Glasul Lui Dumnezeu În Aceste Zile Din Urmă

The Voice Of God In This Last Days
Data: 63-0120M | Durată: 1 ore 23 minute | Traducere: VGR
Phoenix, Arizona, U.S.A.
E-1 Cu certitudine un privilegiu să fiu înapoi printre aceşti oameni Spanioli din nou în dimineaţa aceasta. Şi mă întreb dacă Jim obţine aceasta. O, el obţine înregistrarea. Eu încă am placa care micuţul cor Spaniol a făcut-o când am fost aici înainte cu Fratele Garcia. Şi eu uit cântarea aceea mică care ei obişnuiau să mi-o cânte. Dar, oh, cum mi-a plăcut aceea! Şi acei copii sunt acum crescuţi şi căsătoriţi. Eu aud de la ei din când în când. Şi eu am păşit înăuntru în dimineaţa aceasta şi l-am văzut pe micuţul Joseph, şi acum aceasta într¬adevăr a făcut ceva pentru mine, şi eu am fost cu certitudine fericit să-l văd.
E-1 It's certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this. Oh, he is getting the recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me. But, oh, how I liked that. And those children now are all grown and married. I hear from them now and then. And when I walked in this morning and seen little Joseph, and now it really done something to me, and I was certainly happy to see you.
And now, I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? "Hallelujah." I'll never forget the word. I was trying to get a deaf woman to hear me one time. Now, I may say this all wrong (You see?), but the best I remember it was "oiga." That right? Hear me. Hear, "oiga." And then never forget, "Gloria a Dios." you know. Just wonderful. Oh, I had the opportunity to be down in the capital, Mexico City, speak with them down there. How happy I was. And I used to...
E-2 Şi, acum, eu am un cuvânt care-l pot spune în Spaniolă. V-ar place să-l auziţi? "Aleluia!" Eu niciodată nu voi uita cuvântul. Eu am încercat să o fac pe o femeie surdă să mă audă odată. Acum, eu aş putea să spun aceasta cu totul greşit, voi vedeţi, dar cel mai bine ce-mi amintesc a fost "oiga." Aceea-i aşa? Aude-mă. Aude, "oiga." Şi atunci niciodată nu uit, "Gloria a Dios" ! Doar minunat! O, eu am avut ocazia să fiu jos în capitală, Mexico City, să vorbesc cu ei jos acolo. Ce fericit am fost! Şi eu obişnuiam să...
E-3 I was in Finland after I was here. And always remind me of speaking to a little Finnish woman. They taken me up to what they call a Bethany. Every nation has it's own idea. (Am, are you getting the rebound? I'm too close to that? Can you hear all right, how's that?) This little woman, she was a lovely little person. But she was like me, she liked to talk a whole lot. And the interpreter... She talked real fast, and--and the interpreter couldn't say it fast enough to what she wanted to say it. And she'd stand and her face would get red, she said, "I've got it in for them guys a--babbling."
But, you know, I've noticed that all the--the birds all sing in English, dogs bark in English, babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our--our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true, 'cause we have a heavenly language.
E-3 Eu am fost în Finlanda după ce am fost aici. Şi întotdeauna îmi amintesc despre a vorbi cu o femeie mică Finlandeză. Ei m-au dus sus la ce ei numesc un "bethany." Fiecare naţiune îşi are ideea ei. (Sunt, primiţi voi rezonanţa, sunt eu prea aproape de acela? Puteţi voi auzi în regulă, cum este asta?) Această femeie mică, ea era o persoană mică drăgălaşă. Dar ea a fost ca mine, i-a plăcut să vorbească foarte mult. Şi traducătorul... ea a vorbit foarte repede, şi-şi traducătorul nu a putut să o spună suficient de repede la ce ea a vrut s-o spună. Şi ea stătea şi faţa ei devenea roşie, ea a spus, "Eu o am înăuntru pentru acei inşi la Babylon."
E-5 We have Brother Rowe here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he served under five or six Presidents, seven Presidents. And you know how I feel standing up on this platform, speak, with a man like that setting behind me. But his testimony always was such an outstanding one to me, and especially when he... I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, either Catholic or Lutheran: Lutheran. And he said he--something about crawling under a tent in a Pentecostal meeting, and he got up... Finally he made his way to the altar, and when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that... I think he can speak in about seven different languages. And said he tried one, it didn't work; then tried another, it didn't work. And I suppose he can speak Spanish same as you all can. So he--he tried all of them, and they wouldn't work. And, see, know what, God was so good, He come down and give him a language he never tried before, said, "It works." That's right. I think that's the way it'll be on the other side.
E-4 Dar, voi ştiţi, eu am observat că toate păsările toate cântă în Engleză, câinii latră în Engleză, pruncii plâng în Engleză. Mă întreb ce se petrece cu noi oricum. Dar fiecare din noi gândim că a noastră limba noastră va fi limba Mileniului, desigur. Dar noi care am primit Duhul Sfânt, aceea-i adevărat, căci noi avem o limbă Cerească.
E-6 Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe at... Oh, I forget where it's at. It's over here somewhere close to Toddle Street. And I remember that. I can think of the word "Toddle Street," where the Spanish Apostolic church used to be.
I was saying to the pastor, "This would be a grand place to have a revival," plenty of room, new church, fine people. So I think it would be in line for a revival someday. You pray to that, come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church. I remember standing in the yard, leaning over the fence, up and down the streets, of trying to leave there of a nighttime, it was--sure was a thrill that I've never forgotten. And I've got a--a record of the little ladies, the misses and the brethren who sang and made a record. And they would try to sing "Only Believe," and they didn't get it out just right, you know. They'd say, instead of "only believe," they'd bring it out "yeonea believe." See?
E-5 Noi îl avem pe Fratele Rowe aici cu noi în dimineaţa aceasta, un diplomat din Washington. Eu cred că el a servit sub cinci sau şase Preşedinţi, şapte Preşedinţi. Şi voi ştiţi cum mă simt stând aceasta, pe această platformă, să vorbesc, cu un om ca acela şezând în spatele meu. Dar mărturisirea lui întotdeauna era una aşa de remarcabilă pentru mine, şi mai ales când el... eu cred că el a fost Luteran, dacă eu nu sunt greşit, sau Catolic sau Luteran, Luteran. Şi el a spus că el... ceva despre a se târî sub un cort într-o adunare Penticostală, şi el s-a ridicat... În sfârşit el şi-a croit drum la altar, şi, când a făcut-o, Domnul a coborât jos asupra lui şi l-a binecuvântat aşa de mult că... mă gândesc că el poate vorbi în vreo şapte limbi diferite. Şi a spus că el a încercat una, "aceasta nu a mers," apoi a încercat alta, „aceasta nu a mers." Şi eu presupun că el poate vorbi Spaniola la fel cum puteţi voi toţi. Astfel el-el le-a încercat pe toate, şi ele nu mergeau. Şi, vedeţi, ştiţi ce, Dumnezeu a fost aşa de bun, El a coborât jos şi i-a dat o limbă care niciodată nu a încercat-o înainte, a spus, "Aceasta merge!" Aşa este. Mă gândesc că Acela-i felul cum va fi pe partea cealaltă.
E-8 And I remember Rebekah, my daughter, Sarah, and yet they say, "Daddy, sing, play that little record of the little..." Instead of saying "Spanish," they couldn't speak that word, said, "Spinish girls, little Spinish girls singing 'Only Believe.'"
Well, I remember they followed the meeting. The revival was on then, and they followed the meeting all the way to the west coast. And I--a little thing anchored in my heart when we left California, Brother Moore and I, and Brother Brown, way up at the capitol. And when I went down through that building that night, those kids standing there singing that, "He careth for you." You've heard it. "Through sunshines or shadows, He careth for you." Many times in foreign nations, upon the battlefields of the world strife, trying to bring the Message of Christ, I'd remember those girls and boys singing that song to me, "He careth for you. Through sunshines or shadows, He still careth for you." So that's been a great inspiration, a help.
E-6 Multe amintiri păstrez eu în inima mea despre micuţa biserică sus, eu cred că aceasta... oh, eu uit unde este ea. Este pe aici pe undeva aproape de Strada Tonto. Şi îmi amintesc aceea. Eu mă pot gândi la cuvântul "Strada Tonto," unde obişnuia să fie biserica Apostolică Spaniolă.
E-10 Meeting your fine pastor, and so happy to see that the church is alive and you've got this great beautiful building here, setting all, plenty of parking room. Just a real place in the hands of the Holy Spirit, if we can just get Him to see it and know that we are calling for a revival. He, I believe He would give one.
E-7 Eu îi spuneam păstorului, "Acesta ar fi un loc măreţ să avem o trezire," loc din belşug, biserică nouă, oameni buni. Astfel mă gândesc că ar fi în linie pentru o trezire cândva. Rugaţi-vă pentru aceea, să venim înăuntru şi să avem o trezire. Acum, eu sper că este doar o repetare a aceleia care noi am avut-o acolo la cealaltă biserică. Îmi amintesc stând în curte, rezemându-mă de gard, în sus şi-n jos pe străzi, de a încerca să plec de-acolo în timpul nopţii, aceasta a fost sigur mişcător care niciodată nu am uitat. Şi eu am o-o placă de patefon a domniţelor, domnişoarele şi frăţiorii care au cântat şi au făcut o placă de patefon. Şi ei au încercat să cânte "Crede Numai," ei nu au luat-o chiar bine, voi ştiţi. Ei ar spune, în loc de "crede numai," ei o aduceau afară "yeonea believe," vedeţi.
E-11 Now, tonight we're at Brother Outlaw's church, the Jesus' Name church, over on the other side. And Brother Outlaw, I believe in--is Apostolic church too. I think he just calls his name, the church, Jesus' Name. I think he's apostolic in belief. And so we're to be there tonight. And now, we're not saying to the Spanish church, "now come over there," because you stay at your post of duty. And then there's going to be a great rally of the Christian Business Men, beginning Thursday, after the services are closed in other churches, on Thursday. And this convention, they're going to have outstanding speakers, and so Oral Roberts, and some Methodist brother that's just got saved, and they claim he's a very forceful speaker. And I'm sure you'll enjoy these conventions. And you teenage children, they got a rally there for the teenagers too, as brother just announced. I'm having my children there so they can get in on this. And so now come over, we'd be glad to have you. The Lord bless you all.
E-8 Şi îmi amintesc de Rebekah, fiica mea, Sarah, şi ele încă spun, "Tati, cântă, pune placa aceea mică a micuţelor..." În loc de a spune "Spaniole," ele nu puteau vorbi cuvântul acela, "fetele Spanac, fetiţele spanac cântând 'Crede Numai"'
E-12 And now, I want to turn in the Bible and read some of His blessed Word. And I've chosen this morning for just a little while, I don't want to hold you too long, some texts, and one of them is found in I Samuel, the other found in Isaiah. And I'd like to read from Isaiah first. And I...
Can you hear all right, all around? In between these mikes, they seem to be very sensitive to me. I don't know why. You hear all right out there, raise up your hand. Good, good.
E-9 Ei bine, eu îmi amintesc că ele au urmărit adunarea. Trezirea se desfăşura atunci, şi ele au urmărit adunarea tot drumul până la Coasta de Vest. Şi eu... un lucru mic s-a ancorat în inima mea când noi am plecat din California, Fratele Moore şi eu, şi Fratele Brown, sus de tot la capitală. Şi când am mers jos prin clădire în seara aceea, acei copii stând acolo cântând aceea, "El se-ngrijeşte de tine." Voi aţi auzit-o. "Prin strălucirea soarelui sau umbre, El se-ngrijeşte de tine." De multe ori în naţiuni străine, pe câmpurile de bătălie a certurilor din lume, încercând să aduc Mesajul lui Cristos, eu îmi amintesc de acele fete şi băieţi cântându-mi cântarea aceea, "El se-ngrijeşte de tine. Prin strălucirea soarelui sau umbre, El încă se-ngrijeşte de tine." Astfel aceea a fost o mare inspiraţie, un ajutor.
E-14 Now, I'm just a teeny bit hoarse, of course, that's from speaking much. And since I was here with this Spanish brethren, about sixteen years ago, I guess, maybe about sixteen or seventeen years ago, well, I been preaching ever since. So I was tired then, I said; and I'm still tired; but I'm still going on by the grace of God.
Now, let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah; and the 1st chapter, or the 3rd chapter of I Samuel. And while we're holding them places for the reading of the Word, I would like now for us to bow our heads just a moment for prayer.
E-10 Întâlnindu-l pe bunul vostru păstor, şi aşa de bucuros să văd că biserica este vie şi aveţi această clădire mare frumoasă aici, aşezând pe toţi, loc de parcare din belşug. Doar un loc adevărat în mâinile Duhului Sfânt, dacă noi doar Îl putem face să-l vadă şi să ştie că noi strigăm după o trezire. El, eu cred că El ne-ar da una.
E-16 Our heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and for His work. And as we know that Your servants has stood behind this platform here or pulpit many times, and with a dedicated life to Your service.
And at this--this morning brings back memories, memories of a revival that was just starting with the Holy Spirit that had come down in the form of a big Light like a Pillar of Fire, and It spoke that the Message should sweep the earth. And now, today that is history. The Message has caught fire through great men, after seeing it, like Oral Roberts, and Tommy Osborn, and Tommy Hicks and many others. And through the efforts that we have put forth together, we see the Message has set revival fires in every nation under heaven, of the Pentecostal message. To this we give thanks and praise to Thee, O mighty God.
E-11 Acum, deseară noi suntem la biserica Fratelui Outlaw, biserica Numele lui Isus, acolo pe partea cealaltă. Şi Fratele Outlaw, eu cred că în... este biserica Apostolică, de asemenea. Mă gândesc că el doar cheamă numele lui, biserica, Numele lui Isus. Mă gândesc că el este Apostolic în credinţă. Şi astfel noi urmează să fim acolo deseară. Şi acum noi nu-i spunem bisericii Spaniole, "acum să veniţi acolo," pentru că voi staţi la postul vostru de datorie. Şi atunci acolo o să fie o mare adunare a Oamenilor de Afaceri Creştini, începând de joi, după ce serviciile sunt încheiate în alte biserici, pe joi. Şi această convenţie, ei o să aibă vorbitori remarcabili, şi astfel Oral Roberts, şi ceva frate Metodist care doar a devenit mântuit, şi ei pretind că el este un vorbitor foarte puternic. Şi eu sunt sigur că vă veţi bucura de aceste convenţii. Şi voi copii adolescenţi, ei au o adunare acolo şi pentru adolescenţi, aşa cum fratele tocmai a anunţat. Eu îmi am copiii mei acolo aşa ca ei să poată ajunge înăuntru la aceasta. Şi astfel acum veniţi acolo, noi vom fi bucuroşi să vă avem. Domnul să vă binecuvânteze pe toţi.
