Un Călăuzitor

A Guide
Data: 62-1014E | Durată: 1 ore 37 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Domnul să te binecuvânteze, Frate Neville. Aşa de fericit să fiu înapoi în biserică în seara aceasta. Doar un picuţ cam răguşit. Un fel de Mesaj cam lung azi dimineaţă, şi eu sunt desigur fericit că Acesta a fost aici, totuşi. Şi L-am savurat eu îmsumi, aducându-L, şi sper că voi L-aţi savurat să-L auziţi.
E-1 The Lord bless you, Brother Neville.
So happy to be back in the church tonight. Just a teeny bit hoarse. Kind of a long Message this morning, and I'm sure happy It was here, though. And enjoyed It myself, bringing It, and I hope you enjoyed hearing It. [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-2 Să nu uitaţi acum, întotdeauna amintiţi-vă aceasta, că acestea sunt lucrurile care zidesc pe slujitorul lui Cristos. Vedeţi, credinţa întâi, apoi virtutea. Şi acum amintiţi-vă, Duhul Sfânt nu poate pune vârful clădirii lui Dumnezeu până când aceste lucruri operează prin Duhul. Vedeţi? Nu contează ce faceţi, vedeţi. Acelea sunt lucrurile care zidesc Trupul lui Cristos, vedeţi, lucrurile acelea. Acum, nu uitaţi asta, că aceasta de aici este prima, este credinţa voastră. Virtutea, cunoştinţa, şi aşa mai departe, ele trebuie să fie adăugate la ea, până când statura completă a lui Cristos se manifestă, atunci Duhul Sfânt vine peste ea şi o pecetluieşte ca un Trup. Aceste lucruri trebuie să fie. De aceea, Isus a zis, "Prin roadele lor sunt ei cunoscuţi." Vedeţi, roadă! Voi nu puteţi rodi roadă fără aceste lucruri să o rodească în voi. Şi apoi când toate acestea iau locul celor lumeşti şi-şi lipsa de evlavie, şi aşa mai departe, atunci toată necredinţa este aruncată afară, atunci toate lucrurile lumii sunt moarte, atunci nu există nimic decât o creatură nouă în Cristos. Şi apoi Efeseni 4:30 zice, "Să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre". Pecetluiţi în Împărăţia lui Dumnezeu! Acum, să nu uitaţi asta. Ţineţi asta în minte acum, e nevoie de aceste lucruri mai întâi. Apoi pecetluirea este Duhul Sfânt, Vârful care ne pecetluieşte în Trup. În ordine.
E-2 Don't forget now, always remember this, that these are the things that build the servant of Christ. See, faith first, then virtue. And now remember, the Holy Spirit cannot cap the building of God until these things are operating by the Spirit. No matter what you do, see. Those are the things that builds the Body of Christ, see, those things. Now, don't forget that, that this here is first, is your faith. Virtue, knowledge, and so forth, is to be added to it, until the complete stature of Christ is made manifest, then the Holy Spirit comes upon it and seals it as one Body. These things must be. Therefore, Jesus said, "By their fruit they are known." See, fruit! You could not bear fruit without these things to bear it in you. And then when all this takes the place of worldliness and—and ungodliness, and so forth, then all unbelief is cast out, then all the things of the world is passed away, then there's nothing but a new creature in Christ. And then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption." Sealed into the Kingdom of God! Now, don't forget that. Keep that in mind now, takes these things first. Then the sealing is the Holy Spirit, the Cap that seals us into the Body. All right.
E-3 Noi avem o-o cerinţă acum pentru Sora Little, din Chicago, soţul ei a fost într-un accident de automobil şi zace chiar la punctul de moarte, Sora Little. Şi Edith Wright, surioara noastră de aici pe care am cunoscut-o de aşa de mult, ea este foarte, foarte rău, la casa ei în seara aceasta, şi ei au vrut să anunţe aceasta la biserică ca noi toţi să ne putem ruga împreună pentru această cerinţă. Şi acum să ne aplecăm capetele doar un moment.
E-3 We got a—a request now for Sister Little, of Chicago, her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death, Sister Little. And Edith Wright, our little sister here that we've knowed for so long, she's very, very bad, at her home tonight, and they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request. And now let us bow our heads just a moment.
E-4 Scumpul nostru, Tată Ceresc, noi ne adunăm în jur (prin credinţă) de Tronul lui Dumnezeu, şi noi cerem după mila Divină pentru aceste cerinţe. Fratele Little, un accident de maşină, aproape de moarte. Dumnezeule, ajută-l. Fie ca Duhul Sfânt să fie alături de patul lui şi să-l aducă înapoi la noi, Doamne. Şi micuţa Edith Wright acolo jos, mă rog, Dumnezeule, ca Duhul Sfânt să fie lângă patul ei în seara aceasta şi să-i reaşeze sănătatea din nou. Admite aceasta, Tată. Tu ai promis aceste lucruri, şi noi le credem. Şi aşa cum ne gândeam azi dimineaţă, că distanţa nu înseamnă nimic pentru Tine, Tu eşti tot aşa de mare de o parte a lumii cum eşti Tu de cealaltă, căci Tu eşti omniprezent, omnipotent, şi infinit. Şi ne rugăm, Tată, ca Tu să acorzi aceste cerinţe prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-4 Our precious, Heavenly Father, we are gathering around (by faith) the Throne of God, and we're asking for Divine mercy for these requests. Brother Little, a car accident, near death. God, help him. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. And little Edith Wright down there, I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Grant it, Father. Thou hast promised these things, and we believe them. And as we was thinking this morning, that distance means nothing to You, You are just as great one part of the world as You are the other, because You're omnipresent, omnipotent, and infinite. And we pray, Father, that You will grant these requests through Jesus Christ's Name. Amen.
E-5 Foarte fericit să fiu iarăş înăuntru în seara aceasta, să... Şi eu ştiu că este cald. Acestea sunt trei adunări la rând, şi este... Eu ştiu că unii din voi aveţi atât de mult ca cinci sute de mile să conduceţi de acum până dimineaţă. Şi începând de poimâine, eu mai am o mie patru sute de condus după aceea. Deci, deci eu-eu nădăjduiesc că a fost un timp grozav pentru voi toţi. Şi a fost un timp grozav pentru mine să mă vizitez cu voi. Există numai un singur lucru ce noi am cerut, aşa de mulţi au trebuit să fie întorşi înapoi din cauză că nu este loc, noi nu putem aglomera intervalele prea mult, departamentul pompierilor nu va sta liniştit pentru aceea. Aşa că noi încercăm acum să avem o biserică puţin mai mare, aşa încât când suntem înăuntru, şi să putem avea loc de şezut pentru popor.
E-5 Very happy to be in tonight again, to… And I know it's hot. These are three straight meetings, and it's… I know some of you has got as much as five hundred miles to drive between now and morning. And starting after tomorrow, I got fourteen hundred to drive after that. So, so I—I trust that it's been a great time for all of you. And has been a great time for me to visit with you. There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room, we can't jam the aisles too much, the fire department will not stand still for that. So we're trying now to get a little bigger church, so that when we're in, and we can have seating room for the people.
E-6 Iar acum, oricând, voi sunteţi întotdeauna bineveniţi aici la tabernacol, unde noi nu avem crez decât Cristos, nici o lege decât dragoste, nici o carte decât Biblia. Şi astfel... Şi păstorul nostru este Fratele Orman Neville aici. Şi noi avem adunarea aici de-de mulţi oameni care se adună înăuntru ca un tabernacol interdenominaţional, unde voi veniţi aici şi vă închinaţi lui Dumnezeu conform cu ce vă dictează conştiinţa voastră. Noi suntem întotdeauna bucuroşi să vă avem. Şi astfel veniţi când puteţi, noi suntem întotdeauna bucuroşi să vă primim.
E-6 And now, anytime, you're always welcome here at the tabernacle, where we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. And so… And our pastor is Brother Orman Neville here. And we have the congregation here of—of many people who gather in as an interdenominational tabernacle, where you come here and worship God according to the dictates of your own conscience. We're always glad to have you. And so come when you can, we're always glad to receive you.
E-7 Şi acum data următoare, din câte ştiu eu, să fiu cu voi, va fi după ce biserica este completă. Şi eu vreau atunci, după Epocile Bisericii, noi vrem să mergem atunci la ultimele şapte Peceţi, şi ultimele şapte Peceţi în Cartea Apocalipsei, să învăţăm Aceea.
E-7 And now the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed. And I want to then, after the Church Ages, there we want to go then to the seven last Seals, and the seven last Seals in the Book of Revelation, to teach That.
E-8 Şi acum există aşa de multe ori când bolnavi şi suferinzi vin, şi în timpul acestor adunări, unde sunt cerute viziuni, şi vin pentru interviuri speciale. Dacă eu intru în aceea, atunci eu sunt-eu doar nu pot vedea diferenţa între ei, şi, voi ştiţi, este greu pentru mine să vorbesc după aceea. Şi fiecare ştie că în campaniile noastre de vindecare, că D-ul Baxter sau cineva de obicei predică, şi eu vin afară să mă rog pentru bolnavi, căci este doar puţin încordat. Şi eu mă rugam pentru câteva persoane cu câteva momente în urmă, şi apoi am întâlnit un copilaş aici care doctorii... ceva în spatele lui, este născut într-un fel. Venind afară, l-am văzut şezând acolo într-un ghips. Copilul acela niciodată nu va trebui să fie olog în felul acela, el urmează să fie bine. Sigur, acesta este, vedeţi. Aceea este, eu o ştiu. Vedeţi, eu sunt sigur de aceea. Astfel noi vrem să avem credinţa noastră şi să credem în Dumnezeu.
E-8 And now there's so many times that sick and afflicted comes, and during these meetings, where visions are required, and come for special interview. If I get into that, then I—I just can't get the difference between them, and, no, it's hard for me to speak after that. And everyone knows that in our healing campaigns, that Mr. Baxter or someone usually does the preaching, and I come out to pray for the sick, because it's just a little strenuous. And I was praying for some people a few moments ago, and then I met a little child here that the doctors… something in its back, is born some way. Coming out, I seen it sitting there in a cast. That child will never have to be crippled like that, it's going to be well. Sure, it is, see. That's, I know that. See, I'm positive of that. So we want to have our faith and believe in God.
E-9 Fiecare din voi, şi mulţi dintre voi îmi sunteţi străini, toţi lucrătorii şi aşa mai departe. Dacă eu nu greşesc, acesta este Fratele Crase. Este corect? Frate Crase, eu-eu vă datorez o cerere de scuză, pentru că nu am ajuns acolo la dedicarea aceea. Poate eu mă voi duce acolo pentru o adunare de sfârşit de săptămână, va fi tot aşa de bine. Este în ordine? Sus la Bloomington. O duceţi bine? Bine. Câţiva dintre aceşti fraţi de aici sunt lucrători, eu presupun. Tu eşti un lucrător? Da, domnule. Domnul să te binecuvânteze. Şi câţi lucrători sunt în clădire, să vă văd mâna. Ei bine, asta-i chiar bine. Noi suntem bucuroşi să vă avem aici, doar aşa de fericiţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze întotdeauna!
E-9 Each one of you, and many of you are strangers to me, all ministers and so forth. If I'm not mistaken, this is Brother Crase. Is that right? Brother Crase, I—I owe you an apology, for not getting up there on that dedication. Maybe I'll get up there for a weekend meeting, be just as good. Is that right? Up at Bloomington. Are you doing well? Good. Some of these brothers here are ministers, I suppose. You're a minister? Yes, sir. The Lord bless you. And how many ministers is in the building, let's see your hand. Well, that's just fine. We're glad to have you here, just so happy. God ever bless you!
E-10 Acum, aşa ca noi să putem ieşi foarte devreme, unii din ei vor merge la Georgia, Tennessee, New York, pretutindeni, din seara aceasta, începând din seara aceasta. Acum, conduceţi cu atenţie pe drum. Dacă deveniţi somnoroşi, şi nu vreţi să mergeţi într-un motel, trageţi jos pe marginea drumului şi dormiţi până când voi... Aşa fac eu. Vedeţi, doar conduc jos şi dorm. Să nu, să nu conduceţi în timp ce sunteţi somnoroşi. Este un lucru rău. Şi amintiţi-vă, nu sunteţi voi, ci este insul celălalt la care trebuie să vegheaţi. Vedeţi? Voi ştiţi unde mergeţi, voi nu ştiţi unde merge el, deci-deci voi trebuie să urmăriţi pe insul acela. Aşa că, fiţi siguri că sunteţi vigilenţi tot timpul, să vegheaţi pentru aceasta.
E-10 Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere, from tonight, starting tonight. Now, drive careful along the road. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep till you… That's the way I do. See, just drive off and sleep. Don't, don't drive while you're sleepy. It's a bad thing. And, remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. See? You know where you're going, you don't know where he's going, so—so you have to watch that guy. So, be sure that you be alert all the time, to watch for it.
E-11 Acum, eu doresc să citesc în seara aceasta o porţiune din Scriptură aflată în Cartea Sf. Ioan. Acum, aceste Scripturi mici pe care le citim şi la care ne referim, sunt să ne dea o bază pentru ceea ce încercăm să spunem. Şi întotdeauna, eu nici o singură dată, din câte îmi amintesc, să vin cândva la amvon, să încerc doar să spun ceva să fie spus. Eu întotdeauna încerc să aştept, să veghez, să studiez, să mă rog, până când simt că am ceva care va ajuta poporul. Dacă nu pot să fiu un ajutor, atunci nu este nici o nevoie ca eu să stau aici, vedeţi. Este, încerc să ajut! Iar acum în seara aceasta, desigur, cea mai mare parte din mulţimea noastră au plecat de dimineaţă, şi ei trebuia să meargă acasă, mulţi dintre ei. Dar, în seara aceasta, eu v-am spus dacă staţi aici noi vom încerca să avem doar o vorbire de vreo patruzeci şi cinci de minute despre ceva care eu sper că ne va ajuta. Şi noi vom baza aceasta acum pe Sf. Ioan, al 16-lea capitol, şi să începem pe la al 7-lea verset din al 16-lea capitol, şi să citim până la al 15-lea verset.
Totuşi eu vă spun adevărul; Este de folos pentru voi ca Eu să plec: căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, Eu îl voi trimite la voi.
Şi când va veni el, el va condamna lumea de păcat, şi de neprihănire, şi de judecată:
De păcat, pentru că ei nu au crezut în mine;
De neprihănire, pentru că Eu merg la Tatăl meu, şi voi nu mă veţi mai vedea;
De judecată, pentru că prinţul acestei lumi este judecat.
Eu mai am multe lucruri să vă spun, dar voi nu le puteţi purta acum.
Totuşi când el, Duhul adevărului, va veni, el vă va călăuzi în tot adevărul: căci el nu va vorbi de la sine; ci orice va auzi el, aceea va vorbi el: şi el vă va arăta lucrurile care vor veni.
Căci, el mă va slăvi pe mine: căci el va primi de la mine, şi vă va arăta aceasta vouă.
Toate lucrurile pe care Tatăl le are-are sunt ale mele: de aceea am zis Eu, că el va lua dintr-al meu, şi vă va arăta vouă.
E-11 Now, I wish to read tonight a portion of Scripture found over in the Book of Saint John. Now, these little Scriptures that we read and refer to, are to give us a basic for what we are trying to say. And always, I have never one time, as I ever remember, of ever coming to the pulpit, to try to just say something to be saying. I always try to wait, watch, study, pray, until I feel that I have something that would help the people. If I can't be a help, then there's no need of me to be standing here, see. Is, try to help! And now tonight, course, the bigger part of our crowd has moved out from this morning, and they had to go home, many of them. But, tonight, I told you if you stayed over we'd try to have just about a forty-five-minute talk on something that I hope would help us. And we're going to base this now on Saint John, the 16th chapter, and let's begin about the—the 7th verse of the 16th chapter, and read through the—the 15th verse.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Of sin, because they believe not on me;
Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he shall show you things to come.
For, he shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall show it unto you.
All things that the Father has—hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you.
E-12 Acum, în acest al 13-lea verset. "Totuşi când Duhul Adevărului va veni, El vă va călăuzi în tot Adevărul. Când Duhul Adevărului va veni, El vă va călăuzi în tot Adevărul." Ce este Adevărul? Cuvântul. "Căci El va vorbi, El nu va vorbi de la Sine; ci ceea ce El aude, El va vorbi. Ce El aude, El va vorbi." Cu alte cuvinte, El va fi Acela care va descoperi lucrul, vedeţi. Şi al 4-lea capitol din Evrei, Biblia a zis că "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit, mai puternic decât o sabie cu două tăişuri, un-un Discernător al gândurilor minţii, inima." Vedeţi, "Ce El aude, El va vorbi, şi El vă va arăta lucruri care vor veni." Vedeţi? Ce va face aceea? Duhul Sfânt Care va veni în Numele Domnului Isus.
E-12 Now in this 13th verse. "Howbeit when the Spirit of Truth is come, He will guide you unto all Truth. When the Spirit of Truth is come, He will guide you into all Truth." What is Truth? The Word. "For He shall speak, He shall not speak of Himself; but what He hears, He'll speak. What He hears, He'll speak." Other words, He'll be the One that will reveal the thing, you see. And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that "The Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a—a Discerner of the thoughts of the mind, the heart." See, "What He hears, He'll speak, and He will show you things to come." See? What's going to do that? The Holy Spirit Who will come in the Name of the Lord Jesus.
E-13 Şi mi-ar place să iau aceste câteva minute următoare să vă atrag atenţia asupra cuvântului "călăuzitor," Un Călăuzitor. Voi ştiţi, eu cam am avut destulă experienţă în păduri. Un călăuzitor, cineva care să vă arate în jur. Voi trebuie să aveţi un călăuzitor când nu ştiţi unde mergeţi. Şi fiind familiarizat cu vânătoarea, şi cu lumea din jur, eu am avut prilejul să întâlnesc călăuze. Şi eu sunt un călăuzitor, însumi, în Colorado, căci cunosc ţinutul, crescând vite, şi aşa mai departe, eu pot călăuzi în Colorado.
E-13 And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word "guide," A Guide. You know, I've had some quite experience in the woods. A guide, someone to show you around. You have to have a guide when you don't know where you're going. And being acquainted with hunting, and of the world around, I've had the—the opportunity to meet guides. And I am a guide, myself, in Colorado, because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado.
E-14 Acum, un călăuzitor trebuie să cunoască drumul. El trebuie să ştie unde merge şi ce face, şi cum să poarte de grijă de voi pe drum. Vedeţi? El trebuie să aibă grijă că voi nu vă pierdeţi. Un călăuzitor este un om selectat. Statul selectează acest om dacă el este un călăuzitor. Şi, acum, în a merge într-o călătorie în pustie, unde poate voi nu sunteţi obişnuiţi să mergeţi, nu este un lucru bun ca voi să mergeţi fără unul. În mod deschis, în unele locuri voi nici nu puteţi măcar să mergeţi fără unul, spre exemplu, Canada. Călăuzitorul trebuie să semneze autorizaţia voastră la paznicul de vânătoare. El trebuie să se semneze, şi el este răspunzător pentru voi. Dacă vi se întâmplă ceva, este răspunderea lui. El trebuie să aibă grijă de voi. El trebuie să vadă că voi nu sunteţi pierduţi. El trebuie să fie sigur că el nu vă trimite înăuntru undeva să nu vă mai cunoaşteţi calea înapoi. Şi dacă vă rătăciţi, el trebuie să cunoască ţinutul aşa de bine încât să vă poată lua oricând. El trebuie să cunoască toate aceste lucruri sau el nu poate fi un călăuzitor, el nu poate fi autorizat să fie un călăuzitor.
E-14 Now, a guide has to know the way. He has to know where he's going and what he's doing, and how to take care of you along the road. See? He's got to see that you don't come up lost. A guide is a selected man. The state selects this man if he is a guide. And, now, in going on a trip into the wilderness, where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Frankly, some places you can't even go without one, for instance, Canada. The—the guide has to sign your license to the game warden. He has to sign hisself in, and he is responsible for you. If anything happens to you, it's his responsibility. He's got to take care of you. He's got to see that you're not lost. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. He's got to know all these things or he cannot be a guide, he cannot be licensed to be a guide.
E-15 Pentru aceste lucruri, uneori voi trebuie să aveţi o întâlnire, să sunaţi din timp şi să faceţi aranjamente, să faceţi rezervări să fiţi duşi afară. Şi dacă a voastră... Uneori el este ocupat şi nu vă poate lua, voi trebuie să o amânaţi pentru o vreme, de-de călăuza pământească. Voi nu trebuie să o faceţi cu Călăuza lui Dumnezeu, El este întotdeauna gata, întotdeauna gata.
E-15 For these things, sometimes you have to have an appointment, call ahead and make arrangements, get reservations to be taken out. And if your… Sometimes he's filled up and he cannot take you, you have to put it off for a while, of—of the earthly guide. You never have to do that with God's Guide, He's always ready, always ready.
E-16 Acum, dacă nu faceţi aceste pregătiri, şi voi socotiţi a face o călătorie în pustietate unde nu aţi mai fost înainte, voi puteţi să vă rătăciţi, şi să pieriţi. Voi aveţi cam o şansă dintr-o sută să ieşiţi din pustietate, aceea este, dacă nu este prea densă, voi aţi putea avea o şansă dintr-o sută să ieşiţi afară singuri. Dar dacă este o pustietate foarte rea, înapoi de tot, voi nu aveţi nici o şansă să ieşiţi. Nu există nici o cale să o faceţi, căci vă veţi afla în umblarea morţii, şi apoi voi-voi sunteţi gata, atunci sunteţi terminaţi. Acum, şi veţi pieri dacă nu aveţi o călăuză care cunoaşte ţinutul şi ştie cum să ajungă înapoi.
E-16 Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost, and perish. You got about one percent chance to get out of the wilderness, that is, if it isn't too dense, you might have one percent chance to get out by yourself. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. There's no way to do it, because you find yourself on the death walk, and then you—you're done, then you're finished. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back.
E-17 Mulţi dintre voi sunteţi familiarizaţi cu articolul care l-aţi citit anul trecut afară la Tucson, Arizona, acei Băieţi Cercetaşi. Deşi, ei erau antrenaţi să ştie cum să-şi poarte de grijă, ei erau cercetaşi. Şi ei nu erau doar Cercetaşi Incepători, ei erau cercetaşi deplini. Ei au făcut o călătorie sus în munţi, şi a venit o furtună de zăpadă, natura şi-a schimbat poziţia. Şi când s-au aflat pierduţi şi ei toţi au pierit, este din cauză că ei... ceva, schimbarea vine mereu de la rutina obişnuită, ei nu au ştiut cum să iasă afară. Vedeţi? Şi eu am uitat câţi băieţi au fost acolo care au pierit în munte, deşi ei au avut elicoptere, şi Miliţia afară, şi Gărzile Naţionale, şi ajutor voluntar, şi de toate. Dar ei au fost pierduţi, nimeni nu ştia unde erau ei. Şi ei nu au putut să aibă grijă de ei înşişi. Ei au pierit toţi în zăpadă pentru că ei nu au ştiut dacă mergeau spre est, nord, vest sau sud, sus sau jos, sau cum era, totul arăta la fel.
