Destrămarea Lumii

The Falling Apart Of The World
Data: 62-1216 | Durată: 2 ore 39 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc foarte mult, Frate Neville.
Bună dimineaţa, prieteni. Eu doar am ajuns să mă bag în pat dimineaţa aceasta la timp să ies afară din nou, aşa că am fost puţin obosit. Nu am venit... cumva am venit neaşteptat. Fratele Shakarian, Oamenii de afaceri ai Evangheliei Depline, preşedintele acestei mişcări, a fost... Soţia lui a fost lovită de boală, şi astfel... şi ea a fost dusă la spital.
E-1 Thank you very much, Brother Neville.
Good morning, friends. I just got to roll in bed this morning in time to roll out again, so I was a little tired. Didn't come… kind of come unexpected. Brother Shakarian, the Full Gospel Businessmen, the president of this move, was… His wife was stricken sick, and so… and she was taken to the hospital.
E-2 Şi să găseşti înlocuitor pentru un om ca acela aceea este o lucrare mare, şi ţinând ieri o convenţie.
E-2 And to pinch-hit for a man like that is a great big job, and carry a convention yesterday.
E-3 Şi Fratele Arganbright a venit pe acolo, şi noi am mers sus. Şi, ei bine, eu m-am sculat la ora patru, ieri dimineaţa, şi noi am pornit spre Cincinnati. Şi noi am mers toată ziua. Şi am intrat înăuntru, chiar înăuntru. Noi am ajuns înăuntru pe la lumina zilei, azi dimineaţă. Şi astfel este rulat afară, şi răguşit, dar noi suntem aici prin harul lui Dumnezeu.
E-3 And Brother Arganbright came by, and we went up. And, well, I got up at four o'clock, yesterday morning, and we got started to Cincinnati. And we was going all day. And I got in, just in. We got in around daylight, this morning. And so it's rolled out, and hoarse, but we're here by the grace of God.
E-4 Mă întreb dacă Fratele Arganbright a ajuns. Eşti aici, Frate Arganbright? El trebuie că încă este în siguranţă în braţele lui Morpheus. Voi nu ştiţi cine a fost Morpheus; a fost un zeu păgân Roman, zeul somnului.
E-4 I wonder if Brother Arganbright made it. Are you here, Brother Arganbright? He must still be safely in the arms of Morpheus. You don't know who Morpheus was; was a Roman heathen god, the god of sleep.
E-5 Astfel voi toţi să mă suferiţi un pic privitor la gâtul meu răguşit în dimineaţa aceasta, şi eu voi încerca să nu vă ţin prea mult.
E-5 So you all bear with me a little bit on my hoarse throat this morning, and I'll try not to hold you too long.
E-6 Scopul meu de a avea serviciul în dimineaţa aceasta era din cauză că... nu a poporului. Duminica următoare eu urma să dau a meu-mesajul meu de Crăciun, dar, dacă am-am dat, atunci ar aduce persoane care vin din afara oraşului, poate cumva ar deranja Crăciunul lor, voi ştiţi, de a merge înapoi. Şi astfel m¬am gândit că poate ar fi mai bine dacă ne-am aduna împreună şi să ne închinăm Domnului în dimineaţa aceasta, în felul acesta, pentru partea mea de serviciu de Crăciun. Şi atunci duminica următoare voi să puteţi fi la a voastră... Dacă voi locuiţi foarte departe, voi aţi putea fi la biserica voastră de ori unde sunteţi, sau orice doriţi să faceţi.
E-6 My purpose for having the service this morning was because of… not the people. Next Sunday I was going to give my—my Christmas message, but, if I—I did, then it would bring people that comes from out of town, maybe kind of disturb their Christmas, you know, of going back. And so I thought maybe it'd be best if we'd gather together and worship the Lord this morning, in this manner, for my part of the Christmas service. And then next Sunday you could be at your… If you live way away, you could be at your own church wherever you're from, or whatever you wish to do.
E-7 Şi eu vreau să-i mulţumesc fratelui pentru acea cântare frumoasă. Eu chiar am intrat aşa cum aceasta s-a cântat. Aceea era într-adevăr frumoasă. Şi tot timpul am auzit-o pe soţia mea şi toţi ceilalţi lăudându-se cu cântatul fratelui, şi eu mi-am avut primul meu prilej să-l aud să cânte, eu însumi, departe de la tabernacol. Acum, nu este aceea ceva? Fratele nostru aici la tabernacol, şi a trebuit să mă duc drept la Shreveport, Louisiana, să-l aud să cânte prima lui cântare. Cum sunt de ciudate lucrurile, nu-i aşa?
E-7 And I want to thank the brother for that beautiful song. I just come in as it was being sang. That's really nice. And all the time I've heard my wife and all of them brag about the brother's singing, and I had my first opportunity to hear him sing, myself, away from the tabernacle. Now, isn't that something? Our brother here at the tabernacle, and had to go plumb to Shreveport, Louisiana, to hear him sing his first song. How things are strange, aren't they?
E-8 Şi atunci ne-am gândit că poate făcând aceasta, ne va da timp în a noastră ... de-de a veni împreună. Şi atunci din nou drumurile au fost aşa de rele. Mă întreb dacă Fratele şi Sora Dauch au reuşit să ajungă de la Ohio. Au ajuns ei jos? Unde eşti, Frate Dauch? Da, da. Eu doar mă întrebam. Aţi avut voi multă zăpadă sus acolo? Multă zăpadă. Astfel, bine, ei nu au avut deloc în Cincinnati. Acolo nu este nici măcar aşa de mult cum este aici. Nu este chiar nici un pic de zăpadă. Şi prima dată când am predicat vreodată în Cincinnati a fost ieri, şi astfel noi am avut o zi măreaţă, o filială nouă care nu este nici de un an, şi este o filială foarte bună, nişte oameni buni. Ne-am bucurat de părtăşie. Atunci ei au chemat chiar acum după mine, să fiu la Columbus mâine, pentru dedicarea unei alte filiale, şi, sau serviciu, care Fratele Shakarian trebuia să-l ia, dar... şi eu trebuie să mă rog despre aceea mai întâi. Aceasta este o...
E-8 And then we thought maybe that doing this, it would give us a time in our… of—of coming together. And then again the roads were so bad. I wonder if Brother and Sister Dauch got to make it from Ohio. Did they get down? Where are you, Brother Dauch? Yes, yes. I just wondering. Have you got a lot of snow up there? Lot of snow. So, well, they didn't have any in Cincinnati. There's not even as much as there is here. It's not even ain't any snow at all. And first time I ever preached in Cincinnati was yesterday, and so we had a grand day, a new chapter not yet a year old, and it's a very fine chapter, some fine people. We enjoyed the fellowship. Then they called just now for me to be at Columbus tomorrow, for another chapter's dedication, and, or service, that Brother Shakarian was supposed to take, but… and I got to pray over that first. It's a…
E-9 Eu trebuie să merg la Phoenix chiar după aceasta, voi ştiţi, şi noi trebuie... Noi începem înăuntru la Phoenix pe doisprezece, va fi micul dejun al oamenilor de afaceri. Şi eu nu ştiu chiar unde se ţine. Mă gândesc că la Ramada, va fi ţinut la-la Ramada. Filiala oamenilor de afaceri îşi au micul lor dejun obişnuit acolo. Şi apoi pe duminică eu pornesc înăuntru, şi duminică, pentru vreo doisprezece zile peste tot în jur prin Maricopa Valley, Phoenix, Tucson. Şi eu am un banchet luni seara, următoarea luni seara, la Tucson, un-un banchet cu lucrătorii şi Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline la Tucson. Şi astfel atunci vin înapoi la Phoenix, şi mă gândesc că la Glendale şi diferite locuri. Iar atunci convenţia începe pe douăzeci... Ce este aceasta, Frate Fred? Îţi aminteşti tu chiar... Douăzeci şi patru, douăzeci şi patru până la douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă, pe undeva acolo. Iar apoi, cu voia Domnului, voi fi înapoi acasă. Noi vom vedea cum am progresat aici, vedem despre cele Şapte Peceţi sau... de la timpul acela încolo, şi să vedem unde mergem de acolo.
E-9 I've got to go to Phoenix right after this, you know, and we got… We start in at Phoenix on the twelfth, will be the businessmen's breakfast. And I don't know just where it's held. I think at the Ramada, will be held at the—at the Ramada. The businessmen's chapter have their regular breakfast there. And then on Sunday I start in, and Sunday, for about twelve days all around through the Maricopa Valley, Phoenix, Tucson. And I got a banquet on Monday night, the following Monday night, at Tucson, a—a banquet with the ministers and Full Gospel Business Men at Tucson. And so then come back to Phoenix, and I think at Glendale and different places. And then the convention begins on the twenty-… What is it, Brother Fred? Do you remember just… Twenty-fourth, twenty-fourth through the twenty-eighth or twenty-ninth, some along there. And then, the Lord willing, be back home. We'll see how we've progressed here, see about the Seven Seals or the… from that time on, and see where we go from there.
E-10 Acum, eu cred că cineva mi-a spus că avem câţiva prunci mici aici în dimineaţa aceasta să fie dedicaţi. Este aceea corect? Are careva mamă un prunc să fie dedicat? Ceva ce Doc mi-a spus. Ei bine, poate că am fost greşit. O, da. Da. Da, domnule, aceştia. În regulă, aţi vrea voi surorilor sau fraţilor să-i aduceţi pe micuţii voştri sus? Mulţumesc, soră. Gândesc că acesta este un timp foarte potrivit să aducem copiii, este Crăciun. Frate Neville, ai vrea tu? Acum, aşa cum aceşti cei dragi îi aduc pe micuţii lor în dimineaţa aceasta, este-este chiar...
E-10 Now, I believe someone told me we had some little babies here this morning to be dedicated. Is that right? Has some mother got a baby to be dedicated? Something Doc told me. Well, maybe I was wrong. Oh, yes. Yeah. Yes, sir, these. All right, would you sisters or brothers bring your little ones up? Thank you, sister. Think this is a very appropriate time to bring children, it's Christmas. Brother Neville, would you? Now, as these loved ones brings their little ones this morning, it's—it's just…
E-11 Acum, mulţi oameni, în multe biserici, şi-şi dacă careva dintre voi aţi fost la convenţie ieri, cum Fratele Brown, Episcopelian umplut cu Duhul Sfânt, şi-a cerut scuze faţă de credincioşii Penticostali, de a boteza prunci, astfel, înainte ca el să spună ce a avut el de făcut. Astfel Episcopelianul botează, cu stropire, ceea ce ei numesc botez.
Botează, pentru mine, înseamnă "scufundare, mergând dedesubt, o îngropare."
E-11 Now, many people, in lots of churches, and—and if any of you was at convention yesterday, how Brother Brown, Episcopalian filled with the Holy Ghost, apologized to the Pentecostal believers, of baptizing babies, so, before he said what he had to do. So the Episcopalian do baptize, with sprinkle, what they call baptize.
Baptize, to me, means "immersing, going under, a burial."
E-12 Şi, dar mulţi dintre ei fac aceea. Aceea este o veche... Aceea este o formă care vine de fapt de la biserica Catolică, şi a fost adusă afară prin Metodişti şi Episcopelieni, Luterani şi mulţi dintre ei fac aceea. Metodiştii o fac. Aceea a fost o separare între Nazarineni şi biserica Metodistă, a fost botezul pruncilor. Nazarineanul este fiecare cuvânt un Metodist, numai botezul pruncilor, şi astfel au ieşit afară pentru scopul acela.
E-12 And, but many of them do that. That's an old… That's a form that come really from the Catholic church, and was brought out through the Methodist and the Episcopalian, Lutheran and many of them do that. The Methodists do it. That was a separation between the Nazarene and the Methodist church, was infant baptism. The Nazarene is every word a Methodist, only infant baptism, and so then it come out for that purpose.
E-13 Biserica lui Cristos este o Biserică Creştină, totul în afară de muzică în biserică. Şi astfel, o, acele mici dispute care ele separă şi rup frăţietăţi şi lucruri! Noi suntem toţi una în Cristos Isus, prin... Tu nu te poţi uni la o biserică. Tu-tu te uneşti la o lojă, dar tu nu te poţi uni de o biserică, vedeţi, pentru că tu trebuie să fi născut în biserică. Aceasta este o naştere spirituală. Şi astfel unii diferiţi îşi au ideile lor şi, noi doar mergem înainte cu ei, aceea este în regulă.
E-13 The Church of Christ is a Christian Church, everything besides music in the church. And so, oh, those little issues that they separate and break up brotherhood and things! We are all one in Christ Jesus, by… You cannot join a church. You—you join a lodge, but you can't join a church, see, because you have to be born in the church. It's a spiritual birth. And so different ones have their ideas and, we just go along with them, that's all right.
E-14 Dar pentru-pentru noi aici la tabernacol, noi vrem să stăm chiar exact în felul cum Biblia spune să o facem. Doar ce... Şi nu există nici o Scriptură în Biblie pentru botezarea unui prunc. Nu există Scriptură în Biblie pentru stropire. Şi astfel singura Scriptură ce există în Biblie care Isus a spus că, El a fost exemplul nostru, şi când ei I-au adus copii El şi-a pus mâinile Lui peste ei şi i-a binecuvântat, şi a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi să nu-i opriţi, căci a celor asemenea lor este Împărăţia Cerului." Acum, acela este felul care noi încercăm să- 1 continuăm.
E-14 But to—to us here at the tabernacle, we want to stay just exactly the way the Bible says do it. Just what… And there's no Scripture in the Bible for baptizing an infant. There's no Scripture in the Bible for sprinkling. And so the only Scripture there is in the Bible that Jesus said that, He was our Example, and when they brought Him children He put His hands upon them and blessed them, and said, "Suffer little children to come unto Me, and forbid them not, for of such is the Kingdom of Heaven." Now, that's the way we try to continue.
E-15 Acum, noi ştim, aşa cum eu şi păstorul punem mâinile peste aceşti prunci, mâinile noastre sunt înlocuitoare slabe pentru Domnul nostru, deoarece a Lui erau sfinte. Dar dacă El ar trebui să cerceteze prin lume în dimineaţa aceasta să găsească o mână sfântă, unde aţi găsi-o voi? Nu există un astfel de lucru, vedeţi, în lume. Dar prin harul Lui noi îl reprezentăm pe El. Şi copiii de aici pe care noi îi vom dedica, noi ne vom pune mâinile peste ei şi oferim rugăciune şi mulţumiri pentru ceea ce El le-a dat la oameni, şi fie ca ei să fie floricele în căminul vostru să ajute să lumineze cărarea aşa cum mergeţi înainte. Fie ca ei să fie crescuţi în sfătuirea lui Dumnezeu. Şi fie ca aceşti copilaşi acum să devină mari lucrători, dacă există o zi de mâine, în Împărăţia lui Dumnezeu, este rugăciunea noastră sinceră. În regulă. Fie ca Domnul să binecuvânteze.
E-15 Now, we know, as the pastor and I lays hands upon these babies, our hands are poor substitutes for our Lord, because His was holy. But if He had to search through the earth this morning to find a holy hand, where would you find it? There's no such thing, see, in the earth. But by His grace we represent Him. And the children here that we'll be dedicating, we'll lay our hands upon them and offer prayer and thanksgiving for what He's give them to the people, and may they be little blossoms in your home to help brighten the path as you go along. May they be raised in the admonition of God. And may these little children now become great workers, if there is a tomorrow, in the Kingdom of God, is our sincere prayer. All right. May the Lord bless.
E-16 Să vedem, eu cred că noi vom începe de aici, cu acest micuţ, copil cu părul negru privind la mine aşa de mult. Doar un fel de... O, doamne! Soţia mea ar trebui să fie aici să-l ţină pe acest micuţ. Întotdeauna mă tem că o să-i rup, voi vedeţi. Vai, ce copilaş drăguţ! Ce mai faci? Ce timp potrivit, când, "În iesle, acolo a fost găsit un Prunc," un timp de Crăciun, pentru dedicare de copii înapoi la Dumnezeu. Care este numele lui? Samuel Thomas. Acum, acela este un nume foarte bun.
Să ne aplecăm capetele.
E-16 Let's see, I believe we'll start over here, with this little, black-headed fellow looking at me so much. Just kind of… Oh, my! My wife ought to be here to hold this little one. Always afraid I'll break them, you see. My, what a pretty little fellow! How do you do? What an appropriate time, when, "In the manger, there was found a Baby," a Christmas time, for dedication of babies back to God. What's his name? Samuel Thomas. Now, that's a very good name.
Let us bow our heads.
E-17 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum acest cuplu micuţ fericit în dimineaţa aceasta vine cu acest mic strop de bucurie pe care Tu l-ai adăugat la uniunea lor, pe micuţul Samuel Thomas, Dumnezeule Tată, ne rugăm ca Tu să-l binecuvântezi pe acest copil. Şi aşa cum noi îl ridicăm în Prezenţa Ta în dimineaţa aceasta, Doamne, ca mâinile Tale sfinte nevăzute să binecuvânteze acest copil. Fie ca aceasta să fie aşa, Doamne, ca copilul să trăiască. Şi dacă există o zi de mâine, fie ca el să fie un mare lucrător pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Binecuvântează-i părinţii. Şi acum, Tată, noi Ţi-l dăm pe micuţul Samuel Thomas, în Numele lui Isus Cristos, pentru o viaţă dedicată pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.
E-17 Our Heavenly Father, as this happy little couple this morning comes with this little spot of joy that You have added to their union, little Samuel Thomas, Father God, we pray that You'll bless this child. And as we raise him in Your Presence this morning, Lord, for Your holy unseen hands to bless this child. May it be so, Lord, that the child will live. And if there is a tomorrow, may it be a great worker for the Kingdom of God. Bless its parents. And now, Father, we give to You little Samuel Thomas, in the Name of Jesus Christ, for a dedicated life to the Kingdom of God. Amen.
E-18 Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine şi pe soţ, şi fie ca voi să aveţi fericire. Şi fie ca acolo să fie un loc mic luminos în viaţa voastră, prin toată călătoria voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-18 God bless you and hubby, and may you have a happiness. And may there a bright little spot in your life, all through your journey. God bless you.
E-19 Acum, este acesta micuţul? [Mama zice, "Da," atunci pruncul face un sunet – Ed.] Acum, eu nu pot să înţeleg limba aceea. Eu ştiu ce. Eu ştiu ce-ce fac ei, dar eu nu o înţeleg.
E-19 Now, is this the little one? [The mother says, "Yes," then the baby makes a sound—Ed.] Now, I can't understand that language. I know what. I know what—what they're doing, but I don't understand it.
E-20 Când am fost în Germania nu de mult, nu am putut vorbi nici un cuvânt. Am spus, "Dar chestiunea, privitor la voi poporul German aici," am spus, "eu nu înţeleg." Am spus, "Fiecare... eu am mers în jos pe stradă, şi mama ducea un copil, şi el plângea în Engleză."
E-20 When I was in Germany not long ago, I couldn't speak one word. I said, "But the thing, about you German people here," I said, "I don't understand." I said, "Every… I was going down the street, and the mother was packing a baby, and it was crying in English."
E-21 Ei bine, eu cred că ea trebuie să facă ceva. Eu te voi face toată răsucită, când ajungem înapoi la Meda. Ei doar ajung răsuciţi în lucrul acesta, voi ştiţi, ţintuiţi jos. [Mama zice, "Alicia Kay." – Ed.] Alicia Kay. [Cineva zice, "Carlyle."] Carlyle. Alicia Kay Carlyle, acela este un nume frumos. Îmi place acela. Ai vrea să aduci surioara aici? Hum! O, am eu mâna ta înăuntru acolo, de asemenea, soră?
E-21 Well, I believe she has to do something. I'll get you all twisted up, when we get back to Meda. They just get twisted in this thing, you know, pinned down. [The mother says, "Alicia Kay."—Ed.] Alicia Kay. [Someone says, "Carlyle."] Carlyle. Alicia Kay Carlyle, that's a beautiful name. I like that. Would you bring the little sister here? Hum! Oh, have I got your hand in there, too, sister?
E-22 Ei bine, voi ştiţi, când Israel a adus jertfa lor (despre care am predicat ieri) la altar, vedeţi, ei îşi puneau mâinile peste ea, pentru că ei s-au identificat la acea jertfă.
E-22 Well, you know, when Israel brought their sacrifice (that I preached on yesterday) to the altar, see, they'd lay their hands upon it, because they identified themself to their sacrifice.
E-23 Mâinile tale pe pruncul tău, te identifică cu pruncul atunci. Este aceea în regulă? Şi noi ne punem mâinile peste el, identificându-ne pe noi în rugăciune către Dumnezeu, pentru această micuţă Alicia Kay. Este aşa? Carlyle.
E-23 Your hands upon your baby, identifies you with the baby then. Is that all right? And we lay our hands upon it, identifying ourself in prayer to God, for this little Alicia Kay. That right? Carlyle.
E-24 Tatăl nostru Ceresc, noi ridicăm spre Tine, această domniţă, Dumnezeule, acest strop de bucurie care ia fost dat la această familie. Binecuvântează această fetiţă, Doamne, acest lucruşor drăguţ care o ţin în braţele mele în dimineaţa aceasta, aşa cum mama aduce această copilă. Tu i-ai dat-o ei, şi acum ea ţi-o dă Ţie. Aceasta arată credinţa şi dorinţa ei, Doamne, ca să fie copila ei crescută în sfătuirea lui Dumnezeu. Binecuvânteaz¬o, Doamne, şi fie ca ea să trăiască o viaţă lungă fericită, şi să fie o mare slujitoare pentru Tine în ziua de mâine, dacă există o zi de mâine. Binecuvântează căminul din care vine. Admite aceasta, Doamne. Acum, noi îţi dăm Ţie această fetiţă drăgălaşă în dedicare, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-24 Our Heavenly Father, we raise to You, this little lady, God, this spot of joy that's been given to this family. Bless this little girl, Lord, this pretty little thing that I hold here in my arms this morning, as the mother brings this baby. You give it to her, and now she is giving it over to You. It shows her faith and desire, Lord, that her child shall be raised in the admonition of God. Bless her, Lord, and may she live a long happy life, and be a great servant for You in the tomorrow, if there is a tomorrow. Bless the home it comes from. Grant it, Lord. Now, we give to You this lovely little girl in dedication, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-25 Acum, nu este aceea o fiinţă mică drăgălaşă. Voi ştiţi, pruncul fiecărei mame este cel mai frumos de pe pământ. Aceea este corect, nu-i aşa? Dumnezeu să te binecuvânteze, o fiinţă mică foarte dulce. Mă priveşte, în jur în felul acela. Acum eu îmi am mâna răsucită.
E-25 Now, isn't that a pretty little thing. You know, every mother's baby is the prettiest one on earth. That's right, isn't it? God bless you, a very sweet little thing. Watching me, around like that. Now I've got my hand twisted.
E-26 Acum, ce mai faci? Ei bine, ce fetiţă drăguţă este aceasta, de asemenea. Cum o cheamă? [Mama zice, "Letha Ann Farmer." – Ed.] Letha, o Letha Ann. ["Letha."] Letha Ann Farmer. Vai, ce fetiţă drăguţă! Vrei tu să vi aici, să fi cu mine? Vezi? Aceea este bine. Acum, aceea este o fetiţă drăguţă, de asemenea. Ea arată bine, de asemenea. Îţi place să mergi la biserică, Letha? Acum, mi-aş imagina, copii micuţi ca aceasta pe care a ridicat Domnul nostru în mâinile Lui. Acestea sunt surori? ["Da."] Voi ştiţi, eu stau aici acum, cum simt eu aceea. Voi vedeţi ce vreau să spun? Ce este o căsătorie sau o dedicare? Tu stai în cărarea lui Dumnezeu. O, doamne! Mă cutremură.
Să ne aplecăm capetele.
E-26 Now, how do you do? Well, what a pretty little girl this is, too. What's her name? [The mother says, "Letha Ann Farmer."—Ed.] Letha, a Letha Ann. ["Letha."] Letha Ann Farmer. My, what a pretty little girl! Would you come over here, be with me? See? That's good. Now, that's a pretty little girl, too. She's looking good, too. You like to go to church, Letha? Now, I'd imagine, little fellows like this that our Lord picked up in His hands. These sisters? ["Yes."] You know, I'm standing here now, how I feel that. You see what I mean? What a marriage or what a dedication is? You're standing in the path of God. Oh, my! Trembles me.
Let us bow our heads.
E-27 O Dumnezeule, noi venim în dimineaţa aceasta cu această micuţă Letha. Şi ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să binecuvântezi pe Letha şi tot ce face ea prin viaţă. Fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită. Binecuvântează părinţii ei. Fie ca ea să fie crescută într-un cămin, Doamne, să admire şi să adore pe Dumnezeu. Şi mă rog că dacă există o zi de mâine, acolo să fie, ca ea să fie o lucrătoare în Împărăţia lui Dumnezeu. Ţine boala şi lucruri departe de ea aşa cum ea călătoreşte. Şi să o faci o mare binecuvântare în Impărăţia Ta. Şi noi îţi dăm Ţie această fetiţă în dedicare, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Foarte dulce copilă!
E-27 O God, we come this morning with this little Letha. And we pray, Heavenly Father, that You'd bless Letha and all that she does through life. May she live a long, happy life. Bless her parents. May she be raised in a home, Lord, to admire and adore God. And I pray that if there is a tomorrow, there will, she will be a worker in the Kingdom of God. Keep sickness and things away from her as she journeys. And make her a great blessing in Your Kingdom. And we give to You this little girl in dedication, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Mighty sweet baby!
E-28 O, eu iubesc copiii mici. Dar eu sunt doar... Eu întotdeauna mă tem că ei se rup, voi ştiţi. Ei sunt doar aşa de micuţi. Şi totuşi, soţia mi-a spus, a zis, "Păi, ei ar fi mai greu de rupt decât¬decât-decât aş fi eu." Astfel, da, aceea este corect. Ei sunt aşa de vioi, voi ştiţi.
E-28 Oh, I love little fellows. But I'm just… I'm always afraid they'll break, you know. They're just so tiny. And yet, wife told me, said, "Why, they would harder to break than—than—than I would." So, yeah, that's right. They're so nimble, you know.
E-29 Iar acum, este cineva bolnav care a vrut să se facă rugăciune pentru ei, doar un-un c;:az special de rugăciune sau ceva, şi am putea oferi pentru voi? În regulă, soră, dacă ai veni chiar aici şi să stai. În regulă. Aha. Aceea este un... Noi vrem să luăm aceste lucruri, aşa că dacă noi devenim puţin legaţi în mesajul nostru de Crăciun, aceea va fi în regulă. În regulă, domnule.
E-29 And now, is there anyone sick that wanted to be prayed for, just a—a special case of prayer or something, and we could offer for you? All right, sister, if you'd come right here and stand. All right. Uh-huh. That's a… We want to get these things, so if we get tied up a little in our Christmas message, that will be all right. All right, sir.
E-30 Acum, să ne aplecăm capetele acum. Frate Neville, ai vrea să păşeşti înainte cu mine?
E-30 Now, let us bow our heads now. Brother Neville, would you walk forward with me?
E-31 Tatăl nostru Ceresc, în acest ajun de Crăciun, unde marea iertare a păcatelor şi bolilor noastre s-a născut în lume, să devină o Jertfă pentru noi. Noi o aducem pe sora noastră, în Numele lui Isus Cristos, ca, punând mâinile noastre peste ea, să facem exact ce ai spus Tu să facem. "Puneţi mâinile peste bolnavi şi ei se vor însănătoşi." Noi facem aceasta în Numele lui Isus Cristos, pentru vindecarea ei. Amin.
E-31 Our Heavenly Father, upon this eve of Christmas, where the great remission of our sin and sickness was born into the world, to become a Sacrifice for us. We bring our sister, in the Name of Jesus Christ, that, laying our hands upon her, to do exactly what You said do. "Lay hands upon the sick and they shall recover." This we do in the Name of Jesus Christ, for her healing. Amen.
E-32 [Fratele Branham vorbeşte cu cineva – Ed.] Chemăm pe Fratele Cauble... ? ...
E-32 [Brother Branham speaks to someone—Ed.] Call Brother Cauble…?…
E-33 O, este aceea aşa? Cum o duci, soră? Acum, acum, să ne aplecăm capetele din nou.
E-33 Oh, is that right? How do you do, sister? Now, now, let us bow our heads again.
E-34 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum stăm noi aici în Prezenţa celui Atotputernic, rugându-ne pentru sora noastră care a avut o nenorocire. Şi acolo s-a făcut ceva care chiar i-a orbit ochiul. Dar Tu, Doamne, cum i-ai spus Tu lui Moise, "Cine face ochiul omului?" Şi există numai Unul care poate ajuta, şi acela este marele Iehova, Creator. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, aşa cum noi credem aceasta în inimile noastre, şi noi o aducem pe ea la Tine. Şi credinţa noastră, noi-noi venim prin credinţă, sus la marele altar de aur al lui Dumnezeu, unde Jertfa sângerată, Cristos, stă pe altar. Şi în Cartea lui Isaia, al 53-lea capitol, şi al 5-lea verset, a zis, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirea noastră; pedeapsa păcii noastre era asupra Lui, şi cu rănile Lui noi suntem vindecaţi." Acum ne punem credinţa noastră cu a ei, pe altarul Tău, şi cerem, în Numele lui Isus, ca această orbire să părăsească pe sora noastră, şi ca ea să fie în stare să vadă, spre onoarea şi slava lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
E-34 Our Heavenly Father, as we stand here in the Presence of the Almighty, praying for our sister who has had a misfortune. And there has been something done that just blinded her eye. But Thou, Lord, as You said to Moses, "Who makes man's eye?" And there's only One that can help, and that's the great Jehovah, Creator. So we pray, heavenly Father, as we believe this in our hearts, and we bring her to You. And our faith, we—we come by faith, up to the great golden altar of God, where the bloody Sacrifice, Christ, lays on the altar. And in the Book of Isaiah, the 53rd chapter and the 5th verse, said, "He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity; the chastisement of our peace upon Him, and with His stripes we are healed." Now we place our faith with hers, upon Your altar, and ask, in Jesus' Name, that this blindness shall leave our sister, and that she will be able to see, to the honor and glory of God. In the Name of Jesus Christ. Amen.
God bless you, sis.
E-35 Frate Cauble. [Fratele Wallace Cauble vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Paris Reidhead. Da. Da, domnule. Bine.
E-35 Brother Cauble. [Brother Wallace Cauble speaks to Brother Branham—Ed.] Oh, yes. Paris Reidhead. Yes. Yes, sir. Good.
E-36 Acum ne rugăm pentru ungerea pentru lucrare a Fratelui nostru Cauble, să meargă şi să-l viziteze pe un prieten de-al meu. Eu am lucrat cu el în NewYork. Paris Reidhead, acela care a venit sus la casa mea să primească botezul Duhului Sfânt.
