Pecetea A Treia

The Third Seal
Data: 63-0320 | Durată: 2 ore 12 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Bună seara, prieteni. Să ne ridicăm acum doar un moment pentru rugăciune. Noi ne plecăm capetele.
E-1 Good evening, friends. Let us stand now just a moment for prayer. We bow our heads.
E-2 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum noi auzim acel-acel imn frumos, noi-noi ne gîndim, Doamne, despre... că Tu eşti aproape. Şi ne rugăm ca Tu să ne primeşti în seara aceasta, Doamne, ca copii ai Tăi, iertîndu-ne toate păcatele şi fărădelegile noastre, şi să ne dai din binecuvîntările Tale, aşa cum noi sîntem un popor nevoiaş.
E-2 Our Heavenly Father, as we hear that—that beautiful hymn, we—we are thinking, Lord, of…that You are near. And we pray that You’ll receive us tonight, Lord, as Your children, forgiving all of our sins and trespasses, and giving us of Thy blessings, as we are a needy people.
E-3 Şi în acest ceas măreţ în care noi trăim acum, şi noi vedem, an de an, că devine mai întuneric şi mai întuneric, pentru lume. Iar Venirea Domnului devine mai luminoasă şi mai luminoasă, aşa cum El Se descoperă în... în Cuvîntul Lui şi în manifestarea Lui. Noi am venit din nou, în seara aceasta, Doamne, să încercăm, din această întîlnire, şi să Te rugăm să ne deschizi, Doamne, această Pecete a Treia din această Carte, ca aceasta să ne poată fi cunoscut, ca noi să ştim ce să facem şi cum să trăim, şi cum să fim Creştini mai buni.
E-3 And in this great hour that we’re now living, and we see, yearly, it gets darker and darker, to the world. And the Coming of the Lord gets brighter and brighter, as He reveals Himself in the…in His Word and in His manifestation. We have come again, tonight, Lord, to attempt, of this meeting, and to pray Thee to open to us, Lord, this Third Seal of this Book, that it might be known to us, that we would know what to do and how to live, and how to be better Christians.
E-4 Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să faci pe fiecare ne-Creştin de aici, în seara aceasta, să-şi dea seama că au nevoie de Tine. Admite aceasta. Şi mă-mă rog, Tată Ceresc, ca fiecare Creştin născut din nou să-şi dea seama că el trebuie să trăiască mai aproape de cum a făcut-o el în trecut, ca noi toţi să putem fi în acea unitate de iubire şi credinţă Creştină.
E-4 I pray, God, that You’ll make every un-Christian in here, tonight, realize their need of You. Grant it. And I—I pray, Heavenly Father, that every born-again Christian will realize that he must live closer than he has in the past, that we might all be in that unity of Christian love and faith.
E-5 Admite ca fiecare persoană bolnavă în mijlocul nostru să fie vindecată în seara aceasta, Doamne. Ei îşi dau seama că au nevoie de Tine. Şi mă rog, Tată, ca Tu să binecuvîntezi tot ce este făcut sau spus, spre onoarea şi slava Ta, în Numele lui Isus noi o cerem. Amin.
E-5 Grant that every sick person in our midst will be healed tonight, Lord. They do realize their need of You. And I pray, Father, that You’ll bless everything that’s done or said, to Your honor and glory, in Jesus’ Name we ask it. Amen.
E-6 Păi, din nou, în seara aceasta, noi ne-am adunat din nou laolaltă pentru aceasta,-Miercuri seara din săptămînă. Şi noi ne încredinţăm în Domnul, în seara aceasta, pentru o-o mare revărsare a binecuvîntărilor Lui asupra Cuvîntului Lui. Şi astăzi eu am studiat, ca de obicei, şi am încercat să mă gîndesc la lucrurile care ar fi mai potrivite de spus, şi lucrul, cum să-l spun, şi atunci să depind de Domnul să-mi dea interpretarea şi înţelesul despre-despre acest Cuvînt care este scris. Şi eu îi sînt recunoscător Lui pentru ceea ce El a făcut pentru noi de-a lungul săptămînii, ca noi... de deschiderea acestor Peceţi.
E-6 Well, again, tonight, we’ve assembled together again for this, the—the Wednesday night of the week. And we are trusting the Lord, tonight, for a—a great outpouring of His blessings upon His Word. And today I have been studying, as usual, and trying to think of the things that would be more appropriate to say, and the thing, how to say it, and then depending on the Lord to give to me the interpretation and meanings of—of this Word that’s written. And I am grateful to Him for what He has done for us through the week, that we…of the opening of these Seals.
E-7 Şi, acum, probabil că acesta ar fi un lucru bun dacă Duminică dimineaţa, la... Voi ştiţi, de multe ori... Noi nu vrem să fim greşit înţeleşi, dar, voi ştiţi, voi... Aceasta devine în felul acela. Şi astfel, poate, Duminică dimineaţa, dacă toţi care au o întrebare în mintea lor privind aceasta, o vor scrie şi să o dea aici pe masă, Sîmbătă seara, şi astfel eu pot vedea ce este aceasta. Şi apoi eu încerc să o răspund pentru voi, Duminică dimineaţa, cu voia Domnului. Eu cred că aceea ar fi mai bine decît cum am planificat noi, deoarece uneori aceasta este înţeles greşit, voi ştiţi. Şi astfel în felul acela eu voi ajunge... Aceasta ar fi mai bine ca eu să-eu să o îndrept, voi ştiţi. Aceasta ar fi doar cum ar trebui să fie. Pentru că, uneori, acum...
E-7 And, now, perhaps it would be a good thing if Sunday morning, at…You know, many times…We don’t mean to be misunderstood, but, you know, you…It gets that way. And so, maybe, Sunday morning, if all who has a question in their mind concerning it, would write it out and give it on the desk here, Saturday night, and so I can see what it is. And then I try to answer it for you, Sunday morning, the Lord willing. I think that would be better than what we were planning, because sometimes it’s misunderstood, you know. And so that way I’ll get…It would be better that I would—I would get it straight, you know. It would be just what it should be. Cause, sometime, now…
E-8 Cineva a sunat astăzi şi a zis, căci-căci, a sunat şi a vrut să ştie dacă era adevărat, căci, "Cînd-răpirea a avut loc acolo ar fi numai unul în Jeffersonville şi unul în New York, şi ceilalţi în străinătate." Astfel, vedeţi, acesta doar a înţeles greşit. Apoi cineva a zis, că, "Sîmbătă seara, dacă Domnul ne dă ultima Pecete, atunci Isus ar fi aici Duminică dimineaţa." Astfel aceasta este o-aceasta este o... Voi vedeţi, voi-voi să nu... Aceea, aceea nu este aşa. Şi voi să nu... Aceasta nu este.
E-8 Someone called today and said, that—that, called up and wanted to know if it was true, that, “When the—the Rapture taken place, there’d only be one in Jeffersonville and one in New York, and the rest of them overseas.” So, see, it just misunderstood. Then someone said, that, “Saturday night, if the Lord give to us the last Seal, then Jesus would be here Sunday morning.” See? So it’s a—it’s a…You see, you—you don’t…That, that isn’t so. And you don’t…It isn’t.
E-9 Noi nu ştim. Dacă vreunul vă spune că ei ştie cînd vine El, voi ştiţi că ei sînt greşiţi, de la început, deoarece nimeni nu ştie asta. Dar noi vrem să trăim, astăzi, de parcă aceasta era chiar acum.
E-9 We don’t know. If anyone tells you that they know when He is coming, you know they’re wrong, to begin with, because no one knows that. But we want to live, today, like it was right now.
E-10 Eu am să vă întorc cumva în jur pentru un minut, astfel fiţi gata. Eu-eu cred că Isus va veni pînă în, mai puţin decît, trei minute de chiar acum, din timpul Lui. Voi ştiţi cît de mult ar fi aceea? Cam treizeci şi cinci de ani. Vedeţi, o mie de ani este numai o zi, cu El, voi vedeţi.
E-10 I am going to kind of turn you around for a minute, so be ready. I—I believe Jesus will come within, less than, three minutes from right now, of His time. You know how long that would be? About thirty-five years. See, thousand years is only one day, with Him, you see.
E-11 Astfel, cînd voi îl auziţi pe apostol că zice aici în urmă, "Timpul este la îndemînă," aici, "timpul este la îndemînă." Apostolul a spus asta în Apocalipsa. Voi ştiţi cît de mult era aceea? Aceea nu a... Aceea era doar ieri, la Dumnezeu, nici măcar două zile încă.
E-11 So, when you hear the apostle back here say, “The time is at hand,” over here, “the time is at hand.” The apostle said that in Revelation. You know how long that’s been? That hasn’t… That was just yesterday, to God, not even two days yet.
E-12 Şi, vedeţi, dacă aceasta este trei minute, mai puţin de trei minute de Venirea Lui, vedeţi, aceea ar fi treizeci de ani, cam, pentru noi, sau ceva de ordinul acela. Şi priviţi cum, ce ar fi trei minute pentru El: El deja se ridică sus, să vină. Astfel noi, voi... uneori cînd voi citiţi aici, El vorbeşte în termenii Cuvîntului, vedeţi, nu în termenii noştri.
E-12 And, see, if it’s three minutes, less than three minutes of His Coming, see, that would be thirty years, about, to us, or something on that order. And look how, what three minutes would be to Him: He is already rising up, to come. So we, you…sometimes when you read here, He is speaking in the terms of the Word, see, not in our terms.
E-13 Şi atunci dacă eu ştiam că El vine mîine noapte, mîine noapte, mîine eu aş studia şi I-aş cere să-mi dea Mesajul pentru Pecetea a Patra. Şi eu aş veni aici jos şi L-aş predica, întocmai la fel. Vedeţi? Eu-eu vreau să fac fiecare zi întocmai ceea ce eu aş face dacă El vine. Şi eu nu cunosc nici un alt loc mai bun decît să fiu prins tocmai la postul de datorie, vedeţi, la postul de datorie. Astfel noi doar continuăm să ducem înainte pînă vine El.
E-13 And then if I knew He was coming tomorrow night, tomorrow night, tomorrow I would study and ask Him to give me the Message for the Fourth Seal. And I’d come down here and preach It, just the same. See? I—I want to be doing every day just what I would be doing if He comes. And I don’t know no other better place than to be caught right at the post of duty, see, at the post of duty. So we just keep carrying on till He comes.
E-14 Uneori cînd noi doar citim, şi, acum, fiţi foarte atenţi. Şi cînd voi citiţi, luaţi benzile, ascultaţi la ele foarte atenţi.
Deoarece, voi veţi obţine aceasta pe bandă, deoarece ei au redat acele benzi, şi ele sînt într-adevăr bune şi clare. Astfel, voi o veţi obţine mai clar acolo.
E-14 Sometimes when we just read, and, now, be real careful. And when you read, get the tapes, listen to them real close. Because, you’ll get it on the tape, because they’ve been playing them tapes back, and they’re really good and plain. So, you’ll get it clearer there.
E-15 Acum, fiecare este îndrăgostit de Cristos, eu sper, în seara aceasta, şi fiecare Îl iubeşte.
E-15 Now, everybody in love with Christ, I hope, tonight, and everybody loving Him.
E-16 Eu vă spun ceva, uneori, ce încurcă pe oameni, că cineva care vine înăuntru şi nu a primit prima parte a serviciului, voi vedeţi. Atunci ei vin înăuntru şi ei aud că te referi în urmă, atingi înapoi, ceva, şi atunci ei iau aceea, ce este spus, şi ei nu au obţinut prima parte. Atunci aceasta este totul în confuzie pentru ei, voi vedeţi, atunci. Şi ei se gîndesc că ceva a fost spus diferit, dar Aceasta-dar Aceasta nu este.
E-16 I’ll tell you what, sometimes, what confuses the people, that someone that come in and didn’t get the first part of the service, you see. Then they come in and they hear you refer back, hit back, something, and then they take that, what’s said, and they didn’t get the first part. Then it’s all confusing to them, you see, then. And they do think that something was said different, but It—but It isn’t.
E-17 Astfel dacă voi aveţi o întrebare care nu o înţelegeţi, doar scrieţi-o pe o bucată de hîrtie. Aşezaţi-o înăuntru, oricînd între acum şi Sîmbătă seara. Iar eu voi încerca, Sîmbătă dimineaţa, să... Dacă aceasta este puţin nedumerit, voi ziceţi, "Păi, eu mă întreb doar ce înseamnă aceasta aici. Eu nu am priceput aceasta." Voi ştiţi ce vreau eu să spun. Atunci eu voi încerca să o răspund pentru voi, Duminică dimineaţa, cu voia Domnului.
E-17 So if you got a question that you don’t understand, just write it on a piece of paper. Lay it in, any time between now and Saturday night. And I’ll try, Sunday morning, to…If it’s a little puzzling, you say, “Well, I wonder just what this meant here. I didn’t get it.” You know what I mean. Then I’ll try to answer it for you, Sunday morning, the Lord willing.
E-18 Acum, în seara aceasta noi o să citim din acest vechi Cuvînt binecuvîntat din nou, în al 6-lea capitol. Şi noi începem în seara aceasta cu Pecetea a Treia. Şi aceea este al 5-lea verset, al 5-lea şi al 6-lea verset.
E-18 Now, tonight we’re going to read from this blessed old Word again, in the 6th chapter. And we start tonight with the Third Seal. And that is the 5th verse, the 5th and 6th verse.
E-19 Şi mîine seară noi încheiem cei patru călăreţi; calul alb, şi calul roşu, calul negru, şi calul galben.
E-19 And tomorrow night we close the four riders; the white horse, and the red horse, black horse, and pale horse.
E-20 Şi eu vreau să spun asta. Că, de fiecare dată, chiar pînă în această dimineaţă, cam... Eu mă scol foarte, foarte devreme şi merg la rugăciune înainte ca lucrurile să se mişte, şi doar continui să mă rog în decursul zilei. Dar azi dimineaţă, devreme, Duhul Sfînt a venit unde eram eu. Şi tot atît de clar ca orice, eu-eu am văzut cealaltă Pecete deschizîndu-se acum, întocmai exact. Acum-acum-acum, El mă aude, eu ştiu. Şi eu sînt foarte recunoscător.
E-20 And I want to say this. That, each time, even till this morning, about…I get up real, real early and go to prayer before things stir, and just keep on praying through the day. But this morning, early, the Holy Spirit came to where I was. And just as plain as anything, I—I seen this other Seal open up now, just exactly. Now—now—now, He hears me, I know. And I’m very grateful.
E-21 Acum, voi vă veţi aminti doar că există ceva care se întîmplă. Că, eu-eu sper că voi prindeţi aceasta, vedeţi, vedeţi, că acolo se întîmplă ceva. Eu doar vreau să testez această biserică o dată, şi să văd dacă ei pot de fapt să prindă ceva înainte ca aceasta de fapt să aibe loc. Acum ţineţi minte, ţineţi minte ce v-am spus. Şi, acum, Domnul să ne ajute.
E-21 Now, you’ll just remember that there is something happening. That, I—I hope you’re catching it, see, see, that there is something happening. I just want to test this church one time, and see if they could actually pick up something before it actually taken place. Now remember, remember what I’ve told you. And, now, the Lord help us.
E-22 Acum în al 5-lea verset.
Şi cînd el a deschis pecetea a treia, am auzit a treia făptură zicînd, Vino... vezi. Şi am privit, şi iată un cal negru; şi cel care şedea pe el avea o pereche de balanţe în mîna lui.
Şi am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu să nu vatămi uleiul şi... vinul.
E-22 Now in the 5th verse.
And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come…see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; but see thou hurt not the oil and…wine.
E-23 Acum să fondăm aceasta doar un picuţ, şi asupra Peceţilor pe care noi le-am trecut. Deoarece, întocmai ca în epocile bisericii, păi, noi încercăm să dăm un fond, să suprapunem cumva aceasta dincolo, pînă voi puteţi... Acela este felul în care epocile sînt de fapt în Scriptură, una o suprapune pe cealaltă dincolo, doar în felul acesta. Cum aţi urca o scară, şi a urca o treaptă, adică; una mergînd în jos la cealaltă, şi venind înapoi în felul acesta, aşa cum voi mergeţi sus o treaptă.
E-23 Now let’s background this just a little bit, and on the Seals that we have passed. Because, just like in the church ages, why, we try to give a background, to kind of lap it over, till you can…That’s the way the ages are actually in the Scripture, one laps the other one over, just like that. Like climbing a ladder, and climbing a step, rather; one running down to the other, and coming back like that, as you go up a step.
E-24 Şi acum, aceasta Pecetluieşte, ... Aceasta este o-Cartea despre Răscumpărare, sigilată. Fiecare înţelege asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi această Carte este pecetluită cu Şapte Peceţi. Ea este o Carte cu şapte peceţi. Vedeţi?
E-24 And now, this Seals, the…It’s a—the Book of Redemption, sealed. Everybody understands that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And this Book is sealed with Seven Seals. It is a seven-sealed Book. See?
E-25 Şi acum amintiţi-vă, cum noi v-am ilustrat aceasta, şi am luat-o de la Ieremia şi toţi. Acum, ei, cînd ei aveau... Ei au scris în felul acesta, pe o bucată de-de manuscris, sau o hîrtie, adică; sau, nu hîrtie, ci aceasta era o piele. [Fratele Branham ilustrează rularea şi sigilarea unui sul, prin a folosi coli de hîrtie.] Şi ei l-au rulat, în felul acesta. Acum acela... Şi atunci capătul acestuia a fost lăsat în felul acesta; aceea denotă ce este acolo. Apoi următorul ia acelaşi fel de poziţie, se rulează în acelaşi fel, rulează în felul acesta. Şi atunci, la capăt aici, este rupt jos în felul acesta, şi lăsat un altul.
E-25 And now remember, as we pictured it out to you, and took it from Jeremiah and all. Now, they, when they had…They wrote like this, on a piece of—of script, or a paper, rather; or, not paper, but it was a hide. [Brother Branham illustrates the rolling and sealing of a scroll, by using sheets of paper—Ed.] And they rolled it up, like this. Now that…And then the end of it was left like that; that denotes what’s there. Then the next one takes the same kind of a position, rolls up the same way, roll like that. And then, at the end here, it’s torn off like that, and left another one.
E-26 Păi, aceea era Cartea cu şapte peceţi. Acum noi nu am avut Cărţi ca aceasta pînă tîrziu. Cărţile în vremurile vechi erau suluri. Ele erau rulate. Şi atunci cînd ei vor subiectul sau ceva... Cum dacă-dacă Biblia este rulată, tu vrei să citeşti Cartea lui Isaia; voi aţi întoarce aici jos la Isaia, apoi O derulaţi în felul acesta, şi O citiţi. Şi aceasta este o Carte cu şapte peceţi de Răscumpărare.
E-26 Well, that was the seven-sealed Book. Now we never had Books like this till lately. The Books in the old time were scrolls. They were rolled up. And then when they want the subject or anything…Like if—if the Bible is rolled up, you want to read the Book of Isaiah; you would turn down here to Isaiah, then unroll It like that, and read It. And this is a seven-sealed Book of Redemption.
E-27 Şi acum noi aflăm că Mielul vine afară, ia Cartea din mîna Aceluia care şedea pe Tron, şi rupe Peceţile, şi-şi dezleagă... şi dezleagă Aceea, dezleagă Peceţile la oameni.
E-27 And now we find that the Lamb comes out, takes the Book out of the hand of Him that sat upon the Throne, and breaks the Seals, and—and loose…and looses That, looses the Seals to the people.
E-28 Şi cele patru Făpturi şezînd aici, pe care noi le-am luat în epocile bisericii, aceleaşi patru Făpturi, voi le vedeţi peste tot prin Scripturi, şi ele sînt Acelea Care fac anunţul despre aceste Peceţi fiind rupte. Acum, şi noi vedem că aceasta este o-o Carte de Răscumpărare.
E-28 And the four Beasts sitting there, that we took in the church ages, the same four Beasts, you see them all the way through the Scripture, and they are the One Who does the announcing of these Seals being broke. Now, and we see it is a—a Book of Redemption.
E-29 Atunci noi am mers înapoi şi am luat-Răscumpărătorul Rudenie, şi L-am ales, să vedem care era lucrarea Lui. Şi acum pentru toţi anii aceştia, Cristos a făcut lucrarea de Rudenie Răscumpărător. Acum, toţi care înţeleg asta, ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El a făcut lucrarea de Rudenie Răscumpărător.
E-29 Then we went back and got the—the Kinsman Redeemer, and picked Him up, to see what His work was. And now for all these years, Christ has been doing the Kinsman Redeemer work. Now, all that understands that, say, “Amen.” [Congregation says, “Amen.”—Ed.] He has been doing the work of the Kinsman Redeemer.
E-30 Dar acolo va veni un timp cînd lucrarea de răscumpărare va fi terminată. Şi cînd lucrarea de răscumpărare este terminată, atunci El părăseşte Tronul lui Dumnezeu, unde El este aşezat acum. Dar acela nu este Tronul Lui. "Cel ce biruieşte va şedea cu Mine în Tronul Meu, aşa cum Eu am biruit şi am şezut pe Tronul Tatălui Meu." Acela nu este Tronul Lui. Acela aparţine la Duh, Dumnezeu. Cristos, Mielul, acesta nu-i aparţine Lui. El este Dumnezeul întrupat, vedeţi; care este acelaşi Dumnezeu, făcut întrupat. Acum, El se ridică de pe scaun...
E-30 But there will come a time that when the redeeming work will be over. And when the redeeming work is over, then He leaves the Throne of God, where He is seated now. But that’s not His Throne. “He that overcometh shall sit with Me in My Throne, as I have overcome and set down on My Father’s Throne.” That’s not His Throne. That belongs to Spirit, God. Christ, the Lamb, it doesn’t belong to Him. He is the incarnate God, see; which is the same God, made incarnate. Now, He rises from the seat…
E-31 Întîi, anunţul a mers înainte, căci, "Cine este în stare să vină şi să ră-... şi să ia această Carte de Răscumpărare?" Vedeţi, pentru planul întreg de răscumpărare, de la Adam, tot ce Adam a pierdut.
E-31 First, the announcement went forth, for, “Who is able to come and re-…and take this Book of Redemption?” See, for the whole plan of redemption, from Adam, all that Adam lost.
E-32 Acolo nu era nimic pierdut pînă la Adam. Şi după Adam, totul a fost pierdut, pe pămînt. Şi totul în creaţia pămîntului era pierdut. Şi totul a căzut cu Adam, a traversat prăpastia, încît nimeni nu putea merge înapoi, pe nici o cale deloc. Omul, cînd el a păcătuit, el şi-a părăsit calea, el nu şi-a lăsat nici o cale de întoarcere pentru el. Şi atunci...
E-32 There was nothing lost until Adam. And after Adam, all was lost, in the earth. And everything on the creation of the earth was lost. And everything fell with Adam, crossed the chasm, that no one could get back, no way at all. Man, when he sinned, he left his way, he left no way back for himself. And then the…
E-33 Cînd a fost pusă această întrebare; Ioan revelatorul, acel... profetul Ioan, a fost în vedenie şi a văzut aceasta. Şi acolo nu era nimeni în Cer, nimeni pe pămînt, nimeni sub pămînt, sau nimeni, nu era măcar vrednic să privească la Carte. Vedeţi? Acum doar gîndiţi-vă la asta! Atunci Mielul vine înainte, şi El ia Cartea. Acum lui Ioan i s-a cerut să nu mai plîngă. El a zis, "Iată, Leul lui Iuda a învins, şi-şi El poate lua Cartea şi să O deschidă." Astfel, el s-a întors să se uite după un Leu, iar el a văzut un Miel. Bătrînul a chemat, a zis, "Un Leu a învins." Dar cînd el a venit şi s-a uitat, acesta era un Miel ieşind de la Tron.
E-33 When this question was asked; John the revelator, that… the prophet John, was in the vision and saw it. And there was no man in Heaven, no man on earth, no man beneath the earth, or nobody, was even worthy to look at the Book. See? Now just think of that! Then the Lamb comes forward, and He takes the Book. Now John was asked not to weep anymore. He said, “Behold, the Lion of Juda has prevailed, and—and He can take the Book and open It.” So, he turned to look for a Lion, and he saw a Lamb. The elder called, said, “A Lion has prevailed.” But when he come and looked, it was a Lamb coming out from the Throne.
E-34 Acum, el nu a observat Aceea înainte. De ce? El era înapoi acolo, în a-Şi face lucrarea Lui de mediere; pentru că El sîngera pentru popor, mijlocind pentru popor, pînă cînd ultimul suflet, care a fost pus în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, vine înăuntru. Acolo urmează doar să fie un anumit număr dintre ei acolo, şi asta este. Asta-i tot. Ceilalţi nici măcar nu vor vrea să vină înăuntru; ei nu au dorinţă să vină înăuntru. Şi astfel, atunci, cînd acel ultim suflet vine înăuntru, atunci timpul de răscumpărare este sfîrşit.
E-34 Now, he had never noticed That before. Why? He had been back there, in His doing His mediatorial work; for He was bleeding for the people, intercessing for the people, until the last soul, that was put on the Lamb’s Book of Life before the foundation of the world, come in. There is just going to be so many of them there, and that’s it. That’s all. The others won’t even want to come in; they have no desire to come in. And so, then, when that last soul comes in, then the time of redemption is finished.
E-35 Atunci Mielul vine înainte să-şi pretindă drepturile Lui la ce El a răscumpărat, şi aceea este toată creaţiunea. Pămîntul şi totul îi aparţine Lui. Vedeţi? El l-a răscumpărat cu Propriul Lui Sînge. Şi cînd El vine înainte să ia Cartea, să O deschidă, păi, vai, ei erau... Ioan nu a mai plîns. Şi el s-a uitat, şi acest Miel era un Miel ucis. El era deja omorît, dar acesta era viu din nou. Şi acum noi aflăm că un Miel ucis este un Miel însîngerat, sîngerînd peste tot. Acesta a fost ucis. După ce El a fost ucis, El a înviat din nou. El şedea pe Tron, să zicem, înapoi în spatele Tronului, în felul acesta, mijlocind pentru toate acele suflete care vor veni. Atunci cînd ultimul era aici, şi aceasta era completată, ... Dumnezeu încă ţinea Cartea de Răscumpărare. Vedeţi? Acum El face doar lucrarea de Rudenie acum.
E-35 Then the Lamb comes forth to claim His rights to what He has redeemed, and that’s all creation. The earth and everything belongs to Him. See? He has redeemed it with His Own Blood. And when He come forth to take this Book, to open It, why, my, they was…John didn’t weep anymore. And he looked, and this Lamb was a slain Lamb. It was already been killed, but it was alive again. And now we found out that a slain lamb is a bloody lamb, bleeding all over. It’s been slayed. After It been slain, It had raised again. It was sitting on the Throne, say, back in behind the Throne, like this, interceding for all those souls that would come. Then when the last one was here, and it was completed, the…God still held the Book of Redemption. See? Now He’s just doing the Kinsman work now.
E-36 Cum, Boaz a mers jos, iar Rut doar şedea acolo aşteptînd pînă cînd Boaz... Eu vreau să spun, Boaz a făcut ră-... rudenie, lucrarea de răscumpărare. Vă reamintiţi că am predicat asta, nu cu mult în urmă? Rut, strîngînd spice; şi, Rut, orice a făcut ea; şi înainte în jos, şi ultimul lucru era, Rut, aştepta. Vă amintiţi cum am tipizat asta în Biserică? În timp ce, Boaz merge jos să facă lucrarea de răscumpărător rudenie. El a făcut-o; şi-a aruncat jos încălţămintea şi a făcut o mărturisire, şi a răscumpărat pe Naomi, şi pe acolo, a obţinut-a obţinut pe Rut. Acum, astfel, Rut doar aştepta, deoarece ea deja a muncit. Ea făcuse toate aceste lucruri, dar ea aştepta acum. Şi atunci cînd... Biserica aşteaptă, odihnindu-se (mulţi dintre ei, cei mai mulţi dintre ei, în pulberea pămîntului), în timp ce El îşi face lucrarea Lui de Răscumpărător Rudenie.
E-36 Like, Boaz went down, and Ruth was just sitting there waiting until Boaz…I mean, Boaz done the re-…kinsman, redeeming work. Remember me preaching that, not long ago? Ruth, the gleaning; and, Ruth, whatever she did; and on down, and the last thing was, Ruth, waiting. Remember how I typed that in the Church? While, Boaz goes down to do the kinsman redeeming work. He did it; kicked off his shoe and made a testimony, and redeemed Naomi, and, through there, got—got Ruth. Now, so, Ruth was just waiting, because she had already labored. She had done all these other things, but she was waiting now. And then when…The Church is waiting, resting (many of them, most of them, in the dust of the earth), while He is doing His Kinsman Redeem work.
E-37 Acum lumea încă merge mai rău. Şi păcatul se îngrămădeşte, şi-şi boala, şi necazul, şi moartea, şi întristarea. Bărbaţi necredincioşi şi femei necredincioase mor chiar jos. Cancerul îi mănîncă, şi toate celelalte, cînd ei nu-şi pot însuşi destulă credinţă să ajungă acolo afară şi să o apuce.
E-37 Now the world is still going worse. And sin is heaping up, and—and sickness, and trouble, and death, and sorrow. The godless men and godless women die right down. Cancer eats them up, and everything else, when they can’t appropriate enough faith to reach out there and take a hold of it.
E-38 Acum observaţi. Însă atunci după ce toată aceasta s-a terminat, după a Lui medie-... mijlocirea Lui a fost terminată, El vine înainte, ia Cartea din mîna Aceluia. Şi atunci Ioan, şi totul în Cer, şi începe... Sufletele sub altar încep să strige. Noi luăm aceea în Pecetea a Şasea, din nou. Şi cum s-au bucurat ei! Şi-şi ei au căzut jos, bătrînii, şi au turnat afară rugăciunile sfinţilor. Şi sufletele sub altar au strigat, "Vrednic eşti Tu, deoarece Tu ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu! Iar noi vom merge înapoi pe pămînt, să trăim ca regi şi preoţi." Oh, acolo era o măreaţă...