E-17 Many of you are acquainted with the article you have read last year out at Tucson, Arizona, those Boy Scouts. Yet, they were trained to know how to take care of themselves, they were scouts. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. And they took a trip up into the mountains, and a snowstorm come, nature changed its position. And when they found themselves lost and all of them perished, is because that they… something, change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. See? And I forget how many boys there was that perished in the mountain, though they had helicopters, and the Militia out, and the National Guards, and volunteer help, and everything. But they were lost, no one know where they were at. And they could not take care of themselves. They all perished in the snow because they didn't know whether they was going east, north, west or south, up or down, or how it was, everything looked the same.
E-18 Acum, un ghid ştie unde se află, indiferent de vreme. El este-el este echipat să o facă. El ştie ce face. El este familiarizat cu totul. El cunoaşte înfăţişarea la toate, astfel el poate doar să fie în întuneric şi ar putea simţi un lucru anume.
E-18 Now, a guide knows where he's at, regardless of the weather. He's—he's equipped to do that. He knows what he's doing. He's familiar with everything. He knows the looks of everything, so he can just be in the darkness and he could feel a certain thing.
E-19 Spre exemplu, iată un truc vechi la un ghid. Voi ştiţi, dacă tu poţi vedea stelele, oricine poate spune în ce direcţie mergi dacă vei urmări stelele. Şi tu întotdeauna trebuie să priveşti la steaua cea adevărată. Există numai o stea adevărată, şi aceea este Steaua Polară. Vedeţi, numai una, ea stă în acelaşi loc. Aceea-1 reprezintă pe Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Celelalte ar putea să rătăcească departe, dar El rămâne acelaşi. Bisericile pot să vă atragă de partea aceasta, sau unele să vă tragă de partea aceea; dar nu El, El este întotdeauna acelaşi.
E-19 For instance, here's an old trick to a guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going if you'll watch the stars. And you always want to watch the one true star. There's only one true star, and that's the North Star. See, only one, he stands in the same place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Others might wander away, but He remains the same. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way; but not Him, He's always the same.
E-20 Ei bine, acum, dacă nu puteţi vedea această Stea Polară, şi este înnorat, atunci dacă veţi observa, dacă este în timpul zilei, şi sunteţi pierdut, dacă vă veţi uita la pomi. Pomul este întotdeauna, muşchiul este pe partea de nord a pomului, pentru că partea de sud a pomului primeşte mai mult soarele decât partea de nord. Dar ce dacă este întuneric şi nu puteţi vedea muşchiul? Dacă vă veţi închide ochii şi să nu încercaţi să vă gândiţi la ceva, să vă închideţi ochii şi să luaţi un pom cu scoarţă netedă, vă puneţi mâinile în jurul pomului în acest fel până când degetele voastre se ating, şi apoi începeţi să vă mişcaţi în jurul acelui pom foarte încet. Şi când atingeţi un loc unde coaja este foarte groasă, pleznită, aceea este partea de nord (vânturile), şi voi puteţi spune în ce direcţie vă îndreptaţi, spre nord sau sud. Şi în felul acela, oh, există multe lucruri, dar este nevoie de ghizi să ştie cum să facă aceste lucruri. Doar un om obişnuit ajunge acolo sus şi zice, "Eu nu simt nici o deosebire în acesta." Vedeţi? Vedeţi, voi trebuie să fiţi antrenaţi pentru călăuzirea aceea.
E-20 Well, now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime and you're lost, if you'll watch the trees. The tree is always, the moss is on the north side of the tree, because the south side of the tree gets the sun more than the north side. But what if it's dark and you can't see the moss? If you'll close your eyes and don't try to do any thinking, close your eyes and get a slick-bark tree, put your hands around the tree like this till your fingers meet, and then start moving around that tree real slow. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side (the winds), and you can tell which way you're heading, north or south. And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. Just an ordinary man get up there and say, "I don't feel no difference in it." See? See, you've got to be trained for that guiding.
E-21 Şi aceşti băieţi, fără îndoială că ei au fost cercetaşi buni, ei puteau să fie în stare să lege noduri, ei puteau fi în stare să facă focuri cu pietre, şi aşa mai departe în felul acela. Dar să ştii să ieşi afară, aceea este ideea! Ei, ei nu şi-au cunoscut drumul spre afară, astfel de aceea ei toţi au pierit deoarece ei nu au luat o călăuză cu ei.
E-21 And these boys, no doubt but they were fine scouts, they might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks, and so forth like that. But to know your way out, that's the idea! They, they did not know their way out, so therefore they all perished because they didn't take a guide with them.
E-22 Un tată negândit, cu doi ani în urmă, în Colorado, oh, el s¬a dus sus în munţi, el a avut un băieţel cam în vârstă de vreo şase, şapte ani. El urma să-l ia la prima lui vânătoare de cerbi. Deci ei au mers sus de tot pe munte, şi băieţelul i-a zis tatălui, "Eu devin obosit."
E-22 An unthoughtful father, two years ago, in Colorado, oh, he was going up into the mountains, he had a little boy about six, seven years old. He was going to take him on his first deer hunt. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, "I'm getting tired."
E-23 "Urcă-te pe spatele meu. Noi încă nu suntem suficient de sus, cerbii sunt sus." Înainte şi înainte şi înainte a mers omul până a ajuns... El nu a ştiut, el era un om de oraş. El nu ştia nimic despre cum să vâneze sau unde să meargă. Orice om care ştie ceva despre pustietate ştie că cerbii nu stau sus la înălţime. Ei nu merg sus acolo. Caprele stau acolo, nu cerbii. Ei sunt jos unde pot să se hrănească, ei trebuie să meargă unde este ceva de mâncare. Şi, astfel, dar acest om s-a gândit, "Dacă mă urc sus de tot în stânci pe undeva acolo sus, eu voi găsi un ţap mare." El a văzut un tablou cu câţiva stând pe-stând pe o stâncă, şi s-a gândit că acolo este unde el îl va găsi. Nu acordaţi nici o atenţie la ce scriu revistele acelea, vai, oh, vai, veţi avea un coşmar! Că, este numai un lucru de făcut, este să vă luaţi o călăuză unde voi ştiţi unde vă aflaţi.
E-23 "Get on my back. We're not high enough up yet, the deers are high." On and on and on went the man till he got… He didn't know, he was a city man. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Any man that knows anything about wilderness knows that deer don't stay up high. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. They're down where they can feed, they got to get where there's something to eat. And, so, but this man thought, "If I get way up in the rocks somewhere up there, I'll find a big buck." He had seen a picture of some standing upon—standing upon a rock, and he thought that's where he'd find him. Don't pay no attention to what them magazines read, my, oh, my, you'll have a nightmare! That, there's only thing to do, is take a guide where you know where you're at.
E-24 Şi tatăl acela, a venit o ploaie dintr-o dată acolo sus, una dintre ploile acelea rapide care vin. Şi omul a vânat prea târziu, până s-a făcut întuneric şi nu şi-a mai putut găsi calea înapoi. Şi... atunci vânturile au venit peste vârful munţilor, şi el însuşi se mişca repede, şi aceea era...
E-24 And that father, it come up a rain all at once up there, one of them quick rains that comes. And the man hunted too late, till it got dark and he couldn't find his way back. And the… then the winds come across the top of the mountains, and he himself moving fast, and that's…
E-25 Tu trebuie să ştii cum să supravieţuieşti, dacă eşti prins afară. Există un alt lucru, să ştii cum să supravieţuieşti! Eu m¬am urcat în pomi şi am alunecat în jos pe ei, şi am urcat în pomi şi am alunecat în jos, în sus şi-n jos în felul acela, să stau în viaţă. Eu am luat zăpadă când era de patru picioare de fiecare parte, am spart o buturugă şi am pus-o jos. Şi eram aşa de flămând încât abia mai suportam! Şi am spart aceste buturugi vechi, şi le-am aprins şi le-am lăsat să se încălzească să topească zăpada. Şi apoi pe la ora unu dimineaţa, ora două, am tras buturugile înapoi, şi m-am culcat pe pământul acela cald, să stau în viaţă. Şi tu trebuie să ştii cum să faci aceste lucruri.
E-25 You have to know how to survive, if you're caught out. There's another thing, know how to survive! I've climbed up trees and slid down them, and climbed up trees and slide down, up and down like that, to keep alive. I've took snow when it would be four foot on each side, bust a stump and lay it down. And so hungry that I couldn't hardly stand it! And bust up these old stumps, and light them and let it get hot and melt the snow down. And then about one o'clock in the morning, two o'clock, pull the stumps back, and lay down on that warm ground, to keep alive. And you have to know how to do these things.
E-26 Şi acest om nu ştia ce face, el nu a avut pe nimeni cu el să-l îndrume. Şi el şi-a ţinut pe propriul lui băieţaş la sânul lui până l-a simţit răcit şi mort. Negândit! Dacă el măcar ar fi luat o călăuză cu el, el l-ar fi putut aduce drept înapoi jos de pe munte indiferent de ce timp era, vedeţi. Dar el a aşteptat până se întunecă, apoi el nu a putut să-şi vadă calea în jur.
E-26 And this man didn't know what he was doing, he had nobody with him to direct him. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. Unthoughtful! If he had just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see. But he waited till it gets dark, then he couldn't see his way around.
E-27 Acela-i necazul cu Creştinii astăzi. Ei aşteaptă până când întunericul se aşează, apoi voi aflaţi că aţi plecat fără Călăuzi tor. Călăuzi torul!
E-27 That's the trouble with Christians today. They wait till the darkness settles over, then you find out that you've left without the Guide. The Guide!
E-28 Păi, aţi văzut vreodată un om care a fost pierdut? A avut cineva vreodată experienţa să aducă un om pierdut? Este cel mai jalnic lucru ce l-aţi văzut vreodată. Când un om se pierde, el se sălbăticeşte. El nu ştie ce face. Noi am prins un om acolo, un băiat, şi el a fost pierdut în păduri, şi el s-a gândit... El a fost un fermier, dar el a fost în teritoriul greşit şi s-a pierdut, s¬a întors în jur. Şi când ei l-au găsit acolo trei zile mai târziu, el alerga ca un om sălbatic, strigând cât îl ţinea glasul. Buzele lui au fost toate mâncate, şi el şi-a aruncat puşca şi el nu ştia ce să facă. Şi când fratele lui propriu, când... Ei au trebuit să-l prindă şi să-l lege. Când propriul lui frate a venit la el, el s-a luptat cu el ca un animal, a încercat să-l muşte, el nu ştia unde se află. De ce? El era pierdut. Şi când un om este pierdut, el este într-o stare de zăpăceală. Şi el nu ştie că el este în starea aceea, deoarece el fiind pierdut trimite această febră peste el, şi el nu ştie unde se află şi cum acţionează.
E-28 Why, did you ever see a man that was lost? Did anybody ever have the experience of bringing in a man lost? It's the most pitiful thing you ever seen. When a man gets lost, he goes wild. He don't know what he's doing. We caught a man out there, a boy, and he had been lost in the woods, and he was thought… He was a rancher, but he was in the wrong territory and he got lost, turned around. And when they found him three days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. His lips was all eat up, and he throwed his gun away and he didn't know what to do. And when his own brother, when… They had to catch him and tie him. When his own brother come to him, he fought at him like an animal, tried to bite him, he didn't know where he was at. Why? He was lost. And when a man's lost, he's in a state of bewildered. And he don't know that he's in that state, because his being lost sends this fever upon him, and he doesn't know where he's at and how he's acting.
E-29 Aşa este când un om este pierdut de la Dumnezeu! El va face lucruri care în mod obişnuit nu le-ar face. El va face lucruri care-care sunt dincolo de gândirea ca o fiinţă umană să facă. Un om pierdut de la Dumnezeu, o biserică pierdută de la Dumnezeu, o biserică care s-a dus departe de Dumnezeu, s-a îndepărtat de principiile Bibliei lui Dumnezeu, va face lucruri care uneori voi nu le-aţi aştepta să le găsiţi într-o biserică a Viului Dumnezeu. Ei îşi vor obţine banii prin jocuri de bunco, jucând loterie, cărţi, orice pot face ei. Ei vor învăţa orice, lasă orice să treacă, bate pe umăr pe oamenii care sunt mari plătitori în biserică, şi aşa mai departe în felul acela, să-i lase să le meargă cu aceasta. Aşa este. Pun diaconi în comitet care au fost căsătoriţi de patru sau cinci ori, doar ca să le meargă cu aceasta, ca să-şi îndeplinească îndatoririle. Există numai un lucru care trebuie să-l împlineşti, acela este, obligaţia ta faţă de Dumnezeu. Ridică-te şi spune Adevărul! Pierdut, omul pierdut, este într¬o stare tulburată, el este un nebun.
E-29 So is it when a man's lost from God! He'll do things that he ordinary wouldn't do. He'll do things that—that's beyond the thoughts of a human being doing. A lost man from God, a lost church from God, a church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. They'll teach anything, let anything get by, pat man on the back who's big payers in the church, and so forth like that, to let them get by with it. That's right. Put deacons on the board that's been married four or five times, just in order to get by with it, to make ends meet. There's only one end you've got to meet, that's, your obligation to God. Stand and tell the Truth! Lost, lost man is in a bewildered state, he's a madman.
E-30 Călăuza are înţelegere, cum să meargă şi ce să facă. Dumnezeu în... Dumnezeu întotdeauna a trimis un călăuzitor la poporul Lui. Dumnezeu niciodată nu a omis. El trimite un călăuzitor, dar voi trebuie să acceptaţi călăuzitorul acela. Vedeţi? Voi trebuie să o credeţi. Voi trebuie să mergeţi pe calea care o spune el. Dacă intraţi într-o pustietate, şi călăuzitorul vostru zice "noi mergem pe aici," şi totuşi voi gândiţi să mergeţi pe acolo, voi vă veţi pierde. Apoi când voi... Dumnezeu ne trimite un călăuzitor să ne călăuzească, noi trebuie să urmăm călăuzitorul acela. Nu contează ce gândim, ce pare rezonabil şi ce pare ridicol, noi nu suntem supuşi să împărţim aceea, călăuzitorul este singurul.
E-30 The guide has understanding, how to go and what to do. God in… God has always sent a guide to His people. God has never failed. He sends a guide, but you've got to accept that guide. See? You've got to believe it. You've got to go the way he says. If you get into a wilderness, and your guide says "we go this way," and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Then when you… God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guide. No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subjects to divide that, the guide is the only one.
E-31 Dumnezeu, în Vechiul Testament, a trimis profeţi. Ei erau călăuzitori, deoarece Cuvântul Domnului a venit la profet. Ei erau călăuzitori. Ei au instruit poporul aşa cum am făcut-o noi seara trecută, despre Isaia şi Ozia. Ei au fost instruiţi, şi ei au instruit poporul şi i-a călăuzit. Şi acum Dumnezeu întotdeauna şi-a trimis călăuzitorii Lui, El niciodată nu a fost fără un călăuzitor, prin toate epocile. Dumnezeu întotdeauna a avut pe cineva care L-a reprezentat pe acest pământ, în toate epocile.
E-31 God, in the Old Testament, sent prophets. They were guides, because the Word of the Lord came to the prophet. They were guides. They instructed the people as we had last night, of Isaiah and Uzziah. They was instructed, and they instructed the people and guided them. And now God has always sent His guides, He's always never been without a guide, all through the ages. God's always had somebody that represented Him on this earth, in all ages.
E-32 Acum, uneori ei se depărtează de călăuzitor, "jos de pe bârnă," aşa cum o numim noi. Când Isus era aici pe pământ, nu vă amintiţi că Isus le-a zis Fariseilor, "Voi călăuze oarbe"? Călăuze oarbe, orbi faţă de lucruri spirituale. Vedeţi? Acum, ei trebuiau să fie călăuze, călăuze pentru popor, călăuzind poporul spre mântuire. Dar Isus a zis, "Voi sunteţi orbi!" Şi El a zis, "Lăsaţi-i în pace, căci dacă orbul călăuzeşte orbul, nu vor cădea ei amândoi în groapă?" Călăuze oarbe! Oh, cum a fost lumea contaminată cu acea, călăuzire oarbă. El nu vrea să te bizuieşti pe propria ta înţelegere. Dumnezeu nu vrea să vă bizuiţi pe propria voastră înţelegere sau a gândurilor voastre, sau ceva gânduri făcute de om.
E-32 Now, sometimes they get off the guide, "off the beam," as we call it. When Jesus was here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides"? Blind guides, blind to spiritual things. See? Now, they were supposed to be guides, guides to the people, guiding the people to salvation. But Jesus said, "You're blind!" And He said, "Let them alone, for if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?" Blind guides! Oh, how the world has been contaminated with that, blind guiding. He doesn't want you to rely on your own understanding. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts, or any man-made thoughts.
E-33 Dumnezeu trimite un Călăuzitor, şi Dumnezeu vrea ca voi să vă amintiţi că acela este Călăuzitorul Lui stabilit. Şi noi trebuie să ne amintim de El. Aici El zice, Isus a zis, "Eu nu vă voi lăsa, ci Mă voi ruga Tatălui şi El vă va trimite un alt Mângâietor." Şi acest Mângâietor, când El urma să vină, urma să ne călăuzească la tot Adevărul. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul, şi Cuvântul este Cristos, "Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa." El este Cuvântul, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Atunci dacă noi urmăm adevăratul Călăuzitor, Duhul Sfânt, El urma să ne spună ce a văzut El, ce a auzit El, şi El urma să ne arate lucruri care vor veni. Amin. Acolo sunteţi. El vă va arăta lucruri care vor veni.
E-33 God sends a Guide, and God wants you to remember that that's His appointed Guide. And we must remember Him. Here It says, Jesus said, "I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another Comforter." And this Comforter, when He was to come, was to guide us to all Truth. And the Word of God is the Truth, and the Word is Christ, "I am the Way, the Truth, and the Life." He is the Word, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." Then if we follow the real true Guide, the Holy Spirit, He was to tell us what He had seen, what He had heard, and He was to show us things that is to come. Amen. There you are. He is going to show you things to come.
E-34 Şi când bisericile astăzi îl resping pe Acela, cum putem să ne aşteptăm cândva să mergem la Cer? Când Duhul Sfânt a fost trimis la noi ca un Călăuzitor, noi vom lua ceva cardinal, ceva episcop, ceva supraveghetor general, sau cineva în felul acela să ne călăuzească, când Duhul Sfânt ne-a fost dat să ne călăuzească.
E-34 And when the churches today reject That, how can we ever expect to go to Heaven? When the Holy Spirit was sent to us for a Guide, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us, when the Holy Spirit was give to us to guide us.
E-35 Şi Duhul Sfânt întotdeauna vorbeşte din Cuvânt. "Eu am multe lucruri să vă spun, voi nu-L puteţi înţelege acum, dar când vine El, el vă va călăuzi la Acesta." Acela-i motivul venirii Peceţilor. La terminarea Pecetei a Şaptea, taina lui Dumnezeu va trebui să fie terminată, să ştim Cine este Dumnezeu, ce este El, cum trăieşte El, natura Lui, Fiinţa Lui. Voi ar trebui să fiţi până aici sus de tot pe la timpul acela, vedeţi, ne aduce în statura deplină de fii şi fiice a lui Dumnezeu, o Biserică care este spălată în Sângele lui Cristos, care este cumpărată fără bani, este plătită prin Sângele lui Isus Cristos.
E-35 And the Holy Spirit always speaks of the Word. "I've got many things to tell you, you cannot understand It now, but when He comes, He'll guide you to It." That's the reason the coming of the Seals. At the finishing of the Seventh Seal, the mystery of God should be finished, to know Who God is, what He is, how He lives, His nature, His Being. You're supposed to be all the way up here by that time, see, bring us into the full stature of sons and daughters of God, a Church that's washed in the Blood of Christ, that's bought without money, is paid for by the Blood of Jesus Christ.
E-36 Acum, aici suntem, un Călăuzitor, şi El este Călăuzitorul rânduit de Dumnezeu. Acum, noi trecem printr-o pustie şi noi suntem pe drumul nostru pe undeva, şi noi nu putem merge înainte fără acest Călăuzitor. Şi să îndrăznească cineva să încerce să înlocuiască cu vreo altă călăuză! Dacă o faceţi, el vă va lua jos de pe linie. Acest Călăuzitor cunoaşte calea! El ştie fiecare ţol din cale. El cunoaşte fiecare gând care este în inima voastră. El cunoaşte pe fiecare care este aici. El ştie cine sunteţi şi ce aţi făcut, şi totul despre voi. El este Călăuzitorul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, şi vă va descoperi lucruri, şi va spune lucruri care El le-a auzit, poate repeta cuvintele voastre chiar înapoi şi să spună ce aţi spus. Amin. Vă spune ce aţi fost, ce aveţi, unde mergeţi. Un Călăuzitor, Călăuzitorul corect, şi El vă va călăuzi la tot Adevărul, şi Cuvântul Lui este Adevărul.
E-36 Now, here we are, a Guide, and He is God's provided Guide. Now, we're going through a wilderness and we're on our road somewhere, and we can't get along without this Guide. And dare anybody to try to substitute any other guide! If you do, he'll take you off the line. This Guide knows the way! He knows every inch of the way. He knows every thought that's in your heart. He knows everybody that's here. He knows who you are and what you've done, and all about you. He's God's Guide, the Holy Spirit, and will reveal things to you, and will tell things that He's heard, can repeat your words right back and say what you said. Amen. Tell you what you've been, what you've got, where you're going. A Guide, the correct Guide, and He will guide you to all Truth, and His Word is the Truth.
E-37 Acum, Duhul Sfânt niciodată nu te va face, să zici "amin" la vreun fel de crez făcut de om. El va puncta numai Cuvântul lui Dumnezeu cu "amin," căci Aceasta este aşa. Duhul Sfânt nu vă va conduce pe vreo altă cale. Acum lucrul ciudat este, că noi toţi, toate dintre marile noastre denominaţiuni şi lucruri, noi pretindem fiecare că suntem conduşi de Duhul Sfânt, şi există tot aşa de multă diferenţă cum este între zi şi noapte între noi toţi.
E-37 Now, the Holy Spirit will never make, say "amen" to some kind of a man-made creed. It'll only punctuate the Word of God with "amen," 'cause It's so. The Holy Spirit will not lead you any other way. Now the strange thing is, that we all, all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us.
