Dând Drumul La Presiune

Letting Off The Pressure
Data: 62-0513E | Durată: 1 oră 13 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Mulţumesc Frate Ruddell. Sunt aşa fericit să ştiu că am un fiu în Evanghelie. [Un Frate spune ceva – Ed.] Da.
Păi, bine. Aceea este bine. Da, eu cu siguranţă îl apreciez pe Fratele Ruddell. Şi eu-eu cred Pavel o dată a avut un fiu numit Timotei. El l-a chemat pe el fiul lui în Evanghelie.
E-1 Thank you, Brother Ruddell. I am so happy to know I got a son in the Gospel. Yeah? Well, fine; that's good. Yes, I certainly appreciate Brother Ruddell. And I--I believe Paul once had a son called Timothy. He called him his son in the Gospel.
E-2 Şi dacă eu nu sunt chiar sigur, aceasta Flossy Ford, obişnuia să fie? [Sora Flossy spune, "Da." – Ed.] O, doamne! Flossy, eu... A trecut mult timp. Da, a trecut. Îmi amintesc, când eram un băiat, fratele ei, Lloyd, şi eu obişnuiam să alergăm în jur împreună. Şi ea obişnuia să coacă prăjituri mari, ştiţi voi, şi noi veneam sus acolo şi mâncam până ce eram aproape scârbiţi, de aceasta.
E-2 And if I'm not sure, is this Flossy Ford, used to be? My goodness. Flossy, I... Been a long time. Yes, it has. I remember when I was a boy; her brother Lloyd and I used to run around together. And she used to bake big cakes, you know, and we'd come in up there and eat till we was just about sick. You know.
E-3 Îmi amintesc o dată ei m-au invitat să vin sus, Lloyd m-a invitat. Şi noi... Flossy a copt. Ea era doar un copil atunci. Ea a copt un tort mare, şi-şi noi doar am mâncat până nu am mai putut mânca. M-am gândit, "Acum, am să mă duc să stau toată noaptea cu Lloyd." Cumva a ajuns să se facă întuneric, ştiţi voi, şi eu-eu am realizat că eu trebuie să merg acasă. Şi astfel eu-eu am ieşit şi am alergat pe drum, şi speriat ca de moarte, încercând să merg acasă.
E-3 I remember one time they ask me come up, Lloyd did, and we... Flossy had baked... She was just a kid then. She baked a big cake, and--and we just eat till we couldn't eat. And I thought, "Now, I'm going to stay all night with Lloyd. Kinda got to getting dark, you know, and I--I made out I just had to go home then. So I--I took off and run down the road and scared to death trying to go home.
E-4 Şi eu-eu mi-l amintesc pe tatăl ei. Mama ta este încă în viaţă, eu presupun. Păi, aceea este bine. Şi a curs multă apă pe acel râu în jos de la acele zile. Da. Aici suntem noi acum, amândoi oameni la vârsta mijlocie, bunici. Ei bine, dar, acolo este o Ţară unde noi nu vom îmbătrâni niciodată. Vedeţi? Sunt aşa de bucuros să ştiu, Flossy, că tu eşti în căutarea acelei Ţări, şi ai asigurarea că tu vei găsi Aceasta.
E-4 And now, I remember her father. Is your mother's still living, I suppose? Well, that's fine. And been a lot of water went down that river since them days. Yes. Here we are now both middle-aged people, grandparents, and... Well, but there's a land where we'll never grow old. See? I'm so glad to know, Flossy, that you're looking for that land and assurance of finding it.
E-5 Şi Jim, cum este Jim? Este el... Da, îmi amintesc aceea. Jim, acela este soţul ei. Şi îmi amintesc bine de el. Şi ştiam câţiva dintre copii. Noi cumva, la acel timp, eu am intrat în lucrare, când ei erau căsătoriţi, şi copiii lor creşteau. Şi noi cumva ne-am îndepărtat, ştiţi voi, unul de celălalt.
E-5 And Jim, how is Jim, is he... Yes, I remember that. Jim, that's her husband, and I remember him well. And I knowed a few of the children; we kinda... By that time I'd got on the field when they were married and their children growing up. And we kinda got away, you know, from one another.
E-6 Îl văd pe Fratele Lloyd din când în când, strig la el în jos, pe stradă. Ei mi-au gătit de multe ori o masă. Şi eu am... ca adevărat frate şi soră.
E-6 I see Brother Lloyd once in a while, holler at him down on the street. They cooked me a many a meal, and I've--like a real brother and sister.
E-7 Acum, eu sunt atât de bucuros să văd că prima presare a Fratelui Ruddell a fost aici în acest loc; să converteze, la începuturi, convertind o tavernă în casa Domnului. Aceea este foarte bine.
E-7 Now, I'm so glad to see that Brother Ruddell's first push was here in this place to convert--starting out converting a roadhouse into the house of the Lord. That's very fine.
E-8 Şi, desigur, voi ştiţi, dacă uneori dacă tu poţi prevedea ceva, voi ştiţi, şi-şi atunci aceea o face mai bine. Deci, noi am putut prevedea că acolo era ceva în acest băiat. Şi el a fost timid. Tatăl lui şi eu, acolo, obişnuiam să lucrăm împreună cu ani în urmă. Şi eu am ştiut pe tatăl său că era unul capabil şi cu rezultat, aşa că de ce nu ar fi fost aceea în băiat? Eu ştiu că el avea o mamă dragă. Deci, el a fost crescut bine, astfel el trebuia să fie cu ceva bun în spatele lui, voi înţelegeţi. Şi acea dorinţă în inima lui, să îl slujească pe Domnul! Când adâncul cheamă după Adânc, acolo trebuie să fie un Adânc să răspundă la acea chemare. Şi sunt aşa bucuros să îl văd pe Fratele Ruddell că merge înainte.
E-8 And of course, you know, if sometimes if you can foresee anything, you know... And--and then that makes it better. So we could foresee there was something in this boy. And he was bashful; his dad and I there used to work together years ago. And I knowed his daddy was a up-and-at-it and a go-getter, so why shouldn't that be in the boy? I knowed he had a darling mother. So he was--he was sired right, so there had to be something good behind him. You see? And that longing in his heart to serve the Lord... When the deep calls to the deep, there's got to be a deep to respond to that call. And I'm so glad to see Brother Ruddell going on.
E-9 Acest grup minunat de oameni aici sus. Şi este un mare privilegiu pentru mine, în această seară, să vin aici sus, şi să vorbesc la acest grup de sfinţi ce poposesc aici. Noi nu suntem... Acesta nu este locul nostru statornic, voi ştiţi. Noi suntem pelerini. Noi suntem. Noi nu suntem acasă.
E-9 This wonderful bunch of people up here... And it's a grand privilege to me tonight to come up here and to speak to this bunch of saints that are sojourning here. We are not... This is not our abiding place, you know. We're pilgrims. We're--we are--we're not at home.
E-10 Îmi amintesc, Sora Ruddell, cum tu ai venit cu el şi ai şezut acolo. Şi el îşi ţinea capul aplecat. Şi tu aveai multă încredere. Ei cu siguranţă o aveau. Ea a crezut că el va-el va predica Evanghelia. Şi astfel cu o soţie bună ca aceea, şi un tată şi o mamă, şi toţi rugându-se pentru el, ceva a trebuit să se întâmple, Frate Ruddell. Astfel aici este aceasta. Şi mă rog, Frate Ruddell, că aceasta va fi doar un-un loc de stat pentru tine, de unde să te avânţi către cea mai mare înălţime, pentru gloria Evangheliei.
E-10 And I remember, Sister Ruddell, how you'd come with him and set there. And he'd hold his head down. And you had a lot of confidence. They sure did; she believed he'd--he'd preach the Gospel. And so with a good wife like that, and a father and mother and all praying for him, something had to happen, Brother Ruddell. So here it is. And I pray, Brother Ruddell, that this will just be a--a standing place for you, where you can spring to the highest of heights for the glory of the Gospel.
E-11 Eu ştiu că Fratele şi Sora Ruddell, Max acolo, s-ar simţi cu adevărat fericiţi cu privire la aceasta, în această seară. Cum mi-ar place să-l văd pe Billy Paul să stea în amvon. Şi eu sper să trăiesc ca într-o zi să îl văd pe Joseph stând la amvon. Şi aceea este tare bine.
E-11 I know that Brother and Sister Ruddell, Max there, would be real happy about it tonight. How I'd like to see Billy Paul stand in the pulpit. And I hope to live someday to see Joseph standing in the pulpit. And that's mighty fine.–E-
12 Our toil's and troubles then that we have raising young children through the teenage and things, that makes us feel fine then. Look back and see the gray in your daddy's hair and things, you remember, some of your--some of your wrong doings put them there. And that--that's right.
E-12 Astfel, truda şi necazurile noastre pe care le avem, crescând copiii tineri prin vârsta adolescenţei şi lucruri, aceea ne face să ne simţim bine atunci. Te uiţi în spate şi vezi încărunţirea în părul tatălui tău, şi lucruri. Aminteşte-ţi, ceva din ale tale-ceva din faptele tale greşite l-a pus acolo. Şi aceea-aceea este adevărat.
E-13 Well, it's good to be here, and I'm just a little bit hoarse. I've been preaching... Brother Gene Goad and I took little trip yesterday and went down. And the fish was biting. And--and so we had a good time, come in late. And we kinda got out on the water and a little bit of cold, but I trust you bear with me.
E-13 Bine, este bine să fiu aici. Şi eu sunt doar puţin răguşit. Eu am predicat. Eu şi cu Fratele Gene Goad am fost într-o mică călătorie, ieri, şi am mers jos. Şi peştii muşcau. Şi-şi astfel noi am avut un timp bun, am venit înăuntru târziu. Şi noi cumva am ajuns afară pe apă, şi un pic de răceală, dar am încrederea că veţi suporta cu mine.
E-14 Now, we are fixing to leave on a summer's campaign, about ninety day campaign. Expect to be back again in last of August, first of September. And we're going over now... This--this week I begin in Green Bay, Michigan, come back to Chicago for Sunday afternoon at the high school at a convention. I'm going to speak the original convention of the Christian Business Men in Green Bay, Wisconsin. And then from there to Chicago, and then Monday I'm in Chicago at a--a conventional meeting, a missionary rally for Brother Joseph Boze. And then return home to go up to South--Southern Pines, North Carolina, and down into South Carolina, and over to the Cow Palace at South Gate, Los Angeles. Got forty some odd oneness churches sponsoring that meeting. It's first time the oneness ever sponsored my meeting.
E-14 Acum, ne pregătim să pornim într-o campanie de vară, o campanie cam de nouăzeci de zile. Mă aştept să fiu înapoi din nou pe la sfârşitul lui August, începutul lunii Septembrie. Şi ne ducem acolo acum. Această-această săptămână, eu încep în Green Bay, Michigan, vin înapoi în Chicago pentru duminică după-amiază, la liceu, la o convenţie. Eu voi vorbi la prima convenţie a Oamenilor De Afaceri Creştini în Green Bay, Wisconsin. Şi apoi, de acolo, către Chicago. Şi atunci luni, eu sunt în Chicago, la o-o întrunire convenţională, un miting misionar pentru Fratele Joseph Boze. Şi apoi mă întorc acasă, ca să merg până în sud, Southern Pines, North Carolina, şi jos în South Carolina, apoi dincolo la Cow Palace la South Gate, Los Angeles. Au vreo patruzeci şi ceva de biserici Unitariene care sponsorizează acele întruniri. Prima dată când Unitarienii sponsorizează vreodată întrunirea mea.
E-15 Then from on--on up to California through Oregon, on in to Canada, and from there in to Anchorage, Alaska, and then back again this fall. Where Brother Joseph Boze is going to Kenya, Tanganyika, Urban, and Africa, South Africa to set up meetings for later on in the fall.
E-15 Apoi, de la înainte-înainte în sus, California prin Oregon, înainte în Canada. Şi de acolo, în Anchorage, Alaska. Şi atunci înapoi din nou în această toamnă, unde Fratele Joseph Boze merge în Kenya, Tanganyika, Urban, în Africa, Africa de Sud, să stabilească întruniri pentru mai târziu în toamnă.
E-16 Now, to say I have a leading to go to any of these places, I do not, but I feel that it ought to be sowing seed somewhere, doing whatever I can for the Kingdom.
E-16 Acum, să spun că am o călăuzire să merg la oricare din aceste locuri, eu nu am. Dar eu simt că ar trebui să fie semănată Sămânţa pe undeva, făcând orice pot eu să fac pentru Împărăţie.
E-17 And now, let us just bow our heads again for another word of prayer, not that we haven't been prayed for, but I'd just like to ask the Lord to help me here now that--would provide some words for you.
E-17 Şi acum să ne aplecăm capetele doar din nou pentru un alt cuvânt de rugăciune. Nu pentru că noi nu ne-am rugat, dar mi-ar place doar să-i cer Domnului să mă ajute aici acum, ca să se îngrijească de câteva Cuvinte pentru voi.
E-18 Our heavenly Father, we are now approaching Thy throne of grace in the Name of the Lord Jesus, Who has give us the permission and bid us to come, and we would be granted the things that we ask for as we approached. Now, we would not ask at all to stand in Your judgment, but we want to stand at the mercy seat so that we can obtain mercy, confessing that we are wrong and there's no soundness in us. But we present ourselves, Lord, nothing we can offer, just the prayer of our Lord Jesus and the bidding that He said this: "He that heareth My words and believeth on Him that sent Me has Everlasting Life and shall not come to the judgment, but's passed from death to Life." We believe that. He told us to come, ask anything in His Name, it would be granted. We believe that.
E-18 Tatăl nostru Ceresc, noi acum ne apropiem de tronul Tău de har, în Numele Domnului Isus, Care ne-a dat permisiunea şi ne-a chemat să venim, şi ne vor fi acordate lucrurile pe care le cerem, aşa cum ne apropiem. Acum, noi nu am cere, deloc, să stăm la judecata Ta. Dar noi vrem să stăm la Scaunul Milei, astfel încât noi să putem obţine milă, mărturisind că noi suntem greşiţi. Şi nu este nimic sănătos în noi. Dar noi ne prezentăm pe noi înşine, Doamne. Nu putem oferi nimic, doar rugăciunea Domnului nostru Isus, şi invitaţia, căci El a spus aceasta: "Cel ce ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are Viaţă veşnică, şi nu va veni la Judecată, ci a trecut din moarte la Viaţă." Noi credem aceea. El ne-a spus să venim, să cerem orice în Numele Lui, aceasta va fi acordat. Noi credem aceea.
E-19 Upon the basis of our faith, we come asking that You bless this church and our gracious brother, Brother Ruddell, and his family, and all the families that's represented here.
E-19 Pe baza credinţei noastre, noi venim, cerând ca Tu să binecuvântezi această biserică, şi pe fratele nostru graţios, Fratele Ruddell, şi familia lui, şi toate familiile care sunt reprezentate aici.
E-20 As I look over and see Mrs. Morris here tonight and to think of the days gone by... And God, as I said to her, lots of water's went down the river and many dangers, toils, and snares. You've already brought us through them, Lord, and our trust is in You that we go to the end of the road in Thee.
E-20 Aşa cum am privit acolo şi o văd pe D-na Morris aici, în această seară, şi să mă gândesc la zilele ce au trecut. Şi, Dumnezeule, aşa cum i-am spus ei, multă apă a curs pe râu în jos, şi multe primejdii, trudiri, şi capcane. Tu ne-ai purtat deja prin ele, Doamne, şi încrederea noastră este în Tine, că noi mergem până la capătul drumului, în Tine.
