergeţi înainte şi faceţi, şi orice veţi spune voi va fi în regulă; nu Biblia, ci biserica, orice a spus biserica.' Mama, eu nu am putut baza nici o credinţă. Pentru că, biserica Catolică spune un lucru. Biserica Luterană spune 'Este în acest fel.' Biserica Metodistă a spus, 'Nu, ele amândouă sunt greşite. Este în acest fel.' Biserica Baptistă spune 'Este în altfel.' Şi nouă sute de credinţe diferite, nu am putut să bazez nici o credinţă pe aceea."
E-77 I said, “Mama.” She knew she wasn’t going back home, or she said she wasn’t, back to the 409 Maple. And she said to me…I said, “Mother, when I was just a little boy, I knew there was a God, because I had seen His Person in different forms.” And I said, “I…First, I…” Being in our family, and we lived by the side of Mr. Wathen up there on the Utica Pike, and we knowed nothing about church. They were Catholic.
E-79 Dar am spus, "Ce eu am făcut, mama, am mers înapoi şi am citit Biblia. Şi am învăţat întocmai în felul cum acei apostoli au învăţat-O. Nu am variat nici un pic. Unde ei au spus 'botez în Numele lui Isus Cristos,' eu am spus 'botez în Numele lui Isus Cristos,'! Unde ei au spus, 'botezul Duhului Sfânt,' am spus, 'botezul Duhului Sfânt'! Şi am învăţat Aceasta exact aşa cum au învăţat-O ei. Mama, am avut aceleaşi rezultate pe care le-au avut ei! Şi eu văd acelaşi Dumnezeu care a venit prin învăţătura lor, acelaşi Dumnezeu care vine în mijlocul nostru şi face acelaşi lucru care l-a făcut El pentru ei acolo în trecut. El o face pentru noi astăzi. Deci, făgăduinţa Lui este, ,Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea Sângele Meu are Viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia din nou în zilele din urmă."'
Cuvântul este mărturia lui Dumnezeu.
E-78 And I said, “I begin to study. Now, as the Catholic church says that, ‘God gave His great Power to His church, and said to His church, so much being a body of believers, “Whatever you do, it’s all right.”’” And I said, “Then if…I studied that. Then I begin to find out there is almost nine hundred different organized bodies of believers. Then if God gave His authority to His church, and told them, ‘Just discard this Word. You don’t need It, that’s just a history. And—and then you go ahead and do, and whatever you say will be all right; not the Bible, but the church, whatever the church said.’ Mama, I could not base any faith. Because, the Catholic church says one thing. The Lutheran church says ‘It’s this a way.’ The Methodist church said, ‘No, they’re both wrong. It’s this a way.’ The Baptist church says ‘It’s some other way.’ And nine hundred different beliefs, I could base no faith on that.”
E-80 Există alţi martori pe care i-am putea chema, în această dimineaţă. Unul din ei, să ne gândim la pom. Este anotimpul toamnei, şi când este timpul de toamnă aici acum. Şi luăm o frunză, aceea este ca o viaţă. Şi noi suntem, dacă suntem născuţi din nou, noi suntem o frunză în Pomul Vieţii.
E-79 But I said, “What I did, mama, I went back and read the Bible. And I taught just exactly the way them apostles taught It. I never varied one bit. Where they said ‘baptism in the Name of Jesus Christ,’ I said ‘baptism in the Name of Jesus Christ’! Where they said ‘the baptism of the Holy Ghost,’ I said ‘baptism of the Holy Ghost’! And I taught It just the way they taught It. Mama, I got the same results that they got! And I see the same God that come by their teaching, the same God that comes into our midst and does the same thing He did for them back there. He does for us today. Therefore, His promise is, ‘He that eats My flesh and drinks My Blood has everlasting Life, and I’ll raise him up again at the last days.’”
The Word is the testimony of God.
E-81 Şi acest pom care-l vedem aici afară în pădure, viaţa în cele din urmă se duce, se trage afară din frunză, pentru că se termină sezonul pentru frunză. Şi acea viaţă se duce din frunză, şi frunza va cădea când viaţa iasă din ea. Suntem toţi chiar siguri de asta, aşa cum privim chiar de la fereastra noastră acum. Că, de îndată ce viaţa iasă din frunză, frunza va cădea.
Şi acela este trupul pe care noi îl îngropăm.
E-80 There is other witnesses we could call in, this morning. One of them, let’s think of the tree. It’s fall of the year, and when the autumn time is here now. And we take a leaf, that’s like a life. And we are, if we are born again, we are a leaf on the Tree of Life.
E-82 Dar viaţa care a fost în acea frunză, se duce înapoi de unde a venit, în jos prin copac, la rădăcină. Şi acolo rămâne în rădăcina pomului, până la un alt sezon. Pentru că acest sezon, soarele s-a îndepărtat, sau pământul s-a îndepărtat de soare, şi el urmează orbita aşa cum merge roata; şi este foarte departe, şi vremea rece este îndreptată spre pământ. Astfel rădăcina, păstrează viaţa acelei frunze până când pământul se întoarce în jur din nou, şi atunci nu este nici o cale să ascunzi vreodată acea frunză să vină înapoi din nou. Ea va veni înapoi tot aşa de sigur cum se întoarce soarele! Va veni înapoi. Dar trebuie să aştepte după un alt sezon, înainte ca să vină înapoi.
E-81 And this tree that we see out here in the woods, the life finally leaves, pulls away from the leaf, because the season is over for the leaf. And that life leaves the leaf, and the leaf will drop off when the life leaves it. We are all real sure of that, as we look at it from our very windows now. That, as soon as the life leaves the leaf, the leaf will drop off.
And that’s the body that we bury.
E-83 Şi astăzi aceea ne dă o mărturie minunată, ca martor al Dumnezeului creaţiei. Pentru că, atunci când noi suntem în sezonul vieţii muritoare, crescând copiii noştri, căsătorindu¬ne şi producând familii, aceasta este o viaţă sau sezonul vieţii muritoare. Dar când noi am fost născuţi de Sus, trupul se întoarce la ţărâna de unde a venit, şi duhul coboară de unde a venit, sau se duce sus, adică, de unde a venit, la Dumnezeu Care l-a dat, şi acolo va veni un alt sezon. Şi acel sezon, care va veni, va fi sezonul nemuritor. Şi când Fiul Lui Dumnezeu răsare cu vindecare în aripile Lui, va fi total imposibil să mai ţi acele trupuri în pământ. Ei vor veni în strălucirea Fiului lui Dumnezeu. Chiar natura însăşi mărturiseşte de lucrul acela.
E-82 But the life that was in that leaf, goes back where it come from, down through the tree, to the root. And there it remains in the root of the tree, until another season. For this season, the sun has rocked away, or the earth has rocked away from the sun, and it’s following the—the orbit as it goes around; and it’s way away, and cold weather is headed for the earth. Therefore the root, holds the life of that leaf until the earth rocks back around again, and then there is no way to ever hide that leaf from coming back again. It’ll come back just as sure as the sun comes back! It’ll come back. But it has to wait for another season, before it comes back.
E-84 Astfel dacă suntem un Creştin, şi suntem născuţi din Duhul, moartea nu poate deţine nimic pentru noi decât victorie, pentru că acest vechi trup coruptibil, asupra căruia Satan, încă are putere asupra acestuia, va cădea în ţărâna pământului. Dar când acel sezon! Acesta este sezonul greşit acum; acesta este sezonul muritor. Dar sezonul nemuritor vine când Cel nemuritor vine. El va aduce cu El duhurile nemuritoare care s-au întors la El, de pe pământ, şi ei vor veni din nou în înviere, pentru marele Mileniu, şi vor străluci în Slava Lui.
Totul pe pământ dă o mărturie.
E-83 And today that gives us a great testimony, as a witness of the God of creation. Because, that when we are in the season of mortal life, raising our children, marrying and bringing forth families, this is a life or the season of mortal life. But when we have been born of Above, the body returns to the dust from where it come, and the spirit goes down to where it come from, or goes up, rather, to where it come from, to God Who gave it, and there will come another season. And that season, that will come, will be the immortal season. And when the Son of God rises with healing in His wings, it will be totally impossible to hold those bodies in the ground any longer. They’ll come forth in the brightness of the Son of God. Very nature itself testifies of that.
E-85 Soarele răsare în Est, ca să arate începutul vieţii; se duce dincolo şi apune seara. De dimineaţă, păsările se trezesc şi cântă, şi sunt fericite, noi ne simţim împrospătaţi; seara, suntem obosiţi când apune soarele. Acesta dă mărturie că există o viaţă şi o moarte; o zi s-a născut, o zi s-a dus.
E-84 So if we are a Christian, and we are born of the Spirit, death can hold nothing but victory for us, because this old corruptible body, that Satan, still has power over, will drop into the dust of the earth. But when that season! This is the wrong season now; this is mortal season. But immortal season is coming when the immortal One comes. He will bring with Him the immortal spirits that has returned to Him, from the earth, and they shall come forth again in the resurrection, for the great Millennium, and shall shine in His Glory.
Everything on earth gives a testimony.
E-86 Un pom a trăit, frunzele au căzut. Dumnezeu a păstrat, în rădăcinile pomului, unde a început această viaţă, de unde a pornit, jos în rădăcini, a... a mers înainte şi a făcut frunzele pentru umbră, se întoarce din nou de unde a venit. Doar pentru odihnă, pentru a veni într-un alt sezon.
E-85 The sun rises in the East, to show the beginning of life; it goes over and sets in the evening. Of a morning, the birds wake and sing, and they’re happy, we feel fresh; evening, we are tired when the sun sets. It gives testimony that there is a life and a death; a day was born, a day is gone.
E-87 Viaţa în floricică, care cade din sămânţă, se întoarce undeva unde noi nu ştim. Dar tot miezul s-ar putea să iasă tot din sămânţă, şi sămânţa putrezeşte în pământ. Şi totuşi acolo este o viaţă înăuntru acolo, care este ascunsă pentru o înviere din nou.
Totul vorbeşte de, dă mărturie.
E-86 A tree lived, the leaves dropped off. God preserved, in the roots of the tree, where this life origin-ed, where it started at, down in the roots, the…went forth and made the leaves for shade, comes back again to where it come from. Only to rest, to come at another season.
E-88 Acum, eu am avut privilegiul să călătoresc foarte mult în jurul lumii. Şi am auzit diferite religii. Am auzit diferite păreri. Am auzit Mahomedana, Budista, şi Sikhs, Jainista, şi, oh, multe sute de diferite păreri de religie, zei, zeiţe, şi toate acele lucruri. Dar nu este nici una din ele, nu nici una din ele, nici una care să aibă o fărâmă de Adevăr privitor la aceasta!
E-87 Life in the little flower, that drops out of the seed, returns to somewhere that we know not where. But all the pulp might go out of the seed, and the seed rot in the ground. But yet there is a life in there, that’s hid for a resurrection again.
Everything speaks of, gives testimony.
E-89 Această religie Creştină este religia adevărată; moarte, îngropare, şi înviere. Toată natura, însuşi cerul, şi pământul, mărturisesc despre aceasta. Este martorul lui Dumnezeu pentru poporul Lui, în fiecare zi, că există o moarte, îngropare, şi înviere. Fiecare anotimp trece peste capetele noastre; noi vedem moarte, îngropare, şi înviere. Astfel, noi ştim că acesta este Adevărul. Creştinătatea, în esenţă, este Adevărul. Îşi dă mărturia.
E-88 Now, I’ve had the privilege of traveling very much around the world. And I’ve heard different religions. I’ve heard different views. I’ve heard the Mohammedan, the Buddha, and Sikhs, Jains, and, oh, many hundreds of different views of religion, gods, goddesses, and all those things. But there is none of them, not none of them, not one of them that’s got one speck of Truth about it!
E-90 Şi aceasta merge să arate că a fost creat de o mare, Inteligenţă supremă, pentru a servi unui scop. Este aici cu un scop. Dumnezeu nu a trebuit să facă pomii aşa. El i-a făcut aşa, chiar dacă diferiţi, unul faţă de celălalt, şi aşa mai departe. El a făcut tot acel lucru pentru scopul Lui, ca să dea martori şi să dea mărturie. El ar fi putut face pomii ca ceva care ar fi-ar fi fost altceva, ca stânci. El ar fi putut face pomii în orice fel ar fi vrut El. El ar fi putut face florile în orice fel ar fi vrut El. Dar El le-a făcut ca să poarte mărturie, căci ele sunt martorii lui Dumnezeu. Ele sunt martori adevăraţi, că toate celelalte religiile sunt false, şi Isus Cristos este corect. Moarte, îngropare, şi înviere, dă mărturie că noi nu suntem morţi Etern, ci noi trăim din nou. Demonstrează o Inteligenţă supremă!
E-89 This Christian religion is the right religion; death, burial, and resurrection. All nature, heavens itself, and earth, testifies of it. It is God’s witness to His people, every day, that there is a death, burial, and resurrection. Each season passes over our heads; we see death, burial, and resurrection. So, we know that this is Truth. Christianity, basically, is the Truth. It gives its testimony.
E-91 Noi am putea, dacă timpul va permite... Ceea ce, noi nu vrem să luăm prea mult. Dar am putea vorbi din nou... Şi, nu să ne dăm exemplu pe noi. Acesta este tabernacolul unde avem propriile noastre Învăţături şi Doctrinele noastre, şi acesta este locul unde eu pot învăţa ce eu cred că este corect.
E-90 And it goes to show that it was made by a great, supreme Intelligence, to serve a purpose. It’s here for a purpose. God did not have to make trees like that. He made them like that, though they different, one from another, and so forth. He made all of that for His purpose, to give witness and to give testimony. He could have made trees like something that would—would been something else, like rocks. He could have made trees any way He wanted to. He could have made flowers any way He wanted to. But He made them to bear witness, for they are God’s witnesses. They are a true witness, that all other religions is false, and Jesus Christ is right. Death, burial, and resurrection, gives witness that we are not dead Eternally, but we live again. Shows a supreme Intelligence!
E-92 Vreau să observăm o altă Inteligenţă, vorbind despre harul lui Dumnezeu care ni s-a arătat nouă. Aţi observat, că primul lucru este rădăcina, al doilea lucru este tulpina, al treilea lucru este rodul, şi aceea o încheie.
E-91 We might, if time would permit…Which, we don’t want to take too long. But we might speak again…And, not to pattern ourselves. This is the tabernacle where we have our own Teachings and our Doctrines, and this is the place where I can teach what I think is right.
E-93 Justificare, rădăcina; sfinţirea, tulpina; şi rodul, Sămânţa originală. Şi aceea este Martin Luther, John Wesley, şi botezul cu Duhul Sfânt; justificare, sfinţire, şi botezul cu Duhul Sfânt. Aceea dă mărturie vederilor noastre în Scriptură. Şi am o duzină de lucruri scrise chiar aici, care le-aş putea spune privitor la aceea, că, de diferite lucruri care poartă mărturie. Prin a privi la lucrurile naturale, ele mărturisesc despre lucrurile spirituale. Justificare, rădăcinile; sfinţire, tulpina; şi botezul cu Duhul Sfânt, rodul care este produs în urma rezultatelor rădăcinii şi a tulpinii.
E-92 I want to notice another Intelligence, speaking of the grace of God that has appeared to us. Did you notice, the first thing is the root, the second thing is the stalk, the third thing is the fruit, and that ends it.
E-94 Acea rădăcină a venit dintr-o sămânţă. Sămânţa a fost ca ce a intrat în pământ, s-a întors din nou.
E-93 Justification, the root; sanctification, the stalk; and the fruit, original Seed. And that’s Martin Luther, John Wesley, and the baptism of the Holy Spirit; justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost. That gives testimony to our views on the Scripture. And I have a dozen things wrote right here, that I could say about that, that, of different things that bears witness. By looking at the natural things, they testify of the spiritual things. Justification, the roots; sanctification, the stalk; and the baptism of the Holy Spirit, the fruit that comes forth from the results of root and stalk.
E-95 Şi astăzi: noi am trăit prin epoca lui Luther, am trăit prin epoca lui Wesley, şi acum noi trăim în epoca celor Răscumpăraţi, a celei penticostale. Ce este aceasta? Aduce înapoi chiar aceeaşi Biserică, chiar acelaşi lucru care a fost plantat în Ziua Cincizecimii. Natura însăşi dă mărturia acestui lucru; chiar la fel cum dă mărturia morţii, îngropării, şi învierii.
E-94 That root came from a seed. The seed was like what went in the ground, it’s back again.
E-96 Oh, pentru Dumnzeul Etern, şi pentru mărturiile Lui! Dacă am putea doar să privim în jur, l-aţi vedea pe Dumnezeu peste tot, privindu-L mărturisind zi de zi. Cum de putem noi intenţionat, să ne împiedicăm din prostie de acele lucruri, acea simplitate? Păi, fiecare pom ne propovăduieşte. Fiecare floare ne propovăduieşte. Fiecare grădină ne propovăduieşte. Lumea întreagă ne propovăduieşte. Dumnezeu este Dumnezeu, şi noi vedem Slava Lui. Şi totuşi noi ne împiedicăm cu voia de lucrul acesta, şi schimbăm aceste lucruri, şi ne îndepărtăm ochii de la astfel de lucruri, şi imaginaţia noastră, către lucrurile zadarnice ale lumii, pentru a satisface pofta care trăieşte prin duhul pe care îl lăsăm să ne domine vieţile. Cum ar trebui noi să scăpăm de acel duh, şi să primim Duhul lui Dumnezeu!
E-95 And today! We’ve lived through the Luther age, we lived through the Wesley age, and now we’re living in the Redeemed age, of the pentecostal. What is it? Bringing back the very same Church, the very same thing that was planted on the Day of Pentecost. Nature itself gives testimony to it; just the same as it gives testimony to death, burial, and resurrection.
E-97 Toată natura, totul peste tot, mărturiseşte! Bolta cerească, cerurile, aşa multe lucruri! Eu, şezând în biroul meu, ieri, am scris; nu voi avea timp să mă refer la aceasta. Dar puteţi doar să priviţi în jur la orice lucru pe care l-a creat Dumnezeu, dă mărturie spre slava Sa! Orice, orice creaţie a lui Dumnezeu, dă mărturie lui Dumnezeu, şi pentru scopul Lui. Arată marea Inteligenţă supremă!
E-96 Oh, to the Eternal God, and to His testimonies! If we could only look around, you see God on every hand, watching Him testify daily. How do we wilfully, ignorantly stumble over those things, that simplicity? Why, every tree preaches to us. Every flower preaches to us. Every garden preaches to us. The whole world is preaching to us. God is God, and we see His Glory. And yet we so wilfully stumble over it, and exchange these things, and cast our eyes from such things, and our imagination, to vain things of the world, to satisfy the lust that lives by the spirit that we let dominate our lives. How we ought to get rid of that spirit, and get the Spirit of God!
E-98 Am stat în vărful munţilor şi am privit la molidul mic, doar cam atât de înalt, care îl mâncă oile, oile sălbatice, şi văzând acel molid mic sus aici. Cobori puţin mai departe, şi apoi dai de o cucută, o natură diferită, o specie diferită care trăieşte într¬un loc diferit. Mai jos puţin mai departe, şi dai de pin. Mai jos puţin mai departe, de plopul tremurător. De acolo, te duci la tufa ţapului, desiş. Mai jos, de aceea, în iarbă. Şi mai jos în aceea, în buruieni. Şi mai jos în deşert, unde nu este nimic. Fiecare, o celulă şi o viaţă de-a lor proprie, vorbind despre mediul şi locul unde trăieşte, doar un Dumnezeu inteligent ar fi putut face un astfel de lucru! Fiecare, o viaţă individuală. Vedeţi palmierul în Florida, vedeţi stejarul în-în America centrală, şi plopul tremurător pe munţii Stâncoşi; fiecare, o viaţă separată, dând mărturie spre slava Atotputernicului Dumnezeu.
E-97 All nature, all everywhere, testifies! The heavens, the skies, so many things! I, sitting in my study, yesterday, I wrote down; I won’t have time to go to it. But you can just look around to any thing that God created, gives testimony to His glory. Anything, any creation of God, gives testimony to God, and for His purpose. Shows the great supreme Intelligence!
E-99 Priviţi marea cea mare când staţi lângă ea. Şi valurile ei furioase spărgându-se de mal, cu aşa furie, încât se aruncă şi sare ca un câine înfuriat la capătul unui lanţ. Ar îneca lumea dacă ar fi putut; ar fi sătulă de păcatul ei. Dar Dumnezeu a stabilit un străjer acolo în ceruri, numit luna, şi El a stabilit hotarele mării, ca ele să nu mai poată trece. Şi acel străjer o veghează, zi şi noapte. Când îşi întoarce spatele, ca să privească în jur către Dumnezeu, ca să vadă cum arată Dumnezeu, iată că vine fluxul furişându-se înăuntru; dar când se întoarce cu faţa din nou, fluxul se îndepărtează. El păzeşte acele hotare, şi el nu poate trece. Când se întoarce cu spatele, fluxul se strecoară înăuntru; dar când el se întoarce din nou cu faţa, fluxul fuge înapoi. Dumnezeu a pus un străjer. Ce face acesta? Dă mărturie că Dumnezeul Genesei, Dumnezeul Bibliei, rămâne Dumnezeu! Este o mărturie, că, El este!