E-38 Dar când Pavel, acel Fariseu mic care a primit Duhul Sfânt când Anania l-a botezat, şi el a mers în Arabia şi a studiat timp de trei ani, a venit înapoi, şi nu s-a consultat cu biserica despre nimic timp de patrusprezece ani, şi când el a venit şi l-a întâlnit pe Petru, capul bisericii din Ierusalim, ei erau la fel în Învăţătură. De ce? Acelaşi Duh Sfânt! Când Petru a botezat în Numele lui Isus Cristos, Pavel a făcut la fel fără ca cineva să-i spună. Unde Petru a învăţat botezul Duhului Sfânt, şi sfinţirea, şi aşa mai departe; Pavel a făcut acelaşi lucru, fără să consulte biserica, căci El era acelaşi Călăuzitor. Atunci cum putem noi să fim astăzi când oamenii neagă aceste Adevăruri? Când Petru a învăţat ce a făcut el despre felul cum trebuia biserica să fie pusă în ordine, Pavel a avut aceeaşi Învăţătură, căci ei au avut acelaşi Călăuzitor.
E-38 But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit when Ananias baptized him, and he went into Arabia and studied for three years, come back, and never consulted the church about anything for fourteen years, and when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in Doctrine. Why? The same Holy Spirit! Where Peter baptized in the Name of Jesus Christ, Paul did the same without anybody telling him. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost, and sanctification, and so forth; Paul did the same thing, without consulting the church, because It was the same Guide. Then how can we be today when people deny these Truths? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same Doctrine, 'cause they had the same Guide.
E-39 Călăuzitorul nu-l va duce pe unul pe aici, şi pe unul pe acolo, şi să-l trimită pe unul spre est şi pe altul spre vest. El vă va ţine împreună. Şi dacă noi vom lăsa doar ca Duhul Sfânt să ne ţină împreună, noi vom fi una. Dacă-dacă noi doar nu vom lăsa pe Diavolul să vă tragă pe drumul greşit, noi vom fi o inimă, un cuget, un acord, printr-un Duh, Duhul Sfânt, Călăuzitorul lui Dumnezeu care ne va călăuzi la tot Adevărul. Este aşa. Dar voi trebuie să urmaţi Călăuzitorul vostru. Da, domnule.
E-39 The Guide isn't going to take one over this way, and one over that way, and send one east and the other one west. He's going to keep you together. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If—if we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord, by one Spirit, the Holy Spirit, the Guide of God that will guide us to all Truth. That's right. But you got to follow your Guide. Yes, sir.
E-40 Priviţi la Nicodim, el avea nevoie de un Călăuzitor, deşi el era un om deştept. El era un învăţător, în vârstă de vreo optzeci de ani. El era dintre Farisei, sau-sau Curtea Sanhedrinului, Consiliul, Asociaţia Lucrătorilor. El era unul dintre cei mai mari oameni ai lor, un învăţător în Israel, un maestru la aceasta. Gândiţi-vă, un învăţător maestru! Da, el cunoştea legile, dar când a venit la a fi născut din nou, el avea nevoie de un Călăuzitor. El flămânzea după aceasta. El ştia că trebuie să fie ceva diferit. Expresia lui către Cristos în noaptea aceea a dovedit-o. A dovedit de asemenea aceasta, umplerea restului dintre ei, dar nici unul din ei nu au avut tocmai-tocmai cutezanţa care a avut-o el. Nu a fost nici unul din ei care putea veni acolo sus şi să facă ce a făcut el. Voi ştiţi, oamenii îl condamnă pe Nicodim că a venit noaptea. El a ajuns acolo. El a sosit. Eu ştiu că unii oameni nici măcar nu încep, ziua sau noaptea. Dar el a ajuns acolo, şi el avea nevoie de un Călăuzitor, şi el a zis, "Învăţătorule, noi," din Curtea Sanhedrinului, "noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu." De ce a ştiut-o el? El a fost adeverit. Vedeţi, el a vrut să ştie ce însemna această naştere nouă, şi el a mers chiar la Cel corect, deoarece Dumnezeu a adeverit că Acesta era Călăuzitorul Lui, Isus. Priviţi ce a zis el, "Învăţătorule, noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face lucrările care le faci Tu, numai dacă Dumnezeu este cu el."
E-40 Look at Nicodemus, he needed a Guide, yet he was a smart man. He was a teacher, about eighty years old. He was of the Pharisees, or—or the Sanhedrin Courts, the Council, Ministerial Association. He was one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. Think, a master teacher! Yes, he knowed the laws, but when it come to being born again, he needed a Guide. He was hungering for it. He knowed there had to be something different. His expression to Christ that night proved it. It proved also this, the feeling of the rest of them, but none of them had the very—the very audacity that he had. There was none of them that could come up there and do what he did. You all, people, condemn Nicodemus by coming by night. He got there. He arrived. I know some people won't even start, day or night. But he got there, and he needed a Guide, and he said, "Master, we," from the Sanhedrin Court, "we know that You're a Teacher come from God." Why did he know it? He was vindicated. See, he wanted to know what this new birth meant, and he went right to the right One, because God had vindicated that This was His Guide, Jesus. Look what he said, "Master, we know that Thou art a Teacher comes from God, 'cause no man can do the things that You do, 'less God be with him."
E-41 Aceasta era o adeverire acolo, că acolo era un Dumnezeu viu înlăuntrul Lui. Ce a mărturisit El, "Nu Eu sunt cel ce face lucrările; este Tatăl Meu care locuieşte în Mine. Adevărat vă spun Eu, Fiul nu poate face nimic în Sine; ci ceea ce El vede pe Tatăl făcând, tot la fel face şi Fiul. Tatăl lucrează, şi Eu lucrez până acum." Cu alte cuvinte, Dumnezeu I-a arătat ce să facă, şi El a mers şi doar a acţionat. El nu a făcut nimic până când Dumnezeu nu I-a spus să o facă. Amin. Acelea sunt faptele reale clare ale acesteia. Dacă doar ne-am mişca şi am aştepta până când Duhul ne-a mişcat să o facem! Aceea este. Şi apoi să fii aşa de complet pierdut în Cristos încât El nu trebuie să te urnească prin jur aşa cum face El cu mine, dar primul semn mic cu capul Lui, tu eşti gata şi nimic nu te va opri, pentru că tu ştii că este voia lui Dumnezeu.
E-41 It was a vindication there, that there was a living God inside of Him. What He testified, "Not Me that doeth the works; it's My Father that dwelleth in Me. Verily I say unto you, the Son can do nothing in Himself; but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and I worketh hitherto." In other words, God showed Him what to do, and He went and just acted it out. He didn't do anything until God told Him to do it. Amen. That's the real frank facts of it. If we'd just move and wait till the Spirit moved us to do it! That's it. And then be so completely lost in Christ that He don't have to shove you around like He does me, but the first little nod of His head, you're ready and nothing is going to stop you, because you know that it's the will of God.
E-42 El avea nevoie de un Călăuzitor. El era un Călăuzitor adeverit. El putea fi condus de acest Călăuzitor deoarece el ştia că acest Călăuzitor era inspirat de Dumnezeu. El ştia că tradiţiile care el le-a slujit, poate de Farisei, Saduchei, şi câte altele, el a slujit acele crezuri tot timpul şi nu a văzut nimic să se întâmple. Dar aici vine un Om pe scenă, zicând că El este un Mesia promis din Biblie. Apoi El se întoarce şi face chiar lucrările lui Dumnezeu. Isus a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă nu Mă puteţi crede, credeţi tocmai lucrările care Eu le fac, căci ele mărturisesc despre Mine."
E-42 He needed a Guide. He was a vindicated Guide. He could be led by this Guide because he knowed this Guide was inspired of God. He knowed that the traditions that he had served, maybe by the Pharisees, Sadducees, and whatever more, he had served those creeds all along and seen nothing happen. But here comes a Man on the scene, saying that He is a promised Messiah of the Bible. Then He turns around and does the very works of God. Jesus said, "If I don't do the works of My Father, then don't believe Me. But if you can't believe Me, believe the very works that I do, for they testify of Me."
E-43 Atunci, nu-i de mirare că Nicodim a putut spune, "Învăţătorule, noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face lucrările care le faci Tu fără ca Dumnezeu să fie cu El." Vedeţi, el avea nevoie de un Călăuzitor, deşi el era un maestru al lucrului. El era un maestru al bisericii lui. El avea demnitate, şi el avea-el avea locuri proeminente, şi el era un om mare; fără îndoială, respecte de la tot poporul prin ţară. Dar când a venit la a fi născut din nou, el avea nevoie de un Călăuzitor! Aşa avem şi noi, da, am avut nevoie de un Călăuzitor.
E-43 Then, no wonder Nicodemus could say, "Master, we know You're a Teacher come from God, for no man can do the things that You do without God being with Him." See, he needed a Guide, though he was a master of the thing. He was a master of his church. He had dignity, and he had—he had prominent places, and he was a great man; no doubt, respects from all the people through the country. But when it come to being born again, he needed a Guide! So do we, yeah, we needed a Guide.
E-44 Corneliu, el era un om mare, un om onorabil. El a zidit biserici. El a respectat pe Iudei căci el ştia că religia lor era corectă. Şi el a plătit milostenii, şi el s-a rugat în fiecare zi, dar când a venit Duhul Sfânt (Ceva a fost adăugat la biserică), el avea nevoie de un Călăuzitor. Dumnezeu i-a trimis Duhul Sfânt. El L-a trimis în persoana lui Petru, "Dar în timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste el." [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Dumnezeu a folosit Călăuzitorul prin Petru. El L-a folosit, căci El l-a călăuzit pe Corneliu la calea corectă. Şi în timp ce el încă vorbea, Duhul Sfânt a căzut peste Neamurile acelea. Atunci el a zis, "Poate cineva să interzică apa, ca aceştia să nu fie botezaţi?" Vedeţi, încă Călăuzitorul vorbea, nu Petru. Din cauză că aceia erau un grup de Iudei... sau Neamuri, "necuraţi, murdari" pentru el, şi el nici măcar nu a vrut să meargă. Dar Călăuzitorul i-a zis, "Eu te trimit." Tu faci lucruri care nici nu te-ai gândi că le-ai face, când Călăuzitorul ia control complet, când tu Îl laşi să te călăuzească. Oh, ce minunat este să fii călăuzit de Duhul Sfânt. El este Călăuzitorul. În ordine. El i-a vorbit lui Petru şi i-a spus ce trebuie să facă. Apoi când ei toţi au primit Duhul Sfânt, el a zis, "Noi nu putem opri apa, văzând că aceştia au primit Duhul Sfânt ca şi noi la început." Şi ei i-au botezat în Numele Domnului Isus. Acum, cine l-a călăuzit să facă aceea? Călăuzitorul care era în el. Nu le-a spus Isus, "Nu vă gândiţi ce veţi spune, căci nu voi veţi vorbi; este Tatăl care locuieşte în voi, El vorbeşte"? Amin.
E-44 Cornelius, he was a great man, an honorable man. He built churches. He respected the Jews because he knowed that their religion was right. And he paid alms, and he prayed every day, but when the Holy Ghost come (Something had been added to the church), he needed a Guide. God sent him the Holy Ghost. He sent It in the person of Peter, "For while Peter yet spake these Words, the Holy Ghost fell on him." [Blank.spot.on.tape—Ed.] God used the Guide through Peter. He used It, because He guided Cornelius to the right way. And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Then he said, "Can a man forbid water, that these should not be baptized?" See, still the Guide speaking, not Peter. Because that was a bunch of Jew… or Gentiles, "unclean, dirty" to him, and he didn't even want to go. But the Guide said, "I'm sending you." You do things that you don't think you would do, when the Guide gets completely control, when you let Him guide you. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. He is the Guide. All right. He spoke through Peter and told him what he must do. Then when they all received the Holy Ghost, he said, "We can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning." And they baptized them in the Name of the Lord Jesus. Now, who led him to do that? The Guide that was in him. Didn't Jesus tell them, "Take no thought what you're going to say, because it's not you that's speaking; it's the Father that dwelleth in you, He doeth the speaking"? Amen.
E-45 Famenul, venind jos din Ierusalim. Şi Dumnezeu a avut un Călăuzitor în lume la timpul acela, Duhul Sfânt, şi El a avut un om acolo jos care a fost umplut cu acest Călăuzitor. El nici măcar nu a fost un predicator, el era ca un fel de diacon. Şi el era acolo jos vindecând pe bolnavi şi scoţând draci, şi cauzând o agitaţie mare, bucurie mare era în cetate. El avea sute de oameni adunaţi în jurul lui, şi Călăuzitorul a zis, "Este destul de departe, hai să mergem înapoi pe aici." El nu s-a certat cu Călăuzitorul lui.
E-45 The eunuch, coming down from Jerusalem. And God had a Guide in the world at that time, the Holy Ghost, and He had a man down there that was filled with this Guide. He wasn't even a preacher, he was kind of a deacon like. And he was down there healing the sick and casting out devils, and causing a big stir, great joy was in the city. He had hundreds of people gathered around him, and the Guide said, "That's far enough, let's go back this way." He didn't dispute with his Guide.
E-46 Niciodată să nu disputaţi Cuvântul Călăuzitorului vostru. Urmaţi-L. Dacă nu, voi vă pierdeţi. Şi, amintiţi-vă, când Îl părăsiţi, voi sunteţi pe seama voastră, deci noi vrem să stăm aproape de Călăuzitor.
E-46 Don't never dispute your Guide's Word. Follow Him. If you don't, you come up lost. And, remember, when you leave Him, you're on your own, so we want to keep close to the Guide.
E-47 Deci pe drum, El a zis, "Lasă grupul acesta acum, Filip, şi mergi afară în pustie unde nu există nimeni. Dar Eu te trimit acolo, şi acolo va fi cineva când te duc Eu acolo." Aici vine un famen singuratic, el era un om mare pentru regina de jos din Etiopia. Deci el venea jos, citind Cartea lui Isaia. Şi Călăuzitorul a zis, "Mergi aproape de car."
Şi el a zis, "Înţelegi tu ce citeşti?"
E-47 So on the road, He said, "Leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody. But I'm sending you out there, and there'll be somebody when I get you out there." Here come a lonesome eunuch, he was a great man to the queen down in Ethiopia. So he was coming down, reading the Book of Isaiah. And the Guide said, "Go near the chariot."
And he said, "Dost thou understand what you read?"
E-48 El a zis, "Cum pot eu înţelege când nu este nimeni să mă călăuzească?" Oh, vai! Dar Filip a avut Călăuzitorul. Amin. Şi el a început de la aceeaşi Scriptură, şi i l-a predicat pe Cristos. Amin. Călăuzitorul! Nu i-a spus ceva crez, el i-a spus despre Călăuzitorul, Cristos! Şi el l-a botezat acolo afară în ceva apă. Sigur, a fost. Oh, cum îmi place asta!
E-48 He said, "How can I understand when there's no man to guide me?" Oh, my! But Philip had the Guide. Amen. And he started from the same Scripture, and preached to him Christ. Amen. Guide! Not tell him some creed, he told him about the Guide, Christ! And he baptized him out there in some water. Sure, it was. Oh, how I like that!
E-49 Când Israel a părăsit Egiptul spre ţara promisă, în Exod 13:21, Dumnezeu a ştiut că ei niciodată nu au mai călătorit pe calea aceea. Erau numai patruzeci de mile, dar totuşi ei aveau nevoie de ceva să meargă cu ei. Ei şi-ar pierde calea. Deci El, Dumnezeu, le-a trimis un Călăuzitor. Exod 13:21, ceva în felul acesta, "Eu trimit Îngerul Meu înaintea ta, Stâlpul de Foc, să te ţină în cale," să-i călăuzească spre această ţară promisă. Şi copiii lui Israel au urmat acel Călăuzitor, Stâlpul de Foc (noaptea), Norul ziua. Când El s-a oprit, ei s-au oprit. Când El a călătorit, ei au călătorit. Şi când El i-a adus aproape de ţară, şi ei nu au fost vrednici să meargă dincolo, El i-a călăuzit înapoi în pustietate din nou. El nu mergea cu ei.
E-49 When Israel left Egypt for the promised land, in Exodus 13:21, God knowed that they had never traveled that way before. It was only forty miles, but yet they needed something to go with them. They'd lose their way. So He, God, sent them a Guide. Exodus 13:21, something like this, "I send My Angel before you, the Pillar of Fire, to keep you in the way," to guide them to this promised land. And the children of Israel followed that Guide, the Pillar of Fire (night), Cloud by day. When It stopped, they stopped. When It journeyed, they journeyed. And when He got them close to the land, and they wasn't fit to go over, He led them back into the wilderness again. He wouldn't go with them.
E-50 Aşa-i cum este, biserica astăzi. Fără îndoială că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu astăzi, cum a fost în zilele lui Noe, biserica ar fi fost deja dusă dacă ea s-ar fi corectat şi ar fi pusă în ordine. Dar El trebuie să ne conducă în jur şi în jur şi în jur.
E-50 That's what it is, the church today. No doubt but what the long-suffering of God today, like it was in the days of Noah, the church would done been gone if it had just corrected and set in order. But He has to lead us around and around and around.
E-51 Puţin ştia Israelul, când ei strigau, văzând soldaţii morţi ai Egiptului, caii înnecaţi, carele lui Faraon întoarse cu susul în jos, ei au avut victoria, Moise în Duhul, cânta în Duhul, Miriam dansând în Duhul, şi fiicele lui Israel alergând în sus şi-n jos pe ţărm, strigând şi dansând, ei erau numai la câteva zile de la lapte şi miere. Puţin ştiau ei că erau la depărtare de patruzeci de ani, pentru că ei au început să murmure împotriva lui Dumnezeu şi a Călăuzitorului.
E-51 Little did Israel know, when they was shouting, on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down, they got their victory, Moses in the Spirit, singing in the Spirit, Miriam dancing in the Spirit, and the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing, they were only a few days from milk and honey. Little did they know it was forty years away, because they begin to grumble against God and the Guide.
E-52 Şi noi ne aflăm în acelaşi fel. Eu merg la Shreveport de aici. Şi Duhul Sfânt a căzut de Ziua Mulţumirii, cu cincizeci de ani în urmă, în-în Louisiana, la Ziua Mulţumirii. Cum a căzut biserica din timpul acela! Vă daţi seama că biserica Romano Catolică la începutul ei a fost biserica penticostală? Acela-i adevărul. Aşa este. Ea era o biserică penticostală, dar demnitarii rigizi au început să intre înăuntru şi să schimbe Scripturile lui Dumnezeu în tradiţiile lor, şi să adauge la Ea dogme, şi aşa mai departe. Şi uitaţi-vă ce au ei acum, nici un pic de Scriptură în nimic din ea. Ei au înlocuit ceva pentru altceva, o bucată de pâine pentru Duhul Sfânt. Ei au înlocuit stropirea pentru scufundare. Au înlocuit "Tată, Fiu, Duh Sfânt" pentru "Domnul Isus Cristos." Ei au înlocuit toate aceste profeţii mari ale lui Dumnezeu care au fost aşezate jos pentru noi, şi ei sunt departe, mult departe, departe de tot de Doctrina Scripturală.
E-52 And we find ourself the same way. I go to Shreveport after here. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day, fifty years ago, in—in Louisiana, on Thanksgiving Day. How the church has fell since that time! Do you realize that the Roman Catholic church at its beginning was the pentecostal church? That's the truth. That's right. It was a pentecostal church, but the starchy dignitaries begin to get in and change the—the Scriptures of God to their traditions, add to It dogmas, and so forth. And look what they got now, not a speck of Scripture in any of it. They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. They substituted sprinkling for immersing. They substituted "Father, Son, and Holy Ghost" for "the Lord Jesus Christ." They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away, way away from the Scriptural Doctrine.
E-53 Şi Cincizecimea a căzut în Louisiana, cu cincizeci de ani în urmă, şi dacă mai stă alţi două sute de ani, ea va fi mai îndepărtată decât este biserica Catolică, dacă continuă să cadă în felul cum a căzut aceşti cincizeci de ani, căci ei doar adaugă la aceasta tot timpul, în mod constant. Predicatorii de modă veche s-au dus. Adunările de stradă, voi nu mai auziţi de nici una. Tot lucrul ce-l avem este o grămadă de Hollywood adăugat la ea, femei cu părul tăiat purtând pantaloni scurţi, vopsite, şi de toate altele, numindu-se Creştini. Ceva Riky mic cu o ghitară, aleargă în sus şi-n jos pe acolo, şi femei cu o rochie aşa de strâmtă ca o... chiar ca un crenvurst jupuit cu pielea în exterior, aproape, scuturându-se în jur sus pe platformă, alergând în sus şi-n jos pe platformă, dansând cu ciorchini la urechi atârnând în jos, şi una din aceste noi tunsori de aici de doamnă a ţării, apoi se numesc Creştinătate.
E-53 And Pentecost fell in Louisiana, fifty years ago, and if it stands another two hundred years, it'll be farther away than the Catholic church is, if it keeps falling the way it has these past fifty years, 'cause they're just adding to it all the time, constantly. The old-fashioned preachers is gone. The street meetings, you never hear of one. All the thing we got is a bunch of Hollywood added to it, bobbed-haired women wearing shorts, painted up, and everything else, calling themselves Christians. Some little Ricky with a guitar, run up and down the place, and women with a dress on so tight like a… just like a skinned wiener with the—the skin on the outside, almost, shaking around up on the platform, running up and down the platform, dancing with ear bobs hanging down, and one of these here new lady-of-the-land haircuts, then call itself Christianity.
E-54 Ceea ce avem nevoie este o religie de modă veche, trimisă de Dumnezeu, religie opăritoare care va opări lumescul acela afară din biserică. Noi avem nevoie să venim înapoi la Duhul Sfânt şi foc, înapoi la lucrul care arde afară zgura, aduce predicarea de modă veche înapoi, face Cerul înalt, şi iadul fierbinte, ţeava puştii dreaptă. Noi avem nevoie de felul acela de predicare. Dar dacă o faci astăzi, adunarea ta te va vota afară.
E-54 What we need is an old-fashioned, God-sent, scalding religion that will scald that worldliness out of the church. We need to come back to the Holy Ghost and fire, back to the thing that burns out the dross, brings the old-fashioned preaching back, make Heaven high, and hell hot, gun-barrel straight. We need that kind of a preaching. But you do it today, your congregation will vote you out.
E-55 Uneori predicatori buni sunt conduşi în rătăcire de adunarea lor. Acela-i motivul că eu nu am denominaţiune. Eu am un singur cartier general, acela-i din Cer. Oriunde El mă trimite, mă voi duce. Orice zice El, eu zic. Noi nu vrem nici o denominaţiune. Această biserică să vorbească vreodată de denominaţiune, voi v-aţi pierdut păstorul chiar atunci. Eu nu aş sta în jurul ei, nici cinci minute. Fiecare biserică care s-a denominat cândva a mers în sămânţă, şi spuneţi-mi una care nu a mers, şi spuneţi-mi una care s-a ridicat iarăşi vreodată. Duhul Sfânt este trimis să conducă biserica, nu ceva grup de oameni. Duhul Sfânt este tot înţelepciune. Oamenii ajung rigizi, indiferenţi.