E-18 And now today we pray that You will condition our heart, get ready for a great rapture that will take place soon, we believe. And if our hearts are not in condition for that or for anything else that You have in store for us, we pray You forgive us of our shortcoming, and will speak to us today through Thy Word. Bless the pastor of this church, its deacons, trustees, and all the laity, the members. Bless this little choir, and the pianist, the musicians. All together, bless them who enter the gates of this place. May they go out changed each time, a little closer to You than they were when they come in. Grant it, Father. And may that be so, even this morning, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-12 Şi acum eu vreau să deschid în Biblie şi să citesc ceva din Cuvântul Lui binecuvântat. Şi eu am ales în dimineaţa aceasta, doar pentru puţină vreme, eu nu vreau să vă ţin prea mult, ceva text, şi unul din ele se găseşte în I Samuel, celălalt se găseşte în Isaia. Şi mi-ar place să citesc din Isaia mai întâi. Şi eu...
E-19 Now turning to the Book of Isaiah, the 40th chapter, we read.
Comfort ye, comfort ye my people, saith... God.
Speak ye comfortable words unto Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she has received of the LORD's hand double for... her sins.
The voice of him that cries in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.
Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough places plain:
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD has spoken it.
Now, in the Book of Samuel, I Samuel 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse.
And the child Samuel ministered unto the LORD before Eli. And the word of the LORD was precious in those days; there was no open vision.
And it came to pass at the time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see;
... ere the lamp of God went out in the temple of the LORD, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep;
That the LORD called... and he answered, Here am I.
The 19th verse...
And Samuel grew, and the LORD was with him, and He did let none of his words fall to the ground.
E-13 Puteţi voi auzi în regulă, peste tot? Înăuntru între aceste microfoane, ele par să fie foarte sensibile pentru mine, eu nu ştiu de ce. Voi auziţi în regulă acolo afară, ridicaţi-vă mâna sus. Bine, bine.
E-20 Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month, and we could draw much context from this glorious text. But this morning... And we just have about twenty minutes to get out in proper time from our... I guess the Sunday school is over or maybe it follows this; I don't know. But, however, I want to use the text of, "The Voice Of God In This Last Days."
A very outstanding time... We realize that where we're speaking from in the Scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, "Where there's no vision," the Bible said, "the people perish." We must have a vision. And visions comes to the prophets, and it's the Word of the Lord spoken to them.
E-14 Acum, eu sunt doar un picuţ răguşit, desigur, aceea-i de la a vorbi mult. Şi de când am fost aici cu aceşti fraţi Spanioli, cam şaisprezece ani acum, eu presupun, poate vreo şaisprezece sau şaptesprezece ani în urmă, ei bine, eu am predicat de atunci. Astfel eu am fost obosit atunci, am spus, şi eu încă sunt obosit, dar eu încă merg înainte prin harul lui Dumnezeu.
E-22 And we find out that Eli was not a prophet; Eli was a priest. And he was getting old, and his eyes were going dim, and he could not see to get around, was a great heavy man. And he had begin to let the work of the Lord go undone.
And that's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations, they've been on the field for a long time, and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone, the Word of Truth, because the church in itself has become dim-sighted. And we need today, the Voice of God to speak among us, bring us back.
And, see, Eli had laid down, and the--his eyesight was failing. He was a priest. And they had no open vision from the Lord.
E-15 Acum să deschidem la Isaia 40, al 40-lea capitol din Isaia; şi 1-ul capitol, sau al 3-lea capitol din I Samuel. Şi în timp ce noi ţinem locurile acelea pentru citirea Cuvântului, mi-ar place acum ca noi să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune.
E-25 And that great need... And God has promised to meet the need of the hour. He always does that. And we need the Voice of God today to meet the need of the hour, to meet the time that we're living in. And after He has promised it, we can rest assured that He will keep His promise. That's the confidence that the believer has in His Maker, that He promised to meet the need.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in, is because there is so many voices, so many other voices to attract the church from the Voice of God, till it's very doubtful that many would hear the Voice of God though It spoke right in their midst. They perhaps wouldn't even understand it, because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day.
E-16 Tatăl nostru Ceresc, noi suntem recunoscători astăzi pentru acest privilegiu de a sta în acest sanctuar drăgălaş care este dedicat lui Dumnezeu şi pentru lucrarea Lui. Şi aşa cum noi ştim că slujitorii Tăi au stat în spatele acestei platforme aici sau amvon de multe ori, şi cu o viaţă dedicată în serviciul Tău.
E-27 And if we notice in our Scripture reading, that the Voice of God was foreign to them. And it's become that way again today, that the Voice of God... There is so many other voices. And then if God promised He would give us that, and if other voices are contrary to the Voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us, that we would not understand the Voice of God when it spoke.
And we notice it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God. And it was absolutely a--a blaspheme on Eli. Because the Voice of God speaking to Samuel, had told him about Eli's wrong doings, for he had babied his sons, and they was taking money and--and the flesh from the offerings. That was not right. And they were doing things wrong, contrary to God's Word.
E-17 Şi că aceasta, în dimineaţa aceasta, aduce înapoi amintiri, amintiri despre o trezire care doar a început, cu Duhul Sfânt care a venit jos în forma unei Lumini mari, ca un Stâlp de Foc, şi Acesta a vorbit că Mesajul va cutreiera pământul. Şi acum astăzi aceea este istorie. Mesajul a luat foc prin oameni mari, după ce L-au văzut, ca Oral Roberts şi Tammy Osborn, şi Tammy Hicks, şi mulţi alţii. Şi prin eforturile care noi le-am depus împreună, noi vedem că Mesajul a pus focuri de trezire în fiecare naţiune sub Cer, despre Mesajul penticostal. La aceasta noi Îţi dăm mulţumiri şi laudă, O Dumnezeu Puternic.
E-30 And Samuel had... Only thing that Samuel could do, would speak exactly. And he was a little reluctant to do so, because it was against the very place that he was sent to be raised up in: Eli and in the temple. But Eli said, "Speak on." See? And he told him exactly what was going to happen, that Samuel--or Eli's day was finished, as a priest, because God had spoke, and God was sending His message through Samuel the prophet. Very odd birth, dedicated to the Lord from a child, God spoke to him, as a child and was preparing him for a work that laid ahead, and as Eli's time was finishing up.
E-18 Şi acum astăzi ne rugăm ca Tu să ne pregăteşti inima noastră, să fim gata pentru o mare Răpire care va avea loc în curând, noi credem. Şi dacă inimile noastre nu sunt în stare pentru aceea sau pentru orice altceva ce Tu ai în rezervă pentru noi, ne rugăm ca Tu să ne ierţi de lipsurile noastre, şi să ne vorbeşti astăzi prin Cuvântul Tău. Binecuvântează pe păstorul din această biserică, diaconii ei, administratorii, şi pe toţi enoriaşii, membri. Binecuvântă acest cor mic, şi pianistul, muzicienii. Toţi împreună, binecuvântă-i pe cei ce intră prin porţile acestui lăcaş. Fie ca ei să meargă afară schimbaţi de fiecare dată, puţin mai aproape de Tine decât cum au fost când au intrat. Admite aceasta, Tată. Şi fie ca aceea să fie aşa, chiar în dimineaţa aceasta, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-31 There is so many voices in the earth today, that it is absolutely a hard thing, because it deadens the Voice of the supernatural. There is so many intellectual voices, great voices of mighty man who are intellectual, that in their intellectual conditions, even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, floweredly. And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them, of how that these things go on and prosper. And there's voices that--that raise up and do these things, and it causes the Voice of God to be placed way back somewhere, the True Voice of God.
E-19 Acum întorcându-ne la Cartea lui Isaia, al 40-lea capitol, noi citim.
Mângăiaţi voi, mângăiaţi pe poporul meu, zice... Dumnezeu.
Vorbiţi voi cuvinte de mângăiere către Ierusalim, şi strigaţi către ea, că ostilitatea ei s-a sfârşit, că nelegiuirea ei este ispăşită: căci ea a primit din mâna DOMNULUI dublu pentru... păcatele ei.
Glasul celui ce strigă în pustie, Pregătiţi voi calea DOMNULUI; faceţi un drum drept în locurile uscate pentru Dumnezeul nostru.
Fiecare vale să fie înălţată, şi muntele şi dealul să fie plecat: strâmbătura să fie îndreptată, şi locurile aspre prefăcute în netede:
Şi slava DOMNULUI se va descoperi, şi toată făptura o va vedea împreună: căci gura DOMNULUI a vorbit-o.
Acum în Cartea lui Samuel, I Samuel, al 3-lea capitol, eu vreau să citesc 1-ul, al 2-lea, şi al 19-lea verset.
Şi copilul Samuel i-a slujit DOMNULUI înaintea lui Eli.
Şi cuvântul DOMNULUI a fost scump în zilele acelea; acolo nu a existat vedenie deschisă.
Şi a venit la împlinire la timpul acela, când Eli era culcat jos în locul lui, şi ochii au început să-i slăbească, că el nu putea vedea;
Iar candela lui Dumnezeu s-a stins în templul DOMNULUI, unde era chivotul lui Dumnezeu, şi Samuel era culcat jos să doarmă;
Că DoMNUL a chemat... şi el a răspuns, Iată-mă aici.
Al 19-lea verset
Şi Samuel a crescut, şi DoMNUL era cu el, şi El nu a lăsat nici unul din cuvintele lui să cadă la pământ.
E-32 "And the Voice of God," they say, "how will we know it's the Voice of God?" Because for today... Then it was an a-vindicated prophet. Now, today, how we know it's the Voice of God, because it's the manifestation of the prophet's Word. This is God's Prophet. And a true Voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural Word, with the supernatural manifestation of the true Word. Then we know that It's the Voice of God. Because and that super... There's so much other in the other realms, that just almost deaden That out. But, remember, It will glisten; It'll come forth. It'll do it.
E-20 O, Acela ar fi text suficient asupra căruia noi am putea vorbi aici pentru o lună, şi noi am putea trage mult context din acest text glorios. Dar în dimineaţa aceasta, şi noi doar avem vreo douăzeci de minute să ieşim afară în timp potrivit din a noastră ... eu presupun că şcoala Duminicală s-a terminat sau poate urmează aceasta, eu nu ştiu. Dar, oricum, eu vreau să folosesc textul despre, Glasul Lui Dumnezeu În Aceste Zile Din Urmă.
E-33 Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people, absolutely, in this great day of politics, they'll... It's all mixed up in their churches and everything. And many times, that we have just seen recently, that the voice of politics is actually stronger than the Voice of God in the churches, or the American people would've never did what they just done. See? They'd have never done it. If the Voice of God would been kept alive in the church, they'd have never made that mistakes. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the Voice of God, until people sold their Christian birthright for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it. The very thing that our nation was made, what it's made on, the people turned right back around and--and voted in the thing that we left the other country. And the--and the Plymouth Rock, and Mayflower, and them, the--come over here and--and established this great economy that we have... Is the very thing that we fought so hard to come out of, we've put ourselves right back in its clutches, because that the Bible speaks it would be that way.
E-21 Acesta-i un timp foarte remarcabil. Ne dăm seama că de unde vorbim noi din Scripturi, care a spus, "Acolo nu a fost viziune deschisă în zilele lui Samuel." De aceea, "Unde nu este viziune," a spus Biblia, "poporul piere." Noi trebuie să avem o viziune. Şi viziunile vin la profeţi, şi acesta-i Cuvântul Domnului vorbit către ei.
E-34 And the system of Eli, a priest instead of a prophet... The prophet is the Word. And the priest was the church.
And it's got in such a place till it begin to get so loose that the Word is foreign to the people. They don't get It. Then you can speak It, and they don't understand It, because they're not trained to It. Paul said, "If the trumpet gives an uncertain sound, who'll know to prepare himself for battle?"
The people are trained to a--a--a church voice, a church trumpet, "We've got more in our Sunday school than the rest of them's got." That don't mean a thing. "We've got more in our denomination than the rest of them's got. We're the biggest amongst the denominations." See, that's the kind of a voice that the people are trained for. In the street they go out to get the people and bring them in, tens of thousands times thousands in great campaign, bring them in. What are they interested in? "We got the biggest church. We got the biggest congregation. We got the highest-membered Sunday school. We got the mayor of the city coming to our church." That might be all good, but if that same church isn't trained to the Voice of God, the Gospel Trumpet, what good does it do?
E-22 Şi noi aflăm că Eli nu a fost un profet, Eli a fost un preot. Şi el îmbătrânea, şi ochii lui se slăbeau, şi el nu putea să vadă să meargă în jur, era un om mare greu. Şi el a început să lase lucrul Domnului să meargă nefăcut.
E-37 And when a thing rises just like has rose amongst our government, what's happened? The church didn't know the Voice of the Trumpet, and they didn't know what to do. The great promise of prosperity, an intellectual giant coming in, and they went right over the very thing that the Bible predicted and brought it in. See, a political voice, and it proved that it overrode the religious voice, or they'd have never done what they did, the Gospel voice. Because we're promised of a lot of stuff, we're promised prosperity, and no doubt but what we'll get it.
But still that doesn't mean anything to a believer. Turn over in the Book of Hebrews at the 11th chapter, listen to that Saint Paul speak, how they in the days wandered about in sheepskins and goatskins, was destitute, not a place, couldn't enter the city.
E-23 Şi aceea-i ceva cum este în ziua de azi. Mă gândesc că biserica, organizaţia şi denominaţiunile, ele au fost pe câmp pentru un timp îndelungat, şi ele încep să devină delăsătoare. Şi lucrul Domnului este lăsat nefăcut, Cuvântul Adevărului, pentru că biserica, în ea însăşi, a devenit cu privirea slăbită. Şi noi avem nevoie, astăzi, de Glasul lui Dumnezeu să vorbească printre noi, să ne aducă înapoi.
