Competiţia

The Contest
Data: 62-1231 | Durată: 1 ore 3 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Căile Lui sunt de nepătruns, nu-i aşa? Domn minunat! Ce dulce este să te încrezi în El. Eu sunt doar sigur că aţi avut un timp minunat în seara aceasta. Şi doar deschizând uşa acolo cu câteva momente în urmă şi auzind-o pe Sora Gertie să cânte acea cântare veche, Continuă Să Te Ţii, Doar Încă O Oră, mi-a adus înapoi amintiri despre bisericuţa mea, când a fost doar înainte să plec data trecută să merg în câmpurile lucrării de misiune. Eu mă uit acum la un "Caută pe Dumnezeu Întâi" aici în faţă peste această grindă veche, îmi amintesc că Sammy Davidson a pictat aceea acolo cu vreo două zeci şi cinci de ani în urmă, pe partea cealaltă mă gândesc că ea are, "Unde Îţi Vei Petrece Eternitatea? Gândeşte! " Şi chiar aici era o-o femeie la fântână, şi Daniel în groapa cu lei. O, doamne! Multe lucruri s-au întâmplat de atunci.
E-1 His ways are past finding out, aren't they? Wonderful Lord! How sweet it is to trust Him. I'm just sure you've had a wonderful time tonight. And just opening the door there a few moments ago and hearing Sister Gertie sing that old song, Keep Holding On, Just One More Hour. Brought back memories of my little church, when it was just 'fore I left the other time to go into the fields of mission work. I'm looking now at a "Seek God First" here in front across this old beam, I remember Sammy Davidson painted that on there about twenty-five years ago, on the other side I think it's got, "Where Will You Spend Eternity? Think!" And right here was a—a woman at the well, and Daniel in the lions' den. Oh, my! Many things has happened since then.
E-2 Doar pe la ora cinci în după-amiaza aceasta am primit o chemare de urgenţă care a venit vreo treizeci, patruzeci de mile aici jos în ţinut, despre o femeie muribundă, şi o prietenă foarte preţioasă, mama lui Georgie Carter. Şi am ştiut că au fost mulţi lucrători aici să ţină până când am venit înapoi. Edith a fost foarte rău, de asemenea. Şi în timp ce noi eram acolo, Domnul Dumnezeu s-a mutat pe scenă, şi Sora Carter este departe de la a muri. Astfel, astfel noi suntem recunoscători pentru aceea.
E-2 Just about five o'clock this afternoon I got an emergency call that come about thirty, forty miles down in the country here, of a dying woman, and a very precious friend, Georgie Carter's mother. And I knew there was plenty ministers here to hold till I got back. Edith has been very bad, too. And while we were there, the Lord God moved on the scene, and Sister Carter's a long ways from dying. So, so we're grateful for that.
E-3 Şi acum devine timpul pentru serviciul de împărtăşire destul de curând, mă gândesc că este cam pe la ora doisprezece când ei îl încep. La ce timp ai hotărât să-l dai? [Fratele Neville zice, "Oricând, începând acum oricând până doar trecut de unsprezece treizeci." – Ed.] Doar la orice timp care noi... Câţi sunt ca să ia împărtăşirea în seara aceasta, să vă vedem mâinile. Aceea este, oh, aceea este minunat. În regulă, eu vreau să vorbesc doar un cuvânt sau două. Poate eu îmi pun ceasul aici pentru vreo zece minute, cincisprezece, noi vom începe împărtăşirea. Acum, voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin. Şi eu ştiu că aţi avut un timp grozav, nu-i aşa?
E-3 And now it's getting time for communion service pretty soon, I think it's about twelve o'clock when they going to. What time have you designated to give it? [Brother Neville says, "Anytime, beginning now anytime until just past eleven-thirty."—Ed.] Just anytime that we… How many is to take communion tonight, let's see your hands. That's, oh, that's wonderful. All right, I want to speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about ten minutes, fifteen, we'll start communion. Now, do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Amen. And I know you've had a great time, haven't you?
E-4 Ei bine, dacă aici nu este Fratele Thomas Kidd, şi Sora Kidd, de jos de tot din Ohio. Eu presupun că ei au fost sus. O, aceea este bine, eu sper că aceasta este pe bandă şi eu o voi obţine. Voi ştiţi, ei nu se dau bătuţi. Ei sunt doar câteva zile sub o sută, dar-dar aceea este ce mă ţine pe mine curajos, este să văd astfel de oameni. Gândesc, că eu sunt un om bătrân, şi înainte să mă nasc ei au predicat Evanghelia. Şi atunci aici sunt eu un om bătrân, şi ei, dacă ei nu se pot duce afară şi să facă să le răsune glasul, ei doar iau un casetofon şi se duc de la spital la spital, din casă în casă, predicând Evanghelia. Aceea este foarte minunat. Amin. Eu sunt desigur fericit pentru ei şi pentru acei care sunt anticipaţi în aceste servicii aici.
E-4 Well, if here ain't Brother Thomas Kidd, and Sister Kidd, all the way down from Ohio. I guess they've been up. Oh, that's fine, I hope it's on tape and I'll get it. You know, they don't give up. They're just a few days under a hundred, but—but that's what keeps me courageous, is to see people like that. Think, I'm an old man, and before I was born they was preaching the Gospel. And then here I am an old man, and they, if they can't get out and make their voice ring out, they just take a tape recorder and go from hospital to hospital, house to house, preaching the Gospel. That's mighty fine. Amen. I'm sure happy for them and for all those who's anticipated in this services here.
E-5 Acum, reţineţi, noi o vom anunţa acum, cu voia Domnului, chiar imediat după ce s-a terminat biserica, care ei pretind că va fi pe la zece februarie, păi, noi suntem, cu voia Domnului, noi vrem să luăm cel puţin opt sau zece zile, sau poate două săptămâni, asupra acelor Şapte Peceţi din Apocalipsa. Şi noi vom anunţa prin cărţi poştale la persoanele care ne vizitează de prin prejur, de aici acasă, şi le vom face de cunoscut cu destul timp înainte astfel dacă ei au o dorinţă să vină, ei bine, noi sigur am fi bucuroşi să vă avem aici. Şi poate Dumnul ne va da o altă demonstraţie a Prezenţei Lui aşa cum El a făcut ultima dată când noi am terminat cu cele Şapte Epoci ale Bisericii.
E-5 Now, remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the tenth of February, why, we're, the Lord willing, we want to take at least eight or ten days, or maybe two weeks, on those Seven Seals of Revelations. And we'll sound out cards to our visiting people from around, from home here, and let them know plenty time ahead so if they take a notion to come, well, we sure be glad to have you here. And maybe the Lord will give us another display of His Presence like He did the last time when we got through with the Seven Church Ages.
E-6 Dacă vreţi vreodată să vă rugaţi pentru cineva, păi, amintiţi-vă de mine tot timpul, căci eu sunt unul care într-adevăr am nevoie de aceasta. Acum, eu cumva sunt ruşinat de mine însumi, să iau aceste zece, cincisprezece minute aici, să spun un pic de ceva înainte să începem, dar să ne plecăm capetele doar un moment.
E-6 You ever want to pray for somebody, why, remember me all the time, 'cause I'm one who really needs it. Now, I'm kind of ashamed of myself, to take up these ten, fifteen minutes here, to say a little something before we start, but let's bow our heads just a moment.
E-7 Doamne Isuse, oh, lupta se va termina într-o zi, şi acolo nu vor mai fi bolnavi pentru care să ne rugăm, şi acolo nu vor mai fi păcătoşi să se pocăiască. Dar, Tată, în timp ce această zi este ceea ce este, noi să lucrăm până când avem lumină în care să lucrăm, căci vine ceasul când nimeni nu poate lucra. Acum, doar pentru câteva momente, Doamne, eu m-aş simţi rău dacă nu, aş încheia acest an fără ca să spun încă câteva cuvinte. Ajută-mă, Tată, mă rog, ca eu să pot spune ceva care va planta curaj în inima poporului Tău, ca să putem pleca de aici în seara aceasta după luarea împărtăşirii, şi ne dăm seama că în împărtăşire există tărie. Israel a luat împărtăşirea întâi jos în Egipt, şi au umblat patruzeci de ani fără ca încălţămintea lor să se uzeze sau îmbrăcămintea lor să devină învechită. Şi, din două milioane de persoane, acolo nu a fost o persoană slabă printre ei când ei au ieşit din pustie. Doamne, lasă-ne să ne amintim aceea în seara aceasta aşa cum ne apropiem de această oră măreaţă. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
E-7 Lord Jesus, oh, the battle will be over someday, and there will be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. But, Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work. Now, for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I didn't, I closed off this year without saying a few more words. Help me, Father, I pray, that I might say something that would plant courage in the heart of Thy people, that we could leave here tonight after taking the communion, and we realize that in the communion there is strength. Israel took the communion first down in Egypt, and walked forty years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare. And, out of two million people, there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. Lord, let us remember that tonight as we approach this great hour. In Jesus' Name we pray. Amen.
E-8 Dacă eu aş vorbi contextul care eu l-am scris jos despre care eu urma să încep în după-amiaza aceasta, noi am fi aici la ora cinci dimineaţa. [Cineva zice, "Aceea va fi în regulă." – Ed.] Dar eu vreau să citesc doar un Cuvânt din... ["Aceea va fi în regulă."] Vă mulţumesc. Din Efeseni, al 6-lea capitol, al 12-lea verset, şi doar pentru câteva momente acum, pentru curaj.
Căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva puterilor, împotriva... stăpânitorilor a... întunericului din această lume, împotriva răutăţii spirituale în locurile înalte.
E-8 If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, we'd be here at five o'clock in the morning. [Someone says, "That'll be all right."—Ed.] But I want to read just a Word from… ["That'll be all right."] Thank you. From Ephesians, the 6th chapter, 12th verse, and just for a few moments now, for courage.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against… rulers of… darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
E-9 "Răutate spirituală în locuri înalte." Şi mi-ar place să trag din aceea un context mic de zece sau cincisprezece minute, sau text, adică, eu vreau să-l numesc Competiţia. O competiţie este o încercare a tăriei. Şi noi, unde noi avem... încercăm tăria. Noi obişnuiam să avem... Indianul obişnuia să pună un foc, şi ei puneau un număr de oameni la acest capăt de frânghie, şi un număr pe acest capăt, şi lupta cu odgonul, competiţia de tărie, ar trage partida care pierdea peste foc. Şi acum noi ştim că există multe lucruri, şi noi am putea baza aceasta asupra câtorva minute, de-de competiţie, dar eu vreau să vorbesc pentru aceste minute repede asupra celei mai mari competiţii ce există, care este, între Biserică şi Satana. Acea mare tărie a lui Satan. Şi noi vrem să vorbim despre marea tărie a lui Dumnezeu în Biserica Lui.