E-21 Bless this place. Place Your Name in here, Lord, and give to them the very best that's 'lotted for this place. May evil, as the brother prayed tonight here... This young man prayed that You'd take away all hindrances. Grant it, Lord. Answer his prayer.
E-21 Binecuvântează acest loc. Pune Numele Tău înăuntru aici, Doamne, şi dă-le lor tot ce este cel mai bun care este alocat pentru acest loc. Fie ca răul, aşa cum s-a rugat un frate, în această seară, aici, acest bărbat tânăr, s-a rugat ca Tu să iei la o parte toate obstacolele. Acordă aceasta, Doamne. Răspunde-i rugăciunii lui.
E-22Heal the sick that's among us. Give salvation to the soul of those that's hungering and thirsting for righteousness. And now, Lord, sanctify the voice and the--and the effort of Your unprofitable servant. And bless Thy Word, and may It not return void; but be--and may It be so that It'll accomplish that which It is purposed for. May the Holy Spirit take the things of God tonight and encourage our hearts from the greatest to the least. In the Name of Jesus Christ we ask it. Amen.
E-22 Vindecă bolnavii care sunt printre noi. Dă mântuire sufletelor care flămânzesc şi însetează după neprihănire. Şi acum, Doamne, sfinţeşte vocea şi-şi strădania robului Tău netrebnic. Şi binecuvântează Cuvântul Tău, şi fie ca Acesta să nu se întoarcă gol. Dar fie, fie ca Acesta să fie aşa, ca Acesta să împlinească scopul pentru care este El. Fie ca Duhul Sfânt să preia lucrurile lui Dumnezeu, în această seară, şi să încurajeze inimile noastre, de la cel mai mare până la cel mai mic. În Numele lui Isus Cristos noi cerem aceasta. Amin.
E-23 Now, this morning I preached a long time. And I didn't know about preaching; I was just kinda teaching a Sunday school lesson. And one day I taught six hours. Won't be that bad tonight, I'm sure...
E-23 Acum, în această dimineaţă, am predicat un timp lung. Şi nu am ştiut că o să predic. A fost doar un fel de lecţie de învăţătură de şcoală Duminicală. Într-o zi, am predat şase ore. Nu va fi atât de rău, în această seară, sunt sigur.
E-24 But I just got a little text here that I would like to read some Scripture, because I know His words won't fail. Mine's may-mine may do it. And I'm going to try to keep my word right with His and take His Word--take my word to build a context around His Word, as we use for a text.
E-24 Dar eu am doar un text mic aici, care mi-ar place să citesc câteva Scripturi, pentru că eu ştiu că Cuvintele Lui nu vor da greş. Ale mele pot. Ale mele pot face aceasta. Şi eu voi încerca să ţin cuvântul meu drept cu al Lui, şi să iau Cuvântul Lui; iau cuvântul meu, să aşez un context în jurul Cuvântului Său, aşa cum noi folosim pentru un text.
E-25 I want to read two places tonight. I want to read in the Book of Proverbs in the 18th chapter and the 10th verse for one place. And another place, I want to read Isaiah 32:2. Now, in Proverbs 18:10:
The Name of the Lord is a strong tower: the righteous run into it, and are safe.
E-25 Vreau să citesc în două locuri, în seara aceasta. Vreau să citesc în Cartea Proverbelor, în capitolul al 18-lea, şi versetul 10, pentru un loc. Şi în alt loc, eu vreau să citesc Isaia 32:2. Acum în Proverbe 18:10.
Numele DOMNULUI este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost.
E-26 And in the Book of Isaiah, 32nd chapter, 1st and 2nd verses:
Behold, a king shall reign in righteousness, a prince shall rule in judgment.
And a man shall be as a hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as a shadow of a great rock in a weary land.
E-26 Şi în Cartea lui Isaia, capitolul 32, primul şi al doilea verset.
Atunci, împăratul va împărăţi cu dreptate, şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire.
Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete.
E-27 And now for my text I want to use this as a text: "Let--Letting Off the Pressure." That's a odd text, "Letting off Pressure." I chose this, because that before coming to a meeting I always try to pray and to try to seek the Lord, not to stand before any congregation small or great, one to a million, would be to stand there not to be seen or to be heard, but to do something to glorify my Lord. Therefore, seeing the need of the people...
E-27 Şi acum dintr-un text, eu vreau să folosesc acesta ca text, lăsa... Dând Drumul La Presiune. Acela este un text ciudat, "Dând drumul la presiune." Am ales aceasta pentru că, înainte să vin la o adunare, eu încerc întotdeauna să mă rog, şi să încerc să îl caut pe Domnul. Nu ca să stau înaintea unei adunări, mică sau mare, unul până la un milion, ar fi să stau acolo nu să fiu văzut sau să fiu auzit, ci să fac ceva pentru a-l glorifica pe Domnul meu, aşadar, văzând nevoia oamenilor.
E-28 And I wouldn't come here to be heard, because I'm not much to listen to, bad voice, not an educated man, and never stay with my text, skip all over from Genesis to Revelations. And I'm--I'm not a--an eloquent speaker, but I do love the Lord. And I--I can't love Christ until first I love His people. See? I've got to love His people. So if I love His people, then I love Him.
E-28 Şi eu nu aş veni aici să fiu auzit, pentru că nu sunt mare lucru de a fi ascultat; voce slabă, nu un om educat. Şi niciodată nu stau cu textul meu; sar peste tot, de la Geneza la Apocalipsa. Şi eu nu sunt-eu nu sunt un-un-un vorbitor expresiv, dar eu îl iubesc pe Domnul. Şi eu-eu nu îl pot iubi pe Cristos până când mai întâi iubesc poporul Lui. Vedeţi? Eu trebuie să iubesc poporul Lui. Astfel dacă eu iubesc poporul Lui, atunci eu îl iubesc pe El.
E-29 And then, I want to be like He did. I want to--to make my objective the same objectives He had; and that was always trying to do good, to help somebody.
E-29 Şi atunci vreau să fiu cum El a fost. Eu vreau să-să fac obiectivele mele aceleaşi cu obiectivele care El le-a avut, şi, aceea a fost, întotdeauna să încerc să fac bine, să ajut pe cineva.
E-30 And seeing this day that we live in, and knowing that this church here has a grand pastor...
E-30 Şi văzând această zi în care noi trăim, şi ştiind că această biserică aici are un păstor bun...
E-31 Now, I don't say that flattery; I say it from my heart. If I said anything different, I'd--I'd be a hypocrite. And I--I believe that this church has a pastor that would stand on Truth regardless of what come or went. I believe that. That's my confidence in my--my son. And I--I believe that. And I... And he's a--fearless as fearless can be. And you... I believe he's a honorable, holy man, sent from God with a ministry for this last day. And he preaches the same portion of the Word that I preach; that's from Genesis is to Revelation, just the way It's wrote. And I like that, no compromising, just stay right with the Word. And I like that.
E-31 Acum, eu nu spun aceea ca o măgulire, eu o spun din inimă. Dacă am spus orice diferit, eu aş-eu aş fi un ipocrit. Şi eu-eu cred că această biserică are un păstor care să stea pe Adevăr, indiferent ce a venit sau ce a trecut. Eu cred aceea. Aceea este încredinţarea mea în al meu-fiul meu. Şi eu-eu cred aceea. Şi eu... Şi el este tot atât de neînfricat cât de neînfricat poate fi. Şi voi... eu cred că el este un om onorabil, om sfânt, trimis de Dumnezeu, cu o slujbă pentru această zi din urmă. Şi el propovăduieşte aceeaşi porţiune din Cuvânt pe care eu o propovăduiesc, aceea este din Geneza la Apocalipsa, chiar în felul în care Aceasta este scrisă. Şi mie îmi place aceea. Nici un compromis, doar stă drept cu Cuvântul, şi mie îmi place aceea.
E-32 But then I thought with a man like that, for me to walk in behind his pulpit, yet a young man, what could I say that would help his congregation; because that's why he wanted me to come up. He's a shepherd, and he's watching his sheep. And he would think maybe now, to kinda change around a little, there might be something to help his people. And he's interested in you; he's interested in your welfare. Day and night, he'll go anytime, anywhere, help do anything that he can. Well, that's--that's a real servant of God.
E-32 Dar atunci m-am gândit, cu un om de felul acela, ca eu să păşesc în spatele amvonului lui, încă un bărbat tânăr, ce aş putea spune eu care ar ajuta adunarea lui? Pentru că, de aceea el a vrut ca eu să vin. El este un păstor, şi el îşi păzeşte oile lui. Şi el s-ar gândi că poate acum, să schimbe cumva în jur puţin, el să poate fi ceva care să ajute poporul lui. Şi el este interesat de voi. El este interesat de bunăstarea voastră. Zi şi noapte, el va merge oricând, oriunde, ajută să facă orice poate el. Ei bine, acela este-acela este un slujitor real al lui Dumnezeu.
E-33 And as he said--he said he plagued me, or bothered me, or pestered me, or something... He doesn't do that. That makes me love him that much more, when he keeps asking, 'cause that--I love that, 'cause he's got confidence. It shows... He wouldn't bring me up before his sheep if I thought I was going to hurt them. Nope, no shepherd would do that, because he'd think I would do what was right. And it's a--he--it's a great privilege he pays me when he does ask me to come. And I like his--his objectives; that's hang on till it happens. That's a--a man of faith. And I like that.
E-33 Şi cum el a spus, el a spus că m-a împovărat, sau m-a deranjat, sau bătut la cap, sau ceva. El nu face aceea. Aceea mă face să îl iubesc cu atât mai mult, când el continuă să mă solicite, pentru că, aceea, eu iubesc aceea, pentru că el are încredere. Aceasta arată că el nu m-ar fi adus sus înaintea turmei lui dacă el se gândea că eu urma să-i rănesc. Nu. Nici un păstor nu ar face aceea. Pentru că, el se gândeşte că eu voi face ce era drept. Şi acesta este o... el... Acesta este un mare privilegiu ce el îmi acordă când mă solicită să vin. Şi mie îmi plac ale lui-obiectivele lui, aceea este "Perseverează până când se întâmplă." Acela este un-un om de credinţă, şi îmi place aceea.
E-34 So then I thought, "What would I speak to this congregation?" I thought, "Well, they're probably trained right in everything, no doubt." But there is a pressure on the people today. And that pressure has no limitation or any denominational lines; it has no age line; it has no respect of person. It's on young and old, good and bad; it's on everybody: pressure.
E-34 Astfel atunci m-am gândit, "Ce să vorbesc eu acestei adunări?" M-am gândit, "Păi, ei sunt probabil pregătiţi bine în toate, fără îndoială." Dar acolo este o presiune peste oameni în ziua de azi. Şi acea presiune nu are limite, sau ceva linii denominaţionale. Aceasta nu are linie de vârstă. Aceasta nu se uită la faţa omului. Aceasta este peste tânăr şi bătrân, bun şi rău. Aceasta este peste fiecare: presiune.
E-35 We are living in a neurotic age, nervous tension. Everybody's racing here and going there, and going nowhere. It's just at that kind of an age. And I know this church would be plagued with it as everywhere's plagued with it. Tabernacle's plagued with it, everywhere, the whole world.
E-35 Noi trăim într-o epocă nevrotică, tensiune nervoasă. Fiecare este în alergare aici, şi mergând acolo, şi mergând nicăieri. Aceasta este doar la acel fel de epocă. Şi eu ştiu că această biserică ar fi plăguită cu aceasta, cum peste tot este plăguită cu aceasta. Tabernacolul este plăguit cu aceasta, peste tot, întreaga lume.
E-36 It's a day of pressure. Hurry, hurry; hurry, hurry; hurry up and wait. Drive ninety miles an hour and then--to get home for supper and wait two hours till it gets ready. That's right. It's--it's the time. And in that rushing and speeding it gets you to a nervous tension; the wife say something a little contrary, you want to fly off: temper. Husband say something, you'll pat your foot and tell him to get in the room. See? "Well, now husband, I don't want no words with you; go out there."
E-36 Este o zi de presiune. Grabă, grabă; grabă, grabă; grăbeşte şi aşteaptă. Conduc nouăzeci de mile pe oră, şi apoi să ajungă acasă pentru cină, şi aşteaptă două ore până este gata. Aşa este. Acesta este-acesta este un timp. Şi în acea grabă şi viteză, te aduce la o tensiune nervoasă. Soţia îţi spune ceva un pic contrar, tu vrei să izbucneşti: temperament. Soţul spune ceva, tu dai din picior şi îi spui să meargă în cameră. Vedeţi? "Ei bine, acum, soţule, eu nu vreau să mă cert cu tine. Ieşi afară acolo."
E-37 "Wife, oh, I'm so nervous." See? Why? What's the matter? See?
E-37 "Soţie, oh, eu sunt aşa nervos." Vedeţi? De ce? Ce se întâmplă? Vedeţi?
E-38 All this together, this tension building up, then the results of it is doing something wrong and acting out of place. That's right. Now, it'll make the poor act that way; it'll make the middle class act that way; it'll make the rich act that way. It'll make the wrong act that way; it'll make the pretty good act that way; and it'll make the good act that way; because it's tension, steam built up. Got to blow it out somewhere. See? If you don't, you blow the boiler up.
E-38 Toată aceasta, împreună, toată tensiunea asta acumulată, apoi rezultatul la aceasta este: făcând ceva greşit, şi acţionând nepotrivit. Aceea este corect. Acum, aceea îl va face pe sărac să acţioneze în felul acela. Va face clasa mijlocie să acţioneze în felul acela. Îl va face pe bogat să actioneze în felul acela. Îl va face pe cel greşit să acţioneze în felul acela. Îl va face pe cel destul de bun să acţioneze în felul acela. Şi îl va face pe cel bun să acţioneze în felul acela. Pentru că, aceasta este tensiune, fierbere, acumulată. Trebuie să o sufle afară pe undeva. Vedeţi? Voi să nu, voi explodaţi cazanul.
E-39 Now, we find that. It builds up as the day goes. You talk to your boss if you're working, "Oh, so-and-so." And if you speak to the kiddie, "Come in here." "Mama, I'm..." See, there you are. It builds it up. Ooh, my. See? You feel like you're going to--head's going to come off. I know; I'm with it every day. So I--I know what it means. It builds up.
E-39 Acum, noi aflăm aceea. Aceasta se acumulează aşa cum trece ziua. Tu vorbeşti cu şeful tău, dacă tu lucrezi, "Oh, aşa-şi-aşa!" Şi dacă tu îi vorbeşti copilaşului, "Vino aici!"
"Mama! Eu sunt..." Vedeţi?
Acolo sunteţi voi. Aceasta o acumulează. Oooh! Vai!
Vedeţi? Tu simţi de parcă tu o să ... capul se va desprinde. Eu ştiu. Eu sunt cu aceasta, în fiecare zi, aşa că eu-eu ştiu ce înseamnă aceasta. Aceasta se acumulează. Eu am fost ...
40 M-am gândit la aceasta, seara trecută. Am fost la un anumit spital. Şi păstorul nostru, eu am crezut că el era bolnav, dar el era doar obosit. Aleargă, aleargă, aleargă, aleargă, până doar s-a epuizat. Şi unii dintre ei au zis, au sunat, au sunat la birou acolo jos, au întrebat dacă eu aş face vizitele lui. Păi, eu am fost toată ziua cu acţiuni de afaceri, şi slujitori din diferite locuri. Am spus, "Da." Ei bine, am mers să fac vizitele lui.
