Stadiul Prezent Al Slujbei Mele

Present Stage Of My Ministry
Data: 62-0908 | Durată: 1 oră 36 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 ... zire, fiind foarte obosit şi epuizat. Şi noi am avut foarte multă părtăşie de-a lungul drumului, adunări minunate, salutând Creştinii din loc în loc, de sus, în jos pe Coasta de Est, şi de asemenea sus pe Coasta de Vest până în Canada. Şi cu cooperare bună printre toate bisericile denominaţionale diferite, a Adunărilor lui Dumnezeu, şi Penticostalii Uniţi, Biserica lui Dumnezeu, Patru Colţuri, şi multe din celelalte organizaţii care au cooperat, având adunări grozave. Un mare succes, atât cât ar putea să fie numit succes astăzi, şi cumva poate mulţi ar numi aceasta "măreţ." Dar, eu însumi, eu sunt un-un-un trezitor. Şi trezirea, vorbind naţional, este cam aproape terminată. Şi noi suntem... Îmi place să văd trezire unde inimile sunt în flăcări, nu a adăuga membri, ci trezire. Domnul nostru a făcut multe miracole de vindecare a oamenilor, şi, desigur, câţiva au fost mântuiţi. Şi acum eu sunt acasă, odihnindu-mă pentru puţină vreme, şi merg înapoi în slujbă în câteva săptămâni, cu voia Domnului.
E-1 …-vival, being very tired and worn. And we have had very much fellowship along the road, wonderful meetings, with greeting the Christians from place to place, from up, down the East Coast, and also up the West Coast into Canada. And with fine cooperation among all the different denominational churches, of the Assemblies of God, and the United Pentecostal, Church of God, Foursquare, and many of the other organizations which cooperated, having great meetings. A great success, as far as it could be called success today, and perhaps maybe many would call it "great." But, myself, I'm a revivalist. And the revival, nationally speaking, is just about ended. And we are… I like to see revival where hearts are on fire, not adding members, but revival. Our Lord did many miracles of healing the people, and, of course, several got saved. And now I'm home, resting for a little while, and going back into the service in a few weeks, the Lord willing.
E-2 Iar acum aceasta este către mulţi oameni şi prieteni de-ai mei din jurul lumii. Eu vreau să declar în seara aceasta, aici în tabernacol... Dacă voi, oricare din voi eraţi prezenţi şi aţi putea vedea, le este foarte cald în tabernacol în seara aceasta. Oamenii sunt înghesuiţi înăuntru şi peste tot în jur, stau înăuntru, şi afară în maşinile lor şi lucruri, şi este foarte cald, şi ar fi dificil pentru oameni şi pentru mine însumi de asemenea.
E-2 And now this is to the many peoples and friends of mine around the world. I wish to state tonight, here in the tabernacle… If you, any of you were present and could see, they're real warm in the tabernacle tonight. People are packed in and all around, stand indoors, and outside in their cars and things, and it's very hot, and it'd be difficult for the people and for myself also.
E-3 Dar eu am venit la acest punct la care eu vreau să explic în ce stadiu de timp trăim noi potrivit cu slujba care Domnul mi-a dat-o. Şi eu am vrut să o înregistrez de la tabernacol. Aceasta mi-a venit pe inimă primăvara trecută, dar eu am aşteptat până am venit înapoi aici aşa ca eu să pot obţine o-o înregistrare a acesteia, să o trimit la voi popoarele din lume.
E-3 But I have come to this place that I want to explain what stage of time we're living in according to the ministry that the Lord give me. And I wanted to record it from the tabernacle. It came on my heart last spring, but I waited till I got back here so I could get a—a recording of it, to send it to you peoples of the world.
E-4 A fost cam cu treizeci şi doi de ani în urmă, atunci când Domnul Isus, înăuntru la o sută şi cincizeci de iarzi [o sută cincizeci de metri] de unde stau eu acum prezent, aici în Jeffersonville la Strada a Opta şi Penn, în dimineaţa când am aşezat piatra unghiulară pe acest tabernacol, doar fiind atunci numai o mlaştină. Şi eu am locuit chiar dincolo de drum la stânga mea aici. Aceasta a fost înainte ca eu să fiu căsătorit. Locuiam cu tata şi cu mama mea. Când Domnul Isus m-a trezit în dimineaţa când piatra unghiulară urma să fie aşezată, cam devreme, pe la ora şase. Şi eu am fost culcat în pat pentru un timp, cu inima mea plină de bucurie, gândindu-mă la acest timp măreţ când Domnul Dumnezeu urma să-mi dea un tabernacol în care să predic. Eu eram numai un băiat tânăr atunci. Şi în ziua aceea eu ... fata aceea cu care eu umblam, care urma curând să fie soţia mea în anul următor, urma să fie cu noi în ziua în care noi urma să aşezăm piatra unghiulară.
E-4 It's been about thirty-two years ago, that when the Lord Jesus, within a hundred and fifty yards of where I'm present standing now, here in Jeffersonville at Eighth and Penn Street, the morning when I laid the cornerstone on this tabernacle, just being then merely a swamp. And I lived just across the way to my left here. It was before I was married. I was living with my father and mother. That the Lord Jesus woke me up the morning that the cornerstone was to be laid, about early, about six o'clock. And I had been lying in bed for some time, with my heart full of joy, thinking of this great time that the Lord God was going to give me a tabernacle to preach in. I was merely a young boy then. And that day I… the girl that I was going with, which was soon to be my wife the following year, was to be with us the day we was to lay the cornerstone.
E-5 Şi îmi amintesc de dimineaţa aceea când eu m-am trezit, şi şezând în cameră, la etaj chiar aici pe Strada a Şaptea. Ceva a spus, "Ridică-te sus în picioare." Şi m-am ridicat. Şi am văzut, aşa cum a fost, un loc măreţ, şi acesta era ca un-un-un loc unde ei ar... un râu curgea în vale. Şi am ajuns jos acolo la râu şi am înţeles că acesta era un loc unde Ioan Botezătorul îi boteza pe oameni, şi ei l-au transformat într-un lot de porci. Şi eu am fost foarte critic de aceasta, doar zicând că aceasta nu ar trebui să se facă.
E-5 And I remember that morning when I had wakened up, and laying in the room, the upstairs right here on Seventh Street. Something said, "Rise up to your feet." And I got up. And I saw, as it was, a great place, and it was like a—a—a place where they would… a river run in the valley. And I got down there to the river and I understood it was a place where John the Baptist had been baptizing the people, and they had turned it into a hog lot. And I was very critical of it, just saying that it should not be done.
E-6 Şi în timp ce eram acolo, acolo era un-un Glas care mi-a vorbit şi m-a luat sus, şi eu am observat acest tabernacol chiar cam în starea în care este el chiar acum. Dar acolo erau aşa de mulţi oameni până când ei erau doar toţi înghesuiţi înăuntru, în tabernacol, în starea aceasta, cam în starea în care este acum. Şi eu-eu eram fericit, stând după amvon, zicând, "Dumnezeule, cât de bun eşti Tu să-mi dai un tabernacol."
E-6 And while I was there, there was a—a Voice spoke to me and took me up, and I noticed this tabernacle in just about the state it's in right now. But there were so many people till they were just packed all in, in the tabernacle, in this condition, about the state it's at now. And I—I was happy, standing behind the pulpit, saying, "God, how good You are to give me a tabernacle."
E-7 Şi, la timpul acela, Îngerul Domnului mi-a vorbit, şi a zis, "Dar acesta nu este tabernacolul tău."
Şi am spus, "Atunci, Doamne, unde este tabernacolul meu?"
E-7 And, at that time, the Angel of the Lord spake to me, and said, "But this is not your tabernacle."
And I said, "Then, Lord, where is my tabernacle?"
E-8 Şi El m-a dus sus în Duhul din nou, şi m-a aşezat jos într-o dumbravă. Şi jos de tot în dumbravă erau doar rânduri de pomi stând chiar la nivel, vreo douăzeci de picioare înălţime, sau treizeci [aproximativ şase metri sau zece]. Şi ei arătau ca pomi fructiferi, şi ei erau în găleţi foarte mari verzi.
E-8 And He taken me up in the Spirit again, and set me down in a grove. And way down the grove was just rows of trees setting just level, about twenty-feet tall, or thirty. And they looked like fruit trees, and they were in great big green buckets.
E-9 Şi atunci am observat la mâna dreaptă a mea şi la mâna stângă a mea, acolo era o găleată goală de fiecare parte, şi am spus, "Cum este cu acestea?"
E-9 And then I noticed to my right hand and to my left hand, there was an empty bucket on either side, and I said, "What about these?"
E-10 Şi El a spus, "Tu trebuie să plantezi în ele." Astfel eu am tras o ramură din pomul de la dreapta mea şi am pus-o într-o găleată pe partea dreaptă, şi o ramură de la mâna stângă şi am pus-o într-o găleată pe partea stângă. Repede ei au crescut până sus de tot în ceruri.
E-10 And He said, "You're to plant in them." So I pulled a limb from the tree to my right and placed it in a bucket on the right side, and a limb from the left hand and placed it in a bucket on the left side. Quickly they growed all the way into the skies.
E-11 Şi El a zis, "Ţine-ţi mâinile în afară şi adună fructele de acolo." Şi într-o mână a căzut un măr mare galben, moale şi copt. Şi în cealaltă mână a căzut o prună mare galbenă, moale şi coaptă. Şi a zis, "Mănâncă roada de acolo, pentru că este plăcută." Şi eu am mâncat din una şi din cealaltă, foarte delicioase. Voi ştiţi viziunea, ea este scrisă într-una din cărţi, mă gândesc, Povestirea Vieţii, sau un Profet Vizitează Africa.
E-11 And He said, "Hold out your hands and gather the fruit thereof." And in one hand fell a great yellow apple, mellow and ripe. And in the other hand fell a great yellow plum, mellow and ripe. And said, "Eat the fruit thereof, because it's pleasant." And I ate from one and from the other, very delicious. You know the vision, it's wrote in one of the books, I think, Life Story, or Prophet Visits Africa.
E-12 Şi chiar atunci mi-am ţinut mâinile în sus, şi strigam glorie lui Dumnezeu. Şi dintr-o dată, acel Stâlp de Foc a venit jos peste vârful acelor pomi, şi detunătura şi fulgerele au sclipit, şi vânturile au suflat foarte tare, şi frunzele au început să se scuture din pomi. Şi m-am uitat jos de tot, aici stătea forma acestui tabernacol, în felul cum stă acum. Şi la capăt unde să fie amvonul, acolo erau trei pomi, şi acei trei pomi au luat forma de trei cruci. Şi eu am observat că şi prunele şi merele au fost adunate într-un mănunchi în jurul crucii din mijloc. Şi am alergat foarte repede, ţipând din toată tăria glasului meu, şi am căzut jos asupra acestei cruci, sau lângă cruce, şi mi-am aruncat braţele în jurul ei. Şi vânturile au început să zguduie, şi-roadele din cruce, şi acestea au căzut toate peste mine. Şi am fost aşa de fericit, doar bucurându-mă. Şi El a zis, "Mănâncă roada de acolo, pentru că ea este plăcută."
E-12 And just then I held up my hands, and was shouting the glory of God. And all of a sudden, that Pillar of Fire came down over the top of those trees, and the roar and the lightnings flashed, and the winds blew real hard, and the leaves begin to blowing from the trees. And I looked way down, here stood the shape of this tabernacle, the way it sets now. And at the end where the pulpit would be, there were three trees, and those three trees taken shape of three crosses. And I noticed that both plums and apples were gathered in a clusters around the middle cross. And I ran real fast, screaming to the top of my voice, and fell down upon this cross, or by the cross, and threw my arms around it. And the winds begin to shake, and the—the fruit from the cross, and it fell all over me. And I was so happy, just rejoicing. And It said, "Eat the fruit thereof, because it's pleasant."
E-13 Iar atunci această încercuire de Foc a strigat, a zis, ,,Recolta este coaptă, iar lucrătorii sunt puţini." Şi El a zis, "Acum, când tu îţi revi din nou, sau ieşi afară din aceasta, citeşte Doi Timotei 4. Doi Timotei 4." Şi atunci eu mi-am revenit. Şi am stat acolo frecându-mi faţa şi mâinile mele. Şi chiar atunci, în colţul camerei, soarele strălucea înalt, atunci eu trebuie că am fost sub vedenie pentru vreo oră sau mai mult, şi El a zis, "Doi Timotei 4." Şi m-am întins repede după Biblia mea, şi am citit Doi Timotei 4.
E-13 And then this circling of Fire called out, said, "The harvest is ripe, and the laborers are few." And He said, "Now, when you come to yourself again, or come out of this, read Second Timothy 4. Second Timothy 4." And then I came to myself. And I stood there rubbing my face and my hands. And just then, in the corner of the room, sun shining high, then I must have been under the vision for some hour or more, and It said, "Second Timothy 4." And I reached quickly for my Bible, and read Second Timothy 4.
E-14 Acum, eu doresc să citesc aceea acum. Şi atât de ciudat cât pare aceasta, aşa cum am citit acest Doi Timotei 4, locul la care m-am oprit, şi de multe ori când am predicat despre aceea aici în acest tabernacol, se pare ciudat că eu întotdeauna m-am oprit la aceea. Acum în Doi Timotei 4, primele cinci versete. Care, cinci este numărul de "har." Am citit aceasta.
Eu te îndemn... înaintea lui Dumnezeu, şi înaintea Domnului Isus Cristos, care va judeca pe cei vii şi pe cei morţi la arătarea Lui şi a împărăţiei Lui;
Propovăduieşte Cuvântul; stăruieşte asupra lui la timp, şi ne la timp; mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
Căci va veni timpul când ei nu vor suporta învăţătura sănătoasă; ci după propriile lor pofte îşi vor îngrămădi... ei îşi vor îngrămădi învăţători, având urechi gâdilătoare;
Şi ei îşi vor întoarce urechile de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, şi fă lucrul unui evanghelist, şi fă dovadă deplină de slujba ta.
E-14 Now, I wish to read that now. And as strange as it seems, as I read this Second Timothy 4, the place that I stopped, and many times that I've preached on that here in this tabernacle, it seems strange that I'd always stop on that. Now in Second Timothy 4, the first five verses. Which, five is the number of "grace." I read this.
I charge thee… before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
Preach the word; be instant in season, and out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall heap… shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables.
But watch thou in all things, endure afflictions, and do the work of an evangelist, and make full proof of thy ministry.
E-15 Aţi observat vreodată, şi nici eu nu am observat aceasta până în acest Mai ce a trecut, eu nu am citit mai mult din acea Scriptură până acolo? Aceea este tot ce am citit vreodată din aceasta căci aceea se părea că aceasta-aceasta era suficient, deoarece aceasta îmi spunea să predic Cuvântul şi să rabd suferinţele, şi să fiu îndelung răbdător, căci venea timpul când ei nu vor suporta Învăţătură sănătoasă, ci îşi vor îngrămădi învăţători după poftele lor, având urechi gâdilătoare, şi vor fi întorşi de la Adevăr către basme. Dar, acum, El nu a spus că eu eram un evanghelist. El a zis, "Fă lucrarea unui evanghelist." Pavel spunând lui Timotei, vedeţi. Aţi observat voi cum zice? El nu a spus, "Acum, tu ai fost chemat să fi un evanghelist." Acesta a zis, "Fă lucrarea unui evanghelist." Vedeţi? Acum, noi observăm acolo atunci. Acum, dacă eu aş spune cu toată inima mea şi după cea mai bună cunoştinţă a mea, aceea s-a împlinit până la literă. Chiar exact. Şi aceea era cu treizeci de ani în urmă.
E-15 Did you ever notice, and I never noticed it till this last May, I never read any more of that Scripture until there? That's all I ever read of it 'cause that seemed like that it—it was suffices, because it was telling me to preach the Word and to endure afflictions, and to be long-suffering, for the time was coming when they would not endure sound Doctrine, but after their own lusts shall heap teachers, having itching ears, and would be turned from Truth unto fables. But, now, He never said I was an evangelist. He said, "Do the work of an evangelist." Paul telling Timothy, see. Did you notice how it says? He didn't say, "Now, you have been called to be an evangelist." It said, "Do the work of an evangelist." See? Now, we notice there then. Now, if I would say with all my heart and the best of my knowledge, that has been fulfilled to the letter. Just exactly. And that's thirty years ago.
E-16 Şi din câte ştiu eu, că fiecare vedenie care El mi-a dat-o vreodată s-a împlinit, în afară de una care eu am o schimbare în slujba mea, până unde eu trebuie să mă rog pentru oameni într-un loc mic ca o cameră mică sub un cort, sau un mare auditoriu sau ceva. Mi se părea, mie, ca un cort. Vă amintiţi aceea, cu doi sau trei ani în urmă? Aproape tot din aceasta s-a adus la împlinire. Eu urma să mă duc jos în Mexic, şi cum ar ploua în seara aceea şi ce va avea loc jos acolo. Şi El mi-a spus slujba mea despre Prima Tragere. Vă amintiţi despre prinderea peştişorului mititel, sau pierzândul? Al doilea era un peşte mic. Dar atunci El mi-a spus, "Pe a Treia Tragere să nu dai greş. Înţelegi? Şi să nu le spui la oameni." Eu întotdeauna încerc să explic ce încerc să fac. El mi-a făcut de cunoscut să nu le spui oamenilor ce faci. Doar să fac ce îmi spune El să fac şi să o las în pace. Vedeţi?
E-16 And so far as I know, that every vision that He's ever give me has been fulfilled, except the one that I'm a change in my ministry, to where I'm to pray for people in a little place like a little room under a tent, or a big auditorium or something. It looked, to me, like a tent. You remember that, two or three years ago? Most all of it was brought to pass. I was to go down in Mexico, and how it would rain that night and what would take place down there. And He told me my ministry of the First Pull. Remember about catching the little bitty fish, or missing it? Second one was a small fish. But then He told me, "On the Third Pull, don't fail." See? "And don't tell people." I'm always trying to explain what I'm trying to do. He let me know not to tell people what you're doing. Just do what He tells me to do and let it alone. See?
E-17 Dar eu sunt felul acela de persoană. Eu nu am secrete, aşa că eu doar spun tot ce ştiu. Astfel, acela este-acela este doar soiul, eu presupun. Dar că, eu încerc... eu iubesc oamenii, şi eu vreau ca oamenii să fie mântuiţi aşa de mult încât eu încerc să le spun tot ce ştiu, numai dacă este ceva ce El mi-a spus să nu spun, desigur, aşa ca ei să nu o piardă. Vedeţi? Eu vreau ca ei să o vadă aşa de îndeaproape încât acolo să nu existe nici o eroare în aceasta.
E-17 But I'm that type of person, I have no secrets, so I just tell everything I know. So, that's—that's just the breed, I guess. But that, I try… I love people, and I want people to be saved so bad till I try to tell them everything I know, unless it's something He's told me not to tell, of course, so that they won't miss it. See? I want them to see it so close that there'll be no error in it.
E-18 Acum, aceea a venit la împlinire chiar exact. Acum reţineţi, îndemnul a fost, dacă noi vom studia aceea pentru un moment, "Eu te îndemn înaintea lui Dumnezeu, şi a Domnului Isus Cristos, Care va judeca pe cei vii şi pe cei morţi la arătarea Lui în Împărăţia Lui." Vedeţi? "Judeca... Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, şi Cristos, ca tu-ca tu să predici Cuvântul." Şi aşa să mă ajute, până în seara aceasta, după câtă cunoştinţă am, eu niciodată nu am predicat nimic decât Cuvântul, vedeţi, şi am stat drept cu Acesta. A fost mult necaz, şi am trecut prin multe persecuţii şi multe încercări, a trebuit să mă separ de mulţi prieteni scumpi chiar din cauza acelei afirmaţii, "Predică Cuvântul." Şi am-am predicat.
E-18 Now, that come to pass just exactly. Now remember, the charge was, if we'll study that for a moment, "I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, Who shall judge the quick and the dead at His appearing in His Kingdom." See? "Judge… Charge you before God, and Christ, that you—that you preach the Word." And so help me, till this night, as far as I have any knowledge of, I've never preached nothing but the Word, see, and stayed right with It. It's been a lot of trouble, and I've went through lots of persecutions and lots of trials, had to separate from many precious friends because of that very statement, "Preach the Word." And I—I have.
E-19 Vă amintiţi în viziune, sau, mica transmutare cum aş numi-o eu, recent, unde am fost dus şi am văzut acele persoane şi m-am uitat înapoi la mine însumi şi toate milioanele acelea acolo. Şi am spus, "Eu vreau să îl văd pe Isus."
Şi El a zis, "El este mai sus."
E-19 You remember in the vision, or, the little translation as I would call it, recently, where I was taken and saw those people and looked back to myself and all those millions there. And I said, "I want to see Jesus."
And He said, "He's higher."
