În Prezenţa Lui

In His Presence
Data: 62-0909E | Durată: 1 oră 24 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville, Domnul să te binecuvânteze foarte îmbelşugat.
Şi bună seara, prieteni. Acesta-i un mare privilegiu să fiu înapoi aici în această clădire din nou în seara aceasta, şi simţind Prezenţa Domnului nostru care niciodată nu dă greş, aşa cum El a dat promisiunea. Şi acum, eu ştiu că mulţi dintre voi aţi stat mai mult pentru Mesajul micuţ din seara aceasta, pentru care eu sunt foarte mulţumitor. Şi mulţi din voi trebuie să conducă departe încă în seara aceasta, să ajungeţi acasă. Unii aţi ieşit din motelurile voastre, cum eu înţeleg. Şi noi o să încercăm să nu vă ţinem mult, aşa că acela-i motivul că noi venim înăuntru devreme aşa ca să putem pleca devreme.
E-1 Thank you, Brother Neville, the Lord bless you real richly. And good evening, friends. It's a grand privilege to be back here in this building again tonight, and feeling the never-failing Presence of our Lord, as He's give the promise. And now, I know that many of you has stayed over for the little message tonight, for which I am very thankful. And many of you has to drive far yet tonight to get home. Some are checked out of your motels, as I understand. And we are going to try not to hold you long, so that's the reason we come in early so we could get away early.
E-2 Şi acum noi vom, chiar aşa de curând cât pot eu, eu voi anunţa când noi urmează să poate să începem, eu am avut nişte chemări în după-ameaza aceasta, să ştie când urma ca noi să începem la aceste cărţi, sau aceste capitole. Şi mă gândesc, dacă Domnul voieşte, eu vreau să iau, data următoare când noi începem, asupra celor Şapte Peceţi din Apocalipsa, şi cele şapte peceţi naturale. Şi, atunci dacă noi terminăm în timp, luăm cele şapte peceţi pe spatele Cărţii, înţelegeţi. Acum, aceea ar putea să ia puţin timp. Vedeţi, acolo sunt şapte peceţi care sunt deschise; acolo sunt şapte plăgi, şapte trâmbiţe, toţi şapţii aceia; şi acele peceţi noi le-am putea lua întâi. Dar atunci pe spatele Cărţii este sigilată cu şapte peceţi. Daniel a auzit glasurile, tunetele, şi a fost oprit să o scrie. Ioan a fost oprit să o scrie. Dar aceasta a fost pecetluită pe partea din spate a Cărţii, aceea este, după ce toate tainele din Carte au fost date afară şi descoperite. Voi observaţi că Daniel a spus acolo, "Tainele în zilele acelor glasuri, tainele lui Dumnezeu ar trebui să fie desfăşurate pe la timpul acela." Vedeţi, "taina," cine este Dumnezeu, cum s-a făcut El trup, toate aceste lucruri trebuie să fie desfăşurate pe la timpul acela. Şi atunci-atunci noi suntem gata pentru cele Şapte Peceţi pe partea din spate a Cărţii, care nici măcar nu-i este descoperit la om, nici măcar scrise în Biblie, dar ele va trebui să se compare chiar exact cu restul Bibliei, şi eu mă gândesc că acesta va fi un lucru măreţ.
Astfel acum noi o să încercăm să ne grăbim să terminăm.
E-2 And now, we will, just as soon as I can, I will announce when we are going to maybe start, I've had some calls this afternoon, knowing when we was going to start on these books, or this chapters. And I think, if the Lord willing, I want to take, the next time that we start on the Seven Seals of Revelation, and the seven natural seals. And then if we get through in time, take the seven seals on the back of the Book. See? Now, that may take a little time. See, there's seven seals that's opened; there's seven plagues, seven trumpets, all those sevens; and them seals we could take first. But then on the back of the Book is sealed with seven seals. Daniel heard the Voice as It thundered, and was forbidden to write it. John was forbidden to write it. But it was sealed on the backside of the Book, that is, after all of the mysteries of the Book has been given out and revealed. You notice Daniel said there the mysteries in the days of these voices, the mystery of God should be unfolded by that time (See?), the mystery, Who God is, how He was made flesh, all these things should be unfolded by that time. And then--then we're ready for the Seven Seals on the backside of the Book, that's not even revealed to men, not even wrote in the Bible, but they'll have to be just exactly compare with the rest of the Bible, and I think it'll be a great thing.
E-3 Vă mulţumesc la fiecare din voi pentru bunăvoinţa voastră şi prezenţa voastră, şi-şi tot ce voi aţi făcut, noi vă mulţumim foarte mult. Şi acum eu-eu nădăjduiesc că noi nu o să vă ţinem prea mult în seara aceasta, deoarece voi sunteţi aşa de răbdători să şedeţi, să staţi. Soţia mea a spus acolo înapoi, ea a vorbit despre seara trecută, ea a spus, "Am văzut femei care erau chiar cam grele, stând acolo, şi hainele lor ude leoarcă, stând acolo, doar apucând fiecare Cuvânt." Acela-i motivul că îmi place să stau sub ungerea Duhului Sfânt, căci când voi veniţi afară voi le spuneţi la oamenii aceia Adevărul cinstit, vedeţi, şi chiar nimic decât Adevărul. Şi atunci ei pot să stea pe Acela şi va fi în regulă.
E-3 So now, we're going to try to hurry to get through. Thank every one of you for your kindness, and your presence, and--and all that you have done, we thank you very much. And now, I--I'm trusting that we won't keep you too long tonight, because you're so patient to set, stand. My wife said back there, she was talking about last night; she said, "I seen women that were even rather heavyset, standing there, and their clothes wringing wet, standing there, just grasping every Word." That's the reason I like to stay under the anointing of the Holy Ghost, that when you come out you're telling them people the honest Truth (See?) and just nothing but the Truth. And then they can lay onto That and it'll be all right.
E-4 Acum eu vreau să vă cer scuză pentru câteva momente. Eu am plecat un pic devreme azi dimineaţă. Şi benzile sunt oprite la timpul acesta, şi eu-eu doar într-un moment eu voi spune registratorilor când să pornească banda. Eu vreau să termin Numărătoarea inversă, cinci minute pentru aceasta, înainte să plec. Eu am uitat şi am plecat, am fost aşa de preocupat azi dimineaţă încât eu doar am mers afară fără să spun ceva despre aceasta. Dar, eu cumva v-am părăsit, "Ce a fost numărătoarea inversă?" Vedeţi? Eu ştiu că suntem într-o numărătoare inversă, dar ce este numărătoarea inversă? Vedeţi? Dacă voi nu ştiţi ce este numărătoarea inversă, atunci voi veţi fi cumva încurcaţi. Şi astfel eu-eu îmi place să-să aduc aceea jos, doar, şi încerc să fiu în acelaşi ton în care eu urma să termin banda aceasta acum, aşa ca banda să meargă afară, Numărătoarea inversă. Acum voi toţi să mă iertaţi doar pentru un moment, şi eu vreau să termin banda aceea. Vreţi să o faceţi doar un moment, apoi noi vom începe la cealaltă? [Adunarea zice "Amin." – Ed.] Şi acum-acum înregistratorii de bandă, dacă voi vreţi, întrerupeţi-vă banda acum.
[Porţiune goală pe bandă. Fratele Branham explică în paragrafele 4-5 că el a introdus această porţiune ce lipsea în predica lui de azi dimineaţă întitulată Numărătoare inversă, ca paragrafele 106-111 – Ed.]
Doar venind înăuntru din diferite locuri, şi noi am avut un timp grozav în ultimele trei mesaje, de vorbire asupra subiectului despre-despre diferite învăţături şi aşa mai departe care noi le-am pus înainte. Eu tocmai îmi amintesc la timpul acesta că eu trebuie să dau un mic spaţiu înăuntru acolo, voi persoanele pe bandă, pentru schimbare peste benzile voastre. Eu vă voi spune când suntem gata să le pornim. În regulă. Acum, eu trebuie să urmăresc aceasta. Aceasta se pare ca o grămadă de format aranjat, dar băieţii aceia trebuie să ia banda. Şi ei nu o poate obţine toată încurcată; dacă ei o fac, oamenii acolo afară nu o vor înţelege. Aşa că noi trebuie să o luăm în felul acesta. Şi dacă cineva doar va păşi afară din cameră şi să-mi semnalizeze acolo, Junior, când ei sunt gata să aibă benzile trecute dincolo. Vă mulţumesc foarte mult, oamenilor, eu spun din nou, pentru toată bunătatea voastră şi totul. În regulă, noi suntem gata acum, voi le puteţi porni.
Domnul să vă binecuvânteze. Noi suntem fericiţi să fim aici în tabernacol din nou în seara aceasta. Locul este umplut cu multe persoane stând în jur din nou în seara aceasta, cu trei zile de... sau trei timpuri de serviciu. Eu aş vrea dacă careva ascultă la această bandă, că dacă le-ar place să vină înapoi şi să ia banda de seara trecută. Studiaţ-o în căminul vostru. Acesta-i stagiul prezent al slujbei care Domnul mi-a dat mie. Mai ales mi-ar place ca lucrătorii să audă aceea înainte să vizitez bisericile lor şi să vin în casele lor. Acum mi-ar place ca ei să-să obţină asta. Acum, azi dimineaţă noi am vorbit asupra subiectului despre Numărătoarea inversă, Biserica gata să plece.
E-4 Now, I want to ask your apology for a few moments. I left a little early this morning. And the tapes are turned off at this time, and I--I'm just in a moment I'm tell the recorders when to turn the tape on. I want to finish the "Countdown," five minutes for it, before I leave. I forgot and went away; I was just so carried away this morning till I just went out without saying anything about it. But I kind of left you, "What was the countdown?" See? Now, I know we're in the countdown, but what is the countdown? See? If you don't know what the countdown is, then you'll be kind of confused. And so I--I'd like to--to bring that off just... And try to be in the same tone that I was to finish up this tape right now, so the tape goes out: "Countdown." And now, you all will forgive me just for a moment, and I want to finish up that tape. Will you do it for just a moment, and then we'll start on the other? And now--now the tape recorders, if you will, snap on your tape now.
[Blank.spot.on.tape. Brother Branham explains in paragraph 4-5 that he inserted this missing portion into his morning sermon entitled Countdown, as paragraphs 106-111--Ed.]
E-5 Şi acum în seara aceasta, cu voia lui Dumnezeu, noi vorbim asupra subiectului În Prezenţa Lui. Şi, oh, cum îi mulţumim noi lui Dumnezeu pentru privilegiul că noi putem veni în Prezenţa Lui. Dar, întâi, eu doresc ca voi toţi să deschideţi în Bibliile voastre cu mine la profetul Isaia, al 6-lea capitol din profetul Isaia. Noi toţi ştim că Isaia a fost un profet major, şi unul din marii profeţi din ziua lui. El şi-a sfârşit viaţa prin a fi tăiat în două cu fierestreie, ca o mărturie, ca un martir la puterea Atotputernicului Dumnezeu. În Cartea lui Isaia, al 6-lea capitol, eu încep la al 5-lea verset, să citesc. "Atunci am spus, 'Vai de mine!' Căci..." Poate eu încep cu 1-ul verset. Să mă scuzaţi un moment. Să începem la 1-ul verset şi să citim în jos până pe la al 8-lea verset.
În anul în care împăratul Ozia a murit am văzut de asemenea pe Domnul şezând pe un scaun de domnie, sus şi foarte înalt, şi trena lui a umplut templul.
Asupra acestuia stăteau serafimii: fiecare avea şase aripi; cu două îşi acoperea faţa, şi cu două îşi acoperea picioarele, şi cu două el a zburat.
E-5 Just coming in from different places, and we've had a great time in the last three messages, of speaking on the subject of--of different doctrines and so forth that we have put forth. I just remember at this time I'm to give a little space in there, you people on the tape, for to change over your tapes. Now, I'll tell you when, and ready to turn on. All right. Now, I have to watch this. It seems like a bunch of madeup formal, but them boys has got to get the tape. And they can't get it all messed up; if they do, people out there won't understand it. So we have to take it in this manner. And if somebody will just step out of the room and signal me there, Junior, when they're ready to have the tapes crossed over. Thank you very much, folks, I say again, for all your kindness and everything. All right, we are ready now, you can turn them on.
E-6 Şi strigau unul la altul, şi a spus, Sfânt, sfânt, sfânt, este DOMNUL Dumnezeul oştirilor: şi întregul pământ este plin de slava lui.
Şi uşierii uşii se zguduiau la glasul celui ce a strigat, şi casa s-a umplut cu fum.
E-6 The Lord bless you. We're happy to be here in the Tabernacle again tonight. The place packed out with many people standing around again tonight, with three days of--or three times of service. I would that if anyone listens to this tape, that they would like to get back and get last night's tape. Study it in your home. It's the--the present stage of the ministry that the Lord has given me. Especially I'd like for ministers to hear that before I visit their churches and come in their homes. Now, I'd like for them to--to get that. Now, this morning we spoke on the subject of the "Countdown," the Church ready to leave.
E-7 Atunci am spus, Vai de mine! Căci eu sunt neisprăvit; căci sunt un om cu buze necurate, şi eu locuiesc în mijlocul unui... popor cu buze necurate: căci ochii mei au văzut pe Împărat, pe DOMNUL oştirilor.
Atunci a zburat unul din serafimi spre mine, având un cărbune aprins în mâna lui, pe care-l luase cu cleştele de pe altar:
E-7 And now tonight, God willing, we're speaking on the subject of "In His Presence." Oh, how we thank God for the privilege that we can come into His Presence. But, first, I wish you all to turn in your Bibles with me to the prophet Isaiah, the 6th chapter of the prophet Isaiah. We all know that Isaiah was a major prophet, and one of the great prophets of his day. He ended his life by being sawed asunder with saws, for a testimony, as a martyr to the power of Almighty God. In the Book of Isaiah the 6th chapter, I begin at the 5th verse to read.
Then said I, Woe is me! for...
Maybe I start with the 1st verse. Let's pardon me a moment. Let's start at the 1st verse and read down till about the 8th verse.
In the year that king Uzziah died I saw also the Lord setting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple.
Above it stood the seraphims: each one having six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly
And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD God of hosts: and the whole earth is full of his glory.
And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke.
Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips: for my eyes have seen the King, the LORD of hosts.
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar:
And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this has touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged.
Also I heard the voice of the Lord, saying, Who shall I send, and who will go for us? Then said I, Here I am; send me.
E-8 Şi el l-a pus pe gura mea, şi a spus, Iată, acesta a atins buzele tale; şi nelegiuirea ta este luată la o parte, şi păcatul tău este ispăşit.
De asemenea am auzit glasul Domnului, spunând, Pe cine să trimit Eu, şi cine va merge pentru noi? Atunci am spus, Iată-mă aici; trimite-mă.
E-8 May the Lord bless His Word. I think that's a most striking Scripture. We find that, in the Presence of God, men recognize themselves to be sinners. We may feel pretty good when we're out different places, and feel like that we're pretty good people, but when we ever come into the Presence of God, then we see how little we are.
E-9 Fie ca Domnul să binecuvânteze Cuvântul Lui. Mă gândesc că aceea-i o Scriptură foarte izbitoare. Noi aflăm că, în Prezenţa lui Dumnezeu, oamenii se recunosc a fi păcătoşi. Noi am putea să ne simţim destul de bine când suntem afară în diferite locuri, şi simţim de parcă noi suntem oameni destul de buni, dar când venim odată în Prezenţa lui Dumnezeu, atunci noi vedem cât suntem de mărunţi.
Stând nu de mult cu un-un prieten de-al meu pe care eu am avut privilegiul de al conduce la Cristos, Bert Call, sus în New Hampshire, un partener de vânătoare, noi stăteam lângă Cald Brook Falls sus în Adirondack, şi aceasta era o aşa de mare cascadă mamut. Mi-am dus familia anul trecut sus acolo să ne uităm la ea. Departe înapoi de pe drum, tu trebuie să mergi pe jos înapoi să ajungi la ea. Şi când noi am văzut apa aceea albastră verzui curgând cu aşa putere puternică afară din munţi, şi revărsându-se în jos peste pietre, Bert a stat acolo şi s-a uitat la mine, şi a spus, "Măi, Billy, aceasta îl face pe un om să se simtă aşa de mic," el a măsurat vreun sfert de ţol pe degetele lui. Şi eu am spus, "Asta-i adevărat, Bert." Acum, aceea a fost tot ce a ştiut el să ajungă în Prezenţa lui Dumnezeu, să vadă creaţiunea Lui.
E-9 Standing not long ago with a--a friend of mine that I had the privilege of leading to Christ, Burt Caul, up in New Hampshire, a hunting partner, we was standing by Cold Brook Falls up in the Adirondack, and it was such a mammoth big falls. I taken my family last year up there to look at it. Way back off the road, you have to hike back to get to it. And when we seen that blue-green water pouring with such mighty power out of the mountains, and gushing down over the rocks, Burt stood there and looked at me, and he said, "Gee, Billy, it makes a man feel just so little," he measured about a quarter of an inch on his fingers.
I said, "That's right, Burt." Now, that was all he knowed of getting into the Presence of God to see His creation.
E-10 Eu mă înreb de omul care a scris Ce Mare Eşti Tu, dacă el nu s-a uitat în sus într-o noapte şi s-a uitat la stele, cât de departe sunt ele în depărtare! Câteva luni în urmă, Fratele Fred, Fratele Woods şi eu, stăteam cu Fratele Mc Anally afară în deşertul Arizona, noi am măsurat, încercam, o stea, cât de aproape a fost de cealaltă. Şi cu milioanele şi miliardele de mile depărtare, ele nu arătau peste un sfert de ţol una de la alta. Atunci noi am început să gândim, conform cu dovada ştiinţifică despre aceea, stelele acelea probabil că sunt mai mult îndepărtate una de alta decât cum suntem noi de ele. Vedeţi cum este aceasta?
E-10 I wonder the man who wrote "How Great Thou Art," if he didn't look up one night and look at the stars, how far they are away. A few months ago, Brother Fred, Brother Woods and I, was standing with Brother McAnally out in the Arizona desert, we was measuring, trying, one star, how close it was to the other. And with the millions and billions of miles away, they didn't look over a quarter of an inch from each other. Then we begin to think, according to scientific proof of that, those stars are probably further away from each other than we are from them. See how it is?