E-40 I was... Thought of this the other night. I was at a certain hospital. And our pastor, I thought he was sick; but he had just wore out: run, run, run, run till he just exhausted. And some of them said, called up... They called in the office down there and asked if I'd make his calls. Well, I'd been with business acts all day, and ministers from different places, and I said, "Yes."
Well, I went to make his calls. And I went to a certain hospital. And they give me a woman's name and a--and a number where she was at. I goes up to this room; I went over to the lady at... It--it was about fifteen, twenty minutes before receiving time for visitors, so I went over and told the lady I was a minister and would like to see certain, certain woman. She looked me in the face, and she was doing something. She turned around first, said, "So what do you want?"
And I said, "I would like to know where a certain, certain lady is in this ward."
She said, "I don't know."
I said, "Well, I was given a number, a certain place, and I thought I'd ask first."
Said, "Well, if you got a number, go see it."
"Thank you." I goes down there and said at the door of the ward, and I said, "Is there a lady in here named so-and-so?"
"No."
Well, I went back and looked at my ticket; that's where it said. So I goes back, and the lady was standing there; I said,
"That was the wrong number."
"What did you say her name was?" I said... Said, "She's not on this floor."
"Thank you." I said, "I'll go upstairs then."
E-41 Şi am mers la un anumit spital. Şi ei mi-au dat numele unei femei, şi un-şi un număr la care era ea. Mă duc sus la acest salon. Am mers acolo la doamnă. Şi au-au fost în jur de cinsprezece, douăzeci de minute înainte de timpul de primire pentru vizitatori. Deci am mers acolo şi i-am spus doamnei că eram un slujitor şi doresc să văd o anume, anume femeie. Ea m-a privit în faţă. Şi ea făcea ceva. S-a întors în jur, mai întâi, şi a spus, "Ce vreţi?"
Am spus, "Aş dori să ştiu unde se află în acest salon o anume-anume doamnă."
Ea a spus, "Nu ştiu."
Am spus, "Păi, mi-a fost dat un număr, un anumit loc, şi m-am gândit să întreb întâi."
A spus, "Ei bine, dacă aveţi un număr, mergeţi şi căutaţi-l."
"Vă mulţumesc."
Mă duc jos acolo mă aşez la uşa salonului. Am spus, "Este o doamnă aici, cu numele de Aşa-şi-aşa?"
"Nu."
Ei bine, am mers înapoi şi m-am uitat la biletul meu. Aceea era cum era scris. Astfel mă duc înapoi, şi doamna stătea acolo. Am spus, "Acela era numărul greşit."
"Cum ai spus că era numele ei?" Am spus. A spus, "Ea nu este la acest etaj."
"Vă mulţumesc." Am spus, "Mă voi duce la etajul de sus atunci."
Deci, mă duc sus la următoarea sală. Şi am mers la... Mai întâi, acolo era un doctor stând la birou, şi stând acolo, scărpinându-şi capul. Am spus, "Bună ziua!" El doar a privit în sus, a privit în jos.
Păi, m-am gândit, "Mai bine îl las în pace."
Aşa că m-am dus puţin mai departe pe culoar, şi am găsit o femeie la birou, o asistentă. Am spus, "Scuzaţi-mă."
A spus, "Ce doriţi?"
Si eu am spus, "Este aici sus o doamnă cu numele de aşa-şi-aşa?"
Si ea a spus, "Eu nu ştiu." Şi am spus... Ea a spus...
Am spus, "Eu trebuia să am un-un număr de cameră 321 sau 221." Şi am spus, "Am mers la acea sală, şi acolo nu era nimeni. Şi doamna a spus, 'Aici nu este nimeni numit aşa, deci,' a spus, ,poate era la următorul etaj."'
Şi ea a spus, "Păi, atunci de ce nu mergi la doi... 321 atunci."
Am spus, "Vă mulţumesc."
Mă duc jos la 321, eu... sau doi-douăzeci-... 321. Am spus, "Este aici o doamnă numită Aşa-şi-aşa?"
"Nu."
Acolo era o doamnă culcată acolo, a spus, "Ea era vizavi de salon, vizavi de salon acolo pe-pe cealaltă, treizeci-unu."
Am spus, "Vă mulţumesc, doamnă."
Am păşit dincolo, am spus, "Este doamna Aşa-şi-aşa aici?"
"Nu. Ei au mutat-o afară. Ea se află la parter."
M-am gândit, "Oh, vai!"
Mă duc îna pai la parter din nou. Eu-eu... Şi ea... Ei mi-au dat numărul salonului. Şi am coborât la parter, şi m-am uitat peste tot... Îmi era teamă să mă duc la acel birou din nou. Astfel eu am privit peste tot în sus şi în jos, încercând să găsesc acel număr de salon. Şi eu-eu m-am uitat, şi nu am putut să îl găsesc.
Ei au mici secţii şi lucruri separate în acest spital. Deci iată că vine acest doctor păşind în jos, cu stetoscopul în mâna lui, şi servietă. Şi eu niciodată nu am văzut un bărbat care era de patru picioare înalt şi de patru picioare lat [un metru douăzeci înalt şi un metru douăzeci lat], dar el chiar cam s-a potrivit cu... El umbla pe-acolo. Am spus, "Bună seara, domnule. Îmi puteţi spune unde este salonul cu numărul aşa-şi-aşa?"
El a spus, "Sus pe aici şi afară pe acolo."
Am spus, "Vă mulţumesc pentru informaţia
dumneavoastră." Acela este adevărul. El a spus, "Sus pe aici şi afară pe acolo."
Si am spus, "Vă mulţumesc!" M-am gândit, "Eu încă nu am ajuns nicăieri."
42 M-am uitat în spate şi acolo era un fel de femeie cu arătare amabilă stând la birou din nou. Am păşit acolo către ea, şi am spus, "Bună seara."
Ea a spus, "Cum merg lucrurile?"
E-41a So I goes up to the next room, and I went to the... First, there was a doctor setting at the desk, and I--setting there scratching his head. Said, "How do you do?" He just looked up, looked down. "Well," I thought, "I'd better leave him alone." So I went on down the row a little farther, and I found a lady at the desk, a nurse. I said, "Pardon me."
Said, "What do you want?"
And I said, "Is there a lady up here by a certain, certain name?"
And she said, "I don't know." And I--I said... She said...
I said, "I was supposed to have a--a room number 321--or 221." And I said, "I went to that room, and there was no one there. And the lady said, 'There's no one down here named that,' so said, 'maybe it was upstairs.'"
And she said, "Well then, why don't you go to 2--321 then."
I said, "Thank you." I goes down to 321 and I said--or 22--321, and I said, "Is there a lady in here named So-and-so?"
"No."
There was a lady laying there, said, "She was across the room, across the room over on--on the other, 31."
"Thank you, lady." I walked over; I said, "Is lady So-and-so here?"
"No, they moved her out; she's downstairs."
E-43 Am spus, "Doamnă, eu sunt total confuz." Şi i-am spus ei povestea mea. Am spus, "Este o doamnă aici pe undeva care merge la operaţie mâine dimineaţă, şi ea este aproape pe moarte. Eu sunt un slujitor, şi păstorul nostru sus acolo nu a putut să-şi facă vizitele, şi ei mi-au dat mie acest număr."
Ea a spus, "Doar o clipă, Frate Branham, eu voi afla." Ea... "Păi, eu mulţumesc-mulţumesc Domnului."
Ea a lăsat jos totul şi a mers pe acolo, şi a...
"Oh," a spus, "da, Frate Branham, ea este în salonul aşa-şi-aşa, în stânga ta, chiar acolo."
E-41b I thought--I thought, "My." I goes back downstairs again; I--I... And she--they--they give me the room number. And I went downstairs, and I looked all... I was afraid to go to that desk again, so I looked all up and down, trying to find that room number. And I--I looked; and couldn't find it.
They got little wings and things cut up in this hospital, so here come this doctor walking down with his stereoscopes in his hand and satchel. And I never did see a man was four foot tall and four foot wide, but he just about matched the... He was walking along there; I said, "Good evening, sir. Could you tell me where room number so-and-so was at?"
He said, "Up this way and out that way."
I said, "Thank you for your information."
That's the truth; he said, "Up this way and out that way."
And I said, "Thank you." I thought, "I haven't got anywhere yet."
E-44 Am spus, "Îţi mulţumesc, foarte mult." M-am întors în jur şi m-am uitat.
45 M-am gândit, "Asta este, a da drumul la aburi." Fiecare... Aceasta doar devine o-o epocă nevrotică. Fiecare este tot încărcat. Nu mai au timp. Şi aceea se acumulează până la un punct că sparge lucrurile. Aceasta determină ca oamenii să aibă resentimente, când ele îi scoate din sărite, şi-şi spui lucruri pe care tu nu intenţionezi să le spui.
E-42 I looked back, and there was a kind of a kind looking lady standing at the desk again. I walked over to her, and I said, "Good evening."
She said, "How do you do?"
E-46 Acum, fiecare este vinovat de aceasta. Eu sunt vinovat. Voi toţi sunteţi vinovaţi. Noi, noi facem lucruri sub presiune pe care noi altfel nu le-am face, deci acolo este o-acolo este o presiune în exces acumulată astăzi. Eu cred... Înainte să merg mai departe, aş putea spune aceasta. Eu cred că este vrăjmaşul care vine jos şi presează. Eu cred că acesta este diavolul.
E-43 I said, "Lady, I'm all confused." And I told her my story. I said, "There's a lady here somewhere that's going to surgery in the morning, and she's near death. I'm a minister, and our pastor up there couldn't make his calls, and they give me this number."
She said, "Just a moment, Brother Branham, I'll find out." She...
"Well, I thank--thank the Lord."
She laid down everything, and walked over there, and got... "Oh," she said, "yes, Brother Branham, she is in room so-and-so to your left, right there.
E-47 Şi noi ştim că Venirea Domnului este la îndemână. Şi Biblia a spus, în zilele din urmă, că, "Diavolul va da târcoale ca un leu răcni tor." Şi dacă el ar putea să vă aibă sub presiune, grăbind, alergând peste ceva, tu vei lua decizii care tu nu le-ai lua dacă te-ai aşeza jos şi le-ai cugeta.
E-44 I said, "Thank you very much." I turned around and looked, and I thought, "That's it, letting off the steam."
E-48 Cam cu trei ani în urmă, am fost într-o excursie de vânătoare, şi am avut un Indian ca ghid. Şi eu-eu vânez foarte rapid. Aceasta este, doar aşa sunt eu, voi vedeţi, unul din acei acumulatori de presiune.
E-45 Everybody... It's just becoming a--a neurotic age. Everybody's all built up, haven't got no time. And that builds up to a place that it breaks up things, it causes people to have hard feelings when they snap them off and--and say things you don't mean to say.
E-49 Astfel, eu-eu vânam cu Indianul, şi am sărit de pe cal. Şi acolo era ceva elan sus pe munte, şi am pornit în jurul curburii. Bătrânul Indian era cu vreo zece ani mai în vârsta de cât mine. El doar gâfâia, venind în urma mea. Am spus "Haide, şefule. Haide!"
A spus, "Prea repede! Prea repede!"
M-am gândit, "Oh, bine!" Am spus, "Haide, şi porneşte."
E-46 Now, everybody's guilty of it. I'm guilty; you're all guilty, We--we do things under pressure that we wouldn't do otherwise. So they's a--they's an excess pressure built up today. I believe, before I go any farther I might say this: I believe it's the enemy coming down and pressing. I believe it's the devil.
E-50 El a spus, "Este prea repede!" Am încetinit, viteza doua. "Prea repede!" Am ajuns jos la o umblare. "Prea repede!" Oh, vai!
Am spus, "Şefule, elanul este sus acolo!"
El a spus, "El stă acolo. El a fost născut acolo."
Am spus, "Eu presupun că aceea este corect."
"El stă acolo, el a fost născut acolo." A spus, "Predicatorul vânează prea rapid, sperie tot vânatul." A spus, "Fă ca Indianul. Păşeşte câte un pas, priveşte de nouă ori."
E-47 And we know the coming of the Lord is at hand, and the Bible said in the last days that the devil would go about like a roaring lion. And if he could get you under pressure, hurrying, running over something, you'll make decisions that you wouldn't make if you'd set down and think it over.
E-51 Păi, mă întreb în ce fel de viteză ar fi trebuit eu să merg, ca să ajung jos acolo? Unde, eu am fost în alergare, sus pe munte. El a spus, "Fă un pas, apoi priveşte de nouă ori. Priveşte totul în jur, peste tot, de nouă ori, înainte ca el să fi făcut un alt pas." Oh, vai! Dar, voi vedeţi, el nu este în nici o grabă. M-am gândit la aceea.
E-48 About three years ago I was on a hunting trip, and I had a Indian guide. And I--I hunt real fast. That's stuff--that's just me (You see?), one of them pressure builders.
E-52 Şi bătrâna mea mamă preţioasă, care este în Glorie în această seară; cineva a spus, "De ce nu porţi tu o floare albă azi, însemnând că mama ta este moartă?"
E-49 So I--I was hunting with the Indian, and I jumped off the horse. And there was some elk up on the mountain, and I started around the bend. And the old Indian was about ten year's older than me; he was just a puffing coming behind me. I said, "Come on, Chief, come on."
Said, "Too fast too fast."
I thought, "Oh, well..." I said, "Come on."
E-53 Eu am spus, "Mama mea nu este moartă. Mama mea trăieşte."
Şi atunci eu să port una roşie, şi atunci oamenii spun, "Credeam că mama ta a murit."
Astfel ca să nu-i ţin în confuzie, şi să acumulez mai mulţi aburi, eu doar am lăsat-o toată deoparte. Vedeţi? Ea nu este moartă. Ea doarme. Ea este cu Cristos.
E-50 I started, and he said, "Too fast." I slowed down next gear; "Too fast." And I got down to a walk, "Too fast."
Oh, my. I said, "Chief, the elk is up there."
He said, "Him stay there; he were born there."
I said, "I guess that's right."
"He stay there; he were born there." He said, "Preacher hunt too fast, scare all the game away." Said, "Do like Indian: walkum once, lookum nine times."
E-54 Şi atunci epoca nervoasă nevrotică în care noi trăim! Şi voi ştiţi, în toată aceasta, doctorii nu au răspunsul, pentru că ei sunt plăguiţi cu aceasta, de asemenea. Ei nu au răspunsul. Ei nu ştiu ce să facă.
Tu spui, "Oh, doctore, eu-eu-eu aproape că îmi plesneşte capul. Eu nu ştiu ce să fac. Eu..."
"Păi," el ar spune, "Şi mie la fel. Păi, nu este nimic ce tu poţi face." El ţi-ar da un calmant. Când acela îşi pierde efectul, tu eşti mai nervos decât ai fost în primul rând; ca un om beat, ce ia o băutura în plus, să treacă peste starea lui de ebrietate. Voi vedeţi? Aşa că voi-voi nu o puteţi face. Nu există răspuns. Ei nu îl au.
E-51 Well, I wonder what kind of a gear I'd have to get in to get down there. Where I was on a run up the mountain, he said, "Walkum once, then lookum nine times. Look all around over everything nine times before you make another step." Oh, my. But you see, he's in no hurry.
E-55 Dar, Dumnezeu are răspunsul. Aceea este ce noi vrem să luăm, despre ce să vorbim, să avem răspunsul. Dumnezeu are răspunsul. El este răspunsul. Cristos este răspunsul la fiecare problemă ce avem noi. Acum, noi vom vorbi despre El acum.
