Cheia La Uşă

The Key To The Door
Data: 62-1007 | Durată: 1 ore 32 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Un privilegiu să fiu la tabernacol! A fost puţin neaşteptat pentru mine, de asemenea. Eu, ştiind că în seara aceasta era seara de împărtăşire, eu întotdeauna îmi place, dacă sunt în jur oriunde, să vin înăuntru la împărtăşire. Pentru că aceasta-i... Eu cred că toţi Creştinii ar trebui să anticipeze în a lua împărtăşirea, pentru că Isus a spus, "Dacă voi nu îl mâncaţi, voi nu aveţi parte cu Mine." De aceea, acesta-i un... întotdeauna un mare privilegiu să-să vin în tabernacol. Atunci, în seara aceasta, Fratele Neville a spus că el era doar un picuţ răguşit, şi-şi i-ar place dacă eu i-aş vorbi la adunarea noastră. Eu i-am spus că aş fi încântat să fac aşa. Mi-ar place de asemenea să anunţ că dacă...
Mâine seară este şedinţa bărbaţilor, administratorii, mâine seara, şi oamenii de afaceri aici ai bisericii, la şedinţa lor obişnuită de luni seara şi a lor... au de făcut o decizie cu constructorul. Eu presupun că voi toţi înţelegeţi că a noastre-noastre-noastre documente s-au aprobat, şi noi vom fi în stare să construim biserica. Şi astfel aceasta se aprobă, şi probabil că va începe săptămâna aceasta. Biserica începe săptămâna aceasta, din câte ştiu eu. Şi ei ne-au respins pe aceasta, aici în Jeffersonville. Dar noi am mers la Indianapolis, statul, şi ei ne-au dat permisiune, astfel noi o să o zidim. Şi astfel aceasta începe, poate, săptămâna aceasta. Aceasta se va şti după şedinţa de mâine seara. Şi apoi după şedinţa de mâine seară, dacă ei nu încep săptămâna aceasta, dacă ceva se întâmplă, constructorul nu poate începe săptămâna aceasta, el o să urmeze atunci să înceapă săptămâna următoare.
Şi acest sfârşit de săptămână ce vine, sâmbătă seara, duminică dimineaţa şi duminică seara, din săptămâna viitoare, această sâmbătă şi duminică ce vine, cu voia Domnului, eu vreau să am o-o-o adunare triună, din nou, cum am avut noi câteva săptămâni în urmă. Şi atunci după ce noi... Aceea va fi sâmbătă seara, şi apoi duminică dimineaţa, iar apoi duminică seara. Această următoare, aceea va fi treisprezece şi paisprezece din lună.
E-1 A privilege to be at the tabernacle! It was a little unexpected to me, too. I, knowing tonight was the communion night, I always like, if I'm around anywhere, to come in on the communion. Because it's… I think that all Christians should anticipate in taking communion, because Jesus said, "If you eat it not, you have no part with Me." Therefore, it's a… always a grand privilege to—to come into the tabernacle. Then, tonight, Brother Neville said he was just a teeny bit hoarse, and—and liked if I'd speak to our congregation. I told him I'd be delighted to do so. I would like to announce also that if…
E-4 Şi atunci unii din fraţi şi eu vom pleca după timpul acela, dincolo la Colorado, la o excursie de vânătoare, apoi venim înapoi. Dacă tabernacolul, când este terminat, dacă va fi voia Domnului, eu vreau să iau, poate, o săptămână completă înainte să plec din nou în adunări, şi să avem Cele Şapte Peceţi din Apocalipsa. Chiar înainte... Cum am avut noi Cele Şapte Epoci, acum Cele Şapte Peceţi să urmeze Aceea.
Şi probabil cam în următoarele două sau trei săptămâni, pentru că mă gândesc că ei pretind că ei, cu oamenii cu care ei o să-i pună pe aceasta, ei pot, noi putem zidi tabernacolul şi să-l avem în vreo zece zile, sau cincisprezece, ceva în felul acela. Atunci noi o să avem loc de aşezat aici pentru cam de două ori persoanele ce le avem, sau de trei ori, poate mai multe persoane. Şi acela-i felul cum am aşteptat până la timpul acela.
Pentru că, ultima sâmbătă şi duminică, a fost grozav, voi ştiţi. Oamenii au stat aici afară la ora două în după amează, să umple tabernacolul, înainte ca biserica să se deschidă. Dimineaţa următoare, la ora cinci, o felceriţă locuieşte la uşa următoare de mine, venind de sus acolo, a spus, "Acolo erau oameni doar aglomeraţi peste tot în jurul tabernacolului la ora cinci dimineaţa." Astfel, şi atunci oamenii, când ei intră înăuntru, nu există loc, şi ei devin descurajaţi şi ei se duc. Şi-şi atunci acei care stau în picioare, şi îngrămădiţi şi înghesuiţi în intervale, ei se simt cu totul îmbulziţi, şi de toate. Şi eu văd femei stând acolo, transpirând, voi ştiţi, în felul acela, şi transpiraţia curgând de pe ele. Şi unii bărbaţi renunţă şi dau a lor, la vreo femeie un scaun; iar atunci el va sta până îl dor picioarele, şi alt cineva îi va da lui. Voi ştiţi, şi în felul acela, şi este jalnic, şi mame cu copii mici bolnavi şi aşa mai departe, aceea-i rău.
Astfel, noi încercăm să eliminăm aceea acum prin a zidi un tabernacol mai mare. Şi noi vom avea un loc plăcut unde copiii, uneori... şi întrerup, cum copiii mici plâng; ei bine, noi o să avem o cameră pentru aceea, aşa că mamele se pot duce înăuntru, încă să vadă serviciul, şi să fie transmis chiar în cameră. Şi să avem săli de şcoală Duminicală şi totul doar aliniat în felul cum trebuie să fie. Şi aceea, dacă Domnul voieşte, ia loc, venind această săptămână ce vine.
Voi toţi a-ţi votat sută la sută la aceasta, aşa că ne-am ţinut chiar de aceea, vedeţi. Biserica este suverană. Ce spune biserica, aceea-i ce este. Administratorii şi nimeni altul... Administratorii sunt doar, fiecare, un vot. Păstorul este doar un vot. Aceasta-i biserica, care este-este democraţia bisericii, suveranitatea bisericii. Biserica, în întregime, vorbeşte. Asta-i tot. Şi ne place aceea, pentru că noi nu avem episcopi sau ierahii sau supraveghetori sau aşa mai departe să ne spună aceasta, aceea, sau cealaltă. Acesta-i Duhul Sfânt în biserică, care face vorbirea. Îmi place regula aceea, şi aceasta-i foarte bună.
Şi am întrebat, "A-ţi vrut voi toţi să aşteptăm până când avem suficient să mutăm tabernacolul la o parte şi să zidim o biserică mai mare?" Aceea a fost pe panoul administratorilor, şi aceasta nu se putea stabili de administratori. Iar atunci ei mi-au cerut, ca supraveghetor general, să vin şi să întreb biserica. Astfel am spus, "Acum noi avem bani suficienţi să mărim suprafaţa bisericii şi să o aranjăm cu totul diferit, decât cum am avut." Eu am spus, "Acum noi putem face aceea imediat, sau ne păstrăm banii până când obţinem suficient să punem sus biserica completă, nouă, în alt loc."
E-2 Tomorrow night is the men's meeting, the trustees, tomorrow night, and the businessmen here of the church, on their regular Monday night meeting and their… have a decision to make with the contractor. I guess you all understand that our—our—our papers went through, and we're going to be able to build the church. And so it goes through, and will probably start this week. The church starts up this week, as far as I know. And they turned us down on it, here in Jeffersonville. But we went to Indianapolis, the state, and they give us permission, so we're going to build it. And so it starts, perhaps, this week. It'll be known after the meeting tomorrow night. And then after the meeting tomorrow night, if they do not start this week, if something happens, the contractor can't start this week, he's going to then start the following week.
E-10 Şi noi am luat un vot la aceasta în biserică, şi a fost votat în unanimitate pentru ca să "se pună biserica sus chiar acum, şi doar este zidită o biserică mai mare chiar acum." Şi noi am stat chiar cu aceea.
E-3 And this coming weekend, Saturday night, Sunday morning and Sunday night, of next week, this next coming Saturday and Sunday, the Lord willing, I want to have a—a—a triune meeting, again, like we did a few weeks ago. And then after we… That'll be Saturday night, and then Sunday morning, and then Sunday night. This next, that'll be the thirteenth and fourteenth of this month.
E-11 Şi comitetul aici în Jeffersonvile ne-au respins, au spus că nu o puteam face. Şi noi am mers peste acela, şi am mers la Indianapolis şi am pus Statul asupra acesteia. Şi atunci ei au trimis înapoi vorbă, că, "mergeţi înainte," noi avem dreptul de trecere să o zidim. Astfel atunci oraşul nu are nimic de-a face cu aceasta acum, acesta-i Statul care trebuie să o facă. Astfel atunci noi avem permisiunea, şi constructorul are-permisul în mâna lui chiar acum, şi presupun că ei sunt gata să înceapă oricând.
E-4 And then some of the brethren and I are going away after that time, over to Colorado, on a hunting trip, then come back. If the tabernacle, when it's finished, if it be the will of the Lord, I want to take, maybe, a complete week before I leave again in the meetings, and have The Seven Seals of Revelation. Just before… Like we had The Seven Church Ages, now The Seven Seals to follow That.
E-12 Această mâine seară, dacă-dacă constructorul zice că el vrea să înceapă săptămâna viitoare, atunci eu doar voi omite adunările pentru... până când venim în Cele Şapte Peceţi. Şi atunci dacă constructorul nu poate începe săptămâna viitoare, atunci următoarea duminică, sâmbătă şi duminică, eu voi avea adunarea înainte să plec.
E-5 And probably in about the next two or three weeks, because I think they claim they, with the man that they're going to put on it, they can, we can build the tabernacle and have it in about ten days, or fifteen, something like that. Then we're going to have seating room here for about twice the people we got, or three times, maybe more people. And that's the way I was waiting till that time.
E-13 Şi atunci eu urma să o am această duminică, şi atunci am aflat în seara aceasta să fie seara de împărtăşire, astfel eu am omis-o duminica aceasta. Din cauză că, aşa o aglomeraţie, tu nu poţi lua împărtăşirea comfortabil, şi atunci când noi avem biserica mai mare noi putem.
E-6 Because, the last Saturday and Sunday, it was terrific, you know. The people was standing out here at two o'clock in the afternoon, to fill the tabernacle up, before the church ever opened up. The next morning, at five o'clock, a nurse lives next door to me, coming from up there, said, "There was people just packed all around the tabernacle at five o'clock in the morning." So, and then the people, when they get in, there's no place, and they get discouraged and they go away. And—and then those who are standing, and piled and they're jammed in the aisles, they feel all cramped up, and everything. And I see women standing there, sweating, you know, like that, and the perspiration running off of them. And some man give up and give his, some woman a chair; and then he'll stand till his legs are hurting, and somebody else will give him. You know, and like that, and it's pitiful, and mothers with little sick children and so forth, that's bad.
E-14 Acum, noi avem un Preşedinte care vine. Cel... o, voi ştiţi ce vreau să spun, acesta doar le-a fost născut la familia Hickerson nu de mult. Şi sora noastră care este pianista, dacă ea v-a veni şi ne v-a da un mic ton la pian, despre, "Aduceţi-I Înăuntru," dacă voi vreţi, sau ceva cântare mică de felul acela. Acest gentleman micuţ fin în familia Hickerson, după care s-a aşteptat aşa de mult, a sosit. Un ins micuţ foarte fin, şi el desigur că este un giuvaer pentru Hickersons. Şi ei sunt toţi giuvaeruri pentru noi, noi îi iubim şi ei sunt într-adevăr fratele şi sora noastră. Noi suntem mulţumitori să-l avem pe acest micuţ născut în familia lor, care absolut a revoluţionat familia. Şi dacă ei, tata şi mama îl vor aduce pe acest ins micuţ acum pentru dedicare. Acum, Scriptura zice, "Ei au adus copii la El, prunci, ca El să-şi poată pune mâinile Lui peste ei şi să-i binecuvânteze."
E-7 So, we're trying to eliminate that now by building a bigger tabernacle. And we'll have a nice place where the children, sometime… and interrupt, like little children crying; well, we're going to have a room for that, so the mothers can go in, still see the service, and be broadcast right into the room. And have Sunday school rooms and everything just lined out the way it should be. And that, if the Lord willing, takes place, coming this coming week.
E-15 Acum, există oameni în lume care cred în ceea ce ei numesc "botezul pruncilor." Şi, aceea este, că ei aduc aceşti inşi micuţi şi nu-i botează deloc, căci, ei doar stropesc apă peste ei. Acum, noi nu găsim aceea nicăieri în Biblie, unde ei au stropit vreodată pe careva, adulţi, dar mai copii.
E-8 You all voted a hundred percent on it, so we've held right to that, see. The church is sovereign. What the church says, that's what. Trustees or nobody else… The trustees is just, each one, a vote. The pastor is just one vote. It's the church, that it's—it's the democracy of the church, the sovereignty of the church. The church, in whole, speaks. That's all. And we like that, because we have no bishops or hierarchies or overseers or so forth to tell us this, that, or the other. It's the Holy Spirit in the church, does the speaking. I like that rule, and it's very fine.
E-16 Şi astfel botezul este o mărturisire că s-a făcut o lucrare lăuntrică de har. Şi pruncii micuţi nu au ştiinţă de păcat. De aceea, când Isus a murit la cruce, El a murit să ia la o parte păcatul lumii. Şi când pruncul devine o fiinţă umană, şi este născut în lume, ei nu au nici un păcat de-a lor propriu, de aceea ei nu au să se facă nici o pocăinţă. Dar, când acel, Sângele lui Isus Cristos ia la o parte acel păcat. Desigur, pruncul este născut în păcat, format în nelegiuire, vine în lume vorbind minciuni, şi ei sunt păcătoşi prin natură, dar Sângele lui Isus Cristos ispăşeşte pentru aceea. Dar când pruncul vine la vârsta de răspundere, şi ştie ce este bine şi rău, atunci el trebuie să se pocăiască pentru ce a făcut. Păcatul lui acum este păcatul întocmai cum este născut în păcat, acesta-i păcatul uman, păcatul acum este păcatul care l-a făcut Adam şi Eva; şi acela a fost omis de Dumnezeu, prin Sângele lui Isus Cristos. Acum copilul nu are păcate de care să se pocăiască până când el păcătuieşte, atunci el trebuie să se pocăiască. Înţelegeţi? Şi când el se pocăieşte, atunci este timpul să se boteze, şi atunci el este botezat prin scufundare.
E-9 And I asked, "Did you all want to wait till we got enough to move the tabernacle away and build a big church?" That was on the trustee board, and it could not be settled by the trustees. And then they asked me, as the general overseer, to come and ask the church. So I said, "Now we have enough money to increase the size of the church and fix it all different, and everything, than what we had." I said, "Now we can do that right away, or save our money till we get enough to put the complete church up, new, someplace else."
E-17 Până la timpul acela, noi urmăm instrucţiunile Bibliei, care, "Ei au adus la Isus copii mici, ca El să-şi poată pune mâinile Lui peste ei şi să-i binecuvânteze." Acest părinte drăgălaş din seara aceasta aduce acest copilaş la păstor şi la mine, pentru dedicare. Şi ei simt că a-l pune în mâinile reprezentanţilor lui Cristos, ei îl pun în mâinile lui Cristos. Apoi, prin credinţă, noi îl aducem pe copil la Dumnezeu, să-i dăm mulţumiri că l-a adus aici, şi cerem lui Dumnezeu să-l binecuvânteze, care noi numim "dedicare de prunci."
E-10 And we took a vote on it in the church, and it was unanimously voted for to "put the church up right now, and it's just build a bigger church right now." And we've stayed right with that.
E-18 Acum, voi ştiţi cum aş fi eu privitor la copiii mei proprii. Eu am o fetiţă în slavă în seara aceasta, şi ea a fost dedicată la Domnul, aici la altar. Eu am un băieţel şi o fată aşezaţi înapoi acolo, în seara aceasta, care nu au fost botezaţi încă. Una, de unsprezece, eu am vorbit cu ea despre aceasta astăzi, Sarah, pentru botez. Şi Joseph este numai de şapte, astfel el este încă prea tânăr pentru aceasta, atât timp până... Dacă el ar dori aceasta, şi spune că Dumnezeu i-a pus-o pe inimă, eu aş face-o atunci. Dar, ca prunci, eu doar îi dedic la Domnul, pentru că aceea-i învăţătura Scripturală despre aceasta.
E-11 And the board here in Jeffersonville turned us down, said we couldn't do it. And we went over that, and went to Indianapolis and got the State onto it. And then they sent back the word, that, "go ahead," we have the right of way to build it. So then the city has nothing to do with it now, it's the State has to do it. So then we have the permission, and the contractor has the—the permit in his hand right now, and I guess they're ready to start at anytime.
E-19 Frate Neville, dacă vei păşi afară cu mine acum la acest băiat fin. [Fratele Branham se apropie de Fratele şi Sora Hickerson – Ed.] Eu m-am temut... Este acela Hollin? Hollin? Da, Hollin, Junior. Stephen Hollin. Ei bine, aceea-i bine. O, am crezut că el dormea. Aceea este natura Hickersonilor, orice se petrece. Eu l-am văzut zilele trecute, am spus, "Preşedintele," şi aşa mai departe. Şi, desigur, aceea a fost prea mic pentru el, vedeţi, să vorbeşti despre el ca un "Preşedinte." Cum o mai duci? Ei bine, eu ştiu că acela este destinat să fie o comoară pentru orice mamă bună. Nu v-aţi gândi aşa? Foarte dulce. Şi acum, Fratele Hickerson şi sora Hickerson, ca un slujitor al lui Cristos, ca păstorul vostru, eu iau acest prunc, prin credinţă, la braţele lui Isus Cristos, în Care voi doriţi să-l puneţi în braţele Lui.
