Calea Unui Adevărat Profet Al Lui Dumnezeu

The Way Of A True Prophet Of God
Data: 62-0513M | Durată: 2 oră 21 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Păi, bună dimineaţa, prieteni. Este o dimineaţă frumoasă, şi un timp bun să fim aici. Eu sunt fericit să fiu în viaţă dimineaţa aceasta, şi să fiu iarăşi aici cu adunarea. Există aşa de multe lucruri care se pot întâmpla într-un timp aşa de scurt. Şi noi nu ştim la ce timp o să fim chemaţi, să răspundem, sus la Tribunalul cel mare. Şi noi vrem să fim pregătiţi la orice vreme, aşa ca să putem avea pace.
E-1 Why, good morning, friends. It's a fine morning and a good time to be here. I'm happy to be alive this morning and to be here at--with the congregation again. There's so many things can happen in such a short time. And we don't know what time that we're going to be called upon to answer up at the big court, and we want to be prepared at any time; so we can have peace.
E-2 Şi eu sunt foarte recunoscător, aşa cum am spus. Desigur, eu am fost aici duminică seara, şi am vorbit poporului... Am predicat duminică seara, şi eu vreau să-i mulţumesc Fratelui Roberson, toţi voi toţi a-ţi sunat, că v-aţi bucurat de acel Mesaj de duminică seara, ,,Noi avem toate lucrurile." Şi astfel eu... Uneori nu m-am gândit că eu urma să vorbesc, doar am venit jos şi am privit la Fratele Neville. Gâtul lui-lui cumva ca un bondar jos acolo. M-am gândit, "Sărmanul frate, dacă el sigur mă cheamă în seara aceasta, eu o să ajut, sau să fac tot ce pot eu." Căci, eu ştiu ce este aceea, când tu eşti obosit şi răguşit, şi el a predicat tare în dimineaţa aceea. Şi astfel eu-eu am vorbit în locul lui duminică seara. Şi astfel noi suntem-noi suntem... Eu vă mulţumesc, foarte mult.
E-2 And I'm very grateful as I said... 'Course I was here Sunday night and was speaking to the people; I preached Sunday night, and I want to thank Brother Roberson and all you all called in about enjoying that message of Sunday night, "We Have All Things." And so I--sometime... I didn't think I was going to speak, just come down and looked at Brother Neville (and his throat kinda like a bumblebee down there), and I thought, "Poor brother, if he sure calls on me tonight, I'm going to help or do everything I can." 'Cause I know what that is when you're tired and hoarse, and he'd preached hard that morning; and so, I--I spoke for him Sunday night. And so we're--we're... I thank you very much.
E-3 Acum există multe cereri, spun ei, pentru rugăciune. Şi astfel doar să-i amintim pe ei, întâi, toate cererile acestea. Să ne aplecăm capetele acum.
E-3 Now, there's many requests, they say, for prayer; and so let's just remember them first, all these requests. Let's bow our heads now.
Our heavenly Father, it is written that we should enter Thy assemblies with thanksgiving upon our hearts, make our requests known in the assemblies of the saints. And we have many of them this morning; so many, that we don't know how to call them to Your attention, but You know them. And there's many that was not spoken of; You know them also. So we pray with all of our hearts, as we did last Sunday night for Sister Shepherd's and Brother Shepherd's child. There when in the...?... of a...?... Come back, the Holy Spirit said, "She does not have no polio; she'll be all right." What a satisfaction we have when we hear from You.
Now, we're asking this morning that You will grant these requests for the sickness, for the bereaved home, for the loved ones, and all that's been spoken, Father; we pray that You will remember each one. And I offer My prayer and the prayer of these people before Thee, gathered together and sent to You in the Name of Jesus Christ. Hear us, Father, we pray. Amen.
E-4 Tatăl nostru Ceresc, este scris că noi ar trebui să intrăm în adunările Tale cu mulţumiri pe inimile noastre, să ne facem cererile noastre cunoscute în adunările Sfinţilor. Şi noi avem multe din ele, dimineaţa aceasta, aşa de multe, încât noi nu ştim cum să le chemăm spre atenţia Ta, dar Tu le cunoşti. Există multe de care nu s-a vorbit. Tu le ştii, de asemenea. Astfel, noi ne rugăm din toate inimile noastre, aşa cum am făcut duminica trecută seara pentru a Sorei Shepherd, a Fratelui Shepherd, copilă. Acolo când în... A venit înapoi, Duhul Sfânt a spus, "Ea nu are nici un polio. Ea va fi bine." Ce satisfacţie avem noi când auzim de la Tine.
E-4 I want to thank each and every one of you all for your prayers for me while I... You know, I had a little explosion down on the range down there. And Satan tried to kill me and--and... 'Course he couldn't do it; God wasn't through with me yet. So he just can't do it until it's all over. When God's finished, then I'm ready. But I--my good friend, Brother Wood, down there; it's just the mercies of God or he'd just found from here down and not from here up with about a five or six ton explosion that close to my face, like that. Never hurt me a bit. See? Scratched my face up a little, so that about it; it's all gone now, just one little spot left there.
E-5 Acum noi cerem în dimineaţa aceasta ca Tu să admiţi aceste cereri pentru boli, pentru căminul lipsit, pentru cei dragi, şi tot ce s-a vorbit, Tată. Ne rugăm ca Tu să-ţi aminteşti de fiecare. Şi eu ofer rugăciunea mea, şi rugăciunea acestor persoane, înaintea Ta; adunaţi împreună, şi trimise la Tine, în Numele lui Isus Cristos. Ascultă-ne Tată, ne rugăm. Amin.
E-5 So I want to thank Brother and Sister Dauch over here, Brother Brown, and them, who I understood by telephone conversation that they gathered together a group of people and prayed for me. And now, that just is something, does something to you. You know, you pray for others and everything, and then when you find out that somebody's praying for you when you need it, that means a whole lot. And I know many of you didn't call in or anything, but you did just the same. And it means a whole lot to us. And that's the reason that I--it didn't hurt me. God let me be well, and so I'm very grateful.
E-6 Eu vreau să vă mulţumesc la toţi şi la fiecare din voi pentru rugăciunile voastre pentru mine. În timp ce eu... Voi ştiţi că eu am avut o mică explozie jos la tragere jos acolo. Şi Satan a încercat să mă omoară. Şi-şi desigur, el nu a putut s-o facă. Îhî. Nu. Dumnezeu nu a terminat cu mine încă. Astfel el doar nu o poate face până când nu-i totul isprăvit. Când Dumnezeu a terminat, atunci eu sunt gata. Dar eu... Bunul meu prieten, Fratele Woods, jos aici, aceasta-i doar mila lui Dumnezeu, sau el ar fi găsit de aici în jos, şi nu de aici în sus. Au fost cam cinci sau şase tone de explozie aşa de aproape de faţa mea, cam aşa. Nu m-a vătămat nici un pic. Vedeţi? Mi-a zgâriat faţa puţin. Astfel, aceea, ei bine, este toată dusă acum, doar o pată mică rămasă acolo.
E-6 Now, I have some announcements just before we dedicate these little fellows. Now, tonight there's service at the Tabernacle, and all you that come here at the Tabernacle, come right to the service here. And so we're--I'm going to speak for Brother Ruddell tonight up here on the highway, one of our visiting brothers. Then as soon as I get back, if I have another night, I want to go to Brother "Junie" Jackson. And then I--that Brother at Sellersburg, we owe him a night up there. And so we want to go up to see him. The Brother over at Utica... Getting in these nights as we can...
This week I leave for Green Bay, Wisconsin, as you know, to the regional convention of the Full Gospel Business Men.
E-7 Astfel, eu vreau să mulţumesc la Fratele şi Sora Dauch de aici. Fratele Brown, şi aceia, care am înţeles prin convorbire telefonică că ei au adunat împreună, un grup de persoane, şi s-au rugat pentru mine. Şi aceea doar este ceva, îţi face ceva. Voi ştiţi, tu te rogi pentru alţii, şi de toate, şi atunci când tu afli că cineva se roagă pentru tine când tu ai nevoie, aceea înseamnă foarte mult. Şi eu ştiu că mulţi dintre voi a-ţi sunat înăuntru, sau orice, dar voi a-ţi făcut chiar la fel. Şi aceasta înseamnă foarte mult pentru noi. Şi acela-i motivul că eu... aceasta nu m-a vătămat. Dumnezeu m-a lăsat să fiu bine. Şi aşa eu sunt foarte recunoscător.
E-7 Next Sunday I'm at that high school that I--up there, that I was the last time there. I forget the name of that high school auditorium. What is it? Mather? Stephen Mather (Yeah, all right) High School auditorium. And then, Monday I'm in a convention over where I held the discussion with that ministerial association in Chicago the last time there. We're in that place for a--a farewell meeting to Brother Joseph Boze, who's going to Tanganyika (Tanganyika I believe he calls it), and Kenya, and Urban and--and through there, making arrangements for my oncoming fall meetings and--in Africa and through South Africa. And then, we ask you to remember us in prayer in these meetings.
E-8 Acum, eu am nişte anunţuri chiar înainte să dedicăm pe aceşti inşi mititei. Acum, în seara aceasta, acolo este serviciu la tabernacol. Şi voi toţi care veniţi aici la tabernacol, veniţi drept la serviciu aici. Şi astfel noi suntem... Eu o să vorbesc pentru Fratele Ruddell, deseară, sus aici pe şosea, unul din fraţii noştri vizitatori. Iar atunci, imediat ce eu vin înapoi, dacă eu am o altă seară, eu vreau să merg la Fratele Junior Jackson. Apoi acel frate la Sellersburg, noi îi datorăm o seară acolo sus, şi astfel noi vrem să mergem sus să-l vedem. Şi fratele de acolo la Utica, intrând în aceste seri aşa cum putem.
E-8 Then we return back... Now, I don't know whether I have time to get another day at the Tabernacle or not, before we go then up to North Carolina, and then from there to South Carolina, and then all the way over to the Cow Palace in Los Angeles at South Gate. And there's where I hope to get to go and see Mr. Weatherby, the one that made the rifle that the shell exploded in.
He didn't--have the headspace backed off too much and let the shell push back, instead of go forward. It was an old rifle; I just sent to him, and he had it bored out then, and made into a different kind of a rifle. And I put the shell in it, and raised up to shoot, and it, well, it blowed the gun fifty yards around me like that and melted in my hand. The barrel went out on the fifty yard line; the bolt went plumb back behind the deer cage, thirty, forty yards behind me, and pieces of shrapnel flew and knocked bark off trees and everything else. So that was that close to my eye, just about one inch, where it went off like that. And if it'd blow... And that gun will stand sixty-nine hundred pounds of pressure itself without blowing. So you can imagine how much was on it to do that. And you remember, if it'll blow that, it could've blowed my head and shoulders too. You see? But there was the Lord standing there. It didn't even let it hurt me; just scratched me across the face, and a little shrapnel went in below the side of my eye, made a ring around the sight, so it didn't touch the sight where the shrapnel went in. One of the big pieces that stuck in the skull went around the eye and didn't get in the eye. So... Oh, my.
E-9 Săptămâna aceasta eu plec spre Green Bay, Wisconsin, aşa cum ştiţi, la convenţia regională a Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline.
E-9 Not long ago you remember, I told you He met me in the room and said, "Do not fear, for the never failing Presence of Jesus Christ is with you forever." So that proves it, that He is.
A doctor that looked at my eye in Louisville, he said... They wrote back to Doctor Sam Adair down here, our friend, and said, "The only thing that I can say, that the Lord was setting there that morning with His servant to protect him, or he wouldn't even have head and shoulders left." So He was really good to me, and I appreciate that. It brings me a little closer; it always makes a little different.
E-10 Duminica următoare, eu sunt la acel liceu, acela sus acolo, la care am fost ultima dată acolo. Eu uit numele acelui auditoriu al liceului. [Un frate zice, "Mather." – Ed.] Ce este acesta? ["Mather."] Mather. Stephen Mather. Da. În regulă. Auditoriul liceului.
E-10 And then, two days after that, three days, after I was going on to my meeting, where I had scheduled in Canada, the man, without knowing anything about this, called me back and had to postpone the meeting. See? I'd have been on the road out there if the thing hadn't happened like that. See? And so then, call back, and I have to take the meeting, the Canadian meeting; and that will be in July, the last weeks in July. Then I'm going on to Dawson Creek, then to Anchorage, Alaska, the Lord willing.
Now, none of these meetings I have any leadings to go to, not a one. But I can't think of setting here all summer, setting around here, and people dying everywhere. I got to sow seeds wherever it is, no matter what. If it don't come up, if the birds of the air get it, if whatever it is, I want to sow seeds, 'cause He give me some to sow. So I--I'm going to sow the seed anyhow.
E-11 Iar atunci, luni, eu sunt într-o convenţie acolo unde am ţinut discuţia cu acea asociaţie ministerială în Chicago, ultima dată acolo. Noi am fost în locul acela pentru o întâlnire de rămas bun la Fratele Joseph Boze, care se duce la Tanganyika. Tanganyika, eu cred că o cheamă. Şi Kenya, şi Durban, şi pe acolo, făcând aranjamente pentru adunările mele de toamnă care vin, şi în Africa, şi prin Africa de Sud. Şi atunci noi vă cerem să ne amintiţi în rugăciune în aceste adunări. Apoi ne întoarcem înapoi.
E-11 Now, we have a time here... Now, many people, what, they call, "baptize" little babies in the Christian faith. Well, that's all right. If you do that, that's up to you. 'Course they don't really baptize them; they just sprinkle water on top of them. But to me, I like to stay with just what the Bible said do. Therefore, just what the Word said, that's what I want to do, just whatever It said. And now, I--I don't find any place in the Bible... In the Old Testament they brought the children for fleshly circumcision, the little males, and the mother offered a offering for purification: two turtle doves or a lamb. But in the New Testament the only place that I can find to commemoration of this great service of... It was a dedication. They brought infants to Jesus, and He picked them up in His arms and blessed them. That's what the parents did of His day. And His life was an example of what we should do. See? These things He did for an example.
E-12 Şi eu nu ştiu unde am timp să o obţin, o altă zi la tabernacol, sau nu, înainte să mergem atunci sus la Carolina de Nord. Iar apoi, de acolo, la Carolina de Sud. Şi atunci tot drumul dincolo la Cow Palace în Los Angeles, la South Gate. Şi acolo este unde eu sper să ajung să merg şi să-l văd pe D-ul Weatherby, acela care a făcut puşca în care a explodat cartuşul.
E-12 Now, we just take the little ones, and they bring them to us, and we just hold them up to God, and ask God's blessings upon them, and pray a prayer of dedication from the mother and father to God, as they present their child. And dedicate them in the Name of Jesus Christ, until they're old enough to be baptized in the Name of Jesus Christ. And now, He said whatever we do in word or deed, do it all in the Name of Jesus Christ. So--so that's what we wish to do.
E-13 El nu a avut spaţiul de cap dat înapoi prea mult, şi a lăsat cartuşul să împingă înapoi în loc să meargă înainte. Aceasta a fost o puşcă veche care tocmai i-am trimis-o. El a alezat-o, atunci, şi a făcut-o într-un fel diferit de puşcă. Eu am pus cartuşul în ea, am ridicat-o să puşc. Şi ea, ei bine, a explodat puşca cincizeci de iarzi în jurul meu, în felul acela, s-a topit în mâna mea. Ţeava a mers afară la linia de cincizeci de iarzi, trăgătorul a mers drept înapoi în spatele cuştei de căprioară, treizeci, patruzeci de iarzi înapoia mea, şi bucăţi de schije au zburat şi au lovit scoarţa de pe pomi şi fiecare alt lucru. Astfel aceea a fost aşa de aproape de ochiul meu, doar cam un ţol, unde a explodat în felul acela. Şi dacă acesta ar fi explodat...
E-13 And now, while the sister will play softly this little song, sister, we have here, "Bring Them In"... And the mothers and fathers that's got these little babies that's never been dedicated to the Lord, if you'll bring them now, while the congregation, we sing softly to them now...?...
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
E-14 Şi puşca aceea v-a rezista şase mii nouăsute de livre de presiune, ea însăşi, fără să explodeze. Astfel vă puteţi imagina cât de mult a fost pe ea, să facă aceea. Şi ţineţi minte, dacă ea v-a exploda aceea, ea mi-ar fi explodat capul şi umerii de asemenea, voi vedeţi. Dar acolo a fost Domnul stând acolo, care nici măcar nu a lăsat să mă rănească, doar m-a zgâriat peste faţă. Şi o schijă mică a mers sub privirea ochiului meu, a făcut un inel în jurul vederii, aşa că aceasta nu a atins vederea, unde a mers schija înăuntru. Una din bucăţile mari care a lovit în craniu a mers în jurul ochiului, nu a intrat în ochi, totuşi. O, doamne!
E-14 I love these little fellows. There's something about them that's so sweet.
I guess this is strictly an Italian...?... All right. The Italian band, must be the ones that have to be dedicated...?... some Italian...?... So this is the Italian band...?... friends. What's his name?
Jonathan David, what a beautiful name. Now, Jonathan David...?... He said his pa had a--had an Italian name and he had--he wanted his baby to be named a Bible name. You know, there was a great Italian in the Bible by the name of Cornelius one time, you know. And he had a band, and he was good, and he gave a alms to the people when he being a Gentile, yet you know the story. And one day a Angel came to his house, told him to send down for a man who knew the program of God. And he... You know the story. While he had those people in such respect of God, while Peter yet spake these words the Holy Ghost fell on them. I pray that this baby will be the same type of man, same name.
Jonathan, you, Jonathan, look here, Jonathan. My, what a little lump of sugar for this family. Let us bow our heads. Our heavenly Father, years have passed by as the story that I've just quoted of a great man named Cornelius, who was a good man, righteous, paying alms and loving God. An Angel of God came to the house of that man. O God, we give to You this morning little Jonathan David. I pray, heavenly Father, that as I have taken him from the arms of his mother and father who is presenting him to You, I offer this prayer of dedication of this child's life for a life of service to You, a blessing to the home, a great stepping stone to the church. Grant it, Father; I give to You little Jonathan David in the Name of Jesus Christ. Amen.
God, give you His grace and help to raise him in the admonition of God. Bless you, Jonathan David.
Now, this one... My, he's quite young or is it she? He? My, another preacher coming though. What's the name? Micah... Micah? I'm speaking on him this morning. Micah Edward... Edward? That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding him, 'cause I'm always afraid I'll break them when they're little. See? What a sweet little thing, them little eyes just looking around. He's so little. How old is he? One month old... Let's bow our heads.
Heavenly Father, this young couple again walks up here to offer to You the results of their union of life You have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that You'll make him a man like Micah in the Bible. Grant it, Father. And give to him the blessings of God; bless his father and mother, and make him an inspiration here on earth of a great stepping stone for the cause of Christ. And now, here, Father, I present to You from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edward, in Jesus Christ's Name. Amen.
May the Lord bless him, especially his father and mother to raise him in the admonition of God. I believe it's...?...
E-15 Nu cu mult în urmă, vă amintiţi, eu v-am spus că El m-a întâlnit în cameră, şi a spus, "Să nu te temi, că Prezenţa lui Isus Cristos care nu dă greş niciodată este cu tine pentru totdeauna." Vedeţi? Vedeţi? Astfel aceea o dovedeşte, că El este.
E-15 Oh, I just love little fellows. Just every one that... Each one is the prettiest baby in the world. There's just no need... When I brought little Joseph home, that was, honestly, the ugliest little fellow I ever seen; but his mother and I thought he was a doll. But that's the way it is, you know; that's the... We just think that.
E-16 Un doctor care s-a uitat la ochiul meu în Louisville, el a spus că ei au scris înapoi la Dr. Sam Adair jos aici, prietenul nostru, şi a spus, "Singurul lucru care-l pot eu spune, este că Domnul stătea acolo în dimineaţa aceea cu slujitorul Lui să-l ocrotească, sau el nici măcar nu ar fi avut cap şi umeri rămaşi." Astfel, El a fost într-adevăr bun cu mine, şi eu apreciez aceea. Aceasta mă aduce puţin mai aproape. Aceasta întotdeauna face puţină diferenţă.
E-16 I'm wondering this morning, some of our members here, there was a... (Now, this eye has belladonna in it, which blurs a lot.) But Sister Nash asked about Brother Nash. I wonder if he got all right. Is--are they here? Oh, well, yes, he's here. Praise the Lord, Brother Nash; that's--that's good. Now, Sister Edwards, is she here--the--or Sister Shepherd, that had the little sick girl? She's all right now. Fine. I got the news, and the thing was just about five minutes till I had people out of town for interview. I run in the room and prayed, and they said the child was taking polio, arms and legs was stiffening. And I run in to pray and said, "I'll come after church," tell--told Loyce to call back and tell the lady I'd be there after church; if she wanted me, to call me. And when I went in to pray, the Spirit said, "That's it, no polio; she'll be all right."
E-17 Şi atunci, două zile după aceea, trei zile, după ce m-am dus înainte la adunările mele, unde am avut programat în Canada, omul, fără să ştie nimic despre aceasta, m-a sunat înapoi, şi a trebuit să amânăm adunarea. Vedeţi? Eu aş fi fost pe drum acolo afară, acest lucru nu s-ar fi întâmplat în felul acela. Vedeţi? Şi astfel atunci a sunat înapoi, şi eu trebuie să iau adunarea, adunarea Canadiană. Şi aceea v-a fi în Iulie, ultimele săptămâni în Iulie. Apoi eu voi merge înainte la Dawson Creek, apoi la Anchorage, Alaska, cu voia Domnului.
E-17 I come down... Well, we all had prayer here at the church. That just settled it. [Brother Branham has conversation with lady in congregation--Ed.] Yes, ma'am. Praise the Lord. Prayer changes things.
Say, he isn't here this morning, is he--son-in-law? Yeah.
E-18 Acum, la nici una din adunările acestea eu nu am vreo călăuzire să merg, la nici una. Dar nu mă pot gândi să şed aici toată vara, să şed pe aici în jur, şi oamenii mor peste tot. Eu trebuie să samăn Sămânţă, ori unde este ea, nu contează ce-i. Dacă ea nu răsare, dacă păsările din aer o ia, orice este aceasta, eu vreau să samăn Sămânţă, căci El mi-a dat câteva să samăn. Astfel eu-eu o să samăn Sămânţa oricum. Acum, noi avem un timp aici care eu...
E-18 Last Sunday, last time I preached here, Sunday a week, there was a young fellow set here; I kept looking at him. I thought, "I ought to know that chap." And come to find out he was my old schoolmate's son, Jim Poole. Why, we was raised together from little boys, up. He's the one that I had the shotgun accident with that time, and then later on had one himself, and a friend of mine. I trust that I can lead that boy to Christ. I tried his daddy so hard, and I believe I will yet, will bring him in. I hope I can lead that young fellow... He had a... I looked around at him; he looked like he had a fine (what I call it now; don't make this remark to anyone else, but) vibration of his spirit, a good feel; I believe it wouldn't take too much to lead that boy to Christ. So let's pray for him. That's right.
E-19 Mulţi oameni, ce ei numesc, "botează" copii mici în credinţa Creştină. Ei bine, aceea este în regulă, dacă voi faceţi aceea. Aceea depinde de voi. Desigur, ei de fapt nu îi botează. Ei doar stropesc apă asupra lor. Dar, pentru mine, îmi place să stau doar cu ce a spus Biblia să facem. De aceea, doar ce a spus Cuvântul, aceea-i ce vreau eu să fac, doar orice spune El. Şi, acum, eu-eu nu găsesc vreun loc în Biblie ...
E-19 And Brother... Let's see, somebody else that was sick or something that I'm trying to think of...
However, we pray for all. And when sometimes, when you send a request, remember, as soon as I get it (My wife's in the building somewhere, I think, so she knows.), as soon as I get a request, right straight to my den room I go to prayer and stay there till I feel something. I just don't give it up.
E-20 În Vechiul Testament, ei au adus copii pentru tăierea împrejur în carne, micuţii de parte bărbătească, şi mama a oferit o jertfă pentru purificare, două turturele sau un miel.
E-20 The other day when Sam, Dr. Sam picked that stuff out of my eye (he was trying to), and it hurt him so bad, he had to put a towel over my face, said, "I can't see my buddy's blood," said... And I was bathed in it, you know. He said--he said, "I just can't do that and work on it." See? And so he pulled that out, and the next day he was in the hospital. So I prayed for him, and he come out all right. And then the second day, his wife, they didn't even know what was wrong with her, thought she was taking polio (See? You see?), and prayed for her; and now, she's home well. So we got in the room, Doc... We went in the office, and he--we pulled the door together. Said, "Now, Brother Bill, I'm going to ask you something." Said, "Will you pray for me and Betty?"
I said, "Let's--let's pray."
E-21 Dar, în Noul Testament, singurul loc care eu îl pot găsi la comemorarea acestei mari slujbe de... Aceasta era o dedicare. Ei au adus prunci la Isus, şi El i-a luat sus în braţele Lui şi i-a binecuvântat. Aceea era ce au făcut părinţii din ziua Lui. Şi viaţa Lui a fost un exemplu a ceea ce trebuie să facem noi. Vedeţi? Aceste lucruri El le-a făcut ca un exemplu.
E-21 So he's the one that the Lord showed the vision where to build the clinic. You--you remember the story. If you ever doubt it, go by and ask him sometime. Yeah, just said, "Just let anybody come in." Said, "I've told it to ten thousand people."
E-22 Acum, noi doar îi luăm pe cei micuţi, şi ei îi aduce la noi, şi noi doar îi ţinem sus spre Dumnezeu, şi cerem binecuvântările lui Dumnezeu asupra lor, şi ne rugăm o rugăciune de dedicare de la mama şi de la tatăl, către Dumnezeu, aşa cum ei îşi prezintă copilul lor. Şi... sau îi dedicăm în Numele lui Isus Cristos, până când ei sunt suficient de în vârstă să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Iar acum, El a spus, "Orice facem noi în cuvânt sau faptă, să faceţi totul în Numele lui Isus Cristos." Astfel-astfel aceea este ce dorim noi să facem.
E-22 [Man in congregation says, "Brother Branham!"--Ed.] Yes, Brother. [Man in congregation testifies, "For those here this morning and to put more faith in others' hearts, Easter Sunday morning you called out a precious soul here, the third one which was a man. You said he was from Seymour, and you said through the anointing of the Holy Ghost, "They call you Bill." I know the man; I know him very well. And after we left here, his name is Isaac. They do call him Bill.--Ed.]
E-23 Şi acum, în timp ce sora v-a interpreta încet această mică cântare, soră, noi o avem aici, Aduceţi-i Înăuntru. Şi mamele şi taţii care au aceşti copii mici care niciodată nu au fost dedicaţi la Domnul, dacă îi veţi aduce acum, în timp ce adunarea, noi le cântăm încet acum, un imn. Da.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi pe cei mici la Isus.
E-23 Yes, sir. See, his actual name is Isaac, but they call him Bill. The Holy Spirit makes no mistakes. It's the infallible. Now, this... Someone was talking, said... I'm--I'm fifty-three and third--about thirty-one years I've been behind the pulpit, and I have seen Him in tens of thousands of things.
E-24 Eu îi iubesc pe inşii aceştia mici. Există ceva privitor la ei care-i aşa de dulce.
E-24 Yesterday, I was down, way down in southern Kentucky, right on the Tennessee border, and I was setting in a boat with Brother Daulton, who the Lord gave all of his children to him (You remember the morning here when he started out.), and he said, "Brother Branham," said, "I guess it'd be hard for you to estimate."
I said, "Oh, Brother Daulton, tens of thousands times tens of thousands of things like that."
Said, "Won't you try to write a book... (I said)... of it."
I said, "Oh, my, Brother Daulton, it'd--it'd go across this boat here, an encyclopedia, just volumes of books of what I've seen the Lord do. And not one time has He ever failed (See?), not one time, but perfect each time."
E-25 Eu presupun că acesta-i strict un Italian. Nu-i aşa? În regulă. Familia Italiană, cei câţiva care trebuie să fie dedicaţi. Micuţa soră Italiană de la, oh, de la Chicago, este aici. A spus, "Aceasta-i familia Italiană, dimineaţa aceasta, dar eu nu o să predic."
E-25 I see, I believe now, if I'm not mistaken, Brother Shepherd's girl, with a kind of a orange-looking dress on; I think that. I stopped by her the other morning; she was walking down, and I thought I might have the wrong girl to pick up, so I took off. So that was me that stopped, sister. I--I thought it was Brother Shepherd's girl and I'd pick her up, 'cause I thought maybe his car might've broke or something. We was going to get Becky. And I--I thought it might be the wrong girl. But now, I see he's setting with them there, so I--I believe it was the right girl. So that was me that pulled up there and then pulled away. So...
E-26 Care-i numele lui? Jonathan David, ce un nume frumos! Acum, Jonathan. El a spus că tata lui avea un-avea un nume Italian, şi el avea... El vrea ca pruncul lui să fie numit cu un nume din Biblie.
E-26 Everybody love the Lord Jesus? Oh, wonderful. That's just fine and dandy. Amen. [Someone speaks to Brother Branham--Ed.] Well, Brother Willard, we're just glad to have you in and you look pretty good too, best I can see you. We both kinda hamburgered up around the face. And I look like I've been hit with a handful of it, and I seen Brother Willard that night when he was asleep; and honest to goodness, he looked terrible. But you look awful good this morning, and we give thanks and praise to God for it, brother. Amen. Yes. You know, the devil can't kill us till God says, "Come on now." Then we want to go don't we, Brother Willard? That's right. Until then he's just trying in vain. That--that's all we... The Lord Jesus is our Help and our Refuge.
E-27 Voi ştiţi, acolo a fost un mare Italian în Biblie, cu numele de Cornelius, odată, voi ştiţi. El a avut o trupă, şi el a fost bun, şi el a dat milostenie la oameni, când el era un Neiudeu, încă. Voi cunoaşteţi povestirea. Şi într-o zi un Înger a venit la casa lui, i-a spus să trimită jos după un om care cunoştea programul lui Dumnezeu. Şi el... Voi cunoaşteţi povestirea. În timp ce, el avea pe oamenii aceia în aşa respect de Dumnezeu! "În timp ce Petru încă rostea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei." Aşa este. Eu mă rog ca acest copil să fie acelaşi fel de om, acelaşi nume.
E-27 Now, here I talk along here when I've just got about six hours to preach this morning. See? Now, we never notified, didn't send out no tickets and things, 'cause I was--already announced I wouldn't be here; but just to come down and help Brother Neville and get to see you all again and have a little time of fellowship...
E-28 Jonathan, frumos! Pot eu să-l am? Vino aici, Jonathan. Vai, ce drob mic de zahăr pentru această familie!
Să ne aplecăm capetele.
E-28 And last Sunday night Brother Roy Roberson (I don't know whether he's in here or not; I can't make out enough to see that if he's here.), he called me up and was telling me about the message. And someone called and said, "I was wondering when you talked about God gave us all things." See? He did: He gave us life; try to buy it. He gave us love; try to buy it. He gave us joy; try to buy it. He gave us peace; try to buy it. No way of buying it (See?), can't buy it. Then I said, "He gave us death."
Someone called and said, "Preacher, I wondered where you was going with that." Said, "I thought, 'Oh, oh, here Brother Branham tied hisself that time.'"