E-52 I thought of that. And my precious old mother that's in glory tonight... Someone said, "Why don't you wear a white flower today, meaning your mother's dead."
E-56 Acum, în Vechiul Testament, acolo a fost un timp când un om a putut acumula presiune în urmă de tot acolo, şi aceea a fost când el a făcut ceva greşit. Dacă el a vărsat sânge nevinovat, ei bine, atunci el a fost un fugar. Pentru că, imediat ce acel om pe care l-a omorât, sau răul pe care el l-a făcut; omul căruia i-a făcut răul, careva din oamenii lui l-ar fi urmărit până când ei l-au găsit, şi acolo l-ar fi omorât. "A fost dinte pentru dinte, şi ochi pentru ochi." Şi, vedeţi voi, un om nu a avut unde să se oprească.
Dacă el a făcut ceva accidental, şi, desigur, oamenii nu ar fi crezut aceasta, ei bine, el a trebuit să fugă. Pentru că chiar imediat ce-ce el a făcut aceasta, atunci neamurile acestui bărbat, sau femeie, oricare a fost, ei au început să-l urmărească. Şi când ei l-au găsit, "A fost dinte pentru dinte, şi ochi pentru ochi." Acela era felul cum ei trăiau.
E-53 I said, "My mother's not dead; my mother's a-living. And then I'd wear a red one, and then people'd say, 'I thought your mother died?' So to keep from confusing them and building up more steam, I just left it all off." See? She's not dead; she's asleep. She's with Christ.
E-57 Şi astfel el nu se putea opri niciunde. El era un fugar. El nu ştia ce să facă, şi el era pe fugă.
Un fel exact de astăzi. Eu cred că aceea este ce cauzează atât de multă presiune. Noi suntem pe fugă. Aceea este situaţia cu lumea, ei ştiu că sunt greşiţi. Ştiind că Venirea Domnului este la îndemână, şi presiunea se acumulează. Şi ei sunt pe fugă; taverne, case pentru jocuri de noroc, lux, păcat, descompunere imorală, orice, să deschidă supapa. Ascultaţi la televizor, glume murdare, orice, să deschidă supapa. Ei sunt pe fugă. Ceva este pe cale să se întâmple. Ei ştiu aceasta, şi ei se îmbată până la moarte, cu plăceri şi toate celelalte, pe fugă.
E-54 And then the nervous, neurotic age that we're living in... And you know, in all of this the doctors don't have the answer, 'cause they're plagued with it too. They don't have the answer. They don't know what to do.
You say, "Oh, doctor, I--I--I'm just about to blow my head; I don't know what to do. I..."
"Well," he'd say, "I am too. Well, there isn't nothing you can do." He'll give you a tranquilizer, and when that wears off, you're more nervous than you was in the first place, like a drunk man taking a extra drink to get over his drunkness. You see? So you--you can't do it. There's no answer; they don't have it.
E-58 Ei ştiu că ceva este pe cale să se întâmple. Lumea vorbeşte despre aceasta. Noi ştim că ceva este pe cale să se întâmple. Lumea aceasta ar putea fi explodată înainte de lumina zilei. Fiecare naţiune este sub tensiune. De ce?
E-55 But God has the answer. That's what we want to take--talk about. They have the answer; God's got the answer. He is the Answer. Christ is the Answer to every problem we got.
E-59 Eram în Africa o dată, şi priveam la o oaie păscând. Era un miel, oh, o oaie de mărime mijlocie. Şi micuţa creatură păştea foarte liniştită, şi dintr-o dată a devenit agitată. Şi ea lua o gură; se uita în jur. Ea lua o gură. Când, ea a fost liniştită. Eu o priveam. Ea părea doar aşa de calmă. M-am gândit, "Nu este liniştit acolo afară? Priveşte la acea mică creatură." Păstorul care le păzea s-a îndreptat către ţarc, înapoi; băştinaş, de culoare.
E-56 Now, we're going to talk about Him now. Now, in the Old Testament there was a time when a man could build up pressure way back there. And that was when he done something wrong. If he shed innocent blood, well then, he was on the run. Because as soon as that man that he killed--the wrong he did, that man he did the wrong to--some of his people would hunt him till he found him. And there he'd kill him. It was a tooth for a tooth and an eye for an eye. And, you see, a man had no place to stop.
If he done something accidentally, and of course, the people wouldn't believe it, well, he had to take off. Because just as soon as--as he did this, then the--the relatives of this man or woman, whoever it was, they started hunting him. And when they found him, it was tooth for tooth and eye for eye. That's the way they lived.
E-60 Şi eu mă uitam la acestă creatură mică. Şi după un timp ea a devenit agitată. M-am gândit, "Care este treaba cu această creatură mică?" Eu o urmăream, desigur, prin binoclu. Şi ea a devenit aşa agitată. Ea se uita pe aici şi pe acolo. A început să behăie. Nu ştia ce să facă. M-am gândit, "Ce a făcut-o pe micuţa creatură să fie aşa agitată, dintr-o dată?"
E-57 And so he couldn't stop nowhere. He was a fugitive. He didn't know what to do, and he was on the run. A very type of today, I think that's what's causing so much pressure; we're on the run. That's what's the matter with the world: knowing they're wrong, knowing the coming of the Lord is at hand, and the pressure's building up; and they're on the run. Roadhouse, gambling den, luxury, sin, immoral decay, anything to give vent; listen at television, dirty jokes, anything, give vent. They're on the run. There's something fixing to happen; they know it; and they're drinking themselves to death with pleasures and everything else: on the run.
E-61 Acum, ea se afla într-un câmp mic de păşune. Dar mai încolo în spate, eu am observat ceva care se ridica în sus şi se lăsa în jos din nou, cam la jumătate de milă de ea. Ascuns bine în buruieni, un leu se strecura în sus. Şi acea creatură mică, ceva în ea se acumula până la punctul că ea a ştiut că acolo era pericol pe undeva. Ea nu a putut să-l vadă. Dar leul a mirosit oaia, şi el a trebuit să se mişte repede acum ca să o prindă, înainte ca păstorul să o ia, să o ducă din cale.
E-58 They know there's something fixing to happen. The world speaks of it. We know that something's fixing to happen. This world may be blowed up before daylight. Every nation's under tension. Why?
E-62 Astfel atunci, urmărind-o, tensiunea s-a acumulat. Şi la distanţă acest leu se furişa, foarte uşor. Totuşi, oaia nu putea vedea leul, dar acolo doar era ceva în interiorul ei ce-i spunea că pericolul este la îndemână.
E-59 One time I was in Africa, and I was watching a sheep feeding. It was a lamb, oh, a middle grown sheep. And the little fellow was eating very peaceful, and all at once he got restless. And he'd take a bite; he'd look around; he'd take a bite. When he was peaceful, I was watching him; he looked just as calm. I thought, "Isn't that peaceful out there? Look at that little fellow." The shepherd that had been watching them had gone to the corral, back: native, colored.
E-63 Acela este felul cum este astăzi, că este ceva în interiorul oamenilor, ce îi lasă să ştie că ceva e pe cale să se întâmple. Noi o ştim. Şi Creştinul o ştiu. Lumea o ştie. Beţivul o ştie. Jucătorul de noroc o ştie. Omul de afaceri, guvernele, O.N.U., ei toţi ştiu că ceva este pe cale să se întâmple. Este o tensiune acumulată.
E-60 And I watched this little fellow, and after while he got nervous. I thought, "What's the matter with that little guy?" I was watching him, 'course, through binoculars. And he got so nervous; he'd look this way and that way. He started bleating; he didn't know what to do. "Well," I thought, "what made the little fellow get so excited all at once?"
E-64 Femei, mame, doar o ţigară după alta! Le privesc venind la şcoală. Ele conduc prin alea noastră acolo. Eu trebuie să păzesc copiii mei şi câinele meu. Într-o zonă cu douăzeci de mile; şaptezeci de mile pe oră, femei ducând copiii lor la şcoală. Ţigarea în mâna lor, atârnând afară pe o uşă, certându-se cu copii lor, şi jos acolo scârţâind frânele, atunci, sau roţile, şi lăsând urme de cauciuc pe stradă. Şi iată-le că vin înapoi din nou. Am văzut cum vântul a suflat patru sau cinci copii mici drept jos de pe drum, zilele trecute, de o mamă nevrotică. Unde merge ea? Care este treaba? Un anumit program de televiziune, poate urma să fie difuzat, ea a vrut să îl vadă.
E-61 Now, he was in a little pasture field. But way over behind there I noticed something raise up and let down again: about a half a mile from him, hid good in the weeds, a lion slipping up. And that little fellow, something in him was building to a place that he knowed there was danger somewhere; he couldn't see it. But the lion had smelled the sheep, and he had to get quick now to get him before the shepherd got him, got him out of the way.
E-65 Dar, aceasta este, tensiunea. Este ceva care o cauzează. Ei de obicei, nu au făcut aceea. Ceva se apropie. Moartea şi distrugerea sunt pe drumul lor aici. Aceasta nu este foarte departe. Ceva se apropie.
E-62 So then watching him, tension had built. And in a distance this lion was slipping up real easy. Yet the--the sheep couldn't see the lion, but there's just something inside of him that told him that danger was at hand.
E-66 Acum, în Vechiul Testament, Dumnezeu a văzut, în ceva din acest necaz, a fost făcut accidental. Astfel, dacă tu eşti inocent, şi nu vinovat, Dumnezeu face o cale pentru tine.
E-63 That's the way it is today, that there's something inside of people that lets them know something is fixing to happen. We know it. The Christian knows it. The world knows it. The drunkard knows it. The gambler knows it. The businessmen, the governments, the U.N., all of them know that something's fixing to happen. It's built a tension.
E-67 Acum, dacă un om a ucis un om, doar în mod deliberat, premeditat, el era pierdut. El nu a putut veni la acest loc. Dar dacă el a făcut-o accidental, el nu a vrut să o facă, atunci acolo era o cetate de scăpare. Una era la Ramoth-Gilead. Şi patru locuri, eu cred, Iosua a plasat aceste cetăţi de scăpare.
E-64 Women, mothers, just one cigarette after another... I watched them come to the school. They drive through our lane there till I have to watch my kids and my dog, on a twenty mile zone, seventy miles an hour, women taking their children to school, cigarette in their hand, hanging out one door, fussing with their kids, and down there and squeak the brakes and--or the wheels, or lay tires on the street... And here they come back again. The... I seen the wind blow four or five little kids plumb off the road the other day of some neurotic mother. Where's she going? What's the matter? Certain television program on, maybe comes on she wanted to see.
E-68 Acum, acum, oamenii puteau veni în această cetate de scăpare dacă el accidental a făcut ceva greşit. El nu a vrut să o facă. El ar fi venit în cetatea de scăpare, şi mergea la poartă. Paznicul porţii îl întreba de ce venea el, care era ideea venirii lui. Apoi cazul lui era pledat. Şi când cazul lui a fost pledat la poartă, şi omul a fost găsit nevinovat, el nu a făcut-o cu voia, atunci omul era luat în cetate, ca loc de refugiu. Atunci duşmanul nu îl putea prinde.
Şi dacă el a minţit şi a făcut rău, şi a venit în cetatea de scăpare, chiar dacă el ţinea de coarnele altarului, duşmanul lui avea privilegiul şi dreptul să îl tragă de la acel altar şi să-l ucidă, da, domnule, pentru că el era vinovat, premeditat, şi el trebuia să fie pedepsit.
E-65 But that's it, tension. There's something causing it. They used to didn't do that. Something's approaching. Death and destruction is on its road here; it isn't very far away. Something is approaching.
E-69 Acum, acolo era ceva ce a mers cu aceasta. Desigur, acel om era agitat, vai, poate, o duzină de oameni în spatele lui. Pe undeva, fiecare stâncă, fiecare deal, fiecare tufiş, duşmanul, cineva stătea gata pentru el. El era agitat. Şi atunci când el o dată ajuns în cetate, el putea să dea drumul la presiune. El era în siguranţă. El era în regulă, pentru că acolo era un loc rânduit pentru el. Calea rânduită de Dumnezeu pentru acel om nevinovat, să nu fie ucis, ci putea fi absolvit de ucidere, pentru că el a făcut-o accidental, acum, dacă el nu a intenţionat să o facă.
E-66 Now, in the Old Testament God seeing in some of this trouble was accidentally done... So if you're innocent and not guilty, God makes a way for you.
E-70 Acum, dacă el a făcut-o intentionat, păi, el-el trebuia să suporte circumstanţele. Dar nu era nici o şansă pentru el dacă a făcut-o în mod deliberat.
E-67 Now, if a man killed a man just deliberately, premeditated, he was lost. He could not come to this place. But if he did it accidentally, he didn't mean to do it, then there was a city of refuge. One was at Ramoth-Gilead. And four places, I think, Joshua placed these cities of refuge.
E-71 Si acolo sunt doua clase de oameni astăzi. Lăsaţi-mă să spun aceasta. Există bărbaţi şi femei în lume azi, Frate Ruddell, care chiar nu vor de fapt să facă aceste lucruri pe care ei le fac. Există bărbaţi şi femei în lume astăzi, care nu vor să păcătuiască. Îmi pare rău de ei. Ei nu vor să facă nimic greşit, dar ei o fac. Ei sunt mânaţi la aceasta. Acum, este un loc pentru acea persoană care vrea să facă binele. Este un loc unde să dea drumul la presiune. Aceasta este adevărat. Dar sunt unii cărora nu le pasă.
E-68 Now, now, the people could come to this city of refuge. If accidentally he done something wrong, he didn't mean to. He would come to the city of refuge and go to the gate. The gatekeeper would ask him why he coming, what was his idea of coming. Then his case was pleaded. And when his case was pleaded at the gate and the man be found innocent, he did it not willfully, then the man was taken into the city as a place of refuge. Then the enemy could not get him. And if he lied and done wrong and come into the city of refuge, though he was holding to the altar horns, his enemy had the privilege and right to drag him from that altar and kill him. Yes, sir. Because he was guilty, premeditated, and he had to be punished.
E-72 Zilele trecute, un frate, Hickerson, a obţinut pentru mine un permis de la directorul închisorii federale în... la La Grange, Kentucky, să intru, să merg la pescuit. Şi am întâlnit înapoi acolo un băiat de culoare din Louisville. Şi el mi-a spus... Am spus, "Un om chipeş, inteligent ca tine, ce cauţi tu aici înăuntru?"
E-69 Now, there was something went with that. 'Course that man would be nervous, my, maybe a dozen men behind you. Somewhere, every rock, every hill, every bush, the enemy, somebody was standing ready for him. He was nervous. And then when he once got into the city, he could let off the pressure. He was safe. He was all right, 'cause there's a provided place made for him, God's provided way for that innocent man not to be slain, but could be exempted from the slaying, because he did it accidentally.
E-73 El a spus, "Păi", a spus "reverend, uite cum a fost." A spus, "Nu este vina nimănui de cât a mea." A spus, "Eu-eu-eu odată am aparţinut Domnului." Numele lui era Bishop. A spus, "Ei mă cheamă ,Bishop Sfânt' pentru că îl slujesc pe Domnul." A spus, "Eu şi soţia mea, noi-noi avem o fetiţă mică." Şi a spus, "O dată, eu doar nu am mai putut suporta, aşa că eu doar am mers cu lumea, m-am îndepărtat de Domnul." A spus, "Am avut un tată şi o mamă Creştini." Şi a spus, "Am servit timp de patru ani în străinătate, în Corea," în câte lupte a fost el, decoraţiuni şi lucruri. A spus, "Dar acolo afară lucrurile pe care noi le făceam era doar să mergem la dansuri şi aşa mai departe. M-am amestecat cu mulţimea care nu trebuia."