E-39 I was reading in the Nicaea Council, when the great issues come up at Nicaea, Rome, three hundred years after the death of Christ, in the great Nicaea Council, when the great church that stood for what was right, they wanted the Bible. And the Roman converts of the first church of Rome had injected dogmas to say, for instance, like we have Christmas.
Christmas, Christ was no more borned on the twenty-fifth day of--of December than I was. Why, the hills of Judaea is snowy, and He... It'd contrast all other Bible prophecies. He was borned in the spring like all lambs are born. Why was He born in a barn instead of a house? He was a Lamb. Why was He not just run up to the altar or to His altar where He was nailed to the cross? He was led to the cross. You lead the sheep to the slaughter. He was a Lamb. Then He was born when lambs was born.
E-24 Şi, vedeţi, Eli s-a culcat jos, şi... privirea ochilor lui slăbea. El a fost un preot. Şi ei nu aveau nici o viziune deschisă de la Domnul. Şi acea mare nevoie!
E-41 But, you see, to do that, they had the sun god's birthday, which, on the solar system, the--the sun in the five days from December the twentieth unto December the twenty-fifth, there's hardly a moving at all of the sun. It--it varies a little each day, gets longer and longer and longer till it hits its longest day in July, and then in December its shortest day. And then that little time of the twenty-fifth, from the twentieth to the twenty-fifth, they had the Roman circus and the celebration of the sun god's birthday. So then Jupiter, which is the Roman god, and then they injected it, in saying then, "We will take the Son of God and the sun god's birthday, put that together and it be one great celebration." That's contrary. And, oh, the many injections that they placed in there...
E-25 Şi Dumnezeu a promis să îndeplinească nevoia din ora aceea. El întotdeauna face aceea. Şi noi avem nevoie de Glasul lui Dumnezeu astăzi, să îndeplinim nevoia din ora aceasta, să îndeplinim timpul în care noi trăim. Şi după ce El a promis-o, ne putem odihni asiguraţi că El îşi va ţine promisiunea Lui. Aceea-i încrederea care o are credinciosul în Făcătorul lui, că El a promis să îndeplinească nevoia.
E-42 And then when them true men of God who wanted to stay with the Word, like Polycarp, Irenaeus, Martin, those great, early, sainted men who wanted to stay with the Truth, and when they brought through the Nicaea Council, some of those people had been so rejected until prophets came in out of the wilderness with nothing around them but a piece of sheepskin to set in that council. But they knowed the Word of the Lord. But popularity, them fifteen days of bloody politics had overrode it. Then we had a thousand years of dark age. See?
E-26 Şi, astăzi, un motiv că biserica este în starea în care este, este din cauză că există aşa de multe glasuri, aşa de multe alte glasuri să atragă biserica de la Glasul lui Dumnezeu, încât este foarte îndoitor că mulţi vor auzi Glasul lui Dumnezeu deşi El vorbeşte chiar în mijlocul lor. Ei poate că nici măcar nu L-ar înţelege, pentru că Acesta ar fi un lucru străin pentru ei. Ei s-au adus pe ei înşişi aşa de mult centraţi pe glasurile din ziua aceasta!
E-43 But God promised that that trumpet would sound again. Always the people listens to the true Voice of the Word. Always examine what you do by the Word.
The voice of politics... And we in America and the rest of the world, have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. It's captured the world. Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now, we notice that they have set a pattern for our women on their dress, their hair styles. They set that dress.
E-27 Şi dacă noi observăm, în citirea Scripturii noastre, că Glasul lui Dumnezeu a fost străin pentru ei.
E-45 The church ought to know the Voice of the Trumpet of God on that. But there's so much confusion because you see others do so, examples. Don't never pattern yourself after that kind of an example, because it's perishable. Always hear the Voice of God, what He says about it.
And then we notice in Hollywood they raise up things. And just let me speak just a moment on this before we go further. There was a--a thing come out not long ago, that a--a man in Hollywood... Nothing against the man now, he's a mortal that Christ died for, but just to show you. They invented a little thing called, the kids used to call the hula-hoop, hula-hoop, or something. And if you ever noticed the vulgarity and things that follow that (What?) in the little children. That's not right.
E-28 Şi aceasta a devenit din nou în felul acela astăzi, că Glasul lui Dumnezeu... Există aşa de multe alte glasuri. Şi atunci dacă Dumnezeu a promis ca El să ne dea Aceea, şi dacă alte glasuri sunt contrare la Glasul lui Dumnezeu, atunci acesta trebuie să fie glasul vrăjmaşului nostru, să ne încurce, ca noi să nu înţelegem Glasul lui Dumnezeu când El a vorbit.
E-47 Now, Hollywood is full of--of the gunfighters. Now, anyone that knows history, knows that them people back there in them days that was gunfighters like the--the different fellows, they wasn't decent citizens; they were renegades; they were like Al Capone and Dillinger. They got a Hollywood play they call on--on the television, they call, "Gunsmoke." And I heard on the monitor the other day that the fellow that plays it, Arnez or something, or Arness, or I forget what his name is, and he's supposed to take... He represents Matt Dillon who was a sheriff in Kansas. And Matt Dillon was as yellow as a rabbit. He shot twenty-eight men in the back, innocent people, going outside of Dodge City and waiting in a bush. And when a man come along, that somebody would call him and tell him that there was a certain villain coming through, he'd stay out there, and when the man come in, he'd shoot him through the back. Now we find he's big guy that comes down. Why, it's--it's absolutely glorifying sin.
But the little children of our country can tell you more about Matt Dillon than they can tell you about Jesus Christ. The--the--the stores, the ten-cent stores, and the clothing department, is hanging full of little--little toy guns, with little hats that--that you could buy anywhere. It's all right to wear that, but I'm--I'm just telling you. You see? Then they--they--the commercial world, picks that thing up and makes millions of dollars off of it.
E-29 Şi noi observăm că a fost ceva similar la aceea cu Eli şi cu Samuel, dar Eli a recunoscut imediat că acesta a fost Dumnezeu. Şi aceasta a fost absolut o-o hulă pe Eli. Deoarece, Glasul lui Dumnezeu, vorbind către Samuel, i-a spus despre faptele rele a lui Eli, căci el i-a dădăcit pe fiii lui, şi ei luau bani şi-şi carnea din oferte. Aceea nu era drept. Şi ei făceau lucruri rele, contrare la Cuvântul lui Dumnezeu.
E-48 We have what we call St. Patricks Day; we have what we call these religious holidays. And the commercial world has picked it up, and they make millions of dollars: Mother's Day, bunches of flowers. Why, every day should be an honorable day to mother. She's off somewhere alone, go see her. That'll be worth more than all the flower you could send her or anything else. See? But they pick it up. It's a voice, and--and we blend right in with it. It's really not right. But what are you going to do? See, we're--we're just...
I'm trying to get to a point here to tell you something, what I--I believe. The Voice is rare, the Voice of God.
E-30 Şi Samuel a... singurul lucru care-l putea face Samuel, era să vorbească exact. Şi el a fost puţin şovăitor să facă aşa, deoarece aceasta era tocmai împotriva locului în care el a fost trimis să crească, Eli şi în templu. Dar Eli a spus, "Vorbeşte înainte." Vedeţi? Şi el i-a spus exact ce urma să se întâmple, că Samuel... sau, "Ziua lui Eli a fost terminată, ca un preot," pentru că Dumnezeu a vorbit, şi Dumnezeu trimetea Mesajul Lui prin Samuel profetul. Foarte ciudată naştere, dedicat Domnului de copil. Dumnezeu i-a vorbit, de copil, şi îl pregătea pentru o lucrare care-i stătea înainte. Şi timpul lui Elia fost terminat.
E-50 Now, we find out that they set the pace. And did you ever notice, our young boys has become Ricky and Elvis. You got a child named that, change it right quick, call him number one or two, or something. Don't... That's a horrible... You say, "What difference does the name mean?" Why, sure, it means something. Your name characterizes your life. "Now, Brother Branham, you're on numerology." No, I'm not. I'm on THUS SAITH THE LORD. Why was it when Jacob, he lived to his name as--as deceiver, supplanter, Jacob. And when God changed him, He changed his name. God changed Saul to Paul, Simon to Peter. Certainly, it has something. And Ricky and Elvis, and such names as that, is the modern American name which throws a child automatically right into that. See what I mean?
E-31 Există aşa de multe glasuri pe pământ astăzi, încât acesta-i absolut un lucru greu, pentru că aceasta slăbeşte Glasul Supranaturalului. Există aşa de multe glasuri intelectuale, glasuri mari de oameni puternici care sunt intelectuali, încât, în stările lor intelectuale, chiar zguduie naţiunile. Ei nu sunt doar oameni peste noapte, ci ei zguduie naţiuni, aducând mari organizaţii împreună, mari campanii, înfloritoare. Şi o persoană ar fi puţin încurcată. Aceasta-i suficient să-i încurce, despre cum că aceste lucruri merg înainte şi propăşesc. Şi există glasuri care-care se ridică şi fac aceste lucruri, şi aceasta face ca Glasul lui Dumnezeu să fie plasat înapoi de tot pe undeva, Glasul adevărat al lui Dumnezeu.
E-51 Now, I hope I don't... I better back up and don't get too far on a limb here (See what I mean?), that you wouldn't understand. But all these things is not even understood by the common person. They don't catch it, because they got one trend. That's all they listen to, those voices.
There's a voice of philosophers, communism, promising something that they cannot stay by. And yet a great percent of the American people are wrapped up in communism. Now, I've been in communism, communism zones, rather, in Germany, on the east side of Berlin. They had great big houses to show the outside. You ought to walk on the inside of them, they're not even finished. It's a false economy, they're trying to push over something.
E-32 "Şi Glasul lui Dumnezeu," ei spun, "cum vom şti noi că este Glasul lui Dumnezeu?" Pentru că, pentru astăzi... Atunci a fost într-un profet adeverit. Acum, astăzi, cum ştim noi că
este Glasul lui Dumnezeu, deoarece aceasta-i manifestarea Cuvântului profetului. Acesta este profetul lui Dumnezeu. Şi un adevărat Glas al lui Dumnezeu aduce înapoi numai acel real, viu, Dumnezeu Supranatural, cu Cuvântul Lui Supranatural, cu manifestarea Supranaturală a Cuvântului Adevărat. Atunci noi ştim că Acesta-i Glasul lui Dumnezeu. Deoarece, şi acel Supra-... Există aşa de mult altul în celelalte tărâmuri, care doar îl amorţeşte pe Acela. Dar, ţineţi minte, Acesta va străluci, Acesta va veni înainte! El o va face.
E-53 And in Russia, the birthplace of communism... Which, many years ago, when I was just a boy preacher, I'd say thirty-three years ago, when nazism, fascism, and communism was rising, I said, "I speak in the Name of the Lord. They'll all wind up in communism." But did you ever think, God has left us an avenue out, if we'd just take it. There's only one percent of Russia that's communism, one percent, but they're the controlling percent. One percent of communism--one percent of Russia is communism, rather, but they control.
E-33 Acum, există un glas astăzi în lumea de politică. Acela-i un glas mare. Şi oamenii, absolut, în această mare zi de politică, ei vor... Aceasta este toată amestecată în bisericile lor şi totul. Şi de multe ori, care noi doar am văzut recent, că glasul politicii este de fapt mai tare decât Glasul lui Dumnezeu în biserici, sau poporul American niciodată nu ar fi făcut ceea ce ei tocmai au făcut. Vedeţi? Ei niciodată nu ar fi făcut-o. Dacă glasul lui Dumnezeu ar fi fost ţinut viu în biserică, ei niciodată nu ar fi făcut greşelile acelea. Dar glasul politicii este aşa de mult mai tare pe pământ astăzi decât Glasul lui Dumnezeu, încât oamenii şi-au vândut dreptul lor de naştere Creştin pentru un blid de popularitate, pregătire, şi putere politică. Este aşa păcat s-o vezi. Tocmai lucrul care a făcut naţiunea noastră, pe ce a fost ea făcută, oamenii s-au întors chiar înapoi în jur şi¬şi au votat înăuntru lucrul care noi l-am părăsit din cealaltă ţară. Şi-şi Plymouth Rock, şi Mayflower şi aceia, au venit aici şi-şi au stabilit această economie grozavă care noi o avem. Este tocmai lucrul din care ne-am luptat aşa de tare să ieşim, noi ne-am pus drept înapoi în prinsorile ei, pentru că Biblia vorbeşte că va fi în felul acela.
E-54 And the same thing, Hollywood's one place, but they're in control.
About one third or two thirds of the population of the United States goes to church, and is church members, but they control in those denominations. What communism needs over there is the Voice of God rise up among them, and it'd put it to a shame.
In Finland, when that little boy was raised from the dead that day, and they was bringing me three squares away, where this little fellow was raised up from the dead, communist soldiers, Russians, standing there with the Russian salute, and the tears running down their cheeks. They said, "We will receive a God that can raise the dead." It's the negligence of the Catholic church and the Lutheran church, and all those denominations in there, has taken all of the money, and building organizations, and giving the people nothing. They live like the rest of the people. There's got...
What Russia needs is a prophet to rise on the scene with the Word of the Lord, that can--can shut the mouth. Then that ninety percent will take over.
What America needs is a Voice of the prophet of God, who could stand up and condemn Hollywood, and condemn these things in the Name of Jesus Christ, and the Holy Ghost church will take over. Too much confusion, see too many voices of contrast against it...
E-34 Şi sistemul lui Eli: un preot în loc de un profet. Profetul este Cuvântul. Şi preotul a fost biserica.
E-60 The church, its voice, each one wants more members. The Baptist wants it all; Methodist wants it all, Presbyterian. We all have these. And Catholic's look like is going to take it all, and they will. That's exactly the Voice of God out of this Bible. They will rule.
But the most high God shall finally rule. The saints shall take over, one day; the Bible said so. They will take over,
Such an awful lot of voices... Then there's the voice of the false prophet. That's a terrible voice, a man who calls hisself a prophet. A prophet of course is a preacher. The modern word "prophet" absolutely means "a man that preaches under inspiration." And there is a man who stands and calls hisself a prophet and denies the Word of God, denies the Truth of God. There's so many voices.
E-35 Şi s-a ajuns în astfel de loc încât a început să devină aşa de delăsat încât Cuvântul este străin la oameni. Ei nu-L pricep. Atunci tu Îl poţi vorbi, şi ei nu-L înţeleg, pentru că ei nu sunt antrenaţi la El. Pavel a spus, "Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cine va şti să se pregătească pentru bătălie?"
