Ocara Pentru Cauza Cuvântului

The Reproach For The Cause Of The Word
Data: 62-1223 | Durată: 1 ore 54 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. [Fratele Neville zice, "Amin." – Ed.] I-am spus la Fratele Neville, "Eşti sigur că nu ai un pic de ungere în dimineaţa aceasta?"
E-1 Thank you, Brother Neville. [Brother Neville says, "Amen."—Ed.]
I said to Brother Neville, "You sure you haven't got a little bit of anointing this morning?"
E-2 Am venit jos să mă rog pentru bolnavi. Acolo erau nişte persoane adunate în ce noi... o duminică dimineaţa devreme. Ceea ce am eu de prins acolo, eu doar îi am pe ei să vină aici la biserică. Şi eu-eu întotdeauna mă gândesc că este mai bine să mă rog pentru bolnavi pe la biserică. Eu nu ştiu. Îmi place biserica, şi să vin aici jos unde adunarea, oamenii aici afară se roagă.
E-2 I come down to pray for the sick. There was some people gather in what we… of an early Sunday morning. What I have to catch there, I just have them come here at the church. I—I always think it's better to pray for the sick around church. I don't know. I like church, and to come down here where the congregation, the people out here praying.
E-3 Şi acolo era o fetiţă înapoi acolo, cea mai drăguţă fetiţă, păi, mă gândesc că ea şade pe undeva aici afară acum, dacă oamenii nu s-au dus acasă. O, eu văd acum. Şi acela este lucruşorul cel mai drăguţ. Şi ea este foarte bolnavă. Şi noi ascultam, când am auzit mesajul în limbi şi tălmăcirea să meargă înainte. Şi noi ascultam, şi ne-am gândit că am înţeles că ceva s-a spus despre o fetiţă. Şi noi aşteptam să vedem dacă Domnul a dat un mesaj, ce să spunem înăuntru acolo. Dar eu gândesc că fetiţa este bine acum, şi urmează să fie bine. Şi astfel...
E-3 And there was a little girl back there, the prettiest little girl, why, I think she is sitting somewhere out here now, if the people didn't go home. Oh, I see now. And that's the prettiest little thing. And she is very sick. And we was listening, when we heard the message of tongues and interpretation go forward. And we was listening, and we thought we understood that something was said about a little girl. And we were waiting to see if the Lord gave a message, what to say in there. But I think the little girl is all right now, and is going to be well. And so…
E-4 Şi acolo era o doamnă care şi-a pierdut vederea, de asemenea, şi ne rugam pentru ea. Şi ceva bărbat într-o ambulanţă acolo afară, un lucrător. Eu nu cred că omul ar fi cântărit treizeci şi cinci de livre, sau patruzeci. Doar-doar foarte, foarte... Şi astfel am venit jos să mă rog pentru ei.
E-4 And there was a lady that had lost her sight, also, and we was praying for her. And some man in an ambulance out there, a minister. I don't guess the man would have weighed thirty-five pounds, or forty. Just—just very, very… And so I come down to pray for them.
E-5 Şi motivul că am fost cumva ezitant, mult, o plombă mi-a căzut afară din dinte. Şi eu îmi fluier, în dimineaţa aceasta, peste acel loc afară din dintele meu acolo, în faţă acolo. Şi ei îmi spun acum că eu trebuie să-i am polizaţi jos, şi să-i îmbrace. Şi astfel această vârstă înaintată doar se strecoară în sus, este singurul lucru ce-l ştiu. Şi am avut o plombă în acela, şi cumva jumătate din el, şi când am început să vorbesc, tu îl poţi simţi, vântul cumva împinge afară, voi-voi ştiţi ce vreau să spun, afară prin buzele tale. Şi aceasta te face cumva să sâsâi, parcă.
E-5 And the reason I was kind of hesitant, a lot, a filling dropped out of my tooth. And I'm whistling to myself, this morning, across that place out of my tooth there, in front there. And they tell me now I got to have them ground off, and caps put over them. And so this old age just creeping up, is the only thing I know. And I had a filling in that one, and kind of half of it, and when I started to speak, you can feel it, the wind kind of push out, you—you know what I mean, out across your lips. And it makes you kind of lisp, like.
E-6 Noi suntem într-adevăr un popor privilegiat să fim în viaţă în această dimineaţă, şi să fim în stare să venim la biserică. Şi în acest ajun de Crăciun, aşteptând după sărbătorirea care o au ei, care, eu-eu sper că eu... Sunt prea mulţi copii aici în această dimineaţă, aşa că eu doar o să păstrez tăcerea. Înţelegeţi? Şi noi adulţii, uneori, noi vorbim lucruri care copiii nici nu ar trebui măcar să audă, voi ştiţi.
E-6 We are indeed a privileged people to be alive this morning, and to be able to come to church, and on this eve of Christmas, waiting for the celebration that they have. Which, I—I hope I… There's too many kids here this morning, so I'll just keep still. See? And we adults, sometimes, we speak things that kids shouldn't even hear, you know.
E-7 Dar, mă gândesc că biserica are un mic cadou aici pentru copilaşi, după o vreme. Eu doar m-am uitat peste aceasta, înapoi acolo. O, voi vreţi să staţi. După şcoala Duminicală, voi doar să staţi, vedeţi, căci eu-eu mă gândesc că ei au nişte cadouri înapoi acolo pentru cei micuţi, să le împartă în dimineaţa aceasta. Şi când eu... Voi micuţilor, reţineţi, în timp ce noi facem aceasta, eu vreau să o fac clar, acesta nu este Moş Crăciun, căci aceea este o poveste care într-o zi veţi învăţa că nu este nimic de ea. Dar aceasta este de la Isus Cristos, Adevărul tuturor adevărurilor, voi vedeţi, Fiul lui Dumnezeu. Şi noi vă dăm acest cadou mic, în dimineaţa aceasta, deoarece aceasta vă lasă să cunoaşteţi că odată Dumnezeu a dat cel mai mare cadou care se putea da vreodată la rasa umană: Fiul Său. Şi noi avem un fel sărăcăcios, să-l exprimăm. Şi nu există nimic ca să putem da să se compare cu acela. Dar doar ca muritori, unul către altul, noi facem aceea.
E-7 But, I think the church has got a little present here for the little kiddies, after while. I was just looking it over, back there. Oh, you want to stay. After Sunday school, you just hold on, see, 'cause I—I think they got some presents back there for the little fellows, to give out this morning. And when I… You little fellows, remember, while we're doing this, I want to make this clear, it's not Santa Claus, 'cause that's a story that some day you'll learn it's nothing to it. But it's from Jesus Christ, the Truth of all truths, you see, the Son of God. And we're giving you this little present, this morning, because it's letting you know that one time God gave the greatest present could ever be give to the human race: His Son. And we have a poor way, expressing it. And there's nothing we can give to compare with that. But just as mortals, one to another, we do that.
E-8 Acum, eu urma să aştept până duminica următoare. Şi eu probabil că voi aştepta, oricum, pe ceva ce am vrut să spun. Şi ceva a fost-ne-a fost făcut de cunoscut, sus acasă, despre o vedenie, care eu trebuie să o urmez până la capăt. Şi aceasta este un fel de o... Aceasta este un fel de, în aparenţă, ar fi cumva dificil, dar noi niciodată nu vrem să gândim că ce spune Dumnezeu este dificil. Sarcinile Lui-a Lui sunt uşoare.
E-8 Now, I was going to wait till next Sunday. And I probably will, anyhow, upon something that I wanted to say. And something has been—been made known to us, up home, of a vision, that I must follow it out. And it's kind of a… It's kind of, seemingly, would be kind of rough, but we never want to think that what God says is rough. His—His burdens are light.
E-9 Şi fiindcă duminica următoare, cu voia lui Dumnezeu, noi o să avem un-un serviciu aici care este chiar înainte de Ajunul Anului Nou, dacă Domnul este mulţumit cu noi să avem acest serviciu. Şi noi vrem să avem un serviciu de dimineaţă, rugăciune pentru bolnavi, şi poate un serviciu de botez. Apoi m-am gândit, să o publicăm la prietenii noştri, ca ei să poată veni înăuntru. Atunci noi vom avea duminică dimineaţa şi duminică seara. Şi atunci oamenii vor să stea aici pentru Anul Nou, atunci noi avem un... O să avem Vegherea, de data aceasta? [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.]
E-9 And beings that next Sunday, God willing, we're going to have a—a service here that's just before New Year's Eve, if the Lord be pleased with us to have this service. And we want to have a morning service, prayer for the sick, and perhaps a baptismal service. Then I thought, advertise it out to our friends, that they could come in. Then we'll have Sunday morning and Sunday night. And then the people want to stay over for New Year's, then we have a… Going to have the Watch, this time? [Brother Neville says, "Yes."—Ed.]
E-10 Acolo vor fi câţiva lucrători aici, vor vorbi în seara de Anul Nou, drept până la miezul nopţii. Şi-şi noi invităm astfel de lucrători să vină şi să vorbească. Cu voia Domnului, eu vreau să fiu unul din ei care are ceva de spus în seara de Anul Nou.
E-10 There will be several ministers here, will be speaking New Year's night, plumb until midnight. And—and we invite such ministers to come and speak. The Lord willing, I want to be one of them that has something to say on New Year's night.
E-11 Şi atunci următoarea duminică, m-am gândit să aduc un şir de lucruri care se fac, care s-au făcut, să arăt cum se ocupă Dumnezeu de poporul Lui, şi îl aduce drept sus la un-un punct culminant aici la biserică.
E-11 And then next Sunday, I thought I would bring up a line of things that's being done, that's been done, show how God is dealing with His people, and bring it right up into a—a climax here at the church.
E-12 Şi mulţi dintre voi vă întrebaţi despre această afacere de impozit pe venit prin care noi trecem. Aceasta s-a rezolvat. Şi astfel eu vreau să vă spun cum s-a întâmplat aceea, de asemenea. Şi mă gândesc, că aceasta ar fi, să trebuiască să o spun din nou, duminica viitoare, astfel eu doar aştept până duminica viitoare. Şi încerc să vă vorbesc un pic, în dimineaţa aceasta, din Cuvânt.
Vedeţi? Şi duminica viitoare, eu voi-voi încerca să, dacă Dumnezeu voieşte, să vă spun cum a venit toată aceasta, şi să vă aduc fiecare din lucrurile care le-a spus Domnul, şi urmăriţi cum a lovit chiar exact până la punct, chiar plasat exact până la punct. Vedeţi? El nu spune nimic greşit.
E-12 And many of you are wondering about this income tax affair that we been going through with. It's settled. And so I want to tell you how that happened, also. And I think, it would be, to have to tell it over again, next Sunday, so I'll just wait till next Sunday. And try to speak to you a little bit, this morning, out of the Word. See? And next Sunday, I will—will try to, if God willing, to tell you how it all come about, and bring to you each one of the things that the Lord said, and watch it hit just exactly to its spot, just placed exactly to the spot. See? He does not tell anything wrong.
E-13 Dar, acum, un lucru care eu doresc să-l spun în această dimineaţă, care eu probabil că nu, nu-l voi spune duminica viitoare, este privitor la ceva ce s-a întâmplat ieri. Eu am fost puţin şovăitor să vin în dimineaţa aceasta, deoarece eu de fapt sunt cumva sfâşiat, aşa că eu-eu nu prea mă simt s-o fac. Dar fiindcă eu sunt aici, ei bine, eu voi încerca cât pot de bine.
E-13 But, now, one thing that I wish to say this morning, that I probably won't, will not next Sunday, is concerning something that happened yesterday. I was a little reluctant on coming in this morning, because I really kind of torn up, so that I—I don't feel much like it. But being that I'm here, well, I'll try the best that I can.
E-14 Alaltăieri seara, am avut musafiri, Fratele şi Sora Sothmann, aşa cum noi ştim aici, unul din administratorii bisericii, şi soţia lui, au venit sus să ne viziteze pe mine şi pe soţie. Şi noi am vorbit despre adunările care se apropie în Phoenix şi împrejurimi, dacă va fi voia Domnului. Şi noi am fost sus până pe la zece treizeci, eu presupun, şi am mers la culcare în jur de unsprezece.
E-14 Night before last, I had company, Brother and Sister Sothmann, as we know here, one of the trustees of the church, and his wife, came up to visit wife and I. And we were speaking on the oncoming meetings in Phoenix and around, if it be the will of the Lord. And we were up till about ten-thirty, I guess, and I went to bed somewhere around eleven.
E-15 Şi cândva în timpul nopţii, am visat un vis. În acest vis am văzut pe cineva care se presupunea a fi tatăl meu; un om mare, uriaş, doar reprezentând, vorbind la figurat, pe tatăl meu. Am văzut o femeie, care nu arăta ca mama mea; dar, totuşi, ea se presupunea a fi mama mea. Şi acest om (care se presupunea a fi ca tatăl, bărbatul acestei femei) o maltrata cu cruzime, într-atât încât el avea o bucată mare de lemn, şi el o ţinea pe ea sus în felul acesta şi o lovea cu această bucată de lemn, şi ea cădea afară şi se ducea jos. Şi atunci-şi atunci, după o vreme, ea se ridica înapoi sus din nou. Şi el umbla în jur, intenţiona să o lovească din nou, el o lovea din nou. Şi eu stăteam departe la o distanţă, urmărind aceasta.
E-15 And some time in the night, I dreamed a dream. And in this dream I seen someone that was supposed to be my father; a great, huge man, just representing, figuratively speaking, my father. I seen a woman, didn't look like my mother; but, yet, she was supposed to be my mother. And this man (that was supposed to be like the father, the husband of this woman) was cruelly mistreating her, insomuch that he had a great chunk of wood, and he would hold her up like this and strike her with this chunk of wood, and she would fall out and go down. And then—and then, after while, she would get back up again. And he would walk around, take a notion to strike her again, he'd strike her again. And I was standing off at a distance, watching it.
E-16 În final, eu doar m-am săturat de aceasta. Şi eu am fost cu mult mai mic decât acest om, care se presupunea a fi ca tatăl meu. Astfel eu am mers sus spre el şi mi-am pus degetul în faţa lui. Am spus, "Să nu o mai loveşti." Vedeţi? Şi când am făcut-o, ceva a început să se întâmple. Braţele mele au început să pulseze, şi am avut mare, muşchi mari musculoşi. Niciodată nu am văzut aşa muşchi. Şi eu doar l-am apucat pe om de guler, şi am spus, "Să nu o mai loveşti. Dacă o loveşti, tu va trebui să ai de-a face cu mine dacă o loveşti din nou." Şi omul s-a speriat de mine, şi a lăsat-o în pace. Eu m-am trezit.
E-16 Finally, I just got fed up on it. And I was way smaller than this man, was supposed to be like my father. So I walked up to him and put my finger in his face. I said, "Don't strike her again." See? And when I did, something begin to happen. My arms begin to pulsate, and I got great, big brawny muscles. I never seen such muscles. And I just took the man by the collar, and I said, "Don't strike her again. If you do, you'll have to deal with me if you strike her again." And the man got scared of me, and left her alone. I woke up.
E-17 Ei bine, zăcând acolo, doar un moment, desigur, a venit tălmăcirea despre aceea. Aceea era, desigur, femeia, vorbind la figurat, este Biserica, care este un fel de mamă. Tatăl este denominaţiunea peste ea, care domină peste Biserică, ca soţul peste soţie. Şi acestea sunt denominaţiunile care lovesc Biserica, şi nici măcar nu O lasă să se ridice pe picioarele Ei în felul acesta. Doar, de fiecare dată când Ea încearcă să se ridice sau să facă ceva, ei, oamenii înăuntru acolo, denominaţiunea O trânteşte jos. Şi aceasta doar înseamnă să pun nişte-nişte muşchi de credinţă aici afară să continui să-mi bag degetul acolo afară, şi să zic, "Tu ai de-a face cu mine. Înţelegi?" Căci, există nişte persoane înăuntru acolo care aparţin lui Dumnezeu. Şi aceea era în regulă. Cam...
E-17 Well, laying there, just in a moment, course, the interpretation of that come. That was, of course, the woman, figuratively speaking, is the Church, which is kind of the mother. The father is the denomination over her, that dominates over the Church, like the husband over the wife. And it's these denominations striking that Church, and don't even let Her get on Her feet like that. Just, every time She tries to get up or do something, they, the people in there, the denomination strikes Her down. And it just means to put some—some faith muscles out here to keep sticking my finger out there, and saying, "You're dealing with me. See?" Cause, there's some people in there that belongs to God. And that was all right. About…
E-18 Noi am fost sculaţi cam vreo două ore, sau trei, eu presupun. Şi fiica mea, una din ele, Rebekah, înapoi acolo, ea lucrează la Spitalul Metodist din Louisville. Este, oh, acea formă amatoare de instruire ca soră. Aceasta este "dezvelitoare de bomboane," le numesc ei, sau aşa ceva. Şi ea era, ea... Ei au chemat-o să vină acolo în dimineaţa aceea, şi aceea a fost ce m-a trezit. Şi a fost de vreme, şi ea, şi ceva altă colegă mică de şcoală aici, ele-ele lucrează acolo împreună, şi urma să le duc acolo la Louisville. Ele trebuiau să fie acolo la ora zece. Şi soţia s-a întrebat de ce nu a putut ea să intre în dormitor. Eu l-am avut încuiat.
E-18 We had been up about two hours, or three, I guess. And my daughter, one of them, Rebekah, back there, she works at the Methodist Hospital in Louisville. Is, oh, that amateur form of nurse training. It's "candy stripers," they call them, or something like that. And she was, she… They called her to come over that morning, and that's what got me up. And it was early, and she, with some other little school colleague here, they—they work there together, and was going to take them over to Louisville. They had to be there at ten o'clock. And the wife wondered why she couldn't get in the bedroom. I had it locked.
E-19 Acum, eu am avut multe lucruri să mi se întâmple în viaţă, dar eu niciodată nu am avut aşa ceva. Am intrat într-o transă. Eu nu ştiu tălmăcirea. Eu niciodată nu am avut nimic ca aceasta în viaţa mea. Dar, înaintea mea, se părea că mi-am dat seama că a fost o vedenie, şi eu eram în vedenie. Dar eu vorbeam cu fiul meu, Joseph. Care, el nu a fost în cameră la timpul acela. Dar cumva, chiar cum aceasta m-a izbit, eu vorbeam cu Joseph.
E-19 Now, I have had many things to happen in my life, but I never had anything like that. I went into a trance. I don't know the interpretation. I've never had anything like it in my life. But, before me, it seemingly that I realized that it was a vision, and I was in the vision. But I was talking to my son, Joseph. Which, he was not in the room at the time. But somehow, just as it struck me, I was talking to Joseph.
E-20 Şi am-am privit în sus. Şi cumva în forma unei piramide, stând înaintea mea, erau păsări micuţe, mici, ceva ca o jumătate de ţol lungime. Şi ele erau, sus la vârf, pe ramuri, acolo erau o... pot spune, trei sau patru. Apoi, următoarea, ramura următoare avea poate opt sau zece. Şi jos la bază, avea cincisprezece sau douăzeci.
E-20 And I looked up. And kind of in the shape of a pyramid, standing before me, was little, small birds, something like a half-inch long. They were, up at the top, on the limbs, there was now, you… say, three or four. Then, next, next limb had maybe eight or ten. And down at the bottom, had fifteen or twenty.
E-21 Şi ele erau luptătoare mici pentru că penele le erau zbârlite, şi se părea că ele încercau să-mi vorbească, spunând ceva. Şi eu eram în Vest, se părea că în jurul lui Tucson, Arizona. Şi păsările priveau spre Est. Şi eu ascultam atent. Încercau să spună, se părea că ele încercau să-mi spună ceva. Şi ele aveau pene mici, erau toate zbârlite, şi lucruri. Ele au fost rănite destul de bine. Apoi, dintr-o dată, o pasăre a început să ia locul celeilalte, sărind în felul acela. Şi ele, păsărelele au plecat repede, zburând spre est.
E-21 And they were little warriors, because their feathers was beaten, and looked like they were trying to talk to me, saying something. And I was in the West, seemingly around Tucson, Arizona. And the birds were looking East. And I was listening close. Was trying to say, looked like they were trying to tell me something. And they had little feathers, was all been beat up, and things. They were pretty well battle-scarred. Then, all of a sudden, one bird begin to take the other one's place, jumping like that. And the—the little birds swiftly left, flying eastward.
E-22 Şi când au zburat, din aceea a venit o pasăre mai mare, mai mult ca porumbeii, cu aripi ascuţite. Şi-şi-şi ele au venit într-un stol, şi cu repeziciune, mai repede decât cum au fost păsărelele, au zburat spre est.
E-22 And when they did, from that came a larger bird, more like doves, with a pointed wings. And—and—and they come in a swarm, and swiftly, more swift than what the little birds was, flew eastward.
E-23 Şi eu încă în a mea... cele două conştiinţe împreună, am ştiut că eu stăteam aici, şi am ştiut că am fost altundeva. Înţelegeţi? Şi m-am gândit, "Acum, aceasta este vedenie, şi eu trebuie să aflu ce înseamnă aceasta."
E-23 And I still in my… the two consciences together, I knowed I was standing here, and I knowed I was somewhere else. See? And I thought, "Now, this is vision, and I must learn what this means."
E-24 Şi nici mai mult decât că al doilea grup de păsări au venit pe acolo, m-am uitat spre Vest. Şi arăta ca în forma unei piramide, cu doi pe fiecare parte, cu unul în vârf, au venit cinci dintre cei mai puternici Îngeri pe care i-am văzut vreodată în viaţa mea. Aşa o viteză fantastică, niciodată nu am văzut. Capetele date înapoi, şi aripile Lor ascuţite, doar navigând repede! Şi puterea Dumnezeului Atotputernic m-a izbit, în aşa fel, încât Aceasta m-a ridicat drept de pe pământ, cu totul de pe pământ, sus.
Eu puteam să-l aud pe Joseph încă vorbind.
E-24 And no more than the second group of birds come by, I looked to the West. And looked like in the form of a pyramid, like two on each side, with one in the top, came five of the mightiest Angels I ever seen in my life. Such a terrific speed, I never seen. Their heads back, and Their pointed wings, just sailing quickly! And the power of Almighty God struck me, in such a way, till It lifted me plumb from the ground, all the way from the ground, up.
I could hear Joseph still speaking.
E-25 Şi sunet ca spargerea barierei de sunet, ca-ca un mare huruit a pornit, departe la distanţă, spre Sud. Şi când am fost ridicat sus... Şi acolo a fost o viteză aşa de fantastică a Îngerilor! Şi eu-eu Îi pot doar vedea chiar acum, vedeţi, aşa-aşa cum Ei veneau, în acea formă ca aceea, doar se avântau drept în mine.
E-25 And sound like the sound barrier breaking, that—that a great roar went off, way in the distance, to the South. And when I was lifted up… And there was such a terrific speed of the Angels! And I—I can just see Them right now, see, as—as They were coming, in that shape like that, just sweeping right into me.
E-26 Acum, nu visând, acum. Nu. Eu am fost chiar acolo, foarte treaz aşa cum sunt acum. Vedeţi?
E-26 I'm not dreaming, now. No. I was right there, wide awake as I am now. See?
E-27 Dar iată-I că vin. Şi Ei erau aşa fantastic de rapizi, încât m-am gândit, când Acesta s-a ridicat... Am auzit acea explozie, ca, sau ca un bubuit care a mers afară, ca o barieră de sunet. Şi când s-a întâmplat, m-am gândit, "Ei bine, aceasta trebuie să însemne că eu sunt gata să fiu ucis, vedeţi, într-o explozie de vreun fel." Şi-şi eu doar... În timp ce mă gândeam asupra acelor lucruri, m-am gândit, "Nu, aceasta nu ar fi aceea. Deoarece, dacă aceasta a fost o explozie, ea l-ar fi luat pe Joseph, de asemenea. Căci, iată-l acolo, încă vorbind, gândind că eu sunt acolo. Eu îl pot auzi. Aceasta nu era aceea."
E-27 But here It come. And They were so terrifically fast, till I thought, when It lifted up… I heard that explosion, like, or like a blast that went out, like a sound barrier. And when it did, I thought, "Well, this must mean that I'm fixing to be killed, see, in a blast of some sort." And—and I just… While I thought on those things, I thought, "No, it wouldn't be that. Because, if it was a blast, it would have got Joseph, too. Cause, there he is, still talking, thinking I'm there. I can hear him. It wasn't that."
E-28 Acum, toată aceasta încă este în vedenie. Aceasta nu a fost... Vedeţi? Aceasta era în vedenie.
E-28 Now, this is all still in the vision. It wasn't… See? It was in the vision.
E-29 Şi atunci, dintr-o dată, aşa cum am realizat că eu am fost... Ei erau în jurul meu. Eu nu I-am putut vedea, dar eu am fost adus în această constelaţie a unei piramide a Lor, înlăuntrul acestei constelaţii de-de Îngeri, de cinci. Şi m-am gândit, "Acum, Îngerul morţii ar fi să fie unul. Cinci ar fi har." Eu mă gândeam aceea. M-am gândit, "O! Aceasta-Aceasta vine cu Mesajul meu. Aceea este a doua mea culminare. Ei vin să-mi aducă Mesajul de la Domnul." Şi eu am strigat cu toată tăria mea, atât de tare cât am putut, "O Isuse, ce vrei Tu ca eu să fac?" Şi când am strigat, Aceasta doar-doar a plecat de la mine.
