Este Acesta Semnul Sfârşitului, Domnule?

Is This The Sign Of The End, Sir?
Data: 62-1230E | Durată: 3 ore 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, foarte mult, Frate Neville.
Bună seara, prietenii mei preţioşi. Sunt atât de bucuros să fiu înapoi din nou, în această seară, în slujba Domnului, Dumnezeul nostru.
E-1 Thank you, very much, Brother Neville.
Good evening, my precious friends. So glad to be back again, tonight, in the service of the Lord, our God.
E-2 [Fratele Neville îi spune Fratelui Branham, "Acesta este cel deschis, aici." – Ed.] Acesta este un... Acesta este. Oh, da. Asta-i bine.
E-2 [Brother Neville says to Brother Branham, "This is the live one, here."—Ed.] This one's a… This is it. Oh, yes. That's fine.
E-3 V-am ţinut aşa de mult, azi dimineaţă, încât simt că ar trebui să fiu într-adevăr rapid în această seară. Um, aha, aha. Vai, cum a fost de îngrozitor, şi stând în picioare, şi este la fel de rău în această seară. Astfel, nu va dura mult până vom avea ceva spaţiu pentru voi, vedeţi, de îndată ce biserica va fi completată. Nu, dar nu plănuim să stăm prea mult în această seară.
E-3 I held you so long, this morning, till I feel like I ought to be real quick tonight. My, how it was terrible, and standing up, and it's as bad tonight. So, won't be long till we'll have some room for you, see, as soon as the church gets completed. No, but we're not planning on staying too long tonight.
E-4 Dar, mâine seară, intenţionăm să stăm puţină vreme. Mâine seară, dacă unii dintre voi pot veni, mâine seară, căci, ne aştepăm să avem un timp măreţ în Domnul. Vor fi câţiva oameni buni aici mâine seară. Noi vom, noi cu toţii vom avea un timp...
E-4 But, tomorrow night, we're aiming to stay a little while. Tomorrow night, if some of you can come in, tomorrow night, why, we expect to have a great time in the Lord. There'll be some fine men here tomorrow night. We'll, all of us having a time…
E-5 [Fratele Fratelui Branham, Edgar Branham, spune, "Oh, dragă, aşteaptă! Mi s-a cerut să-ţi transmit. Am uitat să-ţi spun. Dar, o mulţime de oamenii de aici au spus că tu eşti mereu în grabă, să ieşi din serviciu. Dar mâine seară poţi avea tot timpul care îl vrei, de la şapte la doisprezece, dacă vrei să-l iei doar. Acum, asta-i ce audienţa de aici mi-a cerut să-ţi spun. Astfel acum explică-le lor aceasta, dacă nu crezi în acest fel." – Ed.]
E-5 [Brother Branham's brother, Edgar Branham, says, "Oh, honey, wait! I've had a request to ask you. I forgot to tell you. But, a lot of people here said that you're always in a rush, getting out of service. But tomorrow you can have all the time that you wanted, from seven to twelve, if you will just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them, if you don't think so."—Ed.]
E-6 Noi vom servi împărtăşirea la miezul nopţii, mâine seară. Sunt sigur că veţi-v-ar place să aveţi... să fiţi înăuntru cu aceea. Când restul din ei strigă şi ţipă, şi puşcă, şi beau, şi aşa mai departe, noi doar ne aplecăm în mod reverent înaintea lui Dumnezeu [Porţiune goală pe bandă – Ed.] şi luăm împărtăşirea, şi începem anul cu legământul nostru, inimile la Dumnezeu, în dedicare pentru El.
E-6 We're going to serve communion at midnight, tomorrow night. I'm sure you'll—you'll like to have… be in with that. When the rest of them is whooping and hollering, and shooting, and drinking, and so forth, we'll just bow reverently before God [Blank.spot.on.tape—Ed.] and take the communion, and start the year out with our pledge, hearts to God, in dedication to Him.
E-7 Şi vor fi câţiva vorbitori buni aici mâine seară, destul de sigur. Sunt câţiva buni... Fratele din Georgia este aici, Fratele Palmer, un vorbitor minunat. Fratele Junior Jackson va fi aici mâine seară; Fratele Beeler, Fratele Neville. Oh, vai, vai! Şi tot aşa mai departe, oameni buni ai lui Dumnezeu care vor fi aici, Fratele Willard Collins, şi toţi acei fraţi care ne-au dat mesaje aşa de minunate. Şi poate alţii vor veni, astfel ne aşteptăm la un timp măreţ mâine seară.
E-7 And there will be some fine speakers here tomorrow night, sure enough. There is some fine… Brother from Georgia is up here, Brother Palmer, a wonderful speaker. Brother Junior Jackson will be here tomorrow night; Brother Beeler, Brother Neville. Oh, my, my! And just on and on, fine men of God who will be here, Brother Wilbur Collins, and all them brethren that's been giving us such great messages. And maybe others will be dropping in, so we'll expect a great time tomorrow night.
E-8 Acum, soţia mea a spus, "Să nu spui acest lucru," dar trebuie să o spun oricum. Îmi pare rău că am spus imperiu, azi dimineaţă, în loc de arbitru. [Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.]
Billy, şezând în spate acolo, a spus, "Uite la el."
E-8 Now, my wife said, "Don't you say this," but I'm got to say it anyhow. I'm sorry I said empire, this morning, instead of a umpire. [Brother Branham and congregation laugh—Ed.]
Billy, sitting back there, said, "There he goes."
E-9 Am spus, "Imperiul; el trebuie să aibă un imperiu." Am vrut să spun, un arbitru.
E-9 I said, "The empire; he has to have an empire." I meant, an umpire.
E-10 Eu sunt cum s-a spus despre Olandez, voi ştiţi. ,,Şi nu mă luaţi după ce spun, dar ce vreau să spun."
E-10 I'm like they said about the Dutchman, you know. "And don't take me for what I say, but what I mean."
E-11 Am spus, "Eu cred că ei mă înţeleg, după toţi aceşti ani." Voi ştiţi, aceasta este cam...
E-11 I said, "I think they understand me, after all these years." You know, this is about…
E-12 Sunt treizeci de ani de când sunt în spatele acestui amvon aici. Treizeci de ani în acest tabernacol! Voi ar trebui să mă cunoaşteţi până la acest timp, nu-i aşa? Oh, vai! Educaţia mea este cu siguranţă limitată. Dar eu-eu ştiu că nu pot vorbi, dar fac un zgomot sincer către Domnul.
E-12 This is thirty years I been behind this pulpit here. Thirty years in this tabernacle! You ought to be knowing me by this time, shouldn't you? Oh, my! My education is sure limited. But I—I know I can't talk, but I make a truthful noise to the Lord.
E-13 Şi, fratele, cred că a fost Dr. Lamsa, al Bibliei Lamsa, care era în traducere, a spus...
E-13 And, brother, I believe it was Dr. Lamsa, of the Lamsa Bible, that was in the translation, said…
E-14 O dată eu vorbeam, şi nu am ştiut că el era acolo. Şi el a revenit şi a vorbit despre Urim Tumim, şi atunci a vorbit despre acea Lumină. Şi a spus, "Care-i treaba cu aceşti oameni de astăzi?" Şi eu am spus... El a spus, "Motivul că oamenii, traducătorii, nu au putut traduce corect Biblia, că traducătorii au încercat să traducă în Idiş înalt. Şi Isus, vorbind, a vorbit în clasa de rând, chiar cum vorbeau oamenii de stradă."
E-14 One time I was speaking, and I didn't know he was there. And he come back and was talking about the Urim Thummim, and then he was speaking of that Light. And he said, "What's the matter with these people today?" And I said… He said, "The reason that people, the translators, could not translate the Bible correctly, that the translators tried to translate in the high Yiddish. And Jesus, speaking, spoke in the common class, just like the street people spoke."
E-15 Şi, voi ştiţi, este o Scriptură acolo în Luca, a spus, "Oamenii de rând Îl ascultau bucuroşi." El a vorbit pe limba lor. Sper că aceasta este aşa, din nou.
E-15 And, you know, there's a Scripture over in Luke, said, "The common people heard Him gladly." He spoke in their language. I hope that's so, again.
E-16 Noi suntem fericiţi pentru Domnul. Acum, eu ştiu, le văd pe acele doamne stând în picioare în jur. E destul de rău să-i văd pe bărbaţi stând în picioare, cu atât mai mult acele fete şi băieţi, şi doamne, şi aşa mai departe, stând în jurul pereţilor, şi copii mici. Însă, noi doar nu avem spaţiul de şezut adecvat. Astfel, ne rugăm să, ca data viitoare când avem adunările, după această săptămână, după această dată...
E-16 We are happy for the Lord. Now, I know, I see them ladies standing around. It's bad enough to see men standing, let alone them girls and boys, and ladies, and so forth, standing around the walls, and little children. But, we just haven't got the adequate seating room. So, we pray that, that next time we have the meetings, after this week, after this time…
E-17 Ştiţi, următorul lucru care vine, din câte ştim noi, sunt acele Şapte Peceţi. Şi, cu voia Domnului, începem cu ele chiar imediat de îndată ce biserica este gata, construită, aşa ca să putem să intrăm înăuntru aici. Venim înăuntru pentru o re-dedicare. Şi poate pe undeva de la o săptămână la două, şi poate trei, întregi, adunare acum, care vine pentru cele Şapte Peceţi. Astfel, ne aştepăm la un timp măreţ în Domnul, în decursul acelui timp. Şi noi vom... Voi toţi oamenii din afara oraşului, vă vom trimite cărţile poştale şi fiecare lucru, şi vă vom anunţa chiar exact timpul, poate cu o săptămână, sau două, în avans.
E-17 You know, the next thing up, as far as we know, is those Seven Seals. And, the Lord willing, we start on them just immediately as soon as the church is over, built, so we can get in here. We're coming in for a re-dedication. And maybe anywhere from one to two, and maybe three weeks, straight, meeting now, a coming up for the—the Seven Seals. So, we're expecting a great time in the Lord, during that time. And we'll… All of you out-of-town people, we'll mail you the cards and everything, and let you know just exactly the time, maybe a week, or two, ahead of time.
E-18 Antreprenorul, după cum am înţeles din ce a spus Billy în seara asta, va fi gata în zece Februarie. Ei bine, dacă el este gata în zece, noi vom începe cam din cinsprezece, atunci. Astfel, chiar de îndată ce termină ei, noi vom începe direct cu aceea.
E-18 The contractor, as I understood Billy to say tonight, would be done the tenth day of February. Well, if he is done the tenth, we'll start about the fifteenth, then. So, just as soon as they're finished, we'll start right in on that.
E-19 Bătrâna Soră Kidd m-a sunat, cu un timp în urmă, şi era aproape în lacrimi. A spus, "Frate Branham, noi am încercat atât de mult să pornim acea maşină veche, şi nu a pornit. Astfel," a spus, "roagă-te tu ca să pornească, şi eu voi veni mâine." Şi a spus, "Mă întreb dacă aş putea găsi un loc unde să stau?"
E-19 Old Sister Kidd called me, a while ago, and she was almost in tears. She said, "Brother Branham, we tried so hard to start that old car, and it wouldn't start. So," she said, "you pray it'll start, and I'll come tomorrow." And she said, "Wonder if I could find a place to stay?"
E-20 Am spus, "Nu-ţi fă griji, noi vom avea un loc pentru tine, Soră Kidd, de îndată ce ajungi..."
E-20 I said, "Don't worry, we'll have you a room, Sister Kidd, soon as you get…"
E-21 Tu ai spus, "Binecuvântată să-ţi fie inima." A spus, "Şti, dacă vei avea servicii până la ora doisprezece," a spus, ,,eu nu vreau să ies la ora doisprezece."
E-21 You said, "Bless your heart." Said, "You know, if you're going to have services till twelve o'clock," said, "I don't want to get out on the twelve o'clock."
E-22 Voi ştiţi, ea şi Fratele Kidd sunt cam în vârstă de optzeci şi cinci de ani, fiecare, şi ei încă sunt în slujbă. Voi ştiţi ce fac ei? Au luat un casetofon, şi ei iau Mesajele mele şi se duc de la spital la spital, din casă în casă, punând benzile. Acum, dacă aceea nu este, a nu renunţa! Aceea nu este pensionare. Este a ţine Credinţa, până la sfârşit, murind cu o Sabie în mână. Acela este modul de a pleca. Acela-i modul în care eu vreau să o fac. Aha.
E-22 You know, she and Brother Kidd is about eighty-five years old, apiece, and they're still in the ministry. You know what they do? Got a tape recorder, and they take my Messages and go from hospital to hospital, from house to house, playing the tapes. Now, if that isn't, not giving up! That's not retiring. That's holding the Faith, to the end, dying with a Sword in the hand. That's the way to go. That's the way I want to do. Uh-huh.
E-23 Şi atunci, şi a spus, "Şti, dacă aş ieşi, pe autostradă, la ora doisprezece," a spus, "şi după ora doisprezece noaptea, să încerc să merg acasă, şi toţi acei diavoli beţi," a spus, "conducând," a spus, "alergând în toate părţile, bând." A spus, "Acei demoni alergând în jur," a spus, "aş fi speriată de moarte."
E-23 And then, and she said, "You know, if I'd get out, along the highway, at twelve o'clock," she said, "and after twelve o'clock in the night, trying to get home, and all them drunken devils," she said, "driving," said, "running in every way, drinking." She said, "Them demons a running around," she said, "I'd be scared to death."
E-24 Frate Pat, ea cu siguranţă este o bătrânică mică. Câţi o cunoaşteţi pe Sora Kidd? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ea şade aici, ca, o bătrânică cu arătare sfântă.
E-24 Brother Pat, she sure is a little old thing. How many knows Sister Kidd? [Congregation says, "Amen."—Ed.] She sits here, that, just a sainted-looking little thing.
E-25 Şi, când, gândiţi-vă doar, cu ani înainte să fiu eu născut (şi eu sunt un om bătrân), ea era sus acolo în acei munţi, ea şi Fratele Kidd. Ea spăla, câte de lungă ziua, pe scândura de spălat, pentru a obţine cinsprezece sau douăzeci de cenţi pentru o spălătură, pentru a-l trimite pe el afară pe undeva, în acea seară, să predice. În acele mine de cărbune acolo în Kentucky, unde voi... cineva trebuia să vă păzească cu o puşcă, să ajungi sus pe deal, unde mergeai să predici. Oh, vai! Atunci, mă gândesc:
Trebuie să fiu dus acasă în Cer, pe un pat comod de flori,
În timp ce alţii au luptat să câştige răsplata şi au navigat prin mări însângerate?
Trebuie să lupt dacă trebuie să împărăţesc; măreşte-mi curajul, Doamne!
E-25 And, when, just think, years before I was born (and I'm an old man), she was up there in them mountains, she and Brother Kidd. She would wash, all day long, on the washboard, to get fifteen or twenty cents for a washing, to send him out somewhere, that night, to preach. In them coal mines up there in Kentucky, where you… somebody had to guard you with a rifle, to get up the hill, to where you went to preach. Oh, my! Then, I think:
Must I be carried home to Heaven, on a flowery bed of ease,
While others fought to win the prize and sailed through bloody seas?
I must fight if I must reign; increase my courage, Lord!
E-26 Aceea-i, şi eu vreau sprijinul Lui, prin Cuvântul Lui. Asta-i ce vreau eu în această seară. Acum, eu presupun că înregistratoarele merg acum.
E-26 That's, and I want His support, by His Word. That's what I want tonight. Now, I suppose the recorders are going now.
E-27 [Un frate spune, "Nu uita de dedicarea copilaşului." – Ed.] Oh, da. Eu am... Îmi pare rău.
E-27 [A brother says, "Don't forget the baby dedication."—Ed.] Oh, yes. I got… I'm sorry.
E-28 O surioară avea un copil aici, azi dimineaţă, vroia să fie dedicat. Şi i-am spus că o vom face sigur deseară, şi acum. Şi, mâine seară, vom avea dedicare de copilaşi, servicii de vindecare, totul cu ceea ce posibil putem parcurge. Avem timp din belşug. Astfel, dacă surioara este aici, şi îl are pe micuţul ei.
E-28 A little sister had a baby here, this morning, she wanted dedicated. And I told her we would sure do it tonight, and now. And, tomorrow night, we'll have dedication of babies, healing services, everything that we possible can go through with. We have plenty of time. So, if the little sister is here, and has her little one.
E-29 Şi presupun să am pe unii oameni veniţi de foarte departe, şi au fost aici azi dimineaţă pentru un interviu personal, şi pentru ceva. Şi se presupunea să se întâlnească înăuntru acolo azi dimineaţă, şi Billy a trebuit să-i lase să aştepte până în seara asta. Şi nu i-a putut găsi niciunde, vedeţi, în seara asta. Dacă eşti aici, soră, am fost în spate acolo timp de ceva vreme, aşteptând, şi să văd dacă o putea găsi pe doamnă. Erau două dintre ele, cred, care erau pentru un interviu personal de departe din afara ţării. Astfel, noi-noi nădăjduim, dacă vă omit, voi fi în stare să vă primesc cât de curând pot, poate mâine seară, în timp ce vin înăuntru.
E-29 And I suppose to have some people come from way away, and was here this morning for a private interview, and for something. And they was supposed to meet in there this morning, and Billy had to let them wait till tonight. And he could not find them nowhere, see, tonight. If you're here, sister, I been back there quite a little time, waiting, and seeing if he could find the lady. It was two of them, I think, that was on private interview from way out of the country. So, we—we trust, if I miss you, I'll be able to get you soon as I possibly can, maybe tomorrow night, while coming in.
E-30 Acum, eu cred, este aceasta doamna, care vine, cu copilaşul cu- cu bluza albastră?
E-30 Now, I believe, is this the lady, coming, with the little baby with the—the blue jumper?
E-31 "Bluza"? Meda, eu-eu-eu nu am vrut să spun aceea, dragă, orice ar fi aceasta. Arată ca o rochiţă de ceva... Bluză, câţi ştiţi ce este o-o bluză? Păi, sigur. O jachetă de salopetă, pentru mine. Astfel-astfel...
E-31 "Jumper"? Meda, I—I—I didn't mean that, honey, ever what it is. It looks like a little dress of some… Jumper, how many knows what a—a jumper is? Why, sure. An old overall jacket, to me. So—so…
E-32 Păi, este copilaşul lui Dallas. Vai, asta-i bine. Frate, vrei să urci aici sus. Scuză-mă. [Fratele Branham lasă microfonul şi se duce într-o parte a amvonului – Ed.]
E-32 Why, it's Dallas' little baby. My, that's fine. Brother, would you walk up here. Excuse me. [Brother Branham leaves the microphone and goes to one side of the pulpit—Ed.]
E-33 Bine, bine, mie cumva îmi place acea pănglicuţă acolo, pe care aţi pus-o. Care-i numele? [Tatăl spune, "Rebekah Lynn." – Ed.] Rebekah Lynn, L-y-n-n. Şi care-care este numele vostru de familie acum? Stayton. Rebekah Lynn Stayton. Aşa este? Pot să o am? ["Desigur."] Ştiu că aceea-i cam dificil, să renunţi la una ca aceea. Aşa de dulce? Rebekah Lynn Stayton.
E-33 Well, well, I kind of like that little ribbon there, that you put. What's its name? [The father says, "Rebekah Lynn."—Ed.] Rebekah Lynn, L-y-n-n. And what—what is your last name now? Stayton. Rebekah Lynn Stayton. Is that right? May I have her? ["Certainly."] I know that's kind of hard, to give up one like that. That sweet? Rebekah Lynn Stayton.
E-34 Această familie a trecut prin multe. Această micuţă, doamnă tânără aici, şi soţul ei, chiar recent ambii au fost salvaţi şi aduşi în cunoştinţa Domnului. Şi acum, în uniunea lor, Dumnezeu a dat această frumoasă, micuţă Rebekah, şi ei o aduc la Domnul.
E-34 This family has come through much. This little, young lady here, and her husband, just recently has both been saved and brought into the knowledge of the Lord. And now, in their union, God has given this beautiful, little Rebekah, and they are bringing it to the Lord.
E-35 Acum, mulţi oameni, ei numesc infinit... botezul pruncilor, în biserica Metodistă şi multe din celelalte, şi ei îi stropesc cu apă când sunt bebeluşi. Acum, aceea este în regulă, din câte mă priveşte pe mine. Dar noi întotdeauna încercăm să stăm chiar cu ce Biblia spune să facem. Şi în Biblie, acolo (nu) niciodată nu a fost un astfel de lucru ca botezarea unui prunc; nicăieri în jos prin istorie, până la biserica Catolică timpurie, din câte ştim noi, care era departe ca şi Consiliul de la Niceea.
E-35 Now, many people, they call infinite… infant baptism, in the Methodist church and many of the others, and they sprinkle them with water when they're babies. Now, that's all right, so far as I am concerned. But we always try to stay just what the Bible says do. And in the Bible, there (no) never was such a thing as baptizing an infant; nowhere down in history, till the early Catholic church, as far as we know of, which was far as the Nicaea Council.
E-36 [Copilaşul plânge, "Uaa!" – Ed.] Astfel aşa-i doar felul de a spune, "Amin." Aceea, vedeţi, aveţi... Vedeţi, voi trebuie să aveţi interpretarea.
E-36 [The baby cries out, "Ba!"—Ed.] So that's just the way of saying, "Amen." That, see, you have… See, you have to have the interpretation.
E-37 Astfel, dar, în Biblie, au adus copilaşi la Isus, ca El să-i poată binecuvânta. Şi El şi-a pus mâinile peste ei şi i-a binecuvântat. Şi, aceea, noi încă continuăm aceea.
Acum să ne aplecăm capul.
E-37 So, but, in the Bible, they brought little children to Jesus, that He might bless them. And he put His hands upon them and blessed them. And, that, we still continue that.
Now let us bow our head.
E-38 Tatăl nostru Ceresc, această femeie tânără şi om tânăr vin în această seară cu această micuţă drăgălaşă Rebekah care le-a fost dată, în grija lor, să o crească sub îndemnul lui Dumnezeu. Şi ei o aduc în seara aceasta pentru prezentare înaintea Domnului. Şi când mama a dat-o din braţele ei în ale mele, atunci eu o dau din braţele mele Ţie, pe această micuţă Rebekah. Dumnezeule, fi cu ea şi binecuvânteaz-o. Binecuvântează-i pe tatăl şi mama ei. Fie ca ei toţi să trăiască loiali, vieţi lungi, şi, dacă este posibil, să vadă Venirea Domnului Isus. Fie ca acest copil să crească în cunoştinţă de Domnul. Şi fie, dacă există un mâine, fie ca ea să fie o mare mărturie pentru Tine. Acordă aceasta, Doamne. Acum, dacă Tu erai aici pe pământ, aceste femei şi bărbaţi şi¬ar aduce copiii la Tine. Dar noi, slujitorii Evangheliei, suntem reprezentanţii Tăi. Astfel, noi îţi dăm Ţie această copilă, pentru o viaţă de slujire în Împărăţia Ta, în Numele Fiului Tău, Domnul Isus Cristos. Amin.
E-38 Our Heavenly Father, this young woman and young man come tonight with this lovely little Rebekah that has been given to them, in their charge, to raise in the admonition of God. And they bring it tonight for presentation to the Lord. And when the mother gave from her arms to mine, then I give from my arms to You, this little Rebekah. God, be with her and bless her. Bless her father and mother. May they all live loyal, long lives, and, if it be possible, see the Coming of the Lord Jesus. May this child grow in the knowledge of the Lord. And may, if there is a tomorrow, may she be a great witness to You. Grant it, Lord. Now, if You were here on earth, these women and men would bring their children to You. But we, the ministers of the Gospel, are Your representatives. So, we give You this baby, for a life of service in Your Kingdom, in the Name of Your Son, the Lord Jesus Christ. Amen.
E-39 Te binecuvântez, micuţă Rebekah! Ce lucruşor dulce! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi, şi copila, să vă dea vieţi lungi, fericite, în slujba lui Dumnezeu.
E-39 Bless you, little Rebekah! What a sweet little thing! May God bless you both, and the baby, give you long, happy lives, in service of God.
E-40 Nu ştiu dacă sunt destul de tare, sau nu. Acesta este cu totul băiat. Cum îl cheamă? [Mama spune, ,,Stanley Victor Cleveland." – Ed.] Stanley... ["Stanley."] Stanley Victor... ["Cleveland."] Clayland? Clay-... ["Cleveland."] Cleveland. Micuţul Stanley, ce mic nume drăguţ, şi ce băieţel drăguţ! Bine, eu presupun, cam... Hai să ne uităm sus aici, Stan. Acela¬i băiat frumos? Oh, voi ştiţi. Noi nu practicăm aceasta. Noi doar facem aceasta, ştiţi, nu este nimic formal în legătură cu lucrul acesta. Aşa este. El cu siguranţă este un micuţ dulce. Am uitat numele de familie. Nu cred că îl pronunţ bine. ["Cleveland."] Cleveland. Bine.
Să ne aplecăm capetele acum.
E-40 I don't know whether I'm quite strong enough, or not. This is all boy. What's his name? [The mother says, "Stanley Victor Cleveland."—Ed.] Stanley… ["Stanley."] Stanley Victor… ["Cleveland."] Clayland? Clay-… ["Cleveland."] Cleveland. Little Stanley, what a nice little name, and what a nice little boy! Well, I guess, about… Get up there, Stan. That a fine boy? Oh, you know. We don't practice this. We just do this, you know, and there's nothing formal about it. That's right. He's sure a sweet little fellow. I forgot the last name. I don't think I'm pronouncing it right. ["Cleveland."] Cleveland. All right.
Let us bow our heads now.
E-41 Tată Ceresc, acest cuplu aduc pe acest copil, micuţul Stanley Cleveland, să fie dedicat la Domnul Isus. Şi cum păstorul aici, al bisericii, şi eu, stăm împreună în unitate în lucrările Domnului, noi îţi dăm Ţie acest copil pentru o viaţă de slujire. Tu l-ai dat mamei şi tatălui lui; şi acum ei mi-l dau mie, în braţele mele; şi eu îl aşez din braţele mele în ale Tale. Dumnezeule, binecuvântează pe tatăl şi mama lui. Binecuvântează băieţelul, şi fie ca ei toţi să trăiască vieţi lungi, fericite de slujire pentru Tine. Fie ca copilul să fie crescut sub îndemnul lui Dumnezeu, să-l slujească pe El, să se teamă de El, şi să-L iubească, toate zilele vieţii lui. Acum, ei au adus copii la Tine, ca Tu să-i poţi binecuvânta; şi noi, cu mâinile noastre peste copil, îl binecuvântăm în Numele Domnului. Şi fie ca el să trăiască o viaţă lungă, fericită de sănătate şi tărie, în slujba Ta. În Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, micuţule Stanley. Aveţi acolo un copil frumos.
E-41 Heavenly Father, this couple brings this baby, little Stanley Cleveland, to be dedicated to the Lord Jesus. And as the pastor here, of the church, and I, stand together in unity in the works of the Lord, we give to You this child for a life of service. You've give him to the mother and father; and now they give him to me, to my arms; and I place him from my arms to Yours. God, bless his father and mother. Bless the little boy, and may they all live long, happy lives of service for You. May the child be raised in the admonition of God, to serve Him, and fear Him, and love Him, all the days of his life. Now, they brought children to You, that You might bless them; and we, with our hands upon the child, bless him in the Name of the Lord. And may he live a long, happy life of health and strength, in Your service. In Jesus' Name. Amen.
God bless you, little Stanley. You got a fine boy there.
E-42 Acum voi cere doar un mic favor, pentru de la cei micuţi şi de la cei de vârstă adolescentă. Şi ştiu că e greu. Voi nu puteţi sta nemişcaţi foarte mult, din cauza crampelor la membre. Dar mă apropii de ceva în seara asta ce nu am mai făcut niciodată înainte. Şi este ceva despre care voi vorbi, ce nu m-am gândit niciodată că voi vorbi despre un astfel de lucru.
E-42 Now I'm going to ask just a little favor, for of the little folks and of the teen-age. And I know it's hard. You can't stand still very long, because your limbs cramp. But I'm approaching something tonight that I never did before. And there is something that I'm going to speak on, that I have never thought of speaking on such a thing.
E-43 Acela este motivul, azi dimineaţă, nu am vrut să pun acel timp înainte de Mesaj, şi nu am terminat de vorbit despre Absolutul meu, şi nu cred că o voi face vreodată. Sper să nu o fac niciodată. El este atât de minunat!
E-43 That's the reason, this morning, I did not want to place that time before the Message, and I never got through talking about my Absolute, and I don't think I ever will. I hope I never do. He is so wonderful!
E-44 Dar, în seara asta, voi vorbi despre ceva care eu nu cunosc. Şi acum, asta este chiar ceva, pentru un slujitor să spună că el va vorbi despre ceva despre care el nu ştie. Dar mă aventurez, după cea mai bună cunoştinţă a mea, de asemenea, ca această biserică să poată înţelege. Şi eu nu aş vrea, sub nici o formă, să reţin ceva de la voi, care este folositor.
E-44 But, tonight, I'm going to speak on something that I do not know. And now, that's quite a thing, for a minister to say that he's going to speak on something that he doesn't know about. But I am adventuring out, to the best of my knowledge, too, that this church might understand. And I would not, by no means, hold anything back from you, that's profitable.
E-45 Şi apoi, această bandă, presupun că băieţii fac banda. Şi dacă se întâmplă să obţineţi banda, oricine ascultă la bandă, amintiţi-vă, dacă ceva este nedumerit, pentru voi, să nu o spuneţi fără să fie pe bandă. Nu spuneţi ceva ce este contrar cu ce este pe bandă.
E-45 And then, this tape, I suppose the boys are making the tape. And if you happen to get the tape, whoever is listening to the tape, remember, if something is puzzling, to you, don't say it 'less it's on the tape. Don't say something contrary to what's on the tape.
E-46 Aşa de mulţi scriu, despre Sămânţa Şarpelui, şi spun că eu am spus cutare-şi-cutare. Eu mă duc şi iau banda, şi o pun. Eu nu am spus-o în acel fel. Vedeţi, oamenii judecă greşit lucrurile.
E-46 So many write in, on The Serpent's Seed, and say that I said such-and-such. I go get the tape, play it over. I did not say it that way. See, people misjudge things.
E-47 Voi ştiţi, Isus, o dată după învierea Lui, se plimba în jos pe ţărm, cu apostolii, şi Ioan era rezemat pe pieptul Său. Şi ei au spus, "Cei se va întâmpla acestui om?"
Isus a spus,,, Ce-ţi pasă ţie dacă el rămâne până vin Eu?"
E-47 You know, Jesus, one time after His resurrection, was walking down the shore, with the apostles, and John was leaning on His bosom. And they said, "What will happen to this man?"
Jesus said, "What is it to thee if he tarries till I come?"
E-48 „Şi acolo a ieşit un zvon, că, ,Ioan va trăi să-l vadă pe Isus venind.'"
E-48 "And there went out a saying, that, 'John was going to live to see Jesus come.'"
E-49 Şi Scriptura spune, "Însă, El niciodată nu a spus-o în felul acela." Vedeţi, El-El niciodată nu a spus aceea. El doar a spus, "Ce-ţi pasă ţie dacă el rămâne până vin Eu?" El nu a spus niciodată că el va zăbovi. Dar, vedeţi, a înţelege greşit, este aşa de uşor.
E-49 And the Scripture says, "Howbeit, He never said it that way." You see, He—He never said that. He just said, "What is it to you if he tarries till I come?" He never said he would tarry. But, see, misunderstanding, it's so easy.
E-50 Şi, acum, nu este-nu este că eu condamn pe cineva că o face. Pentru că, eu o fac, eu însumi. Şi toţi oamenii o fac; dacă apostolii, care au umblat cu Domnul nostru, L-au înţeles greşit. Şi ei niciodată nu L-au înţeles clar.
E-50 And, now, it's—it's not that I am condemning someone for doing it. Because, I do it, myself. And all people does it; if the apostles, who walked with our Lord, misunderstood Him. And they never did clearly understand Him.
E-51 Chiar la sfârşit, au spus, "Iată, acum înţelegem. Acum credem. Şi suntem siguri că nimeni nu trebuie să-Ţi spună nimic, căci Tu cunoşti toate lucrurile."
E-51 Right at last, they said, "Lo, now we understand. Now we believe. And we are sure that no man has to tell You anything, for Thou knowest all things."
E-52 Şi Isus a spus, "Acum voi credeţi?" Vedeţi? "După tot acel timp, voi în sf-... În sfârşit a ajuns aceasta la voi, vedeţi, că voi credeţi?"
E-52 And Jesus said, "Do you now believe?" See? "After all that time, do you fi-… Did it finally get to you, see, that you believe?"
E-53 Şi aceea este doar uman. Şi noi toţi suntem umani, astfel noi o să înţelegem greşit.
E-53 And that's just human. And we're all human, so we're going to misunderstand.
E-54 Dar dacă este cumva puţin încurcat pentru voi, puneţi să meargă caseta din nou. Ascultaţi atenţi atunci. Sunt sigur că Duhul Sfânt vă va descoperi.
E-54 But if it's kind of a little puzzling to you, play the tape back. Listen close then. I'm sure the Holy Spirit will reveal to you.
E-55 Atunci, micuţii, dacă doar vă veţi ţine "aminurile," copiii. Doar aşteptaţi doar un pic de timp, pentru că eu-eu vreau ca aceasta să fie sigur înţeleasă, pentru că mulţi nu vor avea banda. Astfel, vreau să fiţi siguri să o înţelegeţi. Şi să ne apropiem de aceasta, pentru, voi spune treizeci şi cinci de minute, sau patruzeci, doar aşa de reverent cum ştim noi să o facem.
E-55 Then, the little fellows, if you'll just hold your "amens," the children. Just wait just a little while, because I—I want this to be surely gotten, 'cause many will not have the tape. So, I want you to be sure to get it. And let's approach it, for, I'll say thirty-five minutes, or forty, just as reverently as we know how to do it.
E-56 Pentru că, acesta este un timp îngrozitor pentru mine. Este unde ceva s-a întâmplat, că eu nu ştiu ce să fac. Vedeţi? Şi eu stau în cea mai grozavă strâmtoare în care am stat vreodată, din zilele slujbei mele, despre care ştiu eu.
Astfel, să ne aplecăm capetele acum, înainte să ne apropiem de Cuvânt.
E-56 Because, this is a tremendous time for me. It's where something has happened, that I don't know what to do. See? And I'm standing in the most terrific strait I ever stood in, in the days of my ministry, as I know of.
So, let's bow our heads now, before we approach the Word.
E-57 Tată Ceresc, atunci, cu ceva timp în urmă, am predicat asupra subiectului Presupunând. Şi a presupune este "a se aventura fără autoritate." Şi poate, în seara asta, Doamne, mi¬am luat asupra mea să tălmăcesc ceva oamenilor, fără să am o viziune despre aceasta. Prin urmare, Doamne, controlează-mă, unde punctele de vedere trebuie să fie controlate; închide-mi gura, Doamne. Tu ai închis gura leilor, în groapă cu Daniel, că nu l-au rănit. Doamne, mă rog, ca, dacă aş încerca să tălmăcesc ceva greşit, Tu încă ai putere să închizi o gură. Dar dacă acesta este Adevărul, atunci, Doamne, binecuvântează Aceasta, şi trimite-L mai departe. Şi Tu şti condiţiile şi ce este chiar la îndemână. Şi asta-i de ce eu vin, chiar până în acest ultim moment, la amvon, să încerc să tălmăcesc aceste lucruri. Şi Te rog să ne ajuţi.
E-57 Heavenly Father, then, some time ago, I preached upon the subject of Presuming. And presuming is "to adventure without authority." And maybe, tonight, Lord, I have took upon myself to interpret something to the people, without having a vision of it. Therefore, Lord, check me, where the points is to be checked; close my mouth, Lord. You did close the lions' mouth, in the den with Daniel, that it did not hurt him. Lord, I pray, that, if I should try to interpret something wrong, You still have power to close a mouth. But if it is the Truth, then, Lord, bless It, and send It forth. And You know the conditions and what's right at hand. And that's why I come, even to this very last moment, at the pulpit, to try to interpret these things. I pray Thee to help us.
E-58 Binecuvântează această bisericuţă. Acest grup care vine aici sub acoperiş, care poposesc cu noi aici în oraş, venind din multe state. Oh, când umbrele serii cad, noi suntem aşa de bucuroşi să avem un loc unde să venim. Când lumea este atât de confuză şi nu ştie unde stau, noi suntem bucuroşi, că, "Numele Domnului este un turn tare, şi neprihăniţii fug în El şi stau la adăpost." Chiar nu aşa de multe Cuvinte, ci o descoperire!
E-58 Bless this little church. This group that comes here under the roof, that sojourns with us here in the city, coming out of many states. Oh, when the evening shadows are falling, we're so glad to have a place to come. When the world is so confused and do not know where they're standing, we are glad, that, "The Name of the Lord is a mighty tower, and the righteous run into It and are safe." Just not so many Words, but a revelation!