E-11 Apoi ne dăm seama cât de mici suntem când ne dăm seama cât de mare este El, şi cât de aproape venim noi înăuntru de a veni în Prezenţa Lui. Într-un fel sau altul, aceasta întotdeauna a aruncat un mare efect asupra oamenilor să vină în Prezenţa Lui. Eu am văzut timpul în slujba mea când tu să vezi Prezenţa lui Dumnezeu să vină într-un astfel de loc încât aceasta ar aduce o persoană sus şi doar să le descopere viaţa, şi să le numească păcatele de tot felul de acte imorale, şi aceasta aduce o astfel de tăcere sfântă printre oameni încât ei vor ieşi din rândul de rugăciune înainte ca ei să vină vreodată sus să se facă rugăciune pentru ei, şi aleargă la altar şi se împacă cu Dumnezeu înainte să vină sus în Prezenţa Lui. Vedeţi, există ceva privitor la a veni în Prezenţa lui Dumnezeu, aceasta face ca lucrurile să se întâmple. Eu am văzut persoane culcate în paturi şi tărgi.
E-11 Then we realized how little we are when we realize how great He is, and how close we come in of coming to His Presence. Somehow another, it's always throwed a great effect upon people to come into the Presence of God. I've seen the time in my ministry when you'd see the Presence of God come into such a place that it would bring a person up and just reveal the life to them, and call out their sins of all kinds of immoral acts, and it bring such a holy hush amongst the people till they'd drop out of the prayer line before they ever come up to be prayed for, and run to the altar and get right with God before they come up into His Presence. See, there's something about coming into the Presence of God that causes things to happen. I've seen people laying in cots and stretchers.
E-12 Seara aceea jos acolo în Mexic, când copilul acela mic mort zăcând sub o pătură, care mama aceea mică Spaniolă l-a adus sus, sau mamă mică Mexicană, adică, l-a adus sus. Când ei au văzut, câteva mii din oamenii aceia au văzut, poate cincizeci sau şaptezeci de mii la o singură adunare, au văzut acel copil mic mort să vină la viaţă, femeile au leşinat, oamenii şi-au aruncat mâinile în sus şi au ţipat. De ce? Ei şi-au dat seama că o fiinţă umană nu putea să facă aceea, că ei erau în Prezenţa Atotputernicului Dumnezeu. Şi aceasta a cauzat ca ceva să se întâmple.
E-12 That night down there at Mexico, when that little dead baby laying under a blanket, that the little Spanish mother brought up, or little Mexican mother, rather, brought up. When they seen, several thousands of those people saw, maybe fifty or seventy-five thousand at one gathering, saw that little dead baby come to life, women fainted, people threw up their hands and screamed. Why? They realized that a human being could not do that, that they were in the Presence of Almighty God. And it caused something to happen.
E-13 Eu am fost privilegiat să aud să vorbească oameni evlavioşi. S-a spus odată despre Charles Finney, un om mititel, nu a cântărit peste vreo o sută zece livre, dar el a avut un fel de a vorbi aşa de puternic încât... El a încercat acustica într-o zi în clădire. Ei nu a avut sisteme de P.A. Atunci. Şi acolo era un om reparând, sus în balcon, sau sus pe acoperişul locului, şi el l-a auzit pe om să intre, aşa că el nu a ştiut cine era, el doar a stat liniştit. Şi D-ul Finney urma să încerce acustica. După ce a folosit mult timp în rugăciune pentru trezirea care el urma să o ţină, el şi-a încercat glasul să vadă cum îl va duce. El s-a strecurat repede la amvon, şi a spus, "Pocăiţi-vă, sau pieriţi!" Şi el a spus că a fost cu aşa forţă-forţă, după ce a fost sub ungerea lui Dumnezeu, încât omul a căzut afară de desupra balconului, jos pe podea, sau, afară de pe acoperişul clădirii, pe podea.
E-13 I've been privileged to hear godly men speak. It was said one time of Charles Finney, little bitty fellow, never weighed over about a hundred and ten pounds, but he had such a forceful way of speaking until... He was trying the acoustics one day in a building. They didn't have PA systems then. And there was a man repairing, up in the balcony, or up in the roof of the place, and he heard the man come in, so he didn't know who they were, he just kept quiet. And Mr. Finney was going to try the acoustics. After spending much time in prayer for that revival that he was going to hold, he tried his voice to see how it would carry. He slipped up quickly to the pulpit, and said, "Repent, or perish." And he said it with such force--force, after being under the anointing of God, till the man dropped out of the top of the balcony, down onto the floor, out of the top of the building, onto the floor.
E-14 El a predicat Evanghelia în aşa fel încât el a stat în Boston, Massachusetts, într-o fereastră mică, căci acolo nu era nici o biserică să-i poată ţine mulţimea lui. Şi el a stat acolo cu aşa forţă puternică, şi a predicat iadul un astfel de loc, încât oamenii lucrători cu coşurile A lor sub braţul lor, au căzut în stradă şi au ţipat după milă. În Prezenţa lui Dumnezeu! Mari predicatori care au fost în stare, prin Cuvântul lui Dumnezeu, să aducă Prezenţa lui Dumnezeu la o audienţă. Departe să fie ca oamenii să fie aşa de moi în inimile lor încât niciodată să nu poată recunoaşte Prezenţa lui Dumnezeu. Departe să fie!
E-14 He preached the Gospel in such a way till he stood in Boston, Massachusetts, in a little bay window, because there was no church could hold his crowd. And he stood there with such mighty force, and preached hell such a place, until working men with their baskets under their arms, fell into the street and screamed for mercy in the Presence of God. Great preachers who's been able, by the Word of God to bring the Presence of God to an audience... Far be it that men would ever be so seared in their hearts till they could never recognize the Presence of God. Far be it.
E-15 Când primul om, îndată ce el a păcătuit şi a făcut ceva rău, şi când Dumnezeu a venit în prezenţa lui, sau, el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, "Adam," el nu a putut să stea în Prezenţa lui Dumnezeu. El a fugit şi s-a ascuns în tufiş şi a încercat să se acopere cu o frunză de smochin, pentru că el a ştiut că el stătea în Prezenţa lui Iehova, Creatorul. Aceea a fost reacţia primului om, după ce el a păcătuit şi a încercat să vină în Prezenţa lui Dumnezeu cu păcat pe sufletul lui. El nu se putea ascunde, pentru că el încă era gingaş. Păcatul nu a luat un control aşa cum s-a înrădăcinat în inimile oamenilor astăzi, ci el a fost foarte conştient că el stătea înaintea Creatorului lui. Acum, el s-a ascuns în tufişuri şi nu a vrut să iese afară, şi nu putea să vină afară până când Dumnezeu a făcut o pregătire pentru el.
E-15 When the first man, as soon as he had sinned and done something wrong, and when God came into His presence, or he came into the Presence of God, Adam, he could not stand in the Presence of God. He run and hid himself in the bush and tried to cover himself with a fig leaf, because he knowed he was standing in the Presence of Jehovah, the Creator. That was the reaction of the first man, after he had sinned and tried to come into the Presence of God with sin upon his soul. He could not hide, because he was tender yet. Sin had not took ahold like it has rooted into people's hearts today, but he was very conscious that he was standing before His Creator. Now, he hid himself in the bushes and would not come out, and could not come out until God had made a preparation for him.
E-16 Noi am putea merge înapoi, şi să luăm în Genesa al 17-lea capitol şi al 3-lea verset, când marele patriarh, Abraham, când el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, şi Dumnezeu i-a vorbit (în al 17-lea capitol) în Numele Atotputernicului Dumnezeu, Abraham a căzut pe faţa lui. Acel mare patriarh, slujitor al lui Dumnezeu, nu a putut să stea în Prezenţa lui Dumnezeu, deşi el L-a slujit pentru douăzeci şi cinci de ani, cu credincioşie. Dar când Dumnezeu s-a mişcat în prezenţa lui, patriarhul a căzut pe faţa lui pentru că el nu putea să stea în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-16 We could go back, and take in Genesis the 17th chapter and the 3rd verse, when the great patriarch Abraham, when he came into the Presence of God, and God spoke to him (in the 17th chapter) in the Name of Almighty God, Abraham fell on his face. That great patriarch, servant of God, could not stand in the Presence of God, though had served Him for twenty-five years, faithfully. But when God moved into his presence, the patriarch fell on his face because he couldn't stand in the Presence of God.
E-17 În Exodul 3, noi aflăm că Moise, marele slujitor şi profet al lui Dumnezeu, când el era înapoi în partea din spate a deşertului, omul acela era un om sfânt. El s-a născut pentru scopul acela. El s-a născut din pântecele mamei lui să fie un profet. El a încercat să-şi obţină educaţia şi să facă tot ce a putut el să-şi izbăvească poporul, pentru că el a înţeles că el urma să elibereze poporul lui, dar când el a înţeles aceasta dintr-un punct de vedere teologic. El a fost instruit. El a fost bine şcolarizat. El îi putea învăţa pe Egipteni înţelepciune, care erau cei mai deştepţi oameni din lume. El a cunoscut toate intrările şi ieşirile. El a cunoscut Scriptura de la A la Z. El a ştiut promisiunile care le-a făcut Dumnezeu. El le-a ştiut dintr-un punct de vedere intelectual. Şi el era un-un mare om militar. Dar într-o zi în partea din spate a deşertului, când el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, el şi-a smuls jos încălţămintea şi a căzut-la picioarele lui, ştiind că el era pe teren sfânt. El nu a putut să stea pe picioarele lui când a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, el a căzut pe faţa lui cum a făcut Abraham. El nu a putut să stea în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-17 In Exodus 3 we find that Moses, the great servant and prophet of God, when he was back on the backside of the desert, that man was a holy man. He had been born for the purpose. He was born from his mother's wombs to be a prophet. He had tried to get his education and do everything he could to deliver his people, because he understood that he was to deliver his people, but when he had understood it by a theological standpoint. He was trained. He was well scholared. He could teach the Egyptians wisdom, which was the most smartest people in the world. He knowed all the ins-and-outs. He knowed the Scripture from A to Z. He knowed the promises that God had made. He knowed them from an intellectual standpoint. And he was a--a great military man. But one day on the backside of the desert, when he come into the Presence of God, he jerked off his shoes and felE--to his feet, knowing that he was on holy ground. He could not stand upon his feet when he come in the Presence of God; he fell to his face like Abraham did. He could not stand in the Presence of God.
E-18 În Exodul 19:19, când poporul ales al lui Dumnezeu de departe în urmă în zilele lui Abraham, din Abraham a venit Isaac, Isaac a venit Iacob, din Iacob au venit patriarhii, şi ani după ani au dezvoltat bărbaţi sfinţi, bărbaţi mari, un popor ales, o rasă aleasă, un popor sanctificat, sfânt, şi au slujit pe Dumnezeu în viaţa lor. Şi într-o zi Dumnezeu a spus, "Adună pe Israel aici afară, Eu o să le vorbesc."
E-18 In Exodus 19:19 when the chosen people of God since way back in the days of Abraham, from Abraham come Isaac, Isaac come Jacob, out of Jacob come the patriarchs, and years after years had developed holy men, great men, a chosen people, a chosen race, a sanctified, holy people, and had served God their life. And one day God said, "Gather Israel out here, I'm going to speak to them."
E-19 Dar când Dumnezeu a venit jos pe vârful Muntelui Sinai, şi muntele întreg a luat foc, şi fumul a zburat din el ca un cuptor, şi Glasul lui Dumnezeu a tunat afară. Israel a căzut pe faţa lor şi au spus, "Să vorbească Moise, şi nu Dumnezeu, ca să nu murim." Omul, în Prezenţa lui Dumnezeu, îşi dă seama că el este un păcătos! Deşi ei au fost, fiecare, tăiat împrejur după Lege. Ei au purtat poruncile şi fiecare lucru, dar când Dumnezeu a vorbit şi ei s-au mutat sus în Prezenţa Lui, ei au realizat că erau afară, ei erau-ei nu erau în regulă, acolo era ceva ce a lipsit, pentru că ei erau în Prezenţa lui Dumnezeu. Da. Şi ei au spus, "Să vorbească Moise, şi nu Dumnezeu, căci dacă vorbeşte Dumnezeu noi toţi vom muri. Să ne vorbească Moise."
E-19 But when God came down on top of Mount Sinai, and the whole mountain caught afire, and the smoke was flying from it like a furnace, and the Voice of God roared out. Israel fell on their face and said, "Let Moses speak, and not God, lest we die." Men, in the Presence of God realizes he's a sinner. Yet they were, every one, circumcised according to the law. They'd carried the commandments and everything, but when God spoke and they moved up into His Presence, they realized that they were out; they were--they were not right. There was something that was lacking, because they were in the Presence of God. Yes. And they said, "Let Moses speak, and not God, for if God speaks we'll all die. Let Moses speak to us."
E-20 Aceasta a fost în Luca 5:8, atunci când Petru... o, când el era un om mare încăpăţânat, şi un om de mare influenţă, mare putere cum noi înţelegem. El era ca un bătăuş, un pescar însemnat. Dar când el a văzut miracolul lui Dumnezeu înfăptuit de către un Om obişnuit, se părea că, care el a recunoscut la vremea aceea că aceea a luat mai mult decât un om să arunce toţi peştii aceia într-o plasă unde el, cu toată educaţia lui, cunoştinţa lui de pescuit, a pescuit toată noaptea şi nu a luat nici măcar un lucru. Dar el a auzit pe Cineva să spună, "Aruncă-ţi plasa înăuntru."
E-20 It was in Luke 5, 8, that when Peter... Oh, when he was a great stubborn man, and a man of great influence, great power that we understand. He was like a bully, a noted fisherman. But when he saw the miracle of God performed by an ordinary Man, looked like, which he recognized at that time that that taken more than a man to throw all them fish in a net where he, with all of his education, his knowledge of fishing, had fished all night and not even taken a thing. But he heard Someone say, "Cast your net in."
E-21 Şi când el a început să tragă, el a avut o mulţime mare de peşti, şi el şi-a dat seama că el era un om păcătos. Şi a spus, "Pleacă de la mine, O Doamne, căci eu sunt un om păcătos." Cine a spus asta? Sfântul Petru, în Prezenţa lui Dumnezeu, i-a cerut lui Dumnezeu să plece afară din prezenţa lui, pentru că el s-a recunoscut un păcătos.
E-21 And when he begin to pull, he had a great multitude of fishes, and he realized that he was a sinful man. And he said, "Depart from me, O Lord, for I am a sinful man." Who said that? Saint Peter in the Presence of God, asked for God to depart out of his presence, because he recognized himself a sinner.
E-22 Abraham s-a recunoscut "greşit." Adam s-a recunoscut "greşit," care a fost fiul lui Dumnezeu, s-a recunoscut "greşit." Moise s-a recunoscut "greşit." Israel, ca o biserică şi naţiune, s-au recunoscut "greşiţi." "Pleacă de la mine, căci eu sunt un om păcătos." El nu a încercat să spună, "Acum, eu sunt sfânt şi vrednic să primesc aceasta." El a spus, "Eu sunt un om păcătos."
E-22 Abraham recognized himself wrong. Adam recognized himself wrong, which was the son of God, recognized himself wrong. Moses recognized himself wrong. Israel, as a church and nation, recognized themselves wrong. Depart from me, for I am a sinful man." He didn't try to say, "Now, I'm holy and worthy to receive this." He said, "I am a sinful man."
E-23 O dată un religionist cu stil de sine, cu toată teologia care el a putut s-o înveţe sub marele învăţător numit Gamaliel, numele lui a fost Saul din Tarsus, pe care noi îl ştim ca Pavel, religios până la punct. El cunoştea toate intrările şi ieşirile din religia lor. El a fost un Fariseu al Fariseilor, şi un Evreu al Evreilor. El a fost un om însemnat, un savant, deştept, iscusit, educat, a pretins că l-a cunoscut pe Dumnezeu din pruncie în sus. Dar într-o zi pe drumul lui spre Damasc, acel Stâlp de Foc a strălucit asupra lui şi el a căzut pe a lui... jos de pe picioarele lui, la pământ, în pulbere, şi a spus, "Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac?" Toată instruirea lui mare, toată instruirea lui teologică mare, toată educaţia lui nu a însemnat nici un lucru când el a stat în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-23 One time a self-styled religionist, with all the theology that he could learn under a great teacher called Gamaliel, his name was Saul of Tarsus, which we know as Paul: religious to the dot. He knowed all the ins and out of their religion. He was a Pharisee of the Pharisee, and a Hebrew of the Hebrews. He was a noted man, a scholar, smart, shrewd, educated, claimed he knowed God from baby up. But one day on his road down to Damascus, that Pillar of Fire shined over him and he fell on his--off of his feet to the ground in the dust, and said, "Lord, what would You have me to do?" All of his great training, all of his great theological training, all of his education didn't mean a thing when he stood in the Presence of God.
E-24 Mi-ar place să mă opresc aici un minut şi să spun că acela este acelaşi lucru. Tu ai fi putut să obţii un DD., Ph.D., orice ai putea tu să fi, tu ai fi putut să mergi la biserică de când ai fost un copil, tu ai fi putut să faci toate faptele religioase ce există, dar o dată în Prezenţa lui Dumnezeu te vei simţi aşa de mărunt şi nesocotit.
E-24 I'd like to stop here a minute and say that's the same thing. You might have got a D.D., Ph.D., whatever you might be; you might have went to church since you was a child; you might've done all the religious acts there is, but once in the Presence of God you'll feel so little and no-account.
E-25 Pavel şi-a dat seama că el a fost greşit, şi el a căzut la pământ, sub influenţă şi Putere. Când el s-a uitat sus şi l-a văzut chiar pe Dumnezeul pe care el l-a predicat, şi împotrivă, şi s-a gândit că el a ştiut, şi a văzut că a fost greşit, el a căzut de pe picioare, la pământ, pentru că el a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. El a văzut Stâlpul de Foc.
E-25 Paul realized that he was wrong, and he fell to the ground under the influence and power. When he looked up and seen the very God that he'd been preaching, and--against, and thought he knowed, and seen that he was wrong, he fell from his feet to the ground, because he was in the Presence of God. He seen that Pillar of Fire.