E-29 And then, all at once, as I realized that I had been… They were around me. I couldn't see Them, but I had been brought into this constellation of a pyramid of Them, inside this constellation of—of Angels, of five. And I thought, "Now, death angel would will be one. Five would be grace." I was thinking that. I thought, "Oh! It's—It's coming with my Message. That's my second climax. They're coming to bring me the Message from the Lord." And I screamed out with all my might, as loud as I could, "O Jesus, what would You have me do?" And when I did, It just—just went away from me.
E-30 Eu-eu-eu nu m-am simţit chiar bine, de atunci. Vedeţi? Eu eram, toată ziua ieri, eu a trebuit să stau în casă, aproape simţindu-mă conturbat. Nu-mi pot face mintea limpede. Şi slava şi puterea Domnului! Am fost amorţit peste tot, când Aceasta m-a părăsit. Am încercat să-mi frec mâinile. Şi m-am gândit, "Eu nu-mi pot prinde răsuflarea." Şi am umblat în jur, şi pe duşumea, şi înainte şi înapoi. M-am gândit, "Ce înseamnă aceasta, Doamne? Ce înseamnă aceasta?" Atunci, m-am oprit.
Am spus, "Doamne Dumnezeule, slujitorul Tău este... Eu-eu doar nu pot înţelege. De ce? Ce a fost aceea? Fă-o de cunoscut, Doamne." Ei bine, când...
E-30 I—I—I haven't felt just right, since. See? I was, all day yesterday, I had to stay in the house, almost feeling beside myself. I can't make my mind get clear. And the glory and power of the Lord! I was numb all over, when It left me. I was trying to rub my hands. And I thought, "I can't catch my breath." And I walked around, and through the floor, and back and forth. I thought, "What does it mean, Lord? What does it mean?" Then, I stopped. I said, "Lord God, Your servant is… I—I just cannot understand. Why? What was that? Make it known, Lord?" Well, when the…
E-31 Eu nu vă pot spune despre, când eu spun, "Puterea Domnului." Nu există cale să explici aceea. Nu este ce simţiţi voi aici, şi binecuvântările. Acelea sunt binecuvântările Domnului. Aceasta este una sacră! O, doamne! Este-este dincolo de orice îşi poate chiar imagina un muritor. Vedeţi? Şi aceasta-şi aceasta m-a neliniştit, foarte rău. Aceasta nu... Nu este o binecuvântare. Este o neliniştire. Tu eşti tulburat. Înţelegeţi? Aceea este. Dacă aţi putea măcar...
E-31 I can't tell you about, when I say, "Power of the Lord." There's no way to explain that. It isn't what you feel here, and the blessings. That's the blessings of the Lord. This is a sacred! Oh, my! It's—it's beyond anything that a mortal could even imagine. See? And it—and it was bothering me, real bad. It don't… It isn't a blessing. It's a bother. You're troubled. See? That it is. If you could only…
E-32 Dacă aş putea numai să iau vreo cale în care aş putea spune oamenilor ce era aceea, sau ce a... ce a fost simţământul acesteia! Aceasta, aceasta nu este doar cum şedem aici, vrem să ne bucurăm. Este-este ceva care fiecare nerv din tine doar... Este dincolo de frică. Este dincolo de înspăimântare. Este o reverenţă sfântă. De... eu... Nu există cale să o explici. Chiar, până, spatele meu întreg, sus şi-n jos pe şirea spinării, prin degetele mele, sus şi-n jos în picioarele şi degetele mele de la picioare, întreaga mea fiinţă era doar amorţită, vedeţi, întocmai cum tu ai-tu ai ieşit afară din lume, pe undeva. Şi-şi aceasta mă părăsea, treptat, şi am spus către-către Domnul, "Vrei Tu doar să mă laşi să ştiu, O Dumnezeule?"
E-32 If I could only get some way that I could tell the people what that was, or what it… what the feeling of it was! It, it isn't just like sitting here, want to rejoice. It's—it's something that every nerve in you just… It's beyond scare. It's beyond frightened. It's a holy reverence. Of… I… There's no way to explain it. Even, till, my entire back, up-and-down my spine, through my fingers, up-and-down on my feet and toes, my whole being was just numbed, see, just like you had—you had went out of the world, somewhere. And—and it was leaving me, gradually, and I said to the—to the Lord, "Will You just let me know, O God?"
E-33 Eu presupun, că, cel mai apropiat care a venit vreodată să fie aşa de tare din nou, era când am fost la Zurich, Elveţia, acel timp când El mi-a arătat acel Vultur German privind acel călăreţ Englez să vină jos prin Africa. Şi El a spus, "Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slavă."
E-33 I guess, that, the closest that ever come of being that strong again, was when I was in Zurich, Switzerland, that time when He show me that German Eagle watching that English horse-rider come down through Africa. And He said, "All have sinned and come short of the glory."
E-34 Şi eu am plâns către Domnul, să mă ajute. Şi eu-eu vreau ca El să-mi dea tălmăcirea, pentru că eu m-am întrebat dacă a însemnat-dacă a însemnat că eu urma să mă duc, eu urma să fiu ucis. Şi dacă a fost, eu nu urma să spun familiei nimic despre aceasta. Este timpul meu să mă duc Acasă, păi, eu doar mă voi duce Acasă, aceea este tot. Dar dacă-dacă aceea este ce înseamnă, eu nu am vrut să spun familiei, nu am vrut ca ei să ştie ceva despre aceasta. Doar o las să se facă, şi aceea-aceea ar fi totul privitor la aceasta.
E-34 And I was crying out to the Lord, to help me. And I—I want Him to give me the interpretation, because I wondered if it meant—if it meant that I was going to go away, I was going to be killed. And if it was, I wasn't going to say nothing to the family about it. It's my time to go Home, why, I'll just go Home, that's all of it. But if—if that's what it meant, I didn't want to tell the family, didn't want them to know nothing about it. Just let it be done, and that—that would be all of it.
E-35 Am spus, "Doamne, ajută-mă. Eu nu vreau să spun familiei, dacă-dacă Tu o să... Aceasta, este chemarea mea Acasă, ei bine, mă voi-mă voi duce." Tu vezi. Am spus. Şi, voi ştiţi, voi sunteţi...
E-35 I said, "Lord, help me. I don't want to tell the family, if—if You're… This, it's my call Home, well, I'll—I'll be going, you see," I said. And, you know, you're…
E-36 Voi ziceţi, "Ei bine, de ce nu te-ai gândit la ce ai spus în vedenie, ce a spus vedenia?"
E-36 You say, "Well, why didn't you think about what you said in the vision, what the vision said?"
E-37 Dar tu nu te poţi gândi la lucruri ca acelea atunci. Tu... eu nu pot, oricum. Şi m-am gândit... Eu am fost doar tulburat, necăjit. Tu nu ştii cum să gândeşti. Tu nu te poţi gândi.
E-37 But you can't think of things like that then. You… I can't, anyhow. And I thought. I was just troubled, upset. You don't know how to think. You can't think.
E-38 Şi am spus, "Tată Ceresc, dacă aceea a însemnat căci-căci o explozie urma să mă ia, ei bine, lasă-mă să ştiu acum, aşa ca eu să nu spun nimic despre aceasta. Lasă ca slava şi puterea Ta să vină din nou asupra mea, şi să mă ridice din nou sus. Sau, lasă să vină slava ta asupra mea, şi atunci eu voi-eu voi ştii atunci că a însemnat-a însemnat aceea, şi astfel eu o voi păstra în mine însumi." Şi nimic nu s-a întâmplat.
E-38 I said, "Heavenly Father, if that meant that—that an explosion was going to take me, well, let me know now, so I'll say nothing about it. Let Your glory and power come upon me again, and lift me up again. Or, let Your glory come upon me, and then I'll—I'll know then that it meant—it meant that, and so I can keep it to myself." And nothing happened.
E-39 Astfel atunci am zis, "Atunci, Doamne, dacă a însemnat că Tu urmează să trimiţi Mesagerii Tăi pentru însărcinarea mea, atunci lasă ca puterea Ta să vină din nou." Aceasta parcă m-a luat afară din cameră!
E-39 So then I said, "Then, Lord, if it meant that You're going to send Your Messengers for my commission, then let Thy power come again." It like took me out of the room!
E-40 Deşi, eu-eu mi-am revenit, cu Biblia mea în mâna mea, atunci, vedeţi, şi cerând lui Dumnezeu să mă ajute. Şi când am cerut, El-El mi-a arătat ceva în Scriptură, aparţinând chiar la aceasta, chiar acolo. Şi m-am gândit, "Ar putea ca aceea să fie de fapt aceea? Cum am făcut eu aceea?" Şi, o, eu-eu nu pot explica aceste lucruri, oamenilor. Aceasta este dincolo de orice despre ce ştiu eu. Vedeţi?
E-40 Though, I—I've come to myself, with my Bible in my hand, then, see, and asking God to help me. And when I did, He—He showed me something in the Scripture, pertained right to it, right there. And I thought, "Could that actually be that? How did I do that?" And, oh, I—I can't explain these things, folks. It's beyond anything I know about. See?
E-41 Soţia mea este o femeie foarte ciudată; una din cele mai bune din lume. Dar, puţină vreme, eu nu am spus nimic despre aceasta. Am mers înainte. Ea a ştiut că era ceva ce s-a întâmplat. Astfel când i-am spus, ea a zis, "Tu ştii, Bill, eu te văd şi te aud, în multe din lucrurile acelea." A zis, "Tu ştii că eu te cred cu toată inima mea," ea a spus. Ea a spus, "Dar aceea într-adevăr a avut ceva."
E-41 My wife is a very odd woman; one of the best in the world. But, a little while, I didn't say nothing about it. I went ahead. She knew there was something happened. So when I told her, she said, "You know, Bill, I see you and hear you, in many of those things." Said, "You know I believe you with all my heart," she said. She said, "But that really had something."
E-42 Aceasta doar se pare, că doar mă zguduie, acea explozie şi acea venire rapidă a acelor Îngeri în felul acela, cinci din ei împreună, într-o-o constelaţie a Lor. Asemănător, cam cum-cum am avut acea piramidă desenată aici, vedeţi, Ei păreau să fie. Întâi, se părea parcă, un fel de un... în depărtare, Ei arătau cumva ca acea culoare de porumbei. Şi ei erau în-în venind din această parte. Şi ei, arătau ca: unu, doi, trei, patru; şi atunci unul drept în vârf, vedeţi, formând cinci. Şi au venit cu aşa viteză! Nu există nimic, nici avioane, nici nimic altceva nu se poate compara cu aceea.
E-42 It just seemingly, just shakes me, that blasting and that swift coming of those Angels like that, five of them together, in a—a constellation of Them. Like, kind of like—like I had that pyramid drawed here, see, They looked to be. First, it looked like, kind of a… in the distance, They looked kind of like that color of doves. And they were in—in coming from this way. And they, look like: one, two; three, four; and then one right at the top, see, making five. And they come with such a speed! There is nothing, no jets, no nothing else can compare with that.
E-43 Şi eu pot doar să-I văd, şi capetele Lor întoarse cumva la o parte. Aripile acelea înclinate înapoi, plini de armură, şi aici vin Ei, aşa de, "Şiuuu!" În felul acela. Doar au venit drept în jos, şi doar m-au luat drept în această piramidă a constelaţiei Lor. Am văzut că am fost ridicat, sus de pe pământ. M-am gândit poate... am auzit departe în distanţă, acel răget, "Huum!" Ca un-un-un avion când acesta trece de bariera sunetului, voi l-aţi uzit să se întâmple în felul acela, doar ca un răget îndepărtat.
E-43 And I can just see Them, and Their heads kind of turned side-ways. Those wings tipped back, full-armored, and here They come, so "Whew!" Like that. Just come right down, and just took me right into this pyramid of the constellation of Them. I seen I was off, up off the ground. I thought maybe… I heard, way in the distance, that roar, "Whoom!" Like a—a—a plane when it crosses the sound barrier, you've heard it happen like that, just like a distant roar.
E-44 M-am gândit, "Aceasta poate însemna acum, când acum această viziune mă părăseşte, că eu o să fiu ucis de o explozie sau ceva." M-am gândit, "Iată-mă aici. Eu sunt ridicat sus. Eu sunt... Ei, Ei sunt aici pe undeva. Eu sunt-eu sunt în aceasta, această piramidă de Îngeri aici. Dar, eu-eu nu ştiu. Poate că Domnul vine să mă ducă Acasă."
Atunci l-am auzit pe Joseph jos acolo, zicând, "Tati?"
Am gândit, "Nu, dacă aceea este, aceasta l-ar fi luat şi pe el, de asemenea."
E-44 I thought, "This may mean now, when now this vision leaves me, that I'm going to be killed by an explosion or something." I thought, "Here I am. I'm lifted up. I'm… They, They're here somewhere. I'm—I'm in this, this pyramid of Angels here. But, I—I don't know. Maybe the Lord is coming to take me Home."
Then I heard Joseph down there, saying, "Daddy?"
Thought, "No, if that's it, it would have took him, too."
E-45 Atunci Ceva a spus, "Tu..." Reţineţi, eu aştept, uitându-mă după un Mesaj pe care eu întotdeauna l-am aşteptat, ceva.
E-45 Then Something said, "You…" Remember, I'm waiting, watching for a Message that I always looked forward to, something.
E-46 Şi viziunea, ziua cealaltă, voi ştiţi, cum am avut aici nu de mult, spunându-mi despre ce urma să se întâmple; cum am predicat înăuntru, de la soare, în acest loc. Şi-şi atunci El a spus, "Acum reţine, a doua culminare încă trebuie să vină."
M-am gândit, "Acolo va fi un Mesaj."
E-46 And the vision, the other day, you know, as I had here not long ago, telling me about what was going to happen; how I was preaching in, from the sun, into this place. And—and then He said, "Now remember, the second climax is yet to come."
I thought, "There will be a Message."
E-47 Vă amintiţi de Mesajul meu aici? Deschiderea acelei pietre de vârf, unde, acele şapte glasuri şi peceţi care nici măcar nu sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintiţi? Şi aceasta m-a dus în acea piramidă.
E-47 Remember my Message here? The opening of that capstone, where, those seven voices and seals that's not even wrote in the Word of God. Remember? And it took me into that pyramid.
E-48 Şi Junie Jackson, dacă tu eşti aici, acel vis care tu mi l-ai dat nu de mult. Eu nu o să-l spun în dimineaţa aceasta. Tu ai fost aşa de... Dumnezeu a fost aşa de perfect. Şi scuză-mă pentru că nu ţi-am dat tălmăcirea; căci eu am văzut ceva mişcându-se.
J. T., acelaşi lucru, vedeţi. Şi eu-eu-eu am ştiut aceea. Şi Sora Collins, exact la fel. Vedeţi?
Şi şase din acelea, conducând chiar drept la acelaşi lucru.
E-48 And Junie Jackson, if you're here, that dream that you give me not long ago. I won't tell it this morning. You were so… God was so perfectly. And excuse me for not giving you the interpretation; 'cause, I seen something moving.
J. T., same thing, see. And I—I—I knew that.
And Sister Collins, exactly the same. See?
And six of those, leading right straight to the same thing.
E-49 Şi atunci viziunea care v-am spus-o la toţi, ani în urmă, s-a întâmplat chiar ziua cealaltă. Vedeţi? Care se va întâmpla.
E-49 And then the vision that I told you all, years ago, it happened just the other day. See? That would happen.
E-50 Şi iat-o acolo, zăcând chiar, totul zăcând chiar acolo afară. Este doar ceva ce se mişcă. Eu nu ştiu ce este. Dumnezeu să mă ajute; rugăciunea mea.
Să ne rugăm.
E-50 And there it is, laying right, everything laying right out there. It's just something moving. I don't know what it is. God help me; my prayer.
Let us pray.
E-51 Tată Ceresc, noi suntem-noi suntem doar muritori, şi aici stăm noi în dimineaţa aceasta. Şi, Doamne, eu... Tu m-ai trimis să conduc această turmă mică şi această biserică. Şi eu sunt la sfârşitul meu. Eu nu ştiu încotro, ce, unde, vine. Dar eu ştiu acest singur lucru, că, Tu ai spus că Tu "faci toate lucrurile să lucreze împreună spre bine" pentru acei care Te-au iubit şi sunt chemaţi după scopul Tău. Eu Te rog, Dumnezeule, ca mâna Ta mare de milă să fie asupra noastră.
E-51 Heavenly Father, we are—we are just mortals, and here we stand this morning. And, Lord, You've sent me to lead this little flock and this church. And I'm at my end. I don't know which way, what, where, is coming. But I know this one thing, that, You said You'd "make everything work together for good" to them that loved You and are called according to Your purpose. I pray Thee, God, that Thy great hand of mercy will be upon us.
E-52 Noi cu adevărat ştim că Tu eşti Dumnezeu. Şi noi ştim că Tu nu eşti unul care a trăit într-o zi care s-a dus, dar Tu încă trăieşti astăzi. Tu întotdeauna ai fost Dumnezeu. Tu întotdeauna vei fi Dumnezeu. Tu ai fost Dumnezeu înainte de timp, şi Tu vei fi Dumnezeu când nu va mai exista timp. Tu încă vei fi Dumnezeu.
E-52 We truly know that Thou art God. And we know that Thou art not one who lived in a days gone by, but You live yet today. You always was God. You always will be God. You were God before time, and You'll be God when there is no more time. You'll still be God.
E-53 Şi noi suntem în mâinile Tale, Doamne. Noi suntem doar lut, şi Tu eşti Formatorul, Olarul. Modelează vieţile noastre, Doamne, în felul în care să obţii cel mai bun serviciu ca să Te onoreze. Admite aceasta, Tată. Noi suntem doar în mâinile Tale.
E-53 And we are in Thy hands, Lord. We are just clay. And Thou art the Molder, the Potter. Shape our lives, Lord, in the way that would get the best service to honor Thee. Grant it, Father. We are just in Thy hands.
E-54 Noi nu am avut nici o cale să ne aducem pe noi aici, sau noi nu ştim cum ne vom duce afară. Domnul, Tu ne dai viaţă, şi Tu ai... Noi ne dăm vieţile îna pai Ţie, şi, în aşa fel, Tu ne-ai dat, în schimb, Viaţă Eternă. Credinţa noastră suflă aceea chiar în fiinţele noastre. Şi noi Te iubim pentru aceasta, pentru că noi ştim că într-o zi noi Te vom vedea, şi Tu vei fi în slava Ta. Şi noi ne vom uita asupra Lui. Şi noi dorim să auzim acele cuvinte, "A fost bine făcut, servitorul meu bun şi credincios. Intră în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru tine de la întemeierea lumii." Până la timpul acela, O Dumnezeule, când noi toţi ne întâlnim, călăuzeşte-ne.
Noi suntem slujitorii Tăi, şi ne cerem iertare pentru păcatele noastre.
E-54 We had no way of bringing ourselves here, or we do not know how we shall go out. The Lord, You give to us life, and You have. We give our lives back to You, and, in so, You have give us, in exchange, Eternal Life. Our faith breathes that into our very being. And we love Thee for this, because we know that some day we'll see You, and You'll be in Your glory. And we'll look upon Him. And we long to hear those words, "It was well done, my good and faithful servant. Enter into the joys of the Lord, that's been prepared for you since the foundation of the world." Until that time, O God, when we all meet, lead us.
We are Your servants, and we ask forgiveness of our sins.
E-55 Aceste viziuni puternice, Doamne, sunt prea mult pentru slujitorul Tău. Eu nu ştiu ce să fac. Eu-eu doar ştiu că ele vin. Şi eu pot numai să spun ce am văzut, şi ce s-a spus. Şi uneori aceasta mă sperie, Doamne. Şi mă-mă întreb ce să fac.
E-55 These mighty visions, Lord, is too much for Your servant. I don't know what to do. I—I just know they come. And I can only say what I seen, and what it was said. And sometimes it scares me, Lord. And I—I wonder what to do.
E-56 Atunci eu iau Biblia şi citesc înăuntru acolo cum trebuie că s-a simţit Isaia în ziua aceea în templu, când el a văzut acei Îngeri, cu aripile peste picioarele Lor. Nu-i de mirare că el a strigat, "Vai de mine! Căci ochii mei au văzut slava Domnului."
E-56 Then I take the Bible and read in there how Isaiah must have felt that day in the temple, when he seen those Angels, the wings over Their feet. No wonder he cried out, "Woe is me, for mine eyes has seen the glory of the Lord."
E-57 Şi atunci a fost când profetul a strigat: după ce el a fost curăţit în templu, când Îngerul a luat cleştele şi a luat un cărbune de Foc şi l-a pus pe buzele lui, după ce el a mărturisit că el era un om cu buze necurate, şi locuind cu, printre oameni necuraţi. Totuşi, el era un profet. Îngerul a luat cleştele şi a pus cărbunele de Foc pe buzele lui şi l-a curăţit, şi a spus, "Acum mergi, profeţeşte."
Doamne Dumnezeule, Isaia a strigat, "Iată-mă, Doamne. Trimite-mă pe mine."
E-57 And it was then the prophet cried out: after he had been cleansed in the temple, when the Angel took the tongs and got a coal of Fire and laid it upon his lips; after he confessed that he was a man of unclean lips, and living with, among unclean people. Yet, he was a prophet. The Angel took the tongs and put the coal of Fire upon his lips and cleansed him, and said, "Now go, prophesy."
Lord God, Isaiah cried out, "Here am I, Lord. Send me."
E-58 Când, El a zis, "Cine se va duce pentru noi?" Pentru acea generaţie stricată şi preacurvară!
E-58 When, He said, "Who will go for us?" For that wicked and adulterous generation!
E-59 O Dumnezeule, lasă să se repete din nou. Lasă să vină iarăşi, O Doamne. Trimite pe Duhul Sfânt cu Foc de curăţire. Căci, eu mărturisesc, eu sunt unul cu buze necurate, şi locuiesc pe acest pământ aici cu oameni necuraţi. Şi noi suntem necuraţi în privirea Ta, Doamne. Dar, o, trimite puterea curăţitoare, Duhul Sfânt! Curăţeşte-ne, O Doamne. Curăţeşte pe slujitorul Tău, Doamne.
E-59 O God, let it repeat again. Let it come again, O Lord. Send the Holy Spirit with cleansing Fire. For, I confess, I am an unclean lips, and dwell in this earth here with unclean people. And we're unclean in Thy sight, Lord. But, oh, send the cleansing power, the Holy Spirit! Cleanse us, O Lord. Cleanse Thy servant, Lord.
E-60 Şi atunci vorbeşte, Doamne. Slujitorul Tău ascultă. Eu tânjesc să aud acel Glas. Eu sunt al Tău. Foloseşte-mă, Doamne, cum Tu vezi potrivit, în timp ce mă pun pe altarul
Tău. Lasă Duhul Sfânt să mă curăţească, Doamne; şi unge şi trimite înainte, Doamne, dacă Tu vrei ca cineva să meargă, dacă aceasta este ora şi acesta este timpul.
E-60 And then speak, Lord. Your servant is listening. I'm longing to hear that Voice. I'm Yours. Use me, Lord, as You see fit, while I lay myself upon Your altar. Let the Holy Spirit cleanse me, Lord; and anoint and send forth, Lord, if You want someone to go, if this is the hour and this is the time.
E-61 Eu-eu nu ştiu, Doamne. Eu-eu doar ştiu că am văzut acei Îngeri. Şi Tu cunoşti lucrurile acelea să fie exact Adevărul. Şi mă rog, Doamne, "Vai de mine," deci ajută-mă.
E-61 I—I don't know, Lord. I—I just know that I seen those Angels. And Thou knowest them things to be exactly the Truth. And I pray, Lord, "Woe is me," so help me.
E-62 Iar acum binecuvântează acest popor. Şi noi suntem aici astăzi, chiar înaintea ajunului acestui timp de sărbătorire a naşterii Domnului nostru. Ne rugăm ca Tu să ne ajuţi.
E-62 And now bless this people. And we're here today, just before the eve of this celebration time of the birth of our Lord. We pray that You'll help us.
E-63 Şi în dimineaţa aceasta, slujitorul Tău, Fratele nostru Neville, a simţit că poate ar fi un timp ca el doar să se odihnească câteva momente, şi poate eu să vorbesc. Şi mă-mă rog ca Tu să mă ajuţi acum.
E-63 And this morning, Your servant, our Brother Neville, has felt that maybe it would be a time that he should just rest a few moments, and maybe I should speak. And I—I pray that You'll help me now.
E-64 Există acei aici, Doamne, şi toţi dintre noi, avem nevoie de Tine. Astfel ne rugăm acum ca Tu să ne binecuvântezi aşa cum citim Cuvântul Tău şi medităm pentru puţină vreme. Lasă ca Duhul Tău să vină asupra noastră, Doamne. Şi curăţeşte-ne şi pune-ne în Flăcări, cu Duhul Sfânt, cu Mesajul lui Dumnezeu, proaspăt de la altar, să zguduie o lume muribundă, înainte de apropierea marelui Dumnezeu Etern. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, Fiul Lui scump, şi Mântuitorul nostru. Amin.
E-64 There is those here, Lord, and all of us, are in need of You. So we pray now that You'll bless us as we read Your Word and meditate for a little while. Let Thy Spirit come upon us, Lord. And cleanse us and set us on Fire, with the Holy Spirit, with the Message of God, fresh from the altar, to shake a dying world, before the approach of the great Eternal God. For we ask it in Jesus' Name, His dear Son, and our Saviour. Amen.
E-65 Acum eu doresc să vă atrag atenţia spre ceva Scriptură aici, şi câteva notiţe, pe care le-am însemnat jos.
E-65 Now I wish to call your attention to some Scripture here, and a few notes, that I have jotted down.
E-66 Şi eu cred, că Doc, sau Billy, sau unul din ei mi-a spus, că vor să lăsăm afară un pic devreme, din cauza copiilor. Ei au nişte cadouri pentru aceasta.