E-59 Astfel, ne rugăm, Tată, aşa cum Luminile serii vor veni, la apusul soarelui. Şi noi credem că acela este timpul în care trăim noi, la apusul soarelui. Şi noi cel mai solemn Îţi mulţumim, Doamne, din toate inimile noastre, pentru lucrurile care Tu le-ai făcut pentru noi. Şi, Doamne, în jos prin epocă, eu Îţi mulţumesc pentru că ai lăsat viziunile pe care Tu le-ai dat, fiecare din ele chiar perfecte, şi fiecare interpretare de vis a fost exact în acel fel.
Astfel, noi ştim că numai Tu puteai fi, Doamne; căci noi suntem muritori, toţi născuţi în păcat, şi în noi nu este nici un lucru bun. Dar, să ne gândim că Tu ai putut lua un astfel de lucru, ca o fiinţă umană, şi să-i speli cu apa Cuvântului şi prin Sângele lui Cristos; şi întinzi acea mână în aşa fel, încât persoana nu foloseşte gândirea proprie, dar lasă gândirea lui Cristos, Care ştie toate lucrurile., lasă ca Aceasta să intre şi să vorbească şi să folosească un cort. Îţi mulţumesc, Tată.
E-59 So, we pray, Father, as the evening Lights would come, at the setting of the sun. And we believe that that's the time that we're living, in the setting of the sun. And we most solemnly thank Thee, Lord, from all of our hearts, for the things that You have done for us. And, Lord, down through the age, I thank You for letting the visions that You have given, every one of them just perfectly, and every interpretation of dream has been exactly that way. So, we know it could only be You, Lord; for we are mortals, all born in sin, and there is not a sound thing in us. But, to think that You could take such a thing, as a human being, and wash them by the water of the Word and by the Blood of Christ; and stretch forth that hand in such a way, till the person doesn't use their own thinking, but letting the Mind of Christ, Who knows all things, let It come in and speak and use a tabernacle. Thank You, Father.
E-60 Acum binecuvântăm Numele Tău Sfânt. Şi binecuvântăm acest grup mic, în seara asta, în Numele Tău. Binecuvântăm păstorul, Fratele Neville, slujitorul viteaz al lui Dumnezeu. Binecuvântăm pe diaconi, pe administratori, şi fiecare membru al Trupului lui Cristos, fie de aici cât şi din jurul lumii, în N urnele Domnului Isus.
E-60 Now we bless Thy Holy Name. And we bless this little group, tonight, in Thy Name. We bless the pastor, Brother Neville, God's gallant servant. We bless the deacons, the trustees, and every member of the Body of Christ, both here and around the world, in the Name of the Lord Jesus.
E-61 Oh, aşa cum vedem această întunecată, sumbră, umbră îngrozitoare căzând peste faţa Creştinătăţii, noi ştim că timpul se apropie. Va fi o Răpire, şi Biserica va fi luată sus. Doamne, fă ca noi să mărşăluim înainte, privind la Autorul şi Încheietorul, Cristos. Acordă aceasta, Doamne. Şi în timp ce noi înaintăm acum, în Numele lui Isus Cristos, pentru a intreprinde aceste lucruri care au fost puse pe inimile noastre, ne rugăm ca Tu să fi cu noi şi să ne ajuţi. Şi primeşte Slavă din aceasta, Doamne, căci ne încredinţăm Ţie, cu Cuvântul Tău, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-61 Oh, as we see this dark, dingy, horrible shadow falling across the face of Christianity, we know the time is drawing near. There will be a Rapture, and the Church will be taken up. Lord, let us march on, looking to the Author and Finisher, Christ. Grant it, Lord. And as we move forward now, in the Name of the Lord Jesus, to undertake these things that's been put upon our hearts, we pray that You will be with us and help us. And get glory out of it, Lord, for we commit ourselves to You, with Your Word, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-62 Acum, dacă aveţi un creion şi hârtie, aş vrea ca voi să scrieţi câteva lucruri, ca... sau orice ce doriţi voi. Doar să le aveţi pregătite. Şi apoi, pe bandă, de asemenea, dacă doriţi să însemnaţi Scripturile, oricând, pentru că eu cred că este Scriptura ceea ce contează.
E-62 Now, if you got a pencil and paper, I would like for you to write some things down, as… or anything that you wish to. Just have it ready. And then, on the tape, also, if you wish to jot the Scriptures down, at any time, because I believe it's the Scripture that counts.
E-63 Acum vrem să citim un text în seara asta, sau să citim o lectură din Scriptură, din Cartea Apocalipsei lui Isus Cristos. Şi cred că aceasta este Descoperirea lui Isus Cristos, după cum este scrisă în Carte. Şi oricare altă descoperire care ar fi contrară cu această Descoperire, ar fi greşită. Cred că aceasta ar trebui să fie citat... citat-citat din nou. Orice descoperire care nu se va potrivi cu această Descoperire, şi să aducă această Descoperire la lumină, este descoperirea greşită. Trebuie să fie Scripturală.
E-63 Now we want to read a text tonight, or read a Scripture reading, out of the Book of the Revelation of Jesus Christ. And I believe that this is the Revelation of Jesus Christ, as written in the Book. And any other revelation that would be contrary to this Revelation, would be wrong. I believe that would bear quote… quoting—quoting again. Any revelation that will not fit in with this Revelation, and bring this Revelation to light, is the wrong revelation. It must be Scriptural.
E-64 Acum, în al 10-lea capitol din Cartea Apocalipsei lui Isus Cristos, doresc să citesc primele câteva versete, primele şapte versete, de la 1 la 7. Şi ascultaţi atenţi acum, şi rugaţi-vă pentru mine.
Şi am văzut un alt puternic-un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor: şi un curcubeu era deasupra capului lui, şi faţa lui... era ca soarele, şi picioarele lui ca stâlpi de foc:
Şi el avea în mână o cărticică deschisă: şi a pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ,
Şi a strigat cu un glas tare, cum răcneşte un leu: şi când a strigat el, şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor.
Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să scriu: şi am auzit din cer un glas care mi-a zis, Pecetluieşte lucrurile acelea ce le-au spus cele şapte tunete, şi nu le scrie.
Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâinile spre cer,
Şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile, şi lucrul care sunt în ele, şi pământul, şi lucrurile de pe el, şi marea, şi lucrurile care... din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă:
Ci că în zilele glasului îngerului al şaptelea, când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum le-a vestit El robilor Săi profeţii.
E-64 Now, in the 10th chapter of the Book of the Revelation of Jesus Christ, I wish to read the first few verses, the first seven verses, 1 to 7. And listen close now, and pray for me.
And I saw another mighty—another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face… as it were the sun, and his feet as pillars of fire:
And he had in his hand a little book open: and he set his right foot on the sea, and his left foot on the earth,
And he cried with a loud voice, as when a lion roareth: and when he had cried, seven thunders uttered their voices.
And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.
And the angel which I saw standing upon the sea and upon the earth lifted up his hands to heaven,
And sware by him that liveth for ever and ever, who created heavens, and the thing that in them are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which… therein, that there should be time no longer:
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets.
E-65 Şi textul meu, dacă ar trebui să-l numesc aşa, în seara asta, este acesta: Este Acesta Semnul Sfârşitului, Domnule?
E-65 And my text, if I should call it that, tonight, is this: Is This The Sign Of The End, Sir?
E-66 Noi cu toţii ştim că trăim într-un-un timp glorios pentru Biserică, dar un timp îngrozitor pentru necredincios. Şi noi trăim într-una dintre cele mai periculoase timpuri dintre toate, toate care au fost vreodată, de când a început lumea. Nici un profet, nici un apostol, niciodată, în nici un timp, nu a trăit vreodată într-un astfel de timp cum trăim noi acum. Acesta este sfârşitul.
E-66 We all know that we are living in a—a glorious time for the Church, but a horrible time for the unbeliever. And we're living in one of the most dangerous times of all, all that ever was, since the world began. No prophet, no apostle, never, in no time, ever lived in such a time as we live now. This is the end.
E-67 Este scris în ceruri. Este scris pe faţa pământului. Este scris în fiecare ziar. Acesta este sfârşitul, dacă puteţi citi scrisul de mână. Profeţii au trăit în timpul când scrisul de mână a fost pe perete pentru o naţiune, dar noi trăim când scrisul de mână este scris pe perete pentru timp. Toate naţiunile, pământul, totul, timpul este la sfârşit. Astfel, noi trebuie să cercetăm Scripturile, să aflăm ora în care trăim.
E-67 It's written in the skies. It's written over the face of the earth. It's written in every newspaper. This is the end, if you can read the handwriting. The prophets lived in the time when the handwriting was on the wall for a nation, but we're living when the handwriting is on the wall for time. All nations, earth, everything, time is at the end. So, we must search the Scriptures, to find the hour that we are living.
E-68 Întotdeauna, un adevărat profet al lui Dumnezeu va merge la Scripturi. Prin urmare el este absolut că va fi în acel fel. În Vechiul Testament, când profeţii au spus ceva, acolo întotdeauna, pe undeva, a fost un profet cu Cuvântul, care a stat cu Cuvântul. El l-a privit pe Dumnezeu pentru vedenii. Şi dacă vedenia lui era contrară Cuvântului, atunci vedenia lui era greşită. Acela-i felul lui Dumnezeu de a aduce Cuvântul Său la poporul Său.
E-68 Always, a true prophet of God will go to the Scriptures. Therefore he is absolute that it's going to be that way. In the Old Testament, when prophets said anything, there always, somewhere, was a prophet with the Word, who stayed with the Word. He watched God for visions. And if his vision was contrary to the Word, then his vision was wrong. That's God's way of getting His Word to His people.
E-69 Mă puteţi auzi, în spate de tot, totul în regulă? [Fratele Branham face pauză – Ed.] Eu doar abia ştiu de unde să încep.
E-69 Can you hear me, way back, all right? [Brother Branham pauses—Ed.] I just hardly know where to start.
E-70 Acum, a fost un mare privilegiu pentru mine, să ştiu că acest tabernacol a fost prima mea biserică. Este un lucru glorios. Şi nu voi uita niciodată, chiar dacă eu... Isus zăboveşte şi aş trăi să fiu bătrân de sute de ani. Îmi amintesc ziua când am pus piatra de temelie, acolo la colţ; şi vedenia pe care El mi-a dat-o în acea dimineaţă, despre acest tabernacol. Şi voi toţi vă amintiţi. Este scris în cărţi. Şi a fost în mod absolut împlinit, până la literă, nici un pic din aceasta nu a greşit.
E-70 Now, it has been a great privilege to me, to know that this tabernacle was my first church. It's a glorious thing. And I shall never forget, though I… Jesus tarry and I would live to be hundreds of years old. I remember the day I laid the cornerstone, there at the corner; and the vision He gave me that morning, of this tabernacle. And all of you remember. It's wrote in the books. And it's absolutely been fulfilled, to the letter, not one bit of it missed.
E-71 Şi, acum, nu cred că există ceva ce a vorbit El, în toţi aceşti ani ai vieţii mele, care am vorbit oamenilor, fără să vină la împlinire. Şi mulţi oameni au venit cu vise, care El mi-a permis, prin harul Său, să tălmăcesc pentru oameni. Şi mulţi au venit cu vise şi cu probleme care nu am fost în stare să tălmăcesc.
E-71 And, now, I do not believe that there's anything that He has spoken, all these years of my life, that I have spoke to the people, but what come to pass. And many people has come with dreams, that He's let me, by His grace, interpret for the people. And many has come with dreams and with problems that I was unable to interpret.
E-72 Dar nu am încercat să vă introduc vouă oamenilor o păcăleală care are toate răspunsurile. Am încercat să fiu cinstit şi să vă spun ce era Adevărat, şi am putut doar să vă spun cum mi-a spus El. Şi atunci aşa cum a venit la mine, atunci v-am putut spune.
E-72 But I haven't tried to introduce to you people a gimmick that has all the answers. I've tried to be honest and to tell you what was Truth, and I could only tell you as He told me. And then as it come to me, then I could tell you.
E-73 Şi vreau să vă avertizez. În această zi în care trăim, sunt multe... Nu-nu spun nimic împotriva oamenilor. Dar când vezi o persoană care are răspunsul la tot, aceea este contrar Cuvântului.
E-73 And I want to warn you. In this day that we're living in, there's many… Not—not saying anything against people. But when you see a person that's got the answer to everything, that's contrary to the Word.
E-74 Isus a spus, "Erau mulţi leproşi în zilele lui Ilie, dar doar unul a fost vindecat." În mulţii ani, optzeci sau mai mulţi, în care Ilie a trăit, şi un lepros a fost vindecat. Multe văduve în zilele lui Elisei, dar el a fost trimis doar la una. Şi aflăm că sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le face, şi care El nu le descoperă slujitorilor Săi. Şi nici un slujitor nu este mai mare decât Domnul lui.
E-74 Jesus said, "There was many lepers in the days of Elijah, but only one was healed." In the many years, the eighty or more, that Elijah lived, and one leper was healed. Many widows in the days of Elisha, but he was only sent to one. And we find out that there's many things that God does, and that He doesn't reveal to His servants. And no servant is greater than his Lord.
E-75 Şi, apoi, Dumnezeu nu va împărţi slava Sa cu nimeni. El este Dumnezeu. Şi când un slujitor ajunge la un punct că el încearcă să ia locul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi ia viaţa şi îl mută departe pe undeva, sau ceva. Trebuie să reţinem aceasta.
E-75 And, then, God will not share His glory with nobody. He is God. And when a servant becomes a place that he tries to take the place of God, then God takes his life and moves him away somewhere, or something. We must remember that.
E-76 Acum, în acele vedenii şi tălmăciri, eu nu pot spune tălmăcirea unui vis până când nu văd exact, prin vedenie, care a fost visul. Şi mulţi dintre voi ştiţi că mi-aţi spus visul vostru, şi nici măcar nu l-aţi spus pe tot. Şi când am văzut visul revenind la mine, m-am întors în jur şi v-am spus că este mult din acesta ce aţi lăsat afară, atunci vă spuneam ce aţi lăsat afară din acesta. Ştiţi că este aşa. Dacă este aşa, spuneţi, "Amin." Amin. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Lucrurile care nu mi le-aţi spus. Astfel, vedeţi, dacă... Cum a spus Nebucadneţar, ,,Dacă nu îmi puteţi spune ce am visat, atunci de unde să ştiu că aveţi tălmăcirea acestuia?"
E-76 Now, in those visions and interpretations, I cannot tell the interpretation of a dream until I see exactly, by vision, what the dream was. And many of you know that you've told me your dream, and would not even tell it all. And when I saw the dream come back to me, I turned around and told you that there's much of it you left out, then tell you what you left out of it. You know that's right. If that's right, say, "Amen." Amen. [Congregation says, "Amen."—Ed.] The things that you didn't tell me. Therefore, you see, if the… Like Nebuchadnezzar said, "If you can't tell me what I dreamed, then how would I know you got the interpretation of it?"
E-77 Dar toate aceste impresii, noi nu trebuie să le luăm şi să spunem, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Nu trebuie să facem lucrul acela. Noi trebuie să avem un glas direct, un răspuns de la Dumnezeu, înainte ca să putem spune că este Dumnezeu. Nu o impresie, nu o senzaţie, nu contează cât de mult pulsează.
Voi s-ar putea să spuneţi, "Cred că ar putea fi aşa."
E-77 But all these impressions, we mustn't take them and say, "THUS SAITH THE LORD." We mustn't do that. We must have a direct voice, an answer from God, before we can say it's God. Not an impression, not a sensation, no matter how much it's pulsating.
You might say, "I believe it could be this way."
E-78 Dar când tu vorbeşti, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL," acesta nu eşti tu. Priviţi pe platformă. Aţi văzut vreodata ca aceasta să dea greş? AŞA VORBEŞTE DOMNUL este perfect, niciodată nu a dat greş. Şi atât timp cât aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, nu poate da greş.
E-78 But when you speak, "THUS SAITH THE LORD," it's not you. Watch on the platform. Have you ever seen it fail? THUS SAITH THE LORD is perfect, never has failed. And as long as it is THUS SAITH THE LORD, it can't fail.
E-79 Dar, până acum, El m-a protejat, pentru că eu am aşteptat după El. Nu am încercat să caut popularitate, sau slavă deşartă de la oameni. Am încercat cât am putut să trăiesc smerit, şi să trăiesc felul de viaţă care cred că un Creştin ar trebui să trăiască. Şi nu am reuşit să fac lucrul acesta de la mine, dar El a făcut¬o până în ziua aceasta. Aşa cum spun, că El este Acela care m-a călăuzit.
E-79 But, so far, He's protected me, 'cause I've waited on Him. I haven't tried to seek popularity, or vain glory of men. I've tried my best to live humble, and live the kind of a life that I think a Christian should live. And I haven't been able to do that within myself, but He has done it until this day. As I say, that He is the One that's led me.
E-80 Multe lucruri ar putea fi spuse în acest fel, dar ar lua prea mult timp. Dar voi toţi sunteţi conştienţi de aceste lucruri. Şi singurul motiv pentru care v-am pus să spuneţi "amin," cu un timp în urmă, voi persoanele care mi-aţi spus visuri, apoi am ajuns să vă spun ce aţi lăsat afară, pentru că acest Mesaj este înregistrat. Oameni din toate naţiunile vor auzi aceasta. Şi când ei aud acel "amin," atunci ei ştiu că sunt voci aici, care şed sub această slujbă, care ştiu mai bine de cât a face ceva greşit, sau să spună "amin" la ceva care este greşit. Amin este "aşa să fie." Este a consfinţi.
E-80 Many things could be said this way, but it'd take too long. But all of you are aware of these things. And the only reason I had you to say "amen," a while ago, you people that's told me dreams, then I'd come tell you what you left out, because this Message being taped. Men of all nations will hear this. And when they hear that "amen," then they know there is voices there, that set under this ministry, that knows better than to doing anything wrong, or to say "amen" to something that's wrong. Amen is "so be it." It's sanction it.
E-81 Acum, toată viaţa mea, de când eram un băieţel, a fost ceva care m-a supărat. Şi am avut o viaţă foarte ciudată, greu de înţeles. Chiar şi soţia mea se scarpină în cap şi a spus aceasta. "Bill, nu cred că există cineva care să te poată înţelege."
E-81 Now, all my life, since I've been a little boy, there's been something that's bothered me. And I've had a very odd life, hard to understand. Even my wife scratches her head and said it. "Bill, I don't believe there's anybody can understand you."
E-82 Şi am spus, "Nu mă înţeleg eu însumi." Pentru că, m-am supus, m-am încredinţat lui Cristos, cu mulţi ani în urmă. El face călăuzirea. Nu încerc să o înţeleg. Doar merg unde El călăuzeşte, cât de bine ştiu.
E-82 And I said, "I don't understand myself." Because, I submit, commit myself to Christ, many years ago. He does the leading. I don't try to understand it. I just go where He leads, the best of my knowledge.
E-83 Sunt recunoscător pentru o soţie minunată şi copii, şi pentru soţia mea şi copiii care au încredere că eu nu le-aş spune nimic greşit. Că, ei cred. De fiecare dată când le spui ceva, ei ţin chiar cu aceasta. Ei ştiu că eu nu le-aş spune nimic greşit.
E-83 I'm thankful for a wonderful wife and children, and for my wife and children who has confidence that I would not tell them anything wrong. That, they believe. Every time you tell them anything, they hold right with it. They know that I wouldn't tell them anything wrong.
E-84 Şi aş spune eu unuia dintre copiii lui Dumnezeu ceva greşit, atunci? Nu voit. Nu, domnule. Dumnezeu îi vrea pe copiii Lui în felul corect de instruire. Şi să fi cinstit cu ei, şi sincer cu ei, şi El va binecuvânta lucrul acesta, eu cred.
E-84 And would I tell one of God's children anything wrong, then? Not willfully. No, sir. God wants His children in the right kind of training. And be honest with them, and truthful with them, and He will bless it, I believe.
E-85 Acum, în tot acest timp, pe parcursul călătoriei, au fost lucruri care s-au întâmplat, care nu le-am putut înţelege. Şi unul dintre lucrurile care nu l-am putut înţelege, a fost când eram un băieţel şi acele vedenii veneau peste mine. Şi le vedeam şi le spuneam părinţilor mei lucrurile care urmau să se întâmple. Ei s-au gândit că eram doar agitat. Dar, lucrul ciudat, s-a întâmplat exact în felul cum Aceasta era spusă.
Voi spuneţi, "A fost aceea înainte de convertirea ta?" Da.
E-85 Now, all along, down through the journey, there's been things that's happened, that I couldn't understand. And one of the things that I could not understand, was when I was a little boy and them visions would come upon me. And I would see them and tell my parents the things that was going to happen. They thought I was just nervous. But, the strange thing, it happened just the way It said so.
You say, "Was that before your conversion?" Yes.
E-86 "Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă," Biblia a spus. Sunteţi născuţi în această lume pentru un scop. Şi voi nu... Pocăinţa voastră nu aduce daruri; ele sunt predestinate pentru tine.
E-86 "Gifts and callings are without repentance," the Bible said. You are born in this world for some purpose. And you don't… Your repentance don't bring gifts; they are predestinated to you.
E-87 Acum, de-a lungul drumului, şi când eram un băieţel, dorinţa mea era... Eram nemulţumit în ţinutul în care trăiam. Am dorit, cumva, să merg în Vest.
E-87 Now, along the road, and when I was a little boy, my longing was… I was dissatisfied in the country I lived in. I long, somehow, to go West.
E-88 Şi am fost operat, când am fost împuşcat, când eram un băieţel. Şi când am ieşit, de sub primul anestezic, am crezut că eram în chin, mergând în jos. Eterul m-a avut inconştient. Şi am fost inconştient timp de opt ore, cred. Ei erau îngrijoraţi să mă aducă să-mi revin. Au avut o operaţie mare, fără nici o penicilină. Sânge; ambele picioare aproape retezate cu un foc de armă, cu o puşcă de vânătoare. Un prieten băieţaş a scăpat un foc din puşca lui.
E-88 And I was operated on, when I was shot, when I was a little boy. And when I come, from under the first anesthetic, I thought I was in torment, going down. The ether had me out. And I had been gone out for eight hours, I think. They was worrying about getting me around to myself again. They had a great operation, with no penicillin. Blood; both legs almost shot off, with a shotgun. A little boy friend let his gun go off.
E-89 Şi apoi cam şapte luni mai târziu, am luat un alt anestezic. Şi când am ieşit de sub acel anestezic, mă gândeam că stăteam pe preriile din vest. Şi o cruce mare de aur pe cer, şi slava lui Dumnezeu strălucind în jos de pe aceasta. Eu stăteam acolo în felul acesta.
E-89 And then about seven months later, I took another anesthetic. And when I come from under that anesthetic, I thought I was standing out on the western prairies. And a great golden cross in the sky, and the glory of God shining down off of it. Me standing there like this.
E-90 Când Lumina, care o vedeţi în fotografie în seara asta, care s-a dovedit a fi o Fiinţă supranaturală, prin cercetare ştiinţifică; pentru mine, Aceasta a fost aceeaşi Lumină care l-a trântit jos pe Sfântul Pavel. A fost aceeaşi Lumină care i-a condus pe copiii lui Israel, pe timp de noapte. Aţi observat aici, acest Înger? "A fost învăluit într-un Nor." Vedeţi, El a fost "un Nor în timpul zilei." Acum, acea aceeaşi Lumină.
E-90 When the Light, which you see on the picture tonight, that's been proven to be a supernatural Being, by scientific research; to me, It was the same Light that struck down Saint Paul. It was the same Light that led the children of Israel, by night. Did you notice here, this Angel? "He was clothed in a Cloud." See, He was "a Cloud by day." Now, that same Light.
E-91 Cât pentru oameni care nu înţelegeau, mai întâi credeau că era greşit, că eu doar spuneam asta. Dar Duhul Sfânt s¬a întâmplat să ascundă instrumentele ştiinţifice, şi oamenii de acolo, pentru o adeverire, şi au fotografiat Aceasta, de câteva ori.
E-91 As to people not understanding, first thought that it was wrong, that I was just saying that. But the Holy Spirit happened to hide the scientific instruments, and the people there, for a vindication, and took the picture of It, several times.
E-92 Am spus, "Văd o persoană umbrită de moarte," umbră neagră asupra lor. Cu câteva săptămâni în urmă când mă aflam într-un oraş. Şi când noi predicăm, voi-voi nu ar trebui să faceţi poze, voi şti ţi, în timp ce acolo se predică. Şi când... A fost acelaşi lucru când s-a luat aceea; dar cineva a avut un aparat. Şi am spus unei doamne care stătea afară acolo, o străină... Am fost în-în Southern Pines. Am spus, "Este o umbră peste această Doamnă Aşa-şi-aşa." O doamnă care nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. "Tu tocmai ce vi de la doctor; şi două cancere, unul la fiecare sân, şi eşti renunţată. Eşti umbrită de o glugă neagră, la moarte."
E-92 I said, "I see a person shadowed to death," black shadow over them. A few weeks ago when I was in a city. And when we're preaching, you're—you're not supposed to take pictures, you know, while there preaching. And when… Same thing was when that was took; but someone had a camera. And I said to a lady sitting out there, a stranger… I was in—in Southern Pines. I said, "There is a shadow over this Miss So-and-so." A lady that I never seen in my life. "You just come from the doctor; and two cancers, one on each breast, and you're given up. You are shadowed with a black hood, to death."
E-93 Şi Ceva i-a spus unei surori care şedea lângă, care avea un aparat cu bliţ, a spus, "Ia poza." Şi ea nu a vrut să o facă. Totuşi, "Ia poza," şi ea încă se reţinea. Şi apoi din nou a venit, şi ea a capturat poza... şi a făcut poza. Şi iat-o acolo, ştiinţific. Este pe planşa de ştiri; umbră ca glugă neagră.
E-93 And Something said to a sister sitting by, who had a flash camera, said, "Take the picture." And she didn't want to do it. Yet, "Take the picture," and she still refrained. And then again it come, and she grabbed the picture… and shot the picture. And there it is, scientifically. It's on the bulletin board; black-hooded shadow.
E-94 Atunci, când femeia a crezut şi rugăciunea s-a făcut, a fost făcută o fotografie chiar drept după aceea, clară. Am spus, "Umbra s-a dus." Vedeţi? Doamna trăieşte, prin harul lui Dumnezeu.
E-94 Then, when the woman believed and prayer was made, a picture shot right straight back behind it, clear. I said, "The shadow has gone." See? The lady lives, by the grace of God.
E-95 Înţelegeţi ce vreau eu să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dacă vei spune adevărul, s-ar putea să fi luat în râs pentru o vereme, s-ar putea să fi înţeles greşit pentru o vreme. Dar, Dumnezeu va adeveri aceea, că acesta este adevărul, dacă tu doar vei sta cu acesta. Vedeţi? Doar rezistă. S-ar putea să dureze ani, dar, ca şi cu Abraham şi alţii, dar El întotdeauna îl va face adevărul.
E-95 Do you see what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.] If you'll tell the truth, you may be laughed at for a while, you may be misunderstood for a while. But, God will vindicate that, that it is the truth, if you'll just stay with it. See? Just hold on. Might take years, but, like in Abraham and others, but He'll always make it the truth.
E-96 Când acel Înger acolo... Şi presupun, în afară de soţia mea, sunt oameni aici în seara asta, de acum treizeci de ani, care au stat aproape când Acela a coborât. Este cineva în audienţă acum care era acolo când Îngerul Domnului, care a coborât pe râu de prima dată, înaintea oamenilor? Ridicaţi-vă mâinile. Da, iată¬i acolo. Vedeţi? Acum, văd că D-na Wilson îşi ridică mâna. Ea stătea acolo. Soţia mea, acolo, ea era acolo. Şi nu ştiu cine sunt ceilalţi dintre ei, care stăteau pe mal aici, înaintea a mulţi, mulţi oameni, când botezam la ora două după-amiaza.
E-96 When that Angel there… And I suppose, besides my wife, there's people here tonight, from thirty years ago, that was standing close when That come down. Is there anybody in the audience now that was there when the Angel of the Lord, that come down on the river the first time, before people? Raise up your hands. Yes, there they are. See? Now, I see Mrs. Wilson raise up her hand. She was standing there. My wife, there, she was there. And I don't know who some of the rest of them is, that was standing on the bank here, before many, many people, when I was baptizing at two o'clock in the afternoon.
E-97 Şi chiar dintr-un cer ca alama, unde nu a plouat de săptămâni, iată-L venind cu un vuiet, şi a spus, "După cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte, să premeargă prima Venire a lui Cristos, tu eşti trimis înainte cu un Mesaj, pentru a premerge a doua Venire a lui Cristos."
E-97 And right out of a brassy sky, where there hadn't been rain for weeks, here He come with a roar, and said, "As John the Baptist was sent forth, to forerun the first coming of Christ, you're sent forth with a Message, to forerun the second Coming of Christ."
E-98 Mulţi bărbaţi, dintre oamenii de afaceri, oraşul, care stăteau pe mal, m-au întrebat ce a însemnat Aceasta. Am spus, "Aceea nu era pentru mine. Este pentru voi. Eu cred." Aha. Înainte El a mers. Şi când acel Înger a plecat, dacă vă veţi aminti, El a mers spre vest în timp ce El a mers sus; chiar afară; în sus, pe deasupra podului, şi a mers spre vest.
E-98 Many men, from businessmen, the city, were standing on the bank, asked me what It meant. I said, "That wasn't for me. It's for you. I believe." Uh-huh. On It went. And when that Angel left, if you'll remember, He went westward as He went up; right out, up, over the top of the bridge, and went westward.
E-99 Mai târziu, am întâlnit o astroloagă, care este o Magă. Şi ei mi-au spus despre o constelaţie de stele care s-au adunat într-o anumită constelaţie.
E-99 Later on, I met an astronomer, which is a Magi. And they told me of a constellation of stars that had come together in a certain constellation.
E-100 Când, înţelepţii în Babilon au văzut în jos înspre Palestina, aceste trei stele într-o constelaţie. M-aţi auzit spunând aceasta, de multe ori. Ştiţi că aceea este dovedit, în aceste ultime două săptămâni, a fi adevărul? Frate Sothmann, tu ai acel ziar cu tine în seara asta, oriunde te-ai afla? Este în ziar, o pagină a unui ziar de Duminică, nouă Decembrie. Că, un reporter s-a dus acolo, şi ei au scos la lumină toate aceste lucruri. Şi noi de fapt trăim acum, dovedit, că noi suntem... Acest an care vine este 1970. Şapte ani depăşiţi, de la pietrele care le-au dezgropat, şi au dovedit că este greşit. Este mai târziu de cât vă gândiţi. Nu l-am văzut pe Fratele Fred, cumva. Frate Sothmann, eşti aici? Ai ziarul cu tine, Frate Sothmann? Îl ai. El are ziarul. Poate mâine seară te voi pune să-l citeşti. Nu avem timp, în seara asta. Astfel, puteţi vedea.
E-100 When, the wise men in Babylon saw down towards Palestine, this three stars in a constellation. You've heard me tell it, many times. Do you know that's proven, these last couple weeks, to be the truth? Brother Sothmann, you have that paper with you tonight, ever where you are? It's in the paper, a sheet of a Sunday paper, December the ninth. That, a reporter went over there, and they dug up all these things. And we are actually living now, proven, that we're… This year coming up is 1970. Seven years out of date, by dug up rocks, and prove that it's wrong. It's later than you think. I didn't see Brother Fred, somehow. Brother Sothmann, are you here? Do you have the paper with you, Brother Sothmann? You have. He has the paper. Maybe tomorrow night I'll have you read it. We haven't got time, tonight. So, you can see.
E-101 Şi, priviţi, exact. Acei Magi, Magi Iudei sus în Babilon, studiind stelele, au văzut acele stele căzând în constelaţia lor.
Şi când a făcut-o, ei au ştiut că Mesia era pe pământ. Şi iată-i venind, în Ierusalim, cântând. Doi ani de călătorie! "Unde este El care s-a născut Rege al Iudeilor?" Au mers în sus şi-n jos pe străzi. Şi, de ce, Is-...
Israel a râs de ei, "Această grămadă de fanatici!" Ei niciodată nu au ştiut nimic despre aceasta, dar Mesia era pe pământ. Şi acum voi ştiţi restul povestirii, ce au spus ei.
Acum, vom citi aceasta, mâine seară.
E-101 And, watch, exactly. Those Magi's, Jewish Magi's up in Babylon, studying the stars, saw those stars fall into their constellation. And when he did, they knew that Messiah was on earth. And here they come, into Jerusalem, singing. Two years journey! "Where is He that's born King of the Jews?" Up-and-down the streets they went. And, why, Is-…
Israel laughed at them, "These bunch of fanatics!" They never knowed nothing about it, but the Messiah was on earth. And now you know the rest of the story, what they said.
Now, we'll read that, tomorrow night.
E-102 Acum, ajungând la aceasta, că vedeniile nu greşesc, pentru că sunt de la Dumnezeu. Şi pe tot parcursul călătoriei, a fost ceva care mă trăgea, mă atrăgea.
E-102 Now, coming to this, that the visions don't fail, because they're from God. And all along the journey, there's been something pulling me, tugging at me.
E-103 Atunci, când acea Magă mi-a spus aceste lucruri, când am fost doar un băiat, paznic de vântătoare; sau înainte de aceea, cred că a fost, despre aceste lucruri. Şi m-a speriat, pentru că îmi era teamă de ceea ce erau Magii. Dar mai târziu am aflat că Magii Bibliei aveau dreptate, pentru că Dumnezeu o declară în cer înainte ca El să o declare pe pământ, observând acele corpuri cereşti.
E-103 Then, when that Magi told me these things, when I was just a boy, game warden; or before that, I believe it was, about these things. And it scared me, because I was afraid of what the Magi was. But later on I found out that the Magi's of the Bible was right, because God declares it in heaven before He declares it on earth, watching those heavenly bodies.
E-104 „Dumnezeu nu este părtinitor, din toate naţiunile," a spus Petru. Acum, dar cei care se tem de El, în toate naţiunile, Dumnezeu îi primeşte. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-104 "God is no respect of person, of all nations," said Peter. Now, but those who fear Him, in all nations, God accepts. [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-105 Şi aflăm, atunci, am încercat să renunţ la acest gând. Dar, oh, ar dura ore, să intru, cât de constant s-a mişcat în direcţia aceea, s-a mişcat în direcţia aceea. Dar am fost speriat de lucrul acesta.
E-105 And we find, then, I tried to give the thought up. But, oh, it'd take hours, to go in, how that constantly it moved that way, moved that way. But I was scared of it.
E-106 Această Magă mi-a spus, "Tu nu vei avea niciodată succes în Est." A spus, ,, Tu ai fost născut sub un semn." Şi a spus, "Tu... Acel semn, acea constelaţie, când s-au intersectat, departe acolo înăuntru, în ziua naşterii tale, ele atârnau spre vest. Şi tu trebuie să mergi spre vest."
Am spus, "Las-o baltă."
E-106 This Magi said to me, "You'll never be successful in the East." Said, "You were born under a sign." And said, "You… That sign, that constellation, when they crossed, way out in there, the day of your birth, they were hanging westward. And you must go westward."
I said, "Forget it."
E-107 Eu-eu nu aveam nimic de-a face cu aceasta. Şi în tot acest timp, totuşi, încă, aceea nu mi-a scos-o din inima mea.
E-107 I—I had nothing to do with it. And all along, though, still, that didn't take it out of my heart.
E-108 Apoi, când am fost acolo sus în acea seară, cu privire la aceste vedenii. Nu le-am putut înţelege. Fraţii mei Baptişti mi-au spus că a fost de la diavolul. Şi apoi când a apărut acel Înger, El absolut a aruncat-o în Scriptură, şi a spus, "După cum a fost atunci!"
E-108 Then, when I was up there that night, about these visions. I couldn't understand them. My Baptist brethren told me that was of the devil. And then when that Angel appeared, He absolutely throwed it into the Scripture, and said, "As it was then!"
E-109 Când preoţii se certau despre lucruri, fără să ştie nimic despre ce fel de haine ar trebui să poarte, şi veşminte şi de toate, şi certându-se despre diferenţele lor, Magii urmau steaua la Cristos.
E-109 When the priests were arguing about things, not knowing nothing about what kind of coats they should wear, and clothes and everything, and arguing about their differences; the Magi's was following the star to Christ.
E-110 Când predicatorii au spus că Isus era un impostor, Beelzebub, un diavol s-a ridicat şi a spus, "Noi ştim cine Eşti, Sfântul lui Dumnezeu. De ce vi să ne chinuieşti înainte de vreme?"
E-110 When the preachers said that Jesus was an impostor, a Beelzebub; a devil raised up and said, "We know who You are, the Holy One of God. Why You coming to torment us before the time?"
E-111 Când Pavel şi Sila au venit jos, propovăduind Evanghelia, o ghicitoare mică şezând pe stradă... Şi predicatorii din acel ţinut au spus, "Aceşti oameni sunt impostori. Ei ne sfâşie bisericile, şi aşa mai departe, întorcând lumea pe dos, cu corupţia lor."
E-111 When Paul and Silas came down, preaching the Gospel. A little fortuneteller sitting on the street… And the preachers of that country said, "These men are impostors. They tear up our churches, and so forth, turning the world upside down, with their corruption."
