Evanghelismul Din Timpul Sfârşitului

The End-Time Evangelism
Data: 62-0603 | Durată: 2 oră 29 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Orman.
Să ne aplecăm capetele doar pentru un moment acum pentru un cuvânt de rugăciune. Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, mă întreb dacă ar fi careva aici care ar avea o cerere specială şi i-ar place să fie făcută cunoscut prin mână ridicată? Domnul vede lucrurile acestea, eu sunt sigur. Nădăjduind că El o va acorda.
E-1 Thank you, Brother Orman.
Let us bow our heads just a moment now for a word of prayer. And while we have our heads bowed, I wonder if there be any here that would have a special request would like to be made known by an uplifted hand? The Lord sees these things, I'm sure. Trusting He will grant it.
E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi ne-am adunat în dimineaţa aceasta pentru nici un alt scop decât să mărim Numele Domnului nostru Isus. Şi noi Îţi mulţumim că noi deja am simţit Prezenţa Lui. Şi eu sunt sigur că El se întâlneşte cu noi, pentru că este promisiunea Lui, că, "Oriunde doi sau mai mulţi sunt adunaţi împreună în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Acum, noi am cere binecuvântările Tale, Doamne, asupra tuturor acestor cereri astăzi care au fost cunoscute acum prin ridicarea sus a mâinilor. Tu ştii ce a fost sub mâna aceea, în inimă, şi eu mă rog ca Tu să le răspunzi la fiecare şi la toţi.
E-2 Our Heavenly Father, we have assembled this morning for no other purpose than to magnify the Name of our Lord Jesus. And we thank Thee that we already have felt His Presence. And we are sure that He meets with us, because it's His promise, that "Wherever two or more are gathered together in My Name, I'll be in their midst." Now, we would ask Your blessings, Lord, upon all these requests today that's been known now by lifting up of the hands. You know what was beneath that hand, in the heart, and I pray that You'll answer each and every one.
E-3 Noi Îţi mulţumim astăzi pentru prilejul să ne închinăm Ţie. Noi Îţi mulţumim pentru o biserică şi pentru un popor şi pentru fraţi de Credinţă scumpă asemănătoare. Şi acum noi cerem ca Tu să ne dai dorinţele inimii noastre astăzi, care este, să Te slujim. Hrăneşte-ne cu acea Mană ascunsă care Tu ai spus, în Biblie, că a fost dată, care a stat înapoi doar numai pentru preoţime. Şi noi suntem învăţaţi că noi suntem preoţi ai lui Dumnezeu, oferind jertfe spirituale, care este, roada buzelor noastre, dând laudă Numelui Lui. Acum, ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi în partea de mai departe a acestui serviciu, să frângi Pâinea Vieţii pentru noi. În Numele lui Isus. Amin.
E-3 We thank You today for the opportunity to worship Thee. We thank Thee for a church and for a people and for brethren of like precious Faith. And now we ask that You will give to us the desires of our heart today, that is, to serve You. Feed us with that hidden Manna that You said, in the Bible, was given, that laid back just for the priesthood only. And we are taught that we are priests of God, offering spiritual sacrifice, that is, the fruits of our lips, giving praise to His Name. Now, we pray that You will bless us in the further part of this service, breaking the Bread of Life to us. In Jesus' Name. Amen.
E-4 Eu sunt bucuros să văd marea noastră familie iarăşi înapoi în dimineaţa aceasta, şi fericit să fiu aici cu voi. Şi, de asemenea, străinii care sunt rămaşi în diferite părţi ale ţării, care se adună înăuntru cu noi duminică dimineaţa, sunt aici. Noi nu avem denominaţiune. Şi doar ne adunăm, oamenii care cred în Dumnezeu se adună împreună să se închine Domnului împreună, şi oferim rugăciunile noastre lui Dumnezeu, ne facem mărturisirile noastre către El. Şi fiecare duminică şi fiecare zi noi mergem printr-un purgatoriu, aceea este, să ne curăţim sufletele noastre prin Duhul Lui Sfânt, de păcatele noastre, încercând să trăim atât de evlavios cât ştim noi cum în această epocă prezentă, aşteptând după apariţia Lui la orice timp. Şi noi aşteptăm după aceea la orice timp.
E-4 I'm glad to see our big family back again this morning, and happy to be here with you. And to the strangers that are sojourning in different parts of the country, that gathered in with us on Sunday morning, is here. We have no denomination. And we just gather, the people that believe in God gather together to worship the Lord together, and offer our prayers to God, make our confessions to Him. And each Sunday and each day we go through a purgatory, that is, purging our souls by His Holy Spirit, from our sins, trying to live as godly as we know how in this present age, looking for His appearing at any time. And we are looking for that at any time.
E-5 Acum, noi avem un-un mare program astăzi. Noi avem serviciile nostre de şcoală Duminicală în dimineaţa aceasta, şi apoi deseară noi avem un-un program foarte special deseară. Bunul meu prieten, Fratele Joseph Baze, care, el nu este străin aici cu noi, dar eu cred că aceasta-i cam prima dată că el ne-a vizitat vreodată în biserică. Aceasta-i... Eu întotdeauna am avut două biserici din întreaga lume care eu călătoresc, care eu întotdeauna le numesc "biserici model," şi una din acelea era Fratele Joseph Baze, Biserica Philadelphiană în Chicago, Illinois, şi cealaltă era Fratele Jack Moore, Shreveport, Louisiana. Eu am fost la bisericile acelea aşa de mult încât când eu vin acasă din călătoriile misionare cineva spune, "Să nu sunaţi Jeffersonville să-l găsiţi pe Fratele Branham, doar sunaţi la Chicago. Dacă el nu este acolo, ei bine, atunci sunaţi jos la Shreveport." Eu am fost acolo aşa de mult.
E-5 Now, we have a—a big program today. We have our Sunday school services here this morning, and then tonight we have a—a very special program tonight. My good friend, Brother Joseph Boze, which, he's no stranger here with us, but I believe it's about the first time he ever visited us in the church. It's… I always had two churches of the entire world that I travel, that I always call "model churches," and one of those were Brother Joseph Boze, the Philadelphian Church in Chicago, Illinois, and the other one was Brother Jack Moore, Shreveport, Louisiana. I was at those churches so much till when I come home from the missionary trips someone say, "Don't call Jeffersonville to get Brother Branham, just call up Chicago. If he's not there, well, then call down at Shreveport." I was there so much.
E-6 Joseph a plecat din Chicago. Aceasta ne-a zdrobit inimile, la început, când ne-am gândit că el va trebui să plece din Chicago, dar după rugăciune am aflat că a fost Dumnezeu care i-a dat o chemare. Şi acest micuţ prieten de-al meu a izbucnit afară într-o mare lucrare în Tanganyika şi Kenya şi Uganda, şi el face un lucru grozav. Şi noi simţim să ajutăm să-l suportăm în fiecare fel care noi putem în aceste adunări. Şi am în plan, dacă aceasta va fi voia lui Dumnezeu, în acest ianuarie ce vine, să fiu cu el în şcolile lui prin toată Africa acolo, aşa cum noi mergem înainte în Africa de Sud de la şcolile lui. Şi el o să vă spună mai mult despre aceasta deseară în adresarea lui către biserică. El va vorbi această-această după-masă pe la, eu presupun pe la ora opt, aşa de curând cum se termină preliminarile. Şi apoi el are un film care veţi fi fericiţi să-l vedeţi, eu sunt sigur. Şi acel film este despre şcolile lui în Africa, şi ce a făcut Domnul pentru el doar în câţiva ani scurţi. Este foarte încurajator pentru mine să arate ce... să vedem filmul, pentru că aceasta arată ce poate să facă Dumnezeu cu o persoană care va afla voia Lui şi locul. După ce a aşteptat cu anii să o afle, apoi să umble în calea în care l-a îndrumat Dumnezeu. Aduceţi copiii împreună, prima parte din acesta este o parte foarte mică.
E-6 Joseph has left Chicago. It broke our hearts, at first, when we thought he was have to leave Chicago, but after prayer we found it was God giving him a call. And this little friend of mine has now blazed out into a great work in Tanganyika and Kenya and Uganda, and he is doing a great work. And we feel to help support him in every way that we can in these meetings. And I'm planning, if it be God's will, in this coming January, to be with him in his schools throughout Africa there, as we go on into South Africa from his schools. And he will tell you more about it tonight in his address to the church. He'll be speaking this—this afternoon about, I guess about eight o'clock, as soon as the preliminaries are over. And then he has a film that you'll be happy to see, I'm sure. And that film is of his schools in Africa, and what the Lord has done for him just in a short few years. It's very encouraging to me to show what… to see the film, because it shows what God can do with one person that'll find His will and place. After waiting for years to find it, then walking in the way that God directed him. Bring the children along, the first part of it is a very little part.
E-7 Aşa cum voi ştiţi, Joseph, mulţi dintre voi, cam are un simţ de glumă. Şi eu presupun că el s-a gândit că eu o să mă uit la filmul lui, aşa că el merge afară într-o noapte şi a vrut să ia un film a unui leu. În Africa acolo, există o mulţime de lei. Astfel Joseph se duce afară şi ia un leu. Şi eu m-am gândit că acesta era cel mai drăguţ lucru. După ce mamele au făcut uciderea, şi ele au mâncat animalul, ea trăgea pielea jos. Şi micuţul ei pui o urma înainte în urmă, încercând să se facă de parcă el încerca să-l ucidă din nou, voi vedeţi. Şi eu sunt sigur că persoanele tinere vor savura vreo, eu presupun, cinci sau zece minute din acela la începutul filmului. Acum, veniţi devreme.
E-7 As you know, Joseph, many of you, has quite a sense of humor. And I guess he thought I'd be looking at his picture, so he goes out one night and wanted to take a picture of a lion. In Africa there, there's plenty of lions. So Joseph goes out and takes a lion. And I thought it was the cutest thing. After the mothers had made the kill, and they had eaten the—the animal, she was pulling the skin off. And her little baby cub following along behind, trying to act like he was trying to re-kill it again, you see. And I'm sure the young folks will enjoy about, I suppose, five or ten minutes of that at the first of the film. Now, come early.
E-8 Şi nu mi s-a cerut să spun aceasta. Eu nu vreau să o spun. Joseph nu ştie nimic despre aceasta. Dar mă gândesc că deseară noi o să-i arătăm aprecierea noastră la Fratele Joseph prin a-i da lui o ofertă pentru misiunile lui pentru străinătate. Noi credem că Domnul Isus vine. Şi-şi dacă aţi economisit puţină ofertă de misiuni, sau ceva pentru misionari, sau ceva ce v-ar place să, o contribuţie la aceea, faceţi-vă cecurile pentru Joseph B-o-z-e, pentru deseară. B-o-z-e, aceea-i corect, nu-i aşa? Joseph Boze. Şi aceasta-i... Eu îl cunosc pe Fratele Joseph ca al meu intim, prieten personal, şi ştie că aceasta va merge pentru Împărăţia lui Dumnezeu, după ce-a mai bună cunoştinţă a lui pentru Aceasta.
E-8 And I've not been asked to say this. I don't want to say it. Joseph knows nothing about it. But I think tonight we're going to show our appreciation to Brother Joseph by giving him an offering to his missions for overseas. We believe that the Lord Jesus is coming. And—and if you've been saving a little mission offering, or something for the missionaries, or something you'd like to, a contribution to that, make your check out to Joseph B-o-z-e, for tonight. B-o-z-e, that's right, isn't it? Joseph Boze. And it's… I know Brother Joseph as my bosom, personal friend, and knows it'll go for the Kingdom of God, the best of his knowledge to It.
E-9 Şi, astfel, înainte să mergem mai departe, mi-ar place să-l prezint şi să-l lăsăm doar să aibă un cuvânt aici. Eu am încercat să-l fac să ia serviciul de dimineaţă, şi el nu a vrut s-o facă, aşa că el ne va vorbi deseară la ora opt, pentru cât timp se îngrijeşte. Şi aparatul va fi aşezat sus, şi ecranul aici, pentru film. Dar chiar acum mi-ar place doar să spun bisericii, şi să-l prezint la biserică pe bunul meu prieten şi frate, Joseph Boze.
Frate Boze. [Fratele Boze vorbeşte şi complimentează timp de nouă minute – Ed.] Îţi mulţumesc, Frate Joseph, aceea-i foarte frumos. Domnul să binecuvânteze. [Fratele Branham şi Fratele Joseph Boze se îmbrăţişează şi se bat pe umeri.] Acesta-i un Suedez şi Irlandez, împreună. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Joseph. Îţi mulţumesc pentru complimentele tale, Frate Joseph. Aceasta-i, eu pot să spun la fel despre el. Aşa de mulţumitor Domnului pentru marea lui lucrare desfăşurându-se în Africa, şi el vă va spune mai mult despre aceasta deseară.
E-9 And, so, before we go farther, I would like to introduce and let him just have a word here. I tried to get him to take the morning service, and he wouldn't do it, so he will speak to us tonight at eight o'clock, for what time he cares. And the camera will be set up, and the screen here, for the picture. But right now I would just like to say to the church, and introduce to the church my good friend and brother, Joseph Boze.
Brother Boze.
[Brother Boze speaks and compliments for nine minutes—Ed.]
Thank you, Brother Joseph, that's very nice. The Lord bless. [Brother Branham and Brother Joseph Boze hug and pat each other.] This is a Sweden and Ireland, together. God bless you, Brother Joseph. Thank you for your compliments, Brother Joseph. It's, I can say the same about him. So thankful to the Lord for his great work going on in Africa, and he'll tell you more about it tonight.
E-10 Şi acum eu cred că Billy s-a strecurat afară şi mi-a spus să-l am pe Fratele Neville sau cineva pe... Acustica nu este prea bună în spate. Sau poate... Puteţi auzi înapoi acolo în regulă? Nu, ei nu aud prea bine. A-i vrea să ajustezi aparatul?
E-10 And now I believe Billy slipped out and told me to have Brother Neville or somebody on… The—the acoustics is not too good in the back. Or may… Can you hear back there all right? No, they don't hear very good. Would you adjust the machine?
E-11 Şi eu cred, în timp ce noi aşteptăm ca el să facă aceea, eu cred că nepoata mea, Donna, are un micuţ... ea şi Teddy au copil micuţ aici care ei îl vor dedicat Domnului. Şi aşa, Donna, dacă tu vei aduce pe acest copil micuţ acum, păi... Şi, să vedem, aici este sora la pian, pianista, este ea prezentă?
E-11 And I believe, while we're waiting for him to do that, I believe my niece, Donna, has got a little… her and Teddy has got a little fellow here they want dedicated to the Lord. And so, Donna, if you'll bring this little fellow now, why… And, let's see, where is the sister at the piano, the player, is she present?
E-12 [Fratele Edgar Branham zice, ,,Foloseşte unul din microfoanele de pe margine, dragă." – Ed.] Acesta de aici? ["Acela-i bine."] În regulă, domnule. ["Oricare din ele va ajunge."] Aceea va fi bine. În regulă. Am avut... Am fost în locul greşit. Eu cred că eu am fost care eram în locul greşit.
E-12 [Brother Edgar Branham says, "Use one of the mikes on the side, honey."—Ed.] This one here? ["That's fine."] All right, sir. ["Either one of them will reach."] That'll be fine. All right. I had… I was in the wrong place. I think it was me that was in the wrong place.
E-13 Acum, noi avem o cântare mică care noi o cântăm de obicei pe la timpul acesta pentru copiii micuţi, care este, "Aduceţi-i înăuntru, aduceţi pe cei micuţi la Isus." Acum în...
E-13 Now, we have a little song that we usually sing about this time for the little fellows, that is, "Bring them in, bring the little ones to Jesus." Now in the…
E-14 Multe biserici îi stropeşte pe aceşti copii mici, şi aceea-i în regulă dacă ei vor să facă aceea, aceea-i strict în regulă atât cât mă priveşte pe mine. Şi alţii au feluri care ei, poate, care ei numesc aceea botez, şi dacă ei vor să numească aceea botez aceea-i în regulă, atât cât mă priveşte pe mine.
E-14 Many churches sprinkle these little fellows, and that's all right if they want to do that, that's strictly all right as far as I am concerned. And others has ways that they, maybe, that they call that baptism, and if they want to call that baptism that's all right, as far as I'm concerned.
E-15 Dar Scripturile sunt ceea ce noi încercăm să urmăm chiar în felul cum o spune Biblia, doar o ţinem doar în Scriptură. Nu există nici un loc în Biblie, în Noul Testament, decât că ei i-au adus pe copilaşi la Isus şi El i-a binecuvântat, şi a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, căci a acestora este Împărăţia Cerului." Acum, acela-i felul cum o facem noi. Păstorul şi eu stăm acolo, îl ia pe cel micuţ şi oferă rugăciune de dedicare la Domnul. Şi atunci când ei sunt...
E-15 But the Scriptures is what we try to follow just the way the Bible says it, just keep just in the Scripture. There's no place in the Bible, in the New Testament, but what they brought little children to Jesus and He blessed them, and said, "Suffer little children to come unto Me, for of such is the Kingdom of Heaven." Now, that's the way we do it. Pastor and I stands there, takes the little one and offers prayer of dedication to the Lord. And then when they're…
E-16 Noi simţim că un prunc nu are păcat, nu mai mult decât păcatul în care el s-a născut. Noi toţi suntem născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, venim în lume vorbind minciuni. Şi, acum, când Isus a murit la Calvar, El a luat la o parte păcatele lumii. Atunci copilul putea să fie născut, sau el ar fi putut să moară înainte să se nască; sau născut înainte să vină la vârsta de răspundere, el nu are păcat. Isus a luat la o parte păcatele lumii. Dar după ce acesta devine destul de în vârstă şi săvârşeşte păcat, atunci el trebuie să-şi mărturisească păcatele şi să fie botezat pentru iertarea păcatelor lui, voi vedeţi. Dar acum, de sigur, acesta-i prea tânăr.
E-16 We feel that a baby has no sin, no more than its sin that it was borned in. We're all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And, now, when Jesus died at Calvary, He took away the sins of the world. Then the baby could have been born, or it might have died before it was born; or born before it comes to the age of accountability, it has no sins. Jesus took away the sins of the world. But after it gets old enough and commits sin, then it's got to confess its sins and then be baptized for the remission of its sins, you see. But now, of course, it's too young.
E-17 Acum, să cântăm acest imn vechi bun acum, noi cântăm acum. Eu nu ştiu dacă eu pot să conduc sau nu.
Aduceţi... înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi-i înăuntru din terenurile de păcat; Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi pe cei micuţi la Isus.
E-17 Now, let's all sing this good old hymn now, we sing now. I don't know whether I can lead or not.
Bring… in, bring them in,
Bring them in from the fields of sin;
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
E-18 Care-i numele lui? Teddy, Junior. În regulă, domnule. Noi suntem foarte fericiţi să vedem acest cuplu tânăr în dimineaţa aceasta cu acest minunat tânăr Teddy aici, şi mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze din belşug, şi să-i dea Viaţă Eternă în lumea care urmează să vină, şi o viaţă lungă aici. Pot să-l am doar un moment? Acesta-i tânărul Teddy Arnold. Noi toţi îl ştim pe Teddy aici, el este al nostru... un frate aici în biserică, s-a căsătorit cu fiica fratelui meu aici, Donna. Şi ei îl au pe acest ins micuţ, un nou venit. Mă gândesc că acesta-i al vostru al doilea. Şi celălalt este o fetiţă, nu este asta adevărat? El este un ins micuţ cu arătare luminată. Eu întotdeauna mă tem că eu am să-i rup când ei vin aşa de mici, aşa-aşa gingaşi parcă, eu doar mă tem că ei se rup.
E-18 What's his name? Teddy, Junior. All right, sir. We are very happy to see this young couple here this morning with this fine young Teddy here, and pray that God will bless him abundantly, and give him Eternal Life in the world that is to come, and a long life here. May I have him just a minute? This is young Teddy Arnold. We all know Teddy here, he's our… a brother here at the church, married my brother's daughter here, Donna. And they have this little fellow here, a newcomer. Think this is your second. And the other one is a little girl, isn't that right? He's a bright-looking little fellow. I'm always afraid I'll break them when they come this small, so—so dainty-like, I just afraid they'll break.
E-19 Acum vă puteţi imagina o mamă aducând micuţul ei ca acesta la Dumnul Isus? Dacă El era aici în dimineaţa aceasta, persoană cum stăm noi, mama lui repede ar alerga sus la El, vrând ca El să pună mâinile Lui peste acest copil şi să-l binecuvânteze. Inima tăticului ar sălta de bucurie. Noi ştim că Dumnezeu le-a dat aceasta la uniunea lor şi ei vor să-l dea înapoi la Dumnezeu în apreciare că El i l-a dat lor. Să ne aplecăm capetele.
E-19 Now could you imagine a mother bringing her little one like this to the Lord Jesus? If He was here this morning, person like we're standing, this mother would quickly run up to Him, wanting Him to lay His hands upon this baby and bless it. Daddy's heart would jump for joy. We know that God has give this to their union and they want to give it back to God in appreciations of Him giving it to them. Let us bow our heads.
E-20 Tatăl nostru Ceresc, noi încercăm să urmăm exemplul Tău. Când mamele şi taţii au adus la Tine copilaşi, Tu Ţi-ai pus mâinile peste ei şi i-ai binecuvântat. Şi acum, Tată Ceresc, această pereche tânără au fost binecuvântaţi în căminul lor, de al primi pe acest băieţel, micuţul Teddy Arnold, Junior. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, ca binecuvântările Tale să se odihnească asupra copilului. Noi ne punem mâinile peste el în comemorarea Ta şi a promisiunii tale către noi, ca noi să ne punem mâinile peste oameni în comemorarea marelui Tău Cuvânt. Binecuvântează pe micuţul Teddy. Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să-i dai viaţă lungă, sănătate bună. Fie ca el să trăiască să vadă Venirea Domnului, dacă ar fi posibil. Şi ne rugăm pentru tata şi mama lui, fie ca ei să fie binecuvântaţi prin creşterea acestui copil. Şi dacă există un mâine, să-l faci un lucrător, Doamne, al Evangheliei, şi să-i dai lui lucrurile care Tu le-ai promis rasei umane, ca el să poată avea viaţă, şi Viaţă din belşug. Noi ţi-l dăm Ţie acum, pe micuţul Teddy Arnold, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-20 Our Heavenly Father, we are trying to follow Your example. When the mothers and fathers brought to You little children, You laid Your hand upon them and blessed them. And now, Heavenly Father, this young couple has been blessed in their home, of receiving this little boy, little Teddy Arnold, Junior. So we pray, Heavenly Father, that Your blessings rest upon the child. We lay our hands upon it in commemoration of You and Your promise to us, that we should lay our hands upon the people in commemoration of Your great Word. Bless little Teddy. God, we pray that You'll give him long life, good health. May he live to see the Coming of the Lord, if that be possible. And we pray for his father and mother, may they be blessed by raising this child. And if there is a tomorrow, make him a minister, Lord, of the Gospel, and give to him the things that You have promised to the human race, that he might have life, and Life abundantly. We give to You now, little Teddy Arnold, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-21 Dumnezeu să vă binecuvânteze, Donna şi Teddy, viaţă lungă şi multe binecuvântări; şi pentru tine, micuţule Teddy, căci El te iubeşte.
E-21 God bless you, Donna and Teddy, long life and many blessings; and to you, little Teddy, 'cause He loves you.
E-22 O, eu cred că ei sunt aşa de drăguţi, eu... copiii micuţi. Mie îmi place de toţi oamenii, dar mă gândesc copiii şi, atunci, oamenii bătrâni, când tu îmbătrâneşti. Ceva om bătrân sau femeie a venit în jos de-a lungul drumului, şi aşa de slăbiţi, şi mă gândesc că ei sunt doar de compătimit, voi ştiţi, şi mă gândesc că noi nu ar trebui niciodată... Îi vezi că traversează strada, opreşte. Ce ar fi dacă acela era tatăl tău sau mama ta? Vedeţi? A-i cuiva, aşa că respectaţi-i. Şi ei poate că vorbesc încet şi mult timp, şi poate lucruri care tu nu vrei să le auzi, dar, ţineţi mine, tu poţi îmbătrâni, la fel, cândva, aşa că doar întotdeauna respectaţi-i.
E-22 Oh, I think they're so cute, I… little fellows. I like all people, but I think children and, then, old people, when you get old. Some old man or woman has come down along the way, and so feeble, and I think they're just pitiful-like, you know, and I just think we should never… See them crossing the street, stop. What if that was your daddy or your mother? See? Somebody's, so respect them. And they talk maybe slow and long time, and maybe things that you don't want to hear, but, remember, you may get old, too, someday, so just always respect them.
E-23 Şi copiii aceia micuţi, cine ar putea să maltrateze pe unul din aceia? Că veni vorba, voi niciodată să nu faceţi asta. Voi ştiţi, Isus a spus, "Luaţi aminte ca voi să nu dispreţuiţi pe unul din aceşti micuţi, căci îngerii lor întotdeauna privesc faţa Tatălui Meu care este în Cer." Amintiţi-vă, ei au un înger. Când tu eşti născut, el stă cu tine prin toată viaţa. Şi acum, atunci când tu eşti mântuit, tu ai pe Duhul Sfânt atunci, şi El te călăuzeşte şi te îndrumă.
E-23 And them little fellows, who could mistreat one of those? By the way, you should never do that. You know, Jesus said, "Take heed that you despise not one of these little ones, for their angels always beholds My Father's face which is in Heaven." Remember, they have an angel. When you're born, it stays with you all through life. And now, then when you get saved, you have the Holy Spirit then, and It guides you and directs you.
E-24 Şi acum eu mă uit chiar peste audienţă să-i văd pe aceia care-i cunosc. Şi, dacă eu nu sunt greşit, eu văd o soră din Chicago afară acolo; aceea te face să te simţi cumva acasă, să fi reprezentat în Chicago, Sora Peckinpaugh şi toţi aceia de-a lungul drumului acolo. Noi suntem fericiţi în dimineaţa aceasta să-i vedem pe Fratele şi Sora Cox aici; şi Charlie, Nellie, aşa cum noi îi cunoaştem. Şi Rodney este aici pe undeva, eu presupun, Soră Cox. Şi Fratele Willard Crase, unul din fraţii noştri lucrători aici. Şi aşa de mulţi diferiţi alţii că eu doar nu aş putea cu greu să ajung jos să-i numesc pe toţi.
E-24 And now I'm looking right over the audience to see ones that I know. And, if I'm not mistaken, I see a sister from Chicago out here; that makes you feel kind of at home, to be represented in Chicago, Sister Peckinpaugh and all those along the way there. We're happy this morning to see Brother and Sister Cox here; and Charlie, Nellie, as we know them. And Rodney's here somewhere, I suppose, Sister Cox. And Brother Willard Crase, one of our minister brothers here. And so many different ones that I just couldn't hardly reach down to call them all.
E-25 Bucuros să văd pe Fratele Evans şi Sora Evans înapoi acolo. Acela-i omul de care v-am spus că a fost muşcat de şarpele cu clopoţei, şi Domnul... Ai vrea tu doar să-ţi ridici mâna sus sau ceva, Frate Evans, aşa ca ei să vadă înăuntru acolo căci-căci... Noi pescuiam, şi şarpele cu clopoţei l-a muşcat chiar în picior. Şi am pus mâinile peste el şi m-am rugat pentru el, şi acesta nici măcar nu a durut, sau niciodată nu a mai avut de-a face cu aceasta după aceea. Şi Biblia a spus, voi ştiţi, "Ei vor scoate draci; ei vor călca pe capete de scorpioni şi şerpi, şi nimic nu-i va vătăma; şi-şi a lor... în Numele Meu, cei ce cred în Mine," ce toate puterile şi ce vor face ei, şi aşa mai departe, ni-a fost dat nouă. Atunci, dacă voi doar nu vă temeţi!
E-25 Glad to see Brother Evans and Sister Evans back there. That's the man I was telling you was bit by the rattlesnake, and the Lord… Would you just raise up your hand or something, Brother Evans, so they'd see in there that—that the… We was fishing, and the ground rattler bit him right into the leg. And laid hands upon him and prayed for him, and it never even got sore, or never had no more to do with it after that. And the Bible said, you know, "They shall cast out devils; they shall tread on the heads of scorpions and serpents, and nothing shall harm them; and—and their… in My Name, them that believe on Me," what all the powers and what they would do, and so forth, was given to us. Then, if you're just not afraid!
E-26 Ce-i dacă cineva v-a dat un cec şi a avut un nume semnat la partea de jos a acestuia, şi dacă voi purtaţi cecul acela în buzunarul vostru toată viaţa voastră, acesta-acesta nu vă va ajuta la nimic. Voi trebuie să scoateţi banii. Astfel, fiecare promisiune în Biblie are Numele lui Isus semnat la partea de jos al acestuia. Banca din Cer este răspunzătoare, şi depozitul a fost pus înăuntru la Calvar când păcatele noastre au fost iertate, noi suntem făcuţi fii şi fiice a lui Dumnezeu. Şi de aceea să nu vă fie frică să luaţi numerar pentru fiecare dar care Dumnezeu l-a promis. Doar amintiţi-vă, El l-a promis şi el este al vostru.
E-26 What if somebody give you a check and had a name signed at the bottom of it, and if you carry that check in your pocket all your life, it—it won't do you no good. You got to cash it. So, every promise in the Bible has got Jesus' Name signed at the bottom of it. The bank of Heaven's responsible, and the deposit was put in on Calvary when our sins were forgiven, we are made sons and daughters of God. And therefore don't be afraid to cash in on any gift that God promised. Just remember, He promised it and it's yours.
E-27 Eu L-am văzut să oprească flăcările de foc, să oprească sânge, să potolească violenţa a-a diavolului, şi să scoată afară vrăjmaşi, şi să vindece cancer, să învieze morţi când doctorul stătea acolo, fiind mort pentru ore şi ore, a înviat chiar înapoi la viaţă din nou. Eu am văzut aceea în slujba mea mică slabă a mea însumi, timp după timp după timp. Aşa am văzut fiare sălbatice îmblânzite drept jos până când nu se puteau mişca, şi toate lucrurile. Astfel El doar... El încă este Dumnezeu. El... Dacă El a fost vreodată Dumnezeu, El încă este Dumnezeu. Şi dacă El-şi dacă El niciodată ... Şi dacă El nu este Dumnezeu, El niciodată nu a fost Dumnezeu, căci El ar trebui să fie... Să fie Dumnezeu, El ar trebui să fie infinit, El a ştiut toate lucrurile, El ar trebui să fie omnipotent, atotputernic, atotştiutor, atotprezent. Şi, o, El este doar Dumnezeu! Perfecţiunea perfecţiunii este Dumnezeu.
E-27 I've seen Him stop the flames of fire, stop blood, quench the violence of—of the devil, and cast out enemies, and heal cancer, raise up the dead when the doctor was standing there, been dead for hours and hours, raise right back to life again. I've seen that in my little weak ministry of myself, time after time after time. So I've seen wild beasts tamed right down till it couldn't move, and all things. So He's just… He's still God. He… If He ever was God, He's still God. And if He—and if He never… And if He isn't God, He never was God, 'cause He'd have to be… To be God, He'd have to be infinite, He knowed all things, He'd have to be omnipotent, all powerful, omniscient, all-present. And, oh, He's just God! The Perfection of perfection is God.
E-28 Acum, eu nu intenţionez să, uneori când eu predau aceste clase de şcoală Dumninicală este cam ora patru, Joseph. Aici câteva duminici în urmă, eu am fost aici şase ore. Eu nu vreau să vă sperii, vedeţi. Dar-dar eu nu vreau să fac aceea în dimineaţa aceasta; doar cinci şi jumătate. Nu. Doar acest...
E-28 Now, I don't aim to, sometimes when I teach these Sunday school classes it's about four o'clock, Joseph. Here a few Sundays ago, I was here six hours. I'm no hoping to scare you, see. But—but I don't mean that this morning; just five and a half. No. Just this…
E-29 Eu aş putea să nu fiu cu voi pentru o vreme acum, noi ne ducem sus la Virginia, sau sus la Carolina, şi Nord şi Carolina de Sud, iar apoi la Coasta de Vest, şi în sus pe Coasta de Vest, şi în Canada şi Alaska, şi apoi înapoi. Şi poate, cu voia Domnului, mergem acolo la Africa şi-l vedem pe Joseph, şi mergem jos pe-acolo în Africa de Sud din nou.
E-29 I may not be with you for a while now, we're going up to Virginia, or up to Carolina, and North and South Carolina, and then to the West Coast, and up the West Coast, and into Canada and Alaska, and then back. And maybe, the Lord willing, go over to Africa and see Joseph, and go down through into South Africa again.