E-55 Sometimes good preachers are led astray by their congregation. That's the reason I have no denomination. I have one headquarters, that's from Heaven. Wherever He sends, there I go. Whatever He says, I say. We don't want no denomination. This church ever talk about denomination, you've lost your pastor right then. I wouldn't hang around it, not one five-minutes. Every church that ever denominated went to the seed, and tell me one that didn't, and tell me one ever rose again. The Holy Spirit is sent to lead the church, not some group of men. The Holy Spirit is all-wisdom. Men get starchy, indifferent.
E-56 Dumnezeu le-a spus că El le va trimite un Călăuzitor, El îi va conduce pe cale. Şi atât timp cât ei au urmat acel Stâlp de Foc, ei au fost în ordine. El i-a condus până la poarta ţării promise, şi atunci aceea era aşa de departe cât trebuia El să meargă. Apoi Iosua, acel războinic mare, amintiţi-vă ziua când el le-a spus, "Sfinţiţi-vă, a treia zi Dumnezeu va deschide Iordanul aici jos şi noi vom merge dincolo"? Acum priviţi ce a zis el (îmi place aceasta) în Scriptură, el a zis, "Staţi aproape în spatele Chivotului, căci voi nu aţi trecut pe această cale mai înainte."
E-56 God told them that He would send them a Guide, He would lead them in the way. And as long as they followed that Pillar of Fire, they was all right. He led them up to the promised land gate, and then that was as far as He was to go. Then Joshua, that great warrior, remember the day that he told them, "Sanctify yourself, the third day God's going to open up Jordan down here and we're going across"? Now watch what he said (I like this) in the Scripture, he said, "Stay close behind the Ark, for you've not passed this way before."
E-57 Ce era Chivotul? Cuvântul. Să nu călătoriţi pe rutele voastre denominaţionale acum, staţi chiar în spatele Cuvântului, căci voi nu aţi mai trecut pe această cale mai înainte. Şi, frate, dacă a existat cândva un timp în care biserica Creştină s-ar cuveni să se examineze, acesta-i chiar acum. Noi suntem chiar acum unde această mare adunare se desfăşoară în Roma chiar acum, se fac diferenţe, confederaţia bisericilor, când toate aceste denominaţiuni sunt confederate împreună să formeze chipul fiarei, chiar exact ce spune Biblia. Şi voi ştiţi ce am spus noi azi dimineaţă în Mesaje. Şi iată-ne aici, chiar totul chiar la uşă, şi oamenii încă urmează după crezuri. Voi mai bine aţi sta în spatele Cuvântului! Cuvântul vă va conduce dincolo, căci Cuvântul este Cristos, şi Cristos este Dumnezeu, şi Dumnezeu este Duhul Sfânt.
E-57 What was the Ark? The Word. Don't travel your denominational routes now, stay right behind the Word, 'cause you haven't passed this way before. And, brother, if there ever was a time that the Christian church ought to examine itself, is right now. We're right now where this great meeting is going on in Rome right now, differences are being made, the confederation of churches, when all these denominations are confederated together to form the image of the beast, just exactly what the Bible says. And you know what we said this morning in the Messages. And here we are, right everything right at the door, and people still following after creed. You better stay behind the Word! The Word will lead you across, because the Word is Christ, and Christ is God, and God is the Holy Ghost.
E-58 Staţi în spatele Cuvântului! Oh, da, domnule! Staţi cu Călăuzitorul acela. Staţi chiar în spatele Lui. Nu mergeţi în faţa Lui, voi staţi în spatele Lui. Lăsaţi-L să vă conducă, nu voi să-L conduceţi. Voi lăsaţi-L să meargă.
E-58 Stay behind the Word! Oh, yes, sir! Stay with that Guide. Stay right behind It. Don't get in front of It, you stay behind It. Let It lead you, don't you lead It. You let It go.
E-59 Iosua a zis, "Acum, voi niciodată nu aţi trecut pe calea aceasta mai înainte, voi nu ştiţi nimic despre drum."
E-59 Joshua said, "Now, you've never passed this way before, you know nothing about the road."
E-60 Acela-i necazul astăzi. Voi nu aveţi nevoie de nici o călăuză să vă călăuzească pe calea largă. Oh, voi cunoaşteţi toate aleile şi toate celelalte. Voi cunoaşteţi tot drumul spre păcat. Acolo nu este... Oh, voi aţi fost pe aici de mult timp. Nu este nevoie ca cineva să încerce să vă spună despre aceea, voi cunoaşteţi toate scurtăturile. Aşa este, fiecare păcat, voi ştiţi totul despre acesta. Nimeni nu trebuie să vă spună cum să furaţi; voi ştiţi aceea. Nimeni nu trebuie să vă spună cum să blestemaţi; voi ştiţi asta. Nimeni nu trebuie să vă spună cum să faceţi aceste lucruri rele, căci ele sunt postate pe fiecare pom peste tot.
E-60 That's the trouble today. You don't need no guide to guide you down the broad way. Oh, you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin. There's no… Oh, you been around a long time. There's no need of somebody trying to tell you about that, you know all the short cuts. That's right, every sin, you know all about it. Nobody has to tell you how to steal; you know that. Nobody has to tell you how to curse; you know that. Nobody has to tell you how to do these evil things, because it's posted on every tree everywhere.
E-61 Dar, amintiţi-vă, voi oameni care sunteţi Creştini, voi aţi trecut dincolo. Voi sunteţi într-o altă Ţară. Voi sunteţi născuţi din nou. Voi sunteţi în Ţară, o Ţară Cerească. Voi sunteţi în Ţara promisă.
E-61 But, remember, you people that's Christians, you've crossed over. You're into another Land. You are born again. You're in the Land, a Heavenly Land. You're in the promised Land.
E-62 Voi puteţi privi, voi vă cunoaşteţi calea pe aici. Oh, vai, da. Voi ştiţi ce-ce, cum să staţi la o anumită mână de cărţi. Voi ştiţi cum zarul, când se rostogoleşte, ce înseamnă, şi totul în felul acela. Dar când se ajunge să cunoaşteţi sfinţenia şi neprihănirea şi puterea lui Dumnezeu, şi cum Duhul Sfânt operează şi ce face El, voi mai bine să staţi chiar în spatele Cuvântului, Călăuzitorul. Vedeţi? Voi niciodată nu aţi trecut pe calea aceasta mai înainte.
E-62 You can look, you know your way around here. Oh, my, yes. You know what—what, how to stand on a certain hand of cards. You know what the dice, when it rolls, what it means, and everything like that. But when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God, and how the Holy Spirit operates and what It does, you better stay right behind the Word, the Guide. See? You've never passed this way before.
E-63 Ei bine, voi ziceţi, "Eu am fost un om destul de deştept, am avut-am avut două diplome în facultate." Mai bine aţi uita de aceasta. Da, domnule.
E-63 Well, you say, "I was a pretty smart man, I had—I had two degrees in college." You better forget it. Yes, sir.
E-64 "Eu am trecut prin seminar." Mai bine ai uita de aceasta. Da. Mai bine să stai în spatele Călăuzitorului. Lasă-l pe El să te conducă. El cunoaşte calea; tu nu o cunoşti. Tu nu ai mai trecut pe această cale mai înainte. "Ei bine," voi ziceţi, "ei au trecut."
E-64 "I've went through the seminary." You better forget it. Yeah. You better stay behind the Guide. Let Him lead you. He knows the way; you don't. You haven't passed this way before. "Well," you say, "they have."
E-65 Vedeţi dacă ei au trecut. Isus a zis, "Cei care au trecut această cale, aceste semne îi vor însoţi. În Numele Meu, ei vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi; sau vor lua în mână şerpi sau vor bea lucruri de moarte, aceasta nu-i va vătăma. Dacă-şi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Cei mai mulţi dintre ei Îl refuză, Îl neagă, zic că Acesta nici măcar nu este inspirat. Ei nu urmează Călăuzitorul. Ei urmează un crez făcut de om. Voi mai bine să staţi chiar în spatele Cuvântului, căci voi nu aţi trecut pe calea aceasta, ştiţi.
E-65 See if they have. Jesus said, "Those that passed this way, these signs will follow them. My Name, they shall cast out devils, speak with new tongues; or take up serpents or drink deadly things, it won't harm. If they lay their hands on the sick, they shall recover." Most of them refuse It, deny It, say It's not even inspired. They're not following the Guide. They're following a man-made creed. You better stay right behind the Word, because you haven't passed this way, you know.
E-66 Dar voi sunteţi născuţi din nou, şi aţi fost născuţi în sfinţenie. Voi nu aţi trecut pe calea aceasta mai înainte. Voi aţi tre-... Dacă treceţi pe această cale, voi trebuie să veniţi prin sfinţenie, deoarece ea este o Ţară nouă, o Viaţă nouă, un popor nou.
E-66 But you're born again, and you've been born into holiness. You've not passed this way before. You've pa-… If you pass this way, you have to come through holiness, because it's a new Land, a new Life, a new people.
E-67 Voi veţi veni la biserică şi auziţi pe cineva să se ridice şi să strige, "Glorie lui Dumnezeu! Aleluia!"
E-67 You'll come to church and you hear somebody raise up, holler, "Glory to God! Hallelujah!"
E-68 Păi, voi veţi zice, "Doamne, Dumnezeule, ei niciodată nu au făcut asta în biserica mea! Eu mă voi ridica şi voi ieşi afară!" Vedeţi? Fiţi atenţi.
E-68 Why, you'll say, "My, goodness, they never did that in my church! I'll get up and walk out!" See? Be careful.
E-69 Staţi în spatele Cuvântului, acum, lăsaţi Călăuzitorul să vă conducă. "El vă va călăuzi în tot Adevărul, şi vă va descoperi aceste lucruri despre care Eu v-am vorbit. El vă va arăta aceea. El vă va spune lucruri care vor veni," adevăratul Călăuzitor. Nu mergeţi la episcop; mergeţi la Călăuzitor. Nu mergeţi la nimeni decât la Călăuzitor. El este Acela care a fost trimis să vă călăuzească. El este Cel ce o va face. Dumnezeu v-a rânduit un Călăuzitor. Luaţi calea rânduită de Dumnezeu.
E-69 Stay behind the Word, now, let the Guide lead you. "He will guide you into all Truth, and reveal these things that I've talked to you about. He'll show you that. He'll tell you things that is to come," the true Guide. Don't go to the bishop; go to the Guide. Don't go to anyone but the Guide. He's the One that was sent to guide you. He's the One that'll do it. God has provided you a Guide. Take God's provided way.
E-70 Necazul despre aceasta este astăzi, că oamenii care vin la biserică doar şed câteva minute, ceva se petrece cu ce ei nu sunt obişnuiţi.
E-70 The trouble of it is today, that the people that come to the church just sit a few minutes, something goes on that they're not used to.
E-71 Eu am admirat o femeie mică dintr-o biserică rece formală, doar am avut rugăciune pentru ea. Dumnezeu va vindeca femeia mică. Ea nu a înţeles aceasta, ea nu ştia nimic despre aceasta. Ea a venit înăuntru, ea a zis că nu a ştiut. Dar eu i-am spus, "Vino şi vizitează-mă." Ea era cam timidă şi retrasă, dar Călăuzitorul a continuat să-i spună, "Mergi înainte." Ea a primit-o. Aceea este. Vedeţi, este din cauza Duhului Sfânt care ne călăuzeşte la aceste lucruri. Vedeţi, Dumnezeu are o cale rânduită.
E-71 I admired a little woman from a cold formal church, just had prayer for her. God's going to heal the little woman. She didn't understand this. She knowed nothing about it. She come in, she said she didn't know. But I told her, "Come on and see me." She was kind of timid and backward, but the Guide kept telling her, "Move on." She got it. That's it. See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things. See, God has a provided way.
E-72 Aţi observat vreodată... Aţi observat voi gâştele sălbatice mergând dincolo, raţele mergând în sud? Ei bine, acum amintiţi-vă, acel mic răţoi bătrân a fost născut acolo sus pe un heleşteu pe undeva. El nu ştie de est, nord, vest, şi sud. El nu ştie nimic decât acel heleşteu de acolo în munţi în Canada. El nu a fost niciodată afară din lacul acela, dar el s-a născut un conducător. Acel răţoi mic s-a născut să fie un conducător. Şi primul lucru, într-o noapte acolo a fost o zăpadă mare care a venit peste vârful munţilor. Ce se întâmplă? Acea briză rece coboară pe acolo. Eu mi-l pot imagina cum tremură, zicând, "Mami, ce înseamnă aceasta?" Vedeţi, el niciodată nu a simţit vreme aşa de rece înainte. El începe să observe în jur, el începe să observe în jurul marginii lacului, că începe să îngheţe, gheaţa vine pe lac. El nu ştie, dar dintr-o dată... El a fost născut să fie un călăuzitor la cârdul acela de raţe. El va sări drept afară în mijlocul acelui lac când aceasta îl izbeşte. Voi numiţi-o cum vreţi. Noi o numim inspiraţie, sau puteţi să o numiţi, oh, doar instinct, orice este acesta. El va conduce drept afară în mijlocul acelui lac, îşi ridică acel cioc mic sus în aer, şi merge, "Honk-honk, honk-honk!" Şi fiecare raţă de pe lac va veni drept la el. De ce? Ele îşi cunosc liderul, chiar în felul cum măcăie.
E-72 Did you ever… Have you been noticing the wild geese going over, the ducks going south? Well, now remember, that little old duck was born up yonder on a pond somewhere. He don't know east, north, west, and south. He knows nothing but that pond setting up there in the mountains in Canada. He never was off that pond, but he was born a leader. That little drake was born to be a leader. And the first thing, one night there was a big snow comes across the top of the mountains. What happens? That cold breeze comes down across through there. I can imagine him shivering, saying, "Mammy, what does this mean?" See, he never felt that cold weather before. He begins to notice around, he begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze, ice coming on the pond. He doesn't know, but all of a sudden… He was born to be a guide to that herd of ducks. He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him. You call it what you want to. We call it inspiration, or you can call it, oh, just instinct, whatever it is. He'll drive right out in the middle of that pond, stick that little honker up in the air, and go, "Honk-honk, honk-honk!" And every duck on the pond will come right to him. Why? They know their leader, just the way he honks.
E-73 "Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cine se poate pregăti pentru luptă?" Corect. Cine se poate pregăti pentru luptă dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur?
E-73 "If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle?" Right. Who can prepare himself for battle if the trumpet gives an uncertain sound?
E-74 Ei bine, dacă acel mic răţoi dă un măcăit nesigur, cine se va pregăti pentru zbor? Acel mic răţoi bătrân îşi va ridica cioculeţul lui acolo, şi strigă "Honk-honk, honk-honk!" Şi fiecare răţuşcă va veni la el. "Honk-honk, honk-honk!" Iată-le aici. Aşa un jubileu vor avea ele, chiar acolo în mijlocul acelui lac, doar întorcându-se în jur şi în jur şi în jur. După o vreme el simte că aceasta se mută pe el, el trebuie să plece. El îşi lasă aripile lui mici în jos şi zboară de pe acel lac, urcă sus în aer şi se întoarce în jur de patru sau cinci ori, el merge tot aşa de drept spre Louisiana cât poate el să meargă, fiecare raţă chiar în spatele lui. "Honk-honk, honk-honk," aici vine el. De ce? El este un călăuzitor! Amin! Raţele îşi cunosc călăuzitorul lor, biserica nu şi-l cunoaşte. Da, el ştie ce să facă.
E-74 Well, if that little duck give an uncertain honk, who's going to prepare himself for flight? That little old duck will stick up his little bill out there, and holler, "Honk-honk, honk-honk!" And every little duck will come to him. "Honk-honk, honk-honk!" Here they are. Such a jubilee they'll have, right there in the middle of that pond, just turning over and over and over. After a while he feels it moving on him, he's got to leave. He'll set his little wings down and fly off that pond, get up in the air and turn around four or five times, and go just as straight to Louisiana as he can go, every duck right behind him. "Honk-honk, honk-honk," here he comes. Why? He's a guide! Amen! Ducks know their guide, the church doesn't. Yeah, he knows what to do.
E-75 Priviţi la gâştele acelea bătrâne, din direct din Alaska. Acum, există un gânsac bătrân care întotdeauna le conduce, şi gâştele acelea trebuie să privească la gânsacul acela foarte bine. Ele trebuie să ştie despre ce vorbeşte acel gânsac. Aţi citit voi asta în revista Look aici cu vreo patru ani în urmă, unde un gânsac bătrân odată nu a ştiut ce făcea, şi el a condus o grămadă de gâşte până departe de tot în Anglia? Aşa este. Ele niciodată nu se ştia să fi fost în Anglia înainte. De ce? Ei nu şi-au observat a lor-liderul lor. Acel gânsac bătrân nu a ştiut unde mergea. Şi acum ele sunt acolo şi nu pot veni înapoi.
E-75 Look at them old geese, from plumb from Alaska. Now, there's an old gander always leads them, and them geese has to look that gander over real good. They have to know what that gander's talking about. Did you read that in Look magazine here about four years ago, where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England? That's right. They never was knowed to be in England before. Why? They never noticed their—their leader. That old gander didn't know where he was going. And now they're over there and can't get back.
E-76 Aceea este chestiunea cu o mulţime din aceste gâşte astăzi, ele încă se forfotesc. Ei zic, acea revistă Look a zis, că aceste gâşte se forfotesc şi zboară în jur peste Anglia, dar ele nu ştiu cum să vină înapoi. Aşa este felul cum este cu unele din gâştele despre care ştiu eu. Voi aveţi o forfotire, şi o adunare mare extinsă, şi aveţi ceva trezitor să vină pe acolo şi predică o vreme, dar voi nu ştiţi unde vă duceţi. Forfotiţi în jur şi în jur, din cauză că aveţi ceva gânsac să vă conducă jos într-o farsă denominaţională; şi nu înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la botezul Duhului Sfânt. Şi apoi ne întrebăm de ce nu avem trezire în zilele noastre. Vedeţi? Voi trebuie să primiţi acel Sunet sigur! Acel Sunet este trâmbiţa Evangheliei adiind afară Evanghelia, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Nu crez, nu denominaţiune; ci Biblia, Duhul Sfânt. "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred." Vedeţi? Şi acolo ei merg jos pe drum.
E-76 That's what's the matter with a whole lot of these geese today, they still swarm. They say, that Look magazine said, these geese swarm and fly around over England, but they don't know how to get back. That's the way it is with some of the geese that I know of. You have a swarm, and a big protractive meeting, and have some revivalist to come along and preach a while, but you don't know where you're going. Swarming around and around, because you've got some gander to lead you off on a denominational spree; and not back to the Word of God, back to the baptism of the Holy Ghost. And then we wonder why we ain't got revival in our days. See? You got to get that certain Sound! That Sound is the Gospel trumpet breathing out the Gospel, every Word of God. Not creed, not denomination; but the Bible, the Holy Spirit. "These signs shall follow them that believe." See? And there they go down the road.
E-77 Un gânsac bătrân odată, ei zic, a dus o grămadă la moarte, încercând să-i ducă în zbor prin întuneric, nu ştia unde mergea, el însuşi, şi ele toate s-au lovit de munţi acolo, şi unele dintre ele s-au dezintegrat, au explodat. Sigur! Ele trebuie s㬺i cunoască sunetul lor sigur. Acel răţoi mic bătrân, dacă el are sunetul sigur şi fiecare o ştie, ei au un mic jubileu de forfotire şi pleacă departe spre sud. Pentru ce se duc ele acolo jos? Unde nu este frig.
E-77 One old gander one time, they said, got a bunch killed, trying to fly them through the darkness, didn't know where he was going, himself, and they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated, bursted up. Sure! They got to know their certain sound. That little old duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south. What do they go down there for? Where it ain't cold.
E-78 Acum, dacă Dumnezeu i-a dat unei raţe suficientă pricepere să ştie cum să ocolească frigul, cum se cuvenea ca El să-l dea bisericii? Dacă o raţă poate să facă aceea prin instinct, dar mai Duhul Sfânt în biserică? El ar trebui să ne conducă de la formalităţi vechi şi crezuri şi lucruri, într-un botez glorios, minunat al Duhului Sfânt. El aduce virtute, cunoştinţă, răbdare, evlavie, şi Duhul Sfânt. Aceea este ce va conduce adevăratul Călăuzitor, căci El nu va adia nimic altceva decât Evanghelia, doar Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, voi aveţi nevoie de un Călăuzitor!
E-78 Now, if God give a duck enough sense to know how to dodge the coldness, how ought He to have give the church? If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church? It ought to lead us from old formalities and creeds and things, into a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost. It brings virtue, knowledge, patience, godliness, and the Holy Spirit. That's what the real Guide will lead, 'cause He'll breathe out nothing but the Gospel, just the Word of God. Sure, you need a Guide!
E-79 Când, magii, ei nu ştiau nimic despre Dumnezeu. Ei erau¬ei erau lucrători magici, magicieni. Ei erau acolo în orient. Voi ştiţi, Biblia a zis, "Noi am văzut Steaua Lui în Est, şi am venit să ne închinăm Lui." Ei erau din vest, ei s-au uitat spre est şi I¬au văzut Steaua... sau s-au uitat spre vest, ei erau în est. Noi eram în est, şi I-am văzut Steaua în vest. Vedeţi? "Noi I-am văzut Steaua în Est." Şi, vedeţi, ei erau în Est. "Când noi am fost în Est am văzut Steaua, şi am venit să ne închinăm Lui."
E-79 When, the wise men, they didn't know nothing about God. They were—they were magic-workers, magicians. They were over in the orients. You know, the Bible said, "We have seen His Star in the East, come to worship Him." They were from the west, they looked east and saw His Star… or looked west, they was in the East. "We were in the East, and saw His Star in the west." See? "We have seen His Star in the East." And, see, they were in the East. "When we were in the East we saw the Star, and we've come to worship Him."
E-80 Îmi pot imagina văzând acei inşi pregătindu-se să meargă. Îmi pot imagina una dintre nevestele lor i-a zis, a zis, "Păi, ai fiecare lucru tot împachetat, dar unde este busola ta?"
El a zis, "Eu-eu nu voi folosi o busolă de data aceasta."
E-80 I can imagine seeing those fellows getting ready to go. I can imagine one of their wives said to him, said, "Say, got everything all packed up, but where's your compass?"
He said, "I—I ain't going to use a compass this time."
E-81 A zis, "Cum vei trece peste munţi?" Amintiţi-vă, ei trebuiau să treacă Râul Tigru şi să vină jos prin câmpii, şi, cum, ei aveau o călătorie de doi ani pe cămile. Cum o vor face ei? A zis, "Ei bine, tu nici măcar nu iei o busolă."
A zis, "Nu."
"Cum vei merge?"
E-81 Said, "How you going to get across the mountains?" Remember, they had to cross the Tigris River and come down through the plains, and, why, they had two-year's trip on camels. How they going to do it? Said, "Well, ye ain't even taking a compass."
Said, "No."
"How you going?"
E-82 "Eu voi merge pe calea rânduită de Dumnezeu. Steaua aceea de acolo mă va conduce la Regele acela." Asta este.