E-38 Now notice. But then after it was all over, after His media-…His interceding was done, He comes forth, takes the Book out of the hand of Him. And then John, and everything in Heaven, and begin…The souls under the altar begin screaming. We get that in the Sixth Seal, again. And how they rejoiced! And—and they fell down, the elders, and poured out the prayers of saints. And the souls under the altar cried, “Worthy art You, because You have redeemed us to God! And we’re going back to earth, to live as kings and priests.” Oh, there was a great…
E-39 Şi Ioan a zis, "Fiecare în Cer, totul sub pămînt, şi fiecare lucru," l-au auzit lăudînd pe Dumnezeu pentru aceasta. Ioan trebuie că şi-a găsit numele Acolo, voi ştiţi. Tot timpul acela!
E-39 And John said, “Everybody in Heaven, everything beneath the earth, and everything,” heard him praising God about it. John must have found his name on There, you know. All that time!
E-40 Atunci el a zis, "El este vrednic să ia Cartea de Răscumpărare." Acum ea nu mai aparţine înapoi la Judecător. Ea aparţine la Răscumpărător, şi El a sfîrşit lucrarea de răscumpărare.
E-40 Then he said, “He is worthy to take the Book of Redemption.” Now it doesn’t belong back to the Judge anymore. It belongs to the Redeemer, and He has done done the work of redemption.
E-41 Acum El urmează să arate Bisericii ce a făcut El. Amin. Vedeţi? Atunci El doar ia... Dar Cartea este închisă. Nimeni nu a ştiut, deloc. Ei ştiu că Ea era o Carte de Răscumpărare, pe Ea acolo, dar Ea este să fie descoperită în ultimele zile.
Conform cu Apocalipsa 10, îngerului al şaptelea o să i se dea Mesajul despre Aceea. Deoarece, Acesta a zis, că, "În timpul sunării epocii bisericii a şaptea, îngerul al şaptelea, cînd el sună, toate tainele lui Dumnezeu trebuie să fie sfîrşite, prin sunetul lui." Atunci, după ce Aceasta este descoperit, Îngerul vine jos din Cer, care era Cristos. Acum amintiţi-vă, acest înger este pe pămînt, un mesager.
E-41 Now He is going to show the Church what He done. Amen. See? Then He just takes…But the Book is closed. No one knowed, at all. They know It was a Book of Redemption, on It there, but It’s to be revealed in the last days. According to Revelation 10, the seventh angel is going to be given the Message of That. Because, It said, that, “In the time of the sounding of the seventh church age, the seventh angel, when he sounds, all the mysteries of God should be finished up, by his sounding.” Then, after It’s revealed, the Angel come down from Heaven, which was Christ. Now remember, this angel is on earth, a messenger.
E-42 Cristos vine jos, voi Îl vedeţi în capitolul al 10-lea din Apocalipsa; pune un picior pe pămînt, celălalt pe mare; curcubeu peste capul Lui, ochi ca... şi picioare ca focul, şi aşa mai departe; Îşi ridică mîna sus, şi jură pe Cel ce trăieşte în veci şi veci, pe Tron, că, "Nu va mai fi timp." Şi cînd El ia acest jurămînt, Şapte Tunete emit glasurile lor.
E-42 Down comes Christ, you see Him in the 10th chapter of Revelation; puts one foot upon the land, the other one on the sea; rainbow over His head, eyes like…and feet like fire, and so forth; raises up His hand, and swears by Him that lives forever and ever, on the Throne, that, “Time shall be no more.” And when He takes this oath, Seven Thunders utter their voices.
E-43 Şi scriitorul, care, cînd Ioan a fost luat sus, trebuia să scrie ce a văzut el. El a început să scrie jos. El a zis, "Să nu scrii Aceasta." Deoarece... "Să nu scrii Asta." Aceasta este o ne-... El a zis, "Pecetluieşte Aceasta." În ce? "Pecetluieşte. Să nu zici Aceasta." Vedeţi, Aceasta este să fie descoperit, dar Aceasta nici măcar nu este scrisă în Cuvînt.
E-43 And the writer, which, when John was taken up, was supposed to write what he saw. He started to write down. He said, “Don’t write It.” Because… “Don’t write That.” It is an un-…He said, “Seal It up.” What in? “Seal up. Don’t say It.” See, It’s to be revealed, but It’s not even written in the Word.
E-44 Şi atunci cînd El a început să deschidă Peceţile, noi aflăm, că ei erau toţi nedumeriţi. Vedeţi? Cînd El a deschis Prima Pecete, el se gîndea, "Acum aici Aceasta o să spună, 'Şi va veni că aşa-şi-aşa va lua tronul, şi cutare face asta, şi asta va face aceea.'"
E-44 And then when He begin to open the Seals, we find out, they were all puzzling. See? When He opened the First Seal, he thought, “Now here It’s going to say, ‘And it will come that so-and-so will take the throne, and certain do this, and this will do that.’”
E-45 Şi cînd aceasta era, aici a mers el, un cal alb, călărind, şi un călăreţ pe acesta. Păi, "El avea un arc în mîna lui; şi lui i s¬a dat o coroană, după o vreme," el a zis. Asta era tot.
E-45 But when it was, here he’s went, a white horse, riding, and a rider on it. Well, “He had a bow in his hand; and he was given a crown, after a while,” he said. That’s all.
E-46 Şi Mielul s-a întors iarăşi înapoi, şi a tras jos o altă Pecete, şi aici a mers afară un negru... un călăreţ pe cal roşu. "Şi el avea o... dată o-o sabie; şi el urma să facă război; şi i s-a dat mare putere, şi să ia pacea de pe pămînt, şi să se omoare unul pe altul." Aceea era un fel de... încă un lucru misterios (nu-i aşa?), cînd El a deschis-O.
E-46 And the Lamb turned back again, and pulled another Seal off, and here went out a black…a red-horse rider. “And he had a…given a—a sword; and he was going to make war; and given great power, and take peace from the earth, and kill one another.” That was kind of a…still a mysterious thing (wasn’t it?), when He opened It up.
E-47 Şi atunci merge înainte, şi a zis, "În ziua chiar înainte de aceste Şapte Tunete, toate tainele de aici sînt descoperite."
E-47 And then goes on, and said, “In the day just before these Seven Thunders, all the mysteries here are revealed.”
E-48 Acum priviţi. Apoi noi aflăm, aşa cum noi am studiat, că, în jos prin epoci, noi am avut reformatori, nu profeţi. Reformatori! Şi fiecare slujbă poartă propria ei-propria ei lucrare.
E-48 Now look. Then we find out, as we’ve been studying, that, down through the ages, we’ve had reformers, not prophets. Reformers! And each office carries its own—its own work.
E-49 Întocmai ca un om care este un-un operator de telefoane, el nu este exact un electrician. El ar putea să facă puţină treabă la aceasta. Şi cum, dacă un om este un instalator de linie, păi, el desigur... Un om este unul care sapă gropi de stîlpi, şi niciodată nu a făcut vreo lucrare de linie, el mai bine să se ferească de linie; dar el ar putea să facă o mică lucrare de cîrpire sau ceva.
E-49 Just like a man that’s a—a telephone operator, he isn’t exactly an electrician. He might do a little job at it. And like, if a man is a lineman, well, he certainly…A man is a posthole digger, and never did do any line work, he better keep off the line; but he might do a little patch up work or something.
E-50 Dar cînd Lucrul adevărat este să fie descoperit în ziua din urmă, din ultima parte a Bisericii, este cînd Dumnezeu a zis că El o să ne trimită, conform cu Scripturile. Iar noi am cercetat aceasta de-a lungul şi de-a lungul, că El a prezis că Duhul lui Ilie se va reîntoarce în ceva persoană. Acum, eu cred că aceasta a fost făcut chiar aşa de clar. Iar noi... Iar noi aşteptăm ca aceea să se întîmple; pe undeva, o persoană unsă, în ultimele zile, să se ridice. Acum voi veţi auzi o mulţime de fanatici şi toate celelalte, dar aceea doar-doar încearcă să... Acesta este Diavolul, încercînd să ia la o parte de la cel real cînd el ajunge aici, vedeţi. Dar acesta va fi identificat cum se cuvine. Voi ştiţi ce era Ilie; şi urmăriţi aceea, şi voi-voi veţi cunoaşte. Şi atunci cînd el... Acum, Aleşii vor cunoaşte.
E-50 But when the real Thing is to be revealed at the last day, of the last part of the Church, is when God has said that He would send to us, according to the Scriptures. And we’ve searched it through and through, that He predicted that the Spirit of Elijah would return in some person. Now, I think that’s been made just as clear. And we…And we’re looking for that to happen; somewhere, an anointed person, in the last days, to rise up. Now you’ll hear a lot of fanatics and everything else, but that just—just tries to…It’s the devil, trying to take away from the real one when he gets here, see. But it’ll be properly identified. You know what Elijah was; and watch that, and you—you’ll know. And then when he…Now, the Elect will know.
E-51 Nu ceilalţi; ei sigur nu o vor face. Ei Îl vor omite, cu un milion de mile. Cum... Noi am fost prin toată aceea, şi am arătat cum l-au omis pe Ioan, cum l-au omis pe Ilie, cum l-au omis pe Isus, cum i-au omis pe ei tot drumul înainte. Şi ei vor face acelaşi lucru, pentru că Biblia a spus că vor face. Vedeţi? Astfel atunci, în timpul acela, Acesta va fi foarte smerit. Acesta va fi aşa de simplu. Aceea va... ceea ce va face ca oamenii să cadă de la Acesta. Acesta este prea simplu pentru ei. Noi aflăm, şi întotdeauna, cînd oamenii devin deştepţi şi educaţi, şi cunosc o mulţime, atunci ei doar... Acela este doar felul care omite aceasta, voi ştiţi. Vedeţi?
E-51 Not the others; they sure won’t do it. They’ll miss It, a million miles. Like…We been through all that, and showed how they missed John, how they missed Elijah, how they missed Jesus, how they missed them all the way along. And they’ll do the same thing, ’cause the Bible said they would. See? So then, in that time, It’ll be very humble. It’ll be so simple. That’ll…what will make people fall away from It. It’s too simple for them. We find out, and always, when people get smart and educated, and know a whole lot, then they just…That’s just the kind that misses it, you know. See?
E-52 Isus nu a luat acel fel de oameni ca (să fie) ucenici ai Lui. El a luat oameni neînvăţaţi, pescari, şi nimeni nu era conectat cu bisericile şi lucrurile lor. El doar a luat oameni simpli, vameşi, şi fermieri, şi pescari, şi aşa mai departe, să facă lucrarea Lui. Vedeţi? Pentru că, ei-ei ştiu că ei nu sînt nimic, atunci El poate să facă ceva din ei, vedeţi. Atît timp cît ei continuă să ştie că ei sînt nimic, atunci Dumnezeu poate lucra.
E-52 Jesus never took them kind of people for (be) His disciples. He took unlearned people, fishermen, and nobody was connected with their churches and things. He just got ordinary men, tax collectors, and farmers, and fishers, and so forth, to do His work. See? Cause, they—they know they’re nothing, then He can make something out of them, see. As long as they keep knowing that they’re nothing, then God can work.
E-53 Dar cînd ei ajung să gîndească că ei ştiu ceva, atunci, "Tu nu ştii nimic ce s-ar cuveni să ştii," zice Biblia. Şi astfel, atunci, noi-noi găsim asta.
E-53 But when they get to thinking that they know something, then, “You don’t know nothing that you ought to know,” the Bible says. And so, then, we—we find that.
E-54 Şi acum, noi aflăm, atunci, că aceste taine trebuie să fie descoperite.
E-54 And now, we find out, then, that these mysteries are supposed to be revealed.
E-55 Şi de ce aceşti alţi bărbaţi, Wesley, Luther, şi acei mari reformatori, care au adus afară justificarea, sanctificarea, epoca penticostală cu botezul Duhului Sfînt şi alte lucruri, de ce nu au prins ei aceste-aceste Mesaje? De ce nu Le-au obţinut ei? Deoarece ei erau reformatori. Vedeţi?
E-55 And why didn’t these other men, Wesley, Luther, and those great reformers, who brought out justification, sanctification, the pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit and things, why didn’t they catch these—these Messages? Why didn’t they get Them? Because they were reformers. See?
E-56 Întocmai cum, o luaţi pe partea cealaltă, acolo erau oameni venind înăuntru care erau "aveau putere ca împăraţi, dar nu erau împăraţi." Vedeţi? Vedeţi? Tu trebuie să observi terminologia Bibliei despre orice. Vedeţi? Acum priviţi. Dar, aceasta, motivul că toate capetele rătăcitoare, a părţii misterioase despre justificare, partea misterioasă a sanctificării, partea misterioasă a botezului Duhului Sfînt. Şi, de ce, ce fel a făcut... A mîncat Eva un măr, sau a mîncat ea o rodie, sau ceva? Vedeţi? A... Ce era sămînţa şarpelui? Şi-şi este botezul în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfînt," sau numele de "Domnul Isus," corect? Şi, oh, sute din lucrurile acelea, au fost lăsate capete dezlegate. Vedeţi?
E-56 Just like, take it on the other side, there was people come in who was “had power as kings, but wasn’t kings.” See? See? You have to notice the Bible terminology of anything. See? Now watch. But, this, the reason that all the straying ends, of the mysterious part about justification, the mysterious part of sanctification, the mysterious part of the baptism of the Holy Ghost. And, why, what kind did…Did Eve eat an apple, or did she eat a pomegranate, or something? See? Did…What was the serpent’s seed? And—and is the baptism in the name of the “Father, Son, Holy Ghost,” or the Name of the “Lord Jesus,” right? And, oh, hundreds of those things, has been left loose-ended. See?
E-57 Şi atunci în ultimul ceas, acest om este să vină înainte şi să descopere lucrul, vedeţi, să ia sus Scripturile. Acesta va fi identificat cum se cuvine. Priviţi. Da, domnule. Şi, acum, acesta nu va fi un lucru, mare măreţ acum. Acesta se pare că, aici în Biblie, acesta va fi ceva mare.
E-57 And then in the last hour, this fellow is to come on and reveal the thing, see, take up the Scriptures. It’ll be properly identified. Look. Yes, sir. And, now, it won’t be a great, big thing now. It looks like, here in the Bible, it would be something big.
E-58 Cu cît mai mare era aceasta, cînd Ioan trebuia să vină jos acolo şi să boteze! Doar gîndiţi acum. Profeţii, în urmă, în urmă de tot, Isaia, Maleahi, şi toţi dintre ei au vorbit despre el, cînd el o să vină. Şi cînd el a venit, doar un singuratic, bătrîn, om needucat, cu barbă peste toată faţa lui, şi părul scos în afară ca un vierme păros, şi o bucată mare veche de piele de oaie înfăşurată în jurul lui; fără educaţie deloc, nu a mers la şcoală nici o zi în viaţa lui, atît de mult cît ştim noi. Vedeţi? Aici vine el, afară din pustie, nici măcar atît de mult ca binevenit într-un amvon, şi a stat acolo afară pe rîul Iordanului şi a început să cheme ca oamenii să se pocăiască. Vă puteţi imagina!
E-58 How much bigger was it, when John was supposed to come down there and baptize! Just think now. The prophets, back, all the way back, Isaiah, Malachi, and all of them spoke of him, when he would come. And when he did, just a lone, old, uneducated fellow, with whiskers all over his face, and hair sticking out like a fuzzy worm, and a big old piece of sheepskin draped around him; no education at all, never went to school a day in his life, as far as we know. See? Here he come, out of the wilderness, not even as much as welcomed into a pulpit, and stood out there on the river of Jordan and began to call for people to repent. Could you imagine!
E-59 Biblia a spus, că, "Fiecare lucru va fi aşa de măreţ în ziua aceea, chiar pînă toate locurile înalte vor fi făcute joase, şi toate locurile joase vor fi aduse sus." Da domnule. "Şi toate locurile zgronţuroase vor fi netezite."
E-59 The Bible said, that, “Everything will be so great in that day, even till all the high places will be made low, and all the low places will be brought up.” Yes sir. “And all the rough places will be made plain.”
E-60 Păi, eu îmi pot imagina văzîndu-i acolo afară, gîndind că Ioan ar veni afară, sau acest mare premergător al lui Cristos, şi doar ia tot deşertul şi-l netezeşte, şi-l pune în iarbă din nou. Vedeţi? Oh, ei, îmi imaginez că ei aveau toată aceasta aranjat, cam cum au ei astăzi.
E-60 Why, I can imagine seeing them out there, think John would come out, or this great forerunner of Christ, and just take all the desert and smooth it out, and put it in grass again. See? Oh, they, I imagine they had it all fixed up, about like they have today.
E-61 Dar, aceasta era aşa de umilit, chiar şi apostolii au omis aceasta. Ei au zis, "Păi, de ce zice Scriptura, dacă... Tu o să mergi sus acolo să fii jertfit acum? De ce zice Scriptura căci¬căci Ilie trebuie să vină mai întîi?"
E-61 But, it was so humble, even the apostles missed it. They said, “Well, why does the Scripture say, if the…You’re going up there to be offered up now? Why does the Scripture say that—that Elias must come first?”
E-62 El a zis, "El deja a venit, şi voi nu aţi ştiut aceasta. Şi, Fiul omului, ei vor face acelaşi lucru. Dar, Ioan," El a zis, "a făcut întocmai ce a fost scris ca el să facă. Şi ei i-au făcut doar ceea ce ei trebuiau să facă. Şi," a zis, "aşa trebuie Fiul omului să sufere."
E-62 He said, “He’s already come, and you didn’t know it. And, Son of man, they’ll do the same thing. But, John,” He said, “did just what was listed for him to do. And they done to him just what they was supposed to do. And,” said, “so must the Son of man be suffered.”
E-63 Păi, acolo nu era, eu presupun, o treime din întreaga rasă Iudaică să fi ştiut vreodată că Isus Cristos era pe pămînt. Nu au... Ei ar fi putut auzi despre ceva fanatic în jos pe acolo pe undeva, dar ei nu au dat nici o atenţie la aceasta, doar mergeau înainte. "El a venit la ai Lui Proprii, şi ai Lui Proprii nu L-au primit." Acum, acolo este unde eu cred chiar... Acum, acesta nu a spus că El va veni secret.
E-63 Why, there wasn’t, I guess, one-third of the whole Jewish race ever knowed that Jesus Christ was on earth. Didn’t… They might have heard of some fanatic down along there somewhere, but they didn’t pay any attention to it, just going on. “He came to His Own, and His Own received Him not.” Now, there is where I believe even…Now, it didn’t say He would secretly come.
E-64 Dar Răpirea va fi un secret. Astfel dacă aceea era aşa secret, cînd El a venit, cu cît mai mult va fi neştiută Răpirea! Vedeţi? Ei nu o vor şti. Ei vor spune direct, "Păi, eu credeam că noi trebuia să avem o Răpire. Şi toată această judecată peste pămînt?"
E-64 But the Rapture will be a secret. So if that was so secret, when He come, how much more will the Rapture be unknown! See? They won’t know it. Directly they’ll say, “Well, I thought we was supposed to have a Rapture. And all this judgment upon the earth?”
E-65 El va zice, "Aceasta deja a avut loc, şi tu nu ai ştiut-o." Vedeţi? Aceasta va fi aşa, întocmai ca un hoţ în noapte.
E-65 He’ll say, “It’s already taken place, and you didn’t know it.” See? It’ll be so, just like a thief at the night.
E-66 Ca o-o carte ce am citit-o, o dată. Cum se numeşte aceea? Romeo şi Julieta, este acea care a fost, sau ceva? El lasă, a pus scara sus lîngă casă, cumva. Am uit-... Era cu mult timp în urmă. Şi a venit, a luat a lui... să o ia pe ea afară în timpul nopţii.
E-66 Like a—a book I read, one time. What is that called? Romeo and Juliet, is that what it was, or something? He let, got the ladder up aside the house, some way. I for-…Been a long time ago. And come, got his…to get her out at nighttime.
E-67 Acum, acela este felul în care aceasta va-aceasta va avea loc, şi ea va fi dusă. Nu, că ei vor trimite o grămadă de Îngeri jos, cu ceva hîrleţe, şi vor dezgropa mormintele. Biblia a zis, "Noi vom fi schimbaţi, chiar înainte ca voi să vă puteţi clipi ochiul." Doar o clipire, aceasta totul va fi terminat, aşa repede.
Doar zic, "Cineva a dispărut."
E-67 Now, that’s the way that it’ll—it’ll take place, and it’ll be gone. Not, they’ll send a bunch of Angels down, with some spades, and dig up the graves. The Bible said, “We’ll be changed, before even you could bat your eye.” Just a twinkle, it’ll all be over, that quick.
Just say, “Somebody disappeared.”
E-68 Păi, eu mi-aş imagina dacă noi am putea cerceta toată lumea, astăzi, există cinci sute de oameni care dispar de pe pămînt în fiecare zi, vedeţi, despre care ei nu ştiu nimic. Ei doar vin sus, dispărînd.
Păi, acolo nu o să fie prea mulţi să meargă în acea Răpire.
E-68 Well, I’d imagine if we could search the world over, today, there’s been five hundred people disappear off the earth each day, see, they don’t know nothing about. They just come up, disappearing.
Well, there ain’t going to be too many go in that Rapture.
E-69 Acum, eu nu vreau să vă sperii, şi eu-şi eu-eu-eu-eu nu cred că este în felul acela, dar eu vreau doar să vă spun ce a spus El. Şi voi ştiţi aceasta, voi înşivă. "Cum era în zilele lui Noe, în care opt suflete au fost salvate prin apă. Opt suflete afară din lume, să fie salvaţi prin apă."
E-69 Now, I don’t want to scare you, and I—and I—I—I—I don’t think it’s that way, but I just want to tell you what He said. And you know it, yourself. “As it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved by water. Eight souls out of the world, be saved by water.”
E-70 Păi, voi ziceţi, "Oh, Doamne! Nu este nevoie ca eu să încerc." Aceea arată că tu nu ai felul de credinţă de care tu ai nevoie.
E-70 Well, you say, “Oh, my! There’s no need of me trying.” That shows you haven’t got the kind of faith you need.
E-71 Dacă acolo doar urmează-urmează să fie unul, acela voi fi eu, amin, deoarece eu cred. Înţelegeţi? Acela este felul în care voi vreţi să credeţi aceasta, vedeţi, "Voi fi eu." Sigur. Eu vreau să trăiesc aşa de aproape de El, încît eu ştiu că El o să mă ia cînd El vine. Eu cred aceasta. Asta-i adevărat. Astfel dacă acolo... Dacă fiecare altul o pierde, eu am să fiu acolo, prin harul Lui. Deoarece, El mi-a promis asta, şi eu ştiu că eu voi-eu voi fi acolo, deoarece El nu poate minţi. Şi eu ştiu că sufletul meu şi viaţa mea poartă mărturie, şi eu încerc să trăiesc zilnic întocmai de parcă El vine, astfel eu am-eu am să fiu acel unul. Acela este felul în care voi vreţi să simţiţi, "Dacă acolo o să fie opt, eu voi fi unul din acei opt; o să fie cinci sute, eu am să fiu unul din acei cinci sute. Nu ştiu despre celălalt om, dar eu vreau să fiu unul din acei cinci sute." Înţelegeţi? Acela este felul în care voi vreţi să ţineţi minte. Înţelegeţi?
E-71 If there’s just going—going to be one, that’ll be me, amen, ’cause I believe. See? That’s the way you want to believe it, see, “Be me.” Sure. I want to live so close to Him, that I know He’s going to take me when He comes. I believe it. That’s right. So if there…If everybody else misses it, I’m going to be there, by His grace. Cause, He promised me that, and I know that I’ll—I’ll be there, ’cause He can’t lie. And I know my soul and life bears record, and I try to live daily just like He was coming, so I’m—I’m—I’m going to be that one. That’s the way you want to feel, “If there’s going to be eight, I’ll be one of that eight; going to be five hundred, I’m going to be one of that five hundred. Don’t know about the other fellow, but I want to be one of that five hundred.” See? That’s the way you want to remember. See?
E-72 Şi dacă voi nu o ţineţi minte în felul acesta, acolo este ceva greşit cu credinţa voastră. Vedeţi? Voi nu sînteţi siguri încă dacă sînteţi salvaţi, atunci. Voi doar o presupuneţi. Să nu faceţi asta. În regulă.
E-72 And if you don’t remember it like that, there is something wrong with your faith. See? You’re not sure you’re saved yet, then. You’re just guessing at it. Don’t do that. All right.
E-73 Noi nu o să ajungem în această Pecete, nu-i aşa? În regulă. Eu vreau, fiecare seară... Eu nu ştiu dacă vă pasă că eu vă iau timpul vostru. Noi am putea ieşi un picuţ mai devreme. Acolo nu este prea...
E-73 We ain’t going to get into this Seal, are we? All right. I want, each night…I don’t know whether you mind me taking up your time. We could get out a little bit earlier. There’s not too…
E-74 În descoperirea acestor, acestor Peceţi, amintiţi-vă, că acesta este într-adevăr numai un verset. Primul, spune anunţarea despre acesta, al 2-lea verset. Aproape toate comentariile, şi aşa mai departe, citirea acestuia, sau-sau citirea despre gîndurile lor, şi eu am-şi eu întotdeauna am crezut cum aproape toţi dintre ei o fac, că acel primul călăreţ pe cal era-era biserica timpurie. Dar cînd Duhul Sfînt a descoperit-o, aceasta era absolut contrar cu aceea. Şi astfel atunci, tot ce face aceasta, doar arată ceea ce este. Şi atunci eu încerc...
E-74 In the revealing of these, of these Seals, remember, it’s only really one verse. The first, tells the announcing of it, the 2nd verse. Most all commentaries, and so forth, the reading of it, or—or reading of their thoughts, and I have—and I’ve always believed like nearly all of them does, that that first horse rider was the—was the early church. But when the Holy Spirit revealed it, it was absolutely contrary to that. And so then, all it does, just show what it is. And then I try…
E-75 Acum, pentru mine, aceasta este foarte sacru. Acela este motivul că eu mai degrabă răspund la aceste întrebări. Şi să luăm aceasta, fiecare cunoscînd drept, şi pe benzi, de asemeni, ca ei să înţeleagă acum. Vedeţi? Eu am încercat să vorbesc o vreme, seara, asupra fondării, să aduc pe oameni...
E-75 Now, to me, this is very sacred. That’s the reason I’d rather answer these questions. And let’s get it, everybody knowing straight, and on tapes, too, that they’ll understand now. See? I tried to speak a while, at night, on backgrounding, to get the people…
E-76 Grăbind înăuntru şi împingînd înăuntru, şi, voi nu ar trebui să faceţi asta. Vedeţi? Dar, cînd o face, acestea sînt fiinţe umane. Şi este cald înăuntru-înăuntru aici, şi voi-şi voi sînteţi agitaţi.
E-76 Rushing in and pushing in, and, you shouldn’t do that. See? But, when it does, it’s human beings. And it’s hot in—in here, and you—and you are restless.
E-77 Dar voi sînteţi foarte, foarte drăguţi. Cel mai bine cum am văzut vreodată oamenii să acţioneze, în tabernacol, era în acest miting; şi şezînd liniştiţi, şi mamele luîndu-şi bebeluşii lor la camera copiilor cînd ei au început să plîngă. Şi fiecare lucru era foarte plăcut.
E-77 But you been very, very nice. The best I’ve ever seen the people act, in the tabernacle, has been this meeting; and sitting quiet, and mothers taking their babies to the nursery when they started crying. And everything has been very nice.
E-78 Însă eu încerc să fondez aceasta pînă cînd eu doar simt ungerea Duhului pe mine, să spun aceste Cuvinte, să spun ceea ce mi-a fost descoperit. Şi atunci dacă eu am, pe undeva, făcînd asta, dacă eu am făcut o greşeală aici, cu siguranţă că aici înaintea tuturor oamenilor El va corecta aceasta pentru mine. Eu-eu vreau aceasta. Aceasta este-aceasta este... Eu vreau Aceasta corect. Nu este nevoie să luaţi doar ceea ce vă imaginaţi. Acolo este ceva corect, şi-şi noi vrem Aceea. Noi vrem ca Dumnezeu să ne dea ceea ce este corect.
E-78 But I try to background it until I just feel the anointing of the Spirit on me, to say these Words, to say what has been revealed to me. And then if I have, somewhere, doing that, if I have made a mistake here, surely here before all the people He’ll correct it for me. I—I want it. It’s—it’s…I want It right. There’s no need of taking just what you imagine. There is something right, and—and we want That. We want God to give us what’s right.
E-79 Astfel acum noi am luat acest, aceşti călăreţi, aşa cum ei vin sus. Primul cal, acum, şi noi ne dăm seama că acela era¬anticristul care a mers înainte. Şi apoi noi aflăm, seara trecută, că acelaşi ins care a mers înainte ca anticrist, ca un cal alb, noi l-am găsit cu o sabie, seara trecută, călărind, şi omorînd oameni.
E-79 So now we took this, these riders, as they come up. The first horse, now, and we realize that that was the—the antichrist that went forth. And then we find out, last night, that the same fellow that went forth as antichrist, as a white horse, we found him with a sword, last night, riding, and killing people.
E-80 Acum, acum, acolo este întotdeauna naturalul şi spiritualul. Şi pentru binele Bisericii, eu vreau să tipizez, doar înainte ca noi să ajungem la deschiderea acestei Peceţi.
E-80 Now, now, there’s always the natural and the spiritual. And for the Church sake, I want to type, just before we get to the opening of this Seal.
E-81 Care, ce El mi-a dat, eu o am scrisă aici jos. Eu am cîteva Scripturi aici, şapte sau opt pagini din aceasta, şi aşa cum eu mă refer la aceasta.
E-81 Which, what He give me, I got it wrote down here. I got several Scriptures here, seven or eight pages of it, and as I refer to it.
E-82 Observaţi, eu vreau să dau un model, despre Biserică, şi să o fac aşa de clar încît voi veţi fi nevoiţi să o vedeţi. Înţelegeţi?
E-82 Notice, I want to give a type, of the Church, and make it so plain that you’ll be bound to see it. See?
E-83 Acum, acolo era o mireasă naturală în grădina Edenului. Vă amintiţi seara trecută? Acea mireasă naturală, ea era iubita lui Adam, încă nu nevasta lui, deoarece el nu a cunoscut-o încă ca o soţie.
E-83 Now, there was a natural bride in the garden of Eden. Remember last night? That natural bride, she was Adam’s sweetheart, not yet his wife, ’cause he hadn’t knew her yet as a wife.
E-84 Întocmai cum Maria era nevasta lui Iosif, dar el nu a cunoscut-o încă. "Ea a fost găsită cu un copil." Vedeţi?
