Pecetea A Patra

The Fourth Seal
Data: 63-0321 | Durată: 2 ore 27 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Bună seara. Ne plecăm capetele noastre acum doar un moment, pentru rugăciune.
E-1 Good evening. We bow our heads now just a moment, for prayer.
E-2 Tatăl nostru Graţios şi Ceresc, noi ne apropiem din nou de Tine în seara aceasta, acum, în Numele Domnului Isus, să-Ţi dăm mulţumiri pentru încă o zi. Şi noi cerem acum după binecuvîntările Tale asupra serviciului în seara aceasta. Lasă ca Duhul Sfînt să vină şi să ne dea interpretarea acestor lucruri pe care noi le căutăm aşa sîrguincios. O Dumnezeule, fie ca aceasta să fie aşa de preţios încît noi toţi să putem să ne împărtăşim în jurul Cuvîntului în aşa fel, încît, cînd noi plecăm, noi vom fi în stare să zicem, "Nu ne-au ars inimile în noi aşa cum El ne-a vorbit de-a lungul drumului?" Noi Îţi mulţumim pentru ceea ce El a fost pentru noi, şi ne încredinţăm că El va rămîne cu noi aşa cum călătorim înainte, deoarece noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-2 Our Gracious and Heavenly Father, we are approaching Thee again tonight, now, in the Name of the Lord Jesus, to give Thee thanks for another day. And we are asking now for Your blessings on the service tonight. Let the Holy Spirit come and give us the interpretation of these things that we’re so diligently seeking. O God, may it be so precious that we can all fellowship around the Word in such a way, that, when we leave, we’ll be able to say, “Did not our hearts burn within us as He talked to us along the way?” We thank You for what He has been to us, and trusting that He will remain with us as we journey on, for we ask it in Jesus’ Name. Amen.
E-3 Aşa de fericit să fiu înapoi în casa Domnului, în seara aceasta, în serviciu din nou! Iar noi sîntem bucuroşi. Eu sînt aşa de fericit că...
E-3 So happy to be back in the house of the Lord, tonight, in the service again! And we are glad. I’m so happy that…
E-4 Doar mă gîndeam că aceasta Una nu va veni, dar Ea în sfîrşit a venit. Şi astfel eu sînt aşa de mulţumitor, căci fiind ultimul dintre acei patru călăreţi pe cai, care eu cred că este unul din Mesajele principale către Biserică la acest timp.
E-4 Just thought this One wouldn’t come, but It finally did. And so I’m so thankful, that being the last of those four horse riders, which I think is one of the main Messages to the Church at this time.
E-5 Eu nu ştiu ce este Cealaltă. Eu o iau doar zi de zi, doar cum El descoperă Aceasta. Eu încerc să-să dau Aceasta, prin... aşa cum El îmi dă Aceasta mie.
E-5 I don’t know what the other One is. I’m just taking it day by day, just as He reveals It. I’m trying to—to give It, by…as He gives It to me.
E-6 Vă bucuraţi voi de-de binecuvîntare? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aţi observat voi cum Aceasta doar, în colaborare cu acele epoci ale bisericii, doar cum Aceasta doar se potriveşte întocmai exact perfect cu ele? Aşa este cum aceasta... Pentru mine, aceasta arată că acesta este-acesta este acelaşi Duh Sfînt care a dat epocile bisericii, acelaşi Duh Sfînt atunci dă Aceasta, voi vedeţi, deoarece aceasta este îmbinat împreună; totul un act mare al lui Dumnezeu, arătîndu-se pe Sine în diferite căi.
E-6 Are you enjoying the—the blessing? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Have you noticed how It just, in collaboration with them church ages, just how It just exactly fits in just perfectly with them? That’s how it…To me, it shows that it’s—it’s the same Holy Spirit that give the church ages, same Holy Spirit then giving This, you see, ’cause it’s blended together; all one big act of God, showing Himself in different ways.
E-7 Voi observaţi, cînd El S-a arătat lui Daniel, în vedenii, acolo ar fi o reprezentare a unui lucru, ca o-o capră în acest loc, sau poate un pom; iar locul următor acesta ar fi o statuie. Şi-şi-şi lucrurile pe care El le-a făcut, făcînd aceasta, acelaşi lucru tot timpul, doar fiţi siguri ca noi să nu o pierdem.
E-7 You notice, when He showed Himself to Daniel, in the visions, there would be a representation of one thing, like a—a goat in this place, or maybe a tree; and the next place it would be a statue. And—and—and things He did, making it, same thing all the time, just be sure that we don’t miss it.
E-8 Acum, eu eram desigur emoţionat doar cu cîteva momente în urmă, eu am discutat cu o domniţă şezînd aici, cam în vîrstă de optzeci şi cinci de ani. Şi ea...
E-8 Now, I was certainly thrilled just a few moments ago, I talking to a little lady sitting here, about eighty-five years old. And she…
E-9 Nu de mult, doar înainte ca eu să plec afară în vest, păi, acolo era o-o fetiţă sus în Ohio, care era, eu cred aşa, care trăgea să moară în ultima fază de leucemie. Acum, leucemia este cancer în circulaţia sîngelui. Şi, oh, micuţa era, voi ştiţi, într-o aşa condiţie îngrozitoare, încît nu mai exista deloc speranţă pentru ea. Ei o hrăneau prin vene, operaţia. Şi astfel ei erau o familie într-adevăr săracă. Şi ei...
E-9 Not long, just before I left to go out west, why, there was a—a little girl up in Ohio, that was, I think so, that was dying with the last stage of leukemia. Now, leukemia is cancer in the blood stream. And, oh, the little thing was, you know, such an awful condition, that there was no more hope for her at all. They were feeding her by the veins, the operation. And so they was a real poor family. And they…
E-10 D-na Kidd, aici, şi Fratele Kidd, ei le-au spus despre Domnul că răspunde la rugăciune aşa de mult. Şi ei au ajuns împreună, eu cred, şi au angajat pe cineva, şi au adus fetiţa jos. Iar ea era o fetiţă foarte drăguţă în vîrstă, cam de, oh, şase, şapte ani. [O soră zice, "Nouă ani."-Ed.] Nouă ani. Iar-iar ea era în spate acolo în cameră. Şi...
E-10 Mrs. Kidd, here, and Brother Kidd, they told them about the Lord answering prayer so much. And they got together, I think, and hired someone, and brought the little girl down. And she was very pretty little girl, about, oh, six, seven years old. [A sister says, “Nine years.”—Ed.] Nine years. And—and she was back there in the room. And the…
E-11 Iar cînd noi am mers înaintea Domnului, Duhul Sfînt a dat un cuvînt către ea. Şi ei trebuie să o ia pe ea, şi trebuie să o ia pe ea şi să o hrănească, voi ştiţi, în felul acela. Şi cînd ea a plecat, ea a plîns după un hamburger, şi, astfel, luîndu-şi mîncarea prin gură. Iar ei i-au dat hamburgerul, şi doar au mers înainte hrănind-o natural.
E-11 And when we went before the Lord, the Holy Spirit gave a word to her. And they have to take her, and have to take her and feed her, you know, that way. And when she left, she was crying for a hamburger, and, so, taking her food by mouth. And they gave her the hamburger, and just went ahead feeding her natural.
E-12 Într-un timp scurt, cîteva zile, ei au luat-o înapoi la doctor. Şi ei... Doctorul doar simplu nu putea înţelege. El a zis, "Parcă ea nu era, chiar nu era aceeaşi fată." El a zis, "Păi, acolo-acolo nu este nici măcar o urmă de leucemie pe la ea, niciunde, niciunde deloc." Aşa, şi, ea trăgea să moară. Ei deja au renunţat la ea; doar o hrăneau prin venele ei. Ea deja s-a făcut galbenă. Voi ştiţi cum devin ei. Şi astfel ei... Iar acum ea este la şcoală, jucîndu-se cu ceilalţi copii, tot atît de fericită cît poate să fie.
E-12 In a short time, a few days, they taken her back to the doctor. And they…The doctor just simply couldn’t understand. He said, “Like it wasn’t, even wasn’t the same girl.” He said, “Why, there—there is not even one trace of leukemia about it, nowhere, nowhere at all.” So, and, she was dying. They had done give her up; just feeding her through her veins. She had done turned yellow. You know how they get. And so they…And now she is at school, playing with the other children, just as happy as can be.
E-13 Îmi aminteşte de un alt caz din acela. Într-o zi, eu tocmai am venit acasă, acolo era un... Dacă eu nu greşesc, ei erau sau oameni Episcopalieni sau Prezbiterieni, care au adus o fetiţă din Kansas. Iar doctorii au renunţat la ea, cu leucemie. Iar ei i¬au dat, eu cred, patru zile de trăit; ea a ajuns aşa de rău. Astfel ei au zis că ei doar vor folosi acele patru zile ca să vină aici, prin nămeţi de zăpadă şi alte lucruri, de-a lungul ţării, să se facă rugăciune pentru ea. Iar bunicul, unul foarte bine arătos, om vîrstnic, era cu părul cărunt.
E-13 Reminds me of another case of that. One day, I just come home, there was a…If I’m not mistaken, they were either Episcopalians or Presbyterian people, that had brought a little girl from Kansas. And the doctors had give her up, with leukemia. And they gave her, I believe, four days to live; she had gotten so bad. So they said they just spend those four days coming over here, through the snowdrifts and things, across the country, to have her prayed for. And the grandfather, a very fine-looking, elderly man, was gray-haired.
E-14 Şi ei o aveau pe ea, deja, două zile, aici jos într-un motel mic. Eu-eu presupun că acesta nu mai stă acolo acum, pe partea asta de Silver Creek. Şi astfel eu am mers jos noaptea aceea să mă rog pentru ea. Aceasta era devreme dimineaţa. Eu am venit înăuntru, din afara oraşului, şi am mers jos. Şi tatăl vîrstnic... bunicul păşea pe duşumea. Şi, mama, încercînd să aibe grijă de copil.
E-14 And they had had her, already, two days, down here in a little motel. I—I guess it isn’t standing there now, this side of Silver Creek. And so I went down that night to pray for her. It was early in the morning. I come in that night, from out of town, and went down. And the elderly father…grandfather was walking in the floor. And, the mother, trying to take care of the child.
E-15 Şi în timp ce am îngenunchiat să mă rog, Duhul Sfînt mi-a descoperit un secret care era între-mama şi tatăl, despre ceva ce ei au făcut. Eu i-am chemat la o parte şi 1-am întrebat despre aceasta. Ei au început să plîngă, şi au zis, "Asta-i adevărat."
E-15 And while I knelt to pray, the Holy Spirit revealed to me a secret that was between the—the mother and the father, of something they done. I called them to side and asked them about it. They started crying, said, “That’s right.”