E-36 Now we're praying for the anointing for the ministry of our Brother Cauble, to go and to visit a friend of mine. I worked with him in New York. Paris Reidhead, the one that come up to my house to receive the baptism of the Holy Ghost.
E-37 Şi nu a fost el să facă ceva în Misiunea din Sudan? [Fratele Cauble zice, "Da. El este directorul peste Africa. Locuieşte în New York, într-o parte din New York acolo, lucrând în această biserică mare acolo, să ajute." – Ed.] Minunat. Atunci tu pleci din Louisville? ["Da."] O, doamne! Ne pare rău să-l pierdem pe Fratele Cauble, din Louisville. Îţi binecuvântez inima, frate. Vai!
E-37 And wasn't he something to do in the Sudan Mission? [Brother Cauble says, "Yes. He is the director over Africa. Lives in New York, in a part of New York there, working in this great church there, to help."—Ed.] Wonderful. Then you're leaving Louisville. ["Yes."] Oh, my! We hate to lose Brother Cauble, from Louisville. Bless your heart, brother. My!
E-38 Eu întotdeauna o să-mi amintesc de Fratele Cauble. Acest frate preţios, sfânt al lui Dumnezeu, îmi amintesc de primul meu contact cu el. El sângera de moarte. Eu-eu am cunoscut numele lui mare printre fraţi. Eu am mers acolo. Acolo erau fraţi stând în spital. Eu, un ins mic ca mine, mi-a fost ruşine să merg înăuntru, astfel am îngenuncheat în spate după Coca Cola, un lucru afară în holul spitalului şi m-am rugat pentru el şi am mers înapoi.
E-38 I would always remember Brother Cauble. This precious brother, saint of God, I remember my first contact with him. He was bleeding to death. I—I knowed his great name among the brethren. I went over there. There was brethren standing in the hospital. Me, a little guy like me, I was ashamed to go in, so I knelt down behind the Coca Cola, thing out in the hospital hall and prayed for him and went back.
E-39 Telefonul a sunat din nou, a zis, "Tu nu ai fost aici să-l vezi pe Fratele Cauble."
E-39 The phone ring again, said, "You never been over to see Brother Cauble."
E-40 Şi am mers acolo. Ei au operat ceva în nasul lui, şi au tăiat, au tăiat ceva, şi el sângera de moarte. Am îngenuncheat acolo şi am avut rugăciune. S-a oprit imediat.
E-40 And I went over there. They had operated something in his nose, and cut, severed something, and he was bleeding to death. Knelt there and had prayer. It stopped immediately.
E-41 Tatăl nostru Ceresc, el este slujitorul Tău. Şi acum el se mută de printre noi, dar noi încă suntem uniţi, Doamne. Inimile noastre întotdeauna să bată, mă rog, aşa cum bat ele acum, una alături de cealaltă. Eu Te rog, Tată, să binecuvântezi pe acest, frate al meu, aşa cum el se duce acolo să-l ajute pe marele Tău slujitor, pe Fratele Paris Reidhead, fiind aşa de interesat în botezul Duhului Sfânt. Indiferent de ce spun toţi fundamentaliştii, el încă îl vrea pe Dumnezeu, oricum. Binecuvântează-l pe Fratele Cauble, şi binecuvântează-i pe ei împreună în lucrarea lor pentru Tine, Doamne, eforturile lor. Fie ca ei să lucreze o echipă ca Pavel şi Sila. Admite aceasta, Doamne.
E-41 Our Heavenly Father, he is Your servant. And now he's moving from among us, but still we're joined, Lord. Our hearts will always beat, I pray, as they are now, one next to another. I pray Thee, Father, to bless this, my brother, as he goes there to help Your great servant, Brother Paris Reidhead, being so interested in the baptism of the Holy Spirit. Regardless of what all the fundamentalists say, he still wants God, anyway. Bless Brother Cauble, and bless them together in their work for You, Lord, their efforts. May they work a team like Paul and Silas. Grant it, Lord.
E-42 Dă-i ungerea Duhului Sfânt. El a dorit, şi a încercat, şi a presat, şi a împins, să afle acel loc unde Tu să poţi într-adevăr să-l umpli, Doamne, şi să deschizi lucruri mari pentru el. Şi fie ca acesta să fie timpul, Doamne, care Tu l-ai instruit şi s-a rugat pentru această oră, Doamne, căci noi suntem în timpul de seară. Întăreşte-i trupul, Doamne. El are nevoie de tărie. Fie ca puterea care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi, să aducă vindecare la trupul lui, putere de transformare, fie ca el să se ducă în puterea de înviere a lui Isus Cristos. Noi îl binecuvântăm.
E-42 Give him the anointing of the Holy Spirit. He's longed, and tried, and pressed, and pushed, to find that place where You could really fill him, Lord, and open up great things for him. And may this be the time, Lord, that You trained him and prayed for this hour, Lord, for we're in the evening time. Strengthen his body, Lord. He needs strength. May the power that raised up Jesus Christ from the dead, bring healing to his body, transforming power, may he go that in the might of the resurrection of Jesus Christ. We bless him.
E-43 Domnul să te binecuvânteze Frate Cauble! Salută-l pe Fratele Paris din partea mea, şi eu sper să vă văd pe toţi mai târziu. Eu merg în străinătate, în India. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Cum o duci, soră? Îţi mulţumesc, frate.
E-43 Lord bless you, Brother Cauble! Greet Brother Paris for me, and I'll hope to see you all later. I'm going overseas, India. God bless you.
How do you do, sister? Thank you, brother.
E-44 Doamne Isuse, aşa cum o aducem pe această doamnă micuţă, cu mâinile noastre puse peste ea, conectându-ne cu ea, aşa ca la jertfă, ştiind că tu ai promis-o, eu cer vindecarea ei în Numele lui Isus. Amin.
E-44 Lord Jesus, as we bring this little lady, with our hands laid upon her, connecting ourself to her, as to the sacrifice, knowing that You promised it, I ask for her healing in Jesus' Name. Amen.
E-45 La această mamă micuţă stând aici cu un umăr aplecat şi păr cărunt, arătând că ea este glazurată pentru lumea care vine. Dumnezeule, fie ca puterea care l-a înviat pe Domnul nostru Isus din mormânt, aşa cum ne punem mâinile peste ea, conectându¬ne cu ea şi cu Cristos, fie ca puterea care l-a înviat pe El din mormânt să-i vindece trupul, în Numele lui Isus.
Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea.
E-45 To this little mother standing here with a stoop shoulder and gray hair, showing she's frosted for the oncoming world. God, may the power that raised up our Lord Jesus from the grave, as we lay our hands upon her, connecting ourself with her and Christ, may the power that raised Him from the grave heal her body, in Jesus' Name.
God bless you, my sister.
E-46 Tată Ceresc, aşa cum ne punem mâinile peste sora noastră, la fel, în Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată spre slava lui Dumnezeu. Amin.
E-46 Heavenly Father, as we lay hands upon our sister, likewise, in the Name of Jesus Christ, may she be healed for the glory of God. Amen.
E-47 Tată milostiv, în Numele lui Isus Cristos, ne punem mâinile peste sora noastră. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată spre slava lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
E-47 Gracious Father, in the Name of Jesus Christ, we lay hands upon our sister. In the Name of Jesus Christ, may she be healed for the glory of God. Amen.
God bless you, sister.
E-48 Tată Ceresc, noi ne punem mâinile peste fratele nostru aici, în Numele Domnului Isus Cristos, pentru vindecarea lui. Fie ca el să fie vindecat în Numele lui Isus.
E-48 Heavenly Father, we lay our hands upon our brother here, in the Name of the Lord Jesus Christ, for his healing. May he be healed in Jesus' Name.
E-49 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum una din surorile noastre călătoreşte departe, să fie în adunare, dar ea stă în dimineaţa aceasta acum, şi noi ne conectăm, Doamne, în Evanghelie, ca mâinile noastre unul pe altul şi pe ea. Fie ca Dumnezeul din Cer să vadă aceasta, unde se spune, "Dacă acolo vor fi doi sau trei în acord pe pământ." Aici noi stăm, trei împreună, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Vindec-o, Doamne, în Numele lui Isus.
E-49 Our Heavenly Father, as one of our sisters travels far, to be in the meeting, but she stands this morning now, and we connect ourselves, Lord, in the Gospel, as our hands on each other and on her. May the God of Heaven see this, where it says, "If there be two or three agreed upon the earth." Here we stand, three together, Lord, in the Name of Jesus Christ. Heal her, Lord, in Jesus' Name.
E-50 Tot la fel, Doamne, noi ne punem mâinile peste sora noastră aici. Şi aşa cum suntem în acord, în Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată.
E-50 In like manner, Lord, we lay our hands upon our sister here. And as we agree, in the Name of Jesus Christ, may she be healed.
E-51 Tată Ceresc, a spus că minunata lui viaţă Creştină... soţia are un cancer. O Dumnezeule, el stă pentru ea. Cristos stă pentru ea.
Acum, diavole, tu să o părăseşti, în Numele lui Isus Cristos.
E-51 Heavenly Father, said his wonderful Christian life… wife is got a cancer. O God, he stands for her. Christ stands for her.
Now, devil, you leave her, in the Name of Jesus Christ.
E-52 Crede aceasta, frate. Există un ţăruş bătut jos chiar aici. Aminteşte-ţi această zi.
E-52 Believe it, brother. This is a stake drove down right here. Remember this day.
E-53 Tatăl nostru Ceresc, aceasta este sora noastră care vine la noi, Doamne. Şi ca o viaţă de exemplu, ea trăieşte, şi ea vine pentru vindecarea ei. Şi noi cu inimile şi mâinile noastre ne-am unit cu Tine, Doamne, noi cerem după această binecuvântare, în Numele lui Isus Cristos.
E-53 Our Heavenly Father, this is our sister that comes to us, Lord. And as a life of example, she lives, and she comes for her healing. And we with our hearts and hands joined with You, Lord, we ask for this blessing, in the Name of Jesus Christ.
E-54 Sora noastră Risert, Doamne, care este slujitoarea Ta, ea a venit la acest timp de Crăciun. În Numele lui Isus, lasă să fie vindecată. Amin.
E-54 Our Sister Risert, Lord, who is Your handsmaid, she come on this Yule time. In the Name of Jesus, let her be healed. Amen.
E-55 Tată Ceresc, noi aducem această femeie mică drăgălaşă în dimineaţa aceasta, în Numele Domnului Isus. Noi ne punem mâinile peste ea şi cerem vindecarea ei, în N urnele lui Isus. Amin.
E-55 Heavenly Father, we bring this lovely little woman this morning, in the Name of the Lord Jesus. We lay our hands upon her and ask for her healing, in Jesus' Name. Amen.
E-56 Tatăl nostru Ceresc, noi venim şi ne punem mâinile peste sora noastră, în Numele, cel mai sfânt Nume, Isus Cristos. Fie ca ea să fie vindecată spre slava lui Dumnezeu.
E-56 Our Heavenly Father, we come and lay hands upon our sister, in the Name, that most holy Name, Jesus Christ. May she be healed for the glory of God.
E-57 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum o aducem pe sora noastră la Tine astăzi, un-un trofeu al harului Tău, cum ai fost Tu pentru această femeie. Ani şi ani în urmă, cu numai câteva ore să trăiască, mâncată de un cancer, şi ea a trăit pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Vindec-o astăzi, Doamne, de orice este rău, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-57 Our Heavenly Father, as we bring our sister to You today, a—a trophy of Your grace, how You have been to this woman. Years and years ago, with just a few hours to live, eat up with a cancer, and she has lived to the Kingdom of God. Heal her today, Lord, of whatever is wrong, in the Name of Jesus Christ. Amen.
God bless you.
E-58 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum sora noastră, tot un trofeu al harului lui Dumnezeu, de asemenea. Nenorocită şi mizerabilă pătimaşă de droguri, beţivă, iar acum stă o femeie drăgălaşă făcută teafără. Ce caz de vindecare, Doamne! Iar apoi inima ei arde pentru alţii care sunt bolnavi, deoarece ea ştie că există un mare Vindecător. Ea a grăit trei nume diferite chiar acum, Tată. Mă rog şi mă conectez cu fratele nostru aici, păstorul nostru, şi-şi cu ea, şi cu Domnul Isus. Şi fie ca, în Numele Lui glorios, aceste trei persoane să fie izbăvite pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.
Îţi mulţumesc, frate.
E-58 Our Heavenly Father, as our sister, also a trophy of the grace of God, too. Wretched and miserable dope addict, drunkard, and now stands a lovely woman made whole. What a case of healing, Lord! And then her heart burns for others who are afflicted, because she knows there is a great Healer. She spoke three different names just now, Father. I pray and connecting myself with our brother here, our pastor, and—and her, and the Lord Jesus. And may, in His glorious Name, these three people be delivered for the Kingdom of God. Amen.
Thank you, brother.
E-59 Slăvite Tată, noi acum punem mâinile peste Fratele nostru Way. El cere trei lucruri. Tu le ştii, Doamne. Şi noi credem că este scris, şi ştim că Scriptura zice, "Toate lucrurile." Şi aşa ne rugăm, Tată ceresc, ca aceasta, ce el a cerut, să se facă manifestat pentru el, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-59 Glorious Father, we are now laying hands upon our Brother Way. He's asking three things. Thou knowest them, Lord. And we believe that it is written, and know that the Scripture says, "All things." And so we pray, heavenly Father, that this, what he has asked, will be made manifest to him, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-60 Slăvite Tată, noi punem mâinile peste fratele nostru, în Numele Domnului Isus, şi cerem pentru vindecarea lui, spre slava lui Dumnezeu. Admite aceasta, Tată, în Numele lui Isus. Amin.
E-60 Glorious Father, we lay hands on our brother, in the Name of the Lord Jesus, and ask for his healing, for the glory of God. Grant it, Father, in Jesus' Name. Amen.
E-61 Tată Ceresc, peste sora noastră, noi ne punem mâinile, spre binele Împărăţiei lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos, să ascultăm ce a spus El să facem. Fie ca ea să fie vindecată în Numele lui Isus. Amin.
Te binecuvântez, soră.
E-61 Heavenly Father, upon our sister, we lay our hands, for the Kingdom of God's sake, in the Name of Jesus Christ, to obey what He said do. May she be healed in Jesus' Name. Amen.
Bless you, sister.
E-62 Dumnezeule Tată, tot la fel, peste fratele nostru, noi ne punem mâinile, în Numele lui Isus Cristos, ca tu să-l faci bine, pentru binele Împărăţiei lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Soră Arganbright.
E-62 Father God, likewise, upon our brother, we lay our hands, in the Name of Jesus Christ, that You make him well, for the Kingdom of God sake. Amen.
God bless you, my brother.
Sister Arganbright.
E-63 Tată Ceresc, ne rugăm pentru Sora Arganbright, ca Tu să o vindeci. Admite aceasta, Doamne. Cererea ei, fie ca aceasta să-i fie dată, Tatăl nostru Ceresc, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-63 Heavenly Father, we pray for Sister Arganbright, that You will heal her. Grant it, Lord. Her request, may it be given to her, our heavenly Father, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-64 Doamne Isuse, punând mâinile peste fratele nostru, în Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea lui să-i fie acordată. Amin.
Crede aceasta, fratele meu.
E-64 Lord Jesus, laying hands on our brother, in the Name of Jesus Christ, may his request be granted. Amen.
Believe it, my brother.
E-65 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste băieţel, în Numele lui Isus Cristos, şi fie ca, aşa cum stăm împreună în dimineaţa aceasta, prin credinţă, noi îl aducem pe acest copil la Tine. Şi fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, a puterii de vindecare a lui Cristos, să fie manifestată în trupul lui micuţ, în Numele lui Isus. Amin.
E-65 Heavenly Father, we lay hands on the little boy, in the Name of Jesus Christ, and may, as we stand together this morning, by faith, we bring this child to You. And may the blessing of God, of healing power of Christ, be manifested in his little body, in Jesus' Name. Amen.
E-66 Dumnezeule Tată, asupra acestui tătic drăgălaş care îl aduce, noi de asemenea cerem ca Tu să manifeşti puterea Ta de vindecare, în Numele lui Isus. Amin.
Te binecuvântez, fratele meu.
E-66 Father God, upon this lovely dad that brings him, we also ask that You'll manifest Your healing power, in Jesus' Name. Amen.
Bless you, my brother.
E-67 Tată Ceresc, aşa cum Sora Peckenpaugh, nobila noastră soră în nevoie, şi cât de graţios ai fost Tu cu ea, Doamne. Mă rog ca continuitatea binecuvântărilor Tale să curgă în inima ei. Şi toată boala şi întristarea prin care ea a trecut, fie ca puterea lui Cristos să-i restituie, Doamne, însutit, şi să o facă complet sănătoasă, pe cei dragi ai ei, în Numele lui Isus. Amin.
Te binecuvântez.
E-67 Heavenly Father, as Sister Peckinpaugh, our noble sister in need, and how gracious You have been to her, Lord. I pray that Your continuation of blessings flow into her heart. And all of the sickness and sadness that she has went through, may the power of Christ restore to her, Lord, a hundredfold, and make her completely whole, her loved ones, in Jesus' Name. Amen.
Bless you.
E-68 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste fratele nostru şi cerem ca puterea lui Isus Cristos să-l facă bine, prin Numele acestui Copil-Cristos despre care noi suntem în sărbătorire la timpul acesta. Amin.
E-68 Heavenly Father, we lay hands on our brother and ask that the power of Jesus Christ make him well, through the Name of this Christ Child that we're in celebration of at this time. Amen.
E-69 Milostivule Dumnezeu, aşa cum ne punem mâinile peste sora noastră, slujitoarea Ta, în Numele lui Isus Cristos fie ca ea să fie vindecată spre slava Ta. Amin.
E-69 Gracious God, as we lay our hands upon our sister, Your handsmaid, in the Name of Jesus Christ may she be healed for Your glory. Amen.
E-70 Doamne, noi ne punem mâinile peste sora noastră, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ea să fie vindecată. Amin.
E-70 Lord, we lay hands on our sister, in Jesus Christ's Name. May she be healed. Amen.
E-71 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste sora noastră aici, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca puterea lui Dumnezeu s-o facă să fie vindecată. Amin.
E-71 Heavenly Father, we lay hands upon our sister here, in the Name of Jesus Christ. May the power of God make her be healed. Amen.
E-72 Doamne Isuse, acordă surorii noastre cererea ei, aşa cum noi o cerem spre slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.
E-72 Lord Jesus, grant our sister her request, as we ask it for the glory of God, in Jesus' Name. Amen.
E-73 Tatăl nostru Ceresc, noi vedem că surioara noastră încă este cu noi, toţi anii aceştia. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta, Doamne. Ne rugăm ca Tu să-i dai cererea ei, în Numele lui Isus.
Doamne Dumnezeule...
E-73 Our Heavenly Father, we see our little sister is still with us, all these years. We thank You for it, Lord. We pray that You'd give her her request, in Jesus' Name.
Lord God…
E-74 Ce? [Sora vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Şi Dumnezeu este omniprezent, peste mări, pe aici, pretutindeni. Şi tu crezi, şi Dumnezeu îl va, în dimineaţa aceasta, în Norvegia, îl va vindeca? [Sora vorbeşte cu Fratele Branham.] Ce? Fiica şi tăticul tău, şi tu vrei rugăciune pentru ei, mântuire.
E-74 What? [The sister speaks to Brother Branham—Ed.] And God is omnipresent, across the seas, over here, everywhere. And you believe, and God will, this morning, in Norway, heal him? [The sister speaks to Brother Branham.] What? Your daughter and your daddy, and you want prayer for them, salvation.
E-75 Doamne, Tu o vezi pe doamna mică şi noi ştim că Tu cunoşti cererile ei. Tu ai auzit glasul ei. Cum ştii Tu că ea stă aici? Când, nici măcar o vrabie nu poate atinge strada fără ca Tu să o ştii. Iar apoi eu ştiu că Tu cunoşti această cerere, aşa că noi doar chemăm peste aceste lucruri, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ele să-i fie acordate, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-75 Lord, You see the little lady and we know that You know her requests. You heard her voice. How do You know she is standing here? When, not even a sparrow can strike the street without You knowing it. And then I know that You know this request, so we just call over these things, in the Name of Jesus Christ. May they be granted to her, through Jesus Christ's Name. Amen.
E-76 Tată Ceresc, ne rugăm ca, pentru mama lui care este bătrână şi urmează să i se facă operaţie. Dumnezeule, ajută. Şi dacă există ceva mai mult ca noi să putem face, Doamne, doar vorbeşte-o către mine sau altcineva, înainte de această zi, să consoleze pe fratele nostru. Admite aceasta, Tată. Eu cer în Numele lui Isus. Amin.
E-76 Heavenly Father, we pray that, for his mother who is old and going to be operated on. God, help. And if there is anything more that we can do, Lord, just speak it to me or someone, before this day, to console our brother. Grant it, Father. I ask in Jesus' Name. Amen.
E-77 Doamne, noi punem mâinile peste sora noastră. În Numele lui Isus Cristos, fie ca Tu să o vindeci şi să o faci bine. Amin.
E-77 Lord, we lay hands on our sister. In the Name of Jesus Christ, may You heal her and make her well. Amen.
E-78 [O soră zice, "Frate Branham, eu vreau să mă ridic. Eu vreau ca tu să vi... ? ..." – Ed.]
Fie ca Dumnezeul din Cer să-i acorde cererea. În Numele lui Isus, mă rog.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Tu eşti Sora Margaret.
Da. În regulă.
E-78 [A sister says, "Brother Branham, I want to stand. I want you to come…?…"—Ed.]
May God of Heaven grant her request. In Jesus' Name, I pray.
God bless you, sister. You're Sister Margaret. Yeah. All right.
E-79 Doamne Isuse, mă rog pentru a noastră-sora noastră, soţul ei stă pentru ea. Cum se luptă ei, şi cum Te-ai manifestat pe Tine însuţi către ei şi Te-ai arătat lor, Dumnezeule! Eu sunt aşa de mulţumit. Admite, Doamne, ca soţia lui să fie vindecată, sora noastră scumpă, în Numele lui Isus.
E-79 Lord Jesus, I pray for our—our sister, her husband stands for her. How they struggle, and how You have manifested Yourself to them and showed Yourself to them, God! I'm so thankful. Grant, Lord, that his wife will be healed, our precious sister, in Jesus' Name.
E-80 Tată Ceresc, această cerere care o cere acest frate, Tu ştii tot despre aceste condiţii, Doamne. Eu mă rog pentru slujitorul Tău. Dumnezeule, admite, şi pentru vindecarea trupurilor despre care el vorbeşte. Acum, Tu ai auzit acele cereri mai bine decât mine. Astfel eu doar cer, cu inima mea deschisă, pe altarul Tău, şi pun rugăciunea mea cu a fratelui meu aici, în Numele lui Isus Cristos, ca să li se răspundă. Amin.
E-80 Heavenly Father, this request that this brother is asking, You know all about these conditions, Lord. I pray for Your servant. God, grant, and for the healing of the bodies that he's speaking about. Now, You've heard those requests better than I did. So I just ask, with my heart open, on Your altar, and place my prayer with my brother's here, in the Name of Jesus Christ, that they'll be answered. Amen.
E-81 Tată Ceresc, noi punem mâinile peste sora noastră pentru cererea ei. Fie ca aceasta să i se acorde în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
E-81 Heavenly Father, we lay hands upon our sister for her request. May it be granted to her in the Name of Jesus Christ. Amen.
God bless you, sister.
E-82 Doamne) noi punem mâinile peste sora noastră, pentru cererea ei. În Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să fie acordată.
E-82 Lord, we lay hands on our sister, for her request. In the Name of Jesus Christ, may it be granted.
E-83 Dumnezeule Tată, peste fratele nostru aici, cererea lui, fie ca să i se dea, Doamne. El a încercat să Te slujească, toţi anii aceştia. Prin greutăţi, el încă stă chiar înainte. Dumnezeule, fie ca el să se apuce de cornul altarului în dimineaţa aceasta, bătând jos ţăruşul aici pe margine, "Aceasta este ora când acesta vine." Admite aceasta. Şi fie ca această cerere să fie acordată pentru soţia şi nepotul lui, în Numele lui Isus.
Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Brewster. S-o crezi.
E-83 Father God, upon our brother here, his request, may be given to him, Lord. He's tried to serve You, all these years. Through difficult, he still stands right on. God, may he take a hold of the horn of the altar this morning, driving down the stake here by the side, "This is the hour when it comes." Grant it. And may this request be granted for his wife and grandchild, in Jesus' Name.
God bless you, Brother Brewster. Believe it.
E-84 Tatăl nostru Ceresc, această mamă micuţă, care stă aici în dimineaţa aceasta, a fost ca o mamă pentru mulţi. Acum ea se roagă pentru cei dragi ai ei, Doamne. Ea a cerut aceea, şi noi suntem... ne putem unii toţi împreună, punându-ne mâinile peste ea, ca o unitate, că noi credem aceasta. Şi cu inimile noastre înaintea altarului Tău, noi cerem pentru această cerere care o cere ea, să fie acordată în Numele lui Isus. Amin!
E-84 Our Heavenly Father, this little mother, who is standing here this morning, been like a mother to many. Now she is praying for her loved ones, Lord. She's requested that, and we're… can all join ourselves together, putting our hands upon her, as a unit, that we believe this. And with our hearts before Your altar, we ask for this request that she asks, to be granted in Jesus' Name. Amen!
E-85 Dumnezeule, Tu cunoşti persoanele pentru care stă el, fiecare care este în inima lui la timpul acesta. Şi noi ne-am pus pe noi înşine cu el, Doamne. În Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea lui să fie acordată. Amin.
E-85 God, You know the people he is standing for, every one that's in his heart at this time. And we have placed ourself with him, Lord. In the Name of Jesus Christ, may his request be granted. Amen.
E-86 O Dumnezeule, noi o cunoaştem pe Sora Hattie. Ne rugăm, Dumnezeule, aşa cum ne punem mâinile peste ea, admite ca Duhul Sfânt să fie cu ea, şi să descopere înapoi la inima ei. Ne gândim la băieţii ei scumpi, ei amândoi. Mă gândesc despre când am şezut acolo în camera aceea în acea zi, într-un micuţ, cămin smerit. Tu ai spus, "Spune-i să ceară ce vrea ea, atunci doar să spui Cuvântul." Ea a cerut. Dumnezeule, eu ştiu că Te îngrijeşti de aceste persoane. Astfel mă rog, aşa cum îmi pun mâinile peste ea, în Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea ei să fie acordată.
E-86 O God, we know Sister Hattie. We pray, God, as we lay our hands upon her, grant that the Holy Ghost will be with her, and reveal back to her heart. We think of her precious boys, both of them. I think of setting there in that room that day, in a little, humble home. You said, "Tell her to ask what she will, then just say the Word." She asked. God, I know that You care for these people. So I pray, as I lay hands upon her, in the Name of Jesus Christ, may her request be granted.
E-87 Doamne Dumnezeule, aşa cum ne punem mâinile peste surioara noastră, conducând în jos peste aceste drumuri alunecoase şi lucruri, încearcă să ajungă aici. Tu ştii totul despre aceasta. Eu mă rog pentru ea, Doamne, aşa cum îmi pun mâinile peste ea. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să primească ce a cerut. Amin.
E-87 Lord God, as we lay hands upon our little sister, driving down across these slick roads and things, try to get here. You know all about it. I pray for her, Lord, as I lay my hands upon her. In the Name of Jesus Christ, may she receive what she asked for. Amen.
E-88 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum acest frate scump... cum că el a fost hotărât odată, Doamne, ţigările vechi şi lucruri l-au ţinut legat. El ajungea la un interviu, şi aştepta şi aştepta. Şi Tu nu ai vrut să ne spui nimic. El a obţinut altul. Tu ai aşteptat şi aşteptat, şi Tu nu ai vrut să ne spui nimic. Şi în final, într-o dimineaţă, şezând acolo, iată-l că vine. Totul s-a sfârşit atunci. Noi Îţi mulţumim, Doamne. Tu eşti adevărat. Cuvintele Tale nu dau greş. Şi El a spus, "Cei ce aşteaptă după Domnul îşi vor reînnoi tăria." Acum, el vine cu trei cereri în dimineaţa aceasta, Doamne. Şi noi stăm ca trei, cu o promisiune de o-o slujbă triplă făcută într-un singur Dumnezeu. În Numele acelui singur Dumnezeu adevărat şi viu, Isus Cristos, fie ca cererea lui să-i fie dată. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Doamne...
O, doamne! [O soră vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.]
E-88 Our Heavenly Father, as this precious brother… how that he was determined once, Lord, the old cigarettes and things had him bound down. He would get one interview, and would wait and wait. And You wouldn't tell us nothing. He'd get another one. You would wait and wait, and You wouldn't tell us nothing. And finally, one morning, sitting there, here it come. It was all over then. We thank You, Lord. You're true. Your Words never fail. And He said, "They that wait upon the Lord shall renew their strength." Now, he comes with three requests this morning, Lord. And we stand as three, with a promise of a—a triune office made in one God. In the Name of that one true and living God, Jesus Christ, may his request be given to him. Amen.
God bless you, brother.
Lord…
Oh, my! [A sister speaks to Brother Branham—Ed.]
E-89 Doamne, Tu auzi acele cereri. Tu ştii cum să le răspunzi, Doamne. Astfel noi doar ne punem mâinile peste Sora noastră Baker, în Numele lui Isus Cristos, noi oferim petiţia noastră cu a ei, pentru vindecare. Amin.
Te binecuvântez, sora mea.
E-89 Lord, You hear those requests. Thou knowest how to answer them, Lord. So we just lay hands upon our Sister Baker, in the Name of Jesus Christ, we offer our petition with hers, for the healing. Amen.
Bless you, my sister.
E-90 [Fratele Neville zice, "Oricare altul care vine înăuntru, să intre acum." – Ed]
E-90 [Brother Neville says, "Anybody else getting in, get in now."—Ed.]
E-91 Tată Ceresc, aşa cum îmi pun mâinile peste acest frate bun, arată tocmai ca imaginea de sănătate astăzi, dar uneori aceea înşeală. Astfel eu mă rog ca Tu să-i acorzi cererea, orice este în inima lui. Dă-i ceea ce el a cerut, în Numele lui Isus. Amin.
E-91 Heavenly Father, as I lay hands upon this fine brother, look like the very picture of health today, but sometimes that's deceiving. So I pray that You grant his request, whatever is in his heart. Give to him what he asked for, in Jesus' Name. Amen.