E-12 This tomorrow night, if the—if the contractor says that he wants to start next week, then I'll just omit the meetings for the… until we come into The Seven Seals. And then if the contractor can't start next week, then the following Sunday, Saturday and Sunday, I'll have the meeting before leaving.
E-20 Să ne aplecăm capetele aşa cum păstorul şi eu stăm aici cu mâinile noastre peste prunc.
E-13 And then I was going to have it this Sunday, and then found out tonight being communion night, so I omitted it this Sunday. Because, such a crowd, you can't take communion comfortably, and then when we have the bigger church we can.
E-21 Tatăl nostru Ceresc, în Biblie ei au adus la Tine copilaşi, ca Tu să-ţi poţi pune mâinile Tale peste ei şi să-i binecuvântezi. Şi cu adevărat, Doamne, ei au fost binecuvântaţi. Iar acum noi urmăm exemplul Tău, lucrurile care Tu le-ai făcut, noi am încercat în de-aproape, Doamne, citind Biblia şi urmând exemplul întocmai cum Tu ai făcut. Şi acest tată şi mamă, Fratele şi Sora Hickerson, ucenicii noştri prea iubiţi aici în Tabernacol, aduce la noi această bucurie mititică care tu ai pus-o în grija lor. Acesta vine de la Tine, Doamne. Tu le-ai dat acest copil. Şi acum ei doresc să-ţi dea viaţa lui micuţă Ţie, să fie un serviciu pentru Tine. Eu mă rog ca Tu să binecuvântezi acest copil, ca Tu să-i dai o viaţă lungă. Fie ca el să trăiască, dacă-i posibil, să vadă Venirea Domnului. Mă rog ca Tu să-l binecuvântezi oriunde este el. Fie ca el să fie crescut în cămin Creştin, aşa cum s-a născut în unul. Şi fie ca el să continue în acest cămin. Fie ca tata şi mama să trăiască să vadă pruncul în amvon, dacă-i posibil, predicând Evanghelia. Ei să-l vadă mai degrabă în felul acela, Tată, decât pe-pe tronul la casa albă, sau oriunde altundeva, pentru că ei sunt slujitori de-ai Tăi, şi doresc ca viaţa pruncului să fie dedicare şi o binecuvântare la lucrarea lui Dumnezeu.
E-14 Now, we got an oncoming President. The… oh, you know what I mean, it was just delivered to the Hickerson family not long ago. And our sister who is the pianist, if she'll come and give us a little chord on the piano, of "Bring Them In," if you will, or some little song of that type. This fine little gentlemen in the Hickerson family, that's been looked for for so long, has arrived. A very fine little fellow, and he sure is a jewel to the Hickersons. And they're all jewels to us, we love them and they're really our brother and sister. We're thankful to have this little one born into their family, which has absolutely revolutionized the family. And if they, father and mother will bring this little fellow now for dedication. Now, the Scripture says, "They brought unto Him children, infants, that He might lay His hand on them and bless them."
E-22 Acum mă rog, Tată, ca Tu să binecuvântezi copilul. Şi fie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui, şi fie ca el să fie sănătos şi fericit în toată viaţa lui. Şi fie ca tata şi mama să trăiască să-l vadă crescut, noi cerem din nou. Binecuvântă pe cine noi binecuvântăm în Numele Tău.
E-15 Now, there's people in the world that believe in what they call "infant baptism." And, that is, they take these little fellows and not baptize them at all, 'cause, they just sprinkle water on them. Now, we don't find that anywhere in the Bible, where they ever did sprinkle anybody, adults, let alone children.
E-23 Iar acum, micuţule Stephen Hollin Hickerson, eu te predau la Isus Cristos, ca binecuvântările care noi le-am cerut să poată să vină asupra ta. Fii sănătos şi tare, frăţiorul meu, şi fie ca tu să trăieşti să slăveşti pe Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos noi o cerem. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. Foarte dulce copil.
Unde noi nu vom îmbătrâni, nu vom îmbătrâni,
În Ţara unde noi nu vom îmbătrâni;
Nu vom îmbătrânii, nu vom îmbătrâni,
În Ţara unde noi nu vom îmbătrâni.
E-16 And so baptism is a confession that an inward work of grace has been done. And the little infants has no knowledge of sin. Therefore, when Jesus died at the cross, He died to take away the sin of the world. And when the baby is becomes a human being, and borned into this world, they have no sin of their own, therefore they have no repentance to be done. But, when that, the Blood of Jesus Christ takes away that sin. Course, the baby is born in sin, shaped in iniquity, comes to the world speaking lies, and they're sinners by nature, but the Blood of Jesus Christ atones for that. But when the baby is comes to the age of accountability, and knows what's right and wrong, then it has to repent for what it has done. Its sin now is the sin just like it's born in sin, it's the human sin, the sin now is the sin that Adam and Eve did; and that was omitted by God, by the Blood of Jesus Christ. Now the baby has no sins to repent from until he sins, then he's got to repent. See? And when he repents, then is the time to be baptized, and then he's baptized by immersing.
E-24 Nu va fi aceasta minunat? Cei tineri vor fi adulţi, şi cei bătrâni vor fi tineri. Acum, nu este aceea minunat? Şi noi niciodată nu vom fi bolnavi, sau nicodată nu vom avea întristare, sau niciodată nu vom muri.
E-17 Until that time, we follow the instructions of the Bible, which, "They brought to Jesus little children, that He might lay His hands on them and bless them." This lovely parent tonight brings this little baby to the pastor and I, for dedication. And they feel that placing it in the representatives of Christ's hands, they're placing it in Christ's hands. Then, by faith, we take the baby to God, to give thanks for bringing it here, and ask God to bless it, which we call "infant dedication."
E-25 Acum, serviciul, Fratele Neville a anunţat. Eu vreau să anunţ acum, de asemenea, că acea adunare, să nu o uitaţi, şi adunările despre care el a vorbit. De asemenea, o D-nă Ford care obişnuia să vină la biserică cu ani în urmă, eu chiar am dus-o la fiica ei, cu două zile în urmă, şi ea este în vârstă de optzeci de ani, şi a mers să-l întâlnească pe Domnul seara trecută la ora opt, eu cred. Şi serviciile ei, păstorul şi eu le vom ţine la capelă la Coots, miercuri, la zece-zece treizeci, această miercuri care vine. D-na Ford, D-na... eu cred că am uitat care-i a lui... Levi, D-na Levi Ford. A noastră... Aceea este-aceea este mama lui Lloyd Ford care voi vedeţi în cartea mea, care urma să-mi păstreze acel costum de Boy Scout pentru mine, şi eu am primit numai un crac rămas. Acum, aceea-i-aceea-i mama băiatului. Astfel eu am dus-o sus zilele trecute şi m-am rugat cu ea, sărmana bătrână. Şi ea a mers să-l întâlnească pe Domnul Isus.
E-18 Now, you know how I'd be about my own children. I've got a little girl in Glory tonight, and she was dedicated to the Lord, here at the altar. I've got a little boy and girl sitting back there, tonight, that's never been baptized yet. One, eleven, I've been talking to her about it today, Sarah, for baptism. And Joseph is only seven, so he's too young for it yet, as far until… If he'd desire it, and say God was putting it on his heart, I'd do it then. But, as infants, I just dedicate them to the Lord, 'cause that's the Scriptural teaching of it.
E-26 Acum, dacă Domnul voieşte, eu am avut ceva aici care eu aş putea anunţa că serviciile, dacă ele apar pentru această săptămână următoare, dacă eu le-am plasat înăuntru aici, sau cel puţin m-am gândit că am făcut-o, despre ce urma ca eu să vorbesc pentru ce vine, acest serviciu ce vine din săptămâna următoare. Dacă eu-eu gândesc... Am crezut că am pus-o în această carte, eu nu ştiu dacă am pus-o sau nu. Da, iat-o aici. Cu voia Domnului, sâmbătă seara eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre "De ce un om influenţează viaţa altuia." Şi duminică dimineaţa eu vreau să predic despre "Coronamentul piramidei." Şi duminică seara eu vreau să predic despre Călăuza Mea, subiectul, Călăuza Mea, pentru această duminică seara ce vine. Acum fie ca Domnul să binecuvânteze lucrurile acelea şi să mă ajute, aşa cum am fost afară, şi doar un mic context să le culeg sus.
E-19 Brother Neville, if you'll walk out with me now to this fine boy. [Brother Branham approaches Brother and Sister Hickerson—Ed.] I was afraid… Is that Hollin? Hollin? Yeah, Hollin, Junior. Stephen Hollin. Well, that's fine. Oh, I thought he was sleeping. That's that nature of the Hickerson's, anything going on. I seen him the other day, I said "the President," and so forth. And, course, that was too small for him, see, speak of him as a "President." How do you do? Well, I know that's bound to be a treasure to any godly mother. Wouldn't you think so? Very sweet. And now, Brother Hickerson and Sister Hickerson, as a servant of Christ, as your pastor, I take this baby, by faith, to the arms of Jesus Christ, in Whom you wish to place it into His arms.
E-27 Acum în seara aceasta, noi vrem să ne grăbim şi să avem câteva lucruri. Că veni vorba, eu am o scrisoare aici care-care tocmai a venit prin poştă, cum Billy a ridicat-o cu un timp în urmă, că nişte fraţi sunt în Michigan, şi aceasta vine de la asociaţia lucrătorilor care au o mulţime de lucruri. Aceea-i ce face lucrurile cu mustrare de conştiinţă, voi vedeţi. Că, ei pretind înăuntru aici că ceva fraţi sus acolo care au spus că eu i-am trimis sus acolo, şi ei predică că bărbaţii să-şi lase nevestele şi să-şi caute perechea spirituală şi că-că eu sunt perfect infailibil. Că nu există nimic... Şi, o, unele din cele mai îngrozitoare lucruri care le-aţi auzit vreodată. Şi asociaţia lucrătorilor au apucat aceasta, şi ei îmi scrie o scrisoare privitor la aceasta, şi că eu i-am trimis sus acolo şi aceasta cauzează multă confuzie. Şi unii din ei profeţesc şi spun că un bărbat să-şi lase pe această nevastă şi să meargă să se căsătorească cu aceea. Acum, această biserică ştie că noi nu stăm pentru fleacuri ca acelea.
E-20 Let us bow our heads as the pastor and I stand here with our hands on the baby.
E-28 Noi credem în Biblie. Noi credem căci când un bărbat ia o femeie, aceea-i nevasta lui, şi numai moartea îi poate despărţi. Numai aceea este. Noi nu credem astfel de lucru ca acela. Noi nu credem în dragoste liberă, oricum. Noi nu credem în lucrul acela. Noi absolut credem Biblia, şi numai Aceea. Astfel eu doar am foto-copiat, copia acestei scrisori, şi dau răspunsul meu la aceasta şi o plasăm în revistă, şi aceea va-aceea va avea grijă de aceea. Eu sper că o face, oricum, le răspunde.
E-21 Our Heavenly Father, in the Bible they brought to You little children, that You might lay Your hands upon them and bless them. And truly, Lord, they were blessed. And now to follow Your example, the things that You did, we've tried closely, Lord, reading the Bible and following the example just as You did. And this father and mother, Brother and Sister Hickerson, our beloved disciples here in the Tabernacle, bring to us this little bit of joy that you have placed in their care. It come from You, Lord. You gave them this child. And now they desire to give its little life to You, to be a service to You. I pray that You bless this child, that You will give it a long life. May it live, if possible, to see the Coming of the Lord. I pray that You'll bless it wherever it's at. May it be raised in a Christian home, as it has been born into one. And may it continue in this home. May the father and mother live to see the baby in the pulpit, if possible, preaching the Gospel. They would rather see it that way, Father, than on the—the throne at the White House, or anywhere else, because they are servants of Yours, and desire the baby's life to be a dedication and a benediction to the work of God.
E-29 Acum în seara aceasta, chiar înainte să deschidem Scriptura, să-i vorbim Domnului nostru.
E-22 Now I pray, Father, that You bless the child. And may the grace of God come upon it, and may it be healthy and happy all of its life. And may the father and mother live to see it grown, we ask again. Bless it who we bless in Your Name.
E-30 Tatăl nostru Ceresc, ne apropiem de Tronul Tău de milă, în Numele Domnului Isus, Acel Unul măreţ Care a venit jos din Slavă să ne desfacă pentru noi bogăţiile comorilor lui Dumnezeu. Cum Îţi mulţumim noi pentru acest mare Isus Care a fost manifestarea lui Dumnezeu, făcută personal pentru noi, şi prin El noi avem răscumpărare de la păcatele noastre. Şi noi am trecut acum de la moarte la Viaţă, deoarece noi Îl credem. Căci aceasta este scris despre El, că El a spus, "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică; şi nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă."
E-23 And now, little Stephen Hollin Hickerson, I give thee to Jesus Christ, that the blessings that we have asked may come upon thee. Be healthy and strong, my little brother, and may you live to glorify God. In the Name of Jesus Christ we ask it. Amen.
God bless you. God bless you all. Very sweet baby.
Where we'll never grow old, never grow old,
In the Land where we'll never grow old;
Never grow old, never grow old,
In the Land where we'll never grow old.
E-31 Binecuvântează Cuvintele Tale, în seara aceasta, Doamne. Şi noi suntem aici să luăm împărtăşirea doar într-un timp scurt. Creştini, împreună cetăţeni ai Împărăţiei se vor aduna în jurul altarelor, şi acolo ei vor lua ce noi numim "împărtăşirea," porţiunea mică de-de sacrament care Tu ne-ai lăsat, să arătăm că noi credem că Tu ai murit pentru păcatele noastre, şi ai înviat din nou a treia zi, şi eşti viu pentru totdeauna, şi facem aceasta până Te întorci, conform cu Scripturile aşa cum ni se porunceşte. Sfinţeşte inimile noastre de la gânduri rele şi tot ce noi am făcut care a fost contrar la voia Ta cea mare. Tată, iartă-ne, şi dă-ne din harul Tău în seara aceasta. Frânge acum pentru noi Pâinea Vieţii, în Cuvânt, aşa cum noi Îl citim şi vorbim asupra Lui. În Numele Domnului Isus, noi o cerem. Amin.
E-24 Won't it be wonderful? The young will be adults, and the old will be young. Now, isn't that wonderful? And we'll never be sick, or never have sorrow, or never die.
E-32 Acum în Cartea despre Apocalipsa, începând cu numai un verset, eu doresc să citesc al 20-lea verset, sau primul verset din capitolul al 20-lea.
Şi eu am văzut un înger să vină jos din cer, având o cheie a gropii fără fund şi un mare lanţ în mâna lui.
E-25 Now, the services, Brother Neville has announced. I want to announce now, also, that that meeting, don't forget it, and the meetings that he has spoke of. Also, a Mrs. Ford that used to come to the church years ago, I just taken her to her daughter, a couple days ago, and she's eighty years old, and went to meet the Lord last night at eight o'clock, I think. And her services, the pastor and I will hold at the chapel at Coots, Wednesday, at ten—ten-thirty, this coming Wednesday. Mrs. Ford, Mrs.… I think I forget what his… Levi, Mrs. Levi Ford. Our… That's—that's the Lloyd Ford's mother that you see in my book, that he was going to save that Boy Scout suit for me, and I only got one legging left. Now, that's—that's the boy's mother. So I taken her up the other day and prayed with her, the poor old thing. And she went to meet the Lord Jesus.
E-33 Acum eu doresc să vorbesc, dacă aceasta ar fi, dacă eu l-aş numi textul din aceasta, sau să trag un context din acest text, pentru următoarele douăzeci sau douăzeci şi cinci de minute, mi-ar place să-l numesc, Cheia La Uşă. Acum, eu nu doresc să-să îl fac "cheile," pentru că lui Petru i s-au dat "cheile la Împărăţie." Dar eu vreau să numesc aceasta: Cheia La Uşă. Şi apoi imediat după aceasta, eu doresc să dau câteva comentarii mici despre împărtăşire, înainte să o luăm în seara aceasta.
E-26 Now, if the Lord willing, I had something here that I might announce that the services, if they come up for this next week, if I've placed them in here, or at least I thought I did, about what I was going to speak on for the—the—the coming, this coming service of the following week. If I—I think… I thought I put it in this book, I don't know whether I did or not. Yes, here it is. The Lord willing, Saturday night I want to preach on the subject of "Why one man influences another's life." And Sunday morning I want to preach on "The capping of the pyramid." And Sunday night I want to preach on My Guide, the subject, My Guide, for this coming Sunday night. Now may the Lord bless those things and help me, as I've been out, and just a little context to pick them up.
E-34 Acum, o cheie. Eu observ aici aşa cum citim, că acest Înger a venit jos din Cer, având cheia în mâna lui. Eu cred că aceasta-i Apocalipsa 13 sau 19, unde aflăm din nou, un alt Înger venind cu o cheie. Şi o cheie este, scopul unei chei, este să descuie ceva, ceva care a fost încuiat, sau este ceva care trebuie să fie încuiat. Dar o cheie este dată pentru scopul acela.
E-27 Now tonight, we want to hurry and have a few things. By the way, I have a letter here that—that just come in the mail, as Billy picked it up a while ago, that some brethren are in Michigan, and this comes from the ministerial association that's got a lot of things. That's what gets things scrupled up, you see. That, they claim in here that some brethren up there that said that I sent them up there, and they're preaching that men should leave their wives and hunt for their spiritual mate, and that—that I am perfectly infallible. That there's nothing… And, oh, some of the awfulest things you ever heard. And the ministerial association got a hold of it, and they're writing me a letter about it, and that I sent them up there and it's causing a lot of confusion. And some of them prophesying and saying that one man should leave this wife and go marry that one. Now, this church knows that we don't stand for no such tommyrot as that.