E-29 Tatăl nostru Ceresc, au trecut anii, aşa cum povestirea care eu tocmai am citat-o, despre marele om numit Corneliu, care a fost un om bun, neprihănit, plătind milostenii şi iubind pe Dumnezeu. Şi un Înger al lui Dumnezeu a venit la casa acelui om. O Dumnezeule, noi îţi dăm Ţie, în dimineaţa aceasta, pe micuţul Jonathan David. Mă rog, Tată Ceresc, că aşa cum eu l-am luat din braţele mamei lui şi a tatălui, care îl prezintă la Tine... Eu ofer această rugăciune de dedicare a vieţii acestui copil pentru o viaţă de slujbă către Tine, o binecuvântare pentru cămin, o mare piatră de păşit la Biserică. Admite aceasta, Tată. Eu îţi dau Ţie pe micuţul Jonathan David, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-29 Not when the Bible says so. See? The Bible said He gave us death.
Well, what can we do with death? You know, Paul coming to death, he said, "Oh, death, where is your sting?" Death don't control us; we control it. That's right. All things is given to us.
E-30 Dumnezeu să vă dea harul Lui şi să vă ajute să-l creşteţi în povăţuirea lui Dumnezeu.
Te binecuvântez, Jonathan David.
E-30 And then, I gave the illustration of how that Israel on the march to the promised land, they had never seen that land; they knowed nothing about it. They just had a promise of God there was a land, and it was full of milk and honey and good and--and a great place. And it was... They never had seen it; nobody had ever been there, or know anything about it, but they had the promise of it. And by faith they sojourned to--through the desert. And when they got right to the borderline, they had a warrior there by the name of "Joshua" which means "Jehovah Saviour." So he crossed over the Jordan into the promised land and brought back the evidence that the land was there. (I like that.) And it was a good land. Two men packed one bunch of grapes. It was a good land. So he brought back the evidence that the land that they were going to possess was there.
E-31 Acum, acesta unul, vai, el este cam tânăr, sau este acesta un ea? El? Vai, un alt predicator vine înainte, eu sper. Care este numele? Micah. Micah. Eu vorbesc despre el în dimineaţa aceasta. Micah Edward. Edward, acela-i un nume frumos. Acum, soţia mea ar putea să facă aceasta mult mai bine când se ajunge să-l ţii, căci eu întotdeauna mă tem că eu îi voi rupe când ei sunt mici. Vedeţi? Ce lucru mic dulce, ochii aceia mici doar se uită în jur. El este aşa de mic. Ce vârstă are el? În vârstă de o lună.
Să ne aplecăm capetele.
E-31 Now, to the church, we are journeying to a land of immortality, a land where there's no death, a land where the dead's raised up; and we had a great Saviour in our camp, "Jesus" means "Jehovah Saviour, beloved." And He crossed the Jordan of death over into the other land, and come back, and brought the evidence that we live after death. Amen. So where is death at?
E-32 Tată Ceresc, această pereche tânără păşeşte din nou aici sus să-ţi ofere Ţie rezultatul uniunii lor de viaţă care Tu le-ai dat-o, să crească în povăţuirea lui Dumnezeu. Binecuvântează pe acest micuţ Micah. Dumnezeule, mă rog ca Tu să-l faci un bărbat ca Micah din Biblie. Admite aceasta, Tată. Să-i dai lui binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântează pe tata şi mama lui, şi fă-l o inspiraţie aici pe pământ, o mare piatră de păşire pentru cauza lui Cristos. Şi acum, ascultă-ne, Tată, eu îţi prezint Ţie, din braţele tatălui şi a mamei, la braţele lui Dumnezeu, pe micuţul Micah Edward, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-32 And then, He gave us all things. Now, we have the earnest of our inheritance, insomuch (Now, listen close. I'd like preach on that subject, but I just--feels good to me right now. See?) that we have the earnest of that, for one day we walked in sin; and after being baptized in His Name and raised with Him in resurrection, we've been brought out of sin, never no more to want to go back again. See? We are raised from sin with the evidence that we have--we're potentially in the resurrection from all death. See? If we could raise up from sin by faith in Him, and if there's sin... Who would want to go back to the garbage cans of sin again? See, we pass from death to Life. See? And that's the earnest (Amen.); that's the earnest of the complete resurrection. All death, physically and spiritual, we done overcome spiritual death, 'cause we've passed from death unto Life.
E-33 Fie ca Domnul să-l binecuvânteze, să vă binecuvânteze pe voi, tata şi mama, să-l creşteţi în povăţuirea lui Dumnezeu.
Eu cred că asta-i tot. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-33 And as the Elijah went down to Jordan one day and struck it (with Elisha), and it parted back and he crossed over, he come back with a double portion. And when we strike Jordan (with Christ), we got one portion, but when we return we're coming with two portions. We got Eternal Life, resurrection from sin now in righteousness with the Holy Ghost, and then on the return with Christ we come back with both physical resurrection; and we already got spiritual resurrection; we have a double portion of it...?... Always a type of Christ and the church, Elisha and Elijah.
E-34 O, eu doar îi iubesc pe copiii aceia mici, chiar pe fiecare. Că, fiecare, este cel mai drăguţ copil din lume. Acolo doar nu este nevoie... Când l-am adus pe micuţul Joseph acasă, acela era, cinstit, cel mai urât ins micuţ care l-am văzut vreodată, dar mama lui şi eu ne gândeam că el era o păpuşă. Dar acela-i felul cum este, voi ştiţi. Aceea-i .. Noi doar gândim aceea.
E-34 Oh, I don't want to get started on that. My, my, my, we'd never get on this six hour message here. [Brother Neville speaks to Brother Branham--Ed.] Yes, not--meat on the bone, Brother Neville, still a-gnawing it. Oh, aren't you glad? See?
We don't have... There ain't no bother no more. Death is nothing; we got it; it's ours. It can't control me; I control it. How? Through Him Who made me an overcomer, because I've already overcome death. How did I do it? By believing on Him. See? Death's in sin, unbelief. I'm not an unbeliever; I'm a believer. I've raised from that thing, resurrected. And it's the earnest of all my complete physical, spiritual resurrection, everything. Yes, sir. You get it?
E-35 Eu mă întreb, dimineaţa aceasta, unii din membri noştri de aici. Acolo era un-un... Acum, acest ochi are beladonă în el, care se înceţoşează mult. Dar Sora Nash... Am întrebat despre Fratele Nash; eu mă întreb dacă el s-a făcut bine. Este... Sunt ei aici? O, bine, da, el este aici. Laudă Domnului, Fratele Nash. Asta, asta-i bine.
E-35 So we do have death under our control through Jesus Christ, Who's overcome death, hell, grave, sickness, sorrows, everything else, triumphed over all. And we are now risen with Him, setting in heavenly places, spiritually speaking, in Christ Jesus with all things under our feet. Even the physical resurrection is under our feet, 'cause we're in Christ. Does--do you get it? If you do, raise your hands. Amen. That's good. Just as long as you get it, that's fine. See? Don't let... Now, just keep keeping it in your mind. See? We have passed from death unto Life. Physical, spiritual, every way, and everything, and all things belongs to us now.
E-36 Acum, Sora Edwards, este ea aici? Cea... Sau, Sora Shepherd, care avea micuţa, fata bolnavă, este ea bine acum? Bine. Eu am primit ştirile, şi lucrul era doar vreo cinci minute până am avut persoane, afară din oraş, pentru interviu. Am alergat în cameră şi m-am rugat, şi ei au spus că copilul lua polio, braţele şi picioarele se înţepeneau. Şi am alergat înăuntru să mă rog, şi am spus, "Eu voi veni după biserică." I-am spus la Loyce să sune înapoi şi să-i spună doamnei că eu voi fi acolo după biserică; dacă ea m-a vrut, să mă sune. Şi când am mers înăuntru să mă rog, Duhul a spus-a spus, "Nu¬i polio. Ea va fi bine." Am venit jos, ei bine, noi toţi am avut rugăciune aici la biserică. Aceea doar a stabilit-o.
E-36 Why the world out here is saying we're crazy, yet the whole earth belongs to us. How you going to inherit it? When--as I said, Abraham (See?), he was in the promised land; God gave it to him. Lot was taken by some renegade outlaws took away. (That was his nephew.) All right. Everything was in that land belonged to Abraham. So he wasn't a warrior; he never did fight. He didn't have any warriors with him; he had some servants. But when he seen that something--the devil had come and robbed him of something that was a promise to him, he armed his servants and took a arm himself.
He didn't know how he was going to overcome this whole company of kings, just a handful of servants; but God told him how to do it. And he divided himself and slaughtered the kings, and come back triumph. Why? He laid his faith upon God's promise that everything in that land was his, and Lot was part of it (That's right.), was part of the land. Oh, my. And there he met Melchizedek, after the battle was over. Couldn't you just see Abraham coming up the road? He didn't know he was a warrior, but he knowed then he was. Yes, sir, and he met the One Who gave the promise: Melchizedek.
E-37 [O soră spune, "Frate Branham?" – Ed.] Da, doamnă. ["Noi am mers la doctor pe luni, după ce te-ai rugat pentru el prima dată, şi toată pleurezia din pieptul lui toată s-a curăţit, s-a dus din gâtul lui."] Laudă Domnului! Rugăciunea schimbă lucrurile.
Spune, el nu este aici, dimineaţa aceasta, este el, ginerele? Da. 38 Duminica trecută, ultima dată când am predicat aici, duminică îi o săptămână, acolo era un ins tânăr aşezat aici; eu am continuat să mă uit la el. M-am gândit, "Eu ar trebui să-l cunosc pe tipul acela." Şi am ajuns să aflu, el era fiul colegului meu vechi de şcoală, Jim Poale. Păi, noi am fost crescuţi împreună, de băieţi mici, în sus. El este acela cu care eu am avut accidentul de puşcă, data aceea, iar apoi mai târziu a avut unul el însuşi, şi un prieten de-al meu. Eu nădăjduiesc că eu îl pot conduce pe băiatul acela la Cristos. Eu am încercat cu tăticul lui aşa de greu. Eu cred că eu voi conduce, încă, să-l aduc înăuntru. Eu sper că eu îl pot conduce pe insul acela tânăr. El avea o... Eu am privit în jur la el. El se părea că el avea un minunat, ce eu numesc acum (nu fac această remarcă la oricare altul), dar, vibraţie a spiritului său, o simţire bună. Eu cred că nu ar lua prea mult să-l conduc pe acel băiat la Cristos. Aşa că să ne rugăm pentru el. Aşa este.
E-37 Now, let's read out of the Book of Amos. I'm going to speak this morning (not six hours though; I hope not. See?) on a--on a subject that--"The Way of a True Prophet." And tonight, the Lord willing, I'm going to speak on, "Letting Off the Pressure," and so the--if the Lord willing.
Now, I am known to be a critic, but I'd--I--I am not critical, only anything that's wrong. See? But I... We should criticize wrong. Now, if you're going to turn your recorders on now in the room, why, all right. I want to read now from Amos the 3rd chapter--or the--yes, the 3rd chapter of Amos, just a portion of it: Amos 3.
Hear this word that the LORD has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying,
You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish You for... your iniquity.
Can two walk together, except they be agreed?
E-39 Şi, frate, vezi, altcineva a fost bolnav, sau ceva, de care eu încerc să mă gândesc.
E-38 Will a lion roar in the forest, when he hath no prey? will a young lion cry out of his den, if he has taken nothing?
Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gin is for him? shall one take up a snare from the earth, and have taken nothing at all?
Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD has not done it?
Surely the Lord... will do nothing, but he reveals his secrets unto his servants the prophets.
The lion has roared, who will not fear? the Lord GOD has spoken, who can but prophesy?
E-40 Ori cum, noi ne rugăm pentru toţi. Şi când uneori... Când voi trimiteţi o cerere, ţineţi minte, imediat ce eu o primesc... Soţia mea este în clădire pe undeva, eu cred, aşa că ea ştie. Imediat ce eu primesc o cerere, chiar drept la camera mea de zi, mă duc să mă rog, şi stau acolo până când eu simt ceva. Eu doar nu renunţ la ea.
E-39 His eyes must've got narrow as he stood that morning on the hill just beyond the city of Samaria. I can see his steady hands as it moved through his gray beard; the hot sun was shining down. He wasn't too glamorous to look at: how different from the modern evangelist today. His clothes was rugged, shaggy-looking beard... And looked down upon that city of Samaria, his eyes getting narrow as he looked... He wasn't much to look at, but he had THUS SAITH THE LORD for that nation.
E-41 Ziua cealaltă, când Sam, Dr. Sam, a scos lucrul acela din ochiul meu, el a încercat, şi aceasta l-a durut aşa de rău, el a trebuit să pună un prosop peste faţa mea. A spus, "Eu nu pot să văd sângele prietenului meu." A spus... Şi eu eram scăldat în el, voi ştiţi. El a spus-el a spus, ,,Eu doar nu pot să fac asta şi să lucrez pe el." Vedeţi? Şi astfel el a tras aceea afară. Şi ziua următoare el a fost în spital. Aşa că m-am rugat pentru el, şi el a venit afară în regulă.
E-40 It was perhaps a lot different for this oncoming campaign that the Lord had sent him to Samaria for, than what our modern evangelists would be. He wasn't equipped for such a revival, as we would think he should be today. But remember, he wasn't a modern evangelist; he was a prophet. He didn't care about the modern equipment; he had THUS SAITH THE LORD.
He didn't care how he looked, and how much fashion he was dressed like, whether his hair was combed right, or whether anybody looked at him or not. He had the Word of the Lord and that was his full objective: bring that Word of the Lord. Who was this fellow? Yep, it was Amos the prophet: rugged individual, but he knowed where he was standing; he knowed what he was doing; he was a true prophet of the Word.
E-42 Iar apoi a doua zi, soţia lui, ei nici măcar nu au ştiut ce era rău cu ea, s-au gândit că ea lua polio. Vedeţi? A spus, şi a spus... Şi m-am rugat pentru ea, şi acum ea este acasă bine. Astfel noi am ajuns în cameră, Doc... Noi am mers în birou, şi el... Noi am tras uşa împreună, a spus, "Acum Frate Bill, eu o să-ţi cer ceva." A spus, "Vrei să te rogi pentru mine şi Betty?"
Am spus. "Hai să. Hai să ne rugăm."
E-41 And the reason he had come to this city, was because the Word had come to him. And when the Word of the Lord comes to a true servant, he must go; regardless of circumstances or regardless of difficulties, he must go anyhow. Whether he's prepared, whether he feels like it, whether he wants to, whether whatevermore; he must go anyhow. It's God speaking, and he must carry this message, because it's... He never goes for foolishness; he never goes for money; he never goes for popularity; he only goes in the Name of the Lord, for one thing: he's got a--a mission, and he's sent of the Lord. And he is the Word of God, because he's carrying the Word of the Lord. That is a true prophet of the Lord. My text is "The Way of a True Prophet of God."
E-43 Astfel, el este acela care Domnul a arătat viziunea, unde să zidească clinica. Voi, voi vă amintiţi povestea. Dacă vă îndoiţi vreodată, mergeţi pe-acolo şi întrebaţi-l cândva. Da, doar a spus, "Doar lăsaţi ca oricare să vină înăuntru." A spus, "Eu am spus-o la zece mii de oameni."
E-42 This great, fearless man of God prophesied in the days of Jeroboam II. I've got part of his history wrote out here before me. He prophesied about thirteen years of his campaign. And Jeroboam was--Jeroboam II was just about as smart and able a man as Israel had had for some time. He was a man that had brought prosperity to Israel. Israel was all flourishing, but he was--something wrong with him; he was an idolater.
And I, kinda reading this the other day, I kinda thought that was pretty fitting to today. No matter how smart a man is, and how much he can do, and how much prosperity, if he gets away from God, he's an indebtiment to the nation, away from God and His Word. I wonder if it isn't fitting to us today, to someone who loves to set on television and show how smart they are, how much brains they got. But I wonder if they've got enough to take THUS SAITH THE LORD?
E-44 [Un frate spune, "Frate Branham?" – Ed.] Da, frate. ["Pentru cei de aici în această dimineaţă şi să pună mai multă credinţă în inimile altora: Duminică dimineaţa de Paşti, tu ai chemat un suflet preţios aici, al treilea, care era un bărbat. Tu ai spus că el era de la Seymour. Şi tu ai spus, prin ungerea Duhului Sfânt, 'Ei te numesc, "Bill."' Eu îl cunosc pe om. Eu îl cunosc foarte bine. Şi după ce noi am plecat de aici, numele lui este Isaac. Ei îl cheamă 'Bill."'] Da, domnule. Vedeţi?
E-43 He was a smart man all right. Israel was in a backslidden condition; her preachers, her priests, and also her government had all left the Word of the Lord. Now, they didn't believe that. They believed that they were with the Word of the Lord, but "there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death." Why was they wrong? Or what could a man believe that--that--that they were wrong, a whole priesthood of men, thousands of preachers, and priests, and kings, and governors, all who professed to be worshippers of God, and yet all of them were wrong.
E-45 Numele lui actual este Isaac. [Fratele spune, "Aşa este." – Ed.] Dar ei îl cheamă Bill. ["Aşa este."]
E-44 Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a prophet, because the Word of the Lord, or the interpretation of the Word of the Lord comes to a true prophet. Sometimes you can see what his way is then. It's a pretty rugged way when all the priests, and all the preachers, and--and--and all the Diviners, and--and the government itself against him; but yet, the Word of the Lord comes to the prophet, and that alone. He has the right Word, although he had the same Bible they had. But the Word was to him; God was vindicating that he had the Word.
E-46 Duhul Sfânt nu face greşeală. El este infailibil. Acum, acest, cineva a vorbit, a spus.. "Eu sunt-eu sunt de cincizeci şi trei, şi al treilea, vreo treizeci şi unu de ani, eu am fost în spatele amvonului, şi eu L-am văzut în zeci de mii de lucruri."
E-45 They had the greatest buildings, and the religious systems, and so forth, that they ever had, altars built everywhere, and--and all kinds of--of things; but still they were a million miles from the Word of God. I think, myself, the picture would fit very good today as I read this Book of Amos. You must read it when you go home. All the government, priests, all of them had left the Word of God.
E-47 Ieri, am fost jos, jos de tot, Kentucky de sud, chiar pe graniţa cu Tennessee, şi eu şedeam într-o barcă cu Fratele Daulton, la care Domnul i-a dat toţi copiii lui. Vă amintiţi dimineaţa aceea aici, când el a pornit afară. Şi el a spus, "Frate Branham," a spus, "eu presupun că ar fi greu ca tu să evaluezi."
E-46 I would just like to read another portion of Scripture here, I got, to show where they had done it. Now, let's read the 2nd chapter and the 4th verse just a minute.
Thus saith the LORD; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the law of the LORD,... (That's the Word, despised It and yet they thought they had It.)... and have not kept my commandments, and their lies caused them to error,... (Now, they had the Word, Bible, but the lies that they had joined with It had caused them to error.)... after... which their fathers have walked:
E-48 Am spus, "O, Frate Daulton, zeci de mii ori zeci de mii de mii de lucruri ca acela."
A spus, "De ce nu încerci tu să scrii o carte" (am zis... ) "despre aceasta?"
E-47 See the reason? Now, they had had error, because that they had put their own translations or interpretations to the Word. And I thought it was fitting to today, that so many wants to put their own idea to the Word, and we get in a mess. What a rebuke from God this prophet had.
Now, Amos was God's prophet, a true prophet. Any man that ever reads about Amos knows the boldness of that fearless man of God. He's considered one of the minor prophets, 'cause he didn't stay very long; but he certainly laid the axe to the root of the tree. He was one of the most fearless of the prophets, and he come with the anointing. He come with THUS SAITH THE LORD. He knowed what he was talking about, because the anointing of God was upon him to bring the right interpretation to God's Word to them.
E-49 Am spus, "O, doamne, Frate Daulton, aceasta ar-aceasta ar merge pe cuprinsul acestei bărci aici, o enciclopedie, doar volume de cărţi despre ce l-am văzut pe Domnul să facă. Şi nici o singură dată nu a dat El greş vreodată, înţelegi, nici o singură dată; ci, perfect de fiecare dată."
E-48 Amos come from the country, the wilderness, to the city of glamour. He'd never been there before. He was a country boy, way back out in the wilderness. While he was back there in prayer, God had met him and had told him of the wickedness of this glamorous nation in which he was a part of. And Samaria was the capital, one of the capitals at the time in the--of the reign of Jeroboam.
E-50 Eu văd, eu cred acum, dacă eu nu sunt greşit, fata Fratelui Shepherd, cu un fel de rochie ce arată portocaliu pe ea. Eu gândesc aceea. M-am oprit pe la ea, cealaltă dimineaţă. Ea umbla pe jos, şi m-am gândit că aş putea avea pe fata greşită să o iau sus, aşa că eu am plecat. Aşa că acela eram eu care am oprit, soră. Am-am crezut că a fost fata Fratelui Shepherd, şi eu să o iau sus, căci m-am gândit că poate maşina lui a putut să fie stricată sau ceva. Noi am mers să o luăm pe Becky. Şi m-am gândit că poate era fata care nu trebuia. Dar acum l-am văzut şezând cu ele acolo, aşa că eu-eu cred că a fost fata care trebuia. Astfel acela eram eu care am tras acolo sus şi apoi am plecat mai departe.
E-49 And when he stood there that morning at the top of the hill, walking in with his old, crude, country clothes on, perhaps dust and mud on his feet, and where he'd slept in that old ragged garment night after night. And I don't know; he didn't have bathtubs in that days; it might've been a few days since he took a bath. But that don't hurt the inside of the man. Too much today is putting on the outside, not enough on the inside. We're so concerned about whether we bathe each day, and our hair is groomed, and our clothes changed, and everything; and then, let the inside go any way--wear the same old sinful garments, stinking the soul up with creeds and dogmas, and never search it and wash it in the Word of the water of separation from the things of the world.
E-51 Astfel, fiecare-1 iubeşte pe Domnul Isus? O, minunat! Aceea-i doar bine şi frumos. Amin.
E-50 As he stood that morning looking over the hill at that glamorous city, full of modern things that he'd never dreamed there was such a thing, Israel was at its height. It was in an alliance with all the nations around it: very glamorous, the women dressed to the spot and the--and the men, and they were pleasure stricken, running races, and olympics, and everything going on. No wonder his eyes narrowed, not with the glamour of the city (like some tourist would do, coming into New York or to Los Angeles), seeing the half-dressed women, the men carrying on, and the sin.
E-52 [Fratele Neville spune, "Fratele Willard tocmai a intrat." – Ed.] Ei bine, Frate Willard, noi suntem chiar bucuroşi să te avem înăuntru. Şi tu arăţi destul de bine, de asemenea, cel mai bine cum te pot eu vedea. Noi amândoi ne-am îngroşat, în jurul feţei. Eu arăt de parcă am fost lovit cu o mână plină din aceasta. Şi l-am văzut pe Fratele Willard în seara aceea, când el era adormit, şi spun adevărul, el arăta teribil. Dar tu arăţi grozav de bine în dimineaţa aceasta. Şi noi dăm mulţumiri şi laudă lui Dumnezeu pentru aceasta, frate. Amin.
Da. Voi ştiţi, Diavolul nu ne poate omorî până când spune Dumnezeu, ,,Vino." Atunci noi vrem să ne ducem, nu-i aşa, Frate Willard? Aşa este. Până atunci el doar încearcă în zadar. Asta-i tot. Domnul Isus este ajutorul şi adăpostul nostru.
E-51 Some friends of mine a few days ago was coming up from a fishing trip, just below a Bible college, of a great, famous Bible college. And there laying in the road in the weeds were young girls half-dressed and young boys, perhaps students from the college, drinking and carrying on, horrible.
E-53 Acum aici eu vorbesc înainte acum, când eu doar am cam şase ore să predic în dimineaţa aceasta. Vedeţi? Doar... Acum, noi nu am anunţat, nu am trimis afară bilete, şi lucruri, căci eu deja am anunţat că eu nu o să fiu aici. Dar, doar să vin jos şi să-l ajut pe Fratele Neville, şi să ajung să vă văd iarăşi pe voi toţi, şi să avem puţin timp de părtăşie.
E-52 Now, such carrying on as that tickles the appetite of a many American who calls themselves Christians. When they look down into Los Angeles, or I've not--watched them on the plane when we'd come into Los Angeles (if they'd never been there before), or to Hollywood, or--or to Florida with all their neon lightings over the flower--the palm trees. Oh, they would powder their nose new and fix up the makeup. They were--thought it was the most glamorous thing they ever seen. And see the well-groomed and dressed walking on the streets, they wanted to get out there and see how tight they could wear their clothes, or twist up and down the streets, when they think that that is something wonderful.
E-54 Şi duminica trecută seara, Fratele Roy Roberson, eu nu ştiu dacă el este înăuntru aici, sau nu. Eu nu-mi pot da seama suficient să văd că el este aici. El m-a sunat, îmi spunea despre Mesaj.
E-53 But those God-anointed eyes of that prophet didn't narrow because of the glamor, like some tourist's, but on the moral corruption to a people who was called to be blessed of God. Eyes didn't look at the glamor; they didn't narrow because of glamour; it was because of the--the--the indecency and the corruption of a people that had been called to be the chosen of God, and would act in such a way as that. No wonder he said, "The lion roareth, who will not fear? God spoke, and who can keep from prophesying?"
E-55 Şi cineva a sunat, a spus, "Eu mă întrebam când tu ai vorbit despre 'Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile."' Înţelegeţi? El a dat. El ne-a dat viaţă. Încearcă să o cumperi. El ne-a dat dragoste. Încearcă să o cumperi. El ne-a dat bucurie. Încearcă să o cumperi. El ne-a dat pace. Încearcă să o cumperi. Nici o cale să o cumperi. Voi nu o puteţi cumpăra.
Apoi am spus, "El ne-a dat moarte."
Cineva a sunat, a spus, "Predicatorule, m-am întrebat unde mergea-i tu cu aceea." A spus, "M-am gândit, 'A-oh, aici Fratele Branham s-a legat pe sine de data aceea."' Nu când Biblia a spus aşa. Vedeţi? Biblia a spus că El ne-a dat moarte.
E-54 He seen the corruption, the decay. That's what he was looking at; that's when he seen all that. It didn't attract him; it sickened him at his soul. Why? He was a prophet. He knowed what God had promised to bless, and what a blessing was, and how people act with the blessing. And the devil has perverted in his day from what a real blessing was to a--a--a moral decay, a blessing to tickle the eyes and appetites of unconverted people--through the will and way of God, and God's way of life.
E-56 Acum, ce putem noi să facem cu moartea? Voi ştiţi, Pavel venind la moarte, el a spus, "O moarte, unde îţi este ţepuşul?" Moartea nu ne controlează pe noi. Noi o controlăm. Corect. Toate lucrurile ne sunt date.
E-55 How typical it is today, how preachers can stand in the pulpit, and look upon sin and corruption of this world, and see people a-doing and acting the way they do, and then, just bless them because they're a member of their church or a denomination, it's more than my soul can understand. When God speaks, prophesy.
If the Spirit of God strikes a real prophet of God, he'll cry with the Word. I don't want to be critical, but who can hold their peace? Who can stand to look upon such a thing and profess to be a servant of Christ and not call it out? I don't care what a denomination would say or what any church would say; that's the reason I don't belong to them. They'd kick you out the first thing. But God's Word comes first. If you're a messenger, you've got something to say. And if you say anything contrary to this Word, you're not a messenger from God; you're a messenger of the covenant of some denomination or some theory. But a messenger of God has the Word of God. And our friend this morning, as we look at him, he had the Word of God, because he was a true prophet of the Lord.
E-57 Şi atunci am dat ilustrarea despre cum că Israel, în marşul spre ţara promisă, ei niciodată nu au văzut ţara aceea. Ei nu au ştiut nimic despre ea. Ei doar aveau o promisiune de la Dumnezeu, că acolo era o ţară, şi ea era plină de lapte şi miere, şi bună, şi-şi un loc grozav. Şi aceasta era... Ei niciodată nu au văzut-o. Nimeni nu a fost vreodată acolo, nu ştiau nimic despre ea. Dar ei aveau promisiunea despre ea. Şi prin credinţă ei au călătorit în deşert.
E-56 Now, they thought they had the--the interpretation to it, and thought, "Why sure, look what we're doing."
Now, the thing of it is, we've got him standing there on top the hill this morning a-looking off down through the city, shaking his head, looking, his eyes narrowing, taking his sleeve and wiping the sweat from his face, and dust, hot sun shining down upon his bald head, his beard hanging down; he's rubbing it with his hands. He didn't see glamour; he saw sin. It didn't please him; it sickened him.
E-58 Şi când ei au ajuns chiar la linia de graniţă, ei aveau un războinic acolo cu numele de Iosua, care înseamnă, "Iehova Salvator." Astfel el a trecut peste Iordan, în ţara promisă, şi a adus înapoi dovada că ţara era acolo. Îmi place asta. Şi ea era o ţară bună. Doi oameni au cărat un ciorchine de struguri afară. Aceasta era o ţară bună, aşa că el a adus înapoi dovada că ţara care ei urmau să o stăpânească era acolo.
E-57 Why would he not say, "Me, an Israelite, look how my country's prospered"? How could he say that when he was a true prophet of God, knowing the results and what was going to become of such a thing as that?
Let's stand him on the hill today and let him look down: let him look in Jeffersonville at the people who call themselves Christians. Let him look anywhere in America for a people who call themselves Christian. His God-anointed eyes would narrow again. His hands would twist in his beard. Why? He don't see the glamor and prosperity that the world sees; He sees the--the going away from God; he sees the moral decay of the people. He sees the backsliding of the nation. He sees the rottenness in the church. How could he do anything but narrow his eyes and long to get into it, so he can tear it to pieces?
E-59 Acum, către Biserică, noi călătorim spre o Ţară de nemurire, o Ţară unde nu există moarte, o Ţară unde cei morţi sunt înviaţi. Şi noi aveam un mare Salvator în tabăra noastră. Isus înseamnă "Iehova Salvator," Preaiubit. Şi El a trecut Iordanul morţii, dincolo în cealaltă Ţară, şi a venit înapoi, şi a adus dovada că noi trăim după moarte. Amin. Aşa că unde aste moartea?
E-58 What if some bishop would've met him up there and said, "Now, are you the prophet of the Lord? Now, we'll tell you what you can say and what you can't," you think he'd have listened?
What if he'd said, "Come join our organization now, and we'll help you in your campaign"? You think he'd have listened? No, I couldn't imagine that out of a man like that. No, he was sent of God. He didn't have to have their cooperation. He had God's Word, and God's anointing, God's appointed time; and he was coming in THUS SAITH THE LORD; and that's the true prophet. That's the way he travels. He travels with nothing but THUS SAITH THE LORD.