E-20 Păi, vedeţi, când oamenii mor, ei-ei nu se duc imediat sus cu Dumnezeu. Acum, voi, eu sunt sigur că veţi înţelege aceea. Poate că eu s-ar cuveni s-o explic cât pot eu de bine. Sunteţi voi în grabă atunci? Să nu ne grăbim atunci şi-şi-şi să încerc să o fac doar aşa de clar cât pot eu.
E-20 Well, see, when people die, they—they don't immediately go up with God. Now, you, I'm sure you'll understand that. Maybe I ought to explain it the best that I can. Are you in a hurry then? Let's take our time then and—and—and try to make it just as clear as I can.
E-21 Acum, când noi venim înainte, ne amintim că noi trăim aici în trei dimensiuni. Şi eu nu ştiu dacă eu le pot numi sau nu. Una din ele este lumină, şi cealaltă este materie. Tommy, tu îţi aminteşti care este a treia? [Cineva zice ceva – Ed.] Ha? ["Atom."] Atom? [Altcineva zice, "Timp."] Timp. Corect. Acum, lumină, materie, şi timp. Şi cele cinci simţuri ale noastre contactează acele dimensiuni. Privirea noastră contactează lumina, pipăitul nostru contactează materia, şi aşa mai departe.
E-21 Now, when we come along, we remember that we live here in three dimensions. And I don't know whether I can name them or not. One of them is light, and the other is matter. Tommy, you remember what the third is? [Someone says something—Ed.] Huh? ["Atom."] Atom? [Someone else says, "Time."] Time. Right. Now, light, matter, and time. And our five senses contact them dimensions. Our sight contacts light, our feeling contacts matters, and so forth.
E-22 Acum, însă noi avem contact prin ştiinţă, a patra dimensiune, cum a fost. Pentru că venind chiar prin această clădire acum vin fotografii, glasuri de radio, imagini la televiziune, care simţurile noastre nu contactează aceea, dar totuşi ei au un tub sau un-un cristal care prin acele unde de eter şi le manifestează. Astfel, voi vedeţi, chiar în această clădire acum este activitate vie de oameni, în aer, glasuri vii. Ele sunt aici. Noi ştim aceasta. Ele sunt absolut adevărul. Şi singurul lucru ce-l faceţi, ei-ei îl prinde... eu nu înţeleg mecanica despre-despre acele lucruri care le-a inventat ştiinţa, dar noi ştim că aceasta ne dovedeşte că acolo este o a patra dimensiune.
E-22 Now, but we have contact through science, the fourth dimension, as it was. Because coming right through this building now comes pictures, voices of radio, pictures on television, that our senses does not contact that, but yet they have a—a tube or a crystal that picks up those ether waves and manifests them. So, you see, right in this building now is live actions of people, in the air, live voices. They're here. We know it. They're absolutely the truth. And the only thing you do, they—they catch it on… I don't understand the mechanics of—of those things that science has invented, but we know that it proves to us there is a fourth dimension.
E-23 Acum, a cincia dimensiune este unde păcătosul, cel necredincios moare şi la care se duce. A cincia dimensiune este, felul de, ei bine, dimensiunea oribilă. Acum acest om...
Şi când un Creştin moare, el se duce în a şasea dimensiune. Şi Dumnezeu este în a şaptea dimensiune.
E-23 Now, the fifth dimension is where the sinner, the unbeliever dies and goes to. The fifth dimension is kind of, well, the horrible dimension. Now this man…
And when a Christian dies, he goes into the sixth dimension.
And God is in the seventh dimension.
E-24 Acum deci, voi vedeţi, Creştinul când el moare, el se duce sub altarul lui Dumnezeu, chiar în Prezenţa lui Dumnezeu, sub altar. Şi el este la odihnă.
E-24 Now then, you see, the Christian when he dies, he goes under the altar of God, right into the Presence of God, under the altar. And he's at rest.
E-25 Să o explicăm, când un om are un coşmar, el nu este întru totul adormit, nici nu este el treaz. El este între dormit şi trezit, şi aceea este ce îl face să aibă zguduire şi ţipete oribile, deoarece el nu este adormit, el nu este treaz. Şi să luăm aceea, arată unde se duce un om când el este neconverit. El şi-a trăit timpul, el este mort pe pământ; şi el nu poate merge în Prezenţa lui Dumnezeu, pentru că el nu este potrivit să meargă acolo fără de Sânge. Şi el este prins. Şi el nu poate veni înapoi pe pământ, deoarece timpul lui s-a sfârşit aici pe pământ, şi el este prins în mijloc, şi el este într-un coşmar. Înţelegeţi? El nu poate merge în Prezenţa lui Dumnezeu, la odihnă. Şi el nu poate înapoi, să vină pe pământ, pentru că timpul lui s-a terminat. El este într-un coşmar, şi acolo stă el până la ziua judecăţii. Un lucru oribil în care să fi, vedeţi.
E-25 To break it down, when a man has a nightmare, he's not altogether asleep, neither is he awake. He's between sleep and awake, and that's what makes him have a horrible shaking and screaming, because he's not asleep, he's not awake. And to take that, shows where a man goes when he dies unconverted. He's lived his time up, he's dead on earth; and he cannot go in the Presence of God, because he's not fit to go there without the Blood. And he's caught. And he cannot come back to earth, because his time's finished here on earth, and he's caught between, and he's in a nightmare. See? He can't go in the Presence of God, to rest. And he can't back, come to earth, because his time's up. He's in a nightmare, and there he stays until the day of the judgment. A horrible thing to be in, see.
E-26 Iar acum în această viziune, eu cred că am fost dus până la acea dimensiune a şasea, privind înapoi jos aici şi puteam să văd înapoi. Vedeţi, vederea nu este exact cu ochii, aceea este pământesc. Dar vederea este un lucru mai măreţ decât... Vederea care ei o au acolo, contactul lor este cu mult dincolo de orice contact care ar contacta simţurile noastre naturale.
E-26 And now in this vision, I believe I was caught to that sixth dimension, looking back down here and could see back. See, the sight isn't exactly with the eyes, that's earthly. But sight is a greater thing than… The sight that they have there, their contact is far beyond any contact that our natural senses would contact.
E-27 Aici cu un timp în urmă eu am explicat aceasta. M-am uitat la un film de televiziune unde ei au lăsat un om în jos, eu cred că două mile sau o milă şi jumătate adâncime în ocean, şi ei aveau raze de lumină care au mers afară. Ei arătau viaţa marină. Şi pe acolo veneau peşti, creaturi cu acea arătare oribilă. Că, este miezul nopţii, negru ca cerneala jos acolo. Şi ei aveau fosfor pe nasul lor, şi ei nu aveau ochi. Acum, ei trebuiau să fie hrăniţi, aşa că se părea, ca să-şi găsească hrana, ei au fost călăuziţi cu un alt simţ; nu vedere, căci ei nu aveau ochi, nu îi puteau folosi jos acolo. Dar ei au fost călăuziţi cu un alt simţ cu care îşi puteau contacta hrana. Şi m-am gândit, "Dacă eu puteam avea control de acel peştişor cu vederea mea, cu cât mai măreţ puteam eu să-i furnizez hrana şi să-l conduc în diferite locuri, cu cât mai mare este vederea mea decât radarul lui care contactează." Vedeţi? Şi m-am gândit, "Dacă îl puteam măcar conduce!"
E-27 Here sometime ago I was explaining it. I was looking at a television picture where they let a man down, I think two mile or a mile deep in the ocean, and they had ray lights that went out. They was showing marine life. And there come fish by, that horrible-looking creatures. That, it's midnight, ink black down there. And they had phosphorus on their nose and they had no eyes. Now, they have to be fed, so it looked like, to find their food, they were guided with another sense; not sight, 'cause they didn't have eyes, couldn't use them down there. But they were guided with another sense that they could contact their food. And I thought, "If I could have control of that little fish with my sight, how much greater could I supply his food and lead him places, how much greater my sight is than his radar he contacts." See? And I thought, "If I could just lead him!"
E-28 Atunci mi-a venit aceasta, "Dacă aş putea numai să mă predau lui Dumnezeu, cu cât mai mare sunt vederea şi simţurile lui Dumnezeu, Care ne-ar putea călăuzi mult mai mult decât lucrurile care le vedem, pentru că credinţa care El ne-o furnizează este dovada lucrurilor nevăzute cu ochii noştri." Atunci dacă acel peştişor niciodată nu putea să vină sus la suprafaţa apei ca alţi peşti, pentru că el este compresat. Tu îl aduci sus, el ar exploda. Nici mai mult cum noi am putea merge mai înalt în sus şi să nu explodăm. Noi suntem compresaţi pentru locul în care trăim.
E-28 Then it come to me, "If I could only surrender myself to God, how much greater is the sight and senses of God, Who could guide us much more than the things that we see, because the faith that He supplies us is the evidence of things not seen with our eyes." Then if that little fish could never come up to the top of the water like other fish, because he's pressurized. You bring him up, he would explode. No more than we can go up higher and keep from exploding. We are pressurized for the—the place that we live.
E-29 Dar acum dacă acel peştişor ar putea vreodată să vină aici sus şi el să fie eu, ar vrea el vreodată să fie din nou acel peştişor jos în acea întunecime de miez de noapte? El niciodată nu ar mai vrea să mai fie un peşte, deoarece el este ceva mai mare decât un peşte, el este un om; simţurile lui sunt mai mari, înţelegerea lui este mai mare, inteligenţa lui este supremă. Atunci înmulţiţi aceea de zece milioane, atunci voi pricepeţi ce este când voi treceţi din aceasta în Prezenţa lui Dumnezeu acolo, unde fiinţa umană este aşa de mult mai departe decât cum suntem noi aici. Voi niciodată nu aţi vrea să mai fiţi o fiinţă umană ca aceasta, jos în această casă pentru ciumaţi de boală şi corupţie. Aceasta a fost aşa în inima mea, că eu am încercat aceşti treizeci de ani să predic Evanghelia în jurul lumii, să spun oamenilor că acolo este un Cer să-să câştigaţi şi acolo este un iad să evitaţi, şi acolo este un Dumnezeu care vă iubeşte, şi o-o putere răscumpărătoare care stă gata să vă ridice sus la orice timp în care sunteţi gata s-o primiţi.
E-29 But now if that little fish could ever come up here and be me, would he ever want to be that little fish again down in that midnight blackness? He'd never want to be a fish no more, because he's something greater than a fish, he's a man; his senses are greater, his understanding is greater, his intelligent is supreme. Then multiply that by ten million, then you get what it is when you pass from this into the Presence of God yonder, where the human being is so much farther than what we are here. You'd never want to be a human being like this no more, down in this pesthouse of sickness and corruption. It's been that in my heart, that I've tried these thirty years to preach the Gospel around the world, to tell people that there is a Heaven to—to gain and there's a hell to shun, and there is a God that loves you, and a—a redeeming power that's laying ready to pick you up at any time that you're ready to receive it.
E-3
E-30 Like a man drowning, a rope hanging there, he thinks, "Well, the rope, I could pull myself out, but I'm not worthy to get the rope." The rope was put there for that very purpose, for you to pull yourself out with. That's the reason Jesus Christ died, for the very purpose of saving sinners. And He dangled the rope of Eternal Life, which this very night will pass over every sinner's head in here, and a welcome sign hanging on it, "Come up out of it." If—if you—if you wish to do it, the preparation is made.
E-31 Acum, când am văzut locul acela şi starea aceea în care erau acei oameni, şi cât de dincolo de care s-ar putea gândi această lume vreodată, a fost glorios. Acolo nu putea să fie păcat acolo, nici moarte nici nimic nu putea să intre în locul acela. Şi acolo nu era deosebire între bărbaţi şi femei, numai glandele de sex au fost duse de la ei, şi acolo nu mai putea să mai fie adulter, nici nimic mai mult. Dar ea încă era o femeie în felul înfăţişării, şi bărbatul era încă înfăţişare, şi ei pentru totdeauna vor fi în felul acela. Deoarece când Dumnezeu...
E-31 Now, when I seen that place and that condition that those people were in, and how beyond anything that this world could ever think of, it was glorious. There could not be sin there, no death nor nothing could enter that spot. And there was no different between man and women, only the—the sex glands was gone from them, and there could never be no more adultery, no more nothing. But she was still a woman in the way of figure, and man was still figure, and they'll forever be that way. Because when God…
E-32 Acum aceasta ar putea să fie bine, unii din voi copii de liceu care primiţi acest lucru în voi aici ca învăţătură despre evoluţie. Acum, eu cred în evoluţie, dar nu în felul că omul a evoluat din-din ceva specie mai inferioară. Propria lor teorie se întoarce împotriva lor când ei încearcă să hibrideze orice, aceasta nu se procrează înapoi. Astfel, voi vedeţi, aceasta-aceasta este întoarsă împotriva lor.
E-32 Now this might be good, some of you high school kids that's getting this stuff taught into you here about evolution. Now, I believe in evolution, but not in the way that man evoluted from—from some lower specie. Their own theory backfires upon them when they try to hybreed anything, it won't breed itself back. So, you see, it—it's backfired on them.
E-33 Acum, eu cred căci când Dumnezeu a început să scalde pământul, poate că primul lucru ce El a făcut să apară a fost o meduză, şi din aceea într-o broască, şi înainte în sus. Dar, voi vedeţi, aceasta în continuu a venit mai aproape şi mai aproape spre chipul unui om, şi omul a fost o reflecţie a lui Dumnezeu. Şi acela este motivul că iarba a devenit evolutivă, poate iarbă, iar apoi din iarbă au venit flori, din flori au venit tufe, din tufe a venit pomul. De ce? Acesta este un tablou al Pomului Vieţii stând pe partea cealaltă. Şi totul pe această parte care este natural este o umbră a Supranaturalului sau cel Etern pe partea cealaltă. De aceea, atât timp cât există un Creştin născut din nou pe pământ, şi noi avem un trup ca acesta aici, el este tocmai reflecţia unuia care aşteaptă pe partea cealaltă unde nu există moarte şi necaz. Şi aceea este ce ne face inimile să flămânzească după aşa ceva. Vedeţi, există ceva în noi care strigă. Noi doar... Există ceva care ne spune că aceasta este acolo. Eu cred prin anii aceştia... Eu cer iertare înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, de a fi stupid şi a fi... făcând multe greşeli. Dar prin aceşti mulţi ani eu am fost privilegiat să văd multe milioane de oameni să vină în Împărăţia lui Dumnezeu, şi am fost recunoscător faţă de Domnul să mă lase să-i conduc acolo. Şi eu cred că ei vor fi acolo în acea zi.
E-33 Now, I believe that when God begin to bathe the earth, maybe the first thing He did come forth with was a jellyfish, and from that to a frog, and on up. But, you see, it's continually come closer and closer to the image of man, and man was a reflection of God. And that's the reason that grass become evoluted, maybe grass, and then from grass come flowers, from flowers come shrubs, from shrubs come tree. Why? It's a picture of the Tree of Life standing on the other side. And everything on this side that's natural is a shadow of the Supernatural or the Eternal on the other side. Therefore, as long as there's a born-again Christian on the earth, and we got a body here like this, it's the very reflection of one that's waiting on the other side where there is no death and sorrow. And that's what makes our hearts hunger for such as that. See, there's something in us that calls out. We just… There's something that tells us it's there. I believe through these years… I apologize before God and the people, of being stupid and being… making many mistakes. But through these many years I have been privileged to see many millions of people come into the Kingdom of God, and have been thankful to the Lord to let me lead them there. And I believe they'll be there on that day.
E-34 Acum, viziunea s-a împlinit. Şi cum am ajuns vreodată să mă opresc vreodată, fără să ştiu, la versetul al 5-lea. Aceea a fost tot ce am citit vreodată. Dar acolo este ceva mai mult la acel capitol, încă câteva versete. Acum, aţi putea, în camera voastră de hotel sau acasă deseară, îndată ce noi eliberăm, să citiţi restul din acela, căci eu am câteva Scripturi scrise aici la care vreau să mă refer, şi notiţe la care vreau să mă refer. Şi eu vreau ca voi să o citiţi când mergeţi acasă. Eu voi cita aceasta, aceasta va fi pe bandă. Dacă vreţi să notaţi ceva din aceasta, păi, aceasta va fi în regulă.
E-34 Now, the vision was fulfilled. And how I ever come to ever stop, not knowing, on that 5th verse. That's all I ever read. But there's some more to that chapter, several more verses. Now, you might, in your hotel room or home tonight, soon as we dismiss, read the rest of that, 'cause I've got several Scriptures wrote out here that I want to refer to, and notes that I want to refer to. And I want you to read it when you go home. I'll quote it, it'll be on the tape. You want to mark some of it down, why, it'll be all right.
E-35 Acum, credeţi voi că bărbaţi şi femei, care eu ştiu că voi credeţi, sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu să facă lucruri? Înţelegeţi? Şi Isus a fost modelul nostru. Dacă aţi observa aceasta, eu vreau să merg, voi mergeţi cu mine, la Sfântul Luca, al 4-lea capitol, doar un minut. Şi eu vreau să vă arăt ceva izbitor. Şi doar aşa ca noi să nu luăm prea mult din aceste referinţe, ci atât ca voi să fiţi în stare să citiţi cu mine aici, pentru aceasta una, doar pentru câteva momente. Sfântul Luca, al 4-lea capitol şi al 14-lea verset, noi începem. Acum urmăriţi foarte atenţi aici dacă vreţi să vedeţi ceva să se întâmple, aceasta asemănător. Acum observaţi.
Şi Isus s-a întors în puterea Duhului în Galilea: ...
El s-a întors în puterea Duhului în Galilea: şi i s-a dus vestea în tot ţinutul dinprejur.
Şi El îi învăţa în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi.
Şi El a venit la Nazaret, unde a fost El crescut: şi, după obiceiul Său, El a mers în sinagogă în ziua sabatului, şi s-a sculat să citească.
Şi acolo I s-a dat cartea profetului Isaia. Şi când El a deschis cartea, El a găsit locul unde este scris, era scris,
Duhul Domnului este peste Mine, pentru că El M-a uns să vestesc evanghelia la cei săraci; şi El m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, şi să propovăduiesc robilor slobozirea, şi să redau vederea la cei orbi, şi să dau drumul, celor apăsaţi.
Şi să vestesc anul de îndurare al Domnului nostru. Şi El a închis cartea, ...
E-35 Now, do you believe that men and women, which I know you do, are led by the Spirit of God to do things? See? And Jesus was our pattern. If you would notice it, I want to turn, you turn with me, to Saint Luke, the 4th chapter, just a minute. And I want to show you something striking. And just so we won't get to too much of these references, but that you'll be able to read with me here, for on this one, for just a few moments. Saint Luke, the 4th chapter and the 14th verse, we begin. Now watch real close here if you want to see something happen, this paralleled. Now notice.
And Jesus returned in the power of the Spirit unto Galilee:… He returned in the power of the Spirit unto Galilee: and there went out a fame of him throughout all the regions around about.
And he taught in their synagogues, being glorified of all.
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.
And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it is written, was written,
The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor; and he hath sent me to heal the brokenhearted, and to preach deliverance to the captives, and to recover sight to the blind, and to set at liberty, them that are bruised.
And to preach the acceptable year of our Lord.
And he closed the book,…
E-36 Acum, dacă voi vreţi, dacă voi vreţi să vă referiţi la aceasta, eu o am aici, doar un moment, dacă eu poate o culeg din citirea marginală aici. Dacă voi observaţi, că de asemenea voi o găsiţi dincolo în Marcu şi diferite locuri, dar în Isaia 61:1 şi 2. Acum, nu este ciudat că El s-a oprit chiar acolo, şi chiar următorul verset... Aceea a fost ce s-a aplicat la prima Lui venire. Şi al doilea, următorul verset, se aplică la a Doua Venire a Lui, la judecată. El s-a oprit şi a închis cartea. Dacă careva din voi citeşte o Biblie Scofield, voi veţi găsi o însemnare în josul paginii despre aceasta acolo. Vedeţi? Urmăriţi-vă însemnarea din josul paginii, un semn la o însemnare din josul paginii, vedeţi, şi veţi observa acolo. "O comparaţie cu mesajul citat, în Isaia 61:1 şi 2, permite exemplul despre..." Unde, Scriptura aici, propovăduind, Isus urma să propovăduiască anul de îndurare al Domnului; şi următorul verset vine afară cu Venirea Lui şi judecata. Vedeţi? Şi voi vedeţi cum s-a oprit El chiar la aceea.
E-36 Now, if you want to, if you want a reference to that, I've got it here, just a moment, if I maybe pick it up out of the marginal reading here. If you notice, that's also you'll find it over in Mark and different places, but in Isaiah 61:1 and 2. Now, isn't it strange that He stopped right there, and the very next verse… That was what was applied to His first coming. And the second, next verse, is applying to His Second Coming, at judgment. He stopped and closed the book. If any of you are reading a Scofield Bible, you'll find a footnote on it there. See? Watch your footnote, a mark to a footnote, see, and you'll notice there. "A comparison with the—the message quoted, in Isaiah 61:1 and 2, affords the instance of the…" Where, the Scripture here, preaching, Jesus was to preach the acceptable year of the Lord; and the next verse comes out with His Coming and judgment. See? And you see how He stopped right at that.