E-70 Now, if he didn't mean to do it... Now, if he meant to do it, well, he--he had to stand the circumstances. But there's no chance for him if he did it willfully.
E-74 "Şi într-o zi, doi băieţi au venit pe acolo şi au spus, ,Bishop, noi vrem să mergem sus la Quaker Maid, să luăm ceva alimente. Vrei să ne duci sus acolo?"'
Am spus, "Soţia mea doar ce m-a chemat la masă. Şi eu am spus... A spus, ea m-a chemat înăuntru acolo, a spus, 'Dragă, să nu te duci cu ei. Nu este nimic bun în acei indivizi. Noi trebuie să stăm departe de ei, să mergem din nou la biserică."'
Şi el a spus, "Ei bine," a spus, "Am spus, 'Nu vreau ca ei... Băieţii vor alimente.' A spus, 'nu pot să nu-i duc.' Da, a spus, 'le voi da maşina mea."'
"A spus, 'Tu să nu face asta. Ei o vor face bucăţi.' Şi a spus, ,Dă o fugă cu ei acolo, şi apoi vino înapoi atunci."'
E-71 And there's two classes of people today. May I say this; there's men and women in the world today, Brother Ruddell, that really don't want to do these things they're doing. There's men and women in the world today that don't want to sin. I feel sorry for them. They don't want to do anything wrong, but they do it. They're drove to it. Now, there's a place for that person that wants to do right. There's a place to let off that pressure. It's true. But there's some that doesn't care.
E-75 A spus, "I-am dus până sus acolo, şi am oprit în parcare." A spus, "Eu stăteam acolo, şi aşteptam. Şi dintr-o dată, alarmele au început să sune şi totul. Şi aici vin aceşti băieţi, fiecare cu pistoale în mâna lor. Şi eu am închis uşa. Am spus, 'Voi nu urcaţi aici."' Şi unul din ei l-a lovit peste cap, şi l-a zmucit înapoi în sus, a aruncat acest pistol. El a spus, "Tu nu mă iei pe mine."
A vârât pistolul înăuntru, a spus, "Dacă nu vrei o gaură prin tine! Şi să te aruncăm afară aici, porneşte."
E-72 The other day a Brother Hickerson got me a pass from the warden here of the federal prison in--at La Grange, Kentucky, to go in, go fishing. And I met a colored boy back there from Louisville, and he told me... I said, "A fine looking, intelligent man like you, what are you doing in here?"
E-76 El a spus, "Voi nu puteţi merge niciunde. Voi veţi fi prinşi. Voi băieţilor spuneţi-le că eu eram liber. Eu-eu nu am vrut aceasta. Eu-eu stăteam acolo. Eu sunt un participant nevinovat." Şi cam pe la acel timp poliţia i-a prins.
E-73 He said, "Well," said, "Reverend, here's what it was." Said, "I... It's nobody's fault but mine." Said, "I--I--I once belonged to the Lord." His name was Bishop. He said, "They called me holy Bishop, because that I served the Lord." He said, "Me and my wife, we have--got a little girl." And said, "One time I just couldn't stand it, so I just went with the world, went away from the Lord." Said, "I had a Christian father and mother." And said, "I served four years overseas in Korea," how many battles he was in, citations and things. He said, "But out there the thing we done is just go to dances and so forth."
E-77 Ei au pledat cazul. El a spus, "Eu prima dată am găndit rău despre procuror, pentru că el a spus..." Aici sunt întrebările a spus. "Este aceasta maşina ta?"
El a spus, "Da, domnule. Dar eu..."
E-74 "I got mixed with the wrong crowd, and one day two boys come by and said, 'Bishop, we want to go up the Quaker Maid and get some groceries, will you run us up there?'" Said, "My wife had just called me to dinner. And I said..." Said, "She called me in there, said, 'Honey, don't you go with them; there's no good in them guys. We got to get away from them and back to church again.'" And he said, "Well," said, "'I said, I hate for them, the boys wants groceries,' said, 'I hate not to take them.'" Then he said, "'I'll let them have my car.' Said, 'Don't you do it; they'll tear it to pieces.' And said, 'Run them up there and then come back then.'"
E-78 A spus, "Răspunde la întrebările mele." Oh, frate, diavolul are un fel de a face aceasta. A spus, "Răspunde la întrebările mele." A spus, "Este aceasta maşina ta?"
El a spus, "Da, domnule."
"Este acela numărul tău de imatriculare?"
"Da, domnule."
A spus "Te aflai tu sus acolo în acea parcare?"
El a spus, "Păi, eu vă spun..."
A spus, "Răspunde la întrebările mele."
El a spus, "Da, domnule."
E-75 Said, "I run them up there and stopped in the parking lot." And said, "I was setting there waiting, all at once the--the alarms went off and everything, and here come these boys each with pistols in their hand. And I shut the door. I said, 'You're not getting in here.'"
And one of them whacked him across the head, and jerked him back up, and throwed this gun and said, "You're not taking these..." throwed the gun in and said, "If you don't want a hole through you... And we'll throw you out here and take off."
E-79 A spus, "Aici eşti tu." Şi pe dovezi circumstanţiale, ei i-au dat zece ani, şi pe ceilalţi băieţi i-a trimis pe viaţă.
E-76 He said, "You can't go nowhere. You're going to get caught. You boys tell them that I was free; I--I didn't mean this. I--I was setting here; I'm a innocent party." And about that time the police had them.
E-80 Acum, el a spus, "Vezi, frate, eu doar am nimerit în mulţimea care nu trebuia. Nu-i nimeni de blamat, decât eu." Şi aceea este corect. Acum, el are zece ani în care să dea drumul la presiune. M-am rugat pentru el. Fratele Wood acolo, şi eu, noi şedeam afară pe apă. Şi l-am luat pe băiat de mână, şi ne-am rugat pentru el, afară pe apă, ca Dumnezeu să-i dea eliberare condiţionată. Şi eu încă mă rog pentru el, ca Dumnezeu să o facă.
E-77 They pleaded the case, and he said, "I first thought evil of the prosecutor, because he said..." Here's the questions he said: "Is this your car?"
He said, "Yes, sir. But I..."
E-81 Ce este aceasta? Presiune, nevinovat, un om nevinovat. Acum, acel om ar trebui să aibă o şansă.
E-78 He said, "Answer my questions." Oh, brother, the devil has a way of doing it. He said, "Answer my question." Said, "Is this your car?"
He said, "Yes, sir."
"Is that your license number?"
"Yes, sir"'
He said, "Was you up there in that lot?"
He said, "Well, I tell you..."
He said, "Answer my questions."
He said, "Yes, sir."
E-82 Acum, dacă voi vreţi să faceţi binele, eu sunt aşa bucuros, în această seară, să vă spun că există o cetate de refugiu. Aceea este Isus Cristos. Dacă voi nu vreţi să faceţi răul, vrăjmaşul vă urmăreşte, atunci există o cale de scăpare, şi acea scăpare este Isus Cristos. Există un loc unde voi puteţi veni şi să daţi drumul la aburi. Dar dacă vă place să păcătuiţi, şi voi nu îl vreţi pe Dumnezeu, atunci vrăjmaşul vă v-a ajunge din urmă pe undeva. Voi nu aveţi... Voi nu puteţi veni la Cristos, pentru că voi nu vreţi.
E-79 He said, "There you are." And on circumstantial evidence they give him ten years--sent the other boys for life.
E-83 Şi când acest om vine la Cristos, acest loc de adăpost... Când un om vine înăuntru, în Vechiul Testament; primul lucru, el trebuia să vină de bună voie. Şi acela este felul cum trebuie să veniţi la Cristos.
E-80 Now, he said, "See, brother, I just got in the wrong crowd. It's nobody to blame but me." And that's right. Now, he's got ten years to let off the pressure in. I prayed for him, Brother Wood there and I--we was setting out on the water--and took the boy by the hand and prayed for him out on the water, that God would give him a parole. And I'm still praying for him that God will.
E-84 Un alt lucru, voi trebuie să fiţi satisfăcuţi în timp ce sunteţi acolo. Voi să nu... Voi nu puteţi să staţi în jur toată ziua, plângând, "Aş vrea să ies de aici. Aş vrea să ies de aici." Ei te vor scoate pe tine afară. Tu trebuie să vrei să stai de bună voie. Aceasta trebuie să fie că tu trebuie să vrei să stai în acea cetate.
E-81 What is it? Pressure, innocent, a man innocent, Now, that man should have a chance.
E-85 Şi când tu vi la Cristos, tu nu poţi să mai priveşti înapoi la lume. Biblia a spus, "Cel ce pune mâna pe plug, şi se întoarce să se uite înapoi, nu este destoinic pentru arat." Acum acolo este unde aşa mulţi aşa-zişi Creştini fac greşeala lor. Vedeţi, ei se comportă ca şi cum ei merg la arat, dar la cel mai mic lucru ce vine, ei explodează, cu privire la aceasta.
E-82 Now, if you want to do right, I'm so glad tonight to tell you that there is a City of refuge; that's Jesus Christ. If you don't want to do wrong, the enemy's after you, then there's a way of escape; and that escape is Jesus Christ. There's a place where you can come and let off the steam. But if you're--love to sin and you don't want God, then the enemy's going to overtake you somewhere. You have no... You can't come to Christ, because you don't want to.
E-86 Zilele trecute am avut o experienţă din aceea, aşa cum voi toti ştiţi. Şi eu vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre. Aşa cum eu vânez, şi pescuiesc, şi trag la ţintă, şi lucruri, eu întotdeauna mi-am dorit o puşcă Weatherby magnum. Ei bine, câţiva dintre prietenii mei ar fi cumpărat aceasta pentru mine. Eu cunosc oameni, care dacă eu doar aş fi menţionat aceasta, ei ar fi făcut-o bucuroşi. Sincer, doi sau trei vroiau s-o facă. Dar nu am putut să-i văd să pună aşa mulţi bani pe o puşcă, când ştiu că misionarii nu au pantofi în picioare. Nu am putut face asta. Şi Fratele Wilson i-a dat lui Billy Paul un mic .257 Roberts. Şi un frate, un prieten de-al meu a spus, "Frate Branham, Weatherby poate aleza acea armă, eu pot să o am făcută la un preţ ieftin, dacă tu îmi permiţi să fac aceasta pentru tine." Ei bine, l-am lăsat să o facă.
E-83 And when this man comes to Christ, this place of Refuge... When a man come in in the Old Testament, the first thing, he had to come upon his own free will. And that's the way you have to come to Christ.
E-87 A venit înapoi, pun un cartuş în armă, şi am mers să trag cu aceasta, şi lucrul mi-a explodat în mâini. Şi ţeava a mers aproape la linia de cinzeci de yarzi, trăgătorul înapoi de tot în spatele meu. Şi este o minune că aceasta nu m-a tăiat pe jumătate în două. Acolo erau cam cinci sau şase tone de presiune aşa aproape de mine.
E-84 Another thing, you must be satisfied while you're there. You don't... You can't hang around every day crying, "I'd like to get out of here; I'd like to get out of here." They put you out. You must willfully want to stay. It must be that you must want to stay in that city.
E-88 Ei bine, doctorul a spus, "Unicul lucru pe care eu îl ştiu, este că bunul Domn stătea acolo ca să îl protejeze pe slujitorul Lui."
E-85 And when you come to Christ, you can't look back to the world. The Bible said, "He that puts his hand on the plow and turns to look back's not worthy of plowing." Now, there's where so many so-called Christians make their mistake. See, they act like they're going to plow, but the first little thing comes along, they blow up about it.
E-89 Acum, lucrul la care eu mă gândesc, aici este unde vine aceasta. Dacă aceea ar fi fost o Weatherby Magnum, în principiu! Cum a fost treaba? Acolo era un defect în puşcă. Spaţiul capului a fost forat prea larg, lăsând prea mult spaţiu în capul puştii. Aceea este situaţia cu mulţi dintre noi în convertirea noastră, spaţiul capului nostru este prea slăbit.
E-86 The other day I had an experience of that, as you all know. And I thank you for your prayers. As I hunt, and fish, and shoot targets, and things, I've always wanted a Weatherby magnum rifle. Well, some of my friends would've bought it for me; I know people, if I'd just have mentioned it, they'd gladly done it. Frankly, two or three wanted to do it. But I couldn't see them put that much money in a rifle when I know missionaries ain't got shoes on their feet. I couldn't do that. And Brother Wilson give Billy Paul a little .257 Roberts. And a brother friend of mine said, "Brother Branham, Weatherby can bore that gun, I can have it done for a cheap price if you'll let me do it for you." Well, I let him do it.
E-90 Şi-şi, acum, dacă aceea ar fi fost o Weatherby, de la bun început, chiar din oţelul din care a fost turnată, pentru a face ţeava, aceasta ar fi fost forată şi făcută o Weatherby Magnum, aceasta nu ar fi explodat. Dar pentru că s-a încercat ca să fie schimbată în ceva care nu era de fapt, atunci ea a explodat.
Şi acelaş lucru îl va afla fiecare om, care profesează a fi un Creştin, acela care nu ia pornirea corectă de la Naşterea din nou, el va exploda pe undeva. Acolo este prea multă presiune pe aceasta. Nu o va suporta. El se va găsi pe sine explodat pe undeva.
E-87 Come back, put a shell in the gun, and went to shoot it, and the thing blowed up in my hands. And the barrel went almost to the fifty yard line, the bolt way back behind me. And it's a wonder it just didn't cut me half in two. There was about five or six tons of pressure that close to me.
E-91 Oamenii încearcă să imite slujba altcuiva, la care nu au fost chemaţi, în final aceasta va exploda. Tu trebuie să fi ordinat de Dumnezeu.
Trebuie să fie Dumnezeu, nu ceva strângere de mână, ceva poveste sentimentală, ci aceasta vine pe baza Sângelui vărsat de Cristos, şi credinţa ta în ce Dumnezeu a făcut pentru tine prin Isus Cristos. Dacă nu, tu vei exploda pe undeva. Cineva te va călca peste bătături, şi tu te îndepărtezi. Vedeţi? Vedeţi, este o presiune ce se acumulează, tot timpul, şi curând va exploda.
E-88 One of the doctors said, "The only thing I know, that the good Lord was setting there to protect His servant."
E-92 Omul trebuie să vrea să stea în adăpost. El nu poate intra acolo plângându-se. El trebuie să vrea să stea, fără plângeri privitor la aceasta. Afară, el moare. Înăuntru, el este în siguranţă.
E-89 Now, the thing that I'm thinking of, here's where it comes. If that would've been a Weatherby magnum to start with... What was the matter? There was a flaw in the rifle. The headspace was bored too loose. That's what's the matter with a lot of us in our conversion: our headspace is bored to loose. And--and...
E-93 Ei bine, eu vreau să spun ceva, oameniilor de aici, dacă voi nu sunteţi un Creştin. Eu am venit la această cetate de Adăpost, cam cu treizeci şi unu de ani în urmă. Şi, frate, eu niciodată nu am vrut să ies. Oh, eu am intrat în Cristos. Totul pentru care am tânjit a fost înăuntru Aici. Eu nu vreau să ies afară. Mă rog zilnic, "O Dumnezeule, eu sunt aşa fericit aici. Doar lasă-mă să rămân." Eu niciodată nu vreau să plec, şi eu ştiu că El niciodată nu mă va părăsi. Eu ştiu că El niciodată nu vă va părăsi pe voi. Şi presiunea creşte, dacă aceasta creşte, atunci El este scăparea noastră, astfel noi nu trebuie să-să ne facem griji cu privire la aceasta.