E-26 Ce ziceţi de marele Sfântul Ioan din Apocalipsa 1:7, când i s-a arătat vedenia, şi a privit, şi a auzit un Glas să-i vorbească. Şi el s-a întors să privească să vadă Glasul, şi el a văzut şapte sfeşnice de aur. Şi Unul a stat în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur, cu părul ca lâna, ochii ca flăcări de foc, picioare ca stâlpi de alamă, El era înfăşurat cu un brâu de aur în jurul piepţilor, şi El s-a numit Cuvântul lui Dumnezeu. Şi când marele Sfânt Ioan a umblat cu Cristos, s-a rezemat pe sânul Lui, când el a făcut toate lucrurile acestea! Aşa cum am spus azi dimineaţă, slujba lui Pavel a întrecut pe oricare din ei. Aici, după ce Ioan a umblat cu Isus, a vorbit cu El, a dormit cu El, a mâncat cu El, dar când el L-a văzut stând acolo, starea aceea slăvită, el a spus că a căzut ca un om mort la picioarele Lui. Amin. Gândiţi-vă la aceasta!
E-26 What about the great Saint John of Revelations 1:7, when he was showed the vision, and looked, and heard a Voice speaking to him. And he turned to look to see the Voice, and he saw seven golden candlesticks. And One stood in the midst of the seven golden candlesticks, with hair like wool, eyes like flames of fire, feet like pillars of brass; He was girded with a golden girdle around the paps, and He was called the Word of God. And when the great Saint John had walked with Christ, leaned upon His bosom, when he done all these things... As I said this morning, Paul's ministry exceeded any of them. Here, after John had walked with Jesus, talked with Him, slept with Him, eat with Him, but when he seen Him standing there, that glorified state, he said he fell like a dead man at His feet. Amen. Think of it.
E-27 Noi putem să venim la biserică şi să vorbim şi să lăudăm pe Dumnezeu, şi aşa mai departe, dar, o, frate, când noi Îl vedem venind, ceva va fi deosebit în inimile noastre! Am putea să ne gândim că ne facem datoria noastră religioasă prin a merge la biserică şi să ne plătim zeciuielile. Am putea să ne gândim că noi ţinem legile bisericii şi recităm toate crezurile, dar o dată să luăm o privire la El, întregul lucru este schimbat peste tot în jur. Da, aceasta-i sigur.
E-27 We can come to church, and talk, and praise God, and so forth, but, oh, brother, when we see Him coming, something will be different in our hearts. We might think we do our religious duty by go to church and pay our tithings. We might think that we keep the laws of the church and recite all the creeds, but once let us get a look at Him, the whole thing's changed all the way around. Yes, it's sure.
E-28 Acest mare om, Sfântul Ioan, un om mare ca acela, Biblia a spus în Apocalipsa 1:7, că, "el a căzut de parcă el era un om mort." După trei ani şi jumătate de părtăşie cu Cristos, era unul din scriitorii Epistolelor, a scris în urma Lui, a mâncat cu El la masă, a dormit cu El la pat, şi a avut părtăşie cu El oriunde a mers El, dar când el s-a întors să-L vadă, el nu a mai avut viaţă rămasă în el. El a căzut ca un om mort la podea, sau la pământ. În regulă.
E-28 This great man, Saint John, a great man like that, the Bible said in Revelations 1:7, that, he fell as if he was a dead man. After three and a half years of fellowship with Christ, was one of the writers of the Epistles, rode behind Him, eat with Him at the table, slept with Him at the bed, and fellowshipped with Him wherever He went, but when he's turned to see Him, he had no more life left in him. He fell like a dead man to the floor, or to the ground. All right.
E-29 Noi îl vedem pe Isaia 6:5, cum noi chiar am citit, acest profet mare puternic, el este unul dintre cei mai mari profeţi care există în Biblie. Acolo sunt şaizeci şi şase de Cărţi ale Bibliei; acolo sunt şaizeci şi şase de capitole în Isaia. Isaia începe în Genesa, în mijlocul lui Isaia el aduce înăuntru Noul Testament, la sfârşitul lui Isaia el aduce înăuntru Mileniul; chiar exact Genesa, Noul Testament, şi Apocalipsa. Perfect! Isaia a fost unul din profeţii majori. Dar într-o zi el s-a rezemat pe braţul lui Uzia marele împărat, Uzia a fost luat de la el, şi el era posomorât. El era un ins destul de bun, el era un om bun neprihănit, dacă acel împărat neprihănit (un împărat bun) l-a recunoscut ca pe un om sfânt şi l-a ţinut în templul lui.
E-29 We see Isaiah in Isaiah 6:5, as we've just read, this great mighty prophet, he's one of the greatest prophets there is in the Bible. There's sixty-six Books of the Bible; there's sixty-six chapters in Isaiah. Isaiah starts off in Genesis, the middle of Isaiah he brings in the New Testament, at the end of Isaiah he brings in the millennium; just exactly Genesis, the New Testament, and Revelation; perfect. Isaiah was one of the major prophets. But one day he had been leaning upon the arm of Uzziah the great king, Uzziah had been taken from him, and he was down. He was a pretty good fellow; he was a good righteous man, if that righteous king (a good king) recognized him as a holy man and kept him in his temple.
E-30 Isaia a văzut vedenii. El era un profet. Isaia a predicat Cuvântul. El era un slujitor. Isaia era un om sfânt. Dar într-o zi, stând în templu, el a căzut într-o transă şi el a văzut Slava lui Dumnezeu. El a văzut Îngerii cu aripi peste faţa Lor, aripi peste picioarele Lor, zburau cu aripi, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic!"
E-30 Isaiah saw visions. He was a prophet. Isaiah preached the Word. He was a minister. Isaiah was a holy man. But one day, standing in the temple, he fell into a trance and he saw the Glory of God. He saw the Angels with wings over Their face, wings over Their feet, flying with wings, crying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty."
E-31 Profetul acela şi-a dat seama că el nu era nimic. El a spus, "Vai de mine, că eu sunt un om cu buze necurate." Un profet, un profet cel mai puternic din Biblie, unul din ei. "Eu sunt un om cu buze necurate, şi eu locuiesc printre oameni care au buze necurate. Vai de mine, pentru că eu văd Slava lui Dumnezeu."
E-31 That prophet realized he was nothing. He said, "Woe is me, for I am a man of unclean lips," a prophet, a mightiest prophet of the Bible, one of them. "I am a man with unclean lips, and I dwell among people with unclean lips, Woe is me, because I see the Glory of God."
E-32 Şi el a spus, când Îngerul acela a strigat, "stâlpii templului s-au zguduit înainte şi înapoi." Frate, aceea te va face... Nu numai stâlpii templului se vor zgudui, ci toate cerurile şi pământul se vor zgudui când El vine din nou. Munţii vor fugi, şi marea se va retrage, şi strigă, "Ascunde-ne de faţa Celui care şade pe Tron." Acela o să fie un timp îngrozitor. Eu vă spun, prieten păcătos, tu mai bine să te verifici. Asta-i adevărat.
E-32 And he said, when that angel cried, the posts of the temple shook back and forth. Brother, that'll make you. Not only is the posts of the temple going to shake, but the whole heavens and earth's going to shake when He comes again. The mountains will flee, and the sea will fade away, and scream "Hide us from the face of Him that sets upon the throne." It's going to be a terrible time. I tell you, sinner friend, you better be checking it up. That's right.
E-33 Acum, Isaia a spus, "Vai de mine, eu sunt un om de buze necurate, şi eu locuiesc printre oameni necuraţi. Şi eu sunt, aceşti oameni au buze necurate."
E-33 Now, Isaiah said, "Woe is me, I'm a man of unclean lips, and I dwell among unclean people. And I'm--these people has unclean lips."
E-34 Acum amintiţi-vă, dacă aşa oameni sfinţi s-au recunoscut „păcătoşi" în Prezenţa lui Dumnezeu, ce va face păcătosul şi păgânul la Ziua aceea? Ce vor face oamenii care şed în adunare? Ce vor face oamenii care au văzut Puterea lui Dumnezeu, care au auzit numărătoarea inversă asupra Cuvântului, care au văzut pe Dumnezeu să Se manifesteze, şi (dincolo de o umbră de îndoială) fiecare Scriptură împlinită, şi încă să încerce să ajungă la Cer fără să fie născuţi din nou şi să primească Duhul Sfânt? Biblia a spus, "Dacă un om neprihănit de-abea va fi mântuit, unde va apărea păcătosul şi păgânul?" În ce fel de loc o să stăm noi dacă noi vedem pe Dumnezeu să Se desfăşoare chiar înaintea noastră, şi vedem Slava lui Dumnezeu chiar la fel cum au văzut oamenii aceia, şi felul acela de oameni au strigat, profeţi şi înţelepţi pe care Cuvântul este bazat? Dacă ei au strigat, şi au căzut la picioarele lor, şi au strigat, "Eu sunt om de buze nesfinte, necurăţie," ce va fi atunci pentru omul acela care nici măcar nu îşi mărturiseşte păcatele lui? Ce va fi pentru acel adolescent care nu-şi va mărturisi păcatele lui sau a ei? Ce va fi pentru acel om cu inima împietrită care se gândeşte că el ştie mai mult despre creaţiunea lui Dumnezeu decât cum ştie Dumnezeu Însuşi? Cei se va întâmpla la acel om care şi-a petrecut toată viaţa lui încercând să dezmintă Biblia? Unde va a pare insul acela? Gândiţi-vă la aceasta!
E-34 Now remember, if such holy men recognized themselves sinners in the Presence of God, what will the sinner and ungodly do at that day? What will people do who set in the meetings? What will the people do that seen the power of God, that's heard the countdown on the Word, that seen God manifest Himself, and (beyond a shadow of doubt) every Scripture fulfilled, and will still try to make it to heaven without being born again and receive the Holy Ghost? The Bible said, "If a righteous man be scarcely saved, where will the sinner and ungodly appear?" What kind of a place are we going to stand in if we see God unfold Hisself right before us, and see the Glory of God just the same as them men did, and that kind of men cried out, prophets and sages upon whom the Word is based upon? If they cried, and fell to their feet, and screamed, "I'm man of unholy lips, uncleanness," what will it be then for that man who won't even confess his sins? What will it be for that teenager that won't confess his or her sin? What will it be for that hard-hearted man that thinks he knows more about God's creation than God does Himself? What will happen to that man that's spent all of his life trying to disprove the Bible, where will that guy appear at? Think of it.
E-35 Acesta este evanghelism. Acesta-i timpul să-i zguduie pe oameni. Acesta este timpul despre care Dumnezeu a spus că va veni un timp, El a zguduit Muntele Sionului o dată dar acolo va veni iarăşi o zguduitură, că El "nu va zgudui numai Muntele Sionului, ci El va zgudui tot ce poate să fie mişcat." Dar aţi observat voi restul Scripturii? "Dar noi primim o Împărăţie care nu poate fi mişcată!" Aleluia! Tot ce poate să fie zguduit va fi zguduit. Cerurile se vor zgudui. Pământul se va zgudui. "Cerurile şi pământul vor trece, dar acel Cuvânt niciodată nu va trece. Căci pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului niciodată nu vor izbuti împotriva Lui." Tot ce poate să fie zguduit va fi zguduit. Dar noi primim o Împărăţie care este Cuvântul lui Dumnezeu Însuşi, şi Dumnezeu este Cuvântul Lui. El nu se Zguduie pe Sine. Amin! O, doamne! "Dar noi primim o Împărăţie care nu poate să fie clintită," ea este de nezguduit, a spus Pavel scriitorul Evreu.
E-35 This is evangelism. This is the time to shake people. This is the time that--that God said there'd come a time, He shook Mount Sinai one time but there'd come a shaking again, that He wouldn't only shake Mount Sinai, but He'd shake everything that could be moved. But did you notice the rest of the Scripture? "But we receive a Kingdom that cannot be moved." Hallelujah. Everything that can be shook will be shaken. The heavens will shake. The earth will shake. "Heavens and earth will pass away, but that Word shall never pass away. For upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell will never prevail against It." Everything that can be shook will be shaken. But we receive a Kingdom which is the Word of God Himself, and God is His Word. He don't shake Himself. Amen. Oh, my. But we receive a Kingdom that cannot be moved; it's unshakable, said Paul the Hebrew writer.
E-36 Aşa o persoană şi aşa un om, aşa un timp şi cum s-au simţit ei! Noi de asemenea, noi înşine, noi am văzut Slava lui Dumnezeu cum au văzut oamenii aceştia. Sigur. Noi am văzut Aceasta. Noi am văzut Slava lui Dumnezeu cum a văzut-O Abraham. Noi am văzut Slava lui Dumnezeu cum a văzut-O Moise, acelaşi Stâlp de Foc, aceeaşi Putere a lui Dumnezeu, acelaşi Cristos de-... descoperindu-Se, arătându-Se, ţinând Cuvântul Lui în ziua din urmă. Cum putem noi veni pe aici atunci, şi să umblăm şi să-L tratăm aşa uşuratic? Cum putem noi umbla în jur şi să ne ţinem de crezurile şi denominaţiunile noastre, şi să nu luăm Cuvântul lui Dumnezeu? Ce va fi pentru noi în Ziua aceea? Cum se va întâmpla cu noi, când noi am văzut Slava lui Dumnezeu?
E-36 Such a person and such a man, such a time and how they felt... We have also ourselves, we've seen the Glory of God like these man did. Sure. We seen It. We seen the Glory of God like Abraham saw It. We saw the Glory of God like Moses saw It, same Pillar of Fire, the same power of God, the same Christ un... revealing Himself, showing Himself, keeping His Word in the last days. How can we come by then, and walk and treat It so lightly? How can we walk around and hold to our creeds and denominations, and not take the Word of God? What will it be for us in that day? How will it happen with us, when we seen the Glory of God?
E-37 Unii oameni vor sta departe şi ei fac haz de Acesta, unii vor râde de El, unii Îl numesc fanatism, unii Îl numesc telepatie mintală, unii Îl numesc Beelzebub, unii Îl numesc un lucru sau altul. Aşa cum este vechiul proverb, ,,Proştii vor umbla cu ţinte la ghete unde Îngerii se tem să calce." Asta-i adevărat. "Nebunul a spus în inima lui, ,Nu există Dumnezeu."' Când el îl vede pe Dumnezeu manifestat aşa de perfect de Propriul Lui Cuvânt (nu printr-un crez; ci prin Cuvântul Lui), şi atunci umblă chiar peste El şi îşi bate joc de El, el este un nebun. Pentru că, acesta-i, Dumnezeu este Cuvântul, şi Dumnezeu s-a făcut pe Sine clar faţă de el, şi el este un "nebun," Biblia a spus. Ce va fi aceasta pentru el când el trebuie să stea în locul acela? Aceasta va fi-aceasta va fi îngrozitor pentru omul acela în acea Zi, cel păcătos.
E-37 Some people will stand off and they make fun of It; some will laugh at It; some will call It fanaticism; some call It mental telepathy; some call It Beelzebub; some call It one thing or another. As the old proverbs is, "Fools will walk with hobnailed shoes where Angels fear to trod." That's right. "The fool has said in his heart, 'There is no God.'" When he sees God manifested so perfectly by His Own Word (not by a creed; but by His Word), and then walk right over It and make fun of It, he's a fool. 'Cause that God is the Word, and God's made Hisself plain to them, and he's a fool, the Bible said. What will it be for him when he has to stand in that place? It'll be a--it'll be terrible for that man in that day, the ungodly.
E-38 Păcătoşi pocăiţi, totuşi, nu au nici o teamă. O, nu. Un păcătos care se va căi, el ştie că acolo este o Jertfă de sânge care aşteaptă, să stea în locul lui. Aceea este ce îmi dă mie consolarea. Eu am văzut Slava lui Dumnezeu. Eu am simţit puterea Lui. Eu cunosc atingerea mâinii Lui. Eu cunosc atingerea pedepsirii Lui. Eu ştiu că El este Dumnezeu. Şi eu ştiu că sunt neisprăvit, dar acolo este Unul care stă acolo pentru mine. Amin. Acolo este Unul Care stă acolo şi spune, "Tată, pune toate fărădelegile lui asupra Mea, pentru că el a stat pentru Mine jos pe pământ." Aleluia! Atunci eu păşesc spre Tronul lui Dumnezeu, cu îndrăzneală, având har în inima mea, să ştiu că nu este prin fapte bune, ci prin mila Lui eu sunt mântuit. Nu ce aş putea eu să fac, la ce m-aş putea ataşa, ce aş putea spune; ci este prin harul Lui că El m-a mântuit.
E-38 Repentant sinners though, doesn't have any fear. Oh, no. A sinner that will repent, he knows that there's a bloody Sacrifice waiting and standing in his place. That's what gives me the consolation. I've seen the Glory of God. I've felt His power. I know the touch of His hand. I know the touch of His chastisement. I know that He's God. And I know I'm undone, but there's One standing there for me. Amen.
There's One Who stands there and says, Father, lay all of his iniquity upon Me, because he stood for Me down on the earth." Hallelujah. Then I've walked to the throne of God, boldly, having grace in my heart to know it's not by good works, but by His mercy I'm saved. Not what I can do, what I can join, what I can say; but it's by His grace that He saved me.
E-39 Nu-i de mirare că poetul care a prins aceea, a strigat, "Har uimitor, ce dulce este sunetul, care a mântuit un nenorocit ca mine. Odată am fost pierdut, dar acum eu sunt găsit; orb, dar acum eu văd."
E-39 No wonder the poet that caught that, screamed out, "Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Once was lost, but now I'm found; blind, but now I see."
E-4
E-40 How can I ever go to heaven, how could you go to heaven? We cannot do it, we... There's no way for us to do it. But there's One made the way. And He is the Way. And how do we get to Him? By one Spirit, His Spirit, we're baptized into one Body which will be raised up like an orbit. We'll go out of the earth as astronauts of this last day in the face of God. Amen. Sure. Repentant sinners don't have to worry; Someone is there in their place.