E-98 I have stood on top of the mountains and watched the pygmy spruce, just about so high, that the sheep eat, the wild sheep, and see that pygmy spruce up here. You go down a little farther, and then you hit into the hemlock, a different nature, different specie that lives in a different place. On down a little farther, and you hit the pine. On down a little farther, into the quaking asp. Out of that, you go into the buckbush, the brush. On down, to that, into the grass. And on down into that, into the weeds. And on down into the desert, where nothing. Each one, a cell and a life of its own, speaking of its environment and where it lives, only an intelligent God could do such a thing! Each one, an individual life. See the palm tree in Florida, see the oak tree in—in central America, and the quaking asp on the mountains in the Rockies; each one, a separate life, giving testimony to the glory of Almighty God.
E-100 Am putea numi mai mulţi, din profeţii Vechiului Testament, cum mărturisesc ei despre naşterea lui Cristos. De exemplu, în Isaia, al 9-lea capitol, Isaia 9:6. Sute şi sute de ani înainte ca aceasta să se întâmple, profeţii dau mărturie. Şi ei au spus, "Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat." Cum au ştiut ei aceasta? Cum a putut un om care-i născut din femeie, să ştie un astfel de lucru? Cum a putut un om, cu sute de ani înainte ca aceasta să se întâmple, să spună exact ce se va întâmpla, "Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat"? A spus, "Numele lui va fi numit Sfetnic, Prinţul Păcii, Dumnezeul cel tare, Părintele veşnic."
E-99 Watch the great sea when you stand by it. And its angry billows breaking the bank, with such anger, till it dashes and jumps like an angry dog at the end of a chain. It would drown the world if it could; it would be tired of its sin. But God set a watchman up yonder in the skies, called the moon, and He set the boundaries of the sea, that they could not pass any more. And that watchman watches it, day and night. When he turns his back, to look around towards God, to see what God looks like, here comes the tide sneaking in; but when he turns his face again, away goes the tide. He’s watching that boundaries, and he cannot go. When he turns his back, the tide would slip in; but when he turns his face again, the tide runs back. God has put a watchman. What does it do? It gives testimony that the God of Genesis, the God of the Bible, remains God! It’s a testimony, that, He is!
E-101 Au spus unde se va naşte El. Profetul, sub inspiraţie, a spus, "Tu Betleheme din Iudeea, nu eşti cea mai neînsemnată dintre toate căpeteniile? Dar din tine va ieşi Guvernatorul!"
E-100 We could call some more, of the Old Testament prophets, how they give testimony of the birth of Christ. For instance, in Isaiah, the 9th chapter, Isaiah 9:6. Hundreds and hundreds of years before it happened, the prophets give testimony. And they said, “Unto us a child is born, unto us a son is given.” How did they know it? How could a man that’s born of a woman, know such a thing? How could a man, hundreds of years before it happened, tell exactly what would happen, “Unto us a child is born, unto us a son is given”? Told, “His name shall be called Counsellor, The Prince of Peace, The mighty God, The everlasting Father.”
E-102 Ce i-a atins pe acei profeţi? Ce i-a inspirat? Acea precizie perfectă! Nu numai atât, dar profeţii au spus ce va face El. Profeţii chiar L-au văzut născut, unde El, va fi născut, cum va fi El născut. Nu un copil obişnuit, doar un copil născut la vreo femeie; A spus că El se va naşte într-un mod tainic, El va fi născut dintr-o fecioară, "O fecioară va zămisli." Ce ar atinge pe un om muritor să-l facă să vadă aceea, cu sute de ani înainte să se întâmple? Precizie perfectă, exact în linie! Vorbiţi despre mărturia unei Fiinţe supreme, un Dumnzeu viu! Nu numai atât, dar au spus unde va fi El născut, şi cum va fi El născut.
E-101 Told where He would be born. The prophet, under inspiration, said, “Thou Bethlehem of Judaea, are you not the least amongst all the princes? But out of thee shall come the Governor!”
E-103 A spus ce va spune lumea despre El. A spus chiar semnele şi lucrurile care Îl vor însoţi, ca să dovedească că El era Mesia. A dovedit că El va fi respins. Şi chiar, în Duhul, gemând Cuvintele Lui de pe cruce, cu sute de ani înainte ca El să fie născut.
E-102 What struck those prophets? What inspired them? That perfect accuracy! Not only that, but the prophets told what He would do. The prophets even saw Him born, where He, would be born, how He would be born. Not an ordinary baby, just a baby born to some woman; It said He would be born a mysterious way, He would be born of a virgin, “A virgin shall conceive.” What would strike a mortal man to make him see that, hundreds of years before it happened? Perfectly accurate, exactly on the line! Talk about testimony of a supreme Being, a living God! Not only that, but told where He would be born, and how He would be born.
E-104 David, în Duhul. Cum îmi place să fac referire la aceasta, cum a spus Isus acolo, "De ce David, în Duhul, L-a numit ,Domn'?" David, nu David, ci David în Duhul! Este o mare diferenţă între David, şi David în Duhul. Este o mare diferenţă între biserică, şi biserica în Duhul. "De ce David, în Duhul, L¬a numit 'Domn,' dacă El era Fiul său, spunând, 'Domnul a spus Domnului meu, "Şezi tu la dreapta Mea."'?" "Ei puteau întreba, nu I-au mai răspuns, nu I-au mai pus întrebări după aceea."
E-103 Told what the world would say about Him. Told the very signs and things that would follow Him, to prove He was Messiah. Proved that He would be rejected. And even, in the Spirit, groaned His Words from the cross, hundreds of years before He was born.
E-105 Dar David, în al 22-lea Psalm, a căzut într-un Duh, în Duhul! Şi, când a căzut, el chiar a rostit Cuvintele pe care El le-a gemut la cruce. "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Toate oasele Mele, ele Mă privesc! Şi cum mi-au străpuns ei mâinile Mele şi picioarele Mele!"
E-104 David, in the Spirit. As I like to refer to it, as Jesus said there, “Why did David, in the Spirit, call Him ‘Lord’?” David, not David, but David in the Spirit! There is a lot of difference between David, and David in the Spirit. There is a lot of difference between church, and church in the Spirit. “Why did David, in the Spirit, call Him ‘Lord,’ if He was his Son, saying, ‘The Lord said to my Lord, “Sit thou on my right hand.”’?” “They could ask, answer Him no more, ask Him no more questions after that.”
E-106 Totuşi, "El a fost rănit pentru nelegiuirea noastră," a venit de la celălalt profet, "zdrobit pentru fărădelegea noastră, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El; şi prin rănile Lui am fost tămăduiţi."
E-105 But David, in the 22nd Psalm, fell into a Spirit, the Spirit! And, when he did, he even gave the Words that He groaned at the cross. “My God, My God, why hast Thou forsaken Me? All My bones, they stare at Me! And how they pierced My hands and My feet!”
E-107 Acurateţea, perfecţiunea acelor profeţi, nici un Cuvânt nu au vorbit despre El care să nu se împlinească. Ultimele şapte profeţii date despre El, au fost răspunse în ultimele şapte ore pe cruce. Cum fiecare Cuvânt a fost împlinit, nu a fost lăsat nici un lucru neîmplinit!
E-106 Yet, “He was wounded for our transgression,” come from the other prophet, “bruised for our iniquity, the chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes we were healed.”
E-108 Despre ce vorbeşte aceasta? O Inteligenţă supremă. Nu erau acei oameni. Acei oameni erau doar oameni ca voi şi ca mine. Dar ei erau insuflaţi de o Fiinţă supremă care dădea mărturie că noi, din această generaţie, şi în generaţiile viitoare, şi toate generaţiile de la ei şi până aici, puteau să se uite în Cuvântul Său şi să ştie că ele sunt adevărate. Este o mărturie că Cuvântul lui Dumnezeu este Adevăr.
E-107 The accuracy, the perfection of those prophets, not one Word did they speak about Him but what come to pass. The last seven prophesies give of Him, was answered in the last seven hours on the cross. How that every Word was fulfilled, not one thing was left undone!
E-109 Toate lucrările Lui sunt perfecte. Ele sunt perfecte şi la timp. Nu greşesc nici cu o oră. Uneori noi ne gândim că o face, dar nu. După ce este gata, noi vedem că nu putea să se întâmple mai repede, nu ar fi putut să fie mai bine. Este perfect, şi la timp.
E-108 What does it speak of? A supreme Intelligence. It wasn’t those men. Those men were just men like you and I. But they were inspired by a supreme Being which was giving testimony that we, in this generation, and in the generations to come, and all the generations between them and here, could look upon His Word and know that they are true. It’s a testimony that the Word of God is Truth.
E-11
E-109 All His works are perfect. They are perfect and on time. They don’t miss one hour. Sometimes we think they’re going to, but they don’t. After it’s over, we seen it couldn’t a-come any quicker, it couldn’t have been any better. It’s perfect, and on time.
E-111 Cum aş fi putut să mă gândesc la mama mea, cum că am văzut-o, bătrână şi tremurândă. Dar atunci când El mi-a dat vedenia, şi am văzut starea în care este ea acum, îl slăvesc pe Dumnezeu! Ştiu că ea va fi din nou. Ea nu este moartă; ea doarme. Ea este în Cristos.
E-110 Even in our day today, when we see these visions happen, and of things take place. And they are foretold, and we wonder when they’ll be fulfilled, what will take place. But we find out that they are perfect, and on time, exactly.
E-112 Cum vedem că Dumnezeu a prezis aceste lucruri! Ultima dată când am fost la amvonul vostru, sau amvonul de aici, am spus despre o vedenie pe care Domnul mi-a dat-o cu privire la a merge sus în Nord, şi ce va avea loc. Şi cum acele persoane, coborând de pe munte, spuneau, "Frate Branham, vrei să-mi spui, că undeva între aici şi chiar acolo jos, o jumătate de milă, că va fi un urs grizzly, cu blană argintie? Niciodată nu am mai văzut unul înainte! Dar tu îl vei primi înainte ca să ajungi acolo?"
Am spus, "Este conform cu Cuvântul Său."
E-111 How could I have thought of my mother, how that I seen her, old and shaking. But then when He give me the vision, and I seen the condition she is in now, I glorify God! I know that she will be again. She is not dead; she sleeps. She is in Christ.
E-113 Şi s-a întâmplat chiar în acel fel! De ce? Aceasta dă mărturie că El încă este Dumnezeu, că toate făgăduinţele Lui sunt adevărate. Dumnezeu dă mărturie, şi, mărturiile Lui sunt adevărate. El dă martor, şi mărturia poartă mărturie despre martorul Lui. Aceasta vorbeşte despre o Inteligenţă. Da.
E-112 How we see that God has forespeak these things! The last time when I was in your pulpit, or the pulpit here, I told of a vision the Lord gave me about going up into the North, and what would take place. And how those fellows, coming down the mountain, saying, “Brother Branham, you mean to tell me, somewhere between here and right down there, a half a mile, that there will be a grizzly bear, silver-tipped? Never seen one before! But you’ll receive it before you get there?”
I said, “That’s according to His Word.”
E-114 Când Isus din Nazaret a venit pe pământ, toate lucrările Lui măreţe au mărturisit despre spusele Lui. Nimeni nu ar fi trebuit (niciodată) să se îndoiască de El. El a spus, "Dacă nu mă credeţi pe Mine, credeţi lucrările; dacă nu îl puteţi vedea pe El că este Dumnezeu."
E-113 And it happened just that way! Why? It gives testimony that He is still God, that all of His promises are true. God gives testimony, and, His testimonies are true. He gives witness, and the testimony bears record of His witness. It speaks of an Intelligence. Yes.
E-115 "Tu te faci Singur! Fiind un om, Tu Te faci Dumnezeu."
E-114 When Jesus of Nazareth came to the earth, all of His mighty works testified of His claims. No one should have (never) doubted Him. He said, “If you don’t believe Me, believe the works; if you can’t see Him to be God.”
E-116 El a spus, "Dacă nu mă puteţi crede pe Mine, atunci credeţi lucrările; căci ele sunt mărturiile lui Dumnezeu, purtând mărturie că Eu sunt ce Am spus că Eu sunt. Dacă nu mă puteţi crede pe Mine, credeţi semnele care trebuiau să Mă însoţească. Nu trebuia ca Mesia să facă aceste lucruri?" Ce a fost El? Mărturie! Ele au purtat mărturie la fiecare pretenţie ce El a făcut.
E-115 “Thou makest Thyself! Being a man, You make Yourself God.”
E-117 Marta a stat acolo lângă Isus, şi fratele ei mort şi în mormânt. Putrezirea a pătruns înăuntru, trupul lui era dus, şi el doar putrezea acolo în mormânt. Bacteriile deja mişunau în trupul lui, viermii pielii. Şi faţa lui s-a prăbuşit înăuntru. Dar ea a spus, "Doamne, noi credem că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Suntem siguri de lucrul acesta."
E-116 He said, “If you can’t believe Me, then believe the works; for they are the testimonies of God, bearing record that I am what I spoke I was. If you can’t believe Me, believe the signs that was to follow Me. Was not Messiah supposed to do these things?” What was He? Testimony! They bore record of every claim He made.
E-118 El a spus, "Eu sunt învierea şi Viaţa. Cel care crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi tu asta?"
E-117 Martha stood there by Jesus, and her brother dead and in the grave. Corruption had set in, his body was gone, and he was just mortifying out there in the grave. Bugs was already crawling into his body, the skin worms. And his face had fell in. But she said, “Lord, we believe that Thou art the Son of God that was to come into the world. We are sure of that.”
E-119 Ea a spus, "Da, Doamne! Da, Doamne, eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume."
E-118 He said, “I am the resurrection and Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me, shall never die. Believest thou this?”
E-120 "Acum Eu îţi voi arăta că Eu sunt Cel ce Am fost, am vorbit că Am fost. Voi da mărturie la aceasta. Eu voi dovedi spusele Mele, că Eu sunt Cel ce sunt. Unde l-aţi îngropat?"
Şi ea a spus, "Doamne, vino, să vezi."
E-119 She said, “Yea, Lord! Yes, Lord, I believe that You are the Son of God, that was to come into the world.”
E-121 Apoi, arătându-Şi părţile umane. El a plâns cu cei care plâng. El râde cu cei ce râd. El este în biruinţă cu cei care sunt în biruinţă. Haideţi să-L păstrăm în biruinţă.
E-120 “Now I’ll go show you that I am Who I was, spoke that I was. I’ll give testimony to it. I’ll prove My claims, that I am what I am. Where have you buried him?”
And she said, “Lord, come, see.”
E-122 El a mers la mormânt, şi a stat acolo când ei au rostogolit la o parte piatra. Şi acolo acel trup mic zăcea acolo, cu viermii în el, putrezit, aşezat jos pe pământ, faţa prăbuşită înăuntru, şi cum putrezirea pătrunde. El a vorbit acele Cuvinte, "Lazăre, vino afară!" Şi acel om, care a fost mort, s-a ridicat în picioare şi a trăit din nou.
E-121 Then, showing His human parts. He wept with those who weep. He laughs with those who laughs. He is in victory with those who is in victory. Let’s keep Him in victory.
E-123 Aceea a făcut fiecare din spusele lui care le-a spus El vreodată, că El era Fiul lui Dumnezeu. El era mai mult decât Fiul lui Dumnezeu, El a fost atât Fiu cât şi Dumnezeu. El a fost locaşul lui Dumnezeu, căci nici o a doua persoană nu putea avea vreodată putere ca aceea. A fost nevoie de Dumnezeu Însuşi să cheme înapoi viaţa unui om care era mort şi îngropat de patru zile. Propriile Sale lucrări au mărturisit despre fiecare pretenţie care El a făcut. El a fost Dumnezeu.
E-122 He went to the grave, and stood there when they rolled away the stone. And there that little body laid in there, with the worms in it, corrupted, laid down upon the earth, face fell in, and as corruption sets in. He spoke them Words, “Lazarus, come forth!” And that man, who had been dead, stood on his feet and lived again.
E-124 Noi ştim că este adevărat, căci El a spus că a fost. Mărturia profeţilor. Mărturia naturii. Mărturia despre natură. Mărturia profeţilor. Mărturia lui Isus.
E-123 That made every claim that He ever claimed, that He was the Son of God. He was more than the Son of God, He was both Son and God. He was the tabernacle of God, ’cause no second person could ever have power like that. It taken God Himself to call back the life of a man had been dead and buried four days. His Own works testified of every claim that He made. He was God.
E-125 Şi El niciodată nu S-a lăsat fără un martor. Dumnezeu a avut întotdeauna martorul Său. Şi când El a fost aici pe pământ, El a spus, "Este folositor ca Eu să Mă duc; căci, dacă Eu nu mă duc, Eu nu îl pot trimite pe acest Martor; acest nemuritor, Martor Etern."
E-124 We know that’s true, ’cause He said it was. The testimony of the prophets. The testimony of nature. The witness of the nature. The witness of the prophets. The witness of Jesus.
E-126 El a fost născut de o femeie, de aceea El a trebuit să putrezească... El a trebuit să moară, adică. Dumnezeu nu ar fi lăsat ca trupul Lui să vadă putrezirea. Dar El a trebuit să moară ca un muritor, ca să ia la o parte păcatele noastre.
E-125 And He never left Himself without a witness. God has always had His witness. And when He was here on earth, He said, “It’s expedient for Me that I go away; for, if I go not away, I can’t send this Witness; this immortal, Eternal Witness.”
E-127 Dar înainte ca El să plece, El ne-a lăsat un Martor, Duhul Sfânt. Aproape toţi profeţii, în jos prin tot veacul, în urmă de tot în începutul timpuriu, au vorbit despre acest Martor mare care va fi în zilele din urmă, la biserică; marele nostru Martor, Duhul Sfânt.
E-126 He was born of a woman, therefore He had to corrupt…He had to die, rather. God wouldn’t suffer His body to see corruption. But He had to die like a mortal, to take away our sins.
E-128 Duhul Sfânt este Martorul nostru. El este dovada. El este pecetea. El este dreptul autentic. El este actul abstract de proprietate al fiecărui Cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit. Amin! El este un martor că Cristos trăieşte. Şi pentru că El trăieşte, şi noi trăim. El este afirmaţia autentică.
E-127 But before He went away, He left us a Witness, the Holy Ghost. Most all the prophets, all down through the age, way back in the early beginning, spoke of this great Witness that would be in the last days, to the church; our great Witness, the Holy Ghost.
E-129 Cu o astfel de Persoană să vină în zilele de pe urmă, ca să călăuzească Biserica, se cuvenea lui Dumnezeu să spună poporului Său că El va fi aici. Toţi profeţii, aproape, dau mărturie despre venirea Lui, a Duhului Sfânt.
E-128 The Holy Ghost is our Witness. He is the proof. He is the seal. He is the bona fide rights. He is the abstract deed to every Word God spoke. Amen! He is a witness that Christ lives. And because He lives, we live also. He is the bona fide statement.
E-130 Opt secole înainte ca aceasta să se întâmple, Ioel, fiul lui Petuel, a prorocit că El va veni. Opt sute de ani înainte ca aceasta să se întâmple! Acest mare fiu al lui Petuel, un profet; considerat un nevrotic, ieşit din minţi, nervos, din punct de vedere emoţional, deranjat mintal; a prorocit, Ioel 2:28, şi a spus:
... va veni la împlinire în zilele din urmă, zice Dumnezeu, Eu voi turna duhul meu peste toată făptura; şi fiii şi fiicele voastre vor prorocii...
... peste slujitoarele mele şi roabele mele Eu voi turna din duhul meu, şi ei vor prorocii.
Şi Eu voi arăta minuni în ceruri sus şi jos pe pământ, semne, stâlpi de foc şi fum şi abur.
Şi va veni la împlinire, înainte de a veni ziua cea mare şi înfricoşată a DOMNULUI, că oricine va chema după numele DOMNULUI va fi mântuit:
E-129 With such a Person to come in the last days, to guide the Church, it was behooving to God to tell His people that He would be here. All the prophets, nearly, give witness to His coming, of the Holy Ghost.
E-131 Cu opt sute de ani înainte ca acest mare Martor să vină, fiul lui Petuel a mărturisit despre Acesta, a profeţit despre Acesta. Ce l-a atins pe acel om mic?
E-130 Eight centuries before it happened, Joel, the son of Pethuel, prophesied that He would come. Eight hundred years before it happened! This great son of Pethuel, a prophet; considered a neurotic, off at his head, nervous, emotionally, mentally upset; prophesied, Joel 2:28, and said:
…it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy…
…upon my handmaids and my maidservants will I pour out of my spirit, and they shall prophesy.
And I will shew wonders in the heavens above and in the earth below, signs, pillars of fire and smoke and vapor.