E-66 And I believe Doc, or Billy, or one of them told me, that want to let out a little bit early, on account of the kiddies. They got some presents for it.
E-67 Voi micuţilor care tocmai aţi ieşit din şcoala voastră Duminicală, voi-voi doar staţi pe aici, doar pentru puţină vreme. Ce spunem noi de aici poate să fie puţin adânc pentru voi, dar voi-dar voi doar să şedeţi liniştiţi cu mama şi tata, pentru câteva minute. Eu vreau să vorbesc cu ei.
E-67 You little fellows that just got out of your Sunday school, you—you just stick around, just a little while. What we say from here may be a little deep for you, but you—but you just sit still with mama and papa, for a few minutes. I want to talk to them.
E-68 Acum, acolo în Psalmi, al 89-lea Psalm, eu vreau să citesc un verset sau două, din al 89-lea Psalm. Eu o să încerc să citesc al 50-lea, 51-lea, şi al 52-lea verset din Psalmul 89.
E-68 Now, over in the Psalms, the 89th Psalm, I want to read a verse or two, of the 89th Psalm. I'm going to try to read the 50th, 51st, and 52nd verses of Psalms 89.
E-69 Acum, puteţi voi auzi departe de tot înapoi în spate, în regulă? Dacă voi puteţi, ridicaţi-vă mâinile sus. Astfel eu... Care este... Sunt toate aceste microfoane receptive? [Cineva zice, "Eu nu ştiu." – Ed.] Este acesta mai bine, sau acesta? Acesta? Acesta? ["Acestea două pe margine sunt receptive."] Chiar aici, acestea două pe margine? ["Acesta, acesta, şi acesta."] În regulă.
E-69 Now, can you hear all the way back in the back, all right? If you can, raise up your hands. So I… Which is the… Is all these mikes alive? [Someone says, "I don't know."—Ed.] Is this one better, or this one? This one? This one? ["These two on the side are alive."] Right here, these two on the side? ["This one, this one, and this one."] All right.
E-70 Acum, eu nu ştiu dacă ei urmează să înregistreze aceasta sau nu. Acesta este doar cumva un eveniment neaşteptat în dimineaţa aceasta.
E-70 Now, I don't know whether they're going to tape this or not. It's just kind of an unexpected event this morning.
E-71 Dar să nu uitaţi acum, să vă aveţi toţi prietenii. Şi eu-eu vreau ca să fiţi siguri, aproape, să încercaţi să participaţi la adunarea din duminica următoare.
E-71 But don't forget now, have all your friends. And I—I want you be sure, nearly, try to attend next Sunday's meeting.
E-72 Ei vor avea în curând biserica terminată aici afară, eu presupun. Şi eu voi-eu voi fi înapoi atunci pentru aceasta, să predic acele Şapte Peceţi, dacă va fi voia lui Dumnezeu, afară din Scriptură aici.
E-72 They'll soon have the church finished out here, I suppose. I'll—I'll be back then for this, preach those Seven Seals, if it be the will of God, out of the Scripture here.
E-73 În Cartea Psalmilor, al 89-lea capitol, începem cu al 50-lea verset. Ascultaţi atenţi la citirea Cuvântului acum.
Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi; cum port în sân ocara tuturor popoarelor puternice;
Cu care vrăjmaşii Tăi au ocărât, O DOAMNE; cu care ei au ocărât împotriva paşilor unsului Tău.
Binecuvântat să fie DoMNUL pentru totdeauna. Amin, şi Amin.
E-73 In the Book of the Psalms, the 89th chapter, begin with the 51st. Listen close to the reading of the Word now.
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
E-74 Mi-ar place să vă vorbesc pentru câteva momente despre... Eu vreau ca voi să însemnaţi aceea, întâi, şi citiţi aceea iarăşi şi iarăşi, foarte bine. Poate aceasta suportă citirea din nou chiar acum. Ascultaţi atenţi acum. Vedeţi?
Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi; cum port în sân ocara tuturor popoarelor puternice;
Cu care vrăjmaşii Tăi au ocărât, O DOAMNE; cu care ei au ocărât împotriva paşilor unsului Tău.
Binecuvântat să fie DoMNUL pentru totdeauna. Amin, şi Amin.
E-74 I would like to speak to you for a few moments on… I want you to mark that, first, and read that over and over, real good. Maybe it bear reading again right now. Listen close now. See?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
E-75 Studiaţi-L atenţi, cum David l-a vorbit. Eu vreau să folosesc ca text... Acesta este foarte ciudat, dacă din nou un text de Crăciun; dar cum am predicat duminica trecută asupra unui text ciudat. Eu uit ce a fost acum. Acesta a fost... [Un frate zice, "Lumea Se Destramă," – Ed.] Poftim? ["Lumea Se Destramă."] Destrămarea: Lumea Se Destramă.
E-75 Study It close, as David spoke it. I want to use for a text. It's very strange, if a Christmas text again; but as I preached last Sunday on a strange text. I forget what it was now. It was the… [A brother says, "The World Falling Apart."—Ed.] Pardon? ["The World Falling Apart."] The falling: The World Falling Apart.
E-76 Acum eu vreau să folosesc ca text, această duminică: Ocara Pentru Cauza Cuvântului. Acum lăsaţi-mă să o repet din nou, foarte bine. Ocara Pentru Cauza Cuvântului.
E-76 Now I want to use for a text, this Sunday: The Reproach For The Cause Of The Word. Now let me repeat it again, real good. The… The Reproach For The Cause Of The Word.
E-77 Dumnezeu are un timp, şi un motiv pentru acel timp, să împlinească toate Cuvintele Lui. Dumnezeu ştie chiar exact ce o să facă El. Noi nu ştim. Noi doar trebuie să-l primim aşa cum El ni-l dă. Dar, El ştie, şi nu există nimic să meargă greşit cu ce El-el a planificat să facă. Aceasta totul trebuie să se petreacă. Acolo trebuie să fie, uneori, lucruri aspre şi grele, numai ca să aducă afară natura reală, adevărată a obiectului.
E-77 God has a time, and a reason for that time, to fulfill all His works. God knows just exactly what He's going to do. We don't. We just had to receive it as He gives it to us. But, He knows, and there's nothing going to go wrong with what He—He has planned to do. It's all has to come about. There has to be, sometimes, rugged and hard things, to only bring out the real, true nature of the object.
E-78 Voi ştiţi, ploaia se naşte în ceruri tunătoare, cu fulgere în zigzag, aspre, azvârlite. Şi dacă nu am avea ploaie, noi nu am trăi. Dar voi vedeţi ce se cere să aducă ploaie? Tunet, fulger, fulgerare, mânie. Şi de acolo vine ploaie.
E-78 You know, rain is born in a jagged, ragged, lightning strode, thundering skies. And if we didn't have rain, we wouldn't live. But you see what it takes, to bring rain? Thunder, lightning, flashing, anger. And out of there comes rain.
E-79 O sămânţă trebuie să moară, să putrezească, să se descompună, să miroase, şi să meargă înapoi în pulberea pământului, pentru ca să producă viaţă nouă.
E-79 A seed must die, rot, corrupt, smell, and go back to the dust of the earth, in order to bring forth new life.
E-80 Se necesită bătutul aurului, întors pe o parte şi pe alta, înainte şi înapoi, şi bătut până când toată zgura este scoasă afară din el. Nu pentru că el străluceşte, căci pirita de fier, care este cunoscută ca aurul prostului, străluceşte ca aurul adevărat. Dar, tu le pui pe amândouă împreună. Tu să le aşezi afară la o parte, tu cu greu le poţi deosebi. Dar să le pui împreună, tu le poţi deosebi. Şi bătătorul întotdeauna trebuie să bată până el-până el îşi vede propriul lui chip reflectând în aur.
E-80 It takes the pounding of gold, turned over and over, back and forth, and pounded until all the dross is taken out of it. Not because it shines, 'cause iron pyrite, what is known as fool's gold, shines like real gold. But, you put the two together. You set them out to one side, you can hardly tell them apart. But put them together, you can tell it. And the beater always has to beat till he—he sees his own image reflecting in the gold.
E-81 Şi Dumnezeu stabileşte un timp şi are un scop pentru tot ce face El. Nu există nimic să se întâmple doar accidental pentru acei ce iubesc pe Domnul şi sunt chemaţi după chemarea Lui. Vedeţi? Noi suntem predestinaţi. Şi totul lucrează chiar bine, pentru aceea, deoarece El nu poate minţi. Şi El a spus că era aşa, că fiecare lucru îşi are timpul lui, vremea lui, şi îşi are felul lui. Şi Dumnezeu este în spatele fiecărei mişcări. Şi uneori tu gândeşti că totul merge greşit. Aceasta depinde de noi. Lucrurile acelea sunt puse asupra noastră, încercări şi întrebări. Aceasta este testare, să vadă cum vom reacţiona asupra unei acţiuni.
E-81 And God sets a time and has a purpose for everything that He does. There is nothing happens just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. See? We are predestinated. And everything works just right, for that, because He cannot lie. And He said that was so, that everything has its time, its season, and it has its way. And God is behind every move. And sometimes you think that everything is going wrong. It's up to us. Those things are put upon us, trials and wonderings. It's testing, to see how we will react on an action.
E-82 Câtva timp în urmă în, sus în Vermont, Fratele Fred şi eu am mers acolo pe partea New York-ului, dincolo de Lacul Champlain, şi noi am ajuns dincolo pe partea New York-ului. Şi eu am mers sus pe munte unde acel, sus pe Muntele Hurricane, unde obişnuiam să vânez. Şi acolo îmi amintesc când am fost pierdut, şi cum că Dumnezeu m-a condus înapoi, doar prin Duhul Sfânt singur, printr-o furtună. Că, eu aş fi murit, pierit, şi aşa ar fi murit soţia mea şi Billy, jos într-o tabără mică la mile depărtare. Şi eu am fost întors în jur.
E-82 Some time ago in, up in Vermont, Brother Fred and I went over on the New York side, across the Lake Champlain, and we had got over on the New York side. And I went up in the mountain where that, up on the Hurricane Mountain, where I used to hunt. And there I remember when I was lost, and how that God led me back, just by the Holy Spirit alone, through a storm. That, I would have died, perished, and so would my wife and Billy, down in a little camp miles away. And I was turned around.
E-83 Şi acolo a fost doar puţină zăpadă prin care noi am tras, să ajungem în tabără, primăvara de vreme. Şi eu stăteam acolo vorbind cu Fratele Fred, şi Duhul Sfânt a spus, "Du-te afară de unul singur." Şi m-am mutat afară în tufiş puţină vreme, un loc. El mi-a spus, "Acolo este o cursă pusă pentru tine. Fi atent acum." Dar El nu mi-a spus cum, şi ce. Am venit înapoi şi i-am spus Fratelui Fred.
E-83 And there was just a little snow we pulled through, to get into the camp, early in the spring, and I was standing there talking to Brother Fred. And the Holy Spirit said, "Go out to yourself." And I moved out into the bush a little while, place. He told me, "There is a trap set for you. Be careful now." But He didn't tell me how, what. I come back and told Brother Fred.
E-84 Am mers la biserică seara aceea în auditoriu, am anunţat-o la oameni. Şi seara următoare s-a întâmplat. Şi atunci stând acolo când El mi-a spus, asupra unor batjocoritori, El a spus, "Aceasta este în mâinile tale. Fă cu ei. Orice spui tu, se va întâmpla chiar acum."
E-84 Went to the church that night in the auditorium, announced it to the people. And the next night it happened, and then standing there when He told me. Upon some mockers, He said, "It's in your hands. Do with them. Whatever you say, will happen right now."
E-85 Ia te uită. Unde, cineva lipsit de respect, neevlavios, şi îşi băteau joc şi batjocoritori la adunare, un om tânăr şi o femeie tânără. Şi el încerca să facă dragoste vulgar cu ea în clădire; şi atenţia fiecăruia, în timp ce eu încercam să predic. Şi i-a tras capul ei înapoi şi s-a urcat în poala ei, şi i-a dat capul înapoi şi a încercat s-o sărute, şi se comporta în felul acela în adunare, atrăgând atenţia.
E-85 There you are. Or, somebody irreverent, ungodly, and they were making fun and scoffing at the meeting, a young man and a young woman. And he was trying to vulgar love-make with her in the building; and everybody's attention, while I was trying to preach. And pull her head back and climb up in her lap, and throw her head back and try to kiss her, and going on like that in the meeting, drawing the attention.
E-86 Şi Duhul Sfânt a spus, "Acum el este... Ei sunt în mâinile tale. Ce vei face tu cu ei?"
E-86 And the Holy Spirit said, "Now he's… They are in your hands. What will you do with them?"
E-87 Acolo a fost o tăcere sfântă. Fiecare a stat în linişte de moarte. Şi m-am gândit, "O Dumnezeule, ce trebuie să fac?"
E-87 There was a holy hush. Everybody set deathly quiet. And I thought, "O God, what must I do?"
E-88 Atunci mi-am amintit, dacă nu ar fi fost avertizarea Duhului Sfânt, două zile înainte. Am spus, "Eu vă voi ierta." Acum, aceea a fost ce El a vrut ca eu să spun. Vedeţi?
E-88 Then I remember, if it hadn't been the warning of the Holy Spirit, two days before. I said, "I'll forgive you." Now, that was what He wanted me to say. See?
E-89 Deoarece, până la urmă, am-am fost vinovat, poate nu de aceea, dar vinovat. "Şi vinovat de puţin este vinovat de tot."
E-89 Because, after all, I—I been guilty, maybe not of that, but guilty. "And guilty of the least is of the whole."
E-90 Astfel am spus, "Eu vă iert." Şi există martori şezând aici acum, care erau acolo atunci. Atunci Duhul Sfânt a căzut direct.
E-90 So I said, "I forgive you." And there is witnesses sitting here now, was there then. Then the Holy Spirit fell through.
E-91 Acum, voi vedeţi, eu cred că toate lucrurile acestea aveau o însemnătate. Ce vei face tu cu o putere? Cum ai vedea, tu, reacţiunea unei acţiuni? Ceva care vine ca o faptă, atunci cum acţionezi tu la acţiunea aceea? Înţelegeţi voi ce vreau să spun? Ce aţi face voi? Şi poate toată aceasta a lucrat până unde suntem noi acum. Eu nu ştiu. Eu-eu doar nu pot spune. Dar acolo întotdeauna a fost vreo cale...
E-91 Now, you see, I believe that all these things had a meaning. What would you do with a power? How would you, see, the reaction of an action? Something that is come as an act, then how do you react to that action? Do you understand what I mean? What would you do? And maybe all this has worked up to where we're at now. I don't know. I—I just can't say. But there's always been some way.
E-92 Şi reţineţi că, ocara a-a Cuvântului a... Cuvântul întotdeauna a purtat o ocară. Prin toate epocile, Cuvântul uns al lui Dumnezeu a fost întotdeauna ocărât. Şi acela este motivul că este aşa de greu pentru oamenii care nu înţeleg, să ştie cum să accepte acea ocară.
E-92 And remember that, the reproach of—of the Word. Has… The Word has always bore a reproach. All through the ages, God's anointed Word has always been reproached. And that's the reason it's so hard for people who doesn't understand, would know how to accept that reproach.
E-93 Vă puteţi aminti de ucenicii care s-au întors înapoi şi se bucurau din cauză că au socotit că ei erau socotiţi vrednici să suporte ocara Numelui Său? El a spus, "Toţi care trăiesc evlavios în Cristos vor suferi o persecuţie," ocara Cuvântului.
E-93 Can you remember the disciples returning back and rejoicing because they figured that they were counted worthy to stand the reproach of His Name? He said, "All that live godly in Christ shall bear a persecution," the reproach of the Word.
E-94 Voi întotdeauna trebuie să suportaţi această ocară ca să vă daţi examenul, să vedeţi. Fiecare om care vine la Cristos trebuie mai întâi să fie instruit ca un copil, pentru-pentru scopul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine. Şi reţineţi, dacă măcar puteţi să păstraţi tăcerea! Reţineţi, dacă El te-a chemat pentru aceasta, nu există nimic care să o poată ţine să nu se întâmple. Nu există draci suficienţi în chin, fără ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie făcut manifestat. Tu eşti născut pentru un scop, şi nimeni nu-ţi poate lua locul. Tu ai putea avea imitatori şi de toate, dar ei niciodată nu-ţi vor lua locul. Corect. Cuvântul lui Dumnezeu va triumfa. El nu poate da greş. Acolo este unde fiecare Creştin ar trebui să stea, ştiind aceea-aceea. Şi încercările vor apărea, şi par din fiecare parte, pentru tine. Dar reţine, Dumnezeu are un scop, şi toată aceasta va lucra bine.
E-94 You always have to stand this reproach in order to give your testing, to see. Every man that comes to Christ must first be child-trained, for the—for the purpose that God has ordained you for. And remember, if you can just keep quiet! Remember, if He has called you for this, there is nothing that can keep it from happening. There's not enough devils in torment, but what God's Word will be made manifest. You're born for a purpose, and nobody can take your place. You might have impersonators and everything else, but they'll never take your place. Right. God's Word will triumph. It cannot fail. There is where every Christian ought, to stand, knowing that—that. And trials will come up, and seem every way, to you. But remember, God has a purpose, and it all will work right.
E-95 Acum doar să numim din urmă-câteva evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu fiind împlinite, şi acei care au purtat Cuvântul în epoca lor.
E-95 Now let's just call back a—a few of the events of God's Word being fulfilled, and those who packed the Word in their age.
E-96 Am-am simţit în Duhul, nu de mult, că cineva mă critica. Aceasta poate că a fost în tărâmul benzii. De a mă referi întotdeauna aşa de mult, să merg în urmă şi să aleg personaje din Biblie despre ceea ce spun. Ei bine, eu fac aceea pentru un scop. Biblia a spus că aceste lucruri sunt scrise ca noi să ne putem uita la ele. Şi aceea este singura cale, fără o pregătire, singura cale ce o pot face, este să mă refer înapoi şi să spun, "Voi vedeţi unde această stare, ce s-a întâmplat prin aceasta, unde a avut aceasta loc." Vedeţi? Şi atunci tu doar te pui pe tine înăuntru acolo.
E-96 I—I felt in the Spirit, not long ago, that someone was criticizing me. It might have been in the tape land. Of always referring so much, go back and pick up Bible characters on what I'm saying. Well, I do that for a purpose. The Bible said these things are written that we might look at them. And that's the only way, without an education, the only way I can do, is refer back and say, "You see where this stand, what happened by it, where this one taken place." See? And then you just place yourself in there.
E-97 Aşa cum am predicat, nu de mult, despre băieţelul de afară pe un vapor, voi ştiţi, şi-şi bătrânul căpitan trăgea să moară. El era bolnav. Şi el a întrebat dacă nu era o Biblie pe bord. Şi ei au prins pe băieţelul care avea Biblia, şi el a venit şi a citit Isaia 53:5. "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, învineţit pentru nelegiuirile noastre." Şi el a spus, "Lăsaţi... Lăsaţi-mă să vă spun, căpitane, cum obişnuia mama mea să citească aceasta." A spus, "Iată felul cum a scris-o ea. 'El a fost rănit pentru fărădelegea lui Willy Pruitt. Şi El a fost pedepsit pentru Willy Pruitt. Şi toate lucrurile acestea pe care i le-au făcut Lui, au fost pentru Willy Pruitt."' Acela era numele lui.
Bătrânul căpitan a spus, "Îmi place aceea. Ai putea să citeşti numele meu în aceasta?"
E-97 Like I was preaching, not long ago, on the little boy out on the ship, you know, and—and the old captain was dying. He was sick. And he asked if there wasn't a Bible on board. And they caught the little boy that had the Bible, and he come and read Isaiah 53:5. "He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity." And he said, "Let the… Let me tell you, captain, how that my mother used to read it." Said, "Here is the way she wrote it. 'He was wounded for Willie Pruitt's iniquity. And He was chastised for Willie Pruitt. And all these things that He was done, was for Willie Pruitt.'" That was his name.
The old captain said, "I like that. Could you read my name in it?"
E-98 El a spus, "Am să încerc." Şi a spus, "El a fost rănit pentru fărădelegile lui John Quartz. El a fost învineţit pentru nelegiuirea lui John Quartz. Şi cu rănile Lui John Quartz a fost vindecat."
El a spus, "Eu o văd." Şi Domnul l-a vindecat. Vedeţi?
E-98 He said, "I'll try." And he said, "He was wounded for John Quartz' transgressions. He was bruised for John Quartz' iniquity. And with His stripes John Quartz' was healed."
He said, "I see it." And the Lord healed him. See?
E-99 Citeşte-ţi numele tău în ea. El a fost rănit pentru fărădelegile lui William Branham. El a fost învineţit pentru nelegiuirea lui William Branham. El a făcut aceea pentru mine, şi El a făcut aceea pentru voi. Citiţi-vă numele în aceasta.
E-99 Read your name in it. He was wounded for William Branham's transgressions. He was bruised for William Branham's iniquity. He did that for me, and He did that for you. Read your name into it.
E-100 Ei bine, acela este felul cum îmi place să aduc Scripturile la al meu-poporul meu, este ce El a făcut pentru altcineva care s-a supus Lui. Ce a făcut El pentru altcineva care a fost devotat la Cauză, şi ce a făcut El pentru altcineva care nu a fost adevărat pentru Cauză, atunci tu citeşte-ţi numele în aceasta. Dacă tu ai fi fost acolo, ce fel de poziţie ai fi luat tu? Şi ţine minte, tu ai privilegiul, astăzi, să iei acelaşi fel de poziţie.
E-100 Well, that's the way I like to bring the Scriptures to my—my people, is what He did for somebody else that obeyed Him. What He did to somebody else that was true to the Cause, and what He did to somebody else that was untrue for the Cause, then you read your name in it. If you'd have been there, what stand would you have took? And remember, you got the privilege, today, to take the same kind of stand.
E-101 Când, Noe, la ocara Cuvântului care Dumnezeu i l-a vorbit. Noe, acolo era o ocară. Noe a trăit într-o epocă ştiinţifică, unde au existat realizări ştiinţifice încât ei au fost în stare să producă, ceea ce era dincolo de orice care noi am produs astăzi. Ei erau mai luminaţi, mai inteligenţi. Ştiinţa lor era mult mai avansată, faţă de a noastră. Şi doar reţineţi, el a trebuit să suporte ocara Cuvântului pe care el l-a predicat, o sută şi douăzeci de ani, în faţa batjocoritorilor. Marile lor căi ştiinţifice le-au dovedit că nu a existat ploaie în ceruri. Dar, totuşi, Noe a auzit Cuvântul Domnului, şi Acesta a fost contrar concepţiei lor despre Acesta. Astfel, înainte ca viaţa lui să poată să fie salvată, el trebuie să stea în faţă şi să îndure ocara cu care aceşti batjocoritori îl ocărau.
E-101 When, Noah, on the reproach of the Word that God spoke to him. Noah, there was a reproach. Noah lived in a scientific age, where there was a scientific achievements that they were able to manufacture, that were beyond anything that we've manufactured today. They were brighter, more intelligent. Their science was far advanced, to ours. And just remember, he had to stand the reproach of the Word that he preached, a hundred and twenty years, in the face of scoffers. Their great scientific ways proved to them that there was no rain in the skies. But, yet, Noah had heard the Word of the Lord, and It was contrary to their conception of It. So, before his life could be saved, he must stand in the face and bear the reproach that these scoffers reproached him by.
E-102 O, nu a existat îndoială, ei trebuie că lor le-a părut rău de sărmanul predicator bătrân. Ei nu l-au băgat înăuntru sau nimic, pentru că poate acolo nu au fost multe case de felul acela în ziua aceea. El era inofensiv. El nu urma să vatăme pe nimeni, aşa că ei doar l-au lăsat în pace. "Mergi înainte, bătrânul fanatic sus acolo pe coasta acelui deal, construind o corabie departe acolo afară unde nu există apă. O, bine, sărmanul ins bătrân! Dar," şi ziceau, "de unde o să-ţi iei tu apa, să-ţi pluteşti corabia, Noe?"
"Ea vine jos din ceruri."
E-102 Oh, there's no doubt, they must have felt sorry for the poor old preacher. They didn't have him put away or anything, because maybe there wasn't many houses of that type in that day. He was harmless. He wasn't going to hurt nobody, so they just let him alone. "Go ahead, the old fanatic up there on the side of that hill, building a ship way out here where there's no water. Oh, well, poor old fellow! But," and saying, "where you going to get your water, to float your boat, Noah?"
"It's coming down out of the skies."
E-103 "Nonsens. Noi putem trage în lună şi stele, cu radar," orice aveau ei. "Nu există ploaie sus acolo."
Dar el a spus, "Dumnezeu a spus că El o să pună ceva sus acolo."
"Cum o să o facă El?"
E-103 "Nonsense. We can shoot the moon and the stars, with radar," whatever they had. "There is no rain up there."
But he said, "God said He was going to put some up there."
"How is He going to do it?"
E-104 "Aceea este treaba Lui. Singurul lucru ce trebuie să fac este să vă avertizez să ieşiţi de aici."
E-104 "That's His business. Only thing I'm supposed to do is warn you to get out of here."
E-105 Este cam la fel acum. "De unde vine focul?" Frate, este puţin mai clar astăzi decât cum a fost pentru timpul lui Noe. Noi deja vedem unde este el. Doar gata să lovească, asta-i tot. Ştiinţa deja a... Nu există nici o scuză de data aceasta, deloc, pentru că ştiinţa deja l-a găsit. Da, domnule.