E-84 Just like Mary was Joseph’s wife, but he never knew her yet. “She was found with a child.” See?
E-85 Acum, înainte ca Adam să cunoască pe nevasta lui, ea era doar o mireasă pentru el. În regulă. Şi noi aflăm că Dumnezeu... Ea, ea a căzut în grădina Edenului deoarece ea a omis să se ţină de Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-85 Now, before Adam knew his wife, she was just a bride to him. All right. And we find out that God…She, she fell in the garden of Eden because she failed to hold to God’s Word.
E-86 Acum, El ştia că Satan ar fi dezlegat printre ei, astfel El le-a dat un-un loc în spatele căruia să stea; să-i fortifice. Păi, acolo, cine putea cunoaşte vreun loc mai bun ca să fie fortificaţi, decît Dumnezeu, dacă El încearcă să aibe grijă de proprii Lui copii?
E-86 Now, He knew that Satan would be loosed among them, so He gave them a—a place to stay behind; fortify them. Well, there, who could know any better place to be fortified, than God, if He’s trying to take care of His own children?
E-87 Dacă eu am vrut să am grijă de micuţul meu Joseph, păi, frate, fiecare lucru... Şi eu ştiam că viaţa lui depindea de aceasta, păi, eu aş... iar eu eram în stare să o fac. Păi, dacă patruzeci de picioare de beton, reîntărit, ar-ar fi lucrul să o facă, aceea este... eu l-aş face de nouăzeci de picioare, să fiu sigur, acela.
E-87 If I wanted to take care of my little Joseph, well, brother, everything…And I knowed his life depended on it, why, I’d…and I was able to do it. Well, if forty-foot concrete, reinforced, would—would be the thing would do it, that’s…I’d make it ninety foot, to be sure, that.
E-88 Şi dacă eu pot să gîndesc asta despre băieţaşul meu, (care, dacă viaţa lui muritoare s-a pierdut, eu cred că un copil ar fi mîntuit,) cu cît mai mult., lui Dumnezeu, pentru copilul Lui care ar fi pierdut Etern! În spate la ce l-ar plasa El? El l-a plasat în spatele Propriului Său Cuvînt. Atît timp cît tu eşti în acel Cuvînt, tu eşti în siguranţă. "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, atunci cereţi doar ce vreţi voi." Acesta este, Cuvîntul.
E-88 And if I can think that about my little boy, (which, if his mortal life had lost, I believe a child would be saved,) how much more, to God, to His child that would be Eternally lost! What should He place him behind? He placed him behind His Own Word. As long as you’re in that Word, you’re safe. “If ye abide in Me, and My Words in you, then just ask what you will.” That’s it, the Word.
E-89 Astfel, Eva a ajuns să se plimbe în grădină, şi ea a dat de şarpe, un fel de individ foarte cizelat. Şi ea... Şi el a început... Acum, el era pe partea cealaltă. Dumnezeu trăieşte, locuieşte, lucrează în umilinţă, niciodată în vreun alt fel. Înţelegeţi? Acum, micuţa, doamnă smerită păşind acolo înainte, şi Satan vine sus ca un înţelept, şmecher, un fel de individ cizelat. Şi el a vrut să-i vîndă ei programul. Atît timp cît...
E-89 So, Eve got to strolling in the garden, and she run into the serpent, a very polished-up sort of a fellow. And she…And he begin…Now, he was on the other side. God lives, dwells, works in humility, never any other way. See? Now, the little, humble lady walking along there, and Satan come up as a wise, slick, polished sort of a fellow. And he wanted to sell her the program. As long as…
E-90 Nu contează cît de mult era Satan în jur; atît timp cît ea a stat înapoia acestui Cuvînt, ea era în regulă. [Fratele Branham bate încetişor pe Biblie – Ed.] Înţelegeţi? Astfel, să facă Satan orice vrea el; voi doar staţi cu Cuvîntul. Nu contează nici un pic.
Dacă el zice, "Păi, tu eşti bolnav." "Prin rănile Lui eu sînt vindecat." "Păi, tu o să mori."
"El mă va învia din nou. El a promis-o."
E-90 No matter how much Satan was around; as long as she stayed behind this Word, she was all right. [Brother Branham pats his Bible—Ed.] See? So, let Satan do whatever he wants to; you just stay with the Word. Don’t make a bit of different.
If he says, “Why, you’re sick.”
“By His stripes I’m healed.”
“Well, you’re going to die.”
“He’ll raise me up again. He promised it.”
E-91 Vedeţi, doar staţi în spatele Cuvîntului. Asta-i tot. Cristos s-a retras la Cuvînt, El însuşi. "Este scris." Vedeţi? Acum, staţi în spatele Cuvîntului.
E-91 See, just stay behind the Word. That’s all. Christ retreated to the Word, Himself. “It’s written.” See? Now, stay behind the Word.
E-92 Dar, Eva, ea a început cumva să lase în jos, dar ea nu l-a lăsat de tot jos. Ea a lăsat numai o frază mică jos. Şi aceea este ceea ce a vrut Satan ca ea să facă. Ea a luat-o din spatele promisiunii lui Dumnezeu, prin raţionare.
Să nu încercaţi niciodată să raţionaţi Cuvîntul lui Dumnezeu. Doar credeţi-L! Înţelegeţi?
E-92 But, Eve, she begin to kind of let down, but she never let it all down. She only let one little phrase down. And that’s what Satan wanted her to do. He got her from behind God’s promise, by reasoning.
Don’t never try to reason God’s Word. Just believe It! See?
E-93 Astfel, ea a păşit afară de Acolo. Şi înainte ca Adam să ajungă vreodată la ea, ca o soţie, ea era deja întinată de Satan. Şi ea...
E-93 So, she stepped out from There. And before Adam ever got to her, for a wife, she was already defiled by Satan. And she…
E-94 Şi aţi observat voi? Cristos a făcut acelaşi lucru, exact. Acum, pentru răscumpărare, Dumnezeu trebuia să fie acolo primul. Voi aţi observat? Maria, înainte ca ea să vină la Iosif, Duhul Sfînt a ajuns deja acolo. Amin. Vedeţi? Acolo este unde vine Răscumpărătorul.
E-94 And did you notice? Christ did the same thing, exactly. Now, for redeeming, God had to be there first. Did you notice? Mary, before she come to Joseph, the Holy Spirit had done got there. Amen. See? That’s where the Redeemer come.
E-95 Acum, acum observaţi, femeia naturală a căzut, şi Dumnezeu a făcut o cale ca ea să fie răscumpărată. Deşi ea a căzut, El a făcut o cale.
E-95 Now, now notice, the natural woman fell, and God made a way for her to be redeemed. Although she had fallen, He made a way.
E-96 Acum, aceea era prima mireasă pe pămînt, a căzut, înainte ca soţul ei şi ea să fie căsătoriţi. Ea a căzut, prin-prin raţiune a-a raţiona, în loc să stea cu Cuvîntul. Ea a căzut. Şi ea a căzut la moarte, separare Eternă. Cu ea, ea şi-a luat bărbatul şi toate celelalte care au existat pe pămînt. Ea a căzut!
E-96 Now, that was the first bride on earth, fell, before her husband and her were married. She fell, by—by the reason of—of reasoning, instead of staying with the Word. She fell. And she fell to death, Eternal separation. With her, she took her husband and everything else there was on the earth. She fell!
E-97 Acum, însă, Dumnezeu, plin de milă, a făcut o cale să răscumpere acea femeie. Şi acum El i-a promis, spunîndu-i căci cîndva, în viitor, adevăratul Cuvînt o să vină la ea din nou. Adevăratul Cuvînt îi va fi făcut cunoscut ei. Acum ţineţi minte asta. Deoarece, El a promis pe Cristos, prin femeie.
E-97 Now, but, God, full of mercy, made a way to redeem that woman. And now He promised her, telling her that sometime, in the future, the true Word would come to her again. The true Word will be made known to her. Now remember that. Cause, He promised Christ, through the woman.
E-98 Şi Cristos este Cuvîntul. Sfîntul Ioan 1, "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul a devenit trup," vedeţi, "şi a locuit cu noi." Dumnezeu a locuit cu noi în trup. El era Cuvîntul.
E-98 And Christ is the Word. Saint John 1, “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh,” see, “and dwelt with us.” God dwelt with us in flesh. He was the Word.
E-99 Înaintea unui Cuvînt, acesta este un gînd. Iar un gînd trebuie să fie creat. În regulă. Astfel, gîndurile lui Dumnezeu au devenit creaţie cînd acesta a fost vorbit, printr-un Cuvînt. Aceea este cînd El îl prezintă către-către voi ca un gînd, gîndul Lui, şi acesta vă este descoperit. Atunci, acesta încă este un gînd pînă cînd tu îl vorbeşti. Acela este motivul...
E-99 Before a Word, it’s a thought. And a thought has to be created. All right. So, God’s thoughts become creation when it was spoke, by a Word. That’s when He presents it to—to you as a thought, His thought, and it’s revealed to you. Then, it’s still a thought until you speak it. That’s the reason…
E-100 Moise a mers afară să se roage. Acel Stîlp de Foc în jurul lui, şi El a zis, "Du-te, ţine-ţi toiagul înspre răsărit, şi spune, cheamă după 'muşte."'
E-100 Moses went out to pray. That Pillar of Fire around him, and He said, “Go, hold your stick towards the east, and say, call for ‘flies.’”
E-101 Acolo nu erau muşte. Dar el a mers şi a ţinut toiagul acolo, şi a zis, "Să fie acolo muşte." Nu erau muşte deloc, încă. A mers înapoi. Dar cuvintele, gîndul lui Dumnezeu, a fost deja vorbit. Acesta este un cuvînt, acum aceasta trebuie să se întîmple.
E-101 There’s no flies. But he went and held the stick there, and said, “Let there be flies.” No flies at all, yet. Went on back. But the words, God’s thought, has already been spoken. It’s a word, now it’s got to happen.
E-102 Acum nu vedeţi voi unde Isus a zis? "Dacă voi ziceţi acestui munte; nu dacă Eu o spun. Ci voi ziceţi către acest munte, 'Mută-te."'
E-102 Now don’t you see where Jesus said? “If you say to this mountain; not if I say it. But you say to this mountain, ‘Be moved.’”
E-103 Şi primul lucru, eu presupun, în timpul lui Moise, muşte mari verzi au început să bîzîie. Şi, după o vreme, ele erau cinci livre pe un iard. Vedeţi? De unde au venit ele? El... Dumnezeu le-a creat. Nu vedeţi voi cum...
E-103 And the first thing, I guess, in Moses’ time, big old green fly begin to buzz. And, after a while, they was five pounds per yard. See? Where’d they come from? He…God created them. Don’t you see how…
E-104 Dumnezeu poate nimici această lume în seara aceasta, cu-cu ţînţari, dacă El vrea. Păi, El poate îngrămădi ţînţari drept pînă la lună. Singurul lucru pe care El l-ar putea face este doar să zică, "Să fie acolo ţînţari pînă la lună." Aceea va fi totul ce ar trebui să fie de aceasta. Fără chimicale sau nimic, ei ar continua doar să crească, să crească, să crească înainte. Vedeţi?
E-104 God can destroy this world tonight, with—with gnats, if He wants to. Well, He could pile gnats plumb to the moon. Only thing He could do is just say, “Let there be gnats, to the moon.” That would be all there would be to it. No chemicals or nothing, they’d just keep on growing, growing, growing on. See?
E-105 El poate să facă ce vrea El. El este Dumnezeu, Creatorul. Singurul lucru de făcut este doar să-l vorbească. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Asta-i adevărat. El este Creatorul. Acum, dacă noi am ajunge doar să ne dăm seama cît de măreţ este El! Înţelegeţi? El doar face ceea ce El doreşte.
E-105 He can do what He wants to. He is God, the Creator. The only thing to do is just speak it. [Brother Branham snaps his finger once—Ed.] That’s right. He’s the Creator. Now, if we just get to realizing how great He is! See? He just does what He wishes to.
E-106 El şade acolo sus şi priveşte la oameni, şi aceşti educatori micuţi, făcînd pe deştepţii, şi, "Nu există Dumnezeu," şi-şi fiecare lucru. Ah! Păi, aceasta întocmai cum ei erau la Babel, din nou. Babel, adică.
E-106 He sits up there and looks at people, and these little educators, smarting out, and, “There’s no God,” and—and everything. Huh! Why, it just like they was at Babel, again. Babel, rather.
E-107 Acum noi observăm că Dumnezeu i-a spus Evei, că "După un timp aşa de îndelungat, Cuvîntul vine înapoi la tine." Acum, cum a căzut ea? Eu vreau clasa mea să o spună. De la ce a căzut ea? De la ce a căzut Eva? Cuvîntul. Este asta adevărat? [Adunarea, "Cuvîntul." – Ed.] Cuvîntul. Şi Dumnezeu a zis 9ă El va face o cale să o răscumpere iarăşi înapoi la Cuvînt. În regulă. După un timp aşa de îndelungat, Cuvîntul îi va fi cunoscut ei. În regulă. Cuvîntul va veni pentru un scop acum. Ţineţi strîns acum, ceea ce eu spun. Cuvîntul o să vină la ea pentru un scop, aceea era pentru răscumpărare. În regulă.
E-107 Now we notice that God told Eve, that, “After so long a time, the Word is coming back to you.” Now, how did she fall? I want my class to say it. What did she fall from? What did Eve fall from? The Word. Is that right? [Congregation says, “The Word.”—Ed.] The Word. And God said He would make a way to redeem her back to the Word again. All right. After so long a time, the Word would be known to her. All right. The Word would come for one purpose now. Hold tight now, what I’m saying. The Word would come to her for one purpose, that was for redemption. All right.
E-108 Dar, pînă-pînă atunci, ea a avut un înlocuitor care să¬care să lucreze pînă cînd a sosit timpul pentru Cuvîntul original. Acum voi-voi înţelegeţi clar? [Adunarea, "Amin."] Vedeţi? El i-a spus căci Cuvîntul o să vină iarăşi la ea, dar, pînă la acel timp, El îi dă un înlocuitor pînă cînd a sosit timpul acela. Astfel, El i-a dat să facă o jertfă, un înlocuitor pentru Sîngele acela.
E-108 But, until—until then, she had a substitute that would—that would work until the time arrived for the original Word. Now you—you understand clearly? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] See? He told her the Word would come to her again, but, until that time, He give her a substitute until that time arrived. So, He gave her an offering to make, a substitute for that Blood.
E-109 Acum, sîngele era de tauri şi oi, şi capre şi altele, dar acesta nu i-a luat păcatul la o parte. Vedeţi? Acesta i-a acoperit numai păcatul. Acesta nu l-a luat la o parte, deloc. Acesta l-a acoperit. Pentru că, acesta era sîngele unui animal, iar în sîngele animalului este viaţa animală. Acesta era un înlocuitor pînă cînd cel real... Acum puneţi-vă paltoanele.
E-109 Now, the blood was of bulls and sheep, and goats and things, but it didn’t take away her sin. See? It only covered her sin. It didn’t take it away, at all. It covered it. For, it was an animal’s blood, and in the animal’s blood is the animal life. It was a substitute until the real…Now get your coats on.
E-11
E-110 The real, human Blood, as human beings would be, become incarnate (God); without sex, virgin, the virgin birth produced that. Now God’s Word, promise, became Blood, and was incarnated in the Person of Jesus Christ the Saviour. “The blood of bulls and goats, and so forth…”
E-111 Dar acum aşteptaţi. Aici Dumnezeu a făcut promisiunea, zicînd că aceasta o să fie acolo cînd Acesta vine, "Sămînţa ei va zdrobi capul şarpelui." Acum, dacă sămînţa ei vine întocmai ca de la Adam, sau cum a fost de la şarpe, şi aşa mai departe, atunci aceasta ar fi încă sămînţă păcătoasă.
E-111 But now wait. Here God made the promise, saying it would be there when It come, “Her Seed should bruise the serpent’s head.” Now, if her seed come just like from Adam, or like had been from the serpent, and so forth, then it’d still be sinful seed.
E-112 Acela era motivul că Ioan a plîns. Acolo nu era nimeni, deoarece nimeni... Fiecare era dincolo, pe partea cealaltă a gropii, prăpastia. Dar acolo vine un timp în care atunci cînd acest sînge înlocuitor de animal să fie luat la o parte, cînd cel real, Sîngele întrupat a yenit: Dumnezeu, făcut trup şi Sînge. Biblia a spus că El era. Întîi Timotei 3:16, "Fără îndoială mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost manifestat în trup." Asta-i adevărat. Naşterea virgină a făcut asta.
E-112 That’s the reason John wept. There was no man, because no man…Everybody was across, the other side of the ditch, the chasm. But there is coming a time that when this substitute blood of animal would be done away with, when the real, incarnate Blood came: God, made flesh and Blood. The Bible said He was. First Timothy 3:16, “Without controversy great is the mystery of godliness: for God was manifested in flesh.” That’s right. The virgin birth did this.
E-113 Acum, sîngele oilor şi caprelor a acoperit păcatul, dar nu a scăpat de el, deoarece acesta a fost sîngele unui animal. Dar acesta a fost să fie în regulă, a fost să fie un înlocuitor.
E-113 Now, the blood of sheep and goats covered sin, but didn’t get rid of it, for it was an animal’s blood. But it was to be alright, was to be a substitute.
E-114 Şi ei sigur s-au-s-au obişnuit cu acel înlocuitor, şi astfel ei doar au continuat înainte.
E-114 And they sure got—got used to that substitute, and so they just kept on.
E-115 Şi, cînd, cel real, Cuvîntul promis a fost făcut manifestat în Isus Cristos, Care a dovedit să fie Fiul marelui Creator, Dumnezeu; şi a fost adeverit, El însuşi, de a fi Cuvîntul cel viu al lui Dumnezeu. Iuh! Doamne! El a dovedit că El a fost. El a putut să vorbească lucruri în existenţă.
E-115 And, when, the real, promised Word was made manifest in Jesus Christ, Who proved to be the Son of the great Creator, God; and was vindicated, Himself, by being the living Word of God. Whew! My! He proved He was. He could speak things into existence.
E-116 Nu există nici o fiinţă umană, sau-sau nimic în lume, să poată face asta. Nu există nici un lucru pe pămînt să poată crea, decît Dumnezeu. Diavolul nu poate crea. El este un pervertitor a ceea ce a fost creat, dar el nu poate crea. Păcatul este numai neprihănirea pervertită. Voi ştiţi ce vreau eu să spun. Ce este o minciună? Aceasta este adevărul prezentat greşit. Înţelegeţi? Ce este o curvie? Actul corect legal pervertit. Totul în păcat, păcatul este doar Adevărul pervertit. Acum, el nu putea crea.
E-116 There ain’t a human being, or—or nothing in the world, could do that. There ain’t a thing on earth can create, but God. The devil can’t create. He’s a perverter of what’s been created, but he can’t create. Sin is only righteousness perverted. You know what I mean. What is a lie? It’s the truth misrepresented. See? What is an adultery? The right legal act perverted. Everything in sin, sin is just the Truth perverted. Now, he could not create.
E-117 Dar cînd a venit Cristos, a dovedit că El era Creatorul. Acolo era Sîngele care a fost promis. Acum dacă voi vreţi să citiţi asta, voi... Să întoarcem doar pentru un minut. Noi o să luăm răgaz asupra acestuia, oricum, în seara aceasta. Eu...
E-117 But when Christ came, proved He was the Creator. There was the Blood that had been promised. Now if you want to read that, you…Let’s just turn for a minute. We going to take the time on this, anyhow, tonight. I…
E-118 Aceasta mă face emoţionat. Eu cred că fiecare vrea să meargă acasă, voi ştiţi. Şi astfel aceasta este o... [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Acum să luăm Fapte 2. Vă mulţumesc. Iar noi doar vom...
E-118 It makes me nervous. I think everybody wants to go home, you know. And so it’s a…[Congregation says, “No.”—Ed.] Now let’s get Acts 2. Thank you. And we’ll just…
E-119 Fapte 2, şi noi vom afla dacă aceasta este corect, sau nu, dacă El a fost dovedit că El era Dumnezeu. În regulă. Luăm Fapte 2. Acum să luăm aici la al 22-lea verset, Petru vorbeşte, Ziua Cincizecimii.
Voi bărbaţi din Israel, ascultaţi aceste cuvinte; Isus din Nazaret, un om confirmat de Dumnezeu printre voi prin miracole... minuni şi semn, care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi inşi-... dea-... voi înşivă de asemenea cunoaşteţi:
E-119 Acts 2, and we’ll find out whether this is right, or not, whether He was proved that He was God. All right. Get Acts 2. Now let’s get here at the 22nd verse, Peter speaking, the Day of Pentecost.
Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles…wonders and sign, which God did by him in the midst of you, as you your-…al-…you yourselves also know:
E-120 "Un om care a fost confirmat, că acesta era Dumnezeu printre voi." Tocmai prin lucrurile pe care El le-a făcut, a dovedit că El era. Aici este Petru, stînd la Sanhedrin, spunîndu-le.
E-120 “A man that was approved, that it was God among you.” By the very things He done, proved that He was. Here is Peter, standing at the Sanhedrin, telling them.
E-121 Nicodim a ştiut la fel. El a zis, "Rabinule, noi toţi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu, pentru că nici un om nu putea să facă aceste lucruri dacă El nu venea de la Dumnezeu." Vedeţi? Ei au ştiut aceasta. Dar de ce?
E-121 Nicodemus knowed the same. He said, “Rabbi, we all know that You are a teacher comes from God, ’cause no man could do these things ’less He come from God.” See? They knew it. But why?
E-122 Acum priviţi. Acum, la Eva i s-a promis aceasta. Dar cînd... Acea mireasă a venit înainte jos, şi a refuzat, cînd Cuvîntul real a venit la ea. Astfel, femeia a refuzat să recunoască; mireasa Ebraică. Căci, ea a fost mireasa lui-lui Dumnezeu; El a pus-o la o parte, în divorţ. Este asta adevărat? Ea era mireasa lui Dumnezeu.
E-122 Now watch. Now, Eve was promised this. But when… That bride come on down, and refused, when the real Word came to her. So, the woman refused to recognize; the Hebrew bride. For, she was the bride of—of God; He put her away, in divorcement. Is that right? She was the bride of God.
E-123 Voi ziceţi, "Păi, ei nu au fost încă căsătoriţi vreodată." Aceasta-i corect. Dar Iosif a pus pe Maria la o parte înainte... Urma să o pună pe Maria la o parte înainte ca ei să fie căsătoriţi. Vedeţi? El a fost logodit cu ea.
E-123 You say, “Well, they wasn’t ever married yet.” That’s right. But Joseph put Mary away before…Was going to put Mary away ’fore they was married. See? He was engaged to her.
E-124 Şi cînd El a venit, şi Cuvîntul pe care El l-a promis, a venit pentru cununie, El a găsit-o înfăşurată în substituirile ei, aşa de rău, încît ea nu vroia să ia promisiunea adevărată care a fost făcută, Cuvîntul, Cristos.
E-124 And when He come, and the Word that He promised, come for the wedding, He found her wrapped in her substitutes, so bad, that she wouldn’t take the real promise that had been made, the Word, Christ.
E-125 Poate voi nu o pricepeţi. Acum lăsaţi-mă să trec peste aceasta din nou. Eu vreau ca voi să pricepeţi aceasta, vedeţi.
E-125 Maybe you don’t get it. Now let me go over it again. I want you to get this, see.
E-126 Ei i s-a promis, (mireasa, Eva), să fie un Răscumpărător. Răscumpărătorul ei să fie Cuvîntul. Şi cînd a venit Cuvîntul, făcut trup, ea L-a respins. Ei i s-au dat substituiri. Acum ţineţi acea, "substituire." I s-au dat substituiri să meargă înainte, pînă vine Răscumpărătorul. Şi cînd Răscumpărătorul a venit, ea a vrut să continue cu substituirea ei, şi a respins Cuvîntul adevărat. Vedeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi aceea era mireasa Ebraică.
E-126 She was promised, (the bride, Eve), to be a Redeemer. Her Redeemer would be the Word. And when the Word came, made flesh, she rejected It. She was given substitutes. Now hold that, “substitute.” Given substitutes to go on, until the Redeemer come. And when the Redeemer come, she wanted to continue with her substitute, and rejected the true Word. See it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And that was the Hebrew bride.
E-127 Aşa a făcut El, prin a doua Evă, mireasă, mama tuturor celor vii spiritual. Vedeţi? Eva înseamnă "mama tuturor," aceea este spirit-... "toţi care trăiesc." Eva, "mama tuturor celor care trăiesc."
E-127 So did He, by the second Eve, bride, the mother of all spiritual living. See? Eve means “the mother of all,” that’s spirit-… “all that’s living.” Eve, “mother of all that’s living.”
E-128 Acum, şi cînd El a venit la mireasa Ebraică, ea era mama tuturor celor care erau vii, dar ea L-a refuzat.
E-128 Now, and when He came to the Hebrew bride, she was the mother of all that was living, but she rejected It.
E-129 Eva naturală a căzut, în Eden, prin a asculta la raţionarea lui Satan ţmpotriva Cuvîntului lui Dumnezeu. Aşa este cum a căzut ea. În regulă, domnule. Ea a căzut deoarece ea a făcut asta.
E-129 Natural Eve fell, in Eden, by listening to Satan’s reasoning against God’s Word. That’s how she fell. All right, sir. She fell because she did that.
E-130 Eva spirituală, acum, aceea este biserica, mireasa lui Cristos. Ea a căzut, nu în Eden, ci în Roma, vedeţi, la Consiliul Niceea, cînd ea a respins. Acea biserică penticostală care a mers jos la Niceea, şi a ascultat la raţionarea Romană, în loc să se ţină de Cuvînt, ea a căzut. Şi totul aparte de ea, a murit cu ea, în jurul ei. Acum, întocmai cum a căzut Eva naturală, a căzut Eva spirituală. Mireasa lui Dumnezeu a căzut-a căzut în grădină; Mireasa lui Cristos a căzut în Roma. Vedeţi?
E-130 Spiritual Eve, now, that’s the church, Christ’s bride. She fell, not in Eden, but in Rome, see, at the Nicaea Council, when she rejected, that Pentecostal church, that went down to Nicaea, and listening to Roman’s reasoning, instead of holding onto the Word, she fell. And everything away from her, died with her, around her. Now, just as natural Eve fell, spiritual Eve fell. God’s bride fell—fell in the garden; Christ’s Bride fell in Rome. See?
E-131 Observaţi, prin aceeaşi raţionare, împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu, ea de asemeni şi-a pierdut drepturile ei de virtute, la Satan. Care, noi aflăm în ruperea acestor Peceţi, şi încă Satan este acolo. Biblia spune că acesta este tocmai scaunul lui Satan. Şi cum Eva şi-a pierdut a ei-a ei drepturi virtuoase, şi le-a predat lui Satan, în grădina Edenului; biserica, mireasa lui Cristos, a făcut acelaşi lucru la Roma, cînd ei au pierdut Biblia pentru dogmele şi raţionările lor. Vedeţi cum tipizează aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-131 Notice, by the same reasoning, against God’s Word, she also forfeited her rights of virtue, to Satan. Which, we found in the breaking of these Seals, that that was Satan, and still is Satan there. The Bible said it’s the very seat of Satan. And as Eve forfeited her—her virtuous rights, and give them over to Satan, in the garden of Eden; the church, the bride of Christ, did the same thing at Rome, when they forfeited the Bible for their dogmas and reasonings. See how it types? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-132 Voi doar folosiţi acele tipuri, voi sînteţi asiguraţi să veniţi afară corect. Dacă mîna mea arată ca... Dacă nu m-am văzut niciodată pe mine, şi eu văd umbra mea venind, eu voi şti cam cum arăt eu. Vedeţi? Dar, acela este felul. Dacă voi vreţi să vedeţi ce vine, uitaţi-vă ce a fost. "Pentru că... toate lucrurile vechi erau umbre ale lucrurilor ce vin," a zis Biblia. În regulă.
E-132 You just run those types, you’re bound to come out right. If my hand looks like…If I’ve never seen myself, and I see my shadow coming, I’ll know just about what I look like. See? But, that’s the way. If you want to see what’s coming, look what has been. “For the…all the old things were shadows of things to come,” the Bible said. All right.
E-133 Căci, ea şi-a pierdut Cuvîntul ei virtuos, Cuvîntul lui Dumnezeu, cînd ea a vîndut Biblia, şi a pus un om acolo înăuntru care zice că biserica are drepturile să schimbe orice vor ei să schimbe. Şi ei au făcut aceasta. Iar mireasa lui Cristos, mireasa penticostală, şi-a vîndut virtutea ei, la Niceea, întocmai cum Eva şi-a vîndut virtutea ei lui Satan în grădina Edenului. Exact. În regulă.
E-133 For, she forfeited her virtuous Word, the Word of God, when she sold the Bible, and put a man in there that says that the church has rights to change anything they want to change. And they’ve done it. And the bride of Christ, the pentecostal bride, sold out her virtue, at Nicaea, just as Eve sold her virtue to Satan in the garden of Eden. Exactly. All right.
E-134 Dumnezeu a promis; această biserică, această biserică penticostală, ştiind că ea va face aceasta; cum a făcut El la Eva, Dumnezeu a promis.
E-134 God has promised; this church, this pentecostal church, knowing she would do it; like He did to Eve, God has promised.
E-135 Biserica penticostală, credeţi voi că ea şi-a vîndut dreptul ei de întîi născut, înainte... virtutea ei, cînd ea a părăsit acolo? Voi credeţi asta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Ea, sigur, ea a făcut-o. Atunci la ce bun este un crez, ne bazat pe această Biblie? Eu vreau ca cineva să găsească ceea ce este numit Crezul Apostolilor, sau măcar un cuvînt din acesta în Biblie. Acela este un crez Catolic, nu crez al apostolilor.
E-135 The pentecostal church, do you believe that she sold her birthrights, before…her virtue, when she left over there? You believe that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] She, sure, she did. Then what good is a creed, not based on this Bible? I want somebody to find what’s called the Apostles’ Creed, or even one word of it in the Bible. That’s a Catholic creed, not apostles’ creed.
E-136 Citiţi Fapte 2:38, acela este Crezul apostolilor, dacă El are vreunul. Da. Vedeţi? Acum, asta este ceea ce ei au folosit tot timpul, oricum. Astfel dacă voi... Vedeţi?