E-16 Apoi m-am uitat înapoi, şi am văzut fetiţa sărind o coardă, mergînd, jucîndu-se. Iar acum copila... Cam în timp de trei săptămîni, ei mi-au trimis fotografia despre fetiţă, înapoi în şcoală, sărind o coardă, şi nu avea leucemie, deloc.
E-16 Then I looked back, and I seen the little girl skipping a rope, going, playing. And now the little child…In about three weeks time, they sent me the picture of the little girl, back in school, skipping a rope, and had no leukemia, at all.
E-17 Acum, acum, acele mărturisiri sînt absolut adevărul de bună credinţă, vedeţi. Astfel, Dumnezeul nostru este aşa de real, voi vedeţi. Noi doar Îl slujim şi-şi Îl credem. Şi-şi eu-eu ştiu că El este real.
E-17 Now, now, those testimonies are absolutely bona fide truth, see. So, our God is so real, you see. We just serve Him and—and believe Him. And—and I—I know He is real.
E-18 Acum, eu încerc cît pot de bine acum, şi în timp ce ceva, lăuntric, înăuntru printre noi, lucrează drumul Lui înăuntru. Iar acum noi o să încercăm, în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, să luăm această Pecete a Patra, şi să vedem ce va avea Duhul Sfînt să ne spună, în Ea.
E-18 Now, I’m trying my best now, and while something, inner, in among us, is working Its way through. And now we’re going to try, tonight, by the grace of God, to take this Fourth Seal, and see what the Holy Spirit will have to say to us, in It.
E-19 Acum eu am să citesc-Apocalipsa, capitolul al 6-lea, şi începînd cu al 7-lea verset; al 7-lea şi al 8-lea. Acolo sînt întotdeauna două versete; primul este anunţul, şi al doilea verset este ce a văzut el.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul celei de a patra-patra făpturi zicînd, Vino şi vezi.
Şi m-am uitat, şi iată un cal galben: şi numele celui care şedea pe el (care şedea) era Moarte, şi Iadul l-a urmat... pe el. Şi lor li s-au dat putere peste cele patru părţi ale pămîntului, să ucidă cu sabia, şi cu foamete, şi cu moarte, şi cu... fiarele pămîntului.
E-19 Now I’m going to read the—the Revelation, the 6th chapter, and beginning with the 7th verse; 7th and 8th. There’s always two verses; the first is the announcement, and the second verse is what he saw.
And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth—fourth beast say, Come and see.
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him (that sat) was Death, and Hell followed… him. And power was given unto them over the four parts of the earth, to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with…beasts of the earth.
E-20 Acum, Domnul să ne ajute acum să înţelegem Aceasta. Aceasta este o taină.
E-20 Now, the Lord help us now to understand This. It’s a mystery.
E-21 Acum, doar o mică previzionare, să dăm înapoi, aşa cum noi am făcut cu epocile bisericii, aceşti călăreţi şi aceste ruperi ale acestor Peceţi. Acum, aşa noi doar luăm aceasta în mintea noastră, vorbind puţin pînă cînd noi simţim că este timpul potrivit să vorbim.
E-21 Now, just a little preview, to back up, as we did the church ages, these riders and these breaking of these Seals. Now, so we just get it in our mind, talk a little until we feel that it’s appropriate time to speak.
E-22 Acum, noi am observat acum, că, ruperea Peceţilor, aceasta este Cartea pecetluită de Răscumpărare. Şi apoi Cartea este rulată sus ca un sul, întocmai cum era felul vechi.
E-22 Now, we have noticed now, that, the breaking of the Seals, it’s the sealed Book of Redemption. And then the Book is rolled up like a scroll, just like the old way was.
E-23 [Fratele Branham ilustrează rularea şi sigilarea unui sul, prin a folosi coli de hîrtie – Ed.] Ea nu era o carte de acest fel; deoarece aceasta este venită doar recent, acest fel de cărţi, în ultimii, oh, eu presupun o sută şi cincizeci de ani, sau ceva, două sute. Şi apoi ei ar rula-o sus, apoi lasă capetele libere. Aşa cum v-am spus cum s-a făcut aceasta, şi Scripturile, unde să o afli, şi în Ieremia, şi aşa mai departe. Apoi următorul a fost rulat în jur, apoi capătul a fost lăsat liber, şi el în felul acesta.
E-23 [Brother Branham illustrates the rolling and sealing of a scroll, by using sheets of paper—Ed.] It wasn’t a book of this type; ’cause this is just recently come in, these kind of books, in the last, oh, I guess a hundred and fifty years, or something, two hundred. And then they would roll it up, then leave the end loose. As I told you how it was done, and Scriptures, where to find it, and in Jeremiah, and so forth. Then the next was rolled around, then the end left loose, and it like that.
E-24 Şi fiecare era o Pecete. Şi ea era o Carte cu şapte peceţi, şi ea era o... Nici una... Cînd ele erau... Aceasta era Cartea de Răscumpărare cu şapte peceţi. Scuzaţi-mă.
E-24 And each one was a Seal. And it was a seven-sealed Book, and it was a…No one…When they was…It was the seven-sealed Book of Redemption. Pardon me.
E-25 Şi, atunci, nici unul în Cer sau pe pămînt, sau sub pămînt, nu era vrednic să O deschidă sau măcar să se uite la Ea. Iar Ioan a plîns, deoarece el nu a putut găsi pe nimeni... Deoarece, dacă Cartea aceea nu era luată din mîna Proprietarului original... Unde, Ea a fost pierdută de către Adam şi Eva, şi a mers înapoi, după ce ei şi-au pierdut drepturile lor la Cuvînt, promisiunile, moştenirea lor.
E-25 And, then, no one in Heaven or in earth, or beneath the earth, was worthy to open It or even to look upon It. And John wept, because he could find no man…Because, if that Book was not taken out of the hand of the original Owner…Where, It had been lost by Adam and Eve, and went back, after they forfeited their rights of the Word, the promises, their inheritance.
E-26 Ei, amintiţi-vă, ei controlau pămîntul. El era un-el era un dumnezeu amator, pentru că el era un fiu al lui Dumnezeu. Iar un fiu al lui Dumnezeu este un-un-un dumnezeu amator. Acum, aceea nu este contrar cu Scriptura. Eu ştiu că asta sună ciudat.
E-26 They, remember, they control the earth. He was a—he was an amateur god, for he was a son of God. And a son of God is a—a—an amateur god. Now, that ain’t contrary to the Scripture. I know that sounds strange.
E-27 Dar Isus a zis, "Dacă voi numiţi pe acei, la care a venit Cuvîntul lui Dumnezeu..." Şi la ce vine Cuvîntul lui Dumnezeu? [Adunarea zice, "Profeţi." – Ed.] Profeţii. "Dacă voi îi numiţi pe acei, la care vine Cuvîntul lui Dumnezeu, 'dumnezei,' cum Mă puteţi voi condamna cînd Eu zic că Eu sînt Fiul lui Dumnezeu?" Vedeţi?
Şi, acum, ei erau dumnezei.
E-27 But Jesus said, “If you call them, who the Word of God came to…” And what does the Word of God come to? [Congregation says, “Prophets.”—Ed.] The prophets. “If you call them, who the Word of God come to, ‘gods,’ how can you condemn Me when I say I’m the Son of God?” See?
And, now, they were gods.
E-28 Şi omul, dacă tu devii născut în familia numelui familiei tale, tu eşti un fiu, şi parte din tatăl tău.
E-28 And man, if you become born in the family of your family name, you are a son, and part of your father.
E-29 Şi atunci-atunci cînd păcatul a venit înăuntru, noi am aflat că omul a traversat prăpastia. Şi-şi sîngele taurilor şi al ţapilor, a acoperit, dar nu a iertat. Pînă cînd, a venit adevăratul Albitor, care putea lua pata de păcat şi să o rupă complet în bucăţi, şi să o trimită înapoi asupra pervertitorului ei original, care era Satan.
E-29 And then—then when sin came in, we found out the man crossed the chasm. And—and the blood of bulls and goats, covered, but did not remit. Until, the real Bleach came, that could take the stain of sin and break it completely to pieces, and send it back upon its original perverter, that was Satan.
E-30 Cînd aceasta a ajuns înapoi la Satan, el îşi aşteaptă timpul lui de nimicire Eternă. Acum, aceea arată ceea ce noi credem. Noi credem că el va fi absolut înlăturat complet şi nimicit.
E-30 When it got back to Satan, he waits his time of Eternal annihilation. Now, that shows what we believe. We believe that he will absolutely be done completely away and annihilated.
E-31 Eu cred că păcatul va fi distrus. Şi cînd acesta este mărturisit, pe baza Sîngelui lui Isus Cristos, acesta este cum ai picura o picătură de cerneală neagră într-o grămadă de albitor Clorox. Acesta doar îl descompune în chimicale, şi îl trimite drept înapoi de unde a venit el. Înţelegeţi? Şi acela este felul în care face Sîngele lui Isus Cristos.
E-31 I believe that sin will be broke up. And when it’s confessed, upon the basis of the Blood of Jesus Christ, it’s like dropping a drop of black ink in a bunch of Clorox bleach. It just breaks it into the chemicals, and sends it plumb back to where it come from. See? And that’s the way the Blood of Jesus Christ does.
E-32 Apoi, acela îl aşează pe un om din nou dincolo de prăpastie, ca un fiu al lui Dumnezeu. Vedeţi? Şi atunci el¬atunci el devine un-un... Păi, chiar el... Puterea creatoare a lui Dumnezeu este în el. Şi, cel puţin, oricînd Dumnezeu poate porunci aceasta să fie făcut, aceasta va fi făcut. Iar noi ajungem înapoi. Aceea cînd-...
E-32 Then, that sets a man across the chasm again, as a son of God. See? And then he—then he becomes a—a…Why, even he…The creative power of God is in him. And, at least, whenever God can command it to be done, it’ll be done. And we get back. That when the—the…
E-33 Moise, sub sîngele taurilor; iar cînd el a întîlnit Lumina aceea, Stîlpul de Foc în acel rug arzător. Şi el a stat, jos acolo, la o însărcinare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Iar el era un profet. Iar cînd Cuvîntul Domnului a venit la el, el a vorbit, şi chiar lucruri create prin Cuvînt. Vedeţi?
E-33 Moses, under the blood of bulls; and when he met that Light, the Pillar of Fire in that burning bush. And he stood, down there, on a commission God had give him. And he was a prophet. And when the Word of the Lord came to him, he spoke, and even things created by the Word. See?
E-34 Acum, dacă aceasta va face asta sub acela, sîngele taurilor, cum este cu Sîngele lui Isus? Nu acoperit; ci l-a iertat, cu totul. Iar tu stai în Prezenţa lui Dumnezeu, ca un fiu răscumpărat. Acum, vedeţi, Biserica este cu mult dincolo de standardul ei de viaţă. Şi mă gîndesc, că de prea multe ori, noi cerşim în loc să ieşim într-adevăr afară şi să întîmpinăm chestiunea.