E-30 Şi am avut o mare adunare nu de mult în Africa de Sud, când a schimbat întregul curs al Africii doar în câteva ore, când Dumnezeu, doar în miraculosul Lui, unde ziare pe prima pagină au publicat articolele, întreaga prima pagină şi a doua şi a treia cu nimic decât doar articole despre adunări. Întâi am mers înăuntru acolo, ei doar cu degetele mari în jos, ei nici măcar nu au vrut să-i dea unui om benzină pentru că el se ducea la adunare, nu au vrut să-i vândă, a spus, "Oricare fanatic ca acela!" Şi ziua următoare, a vrut să-i dea benzina pe gratis. Vedeţi? Astfel doar diferenţa, voi vedeţi. Eu sunt... Ceva are loc. El mângăia un pui mic acolo, voi ştiţi, şi a spus către el, a spus, "Unde te duci?"
El a spus, "Eu mă duc la Johannesburg."
A spus, "O, tu eşti un om de afaceri?"
E-30 And had a great meeting not long ago in South Africa, when it changed the whole course of Africa just in a few hours, when God, just in His miraculous, where front-page newspapers packed the articles, whole first and second and third page nothing but just articles on the meetings. First went in there, they just thumbs down, they wouldn't even have given a man gasoline because he was going to the meeting, wouldn't sell it to him, said, "Anybody fanatic like that!" And the next day, was willing to give him the gasoline free. See? So just the difference, you see. I'm… Something takes place. He was petting a little cub there, you know, and said to him, said, "Where you going?"
He said, "I'm going down to Johannesburg."
Said, "Oh, you're a businessmen?"
E-31 A spus, "Nu, eu mă duc jos să-l văd pe Fratele Branham, adunarea."
E-31 Said, "No, I'm going down to see Brother Branham, the meeting."
E-32 A spus, "Ce?" a spus, "Tu arăţi mai mult ca un om luminat decât acela."
E-32 Said, "What?" Said, "You look like more a brighter man than that."
E-33 El a spus, "Ei bine," a spus, "Eu sunt un Creştin. Eu mă duc jos să o văd."
El a spus, "Doar mână altundeva şi ia-ţi benzina."
E-33 He said "Well," said "I'm a Christian. I'm going down and see it."
He said, "Just drive somewhere else and get your gasoline."
E-34 Şi astfel ziua următoare, venind înapoi, aceasta era singura oprire între acolo şi Transvaal, aşa că el a trebuit să meargă sus pe-acolo, şi el s-a oprit la următoarea staţie sub aceea. Şi omul a alergat afară şi l-a chemat, a spus, "Vino sus aici. Vino sus aici." Ziarele aveau toate primele pagini şi a doua pagină, şi aşa mai departe, pline de aceasta, ce a făcut Domnul nostru. Şi astfel noi suntem mulţumitori pentru aceea.
E-34 And so the next day, coming back, it was the only stop between there and the Transvaal, so he had to go up through there, and he stopped at the next station below that. And that guy run out and called him, said, "Come up here. Come up here." The papers had all front pages and second pages, and so forth, full of it, what our Lord did. And so we're thankful for that.
E-35 Acum, doar pentru o mică adunare laolaltă, oricare din voi împreună, vă aveţi prietenii prin afară, noi urmează să fim la Cow Palace acum. Aceasta-i o mare expoziţie de animale, animale din vest, pe Coasta de Vest, la Poarta de Sud. Astfel unii din voi oamenii ca mine, la care ne plac armele, eu mă voi duce prin Fabrica Weatherby acolo, şi mergeţi cu mine dacă doriţi, dacă sunteţi acolo prin prejur. Şi aşa ei se duc afară în multe locuri prin timpul zilei, voi puteţi merge la Catalina Island, voi ştiţi cum este. Şi voi bărbaţii, femeile cu copiii voştri mici, Disneyland. Şi el este unul din membri grupului, de asemenea, aşa că doar veniţi chiar împreună. Voi, eu ştiu că veţi avea un timp bun. Şi, mai presus de toate, rugaţi-vă ca Dumnezeu să deschidă ochii celor necredincioşi şi să facă convertiţi la Cristos.
E-35 Now, just for a little gathering together, any of you along, got your friends out through, we're to be at the Cow Palace now. It's a great livestock, western livestock exhibit on the West Coast, at South Gate. So some of you fellows like me, that likes guns, I'm going through the Weatherby Factory there, and go with me if you wish to, if you're around there. And so they're going out into many places through the daytime, you can go to Catalina Island, you know how it is. And you man, women with your little children, Disneyland. And he's one of the members of the group, too, so just come right along. You, I know you'll have a good time. And, above all, pray that God will open the eyes of unbelievers and will make converts to Christ.
E-36 Acum noi o să citim doar câteva Cuvinte din Biblie aici, pentru că mie îmi place să fac aceasta. Iar apoi eu am nişte Scripturi scrise jos aici, înăuntru aici, şi ceva notiţă care mi-ar place să o învăţ în dimineaţa aceasta, pentru câteva momente, amintindu-ne serviciul de seară. Şi atunci mi-ar place să vă spun tot ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în interviurile particulare, şi aşa mai departe, dar eu nu am timp. Şi eu observ că unii din ei sunt aşezaţi aici în dimineaţa aceasta, care încă aşteaptă pentru interviuri, din afara oraşului. Noi vom încerca să ajungem la ei săptămâna aceasta, cât de repede... încerc să iau totul care aşteaptă aici, oricum, înainte să plecăm.
E-36 Now we're going to read just a few Words out of the Bible here, because I like to do this. And then I have some Scriptures written down here, in here, and some note that I'd like to teach on this morning, for a few moments. Remembering tonight's service. And then I'd like to tell you what all's happened this week in the private interviews, and so forth, but I don't have time. And I notice some of them are sitting here this morning, that's still waiting on those interviews, from out of town. We'll try to get to them this week, as quick… try to get everything that's waiting here, anyhow, before we leave.
E-37 Acum noi vrem să deschidem în Evanghelii, la Marcu 16, al 16-lea capitol din Sfântul Marcu. Şi titlul meu astăzi, din acesta, este Evanghelismul Din Timpul Sfârşitului. Şi să începem să citim pe Marcu 16, pe la al 14-lea verset.
Şi după ce el le-a apărut la cei unsprezece aşa cum ei şedeau la masă, şi i-a dojenit cu necredinţa lor şi împietrirea inimilor lor, pentru că ei nu i-au crezut pe aceia care l-au văzut după ce el a înviat.
Şi el a zis către ei, Duceţi-vă în toată lumea, şi predicaţi evanghelia la fiecare făptură.
Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; ... cel ce nu crede va fi osândit.
Şi aceste semne îi vor urma pe cei ce cred; În numele meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi cu limbi noi;
Şi ei vor lua sus şerpi; şi dacă ei beau ceva lucru de moarte, aceasta nu-i va vătăma; ei îşi vor pune mâinile lor peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşi.
Astfel atunci după ce Domnul le-a vorbit, el a fost primit sus în cer, şi s-a aşezat la mâna dreaptă a lui Dumnezeu.
Şi ei au mers înainte, şi au predicat peste tot, Domnul lucrând cu ei, ... confirmând cuvântul cu semnele care urmau. Amin.
E-37 Now we want to turn in the Gospels, to Mark 16, the 16th chapter of Saint Mark. And my title today, of this, is The End-time Evangelism. And let's begin reading on Mark 16, about the 14th verse.
And after he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of their hearts, because they believed not them which had seen him after he was risen.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved;… he that believeth not shall be damned.
And these signs shall follow them that believe; In my name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues;
And they shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay their hands on the sick, and they shall recover.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them,… confirming the word with signs following. Amen.
E-38 Acolo este aşa de mult să se poată spune asupra acesteia. Aceasta este ultima însărcinare care Domnul a dat-o Bisericii.
E-38 There is so much could be said on this. This is the last commission the Lord gave the Church.
E-39 Eu s-a întâmplat să mă uit aici jos. Eu încerc să gândesc... Frate West, eu am încercat să mă gândesc despre numele tău cu câteva momente în urmă, şezând acolo din Georgia. Şi eu doar nu am putut să mă gândesc care era numele tău, doar câteva momente în urmă. Celălalt frate şezând acolo, eu nu-mi pot aminti numele lui. Şi aşa de mulţi din... Voi înţelegeţi că eu nu încerc să iau cu uşurinţă a cunoaşte pe cineva, dar ei doar... eu nu iau numele lor chiar aşa de întipărit în mintea mea.
E-39 I'm… Happened to look down here. I'm trying to think… Brother West, I was trying to think of your name a few moments ago, sitting there from Georgia. And I just couldn't think what your name was, just a few moments ago. The other brother sitting there, I can't think of his name. And so many of… You understand I not trying to slight knowing someone, but they just… I don't get their names just so fixed up in my mind.
E-40 Acum noi ne gândim despre evanghelismul la timpul sfârşitului. Şi oricine care ar, putea citi un ziar, şi ar putea citi... Cerul este negru şi se întunecă, şi norii vin sus, şi-şi ştim că noi urmează să avem ploaie, o putem şimţi în aer, şi vedem marile fulgere în distanţă depărtată, şi sclipirea şi împingerea vântului, ştie că noi o să avem o furtună, o să fie o ploaie destul de curând. Oricine poate citi un ziar şi să vadă starea naţiunii, naţiunilor, îşi dă seama că ceva este gata să se întâmple. Când voi vedeţi pe unul cu o râcă pe umărul lui, şi celălalt, şi ei se ceartă, cu tot felul de arme şi aşa mai departe cu care să se bată, şi fără înţelegere, îşi aruncă pantofii jos şi bat pupitrele şi fiecare alt lucru la conferinţele lor, voi ştiţi că ceva se pregăteşte să se întâmple. Şi aceea aduce asupra oamenilor un fel de simţământ că ceva se pregăteşte să se întâmple. Lumea, cum am numi-o noi, cosmos, lumea de afară, simte că acolo vine nimicire, de să zicem o epocă atomică este gată să explodeze.
E-40 Now we are thinking of evangelism at the end time. And anyone that would, could read a newspaper, and could read… The sky is black and darkening, and the clouds coming up, and—and know that we're fixing to have rain, can feel it in the air, and see the great streaks in a far distance, and the flash and the pushing of the wind, knows we're going to have a storm, going to be a rain pretty soon. Anyone can read a newspaper and see the conditions of the nation, nations, realize that something's fixing to happen. When you see one with a chip on his shoulder, and the other, and them arguing, with all kinds of weapons and so forth to fight with, and no agreement, kicking off their shoes and beating desks and everything at their conferences, you know something's fixing to happen. And that brings upon the people kind of a feeling that something's fixing to happen. The world, as we would call it, kosmos, the outside world, feels that there is a coming destruction, of say like an atomic age is fixing to blast forth.
E-41 Creştinul ştie că este Venirea Domnului. Vedeţi? Există o atmosferă. Aceasta depinde de unde vă uitaţi, căci Domnul nostru ne-a spus strict chiar ce urma să se întâmple la timpul acela, şi noi nu ştim minutul sau ora, dar ştim că ne apropiem de ceva acum.
E-41 The Christian knows it's the Coming of the Lord. See? There's an atmosphere. It depends on what you're looking at, for our Lord has strictly told us just what was going to happen at that time, and we don't know the minute or hour, but know that we are nearing something now.
E-42 Aşa cum am vorbit aici cândva în urmă, urmărind un miel într-o zi în Africa, unul dintr-un staul, şi el a-el a păscut foarte paşnic, şi dintr-o dată a devenit agitat. Şi m-am întrebat care era chestiunea cu insul micuţ. Şi voi ştiţi că o oaie nu-şi poate găsi calea înapoi de oriunde a venit, ea este complet pierdută. Acela-i motivul că Domnul ne aseamănă cu oile, vedeţi, când noi suntem pierduţi, există numai un singur lucru care ne poate aduce înapoi, Păstorul. Şi micuţul ins a behăit, şi el a rătăcit afară de la staul. Şi am observat, în iarbă, jos de tot, micuţul ins nu l-a putut vedea. Şi un miel sau o oaie nu-şi miroasă vrăjmaşul ei ca celelalte, ca o căprioară sau ceva ca aceea, dar el-el a putut simţi că moartea era aproape. Şi acolo a fost un leu să vină furişându-se sus, venind uşor. El putea mirosi oaia, astfel el venea, voi vedeţi, să prindă mielul. Şi micuţul ins a devenit agitat, şi tu nu putea-i să vezi care era motivul, dar aceasta era moartea care a pândit aşa de aproape că el era agitat.
E-42 As I was speaking here sometime ago, watching a lamb one day in Africa, out from a corral, and it was—it was grazing very peacefully, and all at once it become nervous. And I wondered what was the matter with the little fellow. And you know a sheep cannot find his way back wherever he come from, he's lost completely. That's the reason the Lord likens us unto sheep, see, when we're lost, there's only one thing can bring us back, the Shepherd. And this little fellow was bleating, and he had wandered out from the corral. And I noticed, in the grass, way below, the little fellow could not see it. And a lamb or a sheep doesn't smell its enemy like the other, like a deer or something like that, but he—he could sense that death was near. And there was a lion come slipping up, coming easily. He could smell the sheep, so he was coming, you see, to get the lamb. And the little fellow become nervous, and you couldn't see the reason why, but it was death was lurking so near that he was nervous.
E-43 Şi lumea este în aşa o stare nevrotică acum că ei vor mâna în jos pe stradă cu nouăzeci de mile pe oră, să şadă într-un birt de bere şi să bea două ore înainte să meargă acasă. Şi aceasta-i o năvală...
E-43 And the—the world is such in a neurotic shape right now that they'll drive down the street ninety miles an hour, to sit in a beer joint and drink two hours before they go home. And it's an onslaught of…
E-44 Îi vorbeşti la cineva, o, vai, ei explodează! Cum am vorbit serile trecute la un tabernacol, şi pe când mergeam la un spital afară aici să încerc să iau câteva din vizitele Fratelui Neville. Şi de fiecare dată când eu vorbeam cu o soră sau un doctor, ei te muşcau, ,,Eu nu ştiu nimic despre aceasta!"
E-44 Speak to someone, oh, my, they blow up! Like I was speaking the other night at a tabernacle, and about going to a hospital out here to try to take some of Brother Neville's calls. And every time I'd speak to a nurse or a doctor, they'd snap you, "I don't know nothing about it!"
E-45 Păi, m-am gândit, "Care-i situaţia? Fiecare doar îi dă drumul la presiune, eu presupun." Dar, doctorul, psihiatrii îi doctoresc pe psihiatrii.
E-45 Well, I thought, "What's the matter? Everybody just letting off pressure, I guess." But, the doctor, the psychiatrists are doctoring the psychiatrists.
E-46 Astfel, dar acolo este o cale de ieşire, aceea-i Cristos. Acum, Creştinul nu ar trebui să fie în starea aceea. Noi ar trebui să fim fericiţi, aşteptând după Venire, căci ea este aproape. Noi putem simţi briza răcoritoare a Calvarului. Când ne uităm în jos şi-l vedem pe Dumnezeu din Cer Care a făcut promisiunea, şi chiar lucrurile care Isus le-a făcut în viaţa Lui, a promis că se vor reîntoarce în zilele din urmă, şi aici noi o vedem. Ce este aceea? Aceea este respiraţia de împrospătare, ca atunci când vine ploaia. Vedeţi? Noi ştim că răscumpărarea este aproape. Vedeţi? Ceva se pregăteşte să ia loc. Acum, lumea nu vede aceea. Ei râd de aceasta, pentru că este cum au făcut ei în alte zile. Dar noi ştim că aceasta vine aproape.
E-46 So, but there is a way out, that's Christ. Now, the Christian should not be in that condition. We should be happy, waiting for the Coming, for it's close. We can feel the cooling breeze of Calvary. When we look down and see the God of Heaven Who made the promise, and the very things that Jesus did in His life, promised would return in the last days, and here we see it. What is that? That's the breath of the refreshing, like the rain coming. See? We know redemption is nigh. See? Something's fixing to take place. Now, the world doesn't see that. They laugh at it, because like they did in other days. But we know that it's coming near.
E-47 Şi acela-i motivul că am ales astăzi acest subiect, pentru ultima mea dată pentru o vreme pentru tabernacol, despre evanghelismul din timpul sfârşitului. Şi când noi facem lucrare de misiune, sau misiune străină, cu Cuvântul lui Dumnezeu, noi ştim că noi suntem întotdeauna în voia lui Dumnezeu, pentru că prima însărcinare a lui Isus către biserică a fost "Mergeţi afară şi predicaţi Evanghelia." Această ultimă însărcinare a fost să predicăm Evanghelia.
E-47 And that's the reason I chose today this subject, for my last for a while for the tabernacle, on end-time evangelism. And when we are doing mission work or foreign mission, with the Word of God, we know we're always in the will of God, because Jesus' first commission to His church was "Go out and preach the Gospel." This last commission was to preach the Gospel.
E-48 Prima dată când El a poruncit vreodată la vreo persoană să predice Cuvântul şi să meargă prin ţară, El a spus, "Vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi pe cei morţi, scoateţi afară draci; cum fără plată aţi primit, fără plată să daţi." Sfântul Matei, al 10-lea capitol, trimiţându-i pe cei şaptezeci, doi câte doi. Aceea a fost prima însărcinare ce El a dat-o la Biserica Lui.
E-48 The first time He ever ordained any persons to preach the Word and go throughout the country, He said, "Heal the sick, raise the dead, cast out devils; as freely as you have received, freely give." Saint Matthew, the 10th chapter, sending out the seventy, two by two. That was the first commission He gave to His Church.
E-49 Acum, ultima însărcinare care El a dat-o la Biserica Lui chiar înainte ca El să fie primit sus în Slavă, El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea." El doar a înviat din morţi. Şi mulţi din ei au stat împreună, şi El i-a dojenit pentru împietrirea inimii lor, din cauza necredinţei lor, că nu i-a crezut pe aceia care L-au văzut după ce El a înviat. Vedeţi, ei aveau o mărturie că ei l-au văzut pe Domnul. Şi ceilalţi nu au crezut-o, şi El i-a dojenit din cauza împietririi inimii lor. Ei nu i-au crezut pe aceşti oameni care au văzut că El nu era mort, "El este viu!"
E-49 Now, the last commission He gave to His Church just before He was received up into Glory, He said, "Go ye into all the world." He had just risen from the dead. And many of them was sitting together, and He upbraided them of the hardness of their heart, because of their unbelief, that believed not them that had seen Him after He was risen. See, they had a testimony that they seen the Lord. And the others didn't believe it, and He upbraided them because of the hardness of their heart. They didn't believe these people who had seen that He was not dead, "He's alive!"
E-50 Acelaşi lucru astăzi, când voi vedeţi lucrarea Lui. Acum, noi am văzut deja şi suntem martori la apariţia Domnului. Acum amintiţi-vă, apariţia şi venirea sunt două cuvinte diferite, să apară şi apoi să vină. Acum este apariţia, El deja a apărut în aceste zile din urmă. Chiar aici cu noi în ultimii câţiva ani. Acum, acesta este un semn al Venirii Lui. El apare în Biserica Lui, în forma Duhului Sfânt, arătând că acesta este El, pentru că oamenii nu pot să facă aceste lucruri care voi le vedeţi îl vedeţi pe Duhul Sfânt făcând, aşa că aceea este apariţia Domnului. Acum amintiţi-vă, a vorbit în ambele locuri, "apariţia" şi "venirea."
E-50 Same thing today, when you see His work. Now, we have already seen and are witnessing the appearing of the Lord. Now remember, appearing and coming is two different words, to appear and then to come. Now is the appearing, He's already appeared in these last days. Right here with us in the last few years. Now, it's a sign of His Coming. He's appearing in His Church, in the form of the Holy Spirit, showing that it's Him, 'cause people cannot do these things that you see the Holy Spirit doing, so that's the appearing of the Lord. Now remember, it spoke both places, "appearing" and "coming."
E-51 Acum, El i-a dojenit din cauza împietririi inimii, deoarece ei nu i-au crezut pe aceia care au văzut-o. Eu cred că El ar face acelaşi lucru astăzi. După ce noi... Ei au... ei nu au crezut mărturia acelor oameni, şi El i-a dojenit pentru aceasta. Iar apoi El i-a însărcinat să meargă în toată lumea, să predice Evanghelia la fiecare făptură, şi El va fi cu ei până la capăt, la sfârşitul lumii. "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred."
E-51 Now, He upbraided them because of their hardness of heart, because they didn't believe those who had seen it. I believe He'd do the same thing today. After we… They have… they didn't believe the testimony of those people, and He upbraided them for it. And then He commissioned them to go into all the world, preach the Gospel to every creature, and He would be with them to the consummation, the end of the world. "These signs shall follow them that believe."
E-52 Acum, astăzi, noi încercăm să luăm Cuvântul scris care-l avem în formă de literă, formă de crez şi aşa mai departe, la toată lumea. Şi au fost misionari duşi peste tot. Dar ce aflăm noi când noi ajungem acolo? Un băştinaş care nu-şi poate citi numele, ţinând o broşură în mâna lui. El nu ştie nimic mai mult despre aceasta decât cum ştie care este mâna dreaptă sau stângă. Dar când Isus a spus, "Mergeţi şi predicaţi Evanghelia," El nu a spus "învăţaţi Cuvântul." El a spus, "Predicaţi Evanghelia!" "Şi Evanghelia nu a venit numai în Cuvânt, ci prin manifestarea Cuvântului," căci singurul fel cum se putea face a fost să facă promisiunea Lui să vină la împlinire.
E-52 Now, today, we try to take the written Word we have in letter form, creed form and so forth, to all the world. And there's been missionaries gone everywhere. But what do we find when we get there? A native that can't read his name, holding a tract in his hand. He knows no more about it than he does which is right and left hand. But when Jesus said, "Go and preach the Gospel," He never said "teach the Word." He said, "Preach the Gospel!" "And the Gospel came not in Word only, but through the manifestation of the Word," for the only way that it could be done was to make His promise come to pass.
E-53 Careva om poate citi aceea ca în William Jennings Bryant, când el a dezbătut cu Darrell asupra eticilor lui Darwin. Vedeţi? El a putut să spună numai ce a spus Darwin. Şi William Jennings Bryant a putut să spună ce a spus Biblia. Aceea era dezbaterea. Dar, în cazul acesta, Dumnezeu vine printre oameni şi dovedeşte căci Cuvântul Lui este făcut manifestat. Şi singurul fel cum poţi să faci aceea, nu este printr-o broşură, ci prin Duhul Sfânt lucrând prin tine. Viaţa ta devine viaţa Lui. El este în tine.
E-53 Some one guy can read that like in William Jennings Bryant, when he was debating with Darrell on the ethics of Darwin. See? He could only say what Darwin had said. And William Jennings Bryant could say what the Bible had said. That was the debate. But, in this case, God comes among the people and proves that His Word is made manifest. And the only way you can do that, is not by a tract, but by the Holy Spirit working through you. Your life becomes His life. He's in you.
E-54 Păgânii, când ei s-au închinat la idolul lor, ei s-au prosternat înaintea idolului, şi au crezut că idolul le vorbea înapoi, acel zeu, zeul lor s-a transformat, a venit în acest idol şi a vorbit înapoi prin ei. Acum, aceea este doar contrar, au întors în jur ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu idoli. Voi sunteţi uneltele Lui. Voi vă prosternaţi înaintea lui Dumnezeu, şi El vine în voi şi vorbeşte către popor. Aceea este deosebirea. El este Dumnezeul cel viu pentru o persoană vie, nu un Dumnezeu mort la un idol mort. El este un Dumnezeu viu la o fiinţă vie. Şi voi deveniţi martorii Lui, ce a spus El aici.
E-54 The heathens, when they worshipped their idol, they prostrated themself before the idol, and believed that the idol talked back to them, that god, their god turned, come into this idol and spoke back through them. Now, that's just contrary, turned around what God is. God doesn't deal with idols. You are His instrument. You prostrate yourself before God, and He comes in you and speaks out to the people. That's the difference. He's the living God for a living person, not a dead God to a dead idol. He's a living God to a living being. And you become His witnesses, what He said here.
E-55 Aceea este acum, observaţi, mulţi oameni spun că aceea a fost numai pentru apostoli. El a spus aici, "Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi această Evanghelie la fiecare făptură, şi" (conjuncţie) "aceste semne îi vor urma pe acei ce cred."
E-55 That's now, notice, many people says that that was just for the apostles. He said here, "Go ye into all the world and preach this Gospel to every creature, and" (conjunction) "these signs shall follow them that believe."
E-56 Acum, astăzi, noi zicem că un bun membru de biserică dă mâna cu păstorul, îşi pune numele de la Metodistă la cea Baptistă, sau Baptistă la cea Metodistă, sau aşa mai departe, şi trăieşte o viaţă destul de bună. Acum, noi misionarii, noi îi vedem pe acei păgâni să trăiască viaţa care aceşti Americani, aşa numiţi Creştini, nu s-ar putea compara cu a lor sub nici o formă. Vedeţi? Astfel dacă doar o viaţă bună este tot ce contează, ei sunt mântuiţi la fel ca restul din ei, printr-un idol. Moralurile lor s-ar năbuşi peste noi încât nu am avea o şansă să stăm în prezenţa lor, aceea-i adevărat, şi faptele lor. Dar nu este aceea.
E-56 Now, today, we say a good church member shakes hands with the pastor, puts his name from the Methodist to the Baptist, or Baptist to the Methodist, or so forth, and lives a pretty good life. Now, we missionaries, we see those heathens live life that these Americans, so-called Christians, couldn't compare with by no mean. See? So if just a good life's all that counts, they're saved the same as the rest of them, by an idol. Their morals would smother over us till we wouldn't have a chance to stand in their presence, that's right, and their acts. But that's not it.
E-57 Isus a spus, "Voi trebuie să vă naşteţi din nou." Ca să fii născut din nou, este să te laşi să te duci şi să mori, şi Duhul lui Cristos vine în tine. Atunci tu nu mai eşti tu însuţi; acesta-i Cristos în tine, vedeţi, Duhul Sfânt. Pavel a spus, "Eu mor zilnic; totuşi eu trăiesc, nu eu, ci Cristos trăieşte în mine." Vedeţi, Cristos!
E-57 Jesus said, "Ye must be born again." In order to be born again, it's letting yourself go and die, and the Spirit of Christ come into you. Then you're no more yours; it's Christ in you, see, the Holy Spirit. Paul said, "I die daily; yet I live, not I, but Christ liveth in me." See, Christ!
E-58 Şi dacă eu v-am spus că duhul lui John Dillinger era în mine, eu aş avea pistoale aici şi să fiu un proscris, pentru că acela ar fi spiritul lui-lui în mine. Dacă eu v-am spus că spiritul unui artist, voi v-aţi aştepta ca eu să pictez tabloul unui artist.
E-58 And if I told you the spirit of John Dillinger was in me, I'd have guns here and be an outlaw, because that would be his—his spirit in me. If I told you the spirit of an artist, you'd expect me to paint the picture of an artist.
E-59 Dacă eu vă spun că eu sunt un Creştin, şi Duhul lui Cristos este în mine, sau în voi, atunci noi facem lucrările lui Cristos. Isus a spus, în Sfântul Ioan, "Cel ce crede în mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Atunci El a spus aici, "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred."
E-59 If I tell you I am a Christian, and the Spirit of Christ is in me, or in you, then we do the works of Christ. Jesus said, in Saint John, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." Then He said here, "These signs shall follow them that believe."
E-60 Acum, prin epocă, a existat un timp că aceste semne nu i-a urmat pe credincioşi. Aceea-i adevărat. Profetul a vorbit despre aceasta, şi el a vorbit despre aceasta acolo în Zaharia, el a spus, "Acolo va veni un timp care nu putea să fie numit zi nici noapte, dar în timpul serii va fi lumină."
E-60 Now, through the age, there has been a time that these signs has not followed believers. That's right. The prophet spoke of it, and he spoke of it over in Zechariah, he said, "There would come a time that could not be called day nor night, but in the evening time it shall be light."
E-61 Acum, soarele răsare în est şi apune în vest. El nu se schimbă, el este acelaşi soare. Acum când Duhul Sfânt a venit, Isus, Fiul lui Dumnezeu, El a venit în est, la poporul răsăritean. Aceasta era o zi... cum ea a călătorit, cum civilizaţia a călătorit cu soarele, venind de la est spre vest, şi acum noi suntem la Coasta de Vest. Să mergem ceva mai departe, noi suntem înapoi în est. Astfel, ei bine, fiecare lucru denotă Venirea Lui. Noi suntem la timpul sfârşitului. Fiecare lucru arată că totul s-a terminat.
E-61 Now, the sun rises in the east and sets in the west. It doesn't change, it's the same sun. Now when the Holy Spirit came, Jesus, the Son of God, He come in the east, on the eastern people. It's been a day… as it's traveled, as civilization has traveled with the sun, coming from the east to the west, and now we're at the West Coast. We go any farther, we're back east. So, well, everything denotes His Coming. We're at the end time. Everything shows that it's all over.
E-62 Acum, acum profetul a spus (Şi nu poate nici o profeţie, să fie interpretată particular, cum a spus Isus; Ea este exact ce Ea spune.): "Va fi lumină în timpul serii." Atunci acelaşi Fiu care a venit asupra poporului din est şi a arătat lucrările Lui şi binecuvântările Lui, a fost profeţit că acolo va fi o zi mohorâtă; nici zi nici noapte, aceea este o zi posomorâtă, aceea ca ceaţa. Şi tu nu poţi vedea soarele, dar soarele încă dă destulă lumină. Ceva ca aceasta este afară acolo acum, poate puţin mai întunecat. Şi noi am avut suficient să ne ataşăm de biserică şi să ne punem numele pe registre, şi aşa mai departe, dar în timpul de seară aceeaşi mare putere a lui Cristos va veni asupra Bisercii Lui chiar cum a venit în urmă acolo pe răsăriteni. În cea de vest ea va fi la fel. Aşa că de aceea vreau eu să vorbesc despre evanghelismul din timpul serii.
E-62 Now, now the prophet said. And no prophecy can be… should be privately interpreted, as Jesus said. It's just exactly what It says. "It shall be light in the evening." Then the same Son that come upon the eastern people and showed His works and His blessings, it was prophesied that there would be a dismal day; neither day nor night, that's a gloomy day, that like hazy. And you can't see the sun, but the sun yet gives enough light. Something like it is out there now, maybe a little darker. And we've had enough to join church and put our name on the books, and so forth, but in the evening time that same great power of Christ would come upon His Church just like it did back there on the eastern. In the western it would be the same. So that's why I want to speak on evening-time evangelism.
E-63 Fiecare epocă şi-a avut mesajul ei şi mesagerii ei. Prin toate timpurile, fiecare epocă a purtat mesajul ei cu un mesager. Dumnezeu, în fiecare vreme de har, a trimis înainte pe cineva uns cu Duhul Sfânt, să aducă înainte Mesajul Lui pentru epoca aceea, de fiecare dată.
E-63 Each age has had its message and its messengers. All through the times, every age has packed its message with a messenger. God, in every dispensation, has sent forth someone anointed with the Holy Spirit, to bring forth His Message for that age, every time.
E-64 Acum, noi am putea începe în urmă, să o susţinem doar un pic. Chiar de la început, Dumnezeu era mesagerul la început, să-i spună la Adam şi Eva, "Tu să mănânci aceasta, dar tu să nu faci aceasta." Acela era Mesajul. Şi când omul a păşit dincolo de Mesajul din ora aceea, aceasta a adus moarte şi haos la toată rasa umană. Acum, asta este cât de mult înseamnă Mesajul. Şi amintiţi-vă că aceea nu a fost doar o tăgăduire goală completă la ce a spus Dumnezeu, care Eva a crezut, a fost să ia ce Dumnezeu a spus şi să o văruiască peste, sau-sau doar să o interpreteze greşit un picuţ, doar a adăugat un pic la El, sau au luat un pic la o parte de la El.
E-64 Now, we could start back, to back it up just a little bit. Even from the beginning, God was the messenger at the beginning, to tell Adam and Eve, "You shall eat this, but you shall not do this." That was the Message. And when man stepped across the Message of the hour, it brought death and chaos to the whole human race. Now, that's how much the Message means. And remember that it wasn't just a complete blank denial of what God said, that Eve believed, it was taking what God said and whitewashing it over, or—or just misconstruing it a little bit, just adding a little bit to It, or taking a little bit away from It.