E-136 Read Acts 2:38, that’s apostles’ Creed, if He’s got any. Yeah. See? Now, that’s what they used all the time, anyhow. So if you…See?
E-137 Astfel, ei şi-au vîndut dreptul de naştere. Nu numai asta, Metodiştii, Baptiştii, Prezbiterienii, Penticostalii, restul dintre ei, au făcut la fel. Ea a format o denominaţiune. Roma, ce a făcut-o să facă asta, ea a format o denominaţiune şi a pus un om la capul acesteia. Şi Metodiştii, Baptiştii, Penticostalii şi fiecare, au făcut acelaşi lucru, au pus un grup de oameni la ca pul acesteia. Nu contează ce a spus Dumnezeu, ei... Voi trebuie să o faceţi în felul în care ei spun să o faceţi.
E-137 So, they sold out their birthrights. Not only that, Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals, the rest of them, has done the same. She formed a denomination. Rome, what made her do that, she formed a denomination and put man at the head of it. And the Methodists, Baptists, Pentecostals and every one, has done the same thing, put a group of men at the head of it. No matter what God says, they…You got to do it the way they say do it.
E-138 Păi, ce este aceasta? Aceasta nu este nimic în lume decît prostituţie spirituală, modelul greşit de femeie; da, domnule, crezuri, crezuri mincinoase, făcute de om. Atunci ea a devenit, cînd ea a făcut asta... Acum eu voi dovedi aceasta. Ea a devenit o curvă, faţă de Dumnezeu. Voi credeţi că Biblia spune asta? Da, domnule. Fiicele ei au făcut la fel.
E-138 Well, what is it? It’s nothing in the world but spiritual prostitution, the wrong type of woman; yes, sir, creeds, lying creeds, man-made. Then she became, when she did that…Now I’ll prove this. She became a whore, to God. Do you believe the Bible says that? Yes, sir. Her daughters has done the same.
E-139 Acum în Apocalipsa 17, dacă voi vreţi să o însemnaţi jos. Ioan a fost luat în Duhul, "Şi văzusem o curvă mare şezînd pe..." Iar noi am citit aceasta seara trecută. Şi acolo erau cele şapte dealuri, şi exact ceea ce ea făcuse. Şi ea a dat lumii preacurviile ei murdare. Este asta adevărat? "Şi toţi împăraţii de pe pămînt au comis preacurvie cu ea," înşeală, şi fură, şi mint, şi plătesc pentru pocăinţă, şi-şi novena [devoţiune din nouă în nouă zile în dogma bisericii Romano Catolice – Trans.], şi fiecare alt lucru.
E-139 Now in Revelation 17, if you want to mark it down. John was taken in the Spirit, “And saw a great whore sitting upon…” And we read it last night. And there was the seven hills, and exactly what she had done. And she had given the world her filthy fornications. Is that right? “And all the kings of the earth committed fornications with her,” cheat, and steal, and lie, and paying for repentance, and—and novenas, and every other thing.
E-140 Păi, acum amintiţi-vă, ea avea fiice. Păi, dacă ea a devenit un trup, şi sub un sistem organizaţional, atunci întregul sistem este greşit. Şi dacă Eva, nesupunîndu-se lui Dumnezeu, a aruncat totul în moarte, ceea ce era sub ea; şi fiecare biserică care s-a organizat, a aruncat totul la moarte, sub aceasta. Exact. Întregul lucru este dus. Asta este exact conform cu Cuvîntul aici. Citiţi Apocalipsa 17. Şi Biblia a spus că El o să "o ardă cu foc, şi pe toţi copiii ei cu ea." Asta-i adevărat. Aceea înseamnă, că fiecare sistem organizaţional va arde, cu curva.
E-140 Well, now remember, she had daughters. Well, if she had become a body, and under an organizational system, then the whole system is wrong. And if Eve, disobeying God, throwed everything into death, that was under her; and every church that organizes, throws everything to death, under it. Exactly. The whole thing is gone. That’s exactly according to the Word here. Read Revelation 17. And the Bible said that He would “burn her with fire, and all of her children with her.” That’s right. That means, every organizational system will burn, with the whore.
E-141 Acum, aceea sună pe şleau, şi eu-eu ştiu că voi veţi auzi din aceasta, şi eu-eu vreau să aud de la aceasta. Şi eu-eu... Asta-i corect, totuşi. Biblia a spus aşa, astfel aceea o face corect.
E-141 Now, that sounds flat, and I—I know you’ll hear from it, and I—I want to hear from it. And I—I…That’s right, though. The Bible said so, so that makes it right.
E-142 Ea a devenit o "curvă." Voi puteţi citi aceasta în Apocalipsa, capitolul al 17-lea. Ea, ce a făcut ea? Ea a comis preacurvii, împotriva propriului ei Bărbat. "Păi," voi ziceţi, "nu, aceea este Biblia." Cuvîntul este Dumnezeu. Şi dacă voi luaţi un lucru...
E-142 She became a “whore.” You can read it in Revelation, the 17th chapter. She, what did she do? She committed fornications, against her own Husband. “Well,” you say, “no, that’s the Bible.” The Word is God. And if you take one thing…
E-143 Ai vrea tu ca nevasta ta să sărute pe un alt bărbat? Dacă ea nu a făcut nimic mai mult decît aceea, tu nu ai vrea ca ea să o facă. Ea şi-ar dovedi nedevotamentul ei.
E-143 Would you want your wife kissing some other man? If she didn’t do no more than that, you wouldn’t want her doing it. She would prove her un-trueness.
E-144 "Oricine va scoate un Cuvînt din Acesta, sau adaugă unul la El." Aleluia! Cristos o vrea pe Soţia Lui pură cu Cuvîntul. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Acela este felul în care Ea trebuie să fie.
E-144 “Whosoever shall take one Word away from It, or add one to It.” Hallelujah! Christ wants His Wife pure with the Word. [Brother Branham knocks on the pulpit four times—Ed.] That’s the way She must be.
E-145 Pentru că, nimic nici un strop, sau un punctuleţ, sau ceva, sau liniuţă, nu va trece de la legea aceea, sau din Cartea aceea, pînă cînd Aceasta este toată împlinită. Isus a zis, "Şi cerurile şi pămîntul vor trece, dar Cuvîntul Meu nu va trece niciodată."
E-145 Cause, nothing, not one tot, or one jittle, or anything, or tittle, will pass from that law, or from that Book, till It’s all fulfilled. Jesus said, “Both heavens and earth will pass away, but My Word shall never pass.”
E-146 Nu puneţi vreo interpretare particulară la Acesta. El vrea una pură, neamestecată, nici măcar o cochetare. Eu nu aş vrea soţia mea să cocheteze cu vreun alt bărbat. Şi cînd tu mergi să asculţi la vreun fel de raţionare, în afara Acestuia, tu asculţi, tu cochetezi cu Satan. Amin! Nu vă face aceasta să vă simţiţi religioşi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeu vrea ca voi să staţi neamestecaţi. Staţi chiar acolo cu acel Cuvînt. Staţi drept cu Acesta. În regulă.
E-146 Don’t put any private interpretation to It. He wants a pure, unadulterated, not even a flirt. I wouldn’t want my wife flirting with some other man. And when you go to listening to any kind of reasons, beyond That, you’re listening, you’re flirting with Satan. Amen! Don’t it make you feel religious? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] God wants you to stay unadulterated. Stay right there with that Word. Stay right with It. All right.
E-147 Dumnezeu i-a promis ei, aşa cum El i-a promis lui Eva în grădina Edenului, la această ultimă Evă aici. Care, biserica penticostală, începutul bisericii, biserica însăşi, este mama tuturor oamenilor vii, deoarece, atît timp cît ei merg acolo înăuntru. Dar, voi vedeţi, cînd ei iau sus păcatele ei, ei mor cu ea.
E-147 God promised to her, as He did to Eve in the garden of Eden, to this last Eve here. Which, the pentecostal church, the beginning of the church, the church itself, is the mother of all of the living people, because, as long as they go in there. But, you see, when they take up her sins, they die with her.
E-148 Aici vine un om micuţ înainte. El zice, "Eu-eu vreau să slujesc pe Dumnezeu."
E-148 Here comes a little fellow along. He say, “I—I want to serve God.”
E-149 Ei zic, "Păi, iată ce faci tu. Du-te jos acolo şi pocăieşte-te."
"În regulă, eu voi face aceasta. Slavă lui Dumnezeu!"
Merge jos acolo, se pocăieşte.
E-149 They say, “Well, here is what you do. Go down there and repent.”
“All right, I’ll do it. Glory to God!” Go down there, repent.
E-150 "Acum vino uneşte-te cu noi." Acolo, acolo sînteţi. Aha. Vedeţi? Aceea îl are. Ah! Asta-i adevărat, a murit chiar cu aceasta. Vedeţi? Vedeţi? Aceea este doar... Aceea este ceea ce învaţă această Carte, vedeţi, nu ceea ce eu spun. Deoarece, Aceasta zice Aici, aşa. În regulă.
E-150 “Now come join us.” There, there you are. Uh-huh. See? That got it. Huh! That’s right, died right with it. See? See? That’s just…That’s what this Book is teaching, see, not what I’m saying. Because, It says Here, so. All right.
E-151 Acum, Dumnezeu i-a promis, cum I-a promis Evei. El i-a spus Evei că va veni un timp în care-Cuvîntul va veni iarăşi înapoi la ea. Acum vă amintiţi asta? De la ce a pierdut ea, aceasta va fi restaurat. Pentru că, există numai un Lucru care poate restaura, şi acela este Cuvîntul. Exact.
E-151 Now, God has promised her, as He did Eve. He told Eve there would come a time that the—the Word would come back to her again. Now you remember that? What she lost from, it would be restored. Cause, there’s only one Thing can restore, and that’s the Word. Exactly.
E-152 Am zis, trage cu o armă; dacă tu nu loveşti ţinta, află unde a deviat aceasta. Tu trebuie să vii înapoi acolo şi să începi din nou. Vezi?
E-152 I said, shoot a gun; if you don’t hit the target, find where it went off at. You got to come back there and start again. See?
E-153 Şi dacă voi mergeţi înapoi, voi mergeţi la Niceea. Acolo este unde începeţi voi din nou, vedeţi. Duceţi-vă înapoi, departe de acele organizaţii, departe de toată biserica aceea. Noi vedem aceste Peceţi doar perfect.
E-153 And if you go back, you go to Nicaea. That’s where you start again, see. Go back, away from them organizations, away from all that church. We been seeing these Seals just perfectly.
E-154 Eu întotdeauna mă întrebam, toată viaţa mea, de ce am fost eu aşa împotriva sistemelor organizaţionale. Nu oamenii, nu. Oamenii sînt întocmai ca mine sau voi, sau oricine altul. Dar acel sistem, acel sistem denominaţional, acum eu văd aceasta chiar aici. Eu nu am ştiut aceasta pînă acum. Şi aceasta este corect.
E-154 I always wondered, all my life, why I was so against organizational systems. Not the people, no. The people are just like me or you, or anybody else. But that system, that denominational system, now I see it right here. I never knowed it till now. And that’s right.
E-155 Dumnezeu i-a promis la Eva spirituală, la fel cum El a promis la Eva naturală, căci Cuvîntul va fi iarăşi restituit pentru ea. În zilele din urmă El va restaura pentru Biserică, din nou la Cuvîntul original.
E-155 God promised the spiritual Eve, the same as He did the natural Eve, that again the Word would be restored to her. In the last days He would restore to the Church, to the original Word again.
E-156 Acum urmăriţi foarte atenţi. Eu-eu vreau să fiu sigur acum. Dumnezeu i-a promis la Eva, că va veni timpul cînd Cuvîntul o să fie restaurat de către Sămînţa ei. Acest Cuvînt, Însăşi, va deveni Sămînţă. Şi cînd ei i-au dat un înlocuitor, ea a ţinut acel înlocuitor. Şi cînd a venit Cuvîntul la ea, ce a făcut ea? "Eu nu-L vreau." Acesta era prea smerit. Nu părea corect, pentru ea. Nu a fost destul de şlefuit. "Un grajd? Oh, Doamne! Doamne! Un Om ca acela, nici o zi în şcoală? Păi, eu nu puteam accepta Aceea. Acela nu este Mesia. Un Om care lasă pe oameni să-L lovească în jur în felul acesta, şi atunci să-L cheme 'Mesia'? Îi lasă să-I pună o zdreanţă în jurul feţei, apoi Îl lovesc peste cap? Iar El S-a numit un Profet, un Profet real, ridicat sus?"
E-156 Now watch real close. I—I want you to be sure now. God promised Eve, the time would come when the Word would be restored by her Seed. This Word, Itself, would become Seed. And when they give her a substitute, she held that substitute. And when the Word come to her, what’d she do? “I don’t want It.” It was too humble. Didn’t look right, to her. Wasn’t polished enough. “A stable? Oh, my! My! A Guy like that, not a day in school? Well, I couldn’t accept That. That’s no Messiah. A Guy let guys kick Him around like that, and then call It ‘Messiah’? Let them put a rag around His face, then hit Him on the head? And He called Himself a Prophet, a real Prophet, raised up?”
E-157 De fapt, ei nu cunoşteau profeţii. Isus a spus aşa. El a zis, "Dacă voi aţi fi cunoscut profeţii, voi m-aţi fi cunoscut pe Mine." Aceasta-i corect.
E-157 Actually, they didn’t know prophets. Jesus said so. He said, “If you would have known the prophets, you’d knowed Me.” That’s right.
E-158 Acum observaţi. Dar cînd Cuvîntul a venit la ea, în felul, întocmai exact în felul în care Dumnezeu a spus că Acesta o să vină; ea L-a avut socotit în vreun alt fel. Eu vorbesc despre mireasă, mireasa Iudaică, mireasa Ebraică. Aceea era Eva, de la început. Atunci cînd Acesta a venit aici afară, ea nu L-a vrut. Ea vroia să stea cu substituirile ei.
E-158 Now notice. But when the Word came to her, the way, just exactly the way God said It would come; she had It figured out some other way. I’m talking about the bride, the Jewish bride, the Hebrew bride. That was Eve, to begin with. Then when It come out here, she didn’t want It. She wanted to stay with her substitutes.
E-159 Acum, Dumnezeu i-a promis la Eva spirituală, la Cincizecime, i-a spus chiar înainte să se întîmple, cu patru sute de ani înainte ca biserica să fi căzut vreodată, că ei vor cădea, şi că ei vor face ceea ce ei au făcut. Dar, El a promis, că în zilele din urmă El o să trimită iarăşi Cuvîntul.
E-159 Now, God promised spiritual Eve, at Pentecost, told it even before it happened, four hundred years before the church ever fell, that they would fall away, and they would do what they’ve done. But, He promised, in the last days He would send the Word again.
E-160 Isus a vorbit acelaşi lucru cînd El a fost pe pămînt; El o să¬L trimită din nou. Şi ce este... Ce va găsi Acesta? El va găsi acelaşi lucru pe care El l-a găsit cînd El a venit întîi. Corect. Ei au... Ei, ei vor înlocuitorii lor. Ei vor denominaţiunea lor. Ei vor crezurile lor. Ei vor să trăiască doar în felul în care ei vor. Şi ei vor, "Păi, eu sînt Aşa-şi-aşa. Eu aparţin la Aşa-şi-aşa." Nu contează ce face Dumnezeu, cît de mult se manifestă El pe Sine; El putea învia morţii; El putea spune secretele inimii; El putea face fiecare lucru pe care Biblia a spus că El o să-l facă. Aceea nu face nici un pic de diferenţă. "Dacă acesta nu este conectat cu organizaţia mea, nu este nimic de Acesta." Vedeţi?
E-160 Jesus spoke the same thing when He was on earth; He would send It again. And what is…What will It find? It’ll find the same thing that It found when It come first. Right. They’ve got…They, they want their substitutes. They want their denomination. They want their creeds. They want to live just the way they want to. And they want, “Well, I’m So-and-so. I belong to So-and-so.” Don’t make any difference what God is a doing, how much He manifests Himself; He could raise the dead; He could tell the secrets of the hearts; He could do everything that the Bible said He would do. That don’t make a bit of difference. “If it ain’t connected with my organization, it is nothing to It.” See?
E-161 Acelaşi lucru care l-a făcut mireasa Ebraică, aceasta-i corect, vedeţi, ei au ascultat de înlocuitorul lor. Iar Dumnezeu le-a promis realul. Şi cînd realul a venit, ei nu L-au vrut. Acesta era prea umilit.
E-161 Same thing that Hebrew bride did, that’s right, see, they listened to their substitute. And God promised them the real. And when the real come, they didn’t want It. It was too humble.
E-162 Acum este acelaşi lucru astăzi, cînd-cînd Acesta se ridică pe scenă. Acum, Dumnezeu a zis, în Maleahi 4, că El o să trimită Mesajul în zilele din urmă, care va restaura. Ioel a zis, "Eu voi restaura toţi anii." Totul ce a mîncat Roma, şi tot ce au mîncat Metodiştii, şi tot ce au mîncat Baptiştii, jos din acea ramură originală penticostală, Dumnezeu a zis, "Eu voi restaura în ziua din urmă." Asta-i adevărat.
E-162 Now it’s the same thing today, when—when It rises on the scene. Now, God said, in Malachi 4, that He would send the Message in the last days, that would restore. Joel said, “I will restore all the years.” Everything that Rome eat up, and everything the Methodists eat up, and everything the Baptists eat up, off of that original pentecostal branch, God said, “I will restore in the last day.” That’s right.
E-163 Şi El poate să ne trimită o astfel de persoană care va fi... Singurul lucru la care Dumnezeu a trimis vreodată Cuvîntul Lui era un profet, nu la reformatori; la profeţi. Nu era ceasul pentru aceasta. Acum ajunge să fie ceasul, şi acela este motivul că noi urmărim ca acesta să vină. Acesta va fi aşa de smerit şi blînd! Şi astfel... Oh, Doamne!
E-163 And He can send us such a person that will be…The only thing that God ever sent His Word to was a prophet, not to reformers; to prophets. It wasn’t the hour for it. Now it’s getting to be the hour, and that’s the reason we’re watching for it to come. It’ll be so humble and gentle! And so…Oh, my!
E-164 Voi credeţi că acei aristocraţi Metodişti, Baptişti, şi Prezbiterieni, Penticostali, îl vor primi vreodată?
"Oh," voi ziceţi, "Penticostali?"
E-164 You think them aristocratic Methodists, Baptists, and Presbyterian, Pentecostals, will ever receive it?
“Oh,” you say, “Pentecostals?”
E-165 Penticostalii sînt Laodicenii. "Bogaţi, şi nu au nevoie de nimic."
E-165 The Pentecostals is the Laodiceans. “Rich, and have need of nothing.”
E-166 El zice, "Tu nu ştii că tu eşti sărac." Ai putea zidi clădiri de milioane de dolari, dar tu încă eşti sărac, sărac spiritual.
"Oh," voi ziceţi, "Eu văd toată Aceasta."
"Tu eşti orb!"
"Păi," voi ziceţi, "binecuvîntez pe Dumnezeu, eu sînt acoperit."
"Goi!"
"Păi, eu sînt sigur de băieţii noştri. Noi avem seminarii. Noi..."
E-166 It said, “You don’t know that you are poor.” Might be building millions-of-dollars buildings, but you’re still poor, spiritual poor.
“Oh,” you say, “I see It all.”
“You’re blind!”
“Well,” you say, “bless God, I’m covered.”
“Naked!”
“Well, I sure of our boys. We got seminaries. We…”
E-167 "Şi nu ştiu aceasta." Acum aceea este doar vice versa. Acum, dacă Biblia a spus că Biserica Laodiceană va fi în acea condiţie...
E-167 “And don’t know it.” Now that’s just vice versa. Now, if the Bible said that the Laodicean Church would be in that condition…
E-168 Şi nu există nici o persoană pe pămînt să poată nega că aceasta nu este ultima epocă, deoarece, Epoca Bisericii Laodicea, sau, a şaptea epocă a bisericii. Şi, aici sîntem noi, ai doilea două mii de ani o sfîrşeşte. Acolo nu mai sînt epoci ale bisericii. Acela este motivul că voi fraţii cu Ploaia Tîrzie nu aţi putut începe o altă organizaţie. Acolo nu o să mai fie. Aceasta-i corect. Aceasta este la sfîrşit. Amin. Nu mai pot fi epoci ale bisericii. Acestea s-au terminat.
E-168 And there’s no person on earth could deny that this isn’t the last age, because, the Laodicean Church Age, or, the seventh church age. And, here we are, the second two thousand years is finishing it. There is no more church ages. That’s the reason you Latter Rain brethren couldn’t start another organization. There’s going to be no more. That’s right. It’s at the end. Amen. Can’t be no more church ages. It’s all over.
E-169 Dar atunci dacă mesajul penticostal a fost ultimul mesaj... Care, justificarea, sanctificarea, botezul Duhului Sfînt, ultimele trei mesaje, ultimele trei epoci ale bisericii formează Naşterea completă.
E-169 But then if the pentecostal message was the last message… Which, justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost, the last three messages, the last three church ages forms the complete Birth.
E-170 Întocmai ca atunci cînd o femeie are, urmează să aibe un copil; primul lucru care de fapt se întîmplă este apa, următorul lucru este sîngele, următorul lucru este viaţa.
E-170 Just like when a woman is having, going to have her baby; the actual first thing happens is water, the next thing is blood, the next thing is life.
E-171 Cînd ei l-au omorît pe Isus la cruce, substanţa a venit din trupul Lui, să formeze noua... să formeze – Naşterea. Ei I-au lovit coasta, a ieşit apă şi Sînge, şi, "În mîinile Tale Îmi predau Duhul Meu." Ce a venit din trupul Lui era apă, Sînge, Duh.
E-171 When they killed Jesus at the cross, the substance come from His body, to make up the new…to make up the—the Birth. They struck His side, Blood and water came out, and, “Into Thy hands I commend My Spirit.” What came from His body was water, Blood, Spirit.
E-172 Acum, Întîi Ioan 5:7 vă spune despre asta, "Acolo sînt trei care poartă mărturie în Cer, Tatăl, Cuvîntul (care este Cristos,) şi Duhul Sfînt." Şi aceşti trei sînt de acord în unul; ei nu sînt unul, ci ei sînt de acord în unul. Şi acolo sînt trei care poartă mărturie... Sau, "Ei sînt unul," eu vreau să spun. Eu greşesc acolo. "Şi cei trei care poartă mărturie pe pămînt, sînt apa, Sîngele, şi Duhul, şi ele sînt de acord în unul."
E-172 Now, First John 5:7 tells you about that, “There are three that bear record in Heaven, the Father, the Word (which is Christ,) and the Holy Ghost.” And these three agree in one; they’re not one, but they agree in one. And there are three that bear record…Or, “They are one,” I mean. I’m mistaken there. “And the three that bear record in earth, is the water, Blood, and Spirit, and they agree in one.”
E-173 Voi puteţi fi sanctificaţi fără să fiţi justificaţi. Şi voi puteţi fi justificaţi fără să fiţi sanctificaţi. Voi puteţi fi sanctificaţi fără să primiţi Duhul Sfînt. Aceea este exact.
E-173 You can be sanctified without being justified. And you can be justified without being sanctified. You can be sanctified without receiving the Holy Ghost. That’s exactly.
E-174 Ucenicii, în Ioan 17:17, erau sanctificaţi şi li s-a dat putere să scoată draci, dar încă nu aveau Duhul Sfînt. Vedeţi? Sigur. Trebuiau să meargă sus la Cincizecime, şi să aştepte pînă a venit Duhul Sfînt.
E-174 The disciples, in John 17:17, was sanctified and given power to cast out devils, but still didn’t have the Holy Ghost. See? Sure. Had to go up to Pentecost, and wait till the Holy Ghost come.
E-175 Acolo este unde Iuda şi-a arătat culorile lui. Vedeţi cum duhul acela şi-a croit drumul prin justificare, sanctificare? Dar cînd acesta a venit la sf'îrşit, el şi-a arătat culorile. Vedeţi? Aceasta-i corect.
E-175 That’s where Judas showed his colors. See how that spirit worked its way through justification, sanctification? But when it come to the end, he showed his colors. See? That’s right.
E-176 Acum observaţi, acum, şi aici sîntem noi la timpul sfîrşitului. Şi Eva spirituală, întocmai ca nat-... cum la Eva Ebraică i-a fost promis, la mireasa Ebraică i s-a promis să se întoarcă Cuvîntul. Iar mireasa spirituală de la Cincizecime, cînd ea a căzut la Niceea, atunci ei i s-a promis că în zilele din urmă Cuvîntul va veni din nou. Acum voi ziceţi, atunci...
E-176 Now notice, now, and here we are at the end time. And spiritual Eve, just as nat-…as Hebrew Eve was promised, the Hebrew bride was promised the Word to return. And the spiritual bride from Pentecost, when she fell at Nicaea, then she is promised in the last days that the Word will come again. Now you say, then…
E-177 Voi vreţi o altă Scriptură, luaţi aici, Apocalipsa 10. Şi a zis, "În ceasul, timpul celui de al-al ultimului înger, îngerul al şaptelea (mesagerul al şaptelea) începe să sune, taina lui Dumnezeu este sfîrşită." Vedeţi? Restaurarea înapoi la Cuvînt! Biblia a spus că acest mesager ale ultimelor zile va fi, "Să-i restaureze iarăşi înapoi la Credinţa originală, înapoi la Credinţa părinţilor." Dar credeţi voi că ei o să-L primească? Nu, domnule. "Ultimele zile, el va restaura din nou Cuvîntul original," aşa cum El a spus în Maleahi 4.
E-177 You want another Scripture, take over here, Revelation 10. And said, “In the hour, the time of the—the last angel, the seventh angel (seventh messenger) begins to sound, the mystery of God is finished.” See? The restoration back to the Word! The Bible said that this messenger of the last days would be, “Restore them back to the original Faith again, back to the Faith of the fathers.” But do you think they receive It? No, sir. “Last days, He would restore the original Word again,” as He said in Malachi 4.
E-178 Dar ea a pierdut. Acum, ea a pierdut acel Cuvînt la Niceea. Eva a pierdut în Eden; Eva l-a respins pe al ei la Calvar. Iar grupul lui Niceea Îl resping în zilele din urmă, întocmai la fel. Doamne!
E-178 But she had forfeited. Now, she had forfeit that Word at Nicaea. Eve forfeited in Eden; Eve rejected hers at Calvary. And Nicaea’s group is rejecting It in the last days, just the same. My!
E-179 Dar cînd Cuvîntul a venit în trup uman, ea, Eva, biserica Ebraică, mama tuturor celor vii spiritual, Acesta atunci, ea L-a refuzat. Ea era aşa de moartă, în tradiţiile şi dogmele ei, încît ea L-a omis. Aşa este aceasta, exact. În regulă.
E-179 But when the Word came in human flesh, she, Eve, the Hebrew church, mother of all spiritual living, It then, she rejected It. She was so dead, in her traditions and dogmas, that she missed It. So is this one, exactly. All right.
E-180 Ei Îl omit, Cuvîntul viu manifestat în trup, prin Cuvîntul care este promis. Cuvîntul a promis să facă aceste lucruri. Promisiunea a fost făcută, că va fi în felul acesta în zilele din urmă. "Cum era în zilele Sodomei, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Acum priviţi ce s-a întîmplat la Sodoma. "Cum era în zilele lui Noe, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Vedeţi? Priviţi ce s-a întîmplat atunci. Vedeţi? Acum, El a spus că va fi acelaşi lucru, şi noi trăim în ziua aceea. Păi, şi aceasta ar putea fi, eu presupun, eu aş putea lua şase sute de promisiuni din ele în felul acesta, din Scriptură, doar referindu-se la aceasta. Vedeţi? Acum, dar, ei L-au respins.
E-180 They miss Him, the living Word manifested in the flesh, by the Word that is promised. The Word promised to do these things. The promise was made, that it’ll be like this in the last days. “As it was in the days of Sodom, so shall it be in the Coming of the Son of man.” Now watch what happened at Sodom. “As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man.” See? Watch what happened then. See? Now, He said it would be the same thing, and we live in that day. Well, and it could be, I guess, I could get six hundred promises of them like that, out of the Scripture, just referring to it. See? Now, but, they reject It.
E-181 Ea a ţinut la tradiţii şi înlocuitor, în loc de-... Ea a ţinut la sîngele înlocuitor, în loc de Sîngele real. Isus, Cuvîntul, a zis, cînd Acesta i-a fost manifestat ei, "Deoarece ea s-a ţinut de aceste tradiţii..." Isus, Cuvîntul manifestat, a zis către mireasă, mireasa Ebraică, "Deoarece tu te ţii de tradiţiile tale, tu faci Cuvîntul lui Dumnezeu fără nici un efect pentru tine. El nu poate fi efectiv."
E-181 She held to traditions and substitute, instead of the—the… She held to the substitute blood, instead of the real Blood. Jesus, the Word, said, when It was manifested to her, “Because she held to these traditions…” Jesus, the manifested Word, said to the bride, Hebrew bride, “Because you hold to your traditions, you make the Word of God without any effect to you. It can’t be effective.”
E-182 Acum acela este motivul astăzi, că, trezirile pe care noi trebuie să le avem, noi avem treziri denominaţionale. Noi nu am avut o scuturare reală. Nu, nu, nu. Nu, domnule. Să nu gîndiţi că noi avem treziri. Noi nu avem. Oh, ei au milioane şi milioane şi milioane de membri de biserică, dar nici o trezire nicăieri. Nu. Nu.
E-182 Now that’s what’s the reason today, that, the—the revivals that we’re supposed to have, we have denominational revivals. We haven’t had a real stirring. No, no, no. No, sir. Don’t think we got revivals. We haven’t. Oh, they’ve got millions and millions and millions of church members, but not a revival nowhere. No. No.
E-183 Mireasa încă nu a avut o trezire. Vedeţi? Nu a existat trezire acolo, nici o manifestare a lui Dumnezeu încă să mişte Mireasa. Vedeţi? Noi aşteptăm aceasta acum. Va fi nevoie de acele şapte Tunete necunoscute înapoi acolo, să O trezească din nou, vedeţi. Da. El va trimite aceasta. El a promis-o. Acum priviţi.