E-82 "I'm going God's provided way. That Star yonder is going to lead me to that King." That's it.
E-83 "Noi I-am văzut Steaua în Est, şi am urmat-O tot drumul până aici în vest, să ne închinăm Lui. Unde este El?" Ei au urmat calea rânduită de Dumnezeu. Ei s-au legat cu o grămadă de crezuri acolo jos în puţină vreme. Ei au venit în Ierusalim şi au început să meargă în sus şi-n jos pe stradă, aceşti oameni mai bine îmbrăcaţi, zicând, "Unde este El? Unde este El născut Regele Iudeilor?" Ei bine, acela era căpetenia, acela era Ierusalimul. Desigur marea biserică ar trebui să ştie ceva despre Acesta. "Unde este El? Unde este El născut Regele Iudeilor? Noi am văzut Steaua Lui în Est, noi am venit să ne închinăm Lui. Unde este El?"
E-83 "We have seen His Star in the East, and followed It all the way here in the west, to worship Him. Where is He?" They followed God's provided way. They got tied up with a bunch of creeds down there in a little while. They come into Jerusalem and begin to go up and down the street, these finest dressed people, saying, "Where is He? Where is He born King of the Jews?" Well, that was the head, that was Jerusalem. Surely the big church ought to know something about It. "Where is He? Where is He born King of the Jews? We have seen His Star in the East, we come to worship Him. Where is He?"
E-84 Păi, ei au mers la pastor Cutare-şi-cutare şi la marele preot Cutare-şi-cutare, nici unul din ei nu ştiau nimic despre Acesta. "Păi există Unul născut Rege al Iudeilor, unde este El?" Ei nu au ştiut.
E-84 Why, they went over to pastor So-and-so and to high priest So-and-so, none of them knowed nothing about It. "Why, there's One born King of the Jews, where is He?" They didn't know.
E-85 Dar acolo era un grup de păstori pe acolo pe coasta dealului doar având o bucurie, da, domnule, deoarece ei au venit pe calea rânduită de Dumnezeu.
E-85 But there was a bunch of shepherds out there on the hillside just having them a time, yes, sir, because they had come God's provided way.
E-86 Astfel ei au stat în jur acolo, şi direct el a zis, "Îţi voi spune ce ar trebui să facem, noi ar trebui să avem o adunare de comitet." Deci ei au chemat Consiliul Sanhedrin, şi-şi s-au gândit dacă ei au auzit ceva despre Acesta. "Nu, noi nu am ştiut nimic despre Acesta."
E-86 So they stayed around there, and directly he said, "I'll tell you what we ought to do, we ought to have a board meeting." So they called in the Sanhedrin Council, and—and thought if they heard anything about It. "No, we didn't know nothing about It."
E-87 Acela este acelaşi lucru astăzi. Ei nu ştiu nimic despre acest Călăuzitor, acest Duh Sfânt care vindecă, umple, salvează, vine din nou. Călăuzitorul care ne-a spus toate aceste lucruri care s-au întâmplat, iată-ne chiar în mijlocul lor. Un Discernător al gândurilor inimii; ei nu ştiu nimic despre Aceea, ei O numesc telepatie mintală sau ceva. Ei nu ştiu ce să spună despre Acesta.
E-87 That's the same thing it is today. They don't know nothing about this Guide, this Holy Ghost that heals, fills, saves, coming again. The Guide that's told us all these things that happened, here we are right in the midst of them. A Discerner of the thoughts of the heart; they know nothing about That, they call It mental telepathy or something. They don't know what to say about It.
E-88 Deci, vedeţi, acei oameni înţelepţi, atât timp... Amintiţi¬vă, când ei au intrat în Ierusalim, Steaua a dispărut. Şi atât timp cât voi priviţi după crezuri şi oameni denominaţionali să vă conducă la Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu vă va părăsi. Dar când ei s-au scârbit şi s-au săturat de aceasta, şi i-a părăsit, au părăsit crezurile şi denominaţiunile acelor Iudei, şi au ieşit afară din Ierusalim, atunci Steaua a apărut din nou şi ei s-au bucurat cu o bucurie nespus de mare. Ei au văzut iarăşi Călăuzitorul! Oh, cum este aceasta, să ajungi la ceva biserică veche rece formală, apoi să ajungi înapoi la una bună înflăcărată, vedeţi Călăuzitorul conducând, ce diferenţă este! Da, "Noi I-am văzut Steaua în Est şi am venit să ne închinăm Lui."
E-88 So, you see, those wise men, as long… Remember, when they entered into Jerusalem, the Star disappeared. And as long as you look for creeds and denominational man to lead you to God, the help of God will leave you. But when they got sick and tired of it, and left them, left the creeds and denominations of those Jews, and went out of Jerusalem, then the Star appeared again and they rejoiced with exceeding great joy. They saw the Guide again! Oh, how it is, get on some old cold formal church, then get back to a good one on fire, see the Guide leading, what a difference it is! Yeah, "We have seen His Star in the East and have come to worship Him."
E-89 Iosua le-a zis, "Acum voi să urmaţi Chivotul, căci voi niciodată nu aţi mai fost pe această cale înainte." Dumnezeu nu va permite acel Chivot să meargă oriunde decât corect. Fiecare L-a urmat, şi El a mers drept peste Iordan.
E-89 Joshua said to them, "Now you follow the Ark, 'cause you've never been this way before." God won't permit that Ark to go anywhere but right. Everyone followed It, and It went right across Jordan.
E-90 La fel este astăzi, prin Duhul Sfânt. Da, domnule. Singurul lucru care-l ştim noi, dacă este Duhul Sfânt sau nu, noi vedem manife-... manifestările Lui, manifestările adeverind Cuvântul lui Dumnezeu.
E-90 Same is today, by the Holy Spirit. Yes, sir. The only thing that we know, whether it's the Holy Spirit or not, we see the manife-… manifestations of It, the manifestations vindicating the Word of God.
E-91 Acum, nu cu mult în urmă, un grup de fraţi au avut sânge şi ulei, şi aceea este în ordine dacă ei vor să o facă în felul acela. Eu... Aceea nu este o adeverire pentru mine. Este o adeverire a Scripturii, vedeţi, atât timp cât adevereşte ce a spus Dumnezeu, aceea este în ordine. Ei au zis, "Acesta este motivul că aveţi Duhul Sfânt, voi aveţi ulei în mâna voastră." Acum, eu-eu nu pot merge pentru aceea. Vedeţi? Nu, eu nu cred că uleiul are ceva de-a face cu aceasta. Şi dacă acel sânge urmează a vindeca şi salvare, ce s-a întâmplat cu Sângele lui Isus Cristos? Dacă uleiul acela vindecă, cum este cu rănile Lui? Vedeţi? Vedeţi?
E-91 Now, not long ago, a bunch of brethren had blood and oil, and that's all right if they want to do that way. I… That ain't a vindication to me. It's a Scripture vindication, see, as long as it's vindicating what God said, that's all right. They said, "This is the reason you got the Holy Ghost, you got oil in your hand." Now, I—I can't go for that. See? No, I don't believe that oil has anything to do with it. And if that's blood going to heal and salvation, what happened to the Blood of Jesus Christ? If that oil heals, what about His stripes? See? See?
E-92 Îmi place ca Călăuzitorul să vină, care vă aduce la Adevărul Cuvântului, atunci voi ştiţi că voi sunteţi îndreptaţi spre înăuntru şi sunteţi gata pentru numărătoarea inversă. Aşa este, pregătindu-ne să zburăm departe. Da, domnule. Da, din ce cauză? Călăuzitorul este Acela Care o face real.
E-92 I like for the Guide to come, that brings you to the Truth of the Word, then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown. That's right, getting ready to fly away. Yes, sir. Yeah, because why? The Guide is the One Who makes it real.
E-93 Eu am o Scriptură aici, eu am dat aceste Scripturi, dar eu vreau să o citesc pe aceasta. Aceasta-i II Petru, 1-ul capitol, al 21-lea verset.
Căci... profeţia nu a venit în timpurile vechi prin voia omului: ci prin oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit aşa cum au fost mişcaţi de Duhul Sfânt.
E-93 I got a Scripture here, I had given these Scriptures, but I want to read this one. It's Second Peter, the 1st chapter, 21st verse.
For… prophecy came not in old times by the will of man: but by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
E-94 Cum a venit profeţia? Nu prin voia omului, crezuri denominaţionale; ci prin voia lui Dumnezeu, când oamenii sfinţi erau mişcaţi prin Duhul Sfânt. El întotdeauna a fost Călăuzitorul lui Dumnezeu. Acela a fost Duhul Sfânt care a fost în acel Stâlp de Foc, acela era Duhul Sfânt, orice om ştie că acela era Cristos. Moise a părăsit Egiptul, a socotit ocara lui Cristos o bogăţie mai mare decât aceea a Egiptului. Cristos era Acela. Păi, când ei stau acolo şi zic, "Păi, Tu spui că Tu eşti... Păi, Tu nu eşti peste vârsta de cincizeci de ani, şi zici că l-ai văzut pe Abraham?"
E-94 How did the prophecy come? Not by the will of man, denominational creeds; but by the will of God, when holy men were moved by the Holy Ghost. He's always been God's Guide. That was the Holy Ghost that was in that Pillar of Fire, that was the Holy Ghost, any man knows that was Christ. Moses forsook Egypt, esteemed the reproach of Christ greater riches than that of Egypt. Christ was the One. Well, when they stand out there and saying, "Well, You say You're… Why, You're not over fifty years old, and say You seen Abraham?"
E-95 El a zis, "Înainte de a fi Abraham, EU SUNT." EU SUNT era Acela care l-a întâlnit pe Moise în Stâlpul de Foc într-un rug aprins. Da, domnule. El era Dumnezeu făcut trup. Nu a treia persoană; aceeaşi Persoană într-o slujbă diferită. Nu trei dumnezei; trei slujbe ale unui Dumnezeu. Corect.
E-95 He said, "Before Abraham was, I AM." I AM was the One that met Moses in the Pillar of Fire in a burning bush. Yes, sir. He was God made flesh. Not a third person; the same Person in a different office. Not three gods; three offices of one God. Correctly.
E-96 În ordine, acum, Scriptura. Întotdeauna, când Dumnezeu rânduieşte, El rânduieşte cel mai bun. Când Dumnezeu a rânduit o cale să fortifice biserica Lui, El a rânduit-o pe cea mai bună. Când El i-a dat lui Adam şi Eva, în grădina Edenului, ceea ce El le-a dat era Cuvântul Său. "Voi staţi în spatele acestui Cuvânt, şi sunteţi în siguranţă. Dar dacă ieşiţi afară din Acesta, în ziua când mâncaţi din el în acea zi veţi muri." Dumnezeu niciodată nu a schimbat strategia Lui. Şi Satan niciodată nu şi-a schimbat-o pe a lui; cum a intrat el în Adam şi Eva, el intră în ei astăzi. De ce? Prin a încerca să Îl raţioneze. "Acum, este raţional că Dumnezeu nu o va face. Oh, Dumnezeu a zis," a zis Satan, "dar cu siguranţă un Dumnezeu sfânt nu va face aceasta." Desigur El o va face, căci El a zis că El o va face!
E-96 All right, now, the Scripture. Always, when God provides, He provides the best. When God provided a way to fortify His church, He provided the best. When He give Adam and Eve, in the garden of Eden, what He give them was His Word. "You stay behind this Word, and you're safe. But if you get from out of It, the day you eat thereof that day you die." God has never changed His strategy. And Satan has never changed his; how he got into Adam and Eve, he gets into them today. Why? By trying to reason It out. "Now, it's reasonable that God would not. Oh, God has said," said Satan, "but surely a holy God won't do this." Surely He will, because He said He would!
E-97 Şi asta-i ce spun oamenii astăzi, "Oh, acum aşteaptă! Tu nu crezi acum, dacă eu merg la biserică şi-mi plătesc zeciuielile, şi fac aceasta, cealaltă, Dumnezeu mă va arunca jos?" Dacă un om nu este născut din nou, el nici măcar nu va înţelege Împărăţia lui Dumnezeu! Vedeţi? Fără scuze! "Ei bine, sărmanul om bătrân, sărmana femeie bătrână, acolo este un suflet bătrân bun." Singura cale prin care ei pot să vadă vreodată pe Dumnezeu, este să fie născut din nou. Asta-i tot. Mie nu-mi pasă cât de mic, cât de bătrân, cât de tânăr, ce au făcut, cât de mult au mers ei la biserică, câte denominaţiuni cunosc ei, cât de mult crez ar putea ei recita. Voi trebuie să fiţi născuţi din nou sau nici măcar nu sunteţi pe temelie, de la început. Aceea este exact corect.
E-97 And that's what people say today, "Oh, now wait! You don't believe now, if I go to church and I pay my tithes, and I do this, the other, God is going to cast me down there?" Unless a man's born again, he'll not even understand the Kingdom of God! See? No excuses! "Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul." The only way they can ever see God, is be born again. That's all. I don't care how little, how old, how young, what they did, how much they went to church, how many denominations they know, how much creed they could recite. You've got to be born again or you're not even on the foundation, to begin. That's exactly right.
E-98 Deci, vedeţi, voi aveţi nevoie de Călăuzitor. El vă va călăuzi la Adevăr, şi Adevărul este Cuvântul. El vă va călăuzi. Şi aceasta a fost întotdeauna. Dumnezeu niciodată nu trebuie să schimbe nimic, căci El este infinit şi El ştie ce este mai bine. El este omniprezent, El este atotştiutor, El este-El este totul. El este drept, Dumnezeu este, deci El nu trebuie să schimbe. În ordine.
E-98 So, you see, you need the Guide. He will guide you to Truth, and Truth is the Word. He will guide you. And it's always has been. God don't never have to change nothing, 'cause He's infinite and He knows what's best. He's omnipresent, He's omniscient, He's—He's everything. It's right, God is, so He don't have to change. All right.
E-99 El este un Confirmator al căii pe care El vă conduce. Duhul Sfânt, Călăuzitorul, este Confirmatorul aceluiaşi Cuvânt pe care El îl învaţă. Acum, Luca era călăuzit de Călăuzitor, să zică, "Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi este botezat va fi salvat, cel ce nu crede va fi condamnat. Şi aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred; în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi, vor bea lucruri de moarte, vor pune mâinile peste bolnavi şi ei se vor însănătoşa." Şi Biblia a zis că, "Ei au mers peste tot," conduşi de Călăuzitor, voi ştiţi, "au predicat Cuvântul, cu semnele care-i însoţeau." Ce era aceasta? Călăuzitorul adeverea că Acela era Adevărul!
E-99 He is a Confirmer of the way He's leading you. The Holy Ghost, the Guide, is the Confirmer of the same Word that He's teaching. Now, Luke was led by the Guide, to say, "Go ye into all the world, preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe; in My Name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover." And the Bible said that, "They went forth everywhere," led by the Guide, you know, "preached the Word, with signs following." What was it? The Guide vindicating That was the Truth!
E-100 Aceea era asigurarea lui Dumnezeu. Acela este felul cum a fost aşezat. Acela-i programul Lui; El nu se poate schimba de la acesta, deoarece El este infinit. Amin. El nu se poate schimba de la acesta; El este Dumnezeu. Eu pot schimba; eu sunt un om. Voi puteţi schimba; voi sunteţi un bărbat sau o femeie. Dar Dumnezeu nu se poate schimba. Eu sunt finit; eu pot face greşeli şi să spun lucruri greşit, noi toţi putem. Dar Dumnezeu nu poate, şi să fie Dumnezeu. Prima Lui decizie este perfectă. Felul cum Dumnezeu acţionează pe scenă, acela-i felul cum El trebuie să acţioneze de fiecare dată. Dacă El este chemat pe scenă să salveze un păcătos, El îl salvează pe baza unui lucru. Data următoare când vine un păcătos, El trebuie să acţioneze în acelaşi fel, sau El a acţionat greşit când El a acţionat de prima dată. Amin. Eu Îl iubesc. Ştiu că acesta-i Adevărul.
E-100 That was God's policy. That's the way it was laid down. That's His program; He can't change from it, because He's infinite. Amen. He can't change from it; He's God. I can change; I'm a man. You can change; you're a man or woman. But God cannot change. I'm finite; I can make mistakes and say things wrong, all of us can. But God can't, and be God. His first decision is perfect. The way God acts on the scene, that's the way He's got to act every time. If He's called on the scene to save a sinner, He saves him on the basis of one thing. The next time a sinner comes, He's got to act the same way, or He acted wrong when He acted the first time. Amen. I love Him. I know it's the Truth.
E-101 Eu sunt în vârstă de cincizeci şi trei de ani, am predicat Evanghelia aici de treizeci şi trei de ani şi jumătate, eu niciodată nu L-am văzut să dea greş. Eu L-am văzut încercat de şapte ori în jurul lumii, în tot felul de religii şi toate altele, înaintea la aşa de mulţi ca o jumătate de milion o dată, şi nicidată El nu a dat greş. Eu nu vorbesc din vreo carte, eu vorbesc din experienţă personală, căci eu ştiu că Dumnezeu stă în spatele Cuvântului Lui şi-L onorează. Acum, dacă voi aveţi vreun fel de crez, voi mai bine să vegheaţi la aceea. Dar Duhul Sfânt va susţine Cuvântul lui Dumnezeu.
E-101 I'm fifty-three years old, been preaching the Gospel here for thirty-three and a half years, I've never seen It fail. I've seen It tested seven times around the world, in all kinds of religions and everything else, before as many as a half a million at one time, and never has It failed. I don't speak from some book, I speak from personal experience, that I know that God stands behind His Word and honors It. Now, if you have some kind of a creed, you better watch that. But the Holy Spirit will back up the Word of God.
E-102 În Sf. Ioan, 1-ul capitol şi 1-ul verset, el a zis, "El este Cuvântul. El este Călăuzitorul. La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Doamne!
E-102 In Saint John, the 1st chapter and the 1st verse, he said, "He is the Word. He is the Guide. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." My!
E-103 Petru a fost călăuzit să spună, în Fapte 2:38, cum să primească Duhul Sfânt, el a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, apoi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi apoi Călăuzitorul 'Ză va lua de acolo înainte." Da, acela este lucrul de făcut. Întâi, pocăiţi-vă de păcatele voastre, necredinţa voastră, căci n-aţi crezut aceste lucruri. Pocăiţi-vă, şi apoi fiţi botezaţi, iar apoi Călăuzitorul vă va lua de acolo înainte. Vedeţi, aceea este datoria voastră. Este datoria voastră să vă pocăiţi. Este datoria voastră să fiţi botezaţi. Apoi este datoria Călăuzitorului să vă ia de acolo înainte, să vă conducă din virtute în cunoştinţă, la înfrânare, la răbdare, la evlavie, şi la dragostea frăţească, şi Duhul Sfânt vă pecetluieşte. Vedeţi? Atunci voi sunteţi o statură deplină a lui Dumnezeu, un adevărat om al lui Dumnezeu, o adevărată femeie a lui Dumnezeu, ancorat deoparte în Cristos. Îmi place aceea, acel ancorat deoparte în Cristos.
E-103 Peter was led to say, on Acts 2:38, how to receive the Holy Ghost, he said, "Repent, every one of you, then be baptized in the Name of Jesus Christ for remission of your sins, and then the Guide will take you from there on." Yeah, that's the thing to do. First, repent of your sins, your unbelief, that you've disbelieved these things. Repent, and then be baptized, and then the Guide will take you from there on. See, that's your duty. It's your duty to repent. It's your duty to be baptized. Then it's the Guide's duty to take you from there on, lead you from virtue to knowledge, to temperance, to patience, to godliness, and to brotherly love, and the Holy Ghost seals you. See? Then you're a full stature of God, a real man of God, a real woman of God, anchored away in Christ. I love that, that anchored away in Christ.
E-104 Da, Marcu a fost călăuzit de Duhul Sfânt, să scrie Marcu 16, desigur.
E-104 Yeah, Mark was led by the Holy Ghost, to write Mark 16, of course.
E-105 Ioan a fost călăuzit când a scris Apocalipsa. El a fost călăuzit de Călăuzitor. El a fost de asemenea călăuzit de Călăuzitor să spună, "Oricine va scoate un Cuvânt din El, sau va adăuga un cuvânt la El, acela va fi scos, partea lui, din Cartea Vieţii."
E-105 John was led when he wrote Revelations. He was led by the Guide. He was also led by the Guide to say, "Whosoever shall take one Word out of It, or add one word to It, the same will be taken, his part, out of the Book of Life."
E-106 Acum, cum veţi înlocui ceva în locul Cuvântului lui Dumnezeu, şi totuşi să spuneţi că sunteţi călăuziţi de Duhul Sfânt? Nu are sens, nu-i aşa? Nu, domnule. Nu are.
E-106 Now, how you going to substitute something for the Word of God, and still say you're led by the Holy Ghost? Don't make sense, does it? No, sir. It doesn't.
E-107 El a fost Călăuzitorul meu prin viaţă. El m-a călăuzit spre Viaţă. El a fost Acela care m-a călăuzit la Viaţă, şi El este Viaţa mea. Fără El eu nu am Viaţă. Fără El eu nu vreau nimic altceva. El este al meu Totul în Toţi. În orele necazului meu, El stă lângă mine. Ieri El m-a binecuvântat, astăzi ei au făcut la fel. Ce pot eu aştepta? Acelaşi veşnic, laudă Numelui Lui! Amin. Da, domnule. El a promis-o. El o va face. El este Viaţa mea, El este Călăuzitorul meu, Totul în Toţi. Eu m-am încrezut în El. Eu am avut ceva încercări grele. Mă încred în El oriunde mă duc. Eu vreau ca voi să o faceţi. Dacă mergeţi să spălaţi, voi femeilor, încredeţi-vă în El. Dacă mergeţi în oraş, încredeţi-vă în El.
E-107 He's been my Guide through life. He's guided me unto Life. He was the One that led me to Life, and He is my Life. Without Him I have no Life. Without Him I want nothing else. He's all my All-in-All. In the hours of my trouble, He stands by me. Yesterday He blessed me, today they done the same. What can I expect? The same forever, praise His Name! Amen. Yes, sir. He promised it. He'll do it. He is my Life, He's my Guide, All-in-All. I've trusted Him. I've had some hard trials. I trust Him wherever I go. I want you to do it. If you go to wash, you women, trust Him. If you go downtown, trust Him.
E-108 Am ajuns într-un timp unde m-am gândit că eu eram cumva un pădurar bun, ştiţi, am vânat aşa de mult. M-am gândit, "Eu sunt un lipsit de pericol, nimeni nu va... Voi nu mă puteaţi pierde. Mama mea a fost jumătate Indiancă, şi îmi place aceea. Oh, vai! Voi nu mă puteţi pierde în păduri, eu ştiu unde mă aflu."
E-108 I got one time where I thought that I was kind of a good woodsman, you know, hunted so much. I thought, "I'm just foolproof, nobody's going to… You couldn't lose me. My mom was a half Indian, and I loved that. Oh, my! You can't lose me in the woods, I know where I'm at."