E-105 It's just about the same now. "Where is the fire coming from?" Brother, it's a little plainer today than it was for Noah's time. We already see where it's at. Just ready to strike off, that's all. Science has already… There's no excuse this time, at all, 'cause science has already found it. Yes, sir.
E-106 Astfel acum noi aflăm că a fost un mare lucru. Astfel lor le-a părut rău de sărmanul predicator bătrân, şi doar l-au lăsat să meargă. A fost un lucru ciudat, poate, pentru acei oameni, să gândească că un om care se presupunea a fi inteligent, şi ar crede că Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi pământului, ar face ceva, sau să spună ceva ce El urma să facă, care era contrar la felul lor de gândire, ce aveau ei. Poate voi nu a-ţi înţeles. Priviţi. Era... Ei au gândit că ei puteau dovedi fiecare lucru natural prin ştiinţa lor. Dacă acela nu este felul de lume în care noi trăim astăzi, una intelectuală, lume educaţională plină de ştiinţă! Şi orice care ei puteau dovedi, aceea era greşit, Dumnezeu este... "Nici un Dumnezeu nu putea vreodată vorbi ceva care (era) putea să fie dovedit ştiinţific că aceasta nu era acolo."
E-106 So now we find out that it was quite a thing. So they felt sorry for the poor old preacher, and just let him go. It was a strange thing, maybe, to them people, to think that a man that was supposed to be intelligent, and would believe that God, the Creator of heavens and earth, would do something, or say something that He was going to do, which was contrary of their way of thinking, what they had. Maybe you didn't get it. Look. Was… They thought that they could prove every natural thing by their science. If that isn't the kind of a world we're living in today, an intellectual, educational world full of science! And anything that they could prove, that was wrong, God's, "No God could ever speak anything that (was) could be scientifically proven that it wasn't there."
E-107 Acum, ei au aceeaşi idee astăzi. Dacă doctorul tău spune că tu ai cancer, tu trebuie să mori, şi ştiinţa dovedeşte că tu ai cancer, şi acesta este într-un stadiu avansat, este naiv să gândeşti ceva diferit, deoarece tu o să mori; aceea-i tot. Ştiinţa spune că tu o să mori. Ei te-au examinat, şi aceea este totul. Tu urmează să mori. Şi ei gândesc că este nebunesc dacă tu încerci să spui că Dumnezeu a promis s-o facă. Vedeţi, aşa cum a fost, voi trebuie să suportaţi acea ocară.
E-107 Now, they have the same idea today. If your doctor says that you have cancer, you got to die, and the science proves that you got cancer, and it's in an advance stage, it's silly to think anything different, because you're going to die; that's all. Science says you're going to die. They've examined you, and that's all of it. You're going to die." And they think it's crazy if you try to say that God promised to do it. See, like it was, you have to stand that reproach.
E-108 Ei spun, dacă doctorul spune aici, "Noi am privit înăuntru, şi cancerul este avansat. Noi te-am deschis. El este prin tot trupul tău, şi prin inima ta, prin plămânii tăi, prin ficatul tău, peste tot. Aceasta este imposibil."
Astfel, voi vedeţi, când tu zici, "Dar el o să trăiască, oricum."
Ei zic, "Ei bine, sărmanul ins, doar lăsaţi-l în pace."
E-108 They say, if the doctor says here, "We looked through, and the cancer is advanced. We've opened you up. It's all through your body, and through your heart, through your lungs, through your liver, all over. It's impossible."
So, you see, when you say, "But he is going to live, anyhow."
They say, "Well, poor fellow, just let him alone."
E-109 Îmi amintesc seara aceea. Bill Hall, Fratele Hall jos la biserica Milltown, mulţi dintre voi vă amintiţi cazul. Şi când el... Ei m-au chemat afară. Soţia mea, soacra şi eu, am mers aici afară. El s-a căsătorit cu o fată care era o soră, eu cred, cu George Cupp, care era primarul oraşului, sau judecătorul aici. A lui... Acela era cumnatul lui. Ei l-au adus aici sus să moară. Doctorul în Milltown, doctorul în New Albany, i-a diagnosticat cazul ca, cancer de ficat. Astfel eu am mers jos s-o vizitez pe D-na Hall. Şi el a primit gălbinare, şi el a fost galben peste tot. Şi am spus, "Ei bine, eu presupun că el o să moară." Şi am spus...
E-109 I remember the night. Bill Hall, Brother Hall down at the Milltown church, many of you remember the case. And when he… They called me out. My wife, mother-in-law and I, went out here. He married a girl that was a sister, I believe, to George Cupp, was the mayor of the city, or the judge here. His… That was his brother-in-law. They brought him up here to die. The doctor in Milltown, the doctor in New Albany, diagnosed his case as cancer of the liver. So I went down to see Mrs. Hall. And he had took jaundice, and he was yellow all over. And I said, "Well, I suppose he's going to die." And I said…
E-110 Ea a spus, "Frate Bill, există vreo cale care are... Poţi tu să auzi de la Dumnezeu?"
Am spus, "Eu-eu nu ştiu, Soră Hall. Mă pot ruga."
E-110 She said, "Brother Bill, is there any way that have… Can you hear from God?"
I said, "I—I don't know, Sister Hall. I can pray."
E-111 M-am rugat. Şi am mers înapoi acasă, şi Domnul nu mi-a spus nimic. Apoi am mers înapoi, ziua următoare, şi m-am rugat din nou.
Şi ea a spus, "Cunoşti tu vreun doctor bun?"
E-111 I prayed. And I went back home, and the Lord said nothing to me. Then I went back, the next day, and I prayed again.
And she said, "Do you know any good doctor?"
E-112 Am spus, "Ei bine, doctorul nostru de familie este Dr. Sam Adair, jos aici în Jeffersonville. El este-el este-el este... Tata lui a fost doctorul nostru de familie. Tânărul Sam şi eu am fost întotdeauna prieteni intimi, şi-şi noi am mers la şcoală cam la acelaşi timp, am fost crescuţi împreună. Noi întotdeauna mergem la el când este ceva în neregulă."
Ea a spus, "Mă întreb dacă el ar veni să se uite la Bill Hall?" soţul ei.
Am spus, "Eu îl voi întreba."
E-112 I said, "Well, our family doctor is Dr. Sam Adair, down here in Jeffersonville. He's—he's—he's… His father was our family doctor. Young Sam and I have always been bosom friends, and—and we went to school about the same time, had been raised up together. We always go to him when anything is wrong."
She said, "Wonder if he'd come look at Bill Hall?" her husband.
I said, "I'll ask him."
E-113 Ei bine, Sam mi-a spus, el a spus, "Billy, dacă doctorul a spus că el avea cancer," a spus, "există numai un singur lucru, ca eu să fac, eu îl voi trimite la cineva care este mai deştept decât mine, la un specialist. Şi noi vom lua razele x; şi noi nu-l vom mai pune sub alte necazuri."
E-113 Well, Sam said to me, he said, "Billy, if the doctor said he had cancer," said, "the only one thing me do, I'll send him to somebody that's smarter than I am, to a specialist. And we'll take the x-rays; and we won't put him under any more trouble."
E-114 Noi am trimis la New Albany şi am primit razele x de la doctorul de acolo jos. L-am dus la Louisville şi l-au examinat, l-am dus acolo într-o ambulanţă, şi l-am adus înapoi.
E-114 We sent to New Albany and got the x-rays from the doctor down there. Took him to Louisville and examined him, took him over in an ambulance, and brought him back.
E-115 Ei bine, desigur, el nu a vrut să-i spună D-nei Hall care era boala lui, astfel el m-a chemat pe mine. El a spus, "El o să moară," a spus, "prietenul tău predicator." A spus, "Specialistul din Louisville tocmai m-a sunat, şi a spus, 'Diagnosticul care doctorii l-au dat în-în... jos în Milltown; şi doctorul, în New Albany; au dat felul corect de diagnostic."' Şi a spus, "Acesta este cancer de ficat, şi este avansat. Şi, Billy, noi nu-i putem tăia ficatul omului afară, şi el să trăiască." A spus, "El o să moară. Şi dacă el este un predicator, el ar trebui să fie gata."
E-115 Well, of course, he wouldn't say to Mrs. Hall what was his trouble, so he called me. He said, "He's going to die," said, "your preacher friend." Said, "The specialist in Louisville has just called me, and said, 'The diagnosis the doctors give in—in… down in Milltown; and the doctor, New Albany; gave the right kind of a diagnosis.'" And said, "It is cancer of the liver, and it's advanced. And, Billy, we can't cut the man's liver out, and him live." Said, "He's going to die. And if he's a preacher, he ought to be ready."
E-116 Am spus, "Aceea nu este chestiunea. Dar el nu este în vârstă de peste vreo cincizeci şi cinci de ani, aşa că el încă are multă viaţă în el, să predice." Şi am spus, "Ei bine, dacă el o să moară, aceea o stabileşte atunci. Îţi mulţumesc, Dr. Sam."
E-116 I said, "That's not the question. But he isn't over about fifty-five years old, so he's still got plenty of life in him yet, to preach." And I said, "Well, if he's going to die, that settles it then. Thank you, Dr. Sam."
E-117 Şi am mers jos şi am chemat-o pe D-na Hall afară, şi i-am spus. Am spus, "D-na Hall, Sam a spus că diagnosticul din Louisville acolo a fost la fel cum a fost în New Albany şi Milltown. Omul moare. Fratele Hall o să moară. Şi el are cancer în ficat, şi acesta este avansat."
E-117 And I went down and called Mrs. Hall out, and I told her. I said, "Mrs. Hall, Sam said that the diagnosis of Louisville there was the same as it was in New Albany and Milltown. The man is dying. Brother Hall is going to die. And he's got cancer in the liver, and it's advanced."
E-118 Şi astfel ea a început să plângă. M-am întors în jur şi m-am rugat cu el. Şi el a fost aşa de dincolo de el însuşi, atunci, încât el nu a ştiut că eu eram în cameră.
E-118 And so she started crying. I turned around, prayed with him. And he was so beyond himself, then, till he didn't know that I was in the room.
E-119 Astfel, am venit înapoi. Şi o mulţime de oameni au fost veniţi la casă, în zilele acelea. Acolo nu era nimeni altul pe câmp. Aceasta nu a fost contaminată cu aşa de mult, şi oamenii veneau de peste tot.
E-119 So, I come back. And a lot of people was come at the house, in those days. There was nobody else on the field. It hadn't been contaminated with so much, and the people was coming from everywhere.
E-120 Am vrut să mă odihnesc puţin. Aşa că m-am strecurat înăuntru, m-am sculat devreme, pe la două treizeci, sau ora trei. Fratele Wood încă nu s-a mutat sus în alee. Şi m-am uitat afară pe potecă, şi acolo nu a fost, nimeni acolo afară, astfel mi-am luat şapca veche şi m-am strecurat în camera de zi, şi mi-am luat puşca mea .22. Şi eu urma să mă duc afară şi să vânez veveriţe, până s-a făcut cam ora opt, şi atunci să mă culc jos lângă un pom pe undeva şi să dorm puţin. Tu nu puteai să obţi aceasta în jurul casei.
E-120 I wanted to rest a little. So I slipped in, got up early, about two-thirty, or three o'clock. Brother Woods hadn't moved up in the lane yet. And I looked out on the runway, and there was no, nobody out there, so I got my old hat and slipped into the den room, and got my .22 rifle. I was going to go out and squirrel hunt, till it got up to about eight o'clock, and then lay down by a tree somewhere and get me a little sleep. You couldn't get it around home.
E-121 Mi-am luat şapca şi am pornit prin cameră. Atârnând pe perete a fost un măr. Şi el a fost cel-cel mai contaminat măr. A fost mâncat de viermi, şi a fost noduros, şi a fost scabios peste tot. Şi m-am gândit, "Pentru ce l-a atârnat Meda acela pe perete?"
E-121 I got my hat and started through the room. Hanging on the wall was an apple. And it was the—the most contaminated apple. It was worm-eaten, and it was knotty, and it was scabby all over. And I thought, "What did Meda hang that on the wall for?"
E-122 Şi am observat, din nou, şi acesta nu a fost pe perete. El era suspendat afară în aer. Mi-am smuls jos şapca veche, am pus puşca în colţ, şi am căzut pe genunchi. Am spus, "Doamne, ce ai vrea Tu ca slujitorul Tău să ştie?"
E-122 And I noticed, again, and it wasn't on the wall. It was hanging out in the air. I jerked off my old hat, set the rifle in the corner, and fell on my knees. I said, "Lord, what would You have Your servant know?"
E-123 A venit jos un altul, a venit jos un altul, până cam patru sau cinci mere (eu uit acum chiar care a fost) pluteau acolo. Apoi un măr foarte mare, frumos, cu dungi în el; doar unul foarte mare, măr ce arăta sănătos, a venit jos şi le-a mâncat pe acele alte mere ce arătau ramolite. Şi El a spus, "Ridică-te. Stai în picioare." A spus, "Du-te, spune-i lui Bill Hall, el nu o să moară. El o să trăiască."
E-123 Down come another one, down come another one, till about four or five apples (I forget now just which it was) hung there. Then a great big, pretty apple, stripes in it; just a very big, healthy-looking apple, come down and chomped up those other scavenged-looking apples. And He said, "Rise. Stand on your feet." Said, "Go, tell Bill Hall, he's not going to die. He's going to live."
E-124 O, am alergat aşa de repede cât am putut, şi am spus, "D-na Hall, eu am AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El o să trăiască." Şi el m-a auzit. Şi el a încercat să plângă, şi el nu a mai putut să vorbească.
E-124 Oh, I run as quick as I could, and I said, "Mrs. Hall, I got THUS SAITH THE LORD. He's going to live." And he heard me. And he was trying to cry, and he couldn't speak no more.
E-125 Am venit înapoi şi l-am sunat pe Sam. Şi am spus, "Sam, al nostru-fratele nostru o să trăiască."
El a spus, "Cum poate el trăi în felul acela?"
E-125 I come back and called Sam. And I said, "Sam, our—our brother is going to live."
He said, "How can he live like that?"
E-126 Am spus, "Aceea nu este ca eu să descifrez. Dumnezeu a spus aşa. Aceea o stabileşte."
E-126 I said, "That's not for me to figure out. God said so. That settles it."
E-127 El trăieşte astăzi. Aceea a fost cu vreo zece ani în urmă. Doar tare şi sănătos. Soţia lui a murit de atunci. El s-a recăsătorit din nou.
E-127 He's living today. That's been about ten years ago. Just strong and healthy. His wife has died since then. He's remarried again.
E-128 Cum o să i se întâmple lui George Wright, şi mai mulţi am putea noi spune, care i-am putea numi? Ce este aceasta? Este să suporţi ocara. Ei râd şi fac haz.
E-128 How is it going to happen to George Wright, and many more might we say, that we could call? What is it? It's to stand the reproach. They laugh and make fun.
E-129 Îmi amintesc când înainte de inundaţia din '37. Am stat acolo cu Falls City Transfer Company, şi le spuneam despre, că acolo urma să fie treizeci şi două de picioare de apă, eu cred că a fost, pe Strada Spring. Ei au râs de mine. Ei au spus, "Sărmanul Billy. Eu presupun că el... Copilul acela!" Eu eram doar un copil atunci. El a spus, "Billy este un copil bun. Este păcat că el a ajuns tot încurcat." Eu nu am fost încurcat. Eu am fost botezat înăuntru, nu încurcat. Eu am fost doar "înăuntru." Şi s-a întâmplat chiar în felul acela.
E-129 I remember when 'fore the '37 flood. I stood there with the Falls City Transfer Company, and was telling them about, there was going to be thirty-two feet of water, I believe it was, on Spring Street. They laughed at me. They said, "Poor Billy. I guess he… That kid!" I was just a boy then. He said, "Billy is a good kid. It's a shame he got all mixed up." I wasn't mixed up. I had been baptized in, not mixed up. I was just "in." And it happened just that way.
E-130 De când eu vorbeam, am observat-o pe Sora Hattie Wright, eu cred, şezând înapoi acolo. Ea îşi aminteşte de acel caz despre Bill Hall. Mulţi. Câţi sunt aici, prezenţi în această dimineaţă, care îşi amintesc cazul? O, doamne! Sigur. Există mulţi dintre voi.
E-130 Since I been speaking, I noticed Sister Hattie Wright, I believe, sitting back there. She remembers that case of about Bill Hall. Many! How many is here, present this morning, remembers the case? Oh, my! Sure. There is many of you.
E-131 Acum, lor le pare rău de noi, le pare rău de fiecare care încearcă să se ţină de Cuvânt, în zilele batjocoritorilor. Dar, reţineţi, ocara trebuie să vină. Întotdeauna a fost în felul acela. Ei trebuie că s-au gândit, aşa cum au făcut atunci, că Dumnezeu, după ce a fost ceva dovedit ştiinţific, că Dumnezeu nu ar vorbi nimic care era împotriva ştiinţei. Ei bine, aceea este ce-L face Dumnezeu. Dacă El ar fi mers doar conform cu ştiinţa, atunci aceasta nu ar fi mai mult decât numai ce poate realiza omul. Dar, El este Dumnezeu. El este-El este Creatorul ştiinţei. El poate să facă ce doreşte El să facă.
E-131 Now, they feel sorry for us, feel sorry for anybody that tries to hold to the Word, in the days of scoffers. But, remember, the reproach must come. It's always been that way. They must have thought, as they did then, that God, after anything was scientifically proven, that God wouldn't speak anything that was against science. Well, that's what makes Him God. If He would have just went according to science, then it wouldn't be no more than just what man could achieve. But, He is God. He's the—He's the Creator of science. He can do what He wishes to.
E-132 Ei trebuie că au gândit, "Sărmanul bătrân Noe, păi, lăsaţi-l pe bătrânul ins în pace. El pierde toată distracţia care noi o avem în aceste zile, aşa că doar lăsaţi-l în pace." Aceasta este cam la fel acum.
E-132 They must have thought, "Poor old Noah, well, let the old fellow alone. He's missing all the fun that we're having in these days, so just let him alone." It's about the same now.
E-133 Dar, acum, eu vreau să spun un alt lucru chiar aici. Acum, noi privim în urmă şi admirăm credinţa lui. Dar mă întreb, dacă noi am trăit în ziua aceea, am fi luat noi aceeaşi poziţie care a luat-o Noe? Am fi noi în stare şi voitori să suportăm ocara care a mers cu Adevărul? Când, din toate milioanele care au fost în lume atunci, acolo a fost numai Noe şi familia lui care au stat pentru acel Adevăr. V-aţi gândit la aceasta? Doar acel om şi trei fii ai lui, şi nurorile lui, nevasta lui, erau singurii care au stat pentru acel Adevăr. Dar ei aveau AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Noi privim înapoi şi-l admirăm. Am putea să o gândim din nou?
Eu trebuie să mă grăbesc din cauza cadourilor acestor copilaşi.
E-133 But, now, I want to say another thing right here. Now, we look back and admire his faith. But I wonder, if we lived in that day, would we have took the same stand that Noah took? Would we be able and willing to stand the reproach that went with the Truth? When, of all the millions there was in the world then, there was only Noah and his family that stood for that Truth. Did you think of it? Just that man and his three sons, and his daughter-in-laws, his wife, was the only one that stood for that Truth. But they had THUS SAITH THE LORD. We look back and admire him. Could we think it again?
I got to hurry because of these kiddies' presents.
E-134 Abraham, tocmai cuvântul Abraham înseamnă "părinte al multora," îl face "un părinte al naţiunilor."
E-134 Abraham, the very word Abraham means "father of many," make him "a father of nations."
E-135 Acum, Abraham a auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Abraham era un profet, şi el a auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Şi noi îl admirăm pe Abraham pentru ţinerea lui la Cuvântul lui Dumnezeu; cum că el s-a separat de rudeniile lui; cât de greu a fost pentru Abraham. El a fost crescut acolo. A venit jos din Babel, şi-şi a fost jos acolo în ţara Şinear şi a-a-a Caldeenilor, în cetatea Ur, unde toţi asociaţii lui, poporul lui, şi acei cu care el a mers la biserică, şi de toate. Dar Dumnezeu a spus, "Separă-te." O, doamne! Ce lucru oribil a fost acela, să părăsească tot ce i-a fost scump, tot ce a fost real pentru el, ce el a ţinut cu scumpătate. Şi Dumnezeu i-a spus, "Separă-te."
E-135 Now, Abraham heard the Word of God. Abraham was a prophet, and he heard the Word of God. And we admire Abraham for his holding to God's Word; how that he separated himself from his kinfolks; how hard it was for Abraham. He was brought up there. Come down from Babel, and—and was down there in the land of the Shinar and the—the—the Chaldeans, in the city of Ur, where all of his associates, his people, and those he went to church with, and everything. But God said, "Separate yourself." Oh, my! What a horrible thing that was, to leave all that he held dear, everything that was real to him, that he held dear. And God told him, "Separate yourself."
E-136 Şi i-a dat un lucru foarte ciudat. "Tu urmează să ai un copil prin nevasta ta." Şi el era de şaptezeci şi cinci, şi ea era de şaizeci şi cinci. A încetat să fie cu ea ca femeile, după cum rânduiala femeilor era să nască copii, cu anii. Şi aici, după ce a trăit cu ea de când ea a fost o fată, pentru că ea a fost sora lui vitregă, şi atunci cum putea el vreodată să aducă acel copil? Şi acum v-aţi putea imagina ca Abraham să meargă afară printre asociaţii lui, şi să zică, "Noi o să avem un copil, eu şi Sarah"? V-aţi putea imagina aceea?
E-136 And give him a very odd thing. "You're going to have a baby by your wife." And he was seventy-five, and she was sixty-five. It ceased to be with her as women, as of the order of women was going to bring children, for years. And here, after living with her since she was a girl, because she was his half sister, and then how could he ever bring that child? And now could you imagine of Abraham going out amongst his associates, and saying, "We're going to have a baby, Sarah and I"? Could you imagine that?
E-137 Păi, oamenii au spus, "Sărmanul ins bătrân, acolo este ceva în neregulă cu el."
E-137 Why, the people said, "The poor old fellow, there is something wrong with him."
E-138 Aceasta este o ocară, dar Abraham s-a ţinut de aceasta. Şi când el era în vârstă de o sută de ani, el nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu. El încă a suportat ocara, sigur, ţinând de aceasta.
E-138 It's a reproach, but Abraham held onto it. And when he was a hundred years old, he never staggered at the promise of God. He still stood the reproach, sure, holding onto it.
E-139 Voi observaţi diferenţa înăuntru acolo? Sarah a încercat să-i dea lui Abraham, sau să-i dea lui Dumnezeu, adică, un pic de ajutor, ea singură. Ea s-a gândit, tu ştii, aceea, diferit de ce a promis Dumnezeu. "Acum, tu ştii, eu sunt o femeie bătrână, dar Hagar aici este o femeie frumoasă. Abraham nu ar fi împotrivă să se căsătorească cu ea, de asemenea. Astfel, tu ştii, aceea va-aceea îl va ajuta pe Dumnezeu. Aceea îl va ajuta pe Dumnezeu, căci Hagar, aici, ea este probabil numai în vârstă de douăzeci de ani. Ea este servitoarea mea. Şi tu ştii ce voi face? Eu o voi da la soţul meu, de nevastă," pentru că poligamia a fost legală. Astfel el a zis... "Eu o voi da, şi ea va avea un copil prin soţul meu, şi atunci eu voi lua copilul. Şi acela este acela, promis de Dumnezeu."
E-139 You notice the difference in there? Sarah tried to give Abraham, or give God, rather, a little bit of help, by herself. She thought, you know, that, otherwise than what God promised. "Now, you know, I'm an old woman, but Hagar here is a beautiful woman. Abraham won't mind marrying her, too. So, you know, that'll—that'll help God. That'll help God, 'cause Hagar, here, she is probably only twenty years old. She is my maid. And you know what I'll do? I'll give her to my husband, for a wife," 'cause polygamy was legal. So he said… "I'll give her, and she'll have a baby by my husband, and then I'll take the baby. And that's the one, God promised."
E-140 Voi vedeţi, noi întotdeauna încercăm să facem ceva; nu putem aştepta după El. Noi trebuie să facem ceva, noi înşine. Ar fi putut să fie în regulă. Ea ar fi putut să fie frumoasă. Aceasta ar putea arăta foarte bine, dar aceasta nu a fost conform cu Cuvântul. Dumnezeu i-a spus lui Abraham, "Copilul venea prin Sarah."
E-140 You see, we always try to do something; can't wait for Him. We got to do something, ourself. Might have been all right. She might have been pretty. It might look very good, but it wasn't according to the Word. God told Abraham, "The baby was coming by Sarah."
E-141 Vă amintiţi ce a spus El despre Turma mică? "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred." "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului, unde câţiva, chiar opt suflete, au fost mântuite." Acele Cuvinte nu pot da ,greş, aşa că să veghem noi înşine atenţi şi să stăm cu Cuvântul. În regulă. Vedeţi?
E-141 Remember what He said about the little Flock? "These signs will follow them that believe." "As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of man, wherein a few, even eight souls, were saved." Those Words can't fail, so let's watch ourselves closely and stay with the Word. All right. See?
E-142 Oamenii întotdeauna încearcă să fabrice ceva, să ia locul la voia creatoare a lui Dumnezeu. Voi vedeţi, aşa cum am spus adeseori, şi poate înainte de biserică, înainte, voi ştiţi, tu nu ai putea întreba oaia, "Vrei tu să-mi fabrici nişte lână?" Nu, ea nu poate face aceea. Acum, o capră nu poate fabrica lână, pentru că natura ei nu o va lăsa. Nu contează cât de mult încerci să legi o lână de oaie pe o capră, aceasta nu va merge. Capra nu poate fabrica lână, şi o oaie nu fabrică păr. Dar ea are lână pentru că ea este o oaie. Aceea este ceea ce o face. Ea nu fabrică.