Eu am ceva ce eu vreau să spun, şi eu-eu o voi spune la timp.
E-34 Now, if it’ll do that under that, the blood of bulls, what about the Blood of Jesus? Not covered; but remitted it, altogether. And you stand in the Presence of God, as a redeemed son. Now, see, the Church is far beyond its standard of living. And I think, too many times, we are progging instead of really coming out and facing the issue.
I got something I want to say, and I—I will at the time.
E-35 Şi acum observaţi că există ceva greşit pe undeva în biserici. Şi eu cred că sistemele denominaţionale sînt acelea care au sucit minţile oamenilor, şi aşa mai departe, pînă cînd ei nu ştiu cum să o facă. Asta-i adevărat.
E-35 And now notice that there is something wrong somewhere in the churches. And I think it’s the denominational systems that’s twisted the people’s minds, and so forth, until they don’t know how to do it. That’s right.
E-36 Dar ni s-a promis că Aceasta va fi descoperit. Şi acum acolo sînt Şapte Peceţi cu care este pecetluită această Carte. Şi acele Şapte Peceţi acum...
E-36 But we’re promised that It would be revealed. And now there is Seven Seals that this Book is sealed with. And those Seven Seals now…
E-37 Şi atunci după ce sînt completate aceste Şapte Peceţi, noi aflăm, în Apocalipsa 10, că acolo erau şapte Tunete misterioase care Ioan era însărcinat să le scrie, dar apoi i s-a interzis să le scrie pe acelea. Şi la timpul acelor Tunete, noi aflăm căci Cristos, sau, "Îngerul a coborît cu un curcubeu, şi şi-a pus picioarele Lui pe pămînt şi mare, şi a jurat că timpul s-a sf'îrşit, la timpul acela."
E-37 And then after these Seven Seals are completed, we find, in Revelation 10, there was seven mysterious Thunders that John was commissioned to write, but then forbidden to write those. And at the time of those Thunders, we find Christ, or, “The Angel come down with a rainbow, and put His feet on the land and sea, and swore that time had run out, at that time.”
E-38 Şi apoi noi aflăm-aflăm, că în descoperirea Peceţilor, că ¬Mielul şi-a părăsit lucrarea Lui de mediere ca un Mijlocitor, şi a venit înainte acum să-şi pretindă drepturile Lui, tot ceea ce El a răscumpărat prin moartea Lui.
E-38 And then we find—find out, that in the revealing of the Seals, that the—the Lamb had left His mediatorial work as an Intercessor, and had come forth now to claim His rights, all that He had redeemed by His death.
E-39 Şi, atunci, nimeni nu putea deschide Cartea. Nimeni nu a înţeles-o pe Aceasta. Ea era o Carte de Răscumpărare. Şi Dumnezeu Tatăl, Duh, O avea în mîna Lui, deoarece Cristos era la Tron ca un Mediator, singurul Mediator. De aceea, acolo nu putea fi nici sfînt, nici Marie, nici Iosif, nici nimic altceva, pe acel altar, deoarece acesta era Sînge. Şi numai Sîngele lui Isus putea să facă ispăşirea, astfel nimic altceva nu putea sta ca un Mediator. Aceasta-i adevărat. Acolo nu era nimic altceva.
E-39 And, then, no one could open the Book. No one understood It. It was a Book of Redemption. And God the Father, Spirit, had It in His hand, because Christ was at the Throne as a Mediator, the only Mediator. Therefore, there could be no saint, no Mary, no Joseph, no nothing else, on that altar, because it was Blood. And only the Blood of Jesus could make the atonement, so nothing else could be standing as a Mediator. That’s right. There was nothing else.
E-40 Astfel toată ideea aceasta de a mijloci cu Iuda pentru politică, şi a mijloci cu Sfînta Cecilia pentru altceva, aceea este fără sens. Aceea nu este... Eu-eu nu zic că oamenii aceia nu sînt cinstiţi şi sinceri. Eu nu spun că voi nu sînteţi sinceri în a face aceasta, dacă voi faceţi. Dar, voi sînteţi greşiţi, voi sînteţi-voi sînteţi sincer greşiţi. Şi orice...
E-40 So all this idea of interceding with Jude for politics, and interceding with Saint Cecilia for something else, that’s nonsense. That’s not…I—I don’t say them people are not honest and sincere. I don’t say you’re not sincere in you doing it, if you do. But, you’re wrong, you’re—you’re sincerely wrong. And anything…
E-41 Ei zic, "Păi, acest-acest Înger, acesta-acesta a apărut la Sfîntul Bonifer şi a zis asta, aceea, şi cealaltă. Şi ei să zică asta." Eu nu mă îndoiesc de aceasta nici un pic, în mintea mea, ci că cineva a văzut vedenia. Eu-eu nu mă îndoiesc că Joseph Smith a văzut vedenia, dar aceasta nu era conform cu restul din Cuvînt. Astfel de aceea, pentru mine, ea este greşită. Vedeţi? Aceasta trebuie să vină cu restul Cuvîntului.
E-41 They say, “Well, this—this Angel, this—this appeared to Saint Bonifer and said this, that, and the other. And they should say this.” I don’t doubt that a bit, in my mind, but what somebody seen the vision. I—I don’t doubt but what Joseph Smith saw the vision, but it wasn’t according to the rest of the Word. So therefore, to me, it’s wrong. See? It has to come with the rest of the Word.
E-42 Acela este felul epocilor bisericii, şi Peceţile, şi tot restul din Acesta. Şi cînd cineva crede că el are acele Şapte Tunete, dacă aceasta nu se compară cu restul din Cuvînt, acolo este ceva greşit. Vedeţi? Acesta trebuie să vină, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, căci Aceasta este Cartea. Aceasta este descoperirea lui Isus Cristos, în întregimea Ei.
Acum, eu-eu cred atunci că Mielul a venit înainte.
E-42 That’s the way the church ages, and Seals, and all the rest of It. And when anybody thinks that he has those Seven Thunders, if it don’t compare with the rest of the Word, there is something wrong. See? It’s got to come, THUS SAITH THE LORD, for This is the Book. This is the Revelation of Jesus Christ, in Its entirety.
Now, I—I believe then that the Lamb came forth.
E-43 Ei nu au ştiut. Ioan plîngea. El nu putea găsi pe nimeni, în Cer, pe pămînt, pentru că toţi erau de partea cealaltă a prăpastiei, vedeţi, păcat. Acolo nu era nici un om... Iar un Înger, desigur, El ar fi vrednic, dar, după toate, acesta trebuia să fie o Rudenie. Acesta trebuia să fie o fiinţă umană. Şi acolo nu era un astfel de lucru, pentru că fiecare om a fost născut prin sex.
E-43 They didn’t know. John was weeping. He couldn’t find nobody, in Heaven, in earth, ’cause all was other side of the chasm, see, sin. There was no man…And an Angel, course, He would be worthy, but, after all, it had to be a Kinsman. It had to be human being. And there was no such a thing, ’cause every man had been born by sex.
E-44 Trebuia să-L ia pe Unul născut fără acesta. Astfel Dumnezeu Însuşi a luat aceea, în naşterea prin fecioară, şi a devenit Emanuel. Sîngele Lui era Acela care era vrednic. Apoi cînd El a traversat această prăpastie, Însuşi, şi a plătit preţul şi a pus puntea pentru restul din noi, atunci El a şezut jos, să fie Mediator. Şi El a şezut acolo.
E-44 Had to take Him One born without it. So God Himself took that, in the virgin birth, and become Emmanuel. His Blood was the One that was worthy. Then when He crossed this chasm, Hisself, and paid the price and bridged the way for the rest of us, then He set down, to be Mediator. And He’s been sitting there.
E-45 Şi Cartea a fost de fapt închisă, tot acel timp. Ea este acolo, dar Ea încă este în simboluri. Ei au văzut-O. Chiar Ioan a văzut-O. Anunţul, cînd primul a venit înainte, el a zis, "Un cal alb a mers înainte; el avea un călăreţ pe el; avea un arc în mîna lui." Acela este un simbol. Aceea nu este descoperit. Nu. Acesta este doar un simbol. Şi, atît cît priveşte vreun om pe pămînt, aceea era tot ce putea el zice. Asta-i adevărat. El ar putea să se poticnească şi să se clatine, fără îndoială, să atingă pe undeva aici sau acolo, şi după o vreme.
E-45 And the Book has actually been closed, all that time. It’s there, but It’s still in symbols. They seen It. John even saw It. The announcement, when the first come forth, he said, “A white horse went forth; he had a rider on him; had a bow in his hand.” That’s a symbol. That isn’t revealed. No. It’s just a symbol. And, as far as any man upon the earth, that’s all he could say. That’s right. He might stumble and stagger, no doubt, hit somewhere here or there, and after a while.
E-46 Dar noi aflăm, atunci, că în Cartea despre Apocalipsa, "La Mesajul îngerului al şaptelea, tainele (toate tainele din Aceasta) trebuie să fie deja descoperite pe la timpul acela." Acum, aceea este Apocalipsa 10:1-7, că Aceasta trebuie să fie descoperit conform cu acel timp, la acel timp cînd El a făcut-o.
E-46 But we find out, then, that in the Book of the Revelation, “At the seventh angel’s Message, the mysteries (all the mysteries of It) should already be revealed by that time.” Now, that’s Revelation 10:1-7, that It should be revealed according to that time, at that time when He did.
E-47 Atunci cele Şapte Tunete emit glasurile lor ciudate, iar Ioan urma să scrie. Dar, Ioan a ştiut ce era Aceasta, dar el-el nu a scris Aceasta deoarece lui i s-a interzis să scrie Aceasta. Aceea este absolut, şi cu totul, o taină. Aceasta nu este nici măcar în simbol sau nimic. Noi doar ştim că El... Acesta a tunat, asta-i tot.
E-47 Then the Seven Thunders utter their strange voices, and John was going to write. But, John knew what It was, but he—he didn’t write It ’cause he was forbidden to write It. That’s absolutely, and altogether, a mystery. It’s not even in symbol or nothing. We just know He…It thundered, that’s all.
E-48 Şi acum în a studia aceasta acum, să nu uitaţi, acum, Duminică, sau Duminică dimineaţa, noi am omis serviciul de vindecare din cauza de a avea răspunsurile la-la întrebările oamenilor. Acum, eu vreau ca voi să aveţi o întrebare asupra acestor Şapte Peceţi, dacă aceasta vă deranjează, ceva ce voi nu înţelegeţi. Să o avem asupra celor Şapte Peceţi. Atunci eu pot spune, pînă Sîmbătă seara, dacă este suficient să-să răspund la ele, sau nu, voi vedeţi. Şi atunci doar acum, doar să zicem, păi, despre altceva, sau, "Să fac eu asta?" Sau-sau, aţi fi putut avea un vis. Acelea, acelea sînt toate lucruri vrednice, acum, amintiţi-vă. Ele sînt lucruri vrednice. Dar să stăm drept cu cele Şapte Peceţi. Asta este pe ceea ce noi tocmai sîntem. Hai să... Aceea este ce-la ce este hotărît mitingul, cele Şapte Peceţi. Haideţi să stăm drept cu Aceea.