E-109 Şi departe... luna mea de miere, eu cumva am cam păcălit-o puţin pe soţie, i-am spus, "Tu ştii, scumpa, ar fi un lucru bun ca noi să ne căsătorim în octombrie douăzeci şi trei." Desigur, aceea era când mi-a spus Domnul să o fac.
E-109 And off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife, I told her, "You know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October twenty-third." Course, that's when the Lord told me to do.
E-110 Şi m-am gândit, "Acum, pentru o mică lună de miere, mi¬am economisit banii, şi eu o voi duce pe la Niagara Falls, şi merg dincolo pe Adirondack şi să fac puţină vânătoare." Vedeţi? Deci eu am luat-o pe ea şi pe Billy, el era doar un mititel micuţ. Şi astfel eu a trebuit să o iau într-o lună de miere, şi aceasta era la o călătorie de vânătoare, de asemenea, ştiţi voi. Deci-deci m-am gândit că va fi un lucru bun de făcut. Şi deci am dus-o sus, şi...
E-110 And I thought, "Now, for a little honeymoon, I saved up my money, and I'll take her over by Niagara Falls, and go over on the Adirondack and do a little hunting." See? So I took her and Billy, he was just a little bitty thing. And so I had to take her on a honeymoon, and it was on a hunting trip, too, you know. So—so I thought that'd be a good thing to do. And so I took her up, and the…
E-111 I-am scris D-lui Denton, pădurarul. Şi noi mergeam sus pe Hurricane Mountain. Şi am zis, "D-le Denton, eu vin sus, eu vreau să vânez ceva urşi cu tine în această toamnă."
E-111 I wrote to Mr. Denton, the ranger. And we was going up on Hurricane Mountain. And I said, "Mr. Denton, I'm coming up, I want to hunt some bear with you this fall."
E-112 Şi el a zis, "Bine, Billy, vino sus." Deci el a zis, "Eu voi fi acolo sus la o cutare-cutare dată." Ei bine, soţia şi eu am ajuns acolo cu o zi mai devreme, şi Billy, şi astfel cabina era încuiată, şi acolo era un şopron în spate sus pe lemne.
E-112 And he said, "Okay, Billy, come on up." So he said, "I'll be up there on a certain-certain date." Well, wife and I got there a day early, and Billy, and so the cabin was locked up. There was a little lean-to back up on the woods.
E-113 Unde, Fratele Fred Sothmann şi eu am mers nu cu mult în urmă şi am stat acolo. Duhul Sfânt, eu L-am văzut stând acolo, acea Lumină galbenă mişcându-se în jur în tufiş, şi Fred stătea chiar acolo. El a zis, "Vino la aparte, eu vreau să-ţi vorbesc. Mâine," a zis, "fii atent, ei îţi pun o cursă." A zis, "Fii alert!" Este corect, Frate Fred? Şi am mers şi am spus-o la sute de oameni în seara aceea, acolo în Vermont, am zis, "Există o cursă pusă pentru mine; eu o voi vedea. Eu nu ştiu unde este." Şi chiar seara următoare, acolo a venit, acolo a fost. A zis, "Iată cursa care s-a pus." Da, domnule. Dar Duhul Sfânt m-a călăuzit în ce să fac. Şi, oh, vai, aceea a fost chiar bine! Oh, mulţi dintre voi ştiu ce a fost. Eu nu am timp să o spun.
E-113 Where, Brother Fred Sothmann and I went not long ago and stood there. The Holy Spirit, I seen Him standing there, that yellow Light moving around in the bush, and Fred standing right there. He said, "Come aside, I want to speak to you. Tomorrow," said, "be careful, they set a trap for you." Said, "Be alert!" Is that right, Brother Fred? And I went and told hundreds of people that night, over in Vermont, I said "There's a trap set for me; I'm going to see it. I don't know where it's at." And the very next night, there it come, there it was. Said, "Here is the trap that's set." Yes, sir. But the Holy Spirit led me in what to do. And, oh, my, that was just right! Oh, many of you know what it was. I haven't time to tell it.
E-114 Dar stând acolo la locul acela de data aceea, doar a început să se facă frig în ziua aceea. DL Denton venea sus ziua următoare, am zis, "Tu ştii, scumpă, ar fi frumos dacă aş avea un-un ţap mare să-l duc acasă." Am zis, "Noi am făcut... A trebuit să-mi economisesc bănuţii aceştia, şi noi doar ne-am căsătorit." Şi am zis, "Noi ne-am obţine carnea de iarnă dacă aş avea ceva vânat astăzi."
E-114 But standing there at that place that time, it just begin to turn cold that day. Mr. Denton was coming up the next day, I said, "You know, honey, it'd be nice if I got a—a big buck to take home." I said, "We did… I had to save these pennies, and we just got married." And I said, "We'd get our winter's meat if I'd get a little hunt today."
E-115 Şi ea a zis, "Bine, mergi înainte, Billy." A zis, "Acum, aminteşte-ţi, eu niciodată nu am fost în aceste păduri," a zis ea. Ea era la vreo douăzeci şi cinci de mile sus în munţi, voi ştiţi, şi ea a zis, "Eu nu ştiu nimic despre aceasta."
E-115 And she said, "Well, go ahead, Billy." Said, "Now, you remember, I never was in these woods," she said. She was about twenty-five miles up in the mountains, you know, and she said, "I don't know nothing about this." And she said, "So I'm…"
E-116 Şi ea a zis, astfel eu... Şi am zis, "Bine, acum, îţi aminteşti, a fost cu doi ani în urmă când am omorât cei trei urşi. Aceea era chiar înapoi dincolo de vârful munţilor pe acolo." Şi am zis, "Acum, eu voi lua un ţap mare şi noi vom obţine ceva urs," şi am zis, "noi vom avea carnea noastră de iarnă." Păi, aceea suna destul de bine, voi ştiţi. (Şi am cules mure, şi ne-am luat cărbunii pentru acea-pentru iarna aceea; şi deci atunci Billy le-a vândut, şi Meda şi eu le-am cules într-o seară după ce am ieşit din patrula mea.) Deci atunci eu-eu am zis, "Bine, eu îmi voi lua puşca, mă voi duce aici jos." Am zis, "Există mulţi cerbi înăuntru aici, eu voi găsi unul." Şi am zis, "Tu ştii," am zis, "atunci eu îl voi lua." Şi am zis, "Noi vom... Voi veni înapoi după puţină vreme."
Ea a zis, "Bine."
E-116 I said, "Well, now, you remember, it was two years ago I killed those three bear. That was right back over top of the mountain over there." And I said, "Now, I'll get a big buck and we'll get some bear," and I said, "we'll have our winter's meat in." Well, that sound pretty good, you know. (And we picked blackberries, and got our coal for that—for that winter; and so then Billy sold them, and Meda and I picked them of an evening after I got off of my patrol.) So then I—I said, "Well, I'm going to pick up my rifle, I'm going down here." I said, "There's a lot of deer in here, I'll find one." And I said, "You know," I said, "then I'll get him." And I said, "We'll… I'll be back in a little while."
She said, "Okay."
E-117 Astfel, când am pornit să plec, era cumva cam jos. Şi ori care dintre voi oameni din New Hampshire, şi sus acolo în New England, ştiţi ce înseamnă când vine ceaţa aceea jos, sau oriunde altundeva în munţi, voi nu ştiţi unde vă aflaţi. Aceea-i tot. Tu nu-ţi poţi vedea mâna înaintea ta. Deci atunci am pornit în jos printr-o-o mică tăietură, parcă, am venit jos, şi am mers dincolo peste creastă şi am venit sus. Şi am observat o panteră, voi o numiţi aici în partea aceasta a ţării. Noi o numim, în vest, un cougar. Ei îl numesc, acolo sus, un leu de munte. Este tot acelaşi animal. Este o puma, de fapt ceea ce este. Aceeaşi pisică, de vreo nouă picioare lungime, cântărind vreo sută cincizeci, două sute de livre. El a traversat drumul, şi eu am tras puşca foarte repede, nu destul de repede să pot puşca spre el.
E-117 So, when I started off, it was kind of low. And any of you New Hampshire people, and up in there in the New England, knows what it means when that fog comes down, or anywhere else in the mountains, you don't know where you're at. That's all. You can't see your hand before you. So then I started down through a—a little chopping, like, come down, and went over across the ridge and come up. And I noticed a panther, you'd call it here in this part of the country. We call it, in the West, a cougar. They call it, up there, a mountain lion. It's all the same animal. It's a puma, really what it is. Same cat, about nine-foot long, weight about a hundred fifty, two hundred pounds. He crossed the road, and I slipped the gun real quick, not fast enough to get the shot at him.
E-118 Ei bine, m-am strecurat înainte în sus peste deal, urmărind acest cougar, privind frunzele unde el s-a mişcat, voi ştiţi. Eu puteam să-l aud. El avea patru picioare. Eu ştiam că el nu era un animal cu două picioare, el era cu patru picioare. Şi eu ştiam că el nu era un cerb, căci un cerb tropăie. Şi el se strecura foarte uşor, pisica, voi ştiţi, în felul acela. Iar un urs îşi răsuceşte picioarele când el păşeşte. Şi astfel eu am ştiut că acesta trebuie să fie un cougar. Şi el era în spatele unui buştean şi eu nu l-am văzut, până când doar am avut o privire de el, el a fost dus.
E-118 Well, I slipped on up over the hill, chasing this cougar, watching the leaves where he had moved, you know. I could hear him. He had four feet. I knowed he wasn't a two-footed animal, his four feet. And I knowed he wasn't a deer, 'cause a deer stomps. And he would slip real easy, the cat, you know, like that. And a bear rolls his feet when he walks. And so I knew it must be a cougar. And he was behind a log and I didn't see him, till just got a glimpse of him, he was gone.
E-119 Şi am privit felul cum el a deranjat frunzele, ştiţi, sus pe vârful muntelui, şi în jos în felul acesta, şi eu nu am urmărit norul acela venind tot timpul, ştiţi, ceaţa venind jos. M-am strecurat jos, am mers în jos printr-o vale mare şi Aam mers jos în Masive, urmărind acest cougar. M-am gândit, "Îl voi prinde după o vreme." Am văzut un loc, şi am alergat sus pe un loc înalt, şi m-am uitat peste tot în jur în felul acesta, şi am aruncat o privire în jur, să văd dacă-l pot vedea; am ascultat foarte atent, şi m-am pus jos, m-am strecurat din nou. Voi puteaţi auzi tufele foşnind, departe înaintea mea, aşa cum el mergea afară. Vedeţi, el atingea pomii atunci aşa ca să nu-l pot urmări. Vedeţi, el s-a deşteptat, a urcat sus în pomi şi sărea din pom în pom. Atunci el ştia că nu-l mai pot urmări acolo. Oh, m-am gândit, "Oh, oricum!"
E-119 And I watched where he disturbed the leaves, you know, up over the top of the mountain, and down like this, and I wasn't watching that cloud coming all the time, you know, coming down the fog. I slipped down, went down through a great valley and went out into the Giants, following this cougar. I thought, "I'll catch him after a while." I'd see a place, and I'd run up on a high place, and look all around like that, and peep around, see if I could see him; listen real close, and get down, slip down again. You could hear the brush go crashing, way ahead of me, as going out. See, he was hitting the trees then so I couldn't trail him. See, he got smart, got up in the trees and jumping from tree to tree. Then he knowed I couldn't trail him there. Oh, I thought, "Oh, anyhow!"
E-120 Şi am pornit înapoi sus spre canion, şi am mirosit un urs, un urs mascul bătrân. M-am gândit, "Îl voi lua acum, băiete, acela-i bun!" Am mirosit din nou, şi am mers puţin mai departe, şi am urmărit după tot felul de semne şi de toate. Eu nu am putut vedea nici un lucru; m-am întors înapoi jos, şi am mers jos înapoi de partea cealaltă a muntelui. Şi atunci am început să observ, se făcea puţin ceţos. Şi am mirosit din nou, el era în aer pe undeva. Am zis, "Nu. Acum, ce s-a întâmplat, vântul venea de partea aceasta, şi eu am prins mirosul de urs venind din partea aceasta de jos, şi eu am trecut roata acum şi vântul venea din astalaltă direcţie. Deci eu trebuie să merg înapoi de unde am mirosit ursul de prima dată, şi să o iau de acolo."
E-120 And I started back up the canyon, and I whiffed a bear, an old male bear. I thought, "I'll get him now, boy, that's good!" I whiffed again, and I went a little farther, and I watched for all kinds of signs and everything. I couldn't see a thing; turned back down, and went back down the other side of the mountain. And then I begin to notice, getting a little foggy. And I'd whiff again, he was in the air somewhere. I said, "No. Now, what happened, the wind was coming this way, and I come… The bear whiff come from this down that way, and I've crossed around now and the wind's coming from this other direction. So I have to go back to where I smelled the bear the first time, and take it from there."
E-121 Şi pe drumul meu înapoi, m-am uitat peste canion, am văzut tufele mişcându-se. Şi când am văzut, ceva negru s-a mişcat. M-am gândit, "Iată-l acolo." Am aruncat un cartuş în puşcă, foarte repede, şi am stat liniştit. Şi, când s-a mişcat, acesta era un ţap mare, unul mare de tot. M-am gândit, "Asta este tocmai ceea ce am vrut, oricum," Am împuşcat ţapul.
E-121 And on my road back, I looked across the canyon, I seen the bushes move. And when I did, something black moved. I thought, "There he is." I throwed a shell up in the gun, real quick, and stood still. And, when it did, it was a great big buck, great big one. I thought, "That's just what I was wanting, anyhow." Shot the buck.
E-122 M-am gândit, "Bine!" Nu am observat că era un fel de... La timpul care l-am pregătit, părea... mi-am curăţit mâinile şi mi-am aranjat cuţitul, l-am pus înapoi. Şi m-am gândit, "Laudă lui Dumnezeu! Mulţumesc Ţie, Doamne Isuse, Tu mi-ai dat carnea de iarnă. Laudă să-i fie lui Dumnezeu!" Şi mi-am luat puşca. M-am gândit, "Voi merge drept înapoi sus pe canion aici acum." Am zis, "Uite aici, băiete, furtuna vine. Mai bine să ies de aici şi să merg înapoi la Meda şi la ei." Am zis, "Eu trebuie să mă grăbesc."
E-122 I thought, "Well!" I never noticed it was kind of… Time I got him fixed up, looked… I cleaned off my hands and fixed my knife, put it back. And I thought, "Praise God! Thank You, Lord Jesus, You've give me my winter's meat. Praise be to God!" And I got my gun. I thought, "I'll go right back up the canyon here now." I said, "Look at here, boy, storm's coming. I better get out of here and get back over to Meda and them." I said, "I have to hurry."
E-123 Am mers sus pe canion, mi-am descheiat paltonul meu mare roşu, şi alergam sus pe canion în felul acesta, în jur. Primul lucru cel ştii, m-am gândit, "Vai, unde m-am întors eu?" Vântul era deja jos, pomii se loveau împreună. M-am gândit, "Unde m-am întors eu?" Am mers în jur. Eu-eu ştiam că mergeam chiar drept spre Hurricane Mountain. Dar s-a întâmplat să mă opresc, şi eu am transpirat, m-am gândit, "Ce se petrece aici? Eu am fost plecat de o jumătate de oră, sau trei sferturi, şi nu pot găsi locul acela unde m-am întors." M-am uitat sus, şi acolo atârna ţapul meu. Eu eram chiar în acelaşi loc. M-am gândit, "Ei bine, ce am făcut?"
E-123 Up the canyon I went, unbuttoned my big red coat, and I was running up the canyon like this, around. The first thing you know, I thought, "My, where did I turn off at?" Wind was already down, the trees lapping together. I thought, "Where did I turn off at?" I went around. I—I knowed I was going right straight to Hurricane Mountain. But I happened to stop, and I was sweating, I thought, "What's the matter here? I've been gone a half hour, or three quarters, and I can't find that place I turned off." I looked up, and there hung my deer. I was right at the same place. I thought, "Well, what did I do?"
E-124 Ei bine, am pornit din nou. M-am gândit, "Eu voi reuşi de data aceasta, eu doar nu am observat." Am urmărit fiecare mişcare mică peste tot, privind. Am continuat să caut, să caut, să caut. Norii aceia veneau, ştiu că o furtună de zăpadă era pe drum, ceaţa plutea jos, şi atunci am început să observ. M-am gândit, "Voi merge puţin mai departe," am mers înainte, înainte, înainte, înainte, înainte, înainte, înainte. Şi m-am gândit, "Ei bine, aceasta este ciudat, se pare că am văzut acest loc mai înainte." Şi m-am uitat, şi acolo atârna ţapul meu. Vedeţi?
E-124 Well, I took off again. I thought, "I'll make it this time, I just wasn't noticing." I watched every little move everywhere, watching. I kept searching, searching, searching. Them clouds coming, I know a snowstorm was on the road, fog hanging low, and then I begin to notice. I thought, "I'll go a little further," went on, on, on, on, on, on, on. And I thought, "Well, this is strange, look like I've seen this place before." And I looked, and there hung my deer. See?
E-125 Voi ştiţi în ce eram eu? Indienii o numesc "umblarea morţii." Vedeţi, tu umbli într-un cerc, roata şi roata. Ei bine, m-am gândit că am fost un ghid prea bun ca să fiu vreodată pierdut. Vedeţi, nimic nu trebuia să-mi spună despre păduri, eu îmi cunoşteam drumul în jur. Vedeţi?
E-125 You know what I was on? The Indians call it the "death walk." See, you're walking in a circle, round and around. Well, I thought I was too good a guide to ever be lost. See, nothing had to tell me in the woods, I knowed my way around. See?
E-126 Şi am pornit-o din nou. Am zis, "eu nu pot face această greşeală." Şi am venit iarăşi înapoi.
E-126 And I started off again. I said, "I can't make this mistake." And I come back again.
E-127 M-am urcat sus pe canion o bucată mică, atunci a început să sufle. Oh, vai, zăpadă peste tot! Aproape spre întuneric. Şi ştiam că Meda ar muri în noaptea aceea în pustietate, ea nu ştia cum să se îngrijească de ea. Şi Billy era doar în vârstă de vreo patru ani, în vârstă de trei ani, doar un mititel micuţ. Şi m-am gândit, "Ce vor face ei?" Păi, am urcat până sus aici şi am atins ceva strat de muşchi, m-am gândit, "Eu sunt într-o câmpie undeva, şi nu pot vedea nimic, este totul ceţos." Eu mergeam roata acum.
E-127 I moved up the canyon a little piece, then it had done started blowing. Oh, my, snow everywhere! Almost towards dark. And I knew that Meda would die that night in the wilderness, she didn't know how to take care of herself. And Billy was just about four years old, three years old, just a little bitty thing. And I thought, "What will they do?" Well, I got up this far and I hit some moss bed, I thought, "I'm in a flat somewhere, and I can't see nothing, it's all foggy." I was going around now.
E-128 În mod obişnuit, eu mi-aş fi găsit un loc să mă opresc, dacă aş fi avut pe cineva cu mine. M-aş fi oprit sus şi aş aştepta până când furtuna s-ar termina, o zi sau două, şi să ies afară. Să-mi tai bucata de căprioară... pe spatele meu, şi am mers înăuntru, să mănânc, şi să-mi iau gândul. Dar tu nu poţi face asta, şi soţia ta şi copilul stând acolo sus în pădure, pierind. Vedeţi?
E-128 Ordinarily, I'd have found me a place and hold up, if I had somebody with me. I'd hold up and wait till the storm was over, a day or two, and come on out. Cut my piece of deer… over my back, and went in, eat, and forgot about it. But you can't do that, and your wife and baby laying up there in the woods, perishing. See?
E-129 Deci am început să mă gândesc, "Ce pot eu face?" Deci am mers puţin mai departe. Şi m-am gândit, "Acum, aşteaptă. Când am trecut peste valea aceea prima, vântul era în faţa mea, deci eu trebuie că am venit pe aici. Eu trebuie să vin în această parte." Şi am rătăcit în jos de tot pe Masive, dar eu nu ştiam unde mă aflam. Am zis, "Oh!" Am început să devin agitat. Şi m-am gândit, "Aşteaptă un minut, Bill, tu nu eşti pierdut," încercând să mă amăgesc. Tu nu poţi să o amăgeşti. Nu, nu. Acea conştiinţă interioară îţi spune că eşti greşit.
E-129 So I begin to think, "What can I do?" So I went a little farther. And I thought, "Now, wait. When I crossed over that first valley, the wind was in my face, so I must have come this way. I've got to come this way." And I had wandered way down in the Giants, but I didn't know where I was at. I said, "Oh!" I begin to get nervous. And I thought, "Wait a minute, Bill, you're not lost," trying to bluff myself. You can't bluff it. No, no. That inner conscience tells you you're wrong.
E-130 Oh, tu-tu încerci să spui, "Oh, eu sunt salvat, eu merg la biserică." Nu te îngrijora, aşteaptă până când vine acel pat al morţii, şi vei ştii că este diferit. Conştiinţa ta îţi spune. Ceva în lăuntrul tău îţi spune că eşti greşit. Vedeţi? Tu ştii că dacă ai muri tu nu ai putea întâlni un Dumnezeu sfânt. Aşa cum L-am văzut noi seara trecută, chiar şi sfinţii Îngeri trebuie să-şi acopere feţele să stea înaintea Lui. Cum vei sta tu în afară ca Sângele lui Isus Cristos să te învăluie?
E-130 Oh, you—you try to say, "Oh, I'm saved, I go to church." Don't you worry, you wait till that deathbed comes, and you'll know it's different. Your conscience tells you. Something inside of you tells you you're wrong. See? You know if you'd die you couldn't meet a holy God. As we seen Him last night, even the holy Angels have to veil their face to stand before Him. How are you going to stand outside the Blood of Jesus Christ to veil you?
E-131 M-am gândit, "Oh, eu voi reuşi." Am pornit înainte. Şi am aflat că tot auzeam Ceva. Atunci am devenit agitat. Şi m-am gândit, "Acum, dacă eu fac asta, mă voi desface în bucăţi." Aceea-i de obicei ce face un om pierdut, el se face bucăţi în pădure. Apoi el îşi va lua puşca, şi se împuşcă; sau cade peste o groapă şi îşi rupe piciorul, şi acolo zace el, el va muri acolo. Deci m-am gândit, "Ce voi face eu?" Aşa că am început să umblu înainte.
E-131 I thought, "Oh, I'll make it." I started on. And I found out I kept hearing Something. Then I got nervous. And I thought, "Now, if I do that, I'm going to go to pieces." That's usually what a lost man does, he goes to pieces in the woods. Then he'll take his gun, shoot himself; or fall over a ditch and break his leg, and there he lays, he'll die there. So I thought, "What am I going to do?" So I started walking on.
E-132 Şi am tot auzit Ceva zicând, "Eu sunt un Ajutor foarte prezent în timp de necaz." Şi eu doar am continuat să merg înainte.