E-92 Tată Ceresc, noi punem mâinile peste sora noastră şi cerem ca, în Numele Domnului Isus, ca Tu să-i dai cererea ei spre slava Ta. Amin.
E-92 Heavenly Father, we lay hands upon our sister and ask that, in the Name of the Lord Jesus, that You will give her her request for Your glory. Amen.
E-93 Doamne Isuse, noi punem mâinile peste fratele nostru şi cerem pentru cererea lui. Noi doar semnificăm aceasta, Doamne, aşa cum ne punem mâinile peste el. Noi ne conectăm, şi în această unitate ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu.
E-93 Lord Jesus, we lay hands upon our brother and ask for his request. We just signify this, Lord, as we lay hands upon him. We connect ourselves, and in this unity we pray in Jesus' Name. Amen.
God bless you, my brother.
E-94 Dumnezeule Tată, cu sora noastră de asemenea, noi am făcut la fel. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să-şi aibă cererea.
Te binecuvântez, sora mea.
E-94 Father God, with our sister also, we did likewise. In the Name of Jesus Christ, may she have her request.
Bless you, my sister.
E-95 Dumnezeule, aşa cum scumpul nostru frate ar fi putut să fie omorât zilele trecute, dar Tu nu ai fost gata pentru el. Astfel mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i dai cererea lui, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Tu ştii cum să crezi aceea.
E-95 God, as our precious brother could have got killed the other day, but You wasn't ready for him. So I pray, God, that You'll give him his request, in the Name of Jesus Christ. Amen.
You know how to believe that.
E-96 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum micuţa noastră, soră emoţionată vine înainte, ştiind, Doamne, că multe au fost nenorocirile ei. Dar Tu ai promis că, "Multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îl va izbăvi din toate." Ea are tare nevoie de această izbăvire, Doamne. Noi punem mâinile peste ea şi condamnăm acest rău. Doamne, pe altarul Tău de aur, fie ca puterea lui Dumnezeu să o tălăzuiască şi să o facă bine. Amin.
E-96 Our Heavenly Father, as our little, nervous sister comes forward, knowing, Lord, that many has been her afflictions. But You've promised that, "Many are the afflictions of the righteous, but God will deliver him out of them all." She badly needs this deliverance, Lord. We lay hands upon her and condemn this evil. Lord, upon Your golden altar, may the power of God surge her and make her well. Amen.
E-97 În regulă. Voi toţi o să staţi. Erai tu aşezat înapoi acolo tot timpul? Da. Eu nu te-am văzut. O, tu, pe aici. Nu-i de mirare. Acesta este un om care este numit, ei îl numesc, "Miner." Acela este numele lui. Dar aceasta este o dată când Miner este un major. [Fratele Miner Arganbright zice, "Spun ce?" – Ed.] Spune orice, orice vrei tu să spui.
E-97 All right. You all is going to stay. Was you setting back there all the time? Yeah. I didn't see you. Oh, you, over here. No wonder. This is a man that's called, they call him, "Miner." That's his name. But this is one time that Miner is a major. [Brother Miner Arganbright says, "Say what?"—Ed.] Say anything, whatever you want to.
E-98 Fratele Miner Arganbright este unul din cei-cei cu Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline, unul din cei... a ajutat să fondeze această mare mişcare, care noi încercăm să lucrăm împreună să-i facem pe toţi oamenii să recunoască, indiferent de afilierea şi denominaţiunea lor, că noi suntem toţi fraţi în Cristos.
E-98 Brother Miner Arganbright is one of the—the Full Gospel Business Men, one of the… help found this great move, that we are trying to work together to get all men to recognize, regardless of their affiliation and denomination, that we are all brothers in Christ.
E-99 El a spus ceva puţin, zilele trecute. El i-a scris unui Senator sau ceva sus acolo. A fost absolut sublim. Şi eu am spus, "Eu vreau ca tu să o scrii. Vreau ca tu să vii jos la biserică şi să spui aceasta."
A zis, "Eu deja am spus-o."
Astfel noi o avem aici pe bandă. Şi eu vreau ca aceea să fie luată jos de pe bandă, voi fraţilor. Frate Jim, eu ştiu că tu mă auzi înăuntru acolo, în cameră. Eu vreau aceea. Aceea a fost o adevărată piesă de-de diplomaţie, adăugată cu aceasta. Vedeţi? În regulă.
E-99 He said a little something, other day. He wrote to a Senator or something up there. It was absolutely sublime. And I said, "I want you to write it out. Want you to come down to church and say this."
Said, "I already said it."
So we've got it here on tape. And I want to get that took off of tape, you brethren. Brother Jim, I know you're hearing me in there, in the room. I want that. That was a real piece of—of diplomacy, added with it. See? All right.
E-100 Spune ce vrei tu, Frate Arganbright. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Amin. Amin.
E-100 Say what you want to, Brother Arganbright. [Blank.spot.on.tape—Ed.] Amen. Amen.
E-101 [Fratele Arganbright zice, "Lasă-mă să şed acolo. Aceea este în regulă, chiar acolo." – Ed.]
E-101 [Brother Arganbright says, "Let me set over there. That's all right, right there."—Ed.]
E-102 Cât de adevărat! Amin. Cât de adevărat! Pacea vine şi se duce, şi plăcerile, şi doar se sting, dar bucuria rămâne.
E-102 How true! Amen. How true! Peace comes and goes, and pleasures, and it just fades away, but joy remains.
E-103 Ei bine, este o-este o-o zi rea în afară, zi bună înăuntru. Şi, voi ştiţi, am întâlnit un om, sau un om care mi-a spus că a întâlnit un om recent, şi a spus că el se plângea. "O," a zis, "aceasta este o zi oribilă." El a spus că ploua şi mergea înainte.
El a spus, "Aceasta este o zi minunată."
E-103 Well, it's a—it's a—a bad day outside, good day inside. And, you know, I met a man, or a man that told me of meeting a man recently, and he said he was complaining. "Oh," said, "this is a horrible day." He said it was raining and going on.
He said, "This is a wonderful day."
E-104 Şi insul a zis, "Păi, cum numeşti tu aceasta o zi aşa de minunată?"
E-104 And the fellow said, "Well, how you call this such a wonderful day?"
E-105 El a spus, "Eu îţi voi spune. Doctorul mi-a spus un an în urmă că eu aveam numai o săptămână de trăit." A zis, "Fiecare zi, ei bine, aceea este o zi minunată." Da.
E-105 He said, "I'll tell you. The doctor told me a year ago I only had one week to live." Said, "Every day, well, that's a wonderful day." Yeah.
E-106 Astfel aceea este corect, aceasta-aceasta este o zi minunată, aşa că noi suntem toţi... Ce este... cum fratele a zis, "Noi am fost toţi condamnaţi la moarte." Aceea este corect, să murim şi să mergem în chin. Dar acum aceasta este o zi minunată. Noi suntem vii în Cristos şi nu mai putem muri. Totul s-a terminat, voi vedeţi.Noi suntem într-adevăr în Cristos. Acum hai să...
E-106 So that's right, it—it's a wonderful day, so we're all… What is… as the brother said, "We were all condemned to death." That's right, to die and go to torment. But now this is a wonderful day. We're alive in Christ and cannot die no more. It's all over, you see. We are really in Christ. Now let us…
E-107 Acum, în tabernacol, Frate Arganbright, eu de obicei doar o iau încet. Astfel dacă voi flămânziţi pe la cină, vă puteţi strecura... mă simt aşa de obosit în dimineaţa aceasta că eu doar a trebuit să spun una alta ca să mă ţin semeţ un pic până când eu pot... Duhul Domnului vine asupra mea.
E-107 Now, in the tabernacle, Brother Arganbright, I usually just take my time. So if you get hungry around supper, you can slip… I feel so tired this morning I had to just say something another to keep myself boasted up a little bit till I can… the Spirit of the Lord comes on me.
E-108 Aşa că să ne aplecăm capetele acum şi să ne rugăm înainte să citim Cuvântul. Cât de multe cereri pentru alte lucruri care le aveţi pentru care poate nu s-a făcut rugăciune, doar să se facă de cunoscut aşa cum vă ridicaţi mâinile. Acum să-să ne ridicăm în dimineaţa aceasta aşa cum ne rugăm. Aceea vă va da o schimbare de ţinută şi poate va ajuta puţin. Iar atunci după rugăciune, eu vreau să rămâneţi în picioare doar câteva minute până eu citesc Cuvântul. Mă gândesc că aceea este important să stăm reverenţi în timp ce noi citim Cuvântul lui Dumnezeu.
E-108 So let's bow our heads now and pray before we read the Word. How many requests for other things that you have that maybe you wasn't prayed for, just let it be known as you lift your hands. Now let's—let's stand this morning as we pray. That'll give you a change of posture and will maybe help a little. And then after prayer, I want you to remain standing just a few minutes till I read the Word. I think that's great to stand reverently while we read the Word of God.
E-109 Tatăl nostru Ceresc, noi venim tot aşa de smeriţi cum ştim noi să venim, cu inimi golite de toate dorinţele din lume sau plăcerile ei. Şi aşa cum fratele nostru a citat sau ne-a declarat, "Bucuria, bucuria Domnului este tăria noastră." Şi noi venim cu inimi vesele, că noi avem acest privilegiu de a veni în Prezenţa Ta, să cerem orice petiţie care noi am dori. Şi bucuria vine când noi privim în Cuvânt. Şi ni se promite că dacă noi O vom crede, aceasta ni se va da. Ce ar putea tresări o inimă umană care bate, mai mult decât să ştim că nemuritorul, Dumnezeu Etern a dat o astfel de promisiune?
E-109 Our Heavenly Father, we come just as humble as we know how to come, with emptied hearts of all desires of the world or its pleasures. And as our brother has quoted or stated to us, "Joy, the joy of the Lord is our strength." And we come with joyful hearts, that we have this privilege of coming into Your Presence, to ask any petition that we would desire. And the joy comes when we look in the Word. And are promised if we would believe It, it would be given to us. What could thrill a human heart that beats, anymore than to know that the immortal, Eternal God gave such a promise?
E-110 Acum iartă-ne, Doamne. Şi dacă noi am păcătuit sau am făcut ceva care nu Te-a mulţumit, ca înainte să cerem aceste lucruri... Căci noi ştim că este scris, "Dacă inimile noastre nu ne condamnă, noi avem petiţia noastră." Dar acum iartă-ne de tot ce am făcut. Priveşte asupra noastră, Doamne, cu milă şi îndurare. Priveşte ce grup de compătimit suntem noi, Doamne. Muritori micuţi, târându-ne în jur aici pe pământ, şi doar tărăgănând înainte prin acest loc păcătos, dar jos adânc în inima noastră noi ştim că există Cineva care vine într-o zi, care ne va ridica din acest loc la un loc mai bun, şi ne bucurăm în aceasta.
E-110 Now forgive us, Lord. And if we have sinned or did anything that was displeasing to You, that before we ask these things… For we know that it's written, "If our hearts condemn us not, we have our petition." But now forgive us of all that we have done. Look upon us, Lord, with mercy and with pity. Look what a pitiful bunch we are, Lord. Little mortals, creeping around here on earth, and just dragging along through this sinful place, but down deep in our heart we know that there's Someone coming someday that's going to lift us from this place to a better place, and we rejoice in this.
E-111 Şi mă rog, Dumnezeule, pentru fiecare cerere. Tu ai ştiut ce era în spatele acelor mâini care s-au ridicat. Acordă-le aceasta, Doamne. Eu mă rog pentru mine, pentru tărie în dimineaţa aceasta, pentru-pentru voce să ajut şi să predic Evanghelia. Şi noi am cere ca Tu să ne binecuvântezi aşa împreună în acesta ce noi sărbătorim, sezonul Crăciunului. Doamne, fie ca noi să aflăm adevăratul Spirit al Crăciunului, şi fie ca Acesta să rămână cu noi pe veci. Căci noi cerem aceasta în Numele lui Isus şi de dragul Lui. Amin.
E-111 And I pray, God, for every request. You knowed what was behind them hands that lifted. Grant it to them, Lord. I pray for myself, for strength this morning, for—for voice to help and to preach the Gospel. And we would ask that You would bless us so together in this what we are celebrating, the Christmas season. Lord, may we find the real Spirit of Christmas, and may It abide with us forever. For we ask this in Jesus' Name and for His sake. Amen.
E-112 Acum, dacă veţi sta în picioare doar un moment, eu vreau să citesc în dimineaţa aceasta din Cartea lui Mica, pentru un loc; şi pentru altul, din Evrei, al 12-lea capitol din Evrei, pentru... să adun puţin context la despre ceea ce mi-ar place să vorbesc în dimineaţa aceasta pentru mesajul nostru de Crăciun. Evrei 12:25, este acesta. Eu cumva a trebuit să mă grăbesc azi dimineaţă când m-am sculat, şi eu nu am avut totul tocmai la loc unde am vrut să am, am vrut să am, adică. Eu încep cu al 2- lea verset în Mica 1.
Auziţi... voi popoare; ascultă, O pământule, şi tot ce este pe el: Domnul DUMNEZEU să fie martor împotriva voastră, Domnul din templul Lui cel sfânt.
Căci, iată, DOMNUL iese din locuinţa Lui, şi se va pogorî, şi va călca pe... locurile pământului.
Şi munţii se vor topi sub el, şi văile vor fi crăpate, şi ca ceara înaintea focului, şi ca apele care curg în jos pe un povârniş.
E-112 Now, if you'll just stand just a moment, I want to read this morning from the Book of Micah, for one place; and for another, out of Hebrews, the 12th chapter of Hebrews, for the… to gather a little context to what I'd like to speak on this morning for our Christmas message. Hebrews 12:25, it is. I kind of had to hurry this morning when I got up, and I didn't have everything just at the place where I wanted to have, wanted to have, rather. I begin with the 2nd verse in Micah 1.
Hear,… ye people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from His holy temple.
For, behold, the LORD cometh forth out of his place, and will come down, and tread upon the… places of the earth.
And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, and as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place.
E-113 Şi în Evrei, al 12-lea capitol şi al 25-lea verset, noi citim aceasta.
Luaţi seama ca să nu refuzaţi pe cel ce vorbeşte. Căci dacă ei au scăpat... Căci dacă nu au scăpat cei care l-au refuzat pe cel ce a vorbit pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă noi ne întoarcem de la cel ce vorbeşte din ceruri:
E-113 And in Hebrews, the 12th chapter and the 25th verse, we read this.
See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped… For if they escaped not who refused him that spake on earth, how much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:
E-114 Acum, Doamne Dumnezeule, adaugă binecuvântările Tale la citirea Cuvântului Tău, şi dă-ne la fiecare astăzi lucrul care Tu ai vrea ca noi să-l cunoaştem, ca noi să putem pleca de aici şi să simţim că am fost în Prezenţa Ta, şi putem să mergem înainte cu o-o înfăţişare nouă şi cu o înţelegere mai bună, şi cu mai multă hotărâre decât cum am avut când noi am venit în această clădire. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-114 Now, Lord God, add Thy blessings to the reading of Thy Word, and give to us each today the—the thing that You would have us to know, that we might leave here and feel that we have been in Your Presence, and can go forth with a—a new look and with a better understanding, and with a more determination than we had when we come in this building. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
May be seated.
E-115 Acum, fără îndoială, dacă eu aş fi auzit acel text citit pentru un mesaj de Crăciun, eu aş fi spus, "Acum nu este aceea o citire ciudată de Crăciun?" Cel... Scopul meu să fac aceasta, a fost să aduc bisericii ceva poate cumva un pic diferit, din cauză că la radio în decursul Crăciunului voi veţi auzi povestirea veche familiară, iarăşi şi iarăşi, despre oamenii înţelepţi venind de la Răsărit şi găsind pe copilul Cristos, şi adorarea păstorilor, şi apariţia Stelei, şi toate aceste povestiri de Crăciun care merg să alcătuiască credinţa noastră religioasă de astăzi. Şi ele sunt toate foarte bune, eu-eu sunt recunoscător pentru aceea. Dar m-am gândit în biserică în dimineaţa aceasta... Şi probabil că păstorul nostru, poate deseară sau duminica următoare va aduce un mesaj întrucâtva pe aceea. Şi m-am gândit atunci să dau poporului o-o schimbare de vreo altă vedere de la... despre Crăciun, şi eu să... am ales textul acesta. Acum, doar câteva cuvinte.
E-115 Now, no doubt, if I would have heard that text read for a Christmas message, I had said, "Now isn't that a odd Christmas reading?" The… My purpose in doing this, was to bring the church something perhaps maybe a little different, because that on the radio through Christmas you'll be hearing the familiar old story, over and over, of the wise men coming from the East and finding the Christ Child, and the adoration of the shepherds, and the appearing of the Star, and all these Christmas stories that go to make up our religious belief of today. And they're all very well, I—I'm grateful for that. But I thought in the church this morning… And probably our pastor, maybe tonight or next Sunday will be bringing a message something on that. And I thought then to give the people a—a change of some other view from… about Christmas, and I would… I chose this text. Now, just a few words.
E-116 Şi acum eu văd că vă schimbaţi locurile, unii stau, alţii şed. Şi aceea este-aceea este frumos. Şi curând noi vom avea loc aşa că noi... Nu putem, îmi pare rău că nu putem lăsa ca aceste intervale să fie pline, din cauză că şeful de incendii nu ne va lăsa să facem aceea. Dar noi vom avea o mică adăugire foarte curând, cu voia Domnului. Ei deja au început la aceasta, şi-şi aceea este aşa de curând cât putem noi să o avem ridicată, şi acesta va fi întru-totul un loc diferit când se ajunge la partea materială a locului. Acolo nu va fi de fapt nimic din arătarea vechiului tabernacol. Aceasta va fi că o să fie ferestre cu sticlă mată, acolo va fi căptuşeală de cărămidă în jurul ei. Acolo va fi... Aceasta va fi întru-totul diferit. Dar vechea clădire va rămânea aici, deoarece noi avem un scop pentru aceea, vedeţi. "Să rămână zidurile vechi," vedeţi. Şi noi doar urmează să îl acoperim şi să punem pietre în jurul acestuia, şi aşa mai departe, dar acesta rămâne chiar la fel.
E-116 And now I see you're changing places, some standing, some sitting. And that's—that's nice. And soon we'll have room so we… Can't, sorry we can't let these aisles be filled, on account of the fire marshal won't let us do that. But we'll have a little addition very soon, the Lord willing. They're already started on it, and—and that's as soon as we can we'll have it up, and it'll be a different place altogether when it comes to the material part of the place. There will be really none of the old tabernacle showing. It'll be there'll be stained glass windows, there will be brick veneer around it. There'll be… It'll be altogether different. But the old building will remain here, because we got a purpose for that, see. "Let the old walls remain," see. And we're just going to cover it over and put stone around it, and so forth, but it remains just the same.
E-117 Acum, Crăciunul. Eu-eu doresc ca într-adevăr oamenii să, poată înţelege în lumea aceasta, ce este de fapt Crăciunul. Acum, primul cuvânt Christmas este un-un fel de expresie Catolică. Aceasta înseamnă "A lui Cristos ... " C-h-r-i-s-t-m-a-s, vedeţi, "Adunarea lui Cristos," vedeţi. Acesta a fost ordinat sau a fost început cu biserica Romană. Şi Cristos nu a fost mai mult născut în a douăzeci şi cincea zi din decembrie cum nu am fost eu. Aha. Aceasta este doar o conglomerare completă de dogmă.
Aceea este tot ce este de aceasta. "Întreaga lume," aşa cum a spus profetul, "a devenit o bubă putredă." Aceea este corect. Doar este că nu este chiar nici un lucru curat nicăieri. Fiecare sărbătoare este susţinută de un... Păi, Moş Crăciun a luat locul Crăciunului, naşterea în iesle. Iepurele şi puiul şi pălăriile noi au luat locul învierii. Şi unde apare Dumnezeu în toată aceasta? Vedeţi? Motivul acesteia este din cauză că, omul, în comerţ.
E-117 Now, Christmas. I—I wish that really the people would, could understand in this world, what really Christmas is. Now, the first word Christmas is a—a kind of a Catholic expression. It means "Christ's…" C-h-r-i-s-t-m-a-s, see, "Christ's mass," see. It was ordained or was begin with the Roman church. And Christ was no more born on the twenty-fifth day of December than I was. Uh-huh. It's just a complete conglomeration of dogma. That's all there is to it. "The whole world," as the prophet said, "has become a putrefied sore." That's right. Just it's just no clean thing nowhere. Every holiday is backed up by an… Why, Santa Claus took Christmas' place, the birth in the manger. The rabbit and chicken and new hats took the resurrection. And where does God appear in all this at? See? The reason of this is because that, man, in commercial.
E-118 Păi, ei au început să cumpere cadou de Crăciun cu luni în urmă, şi ce este aceasta altceva decât trăsătură păgână! Nu există nimic evlavios privitor la aceasta. O, ei încearcă să spună, "Au dat daruri, la oamenii înţelepţi." Aceea este doar o-o oază pentru o scuză a diavolului. Voi vreţi să daţi ceva, daţi viaţa voastră lui Cristos. Să nu daţi unul la altul, să o daţi Lui. Pentru aceea a murit El. Acela era scopul Lui de a veni. Vedeţi?
E-118 Why, they started buying Christmas present months ago, and what is it but a heathen trait! There's nothing about it godly. Oh, they try to say, "Give gifts, to the wise men." That's just an—an oasis for a devil's excuse. You want to give something, it's your life to Christ. Don't give to one another, give it to Him. That's what He died for. That's His purpose of coming. See?
E-119 Dar a ajuns să fie un loc unde acesta-acesta este-acesta este un blestem pentru copilaşi. Ceva vecin micuţ în jos pe stradă poate avea din belşug, şi celălalt copil micuţ nu are nimic, şi ei se uită. Şi este-este chiar întregul lucru este întru totul greşit. Asta-i tot. Şi comercianţii îşi ridică mărfurile la aceste locuri. Ei... Păi, soţia mea a mers înăuntru să cumpere ceva pentru ceva copii micuţi, şi cu vreo trei săptămâni în urmă, a zis, "O, noi am vândut tot. Tot stocul. Noi am făcut o comandă dublă de stoc anul acesta, deja am vândut totul." Trei sau patru săptămâni înainte de timpul de a începe cumpărăturile. O, ce mare aranjament comercial este acesta!
E-119 But it's got to be a place where it—it's—it's a curse to little children. Some little neighbor down the street can have plenty, and the other little fellow don't have nothing, and they look. And it's—it's just the whole thing is altogether wrong. That's all. And merchants raise their merchandise at these places. They… Why, my wife went in to get something for some little fellows, and about three weeks ago, said, "Oh, we done sold out. All the stock. We made a double order of stock this year, done sold it all out." Three or four weeks before the time to start shopping. Oh, what a big commercial setup it is!
E-120 Şi, până la urmă, ştiţi voi cum a început vreodată Crăciunul, acesta ce noi numim Crăciun, "Christ mass"? Iată povestirea acestuia, doar o mică iotă ce o am scrisă aici pe o pagină. Eu doar am completat în anul trecut, înainte să am cele Şapte Epoci ale Bisericii, le-am predat aici, eu am luat Consiliul din Nicea, şi Consiliul Dinainte de Nicea şi Consiliul După Nicea, şi Părinţii din Nicea, şi cele Două Babiloane a lui Hislop şi Cartea Martirilor a lui Foxe, şi toate, pentru că i-am auzit pe lucrători să le citeze. Dar am vrut să le citesc eu însumi, să văd, aşa ca eu¬eu să ştiu când am citit-o sau am spus la poporul meu, pentru că Dumnezeu mă va face să răspund la Ziua Judecăţii pentru ce spun poporului. Astfel, eu doar trebuie să nu spun ce a spus altcineva ce ei au citit, eu vreau să o citesc eu însumi, vedeţi, şi să ştiu.
E-120 And, after all, do you know how Christmas ever begin, this what we call Christmas, "Christ mass"? Here's the story of it, just a little jot I got wrote down here on a page. I've just completed in the last year, before I had the Seven Church Ages, taught them here, I took the Nicaea Council, and the Pre-Nicaea Council and the Post-Nicaea Council, and Nicene Fathers, and Hislop's Two Babylons and Foxe's Book of Martyrs, and all, because I've heard ministers quote it. But I wanted to read it myself, to see, so that I—I would know when I read it or said to my people, because God's going to make me answer at the Day of the Judgment what I say to the people. So, I've just got to not say what someone else said that they read, I want to read it myself, see, and know.
E-121 Acum, de fapt, Crăciun, Cristos, eu cred şi aproape pot dovedi... Cum învierea poate fi dovedită prin a privi la Creator, cum că El a creat toată viaţa aceasta botanică, şi cum tot ce serveşte scopului Lui trebuie să moară, şi, dacă moare, trăieşte din nou pentru că are viaţă perpetuă. Dar singura cale să poată trăi din nou, este o sămânţă germinată. Vedeţi? Acum, Dumnezeu se exprimă pe Sine în acea creaţie, şi aceasta arată că toţi aceşti zei păgâni şi lucruri ce le avem nu sunt corecte. Vedeţi, ele sunt doar filozofii şi imaginaţii. Dar Acela Care a creat Cerul şi pământul se exprimă pe Sine înapoi prin creaţia Lui, ce este El în programul Lui. Şi atunci dacă...
122 V-aţi gândit vreodată, când Cristos s-a născut, că Fiul lui Dumnezeu, de ce s-a născut El într-o iesle, într-un grajd, şi pus într-o iesle? Pentru că El a fost un Miel. Nu putea să fie născut în case, mieii nu sunt născuţi în case. Şi atunci aţi observat când ei L-au dus la Calvar, şi cum nu a putut El să fugă. El a avut această cruce pusă pe El. El a fost bătut până când I-a sângerat spatele. Şi, dar ei L-au condus, ei au condus Mielul la măcelărie. Vedeţi? El era un Miel. Ei bine, şi dacă toate aceste mărturii ale naturii, ce a fost El... Când se nasc mieii, în Decembrie sau în Aprilie? Cu certitudine. Vedeţi, acesta este doar nonsens, vedeţi, să gândeşti un astfel de lucru.
E-121 Now, really, Christmas, Christ, I believe and almost can prove… Like the resurrection can be proved by looking at the Creator, how that He created all this botany life, and how everything serving His purpose must die, and, if it dies, it lives again 'cause it's got perpetual life. But the only way it can live again, is a germitized seed. See? Now, God expresses Himself in that creation, and it shows that all these pagan gods and things we have are not right. See, they're just philosophy and imaginations. But the—the One Who created the Heaven and earth expresses Hisself back through His creation, what He is in His program. And then if…
E-123 Aceasta s-a făcut de către biserica Romano-Catolică înainte să devină biserica Catolică în Roma. Pe la 606 A.D., pe undeva pe acolo, sau 306, adică. Acum, noi aflăm că păgânii Romani s¬au închinat la Jupiter, care este zeul soare; şi ei s-au închinat la Astartea, care a fost zeul lună, sau de altfel mamă a... mama cerului. Ei bine, să aducă aceasta jos, ei au spus că Astartea, sau zeiţa, mama cerului nu a mai fost, şi s-a reflectat pe sine în Maria. Astfel aceasta încă rămâne idolatrie, conectând Creştinătatea la idolatrie.
E-122 Did you ever think, when Christ was born, that the Son of God, why was He born in a manger, in a barn, and laid in a manger? Because He was a Lamb. Couldn't be born in houses, lambs are not born in houses. And then did you notice when they took Him to Calvary, and how He couldn't run away. He had this cross laid on Him. He was beat till His back was bleeding. And, but they led Him, they led the Lamb to the slaughter. See? He was a Lamb. Well, and if all these testimonies of nature, what He was… When is lambs born, in December or in April? Certainly. See, it's just nonsense, see, to think such a thing.
E-124 Apoi de asemenea, şi ei au suferit, ori s-au închinat şi au respectat ziua de naştere a zeului soare a lor, care era Jupiter. Aceasta este când soarele de la întâi decembrie până la decembrie douăzeci şi cinci, acesta nu se schimbă, îşi trece capricornul lui. Şi, apropo, eu am un articol dintr-un ziar care vreau să vi-l citesc cândva, care doar vă şochează. Voi vorbiţi despre ce s-a întâmplat aici jos la râu în ziua aceea, eu vreau să vă arăt constatarea din Ierusalim să confirme aceea, doar câteva săptămâni în urmă, dintr-un ziar. Ceva ce ei au găsit în Ierusalim doar câteva săptămâni în urmă, va confirma pozitiv acel Înger apărând aici jos chiar exact la acelaşi timp şi trimiţând slujba înainte. Da. Vedeţi? Acum, Nu am ştiut aceasta până cu doar câteva săptămâni în urmă, şi iat-o aici în ziar.
E-123 This was done by the Roman Catholic church before it become the Catholic church in Rome. About A.D. 606, somewhere along in there, or 306, rather. Now, we find out that the Roman pagans worshipped Jupiter, which is the sun-god; and they worshipped Ashtoreth, which was the moon-god, or otherwise the mother of… the—the mother of heaven. Well, to bring this down, they said that Ashtoreth, or god, mother of heaven was no more, and reflected herself in Mary. So it still remained idolatry, connecting Christianity to idolatry.
E-125 Acum observaţi când acesta traversează aceea, acesta este¬acesta este în aceea, vedeţi. Acum, după douăzeci şi unu decembrie, zilele încep să devină doar puţin mai scurte fiecare, sau puţin mai lungi fiecare zi, până când ajunge jos prin iulie. Atunci aceasta începe să se scurteze din nou până când ajunge chiar... Şi acela este doar timpul de relaxare. Şi păgânii Romani au spus că aceea era ziua de naştere a zeului soare. De la întâi decembrie, sau douăzeci şi unu decembrie până la douăzeci şi cinci decembrie, ei au avut-circul Roman, cursele de care de război şi aşa mai departe au fost în aceea, în decursul acelui timp. Ei bine, atunci, când Creştinii sau Creştinii Romani, adăugau dogma lor să obţină ambele părţi, şi cea păgână şi cea Creştină, ei au spus, "Dacă aceasta este ziua de naştere a zeului soare, să o facem doar întru totul ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu." Acolo este a douăzeci şi cincea zi a voastră din decembrie pentru mass-ul vostru, Christ mass. O, ce lucru teribil! Vedeţi?
E-124 Then also, and they suffered, or worshipped and respected the birthday of their sun-god, which was Jupiter. It's when the sun from December the first until December the twenty-fifth, it doesn't change, it's passing its capricorn. And, by the way, I got a piece out of the paper I want to read to you sometime, just shock you. You talk about what happened down here on the river that day, I want to show you the finding in Jerusalem to confirm that, just a few weeks ago, out of a newspaper. Something they found in Jerusalem just a few weeks ago, will positive confirm that Angel appearing down here at that very same time and sending the ministry forth. Yeah. See? Now, never knew it till just a few weeks ago, and here it is in the newspaper.