E-48 And now in studying this now, don’t forget, now, Sunday, or Sunday morning, we omitted the healing service because of having the answers to the—to the people’s question. Now, I want you to have a question on these Seven Seals, if it’s bothering you, something that you don’t understand. Let’s have it on the Seven Seals. Then I can tell, by Saturday night, whether it’s enough to—to answer them, or not, you see. And then just now, just say, well, about something else, or, “Should I do this?” Or—or, might had a dream. Them, them is all worthy things, now, remember. They’re worthy things. But let’s stay right with the Seven Seals. That’s what we’re right on. Let’s…That’s what the—the meeting is designated to, the Seven Seals. Let’s stay right with That.
E-49 Eu trebuie să merg acasă, trebuie să am cîteva mitinguri afară în vest. Eu voi fi înapoi din nou atunci, în puţin peste o lună sau două, sau ceva de felul acesta, şi poate Domnul va permite ca noi să putem avea altceva despre aceea, poate un serviciu de vindecare sau ceva atunci, sau orice noi o să... orice este aceasta.
E-49 I got to go home, got to have a few meetings out in the west. I’ll be back again then, in little over a month or two, or something like that, and maybe the Lord will permit that we can have something else on that, maybe a healing service or something then, or whatever we’re…whatever it is.
E-50 Apoi noi avem Şapte Trîmbiţe aici, să vină încă înainte, voi vedeţi. Şi ele toate vin înăuntru acolo, de asemeni. Şi cele Şapte Urgii, vedeţi, să fie turnate afară. Astfel, şi aceasta totul se va îmbina drept înăuntru aici, dar aceasta încă este totul misterios.
E-50 Then we got Seven Trumpets here, to come forth yet, you see. And them all comes in there, too. And the Seven Vials, see, to be poured out. So, and it’ll all blend right in here, but it’s all mysterious yet.
E-51 Acum, seara trecu tă... Noi aflăm că Prima Pecete a mers înainte, şi călăreţul... Iar Domnul... Aşa să mă ajute, eu nu am ştiut aceasta înainte. Nici unul din aceste lucruri nu le-am ştiut vreodată înainte. Asta-i adevărat. Şi eu doar nu ştiu.
E-51 Now, last night…We find that the First Seal went forth, and the rider…And the Lord…So help me, I never knew it before. None of these things have I ever knowed before. That’s right. And I just don’t.
E-52 Doar merg sus acolo, şi iau Biblia şi şed jos, şi şed acolo pînă cînd Aceasta merge să se ivească înainte în felul acesta. Eu doar îmi ridic creionul şi încep să scriu. Şi doar stau acolo, poate cu ceasurile, pînă Aceasta se-Aceasta se termină.
E-52 Just go up there, and take the Bible and sit down, and sit there until when It goes to breaking forth like that. I just pick up my pen and start writing. And just stay there, maybe for hours, till It gets—It gets finished.
E-53 Atunci eu merg înapoi, şi eu aflu, aşa cum eu văd unde a zis El Asta. Mă gîndeam, "Păi, se pare că eu am văzut asta undeva." Eu îmi iau concordanţa, şi merg să mă uit în urmă. "Este acolo ceva ca Aceea? Şi aici este Aceasta chiar aici. Şi apoi aici este Aceasta aici din nou. Şi aici este Aceasta în urmă aici, şi jos aici, şi aici." Atunci eu doar leg Aceasta drept înăuntru. Eu ştiu că acela este Dumnezeu, atît timp cît Acesta compară Scriptură cu Scriptură. Acela este felul în care Acesta trebuie să facă. Întocmai cum ai pune o clădire împreună, pietrele trebuie să se potrivească, piatră cu piatră.
E-53 Then I go back, and I find out, as I see where He said This. I thought, “Well, looks like I’ve seen that somewhere.” I get my concordance, go to looking back. “Is there something like That? And here It is right here. And then here It is over here again. And here It is back here, and down here, and over here.” Then I just tie It right in. I know that’s God, as long as It’s comparing Scripture with Scripture. That’s the way It has to do. Just like putting a building together, the stones has to fit, stone by stone.
E-54 Acum, seara trecută noi am avut deschiderea celei de¬a-celei de-a Treia Peceţi. Întîi era un cal alb, şi următorul era un cal roşu, şi apoi un cal negru. Şi noi aflăm căci călăreţii erau acelaşi călăreţ, tot timpul; şi acela era anticristul, de la început. El nu avea nici o-nici o coroană, dar el a primit una mai tîrziu. Şi apoi noi aflăm că atunci lui i s-a dat o sabie, să ia pacea de pe pămînt, şi noi aflăm că el a făcut asta. Apoi el a venit înăuntru cu dogmele de a da, biserica cu bani, prin cîntărirea unui ban pentru asta, şi doi bani pentru aceea. Dar lui i s-a interzis să atingă Uleiul şi vinul, care era puţin ce a fost rămas.
E-54 Now, last night we had the opening of the—of the Third Seal. First was a white horse, and the next was a red horse, and then a black horse. And we find out that the riders were the same rider, all the time; and that was the antichrist, to start with. He didn’t have no—no crown, but he received one later on. And then we find out that then he was given a sword, to take peace from the earth, and we find out that he did that. Then he come in with the dogmas of giving, the church with money, by weighing a penny for this, and two pennies for that. But he was forbidden to touch the Oil and the wine, which was a little that was left.
E-55 Şi atunci noi dăm, am rămas seara trecută, cu ilustrarea a ceea ce era Uleiul şi vinul, şi care sînt efectele care le-a avut Acesta. Iar noi... Aceasta ar fi putut să sune puţin dur, dar eu... acesta este doar exact Adevărul. Vedeţi? Acum, noi am rămas la... Haideţi, doar cîteva momente, să revedem aceea acum. Şi atunci noi am rămas, la puterea vinului, ce a reprezentat Uleiul, Duhul. Acum, eu presupun că voi toţi aveţi toată aceasta notat. Voi o veţi găsi pe bandă, dacă voi nu aţi notat. Şi unde să găsiţi Scripturile, că, uleiul întotdeauna simbolizează Duhul Sfînt. Ca fecioarele neînţelepte fără Ulei, fecioarele înţelepte cu Ulei, care este Duhul Sfînt. Şi apoi în urmă, în-în-profeţi, şi aşa mai departe. Şi acum eu...
E-55 And then we give, left off last night, with the illustration of what the Oil and wine was, and what the effects that It had. And we…It might have sounded a little rude, but I…it just exactly the Truth. See? Now, we left off on…Let’s, just a few moments, review of that now. And then we left off, on the power of the wine, what the Oil represented, Spirit. Now, I guess you all got it all down. You’ll find it on the tape, if you didn’t. And where to find the Scriptures, that, the oil always symbolizes the Holy Spirit. Like the foolish virgins with no Oil, wise virgins with Oil, which is the Holy Spirit. And then on back, in—in the—the prophets, and so forth. And now I…
E-56 Desigur, eu nu încerc să trag afară fiecare Scriptură acolo înăuntru. Şi există lucruri despre care tu nici nu poţi măcar vorbi; ia prea mult timp. Dar eu încerc să plasez aici afară, cu Scripturi şi aşa mai departe, doar suficient să dau la oameni astfel ca aceasta să-i facă să cunoască şi să vadă tabloul despre Aceasta. Dar dacă tu ai şedea jos cu una din acele Peceţi, păi, Doamne, tu ai putea lua predicile unei luni fiecare seară, chiar asupra acelei Peceţi, şi încă nici măcar să O atingi, vedeţi, pe una din Ele. Şi aceea este cît-cît de mult există despre Aceasta. Dar, doar atingem punctele înalte din Ea, apoi voi puteţi-voi puteţi vedea cum este cu toată Aceasta.
E-56 Course, I don’t try to pull out every Scripture in there. And there’s things that you can’t even speak about; take too much time. But I try to place out here, with Scriptures and so forth, just enough to give the people so it’ll let them know and see the picture of It. But if you’d sit down with one of them Seals, why, my, you could take a month’s sermons every night, right on that Seal, and still not even touch It, see, on one of Them. And that’s how—how much there is to It. But, just hit the high spots of It, then you can—you can see what It’s all about.
E-57 Acum, aşa cum Uleiul simbolizează Duhul Sfînt. Apoi noi aflăm că uleiul şi vinul sînt conectate în închinare, vedeţi, întotdeauna conectate în închinare.
E-57 Now, as oil symbolized the Holy Spirit. Then we find out that oil and wine is connected in worship, see, always connected in worship.
E-58 Şi vinul, eu am zis, care a venit la mine, că vinul simbolizează că acesta era puterea de-acesta era puterea de stimulare prin descoperire. Vedeţi? Şi aceea este cînd ceva a fost descoperit. Acesta dă stimulare la credincios, deoarece aceasta este prezentat prin descoperire. Vedeţi? Aceasta este ceva ce Dumnezeu a zis. Aceasta este o taină; ei nu pot înţelege Aceasta, vedeţi. Şi, după o vreme, Dumnezeu vine jos şi descoperă Aceasta, şi apoi adevereşte Aceasta.
E-58 And the wine, I said, which come to me, that the wine symbolizes that it was the power of—it was the power of stimulation by revelation. See? And that’s when something has been revealed. It gives stimulation to the believer, because it’s presented by revelation. See? It’s something that God has said. It’s a mystery; they can’t understand It, see. And, after a while, God comes down and reveals It, and then vindicates It.
E-59 Amintiţi-vă, dacă Adevărul este descoperit, Adevărul este de asemeni adeverit. Dumnezeu, constant, indiferent cît de înţeleaptă ar putea fi persoana, cît de briliant ar putea el să fie în mintea lui; dacă Dumnezeu nu susţine ceea ce el zice, acolo este ceva greşit. Vedeţi? Corect. Pentru că, acesta este Cuvîntul.
E-59 Remember, if the Truth is revealed, the Truth is also vindicated. God, constantly, no matter how smart the person might be, how brilliant he might be in his mind; if God don’t back up what he’s saying, there’s something wrong. See? Right. Cause, it’s the Word.
E-60 Acum, cînd Moise a mers acolo afară sub inspiraţia lui Dumnezeu, a zis, "Să vină muşte." Au venit muşte. A zis, "Să vină broaşte." Au venit broaşte.
E-60 Now, when Moses went out there under the inspiration of God, said, “Let flies come.” Flies come. Said, “Let frogs come.” Frogs come.