E-65 Acela-i motivul că eu cred că Cuvântul este Adevărul. Dacă crezurile noastre şi denominaţiunile noastre nu vin complet cu Cuvântul, atunci aceasta-i greşit. Şi dacă Dumnezeu nu ar permite, şi Cuvântul Lui era aşa de important, să citezi greşit doar un cuvânt din El a cauzat totul, fiecare moarte care s-a întâmplat vreodată, fiecare suferinţă, fiecare prunc plângăreţ, fiecare procesiune funerală, fiecare mormânt pe marginea dealului, fiecare ambulanţă care a răsunat vreodată, fiecare sânge care a fost vărsat vreodată, toată vârsta bătrână şi foamea şi necazul care l-am avut, doar din cauză că Cuvântul lui Dumnezeu a fost calculat greşit, a cauzat toată aceasta, o va scuza El la timpul sfârşitului dacă noi Îl calculăm iarăşi greşit?
E-65 That's the reason that I believe that the Word is the Truth. If our creeds and our denominations doesn't come completely with the Word, then it's wrong. And if God would not permit, and His Word was so important, to just misquote one word of It caused all, every death that ever happened, every suffering, every crying baby, every funeral procession, every grave on the hillside, every ambulance that ever screamed, every blood that was ever shed, all the old age and starvation and trouble that we've had, just because God's Word was miscalculated, caused all of this, will He excuse it at the end time if we miscalculate It again?
E-66 Astfel, voi vedeţi, Creştinătatea este un lucru important. Dacă aceasta a costat toţi aceşti şase mii de ani de necaz, pentru că un Cuvânt a fost folosit greşit, acum noi nu ne ducem înapoi cu un alt Cuvânt folosit greşit. Aceasta trebuie să fie exact cu Cuvântul, cu interpretarea nimănui, doar ce Cuvântul spune! Aşa de mulţi oameni se adună împreună şi ei spun acesta înseamna aceasta, şi ei vor fi de-acord, şi alţii vor spune aceasta. Dar El spune, "Acesta este El!"
E-66 So, you see, Christianity is an important thing. If it's cost all this six thousand years of trouble, because of one Word being misused, now we're not going back with one other Word misused. It's got to be exactly with the Word, with nobody's interpretation, just what the Word says! So many men will get together and they say it means this, and they'll agree, and others will say this. But It says, "This is It!"
E-67 Dacă Dumnezeu o să judece lumea prin biserică, atunci care biserică este aceasta? Dacă El o să o judece printr-o naţiune, care naţiune este aceasta? El o să judece lumea prin Cuvânt, Biblia. Căci, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Acela era Cristos, era Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup, vorbit prin fiinţă umană.
E-67 If God is going to judge the world by the church, then which church is it? If He's going to judge it by a nation, which nation is it? He's going to judge the world by the Word, the Bible. For, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." That was, Christ was God's Word made flesh, spoken through human being.
E-68 Acum, în Cartea Apocalipsei, El a spus, "Dacă orice om va lua un Cuvânt afară de aici, sau va adăuga un cuvânt la Acesta, la acela i se va lua, partea lui, afară din Cartea Vieţii."
E-68 Now, in the Book of Revelation, He said, "If any man will take one Word out of here, or add one word to It, the same will be taken, his part, out of the Book of Life.
E-69 Astfel voi vedeţi că nu este doar, "Ei bine, eu cred aceasta, dar eu nu ştiu despre aceea." Voi trebuie să-L credeţi tot. Poate tu nu ai credinţă să stai sus la El, dar să nu încerci să stai în calea altcuiva.
E-69 So you see it's not just, "Well, I believe this, but I don't know about that." You've got to believe It all. Maybe you haven't got faith to stand up to It, but don't try to stand in somebody else's way.
E-70 Eu am spus adeseori că eu doresc să fi avut credinţă, când viaţa mea s-a sfârşit, să mă duc ca Enoh, să nu mor, ci doar să iau o plimbare de după amează şi să merg acasă cu Dumnezeu. Mi-ar place să fac aceea. Dar dacă eu nu am felul acela de credinţă, eu nu voi sta în calea altcuiva care are felul acela de credinţă. Înţelegeţi?
E-70 I've often said I wish I had faith, when my life is over, to go like Enoch, not die, but just take an afternoon walk and go home with God. I'd like to do that. But if I haven't got that kind of faith, I won't stand in somebody else's way that has that kind of faith. See?
E-71 Acum, noi suntem în timpul de seară. Şi mesagerii în jos prin epocă... Noi aflăm că la început când un mesager a fost trimis, să-să interpreteze greşit Cuvântul Lui sau să se îndoiască de un Cuvânt, a fost nimicire totală şi separare Eternă de la Dumnezeu, să interpretezi greşit Cuvântul acelui Mesager. Şi primul Mesager era Dumnezeu Însuşi. Şi cei... Fiecare alt mesager a fost Dumnezeu vorbind prin om, de atunci, care este Cuvântul lui Dumnezeu, căci nu exista om atunci ca El să vorbească prin el decât numai acela la care El îi vorbea. Dar de moment ce El a făcut omul şi a răscumpărat omul, acesta a fost Dumnezeu vorbind prin om. El nu foloseşte agenţia a-a vreunui dispozitiv mecanic, ci agenţia omului, un om care este predat şi consacrat la Dumnezeu.
E-71 Now, we're in the evening time. And the messengers down through the age… We find out that at the beginning when a messenger was sent, to—to misconstrue His Word or to doubt one Word, it was total annihilation and Eternal separation from God, to misconstrue that messenger's Word. And the first Messenger was God Himself. And the… Every other messenger has been God speaking through man, since, which is God's Word, for there's no man then for Him to speak through but just the one He was talking to. But since He's made man and redeemed man, it's been God speaking through man. He uses not the agency of—of any mechanical device, but the agency of man, a man that's surrendered and consecrated to God.
E-72 Cum am putea noi s-o aducem în jos prin profeţi, şi Samson, şi înainte în jos până la această epocă prezentă. Acesta întotdeauna a fost o persoană cu Dumnezeu. Acum, fiecare epocă, am spus, a avut mesajul ei şi mesagerul ei. Acum noi luăm o altă epocă după epoca Edenului, doar să obţinem puţină bază. Acum, după epoca Edenului vine epoca N oeică. Acum când lumea... noi am... eu am vorbit serile trecute jos în tabernacolul Clarksville, asupra subiectului despre semnul din timpul sfârşitului. Şi apoi seara cealaltă, joi seara, despre a fi identificat cu Isus. Şi acum în dimineaţa aceasta despre evanghelistul din timpul sfârşitului, evanghelismul, scuzaţi-mă.
E-72 How we could bring it down through the prophets, and Samson, and on down through till this very present age. It's always been an individual with God. Now, each age, I said, had its message and its messenger. Now we take another age after the Eden age, just to get a little background. Now, after the Eden age come the Noahic age. Now when the world… we was… I was speaking the other night down at the Clarksville tabernacle, upon the subject of the end-time sign. And then the other night, Thursday night, on being identified with Jesus. And now this morning on the end-time evangelist, evangelism, pardon me.
E-73 Acum, chiar înainte de distrugerea dinaintea potopului şi timpul potopului, ei bine, noi aflăm că ei au avut o civilizaţie mai mare decât avem noi astăzi. Eu cred că ei au avut controlul la puterea atomică. Mă gândesc că aceea a fost ce a zguduit lumea de pe orbita ei. Eu am stat în Terenurile de Gheaţă Britanice; sapă jos cinci sute de picioare, aduc afară palmieri, acolo unde obişnuia să fie palmieri acolo, şi cu multe sute de ani în urmă. Şi noi suntem învăţaţi şi ştim că lumea a stat drept în sus. Dar, şi ei aveau aşa mecanică şi aşa ştiinţă încât ei au putut construi o piramidă, sfinx, şi aşa mai departe, care noi nu am putea reproduce astăzi. Noi nu avem maşinăria să ridicăm blocurile acelea aşa departe, vedeţi, numai dacă ar fi atomic; puterea benzinei nu ar face-o, şi puteri electrice nu ar face-o. Dar aceasta a fost o altă epocă cu mult mai deşteaptă decât epoca noastră.
E-73 Now, just before the antediluvian destruction and the flood time, well, we find out that they had a greater civilization than we have today. I believe that they had control of atomic power. I think that's what shook the world from its orbit. I've stood in the British Ice Fields; dig down five hundred feet, bring out palms, where there used to be palms there, and many hundreds of years ago. And we're taught and know that the world stood upright. But, and they had such mechanical and such science till they could build a pyramid, sphinx, so forth, that we couldn't reproduce today. We have no machinery to lift those blocks that far, see, 'less it would be atomic; gasoline power won't do it, and electrical powers won't do it. But it was another age much smarter than our age.
E-74 Şi în epoca aceea, Dumnezeu a chemat un om numit Noe, doar un om obişnuit, fermier, pentru că el a fost găsit evlavios în generaţia lui. Şi Dumnezeu s-a ocupat cu acel singur om pe subiectul de a "construi o arcă," deoarece, păcatul, noi observăm asta în timpul acela că "Fiicele a-a oamenilor," Biblia a spus, "au văzut... fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor."
E-74 And in that age, God called a man called Noah, just a common man, farmer, because he was found godly in his generation. And God dealt with that one man on the subject of "build an ark." Because, sin, we notice that in that time that "The daughters of—of the men," the Bible said, "saw… the sons of God saw the daughters of men."
E-75 Discutând aceasta, unde mulţi dintre scriitori gândesc că aceia erau fiii lui Dumnezeu că îngerii căzuţi s-au presat în spirit. Eu nu văd cum un om ar putea să gândească aceea. Aceea l-ar face pe el un creator, îl face pe Satan un creator. Satan nu este creator, Satan este pervertitorul creaţiunii, vedeţi, totul. O minciună este adevărul spus greşit. Şi curvia este actul corect interpretat greşit. Vedeţi? Şi aceea este exact ce este păcatul. Satan nu poate crea, el poate numai să pervertească ce a fost creat.
E-75 Discussing it, where many of the writers think that that was sons of God that the fallen angels pressed themselves into spirit. I don't see how a man could think that. That would make him a creator, make Satan a creator. Satan's no creator, Satan is the perverter of creation, see, all. A lie is only the truth mistold. An adultery is the right act misconstrued. See? And that's exactly what sin is. Satan cannot create, he can only pervert what has been created.
E-76 Astfel aceştia au fost fiii lui Dumnezeu, care erau fiii lui Set din linia lui Dumnezeu, prin Adam; şi fiicele lui Cain, Satan, "Şi când ei au văzut că ele erau drăguţe, frumoase."
E-76 So it was the sons of God, which was Seth's sons from the lineage of God, through Adam; and the daughters of Cain, Satan, "And when they saw they were pretty, fair."
E-77 Şi noi observăm înăuntru acolo, că aducând sus poze de cam de vreo câţiva ani în urmă, să zicem o sută de ani în urmă, cum frumuseţea femeilor a venit să întreacă frumuseţea care obişnuia să fie în femei. Dacă voi veţi citi Genesa 6, voi veţi afla un tablou frumos despre aceasta acolo. Ele erau frumoase. Şi femeile astăzi sunt cu mult mai frumoase decât cum obişnuiau să fie. Aceasta-i din cauza îmbrăcămintei lor şi mersul lor modern. Asta-i ce le scoate în evidenţă.
E-77 And we notice in there, that bringing up pictures of like of a few years ago, say a hundred years ago, how the beauty of women has come past the beauty that used to be in women. If you'll read Genesis 6, you'll find a beautiful picture of it there. They were fair. And women today are much prettier than they used to be. It's because of their dress and their modern trend. That's what brings them out.
E-78 Eu am o poză despre Pearl White, a fost când Scott Jackson a omorât-o, i-a plonjat cuţitul în sânul ei, iubitul secret, şi marea naţiune a fost zguduită cu cântarea lui Pearl White. Ea se presupunea a fi cea mai frumoasă femeie care a existat în lume în zilele acelea. Păi, ea ar fi o relicvă pe stradă astăzi, faţă de unele din femeile acestea.
E-78 I got a picture of Pearl White, was when Scott Jackson killed her, plunged the knife into her bosom, the secret lover, and the great nation was shook with the song of Pearl White. She was supposed to be the most beautiful woman that there was in the world in those days. Why, she would be a relic on the street today, to some of these women.
E-79 Sau, mergeţi înapoi la timpul lui Clara Bowe, când ea a început întâi scandalul de a-şi rula ciorapii ei jos sub genunchii ei, şi zicea, "Rulaţi-i, fetelor, rulaţi-i." Eu îmi amintesc aceea în vârsta mea timpurie. Şi luaţi poza lui Clara Bowe şi comparaţi-o cu unele din frumuseţile de astăzi. Vedeţi?
E-79 Or, go back to the time of Clara Bow, when she first started the scandal of rolling her stockings down below her knees, and saying, "Roll 'em, girlies, roll 'em." I remember that in my early age. And take the picture of Clara Bow and compare it with some of the beauties of today. See?
E-80 Şi acela este un semn din timpul sfârşitului. Isus a spus, "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului." Şi, ele încontinuu se dezbracă. Ce este aceea? Fiicele lui Cain. De aceea noi suntem consideraţi trăzniţi şi fanatici când noi încercăm să explicăm şi să spunem adevărul Evangheliei despre aceasta. Dar ele în continuu se imoralizează şi se duc pe străzi şi-şi se comportă în felul cum fac ele, şi nu-şi dau seama că ele o să răspundă la Ziua Judecăţii. Acum, femeia care se îmbracă greşit, atrăgător, şi poate tu ai putea să fii aşa de pură ca un crin faţă de soţul tău, sau faţă de drăguţul tău, prietenul tău, dar când păcătosul trece pe stradă şi se uită la tine şi te îmbraci în felul acela, el pofteşte după tine pentru că tu te-ai prezentat lui în maniera aceea.
E-80 And that is a sign of the end time. Jesus said, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man." And they continually undressed themselves. What is that? Daughters of Cain. That's why we're considered cranks and fanatics when we try to explain and tell the Gospel truth about it. But they continually immoralize themselves and get on the streets and—and act the way they do, and don't realize that they are going to answer at the Day of Judgment. Now, the woman that misdresses herself, sexy, and may you might be as pure as a lily to your husband, or to your sweetheart, your boyfriend, but when the sinner passing the street and looks upon you, you dress that way, he'll lust for you because you have presented yourself to him in that manner.
E-81 Nu copiii sunt aceia care au nevoie de bătaie, sunt tata şi mama, că îi lasă să facă în felul acela. Aceea, nu este delicvenţă juvenilă, este delicvenţa părinţilor. Şi mă gândesc că o mulţime de delicvenţă a amvonului, căci ei doar îi lasă să le meargă şi nu spun nimic despre aceasta, când este acolo în Cuvânt.
E-81 It isn't the kids that needs the whipping, it's papa and mama, for letting them do like that. That, it isn't juvenile delinquency, it's parent delinquency. And I think a lot of pulpit delinquency, for they just let them get by and say nothing about it, when there it is in the Word.
E-82 Acum, acum Biblia, Isus a spus, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a," timpul trecut, "săvârşit curvie cu ea în inima lui, deja." Şi când păcătosul se duce la judecată să trebuiască să răspundă pentru o curvie, aceasta va zbura drept înapoi, "Cu cine ai săvârşit-o tu?" Cu tine! Deşi tu niciodată nu ai făcut actul, dar Biblia a spus că tu eşti vinovată, oricum. Cine-i să fie învinuit atunci? "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a săvârşit curvie cu ea deja în inima lui." Seriozitatea acesteia!
E-82 Now, now the Bible, Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, hath," past tense, "committed adultery with her in his heart, already." And when that sinner goes to the judgment to have to answer for an adultery, it'll fly right back, "Who did you commit it with?" With you! Though you never done the act, but the Bible said you're guilty, anyhow. Who's to blame then? "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart." The seriousness of it!
E-83 În Jeffersonville astăzi, există nouăzeci şi nouă şi nouăzeci şi nouă de zecimi la sută din femeile care sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu. Întreaga naţiune este în felul acela. De ce? Delicvenţa amvonului, să le spună oamenilor; şi delicvenţa în cămin, lasă domnişoarele să meargă pe stradă şi să se comporte în felul acela. Şi ei o numesc "în regulă."
E-83 In Jeffersonville today, there's ninety-nine and ninety-nine tenths percent of the woman are guilty before God. The whole nation is that way. Why? The delinquency at the pulpit, to tell the people; and the delinquency in the home, lets the young ladies get on the street and act like that. And they call it "all right."
E-84 Acum, aceea a fost exact cu ce a trebuit Noe să se lupte în ziua lui. Fiicele oamenilor erau frumoase, şi fiii lui Dumnezeu s-au uitat la ele. Vedeţi, pofta venind din nou. Dar Noe, o, noi am putea sta acolo cu ceasurile. Dar Noe a fost un om de neprihănire, evlavios, integru, şi el a strigat împotriva la aşa ceva. Şi ei l-au numit un om trăznit. Batjocoritori, Biblia a spus, că ei şi-au bătut joc de el, au făcut haz de el. Dar el a spus, "Acolo va veni un timp când o furtună, apă o să cadă din ceruri." Acolo nu a fost niciodată nici o ploaie. Şi Evanghelia lui nu a stat sus la teoriile lor ştiinţifice din ziua aceea, căci acolo nu era ploaie în cer.
E-84 Now, that's exactly what Noah had to contend with in his day. The daughters of men were fair, and the sons of God looked upon them. See, the lust coming again. But Noah, oh, we could stay there for hours. But Noah was a man of righteousness, godly, integrity, and he cried out against such. And they called him a crazy man. Scoffers, the Bible said, that they scoffed at him, made fun of him. But he said, "There is coming a time that a storm, water is going to fall from the skies." There had never been no rain. And his Gospel didn't stand up to their scientific theories of that day, for there was no rain in the sky.
E-85 Şi, astăzi, teoria ştiinţifică a aşa numiţilor grupuri religioase moderne au încercat să dovedească că acest Lucru binecuvântat care noi îl avem, numit Duhul Sfânt, este numai emoţie. Vedeţi, acesta doar nu stă sus conform cu teoria lor ştiinţifică. Ei bine, mi-ar place să-i întreb aceasta, ce-i face să se schimbe? Ce-l face pe beţivan să lase băutul? Ce o face pe prostituată să înceteze viaţa ei rea? Ce-l face pe cancer şi bolile să se îndepărteze de la oameni, şi surdul, mutul, şi orbul, şi mortul să învieze? Explicaţi aceea. Este aceea emoţie? Aceasta are emoţie cu ea, cu certitudine.
E-85 And, today, the scientific theory of the modern so-called religious groups has tried to prove that this blessed Thing that we have, called the Holy Spirit, is only emotion. See, it just don't stand up according to their scientific theory. Well, I would like to ask them this, what makes them change? What makes the drunkard stop drinking? What makes the prostitute cease her evil life? What makes the cancer and the diseases depart from the people, and the deaf, dumb, and blind, and the dead to raise up? Explain that. Is that emotion? It has emotion with it, certainly.
E-86 Orice lucru care este viu are emoţie, şi orice care nu are emoţie este mort. Scuzaţi expresia, dar mă gândesc că noi s-ar cuveni să îngropăm ceva din religia noastră fără emoţie atunci, pentru că este moartă. Aceasta nu are emoţie la ea. Şi religia care nu are emoţie ar trebui să fie îngropată, deoarece, Acesta este emoţional!
E-86 Anything that's alive has emotion, and anything that doesn't have emotion is dead. Excuse the expression, but I think we ought to bury some of our emotionless religion then, because it's dead. It has no emotion to it. Any religion that has not emotion should be buried, uh-huh, because, It is emotional!
E-87 Isus, când El a intrat în cetate, copiii şi toţi ceilalţi, toţi prietenii Lui, strigau, "Osana! Cel ce vine în Numele Domnului!" Şi acei religionişti din ziua aceea nu o puteau suporta, aceasta era prea emoţional. El a spus, "Dacă ei îşi păstrează tăcerea, pietrele vor striga imediat." Vedeţi? Ceva trebuie să strige, pentru că viaţa era acolo.
Noe a avut un timp îngrozitor, dar în sfârşit într-o zi el a avut o încercare.
E-87 Jesus, when He entered the city, the children and all of them, all of His friends, crying, "Hosanna! Him that cometh in the Name of the Lord!" And those religionists of that day couldn't stand it, it was too emotional. He said, "If they hold their peace, the rocks will immediately cry out." See? Something must cry out, because life was there.
Noah had a terrible time, but finally one day he had a trial.
E-88 Şi toţi care merg cu Dumnezeu au încercări, credinţa voastră este încercată. Când voi începeţi să trăiţi pentru El, atunci fiecare vecin o să vorbească despre voi, totul o să meargă greşit pentru voi. Doar amintiţi-vă aceea, că acesta-i Dumnezeu care vă încearcă. Biblia a spus, "Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie dovedit, pedepsit, instruire de copil." Cum m-a instruit tatăl meu când am făcut rău, ei aveau-ei aveau cele-cele zece porunci atârnând sus deasupra uşii, aceasta era o ramură, cam aşa de lungă; şi D-ul Branham era un om destul de bun în braţul lui, şi el ne-a dus afară şi ne-a instruit. Şi acela-i felul cum face Dumnezeu. El încearcă, te instruieşte de copil, te creşte, pentru că tu eşti copilul Lui; există ceva pentru tine în viitor, casă în Slavă. Şi El te instruieşte. Acum, fiecare fiu care vine trebuie să fie încercat.
E-88 And all that go with God has trials, your faith is tried. When you start to live for Him, then every neighbor's going to talk about you, everything's going to go wrong for you. Just remember that, for it's God trying you. The Bible said, "Every son that cometh to God must be first proven, chastened, child-trained." Like my daddy trained me when I done wrong, they had—they had the—the ten commandments hanging up over the door, it was a limb about this long; and Mr. Branham was a pretty good man in his arm, and he took us out and he trained us. And that's the way God does. He tries, child-trains you, brings you up, because you're His child; there's something in the future for you, home in Glory. And He trains you. Now, every son coming must be tried.
E-89 Noe, un model acum al vremii lui, a avut o încercare, căci Dumnezeu i-a spus să meargă în corabie, şi când el a mers în corabie, uşa s-a închis singură. Şi Noe fără îndoială că i-a spus familiei lui, "Urmăriţi mâine. O, uşa s-a închis în seara aceasta, dar dimineaţa acolo o să fie ploaie sus acolo în ceruri." Niciodată nu a fost înainte, ţineţi minte.
E-89 Noah, a type now of his dispensation, had a trial, 'cause God told him to go in the ark, and when he went in the ark, the door shut itself. And Noah no doubt told his family, "Watch tomorrow. Oh, the door closed tonight, but in the morning there will be rain up there in the skies." Never had been before, remember.
E-90 Şi batjocoritorii, poate unii din ei cumva credincioşi pe jumătate, au spus, "Hai să mergem sus şi să stăm. Voi ştiţi, bătrânul ar fi putut să aibă dreptate." Ei au stat pe lângă corabie, aşteptând, voi ştiţi, şi s-au gândit, "Ei bine, acum, el ar putea avea dreptate." Şi ei au mers sus. Şi dimineaţa următoare, soarele a răsărit tot aşa de frumos, a venit pe deasupra.
E-90 And the scoffers, maybe some of them kind of halfway believers, said, "Let's go up and stand. You know, that old man could have been right." They stood around the ark, waiting, you know, and thought, "Well, now, he could be right." And they went up. And the next morning, the sun rose just as pretty, come across.
E-91 Voi ştiţi, şi fără îndoială că Satan s-a aşezat sus acolo pe vârful acelei găuri în corabie, fereastra aceea, şi a spus, "Tu crezi că încă ai dreptate?" Ei bine, acela-i felul cum diavolul ne face la noi toţi. Dar atât timp cât Dumnezeu a spus aşa, staţi cu Aceasta! Aceea nu înseamnă nimic, staţi drept cu Aceasta.
E-91 You know, and no doubt but what Satan set up there on top of that hole in the ark, that window, said, "You think you're still right?" Well, that's the way the devil does all of us. But as long as God said so, stay with It! That don't matter what, stay right with It.
E-92 A doua zi a trecut, a treia zi a trecut. Pe Noe îl treceau sudorile. Dar, în final, după şapte zile! Şi aceea a fost în 17 Februarie când el a mers înăuntru. Şi apoi după şapte zile, atunci în dimineaţa aceea când el s-a trezit, tunetele bubuiau, picături mari de ploaie cădeau în jur. Aceia care au venit sus şi au stat o zi sau două, să afle, au spus, "Ei bine, ne vom duce şi să vedem dacă s-a întâmplat ceva," a fost prea târziu atunci. Ei au bătut, ei au ţipat. Străzile s-au umplut de apă, au început să se ridice pe marginea dealurilor. Oamenii au luat-o spre pământurile înalte. Ei au încercat să-i ia pe bărci, şi aşa mai departe, dar dacă barca nu era construită de Dumnezeu, acele mari zguduituri puternice ale pământului la timpul acela doar au scuturat-o drept în jos sub apă.
E-92 The second day passed, the third day passed. Noah was sweating it out. But, finally, after seven days! And that was in February the 17th when he went in. And then after seven days, then that morning when he woke up, the thunders was roaring, great big drops of rain was dropping around. Those who had come up and stayed a day or two, to find out, say, "Well, we'll go and see if anything happens," it was too late then. They knocked, they screamed. The streets come full of water, begin to raise up on the hillsides. People took to the highlands. They tried to get them on boats, and so forth, but if the boat wasn't God-constructed, them big mighty shaking of the earth at that time just shook it right down under the water.
E-93 Voi ziceţi, "Ori care! Doar aşa că eu am o religie, aceasta va fi în regulă." Nu, aceasta nu este. Aceasta trebuie să fie o experienţă în religie construită de Dumnezeu. Înţelegeţi? Toate celelalte vor pieri. Eu nu spun aceasta ca să fiu deosebit. Eu o spun numai din cauza dragostei, şi ştiind că eu-eu o să trebuiască să răspund în ziua aceea, şi sunt răspunzător. Aşa că dacă eu doar spun ce spune El, atunci eu ştiu că este în ordine. Dar dacă eu încerc să pun crezul sau teoria cuiva în aceasta, eu-eu nu aş putea să o fac, eu nu am nici o credinţă în aceasta. Eu cred numai ce El a spus.
E-93 You say, "Any! Just so I got a religion, it'll be all right." No, it isn't. It's got to be a God-constructed experience in religion. See? All other will perish. I don't say this to be different. I only say it because of love, and knowing that I—I'm going to have to answer at that day, and responsible. So if I just say what He says, then I know it's all right. But if I try to put somebody's creed or theory in it, I—I couldn't do it, I don't have no faith in it. I just believe what He said.
E-94 Acum observaţi, după o vreme a devenit mai adâncă, şi la înălţime. Ei au bătut la uşă, ei au ţipat, ei au plâns. Aceasta nu le-a folosit nici un pic. Poate câteva zile mai înainte, când ei au pus animalele acolo înăuntru, eu puteam să-i aud pe unii din batjocoritori să spună, "Du-te înăuntru acolo cu animalele tale împuţite. Locuieşte cu toată putoarea ta înăuntru acolo dacă tu doreşti."
E-94 Now notice, after a while it got deeper, and to the highest. They knocked at the door, they screamed, they cried. It didn't do a bit of good. Maybe a few days before, when they put the animals in there, I could hear some of the scoffers say, "Go on in there with your stinking animals. Live with all your stink in there if you wish to."
E-95 Aceea-i chiar ca astăzi, ei vă spune acelaşi lucru. "Mergi înainte, fii de modă veche dacă tu vrei. Noi o să o trăim la înălţime." Mergi înainte, las-o să meargă. Dar, o, frate, să fii în siguranţă în Corabie, uşa s-a închis! Aceea, aceea este treaba.
E-95 That's just today, they tell you the same thing. "Go on, be old fashion if you want to. We're going to live it up." Go ahead, let it go. But, oh, brother, to be safe in the Ark, the door closed! That, that's the thing.
E-96 Dar Noe, în ziua lui, a fost greu pentru el în vremea lui, vedeţi, din cauză că oamenii niciodată nu au auzit de un astfel de lucru, dar aceasta a venit tot la fel. Apoi noi aflăm pe scenă, a venit după izbăvirea lui Noe şi aşa mai departe, şi pământul a început să crească din nou, şi-şi tot ce a răsuflat răsuflare a pierit. Şi apoi noi aflăm iarăşi că acolo a venit un timp, atunci, Dumnezeu îi aducea pe copiii Lui afară din Egipt, când Moise a venit acolo cu legea. A fost aşa de greu pentru oameni să înţeleagă, dar o vreme de har se schimba într-o lege. Şi atunci după ce a venit legea, Moise încercând... Acesta era un învăţător. Oamenii au trăit oricum au vrut ei, aşa că învăţătorul, legea, era, Biblia a spus, să-i aducă pe oameni să recunoască că aceasta era greşit, aşa că El le-a dat cele Zece Porunci. Aceasta a fost cam o schimbare, poporul nu a vrut s-o primească. În regulă.
E-96 But Noah, in his day, it was hard for him in his dispensation, see, because that the people had never heard of such a thing, but it come just the same. Then we find out on the scene, come after Noah's deliverance and so forth, and the earth begin to grow again, and—and everything that breathed breath perished. And then we find out again that there come a time, then, God was bringing His children out of Egypt, that Moses come along with the law. It was so hard for the people to understand, but a dispensation was changing to a law. And then after the law come, Moses trying… It was a schoolmaster. People was just living any way they wished to, so the schoolmaster, the law, was, the Bible said, to bring people to recognize that it was wrong, so He gave them the Ten Commandments. It was quite a change, the people didn't want to receive it. All right.
E-97 Apoi după Moise, a venit Ioan. Şi după Ioan, vremea de har a venit, el l-a prezentat pe Isus. Şi când Isus a venit să încerce să ne aducă har, care era Dumnezeu în Spirit, în linia Spiritului, a manifestat dragostea Lui, "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea încât El a dat pe singurul Lui Fiu născut," şi Isus a fost aşa de diferit şi contrar faţă de lege, vedeţi, dar aceasta a fost o vreme de har diferită, un timp diferit.
E-97 Then after Moses, come John. And after John, the dispensation come, he introduced Jesus. And when Jesus come to try to bring us grace, which was God in the Spirit, in the line of Spirit, manifested His love, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son," and Jesus was so different and contrary to the law, see, but it was a different dispensation, a different time.
E-98 Şi atunci când Isus a plecat, El a vorbit despre această vreme de har a Duhului Sfânt, Viaţa înlăuntru, un Martor al Lui despre înviere. Eu am multe Scripturi aici, dar eu doar nu am timp să intru în ele, eu doar le prescurtez. În regulă. Acesta a fost întotdeauna un fapt şi o-o luptă, când o vreme se schimbă de la o vreme veche la un Mesaj din timpul prezent, a fost întotdeauna o luptă cu oamenii. Ei-ei... deşi aceasta a fost întotdeauna Scriptural. Dar în decursul timpului în care Dumnezeu le dă o vreme de har prin care să trăiască, sau ceva să facă. Acum noi aflăm că imediat după ce este dată acea vreme, oamenii de pe pământ încearcă să găsească ceva să contra-careze aceea, şi uneori să facă o afacere făcută de om din aceasta.
E-98 And then when Jesus left, He spoke of this dispensation of the Holy Spirit, the Life inside, a Witness of Him of the resurrection. I got lots of Scriptures here, but I just haven't got time to get into them, I'll just brief them over. All right. It's always been a fact and a—a fight, when one dispensation is changing from an old dispensation to a present-time Message, it's always been a fight with the people. They—they—they… It's, although it's been always Scriptural. But during the time that God gives them a dispensation and something to live by, or something to do. Now we find out that immediately after that dispensation is given, the men of the earth try to find something to counteract that, and something to make a man-made affair of it.
E-99 După ce Noe a avut corabia, şi atunci imediat după aceea, Nimrod, acel renegat, el a zidit un turn, şi a spus, "Dacă potopurile ar veni, noi ne vom urca doar sus şi ajungem deasupra de acesta." Şi atunci Dumnezeu a venit înainte cu legea care doar... Vedeţi, acea distribuire de vreme şi-a trăit timpul.
E-99 After Noah had the ark, and then immediately after that, Nimrod, that renegade, he built a tower, and said, "If the floods would come, we'll just climb up and get above it." And then God come along with the law that just… See, that dispensation had lived its time out.