E-35 Acum, există multe feluri de chei, pentru că noi avem multe folosinţe de chei. Există chei pentru magazii. Există o cheie la propria voastră casă, există o cheie la automobilul vostru. Şi noi le numim chei, şi ele sunt chei. Şi ele pot fi duplicate, de multe ori. Sau la casă, acolo uneori se poate face, ce noi numim, cheia schelet. În alte cuvinte, ea este o cheie care este cumva făcută cu levierele, acţionează pe aceasta, care-care răsuceşte lacătul într-un anumit fel şi poate să descuie aproape orice uşă, numită "cheia schelet." Aceasta-i o ramă schelet de multe chei, şi ea poate fi descuiată în felul acela, cu casele noastre sau chiar la automobilele noastre, pot fi duplicate, Şi atunci există...
E-28 We believe in the Bible. We believe that when man takes a woman, that's his wife, and death only can separate them. That's only. We don't believe such stuff as that. We don't believe in free love, either. We don't believe in that stuff. We absolutely believe the Bible, and That alone. So I'll just photostat it, copy of this letter, and give my answer to it and place it in the magazines, and that'll—that'll take care of that. I hope it does, anyhow, answer to them.
E-36 Nici o cheie nu poate deschide nici o uşă până nu este folosită de o mână. Ea trebuie să aibă ceva să folosească cheia. Cheia în sine nu se poate folosi singură. Ea trebuie să aibă ceva să ajute cheia.
E-29 Now tonight, just before we open the Scripture, let's speak to our Lord.
E-37 Aceasta-i ca microfonul prin care eu-eu vorbesc. Acel microfon este mut. Numai dacă există ceva să vorbească prin el, el nu poate vorbi prin el însuşi. El trebuie să aibă ceva să vorbească prin el. Astfel, acesta nu este microfonul, este vocea sau zgomotul (în spate) care microfonul transmite la unda aerului, la urechea voastră.
E-30 Our Heavenly Father, we are approaching Thy Throne of mercy, in the Name of the Lord Jesus, That great One Who came down from Glory to unfold to us the riches of the treasures of God. How we thank Thee for this great Jesus Who was the manifestation of God, made personally to us, and through Him we have redemption from our sins. And we have now passed from death unto Life, because we believe Him. For it is written of Him, that He said, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life; and shall not come to the judgment, but has passed from death unto Life."
E-38 Acum, acela-i felul în predicarea Evangheliei. Acesta nu suntem noi înşine, ca lucrători, noi nu suntem Evanghelia. Dar noi suntem numai transmiţători care transmitem Glasul lui Dumnezeu prin agenţia noastră, de oameni, la ascultător.
E-31 Bless Thy Words, tonight, Lord. And we're here to take the communion just in a short time. Christian, fellow citizens of the Kingdom will gather around the altars, and there they will take what we call "the communion," the—the little portion of—of sacrament that Thou has left us, to show that we believe that You're died for our sins, and rose again on the third day, and alive forevermore, and doing this until You return, according to the Scriptures as we are commanded. Sanctify our hearts from evil thoughts and all that we have did that was contrary to Thy great will. Father, forgive us, and give us of Thy grace tonight. Break unto us now the Bread of Life, in the Word, as we read It and speak on It. In the Name of the Lord Jesus, we ask it. Amen.
E-39 O viziune este în acelaşi fel. Eu nu ştiu nimic să spun la biserică la timpul acesta privitor la o viziune. Dar dacă Duhul Sfânt ar arăta, întâi, mie o vedenie, atunci eu transmit acea viziune la acela către care este îndreptată. Astfel aceasta nu a fost a mea, eu, viziunea nu eram eu, eu. Acesta a fost Dumnezeu care a dat viziunea, şi eu am acţionat ca un transmiţător, să aduc înainte mesajul viziunii la oameni.
E-32 Now in the Book of Revelation, beginning with one verse only, I wish to read the 20th verse, or the 1st verse of the 20th chapter.
And I saw an angel come down from heaven, having a key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
E-40 Acum, o cheie este acelaşi lucru. Scuzaţi-mă. Cheia este numai să fie ţinută într-o mână care descuie uşa. Vedeţi, aceasta trebuie să fie mână. Acum, şi în cheia despre care am să vorbesc în seara aceasta, este numai o mână care poate ţine cheia aceasta, şi aceea-i mâna de credinţă. Este singurul lucru care poate-poate ţine această cheie. Şi mâinile ţin alte chei, şi se necesită o mână de credinţă pentru aceea.
E-33 Now I wish to speak, if it would be, if I should call it the text from this, or draw a context from this text, for the next twenty or twenty-five minutes, I would like to call it, The Key To The Door. Now, I do not wish to—to make it the "keys," because Peter was given "the keys to the Kingdom." But I want to call this: The Key To The Door. And then immediately after this, I wish to give a few little comments on communion, before we take it tonight.
E-41 Acum, noi luăm ca cheia la cunoştinţă. Acum, un om trebuie, dacă el încearcă să acumuleze cunoştinţă, vedeţi, acum, există o cheie la aceea. Există o cale ca acest om trebuie să o deschidă. El trebuie să fie, să-şi ia cărţile lui şi învăţătura lui, şi el nu poate... nimeni nu-l poate învăţa. Ei ar putea să-l înveţe, dar el trebuie să înveţe. Şi singurul lucru cum poate să se facă, el trebuie să prindă cheia aceea, acel ceva înăuntru acolo care se desfăşoară sau de-... îi descoperă cunoştinţa care el o caută.
E-34 Now, a key. I notice here as we read, that this Angel came down from Heaven, having the key in his hand. I believe it's Revelation 13 or 19, we find again, another Angel coming with a key. And a key is, a purpose of a key, is to unlock something, something that's been locked up, or it's something that should be locked up. But a key is given for that purpose.
E-42 Şi există oameni cum ar încerca să cânte la pian, şi ei... sau muzică. Ei nu ştiu chiar cum o fac ei, dar ei ar putea merge acolo şi învăţătorul ar putea lua lecţie după lecţie, şi ei niciodată nu ar învăţa-o. Ei doar nu pot să ţină cheia la taina aceea, cum ritmul şi sunetele acordării şi aşa mai departe răsună. Aceasta necesită cheia.
E-35 Now, there are many kinds of keys, because we have many uses of keys. There is keys to the storehouses. There is key to your own house, there's key to your automobile. And we call them keys, and they are keys. And they can be duplicated, many times. Or to the house, there sometimes can be made, what we call, the skeleton key. In other words, it's a key that's kind of made with the levers, acts on it, that—that twists the lock in a certain way and can almost unlock any door, called "the skeleton key." It's a skeleton frame of many keys, and it can be unlocked that way, with our houses or even to our automobiles, can be duplicated. And then there is…
E-43 Şi matematica, există o cheie la matematică, cu care tu doar trebuie să te obişnuieşti. Eu am văzut oameni care puteau să ia patru rânduri de cifre, şi să-şi pună degetele, fiecare din degetele lor pe un rând de cifre, şi doar vine drept în jos aşa pentru poate cinci sau şase cifre adâncime, şi pune răspunsul dedesubt. Socotind patru rânduri de-o dată, oriunde de la unu la nouă. Ei bine, eu am greutăţi să socotesc un rând, numai să am destule degete şi degetele picioarelor să socotesc, să-să obţin un rând socotit. Eu doar niciodată nu am putut afla cheia aceea. Dar, voi vedeţi, unii din ei doar au cheia aceea la aceasta, ei ştiu cum s-o facă.
E-36 Any key cannot unlock no door until it's used by a hand. It's got to have something to use the key. The key in itself cannot use itself. It's got to have something to yield the key.
E-44 Şi există o cheie la cunoştinţă, un om după cunoştinţă. Există o cheie la ştiinţă, cercetarea ştiinţifică. Acum, există, aceea-i o cheie mare. Oamenii caută cheia aceea.
E-37 It's like this microphone that I—that I am speaking through. That microphone is a mute. Unless there's something to speak through it, it cannot speak through itself. It's got to have something to speak through it. So, it is not the microphone, it's the voice or the—the noise (behind) that the microphone transmits to the—the air wave, to your ear.
E-45 Ca aici cândva în urmă ei au găsit un atom, şi au ştiut că acolo erau atomi, şi apoi atomii au format molecule şi aşa mai departe. Acum, ei au ajuns să cerceteze, cineva a crezut că dacă acel atom a ţinut totul împreună, dacă atomul putea să fie întors în jur, aceea ar lua ceea ce îl ţine şi să-l rupă la o parte. Căci, totul este ţinut de atom, noi ştim asta. Acum, stâlpul acela este ţinut cu atomi. Voi sunteţi ţinuţi laolaltă cu atomi. Iarba, pomii, totul este ţinut laolaltă cu atomi. Ei bine, dacă acel atom, se întorc toţi într-o parte, dacă pot să fie rupţi şi întorşi înapoi, atunci acesta ar distruge. Şi, acum, savanţi mari cred că aceea s-ar putea face, şi ei au lucrat şi au lucrat, şi au şezut oră după oră, şi săptămână după săptămână, an după an, până când în sfârşit ei l-au biruit.
E-38 Now, that's the way it is in preaching the Gospel. It's not we ourselves, as ministers, we are not the Gospel. But we are only transmitters that transmits the Voice of God through our agency, of men, to the hearer.
E-46 Acesta a fost, eu cred, Thomas Edison, asupra luminii, că ei spun că omul a avut o cunoştinţă că el ar putea să facă lumină electrică. El a fost inventatorul becului de lumină. Şi el nici nu se ducea la culcare seara. El lua un sandwich în mână şi îşi mânca masa, şi şedea acolo şi socotea şi lucra. Pe undeva înapoi de tot în spatele minţii lui, ceva i-a spus că el o putea face. Ce este aceasta? Aceasta-i o cheie care poate să deschida calea.
E-39 A vision is the same way. I know nothing to say to the church at this time concerning a vision. But if the Holy Spirit would show, first, me a vision, then I transmit that vision to the one that it's directed to. So it was not my, me, the vision was not me, I. It was God gave the vision, and I acted as a transmitter, to bring forth the message of the vision to the people.
E-47 Nu cu mulţi ani în urmă, acolo era un-un om care a crezut că el avea un talent să scrie articole comice. El a crezut că el ţinea cheia în mâna lui. Şi el a vrut... el a mers... El a locuit în Kansas. El a mers la editorul marelui ziar din Kansas City, şi a dus câteva din scrierile lui înăuntru. Şi editorul a spus, "Domnule, tu doar nu îl ai. Tu, nu este nevoie să încerci, tu, tu nu o poţi face." Dar aceea nu l-a mulţumit. El a ştiut că el l-a avut. Şi el a mers iarăşi şi iarăşi înapoi, încercând, dar el (editorul) îl refuza. În sfârşit, el a mers la alte locuri, şi ei l-au refuzat, zicând, "Domnule, tu doar nu îl ai. Tu nu o poţi face." Dar totuşi el a crezut că el o putea face. Şi acela-i felul, el a avut ceva în mâna lui! În sfârşit, el a obţinut slujba de a scrie ceva scrieri mici pentru, eu cred, editorialul sau ceva pentru biserică, un fel de articol comic pentru biserică. Şi el şi-a închiriat un mic garaj de şob- s-au infestat de şoareci, unde şoarecii alergau prin tot locul şi de toate, în foile lui, şi el a ajuns să observe o deosebire al unui anumit şoricel. Acolo-i unde povestirea despre Mickey Mouse s-a născut. Acum acesta-i un multi-milionar Walt Disney. De ce? El avea ceva în mâna lui, şi el a ştiut că o ţinea, el a ştiut că o putea face. Şi acela-i felul cum se face fiecare realizare mare. Când bărbaţi şi femei au ceva în mâna lor, care ei ştiu că ei o pot face.
E-40 Now, a key is the same thing. Pardon me. The key is only to be held in a hand that unlocks the door. See, it's got to be hand. Now, and in the key I'm going to speak about tonight, is only one hand can hold this key, and that's the hand of faith. It's the only thing can—can hold this key. And hands hold other keys, and it takes a hand of faith for that.
E-48 Când poliomielita a lovit naţiunea. Cum, nouă la toţi ni s-a comandat acum să mergem să luăm acest vaccin, să-l lovească afară. Când poliomielita a lovit... Ieri eu am ascultat la un doctor aşa cum mânam peste drum, ceva doctor din Lousville. El a spus, "Câţiva ani în urmă, când marea plagă a lovit Louisville," a spus, "dacă oamenii ar fi stat unde am stat eu, şi am văzut cincizeci şi şapte de respiratoare de-odată, şi bărbaţi, femei, băieţi şi fete, paralizaţi cu o boală numită ,poliomielită,' şi acolo nu era nimic să se poată face cu aceasta." A spus, "Eu niciodată nu mai vreau să văd un lucru ca acela."
E-41 Now, we take like the key to knowledge. Now, a man has to, if he's trying to accumulate knowledge, see, now, there's a key to that. There's a way that this man has to open up. He has to be, to get his books and his learning, and he cannot… no one can learn him. They might teach him, but he has to learn. And the only way that it can be done, he has to catch that key, that something in there that unfolds or un-… reveals to him the knowledge that he is seeking.
E-49 Dar ştiinţa a gândit, "Dacă există un astfel de rău ca poliomielita, acolo cu siguranţă este ceva să o împiedice." Ei s-au luptat, ei au stat pe străzi cu cizme, acei pompieri, ei au întins pălării, şi au cerşit, ei umblau, ei au făcut totul, încercând să găsească cheia să descuie uşa spre libertate. Şi, în final, un gentleman Creştin cu numele de Salk a găsit vaccinul. De ce? Acolo a fost un rău în joc, acolo a fost un ucigaş în joc; acolo exista o cheie pe undeva care putea descuia din nou libertatea pentru om, şi vaccinul Salk era marele tratament. O, ce poate să facă cheia! Vaccinul a fost adus la iveală, şi acum loveşte afară poliomielita cu acest vaccin, din cauză că a fost o "neobosinţă şi nerenunţare," cheia aceea zăcea pe undeva. A existat ceva să inoculeze de la aceasta, şi ei au fost hotărâţi s-o afle.
E-42 And there are people like would try to play a piano, and they… or music. They don't know just how they do it, but they could go there and the teacher might take lesson after lesson, and they would never learn it. They just cannot hold that key to that mystery, how the rhythm and the sounds of the tuning and so forth rings out. It takes the key.
E-50 Şi dacă există un astfel de rău ca poliomielita, difteria, scarlatina, febra galbenă, titanus, trismus, şi aşa mai departe, care ştiinţa... aceste rele, au fost în stare să lupte, ziua şi noaptea, până când ei au găsit o inoculare de la ea, pentru că acesta-i rău, este un ucigaş, cu cât mai mult există o cheie la mântuire pentru un om care este în casa temniţei de păcat? Acolo este o cheie la uşa aceea, să libereze pe oameni din aceasta.
E-43 And mathematics, there's a key to mathematic, that you just have to get the hang of it. I've seen men that could take four rows of figures, and put their fingers, each one of their fingers on a row of figures, and just come right down like that for maybe five or six figures deep, and put the answer at the bottom. Figuring four rows at a time, anywhere from one to nine. Well, I have a hard time figuring one row, 'less I got enough fingers and toes to count, to—to get one row figured out. I just never could find that key. But, you see, some of them just has that key to it, they know how to do it.
E-51 O cheie, de obicei, când ea răsuceşte lacătul, şi, când tu afli o cheie, aceasta trebuie să fie la vreo comoară, ceva care este de valoare, sau tu nici măcar nu ai încuia-o. Dacă ea nu se merită să o încui, doar las-o să meargă. Dar când aceasta se merită să se încuie! Astfel o cheie de obicei este nota la ceva, sau calea să intri la ceva care este de valoare. Cheia, pentru aceea este ea, acum, ea descuie ceva care este de valoare.
E-44 And there's a key to knowledge, a man after knowledge. There's a key to science, the scientific researches. Now, there's, that's a great key. People look for that key.
E-52 Acum noi citim în Sfântul Ioan, al 10-lea capitol, Isus a spus, ,,Eu sunt Uşa la staul. Eu sunt Uşa," nu o uşă, "Uşa, singura Uşă. Eu sunt Calea, singura Cale, Adevărul, şi Viaţa, şi nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Eu sunt Uşa la staul şi toţi care vin înaintea Mea sunt vrăjmaşi, hoţi şi tâlhari." El este Uşa la staul. El este Uşa spre mântuire.
E-45 Like here sometime ago they found an atom, and knowed that there was atoms, and then the atoms formed molecules and so forth. Now, they got to searching, someone believed if that atom held everything together, if the atom could be turned around, that would take that what it's holding and break it apart. Cause, everything is held up by atom, we know that. Now, that post is held with atoms. You are held together with atoms. The grass, the trees, everything is held together with atoms. Well, if that atom, turning all one way, if it can be broken and turned back, then it would destroy. And, now, great scientists believe that that could be done, and they worked and they worked, and they set hour after hour, and week after week, year after year, until finally they conquered it.
E-53 "Nu există nici un alt nume dat sub Cer prin care voi trebuie să fiţi mântuiţi, numai prin Numele lui Isus Cristos." Nici biserică, nici denominaţiune, nici crez, nici doctrine de orice; numai prin Numele lui Isus. Aceea este-aceea este Cheia. Nu-i de mirare că Petru a putut folosi una din ele la Ziua Cincizecimii! Ei au vrut să ştie cum să ajungă în Uşa aceea. El a folosit Cheia. Şi acolo este numai o Cheie, deoarece există numai o Uşă. "Eu sunt Uşa." Şi Petru avea Cheia la Ea. Şi el a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi comorile lui Dumnezeu." Aceasta-i Cheia la Uşă, şi Isus este Uşa.