E-63 Just a few moments ago, there was a brother out there directing me where to come in up here, but I went--guess he wondered why I went on up the street and turned around and come back. If you're here, brother, I was listening to something; it was our--our colored friends, the Negro. They got a temple here, and they call it, "the Elijah Mohammed," or something, "young Elijah Mohammed." Raising up with a voice, and saying that they are the voice that's going to bring the--the colored race out of this chaos, that... You see, the very thing, their--their--their Moslem is here, their mosque. Why, don't you see, that the very background of it, it's wrong.
E-36 Oamenii sunt antrenaţi la un-un-un glas de biserică, o trâmbiţă de biserică, "Noi avem mai mulţi în şcoala Duminicală decât cum au ceilalţi." Aceea nu înseamnă un lucru. "Noi avem mai mulţi în denominaţiunea noastră decât au ceilalţi din ei. Noi suntem cea mai mare printre denominaţiuni." Vedeţi, Acela-i felul de glas pentru care sunt oamenii antrenaţi. În stradă, ei se duc afară să-i ia pe oameni şi să-i aducă înăuntru. Zeci de mii de mii în mari campanii, îi aduce înăuntru. În ce sunt ei interesaţi? "Noi avem cea mai mare biserică. Noi avem cea mai mare adunare. Noi avem membri cei mai înalţi de şcoală Duminicală. Noi îl avem pe primarul oraşului să vină la biserica noastră." Aceea ar putea să fie tot bine, dar dacă aceeaşi biserică nu este antrenată la Glasul lui Dumnezeu, Trâmbiţa Evangheliei, la ce ajută aceasta?
E-64 The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people, not back to--back to Mohammedism, but come back to Christ, the very principles that the Bible teaches. Mohammedanism is against the Word. Now, I had the privilege of leading ten thousand Mohammedans to Christ one time at Durban, South Africa. It produces nothing but psychology. And psychology is all right as long as psychology don't deny the Word. But when psychology denies the Word, then psychology is wrong. It gives an uncertain sound. There's everything else will pass but God's Word; Jesus said so, "Heavens and earth will pass away, but My Word shall never pass away." So, you see, we must stay with the Word, the Voice.
E-37 Şi când se ridică un lucru întocmai cum s-a ridicat în guvernul nostru, ce s-a întâmplat? Biserica nu a cunoscut Glasul Trâmbiţei, şi nu a ştiut ce să facă. Marea promisiune de prosperitate, un intelectual uriaş să vină înăuntru, şi ei au mers chiar tocmai peste lucrul care Biblia l-a prezis, şi l-au adus înăuntru. Vedeţi, un glas politic! Şi aceasta a dovedit că a năvălit peste Glasul religios, sau ei niciodată nu ar fi făcut ceea ce au făcut, Glasul Evangheliei. Pentru că ni s-a promis o mulţime de lucruri, ni se promite propăşire, şi fără îndoială că o s-o căpătăm.
E-65 So many confuse things. The people get up; they don't know the Word, and they say things, and maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing: "Everybody the same. There's no more capitalists; they're all communists." Did you ever stop to think that that's a false revival, communism is? And where did he pattern it all after? The... Jesus said, "The two spirits would be so close, it would deceive the elected if possible." And everything the Devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is a--is righteousness perverted. A lie is the truth misrepresented. Adultery is the--is, an act that God ordained us to, perverted. All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth in order to take the--the perversion. See, straighten out these voices; test them by the Word and see if it's truth.
E-38 Dar, totuşi, aceea nu înseamnă nimic pentru un credincios. Deschideţi acolo în Cartea despre Evrei, la al 11-lea capitol, ascultaţi la acea vorbire a Sfântului Pavel, cum ei, în zilele acelea, "Au rătăcit în jur în piei de oi şi piei de capre, erau săraci, fără un loc, nu au putut intra în cetate."
E-66 Oh, how we could go on and on, on these voices of today, but our time's passed. But so many voices that people don't know what to do. The Methodist will finally hear a Baptist preacher; they'll go over there; they'll stay there awhile and then they go to Lutheran. And in the Pentecostals they have different groups; one will run to one, and one to another, then back and forth. It shows you're not stable. Hear His Voice. Here It is wrote on paper, the Voice; the Voice will be confirmed if It is the Truth.
The church world don't know what to do. The political world is in chaos. Everything seems to be in chaos. Fellows run from here, something else rise up, some jacket, some coat. When I was in Rome, they got nineteen different vindicated nails that was drove in Jesus' hand; and there's only three, but yet they've got the record that nineteen different nails. Now, what difference does it make who has the nail? Christ never left us nails to worship, He left us the Holy Spirit by His Word. "These signs shall follow them that believe; they'll have the original nail"? "They'll have... These signs shall follow them that believe; they'll belong to the denomination I started"? He started none. See how the voice is contrary?
E-39 Eu am citit în Consiliul din Nicea, când s-a ridicat marea chestiune la Nicea, Roma, trei sute de ani după moartea lui Cristos, în marele Consiliu din Nicea, când marea biserică care a stat pentru ceea ce era drept, ei au vrut Biblia. Şi convertiţii Romani din prima biserică din Roma au injectat dogme să zicem, spre exemplu, cum avem noi Crăciun.
E-68 But, "These signs shall follow them that believe; in My Name they shall cast out devils." There's the Word. "They shall speak with new tongues; take up serpents, that would not harm them. If they drink deadly things, it would not bother them. If they lay their hands on the sick, they shall recover." And you watch these things plus all the rest of the Scripture put together.
Now, that alone will not confirm it, not at all. There's where we Pentecostals get on the wrong road. Did not Jesus say, "Many will come to Me in that day and say, 'Lord, have not I done mighty things in Your Name? Have not I prophesied in Your Name? Have not I done all this in Your Name?'"
And Jesus said, "Depart from Me, you that work iniquity; I never knew you." Do you see, my sisters and my brothers, why I'm so condemning and indicting this generation? You might speak with tongue like men and Angels; you might dance in the Spirit all around the church; that has nothing to do with It.
E-40 Crăciun, Cristos nu a fost nici mai mult născut pe ziua de douăzeci şi cinci din-din decembrie decât cum am fost eu. Păi, dealurile din Iudea erau înzăpezite, şi El... Aceasta contrazice toate celelalte profeţii ale Bibliei. El s-a născut primăvara, cum se nasc toţi mieii. De ce s-a născut El într-un grajd în loc de o casă? El era un Miel. De ce nu a fost El alergat sus la altar sau la altarul Lui la care El a fost pironit, crucea? El a fost condus la cruce. Tu conduci oile la măcelărie. El era un Miel. Atunci El s-a născut unde erau născuţi mieii.
E-70 I've seen Mohammedans dance around like that. I've heard in the doctor--witch-doctor's camp, seen the witches stand up and speak in tongues and interpret it, and tell exactly what was going to happen, and it happened that way. I've seen even a pencil raise up and write in unknown tongues, and only one there could read it, and was of the Devil. You can't base your eternal destination upon some sensation. Satan can impersonate any of those sensations. Not... It's to know Christ, something changes in your life. Watch your life and pattern it with the Word, and see where you're at, taking inventory, certainly.
E-41 Dar, voi vedeţi, să facă aceea, ei au avut ziua de naştere a zeului soare, care, pe sistemul solar, soarele în cele cinci zile de la decembrie douăzeci până la decembrie douăzeci şi cinci, acolo abia că este o mişcare de fapt, a soarelui. Ea-ea variază puţin în fiecare zi, devine mai lungă şi mai lungă şi mai lungă până când atinge cea mai lungă zi în iulie. Şi atunci, în decembrie, este cea mai scurtă zi. Şi atunci acel puţin timp din douăzeci şi cinci, de la douăzeci până la douăzeci şi cinci, ei au avut circul Roman şi celebrarea zilei de naştere a zeului soare. Deci atunci Jupiter, care era un zeu Roman, şi atunci ei l-au injectat, în a spune atunci, "Noi vom lua Fiul lui Dumnezeu şi ziua de naştere a zeului soare, îi punem împreună să fie o mare celebrare." Aceea-i contrar! Şi, oh, injectările multe care ei le¬au pus înăuntru acolo!
E-71 In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said, in spite of all of this, "If any man will hear My Voice and follow after Me..." He is the Word. Listen, His commission to us today in all these voices. Which I said it would take hours to bring out all these voices. And it's confusing to the people. It's a pathetic thing. And after all, you don't get the second chance; you've got to take it now. You might not get a chance tonight. You might not get a chance tomorrow. It's now. "When you hear My Voice, harden not your heart, as in the days of provocation. Now is the time. This is the acceptable time that if any man will hear My Voice." That goes to show that His Voice would still be there in the midst of all the chaos. He's still got a Voice. Why? His Voice will ever remain. Here it is; "Heavens and earth will pass away, but My Voice shall not pass away," His Word.
E-42 Şi atunci când acei bărbaţi adevăraţi ai lui Dumnezeu care au vrut să stea cu Cuvântul, ca Policarp, Irineus, Martin, acei mari, timpurii, irbaţi sfinţiţi care au vrut să stea cu Adevărul... Şi când ei au adus prin Consiliul din Nicea, unii din acei oameni au fost aşa de respinşi încât profeţi au venit înăuntru afară din pustie cu nimic în jurul lor decât o bucată de piele de oaie, să şadă în acel Consiliu. Dar ei au cunoscut Cuvântul Domnului. Dar popularitatea, acele cincisprezece zile de politică sângeroasă, şi L-au nesocotit. Atunci noi am avut o mie de ani de epocă întunecoasă, vedeţi.
E-72 Let's just take, say, another five minutes, quickly. Can you, will you stay that long, a few minutes? Now, I'll hurry.
Let's just take some who heard this Voice and obeyed it: how it made them act, what it made them to do. Now, I'm going to bypass a lot of--of Scripture here, just in order to get the--right straight to you. How it changed their lives and all them that was about them, how they become the oddball; we call an oddball. Every man that ever did believe God was considered an oddball. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you. To be a Christian you have to be an oddball. "For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions of the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not." Quickly now, listen close as we close.
E-43 Dar Dumnezeu a promis că Trâmbiţa aceea v-a suna din nou. Întotdeauna oamenii ascultă la adevăratul Glas al Cuvântului, întotdeauna cercetează ceea ce faci prin Cuvânt.
E-73 Adam heard His Voice in the cool of the evening and had fellowship with Him. There was no condemnation to Adam. He heard the Voice of God, and he said, "Father, now I lay me down to sleep." And he laid down and Eve on his arm; the lion, the tiger, and the wild beasts laid right around him; there was no harm, no way of getting sick, no way of wondering if he'd wake up in the morning, they're going to wake up. Adam heard His Voice in the way that he ought to have heard it.
But one day he heard his wife's voice. Now, I better leave that alone for a while. But he listened to the wrong voice, yet it was his wife, the closest tie he had on earth. Why didn't he, like Job, "Thou speakest like a foolish woman"? And if it would, the whole human race would be living instead of dying. It changed the course of human beings and time. But he heard a Voice of God, he had fellowship with it, but when he turned... How did he know that his wife was wrong? Remember, it was pleasant.
E-44 Glasul politicii. Şi noi în America şi restul lumii, avem un glas tare de vorbire astăzi, şi acela-i glasul din Hollywood. Acesta a capturat lumea. Să iese cineva din Hollywood cu ceva, voi o găsiţi prin toată ţara. Acum, noi observăm că ei au aşezat o mostră pentru femeile noastre, pe îmbrăcămintea lor, stilurile părului lor. Ei stabilesc îmbrăcămintea aceea.
E-75 We think today that our organization church, we think that our prosperity today is God smiling upon us. It looks good. It looked good when Micaiah stood there before the four hundred prophets, and the whole land belonged to them, and the Philistines was on it, or the Assyrians; it looked good. These prophets was telling, "Go out there, that belongs to us. Take it." But it wasn't the Voice of God. And Micaiah turned around and cursed the voice. And how did he know to do that? Because his vision was exactly with the Word. That's the only way to trust it and see it today; it's got to be on the Word.
E-45 Biserica ar trebui să cunoască Glasul Trâmbiţei lui Dumnezeu pe aceea! Dar există aşa de multă confuzie pentru că voi îi vedeţi pe alţii să facă aşa, exemple. Niciodată să nu vă modelaţi după un astfel de exemplu ca acela, pentru că este de pierzare. Întotdeauna să ascultaţi Glasul lui Dumnezeu, ce El spune despre aceasta.
E-76 Then did you notice after Adam listened to another voice besides God's Voice, his own wife. And the church is listening to the voice of her organization, injecting into them creeds instead of the Word, letting them live any way they want to. As long as they go to church and a member of a certain church, that's all matters. Closest connection that the believer has on earth to them is the church. But the believer, the real believer, the closest connection is the Holy Spirit, is God's Word.
So you find out that Adam realized his condition, and he heard the Voice of God calling again, and he was in fig leaves then. But it was a voice of condemnation, "Why have you done this?"
E-46 Şi atunci noi observăm, la Hollywood, ei ridică sus lucruri. Şi lăsaţi-mă să vorbesc doar un moment despre aceasta înainte să mergem mai departe. Acolo a fost un-un lucru să vină afară nu de mult, că un-un om în Hollywood... Nimic împotriva omului acum, el este un muritor pentru care Cristos a murit, dar doar să vă arăt. Ei au inventat un lucru mic numit, copiii obişnuiau să-l numească "hula-hoop," hula-hoop, sau ceva. Şi dacă aţi observat vreodată vulgaritatea şi lucrurile care au urmat lotul acela, în copiii mici. Aceea nu este drept.
E-78 I wonder if America today, or the world in its religious uproar, as it is, and America swallowing, being swallowed up, it'll be a national religion pretty soon.
[Blank.spot.on.tape-Ed.]... who's setting before me. I know it's taped and it'll go all over the world. We have tape programs, that every message takes the whole world in, all other countries.
Well, now, if you'll look and see, you're just standing in fig leaves. When the true Voice of God comes out, they don't know what to do about it. It's confusing; they don't know what to do.
Quickly. Noah heard the Voice of God. It was preparing to save his life, and he followed the instructions and he stood.