E-9 "Spiritual wickedness in high places." And I'd like to draw from that a little ten or fifteen minutes context, or text, rather, I want to call it: The Contest. A contest is a test of strength. And we, where we have the… test strength. We used to have… The Indian used to put a fire, and they would put so many man on this end of the rope, and so many on this end, and the—the tug-of-war, the contest of strength, would pull the losing party across the fire. And now we know there's many things, and we could base this upon for a few minutes, of—of contest, but I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is, that's, between the Church and Satan. That great strength of Satan. And we want to speak of the great strength of God in His Church.
E-10 Acum, marea competiţie se petrece de mulţi ani. Aceasta a început în Cer, şi Satan a fost aruncat afară pe pământ, şi atunci el a devenit un duşman al poporului lui Dumnezeu. Şi, de atunci, el şi-a folosit toată tăria şi strategia lui să încerce să tragă pe oamenii lui Dumnezeu peste focuri, sau, în focurile lui.
E-10 Now, this great contest has been going on for many years. It started in Heaven, and Satan was kicked out into the earth, and then he become an enemy to God's people. And, since then, he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires, or, into his fires.
E-11 Şi noi ştim că Cine are cea mai multă putere, Dumnezeu are. Şi Dumnezeu, când El a dat poporului Său cel mai bun Lucru care El a putut cu care să combată pe Satan, a fost Cuvântul Lui. Acum, pentru că Cuvântul este Dumnezeu, şi cine este mai tare decât Dumnezeu? Astfel, Cuvântul este Dumnezeu, şi Cuvântul devine tăria noastră. Dumnezeu în Biserică, devine tăria acesteia să-l tragă pe Satan peste propriile lui focuri care el le-a făcut. Şi lupta merge înainte. Acum, Isus a spus, în Marcu 16, "În Numele Meu ei vor scoate draci."
E-11 And we know that Who has the most power, God does. And God, when He gave His people the best Thing that He could to combat Satan with, was His Word. Now, because the Word is God, and who's stronger than God? So, the Word is God, and the Word becomes our strength. God in the Church, becomes its Strength to pull Satan to his own fires that he has made. And the tug goes on. Now, Jesus said, in Mark 16, "In My Name they shall cast out devils."
E-12 Acum, eu ştiu că aceea este o zicală veche care oamenii... există o zicală veche care... Şi ea nu este aşa de veche, oricum. Oamenii, nu cred în demoni în ziua aceasta. Dar lucrul de făcut, după părerea mea, este să-ţi cunoşti duşmanul. Şi-şi să-ţi cunoşti duşmanul, şi să te antrenezi pentru competiţia care tu urmează să o ai când îl întâlneşti, deoarece tu îl vei întâlni. Şi să-l cunoşti... să-i cunoşti, să cunoşti care este tăria lui, şi atunci să te antrenezi pentru această competiţie când tu îl întâlneşti. Căci un lucru este sigur, că tu o să-l întâlneşti, şi aşa tu te antrenezi pentru competiţie.
E-12 Now, I know that's an old saying that people… there is an old saying that… And it's not so old, either. People don't believe in demons in this day. But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. And—and know your enemy, and train for the contest that you're going to have when you meet him, because you're going to meet him. And know him, know his, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. For it's one thing sure, you're going to meet him, and so you train for the contest.
E-13 Acum, antrenarea pentru o competiţie este chiar ca un boxer. A lui-duşmanul lui care el o să-l întâlnească acolo afară într-o competiţie, să se bată, un luptător foarte bun de obicei cunoaşte şi îl studiază pe oponentul său. El studiază loviturile lui, ştie după ce se luptă el, dacă se înclină înainte, se trage înapoi, se bate cu mâna dreaptă sau mâna stângă. El studiază toată aceasta. Şi atunci dacă el este un luptător bun, deştept, el îşi ia un partener de exerciţiu care se va bate chiar cum se bate oponentul lui, căci el va cunoaşte toate loviturile lui când el ajunge la punctul acela.
E-13 Now, training for a contest is just like a boxer. His—his enemy that he's going to meet out there in a contest, to fight, a real good fighter usually knows and studies his opponent. He studies his licks, knows where he fights for, whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. He studies all this. And then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights, for he'll know all of his licks when he gets to that place.
E-14 Şi mă gândesc că acela este un lucru foarte bun pentru Creştini să facă. Aşa este. Şi acum dacă voi vreţi să vă antrenaţi, începeţi cu Ioan 3:16, Regula de Aur. Începeţi chiar cu aceea, şi aceea vă v-a pune în ring. Şi atunci antrenaţi-vă pentru loviturile de knock-out, pentru că voi o să trebuiască să le folosiţi. Fiecare ştie aceea. Voi trebuie să vă antrenaţi să vă loviţi duşmanul. Şi întotdeauna, Dumnezeu foloseşte Cuvântul Lui. Noi trebuie să reţinem că Dumnezeu foloseşte Cuvântul Lui să învingă pe duşmanul Lui. Dacă Dumnezeu se putea gândi sau putea să dea poporului Său ceva mai bun cu ce să învingă pe duşman, El ar fi făcut-o. Astfel aşa cum am spus întotdeauna, "Când Dumnezeu face o decizie, aceea este cea mai bună ce există. El niciodată nu trebuie să altereze deciziile Lui." Astfel prima decizie care Dumnezeu a dat-o la oamenii Lui în Grădina Edenului, să combată duşmanul, era Cuvântul Lui. Ei au fost fortificaţi cu Cuvântul Lui.
E-14 And I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. And now if you want to start training, start with John 3:16, the Golden Rule. Start right out with that, and that'll get you on the floor. And then train for the—for the knockout punches, because you're going to have to use them. Everybody knows that. You have to train to hit your enemy. And always, God uses His Word. We must remember that God uses His Word to defeat His enemy. If God could think or could have give His people anything better to defeat the enemy with, He would have done it. So as I have always said, "When God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter His decisions." So the first decision God gave His people in the garden of Eden, to combat the enemy, was His Word. They were fortified with His Word.
E-15 Şi acum vrăjmaşul o să studieze... strategia noastră cu Cuvântul. Şi, acum, Satan a studiat toată aceea aşa de perfect încât, când el a venit la Eva, el avea-cea mai bună strategie care o putea folosi asupra ei, şi aceea a fost să argumenteze cu Cuvântul. Acum, voi niciodată nu vreţi să argumentaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Doar să-L credeţi. Să nu încercaţi să-L explicaţi. Să nu încercaţi să-L desluşiţi. Acum, voi nu îl puteţi desluşi pe Dumnezeu, astfel, Dumnezeu este Cuvântul, şi Acesta este doar făcut să credeţi. Şi aceea este Tăria noastră, doar să acceptăm Cuvântul. Şi oricine ştie că o sămânţă în felul potrivit de pământ va produce soiul ei. Şi noi doar luăm Cuvântul.
E-15 And now the enemy is going to study the… our strategy with the Word. And, now, Satan studied that all out so perfectly till, when he come to Eve, he had the—the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the Word. Now, you never want to reason with God's Word. Just believe It. Don't try to explain It. Don't try to figure It out. Now, you cannot figure out God, so God is the Word, and It's just made to believe. And that's our Strength, just accept the Word. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. And we just take the Word.
E-16 Şi, acum, Eva a început să se oprească şi să argumenteze, când el... ea i-a citat Cuvântul, "Dumnezeu a spus, 'Voi să nu mâncaţi din el, căci în ziua în care voi mâncaţi din el' în ziua aceea noi murim."
E-16 And, now, Eve begin to stop to reason, when he… she quoted the Word to him, "God said, 'You should not eat thereof, for the day you eat thereof' that day we die."
E-17 Şi Satan nu s-a împotrivit cu ea. El a spus, "Cu certitudine, aceea este corect." Dar el a zis, "Tu vezi, tu ai nevoie de ceva Lumină nouă." Ceva puţin diferit de ce a spus Dumnezeu. "Şi dacă tu o faci, tu vei fi doar puţin mai deşteaptă. Ochii tăi se vor deschide."
Dar ea a zis, "Ei bine, Dumnezeu a spus că noi vom muri."
E-17 And Satan never disagreed with her. He said, "Certainly, that's right." But he said, "You see, you need some new Light." Something a little different from what God said. "And if you do do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be opened."
But she said, "Well, God said we would die."
E-18 El a spus, "O, cu siguranţă..." Vedeţi, acolo veniţi, doar atât de mult, "Cu siguranţă nu veţi muri." Dar Dumnezeu a spus că veţi muri, şi aceea o stabileşte! Şi aceea-aceea a rupt acea mare luptă cu odgonul atunci, şi a tras întreaga rasă umană în moarte, pentru că Eva a ascultat la o argumentare împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, este păcat că ea a făcut-o, dar aceasta deja a trecut. Dar acum noi încă suntem fortificaţi, şi acea legătură s-a reparat în Cristos Isus. Noi ştim aceea. Dumnezeu ne-a dat cea mai bună apărare a noastră, doar simplu să ne încredem în Cuvântul Lui.
E-18 He said, "Oh, surely…" See, there you come, just that much, "Surely you won't die." But God said you would, and that settles it! And that—that broke that great tug-of-war then, and pulled the whole human race into death, because Eve listened to a reasoning against God's Word. Now, it's a shame that she did it, but it's done past. But now we're still fortified, and that link was made up in Christ Jesus. We know that. God gave us our best defense, just simply to trust His Word.
E-19 Voi ştiţi, şi mulţi spun astăzi că nu există un astfel de lucru ca diavolul. Ei cred că acela este doar simplu un gând. Ei cred aceea. Şi există oameni care cred căci-căci-căci Duhul Sfânt este un gând bun, şi că diavolul este un gând rău. Dar dacă voi observaţi, când Biblia vorbeşte despre Duhul Sfânt, El a zis, "Când El Duhul Sfânt a venit." Şi "El" este un pronume personal. Vedeţi? Astfel, El, El este o Persoană. Şi diavolul este o persoană. Şi demonii sunt persoane. Da, ei sunt demoni, şi ei-ei vin în multe feluri. Dar ei gândesc că aceasta este o idee de modă veche.