And it shall come to pass, before the great and terrible day of the Lord shall come, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved:
E-132 Spuneţi-mi ce putea să-i spună unui om, care a fost "născut din femeie, cu puţine zile şi pline de necaz." Asta-i ce este el. Spuneţi-mi ce putea să-i răscolească cea mai lăuntrică fiinţă a lui, că el a putut să privească prin spaţiu şi timp, şi să vadă acest mare Martor venind la biserică în ziua de pe urmă. Spuneţi¬mi ce a putut să facă lucrul acesta. Nimic decât un Dumnezeu inteligent, suprem, mare şi Atotputernic! Acela-i unicul lucru care o putea face. Să atingă un muritor, "Un om care este născut din femeie, şi plin de necaz, şi cu puţine zile," aşa cum a spus Iov 14. "Apare ca o floare, este tăiat jos; da, se piere, îşi dă duhul." Dar, pe acel fel de persoană, Duhul, inteligenţa unui Dumnezeu măreţ, puternic poate rupe toate barierele şi timpul, să preseze în jos acolo cu Duhul Său, şi să-i arate unui muritor ce va veni la împlinire. Aleluia!
E-131 Eight hundred years before this great Witness come, the son of Pethuel testified of It, prophesied of It. What struck that little fellow?
E-133 Dacă aceea nu este o mărturie a viului Dumnezeu, care este? Care poate spune înainte ca să se întâmple! Amin. Care poate vedea înainte ca să se întâmple! Şi o prezice, cu inteligenţă, şi precizie perfectă că se întâmplă chiar exact în felul cum a spus¬o. Dacă aceea nu este o mărturie, care este? Ce poate vorbi mai mult despre un Dumnezeu viu? Sigur, El este un martor!
E-132 Tell me what could tell a man, that was “born of a woman, of few days and full of trouble.” That’s what he is. Tell me what could stir his innermost being, that he could look through space and time, and see this great Witness coming to the church in the last day. Tell me what could do it. Nothing but an intelligent, supreme, great and Almighty God! That’s the only thing could do it. Strike a mortal, “A man that’s born of a woman, and full of trouble, and of a few days,” as Job 14 said. “Cometh forth like a flower, is cut down; yea, wasteth away, giveth up the spirit.” But, on that kind of a person, the Spirit, the intelligence of a great, mighty God can break all barriers and time, press down through there with His Spirit, and show a mortal what will come to pass. Hallelujah!
E-134 A profeţit că va veni la împlinire, "În zilele din urmă, că El va turna Duhul Său peste toată făptura."
E-133 If that’s not a testimony of the living God, what is one? That can tell it before it happens! Amen. That can see it before it happens! And foretell it, with intelligence, and perfect accuracy that it happens just exactly the way he said it. If that isn’t a testimony, what is one? What could speak more of a living God? Sure, He’s a witness!
E-135 Şaptezeci şi cinci de ani după ce Ioel a profeţit. Isaia, fiul lui Amoţ, a profeţit privitor la acest mare Martor care urma să vină la Biserică.
E-134 Prophesied that it would come to pass, “In the last days, that He would pour out His Spirit upon all flesh.”
E-136 Despre ce vorbesc eu? Un martor, un martor adevărat, un martor real; Îl aducem prin natură, prin profeţi, prin Biblie. Acum noi Îl primim, venind jos în ziua în care El trebuie să fie dat.
E-135 Seventy-five years after Joel prophesied. Isaiah, the son of Amoz, he prophesied concerning this great Witness that was to come to the Church.
E-137 Şaptezeci şi cinci de ani, aproximativ şaptezeci şi cinci de ani după ce Ioel a profeţit, apoi Isaia a spus. Fiul lui Amoţ, marele profet care a dat Biblia completă, de la Genesa la Apocalipsa, în cele şaizeci şi şase de capitole ale sale; ca o carte, are şaizeci şi şase de cărţi în aceasta. Şi a început cu creaţia, în Genesa, şi a încheiat în Mileniu. Acest om mare, a prezis despre venirea Duhului Sfânt.
E-136 What am I speaking of? A witness, a true witness, a real witness; bring Him through nature, through the prophets, through the Bible. Now we’re getting Him, coming down into the day that He is to be given.
E-138 Să mergem doar înapoi şi să citim. Am Isaia 28:11. Să citim doar pentru un moment, şi să aflăm aici ce a spus el despre venirea Duhului Sfânt. Isaia, al 28-lea capitol, să începem la a 5-lea verset.
În ziua aceea DOMNUL oştirilor va fi ca o cunună a slavei...
E-137 Seventy-five years, approximately seventy-five years after Joel prophesied, then Isaiah said. Amoz’s son, the great prophet who gave the complete Bible, from Genesis to Revelation, in his sixty-six chapters; as a book, has sixty-six books in it. And he started off with creation, in Genesis, and ended up in the Millennium. This great man, he foretold of the coming of the Holy Ghost.
E-139 El vorbeşte despre această, zi mare când Martorul va veni. Care este cununa noastră? Duhul Sfânt ne încunună!
... o cunună a slavei, şi ca o diademă de frumuseţe, pentru rămăşiţa poporului său,
E-138 Let’s just go back and read. I got Isaiah 28:11. Let’s just read for a moment, and find out here what he said about the coming of the Holy Spirit. Isaiah, the 28th chapter, let’s begin at the 5th verse.
In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory…
E-140 Rămăşiţa, "poporul care a rămas." "El va fi o diademă, o cunună a slavei, o diademă de frumuseţe!" Gândiţi-vă, aceasta este cu şapte sute de ani înainte ca să se întâmple!
... ca un duh de judecată pentru cel care şade în judecată... (Asta-i ce ne face El nouă la altar.)
... ca tărie pentru cei ce întorc lupta... poarta. (Daţi-mi voie să văd.) ... care întorc bătălia până la poartă.
E-139 He is speaking of this, great day that when the Witness would come. What is our crown? The Holy Spirit crowns us!
…a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of his people,
E-141 Cei care stau pentru El şi cu El, acest mare Duh (Duhul Sfânt care este prorocit) va fi tăria celui care stă la poartă, în luptă. El este tăria noastră. Noi ne bizuim pe El; nu pe cultură, nu pe educaţie, nu pe lucrurile din lume. "Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul." Biserica se odihneşte în mod solemn în Aceea! "El va fi tăria celui care stă în poartă." Nu cunoştinţa lui teologică, nu denominaţiunea lui, ci Duhul Sfânt va fi tăria lui. El va fi acela care va sta la poartă. El se va bizui pe tăria Duhului Sfânt ca să-l împingă înapoi pe străin.
Dar cei ce s-au zăpăcit de vin, (acum ascultaţi), şi prin băuturi tari sunt în afara căii, afară "din" cale; preotul şi prorocii s-au zăpăcit prin băuturi tari, sunt înghiţiţi de vin, ei sunt în afara căii prin băuturi tari; ei greşesc în viziune, şi se poticnesc în judecată.
E-140 The residue, the “people that’s left over.” “He’ll be a diadem, a crown of glory, a diadem of beauty!” Think, this is seven hundred years before it happened!
…for a spirit of judgment to him that is sitting in judgment…(That’s what He does to us at the altar.)
…for strength to them that turn the battle…the gate. (Let me see.)…that turn the battle to the gate.
E-142 Cu alte cuvinte, în vedenie, ei nici măcar nu cred într-un astfel de lucru. Şi în judecată, spun, "Oh, atâta timp cât, te înscri la biserică, este în regulă." Şi ce avem noi? O grămadă de beţi. Urmăriţi ce a spus profetul. Aici este martorul lui Dumnezeu.
Căci toate mesele sunt pline de murdărie, de vărsături şi murdărie, încât nu este nici un loc curat.
E-141 Them who is standing for Him and with Him, this great Spirit (Holy Spirit that’s prophesied) will be the strength of him that stands at the gate, in the battle. He is our strength. We rely upon Him; not upon culture, not upon education, not upon things of the world. “Not by power, not by might, but by My Spirit, saith the Lord.” The Church rests solemnly in That! “He will be the strength of him that stands in the gate.” Not his theological background, not his denomination, but the Holy Ghost will be his strength. He will be the one that will stand at the gate. He’ll rely upon the strength of the Holy Spirit to turn the alien away.
But them that have erred through wine, (now listen), and through strong drinks are out of the way, out of “the” way; the priest and the prophets have erred through strong drinks, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drinks; they err in vision, and stumble in judgment.
E-143 Nici un loc nu este curat; mesele. Păi, ei intră, beţivi şi stricate, şi-şi iau o bucată de pâine subţire şi o taie, şi fac împărtăşire, unde cel curat şi cel necurat mănâncă împreună. Vărsături! Mesele sunt pline de vărsătură.
Pe cine să-l înveţe cunoştinţă, într-o zi ca aceea? şi pe cine va... face să înţeleagă învăţătura?
E-142 In other words, in vision, they don’t even believe in such a thing. And in judgment, they say, “Oh, as long as, you join the church, it’s all right.” And what have we got? A bunch of drunks. Watch what the prophet said. Here is God’s witness.
For all tables are full of filthiness, of vomit and filthiness, so that there is no clean place.
E-144 Cine ar putea ei să o facă, când ei au propriile lor experienţe teologice şi lucruri pe care să se bizuie? Ei nu se vor întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei spun, "Oh, aceea a fost pentru un alt loc. Aceea-i pentru o altă generaţie." Mesele lor sunt pline de vărsătură. Ascultaţi la acest profet cu această inteligenţă supremă a lui Dumnezeu vorbind prin el.
... acei care sunt înţărcaţi de la lapte, şi sunt luaţi de la sâni? (Nu, prunci de biserică!)
Căci poruncă trebuie să fie peste poruncă...
E-143 No place is clean; the tables. Why, they go in, drunkards and harlots, and—and take a piece of light bread and cut it up, and make communion, where the clean and the unclean eat together. Vomits! The tables are full of vomit.
Whom shall he teach knowledge, in a day like that? and whom shall…make to understand doctrine?
E-145 El vorbeşte despre Cuvânt acum. Nu spuneţi "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," când Acesta a spus "Numele lui Isus!" Nu spuneţi "să daţi mâinile," când El a spus, "născut din nou!"
... porunca trebuie să fie peste poruncă, poruncă peste poruncă; şi aliniat... aliniat peste aliniat; puţin aici, şi puţin acolo.
Căci cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu acestui popor. (Aleluia!)
E-144 Who could they do it, when they got their own theological experiences and things to rely upon? They won’t go back to the Word of God. They say, “Oh, that was for another place. That’s for another generation.” Their tables are full of vomit. Listen to this prophet with this supreme intelligence of God speaking through him.
…them that are weaned from the milk, and are drawn from the breasts. (Not, church babies!)
For precept must be upon precept…
E-146 Cu buze bâlbâitoare, "murmur." Poate adunarea doar şade, în reverenţă şi linişte, cineva... cineva poate prinde acel murmur şi să înţeleagă ce spune. "Cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu poporului acestuia," prorocind despre Duhul Sfânt. "Buze bâlbâitoare, voi vorbi Eu acestui popor."
La care El le zicea, Aceasta este odihna...
E-145 He’s talking of the Word now. Don’t say “Father, Son, and Holy Ghost,” when It said “Jesus’ Name!” Don’t say “shake hands,” when He said. “born again!”
…precept must be upon precept, precept upon precept; and line upon…line upon line; here a little, and there a little:
For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people. (Hallelujah!)
E-147 Acum, voi fraţilor Adventişti care luaţi a şaptea zi, cume cu aceasta?
... Acesta este sabatul, Aceasta este odihna în care voi puteţi lăsa ca cel ostenit să se odihnească; ...
E-146 With a stammering lips, “murmur.” Maybe the congregation just sitting, in reverence and quietness, someone…one can pick up that murmur and understand what they’re saying. “With stammering lips and with other tongues will I speak to this people,” prophesying of the Holy Ghost. “Stammering lips, will I speak to this people.”
To whom he said, This is the rest…
E-148 Dumnezeule, dă-ne oameni curajoşi care să stea în poartă cu Acela, şi care să-L mărturisească!
... Aceasta este odihna în care voi puteţi lăsa ca cel ostenit să se odihnească; ... aceasta este împrospătarea; dar ei n-au vrut să asculte.
E-147 Now, you Adventist brethren that takes the seventh day, what about this?
…This is the sabbath, This is the rest wherein you may cause the weary to rest;…
E-149 Aceea este partea tristă, ei nu au vrut să asculte Aceasta. Au dat din cap, şi au batjocorit şi denigrat, şi au mers înainte.
E-148 God, give us gallant men to stand in the gate with That, and that witness It!
…This is the rest that you may cause the weary to rest;… this is the refreshening: but they would not hear.
E-150 Dar Isaia a profeţit, şi a spus că, "Va veni la împlinire că El va trimite Duhul Său, şi Acesta va fi o cunună de slavă pentru Biserică, şi tărie pentru cel care stă în poartă." Cum să ştim că acesta a fost Duhul? A spus, "Căci, cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu acestui popor, şi aceasta este odihna şi împrospătarea."
E-149 That’s the sad part, they would not hear It. They wagged their heads, and mocked and scoffed, and went on.
E-151 Dar, pentru toată Aceasta, ei au vrut organizaţiile lor şi denominaţiunile lor. Şi au mers înainte după mesele lor de vărsătură şi lume, şi s-au amestecat în plăcerile lucrurilor lumii. Ei nu sunt născuţi din nou. Se întorc de la Adevăruri, şi se duc la lucrurile lumii; şi fac din casa Domnului o urăciune de murdărie, unde au dansuri şi petreceri, şi chefuiesc; şi femei care poartă haine indecente şi pantaloni scurţi, şi îşi taie părul, şi folosesc machiaj; şi tot felul de lucruri ca acelea, după cum a profeţit Biblia!
E-150 But Isaiah prophesied, and said that, “It would come to pass that He would send His Spirit, and It would be a crown of glory for the Church, and strength for him that stands in the gate.” How would we know it was the Spirit? Said, “Cause, with stammering lips and with other tongues will I speak to this people, and this is the rest and the refreshening.”
E-152 Isaia a spus că vor face aceea. Isaia, al 5-lea şi al 6-lea capitol. Citiţi Aceasta, cum că a spus că femeile vor face asta în zilele de pe urmă. Martorii lui Dumnezeu sunt adevăraţi. Ei s-au încrezut în deşertăciunile lumii, în loc de puterea lui Dumnezeu, ca să¬i mântuiască. Acum, aceea a fost la şaptezeci şi cinci de ani după Ioel.
E-151 But, for all This, they wanted their organizations and their denominations. And they went on after their vomity tables and world, and mixed in pleasures of the things of the world. They’re not born again. They turn away from the Truths, and go to the things of the world; and make the Lord’s house an abomination of filthiness, where they have dances and parties, and carry on; and women wearing undecent clothes and shorts, and cutting their hair, and using make-up; and all such stuff as that, as the Bible prophesied!
E-153 Treizeci de ani după naşterea lui Isus. Am alţi câţiva profeţi notaţi aici. Dar la treizeci de ani după naşterea lui Isus, acolo a fost acel prinţ printre profeţi, (oh, vai) Ioan Botezătorul! Toţi oamenii au ştiut că el era un profet de la Dumnezeu, premergătorul venirii lui Cristos. Care este prezis din nou, în zilele de pe urmă!
E-152 Isaiah said they would do that. Isaiah, the 5th and 6th chapter. Read It, how that he said that the women would do that in the last days. God’s witnesses are true. They trusted in the vanities of the world, instead of the power of God, to save them. Now, that was seventy-five years after Joel.
E-154 Isus a spus, "Ce aţi ieşit să vedeţi, o trestie clătinată de orice vânt, orice denominaţiune să-l întoarcă pe aici sau pe acolo? Nu Ioan!" A spus, "Ce va-ţi dus să vedeţi, vreun demnitar cu vreun fel de psihiatru cu el, să-i păstreze îmbrăcămintea chiar aşa-şi¬aşa, şi să-i spună cum trebuie să se îmbrace?" Şi El a spus "Felul acela sărută copiii şi stau în palatele regilor, şi ţin discursuri la şcoli publice, şi aşa mai departe; el nu este un războinic, nu este în prima linie, nu ştie cum să mânuiască o Sabie cu două tăişuri. Vedeţi, ei sunt felul care fac lucrul acela. Dar ce v-aţi dus să vedeţi, un profet?" A spus, "Acum, Eu spun, şi mai mult decât un profet!"
E-153 Thirty years after the birth of Jesus. I’ve got several other prophets wrote down here. But thirty years after the birth of Jesus, there was that prince amongst the prophets, (oh, my) John the Baptist! All men knowed he was a prophet from God, the forerunner of coming of Christ. Which is predicted again, in the last days!
E-155 Ascultaţi la acest mare prinţ, venind cu o bucată de piele de oaie înfăşurată în jurul lui, trăind cu ierburi din pădure. Aleluia! Fără experienţă de seminar teologic în spatele lui; ci o experienţă că el a vorbit cu Dumnezeu, şi s-a născut cu scopul să facă lucrul acesta. Cuvântul a vorbit că el va veni. Da, domnule. A umblat afară pe malurile Iordanului, cu picioarele lui în noroi, a spus, "Să nu credeţi, voi Fariseilor care spuneţi că 'noi îl avem pe Abraham ca Părintele nostru,' căci eu vă spun, Dumnezeu din pietrele acestea este în stare să ridice copii lui Abraham."
E-154 Jesus said, “What’d you go out to see, a reed shaken with any wind, any denomination turn him this way or that way? Not John!” Said, “What’d you go to see, some dignitary with some kind of a psychiatrist with him, to keep his clothes just so-and-so, and tell him how he must dress?” And He said, “Them kind kisses the babies and stay in kings’ palaces, and talks to public schools, and so forth; he’s not a warrior, he’s not out on the front line, he don’t know how to handle a two-edged Sword. See, they are the kind that does that. But what did you go to see, a prophet?” He said, “Now, I say, more than a prophet!”
E-156 Acel prinţ al profeţilor, acela care a avut privilegiul să-l introducă pe Mesia şi a văzut semnul lui Mesia şi l-a recunoscut, aşa cum acea Lumină a căzut din Cer şi a mers asupra Lui, a fost un martor la aceasta! Ce a spus el despre aceasta? Iată cuvântul său, ce acel profet a spus ca martor.
Eu într-adevăr vă botez cu apă spre pocăinţă: dar cel ce vine după mine care este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea: El vă va boteza cu Duhul Sfânt, şi cu foc:
Şi îşi are lopata în mână, şi el cu desăvârşire îşi va curăţa aria lui, şi va strânge grâul în grânar; dar... arde pleava cu foc care nu se stinge.
E-155 Listen at this great prince, coming with a piece of sheep’s skin wrapped around him, living off the herbs of the woods. Hallelujah! No theological seminary experience behind him; but an experience that he had talked to God, and was born for the purpose to do it. The Word spoke that he would come. Yes, sir. Walked out on the banks of Jordan, with his feet in the mud, said, “Don’t you think, you Pharisees that say ‘we have Abraham to our Father,’ for I tell you, God is able of these stones to rise children to Abraham.”
E-157 El a profeţit că va veni Martorul pentru Biserică, Duhul Sfânt! "Eu într-adevăr vă botez cu apă; aceea-i misiunea mea. Eu vă voi boteza cu apă, spre pocăinţă." Aleluia! "Dar vine Unul după mine! Eu port această mărturie cu apă, dar vine Unul care va, trimite ceva şi mai mare. El va trimite un alt Martor; nu apă, ci Duh! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi Foc." Aleluia! Martorul lui Dumnezeu, El va lua de la voi toată apartenenţa voastră la biserică! "El vă va da un martor adevărat, căci El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi Foc. Şi lopata Lui este în mâna Lui. Securea este pusă la rădăcina pomului; şi orice pom care nu aduce rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. Deci, pocăiţi-vă, pregătiţi-vă, căci ceasul este aproape." Acel mare prinţ, ce mare profet!
E-156 That prince of the prophets, the one that had the privilege of introducing the Messiah and saw the sign of the Messiah and recognized it, as that Light fell from Heaven and went upon Him, was a witness of it! What did he say about it? Here is his word, that prophet said as a witness.
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that come after me who is mightier than I, his shoes I am not worthy to loose: he will baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
And his fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather the wheat into the garner; but…burn the chaff with unquenchable fire.
E-158 Trei ani mai târziu, după ce a profeţit, Isus Domnul nostru a terminat lucrarea Lui, lucrarea Lui pe pământ. A spus, "Vă este de folos să Mă duc. Căci, dacă nu Mă duc, Duhul Sfânt nu va veni. Dar Eu mă duc să-L trimit. Peste puţină vreme... Şi vreţi să ştiţi Cine este El. Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii."