E-112 Dar ce s-a întâmplat? Acea micuţă Magă, acea micuţă ghicitoare, a spus, "Aceştia sunt oameni ai lui Dumnezeu, care ne spun calea Vieţii." Şi Pavel a mustrat acel spirit din ea. El nu avea nevoie de nici un ajutor ca să mărturisească cine era el.
E-112 But what happened? That little Magi, that little fortuneteller, said, "These are men of God, that tell us the way of life." And Paul rebuked that spirit in her. He didn't need any help to testify who he was.
E-113 Isus întotdeauna le-a spus să-şi menţină pacea. Dar aceasta merge să arate că, uneori, diavolii ştiu mai mult despre lucrurile lui Dumnezeu decât ştiu predicatorii; ei ajung atât de eclesiastic legaţi. Aşa a fost, în Biblie, şi Dumnezeu nu se schimbă.
E-113 Jesus always told them to hold their peace. But it goes to show that, sometimes, devils knows more about the things of God than preachers does; they become so ecclesiastical bound. That was so, in the Bible, and God doesn't change.
E-114 Într-o zi, coborând, acum cinci ani, de la ai Fratelui Norman, conduceam în jos pe drum. Şi tocmai ce am avut o adunare sus acolo, şi Domnul Dumnezeu mi-a apărut într-o vedenie. Şi eu şedeam înaintea porţii mele, sus aici la casa mea. Şi părea să fie o vreme rea.
E-114 One day, coming down, five years ago, from Brother Norman's, I was driving down the road. And I just had a meeting up there, and the Lord God appeared to me in a vision. And I was setting in front of my gate, up here at my house. And it seemed to be bad weather.
E-115 Mulţi dintre voi oameni vă veţi aminti vedenia. Este scrisă în cartea mea de vedenii. Le notez astfel voi fi sigur că nu le voi uita.
E-115 Many of you people will remember the vision. It's wrote in my book of visions. I put them down so I'd be sure that I don't forget them.
E-116 Şi în această vedenie am văzut, era ceva care a venit de-a lungul aleii, şi erau pietre peste tot aşezate în curtea mea. Şi erau maşini de profilat şi răzuitoare, în sus şi-n jos pe alee, şi pomii au fost tăiaţi şi dezrădăcinaţi. Şi am pornit să mă întorc în poartă, şi era tot blocată cu pietre. Şi am ieşit afară, să spun acelui om, "De ce-i aceasta?"
Şi el a devenit foarte ostil, m-a împins înapoi, şi a spus, "Aşa e cu voi predicatorii!"
E-116 And in this vision I saw, there was something that had come through the lane, and there was stones laying all over my yard. And there was graders and scrapers, up-and-down the lane, and trees had been cut down and rooted up. And I started to turn into the gate, and it was all blocked off with stones. And I got out, to say to the man, "Why this?"
And he got very hostile, shoved me backwards, and said, "That's the way with you preachers!"
E-117 Am spus, "Te-am întrebat doar, 'De ce faci asta?' Tu-tu vi pe partea mea de stradă, aici. De ce ai făcut asta?" Şi el aproape că m-a pălmuit, şi m-a împins înapoi.
E-117 I said, "I only asked you, 'Why do you do this?' You're—you're coming over on my side of the street, here. Why did you do this?" And he just almost slapped me, and shoved me back.
E-118 Şi m-am gândit, "Eu doar mă voi duce şi îi voi spune că nu ştie ce vorbeşte."
E-118 And I thought, "I'm just going to tell him that he doesn't know what he's talking about."
E-119 Şi un Glas a vorbit, a spus, "Să nu faci asta. Tu eşti un slujitor."
Şi am spus, "Foarte bine."
E-119 And a Voice spoke, said, "Don't do that. You are a minister."
And I said, "Very well."
E-120 Şi m-am întors în jur, şi, la dreapta mea, şezând în faţa porţii, se afla o căruţă veche de prerie cu coviltir. Ştiţi ce, o căruţă acoperită, cu cai înhămaţi la aceasta. Şi şezând pe partea opusă a conducătorului era soţia mea. M-am uitat înapoi în spate, şi copiii mei şedeau în spate acolo. M-am suit în căruţă. Am spus soţiei mele, "Dragă, am suportat tot cât am putut rezista." Şi am apucat hăţurile şi am tras frâiele calului din frunte, şi am pornit spre vest.
E-120 And I turned around, and, to my right, sitting in front of the gate, was an old prairie schooner. You know what, a covered wagon, with horses hitched to it. And setting opposite the driver's side was my wife. I looked back in the back, and my children was sitting back there. I climbed up on the wagon. I said to my wife, "Honey, I've stood all I can stand." And I picked up the lines and pulled the lead horse, and started heading westward.
E-121 Şi un Glas mi-a spus, "Când se va împlini lucrul acesta, atunci du-te spre vest."
E-121 And a Voice said to me, "When this comes to pass, then go westward."
E-122 Fratele Wood, antreprenorul aici în biserica noastră, şi administrator. Câţi vă amintiţi vedenia acum, vă amintiţi că v-am spus? Sigur. Este scrisă pe hârtie. Şi am spus Fratelui Wood... El a cumpărat, de la biserică, această parcelă acolo în mijloc. Şi el avea de gând să construiască o casă de piatră acolo. Am spus, "Nu face aceasta, Frate Wood, căci ei nu-ţi vor da niciodată banii din aceasta. Probabil, poate..." Aceea era cu ani în urmă, acum cinci ani. Am spus, "Ei urmează, poate, să aducă acel pod pe aici, şi acele pietre probabil că supt subsolul meu spart, şi trotualele mele şi lucruri, expuse aici." În loc să fie pietre, erau bucăţi de beton. "Şi atunci ei vor pune aceea aici jos, pentru că au spus în ziar că asta este ce încearcă ei să facă." Ei bine, el nu a construit-o. În final au decis, cam un an mai târziu, sau doi, ei urmau să îl aducă pe aici, în jos pe aici. Astfel aceea a stabilit-o, astfel eu doar am uitat aceasta, şi am lăsat-o să treacă.
E-122 Brother Woods, the contractor here in our church, and trustee. How many remembers the vision now, remember me telling you? Sure. It's wrote down on paper. And I said to Brother Woods… He bought, from the church, this lot in between there. And he was going to build a stone house there. I said, "Don't do it, Brother Woods, 'cause they would never give you your money out of it. Perhaps, maybe…" That's years ago, five years ago. I said, "They're going, maybe, bring that bridge through here, and them stones are probably my basement bursted up, and my walks and things, laying out here." Instead of being stones, it was hunks of concrete. "And then they're going to put that down here, 'cause they said in the paper that's what they were trying to do." Well, he did not build it. Finally they decided, about a year later, or two, they was going to bring it through, down this way. So that settled it, so I just forgot it, and let it go.
E-123 Acum, lucrul ciudat s-a întâmplat cam acum un an. Aveam servicii într-o seară jos la Fratele Junior Jackson. Şezând chiar aici, un slujitor Metodist care a primit Duhul Sfânt, şi a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, şi păstoreşte una din bisericile noastre surori.
E-123 Now, the strange thing happened about a year ago. I was having services one night down at Brother Junior Jackson's. Sitting right here, a Methodist minister that's received the Holy Ghost, and been baptized into the Name of Jesus Christ, and is pastoring one of our sister churches.
E-124 Doar ca să vă arăt cum lucrează Dumnezeu cu aceşti oameni, spun lucrul acesta cu toată inima mea. Nu ştiu de nici o adunare în întreaga lume, o adunare împreună, unde cred că este mai mult Duh Sfânt, decât în această adunare. Ei au diferenţele lor. Ei sigur nu sunt ajunşi unde ar trebui să fie, nici unul dintre noi, dar ei sunt aşa de aproape mai mult decât oricine altcineva de care ştiu eu.
Vă voi arăta, ştiind ce urma să se întâmple.
E-124 Just to show you how God deals with this people, I say this with all my heart. I don't know of any congregation in the entire world, a congregation together any more, where I believe the Spirit of God is, than in this congregation. They got their differences. They're sure not up to where they should be, none of us, but they're as close as anybody else that I know of.
I'll show you, knowing what was going to happen.
E-125 Fratele Jackson a visat un vis. El nu a putut scăpa de acesta; şi eu plecam din biserica lui, şi el doar nu a putut suporta aceasta.
E-125 Brother Jackson dreamed a dream. He couldn't get away from it; and I was leaving his church, and he just couldn't stand it.
E-126 Cu cât timp în urmă a fost aceasta, Frate Jackson? [Fratele Jackson spune, "Am avut visul în Februarie '61, Frate Branham." – Ed.] Februarie din '61, a avut visul.
E-126 How long ago has it been, Brother Jackson? [Brother Jackson says, "I had the dream in February of '61, Brother Branham."—Ed.] February of '61, he had the dream.
E-127 Şi el a venit la mine, şi a spus, "Este ceva pe inima mea. Trebuie să-ţi spun, Frate Branham."
Am spus, "Continuă, Frate Jackson."
E-127 And he come to me, and he said, "Something is on my heart. I must tell you, Brother Branham."
I said, "Go on, Brother Jackson."
E-128 Şi a spus, "Am visat un vis." Şi iată-l acolo! Doar am stat liniştit, şi am ascultat şi am urmărit. A spus, "Am visat că era un deal mare, ca afară într-un câmp, unde era iarbă albastră sau ceva." Şi a spus, "Sus pe vârful acestui deal, unde apa a spălat solul, acolo era o piatră de vârf, sus pe vârful dealului, ca vârful muntelui. Era piatră; nu iarbă. Şi unde apa a spălat, aceasta a tăiat un fel de scrieri pe aceste pietre. Şi tu stăteai acolo, tălmăcind această scriere de pe aceste pietre." Şi a spus, "Noi toţi," şi iată felul cum a pus-o el, a spus, ,,fraţii din Georgia, şi de peste tot în jur, noi stăteam toţi împreună, ascultându-te tălmăcind acea scriere misterioasă de pe acele pietre, de pe acel munte."
E-128 And he said, "I dreamed a dream." And there it was! I just sat still, and I listened and watched. He said, "I dreamed that there was a great big hill, like out in a field, where blue grass or something was." And said, "Up on top of this hill, where the water had washed away the soil, there was a top rock, up on top the hill, like the top of the mountain. It was rock; no grass. And where the water had washed down, it had cut some kind of readings on these stones. And you were standing there, interpreting this reading on these stones." And said, "All of us," and here is the way he put it, said, "the brethren from Georgia, and from all around, we were all standing together, listening to you interpret that mysterious writing on those stone, that mountain."
E-129 Şi a spus, "Atunci tu ai apucat ceva, ca din aer, ceva ca un drug, sau-sau o rangă." Nu-i aşa, frate? "Ceva de genul acela, o rangă, foarte ascuţită." Şi a spus, "Aceasta, cum ai făcut aceasta, eu nu ştiu." Şi a spus, "Ai lovit vârful acelui munte, l-ai spintecat în jur, şi ai ridicat vârful acestuia de pe el. Era în forma unei piramide. Şi tu i-ai tăiat vârful." Acum, aceasta a fost cu luni şi luni şi luni înainte ca Mesajul piramidei să fie predicat. Şi a spus, "Dedesubtul aceleia era piatră albă, granit. Şi tu ai spus, 'Soarele, sau lumina, nu a strălucit niciodată pe Aceasta înainte. Priveşte înăuntru la Aceasta. Priveşte Aceasta."'
E-129 And said, "Then you picked up something, like from the air, something like a wrecking bar, or—or a crowbar." Wasn't it, brother? "Something like that, a wrecking bar, real sharp." And said, "It, how you done it, I don't know." And said, "You struck the top of that mountain, ripped it around, and lifted the cap of it off. It was in the shape of a pyramid. And you ripped the top of it off." Now, that was months and months and months before the pyramid Message was preached. And said, "Beneath that was white stone, granite. And you said, 'The sun, or the light, has never shined on This before. Look in on This. Watch This.'"
E-130 Şi aceea este corect, pentru că, la formarea lumii, lumea a fost formată înainte să existe lumină. Noi toţi ştim asta. Dumnezeu s-a mişcat pe deasupra apei. Şi-şi atunci, la început, El a vorbit după lumină. Şi, în mod natural, jos dedesubt acolo, în perioada când acea formare a fost, acea lumină niciodată nu a ajuns pe acea piatră.
E-130 And that's right, because, in the formation of the world, the world was formed before there was light. We all know that. God moved upon the water. And—and then, in the beginning, He spoke for light. And, naturally, down under there, in the age that formation was, that light had never come upon that stone.
E-131 Şi a spus, "'Priveşte la Aceasta. Lumina nu a ajuns niciodată peste Aceasta înainte."' Şi când ei toţi au ajuns sus, şi le-am spus să privească Aceea, şi ei toţi au venit sus să privească înăuntru.
E-131 And he said, "'Look upon This. Light has never come upon It before.'" And when all of them got up, and I told them to watch That, and all of them come up to look in.
E-132 Dar el a spus, în timp ce ei priveau înăuntru, el privea cu coada ochiului, cred că era, şi m-a privit. M-am strecurat de¬o parte, şi am pornit să merg către Vest, către apusul soarelui; urcând un deal, coborând un deal; urcând un deal, coborând un deal; devenind mai mic şi mai mic, şi am dispărut de tot din privire.
E-132 But he said, while they were looking in, he looked out of the corner of his eye, I believe it was, and watched me. I slipped off to one side, and started going towards the West, towards the setting of the sun; coming up a hill, going down a hill; coming up a hill, going down a hill; getting smaller and smaller, and went all the way out of sight.
E-133 Şi a spus, apoi, când eu am făcut asta, a spus, "Atunci fraţii s-au întors în jur, după o vreme, au spus, 'A dispărut? Unde s¬a dus?'" Şi a spus, "Unii au luat-o încolo; unii s-au dus într-o direcţie, şi alţii în alta." Dar, foarte puţini au stat şi au privit în continuare la ce le-am spus eu.
E-133 And he said, then, when I did that, he said, "Then the brethren turned around, after a while, said, 'Did he vanish? Where did he go?'" And said, "Some took out that way; some took one way, and some another." But, a very few stayed and looked on to what I had told them.
E-134 Acum observaţi tălmăcirea visului. Care, eu nu i-am spus lui nimic, sau la niciunul din aceştia nu am spus, nici unul din ei. Dar, am spus, "Da." Şi inima mea, tremurând. Am urmărit. Acum, scrierea misterioasă... Aşteptaţi, voi lăsa aceasta doar pentru puţin.
E-134 Now notice the interpretation of the dream. Which, I never told him one thing, or none of these did I tell, any of them. But, I said, "Yes." And my heart, shaking. I was watching. Now, the mysterious writing… Wait, I'll just leave it for a little bit.
E-135 Nu de mult, Fratele Beeler... Fratele Beeler de obicei este cu noi. Eşti aici, Frate Beeler? Da, în spate aici. Billy a spus, "Fratele Beeler este tot sfâşiat. A avut un vis ciudat."
E-135 Not long ago, Brother Beeler… Brother Beeler is usually with us. Are you here, Brother Beeler? Yes, back here. Billy said, "Brother Beeler is all tore up. He had a strange dream."
E-136 M-am dus la Fratele Beeler, şi el a spus, jos la el acasă într-o seară, când mergeam pentru câteva vizite. Şi el a spus, "Frate Branham, eu am avut un vis ciudat." A spus, "Am visat că mergeam în jos pe un pârâu de apă, către vest. Şi acolo era un drum pe partea stângă. Şi eu eram pe partea stângă, mergând spre vest pe drum, se părea parcă, în căutare de vite. Şi pe partea dreaptă, s-a întâmplat să observ după ce am ajuns jos acolo, că erai tu acolo. Şi tu adunai o grămadă mare de vite, şi erau o mulţime de foraje acolo." Şi a spus, "Atunci tu ai luat acele vite şi le-ai pornit înapoi către râu." Şi, se părea, că eu trebuie că i-am făcut semn să păzească acele vite. Şi a spus, "Acum, va fi uşor pentru acele vite, eu ştiu că ele vor merge pe calea cea mai uşoară. Dar Fratele Branham vrea ca ele să stea pe partea dreaptă a acelui râu, aşa că eu mă voi duce înapoi sus pe acest drum şi le opresc să treacă râul pe partea aceasta, şi le ţin pe partea aceea." Dar, el a observat, că eu nu am urmat vitele, ci am mers înainte, spre vest. El a spus, "El trebuie că le caută pe cele rătăcite."
E-136 I went to Brother Beeler, and he said, down at his house one night, when I was going on some calls. And he said, "Brother Branham, I had a strange dream." Said, "I dreamed that I was going down a stream of water, towards the west. And there was a road on the left side. And I was on the left side, going westward on the road, seeming like, hunting for cattle. And on the right side, I happened to notice after I got down there, there you were. And you were rounding up a big bunch of cattle, and there was plenty of feed over there." And said, "Then you got those cattle and started them back up the river." And, seemingly, that I must have nodded to him to watch those cattle. And he said, "Now, it'll be easy for those cattle, I know they'll go the way of least resistance. But Brother Branham wants them to stay on the right side of that river, so I'll go back up this road and keep them from coming across the river on this side, and keep them on that side." But, he noticed, I never followed the cattle, but went on, westward. He said, "He must be hunting strays."
E-137 Nici mai mult decât să spună el visul, eu l-am văzut. Şi atunci, observaţi, el a spus că s-a îndoit puţin de mine, aşa că a mers înapoi să se uite. Şi a spus că eu mă apropiam de un munte masiv, şi deodată am dispărut. Şi el se întreba ce era în neregulă. A mers jos. Şi atunci a avut un pârâiaş lângă el, care s-a bifurcat către stânga. Cred că asta-i corect, Frate Beeler. Da. Şi a observat de la... Şi dincolo pe partea mea era o cascadă grozavă. Şi atunci el s-a gândit că eu poate am intrat în acea cascadă şi¬şi am pierit. Atunci a observat, şi a spus că s-a uitat în jur, şi a văzut efectele acelei cascade, se ducea în jos pe această parte şi făcea să ţâşnească o fântână arteziană, dar apa nu se întorcea înapoi în pământ. A privit peste micuţul afluent, sau pârâiaş, şi a văzut câteva animale mici cu urechi rotunde. Şi a spus, "Cred că voi lua unul." Şi el a traversat.
E-137 No more than he spoke the dream, I saw it. And then, notice, he said he got a little leery about me, so he went back to look. And said I was coming to a solid mountain, and all at once I vanished. And he wondered what was wrong. He went down. And then he had a little stream on his side, that forked off to the left. I think that's right, Brother Beeler. Yeah. And he noticed from… And over on my side was a terrific falls. And then he thought I could have got in those falls and—and perished. Then he noticed, and he said he looked around, he seen the effects of those falls, had went down this way and was causing an artesian well to spurt up, but the water wasn't going back in the ground. He looked across the little branch, or little stream, and he seen some little animals with round ears. And said, "I believe I'll take one." And he crossed.
E-138 Atunci a început să se gândească la mine. Şi s-a suit pe o colină mică, să privească dincolo şi să vadă dacă era un mic, mititel, strat îngust, ştiţi, pe care eu aş fi putut păşi în jur. Dar, a spus, "Acolo nu era nimic." Şi el s-a îngrijorat. A spus, "Ce s-a întâmplat fratelui nostru? Mă întreb ce s-a întâmplat cu Fratele Branham?" Şi când el a ajuns să fie speriat, a spus că m-a auzit vorbind. Şi eu stăteam sus pe vârful unui munte. Şi i-am spus Fratelui Beeler o tălmăcire a unui vis care i-am dat-o nu de mult, şi i-am spus să aştepte după Domnul, că într-o zi îl voi întâlni pe o insulă. Şi acolo era el.
E-138 Then he got to thinking about me. And he got up on a little knoll, to look over and see if there was a little, bitty, narrow ledge, you know, that I could have walked around. But, said, "There wasn't nothing." And he got worried. He said, "What happened to our brother? Wonder what happened to Brother Branham?" And when he got scared, he said he heard me speak. And I was standing up on top of a mountain. And told Brother Beeler an interpretation of a dream that I had give him not long ago, and told him to wait on the Lord, that someday I'd meet him on an island. And there he was.
E-139 Acum, tălmăcirea acelui vis este aceasta: Într-atât că râul era mare, acesta era râul vieţii. Eu mergeam pe acesta spre vest, şi la fel şi el; pentru că, el era pe un drum, alerga pe mici... în jos pe acest drum. Şi de cealaltă parte era multă iarbă, dar multe tufişuri, şi loaze, şi junglă; dar înăuntru acolo era multă iarbă. Şi aceea este calea cum căutăm noi după Domnul, şi Hrana Domnului, prin greu. Adunând vitele, era această biserică, ţinându-le pe partea aceea. Vitele de fapt vor merge pe drumul neted, denominaţiunea, dacă ele pot; care, drumul a reprezentat denominaţiunea. L-am pornit pe el înapoi pe drum, să văd că ele nu s-au dus la nici o denominaţiune.
E-139 Now, the interpretation of that dream is this. Insomuch that the stream was large, it was the stream of life. I was going westward on it, and so was he; because, he was on a road, he was running small… down this road. And on the other side was lots of grass, but lots of thickets, and briers, and jungle; but in there was much grass. And that's the way we hunt for the Lord, and the Food of the Lord, through difficult. Rounding up the cattle; was this church; keeping them on that side. Cattle will actually go on the smooth road, the denomination, if they can; which, the road represented denomination. I started him back up the road, to see that they did not go to any denomination.
E-140 Într-atât că el a văzut un zid care era total imposibil de trecut, care mă împiedica să merg spre vest, a fost acel caz de impozit cu guvernul. Nimeni nu poate înţelege cum de am ieşit vreodată din aceasta. A fost un zid care m-a blocat, dar Domnul m-a trecut prin acesta, şi am fost trecut de acesta. Te voi întâlni, Frate Beeler, pe insulă.
E-140 Insomuch that he saw a wall that was totally impossible to pass, that kept me from going west, was that tax case with the government. Nobody can understand how I ever got out of it. It was a wall that blocked me off, but the Lord taken me through it, and I was over it. I'll meet you, Brother Beeler, on the island.
E-141 Astfel acum, atunci, imediat după aceea, Fratele Roy Roberson. Frate Roy, eşti aici în seara asta? Da, eu-eu cred... Ce? [Un frate spune, "Acolo la margine." – Ed.] Acolo la margine. El m-a sunat, şi el a avut un vis. Şi el a visat că noi adunam vite. (Acum, acela este al treilea.) Adunând vite. Şi acolo era iarbă, înaltă până la burtă, multă hrană. Noi toţi fraţii eram împreună. Şi noi am ajuns la un loc pentru masa de prânz, şi Fratele Fred Sothmann s-a ridicat şi a spus, "Ilie, marele profet, va vorbi de aici astăzi, la prânz." Şi apoi când noi toţi am avut masa de prânz, fiecare a plecat, şi el se întreba de ce nu au aşteptat ei să audă Aceasta să fie vorbit.
E-141 So now, then, immediately after that, Brother Roy Roberson. Brother Roy, are you here tonight? Yes, I—I believe… What? [A brother says, "Over at the side."—Ed.] Over at the side. He called me, and he had a dream. And he dreamed that we were rounding cattle. (Now, that is the third one.) Rounding up cattle. And there was grass, belly-deep, plenty of food. All of us brethren were together. And we come to a place for dinner, and Brother Fred Sothmann raised up and said, "Elijah, the great prophet, will speak from here today, at noon." And then when we all had dinner, everybody went away, and he wondered why they didn't wait to hear It being spoke.
E-142 Acum, vedeţi cum aceea coincide exact cu Fratele Jackson! Vedeţi, aceea se potriveşte, exact, cu ce Fratele Beeler a spus! Nici unul nu a aşteptat, să afle.
E-142 Now, see how that exactly curbs with Brother Jackson! See, that exactly hits, exactly, what Brother Beeler said! No one waited, to find out.
E-143 Observaţi, imediat după aceea. Sora Collins, eşti aici? Sora Collins a visat un vis ca fiind aici la biserică, şi acolo se pregătea să aibă loc o nuntă. Şi când a visat, a văzut Mirele intrând, perfect; dar Mireasa nu era foarte perfectă, cu toate că ea era Mireasa; acum, aceea este Biserica. Şi acolo era ca o împărtăşire, sau un-un serviciu în desfăşurare aici, ca o masă pregătită. Şi cumva aceasta a uimit-o pentru că Fratele Neville servea o masă în biserică, dar ea a spus că era cea mai bună Hrană pe care a văzut-o vreodată. Ea era aşa de înfometată. Dar s-a gândit că poate că, în vis, că el nu ar fi trebuit să O servească, şi ea şi Fratele Willard urmau să meargă sus la Ranch House ca să mănânce. Şi când ei au plecat, Lumina pe partea dreaptă s-a stins. Acum, voi ştiţi ce este Aceasta.
E-143 Notice, immediately after that. Sister Collins, are you here? Sister Collins dreamed a dream of being here at the church, and there was a wedding fixing to take place. And when she did, she saw the Bridegroom come in, perfect; but the Bride wasn't very perfect, yet it was the Bride; now, that's the Church. And there was like a communion, or a—a service going on here, like a dinner being set. And it kind of got next to her because that Brother Neville was serving a dinner in the church, but she said it was the best Food that she had ever seen. She was so hungry. But she thought maybe that, in the dream, that he shouldn't serve It, and she and Brother Willard was going to go up to the Ranch House and eat. And when they did, the Light on the right-hand side went out. Now, you know what That is.
E-144 Acum, Hrana. Mireasa nu este perfectă, dar Mirele este perfect. Mireasa nu este perfectă încă, dar Hrana care a fost dată nu era hrană literală, este Hrana spirituală ce aţi avut-o, tot timpul.
Daţi-mi voie să mă opresc aici la acel al patrulea vis, doar un moment.
E-144 Now, the Food. The Bride isn't perfect, but the Bridegroom is perfect. The Bride is not perfect yet, but the Food that was being given was not literal food, it's the spiritual Food that you've been having, all along.
Let me stop here on that fourth dream, just a moment.
E-145 Nu vă amintiţi, Frate Fred Sothmann, Frate Banks Wood, când noi am fost afară în Arizona anul trecut, când eram afară la vânătoare de porci mistreţi, şi Domnul a vorbit? Nu ştiţi voi lucrurile pe care El le-a făcut perfect, arătând ce urma să vină la împlinire, în timp ce noi mergeam pe drum? Dacă este aşa, voi doi fraţilor spuneţi, "Amin." [Cei doi fraţi spun, "Amin." – Ed.] Niciodată nu greşeşte.
E-145 Do you not remember, Brother Fred Sothmann, Brother Banks Wood, when we was out in Arizona last year, when we were out hunting javalina hogs, and the Lord spoke? Don't you know the things He done perfectly, showing what would come to pass, as we went along the road? If that's right, you two brethren say, "Amen." [The two brethren say, "Amen."—Ed.] Never misses.
E-146 Şi am văzut într-o vedenie în timp ce conduceam, într-o zi, o-o vedenie a Domnului a venit la mine, si mă pregăteam să, la acel timp, când m-am întors acasă, să merg în străinătate. Şi când am mers în străinătate, ei bine, am văzut pe vapor... sau pe malul mării, de unde plecau vapoarele. Şi acolo era un om mic, scund acolo, şi el a spus, "Am pregătit o barcă pentru tine, Frate Branham." Şi aceasta era o canoe micuţă, cam-cam lungă de un picior, dar era albă ca zăpada. Şi el mi-a spus, "Aceasta este pentru tine să travresezi cu ea."
"Oh," am spus, "aceasta-aceasta-aceasta nu este suficientă."
E-146 And I saw in a vision while we were driving, one day, a—a vision of the Lord came to me, and I was getting ready to, at that time, when I come back home, to go overseas. And when I went overseas, well, I saw on the ship… or side of a sea, where the ships went out. And there was a little, short man there, and he said, "I have prepared a boat for you, Brother Branham." And it was a little bitty canoe, about—about a foot long, but it was snow white. And he said to me, "This is for you to cross in."
"Oh," I said, "it—it—it isn't sufficient."
E-147 El a spus, "Va merge cu patruzeci de mile la oră, în sus şi-n jos pe aici." Adică, în sus şi-n jos pe mal.
"Dar," am spus, "nu mă va duce dincolo."
E-147 He said, "It will go forty miles an hour, up-and-down this way." That's, up-and-down the bank.
E-148 Şi apoi el a privit în jos, şi a spus, "Mergi cum merg ei." Şi am privit, şi acolo era Fratele Fred Sothmann şi Fratele Banks Wood, şezând într-o canoe vopsită verde, cu ceva echipament de drumeţie în spatele acesteia. Fratele Banks cu o pălărie întoarsă în sus aşa; Fratele Fred cu cozorocul lui îndoit. Şi a spus, "Mergi ca ei."
Am spus, "Nu. Nu voi merge."
E-148 "But," I said, "it won't take me across." And then he looked down, and said, "Go like they go." And I looked, and there was Brother Fred Sothmann and Brother Banks Wood, sitting in a canoe painted green, with some camping rigging in the back of it. Brother Banks with a turned-up hat like this; Brother Fred with his pinched on the bill. And he said, "Go like them."
I said, "No. I won't."
E-149 Şi acest om le-a spus lor, omuleţul, le-a spus, "Sunteţi barcagii?"
Fratele Banks a spus, "Da." Fratele Fred a spus, "Da."
E-149 And this man said to them. The little man said, "Are you boatmen?"
Brother Banks said, "Yes." Brother Fred said, "Yes."
E-150 Dar eu am spus, "Ei nu sunt. Eu sunt un barcagiu, şi eu ştiu că eu nu aş merge doar pentru aceea, şi sunt sigur că nu aş merge aşa."
A spus, "Nu vei merge cu ei?"
Am spus, "Nu. Nu."
E-150 But I said, "They're not. I am a boatman, and I know I wouldn't go just for that, and I'm sure I wouldn't go that way."
Said, "Won't you go with them?"
I said, "No. No."
E-151 Ei bine, m-am întors. Şi, când m-am întors, omuleţul de la doc s-a dovedit a fi bunul meu frate, Fratele Arganbright.
E-151 Well, I turned. And, when I did, the little man at the dock turned out to be my good brother, Brother Arganbright.
E-152 Şi am mers înapoi în această vedenie, şi acolo era o clădire mică, lungă. Şi apoi un Glas mi-a spus... Şi voi toţi vă amintiţi aceasta, sau, mulţi dintre voi. Un Glas mi-a spus, "Adu înăuntru Hrană. Depoziteaz-o înăuntru. Acela-i singurul fel să-i ţi aici, este să le dai Hrană." Şi am adus înăuntru, am adus înăuntru, butoaie mari pline de cei mai frumoşi morcovi şi cele mai frumoase legume, şi lucruri, pe care le-am văzut vreodată. Vă amintiţi acum, viziunea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-152 And I went back in this vision, and there was a little, long building. And then a Voice said to me. (And all of you remember this, or many of you.) A Voice said to me, "Bring in Food. Store It in. That's the only way to keep them here, is give them Food." And I brought in, had brought in, great big barrels full of the prettiest carrots and the prettiest vegetables, and things, I ever seen. Do you remember now, the vision? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-153 Acum, şi v-am spus mai tărziu care era tălmăcirea. Trebuia să merg la Zurich, Elveţia, cu Fratele Arganbright, pentru o adunare de cinci seri. Am spus fraţilor înainte ca aceasta să se întâmple, "Nu voi merge." Şi eram jos cu Fratele Welch Evans jos acolo, când Acesta a dat tălmăcirea.
E-153 Now, and I told you later what the interpretation was. I was supposed to go to Zurich, Switzerland, with Brother Arganbright, for five-nights meeting. I told the brethren before it happened, "I will not go." And I was down with Brother Welch Evans down there, when It give the interpretation.
E-154 Într-o seară, cred că Fratele Welch a venit şi m-a luat, ne duceam într-o excursie de pescuit, şi a spus că Fratele Arganbright m-a sunat. Am spus, "Bine, iat-o aici. Ei o să mă amâne." Şi de multe ori...
E-154 One night, I believe Brother Welch came and got me, we was going on a fishing trip, and said Brother Arganbright was calling me. I said, "All right, here it is. They're going to put me off." And many times…
E-155 Nu prin Fratele Miner; el este unul dintre cei mai buni prieteni. Dar uneori, dacă ei pot doar... Dacă ei cred că tu vei predica ceva care este împotriva doctrinei lor, ei doar spun că tu vei fi acolo, să îi aducă pe prietenii tăi acolo. Şi ei au spus...
E-155 Not through Brother Miner; he is one of the finest friends. But sometimes, if they can just… If they think you're going to preach something that's against their doctrine, they just say you're going to be there, to get your friends there. And they said…
E-156 Fratele Arganbright m-a sunat şi a spus, "Frate Branham," exact ce Duhul a spus. A spus, "Tu vino, ia-o pe soţia ta cu tine," a spus, "pentru că tu nu va trebui să predici foarte mult," a spus, "pentru că cred că ei te iau doar pentru o singură seară." Şi a spus, "S-ar putea să nu trebuiască să predici nici atunci."
Şi am spus, "Nu."
E-156 Brother Arganbright called me up and said, "Brother Branham," just what the Spirit said. Said, "You come on, bring your wife with you," said, "because you won't have to preach very much," said, "because I think they only got you for one night." And said, "You might not have to preach that one."
And I said, "No."
E-157 "Ei bine," a spus "vino, tu şi soţia ta, veniţi voi toţi înţelegi, şi dacă veniţi, vă voi duce într-o vizită. Oh, soţia mea, soţia ta, şi ei toţi, vom merge sus prin Elveţia, dincolo prin Palestina."
Am spus, "Nu."
E-157 "Well," said, "come on, you and your wife, you all come on, see, and if you do, I'll take you on a tour. Oh, my wife, your wife, and all of them, we'll go up through Switzerland, over through Palestine."
I said, "No."
E-158 Eu aveam tălmăcirea. Am spus Fratelui Welch, sau Fratelui Fred şi lor, "Vă voi spune dimineaţă, dar mai întâi soţia mea trebuie să spună ceva." Şi când am sunat-o, atunci ea a refuzat să meargă. Am spus, "Iat-o aici." Vedeţi?
E-158 I had the interpretation. I told Brother Welch, or Brother Fred and them, "I'll tell you in the morning, but first my wife has to say something." And when I called her, then she refused to go. I said, "Here it is." See?
E-159 Acum, acea mică, barcă albă a fost acea singură adunare. Este în regulă să mergi oriunde pe aici, pe mal, cu o adunare, dar nu este suficient, deşi era albă şi bună, să mă cheme în străinătate.
E-159 Now, that little, white boat was that one meeting. It's all right to go anywhere here, on the bank, with one meeting, but it's not enough, though it was white and good, to call me across seas.
E-160 Fratele Fred, şi fratele de acolo, reprezentaţi în vedenie, ei au reprezentat, "Du-te ca un turist, pentru distracţie." Dar pe mine nu mă interesa să fac lucrul acela. Şi refuzându-i să fie barcagii, a însemnat că ei nu erau predicatori. Dar, eu eram un predicator.
E-160 Brother Fred, and brother there, represented in the vision, they represented, "Go as a tourist, for fun." But I did not care to do that. And refusing them to be boatmen, it meant they wasn't preachers. But, I was a preacher.
E-161 Şi apoi Hrana în acea micuţă, clădire lungă. Eu nu am mers în străinătate; şi m-am întors la această clădire mică, şi noi am făcut duzine de benzi, despre piramide şi de toate, să arătăm oamenilor ora în care trăim.
E-161 And then the Food in that little, long building. I did not go overseas; and returned to this little building, and we made dozens of tapes, of the pyramids and everything, to show the people the hour that we're living in.
E-162 Acum comparaţi chiar aceea cu celelalte, visele. Aceasta a fost o vedenie. Hrana, iat-O aici. Acesta este locul.
E-162 Now compare even that with the others, the dreams. This was a vision. The Food, here It is. This is the place.
E-163 Observaţi atunci ce a avut loc. Atunci imediat după ce a venit acea a patra vedenie, sau al patrulea vis mi-a fost spus, a venit un Frate Parnell. El este aici, pe undeva, chiar aici. Şi Billy nu era aici, şi omul era frenetic. El este din Bloomington, cred, sau Bedford? [Un frate spune, "Lafayette." – Ed.] Lafayette, ţine adunări. Şi el a avut un vis, şi a venit jos la Fratele Wood. Şi a spus, "Eu doar nu pot să las aceasta să treacă. Tebuie să îl spun, trebuie să-i spun Fratelui Branham. Acesta mă supără."
E-163 Notice then what took place. Then immediately after that fourth vision come on, or fourth dream was told me, up come a Brother Parnell. He's here, somewhere, right here. And Billy wasn't here, and the man was frantic. He is from Bloomington, I believe, or Bedford? [A brother says, "Lafayette."—Ed.] Lafayette, holding meetings. And he had a dream, and he come down to Brother Woods. And he said, "I just can't let this go. I've got to tell it, got to tell Brother Branham. It's bothering me."