Există numai o Uşă spre vindecare, şi Isus este Uşa aceea.
E-46 It was, I believe, Thomas Edison, on the light, that they say the man had a knowledge that he could make electricity light. He's the inventor of the light bulb. And he wouldn't even go to bed at night. He would take a sandwich in his hand and eat his meal, and set there and figure and work. Somewhere way back in the back of his mind, something told him he could do it. What is it? It's a key that can open up the way.
E-54 Există numai o Uşă spre pace. Da. "Pacea Mea vă dau Eu vouă." El este numai o Uşă la pace veritabilă. V-aţi putea gândi că voi aveţi pace. Voi aţi putea acumula destui bani să vă cumpăraţi casa, voi aţi putea acumula destui bani să luaţi haine la copiii voştri, să aveţi hrană să mâncaţi, dar voi aţi putut acumula destulă popularitate să fiţi populari printre oameni. Dar când vă scoateţi încălţămimtea seara şi vă pregătiţi să vă culcaţi, există numai Un Lucru care vă poate da pace. Acela este, dacă tu ai şti că vei muri în seara aceea, există numai o singură Pace, şi, aceea-i, Isus este Pacea. El este Pacea noastră.
E-47 Not many years ago, there was a—a man that he believed that he had a talent to write comic strips. He believed he held the key in his hand. And he wanted… he went… He lived in Kansas. He went to the editor of the great paper in Kansas City, and took some of his writings in. And the editor said, "Sir, you just haven't got it. You, there's no need of trying, you, you can't do it." But that didn't satisfy him. He knowed he had it. And he went back again and again, trying, but he (the editor) would turn him down. Finally, he went to other places, and they turned him down, saying, "Mister, you just haven't got it. You can't do it." But yet he believed he could do it. And that's the way, he's got something in his hand! Finally, he got the job of writing some little script for, I believe, the editorial or something for a church, some sort of a little comic strip for the church. And he rented hisself a little rat- or mice-infested garage, where the mice was running all over the place and everything, in his sheets, and he got to noticing a peculiarity of a certain little mouse. There's where the story of Mickey Mouse was born. Now it's a multimillionaire Walt Disney. Why? He had something in his hand, and he knowed he held it, he knowed he could do it. And that's the way every great achievement is made. When men and women have something in their hand, that they know they can do it.
E-55 El este Vindecarea noastră. "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care îţi vindec toate bolile tale."
E-48 When polio struck the nation. As, we're all commanded now to go get this vaccine, to stamp it out. When polio struck… Yesterday I was listening to a doctor as I was driving over the road, some doctor from Louisville. He said, "A few years ago, when the great plague hit Louisville," said, "if men would have stood where I did, and saw fifty-seven respirators at one time, and men, women, boys and girls, paralyzed with a disease called 'polio,' and there was nothing could be done about it." Said, "I never want to see a thing like that again."
E-56 El este Uşa spre Cer. Şi nu există nici o altă uşă sau nici o altă cale decât prin Isus Cristos. El este Uşa spre Cer.
E-49 But science thought, "If there is such an evil as polio, there surely is something to counteract it." They fought, they stood on the streets with boots, those firemen, they put hats out, and they begged, they bummed, they done everything, trying to find the key to unlock the door to liberty. And, finally, one Christian gentlemen by the name of Salk found the vaccine. Why? There was an evil at stake, there was a killer at stake; there was a key somewhere that could unlock freedom again for man, and the Salk vaccine was the great treatment. Oh, what the key can do! The vaccine was brought forth, and now is stamping out the polio with this vaccine, because that it was a "never tiring and never give up," that key laid somewhere. There was something would inoculate from it, and they were determined to find it.
E-57 Şi acum Isus este Uşa la toate lucrurile acestea, şi credinţa este cheia care descuie Uşa. Acum, dacă Isus este Uşa la toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, credinţă în lucrarea Lui termina tă descuie fiecare uşă la fiecare comoară care există înlăuntrul Împărăţiei lui Dumnezeu. O vedeţi? Cheia este... Credinţa este cheia care descuie fiecare promisiune care El o face. Cheia de credinţă face aceea, credinţa în lucrarea Lui terminată. Sunt cheile acestea despre care noi vorbim.
E-50 And if there is such an evil as polio, diphtheria, smallpox, yellow fever, tetanus, lockjaw, and so forth, that science… these evils, has been able to fight, day and night, till they found an inoculation from it, because it's evil, it's a killer, how much more is there a key to salvation for a man that's in prison house of sin? There is a key to that door, to liberate men from it.
E-58 Acum în Evrei, al 11-lea capitol, eu am un şireag mare din ele scrise jos aici, despre aceşti eroi ai credinţei. Aceasta a fost cheia, la-la Uşă, care a oprit gura leilor. A fost cheia, credinţa, care a descuiat casele de închisoare. A fost credinţa, cheia de credinţă, care a potolit violenţa focului, au scăpat de tăişul sabiei, i-au adus pe morţi din nou la viaţă. A fost credinţa, cheia de credinţă în Dumnezeul cel viu. Acea mână, acel om, acea femeie, care poate lua acea cheie de credinţă, ei pot descuia fiecare promisiune ce a făcut-o Dumnezeu. Dar dacă tu nu ai cheia aceea, tu doar scotoceşti, tu niciodată nu o vei descuia. Tu vei bate împotriva ei, pentru că această cheie...
E-51 A key, usually, when it turns the lock, and, when you find a key, it's got to be to some treasure, something that's worthwhile, or you wouldn't even lock it up. If it ain't worth locking up, just let it go. But when it's worth locking up! So a key usually is the—the note to something, or the way to enter to something that's worthwhile. The key, that's what it's for, now, it'll unlock something that's worthwhile.
E-59 Orice cheie făcută corect are leviere în interiorul inchizătoarei, şi necesită o anumită formă, un format anumit a acelor chei să întoarcă acele leviere. Şi doar un mic levier afară din cale, va strica întregul lucru.
E-52 Now we read in Saint John, the 10th chapter, Jesus said, "I am the Door to the sheepfold. I am the Door," not a door, "the Door, the only Door. I am the Way, the only Way, the Truth, and the Life, and no man cometh unto the Father but by Me. I am the Door to the sheepfold and all that comes before Me is enemies, thieves and robbers." He is the Door to the sheepfold. He is the Door to salvation.
E-60 De aceea, eu cred în Evanghelia deplină, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, care slobozeşte puterea lui Dumnezeu, care întoarce binecuvântările Lui spre oameni. Aceasta-i cheia la Uşă, care O descuie. O, acei mari eroi, acei profeţi şi oameni mari din Biblie, care aveau cheia! Acela-i motivul că ei au putut opri gura leilor, să astâmpăre violenţa focului, să scape de tăişul sabiei, să-i aducă pe morţi înapoi la viaţă, şi să facă tot felul de miracole, este din cauză că ei au ţinut cheia aceea şi ei au ştiut că a lucrat, deoarece aceasta a fost o cheie născută de Scriptură.
E-53 "There's not another name given under Heaven whereby you must be saved, only through the Name of Jesus Christ." No church, no denomination, no creed, no doctrines of anything; only through Jesus' Name. That is the—that is the Key. No wonder Peter could use one of them on the Day of Pentecost! They wanted to know how to get into that Door. He used the Key. And there's only one Key, because there's just one Door. "I am the Door." And Peter had the Key to It. And he said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the treasures of God." It's the Key to the Door, and Jesus is the Door.
There's only one Door to healing, and Jesus is that Door.
E-61 Acum, dacă eu scotocesc cu o cheie de crez, eu nu ştiu ce o să facă aceasta. Dacă ei spun "biserica mea vorbeşte ca aceasta," eu nu ştiu despre aceea.
E-54 There's only one Door to peace. Yeah. "My peace I give unto you." He's only one Door to genuine peace. You might think you got peace. You might accumulate enough money to buy your home, you might accumulate enough money to get your children clothes, have food to eat, but you might have accumulated enough popularity to be popular amongst people. But when you slip off your shoes at night and get ready to lay down, there's only One Thing can give you peace. That is, if you know you were dying that night, there's only one Peace, and, that's, Jesus is the Peace. He is our Peace.
E-62 Dar când Biblia o învaţă, şi eu ţin cheia de credinţă în mâna mea, sau în inima mea, care spune "acela-i Cuvântul lui Dumnezeu," care va astâmpăra violenţa focului, aceasta va descuia vindecarea celor bolnavi, aceasta va descuia mântuirea la cei pierduţi. Eu trebuie să vin la Uşă, totul este în Numele Lui. "Orice faceţi voi în cuvânt sau faptă, să faceţi totul în Numele Lui." Ştiind că cheia care o aveţi este credinţa, deoarece este o cheie făcută de Scriptură. Acum, dacă ea este o cheie de crez, cheie denominaţională, eu nu ştiu ce va face ea. Dar dacă ea este o cheie Scripturală, ea va descuia, pentru că Dumnezeu a spus aşa. Acum, o, nu-i de mirare că ei au putut opri violenţa focului, şi aşa mai departe, ei aveau cheia.
E-55 He is our Healing. "I'm the Lord thy God that heals all of your diseases."
E-63 Prima afirmare a lui Dumnezeu către unul din acei profeţi, nimic nu-i putea opri. El nu a trebuit să facă cum îmi face El mie uneori, să o piseze iarăşi şi iarăşi, şi poate vouă (eu sper că nu), dar continuă să-mi spună, "Du-te fă aceasta," şi atunci să te poticneşti înainte, "Atunci du-te fă aceasta," şi "Du-te înapoi şi fă-o din nou, tu nu ai făcut-o cum trebuie." Doar un mic semn! Doar, ei puteau doar să simtă Duhul să le spună, "Acesta-i lucrul de făcut," şi nimic nu urma să-i oprească. Frate, ei-ei-ei au oprit gura leilor, ei au scăpat de tăişul sabiei, ei au astâmpărat focul, ei au făcut totul. Doar un mic semn de la Dumnezeu, pentru că ei ţineau cheia în mâna lor, acea mare credinţă! Ei au făcut lucruri pentru Dumnezeu pentru că nimic nu-i va opri. O, ce glorios!
E-56 He is the Door to Heaven. And there's no other door or no other way but through Jesus Christ. He is the Door to Heaven.
E-64 Ca omul tânăr o dată a venit sus la un frate bătrân care era un om bătrân evlavios, un profet bătrân al lui Dumnezeu. Şi el l-a auzit pe acel om mărturisind constant, spunând constant despre bunătatea lui Dumnezeu, şi cum era acel Dumnezeu, şi ce era Cristos, şi doar mergea înainte, vorbind. În final, acest om tânăr urma să fie ordinat în lucrare, astfel el a venit sus la acest anumit înţelept bătrân, şi el i-a spus, "Domnule, eu vreau să-ţi pun o întrebare."
El a spus, "Întreabă-mă, tinere."
E-57 And now Jesus is the Door to all these things, and faith is the key that unlocks the Door. Now, if Jesus is the Door to all these promises of God, faith in His finished work unlocks every door to every treasure there is inside the Kingdom of God. See it? Key is… Faith is the key that unlocks every promise He makes. The key of faith does that, faith in His finished work. It's these keys that we're speaking on.
E-65 El a spus, "Înseamnă Cristos literal aşa de mult pentru tine aşa cum spui că El înseamnă?"
E-58 Now in Hebrews, the 11th chapter, I got a great string of them wrote down here, of these heroes of faith. It was the key, to—to the Door, that stopped the mouth of lions. It was the key, faith, that unlocked the prison houses. It was faith, the key of faith, that quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, brought the dead back to life again. It was faith, the key of faith in the living God. That hand, that man, that woman, who can take that key of faith, they can unlock every promise God made. But if you haven't got that key, you're just progging, you'll never unlock it. You'll beat against it, because this key…
E-66 El aspus, "El înseamnă mai mult pentru mine decât ce răsuflare aş putea eu avea vreodată să vorbesc!" Ia te uită. Ce a fost aceasta? El a găsit cheia.
E-59 Any correct made key has levers on the inside of the lock, and it takes a certain form, a certain shape of them keys to turn those levers. And just one little lever out of the way, will mess the whole thing up.
E-67 Acel om tânăr a spus, pe aceea, "Dacă tu pretinzi aceste lucruri, şi tu îmi spui că ele sunt aşa de reale ca tine, atunci eu vreau să-l cunosc pe acelaşi Isus, în aceeaşi realitate." Ce a fost aceasta? El a ştiut că omul bătrân avea o apucare a unei chei, că el putea descuia şi putea încuia.
E-60 Therefore, I believe in the full Gospel, every Word of God, that turns the power of God loose, that turns His blessings to the people. It's the key to the Door, that unlocks It. Oh, those great heroes, those prophets and great men of the Bible, that had that key! That's the reason they could stop the mouth of lions, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, bring the dead back to life again, and do all kinds of miracles, is because they held that key and they knowed it worked, because it was a Scripture-born key.
E-68 Voi ştiţi, o cheie care încuie, descuie, de asemenea. Vedeţi? Voi puteţi dezlega sau lega. Aşa este. Aceeaşi cheie care încuie, descuie. Cheia care descuie, poate încuia. Şi aceea-i exact, vedeţi, pentru că lucrează în ambele feluri. Ce jalnic este că biserica şi-a pierdut odată viziunea despre aceea! Ce lucru trist a fost când biserica s-a vândut pentru crezuri, cum am făcut noi astăzi, şi acum cheamă la unitate.
E-61 Now, if I'm progging with a creed key, I don't know what it's going to do. If they say "my church speaks as this," I don't know about that.
E-69 Noi am văzut unde marea ierarhie Romană şi ei urmează să se întâlnească acum, ei o să schimbe nişte programe. Eu m-am gândit că ei nu au schimbat; dar ei urmează să schimbe, oricum, îi dă fiecărui preot puterea unui papă, şi-şi oriunde este el, şi aşa mai departe. Ce jalnic, că biserica s-a vândut odată la dogme în locul Cuvântului. Vedeţi? Acolo-i unde au lăsat ei cheia, chiar acolo. Acela-i motivul că marile miracole şi semne nu sunt făcute printre oameni astăzi, care obişnuiau să fie, ei au pierdut cheia! Da, cunosc Uşa, ei ştiu că Uşa este acolo, dar următorul lucru este cheia să deschidă Uşa. Comorile sunt în spatele Uşii. Ele sunt încuiate, afară din vedere, de la necredincios. Dar credinciosul, care are credinţă şi poate lua cheia de credinţă, poate descuia aceste Uşi. Da, domnule.
E-62 But when the Bible teaches it, and I hold the faith key in my hand, or in my heart, that says "that's God's Word," that'll quench the violence of fire, it'll unlock healing for the sick, it'll unlock salvation to the lost. I have to come to the Door, everything's in His Name. "Whatever you do in word or deed, do it all in His Name." Knowing that the key that you got is faith, because it's a Scripture-made key. Now, if it's a creed key, denominational key, I don't know what it'll do. But if it's a Scriptural key, it'll unlock, because God said so. Now, oh, no wonder they could stop the violence of fire, and so forth, they had the key.
E-70 O dată aici cu câţiva ani în urmă, acolo era un frate misionar, şi el a simţit că el avea o chemare spre Africa. El era un ins tânăr; o soţie şi doi copii, foarte drăguţe, fetele tinere, în vârstă de vreo şapte sau opt ani, fiecare. Şi acest ins tânăr nu se putea îndepărta de la aceasta. El era un-un lucrător, el avea o biserică frumoasă la ţară. Dar el doar nu se putea îndepărta de la chemarea aceea, el "trebuia să meargă la Africa." Şi el s-a rugat, ziua şi noaptea. El nu a vrut să se ducă. Şi Dumnezeu continua să-i vorbească, "Tu trebuie să mergi!" Şi în sfârşit el a ajuns la un punct până el, o expunere, unde, el-el trebuie să meargă!
E-63 God's first nod to one of those prophets, nothing could stop them. He didn't have to do like He does to me sometime, pound it over and over, and perhaps you (I hope not), but keep telling me, "Go do this," and then you'll stumble along, "Then go do this," and "Go back and do it again, you didn't do it right." Just one little nod! Just, they could just feel the Spirit tell them, "It's the thing to do," and nothing's going to stop them. Brother, they—they—they stopped the mouth of lions, they escaped the edge of the sword, they quenched fire, they done everything. Just a little nod from God, because they held the key in their hand, that great faith! They done things for God because nothing will stop them. Oh, how glorious!
E-71 Astfel el a mers la comitetul de misiune al bisericii lui, şi a spus, "Dumnezeu m-a chemat la câmpurile de misiune înapoi de tot în junglele din-din Rhodesia." Şi în aceste jungle sunt infestate cu malarie, cu febră şi cu acel soare fierbinte, plăgi şi lepră, şi tot felul de boli înapoi în această junglă, să fie unde el se ducea să facă, să ia restul vieţii lui. Şi-a vândut casa şi tot ce a avut. Astfel comitetul de misiuni a vrut să-l încerce, şi ei au spus, "Eşti tu sigur acum?"
El a spus, "Eu sunt pozitiv."
E-64 Like the young man one time came up to an old brother that was a godly old man, an old prophet of God. And he heard that man constantly testify, constantly telling about the goodness of God, and how that God was, and what Christ was, and just going ahead, speaking. Finally, this young man was going to be ordained in the ministry, so he came up to this certain old sage, and he said to him, "Sir, I want to ask you a question."
He said, "Ask on, young man."
E-72 Ei au spus către el, "Domnule, te-ai gândit la aceasta în felul acesta, că tu ai două fetiţe drăguţe, şi tu ai o-o soţie tânără drăgălaşă, şi dacă tu eşti doar... De ce nu te duci doar tu acolo şi vezi cum este şi atunci vii înapoi?"