E-183 The—the Bride hasn’t had a revival yet. See? There’s been no revival there, no manifestation of God to stir the Bride yet. See? We’re looking for it now. It’ll take those seven unknown Thunders back there, to wake Her up again, see. Yeah. He’ll send it. He promised it. Now watch.
E-184 Acum, ea era-ea era moartă. Şi acum dacă bisericile şi-ar uita crezurile lor, şi şi-ar uita dogmele lor, şi ar lua doar Biblia, să pledeze promisiunea, atunci aceasta ar veni efectivă pentru ei. Dar, vedeţi, Isus a zis, "Voi, cu tradiţiile voastre, faceţi Cuvîntul lui Dumnezeu fără efect pentru voi." Păi, acela este acelaşi lucru astăzi cu Eva spirituală, vedeţi, mireasa spirituală de astăzi, aşa zisa, biserica. Ea ia Cuvîntul lui Dumnezeu, şi ea nu-L acceptă. Şi ea acceptă dogme, în loc. De aceea, Cuvîntul nu este efectiv pentru ea, vedeţi, pentru că ea încearcă să injecteze crezul ei cu Cuvîntul, şi aceasta nu o să meargă. Acum, ce avem noi nevoie astăzi...
E-184 Now, she was—she was dead. And now if the churches would forget their creeds, and forget their dogmas, and just take the Bible, plead the promise, then it would come effective to them. But, see, Jesus said, “You, with your traditions, make the Word of God not effective to you.” Well, that’s the same thing today with spiritual Eve, see, the spiritual bride of today, so-called, the church. She takes the Word of God, and she won’t accept It. And she accepts dogmas, instead. Therefore, the Word is not effective to her, see, because she tries to inject her creed with the Word, and it won’t work. Now, what we need today…
E-185 Eu doar continui să citesc aceasta aici, Vestiţi despre Venirea Lui, de-a latul titlurilor, "Noi avem nevoie de un profet să se reîntoarcă! Noi avem nevoie de un profet să se reîntoarcă!" Şi eu presupun, cînd el se reîntoarce, ei nu vor şti nimic despre aceasta. Doar... Asta-i adevărat. Întotdeauna a fost în felul acela, voi vedeţi. "Noi avem nevoie de aceasta," fiecare lucru despre care voi vorbiţi, "noi avem nevoie de un profet să se reîntoarcă, care va aduce Cuvîntul Domnului, neînfricat. Noi credem că Biblia a promis aceasta."
E-185 I just keep reading this here, Herald of His Coming, across the headlines, “We need a prophet to return! We need a prophet to return!” And I guess, when he does return, they’ll know nothing about it. Just…That’s right. It’s always been that way, you see. “We need it,” everything you talk about, “we need a prophet to return, who will bring the Word of the Lord, fearless. We believe the Bible promised it.”
E-186 Acum, eu cunosc pe Fratele-Fratele Moore şi ceilalţi, am mîncat în casa lui, şi toate celelalte, editorul. Şi el este cel mai minunat om care-care umblă în pantofi de piele, eu presupun, unul dintre cei mai minunaţi oameni. Dar, vedeţi, el ştie că noi trebuie să avem aceasta. Şi Sora Moore, una din cele mai minunate femei, micuţa... sărmana femeie micuţă, şi ei sacrifică.
E-186 Now, I know Brother—Brother Moore and them, eat in his house, and everything else, the editor. And he’s the finest man that—that walks in shoe leather, I guess, one of the finest fellows. But, see, he knows that we got to have that. And Sister Moore, one of the finest women, little…poor little fellow, and they sacrifice.
E-187 Şi acela este unul dintre cele mai bune ziare pe cîmp, în opinia mea, este Vestirea Venirii Lui. Dar voi aflaţi, ei continuă să sufle aceasta, "Noi avem nevoie de un profet! Noi avem nevoie de un profet!" Vedeţi? Doamne! Asta este despre ceea ce ei vorbesc.
E-187 And that’s one of the best papers on the field, in my opinion, is The Herald of His Coming. But you find out, they keep blasting that, “We need a prophet! We need a prophet!” See? My! That’s what they talk about.
E-188 Şi atunci aici sîntem noi, astăzi, şi ca ieri şi astăzi, anunţînd la radio, că... şi bisericile Baptiste şi aşa mai departe, că, "Noi nu trebuie să luăm înăuntru cu Catolicii, dar noi trebuie cumva să ne împărtăşim cu ei." Vedeţi?
E-188 And then here we are, today, and like yesterday and today, announcing on the radio, that…and the Baptist churches and so forth, that, “We’re not to take in with the Catholics, but we’re to kind of fellowship with them.” See?
E-189 Şi chiar aici, Mesajul mergînd afară chiar aici, să, "Staţi departe de lucrul acela otrăvit!" Vedeţi? Vedeţi? "Cum pot doi umbla împreună dacă ei nu sînt de acord?" Lumina şi întunericul nu pot avea părtăşie împreună. Cînd Lumina vine înăuntru, întunericul iese afară. Vedeţi? Aceasta nu poate... Cea mai puternică! Voi nu puteţi pune Lumina afară, cu întunericul. Dar voi puteţi pune întunericul afară, cu Lumina. Aceasta-i corect. Iar El este Lumina, şi El este Cuvîntul. Vedeţi? Acum, iată-vă acolo, chiar drept înapoi. Voi nu-L puteţi face să mintă sau să facă ceva greşit. Acesta vine chiar drept înapoi la loc iarăşi. Da, domnule.
E-189 And right here, the Message going out right here, to, “Stay away from that poison thing!” See? See? “How can two walk together ’less they be agreed?” Light and dark can’t fellowship together. When Light comes in, dark goes out. See? It can’t…The most powerful! You can’t put Light out, with dark. But you can put dark out, with Light. That’s right. And He is the Light, and He is the Word. See? Now, there you are, right straight back. You can’t make It lie or do anything wrong. It comes right straight back to the spot again. Yes, sir.
E-190 Întocmai cum vreun om începe, încearcă să se certe cu tine; dacă tu ştii unde stai, ştii ce crede el.
E-190 Just like some guy start, try to fuss with you; if you know where to stand, know what he believes.
E-191 Aceasta este întocmai cum ai lua un iepure şi i-ai da drumul într-un coteţ, şi tu ai toate găurile astupate. Doar stai la poartă; el trebuie să vină înapoi. Asta este tot ce există la aceasta. Vedeţi? El va trebui să vină drept înapoi la poartă din nou, pentru că aceea este singura cale ca el să poată ieşi afară. El îşi va băga capul pe aici, şi aproape că îşi rupe gîtul; şi merge acolo, acolo. Doar stai şi priveşte-l, şi el va veni drept înapoi. Vedeţi? Asta-i tot.
E-191 It’s just like taking a rabbit and turning him loose in a pen, and you got every hole stopped up. Just stand at the gate; he’s got to come back. That’s all there is to it. See? He’ll have to come right back to the gate again, ’cause that’s the only way he can get out. He’ll stick his head through here, and almost break his neck; and go over there, over there. Just stand and watch him, and he’ll come right back. See? That’s all.
E-192 Acela este singurul fel de a se face. Staţi cu acel Cuvînt. Voi puteţi sufla peste tot în jur, cu crezurile voastre, doar să vă rupeţi gîtul pretutindeni, dar voi trebuie să veniţi drept înapoi la acest Cuvînt. Vedeţi? Da, domnule. Aceasta este tot din Acesta.
E-192 That’s the only way to do. Stay with that Word. You can blast all around, with your creeds, just break your neck everywhere, but you got to come right back to this Word. See? Yes, sir. It’s all of It.
E-193 Acum, vedeţi, ei-ei-ei-ei nu Îl vor. Ei nu vor Cuvîntul lui Dumnezeu. Deoarece ea s-a ţinut de tradiţiile ei, ea a ţinut Cuvîntul lui Dumnezeu de la a fi fără efect.
E-193 Now, see, they—they—they—they don’t want It. They don’t want God’s Word. Because she held to her traditions, she kept the Word of God from being of none effect.
E-194 La fel acum, despre Eva spirituală. Ea nu vrea... Ea vrea să ţină tradiţiile ei, şi se îndepărtează de la Cuvîntul lui Dumnezeu. Ea se ţine din nou de denominaţiuni, şi crezurile lor şi tradiţiile bătrînilor ei, în loc să ia Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-194 The same now, on spiritual Eve. She don’t want…She wants to keep her traditions, and get away from the Word of God. She holds again to the denominations, and their creeds and traditions of her elders, instead of taking the Word of God.
E-195 Şi cînd promisiunea Cuvîntului, în zilele din urmă, este adusă la ea, ea nu O va primi, deoarece, cu tradiţiile ei, cum a făcut mireasa Ebraică. Cuvîntul real, deşi manifestat, dovedit, adeverit, ea nu vrea să-L aibe. De ce nu-l vrea ea? Deoarece acolo este modelul ei. Ea nu o poate face. Aceasta-i corect. Ea nu poate învinge modelul ei. Vedeţi? Şi aceasta este prezis că ea o va face, astfel cum o să vă ţineţi voi de la ceva?
E-195 And when the promise of the Word, in the last days, is brought to her, she will not receive It, because, with her traditions, like the Hebrew bride did. The real Word, though manifested, proven, vindicated, she won’t have It. Why won’t she? Because there is her type. She can’t do it. That’s right. She can’t beat her type. See? And it’s predicted she would do it, so how you going to keep from anything?
E-196 Acum singurul lucru de făcut este doar să fiţi fericiţi că voi sînteţi înăuntru. Asta-i tot. Fiţi în aşteptare pentru aceasta. În regulă.
E-196 Now the only thing to do is just be happy you’re in. That’s all. Be waiting for it. All right.
E-197 Dumnezeu a promis, în ultimele zile, că El va manifesta şi va adeveri Cuvîntul Lui către ea, şi totuşi ea nu o va face. Toată aceea, Dumnezeu i-a promis, prin slujitorii Lui, profeţii. Dumnezeu a promis, prin Isus Cristos. Dumnezeu a promis, prin Ioel. Dumnezeu a promis, prin Pavel. Dumnezeu a promis, prin Maleahi. Ioan... Dumnezeu a promis, prin Ioan revelatorul, toţi acei profeţi, întocmai exact ce va fi ultimul Mesaj pentru ea. Acum, dacă voi vreţi să le scrieţi jos; desigur, voi toţi le cunoaşteţi: Isus, Ioan 14:12; şi Ioel, Ioel 2:38; Pavel, Doi Timotei 3; Maleahi, al 4-lea capitol; şi Ioan revelatorul, Apocalipsa 10, şaptesprezece, unu la şaptesprezece. Vedeţi, exact ceea ce va lua loc acum! Şi, către biserică, ce este Acesta? Cuvîntul încarnat făcut iarăşi trup printre poporul Lui! Vedeţi? Şi ei doar nu cred Aceasta.
E-197 God promised, in the last days, that He would manifest and would vindicate His Word to her, and still she wouldn’t do it. All that, God promised her, by His servants, the prophets. God promised, through Jesus Christ. God promised, through Joel. God promised, through Paul. God promised, through Malachi. John…God promised, through John the revelator, all them prophets, just exactly what the last Message would be to her. Now, if you want to write them down; ’course, you all know them: Jesus, John 14:12; and Joel, Joel 2:38; Paul, Second Timothy 3; Malachi, 4th chapter; and John the revelator, Revelation 10, seven-teen, one to seven-teen. See, exactly what would take place now! And, to the church, what is It? The incarnate Word made flesh amongst His people again! See? And they just don’t believe It.
E-198 Voi ştiţi ce a spus Isus cînd El a văzut că El... cînd El a făcut acele miracole înaintea lor, şi a dovedit că El era Dumnezeu? A dovedit aceea, ceea ce El făcea. El era. El a făcut exact. El-El a zis către ei, El a zis, "Oh, tu, Capernaum, care eşti înălţat în cer, dacă lucrările ar fi fost... lucrările puternice ar fi fost făcute în Sodoma, care au fost făcute în tine, aceasta ar fi fost în picioare astăzi." Aceasta-i corect. Şi în Capernaum, El nu a făcut nimic decît să vindece cîţiva oameni, şi le-a spus secretele inimilor lor, şi a păşit afară. Aha. Asta-i tot. Vedeţi?
E-198 You know what Jesus said when He seen He…when He done them miracles before them, and proved that He was God? Proved that, what He was doing. He was. He had done exactly. He—He said to them, He said, “Oh, you, Capernaum, who is exalted into heaven, if the works had been…mighty works had been done in Sodom, that’s been done in you, it would be standing today.” That’s right. And in Capernaum, He never done nothing but heal a few people, and told them the secrets of their hearts, and walked out. Uh-huh. That’s all. See?
E-199 Ei nu ştiu ce sînt lucrări puternice. Ei cred că acesta trebuie să fie un mare program măreţ unde fiecare se ridică, şi judecătorul face un discurs, şi-şi orchestrele cîntă, şi culorile flutură, şi-şi femeile bine îmbrăcate, şi a lor... şi zăbovind, şi toţi Ph.D, LL.D's [titluri de doctorat – Trans.] şi marile, pălării înalte, şi gulere întoarse în jur, şi fiecare lucru, ei toţi trebuie să păşească înăuntru. "Aceea este ceva măreţ."
Dumnezeu a zis, "Aceea este o nebunie."
E-199 They don’t know what mighty works are. They think it has to be a great big program where everybody gets up, and the judge makes a speech, and—and the bands play, and the colors fly, and the—and the well-dressed women, and their…and tarrying, and all the Ph.D, LL.D’s, and the big, tall hats, and turned-around collars, and everything, they all have to walk in. “That’s something great.”
God says, “That’s foolish.”
E-200 Iar El aduce sus ceva micuţ care nu ştie care este diferenţa poate între ABC-uri, cu greu, şi efectuează ceva care doar pune Biserica reală în flăcări. Şi restul dintre ei zic, "O grămadă de holy-rollers." Dumnezeu numeşte Aceea "măreţ," iar lumea numeşte Aceasta "nebunie." Lumea numeşte aceea "măreţ," şi Dumnezeu numeşte aceea "nebunie." Vedeţi, tocmai invers. Vedeţi? Şi lucrul pe care Dumnezeu l-a promis, Dumnezeu îl va face şi l-a făcut. Vedeţi? Iată-ne aici.
E-200 And He brings up a little something that don’t know what difference between maybe ABC’s, hardly, and perform something that just sets the real Church afire. And the rest of them says, “A bunch of holy-rollers.” God calls That “great,” and the world calls It “foolish.” The world calls that “great,” and God calls that “foolish.” See, just vice versa. See? And the thing that God has promised, God will and has done. See? Here we are.
E-201 Acum, totuşi, ea rămîne cum a făcut ea, Eva Ebraică. Ea doar nu vrea să o facă. Voi aţi putea învia morţii; voi aţi putea vedea Duhul lui Dumnezeu. Isus a venit jos, s-a adeverit pe Sine de a fi Fiul lui Dumnezeu. Întîi, El a început să predice. Păi, ei se gîndeau, "Păi, un fel de Om cam ciudat. Cine este El, oricum?" Păi, primul lucru care-l ştiţi, oamenii încep să spună...
E-201 Now, still, she remains as she did, the Hebrew Eve. She just wouldn’t do it. You could raise up the dead; you could see the Spirit of God. Jesus came down, vindicated Himself to be the Son of God. First, He started preaching. Well, they thought, “Well, kind of odd-like Fellow. Who is He, anyhow?” Well, the first thing you know, people begin to say…
E-202 Desigur, ei au zis, înainte, cînd premergătorul Lui a venit, Ioan, ei au zis, "Eşti tu Mesia?"
E-202 Course, they had said, before, when His forerunner come, John, they said, “Are you the Messiah?”
E-203 El a zis, "Nu. Dar El stă printre voi pe undeva." Aha. Vedeţi? De ce? El ştia, cînd mesajul lui a avut loc, ce urma el să facă. El ştia ce urma el să facă.
E-203 He said, “No. But He is standing among you somewhere.” Uh-huh. See? Why? He knowed, when his message taken place, what he was to do. He knowed what he was going to do.
E-204 Întocmai cum Noe a continuat să urmărească pe Enoh. Cînd Enoh a plecat, Noe a zis, "Mai bine să mă apropii de corabie. Timpul este aproape." Noe a continuat să urmărească pe Enoh. Vedeţi?
E-204 Just like Noah kept watching Enoch. When Enoch went, Noah said, “Better get close to the ark. The time is at hand.” Noah kept watching Enoch. See?
E-205 Iar Ioan a urmărit după semnul pe care Isus i l-a spus, sau Dumnezeu i-a spus, să urmărească. El a zis, "El stă chiar aici acum, pe undeva printre voi. Eu nu Îl cunosc, dar eu Îl voi cunoaşte."
E-205 And John watched for the sign that Jesus told him, or God told him, to watch. He said, “He is standing right here now, somewhere among you. I don’t know Him, but I will know Him.”
E-206 Stînd acolo, ei au zis, "Nu eşti tu Mesia?" A zis, "Noi am fost trimişi de la cartierul general." Aha. A zis, "Bătrînii, şi toţi, ne-au trimis jos aici. Dacă tu eşti Mesia, de ce nu vii tu sus şi să te faci cunoscut sus acolo, nu jos aici în această grămadă de treburi jos aici! Tu vino sus acolo şi fă-te cunoscut."
E-206 Standing there, they said, “Aren’t you the Messiah?” Said, “We were sent from the headquarters.” Uh-huh. Said, “The elders, and all, sent us down here. If you’re the Messiah, why don’t you come up and make yourself known up there, not down here in this bunch of stuff down here! You come up there and make yourself known.”
E-207 El a zis, "Eu nu sînt Mesia." El a zis, "Eu sînt glasul celui ce strigă în pustie."
E-207 He said, “I’m not the Messiah.” He said, “I’m the voice of one crying in the wilderness.”
E-208 Aceea a mers aşa departe peste capul lor cît putea să meargă. Ei nu ştiau nimic despre aceasta, vedeţi, şi totuşi ei toţi îl aşteptau să vină. "Dar acesta nu putea să fie un om ca acela. Oh, vai, aceea ar fi îngrozitor!"
"De la ce şcoală eşti tu?" "Nici una."
"Ai tu un carnet de părtăşie?" "Ce este aceasta?" Vedeţi?
E-208 That went as far over their head as it could go. They didn’t know nothing about it, see, and yet they was all looking for him to come. “But it couldn’t be a guy like that. Oh, my, that would be terrible!”
“What school are you from?”
“None.”
“Have you got your fellowship card?”
“What is it?” See?
E-209 El a fost uns de Dumnezeu. El a zis, "Există un lucru pe care eu îl am. Securea este pusă la rădăcina pomului." Acum, aceea era tot ce el-aceea era tot ce el avea. El a vorbit în termeni de om al pădurii, nu în termenii unui cleric; vipere, şi securi, şi pomi, şi aşa mai departe. El-el nu a vorbit în termeni ecleziastici.
E-209 He was anointed of God. He said, “There’s one thing I have. The ax is laid to the root of the tree.” Now, that’s all he—that’s all he had. He talked in terms of a woodsman, not in the terms of a clergyman; vipers, and axes, and trees, and so forth. He—he didn’t talk in ecclesiastical terms.
E-210 Dar Isus a spus că nu a existat un profet ca el. "Niciodată un om născut dintr-o femeie, ca el, pînă în ziua lui." Aceasta-i adevărat. "El a fost mai mult decît un profet." El a fost mesagerul Legămîntului, a stat drept între cele-cele două vremuri, venind înăuntru. Vedeţi? "Mai mult decît un profet."
E-210 But Jesus said there never was a prophet like him. “Never a man born of a woman, like him, till his day.” That’s right. “He was more than a prophet.” He was the messenger of the Covenant, stood right between the—the two dispensations, coming in. See? “More than a prophet.”
E-211 Şi astfel atunci-atunci ei nu l-au cunoscut. Ei nu l-au înţeles. El era cumva un fel de om cam ciudat, astfel l-au lăsat să plece, vedeţi.
E-211 And so then—then they didn’t know him. They didn’t understand him. He was kind of an odd-like sort of fellow, so they dismissed him, see.
E-212 Atunci cînd Isus a venit, atunci, şi desigur că nu urmau să-L accepte, pe acest băiat al tîmplarului, acolo nu a fost nimic ca acela, cu un nume negru după El, de "nelegitim." Şi, El, ei nu urmau să vadă pe un om ca acela.
E-212 Then when Jesus come, then, and surely wasn’t going to accept Him, this carpenter’s boy, there wasn’t nothing like that, with a black name behind Him, of “illegitimate.” And, He, they wasn’t going to see a fellow like that.
E-213 Dar, dar priviţi ce a făcut Dumnezeu. El i-a luat pe neînvăţaţi, săraci, pescari, oameni ai pădurii, fermieri, şi curve, şi i-a lăsat pe demnitari să şadă acolo. De ce? Ce? De ce a făcut El aceasta? De ce a făcut El un astfel de lucru? Vă puteţi imagina? Din cauză că oamenii aceia L-au recunoscut de a fi Cuvîntul. Acum să-i privim doar un minut.
E-213 But, but look what God did. He took the unlearned, poor, fishermen, woodsmens, farmers, and harlots, and let the dignitaries sit there. Why? What? Why did He do it? Why did He do such a thing? Could you imagine? Because that them people recognized Him to be the Word. Now let’s just watch them just a minute.
E-214 Aici este un bătrîn pescar neştiutor, care nu-şi poate scrie numele. Biblia a spus că el a fost "neştiutor şi neînvăţat." El îşi aduce peştii sus şi-i aşează jos. Merge jos acolo şi vede ce este cu toată zarva aceea. Dar jos de tot adînc în el, el ştia că Biblia a spus că Mesia... Toţi Evreii aşteptau după Mesia, deoarece acolo urma să fie un lucru Scriptural să se întîmple cînd vine El.
E-214 Here is an old ignorant fisherman, can’t write his name. The Bible said he was “ignorant and unlearned.” He brings his fish up and sets it down. Goes down there and sees what all this noise is about. But way down deep in him, he knew that the Bible said that the Messiah…All Hebrews looked for the Messiah, because there was to be a Scriptural thing happen when He come.
E-215 Acolo au fost o mulţime de mesia, s-au ridicat şi au zis, "Eu sînt Acela," şi i-au condus în rătăcire, cu sutele, şi-şi au pierit şi cîte altele. Dar, vedeţi, aceea era să încurce pe Cel real cînd El vine.
E-215 There had been a lot of messiahs, raised up and said, “I am He,” and led them off, by the hundreds, and—and perished and everything. But, see, that was to throw off the real One when It comes.
E-216 Noi am avut mantii şi tunici a lui Ilie, şi fiecare alt lucru, dar aceea-aceea este-aceea este-aceea este doar să încurce lucrul adevărat cînd el vine. Vedeţi? Asta-i corect. Tot felul de oameni care au purtat robele şi îmbrăcămintele, şi au fost înmormîntaţi în tot felul de glugi întoarse în jur, şi toate celelalte. Aceea nu... Aceea-aceea doar adevereşte numai. Ca un dolar fals, arată că există unul bun pe undeva, dacă voi îl puteţi doar găsi. Vedeţi?
E-216 We’ve had Elijah’s mantles and coats, and every other thing, but that—that’s—that’s—that’s just to throw off the real thing when he does come. See? That’s right. All kinds of people that’s wore the robes and the garments, and been buried in all kinds of hoods turned around, and everything else. That don’t…That—that just only vindicates. Like a bogus dollar, shows there’s a good one somewhere, if you can just find it. See?
E-217 Astfel aici vine EL Acum aceşti demnitari au venit afară, şi ei erau aşa pe înlocuitorul lor! "Păi," ei au zis, "acum, dacă Mesia vine, El desigur că va veni la Caiafa. El va veni la denominaţiunea noastră. El va veni la Farisei." Saducheii, "Asta-i ce credeţi voi! El va veni la Saduchei." Şi acolo erau ei, vedeţi, acelaşi lucru îl au ei astăzi, acum.
E-217 So here He come. Now these dignitaries come out, and they was so on their substitute! “Why,” they said, “now, if the Messiah comes, He’ll certainly come to Caiaphas. He’ll come to our denomination. He’ll come to the Pharisees.” The Sadducees, “That’s what you think! He’ll come to the Sadducees.” And there they was, see, the same thing they have today, now.
E-218 Dar cînd El a venit, aceasta era straniu. El va veni, oh, foarte contrar cu ceea ce ei gîndeau, dar El a venit conform cu Cuvîntul. Iar ei nu au cunoscut Cuvîntul.
E-218 But when He come, it was strange. He will come, oh, very contrary to what they thought, but He come according to the Word. And they didn’t know the Word.
E-219 Lăsaţi-mă să spun asta, real, astfel voi veţi... aceasta se va adînci jos de tot. Eu vreau ca aceasta să o pricepeţi. Aceea este treaba cu voi astăzi, vedeţi, voi nu cunoaşteţi Cuvîntul! Vedeţi?
E-219 Let me say that, real, so you’ll…it’ll sink way down. I want this to get it. That’s what’s the matter with you today, see, you don’t know the Word! See?
E-220 Isus a zis, "Voi puteţi deosebi faţa cerului, dar semnele timpului voi nu le puteţi deosebi."
Au zis, "Noi avem pe Moise."
E-220 Jesus said, “You can discern the face of the skies, but the signs of time you can’t discern.”
Said, “We have Moses.”
E-221 Astfel, a zis, "Dacă l-aţi fi cunoscut pe Moise, m-aţi fi cunoscut pe Mine." Nu l-au cunoscut pe Moise, şi de aceea ei nu ştiau. Ei doar cunosc un crez pe care ei l-au clocit.
E-221 So, said, “If you had knowed Moses, you’d a knowed Me.” Didn’t know Moses, and therefore they didn’t know. They just know a creed that they had hatched out.
E-222 Acum să luăm pe acest pescar bătrîn. Îşi aşează coşul jos. Şi-a netezit în jos barba căruntă, şi păşeşte jos, "Eu cred că am să văd Cine este acesta."
E-222 Now let’s take this old fisherman. Sets his basket down. Pushed his gray beard down, and walks down, “I believe I’ll see Who it is.”
E-223 Fratele a zis, "Vino. Să mergem jos aici." A zis, "Acela este acelaşi Om. Acela este Omul acela de care au spus ziua trecută... Eu am stat toată noaptea cu El noaptea trecută. Tu îl cunoşti pe Ioan, despre care eu ţi-am vorbit?"
E-223 Brother said, “Come on. Let’s go down here.” Said, “That’s that same Guy. That’s that Guy they said the other day…I stayed all night with Him last night. You know John, I was talking to you about?”
E-224 "Da, omul acela sălbatic de jos acolo! Da, am auzit despre el." "Păi," bătrînul Simon, voi ştiţi, a zis, "Am auzit despre el jos acolo. Da, a fost jos acolo, cu două sau trei luni în urmă, jos acolo. Da."
E-224 “Yeah, that wild man down there! Yeah, I heard about him.” “Well,” old Simon, you know, said, “I heard about him down there. Yeah, had been down there, two or three months ago, down there. Yep.”
E-225 "Păi, el a zis... Şi într-o zi el stătea acolo, el a spus un lucru ciudat. El a zis, 'Voi ştiţi, aici vine El chiar acum!' Ei au zis, 'Cum ştii tu?' A privit acolo; doar un Om simplu stînd acolo. El a zis, 'Eu văd Duhul lui Dumnezeu, ca un porumbel, coborînd. Eu aud un Glas zicînd, "Acesta este El. Acesta este
Fiul Meu preaiubit în Care Eu îmi găsesc plăcerea să locuiesc."' Atunci el a păşit drept în apă şi L-a botezat, şi aşa mai departe. Păi, acolo, el a spus că el L-a cunoscut."
E-225 “Well, he said…And one day he was standing there, he said an odd thing. He said, ‘You know, here He comes right now!’ They said, ‘How do you know?’ Looked over there; just an ordinary Fellow standing there. He said, ‘I see the Spirit of God, like a dove, coming down. I hear a Voice saying, “This is Him. This is My beloved Son in Whom I am pleased to dwell in.”’ Then he walked right in the water and baptized Him, so forth. Well, there, he said he knew Him.”
E-226 "Oh, eu nu ştiu," a spus Simon. "Eu am auzit despre toate acestea, de multe ori." Dar iată-l că vine sus. Dar jos în inima lui era o sămînţă predestinată. Vedeţi? Isus a spus aşa. Corect. Păşeşte sus la El. Păşeşte sus. A zis, "Eu am să merg jos la adunare şi am să văd." Se duce sus acolo.
E-226 “Oh, I don’t know,” Simon said. “I’ve heard all of that, lots of times.” But here he comes up. But down in his heart was a predestinated seed. See? Jesus said so. Right. Walks up to Him. Walks up. Said, “I’ll go down to the meeting and see.” Walks up there.
E-227 Isus stătea acolo, doar un Om micuţ simplu. A păşit sus. El a zis, "Păi, numele tău este Simon. Şi numele tatălui tău era Iona." Aceea l-a dezumflat. De ce? Acea micuţă, sămînţă de Viaţă Eternă a lovit înăuntru acolo. Da, domnule.
E-227 Jesus was standing there, just an ordinary little Fellow. Walked up. He said, “Why, your name is Simon. And your father’s name was Jonas.” That deflated him. Why? That little, Eternal Life seed struck in there. Yes, sir.
E-228 A zis, "Aşteaptă un minut! Cum este asta? Tu nu m-ai văzut niciodată. Nici nu l-ai cunoscut pe tatăl meu, pentru că el a fost mort cu anii. Dar aici vii Tu, îmi spui asta? Acum, eu ştiu că Biblia zice..." Acum, aceea nu era să meargă înapoi la ce zice prezbiterul. "Ci Biblia a spus că Mesia va fi un profet. Iată-L acolo. Acela este El."
E-228 Said, “Wait a minute! How is that? You never did see me. Neither did you know my dad, ’cause he had been dead for years. But here You come, tell me that? Now, I know that the Bible says…” Now, that’s not go back to what the elder says. “But the Bible said that the Messiah would be a prophet. There He is. That’s Him.”
E-229 Într-o zi El a trecut prin Samaria, mergînd jos pe acolo cu o grămadă de Iudei. El i-a părăsit. Şi această micuţă, femeie de faimă rea a venit afară, poate o domniţă drăguţă, voi ştiţi. Şi ea a fost dată afară pe stradă, ca un copil. Şi ea a mers pe acolo. Poate că ea se gîndea la ceva. Ea a mers sus acolo şi a pus găleata jos. Şi ea a început să lase troliul jos, voi ştiţi, să ia apă. Şi ea a auzit un Om zicînd, "Adă-Mi să beau." Ea a privit în jur, şi acolo şedea un fel de Iudeu de vîrstă mijlocie.