E-19 You know, and many say today that there is no such a thing as the devil. They believe that it's just simply a thought. They believe that. And there's people that believe that—that—that the Holy Spirit is a good thought, and that the devil is a bad thought. But if you notice, when the Bible speaks of the Holy Spirit, He said, "When He the Holy Spirit has come." And "He" is a personal pronoun. See? So, He, He is a Person. And the devil is a person. And demons are persons. Yes, they are demons, and they—they come in many ways. But they think it's an old-fashioned idea.
E-20 Un om s-a certat cu mine aici cu câteva săptămâni în urmă. El a zis, "Tu ştii ce faci tu? Tu doar pui minţile acelor oameni să gândească ceva când tu le spui lucrul acela. Aceasta este doar o schimbare de gând."
E-20 A man was arguing to me here a few weeks ago. He said, "You know what you do? You just set those people's mind to thinking something when you tell them that thing. It's just a change of thought."
E-21 Eu am întâlnit tocmai acelaşi lucru în India o dată, când acei oameni sfinţi acolo unde noi am avut, eu cred cea mai mare audienţă la care am vorbit vreodată, într-o audienţă în picioare, de a fi o jumătate de milion de persoane, şi eu am prins aceasta prin discernământ în Duhul. Şi ei vedeau Duhul Sfânt chemând pe oameni, şi să-i cheme, afară în audienţă, şi să spună lucruri diferite, şi să le prindă gândurile. Rajaşi şi oameni sfinţi, ei au spus, "El le citeşte mintea."
E-21 I met that very same thing in India one time, when those holy man there where we had, I believe the largest audience I ever spoke to, in one standing audience, of being a half a million people, and I caught it by discernment in the Spirit. And they would see the Holy Spirit call people, and call them, out into the audiences, and tell different things, and catching their thought. The Rajas and the holy men, they said, "He's reading their mind."
E-22 Astfel câteva momente, vreo cinci sau şase au trecut prin rândul de rugăciune, şi a venit un om orb pe acolo. Şi el era total orb, şi ochii lui au fost aşa de albi ca şi cămaşa mea. Şi am spus, "Acum aici este un om orb, oricine poate vedea că el este orb." Şi am spus, "Dacă eu aş putea să-l ajut eu l-aş ajuta, dar singura cale ce aş putea face ar fi printr-un dar, să spun poate ceva ce el a făcut; şi aceea ar da de gândit că dacă Dumnezeu ştie ce a făcut el, El cu certitudine ar ştii ce o să facă el." Astfel am spus, "Acum, privind la el," am spus, "acum, el este un închinător la soare. El a fost orb douăzeci de ani." Şi, când traducătorul a spus aceasta, aceea era corect. Am spus, "El este un om căsătorit. El... nevasta lui este cam mică, şi el are doi fii, unul de vreo şapte, unul de nouă." Aceea era exact aşa. A chemat numele lor, ce era acesta.
E-22 So a few moments, about five or six had passed through the prayer line, and a blind man come through. And he was totally blind, and his eyes were as white as my shirt. And I said, "Now here is a blind man, anyone can see he's blind." And I said, "If I could help him I would do so, but the only way I could do would be by a gift, to maybe say something that he has done; and that would give thought that if God know what he has done, He certainly would know what he's going to do." So I said, "Now, looking at him," I said, "now, he's a worshipper of the sun. He's been blind twenty years." And, when the interpreter said it, that was right. I said, "He's a married man. He… his wife is rather small, and he has two sons, one about seven, one nine." That was exactly right. Called their names, what it was.
E-23 Atunci afară în audienţă, în locul unde erau oamenii, acolo a venit acel val înăuntru, "Aceasta este ceva mintal, este ceva de felul de-de citire psihică a minţii lor."
E-23 Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in, "It's mental, it's something on the order of—of a psychic reading of their mind."
E-24 Atunci m-am gândit, "Doamne, dacă Tu doar mă vei ajuta. Eu-eu am nevoie de ajutorul Tău, Doamne. Aceşti oameni încearcă să clasifice aceasta o telepatie. Şi aceasta nu este, şi Tu o ştii, Doamne." Totuşi, eu le dădeam Scriptura că Isus a spus că El nu a făcut nimic până nu I-a arătat Tatăl. Şi atunci, întorcându-mă să mă uit din nou la om, eu l-am văzut doar acolo deasupra într-o vedenie, cu ochi tot atât de buni cum am eu. M-am gândit, "Acum este timpul."
E-24 Then I thought, "Lord, if You'll just help me. I—I need Your help, Lord. These people are trying to class this a telepathy. And it's not, and You know it, Lord." Yet, I'd give them the Scripture that Jesus said He did nothing till the Father showed Him. And then, turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision, with just as good of eyes as I have. I thought, "Now is the time."
E-25 Am spus, "Acest om este un închinător al soarelui, acum, şi el a orbit." Şi am spus, "Acum, cei... Acolo sunt preoţii Mahomedani, şi acolo sunt preoţii Şikhs, Jains, şi diferitele feluri de religii, Buddha. Acum acest om vrea să-şi capete vederea. Acum, voi aţi zice că el-el s-a închinat la creaţiune în loc de Creator. Eu cred aceea, de asemenea. Dar aici şedem noi în seara aceasta." Am spus, "Şi noi am fost... astăzi eu am fost invitat în templul Jains unde şaptesprezece religii diferite au fost acolo să-mi ia interviu, şi fiecare din ele împotriva lui Cristos, fiecare!" Şi am spus, "Acum, şi mulţi dintre voi bărbaţii aţi fost jos acolo. Acum, dacă Cristos este aşa de greşit, atunci acest om vrea să fie bine, şi cu siguranţă că Dumnezeul creaţiunii Care a făcut lumea va fi Singurul Care îi poate da vederea. Aceea este rezonabil." Şi am spus, "Acum, dacă careva dintre voi oamenilor, cea Mahomedană aici este religia principală, dacă preotul Mahomedan va veni aici şi îi va da vederea, atunci eu voi urma Mahomedan, sau dacă preotul Buddhist va veni să-i dea vederea. Dar lăsaţi ca Dumnezeul Care l-a făcut, Dumnezeul, Dumnezeul cuiva pe undeva, căci trebuie să existe, noi nu putem avea o creaţiune fără un Creator. Şi este nevoie de un Creator să creeze vedere în aceşti ochi. El a fost orb douăzeci de ani de la a privi la soare, gândind că el se va duce în Cer dacă el a făcut aceasta. Omul a făcut aceea din neştiinţă." Am spus, "Ce aţi face voi preoţii Buddha? Voi doar i-aţi schimba felul lui de gândire. Voi aţi spune că el este greşit." Ei se închină la strămoşii lor morţi. Şi am spus, "Acum, v-aţi gândi că el era, aţi spune că el era greşit, dar ce aţi face voi? Voi i-aţi schimba felul lui de gândire." Şi am spus, "Ce ar face Mahomedanul? Schimbă felul lui de gândire. Sikhs, J ains, şi aşa mai departe, schimă felul lor de gândire."
E-25 I said, "This man is a worshipper of the sun, now, and he's gone blind." And I said, "Now, the… There's the Mohammedan priests, and there's the—the priests of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. Now this man wants to receive his sight. Now, you would say that he—he worshipped the creation instead of the Creator. I believe that, too. But here we sit tonight." I said, "And we been… today I was entertained in the Jains temple where seventeen different religions was there to interview me, and every one of them against Christ, every one!" And I said, "Now, and many of you man was down there. Now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right, and surely the God of creation Who made the world will be the only One Who can give him his sight. That's reasonable." And I said, "Now, if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion, if the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan, or if the Buddha priest will come give him his sight. But let the God Who made him, the God, somebody's God somewhere, 'cause there has to be, we can't have a creation without a Creator. And it'll take a Creator to create sight in these eyes. He had been blind twenty years from looking at the sun, thinking he'd go to Heaven if he did it. The man ignorantly done that." I said, "What would you Buddha priests do? You'd just change his way of thinking. You'd say he's wrong." They worship their dead ancestors. And I said, "Now, you'd think he was, you'd say he was wrong, but what would you do? You'd change his way of thinking." And I said, "What would the Mohammedan do? Change his way of thinking. The Sikhs, Jains, and so forth, change their way of thinking."
E-26 Am spus, "Noi avem acelaşi lucru în Statele Unite. Metodiştii toţi vor să-i facă pe toţi Baptiştii să devină Metodişti, şi cei Penticostali vor să-i ia pe toţi Metodiştii şi să-i facă Penticostali. Aceasta este o schimbare de gândire. Dar aceea nu este despre ceea ce vorbim noi. Noi vorbim despre Dumnezeu, Creatorul." Şi am spus, "Cu siguranţă Creatorul va vorbi." Şi, acum, eu nu aş fi spus aceea dacă acea vedenie nu ar fi fost acolo, sub nici o formă. Acum eu am spus, "Acum, dacă Acela, să lăsăm ca El să fie Dumnezeu, care vine să-i dea lui vederea." Şi am spus, "Acum eu provoc orice preot sau Raja, sau om sfânt sau orice ar putea să fie acesta, să vină să-i dea vederea, şi eu voi urma filozofia voastră, voi aţi făcut un convertit." Şi aceea a fost cea mai tăcută mulţime de oameni care am auzit-o vreodată. Vedeţi? Nimeni nu a făcut-o.
E-26 I said, "We have the same thing in the United States. The Methodist all want to make all the Baptists become Methodists, and the Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostals. It's a change of thought. But that's not what we're talking about. We're talking about God, the Creator." And I said, "Surely the Creator would speak." And, now, I wouldn't have said that if that vision hadn't have been there, by no means. Now I said, "Now, if the One, let's let Him be God, come give him his sight." And I said, "Now I challenge any priest or Raja, or holy man or any what it might be, come give him his sight, and I'll follow your philosophy, you've made a convert." And that was the quietest bunch of people I ever heard. See? Nobody did it.
E-27 Şi am spus, "De ce sunteţi aşa de tăcuţi?" Am spus, "Motivul că sunteţi, este pentru că voi nu o puteţi face, şi nici eu nu pot. Dar Dumnezeu din Cer Care a înviat pe Fiul Său Isus Cristos, al Cărui slujitor noi suntem, tocmai mi-a arătat o viziune că omul îşi va primi vederea." Vedeţi? Am spus, "Acum, dacă aceea nu o să fie aşa, atunci îmi puteţi poruncii să ies afară din India. Dar dacă aceasta este aşa, fiecare din voi îi datoraţi viaţa voastră lui Isus Cristos. Mi-ar place să vă întreb, câţi de aici îşi vor da viaţa lui Cristos dacă acest om orb îşi primeşte vederea? Îi vedeţi pe preoţii voştri, nimeni nu vine aici sus. De ce nu vin ei, dacă ei v-au spus că religia lor este aşa de mare şi aşa de grozavă? De ce nu vine cineva şi să spună ceva?" Nimeni nu vine. Am spus, "Atunci voi poporul acolo afară, dacă îl vedeţi pe acest om orb stând aici..."