E-65 He said, "Does Christ literally mean as much to you as you say It does?"
E-73 El a spus, "Nu, Domnul mi-a spus. O, aceasta-i aşa de real!" El a spus, "Domnul m-a chemat. Şi eu-eu nu vreau să-mi părăsesc casa, eu nu vreau să-mi părăsesc biserica şi poporul meu, dar Domnul m-a chemat înapoi acolo în jungla aceea."
E-66 He said, "He means more to me than what I could ever have breath to speak!" There you are. What was it? He had found the key.
E-74 Şi el a spus, "Domnule, ai ştiut tu că fetiţele tale ar putea căpăta febră galbenă sau febră de apă neagră, şi să moară, peste noapte?" Şi el s-a referit la diferiţi oameni care şi-au pierdut copiii, inşii micuţi, să-i ducă înapoi acolo, la boli pentru care ei nu aveau nici o vaccinare. Şi a spus, "Gândeşte-te la lepră, soţia ta drăguţă şi fetiţele tale cu lepră, şi soarele acela fierbinte şi lucruri cu care tu trebuie să le rabzi." A spus, "Nu te temi, şi pericolul de a-ţi duce copiii şi soţia ta într-un astfel de loc?"
E-67 That young man said, upon that, "If you claim these things, and you say to me that they're as real as you, then I want to know that same Jesus, in the same reality." What was it? He knowed the old man had a hold of a key, that he could unlock and could lock up.
E-75 Şi misionarul a stat acolo, insul tânăr, şi lacrimile au început să-i curgă în jos pe obrajii lui, el s-a întors în jur, a spus, "Fraţii mei! Viziunea mea despre chemarea lui Dumnezeu," a spus, "dacă Dumnezeu m-a chemat la Africa, copiii mei şi familia sunt mai în siguranţă în Africa decât în orice loc în lume." Amin. Ce a fost aceasta? El a avut cheia la chemarea lui, el avea credinţă în ceea ce vorbea el. O, m-am gândit, ce remarcă frumoasă! Când eu am auzit aceea prima dată, inima mi-a săltat. Vedeţi, "Dacă Dumnezeu m-a chemat la Africa, copiii mei în lepră şi plăguiri şi fiecare alt lucru, ei sunt mai în siguranţă acolo decât în orice alt loc pe faţa pământului." El avea cheia. Aceea-i ce este necesar.
E-68 You know, a key that locks, unlocks, too. See? You can loosen or bind. That's right. The same key that locks, unlocks. The key that unlocks, can lock up. And that's exactly, see, because it works both ways. How pitiful it is that the church has ever lost its vision of that! What a sad thing it was when the church sold itself out to creeds, as we've done today, and now call to unite.
E-76 Când tu ai cheia, nu există frică, nu există îndoială, nu există întrebare. Tu nu trebuie să întrebi pe nimeni altul despre aceasta, tu ştii exact. Tu o ai în mâinile tale, tu ştii ce să faci. Amin. Tu ştii cât e scorul, tu ştii că uşa o să se descuie. Tu ai verificat levierele şi tu ştii că acesta-i strict lucrul potrivit, uşa o să se deschidă larg când tu arunci cheia în ea.
E-69 We seen where the great Roman hierarchy and them are going to meet now, they're going to change some programs. I thought they didn't change; but they're going to, anyhow, give each priest the power of a pope, and—and wherever he's at, and so forth. How pitiful, that the church ever sold out to dogmas instead of the Word. See? That's where they've left the key, right there. That's the reason the great miracles and signs are not done amongst the people today, that there used to be, they have lost the key! Yeah, they know the Door, they know the Door's there, but the next thing is the key to open the Door. The treasures is behind the Door. They're locked up, out of sight, from the unbeliever. But the believer, who has faith and can take the key of faith, can unlock these Doors. Yes, sir.
E-77 O, dacă biserica a posedat măcar cheile! Dacă biserica ar fi posedat măcar cheia de credinţă, noi am putea descuia orice uşă, orice boală, orice plagă, orice caz care există. Aceasta ar putea să ne fie descuiat dacă noi am putea numai să posedăm această cheie. Acest om avea cheia la chemarea lui.
E-70 One time here a few years ago, there was a missionary brother, and he felt he had a call to Africa. He was a young fellow; a wife and two children, very pretty, the young girls, about seven or eight years old, apiece. And this young fellow couldn't get away from it. He was a—a minister, he had a nice church in the country. But he just couldn't get away from that call, he "must go to Africa." And he prayed, day and night. He didn't want to go. And God kept speaking to him, "You must go!" And finally he come to a place till he, a showdown, where, he—he must go!
E-78 Dacă veţi scuza o mărturisire personală. Îmi amintesc cam cincisprezece, şaptesprezece ani în urmă acum, cam, când Domnul mi-a spus jos acolo pe râu, când El a venit jos în acel Stâlp de Foc a Cărui fotografie voi o vedeţi, şi El mi-a vorbit şi El a spus, "Tu trebuie să iei acest Mesaj în jurul lumii."
Şi eu îmi amintesc la Green's Mill când El mi-a vorbit.
E-71 So he went to the mission board of his church, and he said, "God has called me to mission fields way back in the jungles of—of Rhodesia." And in this jungle it's infested with malaria, with fever and with that hot sun, plaguery and leprosy, and all kinds of diseases back in this jungle, be where he was going to make, take the rest of his life. Sold his home and all he had. So the mission board wanted to test him, and they said, "Are you sure now?"
He said, "I am positive."
E-79 Şi am mers şi i-am spus la păstor, şi el mi-a spus, a spus, "Billy, ce ai mâncat tu în seara aceea? Tu ai avut un coşmar." El a spus, "Du-te înapoi la lucrul tău. Tu lucrezi la Compania de Serviciu Public, ai o slujbă bună, du-te înapoi şi ai grijă de al tău-tău lucru, fiule." A spus, "Tu ai avut un coşmar. Tu ai mâncat ceva." Aceea nu m-a mişcat nici un pic!
E-72 They said to him, "Sir, have you thought it on this manner, that you've got two pretty little girls, and you got a—a lovely young wife, and if you're just… Why don't you just go over and see how it is and then come back?"
E-80 Când am pornit afară pentru serviciile de vindecare, mulţi dintre voi de aici vă amintiţi de Mesajul meu în dimineaţa aceea, Cum David A Mers Să Întâmpine Pe Goliat, care am predicat.
E-73 He said, "No, the Lord told me. Oh, it's so real!" He said, "The Lord called me. And I—I don't want to leave my home, I don't want to leave my church and my people, but the Lord called me back there in that jungle."
E-81 Şi ei mi-au spus, el a spus, "În ziua de ştiinţă modernă, când noi avem tot felul de cercetare medicală, când noi avem cei mai buni doctori, când biserica a uitat de mult vindecarea Divină şi lucruri de mulţi, mulţi ani în urmă, cum o să te duci tu în faţa unui uriaş mare ca acela? Cum o să păşeşti tu afară în faţa Metodiştilor, Baptiştilor, Prezbiterienilor, şi aşa mai departe, şi chiar Penticostalii, care au uitat-o cu mult timp în urmă, şi au mers în crezurile lor? Cum o să te înfăţişezi, cu nici o denominaţiune sau nimic altceva să te susţină? Ce o să faci tu, Bill?" Într-un fel, sau altul, aceasta nu m-a mişcat un pic, căci eu am ţinut în mâna mea o cheie! Am spus... Ei au spus, "Nimeni nu te v-a crede. Tu nu vei fi în stare s-o faci. Nimeni nu te v-a crede."
E-74 And he said, "Sir, did you know your little girls could take yellow fever or blackwater fever, and die, overnight?" And he referred to different people that had lost their children, the little fellows, to take them back in there, on diseases that they had no inoculation for. And said, "Think of leprosy, of your pretty wife and your two little girls with leprosy, and that hot sun and things you've got to put up with." Said, "Aren't you afraid, and the danger of taking your children and wife in such a place?"
E-82 Am spus, "Mie nu-mi pasă. Acolo-i un lucru sigur; Dumnezeu m-a chemat, şi eu trebuie să merg pentru că Dumnezeu m-a chemat." Eu ţineam cheia. El m-a chemat, El mi-a arătat, El mi-a spus, şi eu am văzut Prezenţa Lui când El m-a însărcinat, şi cheia era acolo!
E-75 And the missionary stood there, the young fellow, and the tears begin to run down his cheeks, he turned around, he said, "My brethren! My vision of God's call," he said, "if God has called me to Africa, my children and family is more safer in Africa than any place in the world." Amen. What was it? He had the key to his call, he had faith in what he was talking about. Oh, I thought, what a gallant remark! When I first heard that, my heart bounced. See, "If God has called me to Africa, my children in the leprosy and plaguery and everything else, they're safer there than any other place on the face of the earth." He had the key. That's what it takes.
E-83 Păstorul a spus, "Cu o pregătire de şapte clase, şi tu o să predici şi te rogi înaintea regilor şi monarhilor!"
Am spus, "Aceea-i conform cu Cuvântul Lui!"
E-76 When you got the key, there's no fear, there's no doubt, there's no question. You don't have to ask anybody else about it, you know exactly. You've got it in your hands, you know what to do. Amen. You know what the score is, you know the door's going to unlock. You've checked the levers and you know it's strictly the right thing, the door's going to fly open when you throw the key in it.
E-84 Pe la timpul acesta anul trecut, sau o săptămână sau două înainte, când eu am venit la biserică aici şi v-am spus că Domnul Dumnezeu mi-a dat o vedenie de a merge... să iau o excursie de vânătoare, şi un-un anumit animal ce eu urma să-l găsesc, care urma să aibă coarne de patruzeci şi doi de ţoli pe el. Şi pe drumul înapoi de la obţinerea acestui animal (unde el o să fie culcat, poziţia în care va fi acesta), pe drum înapoi eu urma să ucid un urs grizzly cu păr argintiu. Şi eu am mers la această secţie anumită, şi am vorbit cu omul, şi el a spus, "Eu nu ştiu de vreun animal care arată în felul acela. Şi atât cât priveşte ursul grizzly, eu niciodată nu am văzut unul."
Am spus, "Dar pe undeva acesta trebuie să fie aici."
E-77 Oh, if the church only possessed the keys! If the church only possessed that key of faith, we could unlock any door, any sickness, any plague, any case that there is. It could be unlocked to us if we could only possess this key. This man had the key to his calling.
E-85 Astfel el a spus, "Noi nici măcar nu ne ducem în ţinutul urşilor. Noi ne ducem sus pentru oi, sus de tot deasupra pomilor de cherestea." Ei bine, am mers cu el.
E-78 If you'll pardon a personal testimony. I remember about fifteen, seventeen years ago now, about, when the Lord said to me down there on the river, when He came down in that Pillar of Fire Whose picture you see, and He spoke to me and He said, "You're to take this Message around the world."
And I remember at Green's Mill when He spoke to me.
E-86 Şi a doua zi afară, chiar în locul acela, exact unde Domnul a spus, acolo zăcea animalul. Astfel când eu am mers şi am luat animalul, şi în timp ce noi luam pielea şi coarnele şi aşa mai departe, jos, el a spus, "Eu vreau să te întreb ceva. Tu mi-ai spus, cu trei zile în urmă când noi am părăsit tabăra, că după ce tu ai puşcat acest anumit animal, că pe drum înapoi tu urma să ucizi un urs grizzly cu păr argintiu."'
Am spus, "Aceea-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL!"
E-79 And I went and told the pastor, and he told me, said, "Billy, what did you eat that night? You had a nightmare." He said, "Go on back to your job. You're working at the Public Service Company, got a good job, go on back and take care of your—your business, son." Said, "You had a nightmare. You eat something." That didn't faze me one bit!
E-87 A spus, "Eu nu mă îndoiesc," a spus, "pentru că fratele meu era un epileptic, şi tu niciodată nu l-ai văzut în viaţa ta, când tu ai fost sus aici odată, şi tu mi-ai spus că băiatul acela urma să fie vindecat când eu am făcut un anumit lucru. Şi el a fost." El a spus, "Acum, însă, Frate Branham, eu vreau să te întreb," a spus, "Eu pot să văd până jos de tot pe munte până unde este linia de cherestea, caii aceia stau. Şi nu este nimic acolo. Acolo nu-i o pată de iarbă, acolo nu-i o piatră, acolo nu-i nimic." Muşchi caribou, care-i înalt cam de doi ţoli, pe deasupra liniei de cherestea, pentru o milă sau mai mult deasupra de linia de cherestea. A spus, "Unde o să fie ursul?"
E-80 When I started out for the healing services, many of you here remember my Message that morning, As David Went To Meet Goliath, I preached on.
E-88 Am spus, "Dumnezeu este Iehova-jireh. Dacă El mi-a spus că acolo va fi un urs acolo, acolo va fi un urs acolo."
E-81 And they told me, he said, "In the day of modern science, when we have got all kinds of medical research, when we've got the best doctors, when the church has long forgot Divine healing and stuff from many, many years ago, how are you going before a great giant like that? How are you going to walk out in the face of the Methodists, Baptists, Presbyterian, and so forth, and even the Pentecostals, who has forgot it a long time ago, and went into their creeds? How are you going to face, with no denomination or nothing else to back you up? What are you going to do, Bill?" Somehow, another, it didn't faze me one bit, for I held in my hand a key! I said… They said, "Nobody will believe you. You won't be able to do it. Nobody will believe you."
E-89 Jos pe munte, cam de fiecare dată când noi luam o jumătate de milă sau aşa, mai aproape, el a spus, "Frate Branham, cam este timpul ca ursul acela să apară."
Am spus, "Nu te îngrijora, el va fi aici."
E-82 I said, "I don't care. There's one thing sure; God called me, and I must go because God called me." I held the key. He had called me, He had showed me, He had told me, and I saw His Presence when He commissioned me, and the key was there!
E-90 Şi când noi eram aproape cam la vreo cinci sute de yarzi de unde erau caii, noi a trebuit să ne odihnim din nou cu coarnele grele şi lucrurile de pe spatele nostru. Şi el a privit în jur din nou, şi i-am văzut faţa aşa cum se uita la mine, de parcă jos în inima lui el se întreba. Vedeţi, el a sperat că aceasta va fi acolo, dar el nu a avut cheia.
E-83 The pastor said, "With a seventh-grade education, and you're going to preach and pray before kings and monarchs!"
I said, "That's according to His Word!"
E-91 Dar cumva, prin harul lui Dumnezeu, El niciodată nu m-a lăsat. Când El mi-a spus că acolo va fi unul cu păr argintiu acolo, eu am avut cheia. Eu nu m-am îndoit de aceasta un pic, nici un pic. M-am întors spre el, şi am spus, "Bud, el va fi acolo." Şi chiar cum m-am întors, acolo era ursul [Porţiune goală pe bandă – Ed.] stând chiar deasupra noastră, cam vreo jumătate de milă.
E-84 About this time last year, or a week or two before, when I had come to the church here and told you that the Lord God had given me a vision of go… taking a hunting trip, and a—a certain animal I was going to find, that was going to have forty-two-inch horns on it. And on the road back from getting this animal (where it would be laying, the position it would be in), on the road back I was going to kill a silver-tip grizzly bear. And I went to this certain section, and I spoke to the man, and he said, "I don't know of any animal that looks like that. And as far as a grizzly bear, I've never seen one."
I said, "But somewhere it's got to be here."
E-92 El a aruncat binoclul pe el, a spus, "Billy, aşa să mă ajute, acesta-i un mare păr argintiu!"
E-85 So he said, "We're not even going into bear country. We're going up for sheep, way up above timberline." Well, I went with him.
E-93 Vedeţi, cheia, o viziune, Cuvântul Domnului, nu există nimic să-L poată schimba sau să-L oprească. Ce biserica are nevoie în seara aceasta nu este o educaţie. Ce biserica are nevoie în seara aceasta nu este o denominaţiune. Ce biserica are nevoie în seara aceasta nu este un crez. Ce biserica are nevoie în seara aceasta este cheia la Scripturi, Uşa. Care, Cristos este Uşa, şi El este Cuvântul. Credinţa în Cuvântul viului Dumnezeu descuie fiecare uşă.
Dumnezeule, dă-ne nouă cheia. Dă-ne nouă cheia.
E-86 And the second day out, in the very spot, exactly where the Lord said, there laid the animal. So when I went and got the animal, and while we were taking the skin and the horns and so forth, off, he said, "I want to ask you something. You told me, three days ago when we left the—the camp, that after you had shot this certain beast, that on the road back you was 'going to kill a silver-tip grizzly bear.'"
I said, "That's THUS SAITH THE LORD!"
E-94 Evrei, al 12-lea capitol, zice, "Văzând că noi suntem înconjuraţi aici cu un nor aşa mare de martori, să lăsăm la o parte fiecare greutate, şi necredinţa care ne împresoară aşa de uşor." Acesta spune "păcatul," care, păcatul este "necredinţă." Vedeţi? Numai un păcat, acela-i necredinţa.
E-87 Said, "I'm not doubting," he said, "because my brother was an epileptic, and you had never seen him in your life, when you was up here one time, and you told me that boy was going to be healed when I done a certain thing. And he was." He said, "Now, but, Brother Branham, I want to ask you," he said, "I can see all the way down that mountain to where the timberline is, them horses are standing. And there's nothing there. There isn't a speck of grass, there isn't a rock, there isn't nothing." Caribou moss, which is about two inches high, on above timberlines, for a mile or more above the timberline. Said, "Where is the bear going to be?"