E-229 One day He passed through Samaria, going down through there with a bunch of Jews. He left them. And this little, ill-famed woman come out, maybe a pretty little lady, you know. And she had been turned out on the street, as a kid. And she was going through there. Maybe she was thinking about something. She walked up there and set the bucket down. And she started to let the windle down, you know, get the water. And she heard a Man say, “Bring Me a drink.” She looked around, and there sit kind of a middle-aged Jew.
E-230 Ea a zis, "Spune, nu eşti Tu un Iudeu? Tu nu ar trebui să faci asta. Nu este obiceiul ca Tu să vorbeşti cu mine. Eu sînt o Samariteancă."
E-230 She said, “Say, aren’t You a Jew? You shouldn’t do that. It’s not customary for You to talk to me. I’m a Samaritan.”
E-231 El a zis, "Dar dacă tu ştii cu Cine vorbeşti tu, tu ai aduce... tu Mi-ai cere să-ţi dau o băutură."
E-231 He said, “But if you know Who you’re talking to, you’d bring…you’d ask Me to give you a drink.”
E-232 A zis, "Unde este găleata Ta?" Vedeţi? "Unde este frînghia Ta?"
"Păi," a zis El, "apa pe care Eu o dau este Viaţă."
E-232 Said, “Where is Your bucket?” See? “Where is Your string?”
“Well,” He said, “the water that I give is Life.”
E-233 "Ce?" Vedeţi? "Păi," a zis ea, "păi, voi toţi vreţi să vă închinaţi în Ierusalim. Iar părinţii noştri s-au închinat..."
E-233 “The what?” See? “Why,” she said, “why, you all want to worship in Jerusalem. And our fathers worshipped…”
E-234 "Oh," a zis El, "asta-i adevărat, dar," a zis, "noi Iudeii ştim la ce ne închinăm. Dar," a zis, "tu ştii, că vine timpul cînd¬cînd oamenii nu se vor închina în Ierusalim sau pe acest munte." El a zis, "Ei o să-ei o să se închine lui Dumnezeu în Duhul, deoarece El este un Duh, Duh şi Adevăr." Păi, ea a început să studieze, voi ştiţi.
Şi El a zis, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a zis, "Bărbatul meu? Eu nu am nici un bărbat."
E-234 “Oh,” He said, “that’s right, but,” said, “we Jews know what we worship. But,” said, “you know, the time is coming when—when men will not worship in Jerusalem or in this mountain.” He said, “They’re—they’re going to worship God in the Spirit, because He is a Spirit, Spirit and Truth.” Well, she began to study, you know.
And He said, “Go get your husband and come here.”
She said, “My husband? I haven’t got any husband.”
E-235 "Păi," a zis, "acela este adevărul." A zis, a zis, "Tu ai umblat în jur cu cinci, şi îl ai pe al şaselea acum." Şi a zis, "Tu ai avut cinci. Şi-şi, tu, tu ştii. Tu ai spus adevărul."
E-235 “Why,” said, “that’s the truth.” Said, said, “You’ve been running around with five, and got the sixth one now.” And said, “You’ve had five. And—and, you, you know. You’ve told the truth.”
E-236 Priviţi! Ce era aceasta? Acea Lumină a atins sămînţa aceea. Aceasta a zăcut acolo, că a fost vorbită de Dumnezeu. Da, domnule.
E-236 Watch! What was it? That Light struck that seed. It had been laying there, that was spoke by God. Yes, sir.
E-237 Sămînţa era pe pămînt. Cînd Dumnezeu a mutat apa la o parte, iar soarele a atins-o, ea a venit sus. Asta-i adevărat. Aceea era tot ce avea ea nevoie, era soarele. Doar a avut nevoie de lumină. Da, domnule.
E-237 The seed was on the earth. When God moved the water away, and the sun hit it, it come up. That’s right. See? That’s all it needed, was sun. Just needed light. Yes, sir.
E-238 Şi atunci cînd Duhul Sfînt, în El, a mutat la o parte viaţa ei trecută, şi i-a arătat ei aceasta, Lumina aceea a atins-o. Ea a zis, "Domnule, eu înţeleg că Tu eşti un Profet." Ea a zis, "Acum, noi ştim, eu ştiu aceasta, căci cînd vine Mesia, asta-i ce o să fie El. Iar noi nu am avut un profet de sute de ani. Noi nu am avut un profet adevărat, de sute de ani." Şi ea a zis, "Cum îmi spui Tu despre bărbatul meu, şi mi-ai spus cîţi am avut, şi aşa mai departe. Păi," a zis, "eu nu înţeleg asta." A zis, "Cînd vine Mesia, ei bine, El urmează să facă asta. Dar Cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sînt Acela." Asta a fost. Vedeţi? O curvă!
E-238 And then when the Holy Spirit, in Him, moved away her past life, and showed it to her, that Light struck it. She said, “Sir, I perceive You’re a Prophet.” She said, “Now, we know, I know it, that when Messiah comes, that’s what He’s going to be. And we ain’t had a prophet for hundreds of years. We have never had a true prophet, for hundreds of years.” And she said, “How You tell me about my husband, and told me how many I’ve had, and so forth. Why,” said, “I don’t understand this.” Said, “When Messiah cometh, well, He is going to do that. But Who are You?”
He said, “I am He.”
That was it. See? A harlot!
E-239 Iar preoţii au privit în jur şi au zis... Păi, ei trebuie să răspundă la adunarea lor. Au zis, "Nu umblaţi cu Omul acela. El este-El este posedat de un drac. Asta-i tot." Acum, aceea este deosebirea. Acela este acelaşi lucru astăzi. Vedeţi? Acelaşi lucru astăzi, atinge întocmai exact. Da. Da, domnule.
E-239 And the priests looked around and said…Well, they have to answer to their congregation. Said, “Don’t fool with that Fellow. He’s—He’s possessed of a devil. That’s all.” Now, that’s the difference. That’s the same thing today. See? Same thing today, hits just exactly. Yeah. Yes, sir.
E-240 Ea, a ştiut aceasta, deoarece Lumina a atins Aceasta. Ei se-... Acei pescari, pădurari, fermieri, vameşi, curve, ei au văzut în El ceea ce Scripturile simple au spus că El va face. Iar Fariseii nu au putut vedea, din cauza tradiţiei lor. [Fratele Branham pauzează şi gesticulează în vreun fel. Adunarea răspunde afirmativ – Ed.] Ei nu puteau vedea, din cauza tradiţiilor lor. Dar prostituata, fermierii, şi toţi aceia, ei au văzut Aceasta, toţi care au fost predestinaţi. Cînd îndoielile s-au rostogolit la o parte, sămînţa a mers la creştere. Asta-i adevărat.
E-240 She, she knew it, because the Light struck It. They se-…Them fishermen, woodsmen, farmers, tax-collectors, harlots, they seen in Him what the simple Scriptures said He would do. And the Pharisees couldn’t see, because of their tradition. [Brother Branham pauses and gestures in some way. Congregation responds affirmatively—Ed.] They couldn’t see, because their traditions. But the prostitute, the farmers, and all them, they saw It, all that was predestinated. When the doubts rolled away, the seed went to growing. That’s right.
E-241 Ce a făcut ea? Ea a zis, "Păi, eu sînt bucuroasă că l-am întîlnit pe Mesia"? Oh, nu, frate. Drept în cetate a mers ea. Ea a uitat de apă. Ea a zis, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta tocmai lucrul pe care Scriptura spune că Mesia o să-l facă? Nu este aceasta exact aceea?" Iar oamenii au putut să vadă acelaşi lucru.
E-241 What did she do? She said, “Well, I’m glad I met the Messiah”? Oh, no, brother. Right into the city she went. She forgot about the water. She said, “Come, see a Man Who told me the things that I’ve done. Isn’t this the very thing that the Scripture says Messiah is going to do? Isn’t this exactly that?” And the people could see that same thing.
E-242 Aşa cum a spus Isus Cristos, în Sfîntul Ioan 14:12, aceasta se va întîmpla iarăşi. El a spus aceasta de asemeni în Luca, cînd El a zis, "Cum era în zilele lui Noe." Cum Dumnezeu S-a manifestat într-un Om, şi i-a spus cine era înapoia Lui; şi ce a făcut Sarah, rîzînd în cort. Şi toate aceste Scripturi, din Maleahi, şi aşa mai departe, prezise în zilele din urmă. Evrei 4 a zis, cînd "Cuvîntul" vine înapoi. Maleahi 4 a spus că Acesta se va reîntoarce înapoi printr-un om. Evrei 4 a spus, "Cuvîntul lui Dumnezeu discerne gîndurile care sînt în inimă."
E-242 As Jesus Christ said, in Saint John 14:12, it would happen again. He said it also in Luke, when He said, “As it was in the days of Noah.” How God manifested Himself in a Man, and told who was behind Him; and what Sarah did, laughing in the tent. And all these Scriptures, of Malachi, and so forth, predicted in the last days. Hebrews 4 said, when “the Word” comes back. Malachi 4 said It would return back by a man. The Hebrews 4 said, “The Word of God discerns the thoughts that’s in the heart.”
E-243 Şi ei pot vedea aceasta făcut, şi păşesc drept la o parte de la aceasta. Tradiţiile lor o ascunde şi o face fără efect. Păi, noi sîntem doar aici. Asta-i tot. Aha.
E-243 And they can see it done, and walk right away from it. Their traditions hide it and makes it none effect. Well, we’re just here. That’s all. Uh-huh.
E-244 Voi ştiţi, El ar putea face acelaşi lucru astăzi. El ar veni drept pe scenă şi ar produce aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut atunci, aşa cum El a spus că El va face. Vedeţi? El a promis să o facă. El a promis să o facă. Şi dacă El ar face acelaşi lucru, mesagerul din Laodicea trebuie să o facă.
E-244 You know, He could do the same thing today. He’d come right on the scene and produce the same things He did then, as He said He would. See? He promised to do it. He promised to do it. And if He would do the same thing, the Laodicea messenger is supposed to do it.
E-245 Şi atunci dacă biserica Laodicea vede că se face aceasta, ei vor face întocmai exact cum a făcut biserica Ebraică la început. Nu contează cît de bine este adeverit Acesta, oh, ei o vor face, oricum. Oh, Doamne!
E-245 And then if the Laodicea church sees it done, they’ll do just exactly like the Hebrew church did at the beginning. No matter how well vindicated It is, oh, they’d do it, anyhow. Oh, my!
E-246 Acum, El zice că aceasta o face. Noi ne vom reîntoarce la Cuvîntul original, şi va fi făcut manifest aşa cum este promis, să restaureze din nou Credinţa, Credinţa originală, din nou. Şi dacă El S-a făcut cunoscut că El locuia printre poporul Lui, prin a face aceste lucruri; El a putut chiar să-şi aibe fotografia Lui luată, a dovedit-o ştiinţific. Şi totuşi ei nu o cred. Şi dovedită, a lăsat ochiul mecanic al aparatului de fotografiat să-L prindă stînd acolo, acelaşi Stîlp de Foc, acelaşi ieri, azi, şi în veci, Evrei 13:8, să arate că aceasta-aceasta este ştiinţific, şi în oricare alt fel, ştiinţific în tărîmurile spirituale. În orice fel putea să fie aceasta adeverit, a fost adeverit.
E-246 Now, It says that it would. We would return to the original Word, and be made manifested as promised, to restore again the Faith, original Faith, again. And if He made Hisself known that He was dwelling amongst His people, by doing these things; He could even have His picture taken, scientifically prove it. And still they don’t believe it. And proven, let the mechanical eye of the camera catch Him standing there, that same Pillar of Fire, same yesterday, today, and forever, Hebrews 13:8, to show that it—it’s scientific, and every other way, scientifically in the spiritual realms. In every way it could be vindicated, it’s been vindicated.
E-247 Şi, voi ştiţi, ei probabil ar face acelaşi lucru. Ei probabil că doar ar păşi drept la o parte şi ar face acelaşi lucru cum au făcut ei.
E-247 And, you know, they would probably do the same thing. They would probably just walk right away and do the same thing as they did.
E-248 Oh, Dumnezeu să ne ajute! Oh! Noi doar ne vom opri aici. Dar, Dumnezeu să ne ajute să vedem acum, este rugăciunea mea, aşa cum noi venim acum. Pentru că, eu nu vreau să vă ţin prea tîrziu. Dumnezeu să ne ajute să vedem. Eu cred poate, că Duhul este peste noi, aceasta ar fi chiar acum ca El să ne ajute să descopere, să deschidă această Pecete.
E-248 Oh, God help us! Oh! We’ll just stop here. But, God help us to see now, my prayer, as we come now. Cause, I don’t want to keep you too late. God help us to see. I believe maybe, the Spirit upon us, it’d be right now that He would help us to reveal, open up this Seal.
E-249 Să citim. După cum noi vedem starea în care este biserica, noi vedem unde a fost ea, am văzut ce au făcut, am văzut unde trebuia ea să vină, am văzut-o acolo, şi am văzut ce trebuiau ei să facă. Ei au făcut întocmai aceea. Acum voi vedeţi unde sîntem noi? Voi să judecaţi. Eu nu pot judeca. Eu sînt doar răspunzător pentru aducerea acestui Cuvînt. Întocmai cum Acesta îmi este dat, eu Îl pot da. Pînă cînd El nu-mi este dat, eu nu-L pot da; nimeni altul nu poate.
Şi cînd el a deschis a treia pecete, eu am auzit a treia făptură zicînd, Vino şi vezi. Şi am privit, şi iată un cal negru; şi cel care şedea pe el avea o pereche de balanţe în mîna lui.
Şi am auzit glasul în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu să nu vatămi uleiul şi... vinul.
E-249 Let’s read. As we see the state the church is in, we see where it has been, seen what they did, seen where it was supposed to come, see it there, and see what they was supposed to do. They did just that. Now you see where we’re at? You do the judging. I can’t judge. I’m just responsible for bringing this Word. Just as It’s give to me, I can give It. Until It’s give to me, I can’t give It; no one else can.
And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
And I heard the voice in the midst of the four beasts saying, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; but see thou hurt not the oil and…wine.
E-250 Acum, Mielul îşi are Cartea în mîna Lui, rupînd Peceţile. El a rupt-o pe prima, a doua, şi acum El o rupe pe a treia. Şi aşa cum El o rupe, Mielul o rupe, Pecetea a Treia, a treia Făptură...
E-250 Now, the Lamb has got the Book in His hand, breaking the Seals. He’s broke the first one, second one, and now He breaks the third one. And as He breaks it, the Lamb breaks it, the Third Seal, the third Beast…
E-251 Acum cîţi ştiu ca ce arăta al treilea Animal? A arătat ca un om. Prima a arătat ca un leu; cealaltă a arătat ca un viţel, sau un bou; şi cea de a treia a arătat ca un om, ca un om. Şi el a auzit-Făptura vie, Animalul. Făptura vie, ca un om, a spus către Ioan, "Vino, vezi ce este Aceasta, această taină care a fost ascunsă." Peste tot jos prin anii de răscumpărare, de la întemeierea lumii, Aceasta a fost ascunsă sub această Pecete, ce urmează să se întîmple. Acum, "Vino, vezi ce este Aceasta."
E-251 Now how many knows what the third Beast looked like? Looked like a man. The first one looked like a lion; the other one looked like a calf, or an ox; and the third one looked like a man, as a man. And he heard the—the living Creature, the—the Beast. Living Creature, like a man, said to John, “Come, see what It is, this mystery that’s been hid.” All down through the years of redemption, since the foundation of the world, It’s been hid under this Seal, what’s going to happen. Now, “Come, look what It is.”
E-252 Şi astfel El O deschide. Un tunet explodează, şi Mielul deschide Peceţile.
E-252 And so He opens It up. A thunder blasts, and the Lamb opens the Seals.
E-253 Acum, şi Ioan a păşit sus, să vadă ce ar fi Acesta. Ce a văzut el? El a văzut un cal negru. Iar călăreţul lui avea o balanţă, sau cîntar, în mîna lui. Acum, acela era primul lucru care l-a văzut. Cînd Mielul a anunţat Aceasta, a rupt Pecetea, atunci cealaltă Făptură... Vedeţi, acele Făpturi îşi iau rîndul, privitor la anunţuri, "Vino, vezi." Şi Ioan, unde stătea el, poate în felul acesta, el păşeşte aici, cînd Mielul a deschis, şi a păşit acolo. De obicei...
E-253 Now, and John walked up, to see what It would be. What did he see? He seen a black horse. And his rider had a balance, or scales, in his hand. Now, that’s the first thing he saw. When the Lamb announced It, broke the Seal, then the other Beast…See, them Beasts are taking turn, about announcing, “Come, see.” And John, where he was standing, maybe like this, he walks over here, when the Lamb opened, and walked over. Usually…
E-254 Tunetul trăzneşte, aşa cum noi am văzut Prima Pecete. Şi el priveşte să vadă ce are loc. Şi el vede un om venind, întîi, pe un cal alb. El îl priveşte călărind în jos. Şi înainte în jos de-a lungul, Ioan îl vede drept pînă la sfîrşit. El îl vede venind în jos, calul lui alb, are un arc în mîna lui, şi-călăreţul are, şi el nu are săgeţi cu el. Şi următorul lucru care el îl vede, el obţine o coroană, călăreşte drept înainte.
E-254 The thunder strikes, as we seen the First Seal. And he watches to see what takes place. And he sees a man coming, first, on a white horse. He watches him ride down. And on down through, John sees him plumb to the end. He sees him come down, his white horse, got a bow in his hand, and the—the rider has, and he has no arrows with it. And the next thing he sees, he gets a crown, rides right on through.
E-255 Apoi noi aflăm, atunci, Mielul, aici vine din nou, El deschide o alta. Şi priveşte. Acum aici vine un-un cal roşu. Acest om are o sabie în mîna lui. El călăreşte drept înainte în jos prin Scriptură, vedeţi, cu această sabie în mîna lui, şi urma să omoară şi să ia pacea de pe pămînt.
E-255 Then we find out, then, the Lamb, here comes again, He opens another one. And looks. Now here comes a—a red horse. This man has a sword in his hand. He rides right on down through the Scripture, see, with this sword in his hand, and was to kill and take peace from the earth.
E-256 Acum Mielul deschide altă Pecete. Alta dintre făpturile vii, ca un om, a zis, "Vino, vezi." Acum el păşeşte sus, să vadă ce este aceasta. Şi cînd el o face, acolo vine un călăreţ pe un cal negru.
E-256 Now the Lamb opens another Seal. Another one of the living Creatures, like a man, said, “Come, see.” Now he walks up, see what this is. And when he does, there comes a rider on a black horse.
E-257 Acum, seara trecută, noi am aflat că acelaşi călăreţ care a călărit calul alb era acelaşi pe calul roşu.
E-257 Now, last night, we found out that the same rider that rode the white horse was the same one on the red one.
E-258 Şi Glasul a zis, în mijlocul Făpturilor, a anunţat, voi vedeţi. Acolo, a venit să vadă ce era aceasta: El era în aceste Făpturi vii. Iar el a văzut acest cal negru.
Şi cînd... glasul în mijlocul celor patru făpturi a anunţat, O măsură de grîu pentru un ban, şi-şi trei măsuri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu să nu vatămi-uleiul şi vinul. (Vedeţi?)
E-258 And the Voice said, in the midst of the Beasts, called out, you see. There, come to see what it was: He was in this living Creatures. And he saw this black horse.
And when…the voice in the midst of the four beasts called out, A measure of wheat for a penny, and—and three measures of barley for a penny; but see that thou hurt not the—the oil and the wine. (See?)
E-259 Acest călăreţ, haideţi să-l discutăm. Dacă voi veţi observa pe primul călăreţ, cine era el. Şi noi am aflat, seara trecută, Scriptural, că al doilea călăreţ era exact acelaşi om, numai că el era pe un alt cal. Ce s-a întîmplat? El şi-a schimbat slujba. Vedeţi? Corect. Noi am aflat că el era un anticrist, şi el şi-a schimbat poziţia.
E-259 This rider, let’s discuss him. If you’ll notice the first rider, who he was. And we found out, last night, Scripturally, that the second rider was exactly the same man, only he was on another horse. What happened? He changed his ministry. See? Right. We found out he was an antichrist, and he had changed his position.
E-260 Noi am aflat că atunci cînd el, întîi, era doar un cal alb, el a devenit o învăţătură. Acum, noi am luat pe fiecare din aceştia drept înapoi în Scripturi. Vedeţi?
E-260 We found out that when he, first, just was a white horse, he become a doctrine. Now, we’ve taken every one of these right back in the Scriptures. See?
E-261 Acum, priviţi unde sîntem noi, în seara aceasta, acea altă epocă a bisericii acum. Vedeţi? Noi venim jos la a treia epocă a bisericii acum. Vedeţi? Întocmai exact asupra epocii bisericii a treia, este întocmai exact ca al treilea cal. Vedeţi?
E-261 Now, watch where we’re at, tonight, that other church age now. See? We’re coming down to the third church age now. See? Just exactly on the third church age, is just exactly like the third horse. See?
E-262 Acum, prima epocă a bisericii, ce era aceasta? Nicolaiţii aveau o învăţătură, vedeţi, doar cea dintîi. În regulă. Şi apoi, primul lucru care-l ştim, această învăţătură Nicolaită, ea a devenit autorizată şi era în regulă, a mers în acţiune. Iar ei au încoronat pe acest ins. Apoi, acest duh, anticrist, a devenit încarnat într-un om. Vedeţi? Iar noi aflăm, mai tîrziu, că el devine un Diavol încarnat, de asemeni; demonul se duce, iar Diavolul vine înăuntru.
E-262 Now, the first church age, what was it? The Nicolaitanes had a doctrine, see, just the first one. All right. And then, the first thing we know, this Nicolaitane doctrine, it become sanctioned and was right, went into action. And they crowned this fellow. Then, this spirit, antichrist, become incarnate in a man. See? And we find out, later on, he becomes an incarnate devil, too; the demon goes away, and the devil comes in.
E-263 Şi întocmai cum biserica aceea este felul acela, biserică anticristă, progresează; astfel a venit Mireasa înainte cu lucruri diferite: prin justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfînt, şi mişcîndu-se drept înainte, vedeţi, tocmai în felul acesta. Numai că, ei şi-au luat trezirea lor mai întîi, iar Biserica o ia ultima. Primii lor trei ani... primele trei stagii ale acelora care au mers prin epoca întunecoasă; apoi al treilea, trei stagii, vine Biserica afară; de la justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfînt, în Dumnezeu întrupat făcut manifest printre noi. Aici vine el înăuntru, ca anticristul, ca profetul fals, apoi fiara, apoi în epoca întunecoasă. Iar Biserica vine afară din acea epocă întunecoasă; justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfînt, Cuvîntul încarnat, calea acum. Iar el merge jos. Aha. Voi vedeţi asta? El merge jos. Biserica merge sus. Vedeţi? Aceasta este tot atît de perfect cît poate să fie. Oh, aceasta este frumos. Eu doar iubesc aceasta.
E-263 And just as that church is that kind, antichrist church, progresses; so has the Bride come along with different things: through justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and moving right on, see, just like that. Only, they taken their revival first, and the Church is taking it the last. Their first three years…first three stages of them that went through the dark age; then the third, three stages, comes the Church out; from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, in incarnate God made manifest among us. Here he comes in, as the antichrist, as the false prophet, then the beast, then in dark age. And the Church comes out of that dark age; justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, incarnate Word, the way now. And he goes down. Uh-huh. You see that? He goes down. The Church goes up. See? It’s just as perfect as it can be. Oh, it’s beautiful. I just love it.
E-264 Acest călăreţ este acelaşi, dar un alt stagiu al slujbei lui.
E-264 This rider is the same one, but another stage of his ministry.
E-265 Primul stagiu, un cal alb, vedeţi, el era doar un învăţător, doar un învăţător anticrist. El era împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu.
E-265 The first stage, a white horse, see, he was just a teacher, just an antichrist teacher. He was against the Word of God.
E-266 Şi acum cum poţi fi tu un anticrist? Oricine care neagă că fiecare Cuvînt din acesta nu este adevărat, şi să fie învăţat întocmai la fel, este un anticrist, deoarece ei neagă-Cuvîntul. Şi El este Cuvîntul.
E-266 And now how can you be an antichrist? Anybody that denies that every Word of this isn’t true, and to be taught just the same, is an antichrist, ’cause they deny the—the—the—the—the Word. And He is the Word.
E-267 Acum, primul stagiu, cal alb, el era doar un învăţător, însă un duh anticrist în învăţătura lui şi calitatea lui. Acesta era inocent. Acesta nu putea vătăma nimic, se părea; doar mergea înainte. Acela este felul în care Satan vine înăuntru. Oh, el este o pasăre şireată.
E-267 Now, first stage, white horse, he was just a teacher, but an antichrist spirit in its doctrine and its quality. It was innocent. It couldn’t hurt nothing, seemed like; just go on. That’s the way Satan comes in. Oh, he’s a slick bird.
E-268 El i-a spus Evei, a zis, "Acum, tu ştii că tu cauţi după înţelepciune. Tu nu ştii ce este bine şi rău." A zis, "Acum, dacă îţi erau ochii deschişi, tu ai şti ce." Şi a zis, "Fructul este foarte plăcut. Acesta este bun. Acesta este-acesta este plăcut pentru ochi. Tu ar trebui să-l iei acum. Tu nu ştii dacă acesta este, sau nu, nu-i aşa?"
"Nu, eu nu ştiu. Dar Dumnezeu a spus să nu fac aceasta."
"Dar, oh, păi, eu ştiu, dar..."
"Dumnezeu a spus că El... noi vom muri."
E-268 He told Eve, said, “Now, you know you’re looking for wisdom. You don’t know what’s right and wrong.” Said, “Now, if your eyes were opened, you would know what.” And said, “The fruit is very pleasant. It’s good. It’s—it’s pleasant to the eye. You should take it now. You don’t know whether it is, or not, do you?”
“No, I don’t. But God said not to do it.”
“But, oh, well, I know, but…”
“God said He…we would die.”
E-269 El a zis, "Cu siguranţă El nu va face asta." Vedeţi, doar dulce cît putea acesta să fie. Priviţi ce a făcut aceasta.
E-269 He said, “Surely He won’t do that.” See, just sweet as it could be. Look what it did.
E-270 Priviţi acest duh anticrist ridicîndu-se printre biserica timpurie, o învăţătură a Nicolaiţilor. Nikao, "biruieşte" pe laici, face un om sfînt. Oh, acesta este doar aşa de nev-... "Păi, noi doar vrem părtăşie. Păi, voi sînteţi împrăştiaţi aici afară; nimeni nu ştie unde este nimeni. Mă gîndesc că noi toţi s-ar cuveni să avem o organizaţie şi doar să fim deosebiţi. Vedeţi, noi mergem, ne punem împreună. Noi s-ar cuveni să facem o lojă din aceasta." Şi asta este ceea ce este. Nu există ca un astfel de lucru ca Biserica Creştină a Metodiştilor. Aceea nu este o Biserică; aceea este o lojă. Baptistă, aceea nu este o Biserică; ea este o lojă.
E-270 Watch this antichrist spirit rise up amongst the early church, a doctrine of Nicolaitane. Nikao, “conquer” the laity, make a holy man. Oh, it’s just as inn-… “Well, we just want fellowship. Why, you’re scattered out here; nobody knows where nobody is at. I think we all ought to have an organization and just be different. See, we go, put ourself together. We ought to make a lodge out of it.” And that’s what it is. There is no such a thing as the Christian Church of Methodist. That’s not a Church; that’s a lodge. Baptist, that’s not a Church; it’s a lodge.
E-271 Există numai o Biserică, şi aceea este Trupul tainic al lui Isus Cristos. Iar tu eşti născut în Acela, asta-i adevărat, prin predestinare. Asta-i adevărat. "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni. Nici un om nu poate veni dacă Tatăl nu-l cheamă. Şi toţi pe care El Mi i-a dat, vor veni la Mine." Astfel, asta, asta este. El doar...
E-271 There is only one Church, and that’s the mystical Body of Jesus Christ. And you’re born into That, that’s right, by predestination. That’s right. “All the Father has give Me will come. No man can come lest the Father calls him. And all He has give Me, will come to Me.” So, that, that’s it. He just…
E-272 Mielul şade acolo, făcînd-făcînd mijlocire, pînă cînd vine înăuntru ultimul. Clopoţelul sună, iar El păşeşte afară şi îşi ia posesiunea Lui atunci, vedeţi, asta-i tot; aduce Biserica Lui Acasă, supuşii Lui. Şi aruncă pe vrăjmaşul Lui în Lacul de Foc, şi toţi supuşii lui vor merge acolo înăuntru cu el, şi asta este. Atunci noi păşim afară în Mileniu.
E-272 The Lamb sits there, making—making intercession, till the last one comes in. The little bell rings, and He walks out and takes His possession then, see, that’s all; brings His Church Home, His subjects. And casts His enemy into the Lake of Fire, and all of his subjects go in there with him, and that’s it. Then we walk out in the Millennium.
E-273 Acelaşi călăreţ, acum. Acest prim stagiu, el era inocent. Şi al doilea, acum, dacă tu ai mers puţin mai înalt, puţin mai mult decît atît; al doilea stagiu, Biblia a spus că lui i se va "da o coroană." Iar ei au încoronat un om, un supraom. Vedeţi, l-au încoronat! Şi, atunci, Biblia nu l-a numit un papă. Biblia l-a numit un "profet fals." De ce? Da. Desigur, el trebuie să fie un profet fals, prin duhul său anticrist, care a învăţat anticrist împotriva Cuvîntului original. Pentru că, dacă el a învăţat împotriva Cuvîntului original, acesta era anticrist. Acesta era. Iar Cuvîntul este Dumnezeu, vedeţi, Cristos. În regulă. Acum, după aceea, noi îl găsim apoi încoronat. Şi cînd el a ajuns încoronat, acum, el era foarte inocent şi neajutorat. El este doar un ins micuţ.