E-100 Şi când Isus a venit, de asemenea, după lege, legea a vorbit despre Moise şi... a vorbit despre venirea lui Cristos. Dar când El a venit, ei au fost aşa de stabiliţi în tradiţiile părinţilor, ei aveau crezurile lor, ei aveau modele lor, ei aveau bisericile lor, ei au fost stabiliţi jos, aşa că a fost aşa de greu pentru Isus să încerce să scuture acea împărăţie (acea biserică) de la un crez, să-l creadă pe El. Şi totuşi Scripturile au vorbit în special despre acest Unul tot drumul de la prima distribuire de timp din Eden, "Sămânţa Lui va zdrobi capul şarpelui." A promis Isus prin fiecare distribuire de timp, şi, când El a venit, ei nu L-au recunoscut, deoarece ei au fost aşa de legaţi în crezul lor. Dar totuşi acesta era adevărul Scriptural. Fiecare mesager şi Mesajul lui l-a prezis pe celălalt care urma, de fiecare dată. Moise, profeţii au prezis, Moise a prezis despre venirea lui Isus. Moise a spus, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet asemănător mie." De câte ori am fost noi prin aceea în Mesajele noastre în jurul lumii, că Mesia care venea urma să fie un Profet!
E-100 And when Jesus came, also, after the law, the law spoke of Moses and… spoke of the coming of Christ. But when He came, they was so set in the traditions of the fathers, they had their creeds, they had their fashions, they had their churches, they were settled down, so it was so hard for Jesus to try to shake that kingdom (that church) from a creed, to believe Him. And yet the Scriptures especially spoke of this One all the way from the first dispensation of Eden, "His Seed shall bruise the serpent's head." Promised Jesus through each one of the dispensation, and, when He come, they didn't recognize Him, because they were so bound in their creed. But yet it was the Scriptural truth. Each messenger and its Message foretold the other one to follow, each time. Moses, the prophets foretold, Moses foretold of the coming of Jesus. Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet like unto me." How many times have we been through that in our Messages around the world, that the coming Messiah was to be a Prophet!
E-101 De aceea femeia de faimă rea, împotriva tuturor lucrătorilor, ea a crezut Mesajul. Femeia la Samaria, când Isus a vorbit cu ea, El a spus, "Adă-Mi să beau."
E-101 That's why the ill-famed woman, against all the ministers, she believed the Message. The woman at Samaria, when Jesus was speaking to her, He said, "Bring Me a drink."
E-102 Ea a spus, "Tu nu ai nimic cu ce să tragi. Nu este obiceiul ca Tu să-mi ceri mie, o femeie Samariteană." Şi conversaţia a mers înainte.
Atunci El a zis, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a spus, "Eu n-am nici unul."
E-102 She said, "You have nothing to draw with. It's not customary for You to ask me, a Samaritan woman." And the conversation went on.
Then He said, "Go get your husband and come here."
She said, "I have none."
E-103 A spus, "Aceea-i adevărat, tu ai avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este al tău."
E-103 Said, "That's right, you got five, and the one you're living with now is not yours."
E-104 Ea a spus, "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Acum, noi ştim că acolo vine o vreme de schimbare în distribuire de timp. Acolo vine Unul Care o să fie uns, care se numeşte Mesia, Cristosul lui Dumnezeu, când El vine, El va fi acel Profet." Cu cât mai mult a ştiut femeia aceea decât toţi predicatorii din ziua aceea! Da. Şi ea în starea ei, vedeţi, ea a înţeles Scriptura. Totuşi, o sărmană femeie mică, măritată cu cinci bărbaţi, şi trăind cu al şaselea, şi totuşi ea a ştiut mai mult despre Scripturi, pentru că ea a luat-O chiar pentru valoarea Ei de faţă. Şi ea a spus, "Când El vine, El va fi un Profet."
Ce a spus Isus către ea? "Eu sunt Acela."
E-104 She said, "Sir, I perceive that You are a Prophet. Now, we know that there's coming a change of dispensation. There is coming One Who's going to be anointed, that's called the Messiah, the Christ of God, and, when He comes, He will be that Prophet." How much more that woman knowed than all the preachers of that day! Yes. And her in her condition, see, she understood the Scripture. Yet, a poor little woman, married with five husbands, and living with the sixth one, and yet she knew more about the Scriptures, because she took It just for Its face value. And she said, "When He comes, He'll be a Prophet."
What did Jesus say to her? "I am Him."
E-105 Şi ea şi-a lăsat vasul de apă şi a alergat în cetate, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acela tocmai Mesia?" Vedeţi? Acela era El.
E-105 And she left her waterpot and ran into the city, said, "Come, see a Man Who told me the things I've done. Isn't that the very Messiah?" See? That's Him.
E-106 Acum, vedeţi, ea-ea a ştiut că El venea, pentru că profeţii şi Scriptura, în zilele lui Moise, şi în zilele profeţilor, şi tot drumul în urmă în fiecare din aceste distribuiri de timp, a spus, "El va fi aici, şi aceasta este ce va fi El!" O, vai!
E-106 Now, see, she—she knew that He was coming, because the prophets and the Scripture had, in the days of Moses, and the days of the prophets, and all the way back in each one of those dispensations, had said, "He'll be here, and this is what He'll be!" Oh, my!
E-107 Dacă oamenii ar putea măcar să vadă asta astăzi, atunci ei ar cunoaşte ziua în care noi trăim. Ei ar vedea că aceasta-i promisiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Dumnezeu a spus că va fi în felul acesta. Nu există nimic greşit, marele ceasornic al lui Dumnezeu ticăie chiar exact timpul corect. Şi, chiar conform cu ştiinţa, sunt trei minute până la miezul nopţii. Astfel, voi vedeţi, bătaia ar putea să vină la orice timp. Şi aceea a fost cu vreo doi sau trei ani în urmă de când au spus ei asta. Vedeţi, noi suntem la timpul sfârşitului. Dar, voi vedeţi, noi am schimbat distribuiri de timp de la epoca bisericii vechi aici unde a fost ziua aceea mohorâtă, doar să te ataşezi de biserică şi să-ţi pui numele pe registru; până la Lumina de seară, restaurarea, reîntoarcerea din nou a Duhului Sfânt pe pământ, o altă cincizecime, un alt semn, un alt lucru urma să ia loc. Şi oamenii nu Îl cred, pentru că ei sunt aşa de stabiliţi cum au fost ei în zilele lui Isus. Înţelegeţi? El a spus despre ziua aceasta. Când El a fost aici pe pământ, El a venit exact după Scriptură; atunci El a prezis despre această zi să vină.
E-107 If the people could only see that today, then they'd know the day we're living. They would see it's God's promise for this day. God said it would be this way. There's nothing wrong, God's great clock is ticking just exactly the right time. And, even according to science, it's three minutes till midnight. So, you see, the stroke might come at any time. And that's been two or three years ago since they said that. See, we're at the end time. But, you see, we've changed dispensations from the old church age of back here where that dismal day was, just join church and put your name on the book; until the evening Light, the restoration, the return again of the Holy Spirit upon the earth, another Pentecost, another sign, another thing was to take place. And the people doesn't believe It, because they're so set like they was in the days of Jesus. See? He told of this day when He was here on earth. He come exactly according to Scripture, then He foretold of this day coming.
E-108 Acum, acum noi vrem să ne gândim despre alta aici. Eu am... Dacă voi vreţi să citiţi ceva din aceasta, Matei 24. Isus a spus despre ziua aceasta, El a spus că Iudeii se vor aduna din nou în ziua din urmă. El a spus, "Când voi vedeţi la smochin să-i apară mugurii, atunci să ştiţi că timpul este aproape." El a spus, "Acolo va fi o nedumerire de timp, durere între naţiuni, marea mugind; bărbaţii slăbind de boli de inimă, constant." Aceasta nu-i printre femei, acum, Aceasta-i printre bărbaţi. Isus nu a spus femeile; "bărbaţii." Priviţi la plagă! Şi în ziua aceea ce o să vină la împlinire! Acela va fi semnul timpului sfârşitului, "Inimile slăbesc, frică, nedumeriţi." Apocalipsa, când Acesta a vorbit, profetul vorbea de această zi, el a spus că acolo va veni o vreme în care biserica va fi căldicică, Epoca Bisericii Laodicea în zilele din urmă. Înţelegeţi? Ce este aceasta? Acesta-i Isus (ultima epocă) prezicând sfârşitul acestei epoci.
E-108 Now, now we want to think of another one here. I got… If you want to read some of it, Matthew 24. Jesus told of this day, He said the Jews would gather again at the last day. He said, "When you see the fig tree putting forth its buds, then know the time is at hand." He said, "There'll be a perplexity of time, distress between nations, the sea roaring; man failing of heart trouble, constantly." It's not among the women, now. It's amongst the men. Jesus never said the women; "men." Look at the plague! And in that day what would come to pass! That would be the end-time sign, "Hearts failing, fear, perplexed." Revelation, when It spoke, the prophet speaking of this day, he said that there would come a time that the church would be lukewarm, the Laodicean Church Age in the last days. See? What is it? It's Jesus (the last age) predicting the end of this age.
E-109 Chiar exact ca în Eden, ca jos în timpul lui Noe, şi jos în timpul lui Moise, jos în timpul legii-legii, şi apoi în timp de har, şi acum în timpul de seară. Există mulţi alţii acolo dacă noi-noi aveam timp, dar eu doar am sărit peste ele căci noi nu o să avem timp. Despre fiecare spunând ce o să fie în epoca următoare, dar biserica devine aşa de bisericoasă cu crezurile lor, cu dogmele lor, şi credinţele lor prefăcute şi teoriile lor făcute de om, până când ei pierd acel Cuvânt. Acum voi puteţi vedea ce o să fie evanghelismul din timpul serii. Vedeţi? Ce este aceasta? Acei care Îl duce o să fie numiţi trăzniţi. Ei vor fi aşa de diferiţi! Ei au fost în timpul lui Noe, ei au fost în fiecare timp. Daţi afară din bisericile lor pentru că ei au crezut în Isus, toţi care au ascultat la El au trebuit să fie excomunicaţi din biserica lor. Vedeţi? Dar El a avut acea distribuire de timp, acela era timpul Lui, distribuirea Fiului.
E-109 Just exactly like in Eden, like down in Noah's time, and down in the time of Moses, down in the time of the law—law, and then a time of grace, and now in the evening time. There's many others there if we—we had time, but I've just skipped over them 'cause we won't have time. Of each one saying what would be in the next age, but the church becomes so church-ie with their creeds, with their dogmas, and their make-beliefs and their man-made theories, until they miss that Word. Now you can see what evening-time evangelism is going to be. See? What is it? The ones that carry It is going to be called crazy. They'll be so different! They was in Noah's time, they was in every time. Put out of their churches because they believed in Jesus, anybody that listened to Him had to be excommunicated from their church. See? But He had that dispensation, that was His time, the Son's dispensation.
E-110 Acum, noi de asemenea aflăm că marele Duh Sfânt a profeţit despre aceea. Dacă vreţi să vă notaţi unele din aceste Scripturi, Matei 24, şi apoi puneţi al Doilea Timotei 3:1. Duhul Sfânt vorbeşte despre o mare epocă intelectuală la timpul sfârşitului. Aţi ştiut voi asta? Ce este aceasta?
E-110 Now, we find out also that the great Holy Spirit prophesied of that. You want to put some of these Scriptures down, Matthew 24, and then put Second Timothy 3:1. The Holy Spirit speaks of a great intellectual age at the end time. Did you know that? Why is it?
E-111 Joseph, tu ai călătorit cu mine mult aici în naţiune şi tu ai auzit despre mitingurile din străinătate. Eu merg în străinătate şi am o sută cincizeci, douăsute de mii, cinci sute de mii, şi oamenii doar... Doar un lucru, care tu îl vezi făcut în fiecare zi, că mitingurile se desfăşoară, aproape, aici în tabernacol; până la zece, douăzeci şi treizeci de mii vor cădea pe picioarele lor... de pe picioarele lor, să-i dea laudă lui Dumnezeu. Ei Îl văd. Care este situaţia, că nu are loc în America? Acesta-i timpul intelectual. Ei vor pe cineva care poate vorbi nu de judecată, nu de lucrurile acestea, pentru că aceasta îi rupe de la părtăşia lor cu cluburile lor şi-şi lojele lor, şi-şi lucrurile păcătoase la care ei aparţin. De aceea, dacă păstorul lor ar numi ceva în felul acesta, comitetul diaconilor îl vor da afară, şi pun înăuntru pe altcineva, ceva ricky tânăr sau ceva. Voi ştiţi ce vreau să spun.
E-111 Joseph, you've traveled with me much here in the nation and you've heard of the meetings overseas. I go overseas and have a hundred-fifty, two hundred thousand, five hundred thousand, and the people just… Just one thing, that you see done every day, that the meetings goes on, nearly, here in the tabernacle; up to ten, twenty and thirty thousand will fall on their feet… from their feet, to give praise to God. They see It. What's the matter, don't take place in America? It's the intellectual time. They want someone who can speak not of judgment, not of these things, because it breaks them up from their fellowship with their clubs and—and their lodges, and—and the ungodly things that they belong to. Therefore, if their pastor would name something like this, the deacon board would have him ousted, and put in somebody else, some young ricky or something. You know what I mean.
E-112 Scuzaţi aceea, vedeţi, eu-eu nu vreau sa msernne aceea, vedeţi, dar eu uneori eu devin prea entuziasmat, eu presupun. Dar eu vreau să spun... Ricky este în regulă. Mie nu-mi place numele, asta-i adevărat. Dar voi căutaţi aceea în numerologie, şi voi aţi re-numi pe copilul vostru. Da, domnule. Acum, Ricky sau Elvis, sau ceva în felul acela, oh, milă! Astfel, oh, oricum, acum, voi vedeţi că ei trebuie. Ei nu au numele acelea din trecut, aceasta trebuie să vină. Aceasta este epoca pentru aceasta să fie aici. Sigur. Exact corect.
E-112 I… Excuse that, see, I—I didn't mean that, see, but I sometimes I get over-enthused, I guess. But I mean… Ricky is all right. I just don't like the name, that's right. But you look that up in numerology, you'd re-name your child. Yes, sir. Now, Ricky or Elvis, or something like that, oh, mercy! So, oh, anyhow, now, you see they have to. They didn't have those names gone by, it has to come. This is the age for it to be here. Sure. Exactly right.
E-113 Acum, "Şi acum Duhul spune." Acum ascultaţi, eu vă citez din Scriptură.
Acum Duhul vorbeşte lămurit, că în vremurile din urmă, vedeţi, vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credinţă, dând ascultare la duhuri amăgitoare, ... învăţătura diavolilor; şi aşa mai departe, vedeţi.
E-113 Now, "And now the Spirit says." Now listen, I'm quoting to you from the Scripture.
Now the Spirit speaks expressingly, that in the latter times, see, latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits,… doctrines of devils; and so forth, see.
E-114 Priviţi cum o să fie ei, "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi," mari gongi. Scuzaţi-o, dar voi ştiţi ce numim noi goangă mare, expresia de pe stradă acum. Noi toţi ştim mai bine să o spunem astfel. "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu."
E-114 Look how they would be, "Heady, high-minded," big shots. Excuse it, but you know what we call the big shot, the street expression now. We all know it better to say it like that. "Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God."
E-115 Am stat acolo ieri, m-am uitat la bazinul de înnot chiar dedesubtul nostru. Şi, m-am întrebat, când un bărbat, care este un învăţător de şcoală Duminicală, mi-a spus, "Aceea nu ar trebui să fie în Biblie, unde Isus a scuipat." A spus, "Aceasta-i împotriva regulilor sanitare când Isus a scuipat şi a făcut, şi-a luat scuipatul Lui."
E-115 I stood there yesterday, looked at that swimming pool just below us. And, I wondered, when a man, who is a Sunday school teacher, said to me, "That oughtn't to be in the Bible, where Jesus spit." Said, "It's against the sanitation rules when Jesus spit and made, took His spittle."
E-116 El stătea, vorbind, Greaca originală a spus, "El a scuipat pe pământ." Vorbind cu acest om, şi a scuipat pe pământ. Când El a terminat, El şi-a luat mâna Lui, s-a întins în jos, a luat scuipat cu ţărână şi la frecat pe ochii lui, şi l-a spălat pe ochii lui, şi a spus, "Du-te, spală-te în bazinul din Siloam (trimis) şi ţi se vor deschide ochii." Şi el a mers şi s-a spălat, şi ochii i s-au deschis.
E-116 He was standing, talking, the original Greek said "He was spitting on the ground." Talking to this man, and spitting on the ground. When He got through, He took His hand, reached down, picked up the spittle with the dirt and rubbed it on his eyes, and washed it on his eyes, and said, "Go, wash in the pool of Siloam (sent) and your eyes will come open." And he went and washed, his eyes come open.
E-117 Astfel insul acesta mi-a spus, "Aceea nu ar merge astăzi. Aceea este împotriva regulamentului sanitar, reguli de sănătate." Şi atunci acelaşi om îşi ia familia, soţia şi toţi copiii aceia jos acolo la acel bazin de înnot unde toate femeile acelea şi bărbaţii, şi în apa aceea la timpuri din lună când ele nu ar trebui să fie înăuntru, în toată aceea. Ei nu se duc în veceuri uneori, şi-şi toate trupurile acelea murdare şi murdărie înăuntru acolo, şi ei şpriţuind aceasta prin gura lor, şi ochi, şi lucruri ca acelea. Şi atunci să spună că Isus a scuipat pe pământ şi l-a făcut pe un om să vadă!
E-117 So this fellow said to me, "That would not work today. That's against the sanitation rule, health rules." And then that same man take his family, wife and all those children down there to that swimming pool where all those women and men, and in that water at times of the month that they shouldn't be in, and all that. They never go into the restrooms sometimes, and—and all them dirty bodies and filth in there, and them spurting it through their mouth, and eyes, and things like that. And then say that Jesus spitting on the ground and making a man to see!
E-118 Am adus un băieţel de-acolo zilele trecute, el a spus, "Eu am înghiţit ceva din apa aceea," a spus, "eu sunt bolnav ca un cal. Eu-eu mă duc acasă." Micuţul băiat poate să şadă aici acum, care locuieşte într-un trailer la vreo două sau trei blocuri în jos pe stradă, unde l-am dus, a spus, "Eu niciodată nu mă mai duc acolo."
E-118 I brought a little boy from there the other day, he said, "I swallowed some of that water," said, "I'm sick as a horse. I—I'm going home." The little fellow may be sitting here now, who lives in a trailer about two or three blocks down the street, where I took him, said, "I'll never go in there again."
E-119 Şi încă aceea se numeşte "civilizaţie modernă." Vedeţi la ce ajungeţi? Vechea zicală despre „ai greaţă de o musculiţă şi înghiţi o cămilă," vedeţi. Eu de-abea aştept să-l întâlnesc acum. Acum, acolo sunteţi voi. Mai bine să vă lăsaţi de lucrurile acelea, vedeţi.
E-119 But yet that's called "modern civilization." See where you get to? The old saying of "gag at a gnat and swallow a camel," see. I'm just anxious to meet him now. Now, there you are. Better get off of them things, see.
E-120 Un intelectual, "încăpăţânat, îngâmfat, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu." Eu citez Scriptura. Duhul Sfânt vorbeşte lămurit că aceasta va avea loc la timpul sfârşitului. "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, având o formă de evlav-..." Ei bine, întâi, "Ei vor fi nestăpâniţi, şi dispreţuitori de cei ce sunt drepţi," urâtori de aceia care cred Cuvântul. Îi vedeţi? Ei nu sunt de acord cu aceste crezuri tradiţionale şi lucruri, aşa că ei îi urăşte.
E-120 "An intellectual, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God." I'm quoting Scripture. The Holy Spirit speaks expressingly that this would take place at the end time. "Heady, high-minded, having a form of god-…" Well, first, "They'd be incontinent, and despisers of those that are right," hater of those who believe the Word. See them? They don't agree with these traditional creeds and things, so they hate them.
E-121 Ca Fariseii şi Saducheii aceia, ei au urât pe Isus. De ce? Pentru că El a-El a contrazis crezul lor. Vedeţi? Nu că El a vrut să fie diferit, ci, El trebuie să trăiască, El era Cuvântul, Cuvântul viu trăind. El a spus, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi." Vedeţi?
E-121 Like those Pharisees and Sadducees, they hated Jesus. Why? Because He was—He was contradicting their creed. See? Not that He wanted to be different, but, He must live, He was the Word, the living Word living. He said, "If I do not the works of My Father, then believe Me not." See?
E-122 Ei bine, acelaşi lucru este astăzi. Dacă un om predică aceste lucruri, şi nu se întâmplă, atunci aceasta-i greşit, pentru că Scriptura a spus că se va întâmpla. Apoi dacă se întâmplă, atunci aceea este corect; nu omul este corect, ci Cuvântul este corect. Acum, însă aceasta este starea în care noi am ajuns astăzi. Voi vedeţi, prietenilor, aceasta doar aşa de rezonabil. Voi o vedeţi? Eu zidesc aici să vă arăt punctul culminant aici la evanghelismul din timpul sfârşitului.
E-122 Well, the same thing is today. If a man preaches these things, and it doesn't happen, then it's wrong, because the Scripture said it would happen. Then if it does happen, then that's right; not the man's right, but the Word's right. Now, but this is the condition we got into today. You see, friends, it's just as reasonable. You see it? I'm building up here to show you the climax here at the end-time evangelism.
E-123 Acum observaţi în timpurile acestea, epocă intelectuală, "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu," stau acasă miercuri seara să vizioneze unele din piesele acelea vechi vulgare, "Noi O Iubim Pe Susie," sau "Lucy," sau ce este toată treaba aceea, femeie măritată de o duzină de ori şi trăiesc cu bărbaţi, şi ei trăiesc... Şi, o, vai, fiecare din ele măritate şi divorţate, şi se mărită şi divorţează, şi voi le faceţi idoli, ca zeiţe. Dar voi mai degrabă staţi şi vizionaţi aceea decât să participaţi la adunerea de rugăciune. "Iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu." Să vină un meci cu mingea în oraş, sau Coloneii şi Uriaşii, sau orice a fost să se întâmple să se întâlnească aici afară pe undeva, ei închid bisericile să ajungă să participe la el. Să vină Elvis Presley jos aici pe stradă, cu ghitara lui, şi să meargă să o avânte înainte şi înapoi, sau careva din tipii aceia, într-o miercuri seara, adunarea de rugăciune ar fi închisă. "Iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, nestăpâniţi, violenţi, şi dispreţuitori de cei ce sunt buni. Având o formă de evlavie!"
Voi ziceţi, "Ei sunt Comunişti." Nu, ei nu sunt.
E-123 Now notice in these times, intellectual age, "Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God," stay home on Wednesday night to watch some of them old vulgar plays, "We Love Susie," or "Lucy," or what all of that stuff is, woman married a dozen times and living with man, and them living… And, oh, my, every one of them married and divorced, and marry and divorce, and you make them idols, like gods. But you'd rather stay and watch that than attend the prayer meeting. "Lovers of pleasure more than lovers of God." Let a ball game come in town, or the Colonels and Giants, or ever what it was happen to meet out here somewhere, they close the churches to get to attend it. Let Elvis Presley come down here on the street, with his guitar, and go to swinging it back and forth, or some of them guys, on a Wednesday night, the prayer meetings would be closed. "Lovers of pleasure more than lovers of God. Heady, high-minded, incontinent, fierce, and despisers of those that are good. Having a form of godliness!"
You say, "They're Communists." No, they're not.
E-124 Ei sunt membri de biserică, având o formă de evlavie. Dar ce? Tăgăduiesc Puterea de-acolo! Având o formă din Dumnezeu, dar spun, "Dumnezeu nu face lucrurile acestea. Vedeţi, acolo nu este Putere la aceasta, tu doar accepţi şi faci aceasta, aceea." Vedeţi, fără schimbare de viaţă, nici nimic, aceasta-i doar-doar să aparţii la biserică.
E-124 They're church members, having a form of godliness. But what? Denying the Power thereof! Having a form of God, but say, "God doesn't do these things. See, there's no Power to it, you just accept and do this, that." See, no change of life, no nothing, it's just—just belong to church.
E-125 "Având o formă de evlavie, dar tăgăduind Puterea de acolo. De la aşa ceva staţi la o parte," Biblia a spus. "Căci acesta-i felul care se duc din casă în casă, şi călăuzesc femei nesăbuite împovărate cu păcate, călăuzite de diferite pofte." Aceea-i exact ce a spus Biblia. Acum noi trăim exact în epoca aceea. "Dar tu să faci lucrul unui evanghelist, dă dovadă plină de slujba ta." Vedeţi, asta este.
E-125 "Having a form of godliness, but denying the Power thereof. From such turn away," the Bible said. "For this is the sort that go from house to house, and leads silly women laden with sins, led away with divers lusts." That's exactly what the Bible said. Now we're living in exactly that age. "But do thou the work of an evangelist, make full proof of your ministry." See, that's it.
E-126 Acum, prin aceşti mesageri şi martori care noi îi vedem, noi aflăm în ce recoltă suntem noi. Priviţi în ce recoltă sunteţi voi dimineaţa aceasta. Priviţi în ce recoltă suntem noi. Păi, El a spus, pe partea aceasta, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred, ei vor fi de râs şi batjocoriţi ca şi în zilele lui Noe. Şi aici va veni acest alt grup înapoi aici făcând haz de ei, încăpăţânaţi, îngâmfaţi, şi având o formă de evlavie, şi tăgăduiesc tocmai lucrul care îl pretindeţi. Astfel voi puteţi-voi puteţi vedea în ce recoltă sunteţi, vedeţi, aceşti mesageri adevăraţi de astăzi! Isus a prezis că acela ar fi Satan cu mesajul lui. Şi mesagerii Lui vor avea aceasta să meargă, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Vedeţi, mesagerii lui Satan vor avea o formă de evlavie. Mesagerii Lui vor avea aceste semne, luând sus şerpi, bând lucruri de moarte, scoţând draci, punând mâinile peste bolnavi, primind botezul Duhului Sfânt, semne şi minuni. Acum, noi suntem într-una din recolte, şi noi suntem la timpul sfârşitului. O, doamne!
E-126 Now, by these messengers and witnesses that we see, we find out what crop we're in. Look what crop you're in this morning. Look what crop we're in. Why, He said, on this side, these signs will be following them that believe, they'll be mocked and scoffed at like the days of Noah. And here will come this other group back here making fun of them, heady, high-minded, and having a form of godliness, and denying the very thing that you're professing. So you can—you can see what crop you're in, see, these true messengers of today! Jesus foretold that that would be Satan with his message. And His messenger would have this going, these signs shall follow them that believe. See, Satan's messengers would be having a form of godliness. His messengers would have these signs, taking up serpents, drinking deadly things, casting out devils, laying hands on the sick, receiving the baptism of the Holy Ghost, signs and wonders. Now, we're in one of the crops, and we're at the end time. Oh, my!
E-127 Nu-i de mirare că Isaia profetul a spus, "Trupul întreg este plăguit şi plin de bube putrede, totul." Unde am putea să ne ducem? Ce am putea noi face dacă ne-am uni toţi împreună? Aceasta ar face-o mai rău decât oricând, vedeţi, acolo ar fi tot felul de lucruri. Cum ei încearcă Consiliul Mondial al Bisericilor, aceasta niciodată nu va funcţiona, ei au ateişti, necredincioşi. "Şi cum pot-cum pot doi să umble împreună," a spus Biblia, "fără ca ei să fie de acord?" Vedeţi? Şi nu există nici doi din ei să fie de acord împreună.
E-127 No wonder Isaiah the prophet said, "The whole body is cankered and full of putrefied sores, everything." Where could we go? What would we do if we'd all merge together? It would make it worse than ever, see, there'd be all kinds of things. Like they're trying the—the World Council Of Churches, it'll never work, they got atheists, unbelievers. "And how can—how can two walk together," said the Bible, "unless they be agreed?" See? And there's not none two of them will agree together.
E-128 Mântuirea este o afacere individuală între, nu o biserică, ci între fiecare persoană şi Dumnezeu. Umblând cu Cuvântul! Da. Uite, frate, cum noi vedem. Şi eu ştiu eu devin îngrozitor de târziu.
E-128 Salvation is an individual affair between, not a church, but between each individual and God. Walking with the Word! Yes. Look, brother, as we see. And I know I'm getting awfully late.
E-129 Observaţi, marele semnal de sclipire a luminii roşii a Venirii Lui este jos. Noi ştim asta. Eu aş putea doar să iau multe Scripturi aici eu le am scrise aici jos să vă arăt, ce, noi suntem la timpul sfârşitului. Iudeii s-au întors în Palestina, pomul de smochin şi-a pus mugurii. Inimile oamenilor slăbesc de frică. Femeile, nestăpânirea în care sunt ele, cum aş putea eu să merg înapoi în Apocalipsa şi să vă arăt că această naţiune aici este marcată de femei, numărul femeii, numărul treisprezece. Noi avem, de la început, treisprezece colonii, treisprezece dungi, treisprezece fiecare lucru, treisprezece state, totul, treisprezece, treisprezece stele pe dolar, totul este treisprezece şi o femeie.
E-129 Notice, the great flashing red light signal of His Coming is down. We know that. I could just take many Scriptures here I got wrote down to show you, what, we're at the end time. The Jews has returned to Palestine, the fig tree has put forth its buds. Men's heart are failing with fear. The women, the rampage that they're on, how I could go back in Revelation and show you this nation here is marked by women, woman's number, number thirteen. We have, to start, thirteen colonies, thirteen stripes, thirteen everything, thirteen states, everything, thirteen, thirteen stars on the dollar, everything is thirteen and a woman.
E-13
E-130 When I stood not long ago in Switzerland, and I was talking. A woman said, "I, we want to come over to America so we can have the freedom like the women there." I told them what they did. "No," they said, "we don't want that, then." See? See?
E-131 Dar aceasta-i America. Noi am putea merge înapoi şi să arătăm aceea chiar aici, că aceea trebuie să fie în această naţiune care apare când acolo nu este apă, nici oameni. Apare ca un miel, are două coarne mici, putere civilă şi ecleziastică, dar ei se unesc împreună prin puteri politice, un Preşedinte nou care-l avem, aduce iarăşi Roma înăuntru.
E-131 But it's America. We could go back and show that right here, that that's supposed to be in this nation that comes up where there's no waters, no peoples. Comes up like a lamb, got two little horns, civil and ecclesiastical power, but they unite together through political powers, a new President we got, bringing in Rome again.
E-132 Eu vreau să-mi spună oricine, orice teolog de aici sau de alt undeva, unde Biblia prezice vreodată că Comunismul va stăpâni lumea. Să nu vă fie frică de Comunism, nu-i nimic de acesta. Acesta-i un lucru fals care îl foloseşte Dumnezeu să pedepsească naţiunile cu el, să pedepsească naţiunea. Sigur. Biblia zice că Roma va stăpâni lumea. Priviţi la Împăratul Nebucadnezar, visul lui, vedenia lui, tălmăcirea lui Daniel, cum fiecare din acele împărăţii şi distribuiri de timp lovesc chiar perfect, şi chiar până jos la sfârşit era Roma. Astfel, aceasta o să fie Roma. Acesta nu o să fie Comunismul, ei sunt doar – ei sunt doar marionete. Asta-i tot. Ei niciodată nu se duc niciunde. Nu, ei nu vor merge.
E-132 I want anybody to tell me, any theologian here or anywhere else, where the Bible ever predicts that Communism will rule the world. Don't you fear Communism, there's nothing to it. It's a bogus thing that God is using to chasten the nations with it, chasten the nation. Sure. The Bible says Rome will rule the world. Look at King Nebuchadnezzar, his dream, his vision, Daniel's interpretation, how every one of them's kingdoms and dispensations hit just perfect, and right down to the end there was Rome. So, it's going to be Rome. It isn't going to be Communism, they're just—they're just figureheads. That's all. They'll never go nowhere. No, they won't.
E-133 Cum Joseph tocmai a spus, "Inima Africii, păgânii aceia sărmani înapoi acolo nu sunt ca să fie stăpâniţi. Ei deja au fost stăpâniţi." Aceea-i ce se întâmplă cu ei astăzi, ei au fost stăpâniţi. Ei vor dragoste, ei vor pe Dumnezeu. Şi când Comunismul este păgân, atunci ei niciodată nu vor accepta aceea. Cu certitudine nu, sigur nu.
E-133 Like Joseph just said, "The heart of Africa, those poor heathens back there is not to be ruled over. They already been ruled over." That's what's the matter with them today, they've been ruled over. They want love, they want God. And when Communism is ungodly, then they'll never accept that. Certainly not, sure no.
E-134 Lumina roşie sclipeşte. Semnalul este jos. Venirea Lui este aproape. O, doamne! Isaia, al 60-lea capitol şi al 2-lea verset, a spus, "Întunericul va acoperi pământul, şi întuneric gros îi va acoperi pe oameni." Şi aceea este exact adevărat.
E-134 The red light is flashing. The signal's down. His coming is at hand. Oh, my! Isaiah, the 60th chapter and the 2nd verse, said, "Darkness shall cover the earth, and gross darkness will cover the people." And that's exactly right.