E-164 Şi Dumnezeu ştie, nici un singur vis între ele. Doar au venit, unu, două, trei, patru, cinci, şase.
E-164 And God knows, not one dream in between them. Just come, one, two, three, four, five, six.
E-165 Fratele Parnell a spus, "Am avut un vis ciudat. Am visat că urma să am o adunare sus acolo. Şi într-un fel sau altul, este o adunare aici într-o biserică nouă, parcă." Şi a spus, "Această biserică nouă," cum a apărut, că el se întreba de ce nu cooperau între ele două, sau ceva în sensul acesta. Şi a spus că el stătea aici, până, "Ei bine, eram înăuntru aici. Eu doar voi aştepta, şi voi sta la serviciu." Şi a spus, "Un om a venit prin clădire, îmbrăcat cu un costum maro, şi o carte. Cred că el scria." Şi el i-a spus Fratelui Parnell, a spus, "'Aceasta este o adunare închisă. Este numai pentru diaconi şi administratori."' Ei bine, el cumva s¬a simţit puţin jignit. Astfel a ieşit pe uşa noii biserici, biserica care a fost ridicată, sau aceasta reparată, renovată. Şi când s-a dus afară, ningea, vreme rea, timp de iarnă.
Şi nici unul din aceşti oameni nu au ştiut nimic despre aceasta.
E-165 Brother Parnell said, "I had a strange dream. I dreamed that I was going to have a meeting up there. And somehow another, there's a meeting here in a new church, like." And said, "This new church," how it come out, that he wondered why they wasn't cooperating between the two, or something on that way. And said he was standing here, till, "Well, I been in here. I'll just wait, and I'll stand the service." Said, "A man come through the building, with a brown suit on, and a book. I think he was writing." And he told Brother Parnell, said, "'This is a closed meeting. It's only for deacons and trustees.'" Well, he kind of felt a little stepped on. So he went out the door of the new church, the church that had been erected, or this one repaired, fixed over. And when he went outside, it was snowing, bad weather, wintertime.
And none of these people knowed nothing about this.
E-166 Şi când a ieşit el pe uşă, eu stăteam acolo, privind spre vest. Am spus, "Nu te simţi jignit, Frate Parnell. Eu te voi îndruma, ce va trebui să faci."
E-166 And when he went out the door, I was standing there, looking westward. I said, "Don't feel stepped on, Brother Parnell. I'll direct you, what you should do."
E-167 Şi Fratele Parnell, şi oricine din ceilalţi, ştiau că eu nu le-am spus nici o tălmăcire. Aceasta este chiar acum; deşi, o vedeam în timp ce ei o vorbeau. Ai observat cât de repede am ieşit de acolo, Frate Parnell? Ca să nu trebuiască să-ţi spun. Şi am mers înainte sus, nu i-am spus nimic Fratelui Wood sau la nimeni altcineva, nimeni. Doar am lăsat-o, pentru că am vrut să văd unde duce. M-aţi auzit spunând în ultimul timp, "Sunt îngrijorat"? Asta-i ce a fost.
E-167 And Brother Parnell, and any of the rest of them, knowed I never told them no interpretation. It's right now; yet, seeing it when they would speak it. Did you notice how quick I got out of there, Brother Parnell? To keep from having to tell you. And went on up, never said nothing to Brother Woods or nobody else, nobody. Just left it, 'cause I wanted to see what it was leading to. Have you heard me say lately, "I'm bothered"? That's what it was.
E-168 Şi atunci, Fratele Parnell, a spus că eu i-am spus lui, "Frate Parnell, porneşte. Şi primul loc unde vei ajunge va fi Sefora." Sefora, "Sefora," care înseamnă liniuţă, sau oprire, sau ceva. Am spus, "Nu sta acolo. Apoi du-te, următoarea, şi vei găsi o femeie bătrână; şi apoi nu te opri acolo. Pleacă din nou, vei găsi o femeie foarte bătrână; nu te opri acolo." Şi tot timpul noi eram, eu vorbeam, noi mergeam prin zăpadă. Şi am spus, "Du-te până o vei găsi pe Soţia mea. Şi când o găseşti pe Soţia mea, opreşte¬te acolo!" Şi a spus că a privit, şi noi eram ieşiţi din zăpadă, în deşert. Şi eu am dispărut. Şi el a privit în spate, şi a văzut-o pe soţia lui pompând apă dintr-o fântână, şi un slujitor trăgând de ea, să o tragă de la pompă. Ea se uita la el. Şi el s-a trezit.
E-168 And then, Brother Parnell, he said that I said to him, "Brother Parnell, start. And the first place you'll come to will be Zipporah." Zipporah, "Zipporah," which means hyphen, or stop, or something. I said, "Don't stay there. Then go, next, and you'll find an old woman; and then don't stop there. Go again, you'll find a real old woman; don't stop there." And all the time we were, I was talking, we were walking through the snow. And I said, "Go till you find my Wife. And when you find my Wife, stop there!" And said he looked, and we was out of the snow, on the desert. And I had vanished. And he looked back, and he saw his wife pumping water from a well, and some minister pulling on her, to pull her away from the pump. She was watching him. And he woke up.
E-169 Iată interpretarea visului tău. Şi aş fi putut să îţi spun, în acea seară, dar eu doar am plecat. După cum că Sefora, şi o femeie bătrână, şi o altă femeie, foarte, foarte bătrână, sunt biserici. Înţelegi? Şi Sefora fiind de fapt nevasta lui Moise, Sefora, şi noi observăm că eu i-am spus să nu se oprească la ele, indiferent de cât de bătrâne erau ele. Ele erau organizaţii. Nu te opri la ele. Ele şi-au trăit timpul. Dar când el ajunge la Soţia mea, care este Biserica mea la care Isus Cristos m-a trimis, aceasta în această zi de pe urmă, şi iat-O aici, "Opreşte-te acolo!" Şi eu eram plecat spre vest.
E-169 Here is the interpretation of your dream. And I could have told you, that night, but I just turned away. Insomuch that Zipporah, and one old woman, and another real, real old woman, that's churches. See? And Zipporah being actually the—the wife of Moses, Zipporah, and we notice that I told him not to stop at them, no matter how old they was. They were organizations. Don't stop at them. They've lived their time. But when he comes to my Wife, which is my Church that Jesus Christ has sent me, this in this last day, and here It is, "Stop there!" And I was gone westward.
E-170 Apoi Sora Steffy. S-ar putea ca ea să nu fie aici, pentru că ea a fost în spital. Nu ştiu unde... Este Sora Ste-... ? Da, iat-o aici. Sora Steffy vine acasă la mine pentru rugăciune, înainte ca ea să meargă la spital pentru operaţie, ca Dumnezeu să o ajute şi să o binecuvânteze. Şi El cu siguranţă a făcut lucrul acesta.
Şi ea a spus, "Am avut un vis ciudat, Frate Branham."
Am spus, "Da?"
E-170 Then Sister Steffy. She may not be here, because she's been in the hospital. I don't know where… Is Sister Steffy… Yes, here she is. Sister Steffy comes to my house for prayer, before she went to the hospital for surgery, that God would help her and bless her. And He certainly did.
And she said, "I had a strange dream, Brother Branham."
I said, "Yes?"
E-171 Şi a spus, "Am visat că mă aflam afară în Vest. Şi eu..." Acela este cel de-al şaselea. Şi a spus, "Am visat că eram afară în Vest, şi era ţinut deluros. Şi când am privit, stând pe un deal, acolo se alfa un om foarte bătrân, cu lungi, bărbi albe, şi părul care îl avea era crescut în jos peste faţa lui. Şi avea o învelitoare albă, ceva, îmbrăcăminte," a spus, "vântul o sufla." Cred că aceea-i corect, Soră Steffy, aşa. Şi a spus, "Am continuat să mă apropii. El stătea, sus pe vârful unui munte, privind spre est." Şi a spus, "M-am întrebat, 'Cine este acest om bătrân?'" Şi ea s-a mutat mai aproape, mai aproape. Şi când a ajuns mai aproape, a recunoscut cine era. Era nemuritorul Ilie, profetul, stând acolo sus privind spre Est.
E-171 And she said, "I dreamed that I was out West. And I…" That's the sixth one. And she said, "I dreamed I was out West, and has rolling country. And when I looked, standing upon a hill, there was a real old man with long, white beards, and what hair he had was growed down across his face. And he had a white wrap-around, something, garment," said, "the wind was blowing it." I think that's right, Sister Steffy, like that. And said, "I kept drawing closer. He was standing, up on top of a mountain, watching eastward." And said, "I wondered, 'Who is this old man?'" And she moved closer, closer. And when she got closer, she recognized who it was. It was the immortal Elijah, the prophet, standing up there watching the East.
E-172 A spus, "Eu trebuie să-l văd." Ea avea o nevoie. Şi a alergat sus pe deal şi a căzut jos acolo, ca să-i vorbească, în numele lui Ilie. Şi a spus, când ea a vorbit... Ea a auzit un glas, a spus, "Ce doreşti, Soră Steffy?" Şi acesta eram eu.
E-172 She said, "I must see him." She had a need. And she ran up the hill and fell down there, to speak to him, in the name of Elijah. And said, when she spoke… She heard a voice, said, "What do you want, Sister Steffy?" And it was me.
E-173 Visul tău a fost împlinit chiar acolo, Soră Steffy. Căci, imediat după aceea, am plecat la Louisville. Ceea ce avea ea nevoie era rugăciunea. Vedeţi? Şi ea a trecut cu bine, la spital; şi semnul cu mine mergând spre vest, privind spre est, pentru turma mea. Observaţi. Când...
E-173 Your dream was fulfilled right there, Sister Steffy. For, immediately after that, I had went to Louisville. What she was needing was the prayer. See? And she got through all right, at the hospital; and the sign of me going westward, watching eastward, for my flock. Notice. When…
E-174 Am mers la Louisville. Şi când m-am întors, am pornit cumva înspre poartă, şi acolo erau ţăruşi împlântaţi acolo, la poarta mea. D-l Goynes, de la strada municipală aici, mergea în sus pe alee. A spus, "Billy, vino aici." A spus, "Tu trebuie să-ţi muţi porţile şi lucrurile, gardul, gardul de piatră şi porţile."
Am spus, "Ei bine, okay, Bill." Am spus, ,,Eu voi-o voi face. Când?"
E-174 I went to Louisville. And when I come back, I kind of started in the gate, and there was stobs drove there, over my gate. Mr. Goynes, of the city street here, was going up the lane. He said, "Billy, come here." Said, "You have to move your gates and things, fence, stone fence and gates."
I said, "Well, okay, Bill." I said, "I'll—I'll do it. When?"
E-175 El a spus, "Îţi voi spune eu. Te voi anunţa când." Am spus... "Chiar la începutul anului, ei vor începe să facă aceasta."
Am spus, "În regulă."
E-175 He said, "I'll tell you. I'll let you know when." I said… "Right the first of the year, they're going to start doing it."
I said, "All right."
E-176 Astfel am pornit să intru înapoi în casă, şi soţia a spus, "Trebuie să mă duc la alimentară chiar repede." Şi am plecat în jos pe alee. Şi un băiat, Raymond King, care este inginerul municipal. Eu întotdeauna l-am chemat "Ureche de Noroi." Pentru că, noi eram copii mici, înotam împreună, el a lovit un băiat în ureche cu un bulgăre de noroi. Şi noi întotdeauna l-am chemat, "Ureche de No roi." El locuieşte chiar în jos pe alee de la mine, cam-cam a doua uşă mai jos de Fratele Wood.
Şi astfel am spus, "Noroi, vino aici un minut."
El a spus, "Bine, Billy." Şi el a venit acolo.
Am spus, "Acel ţăruş care l-ai împlântat jos?"
E-176 So I started to go back in the house, and wife said, "I've got to go to the grocery right quick." And I went down the lane. And a boy, Raymond King, which is the city engineer. I always called him "Mud Ear." Cause, we was little kids, swimming together, he hit a guy in the ear with a lump of mud. And we always called him, "Mud Ear." He lives right down the lane from me, about—about second door below Brother Woods.
And so I said, "Mud, come here a minute."
He said, "All right, Billy." And he come over there.
I said, "That stake that you drove down?"
E-177 A spus, "Billy, este că, ei vor lua înăuntru întregul lucru." A spus, "Toţi aceşti pomi, aceste garduri, şi toate celelalte, trebuie să fie mutate."
E-177 He said, "Billy, it's, they're going to take the whole thing in." Said, "All these trees, these fences, and everything else, has got to be moved."
E-178 Am spus, "Ei bine, inginerul mi-a spus că proprietatea mea ajunge până la mijlocul străzii."
E-178 I said, "Well, the engineer told me that my property come to the middle of the street."
E-179 A spus, "Da, dar ei o vor lărgi. O vor lua, oricum." A spus, "Şi a mea este."
E-179 Said, "Yes, but they're going to expand it. Going to take it in, anyhow." Said, "Mine is also."
E-180 Am spus, "Bine, Fratele Wood este un-este un zidar, şi," am spus, "Eu voi-eu îl voi chema să o mute în spate."
E-180 I said, "Well, Brother Woods is a—is a stonemason, and," I said, "I'll—I'll just get him to move it back."
E-181 A spus, "Billy, nu o atinge. Lasă ca antreprenorul să facă aceea. Aceea este casa parohială, nu-i aşa?"
Am spus, "Da, domnule."
A spus, "Lasă-l pe el să o facă." A spus, "Tu şti ce vreau să spun."
Am spus, "Da."
E-181 Said, "Billy, don't touch it. Let the contractor do that. That's the parsonage, ain't it?"
I said, "Yes, sir."
Said, "Let him do it." Said, "You know what I mean."
I said, "Yes."
E-182 Şi m-am întors de o parte, şi, aşa de repede, ceva a lovit¬o. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.] Am mers acasă, am intrat în sufrageria mea, am luat cartea aceea, şi iat-o acolo. Nu erau blocuri de ciment; erau pietre. Am spus, "Meda, pregăteşte-te."
E-182 And I turned away, and, that quick, something struck it. [Brother Branham snapped his finger—Ed.] I went home, went into my den room, picked up that book, and there it was. It wasn't concrete blocks; it was stones. I said, "Meda, get ready."
E-183 Şase vise la rând, şi apoi vedenia i-a pus vârful. "Când aceste lucruri vin la împlinire, întoarce-te spre vest."
E-183 Six straight dreams, and then the vision capped it. "When these things comes to pass, turn westward."
E-184 Am sunat la Tucson. Fratele Norman are un loc. Nu ştiu unde mă duc. Nu ştiu ce să fac. Sunt doar într-o... Eu stau. Nu ştiu ce să fac. Las o casă la care nu trebuie să plătesc chirie. Salariul meu este de o sută de dolari pe săptămână. Şi trebuie să plătesc aproape o sută de dolari pe lună pentru o casă. Sunt chiar aici cu fraţii şi surorile mele, unde sunt iubit. Şi eu plec, nu ştiu unde. Nu ştiu de ce. Nu vă pot spune de ce. Dar este numai un singur lucru care îl ştiu, este să urmez ce El îmi spune să fac. Eu nu ştiu, nu ştiu pe unde să o iau, ce să fac. Nu este nimic din a mea...
E-184 I called Tucson. Brother Norman has got a place. I don't know where I'm going. I don't know what to do. I'm just in a… I'm standing. I don't know what to do. I'm leaving a home I don't have to pay rent on. My wages is a hundred dollars a week. And I almost have to pay a hundred dollars a month for a house. I'm right here with my brothers and sisters, where I'm loved. And I'm going, I don't know where. I don't know why. I can't tell you why. But there's only one thing I know, is follow what He says do. I don't know, know which way to turn, what to do. It's none of my…
E-185 Presupun că Abraham a simţit în felul acela când El i-a spus, "Du-te dincolo, peste râu." El nu a ştiut ce să facă decât să sălăşluiască, să se separe. Eu nu am ştiut ce să fac.
E-185 I guess Abraham felt that way when He told him, "Go over, across the river." He didn't know what to do but sojourn, separate himself. I didn't know what to do.
E-186 Sâmbăta trecută dimineaţă, o săptămână de ieri, în jur de ora trei dimineaţa, m-am sculat şi am băut un pahar de apă, şi am pus pătura peste Joseph, în camera lui. Şi apoi m-am întors, şi doar eram întins jos. Am adormit. Şi când am adormit... eu încep cu aceste vise mici şi lucruri, astfel veţi vedea fundalul la ce mă pregătesc să spun. Eu-eu l-am acoperit pe Joseph, şi m¬am dus înapoi şi m-am culcat, şi am adormit. Şi am visat un vis.
E-186 Last Saturday morning, one week from yesterday, along about three o'clock in the morning. I had gotten up and got a drink of water, and put the cover over Joseph, in his room. And then I come back, and was just laid down. I went to sleep. And when I went to sleep… I'm getting these little dreams and things off, so you'll see the background of what I'm fixing to say. I—I covered up Joseph, and I went back and laid down, and went to sleep. And I dreamed a dream.
E-187 Şi am visat că am văzut un om care se presupunea că era tatăl meu, deşi el era un om foarte mare. Şi am văzut o femeie care se presupunea că era mama mea, doar că ea nu arăta ca mama mea. Şi acest bărbat era foarte rău cu soţia lui. Şi el avea un par triunghiular, unde a despicat el acest lemn. Şi a făcut un... Ştiţi, un lemn cioplit, tăiat de-a lungul, ştiţi, formează un par triunghiular. Şi de fiecare dată când această femeie începea să se ridice, el doar o apuca de gât şi o lovea în cap, şi o dobora. Şi atunci ea zăcea acolo, şi riposta şi plângea, şi apoi ea începea să se ridice din nou. El umbla în jur, mândru, cu pieptul lui în afară, ins foarte mare. Şi când ea se ridica din nou, el o lua de gât, şi lua acest par triunghiular, şi o pocnea peste cap cu acesta, o dobora jos. Păşea înapoi şi îşi scotea pieptul, ca şi cum el a făcut ceva important.
E-187 And I dreamed that I saw a man that was supposed to be my father, though he was a great big man. And I saw a woman that was supposed to be my mother, only she didn't look like my mother. And this man was very mean to his wife. And he had a three-cornered stick, where he had claved this wood. And it made a… You know, a chop of wood, across a log, you know, it makes a three-cornered stick. And every time this woman would start to stand up, he'd just grab her by the neck and hit her on the head, and knock her out. And then she would lay there, and snub and cry, and then she would start coming back up again. He would walk around, proud, with his chest stuck out, great big fellow. And when she would raise up again, he would take her by the neck, and take this three-cornered stick, and crack her on the head with it, drop her down. Walk back and stick out his chest, like he had done something big.
E-188 Şi eu stăteam departe, urmărind aceasta. M-am gândit, "Nu¬l pot imobiliza pe acel om. El este prea mare. Şi, atunci, el se presupune a fi tatăl meu, dar el nu este tatăl meu." Şi am spus, "El nu are nici o treabă să trateze acea femeie aşa." Şi am început să fiu puţintel cam supărat pe el. Astfel, atunci, deodată, am primit suficient curaj, şi m-am dus la el, şi l-am apucat de guler şi l-am întors în jur. Şi am spus, "Tu nu ai nici un drept să o loveşti." Şi când am spus asta, muşchii au crescut. Arătam ca un uriaş. Şi omul s-a uitat la acei muşchi, şi atunci s-a speriat de mine. Şi am spus, "Loveşte-o din nou, şi vei avea de-a face cu mine." Şi el cumva a ezitat s-o lovească din nou. Şi atunci m¬am trezit.
E-188 And I was standing off, watching it. I thought, "I can't tackle that man. He is too big. And, then, he is supposed to be my papa, but he ain't my papa." And I said, "He hasn't got no business treating that woman like that." And I got kind of a little bit upset with him. So, then, all at once, I got up enough courage, and I went over to him, and grabbed him by the collar and turned him around. And I said, "You have no right to strike her." And when I said that, muscles growed. I looked like a giant. And the man looked at those muscles, and then he got scared of me. And I said, "You strike her again, you're going to deal with me." And he kind of hesitated to strike her again. And then I woke up.
E-189 Şi am stat acolo un pic. M-am gândit, "Ce este asta? Ciudat să visez despre acea femeie." Şi doar într-un moment, iată-L venind. Am primit tălmăcirea.
E-189 And I laid there a little while. I thought, "What is that? Strange I would dream about that woman." And just in a moment, here He come. I got the interpretation.
E-190 Femeia reprezintă biserica lumii, astăzi, lumea întreagă. Am fost născut chiar în această dezordine, şi iată-mă aici. Ea se presupune a fi un fel de o-o mamă a... dacă era o mamă de curvă, dar totuşi am fost născut chiar în aceasta. Şi... Bărbatul ei sunt denominaţiunile care o domină. Parul triunghiular care îl avea, este acel botez trinitar în nume false. Că, de fiecare dată când ea începe să se ridice, adunarea să accepte Aceasta, el o doboară jos cu acesta. Şi, desigur, el fiind aşa de mare, eu m-am întors în jur, mi-a fost puţin teamă de el. Şi apoi m-am repezit în el, oricum, şi muşchii erau muşchi de credinţă. Aceea m-a făcut să mă gândesc, "Dacă Dumnezeu este cu mine, şi îmi poate da muşchi, să-i iau apărarea. 'Încetează să o mai loveşti!'"
E-190 The woman represents the church of the world, today, all the world. I was born right in this mess, and here I am. She is supposed to be kind of a—a mother of… if she was a mother of harlot, but yet I was born right into it. And the… Her husband is the denominations that rule her. The three-cornered stick that she had, is that triune baptism in false names. That, every time she starts to rise up, the congregation to accept It, he whacks her down with it. And, course, him being so big, I turned around, was a little afraid of him. And then I dashed into him, anyhow, and the muscles was faith muscles. That made me think, "If God is with me, and can give me muscles, let me stand up for her. 'Quit striking her!'"
E-191 Trebuie că era ora zece ziua, când soţia mea a încercat să intre în cameră, şi aceasta s-a întâmplat. Am intrat într-o vedenie în acea dimineaţă, şi eu cumva... Acum, reţineţi, nu a fost un vis.
E-191 Must have been ten o'clock in the day, when my wife was trying to get into the room, and it happened. I went into a vision that morning, and I somehow… Now, remember, it was not a dream.
E-192 Este diferenţă între vise şi vedenii. Vise sunt când tu adormi. Viziuni, când tu nu adormi. Noi suntem născuţi aşa. Fiinţa umană obişnuită, când visează, este în subconştientul lui. Şi subconştientul lui este foarte departe de el. Simţurile lui sunt active, atât timp cât el este în primul său conştient. În acest conştient, tu, eşti normal; vezi, guşti, simţi, miroşi, auzi. Dar când eşti în subconştientul tău, adormit, tu nici nu vezi, guşti, simţi, miroşi, sau nu auziţi. Dar este ceva, când visezi, că te întorci înapoi la acest conştient. Este o memorie, că tu îţi aminteşti ceva despre ce ai visat, cu ani în urmă. Fiinţa umană obişnuită este aşa.
E-192 There's difference between dreams and visions. Dreams is when you go to sleep. Visions, when you don't go to sleep. We're born that way. The ordinary human being, when he dreams, it's in his subconscious. And his subconscious is way away from him. His senses is active, as long as he's in his first conscious. In this conscious, you, you're normal; you see, taste, feel, smell, hear. But when you're in your subconscious, asleep, you don't neither see, taste, feel, smell, or hear. But there's something, when you dream, that you return back to this conscious. There's a memory, that you remember something that you dreamed about, years ago. The ordinary human being is that way.
E-193 Dar când Dumnezeu predestinează ceva, acest subconştient nu este foarte departe de aici, pentru văzător, dar ambele conştiente sunt chiar împreună. Şi văzătorul, într-o vedenie, nu adoarme. El încă este în simţurile lui, şi o vede.
E-193 But when God predestinates something, this subconscious is not way away from here, to the seer, but both consciouses is right together. And the seer, in a vision, doesn't go to sleep. He's still in his senses, and sees it.
E-194 Am explicat aceasta la câţiva doctori, zilele trecute. Şi ei s¬au ridicat şi au spus, "Minunat. Nici măcar nu ne-am gândit la aşa ceva." Când am făcut un test de undă, şi ei au spus că eu... Ei nu au văzut niciodată ceva de felul acesta. Vedeţi? "Bine," au spus, ,,este ceva ce ţi se întâmplă." Şi am spus. Am spus aceasta. El a spus, "Asta e, exact." Vedeţi?
E-194 I was explaining that for some doctors, the other day. And they raised up and said, "Marvelous. Never even thought of such a thing." When I was taking a wave test, and they said I… They had never seen anything like that. See? "Well," said, "there is something happens to you." And I said. I told it. He said, "That's it, exactly." See?
E-195 Cele două conştiente stau chiar aproape împreună. Nu este nimic ce aş putea face, şi aceasta nu mă face cu nimic mai mult decât oricare altul. Este doar, Dumnezeu a făcut-o în acel fel. Tu nu adormi. Eşti chiar aici, chiar ca un somn. Tu stai aici, privind afară, în felul acesta.
E-195 The two consciouses sit right close together. It's nothing I could do, and it don't make me no more than anybody else. It's just, God made it that way. You don't go to sleep. You're right here, just like a sleep. You're standing here, looking out, like this.
E-196 Şi voi toţi aţi văzut lucrul acesta, în jurul lumii. Tu nu adormi. Stând aici pe platformă, vorbind oamenilor, mă auziţi intrând în vedenii şi revenind. Când călătoresc cu voi într-o maşină, oriunde altundeva, şi vă spun lucruri care urmează să se întâmple; şi niciodată nu dă greş, niciodată nu a făcut-o. A văzut vreodată cineva să dea greş? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Nu, domnule. Nu poate da greş. Nu va da greş, atâta timp cât este Dumnezeu. Observaţi, chiar pe platformă, mii, înainte a zeci de mii de oameni, chiar şi în alte limbi pe care eu nici măcar nu le pot vorbi, totuşi aceasta nu dă greş. Vedeţi? Este Dumnezeu!
E-196 And all of you have seen it, around the world. You don't go to sleep. Standing here on the platform, talking to people, you hear me go into visions and come back. When I'm riding in a car with you, anywhere else, and tell you things that's going to happen; and never fails, never has. Has anybody ever seen it fail? [Congregation says, "No."—Ed.] No, sir. It can't fail. It won't fail, as long as it's God. Notice, right on the platform, thousands, before tens of thousands of people, even in other languages that I can't even speak, still it don't fail. See? It's God!
E-197 Acum, în această vedenie, sau aşa cum vorbeam, am privit şi am văzut un lucru ciudat.
E-197 Now, in this vision, or as I was speaking, I looked and I saw a strange thing.
E-198 Acum, părea de parcă băieţelul meu, Joseph, era lângă mine. Eu îi vorbeam. Acum, dacă veţi urmări viziunea foarte atenţi, veţi înţelege de ce stătea Joseph acolo.
E-198 Now, it seemed like that my little son, Joseph, was by my side. I was talking to him. Now, if you'll watch the vision real close, you'll see why Joseph was standing there.
E-199 Şi am privit, şi acolo era un tufiş mare. Şi pe acest tufiş, într-o-într-o constelaţie de păsări, păsărici mici, lungi cam de jumătate de inch, şi înalte de jumătate de inch. Ele erau mici veterane. Penele lor mici erau frânte. Şi erau cam două sau trei pe ramura de sus, şase sau opt pe următoarea ramură, şi cinsprezece sau douăzeci pe următoarea ramură; coborând în forma unei piramide. Şi acele păsări micuţe, mici mesageri, şi erau destul de bine epuizate. Şi ele priveau spre est.
E-199 And I looked, and there was a big bush. And on this bush, in a—in a constellation of birds, little bitty birds, about half inch long, and a half inch high. They were little veterans. Their little feathers was beat down. And there was about two or three on the top limb, six or eight on the next limb, and fifteen or twenty on the next limb; coming down in the shape of a pyramid. And those little fellows, little messengers, and they were pretty well worn out. And they were watching eastward.
E-200 Şi eu eram la Tucson, Arizona, în vedenie, pentru că a făcut¬o cu aşa scop că El nu a vrut ca eu să nu văd unde era. Îmi luam un scai de nisip de pe mine, din deşert. Şi am spus, "Acum, ştiu că aceasta este o vedenie, şi ştiu că mă aflu la Tucson. Şi ştiu că acele păsărele acolo reprezintă ceva." Şi ele priveau spre est. Şi deodată ele s-au înclinat să zboare, şi au plecat departe, spre est.
E-200 And I was at Tucson, Arizona, in the vision, for it made it so purpose that He didn't want me to fail to see where it was at. I was picking a sand burr off of me, from the desert. And I said, "Now, I know this is a vision, and I know that I'm at Tucson. And I know that them little birds there represent something." And they were watching eastward. And all of a sudden they taken a notion to fly, and away they went, eastward.
E-201 Şi de îndată ce ele s-au dus, a venit o constelaţie de păsări mai mari. Ele arătau ca porumbei, aripi ascuţite, un fel de culoare gri, o culoare puţin mai deschisă decât cum au fost acei mesageri mici. Şi ele veneau spre est, rapid.
E-201 And as soon as they left, a constellation of larger birds came. They looked like doves, sharp-pointed wings, kind of a gray color, little lighter color than what these first little messengers was. And they were coming eastward, swiftly.
E-202 Şi abia ce au dispărut din privirea mea, m-am întors din nou să privesc spre vest, şi acolo s-a întâmplat. Acolo a fost o explozie care de fapt a zguduit întregul pământ.
E-202 And no sooner than they got out of my sight, I turned again to look westward, and there it happened. There was a blast that actually shook the whole earth.
E-203 Acum, nu pierdeţi aceasta. Şi voi, pe benzi, fiţi siguri că înţelegeţi bine acest lucru.
E-203 Now, don't miss this. And you, on tape, be sure you get this right.
E-204 Mai întâi, o explozie. Şi m-am gândit că suna ca o barieră de sunet, sau cum o numiţi când avioanele traversează sunetul, şi sunetul se întoarce la pământ. Doar a zguduit, parcă, a răcnit, de toate. Atunci, ar fi putut fi un-un-un bubuit de tunet puternic, şi fulger, parcă; eu nu am văzut fulgerul. Am auzit doar acea explozie puternică care a pornit, care suna ca şi cum ar fi fost în sud, de la mine, către Mexic.
E-204 First, a blast. And I thought it sounded like a sound barrier, ever what you call it when planes cross the sound, and the sound comes back to the earth. Just shook, like, roared, everything. Then, it could have been a—a—a great clap of thunder, and lightning, like; I didn't see the lightning. I just heard that great blast that went forth, that sounded like it was south, from me, towards Mexico.
E-205 Dar, a zguduit pământul. Şi când a zguduit, eu încă priveam spre vest. Şi departe de tot în Eternitate, am văzut o constelaţie de ceva venind. Părea ca şi cum ar fi putut fi mici puncte. S-ar putea să fi fost nu mai puţine de cinci, şi nu mai multe de şapte. Dar, Ei erau în forma unei piramide, ca aceşti mesageri care veneau. Şi când au venit, Puterea Atotputernicului Dumnezeu m-a înălţat să-I întâlnesc.
E-205 But, it shook the earth. And when it did, I was still looking westward. And way off into Eternity, I saw a constellation of something coming. It looked like that it might have been little dots. There could have been no less than five, and not more than seven. But, They were in the shape of a pyramid, like these messengers coming. And when it did, the Power of Almighty God lifted me up to meet Them.
E-206 Şi pot vedea Aceasta. Niciodată nu m-a părăsit. Au trecut opt zile, şi nu o pot uita, încă. Nu am avut niciodată nimic care să mă tulbure ca aceasta. Familia mea vă poate spune.
E-206 And I can see It. It's never left me. Eight days has gone, and I can't forget it, yet. I never had anything to bother me like that has. My family will tell you.
E-207 Am putut vedea acei Îngeri, acele aripi ascuţite date înapoi, călătorind mai repede decât poate sunetul să călătorească. Ei au venit din Eternitate, într-o fracţiune, ca o clipeală a ochiului. Nu destul să clipeşti din ochi, doar o clipire, Ei erau acolo. Nu am avut timp să număr. Nu am avut timp mai mult decât să privesc. Din Cei Puternici, măreţi, Îngeri puternici, albi ca zăpada; cu aripile fixate, şi capetele. Şi Ei făceau, "Ptiu-ptiu!" Şi când au venit, am fost apucat sus în această piramidă de constelaţii.
E-207 I could see those Angels, those shaped-back wings, traveling faster than sound could travel. They come from Eternity, in a split, like a twinkling of an eye. Not enough to bat your eye, just a twinkle, They were there. I didn't have time to count. I didn't have time no more than just look. Mighty Ones, great, powerful Angels, snow white; wings set, and heads. And They were, "Whew-whew!" And when it did, I was caught up into this pyramid, a constellations.
E-208 Şi m-am gândit, "Acum, asta-i tot." Eram tot amorţit. Şi am spus, "Oh, vai! Asta înseamnă că va fi o explozie care mă va ucide. Sunt la capătul drumului meu acum. Nu trebuie să le spun la ai mei, când se duce această vedenie. Nu vreau ca ei să ştie despre lucrul acesta. Dar, Tatăl Ceresc mi-a făcut de cunoscut acum că timpul meu s-a terminat. Şi nu-i voi spune familiei mele, ca ei să se îngrijoreze în privinţa mea, 'Căci, el este gata să plece.' Şi aceşti Îngeri au venit după mine, şi eu voi fi ucis destul de curând acum în vreun fel de explozie."
E-208 And I thought, "Now, this is it." I was numbed all over. And I said, "Oh, my! This means that there will be a blast that will kill me. I'm at the end of my road now. I mustn't tell my people, when this vision leaves. I don't want them to know about it. But, the Heavenly Father has let me know now that my time is finished. And I won't tell my family, so they'll worry about me, 'Because, he's fixing to go.' And these Angels has come for me, and I'll be killed pretty soon now in some kind of an explosion."
E-209 Atunci mi-a venit, în timp ce mă aflam în această constelaţie, "Nu, nu esta aşa. Dacă te-ar fi ucis pe tine, l-ar fi ucis pe Joseph." Şi îl puteam auzi pe Joseph strigând după mine.
E-209 Then it came to me, while I was in this constellation, "No, that isn't it. If it would have killed you, it would have killed Joseph." And I could hear Joseph calling me.
E-210 Ei bine, atunci m-am întors din nou. M-am gândit, "Doamne Dumnzeule, ce înseamnă această vedenie?" Şi m-am întrebat.
E-210 Well, then I turned again. I thought, "Lord God, what does this vision mean?" And I wondered.
E-211 Şi atunci mi-a venit, (nu un glas) doar mi-a venit. "Oh! Aceia sunt Îngerii Domnului, care vin să-mi dea noua mea însărcinare." Şi când m-am gândit aceasta, mi-am ridicat mâinile sus, şi am spus, "O Doamne Isuse, ce vrei Tu ca eu să fac?" Şi vedenia m-a părăsit. Timp de aproape o oră, nu puteam să simt.
E-211 And then it come to me, (not a voice) just come to me. "Oh! That is the Angels of the Lord, coming to give me my new commission." And when I thought that, I raised up my hands, and I said, "O Lord Jesus, what will You have me do?" And the vision left me. For almost an hour, I couldn't feeled.
E-212 Acum, voi ştiţi ce sunt binecuvântările Domnului. Dar, Puterea Domnului este cu totul diferită, Puterea Domnului în acel fel de locuri. Am simţit-O, de multe, multe ori, înainte, în vedenie, dar nicicând în felul acela. Se simte ca o teamă de respect. Am fost aşa speriat încât eram paralizat, în prezenţa acestor Fiinţe.
E-212 Now, you people know what the blessings of the Lord is. But, the Power of the Lord is altogether different, the Power of the Lord in them kind of a places. I felt It, many, many times, before, in vision, but never like that. It feels like a reverent fear. I was so scared till I was paralyzed, in the presence of these Beings.
E-213 Eu spun Adevărul. Cum a spus Pavel, "Eu nu mint." Voi nu m-aţi prins niciodată spunând ceva greşit despre ceva de felul acela. Ceva se pregăteşte să se întâmple.
E-213 I tell the Truth. As Paul said, "I lie not." You never caught me saying anything wrong about something like that. Something is fixing to happen.
E-214 Apoi, după o vreme, am spus, "Doamne Isuse, dacă voi fi ucis, fă-mi de cunoscut, aşa că eu nu le voi spune la ai mei despre asta. Dar dacă este altceva, fă-mi de cunoscut." Dar, nu a răspuns nimic.
E-214 Then, after a while, I said, "Lord Jesus, if I'm going to be killed, let me know, so I won't tell my people about this. But if it's something else, let me know." But, nothing answered.
E-215 După ce Duhul m-a părăsit, timp de vreo jumătate de oră, eu presupun, sau mai mult, am spus, "Doamne, dacă este asta, atunci, că voi fi ucis, şi Tu ai terminat cu mine pe pământ, şi¬şi urmează să fiu luat Acasă acum; care, dacă este asta, asta-i bine. Este în regulă. Aşa că," am spus, "dacă asta este, fă-mi de cunoscut. Trimite Puterea Ta din nou înapoi peste mine, atunci voi şti să nu le spun la ai mei sau la nimeni despre aceasta, pentru că Tu te pregăteşti să vi să mă iei." Şi eu... Şi nu s-a întâmplat nimic. Şi am aşteptat o vreme.