E-126 Acum, să conecteze. Păi, voi ziceţi, "Nu ar fi bună oricare altă zi?" Da, dar să conectezi pe Cristos cu păgânul? Tocmai lucrul pe care El a venit să-l desfiinţeze, ei Îl conectează înapoi cu acesta din nou. Vedeţi? Acela este lucrul care este greşit. Şi Moş Crăciun, ceva om bătrân în Germania, numit Kriss Kringle, se ducea înjur dând copiilor daruri în ziua de Christ mass, el a fost un Catolic şi ei l-au făcut un sfânt, acum este Sfântul Nicolae. Vedeţi? Eu mai bine doar... Ei vor... Aceea, voi şti ţi aceea oricum. Vedeţi, noi îi avem în Epocile Bisericii.
E-125 Now notice when it crossed that, it's—it's in that, see. Now, after December the twenty-first, the days will start getting just a little shorter each, or a little longer each day, until it comes down around in July. Then it starts shortening up again till it gets right… And that's just the relaxing time. And the Roman pagans said that was the sun-god's birthday. From December the first, or December the twenty-first till December the twenty-fifth, they had the—the Roman circus, the chariot races and so forth was on that, during that time. Well, then, when the Christians or the Roman Christians, adding their dogma to get both sides, both the pagan and the Christian, they said, "If it's the sun-god's birthday, let's just make it altogether the Son of God's birthday." There's your twenty-fifth day of December for your mass, Christ mass. Oh, what a terrible thing! See?
E-127 Dar în dimineaţa aceasta, ce eu vreau să spun este aceasta, că, această zi de Crăciun ce vine nu găseşte lumea într-o stare mai bună decât cum a fost o mie nouăsute sau două mii de ani în urmă când a venit Cristos. Aceasta nu este nimic diferit. Chiar cam în aceeaşi stare cum a fost atunci, aşa este ea acum. Ei... Dacă eu aş trage o concluzie din ce... sau un text din ceea ce urmează să spun, ar fi: Destrămarea Lumii.
E-126 Now, to connect. Why, you say, "Wouldn't any other day do?" Yes, but connect Christ with pagan? The very thing He come to abolish, they connect Him back with it again. See? That's the thing that's wrong. And Santa Claus, some old man in Germany, named Kriss Kringle, would go around giving kids presents on Christ mass day, he was a Catholic and they made him a saint, now it's Saint Nicholas. See? I better just… They'll… That, you know that anyhow. See, we got them in the Church Ages.
E-128 Când Cristos a venit la Crăciun, o mie nouă sute de ani în urmă, lumea se destrăma, totul a ajuns la poluare. Lumea religioasă a fost poluată. Lumea Romană, moral, a fost în cel mai de jos declin al ei. O, imoralitatea lumii! Iudeii au uitat pe Dumnezeul lor şi au luat sărbătoarea lor sfântă solemnă şi au făcut-o o tradiţie rituală. Dumnezeu s-a îndepărtat de la ei. Şi ei au ştiut că acolo era ceva ce trebuia să se întâmple, toată lumea a ştiut, pentru că, să o ţină laolaltă. Aceasta se destrăma. Şi acel ceva să o ţină laolaltă, fiecare naţiune în felul lor propriu aşteptau după ceva sau cineva să vină să o ţină laolaltă.
E-127 But this morning, what I want to say is this, that, this coming Christmas day finds the world in no better condition than it was nineteen or twenty hundred years ago when Christ come. It's not any different. Just about the same condition as it was then, so is it now. They… If I would draw a conclusion from what… or a text from what I'm going to say, would be: The Falling Apart Of The World.
E-129 Dacă aceea nu este imaginea de astăzi, eu nu cunosc lumea. Caută după ceva să o ţină laolaltă! Ea este întocmai cum a fost cu două mii de ani în urmă. Lumea, două mii de ani în urmă, aştepta după un Mesia să ţină lucrul împreună. Dar două mii de ani în urmă, Dumnezeu a dat lumii un Mesia. Pentru că dacă noi aşteptăm ceva şi căutăm după ceva, Dumnezeu îl va trimite la noi. Şi acum lumea, după două mii de ani, a ajuns înapoi în aceeaşi stare cum a fost cu două mii de ani în urmă. Ea se desface, naţiuni, nu există-nu există nici o fundaţie nicăieri. Comunismul, Catolicismul, Protestantismul, politica, moralul, totul s-a destrămat.
E-128 When Christ came on Christmas, nineteen hundred years ago, the world was falling apart, everything had come to pollution. The religious world had been polluted. The Roman world, morally, was on its lowest ebb. Oh, the immorality of the world! The Jews had forsaken their God and taken their sacred solemn feast and had made it a ritualistic tradition. God had departed from them. And they knew that there was something had to happen, the whole world did, because, to keep it together. It was falling apart. And the something to keep it together, every nation in their own way was looking for something or someone to come to hold it together.
E-130 Şi ei se roagă pentru un Mesia. Dar iată ce vreau eu să spun! Dacă El ar veni, L-am primi noi sau am face noi cum au făcut ei? L-am refuza noi? Ştim noi într-adevăr ce avem nevoie? Uneori noi vrem, ne rugăm pentru dorinţele noastre, şi uneori dorinţele noastre nu sunt nevoia noastră. Noi trebuie să ne dăm seama că noi nu înţelegem ce avem nevoie; ne gândim că da. Dar Dumnezeu a promis să furnizeze nevoile noastre, şi că El va face.
E-129 If that isn't the picture today, I don't know the world. Is looking for something to hold it together! It's just like it was two thousand years ago. The world, two thousand years ago, was looking for a Messiah to hold the thing together. But two thousand years ago, God gave the world a Messiah. Because if we're expecting something and looking for something, God will send it to us. And now the world, after two thousand years, has got back into the same condition it was two thousand years ago. She's dropping apart, nations, there's no—there's no foundation nowhere. Communism, Catholicism, Protestantism, politics, moral, everything has fallen apart.
E-131 Acum, ce-i dacă micuţul meu Joseph, în vârstă de şapte ani, ar vrea să meargă la vânătoare cu mine, şi ar plânge şi ar ţipa să ia puşca mea automată, să o încarce cu cartuşe, "Eu pot ucide un iepure, Tati"? Păi, eu-eu nu aş putea să-l las să facă aceea, deşi el-el crede că are nevoie de aceasta, dar eu ştiu mai mult despre aceasta decât ştie el. Şi ce dacă copilul tău în vârstă de un an şi jumătate te vede că te razi cu un brici, şi ţipă şi plânge după acel brici? Deşi el te-a văzut să te razi, el vrea să facă acelaşi lucru. Păi, tu ştii ce este cel mai bine pentru el. Totuşi tu-tu nu îl vei lăsa să-l aibă, deoarece, dacă tu eşti un tată cu gândire raţională tu nu ai face un astfel de lucru ca acela, ci tu îl vei ţine departe de la el. Şi atunci de multe ori când noi vrem ceva care este contrar la cunoaşterea lui Dumnezeu despre ce avem noi nevoie, aşa că El nu vrea să ni-l dea.
E-130 And they're praying for a Messiah. But here's what I want to say! If He would come, would we receive Him or would we do like they did? Would we refuse Him? Do we know what we really need? Sometimes we want, we pray for our desires, and sometimes our desires is not our need. We must realize that we do not understand what we need; we think we do. But God promised to supply our needs, and that He'll do.
E-132 Şi ei se rugau pentru un Mesia. Ei au vrut un Mesia. Dar iată unde este aceasta, ei L-au vrut în felul în care-care ei au vrut. Şi Dumnezeu L-a trimis în felul în care El L-a vrut, şi ei L¬au refuzat.
E-131 Now, what if my little Joseph, seven years old, would want to go hunting with me, and would cry and scream to take my automatic shotgun, load it up with shells, "I can kill a rabbit, Daddy"? Well, I—I could not let him do that, yet he—he thinks he needs it, but I know more about it than he does. And what if your little baby of a year and a half old would see you shaving with a straight razor, and scream and cry for that razor? Yet he seen you shaving, he wants to do the same thing. Why, you know what's best for him. Yet you—you wouldn't let him have it, because, if you're a sensible thinking father you wouldn't do such a thing as that, but you would keep it from him. And then many times that we want something that's contrary to God's knowing of what we have need of, so He wouldn't give it to us.
E-133 Şi ei o fac astăzi din nou, fac acelaşi lucru astăzi, ei L-ar refuza din nou. Ei fac acelaşi lucru acum cum au făcut atunci. De ce? Pentru acelaşi motiv, acelaşi motiv. El a venit atunci, şi noi ştim că El a venit. El a venit, şi la ei, dar El nu a venit în maniera şi în felul în care ei au dorit ca El să vină. Şi dacă Dumnezeu ne-ar trimite ceva astăzi, noi strigăm după acesta, şi biserica, şi când Dumnezeu îl trimite noi nu îl vrem. Acesta nu vine să se potrivească gustului nostru denominaţional. Acesta nu vine să se potrivească cu a noastră-concepţia noastră teologică despre aceasta uneori. Dar acesta este tocmai lucrul pentru care ne-am rugat. Tocmai cererea care noi o cerem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu Îl trimite la noi, şi noi Îl refuzăm.
E-132 And they were praying for a Messiah. They wanted a Messiah. But here's where it's at, they wanted Him in the way that—that they wanted. And God sent Him in the way that He wanted Him, and they refused Him.
E-134 Noi vrem un cadou Creştin de la Dumnezeu, dar noi îl vrem în felul cum îl vrem noi. Dumnezeu îl trimite în felul cum noi avem nevoie de el. El ştie ce naţiunea, El ştie ce are nevoie biserica. Dar noi credem că noi ştim, dar El ştie într-adevăr ce este acesta.
E-133 And they do it again today, do the same thing today, they'd refuse It again. They do the same thing now as they did then. Why? For the same reason, the same reason. He came then, and we know He come. He came, and to them, but He didn't come in the fashion and in the way that they desired Him to come. And if God would send us something today, we calling out for it, and the church, and when God sends it we don't want it. It don't come to suit our denominational taste. It don't come to suit our—our theological conception of it sometimes. But it's the—the very thing that we prayed for. The very request that we asked before God, God sent It to us, and we refuse It.
E-135 Acum, aşa cum am spus câteva minute în urmă, noi ajungem din nou la acest Crăciun, lumea se destramă. Să numim doar câteva lucruri pe care eu le-am însemnat jos aici.
E-134 We want a Christmas gift from God, but we want it the way we want it. God sends it the way we need it. He knows what the nation, He knows what the church needs. But we think we know, but He knows really what it is.
E-136 Priviţi la imoralitatea lumii, niciodată nu a fost într-o stare mai josnică, de abia. Eu-eu am un articol aici care eu aş vrea doar să citesc două versete din el. Acesta se găseşte într¬un-un ziar, un Standard Bearer, din Africa, zice, ,,Moartea modestiei. Modestia feminină, acea calitate frumoasă pe care a pus-o Dumnezeu în familia umană să ocrotească standardul ei moral, moare astăzi, aşa cum femei şi fete inocente şi-au plecat genunchiul la zeiţa modelor şi nu ezită să confirme la cea mai extremă infamie a manierelor moderne de modestie." Eu am cam o pagină din aceasta aici. "Cum nu am auzit niciodată un astfel de lucru! Şi atracţia de sex este considerată ca legitimă şi printre Creştini şi ne-Creştini."
E-135 Now, as I said a few minutes ago, we come to this Christmas again, the world falling apart. Let's just name a few things that I jotted down here.
E-137 Cum eu şi acest Frate scump al nostru Arganbright am venit în jos pe drum de vreme azi dimineaţă, am vorbit despre subiect, este greu să găseşti o fată cu suficientă modestie ca să se îmbujoreze. Ele au auzit aşa de multe glume murdare şi murdărie, şi, păi, tu nu ai putea să spui nimic să le faci să se îmbujoreze. Când, câţiva ani în urmă, nu mai mult decât când eram copil, un lucru mic greşit, faţa lor se colora, un lucru mic a trecut, şi juponul unei alte fetiţe să se arate în şcoală, şi eu stăteam, vorbeam, şi când ea s-a uitat acolo şi a văzut juponul acestei fetiţe arătându-se, faţa ei mică s-a îmbujorat, şi ea a plecat de la mine, o fată de şaisprezece ani. Păi, ce o... aceea este calitatea dată de Dumnezeu să ocrotească moralurile noastre.
E-136 Look at the immorality of the world, never was in a lower state, hardly. I—I got an article here that I would just like to read a couple verses of it. It's found in a—a paper, a Standard Bearer, of Africa, says, "The death of modesty. Feminine modesty, that beautiful quality that God has placed in the human family to safeguard its moral standard, is dying today, as innocent women and girls have bowed their knees to the goddess of fashions and do not hesitate to confirm to the most extreme of shamefulness of modest modern styles." I got about a page of it here. "How I never heard such a thing! And sex appeal is regarded as legitimate both among Christians and non-Christians."
E-138 Atunci vă puteţi mira de ce strig eu împotriva la astfel de nonsens cum devenim noi astăzi, numindu-ne Creştini, şi îmbrăcămintea şi comportarea femeilor, şi bărbaţii fumând ţigări, şi toate altele, şi se comportă în felul acesta. Şi lucrătorii în amvon, compromiţând, şi nici măcar nu te-ar lăsa să vii la amvon să predici împotrivă la astfel de lucruri. Mă întreb dacă noi nu facem foarte mult astăzi cum au făcut ei înapoi cu două mii de ani în urmă! Reţineţi, când Israel a ajuns să facă aceea, Dumnezeu a ridicat un Isaia. Când acel timp a fost consumat şi ei au început din nou, El a ridicat un Ieremia, înainte în jos. Şi Dumnezeu nu îşi schimbă felul Lui de-a face lucrurile, El este Dumnezeul Etern. El nu se poate schimba. Prima Lui idee de a o face trebuie ca întotdeauna să rămână la fel.
E-137 As this our precious Brother Arganbright and I came down the road early this morning, was talking about the subject, it's hard to find a girl with enough modesty to blush. They've heard so many dirty jokes and filth, and, why, you couldn't say nothing to make them blush. When, a few years ago, no more than when I was a boy, a little thing wrong, their face would color up, a little thing pass by, and another little girl's little underneath skirt would show in school, and I was standing, talk, and when she looked over and seen this little girl's underneath skirt showing, her little face turned red, and she walked away from me, a sixteen year old girl. Why, what a… that's the God-given quality to safeguard our morals.
E-139 Ce avem noi nevoie astăzi este un Mesaj uns cu Mesianitatea lui Cristos. Dar Îl vor primi ei? Ei se roagă după El, dar Îl vor primi ei? Nu, domnule, ei nu L-ar primi. Ei Îl răstignesc cum au făcut în primul rând. Inima umană este înşelătoare.
E-138 Then can you wonder why I cry out against such nonsense as we're getting today, calling ourselves Christians, and women dressing and acting, and men smoking cigarettes, and everything else, and carrying on like this. And ministers in the pulpit, compromising, and won't even let you come to the pulpit to preach against such stuff. Wonder if we're not doing a whole lot today like they did back two thousand years ago! Remember, when Israel got to doing that, God raised up an Isaiah. When that time was lived out and they started again, He raised up a Jeremiah, on down through. And God doesn't change His way of doing things, He's the Eternal God. He can't change. His first idea of doing it has to ever remain the same.
E-140 Moralitatea, vrajba naţională. Unde a fost lumea mai mult gata să se destrame în moraluri decât cum este astăzi? Şi cine a fixat-cine a fixat pasul? Noi Americanii. Când eu am fost la-la Sfântul Angelo în Roma, aici nu demult, pe la catacomba Sfântul Angelo, acolo era un afiş sus acolo către femeile Americane, să, "Vă rugăm să vă îmbrăcaţi, ca să onoraţi pe morţi, înainte să intraţi în catacombă." O naţiune religioasă, presupusă a fi o naţiune temătoare de Dumnezeu! Noi trăim din experienţele din trecut ale altor oameni, ale străbunilor noştri care au fost Creştini.
E-139 What we need today is a Message anointed with the Messiahship of Christ. But would they receive It? They pray for It, but would they receive It? No, sir, they wouldn't receive It. They crucify It like they did the first place. The human heart is deceiving.
E-141 Vrajbă naţională. Niciodată nu a existat un timp în lume în care această lume era mai mult într-o-o-o rupere naţională şi destrămare decât cum este chiar acum. Păi, voi vedeţi editoriale şi buletine de ştiri şi-şi comentatori şi prezicători, şi aşa mai departe, zicând despre bombe şi ce ar putea ele să facă, chiar orice naţiune mică, să distrugă întreaga lume. Şi nu există pace între ei. Voi nu puteţi aduce pace în felul acela. Pacea şi părtăşia nu poate veni prin-prin politică, ea vine prin Cristos. Ei nu vor să-L primească.
E-140 Morality, national strife. Where was the world anymore ready to fall apart in morals than it is today? And who set the—who set the pace? We Americans. When I was at—at San Angelo in Rome, here not long ago, by the San Angelo catacomb, there was a sign up there to the American women, to "Please put on clothes, to honor the dead, before entering the catacomb." A religious nation, supposed to be a God-fearing nation! We're living on past experiences of other people, our forefathers which were Christians.
E-142 Cum aş putea eu vorbi nişte lucruri aici! Corupţia în propria noastră politică, păi, politica este aşa de putredă! Voi aţi auzit Monitorul cealaltă seară, eu presupun, sau gândesc această emisiune, o oră sau două afară din Louisville aici, unde ei conectează prin toată naţiunea, şi ei dădeau, ei o fac din când în când pe subiecte diferite, şi ei au dat-o despre întoarcerea la o parte a D-lui Nixon de la politică când el şi-a pierdut cursa, cursa politică în Los Angeles, sau prin California, şi "Ar veni el vreodată înapoi?" Şi când emisiunea, după două sau trei ore, am ascultat la aceasta venind de jos de la casa Fratelui Charlie aici, şi am ascultat la ea venind în sus, eu şi Fratele Wood, la radio. Şi am ajuns să aflu că Nixon, în tot ţinutul din est aici, atât cât a ajuns emisiunea, de la Mississippi la Pennsylvania, că el l-a bătut pe Dl. Kennedy, şi oamenii sunau şi exprimau, aproape patru la unu voturi. Atunci un om s-a ridicat şi a spus, "Dacă voi nu aţi fi avut-avut maşini necinstite el ar fi Preşedinte." Ia te uită. Politică, înşelăciune, putredă pe ambele părţi. Eu nu-l învinovăţesc pe el, eu mi-aş arunca mâinile în sus, la fel, şi să las lucrul murdar să se corupă, acesta merge cu lumea oricum. Dar ţineţi-vă mâinile către Cristos şi ziceţi, "Iată-mă că vin, Doamne."
E-141 National strife. There's never been a time in the world that this world was anymore in a—a—a national tear up and falling apart than it is right now. Why, you see editorials and newscasts and—and commentators and predictors, and so forth, saying of the bombs and what they could do, just any little nation, destroy the whole world. And there's no peace among them. You can't bring peace that way. Peace and fellowship cannot come by—by politics, it come by Christ. They don't want to receive It.
E-143 Vrajbă naţională. Şi acum unde voi s-ar cuveni să gândiţi că ei s-ar cuveni să încerce să se ţină împreună, ei sunt aşa de separaţi. Acela a fost felul cum era în timpul venirii cu două mii de ani în urmă când lumea se destrăma. Ea se destramă astăzi sub aceleaşi condiţii.
E-142 How I could speak some things here! The corruptness in our own politics, why, politics is so rotten! You was hearing Monitor the other night, I suppose, or think this broadcast, hour or two out of Louisville here, where they connect across the nation, and they was giving, they do once in a while on different subjects, and they gave it on Mr. Nixon's turning away from politics when he lost his race, political race in Los Angeles, or through California, and "Would he ever come back?" And when the broadcast, after two or three hours, I had listened at it coming from down to Brother Charlie's house here, and listened at it coming up, Brother Woods and I, on the radio. And come to find out that Nixon, on all eastern country here, as far as the broadcast reached, from Mississippi to Pennsylvania, that he had beat Mr. Kennedy, and the people calling and expressing, almost four to one votes. Then a man stood and said, "If you hadn't had—had crooked machines he'd be President." There you are. Politics, cheating, rotten on both sides. I don't blame him, I'd throw up my hands, too, and let the nasty stuff corrupt, it's going with the world anyhow. But hold your hands towards Christ and say, "Here I come, Lord."
E-144 Şi atunci corupţia bisericii! O, doamne! Corupţia religioasă! O, este ridicol să vezi lumea după două mii de ani ai Bibliei şi Duhul Sfânt fiind aici pe pământ, şi astăzi ea se destramă aşa de rău cum a fost cu două mii de ani în urmă. Corupţie religioasă. Politica a intrat în religie, şi religia a intrat în politică. Un lucru aşa de oribil să vezi starea! Eu ştiu că este. Voi ziceţi, "Frate Branham, tu nu ar trebui să ne pictezi o imagine ca aceasta aici la timpul Crăciunului." Voi ar trebui să ştiţi adevărul, este ce ar trebui să ştiţi! Acum, cum poate...
E-143 National strife. And now where you ought to think that they ought to be trying to hold together, they're so separated. That's the way it was in the coming time two thousand years ago when the world was falling apart. It's falling apart today under the same conditions.
E-145 Dumnezeu va binecuvânta, dar acea binecuvântare trebuie să vină sub anumite circumstanţe, anumite cerinţe care voi trebuie să le îndepliniţi. Şi dacă voi nu îndepliniţi acele cerinţe, atunci binecuvântările şi promisiunile lui Dumnezeu sunt fără efect pentru voi. Dumnezeu a promis să întâlnească pe Israel atât timp cât ei au ţinut acele sărbători şi lucruri solemne, cu¬cu sfinţenie şi sinceritate. Dumnezeu le-a îndeplinit. Dar când el, ei doar au mers să o facă doar ca un ritual de familie, atunci Dumnezeu a refuzat să o mai facă. El a spus că ele au duhnit în faţa Lui. Aşa este acelaşi lucru astăzi, că noi-noi-noi trebuie să mergem înapoi la ce este adevărul acelui lucru.
E-144 And then the church corruption! Oh, my! The religious corruption! Oh, it's ridiculous to see the world after two thousand years of the Bible and the Holy Spirit being here on earth, and today it's falling apart as bad as it was two thousand years ago. Religious corruption. Politics entered religion, and religion entered politics. Such a horrible thing to see the condition! I know it's. You say, "Brother Branham, you oughtn't to be painting us a picture like this here at Christmas time." You ought to know the truth, what you ought to know! Now, how can…
E-146 Vrajbă politică în biserică! Noi stăm astăzi cu în jur de nouă sute de diferite denominaţiuni de Creştinătate, fiecare luptând împotriva celeilalte. Ei bine, aceea este, nu a fost aşa de rău când El a venit, acolo au fost numai vreo patru sau cinci sectoare de ele, Farisei şi Saduchei, şi aşa mai departe. Dar acum noi avem nouă sute şi ceva. Păi, este într-o stare mai rea, biserica este, la acest Crăciun, decât cum a fost o mie nouă sute de ani în urmă la Crăciun. A fost într-o stare mai rea acum. Vrajbă denominaţională! Ce a cauzat toată aceasta, prietene, este din cauză că politica a luat locul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vrea să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să conducă biserica la victorie, dar programe educaţionale şi programe de politicieni, crezuri şi denominaţiuni au condus-o în nouă sute de direcţii diferite. Aşa că biserica nu are... Ceea ce se numeşte "biserică." Eu nu vreau să spun că adevărata Biserică; Ea încă izbucneşte drept înainte, o, da. Ea încă stă aceeaşi. Dar ceea ce se numeşte "biserică" în lume, aceea pare să fie-scheletul care pune... ţine lumea împreună, care împleteşte ce numim noi astăzi moralurile şi lucrurile lumii, ea este poluată. A ei-fibrele ei sunt putrede, şi ea este... termitele de egoism, şi au mâncat tocmai temelia de sub ea. Aceasta cu certitudine este adevărat. Acum chiar în starea în care El a spus că ea va ajunge, Doi Timotei 3, "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu," şi aşa mai departe.
E-145 God will bless, but that blessing's got to come under certain circumstances, certain requirements that you must meet. And if you don't meet those requirements, then the blessings and promises of God is none effect to you. God promised to meet Israel as long as they kept those solemn feasts and things, with—with sacredness and sincerity. God met them. But when he, they just went to making it just like a family ritual, then God refused to do it anymore. He said they stunk in His face. So it's the same thing today, that we—we—we got to get back to what's the truth of the thing.
E-147 Atunci dacă noi vedem politica în starea în care sunt ei în naţiuni, şi noi vedem bisericile în corupţia lor în denominaţiunile lor, şi totuşi noi vrem ca Dumnezeu să vină la noi în lucrurile acelea. Dumnezeu nu va veni jos în acel canal cu noi, sub lucrurile prin care noi vrem ca El să vină. El nu o va face. El este sfânt şi El-El-El ştie ce este cel mai bine. Dacă noi chemăm, El ne va răspunde. Şi când El trimite răspunsul, noi Îl refuzăm. Noi Îl vrem în felul cum noi Îl vrem. Şi noi încercăm să-l obţinem pe Dumnezeu, şi încercăm să ne salvăm pe noi înşine, tocmai prin lucrul care ne este dovedit. Biserică, vă rog să auziţi aceasta! Tocmai lucrul care este evlavios dovedit pentru noi, acela ne¬-a corupt, şi totuşi noi privim chiar la acel sistem să ne salveze. Înapoi la Cuvânt! Aceea este ce ar spune Mesia. Acum, dar noi privim la-la politică. Noi încercăm pentru lumea naţională, noi încercăm să o salvăm prin politică. Biserica vrea lumea noastră salvată (lumea bisericii) prin politică. Acest episod a izbit lumea timp după timp, încă din timpul lui Moise. Acelaşi lucru, politica încearcă să stăpânească. Şi ea este coruptă. Nu există nici o cale ca un om să o poată face, acolo nu este nimic bun într-un om în primul rând. Acela este motivul că el trebuie să moară.
E-146 Political strife in the churches! We stand today with around nine hundred different denominations of Christianity, each one fighting the other. Well, that's, wasn't quite that bad when He come, there was only about four or five sectors of them, Pharisees and Sadducees, and so forth. But now we got nine hundred and something. Why, it's in a worse condition, the church is, at this Christmas, than it was nineteen hundred years ago at Christmas. Was in a worse condition now. Denominational strife! What caused it all, friend, is because that politics took the place of the Holy Spirit. The Holy Spirit wants to take the Word of God and lead the church to victory, but educational programs and politicianal programs, creeds and denominations has led it in nine hundred different directions. So the church has no… The what's called "church." I don't mean the real Church; she's still blaze right on, oh, yes, she still stays the same. But what is called "church" in the world, that seems to be the—the framework that puts the… holds the world together, that knits what we call today the morals and things of the world, it's polluted. Its—its fibers are rotten, and she's… the termites of selfishness, and has eat the very foundations out from under. It certainly is true. Now just in the condition It said it would get, Second Timothy 3, "Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God," and so forth.
E-148 Şi când noi-când noi-când noi vedem lumea aceasta în această stare, pare să se destrame în fiecare epocă, când lumea ajunge în starea aceea, oamenii se roagă. O, chiar şi Preşedintele cheamă pentru (cât a fost aceasta?) zece minute sau o oră sau ceva, de rugăciune. Aceea nu va ajuta la nimic. Ce noi avem nevoie nu este o rugăciune, ci o căinţă, întoarcere înapoi, a ne depărta de la, părăsire. Veniţi înapoi la Dumnezeu! Eu mai degrabă aş avea mângâierea mea zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu şi botezul Duhului Sfânt, Prezenţa lui Cristos, decât toată siguranţa care politica sau bisericile vi le pot da vreodată. Cu certitudine, căci eu ştiu că Acela va sta.
E-147 Then if we see politics in the condition that they are in the nations, and we see the churches in its corruption in its denominations, and yet we want God to come to us in those things. God will not come down in that gutter with us, under the things that we want Him to come by. He will not do it. He's holy and He—He—He knows what's best. If we call, He answers us. And when He sends the answer, we refuse It. We want It the way we want It. And we try to get God, and try to save ourselves, by the very thing that's proven to us. Church, please hear this! The very thing that's godly proven to us, that's corrupted us, and yet we're looking to that very system to save us. Back to the Word! That's what the Messiah would say. Now, but we look to—to politics. We try for the national world, we try to save it through politics. The church wants our world saved (church world) through politics. This episode has struck the world time after time, ever since the time of Moses. Same thing, politics trying to rule. And it's corrupt. There's no way a man can do it, there's nothing good in a man to begin with. That's the reason he has to die.
E-149 Dacă noi nu am fi avut o naţiune ar fi mai bine pentru noi, dacă noi doar aveam o naţiune a lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna răspunde şi le trimite uşurare, dar ei nu vor s-o primească. Că, Dumnezeu răspunde când naţiunea ajunge în felul acesta de condiţii, de fiecare dată. Când lumea, adică, ajunge în starea aceasta, destrămându-se, atunci Dumnezeu întotdeauna răspunde la rugăciunile lor, le trimite un profet sau ceva, ceva profet puternic să o mustre. Dar ei nu vor să asculte de el. Ce fac ei? Îl pun în mormânt. Isus a spus, "Care din voi, părinţii voştri nu i-au pus pe profeţi acolo afară în mormânt, şi atunci văruie, le face văruite acum, şi le zideşte mormintele? Şi voi sunteţi aceia care i-aţi pus înăuntru acolo." Aşa este. "Care din voi?" Ei au plâns după ajutor. Dumnezeul¬a trimis la ei, şi ei L-au respins. Atunci ce, Dumnezeu este să fie învinuit sau poporul să fie învinuit? Poporul este de învinuit. Cu certitudine.
E-148 And when we—when we—when we see this world in this condition, seem to be falling apart in every age, when the world gets in that condition, the people prays. Oh, even the President calls for (what was it?) ten minutes or an hour or something, of prayer. That won't do any good. What we need is not a pray, but a repentance, turning back, getting away from, forsaking. Come back to God! I'd rather have my consolation built upon the Word of God and the baptism of the Holy Spirit, the Presence of Christ, than all the security that politics or churches could ever give you. Certainly, 'cause I know That will stand.