E-157 He prophesied that there would come the Witness for the Church, the Holy Ghost! “I indeed baptize you with water; that’s my mission. I’ll baptize you with water, unto repentance.” Hallelujah! “But there is coming One after me! I bear this witness with water, but there is One coming that’s going to, send something greater. He will send another Witness; not water, but Spirit! He’ll baptize you with the Holy Ghost and Fire.” Hallelujah! God’s Witness, He’ll take all the church membership away from you! “He’ll give you a true witness, for He’ll baptize you with the Holy Ghost and Fire. And His fan is in His hand. The ax is laid to the root of the tree; and every tree that don’t bring forth good fruit, will be hewn down and cast into the fire. Wherefore, repent, get ready, for the hour is at hand.” That great prince, how a great prophet!
E-159 În Luca 24:49, la finalul slujbei Lui, când slujba Lui de pe pământ era terminată, El a spus, în Luca 24:49, "Iată, că Eu trimit făgăduinţa care aceste mărturii au spus. Vă trimit mărturia despre care a vorbit Isaia. Vă trimit făgăduinţa despre care a vorbit Ioel. Vă trimit făgăduinţa care toţi profeţii, care Tatăl a arătat-o prin profeţi, Eu vă trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu."
... iată, Eu voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetatea Ierusalim... Opriţi propovăduirea voastră, opriţi cântatul, nu faceţi nimic altceva decât mergeţi sus acolo la cetatea Ierusalim, şi aşteptaţi până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.
E-158 Three years later, after he prophesied, Jesus our Lord had finished His ministry, His earthly ministry. Said, “It’s expedient for you that I go away. For, if I go not away, the Holy Ghost will not come. But I’m going to send Him. A little while…And you want to know Who He is. A little while, and the world will see Me no more; yet ye shall see Me, for I’ll be with you, even in you, to the end of the world.”
E-16
E-159 In Luke 24:49, at the end of His ministry, when His earthly ministry was finished, He said, in Luke 24:49, “Behold, I send the promise that these testimonies has said. I send the promise that Isaiah spoke of. I send the promise that Joel spoke of. I send the promise that all the prophets, that the Father showed through the prophets, I send the promise of My Father upon you.”
…behold, I’ll send the promise of my Father upon you: but wait in the city of Jerusalem…Stop your preaching, stop singing, don’t do nothing else but go up there to the city of Jerusalem, and wait until you be endued with power from on high.
E-161 Doar lăsaţi Puterea de Sus să vină, aceasta se va îngriji de Ea însăşi când vine. "Aşteptaţi până sunteţi îmbrăcaţi cu Putere." O Dumnezeule, de ce nu pot oamenii să vadă aceasta? Nu este o înscriere la biserică. Este a aştepta după Putere! "Aşteptaţi până sunteţi îmbrăcaţi, cu Putere de Sus, căci Eu Îl voi trimite. El este o făgăduinţă a lui Dumnezeu, şi Eu Îl voi trimite. Eu voi purta mărturie! El, când El vine, El va purta mărturie! Căci, El nu va vorbi despre Sine, ci El va vorbi despre Mine." Amin.
E-160 What kind of a witness was it going to be? “Wait at Jerusalem until you have completed twenty years of high school or seminary”? “Wait till you have received your Bachelor of Art degree”? “Wait till you have learned to—to speak in other languages, so, if He happened to call you to the mission fields, you could speak in them”? No, that wasn’t it.
E-162 Priviţi ce va face El. "El va aduce aceste lucruri care v-am învăţat Eu." Nu vreun lucru de seminar. Ce? "El va aduce aceste lucruri care v-am învăţat Eu, ca să vă aducă aminte, că ele sunt Cuvintele lui Dumnezeu. Veţi uita de toată experienţa voastră de seminar. Veţi primi aceste lucruri, Cuvintele pe care v-am învăţat Eu. El va aduce acele lucruri ca să vă aducă aminte. Şi, El va face încă ceva, El vă va arăta lucruri care vor urma să vină." Acela-i Martorul adevărat. Acela-i Martorul adevărat al lui Dumnezeu. "El vă va aduce înapoi Evanghelia, acest Duh Sfânt! Deşi Aceasta s-ar putea să fie părăsită de aproape două mii de ani, poate s-ar putea ca ei să O calce în picioare, cu teologia făcută de om; dar când El vine, El vă va aduce înapoi la Aceasta. Nu numai atât, ci El vă va spune lucruri care urmează să vină. El va vorbi prin voi, cu buze bâlbâitoare şi alte limbi. Toate aceste lucruri le va face El. Tot ce a făgăduit Dumnezeu, El o va face. Eu am... Eu voi trimite făgăduinţa Tatălui."
E-161 Just let Power from on High come, it’ll take care of itself when It comes. “You wait until you’re endued with Power.” O God, why can’t the people see that? It’s not a joining of church. It’s waiting for Power! “Wait until you are endued, with Power from on High, for I’ll send Him. He’s a promise of God, and I’ll send Him. I’m going to bear record! He, when He comes, He’ll bear record! For, He’ll not speak of Himself, but He’ll speak of Me.” Amen.
E-163 La Cinzecime, când Acesta a venit, ce au spus ei? Au spus, "Noi suntem martorii Lui. Noi suntem martorii că aceste lucruri despre care s-a vorbit au venit la împlinire." Oh, vai! Asta mă face să mă simt religios. Stând acolo sus, au spus, "Noi suntem martorii Lui. Nu avem nici o diplomă." Ce erau ei? Prozeliţi, unii dintre ei erau Iudei, renumiţi, reci şi rigizi, le-a fost luat tot de la ei.
E-162 Watch what He’ll do. “He’ll bring these things that I have taught you.” Not some seminary thing. What? “He’ll bring these things that I have taught you, to your remembrance, that they are Words of God. You’ll forget about all your seminary experience. You’ll get these things, the Words that I have taught you. He’ll bring them things to remembrance. And, He’ll do something else, He’ll show you things that’s going to come.” That’s the true Witness. That’s the true Witness of God. “He’ll bring the Gospel back to you, this Holy Spirit! Though It may be forsaken for about two thousand years, maybe they may tramp It under their feet, on man-made theology; but when He comes, He’ll bring you back to It. Not only that, but He’ll tell you things that’s going to come. He’ll speak through you, with stammering lips and other tongues. All these things He’ll do. Everything that God has promised, He’ll do it. I have…I’m going to send the promise of the Father.”
E-164 Priviţi la acel Simon Petru plin de sine, cum că el credea că era atât de rigid. Nu ar fi mâncat nimic necurat.
E-163 At Pentecost, when It came, what did they say? They said, “We are His witnesses. We are the witnesses that these things that’s been spoke of has come to pass.” Oh, my! That makes me feel religious. Standing up there, they said, “We are His witnesses. We have no degree.” What were they? Proselytes, some of them were Jews, renown, stiff and starchy, it all been took away from them!
E-165 Cum e cu acel Pavel plin de sine, persecutând bisericile de peste tot! Ce s-a întâmplat când el l-a întâlnit pe Acela, acel Duh Sfânt, pe drum în jos spre Damasc în acea zi? A stat înaintea lui Festus şi a spus, "Nu sunt nebun. Dar după calea care este numită herezie, aceea-i calea după care mă închin Dumnezeului părinţilor noştri."
E-164 Look at that self-made Simon Peter, how that he thought he was so starchy. He wouldn’t eat anything unclean.
E-166 Ei au spus, "Noi suntem-noi suntem martorii Lui." Acum, acolo au fost categoric trei martori la Cinzecime.
E-165 How about that self-made Paul, persecuting the churches from everywhere! What happened when he met that One, that Holy Ghost, on the road down to Damascus that day? Stood before Festus and said, “I’m not mad. But in the way that’s called heresy, that’s the way I worship the God of our fathers.”
E-167 Primul, Cuvântul acelor profeţi, că Dumnezeu va turna Duhul Său în zilele de pe urmă peste oameni. Martorul care l-au avut profeţii, a fost Cuvântul lui Dumnezeu, Acesta a fost împlinit. Acela a fost un martor, mesajul profeţilor a fost împlinit! "Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Ei vor avea buze bâlbâitoare, şi cu alte limbi voi vorbi Eu acestui popor." Acolo era. Ei nu au putut tăgădui aceasta. Atunci, acolo au fost trei martori. Acela a fost unul, căci Cuvântul profeţilor a fost împlinit.
E-166 They said, “We are—we are His witnesses.” Now, there was three definite witnesses at Pentecost.
E-168 Un alt martor, a fost poporul. Ei mărturiseau, "Ceva s-a întâmplat!"
E-167 First, the Word of those prophets, that God would pour out His Spirit in the last days upon the people. The witness that the prophets had, was the Word of God, It had been fulfilled. That was one witness, the prophets’ message was fulfilled! “I’ll pour out of My Spirit upon all flesh. They shall have stammering lips, and other tongues will I speak to this people.” There it was. They couldn’t deny it. Then, there was three witnesses. That was one, that the prophets’ Word had been fulfilled.
E-169 "Am fost ascuns sus acolo într-o cameră. Eram prea timid. Îmi era ruşine. Eu-eu-eu ştiu că El a fost luat, şi îmi-îmi era ruşinede tot acest mare grup impunător de pe aici. Îmi era ruşine de ei. Îmi era ruşine că eu aş, poate, nu am vrut să spun nimic privitor la aceasta, pentru că mă temeam că voi începe ceva emoţional, altceva."
E-168 Another witness, was the people. They were testifying, “Something has happened!”
E-170 Asta-i ce este treaba cu bisericile realizate singure astăzi. Se tem că vor cauza prea multă perturbare. Se tem că vor face ceva care nu este bine. Oh, tu, creată singură, mulţumită de tine! Ceea ce avem noi nevoie este o cinzecime! Ceea ce avem nevoie este o umplere, o venire a Duhului Sfânt!
E-169 “I was hid up there in a room. I was too bashful. I was ashamed. I—I—I know that He had been taken away, and I—I was ashamed of all this great dignified group around here. I was ashamed of them. I was ashamed that I’d, maybe, I didn’t want to say anything about it, because I was afraid I’d start an emotional something, another.”
E-171 Au spus, "Noi suntem martorii Lui, pentru că suntem umpluţi cu Acesta!" Petru a spus, "Voi bărbaţi din Iudea, şi voi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie cunoscut lucrul acesta. Aceştia nu sunt beţi cum vă închipuiţi voi, văzând că nu este decât al treilea ceas din zi. Ci acesta este Acela despre care s-a vorbit prin profetul Ioel, 'Va veni la împlinire în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, că Eu voi turna Duhul Meu peste toată făptura.' Noi purtăm mărturie că Cuvintele profetului sunt adevărate, pentru că noi suntem umpluţi acum!" Oh, vai!
E-170 That’s what’s the matter with the self-made churches today. They’re afraid they’re going to raise too much disturbance. They’re afraid they’ll do something that’s not right. Oh, you, the self-made, self-satisfied! What we need is a pentecost! What we need is a filling, a coming of the Holy Ghost!
E-172 Asta-i de ce avem noi nevoie. Asta-i de ce are nevoie biserica. Asta-i ce aceşti, o sută şaptezeci de milioane de Creştini declaraţi în jurul lumii, au nevoie, este o altă cinzecime! Nu să ne întoarcem să studiem douăzeci şi cinci de ani; ci o umplere a Duhului Sfânt, un martor în lăuntrul vostru, purtând mărturie despre învierea lui Cristos, şi la Cuvântul lui Dumnezeu. "Ioan a stat pe Insula Patmos, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, mărturia Cuvântului lui Dumnezeu."
E-171 They said, “We are His witnesses, because we are filled with It!” Peter said, “You men of Judaea, and you that dwell in Jerusalem, let this be known unto you. These are not drunk as you suppose, seeing it’s the third hour of the day. But this is That which was spoke of by the prophet Joel, ‘It shall come to pass in the last days, saith God, I’ll pour out My Spirit upon all flesh.’ We are bearing witness that the prophets’ Words are true, because we are filled now!” Oh, my!
E-173 Acolo a fost împlinit Cuvântul profeţilor. Acolo a fost poporul care a purtat mărturie. Şi acolo a fost Însuşi Duhul Sfânt! Acolo sunt trei. Şi Biblia a spus, "În gura a trei martori, să fie fiecare cuvânt întemeiat." Aşa este.
Acolo a fost împlinit Cuvântul profeţilor.
E-172 That’s what we need. That’s what the church needs. That’s what these, a hundred and seventy million professed Christians around the world, needs, is another pentecost! Not go back and study twenty-five years; but a filling of the Holy Spirit, a witness inside of you, bearing record of the resurrection of Christ, and to the Word of God. “John set on the Isle of Patmos, for the Word of God, the record of the Word of God.”
E-174 Acolo a fost poporul, au spus, "Ceva mi s-a întâmplat! Ceva s-a întâmplat! Nu îmi mai este frică. Nu-mi mai este frică de moarte. Nu-mi este frică de nimic. Ceva s-a întâmplat! Am uitat toată teologia mea. Am uitat toate tradiţiile create de om. Ceva s-a întâmplat! Să vă fie cunoscut lucrul acesta, şi ascultaţi la cuvintele mele, aceştia nu sunt beţi!" Ei, ei şi-au pierdut toată demnitatea. Ei erau doar beţi în Duhul! Doar...
E-173 There was the prophets’ Word fulfilled. There was the people bearing witness. And there was the Holy Ghost Itself! There is three of them. And the Bible said, “In the mouth of three witnesses, let every word be established.” That’s right.
There was the prophets’ Word fulfilled.
E-175 Asta-i ce avem noi nevoie. Asta-i ce avem nevoie, un grup sănătos, de oamnei sensibili care pot merge în faţa lui Dumnezeu, şi să spună, "Doamne, nu mă fă un membru de biserică, ci fă-mă un martor! Toarnă Duhul Tău peste mine, şi umple-mă. Lasă-mă să fiu martorul Tău." Asta-i ce avem noi nevoie. Asta-i de ce lipsă suferă biserica astăzi. Starea ei anemică, este pentru că aceasta a respins Sângele lui Isus Cristos.
E-174 There was the people, said, “Something has happened to me! Something has happened! I’m no more afraid. I’m not afraid of death. I’m not afraid of nothing. Something happened! I forgot all my theology. I forgot all of my man-made traditions. Something has happened! Let this be known to you, and hearken to my words, these are not drunk!” They, they lost all their dignity. They were just drunk on the Spirit! Just…
E-176 Da, Duhul Sfânt poartă mărturie, Însuşi, spunând, "Aşa este!" Acolo se aflau ei. Şi oamenii nu puteau tăgădui Aceasta.
E-175 That’s what we need. That’s what we need, a sane, sensible group of people that can walk up and face God, and say, “Lord, don’t make me a church member, but make me a witness! Pour out Your Spirit upon me, and fill me. Let me be Your witness.” That’s what we need. That’s what the church is suffering the lack of today. It’s anemic condition, is because it has rejected the Blood of Jesus Christ.
E-177 Aceşti oameni nu au aşteptat în şcoală ca să afle vreo mare educaţie. Erau oameni ignoranţi şi ne învăţaţi, pescari şi ţărani. Erau oameni de rând. Biblia a spus, "Oamenii de rând îl ascultau pe Isus, bucuroşi." Nu lepădăturile, nu, nu celebritatea, ci, "Oamenii de rând Îl ascultau, bucuroşi." Şi acolo erau oameni de rând, ei L-au ascultat, şi au spus, "Noi suntem martori că am primit Ceva; şi nu ştim, cu greu, propria noastră limbă."
E-176 Yes, the Holy Ghost bearing record, Itself, saying, “It’s so!” There they was. And the men couldn’t deny It.
E-178 Dar oamenii au spus, "Cum de îi înţelegem? Nu sunt ei toţi Galileeni?" Galileenii erau o clasă de oameni săraci. Au spus, "Cum de îi auzim pe acei Galileeni vorbind fiecăruia în limba noastră în care ne-am născut?"
E-177 These men hadn’t waited in school to find any great education. They were ignorant and unlearned men, fishermens and peasants. They were common people. The Bible said, “The common people heard Jesus, gladly.” Not the riffraff, no, not the celebrity, but, “The common people heard Him, gladly.” And there was common people, they had heard Him, and they said, “We are witnesses that we have received Something; and we don’t know, hardly, our own language.”
E-179 Dând mărturie despre Duhul Sfânt, purtând mărturie că Cuvântul lui Dumnezeu a fost împlinit! "Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Şi cu buze bâlbâitoare şi alte limbi voi vorbi Eu acestui popor, şi aceasta este odihna." Purtând mărturie; un martor. Aceasta este evidenţa acestui lucru. Sigur.
A avut trei martori. Ce?
E-178 But the men said, “How do we understand them? Are they not all Galileans?” Galileans was a poor class of people. Said, “How do we hear them Galileans speaking in our own language wherein we were born?”
E-18
E-179 Giving testimony of the Holy Ghost, bearing record that the Word of God had been fulfilled! “I’ll pour out My Spirit upon all flesh. And with stammering lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest.” Bearing record; a witness. This is the record of it. Sure.
Had three witnesses. What?
E-181 Stau aici acum şi mă uit la un mic Norvegian, doctoreşte, doctor, doctor medical şezând aici, care a venit tot drumul din Norvegia, până aici ca săi se facă rugăciune. Şi seara trecută, în timp ce şedeam împreună într-un interviu personal, Duhul Sfânt s-a mişcat în încăpere.
E-180 The prophets’ Word, God’s Word. Because, those prophets spoke not their word, but it was the Word of God as He put It in their mouth.
E-182 A spus, "Eu aştept, Frate Branham, să văd ce va fi spus."
E-181 I’m sitting here now looking at a little Norwegian, doctoring, doctor, medical doctor sitting over here, who come all the way from Norway, over here to be prayed for. And the other night, while we were sitting together in a private interview, the Holy Spirit moved into the room.
E-183 Acolo Duhul Sfânt s-a dus în urmă de tot în viaţa lui, în urmă de tot până unde ceva s-a întâmplat, i-a spus despre aceasta şi ce s-a întâmplat, şi ce condiţie, tot cu privire la aceasta, şi i-a spus acel lucru. Ce a fost? Duhul lui Dumnezeu dând mărturie!
E-182 He said, “I’m waiting, Brother Branham, to see what will be said.”
E-184 Este poate un alt ins mic şezând aici, de asemenea, Biserica Fratelui Palmer l-a trimis. Tot confuz, şi ne ştiind ce să facă, şi a devenit sfâşiat privitor la ceva. Un ins mic plăcut; presupun că el s-a dus acasă. Dar acolo era... el l-a trimis aici. Fratele Palmer mi-a scris o scrisoare, şi a spus, "Frate Branham, ştiu că este un timp încordat," sau ceva de genul acela, "dar când poţi să ai ocazia, să-l vezi, pentru că este un frate bun." Şi-şi biserica 1-a trimis sus. El a fost la interviu. În timp ce şedeam acolo, acest ceva mare adânc în mintea lui, înainte ca el să aibă o şansă să spună ceva, Duhul Sfânt s-a întins în jos şi a prins aceasta, a adus-o la suprafaţă, i-a arătat-o. Şi el s-a bucurat, şi lacrimile îi curgeau pe obraji. De ce? Dumnezeu purtând mărturie! Prin ce, prin William Branham? Nu, domnule. Prin Duhul Sfânt! Amin. Acela este Martorul lui Dumnezeu.
E-183 There the Holy Spirit went way back down through his life, all the way back to when something happened, told him about it and what happened, and what condition, all about it, and told him that thing. What was it? God’s Spirit giving witness!
E-185 Daţi-mi voie să vă spun altceva. De ce a făcut... Acest ins mic care stă acolo, numit Higginbotham, a fost un diacon aici în biserică; a slujit la timpul lui, şi acum doar un membru loial. S-a ridicat, în această dimineaţă, ca să vorbească în limbi, cred, şi să prorocească. De ce acel Duh Sfânt, a spus, în această dimineaţă, când el dădea interpretarea, "L-am uns pe slujitorul Meu ca să vă aducă lucruri care voi ar trebui să le ştiţi"? Oh, oh, oh! De ce? Şi l-am auzit stând aici, cu capul meu aplecat, sufocându¬mi lacrimile jos prin inima mea. Acel om nu ştia mai mult, nu i-am spus o vorbă lui sau la nimeni altul, despre ce vorbesc, pentru că doar vin la amvon. Şi acolo era el, a descoperit textul, şi a spus oamenilor să se pună în ordine pentru Acesta. "Eu vă voi vorbi," a spus, "Eu l-am trimis la multe naţiuni, la multe popoare, acelaşi Mesaj. Şi Eu vă voi vorbi, în această dimineaţă. Luaţi aminte la Aceasta," El a spus, "căci Eu l-am uns şi l-am trimis înăuntru." O Dumnezeule! Ce este? Duhul Sfânt, Martorul adevărat al lui Dumnezeu. Ce este? Dumnezeirea locuind în om! Aleluia!