E-90 Now, if that had been a Weatherby from the very beginning, from the very steel that was poured to make the barrel, it would been bored out and made a Weatherby magnum. It would not have blowed up. But because it was tried to be converted to something that it really wasn't, then it blowed up. And so will every man find the same thing that professes to be a Christian, that doesn't get the right start from the new birth. He'll blow up somewhere. There's too much pressure on it. It won't stand it. He'll find hisself blowed up somewhere.
E-94 Dacă voi sunteţi cu totul sub presiune, şi nu ştiţi încotro vă îndreptaţi, ce se va întâmpla cu tine după moarte; şi voi ştiţi că voi veţi muri cândva, voi va trebui să o faceţi; atunci lucrul care va veni, este să veniţi la Cristos, Adăpostul, şi să daţi drumul la presiune. Stabiliţi aceasta, o dată pentru totdeauna.
E-91 People trying to take--impersonate somebody's ministry that hasn't been called to it, finally it's going to blow up. You've got to be ordained of God. It's got to be God, not some handshake, some sentimental story; but it's coming upon the basis of the shed Blood of Christ and your faith in what God did for you through Jesus Christ. If not, you're going to blow up somewhere. Somebody will step on your toes, and away you go. See? See, it's a pressure building up all the time, and soon it'll blow up.
E-95 Indiferent de ce se întâmplă, Cristos este Adăpostul nostru. Şi când noi venim la El, noi putem să dăm drumul la presiune. Tu poţi înceta de a te mai îngrijora cu privire la aceasta, "Ei bine, dacă eu mor, ce se va întâmpla cu mine? Ce îi se va întâmpla soţiei? Ce îi se va întâmpla soţului? Ce li se va întâmpla copiilor?" Doar vin-o la Cristos, şi dă drumul la presiune. Toate, El ne dă nouă toate lucrurile. Toate lucrurile sunt ale noastre, prin Cristos, aşadar doar daţi drumul la presiune, este singura cale de a putea face aceasta.
E-92 The man must want to stay in the refuge. He can't go in there complaining. He must want to stay, no complainings about it. Outside he dies; inside he's safe.
E-96 Cineva ar putea să vă dea un milion de dolari. Aceasta ar acumula presiune.
Tu ai putea să te înscri la o biserică, şi aceasta totuşi ar acumula presiune. Pentru că, Metodiştii îţi vor spune că ei sunt corecţi, "Şi Baptiştii sunt greşiţi." Şi Baptiştii spun, "Ei sunt greşiţi, şi noi suntem corecţi." Astfel aceasta doar acumulează şi mai multă presiune, pentru că voi nu stiţi unde staţi.
E-93 Well, I want to say something to the people here if you're not a Christian. I come to this City of Refuge about thirty-one years ago. And, brother, I've never wanted to go out. Oh, I come into Christ. Everything that I longed for was in here. I don't want to go out. I pray daily, "Oh, God, I'm so happy here. Just let me stay." I never want to leave, and I know He'll never leave me. I know He'll never leave you. And the pressure gets great; if it does, then He is our Outlet. So we don't have to--to worry about it.
E-97 Dar dacă tu vreodată vi la Cristos, tu poţi da drumul la presiune, pentru că atunci totul este terminat, doar o stabileşte jos. Acesta este locul de siguranţă rânduit de Dumnezeu, unde Dumnezeu a spus, "Numele Domnului este un turn tare, cei neprihăniţi fug în el, şi sunt la adăpost."
Pe timp de boală, când boala loveşte, şi doctorul spune, "Nu este nimic rămas ce eu pot să fac cu privire la aceasta," nu acumula presiune.
Daţi drumul la presiune. Cheamă păstorul tău. Lasă ca el să îţi facă ungerea cu ulei şi să se roage pentru tine. "Rugăciunea de credinţă va mântui pe cel bolnav." Daţi drumul la presiune. Vedeţi?
E-94 If you're all pressured up, and don't know where you're going, what's going to happen to you after death (and you know you're going to die sometime, you've got it to do), then the thing to come is come to Christ the Refuge and let off the pressure. Settle it once for all.
E-98 El este Adăpostul nostru. În timp ce voi sunteţi în acest Adăpost, voi aveţi-voi aveţi dreptul la tot ce este în Adăpost. Şi Cristos este Adăpostul nostru, şi tot ce voi aveţi nevoie este în EL Amin.
În boală, să nu acumulaţi presiune. Daţi drumul la presiune.
E-95 No matter what takes place, Christ is our Refuge. And when we come to Him, we can let off the pressure. You can quit worrying about, "Well, if I die, what's going to happen to me? What's going to happen to the wife. What's going to happen to the husband? What's going to happen to the children?" Just come to Christ and let off the pressure. No, He give us all things. All things are ours by Christ, so just let the pressure off.
E-99 Voi spuneţi, "Ei bine, eu-eu mă întreb, Frate Branham." Tu nu te întreba; tu doar dă drumul la presiune. Încredinţează cazul tău lui Dumnezeu, şi mergi înainte ca şi cum totul este rezolvat. Nu acumula presiune. Aceasta slăbeşte presiunea.
E-96 The only one way you can do it... Somebody might give you a million dollars; it would build up pressure. You might join a church, and it'll still build up pressure, 'cause the Methodists will tell you they're right and Baptist's is wrong. And the Baptists say, "They're wrong and we're right." So it just builds up more pressure, 'cause you don't know where you're standing. But if you ever come to Christ, you can let off the pressure. 'Cause it's all over then; just settle it down.
E-100 "Păi," tu spui, "Eu sunt aşa de îngrijorat, Frate Branham. Eu doar nu ştiu."
Dă drumul la presiune. Amin. În cetatea de Scăpare, El a luat îngrijorarea voastră, astfel voi-voi nu trebuie să o aveţi. "Aruncaţi asupra Lui îngrijorările voastre, căci El îngrijeşte de voi." Nu vă preocupaţi voi cu privire la îngrijorările voastre. Aceea este treaba Lui.
E-97 God's provided Place of safety where God said, "The Name of the Lord is a mighty Tower, the righteous run into It and are safe." In a time of sickness, when sickness strikes, and the doctor says, "There's nothing else I can do about it," don't build up pressure; let off the pressure. Call your pastor; let him anoint you in oil and pray over you: Prayer of faith shall save the sick. Let off the pressure. See?
E-101 Am întâlnit o femeie, aici cu ceva ani în urmă într-un magazin totul la zece-cenţi. Ea era cam în vârstă de şaizeci de ani, şi arăta cam de treizeci de ani. Am spus, "Cum faci tu asta, soră?"
E-98 He's our Refuge. While you're in this Refuge, you've got a--you got right to anything that's in the Refuge. And Christ is our Refuge, and everything you have need of is in Him. Amen. In sickness don't build up pressure; let off pressure.
E-102 Ea a spus, "Frate Branham, eu am doi fii care sunt doctori, care sunt mai în vârsta ca tine." Şi sincer într-adevăr, ea-ea nu arăta peste vârsta de treizeci de ani. Ea a spus, "Iată cum a fost. Când eu am venit la Cristos, când eu aveam în jur de doisprezece ani, am stat jos şi m-am gândit la aceasta. Am studiat alte religii. Dar când am aflat pe cea adevărată," a spus ea, "Am venit la Cristos, şi am luat cazul meu, sufletul meu, totul al meu, la El." Şi ea a spus, "Eu nu am mai avut o îngrijorare de atunci." A spus, "Acum, El a promis să se îngrijească de toate necazurile mele," şi a spus, "dacă El nu este suficient de mare să facă aceasta, eu ştiu că eu nu sunt suficient de mare ca să fac aceasta, astfel la ce îmi foloseşte să mă îngrijorez de aceasta?" Vedeţi? Asta este.
E-99 You say, "Well, I--I wonder, Brother Branham." You don't wonder; you just let the pressure off. Commit your case to God, and go on as if it was all over. Don't build up pressure; it lets off pressure.
E-103 Cristos a promis că El va prelua toate îngrijorările voastre. "Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre." Aşa că de ce vă îngrijoraţi voi? Îngrijorarea acumulează presiune. Presiunea explodează. Aşadar doar aruncaţi îngrijorările voastre asupra Lui, şi încetaţi să vă îngrijoraţi. În regulă.
E-100 "Well," you say, "I am so worried, Brother Branham, I just don't know." Let off the pressure. Amen. In the city of refuge He took your worry, so you--you don't have to have it. Cast your cares on Him, for He careth for you. Don't you worry about your cares; that's His business.
E-104 Acum, "Păi," voi spuneţi, ,,cum fac eu aceasta?" Doar încrede-te în promisiunea Lui. El a făcut o promisiune că El o va face, chiar şi la timpul de moarte, când îngerul morţii vine în cameră. "Oh, Frate Branham, eu ştiu că voi fi agitat." Oh, nu. Tu eşti în Adăpost. Nu, nu. Tu şti că vei muri; tu trebuie să pleci într-un fel, astfel tu doar intră în Adăpost, simte-te în siguranţă. Aceea este corect. Tu eşti în siguranţă atât timp cât tu eşti în Adăpost. Amintiţi-vă, El a murit pentru voi. El se îngrijeşte de voi. El a murit pentru voi.
E-101 I met a woman here some years ago in a ten cents store. She was about sixty years old, looked about thirty years old. I said, "How do you do it, sister?"
E-105 Acum să luăm o privire. Voi spuneţi, "Frate Branham, tu vrei să spui, când îngerul morţii bate la uşă, tu încă să nu devi agitat?" Nu, nici un pic. "Păi, cum faci tu aceea?" Vino la Adăpost. Aceea este totul. "Păi," tu spui, "Frate Branham..."
E-102 She said, "Brother Branham, I've got two sons that's doctors that's older than you are." And honest-to-goodness, she--she didn't look over thirty years old. She said, "Here's what it was. When I come to Christ when I was about twelve years old... And I set down and thought about it. I studied other religions, but when I found the true one..." She said, "I come to Christ and took my case, my soul, my all to Him," and she said, "I've never had a worry since." Said, "Now, He promised to take care of all my troubles." And said, "If He's not big enough to do it, I know I'm not big enough to do it; so what's the use of me worrying about it." See? That's it.
E-106 Ei bine, acum aşteaptă un minut. Să luăm Israelul, jos în Egipt. Acolo a venit un timp unde Dumnezeu a spus, "Eu voi trimite îngerul morţii prin ţară, şi Eu îi voi lua pe fiecare dintre cei mai în vârstă ai familiei, dacă nu este sânge pe uşă," acea noapte semnificativă de paşte.
E-103 Christ promised that He'd take all your cares. Cast your cares on Him. So what are you worrying about? Worry builds up pressure; pressure blows up. So just cast your cares on Him and quit worrying. All right.
E-107 Acum, aici este Israel, un popor promis mergând către o ţară promisă. Şi ei... Este noaptea paştelui. Îngerul morţii este în ţară. Şi noi auzim un ţipăt venind de jos din stradă. Ne uităm afară. Două aripi mari, negre flutură în jos pe stradă. Voi credeţi că Israel era tot emoţionat? Nu, domnule.
E-104 Now... "Well," you say, "how do I do it?" Just trust His promise. He made a promise that He would do it. Even in the time of death when the death angel comes into the room... "Oh, Brother Branham, I know I'll be nervous." Oh, no. You're in the Refuge. No, no. You know you're going to die; you've got to go some way, so just get into the Refuge; feel safe. That's right. You're safe as long as you're in the refuge. You remember, He died for you. He cares you. He died for you.
E-108 Moartea era la uşă. Micuţul băiat a privit afară pe fereastră. El este cel mai în vârstă din familie. El vede acel înger mare negru. El priveşte şi a spus, "Tati, mă iubeşti tu pe mine?"
"Sigur, fiule, eu te iubesc."
"Păi, Tati, nu sunt eu primul tău născut?"
"Da, tu eşti, fiule."
"Priveşte acolo, tati. Acel înger l-a luat pe acel băieţel. Eu l-am cunoscut. M-am jucat cu el. Oh, tati, iată-l că vine, către casă."
"Dar, fiule, tu vezi pe pragul de sus al uşii?" Aleluia!
"Tati, mă va lua el pe mine?"
"Nu, domnule, fiule. El nu te poate lua."
"De ce?"
E-105 Now, let's take a look. You say, "Brother Branham, you mean when the death angel's knocking at the door, you're still not to get steamed up?" No, not a bit. "Well, why do you do that?" Come to the Refuge; that's all.
"Well," you say, "Brother Branham..."
E-109 "Aceea este promisiunea Lui. 'Când Eu văd Sângele, eu voi trece peste voi.' Du-te înapoi şi ia-ţi jucăriile, şi începe să te joci, fiule. Nu este nevoie de îngrijorare. Noi suntem în adăpostul lui Dumnezeu. Dă drumul la aburi."
E-106 Well, now wait a minute. Let's take Israel down in Egypt. There come a time where God said, "I'm going to send the death angel through the land, and I'm going to take every one of the elders of this family unless there's blood on the door," that great night of the passover.
E-110 Israel a putut sta înapoi şi să citească Biblia; în timp ce restul din ei ţipau şi acumulau aburi, Israel era relaxat. De ce? Moartea chiar la uşă, ce conta aceasta? Aceasta nu putea să-i vatăme.
E-107 Now, here's Israel a promised people going to a promised land, and they...
It's the night of the passover. The death angel is in the land. And we hear a scream coming from down the street. We look out; two big black wings are waving down the street. You think Israel was all excited? No, sir.
E-111 Astfel când moartea vine la uşa noastră, glorie lui Dumnezeu, atât timp cât cerinţa lui Dumnezeu, Sângele, a fost pus pe tocul pragului de sus al inimii mele, ce contează? Aceasta nu mă poate deranja.
E-108 Death was at the door. The little boy looked out the window; he was the oldest of the family. He sees that big, black angel. He looks and said, "Daddy, do you love me?"
"Sure, son, I love you."
"Well, daddy, am I not your firstborn?"
"Yes, you are, son."
"Looky there, daddy, that angel got that little boy. I knowed him; I played with him. Oh, daddy, here he comes towards the house."
"But, son, you see on that door post?" Hallelujah.
"Daddy, will he get me?"
"No, sir, son. He can't get you."
"Why?"
E-112 Doctorul spune, că tu vei muri mâine, ce contează? Sângele este pe uşior. Tu trebuie să mori, oricum. Dar dacă acel Sânge a fost aplicat, eu am o înviere care vine. Amin.
E-109 "That's His promise: 'When I see the blood, I'll pass over you.' Go back and get your toys and start playing, son. There's no need of worrying. We're in God's refuge. Let off the steam."
E-113 Israel putea să fie calm, fără acumulare de aburi pentru ei, pentru că ei ştiau că îngerul morţii nu-i putea lovi. Ei erau sub sânge. Aceasta a fost calea rânduită de Dumnezeu.
E-110 Israel could set back and read the Bible. While the rest of them was screaming and building up steam, Israel was relaxed. Why? Death right at the door, what difference did it make? It can't hurt them.
E-114 Acum observaţi. Spuneţi, "Pot eu să fiu asigurat de aceea?" Acum, Creştini, iată-ne aici. "Pot eu să fiu asigurat de aceea?" Am vorbit despre aceasta, duminica trecută seara.
E-111 So when death comes to our door (Glory to God.), as long as God's requirement, the Blood's been placed on the lintel of my heart post, what difference does it make, it can't bother me.