E-37 Şi cum nu am observat aceea, şi cum eu întotdeauna m-am oprit la acest al 5-lea verset, "Căci va veni timpul când ei nu vor suferi Învăţătura sănătoasă, şi se vor îngrămădi cu învăţători, având mâncărime la urechi, şi se vor întoarce de la Adevăr spre basme. Dar să faci lucrarea unui evanghelist, fă dovadă deplină de slujba ta." Vedeţi? Şi prin ajutorul şi harul lui Dumnezeu am încercat să fac aceea. Şi eu vreau ca prietenii mei, şi de aici şi de afară în ţări unde vor merge benzile, motivul că eu am luat poziţia care am luat-o pentru Cuvânt, este chiar motivul acesta. "Predică Cuvântul." Acela este motivul că eu nu vreau să mă potrivesc cu vreun crez, vreo denominaţiune, deoarece eu am fost însărcinat de Dumnezeu să stau cu Cuvântul. Acum dacă altcineva vrea să facă altceva, aceea este la latitudinea lor.
E-37 And how I never noticed that, and how I always stopped at this 5th verse, "For the time will come when they do not endure sound Doctrine, but will heap themselves with teachers, having itching ears, and will be turned from the Truth to fables. But do the work of an evangelist, make full proof of your ministry." See? And by God's help and grace I've tried to do that. And I want my friends, both here and out into the lands where the tapes will go, the reason that I have took the stand that I have for the Word, is this very reason. "Preach the Word." That's the reason I would not tally-ate with any of the creeds, any the denominations, because I have been commissioned of God to stay with the Word. Now if anybody else wants to do anything else, that's up to them.
E-38 Şi dacă voi observaţi, în viziunea care am avut-o despre slujba mea, a fost că eu niciodată nu am încrucişat acei pomi. Eu niciodată nu am prozelit. Eu niciodată nu am spus, "Voi toţi trinitarienii să fiţi unitarieni" sau „voi toţi unitarienii să fiţi trinitarieni." Eu am plantat în propriile lor vase. Chiar exact. Am mers la trinitarian, am mers la unitarian, am mers la fiecare, şi am stat în mijloc şi niciodată nu m-am unit cu nici care din ei; ci am stat în mijloc, fiind un frate, chiar exact ce a spus viziunea să fac. Şi am mâncat roada din ambele părţi, mântuire pe ambele părţi.
E-38 And if you notice, in the vision that I had of my ministry, it was I've never crossed those trees. I have never proselyted. I have never said, "All you trinitarians be oneness" or "all you oneness be trinitarians." I have planted in their own vessels. Just exactly. I went to the trinitarian, I went to the oneness, I went to everybody, and stayed between and never joined any of them; but stayed between, being a brother, just exactly what that vision said do. And I've eat the fruit from both sides, salvation on both sides.
E-39 Şi acum, aţi observat voi, există multe persoane trinitariene şezând aici, există mulţi unitarieni, şi există mulţi diferiţi. Dar cât de mărunt ai fi să te cerţi despre aceasta, deoarece dacă acea parte a viziunii a fost adevărată, şi partea cealaltă este adevărată, la fel. Ambele fructe s-au aflat în cruce. Vedeţi? Ele amândouă au fost în cruce, toate înmănunchiate împreună, şi şi prunele şi perele, sau piersicile, prunele şi merele au plouat jos asupra mea acolo. Amândouă. Toate aflate în cruce, deoarece ei toţi au crezut în Dumnezeu şi sunt umpluţi cu Duhul Sfânt, şi au lucrările şi semnele Creştine însoţindu-i.
E-39 And now, did you notice, there's many trinitarian people sitting here, there's many oneness, and there's many different ones. But how little you would be to fuss about it, because if that part of the vision was true, the other part's true, too. Both fruits was found in the cross. See? Both of them was in the cross, all clustered together, and both plums and pear, or peach, plums and apples rained down on me there. Both of them. All found in the cross, because they all believed in God and are filled with the Holy Ghost, and have the Christian works and signs following.
E-40 Acum, denominaţiunea nu ar avea nimic de-a face cu aceasta. Acesta va fi cel născut din nou care va avea ceva de-a face cu aceasta. Va fi experienţa ta cu Dumnezeu care va avea de-a face cu aceasta. Acum, noi vedem aşa de mult din aceea. Eu am câteva Scripturi aici la care mi-ar place să mă refer. Poate mă voi referi puţin mai târziu.
E-40 Now, the denomination won't have nothing to do with it. It'll be the born again that will have anything to do with it. It'll be your experience with God that will have to do with it. Now, we see so much of that. I've got several Scriptures here that I'd like to refer to. Maybe I will a little later on.
E-41 Dar acum eu vreau să vă iau de la al 5-lea verset, înainte în jos la al 18-lea verset. Iar acum să economisim timp, eu-eu nu o voi citi. Dar acum Pavel, începând aici în Timotei din nou, dacă voi observaţi cum începe el să vorbească, este mişcător. Acum dacă voi observaţi după al 5-lea verset.
Căci eu acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă, şi timpul meu de... plecare este aproape.
Se pregăteşte să părăsească scena. Porneşte, vedeţi, "Eu am..." Păi, priviţi. "A mea..."
... Eu sunt gata, şi plecarea mea este aproape.
M-am luptat o luptă bună, eu mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa:
De acum mă aşteaptă o cunună a neprihănirii, care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua din urmă: şi nu numai mie numai, ci... şi la toţi aceia care iubesc arătarea Lui.
E-41 But now I want to take you from the 5th verse, on down to the 18th verse. And now to save time, I—I won't read it. But now Paul, starting off over here in Timothy again, if you notice how he begin to speak, it's pathetic. Now if you notice after the 5th verse.
For I am now ready to be offered, and my time of… departure is at hand.
Fixing to leave the scene. Starts off, see, "I have…" Well, watch. "My…"
… I'm ready, and my departure is at hand.
I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me at that day: and not only me only, but… all them also that love his appearing.
E-42 Iar apoi el merge înainte să spună, "Fă totul, fă aceste lucruri." Ce? Ca el să aducă mantaua. Acum noi pornim imediat, şi el zice:
... Dima m-a părăsit, ...
E-42 And then he goes ahead to tell, "Do all, do these things." What? For him to bring the coat. Now we start right off, and he says:
… Demas has forsaken me,…
E-43 Acolo trebuie să vină o vreme în slujba lui când el a fost un tânăr evanghelist, un profet tânăr, fiecare a fost cu el. Dar acum voi observaţi înainte în jos aici, a zis:
... toţi oamenii m-au părăsit: ... (Pentru ce? Cuvântul.)
E-43 There must come a time in his ministry when he was a young evangelist, a young prophet, everybody was for him. But now you notice on down in here, said:
… all men has forsaken me:… (What for? The Word.)
E-44 Când Isus, tânărul Profet din Galilea, El a avut un timp şi El a fost părăsit. Toţi oamenii care stau cu Cuvântul lui Dumnezeu ajung la punctul acela unde ei sunt părăsiţi de lume şi de lumea religioasă. Isus a hrănit cinci mii, într-o zi, şi ei au cules coşuri pline de-de fărâmituri de pe cinci franzele şi doi peşti. Şi chiar ziua următoare, eu cred că a fost, El a început să vină jos cu Cuvântul, şi ei toţi au început să se depărteze de El. Şi El a privit în jur la ucenici, şi a zis, "Vă veţi duce, şi voi?" Chiar şaptezeci din Proprii Lui lucrători L-au părăsit. Şi El a zis, "Vă veţi duce, şi voi?"
E-44 When Jesus, the young Prophet of Galilee, He got a time and He was forsaken. All man who stay with God's Word gets to that place where they are forsaken by the world and the religious world. Jesus fed five thousand, one day, and they picked up baskets full of—of fragments off of five loaves and two fishes. And the very next day, I believe it was, He begin to come down with the Word, and all of them begin to depart from Him. And He looked around to the disciples, and said, "Will you go, also?" Even seventy of His Own ordained ministers left Him. And He said, "Will you go, also?"
E-45 Iar atunci Petru a grăit acele cuvinte remarcabile, prin a zice, "Doamne, unde să ne ducem? Numai Tu ai Viaţă Eternă."
E-45 And then Peter spoke those notable words, by saying, "Lord, where would we go? Thou only has Eternal Life."
E-46 Observaţi. Dar vine timpul când timpul de părăsire vine, şi el-el trebuie să vină. El trebuie să vină. Iar acum eu am câţiva profeţi şi lucruri înăuntru aici la care să mă refer, să vă dovedesc că timpul acela vine. Şi el a sosit pentru mine. Nu este necesar de a încerca să mă trag de la el, el este aici şi tu doar trebuie să-l iei. Ei nu s-au tras la o parte de la el, ei au stat şi l-au luat, şi nu s-au ruşinat de Evanghelie.
E-46 Notice. But the time come when the forsaking time come, and it's—it's got to come. It must come. And now I've got several prophets and things in here to refer to, to prove to you that that time come. And it's arrived for me. No need of trying to rub away from it, it's here and you just must take it. They didn't rub away from it, they stood and took it, and not being ashamed of the Gospel.
E-47 Îl observaţi pe Pavel, "M-am luptat o luptă bună. Mi-am terminat alergarea. Eu am ţinut credinţa." O, doamne! Înainte în jos aici el a zis, "M-am luptat cu fiarele. Şi eu-eu am fost izbăvit din gura leului." Şi lucrurile prin care a trecut, Dumnezeu a fost bun cu el. Dar a venit timpul când el urma să plece.
E-47 You notice Paul, "I've fought a good fight. I've finished my course. I've kept the Faith." Oh, my! On down here it said, "I've fought with beasts. And I—I was delivered out of the lion's mouth." And the things that he went, God was good to him. But the time had come when he was going to depart.
E-48 Acum, doar să ne întrebăm, de ce ar vrea un om, un lucrător, asociat cum a fost Dima cu Pavel, să-l părăsească vreodată pe Pavel?
E-48 Now, let's just wonder, why would a man, a minister, associate like Demas was to Paul, ever leave Paul?
E-49 Voi îl cunoaşteţi pe Fratele Baxter, mulţi dintre voi vă amintiţi de el. El obişnuia să citească... Acesta a fost despre Dima. El a zis, "Tu ştii ce o să fac eu Frate Branham, când eu ajung în Cer, primul lucru ce am să-l fac?"
Şi eu am zis, "Ce?"
E-49 You know Brother Baxter, many of you remember him. He used to read… It was about Demas. He said, "You know what I'm going to do, Brother Branham, when I get to Heaven, the first thing I'm going to do?"
And I said, "What?"
E-50 El a zis, "Eu am să merg drept sus şi voi afla unde este Dima, eu o să-l lovesc tot aşa de tare cât pot." Şi a zis, "El o să se întoarcă în jur şi să zică, 'Baxter, de ce ai făcut tu asta?"' El a zis, "De ce l-ai părăsit pe micuţul sărman Pavel când toţi l-au părăsit?" Eu nu prescriu la aceea, eu nu cred că ei vor avea ceva bătăi sus acolo, dar eu doar m-am gândit la Fratele Baxter zicând aceea pentru că i-a părut aşa de rău pentru Pavel.
E-50 He said, "I'm going to walk right up and find out where Demas is, I'm going to sock him just as hard as I can." And said, "He's going to turn around and say, 'Baxter, what'd you do that for?'" He said, "Why did you leave poor little Paul when everybody forsaken him?" I don't prescribe to that, I don't believe they'll have some fights up there, but I just thought about Brother Baxter saying that 'cause he felt so sorry for Paul.
E-51 Păi, ce a făcut Pavel? El a predicat tot atât de loial cât a putut, şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi când el a scris jos acolo despre acele doamne lucrătoare şi lucruri, îmi imaginez că acolo a fost o izbucnire. A zis, "femeile să tacă în biserici, să nu li se permită să vorbească," şi el era în temniţă chiar atunci.
E-51 Well, what had Paul done? He had preached just as loyal as he could, and the Holy Spirit was on him. And when he wrote down there about those lady ministers and things, I imagine there was a blow up. Said, "Let the women keep silent in the churches, not permitted them to speak," and him in jail right then.
E-52 Vă puteţi imagina ce au spus unii din acei episcopi? "Ha! Insul acela sus acolo în temniţă, ce treabă are el cu noi să ne scrie aici jos? Vedeţi? Şi el îl are pe Timotei, un băutor de vin, cu el. Şi astfel iată-l sus acolo acum, care îl alimentează pe Timotei cu vin, şi iată-l aici zăcând în temniţă, şi scriind jos, să ne spună ce s-ar cuveni ca Duhul Sfânt să ne spună să facem."
E-52 Could you imagine what some of them bishops said? "Huh! That guy up there in jail, what business he got writing down here with us? See? And he's got Timothy, a winebibber, with him. And so here he is up there now, that he's feeding Timothy on wine, and here he is laying in jail, and writing down, tell us what the Holy Ghost ought to tell us to do."
E-53 Dar el a zis, "Dacă... Ce? A venit Cuvântul lui Dumnezeu din voi, şi a venit El numai de la voi? Dacă vreun om se gândeşte că este duhovnicesc sau un profet, să ia el seama că ce scriu eu sunt Poruncile Domnului." Vedeţi?
E-53 But he said, "If… What? Come the Word of God out of you, and came it from you only? If any man thinks himself to be spiritual or a prophet, let him acknowledge that what I write is the Commandments of the Lord." See?
E-54 Vedeţi, vine timpul, prieteni. Şi eu vreau ca oamenii din ţară la care se duc benzile, să reţină că timpul de separare trebuie să vină. Acesta trebuie să o facă. Eu nu ştiu cât de departe sunt de la timpul sfârşitului, sfârşitul drumului meu. Eu nu ştiu. Aceea depinde de Dumnezeu. Eu nu ştiu ce este mâine, şi cine... eu nu ştiu ce ţine acesta, dar eu ştiu Cine îl ţine. Astfel acolo este unde este zidită credinţa mea, pe aceea.
E-54 See, the time comes, friends. And I want the people in the land that the tapes goes to, to remember that the separating time has to come. It must do it. I don't know how far I am from the end time, my end of the road. I don't know. That's up to God. I don't know what tomorrow is, and who… I don't know what it holds, but I know Who's holding it. So that's where my faith is built, on that.
E-55 Acum, îmi imaginez că Dima nu l-a părăsit şi să o ia spre cluburi de noapte. Nu-mi imaginez că Dima a făcut aceea, căci Dima a fost un om umplut de Duhul. El a fost un mare ajutor. Dacă aţi luat vreodată istoria despre Dima, el a fost un predicator însemnat, un om bine cultivat, bine lustruit, educat. El a fost un om deştept. Dar de ce l-ar părăsi el pe Pavel? Aceea este treaba. Ce l-a făcut s-o facă, să-l părăsească pe Pavel? Eu nu cred că el a vrut să meargă la un club de noapte sau nimic. Dar eu cred că acesta era Dumnezeu care îl separa pe Pavel. Acum îmi imaginez că Dima...
E-55 Now, I imagine Demas didn't forsake him and start off to nightclubs. I don't imagine Demas did that, 'cause Demas was a Spirit-filled man. He was a great helper. If you ever took the history of Demas, he was a notable preacher, a fine cultured man, highly polished, educated. He was a smart man. But why would he forsake Paul? That's the thing. What made him do it, forsake Paul? I don't believe he wanted to go to a nightclub or anything. But I believe it was God separating Paul. Now I imagine Demas…
E-56 Să luăm câteva din gândurile lui Dima. Aşa cum am şezut jos pe marginea dealului, întrebându-mă zilele trecute cam în zorii zilei, şi eu mă gândeam, "De ce ar vrea Dima să-l părăsească pe acel om? De ce l-ar părăsi el pe acel sărman predicator micuţ care l-a condus la Domnul, omul care a pornit trezirea printre Neamuri, un profet într-adevăr?" Nimeni nu putea spune că el nu a fost un profet. El a fost mai mult decât un profet, el a fost un apostol, şi un apostol mare şi puternic la Neamuri. Şi Dima s-a asociat cu Pavel, avea părtăşie, şi a văzut Duhul lui Dumnezeu să se mişte asupra acelui om. Şi de ce şi-ar întoarce el spatele spre o astfel de persoană ca aceea, care a fost adeverit că el era un slujitor al lui Cristos? L-aţi observat pe Pavel aici, "Iubind această lume prezentă." Acum, eu nu mă gândesc că Dima a căzut. Eu nu mă gândesc că el a făcut aceea. Dar mă gândesc că el-el a avut impresia greşită despre Pavel.
E-56 Let's take some of Demas' thoughts. As I was sitting down on the hillside, wondering the other day, about daylight, and I was thinking, "Why would Demas want to leave that fellow? Why would he leave that poor little preacher that led him to the Lord, the man who spearheaded the revival amongst the Gentiles, a prophet indeed?" No one could say but what he was a prophet. He was more than a prophet, he was an apostle, and a great and mighty apostle to the Gentiles. And Demas would associated with Paul, had fellowship, and seen the Spirit of God move upon that man. And why would he turn his back on such a person as that, had been vindicated that he was a servant of Christ? Did you notice Paul here, "Loving this present world." Now, I don't think Demas backslid. I don't think he did that. But I think he—he got the wrong opinion of Paul.
E-57 Acum, Dima a ieşit dintr-o familie bogată şi el a fost bogat, şi banii uneori înseamnă religie la oameni. Aşa cum zic ei în California, "Dacă tu nu ai trei Cadillacuri, tu nu eşti duhovnicesc." Astfel aceasta înseamnă, dacă tu nu ai succes, dacă tu nu ai cea mai bună biserică ce există în oraş, oamenii nu vor merge. Este aproape în felul acela aici, Poogh. Tu, tu trebuie să ai cea mai bună biserică din ţară, sau ei zic, "Tu, o, tu vrei să spui că te-ai unit cu un grup micuţ ca acela?"
E-57 Now, Demas come out of a rich family and he was wealthy, and money sometimes means religion to people. Like they say in California, "If you haven't got three Cadillacs, you're not spiritual." So it means, if you're not successful, if you don't have the finest church there is in the city, the people won't go. It's almost that way here, Poogh. You, you've got to have the finest church in the country, or they say, "You, oh, you mean you joined up with a little bunch like that?"
E-58 Aţi ştiut că Domnul nostru nu a avut un loc să-şi pună capul Lui? Aţi ştiut că El a avut numai o haină? Vedeţi? Şi El avea... El era doar felul de persoană care era împins în jur. Şi El nu a avut nici un loc să-şi pună capul Lui. Dar ei se puteau gândi acelaşi lucru, şi s-au gândit, despre El.
E-58 Did you know our Lord didn't have a place to lay His head? Did you know He only owned one coat? See? And He had… He was just kind of a person was pushed about. And He didn't have no place to lay His head. But they could have thought the same thing, and did, about Him.
E-59 Şi, acum, eu cred că Dima a văzut o eşuare, aparent, în slujba lui Pavel. Mă gândesc că el s-a gândit că bătrânul ins a fost terminat, înaintea lui Dumnezeu. Acum, el s-a gândit că un popor care şi-ar scoate ochii să-i dea lui Pavel...
E-59 And, now, I believe Demas saw a failing, seemingly, in Paul's ministry. I think that he thought the old fellow was washed up, before God. Now, he thought that a people that would pluck their eyes out to give to Paul…
E-60 Acum, Pavel a spus aceea, el a zis, "Voi va-ţi fi, cel puţin, scos ochii voştri, să mi-i daţi mie." Căci, Pavel, ne gândim, a avut ochi bolnavi, căci el a spus, "Am scris cu litere aşa de mari." El a zis, "literă mare," dar eu am lexiconul, şi acesta zice, "cu litere mari." El a fost în Roma, în închisoare acolo. A fost ceva în neregulă, el a spus că ochii lui îl supărau de când cu viziunea Cerească. Astfel el... Oamenii şi-ar fi scos ochii, văzând că Pavel suferea, îl supărau ochii lui, şi el suferea. Şi el i-a cerut Domnului să-l vindece, de trei ori. Şi el a zis, "Ca să nu fiu înălţat deasupra abundenţei de Revelaţie, mi s-a trimis un sol al diavolului ca el să mă poată lovi." Acum, el se făcea destul de bine, atunci l-a lovit din nou. Apoi el se făcea bine, şi îl lovea din nou.
E-60 Now, Paul said that, he said, "You would have, at least, plucked your eyes out, to give them to me." Cause, Paul, we think, had bad eyes, 'cause he said, "I've wrote with such big letters." He said, "big letter" but I've got the—the lexicon, and it says "with big letters." He was in Rome, in prison there. It was something wrong, he said his eyes had been bothering him since the Heavenly vision. So he… The people would have plucked out their eyes, seeing Paul suffer, his eyes bothering him, and he suffering. And he asked the Lord to heal him, three times. And he said, "Except I would get exalted above the abundance of the Revelation, there was sent to me a messenger of the devil that he might buffet me." Now, it would get pretty good, then hit him again. Then he'd get good, and hit him again.