E-41 O, atunci după ce noi am venit în Prezenţa Lui acum, şi noi ştim că noi am fost în Prezenţa Lui, noi L-am văzut să facă lucruri care El le-a făcut când El a fost aici pe pământ. Cum cunoaşteţi voi... Cum cunoaşteţi voi viţa la care vă uitaţi? Din cauza roadei care o rodeşte. Cum cunoaşteţi voi biserica la care vă duceţi? Prin roadele care le produce. Isus a spus, "Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el. Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred."
E-41 Oh, then after we have come into His Presence now, and we are known we've been in His Presence, we see Him do things that He did when He was here on earth. How do you know... How do you know the vine you're looking at? Because the fruit it bears. How do you know the church you're going to? By the fruit it bears. Jesus said, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also. These signs shall follow them that believe."
E-42 Acum, noi vedem că El niciodată nu ne-a ordinat să mergem să facem denominaţiuni. El nu ne-a ordinat să mergem să facem crezuri. Dar El ne-a avertizat împotriva la aşa ceva. "Căci oricine va lua ceva din El sau va adăuga ceva la El, la acela i se va lua afară, partea lor, în Cartea Vieţii." Înţelegeţi?
E-42 Now, we see He never did ordain us to go make denominations. He never did ordain us to go make creed. But He warned us against such. "For whosoever shall take anything from It or add anything to It, the same will be taken out of, their part, in the Book of Life." See?
E-43 Astfel, noi nu suntem ordinaţi să nu facem nimic decât să stăm cu Cuvântul. Şi dacă un om este trimis de Dumnezeu, el va sta cu Cuvântul, pentru că Dumnezeu poate să trimită numai prin Cuvântul Lui. Vedeţi? Vedeţi, El trebuie să stea lângă Cuvântul Lui. Apoi când noi venim în Prezenţa Lui, când un om vine odată în Prezenţa lui Dumnezeu, el este schimbat pentru totdeauna, dacă există vreo schimbare la el. Acum, există din aceia care ar putea umbla în Prezenţa lui Dumnezeu şi nu dă nici o atenţie la Aceasta. El nu a fost rânduit la Viaţă. Dar dacă el a fost predestinat de Dumnezeu, imediat ce loveşte acea primă mişcare, el o cunoaşte. Acela ia foc.
E-43 So we're not ordained to do nothing but stay with that Word. And if a man is sent of God, he'll stay with the Word, because God can only stand by His Word. See? See, He must stay by His Word. Then when we come into His Presence, when a man once comes into the Presence of God, he's changed forever, if there's any changing to him. Now, there are those who could walk in the Presence of God and pay no attention to It. He wasn't ordained to Life. But if he was predestinated of God, as soon as that first move hits, he knows it. That catches fire.
E-44 Priviţi la prostituata aceea mică jos acolo în ziua aceea la Samaria, femeia aceea. Ea a fost într-o stare rea mintal şi fizic. Noi ştim asta. Dar imediat ce ea a văzut semnul acela făcut, al lui Mesia, ea a spus, "Noi ştim că Mesia vine să facă aceasta. Tu trebuie să fii profetul Lui."
El a spus, "Eu sunt acel Mesia de care s-a scris să vină."
E-44 Look at that little prostitute down there that day at Samaria, that woman. She was in a bad shape mentally and physically. We know that. But as soon as she seen that sign done of the Messiah, she said, "We know Messiah's coming to do this. Thou must be His prophet."
He said, "I'm that Messiah that was wrote to come."
E-45 Ea a recunoscut aceasta. Ea nu a mai pus nici o întrebare. Ea a pornit chiar repede cu responsabilitatea, să ştie că dacă ea a găsit aceea şi a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, ea a fost răspunzătoare să spună la altcineva despre aceasta. Aleluia! Adevărat. Orice om care vine în Prezenţa lui Dumnezeu este răspunzător înaintea lui Dumnezeu, din acel minut înainte, să spună la altcineva. Priviţi la Abraham, priviţi la Moise, priviţi la Petru, priviţi la Pavel. În momentul în care ei au venit în Prezenţa lui Dumnezeu, s-au recunoscut "păcătoşi," şi şi-au pecetluit mărturia cu viaţa lor. Priviţi la doamna micuţă, ea nu a mai putut să stea, ea a mers la cetate şi le-a spus oamenilor,
"Veniţi, să-l vedeţi pe Omul care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia?" Ei nu au putut să tăgăduiască Aceasta, pentru că Aceasta a fost Scriptural. Cu certitudine. Da, ei au trebuit s-o facă, un om, când noi avem o responsabilitate de a spune la alţii cum a făcut Moise, cum a făcut Petru, cum a făcut Pavel. După lucrurile acestea, voi L-aţi văzut şi aţi venit în Prezenţa Lui, voi sunteţi răspunzători pentru ca Mesajul să ajungă la altcineva. Voi doar nu puteţi să staţi liniştiţi cu El. Voi trebuie să-L duceţi la altcineva.
E-45 She recognized it. She never asked one more question. She started right quick with the responsibility to know that if she had found that and come into the Presence of God, she was responsible to tell somebody else about It. Hallelujah. Right. Any man that comes into the Presence of God is responsible before God, from that minute on to tell somebody else. Look at Abraham; look at Moses; look at Peter; look at Paul; the moment they come into the Presence of God, recognized themselves sinners, and sealed their testimony with their life. Look at the little lady, she couldn't stay no longer, she went to the city and told the men, "Come, see the Man that told me the things I've done. Isn't this the Messiah?" They could not deny It, because It was Scriptural. Certainly. Yes, they've got to do it, a man, when we got a responsibility of telling others as Moses did, as Peter did, as Paul did. After these things, you've seen It and come into His Presence, you're responsible for the message to get to somebody else. You just cannot set still with it. You must take it to someone else.
E-46 Îmi amintesc de o soră bătrână care obişnuia să fie aici, mama Fratelui Graham Snelling, ea obişnuia să şadă chiar aici în biserică, şi ea a cântat, "Eu chiar am ajuns dincolo! Eu alerg, alerg, alerg, şi eu chiar am ajuns dincolo şi eu nu pot şedea jos." Ea doar a găsit ceva. Eu am mers acolo la o biserică mică de culoare pe aici în Louisville, şi ei toţi stăteau sus, cântând, "Eu alerg în sus pe Şoseaua Regelui, tocmai am găsit-O, şi am luat-o pe Şosea!"
E-46 I remember an old sister used to be here, Brother Graham Snelling's mother, she used to set right here in the church, and she would sing, "I've just got over. I'm running, running, running, and I just got over and I can't set down." She had just found something. I went over to a little colored church over here in Louisville, and all of them was standing up, singing, "I'm running up the King's Highway, just found it, and took up the Highway."
E-47 Există ceva privitor la aceasta, când tu îl găseşti pe Cristos, tu nu-ţi mai poţi păstra tăcerea. Pentru restul zilelor tale tu eşti o persoană schimbată, căci când viaţa şi Viaţa vin împreună, aceasta face o Lumină aprinsă. Adevărat. Când becul se conectează cu sârma, dacă el este un bec corect, el trebuie să dea lumină; când curentul şi becul ajung împreună, nu există nimic de făcut decât să împrăştie lumină. El trebuie să o facă. Şi când un om sau o femeie este predestinat la Viaţă Eternă, şi ei văd curentul lui Dumnezeu să prindă becul acela, acesta va arunca Lumină peste tot unde poate. Tu ai putea să nu fii peste zece waţi, dar tu vei împrăştia ce Lumină ai tu. Dacă tu nu eşti de cinci sute de waţi, împrăştie zece waţi Lumină. Dă-ţi Lumina ta! "Lasă ca Lumina ta aşa să strălucească înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea lucrările tale bune şi să slăvească pe Tatăl care este în Cer." Da, domnule.
E-47 There's something about it, when you find Christ, you cannot hold your peace any longer. The rest of your days you are a changed person, for when life and Life comes together, it makes a bright Light. True. When the bulb connects with the wire, if it's a correct bulb, it's got to give light; when the current and the bulb gets together, there's nothing to do but scatter light. It has to do it. And when a man or a woman is predestinated to Eternal Life, and they see the current of God catch that bulb, it'll throw Light everywhere it can. You might not be over a ten watt, but you'll scatter what Light you got. If you ain't a five-hundred watt, scatter ten watt Light. Give your Light. "Let your light so shine before men, that they might see your good works and glorify the Father which is in heaven." Yes, sir.
E-48 Când un om vine în contact cu Dumnezeu, el se recunoaşte a "nu fi bun." Cum poate un om umbla în jur şi să se laude cât de mare este el şi tot ce el a făcut, când el nu este nimic? El nu este nimic în primul rând. Într-o zi jos în Memphis, Tennessee, sau un... eu nu cred că a fost în Memphis. A fost unul din locurile de-a acolo. Eu am fost cu Fratele Davis şi am avut o-o trezire. Acesta ar fi putut să fie Memphis. Şi noi am, mers la un coloseum, şi ei aveau înăuntru acolo, nu un coloseum, a fost un fel de galerie de artă, şi ei aveau marile statui care ei le-au adus din diferite părţi ale pământului, de diferiţi, Hercules şi aşa mai departe, şi ce au pictat mari artişti. Şi atunci ei au avut analiza unui om care a cântărit o sută şi cincizeci de livre. Voi ştiţi, ce, cât a valorat el? Optzeci şi patru de cenţi. Aceea-i tot ce este el. Optzeci şi patru de cenţi sunt toate-toate chimicalele care le poţi obţine din el. El doar are suficient var să stropeşti cuibul unei găini, şi el are destul, doar un pic de calciu, puţin potasiu. Aceasta toată s-ar vinde pentru optzeci şi patru de cenţi. Dar noi doar avem grijă de acei optzeci şi patru de cenţi şi-i dădăcim în jur.
E-48 When a man comes in contact with God, he recognizes himself no good. How can a man walk around and brag about how big he is and what all he's done, when he's nothing? He's nothing to begin with. One day down in Memphis, Tennessee, or one of the--I don't think it was in Memphis; it was one of the places there. I was with Brother Davis and was having a--a revival, it might've been Memphis. And we was--went to a coliseum, and they had in there, not a coliseum, it was kind of a art gallery, and they had the--the great statues that they'd got from different parts of the earth, of different, Hercules and so forth, and great artists had painted. And then they had the analysis of a man that weighed a hundred and fifty pounds. You know how much he's worth? Eighty-four cents. That's all he is. Eighty-four cents is all the--all the chemicals you can get out of him. He's just got enough whitewash to sprinkle a hen's nest, and he's got enough, just a little bit of calcium, little potash. It would all sell for eighty-four cents. But we just take care of that eighty-four cents and baby it around.
E-49 Acolo erau doi băieţi stând acolo, şi unul s-a uitat la celălalt, şi a spus, "Jim, noi nu valorăm prea mult nu-i aşa?"
El a spus, "Nu, noi nu valorăm, John."
E-49 There was two boys standing there, and one looked at the other one and said, "Jim, we're not worth very much are we?"
He said, "No, we're not, John."
E-50 Am spus, "Dar aşteptaţi un minut, băieţi, voi aveţi un suflet înăuntru acolo care valorează zece mii de lumi, care a fost, poate să fie răscumpărat de puterea lui Dumnezeu, dacă voi doar îl lăsaţi."
E-50 And I said, "But wait a minute, boys, you got a soul in there that's worth ten thousand worlds, that's been--can be redeemed by the power of God, if you'll just let it."
E-51 Omul, când el vede lucrurile acestea, el este răspunzător să spună la alţii. Eu am văzut-o cînd eram doar un copil. Am petrecut toată viaţa la aceasta. Îmi pare numai rău că am o singură viaţă, doresc să fi avut zece mii. Dacă eu aveam o Eternitate, eu încă aş vrea să le spun oamenilor despre aceasta, pentru că este cel mai măreţ lucru care l-am aflat vreodată. Dacă veţi citi în Ezechiel 33, al 33-lea capitol din Ezechiel, acolo era un străjer aşezat pe un turn, şi acest străjer a fost răspunzător pentru cetatea întreagă. Amin. Acum, treziti, treziţi-vă la conştiinţa voastră spirituală un minut, în timp ce eu ajung la această Scriptură. Acel străjer a trebuit să fie un om instruit. El a trebuit să ştie ce făcea el, căci la orice distanţă, îndată ce ei s-au ridicat, vrăjmaşul, el îl putea detecta. El putea să le cunoască marşul, el putea să le cunoască culoarea, el le putea cunoaşte gradul şi rândul. Doar aşa departe cât putea să vadă ochiul uman, el îl putea vedea. Şi el era mai sus decât ceilalţi dintre ei, căci el a fost instruit să cunoască inamicul. Şi Dumnezeu îi cerea întreaga cetate din mâna lui. "Străjerule, cât este în noapte?" Aleluia!
E-51 Man, when he sees these things, he's responsible to tell others. I saw it when I was just a boy. I spent my whole life at it. I only sorry I got one life; wish I had ten thousand. If I had an eternity, I'd still want to tell people about it, 'cause it's the greatest thing I ever found.
If you'll read in Ezekiel 33, 33rd chapter of Ezekiel, there was a watchman set on a tower, and this watchman was responsible for the entire city. Amen. Now, wake--wake yourselves to your spiritual conscience a minute, while I get to this Scripture. That watchman had to be a trained man. He had to know what he was doing, for at any distance, as soon as they arose, the enemy, he could detect it. He could tell their march; he could tell their color; he could tell their rank and file. Just as far as the human eyes could see, he could see it. And he was higher than the rest of them, for he was trained to know the enemy. And God required the whole city at his hand. "Watchman, what of the night?" Hallelujah.
E-52 În felul acela sunt soldaţii lui Dumnezeu astăzi. Ei sunt instruiţi la Cuvânt. Când apare ceva care are un pic de poleire la el, care are altceva care nu este Scriptural, ei avertizează adunarea lor. Orice care nu-i Biblie, orice care nu-care nu-i asemănător lui Dumnezeu, aşa ca a avea supeuri, dansuri, şi fiecare alt lucru, ca să-l plătească pe păstor. Lucrurile acelea sunt greşite. Jocuri de bunco şi partide de cărţi în biserici, sunt greşite! Şi străjerul adevărat de pe zid, care a fost o dată în Prezenţa lui Dumnezeu... Dacă el nu este pe zid, dacă el doar se presupune să fie pe zid, zidul ar putea să nu fie ceva mai înalt decât restul adunării. Dar dacă el este un străjer corect Dumnezeu îl ridică chiar sus în sfere la care restul din ei niciodată nu ajung. Dar el păzeşte turma, şi Dumnezeu cere aceasta de la el! Omul lui Dumnezeu care stă în Prezenţa lui Dumnezeu, şi ştie că Dumnezeu este Dumnezeu, şi ştie că Dumnezeu îşi ţine Cuvântul Lui, şi urmăreşte cum Dumnezeu Se îndeplineşte şi îşi face datoria Lui şi ţine Cuvântul Lui, atunci nu contează câte organizaţii şi denominaţiuni încearcă să-L dărâme jos, el cunoaşte rangul şi rândul inamicului. Amin. El ştie ce să spună adunării, un străjer adevărat.
E-52 That's the way God's soldiers are today. They're trained to the Word. When anything comes up that's got a little polish to it, that's got something else that's not Scripture, they warn their congregation. Anything that's not Bible, anything that's not--that's not God-like, such as having soup suppers, dances, and everything else to pay off the pastors. Those things are wrong. Bunco games and card parties in the churches, it's wrong. And the real watchman on the wall, who's once been in the Presence of God... If he isn't on the wall, if he's just supposed to be on the wall, the wall may not be any higher than the rest of the congregation. But if he's a correct watchman, God raises him plumb up into spheres that the rest of them never gets to. But he watches the flock, and God requires it of him. The man of God who stands in the Presence of God, and knows God is God, and know that God keeps His Word, and watch God perform Hisself and do His duty and keep His Word, then no matter how many organizations or denominations tries to tear it down, he knows the rank and file of the enemy. Amen. He knows what to tell the congregation, a real watchman.
E-53 Dacă noi am mărturisit că El este, noi am fost în Prezenţa Lui, şi ne-am mărturisit păcatele, ele sunt şterse afară din Cartea aducerii aminte. Nu există nimeni afară de Dumnezeu să poată face aceea. Acum, voi îmi puteţi face orice, eu vă voi ierta, dar eu îmi voi aminti aceasta. Dacă eu v-aş face ceva vouă, voi m-aţi ierta, dar voi vă veţi aminti aceasta. Dar Dumnezeu poate ierta şi să o uite. Gândiţi-vă la aceasta, "nici măcar nu-şi aminteşte de aceasta!" Amin. Aceea mă face să mă simt bine. Când nici măcar nu se mai aminteşte, nimic nu o poate face decât Dumnezeu. Nimic numai Dumnezeu poate face aceea. El a spus că El o va şterge afară din cartea Lui de aducere aminte. Eu nu o pot face, voi nu o puteţi face, pentru că noi avem numai aceste simţuri mici finite. Dar El este infinit, Dumnezeu, El poate absolut uita că aceasta s-a făcut vreodată. Amin.
E-53 If we have confessed that He is--we been in His Presence, and we have confessed our sins, they are blotted out the book of His memory. There's nobody but God could do that. Now, you can do anything to me; I'll forgive you, but I'll remember it. If I'd do anything to you, you'd forgive me, but you'll remember it. But God can forgive and forget it. Think of that, "Don't even remember it." Amen. That makes me feel good. When it's not even remembered any more, nothing can do it but God. Nothing but God can do that. He said He would blot it out of His book of memory. I can't do it; you can't do it, because we've only got these little finite senses. But He's infinite God; He can absolutely forget that it ever was done. Amen.
E-54 O doamnă tânără a venit de la o biserică de ţară, şi tatăl ei era un predicator de modă veche, strigător, sau un membru de biserică. Şi aşa ea s-a mutat în oraş, şi ea a ajuns toată amestecată cu femeile jos acolo, şi a ajuns să se comporte ca ele, şi modele. Şi într-o zi ea a fost cumva ruşinată ca tata şi mama ei să vină, sau tatăl ei, adică, mama ei era moartă. Astfel bătrânul, singurul lucru ce-l făcea, se scula de dimineaţă, a mâncat micul lui dejun şi lua Biblia şi O citea, şi plângea şi se ruga şi striga cât era ziua de lungă, şi alerga în sus şi-n jos în cameră, şi ea a fost puţin ruşinată de aceasta. Astfel atunci-atunci când tot timpul prin noapte, dacă el apuca Biblia, a început să O citească, el se ridica sus din pat, şi striga, "Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! O, slavă lui Dumnezeu!" Doar sărea şi striga jumătate din noapte.