E-142 The people are always trying to manufacture something, to take the place of God's creative will. You see, as I've often said, and maybe before the church, before, you know, you could not ask the sheep, "Will you manufacture me some wool?" No, he can't do that. Now, a goat cannot manufacture wool, because his nature won't let him. No matter how much you'd try to tie a sheep wool on a goat, it won't work. The goat cannot manufacture wool, and a sheep does not manufacture hair. But he has wool because he is a sheep. That's what makes him. He don't manufacture.
E-143 Noi nu suntem presupuşi să fabricăm roadele Duhului. Noi suntem presupuşi să rodim roada Duhului. Mărul nu fabrică mere; el doar le rodeşte pentru că el este un măr.
E-143 We're not supposed to manufacture the fruits of the Spirit. We're supposed to bear the fruit of the Spirit. Apple tree don't manufacture apples; it just bears it because it's an apple tree.
E-144 Şi dacă noi încercăm să fabricăm ceva, "Eu voi ajuta Cauza. Eu voi studia timp de zece ani în seminar. Eu voi învăţa aceasta, aceea, sau cealaltă, şi îmi obţin Licenţa în Arte şi diploma mea de Doctor. Eu îl voi ajuta pe Domnul, singur." Aceasta nu va merge.
E-144 And if we try to manufacture anything, "I'll help the Cause. I'll study for ten years in the seminary. I'll learn this, that, or the other, and get my Bachelor of Art and my Doctor's degree. I'll help the Lord, alone." It won't work.
E-145 Dumnezeu, prin predestinare, cheamă pe cine vrea El. El dă Împărăţia la oricine El doreşte să O dea. Noi am învăţat aceea prin Nebucadneţar.
E-145 God, by predestination, calls who He will. He gives the Kingdom to ever who He desires to give It to. We learned that by Nebuchadnezzar.
E-146 Noi am învăţat aceea prin-prin Ieremia. Când Dumnezeu i-a spus aceea prin Cuvântul Domnului, că acolo urmează să fie un timp în care Israel urma să fie dus departe în Babilon timp de şaptezeci de ani. Aici apare un alt profet. El deja i-a spus, a zis, "Acum, voi veţi avea profeţi, care se vor ridica. Şi voi îi veţi avea acolo jos în Babilon, care se vor ridica, şi visători şi profeţi, care vor profeţi contrar la Aceasta. Dar spune poporului să nu asculte de oamenii aceia."
E-146 We learned that by—by Jeremiah. When God told him that by the Word of the Lord, that there was going to be a time that Israel was going to be carried away into Babylon for seventy years. Here come another prophet up. He already told him, said, "Now, you'll have prophets, will rise up. And you'll have them down there in Babylon, that'll rise up, and dreamers and prophets, that'll prophesy contrary to This. But tell the people not to listen to those people."
E-147 Şi apare un om cu numele de-de, unul din profeţi, Hanania. Şi când Ieremia stătea acolo cu un jug pe gâtul lui, apare Hanania, şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL; În doi ani deplini, toate vasele Domnului..." Acum fundamental, părea foarte bine. "Dumnezeu o să binecuvânteze poporul Lui. El o să aducă totul înapoi chiar exact, în doi ani."
E-147 And up come a man by the name of—of one of the prophets, Hananiah, and when Jeremiah was standing there with a yoke over his neck. Up come Hananiah, said, "THUS SAITH THE LORD. In two full years, all the vessels of the Lord…" Now, fundamentally, it seemed very good. "God is going to bless His people. He is going to bring back everything just exactly, in two years."
E-148 Şi Biblia a spus, chiar profetul Ieremia a spus, "Amin. Amin. Hanania, fie ca Domnul să facă cuvintele tale să vină la împlinire. Dar să ne gândim la ceva, Hanania. Au existat profeţi înaintea noastră, şi ei au profeţit împotriva a mari naţiuni de război, şi aşa mai departe. Dar, aminteşte-ţi, profetul este cunoscut după ce profeţia lui s-a făcut manifestată." Vedeţi?
E-148 And the Bible said, even the prophet Jeremiah said, "Amen. Amen. Hananiah, may the Lord make your words come to pass. But let us think of something, Hananiah. There has been prophets before us, and they prophesied against great nations of war, and so forth. But, remember, the prophet is known after his prophecy has been made manifest." See?
E-149 Atunci Hanania a venit sus, a apucat jugul de pe gâtul lui Ieremia, înaintea tuturor preoţilor şi a adunării, poate un milion şi jumătate de oameni. Şi a luat acel jug care Dumnezeu l-a pus pe gâtul lui Ieremia, ca un semn, şi l-a rupt în bucăţi, şi l-a aruncat pe picioarele lui, doar entuziasmat, şi a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL; În doi ani, ei vor fi înapoi."
E-149 Then Hananiah come up, grabbed the yoke off of Jeremiah's neck, before all the priests and the congregation, maybe a million and a half people. And took that yoke that God had put upon Jeremiah's neck, for a sign, and broke it to pieces, and throwed it on his feet, just enthused, and said, "THUS SAITH THE LORD. In two years, they'll be back."
E-150 Ieremia doar s-a uitat la el. Aceasta a fost contrar la Cuvânt, aşa că el doar a plecat. Şi Dumnezeu a spus, "Du-te înapoi şi spune-i," a zis, "Eu nu i-am vorbit."
E-150 Jeremiah just looked at him. It was contrary to the Word, so he just walked away. And God said, "Go back and tell him," said, "I never spoke to him."
E-151 El era doar entuziasmat. El a urmat propria lui impresie. Vedeţi? El nu a aşteptat până când de fapt el a văzut-o şi a ştiut că acesta nu era el, că acesta era Dumnezeu care o spunea. El a mers înapoi, tot entuziasmat. Dacă...
E-151 He was just enthused. He took his own impression. See? He never waited till actually he saw it and knowed it wasn't him, that it was God saying it. He went back, all enthused. If…
E-152 Noi o aflăm, prin ţară, astăzi. Una din benzile noastre au fost ascultate recent într-o casă, unde un grup de lucrători era chiar atunci convins, şi veneau să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Şi un om s-a ridicat în cameră, care a vorbit în limbi şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ţineţi-vă de ceea ce aveţi. Doar continuaţi înainte, mergând înainte, şi Eu vă voi binecuvânta."
E-152 We find it, cross the country, today. One of our tapes was being played recently in a home, where a group of ministers was right then convinced, and was coming to be baptized into the Name of Jesus Christ. And a man rose up in the room, who spoke in tongues and said, "THUS SAITH THE LORD. Hold on to what you got. Just keep on, going on, and I'll bless you."
E-153 Ei au spus, "Ei bine, dacă Domnul a spus aceea, eu presupun că aceea-i tot." Voi vedeţi, aceasta nu este examinat cu Cuvântul. Aceasta trebuie să ia Cuvântul, mai întâi. Acolo sunteţi. Aceasta a fost contrar la Cuvânt.
E-153 They said, "Well, if the Lord said that, I guess that's it." You see, it isn't examined with the Word. It's got to take the Word, first. There you are. It was contrary to the Word.
E-154 Aici vine Ieremia înapoi, acel profet uns. Dumnezeu i-a spus, a zis, "Eu ştiu că Hanania a rupt acel jug de lemn de pe gâtul tău, care Eu l-am pus, dar Eu o să fac unul din fier." El a spus, "Şi toate naţiunile acestea care au mers jos să slujească pe Nebucadneţar, slujitorul Meu," şi el a fost un păgân. Vedeţi? Şi Israel, ţinând toate jertfele lor, dar ei nu au fost... Vedeţi?
E-154 Here come Jeremiah back, that anointed prophet. God told him, said, "I know Hananiah broke that wooden yoke over your neck, that I put, but I'm going to make one out of iron." He said, "And all these nations that has went down to serve Nebuchadnezzar, my servant," and he was a heathen. See? And Israel, keeping all their sacrifices, but they wasn't… See?
E-155 Dumnezeu a făcut o promisiune, că El va binecuvânta, dar binecuvântările acelea sunt cu condiţie. Şi tu trebuie să împlineşti acele condiţii, să facă aceea să meargă.
E-155 God made a promise, that He would bless, but them blessings are under conditions. And you've got to meet those conditions, to make that work.
E-156 Şezând, un timp în urmă, cu o fetiţă, dulce aici. Întâi, am cercetat prin acea familie, să văd dacă a existat ceva greşit. Dumnezeu va vindeca, dar aceasta este cu condiţii. Vedeţi? Singurul lucru ce am găsit, era, că mama se temea că a fost greşit să ia medicament. Am spus, "Să nu gâdeşti aceea, soră, Scoate-ţi aceea din minte. Mergi drept înainte cu copilul. Dă-i medicamentul. Dumnezeu va face aceea cunoscut." Vedeţi?
E-156 Sitting, a while ago, with a little, sweet girl here. First, I combed that family through, to see if there was anything wrong. God will heal, but it's under conditions. See? Only thing I found, was, the mother afraid it was wrong to take medicine. I said, "Don't you think that, sister. Get that out of your mind. Go right ahead with the child. Give it the medicine. God will make that known." See?
E-157 Acum, însă, treaba este, află, cunoaşte. Iar atunci, dacă aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, este bine.
E-157 Now, but, the thing is, find, know. And then, if it's THUS SAITH THE LORD, okay.
E-158 Acum noi aflăm aici că, aceşti oameni, au încercat să fabrice ceva; Hagar şi-şi Sarah, să ajute pe Abraham, să ajute pe Dumnezeu să facă promisiunea Lui să fie adevărată. Voi nu puteţi face aceea. Nu există cale, deloc, să o faceţi. Aceasta este-aceasta este împotrivă la tot. Cuvântul lui Dumnezeu se va întâmpla, oricum. Tu doar trebuie să stai drept pe Cuvânt, şi să zici, "Acesta este în acest fel," şi ţine Cuvântul. Acum, priviţi, să fabrice ceva să ia locul Cuvântului Lui!
E-158 Now we find out here that, these people, they was trying to manufacture something; Hagar and—and Sarah, to help Abraham, help God to make His promise come true. You can't do that. There's no way, at all, of doing it. It's—it's against everything. God's Word is going to happen, anyhow. You've just got to stand right on the Word, and say, "It's this way," and keep the Word. Now, watch, to manufacture something to take the place of His Word!
E-159 Poate prietenii lui Abraham, de asemenea, dacă noi observăm vreodată, poate prietenii lui Abraham au venit pe acolo şi au zis, "Ei bine, părinte al naţiunilor, câţi copii ai tu acum?" Când el era în vârstă de o sută de ani. "Spune, părinte al naţiunilor, părinte al multora, câţi copii ai tu acum?" Batjocoritori!
E-159 Maybe Abraham's friends, too, if we ever noticed, maybe Abraham's friends come by and said, "Well, father of nations, how many children you have now?" When he was a hundred years old. "Say, father of nations, father of many, how many children do you have now?" Scoffers!
E-160 Acum, nu aţi văzut voi timpul? Nu l-am văzut noi, când uneori când ne-am rugat pentru ceva, aceasta nu s-a întâmplat?
E-160 Now, haven't you seen the time? Haven't we seen it, when sometimes that we prayed for something, it didn't happen?
E-161 "Aici şade un om bătrân," ei zic, "El este orb. El este surd. El este mut. El este bolnav. El a făcut aceasta. Duceţi-vă acolo şi vindecaţi-l, voi vindecători Divini. Noi o vom crede."
E-161 "Here sits an old man," they say. "He's blind. He's deaf. He's dumb. He's sick. He's done this. Go over there and heal him, you Divine healers. We'll believe it."
E-162 Îşi dau ei seama că este acelaşi diavol care a zis, "Vino jos de pe cruce, şi eu Te voi crede. Transformă aceste pietre în pâine, şi eu o voi crede"? Vedeţi? Chiar acelaşi diavol care a legat o zdreanţă în jurul ochilor Domnului, şi L-a lovit peste cap cu un băţ, şi a zis, "Acum, dacă Tu eşti un profet, spune-ne cine Te-a lovit, şi noi Te vom crede."
E-162 Do they realize it's that same devil that said, "Come off the cross, and I'll believe You. Turn these stones into bread, and I'll believe it"? See? That same devil that tied a rag around our Lord's eyes, and hit Him on the head with a stick, and said, "Now, if You're a prophet, tell us who hit You, and we'll believe You."
E-163 Ei bine, aţi ştiut că El a ştiut cine L-a lovit. El ar fi putut să transforme acele pietre în pâine. Sau, El ar fi putut veni jos de pe cruce. Dar ce am fi noi astăzi dacă El ar fi venit? Vedeţi? Ei nu cunosc programul lui Dumnezeu. Voi trebuie să aflaţi ce a promis Dumnezeu.
Acum trebuie să mă grăbesc.
E-163 Well, you knowed He knowed who hit Him. He could have turned those stones to bread. Or, He could have come off the cross. But what would we be today if He had? See? They don't know the program of God. You must find out what God has promised.
Now I must hurry.
E-164 Acum, acum ei ar fi putut să spună, "Părinte al naţiunilor, noi te-am auzit, douăzeci şi cinci de ani în urmă, să spui că tu urma să ai un copil prin Sarah, şi din acela urma să vină naţiuni de popoare. Doar câţi copii ai tu la timpul acesta, părinte al naţiunilor?" Ha! Vedeţi? Acela este chiar acelaşi duh vechi de critică care ar critica.
E-164 Now, now they might have said, "Father of nations, we heard you, twenty-five years ago, say you was going to have a child by Sarah, and out of that was going to come nations of people. Just how many children do you have at this time, father of nations?" Huh! See? That's that same old critical spirit that would criticize.
E-165 Ce a făcut Abraham? A spus, "El nu s-a clătinat la promisiune, de necredinţă."
"Păi, aici tu te-ai rugat pentru Aşa-şi-aşa, şi ei nu s-au făcut bine."
E-165 What did Abraham? Said, "He staggered not at the promise, of unbelief."
"Why, here you prayed for So-and-so, and they didn't get well."
E-166 Aceea nu contează. Dacă mă rog pentru zece mii în seara aceasta, şi zece mii mor dimineaţa, mâine seară eu încă îi ung pe bolnavi şi mă rog pentru ei. Dumnezeu a spus aşa.
Nu o opreşte, deloc. Dumnezeu a promis-o. Eu o cred. Cu certitudine. Nu contează nimic ce spun ei, oricum. Dar, ei vor batjocorii. Aceea este ocara Cuvântului.
E-166 That doesn't matter. If I pray for ten thousand tonight, and ten thousand die in the morning, tomorrow night I'm still anointing the sick and praying for them. God said so. Doesn't stop it, a bit. God promised it. I believe it. Certainly. Don't make any difference what they say, still. But, they'll scoff. That's the reproach of the Word.
E-167 Abraham, stând pe Cuvântul lui Dumnezeu, în final Acesta a fost împlinit. O, doamne!
E-167 Abraham, standing on God's Word, finally It was fulfilled. Oh, my!
E-168 Urmăriţi batjocorirea de sterilitate. Fiind batjocorit, şi ocara sterilităţii, întâi. Ei aveau... Ea a trebuit să suporte ocara de a fi sterilă pentru toţi anii aceia. Ea a fost în vârstă de aproape o sută de ani. Ea era de nouăzeci, cu Cuvântul lui Dumnezeu care a spus că ea va fi şi prinţesă, o mamă a acestui copil. Şi ea şi Abraham, sterili, amândouă a lor-trupurile lor aşa de bune ca moarte, dar totuşi ei nu s-au îndoit de acel Cuvânt, nici un pic. Dar ei au trebuit să suporte aceea, întâi. Şi atunci, aleluia, Dumnezeu a ţinut Cuvântul Lui, în ora aceea întunecată: Isaac s-a născut. "Şi sămânţa lui este ca nisipurile mării sau stelele Cerului." Vedeţi? Dumnezeu întotdeauna răspunde la Cuvântul Lui. Da. Sterilitate întâi, apoi Isaac.
E-168 Watch the scoff-ness of barrenness. Being scoffed, and the reproach of barrenness, first. They had… She had to stand the reproach of being barren for all those years. She was nearly a hundred years old. She was ninety, with the Word of God that said she would also be princess, a mother of this child. And she and Abraham, barren, both of their—their bodies as well as dead, but yet they never doubted that Word, one bit. But they had to stand that, first. And then, hallelujah, God kept His Word, in that dark hour: Isaac was born. "And his seed is like the sands of the sea or the stars of Heaven." See? God always answers His Word. Yes. Barrenness first, then Isaac.
E-169 Zaharia şi Elisabeta, la fel, acel om bătrân şi femeie bătrână, încă ţineau înainte. Şi când Zaharia a venit sus acolo, şi a putut scrie pe tăbliţa lui, şi a spus, "Un Înger m-a întâmpinat, şi mi-a spus că eu voi naşte un copil prin Elisabeta, nevasta mea bătrână aici. Eu nu mai pot vorbi. Eu sunt mut. Eu voi fi mut până în ziua în care copilul se naşte. Dar acolo vine un copil, şi el o să fie profetul celui Prea înalt. El va prezenta Steaua Dimineţii. El este un premergător al lui Mesia." Cum ar putea să fie aceasta vreodată?
E-169 Zacharias and Elisabeth, likewise, that old man and old woman, still holding on. And when Zacharias come up there, and could write out on his slate, and said, "An Angel met me, told me I'd bring forth a child by Elisabeth, my old wife here. I can't talk no more. I'm dumb. I will be dumb till the day the baby is born. But there's coming a baby, and he's going to be the prophet of the Highest. He'll introduce the Morning Star. He's a forerunner of the Messiah." How could it ever be?
E-170 Unii au zis, "Sărmanul ins bătrân. O, eu-eu presupun că el este cam puţin lovit la cap, voi ştiţi. Acolo este un pic de ceva. Dar priviţi la bătrâna Elisabeta acolo afară, în jur de optzeci. Şi priviţi-priviţi-priviţi la Zaharia, mult îmbătrânit şi tremurând, şi atunci el o să spună un astfel de lucru ca acela. Păi, sărmanul ins bătrân."
E-170 Some said, "Poor old fellow. Oh, I—I guess he's kind of got a little bit off at his head, you know. There's a little something. But look at old Elisabeth out there, around eighty. And look—look—look at Zacharias, way old and shaking, and then he's going to say such a thing as that. Well, poor old fellow."
E-171 Dar el a avut Cuvântul Domnului. Aşa o ocară, încât ea s-a ascuns pentru câteva zile. Dar el a stat cu Cuvântul. O, doamne!
E-171 But he had the Word of the Lord. Such a reproach, till she hid herself for several days. But he stayed with the Word. Oh, my!
E-172 Refuzând popularitatea, refuzând opinia populară, au refuzat lustruirea din ziua aceea, şi modele şi lucrurile din ziua lor. Ei au refuzat aceasta. Ei au refuzat să umble cu mulţimea de necredincioşi. Ei au refuzat lucrurile lumii. Ei au trebuit s-o facă, să stea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au trebuit s-o facă.
E-172 Refusing popularity, refusing popular opinion, refused the polish of the day, and the styles and things of their day. They refused it. They refused to walk with the crowd of unbelievers. They refused the things of the world. They had to do it, to stay with God's Word. They had to do it.
E-173 Aşa este şi astăzi. Tu te separi de la tot afară de tine şi Dumnezeu. Nu este ce face biserica. Este ce tu faci cu Dumnezeu. Vedeţi? Acesta eşti tu, ca o persoană. Da.
E-173 So is it today. You separate yourself from everything but you and God. It's not what the church does. It's what you do with God. See? It's you, as an individual. Yes.
E-174 Dar priviţi ce i-a dat Dumnezeu. Când Isus Însuşi a venit, Zaharia a fost dus, Elisabeta, de asemenea. Dar când fiul lor a venit în pustie, cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Isus a spus, "Nu a existat niciodată un om născut dintr-o femeie aşa de mare cum este el." Amin. Ce? Ea a suferit ocara sterilităţii. Ea a stat pe Cuvânt, şi a născut un astfel de fiu.
E-174 But look what God gave him. When Jesus Himself come, Zacharias was gone, Elisabeth, too. But when their son came in the wilderness, with THUS SAITH THE LORD, Jesus said, "There never was a man born of a woman as great as he is." Amen. What? She suffered the reproach of barrenness. She stayed on the Word, and delivered such a son.
E-175 Ca Sarah din vechime, ca Abraham din vechime, cuplurile bătrâne s-au ţinut de aceasta. Priviţi, cei mai mulţi care s-au născut vreodată, "ca nisipurile mării," nu există nici o rasă de oameni în lume aşa de mulţi ca Iudeii. "Ca nisipurile mărilor sau stelele cerului." Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în minoritate, un copil.
E-175 Like Sarah of old, like Abraham of old, the old couples held onto it. Look, most that was ever born, like the sands of the sea, there's not a race of people in the world as many as the Jews. Like the sands of the seas or the stars of the sky. What had happened? It happened in the minority, one child.
E-176 Acum vedeţi încotro mă duc. Un copil, aceea este tot ce a trebuit. A trebuit un copil să zguduie naţiunile şi să arate spre Mesia. A trebuit unul, ascultător. Aşa este. Dumnezeu are nevoie numai de un singur om. Aceea este tot ce are El nevoie, ca pe undeva El să poată avea un glas. Aceea este tot ce vrea El, să ia un singur om în controlul Lui. O, cum iubeşte El să ia un singur om!
E-176 Now you see where I'm going. One child, that's all it took. It took one child to shake the nations and point to the Messiah. Took one, obedient. That's right. God just needs one man. That's all He needs, somewhere He can have a voice. That's all He wants, to get one man in His control. Oh, how He loves to get one man!
E-177 El a avut un Noe, o dată. El a avut un-El a avut un Moise, o dată. El a avut un-un Ieremia. El a avut un-un Ilie. El a avut un Elisei. El a avut un Ioan. El-El ia... El a avut un Samson. Atât timp cât El poate lua un singur om în controlul Lui, acela este Glasul Lui. El poate vorbi prin el. El poate condamna lumea. O, doamne!
E-177 He got a Noah, one time. He got a—He got a Moses, one time. He got a—a Jeremiah. He got a—a Elijah. He got an Elisha. He got a John. He—He gets… He got a Samson. As long as He can get one man in His control, that's His Voice. He can speak through it. He can condemn the world. Oh, my!
E-178 Cum flămânzeşte El şi urcă, să ia un om în controlul Lui, "Ca Eu să pot vorbi prin el. Eu pot să-Mi las Glasul să fie cunoscut. Chiar dacă el va suporta ocara, dar Eu Îmi voi face Glasul cunoscut." Vedeţi? O, da.
E-178 How He hungers and climbs, to get a man in His control, "That I can speak through him. I can let My Voice be known. Though he'll stand a reproach, but I'll make My Voice known." See? Oh, yes.
E-179 Sterilitate, întâi. Trebuie să fie sterilă, trebuie să suporte ocara sterilităţii. Sarah a trebuit să o suporte. Aşa şi Zaharia şi Elisabeta trebuie să o suporte.
E-179 Barrenness, first. Have to be bare, have to stand the reproach of barrenness. Sarah had to stand it. So did Zacharias and Elisabeth have to stand it.
E-180 Priviţi, astăzi. Acum eu o să spun ceva. Priviţi astăzi la copiii curvei. Ea a luat naţiuni sub stăpânirea politică a denominaţiunii, curva şi fiicele ei. Priviţi ce generaţie de denominaţiuni a crescut, şi cât de puţini sunt cei neprihăniţi. Să nu vă îngrijoraţi. Staţi cu Cuvântul. Acesta este în regulă.
E-180 Look, today. Now I'm going to say something. Look today at the children of the harlot. She has taken nations under the political rule of denomination, the harlot and her daughters. Look what a generation of denominations raised up, and how few are the righteous. Don't you worry. Stay with the Word. It's all right.
E-181 Voi puteţi să fiţi batjocoriţi, numiţi holy-roller. Voi aţi putea să fiţi numiţi toţi, orice fel de nume rău. Dar, staţi chiar acolo. Acesta este Cuvântul, ocara Cuvântului, lucrul care ei îl vor spune despre voi.
E-181 You may be scoffed at, called holy-roller. You might be called all, any kind of a bad name. But, stay right there, It's the Word, the reproach of the Word, the thing that they'll say about you.
E-182 Un băiat tânăr, el ar putea să fie aici în dimineaţa aceasta. El este un prieten de-al meu; Jim Poale, tânărul Jim, ai-ai lui. El a fost întrebat zilele trecute. Păi, el a fost botezat aici. Cineva i-a spus, a zis, "Dacă tu urma să fi botezat într-o biserică, de ce nu ai luat tu o biserică mare, ceva?" Vedeţi? Dar el a văzut Lumina. Aceea a fost tot. Vedeţi?
E-182 A young fellow, he may be here this morning. He's a friend of mine; Jim Poole, young Jim, his—his people. He was asked the other day. Well, he was baptized here. Someone said to him, said, "If you was going to be baptized in a church, why didn't you get a big church, something?" See? But he saw the Light. That was it. See?
E-183 „Mai mulţi sunt copiii celor păcătoşi decât cum sunt din cei neprihăniţi." Da, În regulă. Cât de puţini sunt ei, din cei neprihăniţi! Priviţi ce mână mică a existat în ziua lui Noe. Vedeţi? Priviţi ce a fost în zilele Sodomei. Vedeţi? Cât de puţini sunt cei neprihăniţi!