E-132 And I kept hearing Something saying, "I'm a very present Help in a time of trouble." I just kept walking on.
E-133 M-am gândit, "Acum, eu ştiu că eu devin puţin zăpăcit acum, eu aud glasul care-mi vorbeşte." Am continuat să merg înainte. Şi acest, "uhu, uhu, uhu," fluieram, voi ştiţi. M-am gândit, "Acum, eu nu sunt pierdut. Tu ştii unde eşti, băiete! Care-i treaba cu tine? Tu nu poţi să te pierzi. Tu eşti-tu eşti un vânător prea bun, tu nu te poţi pierde." Laudă de sine, ştiţi, mă amăgeam singur.
E-133 I thought, "Now, I know I'm getting a little bit off now, I'm hearing a voice talk to me." I kept going on. I went, "whew, whew, whew," whistling, you know. I thought, "Now, I'm not lost. You know where you're at, boy! What's the matter with you? You can't get lost. You're—you're too good a hunter, you can't get lost." Self-bragging, you know, making myself bluff myself through.
E-134 Tu nu o poţi mistifica. Jos de tot aici există o rotiţă care se învârte, zicând, "Băiete, tu eşti pierdut şi tu ştii că eşti. Vezi, tu eşti pierdut."
E-134 You can't bluff it. Way down here there's a little wheel turning, saying, "Boy, you're lost and you know you are. See, you're lost."
E-135 Am continuat să merg înainte. "Oh, eu nu sunt pierdut! Eu voi fi în ordine. Eu îmi voi găsi calea de ieşire." Lucrurile încep să arate ciudat, vânturi aproape. Zăpada începea să zboare, zăpada mică de mămăligă, cum o numim noi, "scuipând jos." Şi m-am gândit la soţie şi copil. Eu nu sunt... M-am gândit, "Oh, vai!"
E-135 I kept moving on. "Oh, I'm not lost! I'll be all right. I'll find my way out." Things begin to look funny, winds close. Snow begin to flying, the little hominy snow, we call it "spitting down." I thought, "A wife and baby! I'm not…" I thought, "Oh, my!"
E-136 Direct am auzit Aceea din nou, a zis, "Eu sunt un Ajutor foarte prezent într-un timp de necaz." Şi eu eram un lucrător al Evangheliei atunci, predicând chiar aici la tabernacol.
E-136 Directly I heard That again, said, "I'm a very present Help in a time of trouble." And I was a minister of the Gospel then, preaching right here at the tabernacle.
E-137 Astfel m-am gândit, "Bine, ce pot eu face?" M-am oprit, am privit peste tot, şi acolo era ceaţă deja jos acum. Eu... Aceea era. Nimic nu se putea face atunci. M-am gândit, "Oh, ce pot eu face?" M-am gândit, "Domnule, eu nu sunt potrivit să trăiesc, eu am avut prea multă încredere de sine. M-am gândit că sunt un vânător, dar nu sunt."
E-137 So I thought, "Well, what can I do?" I stopped, looked everywhere, and there was fog already down now. I… That was it. Nothing could be done then. I thought, "Oh, what can I do?" I thought, "Sir, I'm not fit to live, I've had too much self-confidence. I thought I was a hunter, but I'm not."
E-138 Şi, frate, eu întotdeauna m-am încrezut în El. Puşcând, eu am obţinut recorduri acolo sus. Şi ca pescar, eu sunt unul sărman, dar eu întotdeauna m-am încrezut în El. Puşcături, eu sunt un sărman puşcaş, dar El m-a lăsat să fac recorduri mondiale în acesta. Vedeţi? Puşc căprioare, la şapte, opt sute de iarzi. Am avut o puşcă acolo sus am omorât treizeci şi cinci de capete de vânat fără să omit un foc cu ea. Doar citiţi aceea oriunde, dacă puteţi. Vedeţi? Nu eu, acesta-i El. Eu m-am încrezut în El.
Acolo eram eu, m-am gândit, "Ce pot eu face? Ce pot eu face?"
E-138 And, brother, I've always trusted Him. Shooting, I've got records up there. And a fisherman, I'm a poor one, but I've always trusted Him. Shots, I'm a poor shot, but He's let me make world records on it. See? Shoot deer, seven, eight hundred yard. Got a gun up there killed thirty-five head of game without missing a shot with it. Just read that anywhere, if you can. See? Not me, it's Him. I've trusted Him.
There I was, I thought, "What can I do? What can I do?"
E-139 Am continuat... Aceea devenea mai aproape, mai aproape, "Eu sunt un Ajutor foarte prezent într-un timp de necaz, un Ajutor foarte prezent."
E-139 I kept… That getting closer, closer, "I'm a very present Help in a time of trouble, a very present Help."
E-140 M-am gândit, "Este acela Dumnezeu care-mi vorbeşte?" Mi-am luat pălăria jos. Eu am avut pălăria mea de patrulă, batistă roşie înfăşurată în jurul ei. Am pus-o jos. Mi-am dat haina jos, ea era umedă. Şi mi-am pus haina jos, mi-am pus puşca rezemată de un pom. Am zis, "Tată Ceresc, acum eu îmi ies din fire, eu aud un glas care-mi vorbeşte. Eşti Tu acela?" Am zis, "Doamne, eu Îţi voi admite că eu nu sunt vânător. Eu nu sunt, eu-eu nu-mi pot găsi calea în jur. Tu trebuie să mă ajuţi. Eu nu merit să trăiesc, şi făcând lucrurile care le-am făcut, venind aici şi gândind că am ştiut prea mult despre aceasta ca vreodată să mă pierd. Eu am nevoie de Tine, Doamne. Soţia mea este o femeie bună. Copilul meu, băieţaşul meu, mama lui este dusă, şi ea încearcă să-i fie mamă, şi eu doar m-am căsătorit cu ea. Şi aici este ea, un copil, acolo în pădure, ei vor muri amândoi în seara aceasta. Acel vânt, se va schimba jos cam zece sub zero, şi ei nu ştiu cum să trăiască. Ei vor muri în seara aceasta. Nu-i lăsa să moară, Dumnezeule. Du-mă la ei, aşa ca eu să am grijă ca ei să nu moară. Eu sunt pierdut! Eu sunt pierdut, Dumnezeule! Eu-eu nu-mi pot găsi calea în jur. Nu ai vrea Te rog să mă ajuţi? Şi iartă-mă pentru felul meu de preocupare de sine! Eu nu pot face nimic fără Tine, Tu eşti Călăuzitorul meu. Tu să mă ajuţi, Doamne."
E-140 I thought, "Is that God talking to me?" I took off my hat. I had my patrol hat, red handkerchief wrapped around it. I laid it down. Took off my coat, it was moist. And I laid my coat down, set my gun up against the side of a tree. I said, "Heavenly Father, now I'm getting beyond myself, I'm hearing a voice speaking to me. Is that You?" I said, "Lord, I'm going to admit to You that I ain't no hunter. I ain't, I—I can't find my way around. You have to help me. I'm not fit to live, and doing the things that I've done, coming in here and thinking I knowed too much about it to ever get lost. I need You, Lord. My wife is a good woman. My baby, my little boy, his mother's gone on, and she's trying to be mother to him, and I've just married her. And here she is, a kid, there in the woods, they'll both die tonight. That wind, it'll turn down about ten below zero, and they won't know how to live. They'll die tonight. Don't let them die, God. Take me to them, so that I can see that they don't die. I'm lost! I'm lost, God! I—I can't find my way around. Won't You please help me? And forgive, me for my own self-centered way! I can't do nothing without You, You're my Guide. You help me, Lord."
E-141 M-am ridicat, şi am zis, "Amin." Mi-am luat batista; haina, am luat-o sus; mi-am pus pălăria pe cap din nou; mi-am luat puşca. Am zis, "Acum mă voi pregăti în cel mai bun fel cum ştiu eu să merg, din câte înţeleg eu mai bine; şi voi merge drept într-o direcţie, căci eu merg într-un cerc pe undeva, eu nu ştiu unde. Dar voi merge pe calea pe care Tu îmi vei spune, Doamne Dumnezeule, Călăuza mea."
E-141 I got up, and I said, "Amen." Picked up my handkerchief; my coat, picked it up; put my hat back on; picked up my gun. I said, "Now I'll fix myself in the very best way that I know how to go, the very best of my understanding; and I'll go straight one way, 'cause I'm walking around a circle somewhere, I don't know where. But I'll go the way You tell me, Lord God, my Guide."
E-142 Am început să umblu în această direcţie. Am zis, "Aceasta este, şi eu trebuia să mă fac să o cred. Voi merge pe această cale. Voi merge drept în această direcţie. Eu nu voi schimba, eu voi merge în această direcţie. Ştiu că sunt corect. Eu voi merge pe această cale." Dacă aş fi mers pe acea cale, m-aş fi îndreptat înspre Canada. Vedeţi?
E-142 I started walking this way. I said, "This is it, and I have to make myself believe it. I'm going this way. I'm going straight this way. I'm not going to vary, I'm going this way. I know I'm right. I'm going this way." If I'd have went that way, I'd headed off over in Canada. See?
E-143 Doar atunci am simţit Ceva că m-a atins pe umăr, o mână, se simţea ca mâna unui om, aşa de repede încât m-am întors în jur să mă uit. Acolo nu stătea nimeni acolo. M-am gândit, "Ce a fost asta?" Aici stă Biblia înaintea mea. Dumnezeu, Călăuzitorul şi Judecătorul meu, stă aici. Eu doar m-am uitat în sus. Şi drept înapoi în această direcţie, ceaţa aceea doar s-a înseninat înapoi încât am putut să văd turnul pe vârful Muntelui Hurricane. Mergând chiar drept departe de el, după abilitatea mea cea mai bună de vânător, eu mă depărtam de acesta, Iâcându-se foarte târziu seara atunci. M-am întors foarte repede, îndreptându-mă în felul acesta. Mi-am apucat pălăria şi mi-am ridicat mâinile, am zis, "Călăuzeşte-mă acolo, Dumnezeule, Tu eşti Călăuzitorul meu."
E-143 Just then I felt Something touch me on my shoulder, a hand, it felt like a man's hand, so quick that I turned around to look. There was nobody standing there. I thought, "What was that?" Here's the Bible laying before me. God, my Guide and Judge, is standing here. I just looked up. And right back this way, that fog just cleared back till I could see the tower on top of Hurricane Mountain. Going right straight away from it, the best of my hunting ability, I was going away from it, getting real late in the evening then. I turned real quick, directing myself like this. I took hold of my hat and raised up my hands, I said, "Guide me over, God, You're my Guide."
E-144 Am pornit. A trebuit să merg chiar drept în sus pe faleze şi de toate să ajung acolo, din ce în ce mai târziu. Apoi s-a făcut întuneric. Căprioarele săreau în faţa mea, şi de toate. Nu mă puteam gândi la nimic decât să mă ţin într-o singură direcţie, drept în sus pe acest munte.
E-144 I started. I had to go right straight up bluffs and everything getting there, later and later. Then it got dark. Deers was jumping in front of me, and everything. I couldn't think of nothing but keeping myself one way, right up this mountain.
E-145 Şi eu ştiu că dacă puteam ajunge la turn, Dl. Denton şi eu... eu am ajutat să pună firul sus în primăvara aceea. Noi am prins sârma de telefon de la Muntele Hurricane, până jos la vreo trei mile şi jumătate sau patru, chiar jos până la tabără. Şi aceasta a mers drept în jos pe o cărare mică, dar, zăpada de acolo, tu nu mai putea-i vedea urma. Vedeţi? Şi vântul bătea şi de toate, era întuneric şi viscol şi, mergeam, tu nu putea-i spune unde eşti. Bine, singurul lucru ce ştiam să-l fac, după ce s-a întunecat, şi eu nu am ştiut ... Eu ştiu că mergeam într-o direcţie, şi drept sus pe munte. Căci eu trebuia să merg sus pe munte, şi turnul era chiar pe vârful muntelui, şi am avut vreo şase mile să ajung la el. Doar gândiţi-vă, ceaţa aceea se risipea înapoi, şase mile, doar o gaură, încât puteam să-l văd!
E-145 And I know if I could get to the tower, Mr. Denton and I… I helped put the line up that spring. We tacked the telephone wire from the Hurricane Mountain, all the way down about three and a half or four miles, right down to the camp. And it went right down a little trail, but, the snow on there, you couldn't tell the trail. See? And the wind blowing and everything, it was dark and blizzard and, going, you couldn't tell where you was at. Well, the only thing I knew to do, after it got dark, and I didn't know… I know I was going one way, and right up the mountain. Cause I was supposed to go up the mountain, and the tower set right at the top of the mountain, and I had about six miles to get to it. Just think, that fog clearing back, six miles, just one hole, till I could see it!
E-146 Şi atunci eu-eu mi-am luat puşca în mâna aceasta, şi am ţinut mâna aceasta sus, căci eu am prins firul pe pomi în felul acela mergând jos, firele de telefon spre cabină, aşa ca el să poată vorbi cu soţia lui, şi apoi să cheme afară de acolo, din munte. Şi eu urma să-l ajut să o ia jos în toamna aceea. Şi eu aveam mâna sus în felul acesta, zicând, "O Dumnezeule, lasă¬mă să ating firul acela." Mergeam, şi braţul meu mă durea aşa de tare, obosit, abia mai puteam să o ţin, şi a trebuit să o las jos. Şi mi-am schimbat puşca şi am pus-o în aceea; am păşit înapoi doi paşi să fiu sigur că nu l-am pierdut, apoi mi-am ridicat mâna, am început să umblu, să umblu. Se făcea târziu, întuneric, vântul bătea. Oh, mă apucam de o ramură, am zis, "Acela este! Nu, nu este acela." Oh, el dă... Nu lăsaţi să vă dea un sunet nesigur.
E-146 And then I—I'd pack my rifle in this hand, and hold this hand up, 'cause I had tacked the—the wire on the trees like that going down, the telephone wires to the cabin, so he could talk to his wife, and then call out from there, from the mountain. And I was going to help him take it down that fall. And I had my hand up like this, saying, "O God, let me touch that line." Walk, and my arm would get so sore, tired, I couldn't hardly hold it, and I'd have to let it down. And I'd change the gun and put it in that; step back a couple steps so I'd be sure not to miss it, then raise my hand up, start walking, walking. Getting late, dark, wind blowing. Oh, I'd grab a hold of a limb, I'd say, "That's it! No, that's not it." Oh, it give… Don't let it give an uncertain sound.
E-147 După o vreme, când eram aproape gata să renunţ, mâna mea a atins ceva. Oh, vai! Eu am fost găsit, când am fost pierdut. M-am ţinut de sârma aceea. Mi-am lăsat puşca jos, mi-am luat pălăria jos de pe cap, şi am stat acolo. Am zis, "O Dumnezeule, ce sentiment este să fii găsit, când eşti pierdut." Am zis, "Drept în jos până la capătul acestui fir, eu nu-l voi mai lăsa. Eu mă voi ţine de acest fir. El mă va călăuzi chiar drept unde tot ce-mi este drag de pe pământul acesta stă acolo, chiar acolo jos. Soţia mea şi copilul, frenetici, fără să ştie unde sunt, fără să ştie cum să facă un foc, fără să ştie ce să facă, şi vânturile băteau, şi ramuri trosneau şi cădeau jos din pomi." Eu nu îndrăzneam să mă las de acel fir. Am ţinut firul acela până când m-a călăuzit chiar unde era tot ce-mi era scump mie pe pământ.
E-147 After while, when I just about ready to give up, my hand hit something. Oh, my! I had been found, when I was lost. I held to that wire. I dropped the rifle right down, took my hat off of my head, and I stood there. I said, "O God, what a feeling it is to be found, when you're lost." I said, "Right down to the end of this wire, I'll never turn it loose. I'll hold onto this wire. It'll guide me right straight to where all on this earth that's dear to me is laying, right down there. My wife and baby, frantically, not knowing where I am, not knowing how to make a fire, not knowing what to do, and winds blowing, and limbs popping and falling off of trees." I was daresn't to let go of that wire. I held that wire until it guided me right in to where all that was dear on earth was to me.
E-148 Aceea a fost o experienţă oribilă, şi o experienţă mare să¬mi găsesc calea spre afară, dar aceea nu a fost nici jumătate din ea. Într-o zi am fost pierdut în păcat. Am mers la biserică după biserică, încercând să aflu Ceva. M-am dus la Adventiştii de ziua a Şaptea, ei mi-au spus, "Ţine Sabatul, să nu mănânci carne." Am mers acolo la biserica Baptistă, prima biserică Baptistă, el a zis, "Doar ridică-te şi spune-le că tu crezi pe Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, şi eu te voi boteza, aceea este." Acolo nu era nimic. Dar într-o zi, afară într-un şopron mic de cărbune, mi-am ridicat mâinile, am apucat Ceva; sau, pot eu spune, Ceva m-a apucat pe mine. Acesta era un fir al Vieţii, Călăuzitorul. Şi El m-a călăuzit în siguranţă până aici, eu nu¬mi voi lua mâna de pe acel Fir. Eu îmi ţin mâinile spre El. Las crezurile, denominaţiunile să facă ce vor ele, eu mă ţin de Călăuzitor. Căci tot ce a fost vreodată pe pământ şi tot ce este în Cer, tot ce înseamnă scump pentru mine, este la capătul acestui Fir. El m-a adus în siguranţă până aici, mă voi încrede în El pentru restul drumului. "Când El Duhul Sfânt va veni, El vă va călăuzi şi vă va conduce în tot. .. "
E-148 That was a horrible experience, and a great experience to find my way out, but that wasn't half of it. One day I was lost in sin. I went church after church, trying to find Something. I went to the Seventh-day Adventists, they told me, "Keep the Sabbath, quit eating meat." I went over to the Baptist church, first Baptist church, he said, "Just get up and tell them that you believe Jesus Christ the Son of God, and I'll baptize you, that's it." There wasn't nothing. But one day, out in a little coal shed, I held my hands up, I caught a hold of Something; or, may I say, Something got a hold of me. It was a Lifeline, the Guide. And He's led me safe this far, I ain't going to take my hand off of that Wire. I'm holding my hands to Him. Let creeds, the denominations do whatever they want to, I'm holding onto the Guide. For all that was ever on earth and all that's in Heaven, ever means precious to me, is at the end of this Line. He's brought me safely this far, I'll trust Him the rest the way. "When He the Holy Ghost is come, He will guide you and lead you into all…"
E-149 Prieteni, El m-a adus chiar unde sunt astăzi. El m-a făcut ceea ce sunt. Eu pot bucuros să vi-L prezint vouă. El este singurul Călăuzitor despre care ştiu eu ceva, pentru aici pe pământ sau Acolo sus. El este Călăuzitorul meu când merg la vânătoare. El este Călăuzitorul meu când merg la pescuit. El este Călăuzitorul meu când vorbesc cu cineva. El este Călăuzitorul meu când predic. El este Călăuzitorul meu când dorm.
E-149 Friends, It's brought me where I am today. It's made me what I am. I can gladly introduce It to you. It's the only Guide that I know anything about, for here on earth or up There. He is my Guide when I go hunting. He's my Guide when I go fishing. He's my Guide when I talk to somebody. He's my Guide when I preach. He's my Guide when I sleep.
E-150 Şi când eu ajung să mor, El va sta acolo la râu, El mă va călăuzi dincolo de cale. Nu mă voi teme de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul Tău şi nuiaua Ta, ele mă vor corecta şi mă vor călăuzi dincolo de râu. Să ne rugăm.
E-150 And when I come to die, He'll be standing at the river. He'll guide me across the way. "I'll fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they'll correct me and guide me across the river."
Let us pray.
E-151 Tată Ceresc, eu sunt aşa de mulţumitor pentru Călăuzitor, Acela Care mă conduce. Oh, uneori, Tată, eu nu-L pot auzi în jurul meu, eu devin fricos. Eu Îl vreau aproape de mine căci eu nu ştiu la ce timp urmează ca eu să alerg sus la râu. Eu vreau ca El să fie aproape de mine. Niciodată nu mă părăsi, Doamne. Eu nu pot vorbi, nu pot predica, nu pot vâna în păduri, nu pot pescui pe mal, nu-mi pot conduce maşina, nu este nimic ce pot face fără Tine. Tu eşti Călăuzitorul meu. Ce fericit sunt să spun acestei adunări în seara aceasta, cum că Tu m-ai călăuzit în toate lucrurile acestea, cum că Tu m-ai adus!
E-151 Heavenly Father, I'm so thankful for the Guide, the One Who leads me. Oh, sometimes, Father, I can't hear Him around me, I get scared. I want Him close to me because I don't know what time I'm going to run up on the river. I want Him to be near me. Don't never leave me, Lord. I can't talk, I can't preach, I can't hunt in the woods, I can't fish on the bank, I can't drive my car, there's nothing I can do without You. You're my Guide. How happy I am to say to this congregation tonight, how that You have guided me in all these things, how that You have brought me!
E-152 Eu mă gândeam zilele trecute; nu mai mult decât cu câţiva ani în urmă, stând aici jos pe stradă, şi din cauză că familia mea a făcut rău, nimeni nu vorbea cu mine. Eu tânjeam după părtăşie. Nimeni nu vroia să aibe nimic de-a face cu mine. Ei au zis, "Tatăl lui este un contrabandist." Şi, Doamne, am văzut că nimeni nu vorbea cu mine. Şi eu iubesc oamenii. Dar într-o zi când am apucat Firul acela! Acum mă gândesc, Doamne, eu trebuie să mă strecor şi să ies în pustie să mă pot odihni puţin. Ce a făcut-o? Nu personalitatea, nu educaţia; eu nu am nici una. Dar acesta erai Tu, Doamne. Tu, Doamne. Tu m-ai lăsat să ţintesc la zero, m-ai lăsat să prind peştele cel mare, căci Tu ştii că am vrut să o fac. Tu mi-ai dat taţi şi mame. Tu mi-ai dat fraţi şi surori. Tu mi-ai dat sănătate. Tu mi-ai dat o soţie. Tu mi-ai dat o familie. Tu eşti Călăuzitorul meu, Doamne. Lasă¬mă să Te ţin de mână, niciodată nu mă lăsa să scap. Dacă o mână oboseşte, eu doar voi schimba mâinile. Ajută-mă Doamne.
E-152 I was thinking the other day; no more than a few years ago, standing down here on the street, and because that my family had done wrong, no one would talk to me. I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me. They said, "His daddy is a bootlegger." And, Lord, saw no one would talk to me. And I love people. But one day when I caught a hold of that Line! Now I think, Lord, I have to slip off and get out into the wilderness to get a little rest. What did it? Not personality, not education; I have none. But it was You, Lord. You, Lord. You've let me zero the target, you've let me catch the big fish, because You know I wanted to do it. You've give me fathers and mothers. You've give me brothers and sisters. You've give me my health. You've give me a wife. You give me family. You're my Guide, Lord. Let me hold Your hand, don't never let me turn loose. If one hand gets weary, I'll just change hands. Help me, Lord.