E-184 There is perhaps another little fellow sitting here, too, Brother Palmer’s church sent up. All confused, and knowing not what to do, and he got tore up about something. A nice little fellow; I suppose he went home. But there was…he sent him up here. Brother Palmer wrote me a letter, and said, “Brother Branham, I know it’s a strenuous time,” or something like that, “but when you can get a chance, see him, because he’s a good brother.” And—and the church had sent him up. He was on the interview. While sitting there, this great deep something in his mind, before he had a chance to say anything, the Holy Spirit reached down and got it, brought it out, showed him. And he rejoiced, and the tears run down his cheeks. Why? God bearing witness! By what, by William Branham? No, sir. By the Holy Ghost! Amen. That’s God’s Witness.
E-186 Ce? Biserică, acela-i motivul că eu nu pot accepta botezul Duhului Sfânt prin plâns, tremurând, sau vorbind în limbi, sau ceva senzaţie. Ele sunt în regulă, acum. Vedeţi? Acele, acele lucruri sunt în regulă, dar diavolul poate imita aceea atât de real.
E-185 Let me tell you something else. Why did…This little fellow sitting over here, called Higginbotham, a deacon was here in the church; served his time out, and now just a loyal member. He raised, this morning, to speak in tongues, I believe, and prophesy. Why did that Holy Spirit, said, in this morning, when he was giving the interpretation, “I have anointed My servant to bring you things that you ought to know”? Oh, oh, oh! Why? And I heard him standing here, with my head down, was choking the tears down through my heart. That man knowed no more, I had never said a word to him or nobody else, what I speak on, ’cause I just come to the pulpit. And there he was, revealed the text, and told the people to set themselves in order for It. “I’ll speak to you,” said, “I’ve sent him to many nations, to many peoples, this same Message. And I’ll speak to you, this morning. Take heed to It,” He said, “for I’ve anointed him and sent him in.” O God! What is it? The Holy Ghost, the true Witness of God. What is it? Deity tabernacled in man! Hallelujah!
E-187 Dar Duhul Sfânt este Dumnezeire, Dumnezeu locuind în om! Este mai mult decât o senzaţie. Este mai mult decât a vorbi în limbi. Este mai mult decât a striga în Duhul. Este mai mult decât a plânge. Este mai mult decât înscriere la biserică. Este Dumnezeu locuind în om. Dumnezeirea, Dumnezeu Însuşi locuind în acea persoană, când el poate vorbi şi este la fel cum ar vorbi Dumnezeu, aceea este Biserica lui Isus Cristos. Acela-i felul cum prima Biserică apostolică a mers înainte.
E-186 What? Church, that’s the reason I can’t take the baptism of the Holy Ghost of crying, shaking, or speaking in tongues, or any sensation. They’re all right, now. See? Them, them things are all right, but the devil can impersonate that so real.
E-188 Cât de diferite, bisericile de astăzi! Cât de diferit, că noi ne-am îndepărtat de Aceasta, de când au început organizaţia noastră denominaţională, cam pe la secolul al doilea după Cristos, în biserica Catolică timpurie, înfiinţând organizaţia, şi învăţând filozofia omului.
E-187 But the Holy Ghost is Deity, God tabernacled in man! It’s more than a sensation. It’s more than in speaking in tongues. It’s more than shouting in the Spirit. It’s more than weeping. It’s more than joining church. It’s God living in man. Deity, God Himself tabernacled into that person, when he can speak and it’s just the same as God speaking, that’s the Church of Jesus Christ. That’s the way that first apostolic Church went forth.
E-189 Astăzi, sunt mulţi oameni, noi suntem oameni făcători de bine. Ne înscriem la biserică. Ascultaţi-mă. Iată despre ce vorbea Fratele Higginbotham în dimineaţa aceasta; nu Higginbotham, ci Duhul Sfânt a vorbit prin el. Noi suntem oameni făcători de bine. Ne înscriem la biserică, şi vrem să fim aşa de iubitori şi de drăguţi. Vedeţi? Noi doar nu vrem să rănim simţurile nimănui, sigur că nu. Vrem-să fim un Creştin aşa de drăguţ. Vrem noi vrem să-l fabricăm pe Cristos.
E-188 How different, churches of today! How different, that we’ve got away from It, since our denominational organization started, about second century after Christ, in the early Catholic church, making organization, and teaching philosophy of man.
E-190 Cristos nu este fabricat! Aleluia! Oh, dacă aş fi putut doar să primesc câteva Cuvinte pe care Dumnezeu să mi le dea, astfel ca voi să vedeţi ce vreau să spun.
E-189 Today, there is many people, we are do-good people. We join church. Listen to me. Here is what Brother Higginbotham was speaking about this morning; not Higginbotham, but the Holy Spirit spoke through him. We are a do-good people. We join church, and we want to be so loving and so sweet. See? We just don’t want to hurt anybody’s feelings, of course not. We want—to be such a sweet Christian. We want we want to manufacture Christ.
E-191 Unei oi nu i se cere să aibă lână. Nu i se cere să fabrice nişte lână anul acesta. Dacă este o oaie, va avea lână pentru că este o oaie. Nu trebuie să spună, ,,Ei bine, acum eu-eu sunt¬eu sunt... Cred că sunt o oaie, aşa că mai bine să mă grăbesc pe aici, eu trebuie să fac nişte lână pentru stăpân." Ea nu trebuie să se îngrijoreze privitor la aceea. Atâta timp cât ea este o oaie, ea va avea lână. Nu trebuie să o fabrice.
E-190 Christ is not manufactured! Hallelujah! Oh, if I could only get some Words that God would give me, so you would see what I mean.
E-192 Acum, voi nu trebuie să fabricaţi nici o pioşenie făcută de voi, şi, "Eu, eu am... eu, acum nu ar trebui să fac asta, ştiu că eu sunt un Creştin." Oh, frate, încercând să se salveze prin sine însuşi, prin propriile lui eforturi omeneşti! Deşi, sincer.
E-191 A sheep is not asked to bear wool. He is not asked to manufacture some wool this year. If he is a sheep, he’ll have wool because he’s a sheep. He don’t have to say, “Well, now I—I’m—I’m…I believe I’m a sheep, so I better get hurry up around here, I got to get some wool for the master.” He don’t have to worry about that. As long as he’s a sheep, he’ll bear wool. He don’t have to manufacture it.
E-193 Treaba este că, sunt amvoane slabe, şcoli slabe, seminarii slabe. Asta-i ce se petrece, învăţând teologia omului! Ei dau... Tu spui, astăzi, tăria unui Creştin, ei doar...
"Tu eşti un Creştin?"
"Oh, eu sunt Metodist."
"Tu eşti un Creştin?"
"Oh, eu-eu-eu sunt Baptist."
Acum, aceea este tăria Creştinătăţii.
E-192 Now, you don’t have to manufacture no self-made piety, and, “I, I’ve got…I, now I shouldn’t do this, I know I’m a Christian.” Oh, brother, trying to save itself by itself, by its own human efforts! Yet, sincere.
E-194 Ce diferit! Aleluia! Ce diferit de la acea primă Biserică! Ei nu aveau nimic din aceste lucruri să spună. Dar ei au fost umpluţi cu o Energie, o Putere a Duhului Sfânt, care i-a eliberat de păcat şi moarte. Nu erau nominali. Aveau o dragoste de Dumnezeu care ardea în inimile lor, care i-a trimis la moarte.
E-193 What’s the matter, is weak pulpits, weak schools, weak seminaries. That’s what’s the matter, teaching man’s theology! They give…You say, today, the strength of a Christian, they just…
“Are you a Christian?”
“Oh, I’m Methodist.”
“Are you a Christian?”
“Oh, I—I—I’m Baptist.”
Now, that’s the strength of Christianity.
E-195 Becky, fiica mea, îmi citea, Gladiatorii, seara trecută. A spus, "Ascultă asta, tati." Şi nu pot în momentul ăsta, îmi pare rău, nu-mi amintesc numele. Dar un-un tânăr Creştin a fost aruncat afară, ca un gladiator, ca să lupte la arena Romană.
Eu am stat în acea arenă, rugându-mă. Vechile ziduri se prăbuşesc.
E-194 How different! Hallelujah! How different from that first Church! They had none of these things to say. But they had been filled with an Energy, a Power of the Holy Ghost, that had set them free from sin and death. They wasn’t nominal. They had a love of God burning in their hearts, that sent them to death.
E-196 Şi când se aşezau acolo, şi ei-lor doar le plăcea să-i vadă. Trebuiau să se ucidă unul pe celălalt. Dumnezeu vorbind... În zilele din trecut, ei-ei doar se întâlneau unul cu altul şi se ucideau unul pe altul, şi asta era tot. Dumnezeu era împotriva acelui fapt.
E-195 Becky, my daughter, was reading to me, The Gladiators, the other night. Said, “Listen to this, daddy.” And I cannot at this time, I’m sorry, I can’t call the name. But a—a young Christian had been throwed out, as a gladiator, to fight at the Roman arena.
I’ve stood in that arena, praying. The old walls are falling in.
E-197 Şi unul chiar dintre... unul din-unul chiar din primele semne ale Creştinătăţii, a refuzat să ucidă un om. Aşa este. Şi îl poţi ucide în mai multe feluri decât să-l străpungi cu un cuţit; să vorbeşti împotriva caracterului său, în multe feluri o poţi face.
E-196 And when they would sit there, and they—they just loved to see them. They had to kill one another. God speaking…In the old days, they—they just meet one another and kill one another, and that was it. God was against that.
E-198 Dar acest gladiator, ei au dezlegat un leu pe el. Şi cu tăria şi puterea lui Dumnezeu, el a ucis acel leu cu sabia lui, un cuţit. Oamenii au aplaudat; a fost curajos. S-au ridicat. Au dezlegat un altul, şi el l-a ucis cu sabia lui. Şi apoi au dezlegat un om, unul mare, puternic, înalt, păgân African negru. Şi acest Creştin a trebuit să lupte cu el, ceea ce el nu a vrut să facă. Dar, în luptă, el l-a doborât jos pe African, avea sabia lui chiar îndreptată asupra lui. Desigur, Africanul a spus, "Domnule, ucide-mă rapid, aşa ca să nu sufăr. Nu mă chinui. Ucide-mă rapid!"
E-197 And one of the very…one of the—one of the very first signs of Christianity, refused to kill a man. That’s right. And you can kill him more ways than just sticking him with a knife; speak against his character, many ways you can do it.
E-199 Creştinul şi-a aruncat sabia, şi-a scos armura, a ieşit înaintea împăratului, şi a spus, "Impărate, eu sunt un Creştin. Domnul şi Mântuitorul meu ne interzice să ne luăm viaţa unul la altul. Voi lua viaţa unui animal sălbatic, dar nu a fratelui meu. Refuz să ucid un om."
E-198 But this gladiator, they turned a lion loose on him. And with the strength and power of God, he killed that lion with his sword, a knife. The people clapped; it was gallant. They stood up. They turned another one loose, and he killed it with his sword. And then they turned a man loose, a big, great, tall, dark African pagan. And this Christian had to fight him, which he didn’t want to do. But, in the fight, he knocked the—the African down, had his sword right up over him. Of course, the African said, “Sir, kill me quickly, so I won’t suffer. Don’t torture me. Kill me quickly!”
E-200 Toţi împăraţii Romei, şi aşa mai departe, s-au ridicat în picioare, şi au spus, "Tu vrei să spui că un gladiator sclav va refuza să se supună glasului Romei?"
E-199 The Christian threw over his sword, took off his armor, walked out before the emperor, and said, “Emperor, I am a Christian. My Lord and Saviour forbids us to take one another’s life. I’ll take the life of a wild beast, but not of my brother. I refuse to kill a man.”
E-201 Şi ei l-au chemat pe om, "Sari sus, şi ia sabia aceea şi ucide-1!" El a sărit sus, şi a luat sabia Creştinului. Creştinul, neînarmat, şi-a deschis braţele. Şi omul l-a străpuns prin inimă, cu o sabie; direct prin inima lui, cu o sabie. Şi când gâlgâiturile, în timp ce sângele ţâşnea, şi umplea plămânii lui, când acest cuţit mare i-a trecut prin plămânii lui, micuţul Creştin a căzut în genunchi, şi a spus, "Doamne Isuse, primeşte duhul meu." Şi noi vorbim despre a suferi pentru Cristos? Care va fi mărturia noastră, cu oameni ca acela?
Oh, credinţa părinţilor noştri! Încă vie
În ciuda temniţei, flăcării, şi sabiei.
E-200 All of the emperors of Rome, and so forth, stood up, and said, “You mean a gladiator slave will refuse to obey the voice of Rome?”
E-202 Aceia au fost oameni, pentru care a însemnat moartea pentru a-l mărturisi pe Cristos. Ce au fost ei? Ei l-au primit pe Martor. Au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Acei Creştini dintâi nu se temeau de moarte. După aceea, Imperiul Roman şi-a dat seama că era ceva cu ei. Ce au făcut ei? Au nominalizat aceasta, au mers înainte şi au făcut o denominaţiune din aceasta; şi doar îi aduce înăuntru prin pretinderi, fără să-l primească pe acest Martor.
E-201 And they called the man, “Jump up, and take that sword and kill him!” He jumped up, and took the Christian’s sword. The Christian, unarmed, laid his arms out. And the man struck him through the heart, with a sword; right through his heart, with a sword. And when the gurgles, between the blood gushing out, and filling up of his lungs, when this big knife went through his lungs, the little Christian fell on his knees, and said, “Lord Jesus, receive my spirit.” And we talk about suffering for Christ? What will our testimony be, with men like that?
Oh, faith of our fathers! living still
In spite of dungeon, flame, and sword.
E-203 Şi iată unde ne aflăm noi astăzi, Luteran, Baptist, Prezbiterian, şi prea mulţi Penticostali, aşa-zişi, ne ducem în jos în această călătorie fără să-l primim pe Martorul lui Dumnezeu. Şi Duhul Sfânt este Martorul nostru. Da, domnule. Ce diferit, acele biserici din ziua aceea!
E-202 Them were men, who meant death to confess Christ. What had they been? They had received the Witness. They was filled with the Holy Ghost. Them first Christians wasn’t afraid of death. After that, the Roman Empire saw that there was something about them. What did they do? They nominated it, went along and made a denomination out of it; and just bring them in by profession, without receiving this Witness.
E-204 Biserica de azi este, "Doar înscrie- te la biserică." Aşa cum este vechea zicală, "Când un om se înscrie la biserică, îşi pune pe el o haină nouă." Aşa este. Dar când este umplut cu Martorul, ei pun un om nou în haină. Nu este o haină nouă pe om; este un om nou în haină! Ceea ce avem nevoie astăzi este de mai mulţi oameni noi în haină! Aceea este haina clerică, despre care vorbesc. Da, noi avem nevoie de aceasta diferit. Cea timpurie...
E-203 And there is where we are today, Lutheran, Baptist, Presbyterian, and too many Pentecostals, so-called, we’re going down this journey without receiving God’s Witness. And the Holy Ghost is our Witness. Yes, sir. How different, them churches of that day!
E-205 Această biserică astăzi încearcă să se salveze singură, cu propriile fapte bune. "Oh, eu sunt un Creştin, trebuie să fiu foarte drăguţ. Trebuie să fac acest lucru."
E-204 The church of today is, “Just join the church.” As the old saying is, “When a man joins the church, he puts on a new coat.” That’s right. But when he is filled with the Witness, they put a new man in the coat. It isn’t a new coat on the man; it’s a new man in the coat! What we need today is more new men in the coat! That’s the clergy coat, I’m talking about. Yes, we need it different. The early…
E-206 Dar acea primă biserică, ce făceau ei? Aşteptau. Nu încercând să se schimbe pe ei insişi, ci aşteptau după Însuşi Dumnezeu să vină şi să-i schimbe, din Farisei, în martori.
E-205 This church today is trying to save itself, with its own good works. “Oh, I’m a Christian, I must be real sweet. I must do this.”
E-207 Şi ceea ce avem noi nevoie astăzi este o altă aşteptare după Duhul Sfânt, Martorul lui Dumnezeu, să vină să ne schimbe dintr-o grămadă de Farisei, reci şi înţepeniţi, în martori ai învierii lui Isus Cristos. Aleluia! Duhul Sfânt nu este o carcasă goală, un loc unde oamenii merg şi...
E-206 But that first church, what was they doing? Waiting. Not trying to change themselves, but was waiting for God Himself to come and change them, from Pharisees, to witnesses.
E-208 Şi biserica nu este o carcasă goală, adică, un loc unde oamenii merg, şi o hală mare şi veche, clădire, sau aşa ceva, în valoare de o sută de milioane de dolari, sau aşa ceva. Şi noi ne cheltuim toţi banii noştri pe aşa ceva, băgând milioane şi milioane şi milioane de dolari. Biserica este mai bine astăzi, financiar, decât a fost vreodată. Dar, noi cumpărăm clădiri. Şi aici văd că o organizaţie mare bagă şase milioane de dolari, aici în Missouri, într-un loc. Unde ei, tot timpul... şi noi spunem, "Venirea Domnului este aproape," o mişcare Penticostală. Ceilalţi sunt... Penticostalii, vin afară de pe străzile lăturalnice, şi lucruri ca acelea, şi ei încearcă să construiască cele mai mari clădiri, şi să găsească cel mai şcolat predicator pe care îl pot aduce înăuntru.
E-207 And what we need today is another waiting on the Holy Ghost, the Witness of God, to come change us from a bunch of Pharisees, cold and starched, to witnesses of the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah! The Holy Ghost is not an empty shell, a place where people go and…
E-209 Şi ei se îndepărtează de toată umplerea Duhului Sfânt, se îndepărtează de vindecarea Divină, se îndepărtează de Duhul Sfânt, Puterea!
E-208 And the church is not an empty shell, rather, a place where people go, and a big old hall, building, or something another, worth a hundred million dollars, or something another. And we’re spending all of our money upon such as that, putting millions and millions and millions of dollars. The church is better off today, financially, than it ever was. But, we buy buildings. And here I see a great organization is putting six million dollars, over here in Missouri, in a place. Where they, all the time…and we say, “The Coming of the Lord is at hand,” a Pentecostal movement. Others are…Pentecostals, are coming up out from the side streets, and things like that, and they’re trying to build the biggest buildings, and get the best educated preacher they can get in there.
E-210 Şi tot ce facem noi acum este să încercăm să ne întrecem cu Metodiştii. Şi acum ne-am unit cu aceste ligi mari ale bisericilor, şi aşa mai departe, negând în mod absolut poziţia noastră evanghelică, pentru că ne-am organizat, afiliat. Acum ei aparţin la Consiliul Bisericilor. Ce ruşine! Ce dizgraţie, pentru un astfel de lucru! Ce păcat, cu oportunităţile unei lumi muribunde, cu comunismul care o devorează! Şi comunismul a fost format din pricina slăbiciunii Creştinismului; aşa este, aşa-zis Creştinism.
E-209 And they’re getting away from all the filling of the Holy Ghost, getting away from Divine healing, getting away from the Holy Ghost, the Power!
E-211 Ce oportunitate are astăzi Biserica viului Dumnezeu, să se ridice pe picioarele ei, cu un martor al botezului Duhului Sfânt, şi să zguduie această lume!
E-210 And all we’re doing now is trying to compete with the Methodists. And now have joined these great leagues of churches, and so forth, absolutely denying our evangelical stand, because we organized, affiliated. Now they belong to the Council of Churches. What a shame! What a disgrace, for such a thing! What a pity, with the opportunities of a dying world, with communism eating it up! And communism was formed because of the weakness of Christianity; that’s right, so-called Christianity.
E-212 În Biblie, Ieremia, al 42-lea capitol, ei au avut un timp cum îl au ei acum. Le era teamă că regele Babilonului venea să-i ia. Şi toată celebritatea, şi marii ofiţeri şi lucruri, nu îi credeau pe acei profeţi. Ei vroiau doar să zică că au făcut-o, ca să fie religioşi. Astfel l-au chemat pe bătrânul Ieremia, şi se gândeau că el era un nebun. L-au adus acolo din pustie, probabil cu pătura înfăşurată în jurul lui, şi părul atârnându-i pe faţă, mânca ierburi, şi orice putea găsi afară în pustie, ca să mănânce. S-au apropiat, şi au spus, "Profetule, află de voia Domnului, pentru noi." Au spus, "Spune-ne ce trebuie să facem. Şi noi ne vom supune Domnului, fie că este bine sau rău."
El a spus, "Îl voi căuta pe Domnul pentru voi, atunci."
E-211 What an opportunity the Church of the living God has today, to rise to its feet, with a witness of the baptism of the Holy Ghost, and shake this world!
E-213 El a ieşit, a fost plecat zece zile înainte ca Domnul sa-1 vorbească. S-a întors, şi i-a chemat pe toţi laolaltă, şi a spus, "Eu am AŞA VORBEŞTE DOMNUL." A spus, "Ascultă, poporule!" Aleluia! "Căci vouă vă este frică de împăratul Babilonului," cum ne este nouă frică de Rusia. A spus, "Voi toţi vă pregătiţi să fugiţi jos în Egipt, căci ştiţi că el vine."