E-135 Mesagerul şi Mesajul din timpul sfârşitului se va întâlni cu stările din timpul sfârşitului. Nu gândiţi voi aşa? Acest Mesaj nu ar fi putut să fie predicat cu patruzeci de ani în urmă. Nu, Mesajul din timpul sfârşitului şi mesagerul trebuie să se întâlnească. În urmă acolo în zilele acelea care ei le-au avut, acesta probabil că nu ar fi dat rezultat. Dar acesta trebuie să se înfrunte cu condiţiile din timpul sfârşitului. Fiţi convertiţi, credeţi semnele Evangheliei! Acela-i Mesajul de astăzi. Spălaţi-vă sufletele în Sângele Mielului şi credeţi Evanghelia, că semnele timpului sfârşitului sunt aici, sămânţa Evangheliei a avut loc.
E-135 The end-time messenger and Message should meet with end-time conditions. Don't you think so? This Message could not have been preached forty years ago. No, the end-time Message and messenger has got to meet. Back there in them days they had, it probably wouldn't have worked. But it's got to cope with end-time conditions. Be converted, believe the Gospel signs! That's the Message of today. Wash your souls in the Blood of the Lamb and believe the Gospel, that the end-time signs are here, the seed of the Gospel has been taking place.
E-136 Ei vorbesc aşa de mult despre reformă, eu voi merge cu ei pe aceea, ca reforma evanghelică. Reformă înseamnă "a fi curăţit." Astfel eu mă gândesc că noi avem nevoie de multă curăţire, de necredinţa noastră, şi să credem Evanghelia. Aceea-i adevărat. Prea mult din suspiciunile noastre şi întrebări. Reformă! Chiar şi cuvântul obişnuit în traducerea Greacă care spune pocăinţă, înseamnă „reformă." Şi reformă înseamnă "a curăţa," tot înapoi, trecutul, şi să credeţi Evanghelia în puterea Ei şi manifestarea. "Aceste semne îi vor urma pe acei."
Ei spun, "Doar la epoca aceea."
E-136 They're talking so much about reform, I'll go with them on that, like the evangelical reform. Reform means "to be cleaned out." So I think we need a bunch of cleaning out, of our unbelief, and believe the Gospel. That's right. Too much of our suspicions and wonders. Reform! Even the regular word in the Greek translation which says repent, does mean "reform." And reform means "to clean out"! All the back, the past, and believe the Gospel in Its power and manifestation. "These signs shall follow them."
They say, "Just to that age."
E-137 El a spus, "Până la sfârşitul lumii." Acum, cineva are dreptate. Dacă omul care este un necredincios a spus că aceea a fost numai pentru apostoli, şi Isus Însuşi a spus "până la sfârşitul lumii," atunci eu iau Cuvântul pentru aceasta. Aceea este, că El este adevărat!
E-137 He said, "Unto the end of the world." Now, somebody's right. If the man who's an unbeliever said that that was just for apostles only, and Jesus Himself said "to the end of the world," then I take His Word for it. That's, It's right!
E-138 Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie separat de necredinţă şi de necredincioşi. Aşa de mulţi dintre voi oamenii faceţi o greşeală în aceasta, uneori îi lăsaţi pe copiii voştri să se joace aici afară puţin Oswald. Vedeţi? Eu nu vreau să fiu diferit acum, şi rigid, şi aşa mai departe, şi să fiu vreun fel de fanatic. Eu nu intenţionez aceea. Dar voi lăsaţi un... Voi să fiţi siguri cu cine se duce fiica voastră afară în timpul serii. Vedeţi? Poate voi aţi crescut-o evlavios pe micuţa fetiţă pe la biserică, şi primul lucru ce-l ştiţi ea se duce afară cu Oswald sau unul din ei, şi-şi el este un ateu, necredincios, şi viaţa ei va deveni ruinată şi voi nu ştiţi ce este el. Voi vedeţi? Atunci el se căsătoreşte cu ea, şi priviţi unde sunt copiii voştri, nepoţii voştri, atunci, voi vedeţi. Fiţi atenţi. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie separat.
E-138 God wants His people to be separated from unbelief and unbelievers. So many of you people make a mistake in this, sometimes letting your children play out here a little Oswald. See? I don't mean to be different now, and starchy, and so forth, and be some kind of a fanatic. I don't mean that. But you let a… You be sure who your daughter goes out with at nighttime. See? Maybe you raised her a godly little old girl around the church, and the first thing you know she gets out with Oswald or some of them, and—and he's an atheist, unbeliever, and her life will come up ruined and you don't know what he is. You see? Then he'll marry her, and look where your kids are, your grandchildren, then, you see. Be careful. God wants His people to be separated.
E-139 Voi citiţi în Exodul 34:12 o dată, şi vedeţi ce i-a spus Dumnezeu lui Israel. "Când voi mergeţi acolo în ţara aceea, curăţiţi tot ce este acolo. Să nu aveţi nici un singur lucru de-a face cu aceasta." Iosua de asemenea, al 23-lea capitol şi al 12-lea verset, urmăriţi ce a spus Iosua, "Acum Dumnezeu va adus la această ţară bună," ca Biserica acum, "şi va adus la acest pământ bun. Vă bucuraţi de el?"
Ei spun, "Amin, noi ne bucurăm."
E-139 You read Exodus 34:12 once, and see what God told Israel. "When you go over in that land, clean out everything is there. Don't you have one thing to do with it." Joshua also, 23rd chapter and 12th verse, watch what Joshua said, "Now God's brought you to this good land," like the Church now, "and has brought you to this good land. Do you enjoy it?"
They say, "Amen, we enjoy it."
E-140 A spus, "Acum acolo este ceva rămăşiţă, acei necredincioşi aici afară, şi să nu vă asociaţi cu ei. Să nu mergeţi cu ei." Să nu faci tu, soră, dacă băiatul acela vrea să te ducă la o sală de bal pe undeva, doar ca să ai o băutură mică de prietenie, să stai departe de el! Şi acelaşi lucru, voi băieţii, la fata aceea care ar face acelaşi lucru. Staţi departe de ele!
E-140 Said, "Now there's some remnant, these unbelievers out here, and don't you associate with them. Don't go with them." Don't you, sister, if that boy wants to take you to a barroom somewhere, just to have a friendly little drink, stay away from him! And the same thing, you boys, to that girl that would do the same thing. Stay away from them!
E-141 Acum voi o să spuneţi, "Fratele Branham este un ciudat bătrân." Dar într-una din aceste zile voi veţi afla. Dacă aţi fi fost de-a lungul cărării pe care am fost eu, voi aţi-voi aţi şti că aceea-i adevărat. Da, domnule.
E-141 Now you're going to say, "Brother Branham's an old crank." But one of these days you'll find out. You'd been along the trail that I been along, you'd—you'd know that that's right. Yes, sir.
E-142 De câte ori am văzut eu, în camerele de mărturisire, unde fetele tinere să vină în-în dizgraţie. Însemnarea aceea va merge cu ea până când ea moare, şi lucrurile care ea le-a spus: Odată crescută într-un cămin bun Creştin, dar iată ce s-a întâmplat, ea a mers afară cu acest băiat. El era doar aşa de drăguţ că ea nu se putea ţine departe de el, şi-şi totul în felul acesta. Şi, primul lucru, el a fumat ţigări şi a avut o pleoscă în buzunarul lui, şi ei au ajuns să bea, şi iată-te aici. Vedeţi? Şi acolo este ea în dizgraţie şi aşa. O, este un lucru jalnic. Voi o vedeţi pe ambele părţi. Aşa că doar staţi departe, separaţi-vă! Fiţi plăcuţi şi buni cu fiecare, dar să nu fiţi părtaşi la păcatele lor. Staţi departe de aceasta. Da, domnule.
E-142 How many times have I seen, in the confession rooms, where the young girls would come in—in disgrace. That mark will go with her till she dies, and the things that she said, Once raised in a fine Christian home, but here's what happened, she went out with this boy. He was just so cute she just couldn't keep away from him, and—and all like this. And, the first thing, he smoked cigarettes and had a flask in his pocket, and they got to drinking, and here you are. See? And there she is in disgrace and that. Oh, it's a pitiful thing. You see it on both sides. So just stay away, separate yourself! Be nice and kind to everybody, but don't be partakers of their sin. Stay away from it. Yes, sir.
E-143 Şi aceasta-i întotdeauna, prieteni, conducătorii, de fiecare dată prin schimbarea acestei distribuiri de timp, i-a adus pe oameni cu totul încurcaţi. Aceasta nu a fost aşa de mult poporul, dacă Evanghelia ar fi stat în amvon unde Ea aparţine!
E-143 And it's always, friends, the leaders, each time through the change of these dispensations, has got the people all messed up. It hasn't been so much the people. If the Gospel would have stayed in the pulpit where It belonged!
E-144 Cum am vorbit la Bethany College acolo, Luteranii. El a spus, "Frate Branham, ce gândeşti tu că noi avem?" Şi eu... el a spus...
Eu am spus, "Ei bine, iată ce este."
E-144 Like I was talking to the Bethany College there, the Lutherans. He said, "Brother Branham, what do you think we have?" And I… he said…
I said, "Well, here's what it is."
E-145 El a spus, "Care-i deosebirea între acest penticostal despre care tu vorbeşti şi noi Luteranii?"
E-145 He said, "What's the difference between this Pentecost you're talking about and us Lutherans?"
E-146 Am spus, "Biserica Penticostală este biserica Luterană avansată. Aceea-i exact adevărat. Dacă voi aţi fi stat unde ar fi trebuit să fiţi, şi voi aţi fi fost Penticostali."
E-146 I said, "The Pentecostal church is the advanced Lutheran church. That's exactly right. If you had stayed where you should have been, you'd been Pentecostal too."
E-147 Şi noi toţi vorbim despre cum l-am auzit pe cineva să spună aceasta azi dimineaţă, că, "Toate bisericile, toată-toată prima religie, toţi Creştinii de fapt au venit de la Roma." Eu vreau ca cineva să-mi dovedească aceea. Eu voi admite că toate denominaţiunile vin de la Roma. Dar Creştinii au început la Ierusalim.
E-147 And we're all talking about like I heard someone say this morning, that "All churches, all—all the first religion, all Christians really come from Rome." I want somebody prove that to me. I'll admit all the denominations come from Rome. But Christians begin at Jerusalem.
E-148 Aşa că dacă ierarhia Catolică vrea ca noi toţi să ne întoarcem înapoi la mama Creştinătăţii, eu voi fi de acord cu el la aceea, să mergem înapoi la Cincizecime şi toţi să primim Duhul Sfânt. Eu voi fi de acord cu el la aceea. Căci, acesta niciodată nu a venit de la Roma, acesta a venit de la Cincizecime. Biserica nu a fost inaugarată la Roma, ea a fost inaugurată la Ziua Cincizecimii. Sigur, nu sub dogmele lor, ci sub botezul Duhului Sfânt. Aceea-i ce încerc eu să spun. Dacă noi mergem înapoi, să mergem înapoi la începutul acestuia; nu înapoi la denominaţiune, voi mergeţi la Roma, căci ei au fost primi care aveau o organizaţie sau o denominaţiune, şi ea este mama la toate din ele.
E-148 So if the Catholic hierarchy wants us all to return back to the mother of Christendom, I'll agree with him that, let's go back to Pentecost and all get the Holy Ghost. I'll agree with him that. That, it never come from Rome, It come from Pentecost. The church wasn't inaugurated at Rome, it was inaugurated on the Day of Pentecost. Sure, not under their dogmas, but under the baptism of the Holy Spirit. That's what I'm trying to say. If we go back, let's go back to the beginning of it; not back to the denomination, you go to Rome, 'cause they was the first one who had an organization or a denomination, and it's the mother of all of them.
E-149 Şi Biblia a spus aşa, în Apocalipsa 17, "Ea este o prostituată, însăşi, şi o mamă a curvelor, fiicele ei." Înţelegeţi? Asta-i ce a spus Biblia. Isus Cristos a spus că, "Acea biserică Romano Catolică era o prostituată, şi toate din fiicele ei Protestante erau curve cu ea." Şi El a spus, "Ieşiţi afară din mijlocul lor, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei; şi Eu vă voi primi, şi voi veţi fi fii şi fiice pentru Mine." Vedeţi? Deci acolo sunteţi, vedeţi, "Având forme de evlavie, şi tăgăduind Puterea de-acolo," şi aşa mai departe.
E-149 And the Bible said so, in the Revelation 17, "She's a prostitute, herself, and a mother of harlots, her daughters." See? That's what the Bible said. Jesus Christ said that, "That Roman Catholic church was a prostitute, and all of her Protestant daughters were harlots with her." And He said, "Come out from among them, My people, that you be not partakers of her sins; and I'll receive you, and you'll be sons and daughters to Me." See? So there you are, see, "Having forms of godliness, and denying the Power thereof," and so forth.
E-150 Voi Metodişti scumpi, cum obişnuiaţi voi să aveţi puterea lui Dumnezeu printre voi. Eu am mers şi am stat... am purtat roba lui John când am fost în Londra, Anglia, să mă rog pentru Regele George de data aceea. Şi ei m-au dus sus acolo la Wesley Chapel unde el a predicat la o mie cincisute în fiecare dimineaţă la ora cinci, înainte ca oamenii să meargă la lucru. A şezut acolo într-un scaun unde el l-a convertit pe acest luptător de cocoşi, şi eu-eu am şezut în scaun. Şi am stat acolo, şi am mers sus în amvonul lui. Şi m-am rugat în camera în care el a mers la Cer. M-am gândit, "O, dacă John ar putea să ştie ce a făcut biserica aceea Metodistă, el s-ar întoarce în mormântul lui." Când voi obişnuiaţi să vă rugaţi pentru bolnavi şi aţi avut mari semne! Când John Wesley... stând acolo afară, acel mormânt eu am stat lângă el, unde este acolo un pom. Acea zi, predicând vindecare Divină, şi-înalta biserică din Anglia, biserica Anglicană, a mers şi s-a întors... Un grup de membri au venit jos acolo şi au dat drumul la o vulpe şi o grămadă de câini, şi au împrăştiat adunarea lui John. Micuţul John niciodată nu a cântărit peste o sută şi zece livre oricând în viaţa lui, dar el s-a întors şi şi-a îndreptat degetele, şi a spus, "Voi făţarnicilor! Soarele nu va apune peste capul vostru de trei ori până când veţi chema după mine să mă rog pentru voi." Şi el a murit în seara aceea, cu crampe în trupul lui, chemând după John să vină să se roage pentru el. Şi el a murit. Vedeţi? O, dacă Metodiştii ar fi Metodişti în felul acela, voi aţi fi Penticostal. Asta-i adevărat.
E-150 You precious Methodists, how you used to have the power of God among you. I went and stood… I wore John's robe when I was in London, England, to pray for King George that time. And they took me up there at Wesley's Chapel where he preached to fifteen hundred every morning at five o'clock, before the man went to work. Set there in a seat where he converted this rooster fighter, and I—I set in the seat. And stood there, and go up in his pulpit. And prayed in the room where he went to Heaven. I thought, "Oh, if John could know what that Methodist church has done, he'd turn over in his grave." When you used to pray for the sick and have great signs! When John Wesley… standing out there, that shrine I stood by it, where there's a tree. That day, preaching Divine healing, and the—the high church of England, the Anglican church, went and turned… A bunch of the members come down there and turned loose a fox and a bunch of hounds, and scattered John's congregation. Little old John never weighed over a hundred and ten pound any time in his life, but he turned and he pointed his fingers, and he said, "You hypocrite! The sun will not set on your head three times till you'll call for me to pray for you." And he died that evening, with cramps in his body, calling for John to come pray for him. And he died. See? Oh, if you Methodists would be Methodists like that, you'd be Pentecost. That's right.
E-151 Cum este cu voi Baptiştilor? Voi alergaţi jos la biserică pentru câteva minute, şi dacă păstorul predică peste cincisprezece minute voi vreţi să-l excomunicaţi. John Smith, fondatorul bisericii Baptiste, s-a rugat toată noaptea uneori, şi a plâns pentru păcatele oamenilor pănă când ochii i s-au închis de plâns, şi soţia lui îl conducea la masă şi-l hrănea cu lingura, dejunul lui. Nu vă mai puteţi ruga cincisprezece minute. Care este chestiunea? Vedeţi, voi aveţi tradiţii amestecate în Aceasta.
E-151 What about you Baptists? You run down at church for a few minutes, and the pastor preaches over fifteen minutes you want to excommunicate him. John Smith, the founder of the Baptist church, prayed all night at times, and cried over the sins of the people until his eyes would go shut from crying, and his wife would lead him to the table and feed him out of a spoon, his breakfast. Can't pray fifteen minutes no more. What's the matter? See, you got traditions mixed into It.
E-152 Mesajul încă se mişcă înainte. Israel a urmat Stâlpul de Foc. Unde El s-a oprit, ei s-au oprit. Unde El a mers, ei au mers. Stâlpul de Foc se mişcă înainte. Da.
E-152 The Message still moves on. Israel followed the Pillar of Fire. Where It stopped, they stopped. Where It went, they went. The Pillar of Fire is moving on. Yes.
E-153 Acum noi aflăm că aceştia sunt conducătorii care o fac. Conducătorii întotdeauna au fost în amestecătură. Priviţi la bătrânul Datan acolo în urmă în timpul Bibliei, în distribuirea legii lui Moise. El a fost acela care a condus mulţimea amestecată, Datan, a fost Core; când Dumnezeu l-a ridicat pe profetul Său Moise, şi el avea Cuvântul Domnului. El a avut două milioane şi jumătate de persoane acolo afară în deşert, şi Ietro a venit sus şi a spus, "Moise, aceasta o să te ucidă, povara ta este aşa de mare." Dumnezeu a luat o parte din Duhul Lui şi L-a pus asupra a şaptezeci de bătrâni, şi ei au profeţit. Aceasta nu l-a slăbit pe Moise nici un pic. El, dar Moise încă era ultimul răspuns, deoarece el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
E-153 Now we find out it's the leaders that does it. The leaders have always been the mixed. Look at old Dathan back there in the Bible time, in Moses' dispensation of the law. He was the one who led the mixed multitude, Dathan. It was Korah; when God raised His prophet Moses, and he had the Word of the Lord. He had two and a half million people out there in that desert, and Jethro come up and said, "Moses, it's going to kill you, your burden's so great." God took part of His Spirit and put It upon seventy elders, and they prophesied. It never weakened Moses a bit. He, but Moses was still the last answer, 'cause he had THUS SAITH THE LORD.
E-154 Voi nu puteţi merge sub un grup de oameni. Eu-eu înfrunt oricând căci-căci vreodată, când a folosit Dumnezeu vreodată un grup de oameni. El foloseşte un om. Exact. Un om la un timp, căci doi oameni au două păreri. Un om! Exact adevărat. Observaţi acum, fiecare distribuire a fost în felul acela, până jos de tot la capăt, a fost în felul acela de fiecare dată.
E-154 You can't go under a group of men. I—I defy anytime that—that ever, when God ever did use a group of man. He uses one man. Exactly. One man at a time, 'cause two men's got two opinions. One man! Exactly right. Notice now, every dispensation it's been that way, all the way down through, it's been that way every time.
E-155 Şi acolo a stat Moise. Şi voi ştiţi ce a spus Core? El a spus, "Păi, Moise se comportă de parcă el este singurul care poate predica, el este singurul care are Mesajul. O, noi ştim că Stâlpul de Foc pluteşte peste el, noi ştim că Lumina este peste el, noi ştim toată aceea, dar el se comportă de parcă el este singurul care are Mesajul."
E-155 And there stood Moses. And you know what Korah said? He said, "Why, Moses acts like he's the only one can preach, he's the only one that's got the Message. Oh, we know that Pillar of Fire hangs over him, we know that Light is over him, we know all that, but he acts like that he's the only one that's got the Message."
E-156 El nu a vrut să spună aceea. El nu a vrut s-o spună în felul acela. El a încercat să corecteze poporul. Acolo erau prea multe idei. Voi trebuie să ascultaţi la ceva. Şi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a spus, "Doar separă-te de la el, căci Eu îl voi înghiţii pe el şi adunarea lui în pământ." Şi pământul s-a deschis şi a ieşit foc, şi ei au mers jos. Vedeţi?
E-156 He didn't mean that. He didn't mean it that way. He was trying to correct the people. There's too many ideas. You got to listen to something. And what happened? God said, "Just separate yourself from him, 'cause I'll swallow him and his congregation in the earth." And the earth opened up and fire come out, and they went down. See?
E-157 Amestecul, conducătorii, conducătorii erau care au cauzat necazul printre oameni. Dacă nu ar fi fost, astăzi noi am putea veni aici în acest oraş şi fiecare biserică şi fiecare adunare ar veni împreună. Păi, ei ar avea acest loc, ei ar avea, oh, fiecare magazin de lichior ar fi închis. Păi, acest oraş ar fi aşa de uscat până când un contrabandist ar trebui să se amorseze o jumătate de oră să obţină suficientă umezeală pe lângă el să scuipe. El... Păi, aceasta ar fi! O, scuzaţi-mă, eu nu ar fi trebuit să spun aceea. Aşteptaţi. Aceasta, ce eu vreau să spun este aceasta, noi suntem toţi risipiţi. Aceştia sunt conducătorii. Dumnezeu poate să vină înăuntru să facă ceva, şi conducătorii acestor grupuri mici se tem că ceva o să se piardă, ei vor sta... îi trage la o parte de la Acesta, în loc să accepte Mesajul lui Dumnezeu. Au fost conducătorii în zilele lui Noe. Au fost conducătorii, în zilele lui Moise. Au fost conducătorii, în zilele lui Isus. Sunt conducătorii, astăzi în Duhul Sfânt. Mulţimile amestecate! Ei spun, "O, lăsaţi femeile să facă aceea. De ce strigi tu la ele?"
E-157 The mixed, the leaders, the leaders what caused the trouble amongst the people. If it wasn't, today we could come here in this city and every church and every congregation come together. Why, they'd have this place, they'd have, oh, every liquor store would be closed. Why, this city would be so dry till a bootlegger would have to prime himself a half hour to get enough moisture about him to spit. He… Why, it would be! Oh, excuse me, I oughtn't to have said that. Wait. This, what I'm meaning is this, we are all scattered. It's the leaders. God can come in to do something, and the leaders of these little groups afraid something's going to get lost, they'll stay… pull them away from It, instead of accepting God's Message. It was the leaders, in the days of Noah. It was the leaders, in the days of Moses. It was the leaders, in the days of Jesus. It's the leaders, today in the Holy Spirit. The mixed multitudes! They say, "Oh, let the women do that. Why you hollering at them?"
E-158 Aşa cum am spus, eu cred că aici mai înainte, cineva mi-a spus zilele trecute, că eu întotdeauna am încercat să le fac pe surorile mele să se alinieze. O vedem, că ele sunt-ele sunt ţinta.
Ele au fost ţinta în fiecare epocă. Satan le-a folosit în urmă acolo în Grădina Edenului, şi el le-a folosit de fiecare dată. Şi când Biblia arată despre America şi femeile ei în zilele din urmă, atunci eu încep să dau cu ciocanul înainte la aceasta. Şi cineva a spus, "Frate Branham, poporul te consideră a fi un profet."
Am spus, "Eu nu sunt."
E-158 As I've said, I believe here before, someone said to me the other day, 'cause I'd always trying to get my sisters to line up. See it, they're—they're the target. They've been the target in every age. Satan used them back there in the garden of Eden, and he used them each time. And when the Bible points out about America and its women in the last days, then I start to hammering away at it. And someone said, "Brother Branham, people regard you as a prophet."
I said, "I'm not."
E-159 El a spus, "Dar ei te consideră astfel. De ce nu le înveţi să primească mari daruri spirituale? Să le înveţi lucruri dacă tu... Dumnezeu lucrează cu tine, noi ştim asta." A spus, "De ce nu le înveţi pe femeile acelea în loc să tai întotdeauna către ele?"
E-159 He said, "But they regard you as that. Why don't you teach them people how to get great spiritual gifts? Teach them things if you… God deals with you, we know that." Said, "Why don't you teach them women instead of always cutting at them?"
E-160 Am spus, "Eu le-am predicat timp de treizeci şi unu de ani, şi ele sunt... Cum le pot eu învăţa, cum le pot eu învăţa algebra, când ele nici măcar nu-şi cunosc ABC-ul lor? De ce este că ele nici măcar nu se ocupă să se comporte ca femei? De ce este că ele continuă să facă în felul cum o fac? Cum le poţi învăţa lucruri spirituale când ele nici măcar nu vor crede lucruri naturale? Cum le poţi învăţa lucrurile acelea?" Să vină biserica sus în tărâmul acela, şi atunci ele pot să fie învăţate în acel tărâm cum să primească daruri de la Dumnezeu şi cum să manifesteze daruri şi lucruri. Dar Duhul Sfânt nu va lăsa niciodată să vină până când inima aceea nu este în ordine şi gata să o primească.
E-160 I said, "I've preached to them for thirty-one years, and they're… How can I teach them, how can I teach them algebra, when they don't even know their ABC's? Why is it they won't even cope and act like women? Why is it they keep doing the way they're doing? How can you teach them spiritual things when they won't even believe natural things? How can you teach them those things?" Let the church come up into that realm, and then they can be taught in that realm how to receive gifts of God and how to manifest gifts and things. But the Holy Spirit will never let it come till that heart's right and ready to receive it.
E-161 Atunci, Dumnezeu stă acolo ca o mare presiune. Să nu vă temeţi că acolo vor fi prea multe din ele. Voi nu îl puteţi epuiza pe Dumnezeu. Vă puteţi imagina un mic şobolan cam aşa de lung, şoricel mic sub marile grânare din Egipt, să spună, "Eu mai bine să mănânc un bob de grâu pe zi, că eu aş putea să-l termin înainte de recolta viitoare"? Aţi putea să vă imaginaţi un peştişor cam aşa de lung, să înoate afară în mijlocul oceanului, să spună, ,,Eu mai bine să beau apă cumpătat, deoarece, tu ştii, ar putea să se usuce cândva"? O, vai, aceea este a încerca să epuizezi bunătatea şi mila lui Dumnezeu faţă de poporul Lui! El vrea să vă binecuvânteze. El este gata, El presează. V-aţi putea imagina a lua toate apele de pe pământ, mările şi totul, şi să le îngrămădeşti într-o ţeavă de patru picioare şi să o pui sus acolo? Presiunea ar fi la fundul acesteia, încercând să găsească o fisură mică să-şi picure calea dincolo. Aceea este ca presiunea Duhului Sfânt încercând să vină jos asupra fiecărei vieţi.
E-161 Then, God's standing there like a great pressure. Don't afraid that there'll be too many of them. You can't exhaust God. Could you imagine a little rat about that long, little mouse under the great garners of Egypt, saying, "I better eat one grain of wheat a day, I might run out before next harvest"? Could you imagine a little fish about that long, swimming out in the middle of the ocean, saying, "I better drink of this water sparingly, because, you know, it might go dry sometime"? Oh, my, that's trying to exhaust God's goodness and mercy to His people! He wants to bless you. He's ready, He's pressing. Could you imagine taking all the waters in the earth, the seas and everything, and piling it in one four-foot pipe and put it up there? The pressure would be on the bottom of it, trying to find a little crevice to leak its way through. That's like the pressure of the Holy Spirit trying to come down on every life.
E-162 Dar ei nu vor să o facă, ei iubesc crezuri şi lucruri mai bine decât cum iubesc ei pe Dumnezeu. Voi trebuie să renunţaţi la lucrurile lumii, şi să-l credeţi pe Dumnezeu. Acela nu poate fi tăgăduit, voi aţi văzut-o an după an, şi timp după timp. Şi Joseph a spus o dată, "Acesta niciodată nu greşeşte. Acesta trebuie să fie Dumnezeu." Vedeţi? Şi aceasta-i promisiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Nu eu; eu nu sunt promisiunea lui Dumnezeu. Eu sunt un om. Eu vorbesc despre Duhul Lui Sfânt care este aici. Aceea este promisiunea din ziua aceasta, "Oriunde, oricine."
E-162 But they won't do it, they love creeds and things better than they love God. You've got to sell out to things of the world, and believe God. That can't be denied, you've seen it year after year, and time after time. And Joseph said one time, "It never misses. It's got to be God." See? And it's God's promise of the day. Not me; I ain't God's promise. I'm a man. I'm talking about His Holy Spirit that's here. That's the promise of the day, "Anywhere, anybody."
E-163 Acum, noi aflăm că ei erau aceia. Şi, priviţi, şi noi vom lua spre exemplu, Balaam. Balaam, el a venit jos şi i-a învăţat pe oameni doctrina lui, şi ei au spus, "Acum iată, noi suntem toţi credincioşi, noi suntem-noi suntem copiii fiicelor lui Lot, Moab sus acolo." Au spus, "Noi suntem doar toţi la fel." Şi el i-a amestecat, a cauzat căsătorii amestecate. El le-a făcut pe acele femei Moabite drăguţe, toate s-au gătit, şi au venit jos aici şi le-a spus la aceşti fii de Dumnezeu că ei erau-ei erau „toţi la fel, de fapt; Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor raselor, şi totul este în regulă." Şi el i-a căsătorit împreună. Şi Dumnezeu a tras linia de separare, şi i-a făcut să-şi părăsească casele şi totul. Ce a fost aceasta? Vedeţi lucrul acela? Chiar exact ce a avut loc în urmă acolo înainte de potop, "Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor, ele erau frumoase de privit, şi ei au poftit după ele şi şi-au luat neveste." Vedeţi? Acelaşi lucru a avut loc acolo.
E-163 Now, we find out that they were the one. And, look, and we'll take for instance, Balaam. Balaam, he come down and taught the people his doctrine, and they said, "Now look, we're all believers, we're—we're Lot's daughters' children, Moab up there." Said, "We're just all the same." And he mixed them up, caused intermarriage. He caused them pretty Moabite women, all dolled up, and come down here and told these sons of God that they were—they were "all the same, after all; God's a God of all races, and everything's all right." And he married them together. And God drawed the separation line, and made them leave their homes and everything. What was it? See that thing? Just exactly what took place back there before the flood, "When the sons of God saw the daughters of men, they were fair to look upon, and they lusted for them and took unto them wives." See? Same thing took place there.
E-164 Şi acelaşi lucru-i acum! Iarăşi este acelaşi lucru. Voi ar trebui s-o vedeţi. Fiecare generaţie spune ce i se va întâmpla la următoarea. Iată-o aici. Noi o vedem. Noi ştim că aceasta-i la fel, căci Biblia aici este să o declare că este la fel acum cum a fost. În regulă. Acum, şi toată aceea contează, desigur, pentru-ziua în care noi trăim.
E-164 And the same thing now! Again it's the same thing. You should see it. Each generation tells what will happen at the next one. Here it is. We see it. We know that it's the same, 'cause the Bible here is to declaring it's the same now as it was. All right. Now, and all that counts, of course, for the—the day that we're living in.
E-165 Acum, chemarea zilei, tot ce contează printre biserici astăzi, sunt membri. Aceea-i tot ce vor ei sunt membri. Acum, noi toţi ştim lozinca Baptistă din 1944, a spus, "Noi vom avea un milion mai mulţi în ,44." Noi îl cunoaştem pe scumpul nostru, graţiosul Frate Billy Graham, noi îi vedem locul lui în Scriptură, la care el se duce, ce face el. Dar aceasta-i întotdeauna "decizii, aşa de multe decizii." Doar denominaţiune, asta-i tot ce vor ei. Vedeţi?
E-165 Now, the—the call of the day, all that counts amongst the churches today, is members. That's all they want is members. Now, we all know the Baptist slogan in 1944, said, "We'll have a million more, '44." We know our precious, gracious Brother Billy Graham, we see his place in the Scripture, where he goes to, what he does. But it's always "decisions, so many made decisions." Just denomination, that's all they want. See?
E-166 Acela-i felul cum a fost în zilele lui Isus, acelaşi lucru. Ei nu au fost oameni răi. Ei erau orbi. Asta-i tot. Ei au fost orbi faţă de Adevăr. Isus le-a spus aşa, a spus, "Voi Farisei şi Saduchei orbi, ce faceţi voi toţi!" Ce a spus El că voi faceţi? "Voi cărturari, Farisei, voi sunteţi orbi! " El nu a spus, "Voi sunteţi păcătoşi." Ei erau păcătoşi, dar ce noi numim păcat.
E-166 That's the way it was in the days of Jesus, the same thing. They're not bad men. They were blind. That's all. They were blind to the Truth. Jesus told them so, said, "You blind Pharisees and Sadducees, what all you do!" What did He say you do? "You scribes, Pharisees, you're blind!" He didn't say, "You're sinners." They were sinners, but what we call sin.