E-95 Şi păcat înseamnă "a greşi ţinta." Cum tu tragi, tu greşeşti ţinta, mai bine să-ţi reglezi puşca, vedeţi, pentru că acolo-i ceva greşit. Tu ai greşit ţinta. Vezi, vino înapoi şi încearcă din nou. Vedeţi? Aceasta înseamnă să te întorci în jur, tu ai greşit ţinta. Când tu vrei să fii un Creştin, şi tu ai ajuns să te uneşti la biserică, tu ai greşit ţinta. Când tu vrei să fii un Creştin, şi tu ai fost stropit în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," tu ai greşit ţinta. Mai bine să vii înapoi. Tu nu vei fi pe ţintă. Tu vei nărui, tot aşa de sigur ca lumea. Există numai un singur Lucru care poate să te ţină în linie perfectă, aceea-i Scriptura, Biblia, Cuvântul. Căci, şi cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va trece.
E-88 I said, "God is Jehovah-jireh. If He's told me there will be a bear there, there'll be one there."
E-96 Astfel, ţine cheia, credinţa în Cuvânt! Şi fiecare părticică de credinţă care tu o crezi, şi să nu te îndoieşti nici un pic, tu poţi descuia fiecare uşă care stă între tine şi binecuvântările care Dumnezeu le are pentru tine. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să avem cheile, este rugăciunea mea. Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune.
E-89 Down the mountain, about every time we get a half a mile or so, closer, he said, "Brother Branham, about time for that bear to appear."
I said, "Don't worry, he'll be here."
E-97 Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi mulţumim în seara aceasta că Tu ne-ai dat o cheie ca să descuiem pentru noi mântuirea. Eu-eu Îţi mulţumesc pentru aceea, Doamne, că noi suntem mântuiţi, şi pentru cheia care noi am fost în stare să o folosim până acum. Dar, Dumnezeule, dă-ne credinţă, că fiecare din aceste Cuvinte scrise în Cartea Ta sunt leviere mici, şi această Cheie numită Isus... această Uşă, eu vreau să spun, numită Isus; şi cheia, numită credinţă, atinge fiecare Cuvânt, ea îl descuie. Ea mişcă acel mic levier jos şi noi putem intra în acea binecuvântare. Tată Ceresc, dă-ne nouă cheile, ca noi să putem să fim în stare să avem credinţă în promisiunile lui Dumnezeu, ca credinţa noastră să nu dea greş, ca noi să putem fi în stare să fim un serviciu pentru Tine şi pentru aceia cu care ne asociem.
E-90 And when we were almost within about five hundred yards of where the horses was, we had to rest again with the heavy horns and things on our back. And he looked around again, and I seen his face as he looked at me, as if down in his heart he was wondering. See, he had hoped it would be there, but he didn't have the key.
E-98 Iartă-ne fiecare păcat al necredinţei noastre, Doamne, şi ajută-ne să fim ai Tăi. Noi venim acum la masa de împărtăşire, şi mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să ne ierţi de toate fărădelegile noastre, ca noi să fim în stare să intrăm în bucuria părtăşiei în jurul mesei lui Dumnezeu. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-91 But somehow, by the grace of God, He's never failed me. When He told me there would be a silver-tip there, I had the key. I didn't doubt it one bit, not a bit. I turned to him, and I said, "Bud, it'll be there." And just as I turned, there was the bear [Blank.spot.on.tape—Ed.] standing right above us, about a half a mile.
E-99 Fratele meu, soră, dacă voi aveţi cheia la Împărăţie, cheia la Uşă, cheia de mântuire, Dumnezeu să vă ajute să deschideţi uşile şi să-l lăsaţi pe Isus înăuntru. Lăsaţi-L să vă dea lucrurile pe care voi aşa-aşa le doriţi.
E-92 He throwed the glasses on, he said, "Billy, so help me, it's a big silver-tip!"
E-100 Acum, doar un moment înainte să începem să citim despre împărtăşire, eu vreau să spun un lucru pentru că este despre împărtăşire. Şi când noi venim la acest altar, există numai o cale să venim, aceea este, dacă noi ţinem cheia de credinţă în mâinile noastre, care ne lasă să ştim că păcatele noastre sunt iertate. Şi dacă noi nu avem acea cheie să descuiem acea Uşă, că păcatele noastre sunt iertate, noi nu avem nici o treabă la masa Domnului. Deoarece, cel ce mănâncă şi bea nevrednic, mănâncă şi bea osândă pentru sine, ne deosebind trupul Domnului. Acum, aceea-i adevărat.
E-93 See, the key, a vision, the Word of the Lord, there's nothing can change It or stop It. What the church needs tonight is not an education. What the church needs tonight is not a denomination. What the church needs tonight is not creed. What the church needs tonight is the key to the Scriptures, the Door. Which, Christ is the Door, and He is the Word. Faith in the Word of the living God unlocks every door.
God, give us the key. Give us the key.
E-101 Eu presupun că noi toţi ştim că astăzi este Ziua de Împărtăşire Naţională. Aceasta este ziua în care toate bisericile iau împărtăşirea. Aceasta-i Ziua de Împărtăşire Naţională prin toată naţiunea. Şi m-am gândit că ar fi potrivit să vorbesc un cuvânt sau două asupra împărtăşirii înainte să o luăm, în timp ce păstorul, dacă el vrea, va lua Scripturile gata pentru citirea despre ordinea mesei Domnului. Acum, această împărtăşire... Acum, eu nu voi lua decât doar vreo zece minute.
E-94 Hebrews, the 12th chapter, says, "Seeing that we're compassed about with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the unbelief that does so easily beset us." It says "sin," which, sin is "unbelief." See? Only one sin, that's unbelief.
E-102 Această împărtăşire care ne pregătim s-o luăm, a fost cea mai mare dispută din oricare învăţătură din Biblie. Aceea a fost a lor... una din primele lor dispute în biserica timpurie. Şi astăzi Protestanţii, din Episcopalieni şi Metodişti, şi multe din bisericile Protestante, vor accepta bucuroşi doctrina Catolică, Romană, dacă ei ar putea trece peste micuţa movilă a împărtăşirii. Dar ei vor fi de-acord că preotul să fie căsătorit şi să fie slujitori, biserica Catolică a fost de-acord cu aceea de câteva ori în conferinţele şi adunările lor. Ei sunt de-acord cu aceasta. Şi ei vor fi de-acord asupra a diferite rugăciuni, şi aşa mai departe, biserica Protestantă să fie de-acord asupra acesteia. Şi catehismul şi aşa mai departe, micuţul altar ici şi colo, şi biserica Catolică voieşte să o facă. Dar când se ajunge la împărtăşire, acolo ei au căzut. Oricare care a citit vreodată istoria ştie asta. Dar, desigur, la felul meu de gândire, ei ar avea o mulţime de la care să se depărteze, înainte ca eu-eu să o pot accepta, voi vedeţi, pentru că aceasta nu este în Biblie.
E-95 And sin means "to miss the mark." Like you're shooting, you miss the mark, better adjust your gun, see, because there's something wrong. You missed the mark. See, come back and try over. See? It means to turn around, you've missed the mark. When you want to be a Christian, and you go join the church, you've missed the mark. When you want to be a Christian, and you've been sprinkled in the name of "the Father, Son, Holy Ghost," you missed the mark. Better come back. You'll not be on the target. You'll scatter, as sure as the world. There's only one Thing can hold you in perfect line, that's the Scripture, the Bible, the Word. For, both heavens and earth will pass away, but God's Word will never pass away.
E-103 Dar eu vreau ca voi să spuneţi un lucru la biserica Catolică. Ştiţi voi că biserica Catolică, la început, a fost biserica apostolică penticostală? Cu certitudine a fost! Ea a fost primul început al bisericii. Şi voi vedeţi unde ei-unde ei au ajuns, ei au continuat să ia la o parte Cuvântul şi au injectat o dogmă.
E-96 So, hold the key, faith in the Word! And every bit of faith that you believe, and don't doubt one speck, you can unlock every door that stands between you and the blessing that God has for you. May God help us to have the keys, is my prayer. Let us bow our heads now for a word of prayer.
E-104 Şi dacă biserica Penticostală ar exista alţii o sută de ani, ea ar fi mai departe jos de pe Biblie decât cum biserica Catolică este astăzi, de la felul cum merge ea acum.
E-97 Our Heavenly Father, we thank Thee tonight that Thou has give us a key to unlock to us salvation. I—I thank You for that, Lord, that we are saved, and for the key that we have been able to use so far. But, God, give us faith, that every one of these Words wrote in Your Book is little levers, and this Key called Jesus… this Door, I mean, called Jesus; and the key, called faith, touches every Word, it unlocks it. It moves that little lever down and we can enter into that blessing. Heavenly Father, give to us the keys, that we might be able to have faith in the promises of God, that our faith might not fail, that we might be able to be a service to You and to those who we associate with.
E-105 I-a luat la biserica Catolică câteva, sute de ani să se depărteze de la aceasta, trei sute de ani, de la biserica timpurie până la organizarea bisericii Romano Catolice, care ei au început-o. Şi ei au prins, aducând înăuntru demnitari şi lucruri, şi ei au tăiat afară aceasta şi au pus înăuntru aceea, şi au luat afară aceasta şi au pus sus aceea, şi au luat jos idoli păgâni şi au ridicat statui Creştine, şi aşa mai departe, şi doar au compromis pe Aceea până când ei au ajuns la ce au ei acum, biserica Romano Catolică.
E-98 Forgive every sin of our disbelieving, Lord, and help us to be Thine. We're coming now to the communion table, and I pray, Heavenly Father, that You will forgive us of all of our trespasses, that we might be able to enter into the joy of fellowship around the table of God. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-106 Şi biserica Protestantă Penticostală de la cei-cei cincizeci de ani de când a fost în existenţă, şi unde ea a căzut de unde a început, ea va fi în stare mai rea decât biserica Catolică, în o sută de ani de-acum. Aceea-i adevărat. Acela-i un cuvânt mare să spui, dar priviţi doar de unde au căzut. Ei au mers drept în organizaţii, ei au mers drept în compromitere pe aceasta şi aceea, şi fiecare alt lucru. Şi acolo se duc ei, vedeţi, se duc drept înapoi.
E-99 My brother, sister, if you've got the key to the Kingdom, the key to the Door, the key of salvation, God help you to open the doors and let Jesus come in. Let Him give to you the things that you so—so desire.
E-107 Dar, împărtăşirea, este numită "cina Domnului." Acum, mulţi oameni, ei vor s-o ia dimineaţa. Nu a spus în Biblie că acesta a fost micul-dejun al Lui. Şi cum aceşti oameni astăzi, cum pot ei încă să spună „cina Domnului," şi ei nu o spun. Ei au tăiat afară cina, şi au omis-o, şi o numesc "prânz," nonsens. Cină!
E-100 Now, just a moment before we start to read on communion, I want to say a thing because it's on communion. And when we come to this altar, there's only one way to come, that is, if we hold the key of faith in our hands, that lets us know that our sins are forgiven. And if we don't have that key to unlock that Door, that our sins are forgiven, we have no business at the table of the Lord. Because, he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Now, that is true.
E-108 Acum, întotdeauna o dispută în timpurile Bibliei, a fost o dispută atunci. Oamenii au înţeles greşit cina Domnului, când ei vin la masă. Pavel le-a spus la acei Corinteni. Ei veneau şi se îmbătau la masa Domnului. Vedeţi, aceasta a fost înţeles greşit chiar atunci. El a spus, "dacă voi vreţi să mâncaţi, mâncaţi acasă."
E-101 I guess all of us know that today is the National Communion Day. This is the day that all churches take communion. It's the National Communion Day over the nation. And I thought that it would be appropriate to speak a word or two on communion before we took it, while the pastor, if he will, be getting the Scriptures ready for the reading of the—the order of the Lord's table. Now, this communion… Now, I won't take but just about ten minutes.
E-109 Şi un alt lucru, a fost înţeles greşit, ce a fost aceasta. Păcătoşi, şi oameni trăind în păcat, au venit şi au luat împărtăşire. Şi aceea a fost înţeles greşit. Un om trăind cu mama lui, mamă adoptivă, şi biserica i-a spus lui despre aceasta; încă lua împărtăşirea la masă.
E-102 This communion that we're fixing to take, has been the greatest dispute of any doctrine in the Bible. That was their… one of their first disputes in the early church. And today the Protestant, of Episcopalian and Methodists, and many of the Protestant churches, would gladly accept Catholic, Roman Catholic doctrine, if they could get over the little hump of communion. But they will agree that the priest should be married and be ministers, the Catholic church agreed on that several times in their conferences and meetings. They agree on it. And they'll agree upon different prayers, and so forth, the Protestant church will agree upon it. And the catechisms and so forth, the little altar here and there, and the Catholic church is willing to do it. But when it come to the communion, there they fell. Anybody that's ever read history knows that. But, course, to my way of thinking, they'd have a lot to get away from, before I—I could accept it, you see, because it isn't Bible.
E-110 Şi acolo erau despărţiri între ei, şi ei încă luau împărtăşirea. El a spus, "Eu înţeleg că voi umblaţi ca restul Neamurilor. Şi există-există fricţiune între voi, cum este la-la în special la casa lui Chifa, şi aşa mai departe." A spus, "Voi umblaţi ca restul Neamurilor." Vedeţi, aceasta s-a înţeles greşit.
E-103 But I want you to say one thing to the Catholic church. Do you know the Catholic church, in the beginning, was the apostolic pentecostal church? Certainly was! It was the first beginning of the church. And you see where they—where they got to, they kept taking away the Word and injecting a dogma.
E-111 Împărtăşirea întotdeauna a fost înţeleasă greşit. Acum, eu aş putea continua pe aceea cu ceasurile, dar noi trebuie să luăm această împărtăşire şi spălarea picioarelor. Acum ei simplu au omis spălarea picioarelor întru totul, în afară de numai câteva din denominaţiuni. O mulţime de Penticostali s-au îndepărtat complet de la aceasta. Vedeţi? Şi aceasta-i încă în Biblie chiar în felul cum a fost scrisă. Vedeţi?
E-104 And if the Pentecostal church should exist another hundred years, it would be farther off of the Bible than the Catholic church is today, from the way it's going now.
E-112 Acum, Roma nu o numeşte "împărtăşire." Ei o numesc "liturghie, aceasta-i o liturghie sfântă." Ei nu iau împărtăşire, ei iau liturghie. Aceasta-i o liturghie, şi o liturghie cu certitudine ia adevărata însemnătate de la împărtăşire. O liturghie înseamnă "sperând." Ei iau o liturghie, sperând (că în a face aceasta în liturghie) că Dumnezeu îi va ierta de păcatele lor, prin a lua "trupul literar al lui Cristos, care preotul îl schimbă la Trupul şi Sângele lui Cristos," luând aceea, sperând că Dumnezeu le va şterge păcatele prin a face aşa. Aceasta-i o liturghie.
E-105 It took the Catholic church several, hundred years to get away from it, three hundred years, from the early church to the organizing of the Roman Catholic church, which they started out. And they've caught, bringing in big dignitaries and things, and they cut out this and put in this, and taken out this and put up that, and taken down pagan idols and put up Christian statues, and so forth, and just compromising on That till they come to what they got now, the Roman Catholic church.
E-113 Protestanţii o numesc "împărtăşire." Împărtăşire înseamnă "a da mulţumiri." Că Protestantul... Catolicul ia o liturghie, în liturghie sperând că Dumnezeu îi iartă de faptele lor rele. Protestantul o ia cu dare de mulţumiri pentru ce deja s-a făcut cu împărtăşirea cu Dumnezeu; împărtăşind cu El, ceea ce este deja făcut. Catolicul speră că aceasta se face; Protestantul zice că aceasta deja s-a făcut. Catolicul se întreabă dacă păcatele lui sunt iertate; Protesantul mărturiseşte că ei sunt iertaţi, că el este liber. Şi o împărtăşire este împărtăşind cu Dumnezeu. Şi aceste articole care noi le luăm, nu în speranţe că păcatele ne sunt iertate, dar că ele sunt iertate. Deoarece aceasta... Una este speranţă; şi cealaltă este credinţă. Unul speră că el este corect; şi celălalt ştie că el este corect. Vedeţi? Celălalt, unul speră, deoarece el nu ştie unde stă el; celălalt ştie că este corect, pentru că el ştie ce a spus Dumnezeu. Asta este. Aceea-i deosebirea. Astfel, când voi doar speraţi, fiţi atenţi; dar când voi ştiţi, atunci mergeţi înainte. Vedeţi, atunci voi sunteţi în părtăşie cu Dumnezeu. Protestantul este, el zice că el este iertat şi el o ştie; Catolicul are liturghie, speră că el va fi iertat. Aceasta-i chiar în felul acesta: unul este un cerşetor, sperând că totul este în regulă, vedeţi; celălalt este un cerşetor mulţumind pentru ce s-a făcut deja. Ei sunt amândoi cerşetori. Dar unul cerşeşte, sperând că-l va căpăta; celălalt cerşetor ştie că el îl are, şi îi mulţumeşte Lui că i l-a dat. Acum, acolo este deosebirea. Aceea este împărtăşirea. Da, domnule. Unul speră că el este iertat; celălalt ştie că el este iertat, şi dă mulţumiri pentru aceasta.
E-106 And the Protestant Pentecostal church from the—the fifty years that it's been in existence, and where it's fell from where it started, it'll be a worse shape than the Catholic church, in a hundred years from now. That's right. That's a big word to say, but just look where they've fallen from. They went right into organization, they went right in compromising on this and that, and everything else. And there they go, see, going right back.
E-114 Astfel, împărtăşirea este pentru Creştini care sunt născuţi din nou de Duhul lui Dumnezeu. Şi născut din nou nu înseamnă în mod necesar acum că tu ai Duhul Sfânt. Acum ţineţi minte. Acum, mulţi învaţă aceea. "Eu nu cunosc pe nimeni care învaţă în felul acesta," cum a spus bătrânul Frate Arganbright în seara aceea de la amvon aici, vedeţi. Dar, noua naştere nu este botezul Duhului Sfânt. Scriptura nu o suportă, eu nu cred, vedeţi, spre felul meu de-a o vedea. Vedeţi? Eu cred că tu eşti născut din nou...