E-61 Vedeţi, ce dacă el zicea, "Să vină muşte," şi ele nu veneau? Vedeţi, atunci el-el nu a vorbit Cuvîntul Domnului, vedeţi; el a vorbit numai, el a vorbit propriul lui cuvînt. El ar fi putut să gîndească că acolo s-ar cuveni să fie muşte. Dar, acolo-acolo nu au venit ceva muşte, deoarece Dumnezeu nu i-a spus astfel.
E-61 See, what if he said, “Let flies come,” and they didn’t come? See, then he—he didn’t speak the Word of the Lord, see; he only spoke, he spoke his own word. He might have thought there ought to be flies. But, there—there didn’t any flies come, because God hadn’t told him so.
E-62 Şi cînd Dumnezeu îţi spune ceva, şi zice, "Du-te fă asta, şi Eu voi fi chiar cu acesta, căci acesta este Cuvîntul Meu," iar El o arată în Biblie, atunci Dumnezeu stă drept în spatele aceluia. Şi dacă aceasta nu este scris în Biblie, Dumnezeu stă în spatele acestuia, oricum, dacă acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Vedeţi?
E-62 And when God tells you anything, and says, “You go do this, and I’ll be right with it, for this is My Word,” and He shows it in the Bible, then God stands right behind that. And if it’s not written in the Bible, God stands behind it, anyhow, if it’s God’s Word. See?
E-63 Şi atunci dacă aceasta este în afară de acela, aceasta este descoperit la profeţi. Noi ne dăm seama că toate tainele lui Dumnezeu sînt făcute cunoscut la profeţi, şi numai lor. Vedeţi, Amos 3:7.
E-63 And then if it’s outside of that, it’s revealed to prophets. We realize that all the mysteries of God is made known to prophets, and them alone. See, Amos 3:7.
E-64 Acum, acum, puterea de descoperire aduce stimulare la credincios. Căci, puterea vinului, vin natural, este să stimuleze. Vedeţi? El este să-să aducă o persoană, care este tot prăbuşit jos, la o stimulare. Vedeţi? Vedeţi? Păi, apoi, acum, există o putere a descoperirii Cuvîntului, dă stimulare de bucurie la credincios, stimulare de satisfacţie, stimularea că Acesta este adeverit, Acesta este dovedit.
E-64 Now, now, the power of revelation brings stimulation to the believer. For, the power of wine, natural wine, is to stimulate. See? It’s to—to bring a person, that’s all slumped down, to a stimulation. See? See? Well, then, now, there is a power of the revelation of the Word, gives stimulation of joy to the believer, stimulation of satisfaction, the stimulation that It’s vindicated, It’s proved.
E-65 Acesta este numit, în Scriptură, aşa cum noi vrem să ne referim la acesta, ca "vin nou." Noi întotdeauna ne referim la el aşa, ca, "Aceştia sînt beţi de vin nou." Vedeţi? În regulă. Sau, "vin spiritual," eu cred, că ar fi cea mai bună interpretare. Aceasta ar fi, despre "vin spiritual." Aşa cum vinul natural se descoperă în putere stimulată, aşa face vinul nou, aşa cum Acesta descoperă Cuvîntul lui Dumnezeu, care este Duh., Oh! Acum există un... acela este un... Vedeţi, Cuvîntul Însuşi este Duh. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-65 It’s called, in the Scripture, as we want to refer to it, as “new wine.” We always refer to it like that, as, “These are drunk on new wine.” See? All right. Or, “spiritual wine,” I think, the best interpretation would be. It would be, on “spiritual wine.” As the natural wine reveals itself in stimulated power, so does the new wine, as It reveals the Word of God, which is Spirit. Oh! Now there’s a…that’s a…See, the Word Itself is Spirit. You believe that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-66 Să citim aceasta. Să citim aceasta, Sfîntul Ioan 6. Haideţi doar... Da, atunci voi-atunci voi-voi nu veţi zice, "Păi, acum, cineva a spus asta." Să-să vedem Cine a spus-o, şi atunci noi vom şti dacă acesta este Adevăr, sau nu. Sfîntul Ioan, al 6-lea capitol. Şi al 6-lea capitol, şi eu cred că acesta este al şaizeci-... 63-lea verset, în regulă, eu cred că este acesta. Da.
Acesta este Duhul care însufleţeşte; carnea nu ajută la nimic: cuvintele care Eu vi le spun, ele sînt Duh, şi ele sînt viaţă.
E-66 Let’s read it. Let’s read it, Saint John 6. Let’s just…Yeah, then you—then you—you won’t say, “Well, now, somebody said that.” Let’s—let’s see Who said it, and then we’ll know whether it’s Truth, or not. Saint John, the 6th chapter. And the 6th chapter, and I believe it’s the sixty-…63rd verse, all right, I think this it. Yes.
It is the spirit that quickeneth; the flesh profit nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
E-67 Cuvîntul Însuşi este Duh. El este Duh în formă de Cuvînt. Şi apoi, voi vedeţi, cînd Acesta este însufleţit, sau adus la viaţă, Duhul din Cuvînt merge la lucru şi acţionează. Vedeţi? Din cauză că...
E-67 The Word Itself is Spirit. It is Spirit in Word form. And then, you see, when It is quickened, or brought to life, the Spirit of the Word goes to work and acts. See? Because that…
E-68 Acum priviţi aici. Un gînd trebuie să fie un gînd înainte ca acesta să poată fi un cuvînt. Şi atunci cînd un gînd este prezentat, acesta este un cuvînt. Acum, acesta este gîndul lui Dumnezeu pe care El l-a pus în Cuvînt. Şi atunci cînd noi Îl primim de la El, El devine un Cuvînt.
E-68 Now look here. A thought has to be a thought before it can be a word. And then when a thought is presented, it is a word. Now, this is the God’s thought that He has placed in the Word. And then when we receive It from Him, It becomes a Word.
E-69 Dumnezeu i-a descoperit lui Moise ce să facă. Moise l-a vorbit, şi acesta s-a întîmplat. Vedeţi? Aceea este, cînd aceasta vine într-adevăr de la Dumnezeu.
E-69 God revealed to Moses what to do. Moses spoke it, and it happened. See? That’s it, when it’s really comes from God.
E-70 Acum noi aflăm, căci-căci El-El stimulează şi El dă bucurie, deoarece El este Cuvîntul lui Dumnezeu. Iar vinul nou, vinul nou stimulează... cînd Acesta descoperă Cuvîntul. Atunci, aduce bucurie peste măsură, uneori. Noi am trecut prin asta, încît acesta aduce aşa bucurie încît tu devii supra¬inundat.
E-70 Now we find out, that—that It—It stimulates and It gives joy, because It is God’s Word. And the new wine, the new wine stimulates the…when It reveals the Word. Then, brings joy beyond measure, sometimes. We went through that, that it brings such joy till you get over-flooded.
E-71 Acum, eu ştiu că există o mulţime de fanatism, şi oamenii agitîndu-se. Eu ştiu că uneori ei fac aceasta cînd muzica sare în sus şi-n jos, şi fiecare lucru, Şi eu ştiu că aceea merge. Şi eu-eu cred asta, de asemeni. Însă eu am văzut oameni în ziua cînd, atît timp cît muzica cîntă, fiecare sărea şi ţipa; dar cînd muzica s-a oprit, aceasta s-a oprit. Vedeţi? Eu cred... Păi, aceea, aceea este încă în ordine, atît cît mă priveşte pe mine, voi vedeţi, atît timp cît oamenii trăiesc corect. Şi...
E-71 Now, I know there’s a lot of fanaticism, and people carrying on. I know sometimes they do it when the music is jumping up-and-down, and everything. And I know that goes. And I—I believe that, too. But I’ve seen people in the day when, as long as the music is playing, everybody was jumping and screaming; but when the music stopped, it stopped. See? I believe…Well, that, that’s still all right, as far as I’m concerned, you see, as long as people lives right. And…
E-72 Dar, acum, ce, tu începi să aduci Cuvîntul! Acum, acela este lucrul care de fapt aduce Viaţă, este Cuvîntul, şi acela aduce bucuria de stimulare a vinului nou. Vedeţi? Da. Şi acela este ceea ce era la Cincizecime, cînd Cuvîntul a fost adeverit.
E-72 But, now, what, you start bringing the Word! Now, that’s the thing that actually brings Life, is the Word, and that brings the joy of stimulation of new wine. See? Yes. And that’s what it was on Pentecost, when the Word was vindicated.
E-73 Acum priviţi. Acum, Isus le-a zis, Luca 24:49, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi; dar voi mergeţi sus la Ierusalim şi aşteptaţi pînă." Care era promisiunea Tatălui? Ioel 2:28, păi, noi aflăm, că El urmează să "toarne afară Duhul." În Isaia 28:19, cum că acolo vor fi "buze bîlbîitoare, şi alte limbi," şi toate aceste lucruri.
E-73 Now look. Now, Jesus told them, Luke 24:49, “Behold, I send the promise of My Father upon you; but you go up to Jerusalem and wait until.” What was the promise of the Father? Joel 2:28, why, we find out, He’s going to “pour out the Spirit.” In Isaiah 28:19, how there would be “stammering lips, and other tongues,” and all these things.
E-74 Ei au mers acolo sus. Şi aşa cum noi am trecut prin aceasta, poate unul a zis, "Păi, eu cred că noi am aşteptat destul de mult. Haideţi doar să-l acceptăm prin credinţă." Aceea era o doctrină Baptistă bună, dar aceasta nu a mers cu acei fraţi.
E-74 They went up there. And as we went through it, maybe one said, “Well, I believe we waited long enough. Let’s just accept it by faith.” That was a good Baptist doctrine, but it didn’t work with them brothers.
E-75 Astfel atunci, primul lucru care-l ştiţi, aceasta trebuia să devină o realitate. Şi ei au aşteptat după slujba lor, pentru ca să fie Cuvîntul adeverit. Şi cînd voi veniţi să căutaţi Duhul Sfînt, voi faceţi la fel.
E-75 So then, the first thing you know, it had to become a reality. And they waited on their ministry, for the Word to be vindicated. And when you come to seek the Holy Spirit, you do the same.
E-76 Da, voi puteţi accepta aceasta prin credinţă. Voi trebuie să acceptaţi pe Cristos prin credinţă. Aceasta este exact corect. Şi voi acceptaţi Duhul Sfînt prin credinţă; dar atunci lăsaţi Duhul Sfînt să vină şi să dea tăierea împrejur, ca un martor că El a acceptat credinţa voastră, voi vedeţi. Atunci, vedeţi, "Abraham a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." Dar Dumnezeu i-a dat semnul tăierii împrejur, ca o confirmare că El i-a acceptat credinţa lui.
E-76 Yes, you can accept it by faith. You have to accept Christ by faith. That’s exactly right. And you accept the Holy Spirit by faith; but then let the Holy Spirit come and give the circumcision, as a witness that He has accepted your faith, you see. Then, see, “Abraham believed God, and it was imputed to him for righteousness.” But God give him the sign of circumcision, as a confirmation He had accepted his faith.