E-61 Voi vedeţi, Pavel avea o slujbă mai mare decât toţi ceilalţi apostoli puşi laolaltă. Unii din ei ar fi putut să spună, "Ei bine, eu am umblat cu Isus." Păi, oameni pe stradă au umblat cu El când El a fost aici. Dar Pavel L-a văzut în Stâlpul de Foc după ce El era mort, îngropat, înălţat în Cer, şi s-a reîntors înapoi şi l-a chemat pe Pavel, vedeţi, vedeţi, pe drum în jos spre Damasc. Şi el avea o slujbă mai mare decât Matei, Marcu, Luca, sau oricare din ceilalţi. El era mult dincolo de ei. Şi el a zis, "Ca să nu mă înalţ acum şi să spun, 'Acum, voi inşilor nu ştiţi nimic despre Aceasta. Eu L-am văzut pe Domnul după învierea Lui."'
E-61 You see, Paul had a ministry greater than all the rest of the apostles put together. Some of them could have said, "Well, I walked with Jesus." Why, man on the street walked with Him when He was here. But Paul saw Him in the Pillar of Fire after He was dead, buried, ascended into Heaven, and returned back and called Paul, see, see, on the road down to Damascus. And he had a greater ministry than Matthew, Mark, Luke, or any of them others. He was far beyond them. And he said, "Except I get exalted now and say, 'Now, you fellows don't know nothing about It. I seen the Lord after His resurrection.'"
E-62 Păi, ei zic, "Noi am umblat cu El." Păi, aşa au umblat toţi oamenii aceia jos în jur la Galilea şi Nazaret şi prin ţară acolo. Ei toţi au umblat cu El.
E-62 Well, they say, "We walked with Him." Well, so did all them people down around in Galilee and Nazareth and through the country there. They all walked with Him.
E-63 Dar, voi vedeţi, Pavel a vorbit cu El şi L-a văzut în forma în care El a fost înainte ca El să se facă trup. Vedeţi? Şi El l-a însărcinat pe Pavel în starea aceea, în timp ce El era în Lumina aceea. El l-a însărcinat pe Pavel. Şi-şi Pavel L-a văzut. Şi a zis, "Ca să nu mă înalţ, să mă simt puţin mai înalt decât unii dintre voi fraţilor, acolo mi s-a dat un sol al diavolului," care îl ţine bătut jos. Şi el a zis, "L-am căutat pe Domnul de trei ori ca să-l ia la o parte de la mine. Şi El a zis, 'Saul, sau Pavel, harul Meu este de ajuns."' Atunci Pavel a zis, "Mă voi slăvi în infirmităţile mele, căci când sunt slab atunci sunt tare. Vedeţi, mă voi slăvi în aceasta!"
E-63 But, you see, Paul had talked with Him and saw Him in the form that He was before He was made flesh. See? And He commissioned Paul in that state, while He was in that Light. He commissioned Paul. And—and Paul had saw Him. And he said, "Except I get exalted, feel a little higher than some of you brethren, there was given to me a messenger of the devil," that keeps him beat down. And he said, "I sought the Lord three times to take it away from me. And He said, 'Saul, or Paul, My grace is sufficient.'" Then Paul said, "I'll glory in my infirmities, 'cause when I am weak then I am strong. See, I will glory in it!"
E-64 Acum, aţi observat acum, un om care avea o slujbă mai mare decât oricare din ceilalţi care au fost pe câmp, Pavel, cea mai mare slujbă decât toţi ceilalţi, acela l-a văzut pe Isus într-un Stâlp de Foc, şi l-a însărcinat să facă ce el a făcut, şi a fost adeverit de către acelaşi Dumnezeu, şi aceeaşi Putere, cu semne şi minuni dincolo de orice îndoială; şi a fost aşa de sărac că el avea numai o manta, predicând la o grămadă de oameni care şi-ar fi scos ochii, şi unii din ei milionari. Şi totuşi Pavel avea numai o manta. El a zis, "Adu-mi mantaua aceea, se face frig sus aici." El era în ţinutul de munte. El avea numai o manta.
E-64 Now, did you notice now, a man that had a ministry greater than any of the rest of them that had been on the field, Paul, the greatest ministry of all of them, that had seen Jesus in a Pillar of Fire, and commissioned him to do what he done, and was vindicated by the same God, and the same Power, with signs and wonders beyond any question; and was so poor he only had one coat, preaching to a bunch of people that would have plucked their eyes out, and some of them millionaires. And yet Paul had one coat. He said, "Bring that coat, getting cold up here." He was in the mountain country. He only had one coat.
E-65 Şi Dima, pentru un om care a fost cu o statură aşa de înaltă, calibru înalt, cult, educat, şi un om bogat care avea multe haine de schimb, "Insul acela, era ceva în neregulă cu el. Care a avut aşa de mulţi prieteni care şi-ar fi scos ochii ca să-i dea lui, şi totuşi el a fost aşa de sărac că el avea o manta. Ceva era în neregulă cu Pavel."
E-65 And Demas, to a man that was of high standing, high caliber, cultured, educated, and a rich man that had many changes of clothes, "That guy, was something wrong with him. That had so many friends that would pluck their eyes out to give it to him, and yet he was so poor he had one coat. Something was wrong with Paul."
E-66 O, voi ştiţi, duhul acela nu pleacă din lume, ei încă îl au în felul acela. Banii nu sunt Dumnezeu. Există numai un Dumnezeu. Vedeţi? Dar oamenii se gândesc că dacă tu ai o slujbă mare tu s-ar cuveni să ai toată aceasta şi toată aceasta, şi toate aceste lucruri mari, şi şcoli mari şi aşa-şi-aşa mare. Dumnezeu nu lucrează în lucrurile acelea. Sau, cel puţin, aceea a fost părerea mea. Dumnezeu lucrează cu o persoană. El niciodată nu ne-a ordinat să mergem să facem astfel de lucruri.
E-66 Oh, you know, that spirit don't leave the world, they still have it that way. Money ain't God. There's only one God. See? But people think because you have a big ministry you ought to own all this and all this, and all these great big things, and big schools and big so-and-so. God doesn't deal in them things. Or, at least, that's been my opinion. God deals with an individual. He never did ordain us to go do such things.
E-67 Dar Pavel, cu o manta, şi el îi spune lui Timotei aici să o aducă la el deoarece se făcea frig sus acolo. Aha. Un om care avea o slujbă care a predicat la zeci de mii ceea ce Pavel a făcut, şi o slujbă care putea face tot felul de miracole, şi a văzut pe Isus într-un Stâlp de Foc, l-a însărcinat, şi totuşi avea o manta. Dima a zis, "Un om ca acela," el s-ar îndepărta de la el.
E-67 But Paul, with one coat, and he tells Timothy here to bring it to him because it was getting cold up there. Uh-huh. A man that had a ministry that preached to tens of thousands that Paul did, and a ministry that could do all kinds of miracles, and seen Jesus in a Pillar of Fire, commissioned him, and yet owned one coat. Demas said, "A fellow like that," he'd turn away from him.
E-68 Acum, când el a fost sus aici predicând înspre Troia, noi aflăm că acolo era un om sus acolo care era un căldărar. Şi el a fost un prăpădit. Şi el a urât Creştinătatea. Şi el a făcut tot ce a putut el să-i facă lui Pavel, l-a avut aruncat în închisoare. Şi fiecare... chiar şi Pavel îl avertizează pe Timotei de acelaşi lucru, "Fereşte-te de insul acela." Şi aici este Dima ! O Dumnezeule, lasă ca oamenii să audă aceasta! Aici a stat Dima stând alături de un om care a lovit pe un om cu orbire, pentru că a disputat cu el. Acum, voi predicatori ai Bisericii lui Cristos, puneţi-vă vestoanele acum. Am avut pe unul să-mi spună o dată, a zis, ,,Loveşte-mă cu orbire! Loveşte-mă cu orbire! Tu ai Duhul Sfânt, loveşte-mă cu orbire."
Am spus, "Tu eşti deja orb." Vedeţi?
E-68 Now, when he was up here preaching towards Troas, we find out that there's a man up there was a coppersmith. And he was a rascal. And he hated Christianity. And he done everything to Paul that he could do to him, had him throwed in jail. And every… even Paul warns Timothy of the same thing, "Watch that guy." And here's Demas! O God, let the people hear it! Here stood Demas standing by a man that struck a man blind, for disputing with him. Now, you Church of Christ preachers, put on your coats now. I had one tell me one time, said, "Smite me blind! Smite me blind! You got the Holy Ghost, smite me blind."
I said, "You're already blind." See?
E-69 Acum, de ce nu l-a lovit Pavel pe căldărar cu orbire? Chiar acelaşi fel de spirit care este peste oamenii care gândesc aşa, este acelaşi lucru care a fost peste Dima. Un om care putea lovi pe un om cu orbire, că a disputat cu el, şi atunci s-a întors şi a lăsat pe un căldărar să-i strice slujba în oraş. Fără îndoială că Dima a spus, "El, el este terminat, el şi-a pierdut toate darurile. El a-el şi-a pierdut darurile de a lovi cu orbire."
E-69 Now, why didn't Paul smite the coppersmith blind? That same kind of a spirit that's on people that think that, is the same thing was on Demas. A man that could smite a man blind, for disputing with him, and then turn and let a coppersmith spoil his ministry in the city. No doubt Demas said, "He, he's washed up, he's lost all of his gifts. He's—he's lost his gift of smiting blind."
E-70 Nu vedeţi voi cum spiritul acela încă trăieşte, zice, "Tu eşti terminat, frate"? O! Aceasta-aceasta doar trece peste capul oamenilor. Ei doar nu o pricep, aceea este tot ce există cu aceasta. Vedeţi? Ei doar nu pot s-o vadă. Vedeţi? Ei nu înţeleg.
E-70 Don't you see how that spirit still lives, say, "You're washed up, brother"? Oh! It—it just goes over the people's head. They just don't get it, that's all there is to it. See? They just can't see it. See? They don't understand.
E-71 Acum Dima... nu l-a lovit pe acel om cu orbire pentru că el a vrut. Nu a spus Isus, "Eu nu fac nimic până nu-Mi arată Tatăl mai întâi"? Nu v-am spus eu cu ani în urmă, cu propria mea mamă zăcând, murind, şi să spună, "Bill, care este sfârşitul meu?" Eu nu am putut să spun nimic până când Dumnezeu nu a spus aşa întâi. Şi aceea a fost chiar ce s-a întâmplat. Omul nu poate, omul este un eşec în primul rând. El este doar un agent prin care Dumnezeu lucrează, şi Dumnezeu lucrează Propria Lui voinţă. Dar când voi îi vedeţi pe aceşti oameni superiori care întotdeauna au aceasta şi aceea şi cealaltă, voi mai bine să staţi departe de aceasta. Vedeţi? Isus Însuşi nu a f~cut aceea. El a zis, "Eu lucrez numai cum lucrează Tatăl. El Îmi arată ce să fac şi atunci Mă duc să o fac. Eu nu pot face altceva... nimic altfel decât aceea."
E-71 Now Demas… didn't smite that man blind because he wanted to. Didn't Jesus say, "I do nothing till the Father shows Me first"? Haven't I told you years ago, with my own mother was laying, dying, and would say, "Bill, what's my outcome?" I couldn't say nothing till God said so first. And that's just what happened. Man can't, man is a failure to begin with. He's only an agent to which God works through, and God works His Own will. But when you see these super-duper people that's always having this and that and the other, you'd better stay away from it. See? Jesus Himself didn't do that. He said, "I only work as the Father works. He shows Me what to do and then I go do it. I can't do other… anything otherwise than that."
E-72 Şi aici Dima l-a văzut pe Pavel, un om care a avut o slujbă ca aceea, şi totuşi a fost aşa de sărac că el a posedat numai o manta, şi a vrut ca Timotei să i-o aducă la el. O manta! Dar, Pavel a dat exemplul cum a fost Cristos, El avea o singură haină. Atunci de ce înseamnă bogăţiile şi mulţimea de bani şi lucruri aşa de mult pentru oameni astăzi? Observaţi acum. Şi el avea putere încât, oricine care a fost contrar la ce el a predicat, el s-a întors în jur şi a zis, "Tu vei fi orb pentru o vreme." Şi omul a fost orb.
E-72 And here Demas saw Paul, a man that had a ministry like that, and yet was so poor that he only owned one coat, and wanted Timothy to bring it to him. One coat! But, Paul set the example like Christ was, He had one coat. Then why does riches and lots of money and things mean so much to people today? Notice now. And he had power till, anybody that was contrary to what he preached, he turned around and said, "You'll be blind for a season." And the man was blind.
E-73 Şi aici era un căldărar, i-a făcut de zece ori ce i-a făcut omul acela, şi totuşi a scăpat cu aceasta. Dima trebuie că s-a gândit, "Păi, vezi, bătrânul ins este terminat acum. El şi-a pierdut slujba." Nu, nu, el nu şi-a pierdut slujba, nicidecum. Dumnezeu nu face lucruri în felul acela. Dumnezeu nu este un dăruitor Indian. Da. Observaţi acum.
E-73 And here was a coppersmith, done ten times to him what that man done, and yet got away with it. Demas must have thought, "Well, see, the old fellow's washed up now. He's lost his ministry." No, no, he hadn't lost his ministry, not at all. God don't do things like that. God's not an Indian giver. Yeah. Notice now.
E-74 Pavel a fost ceva în dispoziţie ca Ilie. Ilie profetul a mers sus pe munte după însărcinarea lui Dumnezeu, şi a chemat foc să cadă din Cer, şi a căzut. Şi el a chemat apă, şi ea a venit. Şi atunci el a poruncit prin mesajul lui Dumnezeu şi a ucis patru sute de preoţi, le-a tăiat capetele jos, şi le-a lăsat să se rostogolească în jos pe deal; iar apoi a fugit la ameninţarea unei-unei femei, o femeie mică ipocrită, sau ea a fost o necredincioasă. Izabela, acea femeie mică care a fost nota principală pentru fiecare bucăţică din aceasta, ea a fost aceea care a cauzat-o. Arăta de parcă el ar fi luat-o pe ea mai întâi. Dar Dumnezeu are căi de a face lucrurile, şi slujitorii Lui pot lucra numai în acord dacă el lucrează în acord cu voia lui Dumnezeu.
E-74 Paul was something on the order like Elijah. Elijah the prophet went up on the mountain by the commission of God, and called for fire to fall out of Heaven, and it fell. And he called for water, and it come. And then he commanded by the message of God and killed four hundred priests, chopped their heads off, let them roll down the hill; and then run at the threat of a—a woman, one little hypocrite woman, or, she was an infidel. Jezebel, that one little woman which was the keynote to every bit of it, she was the one caused it. Looked like he'd have got her first. But God has ways of doing things, and His servants only can work according if he works according to the will of God.
E-75 Nu vedeţi voi, prieteni, voi trebuie să vă mişcaţi în acord cu calea lui Dumnezeu de a vă mişca. De câte ori am şezut eu în consiliu de fraţi, şi cum mi-ar place să merg acolo şi să dau mâna cu ei şi să zic, "Fraţilor, aceasta nu contează, haideţi doar să fim fraţi împreună." Cum pot eu face aceea şi să-mi ţin însărcinarea, "Predică Cuvântul"? Nu vreau să fac aceea.
E-75 Don't you see, friends, you've got to move according to God's way of moving. How many times have I set and counseled brethren, and how I would like to walk over and shake their hand and say, "Brethren, it doesn't make any difference, let's just be brethren along." How can I do that and keep my commission, "Preach the Word"? Don't want to do that.
E-76 Eu am stat printre lucrători, şi zic, "Frate Branham, mătuşa mea este aici. Eu ştiu că tu eşti un profet trimis de la Dumnezeu. Mergi acolo şi să-i redai vederea." Doresc să fi putut, eu aş face aceasta. Eu nu o pot face până nu îmi spune El să o fac. Vedeţi? Nimeni nu ar putea s-o facă. Ilie nu a putut s-o facă, nimeni altul nu ar putea s-o facă.
E-76 I've stood amongst ministers, and say, "Brother Branham, my aunt's over here. I know you're a prophet sent from God. Go over and restore her sight." Wish I could, I'd do it. I can't do it till He tells me to do it. See? No one could do it. Elijah couldn't do it, no one else could do it.
E-77 Acum noi aflăm că Pavel... Dima predicând cu Pavel, l-a văzut pe Pavel să vadă un om olog zăcând acolo, şi a zis, "Eu percep că tu ai credinţă să fi vindecat. Ridică-te în picioare! Isus Cristos te face bine." L-a văzut să vindece pe bolnavi, şi totuşi el îl lasă pe prietenul său Teofil bolnav.
E-77 Now we find out that Paul… Demas preaching with Paul, had seen Paul see a crippled man laying there, and said, "I perceive you have faith to be healed. Stand up on your feet! Jesus Christ makes you well." Had seen him heal the sick, and yet he leaves his friend Theophilus sick.
E-78 "Pavel şi-a pierdut slujba." Aceea este ce Dima trebuie că s-a gândit. "De ce nu l-a vindecat, dacă el avea un dar de vindecare, de ce nu s-a dus el sus acolo şi să-l vindece pe acel prieten care a stat alături de el aşa de credincios? El a zis, 'Eu l-am lăsat sus acolo bolnav. Şi eu nu am nici o manta, şi eu vreau ca tu să-mi aduci acea manta cu tine. Şi ai grijă de acel căldărar, el doar mi-a stricat acea adunare în oraş. Eu a trebuit să părăsesc oraşul. El m-a băgat în temniţă."' Îmi imaginez că Dima a spus, "Ce fel de predicator a ajuns să fie acesta?" Vedeţi?
E-78 "Paul's lost his ministry." That's what Demas must have thought. "Why didn't he, if he had a gift of healing, why didn't he go up there and heal that buddy that had stood by him so faithful? He said, 'I've left him up there sick. And I ain't got no coat, and I want you to bring me that coat along. And be careful that coppersmith, he just ruined that meeting in the city. I had to leave the town. He put me in jail.'" I imagine Demas said, "What kind of a preacher has this turned out to be?" See?
E-79 Şi, frate, ei au mulţi din acele duhuri de Dima în lume astăzi. Ei nu ştiu ce se petrece. Vedeţi? Nu este necesar să încerci să le-o explici lor, căci ei nu o vor pricepe oricum. Vedeţi? Vedeţi? Un slujitor al lui Cristos urmează Urma paşilor.
E-79 And, brother, they got a lot of them Demas spirits in the world today. They don't know what it's all about. See? No need trying to explain it to them, 'cause they won't get it anyhow. See? See? A servant of Christ follows the Footprints.
E-80 Unul din diaconii noştri de aici, eu nu ştiu dacă el este aici în seara aceasta sau nu, este Tony Zabel. El este de obicei pe aici. Şi el a venit la mine şi a spus nu cu mult în urmă înainte ca el să ajungă... să vină aici, el a zis-el a zis, "Am-am avut un vis, un vis ciudat." El a zis, "Am-am visat că eu încercam să-mi găsesc calea în sus spre Cer." El a zis, "Am văzut un om venind cu o robă neagră pe el şi a-a-a citit o carte." Şi a zis, "Am-am ajuns la acest om, şi l-am întrebat, 'Care este calea spre Cer?' Şi el a zis, 'Întreabă-l pe omul dinaintea mea."' Şi acela era un-un păstor al unei biserici la care el a mers.
E-80 One of our deacons here, I don't know whether he's here tonight or not, it's Tony Zabel. He's usually around here. And he came to me and he said here not long ago before he got—come over here, he said—he said, "I—I had a dream, a funny dream." He said, "I—I dreamed I was trying to find my way upward towards Heaven." He said, "I seen a man coming with a black robe on and was a—a—a reading a book." And said, "I—I got to this man, and I asked him, 'Which a-way to Heaven?' And he said, 'Ask the man ahead of me.'" And that was a—a pastor of a church that he had went to.
E-81 El a mers puţin mai departe şi a întâlnit pe un alt om, el avea pe el o robă neagră şi cânta cântări, mergând înainte. Şi acela a fost un alt păstor. Acei păstori amândoi sunt prieteni personali de-ai mei. Şi el a zis... Şi oameni buni. Şi el a zis, "Pe ce cale ajung eu sus pe vârful muntelui aici?' El a zis, 'Uite aici.' A zis, 'Vezi, stând sus de tot acolo pe vârf, insul acela micuţ?' Am spus, 'Da."' A zis, "Acolo a stat un ins îmbrăcat cu o pereche de salopete, purtând o pălărie mică de cowboy." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-81 He went a little farther and he met another man, he had on a black robe and was singing songs, going on. And that was another pastor. Both them pastors are personal friends of mine. And he said… And fine man. And he said, "'Which way do I get up the top of the mountain here?' He said, 'Look here.' Said, 'See, standing way up there on the top, that little bitty guy?' I said, 'Yes.'" Said, "There stood a guy with a pair of overalls on, wearing a little cowboy hat." [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-82 Cineva a zis, jos în Kentucky, a zis, "vorbind despre mine jos acolo, a zis, "Insul acela arată ca orice în afară de predicator." Ai putea arăta ca un fermier sau ceva, dar-dar voi ştiţi, nu este cum arăţi.