E-183 "More are the children of the unrighteous than there is of the righteous." Yeah. All right. How few are they, of the righteous! Look what a little handful there was in the day of Noah. See? Look what it was in the days of Sodom. See? How few are the righteous!
E-184 Cât de mulţi copii are curva! Ea doar aduce copii în orice fel vechi, dar ei sunt toţi copii bastarzi. Curva produce curva. Câinele produce câinele.
E-184 How many children the harlot has! She just brings children any old way, but they're all bastard children. The harlot brings forth the harlot. The dog brings forth the dog.
E-185 Şi Cristosul produce pe cel uns. Biblia produce pe cel neprihănit, astfel noi trebuie să suportăm gândul de a fi un grup mic. Ce lucru graţios este acesta!
E-185 And the Christ brings forth the anointed. The Bible brings forth the righteous, so we have to stand the thought of being a little bunch. What a gracious thing it is!
E-186 Priviţi la marea biserică Efesiană, acolo erau numai doisprezece în ea. Da. Priviţi ce grup avem noi astăzi, pe lângă ei. Da.
Acolo erau numai opt suflete în zilele lui Noe.
E-186 Look at the great Ephesian church, there was only twelve in it. Yeah. Look what a group we have today, the side of them. Yeah.
There was only eight souls in the days of Noah.
E-187 Acolo au fost numai cinci în zilele lui Lot, nu, patru; Lot şi nevasta lui, cele două fiice a lui. Şi ea s-a transformat într-un stâlp de piatră după ce ea a ieşit, că a privit înapoi. De fapt, trei au ieşit în ziua aceea.
E-187 There was only five in the days of Lot, no, four; Lot and his wife, his two daughters. And she turned to a pillar of stone after she got out, by looking back. Actually, three come out in that day.
E-188 Şi Isus a spus, "Cum a fost în zilele acelea." Ni se cuvine nouă să veghem şi să fim atenţi. Cât de puţini sunt cei neprihăniţi! Dar, ca întotdeauna, batjocoritorii trebuie să ocărască. Sterili ta-... Să suporte ocara sterilităţii, întâi. Vai!
E-188 And Jesus said, "As it was in them days." Behooves us to watch and be careful. How few are the righteous! But, as ever, the scoffers must reproach. The barre-… Stand the reproach of barrenness, first. My!
E-189 Eu doar trebuie să mă grăbesc. Eu sunt... Eu nu... Vreau să ajut să luăm aceşti copilaşi. Doar suferiţi cu mine încă un pic. Vedeţi?
E-189 I just got to hurry. I'm… I don't… Want to help get these kiddies. Just bear with me a little bit. See?
E-190 Oamenii sunt întotdeauna la fel ca totdeauna. Acum eu o să spun ceva din nou. Şi eu vreau ca voi... Şi eu nu ştiu dacă aceasta se înregistrează, sau nu. Dar dacă aceasta este pe bandă, eu vreau să ascultaţi la mine, voi pe bandă. Să nu pierdeţi aceasta, ci să o studiaţi. Omul este acum aşa cum a fost el întotdeauna. El laudă pe Dumnezeu pentru ce El a făcut; priveşte înainte spre ce va face El; şi ignoră ce El a făcut şi face. El laudă pe Dumnezeu pentru ce El a făcut; el priveşte înainte spre ce va face El; dar el ignoră ce face Dumnezeu, şi acolo el pierde întregul lucru. Eu sper că ei o pricep. Vedeţi? Ignorând ce face El! El ştie ce a făcut El; şi el ştie promisiunea care El o va face; dar el omite să vadă ce face El.
E-190 Men are always the same as ever. Now I'm going to say something again. And I want you… And I don't know whether it's being taped, or not. But if it is on tape, I want you to listen at me, you on the tape. Don't you miss it, but study it. Man now is like he's always been. He's praising God for what He's done; looking forward to what He will do; and ignoring what He has done and is doing. He praises God for what He has done; he looks forward to what He will do; but he ignores what God is doing, and there he misses the whole thing. I hope they get it. See? Ignoring what He is doing! He knows what He has done; and he knows the promise what He will do; but he fails to see what He's doing.
E-191 O, voi Penticostalilor, dacă nu sunteţi voi exemplu la aceea! Voi priviţi înainte pentru ceva să se întâmple: ca întotdeauna, s-a întâmplat chiar sub voi, şi voi nu o ştiţi. "De câte ori v-a ocrotit, cum îşi ocroteşte o găină puii ei, dar voi nu aţi vrut." V-aţi gândit mai mult la tradiţiile şi denominaţiunile voastre decât cum v-aţi gândit la Cuvântul Lui şi Duhul Lui. Da.
E-191 Oh, you Pentecostals, if you're not example of that! You're looking forward for something to happen: as always, happened right under you, and you don't know it. "How oft would He have hovered you, as a hen does her brood, but you would not." You thought more of your traditions and denominations than you did of His Word and His Spirit. Yes.
E-192 Ce ocară pentru Maria! (Aşa cum încheiem.) Ce ocară pentru Maria şi Iosif, pentru Cuvântul Lui. Acesta este timpul de Crăciun. Eu am planificat să ţin doar un pic, dar voi veţi avea mult din acesta la radio şi printre păstori, şi aşa mai departe. Ce ocară pentru Maria şi Iosif, să se ţină de Cuvântul de promisiune a lui Dumnezeu. Reţineţi, acum. Şi batjocura care a ridicat din sprâncene, când ei au văzut-o pe micuţa Maria să treacă pe acolo, văzând pe Iosif. "Tu te căsătoreşti cu o prostituată." Vedeţi? Şi aminteşte-ţi, frate, curvia era moarte în zilele acelea. "Acum, tu o păzeşti să nu fie omorâtă. Ea urmează să fie mamă prin tine." Şi, însă, reţineţi, tot timpul, Dumnezeu se ocupa de ei, şi aceasta a fost după Cuvânt. Şi ei nu au ştiut-o. Vedeţi?
E-192 What a reproach to Mary! (As we're closing.) What a reproach to Mary and Joseph, for His Word. It's Christmas time. I was planning on holding just a little bit, but you'll hear much of it on radio and among the pastors, and so forth. What a reproach for Mary and Joseph, to hold to God's Word of promise. Remember, now. And the scorn, that lifted up eyebrow, when they seen little Mary go by, seeing Joseph. "You are marrying a prostitute." See? And remember, brother, adultery was death in them days. "Now, you keep her from getting killed. She is to be mother by you." And, but, remember, all the time, God was dealing with them, and it was according to the Word. And they didn't know it. See?
E-193 "O fecioară va naşte un copil." Iosif a ştiut aceea. Maria a ştiut a~eea, deoarece, după ce Cuvântul a fost scris, acolo era un Înger vorbind cu ei, adeverind, sau manifestând tocmai Cuvântul care a fost scris, care urma să se întâmple. Să nu visaţi acum. Gândiţi. Duhul Sfânt a venit jos pe pământ; niciodată nu a vorbit către întreaga adunare. El le-a vorbit lor.
E-193 "A virgin shall bear a child." Joseph knowed that. Mary knowed that, because, after the Word was written, there was an Angel talking to them, vindicating, or manifesting the very Word that was written, that was going to happen. Don't dream now. Think. The Holy Spirit come down to the earth; never spoke to the whole congregation. He spoke to them.
E-194 Iosif a privit. Şi înainte să-l viziteze Îngerul, a spus, "Păi, acum, eu o iubesc. Dar, eu sunt un om neprihănit. Eu nu mă pot căsători cu o femeie ca aceea."
E-194 Joseph looked. And before the Angel had visit him, he said, "Well, now, I love her. But, I'm a righteous man. I can't marry a woman like that."
E-195 Şi Îngerul Domnului i s-a arătat, într-un vis, şi a spus, "Iosif, tu fiu al lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta, căci acela care este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt." O, doamne! Ce mângăiere! Vedeţi?
E-195 And the Angel of the Lord appeared to him, in a dream, and said, "Joseph, thou son of David, don't fear to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit." Oh, my! What a comfort! See?
E-196 Şi, Maria, pe drumul ei la fântână. Micuţa fecioară, cam în vârstă de şaptesprezece ani, optsprezece, căsătorindu-se cu un om care a fost căsătorit înainte şi avea patru copii; un om bătrân. Şi ea a fost... Ea l-a iubit, şi-şi ea nu a ştiut de ce. Şi el a iubit-o pe ea, şi el nu a ştiut de ce. Şi aici erau ei, venind, mergând la fântână, să ia ceva apă. Şi tot studiul asupra lucrurilor la care ea-ea se gândea, Scripturile, fără îndoială, şi atunci o Lumină a fulgerat înaintea ei. Când Lumina aceea a fulgerat, acolo a stat un Înger.
E-196 And, Mary, on her road to the well. The little virgin, about seventeen years old, eighteen, marrying a man had been married before and had four children; an old man. And she was… She loved him, and—and she didn't know why. And he loved her, and he didn't know why. And here they was, coming, going to the well, to get some water. And all the studying upon the things that she—she was thinking of, the Scriptures, no doubt, and then a Light flashed before her. When that Light flashed, there stood an Angel.
E-197 Mă întreb cum s-a simţit micuţa Maria? V-aţi gândit vreodată la aceea? Mă întreb dacă ea s-a simţit aşa de speriată cum m-am simţit eu ieri.
E-197 Wonder how little Mary felt? Did you ever think of that? I wonder if she felt as scared as I did yesterday.
E-198 "Salutare Maria!" Salutare înseamnă "opreşte." "Acordă atenţie la ce o să-ţi spun. Binecuvântată eşti tu printre femei, căci tu ai găsit favoare la Dumnezeu, şi tu vei da naştere unui Copil. Necunoscând bărbat, dar tu o să ai un Copil. Şi verişoara ta Elisabeta, fiind bătrână, la fel, şi ea a zămislit, şi o să dea naştere unui copil. Şi aceste semne se vor face."
Ea a spus, "Cum va fi aceasta, cunosc, văzând că eu nu cunosc un bărbat?"
E-198 "Hail, Mary!" Hail means "stop." "Pay attention to what I'm going to tell you. Blessed art thou amongst the women, for you found favor with God, and you're going to bear a Child. Knowing no man, but you're going to have a Child. And your cousin Elisabeth, being old, too, she has conceived also, and is going to bear a child. And these signs will be done."
She said, "How will these be, know, seeing I know not a man?"
E-199 El a spus, "Duhul Sfânt te va preaumbri. Acel Lucru Sfânt care ţi se va naşte va fi chemat Fiul lui Dumnezeu."
E-199 He said, "The Holy Ghost is going to overshadow you. That Holy Thing that will be born to you will be called the Son of God."
E-200 Să spună batjocoritorii ce vor ei. Ea a ştiut-o. Ea a ştiut că aceasta va fi, deoarece Dumnezeu a spus aşa.
E-200 Let the scoffers say what they want to. She knowed it. She knowed it would be, because God said so.
E-201 Acum, cum trebuie că s-a simţit ea, acea zi de dedicare, sau la venirea pentru tăierea împrejur a Pruncului, când acolo era ea umblând în sus cu acest Prunc micuţ în braţele ei, în felul acela. Şi toate femeile păstrându-şi distanţa, toate cu lucru de mână fin, să dedice copiii lor şi să-i aibă tăiaţi împrejur, şi aproape ele toate trăgând un miel. Dar ea avea două turturele, curăţirea pentru propria ei purificare. Micuţul Prunc înfăşurat în scutece, făcute dintr-un jug jos de pe spatele gâtului unui bou, jug, înfăşurătoarea pe spatele unui bou. Acela a fost doar scutecul în iesle. Ei nu aveau nimic pentru El. Ei erau prea săraci. Şi aici stătea ea.
E-201 Now, how she must have felt, that day of the dedication, or the coming for the circumcision of the Baby, when there she was walking up with this little Baby in her arms, like that. And all the women keeping their distance, all with fine needle work, to dedicate their babies and have them circumcised, and nearly all of them pulling a lamb. But she had two turtledoves, cleansing for her own purification. The little Baby wrapped in swaddling cloth, made out of the yoke off of the back of an ox's neck, yoke, the wrapping on the back of an ox. That was just swaddling cloth in the manger. They had nothing for Him. They was too poor. And here she stood.
E-202 Fără îndoială, că toate femeile îşi păstrau distanţa de micuţa fecioară. A spus, "Voi vedeţi, ea are un copil nelegitim." Vedeţi cum face Dumnezeu lucrurile să arate aşa de radical. O, doamne! El doar trage lâna chiar peste ochii lui Satan. "Cât de spurcat! Cât de murdar! Curvie. Asta-i ceea ce este. Ea este o adulteră." Aceea nu a oprit acea bătaie în inima micuţei Maria. Ele şi-au păstrat distanţa de la El.
E-202 No doubt, all the women kept their distance from the little virgin. Said, "You see, she's got an illegitimate child." See how God makes things so radical-looking. Oh, my! He just pulls the wool right over Satan's eyes. "How filthy! How dirty! Adultery. That's what she is. She's an adulteress." That didn't stop that beat in little Mary's heart. They kept their distance from Him.
E-203 Ei încă fac acelaşi lucru, Îl numesc acum, "Holy-roller, sau fanatic," sau ceva.
Maria a ştiut al Cui Prunc era acela. Ea doar a ţinut-o înainte, doar la fel.
E-203 They're still doing the same thing, call Him now, "Holy-roller, or fanatic," or something.
Mary knew Whose Baby that was. She just kept on, just the same.
E-204 Dar, o, nu ar fi trebuit ca ei să observe când, Simion, şezând înapoi în cameră, lui i s-a promis? El a mers în jur, profeţind. El a spus, "Domnul mi s-a arătat." Şi a spus, "Eu nu voi vedea moartea..." Şi el era de optzeci şi ceva atunci. "Eu nu voi vedea moartea înainte să văd mântuirea Lui."
E-204 But, oh, shouldn't they have noticed when, Simeon, sitting back in the room, he had been promised? He went around, prophesying. He said, "The Lord appeared to me." And said, "I'll not see death…" And he was eighty- something then. "I'm not going to see death before I see His salvation."
E-205 "O, Simion, tu eşti bătrân, fiule. A ta-a ta... Bătrânul ins îşi are cumva capul, voi ştiţi, el este puţin... Doar lăsaţi-l în pace. El este inofensiv. El nu va vătăma pe nimeni."
E-205 "Oh, Simeon, you're old, son. Your—your… Old fellow has kind of got his head, you know, he's a little… Just let him alone. He's harmless. He won't hurt nobody."
E-206 Dar Simion avea Cuvântul Domnului, a spus, "Am văzut Duhul lui Dumnezeu coborând asupra mea. Am stat şi m-am uitat la El. El mi-a spus, 'Simion, tu eşti un om neprihănit. Şi tu nu o să... Eu am să te fac o mărturie acolo afară."' Aha. Asta-i tot.
"Pentru ce o să faci Tu aceea, Doamne?"
"Aceea este treaba Mea."
E-206 But Simeon had the Word of the Lord, said, "I saw the Spirit of God descend upon me. I stood and looked at Him. He told me, 'Simeon, you been a righteous man. And you're not going… I'm going to make you a testimony out there.'" Uh-huh. That's all.
"What are You going to do that for, Lord?"
"That's My business."
E-207 Părerea mea este, că El sigur poate turna cărbunii spre ei, în acea Zi. "Voi aţi avut un martor. De ce nu aţi ascultat de el?"
E-207 My opinion is, that He can sure pour the coal to them, on that Day. "You had a witness. Why didn't you listen to it?"
E-208 Acolo este bătrâna oarbă Ana, şezând în templu, rugându-se. Domnul i-a descoperit, "Simion are dreptate." Amin. Ea nu putea să vadă lumina zilei de întuneric, dar ea a putut să vadă mai departe decât mulţi oameni astăzi care au ochi buni. Ea a văzut, în Duhul, că Mesia care venea era aproape, Duhul mişcându-se în inima ei.
E-208 There is old blind Ann, sitting in the temple, praying. The Lord revealed to her, "Simeon is right." Amen. She couldn't see daylight from dark, but she could see farther than many people today that's got good eyes. She saw, in the Spirit, the coming Messiah was at hand, the Spirit moving in her heart.
E-209 Vedeţi ce Biserică mică era acolo? Zaharia, Elisabeta, Maria, Ioan, Ana, şi Simion; şase din milioane. Ca în zilele lui Noe. Şase din ei. Dumnezeu s-a ocupat de fiecare din ei. Ei au fost toţi în armonie. Ei toţi s-au adunat împreună. Amin.
E-209 See what a little bitty Church there was? Zacharias, Elisabeth, Mary, John, Ann, and Simeon; six out of the millions. Like in the days of Noah. Six of them. God dealt with every one of them. They was all in harmony. They all got together. Amen.
E-210 Aici, bătrânul Simion. Aici vine Pruncul micuţ înăuntru. El niciodată nu a auzit nimic despre acesta. Aici este Pruncul. Şi atunci Simion a şezut în camera lui, şi Duhul a venit asupra lui, a zis, "Mişcă-te afară, Simion."
E-210 Here, old Simeon. Here come the little Baby in. He had never heard nothing about it. Here is the Baby. And then Simeon set in his room, and the Spirit come on him, said, "Move out, Simeon."
E-211 Aici el a mers, umblând, fără să ştie unde se ducea. Ca Abraham, el căuta ceva. El nu a ştiut unde a fost acesta, dar el a continuat să se mişte. După o vreme, s-a oprit. Şi Duhul Sfânt trebuie că i-a spus, "Iată-L acolo."
E-211 Here he went, walking, not know where he was going. Like Abraham, he was seeking something. He didn't know where it was at, but he kept moving. After while, he stopped. And the Holy Spirit must have said to him, "There He is."
E-212 El şi-a întins mâinile, în braţele Mariei, a luat sus Pruncul în braţele lui. A privit în sus şi a spus, "Doamne, lasă-l pe robul Tău acum să se depărteze din această viaţă în pace. Ochii mei privesc la mântuirea Ta." Lucrul de care fiecare făcea haz, ce femeile ocoleau, Simion a spus, "Aceasta este mântuirea Ta, Doamne."
E-212 He reached over, in Mary's arms, took up the Baby in his arms. Looked up and said, "Lord, let Thy servant now depart from this life in peace. My eyes is looking at Your salvation." The thing that everybody was making fun of, what the women was shunning, Simeon said, "It's Your salvation, Lord."
E-213 Şi pe la timpul acela, aici vine o femeie bătrână oarbă, croindu-şi drum pe acolo, clătinându-se în jur prin audienţă. Şi ea a venit sus la El, şi a profeţit şi ea, căci ea Îl aştepta. Ea i-a spus Mariei, "O sabie îţi va străpunge inima, dar Aceasta va descoperi gândurile multor inimi." Vedeţi? Ce a fost aceasta?
E-213 And about that time, here come an old blind woman, winding her way around, staggering around through the audience. And she come up to Him, and she also prophesied, for she was looking for Him. He told Mary, "A sword will pierce your heart, but It will reveal the thoughts of many hearts." See? What was it?
E-214 Acum, eu presupun, unele din acele femei au spus, "Acum vedeţi aceea! Voi vedeţi ce fel de clasă este aceasta? Ia te uită. Vedeţi? Asta este. Vedeţi unde este aceasta? Acel om bătrân, scrântit la cap. Iată-l acolo, stând înaintea fetei prostituate, încercând să spună un lucru ca acela. Ia te uită. Acel Copil nelegitim. Priviţi la acea bătrână Ana, şade jos aici, se flămânzeşte la moarte, şi merge înainte în felul acela. Ea nu va avea nici o delectare cum avem noi. Dar, ia te uită, vedeţi. Ea putea să aparţină la toate societăţile din ţară aici. Ea a venit dintr-o familie destul de bună, vedeţi, şi ea putea aparţine acolo. Dar iat-o acolo. Vedeţi cum se adună grupul acela împreună?" O, da. Amin.
E-214 Now, I guess, some of them women said, "Now see that! You see what kind of class it is? There you are. See? That's it. See where it is? That old man, cracked in the head. There he is over there, standing before that prostitute girl, trying to say a thing like that. There you are. That illegitimate Child. Look at that old Ann, sits down here, starving herself to death, and going on like that. She will not have any fun like we do. But, there you are, see. She could belong to all the societies of the country here. She come out of a pretty good family, see, and she could belong there. But there she is. See how that bunch gets together?" Oh, yes. Amen.
E-215 Acelaşi lucru astăzi. "Şezând în locurile Cereşti în Cristos Isus, fiind înălţaţi de Duhul Sfânt." Sigur. Da, domnule.
E-215 Same thing today. "Sitting in Heavenly places in Christ Jesus, being lifted up by the Holy Spirit." Sure. Yes, sir.
E-216 O, mai avem noi încă un pic de timp? Eu trebuie să spun ceva. [Adunarea zice, "Da." – Ed.]
E-216 Oh, have we got just a little bit more time? I got to say something. [Congregation says, "Yes."—Ed.]
E-217 Eu am un alt personaj aici, la care mă uit, la timpul când Cuvântul se făcea manifestat, magii.
E-217 I got another character here, I'm looking at, at that time when the Word was being made manifest, the wise men.
E-218 Doresc să fi avut timp, Fred, ca tu să citeşti aceea. Tu o ai în buzunarul tău? [Fratele Fred Sothmann zice, "Da." – Ed.] Eu presupun că mulţi dintre voi aţi văzut-o în revistă.
E-218 Wish I had time, Fred, for you to read that. You got it in your pocket? [Brother Fred Sothmann says, "Yes."—Ed.] I guess many of you seen it in the magazine.
E-219 Lucrul care Duhul Sfânt l-a vorbit jos aici la râu, treizeci şi trei de ani în urmă, ei tocmai l-au scos la iveală. Decembrie 9, o dovedeşte, despre acea astronomie, cum căci-căci Jupiter şi stelele acelea, în constelaţia lor!
E-219 The thing that the Holy Spirit spoke down here at the river, thirty-three years ago, they just dug it up. December the 9th, proving it, of that astronomy, how that—that Jupiter and them stars, in their constell'!
E-220 Ei au un vechi astronomic cale-... însemnări a acestuia, ce ei l-au dezgropat. Acela este exact acel timp când această constelaţie a venit înăuntru, în constelaţia acestor stele, şi au aruncat drept jos înspre Babilon, şi magii au adus-o jos. Vă amintiţi? Ele au traversat orbitele lor, avântare joasă, miliarde de ani lumină aparte din nou. Şi acei înţelepţi Iudei care au fost sus la Babilon, ei au văzut acea constelaţie să vină în acea constelaţie, stelele acelea. Trei din ele se mută înăuntru, împreună, şi formează acea singură stea a dimineţii. Şi ei au ştiut aceea prin Cuvântul lui Dumnezeu, că acela era timpul, când acele stele vin împreună, că Mesia trebuia să fie pe pământ.
E-220 They got an old astronomy cale-… markings of it, they've dug up. That is exactly that time this constell' came in, in the constellation of these stars, and throwed right down towards Babylon, and the wise men brought it down. Remember? They crossed their orbits, low swung, billions of light years apart again. And those Jewish wise men that was up at Babylon, they seen that constell' come into that constellation, them stars. Three of them move in, together, and make that one morning star. And they knowed that by the Word of God, that that was the time, when them stars come together, that the Messiah was to be on earth.
E-221 Acela era motivul că ei au pornit, "Unde este El, născut Rege al Iudeilor? Unde este El? Pe undeva! Căci, când acele stele vin înăuntru, încât corpurile lor cereşti devin în acest singur corp măreţ ceresc aici, când acele trei se mută împreună, Mesia va fi pe pământ în timpul acela." Şi când ele s-au mutat în orbitele lor, acei oameni au ştiut că Mesia era pe pământ.
E-221 That's the reason they started. "Where is He, born King of the Jews? Where is He? Somewhere! For, when those stars come in, till their celestial bodies become into this one great celestial body here, when them three's moves together, Messiah will be on earth in that time." And when they moved into their orbits, them men knowed that the Messiah was on earth.
E-222 Ei erau maeştri în domeniul lor. Ei erau oameni mari. Ei erau maeştri în domeniul lor de ştiinţă religioasă. Ei au urmărit partea religioasă a acesteia. Şi ei au văzut acele stele să se mute acolo afară, Jupiter şi Sargas, şi apoi să se mute în a lor-linia lor. Şi au spus, "Noi ştim că Mesia este pe undeva. Astfel, El trebuie să fie în Ierusalim, pentru că acela este locul principal pentru religia lumii, a religiei lui Mesia. Acela este cartierul general a lor. Acela este cartierul general denominaţional. Acolo este unde şade marele grup ecleziastic."
E-222 They were masters in their field. They were great men. They were masters in their field of religious science. They was watching religious side of it. And they seen those stars move out yonder, Jupiter and Sargas, and then move into their—their line. And they said, "We know that Messiah is somewhere. So, He must be in Jerusalem, because that's the head place for the religion of the world, of the religion of the Messiah. That's their headquarters. That's the denominational headquarters. That's where the great ecclesiastical group sits."
E-223 Şi au mers pe cămile, doi ani, jos peste Râul Tigru, şi prin mlaştini şi jungle, călătorind, mergând la cetate, inimile umplute cu bucurie.
E-223 And on camels they went, two years, down across the Tigris River, and through the swamps and jungles, journeying, going to the city, hearts filled with joy.
E-224 Ei au ştiut când acele stele au plutit înăuntru acolo. Şi aceasta, chiar şi astronomii zic, astăzi, "Dacă ele de fapt, acele stele, vin în acel loc din nou, ar forma o stea, de unde stăteau ei, privind." Dar ei au trebuit să stea de la locul acela, să o vadă. Amin. Amin.