E-273 Same rider, now. This first stage, he was innocent. And second, now, if you went a little bit higher, a little more than that; the second stage, the Bible said he’d be “given a crown.” And they crowned a man, a superman. See, crowned him! And, then, the Bible didn’t call him a pope. The Bible called him a “false prophet.” Why? Yeah. Of course, he must be a false prophet, by his antichrist spirit, that taught antichrist against the original Word. Cause, if he taught against the original Word, it was antichrist. It was. And the Word is God, see, Christ. All right. Now, after that, we find him then crowned. And when he got crowned, now, he’s very innocent and helpless. He’s just a little fellow.
E-274 Dar atunci în Consiliul Niceea, el a fost făcut aceasta, iar Constantin i-a dat toată proprietatea. Şi apoi ce a făcut el? Atunci el, vedeţi, Satan, i-a dat tronul şi autoritatea lui. Biblia a spus aşa, aşa cum noi am trecut prin aceasta.
E-274 But then in the Nicaea Council, he was made it, and Constantine give him all the property. And then what did he do? Then he, see, Satan, give him his throne and authority. The Bible said so, as we’ve went through it.
E-275 Acum, următorul lucru care noi îl aflăm, că Diavolul controlează toată politica care a fost vreodată şi care va fi vreodată. Noi găsim asta în Matei 4:11. Şi acum noi aflăm, atunci, că Satan deja are politică.
E-275 Now, the next thing we find out, that the devil controls all politics that ever has been or ever will be. We find that in Matthew 4:11.
E-276 Dar el încearcă să prindă Biserica, astfel el se duce jos să O amăgească. El îşi ia supraomul, îl lucrează într-o organizaţie, şi îl încoronează "vicar," vedeţi, un cristos. Cristos a acţionat în locul lui Dumnezeu. Vedeţi, acest tip este un vicar, în locul lui Dumnezeu. Vedeţi? Întocmai la fel, "în locul lui Dumnezeu," ceea ce el se presupune a fi, un vicar sub Cristos.
E-276 And now we find out, then, that Satan already had politics.
But he’s trying to get the Church, so he goes down to deceive It. He gets his superman, works him into an organization, and crowns him “vicar,” see, a christ. Christ acted in stead of God. See, this guy is a vicar, in stead of God. See? Just the same, “in stead of God,” what he’s supposed to be, a vicar under Christ.
E-277 Acum, acum, cînd el a făcut asta, atunci ce a făcut el atunci? El, Satan, şi-a luat puterea politică, peste care el era deja, şi a luat puterea religioasă, care el deja a fost încoronat, şi le-a pus împreună.
E-277 Now, now, when he did that, then what did he do then? He, Satan, took his political power, which he was already over, and took the religious power, which he had already been crowned, and put them together.
E-278 Şi atunci el şi-a făcut o altă coroană peste iad. Şi atunci acei care au murit, dacă ei au plătit destui bani, el i-ar scoate afară. Vedeţi? Astfel acum el este-el este vicar peste Cer, peste purgatoriu, aşa cum el vrea să-l numească. Nu există astfel de lucru în Biblie, vedeţi, dar el trebuia să facă ceva. Biblia a spus că acesta a ieşit din groapa fără fund, şi se întoarce înapoi în acelaşi fel. Şi, pe pămînt, un stăpînitor!
E-278 And then he made him another crown over hell. And them that had passed on, if they’d pay enough money, he’d get them out. See? So now he’s—he’s vicar over Heaven, over purgatory, as he wants to call it. No such thing in the Bible, see, but he had to make something. The Bible said it come out of the bottomless pit, and returns back the same way. And, on earth, a ruler!
E-279 Acum ce i s-a dat atunci? Întîi, el avea un arc, dar el nu a avut vreo săgeată. Dar acum el are o sabie puternică în mîna lui. El poate să facă ceva acum. Apoi el sare jos de pe calul lui alb; calul alb călăreşte înainte afară. Acum ce încalecă el? Un cal roşu, sînge, cal roşu-sînge. El într-adevăr călăreşte pe acela. Oh, sigur. Acum lui i s-a dat o putere mare şi o sabie mare, să omoare, apoi el călăreşte calul lui roşu ca sîngele.
E-279 Now what was he given then? First, he had a bow, but he didn’t have any arrow. But now he’s got a mighty sword in his hand. He can do something now. Then he jumps off his white horse; the white horse rides on out. Now he straddles what? A red horse, blood, blood-red horse. He really rides that one. Oh, sure. Now he’s given great power and a great sword, to kill, then he rides his blood-red horse.
E-280 Noi vedem, din a Doua Pecete, care a fost ruptă seara trecută, el a luat pacea de pe pămînt şi s-au omorît unul pe altul. Şi propria lui martirologie, a bisericii Romano Catolice, arată că ei au pus şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi la moarte, din timpul Sfîntului Hippo din... după Sfîntul Augustin din Hippo, pînă la o mie cinci sute optzeci şi ceva. "Şaizeci şi opt de milioane." Marea Reformă a lui Schmucker, dacă voi vreţi să o citiţi, Glorioasa Reformă, adică, vedeţi. Acum, şaizeci şi opt de milioane înregistraţi în martirologie! Cînd unul din aşa numiţii sfinţi ai lor a primit descoperirea că oricine care este în dezacord cu biserica Romană să moară ca un eretic, aceea doar i-a pus pe ei în jur atunci. Băiete, el a mers să verse sîngele! El-el a sărit pe calul lui alb... pe calul lui roşu, şi el a mers să călărească. Oh!
E-280 We see, from the Second Seal, that was broke last night, he had taken peace from the earth and did kill one another. And his own martyrology, of the Roman Catholic church, shows that they put sixty-eight million Protestants to death, from the time of Saint Hippo of…after Saint Augustine of Hippo, until fifteen hundred and eighty something. “Sixty-eight million.” Schmucker’s Great Reform, if you want to read it, Glorious Reform, rather, see. Now, sixty-eight million recorded on the martyrology! When one of their so-called saints got the revelation that anybody that disagreed with the Roman church should die as a heretic, that just set them around then. Boy, he went to spilling the blood! He—he jumped on his white horse…on his red horse, and he went to riding. Oh!
E-281 Acum vine puterea lui mare. El a fost făcut vicar al Cerului, şi venerat ca Dumnezeu. Stăpîn al pămîntului, prin a uni biserica şi statul laolaltă, l-a făcut stăpîn pe pămînt; i-a dat o coroană peste aceea. El putea să se roage ca sufletele să iese din purgatoriu. El putea de asemeni să mijlocea-... El era întocmai ca Dumnezeu, pe pămînt, în locul lui Dumnezeu. Laolaltă, el avea mare putere să ucidă pe oricine care nu era de acord cu porunca lui. Cine o să-i spună lui ceva? Biserica nu poate spune nimic; el este capul acesteia. Statul nu poate spune nimic; el este capul acestuia. Astfel, ei au murit cu milioanele. Toate bisericile acelea mici, frate, au fost nimicite, şi ucişi şi omorîţi, şi daţi la lei, şi toate celelalte. Vedeţi? "Balaurul," Roma, "i-au dat scaunul şi autoritatea." Biblia a spus aşa. Vedeţi? Astfel el a călărit modelatul lui, cal roşu prin sînge uman, pînă cînd el a devenit un cal roşu.
E-281 Now his great power comes. He was made vicar of Heaven, and worshipped as God. Ruler of the earth, by uniting the church and state together, made him ruler on earth; give him a crown over that. He could pray the souls out of purgatory. He could also interce-…He was just like God, on earth, in stead of God. Together, he had great power to kill whomever did not agree with his command. Who is going to say anything to him? The church can’t say nothing; he’s head of it. State can’t say nothing; he’s head of it. So, they died by the millions. All them little churches, brother, was busted up, and killed and murdered, and fed to lions, and everything else. See? “The dragon,” Rome, “give him his seat and authority.” The Bible said so. See? So he rode his typed, red horse through human blood, till it become a red horse.
E-282 Acum Ioan îl vede pe un cal negru. El s-a schimbat, în altceva.
E-282 Now John sees him on a black horse. He changed, something else.
E-283 Acum eu trebuie să-să spun asta întocmai în felul în care aceasta a venit la mine. Şi atunci dacă aceasta a venit la mine şi nu s-a comparat cu restul din Scripturi, atunci nu Dumnezeu a dat-o. Vedeţi, Scriptura trebuie să dea, fiecare, acesta este doar un lucru măreţ mare-mare în felul acesta. Scriptura trebuie să fie de acord A cu Scriptura. Şi orice este contrar la Scriptură... Dacă acel Înger al Domnului mi-a spus ceva care nu era Scriptural, eu nu L-aş crede.
E-283 Now I have to—to say this just the way it come to me. And then and if it come to me and didn’t compare with the rest of the Scriptures, then God never give it. See, the Scriptures has to, every one, it’s just one great big—big thing like that. Scripture has to agree with Scripture. And anything is contrary to the Scripture…If that Angel of the Lord told me anything that wasn’t Scriptural, I wouldn’t believe Him. See?
E-284 Am zis, acolo în Chicago ziua cealaltă, cînd toţi acei sute de lucrători... A fost careva acolo la acel miting? Sigur. Acel miting în Chicago, eu am spus, "Acum, voi toţi vorbiţi că voi aveţi... Voi v-aţi gîndit că voi mă răsuciţi aici înăuntru, despre ceva." Cam cum este în această încăpere acum. Am zis, "Ce este aceasta? Ce o aveţi voi împotriva mea." Am zis, "Duhul Sfînt mi-a arătat, cu trei nopţi în urmă, unde o să fiţi fiecare din voi. Şi noi nu o să fim în acea... Întrebaţi-l pe Carl de aici dacă aceasta nu este adevărat."
E-284 I said, there in Chicago the other day, when all them hundreds of ministers…Was anybody there at that meeting? Sure. That meeting in Chicago, I said, “Now, you all talk about you got…You thought you was twisting me in here, on something.” About like is in this room now. I said, “What is it? You got it against me.” I said, “The Holy Spirit showed me, three nights ago, where every one of you would be. And we wouldn’t be in that…Ask Carl here if it isn’t right.”
E-285 Şi acolo era Hank şi toţi dintre ei, "Asta-i adevărat." Voi toţi aţi fost acolo să auziţi.
E-285 And there was Hank and all of them, “That’s right.” You all was there to hear.
E-286 Am zis, "Acum voi aveţi împotriva mea, asupra Învăţăturii mele. Asta-i ce se întîmplă. Acum eu vreau ca unul dintre voi să veniţi aici, şi să vă luaţi Biblia şi să staţi lîngă mine, şi să combateţi Aceasta." Aceasta era cea mai tăcută grămadă pe care aţi auzit-o vreodată. Am zis, "Care este treaba cu voi?" Am zis, "Atunci, dacă voi ştiţi că nu puteţi să vă ridicaţi împotriva Cuvîntului, atunci lăsaţi-mă în pace. Voi Doctori ai Divinităţii şi fiecare lucru, şi vorbind acum, vă prezentaţi ca 'Doctor,' 'Doctor,' 'Doctor.' Iar eu sînt un..." (Oh, Fratele Woods şi cu mine zicem "cheechaker," sau, "novice.") "Eu nu am educaţie, nu am venit prin vreun seminar sau şcoală. Dar voi luaţi-vă Biblia şi veniţi aici şi staţi lîngă mine, şi combateţi sămînţa şarpelui, botezul în Numele lui Isus, sau vreunul din acele lucruri pe care eu le învăţ." Nimeni nu a spus un cuvînt. Voi toţi ştiţi asta. Aceea a fost cea mai tăcută grămadă pe care aţi văzut-o vreodată.
E-286 I said, “Now you got against me, on my Teaching. That’s what’s the matter. Now I want one of you to come here, and get your Bible and stand by me, and disprove It.” It was the quietest bunch you ever heard. I said, “What’s the matter with you?” I said, “Then, if you know you can’t stand up against the Word, then get off of my back. You Doctors of Divinity and everything, and talking how, introduce yourself as ‘Doctor,’ ‘Doctor,’ ‘Doctor.’ And I’m a…” (Oh, Brother Wood and I say “cheechaker,” or, “greenhorn.”) “I have no education, never come through any seminary or school. But you get your Bible and come here and stand by my side, disprove the serpent’s seed, the baptism in Jesus’ Name, or any of those things that I teach.” Nobody said a word. You all know that. That was the quietest bunch you ever seen.
E-287 Vedeţi, ei doar dau înapoi ca nu ştiu ce. Acum, acum aici este aceasta. Eu nu cred în cearta cu oamenii, dar cînd se ajunge la un punct unde ei încearcă să te tîrască în aceasta. Şi eu nu aş fi mers, dar Duhul Sfînt mi-a spus, a zis, "Du-te acolo. Eu voi sta lîngă tine."
E-287 See, they just crow like I don’t know what. Now, now here it is. I don’t believe in fussing with people, but when it comes to a spot where they try to drag you into it. And I wouldn’t have went, but the Holy Spirit told me, said, “Go on over there. I’ll stand by you.”
E-288 Le-am spus, cu trei sau patru zile înainte de vreme. Voi toţi aţi fost acolo şi aţi auzit pe Dl. Carlson şi ceilalţi, şi-şi Tommy Hicks. Şi toţi dintre ei şed acolo. Şi am mers, trei zile înainte, şi am zis, "Voi o să trebuiască să anulaţi acel loc."
E-288 Told them, three or four days before time. You all was there and heard Mr. Carlson and them, and—and Tommy Hicks. And all of them sit there. And I went, three days before, and I said, “You’re going to have to cancel that place.”
E-289 Aceasta a fost o noapte furtunoasă. Eu aveam un miting. El a zis, "Du-te, stai lîngă fereastra aceea, la acea a treia uşă micuţă de acolo." Şi eu am mers acolo şi am stat chiar înăuntru acolo. Am privit afară în felul acesta.
E-289 It was a stormy night. I was having a meeting. He said, “Go, stand to that window, at that third little door there.” And I went there and stood right in there. I looked out like that.
E-290 El a zis, "Ei au pus o capcană pentru tine. Ei o să-ţi ceară să vorbeşti la acel Ministerial Association of Greater Chicago." A zis, "Ei au o capcană pusă pentru tine, asupra învăţăturii tale din Cuvîntul Meu."
E-290 He said, “They got a trap set for you. They’re going to ask you to speak at that Ministerial Association of Greater Chicago.” Said, “They got a trap set for you, on your teaching of My Word.”
E-291 El a zis, "Acum, ei urmează să anuleze locul acela de acolo. Ei nu o să-l obţină. Iar ei o să ajungă la un loc, unde acesta este maro." A zis, "Iată cum arată." M-am oprit, şi m¬am văzut într-un colţ; am privit înapoi acolo şi am văzut. I-am văzut pe toţi acolo. I-am văzut pe toţi acei predicatori şezînd acolo, în felul în care ei erau. I-am privit pe ei peste tot. Şi El a zis...
E-291 He said, “Now, they’re going to cancel off that place over there. They ain’t going to get it. And they’re going to get to a place, where it’s brown.” Said, “Here it looks.” I stopped, and I seen myself in a corner; looked back there and seen. I seen all them there. I seen all them ministers sitting there, the way they was. I looked them all over. And He said…
E-292 "Oh," mă gîndeam, "Eu mai bine să nu mă duc acolo atunci, Doamne, dacă ei o să facă asta. Eu nu vreau să le rănesc simţurile lor sau să fac ceva rău."
El a zis, "Du-te. Eu voi sta lîngă tine." El a stat. Aceasta-i adevărat.
E-292 “Oh,” I thought, “I’d better not go over there then, Lord, if they’re going to do that. I don’t want to hurt their feelings or do anything wrong.”
He said, “Go. I’ll stand by you.” He did. That’s right.
Now, you all, there is witnesses right here, were sitting right there and know that’s true. That’s right. Well, you got the tapes here, also. But, there you are, you see.
E-293 Acum, voi toţi, există martori chiar aici, care şedeau chiar acolo şi ştiu că asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Păi, voi aveţi benzile aici, de asemeni. Dar, iată-vă acolo, vedeţi voi.
E-294 Now, now here is the mystery of this. And now, It, when It revealed to me early this morning, ’fore daylight. Then I went quickly to the Scripture and begin to look, search it up. There it was. Three of them, so far, has been absolutely, supernaturally revealed. Yeah. Now here is the mystery of the black horse, according to what it was revealed to me.
E-294 Acum, acum aici este taina despre aceasta. Şi acum, El, cînd El mi-a descoperit azi dimineaţă devreme, înainte de ziuă. Atunci eu am mers repede la Scriptură şi am început să mă uit, să o cercetez. Acolo era aceasta. Trei din ele, pînă acum, au fost absolut, descoperite supranatural. Da. Acum aici este taina despre calul negru, conform cu ceea ce mi-a fost descoperit.
E-295 He has started riding him in the time of the dark ages. That’s what the dark horse represented, the dark ages, for it was a time of midnight to the true believers that was left. Watch now in that church age, that middle church age, the dark church age. Watch how He says, “You just have a little strength.” It was a midnight to them, for the true believer. Now watch. Practically all hope had been taken from the true Church, for this fellow controlled both church and state. What they going to do? See, Catholicism had taken over, both church and state. And all, didn’t agree with Catholicism, was killed. That’s the reason he was on a dark horse. And watch what a dark thing he done, see, then you can see. And you just…If you know your history, watch it, then you’ll…Well, you won’t have to even know it, to—to know This. Now watch. All hope was gone. That’s his black horse.
Now, he rode in on his white horse, cunning.
E-295 El a început să-l călărească în timpul epocilor întunecoase. Asta este ce a reprezentat calul întunecat, epocile întunecoase, deoarece acesta era un timp de miez de noapte pentru adevăraţii credincioşi care au rămas. Priviţi acum în acea epocă a bisericii, acea epocă de mijloc a bisericii, epoca bisericii întunecoase. Priviţi cum spune El, "Tu ai doar puţină tărie." Acesta era un miez de noapte pentru ei, pentru credinciosul adevărat. Acum priviţi. Practic toată speranţa a fost luată de la Biserica adevărată, pentru că insul acesta a controlat şi biserica şi statul. Ce urmau ei să facă? Vedeţi, Catolicismul a preluat, şi biserica şi statul. Şi toţi, care nu au fost de acord cu Catolicismul, au fost omorîţi. Acela este motivul că el era pe un cal întunecos. Şi priviţi ce lucru întunecat a făcut el, vedeţi, atunci voi puteţi vedea. Şi voi doar... Dacă vă cunoaşteţi istoria voastră, urmăriţi-o, apoi voi veţi... Păi, voi nici măcar nu va trebui să o cunoaşteţi, să-să cunoaşteţi Aceasta. Acum priviţi. Toată speranţa a fost dusă. Acela este calul lui negru.
Acum, el a călărit înăuntru pe calul lui alb, perfid.
E-296 Then he was give power; he took peace, slaughtered the millions. That’s what he was going to do as he rode on through. And he still does it. See?
E-296 Apoi i s-a dat putere; el a luat pacea, a măcelărit cu milioanele. Aceea este ceea ce el urma să facă aşa cum el a trecut călărind. Şi el încă o face. Vedeţi?
E-297 Now, here he is on his black horse now, coming forth. Dark age, that was that time. Just about the time after the church got set up, and got in power, they smothered out everything else. And went through, about, hundreds and hundreds and hundreds of year, is what every reader knows as the dark ages. How many knows that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Sure, the dark ages. There is your dark horse, representing that dark age. Now, all hopes gone; no hope at all. Everything looked dark, for the little believers. Now, that’s the reason it’s called, represented, the dark horse.
E-297 Acum, aici este el pe calul lui negru acum, venind înainte. Epoca întunecoasă, aceea era timpul acela. Chiar cam la timpul după ce biserica s-a aşezat, şi a ajuns în putere, ei au înăbuşit orice altceva. Şi a mers cam, prin, sute şi sute şi sute de ani, este ceea ce fiecare cititor cunoaşte ca epoci întunecoase. Cîţi cunosc aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur, epocile întunecoase. Acolo este calul vostru negru, reprezentînd epoca aceea întunecoasă. Acum, toate speranţele duse; nici o speranţă deloc. Totul părea întunecat, pentru micuţii credincioşi. Acum, acela este motivul că este numit, a reprezentat, calul întunecat.
E-298 “His balances, or his scales, in his hand,” you see. Calling out, “Measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny.” See, actually, that is, wheat and barley is natural staff of life. That’s what bread and stuff is made from. But, you see, he was charging for this. What it means, that, he was charging his subjects for the kind of the hope of life that he was sending out to them, by making…He started in that very time, of making them pay for prayers, charging for prayer. They still do it; novenas.
E-298 "Balanţele lui, sau cîntarul lui, în mîna lui," vedeţi voi. Anunţînd, "Măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban." Vedeţi, de fapt, aceea este, grîul şi orzul este materie naturală de viaţă. Aceea este din ce se face pîine şi altele. Dar, voi vedeţi, el încasa pentru aceasta. Ceea ce înseamnă, că, el încasa supuşii lui pentru felul de speranţă al vieţii pe care el îl trimitea afară pentru ei, prin a face... El a început chiar în timpul acela, să-i facă să plătească pentru rugăciuni, încasînd pentru rugăciuni. Ei încă o fac; novenas.
E-299 Cause, what was he doing? Capturing the wealth of the world. The scale, weighing out, “Measure of wheat for a penny; three measures of barley for a penny.” The rider on a black horse, see, he was making…stripping his subjects of their money. When, the Bible predicts that he holds, about, the wealth of the world. As we said last night about Russia, and all that, they just take all the money and just strip the people for everything they got, everything. So, there you are.
E-299 Pentru că, ce făcea el? Captura bogăţia lumii. Cîntarul, cîntărind, "Măsură de grîu pentru un ban; trei măsuri de orz pentru un ban." Călăreţul pe un cal negru, vedeţi, el făcea... golind supuşii lui de banii lor. Cînd, Biblia prezice că el deţine, cam, bogăţia lumii. Aşa cum am spus noi seara trecută despre Rusia, şi toată aceea, ei doar iau toţi banii şi doar goleşte pe oameni de tot ce au ei, totul. Astfel, iată-vă acolo.
E-300 Now notice. You see where that old money-taking, in church, comes from? Get away from that stuff; to build an organization, a big something, million-dollar here. And—and you see what the mother of it is?
E-300 Acum observaţi. Voi vedeţi de unde vine, acea veche luare de bani, în biserică? Daţi-vă la o parte de la treaba aceea; să zidească o organizaţie, ceva mare, un milion de dolari aici. Şi-şi voi vedeţi ce este mama acesteia?
E-301 Thank You, Lord. Oh, my! I’m so glad. Yes, sir. All right. It’s been His grace. That’s all. All right. All right.
E-301 Mulţumesc Ţie, Doamne. Oh, Doamne! Eu sînt aşa de bucuros. Da, domnule. În regulă. Acesta este harul Lui. Asta-i tot. În regulă. În regulă.
E-302 It was a midnight time. Do you understand that now? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And here he is charging for the kind of life, that’s his barley and stuff, natural; wasn’t spiritual, now. It was barley, see, so, and barley bread and wheat bread. He was charging for that kind of a life that he was giving to his subjects. Charging for prayer by the priests, to pray people out of purgatory. Charging! Now I’m taking this right out of history. Charging for, I guess, it’s novena, I guess, what everybody knows what. Novena, I guess that’s something you have to do, you know, some penance. Somebody have to charge for that. Bringing the wealth of the world to him, into hisself, into the church itself. And he is still riding. Oh, sure he is. Yes, sir. Still riding!
E-302 Acesta era un timp de miez de noapte. Înţelegeţi voi asta acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi aici el încasează pentru felul de viaţă, care este orzul lui şi materialul, natural; nu era spiritual, acum. Acesta era orz, vedeţi, astfel, şi pîine de orz şi pîine de grîu. El încasa pentru acel fel de viaţă pe care el îl dădea supuşilor lui. Încasînd pentru rugăciune prin preoţi, să-i scoată pe oameni prin rugăciune din purgatoriu. Încasînd! Acum eu iau aceasta chiar afară din istorie. Încasînd pentru, eu presupun, aceasta este novena, eu presupun, că fiecare ştie ce. Novena, eu presupun că este ceva ce voi trebuie să faceţi, voi ştiţi, ceva penitenţă. Cineva trebuie să încaseze pentru asta. Aducînd bogăţia lumii la el, în el însuşi, în biserica însăşi. Şi el încă călăreşte. Oh, el sigur călăreşte. Da, domnule. Încă călăreşte!
E-303 Notice. Here is the good part now. Notice.
…see that thou hurt not this wine and oil.
“Just a little bit of It left there, but don’t you touch That!”
Now, oil is…symbolizes the Spirit, the Holy Spirit. I’ll give you a few verses if you want to. There’s two Scriptures. In Leviticus, 8:12, where Aaron, before he went in, had to be anointed with oil, you know. And in Zechariah 4:12, of oil coming, pouring through the pipes, and said, “This is My Spirit, Oil.” Another thing, if you want to see Matthew, 14…25, there was a foolish virgin, or 25:3, the foolish virgin had no Oil, no Spirit. And Matthew 25:4, the wise virgin had Oil in her lamp, Spirit-filled. Spirit! Oil typifies the Spirit. Oh, glory! [Brother Branham claps his hands together once—Ed.] All right. You get it? [Congregation says, “Amen.”] All right. Now, oil typifies Spirit.
E-303 Observaţi. Aici este partea bună acum. Observaţi.
... vezi ca tu să nu vatămi acest vin şi ulei.
E-306 And wine symbolizes stimulation of revelation. Oh, I—I like to a run all over the place. Wonder I didn’t wake up the neighborhood, when the Lord showed me that, see, “stimulation of revelation.” See?
Oil and wine, in the Bible, is associated together, always. I got the concordance and looked. There’s a string of them, that like—like that, where wine and oil goes together, all the time. See?
E-304 "Doar un pic din Acesta rămas acolo, dar să nu te atingi de Acela!"
E-308 When the Truth of a promised Word of God has been truly revealed to His saints that’s filled with Oil, they all get stimulated. Wine is a stimulation. Glory! I feel It right now. Stimulated with joy, shouts! See? And, when It does, It has the same effect upon them that—that wine does upon a natural man. Because, when the revelation has been given, of a Truth of God, and the true believer filled with Oil, and the revelation is revealed, the stimulation becomes so great that He makes him behave hisself un-normally. Right. Glory! [Congregation rejoices—Ed.] See, that’s what’s the matter with them now. That’s right, makes them behave theirself unseemingly.
E-305 Acum, uleiul este... simbolizează Duhul, Duhul Sfînt. Eu vă voi da, cîteva versete dacă voi vreţi. Acolo sînt două Scripturi. În Leviticul, 8:12, unde Aaron, înainte să meargă el înăuntru, trebuia să fie uns cu ulei, voi ştiţi. Şi în Zaharia 4:12, despre uleiul venind, turnîndu-se prin ţevi, şi a zis, "Acesta este Duhul Meu, Ulei." Un alt lucru, dacă voi vreţi să vedeţi Matei, 14... 25, acolo era o fecioară neînţeleaptă, sau 25:3, fecioara neînţeleaptă nu avea nici Ulei, nici Duh. Şi Matei 25:4, fecioara înţeleaptă avea Ulei în lampa ei, umplută cu Duhul. Duhul! Uleiul tipizează Duhul. Oh, glorie! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună o Adată – Ed.] În regulă. Voi pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin."] În regulă. Acum, uleiul tipizează Duhul.
E-309 Now, if you want Scripture for this, just start reading Acts 2. Where they at? They had the promise that had been given them. When all of the promise of the Holy Spirit was poured out on them. And was…It was Scripturally a vindicated. Now, you see, the…
E-306 Şi vinul simbolizează stimularea de descoperire. Oh, eu-eu de parcă aş fi alergat peste tot. Mă mir că nu am trezit cartierul, cînd Domnul mi-a arătat asta, vedeţi, "stimularea de descoperire." Vedeţi?
E-310 What if they had said… “Now, wait, He told us to wait up here for our ministry.” And after eight days, they’d said, “Well, I’ll tell you, boys,” Mark said to Matthew, “I—I believe we’ve already got It, fellows. Don’t you think so? See, we already got It. While we’re waiting on our ministry now, we ought to just go on out, preaching. He told us to come up here and wait, and this is eight days we been here.”
“Well, let’s wait another one.”
E-307 Uleiul şi vinul, în Biblie, sînt asociate împreună, întotdeauna. Eu am concordanţa şi am căutat. Acolo este un şireag de ele, aceea ca-ca aceea, unde vinul şi uleiul merg împreună, tot timpul. Vedeţi?
E-311 Nine days come. Then Mark comes around, or—or—or maybe one of the rest of them, John, said, “I—I—I believe we oughtn’t to wait any longer. I believe we’ve already got It. Don’t you?”
E-308 Cînd Adevărul unui Cuvînt al lui Dumnezeu promis a fost într-adevăr descoperit la sfinţii Lui care sînt umpluţi cu Ulei, ei toţi devin stimulaţi. Vinul este un stimulent. Glorie! Eu simt Aceasta chiar acum. Stimulat cu bucurie, strigăte! Vedeţi? Şi, cînd Acesta o face, El are acelaşi efect asupra lor pe care-care vinul îl are asupra unui om natural. Deoarece, cînd descoperirea a fost dată, despre un Adevăr al lui Dumnezeu, şi adevăratul credincios umplut cu Ulei, şi descoperirea este descoperită, stimularea devine aşa de mare încît El îl face să se comporte nenormal. Corect. Glorie! [Adunarea se bucură – Ed.] Vedeţi, asta este treaba cu ei acum. Asta-i adevărat, îi face să se comporte neaparent.
E-312 Then I can see Simon, ’cause he had the keys, you know. “Now wait a minute, boys! The Scripture has got something to say about this. He never told us just how many days to wait. He said, ‘You stay there until! You stay there until Joel’s prophecy comes to pass, until Isaiah’s prophecy is a vindicated.’”
E-309 Acum, dacă voi vreţi Scriptură pentru aceasta, doar începeţi să citiţi Fapte 2. Unde sînt ei? Ei aveau promisiunea care le-a fost dată. Cînd toată promisiunea Duhului Sfînt era turnată peste ei. Şi era... Aceasta era Scriptural adeverită. Acum, voi vedeţi, că ...
E-313 “For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people. And this is the refreshment.” This is the wine that’s poured out. What is wine, in the Bible? Refreshments. “This is the refreshments that comes from the Presence of the Lord.” See? It’s—it’s got to be Scriptural now. See?