E-77 Astfel acela este acelaşi lucru care noi trebuie să-l facem. Noi trebuie să aşteptăm după Duhul Sfînt pînă cînd El a făcut ceva; nu în mod necesar pentru că noi am vorbit în limbi, nu pentru că noi am dansat, sau noi am devenit emoţionaţi, noi am strigat. Pînă noi am fost schimbaţi; pînă cînd ceva de fapt s-a întîmplat! Mie nu-mi pasă în ce formă vine acesta înăuntru. Doar aşa că aceasta s-a întîmplat, acela este lucrul principal. Vedeţi?
E-77 So that’s the same thing we must do. We must wait on the Holy Spirit till It’s done something; not necessarily ’cause we spoke in tongues, not because we’ve danced, or we got emotional, we shouted. Until we were changed; until something actually happened! I don’t care what form it comes in. Just so it happened, that’s the main thing. See?
E-78 Şi eu cred că vorbirea în limbi şi toate aceste alte lucruri sînt în regulă, însă doar aceea în sine nu va merge. Şi voi ştiţi că aceasta nu merge. Astfel, aceasta nu o face.
E-78 And I believe that speaking in tongues and all these other things are all right, but just that in itself won’t work. And you know it won’t work. So, it doesn’t do it.
E-79 Eu am văzut vrăjitoare vorbind în limbi, am văzut vrăjitori vorbind în limbi şi dansînd în duhul. Sigur. Aşează jos un creion şi acesta scrie în limbi necunoscute. Şi cineva o interpretează, aceasta-i corect, şi spune adevărul. Asta-i corect. A scris întocmai exact ce s-a întîmplat, şi aceasta era întocmai în felul acela. I-am văzut aruncînd praf pe capul lor, şi tăindu-se cu cuţite, şi îl acoperă peste tot cu sîngele unei fiare sălbatice sau ceva, şi-şi, sigur, vedeţi, şi cheamă pe Diavolul. Astfel, voi vedeţi, aceea nu...
E-79 I’ve seen witches speak in tongues, seen wizards speak in tongues and dance in the spirit. Sure. Lay a pencil down and it write in unknown tongues. And somebody interpret it, that’s right, and tell the truth. That’s right. Wrote just exactly what had happened, and it was just exactly that way. See them throw dust on their head, and cut themselves with knives, and cover it all over with the blood of a wildebeest or something, and—and, sure, see, and call on the devil. So, you see, that don’t…
E-80 Vorbirea în limbi nu o rezolvă. "Deşi eu vorbesc cu limbi omeneşti şi Îngereşti, şi nu am dragoste, nu-mi ajută la nimic. Vedeţi, deşi eu aş putea face aceasta!" Vedeţi? Astfel lucrurile acelea nu înseamnă că voi aveţi Duhul Sfînt.
E-80 Speak in tongues doesn’t do it. “Though I speak with tongue of men and Angels, and have not charity, it profit me nothing. See, though I could do it!” See? So those things doesn’t mean that you have the Holy Spirit.
E-81 Dar cînd El, Persoana, Duhul nemuritor al lui Cristos devine Salvatorul tău personal, şi te schimbă, şi îţi aruncă vederile tale chiar drept în Calvar şi la acest Cuvînt, ceva s-a întîmplat. Da, domnule. Ceva s-a întîmplat. Nimeni nu va trebui să-ţi spună despre aceasta. Tu vei cunoaşte aceasta cînd se întîmplă.
E-81 But when He, the Person, the—the immortal Spirit of Christ becomes your personal Saviour, and changes you, and throws your views right straight into Calvary and to this Word, something has happened. Yes, sir. Something has happened. No one will have to tell you about it. You’ll know it when it happens.
E-82 Iar vinul nou, cînd el aduce descoperire, atunci Acesta¬Acesta este descoperit.
E-82 And the new wine, when it brings revelation, then It—It’s revealed.
E-83 Şi în felul acesta era la Cincizecime. Ei ştiau căci-căci acolo trebuia să fie un Duh revărsat peste ei, iar ei au aşteptat pînă s-a întîmplat aceasta. Şi cînd adeverirea descoperirii a avut loc, atunci stimularea era peste ei. Ei sigur aveau. Ei s-au avîntat, de asemeni. Ei, drept afară în străzi; unde, lor le era teamă, şi aveau uşile încuiate. Iar ei erau afară în străzi; unde, lor le era teamă de un grup de oameni; le predicau Evanghelia! Asta-i adevărat. Vedeţi? Ceva s-a întîmplat, deoarece Cuvîntul adevărat de promisiune a fost adeverit.
E-83 And that’s the way it was at Pentecost. They knowed that—that there was supposed to be a Spirit poured out upon them, and they waited till this happened. And when the vindication of the revelation took place, then stimulation was on them. They sure did. They steamed up, too. They, right out into the streets; where, they was afraid, and had the doors shut. And they were out in the streets; where, they had been afraid of a group of people; a preaching the Gospel to them! That’s right. See? Something had happened, because the true Word of promise was vindicated.
E-84 Acum să ne oprim aici un minut. Dacă aceea a adus aşa pozitiv la acei oameni, încît ei-ei... Aproape fiecare dintre ei şi-au pecetluit mărturia lor cu sîngele lor. Nu conta ce venea înainte, atît timp cît ei au trăit, ei niciodată nu au trecut peste Acesta. Acesta a stat acolo, deoarece acesta era Cuvîntul adevărat de promisiune, adeverit. Descoperirea a devenit adeverită. Iar ei au murit, pecetluindu-şi mărturia cu propriul lor sînge.
E-84 Now let’s stop here a minute. If that brought such positive to them men, that they—they…Nearly every one of them sealed their testimony with their blood. No matter what come along, as long as they lived, they never got over It. It stayed there, because it was the true Word of promise, vindicated. The revelation become a vindicated. And they died, sealing their testimony with their own blood.
E-85 Acum priviţi la promisiunea din ultimele zile. Şi aici noi o vedem adeverită chiar înaintea noastră, venirea prezentă a Duhului Sfînt şi lucrările pe care El trebuia să le facă, şi noi găsim aceasta chiar printre noi. Vedeţi? Oh, noi ar trebui... Oh, Doamne! Cum putem noi auzi? Ceva are loc, eu vă spun, prieteni! Cînd realul, adevărat, sincer, credincios predestinat, cînd Lumina aceea scapără asupra acelei seminţe, ceva izbucneşte înainte la o Viaţă nouă. Acea femeie micuţă la fîntînă!
E-85 Now look at the promise of the last days. And here we see it vindicated right before us, the—the present coming of the Holy Spirit and the works that He was supposed to do, and we find it right among us. See? Oh, we should…Oh, my! How can we hear? Something takes place, I tell you, friend! When the real, true, sincere, predestinated believer, when that Light strikes upon that seed, something bursts forth to a new Life. That little woman at the well!
E-86 Cînd, acei preoţi şcolarizaţi au zis, "Păi, acela este Diavolul. El este un ghicitor. El-El doar le spune la acei oameni viitorul. Iar El este-El este un drac."
E-86 When, those scholared priests had said, “Well, that’s the devil. He’s a fortuneteller. He’s—He’s just telling those people their fortune. And He’s—He’s a devil.”
E-87 Dar, cînd, femeia aceea micuţă cu acea sămînţă predestinată! Acum vă gîndiţi că aceea nu este corect? Dar Isus a zis, "Nici un om nu poate veni, dacă nu-l atrage Tatăl Meu; şi toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni." Şi El...
E-87 But, when, that little woman with that predestinated seed! Now you think that’s not right? But Jesus said, “No man can come, except My Father draws him; and all the Father has given Me will come.” And He…
E-88 Şi anticristul, ultimele zile, o să fie în stare... Acel duh anticrist pe care noi îl studiem, în denominaţionalism, şi dovedit că denominaţionalismul este anticrist. Acum, dincolo, orice om poate să păşească la o parte de aici în felul acesta, el, acolo este ceva greşit, şi totuşi crede că sistemul denominaţional nu este anticrist. Cînd, aceasta este absolut dovedit, din istorie, din tot ce există, drept prin Biblia lui Dumnezeu şi toate celelalte, că acesta este anticrist. Iar Roma este capul acestuia. Iar bisericile fiice urmează drept înainte. Şi amîndouă din ele sînt aruncate în iad. Asta-i adevărat. Astfel noi vedem acest lucru, anticrist, duhul din acesta.
E-88 And the antichrist, the last days, is going to be able…That antichrist spirit that we’re studying, in denominationalism, and proven that denominationalism is antichrist. Now, beyond, any man could walk away from here like that, he, there’s something wrong, and still believe that the denominational system isn’t antichrist. When, it’s absolutely proved, from history, from everything there is, plumb through God’s Bible and everything else, it’s antichrist. And Rome is the head of it. And the daughter churches follow right along. And both of them are cast into hell. That’s right. So we see this thing, antichrist, the spirit of it.
E-89 Iar ziua în care noi trăim, şi, păi, aceasta ar trebui să aducă "bucurie negrăită şi plină de slavă." Acea femeie micuţă, îndată ce a atins-o aceea, Doamne, sămînţa a izbucnit înainte!
E-89 And the day that we’re living in, and, why, it should bring “joy unspeakable and full of glory.” That little old woman, as soon as that struck her, my, the seed burst forth!
E-90 Acum, amintiţi-vă, Biblia zice, că în ziua din urmă, că acest anticrist va "amăgi întreaga lume."
E-90 Now, remember, the Bible says, that in the last day, that this antichrist would “deceive the whole world.”
E-91 Acolo vor fi numai un număr mic, a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Şi cînd acea adeverire adevărată a Adevărului Cuvîntului lui Dumnezeu descoperit atinge acea inimă, el va lovi apa, şi acolo afară cu Duhul Sfînt, tot atît de tare cît poate el. Şi voi nu-l puteţi opri de la a face aceasta, deoarece Viaţa nouă a lucrat înainte.
E-91 There’d only be a small number, whose names were put on the Lamb’s Book of Life before the foundation of the world. And when that true vindication of the revealed Truth of God’s Word strikes that heart, he’ll strike the water, and out yonder with the Holy Ghost, just as hard as he can. And you can’t stop him from doing it, because the new Life worked forth.
E-92 Eu discutam cu o persoană, nu cu mult în urmă, a încercat să discute cu mine, şi să zică, "Nu ţi-e ruşine să zici că 'Dumnezeu a creat cerurile şi pămîntul în trei zile... sau în şase zile'?"
Am zis, "Asta este ceea ce Biblia a spus."
E-92 I was talking to a person, not long ago, was trying to discuss with me, and saying, “Aren’t you ashamed to say that ‘God created the heavens and earth in three days…or in six days’?”
I said, “That’s what the Bible said.”
E-93 A zis, "Păi, noi avem dovadă şi putem dovedi că lumea este veche de milioane de ani."