E-150 Când Isus s-a născut, lumea aceea, aşa cum am spus, se destramă. Ea a fost controlată de politică, şi politica a fost coruptă în zilele acelea. Biserica naţională era coruptă. Romanii şi Grecii aşteptau după un mesia uns. Grecii şi Romanii care probabil că aveau cea mai bună parte din lume, şi ei se luptau unul, unul cu altul, aşa că ei-ei aşteptau după un mesia uns să vină. Şi Iudeii, ei au vrut un mesia să vină. Şi Romanii au căutat ceva mare politician care putea să se ridice în Roma, să cucerească Grecia şi să le spună cum să o facă, şi Roma să stăpânească lumea. Grecia a vrut un mare politician să se ridice, politician uns, un mesia, să zică, "Noi vom-noi vom lua pe acei Romani şi Iudei, şi pe restul din ei." Vedeţi, aceea era ce căutau ei.
Dacă aceea nu este imaginea de astăzi, eu nu ştiu ce este aceasta. Corect!
E-149 We didn't even have a nation we'd been better off, if we'd just have the nation of God, God's Kingdom. God always answers and sends them relief, but they don't want to receive it. That, God answers when the nation gets in these kind of conditions, everytime. When the world, rather, gets in this condition, falling apart, then God always answers their prayer, sends them a prophet or something, some mighty prophet to blast it. But they won't listen to him. What do they do? Put him in the tomb. Jesus said, "Which one of you, your fathers didn't put the prophets out there in the tomb, and then white, make them white now, and build up their sepulchres? And you're the one that put them in there." That's right. "Which one of you?" They cried for help. God sent it to them, and they rejected It. Then what, is God to blame or is the people to blame? The people's to blame. Certainly.
E-151 Politica a vrut un mesia uns. Şi Iudeii aşteptau după un mesia, şi ei au vrut unul care să vină înăuntru nu cum au ei, ei au vrut un general care să vină înăuntru şi să zdrobească şi Roma şi Grecia jos de pe pământ pentru ei. Acela era felul de mesia care ei l-au vrut. Ei se rugau după felul acela de mesia. Romanii au spus, "Trimite-ne unul. Să votăm înăuntru pe cineva care este om uns, un om care înţelege, el este un vrăjitor în politică, el să ştie chiar exact strategia să ia Grecia şi tot restul lumii." Restul lumii plângea, "Trimite-ne pe cineva care va-va fi-va fi aşa de uns cu mintea de geniu ca el să ştie cum să cucerim restul lumii."
Acum, dacă aceea nu este imaginea acestei lumi astăzi, eu nu o cunosc.
E-150 When Jesus was born, that world, as I said, is falling apart. It was controlled by politics, and politics was corrupted in them days. The national church was corrupted. The Romans and Greeks were looking for a anointed messiah. The Greeks and Romans which probably had the best part of the world, and they were fighting one, among one another, so they—they was looking for some anointed messiah to come. And the Jews, they wanted a messiah to come. And the Romans were looking for some great politician who could stand up in Rome, take over Greece and tell them how to do it, and Rome would rule the world. Greece wanted a great politician to stand up, anointed politician, a messiah, would say, "We'll—we'll take them Romans and Jews, and the rest of them." See, that's what they were looking for.
If that ain't the picture today, I don't know what it is. Right!
E-152 Şi biserica, plânge, "Trimiteţi-ne un general să vină jos, şi care să ne pună pe fiecare din noi în armură, şi ştie cum să folosească sabia şi să ne spună strategia, şi noi vom zdrobi Roma, Grecia, şi pe restul din ei jos de pe pământ." Acela este felul cum vor ei să facă, să stăpânească! Aceea este puterea.
E-151 Politics wanted an anointed messiah. And the Jews was looking for a messiah, and they wanted one who would come in not like they got, they wanted a general that would come in and stomp both Rome and Greece off the earth for them. That's the kind of messiah they wanted. They were praying for that kind of messiah. The Romans said, "Send us one. Let us vote somebody in that's anointed man, a man who understands, he's a wizard in politics, he'll know just exactly the strategy to take Greece and all the rest of the world." The rest of the world was crying, "Send us someone who will—will be—will be so anointed with the genius mind that he'll know how to take over the rest of the world."
Now, if that ain't the picture of this world today, I don't know it.
E-153 Chiar acelaşi lucru astăzi îl găsim noi în biserici. Voi Metodiştii, voi aşteptaţi după un mesia. Ce fel de mesia? Nu pe acela pe care Dumnezeu vi l-ar trimite. Voi Baptiştilor, voi aşteptaţi după un mesia. Voi Adunarienii lui Dumnezeu, voi aşteptaţi după unul. Voi Unitarienii, voi aşteptaţi după unul. Aşa este. Dar ce aşteptaţi voi? Acelaşi lucru care-l aşteaptă lumea politică. După ceva mare geniu matematic, ceva mare învăţat cu un D.D., Ph.D., să vină în biserica voastră, care va lovi aceste alte denominaţiuni afară şi să-i facă pe toţi să se înscrie la a voastră. Ceva ins care este aşa de bun la prozelitism că el poate prelua întregul lucru.
E-152 And the church, crying, "Send us a general to come down, and who will put every one of us in armor, and know how to use the sword and tell us the strategy, and we'll stomp Rome, Greek, and the rest of them off of the earth." That's the way they want to do, rule! That's the—the power.
E-154 Voi plângeţi după un mesia aici la timpul de Crăciun. Aha. Ce au obţinut ei? Ei-ei l-au vrut. Ei vor ca să-l preia. Lumea astăzi vrea să preia. Biserica vrea să preia, fiecare denominaţiune. Dar priviţi ce le-a dat Dumnezeu! Ei au vrut un geniu militar. Ei au vrut un-un geniu ştiinţific, dar Dumnezeu le-a dat un Miel, un Prunc. Ce contrast! Voi credeţi că ei ar accepta acel Copil plângând? Dar aceea a fost de ce aveau ei nevoie. Dumnezeu vă dă după nevoile voastre. Cu certitudine. Ei... El are... Ei au primit un Prunc când ei au vrut un general, dar ei au primit un Prunc, smerit, umil. Dumnezeu a ştiut nevoile lor, oricum.
E-153 Just the same thing today we find in the churches. You Methodist, you're looking for a messiah. What kind of a messiah? Not the one God would send you. You Baptists, you're looking for a messiah. You Assemblies of God, you're looking for one. You Oneness, you're looking for one. That's right. But what are you looking for? The same thing the political world's looking for. For some great mathematical genius, some great scholar with a D.D., Ph.D., to come into your church, that'll knock these other denominations out and make all join yours. Some guy who's so good at proselyting he can take the whole thing over.
E-155 El nu a venit să fie un politician naţional sau de biserică. Şi dacă Mesia ar veni astăzi, El nu ar fi un politician naţional sau de biserică. Şi dacă noi plângem după o astfel de persoană, Dumnezeu ne va trimite izbăvire, dar noi trebuie să O primim în felul în care El O va trimite. Ei nu au făcut-o, ei nu L-au vrut în felul acela. Biserica plânge astăzi, "O Tată Ceresc, vrei Tu te rugăm să trimiţi pe Isus la noi? Vrei Tu te rugăm?" Şi când Duhul Sfânt începe să se mişte înăuntru, "O, aceea este... Noi nu vrem aceea." Vedeţi? Păi, veţi fi, "O, o, noi nu vrem să-l avem pe omul acesta să stăpânească peste noi. O, eu nu vreau să aud Aceea. Nu. Vai... eu nu aş putea accepta Aceea, denominaţiunea mea nu ar crede Aceea." Atunci voi nu vreţi un Mesia, voi nu vreţi ungerea. Dacă Dumnezeu a trimis un Mesia, El ar fi exact Cuvânt cu Cuvânt din Biblie, exact cum a fost El de prima dată. Plânsul lumii, când noi vedem politicieni şi totul altceva ciupind afară chiar Viaţa din biserică, şi noi plângem, şi Dumnezeu ni l-a trimis, atunci noi să-L refuzăm. "Aceea este corect, noi nu l-am vrea. Nu, dacă acesta nu face faţă cu a noastră-credinţa noastră denominaţională, noi nu am putea să-L primim." Vedeţi? O, nu vedeţi voi ce adevăratul Crăciun... Oamenii nu Îl vor. Ei nu vor felul lui Dumnezeu de a-L trimite. Ei aşteaptă după ceva, dar ei nu Îl vor.
E-154 You're crying for a messiah here at Christmas time. Uh-huh. What did they get? They—they wanted it. They want to take it over. The world today wants to take over. The church wants to take over, each denomination. But look what God gave them! They wanted a military genius. They wanted a—a scientific genius, but God give them a Lamb, a Baby. What a contrast! You think they'd accept that crying Child? But that's what they needed. God gives you according to your needs. Certainly. They… He got… They got a Baby when they was wanting a general; but they got a Baby, meek, lowly. God knew their needs, though.
E-156 Acum, Dumnezeu le-a trimis, în ziua când ei plângeau, nu un geniu militar, nu un mare general venind în jos cu centură şi armură, şi cu o sabie supranaturală sau suliţă pe care el o putea mânui şi să-i împingă pe Romani şi pe Greci şi pe restul din ei în mare şi să-i înece din nou. El nu le-a trimis un lucru ca acela, deşi El a spus că El a făcut-o odată în Moise, dar ei au avut nevoie de el atunci. Dar El le-a trimis un Mântuitor şi ei nu L-au vrut. Ei au gândit că acolo era ... ei erau salvaţi. Vedeţi? Acela este felul cu bisericile astăzi. Găsesc la acest timp de Crăciun cu toată poleiala de Crăciun, şi lumini de Moş Crăciun, trăsături păgâne şi lucruri aruncate şi în bisericile Catolice şi Protestante, şi doar tot aşa de corupte cât pot să fie. Şi Dumnezeu le trimite un Mântuitor. Ce? Înapoi la Cuvânt. Duhul Sfânt, Mesia lui Dumnezeu, Unsul Lui, să ungă biserica Lui şi să o trimită înapoi la Cuvânt. Vă gândiţi voi că ei Îl vor? Nu, domnule. Ei nu vor să¬L aibă. Ei o vor respinge chiar cum o fac ei întotdeauna.
E-155 He never came to be a national or a church politician. And if Messiah would come today, He would not be a national or a church politician. And if we cry for such a person, God will send us deliverance, but we got to receive It in the way that He sends It. They didn't do it, they didn't want It that way. The church cries today, "O Heavenly Father, will You please send Jesus to us? Will You please?" And when the Holy Spirit begins to move in, "Oh, that's… We don't want that." See? Well, you be, "Oh, oh, we won't have this man rule over us. Oh, I don't want to hear That. No. My… I couldn't accept That, my denomination won't believe That." Then you don't want a Messiah, you don't want the anointing. If God sent a Messiah, He'd be exactly Word by Word of the Bible, exactly what He was at the first time. The cry of the world, when we see politicians and everything else pinching out the very Life of the church, and we cry, and God sent it to us, then we'd refuse It. "That's right, we wouldn't want it. No, if it didn't cope with our—our denominational beliefs, we couldn't receive It." See? Oh, don't you see what real Christmas… The people don't want It. They don't want God's way of sending It. They're looking for something, but they don't want It.
E-157 El trimite un Mântuitor, dar pentru ce trimite El un Mântuitor atunci? Vreau să strecor ceva puţin aici care vă va ajuta. Există un popor predestinat care o să-L primească. Acolo a fost când El a venit de prima dată, acolo va fi când El vine a doua oară. Nu contează ce are de gândit lumea bisericii despre aceasta, unii... El nu Îl trimite în zadar. Cineva Îl va primi. Există cineva care o să-L primească, aceea este tot; dar nu lumea politică sau biserica politică, sau orice este aceasta. Dar când voi strigaţi şi Dumnezeu Îl trimite, cineva urmează să-urmează să-¬L primească. Aşa este.
E-156 Now, God sent them, in the day that they were crying, not a military genius, not a great general coming down with buckle and armor, and with a supernatural sword or spear that he could yield and run Rome and Greek and the rest of them into the sea and drown them again. He didn't send them something like that, though He said He did do it one time in Moses, but they needed it then. But He sent them a Saviour and they didn't want It. They thought there was… they were saved. See? That's the way with the churches today. Finds at this Christmas time with all the tinsel of Christmas, the Santa Claus lights, the pagan traits and things dropped into both Catholic and Protestant churches, and just as corrupt as it can be. And God sends them a Saviour. What? Back to the Word. The Holy Spirit, God's Messiah, His Anointed, to anoint His church and send it back to the Word. Do you think they want It? No, sir. They won't have It. They'll turning her down just like they always do.
E-158 El a trimis un Mântuitor, nu să zdrobească naţiunile. Cum ne-am gândi noi astăzi, noi avem nevoie de un om care poate să se ridice. America vrea un om care va lovi Rusia la cine nu ar vrea s-o aibă. Rusia vrea un om care va doborî restul lumii şi să¬i ducă acolo la lună. Dar Dumnezeu ne trimite pace. Dumnezeu ne trimite speranţă. Noi nu o vrem. O, zic, "Noi-noi putem avea pace, naţiunile vor pace." Într-adevăr. Şi ei gândesc că ei o pot avea când O.N.U. vine împreună. Ei bine, O.N.U. este tot aşa departe de aceasta. Pacea din această lume, ce o are astăzi, este ca un balon de gumă plutind în aer, chiar fiecare vânt mic îl poate duce oricum vrea el. Cu certitudine. Orice schimbare mică de politică doar o leagănă dintr-o parte în cealaltă. Nu poate spune o rugăciune în O.N.U. din cauză că ar putea să rănească numele altor popoare, simţurile care nici măcar nu cred în Dumnezeu. Aceea este stabilizare, nu-i aşa, doar adiază oricum? Şi un alt lucru, un balon va exploda la orice, de asemenea. Amin. Şi această aşa zisă pace a lumii, prin O.N.U. şi aşa mai departe, va exploda. Corect. Nu există pace în aceea. Nu se poate găsi pace prin realizare făcută de om. Ea nu este acolo. Purtată departe cu fiecare vânt!
E-157 He sends a Saviour, but what does He send a Saviour for then? Want to drop a little something here that'll help you. There is a predestinated people that's going to receive It. There was when He come the first time, there will be when He comes the second time. No matter what the church world's got to think about it, some… He don't send It in vain. Somebody will receive It. There's somebody's going to get It, that's all; but not the political world or the political church, or whatever it is. But when you cry out and God sends It, somebody's going to—going to receive It. That's right.
E-159 Biserica vrea unul. Ei vor... pacea lor este despre... clătinată cam cu fiecare vânt de doctrină, de asemenea. Totul mătură în jur, unul din ei zice, "O, eu gândesc că tot ce avem de făcut..."
E-158 He sent a Saviour, not to stomp out the nations. As we would think today, we need a man who can stand up. America wants a man who will knock Russia to who wouldn't have it. Russia wants a man who will knock the rest of the world out and take them over to the moon. But God sends us peace. God sends us hope. We don't want it. Oh, say, "We—we can have peace, the nations wants peace." Truly. And they think they can have it when the U.N. gets together. Well, the U.N. is as far off of it. The peace of this world, has got today, is like a rubber balloon floating in the air, just every little wind can carry it anyway it wants to. Certainly. Any little change of politics just sways it from one side to the other. Can't say a prayer in the U.N. on account it might hurt the other people's name, feelings that don't even believe in God. That's stabilization isn't it, just puff any way? And another thing, a balloon will blow up at anything, too. Amen. And this world's so-called peace, by U.N. and so forth, will blow up. Right. There's no peace in that. Can't find peace by man-made achievement. It's not there. Carried away with every wind!
E-160 Tu gândeşti? Tu nu ai nici un gând să-ţi vină. Dumnezeu deja a exprimat gândurile Lui. Tu nu ai nici un drept să gândeşti. "Lăsaţi ca gândul care a fost în Cristos să fie în voi." Şi El a intenţionat şi a făcut voia lui Dumnezeu. El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările lui Dumnezeu, atunci să nu Mă credeţi." Vedeţi? Voi nu aveţi nici un gând să vină. El este Acela care gândeşte. Lăsaţi ca gândul Lui să fie în voi, voi doar gândiţi la fel, şi acela este Cuvântul Lui. Cum o să gândiţi voi diferit? El deja şi-a exprimat gândurile Lui către noi. Dar noi vrem să ne facem gândirea noastră, "Eu gândesc că ei ar trebui să facă aceasta."
E-159 The church wants one. They want… their peace is about… waved about with every wind of doctrine, too. Everything sweeps around, one of them say, "Oh, I think all we have to do…"
E-161 Eu am călătorit ieri cu un suflet bătrân scump, mergând sus să mă rog pentru un copil bolnav. Şi când am ajuns la copilul bolnav, familia nu a vrut să ne rugăm pentru el, era doar ideea acestui om. Oricum, sus pe drum, această doamnă a spus, o doamnă bătrână în vârstă de vreo optzeci de ani, deşteaptă, femeie luminată, foarte plăcută, dar ea a spus, "Eu mă gândesc că ce ar trebui să ia loc," (vedeţi, "Eu mă gândesc") "că toate bisericile ar trebui să vină împreună şi să fie una." Aceea este exact ce gândeşte diavolul. Dar Dumnezeu vrea o separare a bisericii Lui de lucrurile lumii. El nu o vrea amestecată în politica bisericii. Vedeţi? Şi ce-i dacă Dumnezeu a trimis un Mesia la lume? Şi aceea este... Acea doamnă se gândea numai gândurile întregii lumi. Ce este Confederaţia Bisericii în afară de acelaşi gând? Ce este Consiliul Mondial al Bisericilor în afară de acelaşi scop să realizeze tocmai acel gând? Este aceea corect? Păi, atunci, doamna, acea doamnă doar a exprimat gândurile lumii.
E-160 You think? You ain't got no think coming. God's done expressed His thoughts. You ain't got no right to think. "Let the mind that was in Christ be in you." And He purposed and done the will of God. He said, "If I do not the works of God, then don't believe Me." See? You ain't got no think coming. He's the One does the thinking. Let His mind be in you, you just think the same, and that's His Word. How you going to think different? He's done expressed His thoughts to us. But we want to do our thinking, "I think they ought to do this."
E-162 Dar aici sunt gândurile lui Dumnezeu în Biblie. Noi nu avem nici un drept să luăm diferit de Aceea. Acelea sunt gândurile lui Dumnezeu exprimate către noi. Noi vedem, găsim lumea destrămându-se, şi noi plângem după ceva. Haideţi să-L primim. Acum, dacă aceasta primeşte şi încearcă să ne conducă deviat spre politică, acela este tocmai lucrul care ne-a corupt.
E-161 I was riding with a dear old soul yesterday, going up to pray for a sick child. And when we got to the sick child, the family didn't want us to pray for it, was just this man's idea. However, on the road up, this lady said, an old lady about eighty-one years old, smart, brilliant woman, very nice, but she said, "I think what ought to take place," (see, "I think") "that all the churches ought to come together and be one." That's exactly what the devil thinks. But God wants a separation of His church from the things of the world. He don't want it mixed up in church politics. See? And what if God sent a Messiah to the world? And that's… That lady was only thinking the thoughts of the whole world. What's the Confederation of Church but the same thought? What's the World Council of Churches but for the same purpose to achieve that very thought? That right? Well, then, lady, that lady only expressed the thoughts of the world.
E-163 Eu am ceva mic să-i spun conducătorului naţional al acestor Oameni de afaceri Creştini. Acesta este un grup minunat de oameni, dar dacă ei pornesc pe calea greşită, ei se vor spulbera ca restul din ei, devin o denominaţiune. Şi eu vreau să vă rugaţi pentru mine şi să vă rugaţi pentru acest om. Eu trebuie să merg, eu am o vedenie de la Domnul pentru el. Vedeţi? Şi dacă ei nu fac cotitura, dacă se duc înainte, ei ajung într-o organizaţie. Şi, când ei ajung, Dumnezeu a terminat cu aceasta. Aşa este.
E-162 But here's God's thoughts in the Bible. We ain't got no right to take different from That. That's God's thoughts expressed to us. We see, find the world falling apart, and we're crying for something. Let's receive It. Now, if it receives and tries to lead us off to politics, that's the very thing that's corrupted us.
E-164 Vedeţi, oamenii nu pot să se adune împreună fără ca ei să încerce să ia propriile lor idei. Acela este motivul că Dumnezeu ia indivizi. Înţelegeţi? Dumnezeu nu lucrează şi niciodată nu a lucrat cu o denominaţiune. Nu este nici un loc în istorie în care El a lucrat vreodată. El lucrează cu indivizi, un om. Aceea este corect. Dar noi încercăm să aducem un grup de oameni împreună şi să spună "este în felul acesta şi felul acela," şi aşa mai departe. Primul lucru ce-l ştiţi, minţi mari, deştepte, luminate, aceşti uriaşi pe care diavolul i-a trimis înăuntru, vin înăuntru şi zic, "Ei bine, ar trebui să fie aceasta. Eu vă pot dovedi aceasta." Nu contează ce puteţi voi dovedi, dacă este contrar la acel Cuvânt, staţi departe de aceasta. Aşa este. Purtaţi de orice vânt de învăţătură. O suflă peste tot şi explodează la orice timp. Aceasta este adevărat.
E-163 I have a little something to tell the national leader of this Christian Businessmen. It's a fine group of people, but if they get started in the wrong way, they'll go to powder like the rest of them, become a denomination. And I want you to pray for me and pray for this man. I've got to go, I've got a vision from the Lord for him. See? And if they don't make the turn, if they go on, they're coming to an organization. And, when they do, God's through with it. That's right.
E-165 Rusia astăzi aşteaptă după un mesia uns. După ce aşteaptă ei? Cum ar fi dacă Dumnezeu le-a trimis pe unsul Mesia, un Miel cum a trimis El o mie nouăsute de ani în urmă? Ei ar scăpa de El chiar cum Irod a făcut, ar încerca tot ce ar putea să scape de EL Care este părerea Rusiei despre un mesia? Ei vor o ştiinţă. Ei vor o ştiinţă unsă, savant, un geniu care poate cuceri lumea pentru ei, care îi poate întrece, restul lumii la lună, care poate cuceri spaţiul din afară, care îi poate duce dincolo de stele. Acela este felul de mesia după care aşteaptă Rusia.
E-164 See, man can't get together 'less they try to get their own ideas. That's the reason God takes individuals. See? God don't deal and never did deal with a denomination. No place in history that He ever did. He deals with individuals, one man. That's right. But we try to get a group of man together and say "it's this way and that way," and so forth. First thing you know, great, smart, brilliant minds, these giants that the devil has sent in, come in and say, "Well, it should be this. I can prove it to you." No matter what you can prove, if it's contrary to that Word, stay away from it. That's right. Carried away with every wind of doctrine. Blow it anywhere and blow up at anytime. It's true.
E-166 O Dumnezeule! Acum ascultaţi, noi suntem din nou la timpul de Crăciun. Cum ar fi dacă ei l-ar avea? Atunci priviţi la ceva contrar la aceea. La ce ar ajunge restul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat? Vedeţi? Vedeţi, Dumnezeu ştie ce avem noi nevoie, nu ce vrem noi. Acum studiaţi asupra aceleia. Ce ar fi dacă Rusia îşi au unsul lor? Acum, ei nu ar primi un Miel. Nu, nu, ei nu ar primi nimic. Nu, domnule, ei nu îl vor. Aceea este tot ce este, ei doar nu îl vor. Ei nu vor nimic ca acela. Ei vor un mesia uns. Ei bine, mesia înseamnă "unul uns." Astfel atunci dacă ei vor unul uns, dar ei vor un savant uns, un geniu care poate lua atomii şi să-i despice, care poate cuceri spaţiul, care poate duce Rusia la lună şi să privească înapoi şi să se bată pe piept, şi să zică, ,,Voi restul lumii sunteţi câini, slujiţi-ne." Asta este, aceea este ce vrea Rusia. O, da, domnule. Voi ştiţi, întreaga lume strigă...
E-165 Russia today is looking for an anointed messiah. What are they looking for? What if God sent them anointed Messiah, a Lamb like He did nineteen hundred years ago? They'd get rid of It just like Herod did, try their best to get rid of It. What's Russia's opinion of a messiah? They want a science. They want an anointed science, scientist, a genius that can conquer the world for them, that can beat them, the rest of the world to the moon, who can conquer the outer space, who can take them beyond the stars. That's the kind of a messiah Russia's looking for.
E-167 Germania a plâns după unul din ei nu demult. Ei au primit unul. Priviţi ce au primit ei cu acesta, de asemenea. Vedeţi? Voi înţelegeţi, nu-i aşa? Ei au primit un Hitler. Şi ce au primit ei? Haos. Aceea este cât contează aceşti mesia unşi dacă voi îl refuzaţi pe Mesia lui Dumnezeu. Ce şi-au obţinut? Când binecuvântarea penticostală a lovit Rusia, sau Germania, ei au respins Mesajul. Ei au râs de ei şi i-au băgat în închisoare. Ce au făcut ei? Ei au respins Crucea, şi au căpătat o cruce dublă, zvastica. Dacă voi nu primiţi mila, atunci acolo nu a rămas nimic decât judecata. Aceea este adevărat, prietene. Acum priviţi unde sunt ei astăzi. Vedeţi? Observaţi, ei nu au apartenenţă nicăieri, ei sunt doar un popor dezbinat. Ei au acceptat pe mesia care nu trebuia. Şi dacă Rusia ar obţine unul ca acela, nu contează cât de mult l-ar accepta pe geniul lor, ea ar ajunge la acelaşi lucru. Acesta ar nimici toată naţiunea. Vedeţi?
E-166 O God! Now listen, we're at Christmas time again. What if they got it? Then look to something contrary to that. What would the rest of the people that God created come to? See? See, God knows what we need, not what we want. Now study on that. What if Russia got their anointed? Now, they wouldn't receive a Lamb. No, no, they wouldn't receive any. No, sir, they don't want it. That's all there is to it, they just don't want it. They don't want nothing like that. They want an anointed messiah. Well, messiah means "an anointed one." So then if they want an anointed one, but they want an anointed scientist, a genius who can take the atoms and split them, who can conquer space, who could take Russia to the moon and look back and pat hisself on the chest, and say, "The rest of you world are dogs, serve us." That's it, that's what Russia wants. Oh, yes, sir. You know, the whole world cry…
E-168 India astăzi vrea pe unul uns. Ei vor un mesia. Acum reţineţi, mesia înseamnă "uns." Ei vor unul uns. Ce vor ei? Ei vor unul care să-i hrănească, să le dea ceva de mâncat; să-i îmbrace, fără ca să lucreze pentru aceasta, doar să umble în sus şi-n jos pe străzi şi să o arunce dintr-o parte în cealaltă. Ia te uită. Ei nu vor să muncească, ei doar vor să cerşească. Astfel ei vor vreun fel de om sfânt să se ridice care poate să ajungă sus în vârful pomilor şi să-l scuture, pâine şi carne şi-şi lucruri, jos, de sus asupra lor, şi ei să şadă în jur şi să mănânce, şi să doarmă restul zilei, şi să se scoale şi să aibă cele mai bune haine, şi acela este-acela este felul de mesia care îl vrea India.
E-167 Germany cried for one of them not long ago. They got one. Look what they got with it, too. See? You understand, don't you? They got a Hitler. And what did they get themself? Chaos. That's what these anointed messiahs count to if you reject God's Messiah. What did they get? When the pentecostal blessings struck Russia, or Germany, they rejected the Message. They laughed at them and put them in jail. What did they do? They rejected the Cross, and they got a double-cross, the swastika. You don't receive mercy, then there's nothing left but judgment. That's true, friend. Now look where they're at today. See? Notice, they have no membership nowhere, they're just a broke up people. They accepted the wrong messiah. And if Russia would get one like that, no matter how much they'd accept their genius, it'll come to the same thing. It'll destroy the whole nation. See?
E-169 Rusia vrea un geniu ştiinţific pentru unsul lor mesia de Crăciunul acesta. Aceea este ce vor ei să li se dea. India vrea un mesia care îi poate hrăni şi să-i îmbrace, fără să lucreze.
E-168 India today wants an anointed one. They want a messiah. Now remember, messiah means "anointed." They want an anointed one. What do they want? They want one that will feed them, give them something to eat; clothe them, without working for it, just walk up and down the streets and throw it out from one side to the other. There you are. They won't work, they just want to beg. So they want some kind of a holy man to rise up who can reach up in the top of the trees and shake it, bread and meat and—and things, down, up on top of them, and they sit around and eat, and sleep the rest the day, and get up and have the best of clothes, and that's—that's the kind of a messiah that India wants.
E-170 America, ce vreţi voi? Care este părerea voastră, America? Voi aţi plâns după un mesia. Eu ştiu că aceasta este înregistrat. Voi aţi plâns după un mesia. Ce vreţi voi? Voi aţi primit ce aţi vrut. Voi aţi vrut un politician, şi l-aţi primit. Acum ce veţi face voi cu acesta? O să vă jupoaie, aceea este exact ce o să facă, o să vă trimită la mormântul vostru. Voi l-aţi vrut, voi aveţi dorinţa voastră. Acum ce o să faceţi voi cu acesta? El este pe mâinile voastre acum, Ahab şi Izabela moderni. Tocmai lucrul de care aţi fugit aici pentru libertate, voi v-aţi tras pe voi înşivă drept înapoi în acesta din nou, dar aceea este ce aţi vrut. Voi aţi vrut ceva Ricky cu tunsoare netedă, Elvis modern din ziua aceasta, voi îl aveţi. Voi aţi vrut un politician deştept, educat cu creier de geniu, voi îl aveţi. Cum aţi făcut-o voi? Prin înşelăciune, o maşină de politică să-l aduceţi înăuntru, l-aţi tras peste ochii oamenilor buni. Acum, eu nu sunt nici Democrat nici Republican, eu sunt un Creştin. Vedeţi? Vedeţi? Ambele părţi sunt putrede. Dar când un om cel puţin a manifestat gândurile şi speranţele Creştinătăţii pe partea cealaltă, şi atunci vă întoarceţi în jur şi aşezaţi maşini (ce să faceţi?) să alegeţi geniul pe care l-aţi vrut. Cum aţi făcut¬o? Voi l-aţi pus la televiziune, aţi răspândit-o prin toată ţara, o, vai, încercând să testaţi puterile mintale între cei doi preşedinţi în alegere. Să fie cei... Voi l-aţi ales pe acela care v-aţi gândit că avea creierul de geniu, şi nu v-aţi uitat ce a fost în spatele acestuia.
E-169 Russia wants a scientific genius for their anointed messiah this Christmas. That's what they want to be given. India wants a messiah who can feed them and clothe them, without working.