E-54 A young lady come from a country church, and her father was an old fashion, shouting preacher, or a member of the church. And so she moved into the city, and she got all mixed up with the women down there, and got to acting like they did, and the fashions. And one day she was kind of ashamed for her papa and mama to come, or her father, rather, her mother was dead. So the old man, only thing he'd do, get up of a morning, eat his breakfast, and get the Bible, and read It, and cry and pray and shout all day long, and run up and down the room, and she was a little embarrassed about it. So then--then when the--all time through the night, if he got ahold of the Bible, started reading It, he'd raise up out of the bed and holler, "Glory to God. Hallelujah. Oh, glory to God," just stomp and cry half the night.
E-55 Astfel într-o zi ea urma să le primească pe membrele bisericii ei la o mică partidă de ceai cum ei au făcut întotdeauna, voi ştiţi, aşa că ea nu ştia ce să facă cu tata ei. Până la urmă, el era tăticul ei. Aşa că ea a decis să-l pună sus în pod, şi a spus, "Tati, tu nu ai vrea să fii înprejur unde sunt femeile acelea, nu-i aşa?"
A spus, "Nu, eu nu cred că vreau să fac aceea."
E-55 So one day she was going to entertain her church members to a little tea party like they always have, you know, so she didn't know what she was going to do with her dad. After all, it was her daddy. So she decided she'd put him up in the attic, and say, "Daddy, you don't want to be around where these women are, do you?"
Said, "No, I don't believe I want to do that."
E-56 Ea a spus, "Ei bine, noi o să avem femeile din biserică sus aici astăzi, şi noi o să avem o mică adunare, o mică adunare de rugăciune. Astfel eu-eu îţi spun, tati, de ce să nu te duci doar sus în pod?"
A spus, "Eu doar cred că voi face aceea."
E-56 She said, "Well, we're going to have the church women up here today, and we're going to have a little meeting, a little prayer meeting. So I--I tell you, dad, why don't you just go up in the attic?"
Said, "I just believe I'll do that."
E-57 Astfel ea a spus, "Citeşte cartea aceasta frumoasă." Şi ea i-a dat o geografie. A luat Biblia la o parte de la el aşa ca el să păstreze tăcerea. Astfel a ştiut că dacă el citea Biblia, păi, el ar merge să facă multă gălăgie sus acolo. Astfel el era chiar sus deasupra lor, voi ştiţi, unde ele aveau partida lor. Aşa că ea i-a dat geografia, a spus, "Aceasta este frumoasă. Tu să o citeşti, tati, pentru că ea îţi spune tot adevărul despre lume."
Ei bine, a spus, "Eu voi fi bucuros să citesc aceea."
E-57 So she said, "Read this nice book." And she gave him a geography, took his Bible away from him so he'd keep quiet. So knowed if he read the Bible, why, he would go to making a lot of noise up there. So he got up over them, you know, where they was having their party. So she give him the geography, said, "This is nice. You should read it, daddy, because it tells you all the truth about the world."
Well, he said, "I'll be glad to read that."
E-58 Astfel a spus, "Acum du-te sus acolo şi stai foarte tăcut până pleacă femeile acestea, şi atunci eu voi... tu vi înapoi jos şi atunci tu poţi să faci orice vrei tu." El a fost de-acord să o facă. Astfel el se duce sus pe scări, se aşează jos acolo.
E-58 So he said, "Now, you go up there and keep real quiet till these women leave, and then I'll... You come back down and then you can do whatever you want to." He agreed to do it. So he goes upstairs, sets up there.
E-59 Şi ele îşi aveau toate partida lor de ceai, voi ştiţi, vorbind despre aşa-şi-aşa, şi voi ştiţi cum merge aceasta, având tot timpul acela bun. Şi cam pe la timpul acela ceva s-a dezlănţuit sus la etaj, tot strigatul şi săritul, şi tencuiala cădea. Bătrânul alerga în sus şi-n jos prin pod tot aşa de tare cât putea el, sărind în sus şi-n jos, şi striga, "Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!" Femeile nu au ştiut ce s-a întâmplat sus acolo, ce aveau ei sus la etaj. Astfel el vine direct jos pe scări, cât de tare a putut.
Ea a spus, "Tati, eu ţi-am dat o carte de geografie să citeşti."
E-59 And they was all having their tea party, you know, talking about so-and-so, and you know how it goes, having all that big time. And about that time something cut loose upstairs, all the screaming and jumping, and the plaster falling. The old man running up and down through the attic just as hard as he could go, jumping up and down, and hollering, "Glory to God. Glory to God." The women didn't know what happened up there, what they had upstairs. So directly down the steps he come, hard as he could go.
She said, "Daddy, I give you a geography to read."
E-60 A spus, "Da, eu ştiu asta. Tu ştii," a spus, "eu am citit în geografie aici unde există locuri în mare care nu au fund în ea." Şi a spus, "Eu am citit că aici în Biblie ieri, El a spus că El mi-a pus păcatele în ,marea uitării.' Slavă lui Dumnezeu!... ? ..." A spus, "Ele încă se duc. Ele nu au un sfârşit, ele doar continuă să meargă." Asta-i adevărat. Şi el a strigat despre aceasta. Ei bine, aceea-i adevărat.
E-60 Said, "Yes, I know it. You know," said, "I was reading in this geography here where there's places in the sea that ain't got no bottom in it." And said, "I read over here in the Bible yesterday, He said He put my sins in the sea of forgetfulness. Glory to God....?... Said, "They're still going. They don't have an end; they just keep on going." That's right. And he was shouting about it. Well, that's right.
E-61 Dumnezeu pune păcatele noastre în marea utării, le şterge afară, şi ele sunt de parcă niciodată nu s-au întâmplat. O, doamne! Atunci noi stăm prin harul lui Dumnezeu, prin Isus Cristos Domnul nostru, puri şi sfinţi, tot aşa de sfinţi cum era El, pentru că El nu mă vede pe mine când eu vin sus acolo, El îl vede pe Propriul Lui Fiu. Singurul fel cum El poate vedea... Nu mă poate vedea, pentru că eu sunt în Fiul Lui. Şi El îl vede numai pe Fiul Lui. Nu este aceea minunat? Noi nu trebuie să ne mai gândim la păcate, ele sunt toate duse, ele sunt sub Sânge. Da, domnule. Nu trebuie să vă mai îngrijoraţi despre aceasta, totul este afară, şi afară din amintirea lui Dumnezeu. El nici măcar nu-şi mai aduce aminte de el.
E-61 God puts our sins in the sea of forgetfulness, blots them out, and they're as if they never did happen. Oh, my. Then we stand by the grace of God, through Jesus Christ our Lord, pure and holy, just as holy as He was, because He doesn't see me when I come up there, He sees His Own Son. The only way He can see. Can't see me, because I'm in His Son (Yes, sir.), and He only sees His Son. Isn't that wonderful? We don't have to think about sins any more; it's all gone; it's under the Blood. Yes, sir. Don't have to worry about it any more; it's all out, and out of God's memory. He don't even remember it no more.
E-62 Isaia, acel profet puternic, când el şi-a mărturisit păcatele, el a spus, "Vai de mine, căci eu sunt un om cu buze necurate. Un profet! "Eu sunt un om cu buze necurate, şi adunarea mea este necurată." Vedeţi? "Poporul la care eu îi predic, ei sunt necuraţi. Eu sunt necurat. Şi vai de mine. Dar aici vine un grup de Îngeri jos din Slava lui Dumnezeu, vânturând înapoi norii, şi eu privesc sus acolo şi-i văd trena Lui umplând cerul întreg. Şi eu îi urmăresc pe aceşti Îngeri care niciodată nu au ştiut ce era păcatul. Ei nici măcar nu au ştiut ce a fost păcatul, şi acolo, în Prezenţa lui Dumnezeu, ei aveau două aripi pe feţele lor, ei aveau două aripi peste picioarele lor, şi ei zburau cu două aripi, şi ei strigă ziua şi noaptea, 'Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu."' Iuh. Aceea te-ar face cumva să te simţi nesfânt, nu-i aşa? Acum, ce a făcut el? El a spus, "Vai de mine."
E-62 Isaiah, that mighty prophet, when he confessed his sins, he said, "Woe is me, for I'm a man of unclean lips." A prophet. "I'm a man of unclean lips, and my congregation's unclean." See? "The people I preach to, they're unclean. I'm unclean. And woe is me. But here comes a bunch of Angels down from the Glory of God, fanning back the--the clouds, and I look up there and see His train filling the whole heaven. And I watched these Angels that's never knowed what sin was. They never even knowed what sin was, and they're in the Presence of God; they got two wings over their faces; they got two wings over their feet; and they're flying with two wings; and they cry day and night, "Holy, holy, holy is the Lord God." Whew. That'd make you feel kind of unholy, wouldn't it? Now, what did he do? He said, "Woe is me."
E-63 Şi când el şi-a mărturisit păcatele şi a spus "vai de mine," Îngerul a mers acolo şi a luat cleştele, a luat sus un cărbune de foc care a reprezentat Duhul Sfânt şi Foc, şi a venit acolo şi l-a pus pe buzele profetului, şi a spus, "Eu te-am curăţit." Atunci aripile vânturându-şi calea în felul acela, au mutat la o parte cortinele timpului, şi el l-a auzit pe Dumnezeu să spună, "Cine se va duce pentru noi?"
E-63 And when he confessed his sins and said, "Woe is me," the Angel went over and took the tongs, picked up a coal of fire which represented the Holy Ghost and fire, and come over and laid it on the prophet's lips, and said, "I've cleansed you." Then the wings winnowing their way like that, moved away the curtains of time, and he heard God say, "Who will go for us?"
E-64 Dar după ce el a aflat că există o cale să scapi de păcat, Dumnezeu a vrut ca cineva să meargă pentru El, şi el a spus, "Iată-mă aici, trimite-mă pe mine." El a fost în Prezenţa lui Dumnezeu, şi a mărturisit păcatele lui, şi a fost curăţit de păcatele lui, şi a fost gata pentru serviciu. Amin.
E-64 But after he found out that there was a way to rid sin, God wanted somebody to go for Him, and he said, "Here am I, send me." He had been in the Presence of God, and had confessed his sins, and been cleansed from his sins, and was ready for service. Amen.
E-65 Aşa cum poetul a prins aceea, a spus, "Milioane acum în păcat şi ruşine şi muribunzi, ascultaţi la strigătul lor trist şi amar. Grăbeşte, frate, grăbeşte la ajutorul lor; răspunde repede, 'Stăpâne, iată-mă aici."'
E-65 As the poet caught that, said,
Millions now in sin and shame are dying,
Listen to their sad and bitter cry.
Hasten, brother, hasten to their rescue;
Quickly answer, "Master, here am I."
E-66 Când mă gândesc la Africa, India, şi în jurul lumii, milioane de păgâni strigă şi plâng după milă, şi cine se va duce? Nu să le împarţi o broşură, ci să le aduci pe Isus Cristos. Cineva în Prezenţa Lui, ca Moise, care ar putea să meargă jos acolo şi să le arate izbăvire adevărată. Nu să-i facă să se unească de o biserică, sau să dea mâinile şi să aibă un crez, ci să aducă izbăvire la sufletul lor; vreun om bun neprihănit. Da, Isaia şi-a mărturisit păcatele, şi a fost curăţit.
E-66 When I think of Africa, India, and around the world, millions of heathens screaming and crying for mercy, and who will go? Not pass them a tract, but bring them Jesus Christ. Somebody in His Presence, like Moses, who could go down there and show them true deliverance, not make them join a church, or shake hands and have a creed, but bring deliverance to their soul; some good godly man. Yes, Isaiah confessed his sins and was cleansed.
E-67 După ce Iacob s-a luptat toată noaptea, în mărturisirea păcatelor lui, vă amintiţi de locul unde a fost el? Acesta s-a numit Peniel, P-e-n-i-t-e-1, Peniel. Cuvântul Peniel, în Ebraică, înseamnă "faţa Atotputernicului Dumnezeu." Iacob, micuţul înşelător a fugit tot... numele lui era Iacob, care înseamnă "înlocuitor," aceea-i înşelător, care a fugit toată viaţa lui, departe de Dumnezeu, dar când el a ajuns o dată în Prezenţa lui Dumnezeu la Peniel, în faţa lui Dumnezeu, el l-a apucat pe Dumnezeu şi nu a vrut să-L lase slobod. Dumnezeule, noi avem nevoie de mai mulţi Iacobi. El s-a ţinut înainte de faţa lui Dumnezeu, în Prezenţa lui Dumnezeu, el a stat până când a fost răsărit de soare. Dumnezeu a spus, "Lasă-Mă să plec, pentru că răsare soarele." Şi el a stat în faţa lui Dumnezeu până la răsăritul soarelui, dar el a plecat justificat şi mântuit. Hah.
E-67 After Jacob had wrestled all night in confessing his sins, you remember the place he was? It was called Penitel, P-e-n-i-t-e-l, Penitel. The word "Penitel," in the Hebrew, means "the face of Almighty God." Jacob, the little shyster had run all... His name was "Jacob," which means "supplanter," that's deceiver, had run all of his life, away from God, but when he got one time in the Presence of God at Penitel, in the face of God, he got ahold of God and wouldn't turn Him loose. God, we need more Jacobs. He held on to the face of God in the Presence of God, he stayed until it was sunup. God said, "Let Me go, because the sun's arising." And he stayed in the face of God until sunup, but he went away justified and saved. Sun.
E-68 O, ce lucru măreţ a fost acesta, acum, să ştie că el s-a luptat până la capăt. Aceea era, că el a văzut semne de la Dumnezeu, el a avut visuri despre Dumnezeu, dar aceasta era o dată că el a fost în faţa lui Dumnezeu, în Prezenţa lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la aceasta, prieteni. Acum, aşa cum ne grăbim. În Prezenţa lui Dumnezeu, un om este schimbat. Iacob a fost schimbat. Acum el putea să umble cu Dumnezeu. Da, el era un om diferit decât cum a fost când el a mers sus acolo. Lupta acum s-a terminat. Da, domnule. Şi el a început să zidească un altar. El nu a fost obişnuit să zidească altare, voi ştiţi. Dar, eu vă spun, când tu vii în Prezenţa lui Dumnezeu, tu vrei să zideşti un altar pe undeva. Tu vrei să găseşti pe undeva unde să te poţi ruga. El a zidit un altar. El a fost curăţit, şi Dumnezeu a câştigat.
E-68 Oh, what a great thing it was now to know that he had wrestled through. That he had seen signs of God, he had had dreams about God, but this was one time he was in the face of God, in the Presence of God. Think of it, friends, now as we hurry up.
In the Presence of God a man's changed. Jacob was changed. Now, he could walk with God. Yes, he was a different man than what he was when he went up there. The battle was now over. Yes, sir. And he begin to build an altar. He hadn't been used to building altars, you know. But I tell you, when you come in the Presence of God, you want to build an altar somewhere. You want to find somewhere where you can pray. He built an altar. He was cleansed, and God had won.
E-69 Şi Iacob a fost schimbat de la Iacob, "înşelător," la Israel, "un prinţ, având putere cu Dumnezeu." Asta-i ce i s-a întâmplat lui Iacob. Înlocuitorul, înşelătorul, păcătosul, cel ne sfânt, înşelătorul, l-a înşelat pe fratele lui, i-a furat drepturile de naştere, aşa cum a fost, de la fratele lui, a luat un fel mic murdar de-a o face, aşa un înşelător. El l-a înşelat pe socrul lui. A pus beţe de plop şi a făcut viţei pătaţi, când vacile care erau de-a făta când veneau acolo, se uitau la aceasta, şi oile... vedeau beţele pătate şi au făcut vite pătate, le-a dat semne de naştere. Înşelător, înşelându-l pe propriul lui socru. A înşelat-o pe mama lui, l-a înşelat pa tata lui, la înşelat pe fratele lui, dar când el a ajuns o dată în... El era un înşelător. El a fugit oriunde a mers, întotdeauna pe fugă de la Dumnezeu, el era pe fugă de fratele lui. Dar când el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, el a recunoscut că a fost un păcătos. Ce a făcut el? Ce a făcut el? El a văzut prilejul lui. El a întâlnit ceva despre care nici măcar nu s-a gândit mai înainte, şi el a stat acolo până când toate păcatele s-au dus. O, doamne! Dumnezeu l-a adus în Propria Lui Prezenţă.
E-69 And Jacob was changed from "Jacob," "supplanter," to "Israel," "a prince, having power with God." That's what happened to Jacob. The supplanter, the deceiver, the unrighteous, the unholy, the deceiver, deceived his brother, stole the birthrights, as it was, from his brother took a little dirty way of doing it, such a deceiver. He deceived his father-in-law. Put poplar sticks and made speckled calves, when the cows being pregnated come there, look at it, and the sheep... would see that speckled stick and make speckled cattle, give them birth marks. Deceiver, deceiving his own father-in-law. Deceived his mother, deceived his daddy, deceived his brother, but when he once got in the... He was a shyster. He was running everywhere he went, always on the run from God; he was on the run from his brother. But when he come into the Presence of God, he recognized he was a sinner. What did he do? What did he do? He seen his opportunity. He had met something that he didn't even think about before, and he stayed there until all sins was gone. Oh, my. God got him in His Own Presence.
E-70 Dumnezeu se îngrijeşte de o cale să-i aducă pe oameni în Prezenţa lor, atunci ei îşi fac hotărârea lor. Unii din ei aleargă de la El, unii aleargă la El. Dacă ei sunt predestinaţi la Viaţă, ei Îl cred, ei se ţin de El. Dacă ei nu sunt, ei încearcă să se îndepărteze şi spun, "Nu-i nimic de Aceasta." Vedeţi? Şi acela-i insul care este pierdut. "Omul care-şi mărturiseşte păcatul, va avea iertare. Dacă tu ascunzi păcatul tău, tu nu vei propăşi." Nu.