E-27 And I said, "What you so quiet about?" I said, "The reason you are, is because you can't do it, and neither can I. But the God of Heaven Who raised up His Son Jesus Christ, Whose servant we are, has just showed me a vision that the man's going to receive his sight." See? I said, "Now, if that be not so, then you can order me out of India. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus Christ. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight? You see your priests, nobody comes up here. Why don't they come, if they've told you their religion is so big and so great? Why don't somebody come and say something?" Nobody come. I said, "Then you people out there, if you see this blind man standing here…"
E-28 Şi vine sus un doctor să-i examineze ochii. El a clătinat din cap, a zis, "El este orb."
E-28 And up come a doctor to examine his eyes. He shook his head, he said, "He's blind."
E-29 Şi astfel eu am spus, "Cu certitudine, el este orb." Dar am spus, "Dacă... Şi dacă Dumnezeu îi dă vederea, câţi dintre voi îl veţi sluji pe Isus Cristos?" Şi tot atât de departe cât am putut să văd, oceane de mâini negre. M-am întors spre om, şi am spus, "Doamne Isuse, lasă să fie cunoscut că Tu eşti Dumnezeu." Omul m-a apucat după gât, şi acolo şedea primarul din Bombay şezând acolo, l-a apucat după gât, a văzut aşa de bine cum a putut oricine.
E-29 And so I said, "Certainly, he's blind." But I said, "If… And if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ?" And just as far as I could see, oceans of black hands. Turned to the man, and said, "Lord Jesus, let it be known that Thou art God." The man grabbed me around the neck, and there set the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck, see as good as anybody could.
E-30 Ce este aceasta? Aceasta este-aceasta este de fapt o putere! Dumnezeu este Dumnezeu, şi Satan este Satan! Dacă voi nu credeţi într-un diavol... Când eu am început mai întâi, eu-eu am dat de el cu capul înainte în fiecare zi. Să nu-mi spuneţi că nu există diavol, pentru că eu ştiu mai bine. Eu a trebuit să mă lupt cu el în fiecare zi. Aşa că eu ştiu că există-există un diavol. Şi tu trebuie să fi instruit când tu îl întâlneşti. Nu instruit în psihologie, nu instruit în educaţie; ci instruit de Duhul Sfânt; în puterea lui Dumnezeu. Cuvântul Lui să-L facă manifestat. Cunoaşte-ţi duşmanul. O, ce lucru crud este el!
E-30 What is it? It's—it's actually a power! God is God, and Satan is Satan! If you don't believe in a devil… When I first got started, I—I run headlong into him every day. Don't tell me there's no devil, because I know better. I have to fight with him every day. So I know there's—there is a devil. And you must be trained when you meet him. Not trained in psychology, not trained in education; but trained by the Holy Spirit. God's power in His Word to make It manifest. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is!
E-31 Cum mi-ar place să stau aici acum şi să stau pe aceea, să merg înapoi prin Biblie şi să vă arăt un om în urmă acolo cu care a venit faţă-n faţă. Cum în competiţia împotriva vrăjmaşului, ei s-au fortificat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Noe a avut o experienţă din aceasta, şi el a ştiut că Dumnezeu i-a spus că o să plouă. Şi competiţia a fost între ştiinţă şi Cuvântul lui Dumnezeu: Ştiinţa zice, "Aceasta nu se poate întâmpla." Dumnezeu a zis, "Aceasta se va întâmpla." Amin.
E-31 How I would like to stand here now and lay onto that, go back through the Bible and show you a man back there who come face to face with. How in the contest against the enemy, they fortified themselves by the Word of God. Noah had an experience of it, and he knew that God told him it was going to rain. And the contest was on between science and the Word of God: Science says, "It can't happen." God said, "It will happen." Amen.
E-32 Tocmai acelaşi lucru există astăzi. El se va întâmpla! El se întâmplă! Există diavoli! Dar Isus i-a scos afară, şi El a dat Bisericii Lui autoritate să facă aşa, "Scoateţi draci în Numele Meu!" El a scos şapte draci dintr-o femeie frumoasă într-o zi. Şi El a zis, "Când duhul necurat este dus afară dintr-un om, el umblă în locuri uscate, reîntorcându-se înapoi atunci, aducând alţi şapte draci cu el." Acum, aceea merge să arate că dacă omul a fost curăţat de draci, acolo a fost ceva ce era în el care a mers afară. Un drac a mers afară! Acum, când dracul s-a mutat afară, care Dumnezeu... îi dă lui Dumnezeu o ocazie să se mute înăuntru. Astfel, şi când el se duce afară, lasă pe Duhul Sfânt să intre înăuntru. Să nu o lăsaţi doar acolo. Dacă tu doar te pocăieşti de păcatele tale şi mergi înainte, atunci tu o să fi mai rău decât oricând. Dar ia locul acela unde Satan odată a locuit şi l-a ocupat, umple-l cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, şi atunci tu vei avea tăria Cuvântului lui Dumnezeu în tine, manifestată, şi scoţi afară draci. Competiţia se desfăşoară. Luminile de seară strălucesc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent.
E-32 That same thing exists today. It will happen! It does happen! There is devils! But Jesus cast them out, and He gave His Church authority to do so, "Cast out devils in My Name!" He cast seven devils out of a pretty woman one day. And He said, "When the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing seven other devils with him." Now, that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him had gone out. A devil had gone out! Now, when the devil moved out, that God… gives God an opportunity to move in. So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. Don't just leave it there. If you do just repent of your sins and go on, then you're going to be worse off than ever. But get that place where Satan once lived and occupied, get it filled with the Holy Spirit of God, and then you'll have the strength of God's Word in you, manifested, and cast out devils. Contest is on. The evening Lights are shining. God's Holy Spirit is present.
E-33 Şi acum sunt doar cam-cam trei minute până la timpul în care fluierele vor fi suflate, şi va fi miezul nopţii. Atunci aşa cum părăsim această clădire, să mergem la locurile noastre diferite şi casele noastre, şi să ne întâlnim afară, şi să întâmpinăm lumea, să nu ne ducem cum am mers în timpurile trecute. Să mergem în puterea învierii Lui. Să mergem în Numele lui Isus Cristos, cu un drapel ridicat înalt, şi cu credinţă în Cuvântul Lui, să mânuim Sabia cu două tăişuri, îmbrăcaţi cu scutul şi cu deplina armură a lui Dumnezeu, să întâmpinăm duşmanul, deoarece el devine mai tare şi mai puternic în fiecare zi. Aşa cum-aşa cum duşmanul vine înăuntru ca un potop, Duhul lui Dumnezeu ridică un drapel împotriva lui. Dacă noi am ajuns la capătul acestor lucruri care noi... şi tainele lui Dumnezeu au fost completate cu noi, noi aşteptăm după mai multă tărie, o tărie de răpire, să întâmpinăm o-forţă mai rea, care va răpi Biserica şi o va duce în Slavă. Noi trebuie s-o avem. Să întâmpinăm '63 cu o invitaţie, cum, noi suntem slujitorii Dumnezeului cel viu! Şi ca Şadrac, Meşac şi Abed-Nego din vechime, noi nu ne vom apleca la diavolii din această lume şi să luăm înapoi acest lucru despre care noi am vorbit, ci să presăm bătălia.
E-33 And now it's just about—about three minutes until the time that the whistles are going to be blown, and it will be midnight. Then as we leave this building, to go to our different places and our homes, and to meet outside, and to meet the world, let's not go as we have in former times. Let's go in the power of His resurrection. Let's go in the Name of Jesus Christ, with a banner lifted high, and with faith in His Word, to handle the two-edged Sword, with the shield and the full armor of God on, to meet the enemy, because he's getting stronger and more powerful every day. As the—as the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. If we have come to the end of these things that we… and the mysteries of God has been completed with us, we are looking for more strength, a rapturing strength, to meet a… worse force, that'll rapture the Church and take it into Glory. We must have it. Let's meet '63 with a challenge, like, we are the servants of the living God! And like Shadrach, Meshach and Abednego of old, we'll not bow to the devils of this world and take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle.
E-34 Eu simt în seara aceasta, aşa cum noi ascultăm după acele fluiere, ceva cum David a făcut în acea noapte îngrozitoare fierbinte când el a şezut acolo afară sub tufele acelea de dud, şi duşmanul se trezea. Ce oră trebuie că a fost pentru David! Ce timp pentru el şezând acolo! El nu a ştiut cum să se mişte, el nu a ştiut prin ce să se ducă, pentru că el a ştiut că a fost depăşit la număr. Dar, dintr-o dată, el a auzit sunetul unui Vânt mergând prin vârful tufelor. El a ştiut că Dumnezeu a mers înaintea lui, şi el a mers la luptă. Eu simt ceva de felul acela în această seară, după Mesajul din seara trecută, eu şed în cea mai întunecată oră care am întâmpinat-o vreodată în viaţa mea. Eu mă simt ca Isaia la templu după ce i-a văzut pe acei îngeri, eu sunt un om cu buze necurate, şi locuiesc printre oameni cu buze necurate. Dar ascultaţi, eu-eu sunt... Eu trebuie să întâmpin aceasta într-un fel, şi, din singurul lucru, eu aştept să aud acel vâjâit prin tufele de dud, să merg să întâmpin duşmanul oriunde este el. Dumnezeu să ne ajute să facem aceasta.
E-34 I feel tonight, as we're listening for them whistles, something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes, and the enemy was arousing. What an hour it must have been for David! What a time for him laying there! He didn't know how to move, he didn't know what to go by, because he knowed he was outnumbered. But, all at once, he heard the sound of a Wind going through the top of the bushes. He knowed God went on before him, and he went to the battle. I feel something like that tonight, after last night's Message, I'm laying in the darkest hour that I've ever faced in my life. I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels, I'm a man of unclean lips, and dwelling among people with unclean lips. But listen, I—I'm… I've got to meet it some way, and, of the only thing, I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes, to go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it.
E-35 Şi acum mă gândesc că este un minut până la ora doisprezece. Şi '62 cu tot trecutul lui, haideţi să-l lăsăm să fie trecut.