E-167 Acum, noi numim păcat, "Săvârşind curvie, a fuma, a minţi, a fura, lucruri ca acelea, acela-i păcat." Acela nu este păcat. Acelea sunt atribute ale necredinţei.
E-167 Now, we call sin, "Committing adultery, smoking, lying, stealing, things like that, that's sin." That isn't sin. That's the attributes of unbelief.
E-168 Biblia a spus, "Cel ce nu crede este deja osândit." Necredinţa în Cuvânt, este păcat.
E-168 The Bible said, "He that believeth not is condemned already." Unbelief in the Word, is sin.
E-169 Priviţi la oamenii aceia, sfinţi. Păi, voi nu aţi fi putut pune un deget pe ei, moral. Bunicul lor, şi stră-bunicul, şi stră-stră-bunicul, şi stră-stră-stră-stră-bunicul au fost toţi preoţi. Ei au ţinut legea aceea şi tradiţiile bătrânilor şi a părinţilor, chiar perfect, jos prin generaţie. Nu a existat nici un defect asupra lor. Dacă ar fi, ei ar fi împroşcaţi cu pietre.
Oameni buni. Şi Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul!" De ce? Fiind că ei nu au văzut Mesajul, Cuvântul. El era acolo.
E-169 Look at those man, holy. Why, you couldn't put a finger on them, morally. Their grandfather, and great-grandfather, and great-great-grandfather, and great-great-great-great-grandfather were all priests. They kept that law and traditions of the elders and the fathers, just perfect, down through the generation. There wasn't one blemish on them. If they would, they'd be stoned. Good man. And Jesus said, "You are of your father the devil!" Why? Because they didn't see the Message, the Word. He was there.
E-170 Şi ei au spus, "Ei bine, omul acesta încearcă să sfâşie bisericile noastre."
E-170 And they said, "Well, this man's trying to tear up our churches."
E-171 El a spus, "Voi Farisei şi Saduchei orbi!" El a spus, iată ce a spus El, El a spus, "Voi veţi trece mările să faceţi un singur prozelit. Ce faceţi voi toţi pentru un singur membru! Şi când voi îl aduceţi în denominaţiunea voastră, el este un copil de două ori mai mult pentru iad decât cum a fost el când a fost acolo afară." Aceea-i exact ce a spus Isus.
E-171 He said, "You blind Pharisees and Sadducees!" He said, here's what He said, He said, "You'll compass seas to make one proselyte. What all you'll do for one member! And when you bring him into your denomination, he's a twofold child more of hell than he was when he was out there." That's exactly what Jesus said.
E-172 Şi dacă există ceva care este păgânesc şi orice care este neevlavios, este a lua un membru de biserică conservator care gândesc că ei sunt aşa de buni, şi nu pot să vadă prin nimic decât ochelarii lor. Eu nu critic. Dar, da, eu critic, de asemenea. Şi, aceea este chiar adevărat. Şi Isus a spus, "Voi sunteţi un copil de două ori mai mult de iad decât cum aţi fost când aţi început." Şi când noi luăm biserici, care nu contează cât de mulţi membri care voi îi aduceţi în acea biserică, şi îi vedeţi că se duc la cei cu pariuri şi curse de cai, şi stau aici afară şi femeile cu pantaloni scurţi pe ele, sus şi-n jos pe străzi, şi cântă în cor, aceea este cea mai mare piatră de poticnire care a avut-o vreodată păcătosul. Exact. Ei se aşteaptă ca oamenii aceia care se numesc Creştini să trăiască o viaţă decentă, să fie o persoană diferită. Acela este un exemplu. Aceea este o piatră de poticnire. Acela-i un făţarnic. Acela-i de zece ori mai rău decât cum aţi fost vreodată. Ar fi mai bine de voi să fiţi acolo afară aşa cum aţi fost.
E-172 And if there's anything that's unrighteous and anything that's ungodly, is to take an old mossback church member that thinks they're so good, and they can't see through nothing but their own glasses. I'm not criticizing. But, yes, I am, too. And, that's just exactly right. And Jesus said, "You're a twofold more child of hell than you was when you started." And when we take churches, that no matter how many members that you get in that church, and see them go to the bookies and horse races, and stand out here and the women with shorts on, up and down the streets, and sing in the choir, that's the biggest stumbling block the sinner ever had. Exactly. They're expecting them people that call themselves Christians to live a decent life, to be a different person. That's an example. That's a stumbling block. That's a hypocrite. That's ten times worse off than you ever was. You'd be better off to be out there like you were.
E-173 Aceea-i când vine omul, şi zice, "Ei bine, ei nu trăiesc nimic mai deosebit decât cum trăiesc eu. Ei bine, cu certitudine nu. Eu sunt, eu aş fi tot atât de bun cum sunt ei." Aceasta-i o piatră de poticnire. Aceea-i exact aşa. Îi vezi să spună, ei bine, ceva păcătos păşeşte sus şi zice, "Isus a spus aceasta aici."
E-173 That's when the man comes, say, "Well, they don't live any different than I live. Well, certainly not. I'm, I'd be as good as they are." It's a stumbling block. That's exactly right. See them say, well, some sinner walk up and say, "Jesus said this here."
E-174 "Ah, aceea nu a fost, căci asta-asta nu înseamnă aceea. Aceea-aceea, El nu a vrut să spună aceea chiar acolo. Aceea a fost pentru altă epocă." Păi tu necredinciosule! Vedeţi? Care este situaţia? Tu pui o piatră de poticnire în calea acelei persoane.
E-174 "Ah, that wasn't, for that—that don't mean that. That—that, He didn't mean that right there. That was for another age." Why you unbeliever! See? What's the matter? You put a stumbling block in that person's way.
E-175 Isus, sau eu vreau să spun în Psalmi, David a spus, "Să nu şedeţi în scaunul celui batjocoritor, ca să staţi în calea celui păcătos." Vedeţi? "Să nu vă puneţi în calea celui păcătos în felul acela şi să şedeţi în scaunul celui batjocoritor, făcând haz de acei care sunt drepţi, şi stau în jur spunând că a fost o formă de evlavie. Dar cel ce-şi găseşte plăcere în legea Domnului, el iubeşte să o facă, el va fi ca un pom care este plantat lângă izvoare de apă. Frunzele lui nu se vor veşteji. Şi orice face el va prospera, va veni la împlinire chiar exact."
Acela este felul de biserică care-l vrea Dumnezeu. Conducători orbi ai celui orb, făcând, în aceste zile din urmă, vin batjocoritori, şi aşa mai departe.
E-175 Jesus, or I mean in the Psalms, David said, "Set not in the seat of the scornful, stand in the way of the ungodly." See? "Don't put yourself in the way of the ungodly like that and set in the seat of the scornful, making fun of them that are right, and standing around saying it was a form of godliness. But he that delighteth in the law of the Lord, he loves to do it, he shall be like a tree that's planted by the rivers of water. His leaves shall not wither. And whatever he does will prosper, it'll come to pass just exactly." That's the kind of a church that God wants. Blind leaders of the blind, making, in these last days, scoffers coming, and so forth.
E-176 Mesajul evanghelistului din timpul sfârşitului este din Maleahi 4. Aceasta este o restaurare. Mesajul şi mesagerul, amândouă, va trebui să fie o restaurare a Credinţei. Iuda a spus, în Cartea lui Iuda, chiar cam treizeci de ani după răstignire, el a spus, "Fraţilor, îmi dau toată silinţa să vă scriu despre Credinţa noastră de obşte, ca voi să vă luptaţi cu sârguinţă pentru Credinţa care a fost dată sfinţilor o dată în urmă acolo." Vedeţi? Vedeţi? Maleahi a spus, că în zilele din urmă, ultimul profet din Vechiul Testament, că "Înainte ca Ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului să vină, Eu vă voi trimite pe Ilie profetul. Şi el va reaşeza Credinţa copiilor înapoi la, sau Credinţa copiilor înapoi la părinţi, chiar înainte de timpul de nimicire." Ce este acesta? Acesta-i un mesaj care merge înainte, un Mesaj şi un mesager din zilele din urmă, acela nu să-i aducă înapoi la un crez, ci să-i smulgă afară din crezurile acelea şi să-i aducă înapoi la Credinţa originală a părinţilor, a părinţilor penticostali, unde trebuie să fie Biserica în zilele din urmă. Nu părinţii Mozaici, ci părinţii penticostali.
E-176 The end-time evangelist's Message is from Malachi 4. It's a restoring. The Message and messenger, both, will have to be a restoration of the Faith. Jude said, in the Book of Jude, just about thirty years after the crucifixion, he said, "Brethren, I give all diligence to write unto you of the common Faith, that you should earnestly contend for the Faith that was once delivered to the saints back there." See? See? Malachi said, for the last days, the last prophet of the Old Testament, that "Before the great and terrible Day of the Lord shall come, I will send to you Elijah the prophet. And he will restore the Faith of the children back to, or the Faith of the children back to the fathers, just before the destruction time." What is it? It's a Message that goes forth, a Message and messenger of the last days, that's not to bring them to a creed, but to jerk them out of those creeds and bring them back to the original Faith of the fathers, the pentecostal fathers, where the Church is to be in the last days. Not the Mosaic fathers, but the pentecostal fathers.
E-177 Părinţii Mozaici erau Maleahi 3, "Eu îl trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea înaintea Domnului." Matei 11:6 zice acelaşi lucru. Isus mărturiseşte că aceea era când El l-a văzut pe Ioan, a spus, "Ce aţi ieşit să vedeţi, un om îmbrăcat în gulere fine, întoarse în jur, şi aşa mai departe? Nu Ioan." El a spus, "Acei care se îmbracă aşa aparţin în palate regeşti, şi aceste mari denominaţiuni, care sărută pruncii, şi căsătoresc, voi ştiţi, şi aşa mai departe, îngroapă pe morţi, şi-i căsătoresc pe tineri, şi aşa mai departe. Ei sunt înapoi acolo." A spus, "Ce aţi ieşit să vedeţi? O-o trestie clătinată de vânt? Nu, nu Ioan. Nu, nu, el nu s-a clătinat când ei au lovit împotriva lui."
E-177 The Mosaic fathers was Malachi 3, "I send My messenger before My face, to prepare the way before the Lord." Matthew 11:6 says the same thing. Jesus witnesses that that's when He seen John, said, "What'd you go out to see, a man dressed in fine collars, turned around, and so forth? Not John." He said, "Them that dress like that belong in king's palaces, and these big denominations, that kiss the babies, and marry, you know, and so forth, bury the dead, and marry the young, and so forth. They're back there." Said, "What'd you go out to see? A—a reed shaken with any wind? No, not John. No, no, he didn't shake when they busted against him."
E-178 Au spus, "Tu nu o să ai nici o cooperare dacă te duci acolo." Aceasta nu i-a contat cu nimic lui Ioan, el a mers oricum. Vedeţi?
E-178 Said, "You'll have no cooperation if you go there." It didn't make any difference to John, he went anyhow. See?
E-179 A spus, "Ce v-aţi dus să vedeţi afară, un profet?" A spus, "Eu vă spun, şi mai mult decât un profet! Şi dacă voi o puteţi înţelege, acesta este despre care s-a vorbit de profeţi, spunând, 'Eu îl trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea,"' Maleahi 3.
E-179 Said, "What'd you go out to see, a prophet?" Said, "I say, and more than a prophet! And if you can understand it, this is who was spoken of by the prophet, saying, 'I send My messenger before My face, to prepare the way,'" Malachi 3.
E-180 Şi în Maleahi 4, pentru epoca bisericii, El a spus, "Eu îl trimit la voi pe Ilie înainte de ziua aceea." Acum, acela nu a putut să fie Ioan, fiind că lumea nu a fost arsă în urmă acolo şi cel neprihănit să umble pe cenuşa celor răi. Nu. Este epoca aceasta, un Mesaj care va merge înainte! Acela va face ce? Va restaura Credinţa poporului, Biserica astăzi care este afară din toate aceste corupţii diferite şi un trup bubos, putred de denominaţiune, înapoi la o Credinţă vie şi un Dumnezeu viu. Mesajul merge înainte de ani. Asta-i adevărat. Este timpul acum ca noi să-l primim şi să-l credem: evanghelismul din timpul sfârşitului este să restaureze. Ioel a spus acelaşi lucru, "Eu voi restaura toţi anii care i-a mâncat omida."
E-180 And in Malachi 4, for the church age, He said, "I send to you Elijah before that day." Now, that couldn't have been John, 'cause the world wasn't burned up back there and the righteous walked out upon the ashes of the wicked. No. It's this age, a Message that'll go forth! That'll what? Restore the Faith of the people, the Church today that's out of all these different corruptions and a putrefied, sored body of denomination, back to a living Faith and a living God. The Message has been going on for years. That's right. It's time now that we should receive and believe the end-time evangelism is to restore. Joel said the same thing, "I will restore all the years the cankerworm eaten."
E-181 Priviţi aici. Vă amintiţi Mesajul meu recent despre pomul Miresei, vedeţi, cum că ei l-au luat pe Isus? El era un Pom, Acela care l-a văzut David, un Pom plantat lângă râurile de apă, Roada Lui în sezon, cel mai perfect Pom. Şi ei L-au tăiat jos şi L-au atârnat pe un pom Roman făcut de om, ca o batjocură. Dar ce a făcut El? A înviat din nou a treia zi. Ce altceva a făcut El? El a aşezat înainte un Pom al Miresei, un bărbat şi o femeie ca pomii care au fost în grădina Edenului, doi pomi. Unul din ei, pomul vieţii, şi unul pomul morţii. Şi ce a făcut El? El a venit să răscumpere acest pom. Astfel de moment ce El l-a răscumpărat, la Calvar, El este gata să o planteze acum. O, doamne! Eu ajung să devin religios când spun aceea, vedeţi. Să restaureze pomul Miresei Lui, acela care ar fi trebuit să fie în Eden, dar ea a căzut acolo pentru că ea nu a crezut Cuvântul. Dar aici El o să restaureze un pom care va crede Cuvântul! Şi când ea a venit sus la Ziua Cincizecimii, acea Învăţătură originală, acea Credinţă originală, atunci ce a început Roma să facă? Să trimită o omidă, să trimită o omidă păroasă. Şi fiecare a luat jos partea ei de roadă, frunzele şi totul, şi l-a supt tot jos.
E-181 Looky here. Remember my Message recently on the Bride tree, see, how that they took Jesus? He was a Tree, the One that David saw, a Tree planted by the rivers of water, His fruit in season, the most perfect Tree. And they cut Him down and hung Him on a man-made Roman tree, for a mockery. But what did He do? Rose up again on the third day. What else did He do? He set forth a Bride Tree, a man and a woman like the trees that was in the garden of Eden, two trees. One of them, the Tree of Life, and one the tree of death. And what did He do? He come to redeem this tree. So since He redeemed it, at Calvary, He's ready to plant her now. Oh, my! I get to feeling religious when you say that, see. To restore His Bride tree, the one that should have been in Eden, but she fell there because she disbelieved the Word. But here He's going to restore a tree that will believe the Word! And when she come up on the Day of Pentecost, that original Doctrine, that original Faith, then what did Rome begin to do? Send a cankerworm, send a palmerworm. And each one took his part off the fruit, the leaves and everything, and sucked it all down.
E-182 Dar cum profetul a văzut aceea, a spus, "Dar Eu voi restaura acel pom, zice Domnul." Ea a început înapoi în Reformare. Ce a făcut ea? S-a organizat. Dumnezeu a curăţit-o, chiar în Sfântul Ioan 14, a tăiat toate organizaţiile jos de pe ea. Şi ea a venit înapoi la Wesley, ea s-a organizat. A curăţit-o.
E-182 But what did the prophet, saw that, he said, "But I will restore that tree, saith the Lord." She started back in the Reformation. What did she do? Organized. God pruned her, right in Saint John 14, cut all the organization off of it. And she come back to Wesley, she organized. Pruned her off.
E-183 "Dar Eu voi resta ura!" Ea încă vine. Acum ce face aceasta? În timpul de seară acolo nu va fi o organizaţie. Acolo va fi un-un vârf. Unde se coace rodul mai întâi? În vârf. De ce? Soarele îl loveşte. Şi în timpul de seară seminţele sunt plantate acum pentru un pom al Miresei din timpul serii. Când Pomul Vieţii se reîntoarce înapoi la pomul Miresei. Voi vedeţi? Şi Luminile de seară au ieşit acum să ude şi să coacă roada aceea care a fost pe pomul care s-a plantat. Seminţele sunt sămănate. Vedeţi? Timpul de seară. Astfel evanghelismul din timpul serii va fi semnul din Maleahi 4, să restaureze credinţa poporului înapoi la Credinţa părinţilor. Da, domnule. Înapoi la Pietrele de clădire! Amin. Înapoi la...
E-183 "But I will restore!" She's still coming. Now what does it do? In the evening time there will be not an organization. There will be a—a top. Where does the fruit ripen at first? In the top. Why? The sun hits it. And in the evening time the seeds are planted now for an evening-time Bride tree. When the Tree of Life returns back to the Bride tree. You see? And the evening Lights has come out now to water and ripen that fruit that's been on the tree that's been planted. The seeds are sowed. See? The evening time. So the evening-time evangelism will be the mark of Malachi 4, to restore the faith of the people back to the Faith of the fathers. Yes, sir. Back to the building Stones! Amen. Back to…
E-184 Astăzi conducătorii iarăşi spun, "Numere, numere!" Aceea în urmă acolo ei au spus în timpul lui Isus, în distribuirea aceea. Isus a spus, "Voi făţarnicilor! Voi Cărturarilor, voi Fariseilor, voi traversaţi mările să faceţi un prozelit, să câştigaţi un membru, şi când îl aduceţi înăuntru el este de două ori mai mult un copil pentru iad decât cum a fost când a început." Şi astăzi ei vor-ei vor cheltui miliarde de dolari şi fac tot ce pot ei ca să mai facă încă mai un membru de biserică. Şi, când o faceţi, este mai rău de el decât cum a fost el acolo afară. Voi puteţi doar să faceţi un făţarnic din el, îi lăsaţi pe bărbaţi să facă lucruri, ies afară în lume şi râd şi fac haz de Evanghelie, şi fiecare lucru ca acela. Aceasta-i, vedeţi, conducători din ziua aceasta iarăşi spun, "Numere, numere, numere!" Aceea, aceea-i tot ce contează astăzi, sunt numere, hotărâri.
E-184 Today the leaders again are saying, "Numbers, numbers!" That back there they said in Jesus' time, in that dispensation. Jesus said, "You hypocrites! You Scribes, you Pharisees, you compass seas to make one proselyte, get one member, and when you bring him in he's a twofold child more of hell than he was when he started." And today they'll—they'll spend billions of dollars and do everything that they can to make one more member of the church. And, when you do, he's worse off than he was out there. You can just make a hypocrite out of him, let the men do the things, get on out in the world and laugh and make fun of the Gospel, and everything like that. It's, see, leaders of this day again is saying, "Numbers, numbers, numbers!" That, that's all that counts today, is numbers, decisions.
E-185 Acum, acela este un cuvânt aşa de mare astăzi, "hotărâre." Eu doresc ca cineva să facă ceva hotărâre să slujească pe Dumnezeu în loc să se înscrie la o biserică. "Fă o hotărâre, vino înăuntru, puneţi numele pe registru," trimite o grămadă întreagă de persoane jos acolo, să scrie. "Care-i numele tău?" "John Jones." "Îl accepţi tu pe Cristos ca Mântuitor al tău?" "Da." "Tu crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu?" "Da." Satan face acelaşi lucru, acelaşi lucru. Biblia a spus că el a crezut. El crede şi tremură. Da, domnule.
E-185 Now, that's such a big word today, "decisions." I wish somebody would make some deciding to serve God instead of join a church. "Make a decision, come in, put your name on the book," send a whole big bunch of people down there, would write. "What's your name?" "John Jones." "Do you accept Christ as your Saviour?" "Yeah." "You believe Jesus Christ to be the Son of God?" "Yeah." Satan does the same thing, same thing. The Bible said he did. He believes and trembles. Yes, sir.
E-186 Dar tu nu tremuri când tu într-adevăr crezi, te bucuri, amin: "Toţi acei care iubesc apariţia Lui." Aşa cum am spus că cineva îmi spune constant, îmi trimite scrisori, "Frate Branham, tu îi sperii pe oameni de moarte, să le spui că vine timpul sfârşitului." Sperii Biserica? Vai, acela-i cel mai glorios lucru care ar putea să se întâmple, Venirea Domnului, timpul sfârşitului. Eu doresc să fi fost chiar acum. Sigur. Păi, acesta-i cel mai glorios lucru la care m-am gândit vreodată, să-l întâlnesc pe Domnul meu. Această robă veche de carne eu o voi arunca, şi înviez şi apuc premiul veşnic, merg iarăşi înapoi într-un un om tânăr, şi trăiesc pe veci cu Domnul meu, cu tot poporul meu. Păi, vai! Nu mă pot gândi să mă lupt prin acest păcat şi încercare, şi dureri şi suferinţe în această casă veche de ciumă aici. Să părăsesc acest lucru şi să merg la o-o cunună de neprihănire, păi, este cel mai glorios lucru ce l-am auzit vreodată! Cum a spus apostolul Pavel, "Am luptat o luptă bună, mi-am terminat alergarea, mi-am ţinut credinţa, de acum înainte acolo este o... Eu am ţinut Credinţa, şi de-acum înainte acolo este o cunună a neprihănirii pusă la o parte pentru mine, care neprihănitul Domn mi-o va da în ziua aceea; nu numai mie, ci la toţi aceia care iubesc apariţia Lui." Nu cred în apariţia Lui; ci "iubesc" apariţia Lui, o astfel de bucurie să ştii că El vine! Cu certitudine! Da, domnule!
E-186 But you don't tremble when you really believe. You rejoice. Amen. "All those that love His appearing." As I said someone constantly telling me, sending me letters, "Brother Branham, you scare people to death, telling them the end time is coming." Scare the Church? My, that's the most glorious thing could happen, the Coming of the Lord, the end time. I wish it was right now. Sure. Well, it's the most glorious thing I ever thought of, to meet my Lord. This old robe of flesh I'll drop, and rise and seize the everlasting prize, go back to a young man again, and live forever with my Lord, with all my people. Why, my! I can't think of struggling through this sin and trial, and aches and pains in this old pesthouse here. To leave this thing and go to a—a crown of righteousness, why, it's the most glorious thing I ever heard! Like the Apostle Paul said, "I've fought a good fight, I've finished my course, I've kept my faith, henceforth there's a… I've kept the Faith, and henceforth there's a crown of righteousness laid up for me, that the righteous Lord will give me in that day; not only me, but all those that love His appearing." Not believes His appearing; but "loves" His appearing, such a joy to know He's coming! Certainly! Yes, sir!
E-187 Dar astăzi aceasta-i "membri," aceasta-i "hotărâri," aceasta-i „aducem înăuntru membri de biserică," aşa de mulţi membri. Aceea-i ce... Acela nu este evanghelism din timpul serii.
E-187 But today it's "members," it's "decisions," it's "bring in members of the church," so many members. That's what… That ain't evening-time evangelism.
E-188 Acum eu am să mă opresc doar un minut, şi eu doar vreau să vă vorbesc din inima mea. Eu sper că eu nu-nu v-am ţinut prea mult. Acesta-i... eu am cam şapte, opt minute încă, şi eu doar vreau să vă vorbesc din inima mea.
E-188 Now I'm going to stop just a minute, and I just want to just talk to you from my heart. I hope I haven't—haven't kept you too long. It's… I got about seven, eight minutes yet, and I just want to talk to you from my heart.
E-189 Nu este acela adevărul acum, "Hotărâri, vă înscrieţi la o biserică. Tu lasă biserica Metodistă şi vino uneşte-te cu noi, Baptiştii. Sau, tu lasă-i pe Baptişti şi vino uneşte-te cu noi, Metodiştii, Prezbiterienii, Luteranii"? Catolicii îi ia pe toţi, vedeţi. "Membru, membru, membru, membru, hotărâri, hotărâri."
E-189 Isn't that truth now, "Decisions, join a church. You leave the Methodist church and come join us, the Baptist. Or, you leave the Baptist and come join us, the Methodist, Presbyterian, Lutheran"? Catholic taking all, see. "Member, member, member, member, decisions, decisions."
E-190 La ce folosesc pietrele dacă voi nu aveţi un cioplitor în piatră să le formeze? Mărturisirile sunt pietre. Când Petru a făcut mărturisirea lui, Isus a spus, "Tu eşti Petru, o piatră mică." Dar la ce foloseşte o piatră dacă acolo nu este un cioplitor în piatră să-l formeze într-un fiu al lui Dumnezeu? Voi doar îngrămădiţi sus o grămadă de pietre. Este asta adevărat? Aceasta nu ajută nici un pic. Vedeţi? Apa toceşte piatra. Vedeţi, aceea-i adevărat, acela este poporul. La ce folosesc pietrele dacă voi nu aveţi un cioplitor în piatră adevărat cu o unealtă bună ascuţită să o formeze în locul potrivit în Casa lui Dumnezeu? Doar vreau să vă întreb, la ce folosesc hotărârile, la ce foloseşte să vă puneţi numele pe registru? La ce foloseşte să veniţi să vă uniţi cu biserica, dacă cioplitorul în piatră nu este acolo care să făţuiască aceea şi să-i facă să se lase de aceasta şi aceea, şi să-i taie şi să-i facă în felul Acesta, şi să-i pună în unghi şi să-i facă ca Creştini care şed în Casa lui Dumnezeu, cu semnele să-i urmeze pe credincioşi?
E-190 What good is the stones if you haven't got a stone mason to shape them out? Confessions is stones. When Peter made his confession, Jesus said, "Thou art Peter, a little stone." But what good is a stone if there isn't a stone mason there to shape him into a son of God? You're just piling up a bunch of rocks. Is that right? It isn't doing a bit of good. See? The water weareth away the stone. See, that's right, that's the people. What good is stones if you haven't got a true stone mason with a good sharp tool to shape him into the fitting place in the House of God? Just want to ask you, what good's the decisions, what good you putting your name on the Book? What good is come join the church, if the stone mason isn't there that'll shape that and make them quit this and that, and cut them and make them over This way, and square them up and make them like Christians that sets in the House of God, with signs following the believers?
E-191 Acela-i evanghelism din timpul sfârşitului, care ia pietrele şi le formează. Înţelegeţi?
E-191 That's end-time evangelism, taking the stones and shaping them. See?
E-192 De ce folos ar fi pietrele dacă voi doar le îngrămădiţi sus? Lăsaţi-le să stea unde sunt ele, şi ar putea să facă puţin mai bine acolo afară decât cum ar face să le îngrămădeşti împreună. Ele ar putea să fie necesare acolo afară, şi nu-i nici una din ele afară acolo. Vedeţi, asta-i adevărat. Piatra nu este bună fără un cioplitor de piatră.
E-192 What good would the stones be if you just pile them up? Let them lay where they're at, might do a little better out there than they would pile them up together. They might be needed out there, and none of them out there. See, that's right. Stone is no good without a stone mason.
E-193 Isus socoteşte caracterul, nu membri. Voi ştiţi asta? El socoteşte caracterele. Dumnezeu întotdeauna a încercat să ia un om în mâna Lui. Aceea-i tot ce are El nevoie, este un om, şi El va face lucrarea Lui de-a lungul anilor. Doar gândiţi, El a putut să găsească numai un singur om neprihănit în timpul lui Noe. În timpul lui Moise, el a găsit numai un singur om neprihănit.
E-193 Jesus counts character, not members. You know that? He counts characters. God has always tried to get one man in His hand. That's all He needs, is one man, and he'll do His work through the years. Just think, He could only find one righteous man in the time of Noah. In the time of Moses, He only found one righteous man.
E-194 Priviţi la Samson. Vedeţi, Dumnezeu poate folosi numai ce tu îi predai Lui. Samson a fost un om mare puternic, el a avut multă tărie. Samson şi-a predat tăria la Dumnezeu, dar el nu a vrut să-şi dea inima. El şi-a dat inima la Dalila. Vedeţi? Şi acela-i felul cu oamenii astăzi. O, frate, ei se întind în jos şi plătesc datorii, şi lucruri ca acelea, şi zidesc o denominaţiune mai mare, şi aşa mai departe în felul acela, dar, când se ajunge la a-şi da inima, ei nu vor s-o facă. Aceea-i adevărat. La ce bun este...
E-194 Look at Samson. See, God can only use what you surrender to Him. Samson was a big strong man, he had a lot of strength. Samson surrendered his strength to God, but he wouldn't give his heart. He give his heart to Delilah. See? And that's the way with the people today. Oh, brother, they'll reach down and pay off debts, and things like that, and build a bigger denomination, and so forth like that, but, when it comes to giving their heart, they won't do it. That's right. What good's…
E-195 Petru a avut o sabie. El a scos sabia aceea, urma să-i taie urechea jos la marele preot, şi lucruri ca acelea, el a făcut-o. Dar când se ajunge la curaj adevărat de Creştin, el nu l-a avut.
El s-a dat înapoi şi L-a tăgăduit. Este asta adevărat? El a putut să-i taie jos urechea marelui preot cu sabia lui, sigur, el a ştiut cum s-o mânuiască. Dar când s-a ajuns la strâmtoare şi la timpul să stea pe Cuvântul lui Dumnezeu, el nu a avut curajul, şi chiar a tăgăduit că l-a cunoscut pe Isus.
E-195 Peter had a sword. He pulled that sword, was going to cut the high priest's ears off, and things like that, he did it. But when it come to real Christian courage, he didn't have it. He backed up and denied Him. Is that right? He could cut the high priest's ear off with his sword, sure, he knowed how to handle it. But when it come to the squeeze and time to stand on the Word of God, he didn't have the courage, and even denied he knowed Jesus.
E-196 Aceea-i unde este aceasta astăzi. Noi avem curaj să construim clădiri şi să punem milioane de dolari în ele. Noi avem curaj să punem orgi şi scaune pluşate, şi de toate, şi mergem afară şi prozelăm din loc în loc, şi-i facem pe Metodişti să devină Baptişti, şi aşa mai departe, înainte şi înapoi în felul acela. Dar când se ajunge la curaj de Creştin, să accepte Cuvântul, Mesajul lui Dumnezeu, şi să stea acolo pe Acesta, noi suntem puţini. Aşa că la ce folosesc pietrele voastre fără un cioplitor în piatră din nou? Nu este aceea adevărat?
E-196 That's where it is today. We got courage to build buildings and put millions of dollars in them. We got courage to put pipe organs and plush seats, and everything, and go out and proselyte from place to place, and make the Methodist 'come Baptist, and so forth, back and forth like that. But when it comes to Christian courage, to accept the Word, the Message of God, and stand there on It, we are few. So what good is your stones without a stone mason again? Isn't that right?
E-197 Dumnezeu se uită după caracter, nu membrime. Caracter! Eliazar, când el a mers să ia Mireasa lui-lui-lui Isaac, el s-a străduit până când a aflat caracter. Amintiţi-vă, Abraham l-a pus răspunzător aşa cum Dumnezeu ne pune pe noi răspunzători, asta-i adevărat, noi lucrătorii. ,,Caută-Mi Mireasa!" Dumnezeu să vă binecuvânteze inima. Eu nu caut membri, eu îi caut pe cei puri în inimă, vedeţi, cineva care va crede Cuvântul.
E-197 God's looking for character, not membership. Character! Eliezer, when he went to get the Bride of—of—of Isaac, he sweated it out until he found character. Remember, Abraham put him responsible as God puts us responsible, that's right, we ministers. "Hunt My Bride!" God bless your heart. I ain't looking for members, I'm looking for the pure in heart, see, somebody that'll believe the Word.
E-198 Eliazar a căutat, şi s-a gândit, "O, eu nu pot să fac aceasta singur. Acolo-i prea multă răspundere. Eu îmi dau seama de răspunderea de a-i găsi lui Isaac..." Care, este modelul Bisericii, voi ştiţi, Cristos; Rebeca, modelul Miresei. Şi Eliazar s-a pus jos pe genunchi şi a spus, "Dumnezeule, Tu-Tu doar trebuie să mă ajuţi." Şi când el s-a referit la Dumnezeu, Dumnezeu l-a ajutat. El a obţinut caracter.
E-198 Eliezer looked, and he thought, "Oh, I can't do this myself. There's too much responsibility. I'm realize the responsibility of finding Isaac…" Which, is type of the Church, you know, Christ; Rebekah, the type of the Bride. And Eliezer got down on his knees and said, "God, You—You just have to help me." And when he referred to God, God helped him. He got character.