E-215 After the Spirit left me, for about a half hour, I guess, or more, I said, "Lord, if it is, then, that I am going to be killed, and You're finished with me on earth, and—and I'm going to be taken Home now; which, if that's it, that's fine. That's all right. So," I said, "if it is, let me know. Send Your Power back on me again, then I'll know not to tell my people or anybody about it, because You're fixing to come catch me away." And I… And nothing happened. And I waited a while.
E-216 Apoi am spus, "Doamne Isuse, dacă nu a însemnat asta, şi înseamnă că Tu ai ceva pentru mine să fac, şi îmi va fi dezvăluit mai târziu, atunci trimite Puterea Ta." Şi Aceasta aproape că m¬a luat din cameră!
E-216 Then I said, "Lord Jesus, if it did not mean that, and it means that You've got something for me to do, and it'll be revealed to me later, then send Your Power." And It almost took me from the room!
E-217 M-am regăsit, pe undeva, dincolo într-un colţ. Puteam să o aud pe soţia mea, pe undeva, încercând să zgâlţâie o uşă. Uşa de la dormitor era încuiată. Şi aveam o Biblie deschisă, şi aceasta... Citeam, nu ştiu, dar era în, eu cred, Romani capitolul al 9-lea, ultimul verset:
... Iată, că pun în Sion o piatră de temelie, o piatră de poticnire, o piatră scumpă de temelie, şi oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.
E-217 I found myself, somewhere, over in a corner. I could hear my wife, somewhere, trying to shake a door. The door in the bedroom was locked. And I had a Bible open, and it… Was reading, I don't know, but it was in, I believe, Romans the 9th chapter, the last verse.
… Behold, I lay in Sion a cornerstone, a stumblingstone, a precious cornerstone, and whosoever believeth on him shall not be ashamed.
E-218 Şi m-am gândit, "Este ciudat că am citit asta." Duhul încă mă învăluia, în cameră! Am închis Biblia şi am stat acolo.
E-218 And I thought, "It's strange I'd be reading that." Spirit still packing me, in the room! I closed up the Bible and stood there.
E-219 Am mers acolo la fereastră. Era în jur de ora zece ziua, sau mai mult. Şi mi-am ridicat mâinile, şi am spus, "Doamne Dumnezeule, eu nu înţeleg. Aceasta-i o zi ciudată, pentru mine. Şi îmi ies din minţi, aproape."
E-219 I went over to the window. It was about ten o'clock in the day, or better. And I raised up my hands, and I said, "Lord God, I don't understand. This is a strange day, to me. And I'm beside myself, almost."
E-220 Am spus, "Doamne, ce înseamnă asta? Lasă-mă să citesc din nou, dacă eşti Tu." Acum, aceasta sună copilăresc. Şi am luat Biblia, am deschis-o. Acolo era din nou, în acelaşi loc, Pavel spunând Iudeilor că ei au încercat... spune Romanilor că Iudeii au încercat să-L accepte prin fapte, dar este prin credinţă că noi Îl credem.
E-220 I said, "Lord, what does that mean? Let me read again, if it be You." Now, this sounds juvenile. And I took up the Bible, opened it up. There it was again, at the same place, Paul telling the Jews that they tried to… tell the Romans that the Jews tried to accept It by works, but it's by faith that we believe It.
E-221 Ei bine, a fost un timp grozav, de atunci. Acum vedeţi unde stau. Nu ştiu ce se întâmplă. Nu ştiu ce să spun.
E-221 Well, it's been a terrific time, since. Now you see where I stand. I don't know what's happening. I don't know what to say.
E-222 Dar acum daţi-mi voie, acum, de acum înainte, pentru următoarele, cam cinsprezece, douăzeci de minute, daţi-mi voie să încerc să spun ceva aici acum. Amintiţi-vă, nici o dată nu au dat greş acele vedenii. Acum voi lua Scripturile pentru un moment, dacă observaţi, în Apocalipsa capitolul al 10-lea. Acum daţi-mi voie să spun aceasta. Dacă vedenia este Scripturală, aceasta poate fi tălmăcită numai de Scriptură. Şi atunci vreau ca voi să faceţi legătura.
E-222 But now let me, now, from now on, for the next, about fifteen, twenty minutes, let me try to say something here now. Remember, not one time has those visions ever failed. Now I'm going to take the Scriptures for a moment, if you notice, in Revelations the 10th chapter. Now let me say this. If the vision is Scriptural, it can only be interpreted by the Scripture. And then I want you to put this together.
E-223 Şi, acum, cei prezenţi, şi voi de pe bandă, fiţi siguri că spuneţi aceasta cum o spun eu, pentru că ar putea fi foarte uşor înţeles greşit.
E-223 And, now, you present, and you on tape, be sure you say this the way I say it, 'cause it could be mighty easy misunderstood.
E-224 Vă grăbiţi? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Bine. Doar... Vă mulţumesc pentru că sunteţi aşa de liniştiţi, amabili.
Acum, "Al şaptelea înger..."
E-224 Are you in a hurry? [Congregation says, "No."—Ed.] All right. Just… I thank you for being so quiet, nice.
Now, "The seventh angel…"
E-225 Acum, domnilor, (după cum intitulez aceasta) este acesta semnul din timpul sfârşitului? Unde trăim noi? Ce timp din zi este acesta? Aşa cum luptătorul ostenit, prin noapte, ridicându¬se şi întorcându-se către ceas, să se uite să vadă cât este, aprinzând lumina. Rugăciunea mea este, "Dumnezeule, lasă-ne să aprindem Lumina."
E-225 Now, sirs, (as I entitle this) is this the sign of the end time? Where are we living? What time of day is it? As the weary wrestler, through the night, raising and turning on the clock, to look to see what it is, turning up the light. My prayer is, "God, let us turn on the Light."
E-226 Mă aflu într-o poziţie îngrozitoare, dacă doar aţi şti voi. Amintiţi-vă, eu vă spun în Numele Domnului, eu v-am spus adevărul, şi ceva e pe cale să se întâmple.
E-226 I'm standing in an awful place, if you but knew it. Remember, I tell you in the Name of the Lord, I've told you the truth, and something is fixing to happen.
E-227 Eu nu ştiu. Acum, voi de pe bandă, prindeţi asta. Nu ştiu. Voi încerca. Ce a venit la mine, ieri, stând în camera mea de zi, nu spun că aceasta este adevărat; a fost doar ceva care se mişca în inima mea, unde umblam pe podea.
E-227 I don't know. Now, you on tape, get that. I don't know. I'm going to try. What come to me, yesterday, sitting in my den room. I don't say that this is truth; it was only something moving in my heart, where I've walked the floors.
E-228 Eu-eu trebuia să merg jos, să iau puţin timp liber şi să cobor cu Charlie, şi să merg la vânătoare cu el o zi, înainte ca noi să trebuiască să ne despărţim unul de celălalt.
E-228 I—I was supposed to go down, get off a little time and come down with Charlie, and go hunting with him one day, before we had to part from one another.
E-229 Daţi-mi voie să spun, că, din cauză că mă duc spre vest, nu este că eu părăsesc acest tabernacol. Aceasta este biserica pe care Domnul Dumnezeu mi-a dat-o. Aici este sediul meu. Aici este unde stau eu. Eu merg doar în supunerea unei porunci care îmi este dată prin vedenie. Fiul meu, Billy Paul, va rămâne secretarul meu. Biroul meu va fi chiar aici la această biserică. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu voi fi aici când este... acest lucru se termină, pentru a predica cele Şapte Peceţi. Şi orice benzi care eu fac, sau orice altceva, va fi făcut chiar aici la această biserică. Şi chiar aici, din câte ştiu, este locul unde eu pot predica cu mai multă libertate de cât pot oriunde altundeva în lume, pentru că este un grup de oameni aici care cred, şi sunt flămânzi şi ţin tare. Şi aceasta este ca acasă, pentru mine. Acesta este locul. Şi dacă observaţi, visele au vorbit acelaşi lucru, vedeţi, unde este Hrana.
E-229 Let me say, that, because that I am going west, it isn't that I'm leaving this tabernacle. This is the church that the Lord God gave me. Here is my headquarters. Here is where I stay. I'm only going in obedience to a commandment that's given me by vision. My son, Billy Paul, will remain my secretary. My office will be right here at this church. By the help of God, I'll be here when it's… this thing is finished, to preach the Seven Seals. And any tapes that I make, or anything else, will be made right here at this church. And right here, as far as I know, is the place where I can preach with more liberty than I can anywhere else in the world, because there's a group of people here that believe, and are hungry and holding on. And this feels like home, to me. This is the place. And if you notice, the dreams spoke the same thing, see, where the Food.
E-230 Acum, dar, eu nu ştiu ce stă în viitor, dar ştiu Cine deţine viitorul. Acela este lucrul principal.
E-230 Now, but, I don't know what lays in the future, but I know Who holds the future. That's the main thing.
E-231 Acum, Dumnezeule, dacă sunt greşit, iartă-mă, şi atunci închide-mi gura, Doamne, la orice ce nu ar fi voia Ta. Eu fac aceasta numai pentru că sunt impresionat, Doamne. Fie ca oamenii să înţeleagă; doar impresionat.
E-231 Now, God, if I am wrong, forgive me, and then close my mouth, Lord, to anything that wouldn't be Your will. I'm only doing this because I am impressed, Lord. May the people understand; only impressed.
E-232 Motivul pentru care cred că tălmăcirea niciodată nu a venit imediat, a fost prin suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că eu cred că este scris aici în Biblie pentru mine. Şi atunci dacă este Scriptural, este doar Scriptura care poate să o tălmăcească. Şi dacă aceasta este adevărat, frate, soră, nu vreau să vă sperii, dar noi mai bine am fi foarte atenţi acum. Ne pregătim să... Ceva este pe cale să se întâmple. Şi spun aceasta cu reverenţă şi teamă de Dumnezeu. Şi vă gândiţi că eu aş sta aici... Şi voi vă încredeţi în mine că sunt un profet; Eu nu pretind a fi.
E-232 The reason I think the interpretation never come immediately, it was by the sovereignty of God, because I believe it's wrote out here in the Bible for me. And then if it is Scriptural, it's only the Scripture can interpret it. And if this is true, brother, sister, I don't mean to scare you, but we better be very careful now. We're fixing to… Something is fixing to happen. And I say this with reverence and the fear of God. And you think I would stand here… And you people even believe in me to be a prophet; I don't claim to be.
E-233 Emoţia mea a fost aceasta. Na-... Anul trecut, am spus, "Eu... Singurul lucru care l-am văzut, că trezirea este terminată, în naţiuni, sau, în această naţiune, în orice caz." Am făcut un turneu evanghelistic. Mulţi din voi aţi mers cu mine. Oh, a fost totul în regulă. Am avut timpuri minunate, adunări bune, multe mulţimi, dar aceasta nu a fost ce trebuia.
E-233 My emotion was this. Na-… Last year, I said, "I… Only thing I seen, the revival is over, in the nations, or, this nation, anyhow." I took an evangelistic tour. Many of you went with me. Oh, it was all right. We had great times, fine meetings, lots of crowds, but it just didn't hit the spot.
E-234 Anul acesta, eu iau un turneu misionar. De îndată ce pot, mă duc în Africa, India, şi în jurul lumii, dacă pot, într-un alt turneu misionar.
E-234 This year, I'm taking a missionary tour. As soon as I can, I'm going to Africa, India, and around the world, if I can, on another missionary tour.
E-235 Dacă aceea nu merge, atunci nu voi lua nici apă nici de mâncare, şi mă voi urca pe unii din acei munţi înalţi acolo, şi voi sta acolo până când Dumnezeu îmi răspunde în vreun fel. Nu pot trăi aşa. Eu doar nu pot continua.
E-235 If that don't work, then I'm neither taking water or food, and I'm climbing some of them high mountains yonder, and I'm going to stay there till God answers some way. I can't live like this. I just can't go on.
E-236 Acesta poate fi răspunsul aici. Eu nu ştiu. "Până când El mă schimbă," vă amintiţi vedenia cu aproximativ trei săptămâni în urmă, "stăteam în soare, predicând la adunare"? Voi aţi fost toţi aici Duminica trecută. Multe Duminici, cei de aici care primiţi benzile, şi-şi sunteţi aici când se fac, voi înţelegeţi aceste lucruri. Pentru că, acum doar voi atinge aceste puncte, şi voi să urmăriţi. Doar chiar fiecare părticică din ceea ce a fost spus, se potriveşte drept în aceasta, astfel aceasta trebuie să fie tălmăcirea. Eu nu ştiu. De asta spun, "Domnilor, asta este?"
E-236 This may be the answer here. I don't know. "Until He changes me," do you remember the vision about three weeks ago, "standing in the sun, preaching to the congregation"? You all been here last Sunday. Many Sundays, you people here that gets the tapes, and—and is here when it's made, you understand these things. Because, now I'll just strike these places, and you watch it. Just even every bit of that that's been said, types right into this, so it must be the interpretation. I don't know. That's why I'm saying, sirs, is this it?
E-237 Eu cred că "al şaptelea înger" din Apocalipsa 10 este mesagerul celei de-a şaptea epoci din Apocalipsa 3:14. Amintiţi¬vă. Acum daţi-mi voie să citesc. Priviţi unde pot citi. Acum, acesta a fost al şaptelea înger.
Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, (al 7- lea verset) când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum a declarat el robilor Săi profeţii.
E-237 I believe that "the seventh angel" of Revelation 10 is the seventh church-age messenger of Revelations 3:14. Remember. Now let me read. Look where I can read. Now, this was the seventh angel.
But in the days of the voice of the seventh angel, (7th verse) when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets.
E-238 Acum, voi observaţi, acesta a fost un înger. Şi este îngerul epocii a şaptea a bisericii, pentru că spune aici, acesta este "al şaptelea înger," al epocii a şaptea a bisericii. Am găsit că, dacă vreţi să vedeţi care... unde este îngerul, Apocalipsa 3:14, este, "Îngerul la biserica Laodicea."
E-238 Now, you notice, this was a angel. And it's the angel of the seventh church age, because it says here, it is "the seventh angel," of the seventh church age. Found that, if you want to see who the… where the angel is, Revelations 3:14, it's, "The angel to the Laodicean church."
E-239 Acum, vă amintiţi când aceasta a fost spus acolo, îngerii şi epocile bisericii. Şi acum, în aceasta, se va potrivi exact în aceste Şapte Peceţi despre care noi ajungem să vorbim. Şi cele Şapte Peceţi despre care încercăm să vorbim, când ele vin de data aceasta, sunt cele şapte Peceţi scrise. Şi aceste Şapte Peceţi, după cum ştiţi, sunt doar manifestarea celor şapte îngeri ai celor şapte biserici; dar, acolo sunt alte şapte Peceţi care sunt pe partea din spate a Cărţii, Acestea sunt în afara Bibliei. Observaţi. Vom ajunge la asta într-un moment.
E-239 Now, you remember when that was told there, the angels and the church ages. And now, in this, it'll dovetail right into these Seven Seals that we're coming to speak. And the Seven Seals that we're trying to speak of, when they come this time, is the seven written Seals. And these Seven Seals, as you know, is just the manifestation of the seven angels of the seven churches; but, there are seven other Seals that's on the backside of the Book, It's outside the Bible. Notice. We'll get to it in a moment.
E-240 Acum, înainte să încep aceasta, sunteţi obosiţi? A-ţi vrea să vă ridicaţi, să schimbaţi poziţia? [Adunarea spune, "Nu." – Ed. Acum ascultaţi atenţi.
E-240 Now, before I start this, are you tired? Would you like to stand, change position? [Congregation says, "No."—Ed.] Now listen close.
E-241 Al şaptelea înger din Apocalipsa 10:7 este mesagerul epocii bisericii a şaptea. Vedeţi? Acum urmăriţi. "Şi în zilele..." Acum urmăriţi aici:
Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, ...
E-241 The seventh angel of Revelations 10:7 is the seventh church-age messenger. See? Now watch. "And in the days…" Now watch here.
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished,…
E-242 Acum, sunând, acest mesager, al şaptelea înger aici sună Mesajul lui la biserica Laodiceană. Observaţi tipul lui de Mesaj. Acum, nu a fost la primul înger, nu i-a fost dat Aceea; al doilea înger, al treilea, al patrulea, al cincilea, al şaselea. Dar este cel de-al şaptelea înger care a avut acest tip de Mesaj. Ce a fost acesta? Observaţi tipul lui de Mesaj, "Sfârşind toate tainele lui Dumnezeu, care sunt scrise în Carte." Al şaptelea înger încheie toate tainele rămase nedesluşite, prin toate aceste organizaţii şi denominaţiuni. Al şaptelea înger le adună, şi sfârşeşte întreaga taină. Asta-i ce a spus Biblia, "Sfârşeşte taina Cărţii scrise."
E-242 Now, sounding forth, this messenger, the seventh angel here is sounding forth his Message to the Laodicean church. Notice his type of Message. Now, it wasn't to the first angel, wasn't given That; second angel, third, fourth, fifth, sixth. But it is the seventh angel that had this type of Message. What was it? Notice his type of Message, "Finishing all the mysteries of God, that are written in the Book." The seventh angel is winding up all the mysteries that's laying loose-ended, all out through these organizations and denominations. The seventh angel gathers them up, and finishes the entire mystery. That's what the Bible said, "Finishes the mystery of the written Book."
E-243 Acum să observăm câteva din aceste taine, şi dacă doriţi să le notaţi. Mai întâi, voi lua ce spune Scofield aici, în Matei 13. Dacă veţi dori să scrieţi câteva din ele, dacă nu aveţi o Biblie Scofield, aţi putea citi ce crede el că sunt unele taine. Acum, în al 11-lea verset:
Şi El a răspuns şi le-a spus, Pentru că aceasta vă este dată pentru voi (ucenicilor Lui), pentru că v-a fost dată pentru voi să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, dar nu pentru ei, dar lor nu le-a fost dat.
E-243 Now let's note a few of these mysteries, and if you want to write them down. First, I'll take what Scofield says here, in Matthew 13. If you'd like to type some of them down, if you haven't got a Scofield Bible. You might read what he thinks some of the mysteries are. Now, in the 11th verse.
And he answered and said unto them, Because it's given to you (his disciples), because it is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but not to them, but to them it is not given.
E-244 Tainele, aici este "taina." O taină este Scriptura, este un Adevăr mai înainte ascuns şi descoperit acum în mod Divin, dar (care este) un element supranatural care încă rămâne în ciuda descoperirii. Tainele mai mari şi marile taine sunt:
E-244 The mysteries, here is "the mystery." A mystery is Scripture, is a previously hidden Truth now Divinely revealed, but (which is) a supernatural element still remains despite the revelation. The greater mysteries and the great mysteries are:
E-245 Numărul unu, taina Împărăţiei Cerului. Aceea este cea despre care vorbim acum. 13, Matei 13:3 la 50.
E-245 Number one, the mystery of the Kingdom of Heaven. That's the one we're talking on now. 13, Matthew 13:3 to 50.
E-246 Acum, a doua taină este taina orbirii lui Israel în timpul acestei epoci. Romani 11:25, cu contextul.
E-246 Now, second mystery is the mystery of Israel's blindness during this age. Romans 11:25, with the context.
E-247 A treia, a treia taină este taina luării la cer a sfinţilor în viaţă la timpul sfârşitului acestei epoci. Întâi Corinteni 15, şi de asemenea Tesaloniceni 4:14 la 17.
E-247 Third, third mystery is the mystery of the translation of the living saints at the end time of this age. First Corinthians 15, and also Thessalonians 4:14 to 17.
E-248 A patra, taina Bisericii Noului Testament ca un singur Trup alcătuit din ambii, Iudei şi Neamuri. Efeseni 3:1 la 11, Romani 16:25, şi de asemenea Efeseni 6:19, Coloseni 4:3.
E-248 The fourth, mystery of the New Testament Church as one Body composed of both, Jews and Gentiles. Ephesians 3:1 to 11, Romans 16:25, and also Ephesians 6:19, Colossians 4:3.
E-249 A cincea taină este a Bisericii ca Mireasă a lui Cristos. Efeseni 5:28 la 32.
E-249 The fifth mystery is of the Church as the Bride of Christ. Ephesians 5:28 to 32.
E-250 A şasea taină este a viului Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Galateni 2:20, şi Evrei 13:8, şi multe locuri în acest fel.
E-250 Sixth mystery is of the living Christ, same yesterday, today, and forever. Galatians 2:20, and Hebrews 13:8, and many places like that.
E-251 A şaptea taină este despre Dumnezeu, chiar Cristos ca încarnarea deplină a Dumnezeirii întrupate, în Care este toată înţelepciunea Divină.
Şi evlavia este restaurată omului.
E-251 The seventh mystery is of God, even Christ as the incarnate fulness of the Godhead embodied, in Whom all Divine wisdom.
And godliness is restored to man.
E-252 A noua taină este taina fărădelegii, găsită în Doi Tesaloniceni, şi aşa mai departe.
E-252 Ninth mystery is the mystery of iniquity, found in Second Thessalonians, and so forth.
E-253 A zecea taină este despre cele şapte stele din Apocalipsa 1:20. Noi doar ce am trecut prin aceea, "Cele şapte stele ale celor şapte biserici, cei şapte mesageri," şi aşa mai departe.
E-253 The tenth mystery is of the seven stars of Revelations 1:20. We just been through that, "The seven stars of the seven churches, the seven messengers," and so forth.
E-254 Şi cea de-a unsprezecea taină este taina Babilon, curva. Apocalipsa 17:5 la 7.
E-254 And the eleventh mystery is Mystery Babylon, the prostitute. Revelations 17:5 to 7.
E-255 Acelea sunt câteva din tainele pe care acest înger trebuie să le încheie, toate "tainele," toate tainele lui Dumnezeu.
Şi cealaltă:
E-255 That's some of the mysteries that this angel is supposed to wind up, all "the mystery," all the mysteries of God.
And the other:
E-256 Fie să spun aceasta cu reverenţă, şi nu referindu-mă la mine, dar referindu-mă la Îngerul lui Dumnezeu.
E-256 May I say this with reverence, and not referring to myself, but referring to the Angel of God.
E-257 Sămânţa şarpelui, care a fost o taină ascunsă, de-a lungul anilor.
E-257 The serpent's seed, that's been a hidden mystery, all through the years.
E-258 Harul, îndreptat; nu ocara, dar adevăratul, har adevărat.
E-258 The grace, straightened out; not disgrace, but real, true grace.
E-259 Nu există un astfel de lucru ca Etern, iad arzător. Veţi arde pentru milioane de ani. Dar, orice ce a fost Etern, nu a avut niciodată un început sau un sfârşit; şi iadul a fost creat.
Toate aceste taine!
E-259 No such a thing as an Eternal, burning hell. You'll burn for millions of years. But, anything that was Eternal, had never a beginning or a end; and hell was created.
All these mysteries!
E-260 Taina botezului Duhului Sfânt, fără senzaţie, ci Persoana lui Cristos făcând în voi aceleaşi lucrări pe care El le-a făcut.
E-260 The mystery of the baptism of the Holy Ghost, without sensation, but the Person of Christ performing in you the same works that He did.
E-261 Taina botezului în apă. Unde, trinitarismul extrem l-a adus în titluri de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi taina Dumnezeirii fiind împlinită în botezul în Numele lui "Isus Cristos," conform cu Cartea Apocalipsei, care Biserica din acest timp trebuia să primească.
Acolo sunt câteva din taine.
E-261 The mystery of water baptism. Where, the extreme trinitarianism has brought it into titles of "Father, Son, Holy Ghost." And the mystery of the Godhead being fulfilled in the baptism of the Name of "Jesus Christ," according to the Book of the Revelations, that the Church in this time was to receive.
There is some of the mysteries.
E-262 Stâlpul de Foc întorcându-se înapoi. Amin! Acela-i lucrul care trebuie să aibă loc, şi noi îl vedem.
Oh, cum am putea continua, numind tainele!
E-262 The Pillar of Fire returning back. Amen! That's the thing that's supposed to take place, and we see it.
Oh, how we could go on, naming the mysteries!
E-263 Văzând acel Stâlp de Foc care a condus pe copiii lui Israel, Acelaşi care l-a trântit pe Saul pe drumul lui spre Damasc! Şi Acelaşi venind, cu aceeaşi Putere, făcând aceleaşi lucruri, şi descoperind acelaşi Cuvânt, stând Cuvânt cu Cuvânt cu Biblia!
E-263 Seeing that Pillar of Fire that led the children of Israel, the same One that struck down Saul on his road down to Damascus! And the same One coming, with the same Power, doing the same things, and revealing the same Word, staying Word-by-Word with the Bible!
E-264 Sunetul trâmbiţei, înseamnă trâmbiţa "Evangheliei." Şi sunetul unei trâmbiţe, în Biblie, înseamnă, "Pregăteşte-te pentru război Scriptural." Notaţi voi aceasta? Război Scriptural!
E-264 The sounding of the trumpet, means "Gospel" trumpet. And the sounding of a trumpet, in the Bible, means, "Get ready for Scriptural war." Are you getting it down? Scriptural war!
E-265 Pavel a spus, dacă vreţi să notaţi aceasta, Întâi Corinteni 14:8. Pavel a spus, "Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cum va şti un om pentru ce să se pregătească?" Şi dacă nu are un sunet Scriptural, unul adeverit, o-o adeverire a Cuvântului lui Dumnezeu făcut manifestat, cum vom şti noi că suntem la timpul sfârşitului?
E-265 Paul said, if you want to put this down, First Corinthians 14:8. Paul said, "If the trumpet gives an uncertain sound, how will a man know what to prepare for?" And if it doesn't have a Scriptural sound, a vindicated, a—a vindication of the Word of God made manifest, how will we know we're at the end time?
E-266 Dacă spun că ei cred că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, dar tăgăduiesc semnele Lui şi minunile că întregul tărâm al naturii a crezut în El, şi toată Biserica a crezut în El prin aceasta, cum vom şti noi cum să ne pregătim?
E-266 If it says they believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, but deny His signs and wonders that the whole realm of nature believed on Him, and all the Church believed on Him by this, how will we know how to prepare?
E-267 Cineva a venit cu o diagramă şi a trasat-o toată; şi cineva a venit, un alt lucru, şi a trasat aceasta toată, contrar cu aceasta. Cineva a venit şi a spus Aceasta este, revenind la aceasta. Şi alţii au scris cărţi, şi lucruri de genul acela.
E-267 Somebody has come forth with a chart and drawed it all out; and somebody has come forth, another thing, and drawed this all out, contrary to this one. Some has come forth and said this is It, coming back to this. And others has wrote books, and things like that.
E-268 Dar, Dumnezeu vine în Puterea învierii Lui! Şi cine va vorbi împotriva Acesteia? Dacă Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, El face la fel ce a făcut El ieri, azi, şi în veci. Asta-i ce trebuie să facă acest înger, să ia acele taine, acele capete nedesluşite pe care oamenii s-au rătăcit.
E-268 But, God comes in the Power of His resurrection! And who is going to speak against It? If Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, He does the same that He did yesterday, today, and forever. That's what this angel is supposed to do, take them mysteries, them loose ends that people run out on.
E-269 Observaţi, dacă dă un sunet nesigur, nescriptural, cine se poate pregăti? Dar, o trâmbiţă, aţi observat, fiecare din acele epoci, după cum v-am spus despre biserica care urma, era o trâmbiţă ce a sunat, o Pecete s-a rupt. Şi o trâmbiţă înseamnă război. Dacă aceasta nu dă un sunet Scriptural, ce e cu aceasta?
Dar daţi-mi voie să vă readuc aminte. Nu pierdeţi aceasta acum.
E-269 Notice, if it gives an uncertain sound, unscriptural, who can prepare himself? But, a trumpet, did you notice, each one of those ages, as I told you about the church coming in, there was a trumpet sounded, a Seal tore loose. And a trumpet means war. If it don't give a Scriptural sound, what about it?
But let me call this to your memory. Don't miss it now.
E-270 Observaţi, fiecare epocă a bisericii a avut mesagerul ei. Noi ştim asta. Pavel a fost primul mesager. Şi când prima trâmbiţă a sunat, şi prima Pecete a fost ruptă, Pavel a fost primul mesager, după cum am aflat, şi ce a făcut el? A declarat război cu (ce?) biserica Ortodoxă, pentru că nu a crezut semnul Mesianic pe care Isus l-a produs pentru ei. Păi, ei ar fi trebuit să-l ştie. Ei ar fi trebuit să-L cunoască.
E-270 Notice, each church age had its messenger. We know that. Paul was the first messenger. And when the first trumpet sounded, and the first Seal was tore loose. Paul was the first messenger, as we found. And what did he do? Declared war on (what?) the Orthodox church, for not believing the Messianic sign that Jesus had produced to them. Why, they should have knowed it. They should have knowed Him.
E-271 Amintiţi-vă, Pavel a venit la sfârşitul epocii. Toţi mesagerii au venit la sfârşitul epocii. Este la timpul sfârşitului, când aceste lucruri sunt-sunt aduse la iveală.
E-271 Remember, Paul come at the end of the age. All the messengers come at the end of the age. It's at the end time, when these things are—are brought forth.
E-272 Pavel, cunoscând Scripturile, şi ştiind că Isus era Mesia, şi a criticat acele sinagogi, dintr-un loc în altul, cu Scripturile, şi a fost dat afară de fiecare din ele. Până când, în cele din urmă, el şi¬a scuturat praful de pe picioarele lui şi s-a întors spre Neamuri. Ce a fost asta? Sunetul unei trâmbiţe; un înger, mesager, stând acolo cu Cuvântul! Oh, vai! Nu pierdeţi asta acum! Cuvântul! Şi Pavel, cu tălmăcirea pură a Cuvântului lui Dumnezeu, a criticat fiecare din acele sinagogi. L-a costat viaţa.
E-272 Paul, knowing the Scriptures, and knowing that Jesus was Messiah, and he blasted those synagogues, from place to place, with the Scriptures, and was put out of every one of them. Till, finally, he shook the dust from his feet and turned to the Gentiles. What was it? Sounding of a trumpet; an angel, messenger, standing there with the Word! Oh, my! Don't you miss that now. The Word! And Paul, with the unadulterated interpretation of God's Word, blasted every one of them synagogues. Cost him his life.
E-273 Cum am putea merge jos la Irineu, acela, mesagerul următoarei epoci a bisericii!
E-273 How we could go down to Irenaeus, the one, the messenger of the next church age!
E-274 Şi Sfântul Martin, următoarea epocă a bisericii, când ei au început să ia doctrina Nicolaiţilor, a început să intre. Şi au criticat acea epocă. Sfântul Martin a criticat epoca lui.
E-274 And Saint Martin, the next church age, when they begin to get the doctrine of the Nicolaitanes, begin to come in. And they blasted that age. Saint Martin blasted his age.
E-275 Şi atunci Luther, al cincilea mesager, a criticat acea biserică Catolică, cu Cuvântul lui Dumnezeu. "Cel neprihănit va trăi prin credinţă," a spus el. "Şi acesta nu este trupul literal al lui Cristos," şi a aruncat împărtăşirea pe podea, şi a ieşit şi a criticat acea biserică Catolică. Acea trâmbiţă a sunat bine. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-275 And then Luther, the fifth messenger, he blasted that Catholic church, with the Word of God. "The just shall live by faith," he said. "And this is not the literal body of Christ," and he throw the communion on the floor, and walked out and blasted that Catholic church. That trumpet sounded right. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-276 John Wesley s-a ridicat, în zilele bisericii Anglicane. "Păi," au spus ei, "nu mai este nici un motiv să avem treziri," şi aceasta s-a stagnat. Dar John Wesley s-a ridicat, cu mesajul celei de¬a doua lucrări a harului, sfinţirea, şi a criticat acea biserică Anglicană cu o trâmbiţă a Evangheliei, pregătit pentru război. Aşa este. El a făcut lucrul acesta.
E-276 John Wesley raised up, in the days of the Anglican church. "Why," they said, "there's no more reason to have revivals," and it went to seed. But John Wesley stood up, with the message of the second work of grace, sanctification, and he blasted that Anglican church with a Gospel trumpet, prepared for war. That's right. He did it.
E-277 Acum noi suntem în epoca Laodiceană, când ei s-au denominat din nou; Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, Penticostali. Şi noi aşteptăm după un profet să vină, să critice această epocă, şi să-i întoarcă de la fărădelegea lor.
E-277 Now we're in the Laodicean age, when they've again denominated; Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostals. And we're looking for a prophet to come, to blast this age, and turn them back from their iniquity.
E-278 Acum, dacă acela a fost curentul, pe tot parcursul epocii, va schimba Dumnezeu curentul Lui în această zi? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] El nu îl poate schimba. El trebuie să păstreze mersul obişnuit.
E-278 Now, if that's been the trend, all the way down through the age, will God change His trend in this day? [Congregation says, "No."—Ed.] He can't change it. He has to keep the regular stride.
E-279 Şi amintiţi-vă, acest mesager a fost cel de-al şaptelea înger, şi el trebuia să ia toate tainele şi să le adune. Observaţi, îngerul al şaptelea trebuia să critice biserica bogată, Laodiceană. "'Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic."' El a spus, "Tu eşti un mizerabil ticălos, sărac, orb, gol, şi nu o şti." Acela a fost Mesajul lui.
E-279 And remember, this messenger was the seventh angel, and he was to take all the mysteries and gather them up. Notice, the seventh angel was to blast the Laodicean, rich church. "'I'm rich, increased in goods, and have need of nothing.'" He said, "You're a miserable wretch, poor, blind, naked, and don't know it." That was his Message.
E-280 O Dumnezeule, trimite-ne un profet neînfricat cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ca Cuvântul lui Dumnezeu adeverit să se mişte prin acesta şi să dovedească că el este trimis de la Dumnezeu. Şi când vine el, va critica acele epoci. Sigur o va face. Va pune acea Biserică Laodiceană împotriva lui. Cu certitudine, el o va face. Au făcut-o în fiecare altă epocă. Nu se va schimba în această epocă. Trebuie să fie la fel.
E-280 O God, send us a fearless prophet with THUS SAITH THE LORD, that the vindicated Word of God will move through it and prove that he's sent from God. And when he comes, he'll blast them ages. Sure will. He'll set that Laodicean church against him. Certainly, he will. They did in every other age. It won't change in this age. It's got to be the same.
E-281 Observaţi, acum, biserica Laodiceană. Mesagerul (va sfârşi) din cea Laodiceană, al şaptelea înger, va sfârşi toate tainele care au fost pierdute în luptele, dinainte, pentru Adevăr.
E-281 Notice, now, the Laodicean church. The messenger (will finish) of the Laodicean, the seventh angel, will finish all of the mysteries that's been lost in the battles, before, for the Truth.
E-282 Luther s-a ridicat, dar el nu a avut tot Adevărul. El a avut doar justificarea. Corect.
E-282 Luther raised up, but he didn't have all the Truth. He only had justification. Right.
E-283 A venit un alt mesager, numit John Wesley, cu sfinţirea. El nu L-a avut. Biblia a spus. Biserica Filadelfiană!
E-283 Along come another messenger, named John Wesley, with sanctification. He didn't have It. The Bible said. The Philadelphian church!
E-284 Apoi vine epoca bisericii Laodicene, cu botezul Duhului. Dar ei L-au încurcat tot, şi s-au întors drept înapoi în formalism cum au făcut de prima dată.
E-284 Then comes the Laodicean church age, with the baptism of the Spirit. But they messed It all up, and went right back into formalism like they did the first place.
E-285 Când, "El este să fie privit ca Alfa şi Omega," Mâna Lui aşezată în o parte, şi o parte, "cel Dintâi şi cel de pe Urmă."
Duhul Lui a căzut în Ziua Cinzecimii şi a umplut acel grup.
E-285 When, "He's to look upon as Alpha and Omega," His hand laying one way, and one way, "the First and the Last."
His Spirit fell on the Day of Pentecost and filled that group.
E-286 Ea s-a scurs afară treptat, până a ajuns la epocile întunecate. Cele Şapte Sfeşnice de Aur, cele şapte epoci ale bisericii, ultima a fost cea mai departe de la El. Aceea a fost o mi-... aproape o mie de ani de epocă întunecată, a bisericii Catolice.
E-286 She gradually drained out, till it come to the dark ages. The Seven Golden Candlesticks, the seven church ages, the last was the fartherest away from Him. That was a thou-… nearly a thousand years of dark age, of the Catholic church.
E-287 Luther a început să aducă următoarea lumină, puţin mai aproape de Cuvânt.
Următoarea lumină, a venit puţin mai aproape.
E-287 Luther begin to bring the next light, a little closer to the Word.
The next light, come a little closer.