E-35 And now I think it's one minute until twelve o'clock. And '62 with all of its past, let's let it be past.
E-36 Să ne ridicăm în picioare acum, fiecare şi toţi dintre noi. Competiţia se desfăşoară. Fiecare din voi... Pavel a spus, "Uitând acele lucruri care sunt în trecut," toate greşelile noastre de anul trecut, "eu presez înspre ţinta înaltei chemări." Toate greşelile mele care le-am făcut în toţi anii aceştia, iertaţi-mă pentru ele. Dumnezeu, să mă ierte. Biserică, iertaţi-mă. Şi slujba cu care eu-eu am eşuat, eu simt; Dumnezeu, să mă ierte pentru aceasta. Biserică, iertaţi-mă de greşelile mele. Şi eu voi presa înspre ţinta înaltei chemări în Cristos Isus. Orice ţine ziua de mâine, eu nu ştiu, dar eu ştiu Cine ţine 1963.
E-36 Let us stand to our feet now, each and every one of us. The context is on each one of you. Paul said, "Forgetting those things that are in the past," all of our mistakes of last year, "I press towards the mark of the high calling." All my mistakes that I've made in all these years, forgive me for them. God, forgive me. Church, forgive me. And the ministry that I—I've failed with, I feel; God, forgive me for it. Church, forgive me of my mistakes. And I'll press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know Who holds 1963.
E-37 Să ne ridicăm mâinile către Dumnezeu acum şi să ne rugăm în felul nostru propriu, aşa cum ne facem mărturisirile noastre, şi cerem lui Dumnezeu să ne ajute prin anul următor care vine.
E-37 Let us raise our hands to God now and let us pray in our own way, as we make our confessions, and ask God to help us through this next coming year.
E-38 Tată ceresc, aşa cum stăm aici, cum multe gânduri mor în inimile noastre, şi din greşelile din anul trecut, şi cum ne apropiem de moartea lui '62 şi naşterea lui '63, O Dumnezeule, fie ca noi să fim o treaptă mai înaltă sus pe scară, până când noi îl putem vedea pe Isus şi programul Lui. Fie ca toţi de aici, Doamne, în rugăciune, în timp ce moare anul vechi, şi naşterea nouă a anului nou vine înăuntru, fie ca păcatul şi necredinţa omului vechi să moară în inima noastră, şi Naşterea nouă să intre cu 1963, ca un vâjâit de Vânt, puternic care să poată umple fiinţele noastre şi să ne facă creaturi noi în Cristos.
E-38 Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts, and of the mistakes of last year, and as we're approaching the death of '62 and the birth of '63, O God, may we be one step higher up the ladder, until we can see Jesus and His program. May everyone here, Lord, in prayer, while the old year is dying, and the new birth of the new year is coming in, may the old man's sin and unbelief die out in our heart, and the new Birth come in with the 1963, like a rushing, mighty Wind that might fill our beings and make us new creatures in Christ.
E-39 Fă-ne slujitori potriviţi. Iartă trecutul nostru. Binecuvântează viitorul nostru. Călăuzeşte-ne, O Doamne Dumnezeule, cu mâna Ta puternică, Iehova. Binecuvântează aceşti lucrători de aici. Biecuvântează pe toţi laicii, pe toţi vizitatorii. Fi Tu cu noi, Doamne. Noi suntem slujitorii Tăi şi noi ne predăm în întregime Ţie pentru 1963, ca puterea Duhului Tău să poată avea mai multe preeminenţe în viaţa noastră şi în fiinţa noastră. Ajută-ne, Dumnezeule. Iartă-ne şi ajută-ne, ne rugăm. Ridică bărbaţi puternici! Ridică războinici puternici ai Credinţei! Deschide anul acesta, Doamne, acea Mană ascunsă, acea Stâncă sub stâncă, ca noi să putem vedea programul lui Dumnezeu. Încheie vârful piramidelor din viaţa noastră, Doamne; pune Piatra de vârf, Cristos Isus, pe fiecare şi toţi dintre noi. Fie ca marile Lui binecuvântari, excelente sfinte să fie asupra noastră a tuturor. Fie ca focul Duhului Sfânt să vină asupra noastră. Fie ca puterea de înviere să fie manifestată. Dumnezeule, cum Îţi mulţumim noi în seara aceasta. Noi suntem ai Tăi. Noi ne predăm pe deplin Ţie, Doamne.
E-39 Make us fit servants. Forgive our past. Bless our future. Guide us, O Lord God, with Thy mighty hand, Jehovah. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Be Thou with us, Lord. We are Your servants and we give ourselves wholly to You for 1963, that the power of Your Spirit might have more preeminences in our life and in our being. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Raise up mighty men! Raise up mighty warriors of the Faith! Open this year, Lord, that hidden Manna, that Rock beneath the rock, that we might see the program of God. Cap off the pyramids of our life, Lord; put the Capstone, Christ Jesus, upon each and every one of us. May His great magnificent, holy blessings be upon us all. May the fire of the Holy Ghost come upon us. May the power of the resurrection be manifested. God, how we thank You, tonight. We are Yours. We give ourselves fully to You, Lord.
E-40 Aşa cum mă duc acolo, neştiind unde şi cum, sau ce voi face eu, eu mă încred în Tine, Dumnezeu Atotputernic, că Tu mă vei călăuzi, slujitorul Tău nevrednic, ca eu să pot fi folosit spre onoarea şi gloria celui Atotputernic. Admite aceasta, Tată.
E-40 As I go yonder, not knowing where or how, or what I will do, I'm trusting You, Almighty God, that You'll guide me, Your unprofitable servant, that I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father.
E-41 Primeşte rugăciunile noastre. Binecuvântează eforturile noastre. Vindecă pe bolnavi şi pe năpăstuiţi, şi spiritual şi fizic. Şi fă-ne slujitorii Tăi. Noi suntem lutul, Tu eşti Olarul. Modelează-ne, pe fiecare, în felul Tău Propriu, ca noi să ne putem potrivi împreună cu Cristos Isus, ca un membru al Trupului Său. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, şi de dragul Lui şi de dragul Evangheliei. Amin şi amin.
[Un frate vorbeşte în altă limbă. Alt frate dă o tălmăcire – Ed.]
E-41 Receive our prayers. Bless our efforts. Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. And make us Thy servants. We are the clay, You are the Potter. Mold us, each one, in Your Own way, that we might fit together with Christ Jesus, as a member of His Body. For we ask it in Jesus' Name, and for His sake and for the Gospel's sake. Amen and amen.
[A brother speaks in another tongue. Another brother gives an interpretation—Ed.]
E-42 Îţi mulţumesc, Tată, Dumnezeule. Noi Îţi mulţumim pentru această Îndemnare de Anul Nou care ne trimite afară cu speranţele şi mângăierea de a ştii că prin vorbirea acestor cuvinte la aceşti oameni care nu au ştiut, că Mesajul este adevărat, şi Tu ne ceri să stăm alături de El. Noi vom face tot ce ştim, Doamne, să stăm lângă Tine şi Cuvântul Tău.
E-42 Thank You, Father, God. We thank You for this New Year exhortation that sends us out with the hopes and with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not, that the Message is true, and You are asking us to stand by It. We will do all that we know how, Lord, to stand by You and Your Word.
E-43 Primeşte-ne în Numele Aceluia Care ne-a învăţat pe toţi ca noi să ne rugăm astfel, [Fratele Branham şi adunarea se roagă împreună – Ed.]: "Tatăl nostru Care eşti în Cer, sfinţească-se Numele Tău. Să vină Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta pe pământ, aşa cum este în cer. Dă-ne astăzi pâinea cea de toate zilele. Şi iartă-ne de fărădelegile noastre, aşa cum noi iertăm pe cei ce păcătuiesc împotriva noastră. Şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de la rău; căci a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi slava, în veci. Amin."
E-43 Receive us in the Name of Him Who taught us all that we should pray like this, [Brother Branham and congregation pray together—Ed.]: "Our Father Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thine will be done in earth, as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil; for Thine is the Kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen."
E-44 Domnul să vă binecuvânteze şi să vă ţină. Dar acei care acum trebuie să meargă la casele lor... Acum este trecut cu cinci minute, sunt cinci minute în '63. Acum fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Şi-şi voi care vreţi să staţi pentru împărtăşire, voi sunteţi doar bine veniţi să staţi, noi vom fi bucuroşi să vă avem. Aceasta nu este o împărtăşire închisă, aceasta este pentru fiecare credincios care este în părtăşie cu Cristos. Voi sunteţi bine veniţi să staţi şi să luaţi împărtăşirea cu noi. Şi motivul că noi facem aceasta este pentru că acesta este primul lucru, noi începem o călătorie. Şi Israel, înainte ca ei să pornească în călătoria lor, ei au ucis mielul şi au mâncat plantele amare, şi au început călătoria lor. Şi m-am gândit, "Cât de potrivit este aceasta în seara aceasta!" Mielul a fost ucis, El a fost pregătit, sărbătorea, şi este miezul nopţii. Aceea este când ei îl mănâncă, voi ştiţi, la miezul nopţii. Deci haideţi. Voi care vreţi să staţi cu noi şi vă pregătiţi pentru călătoria care vine, care stă înainte, noi vom fi bucuroşi să vă avem. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-44 The Lord bless you and keep you. But those now that must go to their homes… Now it's five minutes after, it's five minutes in '63. Now may God bless you. And—and you that want to stay for communion, you're just welcome to stay, we'll be glad to have you. It's not a closed communion, it's for every believer that's in fellowship with Christ. You're welcome to stay and take the communion with us. And the reason we do this is because this is the first thing, we're starting a journey. And Israel, before they started their journey, they killed the lamb and eat the bitter herbs, and started their journey. And I thought, "How appropriate this is tonight!" The Lamb has been killed, It's been prepared, the feast, and it's midnight. That's when they eat it, you know, at midnight. So let's. You who want to stay with us and get ready for the journey to come, that lays ahead, we'll be glad to have you. God bless you.
E-45 Şi voi care trebuie să plecaţi acum, vă puteţi duce la casele voastre, şi Dumnezeu să fie cu voi până când eu vă întâlnesc din nou. Amin. Ceilalţi din voi vă puteţi aşeza şi apoi noi vom începe împărtăşirea. Sora va... În regulă, domnule.
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; (până ne-ntâlnim)
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
E-45 And you that have to go now, may go to your homes, and God be with you till I meet you again. Amen. The rest of you may be seated and then we'll start the communion. The sister will… All right, sir.
Till we meet! till we meet!