E-171 Voi vedeţi ce aveţi în afacerea voastră? Aha. Aha. O, este din nou Crăciun. Da, America are mesia ei, ce o să faceţi voi cu el? Urmăriţi-l ce vă face el. Voi doar reţineţi, chiar ce a făcut Hitler la Germania. Voi doar reţineţi, păstraţi aceea în mintea voastră. Aceasta este înregistrat. Da. Voi îl aveţi. Totuşi, acolo încă au fost destui de la aceste treziri care au trecut prin ţară, destui oameni decenţi rămaşi cu minţi temătoare de Dumnezeu în ei, care ar fi făcut lucrul şi să-l ţină puţin mai mult. Dar voi v-aţi inventat, prin mecanica voastră, o maşină care putea să înşele la voturi, şi propriile voastre ziare au răspândit-o prin toată ţara, şi voi nu aţi făcut nimic privitor la aceasta ca să o îndreptaţi. Dar voi îl aveţi. Acela este felul de mesia care l-au vrut, aşa că eu presupun că ei se pot odihni, ei au un geniu, un creier, sigur, deştept, înalt educat.
E-170 America, what do you want? What's your opinion, America? You been crying for a messiah. I know that this is taped. You been crying for a messiah. What do you want? You got what you wanted. You wanted a politician, and you got it. Now what are you going to do with it? Going to skin you, that's exactly what it's going to do, going to send you to your grave. You wanted it, you got your desire. Now what are you going to do with it? It's on your hands now, modern Ahab and Jezebel. The very thing that you run here for freedom, you pulled yourself right back into it again, but that's what you wanted. You wanted some flattop Rickey, modern Elvis of the day, you got it. You wanted a smart, educated politician with a genius brain, you got it. How did you do it? By crooked, a machine of politics to bring it in, pulled it over the good people's eyes. Now, I'm neither Democrat nor Republican, I'm a Christian. See? See? Both sides are rotten. But when a man that did at least display the thoughts and hopes of Christianity on the other side, and then you turn around and set up machines (to do what?) to elect the genius that you wanted. How did you do it? You put him on the television, scattered it across the country, oh, my, trying to test the mental powers between the two presidents in elect. To be the… You elected the one you thought that had the genius brain, and not looking what was behind it.
E-172 Şi voi ştiţi foarte bine învăţătura Domnului vostru, că oamenii răi din ziua aceasta, şi fiecare zi, au fost întotdeauna oamenii deştepţi. Nu ştiţi voi că poporul lui Cain erau aceia care au devenit savanţi şi geniu, în timp ce poporul lui Dumnezeu au fost păstori şi aşa mai departe, drept în jos până la nimicire? Şi au fost acei ţărani umili şi aşa mai departe care au fost salvaţi în arcă, şi geniul a fost nimicit. Nu ştiţi voi că Isus a spus, "Copiii zilei, această lume, sunt-sunt-sunt mai înţelepţi şi mai deştepţi decât copiii Împărăţiei"? De ce? Ei sunt miei, ei au nevoie de un conducător. Şi ei încearcă să aleagă conducătorul lor prin inteligenţă, cei deştepţi o fac, dar cei smeriţi aleg conducătorul lor, care este Duhul Sfânt. Aceea este exact ce a făcut biserica, uriaşii denominaţionali pe care i-a ales biserica; în timp ce, adevăratul Trup al lui Cristos a ales Duhul Sfânt şi Cuvântul Lui. Depinde ce lăsaţi să vă conducă. Un miel trebuie să fie condus, şi aceea este unde am ajuns noi.
E-171 You see what you got in your bargain? Uh-huh. Uh-huh. Oh, it's Christmas again. Yeah, America got her messiah, what are you going to do with him? Watch him what he does to you. You just remember, just like Hitler did to Germany. You just remember, keep that on your mind. It is taped. Yeah. You got it. Yet, there was still enough from these revivals that's passed the country, enough decent people left with God-fearing minds in them, that would have made the thing and held it a little longer. But you invented yourself, by your mechanics, a machine that could cheat on votes, and your own newspapers scattered it across the country, and you done nothing about it to straighten it up. But you got it. That's the kind of a messiah they wanted, so I guess they may be at rest, they got a genius, a brain, sure, smart, highly educated.
E-173 Acum ei îl au pe mesia al lor, educatorul lor uns, deştept, luminat. O, doamne! Nu a existat niciodată un preşedinte să se ridice aşa deştept ca omul acela. Păi, el stă drept sus şi pune ... Vrea, mă gândesc astăzi sau deseară, sau cândva în următoarea zi sau două, am auzit aceasta în transmisiune venind zilele trecute, că, doar să-i puneţi orice întrebare care vreţi. Sigur, doar o-o maşină educată, aceea este în ce s-a încrezut America, acum să vedem unde o să ajungeţi voi cu aceasta. Aha.
E-172 And you know good and well the—the teaching of your Lord, that the wicked people of the day, and every day, has always been the smart people. Don't you know it was Cain's people that become scientists and genius, while God's people were shepherds and so forth, plumb on down to the destruction? And it was them humble peasant farmers and so forth that was saved in the ark, and the genius was destroyed. Don't you know Jesus said, "The children of this day, this world, is—is—is wiser and smarter than the children of the Kingdom"? Why? They are lambs, they need a leader. And they try to choose their leader by intellects, the smart does; but the humble chooses their leader, which is the Holy Ghost. That's exactly what the church has done, the denominational giants the church chose; while, the real Body of Christ chose the Holy Spirit and His Word. Depends on what you're letting lead you. A lamb has to be led, and that's where we've got to.
E-174 Aţi respins, America, voi aţi respins Mesajul lui Cristos, aţi respins Duhul Sfânt care a fost confirmat înaintea voastră, chiar drept în propriile voastre clădiri de capitală, unde puterea lui Cristos s-a arătat pe Sine, care a cunoscut gândurile oamenilor, El putea vindeca pe bolnavi şi putea descoperi locurile secrete ale inimii, şi să facă exact ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla în zilele din urmă, şi voi L-aţi refuzat. Nu a fost destul de poleit. El s-a născut într-o iesle. Acesta a duhnit, pentru naţiune. Şi, reţineţi, politica şi bisericimea voastră duhneşte înaintea lui Dumnezeu, de asemenea. Dumnezeu iubeşte savoarea dulce mirositoare a smereniei. Biserica nu vrea aceea, o smerenie falsă. Dumnezeu vrea smerenie adevărată. Aceea este ce El iubeşte. Acum ei îl au pe uriaşul lor educat.
E-173 Now they have their messiah, their anointed educator, smart, brilliant. Oh, my! There has never been a president stand up as smart as that man. Why, he'll stand right up and put the… Will, I think today or tonight, or sometime next day or two, I heard it in the broadcast coming the other day, that, just ask him any question you want to. Sure, just an—an educated machine, that's what the America trusted in, now let's see where you're going to get with it. Uh-huh.
E-175 Biserica, ea vrea un mesia. Păi, ce vrea ea? Ea vrea un geniu, sistem denominaţional, unul uns să-să îi lase să-i aducă la un loc. Lăsaţi-mă s-o iau încet aici, aşa ca să fiţi siguri că aceasta este pricepută aici şi în străinătate. Biserica astăzi vrea un geniu uns care are totul aşa de aranjat încât ei pot trăi în lume, femeile îşi pot tăia părul, să-şi vopsească feţele, bărbaţii se pot căsătorii de patru sau cinci ori şi încă să fie diaconi, o, ei pot să facă orice vor ei să facă şi încă să-şi menţină mărturia lor ca fiind "Creştini." Voi o să îl căpătaţi!
E-174 You rejected, America, you rejected the Message of Christ, you rejected the Holy Ghost which was confirmed before you, even right in your own capitol buildings, where the power of Christ showed Hisself, that knowed the thoughts of man, He could heal the sick and could discover the secret places of the heart, and do exactly what God said would happen in the last days, and you turn It down. Wasn't polished enough. It was born in a manger. It stunk, to the nation. And, remember, your politics and churchanity stinks before God, too. God loves the sweet-smelling savour of humility. The church don't want that, a false humility. God wants real humility. That's what He loves. Now they have their educated giant.
E-176 Voi nu vreţi Mesia lui Dumnezeu, Cuvântul uns, Cuvântul făcut manifestat, Cuvântul aducându-se pe Sine înainte. Voi nu vreţi aceea. Dumnezeu L-a trimis la voi. Dar biserica nu vrea Aceea. Ei vor crezul lor şi ei vor un geniu care poate aranja crezurile până unde totul se închină la el. Voi o să-l căpătaţi, aha, el este pe drumul lui. Voi aveţi o mulţime de copii la acesta, dar acolo o să fie un bunic să se ridice într-una din aceste zile, un Faraon care nu îl cunoaşte pe Iosif. Şi aceea este ce aţi vrut voi, aceea este ce biserica... Voi puteţi vedea chiar felul cum fac ei, da, domnule, chiar felul.
E-175 The church, it's wanting a messiah. Well, what's it wanting? It's wanting a genius, denominational system, anointed one to—to let them bring them into a spot. Let me take my time here, so that you'll be sure that it's gotten here and abroad. The church today wants an anointed genius who has everything so fixed up that they can live in the world, women can cut their hair, paint their faces, men can marry four or five times and still be deacons, oh, they can do anything they want to do and still maintain their confession as being "Christian." You're going to get it!
E-177 Apocalipsa 17 o explică clar, despre curva bătrână şi fiicele ei. Exact. Şi aceasta toată se va duce înapoi acasă la mama, şi ea este pe drumul ei chiar acum să facă o singură biserică universală. Voi o să primiţi chiar exact, denominaţiunilor, ce vreţi voi. Ascultaţi-mă! Aceasta va veni la împlinire atunci! Şi eu aş putea să fiu dus pe la timpul acela. Dar acei care nu vor să accepte aceea când Luminile de seară încep să cadă şi se sting, ei privesc în jur, şi ei văd că sunt forţaţi în ceva de către denominaţiunea lor, şi denominaţiunea lor l-au luat să-şi salveze feţele. Ceea ce, ei toţi o vor face. Dar acei oameni care nu vor acel sistem, care au acceptat sistemul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt şi Cuvântul, ei zic, "Omul acela trebuie că a avut dreptate." Poate să fie prea târziu atunci.
E-176 You don't want God's Messiah, the anointed Word, the Word made manifest, the Word bringing Itself forward. You don't want that. God sent It to you. But the church don't want That. They want their creed and they want a genius that can fix creeds to where everything bows to it. You'll get it, uh-huh, it's on its road. You got a lot of children to it, but there's going to be a grandpapa raise up one of these days, a Pharaoh who doesn't know Joseph. And that's what you wanted, that's what the church… You can see the very way they're doing, yes, sir, the very way.
E-178 Noi vedem Episcopelieni, Prezbiterieni, Baptişti, totul venind în Evanghelia Deplină a Oamenilor de afaceri, totul încearcă să caute Duhul Sfânt. Nu îşi dau seama oamenii că aceea este chiar ora când Mirele vine, când fecioara adormită a încercat să vină şi să cumpere ulei? Aceea este când Isus a spus că Mirele a venit şi a mers înăuntru, şi ele nu au intrat. Ce se petrece cu aceşti oameni? Strigă peste aceea, când Biblia dovedeşte că ele nu au intrat? Şi în timp ce ele au încercat să facă aceasta, Mirele a venit, şi ele au fost aruncate în întunericul de afară. Ce a fost aceasta? Ei ar fi putut avea tot felul de gesturi, tot felul de alcătuiri, tot felul de-de senzaţii care ar fi putut arăta ca dovadă a acesteia, dar Biserica este deja sigilată înăuntru şi Ea a fost dusă. Aha. Aceea ar putea să fie profeţie.
E-177 Revelation 17 plainly explains it, of the old whore and her daughters. Exactly. And it'll all go back home to mama, and it's on its road right now to make one universal church. You're going to get just exactly, denominations, what you want. Hear me! It will come to pass then! And I may be gone by that time. But those who won't accept that when the evening Lights begin to fall and go out, they look around, they see they're forced into something by their denomination, and their denomination has took it to save their faces. Which, they'll all do it. But those people who don't want that system, that's accepted God's system, the Holy Spirit and the Word, they say, "That man must have been right." May be too late then.
E-179 Ei vor ceva, ei vor ceva cum să poată trăi în orice fel vor ei. Ei, aceea este după ce caută lumea bisericii. Cineva care¬care ei se pot duce la cea mai mare biserică în oraş unde aparţin toate celebrităţile din oraş. Ei să poată avea cel mai înalt turn pe clădire. Ei să poată avea cea mai bună orgă. Ei să poată avea scaune. Ei să poată avea un predicator care nu le-ar spune un cuvânt despre felul cum trăiesc ei, dacă ei vor să danseze, ei vor să pună vreun fel de spectacol, ele vor să poarte pantaloni scurţi, ele vor să-şi scurteze părul, sau ele vor să facă aceste lucruri, ei pot fuma ţigări sau doar să practice băutură socială. Aceea se practică în biserici. Doar băutură modernă, doar învăţaţi-vă copiii să bea, dar nu prea mult, să nu fie necumpătaţi cu aceasta. Să fumeze, dar nu-nu până la necumpătare. Purtaţi orice vreţi voi, dar numai-numai să vă păstraţi aşa de decent cum ştiţi voi sau puteţi. Vedeţi? O, acea făţărnicie! Acel diavol uns! Acel lucru numit denominaţiune! Acel lucru numit religie! Aceasta este de la diavolul. Înapoi la Cristos şi Cuvântul Lui! Salvaţi-vă de la această generaţie obraznică. Pocăiţi-vă, fiecare din voi, înainte ca să fie prea târziu să vă pocăiţi, şi aceasta ar putea să fie la orice timp.
E-178 We see Episcopalians, Presbyterians, Baptists, everything coming into the Full Gospel Businessmen, everything trying to seek the Holy Ghost. Does people not realize that that's the very hour that the Bridegroom come, when the sleeping virgin tried to come and buy oil? That's when Jesus said the Bridegroom came and went in, and they didn't get in. What's the matter with these men? Holler over that, when the Bible proves they didn't get in? And while they were trying to do this, the Bridegroom came, and they was cast in outer darkness. What was it? They might have had all kinds motions, all kinds of makeups, all kinds of—of sensations that might have looked like evidence of it, but the Church is done sealed in and She was gone. Uh-huh. That might be prophecy.
E-180 Când noi vedem fecioara adormită acţionând în felul cum face ea, se pare că aceasta ar trebui să-i sperie pe oameni afară din raţiunea lor. Dar în loc de aceea, ei, "O, glorie, nu este aceasta minunat! Aleluia!" O, doamne! Cât de departe pot oamenii să ajungă? Aha. În ce fel de stare pot ei să ajungă cu mintea lor politică, cu concepţia lor modernă, neştiind mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu decât un hotentot ştie despre o noapte Egipteană. Corect! Doar o-o concepţie teologică despre acesta, sau ceva lucru psihologic care le-a fost prezentat într-un fel de crez sau vreun fel de lucru, şi Penticostalii sunt infestaţi cu aceasta. Scuzaţi acea expresie. Mult din lucrul acesta de femei predicatoare şi aşa mai departe, aceasta este originea acesteia. Corect! Şi acolo sunteţi. Dans, rock-and-roll, educaţie, acela este felul de-de biserică care îl vrea lumea. Aceea este ce fel de Mesia vor ei, unul care îi poate aduna împreună. Voi o să căpătaţi unul. Aha. Spiritul acestuia deja lucrează printre copiii oamenilor. Aşa este. Încă proclamă Creştinătatea, ei îl vor căpăta.
E-179 They want something, they want something how they can live any way they want to. They, that's what the church world is looking for. Somebody that—that they can go to the biggest church in the city where all the celebrity of the city belongs. They can have the highest spire on the building. They can have the best organ. They can have the—the pews. They can have a minister that won't say a word to them about the way they live, if they want to dance, they want to put on some kind of show, they want to wear shorts, they want to bob their hair, or they want to do these things, they can smoke cigarettes, or just practice social drinking. That's practices in the churches. Just modern drinking, just teach your children to drink, but not too much, not to be excessive with it. Smoke, but not—not to the excessive. Wear anything you want to, but just—just try to keep yourself as decent as you know how or can. See? Oh, that hypocrisy! That anointed devil! That thing called denomination! That thing called religion! It's of the devil. Back to Christ and His Word! Save yourself from this untoward generation. Repent, every one of you, before it's too late to repent, and it could be that at anytime.
E-181 Dumnezeu le-a trimis, a trimis asupra... noastră în 1963, dacă Dumnezeu ar trimite asupra noastră în 1963, aceeaşi ungere care El a trimis în urmă acolo la început, noi am refuza-o cum au refuzat ei atunci. Pentru că, dacă acel uns, mesia, a venit la biserică, el ar fi acelaşi cum Biblia a spus că El era. Evrei 13:8, El a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Atunci dacă noi ne rugăm pentru un mesia, unul uns, ce, vrem noi un politician religios? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Vrem noi un geniu militar? ["Nu."] Vrem noi un savant educat? ["Nu."] Şi voi vreţi un Miel. ["Amin."] Vreţi un Miel care vă va aduce înapoi, nu slavă pentru ei înşişi, ci înapoi la Cuvânt. Înapoi! Unul care vă va spune Adevărul indiferent de ceea ce este acesta, vedeţi, staţi drept cu acesta, îl aliniaţi. Ei nu vor aceasta. Dacă El vine astăzi El ar fi cum a fost El atunci, El ar sta exact cu Cuvântul Tatălui. El se va asigura că fiecare Cuvânt care a fost promis în Biblie s-a făcut manifestat la fiii oamenilor. Aceea este exact.
E-180 When we see the sleeping virgin acting the way she does, look like it ought to scare people out of their wits. But instead of that, they, "Oh, glory, isn't this wonderful! Hallelujah!" Oh, my! How far away can people get? Uh-huh. What kind of condition can they get into with their politic mind, with their modern conception, knowing no more about God's Word than a hottentot does about an Egyptian night. Right! Just a—a theological conception of it, or some psychological thing that's been presented to them in a way of a creed or some kind of thing, and Pentecost is lousy with it. Excuse that expression. A lot of this thing of women preachers and so forth, it's grass roots to it. Right! And there you are. Dance, rock-and-roll, education, that's the kind of a—a church that the world wants. That's what kind of a Messiah they want, one that can unite them together. You're going to get one. Uh-huh. The spirit of it's already working among the children of men. That's right. Still profess Christianity, they'll get it.
E-182 Isus a zis, "Cine Mă poate dovedi de păcat? Cine Mă poate acuza de păcat, necredinţă? Dacă nu a spus Tatăl tot ce Eu o să fac, dacă Eu nu am făcut-o atunci spuneţi-Mi unde am eşuat." Amin. "Spuneţi-mi unde sunt Eu în lipsă." Amin. Voi ştiţi, păcatul este necredinţă. Aceea este corect. Noi ştim aceea. "Cine Îmi poate arăta unde Eu nu am împlinit," El a spus, "fiecare Cuvânt care a spus Tatăl că Eu îl voi face? Cine îşi poate pune degetul asupra Mea şi să spună că Eu nu am făcut-o? Care dintre voi?" Atunci de ce nu L-au lăsat ei în pace? Pentru că a fost profeţit că ei vor face aceea. Dar El ar ţine Cuvântul Tatălui chiar exact cum El a făcut în primul rând. El l-ar ţine acela chiar exact, pentru că El nu se putea schimba, pentru că Dumnezeu este Cuvântul. Căci aceea este chiar exact ce este El, El este Cuvântul. Şi El este Cuvântul ce? El este Duhul Sfânt care ia Cuvântul lui Dumnezeu şi Îl manifestă. Aceea este exact ce Isus Cristos ... Când Dumnezeu Spiritul, Tatăl, s-a făcut trup printre noi în forma Fiului Său, El a luat Cuvântul lui Dumnezeu şi L-a manifestat, L-a arătat la oameni, şi ei nu au vrut felul acela. Ei aveau propriile lor crezuri, ei aveau propriile lor denominaţiuni, şi acela era contrar la toată denominaţiunea lor, de aceea ei nu L-au primit.
E-181 God sent them, sent upon the… us in 1963, if God would send upon us in 1963, the same anointing that He did back there at the beginning, we would refuse it as they did then. Because, if that anointed one, messiah, did come to the church, he would be the same as the Bible said He was. Hebrews 13:8, It said, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Then if we pray for a messiah, an anointed one, what, do we want a religious politician? [Congregation says, "No."—Ed.] Do we want a military genius? ["No."] Do we want an educated scientist? ["No."] And you want a Lamb. ["Amen."] Want a Lamb that'll bring you back, no glory to themselves, but back to the Word. Back! One that will tell you the Truth regardless of what it is, see, stay right with it, line it up. They don't want it. If He come today He'd be like He was then, He would stay exactly with the Father's Word. He'd be sure that every Word that had been promised in the Bible was made manifest to the sons of man. That's exactly.
E-183 Şi ar fi acelaşi lucru astăzi. Dacă Mesia ar veni, El ar lua lucrurile care Dumnezeu le-a promis aici, şi acestea în Biblie, şi le-ar manifesta înaintea fiilor oamenilor, şi fiecare denominaţiune L-ar refuza. Ei nu vor Aceasta. Ei nu au nimic de-a face cu Acesta. Dar aceea este-aceea este ce le-ar trimite Dumnezeu. Dacă El le-a trimis ceva, ar fi aceea. Şi atunci ei ar condamna aceasta şi ei ar aduce condamnare asupra lor înşişi, asupra acestei rase de oameni, chiar cum au făcut Iudeii în ziua aceea, şi restul din ei. Da, domnule. Voi ştiţi ce ar face El dacă Mesia ar veni în 1963, voi ştiţi ce ar face El? El ar dărâma fiecare denominaţiune ce avem. El ar demonta acel lucru până la pământ.
E-182 Jesus said, "Who can prove Me of sin? Who can accuse Me of sin, unbelief? If everything the Father didn't say that I'd do, if I haven't done it then tell Me where I missed it." Amen. "Tell me where I'm short." Amen. You know, sin is unbelief. That's right. We know that. "Who can show Me where I haven't fulfilled," He said, "every Word the Father said I would do? Who can put their finger on Me and say I didn't do it? Which one of you?" Then why didn't they get off His back? Because it was prophesied that they'd do that. But He'd keep the Father's Word just exactly like He did the first place. He'd keep that just exactly, because He couldn't change, because God is the Word. For that's just exactly what He is, He is the Word. And He's the Word what? He is the Holy Spirit that takes the Word of God and manifest It. That's exactly what Jesus Christ… When God the Spirit, the Father, was made flesh among us in the form of His Son, He taken the Word of God and manifested It, showed It to the people, and they didn't want that kind. They had their own creeds, they had their own denominations, and that was contrary to all their denomination, therefore they didn't receive It.
E-184 Păi, ei ar zice, "Ce ar mişca El, Doctor aşa-şi-aşa sau Doctor aşa-şi-aşa?"
E-183 And it would be the same thing today. If Messiah would come, He would take the things that God's promised here, and these in the Bible, and would manifest them before the sons of men, and every denomination would turn Him down. They don't want It. They don't have nothing to do with It. But that's—that's what God would send them. If He sent them anything, it would be that. And then they'd condemn it and they'd bring condemnation upon themselves, upon this race of people, just like the Jews did in that day, and the rest of them. Yes, sir. You know what He would do if Messiah would come in 1963, you know what He would do? He'd tear down every denomination we got. He'd strip that thing to the ground.
E-185 El ar spune, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul, şi voi faceţi lucrările lui." Exact ce ar spune El. El nu i-ar cruţa în vreun fel. El nu a cruţat la început, şi El este acelaşi astăzi cum a fost El atunci. Orice a fost contrar la Cuvânt, El ar numi-o aşa. El ar spune, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul, şi voi faceţi lucrările lui. Faceţi lucruri contrare la Cuvântul Lui." Aşa este. Şi semnul Mesianic L-ar urma. Aşa este. Să ia El poziţie faţă de ei şi să zică, "Nu am împlinit Eu aceasta ce a avut loc? Care din voi mă poate condamna de necredinţă?" Vedeţi?
E-184 Well, they'd say, "What would He move, Doctor So-and-so or Doctor So-and-so?"
E-186 Dar ei ar încerca să facă o marionetă din El, să-L poarte în jur din loc în loc aşa cum a făcut acel Fariseu. L-a adus jos acolo să dea ceva spectacol, să aducă o mare grămadă de musafiri pe acolo, urmând să dovedească că El nu era un Profet. Voi ştiţi povestea care o învăţ despre aceea. Vedeţi, ei ar face acelaşi lucru astăzi pentru ce ar putea el să aducă împreună să aducă în jur pentru amuzamentul lor, ei ar face acelaşi lucru. Şi El ar merge. Aleluia! El s-ar duce, căci El întotdeauna merge unde este El invitat. Când El a ştiut ce urma să facă acel Fariseu. El a ştiut că acel Fariseu nu avea nici un folos de El. El a ştiut că acolo era o păcăleală sus pe mânecă pe undeva. Acei Farisei nu aveau nimic de-a face cu El, ei L-au urât. Şi acest Simon bătrân a vrut ca El să vină jos acolo aşa ca El să poată aduce o mulţime în jurul locului său. Dar El a ştiut-o. El a mers înăuntru. L-a băgat el în seamă? Demnitarii au fost aceia pe care i-a băgat el în seamă. El a şezut înapoi cu picioare nespălate. Ar fi acelaşi lucru astăzi. Ei nu vor pe Cristos. Ei nu vor calea lui Dumnezeu, voi vedeţi.
E-185 He'd say, "You are of your father the devil, and his works you do." Exactly what He would say. He wouldn't pull a punch on them in any way. He didn't in the beginning, and He's the same today as He was then. Anything was contrary to the Word, He'd call it that. He'd say, "You are of your father the devil, and his works you do. Do things contrary to His Word." That's right. And the Messiahic sign would follow Him. That's right. Let Him stand up to them and say, "Have not I fulfilled what this taken place? Which of you can condemn me of unbelief?" See?
E-187 Da, Isus ar zice, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul." Şi oamenii aceia au ţinut legile acelea şi lucruri şi totul în denominaţiunile şi crezurile lor, chiar până la literă, ei vor spăla oalele. Şi Isus a zis, "Voi aţi luat crezurile voastre şi aţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect, prin tradiţiile voastre." Şi Evrei 9:12 zice acolo, eu cred, nu, este Evrei 12... nu, 9:12, eu cred că este, pe undeva chiar pe acolo, el a spus că, "Când noi suntem curăţiţi şi iertaţi, noi suntem purificaţi de lucrări moarte fireşti." Şi când noi suntem cu adevărat iertaţi de păcatele noastre prin Sângele lui Isus Cristos, Duhul Sfânt vine în noi şi noi suntem morţi cu lucrările fireşti. O, voi biserică Penticostală, de ce aţi făcut voi o astfel de greşeală? Voi orbilor conduceţi pe orb! Nu ştiţi voi că aţi ieşit afară din aceea cincizeci de ani în urmă, şi aţi tras acest grup de oameni drept înapoi în aceasta? Nu puteţi voi auzi Cuvântul Domnului? Oase uscate, care este treaba cu voi? Voi nu vreţi să primiţi ce se trimite la voi. Ei nu au vrut atunci, ei nu vor acum.
E-186 But they'd try to make a puppet out of Him, pack Him around from place to place like that Pharisee did. Brought Him down there to give some entertainment, to get a big bunch of guests around, going to prove that He wasn't a Prophet. You know the story I teach on that. See, they'd do the same thing today for what he could get together to bring around for their entertainment, they'd do the same thing. And He'd go. Hallelujah! He'd go, for He always goes where He's invited. When He knowed what that Pharisee was going to do. He knowed that Pharisee had no use for Him. He knowed there's a trump up the sleeve somewhere. Them Pharisees had nothing to do with Him, they hated Him. And this old Simon wanted Him to come down there so that He could bring a crowd around his place. But He knew it. He walked on in. Did he pay much attention to Him? It was the dignitaries he was paying attention to. He set back with unwashed feet. It'd be the same thing today. They don't want Christ. They don't want God's way, you see.
E-188 Acum, ce ştiţi voi? Din nou, astfel din nou planurile lui şi planurile lumii de denominaţiune şi crez, se destramă. Planurile omului se destramă. Dumnezeu niciodată nu ne-a oferit un crez. El niciodată nu ne-a oferit o denominaţiune. Eu vreau ca cineva să-mi arate în Biblie unde a trimis El. Eu vă pot arăta unde va spus El să nu o faceţi. Voi să-mi arătaţi unde a spus El să o faceţi. Voi ziceţi, "Atunci, Frate Branham, ce i-a oferit Isus la om?" O Împărăţie. Aleluia! Şi El este Regele, Regele sfinţilor, Domn al domnilor. El ne-a oferit o Împărăţie. Nu un politician, sistem denominaţional; ci o Împărăţie. El a spus la... Filat, Filat a zis, "Eşti Tu Regele Iudeilor?"
E-187 Yeah, Jesus would say, "You are of your father the devil." And those men kept that laws and things and everything in their denomination and creeds, just to the letter, they'll wash pots. And Jesus said, "You've taken your creeds and made God's Word of none effect, by your traditions." And Hebrews 9:12 says over there, I believe, no, it's Hebrews 12… no, 9:12, I believe it is, somewhere right along in there, he said that "When we are cleansed and pardoned, we are purified from dead carnal works." And when we are truly pardoned of our sins by the Blood of Jesus Christ, the Holy Ghost comes into us and we're dead with carnal works. Oh, you Pentecostal church, why did you make such a mistake? You blind leading the blind! Don't you know you come out of that fifty years ago, and drawed this group of people right back into it? Can't you hear the Word of the Lord? Dry bones, what's the matter with you? You won't receive what's sent to you. They wouldn't then, they won't now.
E-189 El a zis, "Tu ai spus-o." El a zis, "Dacă Împărăţia Mea era din această lume, oamenii Mei s-ar lupta pentru Mine, dar Împărăţia Mea este de Sus."
E-188 Now, what do you know? Again, so again his plans and the plans of the world of denomination and creed, is falling apart. Man's plans is falling apart. God never offered us a creed. He never offered us a denomination. I want somebody to show me in the Bible where He did. I can show you where He told you not to do it. You show me where He said do it. You say, "Then, Brother Branham, what did Jesus offer man?" A Kingdom. Hallelujah! And He is the King, King of saints, Lord of lords. He offered us a Kingdom. Not a politician, denominational system; but a Kingdom. He said to… Pilate, Pilate said, "Are You the King of the Jews?"