E-310 Ce dacă ei ziceau... "Acum, aşteptaţi, El ne-a spus să aşteptăm aici sus pentru slujba noastră." Şi după opt zile, ei să fi spus, "Păi, eu vă spun, băieţi," Marcu a zis către Matei, "Eu-eu cred că noi deja Îl avem) oamenilor. Nu credeţi voi astfel? Vedeţi, noi deja Îl avem. În timp ce noi am aşteptat după slujba noastră acum, noi se cuvine doar să mergem afară, predicînd. El ne-a spus să venim aici sus şi să aşteptăm, şi sînt opt zile de cînd sîntem aici."
"Păi, să mai aşteptăm încă una."
E-314 So, you see, wine represents stimulation of revelation. And when the Holy Ghost fell, and they seen the Fire of God fall upon them, my, that begin to stimulate them. And the first thing you know, they got so stimulated till the people actually thought they were drunk, but they were stimulated by the revelation. By God’s…Here it is! God’s vindicated revelation, made plain to them, they was happy about It. God promised it. Here it was revealed to them, and vindicated to them. Amen! Here was a man standing there, saying, “This is That! This is It!” And there It was, being a vindicated by the same sign that we have today. There is—there is stimulation by revelation. See? And, now, they really had It then.
E-311 Au venit nouă zile. Atunci Marcu vine pe acolo, sau- sau¬sau poate unul dintre ceilalţi, Ioan, a zis, "Eu-eu-eu cred că nu se cuvine ca noi să mai aşteptăm. Eu cred că noi deja Îl avem. Voi nu?"
E-315 That’s the reason Peter could get out there, and say, “Why, you men of Judaea, and you that dwell in Jerusalem, listen to me. All you Doctors of Divinity, listen to what I’m going to tell you, see.”
E-312 Apoi eu îl pot vedea pe Simon, pentru că el avea cheile, voi ştiţi. "Acum aşteptaţi un minut, băieţi! Scriptura are ceva de spus privitor la aceasta. El nu ne-a spus chiar cîte zile să aşteptăm. El a zis, 'Voi staţi acolo pînă! Voi staţi acolo pînă cînd se împlineşte profeţia lui Ioel, pînă cînd profeţia lui Isaia este adeverită."'
E-316 Oh, how wonderful! Revealed! Revealed! They become so stimulated when they seen it vindicated. That just always does that. It always does.
E-313 "Căci cu buze bîlbîitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu către acest popor. Şi aceasta este împrospătarea." Acesta este vinul care este turnat afară. Ce este vinul, în Biblie? Împrospătări. "Aceasta este împrospătarea care vine din Prezenţa Domnului." Vedeţi? Aceasta trebuie-aceasta trebuie să fie Scriptural acum. Vedeţi?
E-317 When I see that God promised to do a certain thing in this day, when He promised to break off these Seals in this last day! And you don’t know the joy, the glory, when I seen Him reveal this, stand there and watch it happen! And know that I’ll take any person, to charge: He never did say one thing to us but what happened that way. And then to see the joy that’s in my heart, when I see His promise for this last days, as He promised to do it. And here I see it vindicated and made perfectly right. I’m just…You hear me say, “I feel religious.” That’s what’s the matter. The stimulation is so bad, I—I—I just—just about ready to go to cutting up, you know. Stimulation, from revelation! All right.
E-314 Astfel, voi vedeţi, vinul reprezintă stimularea descoperirii. Şi cînd Duhul Sfînt a căzut, şi ei au văzut Focul lui Dumnezeu căzînd peste ei, Doamne, aceea a început să-i stimuleze. Şi primul lucru care-l ştiţi, ei au ajuns aşa de stimulaţi încît oamenii au crezut de fapt că ei erau beţi, însă ei erau stimulaţi de descoperire. Prin a lui Dumnezeu... Iată-o aici! Descoperirea adeverită a lui Dumnezeu, făcută clar către ei, ei erau fericiţi privitor la Aceasta. Dumnezeu a promis-o. Aici le era aceasta descoperită, şi adeverită către ei. Amin! Aici era un om stînd acolo, zicînd, "Acesta este Acela! Acesta este El!" Şi acolo era El, fiind adeverit de către acelaşi semn pe care noi îl avem astăzi. Acolo este-acolo este stimularea prin descoperire. Vedeţi? Şi, acum, ei într-adevăr L-au avut atunci.
E-318 They become so stimulated, over the—the revelation, that they vindicated, all right, the promise. Now, oh, my! There broke out the joy of stimulation, till the people said, “They’re drunk on new wine,” when God revealed His promise to them. And not only did He reveal it, but He proved it.
E-315 Acela era motivul că Petru a putut să iese acolo afară, şi să zică, "Păi, voi bărbaţi din Iudea, şi voi care locuiţi în Ierusalim, ascultaţi la mine. Voi toţi Doctori ai Divinităţii, ascultaţi la ceea ce urmează ca eu să vă spun, vedeţi."
E-319 That’s what I’ve always said. A man can say anything, yeah, he could just apt to say anything; but when God comes around and vindicates that!
E-316 Oh, ce minunat! Descoperit! Descoperit! Ei au devenit aşa de stimulaţi cînd ei au văzut aceasta adeverit. Aceea doar întotdeauna face asta. Aceasta întotdeauna o face.
E-320 Now, the Bible said, “If there be one among you, who claims to be spiritual or a prophet, if he says these things and it don’t come to pass, then don’t pay no attention to him. Don’t fear him, at all. Don’t fear that man. But if he says it and it comes to pass; that’s Me, you see. I, I’m in that. That proves why it’s Me.”
E-317 Cînd eu văd că Dumnezeu a promis să facă un anumit lucru în această zi, cînd El a promis să rupă jos aceste Peceţi în această zi din urmă! Şi voi nu ştiţi bucuria, şi slava, cînd eu L¬am văzut descoperind aceasta, stăteam acolo şi am privit aceasta împlinindu-se! Şi ştiu că eu voi lua orice persoană, să pretindă: El nu ne-a spus nici un lucru decît ceea ce s-a întîmplat în felul acela. Şi atunci să vedeţi bucuria care este în inima mea, cînd eu văd promisiunea Lui pentru aceste zile din urmă, aşa cum El a promis să o facă. Şi aici eu o văd adeverită şi făcută perfect corect. Eu sînt doar... Voi mă auziţi zicînd, "Mă simt religios." Aceea este cauza. Stimularea este aşa de mare, eu-eu-eu doar-doar sînt aproapeA gata să-mi ies din ţîţîni, voi ştiţi. Stimulare, din descoperire! În regulă.
E-321 And, then, that little Samaritan woman. When the Scripture said that this Messiah would do these things, and here He stood and did it just exactly what the Scripture said. She said, “There He is. Come, see a Man! Isn’t that exactly the thing that the Scripture said would happen?” See, she got stimulated by revelation. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] She become a stimulated by revelation, when it was vindicated. See? That’s right. She knowed that there was…
E-318 Ei au devenit aşa de stimulaţi, asupra-descoperirii, încît ei au adeverit, în regulă, promisiunea. Acum, oh, Doamne! Acolo a izbucnit bucuria stimulării, încît oamenii au zis, "Ei sînt beţi de vin nou," cînd Dumnezeu le-a descoperit promisiunea Lui. Şi nu numai că El a descoperit-o, ci El a dovedit-o.
E-322 “We know that Messiah is a coming, Who is called the Christ. And when He comes, He will do these things.” She seen it.
And He said, “I am He.”
Then the stimulation started. And away she went, shouting, and down through the city. She left her old water pot, and went down there, and said to the men, “Come, see!”
E-319 Asta-i ceea ce am spus întotdeauna. Un om poate să spună orice, da, el ar putea doar să fie apt să spună orice; dar cînd Dumnezeu vine în jur şi adevereşte aceea!
E-324 Now, if you only knowed the Eastern traditions, that’s wrong for her to do that. Yes, sir. A woman of that type, nobody would listen to her. No, sir. See, she had a mark, and when she…If she would go down the street like that, and act like that, the men of the street pay no attention of her.
E-320 Acum, Biblia a zis, "Dacă acolo ar fi unul printre voi, care pretinde să fie spiritual sau un profet, dacă el zice aceste lucruri şi aceasta nu se întîmplă, atunci să nu-i daţi nici o atenţie. Să nu vă fie teamă de el, deloc. Nu vă temeţi de omul acela. Dar dacă el o spune şi se împlineşte; acela sînt Eu, voi vedeţi. Eu, Eu sînt în acela. Aceea dovedeşte că Eu sînt."
E-325 But, brother, she had a Word of Life there! She was stimulated. You could…It was like trying to put a house out, on fire, on a windy day. Oh, there’s something fanning it! She was—she was ready. Yes. They couldn’t put That out. That was God’s Fire burning. Yes, sir. She said, “If you don’t believe it’s so, you just come over here where the meeting is going on. I’ll show it to you.” Yeah. That’s it. Yeah. Yes, sir.
E-321 Şi, atunci, acea micuţă femeie Samariteancă. Cînd Scriptura a zis că acest Mesia va face aceste lucruri, şi aici a stat El şi a făcut întocmai exact ce a spus Scriptura. Ea a zis, "Acolo este El. Veniţi, să vedeţi un Om! Nu este acela exact lucrul care Scriptura a spus că se va întîmpla?" Vedeţi, ea a devenit stimulată de descoperire. Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ea a devenit stimulată prin descoperire, cînd aceasta a fost adeverit. Vedeţi? Asta-i corect. Ea ştia că acolo era...
E-326 And so the men went out there. And He didn’t do it one more time. But they knowed something had happened to that woman. She was changed, so they believed Him. Yes, sir. They believed on Him.
E-322 "Noi ştim că Mesia vine, Care este numit CristosuL Şi cînd El vine, El va face aceste lucruri." Ea a văzut aceasta.
Şi El a zis, "Eu sînt Acela."
E-327 Cause, “Faith cometh by hearing, hearing the promise of God, the Word of God, and watch It being made real.” Cause, It’s a seed. And when It’s sowed, It’ll take Life. It’ll produce just what It’s talking about. If it doesn’t, then it isn’t God’s Seed. Or, the sower didn’t know how to sow It; He wasn’t sent of God, to sow Seeds. He might be sowing Them on top of a rock or something. See? So you—so you see, the sower sowing the Seed, God takes care of It, It falls in the right place, you see. Oh, my!
E-323 Atunci stimularea a început. Şi ea s-a îndepărtat, strigînd, şi jos prin cetate. Ea şi-a părăsit ulciorul ei vechi de apă, şi a mers acolo jos, şi a zis către oameni, "Veniţi, vedeţi!"
E-328 Then what does It say to this rider in black? “Don’t you hurt My wine and My Oil! Don’t you touch It, My wine and Oil! I’ve got just a little bit of It down there, but there’s still a little bit there. Yeah. Now you can go on through and measure out all that kind of life that you’re putting out; that’s up to you. You’re going to pay for it down there. But when you come across that wine and Oil, you leave It alone!” Oh, my! If you can, if you…
E-324 Acum, dacă voi aţi fi ştiut numai tradiţiile Răsăritene, aceea era greşit ca ea să facă asta. Da, domnule. O femeie de tipul acela, nimeni nu ar fi ascultat de ea. Nu, domnule. Vedeţi, ea avea o însemnare, şi cînd ea... Dacă ea ar fi mers în jos pe stradă în felul acesta, şi să acţioneze în felul acesta, oamenii de pe stradă nu-i dădeau nici o atenţie.
E-329 In other words, like this, “If you catch some of My little Flock, that’s filled with My Oil and wine, see, wine and Oil of the pure Word, see, and you are going to kill them. Cause, you, you’re doing it. That’s what you’re doing. Don’t you force them to say any ‘Hail Mary,’ or do anything like that, or some of your creeds. You keep your hands off of them. They know where they’re going, for they are anointed with My Oil. And by being anointed with My Oil, they have the wine of joy, ’cause they know My Word of promise, ‘I’m going to raise them up again.’ Don’t hurt That! Don’t go trying to messing them up. Cause, just keep away from It. No.” All…
E-325 Dar, frate, ea avea un Cuvînt al Vieţii acolo! Ea era stimulată. Voi puteaţi... Aceasta era cum ai încerca să stingi o casă, în flăcări, pe o zi cu vînt. Oh, acolo era ceva care o vîntura! Ea era-ea era gata. Da. Ei nu puteau să stingă Aceea. Acela era Focul lui Dumnezeu arzînd. Da, domnule. Ea a zis, "Dacă voi nu credeţi că aceasta este aşa, voi veniţi doar aici unde se desfăşoară adunarea. Eu vă voi arăta aceasta." Da. Asta este. Da. Da, domnule.
E-330 He vindicates His Word and brings It in. They knowed. They knew they would rise again. Oh, how I like that! Whew! They’ll rise again. Here comes the black horse, riding now, dark ages.
E-326 Şi astfel oamenii au mers acolo afară. Şi El nu a făcut-o încă odată. Dar ei ştiau că ceva s-a întîmplat la femeia aceea. Ea era schimbată, astfel ei L-au crezut. Da, domnule. Ei au crezut în El.
E-331 There went the white horse; we seen what he done, perfectly. Here comes the red horse; we see exactly what he done. Here comes the black horse. You see, he’s the same rider all the time, what he’s doing, right down through the ages.
Now we find out, he measured it out and charged for it, exactly: wheat, natural, natural life. That’s what they was living on.
But, symbolizing; Spirit, Oil; and joy of the wine. “That spiritual Life, don’t hurt That. Leave It alone!” Otherwise, “Rome, don’t you touch It! It’s Mine! That belongs to Me!”
E-327 Pentru că, "Credinţa vine prin auzire, auzind promisiunea lui Dumnezeu, Cuvîntul lui Dumnezeu, şi privindu-L fiind făcut real." Pentru că, Acesta este o sămînţă. Şi cînd Acesta este semănat, El va lua Viaţă. El va produce doar despre ce vorbeşte El. Dacă aceasta nu o face, atunci aceasta nu este Sămînţa lui Dumnezeu. Sau, semănătorul nu a ştiut cum să O semene; El nu a fost trimis de Dumnezeu, să semene Seminţe. El ar putea să Le semene pe vîrful unei stînci sau ceva. Vedeţi? Astfel voi-astfel voi vedeţi, semănătorul semănînd Sămînţa, Dumnezeu poartă de grijă de Ea, Ea cade în locul potrivit, voi vedeţi. Oh, Doamne!
E-334 Now I got another thing here I want you to know. Notice, it was not one of the four Beasts that said, “Don’t touch the Oil and the wine.” Did you notice that? The four Beasts had been talking, but…Watch, let me just read out here, just a little bit, see, now.
…measure, a penny, for a—for a…wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see that thou hurt not the wine and…oil.
E-328 Atunci ce zice Acesta către acest călăreţ în negru? "Să nu vatămi tu vinul Meu şi Uleiul Meu! Tu să nu-L atingi, vinul şi Uleiul Meu! Eu am doar un picuţ din El jos acolo, dar totuşi există un picuţ acolo. Da. Acum tu poţi trece înainte şi să măsori tot acel fel de viaţă pe care tu îl pui afară; aceasta depinde de tine. Tu urmează să plăteşti pentru aceasta jos acolo. Dar cînd tu dai de acel vin şi Ulei, tu să-L laşi în pace!" Oh, Doamne! Dacă voi puteţi, dacă voi...
E-335 Now listen here.
And I—and I heard a voice in the midst of the four beasts…
E-329 Cu alte cuvinte, în felul acesta, "Dacă tu prinzi pe unii din Turma Mea mică, care sînt umpluţi cu Uleiul şi vinul Meu, vezi, vinul şi Uleiul Cuvîntului pur, vezi, şi tu urmează să-i omori. Pentru că, tu, tu faci aceasta. Asta este ceea ce tu faci. Să nu-i forţezi tu să zică vreun 'Ave Maria,' sau să facă ceva de felul acesta, sau unele din crezurile tale. Tu să-ţi ţii mîinile jos de pe ei. Ei ştiu unde se duc, căci ei sînt unşi cu Uleiul Meu. Şi prin a fi unşi cu Uleiul Meu, ei au vinul bucuriei, pentru că ei cunosc Cuvîntul Meu de promisiune, 'Eu am să-i înviez din nou.' Să nu vatămi Aceea! Să nu te duci să încerci să-i încurci. Deoarece, doar să stai departe de Acesta. Nu." Toţi...
E-336 What was It? The Lamb! Amen! It wasn’t the four Beasts. The Lamb said it. Why? He is going to take His Own. That belongs to Him. He has redeemed it. See? Amen! “Don’t you touch that Oil!” No, sir. Not the four Beasts, but the Lamb was the One that said it. And, oh, my! The Lamb! Not…The four Beasts didn’t announce this. The Lamb said, Itself.
E-330 El adevereşte Cuvîntul Lui şi Îl aduce înăuntru. Ei ştiau. Ei ştiau că ei o să învie iarăşi. Oh, cum îmi place asta! Iuh! Ei vor învia din nou. Aici vine calul negru, călărind acum, epocile întunecoase.
E-337 When the four Beasts said, “Come and see,” and they went, and they seen it like that.
E-331 Acolo a mers calul alb; noi am văzut ce a făcut el, perfect. Aici vine calul roşu; noi vedem exact ce a făcut el. Aici vine calul negru. Voi vedeţi, el este acelaşi călăreţ tot timpul, ce face el, drept în jos prin epoci.
E-338 And He said, “A measure of wheat for a penny, and for mea-…and so much like this, and so much barley.” But then the Lamb cried out, right among them, said, “But don’t hurt the wine and Oil!” Uh-huh. That’s right. Oh, my! Listen to it, “Don’t you hurt It, boy, or you’re going to pay for it someday.” Oh, my!
Nine-thirty.
E-332 Acum noi aflăm, că el a măsurat şi a încasat pentru aceasta, exact: grîu, natural, viaţă naturală. Aceea era din ce trăiau ei.
E-339 Well, to the best of my understanding, and the best that I know of, and with all that I believe in my heart, that’s the true meaning of those three Seals. I want to thank God for it. And I’ll say this, that, it’s the revelation that He give me. He gave that to me, the revelation of It. And I do believe that we’re living in the last days.
E-333 Dar, simbolizînd; Duh, Ulei; şi bucurie a vinului. "Acea Viaţă spirituală, să nu o vatămi pe Aceea. Las-O în pace!" De altfel, "Romă, tu să nu O atingi! Aceasta este a Mea! Aceea îmi aparţine Mie! "
E-340 Tomorrow night we’ll take that pale-horse rider. And now I don’t know. I do not know. God knows that’s true. I do not know one thing about it. No.
E-334 Acum eu am un alt lucru aici pe care eu vreau ca voi să-l cunoaşteţi. Observaţi, aceasta nu era una din cele patru Făpturi care a zis, "Să nu atingi Uleiul şi vinul." Aţi observat voi asta? Cele patru Făpturi vorbeau, dar... Priviţi, lăsaţi-mă doar să citesc aici, doar un picuţ, vedeţi, acum.
... măsură, un ban, pentru o-pentru o... grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; şi vezi ca tu să nu vatămi vinul şi... uleiul.
E-341 I looked up my old context I had years ago. I seen Brother Graham Snelling a while ago; he might have went out. But, I remember when I was preaching here, before. I looked up to see what I said years ago. One day I was going through the Book of Revelation, I took all four horse riders at one time.
E-335 Acum ascultaţi aici.
Şi eu-şi eu am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi...
E-342 I said, “A white horse, that was the early church, no doubt.” I read that out of a book of the Adventists. And I read something there. I said, “That was the early church that went forth, conquering.” And the next was a black horse, I said…I forget now what I called that black horse. I said…
Or, “The red horse,” rather, I said, “that horse was probably mean that—that trouble is on the road, and it going to mean a lot of wars going to hang up, or something like that.” I said, “Probably there’ll be a lot of war.” I said, “That’s what that’d be.” And then I said, “The—the pale hor-…”
E-336 Ce era Acesta? Mielul! Amin! Acestea nu erau cele patru Făpturi. Mielul a spus aceasta. De ce? El urmează să-şi ia ai Lui Proprii. Aceea îi aparţine Lui. El a răscumpărat-o. Vedeţi? Amin! "Să nu te atingi de Uleiul acela!" Nu, domnule. Nu cele patru Făpturi, ci Mielul era Acela care a spus aceasta. Şi, oh, Doamne! Mielul! Nu... Cele patru Făpturi nu au anunţat aceasta. Mielul a spus, Însuşi.
E-344 Or, “The—the black horse,” I said, “that—that means that—that maybe there’ll come a black time on earth, when all the stars will—will quit shining; the sun will go down, and moon won’t give its light.” I said, “That’s probably what that means.”
E-337 Cînd cele patru Făpturi au zis, "Vino şi vezi," şi ei au mers, şi ei au văzut-o în felul acesta.
E-345 I said, “The pale horse, it means a lot of sickness is coming on.” Now, I don’t know what it means. But, that’s, that was my interpretation of it then, ’cause I just took it the best I could, standing here in the pulpit.
E-338 Şi El a zis, "O măsură de grîu pentru un ban, şi pentru măsu-... şi atît ca acesta, şi atît orz." Dar atunci Mielul a strigat, chiar între ele, a zis, "Dar să nu vatămi vinul şi Uleiul!" Aha. Asta-i adevărat. Oh, Doamne! Ascultaţi la aceasta, "Să nu Îl vatămi tu, băiete, sau tu urmează să plăteşti pentru asta într-o zi." Oh, Doamne!
Nouă-treizeci.
E-346 But, oh, I almost said something! All right. Hum! Oh! You’ll—you’ll see. Just watch, see.
E-339 Păi, după cea mai bună înţelegere a mea, şi cel mai bine cît cunosc eu, şi cu tot ceea ce eu cred în inima mea, aceasta este adevărata însemnătate a acelor trei Peceţi. Eu vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Şi eu voi spune aşa, că, aceasta este descoperirea care El mi-a dat-o. El mi-a dat asta, descoperirea despre Aceasta. Şi eu cred că noi trăim în ultimele zile.
E-347 Now, oh, aren’t we happy for this hour that we’re living! [Congregation says, “Amen.”—Ed.] When we see all this thing heading up, I think:
Nations are breaking, Israel’s awakening,
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered, with harrows encumbered;
“Return, O dispersed, to your own.”
The day of redemption is near,
Men’s hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near! (Oh, my!)
False prophets are lying, God’s Truth they’re denying,
That Jesus the Christ is our God;
Do you believe It? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
But we’ll walk where the apostles have trod.
For the day of redemption is near,
Men’s heart are failing for fear;
Be filled with the Spirit, have your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
E-340 Mîine seară noi vom lua acel călăreţ pe cal galben. Şi acum eu nu ştiu. Eu nu ştiu. Dumnezeu ştie că asta-i adevărat. Eu nu ştiu un singur lucru despre aceasta. Nu.
E-348 Isn’t that wonderful? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] I love that. Redemption is near.
And it shall be Light in the evening time,
The path to Glory you will surely find;
In the water way, is the Light today;
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent from all your sin,
The Holy Ghost will surely enter in;
The evening Light has come,
It is a fact that God and Christ are One.
He’s the Word! Oh, my! Wonderful!
Soon the Lamb will take His Bride to be ever at His side,
All the host of Heaven will assembled be;
Oh, it will be a glorious sight, all of the saints in spotless white;
And with Jesus they shall feast Eternally.
Oh, “Come and dine,” the Master calleth, “Come and dine;”
Oh, you may feast at Jesus’ table all the time;
He that fed the multitude, turned the water into wine,
To the hungry calleth now, “Come and dine.”
Oh, “Come and dine,” the Master calleth, “Come and dine;” (Dine on the Word!)
You may feast at Jesus’ table all the time;
He that fed the multitude, turned the water into wine,
To the hungry calleth now, “Come and dine.”
E-341 Eu m-am uitat în vechiul meu context pe care l-am avut cu ani în urmă. Eu l-am văzut pe Fratele Graham Snelling cu un timp în urmă; el poate că a mers afară. Dar, eu îmi amintesc cînd am predicat aici, înainte. M-am uitat să văd ce am spus cu ani în urmă. Într-o zi eu am mers prin Cartea despre Apocalipsa, eu am luat pe toţi patru călăreţi pe cai deodată.
E-349 Oh, my! Are you hungry? [Congregation rejoices—Ed.] “Blessed are they that hunger and thirst for righteousness.”
E-342 Eu am zis, "Un cal alb, acela era biserica timpurie, fără îndoială." Eu am citit aceea dintr-o carte a Adventiştilor. Şi eu am citit ceva acolo. Am zis, "Aceea era biserica timpurie care a mers înainte, biruind." Şi următorul era un cal negru, am zis... Am uitat acum cum l-am numit pe acel cal negru. Am zis...
E-350 Do you love Him? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Do you love Him? The key to I Love Him, you know. Let’s all just stand now, and raise up our hands and express ourself to Him. “I love Him, I love Him because He first loved me.” All right, all together now.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-343 Sau, "Calul roşu," adică, am zis, "acel cal însemna probabil că-că necazul este pe drum, şi acesta o să însemne că au să atîrne o mulţime de războaie, sau ceva de felul acesta." Am zis, "Probabil că acolo va fi mult război." Am zis, "Asta este ceea ce ar fi aceea." Şi apoi am zis, "Calul cel-cel gal-..."
E-351 [A brother speaks in another tongue. Brother Branham pauses—Ed.] Just real reverent. We have an interpreter here, Brother Higginbotham. I don’t know if he’s here tonight, or not. We want to find out what He said to us. Just wait a minute. Here, here…[A sister gives an interpretation.]
Sure, praise the Lord! My faith is lifted up high in God. You, you love Him, tonight, with all your heart? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Oh, praise Him, and say, “Thank You, Lord Jesus!” [Congregation praises God.]
How we give You praise, with all of our hearts, Lord! Glory to God!
Just give Him praise, all you people. God be with you! [Congregation continues rejoicing and praising God—Ed.]
E-344 Sau, "Calul cel-cel negru," am zis, "acela-acela înseamnă căci-căci poate acolo va veni un timp negru pe pămînt, cînd toate stelele vor-vor înceta să strălucească; soarele se va duce jos, iar luna nu-şi va da lumina ei." Am zis, "Aceea este probabil ce înseamnă aceasta."
E-345 Am zis, "Calul galben, înseamnă că boală multă vine înainte." Acum, eu nu ştiu ce înseamnă acesta. Dar, aceea era, aceea era interpretarea mea despre acesta atunci, pentru că eu doar am luat aceasta cît am putut de bine, stînd aici în amvon.
E-346 Dar, oh, eu aproape că am spus ceva! În regulă. Hm! Oh! Voi veţi-voi veţi vedea. Doar priviţi, vedeţi.
E-347 Acum, oh, nu sîntem noi fericiţi pentru acest ceas pe care-l trăim! [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cînd noi vedem tot acest lucru îndreptîndu-se sus, mă gîndesc:
Naţiunile se rup, Israel se trezeşte,
Semnele pe care profeţii le-au prezis;
Zilele Neamurilor numărate, cu chinuri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor slăbesc de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape! (Oh, Doamne!)
Profeţii falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu ei îl neagă,
Că Isus Cristosul este Dumnezeul nostru;
Credeţi voi Aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Dar noi vom umbla unde au călcat apostolii.
Căci ziua răscumpărării este aproape,
Inima oamenilor slăbeşte de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, aveţi lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
E-348 Nu este asta minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu iubesc asta. Răscumpărarea este aproape.
Şi va fi Lumină în timpul serii,
Cărarea spre Slavă tu sigur o vei găsi;
În calea apei, este Lumina astăzi;
Îngropat în preţiosul Nume al lui Isus.
Tînăr şi bătrîn, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfînt va intra sigur înăuntru; Lumina serii a venit,
Acesta este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sînt Unul.
El este Cuvîntul! Oh, Doamne! Minunat!
Cînd Mielul îşi va lua Mireasa Lui să fie întotdeauna lîngă El,
Toată oştirea Cerului va fi adunată;
Oh, aceasta va fi o privelişte glorioasă, toţi sfinţii în alb fără pată;
Şi cu Isus ei vor sărbătorii Etern.
Oh, "Vino şi prînzeşte," Stăpînul cheamă, "Vino şi prînzeşte;"
Oh, tu poţi sărbătorii la masa lui Isus tot timpul;
Cel care a hrănit gloata, a schimbat apa în vin,
Către cel flămînd cheamă acum, "Vino şi prînzeşte."
Oh, "Vino şi prînzeşte," Stăpînul cheamă, "Vino şi prînzeşte;" (Prînzeşte asupra Cuvîntului!)
Tu poţi sărbătorii la masa lui Isus tot timpul;
Cel care a hrănit gloata, a schimbat apa în vin,
Către cel flămînd cheamă acum, "Vino şi prînzeşte."
E-349 Oh, Doamne! Sînteţi voi flămînzi? [Adunarea se bucură – Ed.] "Binecuvîntaţi sînt acei care flămînzesc şi însetează după neprihănire."
E-350 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi Îl iubiţi? Nota la Eu Îl Iubesc, voi ştiţi. Să ne ridicăm acum toţi, şi să ne ridicăm mîinile sus şi să ne exprimăm către El, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc deoarece El m-a iubit întîi." În regulă, toţi împreună acum.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-351 [Un frate vorbeşte în altă limbă. Fratele Branham pauzează – Ed.] Doar foarte reverent. Noi avem un tălmăcitor aici, Fratele Higginbotham. Eu nu ştiu dacă el este aici în seara asta, sau nu. Noi vrem să aflăm ce a spus El către noi. Doar aşteptaţi un minut. Aici, aici... [O soră dă o tălmăcire.]
E-352 Sigur, laudă Domnului! Credinţa mea este înălţată sus înalt în Dumnezeu. Voi, voi Îl iubiţi, în seara aceasta, cu toată inima voastră? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, lăudaţi-L, şi ziceţi, "Mulţumesc Ţie, Doamne Isuse!" [Adunarea laudă pe Dumnezeu.]
E-353 Cum Îţi dăm noi laudă, din toate inimile noastre, Doamne! Slavă lui Dumnezeu!
E-354 Doar daţi-I laudă, voi toţi oamenii. Dumnezeu să fie cu voi! [Adunarea continuă să se bucure şi să laude pe Dumnezeu – Ed.]
Up