Till we meet at Jesus' feet; (till we meet)
Till we meet! till we meet!
God be with you till we meet again!
E-46 Să o cântăm din nou în timp ce noi aşteptăm, voi ştiţi, pentru acei care se duc afară. Putem fi liniştiţi, şi apoi acesta este un lucru foarte solemn. Eu o să citesc ceva din Scriptură aici doar într-un moment care este foarte, foarte, foarte bun. Şi acum să o cântăm din nou.
Până ne-ntâlnim! Până...
Să dăm doar mâinile cu cineva. Dacă este ceva greşit în viaţa voastră, acea persoană este aici faţă de care aţi greşit, mergeţi la ei acum şi împăcaţi-vă .
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu...
Va veni pianista la pian, vă rog?
... cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Până noi...
E-46 Let's sing it again while we're waiting, you know, for those who are going out. Might get quiet, and then this is a very solemn thing. I'm going to read something out of the Scripture here just in a moment that's very, very, very good. And now let's sing it again.
Till we meet! Till…
Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here that you've wronged, go to them now and make it up.
Till we meet! until we meet!
God…
Will the pianist come to the piano, please?
… with you till we meet again!
Till we…
E-47 [Fratele Neville zice, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Branham." – Ed.] Eu predau toată aceasta în mâinile tale, Frate Neville. ["Domnul să te binecuvânteze. Eu cred... ? ..."] ... ? ...
Până ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
El se îngrijeşte de tine,
El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbre,
El se îngrijeşte de tine.
Să o cântăm din nou.
El se îngrijeşte de tine,
El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbre,
El se îngrijeşte de tine.
E-47 [Brother Neville says, "God bless you, Brother Branham."—Ed.] I commit all this into your hands, Brother Neville. ["Lord bless you. I believe…?…"]…?…
Until we meet!
God be with you till we meet again!
God bless you, brother.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadows,
He careth for you.
Let's sing it again.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-48 Aceea este frumos? Să o cântăm din nou în timp ce ei se liniştesc.
El... (doar închideţi-vă ochii) ... pentru tine,
El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbre,
El se îngrijeşte de tine.
E-48 That beautiful? Let's sing it again while they're quietening.
He… (just close your eyes)… for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-49 Tată Ceresc, noi suntem aşa de bucuroşi că noi am găsit aceea adevărat, în orele noastre cele mai întunecate sau prin strălucirea soarelui, El nu pleacă nici nu părăseşte. Noi suntem aşa de fericiţi pentru aceea că noi avem, încrederea noastră zidită pe nimic altceva decât Sângele lui Isus cu neprihănire. Ne încredem, Doamne, nu în faima acestei lumi. Ne încredem! Noi nu îndrăznim să ne încredem în cadrul cel mai dulce, ci în întregime ne rezemăm pe Numele lui Isus. Cum îţi mulţumim noi Ţie, Tată.
E-49 Heavenly Father, we are so glad that we found that true, in our darkest hours or through the sunshine, He never leaves nor forsakes. We're so happy for that that we have, our confidences built upon nothing less than Jesus' Blood with righteousness. We trust, Lord, not in the fame of this world. We trust! We dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' Name. How we thank Thee, Father.
E-50 Acum noi suntem tocmai gata să participăm în unul din-unul din articolele naturale foarte puţine care Tu ni le-ai lăsat. Unul din ele a fost botezul, celălalt a fost împărtăşirea, şi următorul a fost spălarea picioarelor. O Dumnezeule, noi doar intrăm solemn, ştiind că acest Miel este Mielul paştelui. Marea călătorie în pustie stătea chiar înaintea copiilor. Sângele trebuie întâi să fie pus pe uşiorul uşii, înainte ca mielul pascal să poată fi luat.
E-50 Now we are just about to participate in one of the—one of the very few natural articles that You left us. One of them was baptism, the other was communion, and the next was feet-washing. O God, we just enter in solemnly, knowing that this Lamb is the passover Lamb. The—the great wilderness journey laid just ahead of the children. The blood must first be put on the lentil of the door, before the paschal lamb could be taken.
E-51 Dumnezeule, examinează-ne inimile acum. Este Sângele acolo, Doamne? Dacă nu este, ne rugăm ca Tu-ca să-l aplici chiar acum, luând la o parte păcatele noastre şi să le acopere, şi ele vor fi divorţate de noi, Doamne, păcatele din această lume, ca noi să fim sfinţi şi de prezentat la Tatăl nostru acum aşa cum venim să luăm trupul şi Sângele vărsat al Mielului nostru, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Examinează inimile noastre aşa cum citim, Tată, şi atunci fă-ne ai Tăi Proprii. Căci noi o cerem în Numele Mielului, Isus Cristos. Amin.
E-51 God, examine our hearts now. Is the Blood there, Lord? If it's not, we pray that—that You'll apply it just now, taking away our sins and covering them, and they'll be divorced from us, Lord, the sins of this world, that we might be holy and presentable to our Father now as we come to take the—the body and the shed Blood of our Lamb, God's Son, our Saviour. Examine our hearts as we read, Father, and then make us Thine Own. For we ask it in the Name of the Lamb, Jesus Christ. Amen.
E-52 În Cartea despre-despre Corinteni, al 11-lea capitol, eu doresc să citesc câteva versete, începând cu al 23-lea verset eu citesc aceasta. Acesta este Pavel vorbind la biserica Corintiană.
Căci eu am primit de la Domnul aceea care eu v-am dat şi vouă, Că Domnul Isus în aceeaşi noapte... în care a fost vândut a luat pâine:
Şi când El a dat mulţumiri, El a frânt-o, şi a zis, Luaţi, şi mâncaţi: acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi: aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.
În acelaşi fel El a luat paharul, şi când El a cinat, a luat paharul, dar când El a cinat...
Scuzaţi-mă. Lăsaţi-mă s-o citesc din nou.
În acelaşi fel El a luat şi paharul, şi când El a cinat, zicând, Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu: aceasta să faceţi spre pomenire, de câte ori voi îl beţi acesta, spre pomenirea Mea.
Pentru că, ori de câte ori voi mâncaţi această pâine, şi beţi acest pahar, voi vestiţi moartea Domnului până vine El.
De aceea oricine va mânca această pâine, şi va bea acest pahar al Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
Astfel omul să se cerceteze pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâine, şi să bea din pahar.
Căci cine mănâncă şi bea nevrednic, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
Din pricina aceasta mulţi sunt bolnavi şi neputincioşi printre voi, ... mulţi dorm.
Căci dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
Dar când noi suntem judecaţi, noi suntem pedepsiţi de Domnul, ca noi să nu fim osândiţi cu lumea.
Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unul pe altul.
Şi dacă vreun om este flămând, el să mănânce acasă; ca voi să nu vă adunaţi spre osândă. Şi restul eu voi pune în rânduială când eu vin.
E-52 In the Book of—of Corinthians, the 11th chapter, I wish to read a few verses, beginning with the 23rd verse I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night… which he was betrayed took bread:
And when he had gave thanks, he brake it, and said, Take, and eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
After the same manner also he took the cup, and when he had supped, took the cup, but when he had supped…
Excuse me. Let me read it over.
After the same manner he also took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do in remembrance, as oft as you drink this, in remembrance of me.
For as oft as you eat this bread, and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come.
Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
So let a man examine himself, and so let him eat of the bread, and drink of the cup.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
For this cause many are sick and weakly among you,… many sleep.
For if we should judge ourselves, we should not be judged.
But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other.
And if any man hungry, let him eat at home; that you come not together unto condemnation. And the rest I will set in order when I come.
E-53 Cum mă gândesc la aceasta, cel mai solemn timp! Este de asemenea scris căci când această împărtăşire a fost dată întâi, şi spălarea picioarelor... care noi trebuie să omitem în seara aceasta, pentru că noi nu avem apă. Toate apele sunt închise, şi noi nici măcar nu am avut locuri de toaletă în această seară, pentru-că ei doar au trebuit s-o îmbine împreună cât au putut de bine, ca noi să avem acest serviciu în această seară. Dar noi vom face cum au făcut ei, au zis, eu cred că Luca a afirmat aceasta, "Că ei au cântat o cântare şi au mers afară." Dar ştiţi voi ce reprezintă aceasta? Ştiţi voi, că la început, când această poruncă a fost mai întâi făcută în Israel, jos în Egipt, ei au fost pe drumul lor spre ţara promisă. Şi aşa este cum simţim noi în această seară, că noi suntem pe drum spre Ţara Promisă. Şi călătoria stă înaintea noastră.
E-53 As I think of this, the most solemn time! It's also written that when this communion was first given out, and feet-washing… which we have to omit tonight, because we have no water. The waters are all cut off, and we didn't even have the restroom facilities tonight, because they just had to splice it together the best they could, for us to have this service tonight. But we will do as they did, said, I believe Luke stated it, that "They sang a hymn and went out." But do you know what this represents? Do you know, at the beginning, when this order was first made in Israel, down in Egypt, they were on their road to the promised land. And that's what we feel like tonight, that we're on the road to the Promised Land. And the journey lays ahead of us.
E-54 Şi ei au avut un însemn, căci când îngerul morţii a venit pe acolo, că acolo trebuie să fie sânge pe uşă, sau fiul cel mai în vârstă sau copilul cel mai în vârstă a murit în casă. Gândul a fost, şi adevărata însemnătate a fost, întâi să aplice sângele. Aţi observat cum Pavel l-a plasat aici? "Dacă careva bea nevrednic, el mănâncă şi bea osândă pentru sine însuşi, nedeosebind trupul Domnului," care înseamnă acelaşi lucru, că moartea, moartea spirituală, se odihneşte asupra persoanei care ar lua parte la cina Domnului nevrednic. Aceea ar fi, afară să bea şi să se comporte, şi să trăiască ca lumea, şi să vină la masa Domnului. Noi să nu facem aceea. Acum să ne curăţăm inimile şi să ne curăţăm mâinile de la... şi minţile noastre de la gândirea rea, ca să putem veni la masa Domnului, cuvincios şi sfinţi, după cum ştim că ne conectăm pe noi înşine cu Jertfa noastră, Cristos Isus, Care este singura noastră salvare.
E-54 And they had a token, that when the death angel came by, that there must be blood on the door, or the elder son or the elder child died in the home. The thought was, and the real meaning was, first to apply the blood. Did you notice how Paul placed it here? "If any eat unworthily, he eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body," which means the same thing, that death, spiritual death, rest upon the person that would partake of the Lord's supper unworthily. That would be, out drinking and carrying on, and living like the world, and come to the Lord's table. We shouldn't do that. Now let us cleanse our hearts and cleanse our hands from… and our minds from evil thinking, that we might come to the Lord's table, reverently and holy, as we know that we are connecting ourself with our Sacrifice, Christ Jesus, Who is our only salvation.