E-288 Următoarea lumină, cea Laodiceană. Apoi aceasta a venit drept înapoi cum a făcut-o, de prima dată, a mers drept jos în aceeaşi încurcătură cum a făcut-o de prima dată. Nu înţelegeţi ce vreau să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-288 The next light, the Laodicean. Then it come right back like it did, the first place, went right off into the same mess it did in the first place. Don't you see what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-289 Acum priviţi. Este o mulţime de Adevăr pierdut acolo afară, (de ce?) unde alţii au compromis asupra Adevărului. Dar acest al şaptelea înger nu compromite cu nimic. El adună toate capetele nedesluşite, le adună pe toate. Şi la sunetul lui, "Toată taina lui Dumnezeu se va sfârşi." Oh! Dumnezeule, trimite-l. Toate tainele ascunse au fost sfârşite când, el, Aceasta i-a fost descoperit lui. Prin ce? Dacă acestea sunt taine ascunse, omul va trebui să fie un profet. Şi nu am trecut doar noi şi am văzut că profetul, care va veni în ultima epocă, va fi acel mare Ilie care l-am aşteptat noi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Pentru că, aceste taine care sunt ascunse, prin teologi, vor trebui să fie descoperite; la Dumnezeu. Şi Cuvântul vine numai la profet. ["Amin."] Şi noi ştim aceasta. El va fi al doilea Ilie, după cum a fost promis. Oh, vai! Mesajul care el-el îl va aduce vor fi tainele, toate, toate aceste lucruri.
E-289 Now watch. There is a lot of Truth lost out there, (why?) where others compromised on Truth. But this seventh angel don't compromise on nothing. He gathers up all the loose ends, gathers them all up. And at his sounding, "All the mystery of God should be finished." Oh! God, send him. All of the hidden mysteries was finished when, he, It was revealed to him. By what? If these are hidden mysteries, the man will have to be a prophet. And didn't we just get through and see that the prophet, that would come in the last age, would be that great Elijah that we been looking for? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Because, these mysteries that's hid, through the theologians, will have to be revealed; to God. And the Word comes only to the prophet. ["Amen."] And we know it. He will be the second Elijah, as promised. Oh, my! The Message he—he'll bring will be the mysteries, all, all these things.
E-290 Noi avem botezul cu apă. Este tot încurcat. Aşa este. Unul stropeşte; unul toarnă. Unul ia "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Unul ia asta. Unul botează de trei ori, cu faţa înainte; pentru, unul pentru un Dumnezeu numit "Tată," un altul pentru un Dumnezeu numit "Fiu," un altul pentru un Dumnezeu numit "Duh Sfânt." Un altul spune, "Tu eşti greşit. El trebuie să boteze pe spate, de trei ori, în acel fel." Şi, oh, ce încurcătură!
E-290 We have water baptism. It's all mixed up. That's right. One sprinkles; one pours. One takes "Father, Son, Holy Ghost." One takes this. One baptizes three times, face forward; for, one for a God named "Father," another one for a God named "Son," another one for a God named "Holy Ghost." Other one said, "You're wrong. He has to baptize backwards, three times, that way." And, oh, what a mess!
E-291 Dar s-a pus capăt la întregul lucru, căci există un singur Dumnezeu, şi Numele Lui este Isus Cristos. "Şi nu există nici un alt Nume sub Cer prin care oamenii trebuie să fie mântuiţi." Nu există nici un text de Scriptură, nicăieri în Biblie, unde cineva a fost vreodată botezat în vreun alt fel decât în Numele lui Isus Cristos. Nici măcar o dată nu a fost careva din noua Biserică, sau Biserica lui Isus Cristos, stropit vreodată, să toarne, sau orice altceva. Nici o singură dată nu a fost o ceremonie folosită, "Eu te botez în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt." Acestea sunt crezuri şi lucruri.
E-291 But the whole thing has been wound up, for there's only one God, and His Name is Jesus Christ. "And there's not another Name under Heaven whereby men must be saved." There's not one text of Scripture, nowhere in the Bible, where anybody was ever baptized in any other way but in the Name of Jesus Christ. Not one time was any of the new Church, or the Church of Jesus Christ, ever sprinkled, poured, or anything else. Not one time was ever a ceremony used, "I baptize thee in the name of the Father, Son, Holy Ghost." It's creeds and things.
E-292 Şi în lupta pentru Adevăr, acele scopuri au fost pierdute, dar Dumnezeu a spus că vor fi restaurate din nou în ziua din urmă. "Eu voi restaura," zice Domnul. Noi am trecut prin aceea, nu de mult, Pomul Miresei. Va fi nevoie de un profet. Biblia spune că el va fi aici. Aşa este. Maleahi 4, vorbeşte că el va fi aici, şi noi credem că el va fi. Noi îl aşteptăm. Şi aşteptăm manifestarea lui, şi noi vom vedea Cuvântul lui Dumnezeu adeverit.
E-292 And in the battle for Truth, them ends has been lost, but God said they would be restored again in the last day. "I will restore," saith the Lord. We went through that, not long ago, The Bride Tree. It'll take a prophet. The Bible says that he would be here. That's right. Malachi 4, speaks that he'll be here, and we believe that he will. We're looking for him. And we're looking for his manifestation, and we'll see the vindicated Word of God.
E-293 Vor fi doar câţiva care vor înţelege Aceasta. "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului." Ce a fost mântuit? Cinci suflete... În zilele lui Lot, acolo au fost de fapt trei salvaţi. Nevasta a pornit afară, şi s-a pierdut. "Aşa va fi la venirea Fiului omului." Vor fi foarte puţini salvaţi, luaţi la cer în acel timp; una din tainele, a acelei Biserici care va fi luată sus. Cum a fost Lot luat, cum a fost Lot scos afară, departe; Noe a fost luat sus; şi Biserica va fi luată sus, de asemenea. Unul a intrat; şi unul a ieşit; şi Celălalt se duce sus. Vedeţi? Este exact, perfect.
E-293 There will just be a few understand It. "As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of man." What was saved? Five souls… In the days of Lot, there was actually three saved. The wife started out, and lost. "So shall it be in the coming of the Son of man." There will be very few saved, translated in that time; one of the mysteries, of that Church being taken up. Like Lot was taken, like Lot was taken out, away; Noah was taken up; and the Church will be taken up, also. One went in; and one went out; and the other One goes up. See? It's exactly, perfectly.
E-294 Cuvântul vine. "Cartea care este scrisă pe dinăuntru," este atunci completată când aceasta, toate aceste taine au terminat să fie suna te. Acum daţi-mi voie să citesc aceasta din nou, acum, aşa ca să fiţi siguri. Acum priviţi:
Dar în zilele glasului îngerului al şaptelea (ultimul înger), când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, ...
E-294 The Word comes. "The Book that is written within," is then completed when this, all these mysteries have finished to be sounded. Now let me read it again, now, so you'll be sure. Now look.
But in the days of the voice of the seventh angel (the last angel), when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished,…
E-295 Acum, ce este "taina lui Dumnezeu," una din ele? Pavel a spus, în Întâi Timotei 3, cred că era, a spus, "Fără îndoială mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost arătat în trup (noi L-am atins, L-am văzut), primit sus în Slavă, mărturisit de Îngeri, adeverit aici pe pământ." Dumnezeu a fost! Sigur, este o taină mare, dar este toată rezolvată. Nu "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," trei Dumnezei; ci, un singur Dumnezeu în trei slujbe. Paternitatea, sub Moise; ca Fiul, sub Cristos; Duhul Sfânt, sub această distribuire. Trei distribuiri ale aceluiaşi Dumnezeu; nu trei Dumnezei. Taina este sfârşită acum. Biblia spune că trebuie să fie. Când...
E-295 Now, what is "the mystery of God," one of them? Paul said, in First Timothy 3, I believe it was, said, "Without controversy great is the mystery of godliness: for God was manifested in the flesh (we handled Him, seen Him), received up into Glory, witnessed by Angels, vindicated here on earth." God was! Sure, it's a great mystery, but it's all solved. Not "Father, Son, and Holy Ghost," three Gods; but, one God in three offices. The Fatherhood, under Moses; the Sonship, under Christ; the Holy Ghost, under this dispensation. Three dispensations of the same God; not three Gods. The mystery is finished now. The Bible said it should be. When the…
E-296 Am văzut, zilele trecute, unde ştiinţa încearcă să mă contrazică, în ceea ce obişnuiau să spună, când eu am spus, "Oricine care a crezut că Eva a mâncat un măr!" Acum ştiinţa lor spune, aţi văzut în ziar zilele trecute, un titlu mare, "Ea a mâncat o caisă." Nonsens. Ar fi-ar fi amăgit-o pe ea aceea? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Cu siguranţă nu. Vedeţi? Ei sunt doar... Asta-i-asta-i ce a crezut Cain, voi ştiţi, şi el a adus acelaşi lucru înapoi, dar Dumnezeu nu a primit jertfa lui. Şi Abel, neprihănitul, i-a fost descoperit lui, "A fost sânge," şi el a adus sângele.
O Dumnezeule, această biserică şi epoca în care trăim!
E-296 I seen, the other day, where the science is trying to contradict me, in what they used to say, when I said, "Anybody that believed that Eve eat an apple!" Now their science says, you seen in the paper the other day, a big headlines, "She eat an apricot." Nonsense. Would that—would that beguile her? [Congregation says, "No."—Ed.] Certainly not. See? They just… That's—that's what Cain thought, you know, and he had brought the same thing back, but God didn't receive his sacrifice. And Abel, righteous, was revealed to him, "It was blood," and he brought the blood.
O God, this church and the age that we're living in!
E-297 "Cartea care este scrisă pe dinăuntru" este atunci completată când acest înger încetează, (acum vă rog înţelegeţi lucrul acesta), când Mesajul celui de-al şaptelea înger este completat; taina Dumnezeirii, taina sămânţei şarpelui, toate celelalte taine ale tuturor acestor lucruri.
E-297 "The Book that is written within" is then completed when this angel ceases, (now please understand this), when the seventh angel's Message is completed; the Godhead mystery, the serpent's seed mystery, all the other mysteries of all these things.
E-298 Fiul Etern, după care vorbesc ei. Cum poate El să fie un Fiu Etern, când Eternitatea nu începe niciodată sau nu se sfârşeşte niciodată; şi un fiu este ceva de care s-a născut? Cum poate avea sens?
E-298 Eternal Sonship, as they talk about. How can He be an Eternal Son, when Eternity never begin or never ends; and a son is something that's begotten of? How can it make sense?
E-299 Cum poate fi un iad Etern, când iadul a fost creat? Eu cred într-un iad arzător. Cu certitudine, Biblia a spus aşa. Dar, este ca să distrugă. Biblia a spus, "Ferice de cine nu are parte în a doua moarte." Vedeţi? Vedeţi, voi nu veţi fi nimiciţi de a doua moarte. Prima este una fizică. A doua este o moarte spirituală, când totul este terminat. "Sufletul care păcătuieşte, acel suflet va muri." Veţi fi pedepsiţi pentru păcatele voastre, poate prin sute de ani, mii de ani. Dar nu poate fi un iad Etern, pentru că Biblia a spus că iadul a fost creat. Cum poate fi acesta creat şi să fie Etern? Dacă a existat vreodată... Biblia a spus, "Iadul a fost creat pentru diavolul şi îngerii lui." Şi atunci, dacă a fost creat, nu poate fi Etern. Pentru că, Etern, orice Etern, niciodată nu a avut un început sau un sfârşit.
E-299 How can there be an Eternal hell, when hell was created? I believe in a burning hell. Certainly, the Bible said so. But, it's to destroy. The Bible said, "Blessed is he that has not part in the second death." See? See, you won't be destroyed by second death. The first is a physical. The second is a spiritual death, when everything is finished. "The soul that sinneth, that soul shall die." You'll punish for your sins, maybe through the hundreds of year, thousands of years. But there can't be an Eternal hell, because the Bible said hell was created. How can it be created and be Eternal? If there ever was… The Bible said, "Hell was created for the devil and his angels." And then, if it was created, it can't be Eternal. Cause, Eternal, anything Eternal, never had a beginning or had an end.
E-300 Asta-i cum noi nu putem muri niciodată, pentru că noi am fost dintotdeauna. Noi suntem o parte din Dumnezeu, vlăstarul lui Dumnezeu, şi El este singurul lucru Etern care există. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Amin. Nu puteţi muri mai mult decât poate Dumnezeu muri, pentru că sunteţi Eterni, cu EL Amin! Să vină! Aleluia! M-am cam săturat de această casă veche de ciumă, oricum.
E-300 That's how we can never die, because we was always. We're a part of God, the offspring of God, and He's the only Eternal thing there is. [Brother Branham knocks on the pulpit three times—Ed.] Amen. You can no more die than God can die, because you're Eternal, with Him. Amen! Let it come! Hallelujah! Kind of getting tired of this old pesthouse, anyhow.
E-301 Observaţi, "Cartea scrisă," când acest înger sfârşeşte taste aceste taine nedesluşite care le-au luptat prin bătălie, Luther a luptat, şi Wesley a luptat, şi Penticostalii au luptat. "Dar acolo vine unul," spune Biblia, "care în zilele sunetului lui, toate aceste taine..." Unitarienii au deraiat pe Numele lui Isus; trinitatea au deraiat pe Tată, Fiu, Duh Sfânt, întocmai cum au făcut ei la Consiliul de la Niceea, acelaşi lucru; ambii au fost greşiţi. Dar, acum, la mijlocul drumului, în Scripturi, stă Adevărul. Vedeţi unde suntem? Îngerul Domnului!
E-301 Notice, "The Book written," when this angel finishes all these loose-end ministeries that through the battle they fought, Luther fought, and Wesley fought, and the Pentecostals fought. "But there's coming one," says the Bible, "that in the days of his sounding, all these mysteries…" The oneness run off on Jesus Name; the trinity went off on Father, Son, Holy Ghost, just like they did at the Nicaea Council, same thing; they both was wrong. But, now, in the middle of the road, in the Scriptures, lays out the Truth. You see where we're at? The Angel of the Lord!
E-302 Notaţi Apocalipsa 5:1. Ascultaţi la aceasta acum:
Şi am văzut în mâna dreaptă a celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru (scrisul era în interior) şi pe partea din spate, pecetluită cu şapte peceţi.
E-302 Notice Revelations 5:1. Listen at this now.
And I saw in the right hand of him that sat upon the throne a book written within (the writing was withinside) and on the backside, sealed with seven seals.
E-303 Acum, este scriere înăuntrul Cărţii. Dar, pe partea din spate avea Şapte Peceţi, în spatele Acesteia, care nu au fost scrise în Carte. Acum, acesta este descoperitorul vorbind, Ioan. Acum, amintiţi-vă, Aceasta nu era scris în Carte. "Şi în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, toată această taină care este scrisă înăuntru se va sfârşi." Ar trebui să se aibă grijă de aceasta, în acea zi. Acum vedeţi voi ce vreau să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Mă urmăriţi? ["Amin."] Atunci este timpul pentru cele şapte glasuri din Apocalipsa 10 ca să fie descoperite. Când Cartea este terminată, este numai un singur lucru rămas, şi acelea sunt cele şapte glasuri tainice de tunet care au fost scrise pe spatele Cărţii, care lui Ioan i-a fost interzis să scrie. Daţi-mi voie să citesc aceasta.
Şi am văzut un înger, înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor: şi un curcubeu era pe capului lui, şi faţa lui era ca... soarele, şi picioarele lui ca stâlpi dejoc:
Şi el avea în mâna lui o cărticică deschisă: ... (Vedeţi, acum priviţi aceasta.) ... şi şi-a pus piciorul drept pe mare, ... stângul... pe pământ,
Şi a strigat cu un glas tare, cum răcneşte un leu: şi când el... a strigat, şapte tunete au rostit glasurile lor. (Priviţi.)
Şi când cele şapte tunete au rostit glasurile lor, eram gata să scriu: ...
E-303 Now, there is writing on the inside of the Book. But, the backside had Seven Seals, on the back of It, that wasn't written in the Book. Now, this is the revelator talking, John. Now, remember, It wasn't written in the Book. "And in the days of the voice of the seventh angel, all this mystery that's written within should be finished." It should be taken care of, in that day. Now do you see what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Are you following me? ["Amen."] Then is the time for the seven voices of Revelations 10 to be revealed. When the Book is finished, there is only one thing left, and that's the seven mysterious voices of thunder that was wrote on the backside of the Book, that John was forbidden to write. Let me read it.
And I saw an angel, mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as… the sun, and his feet like pillars of fire:
And he had in his hand a little book open:… (See, now watch this.)… and he set his right foot on the sea,… his left… on the earth,
And he cried with a loud voice, as when a lion roareth: and when he… cried, seven thunders uttered their voices. (Watch.)
And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write:…
E-304 Acolo a fost spus ceva. Nu a fost doar un zgomot. Ceva a fost spus. El era gata să scrie.
... şi am auzit din cer un glas care îmi spunea, ...
E-304 There was something said. It just wasn't a noise. Something was said. He was about to write.
… and I heard a voice from heaven saying unto me,…
E-305 Priviţi unde erau glasurile, Tunetele. Nu în Cer; pe pământ! Tunetele nu au rostit din ceruri. Ele au rostit de pe pământ.
... şi eram gata să scriu: când am auzit un glas din cer care-mi zicea, Pecetluieşte (literă mare P-e-c-e-t-1-u-i-e-ş-t-e), Pecetluieşte acele lucruri care le-au rostit cele şapte tunete, şi nu le scrie.
E-305 Look where the voices was, the Thunders. Not in Heaven; on earth! The Thunders never uttered from the heavens. They uttered from the earth.
… and I was about to write: when I heard a voice from heaven saying unto me, Seal (capital S-e-a-l), Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.
E-306 Este pe partea din spate, când o Carte este terminată. El nu a spus, "Pe partea din faţă." A spus, "Pe partea din spate," după ce Aceasta este toată gata, terminată. Atunci, aceste Şapte glasuri ale Tunetelor este singurul lucru, care este lipit la Carte, care nu este descoperit. Nici măcar nu este scris în carte.
E-306 It's on the backside, when a Book is completed. Not did he say, "On the front side." He said, "On the backside," after It's all done, completed. Then, these Seven Thunders' voices is the only thing, that's stuck to the Book, that's not revealed. It's not even written in the Book.
E-307 Oh, vai! Eu doresc să fi putut lua aceea, ca oamenii să poată de fapt. .. Să nu o pierdeţi! Să nu, nu o pierdeţi. Vă rog să nu, de data aceasta. Mă pregătesc să vă las. Nu o pierdeţi. Dacă aţi ascultat vreodată, ascultaţi!
E-307 Oh, my! I wish I could get that, that the people could actually… Don't fail. Don't, don't fail. Please don't, this time. I'm fixing to leave you. Don't fail. You ever listened, listen!
E-308 Aceste Peceţi sunt pe spatele Cărţii. "Şi la timpul când al şaptelea înger sună, toate tainele care sunt scrise în Carte sunt terminate." Şi imediat Cartea, care a fost deschisă şi scrisă pe dinăuntru, este închisă, "Tainele lui Dumnezeu sunt sfârşite." Şi acestea sunt tainele lui Dumnezeu: plecarea Bisericii, şi toate aceste alte lucruri. "Tainele sunt terminate." Când acel al şaptelea înger sună fiecare taină, s-a terminat. Să fie cine o fi, orice ar putea fi. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greş. Şi El a spus:
Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum a vestit El robilor Săi profeţii.
E-308 These Seals are on the backside of the Book. "And at the time that the seventh angel is sounding, all the mysteries that are written in the Book is completed." And immediately the Book, that was open and written within, is closed, "The mysteries of God is finished." And this is the mysteries of God: the going of the Church, and all these other things. "The mysteries is over." When that seventh angel sounds out every mystery, it's over. Let him be who he may, whatever it might be. God's Word can't fail. And He said:
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets.
E-309 Toate acele lucruri, ca, oh, Roma fiind curva, şi toate bisericile Protestante, denominaţiunile denominându-se după ea, au devenit curvele ei. Vedeţi? Toate acele taine, despre care au vorbit profeţii, vor fi dezvăluite chiar aici în această ultimă oră.
E-309 All those things, like, oh, Rome being the—the whore, and all the Protestant churches, denominations denominating after her, has become her harlots. See? All those mysteries, that the prophets spoke of, will be revealed right here in this last hour.
E-310 Şi când acest al şaptelea înger se ridică în epoca Laodiceană şi începe să sune adevărata Trâmbiţă, din cauză că Aceasta va fi contrară, ei nu O vor crede. Ei cu siguranţă nu O vor crede. Dar, acesta va fi un profet inspirat, pentru că nu este nici o cale de a O înţelege.
E-310 And when this seventh angel rises in the Laodicean age and begins to sound forth the true Trumpet, because It'll be contrary, they won't believe It. They sure won't believe It. But, it'll be an inspired prophet, because there's no way to figure It out.
E-311 Oamenii încearcă să înţeleagă trinitatea, şi încărunţesc şi îşi iasă din minţi. Nimeni nu poate înţelege aceasta. Ei încă cred că Eva a mâncat un măr, şi toate acele lucruri. Pentru că, este tradiţia de care s-au ţinut oamenii, întocmai cum a găsit Isus biserica.
E-311 Men try to figure out the trinity, and go gray-headed and go crazy. No one can understand it. They still believe Eve eat an apple, and all those things. Because, it's tradition that men has held onto, just like Jesus found the church.
E-312 Dar acesta va trebui să fie un profet călăuzit în mod Divin, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să vină la el, cu adevărata tălmăcire a descoperirii lui Isus Cristos. Astfel, atunci, aceasta¬aceasta trebuie să fie aşa. Dumnezeule ajută-ne!
E-312 But it'll have to be a Divine-led prophet, for the Word of God to come to him, with the true interpretation of the revelation of Jesus Christ. So, then, it—it's got to be that way. God help us!
E-313 Acum, "Când el sună," acum, asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Noi avem asta clar. Când el sună Mesajul lui, declară război; cum a făcut Pavel cu cea Ortodoxă, cum au făcut ceilalţi, ca Luther, Wesley, împotriva organizaţiei. Când el declară război, şi le spune, "Ei mint şi nu spun Adevărul! Şi îi înşeală pe oameni!" Când el sună Aceea, voi nu puteţi da greş. Acesta nu va da greş, pentru că el va fi adeverit de Cuvântul lui Dumnezeu. Veţi şti exact ce este Aceasta. Şi când o face, el sună, să cheme din Babilon, "Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei." Dumnezeule, trimite-l! Nu pierdeţi asta.
E-313 Now, "When his sounding forth," now, that's THUS SAITH THE LORD. We have that clear. When he sounds forth his Message, declares war; like Paul did on the Orthodox, like the rest of them did, like Luther, Wesley, against the organization. When he declares war, and tells them, "They are lying, and it's not the Truth! And they're deceiving men!" When he sounds forth That, you can't fail. It won't fail, because he'll be vindicated by the Word of God. You'll know exactly what It is. And when he does, he sounds forth, to call from Babylon, "Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins." God, send him! Don't miss it.
E-314 Acum, "Când el începe să sune, taina va fi sfârşită." Acum, observaţi, atunci este timpul pentru glasurile celor Şapte Peceţi, din Apocalipsa 10, să fie descoperite. Înţelegeţi voi? [Adunarea spune, "Amin," – Ed.] Când toate tainele Cărţii s-au terminat! Şi Biblia a spus, aici, că el va sfârşi tainele.
E-314 Now, "When he begins to sound, the mystery will be finished." Now, note, then it's time for the Seven Seal voices, of Revelations 10, to be revealed. Do you understand? [Congregation says, "Amen."—Ed.] When all the mysteries of the Book has completed! And the Bible said, here, that he would finish the mysteries.
E-315 Când, oameni în trecut în alte epoci au luptat pentru Adevăr. Au luptat pentru justificare. Au mers o vreme. Sfinţire! Ei au luptat pentru aceasta, şi au luptat pentru aceea. Au luptat pentru aceasta. Ce au făcut ei? S-au întors drept în jur şi s¬au organizat în aceasta, acelaşi lucru. Penticostalii, şi Baptiştii, Prezbiterienii, Luteranii, fiecare, au făcut acelaşi lucru, s-au întors drept în jur şi au făcut acelaşi lucru.
E-315 When, men back in other ages has fought for Truth. They fought for justification. They went a while. Sanctification! They fought for this, and they fought for that. They fought for this. What did they do? Turned right around and organized into it, same thing. Pentecostals, and the Baptists, Presbyterian, Lutherans, every one, done the same thing, turned right around and done the same thing.
E-316 Şi Biblia a spus, în Apocalipsa 17, asta-i ce vor face ei, bătrâna mamă curvă şi fiicele ei, "TAINA, BABILON." Biblia a spus, aici, că aceea va fi una din tainele care va fi desfăşurată. Protestanţi, prostituate, "săvârşesc curvie spirituală," călăuzind oamenii prin denominaţiuni, cu "paharul lor de nelegiuire," de doctrină făcută de om; şi trăgându-i la o parte de la fântâna umplută cu Sânge, unde Puterea Atotputernicului Dumnezeu curge liber să-l manifesteze pe Isus Cristos. Este adevărat. Atunci, Dumnezeu O va susţine, şi El a făcut-o, şi El va continua. Dar, când aceea vine la împlinire, Cuvântul este sfârşit.
E-316 And the Bible said, in Revelation 17, that's what they would do, old mother whore and her daughters, "MYSTERY, BABYLON." The Bible said, here, that that would be one of the mysteries that would be unfolded. Protestants, prostitutes, "committing spiritual fornications," leading people by denominations, with their "cup of iniquity," of man-made doctrine; and pulling them away from the fountain filled with Blood, where the Power of Almighty God flows freely to manifest Jesus Christ. That's true. Then, God will back It up, and He has done it, and He will continue. But, when that comes to pass, the Word is finished.
E-317 Acum există numai un singur lucru rămas, acela-i cele Şapte Tunete, care nu le ştim. Şi nu ar fi tunat în zadar.
E-317 Now there's only one thing left, that's Seven Thunders, that we don't know. And it would not have thundered in vain.
E-318 Dumnezeu nu face ceva doar ca să se joace. Noi ne jucăm şi acţionăm prostesc, dar nu Dumnezeu. Fiecare lucru cu Dumnezeu este "Da" şi "Nu." El nu se prosteşte numai. El nu glumeşte. El intenţionează ceea ce El spune. Şi El nu spune nimic decât dacă este ceva, o însemnătate la aceasta.
E-318 God don't do something just to be playing. We play and act silly, but not God. Everything with God is "Aye" and "Nay." He doesn't just fool. He doesn't kid. He means what He says. And He says nothing 'less there's something, a meaning to it.
E-319 Şi Şapte Tunete, chiar aici în descoperirea Lui Isus Cristos, Aceasta-i ceva taină. Nu spune Biblia că Aceasta este "Descoperirea lui Isus Cristos"? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Păi, acolo este ceva taină ascunsă, atunci, despre Aceasta. Hm! Ce este Aceasta? Cele Şapte Tunete O au. Căci, Ioan era chiar gata să scrie, şi un Glas a coborât din Cer, a spus, "Nu scrie Aceasta. Ci, pecetluieşte-O. Pecetluieşte-O. Pune-O pe partea din spate a Cărţii." Aceasta trebuie să fie dezvăluită. Acestea sunt tainele.
E-319 And Seven Thunders, right in the revelation here of Jesus Christ, It's some mystery. Does not the Bible say that This is "The revelation of Jesus Christ"? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Why, there is some hidden mystery, then, of It. Hum! What is It? The Seven Thunders have It. For, John was just about to write, and a Voice came down from Heaven, said, "Don't write It. But, seal It. Seal It up. Put It on the backside of the Book." It's got to be revealed. It's the mysteries.
E-320 Acum, noi am descifrat aceste lucruri, prin Duhul Sfânt, care ne-a spus, "Nu au fost mere. A fost sexual." Ne-a spus nouă aceste lucruri. Nu există nici nimeni în stare să stea înaintea Acestuia. Nu am văzut niciodată un predicator, în viaţa mea, de acord cu Aceasta. Dar, eu le-am cerut.
E-320 Now, we solved out these things, by the Holy Spirit, has told us, "Wasn't apples. It was sexual." Told us these things. There is not no one able to stand before It. I've never seen a preacher, in my life, agreed with It. But, I've asked them.
E-321 Ştiţi, în Chicago, când noi am stat înaintea lor, în jur de trei sute şi cinzeci de predicatori, voi femei de aici din Chicago, aţi fost acolo, aţi auzit despre aceasta.
E-321 You know, in Chicago, when we stood before them, about three hundred and fifty preachers. You women here from Chicago, you were there, heard about it.
E-322 Şi Domnul mi-a spus, cu trei nopţi înainte, mi-a spus, "Ei îţi vor întide o cursă." A spus, "Stai la fereastră aici şi Eu îţi voi arăta." A spus, "Mr. Carlson şi-şi Tommy Hicks te vor întâlni mâine dimineaţă, vor să meargă la micul dejun. Şi tu spune-i lui Tommy să rămână. Dar," a spus, "iată felul cum va arăta. Spune¬le că ei nu vor avea acea adunare în locul la care se gândesc ei. Ei vor fi în alt loc." A spus, "Nu te teme. Eu voi fi cu tine." Asta este suficient de bine pentru mine.
E-322 And the Lord told me, three nights before, said, "They're going to set a trap for you." Said, "Stand at the window here and I'll show you." Said, "Mr. Carlson and—and Tommy Hicks will meet you tomorrow morning, want to go to breakfast. And you tell Tommy to stay. But," said, "here is the way it'll look. Tell them that they're not going to have that meeting in the place they're thinking about. They're going to be in another place." Said, "Don't you fear. I'll be with you." That's good enough for me.
E-323 Dimineaţa următoare, Mr. Carlson, preşedintele Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, a venit, a spus... m-a sunat, a spus, "Frate Branham, vreau să merg cu tine la micul dejun."
E-323 The next morning, Mr. Carlson, president of the Full Gospel Business Men, come, said… called me up, said, "Brother Branham, I want to go to breakfast with you."
E-324 Am spus, "Bine." (Am spus, ,,Să vezi că şi Tommy Hicks va fi acolo.")
E-324 I said, "All right." (I said, "Watch Tommy Hicks be there, too.")
E-325 Am mers jos la Town And Country, şi el a spus, "Ei bine, Frate Branham," a spus, "oh, aceasta este unul..."
Am spus, "Tommy, ai vrea să îmi faci o favoare?"
"Sigur, Frate Branham."
Am spus, "Mă întreb dacă ai vorbi în locul meu?"
A spus, "Oh, eu-eu nu aş putea face asta."
E-325 Went down at Town And Country, and he said, "Well, Brother Branham," he said, "oh, this is one…"
I said, "Tommy, would you do me a favor?"
"Sure, Brother Branham."
I said, "Wonder if you would speak for me?"
He said, "Oh, I—I couldn't do that."
E-326 Am spus, "De ce? Eu sunt doar un elev cu şapte clase, şi eu-eu voi spune... Aş spune imperiu în loc de arbitru. Vezi? Eu nu ştiu cum să vorbesc în faţă acolo. Şi acolo va fi Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare. Cum voi vorbi eu în faţa lor, cu educaţia mea de şapte clase, Tommy? Tu eşti un Doctor în Divinitate." Am spus, "Tu vei şti cum să vorbeşti. Eu nu."
A spus, "Frate Branham, eu nu aş putea face asta."
E-326 I said, "Why? I'm just a seventh-grade student, and I—I'll say… I'd say empire instead of umpire. See? I don't know how to speak before there. And there is going to be the Ministerial Association of Greater Chicago. How am I going to speak before them, with my seventh-grade education, Tommy? You're a Doctor of Divinity." I said, "You'd know how to talk. I don't."
He said, "Brother Branham, I couldn't do that."
E-327 Am spus, "De ce? Eu ţi-am făcut multe favoruri." Şi am pus¬o foarte direct.
E-327 I said, "Why? I've done you a many favor." And I just put it real straight.
E-328 Şi Fratele Carlson a spus, "Oh, Frate Branham, el nu ar putea să facă asta."
Am spus, "De ce?"
A spus, "Păi, el, ă-ă-ă-ă..."
E-328 And Brother Carlson said, "Oh, Brother Branham, he couldn't do that."
I said, "Why?"
He said, "Well, he, the—the—the—the…"
E-329 Am spus, "Voi ştiţi de ce? Voi ştiţi de ce, dar nu vreţi să îmi spuneţi. Ei mi-au întins o capcană."
E-329 I said, "You know why? You know why, but you don't want to tell me. They got a trap set for me."
E-330 Şi am spus, "Frate Carlson, tu ai luat acea sală la hotel, nu-i aşa, unde noi am avut celălalt banchet?"
"Da."
Am spus, "Tu nu o vei obţine."
E-330 I said, "Brother Carlson, you've got that hotel room, haven't you, where we had the other banquet?"
"Yes."
I said, "You're not going to get it."
E-331 A spus, "Ei bine, Frate Branham, eu am plătit avansul."
E-331 He said, "Well, Brother Branham, I done got the deposit on it."
E-332 Am spus, "Mie nu-mi pasă ce ai făcut. Acesta nu va fi acolo. Este o sală de culoare verde. Noi vom fi într-o sală de culoare maro. Eu voi fi în spate în colţ. Dr. Mead va şedea la dreapta. Acel om de culoare şi soţia lui vor şedea aici, şi cutare-şi-cutare. Va fi acolo un preot Budist şezând la extremitatea mea dreaptă," şi cum vor fi ei îmbrăcaţi.
E-332 I said, "I don't care what you got. It's not going to be there. That's a green-colored room. We're going to be in a brown-colored room. I'm going to be back in the corner. Dr. Mead will sit to the right. That colored man and his wife will sit here, and so-and-so. There'll be a Buddha priest sitting to my extreme right," and how they'll be dressed.
E-333 Şi am spus, "Tu şti ce este, Tammy. Tu eşti... Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare mă va provoca cu privire la 'botezul în Numele lui Isus Cristos.' Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare mă vor provoca cu privire la 'dovada Duhului Sfânt,' vorbirea în limbi. Ei mă vor provoca cu privire la .sămânţa şarpelui,' şi cu propovăduirea ,harului."'
E-333 And I said, "You know what it is, Tommy. You're… The Greater Chicago Ministerial Association is going to challenge me on 'the baptism in the Name of Jesus Christ.' The Greater Chicago Ministerial Association is going to challenge me on 'the evidence of the Holy Ghost,' speaking in tongues. They're going to challenge me on 'the serpent's seed,' and on the preaching of 'grace.'"
E-334 Tammy a privit acolo, şi, "Îndurare! Dumnezeule bun!" A spus, "Nici nu cred măcar că voi merge."
Am spus, "Ba, tu să vi."
E-334 Tommy looked over, and, "Mercy! Goodness!" Said, "I don't think I'll even go."
I said, "Yeah, you come on."
E-335 Şi următoarea zi, omul care a luat avansul, i-a dat înapoi avansul, şi a spus, "Avem o orchestră. O aveam rezervată, şi am uitat de aceasta şi am pierdut acel lucru. Şi noi a trebuit să o dăm unei orchestre, şi voi nu o puteţi avea." Şi ne-am dus la Town And Country.
E-335 And the next day, the man who had took the deposit, give him back the deposit, and said, "We got an orchestra. We had it booked up, and we forgot it and had lost that thing. And we had to give it to a orchestra, and you can't have it." And we went out to Town And Country.
E-336 Am intrat, în acea dimineaţă, şi ei toţi stăteau acolo. Când m-am aşezat în spate la masă înapoi acolo, şi aşteptând, după ce ei au avut micul dejun, m-am uitat în jur la ei aşa. Noi am avut micul dejun într-o sală. Am ieşit, ne-am aşezat acolo, şi acolo era Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare. M-am uitat în jur la ei. Fiecare s-a prezentat ca Doctor Ph.D., L.L., Q.U.S.T., şi toate felurile acelea de lucruri în acel fel. Eu doar am şezut şi i¬am ascultat, până au terminat. Şi Fratele-Fratele Carlson s-a ridicat. A spus, "Domnilor..."
E-336 Walked in, that morning, and there they all stood. When I set down behind the desk back there, and waiting, after they had breakfast, I looked around at them like that. We had breakfast in a room. Come out, set down there, and there was the Greater Ministerial Association of Chicago. I looked around to them. Each one introduced themselves as Doctor Ph.D., L.L., Q.U.S.T., and all them kind of things like that. I just sit and listened at them, till they got through. And Brother—Brother Carlson stood up. He said, "Gentlemen…"
E-337 Şi voi toţi îl cunoaşteţi pe Hank Carlson. Şi, acolo, întrebaţi-1. Ei bine, o aveţi pe bandă chiar aici. Dacă vreţi să cumpăraţi banda, este aici. Băieţii o au.
E-337 And all of you know Hank Carlson. And, there, ask him. Well, you got it on tape right here. If you want to buy the tape, it's here. The boys has got it.
E-338 A spus, "Domnilor," a spus, "Eu vă prezint, pe următorul, Fratele Branham." A spus, "Voi toţi s-ar putea să nu fiţi de acord cu el, cu privire la Doctrina lui, dar daţi-mi voie să vă spun ceva. Acum trei zile, noi am şezut într-un loc, şi dacă acel om nu mi-a spus tot ce s-a întâmplat în această dimineaţă, eu nu stau aici. El mi-a spus că voi toţi vă pregătiţi să-l chestionaţi despre Doctrina lui. Şi mi-a spus că va trebui să anulez celălalt loc, şi să fim aici. Şi mi-a spus exact unde va şedea Dr. Mead şi aceşti oameni, chiar exact, şi iată-i aici." A spus, "Voi s-ar putea că nu aţi fost de acord cu el, dar, eu voi spune un singur lucru, el este neînfricat cu privire la ce gândeşte el."