E-60 Şi atunci El ne-a dat toate lucrurile. "Acum noi avem arvuna moştenirii noastre. Într-atât..." Acum acul taţi atenţi. Şi eu nu predic asupra acelui subiect, dar aceasta doar se simte bine pentru mine chiar acum. Vedeţi? Că, noi avem arvuna din aceea. Căci, într-o zi noi am umblat în păcat; şi după ce am fost botezaţi în Numele Lui, şi am înviat cu El în înviere, noi am fost aduşi afară din păcat, niciodată să nu mai vrem să ne ducem iarăşi înapoi. Vedeţi? Noi suntem înviaţi din păcat, cu dovada care noi o avem. Noi suntem potenţial în înviere de la toată moartea. Vedeţi? Dacă noi am putut să înviem din păcat, prin credinţa în El; şi acolo este păcatul, cine ar vrea să meargă din nou înapoi la bidoanele de gunoi ale păcatului? Vedeţi? Noi am trecut de la moarte la Viaţă. Vedeţi? Şi aceea este arvuna. Amin. Aceea este arvuna învierii întregi. Toată moartea, fizică şi spirituală, noi deja am biruit moartea spirituală, căci noi am trecut de la moarte la Viaţă.
E-59 Would this glamorous city of Samaria, this self-styled, high educated Israel, these fine polished preachers and priests receive this little unknown fellow? Probably his grammar was very poor: come from a poor family in the wilderness; left home, called of God, went into the wilderness to study God and His Word and become a prophet. The Lord borned him that way. Prophets are born a messenger for the age, who God by foreknowledge knows the age and has His agent there to call out sin.
E-61 Şi cum Ilie a mers jos la Iordan într-o zi, şi l-a lovit, cu Elisei, şi el s-a despărţit înapoi, şi el a trecut dincolo. El a venit înapoi cu o porţie dublă.
E-60 Could that glamorous city receive him? You think those women would've paid any attention to what he said? You think those priests would've listened to him? Why, no, sir. He had no recommendation with him from any organization. He couldn't say that, "The Pharisees sent me." Neither could he say that the Sadducees sent him. He didn't carry any credentials. He didn't have any fellowship card from any group of people. He had no forerunner to fix up his campaign. There hadn't been all the Pharisees had had a union meeting and a--and a ministerial breakfast and got everything together to fix his campaign up, and knowing that he was coming; he was unknown to them. He had no fellowship card. He had no credential. He had no recommendation from men, but he had THUS SAITH THE LORD. That's the way of the true prophet. He had THUS SAITH THE LORD.
E-62 Şi când noi lovim Iordanul, cu Cristos, noi avem o porţie, dar când ne reîntoarcem, noi venim cu două porţii. Noi avem Viaţă Eternă, înviere din păcat, acum, în neprihănire cu Duhul Sfânt. Şi apoi la reîntoarcere, cu Cristos, noi venim înapoi cu amândouă înviere fizică, şi noi deja avem înviere spirituală. Noi avem o porţie dublă din ea. Întotdeauna un model despre Cristos şi Biserica: Elisei şi Ilie.
E-61 If he had THUS SAITH THE LORD, it's so far different from our manmade schemes here, that's all he needed. If he come this way, he come in the name of a church. If he come from this way, he come in the Name of the Lord. So a true prophet always comes the way of the Name of the Lord; always, he comes in the Name of the Lord.
Now, he couldn't show fellowship cards, but he--he had the Word of God; and that's what God had sent to the people. Now, the people had formed themselves organizations. They had different sectarian groups, and that's what the people had formed. But Amos didn't have that; he just had THUS SAITH THE LORD; that's what he had.
E-63 O, eu nu vreau să încep pe aceea. Vai, vai, vai, noi nu am mai ajunge la acest Mesaj de şase ore aici. [Fratele Neville zice, "Carnea-i pe os, încă." – Ed.] Da. Vai! "Carne pe os," Frate Neville. Încă o roadem. O, nu sunteţi voi bucuroşi? [Adunarea zice, "Amin."] Vedeţi? Noi nu avem...
E-62 I'd imagine those priests of a morning have a little--on the Sabbath morning have a little, a prayer, so forth, and a little dedicational services, and--and went back, and talked a few things on great Moses, that one day lived and a great somebody else that someday lived. "But oh, the days of that's past now. You people know our new president, our new government, and our--all we got"; and talk on a few things like that and go home.
E-64 Acolo nu mai este supărare. Moartea nu este nimic. Noi o avem. Ea este a noastră. Ea nu mă poate controla. Eu o controlez. Cum? Prin El Care m-a făcut un biruitor, pentru că eu deja am biruit moartea. Cum am făcut-o eu? Prin a crede în El. Vedeţi? Moartea este în păcat, necredinţă. Eu nu sunt un necredincios. Eu sunt un credincios. Eu am înviat din lucrul acela, înviat. Aceasta-i arvuna la toată învierea mea completă fizică, spirituală, totul. Da, domnule. Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aşa că noi avem moartea sub controlul nostru, prin Isus Cristos Care a biruit moartea, iadul, mormântul, boala, întristarea, toate celelalte, a triumfat peste toate.
E-63 But here come a man not caring for that; he come with THUS SAITH THE LORD. See? That's the way of the prophet: no cooperation; knowed what was facing him; knowed that everything would be against him; knowed that they'd reject him, that they'd turn him down. But he was coming in the Name of the Lord.
E-65 Şi noi suntem acum înviaţi cu El, şezând în locuri Cereşti, spiritual vorbind, în Cristos Isus, cu toate lucrurile sub picioarele noastre. Chiar şi învierea fizică este sub picioarele noastre, pentru că noi suntem în Cristos. O-o pricepeţi voi? Dacă da, ridicaţi-vă mâinile. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin. Aceea-i bine. Atât timp cât voi o pricepeţi, aceea-i bine. Vedeţi? Să nu lăsaţi... Acum doar continuaţi să o păstraţi în mintea voastră. Vedeţi? "Noi am trecut de la moarte la Viaţă," fizic, spiritual, în fiecare fel.
E-64 Jesus knew that Calvary was facing Him, but He come in the Name of the Lord. See? That's the way of the true prophet.
He had the Word of the Lord for the nation, but the true Word of the Lord was foreign to those people; yet they thought they had it. (I hope this gets down deep.) They thought that they were so pious and religious, that the real Word of God was a foreign thing to them.
E-66 Şi fiecare lucru, şi toate lucrurile, ne aparţin nouă acum. Păi, lumea aici afară spune că noi suntem trăzniţi, şi totuşi pământul întreg ne aparţine. Cum o să-l moşteniţi?
E-65 And that's the way it is today. The true Word of God made manifest is a foreign thing to lots of Pentecostal people. The real interpretation of the Word, the real woes and curses, the real blessing of God is a foreign thing to many people who call themself holiness, church members, Christians; It's a foreign thing to them; they don't know It. Mention It to them, never heard of such a thing. And yet their organizations grow and prosper, getting bigger and bigger, members all the time, and more organizations added every year. They thought that anything that come to them had to come out of those sectarian groups.
E-67 Când, aşa cum am spus, Abraham, vedeţi, el a fost în ţara promisă; Dumnezeu i-a dat-o lui. Lot a fost luat de nişte proscrişi renegaţi, dus departe. Acela era nepotul lui. În regulă. Tot ce a fost în ţara aceea i-a aparţinut lui Abraham. Astfel, el nu era un războinic. El niciodată nu a luptat. El nu a avut ceva războinici cu el. El avea nişte slujitori. Dar când el a văzut că ceva, Diavolul, a venit şi l-a jefuit de ceva care era o promisiune pentru el, el i-a înarmat pe slujitorii lui şi a luat o armă el însuşi. El nu a ştiut cum urma el să biruiască această întreagă companie de împăraţi. Doar o mână de slujitori, dar Dumnezeu i-a spus cum să o facă. El s-a împărţit, şi i-a măcelărit pe împăraţi, şi a venit înapoi cu triumf. De ce? El şi-a pus credinţa pe promisiunea lui Dumnezeu că totul în ţara aceea era a lui, şi Lot a fost o parte din aceasta, aşa este, a fost parte din ţară. O, doamne!
E-66 Certainly they wouldn't receive him; neither would they do it today. They had long forgot that God was able of these stones to rise up true prophets to God. God's able of the backwoodsman; He's able to raise of these stones men that'll stand for His Word and prophesy in His Name the Truth, laying the axe to the root of the tree and let the chips fall. I don't care whether you got cooperation or no cooperation. But that's the way of the true prophet.
E-68 Şi acolo el l-a întâlnit pe Melchizedec, după ce bătălia s-a terminat. A-ţi putea să-l vedeţi pe Abraham venind în sus pe drum? El nu a ştiut că el era un războinic, dar el a ştiut atunci că a fost. Da, domnule. Şi el l-a întâlnit pe Acela Care a dat promisiunea, Melchizedec.
E-67 Some people thinks he's got it easy. They don't know what they speak of. He wasn't brought into town by a carriage, setting upon fine harnessed horses, tassels, and the high priests standing out there with big high things on their heads bowing to him, "The honorable Doctor So-and-so is coming." That would've been some organizational setup.
E-69 Acum să citim din Cartea lui Amos. Eu o să vorbesc în dimineaţa aceasta; nu şase ore, totuşi. Eu sper că nu. Vedeţi? Pe un-pe un subiect, care, Calea Unui Adevărat Profet. Şi deseară, cu voia Domnului, eu am să vorbesc depre, Dând Drumul La Presiune, şi astfel cu-cu voia Domnului.
E-68 And like the King of all of them come, He come like--come to a stable in a barn, cow barn; never come in pomp and glory, but He come in the humility of a baby born in a barn. Amos didn't come the Word of the Lord, 'cause he was the Word of the Lord. Any Word of God, it ain't the person; it's God.
Jesus said, "It's not Me that doeth the works."
They said, "You're a man making yourself God."
He said, "Then if I do not the works of God, don't believe Me. But if the works speak themself, believe the works, if you don't want to believe Me."
E-70 Acum, eu sunt cunoscut a fi un critic, dar eu-eu-eu nu sunt critic, numai la ceva care-i greşit. Dar eu, noi, trebuie să criticăm răul.
E-69 Amos was God's Word walking down the road. He walked in crudely, not in the fashions of the world. He come in the power of the Spirit; that's the way the Word of God comes, not in organizational creed, not in a sissified something in the pulpit; but It comes in the power of the Spirit to manifest God to the nation and to the people. It's a difference. How much different?
E-71 Acum, dacă voi o să porniţi casetofoanele voastre acum, în cameră, păi, în regulă. Eu vreau să citesc acum din Amos, al 3-lea capitol. Sau... Da. Al 3-lea capitol din Amos, doar o porţiune din el, Amos 3.
Ascultaţi acest cuvânt care DoMNUL l-a vorbit împotriva voastră, O copii ai lui Israel, împotriva întregii familii care eu am adus-o sus din ţara Egiptului, zicând,
Numai pe voi v-am cunoscut Eu din toate familiile pământului: de aceea Eu vă voi pedepsi pentru... fărădelegea voastră.
Pot doi să umble împreună, dacă ei nu sunt de-acord? V-a răcni un leu în pădure, când el nu are pradă?
V-a striga un leu tânăr din vizuina lui, dacă el nu a luat nimic?
Poate o pasăre să cadă într-o capcană pe pământ, unde nu este laţ pentru el? V-a lua cineva o cursă de pe pământ, şi să nu fi luat nimic deloc?
V-a suna o trâmbiţă într-o cetate, şi poporul să nu se teamă? V-a fi acolo rău într-o cetate, şi DoMNUL nu a făcut-o?
Cu siguranţă Domnul... nu v-a face nimic, fără ca el să descopere secretele lui la slujitorii lui profeţii.
Leul a răcnit, cine să nu se teamă? Domnul DUMNEZEU a vorbit, cine poate să nu profeţească?
E-70 Now, it's realized, forgot long ago that God is able of stones to rise up true prophets. They didn't have... Their organization didn't have to raise up a true prophet, 'cause it, perhaps, couldn't do it; 'cause if it'd be, it'd be an organizational prophet. But God raises; God takes what He wants to. He takes nothing, usually, to do His work; shows that It's God. If a man's all puffed up and thinks he's something, then God can't use him, because there's too much of his self.
E-72 Ochii lui trebuie că s-au îngustat, aşa cum a stat el în dimineaţa aceea pe deal chiar dincolo de cetatea Samaria. Eu îi pot vedea mâinile lui ferme cum se mişca prin barba lui căruntă. Soarele fierbinte strălucea în jos. El nu era prea fermecător să-l priveşti. Cât de diferit de evangheliştii moderni de astăzi! Hainele lui erau aspre; barba cu arătare zburlită. Şi s-a uitat în jos peste cetatea din Samaria, ochii lui devenind îngustaţi aşa cum privea. El nu era prea mult la ce să priveşti, dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL pentru naţiunea aceea.
E-71 That's what's the matter with the Christian church today. They're think they know something. The Bible says when a man thinks he knows something, he knows nothing that he ought to know. The trouble today, we got so much self, so much hypocrisy, so much education, so much religion, and know nothing about the salvation of the Word of God. That's the pitiful part of it.
E-73 Aceasta era, poate, cu mult diferit pentru această campanie ce vine, ca pentru ce Domnul l-a trimis la Samaria, decât cum ar fi evangheliştii noştri moderni. El nu a fost echipat pentru o astfel de trezire, cum ne-am gândi noi că el ar trebui să fie astăzi. Dar ţineţi minte, el nu a fost un evanghelist modern. El a fost un profet. El nu s-a îngrijorat de echipamentul modern. El avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
E-72 Yes. They'd forgot that God was able of these stone to raise children unto Abraham or raise up true prophets of the Word. They don't have to come out of some certain school. God gives them their schooling. They don't have to have four degrees in college. They don't have to have their bachelor of art, and--and their doctor's degree, and so forth; they don't have to have that. God takes anything He wants to and puts His Word in it. How does He do it? He manifests it and proves it.
E-74 Lui nu i-a păsat cum a arătat, şi cât de mult era el îmbrăcat ca la modă, dacă părul lui era pieptănat bine, sau dacă cineva s-a uitat la el sau nu. El avea Cuvântul Domnului. Acela era obiectivul lui deplin: să aducă acel Cuvânt al Domnului. Cine era acest ins? Da. Acesta era Amos, profetul, individ aspru, dar el ştia unde stătea el. El a ştiut ce făcea. El era un adevărat profet al Cuvântului. Şi motivul că el a venit la această cetate, era pentru că Cuvântul a venit la el.
E-73 They couldn't say what seminary Jesus come out of. He didn't have any. "What school's He from?" He--He didn't have any. But what did He have? He had God, and He was the Word. They couldn't point back to some school. And God never did raise a man out of school. Go down through history and find out where He ever did. He doesn't. He takes something from somewhere else that's got nothing, no hopes for it, and then He brings that in and places His Word in it, and manifests Himself. That's what He was doing here in Amos. All right.
E-75 Şi când Cuvântul Domnului vine la un adevărat slujitor, el trebuie să meargă, indiferent de circumstanţe, sau indiferent de greutăţi. El trebuie să meargă, oricum. Fie că el este pregătit, fie că el simte să meargă, fie că el vrea, fie că orice altceva; el trebuie să meargă, oricum. Acesta-i Dumnezeu care vorbeşte, şi el trebuie să ducă acest Mesaj. Pentru că acesta-i... El nu se duce pentru nesăbuinţă. El nu se duce pentru bani. El nu se duce pentru popularitate. El merge numai în Numele Domnului, pentru un singur lucru. El are o-o misiune, şi el este trimis de Domnul. Şi el este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el duce Cuvântul Domnului. Acela este un adevărat profet al Domnului.
Textul meu este: Calea Unui Adevărat Profet Al Lui Dumnezeu.
E-74 Now, Amos' word was vindicated by God in the day--in their own days. God vindicated Amos' word to be, that he was--had the Word of the Lord. And if he would come to us right now, do you think our nation and our people would receive a man like that? Do you think the Baptists would receive Amos? the Methodists? the Presbyterian? the Pentecostals? the Catholics? No, sir. No, he certainly wouldn't.
E-76 Acest mare, om neînfricat al lui Dumnezeu a profeţit în zilele lui Ieroboam al doilea. Eu am o parte din istoria lui scrisă aici jos înaintea mea. El a profeţit cam treisprezece ani din campania lui. Şi Ieroboam, era Ieroboam al doilea, a fost tot aşa om deştept şi capabil cum a avut Israelul pentru câtva vreme. El a fost un om care a adus prosperitate la Israel. Israelul înflorea tot. Dar, el, ceva era rău cu el. El era un idolatru.
E-75 Let's for just a moment transport him, and bring him here just a minute, and find out if they would or not. Let's just see whether he would--whether the--our churches would receive him today or not.
The first thing he would do; he would disagree with every organization, 'cause it's contrary to the Word. Uh-huh. Yes, sir. He would condemn our whole setup. That's right. Every doctrine, every creed, every denomination, he'd condemn the whole thing. I just imagine; I can see some of these Pentecostal presbyters saying, "Why, glory to God. If he... Why, we wouldn't have that man in our town."
E-77 Şi eu cumva citind aceasta, zilele trecute, eu cumva m-am gândit că era destul de potrivit cu ziua de azi. Nu contează cât de deştept este un om, şi cât de mult poate el să facă, şi cât de multă prosperitate, dacă el se îndepărtează de Dumnezeu, el este o povară pentru naţiune, departe de Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Mă întreb dacă aceasta nu ni se potriveşte nouă, astăzi, cu cineva la care îi place să se pună la televizor şi să arate cât de deştepţi sunt ei, cât de mulţi creieri au ei. Dar eu mă întreb dacă ei au destul să ia AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El era un om deştept, în regulă.
E-76 And what do you think the Presbyterians and Baptists would do? "Why, that ignoramus, we don't want him around our country. He's nothing but a--a crank." They'd sign a paper to put him in prison, if they could, get him off the street. But you think you could keep him there? Oh, no. You can't cage the Word of God. No, no. It'll come forth anyhow. Prison bars opened one night when they tried to cage It. A Light came in and delivered him out. No, he--he would certainly disagree with our setup. All right.
E-78 Israel era în stare de cădere. Predicatorii ei, preoţii ei, şi de asemenea guvernul ei, toţi au părăsit Cuvântul Domnului. Acum, ei nu au crezut aceea. Ei au crezut că ei erau cu Cuvântul Domnului. "Dar există o cale care-i pare bună la un om, dar sfârşitul ei sunt căile morţii." De ce era aceea greşit? De ce putea un om să creadă aceea-aceea-aceea dacă ei erau greşiţi? O preoţie întreagă de oameni, mii de predicatori şi preoţi, şi regi şi guvernatori, toţi care pretindeau a fi închinători ai lui Dumnezeu, şi, totuşi, ei toţi erau greşiţi.
E-77 What would he start doing? Tearing it down. Why? He's a servant of God. He would go straight to the foundation to start his campaign, right straight back and tear every creed off of it and go back to the foundation. What is the foundation? On God's Word. Right. "Heavens and earth will pass away, but My Word shall not."
So he'd tear every denomination, every creed, every doctrine, out of it, and throw it sideways; he'd blast it into eternity. You think the Pentecostals would receive him? No, sir. No. Baptists, Presbyterians? No, sir. Nazarenes, Pilgrim Holiness? They'd hate him. Certainly.
E-79 Atunci, ei nu au avut nevoie de un împărat pentru prosperitate. Ce ei aveau nevoie era un profet, pentru că Cuvântul Domnului, sau interpretarea Cuvântului Domnului, vine la un adevărat profet. Uneori voi puteţi vedea care este calea lui atunci. Ea este o cale destul de aspră, când toţi preoţii, şi toţi predicatorii, şi-şi-şi toţi ghicitorii, şi-şi guvernul însuşi împotriva lui. Dar, totuşi, Cuvântul Domnului vine la profet, şi numai la el. El are Cuvântul corect. Deşi el avea aceeaşi Biblie ce ei o aveau, dar Cuvântul era la el. Dumnezeu a adeverit că el avea Cuvântul.
E-78 You think they'd go out and meet him in a--a limousine and bring him into the city? They'd pray for the sun to scorch him up there. They'd set up a barricade to keep him out of town. Why, there'd be more ministerial meetings around over the city you ever seen in your life. "Keep that crank out of this city." But yet he had THUS SAITH THE LORD. See? That's the way of a true prophet.
He'd be despised. Certainly. He would go straight to the foundation for his campaign. He wouldn't need... He wouldn't say, "Now, I want all you Methodists to come in now and help me. I want you Baptists, I want all you people around here... All you Pentecostals, you claim that you're the last group that God's going to call; I want you all to come to me, and I want you to support my campaign."
E-80 Ei aveau cele mai mari clădiri şi sistemele religioase, şi aşa mai departe, care le-au avut ei vreodată, altare zidite peste tot, şi-şi tot felul de-de lucruri, dar totuşi ei erau la un milion de mile de la Cuvântul lui Dumnezeu.
E-79 "How do you baptize? Uh-huh. What's the initial evidence of the Holy Ghost?" Those questions would be throwed in his face; and when he come back with the Bible Truth, they'd turn him down. But that's the way of a true prophet. He's got all that to confront. See?
E-81 Mă gândesc, eu însumi, tabloul s-ar potrivi foarte bine astăzi, aşa cum am citit această Carte a lui Amos. Voi trebuie să o citiţi când mergeţi acasă. Tot guvernul, preoţii, ei toţi au părăsit Cuvântul lui Dumnezeu.
E-80 Certainly, we wouldn't receive him. No, sir. Our--our... "We wouldn't have none--we'd have none of his campaigns around in our--our country. No, indeedy. Well, we wouldn't have him. No, sir."
But he would come and bring the church back to the Word, for That is the Foundation. And anybody lays on any other foundation, it's sinking sand. Upon this Foundation alone God builds His church: upon the doctrine of the apostles.
E-82 Mi-ar place doar să citesc o altă porţiune din Scriptură aici, eu am, să arăt unde au făcut-o ei. Acum să citim al 2-lea capitol şi al 4-lea verset, doar un minut.
Aşa vorbeşte DoMNuL; Pentru trei fărădelegi ale lui Iuda, şi pentru patru, Eu nu voi lua la o parte pedeapsa de acolo; pentru că ei au nesocotit legea DOMNULUI, ...
E-81 As I was saying the other day, there's someone talking about--about purgatory and give references to many like St. Francis and St. Cecilia, and she praying for certain people and--out of purgatory, and give such an authorities as that. That's unscriptural authority; it's people who does not have an authority. The apostles had the Scriptural authority, and if it's contrary to them, it's a lie, as far as I'm concerned.
E-83 Acela-i Cuvântul, L-au nesocotit, şi totuşi se gândeau că ei L-au avut.
... şi nu au ţinut poruncile mele, şi minciunile lor i-au făcut să greşească, ...
E-82 I do believe in a purgatory, but I believe it's right now. You purge your own soul. "Purgatory" means "to purge." When you see you've doing something wrong, get out there and clean it out of you by confession, and crying, and fasting, and praying. Someone even laughed at me when the Lord came here not long ago, give me a vision that I always wanted to see about binding that serpent. I always wondered how to--how if I should step out like that, when I--that's what I've wanted all my life. Then I begin to fast and pray. Said, "What'd you do that for?" I said, "In there He said that I was not sincere enough." Actually to come down want to purge myself, not wait till you die and let some priest try to purge you. Purge your souls.
E-84 Acum, ei au avut Cuvântul, Biblia, dar minciuna care ei o aveau au unit-o cu El i-a făcut să greşească.
... după... care părinţii lor au umblat:
E-83 But, see, they took it out of the authoritative Word and put it over in the hands of some manmade dogma to bring money into the church, because they look at worldly things, worldly church, great powers in the world, political powers. But God looks to His Word. And any words that's contrary to God's Word is wrong. As far as I'm concerned it's the Word or nothing. Yes, sir. Yes, sir.
E-85 Vedeţi motivul? Acum, ei aveau eroare din cauză că ei au pus propriile lor traduceri sau tălmăciri la Cuvânt. Şi m-am gândit că s-a potrivit cu ziua de azi, aşa cum aşa de mulţi vor să-şi pună propria lor idee la Cuvânt, şi noi ajungem într-o încurcătură. Ce mustrare de la Dumnezeu, avea acest profet.
E-84 He would go straight to the foundation. He'd tear the thing to pieces. He would have to; he couldn't do nothing else, if Amos was here today. He couldn't do nothing else; for remember, he is a true prophet of God, who the Word comes to. He couldn't do nothing else but go back to the Word. No matter if all the Pentecostals in the country gathered around him, said, "Sir, Amos, we believe you to be a prophet, but you're off of the Word; we want to straighten you up," he'd stay with the Word. There isn't nothing else he could do, because he's a prophet. He didn't need their cooperation. He's got a message to give, and "all the Father has given Me will come to Me," and he's going to preach the Word. And he's going to preach It just like It would be in the Bible; and therefore, we'd turn him down. That's right. No matter what it would... He... The Word of God comes to the prophets, the interpretation of the Word, the right interpretation.
E-86 Acum, Amos era profetul lui Dumnezeu, un profet adevărat. Orice om care citeşte vreodată despre Amos ştie îndrăzneala acelui om neînfricat al lui Dumnezeu. El este considerat unul din profeţii minori, pentru că el nu a stat prea mult, dar el cu certitudine a aşezat securea la rădăcina pomului. El era unul dintre cei mai neînfricaţi dintre profeţi, şi el a venit cu ungerea. El a venit cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El a ştiut despre ce vorbea el, pentru că ungerea lui Dumnezeu era asupra lui să aducă tălmăcirea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu la ei.
E-85 Israel always got out of line, and God sent them a prophet with signs and wonders to interpretate that Word; and how did he know? He said, "If this prophet speaks and it comes to pass, then that's right." He vindicated His prophets that they were right. Jesus said, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also. This you'll know; these signs shall follow them that believe."
E-87 Amos a venit de la ţară, pustie, la cetatea de farmec. El nu a mai fost acolo înainte. El era un băiat de ţară, înapoi de tot afară în pustie. În timp ce el era acolo înapoi în rugăciune, Dumnezeu l-a întâlnit, şi i-a spus despre răutatea acestei naţiuni fermecate din care el era o parte. Şi Samaria era capitala, una din capitale la vremea aceea, şi a domniei lui Ieroboam.
E-86 And how can they claim to be a prophet of the Lord and deny the very Word of God? How can a man baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, them titles, and deny the very Name of Jesus Christ when there's not a Scripture in the Bible to support their theory? I may be hard and critical, but it's time to get that way. True. How can the people claim themselves to be Christians today, and running out here to everything; and women with bobbed hair, and wearing shorts, and smoking cigarettes, and running to picture shows (any kind of an old show), and carrying on. Tell me that's the Holy Ghost? Don't you never tell me that. You--you make God sick at His stomach, if there was such a thing could be done. I'm sure you understand. Call yourself such as that? How can there be such a thing? By their fruits they're known.
E-88 Şi când el a stat acolo în dimineaţa aceea, pe vârful dealului, umblând înăuntru îmbrăcat cu hainele lui vechi, grosolane, de ţară, poate praf şi noroi pe picioarele lui, şi unde a dormit el în îmbrăcămintea aceea veche aspră, noapte după noapte. Şi eu nu ştiu, el nu a avut cadă de baie în zilele acelea. Ar fi putut să fie câteva zile de când a făcut o baie. Dar aceea nu vatămă interiorul unui om. Prea mult, ziua, punând pe din-afară, nu destul in interior. Noi suntem aşa de preocupaţi dacă ne îmbăiam în fiecare zi, şi dacă părul ne este aranjat, şi hainele noastre schimbate, şi atunci lăsăm interiorul să meargă oricum, purtăm aceeaşi îmbrăcăminte păcătoasă, împuţind sufletul cu crezuri şi dogme, şi nu cercetăm şi să-l spălăm în Cuvântul apei de separare, de la lucrurile lumii.
E-87 He would blast and condemn every bobbed-haired woman. How could he do anything else? He's a prophet. And that's the Word. He'd say, "You, Jezebels..." He'd get rough with them. Why? He's a prophet. He'd have to stay with the Word. That's right. You think they'd stop? No, sir. They'd say, "It's a fanatic. He's bad as that old Paul was in the Bible: woman hater." You--the bunch of imposting, so-called Christians.
E-89 Cum a stat el în dimineaţa aceea, privind peste deal, la cetatea aceea fermecată, plină de lucruri moderne de care niciodată nu a visat el că există un astfel de lucru. Israel era la înălţimea lui. El era în alianţă cu toate naţiunile din jurul lui. Foarte fermecător, femeile îmbrăcate până la punct, şi-şi bărbaţii. Şi ei erau loviţi de plăceri, alergând curse, şi olimpiade, şi de toate se petreceau. Nu-i de mirare că ochii lui s-au îngustat; nu cu farmecul din cetate, cum ar face ceva turişti, venind la New York, sau la Los Angeles, văzând femeile îmbrăcate pe jumătate, bărbaţii agitându-se, şi păcatul.
E-88 "No matter how holy you try to live, that don't have one thing to do with it. As long as you deny God's Word and don't line up to It, you're a sinner, an unbeliever." That's what he'd say. He wouldn't lay it--he'd lay the axe right to the root of the tree; he wouldn't spare nothing. He's a prophet and that's the way of a true prophet. They stay with that Word regardless of who it is; if it's their own mother or daddy, makes no difference; Jesus did. Wouldn't even as much as call her a mother; she wasn't. He was God; God don't have a mother. If He would, then who's His father?
E-90 Nişte prieteni de-ai mei, cu câteva zile în urmă, veneau în sus de la o excursie de pescuit, doar dedesubt de un colegiu Biblic al unui mare, colegiu Biblic renumit. Şi acolo, aşezaţi în drum, în buruieni, erau fete tinere, îmbrăcate pe jumătate, şi băieţi tineri, probabil studenţi de la colegiu, bând şi distrându-se, oribil.
E-89 He'd blast and condemn them. He'd condemn every denomination, because there's none of them built on the Word. I can't find one of them. And as soon as they denominate, they're against the Word right then. So how can the--a prophet bless what the Word condemns? Yet he don't want to do it to hurt his brother, but yet he's got to do it, because he's a prophet. And he's the representation of the true Word of God and don't move from It in no way at all: precept on precept and line on line. See what I mean? The way of a true prophet.
E-91 Acum, o astfel de comportare ca aceea gâdilă pofta la mulţi Americani care se numesc pe ei înşişi Creştini. Când ei privesc jos în Los Angeles, sau eu i-am urmărit pe avion când noi am intrat în Los Angeles; ei niciodată nu au fost acolo înainte; sau la Hollywood, sau-sau Florida cu toate luminile lor de neon peste acei-acei pomi de palmieri. O, ele îşi pudrau nasul din nou, şi aranjau machiajul. Ele se gândeau că acesta era cel mai fermecător lucru care l-au văzut vreodată. Şi-i vezi pe cei bine aranjaţi şi îmbrăcaţi, umblând pe străzi, ele au vrut să meargă acolo afară şi să vadă cât de strâmt îşi puteau purta hainele lor, sau să se răsucească în sus şi-n jos pe străzi. Când, ele gândesc că aceea este ceva minunat.
E-90 How many... Said, "Lord, I wish You'd make me a prophet." He doesn't do that. No, He doesn't do that.
He would condemn ever immoral act of the churches: these bunco parties, and all these things that they're having, card parties, soup suppers. He'd condemn every one of them; he'd blast them into hell where they come from. Think you'd receive him? No. The church today wouldn't receive him. Pentecost receive him? When he'd walk in there and say, "You bobbed-haired bunch of Jezebels, don't you know what THUS SAITH THE LORD means? Walk out here with a little skinned-up looking dress on, don't you know you're guilty of committing adultery every day with a hundreds of men?" That's what he would say.