E-55 Iar acum, în seara aceasta, felul cum noi facem aceasta, este că unul dintre bătrâni stă aici, Fratele Zabel. Şi mă gândesc, Frate Zabel, în seara aceasta, dacă tu ai chema de la platformă întâi, aşa ca aceste persoane să poată veni de la platformă şi să formeze primul vostru rând aici, dacă voi vreţi. Acum, Fratele Zabel vă va îndruma, în câteva momente, îndată ce facem binecuvântarea asupra împărtăşirii.
E-55 And now, tonight, the way we do this, is one of the elders stand here, Brother Zabel. And I think, Brother Zabel, tonight, if you'd call from the platform first, so these people can come from the platform and form your first line here, if you will. Now, Brother Zabel will direct you, is a few moments, as soon as we make the blessing upon the communion.
E-56 Această pâine cuşer, este făcută de Creştini. Ea este pâine nedospită. Şi dacă o veţi observa, când o puneţi în gură, este foarte aspră, să fie amară. Este încreţită şi frântă, amestecată, aceea înseamnă trupul frânt, deformat al Domnului nostru Isus. O, când mă gândesc chiar la aceasta, inima mea pare să sară peste o bătaie! Când mă gândesc că El a fost deformat şi rănit şi lovit, Fiul nevinovat al lui Dumnezeu! Ştiţi voi de ce a făcut El aceea? Pentru că eu am fost vinovat. Şi El a devenit eu, un păcătos, ca eu prin Jerfa Lui să pot deveni asemănător Lui, un fiu de Dumnezeu. Ce Sacrificiu!
Să ne aplecăm capetele.
E-56 This kosher bread, it's made by a Christians. It's unleavened bread. And if you'll notice it, when you place it in your mouth, it's very rugged, to be bitter. It's wrinkled and broken, mingled, that means the broken, mangled body of our Lord Jesus. Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat! When I think that He was mingled and bruised and smitten, the innocent Son of God! Do you know why He did that? Because I was guilty. And He become me, a sinner, that I by His Sacrifice might become likened unto Him, a son of God. What a Sacrifice!
Let us bow our heads.
E-57 Prea Sfinte Dumnezeule, aşa cum eu ţin în acest mic vas din metal în această seară, această pâine care reprezintă trupul frânt, deformat, rănit, lovit al Domnului nostru, unde acel profet a strigat, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, învineţit pentru nelegiuirile noastre, pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui, şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." O, cum ne amintim noi aceea, Doamne! Aşa cum mă leg pe mine la acea Jertfă în seara aceasta, şi această audienţă la fel, Doamne, la Jertfă, fie ca noi să ne amintim de Domnul nostru, moartea Lui şi biciuirea Lui, şi prin tot ce El a trecut pentru noi, aşa cum noi luăm această pâine în gurile noastre. Dumnezeule, noi suntem oameni nevrednici. Noi nu suntem demni pentru un lucru aşa de sfânt, aşa că lasă sfinţenia Ta, Doamne, Prezenţa Ta şi Sângele Tău, să ne cureţe inimile. Şi aşa cum noi o primim, fie ca noi să hotărâm în minţile noastre ca noi constant să-L slujim ziua şi noaptea, toate zilele vieţii noastre. Acum sfinţeşte această pâine pentru folosirea ei menită. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-57 Most Holy God, as I hold in this little metal charger tonight, this bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord, where that prophet cried out, "He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we were healed." Oh, how we remember that, Lord! As I tie myself to that Sacrifice tonight, and this audience likewise, Lord, to the Sacrifice, may we remember our Lord, His death and His scourging, and all that He went through for us, as we take this bread into our mouths. God, we're unworthily people. We're not fit for such a holy thing, so let Thy holiness, Lord, Thy Presence and Thy Blood, cleanse our hearts. And as we receive it, may we purpose in our minds to constantly serve Him day and night, all the days of our life. Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' Name. Amen.
E-58 Şi eu ţin aceasta în mâinile mele, aşa cum treizeci... cam treizeci şi trei de ani de slujbă eu am slujit pe Domnul meu, şi îmi este ruşine de mine. Dar mă gândesc, ce aş face eu dacă aveam literar două picături din Sângele Lui să le ţin în mână în seara aceasta? Ce aş face eu cu acesta? Dar, voi ştiţi, eu am avut în mâinile mele în seara aceasta, în vederea Lui, mai mare, aceasta este cumpărarea Sângelui Său, Biserica Lui. Astfel când eu ţin aceasta, şi zeama acestor struguri, mă gândesc la aceea. El a zis, "Eu nu voi mai bea din rodul viţei până când Eu îl voi bea cu voi din nou în Împărăţia Tatălui Meu." Apoi observaţi că după ce războiul păcatului s-a terminat, primul lucru ce-l facem când noi atingem partea cealaltă este să luăm împărtăşirea, cina Domnului.
E-58 And I hold this in my hands, as thirty-… about thirty-three years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself. But I think, what would I do if I had two literal drops of His Blood holding in my hand tonight? What would I do with it? But, you know, I've had in my hands tonight, in His sight, greater, it's the purchase of His Blood, His Church. So when I hold this, and the juice of these grapes, I think of that. He said, "I will drink no more of the fruit of the vine till I drink it with you anew in My Father's Kingdom." Then notice that after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's supper.
E-59 Şi să ne plecăm capetele acum în timp ce binecuvântăm acest vin. Tatăl nostru Ceresc, când mă gândesc, aşa cum eu ţin acest vin aici care reprezintă Sângele lui Isus, cum că prin acel Sânge curgător păcatele mele sunt duse. Ele sunt puse în Marea Uitării, şi ca să nu mai fie amintite. Şi cu acest Sânge, un băiat muribund a zăcut într-o zi acolo într-un spital, şi Tu m-ai salvat. O Dumnezeule, cum Îţi mulţumesc eu, Doamne. Şi atunci să-mi dai însărcinarea, prin Duhul Sfânt, să conduc poporul la Calvar şi să le arăt calea spre Casă. Îţi mulţumesc, Tată. Şi acum sfinţeşte acest vin pentru folosirea lui menită. Şi fie ca fiecare persoană care ia parte la acest sacrament, în această seară, să primească tărie spirituală şi fizică pentru călătoria care stă în faţă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
[Adunării i se serveşte împărtăşirea. Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-59 Let us bow our heads now while we bless this wine. Our Heavenly Father, when I think, as I hold this wine here that represents the Blood of Jesus, how that through that flowing Blood my sins are gone. They are put in the Sea of Forgetfulness, and to be remembered no more. And with this Blood, a dying boy one day laid yonder in a hospital, and You saved me. O God, how I thank Thee, Lord. And then give me the charge, by the Holy Spirit, to lead the people to Calvary and show them the way Home. Thank You, Father. And now sanctify this wine for its intended use. And may every person that partakes of this sacrament, tonight, receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
[Congregation is served communion. Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-60 Să stau aici şi să urmăresc cum vin familiile înăuntru, şi acela este felul cum va fi într-una din aceste zile, familie după familie, rând după rând, grup după grup, unul câte unul. Când noi Îl întâlnim, ce timp va fi acesta, când toată viaţa umană care a fost pe pământ, care au crezut în El şi s-au încrezut în El, se vor întâlni acolo la Ziua aceea. Nu va fi aceasta minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-60 To stand here and watch the families come in, and that's the way it'll be one of these days, family by family, rank by rank, group by group, one by one. When we meet Him, what a time it will be, when all the human life that's been upon the earth, that's believed in Him and trusted Him, will meet there at that Day. Won't it be wonderful? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-61 Noi trebuie să omitem spălarea picioarelor în seara aceasta din cauza apei. Noi nu avem resurse suficiente chiar acum, şi ele vor fi reparate destul de curând, eu nădăjduiesc. Ei merg înainte bine, şi lucrează repede asupra noului tabernacol. Cumva mă gândesc că aceasta este foarte potrivit să avem împărtăşire la întâi al anului în felul acesta, timpul acesta din zi.
E-61 We have to omit the feet-washing tonight because of the water. We don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. They're getting along good, and working fast on the new tabernacle. Somehow I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year like this, this time of day.
E-62 Acum, voi care sunteţi din afara oraşului, conduceţi foarte atenţi mâine aşa cum mergeţi acasă. Fie ca Dumnezeu să fie cu voi. Şi voi aici din patrie, aproape, Dumnezeu să fie cu voi şi să vă ajute. Şi acum, cu voia Domnului, şi eu trebuie să plec pentru această adunare următoare care vine în Arizona, şi apoi dacă Dumnezeu voieşte, eu voi fi înapoi cu voi din nou pentru cele Şapte Peceţi, şi chiar aşa cum am promis. Eu cu certitudine doresc rugăciunile voastre. Eu am foarte mult nevoie de voi, astfel să nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Şi fie ca totul să meargă bine cu voi. Şi eu cu certitudine apreciez participarea voastră şi cum aţi ascultat la ce am spus în Evanghelie. Eu cred că noi facem o schimbare acum, şi eu fac. Eu vă mulţumesc pentru amabilitatea voastră.
E-62 Now, you that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. And you here of the homeland, close, God be with you and help you. And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona, and then if God be willing, I'll be back with you again for the Seven Seals, and just as I have promised. I certainly desire your prayers. I need you real bad, so don't forget to pray for me. And may everything go well for you. And I'm certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the Gospel. I believe that we're making a change now, and I am. I thank you for your kindness.
E-63 Şi mulţi dintre voi conduceţi mile şi mile să veniţi să auziţi o persoană simplă ca mine să încerc să aduc Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că a fost ceva mai mult decât atât la care aţi venit să ascultaţi în afară de mine, pentru că eu nu am nimic ce aş putea prezenta. Eu sunt needucat, fără personalitate, nici nimic privitor la mine. Apoi când eu îi văd pe oameni să conducă pentru sute şi sute de mile, şi stau şi aşteaptă aici, la ora două dimineaţa, aceasta nu a fost pentru nimic ce eu am avut. Acesta este Cristos. Eu sunt aşa de bucuros că voi Îl iubiţi. Şi eu Îl iubesc, de asemenea. Şi împreună noi Îl iubim. Şi pentru că noi Îl iubim, noi niciodată nu va trebui să ne despărţim. Noi am putea să ne separăm pentru puţin aici, aşa cum timpul merge înainte, dar noi vom fi împreună din nou. Aceasta a fost ambiţia mea să încerc să-i conduc pe oameni la locul acela.