E-47 Acum, Hollywood este plin de-de bătăuşi cu puşca. Acum, oricine care cunoaşte istoria, ştie că oamenii aceia în urmă acolo în zilele acelea, care erau bătăuşi cu puşca ca oamenii diferiţi, ei nu au fost cetăţeni decenţi, ei au fost renegaţi, ei au fost ca Al Capone şi Dillinger. Ei au o piesă de Hollywood ei o numesc, la-la televizor, ei o numesc, "Fum de puşcă." Şi eu am auzit la Monitor zilele trecute că insul care o joacă, Arness sau ceva, sau Arness, sau eu uit care este numele lui, şi el trebuie să ia... El îl reprezintă pe Matt Dillon care a fost un şerif în Kansas. Şi Matt Dillon a fost aşa de laş ca un iepure. El a puşcat douăzeci şi opt de oameni în spate, oameni nevinovaţi, mergând afară din Dodge City şi aşteptând într-un boschet. Şi când un om a venit pe-acolo, că cineva l-a chemat şi i-a spus că acolo era un anumit răufăcător venea pe-acolo, atunci stătea acolo afară şi, când omul a venit înăuntru, el îl împuşca prin spate. Acum noi aflăm că el este "tip mare" care vine jos. Păi, aceasta-aceasta absolut glorifică păcatul. Dar copiii mici din ţara noastră vă poate spune mai mult despre Matt Dillon decât vă poate spune despre Isus Cristos. Magazinele, magazinele de zece cenţi, şi departamentul de îmbrăcăminte, atârnă pline de mici-mici puşti de jucărie, cu pălării mici care-care le-aţi putea cumpăra oriunde. Este în regulă să porţi aceea, dar eu-eu doar vă spun, voi vedeţi. Atunci ei-ei, lumea comercială, ia lucrul acela şi face milioane de dolari din aceasta.
E-82 If a man hears the Voice... Now, listen, catch this real good. Don't fail. If a man hears the voice of something, and if It's proven to be the Voice of God, and on time, and then that proceeds forth from the man, heavens and earth will pass away but that Word can't pass away.
Noah heard the Voice, and condemned the world. And they laughed in his face because his--his message didn't cope with their scientific achievements, but it rained and destroyed the whole world. See? His voice that went forth, the seed was laying there. Every age it's been the same way.
Samuel, alarmed when he heard the Voice of God, that he was--go ahead to condemn Eli, the man that had nurtured him, the man that had been a daddy to him, and had raised him up, and fed him.
E-48 Noi avem ceea ce numim "Ziua Sf. Patrick," noi avem ceea ce noi numim "sărbători religioase." Şi lumea comercială au preluat-o, şi ei fac milioane de dolari. "Ziua Mamei," buchete de flori. Păi, fiecare zi ar trebui să fie o zi onorabilă pentru mama. Ea este departe pe undeva, bătrână, mergeţi să o vedeţi. Aceea va valora mai mult decât toate florile care i le puteţi trimite, sau orice altceva. Vedeţi, dar ei o culeg. Acesta-i un glas, şi-şi noi ne amestecăm drept înăuntru cu acesta. Aceasta de fapt nu-i drept. Dar ce o să faceţi voi? Vedeţi, noi suntem-noi suntem doar...
E-85 Minister brothers, shall I...? Ministers many time upon their denominational grounds and creed, their credentials in their pocket, of the very happy, the very organization that's nurtured them, and fed them, and brought them up, and positionally put them in church, and put them in a congregation, you have to knuck' down to what they teach. See? What a horrible thing it would be for a true servant of God to hear the Voice of God and have to come back to that same mother organization, say, "You're condemned because you don't receive this Word." What a thing.
It was hard for Samuel. But he was a prophet; he had to do it. Regardless of whether it hurt or not, he had to do it anyhow.
E-49 Eu încerc să ajung la un punct aici să vă spun ceva, ce eu¬eu cred. Glasul este rar, Glasul lui Dumnezeu.
E-86 And Moses heard the Voice of God. He was full of theology. He knowed all the ins-and-outs, but it failed. He heard the Voice of God; Moses was never the same.
And no man is never the same. You might hear in your ears the--the Voice speaking, but when you hear in your heart the Voice speaking (See?) then you're hearing. You do not see with your eye. You look with your eye; you see with your heart. You see something, say, "I just don't see it." You mean you don't understand it. You do not hear with your ears, you hear with your heart. Many times your ears hears the true Voice of God, and It falls off of you like water off of a duck's back. But when you really hear, you hear with your heart.
E-50 Acum, noi aflăm că ei au stabilit pasul. Şi aţi observat vreodată, băieţii noştri tineri au devenit "Ricky" şi "Elvis." Voi aveţi un copil numit aşa, schimbaţi-l chiar repede, numiţi-l numărul "unu" sau "doi," sau ceva. Să nu, acela-i un oribil... Voi ziceţi, "Ce contează ce înseamnă numele?" Păi, sigur, acesta înseamnă ceva. Numele tău caracterizează viaţa ta. "Acum, Frate Branham, tu eşti pe numerologie." Nu, eu nu sunt! Eu sunt pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL! De ce a fost când Iacob, el a trăit la numele lui, ca-ca înşelător, înlocuitor, Iacob. Şi când Dumnezeu l-a schimbat, El i-a schimbat numele. Dumnezeu l-a schimbat pe Saul în Pavel, Simon în Petru. Cu certitudine, aceasta are ceva. Şi Ricky şi Elvis, şi aşa nume ca acela, este numele modern American care îl aruncă pe un copil automat drept în acela. Vedeţi ce vreau să spun?
E-88 And all the theology that Moses had, he hadn't heard the Voice of God. But one day God called this eighty-year-old sheepherder over to one side and spoke to him, and he caught it. He proved that He was God. First thing He done to Moses was vindicate His Word, "I'm going down; I remember what I promised."
And this is what He promised for the last days. He'd raise up a people from the Gentiles, and all the promises.
"This I promised." Said, "Moses, take off your shoes." In other words, honor it. "Now throw down you staff." And a--a dry stick off the desert became a serpent, and Moses caught it, and went back to its condition again. See? He knew that was God, because God said, the Word of God, the Word that he was speaking, said, "Throw down the stick in your hand." That's God's Word. Don't try to do the same thing; that ain't God's Word to you; that's God's Word to Moses. Here's God's Word to you.
"Throw down the stick." It turned to a serpent. Said, "Now are you afraid of it? Pick it up by the tail"; back it went again. God's Word to him. What did He do? God vindicated His Word.
E-51 Acum, eu sper că eu nu... Eu mai bine să mă dau înapoi şi să nu ajung prea departe pe o ramură aici, (vedeţi ce vreau să spun?) că voi nu aţi înţelege. Dar toate lucrurile acestea nici măcar nu sunt înţelese de persoana obişnuită. Ei nu o prind, deoarece ei au o tendinţă. Aceea este tot la ce ei ascultă, glasurile acelea.
E-91 I had a call here a few months ago, about, been, oh, it's been about a year, over a year ago. A little lady on the end of a telephone connection with a Baptist preacher and a Pentecostal preacher. She said, "Brother Branham, the Lord has made me a prophetess."
Said, "Fine."
Said, "You know, I'm told that you said that you--you bore record that my ministry was of God."
Now, I couldn't do that; it's contrary to the Word. So I said, "Lady, that's an error. I don't even know you."
And the Baptist preacher; I heard him; I heard the Pentecostal preacher. She said, "Well, I'm having a meeting here." And said, "The Lord is doing great things."
I said, "I'm grateful for that." She said... I said, "Has He ever told you anything yet?"
Said, "Yes, I've got a great program in hand."
I said, "Wonderful." I said, "Now, what's your program?" I said, "What did the Lord tell you?"
"He said, 'Go to Phoenix, Arizona, on a certain-certain date, and then I'm going to give you the lost Dutchman Gold Mine, and you're going to take this gold that's found in there and you're going to sponsor missionaries around the world.'" When we all know that the lost Dutchman Mine is a legend. "So He said..."
I said, "Well, I'll tell you how to find out whether it's God or not." I said, "You be there on that day. And if it's--you find the lost Dutchman Mine, then it's God. If you don't find the lost Dutchman Mine, then repent and get that lying spirit off of you." That's how to find out whether it's God or not.
E-52 Există un glas al filozofilor, Comunism, promiţând ceva prin care ei nu pot să stea. Şi totuşi un mare procentaj din poporul American sunt înfăşuraţi în Comunism. Acum, eu am fost în Comunism, zone Comuniste, adică, în Germania, în partea de răsărit a Berlinului. Ei au avut case grozave mari să arate în afară. Voi ar trebui să umblaţi în interiorul lor, ele nici măcar nu sunt terminate. Este o economie falsă, ei încearcă să împingă peste ceva.
E-99 God said, "Moses, throw down the stick; it'll turn to a serpent." He did it. He said, "Pick it up; it'll be a stick again." He did it.
When God makes a promise of a ministry in this last days, He'll confirm it just exactly the way He said He would do it. Then you know you got the right Voice. You're listening to the right Thing, because it's the Word being confirmed. See? Oh, how... I'm sorry, I... All right.
E-53 Şi, în Rusia, locul de naştere al Comunismului... Care, mulţi ani în urmă, când eu eram doar un băiat predicator, eu aş spune treizeci şi trei de ani în urmă, când Nazismul, Fascismul, şi Comunismul se ridicau, am spus, "Eu vorbesc în Numele Domnului! Ei toţi o vor sfârşi în Comunism." Dar, v-aţi gândit vreodată, Dumnezeu ne-a lăsat o cale spre afară, dacă noi doar am lua-o. Există numai un procent din Rusia care este Comunism, un procent, dar ei sunt procentajul care controlează. Un procent de Comunism... un procent din Rusia este Comunism, adică, dar ei controlează.
E-101 Moses acted different. Look what a--a funny thing Moses done. Now, always when you're following the Voice of God, you're crazy to the world. The next day found Moses with his wife setting on a mule, and a young-un on her hip, or that's southern, "child," on her hip, and there they was. This old man with beard hanging down like this, and his baldhead shining, a stick in his hand, leading a little donkey, going right down towards Egypt just as hard as he could go. Somebody said, "Moses, where you going?"
"Going down to Egypt to take the thing over." Wherewith he had failed as a young man, he'd failed as a military man, but here he was going down to take over. And he did it. Why? He'd heard the Voice of God and seen It vindicated for his day, for the things that was to be in his day. He saw it.
E-54 Şi acelaşi lucru, Hollywoodul este un loc, dar ei sunt în control.
E-103 Paul, a self-styled Pharisee, just as full of theology as he could be, but one day he heard the Voice of God. He saw a Pillar of Fire, and he knowed there was something different. It changed his life. No matter how many Pharisees, how many Gamaliels, or anything else could cry out to Paul, "You're wrong, you're wrong." Paul, when he heard the Voice of God; he knowed It was the Truth.
Peter, religious as he could be, keeping the traditions of the elders, he would not eat any meat. No, sir. He would have nothing to do about it at all. He was really keeping the traditions of the elders right to the word. What happened? One day he heard the Voice of God, "Don't call that common and unclean, what I make clean." He was a changed man. He was ready to go anywhere the Lord sent him.
E-55 Cam o treime sau două treimi din populaţia Statelor Unite se duc la biserică, şi sunt membri de biserică, dar ei controlează în acele denominaţiuni.
E-105 Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer. He had been dead four days. He was in the grave, stinking, rotten, but he heard the Voice of God speak, "Lazarus, come forth." And if it brought a man forth after being dead and rotten, what ought it to do to a church that still has life in it? It ought to resurrect them in the midst of all of these voices that we've talked about, religious, politics, Hollywood, all the false prophecies and things that's gone out. In the midst of all of it, the true Voice of God will call a man that's dead in sin and trespasses to life again. It ought to take a backslidden church and call it to life again. Sure.
E-56 Ce are Comunismul nevoie pe-acolo este Glasul lui Dumnezeu să se ridice printre ei, şi Acesta îi va da de ruşine.
E-106 Remember, in closing I say this; then I'll close. Jesus said the time would come, when all that was in the grave would hear the Voice of God. And you're going to hear It. No matter what condition you're in, you're going to hear It anyhow. And some of them that come out of the grave will come to condemnation. They hear the Voice, but It's condemning. And if you hear It today, "Today, after so long a time, when you hear My Voice, harden not your hearts, as you did in the days of provocation." And if you Pentecostal people grouping yourself out in creeds again in worldliness, "having a form of godliness and denying the power thereof," before you have to rise in the resurrection to be condemned, because the Voice of God that speaks to you now through the Word will condemn you in that day.
E-57 În Finlanda, când băiatul acela mic a fost înviat din morţi în ziua aceea, şi ei mă aduceau trei cvartaluri depărtare, unde a fost înviat acest copil mic, mortul; soldaţi Comunişti, Ruşi, stând acolo cu salutul Rusesc, şi lacrimile curgând în jos pe obrajii lor. Ei au spus, "Noi vom primi un Dumnezeu care-i poate învia pe morţi." Aceasta-i neglijenţa bisericii Catolice şi biserica Luterană, şi toate acele denominaţiuni, şi au luat toţi banii, şi zideau organizaţii, şi nu le dădeau nimic oamenilor. Ei trăiesc ca restul oamenilor. Acolo au...
E-107 If you're just a lukewarm believer, the Voice of God cries in your heart this morning, you are a lukewarm believer, you'd better repent.
You men, women, boys, or girl, that's not living for Christ, and the Voice of God speaks to you through His Word and says "Stop doing that," you better do it. Because you're going to hear It again one day, and It'll condemn you. You can't deny It; It's speaking to you now. And remember, it's recorded.
And those who does right and hears His Voice, will rise to righteousness, to glory, to heaven.
E-58 Ce are nevoie Rusia este un profet să se ridice pe scenă cu Cuvântul Domnului, care poate-care le poate astupa gura. Atunci acei nouăzeci la sută vor prelua.
E-110 So you're going to hear the Voice of God some time. Maybe faintly this morning It speaks in your heart, that you should turn from the way that you're going: turn back to God. Now, remember, they'll record that Voice that's speaking to your heart in heaven. And someday when Jesus does call, and all that's in the grave, all, right and wrong, will rise. And then this very same Voice will whisper right back to you, "In Phoenix, Arizona, on a certain Sunday morning, when the minister held you so long, speaking on the Voice, I spoke to you: told you women to let your hair grow out, quit dressing immorally; told you men to quit that lying, smoking; told you preachers to turn back to the Word of God." See what I mean? That's right.
That still Voice say, "It could be right."...