E-92 Dar ochii aceia unşi de Dumnezeu ai acelui profet nu s-au îngustat din cauza farmecului, ca unii turişti, ci asupra corupţiei morale, la un popor care a fost chemat să fie binecuvântat de Dumnezeu. Ochii lui nu s-au uitat la farmec. Ei nu s-au îngustat din cauza farmecului. A fost din cauza indecenţei şi a corupţiei unui popor care a fost chemat să fie aleşii lui Dumnezeu, şi s-ar comporta în aşa fel ca acela. Mă întreb, el a zis, "Leul răcneşte, cine nu se v-a teme? Dumnezeu a vorbit, şi cine se poate ţine să nu profeţească?"
E-91 You'd say, "Well, that old fogy, the old, baldheaded, gray-looking fellow, get him out of that pulpit. Let's see the trustee board. Deacons, get him out of here. We'll..."
"You bunch of miserable hypocrites." That's right. Amos would call it out.
Then call yourself, "We are... We belong to this group."
"We belong to that group."
E-93 El a văzut corupţia, decăderea. Aceea era la ce se uita el. Aceea era când el a văzut toată aceea. Aceasta nu l-a atras. Aceasta l-a scârbit în sufletul lui. De ce? El era un profet. El a ştiut ce Dumnezeu a promis să binecuvânteze, şi ce a fost binecuvântare, şi cum se comportă poporul cu binecuvântarea. Şi Diavolul a pervertit în ziua lui, de la ce a fost o adevărată binecuvântare, la o-o-o descompunere morală; o binecuvântare să gâdile ochii şi poftele oamenilor neconvertiţi, spre voia şi calea lui Dumnezeu, şi calea vieţii lui Dumnezeu.
E-92 You're of the devil, your father, for he's the one that denies the Word.
Say, "I spoke with tongues," and then bob your hair?
"Glory to God. Hallelujah."
E-94 Cât de tipic este aceasta astăzi! Cum pot predicatorii să stea în amvon, şi să privească asupra păcatului şi corupţiei din această lume, şi să vadă poporul care face şi acţionează în felul cum o fac, şi apoi doar îi binecuvântează pentru că ei sunt un membru din biserica lor, sau o denominaţiune, este mai mult decât poate să înţeleagă sufletul meu.
E-93 And the Bible said it's a--it's a common--common thing for a woman to pray with her head cut like that. Then call yourself a Christian. Shame on you. Crawl off in a corner somewhere; get right with God.
E-95 Când Dumnezeu vorbeşte, profeţeşte! Dacă Duhul lui Dumnezeu loveşte un adevărat profet al lui Dumnezeu, el v-a striga cu Cuvântul. Eu nu vreau să fiu critic, dar cine poate s㬺i păstreze tăcerea? Cine poate sta să privească asupra unui astfel de lucru, şi să pretindă a fi un slujitor al lui Cristos, şi să nu cheme la răspundere? Mie nu-mi pasă ce ar spune o denominaţiune, sau ce ar spune vreo biserică: acela-i motivul că eu nu aparţin la ele. Ei te-ar da afară, la primul lucru. Dar Cuvântul lui Dumnezeu vine mai întâi. Dacă tu eşti un mesager, tu ai ceva să spui. Dacă tu spui ceva contrar la Acest Cuvânt, tu nu eşti un mesager de la Dumnezeu; tu eşti un mesager al legământului din ceva denominaţiune sau ceva teorie. Dar un mesager a lui Dumnezeu are Cuvântul lui Dumnezeu.
E-94 Put on them little old short clothes, and get out here in a yard, and stretch yourself out when you know good and well you're committing adultery with a hundred men every day...?... Jesus said so: "Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her." She was the one presented herself, and you did it in your... Whether you had...
E-96 Şi prietenul nostru, dimineaţa aceasta, aşa cum am privit la el, el avea Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el a fost un adevărat profet al Domnului.
E-95 You're dead to the things of the world; you've raised from that, as I said, the beginning. You turn your head in shame. Your eyes narrow upon such a horrible thing of sin, instead of look at women to lust after them. "You men that'd do a thing like that and call yourself Christian." That's what he'd tell you. I'm trying to take his words this morning. They would be his words, for he--remember he's a true prophet; he'd have to stay with that Word. And I'm just quoting his words; that's all. 'Cause if you brought him; he is the Word; then here's the Word Itself. You may not have the man, but you got the--His Word; 'cause he'd have the Word of the Lord.
E-97 Acum, ei se gândeau că ei aveau tălmăcirea la aceasta, şi au gândit, "Ei bine, sigur, uitaţi-vă ce facem noi."
E-96 Every manmade doctrine, he'd condemn it, such as baptism in the name of the Father, Son, Holy Ghost. He'd throw that thing plumb back into eternity. He'd condemn it, so there wouldn't be a smell of it left. Yes, sir. How many you--how many of the church this morning would receive him upon that? Then they, this Jesus' Name bunch, they'd--they'd say, "Oh, we'd take him on that"; and then your organization, he'd blast you right on out with it (That's right.), your bobbed-haired women and you putting up with it. That's right. Your men, the way they do and act... That's right.
E-98 Acum, lucrul despre aceasta este, noi îl avem stând acolo pe vârful dealului în dimineaţa aceasta, privind departe, jos prin cetate. Dând din cap, privind; ochii lui îngustându-se. Luându¬şi mâneca şi ştergând transpiraţia de pe faţa lui, şi praful. Soarele fierbinte strălucind jos pe capul lui pleşuv. Barba lui atârna în jos; el o freca cu mâinile lui. El nu a văzut farmec. El a văzut păcat. Aceasta nu l-a mulţumit. Aceasta l-a scârbit.
E-97 A lot of people say it's good to be a prophet. It is, if you're ready to sell out everything to the world and stay with God and with His Word.
E-99 De ce să nu spună el, "Eu, un Israelit, uite cum a prosperat ţara mea"? Cum putea el să spună aceea când el era un adevărat profet al lui Dumnezeu, ştiind rezultatele, şi ce urma să devină dintr-un astfel de lucru ca acela?
E-98 No, we wouldn't receive him by no means, our denominations today. We certainly wouldn't have nothing to do with him.
E-100 Să-l punem pe un deal astăzi şi să-l lăsăm să privească în jos. Să se uite el în Jeffersonville, la oamenii care se numesc Creştini. Să se uite el oriunde în America pentru un popor care se numesc Creştini. Ochii lui unşi de Dumnezeu s-ar îngusta din nou. Mâinile lui s-ar trage în barba lui. De ce? El nu vede farmecul şi prosperitatea care o vede lumea. El vede plecarea departe de la Dumnezeu. El vede descompunerea morală a poporului. El vede căderea naţiunii. El vede putreziciunea în biserică. Cum ar putea el să facă altceva decât să-şi îngusteze ochii, şi să dorească să ajungă în aceasta, aşa ca el să o poată sfâşia în bucăţi?
E-99 Listen to him blast it. He said, "The very God that you claim to believe in, He'll destroy you." What would it do about that? The very God that Pentecost believes in, from the very immoral acts and things that they're doing and permitting to be done, that very God will bring judgment upon them organizations. That's right. That's exactly what Amos said to them.
E-101 Ce dacă ceva episcop l-ar fi întâlnit sus acolo, şi a spus, "Acum, eşti tu profetul Domnului? Acum, noi îţi vom spune ce poţi să spui şi ce nu poţi." Voi credeţi că el ar fi ascultat? Ce-i dacă ei ar fi spus, "Vino uneşte-te cu organizaţia noastră acum, şi noi te vom ajuta în campania ta?" Voi credeţi că el ar fi ascultat? Nu. Eu nu mi-aş putea imagina aceea, dintr-un om ca acela. Nu.
E-100 "Oh," they said, "we got Abraham. We got--we got this. We got the law; we got priests; we got prophets."
Oh, brother, them eyes narrowed as he looked upon them and blast that Word into them. Yes, sir. Sure they wouldn't receive him. No, sir. He said, "They'll destroy them with your manmade doctrines." That's what he'd tell you today. He'd say the same as he did then. He said, "The very God that your building churches to (perhaps paying millions of dollars), the very shrines that you're building to Jehovah, that you claim that you love, that very God will destroy you; because you're rejecting His Word."
E-102 El a fost trimis de Dumnezeu. El nu a trebuit să aibă cooperarea lor. El avea Cuvântul lui Dumnezeu, ungerea lui Dumnezeu, timpul stabilit de Dumnezeu. El a venit în AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aha. Acela-i profetul adevărat. Acela-i felul cum călătoreşte el. El nu călătoreşte cu nimic decât cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
E-101 So is it today. The very God that America claims to serve will bring judgment upon the nation and destroy it. I hope that gets so deep that you'll never wiggle out of it. The very One that you claim that you love and with your own manmade dogmas, and immoral life, and decay that you got in you, away from the Word of God will destroy you someday. That's THUS SAITH THE LORD. Nothing else left for us.
E-103 Ar primi această cetate fermecătoare Samaria, acest Israel, înalt educat cu stil de sine, aceşti predicatori şi preoţi bine şlefuiţi, să-l primească pe acest micuţ, ins necunoscut? Probabil că gramatica lui era foarte săracă. A venit dintr-o familie săracă din pustie. A plecat de acasă, chemat de Dumnezeu, a mers în pustie să studieze pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui, şi a devenit un profet. Domnul l-a născut în felul acela.
E-102 Line up with the Word, preach the Gospel to them, cross the nation, tell them the Truth; the ministers fuss and scream and carry on; the men condemned; the organizations turn you out. The women shake their head and wouldn't let their hair grow out for nothing, wear their clothes just as exactly the same year after year. They's like pouring water on a duck's back. "Then you claim you love God?" he said.
E-104 Profeţii sunt născuţi, un mesager pentru epocă, care Dumnezeu, prin cunoştinţa mai dinainte, cunoaşte epoca şi îşi are agentul Lui să strige împotriva păcatului.
E-103 Jesus said, "You've took your traditions and made the commandments of God of non-effect." That's the way of a true prophet. See? It's not a easy way. It's not what everybody thinks it could be, jump up-and-down, and scream, and everybody patting you on the shoulder; then that's a sign you're not a true prophet. That's one of the very signs that you haven't got what you're talking about.
E-105 Ar putea acea cetate fermecătoare să-l primească? Vă gândiţi că femeile acelea ar fi dat vreo atenţie la ce a spus el? Vă gândiţi că preoţii aceia ar fi ascultat de el? Păi, nu, domnule. El nu avea recomandare cu el, de la vreo organizaţie. El nu a putut să spună, că, "Fariseii m-au trimis." Nici nu putea el să spună că Saducheii l-au trimis. El nu a purtat ceva recomandaţii. El nu avea vreun carnet de părtăşie de la vreun grup de oameni. El nu avea premergător să-i pregătească campania. Acolo nu erau toţi Fariseii care aveau o adunare de uniune şi un-şi un mic dejun ministerial, şi să pună totul laolaltă, să-i pregătească campania, şi să ştie că el venea. El le era necunoscut. El nu avea carnet de părtăşie. El nu avea scrisori de acreditare. El nu avea recomandaţii de la oameni.
E-104 When did they ever pat him on the back less they had an axe to grind? Why'd he turn around and condemn them? Right. Couldn't pat Amos on the back; they couldn't pat Elijah on the back; he didn't stand for that stuff. No, sir. He told them the God's Truth. And if heaven is so great and where we're going to, then if we can't line up with little bitty petty things, how we going to line with the Spirit there? You got to line with the Word. And that's the way of the true prophet. Though it tear him to pieces to say it, he's got to tear a nation to pieces with it. That's right. But that's the way.
E-106 Dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea este calea profetului adevărat. El avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dacă el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL, este aşa de departe diferit de schemele noastre făcute aici de om. Aceea era tot ce avea el nevoie. Dacă el vine pe această cale, el vine în numele unei biserici. Dacă el vine din Această cale, el vine în Numele Domnului. Astfel, un adevărat profet întotdeauna vine pe calea Numelui Domnului. Întotdeauna, el vine în Numele Domnului.
E-105 He'd blast it. Oh, my, You know what he said to them? The tumult, if you notice here. He said, "It's not in your government; it's in you." That's what he said. "Tumults in the church, your form of godliness, that's what caused the trouble."
E-107 Acum, el nu putea arăta carnete de părtăşie, dar el-el avea Cuvântul lui Dumnezeu. Şi aceea era ce Dumnezeu a trimis la popor. Acum, oamenii şi-au format organizaţii. Ei aveau diferite grupuri sectariene, şi aceea-i ce oamenii au format. Dar Amos nu avea aceea. El doar avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Asta-i ce avea el.
E-106 The reason communism's sweeping the land today, it's not because of communism; it's because of the church; it's because of the people. Today they call themselves Christian; they sing like angels, trained voices, and speak with such eloquent, like they were archangels, and disbelieve God's Word like devils. That's right. Sing like an archangel, dress like a--I don't know what, and deny God's Word...
E-108 Eu mi-aş imagina acei preoţi, într-o dimineaţă, să aibă una mică în dimineaţa de sabat, să aibă o mică rugăciune, şi aşa mai departe, un mic serviciu de dedicare, şi-şi a mers înapoi. Şi a vorbit câteva lucruri despre marele Moise, care a trăit odată, şi un mare altcineva care a trăit cândva. "Dar, o, zilele despre aceea au trecut acum. Voi oamenilor îl cunoaşteţi pe preşedintele nostru nou, guvernul nostru nou şi tot ce avem," şi vorbeşte despre câteva lucruri ca acelea şi se duce acasă.
E-107 A man, a preacher in the pulpit, that'll stand there and be called Doctor, Reverend, and ask him, "Did the Bible speak baptism in the Name of Lord Jesus Christ, or Father, Son, and Holy Ghost?" And he'll laugh in your face and take, "Father, Son, and Holy Ghost." And then call yourself a child of God... Women knowing that the Bible condemns them to do certain things, and bob their hair, and act like the world, and wear immoral clothes and things like that, and they'll constantly do it anyhow, and speak in tongues, and jump up-and-down, and shout, and have old ladies' societies and sewing circles, and send missionaries to the field. It's become a stench in the sight of God. And THUS SAITH THE LORD He'll destroy the whole thing. He will.
E-109 Dar aici vine un om la care nu i-a păsat de aceea. El a venit cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Aceea este calea profetului. Nu cooperarea, a ştiut ce-i stătea în faţă, a ştiut că totul v-a fi împotriva lui, ştia că ei îl vor respinge, ei îl vor refuza. Dar el venea în Numele Domnului.
E-108 It's not a easy thing, but that's the way of a true prophet: blast it out there and say it whether it hurts or not.
John was a true prophet. He said, "The axe is laid to the root of the tree." That's the way of them.
E-110 Isus ştia căci Calvarul era în faţa Lui, dar El a venit în Numele Domnului. Vedeţi? Aceea-i calea profetului adevărat.
E-109 Sure, the trouble's in her: sing like angels, dance like devils out here, dances, carrying on, card playing, race tracks. Pentecostals going to the places of amusement, picture show's crowded with them. Every place, any kind of an old play or anything else, they go right down there--and races, and everything else, and call themselves Christians, and go up and shout, and speak in tongues, and take feet wash and communion. Why, it's--it's--it's a--"as a dog goes to its vomit," the prophet said, "so do they." If that thing was of the world and had to be kicked out of you, why do you return back to it again? That's right.
Out on the streets twisting, they call it, rock-and-roll, bobbing hair, wearing shorts (Oh, my.), call themselves Christians... Could you ever... No, I better not say it. That's why I condemn them. If I'm going to stay with this Word, if this Word comes to me, I stay with this Word. This is what comes to me, the Word: Condemn it. Claims to be led by the Holy Ghost and do such things...
E-111 El avea Cuvântul Domnului pentru naţiune. Dar adevăratul Cuvânt al Domnului era străin pentru oamenii aceia. Totuşi, ei credeau că ei Îl aveau. Eu sper că aceasta merge jos adânc. Ei se gândeau că ei erau aşa de pioşi şi religioşi, încât Cuvântul real al lui Dumnezeu a fost un lucru străin pentru ei.
E-110 Could you imagine a woman being led of the Holy Ghost let her hair be bobbed, when the very Holy Ghost condemns it? Then what kind of a Person is the Holy Ghost? Could you imagine? Could you imagine a preacher stand in the pulpit and any man challenge him to show him one place anybody was ever baptized using the titles of Father, Son, and Holy Ghost, and laugh in your face, and call you a fanatic by baptizing in the Name of Jesus Christ, and say he's led by the Spirit, and say he's got the Holy Ghost? Would the Holy Ghost deny His own Word? No, sir. Do you see? I hope you get it.
Now, I don't know how much time... The next blowup may get me, but until it does, I'm going to be standing right there with the Word. When I meet you yonder at the judgment, I'm going to be standing right by that Word; that's what I believe to be the Truth. No, you don't do things like that and then have the Holy Ghost.
E-112 Acela-i felul cum este astăzi. Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu făcut manifest este un lucru străin la mulţi oameni Penticostali. Adevărata interpretare a Cuvântului, adevăratele calamităţi, şi blesteme, adevăratele binecuvântări ale lui Dumnezeu sunt un lucru străin pentru mulţi oameni care se numesc sfinţenişti, membri de biserică, Creştini. Acesta-i un lucru străin pentru ei. Ei nu o ştiu. Menţionaţi-L la ei. "Niciodată nu am auzit de astfel de lucru." Şi, totuşi, organizaţiile lor cresc şi prosperă, devenind mai mari şi mai mari în membri tot timpul, şi mai multe organizaţii se adaugă fiecare an.
E-111 Went to... A minister's wife one time, setting up there with a dress on; it was horrible looking. You say, "You ain't got no rights." I have got a right; that's the Word. Preach It all. You bypass those things, a lot of sissified preachers, because they haven't got the audac... Maybe they haven't even been called to preach in the first place. That's right. But a true servant of God will stay right with that Word. That's right. Minister's wife setting there all squeezed up in a dress with earrings hanging on, and makeup on, and short bobbed hair, when God condemns the whole thing as filth. And then saying you got the Holy Ghost?
E-113 Ei se gândeau că orice care vine la ei trebuia să vină afară din grupurile acelea sectariene. Cu certitudine ei nu l-ar primi. Nici nu ar face ei aceasta astăzi. Ei au uitat de mult, că, "Dumnezeu era în stare din aceste pietre să ridice adevăraţi profeţi lui Dumnezeu." Dumnezeu este în stare, din oameni dinapoi din pădure. El este în stare să ridice, din aceste pietre, bărbaţi care vor sta pentru Cuvântul Lui, şi profeţesc în Numele Lui, Adevărul. "Punând securea la rădăcina pomului." Să cadă aşchiile. Mie nu-mi pasă dacă el are cooperare sau nu-i cooperare. Dar aceea-i calea profetului adevărat.
E-112 I was preaching here in Phoenix, not long ago, on something like that; and the minister's wife, setting on the pulpit with one of these boyish bobbed hair all kinked up, and with a dress that she couldn't even keep her underneath skirts from shining (She couldn't get down over her knees, was about four or five inches above her knees setting up there.), jumping up-and-down leading songs. I blasted it just as hard as I could. 'Course he won't invite me back. I don't expect to, but he knows what's right and wrong. When I stand at the judgment, it's not on my hands anymore. Then go off and say...
E-114 Unii oameni gândesc că el o are uşor. Ei nu ştiu despre ce vorbesc ei. El nu a fost adus în oraş cu o trăsură, şezând pe cai buni, înhămaţi, ciucuri, şi marii preoţi stând afară acolo, cu lucruri mari înalte pe capetele lor, aplecându-se la el, "Onorabilul Dr. Aşa-şi-aşa vine." Acela ar fi fost ceva aranjament organizaţional.
E-113 A man, so-called teacher (which I don't say but he isn't) made a remark the other day before some of my friends at a certain city I'd been into. You know the brother. And this brother come in; he said...
Well, he said, "We had Brother Branham here once" (a certain city in--out west).
And this man said, "Oh, Brother Branham's a good man (See? He knowed better than to throw anything on the character.)," said, "Brother Branham, but don't you listen to his tapes, because it'll get you confused."
E-115 Cum a venit Regele tuturor, El a venit, ca, a venit printr¬un grajd într-un şopru, şopru de vaci. Nu a venit în pompă şi slavă, ci El a venit în umilinţa unui Prunc născut într-un grajd. Amos nu a venit... Cuvântul Domnului; căci el era Cuvântul Domnului. Orice Cuvânt al lui Dumnezeu, acesta nu este persoana; acesta-i Dumnezeu.
Isus a spus, "Acesta nu sunt Eu care face lucrările."
Ei au spus, "Tu eşti un Om, şi Te faci Dumnezeu."
E-114 And there happened to be one of my friends standing there said, "Just a minute, sir. I was confused until I heard the tapes." And that's the difference. Said, "I couldn't understand how a holy God would put up with such things as that, as you all do."
Same person, another one with him, stood at a certain place not long ago, said, "Brother Branham is a prophet; he can discern things and things like"; but said, "now, don't listen to his doctrine, 'cause he's not right."
E-116 El a spus, "Atunci dacă Eu nu fac lucrările lui Dumnezeu, să nu Mă credeţi. Dar dacă lucrările vorbesc ele însele, credeţi lucrările, dacă voi nu vreţi să Mă credeţi."
E-115 The insanity, the uncouthed expression as that; don't you know that the--if it is a... I'm no prophet, but if the Word of God is true, It comes to the prophet. The Word of the Lord came to the prophet. They was the one interpretated the Word. Then you see you don't--it don't even make sense. Just to hide behind some petty denomination... One of these days they'll break, and mold, and perish in hell, but the Word of God will endure forever. Upon that Rock, I build my hopes forever, upon the Word of the Lord. And let everything else sink. If I lose every friend, everything else, my friendship's in Christ.
My hopes is built on nothing less
Than Jesus' Words with righteousness;
When all around my soul gives way,
Then He's all my hope and stay.
E-117 Amos era Cuvântul lui Dumnezeu umblând în jos pe drum. El a umblat înăuntru, aspru, nu în modele lumii. El a venit în puterea Duhului.
E-116 That gun exploded the other day, and I seen... I thought I was dead. Had a peaceful feeling, I looked around; I thought, "Well, this is it." What good would a denomination do me then? What good would a organization do me then? I'd have to stand yonder at the fiery judgments of God to be judged by this Word. Though I may had to scorch, and bend, and twist, and pull apart many people; but I'm hoping to make--get the genuine kernel out of there of the Word of God, and there build a soul for eternity. That's right. Let God put it in His hands and build it to an obedient child.
E-118 Acela-i felul cum vine Cuvântul lui Dumnezeu. Nu în crez organizaţional, nu într-un lucru efeminat în amvon; ci El vine în puterea Duhului, să manifesteze pe Dumnezeu la naţiune şi la popor. Aceasta-i o diferenţă. Cât de mult diferit!
E-117 How could, how could a man led of the Holy Ghost do such a thing as that, or a woman with the Holy Ghost do such things as that? No, He's holy; and if His Life's in you, you are the same, You'll be just like Him.
E-119 Acum, aceasta realizat, au uitat de mult, că Dumnezeu este în stare să ridice din pietre profeţi adevăraţi. Ei nu au avut... Organizaţia lor nu a trebuit să ridice un profet adevărat, căci ea poate nu ar fi putut s-o facă. Căci, dacă aceasta ar fi, acesta ar fi un profet organizaţional.
E-118 Israel, as we, thought because they were prospering with their alliance with others, that was God's okay upon it. Now, you know, we think that today. I talked to some men here not long ago in a hotel a few days ago, big men in the religious realms. And they said to me, "God proves that He's with us. Why, we growed last year, Brother Branham (I forget how many), hundreds," like that.
E-120 Dar, Dumnezeu ridică! Dumnezeu ia ce El vrea. El nu necesită nimic, de obicei, să facă lucrarea Lui; arată că Acesta-i Dumnezeu. Un om este tot îngâmfat, şi gândeşte că el este ceva, atunci Dumnezeu nu-l poate folosi, pentru că acolo-i prea mult din el însuşi.
E-119 I said, "That's not one bit of approval." That's right. Prostitution incre--increased last year about thirty per cent. Does that show God was with prostitution? That argument's no good. No, you can't do it. No, sir. God stands with His Word. Any other man will stand with His Word, if he's honest. All right.
E-121 Aceea-i ce se întâmplă cu biserica Creştină astăzi. Ei cred că ei ştiu ceva. Biblia zice, "Când un om gândeşte că el ştie ceva, el nu ştie nimic ce s-ar cuveni să ştie." Necazul astăzi, noi avem aşa de mult eu, aşa de multă făţărnicie, aşa de multă educaţie, aşa de multă religie, şi nu ştim nimic despre mântuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceea-i partea jalnică a acesteia. Da.
E-120 They thought because they had an alliance... Now, here we'll get in just a moment on the governmental affairs. Our nation has turned down the Word of God just like Israel did. They turned down the Word of God, and their people, their priests, and prophets, and so forth are prophesying good to them, and they... What can we do but prophesy wrong, because it's contrary to the Word. She's doomed, our great, beloved nation based upon the--our--experience of our forefathers, then get back to what they had. That's right.
E-122 Ei au uitat, că, "Dumnezeu era în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham, sau să ridice adevăraţi profeţi ai Cuvântului."
E-121 Sure, Israel was a great nation. Look at their forefathers, but God didn't spare them. That old baldheaded prophet was throwing the Word to them, and it happened just exactly the way he said. Read your history here and find out if it's not right. It come to pass just exactly the way he said it.
E-123 Ei nu trebuie să iese din vreo anumită şcoală. Dumnezeu le dă şcolarizarea lor. Ei nu trebuie să aibă patru licenţe în colegiu. Ei nu trebuie să aibă Licenţa lor în Artă, şi-şi Diploma lor de Doctorat, şi aşa mai departe. Ei nu trebuie să aibă aceea. Dumnezeu ia orice vrea El, şi îşi pune Cuvântul Lui în el. Cum o face El? El Îl manifestă şi Îl dovedeşte.
E-122 And he condemned them, and yet them standing there, them holy priests with holy garments on, sprinkling this, and wouldn't move a hand this way or that way, because it was something this way, or tradition, or something. Jesus said, "You're of your father, the devil, and his works you'll do."
And they took Him, and condemned Him, and hung Him on a tree, and killed Him. That's exactly right. God raised Him up again. Yes, sir.
E-124 Ei nu puteau să spună din ce seminar a ieşit Isus. El nu a avut vreunul. "Din ce şcoală este El?" El nu a avut nici una. Dar ce a avut El? El avea pe Dumnezeu, şi El era Cuvântul. Ei nu au putut să arate înapoi spre ceva şcoală.
E-123 No, they would not--we would not believe Amos today, not at all. And today we have made an alliance. We got what we call today... We think it's God's okay because the--our organizations are increasing and--and everything's going the way it is; we think that's God's okay upon it. You know, they joined up, I believe, about two or three more million Protestants; and Catholic has went several million more. See? They think that's God's approval by them being Catholic. Protestant thinks it's God's approval them being Protestants. Ha. It's nonsense; it's cannon fodder; it's atomic ashes; it's the wrath of God being built up to explode. That's exactly right.
E-125 Şi Dumnezeu niciodată nu a ridicat un om afară dintr-o şcoală. Mergeţi în jos prin istorie şi aflaţi unde a făcut-o El vreodată. El nu o face. El ia ceva de altundeva, care nu are nimic, nici o speranţă pentru aceasta. Atunci El îl aduce pe acela înăuntru şi îşi pune Cuvântul Lui în el, şi se manifestă pe Sine. Asta-i ce a făcut El aici în Amos. În regulă.
E-124 You listen to me; I'll tell you the Word of the Lord. Amen. Look at us. Look at the world to--look at our nation. We're joined in with the U.N. What's in it? A bunch of ungodly. And we with the audacity not even to let prayer being offered before our sessions come in. Did I just not read here, "How can two walk unless they be agreed?" God doeth nothing unless He reveals it to His servants the prophets. How can two walk 'less they be agreed, when we got Mohammedan, Buddha, atheists, ungodly, selfish, everything else in it. You think a--you think God could dwell in something like that?
E-126 Acum, Cuvântul lui Amos a fost adeverit de Dumnezeu, în ziua aceea, în propriile lor zile. O adev-... Dumnezeu a adeverit Cuvântul lui Amos a fi, că el era, avea Cuvântul Domnului.
E-125 "Well," you say that, "well, we're in alliance with them. We got all the western protection."
They had all the nations around them in protection, but that prophet said, "God will destroy you; the very God that you serve will destroy you for your foolishness." He'd say the same thing this morning.
He'd bawl from the White House plumb down to the poor farm. He sure would. He'd blast them with the Word of God. He certainly would. That's the way of a true prophet.
E-127 Şi dacă el ar veni la noi, chiar acum, credeţi voi că naţiunea noastră şi poporul nostru ar primi pe un om ca acela? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Credeţi voi că Baptiştii l-ar primi pe Amos? ["Nu."] Metodiştii? ["Nu."] Prezbiterienii? ["Nu."] Penticostalii? ["Nu."] Catolicii? ["Nu."] Nu, domnule. Nu, El cu certitudine nu.
E-126 "Look at us, the churches. Oh, we are the great holy Roman Catholic church." Spoke in the Bible to be a whore.
"We are the patriarchs of the fathers, the Protestant churches all united together and called, it--it's called the World Council of churches."
E-128 Hai să, doar pentru un moment, să-l transportăm şi să-l aducem aici, doar un minut, şi să aflăm dacă ei vor sau nu. Hai să vedem doar dacă el ar, dacă bisericile noastre l-ar primi astăzi sau nu.
E-127 Prostitutes of the whore, the Bible said. That's exactly what It said. Uh-huh. And yet we think...
E-129 Primul lucru ce l-ar face el, el ar fi în dezacord cu fiecare organizaţie, pentru că aceasta-i contrar cu Cuvântul. Da, domnule. El ar condamna întregul nostru aranjament. Aşa este. Fiecare doctrină, fiecare crez, fiecare denominaţiune, el ar condamna întregul lucru.
Eu doar îmi imaginez, eu îi pot vedea pe unii din aceşti prezbiteri Penticostali zicând, "Păi, slavă lui Dumnezeu! Dacă el... Păi, noi nu l-am avea pe omul acela în oraşul nostru."
E-128 And now, all the churches are going together. Mr. Collins, a friend of mine (brother in California--or Arizona there), you're... Elmer, I said, "Well, I guess you're going to some fine little Methodist church."
Said, "I got out of it when they joined that council of churches up there."
I said, "God bless you. You're nearing the Kingdom, brother."
E-130 Şi ce gândiţi că ar face Prezbiterienii şi Baptiştii? "Păi, acel neştiutor, noi nu-l vrem prin jurul ţinutului nostru. El nu-i nimic decât un-un ciudat." Ei ar semna o hârtie să-l pună în închisoare, dacă ei ar putea, să-l ia de pe străzi.
E-129 Yes, sir. Dogma, depending upon the association with men and with their manmade doctrine, and leaving the Word of the God. What we need is a prophet today to blast that Word in there. That's exactly. Yeah.