E-93 Said, “Well, we got evidence and can prove that the world is millions of years old.”
E-94 Am zis, "Aceea nu a avut nimic de a face cu aceasta. În Genesa 1:1, Acesta a zis, 'La început Dumnezeu a creat cerurile şi pămîntul.' Punct! Asta-i tot, vezi. 'Acum pămîntul era fără formă, şi gol."' Şi am zis, "Eu cred că fiecare sămînţă zăcea chiar acolo, de la vreo altă civilizaţie sau ceva. Şi îndată ce apa s-a ridicat sus, şi lumina a izbit-o, pomii au venit sus şi fiecare lucru."
E-94 I said, “That didn’t have anything to do with it. In Genesis 1:1, It said, ‘In the beginning God created the heavens and earth.’ Period! That’s all, see. ‘Now the world was without form, and void.’” And I said, “I believe every seed was laying right there, from some other civilization or something. And as soon as the water lifted off, and the light struck it, up come the trees and everything.”
E-95 Şi acelaşi lucru cu o fiinţă umană, este un model. Cînd toată-ceaţa s-a mutat la o parte, şi Adevărul descoperit la acea sămînţă reală care zăcea acolo, este încă germinizată, şi Lumina Evangheliei o poate lovi printr-o adeverire adevărată a Cuvîntului, aceasta va trăi. Ea are Viaţă în ea. Ea va crede. În afară de asta, ea nu poate trăi; ea nu are nici o Viaţă în ea.
E-95 And the same thing with a human being, is a type. When all the—the—the mist had moved away, and the revealed Truth to that real seed laying there, is still germitized, and the Light of the Gospel can strike it by true a vindication of the Word, it’ll live. It’s got Life in it. It’ll believe. Outside of that, it can’t live; it hasn’t got no Life in it.
E-96 Acele nume ce au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, vor veni înainte tot atît de sigur ca orice. Şi de aceea şade Isus chiar Acolo şi aşteaptă cu lucrarea Lui de mediere, pînă la acea ultimă sămînţă. Şi El va şti exact cînd scapără aceasta.
E-96 Them names were put on the Lamb’s Book of Life before the foundation of the world, will come forth just as certain as anything. And that’s why Jesus sits right There and waits with His mediatorial work, until that last seed. And He’ll know exactly when it strikes.
E-97 Aşa cum Dr. Lee Vayle... Eu presupun că el încă este în adunare pe undeva. Eu nu l-am văzut cu zilele. Eu nu cred că l-am văzut. [Un frate zice, "El este aici." – Ed.] El este aici. Păi, zilele trecute el mi-a trimis această foaie, despre ce a spus Irineus. Păi, eu l-am ales pe Irineus, de la o cale lungă, de a fi îngerul din epoca în care el era. Dar el a zis, "Cînd acel ultim membru al Trupului a venit înăuntru," în această ultimă epocă, "ar trebui să fie... lucrul va fi descoperit la timpul acela." Şi iată-l aici. Aceasta este exact corect. Vedeţi? Noi sîntem în ziua aceea. În regulă.
E-97 As Dr. Lee Vayle…I guess he’s still in the meeting somewhere. I haven’t seen him for days. I don’t believe I seen him. [A brother says, “He is here.”—Ed.] He is here. Well, the other day he sent me this slip, about what Irenaeus said. Well, I picked Irenaeus, from a long ways, to be the angel of the age that he was. But he said, “When that last member of the Body has come in,” in this last age, “should be…the thing would be revealed at that time.” And here it is. It’s exactly right. See? We’re in the day. All right.
E-98 Apoi, Cincizecimea a avut mai presus de bucurie. Ei erau într-adevăr stimulaţi. Eu cred, că aceasta o face oricui.
E-98 Then, Pentecostal had beyond joy. They was really stimulated. I think, it does anyone.
E-99 Haideţi doar să luăm doar un moment. Să ne gîndim despre David. El-el a ajuns tot stimulat, de asemeni. El a zis, "Cupa mea dă peste." Eu cred că el într-adevăr a avut un-un mare eveniment în viaţa lui. Ce, ce l-a făcut să facă asta? Cînd el era în Duhul... Pentru că, el era un profet. Noi ştim că el era. Biblia a spus aşa. Profetul David, acum, căci el era un profet, şi el era în Duhul, şi el a văzut învierea. Dacă v-ar place să citiţi aceasta, aceasta este în Psalmul 16:8 la 11. El a zis, "Mai mult trupul meu mi se bucură. Doamne! Eu-eu mă odihnesc în nădejde, pentru că Tu nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor; nici nu vei suferi Tu ca Cel Sfînt al Tău să vadă putrezirea." Şi eu vă spun, căci cupa lui a ajuns să dea peste, pentru că el a văzut. Nu contează ce era aceasta; oh, el a văzut învierea, şi el era într-adevăr... iar cupa lui a dat peste.
E-99 Let’s just take just a moment. Let’s think about David. He—he got all stimulated, too. He said, “My cup is running over.” I believe he really had a—a great event in his life. What, what caused him to do that? When he was in the Spirit…For, he was a prophet. We know he was. The Bible said so. Prophet David, now, for he was a prophet, and he was in the Spirit, and he seen the resurrection. If you’d like to read it, it’s in Psalm 16:8 to 11. He said, “Moreover my flesh was made glad. My! I—I rest in hope, because You’ll not leave my soul in hell; neither will You suffer Your Holy One to see corruption.” And I tell you, his cup got to running over, ’cause he seen. No matter what it was; oh, he seen the resurrection, and he was really…and his cup run over.
E-100 Iarăşi, David avea un alt pahar care dădea peste, în Doi Samuel, (fiindcă voi aveţi creioanele voastre afară), Doi Samuel 6:14. Acolo era o vreme de secetă.
E-100 Again, David had another cup running over, in Second Samuel, (being that you got your pencils out), Second Samuel 6:14. There had been a dry spell.
E-101 Ei au luat chivotul. Vrăjmaşul a venit înăuntru şi a luat chivotul Domnului, iar ei l-au luat jos şi l-au aşezat sus înaintea lui Dagon, şi Dagon a căzut pe faţa lui. Şi l-au luat într-o altă cetate, şi au izbucnit plăgile. Acesta era... Acela era cel mai fierbinte lucru pe care l-au avut ei vreodată în mîinile lor, jos acolo. Iar ei nu puteau să scape de el, pentru că el era afară din locul lui.
E-101 They had took the ark. The enemy had come in and got the ark of the Lord, and they had took it down and set it up before Dagon, and Dagon fell on his face. And took it to another city, and plagues broke out. It was…That was the hottest thing they ever had on their hands, down there. And they couldn’t get rid of it, ’cause it was out of its place.
E-102 Acum, cînd ei l-au pus pe un car cu boi, şi au pornit înapoi. Şi cînd David a văzut chivotul venind, voi ştiţi ce a făcut el? El-el a ajuns aşa de plin, iar paharul lui a ajuns să dea peste; stimularea! Cînd el a văzut Cuvîntul fiind descoperit iarăşi înapoi în Israel, el a jucat în Duhul, tot roata, roata, roata, roata, roata, în felul acesta. Da. Paharul lui a ajuns să dea peste, voi vedeţi. De ce? El a văzut Cuvîntul reîntorcîndu-se.
E-102 Now, when they put it on the ox cart, and started back. And when David saw the ark coming, you know what he did? He—he got so full, and his cup got to running over; the stimulation! When he seen the Word being revealed back into Israel again, he danced in the Spirit, all around, around, around, around, around, like that. Yeah. His cup got to running over, you see. Why? He saw the Word returning.
E-103 Eu cred că aceea ar face pe oricine să devină puţin stimulat cînd ei văd, după toţi aceşti ani; şi apoi Cuvîntul adevărat, prin promisiunea că acesta va fi, fiind adus înainte şi adeverit. Ce timp! Ce timp!
E-103 And I think that would make anybody get a little stimulated when they see, after all these years; and then the true Word, by the promise that it would be, being brought forth and vindicated. What a time! What a time!
E-104 Acum să citim. Eu-eu ajung să tot vorbesc, eu nu voi ajunge la aceasta, şi eu am să vă am pe toţi aici pînă la zece treizeci. Eu v-am lăsat afară devreme seara trecută, astfel că eu s-ar cuveni să vă ţin un timp bun îndelungat în seara aceasta. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Da. Da. Nu, eu doar vă necăjeam. Vedeţi? Eu sînt... Noi doar vrem întocmai cum Domnul ne va călăuzi acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul celei de a patra făpturi zicînd, Vino... vezi.
E-104 Now let’s read. I—I get all talking, I won’t get to this, and I’ll have you all here till ten-thirty. I let you out early last night, so I ought to keep you a good long time tonight. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Yeah. Yeah. No, I was just teasing you. See? I’m…We just want just as the Lord will lead now.
And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come…see.
E-105 Acum, "Cînd Mielul a deschis Pecetea a Patra." Să ne oprim acolo acum. Pecetea a Patra, acum, Cine a deschis-O? Mielul. Era altcineva vrednic? Nimeni altul nu a putut să o facă. Nu. Mielul a deschis Pecetea a Patra.
E-105 Now, “When the Lamb had opened the Fourth Seal.” Let’s stop there now. The Fourth Seal, now, Who opened It? The Lamb. Was anybody else worthy? No one else could do it. No. The Lamb opened the Fourth Seal.
E-106 Şi a-a patra Fiară, Făptura vie ca un vultur, a zis către Ioan, "Vino, vezi ce era a patra taină din planul de răscumpărare, ascunsă în această Carte," pentru că Mielul O deschidea. Cu alte cuvinte, asta este ceea ce el zicea. "Există o a patra taină aici. Eu v-am arătat, în simbol. Acum, Ioan, eu nu ştiu dacă tu înţelegi Aceasta, sau nu." Dar, el a scris jos ce a văzut el, dar aceasta era o taină. Astfel, el a scris ce el a văzut.
E-106 And the—the fourth Beast, the living Creature like an eagle, said to John, “Come, see what the fourth mystery of the plan of redemption, has been hid in this Book,” ’cause the Lamb was opening It. In other words, that’s what he was saying. “There is a fourth mystery here. I’ve showed you, in symbol. Now, John, I don’t know whether you understood It, or not.” But, he wrote down what he saw, but it was a mystery. So, he wrote what he saw.
E-107 Mielul rupea Peceţile, şi Dumnezeu încă nu urma să descopere Aceasta. Aceasta a fost lăsat pentru zilele din urmă. Vedeţi? Acum, noi am avut simboluri, iar noi am sondat la ele, şi am făcut foarte bine uneori, vedeţi. Dar noi ştim că Aceasta s-a mişcat drept înainte. Dar acum, în zilele din urmă, noi ne putem uita înapoi şi să vedem unde a fost Aceasta. Şi aceea trebuie să fie făcut, aceea, la sfîrşitul epocii bisericii, tocmai înainte de Răpire.