E-59 Ce America are nevoie este un Glas al profetului lui Dumnezeu, care ar putea să se ridice şi să condamne Hollywoodul, şi să condamne aceste lucruri în Numele lui Isus Cristos, şi Biserica Duhului Sfânt va prelua. Prea multă confuzie, vedeţi, prea multe glasuri de opoziţie împotriva Acestuia.
E-111 If I had to come like Nicodemus, I'd still try to get there. I'd come to Him, and go out here in the desert somewhere, and say, "Lord God, here I am; change me now. Mold me in Your fashion." Come back to the Word. Somewhere where you see you're leaving off in the Word, come right back to that, because a chain is its strongest at its weakest link. And anywhere in your life that you've left the commandment of God off to serve a tradition, there's where your chain will break no matter how firm you are on the other things. Hold to God's unchanging hand.
E-60 Biserica, glasul ei, fiecare vrea mai mulţi membri. Baptiştii îi vor pe toţi, Metodiştii îi vor pe toţi, Prezbiterienii. Noi toţi le avem pe acestea. Şi Catolicii se pare că o să-i ia pe toţi, şi ei îi vor lua. Acela este exact Glasul lui Dumnezeu ieşit din această Biblie. Ei vor stăpânii.
E-112 Let us pray. Today, after so long a time, Lord, You said that You'd speak, You'd write Your laws upon the tables of hearts. I know not what stands before me. The only thing I know to do is take Your Word and spread It out; surely It will lodge beneath some rocks somewhere. I pray, God, that You'll speak to every young person, every middle age, old person, whatever it might be. Speak to my heart, Lord. Speak to these ministers' hearts. Speak to the congregational hearts.
We pray, Father, that today we will hear Your Voice. And we know, as it was in the days of Samuel, an open vision is a rare thing, and it startled the people. So is it today. We have dreams and dreamers; we have speakers and interpreters. But an open vision coming forth with the Word of the Lord, and corrected... We pray, heavenly Father, that that Voice that was crying in the wilderness, "Prepare the way for the Lord," that we believe the Holy Spirit gives that Voice again today, "Prepare for the coming of the Lord." And how odd it is, 'cause there's so many other voices to numb it and to take it out, but it's gracious in the ears of those that hear it. I pray that the Holy Spirit will now do the work in the hearts of all of us.
E-61 Dar Dumnezeul cel Prea Înalt în final v-a stăpâni. Sfinţii vor prelua, într-o zi, Biblia a spus aşa. Ei vor prelua.
E-114 While we have our heads bowed, and I trust our hearts bowed, if you know somewhere that you have disobeyed in your life, know some Scripture that you know that's Bible teaching that you haven't cooperated with, because something, Hollywood voice made you do something different... Some place that you ministers has found a place in the Bible that's actually the Truth, but you know your organization would put you out if you taught that, and you know it's absolutely Truth... To you people who take the wrong thing, live the wrong life... You fathers and mothers that's not trying to correct your children, not trying to raise them, you may try your best, and they're going right on worldly anyhow, but you're putting example before them. And if you're not doing it, the Voice of God is speaking to you, "Don't do that."
E-62 Un lot aşa de ingozitor de glasuri! Atunci acolo-i glasul profetului fals. Acela-i un glas teribil, un om care se numeşte pe sine un profet. Un profet, desigur, este un predicator. Cuvântul modern "profet" absolut înseamnă "un om care predică sub inspiraţie." Există un om care stă şi se numeşte pe sine un profet, şi tăgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, tăgăduieşte Adevărul lui Dumnezeu. Există aşa de multe glasuri!
E-115 And now, with every head bowed and all eyes closed, and may the God of heaven look down into the hearts of that person that's hungering and find the place where they're wrong. And with a hand up to God, saying, "Lord, I truly desire for Your Voice to take out all of the unbelief, and all the things that's not like You, and make me what You'd have me to be," would you raise your hands. While you... The Lord bless. God bless you.
Then the Bible said, Jesus said, and in spite of all these other voices, "Yet if a man shall hear My Voice..." Follow after Him, you're going to get your desire.
E-63 Doar câteva minute în urmă, acolo era un frate îndrumându¬mă unde să vin înăuntru aici sus, dar eu... presupun că el s-a întrebat de ce am mers eu înainte sus pe stradă şi m-am întors în jur şi am venit înapoi. Dacă tu eşti aici, frate, eu ascultam la ceva, au fost ai noştri-ai noştri fraţi de culoare, negrii. Ei au un templu aici, şi ei îl numesc, "Elijah Mohammed," sau ceva, "tânărul Elijah Mohammed." Ridicându-se sus cu un glas, şi spunând că ei sunt glasul care o să aducă rasa de culoare afară din acest haos. Aceea, voi vedeţi, tocmai lucrul, a lor-a lor-a lor Musulman este aici, Moscheia lor. Păi, nu vedeţi voi, că tocmai provenienţa acestuia, este greşită!
E-117 Lord, time is running out. But the Bible said that, "As many as believed, were baptized." I pray, heavenly Father that every one of those that raised their hands in true confession, that the Word of God that they have read, and seen that they been wrong... I never looked at half of them. It's not for me to look; it's for You to look, Lord. You know the motive and objective behind the hand that raised up. Let them, from this very hour, purpose in their heart, "From this day, henceforth, I'll take the Word of God and the Voice of God, and follow it no matter what the price is." And bear in their mind, as they're going, the song of the poet,
Must Jesus bear the cross alone,
And all the world go free?
No, there's a cross for everyone;
There's a cross for me.
And this consecrated cross I'll bear,
Until death shall set me free...
Then when the Voice of God speaks, I'll come forth in His righteousness, for I have followed His Voice, the Voice of His Word. I commit them to You now, Lord, in the Name of Jesus Christ.
E-64 Oamenii de culoare, întocmai ca oamenii albi, oamenii maro, şi oamenii galbeni, nu înapoi la-înapoi la Mahomedanism, ci să vină înapoi la Cristos, chiar principiile care Biblia le învaţă. Mahomedanismul este împotriva Cuvântului. Acum, eu am avut privilegiul de a călăuzi zece mii de Mahomedani la Cristos o dată la Durban, Africa de Sud. Acesta nu produce nimic decât psihologie. Şi psihologia este în regulă atât timp cât psihologia nu tăgăduieşte Cuvântul. Dar când psihologia tăgăduieşte Cuvântul, atunci psihologia este greşită. Ea dă un sunet nesigur. Acolo tot altceva va trece în afară de Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a spus aşa, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu niciodată nu va trece." Astfel, voi vedeţi că noi trebuie să stăm cu Cuvântul, Glasul.
E-118 Now, while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge... I'm amazed at a little boy setting here, twisting his head around. And there is a Voice for the church, "I'm the Lord Who heals all thy diseases." That's a Voice in the church. And all you who have need of healing, and you're living a consecrated life to every Word of God that you know what is right, and you have a need of healing, I wonder if you'd just raise up your hands. Raise up your hands, "Lord, I have a need of healing." All right.
Now, keep that Voice in your heart, "I am the Lord that heals all Thy diseases." Remember, when the Word is spoken, It has to come to pass. Jesus said, Mark 11:22, "If you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said."
E-65 Aşa de mulţi încurcă lucrurile! Oamenii se ridică, ei nu cunosc Cuvântul, şi ei spun lucruri, şi poate aceasta sună foarte rezonabil. Comunismul este un lucru foarte rezonabil, "Fiecare la fel. Nu mai există capitalişti, ei sunt toţi Comunişti." V-aţi oprit vreodată să gândiţi că aceea este o trezire falsă, Comunismul este? Şi după ce l-a modelat pe acesta tot? Isus a spus, "Cele două spirite vor fi aşa de apropiate, că îi va înşela pe cei Aleşi dacă era cu putinţă." Şi tot ce are Diavolul, este o perversiune din ce a creat Dumnezeu. Păcatul este-este neprihănirea pervertită. O minciună este Adevărul reprezentat eronat. Curvia este¬este, un act la care Dumnezeu ne-a rânduit, pervertit. Toată necredinţa este perversiunea credinţei. Tu trebuie să tăgăduieşti Adevărul pentru ca să iei perversiunea. Vedeţi, îndreptaţi aceste glasuri, încercaţi-le prin Cuvânt şi vedeţi dacă acesta este Adevărul.
E-120 Now, each one in our own way now, bow your head, make your confession, "Lord, I believe Your Word. I hear Your Voice telling me that You're the same yesterday, today, and forever." I'm going to walk down and lay hands on this child, because he's too little to know what it's all about, precious little boy, about the size and age of my little Joseph. And I want all of you to be praying, praying, "Lord, I hear Your Voice. I believe."
E-66 O, cum am putea noi să mergem înainte şi înainte, asupra acestor glasuri de astăzi, dar timpul nostru a trecut. Însă, aşa de multe glasuri încât oamenii nu ştiu ce să facă. Metodiştii vor auzi în final un predicator Baptist, ei se vor duce acolo, ei vor sta acolo o vreme şi apoi ei se duc la Luterani. Şi în Penticostali, ei au diferite grupuri, unul va alerga la unul, şi unul la altul, apoi înapoi şi înainte. Aceasta arată că tu nu eşti stabil. Ascultaţi Glasul Lui! Aici este El, scris pe hârtie, Glasul, Glasul va fi confirmat dacă Acesta este Adevărul.
E-121 Heavenly Father, we're bringing this audience to You for the healing of their body. And, Lord, here sets a poor little child, he's attracting my attention all along in the message, seeing a parent set there holding the little fellow. Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a Voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to You, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Father God, in the Name of Jesus Christ, I condemn this. Let the power of God, the healing of God... May there be such a difference in him in the next five minutes...?... May they all...?... for Your glory.
Heavenly Father, You gave the promise. That's all I know; You gave the promise. It has been done, as it been said, "If you say to this..." and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this audience, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, "Depart from the people, in the Name of Jesus Christ." Now, we know it is written, and now it's been said; let it be done to the honor and glory of God. And in the Name of Jesus Christ it's asked.
E-67 Lumea bisericii nu ştie ce să facă, lumea politică este în haos. Totul pare să fie în haos. Oamenii fug de aici, altceva se ridică, ceva jachetă, ceva veston. Când eu am fost în Roma, ei au nouăsprezece cuie diferite adeverite care au fost bătute în mâna lui Isus; şi acolo erau numai trei, dar totuşi ei au evidenţa acelor nouăsprezece cuie diferite. Acum, ce mai contează cine are cuiul? Cristos nu ne-a lăsat cuie să ne închinăm, El ne-a lăsat Duhul Sfânt, prin Cuvântul Lui! "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred, ei vor avea cuiul original"? "Ei vor avea... Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred, ei vor aparţine la denominaţiunea care eu am început-o"? El nu a început nici una. Vedeţi cum este glasul contrar?
E-124 Now, you that can believe, and do believe, no matter what happens, don't have to be, the seed dropped there. That little something inside of you, that Voice. Parent of this child, no matter what the condition of the child is, you believe the seed of God dropped into your heart, that that boy will get well? The rest of you is praying, one for another, do you believe that the seed of God dropped into you heart, "My sickness is finished"? Then the prayer of faith has been prayed for you, drive down that post. And if Satan ever tries, you come right back, "Standing in that Spanish church that Sunday morning, the prayer of faith was prayed for me. And God promised. The prayer of faith shall save the sick and God shall raise them up." It has to come to pass. Do you believe it, say, "Amen." God bless you. Now I'll turn the service back to Brother Rose, I suppose here, Brother Jewel Rose.
E-68 Dar, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred; în Numele Meu ei vor scoate draci." Acolo este Cuvântul. "Ei vor vorbi cu limbi noi; vor lua sus şerpi, care nu-i vor vătăma. Dacă ei beau lucruri de moarte, aceasta nu-i va supăra. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." Şi voi urmăriţi aceste lucruri plus toate celelalte din Scriptură puse împreună.
E-69 Acum, numai aceea nu o va confirma, nicidecum. Acolo-i unde noi Penticostalii ajungem pe drumul greşit. Nu a spus Isus, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor spune, 'Doamne, nu am făcut eu lucruri puternice în Numele Tău? Nu am profeţit eu în Numele Tău? Nu am făcut eu toată aceasta în Numele Tău?"' Şi Isus a spus, "Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege, Eu niciodată nu v-am cunoscut." Vedeţi voi, surorile mele şi fraţii mei, de ce condamn eu aşa şi acuz această generaţie? Tu ai putea vorbi în limbi omeneşti şi Îngereşti, tu ai putea dansa în Duhul peste tot prin biserică, aceea nu are nimic de-a face cu Aceasta.
E-70 Eu am văzut Mahomedani să danseze în jur în felul acela. Eu am auzit în doctor... tabăra doctorului vrăjitor, am văzut vrăjitorii să se ridice şi să vorbească în limbi şi să le tălmăcească, şi să spună exact ce urma să se întâmple, şi s-a întâmplat în felul acela. Eu am văzut chiar şi un creion să se ridice sus şi să scrie în limbi necunoscute, şi numai unul acolo îl putea citi, şi a fost de la Diavolul. Voi nu vă puteţi baza destinaţia voastră Eternă pe ceva senzaţie. Satan poate imita oricare din senzaţiile acelea. Nu... Este să-l cunoşti pe Cristos, ceva se schimbă în viaţa ta. Urmăreşte-ţi viaţa şi modelează-o cu Cuvântul, şi vezi unde eşti. Luând inventar, cu certitudine.
E-71 În ciuda tuturor acestor personificări, glasuri false, profeţi falşi, toate aceste alte lucruri care se ridică sus, Isus încă a spus, în ciuda tuturor acestor lucruri, "Dacă vreun om va auzi Glasul Meu şi urmează după Mine." El este Cuvântul. Ascultaţi, însărcinarea Lui pentru noi astăzi, în toate aceste glasuri. Care, am spus că ar lua ore să le scot la suprafaţă toate glasurile acestea. Şi este confuz pentru oameni, este un lucru jalnic. Şi, până la urmă, voi nu căpătaţi a doua şansă, voi trebuie să-L luaţi acum. Voi s-ar putea să nu aveţi o şansă în seara aceasta. Voi s-ar putea să nu aveţi o şansă mâine. Aceasta-i acum! "Când voi auziţi Glasul Meu, nu vă împietriţi inima, ca în ziua provocării. Acum este timpul. Acesta este timpul acceptabil că dacă vreun om va auzi Glasul Meu." Aceea merge să arate că Glasul Lui încă ar fi acolo prin tot haosul. El încă are un Glas! De ce? Glasul Lui va rămânea întotdeauna. Iată-l aici, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Glasul Meu nu va trece," Cuvântul Lui.