E-131 Dar vă gândiţi că l-aţi putea ţine acolo? O, nu. Voi nu puteţi pune în cuşcă Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu. El va veni înainte, oricum. Gratiile de închisoare s-au deschis într-o noapte, când ei au încercat să-L ţină în cuşcă. O Lumină a venit înăuntru şi l-a eliberat afară.
E-130 They'd--they'd take safety among themselves. "Oh, we join... We, Pentecostals? Sure, we joined the World Council of Churches, because in there we have fellowship. We'll win them over." Like a woman going to a barroom to get drunk with her husband to win him to God. More like the husband going with the wife these days, to the barroom to get drunk to win her to God. Nonsense. Stay off the devil's ground. When anything denies that Word, I'm against it. And that makes me against every organization, 'cause it's against the Word. It ought to make every believer feel that way.
"Well," they say, "but remember, we've got..."
E-132 Nu, el-el cu certitudine ar fi în dezacord cu aranjamentul nostru. În regulă. Ce ar începe el să facă? Să-l dărâme jos. De ce? El este un slujitor al lui Dumnezeu. El ar merge direct la Temelie şi ar începe campania lui, chiar drept înapoi, şi v-a sfâşia fiecare crez jos de pe ea, şi merge înapoi la Temelie. Ce este Temelia? Pe Cuvântul lui Dumnezeu. Corect. "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece." Aşa că el ar dărâma fiecare denominaţiune, fiecare crez, fiecare doctrină, afară din ea, şi o aruncă la o parte, şi el ar detona-o în Eternitate.
E-131 I say... I got a big piece in the paper, someone sent me from Arizona, of how this patriarch So-and-so the other day said, "Pope John the 22nd (or whatever they call him) has--is a fine man. He's the only man that ever talked on uniting the churches, the Catholics and Protestants together." Said, "It might not come in our days, but the next fifteen or twenty years it'll be here."
I thought, "Boy, you being a patriarch, you're prophesying and don't know it."
"It's later than we think," the guy that wrote it to me wrote it on top the page. It's later than we think. He'd been listening to tapes too. Yes, sir. He said, "It's later than we think." Said, "Brother Branham, didn't you say this years ago?"
E-133 Voi gândiţi că Penticostalii l-ar primi? Nu, domnule. Baptiştii? Pezbiterienii? Nu, domnule. Nazarinenii? Pelerinii Sfinţenişti? Ei l-ar urî. Cu certitudine. Vă gândiţi că ei ar merge afară şi l-ar întâmpina într-o-o limuzină, şi să-l aducă în oraş? Ei s-ar ruga ca soarele să-l pârjolească sus acolo. Ei ar instala o barieră, să-l ţină afară din oraş. Păi, acolo ar fi mai multe adunări ministeriale în jur, prin oraş, cum a-ţi văzut vreodată în viaţa voastră. "Să-l ţineţi pe ciudatul acela afară din acest oraş."
E-132 I said, "Sure." Yes, sir. It's coming to pass, because it's the Word of the Lord; it has to. Sure.
Yeah, they say, "Well, this holy patriarch, don't you think he ought to know something more than that?"
E-134 Dar, totuşi, el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Aceea-i calea unui adevărat profet. El ar fi nesocotit. Cu certitudine. El ar merge drept la Temelie, pentru campania lui. El nu ar avea nevoie. El nu ar spune, "Acum, eu vreau ca voi toţi Metodiştii să veniţi înăuntru acum şi să mă ajutaţi. Eu vreau voi Baptiştii. Eu vreau voi toţi oamenii de pe aici.Voi toţi Penticostalii, voi pretindeţi că voi sunteţi ultimul grup care o să-l cheme Dumnezeu, eu vreau ca voi toţi să veniţi la mine, şi eu vreau ca voi să sprijiniţi campania mea."
E-133 No, sir. If he denies God's Word, and look in It like that, he can't. I don't care how many popes, prophets, and whatever that you got among you. If you're off the Word, they're off of the Word. That's right.
E-135 "Cum botezi tu? Care este dovada iniţială a Duhului Sfânt?" Întrebările acelea, ar fi aruncate în faţa lui. Şi când el vine înapoi cu Adevărul Bibliei, ei l-ar respinge. Dar aceea-i calea unui adevărat profet. El a avut toată aceea să înfrunte. Vedeţi? Cu certitudine.
E-134 How could God ever bless such a thing as long as they deny the very Word of God? How can He bless anything besides His Word? Something that's contrary to His Word, how can He deny It? How can you bless a cancer that's eating you up? How could you bless a--a electric wire that you're holding, you say, "Oh, hold me and burn me up"? That'd be insane. How can God bless anything that's against His Word? So get back to the Word. You bunch of preachers, like hound dogs, what's the matter with you? You go out here and sell your birthrights for a mess of pottage to ride around in some Cadillac, or something, or some big, high mansion somewhere, and a big million dollar church, and all those things like that, and sell out your birthrights, and are ashamed and afraid to preach the Word of God to your congregations. Say, ain't you ashamed of yourself? And call yourself a servant, a prophet of God, selling your birthrights for a mess of the world? What will you hatch out? The same as Esau did. Oh, what a disgrace.
E-136 Noi nu l-am primi. Nu, domnule. A noastră-a noastră... Noi nu am vrea nici una. Noi nu am vrea nici una din campaniile lui prin ţara noastră-noastră. Nu, într-adevăr. Ei bine, noi nu l-am avea. Nu, domnule. Dar el ar veni şi ar aduce Biserica înapoi la Cuvânt, căci Acela este temelia. "Oricine pune pe oricare altă temelie, este nisip mişcător. Pe această temelie singură, Dumnezeu zideşte Biserica Lui, pe Învăţătura apostolilor."
E-135 Oh, no, a holy God that watches over His Word to vindicate It could not bless something that's against His Word. How... (Now, listen. I know I'm running just a little bit late, and I may be choking you to death; but look, I want to ask you something.) How could a holy God, Who spoke His Word and said, "Now, both heavens and earth will pass away, but That shall not pass away, not one word of It." Now, how can He take something that's contrary to That and bless it? How could He do it? Look. He proves Hisself; He vindicates His Word. He says what's right, not by membership.
E-137 Aşa cum am spus zilele trecute; cineva vorbea despre-despre purgatoriu, şi a dat referinţă la mulţi ca Sfântul Francis şi Sfânta Cecilia, şi ea se ruga pentru anumite persoane, şi afară din purgatoriu, şi dă o aşa autoritate ca aceea. Aceea-i autoritate nescripturală. Acestea sunt persoane care nu au o autoritate. Apostolii au avut autoritatea Scripturală. Şi dacă aceasta-i contrar la ei, este o minciună, atât cât mă priveşte pe mine.
E-136 Look at Moab. Moab had His Word too: Moab. Israel had His Word, and Moab had a form of godliness with His Word. They offered seven sacrifices, clean, bullocks upon seven altars, the perfect number, the perfect sacrifice. Then besides that he took seven rams, speaking that they believed in the coming of the Son of God, and offered them up there with their high archbishop. All their dignitaries, all their priests and high priests, everything else stood around with their kings, and presidents, and whatmore, and offered this, just as religiously as they could be, against Israel. And there was Israel down there, a little bunch of renegades, looked like. But what was with Israel? God was in their campaign. He was proving Hisself, that He was with them. See?
E-138 Eu cred în purgatoriu, dar eu cred că acesta-i chiar acum. Tu îţi curăţeşti propriul tău suflet. Purgatoriu înseamnă "a curăţa." Când tu vezi că tu ai făcut ceva greşit, ieşi acolo afară şi îl curăţeşti afară din tine, prin mărturisire, şi plâns, şi post, şi rugăciune.
E-137 No matter how many patriarchs they'd have, popes, or whatevermore, God cannot be with them until He proves Hisself with them. And as long as they're off of His Word and denying His Word, how can He be with them? No signs of the living God amongst them...
E-139 Cineva chiar a râs de mine când Domnul a venit aici nu cu mult în urmă şi mi-a dat o vedenie. Eu întotdeauna am vrut să văd despre legarea acelui şarpe. Eu întotdeauna m-am întrebat cum. Eu să păşesc afară în felul acela. Când, aceea-i ce am vrut, toată viaţa mea. Atunci am început să postesc şi să mă rog. A spus, "Pentru ce ai face tu aceea?"
E-138 How can God be amongst the U.N., when two can't walk without they agree? Now, looky here. There's the Church of Christ, so-called, joined up with the Pentecostals. The Pentecosts say they believe in speaking in tongues; they believe in the evidence of the Holy Ghost, speaking in tongues. They say they believe in this, that, and the other; they believe in signs and wonders. The Church of Christ laughs at them and said, "You bunch of ignoramuses; that was in the days gone by." How can two walk together 'less they be agreed? And they joined together. What they doing? They are seeking safety with one another. Away with such stuff. My safety's in Christ and in His Word, for His Word is Hisself. That's right. Uh-huh.
E-140 Am spus, "Înăuntru acolo, El a spus că nu am fost destul de sincer." După ce El a venit, atunci am vrut să mă curăţesc. Nu să aştepţi până când tu mori, şi să laşi ceva preot să încerce să te curăţească. Curăţiţi-vă sufletele!
E-139 No signs of the living God, not at all. That's what Jesus said, "If I do not make the Word manifest, then don't believe It. If God doesn't speak and prophesy just--through Me, and say through Me, and do through Me just what Messiah is supposed to do, then don't you believe Me." Then a guy says that he is a prophet sent from God and deny the Word? God be merciful to such stuff. How can God ever do such?
E-141 Dar, vedeţi, ei au luat-o afară din Cuvântul autoritar, şi au pus-o acolo în mâinile unei dogme făcute de om, să aducă bani în biserică, pentru că ei privesc la lucrurile lumeşti, biserică lumească, mari puteri în lume, puteri politice. Dar Dumnezeu priveşte la Cuvântul Lui. Şi orice cuvânt care-i contrar la Cuvântul lui Dumnezeu este greşit. Atât cât mă priveşte pe mine, este Cuvântul lui Dumnezeu sau nimic. Da, domnule. Da, domnule.
E-140 Let me ask--ask--is--this now. I--I don't know when I speak to you again; that'd be up to God. I'm just laying in food like He told me in that vision that time, putting it in the barrels.
You might ask me, "How could Amos foresee what was going to happen to them?" Why, it looked good. Look. Now, look here. Now, listen close now, 'cause this is all on tape and it's going--it'll go worldwide. See?
E-142 El ar merge drept la Temelie. El ar sfâşia lucrul în bucăţi. El ar trebui s-o facă. El nu ar putea face nimic altceva, dacă Amos era aici astăzi. El nu ar putea face nimic altceva, căci, ţineţi minte, el este un adevărat profet al lui Dumnezeu, la care vine Cuvântul. El nu ar putea să facă nimic altceva decât să meargă înapoi la Cuvânt. Indiferent dacă toţi Penticostalii din ţară s-au adunat în jurul lui, au spus, "Domnule, Amos, noi te credem a fi un profet, dar tu eşti deviat de la Cuvât. Noi vrem să te îndreptăm." El ar sta cu Cuvântul. Nu există nimic altceva ce ar putea el să facă, pentru că el este un profet. El nu avea nevoie de cooperarea lor. El are un Mesaj să dea. "Şi toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine." Şi el o să predice Cuvântul, şi El o să-L predice întocmai cum ar fi El în Biblie, şi de aceea noi l-am refuza. Aşa este.
E-141 Now, how... Looky here. There was Israel, their seminaries was in better shape than they ever was. There's nobody bothering them. They had their own religions. They didn't... Nobody said, "You can't worship Jehovah."
"Go ahead," said the heathen nations, "worship. We got an agreement one another."
E-143 Indiferent ce ar fi Acesta, Cuvântul lui Dumnezeu vine la profeţi, interpretarea lor a Cuvântului este interpretarea corectă.
E-142 That prophet seen through that. See? So would a prophet today see through it. See? "Go ahead."
And Israel said, "Well, let us eat, drink, and be merry." So they got a bunch together and made them some creeds, and organizations, denominations, and things, and fixed it all up; and their women just lived in luxury and sin out there, boy, carried around in cabarets and everything, half-dressed, little silk-look skirts on. If you ever seen some of their--their history of them days, how they looked, oh, almost one-third as bad as they do today. Not quite though, 'cause they couldn't. Yeah, and how they did and carried on like that, and the kings, and the priests, and everybody else... Jesus said, "You devour widows' houses, you hypocrites." He said it. And all these things they were doing... That prophet standing there looking down upon that--that nation like that, no wonder his heart was tore out of him. Yes, sir.
E-144 Israel întotdeauna a ieşit din linie, şi Dumnezeu le-a trimis un profet cu semne şi minuni, să interpreteze Cuvântul. Şi cum a ştiut el? El a spus, "Dacă acest profet vorbeşte, şi vine la împlinire, atunci acela-i corect." El a adeverit profeţii Lui, că ei erau corecţi.
E-143 Now, you say, "How did he know what was going to happen? How could he foresee it? How..." It all looked good. Why, they got plenty to eat; they got plenty to wear; they--they got their big churches; they're prospering: money sowed everywhere. Luxury, dances on the street, immorality, and everything else just going on, and everything's going fine, just like America today. The television's full of dirty jokes, half-stripped women, everything else. Everything you see is just muck and sin. You don't have to look at a television; just open your eyes, look anywhere. Girls, boys, men, women, smoking, drinking, them Jezebels calling themselves Christians, the filthy devils, calling themselves Methodists, Baptists, Presbyterian, Catholic, and Pentecostals. No wonder it narrowed his eyes when he looked. That's right.
E-145 Isus a spus, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le v-a face şi el. Aceasta voi veţi ştii. Aceste semne îi vor urma pe acei care cred."
E-144 All looks good. How can you save it, if we're going to do... How--how... "Look here, well, we--we got a million more. We--we got... We... Our buildings are... Oh, our churches are so big, we have to build new churches. Well, we got so much money, we don't know what to do with it. Why, we just build the best places in the--in the nation. The biggest churches there is, we own them; and we still got plenty of money. Don't you think God's blessed us?"
E-146 Şi cum pot ei pretinde să fie un profet al Domnului şi să tăgăduiască tocmai Cuvântul lui Dumnezeu? Cum poate un om să boteze în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," titlurile acelea, şi să tăgăduiască tocmai Numele lui Isus Cristos, când nu există nici o Scriptură în Biblie să sprijinească teoria lor? Eu pot să fiu aspru şi critic, dar este timpul să ajung în felul acela. Acesta-i Adevărul.
E-145 No. You're off of His Word.
"And, Brother Branham, you mean God's going to destroy this?"
Yes, every one of them.
"How do you know?"
E-147 Cum pot oamenii să se pretindă a fi Creştini astăzi, şi alergând aici afară la fiecare lucru; şi femei cu părul scurtat, şi purtând pantaloni scurţi, şi fumează ţigări, şi aleargă la cinematografe, orice fel de spectacol vechi, şi se distrează? Îmi spuneţi mie că acela-i Duhul Sfânt? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Să nu-mi spuneţi niciodată asta. Voi, voi îl faceţi pe Dumnezeu scârbit la stomacul Lui, dacă a existat un astfel de lucru să se poată face. Da. Eu sunt sigur că voi înţelegeţi. Vă numiţi, aşa ceva, cum poate exista un astfel de lucru? "Prin roadele lor sunt ei cunoscuţi."
E-146 Amos, how did you know? Just like a doctor diagnosing a case. When he finds the disease that's on the patient, he knows what to do; he knows what that patient's got. He knows how far it's advanced, and he knows what's going to happen. And that's the way with a prophet, a true prophet. When he sees... I don't care what you're doing... When he sees sin advancing, it's a eating cancer; and it's in such an advance in the Pentecostals and all the rest of them, it can't come back. It's at an advanced stage. They're going to perish.
E-148 El ar critica şi condamna pe fiecare femeie cu părul scurtat. Cum ar putea el să facă altceva? El este un profet. Şi acela-i Cuvântul. El ar spune, "Voi Izabelelor!" El ar deveni aspru cu ele. De ce? El este un profet. El va trebui să stea cu Cuvântul. Aşa este. Vă gândiţi că ele s-ar opri? Nu, domnule. Ele ar spune, "Acesta-i un fanatic. El este tot aşa de rău cum a fost acel Pavel bătrân, în Biblie, urâtor de femei."
E-147 That's how Amos could diagnose the case. He diagnosed it by the Word of God. That's how a--a true prophet diagnoses the case and says to them women, "Don't you never try to go to judgment with bobbed hair when you know better." Says to you men, the rest of you, and you preachers, denying the Word, and having a form of godliness, and joining organizations to dodge the issue when you know better and you look at the same Word the true prophets would look at. The diagnosis of the case said, "Death, separation."
E-149 "Voi, grămada de amăgitoare, aşa numite Creştine. Nu contează cât de sfinte încercaţi să trăiţi, aceea nu are un singur lucru de-a face cu aceasta. Atât timp cât voi tăgăduiţi Cuvântul lui Dumnezeu şi nu vă aliniaţi cu El, voi sunteţi o păcătoasă, o necredincioasă," asta-i ce ar spune el. El nu ar... Pune, el ar pune securea chiar la rădăcina pomului. El nu ar cruţa nimic. El este un profet, şi aceea-i calea unui adevărat profet. Ei ar sta cu acel Cuvânt indiferent de cine este acesta. Dacă este propria lor mamă sau tată; nu face nici o deosebire. Isus a făcut-o. Nici măcar aşa de mult să o cheme o mamă; ea nu era. El era Dumnezeu. Dumnezeu nu are o mamă. Dacă ar avea, atunci cine este tatăl Lui? Aha, aha.
E-148 Just like a doctor, he knows the case. He knows what kind of symptoms it's got. Look at this nation. When you say, "Pentecostal done?" When they'll put--won't even let you come to church, 'cause you preach to the women about their bobbed hair, and the Bible condemns it... Afraid you'll say something about...
E-150 El ar critica şi i-ar condamna. El ar condamna fiecare denominaţiune, pentru că nu există niciuna din ele zidită pe Cuvânt. Eu nu pot găsi una din ele. Şi îndată ce ele se denominează, ele sunt împotriva Cuvântului chiar atunci. Astfel cum poate... un profet binecuvânta ce condamnă Dumnezeu? Deşi, el nu vrea să o facă, să rănească pe fratele lui, dar totuşi el trebuie să o facă pentru că el este un profet. Şi el este un reprezentant al adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, şi nu se mută de la El, în nici un fel deloc; învăţătură peste învăţătură, şi rând peste rând. Vedeţi ce vreau să spun? Calea unui adevărat profet.
E-149 Here the other day, when I was making up some campaigns (Roy Borders was), on the west coast, they brought him--together, a bunch of ministers (about, oh, I guess forty or fifty of them where I had a great meeting); they said, "Mr. Borders, I want to ask you something." Said, "Is it true that Brother Branham uses the Name of the Lord Jesus Christ to baptize in?"
Mr. Borders, a very dignified gentleman (as you know, Brother Borders from here), he said, "Sirs," he said, "Brother Branham, when he's out in the campaigns--out this," said, "he don't preach; he just goes ahead and prays for your sick. That's about what he does."
Said, "That's not what I asked you," said the presbyter. "Does he..." (Now, they had the tapes; they know.) Said, "Does he baptize in the Name of Jesus Christ?"
He said, "Yes, in his own church. That's the only place he baptizes, in his own church."
He said, "That's it; that's all I wanted to know. We don't want him. We don't want that heresy amongst our people."
E-151 Cât de mulţi spun, "Doamne, eu doresc ca Tu să mă fi făcut un profet"? El nu face aceea. Nu. El nu face aceea.
E-150 And the other day when my good friend Ed Daulton got a letter from the Baptist church; he said, "We excommunicate you from the Baptist fellowship, because you have joined in the heresy of being baptized in Jesus' Name."
E-152 El ar condamna fiecare faptă imorală a bisericilor, aceste partide de bunco şi toate lucrurile acestea care le au ei, partide de cărţi, cine de supeuri. El ar condamna pe fiecare din ele. El le-ar sufla în iad de unde au venit ele.
E-151 I like to stand with Paul, "In what the world calls heresy, that's the way I worship God, 'cause it's His Word." Yes, sir. Yes.
E-153 Voi gândiţi că l-aţi primi? Nu. Biserica astăzi nu l-ar primi. Penticostali să-l primească? Ei bine, el ar păşi înăuntru acolo, să zică, ,,Voi grămadă de Izabele cu părul scurtat, nu ştiţi voi ce înseamnă AŞA VORBEŞTE DOMNUL? Umblaţi aici afară cu o rochie ce arată lipită de piele, nu ştiţi voi că sunteţi vinovate de săvârşire de curvie fiecare zi cu sute de bărbaţi." Asta-i ce ar spune el.
E-152 Oh, sure the doctor diagnoses the case; he sees where it's at. A true prophet diagnoses the case by the Word. He what? A doctor diagnoses his case by the symptoms. Is that right? He looks at the symptoms, and he sees what's the matter with the patient. He sees how far it's advanced and say, "There's nothing could be done." And a true prophet takes the Word of God and diagnoses the cases, throws the medicine into it, and the people throws it back in his face. What's going to happen? Perish, that's all. Pleasure loving, world-streaked bunch of so-called hypocrisy... But that's the way of a true prophet. See? Oh, my.
E-154 Voi ziceţi, "Ei bine, acel bătrân excentric! Bătrânul cu capul chel, ins cu arătare căruntă, daţi-l afară din amvon. Să vă vedem pe voi, membri comitetului, diaconii, să-l daţi afară de aici."
E-153 He sees the diseases. He seen that they'd got away from the Word. He saw the Word, and he knew the results, what was coming. He seen the luxury they was living in; he seen the way them women was acting. He seen the way them priests was doing, how they got away from the true worship of God and things like that. There's... He had to--he had the answer; he said, "That God that you claim you'll serve will destroy you."
"Why?"
"You've not kept My commandments." And yet they thought he had. Didn't I just read it here? Second verse, 4th--2nd chapter, 4th verse: "Because I chose you to be the... Of all the families of the earth I chose you, and yet you refuse to walk in My commandments."
E-155 "Ei bine, voi grămadă de făţarnici." Corect. Amos i-ar lua la rost. Atunci vă numiţi pe voi înşivă, "Noi suntem... Noi aparţinem la acest grup. Noi aparţinem la acel grup." Voi sunteţi de la Diavolul, tatăl vostru, căci el este acela care tăgăduieşte Cuvântul.
E-154 You think that little baldheaded prophet standing there with that gray beard streaking and his eyes flashing fire, speaking to that bunch of priests, and things, and said, "The God that you hypocrites are acting like you're serving, that same God will destroy you," you think he'd get cooperation? Oh, my. He would... Try him today and see if he wouldn't. No, but he what? That's the way of a true prophet. He had the Word; he knowed what It was.
E-156 Zice, "Eu am vorbit în limbi." Şi atunci îţi scurtezi părul? "Slavă lui Dumnezeu! Aleluia!" Şi Biblia a spus, "Este un-este un lucru vulgar-vulgar, ca o femeie să se roage cu capul ei tuns în felul acela." Atunci te chemi o Creştină. Ruşine să-ţi fie. Târăşte-te într-un colţ pe undeva, împacă-te cu Dumnezeu.
E-155 Like Micaiah of old (the little baby that I dedicated), I passed some of it a few minutes ago, 'cause I--hurry up the time. But Micaiah, when he stood before Ahab, he looked at them. He knowed the Word. Micaiah spoke the Word to them. Why? Micaiah judged his vision, his doctrine with the Word of God; and he seen that his doctrine and the Word was the same, because the Word said that he would curse Ahab, and he would cause the dogs to lick his blood. That's what the Word said.
E-157 Vă îmbrăcaţi în hainele acelea mici vechi scurte, şi ieşiţi aici afară în curte, şi vă întindeţi afară, când voi ştiţi foarte bine că voi săvârşiţi curvie cu o sută de bărbaţi în fiecare zi. A spus, Isus a spus aşa, "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea a săvârşit curvie cu ea." Ea era aceea care s-a prezentat, şi tu ai făcut-o în a ta...
E-156 So Micaiah had a vision; that's--he was a prophet. "See what the Word comes to me." And he prayed, "Oh, Lord God, what must I do? What must I say to this bunch of preachers standing here? Here's all the organizations; every one in the land's gathered against me, Lord. Here I stand before the king; what must I say?" And he went into a vision; said, "Go on up. Go on," said, "but I seen Israel scattered like she's sheep having no shepherd." Yeah.
E-158 Unde, voi, voi sunteţi morţi faţă de lucrurile lumii. Voi a-ţi înviat din aceea, aşa cum am spus, începutul. "Voi v-aţi întoarce capul în ruşine. Ochii voştri se îngustează asupra unui lucru aşa de oribil de păcat, în loc să vă uitaţi la femei să poftiţi după ele. Voi bărbaţilor care faceţi un lucru ca acela şi vă chemaţi Creştini." Aceea este ce v-ar spune el. Eu încerc să iau Cuvintele lui în dimineaţa aceasta. Ele ar fi Cuvintele lui. Căci, el, ţineţi minte, el este un profet adevărat. El o să trebuiască să stea cu acel Cuvânt. Aha. Eu doar citez Cuvintele lui. Asta-i tot. Căci, dacă voi l-aţi adus, el este Cuvântul. Atunci, el este Cuvântul, Însuşi. A-ţi putea să nu-l aveţi pe om, dar voi aveţi Cuvântul lui, căci el ar avea Cuvântul Domnului.
E-157 That--that district presbyter walked up and smacked him in the mouth and said, "Where'd the Word of God, the Spirit of God go, when It went out of me (out of him)?"
E-159 Fiecare învăţătură făcută de om, el ar condamna-o, aşa ca botezul "în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt." El ar arunca lucrul acela drept înapoi în Eternitate. El l-ar condamna, aşa încât acolo nu ar rămânea nici un miros din el. Da, domnule.
E-158 You know what God said? He let a devil go down and get among them, because they were off the Word to begin with. The Bible said if they wouldn't believe the Word, He'd give them strong delusions to believe a lie and would be damned by it. That's exactly what these organizations and people of this nation's doing today: believing a lie to be damned by it. "For there's not another name given under heaven whereby you must be saved." Line up, organizationals, so forth... Yes.
E-16
E-159 Now, what did these others--what did these other prophets look at? They were prophets. Yes, sir. They were prophets, but if they'd have stopped and examined their prophecy with the Word... If the Methodists would stop today and examine their prophecy, they'd never sprinkle another person; they'd receive the Holy Ghost; they'd baptize everyone by immersing in the Name of Jesus Christ. If the Assemblies of God would stop today and look at their prophecy, they'd come back to the Word. If the Oneness today would stop and examine their prophecy, they'd come back to the Word. But, you see, if them prophets would've stopped and examined their prophecy... They reasoned; they said, "That belongs to us, so we'll go up to Ramoth Gilead and we'll take it; because it belongs to us. Joshua give it to us."
E-161 Atunci ei, acest grup Numele lui Isus, ei ar-ei ar spune, "O, noi l-am lua pe aceea." Iar apoi organizaţia voastră, el v-ar sufla chiar afară cu aceasta. Aşa este. Femeile voastre cu părul scurtat, şi voi suferiţi aceasta. Aşa este. Bărbaţii voştri, felul cum ei fac şi se comportă. Aşa este.
E-160 But Micaiah said, "That sounds reasonable."
But that's what it is. You don't want to reason; you want to believe what God said. Don't reason nothing.
E-162 Mulţi oameni spun, "Este bine să fii un profet." Aceasta este, dacă tu eşti gata să vinzi totul faţă de lume şi să stai cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Lui.
E-161 What if Abraham would've reasoned? How would he ever left his land? How would he been a hundred years old, still giving praise to God, and they going to have the baby by Sarah, and her ninety? Cast away reasons; you just believe.
E-163 Nu, noi nu l-am primi sub nici o formă, denominaţiunile noastre astăzi. Noi cu certitudine nu am avea nimic de-a face cu el.
E-162 You let the devil tell you, "You know, Brother Branham ain't nothing but a hypocrite."
"Now, I... Now, wait, let me see if he's--let's see if he's teaching right. Let me go back to the Bible."
E-164 Ascultaţi la el cum o loveşte. El a spus, "Tocmai Dumnezeul în care voi pretindeţi că credeţi, El vă v-a nimici." Ce veţi face privitor la aceea? Tocmai Dumnezeul în care Penticostalii cred, de la faptele imorale şi lucrurile care ei le fac şi permit să se facă, tocmai acel Dumnezeu v-a aduce judecată asupra acelor organizaţii. Aşa este. Exact ce le-a spus Amos.
E-163 "Don't--don't do..." He won't let you do that. No, no. See? But he'll say something bad about me (which he might have a right to), then you just keep getting that, stop and start reasoning, "Yeah, he oughtn't to have done this; he oughtn't to have done that."
E-165 "Oh," spun ei, "noi avem pe Abraham. Noi avem-noi avem aceasta. Noi avem legea. Noi avem preoţi. Noi avem profeţi."
E-164 You start looking at me, well, you just have plenty. And you could about looking at the Lord Jesus, you can find plenty. Look at Him just a minute. I'm going to put each one of you a minister. Now, we're going to forget He ever was on earth. Here's a boy that's proven the whole nation over, that He's a--a bastard-born child; His mother had Him before her and His father was ever married; it's proven. Now, they're not going to the Word, "A virgin shall conceive"; they're just going to what they hear. Uh-huh. See? A illegitimate child: didn't they tell Him He was born in sin and try to teach them? See?
E-166 O, frate, ochii aceia s-au îngustat aşa cum el se uita la ei, şi a detunat acel Cuvânt în ei. Da, domnule. Sigur. Ei nu au vrut să-l primească. Nu, domnule. El a spus, "Ei îi va nimici cu învăţăturile voastre făcute de om." Asta-i ce v-ar spune el astăzi. El ar spune acelaşi lucru cum a făcut atunci. El a spus, "Acelaşi Dumnezeu la care îi zidiţi biserici, poate plătind milioane de dolari, tocmai altarele care le zidiţi pentru Iehova, care voi pretindeţi că-l iubiţi, tocmai acel Dumnezeu vă v-a nimici pentru că voi îi respingeţi Cuvântul Lui."
E-165 And look at what He was doing. He was actually tearing up every church there was in the country. Was that right?
E-167 Aşa este şi astăzi! Tocmai Dumnezeul care America pretinde să-l slujească v-a aduce judecată asupra naţiunii şi o v-a nimici. Eu sper că aceea merge aşa de adânc că niciodată nu vă zvârcoliţi afară din aceea. Tocmai acela pe care voi pretindeţi că-l iubiţi, şi cu propriile voastre dogme făcute de om, şi viaţa imorală şi decadentă care o aveţi în voi, departe de Cuvântul lui Dumnezeu, vă v-a nimici într-o zi. Aceea-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Nimic altceva nu a rămas pentru ei.
E-166 Organizations, everything else... What was He? Just some overgrown boy going around like that, young fellow, no denomination...
"Tell me what church you belong to. Who is your father? You say Joseph's not your father?"
"Joseph is not My father," He'd say.
"Well, who is your father?"
"God's My Father."