E-82 Someone said, down in Kentucky, said, talking about me down there, said, "That guy looks anything like but a preacher." Might look like a farmer or something, but—but, you know, it ain't looks.
E-83 Şi a spus că acesta eram eu stând sus acolo. Şi el-el a urcat în sus până când a ajuns la mine, şi a spus că l-am apucat de braţ şi l-am condus înainte în sus până când am ajuns în vârful dealului. Şi acolo era o sălbăticie prin care să treci. Şi eu am spus, "Tony, eu trebuie să te las aici şi tu trebuie să umbli o parte din aceasta de unul singur."
El a zis, "Frate Branham, ce pot să fac de aici înainte?"
E-83 And said that it was me standing up there. And he—he climbed up till he got to me, and said I got him by the arm and led him on up till I got top of the hill. And there was a wilderness to go through. And I said, "Tony, I must leave you here and you must walk some of this by yourself."
He said, "Brother Branham, what can I do from here on?"
E-84 A spus că am zis, "Vino aici, Tony, priveşte jos acolo. Tu vezi urmele acelea de paşi desculţi cu Sânge în ele?" Am spus, "Aceea este ce eu am urmat tot drumul. Doar să stai pe Aceea." Acela este singurul lucru la care eu ştiu să-i îndrept pe oameni; nu la un crez sau o senzaţie de vreun fel, ci spre acele Urme de paşi sângerânde care conduc la Biblie, Sângele lui Isus Cristos.
E-84 Said I said, "Come here, Tony, look down there. You see them barefooted tracks with Blood in them?" I said, "That's what I've followed all the way. Just stay on That." That's the only thing I know to point man to; not to a creed or a sensation of some sort, but to those bloody Footprints that leads to the Bible, the Blood of Jesus Christ.
E-85 Acum, cum trebuie că s-a simţit acel om, un om cu aşa de mulţi prieteni milionari, şi numai o manta. Un om care a fost... avea putere să lovească pe un om cu orbire, şi a lăsat pe un om să-l alunge afară din oraş. Nu a făcut nici un lucru privitor la aceasta, s-a ridicat şi a mers afară. S-a rugat pentru bolnavi şi l-a lăsat pe prietenul lui bolnav. Şi Dima l-a părăsit. Ei toţi l-au părăsit. Toţi l-au părăsit. Pavel a zis, "Toţi oamenii m-au părăsit." Fiecare din ei l-au părăsit.
E-85 Now, how that man must have felt, a man with so many millionaire friends, and one coat. A man that was… had power to smite a man blind, and let a man run him out of town. Never done a thing about it, got up and went out. Prayed for the sick and had left his friend sick. And Demas left him. All the rest of them left him. All of them left him. Paul said, "All men left me." Every one of them left him.
E-86 Eu spun aceasta. Când un om stă adevărat cu Cuvântul, nu doar într-o singură adunare, ci în fiecare adunare, când un om stă adevărat cu Cuvântul, timpul va veni când ei îl vor părăsi. Exact. Ei au făcut-o. Ei au făcut-o la Domnul nostru. Ei îl vor părăsi când el stă pentru Adevăr. "Toţi oamenii m-au părăsit." Şi acum ce vă gândiţi că Dima şi unii din acei oameni s-au gândit când noi toţi ştim, care cunoaştem Scriptura, că Luca a fost un doctor, şi Pavel, oriunde a mers, a luat pe acest doctor cu el? Şi predica vindecare Divină, şi lăsând pe prietenul său bolnav. Aşa de sărac, el avea o manta. Şi a lăsat pe un om să-l alunge din oraş, când el putea lovi pe un om cu orbire. Vedeţi, ei s-au gândit că el era terminat. Dar el nu a fost! El era exact în Urmele de paşi însângerate. El urma înainte. Eu sper că voi înţelegeţi. El a zis, "Toţi oamenii m-au părăsit."
E-86 I say this. When a man stands true to the Word, not just in one meeting, but in every meeting, when a man stands true to the Word, the time will come when they'll leave him. Exactly. They did it. They did it to our Lord. They'll leave him when he stands for Truth. "All men has forsaken me." And now what do you think that Demas and some of them men thought when we all know, that know the Scripture, that Luke was a doctor, and Paul, wherever he went, took this doctor with him? And preaching Divine healing, and leaving his friend sick. So poor, he had one coat. And let a man run him out of town, when he could smite a man blind. See, they thought he was washed up. But he wasn't! He was exactly in the bloody Footprints. He was following on. I hope you're understanding. He said, "All man has forsaken me."
E-87 Dima, iubind această lume prezentă, popularitatea de la oameni. "Salut, Doctor Dima. Eu ştiu că tu ai Ph.!"
E-87 Demas, loving this present world, popularity of men. "Hello, Doctor Demas. I know you got your Ph.!"
E-88 O, sigur, ei iubesc aceea. Isus a zis, "Cum vă place să staţi în sinagogi, şi să fiţi chemaţi 'Rabin,' şi aşa mai departe." A zis, "Voi primiţi numai mai multă osândire." Vedeţi?
E-88 Oh, sure, they love that. Jesus said, "How you like to stand in synagogues, and be called 'Rabbi,' and so forth." Said, "You only receive more damnation." See?
E-89 Acum, noi ştim când ei l-au văzut pe acest doctor urmându-l, sau cu el, şi Pavel l-a luat pe Luca, a zis, el a zis-a zis aici, "Luca este-Luca este singurul care nu m-a părăsit. Şi Luca este-este bun cu el. Dar, Luca îi este folositor. El are nevoie de Luca pentru slujba lui." Şi acest doctor urma un om în jur oriunde a mers, şi a predicat vindecare Divină. Şi un om care a predicat vindecare Divină îi putea vindeca pe ologi şi să învieze pe morţi, şi toate altele, şi să vadă vedenii puternice, şi să vorbească lucruri care să vină la împlinire, şi l-a lăsat pe propriul lui colaborator bolnav. Şi putea să aibă un milion de dolari şi să zidească clădiri în valoare de zeci de mii de dolari, şi şcoli mari şi lucruri ca acelea, şi nici măcar nu avea decât o manta să şi-o pună pe spate.
E-89 Now, we know when they seen this doctor following him, or with him, and Paul took Luke, said, he said—said here, "Luke is—Luke is the only one hadn't forsaken. And Luke is—is good to him. But, Luke is prosperous to him. He needs Luke for his ministry." And this doctor following a man around wherever he went, and preached Divine healing. And a man that preached Divine healing could heal the crippled and raise up the dead, and everything else, and see mighty visions, and speak things that would come to pass, and left his own co-worker sick. And could have had a million dollars and built buildings worth tens of thousands of dollars, and big schools and things like that, and didn't even have but one coat to put on his back.
E-90 Dima a zis, "Eu nu mă asociez cu un ins ca acela. El este doar... El este o persoană din clasa de jos. Eu mă voi duce sus cu fraţii denominaţionali. Mă voi duce sus unde eu voi fi cineva." Dacă a fost un astfel de lucru, mi-ar place să umblu, şi chiar după ce Baxter termină, vedeţi, pentru că l-a părăsit pe acel sărman micuţ în starea aceea. El ar fi trebuit să stea alături de el. Pavel a fost acela care l-a condus la Cristos. Dar, voi vedeţi, aceasta este fără să cunoască Duhul, să ştie care este voia lui Dumnezeu, apoi să facă voia lui Dumnezeu. Vedeţi? Acum, însă acolo el l-a părăsit în starea aceea. L-a părăsit! Toţi oamenii l-au părăsit.
E-90 Demas said, "I ain't associating with a guy like that. He's just… He's a low class of person. I'll go up with the denominational brethren. I'll go up where I'll be somebody." If it was such a thing, I'd like to walk, and right after Baxter gets through, see, for leaving that poor little guy in that shape. He ought to have been standing by him. Paul was the one led him to Christ. But, you see, it's without knowing the Spirit, knowing what the will of God is, then doing the will of God. See? Now, but there he left him in that condition. Left him! All men had forsaken him.
E-91 Cum mă gândesc eu la aceea! Cum un slujitor care va sta adevărat faţă de Cuvânt, mai curând sau mai târziu, oamenii o să-l părăsească. Acum, noi vrem să lovim aceea doar pentru câteva minute, şi eu nu o să vă ţin prea mult acum, căci eu vă vreau aici mâine dimineaţă. Întotdeauna când slujitorul lui Dumnezeu stă adevărat faţă de Cuvânt, toţi îl părăsesc. Şi aceasta... Acum, doar luaţi oriunde vreţi voi, oricând în Biblie sau în istorie, căci când un om a stat adevărat, nu contează cât de popular a fost el, când el a stat adevărat faţă de Cuvânt, a venit timpul când lumea religioasă l-a părăsit şi s-au detaşat de el. Acum, doar citiţi aceasta, dacă luaţi Biblia de la Geneza până acolo la Cartea Apocalipsa, şi luaţi în Consiliul Înainte de Nicea şi luaţi în jos până la Părinţii Niceeni, şi fiecare om, fiecare sfânt, fiecare profet, fiecare slujitor adevărat al lui Dumnezeu care a stat cu Cuvântul, a fost părăsit de către lucrul ecleziastic şi aruncat jos. Şi Pavel a fost unul din ei.
E-91 How I think of that! How a servant that'll stand true to the Word, sooner or later, just remember, the people are going to forsake him. Now, we want to strike that just for a few minutes, and I won't keep you too long now, 'cause I want you here in the morning. Always when God's servant stands true to the Word, all forsake him. And it… Now, just take anywhere you want to, anytime in the Bible or in history, that when a man stayed true, no matter how popular he was, when he stayed true to the Word, the time come when the religious world forsaken him and cut him off. Now, just read it, if you take the Bible from Genesis over to the Book of Revelation, and pick up in the Pre-Nicene Council and take down to the Nicene Fathers, and every man, every saint, every prophet, every true servant of God that stayed with the Word, was forsaken by the ecclesiastical thing and cast down. And Paul was one of them.
E-92 Şi dacă ar exista unul astăzi, ar fi acelaşi lucru. Acesta este exact adevărul. Voi trebuie să atingeţi locul acela. Acesta trebuie să vină. Ei gândesc că un om care ar avea o slujbă ca aceea, el ar trebui să aibă lumea chiar sub degetul lui. El ar trebui, dar ei nu vor să vină sub degetul lui. Vedeţi? Şi un om ca acela nu ar pune o slujbă, sau o lume sub degetul lui; el ar pune-o sub degetul Stăpânului său, căci el nu este aici să se reprezinte pe sine, el îl reprezintă pe Stăpânul lui.
E-92 And if there'd be one today, it'd be the same thing. It's exactly the truth. You have to hit that place. It has to come. They think that a man that would have a ministry like that, he ought to have the world right under his thumb. He should, but they won't come under his thumb. See? And a man like that wouldn't put a ministry, or a world under his thumb; he'd put it under his Master's thumb, 'cause he's not here representing himself, he's representing his Master.
E-93 Voi ştiţi, oamenii încearcă să caute onoare unul de la altul, şi ei se onorează unul pe altul, şi îl dezonorează pe Dumnezeu prin a face aşa. Vedeţi? Noi încercăm şi facem oameni mari printre noi, şi când noi nu suntem nici oameni mari şi oameni mici, noi toţi suntem oameni mici. Există numai Unul singur mare printre noi, şi acela este Domnul nostru. Vedeţi? Şi noi facem organizaţia noastră aşa de mult mai mare decât Dumnezeu, "marea sfântă biserică din aceasta, aceea, sau cealaltă, marii episcopi sfinţi," şi aşa mai departe. Nu există astfel de lucruri ca acelea. Aceea este onorare de oameni. Există numai Unul sfânt, şi acela este Dumnezeu. Şi Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, este printre noi. Nu noi suntem aceia care sunt sfinţi, este Duhul Sfânt care este în noi. Nu este... Când noi vedem lucruri făcute, nu noi suntem cei ce o facem, este Duhul Sfânt. Isus a zis, "Acesta nu sunt Eu care face lucrările, este Tatăl Meu. El locuieşte în Mine, şi El este Acela care face lucrările." Şi nu este el care-care o face. În regulă. Dar noi îi găsim pe acei slujitori adevăraţi în jos de-a lungul timpului.
E-93 You know, men try to seek honor one from another, and they honor one another, and dishonor God by doing so. See? We try and make big people among us, and when we're no big people and little people, we're all little people. There's only one big One among us, and that's our Lord. See? And we make our organization so much bigger than God, "the great holy church of this, that, or the other, the great holy bishops," and so forth. There's no such things as that. That's the honor of man. There's only One holy, and that's God. And the Holy Ghost, which is God, is among us. It's not us that's holy, it's the Holy Spirit that's in us. It's not… When we see things done, it isn't us doing, it's the Holy Spirit. Jesus said, "It's not Me that doeth the works, it's My Father. He dwelleth in Me, and He's the One that does the works." And it isn't him that—that's doing it. All right. But we find them true servants down through the time.
E-94 Acum aici este lucrul asupra căruia eu vreau cumva să exercitez pentru câteva momente. Acum, este de obicei la un astfel de timp ca acesta când oamenii au stat adevărat faţă de Cuvânt şi toţi oamenii l-au părăsit până când Dumnezeu păşeşte înăuntru în apărarea acelei persoane şi îi încununează slujba. Aceea este corect. Ce consolare. Consolarea noastră este zidită în promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu contează ce spune lumea, ce face lumea, aceea nu este speranţa noastră, nu este zidită pe ceea ce face lumea.
E-94 Now here is the thing I want to kind of exercise on for a few moments. Now, it's usually at such a time as this when men has stayed true to the Word and all men have forsaken him until God steps in in defense of that person and crowns his ministry. That's right. What a consolation. Our consolation is built in the promise of God's Word. No matter what the world says, what the world does, that's not our hopes, is not built in what the world is doing.
E-95 Eu cred că acea cântare este aşa de frumoasă. Doresc să fi putut cânta. Eu întotdeauna am vrut să cânt. Vedeţi? "Cei care aşteaptă după Domnul, îşi vor reînnoi tăria, ei se vor înălţa sus cu aripi ca un vultur, ei vor alerga şi nu vor fi obosiţi, dacă ei umblă ei nu vor slăbi; învaţă-mă, Doamne, să aştept. Învaţă-mă, Doamne, să aştept jos pe genunchii mei." Îmi place aceea. "Şi în Propriul Tău timp bun Tu vei răspunde rugăciunilor mele; învaţă-mă să nu mă bazez pe ce fac alţii, ci doar să aştept în rugăciune după un răspuns de la Tine." Asta este. Acela este adevăratul slujitor care aşteaptă după rândul Stăpânului său, ştiind aceasta, că Scripturile nu pot da greş indiferent de ceea ce se întâmplă. Scriptura trebuie să stea adevărată. Într-un astfel de timp ca acela, este când Dumnezeu de obicei intervine să-i ajute.
E-95 I think that song is so pretty. Wish I could sing. I always wanted to sing. See? "They that wait upon the Lord, shall renew their strength, they shall mount up with wings like an eagle, they'll run and not be weary, if they walk they'll not faint; teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait down on my knees." I like that. "And in Your Own good time You'll answer my pleas; teach me not to rely on what others do, but just wait in prayer for an answer from You." That's it. That's the true servant that waits for his Master's turn, knowing this, that the Scriptures cannot fail regardless of what happens. The Scripture's got to stand true. In such a time as that, is when God usually steps in to help them.
E-96 Să privim la Ilie când el a fost părăsit. De ce? Pentru că el a stat adevărat faţă de Cuvânt. El a zis, "Toţi oamenii m-au părăsit." Şi el a fost excomunicat din societate, de la organizaţie, chiar de la organizaţia naţională, din biserica naţională din Israel, preoţii şi toţi l-au aruncat afară, şi el nu avea nici măcar o manta aşa de mult ca Pavel, decât o bucată mică de piele de oaie, sau, piele înfăşurată în jurul lui, şi a stat sus pe un munte şi a fost hrănit de păsări. Da, domnule. De ce? Din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, căci el a fost adevărat faţă de AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acum ei toţi au mers moderni. Prima doamnă a ţării, Izabela, a ajuns să scoată toate modele şi lucrurile. Şi preoţii au cedat la aceasta şi aşa mai departe, şi toţi predicatorii şi aşa mai departe, ei s-au coordonat în aceasta. Dar nu Ilie, el a stat adevărat faţă de acel Cuvânt. Şi pentru un astfel de lucru el a fost părăsit, până când el a strigat, "Doamne, eu sunt singurul rămas, şi ei chiar îmi caută viaţa."
E-96 Let us look at Elijah when he had been forsaken. Why? Because he had stayed true to the Word. He said, "All men has forsaken me." And he was excommunicated from society, from the organization, from the even national organization, of the national church of Israel, the priest and all had throwed him out, and he had not even a coat as much as Paul, but a little piece of sheepskin, or, leather draped around him, and set up on a mountain and was fed by the birds. Yes, sir. Why? For the Word-of-God's sake, 'cause he was true to THUS SAITH THE LORD. Now they all went modern. The first lady of the land, Jezebel, had got all of the fashions and things out. And the priests had give in to it and so forth, and all of the preachers and so forth, they coordinated into it. But not Elijah, he stayed true to that Word. And for such a thing he was forsaken, till he cried out, "Lord, I'm the only one left, and they even seek my life."
E-97 Dar Dumnezeu i-a dat ceva consolare, a zis, "Eu încă am şapte mii jos acolo."
E-97 But God give him some consolation, said, "I got seven thousand yet down there."
E-98 Vedeţi, eu nu cred că Ilie s-a îngâmfat privitor la aceea, că el era singurul, dar mă gândesc că el a fost doar aşa de părăsit.
De fiecare dată când se ducea sus la un preot să ţină o adunare, ei îl dădeau afară. El se ducea jos aici, "Ieşi afară de aici, tu fanaticule! Ieşi afară de aici! Du-te fă aceasta!" Aceasta a arătat când Elisei a venit înainte, succesorul lui. Păi, ce au făcut ei? Ei chiar... Tânărul ins era pleşuv, şi ei şi-au trimis copiii mici afară să-şi bată joc de bătrânii aceia "şarlatani." Au zis că ei amândoi erau consideraţi şarlatani, au zis, "Bătrân pleşuv! Pleşuvule, de ce nu te-ai dus sus cum s-a dus Ilie?" Ei nu au crezut că el a mers sus. Aha. Vedeţi? Doar s-au gândit că el a fost o grămadă de şarlatani. Dar ei au fost adevăraţi faţă de Cuvânt, cu o slujbă adeverită. Ilie a stat. În regulă.
E-98 See, I don't believe Elijah felt puffed up about that, that he was the only one, but I think he was just so forsaken. Every time he'd go up to a priest to hold a meeting, they'd turn him out. He'd go down here, "Get out of here, you fanatic! Get out of here! Go do this!" It showed when Elisha come along, his successor. Well, what did they do? They even… The young fellow was baldheaded, and they sent their little children out to make fun of them old "quacks." Said both of them was considered quacks, said, "Old baldhead! Baldhead, why didn't you go up like Elijah did?" They didn't believe he went up. Uh-huh. See? Just they thought he was a bunch of quacks. But they were true to the Word, with an a vindicated ministry. Elijah stood. All right.
E-99 Daniel a luat o poziţie adevărată. Voi ştiţi unde iau eu aceea în Daniel 12, sau Daniel 9, eu cred că este. Când voi... Daniel a luat o poziţie adevărată pentru Cuvânt. Ce i s-a întâmplat? Când el era omul de mâna dreaptă a împăratului, dar el a luat o poziţie adevărată pentru Cuvânt, şi a fost excomunicat şi aruncat într-o groapă cu lei. Un om al lui Dumnezeu stând adevărat faţă de Cuvânt!
E-99 Daniel took a true stand. You know where I get that in Daniel 12, or Daniel 9, I believe it is. When you… Daniel took a true stand for the Word. What happened to him? When he was the right-hand man to the king, but he took a true stand for the Word, and was excommunicated and throwed into a lions' den. A man of God standing true to the Word!
E-10
E-100 The Hebrew children stayed true to the Word, under the king's proclamation that "whosoever shall not bow to that image when the psaltery sound and the trumpets be blowed out, and so forth, ever who will not bow to our image will be throwed into the fiery furnace," and they turned their back to the image. And re-… They, regardless of how unpopular they become, regardless of how excommunicated they'd be from the society, they stayed true to the Word. I like that.