E-72 Să luăm doar, să zicem, alte cinci minute, repede. Puteţi voi, veţi sta aşa de mult, sau câteva minute? Acum, eu mă voi grăbi. Să-i luăm doar pe unii care au auzit acest Glas şi L-au ascultat. Cum i-a făcut Acesta să acţioneze, ce i-a făcut El să facă. Acum eu o să ocolesc mult din-din Scriptură aici, doar pentru ca să aduc chiar drept la voi cum le-a schimbat Acesta vieţile lor şi la toţi acei care au fost pe lângă ei, cum au devenit ei aşa de ciudaţi, noi numim un "ciudat." Fiecare om care l-a crezut vreodată pe Dumnezeu, a fost considerat un ciudat. Deoarece, dacă tu eşti in mersul lumii, acolo-i ceva greşit cu tine. Ca să fii un Creştin tu trebuie să fii un ciudat. "Căci toţi acei care trăiesc cu evlavie în Cristos Isus vor suferi persecuţii de la lume. El a fost în lume, şi lumea a fost făcută de El, şi lumea nu L-a cunoscut." Repede acum, ascultaţi atenţi aşa cum încheiem.
E-73 Adam a auzit Glasul Lui, în răcoarea serii, şi a avut părtăşie cu El. Nu a existat condamnare la Adam. El a auzit Glasul lui Dumnezeu, şi el a spus, "Tată, acum eu mă pun jos să mă culc." Şi el s-a culcat jos, şi Eva pe braţul lui, leul, tigrul, şi animalele sălbatice s-au culcat chiar în jurul lor, acolo nu era nici o vătămare, nici o cale să se îmbolnăvească, nici o cale să se întrebe dacă el se va trezi dimineaţa ei se vor trezi. Adam a auzit Glasul Lui în felul în care el s-a cuvenit să-Laudă.
E-74 Dar într-o zi el a auzit glasul nevestei lui. Eu mai bine las aceea în pace pentru o vreme. Dar el a ascultat de glasul greşit, deşi aceasta era nevasta lui, cea mai apropiată legătură ce el o avea pe pământ. De ce nu a făcut el, ca Iov, "Tu vorbeşti ca o femeie nesăbuită"? Şi dacă ar fi făcut, întreaga rasă umană ar trăi în loc să moară. Aceasta a schimbat cursul fiinţelor umane şi timpul. Dar el a auzit un Glas al lui Dumnezeu, el avea părtăşie cu El, dar când el s-a întors... Cum a ştiut el că nevasta lui era greşită? Vă amintiţi, aceasta a fost plăcut.
E-75 Ne gândim astăzi că organizaţia noastră, biserica, ne gândim că propăşirea noastră astăzi este că Dumnezeu zâmbeşte asupra noastră. Aceasta arată bine. A arătat bine când Mica a stat acolo înaintea celor patru sute de profeţi, şi toată ţara le aparţinea lor, şi Filistenii erau pe ea, sau Asirienii, a arătat bine. Profeţii aceştia spuneau, "Mergeţi acolo afară, aceea ne aparţine. Luaţi-o!" Dar acesta nu a fost Glasul lui Dumnezeu. Şi Mica s-a întors în jur şi a blestemat glasul. Şi cum a ştiut el să facă aceea? Pentru că vedenia lui era exact cu Cuvântul. Acela este singurul fel să te încrezi în ea şi să o vezi astăzi, ea trebuie să fie pe Cuvânt.
E-76 Atunci aţi observat voi după ce Adam a ascultat la alt glas pe lângă Glasul lui Dumnezeu, propria lui nevastă. Şi biserica ascultă la glasul organizaţiei ei, injectând în ei crezuri în loc de Cuvânt, lăsându-i să trăiască oricum vor ei. Atât timp cât ei merg la biserică şi sunt un membru la o anumită biserică, aceea-i tot ce contează. Cea mai apropiată legătură care o are credinciosul pe pământ, pentru ei, este biserica. Dar credinciosul, credinciosul adevărat, cea mai apropiată legătură este Duhul Sfânt, este Cuvântul lui Dumnezeu.
E-77 Astfel voi aflaţi că Adam şi-a dat seama de starea lui, şi el a auzit Glasul lui Dumnezeu chemând din nou, şi el a fost în frunze de smochin atunci. Dar acesta era un glas de condamnare, "De ce ai făcut tu aceasta?"
E-78 Mă întreb dacă America astăzi, sau lumea în tumultul ei religios, aşa cum este, şi America înghiţind, fiind înghiţită, ea va fi o religie naţională destul de curând. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-79 Cine şade înaintea mea? Eu ştiu că acestea sunt benzi şi ele se duc prin toată lumea. Noi avem programe de benzi, că fiecare Mesaj ia înăuntru întreaga lume, toate celelalte ţări.
E-80 Ei bine, acum dacă vă veţi uita şi vedeţi, voi doar staţi în frunze de smochin. Când adevăratul Glas al lui Dumnezeu vine afară, ei nu ştiu ce să facă privitor la acesta. Aceasta este confuz, ei nu ştiu ce să facă.
E-81 Repede, Noe a auzit Glasul lui Dumnezeu. Acesta s-a pregătit să-i salveze viaţa, şi el a urmat instrucţiunile şi a stat.
E-82 Dacă un om aude Glasul... Acum ascultaţi, prindeţi aceasta foarte bine. Să nu pierdeţi. Dacă un om aude glasul despre ceva, şi dacă Acesta este dovedit a fi Glasul lui Dumnezeu, şi la timp, şi atunci aceea iese înainte de la acel om, cerurile şi pământul vor trece dar acel Cuvânt nu poate trece.
E-83 Noe a auzit Glasul, şi a condamnat lumea. Şi ei i-au râs în faţă pentru că a lui Mesajul lui nu s-a potrivit cu realizările lor ştiinţifice, dar a ploat şi a nimicit întreaga lume. Vedeţi? Glasul lui care a mers înainte, sămânţa a zăcut acolo. Fiecare epocă a fost în acelaşi fel.
E-84 Samuel, alarmat când el a auzit Glasul lui Dumnezeu, că el a fost... să meargă înainte şi să-l condamne pe Eli, pe omul care l-a crescut. Omul care a fost un tată pentru el şi care l-a crescut şi l-a hrănit.
E-85 Fraţi lucrători, pot eu? Lucrători, de multe ori, pe baza lor denominaţională şi a crezurilor, acreditările lor în buzunarul lor, chiar de la acel tătic, tocmai organizaţia care i-a educat şi i-a hrănit şi i-a crescut şi i-a pus poziţional în biserică, şi i-a pus într-o adunare, tu trebuie să te supui la ce învaţă ei. Vedeţi? Ce lucru oribil ar fi pentru un adevărat slujitor al lui Dumnezeu să audă Glasul lui Dumnezeu şi să trebuiască să vină înapoi la aceeaşi organizaţie mamă, să zică, "Tu eşti condamnată pentru că tu nu primeşti acest Cuvânt." Ce lucru!
A fost greu pentru Samuel. Dar el era un profet, el a trebuit s-o facă. Indiferent dacă aceasta a rănit sau nu, el a trebuit s-o facă oricum.
E-86 Moise a auzit Glasul lui Dumnezeu. El a fost plin de teologie. El a cunoscut toate intrările şi ieşirile, dar a eşuat. El a auzit Glasul lui Dumnezeu, Moise niciodată nu a fost acelaşi.
E-87 Şi nici un om nu este niciodată acelaşi. Tu ai putea auzi în urechile tale Glasul vorbind, dar când tu auzi în inima ta, Glasul vorbind, vedeţi, atunci tu auzi. Tu nu vezi cu ochiul tău. Tu priveşti cu ochiul tău, tu vezi cu inima ta. Tu vezi ceva, zici, "Eu doar nu o văd," tu vrei să spui că tu nu o înţelegi. Tu nu auzi cu urechile tale, tu auzi cu inima ta. De multe ori urechile tale aud adevăratul Glas al lui Dumnezeu, şi El cade jos de pe tine ca apa de pe spatele unei raţe. Dar când tu într-adevăr auzi, tu auzi cu inima ta.
E-88 Şi toată teologia care Moise o avea, el nu a auzit Glasul lui Dumnezeu. Dar într-o zi Dumnezeu l-a chemat pe acest cioban de oi în vârstă de optzeci de ani acolo la o parte şi i-a vorbit, şi el L-a prins. El a dovedit că El era Dumnezeu. Primul lucru ce El l-a făcut lui Moise, a fost să adeverească Cuvântul Lui, "Eu mă duc jos, Eu îmi amintesc ce Eu am promis."
E-89 Şi aceasta este ce El a promis pentru zilele din urmă. El să ridice un popor dintre Neamuri, şi toate promisiunile.
E-90 "Aceasta Eu am promis." A spus, "Moise, ia-ţi jos încălţămintea." În alte cuvinte, să-L onoreze. "Acum aruncă¬ţi jos toiagul." Şi un-un băţ uscat de pe deşert a devenit un şarpe, şi Moise l-a prins, şi a mers înapoi la starea lui din nou. Vedeţi? El ştia că acela era Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus, Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul care El îl vorbea, a spus, "Aruncă jos bâta din mâna ta." Acela era Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu încercaţi să faceţi acelaşi lucru, acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu către voi, acela a fost Cuvântul lui Dumnezeu către Moise. Aici este Cuvântul lui Dumnezeu către tine! "Aruncă-ţi jos bâta." Ea s-a schimbat într-un şarpe.
A spus, "Acum îţi este teamă de el? Ridică-l sus de coadă," şi a mers din nou înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu către el. Ce a făcut El? Dumnezeu a adeverit Cuvântul Lui.
E-91 Eu am avut o chemare aici câteva luni în urmă, vreo, a fost, oh, a fost cu vreun an, peste un an în urmă. O doamnă mică la capătul conecxiunii telefonice, cu un predicator Baptist şi un predicator Penticostal. Ea a spus, "Frate Branham, Domnul m-a făcut o prorociţă."
Am spus, "Bine."
E-92 A spus, "Tu ştii, mi s-a spus că tu ai spus că tu-tu ai purtat mărturie că slujba mea era de la Dumnezeu."
E-93 Acum, eu nu puteam face aceea, aceasta este contrar la Cuvânt. Astfel am spus, "Doamnă, aceea este o eroare. Eu nici măcar nu te cunosc."
E-94 Şi predicatorul Baptist, eu l-am auzit, eu l-am auzit pe predicatorul Penticostal. Ea a spus, "Ei bine, eu am o adunare aici." Şi a spus, "Domnul face lucruri mari."
E-95 Am spus, "Eu sunt recunoscător pentru aceea." Ea a spus... Eu am spus, "Ţi-a spus El vreodată ceva până acum?"
A spus, "Da, eu am un mare program în mână."
E-96 Am spus, "Minunat." Am spus, "Acum, care-i programul tău?" Am spus, "Ce ţi-a spus Domnul ţie?"
E-97 "El a spus, 'Mergi la Phoenix, Arizona, la o cutare-cutare dată, şi atunci Eu am să-ţi dau Mina de Aur pierdută a Olandezului, şi tu o să iei acest aur care se află acolo şi tu o să sponsorizezi misionari în jurul lumii."' Când noi toţi ştim că Mina Olandezului pierdută este o legendă. "Aşa a spus El."
E-98 Am spus, "Ei bine, eu îţi voi spune cum să afli dacă acesta era Dumnezeu sau nu." Am spus, "Tu să fii acolo în ziua aceea. Şi dacă tu eşti să afli Mina Olandezului pierdută, atunci acesta era Dumnezeu. Dacă tu nu afli Mina Olandezului pierdută, atunci pocăieşte-te şi dă jos acel duh de minciună de pe tine." Aşa-i cum să afli dacă acesta-i Dumnezeu sau nu.
E-99 Dumnezeu a spus, "Moise, aruncă jos bâta, şi ea se v-a schimba într-un şarpe." El a făcut-o. El a spus, "Ia-l sus şi acesta va fi iarăşi o bâtă." El a făcut-o.
E-100 Când Dumnezeu face o promisiune despre o slujbă în aceste zile din urmă, El o va confirma chiar exact în felul cum El a spus că El o va face. Atunci voi ştiţi că voi aveţi Glasul adevărat. Voi ascultaţi la Lucrul adevărat, pentru că acesta-i Cuvântul fiind confirmat. Vedeţi? O, cum... Îmi pare rău, eu... În regulă.
E-101 Moise a acţionat diferit. Priviţi ce un-un lucru ciudat a făcut Moise. Acum, întotdeauna când tu urmezi Glasul lui Dumnezeu, tu eşti trăznit, pentru lume. Ziua următoare, l-a găsit pe Moise cu nevasta lui şezând pe un catâr, şi un copil pe şoldul ei, sau aceea-i în sud, "copil" pe şoldul ei, şi acolo erau ei. Acest om bătrân cu barba atârnând în jos aşa, şi capul lui chel strălucind, o bâtă în mâna lui, conducând un măgăruş, mergând drept în jos înspre Egipt tot atât de tare cât a putut el să meargă. Cineva a spus, "Moise, unde te duci?"
E-102 "Mă duc jos în Egipt, să cuceresc lucrul acela." Cu ce el a dat greş ca om tânăr, el a dat greş ca om militar, dar aici el se ducea jos să cucerească. Şi el a făcut-o. De ce ? El a auzit Glasul lui Dumnezeu şi L-a văzut adeverit pentru ziua lui, pentru lucrurile care erau să fie în ziua lui. El a văzut-o.
E-103 Pavel, un Fariseu cu stil de sine, tot atât de plin de teologie cât putea el să fie, dar într-o zi el a auzit Glasul lui Dumnezeu. El a văzut un Stâlp de Foc, şi el a ştiut că acolo era ceva deosebit. Acesta i-a schimbat viaţa. Nu contează câţi Farisei, câţi Gamalieli sau orice altceva putea să strige către Pavel, "tu eşti greşit, tu eşti greşit," Pavel, când el a auzit Glasul lui Dumnezeu, el a ştiut că Acesta era Adevărul.