E-224 They knowed when that stars was hanging in there. And this, even the astronomers say, today, "If they actually, them stars, come into that place again, it would make one star, from where they were standing, looking." But they had to be standing from that place, to see it. Amen. Amen.
E-225 Depinde unde staţi. Depinde la ce vă uitaţi. Aha. Da.
E-225 Depends on where you're standing. Depends on what you're looking at. Uh-huh. Yeah.
E-226 Astfel ei au văzut-o, şi ei au urmărit-o, şi ei au fost drept în linie. Nu contează unde au ajuns, aceasta a fost chiar în linie cu ei. Ea i-a călăuzit. Vedeţi?
E-226 So they seen it, and they followed it, and they was right in line. No matter where they got, it was right in line with them. It led them. See?
E-227 Acela este felul cum trebuie să luaţi toate Scripturile aliniate, totul, atunci staţi în linia aceea cu Scripturile. Aceea este singura cale. Aceasta vă va conduce chiar drept la El. Cu certitudine va conduce.
E-227 That's the way you got to get all the Scriptures lined up, everything, then stay in that line with the Scriptures. That's the only way. It'll lead you right straight to Him. Certainly will.
E-228 Acum observaţi. Aici vin ei, strigând, "Unde este El, născut Rege al Iudeilor?" În Ierusalim, Steaua i-a condus drept acolo, chiar drept la cartierul general denominaţional. Dar când ei s-au întors la o parte pentru aceasta, Steaua i-a părăsit. Ei au mers în cetate, în sus şi-n jos pe stradă. Ei au gândit că cetatea ar fi plină de bucurie de Dumnezeu. Sus şi-n jos pe stradă, cu bucurie, au mers, ţipând, "Unde este El care-i născut Rege al Iudeilor? Noi I-am văzut Steaua când eram noi în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui."
E-228 Now notice. Here they come, crying, "Where is He, born King of the Jews?" Into Jerusalem, the Star led them right there, right straight to the denominational headquarters. But when they turned aside for it, the Star left them. Into the city they went, up-and-down the street. They thought the city would be full of joy of God. Up-and-down the street, with joy, they went, screaming, "Where is He that's born King of the Jews? We saw His Star when we was in the East, and we've come to worship Him."
E-229 Reţineţi, Steaua, ei au mers înspre Vest. Ei erau la Est. "Conducând spre Vest, încă continuând. Ne conduce la..." Vedeţi? Ei erau absolut... Ei erau... Păi, Babilon şi India se află la Est de Palestina, cumva la sud est. Şi ei se duceau spre vest. "Conduce spre vest," voi ştiţi cântarea, "încă continuau. Călăuzeşte-ne la acea Lumină perfectă." Vedeţi? Ei, magii, veneau spre vest. Plecând din Est, mergând spre vest, şi ei au văzut Steaua aceea. Acum, dacă ei erau în Vest, privind spre înapoi, ei nu au văzut-O. Vedeţi?
E-229 Remember, the Star, they went westward. They were in the East. "Westward leading, still proceeding. Lead us to…" See? They were absolutely… They were… Well, Babylon and India lies East of Palestine, kind of southeast. And they were going westward. "Westward lead," you know the song, "still proceeding. Guide us to that perfect Light." See? They… wise men was coming west. Leaving the East, going west, and they seen that Star. Now, if they was in the West, looking backwards, they didn't see It. See?
E-230 Ei, când ei au ajuns acolo, Aceasta i-a călăuzit drept acolo, apoi Ea i-a părăsit. Şi ei au gândit, "Iată-l aici. Steaua a plecat, aşa că aici este acesta." Ei erau in cetate. Astfel, "O, vai," au spus ei, "fiecare doar cântă şi este fericit. Slava lui Dumnezeu a luminat totul. Astfel, iată-ne aici. Noi ştim că a noastră-noi ştim că realizarea noastră, aşa cum am urmărit acea constelaţie, nimeni, nici un maestru, nu putea să vină sus acolo şi să tragă acele stele împreună. Şi noi ştim, când acele-când acele stele vin în acel corp ceresc, acela este timpul când Mesia este pe pământ. Mesia este pe pământ."
E-230 They, when they got there, it guided them right there, then It left them. They thought, "Here it is. The Star has left, so here it is. They're in the city. So, oh, my," they said, "everybody is just singing and happy. The glory of God has lit up everything. So, here we are. We know that our—we know that our achievement, as we watched that constell'. No one, no master, could come up there and pull them stars together. And we know, when that—when that stars come into that heavenly body, that's the time the Messiah is on the earth. Messiah is on the earth."
E-231 Şi la fiecare anumit număr de sute de ani, ele trec de constelaţia lor din nou, voi vedeţi, şi atunci acolo este un dar care vine pe pământ. Observaţi.
E-231 And ever so many hundred years, they pass their constell' again, you see, and then there's a gift comes to the earth. Notice.
E-232 "Mesia este pe pământ, când acel-când acel grup de stele vin împreună." Şi ei au ştiut că El era acolo, astfel ei au mers la cartierul general al religiei, şi au început să meargă, zicând, în sus şi-n jos pe stradă au mers, aceste cămile, "Unde este El? Unde este El? Unde este El care s-a născut Rege al Iudeilor? Noi I-am văzut Steaua în Răsărit. El este aici pe undeva. Unde este El? Unde este El? Unde este El?" Ha! Ce ocară!
E-232 "Messiah is on the earth, when that—when that group of stars got together." And they knowed He was there, so they went to the headquarters of religion, and begin going, saying, up-and-down the street they went, these camels. "Where is He? Where is He? Where is He that's born King of the Jews? We saw His Star in the East. He's here somewhere. Where is He? Where is He? Where is He?" Huh! What a reproach!
E-233 Ei au mers la marele preot. El a spus, ar fi putut spune, "Ce se petrece cu voi oamenilor? Păi, voi grămadă de fanatici!" Vedeţi? Ce ocară, asupra realizării lor ştiinţifice! Prin puterea lui Dumnezeu, ei au văzut Steaua Lui. Şi ei erau înţelepţi, deştepţi. Ei au fost în domeniul de ştiinţă religioasă. Şi au ştiut, când acele stele au ajuns acolo, Mesia era pe undeva. Şi aici, locul care ar fi trebuit să o ştie, nu a ştiut nimic despre Aceasta.
E-233 They went to the chief priest. He said, might have said, "What's the matter with you fellows? Why, you bunch of fanatics!" See? What a reproach, upon their scientific achievement! By the power of God, they seen His Star. And they were wise men, smart. They were in the field of religious science. And they knowed, when them stars got there, Messiah was somewhere. And here, the place that should have knowed it, knowed nothing about It.
E-234 Mi-aş imagina, copiii să stea pe stradă, au spus, "Priviţi la aceea. Aceea este o grămadă de fanatici. Ascultaţi la ei, cântând, 'Unde este El, născut Rege al Iudeilor?' Ei nu ştiu că Irod este rege aici jos. Ei nu cunosc pe Episcopul Cutare." O, doamne!
E-234 I'd imagine, the kids stand on the street, said, "Look at that. That's a bunch of fanatics. Listen at them, singing, 'Where is He, born King of the Jew?' They don't know that Herod is king down here. They don't know Bishop So." Oh, my!
E-235 "Unde este El care s-a născut Rege al Iudeilor? Noi I-am văzut Steaua în Răsărit."
E-235 "Where is He that's born King of the Jews? We saw His Star in the East."
E-236 Ei spun, "Veniţi aici, voi toţi oameni înţelepţi aici, în jur aici." Aha. "Veniţi aici. Vedeţi voi toţi vreo Stea pe undeva?"
"O, eu niciodată nu am văzut ceva ca Aceea."
E-236 They say, "Come here, all you wise men here, around here." Uh-huh. "Come here. Do you all see any Star anywhere?"
"Oh, I never seen anything like That."
E-237 "Voi toţi astronomii veniţi aici. Aţi văzut voi toţi vreo Stea pe undeva?"
"Nu.Nu."
"Aţi văzut voi ceva ca vreun fel de semn misterios?"
"Nu. Noi nu vedem nimic ca aceea. Nu."
E-237 "All you astronomers come here. Did you all see any Star anywhere?"
"No. No."
"Have you seen anything like any kind of a mysterious sign?"
"No. We don't see nothing like that. No."
E-238 Nici nu văd, încă. Acelaşi lucru. Ei nu văd nimic. Ei nu Îl pot vedea.
"Ă, să-i chemăm înăuntru pe-pe lucrători. Ce ziceţi voi toţi?"
"Nu. Noi nu am văzut nici o Stea."
E-238 Don't yet, either. Same thing. They don't see nothing. They can't see It.
"Uh, let's call in the—the ministers. What about you all?"
"No. We never seen no Star."
E-239 "Ei bine, cum este cu voi inşilor care ţineţi timpul, aici afară pe zid? Voi urmăriţi stelele. Voi ştiţi vreodată... Voi ştiţi unde este fiecare constelaţie ce există în ceruri. Voi cunoaşteţi fiecare stea. Aţi văzut voi ceva?"
"Nu. Noi nu am văzut nimic." Dar Aceasta a fost acolo.
E-239 "Well, what about you guys that keep time, out here on the wall? You watch the stars. You know ever… You know where every constell' there is in the heavens. You know every star. Did you see anything?"
"Nope. We ain't seen a thing." But It was there.
E-240 Glorie lui Dumnezeu! O, doamne! Puteţi voi vedea Aceasta? Aceasta este acolo acum, şi ei nu O pot vedea. Aceasta se petrece, chiar în jurul lor, şi ei nu O pot vedea.
E-240 Glory to God! Oh, my! Can't you see It? It's there now, and they can't see It. It's going on, right around them, and they can't see It.
E-241 "Nu. Noi nu vedem nimic. O, eu am mers pe acolo. Eu nu am văzut nimic." Sigur. Voi nu vedeţi. Doar sunt prea orbi. Aceasta nu este pentru voi să O vedeţi. Înţelegeţi? Dacă tu eşti aşa de orb, sigur, tu nu o să O vezi.
E-241 "No. We didn't see nothing. Oh, I went over there. I didn't see nothing." Sure. You don't. Just too blind. It's not for you to see It. See? If you're that blind, why, sure, you won't see It.
E-242 Aceasta este numai pentru aceia la care Dumnezeu O va descoperi. Aceia sunt cei care O văd. Întotdeauna a fost în felul acela. Sigur.
E-242 It's just to those who God will reveal It to. That's the one who sees It. Always been that way. Sure.
E-243 Noe a fost cel care a putut vedea ploaia sus în ceruri, voi ştiţi, dar restul din ei nu au putut s-o facă. Vedeţi? Ei nu au văzut ploaia sus acolo, dar Noe a văzut-o.
E-243 It was Noah that could see the rain up in the skies, you know, but the rest of them couldn't do it. See? They didn't see the rain up there, but Noah see it.
E-244 Abraham a fost acela care a văzut-o pe Sarah ţinând copilul. Aşa este. Nu batjocoritorii care au zis, "Părinte al naţiunilor, cât de mulţi copii ai tu acum?"
E-244 It was Abraham that seen Sarah holding the baby. That's right. Not the scoffers that said, "Father of nations, how many children have you got now?"
E-245 Cum am putea noi veni înainte în jos prin Biblie, înţelepţii şi profeţii, peste tot prin ea! "Credinţa este dovada lucrurilor nevăzute." Ei ştiu căci Cuvântul a vorbit-o, şi iată-o acolo. Aici este dovada acesteia. Ei o văd. Acum observaţi. O, doamne!
"Înţelepţii noştri nu văd Steaua aceea. Acolo nu-i nimic de Aceasta."
E-245 How we could come on down through the Bible, the sages and prophets, all the way through! "Faith is the evidence of things not seen." They know the Word spoke it, and there it is. Here is the evidence of it. They see it. Now notice. Oh, my!
"Our wise men don't see that Star. There's nothing to It."
E-246 De ce? De fapt, când ei se uitau, şi au mers înăuntru cu un astfel de grup, Steaua s-a stins.
E-246 Why? Actually, when they were looking, and they went in with such a group, the Star went out.
E-247 Acelaşi lucru astăzi. Aceea este ce stinge multe Lumini, aşa este, este să se conecteze cu un astfel de grup ca acela, care nici măcar nu-L crede, în primul rând. Şi cum o să avem noi o-o uniune a bisericilor? "Cum o să umblăm noi împreună dacă nu suntem în acord?" Cum este părtăşia din... din aceasta aici, în toată lumea, toate-bisericile, bisericile unite ale lumii? Cum o să ne unim împreună, când noi suntem la milioane de mile despărţiţi? Vedeţi? Cum o să o facem noi? Evengheliştii cu noi, şi aceasta, şi aceea, şi aceea, şi toţi împreună, şi încă uniţi împreună cu o astfel de grămadă de corupţie.
E-247 Same thing today. That's what puts a many a Light out, that's right, is getting hooked up with such a group as that, that don't even believe It, in the first place. And how we going to have a—a union of churches? "How we going to walk together except we be agreed?" How is the fellowship of the… of this here, world-wide, all the—the churches, the united churches of the world? How we going to unite together, when we are millions of miles apart? See? How we going to do it? The Evangelicals with us, and this, and that, and that, and all together, and yet united together with such a bunch of corruption.
E-248 Dumnezeu îşi ia o Soţie care este pură, sfântă, veritabilă, care stă cu Cuvântul Lui. În regulă.
E-248 God is getting a Wife that's pure, holy, unadulterated, stays with His Word. All right.
E-249 Ocara lui Isus pentru Cuvânt. (Şi atunci ne vom opri, doar într-un minut.) Isus a fost ocărât pentru Cuvânt. Priviţi aici. Cum a putut El suporta ocara, când El era Divinul, Dumnezeu încarnat? El era Dumnezeu, Însuşi, făcut trup.
E-249 Jesus' reproach for the Word. (Then we'll stop, in just a minute.) Jesus was reproached for the Word. Look here. How could He stand the reproach, when He was the Divine, incarnate God? He was God, Himself, made flesh.
E-250 Acum, voi ştiţi că Biblia a spus aşa. "Noi L-am mânuit. Îngerii L-au văzut." Doar gândiţi-vă la aceea. Eu cred că Timotei o pune cumva în felul acela. Vedeţi? Că, "Fără contradicţie mare este taina dumnezeirii; căci Dumnezeu s-a manifestat în trup, văzut de Îngeri."
E-250 Now, you know the Bible said so. "We handled Him. Angels saw Him." Just think of that. I believe Timothy puts it something like that. See? That, "Without contradiction great is the mystery of godliness; for God was manifested in the flesh, seen of Angels."
E-251 Îngeri au fost la naşterea Lui. Cum trebuie că Îngerii s-au uitat în jos şi s-au bucurat, când ei au privit în jos la iesle şi au văzut pe Dumnezeu încarnat. Amin. Aceasta nu este de mirare că ei au început să strige, "Astăzi, în cetatea lui David, este născut Cristos Salvatorul." Îngerii s-au bucurat, şi ei şi-au avântat aripile lor mari împreună, şi peste dealurile din Iudea, au cântat, "Glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte, pace pe pământ, şi voie bună la oameni." Ei au văzut Cuvântul lui Dumnezeu, căci ei au vegheat asupra Lui, să-L vadă manifestat. Şi acolo a fost El.
E-251 Angels was at His birth. How the Angels must have looked down and rejoiced, when they looked down on the manger and seen God incarnate. Amen. It ain't no wonder they begin to scream, "Today, in the city of David, is born Christ the Saviour." Angels rejoiced, and they swung their big wings together, and over the hills of Judaea, they sang, "Glory to God in the highest, peace on earth, and good will to man." They seen God's Word, that they watched over It, to see It manifested. And there It was.
E-252 Acum, Satan nu a crezut aceea, voi ştiţi. El a spus, "Dacă Tu eşti ... "
Îngerul a spus, "El este." Aceea este diferenţa.
"Dacă Tu eşti, fă aşa şi aşa. Să te vedem că Tu o faci."
Dar Îngerul a spus, "El este acolo."
E-252 Now, Satan didn't believe that, you know. He said, "If Thou be…"
The Angel said, "He is." That's the difference.
"If Thou be, do so-and-so. Let us see You do it."
But the Angel said, "He's there."
E-253 Înţelepţii cu ştiinţa lor religioasă, au spus, "El este acolo." Amin.
E-253 The wise men with their religious science, said, "He's there." Amen.
E-254 Acela-i motivul că arheologii şi de toate astăzi dezgroapă aceste lucruri, care au fost profeţite câţiva ani în urmă, care ar veni la împlinire. Şi aici sunt ei, dezgropând. Ei nici măcar...
E-254 That's the reason archaeologists and everything today are digging up these things, that's been prophesied a few years ago, that would come to pass. And here they are, digging up. They never even…
E-255 Nu există istorie care a spus vreodată că Pontius Filat a fost vreodată pe pământ. Aţi ştiut aceea? Unii din voi copii de şcoală spuneţi-mi pe unde în istorie care a spus că acolo era Pontius Filat. Şi necredincioşii îşi bat joc de aceasta şi fac haz de aceasta, au zis, "Acolo niciodată nu a fost un-un împărat Roman numit, un-un guvernator numit, Pontius Filat." Dar cu vreo şase săptămâni în urmă, ei au dezgropat piatra unghiulară: Pontius Filat, guvernator. O, vai! Aşa nonsens!
E-255 There's no history that ever said that Pontius Pilate was ever on earth. Did you know that? Some of you school kids tell me whereabouts in history that said there's Pontius Pilate. And unbelievers scoffs at it and make fun of it, said, "There never was a—a Roman emperor named, a—a governor named, Pontius Pilate." But about six weeks ago, they dug up the cornerstone: Pontius Pilate, governor. Oh, my! Such nonsense!
E-256 Ei au spus, "Acolo niciodată nu a fost un Ramses în istorie, Ramses peste Egipt." Dar ei au dezgropat o piatră, arheologia:
Ramses, al doilea. Observaţi.
E-256 They said, "There never was a Rameses in history, Rameses over Egypt." But they dug up a stone, archaeology: The Rameses, the second. Notice.
E-257 Şi ei au spus că acele ziduri niciodată nu au căzut jos. Arheologii au săpat în jur, şi, primul lucru ce-l ştiţi, ei au săpat, jos de tot unde zidurile au căzut jos în Ierihon, voi ştiţi, când trâmbiţa a sunat. Ei au spus, "Aceea a fost numai o legendă, un cântec cineva a spus, a cântat în urmă acolo." Da. Batjocoritorul zice aşa. "Aceea a fost doar o legendă. Niciodată nu a existat un astfel de lucru ca zidurile să cadă, şi Iosua să sufle o trâmbiţă, şi să alerge sus pe ziduri şi ele s-au dărâmat. Acolo niciodată nu a existat un astfel de lucru." Şi ceva mare arheolog Creştin doar a continuat să sape, căci el a ştiut că a trebuit să fie aşa. El a săpat treizeci şi ceva de picioare, dedesupt de unde erau ceilalţi din ei. Acolo au fost zidurile îngrămădite chiar unul peste altul, chiar cum a spus Cuvântul.
E-257 And they said that them walls never did fall down. Archaeologists was digging around, and, first thing you know, they dug up, way down in where the walls fell down in Jericho, you know, when the trumpet sounded. They said, "That was just a myth, a song somebody said, sang back there." Yeah. The scoffer says that. "That was just a myth. There never was no such thing as the walls falling, and Joshua blasting a trumpet, and run up to the walls and they went down. There never was such a thing." And some great Christian archaeologist just kept digging, 'cause he knowed it had to be so. He dug thirty-some odd feet, below where the rest of them was. There was the walls, piled right on top of one another, just as the Word said.
E-258 Ei au spus, "Nu a existat un astfel de lucru că David a cântat vreodată la instrumentul lui, o harpă cu coarde, căci muzica cu coarde nu a fost cunoscută până în secolul al cincisprezecelea." A zis, "Niciodată nu a existat un astfel de lucru." Arheologi Creştini au dezgropat, jos în Egipt. Patru mii de ani în urmă, ei aveau instrumente cu coarde. Amin. O, doamne!
E-258 They said, "There wasn't such a thing as David ever playing on his instrument, a string harp, 'cause string music wasn't known till the fifteenth century." Said, "There never was such a thing." Christian archaeologists dug up, down in Egypt. Four thousand years ago, they had string instruments. Amen. Oh, my!
E-259 Ei au spus, despre copiii Evrei făcând acele pietre şi lucruri ca acelea, din paie. "Acolo nu a fost un astfel de lucru." Arheologii au mers să sape acolo. Ce au găsit ei? Aceea este ştiinţa. Ce au găsit ei? Zidurile cetăţii care le-au zidit Evreii, primul strat de pietre erau paie lungi; al doilea era tăiat în bucăţele mici de paie; şi al treilea nu avea paie în el, deloc. O, doamne!
Naţiunile se rup, Israel se trezeşte,
Semnele care profeţii le-au prezis.
E-259 They said, about the Hebrew children making them stones and things like that, out of straw, "There wasn't such a thing." Archaeologists went to digging on there. What did they find? That's science. What did they find? The walls of the city that the Hebrews built, the first layer of stones was long straws; the second was chopped up in little bitty pieces of stubbles; and the third had no straw in it, at all. Oh, my!
Nations are breaking, Israel is awakening,
The signs that the prophets foretold.
E-260 Da, domnule. Aceasta toată s-a mutat drept în sus la noi, frate, soră. De ce este aceasta? În ultimii câţiva ani, niciodată nu a făcut lumea filmului vreodată ceea ce se face. Pe ecran vine o poveste despre Cele Zece Porunci de Cecil DeMille. Pe ecran vine viaţa lui Isus Cristos prin Ben Hur. Pe ecran vine Marele Pescar, convertirea lui Petru. Şi toate aceste piese religioase, pe care filmele le-au refuzat, şi le-au mânjit, şi le-au aruncat deoparte. Dar, Dumnezeu, în puterea Lui cea mare, o sună înainte, chiar la fel.
E-260 Yes, sir. It's all moved right up to us, brother, sister. Why is it? In the last few years, never has the movie world ever done what it's done. On the screen comes a story of The Ten Commandments by Cecil DeMille's. On the screen come the life of Jesus Christ through Ben Hur. On the screen comes The Big Fisherman, the conversion of Peter. And all these religious plays, which the movies has refused, and dirtied, and throwed away. But, God, in His mighty power, blast it forth, just the same.
E-261 Chiar acum, lucrurile acelea care s-au spus câţiva ani în urmă, la un sărman, slujitor mic smerit, eu însumi, de la Dumnezeu. Am spus, "Acolo este o Lumină care a stat şi mi-a vorbit, şi mi-a spus lucrurile de făcut." Oamenii au râs şi au spus, "El este puţin ţicnit la cap." Acolo este o poză despre Aceasta. Ştiinţa a luat-O. Ea este acolo. Acesta este Adevărul.
Am spus, "Femeia este umbrită de moarte."
E-261 Right now, those things that had been said a few years ago, a poor, little humble servant, myself, of God. I said, "There is a Light that stood and talked to me, and told me the things to do." People laughed and said, "He's a little bit off at the head." There's a picture of It. Science took It. It's there. It's the Truth.
I said, "The woman is shadowed to death."
E-262 Ei au spus, "Ca umbră, acum, acela este nonsens. El doar inventează aceea în mintea lui."
E-262 They said, "As shadow, now, that's nonsense. He just makes that up in his mind."
E-263 Acolo este poza despre aceasta. Dumnezeu va face pietrele să strige. El este în stare să facă ce vrea El.
E-263 There's the picture of it. God will make the rocks cry out. He is able to do what He wants to.
E-264 Isus, ocara pentru Cuvânt. Fiul Divin al lui Dumnezeu stând acolo, Emanuel, ce ocară! Lasă pe păcătosul necredincios să-L lege, să-I scuipe în faţă, şi să smulgă mâini pline din barbă, şi Îl provoacă să facă ceva privitor la aceasta. Ocara pentru Cuvânt! Aha. Ce? Să împlinească Cuvântul Tatălui. O! Dar, reţineţi, El trebuie să suporte ocara morţii. Dumnezeu, Care nu poate muri, şi Singurul care a putut să moară să salveze pe păcătos. Nimeni altul, nu a doua persoană sau a treia persoană, putea s-o facă. Dumnezeu Însuşi este Singurul care o poate face. Şi aici era El.
E-264 Jesus, the reproach for the Word. The Divine Son of God standing there, Emmanuel, what a reproach! Let the unbelieving sinner bind Him, spit in His face, and jerk handfuls of beard out, and dare Him to do anything about it. The reproach for the Word! Uh-huh. What? To fulfill the Father's Word. Oh! But, remember, He must stand the reproach of death. God, Who cannot die, and the only One that could die to save a sinner. No one else, no second person or third person, could do it. God Himself is the only One can do it. And here He was.
E-265 El a spus, "Nu există nimeni care s-a înălţat sus decât Acela care s-a coborât jos, chiar Fiul omului care acum este în Cer." Amin.
E-265 He said, "There's no man hath ascended up but He that descended down, even the Son of man which now is in Heaven." Amen.
E-266 Au spus, "Părinţii noştri au mâncat mana în pustie."
"Şi ei sunt morţi," a zis El.
"Şi Tu zici că Tu eşti Pâinea Vieţii?"
E-266 They said, "Our fathers eat manna in the wilderness.
"And they're dead," He said.
"And You say that You're the Bread of Life?"
E-267 El a spus, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT. Eu sunt Pâinea Vieţii. Eu sunt acel EU SUNT."
E-267 He said, "Before Abraham was, I AM. I'm the Bread of Life. I am the I AM."