E-101 Iacob, altul. El avea o... a fost plecat de acasă pentru mult timp, şi el a avut o chemare să meargă acasă să-i vadă pe ai lui. Şi el era pe drumul lui, credincios faţă de chemarea lui, credincios faţă de călăuzirea lui. El îşi avea lucrurile bine acolo, dar Dumnezeu a început să se ocupe de el să meargă acasă. Şi, pe drumul lui spre casă, a fost aruncat între două locuri strâmte. Nevasta şi copiii lui pe partea aceasta, şi fratele lui urâcios, Esau, venind aici cu o armată să-l întâmpine. Şi el a stat la micuţul pârâu, pârâul Peniel acolo, şi acolo a stat el. Şi ce situaţie! Esau, îl ura, venea cu o armată să-l întâmpine, şi aici era nevasta lui, două neveste şi copiii toţi de partea aceasta a pârâului, şi el a fost prins într-un loc strâmt. De ce? Pentru că dacă el ar fi stat în propria lui ţară ar fi fost în regulă. Dar el avea o chemare, Cuvântul lui Dumnezeu l-a chemat la patria lui. Aleluia! Dumnezeu binecuvântează un om. El a primit o schimbare, de asemenea. Da, domnule.
E-101 Jacob, another. He had a… been away from home for a long time, and he had a call to go home to see his people. And he was on his road, true to his call, true to his leading. He had things fine over there, but God begin to deal with him to go home. And, on his road home, was throwed between two tight places. His wife and children on this side; and his hated brother, Esau, coming here with an army to meet him. And he stood at the little brook, brook Peniel there, and there he stood. And what a condition! Esau, hating him, coming with an army to meet him, and here was his wife, two wives and children all on this side of the brook, and he was caught in a tight place. Why? Because he'd have stayed in his own land it'd been all right. But he had a call, the Word of God had called him to his homeland. Hallelujah! God bless a man. He got a change, too. Yes, sir.
E-102 Isus, credincios faţă de Cuvântul Tatălui, "Eu fac numai ceea ce spune Tatăl. Este scris, 'Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."'
Isus, pe veci credincios faţă de acel Cuvânt, a venit un timp când El şi-a pierdut toţi prietenii care El i-a avut. Fiecare din ei L-au părăsit şi au plecat. Ei toţi. Şi oamenii L-au văzut ridiculizat, batjocorit, încredere pierdută în El. "Cum ar putea un om care putea vorbi unui om mort în mormânt şi să-l învieze, cum putea un om care putea să prezică evenimentele până la punct şi niciodată nu a... nu dă greş; şi stă în curţi cu faţa Lui sângerând de la smulgeri de barbă, şi cel mai murdar scuipat de beţivan de la soldaţi curgând în jos pe faţa Lui, cu o zdreanţă pe capul Lui, şi lovindu-L peste cap cu un băţ, şi ziceau, 'Profeţeşte şi spune-ne cine Te-a lovit, şi noi o vom crede'?" Păi, ucenicii doar au plecat, au zis, "Ah!"
E-102 Jesus, true to the Father's Word, "I do only that which the Father says. It's written, 'The man shall not live by bread alone, but by every Word that proceeds out of the mouth of God.'"
Jesus, forever true to that Word, it come a time when He lost all the friends He had. Every one of them forsaken Him and went away. All of them. And the people saw Him mocked, scoffed, lost confidence in Him. "How could a man that could speak to a dead man in the grave and raise him up, how could a man that could foretell events to the mark and never had… never fail; and set in the courts with His face bleeding from plucks of beard, and the gaumiest drunken spit from the soldiers running down His face, with a rag on His head, and hitting Him on the head with a stick, and saying, 'Prophesy and tell us who hit You, and we'll believe it'?" Well, the disciples just walked away, said, "Ah!"
E-103 Vedeţi, ei aşa de repede uită ce a făcut Dumnezeu! Cum a spus Moise la Marea Roşie, când el a stat acolo şi a zis, „Dumnezeu a făcut zece miracole remarcabile, sunteţi voi încă aşa de neglijenţi că voi nu ştiţi că El încă este Dumnezeu?" El a mers jos acolo şi a lovit ţările, el-el a pus un blestem pe ţări. El a adus broaşte, purici, muşte, de toate, şi un-un suflu care i-a ucis pe toţi întâi născuţii, şi îngerul morţii a trecut prin ţară, şi totuşi oamenii aceia nu au vrut să-l urmeze la Marea Roşie. Cât de repede, imediat ce popularitatea ta... Când ei au văzut suliţele mari sclipitoare de la o sută de mii de oameni venind în felul acela, sau poate, da, sau poate un milion de oameni venind, şi huruitul carelor şi praful zburând, ei doar au renunţat şi au căzut înapoi, "Şi, Moise, noi ar fi trebuit să murim înapoi acolo." Vedeţi? Dumnezeu a spus că El i-a lăsat să moară în pustie pentru necredinţă. "Moise, slujba ta este terminată, asta-i tot. Tu nu mai eşti." Vedeţi, ei nu înţeleg. Ei nu o pricep.
E-103 See, they so quickly forget what God did! How Moses said at the Red Sea, when he stood there and said, "God has done ten outstanding miracles, are you still so delinquent that you don't know that He's still God?" He went down there and he smote the lands, he—he put a curse on the lands. He brought frogs, fleas, flies, everything, and a—a blast that killed all the firstborn, and the death angel passed through the land, and yet those people didn't want to follow him at the Red Sea. How quickly, as soon as your popularity… When they seen this great shining spears of a hundred thousand men coming like that, or maybe, yeah, or maybe a million men coming, and the roar of the chariots and the dust flying, they just give up and fell back, "And, Moses, we ought to have died back there." See? God said He let them die in the wilderness for unbelief. "Moses, your ministry is washed up, that's all. You ain't no more." See, they don't understand. They don't get it.
E-104 Şi acum acelaşi lucru a fost când Isus, tânărul Rabin sau Învăţător, sau Profet din Galilea, când El făcea toate miracolele acelea şi lucruri, "Cum ar putea El vreodată să stea şi să rabde un astfel de lucru ca acela? Cum putea El să lase un om să-L lege cu lanţuri, când El putea să rupă sigiliul de pe un mormânt şi să învieze pe un om afară din Eternitate? Cum putea El s-o facă, când El îi putea vorbi fiului mort al unei văduve şi să-l învieze din nou la viaţă; şi Lazăr, mort şi putrezit în mormânt, şi să-l aducă afară? Cum putea El sta, să zică, 'Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine chiar dacă era mort totuşi va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.' Şi stă şi să fie legat cu lanţuri şi scuipat în faţă, şi fără să-Şi deschidă gura?" Ucenicii, "El şi-a pierdut slujba Lui." Da, acela este felul cum merge. Dumnezeule, această lume sărmană!
E-104 And now the same thing was when Jesus, the young Rabbi or Teacher, or Prophet of Galilee, when He was doing all those miracles and things, "How could He ever stand and put up with such a thing as that? How could He let a man bind Him with chains, when He could break the seal off of a grave and raise a dead man out of Eternity? How could He do it, when He could speak to a widow's dead son and raise him to live again; and Lazarus, dead and rotten in the grave, and bring him out? How could He stand, say, 'I'm the Resurrection and Life. He that believeth in Me though he were dead yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me shall never die.' And stand and be bound with fetters and spit in the face, and not open His mouth?" The disciples, "He's lost His ministry." Yeah, that's the way it goes. God, this poor world!
E-105 Chiar şi biserica Lui, cei doisprezece în care El s-a bucurat şi le-a spus tot, şi i-a iubit, ei şi-au întors spatele către El. Numai unul a stat alături de El, acela era omul Ioan. Chiar la un ceas când totul s-a dus, şi toate speranţele s-au dus, acolo era El legat, şi dus sus acolo şi batjocorit şi scuipat, şi a pus spatele Lui la... Fără să ştie că aceea a împlinit Scripturile.
E-105 Even His church, the twelve that He had delighted in and told them everything, and loved of them, they turned their back upon Him. Only one stood by Him, that was the man John. Right at an hour when everything was gone, and all hopes was gone, there He was bound, and took up there and mocked and spit, and put His back to the… Not knowing that that fulfilled the Scriptures.
E-106 Păi, nu ştiţi voi că lucrurile care se desfăşoară astăzi împlinesc Scripturile exact până la literă? De ce pot oamenii să spună aceste lucruri? De ce se înfurie aceste denominaţiuni?
De ce fac ei aceea? Este scris în Scripturi că ei o vor face. Ei păşesc chiar în aceasta şi o fac ei înşişi, orbeşte, fără să ştie că ei o fac. Voi credeţi că Iuda a ştiut că el a jucat rolul de Iuda? Voi credeţi că Faraon a ştiut că el juca rolul, când Dumnezeu l-a ridicat pentru acel scop? Voi credeţi că Esau ar fi făcut lucrurile care le-a făcut? Cu certitudine nu. A zis, 'Ei au ochi şi nu pot să vadă, urechi şi nu pot să audă." Dar urmăriţi Scripturile, doar se desfăşoară. Vedeţi? Noi suntem la timpul sfârşitului, trebuie să fie în felul acesta.
E-106 Why, don't you know that the things that are going on today is fulfilling the Scriptures exactly to the letter? Why does people may say these things? Why does these denominations rage? Why do they do that? It's written in the Scriptures they'll do it. They walk right into it and do it themselves, blindly, not knowing they're doing it. You think Judas knowed he was playing the part of Judas? You think Pharaoh knowed he has playing the part, when God raised him up for that purpose? You think Esau would have done the things he did? Certainly not. Said, "They got eyes and can't see, ears and can't hear." But watch the Scripture, just unfolding. See? We're at the end time, it's got to be this way.
E-107 Acum, biserica Lui L-a părăsit. Toţi oamenii şi natura L-au părăsit. Vorbiţi despre cineva să fie părăsit, Pavel nu a avut părăsire de loc faţă de ce a avut El. Chiar şi tocmai creaţiunea care El a creat-o îl părăsea pe El. Luna şi stelele şi soarele, şi totul, se întunecau. Omul, Dumnezeu, natura şi totul L-au părăsit, nimic nu stătea acolo, El a murit singur. A pierdut El slujba Lui? El împlinea slujba Lui, nu o pierdea. Aceea merge cu aceasta. Acela este lucrul care ia loc. Aceea trebuie să meargă cu aceasta.
E-107 Now, His church forsaken Him. All men and nature forsaken Him. Talk about somebody being forsaken, Paul had no forsakening at all to what He had. Even the very creation that He created was forsaking Him. The moon and stars and sun, and everything, blotted off. Man, God, nature and everything forsook Him, nothing standing there, He died alone. Did He lose His ministry? He was fulfilling His ministry, not losing it. That goes with it. That's the thing that takes place. That has to go with it.
E-108 Acum, totul L-a părăsit. Dar a fost la timpul acesta când Dumnezeu a păşit înăuntru pe scenă, pentru că orice om care cunoaşte Cuvântul va sta cu Cuvântul, ştiind că Cuvântul este Dumnezeu. Vedeţi? Şi Cuvântul trebuie să se desfăşoare pe Sine. Cuvântul infailibil trebuie să se desfăşoare pe Sine. El trebuie, în ordine, pentru că Cuvântul este Dumnezeu. Şi dacă El a lucrat asupra altora jos de tot prin epocă, El va lucra în acelaşi fel chiar acum, pentru că El este Dumnezeu. Niciodată să nu uitaţi aceea. Căci Isus a ştiut că El fiind plinătatea Cuvântului, El nu era numai un Profet, El era Dumnezeu Însuşi. El era Cuvântul. Acela este motivul că nu numai omul L-a părăsit, ci şi natura L-a părăsit. Întreaga creaţiune L-a părăsit, totul, stelele, luna, şi nu era lumină când El a murit. Totul L-a părăsit, vedeţi, pentru că El a fost Creatorul tuturor lucrurilor. "El era în lume, şi lumea a fost făcută de El, şi lumea nu L-a cunoscut." Vedeţi? El a fost Creatorul tuturor lucrurilor. Toate lucrurile! Acum, singurul lucru, că noi... Noi nu creăm dar noi încercăm să convertim, şi acei pe care noi încercăm să-i convertim sunt acei care părăsesc şi pleacă. Vedeţi? Când vine timpul ca Cuvântul să facă adevărata Lui prezentare, trebuie să fie în felul acela. Acum, doar reţineţi, atunci a fost când Dumnezeu păşeşte înăuntru pe scenă.
E-108 Now, everything forsaken Him. But it was at this time that God stepped in on the scene, because any man that knows the Word will stay with the Word, knowing that the Word is God. See? And the Word has to unfold Itself. The unfailing Word must unfold Itself. It's got to, in order, because the Word is God. And if It worked on others all down through the age, It'll work the same way right now, because It's God. Don't never forget that. For Jesus knowed that He being the fullness of the Word, He was not only a Prophet, He was God Himself. He was the Word. That's the reason not only man forsook Him, but also nature forsook Him. The whole creation forsook Him, everything, the stars, the moon, and no light when He died. Everything forsaken Him, see, because He was Creator of all things. "He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not." See? He was Creator of all things. All things! Now, the only thing, that we—we don't create but we try to convert, and those who we try to convert is the ones who forsakes and walks away. See? When the time comes for the Word to make Its real show, it has to be that way. Now, just remember, it was then that God steps in on the scene.
E-109 Şi în viaţa Domnului nostru Isus, lucrările puternice care El le-a făcut în primul an şi şase luni din viaţa Lui, o, cum a fost El un Om puternic! Niciodată nu a existat nimic ca El pe pământ, niciodată nu a fost de atunci, niciodată nu va fi după aceea. Dar ce s-a întâmplat? El a avut mai multă batjocură decât oricare, toţi ceilalţi dintre ei puşi laolaltă. Batjocorit de natură şi batjocorit de creaţiune, batjocorit de totul, pentru că aceasta a fost într-o stare pervertită. Acela este motivul că inimile oamenilor batjocoresc pe adevăratul slujitor al lui Dumnezeu, pentru că aceasta este pervertită. Natura este pervertită, acela este motivul.
E-109 And in the life of our Lord Jesus, the mighty works that He done for the first year and six months of His life, oh, how He was a mighty Man! There never was nothing like Him on earth, never was since, never will be after. But what happened? He got more mockery than any, all the rest of them put together. Mocked by nature and mocked by creation, mocked by everything, because it was in a perverted condition. That's the reason men's hearts mock the true servant of God, because it's perverted. Nature is perverted, that's the reason.
E-110 Dacă natura este aşa de frumoasă după cum ea este, fiind pervertită, cum va fi ea când ea devine convertită înapoi la voia lui Dumnezeu? Dacă un pământ poate rodi struguri care ia doi oameni să-i care pe spatele lor, cum va fi acesta, şi acela un pământ pervertit, cum va fi acesta când el este convertit înapoi la Dumnezeu? Cristos vine, deşertul va înflori ca un trandafir. Aceasta va fi o convertire. Şi locurile uscate vor încolţi de la apă, şi pământul va înflori şi îmboboci. O, acela va fi un timp, şi când inimile oamenilor vor fi convertite în oameni evlavioşi, aceea este să-şi facă alegerea lor acum, vor trăi în acel loc. Amin.
E-110 If nature is as pretty as what it is, being perverted, what will it be when it gets converted back to the will of God? If a land can bear grapes that takes two man to pack them on their back, what will it be, and that a perverted land, what will it be when it's converted back to God? Christ comes, the desert shall blossom as a rose. It'll be a conversion. And the dry places will spring up from the water, and the earth shall bloom and blossom. Oh, that will be a time, and when men's hearts shall be converted into godly men, that's been to making their choice now, will live in that place. Amen.
E-111 "Acea oră întunecată, între stânci despicate şi ceruri întunecate," a spus poetul, "Mântuitorul meu şi-a aplecat capul Lui şi a murit; deschiderea vălului a descoperit calea spre bucuriile şi ziua nesfârşită a Cerului." El a trebuit să facă aceea ca să facă o cale pentru noi. Aşa este. Dar ce a făcut Dumnezeu? El a fost credincios faţă de Cuvânt şi a îmbrăţişat crucea. Dar a fost acesta sfârşitul slujbei Lui? A fost slujba Lui terminată? Dumnezeu a încununat-o cu cea mai măreaţă cunună care putea să fie vreodată încununată. El a încununat-o în dimineaţa de Paşti, la înviere. El a încununat slujba Domnului nostru Isus, El a înviat din morţi şi este viu pentru totdeauna. El nu a fost terminat din cauză că toţi oamenii L-au părăsit, El a fost încununat! Da, domnule. Da, domnule. El a fost încununat din cauză că El a fost, a fost părăsit, şi El trebuie să facă aceea când El L-a înviat din morţi.
E-111 "In that dark hour, mid rendering rocks and darkening skies," said the poet, "my Saviour bowed His head and died; the opening veil revealed the way to Heaven's joys and endless day." He had to do that in order to make a way for us. That's right. But what did God do? He was true to the Word and He embraced the cross. But was it the end of His ministry? Was His ministry washed up? God crowned it with the greatest crown that ever could been crowned. He crowned it on Easter morning, on the resurrection. He crowned the ministry of our Lord Jesus, He raised from the dead and is alive forevermore. He wasn't washed up because all men forsook Him, He was crowned! Yes, sir. Yes, sir. He was crowned because that He was, had been forsaken, and He must do that when He raised Him from the dead.
E-112 La fel a fost cu Ilie. Noi am vorbit despre el cu câteva momente în urmă. Ilie, acel sărman profet zdrobit zăcând afară acolo în pustie, şi a trebuit să fie hrănit cu ce îi aduceau păsările. Şi trupul lui mic slăbuţ tras în sus, arătând brun, micuţul ulcior de ulei atârnându-i pe coasta lui, barba lui toată afară, şi capul probabil pleşuv şi ars de soare, şchiopătând, mergând în jos pe un băţ în felul acesta, dar jos sub acea inimioară bătrână bătea Duhul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a văzut pe micuţul Lui slujitor bătrân obosit ajungând în jos la capăt, toţi îl părăseau, şi orice altceva, l-a abandonat El? El a trimis jos un car, l-a luat sus pe slujitorul Lui obosit, "Tu nici măcar nu trebuie să umbli în sus cum a făcut Enoh, Eu doar te voi duce acasă într-un car." Aşa este. El a încununat slujba lui cu o plimbare într-un car acasă. Aceea nu este aşa de rău, voi ştiţi. Da. Da, el nu a trebuit să umble acasă, :Şl doar a trimis un car şi l-a luat sus pentru că el era obosit. Îmi place aceea. Amin. Sărmanul, micuţ, slujitor bătrân obosit, El l-a luat sus şi l-a dus Acasă.
E-112 The same was with Elijah. We spoke of him a few moments ago. Elijah, that poor old broke down prophet laying out there in the wilderness, and had to be fed by what the birds would bring him. And his little old skinny drawed up, brown-looking body, little cruse of oil hanging on his side, his whiskers all out, and head probably bald and sunburned, crippling, going down on a stick like this, but down beneath that little old heart beat the Spirit of God. When God seen His little old tired servant getting down to the end, everybody forsaking him, and everything else, did He let him down? He sent a chariot down, picked up His tired servant, "You don't even have to walk up like Enoch did, I'll just take you home in a chariot." That's right. He crowned his ministry with a chariot ride home. That's not so bad, you know. Yeah. Yes, he didn't have to walk home, He just sent a chariot and picked him up 'cause he was tired. I like that. Amen. Poor, little, old tired servant, He picked him up and took him Home.
E-113 A fost la timpul când Daniel a stat aşa de loial faţă de Dumnezeu, că el a mers înăuntru... Ei au zis, "Omul acela, voi ştiţi, el a fost o dată un om mare aici în această împărăţie. El a spus tot felul de lucruri. Şi el i-a adus înăuntru pe zicători, el i-a învăţat lucruri." Şi Meda-Persienii şi cum a făcut el. Dar sub domnia lui Darius, acesta era Daniel care a stat devotat faţă de Dumnezeu. Acesta a fost Daniel care a stat cu Cuvântul lui Dumnezeu şi nu se încurca cu nimic altceva. Şi el a zis, "Păi, slujba lui s-a terminat, pentru că eu am văzut aceasta în ziarul local, el o să fie aruncat în groapa leilor în câteva zile." Se duce la închisoarea Federală, sau ceva, voi vedeţi. "Dar noi îl vom arunca în groapa cu lei." Dar ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu i-a pecetluit slujba cu o schimbare a inimii împăratului, că Darius a trimis la fiecare limbă, la oamenii din toată lumea, ca fiecare om să se teamă de Dumnezeul lui Daniel, pentru că El era un Dumnezeu care poate izbăvi. Amin.
E-113 It was at the time that Daniel stood so loyal to God, that he went in… They said, "That man, you know, he was once a great fellow here in this kingdom. He's told all kinds of things. And he's brought the soothsayers in, he taught them things." And the Medes-Persians and how he done. But under the reign of Darius, it was Daniel that stayed true to God. It was Daniel that stayed with the Word of God and wouldn't mingle with anything else. And he said, "Well, his ministry's washed up, because I seen it in the local paper, he's going to be throwed to the lions' den in a few days." Going to Federal prison, or something, you see. "But we're going to throw him into the lions' den." But what did God do? God sealed His ministry with a change of the king's heart, that Darius sent to every language, people across the world, that every man should fear at the God of Daniel, because He was a God that could deliver. Amen.