E-168 Aliniaţi-vă cu Cuvântul! Le predici Evanghelia; traversezi naţiunea; le spui Adevărul. Lucrătorii se ceartă şi ţipă, şi continuă înainte. Bărbaţii condamnă. Organizaţiile vă dă afară. Femeile dau din cap, şi nu vor să lase să le crească părul, pentru nimic. Îşi poartă hainele chiar exact la fel, an după an. Întocmai cum ai turna apă pe spatele unei raţe. ,,Atunci voi pretindeţi că-l iubiţi pe Dumnezeu?"
E-167 "Well, you fanatic. That's exactly what you...?... You being a man and saying God is your father?"
E-169 El a spus, Isus a spus, "Voi v-aţi luat tradiţiile şi a-ţi făcut Poruncile lui Dumnezeu fără efect."
E-168 If they would've examined it by the Word... Hallelujah. Don't you see what, the Word was to be made flesh. They didn't examine their vision with the Word.
E-170 Aceea-i calea unui adevărat profet. Vedeţi? Ea nu este o cale uşoară. Ea nu este ce fiecare ar crede că ar putea să fie.
E-169 That's it; that's what's the matter today. You don't examine your visions with the--your--your prophecy and your doctrine with God's Word. Somebody try to tell you Truth, then you fall out with them. Just like Amos would--Amos did, you'd do the same thing.
Now, look here, He's in this condition. Now, you would've condemned Him, perhaps (That's right.), if you hadn't have went back to the Word. They do the same; they condemn Him today.
E-171 Sar sus-şi-n jos şi ţipă, fiecare te bate pe umăr, atunci acela-i un semn că tu nu eşti un profet adevărat. Acela-i chiar unul din semnele că tu nu ai lucrul depre care vorbeşti.
E-170 What if you women here and here... Yeah. Why don't you examine your idea of your bobbed hair with the Word and see what It says? Why don't you do those things?
E-172 Când l-au bătut ei vreodată pe spate, dacă ei nu aveau vreo secure de ascuţit? Ce? El se întorcea înapoi şi-i condamna. Corect. Nu puteau să-l mângâie pe Amos pe spate. Ei nu-l puteau mângâia pe Ilie pe spate. El nu a stat pentru lucrul acela. Nu, domnule. El le-a spus Adevărul lui Dumnezeu. Şi dacă Cerul este aşa de măreţ, şi unde noi o să mergem, atunci dacă noi nu ne putem alinia cu lucruri mărunte de fleacuri, cum o să ne aliniem cu Duhul Acolo? Trebuie să ne aliniem cu Cuvântul. Aceea-i calea unui adevărat profet. Deşi aceasta l-a sfâşiat în bucăţi, să-L spună, da, el trebuie să sfâşie o naţiune în bucăţi, cu Acesta. Aşa este. Dar aceea-i calea.
E-171 Why don't you examine your baptism of Father, Son, and Holy Ghost, and that false trinity it's so-called, which is nothing in the world but three offices of one God: titles. No name of Father, there's no such a thing as name, Father, Son, Holy Ghost: Name of the Father, Son, Holy Ghost, which is the Lord Jesus Christ. Examine your baptism with the way everyone in the Bible was baptized.
E-173 El ar detuna aceasta. O, doamne! Ştiţi ce le-a spus el? "Zarva," dacă voi observaţi aici, el a spus, "nu este în guvernul vostru, el este în voi." Asta-i ce a spus el. Da. ,,Zarve în biserică, forma voastră de evlavie, asta-i ce a cauzat necazul."
E-172 If you'd examine your thought with the Word, you--you'd come back and you'd be baptized in the Name of the Lord Jesus Christ. That's what Paul told them to do, and said if anybody else taught anything different let him--let him be accursed, even if an Angel come down...
E-174 Motivul căci comunismul bântuie ţara astăzi, nu este din cauza comunismului. Aceasta-i din cauza bisericii. Este din cauza oamenilor. Astăzi ei se chiamă Creştini. Ei cântă ca Îngerii. Voci instruite, şi vorbesc cu aşa elocvenţă, de parcă ei arau Arhangheli; şi nu cred Cuvântul lui Dumnezeu, ca dracii. Aşa este. Cântă ca un Arhanghel, se îmbracă ca eu nu ştiu ce, şi tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.
E-173 You know, lot of times Angels come down. Boy, how Pentecost eats that up. How about when St. Martin was standing there, and here stood a great, bright being stood before him: a man who baptized in Jesus' Name, who believed in the Holy Ghost, and kept the Word. And the Romans kicking him out, and doing everything to him trying to get in their dogmas and manmade doctrines, that man stood on the Word. And one day in his power... The devils would come to him and try to talk to him. He wouldn't pay no attention to them. One day Satan came like a--like Christ, crowned, golden slippers on, stood there and said, "Don't you..." Blazes of fire around him, said, "Don't you recognize me, Martin? I'm your Lord; worship me."
E-175 Un om, un predicator în amvon, care va sta acolo şi să fie chemat Doctor, Reverend, şi să-l întrebi, "A vorbit Biblia de botezul în ,Numele Domnului Isus Cristos,' sau, ,Tată, Fiu, şi Duh sfânt'?" Şi el îţi va râde în faţă şi ia, ,,Tată, Fiu, Duh Sfânt." Atunci te numeşti un copil al lui Dumnezeu?
E-174 Martin looked at him; there's something wrong there.
He said, "Martin, can't you recognize me?" Said, "I am your Lord and Saviour." Said, "Worship me."
And he said that three times, and Martin looked around; he seen Christ would be crowned by His people at the coming; He wouldn't be wearing golden slippers. He said, "Get thee away from me, Satan." Boy, wouldn't Pentecostals eat that up? Boy, a bright shining angel...
E-176 Femeile ştiind că Biblia le condamnă pentru a face anumite lucruri, şi îşi scurtează părul, şi se comportă ca lumea, şi poartă îmbrăcăminte imorale şi lucruri ca acelea, şi ele o fac constant, oricum; şi vorbesc în limbi, şi sar in-sus-şi-n jos, şi strigă, şi au societăţi ale doamnelor bătrâne, şi cercuri de cusut, şi trimit misionarii pe câmp. Aceasta a devenit o putoare în privirea lui Dumnezeu. Şi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, El va nimici întregul lucru. El o va face.
E-175 That woman come down from Chicago (where I'm going) said, "Brother Branham, the ministers up there said if the Angel of the Lord told you to baptize in Jesus' Name, they'd accept it; but they say that's your own thought."
I said, "If the Angel of the Lord said anything contrary to that, it wouldn't be the Angel of the Lord." See?
E-177 Acesta nu este un lucru uşor, dar aceea-i calea unui profet adevărat. Să Îl detoneze acolo afară, şi să-L spună fie că El doare sau nu.
E-176 If the--if any Angel says anything that's contrary to this Word, let it be a lie. And if a man tells you, a messenger from God (says he's from God), and tells you it's right to be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost, let him be a liar. If a man tells you it's all right for you to wear bobbed hair and things like that, that you ought to wear a hat in the church for a bonnet to be a covering, let him be a liar: the Word of God, the Truth. Any of these things that's against the Word, let it be a lie. It's the Word is the Truth; It'll stand.
E-178 Ioan a fost un adevărat profet. El a spus, "Securea este pusă la rădăcina pomului." Aceea este calea lor. Sigur.
E-177 That's the reason Micaiah could know that his prophecy come from God, because he was with the Word of God. Yes, sir. His vision banked up just the same as the Word of God.
E-179 Necazul este în ea. Cântă ca Îngerii, dansează ca dracii acolo afară, dansuri, continuă înainte, joacă cărţi, piste de întrecere. Penticostalii, se duc la locuri de distracţie, cinematografele sunt aglomerate cu ei. Fiecare loc, orice fel de piesă veche sau orice altceva, şi se duc drept acolo jos, şi întreceri, şi fiecare alt lucru, şi se cheamă Creştini, şi merg sus şi strigă, şi vorbesc în limbi, şi iau spălarea picioarelor, şi împărtăşirea.
E-178 Oh, if Amos was here, he'd stay with the Word. That's right. But you see what's the trouble today with us is like it is with them. (I'm fixing to close.) The trouble with us is like it was them. They had been taught off the Foundation. Jesus said, "You have made the Word of God of non-effect by your traditions."
E-180 Păi, aceasta-i-aceasta-i, "Cum un câine merge la vărsătura lui," a spus profetul, "aşa fac ei." Dacă lucrul acela era din lume, a trebuit să fie aruncat afară din voi, de ce vă întoarceţi iarăşi înapoi la el? Corect. Afară pe străzi, răsucindu-se, ele o numesc, rock-and-roll, scurtând părul, purtând pantaloni scurţi. O, doamne! Se cheamă Creştine. A-ţi putea vo ... Nu, eu mai bine să nu o spun.
E-179 And that false baptism, that false sign of receiving the Holy Ghost... Some of them say, "Shake a hand."
Some of them said, "Speak in tongues."
E-181 De aceea îi condamn eu. Dacă eu o să stau cu acest Cuvânt, dacă acest Cuvânt vine la mine, eu voi sta cu acest Cuvânt. Acesta este ce vine la mine, Cuvântul. O condamn!
E-180 I've heard devils speak with tongues and shake hands too. Yes, sir. That's no sign of It. Now, look, all these things like that, all those things... See? You get off the Word of God to teach those traditions. That's right.
E-182 Pretinde să fie călăuziţi de Duhul Sfânt, şi fac astfel de lucruri. V-aţi putea imagina o femeie, să fie călăuzită de Duhul Sfânt, să-şi lase părul să fie tăiat, când tocmai Duhul Sfânt condamnă aceasta? Atunci ce fel de Persoană este Duhul Sfânt? Va-ţi putea imagina?
183 V-aţi putea imagina un predicator să stea în amvon, şi vreun om să-l provoace să-i arate un singur loc unde a fost careva botezat vreodată folosind titlurile de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," şi îţi râde în faţă şi te cheamă un fanatic, prin a boteza în Numele lui Isus Cristos, şi să spună că el este călăuzit de Duhul, şi să spună că el are Duhul Sfânt? Ar tăgădui Duhul Sfânt Propriul Lui Cuvânt? Nu, domnule. Aha. Vedeţi voi? Eu sper că o pricepeţi.
E-181 Now, he'd--he'd have to take you back to the Word. But we have--our teachers today has taught people off of the Foundation of God's Word. Now, listen close. That's what they'd done there; that's what Amos was telling them. "The God that you claim to know, He's the One's going to destroy you."
E-184 Eu nu ştiu cât de mult timp. Următoarea explozie ar putea să mă ia. Dar, până o face, eu o să stau chiar acolo cu Cuvântul. Când eu vă întâlnesc acolo la Judecată, eu o să fiu stând chiar lângă acel Cuvânt. Acela este ce eu cred a fi Adevărul.
E-182 Now, we have taught them off of what? The Foundation of the faith that was once delivered to the Pentecostal fathers (Yeah.): the Bible: taught a false purgatory, taught a false baptism, everything false, false, false, separating from the original. You don't believe it, come back to the Bible and take your purgatory, and take your Father, Son, Holy Ghost, and sprinkling and all that stuff, and come back and see if it's Scriptural. That's the way. Find out if it's on the Foundation.
E-185 Nu, tu nu faci lucruri ca acelea, şi atunci să ai Duhul Sfânt. Am mers la soţia unui lucrător odată, şezând acolo îmbrăcată cu o rochie, ea arăta oribil.
V oi ziceţi, "Tu nu ai drepturi."
E-183 See, they're off of the Foundation which Paul said that the Bible... The Bible speaks that the--the--that the Church of God is founded upon the doctrine of the apostles and the prophets. The prophets and apostles has to be the same. Sure. What? We went off of that Foundation of the Word to denominational foundations.
E-186 Eu am un drept. Acela-i Cuvântul. Să-L predic tot. Voi ocoliţi lucrurile acelea, o mulţime de predicatori efiminaţi, pentru că ei nu au îndrăznea-... Poate voi nici măcar nu aţi fost chemaţi să predicaţi, în primul rând. Da. Dar un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va sta drept cu acel Cuvânt. Corect.
E-184 Listen now in closing. Put on your spiritual hearing aid. Listen, we've got off of the Foundation of the Word and on the foundation of a denomination. How long could I stay on that? Another three hours. Off of the Foundation of the Word onto the foundation of worldly pleasures, worldliness, immoral creeping into the church, off of the Word onto creeds. That would take me three weeks to preach that through halfway, them four comments right there. Off of the Word onto a denomination. Denomination and Word... As soon as the church denominates, it's off the Word right then.
E-187 Nevasta lucrătorului aşezată acolo, toată strânsă într-o rochie, cu cercei atârnând, şi cu machiaj pe ea, şi păr tăiat scurt. Când, Dumnezeu condamnă întregul lucru ca murdărie. Şi atunci să spui că tu ai Duhul Sfânt?
E-185 There ain't but one thing: come right back where it left off and go again; come back onto the Word. That's right. "Repent" means "to go--turn back, about face"; you're going the wrong way. All right.
E-188 Eu am predicat aici în Phoenix, nu de mult, despre ceva în felul acela, şi soţia lucrătorului şedea la amvon, cu un păr din acela tăiat băieţeşte tot încreţit sus, şi cu o rochie care ea nici măcar nu-şi putea ţine fustele ei dedesubt să nu reflecte. Nu putea să ajungă sub genunchii ei. Vreo patru sau cinci ţoli deasupra genunchilor ei, şezând sus acolo; sărind in-sus-şi-n jos, conducând cântările. Eu am lovit aceasta tot aşa de tare cât am putut. Desigur, el nu mă va invita înapoi. Eu nu mă aştept. Dar el ştie ce-i bine şi rău. Când eu stau la Judecată, aceasta nu-i mai pe mâinile mele. Atunci merge jos şi spune...
E-186 Denomination of pleasure... Denomination of wor--a foundation, I mean, of--of pleasure, foundation of worldliness, foundation of creeds, and all that together hatched out a immoral corruption, spiritual corruption.
E-189 Un om, aşa zis învăţător, care eu nu spun că el nu este, a făcut o remarcă zilele trecute, înaintea unor prieteni de-ai mei la un anumit oraş în care am fost. Voi cunoaşteţi fratele. Şi acest frate a venit înăuntru. El a spus, păi, a spus, "Noi l-am avut pe Fratele Branham aici odată." Un anumit oraş, şi afară în Vest. Şi omul acesta a spus, "O, Fratele Branham este un om bun." Vedeţi? El bine a ştiut să nu arunce nimic pe caracter. A spus, "Fratele Branham, dar să nu ascultaţi voi la benzile lui, pentru că ele o să vă încurce."
E-187 He being a true prophet, he would see in us just exactly what he seen in them. If he was standing here on this platform today, and I'd say, "Brother Amos, great prophet of God, you fearless one, come here and take my place." He'd preach this Word. He'd have to; he's a prophet. All right. He would preach it just exactly the way It's written, just what we're saying now. All right. He'd be--see in them what he see in us: immoral decay.
E-190 Şi acolo s-a întâmplat să fie unul din prietenii mei acolo, a spus, "Doar un minut, domnule! Eu am fost încurcat până am auzit benzile." Da. Aceea-i deosebirea. "Eu nu am putut înţelege cum ar răbda un Dumnezeu sfânt cu astfel de lucruri ca acelea, aşa cum voi toţi faceţi." Da.
E-188 Just look, friends. How many here in this present church here now, sees that the world's in immoral decay? Why, we know it is. Well, what's the matter? It's off the Word. That's right. All right.
E-191 Aceeaşi persoană, un altul cu el, s-a ridicat la un anumit loc nu de mult, a spus, "Fratele Branham este un profet. El poate discerne lucrurile. Şi lucruri ca... Dar," a spus, "acum, să nu ascultaţi de Învăţătura lui, căci el nu este corect." Nebunia, expresia grosolană ca aceea!
E-189 Amos never blamed the government. Did you notice him here (when you read it when you go home)? He never blamed the government; he blamed the church for electing such a government. Uh-huh. Umm, you politicians... Let me let that grind in you awhile, here and across the world where it'll go.
E-192 Nu ştiţi voi că dacă aceasta este o... Eu nu sunt un profet. Dar dacă Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, El vine la profet. "Cuvântul Domnului a venit la profeţi." Ei erau aceia care au interpretat Cuvântul. Atunci, voi vedeţi, voi să nu...
E-190 The church elected such a thing as Jeroboam. Wonder if you--we haven't done about the same thing? Let's say it's a good government. Government can't build a house on a rock when the people elect house on a sand. Can it? Don't say, "Our government, our government"; it's you the nation; it's the people. How can we...
E-193 Aceasta nici măcar nu are înţeles, doar să te ascunzi în spatele vreunei denominaţiuni neînsemnate, într-una din acele zile se vor rupe şi mucegăi, şi pier în iad.
E-191 A minister said to me; he said, "Brother Branham," said, "look; I know you're right in that," but said, "if I would preach that, my denomination'd kick me out; my people'll run me out of the church." Said, "I'd never preach another sermon."
I said, "Preach it anyhow."
E-194 Dar Cuvântul lui Dumnezeu v-a dura pentru totdeauna. Pe acea Stâncă îmi zidesc speranţele mele pentru totdeauna, pe Cuvântul Domnului. Fiecare alt lucru să se scufunde. Dacă eu pierd fiecare prieten, orice altceva, prietenia mea este în Cristos.
Speranţele mele sunt zidite pe nimic mai puţin
Decât Cuvintele lui Isus cu neprihănirea;
Când totul în jurul sufletului meu cedează,
Atunci el este toată speranţa mea şi locuinţa.
E-192 Yes, sir. It's God's Word. You're responsible, if you're a prophet of God, true, you'll stay with the Word; if not, you'll stay with your denomination. Depends on where you're from.
E-195 Acea puşcă care a explodat zilele trecute. Am văzut. M-am gândit că am fost mort. Am avut o simţire paşnică. M-am uitat în jur. M-am gândit, "Ei bine, asta-i tot." La ce mi-ar ajuta o denominaţiune atunci? La ce mi-ar ajuta o organizaţie atunci? Eu o să trebuiască să stau acolo la judecăţile înfocate a lui Dumnezeu, să fiu judecat de acest Cuvânt.
E-193 Look. No, sir, we cannot build... The government can't build a house upon a solid rock, when the people are voting for a house of pleasure on sinking sands.
Look what we want. Let's just take a minute now. Or... I hope I don't wear you out. But let's look what we want, just a minute. I can't pass this comment, this note. Look what we want.
E-196 Deşi eu a trebuit să pârjolesc, să îndoi, să răsucesc, să despic, pe mulţi oameni, dar eu sper să fac, să scot miezul veritabil de acolo, din Cuvântul lui Dumnezeu, şi acolo să zidesc un suflet pentru Eternitate. Aşa este. Să-l pună Dumnezeu în mâinile Lui şi să-l zidească spre un copil ascultător.
E-194 Look at our television. That's what we want. We want some of these comedians to stand up there and turn all kind of dirty jokes, and we stay home from prayer meeting on Wednesday night, or the preacher'll let out early so that you can go and see it: some old filthy, dirty, five or six times married prostitute, cracking dirty jokes, sexy dressed, and carrying on like everything, and you love that better than you love the house of God. It shows what kind of spirit's in you.
E-197 Cum ar putea-cum ar putea un om, călăuzit de Duhul Sfânt, să facă un astfel de lucru ca acela? Sau, o femeie cu Duhul Sfânt, să facă astfel de lucruri ca acelea? Nu. El este sfânt. Şi dacă Viaţa Lui este în voi, voi sunteţi la fel. Voi veţi fi întocmai ca El.
E-195 We permit it. We the people... If the people of this nation would write letters to our government (say, there'd be a hundred million letters fly into that government), "Stop them filthy programs," they'd have to do it. We are the people, but we the people want filthiness; so that's what we get.
Look at the radio programs. Oh, my. Turn "Rock of Ages" into twist, "Old Rugged Cross" into swing, rock-and-roll by it--"The Old Rugged Cross," yeah, sure, on our radios, television, all the...
E-198 Israel, ca noi, au gândit că ei prosperau cu alianţa lor cu alţii, că era aprobarea lui Dumnezeu asupra acesteia. Acum, voi ştiţi, noi gândim aceea astăzi.
E-196 Took here not long ago them hoops, them little girls... Everything just as immoral as they can get, that's what we love. What's it sponsored by? Beer, whiskey, cigarettes, the money of the nation. What do they do? Take their tax money that should go to the government for taxes and pay for the dirty filthy television programs they put on.
E-199 Am vorbit cu nişte oameni aici nu de mult, la un hotel, cu câteva zile în urmă, oameni mari în tărâmurile religioase. Şi ei mi-au spus, "Dumnezeu dovedeşte că El este cu noi. Păi, noi am crescut anul trecut, Frate Branham," eu uit cât de multe sute, în felul acela.
E-197 The Pentecostals used to wouldn't go to them dirty, filthy picture shows when they had such plays. The devil put one on you, and put the television in your house.
E-200 Am spus, "Aceea nu este nici un pic de aprobare." Aha. Aşa este. Prostituţia s-a îmbunătăţit, a crescut anul trecut, cam treizeci la sută; a arătat aceea că Dumnezeu era cu prostituţia? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Aha. Aha. Aha. Sigur. Ha! Argumentul acela nu este bun. Nu. Voi nu o puteţi face. Nu, domnule. Dumnezeu stă cu Cuvântul Lui. Oricare alt om v-a sta cu Cuvântul Lui, dacă el este cinstit. În regulă.
E-198 A way of a true prophet's pretty hard, but let's stay with the Truth. Yes, sir.
E-201 Ei credeau, pentru că ei aveau o alianţă! Acum, aici, noi vom ajunge înăuntru, doar un moment, în afacerile guvernamentale. Naţiunea noastră a respins Cuvântul lui Dumnezeu, întocmai cum a făcut Israel. Ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu, şi poporul lor, preoţii lor, şi profeţii, şi aşa mai departe, profeţesc bine pentru ei. Şi ei... Ce putem noi să facem decât să profeţim greşit, pentru că este contrar la Cuvântul lui Dumnezeu! Ea este osândită. "Marea noastră, naţiune iubită, bazată pe... experienţa noastră a strămoşilor noştri." Atunci mergeţi înapoi la ce au avut ei. Aha. Corect. Sigur.
E-199 Look at our billboards: women standing out with cigarettes in their hand, every little Jezebel in the country... Why, I went to the... The other day I seen a strange thing: there was one woman that (I come over to the school out there to get the kids, when I went over to get them)--that didn't have on a pair of shorts, and it freezing weather. Every one of them with cigarette... As soon as they get there and stop, if they didn't have a cigarette, they'd light it right quick and [Brother Branham makes a sound like blowing smoke out--Ed.] "See how I'm getting along?" Holding that hand out the door like this with a cigarette in their hand... And you say something to them, oh, they blow up. Sure.
E-202 Israel era a naţiune grozavă. Priviţi la strămoşii lor, dar Dumnezeu nu i-a cruţat. Acel profet bătrân cu capul pleşuv arunca Cuvântul către ei, şi s-a întâmplat chiar exact în felul cum el a spus. Citiţi istoria voastră aici şi aflaţi dacă aceasta nu-i aşa. A venit la împlinire chiar exact în felul cum el a spus-o. Şi el i-a condamnat, totuşi, ei stăteau acolo, şi sfinţii preoţi îmbrăcaţi cu îmbrăcăminte sfântă, stropind aceasta; şi nu ar mişca o mână, pe aici sau pe acolo, pentru că aceasta era ceva pe aici, o tradiţie sau ceva.
E-200 You say something to Ricky, or Elvis, or one of them out there, they'd shoot you. And the government would back them up, 'cause they're only teenagers. "Well, that's all right. They was--they didn't understand. They're teenagers; overlook it."
E-203 Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul, şi lucrările lui le veţi face." Ei L-au luat şi L-au condamnat, şi L-au atârnat pe un lemn, şi L-au omorât. Exact corect. Dumnezeu L-a înviat din nou. Da,domnule.
E-201 Now, you see what a true prophet means? His way?
E-204 Nu, ei nu ar vrea. Noi nu l-am crede pe Amos astăzi, nici decum. Şi astăzi noi am făcut o alianţă. Noi avem ce numim noi astăzi... Ne gândim că aceasta-i "aprobarea" lui Dumnezeu, pentru că organizaţiile noastre sunt în creştere şi-şi totul merge în felul cum merge. Noi credem că aceea-i "aprobarea" lui Dumnezeu asupra acesteia. Voi ştiţi, ei s-au unit, eu cred, vreo încă două sau trei milioane de Protestanţi. Şi Catolicii au mers câteva milioane mai mult. Vedeţi? Ei cred că aceea-i aprobarea lui Dumnezeu, că ei sunt Catolici. Protestanţii cred că este aprobarea lui Dumnezeu, ei fiind Protestanţi. Ha! Aceasta-i nonsens. Aceasta-i carne de tun. Aceasta-i cenuşă atomică. Aceasta-i mânia lui Dumnezeu care se acumulează, să explodeze. Asta-i exact corect.
Voi ascultaţi-mă pe mine. Eu vă voi spune Cuvântul Domnului. Amin.
E-202 Look at these filthy dreamers in the churches with their denomination, they'd shoot you right in the back. The only thing keeps them from doing it is the mercy of God till the Message is got out. The devil will kill you, if he could do it. That's right. But the Message has got to go. "I, the Lord, will restore." That's right. "I'll--able of these stones to rise it." That's right. All right.
E-205 Uitaţi-vă la noi. Uitaţi-vă la lume astăzi. Uitaţi-vă la naţiunea noastră. Noi suntem uniţi înăuntru cu O.N.U. Ce este în aceasta? O grămadă de păgâni. Şi noi, cu îndrăzneala ca nici măcar să nu lăsăm să fie oferită rugăciune înainte să vină sesiunea noastră înăuntru.
E-203 Our picture shows, our billboards, our pleasure-loving sinners calling themselves Christians, people who call themselves Christians, pleasure lovers, lust seekers, women immoral dressed, men looking at them, whistling at them, calling themselves Christians, going out... Why, they've even got--they've even got... It's a great thing in Florida, California, that they have big clubs now; all the men get together and throw their keys in, and the women goes in and gets one of the keys out of there; and ever who it is takes his wife home; they live a week and then come back and throw their keys in again. See? It's clubs, bastard born children and everything else, hog eat hog, dog eat dog. What's the matter? It's because they've left the Word.
They don't know what decency means. Out here with a little old tight dresses on, and things like that, and men lusting after them, and think that they're decent. You might not have done nothing wrong, sister, but let me tell you something; you're a tool of the devil. And at the judgment bar, THUS SAITH THE LORD, you'll answer for committing adultery, and your soul will be gone. You know better; you know it now, anyhow. That's right.
E-206 Nu am citit eu tocmai aici, "Cum pot doi să umble dacă ei nu sunt în acord? Dumnezeu nu face nimic fără ca El să o descopere la slujitorii Lui, profeţii. Cum pot doi să umble dacă nu sunt în acord.?"
E-204 Our whole setup is corrupt and decayed. It's our people, what they want. Like a good man of the house. Why, if a man was a good man of the house, blaming your government... That's what sends our boys out here and makes cannon fodder out of them (That's right.), because our own corruption. If we loved the Lord, and served the Lord, and voted the right kind of government and everything else, it'd be a wonderful place. That's right. We'd have no wars. No. God's our Refuge and Strength.
E-207 Când, noi avem Mahomedani, Buddha, ateişti, păgâni, egoişti, fiecare alt lucru, în aceasta. Voi credeţi-voi credeţi că Dumnezeu ar putea locui într-un lucru ca acela?
E-205 Send our boys out and kill them up, and butcher them up, and everything else, is because our own action has brought it to pass. God said so in the Bible, and He don't change; He's just the same. It's their own people's want.
E-208 "Păi," voi ziceţi, "că, păi, noi suntem în alianţă cu ei. Noi avem toată ocrotirea Apuseană."
E-206 Like a good man of the house, what if he's a good man? He wants to do right; he wants to live for God; and he's got a pleasure, immoral loving family? What's a man going to do when his wife wants to dress with shorts on, and wear sexy-looking clothes, and get out, and act like a Jezebel, and his daughters, and all of his kids, and all of them. His daddy says--his little boy he raised up, and loved, and packed, and kissed, and put in the bed, and prayed for him, stand up and say, "My old man's crazy; all he thinks about's the Bible." What can that man do with his family?
E-209 Ei aveau toate naţiunile în jurul lor, în ocrotire. Dar acel profet a spus, "Dumnezeu vă v-a nimici. Tocmai Dumnezeul pe care-l slujiţi vă v-a nimici, pentru nesăbuinţa voastră." El ar spune acelaşi lucru în dimineaţa aceasta. El ar certa, de la Casa Albă drept jos până la ferma săracă. El sigur ar certa. El i-ar lovi, cu Cuvântul lui Dumnezeu. El cu certitudine ar lovi. Aceea-i calea unui adevărat profet.
E-207 That's the same thing that our government, about its--its people here. Don't blame the government, blame this bunch of backslidden churches for putting such things in their politics as they got. They want it. And that's the reason they vote for it, and that's the reason they got it; and that's the reason the judgment of God's upon them; and they're going to reap what they sowed. They're sowing now and they're going to reap later.
E-210 "Priviţi la noi, bisericile. O, noi suntem marea biserică Romano Catolică sfântă!" A vorbit, în Biblie, a fi o CURVĂ.
E-208 We... Watch. Oh, we're mad stricken (Oh, yeah.), trying to buy our way into Russia, trying to buy our way with communism, trying to... Why, money... You can't buy these gifts of God.
E-211 "Noi suntem patriarhii părinţilor, bisericile Protestante, toate unite împreună, şi numită... se numeşte Consiliul Mondial Al Bisericilor." Prostituate ale CURVEI, a spus Biblia. Asta-i exact ce a spus Ea. Aha. Şi totuşi ne gândim, "Şi acum toate bisericile merg împreună."
E-209 There was a guy, Simon, tried to do it one day, and Peter said, "You perish with your money." We're playing the part of Simon the sorcerer, trying to buy a gift of God.
E-212 Dl. Collins, un prieten de-al meu, frate din California, Arizona acolo. A tău-tău... [Fratele Neville zice, "Elmer." – Ed.] Elmer. Eu am spus, "Ei bine, eu presupun că tu mergi la vreo biserică mică bună Metodistă."
E-210 Come back to the Word; come back to God; come back to Christ; and then don't worry about communism. We'll vote the right man in; we'll have another man like Abraham Lincoln, George Washington, or somebody that was real men. Don't blame that government up there; blame ourselves. That's what Amos would say, and that's what any true prophet of God would say, if he knows the Word of God. If he's a true prophet, he--he knows the Word, 'cause It comes to him.
E-213 A spus, "Eu am ieşit din ea când ei s-au unit la acel Consiliu Al Bisericilor sus acolo."
E-211 Israel in their alliance with--with their make--enemy. First they had to get away from the Word of God, before they could make an alliance with their enemy. And before we could ever make an alliance with our enemies and things, we have to get away from the Word of God.
E-214 Am spus, "Dumnezeu să te binecuvânteze. Tu te apropii de Împărăţie, frate." Aha. Da, domnule.
E-212 Same now, letting Rome take over, why, we're doing it all the time. She's took the government; she's taking the places; she's taking the people; now she's taking the churches. What are we doing? Setting still, agreeing with them. "Oh, it don't make any difference whether it's this way, that way; it's all God anyhow."