E-268 Au spus, "Tu nu eşti nici în vârstă de cincizeci de ani, şi zici că Tu ai 'văzut pe Abraham'?"
E-268 They said, "You're not fifty years old, and say that You 'saw Abraham'?"
E-269 El a spus, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT." Şi atunci îi lasă pe păcătoşi să-L lege, biserica denominaţională, Îl leagă.
E-269 He said, "Before Abraham was, I AM." And then let sinners bind Him, the denominational church, bind Him.
E-270 Vă amintiţi, în ziua din urmă, această biserică Laodiceană bogată, ei L-au scos afară, chiar, din biserică. Voi vedeţi unde este ea acum? Puteţi voi vedea de ce strig împotriva acelui sistem? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-270 Remember, in the last day, this rich Laodicean church, they put Him out, even, of the church. You see where it's at now? Can you see why I'm crying out against that system? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-271 De ce i-a lăsat Isus pe păcătoşi să-L lege? A fost ca să împlinească Cuvântul, să aducă o ocară lui Dumnezeu, murind. Dumnezeu a trebuit să moară. El a trebuit să fie carne, pentru ca să moară. Şi Isus a ştiut aceea. El le-a spus despre aceasta. El a zis, "Distrugeţi acest templu, şi Eu îl voi învia din nou." Nu altcineva îl va învia. Eu îl voi învia. În trei zile. Eu îl voi aduce drept înapoi din nou. Voi să-l distrugeţi; Eu îl voi învia. Cum Iona a fost în pântecele balenei, pentru trei zile şi nopţi, aşa trebuie Fiul omului să fie în inima pământului." Şi ei nici măcar nu au înţeles aceasta. Vedeţi? O ocară pentru Cuvânt, El-El a fost.
E-271 Why did Jesus let sinners bind Him? It was to fulfill the Word, bring a reproach to God, dying. God had to die. He had to be flesh, in order to die. And Jesus knew that. He told them about it. He said, "Destroy this temple; I'll raise it up again." Not somebody else raise it. "I'll raise it up. In three days, I'll bring it right back again. You destroy it; I'll raise it up. As Jonah was in the belly of the whale, for three days and nights, so must the Son of man be in the heart of the earth." And they didn't even understand it. See? A reproach for the Word, He—He was.
E-272 Acum, batjocorit până la moarte, să învieze din nou la Viaţă Eternă. El întâi a trebuit să fie pus la moarte, aşa ca El să poată învia la Viaţă Eternă, şi să aducă fiecare altă fiinţă umană (care a fost în forma Lui) la Viaţă Eternă, care Îl va accepta. Vedeţi? El a devenit uman, a devenit un Răscumpărător rudenie, şi a trebuit să suporte ocara la toată batjocura, şi toată bătaia de joc, întocmai cum confraţii slujitori ai Lui au făcut înaintea Lui. Ca Moise, ca Noe, cum toţi ceilalţi din ei au suportat batjocura, El a trebuit să suporte batjocura. De ce? El avea Cuvântul, şi El era Cuvântul. Acela-i motivul că ei L-au batjocorit mai mult decât oricând. El a fost Divin şi Cuvântul Însuşi. Aleluia! Aceea era ce L-a făcut.
E-272 Now, scoffed unto death, to raise again to Eternal Life. He first had to be put to death, so He could raise to Eternal Life, and bring every other human being (that was in His form) to Eternal Life, that would accept It. See? He become human, become a kinsman Redeemer, and had to stand the reproach of all the scoffing, and all the making fun of, just like His fellow servants did before Him. Like Moses, like Noah, like all the rest of them stood that scoffing, He had to stand the scoffing. Why? He had the Word, and He was the Word. That's the reason they scoffed Him more than ever. He was Divine and the Word Itself. Hallelujah! That's what made Him.
E-273 Isus a zis, "Voi făţarnicilor." A zis, "Voi zidiţi mormintele profeţilor, şi voi sunteţi aceia care i-aţi pus înăuntru acolo. Ei au venit cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi voi nu i-aţi crezut. Voi sunteţi vinovaţi pentru fiecare din ei."
E-273 Jesus said, "You hypocrites." Said, "You build the tombs of the prophets, and you're the one that put them in there. They come with the Word of God, and you didn't believe them. You're guilty of every one of them."
E-274 La Phoenix, cu voia lui Dumnezeu, m-am izbit de un cuvânt zilele trecute. Eu o să acuz această generaţie pentru uciderea lui Isus Cristos, răstignindu-L din nou. Eu o să aduc o acuzaţie înaintea acelei asociaţii a lucrătorilor, cu voia lui Dumnezeu. Ei sunt vinovaţi de Sângele lui Isus Cristos, pentru că L-au răstignit din nou. Da, domnule. Acuz întregimea!
E-274 At Phoenix, God willing, I hit a word the other day. I'm going to indict this generation for killing Jesus Christ, crucifying Him afresh. I'm going to bring an indictment before that ministerial association, God willing. They are guilty of the Blood of Jesus Christ, for crucifying Him afresh. Yes, sir. Indict the whole!
E-275 Petru i-a acuzat, în Ziua Cincizecimii. El a spus, "Voi cu mâini rele aţi răstignit pe Prinţul Păcii, pe Care Dumnezeu l-a înviat. Noi suntem martori." El a adus o acuzaţie.
E-275 Peter indicted them, on the Day of Pentecost. He said, "You with wicked hands have crucified the Prince of Life, Who God raised up. We are witnesses." He brought an indictment.
E-276 Eu o să iau Cuvântul lui Dumnezeu, acuz fiecare denominaţiune ce există, şi fiecare om pe faţa pământului, care este vinovat de Sângele lui Isus Cristos. Dumnezeu să mă ajute să fiu avocatul Lui în ziua aceea. Amin. Da.
E-276 I'm going to take the Word of God, indict every denomination there is, and every man on the face of the earth, that's guilty of the Blood of Jesus Christ. God help me to be His attorney at that day. Amen. Yes.
E-277 O, batjocoritorii au făcut haz de El. Ei L-au ocărât. El a stat drept cu Acesta. Amin. O! Urmăriţi ce a făcut El. El era Fiul lui Dumnezeu, a suferit moartea pentru ca să pună păcatul la moarte. El a trebuit să facă aceea. Cei... Aceea era singura cale ca acesta să poată să fie pus la moarte. Şi El a făcut aceasta, şi a suportat-o, căci tot restul din ei au suportat.
E-277 Oh, scoffers made fun of Him. They reproached Him. He stayed right with It. Amen. Oh! Watch what He did. He was the Son of God, suffered death in order to put sin to death. He had to do that. The… That's the only way it could be put to death. And He did this, and stood it, 'cause all the rest of them did.
E-278 Pentru că, toţi din ei în urmă acolo aveau Cuvântul lui Dumnezeu în miniatură. Căci, Isus a zis, "Cuvântul Domnului a venit la profeţi. Şi care din ei," a zis El, "pe care părinţii voştri, religia voastră organizată, nu i-a împroşcat cu pietre şi i-a pus la moarte? Care din ei au primit pe profeţi? Atunci voi le zidiţi mormântul după ce ei sunt duşi." A zis, "Voi sunteţi cei vinovaţi pentru că îi puneţi înăuntru acolo."
E-278 Because, all of them back there had the miniature Word of God. Cause, Jesus said so. "The—the Word of the Lord came to the prophets. And which one of them," He said, "that your fathers, your organized religion, didn't stone and put to death? Which one of them received the prophets? Then you build their tomb after they're gone." Said, "You're the guilty of putting them in there."
E-279 Atunci El le-a dat pilda despre via dată în arendă, şi au venit slujitorii. Ei i-au maltratat, şi atunci în final au zis, "Acum noi îl vom ucide pe fiu, pentru că el este moştenitorul." Vedeţi? O, ei s-au mâniat când au văzut aceea. Vedeţi?
E-279 Then He give them the parable about the vineyard let out, and servants come. They mistreated them, then finally said, "Now we'll kill the son, because he's the heir." See? Oh, they got angry when they seen that. See?
E-280 Dar El a trebuit să suporte ocara. Şi aici El s-a lăsat pe Sine legat, condus sus la moarte, ca să fie pus la moarte, să aducă înapoi Viaţă Eternă. Glorie lui Dumnezeu! O, cum Îl iubesc eu! Aduce înapoi Viaţă Eternă şi înviază pe fiecare fiu al lui Dumnezeu, în jos prin epocă, care a stat cu acel Cuvânt şi a luat ocara. Aşa este.
E-280 But He had to stand the reproach. And here He has Hisself bound, lead up to death, in order to be put to death, to bring back Eternal Life. Glory to God! Oh, how I love Him! Bring back Eternal Life and raise up every son of God, down through the age, that stood with that Word and took the reproach. That's right.
E-281 Dacă El nu ar fi venit, Noe nu ar fi putut învia. Dacă El nu ar fi venit, Ilie nu ar fi putut veni înapoi. Dacă El nu ar fi venit, Noe niciodată nu ar fi înviat, dacă El nu a putut... dacă El nu ar fi venit. Căci, El a fost acel Miel predestinat, care a venit să ia ocara asupra Lui însuşi, şi să moară moartea pentru fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care a fost vorbit, şi pentru care au stat aceşti oameni neprihăniţi. El a trebuit să fie. Nimeni altul nu a putut s-o facă. Dumnezeu Însuşi, şi El a venit şi a luat locul, ca El să poată răscumpăra şi să dea Viaţă Eternă la fiecare fiu a lui Dumnezeu care a stat pentru acelaşi Cuvânt şi să sufere ocara. Fiecare fiu a lui Dumnezeu, jos prin epocă, care ar suferi ocara, acolo nu a fost nimeni să poată să-l răscumpere, dar prin credinţă el a văzut Răscumpărătorul venind.
E-281 If He hadn't come, Noah couldn't raise. If He hadn't come, Elijah couldn't come back. If He hadn't come, Noah would never raise. If He could… if He hadn't come. Cause, He was that predestinated Lamb, that come to take the reproach upon Himself, and die the death for every Word of God that had been spoke, and these righteous men has stood for. He had to be. No one else could do it. God Himself, and He come and took the place, that He might redeem and give Eternal Life to every son of God that has stood for the same Word and would suffer reproach. Every son of God, down through the age, that would stand the reproach, there was no one could redeem him, but by faith he saw that Redeemer coming.
E-282 Iov L-a văzut. Iov a stat înapoi acolo, şi ei au spus, "O, tu eşti un păcătos secret. Dumnezeu doar te tratează rău, căci tu eşti un păcătos secret."
E-282 Job saw Him. Job stood back there, and they said, "Oh, you're a secret sinner. God is just mistreating you, 'cause you're a secret sinner."
E-283 El a spus, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. În zilele din urmă El va sta pe pământ. Chiar dacă viermii pielii nimicesc acest trup, totuşi, în carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu."
E-283 He said, "I know my Redeemer liveth. At the last days He will stand on earth. Though the skin worms destroys this body, yet, in my flesh I'll see God."
E-284 Nevasta lui a spus, "De ce nu Îl blestemi şi mori?" A zis, "Tu arăţi ca un amărât mizerabil."
E-284 He wife said, "Why don't you curse Him and die?" Said, "You look like a miserable wretch."
E-285 El a spus, "Tu vorbeşti ca o femeie nesăbuită." Amin. Acolo era El. "Eu ştiu că El trăieşte, şi El va sta la Ziua din urmă."
E-285 He said, "You talk like a foolish woman." Amen. There He was. "I know He lives, and He will stand at the last Day."
E-286 Dacă Isus nu ar fi venit, Iov nu ar fi putut să fie răscumpărat, căci El a fost Mielul ucis de la întemeierea lumii. El şi-a cunoscut locul Lui. El şi-a cunoscut poziţia Lui.
E-286 If Jesus hadn't come, Job couldn't have been redeemed, 'cause He was the Lamb slain from the foundation of the world. He knowed His place. He knowed His position.
E-287 Acela este motivul, că Maria a recunoscut poziţia aceea, în ziua aceea când ea a ieşit de acolo. El a spus... "Dacă Eu... Tu ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit."
El a spus, "Fratele tău va învia din nou."
A zis, "Da, Doamne, la înviere. El a fost un băiat bun."
Isus a zis, "Dar EU SUNT acea înviere. Crezi tu aceasta?"
E-287 That's the reason, Mary recognized that position, that day when she come out of there. He said… "If I… You'd have been here, my brother would not died."
He said, "Thy brother shall rise again."
Said, "Yes, Lord, in the resurrection. He was a good boy."
Jesus said, "But I AM that resurrection. Believest thou this?"
E-288 Ea a zis, "Da, Doamne, eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care urma să vină în lume."
El a zis, "Unde la-ţi îngropat?" O! Ia te uită. Um-hum.
E-288 She said, "Yeah, Lord, I believe that You are the Son of God that was to come into the world."
He said, "Where have you buried him?" Oh! There you are. See?
E-289 Ea l-a recunoscut. Acea femeie mică nu a spus aceea. Ea a avut şapte draci scoşi afară din ea. Ea a cunoscut puterea lui Dumnezeu, care putea să ia mândria, şi apăsarea, şi totul, la o parte de la ea, care putea lua acel micuţ, spirit egoist de liceu afară din ea, şi putea s-o facă o creatură nouă. El a scos şapte draci afară. Acele femei au ştiut ce era El, care L-au acceptat.
E-289 She recognized it. That little woman wasn't saying that. She had seven devils cast out of her. She knowed the power of God, that could take pride and stress and everything, away from her, that could take that little, selfish high-school spirit out of her, and could make her a new creature. He cast seven devils out. Them women knowed what He was, who accepted Him.
E-290 Ei ştiu ce putea El să facă pentru ei. Aşa ştiu ei astăzi, de asemenea. Doar să-l accepte. Acela este lucrul următor.
E-290 They know what He could do for them. So do they today, too. Just accept it. That's the next thing.
E-291 Iată-L acolo. Ea a spus aceea. Şi El. .. Voi ştiţi ce a avut loc. O!
E-291 There He is. She said that. And He… You know what taken place. Oh!
E-292 Toţi care o să sufere pentru acelaşi Cuvânt, El a murit pentru cauza aceea. El a fost Singurul care a putut să moară, să o facă, căci El era Cuvântul. El era Cuvântul, Cuvântul făcut manifestat. Tot ce au avut ceilalţi au avut mici afundări, dar aici a fost plinătatea lui Dumnezeu, în El. El este acelaşi astăzi. Evrei 13:8. "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Ascultaţi.
E-292 All that would suffer for the same Word, He died for that cause. He was the only One that could die, to do it, for He was the Word. He was the Word, the Word made manifest. All the other had had little dips, but here was the fullness of God, Heaven. The same He is today. Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Listen.
E-293 Eu închei, într-adevăr. Eu am să o fac, doar trebuie. Eu sunt mult trecut de timp.
E-293 I'm closing, really. I'm going to do it, just have to. I'm way past time.
E-294 El nu a scris nici un cuvânt. A scris El? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Nu a scris un cuvânt. De ce? El era Cuvântul. El era ce? Cuvintele care au fost scrise. El a fost manifestarea acelui Cuvânt. Glorie! Iuh! Acum mă simt bine. El era Cuvântul. El nu a trebuit să scrie nimic. El era Cuvântul, acest Cuvânt scris făcut manifestat. Glorie lui Dumnezeu! El este acelaşi azi, ieri, azi şi-n veci. El este Cuvântul, Cuvântul făcut manifestat.
Voi ziceţi, "Este aceea aşa, Frate Branham?"
E-294 He never wrote one word. Did He? [Congregation says, "No."—Ed.] Never wrote a word. Why? He was the Word. He was what the Words that had been wrote, He was the manifestation of that Word. Glory. Glory! Whew! Now I feel good. He was the Word. He didn't have to write nothing. He was the Word (It's written!) Word made manifest. Glory to God! He's the same today, yesterday, today and forever. He is the Word, Word made manifest.
You say, "Is that right, Brother Branham?"
E-295 Priviţi pe Iehova să stea înapoi acolo şi suflă o linie peste acele valuri ca acolo, şi face un drum pentru Israel să meargă dincolo.
E-295 Watch Jehovah stand back there and blow a streak across them waves like yonder, and make a road for Israel to walk through.
E-296 Priviţi pe Iehova în trup, zice, "Pace, fii liniştită." Când valurile băteau malurile, în furtună, şi diavolul bătea în fiecare lucru, în felul acela, El a spus, "Pace, fi liniştită." Şi aceasta L-a ascultat; vânturile şi totul. El era Iehova. Amin.
E-296 Watch Jehovah in flesh, say, "Peace, be still." When the waves was beating the banks, in the storm, and the devil licking on everything, like that. He said, "Peace, be still." And it obeyed Him; the winds and all. He was Jehovah. Amen.
E-297 Acel Iehova care a putut să stea acolo şi să stropească câteva picături de rouă afară, să le lase să cadă pe pământ şi să se facă pâine, să hrănească un popor.
E-297 That Jehovah that could stand yonder and sprinkle a few dewdrops out, let it fall to the earth and be made bread, to feed a people.
E-298 El a stat şi a luat cinci peşti, sau, cinci pogăcele şi doi peşti, şi a hrănit cinci mii.
E-298 He stood and took five fish, or, five biscuits and two fish, and fed five thousand.
E-299 El era Cuvântul. Amin. Amin. El este Cuvântul, şi El întotdeauna va fi Cuvântul. Şi cât despre mine şi casa mea, noi vom sluji Cuvântul.
O, eu vreau să-L văd, vreau să mă uit în faţa Lui,
Acolo să cânt pentru totdeauna despre harul Lui salvator;
Pe străzile Gloriei, să-mi înalţ glasul meu;
Când grijile toate au trecut, în sfârşit acasă, în veci să mă bucur.
E-299 He was the Word. Amen. Amen. He's the Word, and He ever will be the Word. And for me and my house, we'll serve the Word.
Oh, I want to see Him, want to look upon His face,
There sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory, let me lift my voice;
When cares all past, and home at last, ever to rejoice.
E-300 O, doamne! Da. Suportaţi ocara Cuvântului. Există o ocară care merge cu Cuvântul. Staţi drept cu Cuvântul, şi suportaţi ocara.
Să ne rugăm.
E-300 Oh, my! Yes. Bear the reproach of the Word. There's a reproach goes with the Word. Stay right with the Word, and bear the reproach.
Let's pray.
E-301 Isuse, ca şi seara trecută, Doamne, am strigat, "O Isuse, ce vrei Tu ca eu să fac? Ce pot să fac, Doamne? Văzând aceste lucruri, şi cunoscând ora în care noi trăim, ce pot eu să fac, Doamne? Ce pot eu să fac?"
E-301 Jesus, as the other night, Lord, I cried, "O Jesus, what will You have me do? What can I do, Lord? Seeing these things, and knowing the hour that we're living, what can I do, Lord? What can I do?"
E-302 Mă rog pentru biserica mea mică de aici, Doamne. Mă gândesc la păsărelele din viziune, lucrurile care au fost; şi celelalte păsări, care erau lucruri mari. Dar acolo au fost trei cârduri de ele, Doamne. Dar când acei Îngeri au păşit înăuntru, acolo nu au mai rămas păsări. Micuţii mesageri au fost minunaţi, Doamne, dar eu cred că există ceva care doar se pregăteşte să aibă loc. Lasă să fie, Doamne. Modelează-ne şi fă-ne după felul Tău. Noi suntem-noi suntem lutul. Tu eşti Olarul.
E-302 I pray for my little church here, Lord. I think of the little birds in the vision, the things that has been; and the other birds, which were great things. But there were three decks of them, Lord. But when them Angels stepped in, there was no birds left. The little messengers has been wonderful, Lord, but I believe that there is something just fixing to take place. Let it be, Lord. Mold us and make us after Your way. We are—we are the clay. You are the Potter.
E-303 În acest ajun de Crăciun, Doamne, noi suntem recunoscători pentru darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ni-l dă nouă. Deşi aceasta să fie ceva, aşa cum credem în inimile noastre, ceva superstiţie păgână despre o zi care ei au încercat să o modeleze şi să o facă un-un mass, Christ mass, dar noi nu venim în acel fel de Moş Crăciun şi pomi de Crăciun şi-şi împodobiri. Ci noi venim în Numele Domnului Isus, să ne închinăm Dumnezeului din Cer, care s-a făcut încarnat, carne ca noi, şi a locuit printre noi, să ne răscumpere; şi a suferit ocara Numelui, a suferit ocara crucii, să lase o instituţie lumească să pună pe Emanuel la moarte, pentru ca El să ne poată aduce la Viaţă Eternă.
E-303 On this Christmas eve, Lord, we're grateful for the gift of God, for God giving to us. Though this be some, as we believe in our hearts, some pagan superstition of a day that they have tried to mold it and make it be like a—a mass, Christ mass, but we are not coming in that way of Santa Claus and Christmas trees and—and decorations. But we are coming in the Name of the Lord Jesus, to worship the God of Heaven, that was made incarnate, flesh like us, and dwelt among us, to redeem us; and suffered the reproach of the Name, suffered the reproach of the cross, to let a worldly institution put Emmanuel to death, in order He could bring us to Eternal Life.
E-304 Cine suntem noi, Doamne? Cine suntem noi, ca noi să evităm vreo ocară? Dumnezeule, fă-ne soldaţi viteji. Eu Îţi predau aceste cuvinte, Tată. Ele poate au fost frânte; obosit şi epuizat cum sunt. Dar, Tată, răsplăteşte aceşti oameni pentru că au şezut şi au ascultat. Şi fie ca puterea care a adus sus pe Domnul nostru, şi ni L-a prezentat nouă aici ca un Mântuitor, în aceste zile din urmă, fie ca aceasta să însufleţească fiecare spirit de aici, Doamne, spre apropierea Venirii Domnului Isus. Fie ca aceasta să fie aşa, Tată.
E-304 Who are we, Lord? Who are we, that we should shun any reproach? God, make us gallant soldiers. I commit these words to You, Father. They might been broken up; tired and weary as I am. But, Father, reward these people for sitting and listening. And may the power that brought up our Lord, and presented Him to us here for a Saviour, in this last days, may it quicken every spirit in here, Lord, to the nearness of the Coming of the Lord Jesus. May it be so, Father.
E-305 Vindecă pe cei bolnavi şi năpăstuiţi care sunt printre noi. Leagă pe cei cu inima zdrobită. Doamne, noi suntem... Noi am trecut prin aşa de mult, inima mea are aşa de multe cicatrice pe ea, Doamne, de la lupte grele. Eu sunt un veteran bătrân. Ajută-mă, Doamne. Am nevoie de ajutorul Tău. Poate toată instruirea aceasta a fost pentru un scop. Eu nădăjduiesc că a fost, Doamne. Ajută-mă, O Dumnezeule. Şi ajută această biserică. Şi binecuvântează-ne, împreună.
E-305 Heal the sick and afflicted that's among us. Bind up the brokenhearted. Lord, we're… We've went through so much, my heart has got so many scars on it, Lord, from hard battles. I'm an old veteran. Help me, Lord. I need Your help. Maybe all this training has been for a purpose. I trust it has been, Lord. Help me, O God. And help this church. And bless us, together.
E-306 Benecuvântează copilaşii. Mă gândesc la mulţi astăzi, micuţi, sărmani copii micuţi care nu vor primi nimic acolo afară. Şi eu-eu mă rog ca Tu să fii cu ei şi să-i ajuţi. Dă-le Viaţă Eternă, Doamne. Acela este cel măreţ... Acela este Darul de Crăciun care îl vrem, este Viaţa lui Isus Cristos să stăpânească şi să domnească în inima mea. Aceea este ce eu vreau, Doamne.
E-306 Bless the little children. I'm thinking of many today, little, poor little fellows won't receive anything out there. And I—I pray that You'll be with them and help them. Give them Eternal Life, Lord. That's the great. That's the Christmas Gift that we want, is the Life of Jesus Christ to rule and reign in my heart. That's what I want, Lord.
E-307 Binecuvântează-ne, împreună acum. Noi Îţi predăm aceste Cuvinte. Lasă-le să cadă oriunde cad, Doamne. Oriunde când se deschid inimi, fie ca ele să producă un timp măreţ de mântuire, în Numele lui Isus. Amin.
E-307 Bless us, together now. We commit these Words to You. Let them fall wherever they will, Lord. Wherever that ever hearts open, may they bring forth a great time of salvation, in Jesus' Name. Amen.
E-308 Oare cine... Câţi îl iubesc pe El? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să fim în aşa o grabă pe aici, oricum? O, eu Îl iubesc! Eu Îl iubesc. "Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac?"
E-308 Ever who… How many love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Be in such a hurry about, anyhow? Oh, I love Him! I love Him. "Lord, what will Thou have me do?"
E-309 Să nu uitaţi serviciile deseară. Voi ştiţi ce înseamnă Crăciunul acum? O, Acesta este cadoul meu de Crăciun. Acesta este acel Cuvânt. Doamne, dacă eu pot măcar să mă las pe mine, dacă eu pot doar să mă dau afară din cale aşa ca Cuvântul Tău să-L poată exprima, Însuşi afară pe aici, acela este-acela este cel mai măreţ lucru de care ştiu eu.
E-309 Don't forget the services tonight. You know what Christmas means now? Oh, This is my Christmas gift. This is that Word. Lord, if I can just let myself, if I can just get myself out of the way so that Your Word can express It, Itself out through here, that's—that's the greatest thing I know of.
E-310 Acum mă gândesc că ei au nişte lucruri care ei vor să le dea la copii. Acum eu predau serviciul înapoi la Fratele Neville. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Frate Neville.
E-310 Now I think they got some things they want to give to the children. Now I'll turn the service back to Brother Neville. God bless you.
Brother Neville.
Up