E-63 And many of you driving miles and miles to come hear a simple person like myself try to bring the Word of God. I'm sure it was something more than that you come to listen to besides me, because I have nothing I could present. I'm uneducated, no personality, no nothing about me. Then when I see people drive for hundreds and hundreds of miles, and stand and wait here, two o'clock in the morning, it wasn't for nothing that I had. It's Christ. I'm so glad you love Him. And I love Him, too. And together we love Him. And because we love Him, we'll never have to part. We may separate for a little bit here on, as time goes on, but we'll be together again. It's been my ambition just to try to lead people to that place.
E-64 Şi acum începând un an nou, eu vreau să spun, nu "Anul Nou Fericit" către voi, eu vreau să vă spun aceasta, "Dumnezeu să vă binecuvânteze." Şi dacă El face aceea, aceea este tot de ce aveţi nevoie pentru anul ce vine. Şi eu nădăjduiesc că El o va face.
E-64 And now beginning a new year, I want to say, not "Happy New Year" to you, I want to say this to you, "God bless you." And if He does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that He will.
E-65 Şi eu sunt, prin harul Lui, noi vom încerca aceasta anul următor, El mă va scuti pe mine, scuti pe voi, prin harul Lui eu sper că sunt un păstor mai bun anul viitor decât cum am fost anul acesta, sper să fiu un slujitor mai bun al lui Cristos. Eu voi încerca tare să încerc să trăiesc mai aproape, mai devotat, să aduc Mesajul chiar cum El mi-l dă, eu să-L aduc la voi cât de bine pot eu, să nu reţin nimic ce El ar vrea ca eu să vă dau. Eu voi face tot ce ştiu cum să fac. Şi eu ştiu că voi simţiţi în acelaşi fel. Voi, voi simţiţi aşa că noi toţi vrem să lucrăm împreună acum, căci luminile de seară cu certitudine slăbesc, şi soarele este mult spre apus. Pământul se răceşte, noi ştim aceea, spiritual vorbind, biserica se răceşte şi trezirea s-a terminat. Noi nu ştim ce urmează să vină, dar noi ne vom încrede în Dumnezeu pentru aceea, orice este. Iar acum aşa cum noi uneori...
E-65 And I'm, by His grace, we're going to try this next year, He shall spare me, spare you, by His grace I hope I am a better pastor next year than I have been this year, hope I be a better servant to Christ. I'll try hard to try to live closer, more truer, to bring the Message just as He gives me, I shall bring It to you the best that I can, withhold nothing that He would want me to give you. I'll do all that I know how. And I know you feel the same way. You, you feel like that we all want to work together now, for the evening lights are certainly getting dim, and the sun's far setting. The earth's cooling off, we know that, spiritually speaking, the church is cooling off and the revival is over. We don't know what comes next, but we will trust God for that, whatever it is. And now as we sometimes…
E-66 Eu vreau să reţineţi că tabernacolul de aici are unul din cei mai măreţi păstori ce există în lume, Fratele Orman Neville, un om evlavios, un om bun. Şi când în absenţa mea, Fratele Neville este în control deplin, întocmai cum eu aş fi aici. Administratorii, diaconii, şi aşa mai departe, sunt să rămână în funcţiile lor chiar aşa cum ei fac. Şi acesta este cartierul nostru general. Acesta este unde suntem-suntem-noi suntem staţionaţi, chiar aici. Billy Paul nu va fi cu mine acolo afară, numai doar pentru adunare, el va veni înapoi aici. Lucrul şi totul este operat drept aici chiar la fel. Doar mergând acolo afară, nu înseamnă că eu vă părăsesc. Eu doar mă duc, voi înţelegeţi, aceasta este doar o viziune. Eu nu ştiu ce înseamnă. Eu nădăjduiesc şi cred că aceasta va fi pentru îmbunătăţirea întregii Biserici. Şi eu ştiu că va fi mai bine pentru noi toţi dacă noi urmăm călăuzirile Domnului. Aceea este tot ce ştim să facem. Nu este uşor pentru mine. Îmi amintesc o dată înainte să trebuiască să plec departe de la biserică aici. Unii din cei bătrâni îşi amintesc aceea, cum eu doar nu am putut s-o fac! Eu iubesc oamenii.
E-66 I want you remember that the tabernacle here has one of the grandest pastors there is in the world, Brother Orman Neville, a godly man, a good man. And when in my absence, Brother Neville is in full charge, just as like I would be here. Trustees, deacons, and so forth, is to remain in their offices just as they do. And this is our headquarters. This is where we're—we're—we're stationed, right here. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting, he'll be coming back here. The business and all is operated right on here just the same. Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. I'm just going, you understand, it's just a vision. I don't know what it means. I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole Church. And I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. That's all we know how to do. It's not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church here. Some of the old-timers remember that, how I just couldn't do it! I love people.
E-67 Când eram un băieţel eu nu am fost iubit, la nimeni nu i-a păsat de mine când am fost copil, şi eu, când am aflat că cineva m-a iubit, eu-eu m-am gândit, "vreau să mor pentru ei." Şi acum, pentru că cineva te iubeşte, la cineva îi pasă. Eu m-am urcat într-o zi pe un stâlp şi cârligul meu a alunecat afară pe un stâlp vechi de cedru, şi nodul a fost sus la înălţime, şi eu l-am lovit cu pintenul meu şi m-am întors în jur, am căzut vreo cincisprezece picioare şi s-a prins pe braţul meu. O doamnă a ţipat, şi ea cumva s-a bătut uşor aşa. Mi-a plăcut întotdeauna de doamna aceea, ea s-a îngrijorat. Ea a fost cineva care s-a îngrijorat. Şi eu întotdeauna m-am gândit, "oricine la care i-a păsat de mine, eu îi iubesc."
E-67 When I was a little boy I wasn't loved, nobody cared for me when I was a kid, and I, when I found out somebody loved me, I—I thought, "want to die for them." And now, because somebody loves you, somebody cares. I was climbing one time on a post and my hook slipped out on an old cedar post, and the knot was up high, and I hit it with my spur and turned around, fell about fifteen feet and caught on my arm. A lady screamed, and she kind of patted herself like that. I always liked that lady, she cared. She was somebody who cared. And I always thought, "anybody who cared for me, I love them."
E-68 Şi aici cândva în urmă am fost în centru, mă gândeam la zilele care obişnuiau să fie, şi ce a făcut Dumnezeu pentru mine, şi eu cu certitudine apreciez. Şi eu vă mulţumesc pentru dragostea şi părtăşia voastră. Şi eu niciodată nu aş încerca să vă conduc greşit. Aceasta întotdeauna va fi calea corectă, după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi voi îmi sunteţi martori, că eu niciodată nu am spus nimic despre mine însumi, întotdeauna a fost Isus Cristos. Vedeţi? Vedeţi? Am încercat să stau tot aşa de aproape în Cuvântul Lui cât am ştiut cum să stau, să vă conduc şi să vă călăuzesc la acest loc.
E-68 And here sometime ago I was downtown, I was thinking of days that used to be, and what God has done for me, and I certainly appreciate. And I thank you for your love and fellowship. And I would never try to lead you wrong. It'll always be the right way, the best of my knowledge. And you take me record, I never said anything about myself, it's always been Jesus Christ. See? See? Tried to stay just as close in His Word as I knowed how to stay, to lead you and guide you to this place.
E-69 Şi eu vă predau acum în mâinile Fratelui Nevile, întâi în mâinile lui Dumnezeu, iar apoi în grija mâinii Fratelui Neville, să păstorească biserica şi să vegheze asupra moştenirii până când eu pot avea această adunare şi să ajung din nou înapoi la voi. Nădăjduind că pe la timpul acela eu vă pot aduce o mare revelaţie de la Dumnezeu, care va exalta fiecare inimă şi va glorifica Biserica lui Dumnezeu.
E-69 And I commit you now into the hands of Brother Neville, first in the hands of God, and then in the hand-care of Brother Neville, to pastor the church and to watch over the heritage until I can have this meeting and get back to you again. Trusting by that time I can bring you a great revelation from God, that will thrill every heart and glorify the Church of God.
E-70 Noi de obicei luăm împărtăşire. Eu nu vreau să spun mai mult, voi ştiţi cum mă simt. Şi mă gândesc la cântarea care ar trebui s-o cântăm chiar acum, Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine, Tu Miel al Calvarului. Şi în timp ce ne ridicăm şi o cântăm, să dăm mâinile unul cu altul, şi să zicem "Dumnezeu să te binecuvânteze."
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
E-70 We usually take communion. I don't want to say no more, you know how I feel. And I think the song that we should sing right now, My Faith Looks Up To Thee, Thou Lamb of Calvary. And while we stand and sing it, let's shake hands with each other, and say "God bless you."
My faith looks up to Thee,
E-71 Te binecuvântez, fratele meu. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
Salv-...
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
... -divin.
Acum ... ( ... ? ... )
... întreg al Tău!
Acum să ne ridicăm mâinile spre El.
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum să mă auzi în timp ce mă rog,
Ia-mi toată vina la o parte,
O lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!
E-71 Bless you, my brother. God bless you, sister. "Sav-…" God bless you, my brother. "… -vine. Now…" [Brother Branham continues to shake hands while the congregation sings—Ed.]
Wholly Thine!
Now let's raise our hands to Him.
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my guilt away,
O let me from this day
Be wholly Thine!
E-72 "Până ne-ntâlnim!" Să cântăm Până Ne-ntâlnim Din Nou. Uniţi-vă acum toţi.
Până ne-ntâlnim! Până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne-ntâlnim!
[Fratele Branham vorbeşte încet cu cineva – Ed.] ... ? ...
Să fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; (până ne-ntâlnim)
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Să ne aplecăm acum capetele.
E-72 "Till we meet!" Let's sing Till We Meet Again. Everybody now join.
Till we meet! till we meet!
Till we meet at Jesus' feet;
Till we meet!
[Brother Branham quietly speaks with someone—Ed.]
Be with you till we meet again!
Till we meet! till we meet!
Till we meet at Jesus' feet; (till we meet)
Till we meet! till we meet!
God be with you till we meet again!
Let us bow our heads now.
E-73 Frate Neville, păi, nu ai vrea să ne eliberezi în rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-73 Brother Neville, why, won't you dismiss us in prayer. God bless you.
Up