E-215 Dogma, depinde de asocierea cu oamenii, şi cu doctrinele lor făcute de om, şi părăsind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce avem noi nevoie astăzi este un profet, să detoneze Cuvântul înăuntru acolo. Aceea-i exact. Da.
E-213 You poor, miserable, backslidden so-called prophets. What's the matter with you? They don't know the Word about God in these things. They don't study the Word. They don't realize. They say communism's going to take the world over. No, it isn't. Romanism's going to take the world. And it's doing it under the name of Christianity. Didn't the Bible, Jesus say it'd be so close it'd fool the very elect if possible?
E-216 Ei, ei îşi iau adăpost printre ei. "O, noi ne-am unit. Noi, Penticostalii, sigur, ne-am unit la Consiliul Mondial Al Bisericilor, pentru că înăuntru acolo noi avem părtăşie. Noi îi vom câştiga dincoace." Ca o femeie mergând 1a bar, să se îmbete cu bărbatul ei, să-l câştige la Dumnezeu. Îi mai mult cum bărbatul merge cu nevasta, în zilele acestea, la bar, să se îmbete, să o câştige pe ea la Dumnezeu. Nonsens! Staţi jos de pe terenul Diavolului.
E-214 What we need today... (Let me close in saying this. And I'm going to close.) What we need today is another true prophet. Amen. We need a man for the Word of God to come to. Yes, brother. He'd be rejected, and run out, and cast out; but he'd sure blast a hole. He--he could. He'd sure sow such seeds, till the elected would find it. That's right. We need a prophet. We need a man who the right interpretation of the Word comes to, that God speaks through him and vindicates the Word to make It true. That's what we need, and, brother, we are promised one according to Malachi 4, to restore what? The faith of the people back to the Bible. We're promised one; he'll do it.
E-217 Când ceva tăgăduieşte acel Cuvânt, eu sunt împotriva acesteia. Aceea mă face împotriva fiecărei organizaţii, pentru că este împotriva Cuvântului. S-ar cuveni să-l facă pe fiecare credincios să simtă în felul acela. Ha!
"Păi," ei zic, "dar, aminteşte-ţi, noi avem..."
E-215 Amos knew (Yes, sir.)--Amos knew Israel, her ungodly lovers would soon destroy them. And their ungodly lovers of today will soon destroy them. The very denominational creeds and things, that they've bound themselves into (you Pentecostals), that's the thing's going to destroy you: your creed and denomination. You're binding yourself right up yonder to take the mark of the beast and don't even know it, holding it right over your eyes. Sure it is, a boycott. What are you trying to do? You belong to this or you don't belong. See? You just wait. Just get a little--just a little bit longer. Then you say, "I'll get out of it then."
E-218 Eu am un mare articol în ziar, cineva mi-a trimis din Arizona, despre cum că acest patriarh Aşa-şi-aşa, zilele trecute, a spus, "Papa Ioan al Douăzeci şi Doilea," sau oricum îl cheamă ei, "avea... El este un om bun. El este singurul om care a vorbit vreodată despre a unii bisericile, Catolici şi Protestanţi, împreună." A spus, "Aceasta ar putea să nu vină în zilele noastre, dar, următorii cincisprezece sau douăzeci de ani, aceasta va fi aici."
219 M-am gândit, "ăiete, tu fiind un patriarh, tu profeţeşti, şi nu o ştii."
E-216 No, you won't; you're already in it; you're already marked; you're caught with the mark on you.
No matter, Esau weeped bitterly when he knowed better; but he wept bitterly, trying to find a place to repent and couldn't find it. You'll stay there then. Now's the time to flee.
E-220 "Este mai târziu decât ne gândim." Băiatul care mi-a scris-o mie, a scris la începutul paginii, "Este mai târziu decât ne gândim." El a ascultat la benzi, de asemenea. Da, domnule. El a spus, "Este mai târziu decât ne gândim." A spus, "Frate Branham, nu ai spus tu aceasta, cu ani în urmă?"
E-217 Amos knew that their ungodly lovers would soon destroy her, for they, the church, had left Him, God, and His Word, the way of life. They'd got away from God's way of life and made their own. Oh, the Word was a stumbling block to them, and It's the same thing today. The Word of God is a stumbling Block to the so-called Christian. Tell him about the water baptism in the Name of Jesus Christ. Tell him about the holy God that'll make...
Well, they say, "Well, we got the Holy Ghost."
E-221 Am spus, "Sigur." Da, domnule. Aceasta vine la împlinire, pentru că este Cuvântul Domnului. Aceasta trebuie. Sigur. Da.
E-218 Then why are you still wearing bobbed hair? Why do you still baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost? Why do you still believe in these other things that you believe and acting the way you do? Goes to show that your fruits prove it. Jesus said, "By their fruits they're known." See, that just goes to show you; you're talking about something you know nothing about. Yes, sir.
E-222 Ei spun, "Ei bine, acest patriarh sfânt, nu crezi tu că el s-ar cuveni să cunoască ceva mai mult decât atât?" Nu, domnule. Dacă el tăgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, se uită în aceasta în felul acela, el nu poate.
E-219 Yes. If Amos was here, he'd cry against their systems. You know that?
E-223 Mie nu-mi pasă cât de mulţi papi, profeţi, şi orice altceva aveţi printre voi. Dacă voi sunteţi jos de pe Cuvânt, voi sunteţi jos de pe Cuvânt. Aşa este. Cum ar putea Dumnezeu vreodată să binecuvânteze un astfel de lucru, atât timp cât ei tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu? Cum poate El binecuvânta ceva pe lângă Cuvântul Lui, ceva ce este contrar la Cuvântul Lui? Cum Îl poate El tăgădui?
E-220 Now, I'm going to read one verse before closing, the 8th verse of the 3rd chapter, and let's read.
The lion has roared, who will not fear? the Lord... has spoken, who can but prophesy?
E-224 Cum poţi tu binecuvânta un cancer care te mănâncă? Cum poţi tu binecuvânta o-o-o sârmă electrică care tu o ţii, tu zici, "O, ţine-mă şi arde-mă"? Aceea ar fi nebunie.
E-221 Listen. In closing now I want to say this. I'm sorry to have kept you a half hour late, but look; I want to say this: I'm a hunter; I hunt. I'm glad God give me something like that. The other day when the gun went off, I went right back down to see if I could shoot again. I don't want it to scare me. If I had a wreck out on the road, I wouldn't quit driving a car. If I walk across the floor, and stumble my toe on the carpet, and went through the window, I wouldn't quit walking. See? No, no. God give me a clean exercise; that was Satan; that wasn't God. See? That was Satan.
E-225 Cum poate Dumnezeu binecuvânta ceva care-i împotriva Cuvântului Său? Aşa că mergeţi înapoi la Cuvânt! Aha.
E-222 Now, I know the spiritual application to it. There's three of us in this room right now that knows what it is, and it'd raise the hair on your head. But I wouldn't tell no one (See?), just these three people for a confirmation. Now, it's all all right. It's all... God knowed all about it, and forewarned it, and everything else; and we know. And it's partly my fault, and I had something... I'd--I'd took up for a man one time, when I should not have took up. I could've just shook the liver out of him. See? Instead of doing it, I had to pay for it. So then... So we... That's all right; it's me, and it's forgiven now, and we'll go on. See?
E-226 Voi grămadă de predicatori, ca câinii de vânătoare, ce se petrece cu voi? Vă duceţi aici afară şi vă vindeţi dreptul de naştere pentru o mâncare de linte, să mânaţi în jur în ceva Cadillac sau ceva, sau ceva mare, vilă înaltă pe undeva, şi o biserică mare de un milion de dolari. Şi toate acele lucruri în felul acela, şi vă vindeţi dreptul de naştere, şi vă ruşinaţi şi teamă să predicaţi Cuvântul lui Dumnezeu la adunarea voastră. Măi, nu vă este ruşine? Şi vă numiţi pe voi un slujitor, un profet al lui Dumnezeu, vă vindeţi dreptul de naştere pentru o mâncare a lumii. Ce o să clociţi voi? La fel ce a făcut Esau. O, ce dizgraţie!
E-223 Yes, Amos, this 8th verse: "If a lion roars who will not fear?"
E-227 O, nu! Un Dumnezeu sfânt care veghează asupra Cuvântului Său, să-L adeverească, nu ar putea să binecuvânteze ceva care-i împotriva Cuvântului Său. Acum ascultaţi. Eu ştiu că merg doar un pic târziu, şi eu aş putea să vă zugrum de moarte. Dar, priviţi, eu vreau să vă întreb ceva. Cum ar putea un Dumnezeu sfânt, Care a vorbit Cuvântul Lui şi a spus, "Acum, şi cerurile şi pământul vor trece, dar Acela nu va trece, nici un Cuvânt din El," acum cum poate El lua ceva care-i contrar la Acela şi să o binecuvânteze? Cum ar putea El să o facă? Priviţi. El se dovedeşte, pe Sine. El adevereşte Cuvântul Lui. El spune ce este drept, nu prin membrime.
E-224 I've hunted in the African jungles. I've been around where lions were. He's the king of the beasts. I've laid out in the jungles at nighttime and hear the squawking and the hyenas, the laughing, the howling, and--and the--and the different animals. And then some of them hyenas would make--just curdle your blood when they scream. And there was leopards and--a-whining, and everything else, and beetles, and monkeys, and baboons, and thousands times thousands squeak, squawk, walk everywhere; you can hear all kinds of things going on, but let a lion roar, the beetles'll even keep still. It's a deathly hush. They keep still. What? Their king has spoken. Amen.
E-228 Priviţi la Moab. Moab avea Cuvântul Lui, la fel, Moab. Israel avea Cuvântul Lui; şi Moab avea o formă de evlavie, cu Cuvântul Lui. Ei au oferit şapte jertfe, tauri curaţi, pe şapte altare; numărul perfect, jertfa perfectă. Atunci, pe lângă aceea, el a luat şapte berbeci, vorbind că ei credeau în venirea Fiului lui Dumnezeu, şi i-a jertfit acolo sus, cu marele lor arhiepiscop. Toţi demnitarii lor, toţi preoţii şi marii lor preoţi, toate celelalte, stăteau în jur cu împăraţii şi preşedinţii lor, şi ce altceva, şi au jertfit aceasta tot aşa de religios cât puteau ei să fie, împotriva lui Israel.
E-225 If a lion roars, who'll not fear? When God speaks, who can keep from prophesying? When God speaks, the prophet cries. You know what I mean? The true prophet cries. Friends, He has spoken. Uh-huh. Then let every creature of His kingdom take heed to what He said. If a lion can recognize that there's something wrong, when he roars everything of his kingdom hushes. They listen. Even the little beetles, yet he's in the kingdom of that lion. That blood-shrilling howl of the hyena, he shuts up. That elephant there, that could pick up the lion and whirl him around with his [Brother Branham makes a sound like an elephant--Ed.]; and let a lion roar, he'll shut up and stand still. Let the cape buffalo who can snort, look like blowed fire from his nose, when a lion jump on him, wouldn't even harm him... Let the rhino with his seven tons of armored piercing and his big snoot, let a lion roar, he stops in his tracks. What's the matter? His king has spoken. See? He wants to hear what's going to be said.
E-229 Şi acolo era Israel jos acolo, un grup mic de renegaţi, se părea. Dar ce a fost cu Israel? Dumnezeu era în campania lor. El se dovedea pe Sine, că El era cu ei. Vedeţi?
E-226 And when God speaks, the prophet cries; and then let His Kingdom take heed to what He's saying. God has spoken; let every creature of His Kingdom listen to what He's saying. Let's pray now.
E-230 Nu contează cât de mulţi patriarhi ar fi avut ei, papi, sau orice altceva, Dumnezeu nu poate fi cu ei până când El se dovedeşte pe Sine cu ei. Şi atât cât ei sunt jos de pe Cuvântul Lui, şi tăgăduiesc Cuvântul Lui, cum poate El să fie cu ei? Nici un semn al Dumnezeului cel viu printre ei.
E-227 O Lion of the tribe of Judah, rise up and roar. Thou art roaring in this last day. Your eyes are narrowed; You're looking down. You're seeing the sin of this so-called Christian nation and world. You're seeing the sin of this nation, when it's been bought with precious Blood. You're seeing how the denominations are wading over Your Word, see how the false prophets are lying, God's Truth they're denying.
E-231 Cum ar putea Dumnezeu să fie printre O.N.U., când doi nu pot umbla fără să fie în acord?
E-228 Roar, O Lion of Judah; let Your prophets cry out. When God speaks, who can keep from prophesying? It's the Word of God coming out of the Bible, moving up through the prophet. How can he hold his peace? If he would, he'd blow to pieces.
E-232 Acum, priviţi aici. Acolo-i o biserică a lui Cristos, aşa zisă, s-a unit cu Penticostalii. Penticostalii spun că ei cred în vorbirea în limbi. Ei cred în dovada Duhului Sfânt, vorbirea în limbi. Ei spun că ei cred în aceasta, aceea, şi cealaltă. Ei cred în semne şi minuni. Biserica lui Cristos râde de ei, au spus, „Voi grămadă de ignoranţi! Aceea a fost în zilele care s-au dus." Cum pot să umble doi dacă nu sunt în acord? Şi ei s-au unit împreună. Ce fac ei? Ei caută siguranţă unul cu altul. La o parte cu astfel de lucru!
E-229 Oh, God, let Your prophet roar, Lord. Roar out Your Message, God, and let every creature of Your Kingdom take heed. May they stop. May the women stop and examine themselves. May the men stop and examine themself. May every preacher that listens to this tape, stop and examine himself, for the Lion of the tribe of Judah roars, and the true Word, coming to the prophets, speak, cry out, "Repent and turn back before it's too late."
E-233 Siguranţa mea este în Cristos şi în Cuvântul Lui, căci Cuvântul Lui este El însuşi.Aşa este.
Fără semne a viului Dumnezeu, nu deloc.
E-230 God, I commit the message on the tape and in this visible audience to You this morning, for--trusting You'll approve it and call every son and daughter of God, that's under--that'll ever hear this tape or under the sound of the voice, they'll--back to repentance before it's too late.
And I believe, Lord, if You'd sent Amos here, he'd cry the same thing; for he could not cry... But if he is a prophet of the Lord, he's a sender forth of the Word. He's sent forth by the Word, with the Word, and he is the Word. Now, Lord, let it be done in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-234 Aceea-i ce Isus a spus, "Dacă Eu nu fac Cuvântul manifestat, atunci să nu-L credeţi. Dacă Dumnezeu nu vorbeşte şi profeţeşte prin Mine, şi spune prin Mine şi face prin Mine tocmai ce Mesia trebuie să facă, atunci să nu Mă credeţi."
E-235 Atunci, un om spune că el este un profet trimis de la Dumnezeu, şi tăgăduieşte Cuvântul? Dumnezeu să fie milostiv la astfel de lucru! Cum poate Dumnezeu să facă vreodată aşa?
E-236 Lăsaţi-mă să întreb, întreb, este aceasta acum. Eu-eu nu ştiu când o să vă vorbesc din nou. Aceea ar depinde de Dumnezeu. Eu doar aşez înăuntru Hrană, cum mi-a spus El în vedenia aceea de data aceea, punând Aceasta în butoaie.
E-237 Aţi putea să mă întrebaţi, "Cum a putut Amos să prevadă ce urma să li se întâmple?" Păi, aceasta a arătat bine.
E-238 Priviţi. Acum priviţi aici. Acum, ascultaţi atenţi acum. Căci, Acesta este tot pe bandă, şi El se duce, El se v-a duce în toată lumea. Vedeţi? Acum cum... Uitaţi-vă aici.
E-239 Acolo a fost Israel. Seminariile lor erau în stare mai bună decât cum au fost vreodată. Acolo nu era nimeni să-i supere. Ei îşi aveau religiile lor. Acolo nu era nimeni să spună, "Voi nu vă puteţi închina la Iehova." "Mergeţi înainte," au spus naţiunile păgâne, "închinaţi-vă. Noi avem o înţelegere, unul cu altul."
E-240 Acel profet a văzut prin aceea. Vedeţi? Aşa ar fi un profet astăzi să vadă prin aceasta. Înţelegeţi?
E-241 "Mergeţi înainte." Şi Israel a spus, "Ei bine, hai să mâncăm, să bem, şi să fim veseli." Aşa că ei au adunat un grup împreună şi le-au făcut nişte crezuri, şi organizaţii, denominaţiuni, şi lucruri, şi au aranjat totul. Şi femeile lor doar au trăit în lux şi păcat acolo afară. Băiete, s-au purtat în jur în cabarete şi de toate, pe jumătate îmbrăcate, cu fuste mici mătăsoase pe ele. Dacă voi aţi văzut vreodată ceva din istoria lor-lor din zilele acelea, cum arătau ele, oh, aproape o treime aşa de rău cum fac ele astăzi. Nu tocmai, totuşi, pentru că ele nu puteau. Da. Şi cum au făcut şi s-au comportat în felul acela; şi împăraţii, şi preoţii, şi toţi ceilalţi.
E-242 Isus a spus, "Voi mâncaţi casele văduvelor, voi făţarnicilor." El a spus-o. Şi toate lucrurile acestea care ei le făceau.
E-243 Acel profet stând acolo, privind în jos asupra acelei, acelei naţiuni în felul acela, nu-i de mirare că inima i-a fost sfâşiată din el. Da, domnule.
E-244 Acum, voi ziceţi, "Cum a ştiut el ce o să se întâmple? Cum a putut el să o prevadă? Cum?" Totul a arătat bine. Păi, ei au avut mâncare din belşug. Ei au avut să poarte din belşug. Ei, ei şi-au avut bisericile lor mari. Ei au propăşit. Bani semănaţi peste tot, lux. Dansuri pe stradă, imoralitate., şi fiecare alt lucru doar se petrecea, şi totul mergea bine. Întocmai ca America astăzi. Televiziunea este plină de glume murdare, femei goale pe jumătate, fiecare alt lucru. Tot ce vedeţi este doar murdărie şi păcat. Voi nu trebuie să vă uitaţi la un televizor, doar deschideţi-vă ochii, priviţi oriunde. Fete, băieţi, bărbaţi, femei; fumând, bând. Acele Izabele se cheamă pe ele Creştine. Dracii murdari se cheamă pe ei Medodist, Baptist, Prezbiterian, Catolic, şi Penticostali. Aha. Aha.
Nu-i de mirare că el şi-a îngustat ochii când s-a uitat. Ha!
Aşa este.
E-245 "Aceasta toată arată bine. Cum poţi tu să o spui? Dacă noi o să facem... Cum? Cum? Uite aici. Ei bine, noi-noi avem un milion mai mulţi. Noi-noi avem... Noi... Clădirile noastre sunt, oh, bisericile noastre sunt aşa de mari, noi trebuie să zidim biserici noi. Păi, noi avem aşa de mulţi bani, noi nu ştim ce să facem cu ei. Păi, noi doar zidim cele mai bune locuri în-în naţiune. Cele mai mari biserici ce există, noi le posedăm. Şi noi încă avem bani din belşug. Nu crezi tu că Dumnezeu ne-a binecuvântat?" Nu. Voi sunteţi jos de pe Cuvântul Lui.
E-246 "Şi, Frate Branham, vrei să spui că Dumnezeu o să distrugă aceasta?" Da, fiecare din ele.
"Cum ştii tu?" Amos, cum ai ştiut tu?
E-247 Întocmai cum un doctor identifică un caz. Când el află boala care este pe pacient, el ştie ce să facă. El ştie ce are pacientul acela. El ştie cât de departe este avansată. Şi el ştie ce o să se întâmple. Acela-i felul cu un profet, un adevărat profet, când el vede. Mie nu-mi pasă ce faceţi voi. Când el vede păcatul avansând, acesta-i un cancer mâncător. Şi este într-o aşa avansare, în Penticostali şi tot restul din ei, acesta nu poate veni înapoi. El este totul într-un stagiu avansat. Ei o să piară.
E-248 Asta-i cum Amos a putut identifica cazul. El l-a identificat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta-i cum un-un adevărat profet identifică cazul, şi le spune acelor femei, "Să nu încerci niciodată să mergi la Judecată cu păr scurtat, când tu ştii mai bine." Zice către voi bărbaţilor, ceilalţi dintre voi, şi voi predicatorilor tăgăduind Cuvântul, şi având o formă de evlavie, şi vă uniţi la organizaţii, să evitaţi chestiunea, când voi ştiţi mai bine. Voi vă uitaţi la acelaşi Cuvânt la care s-ar uita un adevărat profet. Diagnosticul cazului a spus, "Moarte! Separare!" Întocmai ca un doctor, el cunoaşte cazul. El ştie ce fel de simptome are acesta.
E-249 Priviţi la naţiunea aceasta. Când tu spui, "Penticostalii terminaţi," Când, ei nici măcar nu te-ar lăsa să vi la biserică, pentru că tu le predici la femei despre părul scurtat, şi Biblia o condamnă. Se tem că tu vei spune ceva despre...
E-250 Aici zilele trecute, când eu am format nişte campanii, Roy Borders era, pe Coasta de Vest, ei l-au adus împreună, un grup de lucrători, cam, oh, eu presupun patruzeci sau cincizeci din ei, unde am avut o mare adunare. Ei au spus, "D-le Borders, eu vreau să te întreb ceva." A spus, "Este adevărat că Fratele Branham foloseşte Numele Domnului Isus Cristos în care să boteze?"
251 D-ul Borders, un domn foarte demn, aşa cum îl cunoaşteţi pe Fratele Borders de aici. El a spus, "Domnilor," a spus, "Fratele Branham, când el este afară în campanii, afară, aceasta," a spus, "el nu predică. El doar merge înainte şi se roagă pentru bolnavii voştri. Cam asta-i ce face el."
E-252 A spus, "Asta nu-i ce te-am întrebat," a spus prezbiterul. "O face el?" Acum, ei aveau benzile. Ei ştiu. A spus, "Botează el în Numele lui Isus Cristos?"
E-253 El a spus, "Da, în biserica lui proprie. Acela-i singurul loc unde el botează, în propria lui biserică."
E-254 El a spus, "Asta este. Asta-i tot ce vreau să ştiu. Noi nu îl vrem. Noi nu vrem erezia aceea printre poporul nostru."
E-255 Şi zilele trecute, când bunul meu prieten, Ed Daulton, a primit o scrisoare de la biserica Baptistă. El a spus, "Noi te excomunicăm de la părtăşia Baptistă, pentru că tu te-ai unit într-o erezie de a fi botezat în Numele lui Isus."
E-256 Îmi place să stau cu Pavel, "În ceea ce lumea numeşte erezie, acela-i felul cum mă închin la Dumnezeu, căci acesta-i Cuvântul Lui." Da, domnule. Da. O, sigur.
E-257 Doctorul identifică cazul. El vede unde este aceasta. Un profet adevărat identifică cazul, prin Cuvânt. El ce? Un doctor identifică cazul lui, prin simptome. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El priveşte la simptome şi el vede ce se petrece cu pacientul. El vede cât de departe este acesta avansat, şi zice, "Acolo nu se poate face nimic."
E-258 Iar un profet adevărat ia Cuvântul lui Dumnezeu şi identifică cazurile, aruncă Medicamentul în Acesta. Şi oamenii Îl aruncă înapoi în faţa lui. Ce o să se întâmple? Pier, asta-i tot; iubitori de plăceri, grămadă cu dispoziţie lumească de aşa numită făţărnicie! Dar aceea-i calea unui profet adevărat. Vedeţi? O, doamne!
E-259 El vede bolile. El a văzut că ei s-au îndepărtat de la Cuvânt. El a văzut Cuvântul. Şi el ştia rezultatele care veneau. El a văzut luxul în care ei trăiau, a văzut felul cum se comportau femeile acelea. El a văzut felul cum făceau preoţii aceia, cum s-au îndepărtat ei de la adevărata închinare a lui Dumnezeu, şi lucruri ca acelea. Acolo, el avea-el avea răspunsul. El a spus, "Acel Dumnezeu care voi pretindeţi că-l veţi sluji vă v-a nimici."
"De ce?"
E-260 "Voi nu a-ţi ţinut Poruncile Mele." Şi totuşi ei s-au gândit că el a ţinut. Nu am citit eu aceasta chiar aici? 2-lea verset, 4-lea... 2-lea capitol, 4-lea verset, "Pentru că Eu te-am ales să fii... Din toate familiile pământului, Eu te-am ales, şi totuşi tu refuzi să umbli în Poruncile Mele." Voi credeţi...
E-261 Acel micuţ, profet cu capul pleşuv stând acolo cu barba aceea căruntă licărind în ochii lui, foc sclipitor, vorbind la acea grămadă de preoţi şi lucruri, şi a spus, "Dumnezeul la care voi făţarnicilor vă faceţi că-l slujiţi, acelaşi Dumnezeu vă v-a nimici." Voi credeţi că el ar primi cooperare? Ha! El a spus... O, doamne! El, încercaţi-l astăzi şi vedeţi dacă el ar primi. Nu. Dar el ce? Aceea-i calea unui adevărat profet. El avea Cuvântul. El a ştiut ce era Acesta.
Ca Mica din vechime...
E-262 Bebeluşul pe care l-am dedicat, eu am trecut ceva din aceasta, câteva minute în urmă, pentru că eu grăbesc timpul.
E-263 Dar, Mica, când el a stat înaintea lui Ahab, el s-a uitat la ei. El a cunoscut Cuvântul. Mica le-a vorbit Cuvântul. De ce?
Mica a judecat vedenia lui" Învăţătura lui, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi el a văzut că Învăţătura şi Cuvântul erau la fel. Pentru că, Cuvântul a spus că El va blestema pe Ahab, şi El v-a face ca câinii să-i lingă sângele. Aceea era ce a spus Cuvântul.
E-264 Astfel, Mica a avut o vedenie. Aceea era, că el era un profet. "Să văd ce-i Cuvântul ce vine la mine." Şi el s-a rugat, "O Doamne Dumnezeule, ce trebuie eu să fac? Ce trebuie eu să spun la acest grup de predicatori care stă aici? Aici sunt toate organizaţiile. Fiecare din ţară este adunată împotriva mea, Doamne. Aici stau eu înaintea împăratului. Ce trebuie eu să spun?"
E-265 Şi el a mers într-o vedenie. A spus, "Du-te sus. Du-te sus." A spus, "Dar eu l-am văzut pe Israel împrăştiat ca oile ce nu aveau păstor." Da.
E-266 Acel-acel prezbiter de district a mers sus şi l-a pocnit în gură, şi a spus, "Unde s-a dus Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, s-a dus, când El a ieşit din mine?" Afară din el?
E-267 Voi ştiţi ce a spus Dumnezeu? El a lăsat un diavol să meargă jos, să intre printre ei, pentru că ei erau jos de pe Cuvânt, în primul rând.
E-268 Biblia a spus, "Dacă ei nu vor să creadă Cuvântul, el le v-a da o puternică amăgire, să creadă o minciună, şi să fie osândiţi prin aceasta." Asta-i exact ce fac aceste organizaţii şi oamenii din această naţiune astăzi, crezând o minciună, ca să fie osândiţi prin aceasta. "Căci nu există un alt Nume dat sub Cer prin care voi trebuie să fiţi mântuiţi." Se aliniază, organizaţional, aşa mai departe. Da.
E-269 Acum, ce au făcut aceşti alţii... ? ... La ce s-au uitat aceşti alţi profeţi? Ei au fost profeţi. Da, domnule. Ei au fost profeţi. Dar dacă ei s-ar fi oprit şi ar fi examinat profeţia lor cu Cuvântul!
E-270 Dacă Metodiştii s-ar opri astăzi şi ar examina profeţia lor, ei niciodată nu ar stropi o altă persoană. Ei ar primi Duhul Sfânt. Ei ar boteza pe fiecare prin scufundare, în Numele lui Isus Cristos. Dacă Adunările lui Dumnezeu s-ar opri astăzi şi ar privi la profeţia lor, ei ar veni înapoi la Cuvânt. Dacă Unitarienii, astăzi, s-ar opri şi ar examina profeţia lor, ei ar veni înapoi la Cuvânt.
E-271 Dar, voi vedeţi, dacă profeţii aceia s-ar fi oprit şi examinat profeţia lor! Ei au judecat. Ei au spus, "Aceea ne aparţine nouă. Aşa că ne vom sui la Ramot-Ghilead şi îl vom lua, pentru că ne aparţine nouă. Iosua ni l-a dat."
Dar Mica a spus, "Aceea sună rezonabil."
E-272 Dar asta-i ceea ce este. Voi nu vreţi să judecaţi. Voi trebuie să credeţi ce a spus Dumnezeu. Să nu judecaţi nimic.
E-273 Ce-i dacă Abraham ar fi judecat? Cum ar fi părăsit el vreodată ţara lui? Cum ar fi el în vârstă de o sută de ani, încă să dea laudă lui Dumnezeu, şi ei urmau să aibă copilul prin Sara, şi ea era de nouăzeci?
Aruncaţi judecata la o parte. Voi doar să credeţi.
E-274 Voi îl lăsaţi pe Diavolul să vă spună, ,,Tu ştii, Fratele Branham nu-i nimic decât un făţarnic."
E-275 "Acum, eu aştept acum, lasă-mă să văd dacă el este. Să vedem dacă el învaţă bine. Lasă-mă să merg înapoi la Biblie." Să nu, să nu mergeţi... El nu vă v-a lăsa să faceţi aceea. Nu, nu. Vedeţi?
E-276 Dar el v-a spune ceva rău despre mine, care el ar avea un drept s-o facă, atunci tu doar continui să primeşti aceea, te opreşti şi începi să judeci, "Da. El nu ar fi trebuit să facă aceasta. El nu ar fi trebuit să facă aceea." Tu începi să te uiţi la mine, tu doar ai din belşug.
E-277 Şi tu ai fi putut să ajungi să priveşti la Domnul Isus. Tu poţi găsi mult. Priveşte la El, doar un minut. Eu o să vă pun pe fiecare din voi un lucrător. Acum noi o să uităm că El a fost vreodată pe pământ. Aici este un Băiat care a dovedit, peste toată naţiunea, că El era un-un Copil născut nelegitim. Mama Lui L-a avut înainte ca ea şi tatăl Lui să fie căsătoriţi vreodată. A fost dovedit. (Acum, ei nu se duc la Cuvânt, "O fecioară va zămisli.") Ei se iau doar după ce aud ei, vedeţi, "Un Copil nelegitim." Nu I-au spus ei, "El era născut în păcat, şi încearcă să-i înveţe pe ei"? Eu sunt... Vedeţi?
E-278 Şi priviţi la ce făcea EL El de fapt a sfâşiat fiecare biserică care era în ţară. Era aceea aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Organizaţii, orice altceva.
E-279 Ce era El? "Doar ceva Băiat crescut mare mergând în jur în felul acela, Un tânăr, fără denominaţiune. Spune-mi la ce biserică aparţii Tu. Cine este tatăl Tău? Tu zici că Iosif nu este tatăl Tău?"
"Iosif nu este tatăl Meu," ar fi spus El.
"Păi, cine-i Tatăl Tău?"
"Dumnezeu este Tatăl Meu."
E-280 "Păi, Tu fanaticule! Aceea-i exact ce eşti Tu. Tu, eşti un Om, şi spui că Dumnezeu este Tatăl Tău?"