E-115 Acum, Israel a fost un popor promis, al legământului, poporul lui Dumnezeu. Lor li s-a promis o ţară unde curgea lapte şi miere. Astfel ei-ei nu au văzut niciodată acea ţară. Nici unul din ei nu a fost vreodată acolo. Dar ei aveau o promisiune despre aceasta. Vedeţi? Ei niciodată nu au fost pe acolo. Ei nu au ştiut nimic despre ţară, dar lor le-a fost promisă acea ţară. Şi ei au ieşit din scalvia lor, de mâna lui Dumnezeu prin profetul Lui, şi au fost în pelerinaj, declarând că ei sunt pelerini şi străini, şi se duceau către o ţară pe care ei nu au văzut-o niciodată, sau nicunul din ei nu a văzut-o vreodată. Gândiţi-vă la aceasta.
Aşadar ei au venit aproape de graniţă. Între ei era un războinic puternic, numit Iosua. Iosua ia... înseamnă "Iehova Salvator." Şi Iosua a mers peste Iordan, în ţara promisă, şi s-a întors cu dovada că aceasta era o ţară bună. Ei au adus un ciorchine de struguri; a fost nevoie de doi oameni să îl care. A fost chiar exact cum Dumnezeu a spus că era. Aceasta curgea cu lape şi miere. Aceea ar fi trebuit să-i fi făcut pe toţi să se bucure. De ce? Iosua a adus înapoi dovada unei ţări despre care nimeni nu ştia nimic, care Dumnezeu a promis să le-o dea lor. Vedeţi? Pentru că, ei aveau o promisiune de o ţară, şi erau pe drumul lor spre aceasta.
E-112 The doctor says you're going to die tomorrow, what difference does it make, the Blood is on the post. You got to die anyhow. But if that Blood's been applied I've got a resurrection coming. Amen.
E-116 Acum, într-o zi rasa umană era într-o capcană, şi acolo a venit Cineva pe pământ, cu Numele de Isus Cristos. Isus înseamnă "Iehova Salvator." Şi El a mers jos la Iordanul morţii. A mers peste Iordan, în moarte, şi a înviat în dimineaţa Paştelui, cu dovada că un om poate trăi după ce el moare. Aleluia! Moartea nu este sfârşitul. Isus a dovedit-o, că un om poate trăi după ce el moare.
E-113 Israel could be calm, no building up steam for them, 'cause they knowed that the death angel couldn't strike them. They were under the blood. It was God's provided way.
E-117 El a stat înaintea lor, şi El a spus, înainte ca El să plece, El a spus, "În casa Tatălui Meu sunt multe palate. Dacă n-ar fi aşa, Eu v-aş fi spus. Şi Eu mă duc să pregătesc un loc. Mă voi duce acolo şi voi pregăti un loc, şi mă reîntoarc înapoi, şi vă voi primi la Mine; ca acolo unde sunt Eu, să puteţi să fiţi şi voi." În dimineaţa Paştelui, după...
El a murit, încât luna şi stelele şi soarele s-au ruşinat de ele însele. El a murit, încât soldatul Roman i-a străpuns inima Lui cu o-cu o suliţă, şi apa şi sângele s-au separat. El a fost cel mai mort dintre morţi. El a mers la mormânt, cum a mers oricare om. "Sufletul Lui a mers în iad," aşa cum a spus Biblia.
Dar în dimineaţa Paştelui, El a venit înapoi de la moarte, iad, şi mormânt, şi a spus, "Eu sunt Cel ce a fost mort, şi Eu sunt viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului. Eu sunt un Om."
Ei au spus, "El este un duh."
A spus, "Daţi-mi un sandwich cu peşte." Şi El a mâncat peşte şi pâine.
E-114 Now, notice. Say, "Can I be assured of that?" Now, Christians, here we are. "Can I be assured of that?" I spoke on it last Sunday night.
E-118 El a fost un Om care a murit şi a mers în Ţară, şi s-a întors înapoi cu dovada că un om poate trăi după moarte. Ce are moartea de-a face cu noi? Amin. Daţi drumul la presiunea.
E-115 Now, Israel was a promised, covenant people: God's people. They had been promised a land that was flowing, with milk and honey. So they... They'd never seen that land; not a one of them have ever been there; but they had a promise of it. See, they'd never been over there; they didn't know nothing about the land. But they were promised that land, and they come out of their slavery by the hand of God through His prophet, and was sojourning, professing that they were pilgrims and strangers, and was going to a land that they'd never seen, or none of them had ever seen it. Think of it. So they come close to the borderline. And there was a great warrior among them named Joshua. "Joshua" takes a--means "Jehovah Saviour." And Joshua went over the Jordan into the promised land and come back with the evidence that it was a good land. They brought a bunch of grapes that taken two men to pack. It was just exactly what God said it was. It was flowing with milk and honey. That should've made every one of them rejoice. Why? Joshua brought back the evidence of a land that nobody knowed nothing about that God had promised to give them. See? 'Cause they were--had a promise to a land, was on the road to it.
E-119 Acum, nu doar aceea, dar El ne-a dat nouă promisiunea. Ce era aceasta? El ne-a dat arvuna moştenirii noastre. El a spus, "Acum pentru a dovedi aceasta la fiecare credincios. Acum voi umblaţi aici jos în necredinţă. Voi nu credeţi Cuvântul. Voi umblaţi în păcat şi lucrurile din lume. Dar cel ce crede în Mine are Viaţă Eternă, o Viaţă care nu poate muri."
E-116 Now, one day the human race was in a trap, and there come Someone to the earth by the Name of Jesus Christ. "Jesus" means "Jehovah Saviour." And He went down to the Jordan of death, went over the Jordan in death, and rose up on Easter morning with the evidence that a man can live after he dies. Hallelujah. Death is not the end; Jesus proved it, that a man can live after he's died.
E-120 Observaţi acum, când noi primim Duhul Lui, noi care eram o dată morţi în păcat şi fărădelegi, El ne dă Naştere nouă, Viaţă nouă. Ce face El? El... Noi murim şi suntem îngropaţi în Isus. Noi înviem în Duhul, de la lucrurile lumeşti, la lucrurile Cereşti. Şi în această seară, "Noi şedem împreună în locuri Cereşti în Cristos Isus."
E-117 He stood before them, and He said... Before He left He said, "In My Father's house is many mansions. If it wasn't so, I would've told you. And I'll go and prepare a place. I'll go over and fix up a place, and return back, and receive you unto Myself, that where I am there ye may be also." And on Easter morning after He died till the moon and stars and sun was ashamed of themselves, He died till the Roman soldier pierced His heart with a--with a spear and water and blood had separated... He was the deadest of the dead. He went to the grave like any man did. His soul went to hell, as the Bible said. But on Easter morning He came back from death, hell, and the grave, and said, "I am He that was dead and I'm alive forevermore, and have the keys of death and hell. I'm a Man."
They said, "He's a spirit."
Said, "Give me a fish sandwich." And He eat fish and bread.
E-121 Câţi din Creştinii de aici încă iubiţi lumea? Dacă tu o faci, tu nu eşti un Creştin. Tu eşti unul care pretinde Creştinătatea, şi nu un posesor. Căci când un om a gustat o dată din Cristos, el este mort faţă de lucrurile din lume, şi sub nici o formă el nu are vreo dorinţă de a se duce înapoi în aceea.
E-118 He was a Man that died, and went to the land, and returned back with the evidence that a man can live after death. What's death got to do with us? Amen. Let off the pressure.
E-122 Ce face aceasta? "Viaţa," Pavel a spus, "care eu am trăit-o o dată, eu nu o mai trăiesc. Deşi eu trăiesc, nu eu, ci Cristos în mine." De ce? El l-a ridicat de la acest nivel de jos de păcat lumesc, sus până la un punct de unde noi înşine putem privi înapoi şi să vedem de unde venim. Glorie! Privim înapoi şi vedem unde am trăit noi o dată. Acum noi trăim diferit. Ce este aceasta? Este asigurarea că noi suntem morţi, şi vieţile noastre sunt ascunse în Cristos, prin Dumnezeu, şi suntem sigilaţi de Duhul Sfânt, şi ridicaţi deasupra acelor lucruri. Atunci noi suntem vii, cu aceeaşi dovadă cu care a venit El înapoi, să ne dovedească.
E-119 Now, not only that, but He give us the promise. What was it? He give us the earnest of our inheritance. He said, "Now, to prove this to every believer, now, you're walking down here in unbelief. You don't believe the Word. You're walking in sin in the things of the world. But he that believeth on Me has Eternal Life, a Life that can't die."
E-123 Ţara este glorioasă şi acesta este avansul. Acesta este arvuna salvării noastre. Este prima plată care ţine contractul. Glorie! Aceasta ţine contractul lui Dumnezeu, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele, care crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Veşnică şi nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Dă drumul la presiune, frate. Da, domnule. Amin. Înţelegeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-120 Notice. Now, when we receive His Spirit, we who are once dead in sin and trespasses, He gives us new birth, new life. What does He do? He... We die and are buried in Jesus. We raise in the Spirit from the worldly things unto the heavenly things. And tonight we are setting together in heavenly places in Christ Jesus.
E-124 Priviţi, ca Ilie acel mare profet, o tipizare a lui Cristos. Elisei, tipizarea Bisericii, care, o porţie îndoită a Duhului a venit peste profet. El a mers la Iordan într-o zi; o tipizare a acestei zile, acest guvern şi lucruri ce avem noi acum; Ahab, Izabela, şi aşa mai departe. Aşa cum vă amintiţi, predica mea Izabela. Observaţi când Elisei îl urma pe Ilie, pentru un scop. Amin. Unde l-a dus el? La Iordan; la Ramoth-Gilead, sus la şcoala profeţilor, şi jos la Iordan. Acela este felul cum vă duce El pe voi. Prin justificare, sanctificare, şi să mori, pentru a primi Viaţă. Amin. Nu la o denominaţiune sau ceva crez. Dar la moartea spiritului tău, aşa ca voi să puteţi fi născuţi din nou. Şi Elisei...
E-121 How many Christians in here still love the world? If you do, you're not a Christian. You are a professor of Christianity and not a possessor. For when a man once tastes of Christ, he's dead to the things of the world and by no means he has any desire to go back into that.
E-125 Ilie a lovit acea apă, a mers dincolo de Iordan, şi Elisei l-a urmat. Şi când Elisei s-a întors înapoi la ţară din nou, pe partea cealaltă, el s-a întors înapoi cu o porţie îndoită.
Astăzi, noi îl urmăm pe Isus la moartea Lui, îngropare şi botez... moarte, îngropare, şi înviere, adică, prin botez. Noi Îl credem. Noi suntem morţi faţă de lucrurile lumii, mărturisim că noi nu suntem nimic, botezaţi în Numele Lui, îngropaţi cu El în botez, înviaţi cu El în înviere. Duhurile noastre trăiesc sus deasupra lucrurilor din lume. Atunci noi suntem în Cristos. Acum noi avem o porţie.
E-122 What does it do? "The life," Paul said, "that I once lived, I live no more. Yet I live; not me, but Christ in me." Why? He raised him from this low level of worldly sin up to a place that we ourselves can look back and see where we come from (Glory.), look back and see where we once lived. Now we live different, What is it? It's the assurance that we are dead and our lives are hid in Christ through God, and are sealed by the Holy Ghost, and raised above those things. Then we are alive with the same evidence that He come back with to prove to us.
E-126 Când ne întoarcem de dincolo de linia morţii a Iordanului, noi vom avea o altă porţie. Trupurile pe care le avem noi acum, cu duhurile care le avem, avem Arvuna, Duhul Sfânt care nu poate să moară, pentru că Acesta este parte din Dumnezeu. Şi trupurile în care noi trăim... "Cel ce mănâncă trupul Meu, şi bea Sângele Meu, are Viaţă Veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi." Amin. Daţi drumul la aburi.
E-123 The land is glorious and this is the down payment. This is the earnest of our salvation. It's the first money that holds the contract (Glory.), that holds God's contract. "He that heareth My words and believeth on Him that sent Me has Everlasting Life and shall not come into condemnation, but passed from death unto Life." Let off the pressure, brother. Yes, sir. Amen. Do you get it?
E-127 Ce contează aceasta, bombe atomice sau orice altceva lovesc? Lăsaţi-i să facă orice... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... al acestui singur lucru, că noi avem Viaţă Eternă prin Isus Cristos Domnul nostru. Deci ce ne pasă nouă despre ceea ce lumea are de spus. Ce ne pasă nouă de presiune. Nu contează pentru noi. De ce? Pentru că noi putem să dăm drumul la aburi.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
Vino unde picăturile de rouă a milei strălucesc;
Luminează totul în jurul nostru zi şi... [Porţiune goală pe bandă.]
Isus, Lumina lumii.
E-124 Looky, as Elijah that great prophet, a type of Christ, Elisha, the type of the Church, which a double portion of the Spirit come upon the prophet... He walked to the Jordan one day, a type of this day, this government and things they have now, Ahab, Jezebel and so forth, as you remember my Jezebel sermon. Notice, when Elisha following Elijah for a reason... Amen. Where did he take him? To Jordan, to Ramoth-Gilead, up to the school of prophets, and down to Jordan. That's the way He takes you, through justification, sanctification, and die out to receive Life (Amen.), not to a denomination or some creed, but to death to your spirit, so you can be borned again.
E-128 Acum cu capetele noastre aplecate, să ne ridicăm mâinile.
Noi vom umbla în Lumină, frumoasă Lumină
Vino unde picăturile de rouă a milei strălucesc;
Luminează totul în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
E-125 And Elisha... Elijah struck that water, walked across Jordan, and Elisha followed him. And when Elisha returned back to the land again on the other side, he come back with a double portion. Today we follow Jesus to His death, burial, and baptism--death, burial, and resurrection, rather, through baptism. We believe Him; we're die out to the things of the world, confess that we're nothing, baptized in His Name, buried with Him in baptism, raised with Him in resurrection. Our spirits live up above the things of the world; then we're in Christ. Now we got one portion.
E-129 Tatăl nostru Ceresc, Satan a pierdut bătălia. Doar fi răbdător. Nu acumula un abur. Stând aici, predicând despre "a da drumul la aburi," şi atunci Satan s-a gândit că el mă putea alunga de la amvon, să mă scoată afară de la această chemare la altar. Nu, Doamne. În inima mea era ceva arzând, spunând, "Există cineva aici. Există cineva aici căutând după aceea Stâncă." Noi Îţi mulţumim, Tată, pentru victorie. Când acea ultimă persoană a păşit la altar, s-au aprins luminile. El a văzut că a pierdut, astfel ar putea tot aşa de bine să renunţe la bătălie.
E-126 When we return from across the death line of Jordan, we'll have another portion: the bodies that we now have, with spirits that we have, have the Earnest, the Holy Spirit that can't die because It's part of God. And the bodies that we live in... "He that eats My flesh and drinks My Blood has Everlasting Life, and I'll raise him up at the last day." Amen. Let off the steam.
E-130 Aici stă, în această seară, acel număr al harului, cinci suflete preţioase. Cinci: J-e-s-u-s [Isus – Trad.], f-a-i-t-h [credinţă], har, g-r-a-c-e [har]. O Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeu. Tu niciodată nu dai greş. Tu eşti întotdeauna drept.
E-127 What difference does it make atomic bombs or anything else strike. Let them do whatever they want to...?... [Bad spot in tape--Ed.]... of this one thing that we have Eternal Life through Jesus Christ our Lord. So what do we care about what the world's got to say. What do we care about pressure. Don't make any difference to us. Why? Because we can let off the steam. [Blank.spot.on.tape--Ed.]