E-190 Şi de ce trebuie noi să ne ţinem de lucrurile acestea ale lumii când noi suntem copii ai Împărăţiei care este Sus? Vedeţi? Acolo este ceva greşit pe undeva. Dar nouă nu ni s-a oferit un sistem. Nu ni s-a oferit o organizaţie, nu ni s-a oferit o-o stăpânire politică a lumii, ci ne-a fost dat o Împărăţie de smerenie, aşa cum Viaţa Mielului este în noi. Nu din lume, voi nu mai sunteţi din lume. "Copilaşilor, voi nu sunteţi din lume. Mă rog, Tată, ca aşa cum Eu nu sunt din lume, ca ei să poată să nu fie din lume." Vedeţi? Aceea era ce s-a rugat Isus pentru noi. Şi totuşi noi ne întoarcem chiar înapoi în jur şi ne punem în cârdăşii lumeşti înăuntru acolo unde tot felul de oameni sunt aduşi înăuntru. Acum, voi ştiţi că nu există nici o biserică în lume fără să fie plină de făţarnici. Şi Isus a spus, "Să nu vă înjugaţi printre necredincioşi."
E-189 He said, "You said it." He said, "If My Kingdom was of this world, My men would fight for Me, but My Kingdom is of Above."
E-191 Aşa că de ce să vă înjugaţi la o organizaţie când Împărăţia lui Dumnezeu vă este oferită vouă că voi sunteţi născuţi în ea? Şi nu există nici un făţarnic în ea! Toţi puri, fii şi fiice veritabile a lui Dumnezeu, care cred Cuvântul Lui de la Genesa la Apocalipsa şi stau cu Acesta. Şi viaţa voastră o dovedeşte, şi Dumnezeu confirmă Cuvântul Lui spre aceasta. Acela este Mesia. Aceea este Soţia lui Mesia. Şi Dumnezeu aşează în acel sistem învăţători, păstori, profeţi, şi aşa mai departe, să păstreze acea calitate de Mesia în ordine înăuntru acolo, nu amestecată cu crezuri denominaţionale, ci smulge lucrul acela afară şi păstrează Biserica curată, neamestecată la Cristos şi Cuvântul Lui.
E-190 And why are we to hold to these things of the world when we are children of the Kingdom which is Above? See? There's something wrong somewhere. But we wasn't offered a system. We wasn't offered an organization, we wasn't offered a—a political rulership of the world, but we were given a Kingdom of meekness, as the Life of the Lamb is in us. Not of the world, you're no more of the world. "Little children, you're not of the world. I pray, Father, that as I am not of the world, that they may not be of the world." See? That's what Jesus prayed for us. And yet we turn right back around and put ourself in worldly hookups in there where all kinds of people are taken in. Now, you know there's not a church in the world but what's full of hypocrites. And Jesus said, "Don't yoke yourself up among unbelievers."
E-192 Voi credeţi că biserica va primi aceea? Ei Îl vor da afară. Nu vor să aibă nimic de-a face cu Acesta. Ei îşi au propriul lor sistem politic. Şi aşa cum Statele Unite şi-a obţinut geniul ei, tot aşa şi biserica o să-şi primească geniul ei. Ea o să-l obţină, voi doar să urmăriţi. Acesta este pe drumul lui chiar acum. Ei deja s-au răsucit în acesta.
E-191 So why yoke up to an organization when the Kingdom of God is offered to you that you're born into it? And there's not a hypocrite in it! All pure, unadulterated sons and daughters of God, that believe His Word from Genesis to Revelation and stays with It. And your life proves it, and God confirms His Word to it. That's the Messiah. That's the Wife of Messiah. And God sets in that system teachers, pastors, prophets, and so forth, to keep that Messiahship of His straight in there, not mixed up with denominational creeds, but weeds that thing out and keep the Church pure, unadulterated to Christ and His Word.
E-193 Dar noi avem o Împărăţie, şi în această Împărăţie ea are Viaţă Eternă. Nu membrime, ci Viaţă Eternă. Şi ea este guvernată de către un Rege Etern. O Împărăţie Eternă plină de Viaţă Eternă, controlată de către un Rege Etern, la un popor Etern care au fost predestinaţi înainte de întemeierea lumii. ,,Căci pe acei care El i-a ştiut mai dinainte, El i-a chemat; şi pe acei pe care El i-a chemat, El i-a justificat, şi pe acei care El i-a justificat, El i-a glorificat," Evrei 11. Aceea este corect.
E-192 You think the church will receive that? They'll kick It out. Don't want nothing to do with It. They got their own political system. And as the United States got its genius, so is the church going to get its genius. It'll get it, you just watch. It's on its road right now. They've done twisted theirself into it.
E-194 Acum, aceasta depinde de c;eea ce vă aşteptaţi. Dacă tu eşti Abraham, tu cauţi după acea Împărăţie. Eu pot să v-o arăt în dimineaţa aceasta. Da, domnule. Acum, o Împărăţie Eternă plină de Viaţă Eternă, controlată de un Rege Etern prin Cuvântul Lui Etern, pentru un popor Etern predestinat. Iat-o acolo. De ce? Aceasta întotdeauna a fost, întotdeauna va fi, niciodată nu a avut un început sau un sfârşit. În mintea lui Dumnezeu aceasta a fost chiar la... când aceasta a fost Etern cu Dumnezeu. Şi scopul lui Dumnezeu va fi dus la bun sfârşit.
E-193 But we got a Kingdom, and in this Kingdom it has Eternal Life. Not membership, but Eternal Life. And it is governed by an Eternal King. An Eternal Kingdom full of Eternal Life, controlled by an Eternal King, to an Eternal people that were predestinated before the foundation of the world. "For those who He foreknew, He called; and those who He called, He justified; and those who He's justified, He has glorified," Hebrews 11. That's right.
E-195 Astfel, această lume se destramă. Lăsaţi-o să se destrame, aceea este în regulă, ea o să o facă oricum. Ce a spus Mica aici, despre ce a vorbit Mica aici? Munţii se vor topi, vor curge ca ceara şi se vor revărsa acolo ca un-un gheţar ţâşnind în sus, sau vreun fel de gheizer, adică. Ea se va topi şi va cădea, dar Iehova va rămâne pentru totdeauna. "Toată carnea este iarbă, suflarea lui Dumnezeu suflă asupra ei fie că este floare, iarbă, cât de frumoasă, ea se ofileşte; dar Cuvântul Dumnezeului nostru stă pentru totdeauna," Isaia 40 a profeţit despre venirea lui Mesia, a spus aceea. Toate crezurile noastre, sistemele denominaţionale, educatori, geniu, şi totul altceva, vor pieri, dar Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna. "Pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea, porţile iadului nu vor izbuti împotriva Ei."
E-194 Now, it depends on what you're looking for. If you're Abraham, you're looking for that Kingdom. I can show it to you this morning. Yes, sir. Now, an Eternal Kingdom full of Eternal Life, controlled by an Eternal King by His Eternal Word, to a predestinated Eternal people. There it is. Why? It always was, always will be, never had a beginning or an end. In the mind of God it was at the very… when it was with God Eternally. And the purpose of God will be carried out.
E-196 Noi suntem la timpul Crăciunului. Eu nici nu am ştiut că noi urma să ajungem la acest timp din zi. Eu doar mă pierd când mă gândesc la necesitatea din ora aceasta. Mă voi grăbi. Da. Şi noi suntem născuţi în această Împărăţie şi Aputem... noi-noi Creştinii care credem şi suntem în această Împărăţie. Acum, acolo în Cartea despre-despre Evrei, noi am citit cu un timp în urmă, "Căci noi primim o Împărăţie." Nu primim un crez, nu primim un sistem. "Noi primim o Împărăţie care nu se poate muta." Lumea se destramă. Aceea este adevărat. Şi fiecare politician, fiecare denominaţiune şi fiecare biserică va cădea în bucăţi, dar noi primim o Împărăţie care nu se poate muta. "Căci dacă acei care L-au respins Care a vorbit de pe Muntele Sinai, şi pământul s-a zguduit sub Glasul Lui, cu cât mai mult să aveţi grijă să nu respingeţi" (pe cine?) "Pe El, Cuvântul Lui ca!e vorbeşte din Cer, din Împărăţia Lui, căci noi suntem într¬o Împărăţie care nu se poate muta." Amin. Tot ce este în afară de aceea... Dumnezeu a trimis totul, El a făcut-o fragil aşa ca ea să se spargă. În starea ei fragilă în felul acela, ea trebuie să se spargă. Ea este fragilă. Dar, reţineţi că noi avem o Împărăţie care este solidă acum, când totul altceva cade şi cedează. Nu-i de mirare că Eddie Perronet a zis, "Pe Cristos Stânca solidă eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare." O Împărăţie! Nu un sistem politician, nu un sistem politic, nu un sistem de biserică; nu un sistem denominaţional; aceştia toţi devin Farisei şi doctori ai diavolului. Dar noi primim o Împărăţie, un Rege Etern Care este Cuvântul Etern, Care are Viaţă Eternă; prin Cuvântul Lui Etern la poporul Lui Etern care au Viaţă Eternă, şi noi suntem părtaşi la aceasta. O, doamne! Aceea este treaba.
E-195 So, this world is falling apart. Let her fall apart, that's all right, it's going to do it anyhow. What did Micah say here, what did Micah speak of here? The mountains will molt, it'll run like wax and pour over like a—a glacier squirting up, or some kind of a geyser, rather. She'll melt and fall away, but Jehovah will remain forever. "All flesh is grass, the breath of God blows upon it whether it's flower, grass, how beautiful, it withers away; but the Word of our God stands forever," Isaiah 40 was prophesying of the coming of the Messiah, said that. All our creeds, denominational systems, educators, genius, and everything else, will perish, but the Word of God shall remain forever. "Upon this rock I'll build My Church, the gates of hell can't prevail against It."
E-197 Acum, orice care vă trage la o parte de la Acela este greşit, acela este un mesia fals, o ungere falsă. O, el a zis, "Fratele a avut aşa ungere!" Ce fel de ungere? Aceea este. Hitler a avut o ungere, de asemenea. Hruşciov a avut una, de asemenea. Papa Pius are una, de asemenea. Ce fel de ungere ai tu? Dacă acesta nu este uns cu acest Cuvânt şi să adeverească fiecare Cuvânt a fi Adevărul, lăsaţi-l în pace. Greşit. Dacă acesta nu se produce pe sine, atunci el nu este germinat. El îşi va arăta culoarea. O, ziceţi, "Dar Aceea a fost pentru altă zi. Noi..." Lăsaţi lucrul acela în pace. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Da, domnule.
E-196 We're at Christmas time. I didn't know we was getting this time of day either. I just get lost when I think of the need of the hour. I'll hurry. Yeah. And we are born into this Kingdom and can… we—we Christians who believe and are in this Kingdom. Now, over in the Book of—of the Hebrews, we read a while ago, "For we receive a Kingdom." Not receive a creed, not receive a system. "We receive a Kingdom that cannot be moved." The world is falling apart. That's true. And every politician, every denomination and every church will fall to pieces, but we receive a Kingdom that cannot be moved. "For if they who rejected Him Who spoke from Mount Sinai, and the earth shook beneath His Voice, how much more see that you don't reject" (who?) "Him, His Word that speaks from Heaven, from His Kingdom, for we are in a Kingdom that cannot be moved." Amen. Everything that's outside of that… God sent everything, He made it fragile so it would break. In its fragile condition like that, it's got to break. It's fragile. But, remember that we got a Kingdom that's solid now, when everything else falls and give away. No wonder Eddie Perronet said, "On Christ the solid Rock I stand, all other grounds is sinking sand." A Kingdom! Not a politicianal system, not a political system, not a church system, not a denominational system; it all becomes Pharisees and doctors of the devil. But we receive a Kingdom, an Eternal King Who is the Eternal Word, Who has Eternal Life; by His Eternal Word to His Eternal people who has Eternal Life, and we're partakers of this. Oh, my! That's the thing.
E-198 Astfel când această lume se destramă, noi suntem născuţi într-o Împărăţie care nu se poate destrăma. Voi credeţi că lumea se destramă? Sistemele ei se destramă. Credeţi voi aceea? Credeţi voi că sistemul economic se destramă? Sistemul politic se destramă. Sistemul naţional, O.N.U. se destramă. Biserica se destramă. Denominaţiunile se destramă. Totul se destramă. Dar noi avem o Împărăţie care nu se poate muta, aceasta este Împărăţia Eternă a lui Dumnezeu, ea nu se poate muta.
E-197 Now, anything that pulls you away from That is wrong, that's a false messiah, a false anointing. Oh, he said, "The brother had such anointing!" What kind of anointing? That's it. Hitler had an anointing, too. Khruschev's got one, also. Pope Pius has one, also. What kind of anointing you got? If it's not anointed with this Word and vindicate every Word to be Truth, leave it alone. Wrong. If it don't produce itself, then it isn't germitized. It'll show its color. Oh, say, "But That was for another age. We…" Leave that thing alone. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yes, sir.
E-199 Ni se spune că noul sistem al acestei denominaţiuni, de a aduce acest Consiliu Mondial al Bisericilor aici, va aduce pace pe pământ. Ce-ce desconsiderare, ce o-o lovitură murdară în faţa lui Cristos! Ce lucru lipsit de respect, profanator ce este! Acesta este de la diavolul. Un om poate să organizeze ceva mai bun decât poate să le trimită Dumnezeu? Turnul din Babel! Acesta este un alt Babilon care trebuie să cadă. Pace pe pământ? Un mesia fals! Un anticrist în învăţăturile lui. Cum o să aruncaţi aceste denominaţiuni împreună când ele nici măcar... Ele nici măcar nu pot să fie de acord una cu alta acum când ele sunt rupte în sisteme micuţe ca acelea, dar mai să se unească toate împreună şi să ajungă acolo? Da. Vedeţi, acesta este un aranjament fals. Toată aceasta se face să arunce Protestantismul în Romanism. O învăţătură falsă, anticristă.
E-198 So when this world falls apart, we are born into a Kingdom that cannot fall apart. You believe the world is falling apart? Its systems are falling apart. Do you believe that? Do you believe the—the economical system's falling apart? The political system's falling apart. The national, U.N. system is falling apart. The church is falling apart. The denominations are falling apart. Everything is falling apart. But we got a Kingdom that cannot be moved, it's the Eternal Kingdom of God, it cannot be moved.
E-200 Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Isus a spus aşa. "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta."
E-199 We are told that the new system of this denomination, of bringing this here World Council of Churches, will bring peace to the earth. What a—what a disregard, what a—a nasty slam in the face of Christ! What a irreverent, sacrilegious thing that is! It's of the devil. A man can organize something better than God can send them? The tower of Babel! It's another Babylon that must fall. Peace on earth? A false messiah! An anti-christ in its teaching. How you going to throw these denominations together when they won't even… They can't even agree with one another now when they broke up in little systems like that, how about all joining together and getting over there? Yes. See, it's a false setup. It's all done to throw Protestantism into Romanism. A false, anti-christ teaching.
E-201 Astfel dacă acea împărăţie este organizată în lumea aceasta, acesta este un mesia fals, acest mesia care o să fie oferit la biserica Protestantă destul de curând, pe care ei îl vor lua, pentru că ei îl caută. Ei caută, după acest sistem care poate face, "Păi, acum, noi Metodiştii şi Baptiştii, sigur, noi-noi cumva putem fi de acord împreună, voi ştiţi. Noi-noi Prezbiterienii, noi Penticostalii, o, care este diferenţa dintre ei, frate?" Există o diferenţă! Dumnezeu vă face diferiţi. "Dar, ei bine, noi doar sacrificăm aceasta." Şi marea voastră învăţătură evanghelică, voi renunţaţi la ea. Cum o să vă duceţi înăuntru acolo cu o grămadă din acei oameni care nu cred nimic, unii din ei atei? Şi mesia fals este ceea ce este aceasta. Aşa este. Da, domnule.
E-200 God's Kingdom is not of this world. Jesus said so. "My Kingdom is not of this world."
E-202 Acum, Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Şi când Cristos a fost aici, El ne-a dat programul din Împărăţia aceasta. El ne-a dat programul Împărăţiei lui Dumnezeu, Împărăţia Tatălui, care este Cuvântul Lui. Acum, dacă voi vreţi să ştiţi cum intraţi în acea Împărăţie, acest Cuvânt o are. Dacă voi intraţi pe orice altă uşă... Voi trebuie să intraţi pe aceeaşi uşă prin care intră restul din ei. Dacă voi încercaţi să faceţi vreo altă intrare, păi, voi sunteţi la fel ca un hoţ şi un tâlhar. Şi El a spus, "Oricine va adăuga un cuvânt la Aceasta, sau să scoată un Cuvânt din Aceasta, la acela i se va lua (partea lui) din Cartea Vieţii." Astfel dacă tu pretinzi că ţi-ai avut numele în Cartea Vieţii, dacă ai avut, să nu îl ai scos afară.
E-201 So if that kingdom is organized in this world, it's a false messiah, this messiah that's going to be offered the Protestant church pretty soon, that they'll take, because they're looking for it. They're looking for this system who can make, "Well, now, we Methodists and Baptists, sure, we—we kind of agree together, you know. We—we Presbyterian, we Pentecostals, oh, what's the difference of them, brother?" There is a difference! God makes you different. "But, well, we just sacrifice this." And your great evangelical teaching, you give it up. How you going to go in there with a bunch of them people that don't believe anything, some of them atheists? And false messiah is what it is. That's right. Yes, sir.
E-203 Când, Petru în Ziua Cincizecimii a deschis uşa la Împărăţie. El a deschis. Împărăţia tocmai a fost aşezată la Ierusalim. Eu vreau ca vreun om să-mi spună că Biserica a început la Roma. Eu vreau ca cineva să mi-o dovedească. Biserica niciodată nu a început la Roma, Biserica a început în Ierusalim. Împărăţia a fost aşezată în Ziua Cincizecimii. Şi când omul a vrut să ştie cum să intre în această Împărăţie, Petru a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Pentru că aceea este ceea ce îi pune în Împărăţie. Orice altă metodă, prin denominaţiune sau a da mâna, sau orice altceva, este mesia fals. Nu contează cât de popular eşti, şi cât de proeminent vei fi tu, şi tu ai putea să fi un diacon, chiar şi un păstor sau un episcop, sau bătrân sau supraveghetor de stat, nu contează ce eşti, aceasta este fals până când nu vii înapoi la Mielul smerit al lui Dumnezeu şi Împărăţia Lui.
E-202 Now, God's Kingdom is not of this world. And when Christ was here, He give us the program of this Kingdom. He gave us the program of God's Kingdom, the Father's Kingdom, which is His Word. Now, if you want to know how you get into that Kingdom, this Word's got it. If you come in at any other door… You got to come in the same door the rest of them come in by. If you try to make some other entrance, why, you're the same as a thief and a robber. And He said, "Whosoever shall add one word to This, or take one Word from It, the same will be taken (his part) out of the Book of Life." So if you claim you had your name on the Book of Life, if you did, don't get it taken off.
E-204 Acum urmăriţi. Şi El ne-a dat un program, Cuvântul Tatălui. Şi credinciosul adevărat se ţine de Acesta, căci el nu se poate abţine, aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu în el. Şi ca Abraham, el numeşte orice contrar la Cuvântul lui Dumnezeu de parcă nu ar fi fost. Şi dacă cineva vă spune că denominaţiunea este de la Dumnezeu, voi staţi cum a stat Abraham. Dacă cineva vă spune că tu trebuie să fi stropit, sau vreun fel de lucru mic, sistem sau ceva contrar la Cuvântul lui Dumnezeu, să nu o credeţi. Voi să o socotiţi de parcă aceasta nu a fost. Dacă ei zic, "Bine, acum, dragă, nu-ţi strică ca tu să faci aceasta." Să nu o credeţi, când Dumnezeu... A spus, "Aceasta nu strică ca femeile să-şi taie părul," când Cuvântul lui Dumnezeu zice că este o urâciune înaintea Lui, să o facă. Când voi ziceţi, "Păi, eu port pantaloni lungi. Eu nu port pantaloni scurţi." Dumnezeu a spus că o femeie care se îmbracă cu o îmbrăcăminte care aparţine la un bărbat, este o urâciune înaintea Lui. Biblia a spus că este greşit ca o femeie să-şi taie părul, este chiar nepotrivit ca ea să se roage şi aşa mai departe în felul acela. Chiar cu capul ei neacoperit, ea îşi necinsteşte propriul ei cap. Dumnezeu interzice aceasta! Şi acel sistem care îţi spune că aceasta este în regulă să o faci, să nu o crezi. Aceasta este un uns fals. Acesta este un cristos fals. Aceasta este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Cel neprihănit se ţine de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că Acesta este programul sistemului Etern al lui Dumnezeu.
E-203 When, Peter on the Day of Pentecost opened the door to the Kingdom. He did. The Kingdom had just been set up at Jerusalem. I want some man to tell me that the Church begin at Rome. I want somebody to prove that to me. The Church never begin at Rome, the Church begin in Jerusalem. The Kingdom was set up on the Day of Pentecost. And when man wanted to know how to get into this Kingdom, Peter said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Cause that's what puts them into the Kingdom. Any other policy, through denomination or a handshake, or anything else, is false messiah. No matter how popular you are, and how prominent you'll be, and you might be a deacon, even a pastor or a bishop, or elder or state overseer, no matter what you are, it's false till you come back to God's humble Lamb and His Kingdom.
E-205 Când Dumnezeu a făcut un om, El l-a făcut într-un fel. A făcut o femeie, El l-a făcut în alt fel... a făcut-o în alt fel. Există două legăminte diferite, două planuri diferite, două întru totul diferite între ele. Şi ei nu arată la fel. Ei nu sunt asemănători, ei nu trebuie să acţioneze la fel, ei sunt întru totul diferiţi. Şi femeile încearcă să arate ca bărbat, şi bărbatul aşa de efeminat că el este ca o femeie. Am văzut ieri un băiat, în Cincinnati, a arătat ca D-na Kennedy, părul acela, felul cum a fost în afară în felul acela. Dumnezeu vrea ca un bărbat să arate ca un bărbat! Vrea ca o femeie să arate ca o femeie!
E-204 Now watch. And He gave us a program, the Father's Word. And the true believer holds onto It, 'cause he can't help it, it's the Kingdom of God in him. And like Abraham, he calls anything contrary to God's Word as though it wasn't. And if anybody tells you that denomination is of God, you stay what like Abraham. If anybody tells you must be sprinkled, or some kind of a little something, system or something contrary to God's Word, don't you believe it. You count it as though it wasn't. If they say, "Well, now, dear, it don't hurt for you to do this." Don't you believe it, when God… Said, "It don't hurt for the women to cut their hair," when God's Word says it's an abomination to Him, to do it. When you say, "Why, I wear slacks. I don't wear shorts." God said a woman that will put on a garment pertains to a man, it's an abomination to Him. The Bible said it's wrong for a woman to cut her hair, it's even uncommon for her to pray and so forth like that. Even with her head uncovered, she dishonors her own head. God forbids it! And that system that tells you it's all right to do it, don't you believe it. It's a false anointed. It's a false christ. It's against God's Word. The righteous hold onto the Word of God because It's the program of God's Eternal system.
E-206 Eu vă spun, acest sistem de Isabelă de la diavolul a adus toată lumea în corupţie, fără nici un loc sănătos în ea. Ea este toată bube putrede, bube de cancer, răutate de la diavolul care mănâncă chiar miezul afară din-afară din sistemele care ei le au stabilite aici. Satan este o pasăre de pradă hrănindu-se din propria lui împărăţie. El este un drac, el este un necurat, el este tatăl unei minciuni. El se hrăneşte din carnea propriului lui popor. Diavolul!
E-205 When God made a man, He made him one way. Made a woman, He made him another way… made her another way. There's two different covenants, two different plans, two different altogether between them. And they don't look alike. They're not look alike, they're not to act alike, they're different altogether. And women are try to be like man, and man so sissified he's like a woman. I seen a boy yesterday, in Cincinnati, looked like Mrs. Kennedy, that hair, the way it was out like that. God wants a man to look like a man! Wants a woman to look like a woman!
E-207 Cristos este Rege al regilor şi Domn al domnilor, unsul Mesia. Credinciosul se ţine de acel Cuvânt. Dumnezeu şi Cuvântul este unul. Eu şi cuvântul meu sunt unul. Tu şi cuvântul tău eşti unul. Atunci nu te rezema, să foloseşti propriile tale gânduri; foloseşte gândurile Lui, atunci tu eşti o parte din Dumnezeu pentru că tu şi Cuvântul Lui deveniţi acelaşi. Înţelegeţi? Atunci tu eşti în Împărăţie.
E-206 I tell you, this Jezebel system of the devil's got the whole world in corruption, not a sound place in it. It's all putrefied sores, sores of cancer, malignancy of the devil that's eating the very core out of the—out of the systems that they've got set up here. Satan is a vulture feeding upon his own kingdom. He's a devil, he's an impure, he is the—the father of a lie. He feeds upon the flesh of his own people. The devil!
E-208 Abraham a chemat orice care era contrar la promisiunea lui Dumnezeu de parcă nici nu a fost. Da, el... aşa ceva ca sistemele făcute de om astăzi, el ar face acelaşi lucru. Atunci fiind în aşa o împărăţie... eu am să închei, eu doar o să las afară câteva din aceste notiţe şi închei. Priviţi, aceasta este... Fiind într-o aşa Împărăţie, ce se întâmplă? Acum, toată această a mustrat, dar în reverenţă şi în respect şi în sinceritate, după însărcinarea care mi-a fost dată prin Cuvântul lui Dumnezeu, care mi-a fost dată de Duhul Sfânt, să păzesc turma peste care El m-a pus, fiind onorabil faţă de ea, stând cu aceasta indiferent de ceea ce vine, doar să o scutur la dreapta şi la stânga şi să stau chiar aici cu acest Cuvânt. Aceasta este împuternicit. Atunci dacă noi primim o Împărăţie...
E-207 Christ is the King of king and Lord of lord, the anointed Messiah. The believer holds to that Word. God and His Word is one. I and my word are one. You and your word are one. Then don't lean, use your own thoughts; use His thought, then you're a part of God because His Word and you became the same. See? Then you're in the Kingdom.
E-209 "Frate Branham, toţi aceşti alţi oameni zic, 'La ce denominaţiune aparţii tu?'"
Zic, "Nici una."
"Ce sunteţi voi?"
"Pentru că noi suntem într-o Împărăţie."
"Ei bine, unde vă întâlniţi voi în aceasta? Unde vă duceţi?"
E-208 Abraham called anything that was contrary to God's promise as though it wasn't. Yes, he… such as man-made systems today, he'd do the same thing. Then being in such a kingdom… I'm going to close, I'll just leave off some of these notes and close. Look, it's… Being in such a Kingdom, what happens? Now, all this scolded, but in reverence and in respects and in sincerity, as to the commission that was given me by the Word of God, that was given me by the Holy Spirit, to watch the flock that He's set me over, being honorable to it, staying with it regardless of what comes, just shake it right and left and stay right here with this Word. This is commissioned. Then if we receive a Kingdom…
E-210 "Noi şedem în locuri Cereşti în Cristos Isus, înălţaţi sus în Prezenţa Regelui nostru." Împărăţia! Glorie! Acum eu încep să mă simt religios. Împărăţia lui Dumnezeu unde ei se întâlnesc împreună, Duhul Sfânt îi ridică drept în sus în Prezenţa Regelui, şi noi şedem împreună în locuri Cereşti când noi suntem botezaţi în Cristos Isus. Aceea este unde aparţinem noi.
E-209 "Brother Branham, all these other people say, 'What denomination do you belong to?'"
Say, "None."
"What are you?"
"Because we're in a Kingdom."
"Well, where do you meet in this? Where do you go?"
E-211 Soţia mi-a spus aşa cum am mers la piaţă, eu v-am spus, vara trecută, noi am găsit o doamnă care avea o rochie pe ea. A fost lucrul cu cea mai ciudată arătare. Ea a arătat ciudat. Vedeţi? Ea a spus, "De ce este aceasta? Noi le cunoaştem pe aceste femei. Unele din ele cântă în coruri pe aici în jur."
E-210 "We sit in Heavenly places in Christ Jesus, lifted up into the Presence of our King." The Kingdom! Glory! Now I begin to feel religious. The Kingdom of God where they meet together, the Holy Spirit lifts them right up in the Presence of the King, and we sit together in Heavenly places when we're baptized into Christ Jesus. That's where we belong.
E-212 O, prietene! Eu o să spun aceasta, deşi este înregistrat, aş putea tot atât de bine să o spun oricum. Voi ştiţi, şi eu spun aceasta în reverenţă şi respect. Doar să vă ţineţi de aceasta. Voi aţi văzut mii de mii să vină la platformă, şi aţi văzut aceea de fiecare dată venind sus acolo fără o singură greşeală. Şi Fratele Arganbright de aici ştie despre partea din lume în care noi am fost, prin străinătate, nici o singură dată nu greşeşte fără să spună Adevărul. Când mă duc la aceste locuri şi văd aceste coruri cu robe, acele femei şi bărbaţi stând acolo cu acele robe Golgota pe ei, şi să-i aud cântând ca fiinţe îngereşti; cu Duhul deosebirii să privesc jos acolo, dacă-dacă eu trebuia să merg în dimineaţa aceasta să trag cinci din ei afară din întreaga lume, care nu au fost vinovaţi de murdărie, eu nu ştiu unde i-aş găsi. Aceea este o afirmaţie, dar acela este Adevărul, Dumnezeu o ştie. Mâna mea este aici pe Biblie. Aceea este corect, eu nu ştiu unde i-aş găsi. Vedeţi, dacă Dumnezeu a spus, "Du-te ia cinci pe care îi cunoşti." Eu aş spune, "Eu nu ştiu unde mă voi duce." O, doamne! Aşa sistem! Aşa murdărie!
E-211 Wife said to me as we went to market, I told you, last summer, we found one lady had a dress on. It was the strangest-looking thing. She looked strange. See? She said, "Why is it? We know these women. Some of them sing in choirs around here."
E-213 Aceea este ce vrea lumea. Aceea a fost ce a vrut ea atunci, aceea este ce vrea ea acum. Aceea este ce urmează ea să capete acum. Oameni stând acolo, fiind afară cu nevasta omului de alături. Bând, fumând, şi cu o robă pe ei, să o acopere. Gândiţi, şi Dumnezeu vede prin acea frunză de smochin. Acea Evă stând acolo cu suficientă vină şi murdărie în inima ei, de asemenea, dacă aceasta s-ar transforma în apă, ar pluti o barcă. Şi stă acolo cu un talent care ea l-a primit prin natură, să cânte, şi îşi ţine vocea până era neagră în faţă, aproape, încercând să cânte ca ceva înger sau un fel sau altul în felul acela, şi jos sub acea robă, un scandal, întinată, murdară. Şi tu poţi sta la amvon şi s-o spui, şi ea îşi va ridica buzele în sus, vopsite, pleacă afară din clădire, zice, "Eu nu trebuie să aud un astfel de lucru ca acela." Dar tu vei ţipa într-o zi după milă, în iad. Va fi prea târziu atunci. Tu să-L primeşti în timp ce ai o şansă să-L primeşti. Şi voi! O, doamne!