E-281 Dacă ei ar fi examinat aceasta prin Cuvânt! Aleluia. Nu vedeţi voi ce? Cuvântul urma să se facă trup. Ei nu au examinat viziunea lor cu Cuvântul. Asta este.
E-282 Asta-i ce este chestiunea astăzi. Voi nu examinaţi viziunile voastre cu... profeţia voastră-voastră şi doctrina voastră, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cineva încearcă să vă spună Adevărul, atunci vă certaţi cu ei, întocmai cum ar face Amos, a făcut Amos. Voi faceţi acelaşi lucru.
E-283 Acum priviţi aici. El a fost în starea aceasta. Acum, voi l-aţi fi condamnat, poate, aşa este, dacă voi nu a-ţi fi mers înapoi la Cuvânt. Ei fac la fel. Ei Îl condamnă astăzi.
E-284 Ce dacă voi femeile, aici şi aici, da, de ce nu vă examinaţi idea voastră despre părul vostru scurtat cu Cuvântul, şi vedeţi ce spune El? Vedeţi? De ce nu faceţi voi lucrurile acelea?
E-285 De ce nu vă examinaţi botezul vostru, de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," acea "trinitate" falsă, este aşa zisă, care nu-i nimic în lume decât trei slujbe ale unui Dumnezeu, titluri? Nu-i nume de "Tată." Nu există un astfel de lucru ca nume, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."
E-286 Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, care este, "Domnul Isus Cristos." Examinaţi botezul vostru cu felul cum fiecare în Biblie este botezat. Dacă v-aţi examina gândul vostru cu Cuvântul, voi-voi a-ţi veni înapoi să fiţi botezaţi în Numele ,,Domnului Isus Cristos."
E-287 Asta-i ce le-a spus Pavel să facă. Şi a spus, "Dacă oricare altul a învăţat ceva diferit, el să-el să fie blestemat, chiar dacă un Înger coboară."
E-288 Voi ştiţi, de multe ori, Îngeri vin jos. Băiete, cum înghit Penticostalii aceea!
E-289 Cum este când Sfântul Martin stătea acolo, şi aici a stat o mare fiinţă strălucitoare înaintea lui?
E-290 Un om care a botezat în Numele lui Isus, care a crezut în Duhul Sfânt, şi a ţinut Cuvântul! Şi Romanii l-au dat afară, şi i-au făcut de toate, încercând să-i dea dogmele lor şi doctrine făcute de om. Omul acela a stat pe Cuvânt.
E-291 Într-o zi, în puterea lui, diavolii veneau la el şi încercau să vorbească cu el. El nu le dădea nici o atenţie.
E-292 Într-o zi, Satana a venit în felul acela, ca Cristos, încoronat, cu papuci de aur, a stat acolo şi a spus, "Tu nu mă..." Flăcări de foc în jurul lui. A spus, "Tu nu mă recunoşti, Martin? Eu sunt Domnul tău. Închină-te mie."
Martin s-a uitat la el. "Există ceva greşit acolo."
E-293 El a spus, "Martin, tu nu mă poţi recunoaşte?" A spus, "Eu sunt Domnul şi Mântuitorul tău." A spus, "Închină-te mie." El a spus asta de trei ori.
E-294 Şi Martin s-a uitat în jur. El a văzut, Cristos va fi încoronat de poporul Lui, la Venire. El nu ar purta papuci de aur. El a spus, "Pleacă de la mine Satano."
Băiete, nu ar fi înghiţit Penticostalii aceea? "Băiete, un Înger luminos strălucitor!"
E-295 Acea femeie a venit jos, Chicago unde eu merg, a spus, "Frate Branham, lucrătorii sus acolo au spus dacă Îngerul Domnului ţi-a spus să botezi în Numele lui Isus, ei ar accepta aceasta. Dar este acela gândul tău propriu?"
E-296 Am spus, "Dacă Îngerul Domnului a spus ceva contrar la Acela, acesta nu ar fi Îngerul Domnului." Vedeţi?
E-297 Dacă vreun Înger spune ceva care-i contrar la acest Cuvânt, aceasta să fie o minciună. Şi dacă un om vă spune, un mesager de la Dumnezeu, zice că el este de la Dumnezeu, şi vă spune, "Este corect să fiţi botezaţi, în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt,"' el să fie un mincinos.
E-298 Dacă un om vă spune, "Este în regulă ca voi, să purtaţi părul scurtat, şi lucruri ca acelea; că voi s-ar cuveni să purtaţi o pălărie în biserică, ca o bonetă, 'ă fie o acoperitoare,"' el să fie un mincinos.
E-299 Cuvântul lui Dumnezeu, este Adevărul. Oricare din lucrurile acestea care sunt împotriva Cuvântului, să fie o minciună. Acesta-i Cuvântul, este Adevărul. Acesta v-a sta.
E-300 Acela-i motivul că Mica putea să ştie că profeţia lui a venit de la Dumnezeu, deoarece aceasta era cu Cuvântul lui Dumnezeu. Da, domnule. Vedenia lui s-a potrivit chiar la fel ca Cuvântul lui Dumnezeu.
E-301 O, dacă Amos era aici, el ar sta cu Cuvântul. Aşa este. Dar, voi vedeţi, care-i necazul astăzi, cu noi, este cum este cu ei. Mă pregătesc să închei. Necazul cu noi este cum a fost cu ei. Ei au fost învăţaţi, jos de pe Temelie. Isus a spus, "Voi a-ţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect prin tradiţiile voastre." Şi acel botez fals! Acel semn fals de primire a Duhului Sfânt! Unii din ei au spus, "Să dai o mână." Unii din ei au spus, "Vorbeşti în limbi." Eu am auzit draci vorbind în limbi, şi să dea mâinile, la fel. Da, domnule. Fără semn din Acesta. Acum, toate lucrurile acestea în felul acela, toate lucrurile acelea, vedeţi, vă duceţi jos de pe Cuvântul lui Dumnezeu să învăţaţi tradiţiile acelea. Aşa este.
Acum, el ar, el ar trebui să vă ducă înapoi la Cuvânt.
E-302 Dar noi avem, învăţătorii noştri astăzi, i-a învăţat pe oameni, jos de pe Temelia Cuvântului lui Dumnezeu. Acum ascultaţi atenţi.
E-303 Asta-i ce au făcut ei acolo. Asta-i ce le spunea Amos. "Dumnezeul pe care pretindeţi să-l cunoaşteţi, El este Acela care o să vă nimicească."
E-304 Acum, noi i-am învăţat, jos de pe (ce?) Temelia de "Credinţa care a fost odată dată la părinţii penticostali,"da, Biblia. Au învăţat un purgatoriu fals! Au învăţat un botez fals! Totul, fals, fals, fals, separându-se de la Original.
E-305 Voi nu o credeţi? Veniţi înapoi la Biblie, şi luaţi "purgatoriul" vostru, şi luaţi-vă "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi "stropirea," şi tot lucrul acela, şi veniţi înapoi şi vedeţi dacă este Scriptural. Aceea este calea. Aflaţi dacă aceasta-i pe Temelie. Vedeţi? Ele sunt jos de pe Temelie.
E-306 Care, Pavel a spus asta, Biblia. Biblia vorbeşte aceea, cel-cel... că, "Biserica lui Dumnezeu este întemeiată pe Învăţătura apostolilor şi profeţilor." Profeţii şi apostolii trebuie să fie la fel. Sigur.
E-307 Ce? Noi am mers jos de pe acea Temelie a Cuvântului, la temelii denominaţionale.
E-308 Ascultaţi acum. Eu închei. Puneţi-vă aparatul auditiv spiritual. Ascultaţi.
E-309 Ne-am dat jos de pe Temelia Cuvântului, şi pe temelia unei denominaţiuni. Cât de mult aş putea eu sta supra aceleia? Încă trei ore. Jos de pe Temelia Cuvântului, spre temelia plăcerilor lumeşti, lumea, imorală furişându-se în biserică. Jos de pe Cuvânt, pe crezuri. Aceea mi-ar lua trei săptămâni să predic aceea până la capăt, pe jumătate, acele patru comentarii chiar acolo. Jos de pe Cuvânt, către denominaţiuni, cuvânt denominaţional. Îndată ce-biserica se donominează, este jos de pe Cuvânt chiar atunci.
E-310 Acolo nu este decât un lucru. Să vină înapoi chiar de unde au plecat, şi să meargă din nou. Să vină înapoi la Cuvânt. Aşa este. Pocăi înseamnă să "mergi, întorci înapoi, cu faţa." Tu mergi pe drumul greşit. În regulă.
E-311 Denominaţiune de plăcere. Denominaţiune de lum-... O-o temelie, eu vreau să spun, de-de plăcere, temelie a celor lumeşti, temelie de crezuri. Şi toate acelea, împreună, a clocit o corupţie imorală, corupţie spirituală.
E-312 El fiind un adevărat profet, el ar vedea în noi chiar exact ce el a văzut în ei. Dacă el stătea aici pe această platformă astăzi, şi eu aş spune, "Frate Amos, mare profet al lui Dumnezeu, tu cel neînfricat, vino aici şi ia locul meu," el ar predica acest Cuvânt. El ar fi trebuit. El era un profet. În regulă. El L-ar predica chiar exact în felul cum este El scris, chiar ce spunem noi acum. În regulă. El ar vedea atunci ce a văzut el în noi, descompunere imorală.
E-313 Doar priviţi, prieteni. Câţi de aici, în această biserică prezentă aici acum, vede că lumea este în descompunere imorală? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Păi, noi ştim că ea este. Care-i chestiunea? Ea este jos de pe Cuvânt. Corect. În regulă.
E-314 Amos nu a învinuit guvernul. L-aţi observat voi aici, când îl citiţi când vă duceţi acasă? El nu a învinuit guvernul, el a învinuit biserica că a ales un astfel de guvern. Hum!
E-315 Voi politicienilor, lăsaţi-mă să macin aceea în voi pentru o vreme, aici şi în jurul lumii, unde v-a merge aceasta. Biserica a ales un astfel de lucru ca Ieroboam. Mă întreb dacă voi, noi, nu am făcut cam acelaşi lucru? Să zicem că acesta-i un guvern bun; guvernul nu poate zidi o casă pe o stâncă când poporul alege casa pe un nisip. Poate el? Să nu ziceţi, ,,Guvernul nostru! Guvernul nostru!" Voi sunteţi, naţiunea. Este poporul. Cum putem noi ...
E-316 Lucrător a spus către mine, a spus, "Frate Branham," a spus, "uite. Eu ştiu că tu eşti corect în Acela. Dar," a spus, "dacă tu ai predica Aceea, denominaţiunea mea m-ar da afară, poporul meu m-ar alunga afară din biserică." A spus, "Eu niciodată nu voi predica o altă predică."
Am spus, "Predică-L, oricum." Da, domnule.
E-317 Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. Tu eşti răspunzător. Dacă tu eşti un profet al lui Dumnezeu, adevărat, tu vei sta cu Cuvântul. Dacă nu, tu vei sta cu denominaţiunea ta. Depinde de unde eşti tu.
E-318 Priviţi. Nu, domnule. Noi nu putem zidi, guvernul nu poate zidi o casă pe o Stâncă solidă când poporul votează pentru o casă de plăcere pe nisipuri mişcătoare.
E-319 Priviţi ce vrem noi. Să luăm doar un minut acum. Eu sper că nu vă obosesc. [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Dar să ne uităm ce vrem, doar un minut. Eu nu pot ocoli acest comentariu, această notiţă. Priviţi ce vrem noi.
E-320 Priviţi la televiziunea noastră. Asta-i ce vrem noi. Noi vrem ca unii din aceşti comedianţi să stea acolo sus şi să facă tot felul de glume murdare, şi noi stăm acasă de la adunarea de rugăciune de miercuri seara, sau predicatorul îi lasă afară devreme aşa ca să vă puteţi duce să-l vedeţi; ceva întinată veche, murdară, măritată de cinci sau şase ori, prostituată, debitând glume murdare, îmbrăcată atrăgător, şi se comportă ca fiecare lucru. Şi voi iubiţi aceea mai bine decât iubiţi casa lui Dumnezeu, aceasta arată ce fel de spirit este în voi.
E-321 Noi permitem. Noi, poporul, dacă poporul din naţiunea aceasta ar scrie scrisori la guvernul nostru, să zicem că ar fi o sută de milioane de scrisori să zboare în guvern, "Opriţi programele acelea murdare," ei ar trebui să o facă. Noi suntem poporul. Dar noi, poporul, vrem murdărie, aşa că asta-i ce căpătăm.
E-322 Priviţi la programul de radio. O, doamne! Au schimbat Stânca De Veacuri într-o răsucire. Aha. Crucea Veche Aspră în legănat, rock-and-roll lângă ea. Crucea Veche Aspră, da, la radiourile noastre, televiziune. Toată acea... A luat aici, nu de mult, acele cercuri, fetele acelea mici. Totul chiar aşa de imoral cât le poate face, aceea-i ce iubim noi.
E-323 Prin ce este aceasta sponsorizat? Bere, Whiskey, ţigări, banii naţiunii. Ce fac ei? Ia banii lor de impozit, care ar trebui să meargă la guvern ca impozit, şi plătesc pentru programele murdare stricate de televiziune care le pun.
E-324 Penticostalii se obişnuia ca să nu se ducă la acele spectacole de film murdare, stricate când ei aveau astfel de piese. Diavolul a pus unul peste voi, a pus televizorul în casa voastră.
E-325 Calea unui adevărat profet este destul de grea, dar haideţi să stăm cu Adevărul. Da, domnule.
E-326 Priviţi la panourile noastre de reclame. Femei stând afară, cu ţigări în mâna lor, fiecare Izabelă mică în ţară. Am mers la...
E-327 Ziua cealaltă, am văzut un lucru ciudat. Acolo era o femeie care a venit dincoace la şcoală acolo afară, să ia pe copii, când am mers acolo să-i iau, care nu avea pe ea o pereche de pantaloni scurţi; şi, aceasta, vreme de îngheţ. Fiecare din ele cu o ţigară. Imediat ce ele ajung acolo şi se opresc, dacă nu aveau o ţigară, ele o aprinde chiar repede, şi, "Uiu! Vedeţi cum mă descurc?" Ţinând mâna aceea afară pe uşă, în felul acesta, cu o ţigară în mâna ei. Şi tu să spui ceva la aceasta, o, ele explodează. Sigur.
E-328 Tu să-i spui ceva la un ricky sau elvis, sau la unul din ei acolo afară, ei te-ar împuşca. Şi guvernul ar fi de partea lor, pentru că ei sunt numai adolescenţi. "O, aceea-i în regulă. Ei, ei nu au înţeles. Ei sunt adoloscenţi. O trece cu vederea."
Acum voi vedeţi ce înseamnă un profet adevărat, calea lui?
E-329 Priviţi la visătorii aceştia murdari în biserici, cu denominaţiunea lor, ei te-ar împuşca drept în spate. Singurul lucru care-i ţine să nu o facă, este mila lui Dumnezeu, până când Mesajul este ajuns afară. Diavolul te-ar omorî, dacă el ar putea s-o facă. Corect. Dar Mesajul trebuie să meargă. "Eu Domnul voi reaşeza." Aşa este. "Eu sunt în stare din aceste pietre să-l înviez." Aşa este. În regulă.
E-330 Spectacolele noastre de film, panourile de reclame, păcătoşii noştri iubitori de plăceri chemându-se Creştini. Oamenii care se numesc Creştini; iubitori de plăceri, căutători de pofte. Femei, îmbrăcate imoral; bărbaţi uitându-se la ele, fluerând la ele, se cheamă pe ei Creştini, mergând afară. Păi, ei chiar au ajuns-ei chiar au ajuns...
E-331 Este un mare lucru în Florida, California, că ei au cluburi mari acum. Toţi bărbaţii vin împreună şi îşi aruncă cheile înăuntru, şi femeile merg înăuntru şi iau una din chei de acolo. Şi oricare este acesta, îşi ia nevasta acasă. Ei trăiesc o săptămână, apoi vin înapoi, aruncă cheia, cheile din nou înăuntru. Vedeţi? Acestea-s cluburi. Copii născuţi ilegitim şi fiecare alt lucru, porcul mănâncă porc, câinele mănâncă câine. Care-i chestiunea? Aceasta-i pentru că ei au părăsit Cuvântul.
E-332 Ei nu ştiu ce înseamnă decenţa. Afară aici cu rochii micuţe, vechi strâmte pe ele, şi lucruri ca acelea, şi bărbaţii poftesc după ele, şi cred că ele sunt decente. Tu ai putea gândi că nu ai făcut nimic rău, soră, dar lasă-mă să-ţi spun ceva, tu eşti o unealtă a Diavolului. Şi la Bara Judecăţii, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, tu vei răspunde pentru comitere de curvie, şi sufletul tău v-a fi dus. Tu ştii mai bine. Tu o ştii acum, oricum. Corect.
E-333 Întreaga noastră poziţie este coruptă şi descompusă. Acesta-i poporul nostru, ce vor ei. Ca un om bun al casei, ei bine, dacă un om era un om bun al casei, învinuind guvernul vostru... Aceea-i ce trimite pe băieţii noştri aici afară şi face din ei carne de tun, corect, din cauza corupţiei noastre. Dacă noi iubim pe Domnul şi slujim pe Domnul, şi am vota felul corect de guvern şi fiecare alt lucru, acesta ar fi un loc minunat. Aşa este. Noi nu am avea războaie. Nu. Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră. Trimitem pe băieţii noştri afară şi-i omoară, şi-i măcelăresc, şi fiecare alt lucru, este pentru că propriilor noastre acţiuni a adus aceasta la împlinire. Dumnezeu a spus aşa, în Biblie, şi El nu se schimbă. El este tocmai la fel. Aceasta-i lipsa propriului vostru popor.
E-334 Ca un om bun al casei, ce-i dacă el este un om bun? El vrea să facă bine. El vrea să trăiască pentru Dumnezeu. Şi el are o, familie iubitoare de plăcere de imoral. Ce o să facă un om, când nevasta lui vrea să se îmbrace cu pantaloni scurţi, şi poartă cu arătare atrăgătoare, şi iese afară şi se comportă ca o Izabelă, fetele lui şi toţi din copiii lui, şi toţi dintre ei? Tăticul lui... Băieţelul lui mic care l-a crescut, şi iubit, şi mângăiat şi sărutat, şi l-a pus în pat, şi s-a rugat pentru el, se ridică, să zică, "Omul meu bătrân este trăznit. Tot ce gândeşte el este despre Biblie." Ce poate să facă omul acela cu familia lui?
E-335 Acela este acelaşi lucru în guvernul nostru, despre poporul lui aici. Să nu blamaţi guvernul. Să blamaţi grămada de biserici căzute, pentru că pun astfel de lucruri în politicile lor, aşa cum au ei. Ei vor aceasta. Acela-i motivul că ei votează pentru acesta, şi acela-i motivul că ei îl au. Şi acela-i motivul că judecata lui Dumnezeu este asupra lor. Şi ei o să culeagă ce ei samănă. Ei samănă acum, şi ei o să culeagă mai târziu. Urmăriţi. O! Noi suntem loviţi de nebunie. O, da.
E-336 Încercăm să ne cumpărăm calea noastră în Rusia. Încercăm să ne cumpărăm calea noastră cu comunismul. O încercăm. Păi, banii, tu nu poţi cumpăra darurile acestea de la Dumnezeu. Acolo era un ins, Simon, a încercat să o facă într-o zi, şi Petru a spus, "Tu să pieri cu banii tăi." Noi jucăm partea lui Simon vrăjotorul, încercând să cumpărăm un dar de la Dumnezeu.
E-337 Veniţi înapoi la Cuvânt. Veniţi înapoi la Dumnezeu. Veniţi înapoi la Cristos. Atunci să nu vă îngrijoraţi de comunism. Noi îl vom vota pe omul potrivit înăuntru. Noi vom avea un alt bărbat ca Abraham Lincoln, George Washington, cineva care a fost om adevărat. Să nu blamaţi guvernul acela sus acolo. Ne blamăm pe noi. Asta-i ce ar spune Amos. Şi asta-i ce ar spune orice profet adevărat al lui Dumnezeu, dacă el cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă el este un adevărat profet, el-el cunoaşte Cuvântul, pentru că Acesta vine la el.
E-338 Israel, în alianţa lor cu-cu vrăjmaşul lor făcut. Întâi, ei au trebuit să se îndepărteze de la Cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca ei să poate face o alianţă cu vrăjmaşul lor.
E-339 Şi înainte ca noi să putem face vreodată o alianţă cu vrăjmaşii noştri şi lucruri, noi trebuie să ne îndepărtăm de la Cuvântul lui Dumnezeu. Aha. La fel acum, lăsând Roma să preia. Păi, noi o facem, tot timpul. Ea a luat guvernul. Ea ia locurile. Ea a luat poporul. Acum ea ia bisericile.
E-34
E-341 Romanismul o să ia lumea, şi el o face sub numele de Creştinism. Nu a spus Biblia, Isus, "Aceasta va fi aşa de apropiat, încât i-ar înşela chiar pe Aleşi, dacă era posibil"?
E-342 Ce avem noi nevoie astăzi. Să închei, în a spune aceasta. Acum eu o să închei. Ce avem noi nevoie astăzi este un alt profet adevărat. Amin. Noi avem nevoie de un om la care să vină Cuvântul lui Dumnezeu. Da, frate. El ar fi respins şi alungat afară, şi aruncat afară, dar el sigur ar exploda o spărtură. El, el... Da, aha. El sigur ar arunca aşa Sămânţă până când cei Aleşi l-ar găsi pe Acesta. Aha. Aşa este. Noi avem nevoie de un profet. Noi avem nevoie de un om la care să vină adevărata tălmăcire a Cuvântului, prin care Dumnezeu să vorbească şi să adeverească Cuvântul, să-L facă adevărat. Asta-i ce avem noi nevoie. Şi, frate, ni s-a promis unul, conform cu Maleahi 4, "Să reaşeze." Ce? "Credinţa poporului, înapoi la Biblie." Ni s-a promis unul. El o va face.
E-343 Amos ştia. Da, domnule. Amos ştia, Israel, drăguţii ei păcătoşi, îi v-a nimici curând.
E-344 Şi drăguţii păcătoşi de astăzi îi v-a nimici curând, tocmai crezurile denominaţionale şi lucrurile în care ei s-au legat pe ei înşişi. Voi Penticostalilor, acela-i lucrul care o să vă nimicească, crezul şi denominaţiunea voastră. Vă orbiţi pe voi înşivă chiar sus acolo, luaţi semnul fiarei, şi nici măcar nu o ştiţi, punându-l chiar peste ochii voştri. Sigur. Acesta-i un boicot. Ce încercaţi voi să faceţi? "Voi aparţineţi la aceasta, sau voi nu aparţineţi." Vedeţi? Voi doar aşteptaţi, doar ajungeţi puţin, doar încă un pic mai mult. Atunci, voi ziceţi, "Eu voi ieşi din aceasta atunci." Nu, tu nu vei ieşi. Tu eşti deja în ea. Tu eşti deja însemnat. Tu eşti prins cu semnul pe tine.
E-345 Nu contează, că Esau a plâns amarnic, când el ştia mai bine. Dar el a plâns amarnic, încercând să găsească un loc să se pocăiască, şi nu l-a putut găsi. Tu vei sta acolo atunci. Acum este timpul să fugi.
E-346 Amos ştia că drăguţii lor păcătoşi în curând o vor nimici, căci ei, biserica, l-au părăsit pe El, Dumnezeu şi Cuvântul Lui, calea Vieţii. Ei s-au îndepărtat de la calea Vieţii lui Dumnezeu, şi şi-au făcut propria lor cale. O, Cuvântul a fost o piatră de poticnire pentru ei.
E-347 Şi El este acelaşi lucru astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu este o piatră de poticnire la aşa numitul Creştin. Spune-i despre botezul în apă în Numele lui Isus Cristos. Spune-i despre Dumnezeul cel sfânt. Aceea va face...
Şi, bine, ei spun, "Păi, noi avem Duhul Sfânt."
E-348 Atunci de ce mai purtaţi părul scurtat? De ce mai botezaţi în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"? De ce mai credeţi în aceste alte lucruri care voi le credeţi, şi acţionaţi în felul cum o faceţi? Merge s-o arate. Roadele voastre o dovedesc. Isus a spus, "Prin roadele lor, voi îi cunoaşteţi." Da. Vedeţi? Aceea doar merge să arate, că voi vorbiţi despre ceva despre care nu ştiţi nimic. Da, domnule. Da.
E-349 Dacă Amos era aici, el ar striga împotriva sistemului lor. Voi ştiţi asta?
E-350 Acum eu o să citesc un verset înainte să închei, al 8-lea verset din al 3-lea capitol. Şi să citim.
Leul a răcnit, cine nu se va teme? Domnul... a vorbit, cine poate să nu profeţească?
E-351 Ascultaţi. În încheiere acum, eu vreau să spun aceasta. Îmi pare rău că a trebuit să vă ţin, o jumătate de oră târziu. Dar, priviţi. Eu vreau să spun aceasta. Eu sunt un vânător. Eu vânez. Eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat un lucru ca acela.
E-352 Zilele trecute când puşca s-a descărcat, am mers drept înapoi jos, să văd dacă pot să trag din nou. Eu nu vreau ca aceasta să mă sperie. Dacă eu aveam o tamponare, afară pe drum, eu nu m-aş lăsa de a conduce o maşină. Dacă eu umblu peste duşumea şi mi-am împiedicat degetul pe covor, şi am mers prin fereastră, eu nu m-aş lăsa de umblat. Vedeţi? Nu, nu. Dumnezeu mi-a dat un exerciţiu curat. Acela a fost Satana. Acela nu a fost Dumnezeu. Vedeţi? Acela era Satana.
E-353 Acum, eu cunosc aplicarea spirituală la aceasta. Există trei dintre noi în această sală chiar acum, care ştiu ce este aceasta. Şi aceasta v-ar ridica părul în cap, dar eu nu aş spune la nimeni. Vedeţi? Doar aceşti trei oameni, pentru confirmare. Acum, aceasta-i totul în regulă. Aceasta-i tot... Dumnezeu ştie totul despre aceasta, şi a avertizat dinainte, şi fiecare alt lucru. Şi noi o ştim. A fost în parte vina mea, şi eu aveam ceva.
E-354 Eu-eu am luat partea unui om odată, când nu ar fi trebuit să-l iau. Eu aş fi putut să-i scutur ficatul din el. Vedeţi? În loc să fac aceasta, eu a trebuit să plătesc pentru aceasta. Astfel, atunci, astfel noi... Aceea este în regulă. Acesta sunt eu, şi aceasta s-a iertat acum. Şi noi vom merge înainte. Vedeţi? Da.
Amos, acest al 8-lea verset, "Dacă un leu răcneşte cine nu se va teme?"
E-355 Eu am vânat în junglele Africane. Am fost pe-acolo unde erau lei. El este regele animalelor. M-am culcat afară în jungle în timpul nopţii şi auzeam scheunatul şi hienele, râsul şi urlatul, şi-şi cei-şi diferitele animale. Şi atunci unele din acele hiene să facă, doar îţi încheagă sângele când ţipă ele. Şi acolo cu leoparzi, şi se vaită, şi câte altele, şi gândaci, şi maimuţe, şi maimuţoi, şi mii de mii, "schiau, schiau." Umblă peste tot, tu poţi auzi tot felul de lucruri să se petreacă. Dar să răcnească un leu, chiar şi gândacii vor păstra liniştea. Este o tăcere mortală. Ele păstrează liniştea. Ce? Regele lor a vorbit. Amin.
E-356 "Dacă un leu răcneşte, cine nu se v-a teme? Când Dumnezeu vorbeşte, cine poate să nu profeţească?" Când Dumnezeu vorbeşte, profetul strigă. Ştiţi ce vreau să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Profetul adevărat strigă. Prieteni, El a vorbit. Atunci, fiecare creatură a Împărăţiei Lui să dea ascultare la ce a spus EL
E-357 Dacă un leu poate recunoaşte că acolo este ceva greşit, când el răcneşte, fiecare lucru din împărăţia lui tace. Ei ascultă. Chiar gândacii mici, încă, el este în împărăţia acelui leu. Acel urlet asurzitor de sânge al hienei, îşi închide gura. Acel elefant acolo, care-l poate ridica pe leu sus, şi să-l învârtă în jur cu a lui, "Weeel! Weeel!" Şi să răcnească un leu, el v-a tăcea şi v-a sta liniştit. Lasă bizonul cu glugă, care poate sforăi, de parcă suflă foc din nasul lui. Când un leu sare pe el, nici măcar nu-l vatămă. Lasă ca rinocerul, cu armura lui de şapte tone, să-l străpungă, şi botul lui mare. Sa răcnească un leu, el se opreşte în mersul lui. Ce se petrece? Regele lui a vorbit. Vedeţi? El vrea să ştie ce o să se spună.
E-358 Şi când Dumnezeu vorbeşte, profetul strigă. Atunci Împărăţia Lui să dea ascultare la ce spune el. Dumnezeu a vorbit. Fiecare creatură a Împărăţiei Lui să asculte la ce spune El.
Să ne rugăm.
E-359 O Leule, din seminţia lui Iuda, ridică-te şi răcneşte! Tu răcneşti în această zi din urmă. Ochii Tăi sunt îngustaţi. Tu priveşti în jos. Tu vezi păcatul acestei aşa zise naţiuni Creştine şi lumea. Tu vezi păcatul acestei naţiuni, când ea a fost cumpărată cu Sânge preţios. Tu vezi cum denominaţiunile calcă peste Cuvântul Tău. Vezi cum mint profeţii mincinoşi. Adevărul lui Dumnezeu ei îl tăgăduiesc.
E-360 Răcneşte, O Leu din Iuda! Lasă profeţii Tăi să strige. "Când Dumnezeu vorbeşte, cine poate să nu profeţească?" Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu venind afară din Biblie, mişcându-se sus prin profet. Cum poate el să păstreze tăcerea? Dacă el ar păstra, el ar exploda în bucăţi. O Dumnezeule, lasă profetul Tău să răcnească, Doamne. Răcneşte afară Mesajul Tău, Dumnezeule, şi fiecare creatură din Împărăţia Ta să dea ascultare.
E-361 Fie ca ei să se oprească. Fie ca femeile să se oprească şi să se examineze. Fie ca fiecare predicator care ascultă la această bandă, să se oprească şi să se examineze, căci Leul din seminţia lui Iuda răcneşte. Şi adevăratul Cuvânt vine la profeţi, vorbesc, strigă, "Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă înapoi înainte să fie prea târziu."
E-362 Dumnezeule, eu predau Mesajul, pe bandă şi în această audienţă vizibilă, la Tine în dimineaţa aceasta, căci nădăjduiesc că Tu Îl vei aproba. Şi chem pe fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu, care sunt sub... care aude vreodată această bandă, sau sub sunetul glasului, să vină înapoi la pocăinţă înainte să fie prea târziu.
E-363 Şi eu cred, Doamne, dacă Tu l-ai trimite pe Amos aici, el ar striga acelaşi lucru. Căci el nu ar putea striga... Dar dacă el este profetul Domnului, el este trimiţătorul înainte al Cuvântului. El este trimis înainte de către Cuvânt, cu Cuvântul, şi el este Cuvântul. Acum, Doamne, să se facă aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Up