E-70 God manages a way to get man in the Presence, then they make their decision. Some of them run from Him; some run to Him. If they're predestinated to Life, they believe It; they hang onto It. If they're not, they try to get away and say, "There's nothing to It." See? And that's the guy that's lost. The guy that confesses his sin, shall have pardon. If you hide your sin, you'll not prosper. No.
E-71 Astfel Iacob când el, voi ştiţi, ziua următoare l-a întâlnit pe Esau fratele lui. El nu a avut nevoie de nici un ajutor de la el atunci. El nu a avut nevoie de armatele lui. El era în lucrul de a zidi altare. El nu se mai temea de Esau.
E-71 So Jacob when he, you know, the next day he met Esau his brother. He didn't need no help from him then. He didn't need his armies. He was in business building altars. He wasn't afraid of Esau no more.
E-72 Psalmi 16:8, David a spus, "Eu l-am pus pe Domnul înaintea mea." Acela-i un lucru bun de făcut. Psalmi 16:8, "Eu l-am pus pe Domnul înaintea mea." Astfel, el nu putea să fie confuz privitor la aceasta. El a vrut să fie conştient de Prezenţa Lui, astfel David a spus, ,,Eu l-am pus pe Domnul întotdeauna înaintea feţei mele. Acum eu, David, l-am pus pe Domnul înaintea feţei mele, întotdeauna să fiu conştient-conştient de Prezenţa lui Dumnezeu." Nu ar fi aceea o lecţie bună pentru noi toţi în seara aceasta? Să-l punem pe Domnul înaintea feţei noastre aşa ca să fim conştienţi de Prezenţa Lui. Îl punem pe El întâi. De ce? Puneţi-l pe El întâi, înaintea voastră. De ce? Atunci voi nu veţi păcătui când vă daţi seama că voi sunteţi constant în Prezenţa lui Dumnezeu. Când vă daţi seama că Dumnezeu este în jur, voi vegheaţi la ce spuneţi.
E-72 Psalms 16:8, David said, "I have set the Lord before me." That's a good thing to do. Psalms 16:8, "I've set the Lord before me." So he could not be confused about it. He wanted to be conscious of His Presence, so David said, "I have set the Lord always before my face. Now I, David, have set the Lord before my face, always to be conscious--conscious of God's Presence." Wouldn't that be a good lesson for all of us tonight? Set the Lord before our face so we'll be conscious of His Presence. Put Him first. Why? Put Him first, before you. Why? Then you won't sin when you are realizing that constantly you're in the Presence of God. When you realize God's around, you watch what you say.
E-73 Un om, când el gândeşte că Dumnezeu este dus, el va înjura, el va pofti după femei, el va face... el va fura, înşela, minţi. El va face orice când se gândeşte că Dumnezeu nu-l vede. Dar aduceţi-l în Prezenţa lui Dumnezeu, el o va înceta chiar acum. Vedeţi? Şi David a spus, "Eu l-am pus pe Domnul întotdeauna înaintea mea." Acela-i un lucru bun. Nu-i de mirare că Dumnezeu a spus că el era un om după Propria Lui inimă. Omul va face totul când se gândeşte că Dumnezeu nu este aproape. Dar când el îşi dă seama că Dumnezeu este aproape, aţi observat voi vreodată un păcătos? Să umble un om evlavios sus, el va înceta înjurăturile lui, dacă el are ceva respecte de fapt. Vedeţi? El nu o să spună glumele murdare care el le-ar fi spus. Vedeţi? Vedeţi, el se va lăsa de aceea, deoarece el ştie că el este în Prezenţa lui Dumnezeu, căci Dumnezeu locuieşte în cortul poporului Său. Vedeţi?
E-73 A man, when he thinks God's gone, he'll cuss, he'll lust after women, he'll do... He'll steal, cheat, lie. He'll do anything when he thinks that God don't see him. But bring him into the Presence of God, he'll stop it right now. See? And David said, "I have put the Lord always before me." That's a good thing. No wonder God said he was a man after His Own heart. Man will do everything when he thinks that God isn't near. But when he realizes that God's near, did you ever notice a sinner? Let a godly person walk up, he'll quit his cussing, if he's got any respects at all. See? He won't tell the dirty jokes that he would've told. See? See, he'll leave off that, because he knows that he's in the Presence of God, 'cause God dwells in the tabernacle of His people. See?
E-74 După ce David a făcut aceasta, el a spus, "Inima mea se va veseli." Eu doresc ca voi să o fi citit, Psalmi 16. "Inima mea se va veseli, şi trupul meu se va odihni în nădejde." De ce? Inima mea se va veseli pentru că eu îl am pe Dumnezeu înaintea mea tot timpul. "Şi trupul meu se va odihni în nădejde; dacă eu mor, eu voi fi înviat din nou. Căci El nu va îngădui ca Cel Sfânt al Lui să vadă putrezirea, nici nu-i va lăsa El sufletul Lui în iad." Vedeţi? Când David l-a pus pe Dumnezeu înaintea lui, şi a fost conştient că el constant era în Prezenţa lui Dumnezeu. "Căutaţi voi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu."
E-74 After David did this, he said, "My heart shall rejoice." I wish you'd read it, Psalms 16. "My heart will rejoice, and my flesh shall rest in hope." Why? My heart shall rejoice because I've got God before me all the time. "And my flesh shall rest in hope; if I die, I'll be raised up again. For He'll not suffer His Holy One to see corruption, neither will He leave His soul in hell." See? When David put God before him, and was conscious that constantly he was in the Presence of God... "Seek ye first the Kingdom of God."
E-75 Acum ascultaţi, biserică, eu vă iubesc. Şi eu vreau ca voi să ascultaţi la mine acum. Cum Fratele McCullough obişnuia să spună, eu o să spun ceva. Întotdeauna să-l puneţi pe Domnul înaintea voastră, şi să nu faceţi nimic ce nu aţi face în Prezenţa Lui, deoarece El veghează asupra voastră. Vedeţi? Domnul este cu tabăra în jurul celor care se tem de El. El nu... El doar stă chiar aproape de voi. Şi El ştie tot ce faceţi, şi voi trebuie să recunoaşteţi aceea. Când tu începi să spui o minciună, să nu o faci, ţine minte, Dumnezeu ascultă la tine. Dacă tu începi să faci puţină înşelătură, să nu o faci, Dumnezeu priveşte la tine. Dacă tu începi să-i iei Numele Lui în deşert, să nu o faci, Dumnezeu ascultă la tine. Începi să fumezi o ţigară, El te priveşte. Vedeţi? A lui... Noi obişnuiam să cântăm o cântare, "Tot timpul pe drumul spre adevărata locuinţă a sufletului, există un ochi care te priveşte; fiecare pas care-l faci, acest mare ochi este treaz, există un ochi care te priveşte." Ţineţi minte, faceţi ca David, puneţi-l pe Domnul întotdeauna înaintea feţei voastre. Atunci inima voastră se va veseli şi trupul vostru se va odihni în nădejde, căci El a promis-o. Da, domnule. El a ştiut că el o să învieze deoarece Dumnezeu a promis-o. În regulă.
E-75 Now listen, church, I love you. And I want you to listen to me now. As Brother McCulley used to say, I'm going to say something. Always put the Lord before you, and don't you do nothing that you wouldn't do in His Presence, because He's watching over you. See? The Lord is encamped about those who fear Him. He don't... He just stays right near you. And He knows everything you're doing, and you must recognize that. When you start to tell a lie, don't do it. Remember, God is listening at you. If you start to do a little cheat, don't you do it; God's looking at you. If you start to take His Name in vain, don't do it; God's listening at you. Start to smoke a cigarette, He's watching you. See? His... We used to sing a song,
All along on the road to the soul's true abode,
There's an eye watching you;
Every step that you take,
This great eye is awake,
There's an eye watching you.
E-76 Când noi venim în Prezenţa Lui, noi suntem schimbaţi, să nu mai fim niciodată la fel. Priviţi peste tot în jos prin epoci, a fiecărei umblări a vieţii, la om. Priviţi la Abraham. Voi ziceţi, "Ei bine, viaţa schimbată este numai pentru lucrători." O, nu. Viaţa schimbată este pentru fiecare. Vedeţi?
E-76 Remember, do like David, put the Lord always before your face. Then your heart will rejoice and your flesh shall rest in hope, for He promised it. Yes, sir. He knew that he'd raise up because God had promised it. All right.
When we come into His Presence, we're changed, never to be the same. Look all down through the ages of every walk of life, at men. Look at Abraham. You say, "Well, the changed life is just for ministers." Oh, no. The changed life is for everybody. See?
E-77 Acum, Abraham a fost un fermier, dar când el a auzit Glasul lui Dumnezeu vorbind către el, şi a văzut vedenia aceea, el a fost un om schimbat din timpul acela înainte. El s-a separat de la neamurile lui, de la toţi asociaţii lui, şi a umblat ca un pelerin şi un străin, într-o ţară străină, tot restul vieţii lui, locuind în corturi, pentru că el a mărturisit limpede că el căuta o cetate a cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu. El a ştiut că acolo era un Dumnezeu, şi acolo era o cetate pe undeva a Cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu. Aceea-i ce Evrei 11 ne spune, că el a căutat o cetate a cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu. El a fost un om schimbat, deşi el nu era nimic decât doar un fermier. Dar el a văzut o vedenie şi a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, şi el a fost un om schimbat de atunci înainte.
E-77 Now, Abraham was a farmer, but when he heard God's Voice speaking to him, and saw that vision, he was a changed man from that time on. He separated himself from his kindred, from all of his associates, and walked as a pilgrim and a stranger in a strange land the rest of his life, dwelling in tents; because he clearly confessed that he was seeking a city whose Builder and Maker was God. He knowed there was a God, and there was a city somewhere whose Builder and Maker was God. That's what Hebrews 11 tells us, that he was seeking a city that's Builder and Maker was God. He was a changed man, yet he wasn't nothing but a mere farmer. But he saw a vision and come into the Presence of God, and he was a changed man from then on.
E-78 Moise, el era un păstor, dar el a fost un om schimbat când el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu. El a fost un laş, el fugea de Faraon, cu o armată întreagă în urma lui. Dar cu un toiag în mâna lui, el a mers înapoi şi a luat întreaga naţiune. Vedeţi? De ce? El a venit în Prezenţa lui Dumnezeu. El era un om schimbat, un păstor.
E-78 Moses, he was a shepherd, but he was a changed man when he come into the Presence of God. He was a coward; he was running from Pharaoh, with a whole army behind him. But with a stick in his hand, he went back and took the whole nation. See? Why? He come into the Presence of God. He was a changed man, a shepherd.
E-79 Petru, un pescar, nu a ştiut nimic despre pescuit... sau nu a ştiut nimic despre Dumnezeu, singurul lucru care probabil că l-a ştiut era cum să prindă peşte. Dar când el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, şi l-a văzut pe marele Creator care a putut să creeze peşti, când El i-a spus să lase în jos plasa pentru trăsătură. Acolo nu era nici un peşte acolo, el doar şi-a tras plasele sus. Dar el a spus, "La Cuvântul Tău, Doamne. Eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, şi dacă Tu laşi... dacă eu las plasa jos, Tu mi-ai spus s-o fac, la Cuvântul Tău, pentru că Tu şi Cuvântul Tău sunteţi acelaşi, eu las jos plasa." Şi când el a început să tragă, el a spus, "Pleacă, Doamne, eu sunt un om păcătos." Vedeţi, un pescar, după ce Petru a întâlnit pe Cristos el niciodată nu a mai fost acelaşi. El, după aceea, a fost aşa devotat lui Dumnezeu, că lui i s-au dat cheile Împărăţiei. Da, domnule.
E-79 Peter, a fisherman, knowed nothing about fishing--or knowed nothing about God, only thing he probably knowed was how to catch fish. But when he come in the Presence of God, and see the great Creator Who could create fish, when He told him to let down the nets for the draught. There wasn't any fish there; he just pulled his nets up. But he said, "At Thy Word, Lord. I believe that You're the Son of God, and if You let--if I let down the net, You told me to do it at Your Word, because You and Your Word are the same, I'll let down the net." And when he begin to pull, he said, "Depart, Lord, I'm a sinful man." See, a fisherman, after Peter met Christ he was never the same any more. He, afterwards, was so true to God, he was given the keys to the Kingdom. Yes, sir.
E-80 Pavel, un Fariseu cu stil de sine, educat şi instruit în toată religia din... care a existat în lume în ziua aceea, unul din cei mai înalt cunoscuţi învăţaţi din ţară. Dar când el a venit înaintea acelui Stâlp de Foc într-o zi, Dumnezeul pe care el l-a prigonit, în neştiinţă. El era un Fariseu, el nu a crezut că Dumnezeu era un Om. El a ştiut că Dumnezeu era Stâlpul de Foc, El l-a călăuzit pe poporul Lui afară din Egipt, El a fost cu ei tot timpul. Dar când a văzut acest Stâlp de Foc, a căzut pe faţa lui. Şi a auzit un Glas spunând, "Saul, de ce Mă prigoneşti?"
A spus, "Cine eşti Tu, Doamne?"
E-80 Paul, a self-styled Pharisee, educated and trained in all the religion of the--that there was in the world in that day, one of the highest knowed scholars in the land, but when he come before that Pillar of Fire one day, the God that he had persecuted, ignorantly. He was a Pharisee; he didn't believe that God was a Man. He knowed God was the Pillar of Fire; It led His people out of Egypt; It had been with them all along. But when He saw this Pillar of Fire, he fell on his face. And that he heard a Voice saying, "Saul, why persecutest thou Me?"
Said, "Who are You, Lord?"
E-81 El a spus, "Eu sunt Isus." El era un om, care a spus, "Cum aţi fost voi botezaţi?" El a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. El a fost un om schimbat de atunci înainte, el a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. Acesta îl schimbă pe om.
E-81 He said, "I'm Jesus." He was a man that said, "How have you been baptized?" He had been in the Presence of God. He was a changed man from then on, he had been in the Presence of God. It changes a man.
E-82 Charles G. Finney, un advocat, un mare advocat Filadelfian, dar când el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu el a lăsat studiul lui de lege şi a devenit un predicator cel mai puternic al acestei naţiuni care l-a avut vreodată până atunci.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... era un predicator, pentru că într-o zi el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu. El s-a gândit, odată, că el să studieze slujba. Voi îi ştiţi cartea lui. Eu am autobiografia lui. El a mers afară să se roage. El s-a gândit că el era un predicator. El avea o dorinţă, că el a vrut să predice, şi el şi-a avut câteva predici care el să încerce să le predice. El a mers afară într-o zi, afară din biroul lui, să se roage, a mers afară în pădure. El s-a pus jos înapoia unui pom bătrân doborât jos, unde el se ducea în fiecare după amează. Foarte religios, dar el nu a crezut în Acela.
Acolo erau două femei în biserică, care continuau să spună, "D-le Finney, noi ne rugăm ca tu să primeşti Duhul Sfânt."
El a spus, "Eu am Duhul Sfânt." A spus, "Eu sunt un predicator."
E-82 Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphian lawyer, but when he come into the Presence of God he dropped his law study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet. [Blank.spot.on.tape--Ed.]
... was a preacher, because one day he come in the presence of God. He thought once he'd studied the ministry... You know his book? I got his autobiography. He went out to pray. He thought he was a preacher. He had a desire that he wanted to preach, and he had him a few sermons he'd try to preach. He went out one day out of his office to pray, went out in the woods. He got down behind an old blown down tree where he'd go every afternoon: very religious, but he didn't believe in that...
There was two women in the church kept saying, "Mr. Finney, we're praying that you'll receive the Holy Ghost."
He said, "I got the Holy Ghost." Said, "I'm a preacher."
E-83 A spus, "D-le Finney, tu eşti un om mare, şi tu ai un mare control al Cuvântului, dar tu ai nevoie de Duhul Sfânt. Noi ne rugăm pentru tine." Femei mici plăcute.
E-83 Said, "Mr. Finney, you're a great man, and you got a great hold of the Word, but you need the Holy Ghost. We're praying for you." Sweet little women...
E-84 Astfel el a mers înainte, înainte. Aşa că fiecare zi el mergea afară în spatele biroului, şeful lui şi toţi ceilalţi acolo cu care a lucrat, şi el se ducea afară din biroul lui de legist şi se ducea acolo afară să se roage. Şi într-o zi el a fost acolo afară rugându-se şi a auzit un tufiş să se rupă. El s-a gândit că şeful lui venea sus, să-l caute. El a sărit sus foarte repede. El a spus, "Doamne Dumnezeule, eu Te cred." Şi ceva tufiş s-a rupt, el a făcut, "Hm! Hm! Hm!" s-a ridicat sus şi a spus, a privit în jur, să vadă ce era ce a rupt tufişul. Şi a fost atunci că el a venit în Prezenţa lui Dumnezeu. El şi-a dat seama că acel tufiş s-a rupt cu un scop. El a stat acolo, lacrimile îi curgeau în jos pe obraji. El a spus, "Poate femeile acelea au dreptate. Eu sunt ruşinat ca cineva să mă vadă că vorbesc cu Dumnezeul meu, dar m-aş gândi că ar fi o onoare ca cineva să mă vadă că vorbesc cu şeful meu. Cu cât mai mare este Domnul meu decât şeful meu!" A spus, "Doamne, iartă-mă şi umple-mă cu Duhul Sfânt," a început să ţipe şi să strige. El era în Prezenţa lui Dumnezeu. El a alergat în centru foarte repede la biroul lui. El a ajuns să ţipe aşa de tare că el a trebuit să meargă înapoia uşii, şi a spus, "Doamne, eu aduc dispreţ asupra Ta. Ascunde-mă înapoi aici până când trec peste această criză." De ce? El a venit în Prezenţa lui Dumnezeu. El era un om schimbat. Predicile care el obişnuia să le predice, el a predicat aceleaşi predici şi sufletele au venit la altar. Vedeţi, el a fost în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-84 So he went on, on. So every day he'd go out behind his office, his boss and all of them there he worked, and he'd go out of his law office and go out there to pray. And one day he was out there praying and he heard a brush break. He thought his boss was coming up, hunting him. He jumped up real quick. He was saying, "Lord God, I believe You." Stopped, brushed before he got... "Uhm! Uhm!" raised up and said, looked around, see where it was broke the brush. And it was then he come into the Presence of God. He realized that brush had broke for a purpose. He stood there; the tears running down his cheeks. He said, "Maybe them women's right. I'm ashamed for somebody to see me talking to my God, but I'd think it was an honor for somebody to see me talking to my boss. How much greater is my Lord than my boss." Said, "Lord, forgive me and fill me with the Holy Ghost," started screaming and shouting. He was in the Presence of God. He run downtown real quick to his office. He got to screaming so hard he had to go behind the door, said, "Lord, I'll bring disgrace upon You. Hide me back here till I get over this spell." Why? He'd come in the Presence of God. He was a changed man. The sermons that he used to preach, he preached them same sermons and souls came to the altar. See, he had been in the Presence of God.