E-212 In the Bible, Jeremiah, the 42nd chapter, they had a time like they got now. They were afraid that the king of Babylon was coming over to take them. And all the celebrity, and the big officers and things, they didn’t believe them prophets. They just wanted to say they did it, to be religious. So they called up old Jeremiah, and they thought he was a-crazy. Brought him out of the wilderness there, probably the blanket wrapped around him, and hair hanging over his face, eating herbs, and whatever he could get out in the wilderness, to eat. Walked up, and said, “Prophet, find out from the will of the Lord, for us.” Said, “Tell us what we shall do. And we’ll obey the Lord, whether it be good or evil.”
He said, “I’ll seek the Lord for you, then.”
E-214 Şi noi fugim dintr-un oraş în altul, încercând să scăpăm de bombele atomice, şi construim adăposturi şi de toate. La ce va folosi? Scăpaţi de chestiunea păcatului!
E-213 He went out, was gone ten days before the Lord spoke to him. Come back, and called them all together, and said, “I got THUS SAITH THE LORD.” Said, “Hear, ye people!” Hallelujah! “That you’re scared of the king of Babylon,” like we are scared of Russia. Said, “You’re all getting ready to run down into Egypt, ’cause you know he’s coming.”
E-215 Ieremia a spus, "Dacă vă veţi întoarce la Dumnezeu, vă veţi da inima lui Dumnezeu, vă veţi întoarce inimile înapoi, şi veţi păzi Poruncile Lui şi toate orânduirile Lui, şi veţi face aceste lucruri care sunt corecte, atunci nu vă temeţi de împăratul Babilonului."
E-214 And we are fleeing from one city to another, trying to get away from atomic bombs, and building shelters and everything else. What good is it going to do? Get rid of the sin question!
E-216 Ştiţi ce a spus poporul când l-au auzit pe-pe martorul lui Dumnezeu? Au spus, "Tu proroceşti fals.Noi mergem în Egipt."
E-215 Jeremiah said, “If you will turn to God, give your heart to God, turn your hearts back, and keep His Commandments and all of His statutes, and do these things that’s right, then don’t fear the king of Babylon.”
E-217 Când au ajuns acolo, Ieremia a venit şi a luat două pietre, şi le-a pus în groapa de nămol, a spus, "Robul Meu, Împăratul Nebucadneţar, va veni direct jos aici. El o va cuceri, oricum! Voi veţi muri de sabie, oricum."
E-216 You know what the people said when they heard the—the witness of God? They said, “Thou prophesieth falsely. We’re going into Egypt.”
E-218 Frate, nu este nici o cale în această zi, deloc, de scăpare de această osândă care-i aşteaptă pe oameni; în afară de o pocăinţă de modă veche, trimisă de Duhul Sfânt.
E-217 When they got down there, Jeremiah come and took two stones, and laid them in the slime pit, said, “My servant, King Nebuchadnezzar, will come right on down here. He’ll take it, anyhow! You’ll die by the sword, anyhow.”
E-219 Nu am nimic împotriva fraţilor mei. Şi vorbesc de mine însumi, dar, noi suntem evanghelişti. Billy Graham, un evenghelist mare; Oral Roberts, un evanghelist mare. Ei sunt oameni mari. Noi îi apreciem.
E-218 Brother, there is no way in this day, at all, to escape this damnation that waits people; outside of an old-fashioned, Holy Ghost-sent repentance.
E-220 Dar, noi nu avem nevoie de evanghelişti. Ce este asta? Politica de organizare, aducând împreună toate grupurile Metodiste şi Baptiste şi toate cele Penticostale, să coopereze şi să arate cât de mari putem fi, şi pe câţi îi putem atrage. Noi nu avem nevoie de asta.
E-219 I have nothing against my brethren. And I’m speaking of myself, but, we are evangelists. Billy Graham, a great evangelist; Oral Roberts, a great evangelist. Them are great men. We appreciate them.
E-221 Avem nevoie de o aşteptare după Dumnezeu, până când Duhul Sfânt vine cu Puterea de eliberare. Avem nevoie de salvaţionişti, nu evanghelişti. Avem nevoie de mântuire. "Noi putem lua acest munte! Cine este acel munte înaintea noastră, Zorobabel? 'Acesta va fi ca o câmpie,' Dumnezeu a spus, 'Rămâneţi în ţară."' Aşa este.
E-220 But, we don’t need evangelists. What is it? Organizing politics, getting the Methodist and Baptist and all the Pentecostal groups together, to cooperate and show how big we can be, and how many we can draw out. We don’t need that.
E-222 Ceea ce avem noi nevoie astăzi este (nu o trezire) o erupere de mântuire, ca în zilele trezirii lui Welsh! Când oamenii în magazine se simţeau condamnaţi, plângând, crâşmele de contrabandă şi locurile de desfătare au închis, şi s-au dus să plângă şi să se roage, iată de ce avem nevoie noi astăzi. Nu să ne adunăm o sută cinzeci de mii, cum au făcut ei zilele trecute, unii dintre ei spunând "ave Maria," şi celălalt spunând altceva, o rugăciune mică; şi se duc afară la o băutură amicală, şi se duc înapoi. Aceea nu este o zi de rugăciune. Noi avem nevoie de o zi de plâns şi jale, şi aşteptând până când Dumnezeu trimite Duhul Sfânt, Martorul Lui! Nu o carcasă goală, nu o denominaţiune goală; ci Dumnezeirea să locuiască în om!
E-221 We need a waiting on God, till the Holy Ghost comes with Power of deliverance. We need salvationists, not evangelists. We need salvation. “We can take this mountain! Who is that mountain before us, Zerubbabel? ‘It will be like a plain,’ God said. ‘Remain in the land!’” That’s right.
E-223 Isus a spus, în Marcu 16, că Duhul Sfânt, când El vine, El va mărturisi în fiecare generaţie care urmează, până la sfârşit. El a spus, "Aceste semne! Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la fiecare făptură; aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred, în Numele Meu vor scoate draci." Cât timp va fi acest Martor? Până la sfârşitul lumii! Cât timp? În fiecare generaţie! "În Numele Meu vor scoate draci. Vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în mână şerpi, sau vor bea lucruri de moarte, nu-i va vătăma. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi, se vor însănătoşi." Isus a spus că Duhul Sfânt pe care îl va trimite El va fi un Martor, până la sfârşitul veacului, în fiecare generaţie după aceea.
E-222 What we need today is (not a revival) a breaking out of salvation, like in the days of the Welsh revival! When the people in the shops fell under conviction, crying, the bootleg joints and pleasure places closed up, and went to weeping and praying, that’s what we need today. Not gather a hundred and fifty thousand, like they did the other day, some of them saying “hail Mary,” and the other one saying something else, a little prayer; and go out and get a sociable drink, and go back. That’s not a day of prayer. We need a day of weeping and mourning, and waiting until God sends the Holy Ghost, His Witness! Not an empty shell, not an empty denomination; but Deity tabernacled in man!
E-224 Acum, fiindcă El a spus lucrul acela, noi suntem martorii Lui! Amin. În încheiere, ascultaţi atenţi, puneţi-vă în funcţie înţelegerea acum şi ascultaţi în timp ce eu închei. Noi suntem martorii Lui, care am primit din Duhul Său.
E-223 Jesus said, in Mark 16, that the Holy Ghost, when He come, He would testify in every succeeding generation, to the end. He said, “These signs! Go ye into all the world and preach the Gospel to every creature; these signs shall follow them that believe, in My Name they shall cast out devils.” How long is this Witness going to be? To the end of the world! How long? Every generation! “In My Name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they taken up serpents, or drink deadly things, it wouldn’t harm them. If they lay hands on the sick, they shall recover.” Jesus said that the Holy Spirit that He would send would be a Witness, to the end of the age, every generation afterwards.
E-225 Cuvântul Lui mărturiseşte, "În zilele din urmă, că, va veni o lepădare, şi va veni o epocă a bisericii rece, formală, fără putere." Asta-i în ce trăim noi. O biserică care nu are putere, "Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea, depărtaţi-vă de aşa ceva!" El a dat semnul, că, "Vor fi timpuri când un om va şedea în templul lui Dumnezeu, arătându-se că el era Dumnezeu. El va veni, guvernând naţiunile." Ce perfect, toate aceste lucruri! Cât de perfect a fost Cuvântul lui Dumnezeu!
E-224 Now, being that He said that, we are His witnesses! Amen. In closing, listen close, put on your understanding now and listen as I close. We are His witnesses, who have received of His Spirit.
E-226 Cum împăratul Nebucadneţar, în trecut acolo când a visat acel vis, şi Daniel l-a interpretat pentru el; cum acele împărăţii, fiecare, de la cea Babiloniană, la cea Mezo Persiană, la cea a Grecilor, şi la a Romanilor; chiar cum au căzut, chiar data exactă, timpul, şi exact felul cum Dumnezeu a spus că va fi.
E-225 His Word testifies, “In the last days, that, there will come a falling away, and there will come up a cold, formal, powerless church age.” That’s what we’re living in. A church that had no power, “Having a form of godliness, but denying the Power thereof, from such turn away!” He give the sign, that, “There would be times when a man would sit in the temple of God, shewing himself he was God. He’d come, ruling the nations.” How perfectly, all of these things! How God’s Word has been perfect!
E-227 Cuvântul lui Dumnezeu este un martor adevărat! Şi Cuvântul lui Dumnezeu a spus, "În zilele din urmă vor veni timpuri grele, şi inimile oamenilor vor ceda de frică, şi nedumerire de vremuri, şi strâmtorare printre neamuri. Şi va veni o lepădare de la Biserică. Şi se vor ridica oameni, şi se vor arăta mari demnitari şi aşa mai departe, şi vor-vor îndepărta puterea de la Biserică; şi au o formă de evlavie, şi tăgăduiesc adevărata Putere a lui Dumnezeu." Înscriere la Biserică! El a vorbit depre biserică că va ajunge în acea stare.
E-226 How king Nebuchadnezzar, back there when he dreamed that dream, and Daniel interpreted it to him; how those kingdoms, each one, from the Babylonian, to the Medes-o-Persians, to the Greeks, and to the Romans; just as they fell, just exactly date, time, and exactly the way God said it would.
E-228 Noi suntem un martor că Cuvântul lui Dumnezeu este împlinit. Biserica este în aceea, fiecare organizaţie este în aceaşi stare chiar acum. Eu aş... aş provoca orice om să-mi arate vreo organizaţie în flăcări pentru Dumnezeu, umplută cu Duhul Sfânt, cu semne să-i însoţească. Ridicaţi-vă şi spuneţi-mi una, oricare organizaţie! Nu există un astfel de lucru. Nu este pe pagini. Aşa este. Sunt toate fără putere şi moarte. Înţelegeţi!
E-227 God’s Word is a true witness! And God’s Word said, “In the last days there would come perilous times, and man’s hearts would fail them for fear, and perplexed of times, and distress between the nations. And there will come a falling away from the Church. And men would rise up, and showing themselves big dignitaries and so forth, and would—would power away from the Church; and have a form of godliness, and deny the real Power of God.” Church joining! He spoke of the church getting in that condition.
E-229 Dar El a profeţit şi că va fi o Biserică reală în acea zi, o turmă mică, o rămăşiţă. El a spus că va fi, şi va fi. "Va fi un popor care îşi cunoaşte Dumnezeul," a spus profetul, "va face lucruri măreţe în zilele de pe urmă."
E-228 We are a witness that the Word of God is fulfilled. The church is in that, every organization is in that same state right now. I’d…I’ll challenge any man to show me any organization on fire for God, filled with the Holy Ghost, with signs following them. Rise and tell me one, any organization! There is no such a thing. It’s not on the pages. That’s right. They’re all powerless and dead. Get it!
E-230 A spus că vor fi Lumini de seară în ziua din urmă. Profetul a spus aşa! Martorul adevărat al lui Dumnezeu a spus aşa, "Vor fi Lumini de seară." Cum este o Lumină de seară? La fel ca Lumina dimineţii. Profetul a spus, "Va fi o zi unde nu va fi nici noapte nici zi," un timp mohorât cum este astăzi afară, lumină doar cât să vedeţi să vă mişcaţi în jur. Dar a spus, "În timpul serii, va fi Lumină." Ce va fi aceasta? Vuiet, venind înapoi, întorcându-se la vremea de la început! "Vor fi Lumini de seară în ziua de pe urmă, strălucind."
E-229 But He also prophesied there would be a real Church in that day, a little flock, a remnant. He said there would be, and there will be. “There will be a people who know their God,” said the prophet, “will do exploits in the last days.”
E-231 A spus, "Se va ridica un profet în zilele de pe urmă," Maleahi 4, "dând semnele din zilele lui Lot, şi aşa mai departe, şi profeţind ca oamenii să se întoarcă înapoi, Întorceţi-vă înapoi la Credinţa celor dintâi părinţi penticostali! Întoarceţi-vă înapoi la original! Întoarceţi-vă înapoi la Biblie! Îndepărtaţi-vă de la organizaţii şi denominaţiuni, şi întoarceţi-vă la cea dintâi! Mergeţi înapoi la cinzecimea originală, la umplerea originală a Duhului Sfânt, la Puterea originală a lui Dumnezeu!'" Cuvântul mărturiseşte că aceea se va întâmpla.
Va fi Lumină în timpul serii,
Cărarea slavei cu siguranţă o veţi găsi;
Pe calea apei, este Lumina astăzi,
Îngropaţi în Numele preţios al lui Isus.
Tânăr şi bătrân, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfânt cu siguranţă va veni înăuntru;
Luminile de seară au venit,
Aceasta este dovada că Dumnezeu şi Cristos sunt unul.
E-230 He said there would be evening Lights in the last day. The prophet said so! God’s true witness said so, “There would be evening Lights.” What is an evening Light? The same as the morning Light. The prophet said, “There will be a day where it wouldn’t be night or day,” a gloomy time like it is outside today, just enough light to see how to get around. But said, “In the evening time, it shall be Light.” What would it be? Roar, coming back, going back to the early time! “There would be evening Lights in the last day, shining.”
E-232 Martorul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt Însuşi trăind în noi, nu se va afilia niciodată în organizaţie. Nu îl puteţi organiza pe Dumnezeu. El este Dumnezeu! Ce va face acesta? Va merge înapoi în felul cum a fost la început. Se va duce din nou la început, înapoi la original, înapoi de unde a început. Va boteza la fel cum au făcut-o ei. Va învăţa Duhul Sfânt la fel cum au făcut¬o. Ei îi vor învăţa pe oameni la fel cum au făcut-o. Se va abţine de la organizaţii cum au făcut ei. Va avea un loc pentru toţi, cum au făcut ei, cine va veni. Vor fi curaţi şi sfinţi cum au făcut ei. Vor fi umpluţi cu Duhul cum erau ei. Vor fi neînfricaţi cum erau ei. Şi aceleaşi lucruri care li s-a întâmplat lor, li se va întâmpla acestora din zilele de pe urmă, în Luminile de seară, cum a fost înainte în trecut.
Dumnezeule, trimite acel Glas, cheamă!
E-231 He said, “There would be a prophet rise in the last days,” Malachi 4, “giving the signs of the days of Lot, so forth, also prophesying for the people to return back, ‘Turn back to the Faith of the first pentecostal fathers! Turn back to the original! Turn back to the Bible! Get away from organization and denomination, and go back to the first! Go back to the original pentecost, to the original filling of the Holy Ghost, to the original Power of God!’” The Word testifies that that will happen.
It shall be Light in the evening time,
The path to glory you will surely find;
In the water way, is the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sins,
The Holy Ghost will surely enter in;
The evening Lights have come,
It is the facts that God and Christ are one.
E-233 Noi avem tot felul de martori. Avem tot felul. Avem martor Metodist, martor Baptist, martori Prezbiterieni, martori Catolici. Voi predica Duminica viitoare, cu voia Domnului, despre cele patru stagii diferite ale bisericii, dacă este voia Domnului. Acum noi avem tot felul de martori astăzi, dar este un singur Martor adevărat.
E-232 God’s Witness, the Holy Ghost, the Holy Ghost Itself living in us, would never affiliate Itself in organization. You can’t organize God. He’s God! What will it do? Go back the way it was at the first place. It’ll go back to the beginning, back to the original, back to where it started from. It’ll baptize the same way they did. It’ll teach the Holy Ghost the same way it did. They’ll teach the people the same way it did. It’ll abstain from organizations like they did. It will have a room for all, like they did, who will come. They’ll be clean and holy like they did. They’ll be filled with the Spirit like they were. They’ll be fearless like they were. And the same things that happened to them, will happen to these in the last days, in the evening Lights, like it was back before.
God, send that Voice, call out!
E-234 Natura încă mărturiseşte că există un Dumnezeu. El încă rămâne Dumnezeu, cum a fost El, primul pom pe care L-a creat vreodată. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-233 We have all kinds of witnesses. We have all kinds. We have Methodist witness, Baptist witness, Presbyterian witnesses, Catholic witnesses. I’m going to preach next Sunday, the Lord willing, on the four different stages of church, if the Lord willing. Now we have all kinds of witnesses today, but there is one true Witness.
E-235 Profeţii, profeţii din trecut, mărturisesc şi au avut Cuvântul lui Dumnezeu, şi au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Acesta a fost împlinit chiar înaintea lor. Şi Dumnezeu a spus, "Dacă este printre voi unul, care este duhovnicesc sau un profet, Eu Domnul Mă voi face de cunoscut lui, în vedenii, îi voi vorbi în vise. Şi dacă ce spune el se împlineşte, atunci să-l ascultaţi."
E-234 Nature still witnesses there is a God. He still remains God, like He was, the first tree He ever created. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-236 Acelaşi Dumnezeu face acelaşi lucru astăzi. Vedem chiar acelaşi lucru întâmplându-se. El a vorbit despre Luminile serii, că vor veni, o întoarcere. "Se va ridica unul, care va întoarce Credinţa copiilor înapoi la părinţi, înainte de a veni acea zi mare şi înfricoşată a Domnului care va arde pământul ca un cuptor."
E-235 Prophets, prophets back there, witness and had the Word of God, and spoke the Word of God, and It was fulfilled right before them. And God said, “If there be one among you, who is spiritual or a prophet, I the Lord will make Myself known to him, in visions, speak to him in dreams. And if what he says comes to pass, then hear him.”
E-237 Şi noi vedem bombele atomice atârnând acolo. Vedem unde Rusia le-a explodat pe ale lor, zilele trecute, de cinzeci de ori mai arzătoare şi mai puternice decât cea a Hiroshimei. Nu-i de mirare că Japonia strigă după pace, plângând şi rugându-se! Hiroshima, când le-a ars ochii şi limbile, la sute de mile depărtare, şi aceasta care au explodat-o ei a fost de cinzeci de ori mai puternică. Acum înţeleg cum căderile radioactive au ocolit America, aşa cum au mers în jur; dar când vin înapoi, vin peste America din nou. Cădere radioactivă. Adăposturi.
E-236 That same God does the same thing today. We see the very same thing happening. He spoke of the evening Lights, would come, a return. “There would be one rise, who would turn the Faith of the children back to the fathers, before that great and terrible day of the Lord would come that would burn the earth like an oven.”
E-238 Vă spun, este timpul de cădere afară, în regulă, să cădem afară din lucrurile lumii! "Unde vei cădea tu, Frate Branham?" Înapoi în braţele lui Dumnezeu! Aşa este. Lăsaţi ca Duhul Sfânt să poarte mărturie. El este Martorul lui Dumnezeu.
Să ne rugăm.
"Unde ar trebui să cădem, Frate Branham?"
E-237 And we see the atomic bombs hanging yonder. We seen where Russia exploded theirs, the other day, fifty times hotter and more powerful than that of Hiroshima. No wonder Japan is crying for peace, crying and praying! Hiroshima, when it burnt their eyes and tongues out, for hundreds of miles away, and this one they exploded was fifty times stronger. Now I see where the fallout missed America, as it went around; but when it comes back, it comes over America again. Fallout. Shelters.
E-239 Noi credem Aceasta. Credem că Cuvântul este adevărat. Noi vedem că Acesta este adevărat. Vedem că El a profeţit aceasta în zilele din urmă. Vedem lucrul acesta. Vedem pomul Lui purtând mărturie. Vedem florile Lui purtând mărturie. Vedem Cuvântul Lui purtând mărturie. Vedem Duhul Lui purtând mărturie.
"Ce trebuie să facem noi, Frate Branham?"
E-238 I tell you, it’s time for falling out, all right, falling out of the things of the world! “Where will you fall, Brother Branham?” Back into the arms of God! That’s right. Let the Holy Ghost bear witness. He is God’s Witness.
Let us pray.
“Where shall we fall, Brother Branham?”
E-240 Cădeţi afară, cădeţi afară din lume. Cădeţi afară din lucrurile în care sunteţi. Bizuiţi-vă doar, doar...
"Unde vom cădea noi, Frate Branham?"
E-239 We believe This. We believe the Word is true. We see It’s true. We see that He prophesied this in the last days. We see it. We see His tree bearing witness. We see His flowers bearing witness. We see His Word bearing witness. We see His Spirit bearing witness.