E-114 Astfel, voi vedeţi, este la acel timp când oamenii îi părăsesc pe oameni, slujitorii lui Dumnezeu care stau devotaţi faţă de Cuvânt, când Dumnezeu le pecetluieşte slujba cu un timp de încununare.
E-114 So, you see, it's at that time when men forsake men, God's servants that stay true to the Word, that God seals their ministry with a crowning time.
E-115 Da, au fost copiii Evrei sub domnia lui Nebucadneţar, când nu au vrut să se închine la chip. Ei au stat devotaţi faţă de Dumnezeu pentru că Cuvântul lui Dumnezeu a spus, "Să nu vă aplecaţi înaintea vreunui chip, să vă închinaţi lui." Ei au stat devotaţi faţă de Cuvânt. Şi aceasta a fost în ziarul local, la ştiri, totul despre aceasta, orice a fost aceasta în acele zile. Ei aveau căi să răspândească ştirile. Nu într-un ziar local, desigur că nu, doar spun aceea aşa ca să aveţi ceva idee. Dar a fost înăuntru acolo că ei urmau să-i ardă în cuptorul încins de şapte ori mai fierbinte. Cu zilele înainte de aceea, ei au aruncat înăuntru tot materialul să facă cuptorul aşa de fierbinte că a fost de şapte ori mai fierbinte, supraîncălzit de şapte ori. Păi, acesta i-ar fi mistuit, să ajungă la o sută de iarzi de el [aproximative o sută de metri.] Dar ei au mers drept în cuptorul încins, şi au venit drept afară fără măcar nici un miros de foc pe ei. Şi Nebucadneţar a zis, "Fiecare om care nu se închină la acest Dumnezeu, şi el şi copiii lui să fie ucişi, casa lui arsă şi făcută o grămadă de gunoi." Aşa este. Vedeţi? El... Ei aveau o trezire în toată lumea pentru că ei erau devotaţi faţă de Cuvânt. Aceea a fost ce s-a întâmplat. Da, domnule. Staţi devotaţi cu Cuvântul, da, şi acesta întotdeauna răsplăteşte minunat.
E-115 Yes, it was the Hebrew children under the reign of Nebuchadnezzar, when they wouldn't bow to the image. They stayed true to God because God Word said, "Don't bow before any image, to worship it." They stayed true to the Word. And it was in the local paper, in the news, all about it, whatever it was in them days. They had ways to scatter news. Not in a local newspaper, of course not, just saying that so you'll have some idea. But it was in there they was going to burn them in the fiery furnace seven times hotter. For days before that, they throwed in all the material to get the furnace so hot that it was seven times hotter, overheated seven times. Why, it would have consumed them, to get in a hundred yards of it. But they went right in the fiery furnace, and come right out without even any smell of fire on them. And Nebuchadnezzar said, "Every man that fails to worship this God, let his children and him be killed, his house burned and made a dunghill." That's right. See? He… They had a world-wide revival because they were true to the Word. That's what happens. Yes, sir. Stay true to the Word, yes, and it always pays out wonderful.
E-116 Iacob, noi l-am menţionat cu un timp în urmă. Eu îi am numele scris jos aici. Aici era el, un laş micuţ, dar el a stat. El s-a temut de Esau acolo. Vai, vai! Şi el a ştiut că el era departe de Dumnezeu. A fost departe de Dumnezeu toţi anii aceştia, dar el întotdeauna a încercat să stea devotat faţă de acel Cuvânt. Şi aici Dumnezeu l-a chemat şi i-a spus să meargă la patria lui. Aici era el chiar în linia de datorie, şi acolo era Esau cu o armată. La acel timp a fost că el a fost schimbat de la numele de Iacob, "înlocuitor, necinstit," în Iacob... "un prinţ înaintea lui Dumnezeu," când el a umblat afară dimineaţa următoare, cu slujba lui încununată. A umblat drept afară şi-l întâlneşte pe Esau, şi nu a vrut nici un ajutor de la el. Amin. Devotat faţă de Cuvânt. Acela-i felul cum face Dumnezeu lucrurile, nu-i aşa? El-El face lucrurile în Propriul Lui fel. În regulă.
E-116 Jacob, we mentioned him a while ago. I got his name wrote down here. Here he was, a little coward, but he was staying. He was afraid of Esau over there. My, my! And he knowed he was away from God. Been away from God all these years, but he always tried to stay true to that Word. And here God called him and told him to go to his home. Here he was right in the line of duty, and there was Esau with an army. It was at that time that he was changed from the name of Jacob, "supplanter, shyster," to Jacob… "a prince before God," when he walked out the next morning, with his ministry crowned. Walked right out and meets Esau, and wanted no help from him. Amen. True to the Word. That's the way God does things, isn't it? He—He does things in His Own way. All right.
E-117 Mulţi din fraţii mei, ei au mare popularitate astăzi printre fraţii lor denominaţionali. Tu doar să grăieşti un nume, băiete, şi este chiar ca focul, oriunde, aşa este, tu spui acest nume anumit al acestei persoane. Şi, până la urmă, când Domnul mi-a vorbit jos pe râu în acea zi, aceasta a iniţiat acea trezire în jurul lumii, de acolo au venit fiecare din aceşti mari evanghelişti.
E-117 Many of my brethren, they're having great popularity today amongst their denominational brethren. You just speak one name, boy, and it's just like fire, anywhere, that's right, you say this certain name of this person. And, after all, when the Lord spoke to me down on the river that day, it spearheaded that revival around the world, from there come every one of those great evangelists.
E-118 Ei au mers drept înapoi cu fraţii lor, vedeţi, acele denominaţiuni din care ei au ieşit. Ei vin aici afară şi ţin această adunare, amestecaţi cu denominaţiunile, ei se duc drept înapoi în ele din nou. Ei au multă favoare, nume mari la radio, ziare, şi de toate. Fiecare vorbeşte bine de ei.
E-118 They went right back with their brethren, see, those denominations in which they come out of. They come out here and hold this meeting, mixed up with the denominations, they go right back into them again. They got a lot of favor, big names on radio, papers, and everything. Everybody speaks well of them.
E-119 Dar toţi oamenii m-au părăsit pentru că eu am luat un Cuvânt adevărat, şi am stat lângă Cuvânt. Eu am stat drept aici la ce mi-a spus El, am predicat Cuvântul, nu o filozofie denominaţională. "Predică Cuvântul," aceea era însărcinarea mea, "stai cu Cuvântul." Şi, fraţilor, care ascultaţi la aceasta pe bandă, eu am fost un om mare când am venit printre voi, doar vindecând bolnavii, vorbind despre viziuni şi arătând lucruri. Dar când am mers să vă spun Adevărul despre Cuvânt, pentru ce mi-aţi întors spatele? Vă daţi seama că aceasta doar împlineşte ce a spus Scriptura? Da, o face în felul acela. Acum eu de-abea pot să ajung într-un loc.
E-119 But all men has forsaken me because I've took a true Word, and stood by the Word. I've stayed right here to what He said to me, preached the Word, not a denominational philosophy. "Preach the Word," that was my commission, "stay with the Word." And, brethren, who is listening to this on tape, I was a great guy when I come among you, just healing the sick, speaking of visions and showing things. But when I went to tell you the Truth about the Word, what did you turn your back on me for? Do you realize it's just fulfilling what the Scripture said? Yes, it does that way. Now I can hardly get in a place.
E-120 Vine scrisoare tot timpul. Una a venit zilele trecute, a zis, "Frate Branham, eu am avut cea mai mare încredere în tine, dar am auzit că tu ai spus că o anumită denominaţiune la care eu aparţin era căzută." A zis, "Eu nu mai am încredere în tine deloc acum, de acum înainte." A zis, "Acolo erau vreo douăzeci şi cinci din fraţii din denominaţiunea mea şezând într-una din adunările tale," a zis, "noi doar ne-am-ne-am ridicat şi am plecat când tu ai spus aceea."
E-120 Letter comes all the time. One come the other day, said, "Brother Branham, I had the greatest of confidence in you, but I heard you say that a certain denomination which I belong to was backsliding." Said, "I have no more confidence in you at all now, from now on." Said, "There was about twenty-five of the brethren of my denomination setting in one of your meetings," said, "we just got—got right up and went off when you said that."
E-121 Păi, toţi oamenii m-au părăsit, dar există un singur lucru, El a stat lângă mine! ... ? ... Eu nu sunt, nu am fost neascultător la viziunea Cerească care s-a întâmplat jos acolo pe râu. Eu am stat devotat faţă de El. El a fost devotat faţă de mine. Eu mă încred în El, că într-o zi, eu nu ştiu când, pentru o încununare a slujbei mele. Eu am stat tot atât de devotat cât am putut să fiu. Eu nu ştiu cum va fi aceasta. Eu nu ştiu când va fi. Şi eu, doar când El este gata, eu sunt. Mie nu-mi pasă. Eu sper că El îmi va încununa slujba mea pentru aceasta, de a mă lăsa să iau hainele Cuvântului, şi să îmbrac Mireasa Lui în haina Cuvântului, şi pentru neprihănirea Lui. Eu sper că El mă va încununa, să mă lase să stau în acea zi, să zic, ,,Iată Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii."
E-121 Well, all men has forsaken me, but there's one thing, He stood by me!…?… I'm not, I wasn't disobedient to the Heavenly vision that happened down there on the river. I've stayed true to Him. He's been true to me. I'm trusting in Him, someday, I don't know when, for a crowning of my ministry. I've stayed just as true as I could be. I don't know what it'll be. I don't know when it'll be. And just when He's ready, I am done up here. I hope He will crown my ministry of this, of letting me take the clothes of the Word, and dress His Bride in the clothe of the Word, and for His righteousness. I hope He will crown me, let me stand on that day, say, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world."
E-122 Există aşa de multe dealuri de urcat în sus, încordarea, uneori devine greu; dar Acela care arată cărarea, şi chiar ce este mai bine. El ştie ce este mai bine. "Trudirile de pe drum nu vor părea nimic, când noi ajungem la capătul drumului." Să căutăm după acea urmă de paşi însângerată. Doar reţineţi, prieteni, "Nisipurile au fost spălate în urmele de paşi ale acelui Străin pe malul Galileii; şi acel glas care a îmblânzit acele talazuri aspre, nu va mai fi auzit în Iudea. Dar cărarea acelui Galilean singuratic, aşa de bucuros o urmez eu astăzi; şi trudirea drumului nu va însemna nimic, când eu ajung la capătul drumului."
E-122 There's so many hills to climb upward, the strain, sometime it gets hard; but the One that points the pathway, knows just what's best. He knows what's best. "The toils of the road will seem nothing, when we get to the end of the way." Let's hunt for that bloody footprint. Just remember, friends, "The sands has been washed in the footprints of that Stranger on Galilee's shore; and that voice that subdued the rough billows, will be heard in Judaea no more. But the path of that lone Galilean, so gladly I follow today; and the toil of the road will seem nothing, when I get to the end of the way."
E-123 În această primă parte din Scriptură am citit, El mi-a dat-o, eu eram un om tânăr, doar un băiat, stând acolo afară, umerii drepţi, pieptul aruncat în afară, ciuf de păr, negru în valuri. Şi acum eu stau cu umeri aplecaţi, capul pleşuv, încărunţind, un om bătrân în vârstă de cincizeci şi trei de ani. Dar El este tot mai dulce aşa cum zilele trec. Şi eu nu m-am ferit să vă declar întreaga Evanghelie a lui Isus Cristos. Şi dorinţa inimii mele este să întâlnesc Biserica pentru care El a murit, îmbrăcată în neprihănirea Propriului Lui Sânge, îmbrăcată în Cuvântul Lui şi neprihănirea Cuvântului Lui, căci Cuvântul Lui niciodată nu poate da greş. Şi de aceea, eu ştiu că dacă eu voi sta lângă Cuvânt şi să fiu devotat faţă de Cuvânt, şi dacă Cuvântul rămâne în mine şi eu în El, în acea zi eu voi fi fericit că am stat devotat.
E-123 In this first part of the Scripture I read, He gave to me, I was a young man, just a boy, standing out there, shoulders straight, chest throwed out, shock of wavy, black hair. And now I stand stoop-shouldered, baldheaded, graying, an old man of fifty-three years old. But He's sweeter as the days go by. And I've not shunned to declare to you the whole Gospel of Jesus Christ. And my heart's desire is to meet the Church which He has died for, clothed in the righteousness of His Own Blood, dressed in His Word and the righteous of His Word, for His Word can never fail. And therefore, I know if I'll stand by the Word and be true to the Word, and if the Word abides in me and I in Him, at that day I'll be happy that I stayed true.
E-124 Eu nu ştiu ce ţine viitorul, dar voi vedeţi unde suntem noi, nu-i aşa? Voi vedeţi de ce fiecare zice, chiar la unii din proprii mei colegi, a zis, "Păi, Fratele Branham este cu totul terminat." Vedeţi? Da. "Cu totul terminat." Vedeţi? "Ah, noi nu mai auzim să se mai facă mult." Vedeţi? Păi, noi... Ei doar nu înţeleg, asta-i tot, doar nu o înţeleg. Vedeţi?
E-124 I don't know what the future holds, but you see where we're at, don't you? You see why everybody's saying, even to some of my own colleagues, said, "Why, Brother Branham's all washed up." See? Yeah. "All washed up." See? "Ah, we don't hear much more done." See? Well, we… They just don't understand, that's all, just don't understand it. See?
E-125 Mă gândesc că cel mai mare lucru care l-a vrut Pavel, când el a zis, "Timpul meu s-a sfârşit acum," cea mai mare dorinţă a inimii lui Pavel a fost să fie un martir. Aceea a fost dorinţa inimilor tuturor în zilele acelea. Dacă ei... Aţi citit vreodată Cartea Martirilor lui Foxe, şi de asemenea aţi citit şi Consiliul din Nicea? Cea mai mare onoare care putea să fie, când cei diferiţi (şi Policarp şi ceilalţi) au păşit în groapa leilor, ei au strigat cu bucurie. Au păşit înăuntru acolo ştiind că ei urmau să fie un martir. Când ei au fost arşi pe rug, au strigat cu bucurie, pentru onoarea de a fi un martir. Când Pavel a umblat în jos spre acel butuc de retezat, să i se taie capul, condus din acea casă a închisorii, un loc mic vechi murdar jos acolo, într-o scobitură în zid, unde ei l-au avut. Am umblat jos acolo, m-am uitat la aceasta. Criptă mică veche înapoi acolo unde ei i-au trântit trupul în acesta. Iar acum ei vor să-l facă un sfânt sau aşa ceva. Acelaşi grup de oameni! Acolo a umblat el jos acolo. El a zis, "O moarte unde îţi este ţepuşul? Mormântule, unde îţi este biruinţa? Dar mulţumiri să-i fie lui Dumnezeu Care ne dă biruinţa prin Domnul Isus Cristos. M-am luptat o luptă bună. Mi-am terminat alergarea. Am păstrat Credinţa. Există o cunună păstrată pentru mine, şi nu numai pentru mine, ci pentru toţi acei care iubesc arătarea Lui."
E-125 I think the greatest thing that Paul wanted, when he said, "My time is up now," the greatest desire of Paul's heart was to be a martyr. That was the desire of all their hearts in them days. If they… Did you ever read the Foxe's Book Of The Martyrs, and also read also The Nicene Council? The greatest honor that could be, when different ones (and Polycarp and them) walked into the lions' den, they shouted with joy. Walked in there knowing that they was going to be a martyr. When they was burnt to the stake, they screamed with joy, for the honor of being a martyr. When Paul walked down to that chopping block, to have his head cut off, led from that prison house, a little old dungy place down there, in a hole in the wall, where they had him. I walked down there, looked at it. Little old crypt back there where they slammed his body into it. And now want to make him a saint or something another. Same group of people! There he walked down there. He said, "O death, where is your sting? Grave, where is your victory? But thanks be to God Who gives us the victory through the Lord Jesus Christ. I've fought a good fight. I've finished the course. I've kept the Faith. There's a crown laid up for me, and not only for me, but all those who love His appearing."
E-126 Noi am venit jos la al 6-lea verset acum, la al 18-lea. Eu nu ştiu ce va citi acesta pentru mine, dar eu v-am citat numai ce citeşte el pentru alţii. Şi eu am să continui să stau devotat faţă de Cuvânt până când El a terminat. Acolo este unde se află slujba astăzi. Eu nu sunt terminat. Eu sper că eu sunt doar spălat înăuntru. Asta este! Aşa este. Să ne aplecăm capetele acum în timp ce ne rugăm... ? ...
E-126 We've come down to the 6th verse now, to the 18th. I don't know what it'll read for me, but I'm only quoted you what it's read for others. And I'm going to continue to stay true to the Word until He's finished. That's where the ministry is today. I'm not washed up. I hope I'm just washed in. That's it. That's right. Let us bow our heads now while we pray.…?…
E-127 Există o mică frânghie întinsă în jos de la Tron în seara aceasta, ea se numeşte Frânghia de salvare. În timp ce mă rog, eu sper că aceasta va trage pe aici pe fiecare persoană neconvertită de aici. Nu ai vrea să te întinzi în sus şi să te apuci de ea, prieten păcătos? Voi ziceţi, "Frate Branham, tu ai spus că tu îmbătrâneşti, şi eu presupun că acela este motivul că tu eşti..." Nu, frate, soră. Când eu am fost doar un băieţel, am crezut Aceasta. Eu mi-am dat viaţa pentru Acesta. Şi există numai un regret care-l am, că eu nu am decât o singură viaţă să dau. Dacă eu aveam zece mii de vieţi eu aş vrea să le dau pe toate pentru Acesta. Da.
E-127 There's a little rope reaching down from the Throne tonight, it's called the Lifeline. While I'm praying, I hope it drags by every unconverted person in here. Won't you reach up and take a hold of it, sinner friend? You say, "Brother Branham, you said you was getting old, and I guess that's the reason you're…" No, brother, sister. When I was just a little boy, I believed This. I've give my life for It. And there's only one regret I have, I haven't got but one life to give. If I had ten thousand lives I'd want to give them all for It. Yeah.
E-128 Nu ai vrea să te apuci de acea Frânghie când ea trece pe aici în seara aceasta, spre voi? Voi ziceţi, "Frate Branham, eu nu sunt vrednic să mă apuc de Ea." Eu ştiu că tu nu eşti, copile. Dar du-te şi fă ceva să devi vrednic, şi să-mi spui ce ai făcut, şi eu vreau s-o fac, la fel. Nu există nici un lucru ca tu să poţi să faci ca să devi vrednic. Tu ai fost născut nevrednic. Există un singur lucru ce-l poţi face, doar să te apuci de calea care a fost făcută pentru tine. Tu te îneci, să nu te îneci în aceea. Dumnezeu a aruncat afară Frânghia de salvare, să ne-să ne întindem şi s-o apucăm în seara aceasta.
E-128 Won't you take a hold of the Line when it passes by tonight, your way? You say, "Brother Branham, I'm not worthy to take a hold of It." I know you're not, child. But you go do something to get worthy, and tell me what you done, I want to do it, too. There ain't a thing you can do to get worthy. You was born unworthy. There's only one thing you can do, just take a hold of the way that's made for you. You're drowning, don't drown in that. God's throwed out the Lifeline, let's—let's reach and get it tonight.
E-129 Tată Ceresc, eu îmi amintesc chiar aici la acelaşi pupitru, chiar acelaşi loc unde am vorbit despre acea dimineaţă, atunci când am dedicat biserica chiar pe acest teren aici. Şi acea piatră de temelie zace acolo, încă conţine o foaie din Biblie pe care am scris aceea. Am spus, "Doamne Isuse, cu harul Tău eu voi sta devotat faţă de Cuvânt." Iar acum eu văd că a produs chiar exact ce a făcut în alte timpuri. Şi aici sunt eu în acest tabernacol în seara aceasta, după ce am călătorit lumea, înapoi din nou, şi micuţa piatră de temelie încă stă acolo şi hârtia este în ea. Cercetează-mă, Doamne Dumnezeule. Eu am făcut multe greşeli. Eu-eu am făcut greşit, Doamne. De multe ori Ţi-am greşit, aşa cum tocmai am mărturisit cu un timp în urmă despre un greş. Dumnezeule, eu-eu, repede cum eu o fac, eu-eu-eu vreau iertare. În mima mea eu Te iubesc. Eu-eu ştiu că Tu mi-ai arătat recent despre locul acela la care ne ducem. Eu nu ştiu când Tu ai terminat cu mine acum, Doamne. Eu-eu sunt aici în seara aceasta, eu... prin harul Tău. Şi eu-eu nu ştiu când Tu ai terminat, dar eu ştiu aceasta că trebuie să se ajungă la aceasta. Dar când vine timpul acela, eu-eu nu vreau să fiu un laş. Eu vreau să stau cum au stat ceilalţi. Dar, Dumnezeule, dacă-dacă-dacă eu trebuie să-mi pecetluiesc mărturia mea cu propria mea viaţă, sau orice este să se facă, Doamne, încununeaz-o atunci. Nu să mă încununezi pe mine; încununează slujba care am predicat-o, Doamne, acesta este Cuvântul Tău. Şi eu ştiu că acel Cuvânt este mai mult decât în stare să mă învieze din nou la înviere. Şi nu îmi este ruşine de Cuvântul care l-am predicat, deoarece El este puterea lui Dumnezeu spre salvare la atâţi câţi cred.