E-85 Moody, un mic pantofar bătrân, de-abea îşi ştia ABC-ul. Aşa este. Gramatica lui era săracă. Cineva i-a spus într-o zi, "Gramatica ta este îngrozitor de săracă, D-le Moody."
El a spus, "Dar eu câştig suflete cu ea." Astfel...
E-85 Moody, a little old shoe cobbler, hardly knowed his ABC's. That's right. His grammar was poor. Somebody told him one day, "Your grammar is awful poor, Mr. Moody."
He said, "But I'm winning souls with it."
E-86 Într-o zi ziarele, editorul a mers să scrie ziarul. El a mers acolo să vadă cum putea omul acesta să ţină mulţimi de oameni sub orice condiţie, ins bătrân mic, cu capul chel, şi fiecare lucru, şi avea barba atârnând jos de tot, cumva burtos, şi el era un om care arăta oribil să te uiţi la el. Astfel acest ziar i-a dat într-adevăr o scriitură, a spus, "Eu nu văd ce în lumea asta cineva să vadă în Dwight Moody." A spus, "El este urât, vocea lui este piţigăită, el are barbă până jos la brâul lui, el este aşa de chel ca un dovleac." Şi a spus, "Cum în lume se va duce cineva vreodată să vadă ceva în Moody?"
E-86 So one day the newspapers, the editor went to writing the newspaper. He went over to see how could this man hold crowds of people under any conditions, little old guy, baldheaded, and everything, and had whiskers hanging way down, kind of pot-bellied; he was a horrible looking man to look at. So this newspaper really give him a write-up, said, "I don't see what in the world that anyone would see in Dwight Moody." Said, "He's ugly; his voice is squeaky; he's got whiskers plumb down to his waistline; he's as baldheaded as a pumpkin." And said, "How in the world would anybody ever go to see anything in Moody?"
E-87 Astfel menagerul lui Moody s-a întâmplat să vadă aceasta, "Uite, D-le Moody, eu îţi citesc aceasta." Moody nu o putea citi el însuşi. Aşa că el a spus, "Eu îţi voi citi editorialul." Şi el l-a scris.
E-87 So Moody's manager happened to see it, said, "Look, Mr. Moody, I'll read this to you." Moody couldn't read it himself. So he said, "I'll read you the editorial." And he wrote it.
E-88 Moody doar a dat din umăr, a spus, "Cu certitudine nu, ei vin să-l vadă pe Cristos." Aceea a fost tot. De ce? El a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. De la a face tălpi pe pantofi, ca oamenii să-i uzeze; el i-a încălţat pe oameni cu Evanghelia de pregătire. De ce? El a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. Corect.
E-88 Moody just shrugged his shoulder, said, "Certainly not, they come to see Christ." That was all. Why? He had been in the Presence of God. From making soles on shoes, for people to wear out; he shod the people with the Gospel of preparation. Why? He was in the Presence of God. Right.
E-89 O femeie mică o dată a venit în Prezenţa lui Dumnezeu, aşa de vinovată cât putea ea să fie. Într-un moment când ea şi-a dat seama că a fost în Prezenţa lui Dumnezeu, fiecare păcat a fost iertat şi ea a fost aşa de curată şi albă ca un crin. O, doamne. Cât mai multe persoane aş putea eu numi aici, nu ar permite timpul.
E-89 A little woman one time come in the Presence of God, as guilty as she could be. In a moment when she realized that she was in the Presence of God, every sin was forgiven and she was as pure and white as a lily. Oh, my. How many more I could call off here of people, time wouldn't permit.
E-90 Dar eu vreau să vorbesc un pic despre mine. Ce putea să fie ceva mai josnic decât mine? Unde eram eu? Am venit dintr-o familie de beţivani, am venit dintr-o familie de ucigaşi, am venit dintr-o familie de contrabandişti. Şi voi ştiţi asta, fiecare din voi o ştiţi, ştiţi ce fel de nume am avut noi aici. Oamenii nu au vorbit cu noi pe stradă. Eu mă duceam în centru, începeam să vorbesc cu cineva, nimeni nu vroia să vorbească cu mine numai dacă nu era cineva în jur. Ei vorbeau cu mine, altcineva venea sus, ei mă părăseau. Şi eu stăteam acolo şi plângeam, "Nu, aceasta nu este aşa, nu poate să fie aşa. Aceasta este greşit."
E-90 But I want to talk a little bit about myself. What could been any lower than me? Where was I? Come out of a family of drunkards, come out of a family of murderers, come out of a family of bootleggers. And you know that; every one of you know it, know what kind of a name we had here. People didn't speak to us on the street. I'd go downtown, start to talk to somebody; nobody'd talk to me unless somebody wasn't around; they'd talk to me. Somebody else come up, they'd leave me. And I'd stand there and cry, "No, this ain't so; it can't be so. This is wrong."
E-91 Dar într-o zi am venit în Prezenţa lui Dumnezeu. El m-a schimbat şi m-a făcut un alt fel de fiu. Harul Lui m-a adus în Prezenţa Lui. Eu niciodată nu am vrut să-L părăsesc. Eu am fost aici acum de treizeci şi ceva de ani. Eu nu vreau să-L părăsesc. Eu am primit asigurarea că eu întotdeauna voi fi Acolo. Nici măcar moartea nu mă va despărţi de Prezenţa Lui. Nu. Eu voi fi cu El pentru totdeauna. Când eu am văzut Prezenţa Lui de prima dată, am strigat ca Isaia, "Vai de mine." Atunci El m-a atins cu harul Lui. Eu eram o persoană schimbată. Micuţul renegat care obişnuia să iasă aici afară şi să se comporte şi fiecare lucru, era schimbat, şi de atunci eu am fost copilul Lui. De atunci, eu am dorit să-mi dau viaţa mea întreagă pentru slujba Lui, doresc numai să fi avut încă zece mii de vieţi să-mi dau pentru EL Aceasta devine destul de bine uzată acum, cincizeci şi trei de ani au trecut. Cam treizeci şi trei din aceia au fost, sau treizeci şi doi din aceia au fost în Evanghelie. Eu doresc să fi avut alţi o mie care aş putea să-i folosesc. De ce? Când eu o dată în Prezenţa Lui şi mi-am dat seama că acolo era Cineva Care l-a iubit pe cel de neiubit, acolo era Cineva care m-a iubit când nu m-a iubit nimeni altul, acolo era Cineva Care i-a păsat de mine când la nimeni altul nu i-a păsat. Mi-am pus braţele în jurul crucii Lui, am îmbrăţişat-o spre mine, şi eu şi El am devenit unul atunci. Şi de atunci înainte eu L-am iubit. El mi-a pătat sânul meu şi inima mea cu Sângele Lui, prin a mă atinge şi iertându-mi păcatele, şi eu sunt fericit în seara aceasta să fiu unul din ai Lui. Eu niciodată nu doresc să părăsesc acest loc Ceresc, deşi ispititorul a încercat de multe ori să mă lămurească; dar eu sunt în siguranţă în pavilonul lui Dumnezeu, şi fericit în dragostea şi harul Lui, şi eu locuiesc de partea lui aleluia. Doamne! Aceasta face să mi se veselească inima.
E-91 But one day I come into the Presence of God. He changed me and made me another kind of son. His grace brought me into His Presence. I've never wanted to leave it. I've been in here now thirty some odd years; I don't want to leave it. I've got the assurance that I'll always be there. Even death itself will never separate me from His Presence. No, I'll be with Him forever. When I seen His Presence the first time, I cried like Isaiah, "Woe is me." Then He touched me with His grace. I was a changed person. The little renegade that used to get out here and carry on and everything was changed, and since then I've been His child. Since then, I've desired to give my whole life for His service, only wish I had ten thousand more lives to give for Him. This one's getting pretty well wore out now; fifty-three years has passed. About thirty-three of those has been, or thirty-two of those has been in the Gospel. I wish I had another thousand that I could spend. Why? When I once into His Presence and realized that there was Somebody Who loved the unlovable, there's Somebody loved me when no one else did, there was Somebody Who cared for me when no one else cared; I put my arms around His cross; I embraced it to me, and me and Him become one then. And from then on I've loved Him. He stained my bosom and my heart with His Blood by touching me and forgiving my sins, and I'm happy tonight to be one of His. I never desire to leave this heavenly place, though the tempter to persuade me oft has tried; but I'm safe in God's pavilion, and happy in His love and grace, and I'm living on the hallelujah side. My, it makes my heart rejoice.
E-92 Eu Îl recomand la fiecare persoană oropsită. Eu Îl recomand către voi care nu aveţi nădejde. Voi care niciodată nu aţi fost în Prezenţa Lui, singurul lucru ce-l aveţi de făcut este să vă mărturisiţi păcatele şi să vă daţi seama că sunteţi greşiţi, şi Dumnezeu are acel Înger ordinat în seara aceasta, numit Duhul Sfânt, care va lua toate păcatele la o parte. Atunci voi veţi striga, "Doamne, iată-mă aici, trimite-mă." Atunci vă veţi ridica mâinile şi veţi cânta, "Eu Îl voi lăuda! Eu Îl voi lăuda! Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi. Daţi-I slavă, voi toţi oamenii, căci Sângele Lui a spălat la o parte fiecare pată." Eu Îl iubesc. Voi nu? Trăind în Prezenţa Lui!
E-92 I'm recommending Him to every weary person. I'm recommending Him to you that have no hope. You that's never been in His Presence, the only thing you have to do is confess your sins and realize that you're wrong, and God has that Angel ordained tonight, called the Holy Ghost, that'll take all your sins away. Then you'll cry, "Lord, here am I, send me." Then you'll raise your hands and sing,
I will praise Him! I will praise Him!
Praise the Lamb for sinners slain.
Give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
I love Him. Don't you? Living in His Presence.
E-93 Am venit la amvon aici azi dimineaţă, simţindu-mă aşa de rău şi aşa de bolnav de la... Am-am fost jos în Kentucky săptămâna trecută cu nişte prieteni de-ai mei personal aşezaţi aici. Dacă eu stăteam jos acolo foarte mult, ei m-ar ucide, ei sigur m-ar ucide, cu bunătate, unele din cele mai bune bucătărese care le-am cunoscut vreodată în viaţa mea. Şi când îmi iau capacitatea mea, este deja supra încărcată, "Frate Branham, nu ai vea să iei ceva din aceasta?" Şi aceasta doar este aşa de bună, eu doar vreau s-o împing în jos. Eu aşa m-am săturat că nici măcar nu am putut să mă mişc. Eu-eu nu am putut dormi, şi eu mă sculam şi umblam în jur pentru o vreme. Şi eu nu m-am simţit prea bine când am ajuns aici înăuntru azi dimineaţă. Dar odată ce am venit în Prezenţa Lui, aceea a rezolvat-o. Aceea a rezolvat-o, totul a dispărut la o parte atunci. Asta-i adevărat. O, să trăieşti în Prezenţa Lui!
Eu Îl voi lăuda, Eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat la o parte fiecare pată.
Să ne aplecăm capetele acum.
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Voi Lăuda – Ed.]
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat fărădelegea,
Şi Sângele Lui mi-a spălat păcatul.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat la o parte fiecare pată.
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Voi Lăuda – Ed.]
E-93 I've come to the pulpit here this morning, feeling so bad and so sick from... I--I was down in Kentucky last week with some personal friends of mine setting here. If I stayed down there very long, they'd kill me, they sure would, with kindness, some of the best cooks I ever knowed in my life. And when I get to my capacity is done overloaded, "Brother Branham, won't you have some of this?" And it's just so good, I just try to poke it down. I got so full I just couldn't even move. I--I couldn't sleep; I'd get up and walk around awhile. And I wasn't feeling very good when I got in here this morning. But once when I come into His Presence, that settled it. That settled it, it all vanished away then. That's right. Oh, to live in His Presence...
I will praise Him, I will praise Him,
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
Let's bow our heads now. [Brother Branham begins humming--Ed.]
For He's done so much for me.
He's forgiven my transgression,
And His Blood has washed my sin.
I will praise Him, I will praise Him,
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
[Brother Branham hums--Ed.]
E-94 Acum dacă voi sunteţi înăuntru aici în seara aceasta... Şi eu ştiu că Prezenţa Lui este aici. Stând înăuntru acolo cu un timp în urmă, la o fetiţă din Biserica lui Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a mutat înăuntru peste mine când eu mă rugam pentru copilul acela mic. Părinţii au venit jos de la terenul de camping Anderson al Bisericii lui Dumnezeu. Şi supraveghetorul de acolo, cunoscând copilul, doctorii au spus "ar putea... acesta trebuie să moară imediat, cu leucemie." Micuţa, fată mică dulce, în ultimele ei stagii acum. Ea a venit înapoi acolo şi şi-a ţinut mânuţa întinsă spre mine, ea era toată umflată, cu ace şi lucruri ce au fost în ea, şi vânătă. Eu m-am uitat la ea, am văzut o vedenie. Părinţii doar au citit o carte acolo afară. Ei nu au ştiut nimic despre aceasta. Supraveghetorul general la camping sus acolo le-a spus, a zis să aducă copilul jos aici. Ei au vrut să vină înapoi când noi am avut un serviciu de vindecare. Şi eu am spus, "Aduceţi copilul acum," m-am simţit călăuzit.
E-94 Now, if you're in here tonight... And I know His Presence is here. Standing in there awhile ago to a little Church of God girl, the Holy Spirit moved in upon me when I was praying for that little child. The parents had come down from the Anderson Church of God campground. And the overseer over there, knowing the child, the doctors said, "Could... It's got to die right away, with leukemia." The little, sweet little girl in her last stages now. She come back there and held her little hand out to me, it all swelled up, with needles and things been in it, and blue. I looked upon her. I saw a vision. The parents had just been reading a book out there. They knowed nothing about it. The general overseer at the camp up there told them, said bring the child down here. They wanted to come back when we had a healing service. And I said, "Bring the child now," felt led.
E-95 Când eu am stat înăuntru acolo, Duhul Sfânt a mers drept în urmă şi a adus afară istoria copilului. A spus tot despre cum s-a întâmplat, ce au făcut ei. A spus ambiţia fetiţei, urma să fie o cântăreaţă la pian. Şi mama aceea chiar aproape că a ţipat. Şi tăticul acela a spus, "Acela-i adevărul lui Dumnezeu." Şezând chiar acolo în maşină acum ascultă la aceasta, nu a putut să ajungă înăuntru, şade acolo afară ascultând la aceasta acum.
E-95 When I was standing right in there, the Holy Spirit went right back and brought out the history of the child. Told all about how it happened, what they'd done. Told the little girl's ambition, was to be a piano player. And that mother just almost screamed out. And that daddy said, "That's the God's truth." Setting right there in the car now listening to it, couldn't get in, setting out there listening to it now.
E-96 Acolo a venit o perdea mare de o umbră plutind deasupra copilului. Şi eu am spus, "Satan, tu eşti învins." "Tu nu te uiţi la faţa omului, Dumnezeule. Şi prin puterea învierii Tale, şi ca slujitor al Tău, eu alung pe acest diavol de la copil." O Lumină mare strălucitoare a luminat pe deasupra ei, aceasta s-a terminat. Amin. Ha? Sigur, El este vrednic de toată lauda!
E-96 There come a big veil of a shadow hanging over the child. And I said, "Satan, you are defeated."
"You're no respect of person, God. And by the power of Your resurrection, and as Your servant, I drive this devil from the child." A big bright Light flashed over the top of her; it was over. Amen. What? Sure, He's worthy of all praise.
E-97 El ştie toate lucrurile. El vă cunoaşte inima. Şi voi ştiţi ce vă gândiţi; El ştie, de asemenea. Dacă este un mic păcat plutind asupra ta în seara aceasta, şi tu nu ai vrea să mergi în Prezenţa lui Dumnezeu cu acela asupra ta, ai vrea încă o dată să-ţi ridici mâna şi să zici, "Frate Branham, roagă-te pentru mine, eu vreau să fiu în Prezenţa Lui la Ziua aceea, fără vină." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Multe mâini, Dumnezeu o vede. În Prezenţa Lui. Acum eu vă spun ce să faceţi. Acum doar ascultaţi atenţi. Faceţi cum a făcut David, puneţi pe Domnul înaintea voastră chiar acum. Puneţi pe Domnul între voi şi păcatul acela, orice este acel păcat ce vă împresoară. Acesta ar putea fi a minţi, ar putea fi furat, ar putea să fie gândirea rea, ar putea fi mânia, ar putea fi băutul, ar putea fi fumatul, ar putea fi jocul de noroc. Eu nu ştiu ce. Ar putea să fie pofta. Ar putea să fie orice. Eu nu ştiu ce este acesta. Orice este, puneţi pe Domnul înaintea voastră. Şi atunci inima voastră se va veseli, şi trupul vostru se va odihni în nădejde, căci voi ştiţi căci Cristos a promis că El va învia din nou în zilele din urmă. Când el apare, noi vom veni în asemănarea Lui. Nu vreţi să o faceţi acum în timp ce ne rugăm.
E-97 He knows all things. He knows your heart. And you know what you're thinking; He does too. If there's a little sin hanging on you tonight, and you wouldn't want to go in the Presence of God with that on you, would you once more raise up your hand and say, "Brother Branham, pray for me; I want to be in His Presence at that day, guiltless." God bless you. Many hands, God sees it. In His Presence. Now, I'll tell you what you do. Now, just listen closely. Do like David did; put the Lord before you right now. Put the Lord between you and that sin, whatever that little besetting sin is. It might be lying, might be stealing; it might be evil thinking; it might be temper, might be drinking, might be smoking, might be gambling. I don't know what. It might be lust; it might be anything. I don't know what it is. Whatever it is, put the Lord before you. And then your heart will rejoice, and your flesh shall rest in hope, for you know that Christ promised He'd raise up again in the last days. When He comes forth, we'll come in His likeness. Won't you do it now while we pray.