“What must we do, Brother Branham?”
E-241 Retrageţi-vă în braţele lui Dumnezeu, spuneţi, "Doamne, umple-mă. Umple-mă, O Doamne, cu Martorul Tău. Lasă ca Duhul Sfânt să fie călăuza mea. Nu-L lăsa... Nu mă lăsa să merg în jur în fiecare zi, zicând, 'Ei bine, eu-eu-eu sunt un Creştin, eu nu trebuie să fac aceasta şi nu trebuie să fac aceea.' Fă ca eu să fiu doar atât de energizat, cu Duhul Sfânt, încât sufletul meu să nu poată sta liniştit."
Voi spuneţi, "Mă tem de fanatism."
E-240 Fall out, fall out of the world. Fall out of the things that you’re in. Just rely, just…
“Where will we fall to, Brother Branham?”
E-242 Nu vă faceţi griji. Dacă cădeţi în braţele lui Dumnezeu, acolo nu va fi nici un pic de fanatism.
E-241 Retreat to the arms of God, say, “Lord, fill me. Fill me, O Lord, with Thy Witness. Let the Holy Spirit be my guide. Let Him not…Let me not go around each day, saying, ‘Well, I—I—I’m a Christian, I mustn’t do this and I mustn’t do that.’ Let me be just so energized, with the Holy Spirit, that my soul can’t stand still.”
You say, “I’m afraid of fanaticism.”
E-243 În trezirea Welsh, când marele lider al acelei treziri Welsh... Ei i-au spus, au spus, "Vei avea o grămadă de fanatism."
E-242 Don’t you never worry. If you fall into the arms of God, there will not be one bit of fanaticism.
E-244 Singurele cuvinte pe care le-a vorbit, au fost, "Relaxaţi-vă, şi lăsaţi-l pe Duhul Sfânt să facă ce vrea El; relaxaţi-vă, şi lăsaţi-l pe Duhul Sfânt." Nu s-a ridicat nici un strop de fanatism. Nu, ei au fost toţi cu adevărat născuţi din Duhul.
E-243 In the Welsh revival, when the great leader of that Welsh revival…They said to him, said, “You’ll have a bunch of fanaticism.”
E-245 Trezire a Duhului Sfânt! O Dumnezeule, trimite-L peste bisericuţa mea, Tată! Trimite-L peste aceşti oameni în aşteptare! Aşa cum cântăm acea, cântare veche, Tată, aşa de multe ori:
Ei erau în clădirea de sus,
Erau toţi într-un acord,
Când Duhul Sfânt a coborât
Care a fost promis de Domnul nostru.
O Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum,
Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum;
Da, O Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum
Şi botează pe fiecare.
E-244 The only words that he would speak, was, “Relax, and let the Holy Spirit have Its way; relax, and let the Holy Spirit.” Not one speck of fanaticism raised up. No, they were all truly born of the Spirit.
E-246 Dumnezeule Tată, de la copiii mici, eu am două fete şi doi băieţi în această încăpere astăzi, Doamne, tinerei; Doamne, trimite Puterea peste ei. Alţi bărbaţi şi femei sunt aici cu tinerei; trimite Puterea chiar acum.
E-245 Holy Ghost revival! O God, send It upon my little church, Father! Send It upon this waiting people! As we sing that, old song, Father, so many times:
They were in the upper building,
They were all with one accord,
When the Holy Ghost descended
That was promised by our Lord.
O Lord, send Your Power just now,
Lord, send Your Power just now;
Yes, O Lord, send Your Power just now
And baptize every one.
E-247 Mame sunt aşezate aici, şi taţi, poate dacă ar muri astăzi, ei ar trebui să traverseze Iordanul, singuri. Şi, O Dumnezeule, când ei ajung la acel, aproape de acel ţărm, când suflarea este aproape să plece, fulgerul luminează, şi mânia lui Iehova peste un trup păcătos care s-a născut în păcat, cum vor izbi talazurile şi fulgerul vuie, şi marile talazuri, şi vadurile periculoase. O Dumnezeule, fie ca ei să se ancoreze chiar acum în Isus, ca atunci când vine acel timp, ştiind că există o ancoră care ţine, care îi va călăuzi peste fiecare vad periculos. Fulgerul sau nimic nu-i poate scufunda. Ei sunt în siguranţă cu Isus. Acordă aceasta, Doamne.
E-246 Father God, from the little children, I got two girls and two boys in this room today, Lord, youngsters; Lord, send the Power upon them. Other men and women are here with youngsters; send the Power just now.
E-248 Ai milă de noi. Iartă-ne de păcatele noastre. Acordă aceasta, Doamne. Umple-ne cu Duhul Sfânt.
E-247 Mothers are sitting here, and fathers, maybe if they was dying today, they would have to cross the—the Jordan, alone. And, O God, when they come down to that, nearing that shore, when the breath is about to leave, the lightning flash, and the wrath of Jehovah upon a sinful body that’s been born in sin, how the breakers will dash and the lightning’s roaring, and the great breakers, and the dangerous shoals. O God, may they anchor just now in Jesus, that when that time comes, knowing that there is an anchor that holds, that will guide them across every dangerous shoal. The lightning or nothing can sink them. They are safe with Jesus. Grant it, Lord.
E-249 Fie ca noi să nu ne mulţumim, Doamne, cu înscrierea la biserică şi încercarea de a fi un Creştin, fiind un efort propriu, vreun fel de a încerca să fabricăm ceva, spunând, "Acum eu¬eu m-am înscris la biserică, şi oamenii se vor aştepta ca eu să fiu un Creştin. Şi acum eu nu mai trebuie să fac aceasta şi nu mai trebuie să fac aceea, pentru că sunt un Creştin." O Dumnezeule, fie ca noi să ne îndepărtăm de la acea stare de Fariseu; Dumnezeule, acea grămadă de făţarnici! O Dumnezeule, cumva lasă ca Duhul Sfânt să vorbească ceea ce vreau să spun, Doamne. Eu nu pot găsi cuvinte să o spun. Noi nu vrem să fim Farisei creaţi de noi înşine.
E-248 Have mercy upon us. Forgive us of our sins. Grant it, Lord. Fill us with the Holy Spirit.
E-250 Dumnezeule, umple-ne cu a noastră... cu Dumnezeire. Umple-ne cu Putere şi energie, până când sufletele noastre sunt în flăcări, ca puterea noastră să fie El. Mărturia noastră să fie Dumnezeu. Cuvintele noastre să fie ale Lui. Diavolii vor tremura. Lumea se va zgudui şi se va clătina sub impactul Acestuia, Doamne. Dacă Tu doar poţi găsi oameni care voiesc să aştepte după Domnul!
Cei care aşteaptă după Domnul, îşi vor reînnoi puterea,
Se vor înălţa ca şi cu aripi de vultur,
Vor alerga şi nu vor obosi, vor umbla şi nu vor slăbi;
Oh, învaţă-mă, Doamne, învaţă-mă, Doamne, să aştept.
Învaţă-mă să aştept când inimile sunt înflăcărate,
Marea trezire care trece prin ţară, spunând că ei au mii şi mii, şi aşa mai departe, Doamne; lucruri mari înflorite.
Lasă-mă să-mi smeresc mândria, să chem Numele Tău;
Păstrează-mi credinţa reînnoită, ochii mei asupra Ta,
Lasă-mă să fiu pe acest pământ ce vrei Tu ca eu să fiu, Doamne.
E-249 May we just not be satisfied, Lord, with joining church and trying to be a Christian, being some self effort, some way to try to manufacture something, saying, “Now I—I joined church, and the people going to expect me to be a Christian. And now I’m not have to do this and not have to do that no more, because I’m a Christian.” O God, may we get away from that Pharisee condition; God, that bunch of hypocrites! O God, somehow let the Holy Spirit speak what I mean, Lord. I can’t find words to say it. We don’t want to be self-made Pharisees.
E-251 Fie ca noi să ne consacrăm bărcuţele noastre şubrede, în această dimineaţă, acest locaş mic din trup odios de care ne ocupăm atât de mult, să lucrăm aşa de multe zile pentru a¬l menţine un loc confortabil, şi locuim în case bune şi maşini frumoase. Şi, O Dumnezeule, şi apoi ne aţintim ochii pe aceea, şi la o parte de la această ră-... răsplată. O Dumnezeule, fă ca noi să dăm la o parte aceste lucruri mici fragile, ştiind că le lăsăm aici pe pământ. Fă ca noi să căutăm acea comoară Cerească, acel Duh Sfânt, acel Martor adevărat al lui Dumnezeu.
E-250 God, fill us with our…with Deity. Fill us with Power and energy, until our souls are aflame, that our strength will be Him. Our testimony will be God. Our words will be His. Devils will tremble. The world will shake and rock under the impact of It, Lord. If You can only find people who are willing to wait upon the Lord!
They that wait upon the Lord, shall renew their strength,
They shall mount up like wings of an eagle,
They’ll run and not be weary, they’ll walk and not faint;
Oh, teach me, Lord, teach me, Lord, to wait.
Teach me to wait when hearts are aflame,
Great revival that’s going through the land, saying they’re having thousands and thousands, and so forth, Lord; great flowerly things.
Let me humble my pride, call on Your Name;
Keep my faith renewed, my eyes on Thee,
Let me be on this earth what You want me to be, Lord.
E-252 Succesul nu poartă niciodată mărturie despre Dumnezeu. Duhul poartă mărturie despre Dumnezeu. Chiar dacă denominaţiunile noastre cresc, sau chiar dacă biserica noastră creşte, sau chiar dacă avem foarte mulţi membri, sau chiar dacă ne îmbrăcăm bine, sau conducem maşini bune, sau mâncăm mâncăruri bune, ce contează lucrul acesta? Noi trebuie să lăsăm aceasta. La ce i-ar fi folosit aceea mamei mele zilele trecute, zbătându-se acolo? Şi îmi dau seama, Doamne, acele lucruri nu contează nimic.
E-251 May we consecrate our little frail boats, this morning, this little tabernacle of shameful flesh that we think so much of, to work so many days to keep it a comfortable place, and we live in fine homes and nice cars. And, O God, and then we get our eyes on that, and off of this great re-…ransom. O God, let us lay aside these frail little things, to know that we leave them here on earth. Let us seek that Heavenly treasure, that Holy Spirit, that true Witness of God.
E-253 Fie ca ochii noştri să fie aţintiţi la Isus, la Duhul Sfânt, fă ca El să vină în inimile noastre şi să fim martori. Fie ca noi să fim martorul Lui, Doamne. Fie ca noi să stăm în acea stare, Tată, şi să purtăm mărturie.
E-252 Success never bears witness of God. The Spirit bears witness of God. Whether our denominations grow, or whether our church grows, or whether we have very many members, or whether we dress good, or drive good cars, or eat good food, what difference does that make? We must leave it. What good would that have done my own mother the other day, struggling along there? And I realize, Lord, those things count nothing.
E-254 Aşezate pe acest amvon în această dimineaţă, sunt o grămadă de batiste, care provin de la bolnavi şi suferinzi. Dumnezeule, fă ca Dumnezeul care mi-a dat acest Mesaj ieri, fă ca Dumnezeul care a vorbit prin Fratele Higginbotham în dimineaţa aceasta şi a prezis că Acesta va veni, fă ca Dumnezeul Care arată viziunile, să vorbească!
E-253 May our eyes be fixed on Jesus, on the Holy Spirit, let Him come into our hearts and be witnesses. May we be His witness, Lord. May we stand in that condition, Father, and bear witness.
E-255 Sfidez fiecare diavol, şi iau acest munte, prin credinţă! Cine eşti tu, munte mare de boli, care vei sta înaintea Domnului? Păi, vei deveni ca un şes. Cine eşti tu, râu sau mare moartă, care vei sta (orice lucru mort) înaintea lui Dumnezeu? Deschide-ţi calea, noi venim acolo! Noi mergem către ţara făgăduită!
E-254 Laying upon this pulpit this morning, lays handsful of handkerchiefs, coming from sick and afflicted. God, let the God that that give me this Message yesterday, let the God that spoke through Brother Higginbotham this morning and predicted It was coming, let the God Who shows the visions, speak!
E-256 Vindecă pe fiecare dintre aceştia, Doamne. Vindecă pe fiecare care şade prezent, care este bolnav.
E-255 I defy every devil, and take this mountain, by faith! Who are you, great mountain of sickness, that would stand before the Lord? Why, you’ll become as a plain. Who are you, river or dead sea, that would stand (anything dead) before God? Open up your way, we’re coming over! We’re going to the promised land.
E-257 Cine eşti tu, boală, cine te crezi că eşti? Satan, cine pretinzi tu a fi? Orice drept care-l ai a fost anulat la Calvar. Tu eşti un înşelător. Nu ai nici un drept. Noi te sfidăm, în Numele lui Isus Cristos; ca un trup umplut de Duhul Sfânt. Şi fă ca Dumnezeul care m-a călăuzit de-a lungul vieţii, Dumnezeul Care dă vedeniile şi vorbeşte Cuvintele Lui care se împlinesc, fă ca El, prin Numele lui Isus Cristos, să alunge fiecare boală la o parte de la oameni, în această dimineaţă.
E-256 Heal every one of these, Lord. Heal every one that is sitting present, that is sick.
E-258 Tu ai spus, "Vorbeşte, şi nu te îndoi, ci crede că ceea ce ai spus se va împlini, poţi avea ceea ce ai spus." Cine a făcut aceea? Martorul lui Dumnezeu a spus Asta.
E-257 Who are you, sickness, who do you think you are? Satan, who do you claim to be? Every claim that you have was canceled at Calvary. You’re a bluff. You have no rights. We defy you, in the Name of Jesus Christ; as a Holy Ghost filled body. And let the God that has guided me through my life, the God Who gives the visions and speaks His Words that comes to pass, let Him, through the Name of Jesus Christ, drive every sickness away from this people, this morning.
E-259 Şi eu port mărturie în această dimineaţă că acel Cuvânt este adevărat, Satan, aşa că tu trebuie să pleci.
E-258 You said, “Speak, and don’t doubt, but believe that what you’ve said will come to pass, you can have what you’ve said.” Who did that? The Witness of God said That.
E-26
E-259 And I bear witness this morning that that Word is true, Satan, so you have to leave.
E-261 Deseară noi venim la masa de împărtăşire, să luăm¬frânturile, bucăţele mici care reprezintă trupul Domnului nostru Isus, şi să bem Sângele Lui.
E-260 Every person in here could be healed right now, the Power of God come over them, heal every one! The faith, the faith, that—that real faith; not that hope-so, not that do-good; but that selfsame God that spoke the Word, fall upon this people! Fill them with faith. Fill them with the Holy Ghost. Fill them, and make them witnesses, Lord, that we on this corner can be a witness to You, a witness that You live: a true Witness.
E-262 Dumnezeule, curăţeşte-ne inimile păcătoase. Eu plâng pentru mine însumi şi pentru această biserică. Noi suntem slabi, Doamne. Nu suntem vrednici. Suntem o biserică care declarăm, şi nu am exercitat lucrurile pe care le-am pretins. Nu l-am lăsat pe Duhul Sfânt să ne preia, în întregime. Noi suntem păcătoşi. Prin aceea, vrem să spunem, Doamne, că suntem îndoielnici. Ne este teamă. Oh, fă-ne să ne fie ruşine de temerile noastre păcătoase, şi umple-ne cu mărturia Duhului Sfânt.
E-261 Tonight we’re coming to the communion table, to take the—the particles, little parcels that represent the body of our Lord Jesus, and to drink His Blood.
E-263 Ca noi să putem avea Duhul lui Dumnezeu să lucreze în aşa fel în mijlocul nostru încât sute să stea sub puterea lui Dumnezeu, tremurând, cu toată gândirea şi afecţiunile jos de pe lucrurile din lume, şi tot ce avem, ce deţinem. Doamne, ucenicii nu s-au gândit nimic despre aceea. Ei au aşezat... Şi-au vândut tot ce aveau şi le-au pus la picioarele apostolilor, ca să¬i hrănească pe săraci. Dumnezeule, trimite Duhul Sfânt în acea manieră, ca noi să nu ne gândim la lucrurile ce le avem, confortul pe care Tu ni l-ai dat. Nouă ne este frică să suferim puţin, sau ne este frică să fim daţi afară, sau că vom pierde puţin somn, sau-sau că vom pierde o masă pe undeva. Dumnezeule, eu îmi mărturisesc păcatele mele şi păcatele bisericii mele, aşa cum stau aici, clătinat de puterea Duhului Sfânt.
E-262 God, cleanse our sinful hearts. I cry for myself and this church. We are weak, Lord. We’re not worthy. We are a church that profess, and we haven’t exercised the things that we have claimed. We haven’t let the Holy Spirit take us over, in full. We are sinful. By that, we mean, Lord, we’re doubting. We’re afraid. Oh, make us ashamed of our sinful fears, and fill us with the witness of the Holy Ghost.
E-264 Fă ca El să se mişte asupra noastră, Doamne. Şi cred că El se mişcă asupra noastră. Fă ca noi nu să ne sfâşiem îmbrăcămintea. Fă ca noi nu să ne sfâşiem gândirile, ci să ne sfâşiem inima, să ne sfâşiem în două, şi să o aşezăm deschisă acolo şi să spunem, "Dumnezeule, sunt vinovat. Modelează¬mă şi formează-mă, Doamne. Iată-mă aici, la casa Olarului. Sfâşie-mă în bucăţi, Dumnezeule. Formează-mă. Modelează-mă. Transformă-mă. Ca un penticostal adevărat mar-..."
E-263 That we can have the Spirit of God so dealing among us here till hundreds will sit under the power of God, trembling, with all their mind and affections off the things of the world, and what we own, what we possess. Lord, the disciples thought nothing of that. They lay…They sold all they had and laid them at the feet of the apostles, to feed the poor. God, send the Holy Ghost in that manner, that we’ll not think of the things that we own, the comforts that You have give us. We’re afraid to be a little afflicted, or afraid we’re going to be put out, or we’re going to miss a little sleep, or—or we’re going to miss a meal somewhere. God, I’m confessing my sins and the sins of my church, as I stand here, rocking by the power of the Holy Spirit.
E-265 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... ci Cristos şi pentru Biserica Lui. Acordă aceasta, O Doamne. Atunci viziunea va veni pe câmpurile din străinătate şi oriunde vom merge. Bolnavii vor fi vindecaţi. Morţii vor fi înviaţi.
E-264 Let Him move upon us, Lord. And I believe He is moving upon us. Let us not rend our clothes. Let us not rend our thoughts, but rend our heart, tear ourselves apart, and lay it open there and say, “God, I’m guilty. Mold me and make me, Lord. Here I am, at the Potter’s house. Tear me to pieces, God. Shape me. Mold me. Fashion me. Like a real pentecostal wit-…”
E-266 Şi nu va fi un adăpost pentru cădere radioactivă de care să avem nevoie. Acolo va fi o mână a lui Dumnezeu. Căci, cum am spus la începutul Mesajului, Tată, cum viaţa acelei frunze se întoarce înapoi la rădăcina de unde a venit, şi aşteaptă după un alt sezon, noi ştim că ne apropiem de un alt sezon. Putem simţi schimbarea atmosferei, atmosfera spirituală. Acea zi este aproape gata să se ivească, şi ne vom trezi în acel măreţ... un Mileniu.
E-265 [Blank spot on tape—Ed.]…but Christ and for His Church. Grant it, O Lord. Then the vision will come to the foreign fields and to wherever we shall go. The sick will be healed. The dead will be raised.
E-267 "Căci noi care suntem vii şi rămânem nu vom împiedica pe cei ce dorm, căci noi spunem aceasta prin porunca Domnului. Căci, trâmbiţa va răsuna, şi morţii în Cristos vor învia, şi noi vom fi schimbaţi, într-un moment, într-o clipită a ochiului." Când acel Fiu al lui Dumnezeu începe... Fiul Vieţii.
E-266 And there’ll not be a fallout shelter that we’ll need. There’ll be a hand of God. For, as I said at beginning of the Message, Father, as that leaf’s life goes back to the root where it come from, and wait for another season, we know that we’re nearing another season. We can feel the changing of the atmosphere, the spiritual atmosphere. That day is about ready to break, and we’ll wake in that great…a Millennium.
E-268 Nu mai puteţi ascunde un-un germene de viaţă, de la soare, aceea este viaţă botanică. Îşi va găsi ieşirea de sub beton. Îşi va găsi ieşirea de sub plăci. Va veni de oriunde, când soarele începe să strălucească.
E-267 “For we which are alive and remain shall not hinder them which are asleep, for we say this by the commandment of the Lord. That, the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise, and we shall be changed, in a moment, in a twinkling of an eye.” When that Son of God begins…the Son of Life.
E-269 Nu mai poţi ascunde Viaţa când vine Viaţa Eternă, când Isus, Care are Viaţă Eternă, şi Dătătorul Vieţii Eterne.