Come where the dew drops of mercy are bright.
Shine all around us by day and by night,
Jesus the Light of the world.
E-131 Eu privesc, stând aici pe margine aici, fiica Surorii Wilson. Eu îmi pot aminti de fetiţa aceea. Îmi amintesc când Tu ai chemat-o. Îmi amintesc seara la New Market, cu mulţi ani în urmă. Jos acolo în acea seară, îmi amintesc, Doamne.
E-128 Now, with our heads bowed, let's raise our hands.
We'll walk in the Light, beautiful light;
Come where the dew drops of mercy are bright.
Shine all around us by day and by night,
Jesus the Light of the world.
E-132 Aici stă lângă ea, o doamnă, venind jos din New York, să poposească cu noi.
E-129 Our heavenly Father, Satan has lost the battle. Just be patient. Don't build up a steam. Standing here preaching on letting off the steam, and then Satan thought he could run me from the pulpit, get me out of this altar call. No, Lord, in my heart there was something burning, saying, "There's somebody here. There's somebody hunting for that Rock." We thank You, Father, for the victory, and when that last person walked to the altar, the lights come on. He seen he'd lost so he might as well give up the battle.
E-133 Aici stă un bărbat tânăr şi o femeie tânără, doar la acest punct de cotitură, când lumea este afară acolo făcând tot felul de dansuri imorale şi purtare frivolă. Ei au umblat, căutând acea Stâncă.
E-130 Here stands tonight that number of grace, five precious souls: Five: J-e-s-u-s, f-a-i-t-h, grace, g-r-a-c-e. O God, You're God. You never fail; You're always right.
E-134 La capătul altarului stă un tânăr, cu mâinile lui ridicate, el-el vrea să găsească Stânca. Isus, Tu eşti Stânca. Şi Tu ai spus aceasta, ,,Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Atunci, acea Stâncă este chiar aici.
E-131 I'm looking, standing on the side, here's Sister Wilson's daughter. I can remember that little girl. I remember when You called her. I remember the night at New Market long years ago. Down there that night, I remember, Lord.
E-135 Aceasta poate părea foarte ciudat, Tată, foarte simplu. Tu faci lucrurile atât de simple, aşa ca noi să nu facem eroare. Dar pentru că ei s-au ridicat de pe scaunele lor şi au venit la invitaţie; din cauză, că, Satan a încercat să-i oprească de la a face aceea, orice efort care ar fi putut el depune, el a încercat să o facă, dar el a pierdut. Acum, ca slujitor al Tău, eu îmi voi pune mâinile peste ei, şi pronunţ binecuvântările Tale. Şi, Dumnezeule, fie ca aceasta să urmeze. Pentru că ei sunt oneşti şi sinceri să urmeze călăuzirea Duhului, eu o fac de asemenea.
E-132 Here stands by her side a lady coming down from New York to sojourn with us.
E-136 Acum, eu cer ca sufletul surorii mele să nu piară niciodată, ca dorinţa inimii ei pentru Viaţa Eternă să-i fie acordată, prin Numele lui Isus Cristos.
E-133 Here stands a young man and a young woman just at this turning point when the world is out here doing all kinds of immoral dances and carrying on. They've walked, hunting for that Rock.
E-137 Îmi pun mâna peste sora mea, şi ştiu că multe încercări au asaltat-o pe ea. Eu ştiu că ea se roagă pentru băiatul ei drag. Eu cunosc pe tatăl, aşa cum îi curg lacrimile pe obraji, în această seară, aşa cum a înmânat el acea mică parte de zeciuială. Şi azi dimineaţă, când noi ne-am rugat şi am predat pe băiat Domnului Dumnezeu. Această mamă şi tată îl iubesc pe copil. Şi, Dumnezeule, ei vor un loc unde ei să poată doar să dea drumul la aburi şi să ştie că totul este în regulă. Tată, noi am predat aceasta Ţie. Tu o vei acorda. Noi nu avem frică. Dă-i ei acea asigurare chiar acum, Tată, prin Numele lui Isus mă rog.
E-134 At the end of the altar stands a young fellow, his hands raised. He--he wants to find the Rock. Jesus, You are that Rock. And You said this: "Wherever two or three are gathered in My Name, I'll be in their midst." Then that Rock is right here.
E-138 Şi, Tată, acest om tânăr şi această femeie tânără vin împreună, astfel eu îmi pun mâinile peste ei. Ei au venit ca să dea drumul la aburi. Un cuplu tânăr ca acesta, tineri frumoşi, noi ştim că sunt o bună momeală pentru diavolul dacă el doar i-ar fi putut folosi. Dar ei au fost smulşi, ca şi un cărbune din foc. Ei au venit pentru că vor să găsească acel adăpost. Ei vor să ajungă la locul unde ei pot doar să dea drumul la aburi, să dea drumul la presiune, să se liniştească înaintea lui Dumnezeu, şi să ştie că El este Dumnezeu. Mă rog, Tată, ca Tu să le dai aceea binecuvântată asigurare chiar acum. Fie ca fiecare solz micuţ să fie dat jos, chiar acum.
E-135 It may seem very strange, Father, very simple. You make things so simple, so that we won't error. But because that they raised out of their seat and come on the invitation, because that Satan tried to keep them from doing it, every effort he could put forth he tried to do it, but he lost. Now, as Your servant I'm going to lay my hands upon them and pronounce Your blessings. And God, may it follow. Because that they are honest and sincere to follow the leading of the Spirit, I do the same.
E-139 Acest tânăr aici, Doamne, ce stă cu mâinile lui în sus, acela chiar ultimul. Şi îndată ce el s-a ridicat şi a venit sus, luminile s-au aprins. Acela a fost numărul care Tu l-ai vrut, aceea a fost chemarea Ta. "Toţi aceia pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni." Singurul lucru ce noi avem de făcut este să ţinem Cuvântul acolo, şi acei pe care Tatăl i-a rânduit la Viaţă vor urma. Şi acum el vine. El vrea să găsească acea crăpătură, Doamne, aşa ca el să poată să se aşeze şi să se odihnească pentru puţină vreme. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să îl conduci la acea crăpătură chiar acum.
E-136 Now, I ask that the soul of my sister shall never perish, that the desire of her heart for Eternal Life will be granted to her. Through Jesus Christ's Name.
E-14
E-137 I lay my hand upon my sister and know that many trials has beset her. I know she prays for her darling boy. I know the father, as the tears run down his cheeks tonight as he passed that little piece of tithing. And this morning when we prayed and committed the boy to the Lord God... This mother and father love the child. And, God, they want a place where they can just let off the steam and know that everything's all right. Father, we've committed it to You. You'll grant it; we have no fear. Give her that assurance just now, Father, through Jesus' Name I pray.
E-141 Dumnezeu să vă binecuvânteze, aşa cum staţi acolo. Aşa cum vă întoarceţi la scaunele voastre, mergeţi şi ştiţi că tot ceea ce aţi dorit, şi fiecare păcat bântuitor şi lucru ce a fost greşit, este sub Sânge. Este terminat. Crezi tu aceasta? Crezi tu aceasta? Crezi tu aceasta, frate? Crezi tu aceasta, soră? Crezi tu aceasta? Atunci, aceasta-aceasta nu va fi; aceasta a fost făcut. Aceea este corect. Este la timpul trecut.
E-138 Father, this young man and young woman come together, so I lay my hands upon them. They come to let off the steam. A young couple like this, handsome young people, we know they're a very bait for the devil if he could only use them. But they've been snatched like a firebrand. They come, Lord, because they want to find that Shelter. They want to get to the place where they can just let off the steam, let off the pressure, and quieten themselves before God, and know that He is God. I pray, Father, that You'll give them that blessed assurance just now. May every little scale be beat off right now.
E-142 Dumnezeu să vă binecuvânteze, cu tot ce este mai bun în viaţă şi Viaţa Eternă, pe care acum voi o aveţi în posesie. Voi v-aţi urcat înăuntru, deasupra păcatului. Păcatul este sub picioarele voastre. Ce folos mi-ar aduce mie, să stau aici, să vă spun ceva greşit? Eu aş fi considerat un înşelător la capătul drumului. Vedeţi? Voi aţi primit Viaţă Eternă, pentru că voi aţi crezut în Domnul Isus Cristos. Acum lăsând deoparte fiecare păcat şi fiecare cătuşă, mergeţi liberi. Daţi drumul la aburi. Tu eşti un Creştin. Tu te-ai ridicat deasupra păcatului. Tu ai arvuna mânturii tale Eterne pentru că Cristos te-a primit.
E-139 This young fellow here, Lord, that stands with his hands up, that very last one. And as soon as he rose to come up the lights come on. That was the number You wanted, that was Your calling. "All that the Father has give Me will come." The only thing we have to do is hold the Word there, and them the Father has ordained to Life will follow. And now, he comes. He wants to find that cleft, Lord, so he can set down and rest a little while. I pray, God, that You'll lead him to that cleft right now.
E-143 Acum, nu a spus El, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu. Şi toţi care vin, Eu le voi da Viaţă Eternă si îi voi învia în zilele din urmă"? [Cei cinci de la altar spun, "Amin." – Ed.] Atunci este stabilit. Amin. Este totul terminat. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum, să fie milostiv cu voi.
Îl iubiţi voi pe El, afară acolo? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Fiindcă El m-a iubit întâi
Şi-a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-140 May every shackle be broken. May everything, every opposition that's bothered any of these. May it fall from them just now. May that little thing, little temper, little whatever it is, little temperamental, that little worry, that doubt, that little besetting sin, Lord, as their brother and Your servant I intercede for them as standing between the living and the dead. God, I claim their souls. I claim their victory in obedience to the altar call. And we know that Satan tried to stop it. But we claim them; I do now as Your servant, and I present them to Jesus Christ as the trophies of His grace, the trophies of the Presence of the Holy Spirit tonight Who called them under difficult conditions and brought them to the rock. May they let down the pressure now and know that Jesus said that, "No man can come until I have called him. And all that does come, I'll give them Eternal Life and raise them up at the last day. It's settled, Lord. I present them to You now in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-144 Câţi simţiţi că presiunea este toată dusă? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Eu am ancorat sufletul meu într-un liman de odihnă,
Nu voi mai naviga pe marea înfuriată;
Furtuna poate şuiera peste adâncul sălbatic vijelios,
Dar în Isus eu sunt în siguranţă pentru totdeauna.
E-141 God bless you as you stand there. As you return to your seat, go and know that everything that you desired and every besetting sin and thing that was wrong is under the Blood. It's finished. Do you believe it? Do you believe it? Do you believe it, brother? Do you believe it, sister? Do you believe it? Then it's--it--not shall be, it has been done. That's right. It's a past tense.
E-145 Ca povestea lui Charles Wesley, în adăpostul lui jos pe malul mării într-o zi, el avea o mică colibă. El studia. Domnul l-a călăuzit jos acolo. El studia. Oh, Dumnezeu se mişca asupra lui, pentru o cântare. Şi el nu putea-nu putea găsi nimic de unde să înceapă. El începea cu ceva, şi inspiraţia îl părăsea. Astfel el a mers umblând de-a lungul ţărmului, ascultând la valuri, şi s-a gândit că ar putea găsi ceva inspiraţie, valurile ploscăiau. Dintr-o dată, a venit o furtună.
Nimic nu se întâmplă la întâmplare. Totul este rânduit de Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă, toate lucrurile vor lucra împreună spre bine.
E-142 God bless you. The very best in life and Eternal Life which you now possess... You have climbed then above sin. Sin is under your feet. What good would it do for me to stand here and tell you something wrong? I'd be counted a deceiver at the end of the road. See? You received Eternal Life, because you believed on the Lord Jesus Christ. Now, laying aside every sin and every shackle, go free; let off the steam. You're a Christian. You're raised above sin, and you got the Earnest of your eternal salvation, because Christ has received you.
E-146 Şi el a pornit către mica lui cabană. Când el mergea, vânturile au început să sufle. S-a gândit, "Oh, eu voi fi suflat de pe acest, ţărm, înainte să ajung acolo." Şi el şi-a tras sus haina, şi a început să alerge, şi ceva i-a zburat în sân. S-a uitat în urmă, şi aceasta era o vrabie mică, a venit pentru adăpost. El doar a ţinut-o la sânul lui până când a încetat furtuna, şi a ieşit soarele. A pus micuţa vrabie pe degetul lui, şi i-a dat drumul să zboare. Şi ea a zburat, şi atunci inspiraţia l-a lovit.
Stâncă de Veacuri, despicată pentru mine, Lasă-mă să mă ascund în Tine.
E-143 Now, didn't He say, "No man can come to me except My Father draws him; and all that comes I will give Eternal Life and raise up at the last days"? Then it's settled. Amen. It's all over. God bless you now, be gracious to you. Do you love Him, out there?
I love Him, I love Him,
Because He first love me;
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-147 Oh, mie îmi place aceea! Stâncă de Veacuri, acea Stâncă într-o ţară pustie, un Adăpost în timp de furtună. Vedeţi? Acea Stâncă într-o ţară pustie, ascunde-mă Tu. Ascunde-mă, O Stâncă de Veacuri, despicată pentru mine. Mari scriitori inspiraţi ai acestor cântări şi lucruri de care noi aşa ne bucurăm astăzi!
Voi spuneţi, "Sunt acele cântări inspirate?"
E-144 How many feels the pressure all gone?
I've anchored my soul in a haven of rest,
I'll sail the wild seas no more;
The tempest may sweep o'er the wild stormy deep,
But in Jesus I'm safe evermore.
E-148 Isus s-a referit la acestea când a fost El aici pe pământ, a spus, "Nu este scris în Psalmi, David a spus anume-anume lucru?" Sigur, acestea sunt inspirate. Întocmai ca şi predicarea sau orice altceva, este inspirat.
E-145 As the story of Charles Wesley on his retreat down by the seaside one day... He had a little shack; he was studying; the Lord led him down there. And he was studying; oh, God was moving on him for a song. And he couldn't--he couldn't get nothing to start on. He'd start on something; the inspiration would leave him. So he went walking down along the seashore, listening at the waves, and thought he could find some inspiration in the waves lapping. All at once a storm came up. Nothing happens by chance; everything is ordained of God. No matter what happens, all things are going to work together for good.
E-149 Sunt aşa de bucuros că am un Adăpost. Alt adăpost eu nu am.Da.
Speranţele mele sunt clădite pe nimic altceva Decât pe Sângele lui Isus şi neprihănire;
Când totul în jurul sufletului meu cedează, Atunci El este toată speranţa şi odihna mea. Pentru că pe Cristos, Stânca solidă, eu stau, Toate celelalte terenuri sunt nisipuri
mişcătoare, nu conteaza ce este aceasta.
E-146 And he started towards his little cabin. When he did, the winds got to blowing. He thought, "Oh, I'll be blown off this--the--the shore before I get there. And be pulled up his coat and started to run, and something flew into his bosom. And he looked back, and it was a little sparrow come for refuge. He just held it in his bosom until the storm was over and the sun come out. He set this little fellow upon his finger, and he let him fly away. And he flew away, and then the--the inspiration struck him:
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
E-150 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Păstorul vostru acum, Fratele Ruddell. Îmi pare rău, Satan a stins luminile acelea, dar Dumnezeu are victoria, oricum. Amin.
E-147 Oh, I like that. See? Rock of Ages, that Rock in a weary land, a Shelter in the time of storm. That Rock in a weary land, Hide Thou me, Hide me, O Rock of Ages cleft for me.
Up