E-199 Vino înapoi la Cuvânt, frate. Vino înapoi la Dumnezeu. Nu da nici o atenţie la vreo biserică la care tu aparţii. Tu poţi să stai acolo dacă tu vrei, dacă ei te vor lăsa. Dar, lucrul de făcut mai întâi, este, să vii la Dumnezeu. Asta-i adevărat. Acesta este evanghelismul din timpul sfârşitului. Da, domnule. Caracter!
E-199 Come back to the Word, brother. Come back to God. Don't pay any attention to this church you belong to. You can stay there if you want to, if they'll let you. But, the thing to do first, is, come to God. That's right. This is the end-time evangelism. Yes, sir. Character!
E-200 Şi când el a aflat, şi atunci când Eliazar a găsit caracterul care era în femeie, Rebeca, mireasa frumoasă a lui Isaac, el i-a spus despre Isaac. Şi ea nu a chestionat nici un lucru. Ea a crezut cuvântul mesagerului, şi ea s-a pregătit să plece. Şi ei au mers, la întrebat pe tatăl, el a spus, "Doar întreab-o pe ea, fata este de vârstă. Întreab-o pe ea, hotărârea ei să fie."
E-200 And when he found out, and then when Eliezer found the character that was in the woman, Rebekah, the beautiful bride of Isaac, he told her about Isaac. And she never questioned one thing. She believed the word of the messenger, and she made ready to go. And they went, asked the father, he said, "Just ask her, the damsel's of age. Ask her, let her decision be."
E-201 Ea a spus, "Eu voi merge." La ce? Un om pe care ea niciodată nu l-a văzut, de care nu a ştiut nimic. Dar totuşi ea era gata, fiind că ea a fost predestinată şi rânduită dinainte la aceea. Exact adevărat.
E-201 She said, "I will go." To what? A man she had never seen, knowed nothing about. But yet she was ready, because she was predestinated and foreordained to that. Exactly right.
E-202 Aţi observat femeia spălând picioarele lui Isus? Ea nu a cerut după o binecuvântare. Ea doar a privit acolo. Şi acolo, acel făţarnic a încercat să-şi bată joc de El, să degradeze caracterul Lui. Aceea-i ce au încercat ei întotdeauna să facă, să-L facă să arate mic. Unii oameni, voi ştiţi, ei L-au urmat doar să facă aceea. Ei au spus, "Acum, uite aici. Bunule Stăpân, noi ştim că Tu eşti un om mare al lui Dumnezeu, nu Te temi de nimic. Să plătim noi tribut la Cezar?" Vedeţi? Toate lucrurile! Aceea, doar să încerce să găsească ceva să-i înnegrească Numele Lui, să-l cănească. Şi acest Fariseu L-a invitat jos acolo pentru prânz, acea denominaţiune ştiind că ei L-au invitat acolo, ei au avut un interes pe undeva. Cum ar spune un cărţaş, "Un tromp sus pe mâneca lui." Ei au avut ceva în comun.
E-202 Did you notice the woman washing Jesus' feet? She never asked for a blessing. She just looked there. And there, that hypocrite trying to make fun of Him, degrade His character. That's what they were always trying to do, make Him look little. Some people, you know, they followed Him just to do that. They'd say, "Now, look here. Good Master, we know Thou art a great man of God, You fear nothing. Should we pay tribute to Caesar?" See? All the things! That, just trying to find something to blacken His Name, smut it. And this Pharisee invited Him down there for dinner, that denomination knowing that they'd invite Him there, they had an iron in the fire somewhere. As a gambler would say, "A trump up his sleeve." They had something in common.
E-203 Dacă tu vezi pe cineva în felul acela, care te urăşte, cauza ta pentru Cristos, şi atunci ei te aduc înăuntru, aceasta-i fie că ei vor să câştige o mulţime de bani după tine, sau să facă ceva, sau să te folosească în vreun fel. Vedeţi? Acolo nu este... Ei nu vor crede Mesajul. Ei te au acolo pentru altceva. Vă gândiţi că acelaşi Cristos nu discerne acelaşi lucru astăzi? Cu certitudine, El discerne.
E-203 When you see anybody like that, that hates you, your cause for Christ, and then they bring you in, it's either to get a lot of money off of you, or do something, or use you in some way. See? There's not… They won't believe the Message. They got you there for something else. You think that that same Christ don't discern the same thing today? Certainly, He does.
E-204 Dar ei L-au adus înăuntru acolo, şi ei au spus, "Acum, noi o vom dovedi." Şi L-au pus acolo în spate şi L-au lăsat să intre mirositor, nu I-au spălat picioarele, nu L-au făcut bine venit. Şezând acolo în aceea, unde ei păşesc în robele acelea, voi ştiţi, aduc înăuntru aceea unde caii şi lucruri au fost de-a lungul drumului în zilele acelea, căile acelea mici vechi. Ei toţi călătoresc în acelaşi fel. Roba aceea mare ridicând sus putoarea, şi aceasta era pe El, şi a puţit de la praf şi lucruri pe drum. Şi miros vechi, ca în grajduri şi lucruri. Şi acela era pe El, mergând la o casă de musafiri cu covoarele acelea mari de şnur pe podea, fiecare lucru. Ei au avut un fel de unguient, ei-ei le-au spălat faţa şi au spălat picioarele, şi le-a dat o pereche de papuci de cameră, parcă, şi le-a pus sandalele sus. Apoi a venit înăuntru după ce a fost tot îmbrăcat şi aranjat, şi i-a aranjat părul, şi a venit înăuntru. Atunci tu îi întâmpini pe musafirii tăi, şi atunci-şi atunci tu-şi atunci tu-tu îi saluţi şi îi îmbrăţişezi. Ei se îmbrăţişează unul pe altul de gât, şi se sărută unul pe altul pe gât. Înţelegeţi? Cum ne-aţi văzut pe Joseph şi pe mine cu un timp în urmă punându-ne braţele în jur unul la altul, bătându-ne pe umăr unul pe altul. Şi ei s-au sărutat unul pe altul pe gât. Dar acel Fariseu, după ce L-a invitat înăuntru acolo, şi El şedea înapoi acolo, ei nu I-au spălat picioarele, ei nu I-au făcut nici un lucru, L-au lăsat să şadă acolo doar să facă haz de El.
E-204 But they brought Him in there, and they said, "Now we'll prove it." And got Him back there and let Him come in stinky, never washed His feet, never made Him welcome. Sitting there in that, where they'd walk in them robes, you know, bring in that where the horses and things had been along the road in them days, them little old trails. They all travel the same way. That big robe picking up that stink, and it was on Him, and it stunk from the dust and things on the road. And old stinking, like in barnyards and things. And that was on Him, going to a guest's house with them great big chenille rugs on the floor, everything. They had some kind of an ointment, they—they washed their face and washed their feet, and give them a pair of bedroom slippers, like, and set their sandals up. Then come in after he was all dressed and groomed, and fixed his hair, and come in. Then you meet your guests, and then—and then you—and then you—you greet them and hug them. They hug one another by the neck, and kiss each other on the neck. See? Like you seen Joseph and I awhile ago putting our arms around one another, patting each other. And they kissed one another on the neck. But that Pharisee, after inviting Him in there, and there He was sitting back there, they never washed His feet, they never done a thing to Him, let Him sit there just to make fun out of Him.
E-205 Dar ceva sărmană prostituată mică degradată, cu câţiva bănuţi care i-a câştigat acolo afară în existenţa ei de faimă rea, ea L-a văzut aşezat acolo. Şi lacrimile mari i se rulau în jos pe obrajii ei. Ea a mers jos acolo şi a cumpărat o cutie de alabastru, cu toţi banii care-i avea. Ea s-a strecurat înăuntru cumva şi a ajuns înapoi acolo, şi ea a căzut jos la picioarele Lui, şi ea a început să plângă, părul ei căzut în jos. Şi-şi ea plângea şi îşi lua... Ei nu aveau nici un ştergar să-I spele picioarele, şi ea şi-a luat acest păr şi I-a şters picioarele. Ce apă frumoasă pentru picioarele Lui, lacrimile unei păcătoase pocăite! Şi dacă El şi-ar fi mişcat doar piciorul, ea ar fi sărit sus. Ea nu a cerut nimic, ea doar a văzut că avea nevoie să se facă.
E-205 But some poor little degraded prostitute, with a few nickels that she had earned out there in her ill-fame of living, she seen Him sitting there. And the big tears rolled down her cheeks. She went down there and got an alabaster box, with all the money she had. She slipped in some way and got back there, and she fell down at His feet, and she begin to crying, her hair fall down. And—and she would cry and take her… They had no towel to wash His feet, and she had taken this hair and wiping His feet off. What beautiful water for His feet, tears of a repentant sinner! And if He'd just have moved His foot, she'd have jumped up. She wasn't asking nothing, she just seen it needed to be done.
E-206 Nu putem noi face aceea astăzi? Vai, noi nu cerem nimic. Aceasta are nevoie să se facă, Evanghelia are nevoie să fie predicată. Fie că noi primim un bănuţ, sau orice, nu contează nimic. Eu niciodată nu am luat o ofertă în viaţa mea. Aceasta este o necesitate. Aceasta este o cauză. Separaţi-vă, şi bisericile vă urăsc, şi fiecare alt lucru, şi vă azvârle afară, şi doar ce prieteni puţini aduni împreună. Dar acesta-i un Mesaj. Acesta trebuie să meargă, oricum. Eu niciodată nu m-am pus la radio şi mari programe de televiziune unde eu ar trebui să-i implor pe oameni pentru bani. Eu nu aş putea face asta. Eu vreau să fiu fratele vostru. Eu vreau să merg unde Dumnezeu... Dacă sunt cinci persoane aici, merg acolo. Merg pe aici, unde sunt un milion, Dumnezeu va face cale ca eu să merg. Asta-i tot. Doar o trăiesc prin credinţă. Acela-i felul cum noi toţi ar trebui să o facem. Şi, mulţumesc lui Dumnezeu, mulţi din ei o fac, voi vedeţi, în acelaşi fel. Asta-i adevărat, ei o fac.
E-206 Can't we do that today? My, we don't ask nothing. It needs to be done, the Gospel needs to be preached. Whether we get a penny, or whatever, don't make any difference. I never took an offering in my life. This is a need. This is a cause. Separate, and churches hate you, and everything else, and goust you out, and just what few friends you pick up together. But it's a Message. It's got to go, regardless. I never put myself on radio and big television programs where I'd have to beg people for money. I couldn't do that. I want to be your brother. I want to go where God… If there's five people here, go there. Go over here, if there's a million, God will make the way for me to go. That's all. Just live it by faith. That's the way we all should be doing. And, thank God, many of them are doing it, you see, the same way. That's true, they're doing it.
E-207 Priviţi la această femeie mică. Isus nu a mişcat nici un picior. Priviţi la acest fariseu bătrân stând jos acolo, a spus, încercând să facă haz de El acum, a spus, "Acum, dacă El era un profet, El ar şti ce fel de femeie Îi spăla picioarele. Vedeţi? El ar şti ce fel de femeie era în jurul Lui. Vedeţi, acolo este El, asta arată clasa cu care El are de-a face." Eu sunt aşa de bucuros de aceea. Da. El a ştiut. "Priviţi acolo ce fel de clasă de oameni este cu El. Noi suntem cei demni. Noi suntem membri bisericii. Şi, priviţi, păcătoasa aceea veche acolo afară cu El, femeia aceea, noi ştim cine este ea, ea umblă pe stradă. Ea este..." Voi ştiţi despre ce vorbesc eu. "Deci acolo, ea era felul acela de femeie. Priviţi, priviţi, acela-i felul de persoane care se ţine după El." Eu sunt aşa de bucuros. Eu sunt aşa de bucuros.
E-207 Look at this little woman. Jesus never moved a foot. Look at this old Pharisee standing down there, said, trying to make fun of Him now, said, "Now, if He was a prophet, He would know what kind of woman was washing His feet. See? He would know what kind of a woman was around Him. See, there He is, that shows the class that He deals with." I'm so glad of that. Yeah. He knowed. "Look at there what kind of a class of people's with Him. We're the dignified. We are the church members. And, look, that old sinner out there with Him, that woman, we know who she is, she walks the street. She's…" You know what I'm talking about. "So there, she was that type of woman. Look, look, that's the kind of people that hang after Him." I'm so glad. I'm so glad.
E-208 Asta-i ce am fost eu, voi ştiţi. Eu am fost felul acela de persoană, nu eram bun, păcătos. Şi fiecare din voi este la fel, care nu aţi venit la El. Voi nu veniţi doar ca să fiţi un membru al unei biserici, voi veniţi pentru că există ceva de făcut. Isus are nevoie să fie slujit, cineva trebuie să fie acolo. Haideţi s-o facem. Ea nu a cerut, "Doamne, mă vei binecuvânta Tu, vei face Tu aceasta?" Nu, ea doar I-a spălat picioarele şi le-a şters cu părul din capul ei. Voi ştiţi, unele din surorile noastre trebuie să stea în capul lor să obţină suficient păr să şteargă picioarele Lui.
E-208 That's what I was, you know. I was that type of people, no good, sinner. And every one of you is the same, that hasn't come to Him. You don't come just to be a member of a church, you come because there's something to be done. Jesus needs to be served, somebody should be there. Let's do it. She never asked, "Lord, will You bless me, will You do this?" No, she just washed His feet and wiped them with the hairs of her head. You know, some of our sisters have to stand on their head to get enough hair to wipe His feet.
E-209 Şi acolo erau buclele ei frumoase lăsate jos, şi ea I-a şters picioarele. Şi [Fratele Branham face un sunet de sărut – Ed.] ea îi săruta picioarele [Fratele Branham face un sunet de sărut.] Lui continuu în felul acela. Isus doar a şezut şi a privit-o. El nu s-a mişcat un ţol. După o vreme, când ea a terminat, El s-a întors în jur.
E-209 And there's her pretty curls dropped down, and she wiped His feet. And [Brother Branham makes a kissing sound—Ed.] she was kissing His [Brother Branham makes a kissing sound.] feet continually like that. Jesus just set and watched her. He never moved an inch. After while, when she got through, He turned around.
E-210 Acolo era bătrânul Simon stând acolo cu toată asociaţia ministerială, a spus, "Vedeţi! Ha! Ha! Acela este El. Vedeţi, ia te uită, aceea arată ce este El. El nu-i profet. Priviţi la El!"
E-210 There was old Simon standing over there with all the ministerial association, said, "See! Ha! Ha! That's Him. See, there you are, that shows what He is. He's no prophet. Look at Him!"
E-211 El s-a întors în jur şi a spus, "Simon!" O, eu îmi imaginez că el era roşu în faţă. El a spus, "Eu am ceva să-ţi spun. Tu M-ai invitat aici. Vezi? Când eu am intrat pe uşă, tu nu Mi-ai spălat picioarele, tu nu M-ai sărutat de bun venit, tu nu Mi-ai uns capul. Tu doar ai stat acolo, şi ai încercat să-ţi baţi joc de Mine. Vezi? Tu M-ai adus aici înăuntru cu scopul acela. Şi această femeie, de când Eu am venit, de când Eu am venit, ea în continuu Mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei, şi le-a şters cu părul din capul ei. Şi ea constant, nu Mi-a sărutat gâtul, dar Mi-a sărutat picioarele."
"Tu nu ai aşteptat nimic, nu-i aşa, soră?"
"Nu."
E-211 He turned around and said, "Simon!" Oh, I imagine he was red in the face. He said, "I got something to say to you. You invited Me here. See? When I entered the door, you never washed My feet, you never kissed Me welcome, you never anointed My head. You just stood there, and trying to make fun of Me. See? You brought Me in here for that purpose. And this woman, ever since I come, ever since I come, she's continually washed My feet with her tears, and wiped them with the hairs of her head. And she's constantly, not kissed My neck, but kissed My foot."
"You didn't expect nothing, did you, sister?"
"No."
E-212 "Dar Eu îţi spun ţie că păcatele tale, care sunt multe, sunt toate iertate." Aha. Da. Vedeţi? Tot drumul în jos ea nu a avut nimic deloc, ci doar o teamă că ea nu făcea lucrul potrivit, poate, dar aceasta era necesar să se facă, dar răsplata ei vine la sfârşit.
E-212 "But I say to you that your sins, which are many, are all forgiven." Uh-Huh. Yeah. See? All the way down she had nothing at all, but just a fear that she wasn't doing the right thing, maybe, but it needed to be done, but her reward come at the end.
E-213 Voi m-aţi putea auzi să predic acest Mesaj. Voi aţi putea vedea pe Duhul Sfânt să discearnă şi să facă lucruri mari, şi să înfăptuiască miracole. Voi aţi putea să vă rugaţi, şi aceasta niciodată să nu vină la împlinire. Mergeţi înainte, răsplata voastră vine la sfârşit. Nu ar fi aceea mai bine chiar acolo? Da. Vedeţi, faceţi-i lui Isus un serviciu. Acela-i Mesajul din timpul Sfârşitului. El avea o Mireasă. Dumnezeu se uită după caracter. Şi atunci după ce Eliazar a găsit caracterul, atunci lucrul următor era să o pregătească să plece. Aceea-i la fel acum, frate, la fel acum. Mesajul din timpul sfârşitului nu este acolo afară în Babylon.
E-213 You might hear me preach these Message. You might see the Holy Spirit discern and do great things, and perform miracles. You might pray, and it would never come to pass. Go on, your reward comes at the end. Wouldn't that be better right there? Yeah. See, do Jesus a service. That's the end-time Message. He had a Bride. God's looking for character. And then after Eliezer found the character, then the next thing was getting her ready to go. That's the same now, brother, the same now. The end-time Message is not out yonder in Babylon.
E-214 Acolo-i unde eu v-am spus, Joseph, când acest frăţior Suedez de-al meu a stat acolo afară şi şi-a pus capul pe umărul meu într-o zi şi a plâns ca un prunc mic. El a spus, "Frate Branham, Dumnezeu m-a trimis aici, Chicago, a spus că eu voi vedea Chicago zguduit într-una din aceste zile." Şi el a spus, "Acum ei mă trimit departe. Ei îmi iau biserica mea chiar afară de sub mine, mare, cea mai frumoasă biserică din Chicago." A spus, "Ei îmi ia biserica, şi aici ei m-au pus afară. Ei m-au votat afară. Eu nu ştiu ce să fac."
E-214 That's where I said to you, Joseph, when this little Swede brother of mine stood out there and put his head upon my shoulder one day and cried like a little baby. He said, "Brother Branham, God sent me here, Chicago, said I'd see Chicago shook one of these days." And he said, "Now they're sending me away. They're taking my church right out from under me, great, nicest church in Chicago." Said, "They're taking my church, and here they've ousted me out. They voted me out. I don't know what to do."
E-215 Eu am spus, "Joseph, Dumnezeu nu minte." Am spus, "Tu ai văzut Chicago zguduit. Aceea a început în New York City când eu te-am văzut acolo, căci ei nu au vrut să coopereze cu tine, eu nici măcar nu m-aş fi dus." Şi nici măcar nu l-am cunoscut, dar ceva privitor la el care m-a atras spre el. Acum, eu nu spun aceasta din cauza adunării misionare a lui din seara aceasta. Dar, asta era adevărat, eu am fost atras spre Joseph. Eu am refuzat să merg la Chicago, pentru că ei nu l-au lăsat să vină, nu au vrut să-l lase să vină înăuntru în cooperare. Am spus, "Atunci nici eu nu mă duc."
A spus, "Tu nu îl cunoşti."
E-215 I said, "Joseph, God don't lie." I said, "You've seen Chicago shook. That started at New York City when I seen you over there, 'cause they wouldn't cooperate with you, I wouldn't even go." And didn't even know him, but something about him that drawed me to him. Now, I'm not saying this 'cause his missionary rally tonight. But, that was right, I was drawed to Joseph. I refused to go to Chicago, because they wouldn't let him come, wouldn't let him come in in cooperation. I said, "Then I don't go either."
Said, "You don't know him."
E-216 Am spus, "Eu ştiu că nu-l cunosc, dar Dumnezeu îl cunoaşte. El este slujitorul lui Dumnezeu. Şi, pentru mine, el este în regulă."
Şi astfel atunci Joseph a spus, "Eu doresc să văd Chicago zguduit."
E-216 I said, "I know I don't know him, but God knows him. He's God's servant. And, to me, he's all right."
And so then Joseph said, "I wish I could see Chicago shook."
E-217 O, doamne! Să nu vă închipuiţi că zguduirea acestuia nu înseamnă acea carne de tun acolo afară. Aceasta nu înseamnă acel gunoi care o să fie nimicit acolo afară. Biserica se zguduie. Vedeţi? Acolo au fost numai o sută douăzeci afară din milioane, în camera de sus, când scuturarea a venit. Asta-i adevărat. Sigur. Aceasta-i o zguduire, este poporul. Cei...
E-217 Oh, my! Don't realize its shaking don't mean that cannon fodder out there. It don't mean that rubbish that's going to be destroyed out there. The Church is shaking. See? There was only a hundred and twenty out of the millions, in the upper room, when the shaking come. That's right. Sure. It's shaking, is the people. The…
E-218 Priviţi, când ei au avut acea mare trezire, acest Apolo, predicatorul Baptist care nu a primit Duhul Sfânt încă, nu a fost niciodată botezat în Numele lui Isus Cristos. Pavel trece prin coastele de sus ale Efesului, el află această biserică puternică de care vorbeşte Biblia, şi el a mers pe-acolo şi le-a spus calea Domnului. Şi ei au spus... El a spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Şi ei au strigat şi aveau un timp minunat. A spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt?"
Au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi unul."
A spus, "Atunci cum aţi fost botezaţi?"
Ei au spus, "Noi am fost botezaţi sub Ioan."
E-218 Look, when they was having that great revival, this Apollos, the Baptist preacher that hadn't received the Holy Ghost yet, had never been baptized in the Name of Jesus Christ. Paul passes through the upper coasts of Ephesus, he finds this mighty church the Bible speaks of, and he went over there and told them the way of the Lord. And they said… He said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" And they were shouting and having a wonderful time. Said, "Have you received the Holy Ghost?"
Said, "We know not whether there be one."
Said, "Then how was you baptized?"
They said, "We've been baptized under John."
E-219 El a spus, "Aceea nu mai lucrează. Trebuie să fiţi botezaţi din nou." Şi el i-a botezat din nou, în Numele lui Isus Cristos. Şi şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit asupra lor. Ei au vorbit în limbi şi au profeţit. Şi acolo erau doar cam opt sau zece din ei. Aceea-i adevărat.
E-219 He said, "That don't work no more. Got to be baptized over." And he baptized them over, in the Name of Jesus Christ. And laid his hands upon them, and the Holy Ghost came upon them. They spoke in tongues and prophesied. And there was just about eight or ten of them. That's right.
E-220 Zguduire! Vedeţi? Dumnezeu nu zguduie aceea, iadul va zgudui aceea când acesta îl primeşte. Dar Dumnezeu zguduie Biserica Lui.
E-220 Shaking! See, God don't shake that, hell will shake that when it receives it. But God shakes His Church.
E-221 Un Înger a venit la Abraham şi grupul lui sus pe munte, şi a înfăptuit un miracol, prin discernerea gândurilor care erau în inima lui. Este asta adevărat? Şi Sarah în interior. Unde, îngerii care au mers la Sodoma au avut cu miile jos acolo. Vedeţi, zguduirea vine în grup mic. Tu ai văzut aceasta, Joseph. Tu ai văzut Chicago să primească ultima lor chemare. Asta-i adevărat. Şi Dumnezeu te-a onorat, a făcut chiar exact ce El a spus. O face pe Mireasă să fie gata, asta-i ceea ce este.
E-221 One Angel come to Abraham and his group up on the mountain, and performed a miracle, by discerning the thoughts that was in his heart. Is that right? And Sarah on the inside. Where, the angels that went to Sodom had thousands down there. See, the shaking comes in the little group. You've seen it, Joseph. You've seen Chicago get its last call. That's right. And God honored you, done just exactly what He said. Getting the Bride ready, that's what it is.
E-222 Acum noi o să încheiem chiar aici, prin a spune aceasta. Mesajul din timpul sfârşitului este să facă Mireasa gata şi pregătită pentru Răpire. Ce poate acesta să facă? Conform cu Maleahi 4, este să-i aducă înapoi la Credinţa care a fost dată o singură dată sfinţilor. Să-i aducă înapoi la Credinţa părinţilor, partea penticostală, în timpul restaurării. "Eu voi restaura, zice Domnul." Acela-i eveniment real, evanghelism din timpul sfârşitului.
E-222 Now we're going to end right here, by saying this. The end-time Message is to get the Bride ready and prepared for the Rapture. What can it do? According to Malachi 4, is bring them back to the Faith that was once delivered to the saints. Bring them back to the Faith of the fathers, the pentecostal part, in the restoration time. "I will restore, saith the Lord." That's real event, end-time evangelism.
E-223 Acum eu vreau să spun aceste câteva cuvinte înainte să închei. Eu am trecut peste restul din aceste Scripturi, şi poate cândva pot ajunge la ele. Dar eu vreau să spun aceasta. Noi credem că noi suntem la timpul sfârşitului. Noi credem aceasta. Şi deşi se pare ca la timpul sfârşitului, la timpul acesta, că Mesajul şi Mesagerul sunt amândoi frânţi. Se pare că Satan a încercat cât de bine a putut să ne pună obezi. Fratele Neville, accidentul lui; Fratele Crase acolo; şi arma s-o explodeze. Vedeţi, arată parcă, şi chiar acum când fiecare biserică afară pe-acolo este cu degetul în jos pentru mine. Şi, vedeţi, vedeţi, aceasta arată de parcă acesta este-acesta este cam chiar frânt. Arată de parcă noi suntem învinşi. Să nu vă îngrijoraţi. Voi ştiţi, aceasta-i de obicei la timpul acela când Dumnezeu păşeşte înăuntru pe scenă, despre ceva care El a urmărit pentru mult timp. Amintiţi-vă.
E-223 Now I just want to say these couple words before I close. I bypassed the rest of these Scriptures, and maybe sometime can get to them. But I want to say this. We believe we're at the end time. We believe it. And though it seems like at the end time, at this time, that the Message and Messenger both is about broke. Looks like Satan has tried his best to rimwreck us. Brother Neville, his accident; Brother Crase there; and gun blowing it. See, it looks like, and right now when every church out through there is thumbs down on me. And, see, see, it looks like it's—it's just about broke. Looks like we're defeated. Don't you worry. You know, it's usually at that time when God steps in on the scene, of something He's been watching for a long time. You remember.
E-224 Vă amintiţi că odată acolo erau nişte copii jos într-un cuptor aprins, ei ţineau cu adevăr la acel Cuvânt. Totul a mers greşit. Ei i-au aruncat în temniţă. Ei i-au ţinut peste noapte, ei urmau să-i ardă în dimineaţa următoare. Şi se părea că sfârşitul era aproape, ei au păşit chiar sus până la cuptor. Dar El a venit călărind în jos să schimbe, scena a fost toată schimbată doar într-un moment.
E-224 Remembers one time there was some children down in a fiery furnace, they were holding true to that Word. Everything went wrong. They throwed them in jail. They kept them over night, they was going to burn them up next morning. And looked like the end was near, they was walking right up to the furnace. But He come riding down to change, the scene was all changed just in a moment.
E-225 Aceasta-i întotdeauna în acele momente cele mai slabe, când se pare că adevăratul Mesaj este aproape învins, aceea-i când Dumnezeu păşeşte înăuntru. El-El lasă Mesajul şi pe mesager să ajungă la capătul drumului, vedeţi, atunci El vine înăuntru şi El călăreşte pe valurile înalte. Aceea-i adevărat.
E-225 It's always in them weakest moments, when it looks like the true Message is about defeated, that's when God steps in. He—He let's the Message and the messenger get to the end of the road, see, then He comes in and He rides the high waves. That's right.
E-226 Amintiţi-vă, acesta era Isus, când vrăjmaşii Lui s-au gândit că ei L-au avut biruit, necredinciosul a spus, "Noi L-am pus pe cruce." Saducheii şi Fariseii care L-au urât şi L-au atârnat pe o cruce, s-au gândit, "Noi Îl avem acum." Îhî. A fost cam la timpul acela când Dumnezeu a călărit înăuntru pe scenă, L-a înviat în dimineaţa de Paşti, şi a rupt împărăţiile lui Satan, a dezgolit iadul, a luat cheile morţii şi a iadului, şi a înviat cu ei. Sigur, aceasta era chiar la acel timp slab. Mesajul Lui, El a predicat Cuvântul, El a stat pe aproape, şi de toate, atunci a fost acel moment foarte slab atunci când vine biruinţa. Când El a făcut tot ce a putut El să facă, atunci Dumnezeu a venit înăuntru. El a schimbat scena.
E-226 Remember, it was Jesus, when His enemies thought that they had Him defeated, the unbeliever said, "We got Him on the cross." The Sadducees and Pharisees who hated Him and hung Him to a cross, they thought, "We got Him now." Huh-uh. It was about that time God rode in on the scene, raised Him up on Easter morning, and broke the kingdoms of Satan, stripped hell, took the keys of death and hell, and rose up with them. Sure, it was just at that weak time. His Message, He had preached the Word, He had stood by, and everything, then it was that real weak moment that when the victory come. When He done all that He could do, then God came in. He changed the scene.
E-227 Iacob a fost care a fugit de Esau, ferindu-se aici şi acolo (dincolo la... ? ... şi acei diferiţi) în a încerca să se ascundă de Esau. Atunci inima lui a început să ducă dorul să meargă acasă. Şi pe drumul lui spre casă, el a trimis mesageri, el a trimis oferte şi fiecare alt lucru, încercând să-l potolească pe Esau. Dar aceasta a fost când Iacob a ajuns la capătul lui, a fost când Iacob nu a ştiut încotro să se întoarcă. El Şi-a pus nevasta şi copiii lui dincolo de-de apă, şi el a trecut înapoi peste pârâu. Aceasta a fost când Iacob s-a luptat toată noaptea, până când tăria lui i s-a dus, şi el a fost infirm şi a fost slab, şi trupul lui a fost zdrobit. A fost la timpul acela când Dumnezeu a venit călărind înăuntru pe scenă. Dimineaţa următoare, ce îl aflăm noi? Un prinţ neînfricat, după slăbiciunea lui. Se părea că el a fost învins. Dar noi îl găsim un prinţ neînfricat. Mesajul mergea înainte, şi mesagerul era cu acesta. Aceea-i exact adevărat. El a fost un prinţ neînfricat ziua cealaltă.
E-227 It was Jacob running from Esau, dodging here and there (over to…?…, and the different ones) in trying to hide from Esau. Then his heart begin to yearn to go home. And on his road home, he sent messengers, he sent offerings and everything else, trying to appease Esau. But it was when Jacob come to the end of himself, it was when Jacob didn't know which way to turn. He put his wife and children across the—the water, and he crossed back over the—the brook. It was when Jacob had wrestled all night, until his strength was gone, and he was crippled and he was weak, and his body was broke up. It was at that time when God come riding in on the scene. The next morning, we find him what? A fearless prince, after his weakness. It look like he was defeated. But we find him a fearless prince. The Message was going on, and the messenger was with it. That's exactly right. He was a fearless prince the other day.
E-228 Esau, chiar, când el a avut nevoie de el cel mai rău, Esau, când el l-a întâlnit. Şi amintiţi-vă, tot în acelaşi timp Dumnezeu a lucrat la inima fratelui său, de asemenea. Aceea-i adevărat. Şi Esau a venit la el, şi a spus, "Eu am armate aici." A spus, "Ah, tu eşti slab, Iacob. Trupul tău este năpăstuit. Tu eşti zdrobit." A spus, "Eu-eu-eu... Eu voi trimite soldaţi împreună să te ocrotească," chiar când el a avut nevoie de ei.
E-228 Esau, even, when he needed him worst, Esau, when he met him. And remember, all that same time God worked on his brother's heart, too. That's right. And Esau come to him, said, "I got armies here." Said, "Ah, you're weak, Jacob. Your body's afflicted. You're broke." Said, "I—I—I… I'll send soldiers along to protect you," right when he needed them.
E-229 Dar el a găsit ceva. A spus, "Eu voi merge singur." Amin. Aceasta a fost când el s-a recuperat din slăbiciunea aceea, el s-a recuperat de la şocul acela.
E-229 But he had found something. Said, "I'll go alone." Amen. It's when he recovered from that weakness, he had recovered from that shock.
E-230 Când Isus s-a recuperat de la şocul morţii, El a fost cel mai tare, El a putut să meargă printr-o clădire fără ca măcar să mişte un mortar al pietrei. El a putut să mănânce peşte şi pâine. Amin. O, da. A fost timpul, după ce slăbiciunea a venit, că el s-a găsit puternic. Aceasta a fost după ce a venit slăbiciunea.