E-268 You can no more hide a—a germ of life, from the sun, that’s botany life. It’ll find its way out from under concrete. It’ll find its way out from under boards. It’ll come from anywhere, when the sun begins to shine.
No more can you hide Life when Eternal Life comes, when Jesus, Who has Eternal Life, and the Giver of Eternal Life.
E-270 Doamne Isuse, când Tu vi, aceste trupuri vechi fragile vor fi schimbate într-o clipă, şi morţii în Cristos vor învia. Şi noi vom fi în acel Mileniu, acel următor sezon măreţ care vine, acel sezon Etern. Schimbă-ne acum, poamne, şi formează-ne aşa ca noi să putem fi cetăţeni ai acelei Împărăţii.
E-269 Lord Jesus, when You come, these old frail bodies will be changed in a moment, and the dead in Christ shall rise. And we shall be in that Millennium, that next great season that’s coming on, that Eternal season. Change us now, Lord, and fashion us so that we can be citizens of that Kingdom.
E-271 Eu mă încredinţez, Doamne, cu câtă viaţă mai am. Nu ştiu cât de mult ne vei mai lăsa aici, Doamne. Nici unul din noi nu ştie. Tânărul ar putea spune, "Sunt tânăr," dar cum ştim noi? Ei ar putea fi duşi înainte de venirea serii. Bătrânul ar putea spune, că, "Mă voi duce chiar repede," dar ei ar putea să trăiască mai mult decât tânărul. Este totul în mâinile Tale, Doamne.
E-270 I commit myself, Lord, with what life I have left. I don’t know how much longer You’re going to leave us here, Lord. None of us know. The young might say, “I’m young,” but how do we know? They may be gone before night. The old might say, that, “I’m going right quick,” but they might out-live the young. It’s all in Your hands, Lord.
But what we are, we give to You; my soul, my strength, my heart, my all. We dedicate ourselves, Lord, on the Altar. Not on this little, earthly altar here, Lord, but on that real Altar where we’re all leaning against, this morning, weeping with our tears. We lay on that Eternal Altar, and ask You to take us and mold us, and fashion us after Your way, and make us witnesses. And may they never forget this morning, the Message of “the true witness.”
E-272 Dar ce suntem noi, îţi dăm Ţie; sufletul meu, tăria mea, inima mea, tot al meu. Noi ne dedicăm, Doamne, pe Altar. Nu la acest micuţ, altar pământesc de aici, Doamne, dar pe acel Altar adevărat unde noi toţi ne rezemăm, în dimineaţa aceasta, plângând cu lacrimile noastre. Ne punem pe acel Altar Etern, şi Îţi cerem să ne iei şi să ne modelezi, şi să ne formezi după felul Tău, şi să ne faci martori. Şi fie ca ei să nu uite niciodată această dimineaţă, Mesajul despre "martorul adevărat."
E-271 We have witnesses that we have the best atomic bombs. We have witnesses we have the machine age and mechanical age. But, Lord, the Kingdom that’s coming, there’ll be no jet planes, there’ll be no automobiles, there’ll be none of these atomic bombs. It’ll be a Kingdom of peace, love, joy, and life. We live for Him.
E-273 Noi avem martori că avem cele mai bune bombe atomice. Noi avem martori că avem epoca maşinii şi epoca mecanică. Dar, Doamne, Împărăţia care vine, acolo nu vor fi avioane cu reacţie, nu vor fi automobile, nu va fi nimic din aceste bombe atomice. Va fi o Împărăţie de pace, dragoste, bucurie, şi viaţă. Noi trăim pentru El.
E-272 Grant these things, Father, as we commit it to You, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-274 Acordă aceste lucruri, Tată, aşa cum le încredinţăm Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-273 I would like to ask this question before I leave. You believe This to be the Truth? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] How many is a witness of the Holy Ghost? [Many say, “Amen.”] How many would like to witness the Holy Ghost? [“Amen.”] May the God Who wrote these Words, may He grant to you, my brother and sister, that you’ll never have any more peace on this earth until that Holy Ghost fills you. For whether you be church member, pleasant, good, kind, truthful, honest; you may be all of that, then you’re a million miles from God.
E-275 Mi-ar place să pun această întrebare înainte să plec. Credeţi Aceasta a fi Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Câţi sunteţi un martor al Duhului Sfânt? [Mulţi spun, "Amin."] La câţi le-ar place să-l mărturisească pe Duhul Sfânt? ["Amin."] Fie ca Dumnezeul Care a scris aceste Cuvinte, fie ca El să vă acorde, fratele şi sora mea, ca voi să nu mai aveţi pace niciodată pe acest pământ până când acel Duh Sfânt nu vă umple. Căci fie că sunteţi membru de biserică, plăcut, bun, amabil, adevărat, onest; aţi putea fi toate acele lucruri, şi să fiţi la un milion de mile depărtare de Dumnezeu.
E-274 Jesus said, “Father, I do not pray for the world, but I pray for these that Thou has given Me, and all that will come by them, that they may behold the Glory that I had with You before the foundation of the world.”
Then, if you come by this ministry, if you come by a church, He never prayed for you. If He…you come by organization, He…His prayer means nothing to you. But if you come by the witness that the apostles had, and of the Holy Ghost, His prayer is…And you know, His prayer, it’s going to be answered. That’s right. That, we will share, someday, His Glory, of seeing Him in the Glory that He had before the foundation of the world.
E-276 Isus a spus, "Tată, Eu nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru aceştia pe care Mi i-ai dat Tu, şi toţi care vor veni prin ei, ca ei să poată să vadă Slava care am avut-o Eu cu Tine înainte de întemeirea lumii."
E-275 I pray that you’ll have no rest, no rest at all, until you have received the Holy Ghost. And I pray for myself and for these who raise their hands, that has the Holy Ghost. I profess It. You profess It. But, Christian friends, we’re letting that Holy Spirit lay dormant. We are—we are catered too much to the—to the pleasures of life. We’re afraid of a little affliction. We’re afraid of these things. Let’s lay this world aside.
Covet not this world’s vain riches,
That so rapidly decay,
Build our hopes on things Eternal,
They will never pass away.
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
When by earthly friends forsaken,
Just still more closer to Him cling!
E-277 Atunci, dacă veniţi prin această slujbă, dacă veniţi printr¬o biserică, El nu s-a rugat niciodată pentru voi. Dacă El... veniţi printr-o organizaţie, El... Rugăciunea Lui nu înseamnă nimic pentru voi. Dar dacă veniţi prin mărturia care au avut-o apostolii, şi a Duhului Sfânt, rugăciunea Lui este... Şi voi ştiţi, rugăciunea Lui, va fi ascultată. Aşa este. Căci, noi vom împărtăşi, într-o zi, Slava Lui, de a-L vedea în Slava care a avut-o El înainte de întemeierea lumii.
E-276 Hold to Him. May we, as Christians who claim the Holy Spirit, may we be so ashamed of ourselves, may we be so vexed in our spirit, that we’ll never cease until we’re living, burning lights, filled with the Spirit, and letting Him operate through us. I don’t mean in a bunch of fanaticism. You know better than that. I mean in a true, reverent way of God, through the baptism of the Spirit, through the power and manifestation, to work in this last days, when we know that the end is nigh.
E-278 Mă rog ca voi să nu aveţi odihnă, nici o odihnă deloc, până când nu aţi primit Duhul Sfânt. Şi mă rog pentru mine şi pentru aceştia care şi-au ridicat mâinile, care au Duhul Sfânt. Eu Îl declar. Voi Îl declaraţi. Dar, prieteni Creştini, noi lăsăm acel Duh Sfânt să stea adormit. Suntem-suntem prea mult cu griji de¬de plăcerile vieţii. Ne temem de o mică suferinţă. Ne temem de aceste lucruri. Haideţi să dăm la o parte această lume.
Să nu râvnim la bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care putrezesc atât de repede,
Să ne clădim nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele nu vor trece niciodată.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Când eşti părăsit de prieteni pământeşti,
Chiar şi mai aproape de El te alipeşti!
E-277 God bless you. You been faithful now to sit here a long time, until, by my watch, it’s about twelve minutes after twelve. May be later than that. But whatever it is, thank you for your undivided attention. My prayer, my blessings be with each one of you. I—I love you.
You’ve proved to be my friend. When I was in need, you proved to be my friend. That’s when a real friend shows when they’re friend. You proved to be my friend.
E-279 Ţineţi-vă de El. Fie ca noi, ca şi Creştini care pretindem Duhul Sfânt, fie ca noi să fim atât de ruşinaţi de noi înşine, fie ca noi să fim atât de frământaţi în duhul nostru, încât să nu încetăm până când nu trăim, lumini aprinse, umpluţi de Duhul, şi lăsându-l pe El să lucreze prin noi. Nu vreau să spun într¬o grămadă de fanatism. Voi ştiţi mai bine decât atât. Vreau să spun în felul adevărat, reverenţios lui Dumnezeu, prin botezul Duhului, prin putere şi manifestare, să lucreze în aceste zile de pe urmă, când noi ştim că sfârşitul este aproape.
E-278 And, friends, I might say hard things and cutting things, from here. Maybe you think I degraded your organization or denomination. I did not mean it in that light. I only mean this: to be your friend, I must be truthful. I must be honest.
If I seen you going down the river, in a little boat, and I know them falls are just below there, that boat cannot ride those riffles. It cannot do it. You’d sink. And if I screamed to you, “Get out of that boat.” It’s nothing I got against you. I love you. I’m only trying to save your life.
E-280 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aţi fost loiali acum să staţi aici un timp îndelungat, până, după ceasul meu, este ora doisprezece şi doisprezece minute. Poate fi mai târziu de atât. Dar oricum ar fi, vă mulţumesc pentru atenţia voastră neîmpărţită. Rugăciunea mea, binecuvântările mele să fie cu fiecare din voi. Eu-eu vă iubesc.
E-279 And that’s what I say this morning, when I say these things. It’s in the tolerance of love and fellowship that I say it. Friends, whether we are Pentecostals, we need a shaking, whether we are Baptists, or Methodists, or whatever we may be, them church brands.
E-281 Aţi dovedit de a fi prietenul meu. Când am fost la nevoie, aţi dovedit de a fi prietenul meu. Asta-i când un prieten adevărat demonstrează când ei sunt prieten. Aţi dovedit de a fi prietenul meu.
E-280 As I said to Mr. Coots, the undertaker. He said, “Billy…” He was talking about sermons, and so forth. And he’s…he always come in. He’s Catholic. I think his wife is. I—I believe he is, too. However, he comes always and listens to me preach. And he comes down when I go to pray, he’d gather in, stand around, and we was talking about it out there. He said, “I always like to hear you, Billy.” I said, “Mr. Coots, a brand never changes the breed of the cow.”
E-282 Şi, prieteni, s-ar putea ca eu să spun lucruri tari şi lucruri tăioase, de aici. Poate vă gândiţi că eu am degradat organizaţia voastră sau denominaţiunea. Nu am intenţionat-o în acea lumină. Eu doar vreau să spun acest lucru: pentru a fi prietenul vostru, trebuie să fiu sincer. Trebuie să fiu onest.
E-281 If the brand is on a hereford, it was a hereford, to begin with. See? The brand doesn’t change the breed.
E-283 Dacă v-aş vedea mergând în jos pe râu, într-o barcă mică, şi eu să ştiu că acele cascade sunt mai în jos chiar acolo, acea barcă nu poate trece peste acei curenţi rapizi. Nu o poate face. Te-ai scufunda. Şi dacă am strigat la voi, "Ieşi din acea barcă." Nu am nimic împotriva voastră. Eu vă iubesc. Eu doar încerc să vă salvez viaţa.
E-282 So if you’re Methodist or Baptist, or whether you’re Oneness or Twoness, or whatever Pentecostal group you belong to, oh, my brother, your brand never changes what you are. You might be called Pentecostal, branded that, but if you’re not pentecostal at heart, in spirit, you are not pentecostal. That brand is just on a struggle, a straggling.
A regular old, range cow can wear a good brand, but that don’t make it. It might wear hereford’s brand, but it isn’t a hereford.
E-284 Şi asta-i ceea ce spun în această dimineaţă, când spun aceste lucruri. Este în îngăduinţa dragostei şi părtăşiei că spun aceasta. Prieteni, fie că suntem Penticostali, avem nevoie de o zguduitură, fie că suntem Baptişti, sau Metodişti, sau orice am putea fi, acele mărci de biserici.
E-283 You are a Christian when you’re filled; and there’s no other way. There’s no creeds, no denomination you can join, no prayers you can say; they’re all in vain. You got to be born of the Spirit of God, or you’re lost. “Except a man be born again, he will in no wise see God.” That’s right. You must be born again. And to be born again, you got to be filled with the Holy Ghost, the energy of God. God! You got to open up your life and throw yourself out, and let Deity, God, tabernacle Himself in you. That is Truth, my brother, sister. God help us all to receive It, is my prayer.
E-285 Cum i-am spus D-lui Coots, antreprenorul de pompe funebre. A spus, "Billy..." El vorbea despre predici, şi aşa mai departe. Şi el este... el a venit întotdeauna. Este Catolic. Cred că soţia lui este. Eu-eu cred că şi el este, la fel. Oricum, el vine întotdeauna şi mă ascultă când predic. Şi vine când mă duc să mă rog, el se uneşte, stă pe aproape, şi noi vorbeam despre asta acolo. A spus, "Întotdeauna îmi place să te ascult, Billy." Am spus, "D¬le Coots, o marcă nu schimbă niciodată rasa vacii."
E-284 Brother Teddy, Take The Name Of Jesus With You.
[Someone speaks to Brother Branham—Ed.] What’d you say? [Someone again speaks to Brother Branham.]
Billy wants me to announce that he will not send out cards this week to you people that wanted to come to the meetings, about next week, for it’s been announced already.
E-286 Dacă marca este pe o hereford, era o hereford, de la început. Vedeţi? Marca nu schimbă rasa.
E-285 Do you love the Lord? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] With all your heart? [“Amen.”] Will you raise your hands, to pledge it? [Congregation prays aloud with Brother Branham.] “God, help me. Help me, O God, to take the Name of Jesus with me. May I live the Name of Jesus. May I see Him, in peace. May I invite Him into my heart. May He come into my beings. Let me, from this day, Lord, be wholly Thine.”
We pledge this, Lord, to You, as a people, after this message; that, no matter what denomination, what sensation, what we have done: whether we have shouted, whether we have screamed, whether we have spoke with tongues, whether we have danced in the Spirit, or any of these sensations. O God, let the Holy Spirit bring it into the hearts of people now, to know that those things doesn’t count. That, it’s tabernacling Deity, God, in our hearts. Grant it, Father. We ask it in Jesus’ Name, that You’ll mold us and make us after Thy will. Amen.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we’ll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name,
Now shake hands with one another.
…how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven,
Precious Name…
[Someone speaks with Brother Branham—Ed.]
E-287 Deci dacă tu eşti Metodist sau Baptist, sau dacă eşti Unitarian sau Duotarian, sau oricare grup Penticostal la care a parţi, oh, fratele meu, marca voastră nu schimbă niciodată ceea ce eşti. Ai putea fi numit Penticostal, marcat aşa, dar dacă nu eşti penticostal în inimă, în duh, tu nu eşti penticostal. Acea marcă este doar pe o rătăcire, un rătăcitor.
E-286 I want to make another announcement. I forgot, I didn’t know it, rather. There’s a baptismal service, following this one. If anyone here, that has not been baptized in the Name of our Lord Jesus Christ, let me say to you, as God’s servant, baptism is essential to salvation. “He that believeth and is baptized,” and is baptized, “shall be saved.” Now, if you haven’t been baptized in the Name of our Lord Jesus Christ, and you have believed on Him and confessed your sins, come now forward after this service and you can be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins.
E-288 O vacă veche obişnuită, de fermă poate avea o marcă bună, dar aceea nu o face. Ar putea avea marca hereford, dar nu este o hereford.
E-287 Remember, Matthew said, “Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost.” The Name of Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. “Father, Son, Holy Ghost” is titles that belong to the Name of Jesus Christ. All the early church baptized, until the birth of the Catholic church, they all baptized in the Name of Jesus Christ. Take The Nicene Council, The Fathers, and so forth, of the history, and you’ll find, but then they went to using titles instead of Name. We as a church, a group of people, no organization, we remain with the Bible. It’s the Name of Jesus Christ. All right.
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations round you gath-…
Listen. What do you do when temptation?
Breathe that holy Name in prayer.
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-289 Tu eşti un Creştin când eşti umplut; şi nu există o altă cale. Nu sunt crezuri, nici denominaţiuni la care să te înscri, nici rugăciuni care să le poţi spune; ele sunt toate în zadar. Tu trebuie să fi născut din Duhul lui Dumnezeu, sau eşti pierdut. "Dacă un om nu se naşte din nou, în nici un chip nu-l va vedea pe Dumnezeu." Aşa este. Trebuie să te naşti din nou. Şi să fi născut din nou, trebuie să fi umplut cu Duhul Sfânt, energia lui Dumnezeu. Dumnezeu! Trebuie să îţi deschizi viaţa şi să te arunci afară pe tine însuţi, şi să laşi Dumnezeirea, Dumnezeu, să locuiască El însuşi în tine. Acela este Adevărul, fratele meu, soră. Dumnezeu să ne jute pe toţi să-L primim, este rugăciunea mea.
Frate Teddy, Ia Numele Lui Isus Cu Tine.
E-288 Bow our heads now. [Brother Branham begins humming Take The Name Of Jesus With You—Ed.]
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we’ll crown Him, (when?)
When our journey is complete.
Precious Name…
Brother Neville.
E-290 [Cineva îi vorbeşte Fratelui Branham – Ed.] Ce ai spus? [Cineva îi vorbeşte din nou Fratelui Branham.]
E-291 Billy vrea ca eu să anunţ că nu vă va trimite cărţi poştale această săptămână vouă oamenilor care doriţi să veniţi la adunări, pe săptămâna viitoare, pentru că a fost deja anunţat.
E-292 Îl iubiţi pe Domnul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cu toată inima voastră? ["Amin."] Vreţi să vă ridicaţi mâinile, să pledaţi aceasta? [Adunarea se roagă tare cu Fratele Branham.] "Dumnezeule, ajută-mă. Ajută-mă, O Dumnezeule, să iau Numele lui Isus cu mine. Fie ca eu să trăiesc Numele lui Isus. Fie ca eu să Îl văd, în pace. Fie ca eu să Îl invit în inima mea. Fie ca El să vină în fiinţa mea. Fă ca eu, de azi înainte, Doamne, să fiu în întregime al Tău."
E-293 Pledăm aceasta, Doamne, către Tine, ca un popor, după acest mesaj; ca, indiferent de ce denominaţiune, ce senzaţie, ce am făcut noi: fie că am strigat, fie că am ţipat, fie că am vorbit în limbi, fie că am dansat în Duhul, sau oricare din aceste senzaţii. O Dumnezeule, lasă ca Duhul Sfânt să o aducă în inimile oamenilor acum, să ştie că acele lucruri nu contează. Căci, este Dumnezeirea care locuieşte, Dumnezeu, în inimile noastre. Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus, ca tu să ne modelezi şi să ne faci după voia Ta. Amin.
La Numele lui Isus să ne închinăm
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este gata.
Nume preţios,
Acum daţi mâinile unii cu alţii.
... ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului,
Nume preţios...
[Cineva vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.]
E-294 Vreau să fac un alt anunţ. Am uitat, nu am ştiut, adică. Este un serviciu de botez, după aceasta. Dacă cineva de aici, care nu a fost botezat în Numele Domnului nostru Isus Cristos, daţi-mi voie să vă spun, ca slujitor al lui Dumnezeu, botezul este esenţial pentru mântuire. "Cel care crede şi este botezat," şi este botezat, "va fi mântuit." Acum, dacă nu aţi fost botezaţi în Numele Domnului nostru Isus Cristos, şi aţi crezut în El şi v¬aţi mărturisit păcatele, veniţi acum în faţă după acest serviciu şi puteţi fi botezaţi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre.
E-295 Amintiţi-vă, Matei a spus, ,,Duceţi-vă, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. "Tată, Fiu, Duh Sfânt" sunt titluri care aparţin Numelui lui Isus Cristos. Toată biserica timpurie a botezat, până la naşterea bisericii Catolice, ei toţi au botezat în Numele lui Isus Cristos. Luaţi Consiliul de la Niceea, Părinţii, şi aşa mai departe, din istorie, şi veţi afla, dar apoi au început să folosească titluri în locul Numelui. Noi ca biserică, un grup de oameni, nu organizaţie, noi rămânem cu Biblia. Este Numele lui Isus Cristos. În regulă.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice capcană;
Când ispitele te împresoară...
Ascultaţi. Ce faceţi când ispita?
Susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume preţios (Nume preţios), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-296 Să ne aplecăm capetele acum. [Fratele Branham începe să fredoneze Ia Numele Lui Isus Cu Tine – Ed.]
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona, (când?)
Când călătoria noastră este gata.
Nume preţios...
Frate Neville.
Up