E-212 Oh, friend! I'm going to say this, though it's taped, might as well say it anyhow. You know, and I say this in reverence and respects. Just hold onto this. You've seen thousands times thousands come to the platform, and you've seen that every time coming up there without one failure. And Brother Arganbright here know of the part of the world that we've been in, around overseas, not one time does it fail but what to tell the Truth. When I go to these places and see these robed choirs, those women and men standing there with those Golgotha gowns on, and hear them sing like angelic beings; with the Spirit of discernment look down there, if—if I had this morning to go pull five of them out of the whole world, that wasn't guilty of filth, I don't know where I'd find them. That's a statement, but that's the Truth, God knows it. My hand's here on the Bible. That's right, I don't know where I'd find them. See, if God said, "Go get five that you know." I'd say, "I don't know where I'll go." Oh, my! Such a system! Such filth!
E-214 Dar Biserica primeşte o Împărăţie în care când noi şedem în locurile Cereşti şi suntem înălţaţi sus în Prezenţa lui Dumnezeu, şezând în locurile Cereşti în Cristos Isus, ştiind aceasta, cu asigurarea credinţei, că noi suntem în Prezenţa Regelui nostru uns. O! Acolo urmează să fie un Cer nou să apară, şi un pământ nou, şi care niciodată nu se va despărţi din nou atât timp cât durează Eternitatea. Noi aşteptăm după acel Cer şi pământ nou. Acesta, voi puteţi să-l aveţi tot cât îl vreţi. Cât despre mine, eu îl vreau pe Acela.
E-213 That's what the world wants. That's what it wanted then, that's what it wants now. That's what it's going to get now. Man standing there, being out with the next man's wife. Drinking, smoking, and with a gown on, to cover it up. Think, and God sees through that fig leaf. That Eve standing there with enough guilt and filth in her heart, too, if it was turn to water, would float a boat. And stand there with a talent that by nature she received, to sing, and hold her voice till she was black in the face, almost, trying to sing like some angel or something another like that, and down beneath that gown, a scandal, filthy, dirty. And you can stand at the pulpit and say it, and she'll stick them lips up, painted, walk out of the building, say, "I don't have to hear such stuff as that." But you'll scream out someday for pity, in hell. It'll be too late then. You receive It while you got a chance to receive It. And you! Oh, my!
E-215 Aceasta depinde unde vă puneţi afecţiunile. Depinde de ce stâlp vă legaţi. Dacă vă legaţi de stâlpul denominaţional, voi vă duceţi drept în jos cu ea. Dacă vă legaţi de ceva din această lume, vreo politică şi lucruri ca acelea, şi vă încredeţi în aceea, voi vă veţi scufunda cu aceasta.
E-214 But the Church receives a Kingdom that when we sit in Heavenly places and are lifted up into the Presence of God, sitting in Heavenly places in Christ Jesus, knowing this, with the assurance of faith, that we're in the Presence of our anointed King. Oh! There is to be a new Heaven come forth, and a new earth, and which will never part again as long as Eternity lasts. We're looking for that new Heavens and earth. This one, you can have all of it you want. For me, I want That one.
E-216 Dar speranţele mele nu sunt clădite pe nimic mai puţin decât Sângele lui Isus cu neprihănire. Şi tot în jurul sufletului meu cedează, şi fiecare lucrător mă refuză, şi fiecare crez mă alungă afară, şi eu nu am nici măcar un loc unde să merg, El este toată speranţa şi starea mea. Pe acea Stâncă, pe Cristos acea Stâncă solidă eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare. Într-o zi eu poate că voi fi îngropat într-un cimitir pe undeva, jos sub mare, într-o prăbuşire de avion, omorât într-un tren sau un automobil, oriunde ar putea să fie că Dumnezeu a ales ca eu să mă duc, dar acest singur lucru, eu ştiu aceasta, că mi-am ancorat sufletul în acel Cer de Odihnă acolo, în Cuvântul Lui. Eu îl cred, că acesta trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu.
E-215 It depends on where you set your affections. It depends on what post you tie to. You tie to your denominational post, you're going right down with it. If you tie to anything of this world, any politics and things like that, and trust in that, you'll sink with it.
E-217 Dumnezeu trebuie să judece lumea prin ceva. Dacă El judecă prin biserică, prin care din acestea o să judece El? Păi, nu există un astfel de lucru prin care să poată să fie judecat. Atunci există numai un singur Lucru care este rămas, Cuvântul Lui, El este Etern, nu se poate adauga sau să se scoată din El.
E-216 But my hopes is built on nothing less than Jesus' Blood with righteousness. And all around my soul gives way, and every minister turns me down, and every creed runs me out, and I have not even one place to go, He's all my hope and stay. Upon that Rock, on Christ that solid Rock I stand, all other grounds is sinking sand. Someday I maybe shall be buried in a graveyard somewhere, down beneath the sea, in an airplane wreck, killed in a train or an automobile, wherever it might be that God has chose for me to go, but this one thing, I know this, that I've anchored my soul in that Haven of Rest yonder, in His Word. I believe it, that this has got to be God's Word.
E-218 Eu mi-am ancorat sufletul acolo, cu simplitatea de a-mi pune mâinile asupra Jertfei mele, mărturisind că eu nu sunt bun deloc. Nu există nimic în mine, O Doamne Dumnezeule. Trimite pe acel Mesia asupra mea şi schimbă-mi fiinţa la ce am fost, şi fă-mă în felul Tău Propriu, în felul cum Tu mă vrei să fiu.
E-217 God has to judge the world by something. If He judges by the church, which one of it is He going to judge by? Why, there's no such a thing as could be judged. Then there's only one Thing that's left, His Word, It's Eternal, It can't be added to or taken away.
E-219 Nu contează cât de mult aţi putea voi să ardeţi un trup, cât de mult puteţi distruge o persoană, cât de mult puteţi vorbi împotriva lor, sau orice zice el, într-o zi El ne va învia din nou. Şi acolo este o Împărăţie pe care noi o primim care nu se poate muta. O, doamne!
E-218 I've anchored my soul there, with the simplicity of laying my hands upon my Sacrifice, confessing that I'm no good at all. There's nothing in me, O Lord God. Send that Messiah upon me and change my being to what I was, and make me in Your Own fashion, the way You'd have me to be.
E-220 Şi, reţineţi, din tot acest lucru glorios de care ne bucurăm acum, şezând în locuri Cereşti, este doar un preludiu. Aleluia! Este un preludiu la ceea ce vine. Acela este doar preliminarul simfoniei care vine. O! Aleluia! Vorbim despre această strigare şi laudă şi glorificare, mărindu-l pe Miel! Într-o zi când Îngerii stau în jurul pământului, curbura pământului, cu capetele aplecate, şi aud acel grup mic spălat de Sânge cântând acele cântări răscumpărătoare a Sângelui lui Isus Cristos, O Dumnezeule, eu vreau să fiu unit cu ei. Lăsaţi-mă să-mi iau locul cu Ea acum. Lăsaţi-mă să-mi fac asigurarea, Isus este al meu, eu îl voi lua pe El şi Cuvântul Lui. Da.
E-219 No matter how much you could burn a body, how much you could destroy a person, how much you can talk against them, or whatever he says, someday He'll raise us up again. And there is a Kingdom that we receive that cannot be moved. Oh, my!
E-221 Încheind, eu vreau să spun această mică poveste pentru Crăciun, aşa ca copilaşii să o poată prinde. Şi dacă eu v-am jignit prin a sta prea mult... O doamnă mică ieri... Fratele Brown a predicat cam o oră, predică foarte minunată, acel om uns. Ea a spus, "El doar simplu i-a ţinut prea mult." Pavel a predicat toată noaptea. Ei au şezut acolo până când au ajuns aşa de somnoroşi, şi probabil că şezând ore după ore, şi un ins a căzut jos şi s-a omorât. Şi Pavel doar s-a întins peste el, a zis, "Nu vă îngrijoraţi." Doar ascultaţi la lucrul corect.
E-220 And, remember, of all this glorious thing that we're now enjoying, sitting in Heavenly places, is just a prelude. Hallelujah! It's a prelude to what is coming. That's just the introductory of the symphony that's coming. Oh! Hallelujah! Talk about this shouting and praising and glorifying, magnifying the Lamb! One day when the Angels stand around the earth, the curvature of the earth, with bowed heads, and hear that little Blood-washed group sing them redemptive songs of the Blood of Jesus Christ, O God, I want to be joined with them. Let me take my place with Her now. Let me make my assurance, Jesus is mine, I'll take Him and His Word. Yes.
E-222 Acolo era un pantofar bătrân, şi eu cred că a fost în Germania unde el-el le făcea pantofii. Şi într-o zi în timp ce... În timpul lui liber el obişnuia să ia Biblia, şi el O citea. El citea contextul şi textul din Scriptură, şi el a devenit foarte sincer adânc. El a spus, "Voi ştiţi," a zis, "eu-eu... când acest Crăciun vine pe aici, eu nu o să luminez nici un pom de Crăciun." Dar el a spus, "Voi ştiţi ceva?" El a spus, "Eu am să fac o-o mare masă, şi eu o să-mi gătesc... frig mielul meu şi o să-mi iau merişoarele, şi tot sosul meu şi lucruri." Şi el a fost de unul singur. Şi el a spus, "Eu am să o aşez pe masă şi eu o să-1 invit pe Isus să vină şi să şadă la masă vizavi de mine. Eu vreau să-l cunosc pe Mesia lui Dumnezeu şi ce pot eu să fac ca respect." El a zis, "Eu-eu am să fac toată aceasta. Şi atunci eu am să şed jos la masă şi am să cer binecuvântarea, şi eu o să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru ce El mi-a dat. Şi atunci eu o să spun, "Doamne Isuse, nu ai vrea Tu să vii şi să şezi jos vizavi aici, doar pentru masa de Crăciun cu mine?"
E-221 Closing, I want to say this little story for Christmas, so that the kiddies might catch it. And if I've offended you by staying too long… A little lady yesterday… Brother Brown preached about an hour, very wonderful sermon, that anointed man. She said, "He just simply held them too long." Paul preached all night. They set there till they got so sleepy, and probably sitting hours after hours, and one fellow fell off and killed himself. And Paul just stretched himself over him, said, "Don't worry." Just listen at the right thing.
E-223 Simplitatea, Dumnezeu întotdeauna aude aceea, sinceritate. Şi bătrânul pantofar şi-a economisit banii să aibă o astfel de masă, voi ştiţi, şi să fie invitat la Regele regilor. Şi el a aşezat¬o jos, şi el a avut-o gătită, şi el a aşezat-o pe o masă. Şi el s-a curăţit foarte bine, şi-şi s-a îngrijit, şi şi-a pieptănat părul. Şi s-a aşezat la masă, şi a pus un scaun pentru Isus, şi mai multe scaune aşezate în jur. "Ar putea să fie pentru apostoli," a zis el, "dacă ei ar putea să vină înăuntru."
E-222 There was an old shoe cobbler, and I believe it was in Germany where he—he'd make their shoes. And one day while… In his spare time he used to pick up the Bible, and he would read It. He'd read the context and the text of the Scripture, and he got real deeply sincere. He said, "You know," he said, "I—I… when this Christmas comes around, I'm not going to light up any Christmas tree." But he said, "You know what?" He said, "I'm going to get a—a big dinner, and I'm going to cook my… roast my lamb and I'm going to get my cranberries, and all my sauce and things." And he was just by himself. And he said, "I'm going to set it on the table and I'm going to invite Jesus to come sit across the table from me. I want to know God's Messiah and what I can do in respects." He said, "I—I'm going to do all this. And then I'm going to sit down at the table and I'm going to ask the blessing, and I'm going to thank God for what He's give me. And then I'm going to say, 'Lord Jesus, won't You come and sit down across here, just for Christmas dinner with me?'"
E-224 Aşa că bătrânul şi-a aplecat capul şi a cerut binecuvântarea, şi-şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru mâncare. Şi el a zis, "Acum, Isuse, nu ai vrea Tu să vi şi să prânzeşti cu mine pentru masa de Crăciun?" Şi el a început să mănânce şi să privească scaunul. Nimeni nu a venit. El a mâncat puţin mai mult, şi a zis, "Doamne Dumnezeule, eu Te-am invitat la casa mea. Nu ai vrea Tu să vii şi să fi cu mine?" Şi el a început să se întindă dincolo şi să ia ceva, să mănânce, şi cineva a bătut la uşă.
E-223 The simplicity, God always hears that, sincerity. And the old cobbler saved up his money to get such a dinner, you know, and would be invited to the King of kings. And he set it down, and he had it cooked, and he set it out on a table. And he cleaned himself real good, and—and groomed himself, and combed his hair. And he set down at the table, and set a chair for Jesus, and some more chairs sitting around. "It might be for the apostles," he said, "if they might come in."
E-225 Şi el a mers la uşă. El era un om bătrân, umeri încovoiaţi, zdrenţăros. El a zis, ,,Bunule domn, mi-e frig, vrei să mă laşi să mă încălzesc?"
E-224 So the old fellow bowed his head and he asked the blessing, and—and thanked God for the food. And he said, "Now, Jesus, won't You come and dine with me for this Christmas dinner?" And he started eating and watching the chair. No one come. He eat a little bit more, and he said, "Lord God, I've invited You to my home. Won't You come and be with me?" And he started to reach over and get something to eat, and someone knocked at the door.
E-226 Şi el a zis, "Păşeşte înăuntru." Şi el a venit înăuntru şi a mirosit acea aromă de mâncare, gura cumva i-a lăsat apă, el s-a întors în jur. A zis, "Vrei să şezi jos?" A zis, "Eu aştept musafir, dar vrei să şezi jos şi doar să mănânci cu mine până vine musafirul?"
E-225 And he went to the door. He was an old man, stooped in shoulders, ragged. He said, "Kind sir, I'm cold, would you let me get warm?"
E-227 El a zis, "Vă mulţumesc, eu aş fi bucuros." Şi el a şezut jos, şi ei au avut prânz. Bătrânul i-a mulţumit, s-a ridicat şi a plecat.
E-226 And he said, "Step in." And he came in and he smelled that aroma of the food, his mouth kind of watered, he turned around. Said, "Will you sit down?" Said, "I'm expecting company, but would you set down and just eat with me till the company comes?"
E-228 Şi pantofarul s-a întors în jur, a zis, "Doamne Dumnezeule, de ce m-ai dezamăgit Tu?" A zis, "Eu am făcut totul aşa de pregătit. Eu am făcut tot ce am ştiut eu să fac." Dacă voi doar veţi face aceea! "Eu am făcut tot ce am ştiut cum să fac, şi m-am gândit că Tu o să vi înăuntru şi vei prânzi cu mine." Şi a ajuns să plângă, şi a alergat şi a căzut peste pat. Şi el era culcat acolo pe pat, plângând. "Eu-eu-eu am făcut tot ce am crezut că era drept, Doamne, şi de ce nu ai venit Tu să cinezi cu mine?"
E-227 He said, "Thank you. I would be glad to." And he set down, and they had dinner. The old man thanked him, got up and went.
E-229 Şi a venit la el un Glas, şi el şi-a amintit Scriptura, "Într-atât cât i-aţi făcut la cel mai neînsemnat din aceşti micuţi ai Mei, voi aţi făcut pentru Mine."
E-228 And the—the cobbler turned around, he said, "Lord God, why did You disappoint me?" Said, "I made everything so ready. I did all that I knowed how to do." If you'll just do that! "I done all that I know how to do, and thought You would come in and dine with me." And he got to weeping, and run and fell across the bed. And he was laying there on the bed, weeping. "I—I—I done everything that I thought was right, Lord, and why didn't You come to dine with me?"
E-230 Da, Irineu... eu vă cer scuze, acesta era Sfântul Martin. Într¬o zi rece înainte de Crăciun, un sărman bătrân cerşetor zăcea în stradă, îngheţând. Oamenii care erau respectabili puteau trece pe acolo, şi doar priveau la bătrânul cerşetor. "Păi, nu este nimic de el, el este doar un cerşetor. Lăsaţi-l să zacă acolo." Şi Martin a stat şi a privit şi a văzut dacă careva din acei oameni care o putea face l-ar ajuta, dar nu a făcut-o.
E-229 And a Voice came to him, and he remembered the Scripture, "Insomuch as you have done unto the least of these My little ones, you have done it unto Me."
E-231 În final, Martin el însuşi nu era... el-el a crezut în Dumnezeu, dar el era un om militar. El avea numai o manta. El a zis, "Dacă bătrânul zace în felul acela, el va îngheţa să moară." Astfel el şi-a luat sabia şi şi-a sfâşiat mantaua pe jumătate în două, a mers acolo şi l-a înfăşurat pe bătrânul cerşetor în ea, şi a zis, "Dormi în pace, fratele meu." A mers înainte înăuntru.
E-230 Yes, Irenaeus… I beg your pardon, it was Saint Martin. One cold day before Christmas, a poor old beggar was laying in the street, freezing. People that was worthy could pass by, and just looked at the old beggar. "Well, there's nothing to him, he's just a beggar. Let him lay there." And Martin stood and watched and seen if some of them people that could do it would help him, but he didn't do it.
E-232 Şi noaptea aceea în barăci, după ce şi-a lustruit cizmele şi s-a întins jos, a mers la culcare. Şi un zgomot l-a trezit. El s¬a uitat, stând înaintea lui, şi acolo a stat Isus înfăşurat în acea bucată veche de manta în care el l-a înfăşurat pe cerşetor.
E-231 Finally, Martin himself wasn't… he—he believed God, but he was a military man. He only had one coat. He said, "If the old man lays like that, he'll freeze to death." So he took his sword and ripped his coat half in two, went over and wrapped the old beggar in it, and said, "Sleep in peace, my brother." Walked on in.
E-233 Ce pot eu să fac atunci în aceste chestiuni? Ce trebuie să fac eu cu lucrurile acestea care eu ştiu că sunt drepte, aceste lucruri care au fost confirmate şi dovedite că sunt corecte? Ce pot eu să fac? Să înfăşor Biserica, nu într-un crez sau o denominaţiune, ci în Sângele lui Isus Cristos prin Cuvântul Lui. Astfel Isus a zis, "Ce ai făcut tu pentru aceştia, tu Mie mi-ai făcut."
Să ne rugăm.
E-232 And that night in the barracks, after he had shined his boots and laid down, he went to sleep. And a noise woke him up. He looked, standing before him, and there stood Jesus wrapped in that old piece of coat that he had wrapped the beggar in.
E-234 Doamne Isuse, dacă Tu stăteai aici în dimineaţa aceasta, Doamne... eu ştiu că Tu stai, în formă spirituală. Dar dacă Tu stăteai aici, literar, eu nu cred că eu mi-aş schimba textul nici un pic. Eu cred că eu aş fi spus chiar acelaşi lucru. Şi eu cred, Tată Ceresc, că aceşti oameni care s-au lipsit de hrana lor naturală, că ei au şezut aici şi au ascultat la o voce obosită răguşită, dar dacă Tu ai fi stat aici, ei nu ar fi stat mai mult, pentru că ei cred că Tu eşti aici, deoarece acesta este Cuvântul Tău. Aceasta arată că ei Te iubesc.
E-233 What can I do in these matters then? What must I do with these things that I know that's right, these things that's been confirmed and proved they're right? What can I do? Wrap the Church, not in a creed or a denomination, but in the Blood of Jesus Christ by His Word. So Jesus said, "What you've done to these, you've done to Me."
Let's pray.
E-235 Noi suntem aşa de recunoscători pentru această vizitare de Crăciun a Duhului Sfânt care ne îndrumă şi ne arată chiar ce este Crăciunul. Când noi vedem că lumea se destramă, sistemele ei se rup. Dar noi suntem aşa de bucuroşi, noi suntem aşa de recunoscători că avem o Împărăţie şi avem un Rege, şi Aceasta nu se poate muta. Şi când nu mai există lumea, când nu mai există politică, când nu mai există naţiuni, Dumnezeu va aşeza Împărăţia Lui şi cei neprihăniţi vor domni cu El. Aceia care au suferit nu vor mai suferi.
E-234 Lord Jesus, if You were standing here this morning, Lord… I know You are, in the spiritual form. But if You were standing here, literally, I don't believe I'd change my text one bit. I believe I'd have said just the same thing. And I believe, Heavenly Father, that these people who have done without their natural food, that they have set here and listened at a tired raspy voice, but if You'd been standing here, they wouldn't have stayed any more, because they believe that You're here, because it's Your Word. It shows that they love You.
E-236 Ajută-ne, Doamne, la acest sezon de Crăciun, să ne amintim ce înseamnă Mesia cel uns. Ajută-ne să înţelegem.
E-235 We're so thankful for this Christmas visitation of the Holy Spirit that directs us and shows us just what is Christmas. When we see that the world is falling apart, its systems are breaking up. But we are so glad, we are so thankful that we got a Kingdom and we got a King, and It cannot be moved. And when there is no more world, when there is no more politics, when there is no more nations, God will set up His Kingdom and the righteous shall reign with Him. Those ones who have suffered will suffer no more.
E-237 Binecuvântează această, adunare a noastră. Fi cu ei, Tatăl nostru, şi dă-le neprihănire şi pace în Duhul Sfânt. Binecuvântează păstorul nostru. Doamne, noi îl iubim. Acest slujitor curajos doar stă loial. Şi, vorbind serile trecute, a zis, "Aici sunt eu, de aproape şaizeci." Ei au copilaşi micuţi. Dar ţine minte, fie ca el să-şi amintească aceasta, Doamne, că nu există nimic care să-l poată lua de aici până nu eşti Tu gata. Dacă Tu zăboveşti, eu mă rog ca el să trăiască ca să-i vadă pe toţi copiii lui căsătoriţi şi să aibă propriile lor case. Binecuvântează pe scumpa lui soţioară, o slujitoare micuţă a Ta. Binecuvântează pe diaconii noştri şi pe administratorii noştri.
E-236 Help us, Lord, at this Christmas season, to remember what the anointed Messiah means. Help us to understand.
E-238 Şi, Dumnezeule, eu sunt recunoscător la acest Crăciun pentru toţi aceşti, prieteni ai mei care călătoresc prin zăpadă, şi vin pe drumuri lunecoase şi ploaie, şi îşi iau traiurile lor şi vin sute şi sute de mile. Dumnezeule, eu nu ştiu ce să mai spun. Mă încredinţez că Tu vei descoperi restul din aceasta, ce este în inima mea. Şi fie ca eu întotdeauna să fiu credincios, Dumnezeule, faţă de această Împărăţie în care Tu ne-ai pus pe noi. Fie ca eu niciodată să nu compromit, nu, la dreapta sau stânga. Eu bine îmi amintesc când Tu mi-ai spus atunci, "Să nu te mişti la mâna dreaptă sau stânga, atunci căile tale vor fi prospere. Atunci tu vei avea succes bun." Poate nu în ochii lumii. Şi mie nu-mi pasă ce gândeşte lumea, eu vreau să ştiu ce vrei Tu, Doamne. Dorinţa Ta este a noastră... Voia Ta este dorinţa noastră. O, cea mai mică din dorinţele Tale este o-este o poruncă pe viaţă pentru noi, Doamne. Noi stăm ca Biserica Ta.
E-237 Bless this, our congregation. Be with them, our Father, and give them righteousness and peace in the Holy Spirit. Bless our pastor. Lord, we love him. This gallant servant just stands loyal. And, speaking the other night, said, "Here I am, almost sixty." They got little bitty children. But remember, may he remember this, Lord, that there is nothing can take him from away from here until You're ready. If You tarry, I pray that he'll live to see all of his children married and have homes of their own. Bless his precious little wife, a little handsmaid of Yours. Bless our deacons and our trustees.
E-239 Iartă-ne acum de ceea ce s-a întâmplat în decursul anului, că noi am făcut ceea ce este greşit şi unde noi am eşuat în aşa de multe locuri, şi întăreşte-ne, Doamne. Şi fie ca noi, la acest timp de sărbătorire a Crăciunului, fie ca noi să ne deschidem inimile către Mesia, unsul lui Dumnezeu. Fie ca El să vină în vieţile noastre şi să ne ungă, şi să trăim voia Lui şi să aducă Împărăţia Lui la împlinire prin vieţile noastre. Păstrează-ne bine, sănătoşi.
E-238 And, God, I'm thankful this Christmas for all these, my friends that travel through snow, and come over slick roads and rain, and take their livings and come hundreds and hundreds of miles. God, I don't know what to say anymore. I trust that You'll reveal the rest of it, what's in my heart. And may I always be faithful, God, to this Kingdom to which You have put us in. May I never compromise, no, right or left. I well remember when You told me then, "Don't move right hand or left hand, then your ways will be prosperous. Then thou shall have good success." Maybe not in the eyes of the world. And I care not what the world thinks, I want to know what You want, Lord. Your desire is our… Your will is our desire. Oh, the least of Your desires is a—is a life-bound commandment to us, Lord. We stand as Your Church.
E-240 Binecuvântează pe acest prieten curajos al meu aşezat aici de partea mea, Fratele Arganbright. O Dumnezeule, cum ai fost Tu cu el, şi cum a avut el inima lui sfărâmată şi zdrobită aşa de multe ori, dar totuşi noi credem că el este germinat cu Viaţă Eternă. Binecuvântează pe soţioara lui. Mă gândesc la Bud şi Fred, eu, O Dumnezeule, cum noi avem această mare părtăşie.
E-239 Forgive us now of what's happened through the year, that we have did that's wrong and where we failed in so many places, and strengthen us, Lord. And may we, at this time of celebration of Christmas, may we open our hearts to the Messiah, the anointed of God. May He come into our lives and anoint us, and live His will and bring His Kingdom to pass through our lives. Keep us well, healthy.
E-241 Ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi împreună acum. Binecuvântează mica noastră biserică, toţi aceşti oameni scumpi. Şi într-o zi, Doamne, în timp ce suntem aşa... ne vrem ochii noştri aşa de curaţi de 1a lucrurile lumii ca noi să putem vedea numai pe Dumnezeu şi Împărăţia Lui, ca într-o zi să fim prezentaţi înaintea lui Cristos, nevinovaţi, ca o fecioară curată, o parte din acea mare Biserică care urmează să vină înaintea Lui.
E-240 Bless this gallant old friend of mine sitting here to my side, Brother Arganbright. O God, how You have been with him, and how he's had his heart ground and mashed so many times, but still we believe he's germitized with Eternal Life. Bless his little wife. I think of Bud and Fred, me, O God, how that we have this grand fellowship.
E-242 Iar apoi vom privi înainte înspre timpul unde Tu Îţi vei aşeza Împărăţia pe pământ, oameni vizibili cu case vizibile, şi ei nu vor planta şi altul să mănânce de acolo, ci ei vor trăi Etern. Până atunci, noi să fim o lumină care stă pe un deal, o candelă care dă lumină la tot ce este în jurul nostru, printr-o viaţă neprihănită, sfinţită prin Sângele lui Cristos. Admite aceasta, Tată. În Numele lui Isus ne rugăm.
E-241 We pray that You'll bless us together now. Bless our little church, all these precious people. And someday, Lord, while we're so… want our eyes so clean from the things of the world that we can only see God and His Kingdom, that someday we'll be presented before Christ, blameless, as a chaste virgin, a part of that great Church that's to come before Him.
E-243 Şi, Doamne, peste aceste batiste, după ce ne-am rugat pentru cei bolnavi şi ne-am pus mâinile peste ei, conectându-ne cu ei, eu îmi pun mâinile peste aceste batiste, conectând rugăciunea mea cu Dumnezeu. Şi cu aceste batiste şi cu oamenii, Dumnezeule, mă rog ca tu să vindeci pe fiecare din aceşti oameni pe care îi reprezintă aceste batiste. Fie ca ei să aibă sănătate şi tărie prin anul care vine, Tată. Spre onoarea şi slava lui Dumnezeu, noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El întâi m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-242 And then we'll look forward to the time where You'll set up Your Kingdom on the earth, visible people with visible homes, and they shall not plant and another eat thereof, but they shall live Eternally. Until then, let us be a light that sets on a hill, a candle that gives light to everything that's around us, by a righteous life, sanctified through the Blood of Christ. Grant it, Father. In Jesus' Name we pray.
E-244 Acum în timp ce o cântăm din nou, să ne dăm mâinile cu cineva din jurul nostru. Doar rămâneţi, zicând:
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El întâi m-a iubit...
Frate Arganbright, aceasta este... ? ... [Fratele Branham continuă să dea mâinile – Ed.]
Acum cu mâinile noastre spre El.
Eu Îl iubesc, (foarte tare acum) eu Îl iubesc (acela este felul)
Pentru că El întâi m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-243 And, Lord, upon these handkerchiefs, after we prayed for the sick and we laid our hands upon them, connecting ourselves with them, I lay my hands upon these handkerchiefs, connecting my prayer to God. And with these handkerchiefs and with the people, God, I pray that You'll heal every one of these people that these handkerchiefs represent. May they have health and strength through the coming year, Father. To the honor and glory of God, we ask in Jesus' Name. Amen.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-245 Şi acum cu acest cuvânt, împreună, noi toţi să o spunem. Noi primim o Împărăţie [Adunarea repetă, "Noi primim o Împărăţie" – Ed.] care nu se poate muta ["care nu se poate muta!"]. Amin!
E-244 Now while we sing it again, let's shake hands with somebody around us. Just remain, saying:
I love Him, I love Him
Because He first loved…
Brother Arganbright, this is…?… [Brother Branham continues to shake hands—Ed.]
Now with our hands up to Him.
I love Him, (real loud now) I love Him (that's the way)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-246 Acum să ne ridicăm. Acum, ne ridicăm mâinile noastre şi inimile noastre către Dumnezeu, cu recunoştinţă acum, adevărată, din toate inimile noastre, "Eu Îl iubesc!" Şi doar exprimaţi-o către El la acest timp de Crăciun.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că...
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-245 And now with this word, together, all of us say it. We receive a Kingdom [Congregation repeats, "We receive a Kingdom"—Ed.] that cannot be moved ["that cannot be moved!"]. Amen!
E-247 Un serviciu de botez imediat acum va urma aceasta. Şi voi care trebuie să plecaţi, noi suntem recunoscători că aţi fost aici, şi fie ca voi întotdeauna să rămâneţi în acea Împărăţie care nu se poate muta. În timp ce ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune, eu îi voi cere scumpului nostru Frate Arganbright dacă el va veni sus aici şi să libereze această audienţă într-un cuvânt de rugăciune.
E-246 Now let us stand. Now, raise our hands and our hearts to God, with gratitude now, real, all of our hearts, "I love Him!" And just express it to Him this Christmas time.
I love Him, I love Him
Because…
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Up