E-129 Heavenly Father, I remember right here at this same desk, this same place where I spoke of that morning, that when I dedicated the church right upon this ground here. And that cornerstone lays there, still holding a leaf out of the Bible that I wrote that. I said, "Lord Jesus, with Your grace I'll stay true to the Word." And now I see it's produced just exactly what it done in other times. And here I am in this tabernacle tonight, after traveling the world, back again, and the little cornerstone still lays there and the paper's in it. Search me, Lord God. I made many mistakes. I—I've done wrong, Lord. Many times I've failed You, as I just testified a while ago about a failure. God, I—I, quick as I do it, I—I—I want forgiveness. In my heart I love You. I—I know You showed me recently about that place we're going. I don't know when You're through with me now, Lord. I—I'm here tonight, I… by Your grace. And I—I don't know when You're through, but I know this has to come to this. But when it comes that time, I—I don't want to be a coward. I want to stand like the rest of them stood. But, God, if—if—if I have to seal my testimony with my own life, or whatever it is to be done, Lord, crown it then. Not crown me; crown the ministry that I've preached, Lord, it's Your Word. And I know that Word is more than able to raise me up again at the resurrection. And I'm not ashamed of the Word that I have preached, because It's the power of God unto salvation to as many as believe.
E-130 Eu Îţi mulţumesc pentru mica biserică care încă stă astăzi. Când am luat poziţia aceea pentru Cuvânt, profeţii au profeţit şi au spus, "În şase luni aceasta va fi transformată într-un garaj." Treizeci de ani au trecut, ea este mai înflăcărată astăzi decât cum a fost cu anii. "Pe această stâncă Eu voi zidi Biserica Mea." Noi Îţi mulţumim pentru păstorul nostru. Noi Îţi mulţumim pentru diaconi, administratori. Noi toţi avem un rol mic de jucat, Doamne, şi noi vrem să-l jucăm loial, noi vrem să-l jucăm corect.
E-130 I thank You for the little church still standing today. When I took that stand for the Word, the prophets prophesied and said, "In six months it'll be turned into a garage." Thirty years has passed, she's more on fire today than it's been in years. "Upon this rock I'll build My Church." We thank You for our pastor. We thank You for the deacons, the trustees. We all got a little part to play, Lord, and we want to play it loyal, we want to play it right.
E-131 Ar putea să existe unii înăuntru aici care ar vrea să se unească cu noi în seara aceasta, Doamne. Şi felul cum ei se unesc de ea, este doar să se apuce de această mică Frânghie de salvare şi să meargă să tragă, să O înfăşoare în jurul încheieturii lor, să O lege în jurul inimii lor, şi să zică, "Acum, Doamne, trage, ridică-mă în sus," şi ei vor veni înainte şi vor străluci ca aurul. Admite, aceasta, Doamne. Noi aşteptăm după timpul acela.
E-131 There may be some in here like to join up with us tonight, Lord. And the way they join it, is just to take a hold of this little Lifeline and go to pulling, wrap It around their wrist, tie It around their heart, and say, "Now, Lord, pull, lift me up," and they'll come forth and shine as gold. Grant it, Lord. We're looking for that time.
E-132 Noi credem că este aproape de sfârşit. Noi vedem aceea aşa cum am învăţat aici, Epoca Bisericii Laodicea este acum în desfăşurare, noi vedem că nu poate exista nimic altceva să se întâmple decât Venirea Domnului. Şi, Doamne, nu ar fi aceea o mare cunună pentru Cuvânt, să vedem Cununa El Însuşi să vină? Mi-ar place să stau aici şi să zic, "Iată-L acolo, acela este Mielul." Cum a zis Ioan. "Iată Mielul pe care noi l-am aşteptat, acesta este El." Domnul repede va veni la templul Lui, să ducă departe poporul Lui într-o Răpire.
E-132 We believe that it's near the end. We see that as we have been teaching here, the Laodicean Church Age is now on, we see there can't be nothing else happen but the Coming of the Lord. And, Lord, wouldn't that be a great crown for the Word, to see the Crown Himself come? I'd like to be standing here and say, "There He is, that's the Lamb." Like John did. "Behold the Lamb that we have waited on, this is He." The Lord will quickly come to His temple, take away His people in a Rapture.
E-133 Pregăteşte-ne, Tată. Spală-ne inimile în Sângele Tău. Fă-ne puri şi curaţi, ca Cuvântul Tău să poată rămâne în noi. Şi fie ca noi să ne amintim că noi trebuie să acţionăm asupra Cuvântului, pentru ca El să ia control şi să fie efectiv. Acordă fiecărui păcătos pocăinţă. Binecuvântează pe fiecare care este înăuntru aici. Sfinţii, acei, unii din aceşti războinici bătrâni preţioşi, Doamne, care s-au luptat de-a lungul liniei cu anii, de care şi-au bătut joc, au vorbit de ei şi i-au ridiculizat. Ei încă merg înainte pentru că ei au Viaţă. Ei ştiu pe Cine au crezut, şi convinşi că El este în stare să păstreze ceea ce ei i-au predat Lui. Noi Îţi mulţumim pentru aceea. Mă rog ca Tu să-i vindeci pe bolnavii care sunt în mijlocul nostru. Ia la o parte toate păcatele şi bolile noastre. Şi, Dumnezeule Tată, obţine slavă pentru Tine.
E-133 Make us ready, Father. Wash our hearts in Your Blood. Make us pure and clean, that Your Word might abide in us. And may we remember that we must act upon the Word, in order for It to take a hold and be effective. Grant every sinner repentance. Bless everyone that's in here. The saints, those, some of these old precious warriors, Lord, has been battling along the line for years, made fun of, talked about and ridiculed. They're still going on because they got Life. They know Who they've believed, and persuaded He's able to keep that which they've committed to Him. We thank You for that. Pray that You'll heal the sick that's in our midst. Take all of our sins and sicknesses away. And, Father God, get glory to Yourself.
E-134 Eu am aşa de mulţi prieteni scumpi, Doamne. Eu-eu îi iubesc, şi eu ştiu că alţi oameni au iubit în jos prin epocă, de asemenea. Prieteni scumpi, prieteni iubitori, tineri şi bătrâni, şi noi îi iubim din toată inima noastră. Acum fă-ne devotaţi, Doamne, doar devotaţi faţă de Cuvânt, ca noi să-i putem întâlni într-o ţară mai bună într-o zi unde niciodată nu va exista nici tristeţe nici dureri. Noi aşteptăm după Venirea Domnului, curând. Noi credem că El va veni.
E-134 I've got so many precious friends, Lord. I—I love them, and I know other men has down through the age, too. Precious friends, loving friends, young and old, and we love them with all of our heart. Now make us true, Lord, just true to the Word, that we might meet them in a better land someday where there'll never be no sadness nor sorrows. We're looking for the Coming of the Lord, soon. We believe that He shall come.
E-135 Acum binecuvântează pe cel necredincios aici în seara aceasta, Doamne, şi fie ca el să devină un credincios şi să Te accepte ca Salvator al lui în seara aceasta.
E-135 Now bless the unbeliever here tonight, Lord, and may he become a believer and accept You as his Saviour tonight.
E-136 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, dacă ar fi cineva aici cu capul vostru aplecat, să zică, "Frate Branham, jos de tot adânc în inima mea, eu-eu vreau să ajung la capătul drumului, luptând o luptă bună. Eu vreau să fiu un Creştin. Eu îmi voi ridica mâna." Dumnezeu să te binecuvânteze, şi Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea este bine. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe tine. "Eu vreau să ajung la capătul drumului meu, cu o luptă bună în urma mea. Eu accept pe Cristos chiar acum. Eu vreau ca El să fie Ajutorul meu." În regulă, Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamna din spate. Aceea este bine. El-El vă cunoaşte. Eu am învăţat destul despre El în toţi anii aceştia, vreo treizeci şi doi de ani acum în spatele amvonului, eu am învăţat destul despre El acum să ştiu că El ştie fiecare mişcare care o faceţi. El vede vrabia. Perii capului vostru sunt număraţi. Vedeţi, El ştie tot despre aceasta. Voi doar să vă ridicaţi mâna, şi din adins, aceea este tot ce aveţi de făcut. Şi acolo este apa pregătită.
E-136 And while we have our heads bowed, if there would be someone here with your head bowed, would say, "Brother Branham, way down deep in my heart, I—I want to come to the end of the road, fighting a good fight. I want to be a Christian. I'm going to raise up my hand." God bless you, and God bless you. That's good. God bless you, you. "I want to come to the end of my road, with a good fight behind me. I'm accepting Christ just now. I want Him to be my Helper." All right, the Lord bless you. God bless you, lady in the back. That's good. He—He knows you. I've learned enough about Him in all these years, about thirty-two years now behind the pulpit, I've learned enough about Him now to know that He knows every move that you make. He sees the sparrow. The hair of your head are numbered. See, He knows all about it. You just raise your hand, and mean it, that's all you have to do. And there's water ready.
E-137 Reţineţi, ce faceţi voi? Vă căiţi, credeţi în Evanghelie, şi atunci fiţi botezaţi. Pentru-pentru ce? În Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre. Aceea este mărturia voastră, că voi sunteţi. Păcatele vă sunt duse când sunteţi botezaţi; voi le-aţi mărturisit, şi voi credeţi. Nu aţi vrea să prindeţi Frânghia de salvare acum aşa cum Ea se trage peste inima voastră, şi zice, "Vino încoace, pelerinule. Călătoreşte cu Mine, ia crucea Mea asupra ta. Învaţă de la Mine, Eu sunt smerit şi umilit în inimă, şi poverile Mele sunt uşoare." Doar întinde-te şi apucă-te de Ea.
E-137 Remember, what do you do? You repent, believe on the Gospel, and then be baptized. What for—for? In the Name of Jesus Christ, for the remission of your sins. That's your testimony, that you are. Your sins are gone when you are baptized; you've confessed them, and you believe. Won't you catch the Lifeline now as it pulls across your heart, and saying, "Come this way, pilgrim. Journey with Me, take My cross upon you. Learn of Me, I'm meek and lowly in heart, and My burdens are light." Just reach and take a hold of It.
E-138 Cât de mulţi Creştini sunt pe Cale în seara aceasta, înăuntru aici, care sunt fericiţi că aţi început cu mult timp în urmă? Deja v-aţi făcut pornirea, şi jos departe de-a lungul drumului, încă veniţi în jos înspre sfârşit. Mă rog ca Dumnezeu să vă încununeze slujba voastră, orice este aceasta. Aceasta ar putea să fie o casnică. Mă rog ca Dumnezeu să-ţi încununeze slujba. Acesta ar putea fi un predicator. El ar putea să fie un diacon. El ar putea să fie un membru enoriaş. El ar putea să fie un fermier. Eu nu ştiu ce este aceasta. Orice este, fie ca Dumnezeu să vă încununeze viaţa cu slava Cuvântului Său, şi a Doua Venire a Lui să vă răpească şi să vă ducă departe într-o altă Ţară unde vă veţi simţi ca acel peştişor despre care am vorbit, ieşit din negreala aceea jos acolo. Vedeţi, voi nu v-aţi putea duce sus Acolo cu felul acesta de trup. Nici nu v-aţi putea duce sus ca aceşti astronauţi, vedeţi, voi trebuie să fiţi într-o butelie cu presiune. Voi nu sunteţi sub presiune pentru aceasta. Dar când Dumnezeu vă schimbă, voi sunteţi sub presiune atunci, voi vă duceţi în Răpire atunci. Când aceste simţuri vechi pământeşti s-au pierdut, şi voi sunteţi duşi înainte în acea cale glorioasă a crucii, mergând Acasă cu Isus.
E-138 How many Christians are in the Way tonight, in here, that are happy that you started a long time ago? Done made your start, and way down along the road, still coming down towards the end. I pray that God will crown your ministry, whatever it is. It may be a housewife. I pray that God will crown your ministry. It may be a preacher. It may be a deacon. It may be a lay member. It may be a farmer. I don't know what it is. Whatever it is, may God crown your life with the glory of His Word, and His Second Coming rapture you and take you away into another Land where you'll just feel like that little fish I talked about, out of that blackness down there. See, you couldn't go up There with this kind of a body. Neither could you go up like these astronauts, see, you have to be in a pressurized tank. You're not pressurized for it. But when God changes you, you're pressurized then, you're going in the Rapture then. When these old earthly senses has been lost, and you're gone on in that glorious way of the cross, going Home with Jesus.
E-139 Acum, Dumnezeule Tată, noi Îţi mulţumim pentru aceste mâini care au venit sus pentru ca să fie Creştini. Eu cred că ei au făcut-o dinadins în inimile lor. Eu mă rog pentru ei, ca ei să nu dea greş vreodată. Şi dacă ei dau greş, fie ca ei repede să aibă acel Avocat cu Tatăl. Care eu am aflat să fie un lucru aşa de măreţ, Tată, încât când eu fac toate greşelile mele, atunci eu aflu că eu am un Avocat, chiar repede, cu Tatăl, prin Isus Cristos. Şi eu sunt adus înapoi în har din nou. Mâna iubitoare a Domnului şterge la o parte, există o Jertfă de sânge aşezată acolo care eu mărturisesc a fi Salvatorul meu.
E-139 Now, Father God, we thank You for these hands that come up for to be Christians. I believe that they meant it in their hearts. I pray for them, that they will not anytime fail. And if they do fail, may quickly they have that Advocate with the Father. Which I have learned to be such a great thing, Father, that when I make all my mistakes, then I find that I have an advocate, right quick, with the Father, through Jesus Christ. And I'm brought back into grace again. The loving hand of the Lord wipes away, there's a bloody Sacrifice laying there that I confess to be my Saviour.
E-140 Toţi care sunt bolnavi şi nevoiaşi, mă rog ca Tu să le procuri nevoile lor şi să vindeci toate bolile, Doamne. Şi acei care sunt aici acum şezând sub această glorioasă ungere a Duhului Sfânt, aşa cum noi O simţim aşa de dulce curgând peste sufletele noastre.
E-140 All that's sick and needy, I pray that You'll supply their needs and heal all the disease, Lord. And those that are here now sitting under this glorious anointing of the Holy Spirit, as we feel It so sweetly pouring over our souls.
E-141 Dumnezeule Tată, Tu şti la ce m-am gândit venind jos din Canada zilele trecute. M-am gândit, "O, cum mi-ar place să ajung într-o trezire de modă veche din nou, şi doar sfinţii lui Dumnezeu, cântând, şi puterea lui Dumnezeu, căzând." O, cum tânjeşte inima mea pentru aceasta, Doamne. Fie ca să izbucnească o astfel de trezire în acest tabernacol, o, încât puterea lui Dumnezeu să-să curgă doar în jos în râuri de har, să meargă în fiecare inimă.
E-141 Father God, You know what I was thinking about coming down from Canada the other day. I thought, "Oh, how I would love to get in an old-fashion revival again, and just the saints of God, singing, and the power of God, falling." Oh, how my heart longs for it, Lord. May there break such a revival in this Tabernacle, oh, that the power of God will—will just pour down in streams of grace, go into every heart.
E-142 Eu Îţi mulţumesc pentru acest loc mic, Doamne. Noi nu am fost în stare să-l păstrăm în felul acesta, a fost harul Tău care l-a păstrat spiritual. Iar acum eu cred, Doamne, cel mai spiritual punct mic din naţiune, de care eu ştiu, este chiar aici la Strada a Opta şi Penn. Cum Îţi mulţumesc eu pentru aceasta, Doamne! Mergând în biserici şi să-i văd reci şi indiferenţi, şi femeile aşa de îndrăzneţe că ele nici măcar nu pot să roşească, şi nici un "amin" sau o lacrimă pe obraz, sau nimic, şi nici salvare, nici nimic ci doar să se înscrie la biserica lor şi să zică crezul lor. O Dumnezeule, apoi să vii într-un loc mic cald dulce unde focurile sunt clădite pe fiecare altar din inima lor. Ce mângâiere este aceasta, Tată! Ce mângâiere! Îţi mulţumesc, Tată, şi fie ca acesta întotdeauna să rămână până la Venirea Domnului Isus. Binecuvântează-ne împreună acum.
E-142 I thank You for this little place, Lord. We wasn't able to keep it this way, it's been Your grace that's kept it spiritual. And now I believe, Lord, the most spiritual little spot in the nation, that I know of, is right here at Eighth and Penn Street. How I thank You for this, Lord! Going into the churches and see them cold and indifferent, and the women so bold that they can't even blush, and not an "amen" or a tear on the cheek, or nothing, and no salvation, no nothing but just join their church and say their creed. And, O God, then come into a sweet little warm place where the fires are built on every altar of their heart. What a comfort it is, Father! What a comfort! Thank You, Father, and may it ever remain until the Coming of the Lord Jesus. Bless us together now.
E-143 Iar mâine este Sabatul. Şi, Doamne, ajută-mă dimineaţă, dacă îmi cade sarcina să predic despre acea Numărătoare inversă. Dumnezeule, fie ca eu să fiu în stare să o aduc în aşa fel încât oamenii să o vadă, Doamne. Şi acum fie ca ei să vadă starea slujbei, şi unde este aceasta, şi după ce aşteptăm noi, şi de ce merge totul în felul în care merge. Fie ca ei să citească de la al 5-lea verset înainte, şi apoi să-şi dea seama de locul pe care noi stăm.
E-143 And tomorrow's the Sabbath. And, Lord, help me in the morning, if it falls my lot to preach on that Countdown. God, may I be able to bring it in such a way till the people will see it, Lord. And now may they see the state of the ministry, and where it's at, and what we're waiting for, and why everything is going on the way it is. May they read from the 5th verse on, and then realize the place that we're standing.
E-144 Iar acum, Tată, mă rog ca Tu să ne binecuvântezi şi să ne dai odihnă bună în trupurile noastre, şi să ne aduci înapoi mâine. Binecuvântează toate aceste persoane care stau în jurul pereţilor, şi rezemându-se de pe un picior pe altul. Femei, bărbaţi stând afară în ploaie afară acolo, şi în jurul ferestrelor, şi şezând în maşinile lor, şi peste tot în sus şi-n jos. Mă rog ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne. Fie ca ei să meargă acasă cu harul lui Dumnezeu în inima lor. Eu mă rog în Numele lui Isus. Amin.
E-144 And now, Father, I pray that You'll bless us and give us good rest in our bodies, and bring us back tomorrow. Bless all these people standing around the walls, and leaning from one foot to another. Women, men standing out in the rain out there, and around the windows, and sitting in their cars, and all up and down. I pray that You'll bless them, Lord. May they go home with the grace of God in their heart. I pray in Jesus' Name. Amen.
E-145 Voi înţelegeţi acum? Citiţi de la, întâi, Doi Timotei 2:4, Doi Timotei 4, de la al 5-lea verset în jos, înainte să mergeţi la culcare în seara aceasta, dacă voi puteţi, şi veţi vedea unde suntem noi. De ce l-au părăsit acei oameni? De ce nu au venit ei? Iar acum doar comparaţi acea slujbă cu prin ce trecem noi astăzi. Comparaţi învăţătura Sfântului Pavel. Vă amintiţi în micuţul loc Ceresc care l-am văzut, am spus, "Păi, va trebui Pavel să stea cu poporul lui?"
Ei au zis, "Da."
E-145 Do you understand now? Read from, first, Second Timothy 2:4, Second Timothy 4, from the 5th verse on down, before you go to bed tonight, if you can, and you'll see where we're at. Why did them men forsake him? Why didn't they come? And now just compare that ministry with what we're going through today. Compare the teaching of Saint Paul. Remember in the little Heavenly thing that I saw, I said, "Well, will Paul have to stand with his people?"
They said, "Yes."
E-146 Am zis, "Eu am predicat acelaşi Cuvânt ca el, chiar exact am stat cu aceeaşi Evanghelie."
E-146 I said, "I have preached the same Word he did, just exactly stayed with the same Gospel."
E-147 Şi milioane şi-au aruncat mâinile în sus şi au zis, "Noi ne odihnim pe Aceea."
E-147 And millions throwed up their hands and said, "We're resting on That."
E-148 Domnul să vă binecuvânteze. Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Până ne-ntâlnim! Până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim!
E-148 Lord bless you. Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
Until we meet! Till we meet!
Till we meet!"
Up