A spus, "Acum, Frate Branham, ai cuvântul."
E-338 He said, "Gentlemen," he said, "I introduce to you, next, Brother Branham." He said, "You all might disagree with him, on his Doctrine, but let me tell you something. Three days ago, we set in a place, and if that man didn't tell me everything that's happened this morning, I'm not standing here. He told me that you all were fixing to question him on his Doctrine. And he told me that I'd have to cancel out that other place, and be here. And told me exactly where Dr. Mead and these people would be sitting, just exactly, and here they are." He said, "You might have disagreed with him, but, I'll say one thing, he's fearless with what he thinks about."
He said, "Now, Brother Branham, the floor is yours."
E-339 Am spus, "Înainte ca să începem..." Am citit ce am citit azi dimineaţă, '"Nu am fost nesupus vedeniei Cereşti."' Am spus, "Acum să stabilim aceasta. Acum, voi toţi vorbiţi a fi Doctori în Divinitate; şi eu stau aici de unul singur." Am spus, "Dacă este aşa, voi vreţi să mă chestionaţi, despre botezul în Numele lui Isus. Vom începe cu aceea mai întâi. Vreau ca unul din voi bărbaţilor să vă aduceţi Biblia şi să staţi aici lângă mine, despre orice ce am învăţat." Am spus, "Staţi aici lângă mine, şi, cu Cuvântul lui Dumnezeu, contraziceţi Aceasta." Am aşteptat. Nimeni nu a spus nimic. Am spus, "Eu vă cer la careva dintre voi bărbaţilor să vină să stea lângă mine." Am spus, "Ce-i cu voi? Atunci, lăsaţi-mă în pace, dacă vă temeţi să staţi aici lângă mine."
E-339 I said, "Before we start…" I read what I did this morning, "'I was not disobedient to the Heavenly vision.'" I said, "Now let's settle this. Now, you all speak of being Doctors of Divinity; and I stand here by myself." I said, "If that's so, you want to question me, on the baptism in Jesus' Name. We'll start with that first. I want one of you men to bring your Bible and stand here by my side, on anything that I've taught." I said, "Stand here by my side, and, with the Word of God, disprove It." I waited. Nobody said nothing. I said, "I'm asking for some of you men to come stand by my side." Said, "What's the matter with you? Then, stay off my back, if you're afraid to stand here by me."
E-340 Nu sunt eu cel de care se temeau; este acel Înger al Dumnezeului Atotputernic. Că, ei ştiu, dacă El a putut să-mi spună dinainte să vin... Ei erau chiar mai deştepţi de cât m¬am gândit eu că erau. Ei ştiau mai bine decât să stea acolo. Aha. Voi ştiţi, aţi fost în timpuri, în acele timpuri, şi voi. Dar ei nu au făcut-o. Care-i treaba, dacă este aşa de măreţ, şi ei ştiu că este atât de adevărat?
E-340 It's not me they're afraid of; it's that Angel of the Almighty God. That, they know, if He could foretell me to come… They even brighter than I thought they were. They knowed better than to stand there. Uh-huh. You know, you've been in times, in them times, too. But they didn't do it. What's the matter, if it's so great, and they know it's so truthful?
E-341 Am pus aceasta pe bandă, şi oriunde altundeva; sunt gata să vorbesc despre asta, într-un fel Creştin, cu orice frate. Nu mă voi certa cu nimeni; dar vreau să veniţi, să combateţi orice din Aceasta, cu Cuvântul. Nu cu cartea voastră de texte, acum; nu ce Dr. Cutare-şi-cutare, sau Sfântul Cutare-şi-cutare a spus. Eu vreau să ştiu ce a spus Dumnezeu. Aceea este baza. Vreau să ştiu ce este Aceea. Ei nu o fac.
E-341 I've put it on tape, and anywhere else; I'm ready to talk it over, in a Christian way, with any brother. I won't argue with nobody; but I want you come, disprove any of It, by the Word. Not by your textbook, now; not what Dr. So-and-so, or Saint So-and-so said. I want to know what God said. That's the basis. I want to know what That is. They don't do it.
E-342 Acum, priviţi, când este timpul pentru cele şapte glasuri. Atunci este timpul pentru cele şapte glasuri, când Cartea este terminată, din Apocalipsa 10 să fie descoperite. Acum observaţi. Ascultaţi.
E-342 Now, look, when it is time for the seven voices. Then it's time for the seven voices, when the Book is completed, of Revelations 10 to be revealed. Now notice. Listen.
E-343 Acum, nu vă voi mai ţine prea mult. Ştiu că vă obosesc, aici. Mai sunt douăzeci de minute până la zece. [Adunarea spune, "Nu. Continuă!" – Ed.] Ascultaţi atenţi acum. Ştiu, stând în picioare, şi voi toţi schimbând poziţiile şi lucruri. Voi fi bucuros când biserica va fi gata astfel noi nu va trebui să fim înghesuiţi. Putem lua toată ziua să predicăm Aceasta.
E-343 Now, I won't keep you too much longer. I know I'm wearing you out, here. It's twenty minutes till ten. [Congregation says, "No. Go ahead!"—Ed.] Listen close now. I know, standing up, and you all changing positions and things. I'll be glad when the church gets fixed so we won't have to be cramped up. We can take all day to preach It.
E-344 Acum observaţi. Acum notaţi. Cele şapte glasuri au fost tunete, bubuituri.
Dumnezeule, ajută-ne. Dacă sunt greşit, Doamne, iartă-mă.
E-344 Now notice. Now note. The seven voices was thunders, blasts.
God, help us. If I'm wrong, Lord, forgive me.
E-345 Eu vă pun întrebarea. A bubuit cu tunet, când acest glas a răsunat. Aţi observat, căci, când cele Şapte Peceţi care urmează cele şapte epoci ale bisericii, când cea Dintâi Pecete a fost deschisă, că acolo a fost un tunet? Primele Peceţi din Carte au fost deschise, acolo a fost un tunet; nu s-ar deschide această Primă Pecete de dinafara Cărţii în acelaşi fel? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dumnezeu nu îşi schimbă programul Lui. Să întoarcem la Apocalipsa 6.
Şi am văzut când Mielul a deschis una din peceţi, şi am auzit, cum a fost zgomotul unui tunet, şi una din cele patru făpturi a spus, Vino şi vezi.
E-345 I'm asking you the question. It blasted with thunder, when this voice rung out. Did you notice, that, when the Seven Seals that follow the seven church ages, when the First Seal was opened, that there was a thunder? The First Seals in the Book was opened, there was a thunder; would not this First Seal of the outside Book open the same way? [Congregation says, "Amen."—Ed.] God doesn't change His program. Let's turn over to Revelation 6.
And I saw when the Lamb had opened one of the seals, and I heard, as it was the noise of a thunder, and one of the four beasts said, Come and see.
E-346 Acum, nu a existat un alt tunet. "Şi ultima Pecete a fost deschisă, acolo a fost o durată în Cer de o jumătate de oră de linişte." Dar, când Prima Pecete a fost deschisă, a fost o bubuitură de tunet.
E-346 Now, there never was another thunder. "And the last Seal was opened, there was space in Heaven for a half hour of silence." But, the First Seal was opened, there was a blast of thunder.
E-347 Oh, biserică, ar putea fi? Suntem noi atât de departe? Prieteni, gândiţi-vă. Poate. Sper că nu este. Dar dacă este? Ce a fost acea bubuitură? Şi înaintea lui Dumnezeu, şi această Biblie deschisă, eu nu mint. Bubuitură, ce a zguduit pământul!
E-347 Oh, church, could it be? Are we that far? Friends, think. Maybe. I hope it isn't. But what if it is? What was that blast? And before God, and this open Bible, I lie not. Blast, that shook the earth!
E-348 Şi când Prima Pecete, din cele şapte care au fost deschise în Biblie, a venit înainte, doar Una, doar o bubuitură ce a zguduit întregul lucru; un tunet. Şi atunci dacă Peceţile care sunt în partea din spate s-ar deschide, nu ar fi un tunet, de asemenea? Eu nu ştiu. Nu pot spune.
E-348 And when the First Seal, of the seven that was opened in the Bible, it come forth, just One, but a blast that shook the whole thing; a thunder. And then if the Seals that's on the backside would open, would not it be a thunder, too? I don't know. I can't say.
E-349 Acolo a fost un tunet, Prima Pecete, şi Pecetea a fost un tunet. Trâmbiţa a fost deschisă la acel timp. Şi Trâmbiţa a fost suflată la Cinzecime, desigur. Nu voi intra în asta.
E-349 There was a thunder, the First Seal, and the Seal was a thunder. The Trumpet was opened at that time. And the Trumpet was blown at Pentecost, of course. I won't get into that.
E-350 Acum, dacă vedenia a fost Scripturală; vedenia despre care vorbesc, care am văzut-o Sârnbata trecută dimineaţa. Este cu o săptămână în urmă, acum. Dacă, acum reţineţi aici, dacă vedenia a fost Scripturală, trebuie să fie tălmăcită de Scriptură, sau o continuare a aceleaşi Scripturi. [Fratele Branham face o pauză – Ed.] Eu doar am aşteptat, aşa ca aceasta să pătrundă. Dacă...
E-350 Now, if the vision was Scriptural; the vision I'm speaking of, that I saw last Saturday morning. Is a week ago, now. If, now remember here, if the vision was Scriptural, it must be interpreted by the Scripture, or a continuation of the same Scripture. [Brother Branham pauses—Ed.] I just waited, so that soaks in. If…
E-351 Aceasta ce am văzut, ce a fost, eu nu ştiu, dar sunt speriat de moarte. Suntem slăbiţi? Suntem la sfârşit? Amintiţi-vă, acest Înger a spus, când aceasta are loc, El a jurat, "Nu va mai fi timp." Mă întreb dacă noi înţelegem cu adevărat aceasta.
E-351 This that I have seen, what it was, I do not know, but I am scared to death. Are we wasted away? Are we at the end? Remember, this Angel said, when this taken place, He swore, "There would be time no more." I wonder if we really get this one.
E-352 Voi spuneţi, "Bine, se pare că Acesta ar bubui dea-..." Frate, El vine într-un minut când nu te gândeşti. Tu Îl vei auzi pentru ultima ta dată.
E-352 You say, "Well, look like It'd be blasting acro-…" Brother, He comes in a minute when you think not. You will hear It your last time.
E-353 Acum este Aceasta clar? Când Prima Pecete a fost deschisă, Peceţile care erau înăuntrul Cărţii, aceste taine care au fost sunate: justificare, sfinţire, biserica Romano Catolică, Protestanţii! Şi când toate luptele lor mici şi lucruri au lăsat aceste capete nedesluşite în Cuvântul lui Dumnezeu, al şaptelea înger vine şi le adună pe toate şi le explică. Vedeţi? Şi apoi, el sfârşeşte, Şapte Tunete se rostesc.
E-353 Now is It plain? When the First Seal was opened, the Seals that was inside the Book, these mysteries that was sounded forth: justification, sanctification, Roman Catholic church, Protestants! And when all their little battles and things left these loose ends in the Word of God, the seventh angel comes on and gathers them all up and explains them. See? And then, he finishes, Seven Thunders utter out.
E-354 Când Ioan a început să scrie, a spus, "Nu scrie Aceasta. Ci, pecetluieşte-O."
E-354 When John started to write; said, "Don't write It. But, seal It."
E-355 "Şi Prima Pecete a fost deschisă," din Peceţile dinăuntrul Cărţii, Aceasta s-a deschis cu un tunet. Uh!
E-355 "And the First Seal was opened," of the Seals on the inside of the Book, It opened with a thunder. Uh!
E-356 Dacă aceasta este Scriptură, poate fi doar... Dacă orice Scriptură este... Orice care se presupune a fi din Biblie...
E-356 If this is Scripture, it can only be… If any Scripture is… Anything that's supposed to be of the Bible…
E-357 Este doar ca, voi nu îmi puteţi spune că există un astfel de lucru ca un "purgatoriu" şi lucruri de felul acela. Nu este nici o Scriptură în Biblie să susţină aceasta. Nu îmi puteţi spune despre aceste lucruri, ca şi cartea Maccabeeilor, care ele ar putea să fie în regulă... "Şi acea a patra Carte a lui Daniel, unde un Înger l-a apucat de părul din cap, şi a spus... l-a pus jos." Nu există nici un astfel de lucru care să fi avut loc în Biblie vreodată, unde, "Isus din Nazaret a făcut o păsărică din lut, şi i-a pus picioare, a spus, 'Pfiu! Zboară, păsărică,"' este nonsens. Nu este nimic în Biblie să susţină aceea. Astfel nu păcăleşte... Traducătorii, Dumnezeu s-a îngrijit ca traducătorii nici măcar să nu adăuge acele dogme şi nonsens. S-ar putea să fi fost oameni buni, fraţii Maccabee. Ei erau aşa. Eu nu spun că nu erau oameni buni. Dar aceasta nu a fost Scriptural.
E-357 It's just like, you can't tell me there's such a thing as a "purgatory" and things like that. There's no Scripture in the Bible to back it up. You can't tell me of these things, like the book of the Maccabees, which they might be alright… "And that fourth Book of Daniel, where an Angel grabbed him by the hair of the head, and said… set him down." There's no such stuff as that ever took place in the Bible. "Where Jesus of Nazareth made a little clay bird, and put legs on it, said, 'Whew! Fly away, little birdie,'" it's nonsense. There's nothing in the Bible to back that up. So it don't fool… The—the translators, God seen that the translators wouldn't even add that dogmas and nonsense. Might been good people, the Maccabee brothers. They were that. I don't say they wasn't good people. But it wasn't Scriptural.
E-358 Aceasta este descoperirea completă a lui Isus Cristos. "Nimic nu poate fi adăugat la Aceasta sau scos din Aceasta." Şi dacă noi punem aceea înăuntru Acolo, nu acţionează cu restul Scripturii. Sunt şaizeci şi şase de Cărţi ale acestei Biblii, şi nici un Cuvânt nu va contrazice pe Celălalt.
E-358 This is the complete revelation of Jesus Christ. "Nothing can be added to It or taken from It." And if we put that in There, it don't act with the rest of the Scripture. There is sixty-six Books of this Bible, and not one Word will contradict the other One.
E-359 Şi apoi, dacă aceasta este continuarea, pentru sunetul acestor ultime trâmbiţe, sau aceste ultime Şapte Tunete care vin, tainele, ultimele Peceţi, Acesta va trebui să concureze, sau să se compare, cu restul Scripturii. Şi dacă acele Dintâi înăuntru acolo s-au deschis cu o bubuitură de tunet, Următoarele vor fi, de asemenea, care sunt pe partea din spate. Priviţi ce se întâmplă. Dacă vedenia a fost Scriptură, atunci trebuie să fie tălmăcită de Scriptură, sau o continuare a aceleiaşi Scripturi.
E-359 And then, if this is the continuation, for the sounding of these last trumpets, or these last Seven Thunders that's coming forth, the mysteries, the last Seals, It'll have to compete, or compare, with the rest the Scripture. And if them first Ones in there opened with a blast of thunder, the second Ones will, too, that's on the backside. Watch what happens. If the vision was Scripture, then it must be interpreted by the Scripture, or a continuation of the same Scripture.
E-360 Observaţi, Apocalipsa, 3 şi 4, "Şapte Tunete." Şapte Tunete, şi apoi observaţi, 3 şi 4, şi apoi (ce?) un jurământ de la acel Înger puternic, că, "Timpul s-a sfârşit." Când aceste Tunete, vedeţi, au adus glasurile lor, atunci Îngerul...
E-360 Notice, Revelations, 3 and 4, "Seven Thunders." Seven Thunders, and then notice, 3 and 4, and then (what?) an oath from that mighty Angel, that, "Time was finished." When these Thunders, you see, brought forth their voices, then the Angel…
E-361 Doar gândiţi-vă la aceasta! "Un Înger, învăluit într-un nor, şi un legământ de curcubeu deasupra capului Lui." Păi, voi ştiţi Cine este acela. "A pus un picior pe pământ, şi unul pe mare, şi a ridicat mâna Lui şi a jurat, căci, 'Când acele Şapte Tunete vor exprima glasurile lor,' că, 'nu va mai fi timp."'
E-361 Just think of it! "An Angel, clothed in a cloud, and a rainbow covenant over His head." Why, you know Who that is. "Put one foot on the land, and on the sea, and lift up His hand and swore, that, 'When them Seven Thunders uttered their voices,' that, 'time would be no more.'"
E-362 Şi dacă slujba tainelor lui Dumnezeu este sfârşită, ce-i dacă acelea sunt acele şapte taine care vin? Şi o biserică mică, umilă ca a noastră, că Atotputernicul a venit şi a considerat starea joasă a poporului Său! Tu spui, "Ce? Eu nu cred aşa." S-ar putea să nu fie. Dar ce-i dacă este? Atunci timpul s-a terminat. V-aţi gândit la aceasta? Fiţi serioşi. S-ar putea să fie mai târziu decât ne gândim.
E-362 And if the ministry of the mysteries of God is finished, what if that is them seven mysteries coming forth? And a humble, little church like ours, that the Almighty has come and regarded the low estate of His people! You say, "Oh, that, I don't think so." It might not be. But what if it is? Then time has run out. Did you think it? Be serious. It may be later than we think.
E-363 Aceste stele încadrându-se în constelaţia lor înapoi acolo! Acel Înger venind, şi a spus, "După cum Ioan a fost trimis să încheie Vechiul Testament şi să aducă introducerea lui Cristos, un Mesaj va încheia părţile ne desluşi te şi îl va introduce pe Mesia chiar înaintea Venirii Sale, Mesajul din zilele de pe urmă."
E-363 These stars falling into their constellation back yonder! That Angel coming, and said, "As John was sent to wind up the Old Testament and to bring forth the introduction of Christ, a Message will wind up the loose ends and will introduce the Messiah just before His Coming, the Message of the last days."
E-364 Observaţi, Îngerul puternic a jurat, cu un jurământ, că, "Nu va mai fi timp."
E-364 Notice, the mighty Angel swore, with an oath, that, "Time would be no more."
E-365 Acum, nu vreau să vă ţin prea mult. Doar gândiţi-vă la aceasta, un minut acum.
E-365 Now, I don't want to keep you too long. Just think of this, a minute now.
E-366 Acum ascultaţi. Acest Înger a coborât din Cer. Vedeţi? Ceilalţi, şapte îngeri ai celor şapte biserici, au fost mesageri pământeşti. Dar acest Înger... Tot Mesajul este sfârşit; al şaptelea înger înceheie întregul lucru. Şi acest Înger nu vine la pământ; El nu este un om de pe pământ, ca mesagerii la epocile bisericii; aceea s-a sfârşit. Dar, acest Înger aduce următoarea veste. Şi un înger înseamnă un "mesager." Şi El coboară din Cer, învăluit în acel Stâlp de Lumină, Nor, cu un curcubeu deasupra capului Său. Şi un curcubeu este un legământ. Acesta a fost Cristos, "Cu un picior pe pământ, şi unul pe mare, şi a jurat, că, ,Nu va mai fi timp."'
Unde ne aflăm, domnilor? Despre ce e vorba? Eu vă întreb.
E-366 Now listen. This Angel come down from Heaven. See? The other, seven angels of the seven churches, was earthly messengers. But this Angel… All the Message is finished; the seventh angel winds up the whole thing. And this Angel comes not to the earth; He isn't a man from the earth, as the messengers to the church ages; that's finished. But, this Angel brings the next announcement. And an angel means a "messenger." And He comes down from Heaven, clothed in that Pillar of Light, Cloud, with a rainbow over His head. And a rainbow is a covenant. It was Christ, "With one foot on land, and one on the sea, and swore, that, 'Time will be no more.'"
Where are we at, sirs? What's all this about? I'm asking you.
E-367 Ceilalţi îngeri au fost mesageri, oameni de pe pământ. Dar acest Înger... Aceştia, de care a spus, "Îngerului bisericii din Laodicea," "Îngerului bisericii din Efes," mesageri de pe pământ; vedeţi, oameni, mesageri, profeţi, şi aşa mai departe, la biserică.
E-367 The other angels was messengers, men of the earth. But this Angel… These, that said, "To the angel of the church of Laodicea," "To the angel of the church of Ephesus," messengers of the earth; see, men, messengers, prophets, and so forth, to the church.
E-368 Dar, Acesta nu a venit de pe pământ. El a coborât din Cer, pentru că taina este toată sfârşită. Şi când taina este sfârşită, Îngerul a spus, "Nu va mai fi timp," şi Şapte Tunete şi-au lansat glasurile lor.
E-368 But, this One didn't come from the earth. He come down from Heaven, because the mystery is all finished. And when the mystery is finished, the Angel said, "Time shall be no more," and Seven Thunders throwed their voices out.
E-369 Ce-i dacă aceasta este ceva ca să ne facă de cunoscut cum să intrăm în Credinţa de Răpire? Este aşa? Vom alerga noi, să sărim peste ziduri? Şi este ceva gata ca să se întâmple, şi aceste trupuri bătrâne, stricate, josnice vor fi schimbate? Pot să trăiesc să văd aceasta, O Doamne? Este atât de aproape că eu o voi vedea? Este aceasta generaţia? Domnilor, fraţii mei, ce timp este? Unde ne aflăm noi?
E-369 What if it is something to let us know how to enter into the Rapturing Faith? Is it? Will we run, leap over walls? And is there something fixing to happen, and these old, marred, vile bodies are going to be changed? Can I live to see it, O Lord? Is it so close that I'll see it? Is this the generation? Sirs, my brethren, what time is it? Where are we at?
E-370 Să ne uităm la ceas, calendar, ca să vedem în ce dată trăim. Israel este în Palestina, în patria ei. Emblema, steaua cu şase colţuri a lui David (acum două mii de ani, da, aproape în urmă cu două mii cinci sute de ani), cel mai vechi steag, flutură. Israel este înapoi în patria ei. "Când smochinul va înmuguri, această generaţie nu va muri, nu va trece, nu se va duce, până când nu sunt toate lucrurile împlinite."
Naţiunile se rup, Israel se trezeşte,
Semnele pe care profeţii le-au prezis;
Zilele Neamurilor sunt numărate, de chinuri împovărate;
"Întoareţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Ziua răscumpărării este aproape, Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, candelele voastre aranjate şi curate,
Piviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape!
Profeţi falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu ei îl tăgăduiesc,
Că Isus Cristos este Dumnezeul nostru.
Voi ştiţi că este Adevărul! Da.
Dar noi vom umbla pe unde apostolii au călcat.
Căci Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, candelele voastre aranjate şi curate,
Priviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape!
E-370 Let's look at the watch, the calendar, to see what date we're living in. Israel is in Palestine, in her homeland. The ensign, the six-point star of David, (two thousand years ago, yeah, nearly twenty-five hundred years ago), the oldest flag, is flying. Israel is back in her homeland. "When the fig tree put forth its buds, this generation shall not die, shall not pass out, pass away, until all things are fulfilled."
Nations are breaking, Israel's awakening,
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered, with horrors encumbered;
"Return, O dispersed, to your own."
The Day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
False prophets are lying, God's Truth they're denying,
That Jesus the Christ is our God.
You know It's the Truth! Yeah.
But we'll walk where the apostles have trod.
For the Day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
E-371 S-ar putea să fie mai aproape decât vă gândiţi că este. Aceasta m-a speriat. Oh, eu nu am făcut suficient. Unde ne aflăm noi?
E-371 Might be closer than you think it is. It's got me scared. Oh, I haven't done enough. Where are we at?
E-372 "Nu va mai fi timp." El anunţă că timpul s-a terminat. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? S-ar putea să fie aşa acum, fraţilor? Gândiţi serios. Dacă este, atunci piramida este încheiată de cele Şapte Tunete.
E-372 "Time shall be no more." He announces that time is over. What happens? What happens? Could that be so now, brethren? Seriously think. If it is, then the pyramid is capped by the Seven Thunders.
E-373 Vă amintiţi Mesajul piramidei? Este Piatra din Vârf. Ce a făcut Aceasta? Duhul Sfânt l-a încheiat pe individ şi l-a pecetluit, când noi am adăugat la credinţa noastră; neprihănire, şi evlavie, şi credinţă, şi aşa mai departe, şi am continuat să adăugăm la aceasta până am obţinut şapte lucruri. Şi cel de¬al şaptelea a fost dragoste, care este Dumnezeu. Aşa-i cum îl formează El pe individ, şi îl încheie şi îl pecetluieşte cu Duhul Sfânt.
E-373 You remember the pyramid Message? It's the Capstone. What did It do? The Holy Spirit capped off the individual and seal it, when we added to our faith; righteousness, and godliness, and faith, and so forth, and kept adding to it till we got seven things. And the seventh one was love, which is God. That's how He makes the individual, and caps him and seals him with the Holy Spirit.
E-374 Atunci, dacă aceea este aşa, El are şapte epoci ale bisericii, care El a avut şapte taine care au fost trâmbiţate, şi ei au luptat pentru aceea, să le aducă înapoi. Şi acum vine Piatra din vârf, ca să încheie Biserica. Asta înseamnă Tunetele, fraţii mei? Domnilor, este asta unde ne aflăm noi?
E-374 Then, if that be so, He's got seven church ages, that He's had seven mysteries that's been sounded away, and they fought for, to bring back. And now the Headstone comes, to cap off the Church. Does the Thunders mean that, my brethren? Sirs, is that where we're at?
E-375 Junie, eu vreau să iau visul tău. Uite, Junior, înainte ca piramida să fi fost vreodată predicată, cu luni înainte, a văzut acest vis.
Tu spui, "Ce legătură are un vis?"
E-375 Junie, I want to take your dream. Look. Junior, before the pyramid was ever preached, months before it, seen this dream.
You say, "What about a dream?"
E-376 Nebucadneţar a visat un vis pe care Daniel l-a tălmăcit, a spus despre începutul epocii Neamurilor şi când se va duce. Şi s¬a făcut chiar exact în acel fel. Nici un pic nu a dat greş.
E-376 Nebuchadnezzar dreamed a dream that Daniel interpret, told the beginning of the Gentile age and when it would leave. And it's done just exactly that way. Not one bit has failed.
E-377 Voi observaţi? Scrisul care... a fost pe pietre, eu L-am tălmăcit pentru ei. Ei au fost încântaţi. Acea-i "taina lui Dumnezeu" care nu a fost înţeleasă, ani de zile. Ar putea fi asta?
E-377 You notice? The writing that the… was on the rocks, I was interpret It for them. They were elated. That's "the mystery of God" that's been not understood, for years. Could that be that?
E-378 Şi apoi observaţi. În vreun fel misterios, noi am apucat, din aer, o unealtă ascuţită care a deschis vârful. Şi înăuntru acolo era granit alb, dar Acesta nu a fost tălmăcit. Acolo nu erau litere. Eu nu am tălmăcit Aceea, Junior. Eu doar am privit la Aceasta, şi am spus fraţilor, "Priviţi la Aceasta." Şi asta este împlinit, în seara asta.
E-378 And then notice. In some mysterious way, we picked up, out of the air, a sharp tool that opened up the top. And in there was white granite, but It wasn't interpreted. There was no letters. I didn't interpret That, Junior. I just looked at It, and said to the brethren, "Look on This." And that's fulfilled, tonight.
E-379 Şi în timp ce ei studiau Aceea, m-am strecurat spre vest. Pentru ce? Poate ca să înţeleg tălmăcirea a ceea ce este scris în vârful Acesteia. Ar putea să fie?
E-379 And while they were studying That, I slipped towards the west. What for? Maybe to understand the interpretation of what's written in the top of This. Could it be?
E-380 Şi Acelea, bubuind, cealaltă dimineaţă, care m-a zguduit cu totul încât m-am înălţat în aer, atât de sus cât clădirea asta, acea constelaţie de Îngeri, şapte Îngeri în forma unei piramide. Sunt acelea acele Tunete care vin? Ar putea să fie?
E-380 And Those, blasting, the other morning, that shook me plumb till I raised up in the air, as high as this building, that constellation of Angels, seven Angels in the form of a pyramid. Is that them Thunders that's coming forth? Could it be?
E-381 Aceasta este în întregime tălmăcită. Conform cu visul lui, a fost în totul încheiat. Conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, al şaptelea mesager va sfârşi, al şaptelea Mesaj va fi sfârşit, şi apoi cele Şapte Tunete. Şi el a văzut piatra din vârf rostogolită.
E-381 This is all interpreted. According to his dream, it was all finished. According to God's Word, the seventh messenger will finish, seventh Message will be finished, and then the Seven Thunders. And he saw the capstone rolled over.
E-382 Care, mulţi oameni nici măcar nu ştiu că acolo sunt Şapte Peceţi să fie descoperite. Am citit multe cărţi ale oamenilor despre Apocalipsa, nu am auzit niciodată să se vorbească despre Aceasta. Ei sar peste Aceea. Dar v-a fost spus că Aceasta este acolo.
E-382 Which, many people don't even know there is Seven Seals to be revealed. I've read many men's books on Revelation, never did hear It talked on. They skip That. But it's been told you that It's there.
E-383 Eu nu ştiu ce este. Ar putea fi asta? Dumnezeule fi îndurător cu noi! Dacă aceea este, noi ne aflăm într-o oră critică. Acum, doar un minut, priviţi. Dacă aceea este aşa, şi taina este sfârşită, care a fost scrisă în aceste pietre.
E-383 I don't know what it is. Could that be that? God be merciful to us! If that is, we're in a serious hour. Now, just a minute, look. If that be so, and the mystery is finished, that was wrote in these rocks.
E-384 Sunt bucuros să stau într-o biserică cu oameni evlavioşi cărora Dumnezeu le poate da un vis. Sunt bucuros să prezint acestor bărbaţi şi femei care merg la biserica lui Junior, şi la această biserică, la a Fratelui Neville, şi ei, că sunt oameni care stau în această adunare, şi Biblia a spus, "Ei vor visa vise în zilele de pe urmă." Şi aici este. Şi priviţi la aceasta, se asemuieşte cu Cuvântul.
E-384 I'm glad to be sitting in a church with godly people who God can give a dream to. I'm glad to introduce to these men and women that goes to Junior's church, and to this church, to Brother Neville's, and them, that there's people sitting in this congregation, and the Bible said, "They would dream dreams in the last days." And here it is. And look at it, it's comparing with the Word.
E-385 Neştiind nimic despre aceasta, a venit o explozie, şi iată au venit şapte Îngeri din Eternitate. Am spus, "Doamne, ce ai vrea Tu să fac?" Nu mi s-a spus. S-ar putea să trebuiască să plec, mai întâi, ca să aflu. Eu nu ştiu. S-ar putea chiar să nu fie asta. Eu nu ştiu. Spun doar, "Ce-i dacă este?" Dacă este Scriptural, aceea sună foarte aproape cu aceasta. Nu credeţi aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-385 Knowing nothing about it, a blast come forth, and here come seven Angels from Eternity. I said, "Lord, what would You have me do?" It wasn't told. I may have to go, first, to find out. I don't know. Might not even be that. I don't know. I'm just saying, "What if it is?" If it's Scriptural, that sounds very close to it. Don't you think so? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-386 Priviţi. Atunci, priviţi, piatra din vârf nu a fost tălmăcită. Vedeţi? "Du-te în vest, şi vino înapoi." Sau, este asta, că sunt aceşti şapte Îngeri în această constelaţie care au venit la mine?
E-386 Look. Then, look, the capstone was not interpreted. See? "Get west, and come back." Or, is it this, it's these seven Angels in this constellation that came to me?
E-387 Şi când vă întâlnesc în Ziua învierii, veţi vedea că eu nu mint; Dumnezeu, Judecătorul meu.
E-387 And when I meet you at the Day of the resurrection, you'll see that I lie not; God, my Judge.
E-388 Sau, este acesta acel al doilea punct culminant despre care am vorbit zilele trecute? Este despre ceva care vine pentru Biserică? Eu nu ştiu. Aş putea să stau pe asta puţin, dar voi merge mai departe.
E-388 Or, is this that second climax that I talked about the other day? Is it of something coming forth for the Church? I don't know. I could stay on that a little bit, but I'll move on.
E-389 Ar putea fi acesta, tunetul puternic, sau al şaptelea Înger în cei şapte, constelaţia, a şaptea perioadă a constelaţiei, piramida lor s-a făcut într-un format (trei pe o latură, şi una în vârf), şi au coborât din Eternitate? Poate fi?
E-389 Could it be that, the mighty thunder, or the seventh Angel in the seven, constellation, seventh-period constellation, their pyramid made in a form (three on a side, and one on top), and they dropped from Eternity? Could it be?
E-390 Este aceasta taina, Tunetelor, care va aduce înapoi Piatra din vârf? Ştiţi, piramida niciodată nu a fost încheiată. Piatra din vârf încă trebuie să vină. Aceasta a fost respinsă. Poate fi, fraţilor, surorilor?
E-390 Is this the mystery, of the Thunders, that will bring back the Headstone? You know, the pyramid never was capped. The Headstone is yet to come. It's been rejected. Could it be, brethren, sisters?
E-391 Sau, este aceasta acea a Treia Tragere despre care El mi-a spus, cu trei sau patru ani în urmă?
E-391 Or, is this that Third Pull that He told me, three or four years ago?
E-392 Prima Tragere, vă amintiţi ce s-a întâmplat? Am încercat să explic Aceasta. El a spus, "Nu face asta."
E-392 The First Pull, you remember what happened? I tried to explain It. He said, "Don't do that."
E-393 A Doua Tragere, El a spus, "Nu încerca." Şi am tras, oricum. Vă amintiţi? [Adunarea spune, "Da." – Ed.] Voi toţi vă amintiţi. Este pe bandă şi totul.
E-393 The Second Pull, He said, "Don't try." And I pulled, anyhow. You remember? [Congregation says, "Yes."—Ed.] All of you remember. It's on tape and everything.
E-394 Şi atunci El a spus, "Acum este o a Treia Tragere care vine, dar nu încerca să O explici." Vedeţi cum am abordat Aceasta, în seara asta? Eu nu ştiu. Dar, mă simt dator, faţă de biserica mea, să spun ceva. Voi trageţi-vă concluzia.
E-394 And then He said, "Now there's a Third Pull coming, but don't try to explain It." You see how I approached This, tonight? I don't know. But, I feel duty bound, to my church, to say something. You draw your own conclusion.
E-395 Acum, va fi aceasta taina care se va deschide, care va aduce pe Cristos, va aduce o Putere Bisericii? Vedeţi? Noi deja am...
E-395 Now, will this be the mystery that would open up, that would bring Christ, bring a Power to the Church? See? We've already…
E-396 Noi credem în pocăinţă, fiind botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Credem în primirea Duhului Sfânt. Avem semne, minuni, miracole, vorbiri în limbi, şi lucrurile pe care Biserica timpurie le-a avut. Şi, sincer, au fost făcute mai multe, chiar aici, decât sunt scrise în Cartea Faptelor, în acest grup mic de oameni, această slujbă micuţă a noastră aici. Cum rămâne cu întreaga lume? Vedeţi? Mai mult decât este scris în Cartea Faptelor, de acelaşi fel! Învierea morţilor! Amintiţi-vă, acolo au fost doar în jur de trei oameni înviaţi, din morţi, de către Isus Cristos. Şi noi avem în evidenţă, evidenţa doctorilor, cinci. Vedeţi?
E-396 We believe in repentance, being baptized in the Name of Jesus Christ. We believe in receiving the Holy Ghost. We have signs, wonders, miracles, speaking in tongues, and the things that the early Church had. And, frankly, there's been more done, right here, than is wrote in the Book of Acts, in this one little group of people, this little bitty ministry of ours here. What about the world over? See? More than is wrote in the Book of Acts, same kind! The raising of the dead! Remember, there was only about three people raised, of dead, by Jesus Christ. And we have on record, doctors' record, five. See?
E-397 "Lucrările care le fac Eu, mai multe din acestea veţi face voi." Ştiu că King James spune "mai mari," dar voi nu aţi putea face nimic mai mare. Mai multe! El a fost într-o singură Persoană atunci; El este în întreaga Biserică acum. Vedeţi? "Mai multe din acestea veţi face, căci Eu mă duc la Tatăl Meu."
E-397 "Works that I do, more than this shall you do." I know the King James says "greater," but you couldn't do nothing greater. More of it! He was in one Person then; He's in the whole Church now. See? "More than this shall you do, for I go unto My Father."
E-398 Dacă aceasta este a Treia Tragere, atunci este o slujbă mare pusă înainte. Eu nu ştiu. Nu pot spune. Eu-eu nu ştiu.
E-398 If this is the Third Pull, then there is a great ministry lying ahead. I don't know. I can't say. I—I don't know.
E-399 Priviţi. A Treia Tragere, să ne oprim la aceea, un minut. În vedenie, primul stol au fost păsărele mesagere; aceea a fost când am început de prima dată. Aceasta a crescut, de la a lua doar o persoană de mână.