E-230 When Jesus had recovered from the shock of death, He was the strongest, He could go through a building without even moving a mortar of the stone. He could eat fish and bread. Amen. Oh, yes. It was that time, after the weakness had come, that he found himself strong. It was after weakness had come.
E-231 Şi arată de parcă este destul de slab şi pentru Mesaj şi mesager. Dar să nu vă îngijoraţi! Pe undeva, eu nu ştiu cum, dar eu am încredere în El. El va veni călărind înăuntru pe scenă într-o zi. Să nu vă îngrijoraţi. Hai să mergem împreună. Să ne aplecăm-să ne aplecăm capetele împreună. Evanghelism din timpul sfârşitului.
E-231 And it looks like it's pretty weak now for both Message and messenger. But don't you worry! Somewhere, I don't know how, but I'm trusting Him. He'll come riding in on the scene someday. Don't you worry. Let's go together. Let's bow our—let's bow our heads together. Evening-time evangelism.
E-232 O Dumnezeule, marile Lumini de seară au strălucit acum pentru o vreme. Noi Te-am văzut să cercetezi în jos prin aceste intervale aici, aducându-i pe acei care erau doar umbre de bărbaţi şi femei, mâncaţi cu cancer, orbiţi, bolnavi şi năpăstuiţi, doctori de la chiar de la Mayo şi peste tot au renunţat la ei. Acum ei şed aici în dimineaţa aceasta, şi mulţi din ei sănătoşi şi tari. Nu numai aici, ci în jurul lumii. Femeile şi-au primit copiii lor înviaţi înapoi la viaţă, după ce au fost morţi cu orele. Copii fiind omorâţi pe drum, cu automobile, pronunţaţi "morţi" şi întinşi afară, fără vreun os sănătos în ei; şi în timp de un minut să umble în jos pe drum, lăudând pe Dumnezeu. Da, Doamne, Tu eşti Dumnezeu. Timpul de seară este aici. Seminţele evangeliste de seară au fost semănate, Tată, şi acum se pare că aceasta devine cumva un timp de infirmitate. Mulţi din aceste...
E-232 O God, the great evening Lights has been shining now for some time. We seen You comb down through these aisles here, bringing those who were just shadows of men and women, eat up with cancer, blinded, sick and afflicted, doctors from even from Mayo's and everywhere given them up. Now they're sitting here this morning, and many of them healthy and strong. Not only here, but around the world. Women received their children raised back to life, after being dead for hours. Children being killed on the road, with automobiles, pronounced "dead" and laid out, not a sound bone in them; and in a minute's time be walking down the road, praising God. Yes, Lord, You're God. The evening time is here. The evening evangelistic seeds has been sown, Father, and now it looks like it's kind of getting a crippling time. Many of these…
E-233 Când Tu prima dată ai venit pe scenă în urmă acolo în distribuirea Ta, toţi dintre ei, "Acel profet tânăr din Galilea!" O, ei toţi s-au adunat în jurul Tău. Dar când Tu ai început să loveşti în ei şi le-ai spus despre crezurile lor şi-şi lucruri, atunci ei s-au îndepărtat de la Tine. Tu a trebuit să stai singur. Şi în final ei Te-au dus la Calvar. A arătat de parcă ei au câştigat, arăta de parcă marele lor-lor grup intelectual a învins cauza lui Dumnezeu. Dar, o, nu! În dimineaţa de Paşti pământul a avut o răceală nervoasă, mormântul s-a deschis şi Fiul lui Dumnezeu a înviat. El a avut cheile morţii şi iadului. El a avut botezul Duhului Sfânt în drepturile Lui să-l dea atunci. El i-a spus Bisericii Lui, "Mergeţi sus acolo la Ierusalim şi voi aşteptaţi, şi Eu Îl voi trimite asupra voastră, şi atunci voi Mă mărturisiţi până când Eu vin iarăşi înapoi."
E-233 When You first come on the scene back there in Your dispensation, all of them, "That young prophet of Galilee!" Oh, they all rallied around You. But when You begin to strike at them and tell them of their creeds and—and things, then they departed from You. You had to stand alone. And finally they took You to Calvary. It looked like they had won, looked like their—their great intellectual group had defeated the cause of God. But, oh, no! On Easter morning the earth had a nervous chill, the grave opened up and the Son of God arose. He had the keys of death and hell. He had the baptism of the Holy Spirit within His rights to give then. He told His Church, "Go up there at Jerusalem and you wait, and I'll send It upon you, and then you witness Me till I come back again."
E-234 Şi atunci Tu ai stat şi le-ai spus cum va fi timpul, şi aici suntem noi în timpul sfârşitului. Doamne, vino călărind înăuntru din nou, nu vrei Tu, Tată? Noi devenim obosiţi, epuizaţi. Omul ne-a refuzat de peste tot, denominaţiunile totul este cu degetele mari în jos. În California acolo, acei sfinţi scumpi stând acolo afară plângând, patruzeci de biserici, şi acel singur conducător s-a ridicat şi a spus, "Ei bine, dacă el botează, folosind Numele Domnului Isus, noi nu îl vrem." Şi a respins Evanghelia de la acei oameni sărmani flămânzi.
E-234 And then You stood and told them how the time would be, and here we are in the end time. Lord, come riding in again, won't You, Father? We're getting tired, wore out. Man has turned us down from everywhere, the denominations is all thumbs down. In California there, them precious saints standing out there crying, forty churches, and that one leader stood up and said, "Well, if he baptizes, using the Name of the Lord Jesus, we don't want him." And turned the Gospel from them poor hungry people.
E-235 Şi, Tată, eu am spus, "Vino întâmpină-mă cu Scriptura," şi el nu a vrut să o facă. De ce? El ştie mai bine. Tată, de ce-de ce s-au înfuriat păgânii şi poporul şi-a imaginat un lucru zadarnic? Cu adevărat prin a întinde mâna Fiului Tău Sfânt Isus, să vindece pe bolnavi, şi să arate semne şi minuni ale sfârşitului. Aceasta se repetă, Doamne. Eu mă rog pentru ei. Dumnezeule, să nu-i laşi să fie lepădaţi. Ei sunt mulţi din ei oameni buni încă acolo înăuntru. Admite, Doamne, ca ei să vadă şi să vină afară.
E-235 And, Father, I said, "Come meet me with the Scripture," and he wouldn't do it. Why? He knows better. Father, why—why did the heathens rage and the people imagine a vain thing? Truly by stretching forth the hand of Thy Holy Child Jesus, to heal the sick, and show signs and wonders of the end. It's repeated, Lord. I pray for them. God, don't let them be cast away. They're many of them good man in there yet. Grant, Lord, that they'll see and come out.
E-236 Şi adunarea noastră mică în dimineaţa aceasta, Tată, noi nu cunoaştem inimile oamenilor. Tu cunoşti. Acest grup mic aici. Eu mă duc drept acolo afară, oricum. Şi acum înainte să plecăm de la biserică, Doamne, acest grup mic care a rămas aici, ei sunt pelerini. Ei nu pretind să fie din lumea aceasta, Doamne. Ei sunt străini. Ei au fost născuţi din nou, ei sunt creaturi noi. Ei au venit de la lucrurile lumii, să slujească pe Dumnezeu, ştiind că, "Noi nu râvnim după bogăţiile deşerte ale acestei lumi care aşa de rapid se descompun. Noi ne avem speranţele zidite pe lucruri Eterne, ele niciodată nu vor trece."
E-236 And our little congregation this morning, Father, we don't know the hearts of the people. Thou dost. This little group here. I'm going right out there, anyhow. And now before we leave the church, Lord, this little group that's sojourning here, they're pilgrims. They don't profess to be of this world, Lord. They're a stranger. They've been born again, they're new creatures. They've come from the things of the world, to serve God, knowing that, "We covet not this world's vain riches that so rapidly decay. We've got our hopes built on things Eternal, they will never pass away."
E-237 Tată Ceresc, dacă prin vreo şansă ar fi unul sau mai mulţi printre noi în dimineaţa aceasta care niciodată nu a avut un simţământ ca ei să facă acea întoarcere, eu mă rog ca Tu să le vorbeşti inimilor lor la timpul acesta. Şi fie ca ei cu blândeţe şi umilinţă, în inimile lor, doar să predea totul Ţie, şi să spună, "Doamne Isuse, fi milostiv faţă de mine, un păcătos. Eu nu vreau să mor în starea în care eu sunt acum. Şi fără să ştiu dacă eu voi trăi chiar până la capătul zilei, atunci nu este nesăbuit să-mi irosesc timpul cu lucrurile lumii!" Şi fiecare lucru de aici va pierii, şi oamenii vor pierii cu lumea. Dar Dumnezeu, Tatăl Etern, nu poate să piară, nici nu poate poporul Lui. Fie ca ei să-L accepte acum, Tatăl nostru Ceresc.
E-237 Heavenly Father, if there by chance would be one or more among us this morning that has never had a feeling like they should make that turn, I pray You'll speak to their hearts at this time. And may they sweetly and humbly, in their hearts, just surrender all to You, and say, "Lord Jesus, be merciful to me, a sinner. I do not want to die in the state that I'm in now. And not knowing that I'll live even through the day, then isn't it foolish to waste my time upon worldly things!" And everything here will perish, and the people will perish with the world. But God, the Eternal Father, cannot perish, neither can His people. May they accept It now, our Heavenly Father.
E-238 Sfinţeşte aceste batiste aşezate aici pentru cei bolnavi şi nenorociţi. Ei au spus că au luat de pe trupul lui Pavel, batiste şi şorţuri, şi duhuri rele au plecat de la ei. Vindecă-i pe cei bolnavi care sunt în mijlocul nostru în dimineaţa aceasta. Eu mă rog ca să nu existe nici o persoană slabă printre noi.
E-238 Sanctify these handkerchiefs laying here for the sick and afflicted. They said they taken from the body of Paul, handkerchiefs and aprons, evil spirits went from them. Heal the sick that's in our midst this morning. I pray that there'll not be a feeble person among us.
E-239 Fie ca marele Duh Sfânt să se mişte peste audienţă acum, şi fie ca fiecare să-şi dea seama de Prezenţa Lui. Şi aşa cum am citat la început, când o furtună vine sus într-o vară secetoasă, vânturile au fost pârjolitoare şi fierbinţi, praful a suflat, dar, cu totul dintr-o dată, noi putem auzi tunetul, noi putem vedea cum se ridică norul. Şi am spus că semnalul roşu este jos, El vine. Şi noi simţim briza răcoroasă, primirea binevenită a Duhului Sfânt aşa cum El se mişcă peste locurile noastre pârjolite. Ajută-ne astăzi. Mântuieşte pe cel pierdut. Umple cu Duhul Sfânt, Doamne, repede, înainte să se stingă luminile, căci semnalul este deja jos. Vechea corabie a Sionului este în cantoane acum, şi nu o să fie mult până când ea va chema. Şi, dintr-o dată, ei vor avea un ziar afară, "Ce s-a întâmplat? Sute de persoane de-a lungul naţiunii au dispărut."
E-239 May the great Holy Spirit move across the audience now, and may everyone realize His Presence. And as I quoted at the beginning, when a storm is coming up in a dry summer, the winds has been parching and hot, the dust has been blowing, but, all at once, we can hear thunder, we can see the cloud a-rising. And I said the red signal's down, He's coming. And we feel the cool breeze, the welcoming of the Holy Spirit as It moves across our parched places. Help us today. Save the lost. Fill with the Holy Spirit, Lord, quickly, before the lights go out, for the signal's already down. The old ship of Zion is in the blocks now, and it isn't going to be long till she'll be calling. And, all of a sudden, they'll have a newspaper out, "What happened? Hundreds of people across the nation has disappeared."
E-240 O Dumnezeule, atunci este prea târziu pentru restul din ei, Răpirea a venit. Judecata va lovi pământul, cei neprihăniţi vor fi duşi. Atunci se vor duce ei la morminte, şi spun, "Ei bine, nu a fost... Au deschis ei acest mormânt? Păi, ce s-a întâmplat aici?" O, acela care s-a încrezut în Dumnezeu, care a murit cu ani în urmă, va fi deja dus. "Atunci, o, ce plânset şi bocet când la cei pierduţi li se spune de soarta lor. Ei vor striga la stânci şi la munţi," conform cu Scripturile, "se roagă, dar rugăciunile sunt prea târzii." Fie ca aceasta să nu fie aşa cu careva care sunt prezenţi astăzi aici.
E-240 O God, then it's too late for the rest of them, the Rapture has come. The judgment will strike the earth, the righteous will be gone. Then they'll go to the graveyards, and say, "Well, wasn't… Did they open this grave? Well, what's happened here?" Oh, that one who trusted in God, that died years ago, will done be gone. "Then, oh, what a weeping and wailing when the lost are told of their fate. They'll cry to the rocks and the mountain," according to the Scriptures, "pray, but prayers are too late." May it not be so with any who are present today here.
E-241 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, inimile noastre aplecate, de asemenea. Eu sunt o persoană foarte ciudată privitor la a invita pe oameni la altare, eu cred că aceasta nu este învăţătură apostolică. Eu cred căci chiar unde sunteţi aşezaţi voi vă faceţi hotărârea, fie că voi într-adevăr vreţi să trăiţi sau să muriţi. Eu cred că aceasta depinde de voi. Şi dacă există cineva aici care niciodată înainte nu a văzut-o de fapt chiar în felul acela, şi îşi dă seama de ora în care noi suntem, şi v-ar place ca eu să vă amintesc în rugăciune, că voi vreţi să deveniţi un Creştin, şi voi vreţi să fiţi unul asemenea lui Cristos în viaţa voastră şi să fiţi gata pentru venirea Lui, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâinile pe aici prin clădire. Domnul să te binecuvânteze, şi binecuvânteze pe tine, şi binecuvânteze pe tine, şi pe tine, şi pe tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze înapoi acolo în spate, să vă binecuvânteze jos aici. Aceea-i bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnişoară, chiar la încrucişarea de drumuri de viaţă, soră. Aceea este o hotărâre mare. Tu ai putut să faci o mulţime de mari... Dumnezeu să te binecuvânteze, tată. Da, tu ai fi putut să lucrezi multe zile grele în viaţa ta, de asemenea, şi să creşti un copilaş. Mamă, tu aşezată lângă ea. O Dumnezeule! Poate tu ţi-ai crescut familia şi ai făcut multe lucruri mari, ai mângâiat obrăjiorii pruncului când el plângea, ai legănat leagănul cu mâinile tale mici tinere, acum ele sunt bătrâne şi slabe. Tu ai fi putut legăna pruncul şi ai făcut multe lucruri bune, dar cel mai bun lucru care l-ai făcut vreodată a fost când ţi-ai ridicat mâna atunci. El te-a văzut. Scuzaţi-mă, vă rog.
E-241 And while we have our heads bowed, our hearts bowed, too. I'm a very odd person about inviting people to altars, I believe it's not apostolic doctrine. I believe right where you're sitting you make your decision, whether you really want to live or die. I believe it's up to you. And if there's someone here that didn't never before really see it just that way, and realize the hour that we're in, and you'd just like for me to remember you in prayer, that you want to become a Christian, and you want to be a Christ-like in your life and be ready for His coming, would you just raise your hands around over the building. The Lord bless you, and bless you, and bless you, and you, and you. God bless you back there in the back, bless you down here. That's fine. God bless you, young lady, right at the crossroads of life, sister. That's a great decision. You might have done a lot of great… God bless you, dad. Yes, you might have worked a many hard day in your life, too, and raised a little kiddie. Mom, you sitting by her. O God! Maybe you've raised your family and done many great things, patted the little baby's cheeks when it was crying, rocked the cradle with your little young hands, now they're old and feeble. You might have rocked the baby and done a many a good thing, but the best thing you ever done was when you raised your hand then. He seen you. Excuse me, please.
E-242 Tatăl nostru Ceresc, Tu ai văzut mâinile. Tu ştii ce a fost în spatele lor. Acum ei sunt trofee ale acestei adunări. Ei sunt trofee ale Mesajului. Tu ai spus, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine, şi nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl Meu îl atrage mai întâi." Şi Tu ai vorbit la acest popor. Şi ei au şezut acolo, şi conform cu ştiinţa ei nu ar putea... mâinile lor se presupun a sta în jos, căci gravitatea le ţine în jos. Dar ei au rupt şi au sfidat legile ştiinţei. Ei au Duhul în ei care a ridicat mâna, aceea-i contrar cu ştiinţa, pentru că Duhul înăuntru acolo poate să rupă ştiinţa. Şi ei şi-au ridicat mâna pentru că acolo a fost un Spirit al lui Dumnezeu în jurul lor, care a spus, "Tu eşti... tu ai nevoie de Cristos." Şi ei şi-au ridicat mâinile, "Aminteşte-mă, O Doamne."
E-242 Our Heavenly Father, You seen the hands. You know what was behind them. Now they're trophies of this meeting. They're trophies of the Message. You said, "All that the Father has given Me will come to Me, and no man can come except My Father draws him first." And You spoke to this people. And they were sitting there, and according to science they could not… their hands are supposed to stay down, 'cause gravitation holds them down. But they broke and defied the laws of science. They got a Spirit in them that raised the hand, that's contrary to science, because the Spirit in there can break science. And they raised their hand because there was a Spirit of God around them, that said "You're… you need Christ." And they raised up their hands, "Remember me, O Lord."
E-243 Cum a spus tâlharul muribund la cruce, a spus, "Aminteşte-mă când Tu vi în Împărăţia Ta."
E-243 As the dying thief on the cross, said, "Remember me when Thou comest into Thy Kingdom."
E-244 Şi ce i-ai spus Tu lui? "Astăzi tu vei fi cu Mine în Paradis."
E-244 And what did You say to him? "Today shalt thou be with Me in Paradise."
E-245 Şi mă rog, Tată, ca chiar în ziua aceasta ca Tu să iei în Împărăţia Ta, în părtăşia Ta aici pe pământ, pe fiecare din aceşti credincioşi, şi să fi bun cu ei. Isuse, Tu ai spus, când Tu ai fost aici pe pământ, în Sfântul Ioan 5:24, "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă; şi nu va veni la judecată, ei nu vor fi acolo când judecata loveşte pământul, ci ei au trecut de la moarte la Viaţă." Tu ai promis-o, Doamne. Eu îi pretind. Şi acum la toţi care şi-au ridicat mâinile, şi chiar acei care au crezut în inima lor că ei ar trebui, şi nu au ridicat, eu ţi-i dau Ţie în dimineaţa aceasta, Tată, ca trofee ale harului lui Isus Cristos şi al Cuvântului Lui care noi l-am predicat în dimineaţa aceasta. Ei sunt ai Tăi, Păstrează-i în siguranţă, Doamne, până în ziua aceea. Şi fie ca ei să crească ca prunci. Fie ca apele de aici din bazin să-i găsească, aşa cum şi-au mărturisit păcatele lor, murind, fiind îngropaţi în Cristos, să învieze din nou la o viaţă nouă, să umble într-o lume nouă, să umble cu asociaţi noi, să umble în companie nouă, să umble cu îngeri, să umble în Prezenţa Supranaturalului. Lucrurile acelea care ei nu le pot vedea în jurul lor, dar ei simt şi ştiu că ele sunt acolo. Ele sunt lucrurile care durează, Supranaturalul este cel ce durează. Noi îi dăm Ţie Tată, în Numele lui Isus. Amin.
E-245 And I pray, Father, that this very day that You'll take into Your Kingdom, into Your fellowship here on earth, every one of these believers, and be kind to them. Jesus, You said, when You were here on earth, in Saint John 5:24, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life; and shall not come to the judgment, they'll not be there when the judgment strikes the earth, but they have passed from death unto Life." You promised it, Lord. I claim them. And now to all that raised their hands, and even those who in their heart believed that they should, and didn't, I give them to You this morning, Father, as trophies of the grace of Jesus Christ and of His Word which we've preached this morning. They are Yours. Keep them safely, Lord, until that day. And may they grow as babes. May the waters here in the pool find them, as they've confessed their sins, dying out, being buried in Christ, to raise again to a new life, to walk in a new world, walk with new associates, walk in new company, walk with angels, walk in the Presence of the Supernatural. Them things that they can't see around them, but they feel and know that they're there. They're the lasting things, the Supernatural is the lasting. We give them to You Father, in Jesus' Name. Amen.
E-246 Acum, îmi pare rău că a trebuit să vă ţin puţin peste timp, şi eu sunt sigur că voi... Vă simţiţi bine? Acum, adunarea, uneori eu trebuie să tai şi să strâng. Acum către voi care v-aţi ridicat mâinile şi credeţi în Domnul Isus, ei vor avea serviciu de botez, eu presupun, în seara aceasta. Sau, da, mă gândesc că bazinele sunt umplute dacă voi îl vreţi chiar acum, şi robele şi aşa mai departe sunt gata. Dacă voi doriţi să fiţi botezaţi chiar acum, oricând, noi suntem aici numai să o facem. Şi acum după ce am tăiat şi retezat...
E-246 Now, I'm sorry to have kept you a little over time, and I'm sure that you… You feel good? Now, the meeting, sometimes I have to cut and squeeze. Now to you that raised your hands and believe on the Lord Jesus, they'll have baptismal service, I suppose, this evening. Or, yes, I think the pools are filled if you want it right now, and the robes and so forth are ready. If you desire to be baptized right now, anytime, we're only here to do it. And now after cutting and sawing…
E-247 Noi-noi vă mulţumim străinilor din porţile noastre, că aţi venit să vă împărtăşiţi cu noi în dimineaţa aceasta în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, noi vă apreciem că aţi venit. Domnul să vă binecuvânteze. Aşa de bucuroşi că aţi fost aici.
E-247 We—we thank you strangers within our gates, to come to fellowship with us this morning around the Word of God, we appreciate you coming. The Lord bless you. So glad you were here.
E-248 Eu văd un prieten de-al meu şezând în spate în clădire aici, pe care nu l-am văzut de mult timp. Eu nici măcar nu ştiu numele băiatului. El este un bun prieten de-al meu. El este vărul unei fete cu care eu am umblat, Marie Francisco. Eu nu-mi pot aminti despre cine sau care este numele lui. Vrei să-ţi ridici mâna? Noi suntem bucuroşi să te avem să şezi acolo şi Dumnezeu să te binecuvânteze. Băiatul acela a fost un Creştin pentru mulţi ani. Şi eu sunt...
E-248 I see a friend of mine sitting back in the building here, I haven't seen in a long time. I don't even know the boy's name. He's a good friend of mine. He's a cousin to a girl that I used to go with, Marie Francisco. I can't think of who or what his name is. Would you raise your hand? We're glad to have you sitting there and God bless you. That boy's been a Christian for many years. And I'm…
E-249 Prietenul meu aici, Jim Poole, câţi m-aţi auzit vreodată să-l menţionez pe Jim Poole, un prieten din copilărie, fiul lui şi soţia.
E-249 My friend here, Jim Poole, how many's ever heard me mention Jim Poole, a boyhood friend, his son and wife.
E-250 Şi Donny, eu nu-mi pot aminti numele lui de familie. Gard-Gard, Donny Gard şi drăgălaşa lui soţie mică aici. Ei au fost sus acasă ieri să mă viziteze. Aşa de bucuros să-i am în dimineaţa aceasta.
E-250 And Donny, I can't think of his last name. Gard—Gard, Donny Gard and his lovely little wife here. They were up home yesterday to visit me. So glad to have them in this morning.
E-251 Şi eu cred că acesta-i un frate străin şezând chiar aici lângă Fratele Way. Şi, o, aşa, chiar aici, poate eu sunt greşit, şi eu uneori eu uit feţele. Şi eu sunt bucuros să vă am pe voi toţi înăuntru aici în dimineaţa aceasta.
E-251 And I believe this is a strange brother sitting right here by Brother Way. And, oh, so, right here, maybe I'm wrong, and I sometimes I forget faces. And I'm glad to have all of you in here this morning.
E-252 Şi acum, înainte să plecăm, după tăiere... Şi, voi ştiţi, Biblia a spus că Cuvântul lui Dumnezeu... ca hotărârea aceea, făcând o piatră, dar tu trebuie să ai un cioplitor în piatră să o taie afară, să-ţi facă forma. Vedeţi? Şi Evrei al 4-lea capitol a spus, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit şi mai puternic decât o sabie cu două tăişuri." El taie, taie împrejur, taie jos ce-i în plus. "Chiar un discernător al gândurilor şi intenţiilor din inimă," Cuvântul lui Dumnezeu. Şi El taie.
E-252 And now, before we leave, after the cutting… And, you know, the Bible said the Word of God… like that decision, making a stone, but you have to have a stone cutter to cut that out, to make its shape. See? And Hebrews the 4th chapter said, "The Word of God is sharper and more powerful than a two-edged sword." It cuts, circumcises, cuts off the surplus. "Even a discerner of the thoughts and the intents of the heart," the Word of God. And It cuts.
E-253 Acum, doar pentru închinare, să cântăm cântarea mea mică favorită veche, una din favoritele mele, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc." Cât de mulţi Îl iubiţi într-adevăr? Mie nu-mi pasă dacă voi sunteţi un Creştin sau nu, voi spuneţi "Eu Îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi." Să o cântăm împreună acum, toţi împreună.
Eu Îl iubesc, Eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-253 Now, just for worship, let's just sing my favorite little old song, one of my favorites, "I love Him, I love Him." How many really loves Him? I don't care whether you're a Christian or not, you say "I love Him because He first loved me." Let's sing it together now, all together.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-254 Nu iubiţi voi aceea? Să o cântăm din nou. În timp ce o faceţi, daţi mâna cu cineva în jurul vostru. Nu vă ridicaţi, doar spuneţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, frate," cineva pe lângă voi, astfel voi, fiecare se simte foarte bine venit. Aceea este urarea noastră de bun venit aici la tabernacol, de la mine, fiecare din voi. În regulă.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate,
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-254 Don't you love that? Let's sing it again. While you do, shake hands with somebody around you. Don't get up, just say, "God bless you, brother," somebody around you, so you, everybody feel real welcome. That's our welcome here at the tabernacle, from me, each one of you. All right.
I love Him, I love Him
God bless you, brother.
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-255 Să ne aplecăm capetele când îl fredonăm. [Fratele Branham şi adunarea începe să fredoneze Eu Îl Iubesc. – Ed.] Acum strecuraţi-vă mâna sus spre El, chiar uşor. [Adunarea fredonează Eu Îl Iubesc.] Acum, nu este El minunat? Da.
E-255 Let's bow our heads when we hum it. [Brother Branham and congregation begins humming I Love Him.—Ed.] Now slip your hand up to Him, right easy. [Continues humming I Love Him] Now, isn't He wonderful? Yes.
E-256 [Un frate vorbeşte în altă limbă. Fratele Branham pauzează – Ed.] Doar foarte reverenţios doar un moment.
Isus a spus, "Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Ei vor vorbi cu limbi noi. Dacă ei ar ridica un şarpe sau să bea un lucru de moarte, nu îi va vătăma, căci un accident sau o explozie nu-i va vătăma. Ei îşi pun mâinile peste bolnavi, şi ei se vor recupera."
Voi doar aşteptaţi un minut, să vedem dacă vreo tălmăcire va veni pentru aceasta. Dacă străinii sunt în porţile noastre, noi aşteptăm să vedem ce ne va spune Domnul prin acest mesaj.
[Un frate dă o tălmăcire – Ed.] Tălmăcirea. Amin. Aceea a fost tălmăcirea despre ce a spus omul acesta. Către persoanele de aici care ar putea să nu ştie ce este aceasta, Acesta este Duhul. Aceasta se întâmplă des în tabernacol, dând un mesaj la popor.
Să ne rugăm.
E-256 [A brother speaks in another tongue. Brother Branham pauses—Ed.] Just real reverent just a moment.
Jesus said, "These signs shall follow them that believe. They shall speak with new tongues. If they should take up a serpent or drink a deadly thing, it should not harm them, for an accident or a blow up shall not harm them. They lay their hands on the sick, they shall recover."
You just wait a minute, see if some interpretation comes for this. If the strangers are in our gates, we're waiting to see what the Lord will say to us through this message.
[A brother gives an interpretation—Ed.] The interpretation. Amen. That's the interpretation of what this man said. To the persons here that might not know what it is, It's the Spirit. It happens often in the tabernacle, giving a message to the people.
Let us pray.
E-257 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim pentru aceasta, fără să ştim că cineva pe undeva, că Tu i-ai vorbit unei inimi pe undeva şi Acesta a chemat iarăşi înapoi, chiar în mesajul de încheiere, El a spus, i-a numit "copiii" Tăi, pentru că Tu ai chemat spre ei, şi poate ei chiar s-au pregătit să plece fără să Te primească.
Acesta, mesajul a venit din nou. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să acorzi o mare porţiune din Duhul Tău peste oricare ar putea să fie persoana. Tu nu le-ai chemat numele, Tu doar ai vorbit. Şi astfel, Tată, poate acela-i felul cum îl vrei Tu. Şi noi doar ne rugăm, Tată, ca voia Ta să-i fie acordată acestei persoane sau acestor persoane, oricare ar putea fi ele, ca aceasta să poată veni jos la o chemare finală. Eu mă rog, Tată, că aceasta nu este, dar, în dimineaţa aceasta dacă ei Îl vor primi şi cred cu toată inima lor, după ce ei au auzit Mesajul cum Tu ai vorbit şi ai spus, şi atunci fie ca ei să-L primească cu ceaşca în sus, să primească Duhul. Fie ca ei să se ridice şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor lor, şi să fie cu dulceaţă umpluţi cu Duhul Sfânt, şi conduşi într-o viaţă de serviciu şi fericire. Eu îl predau la Tine acum, Tată, şi adunarea, în Numele lui Isus. Amin.
E-257 Heavenly Father, we thank You for this, not knowing that someone somewhere, that You spoke to a heart somewhere and It called back again, even in the closing message, It said, called them Your "children," because You had called to them, and maybe they had just fixing to walk away without receiving You. This, the message comes again. So we pray, Heavenly Father, that You will grant a great portion of Your Spirit upon whoever the person may be. You never called their name, You just spoke. And so, Father, maybe that's the way You want it. And we just pray, Father, that Your will be granted to this person or these persons, whoever they may be, that it may be coming down to a final call. I pray, Father, that it's not, but, this morning if they will receive It and believe with all their heart, after they have heard the Message as You have spoken and said, and then may they receive It with cup up, to receive the Spirit. May they rise and be baptized in the Name of Jesus Christ, for the remission of their sins, and be sweetly filled with the Holy Spirit, and led into a life of service and happiness. I commit it to You now, Father, and the congregation, in Jesus' Name. Amen. Yes.
E-258 Mesajele acelea uneori vorbesc, cineva, noi nu ştim cine sunt ei. Uneori ei spun cine sunt ei, dar chiar cineva înăuntru aici care poate doar a început să se mute la o parte de la El. Şi când voi o faceţi, amintiţi-vă, acela-i Duhul Sfânt vorbind la o limbă care doar necesită ceva inspiraţie; la fel care l-a vorbit, la fel care l-a tălmăcit. Acum, ţineţi minte ce eu tocmai am terminat să citesc, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred." Vedeţi, aceea-i în mijlocul celor credincioşi. Noi nu credem că toţi oamenii trebuie să facă aceea. Noi credem că acesta cade în biserică printre oameni. Uneori oamenii vin aici, şi niciodată nu au auzit de un astfel de lucru înainte, şi Duhul Sfânt cade peste ei şi dă un mesaj, şi vindecă persoane care şed acolo murind cu cancer, şi tot felul de boli şi lucruri, se duc drept înapoi din nou. Acesta-i Duhul Sfânt printre poporul Lui.
E-258 Those messages sometimes speak, someone, we don't know who they are. Sometimes they tell who they are, but just someone in here that maybe just started to move away without It. And when you do, remember, that's the Holy Spirit speaking to a language that it just takes some inspiration; the same that spoke it, the same to interpret it. Now, remember what I just got through reading, "These signs shall follow them that believe." See, that's the midst of believers. We don't believe that all people have to do that. We believe that it falls in the church amongst people. Sometime people come here, never heard of such a thing before, and the Holy Spirit fall upon them and give a message, and heal people that's sitting there dying with cancer, and all kinds of diseases and things, go right back again. It's the Holy Spirit among His people.
E-259 Voi Îl iubiţi? Amin. Eu Îl iubesc, de asemenea. Noi sperăm să vă vedem deseară. Iar acum Fratele Neville, eu predau serviciul la Fratele Neville, păstorul nostru. În regulă.
E-259 Do you love Him? Amen. I love Him, too. We're hoping to see you tonight. And now Brother Neville, I'll turn the service to Brother Neville, our pastor. All right.
Up