E-107 But, communion, it's called "the Lord's supper." Now, a lot of people, they want to take it in the morning. Didn't say in the Bible it was His breakfast. And how these people today, how they can still say "Lord's supper," and they don't. They've cut out supper, and omitted it, and called it "dinner," nonsense. Supper!
E-115 Şi acela-i motivul că eu folosesc cuvântul botez în Numele lui Isus Cristos, dar nu spre regenerare. Acum, Penticostalul, biserica Unită Penticostală, botează în Numele lui Isus Cristos pentru regenerare. Eu nu cred aceea. Şi ei o pot face dacă ei vor. Dar eu cred că Petru a spus, "Pocăiţi-vă," întâi. Apa nu iartă păcatele. Biserica lui Cristos o predică în felul acela. Dar eu cred că pocăinţa, întristarea evlavioasă; pocăi înseamnă "întorci în jur, mergi înapoi," tu ai omis ţinta, "începe iarăşi din nou." Fă aceea întâi! Şi botezul tău în apă este numai o mărturie exterioară pentru ceva care s-a făcut înlăuntrul tău, că tu ai acceptat pe Cristos ca Mântuitor al tău.
E-108 Now, always a dispute in the Bible times, it was a dispute then. The people misunderstood the Lord's supper, when they come to the table. Paul told those Corinthians. They were coming and getting drunk at the Lord's table. See, it was misunderstood right then. He said, "If you want to eat, eat at home."
E-116 Eu presupun că aceasta-i numai biserica aici în seara aceasta, din câte ştiu eu, eu nu sunt aici suficient să ştiu cine vine sau nu. Eu am primit puţină critică aici nu de mult despre a boteza un om aici în bazin, un ins bătrân. Şi am mers la el, el era un om bătrân bun. Eu am avut privilegiul de-a conduce toată familia lui la Cristos, ei toţi Creştini. Acest om bătrân era un om bătrân plăcut, şi mi-a plăcut de el, astfel eu am mers la el şi am spus către el, "Tată, de ce nu devii tu un Creştin?" El mă iubeşte.
E-109 And another thing, it was misunderstood, what it was. Sinners, and man living in sin, come and took the communion. And that was misunderstood. A man living with his mother, foster mother, and the church had told him about it; still taking communion at the table.
E-117 El a spus, "Frate Branham, eu vreau să devin un Creştin când eu pot să ajung destul de bun."
E-110 And there were divisions among them, and they were still taking communion. He said, "I understand that you walk like the rest the Gentiles. And there's—there's friction among you, like there is at—at especially in Cephas' house, and so forth." Said, "You walk like the rest the Gentiles." See, it was misunderstood.
E-118 Am spus, "Îţi spun ce să faci, Tată. Tu priveşte în jur până când afli unde poţi tu să ajungi destul de bun, atunci să-mi spui unde este locul acela, eu vreau să merg, de asemenea." Am spus, "Cristos nu a venit să mântuiască oameni buni. El a venit să mântuiască oameni răi." Când tu gândeşti că tu eşti bun, atunci El nu a venit să te mântuiască pe tine. El a venit să-i mântuiască pe acei care El ştie că sunt răi. Înţelegeţi? Cristos a murit să mântuiască pe păcătoşi. Vedeţi? Şi am spus, "Tată, există o linie chiar aici."
El a spus, "Ei bine, eu fumez ţigările acestea."
Am spus, "Eu nici măcar nu o să vorbesc despre ele."
El a spus, "Am încercat să mă las de ele, Frate Branham."
Am spus, "În regulă, noi nu o să vorbim despre ţigări."
El a spus, "Ei bine, când pot eu ... "
E-111 The communion has always been misunderstood. Now, I could go on for that for hours, but we got to get this communion and the feet-washing. Now they've simply omitted feet-washing altogether, but just a few of the denominations. A lot of the Pentecostals has got completely away from it. See? And it's still in the Bible just the way it was wrote. See?
E-119 Am spus, "Să nu, să nu mai spui nimic despre ele, lasă-le să plece. Eu vreau să-ţi pun o întrebare."
El a spus, "În regulă, ce este aceasta?"
Am spus, "Crezi tu că există un Dumnezeu?"
E-112 Now, Rome does not call it "communion." They call it "mass, it's a holy mass." They don't take communion, they take a mass. It's a mass, and a mass certainly takes the real meaning from communion. A mass means "hoping." They take a mass, hoping (that in doing this in the mass) that God will forgive them of their sins, by taking "the literal body of Christ, which the priest turns to the Body and the Blood of Christ," taking that, hoping that God will omit their sins by doing so. It's a mass.
E-120 A spus, "Cu certitudine, eu o cred." A spus, "Eu cred aceea aşa de tare cum tu crezi, eu aş presupune, Frate Branham."
E-113 The Protestants call it "communion." Communion means "thanksgiving." That the Protestant… The Catholic is taking a mass, in the mass hoping that God forgives them of their evil doing. The Protestant takes it with thanksgiving for what's already done with the communion with God; communing with Him, that it's already done. The Catholic is hoping it's done; the Protestant says it's already done. The Catholic is wondering if his sins is forgiven; the Protestant is confessing that they are forgiven, that he is free. And a communion is communing with God. And these articles that we take, not in hopes that our sins are forgiven, but they are forgiven. Because it… One is hope; and the other one is faith. One's hoping he's right; and the other one knows he's right. See? The other one, one's hoping, because he don't know where he stands; the other one knows he's right, because he knows what God said. That's it. That's the difference. So, when you're just hoping, be careful; but when you know, then go on. See, then you're in communion with God. Protestant is, he says he's forgiven and he knows it; the Catholic has mass, hopes that he'll be forgiven. It's just like this: one is a beggar, hoping that everything's all right, see; the other one is a beggar thanking for what's already been done. They're both beggars. But one is begging, hoping he'll get it; the other beggar knows he's got it, and thanked Him for giving it to him. Now, there's the difference. That's communion. Yes, sir. One is hoping that he's forgiven; the other one knows he's forgiven, and giving thanks for it.
E-121 Am spus, "Crezi tu că acel acelaşi Dumnezeu a traversat neamul Lui şi a fost făcut trup şi a locuit printre noi în persoana lui Isus Cristos, ca să salveze pe om?"
El a spus, "Da, eu cred asta."
"Şi El a murit să salveze păcătoşi ca tine şi mine?" Vedeţi?
"Da, eu cred asta."
E-114 So, communion is for Christians that's born again of the Spirit of God. And born again does not necessarily mean now that you got the Holy Ghost. Now remember. Now, many teach that. "I don't know anybody that teaches it like this," as old Brother Arganbright said that night from the pulpit here, see. But, new birth is not the baptism of the Holy Spirit. The Scripture doesn't support it, I don't think, see, to my way of seeing it. See? I believe that you're born again…
E-122 Am spus, "Acum, aceasta-i chiar în felul acesta. Noi suntem toţi într-o clădire mare pe aici, şi noi suntem în închisoare, şi eu nu pot să stau acolo în acest colţ şi să spun că 'acesta mă v-a ajuta să ies afară din închisoare,' eu stau acolo în acel colţ şi spun 'acela mă v-a ajuta să ies afară din închisoare,' noi suntem toţi în aceeaşi încurcătură. Şi fiecare om care s-a născut în această lume a fost născut în păcat, format în nelegiuire, vine în lume vorbind minciuni. El este un renegat, de la început."
E-115 And that's the reason I do use the word baptism in the Name of Jesus Christ, but not to regeneration. Now, the Pentecostal, United Pentecostal church, baptizes in the Name of Jesus Christ for regeneration. I don't believe that. And they can do it if they want to. But I believe that Peter said, "Repent," first. Water don't remit sins. The Church of Christ preaches it that way. But I believe that repentance, godly sorrow; repent means "turn around, go back," you missed the mark, "start over again." Do that first! And your baptism in water is only an outward profession of something that's been done inside of you, that you have accepted Christ as your Saviour.
E-123 Cineva m-a întrebat zilele trecute, el a spus, "Frate Branham, dacă... ar fi acolo vreo diferenţă între Adam şi Eva, şi copiii lor astăzi, dacă ei erau toţi goi, umblând în... Ar-ar fi trupurile lor la fel?"
E-116 I guess it's just the church here tonight, as far as I know, I'm not here enough to know who does come or not. I got a little criticism here not long ago on baptizing a man here in the pool, an old fellow. And I went to him, he was a good old man. I had the privilege of leading all of his family to Christ, all of them Christians. This old man was a nice old man, and I liked him, so I went to him and I said to him, "Papa, why don't you become a Christian?" He loves me.
E-124 Am spus, "Nu, domnule." Noi veneam acasă de la vânătoarea de veveriţe, Fratele Fred şi eu, şi un grup de ei. Am spus, "Nu, ei nu ar fi la fel."
E-117 He said, "Brother Branham, I would become a Christian when I can get good enough."
E-125 A spus, "Tu vrei să spui că Eva nu ar fi o femeie ca fiicele ei, şi Adam nu ar fi un bărbat ca fiii lui?"
Am spus, "În multe feluri, dar nu în toate felurile."
El a spus, "Care ar fi diferenţa?"
E-118 I said, "Tell you what you do, Papa. You look around till you find where you can get good enough, then tell me where that place is, I want to go, too." I said, "Christ never come to save good man. He come to save bad man." When you think you're good, then He didn't come to save you. He come to save them that He knows are bad. See? Christ died to save sinners. See? And I said, "Papa, there's a line right here."
He said, "Well, I smoke these cigarettes."
I said, "I ain't going to even talk about them."
He said, "I've tried to give them up, Brother Branham."
I said, "All right, we ain't going to talk about cigarettes."
He said, "Well, when I can…"
E-126 Am spus, "Ei nu ar avea vreun buric. Ei au fost creaţi. Corect. Ei nu au fost ataşaţi la nimic."
E-119 I said, "Don't, don't say no more about them, let them go. I want to ask you a question."
He said, "All right, what is it?"
I Said, "Do you believe there is a God?"
E-127 Atât timp cât aceea poartă acolo la orice care-i născut în lumea aceasta, arată că acesta-i un renegat, de la început. Aşa este. Am spus, "Sigur, există o diferenţă. Ei nu ar avea buric. Ei nu au fost conectaţi la vreo femeie, să vină aici." Vedeţi, Dumnezeu i-a creat.
E-120 Said, "Certainly, I believe it." Said, "I believe that as strong as you do, I would guess, Brother Branham."
E-128 Acum, am spus, "Eu vreau să spun ceva. Fiecare om din această casă de închisoare, cine-i sfânt? Cine este acela care nu s-a născut prin sex? Cine este acela care îl poate ajuta pe celălalt, indiferent ce este el? Noi suntem toţi în această aceeaşi închisoare. Dar Dumnezeu S-a făcut unul din creaţiile Lui şi a venit mai presus de sex, prin Sângele sfânt care El l-a creat Însuşi, şi prin Sângele acela El ne-a răscumpărat." Am spus, "Tu crezi asta, Tată?"
El a spus, "Eu cred asta."
E-121 I said, "Do you believe that that same God crossed His strain and was made flesh and dwelt among us in the person of Jesus Christ, in order to save man?"
He said, "Yes, I believe that."
"And He died to save sinners like you are and like I?" See?
"Yes, I believe that."
E-129 Am spus, "Cristos a murit pentru oameni răi ca tine. Acum, există numai o cale de făcut. Nu există nimic ce poţi face tu. El ţi-o oferă ţie. Tu nu o poţi merita. Nimic nu poţi tu să faci s-o obţii. El doar ţi-o dă ţie. Vrei tu să accepţi ce El a făcut pentru tine, să te ţină de la iad?"
E-122 I said, "Now, it's just like this. We're all in one big building over here, and we're in jail, and I can't stand over in this corner and say 'this will help me get out of jail,' I stand over in that corner and say 'that will help me get out of jail,' we're all in the same fix. And every man that was born in this world was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. He's a renegade, to begin with."
E-130 El a spus, "Eu voi face aceea." El a spus, "Dar dacă eu aş putea măcar să scap de ţigările acestea."
E-123 Someone asked the other day, he said, "Brother Branham, if… would there be any difference between Adam and Eve, and their children today, if they were all naked, walking in the… Would—would they're bodies be the same?"
E-131 Am spus, "Ţigările vor purta de grijă de ele însele. Tu doar ... eu nu îţi cer ţie. Eu nu sunt un legalist. Eu cred în har. ,Şi toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine."' Am spus, "Dacă tu crezi asta cu toată inima ta!"
El a spus, "Cu toată inima mea, eu o cred."
E-124 I said, "No, sir." We was coming home from squirrel hunting, Brother Fred and I, and a bunch of them. I said, "No, they wouldn't be the same."
E-132 "Atunci o vei accepta tu pe bazele acelea, că tu nu eşti vrednic de aceasta, dar El este Acela care-i vrednic. Nu te uita la tine; uită-te la El, căci tu nu poţi face nimic pentru tine. Priveşte la Acela care a făcut ceva pentru tine. Ce zici de El?"
"O," a spus, "El este vrednic."
Am spus, "Asta este, atunci acceptă ce îţi dă El."
El a spus, "Eu accept."
E-125 Said, "You mean Eve wouldn't be a woman like her daughters, and Adam wouldn't be a man like his sons?"
I said, "In many respects, but not in all physical respects."
He said, "What would be the difference?"
E-133 Şi eu l-am botezat în Numele lui Isus Cristos. Şi el se duce afară de aici şi aprinde o ţigară.
E-126 I said, "They wouldn't have any navel. They were created. Right. They wasn't attached to nothing."
E-134 Cu câteva săptămâni în urmă eu am fost la casa lui. Am văzut o vedenie într-o seară, despre un pom veşnic verde fiind tăiat jos, întors cu susul în jos. Am văzut scânduri prinse în cuie pe el. Chiar la penultima scândură a fost o scândură însemnată. Şi jos sub scândura aceea, chiar jos înspre capăt, mergând afară în felul acesta, pomul s-a rupt chiar acolo. Şi un Glas a spus, "Acesta ar fi trebuit să fii tu," sau, "Acesta ai fi fost tu." Şi Tata Cox a căzut, şi-a zdrobit spatele înăuntru aici. Şi astfel dimineaţa următoare ei i-au adus ţigările la el când el a fost în pat, dorinţa l-a părăsit. Săptămâni în urmă! El nu a mai gustat una, nici măcar nu vrea una sau nimic altceva. Vedeţi? Şi eu l-am văzut cu un timp în urmă, când mâinile lui erau chiar maro peste tot, câteva săptămâni în urmă, cu ţigări, şi acum el nici măcar nu poate să sufere ca una să fie în jurul lui. Puneţi primele lucruri întâi! Să nu încercaţi să deveniţi buni; voi sunteţi răi, de la început, sinu-i nimic ce puteţi face. Există o linie de separare, şi toate fiinţele umane sunt pe partea aceea.
E-127 As long as that bears there on everything that's born in this world, shows it's a renegade, to begin with. That's right. I said, "Sure, there's a difference. They would have no navel. They wasn't connected to any female, to come here." See, God created them.
E-135 Acum, când eu m-am născut în această lume, aceasta a fost între o cununie sfântă, între tatăl şi mama mea; în pântecele ei a fost un ou, în glandele tatălui meu a fost o celulă de sânge. Viaţa mea consistă din acea celulă de sânge (nu din oul mamei mele), din celula de sânge a tatălui meu. Şi când acea celulă de sânge a mers în locul ei potrivit să întâlnească oul, când s-au întâlnit, naturii i s-a poruncit de Dumnezeu să-mi dea un trup. Şi atunci că eu am fost atunci născut în rasa umană, mi s-a dat o ocazie să-să devin o persoană inteligentă cum sunt fiinţele umane, unde eu puteam conduce un automobil, sau eu puteam face lucruri cum fac fiinţele umane, umblu, vorbesc, conduc un automobil, şi aşa mai departe. Mi s-a dat aceea, pentru că eu am fost născut în familia umană, şi mi s-a dat putere de inteligenţă să fiu o fiinţă umană.
E-128 Now, I said, "I want to say something. Every man in this prison house, who's holy? Who is the one that wasn't born by sex? Who is one can help the other, no matter what he is? We're all in this same prison. But God made Hisself one of His creations and come beyond sex, through the holy Blood that He created Himself, and through that Blood He redeemed us." I said, "You believe that, Papa?"
He said, "I believe that."
E-136 Acum, când eu am fost născut în familia lui Dumnezeu, eu am venit prin Sânge, Sângele mi-a dat Viaţă. Şi atunci după ce am devenit viu în Cristos, El m-a botezat cu Duhul Sfânt şi putere, să fiu un fiu al lui Dumnezeu. Acum, tot aşa cum aş putea umbla, vorbi ca o fiinţă umană, să conduc maşina ca fiinţă umană. Acum când eu primesc Duhul Sfânt, eu primesc putere să scot draci, să vorbesc cu limbi noi, predic Evanghelia, vindec pe bolnavi. Eu sunt botezat! Nu născut; dar botezat!
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi rugându-se în Numele Lui,
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Şi putere pentru serviciu a venit.
E-129 I said, "Christ died for bad man like you. Now, there's only one way to do. There's nothing you can do. He offers it to you. You can't merit it. Nothing you can do to get it. He just gives it to you. Will you accept what He did for you, to keep you from hell?"
E-137 Amin. Voi credeţi spre Viaţă Eternă, şi sunteţi născuţi din nou prin credinţa voastră. Isus a spus, în Sfântul Ioan 5:24, "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis, are viaţă veşnică," nu Duhul Sfânt, doar are viaţă veşnică. El este născut în familia lui Dumnezeu. Şi apoi botezat în Duhul Sfânt, cu putere a inteligenţei de credinţă, să creadă Evanghelia şi să O pună la lucru şi să O facă să acţioneze corect. Amin. Atunci el se comportă ca un fiu al lui Dumnezeu. Atunci el poate scoate draci. Isus a spus, "Aceste semne îi vor urma pe ei!" Vedeţi? "În Numele Meu ei vor scoate draci, vorbesc cu limbi noi, ia sus şerpi, beau lucruri de moarte." Vedeţi, el primeşte putere prin Duhul Sfânt, să facă lucrurile acestea.