E-399 Watch. Third Pull, let's stop on that, a minute. In the vision, the first flight was little messenger birds; that was when we first started. It growed, from just taking a person by the hand.
E-400 Şi vă amintiţi ce mi-a spus El? "Dacă vei fi sincer, va veni la împlinire că tu vei şti chiar taina inimilor lor." Câţi îşi amintesc aceea anunţat de aici, şi de-a lungul naţiunilor? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi s-a întâmplat? ["Amin."] Exact. Apoi a spus, "Nu te teme. Eu voi fi cu tine." Vedeţi? Şi aceasta va continua.
E-400 And you remember what He told me? "If you'll be sincere, it'll come to pass that you know the very secret of their heart." How many remembers that announced from here, and across the nations? [Congregation says, "Amen."—Ed.] And did it happen? ["Amen."] Exactly. Then said, "Don't fear. I'll be with you." See? And it shall go on.
E-401 Acum, Prima Tragere au fost micuţe, păsărele; acele stoluri. Ele s-au dus să întâmpine timpul, să întâmpine Venirea Domnului; primul Mesaj.
E-401 Now, the First Pull was little, bitty birds; them flights. They went on to meet the time, meet the Coming of the Lord; the first Message.
E-402 Al Doilea timp, tainele inimii. De la a lua o persoană de mână, şi doar stând acolo şi spunând ce aveau ei; următorul timp, a descoperit păcatele lor şi le-a spus ce să facă. Şi ma-... Este aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Apoi, aceea a venit la împlinire, perfect, întocmai cum a spus Dumnezeu. Şi voi sunteţi martori, şi aşa este lumea, aşa este biserica.
E-402 The Second time, the secrets of the heart. From taking a person by the hand, and just standing there and saying what they had; the next time, it revealed their sins and told them what to do. And ma-… Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, that come to pass, perfectly, just as God said it. And you are witnesses, and so is the world, so is the church.
E-403 Când am spus, "Am văzut un Înger, şi Acesta era un Foc de smarald, arzând," oamenii au râs şi au spus, "Billy, vino¬ţi în fire." Magicul ochi ştiinţific al aparatului de fotografiat a capturat Aceasta. Eu nu minţeam. Eu spuneam Adevărul:
Dumnezeu adevereşte.
E-403 When I said, "I saw an Angel, and It was an emerald Fire, burning"; people laughed and said, "Billy, get next to yourself." The magic scientific eye of the camera took It. I wasn't lying. I was telling the Truth. God vindicated.
E-404 Am spus, "Întunericul umbreşte; este moarte, neagră. Şi Aceasta este albă. Una este Viaţă, cealaltă este moarte." Şi iată¬-L acolo, în fotografie în spate acolo. La...
E-404 I said, "Darkness overshadows; it's death, black. And This is white. One is Life; the other one is death." And there It is, on the picture back there. At the…
E-405 Cum George J. Lacy-Lacy a spus, "Ochiul mecanic al acestui aparat de fotografiat nu va captura psihologie." Mă urmăriţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-405 As George J. Lacy—Lacy said, "The mechanical eye of this camera won't take psychology." Are you following me? [Congregations says, "Amen."—Ed.]
E-406 Observaţi, primul stol mic; mâna. Al doilea a fost mai mare, mai alb, porumbei; Duhul Sfânt desoperind tainele inimii. Şi al treilea stol erau Îngeri (nu păsări), Îngeri; şi acela este timpul sfârşitului, asta-i tot ce este. Va fi acesta timpul, frate? Este acesta timpul?
E-406 Notice, the first little flight; hand. The second was greater, whiter, doves; Holy Spirit revealing the secrets of the heart. And the third flight was Angels (not birds), Angels; and that's the end time, that's all of it. Will this be the time, brother? Is this the time?
E-407 Acum ascultaţi foarte atenţi, şi să nu interpretaţi greşit aceasta. Vreau să vă întreb ceva.
E-407 Now listen real close, and don't misinterpret this. I want to ask you something.
E-408 Să ne întoarcem înapoi doar un minut. Biserica ştie că este adevărul. Lumea ştiinţifică ştie că este adevărul. Şi oameni care stau aici, în seara asta, şi mulţi sunt încă în viaţă, care stăteau aici la râu când acel Glas a rostit asta, şi a spus, "După cum Ioan a fost trimis cu un mesaj al primei veniri, tot la fel este acest al doilea Mesaj, a celei de-a doua Veniri." Vă amintiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-408 Let's go back just a minute. The church knows it's the truth. The scientific world knows it's the truth. And people are sitting in here, tonight, and many still living, that were standing here on the river when that Voice spoke that out, and said, "As John was sent forth with a message of the first coming, so is this the second Message, of the second Coming." Remember? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-409 Şi dacă Acesta este sfârşit, ce a făcut Ioan? Ioan a fost acela care a spus, "Iată, acolo-i Mielul lui Dumnezeu care ia la aparte păcatul lumii. El este Acela." Este ora, a sosit, fraţii mei? Eu nu spun că a sosit. Eu nu ştiu. Dar, vă întreb pe voi. Vreau ca voi să vă gândiţi. Sau, va fi acesta timpul când va fi din nou, "Iată Mielul lui Dumnezeu"?
E-409 And if It's finished, what did John do? John was the one who said, "Behold, there's the Lamb of God that takes away the sin of the world. That's Him." Is the hour, has it arrived, my brethren? I don't say it has. I don't know. But, I'm asking you. I want you to think. Or, will this be the time when it will be again, "Behold the Lamb of God"?
E-410 Sau, timpul lui Maleahi 4, "Să întoarcă inimile copiiilor înapoi la Credinţa părinţilor noştri"? Va fi aceasta aşa o explozie care va-care va face aşa lucruri puternice, încât va aşeza Biserica, care a fost înclinată şi nu poate să înţeleagă tainele lui Dumnezeu, şi aşa mai departe? Când văd ei acea explozie puternică străbătând, va întoarce aceasta inimile lor înapoi la Tatăl, după cum a spus Biblia că va face? Sau, a fost acesta Mesajul, deja trecut, care trebuia să facă lucrul acesta? Eu nu ştiu.
E-410 Or, the time of Malachi 4, "To return the hearts of the children back to the Faith of our fathers"? Will it be such a blast that will—that will do such mighty things, until it will set the Church, that's been sloping and cannot understand the mysteries of God, and so forth? When they see that mighty blast sweep forth, will it turn their hearts back to the Father, as the Bible said it would do? Or, was this the Message, already past, that should have done it? I don't know.
E-411 Acesta este semnul din timpul sfârşitului, domnilor. Sau, este acesta semnul că s-a terminat? Arată foarte Scriptural, pentru mine. Eu nu ştiu. Acolo au fost acei Îngeri. Acolo a fost o explozie, ca un tunet, care a zguduit pământul întreg. Dumnezeu ştie că spun adevărul.
E-411 This is the sign of the end time, sirs. Or, is this the sign that it's over? It looks very Scriptural, to me. I don't know. There was them Angels. There was a blast, like a thunder, that shook the whole earth. God knows I tell the truth.
E-412 Doar amintiţi-vă, ceva este gata să se întâmple. Eu nu ştiu ce este. Dar ar putea fi aceasta? Motivul că spun aceasta, pregătiţi¬vă! Să ne rugăm, (să ne rugăm cum?) să ne luăm poziţia în oastea credincioşilor Săi, şi să ne pregătim, căci s-ar putea să fie mai târziu de cât ne gândim.
E-412 Just remember, something is fixing to happen. I don't know what it is. But could it be this? The reason I say this, prepare yourselves! Let us pray, (pray how?) take our position in the army of His believers, and prepare ourselves, for it may be later than we're thinking.
E-413 Voi mă cunoaşteţi, şi eu niciodată nu v-am spus o minciună, încă, din câte ştiu eu. Şi cum Samuel le-a spus lor, "V-am spus eu vreodată ceva, în Numele Domnului, fără să vină la împlinire?" Acum, eu vă spun acum. Eu nu ştiu ce este aceasta. Nu vă pot spune ce este. Eu nu ştiu. Dar, eu vă voi spune Adevărul. Sunt speriat. Ca frate al vostru, am fost speriat de Sâmbăta trecută.
E-413 You know me, and I have never told you a lie, yet, as I know of. And as Samuel said to them, "Have I ever told you anything, in the Name of the Lord, but what come to pass?" Now, I'm telling you now. I don't know what this is. I can't say what this is. I don't know. But, I'm going to tell you Truth. I'm scared. As your brother, I been scared since last Saturday.
E-414 Acesta s-ar putea să fie timpul sfârşitului. S-ar putea să fie timpul ca curcubeele să străbată de-a lungul cerului, şi o veste din cer, spunând, "Nu mai este timp." Dacă este, să ne pregătim, prieteni, să-l întâlnim pe Dumnezeul nostru. A fost o mulţime de Hrană strânsă înăuntru acum. Să facem uz de Aceasta. Să facem uz de Aceasta acum. Şi cu mine, de la această platformă, eu strig către Dumnezeu, "Doamne Isuse, fi îndurător cu mine!" Am încercat să trăiesc cât de bine am ştiut cum. Am încercat să aduc
Mesajele cum am putut mai bine, din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi cunoaşte inima.
E-414 It may be the end time. It may be time for the rainbows to sweep across the sky, and an announcement from the heavens, saying, "Time is no more." If it is, let's prepare ourselves, friend, to meet our God. There's been plenty of Food laid in now. Let's make use of It. Let's make use of It now. And with me, from this platform, I cry to God, "Lord Jesus, be merciful to me!" I've tried to live the best I knowed how. I've tried to bring the Messages the best way that I could, from the Word of God. God knows my heart.
E-415 Dar, când acea constelaţie de Îngeri a străbătut pe acel pământ, am fost paralizat. Nu am putut nici măcar să simt, timp îndelungat. Am simţit chiar, mult timp mai târziu, încercând să umblu prin cameră, chiar de la măduva spinării, şi în sus şi-n jos pe gât, eram complet paralizat, parcă, şi fără simţuri. Nu am putut simţii, în mâinile mele. Am fost într-o uluire, toată ziua. Eu-eu doar am mers în cameră şi m-am aşezat.
E-415 But, when that constellation of Angels swept that ground, I was paralyzed. I couldn't even feel, for a long time. Even felt like, a long time later, trying to walk through the room, even from my spinal cord, and up-and-down my neck, was perfectly paralyzed, like, and no feelings. I couldn't feel, in my hands. I was in a daze, all day long. I—I just went in the room and sat down.
E-416 Duminică, am venit aici să vorbesc, şi eu-eu am încercat să mă scutur de aceasta, prin a vorbi. Luni, a fost acolo din nou. Şi este aici acum.
E-416 Sunday, I come down here to speak, and I—I tried to shake myself from it, by speaking. Monday, it was there again. And it's here now.
E-417 Şi nu ştiu. Eu nu ştiu, domnilor. Sunt doar sincer, cu voi, ca fraţi ai mei. Nu ştiu. Este acesta-este acesta timpul? Este slujb-... taina toată sfârşită? S-a terminat toată trâmbiţarea? Sunt acelea cu adevărat acele Şapte Tunete, gata să rostească ceva, că grupul mic care este adunat împreună va primi o Credinţă de Răpire, să meargă în Răpire când vine El? "Căci noi vom fi schimbaţi," la fel de repede cum au venit acei Îngeri, "într¬un moment, într-o clipită din ochi; şi vom fi luaţi sus împreună cu acei care au dormit, să-l întâlnim pe Domnul în văzduh."
Rugăciunea mea este:
E-417 I don't know. I don't know, sirs. I'm only honest, with you, as my brothers. I don't know. Is it—is it time? Is the minis-… the mystery all finished? Has the sounding all over? Is that really them Seven Thunders, fixing to utter out something, that the little group that is gathered together will receive a Rapturing Faith, to go in the Rapture when He comes? "For we'll be changed," as quick as those Angels come, "in a moment, in a twinkling of an eye; and shall be caught up together with those that had sleep, to meet the Lord in the air."
My prayer is:
E-418 Dumnezeule, dacă aceasta va fi aşa, eu nu ştiu, Doamne. Eu doar am spus bisericii. Dacă este aşa, Doamne, pregăteşte inimile noastre. Pregăteşte-ne, Doamne, pentru acea oră măreaţă. Căci, toată istoria timpului, toţi profeţii şi înţelepţii au aşteptat după acel timp. Doamne, eu nu ştiu ce să spun. Mi-ar fi teamă să spun, "Nu veni, Doamne." Mă simt ruşinat de mine însumi, când privesc şi văd lumea în condiţie, nu am făcut mai mult decât ce am făcut în privinţa acesteia. Sunt ruşinat de mine însumi. Dacă există un mâine, Doamne, unge-mi inima. Unge-mă mai mult, Tată, ca să pot face tot ce pot, să-i aduc pe alţii la Tine. Eu sunt al Tău.
E-418 God, if this be so, I don't know, Lord. I just was telling the church. If it is so, Lord, prepare our hearts. Make us ready, Lord, for that great hour. That, all the history of time, all the prophets and sages has looked for that time. Lord, I don't know what to say. I'd be afraid to say, "Don't come, Lord." I feel ashamed of myself, when I look and see the world in the condition, I've done no more than what I've done about it. I'm ashamed of myself. If there is a tomorrow, Lord, anoint my heart. Anoint me greater, Father, that I can do everything that I can, to bring others to You. I am Yours.
E-419 Mă simt ca Isaia, în templu în acea zi, când el a văzut Îngerii zburând înainte şi înapoi, cu aripi peste feţele Lor, şi peste picioarele Lor, şi zburând cu aripi, "Sfânt, sfânt, sfânt!" Oh, cum a fost zguduit acel profet tânăr. A început să se maturizeze puţin. Şi când a văzut aceea, deşi el a văzut vedenii, a strigat, "Vai de mine!"
E-419 I feel like Isaiah, in the temple that day, when he saw the Angels flying back-and-forth, with wings over Their faces, and over Their feet, and flying with wings, "Holy, holy, holy!" Oh, how that young prophet was shook. He begin to age up a bit. And when he seen that, though he had seen visions, he screamed out, "Woe is me!"
E-20 Tată, poate eu m-am simţit cumva aşa, când am văzut acei Ingeri noaptea trecută, sau dimineaţa trecută, adică. Vai de mine, căci eu sunt un om cu buze necurate, şi locuiesc printre oameni necuraţi. Şi, Tată, curăţeşte-mă.
E-420 Father, maybe I felt somewhat like that, when I seen those Angels the other night, or the other morning, rather. Woe is me, for I'm a man of unclean lips, and I dwell among unclean people. And, Father, clean me.
E-421 Şi iată-mă aici. Trimite-mă, Doamne, orice este aceasta. Şi stau la acest amvon unde am fost de treizeci de ani. Dacă este ceva, Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac, iată-mă. Sunt gata, Doamne. Dar, fie ca eu să găsesc har în ochii Tăi. Smerit, mă rog.
E-421 And here am I. Send me, Lord, whatever it is. And I stand at this pulpit where I been for thirty years. If there's something, Lord, You want me to do, here I am. I'm ready, Lord. But, may I find grace in Your sight. Humbly, I pray.
E-422 Mă rog pentru turma mică asupra căreia Duhul Sfânt m-a făcut supraveghetor, să-i hrănesc. Şi am făcut tot ce am şiut să fac, Doamne, să-i hrănesc din Pâinea Vieţii. Ca în acea vedenie, cu mulţi ani în urmă, unde acea cortină mare stătea în Vest, şi un munte din Pâinea Vieţii; cărticica, "Eu Nu Am Fost Nesupus Vedeniei Cereşti." Şi aici totul vine la împlinire, descoperit chiar în faţa noastră.
E-422 I pray for the little flock that the Holy Spirit has made me overseer of, to feed them. And I've done all I know how to do, Lord, to feed them on the Bread of Life. As in that vision, many years ago, where that big curtain laid in the West, and a mountain of the Bread of Life; the little book, "I Was Not Disobedient To The Heavenly Vision." And here it all comes to pass, revealed right in our face.
E-423 Tu eşti Dumnezeu, şi nu este un altul în afară de Tine. Primeşte-ne, Doamne. Iartă-ne de păcatele noastre. Mă căiesc de toată necredinţa mea, de toată nelegiuirea mea. Eu pledez pe altarul lui Dumnezeu.
E-423 You are God, and there is no other but You. Receive us, Lord. Forgive us of our sins. I am repenting for all of my unbelief, for all of my iniquity. I plea on the altar of God.
E-424 Aşa cum vin în seara asta, cu această bisericuţă dinaintea mea, prin credinţă ne mutăm din această clădire, în răpire, "aşa cum şedem împreună în locurile Cereşti," în jurul Tronului lui Dumnezeu. Inimile noastre au fost încălzite de multe ori, în lucrurile care Te-am văzut făcând, şi ne-ai dezvăluit tainele Tale. Dar, Doamne, în seara asta, sunt tot ostenit. Vai de mine!
E-424 As I come tonight, with this little church before me, by faith we move from this building, in rapture, "as we sit together in Heavenly places," around the Throne of God. Our hearts have been warm many times, in the things that we've seen You do, and unfold Your mysteries to us. But, Lord, tonight, I'm all weary. Woe is me!
E-425 Şi-şi a lui Iacob, când a văzut el acei Îngeri coborând pe scară şi megând înapoi, a spus, "Acesta este un loc înfricoşat, nimic altceva decât casa lui Dumnezeu." Şi acolo a fost stabilit Betelul.
E-425 And—and Jacob's, when he saw those Angels coming down the ladder and going back, he said, "This is a dreadful place, none other than the house of God." And there Bethel was established.
E-426 Dumnezeule, oamenii nu înţeleg asta. Ei cred că ar fi aşa multă bucurie. Dar, Doamne, ce osteneală, şi lucru înfricoşător pentru o fiinţă umană să vină în Prezenţa unei măreţe, Fiinţe puternice din Cer.
E-426 God, people don't understand that. They think it would be so much joy. But, Lord, what a weary, what a dreadful thing for a human being to come in the Presence of a great, mighty Being of Heaven.
E-427 Mă rog pentru iertare pentru bisericuţa mea aici, la care Tu ma-i trimis jos să-să-să-să o conduc şi să o călăuzesc. Binecuvântează-i, Doamne. Am făcut după cum vedeniile şi visele şi lucrurile au spus, astfel, după cea mai bună cunoştinţă a mea. Am strâns înăuntru toată Hrana cum am ştiut, pentru ei, Doamne. Orice este, Doamne, noi suntem ai Tăi. Noi ne încredinţăm în mâinile Tale, Doamne. Fi îndurător cu noi. Iartă-ne. Şi lasă-ne să fim martorii Tăi atâta timp cât suntem pe pământ. Apoi, când viaţa s-a terminat, primeşte-ne sus în Împărăţia Ta. Căci cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
E-427 I pray for forgiveness of my little church here, that You sent me down to—to—to—to lead and to guide. Bless them, Lord. I did according to what the visions and dreams and things has said, so, the best of my knowledge. I've laid in all the Food that I know how, for them, Lord. Whatever it is, Lord, we are Yours. We commit ourself into Your hands, Lord. Be merciful to us. Forgive us. And let us be Your witnesses as long as we're on the earth. Then, when life is over, receive us up into Thy Kingdom. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-428 Fiecare din voi, curăţaţi-vă toată inima. Lăsaţi la o parte tot, orice apăsare, ţineţi-o afară din calea voastră. Nu lăsaţi nimic să vă supere. Să nu vă fie frică. Nu este nimic de ce să vă fie frică. Dacă Isus vine, este o foarte... Este momentul pentru care lumea întreagă a suspinat şi a plâns. Dacă este ceva care izbucneşte acum, pentru o-o nouă venire, o venire nouă a unui dar nou sau ceva, va fi minunat. Dacă vine timpul că desoperirea celor Şapte Tunete vor fi descoperite Bisericii, cum să mergem, eu nu ştiu. Eu doar am declarat ceea ce am văzut. Oh, vai, ce timp! Este o cugetare serioasă şi solemnă!
E-428 Every one of you, cleanse all your heart. Lay aside everything, every weight, keep it out of your way. Don't let nothing bother you. Don't be scared. There's nothing to be scared about. If Jesus is coming, it's a very… It's the moment that the whole world has groaned and cried for. If it's something breaking forth now, for a—a new coming, a new coming of a new gift or something, it'll be wonderful. If it's coming time that the revelation of the Seven Thunders will be revealed to the Church, how to go, I don't know. I have just stated what I saw. Oh, my, what a time! It's serious and solemn thinking.
E-429 Şi dacă ar fi timpul ca eu să plec, eu sunt al tău... Doamne, eu sunt al Tău. Când Tu ai terminat, vino, Doamne Isuse.
E-429 And if it would be time for me to go, I am your… Lord, I am Yours. When You're finished, come, Lord Jesus.
E-430 Oriunde ar putea fi, sau în ce timp ar putea fi, eu sunt al Lui. Eu nu spun că doresc să plec; eu nu. Am o familie de crescut. Am Evanghelia de propovăduit. Dar, asta-i conform cu voia Sa, nu a mea. Este voia Sa. Eu nu ştiu.
E-430 Wherever it might be, or what time it may be, I am His. I don't say I desire to depart; I don't. I've got a family to raise. I got the Gospel to preach. But, that's according to His will, not mine. That's His will. I don't know.
E-431 Eu doar vă declar ce este. Ce este, Dumnezeu o va aduce la împlinire. Dar eu vă spun ceea ce am văzut şi ce s-a întâmplat. Ce înseamnă, eu nu ştiu. Dar, domnilor, ar putea fi acesta sfârşi tul? Uh!
E-431 I'm just stating to you what is. What is, God will bring it to pass. But I tell you what I saw and what happened. What it meant, I don't know. But, sirs, could this be the end? Uh!
E-432 Persoanele sunt prezente acum, cele şaşe persoane care au avut acele vise. Nu este ciudat că nu au fost şapte? Nu este foarte ciudat? că şase au condus chiar sus, şi apoi acea viziune, imediat. Persoanele sunt aici. Fratele Jackson, aici, a fost unul; Fratele Parnell a fost un altul; Sora Collins a fost alta; Sora Steffy a fost alta; Fratele Roberson a fost altul; şi Fratele Beeler a fost un altul. Şi Tatăl Ceresc ştie că nici un altul nu a mai fost privitor la aceasta. Şi la sfârşitul aceleia, a şaptea... care a fost Sora Steffy, imediat a apărut vedenia. Vedeţi? Vedeţi de ce plec? Vedeţi de ce trebuie să plec? Eu trebuie să o fac.
E-432 The people are present now, the six people that had those dreams. Isn't it strange there wasn't seven? Isn't it very strange? That six led right up, and then that vision, immediately. The people are here. Brother Jackson, here, was one; Brother Parnell was another; Sister Collins was another; Sister Steffy was another; Brother Roberson was another; and Brother Beeler was another one. And the Heavenly Father knows there was not one more pertaining to it. And at the end of that, seventh one… which was Sister Steffy, immediately the vision broke forth. You see? You see why I'm leaving? You see why I got to go? I must do it.
E-433 Şi, prieteni, nu priviţi la mine. Eu sunt fratele vostru. Nu¬mi daţi nici o atenţie mie, pentru că eu sunt doar un muritor. Eu trebuie să mor ca fiecare altul. Să nu ascultaţi de mine; dar ascultaţi la ce am spus. Ceea ce am spus este Mesajul. Nu daţi nici o atenţie la mesager; priviţi Mesajul. Ţineţi ochii voştri, nu pe mesager, ci pe Mesaj. Ce a spus Acesta, acela-i lucrul la care să priviţi.
E-433 And, friends, don't look to me. I'm your brother. Don't pay no attention to me, because I'm just a mortal. I have to die like everybody else. Don't you listen to me; but listen to what I've said. What I said is the Message. Don't pay any attention to the messenger; watch the Message. Keep your eyes, not on the messenger, but on the Message. What It said, that's the thing to look to.
E-434 Şi Dumnezeu să ne ajute, este rugăciunea mea. Eu urăsc... nu am vrut să vin, să vă spun aceasta, dar eu nu aş ţine nimic ascuns de voi.
E-434 And God help us, is my prayer. I hate… I didn't want to come, tell you this, but I wouldn't hold nothing back from you.
E-435 Acum, din câte ştiu eu, daţi-mi voie să vă spun. Din câte ştiu eu, eu voi pleca în următoarele două sau trei zile, Miercuri dimineaţă, la... pentru Tucson. Nu voi merge la Tucson să predic. Nu merg acolo să predic. Merg la Tucson, să stabilesc familia mea în şcoală, şi apoi să devin un pribeag.
E-435 Now, as far as I know, let me tell you. As far as I know, I'll be leaving in the next two or three days, Wednesday morning, to… for Tucson. I'll not go to Tucson to preach. I'm not going there to preach. I'm going to Tucson, to establish my family in school, and then become a wanderer.
E-436 Mă duc sus la Phoenix, să ţin acel şir mic de adunări, care probabil vor fi doar mici Mesaje în jur. Şi-şi apoi, poate, eu nu...
E-436 I'm going up to Phoenix, to hold that little line of meetings, which will probably be just little Messages around. And—and then, maybe, I don't…
E-437 Eu cred că ei vor ca să predic în convenţie o seară. Nu au spus nimic despre asta, au spus doar că voi fi acolo. Vedeţi, asta nu sună prea bine, pentru mine.
E-437 I think they want me to preach in the convention one night. They never said nothing about it, they just said I'd be there. See, that don't sound very good, to me.
E-438 Şi eu am un cuvânt, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, pentru Fratele Shakarian, de asemenea. Aha. Nu ştiu ce va face el în legătură cu aceasta, dar am primit cuvântul să-i spun. Eu nu ştiu ce va face el. Aceasta depinde de el. Aţi observat ultimul Glas? Se presupune a nu fi o organizaţie, dar ei şi-au declarat crezul lor. O organizaţie, atunci voi renunţa. Sunt afară din aşa ceva.
E-438 And I've got a Word, THUS SAITH THE LORD, to Brother Shakarian, too. Uh-huh. I don't know what he'll do about it, but I've got the Word to tell him. I don't know what he'll do. It's up to him. Did you notice the last Voice? It's supposed not to be an organization, but they declared their creed. An organization, then I'll drop away. I'm out of such.
E-439 Acum, se presupune că, Fratele Arganbright şi Fratele Role, un diplomat al Washingtonului în timpul a şapte Preşedinţi, trebuie să fie în Africa. Şi Fratele Role, şi cu mine, şi Fratele Arganbright, vom merge în Africa imediat, pentru ceva adunări jos în Africa de Sud şi Tanganika, cu Fratele Boze. Şi dintr-un capăt în celălalt, şi probabil prin Australia, şi pe direcţia aceea, venind înapoi, dacă Domnul nu face ceva diferit. Dar, înainte să plec, voi fi înapoi aici.
E-439 Now, presumingly, Brother Arganbright and Brother Role, a Washington diplomat under seven Presidents, has got to be in Africa. And Brother Role, and I, and Brother Arganbright, will be going into Africa right away, for some meetings down in South Africa and Tanganyika, with Brother Boze. And on down through, and probably up through Australia, and through that way, coming back, if the Lord doesn't do something different. But, before I go, I'll be back here.
E-440 Atunci, când mă întorc de acolo, dacă Dumnezeu nu mi-a vorbit, în vreun alt fel, îmi voi lua familia şi mă voi muta sus pe lângă Anchorage, Alaska. Aceasta este sud-vest; aceea va fi nord-vest. Şi atunci îi las să stea acolo peste vară, când este aşa de cald jos în Tucson încât îţi va arde pielea de pe tine. Nu cred că ei ar suporta aceasta. Lor le va fi aşa de dor de casă şi deprimaţi! Noi nu vindem locul. Rămâne chiar acolo, cu mobila în casă. Eu nu ştiu ce să fac.
E-440 Then, when I come back from there, if God hasn't spoke to me, some other way, I'm going to take the family and move up to about Anchorage, Alaska. This is southwest; that will be northwest. And then let them stay there through the summer, when it's so hot down in Tucson till it'll burn the hide off of you. I don't think they could stand it. They would be so homesick and disheartened! We're not selling the place. It's staying right there, with the furniture in the house. I don't know what to do.
E-441 Apoi, când vara va fi gata, dacă este voia Domnului, vreau să părăsesc Alaska, şi să vin în jos pe la Denver, centrul vestic; sud¬vest, nord-vest, centru-vest, strigând, "O Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac?"
E-441 Then, time the summer is over, if the Lord willing, I want to leave Alaska, and come down to about Denver, central west; southwest, northwest, central west, crying, "O Lord, what would You have me do?"
E-442 Între timp, fiecare Mesaj, din câte ştiu eu, care va fi predicat, va fi chiar aici, în acest tabernacol. Aici este unde vor fi benzile. Aici este unde este cartierul general.
E-442 In the mean time, every Message, as far as I know of, to be preached, will be right here, this tabernacle. Here is where the tapes will be. Here is where the headquarters is.
E-443 Şi eu nu intenţionez să stau, cu familia mea, în Vest. Voi căuta până aflu ce vrea Dumnezeu ca eu să fac.
E-443 And I do not intend to stay, with my family, in the West. I'm going to seek till I find what God wants me to do.
E-444 Dacă acest an nu se stabileşte aceasta, atunci, anul viitor, fără apă sau mâncare, voi merge afară în deşert, şi voi aştepta până când El mă cheamă. Nu pot continua aşa. Tu trebuie să devi disperat. Trebuie să ajungi la un punct unde vrei să şti care este voia lui Dumnezeu. Şi cum poţi face voia dacă nu cunoşti voia?
E-444 If this year doesn't settle it, then, next year, without water or food, I'll walk out into the desert, and I'll wait till He calls me. I can't go on like this. You've got to get desperate. You've got to get to the place where you want to know what's the will of God. And how can you do the will if you don't know the will?
E-445 Eu caut, din cauza fundalului acelei vedenii, "Ce ai făcut." Vedeţi? Mergând în jur ca misionar şi evanghelist, până când a venit acea chemare. Vă amintiţi de prima, când am aşezat acea piatră de temelie? "Fă lucrarea unui evanghelist," a spus El. Nu a spus, "Tu erai un evanghelist." Ci, "Fă lucrarea unuia," poate până când vine timpul pentru altceva, o altă schimbare de lucrare. S-ar putea să fie ceva diferit. Eu nu ştiu.
E-445 I'm progging, because of that vision background, "What you did." See? Going around as missionary and evangelism, until that call come. Remember the first one, when we laid that cornerstone? "Do the work of an evangelist," He said. Didn't say, "You was an evangelist." But, "Do the work of one," perhaps until the time come for something else, another change of work. Might be something different. I don't know.
E-446 Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Fiţi cu adevărat siguri de asta. Fiţi cu adevărat siguri, cei care îl iubiţi pe Domnul.
Cei care aşteaptă după Domnul, îşi vor reînnoi tăria,
Se vor ridica cu aripi ca un vultur,
Vor alerga şi nu vor fi obosiţi, vor umbla şi nu vor slăbi;
Oh, învaţă-mă, Doamne, învaţă-mă, Doamne, să aştept.
Eu Îl iubesc. Ştiu că şi voi, la fel. Acum, mâine seară...
E-446 Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Be real sure of that. Be real sure of it, they that love the Lord.
They that wait upon the Lord, shall renew their strength,
They shall mount up with wings like an eagle,
They will run and not be weary, walk and not faint;
Oh, teach me, Lord, teach me, Lord, to wait.
I love Him. I know you do, too. Now, tomorrow night…
E-447 Cred că am făcut-o foarte clar. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atât de clar cât ştiu cum să o fac, asta e tot ceea ce ştiu. Asta-i tot ce ştiu să spun. Şi dacă îmi este descoperit mie, pentru ceva, repede am să vă spun. Ştiu că vă interesează, să ştiţi. Pe mine mă interesează, să ştiu. Nu ştiu ce a însemnat. Nu ştiu unde-unde mă îndrept. Eu-eu nu ştiu ce urmează să se întâmple. Eu-eu sunt doar... Singurul lucru care îl ştiu, eu doar merg, prin harul lui Dumnezeu. Apoi, El îmi va spune când ajung acolo, poate. Dar, partea mea acum este, să merg. Şi s-ar putea să nu fiu acolo două săptămâni, până voi fi pe altundeva, şi s-ar putea să fiu înapoi aici. Aşa este. Nu ştiu. Dar eu sunt...
E-447 I think I've made it plenty clear. Have I? [Congregation says, "Amen."—Ed.] As clear as I know how to make it, that's all I know. That's all I know what to say. And if it's revealed to me, for something, I'll quickly tell you. I know you're interested, to know. I'm interested, to know. I don't know what it meant. I don't know where—where I'm going. I—I don't know what's going to happen. I—I'm just… Only thing I know, I'm just going, by the grace of God. Then, He'll tell me when I get there, maybe. But, my part now is, go. And I might not be there two weeks, till I'll be somewhere else, and might be back here. That's right. I don't know. But I'm…
E-448 Acea vedenie a avut-o pe soţia mea şi pe copiii mei în aceea. Şi tocmai lucrul care era, mă aflam într-o căruţă acoperită. Şi în minutul în care am intrat acolo, acolo era, eram în maşina mea combi. Şi acela-i felul cum plecăm, în două zile, neştiind unde mergem, neştiind ce vom face când ajungem acolo, doar mergem.
E-448 That vision had my wife and my children in that. And the very thing it was, I was in a covered wagon. And the minute that I walked in there, there was, I was in my station wagon. And that's the way we leave, in a couple days, not knowing where we're going, not knowing what we're going to do when we get there, just going.
E-449 Dumnezeu este ciudat, pentru noi, căci căile Lui sunt neînţelese. El vrea supunere.
"Unde Te duci?"
"Nu este treaba ta. Doar continuă să mergi."
"Unde vrei Tu ca eu să fac, Doamne?"
E-449 God is strange, to us, because His ways are past finding out. He wants obedience.
"Where You going?"
"That's none of your business. Just keep going."
"Where You want me to do, Lord?"
E-450 "Aceea nu e nimic pentru tine. Urmează-mă, tu, pe Mine." Aha. Aha. "Doar continuă să mergi."
"Unde mă voi opri?"
"Ce te priveşte? Doar continuă să mergi."
Astfel, iată eu merg, în Numele lui Isus Cristos. Aha. Amin.
Îl iubesc, Îl iubesc
Căci întâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Eu... (El este viaţa mea.) Eu... (Tot pentru ce am trăit!)
Căci întâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-450 "That's nothing to you. Follow, thou, Me." Uh-huh. Uh-huh. "Just keep walking."
"Where will I stop?"
"What's that to you? Just keep walking."
So, here I go, in the Name of Jesus Christ. Uh-huh. Amen.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
I… (He is my life.) I… (All that I have lived for!)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-451 Domnilor, este acesta timpul? [Fratele Branham şi adunarea murmură tot corul, împreună, Eu Îl Iubesc – Ed.] Şi în timp ce o cântăm din nou, daţi mâinile cu cineva de lângă voi. Spuneţi, "Frate, soră, roagă-te pentru mine. Eu mă voi ruga pentru tine."
Eu...
E-451 Sirs, is this the time? [Brother Branham and congregation hum the complete chorus, together, I Love Him—Ed.] And while we sing it again, shake hands with somebody by you. Say, "Brother, sister, pray for me. I'll pray for you."
I…
E-452 [Fratele Branham se întoarce în jur – Ed.] Roagă-te pentru mine, Frate Neville. [Fratele Neville spune, "O voi face, frate. Tu roagă-te pentru mine, frate. Îţi mulţumesc."] Cu adevărat sincer! [Cineva spune, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Branham."] Roagă-te pentru mine, frate. Roagă-te pentru mine, soră. Roagă-te pentru mine.
... mine
Şi a cump-...
E-452 [Brother Branham turns around—Ed.] Pray for me, Brother Neville. [Brother Neville says, "I'll do it, brother. You pray for me, brother. Thank you."] Real sincere! [Someone says, "God bless you, Brother Branham."] Pray for me, brother. Pray for me, sister. Pray for me.
[Brother Branham hums I Love Him—Ed.]
And pur-…
E-453 Roagă-te, roagă-te pentru mine, ... ? Roagă-te pentru mine, ... ? ... Roagă-te pentru mine, ... ? Roagă-te pentru mine.
... lemnul Calvarului.
Căci eu...
Să ne ridicăm mâinile acum către El.
... Îl iubesc... (Dragoste adevărată!)
Căci întâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Da, eu... (Cu toată inima mea!)
E-453 Pray, pray for me,…?… Pray for me,…?… Pray for me,…?… Pray for me.
… Calvary's tree.
For I…
Let's raise our hands now to Him.
… I love… (Real love!)
Cause, He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Yes, I love Him,… (With all my heart!)
E-454 Tu urmezi, Frate Neville. Eu merg înapoi. Anunţă timpul de adunare. [Fratele Neville continuă să cânte cu adunarea, Eu Îl Iubesc, şi eliberează serviciul – Ed.]
E-454 You follow, Brother Neville. I'm going back. Announce the time for the meeting. [Brother Neville continues singing with the congregation, I Love Him, and dismisses the service—Ed.]
Up