E-104 Petru, religios cât putea el să fie, ţinând tradiţiile bătrânilor, el nu ar fi mâncat nimica carne. Nu, domnule. El nu ar fi avut nimic de-a face privitor la aceasta deloc. El ţinea într-adevăr tradiţiile bătrânilor, chiar la Cuvânt. Ce s-a întâmplat? Într-o zi el a uzit Glasul lui Dumnezeu, "Să nu numeşti aceea ordinar şi necurat, când Eu le fac curat." El a fost un om schimbat. El a fost gata să meargă oriunde l-a trimis Domnul.
E-105 În încheiere, eu aş putea spune aceasta. A existat un om o dată care a fost un credincios. El a fost mort de patru zile. El a fost în mormânt, puţind, putred, dar el a auzit Glasul lui Dumnezeu să vorbească, "Lazăre, vino afară!" Şi dacă El a adus un om afară după ce a fost mort şi putred, ce ar trebui El să-i facă unei biserici care încă are viaţă în ea? El ar trebui să-i învieze, în încurcătura tuturor acestor glasuri despre care noi am vorbit, religioase, politică, Hollywood, toate profeţiile false şi lucruri care s-au dus afară. În mijlocul tuturor acestora, adevăratul Glas al lui Dumnezeu v-a chema un om, care este mort în păcat şi fărădelegi, la viaţă din nou. El ar trebui să ia o biserică căzută şi s-o cheme iarăşi la viaţă. Sigur!
E-106 Ţineţi minte, în încheiere, eu spun aceasta, şi atunci eu voi încheia. Isus a spus, "O să vină timpul, când toţi care erau în morminte vor auzi Glasul lui Dumnezeu." Şi voi o să-L auziţi. Nu contează în ce stare o să fiţi, voi o să-L auziţi oricum. Şi unii din cei ce vin afară din mormânt, vor veni la condamnare. Ei aud Glasul, dar Acesta condamnă. Şi dacă voi Îl auziţi astăzi, "Astăzi, după un timp aşa de îndelungat, când voi auziţi Glasul Meu, nu vă împietriţi inimile, cum aţi făcut în zilele de provocare." Şi dacă voi, poporul Penticostal grupându-vă afară iarăşi în crezuri, în cele lumeşti, "având o formă de evlavie şi tăgăduind puterea de-acolo," înainte să trebuiască să înviaţi să fiţi condamnaţi, pentru că Glasul lui Dumnezeu care vă vorbeşte acum prin Cuvânt vă va condamna în ziua aceea.
E-107 Dacă tu eşti doar un credincios căldicel, Glasul lui Dumnezeu strigă în inima ta în dimineaţa aceasta, "tu eşti un credincios căldicel," tu mai bine să te pocăieşti!
E-108 Voi bărbaţilor, femeilor, băieţi sau fată, care nu trăiţi pentru Cristos, şi Glasul lui Dumnezeu vă vorbeşte prin Cuvântul Lui şi zice "încetaţi să faceţi aceea," voi mai bine s-o faceţi. Deoarece voi o să-L auziţi din nou într-o zi, şi El vă va condamna. Voi nu-L puteţi tăgădui, El vorbeşte către voi acum. Şi, ţineţi minte, aceasta este înregistrat.
E-109 Şi acei care fac bine şi aud Glasul Lui, vor învia la neprihănire, la Slavă, la Cer.
E-110 Astfel voi o să auziţi Glasul lui Dumnezeu cândva. Poate El vorbeşte cu sfială în dimineaţa aceasta în inima voastră, ca voi să vă întoarceţi de la calea în care vă duceţi, întoarceţi¬vă înapoi la Dumnezeu. Acum, ţineţi minte, ei vor înregistra Glasul acela care vorbeşte către inima voastră, în Cer. Şi într-o zi, când Isus cheamă, şi toţi care sunt în mormânt, toţi, drepţi şi răi, vor învia. Şi atunci chiar acest Glas va şopti drept înapoi spre voi, "În Phoenix, Arizona, într-o anumită duminică dimineaţa, când lucrătorul v-a ţinut aşa de mult, vorbind despre Glas, Eu am vorbit către voi; v-am spus vouă femeilor să vă lăsaţi să crească părul lung, încetaţi să vă îmbrăcaţi imoral; v-am spus vouă bărbaţilor să încetaţi minţitul acela, fumatul; v-am spus vouă predicatorilor să vă întoarceţi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu." Vedeţi ce vreau să spun? Aşa este.
Acel Glas liniştit zice, "El ar putea să aibă dreptate."
E-111 Dacă eu ar fi trebuit să vin ca Nicodim, eu încă aş încerca să ajung acolo. Eu aş veni la El, şi să merg aici afară în deşert pe undeva, şi să spun, "Doamne Dumnezeule, iată-mă aici, schimbă-mă acum. Formează-mă în înfăţişarea Ta." Veniţi înapoi la Cuvânt. Pe undeva unde voi vedeţi că plecaţi jos din Cuvânt, veniţi drept înapoi la acela, pentru că un lanţ este cel mai tare la veriga lui cea mai slabă. Şi oriunde în viaţa voastră când aţi parăsit porunca lui Dumnezeu, să slujiţi o tradiţie, acolo este unde lanţul vostru se va rupe indiferent de cât de fermi sunteţi în celălalt lucru. Ţineţi de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu.
E-112 Să ne rugăm. Astăzi, după un timp aşa de îndelungat, Doamne, Tu ai spus că Tu vei vorbi, Tu îţi vei scrie legile Tale pe tăbliţele inimilor. Eu nu ştiu ce-mi stă în faţă. Singurul lucru ce-l ştiu să fac este să iau Cuvântul Tău şi să-L răspândesc afară, cu siguranţă El se va adăposti dedesubt la ceva pietre pe undeva. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i vorbeşti la fiecare persoană tânără, fiecare în vârstă mijlocie, persoană în vârstă, orice ar putea să fie. Vorbeşte inimii mele, Doamne. Vorbeşte inimilor acestor lucrători. Vorbeşte către inima adunării.
E-113 Ne rugăm, Tată, ca astăzi noi să auzim Glasul Tău. Şi noi ştim, cum a fost în zilele lui Samuel, o vedenie deschisă este un lucru rar, şi aceasta i-a speriat pe oameni. Aşa este astăzi. Noi avem visuri şi visători, noi avem vorbitori şi tălmăcitori, dar o vedenie deschisă venind înainte cu Cuvântul Domnului, şi a corectat... Ne rugăm, Tată Ceresc, ca acel Glas care a strigat în pustie, "pregătiţi calea Domnului," care noi credem că Duhul Sfânt dă din nou acel Glas astăzi, "Pregătiţi-vă pentru Venirea Domnului!" Şi cât de ciudat este Acesta, căci există aşa de multe alte glasuri să-L amorţească şi să-Lia afară, dar El este graţios în urechile celor care Îl aud. Mă rog ca Duhul Sfânt să facă acum lucrarea în inimile noastre a tuturor.
E-114 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, şi mă încredinţez că inimile noastre aplecate: Dacă voi ştiţi pe undeva că nu aţi ascultat în viaţa voastră, ştiţi ceva Scriptură, care voi ştiţi că aceea era învăţătura Bibliei cu care voi nu aţi cooperat, pentru că ceva, glas de Hollywood v-a făcut să faceţi ceva diferit. Ceva loc care voi lucrătorii aţi aflat un loc în Biblie, care este de fapt Adevărul, dar voi ştiţi că organizaţia voastră v-ar da afară dacă aţi învăţa Aceea, şi voi ştiţi că este absolut Adevărul. Către voi persoanele care luaţi lucrul greşit, trăiţi viaţa greşită. Voi taţii şi mamele care nu încercaţi să vă corectaţi copiii, nu încercaţi să-i creşteţi. Voi puteţi încerca cât puteţi de bine, şi ei se duc drept înainte lumeşte oricum, dar voi puneţi exemple înaintea lor. Şi dacă voi nu o faceţi, Glasul lui Dumnezeu vă vorbeşte vouă, "Să nu faceţi aceea."
E-115 Şi acum cu fiecare cap aplecat şi toţi ochii închişi, şi fie ca Dumnezeul din Cer să privească jos în inima acelei persoane care flămânzeşte şi află locul unde ei sunt greşiţi. Şi cu o mână sus spre Dumnezeu, zicând, "Doamne, eu cu adevărat doresc ca Glasul Tău să scoată afară toată necredinţa, şi toate lucrurile care nu sunt ca Tine, şi fă-mă ce ai vrea Tu ca eu să fiu," aţi vrea să vă ridicaţi mâna. În timp ce voi... Domnul să binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-116 Atunci Biblia a spus, Isus a spus, şi în ciuda tuturor acestor alte glasuri, "Totuşi dacă un om va auzi Glasul Meu." Urmaţi după El, voi o să vă primiţi dorinţa.
E-117 Doamne, timpul se sfârşeşte. Dar Biblia a spus că, "Atâţi câţi au crezut, au fost botezaţi." Mă rog, Tată Ceresc, ca fiecare din acei care şi-au ridicat mâinile în mărturisire adevărată, ca Cuvântul lui Dumnezeu care ei l-au citit, şi au văzut că ei au fost greşiţi. Eu nu m-am uitat la jumătate din ei. Aceasta nu este pentru mine să mă uit, este ca Tu să te uiţi, Doamne. Tu cunoşti motivul şi obiectivul în spatele mâinii care s-a ridicat sus. Lasă-i, ca tocmai din ceasul acesta, să hotărască în inima lor, "Din ziua aceasta, de-acum înainte, eu voi lua Cuvântul lui Dumnezeu şi Glasul lui Dumnezeu, şi Îl urmez indiferent care este preţul." Şi să poarte în mintea lor, aşa cum ei merg, cântarea poetului, "Trebuie Isus să ducă crucea singur, şi toată lumea merge liberă? Nu, există o cruce pentru fiecare; există o cruce pentru mine. Şi această cruce consacrată eu o voi duce, până când moartea mă va elibera." Atunci când Glasul lui Dumnezeu vorbeşte, "Eu voi apărea în neprihănirea Lui, căci eu am urmat Glasul Lui, Glasul Cuvântului Lui." Eu îi predau Ţie acum, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.
E-118 Acum în timp ce ne avem capetele aplecate, voi făcându¬vă mărturisirea voastră şi angajamentul vostru. Eu sunt uimit la un băieţel aşezat aici, răsucindu-şi capul în jur. Şi acolo este un Glas pentru biserică, "Eu sunt Domnul Care vindecă toate bolile tale." Acela-i un Glas în biserică. Şi voi toţi care aveţi nevoie de vindecare, şi voi trăiţi o viaţă consacrată la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care voi ştiţi ce este drept, şi voi aveţi o nevoie de vindecare, mă întreb dacă aţi vrea doar să vă ridicaţi mâna sus. Ridicaţi-vă mâna sus, "Doamne, eu am o nevoie de vindecare." În ordine.
E-119 Acum, păstraţi Glasul în inima voastră, "Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale." Ţineţi minte, când Cuvântul este vorbit, El trebuie să vină la împlinire. Isus a spus, Marcu 11:22, "Dacă îi spuneţi la acest munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus."
E-120 Acum, fiecare în felul nostru propriu acum, aplecaţi-vă capul, faceţi-vă mărturisirea, "Doamne, eu cred Cuvântul Tău. Eu aud Glasul Tău spunându-mi că Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Eu am să merg jos şi pun mâinile peste acest copil, deoarece el este prea mic să ştie ce se petrece, băieţel preţios, cam de mărimea şi vârsta micuţului meu Joseph. Şi eu vreau ca voi toţi să vă rugaţi, rugându-vă, "Doamne, eu aud Glasul Tău. Eu cred."
E-121 Tată Ceresc, noi aducem această audienţă la Tine pentru vindecarea trupului lor. Şi, Doamne, aici şade un sărman copilaş, el mi-a atras atenţia în tot decursul Mesajului, văzând un părinte acolo ţinându-l pe copilaş. Prin ştiinţa medicală, nu există speranţă pentru băiatul micuţ. Există un Glas al lui Dumnezeu care merge peste fiecare lucru. Şi cum această biserică s-a unit împreună să facă fiecare poruncă care eu ştiu cum s-o fac, restul îţi aparţine Ţie, Tată. Eu păşesc jos şi pun mâinile peste acel copil.
E-122 Dumnezeule Tată, în Numele lui Isus Cristos, eu condamn aceasta. Lasă ca puterea lui Dumnezeu, vindecarea lui Dumnezeu... Fie ca acolo să fie o astfel de diferenţă în el în următoarele cinci minute. Fie ca ei toţi să vină la Dumnezeu, pentru slava Ta.
E-123 Tată Ceresc, Tu ai dat promisiunea. Aceea-i tot ce ştiu, Tu ai dat promisiunea. Aceasta s-a făcut, aşa cum s-a spus, "Dacă tu îi spui la acest," şi eu îi spun la fiecare drac de boală sau năpăstuire care leagă această audienţă, care-i leagă pe aceşti oameni, fiecare spirit de necredinţă, eu spun, "Să plece de la oameni, în Numele lui Isus Cristos!" Acum, noi ştim că este scris, şi acum aceasta s-a spus, lasă să se facă, spre onoarea şi slava lui Dumnezeu. Şi în Numele lui Isus Cristos se cere.
E-124 Acum, voi care puteţi crede, şi credeţi, indiferent ce se întâmplă, nu trebuie să fie, sămânţa a căzut acolo. Acel ceva mic înlăuntrul vostru, acel Glas. Părinte al acestui copil, nu contează care este starea acestui copil, voi să credeţi că sămânţa lui Dumnezeu a căzut în inima voastră, că acel băiat se va face bine? Ceilalţi din voi care se roagă, unul pentru altul, credeţi voi că sămânţa lui Dumnezeu a căzut în inima voastră, "boala mea este terminată"? Atunci rugăciunea de credinţă s-a rugat pentru voi, bateţi jos stâlpul acela. Şi dacă Satan încearcă vreodată, voi veniţi drept înapoi, "Stând în biserica Spaniolă, acea duminică dimineaţa, s-a rugat pentru mine rugăciunea de credinţă. Şi Dumnezeu a promis!" Rugăciunea de credinţă va salva pe bolnavi şi Dumnezeu îi va ridica. Aceasta trebuie să vină la împlinire. O credeţi voi, ziceţi, "Amin." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum eu predau serviciul înapoi la Fratele Rose, eu presupun aici, Fratele Jewel Rose.
Up