E-130 He said, "I'll do that." He said, "But if I could just get rid of these cigarettes."
E-138 Acum, când El a plecat, El a spus, "Este folositor pentru Mine ca Eu să mă duc. Căci, dacă Eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni." Vedeţi? Atunci când El vine, El va condamna lumea de păcat, şi vă v-a învăţa neprihănirea, şi vă va arăta lucrurile care vin (acelea sunt vedenii). "El va lua lucrurile care Eu v-am învăţat, şi vi le va descoperi." Chiar Cuvintele care El a venit... Nimeni nu poate înţelege Cuvântul în afară de botezul Duhului Sfânt. Şi când un om spune că el are botezul Duhului Sfânt, şi dispută Cuvântul a fi corect, acolo este ceva greşit.
E-131 I said, "The cigarettes will take care of theirself. You just… I ain't asking you. I'm not a legalist. I believe in grace. 'And all the Father has given Me will come to Me.'" I said, "If you believe that with all your heart!"
He said, "With all my heart, I believe it."
E-139 Pavel a fost un critic al Noului Testament. Acesta nu a fost, Noul Testament nu a fost scris. Pavel a fost un critic al Creştinătăţii, Saul. Şi când el a primit Duhul Sfânt, el a mers trei ani jos în Asia şi a studiat Scripturile, pentru că el a fost învăţat sub Gamaliel, un mare învăţător. Apoi când el a venit înapoi, şi patrusprezece ani mai târziu, el a mers sus să-l întâlnească pe Petru la Ierusalim, şi a aflat că ei erau Cuvânt cu Cuvânt aceeaşi Evanghelie. Acelaşi Dumnezeu care l-a avut pe Petru să predice la ziua Cincizecimii şi să le spună să se pocăiască şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, că acelaşi Duh Sfânt i-a descoperit-o lui Pavel, şi el le-a spus în Fapte 19 după ce ei au fost deja botezaţi o dată de Ioan, a spus, "Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos." Vedeţi?
E-132 "Then will you accept it on those basis, that you're not worthy of it, but He's the One that's worthy. Don't look at yourself; look at Him, 'cause you can't do nothing for yourself. Look at the One that did something for you. What about Him?"
"Oh," he said, "He's worthy."
I said, "That's it, then accept what He gives you."
He said, "I do."
E-140 Vedeţi, Duhul Sfânt stă chiar drept cu Scripturile. Credinţa în Acela descuie fiecare taină. Amin. Biblia a spus, în Întâi Ioan 5:7, "Există trei care poartă mărturie, Cerul:
Tatăl, Cuvântul (care este Cristos), şi Duhul Sfânt. Aceştia trei sunt unul." "Şi există trei care poartă mărturie pe pământ: apa, Sângele, Duhul. Acestea trei nu sunt unul, dar ele sunt de acord în unul." Acum, voi nu puteţi avea pe Tatăl fără să aveţi pe Fiul, voi nu puteţi avea Fiul fără să-l aveţi pe Duhul Sfânt; ei sunt unul. Dar voi puteţi fi justificaţi fără să fiţi sanctificaţi, şi voi puteţi fi sanctificat fără să aveţi Duhul Sfânt. Sanctificarea este prin Sânge, prin Sânge vine Viaţa. Înţelegeţi? Şi Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu, vedeţi, puterea dată la biserică.
E-133 And I baptized him in the Name of Jesus Christ. And him go out of here and light up a cigarette.
E-141 "Voi veţi primi" (ce?) "putere," Fapte 1:8, "după ce acest Duh Sfânt este venit asupra voastră. Voi veţi primi putere!" (Nu "voi veţi fi născuţi din nou.") "Voi veţi primi putere după ce Duhul Sfânt este venit asupra voastră. Atunci voi sunteţi martorii Mei în Ierusalim, Iudea, şi Samaria, până la cele mai îndepărtate părţi ale pământului." Vedeţi? Voi primiţi putere după ce voi primiţi Duhul Sfânt. Dar întâi voi trebuie să primiţi Duhul Sfânt, şi aceea este puterea lui Dumnezeu, vedeţi, să manifesteze şi să demonstreze. Voi sunteţi-voi sunteţi... aşa cum aţi fost un om, şi aţi învăţat să vorbiţi şi să umblaţi şi să faceţi lucrurile care le face un om; când voi sunteţi botezaţi cu Duhul Sfânt, vi se dă putere să vă comportaţi ca fii şi fiice a lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că oamenii se comportă şi fac în felul cum o fac astăzi, ei niciodată nu au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Dacă ei ar fi, ei s-ar comporta diferit. Ei pretind că ei au, dar Isus a spus, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Astfel cum o puteţi voi face, voi vedeţi, aceasta-i doar totul şovăit. Vedeţi? Dar veniţi înapoi la fapte!
E-134 A few weeks ago I was down to his homeplace. I saw a vision one night, of an evergreen tree being cut down, turned upside down. I seen boards nailed on it. Right next to the last board was a notable board. And down below that board, right down towards the end, running out like this, the tree broke right there. And a Voice said, "It should have been you," or, "It would have been you." And Papa Cox fell, mashed his back in here. And so the next morning they brought his cigarettes to him when he was in the bed, the desire had done left him. Weeks ago! He's never tasted one, don't even want one or nothing else. See? And I seen him a while ago, when his hands was just brown all over, a few weeks ago, with cigarettes, and now he can't even stand for one to be around him. Put first things first! Don't try to get good; you're bad, to begin with, and nothing you can do. There's a separating line, and all human beings is on that side.
E-142 Acum, dacă voi umblaţi drept şi vă pretindeţi a fi Creştin, noi vă invităm în seara aceasta la masa Domnului. Astăzi, fără îndoială, împărtăşirea a fost luată prin toată naţiunea, unii din ei într-un fel şi unii în altul. Dar mă gândesc că cel mai bun fel de-a o face este să urmezi Scripturile, chiar în felul cum au făcut-o ei în Scripturi. Eu cred că aceea ar fi suficient.
E-135 Now, when I was born in this world, it was between a holy wedlock, between my father and mother; in her womb was an egg, in my father's glands was a blood cell. My life consists of that blood cell (not of my mother's egg), of my father's blood cell. And when that blood cell went into its proper place to meet the egg, when it did, nature was commanded to God to give me a body. And then that I was then born into the human race, I was given an opportunity to—to become an intelligent person like human beings are, where I could drive an automobile, or I could do things like human beings do, walk, talk, drive an automobile, and so forth. I was given that, because I was born into the human family, and given power of intelligence to be a human being.
E-143 Tu îţi ai Biblia, Frate Neville? Fratele Neville va citi acum Scripturile. [Fratele Neville zice, "În al 11-lea capitol din Întâi Corinteni, începând la al 23-lea verset," şi citeşte următoarele Scripturi:
Căci eu am primit de la Domnul aceea care eu de asemenea v-am dat vouă, Că Domnul Isus în aceeaşi seară când el a fost vândut a luat pâine:
Şi când el a dat mulţumiri, el a frânt-o, şi a spus, Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu, care este frânt pentru voi: aceasta să faceţi în amintirea mea.
După acelaşi fel el de asemenea a luat paharul, când el a cinat, zicând, Acest pahar este noul testament în sângele meu: aceasta să faceţi, de câte ori voi îl beţi, în amintirea mea.
Căci de câte ori voi mâncaţi această pâine, şi beţi acest pahar, voi arătaţi moartea Domnului până vine el.
De aceea oricine va mânca această pâine, şi bea acest pahar al Domnului, nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
Dar un om să se cerceteze pe sine, şi astfel el să mănânce din acea pâine, şi să bea din paharul acela.
Căci cel ce mănâncă şi bea nevrednic, mănâncă şi bea osândă pentru sine, fără să deosebească trupul Domnului.
Din această cauză mulţi sunt slabi şi bolnavi printre voi, şi mulţi dorm.
Căci dacă ne-am judeca pe noi înşine, noi nu am fi judecaţi.
Dar când noi suntem judecaţi, noi suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim condamnaţi cu lumea.
[Fratele Neville zice, "Domnul să binecuvânteze citirea Cuvântului Său." – Ed.]
E-136 Now, when I was born into the family of God, I came by the Blood, the Blood give me Life. And then after I become alive in Christ, He baptized me with the Holy Ghost and power, to be a son of God. Now, just like I could walk, talk like a human being, drive my car like human being. Now when I receive the Holy Ghost, I receive power to cast out devils, to speak with new tongues, preach the Gospel, heal the sick. I am baptized! Not born; but baptized!
They were gathered in the upper room,
All praying in His Name,
They were baptized with the Holy Ghost,
And power for service came.
E-144 Acesta-i întotdeauna un astfel de lucru sfânt, un lucru aşa de sacru, eu cred că ar trebui să ne aplecăm capetele acum în rugăciune tăcută. Voi rugaţi-vă pentru mine, eu mă voi ruga pentru voi. Să ne rugăm unul pentru altul, ca Dumnezeu să fie milostiv cu noi creaturi nevrednice care suntem gata să luăm parte la acest mare sacrament în amintire despre moartea Domnului nostru.
E-137 Amen. You believe unto Eternal Life, and are born again by your faith. Jesus said, in Saint John 5:24, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting life," not the Holy Ghost, just has everlasting life. He's born into the family of God. And then baptized into the Holy Ghost, with power of the intelligence of faith, to believe the Gospel and to put It to work and make It act right. Amen. Then he acts like a son of God. Then he can cast out devils. Jesus said, "These signs shall follow them!" See? "In My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things." See, he receives power by the Holy Ghost, to do these things.
E-145 [Fratele Branham pauzează pentru rugăciune tăcută. Porţiune goală pe bandă – Ed.] Această rugăciune de mărturisire noi o oferim Ţie, Tatăl nostru, pe altarul Tău de aur, cu Jertfa noastră, Domnul Isus. Noi o cerem în Numele Lui. Amin.
E-138 Now, when He went away, He said, "It's expedient for Me that I go away. For, if I go not away, the Holy Ghost will not come." See? Then when He comes, He will reprove the world of sin, and teach righteousness, and show you things to come (that's visions). "He'll take the things that I've taught to you, and reveal them to you." The very Words that He's come… No man can understand the Word outside the baptism of the Holy Ghost. And when a man says he's got the baptism of the Holy Ghost, and disputes the Word being right, there's something wrong.
E-146 Acum eu cred că bătrânii îşi vor lua locul lor, şi ei vor... ai bisericii, şi ei îi vor aduce pe oameni sus aşa cum ei vin, rând pe rând, pentru împărtăşire. Întotdeauna mă gândesc la cântarea aceea:
Scumpe Miel muribund, Sângele Tău preţios
Niciodată nu-şi va pierde puterea Lui,
Până când toată Biserica lui Dumnezeu răscumpărată
Va fi mântuită, să nu mai păcătuiască.
Să ne aplecăm capetele.
E-139 Paul was a critic of the New Testament. It wasn't, the New Testament wasn't wrote. Paul was a critic of Christianity, Saul. And when he received the Holy Ghost, he went three years down in Asia and studied the Scriptures, because he was taught under Gamaliel, a great teacher. Then when he come back, and fourteen years later, he went up to meet Peter at Jerusalem, and found out they were Word and by Word the same Gospel. The same God that had Peter preach on the day of Pentecost and tell them to repent and be baptized in the Name of Jesus Christ, that same Holy Spirit revealed it to Paul, and he told them in Acts 19 after they had done been baptized one time by John, said, "You have to be baptized over again, in the Name of Jesus Christ." See?
E-147 Tată Graţios şi Sfânt, Iehova, marele Atotputernic, trimite binecuvântările Tale asupra poporului Tău aşa cum noi aşteptăm. Iartă păcatele noastre. Şi acum noi Îţi oferim acest sacrament, acest vin, strugurii care au fost crescuţi, şi mâni de lucrători au zdrobit aceasta laolaltă. Şi a fost făcut în vin pentru cauza care noi o aducem acum la Tine, ca acesta să poată reprezenta pentru noi Sângele Domnului nostru Isus Cristos. Eu Te rog, Tată, să sfinţeşti vinul pentru scopul acela. Iartă fiecare păcat al nostru. Şi fie ca fiecare persoană care primeşte acest vin la trupul lor, fie ca ei să aibă sănătate, tărie, şi salvare de la Tine. Admite aceasta, Doamne. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-140 See, the Holy Spirit stays right straight with the Scriptures. Its faith in That unlocks every mystery. Amen. The Bible said, in First John 5:7, "There are three that bear record, Heaven: the Father, the Word (which was Christ), and the Holy Ghost. These three are one." "And there are three that bear record in earth: water, Blood, Spirit. These three are not one, but they agree in one." Now, you can't have the Father without having the Son, you can't have the Son without having the Holy Ghost; they are one. But you can be justified without being sanctified, and you can be sanctified without having the Holy Ghost. Sanctification is by the Blood, through the Blood comes Life. See? And the Holy Ghost is the power of God, see, the power given to the church.
E-148 Biblia a spus căci când El a frânt pâinea şi a binecuvântat-o, a spus, "Luaţi şi mâncaţi, acesta-i Trupul Meu care este frânt pentru voi. Să faceţi aceasta în amintirea Mea." Şi când noi luăm aceste mici bucăţi de pâine, de coşer, care este făcută nedospit. Ea este făcută de Creştini. Ea este făcută din cauză că ea-ea reprezintă Trupul lui Cristos. Noi înţelegem căci-căci aceştia erau ucenicii din ziua lui Cristos, sau ziua bisericii, care au luat aceste porţiuni şi au pregătit cina la ultima cină, ultima cină a lui Cristos. Şi în jos prin Biblie, ucenicii au fost aceia care au servit aceste lucruri la popor. Şi astăzi, ucenicii noştri ai zilei moderne, fraţii noştri aici din biserică, ucenici ai acestei Cauze, slujesc la popor. Şi ei vor lua aceste porţii şi le dă la oameni.
E-141 "You shall receive" (what?) "power," Acts 1:8, "after this the Holy Ghost is come upon you. You shall receive power!" (Not "you'll be born again.") "You'll receive power after the Holy Ghost is come upon you. Then you're My witnesses in Jerusalem, Judaea, and Samaria, unto the uttermost parts of the earth." See? You receive power after you receive the Holy Ghost. But first you must receive the Holy Ghost, and that is the power of God, see, to manifest and demonstrate. You're—you're… as you was a human, and learned to talk and walk and do the things a human does; when you're baptized with the Holy Ghost, you're given power to act as sons and daughters of God. No wonder people act and do the way they do today, they've never been filled with the Holy Ghost. If they would, they'd act different. They claim they have, but Jesus said, "By their fruits you shall know them." So how can you do it, you see, it's just all scrupled up. See? But come back to the facts!
E-149 Şi acum când voi primiţi această pâine, amintiţi-vă, aceasta reprezintă Mielul. Mulţi ani în urmă când mielul lui Israel a fost fript peste foc, şi a fost luat cu ierburi amare, poporul avea tărie; încălţămintea lor nu s-a uzat, hainele lor nu s-au destrămat, prin toată călătoria până când ei au ajuns în ţara lor promisă. Fie ca Dumnezeu să ne ţină sănătoşi, fericiţi, slujindu-L până când ajungem la Ţara Promisă care El ne-a dat-o.
Să ne rugăm.
E-142 Now, if you walk upright and claim yourself to be a Christian, we invite you tonight to the table of the Lord. Today, no doubt, the communion has been taken across the nation, some of them in one way and some in another. But I think the best way to do it is follow the Scriptures, just the way they did it in the Scriptures. I think that would be sufficient.
E-150 Graţiosule Tată Ceresc, cum am vorbit în seara aceasta despre acel Sfânt, Trup sanctificat al Domnului nostru, în Care a locuit plinătatea Dumnezeirii. Când mă gândesc la acel Trup fiind crestat şi-şi frânt, şi Sângele curgând afară, spatele Lui şi coastele Lui strălucind în afară, dungile în sus şi-n jos pe spatele Lui; când mă gândesc la această pâine, zbârcită bătută ce reprezintă aceea, aceasta ne vine proaspăt în inimile noastre. Noi ne punem inimile noastre, Doamne, pe altarul Tău în seara aceasta. Iartă-ne, O Dumnezeule. Şi fie ca această pâine frântă, aşa cum merge în gurile acestora, slujitorii Tăi, şi fie ca ei să recunoască că a fost Trupul Tău preţios care a fost învineţit şi rănit, şi prin rănile care noi suntem vindecaţi. Admite aceasta, Doamne. Sfinţeşte acea pâine coşer spre scopul ei intenţionat. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
Doar staţi un minut.
E-143 Do you have your Bible, Brother Neville? Brother Neville will now read the Scriptures. [Brother Neville says, "In the 11th chapter of First Corinthians, beginning at the 23rd verse," and reads the following Scriptures:
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat; this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as you drink it, in remembrance of me.
For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
For if we would judge ourselves, we should not be judged.
But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
Brother Neville says, "The Lord bless the reading of His Word."—Ed.]
E-151 Aceasta nu este o împărtăşire închisă. Fiecare credincios Creştin este bine venit la masa Domnului, să aibă această părtăşie cu noi.
E-144 It's always such a holy thing, such a sacred thing, I think we should bow our heads now in silent prayer. You pray for me, I'll pray for you. Let's pray for one another, that God will be merciful to us unworthy creatures that's about to partake of this great sacrament in remembrance of the death of our Lord.
Up