E-98 Tatăl nostru Ceresc, un Mesaj mic ciopârţit de un slujitor obosit şi ostenit. Dar doar a gândi asupra subiectului de a "locui în Prezenţa lui Dumnezeu." Şi noi vedem în seara aceasta efectul care la luat asupra bărbaţilor sfinţi să vină în Prezenţa lui Dumnezeu, ce efect a avut asupra lor. Înţelepţi, mari profeţi puternici ordinaţi de Dumnezeu, şi trimişi să predice Cuvântul, şi încă să-L întâlnească faţă-n faţă şi să cadă la pământ ca un om mort. Ce o să facem noi la ziua aceea, Doamne? Noi am cugetat peste aceasta. Ne-am gândit la aceasta. Vreo patruzeci sau cincizeci de mâini s-au gândit la aceasta, Doamne, căci ei doar şi-au ridicat mâinile acelea, sau inimile dedesubtul mâinii, s-au gândit despre a-l întâlni pe El de când noi am vorbit. Ce vor face ei dacă ei trebuiau să-L întâlnească?
E-98 Our heavenly Father, a little chopped up message by a tired weary servant, but just thinking on the subject of dwelling in the Presence of God. And we see tonight the effect that it's taken upon holy men to come into Your Presence, what effect it had upon them. Sages, great powerful prophets ordained by God and sent to preach the Word, and yet meet Him face to face and fall to the ground like a dead man. What are we going to do at that day, Lord? We thought it over. We've been thinking it. Some forty or fifty hands has been thinking it, Lord, for they just raised them hands, or hearts beneath the hand has been thinking about meeting Him since we been speaking. What would they do if they had to meet Him?
E-99 Mâinile mele, Doamne, sunt sus. Ce o să fac eu? Acum, Tată, eu am multe lucruri care le fac greşit. Eu tocmai mi-am mărturisit păcatul azi dimineaţă înaintea bisericii, aşa cum l-am mărturisit Ţie pe vârful muntelui cealaltă dimineaţă când a viscolit şi a nins, şi sus acolo pe vârful muntelui, cum am strigat şi Ţi-am cerut să mă ierţi pentru stupiditatea mea. Şi cum am visat să vin înaintea fraţilor mei, care unii din ei mă consideră ca profet-slujitor al Tău. Şi, Doamne, cum nu mi-a plăcut să vin înaintea lor şi să le spun despre o faptă stupidă ca eu să fac un lucru ca acela, dar, Dumnezeule, este bine pentru sufletul meu că eu mărturisesc păcatele mele şi nu le ascund. Aşa ca să fiu cinstit cu Tine, şi drept înaintea oamenilor, eu l-am mărturisit, Doamne. Eu sunt greşit, eu sunt într-u totul greşit. Mă rog pentru iertare.
E-99 My hands, Lord, is up. What will I do? Now, Father, I've got many things that I do wrong. I've just confessed my sin this morning before the church, as I confessed it to You on top of the mountain the other morning when it was blowing and snowing, and up there on top of the mountain to how I cried out and asked You to forgive me for my stupidity. And how I dreaded to come before my brethren, who some of them regard me as Your prophet-servant. And, Lord, how I hated to come to--'fore them and tell them of a stupid act that I would do a thing like that, but, God, it's good for my soul that I confess my sins and not hide them. So to be honest with You, and right before the people, I have confessed it, Lord. I'm wrong; I'm altogether wrong. I pray forgiveness.
E-100 Iar atunci, Tată, eu am fost zăbovitor privitor la Tine, a Te sluji, de multe ori poate eu aş fi putut să merg mai mult când eu nu am făcut-o. Tată, eu îmi mărturisesc păcatele. Eu vreau ca Îngerul lui Dumnezeu să mă curăţească de acela, prin Sângele lui Isus. Alte mâini au mers în sus în seara aceasta, unii din ei poate niciodată nu au cerut iertare înainte; dar eu sunt sigur de acest singur lucru, dacă ne vom mărturisi păcatele, Dumnezeu le va şterge afară, le va pune în marea uitării şi niciodată nu-nu le mai aminteşte. Şi, Tată, cum le mărturisesc ale mele, despre a mă comporta greşit înaintea acelor persoane, eu nu m-am comportat ca un slujitor al lui Cristos. Eu nu. Eu m-am temut că omul ar putea să fie mânios pe mine şi să gândească că eu nu am vrut să-i jignesc simţămintele, dar eu nu m-am gândit la ce eu îţi făceam Ţie, Doamne. Şi acum eu-eu Te rog să mă ierţi. Şi acum, Tată, eu ştiu că dacă eu cer iertare eu am iertare, şi Tu le-ai pus în marea uitării, şi Tu niciodată nu-ţi vei mai aminti de aceea. Dumnezeule, eu sunt mulţumitor pentru aceea.
E-100 And then, Father, I've been dilatory about You, serving You, many times maybe I could've went longer when I didn't do it. Father, I confess my sins. I want the Angel of God to cleanse me from that by the Blood of Jesus. Other hands went up tonight; some of them maybe has never asked forgiveness before; but I'm sure of this one thing, if we'll confess our sins, God will blot them out, put them in the sea of forgetfulness and never remember them no--no more. And, Father, as I confess mine, about misbehaving before them people, I didn't carry on myself like a servant of Christ. I didn't. I was afraid that man might be angry with me and think I didn't want to hurt his feelings, but I didn't think of what I was doing to You, Lord. And now, I--I pray that You forgive me. And now, Father, I know that if I ask forgiveness I have forgiveness, and You've put them in the sea of forgetfulness, and You'll never remember that no more. God, I'm thankful for that.
E-101 Şi mă rog ca Tu să laşi fiecare persoană de aici, care are păcat, păcat înconjurător de orice lucru înaintea lor, fie ca ei să-l scoată şi să pună pe Domnul înaintea lor cum a făcut David. Căci acum noi strigăm, "Vai de mine, căci eu am văzut Slava lui Dumnezeu. Eu sunt un om de buze necurate, sau o femeie sau fată de buze necurate, băiat, sau ceva." Orice am putea noi să fim, noi suntem necuraţi, şi noi cerem după Sângele lui Isus Cristos, Jertfa potrivită, să ne curăţească de tot păcatul, ca noi să putem întotdeauna locui în Prezenţa Lui. Să mergem de aici în seara aceasta cu inimile noastre bucurându-se, şi trupul nostru să se odihnească în nădejde, ştiind aceasta, căci când Isus vine, noi vom fi înviaţi cu El în asemănarea Lui, şi Îl vom întâlni în aer, în Răpire, când numărătoarea inversă este în sfârşit terminată. Noi vedem a şaptea epocă a bisericii numărată deja afară, şi noi suntem gata acum să decolăm. Ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu, înainte ca Tu să închizi uşa, dacă ar fi unul aici în seara aceasta care niciodată nu a intrat, fie ca ei să se grăbească înăuntru foarte repede, căci noi simţim că uşa îndurării, între milă şi judecată, se închide. Cei care acceptă milă vor păşi înăuntru. Cei care nu vor veni înăuntru vor trebui să sufere judecată. Dumnezeu închide uşa. Fie ca acolo să nu fie o uşă închisă în seara aceasta la fiecare din aceştia care mărturisesc păcatele. Fie ca noi toţi să avem iertare şi milă. În Numele lui Isus Cristos.
E-101 And I pray that You'll let every person here, that has sin or besetting sin of anything before them, may they remove it and put the Lord before them like David did. For now we cry out, "Woe is me, for I have seen the Glory of God. I'm a man of unclean lips, or a woman or girl of unclean lips, boy, or something." Whatever we might be, we're unclean, and we ask for the Blood of Jesus Christ, the appropriated Sacrifice to cleanse us from all sin, that we might ever dwell in His Presence. Let us go from here tonight with our hearts rejoicing, and our flesh resting in hope, knowing this, that when Jesus does come, we'll be raised with Him in His likeness, and shall meet Him in the air, in the rapture, when the countdown is finally over. We see the seventh church age is already counted out, and we're ready now to take off. We pray, God, that, You, before You close the door, if there be one here tonight has never come in, may they hurry in real quick, for we feel that the door of mercy between mercy and judgment is being closed. Those who will accept mercy will step in. Those who will not come in will have to suffer judgment. God closes the door. May there not be a door closed tonight to every one of these confessing sinners. May we all have pardon and mercy. In Jesus Christ's Name.
E-102 Iar acum, Tată, pentru cei bolnavi şi năpăstuiţi, pentru aceia care sunt nevoiaşi, mă rog ca harul Tău să le procure tot ce au ei nevoie. Fie ca ei să păşească în Cristos, în Prezenţa Lui. Să pună pe Cristos, Cristos, promisiunea, "'El a fost rănit pentru fărădelegile mele,' acelea sunt păcatele mele. 'Cu rănile Lui eu sunt vindecat,' atunci eu îl pun pe Domnul înaintea bolii mele. 'El este la mâna mea dreaptă, şi eu nu voi fi clintit,' atunci eu umblu cu îndrăzneală înainte, mărturisind că eu sunt vindecat. 'Prin rănile Lui eu sunt vindecat."' Admite aceasta, Doamne, la fiecare din ei. Şi noi ştim că dacă noi mărturisim cu inimile noastre şi, sau cu buzele noastre, şi credem în inimile noastre, atunci noi avem dorinţa noastră.
E-102 And now, Father, for the sick and the afflicted, for those who are needy, I pray that Your grace will supply all that they have need of. May they step into Christ, into His Presence. Place Christ, Christ, the promise... "He was wounded for my transgressions'; that's my sins. 'With His stripes I am healed," then I place the Lord before my sickness. 'He's on my right hand, and I shall not be moved,' then I walk boldly on, confessing that I am healed. By His stripes I am healed." Grant it, Lord, to every one of them. And we know that if we confess with our hearts and--or with our lips, and believe in our hearts, then we have our desire.
E-103 Tu ai spus, "Când voi spuneţi ceva, credeţi că aceasta vine la împlinire, voi puteţi avea ceea ce aţi spus." Noi credem aceea, Tată, şi credem că Tu ne vei curăţi de toate păcatele noastre, şi vindeci toate bolile noastre, şi dă-ne har, Doamne, să Te slujim.
E-103 You said, "When you say anything, believe it comes to pass, you can have what you've said." We believe that, Father, and believe that You'll cleanse us from all of our sins, and heal all of our sickness, and give us grace, Lord, to serve You.
E-104 Fii cu aceste persoane. Mulţi din ei o să călătorească pe drumurile întunecate în noaptea aceasta. Mulţi din ei vor călători multe mile. Să nu laşi să li se întâmple nimic, Doamne. Ei au venit prin toată ţara să şadă aici să asculte la numărătoarea inversă, să vadă cât de aproape am fost la timpul sfârşitului. Acum eu le-am cerut să plece, punând pe Dumnezeu înaintea lor, întotdeauna înaintea lor, înainte de orice altceva. Înainte de călătoria lor, înainte de mutarea lor, înainte de a lor-înainte să se scoale, după ce se duc la culcare, întotdeauna înainte să doarmă, oriunde este aceasta, să pună pe Dumnezeu întâi! "Căci El este la mâna mea dreaptă, şi eu nu voi fi clintit." Apoi fie ca inimile lor să se bucure, să ştie că ei au ceea ce ei au cerut, pentru că Dumnezeu a promis-o, şi trupul lor se va odihni în nădejde. Admite aceasta, Doamne, căci noi o cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Laud Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat la o parte fiecare pată.
E-104 Be with these people. Many of them are going to travel the dark roads tonight. Many of them will travel many miles. Don't let nothing happen to them, Lord. They come across the country to set here to listen to the countdown to see how close we was to the end time. Now, I've asked them to go away, placing God before them, always before them, before anything else: before their trip, before their move, before their--before they get up, after they go to bed, always before they sleep, wherever it is, put God first. "For He is on my right hand; I shall not be moved." Then may their hearts rejoice to know that they have what they've asked for, because God promised it, and their flesh shall rest in hope. Grant it, Lord, for we ask it in Jesus Christ's Name. Amen.
I will praise Him, I will praise Him,
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-105 Acum credeţi voi că l-aţi pus pe Domnul între voi şi păcatul vostru, între voi şi boala voastră, între voi şi greşeala voastră, între voi şi căile voastre? "Domnul este întotdeauna înaintea mea, şi eu sunt în Prezenţa Lui. Data următoare când încep să aprind o ţigară, Domnul este înaintea mea. Data următoare când eu încep să poftesc, Domnul este înaintea mea. Data următoare când încep să spun ceva greşit, Domnul este înaintea mea. Data următoare când încep să spun un lucru rău, Domnul este înaintea mea. Şi eu nu voi fi clintit. Amin. Eu voi trăi în Prezenţa Lui fiecare zi, cu preocupările mele, fiecare zi cu vorbirea mea. Eu voi umbla de parcă Domnul este înaintea mea, pentru că în seara aceasta eu L-am pus înaintea mea. Eu nu voi fi clintit." Voi Îl iubiţi?
E-105 Now, do you believe you have placed the Lord between you and your sin, between you and your sickness, between you and your fault, between you and your ways? "The Lord is always before me, and I am in His Presence. The next time I start to light a cigarette, the Lord is before me. The next time I start to lust, the Lord is before me. The next time I start to tell anything wrong, the Lord is before me. The next time I start to say a bad thing, the Lord is before me, and I shall not be moved. Amen. I'll live in His Presence each day, with my dealing, each day with my talk. I'll walk as if the Lord is before me, because tonight I've put Him before me. I shall not be moved." You love Him?
E-106 Acum, să ne ridicăm sus acum. O, eu doar mă simt foarte bine. Eu doar simt de parcă nu vreau să mă duc acasă. Şi voi ştiţi că sunt numai douăzeci şi cinci de minute până la nouă. Eu sunt vreo două ore devreme. Nu este aceasta minunat? O, doamne! Dar acum aşa cum noi plecăm, să ne amintim, noi trebuie să luăm Numele lui Isus cu noi, ca un scut de la orice cursă. Şi când ispite în jurul nostru se adună ... încearcă să ne ţină să ne amintim de aceea, doar respiraţi acel Nume sfânt în rugăciune.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al urgiei;
El îţi va da bucurie şi mângăiere,
O, ia-L oriunde te duci.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului.
E-106 Now, let us stand up now. Oh, I just feel real good. I just feel like I don't want to go home. And you know it's only about twenty-five minutes till nine; I'm about two hours early. Isn't it wonderful? Oh, my. But now, as we leave, let's remember, we must take the Name of Jesus with us, as a shield from every snare. And when temptations 'round us gather to try to stick--keep us to remember that, just breathe that holy Name in prayer.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take It everywhere you go.
Precious Name (Precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven;
Precious Name (Precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven.
E-107 Câţi vă bucuraţi de păstorul nostru, Fratele Neville? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu sunteţi voi mulţumitori faţă de Domnul pentru un om bun, cinstit, de fiecare zi, care crede Evanghelia? ["Amin."] Şi el face o treabă aşa de minunată prin a asculta Poruncile lui Dumnezeu, şi predicând Cuvântul şi păstrând această mare atmosferă spirituală în biserică tot timpul. Ţineţi minte, eu am venit în jos pe Coasta de Est, am mers prin Sud, şi sus pe Coasta de Vest, şi prin Canada, şi eu nu am întâlnit o biserică care este aşa de spirituală ca această biserică chiar aici. Ei au mers în sămânţă, da, sau fanatism, sau fie că au mers jos pe furie, sau fie că aşa de reci încât ei nu pot să fie mişcaţi. Asta-i tot.
E-107 How many enjoys our pastor, Brother Neville? Aren't you thankful to the Lord for a good, honest, everyday man, believes the Gospel, and he's doing such a wonderful job by obeying the commandments of God, and preaching the Word and keeping this great spiritual atmosphere in the church all the time. Remember, I've come down the east coast, went across the south, and up the west coast, and through Canada, and I haven't met one church that's as spiritual as this church right here. They've gone to seed, yeah, either fanaticism, or either went off on tantrums, or either so cold they just can't be moved. That's all.
E-108 Acum, vă iubiţi unul pe altul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] O daţi mâinile unul cu altul, şi ziceţi, "Laudă Domnului."
E-108 Now, do you love one another? Oh, shake hands with each other, and say, "Praise the Lord." Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, my brother. Praise the Lord, sister, so glad was here. God bless you. God bless you. God bless you. I know it. God bless you. God bless you.
E-109 [Fratele Branham dă mâinile cu oamenii – Ed.] Laudă Domnului. Laudă Domnului. Laudă Domnului. Laudă Domnului, soră. Laudă Domnului. Bucuros că ai fost aici, frate. Laudă Domnului, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze. În regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Noi vrem. Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu ştiu ce ai nevoie. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de la fiecare cursă;
Când ispita în jurul tău se-adună, (Ce faci tu?)
Şopteşte acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-109 [Brother Branham praises the Lord, and shakes hands, and speaks with the people--Ed.]
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations 'round you gather, (What do you do?)
Breathe that holy Name in prayer.
Precious Name (Precious Name),... (O how sweet!)
Hope of earth and joy of heaven;
Precious Name (Precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven.
E-110 Să ne aplecăm capetele acum. Foarte uşor, să nu uităm aceea acum. Să cântăm versetul acela din nou.
Ia Numele lui Isus cu tine, (Pentru ce?)
Ca un scut de la fiecare cursă, (când Satan încearcă să vă prindă);
Când ispitele în jurul tău se adună, (Ce faci tu?)
Doar şopteşte acel Nume sfânt.
"Căci Domnul este înaintea feţei mele; eu nu voi fi clintit!"
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Frate Neville.
E-110 Let us bow our heads now. Real softly, let's not forget that now. Let's sing that verse again.
Take the Name of Jesus with you, (What for?)
For a shield from every snare; (When Satan tries to snare you)
When temptations 'round you gather, (What do you do?)
Just breathe that holy Name... ("For the Lord is before my face, I shall not be moved.")
Precious Name, (Precious Name), O how sweet! (Amen.)
Hope of earth and...
Up