E-153 Iar acum fie ca fiecare de aici să se prindă de acelaşi fir de Viaţă, Doamne, Duhul Sfânt care este Viaţa noastră, resursa dătătoare de Viaţă. Şi fie ca El să ne călăuzească pe toţi spre Ţara aceea fericită de acolo, unde trudirile vieţii se sfârşesc şi lucrarea noastră pe pământ s-a terminat, şi acolo nu va mai fi bătrâneţe, nici oameni slăbiţi, nu mai sunt seri epuizante, nu mai sunt plânsete şi rugăciuni, nu mai sunt chemări la altar, ci noi vom fi tineri acolo pentru totdeauna, boala şi întristarea nu vor mai fi. Acolo nu va mai fi păcat, şi noi vom trăi în neprihănirea lui Dumnezeu prin toate veacurile care vor veni, printr-o Eternitate fără sfârşit. Admite aceasta, Tată.
E-153 Now may each one in here take a hold of that same Lifeline, Lord, the Holy Spirit which is our Life, Life-giving resource. And may It guide us all to that happy Land yonder, where the toils of life is over and our work on earth is done, and then there will be no more old age, no feeble people, no more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls, but we'll be young there forever, sickness and sorrow will be no more. There'll be no more sin, and we'll live in righteousness of God through all ages that is to come, through a ceaseless Eternity. Grant it, Father.
E-154 Iar acum, Tată, dacă există careva aici în seara aceasta care niciodată nu a apucat acel fir al Vieţii, fie ca ei să-L găsească chiar acum. Şi fie ca Duhul Sfânt Care a călăuzit... Şi eu pot spune din inima mea, cu mâna pe Cuvântul Tău, El întotdeauna a fost corect. Eu sunt greşit de multe ori. Dar El este corect. Lasă ca El să rămână cu mine, Doamne. Lasă-mă să rămân cu El. Şi fie ca alţii de aici, care nu-L cunosc în seara aceasta, fie ca ei să apuce mâna Lui neschimbătoare, ca ei să poată fi călăuziţi jos.
E-154 And now, Father, if there's any in here tonight who's never had a hold of that Lifeline, may they find It right now. And may the Holy Spirit Who's guided… And I can say from my heart, with my hand on Your Word, He's always been right. I'm wrong many times. But He's right. Let Him stay with me, Lord. Let me stay with Him. And may others in here, who don't know Him tonight, may they take a hold of His unchanging hand, that they might be guided down.
E-155 Şi într-o zi noi venim afară la râu. Va fi ceaţă în dimineaţa aceea, de asemenea. Marea veche va vui, bătrânul Iordan, talazurile izbind, moartea sugrumând viaţa afară din noi. Dar, Dumnezeule, eu-eu nu voi fi înfricat. Eu am stabilit-o cu mult timp în urmă. Eu doar vreau să-mi iau jos coiful, ca un războinic, să mă întorc în jur, să privesc înapoi jos pe cărare să văd unde m-a călăuzit Firul acela. Văd toată pustietatea prin care am venit, şi fiecare petic cu spini, şi fiecare grămadă de pietre de care m-am rănit, dar ţinând Firul. Aşa cum Tu ai zis, poetul a zis, "Unii prin ape, iar alţii prin inundaţii, unii prin adânci încercări, dar toţi prin Sânge." Şi eu vreau să iau Aceasta, Sabia veche aici care m-a ocrotit de-a lungul drumului, şi să O bag în teaca Ei, să strig, "Tată, trimite dincoace barca în această dimineaţă, eu vin acasă." Tu vei fi acolo, Doamne. Tu ai promis-o. Tu nu poţi da greş.
E-155 And someday we're coming out to the river. It's going to be foggy that morning, too. The old sea will be roaring, the old Jordan, the breakers dashing, death choking the life out of us. But, God, I—I won't be scared. I settled it a long time ago. I just want to take off the helmet, as a warrior, turn around, look back down the path to see where that Line has guided me to. See all the wilderness I've come through, and every brier patch, and every pile of stones that I got bruised on, but holding the Wire. As You said, the poet did, "Some through the waters, and some through the floods, some through deep trials, but all through the Blood." And I want to take This, the old Sword here, that's protected me along the road, and stick It back in Its sheath, scream out, "Father, send across the boat this morning, I'm coming in home." You'll be there, Lord. You promised it. You can't fail.
E-156 Binecuvântează pe fiecare care este aici acum. Şi dacă ei nu ştiu cum să ţină acest Fir, şi nu L-au atins niciodată, fie ca mâini sfinte să se ridice sus acum, mâini voitoare, mâini doritoare, şi să atingă Firul vieţii care-i va conduce la dorinţa inimii lor, pace perfectă şi satisfacţie, odihnă în Cristos.
E-156 Bless everyone that's here now. And if they don't know how to hold this Line, and never touched It, may holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the Lifeline that'll lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ.
E-157 Cu capetele noastre aplecate, ar fi acolo mâini care se ridică sus şi zice, "Lasă-mă. Ţine-mi mâna"? Oh, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Când calea devine tristă, scumpe Domn, stai aproape,
Când viaţa mea este aproape dusă;
La râu eu voi sta, călăuzeşte-mi picioarele, ţine-mă de mână,
Ia-mi mâna, scumpe Domn, condu-mă înainte.
E-157 With our heads bowed, would there be a hands would raise up and say, "Let me. Hold my hand"? Oh, God bless you.
When the way is growing drear, precious Lord, linger near,
When my life is almost gone;
At the river I'll stand, guide my feet, hold my hand,
Take my hand, precious Lord, lead me on.
E-158 Va mai fi altul care-şi ridică mâna, zicând, "Doamne, eu vreau să simt atingerea Firului vieţii în seara aceasta. Eu vreau să simt că Cristos m-a iertat de păcatele mele, şi eu vreau să fiu o creatură nouă din această oră înainte"? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Va fi altul care să zică, "Lasă-mă să Te ating, Doamne. Lasă-mă să mă desprind"? Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. "Lasă-mă să mă desprind, şi să o găsesc, Doamne, în Tine." Dumnezeu să te binecuvânteze. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea-i corect. "Lasă-mă să mă desprind, Doamne. Lasă-mă să uit." Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. "Lasă-mă..." Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. "Lasă-mă doar să pierd toată cunoştinţa mea." Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Nu vă încredeţi în scheme făcute de om. Urmaţi Călăuzitorul, El vă va călăuzi în tot Adevărul. "Condu-mă, Doamne Isuse, condu-mă." Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo în spate. Oh, au fost multe mâini ridicate, voind salvare. Acum în timp ce suntem...
E-158 Would there be another raise up their hand, say, "Lord, I want to feel the touch of the Lifeline tonight. I want to feel Christ has forgiven me of my sins, and I want to be a new creature from this hour on"? God bless you. Would there be another say, "Let me touch You, Lord. Let me lose myself"? God bless you, sister. "Let me lose myself, and find it, Lord, in Thee." God bless you. And God bless you. That's right. "Let me lose myself, Lord. Let me forget." God bless you, brother. "Let me…" God bless you, sister. "Let me just lose all my knowledge." God bless you, sister. Don't trust in man-made schemes. Follow the Guide, He'll guide you into all Truth. "Lead me, Lord Jesus, lead me." God bless you back there. Oh, there's many hands has been up, wanting salvation. Now while we're…
E-159 Altarul de aici, tu nu poţi chema altarul, căci oamenii şed peste tot acesta. Dar El este chiar acolo. Voi ştiţi bine şi bine, când v-aţi ridicat mâna, ceva s-a întâmplat în inima voastră. Isus a zis, "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis, are Viaţă veşnică." O faceţi din adins? Atunci acolo-i bazinul aici umplut cu apă. Va fi suficient timp pentru botez. Să ne rugăm.
E-159 The altar here, you can't call the altar, because people sitting all over it. But He's right there. You know good and well, when you raised your hand, something happened in your heart. Jesus said, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life." You mean it? Then there's the pool here filled up with water. There'll be plenty of time for baptism. Let us pray.
E-160 Tatăl nostru Ceresc, acest Mesaj mic fărâmiţat în seara aceasta printr-un glas răguşit, Duhul Sfânt trebuie să fi mers afară pe undeva. El a mers unde El a avut scop, şi există mulţi, Doamne, în seara aceasta, vreo cincisprezece sau douăzeci şi-au ridicat mâinile, că ei au nevoie de Călăuzitor. Ei îşi dau seama că încearcă să se păcălească. Ei încearcă să spună, "Eu sunt în ordine," dar jos de tot adânc ei ştiu că nu sunt. Şi ei vor să Te simtă, Doamne. Ei vor Călăuzitorul. Ei vor să se înscrie. Tu niciodată nu eşti supraîncărcat. Ei vor să se înscrie pentru această călătorie. Ei nu ştiu cum să ajungă acolo. Nimeni nu ştie cum să-i ducă acolo; Tu eşti Singurul. Ei vin pentru Călăuzitorul rânduit de Dumnezeu, Duhul Sfânt. Ei şi-au ridicat mâinile.
E-160 Our Heavenly Father, this little broke-up Message tonight through a hoarse voice, the Holy Spirit must have went out somewhere. It went where It was purposed, and there's many, Lord, tonight, some fifteen or twenty raised up their hands, that they need the Guide. They realize that they're trying to fool themselves. They're trying to say "I'm all right," but way down deep they know they're not. And they want to feel You, Lord. They want the Guide. They want to sign up. You're never overstocked. They want to sign up for this trip. They don't know how to get there. No one knows how to take them there; You're the only One. They're coming for God's provided Guide, the Holy Spirit. They've raised up their hands.
E-161 O Duhule Sfânt şi Călăuzitor, coboară peste ei. Iartă fiecare păcat. Iartă nelegiuirile lor. Ia-i în Trupul lui Cristos în seara aceasta, unde ei pot simţi curentul lui Dumnezeu curgând prin Firul acela care-i va conduce jos la Iordan, şi dincolo de Iordan la Ţara promisă. Fie ca ei să urmeze drept în urma Cuvântului. Cuvântul a zis, "Pocăiţi-vă, şi apoi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos." Fie ca ei să nu încerce în vreun alt fel. Fie ca ei să urmeze chiar în spatele Cuvântului, căci El este Acela care va călăuzi. Acela-i-acelea sunt treptele să urcăm până când ne putem prinde de Călăuzitor. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca ei să fie ai Tăi. Ei sunt în mâinile Tale acum, ca trofee, nimeni nu poate să-i smulgă afară. Eu cred că Tu îi vei lua, ca popor salvat. Eu cred că ei şi-au ridicat mâinile, ei nu ar fi putut face aceea în ei înşişi fără ca Ceva să le fi vorbit. Acela ai fost Tu, Duh Sfânt şi Călăuzitor.
E-161 O Holy Ghost and Guide, come down upon them. Forgive every sin. Pardon their iniquities. Take them into the Body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that Line that'll lead them on down to the Jordan, and across Jordan to the promised Land. May they follow straight behind the Word. The Word said, "Repent, and then be baptized in the Name of Jesus Christ." May they not try it some other way. May they follow right behind the Word, for He's the One that'll guide. That's the—that's the steps to climb over till we can catch a hold of the Guide. Grant it, Lord. May they be Yours. They're in Your hands now, as trophies, no man can pluck them out. I believe that You will take them, as saved people. I believe they raised up their hands, they could not have done that in themselves unless Something spoke to them. That was You, Holy Spirit and Guide.
E-162 Ei văd că ora se încheie, ceaţa vine peste pământ, mari crezuri şi-şi lucruri se unesc împreună, bisericile se confederează, vin împreună. Şi, O Dumnezeule, cum încearcă ei să spună, "Toţi cei care au o ciudăţenie vor trebui să plece de aici şi să meargă la Alaska." Şi toate aceste lucruri care ei le ameninţă, nu este nou pentru noi, marele Călăuzitor ne-a arătat asta în calea Cuvântului. Noi doar trecem prin partea aceea a Lui.
E-162 They see the hour is closing in, fog is coming over the earth, great creeds and—and things are uniting together, churches are confederating, coming together. And, O God, how they're trying to say, "All that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska." And all these things that they're threatening, it's not new to us, the great Guide has showed us that in the path of the Word. We're just passing through that part of It.
E-163 Tată, Dumnezeule, Tu le-ai vorbit J:n seara aceasta, şi eu Ţi-i dau acum ca trofee ale Cuvântului. În Numele lui Isus.
E-163 Father, God, You spoke to them tonight, and I give them to You now as trophies of the Word. In Jesus' Name.
E-164 Acum, aşezate aici pe pupitru, Tată, sunt batiste, ele sunt pentru persoane bolnave, unii copilaşi mici, poate, ceva mamă, ceva soră, ceva frate; chiar agrafe mici de păr înfipte în ele. Şi acum eu le ţin sus aproape de mine. Acum, noi suntem învăţaţi în Biblie că ei au luat de pe trupul lui Pavel batiste şi şorţuri, şi persoane bolnave au fost vindecate, duhuri necurate au ieşit din oameni. Acum ne dăm seama, Doamne, că Pavel a fost un om, el a fost doar un om. Dar a fost ungerea Duhului Sfânt care a fost peste el care a binecuvântat batistele, şi credinţa care oamenii au avut-o că el era apostolul Tău. Acum Pavel a fost luat de la noi, dar nu Călăuzitorul, El încă este aici. Şi, Dumnezeule, mă rog ca Tu să binecuvântezi aceste batiste, şi fie ca Călăuzitorul să-i conducă la locul, acelei predări complete.
E-164 Now, laying on the desk here, Father, is handkerchiefs, it's for sick people, some little baby, maybe, some mother, some sister, some brother; even little hairpins stuck in them. And now I hold them up close to me. Now, we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed, unclean spirits went out of people. Now we realize, Lord, that Paul was a man, he was just a man. But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs, and the faith that the people had that he was Your apostle. Now Paul has been taken from us, but not the Guide, He's still here. And, God, I pray that You'll bless these handkerchiefs, and may the Guide lead them to the place, that complete surrender.
E-165 Ni s-a spus iarăşi căci atunci când Israel a urmat Călăuzitorul lor, şi ei au venit chiar jos la Iordan, chiar jos (adică) la Marea Roşie. Chiar în linia de datorie ei erau opriţi, şi Călăuzitorul i-a condus acolo jos. Ce? Să Îşi arate gloria. Şi când toate speranţele s-au dus, atunci Dumnezeu s-a uitat jos prin acel Stâlp de Foc, şi chiar bătrâna mare moartă s-a speriat şi s-a rulat înapoi, şi acolo a fost o cale făcută pentru Israel să treacă dincolo spre ţara promisă.
E-165 We're told again that when Israel was following their Guide, and they come right down to Jordan, right down (rather) to the Red Sea. In the very line of duty they were stopped, and the Guide led them down there. What? To show His glory. And when all hopes is gone, then God looked down through that Pillar of Fire, and even the old dead sea got scared and she rolled back, and there was a path made for Israel to walk over to the promised land.
E-166 Într-adevăr, Doamne, Tu încă eşti acelaşi Dumnezeu. Aceşti oameni poate sunt Creştini, poate ei sunt chiar în calea datoriei, dar ei au fost aduşi în acest loc încolţit unde bolile i-au încolţit. Priveşte jos prin Sângele lui Isus în seara aceasta, ca Diavolul să se sperie, el se va da înapoi, şi copiii Tăi vor trece dincolo în promisiunea sănătăţii bune. Acordă aceasta, Tată. Eu le trimit de pe trupul meu la al lor, în Numele lui Isus Cristos.
E-166 Truly, Lord, You're still the same God. These people maybe are Christians, maybe they're right in the path of duty, but they been brought into this cornered place where sickness has cornered them. Look down through the Blood of Jesus tonight, that devil will get scared, he'll move back, and Your children shall pass over to the promise of good health. Grant it, Father. I send them from my body to theirs, in the Name of Jesus Christ.
E-167 Eu înalţ această adunare înaintea Ta, prin credinţă îi aduc drept la altarul glorios al lui Dumnezeu acolo în Cer. Pentru fiecare dorinţă a bolii, orice au ei ce este rău, orice este rău în vieţile lor oriunde, Dumnezeule, curăţeşte-i, fă-i ai Tăi. Vindecă¬i, Tată. Şi fie ca Puterea care a înviat pe Isus din mormânt, să însufleţească trupurile lor muritoare şi să-i facă creaturi noi în Cristos. Dă-le sănătate bună şi tărie să Te slujească.
E-167 I lift this congregation before You, by faith I take them plumb to the glorious altar of God yonder in Heaven. For every desire of sickness, whatever they have that's wrong, whatever that's wrong in their lives anywhere, God, cleanse them, make them Yours. Heal them, Father. And may the Power that raised up Jesus from the grave, quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ. Give them good health and strength to serve You.
E-168 Aminteşte-mă, O Doamne. Eu sunt slujitorul Tău. Ajută¬mă, stând în nevoia rugăciunii. Şi mă rog ca Duhul Sfânt să ne călăuzească şi să ne folosească, şi să ne conducă până în ziua când îl vedem pe Isus Cristos faţă-n faţă la Venirea Lui glorioasă când Îl întâlnim în văzduh la Răpire. În Numele lui Cristos noi o cerem. Amin.
Eu Îl iubesc, eu... (Dar voi?)
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-168 Remember me, O Lord. I am Your servant. Help me, standing in the need of prayer. And I pray that the Holy Spirit will guide us and use us, and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at His glorious Coming when we meet Him in the air at the Rapture. In the Name of Christ we ask it. Amen.
I love Him, I… (Do you?)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-169 Acum, dacă nu vă iubiţi unii pe alţii pe care v-aţi văzut, cum îl veţi iubi pe Acel Care nu l-aţi văzut? Acum când noi cântăm Eu Îl iubesc, să dăm vecinului nostru o strângere de mână de dragoste din inimă.
Eu Îl iubesc, ...
[Fratele Branham dă mâna cu cei din jurul lui. Şi zice, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Neville." – Ed.]
[Adunarea continuă să cânte.]
Pe lemnul Calvarului.
Acum să vă ridicaţi mâinile spre El.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-169 Now, if you don't love one another who you have seen, how you going to love Him Who you haven't seen? Now when we sing I Love Him, let's give our neighbor a hearty handshake of love.
I love Him,…
[Brother Branham shakes hands with those around him—Ed.] God bless you, Brother Neville. [Congregation continues singing.]
On Calvary's tree.
Now let's raise your hands to Him.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-170 Pentru o cântare bună, aţi vrea să auziţi una? Eu înţeleg că avem un evanghelist conducător de cântări aici din Indianapolis. Eu cred că el cântă la Cadle Tabernacle. Este corect? În ordine, domnule. Acela-i locul lui la Cadle Tabernacle. Câţi vă amintiţi de E. Howard Cadle? Oh, vai! Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui scump. Mierla văzduhului, o femeie care-mi plăcea să o aud cântând, mai bine ca oricine aproape ce am auzit vreodată cântând în viaţa mea, era D-na Cadle, cântând, "Inainte de a pleca din camera ta în această dimineaţă, te-ai gândit să te rogi în Numele lui Cristos Salvatorul nostru, ca un Scut astăzi?"
E-170 For a good song, would you like to hear one? I understand that we have an evangelist song leader here from Indianapolis. I believe he sings at Cadle Tabernacle. Is that right? All right, sir. That's his place at Cadle Tabernacle. How many remembers E. Howard Cadle? Oh, my! God rest his precious soul. The mockingbird of the air, a woman that I loved to hear sing, better than anybody I nearly ever heard sing in my life, was Mrs. Cadle, singing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray in the Name of Christ our Saviour, as a Shield today?"
E-171 Chiar vizavi pe stradă acolo într-o dimineaţă, într-o mică colibă veche cu două camere, m-am trezit, urma să merg înăuntru şi să fac foc. Soba nu ardea. Şi am început să o pornesc, şi vântul a venit jos, mi-a suflat lucrul în faţă. Şi a fost frig, şi am fost aproape îngheţat. Şi îngheţat peste tot pe podea, şi eu cu picioarele goale; încercând să aprind această sobă mică veche de tablă, un burlan mic de cuptor pe ea. Şi eu doar... Meda şi eu doar ne-am căsătorit de puţin timp. Şi eu încercam, lemnul vechi era ud şi nu ardea, şi eu şedeam acolo, m-am gândit, "Oh, vai! Voi încerca din nou." A trebuit să merg la lucru, şi ventilam soba aceea veche în felul acela. Şi m-am întins acolo şi am pornit radio, şi ea a început să cânte, "Înainte de a pleca din cameră în această dimineaţă, te-ai gândit să te rogi," eu doar am căzut jos pe podea, "în Numele lui Cristos Salvatorul nostru, ca un Scut astăzi?" Oh, cum îmi place să o ascult pe femeia aceea!
E-171 Right across the street there one morning, in a little old two-room shack, I got up, was going to go in and make a fire. The stove wouldn't burn. And I tried to start it, and the wind come down, blowed the thing out in my face. And it was cold, and I was about froze. And frost all over the floor, and me barefooted; trying to get this little old tin stove started, little oven pipe on it. And I just… Meda and I had just been married a little bit. And I was trying, the old wood was wet and wouldn't burn, and I was sitting there, I thought, "Oh, my! I'll try it again." Had to go to work, and fanning that old stove like that. And I reached over and turned the radio over on, and she begin to sing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray," I just fell down on the floor, "in the Name of Christ our Saviour, as a Shield today?" Oh, how I love to hear that woman!
E-172 Când eu trec peste râu cândva, eu cred că o voi auzi pe D¬na Cadle şezând acolo. Voi ştiţi, eu întotdeauna am făcut o stabilire. De partea aceasta a râului, există Pomul veşnic verde, voi ştiţi, Pomul Vieţii; şi dincolo de cealaltă parte a râului, există un cor Îngeresc care cântă ziua şi noaptea, căci acolo nu există noapte, cântă toată ziua, vedeţi. Eu îmi voi lua un loc şi doar şed în spate şi ascult la acesta. Eu cred că o voi auzi pe D-na Cadle acolo cântând.
E-172 When I cross over the river sometime, I believe I'll hear Mrs. Cadle sitting over there. You know, I've always made an appointment. On this side of the river, there's the evergreen Tree, you know, the Tree of Life; and over on the other side of the river, there's an Angelic choir sings day and night, 'cause there's no night there, sing all day, see. I'll get me a place and just set back and listen to it. I believe I'll hear Mrs. Cadle over there singing.
E-173 Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele nostru. I-am uitat numele. Cum este, frate? Fratele Ned Woolman va cânta pentru noi acum. Frate Woolman, ne bucurăm să te avem aici în seara aceasta cu noi. [Fratele Woolman cântă Capela Inimii Mele – Ed.]
E-173 God bless our brother. I forgot his name. What is it, brother? [The brother says, "Ned Woolman."—Ed.] Brother Ned Woolman will sing for you now. Brother Woolman, glad to have you here tonight. [Brother Woolman sings The Chapel Of My Heart.]
Up