E-107 The Lamb was breaking the Seals, and God still wasn’t going to reveal It. It was left for the last days. See? Now, we had symbols, and we’ve probed at it, and done very good sometimes, see. But we know It’s moved right on. But now, in the last days, we can look back and see where It has been. And that is supposed to be done, that, at the end of the church age, just before the Rapture.
E-108 Cum poate cineva să facă ca Biserica să meargă prin Necaz, eu nu ştiu. Dar pentru ce trebuie Aceasta să meargă prin Necaz, cînd Ea nu are-nu are un păcat? Eu vreau să spun... Eu nu vreau să spun că biserica; biserica va merge prin Necaz. Dar eu vorbesc despre Mireasă. Mireasa, nu, Ea nu are nici un păcat împotriva Ei, deloc. Ea a fost înălbită, şi acolo nu este nici măcar un-un... Acolo nu există nici măcar un miros din acesta, şi nimic rămas. Ei sînt perfecţi, înaintea lui Dumnezeu. Astfel ce este ca vreun Necaz să-i purifice? Dar ceilalţi da. Biserica merge prin Necaz, dar nu Mireasa.
E-108 How anyone can get the Church going through the Tribulation, I don’t know. But what’s It got to go through the Tribulation for, when It hasn’t got—hasn’t got a sin? I mean…I don’t mean the church; the church will go through the Tribulation. But I’m talking about the Bride. The Bride, no, It hasn’t got a sin against It, at all. It’s done been bleached out, and there’s not even a—a…There’s not even a smell of it, and nothing left. They’re perfect, before God. So what’s any Tribulation to purify them? But the others do. The church does go through the Tribulation, but not the Bride.
E-109 Acum, acum noi doar am luat aceasta în tot felul de simboluri acum. Ca-biserica, Noe, modelul celor purtaţi dincolo, au mers înainte afară în păcat. Vedeţi, acum, ei s-au dus dincolo. Dar, Enoh a plecat întîi, acela era modelul despre sfinţii care vor merge înăuntru, şi înainte de perioada Necazului.
Acum noi aflăm, că acest Miel a deschis Pecetea.
E-109 Now, now we just took it in all kind of symbols now. Like the—the church, Noah, the carried-over type, went on out into sin. See, now, they did go over. But, Enoch went first, that was the type of the saints that would go in, and before the Tribulation period.
Now we find out, this Lamb opened the Seal.
E-110 Acum, prima Fiară noi aflăm, dacă voi observaţi, prima Fiară noi aflăm, era un... Prima Fiară era un leu, o Făptură vie; găsim că în cartea despre pece-... despre epocile bisericii. Şi apoi a doua Făptură, eu cred, era-faţa unui bou, sau un viţel. Şi a treia Făptură era faţa unui om. Dar Făptura a patra era faţa unui vultur. Acum acela este exact felul în care noi le avem, rotind întocmai exact în felul acesta. Şi acela este exact felul în care ele sînt chiar plasate în Carte aici.
E-110 Now, the first Beast we find, if you notice, the first Beast we find, was a…The first Beast was a lion, a living Creature; found that in the book of the sea-…of the church ages. And then the second Beast, I believe, was the—the face of an ox, or a calf. And the third Beast was the face of a man. But the fourth Beast was the face of an eagle. Now that’s exactly the way we got them, rotating just exactly like that. And that’s exactly the way they’re even placed in the Book here.
E-111 Şi atunci cum un mare învăţător, la un timp în Florida, învăţînd, zicînd căci-căci... căci, "Cartea despre Fapte era doar o-o lucrare de schelă pentru-pentru Biserică. Biserica a fost întemeiată în cele patru Evanghelii."
E-111 And then as a great teacher, at one time in Florida, teaching, saying that—that the…that, “The Book of Acts was just merely a—a scaffold work for the—for the Church. The Church was found in the four Gospels.”
E-112 Şi noi aflăm, invers de aceea, că acestea sînt cele patru Evanghelii care străjuieşte Cartea despre Fapte. Aceasta era din acele patru Evanghelii că Cartea despre Fapte este scrisă, faptele Duhului Sfînt în apostoli. Şi noi aflăm, acolo în Carte, că acei străjeri şedeau acolo veghind; est, nord, vest, şi sud. Vă amintiţi cum am desenat noi aceasta aici afară? Şi cît de frumos şi perfect a atins totul întocmai la locul lui!
E-112 And we find, vice versa from that, that it’s the four Gospels that guards the Book of Acts. It’s from those four Gospels that the Book of Acts is written, the acts of the Holy Spirit in the apostles. And we find, over in the Book, that them guards was sitting there watching; east, north, west, and south. Remember how we drawed it out here? And how beautifully and perfectly everything hit just to its spot!
E-113 Acum eu vreau ca voi să observaţi. A zis, "Vino şi vezi." Ioan... Acum eu vreau ca voi să observaţi din nou, înainte de aceasta. Acum, acesta aici este ultimul din călăreţi, să descopere lucrarea anticristului.
Mîine seară, dă de sufletele de sub altar. Seara următoare, judecăţile.
E-113 Now I want you to notice. Said, “Come and see.” John… Now I want you to notice again, before this. Now, this here is the last of the riders, to reveal the working of the antichrist.
Tomorrow night, strikes the souls under the altar.
The next night, the judgments.
E-114 Seara următoare, plecarea, despre-despre sfîrşitul epocii, sfîrşitul timpului, al tuturor lucrurilor, vedeţi, cînd Ea este luată sus. De aceea, chiar în acea Pecete a Şaptea acolo, toarnă Urgiile, şi toate celelalte sînt turnate afară. Ce sînt ele, eu nu ştiu.
E-114 The next night, the going away, of the—of the end of the age, end of time, of all things, see, when She is taken up. Therefore, right in that Seventh Seal there, pours out Vials, and everything else are poured out. What they are, I don’t know.
E-115 Observaţi. Dar acum, pe aceasta aici, noi aflăm că insul acesta aici este un vultur, acest om care... sau această Făptură vie care este turnat înainte aici acum. Sau, cu alte cuvinte, acolo sînt patru epoci diferite despre Aceasta. Acolo era o epocă a leului. Şi, noi aflăm, aceasta fiind epoca a patra.
E-115 Notice. But now, on this here, we find that this fellow here is an eagle, this man that…or this living Creature that’s poured forth here now. Or, in other words, there is four different ages of It. There was an age of the lion. And, we find out, this being the fourth age.
E-116 Şi el a zis, "Vino şi vezi a patra taină din Cartea de Răscumpărare, care a fost ascunsă în această Carte. Vino, vezi." Şi Ioan a mers să vadă, şi el a văzut un cal galben. Şi, iarăşi, acelaşi călăreţ pe acest cal galben.
E-116 And he said, “Come and see the fourth mystery of the Book of Redemption, that’s been hidden in this Book. Come, see.” And John went to see, and he saw a pale horse. And, again, the same rider upon this pale horse.
E-117 Acum el are un nume numit Moarte. Acum observaţi. Nici unul din celălalt călăreţ, nici unul din ceilalţi cai, sau la nici un timp cînd acest călăreţ a călărit vreodată, ei nu au avut; acel om nu avea nici un nume. Dar acum el este numit Moarte. Aceasta nu este menţionat. Vedeţi? El este descoperit acum. Ceea ce el este este moarte.
E-117 Now he has a name called Death. Now notice. None of the other rider, none of the other horses, or no time that this rider ever rode, they didn’t have; that man had no name. But now he is called Death. It’s not mentioned. See? He is revealed now. What he is is death.
E-118 Păi, cum am putea noi zăbovi asupra aceleia pentru o predică, şi să o facem foarte clar! Dar orice care este anti, care este împotriva realului, trebuie să fie moarte. Deoarece, există numai două subiecte, care este, Viaţă şi moarte. Şi aceea dovedeşte că descoperirea Duhului Sfînt despre aceasta, în această zi, este exact Adevărul. Cel anti, el este moarte. Deoarece, Cuvîntul, aşa cum noi vom vedea mai tîrziu aici, este Viaţă. Vedeţi?
E-118 Well, how we could linger on that for a sermon, and make it real plain! But anything that’s anti, that’s against the real, has to be death. Because, there’s only two subjects, that’s, Life and death. And that proves that the Holy Spirit’s revelation of this, in this day, is exactly the Truth. The anti, he is death. Because, the Word, as we’ll see later here, is Life. See?
E-119 Şi acest om este numit Moarte. Acum, nu a fost menţionat despre el în timpurile celelalte, despre acest călăreţ. Dar, de moment ce, acum el este menţionat, că el este numit Moarte.
E-119 And this man is called Death. Now, it was not mentioned of the other times, of this rider. But, since, now it is mentioned, that he’s called Death.
E-120 Dar sub descoperirea leului... Acum priviţi. Acum eu vreau să o citesc atent, astfel ca eu să fiu sigur; am scris jos, locul, stă aici. Sub, nu sub descoperirea epocii leului, sau al primei epoci, epoca timpurie, Aceasta nu a fost descoperit. Epoca următoare era epoca boului, care este epoca întunecoasă, evul mediu, acesta nu a fost descoprit ca ce a fost Acesta. Nici Făptura ca de om, de înţelepciune, reprezentînd reformatorii, Luther şi Wesley şi aşa mai departe, Aceasta nu a fost descoprit. Dar în epoca vulturului, ultima epocă, epoca profetică, unde acolo urmează să se ridice pronunţare profetică, vedeţi, la care vin întotdeauna secretele! Acum acolo este unde noi tocmai...
E-120 But under the revelation of the lion…Now watch. Now I want to read this close, so I’d be sure; wrote down, place, stand here. Under, not under the revelation of the lion’s age, or of the first age, the early age, This wasn’t revealed. The next age was the age of the ox, which is the dark age, the middle age, it wasn’t revealed as what It was. Nor the man-like Beast, of wisdom, representing the reformers, Luther and Wesley and so forth, It wasn’t revealed. But in the eagle age, the last age, the prophetic age, where there is to rise prophetic utterance, see, to whom the secrets always comes! Now there is where we just…
E-121 Noi o să zăbovim asupra acesteia puţină vreme, în seara aceasta, astfel ca voi să înţelegeţi cu desăvîrşire. Acum, în cele mai multe timpuri, voi vă daţi seama, că aceste... Eu nu vorbesc doar către acest grup aici. Aceste benzi merg pretutindeni, vedeţi, şi eu trebuie să o fac clar. Pentru că, cineva va obţine doar o bandă, şi atunci, dacă ei nu obţin restul din ele, ei sînt toţi încurcaţi, vedeţi. Dumnezeu a promis Aceasta, vedeţi, pentru această zi, pentru ultima, sfîrşind toate aceste lucruri diferite care au mers înainte şi au fost amesteca te. Noi sîn tem...
E-121 We’re going to linger on that a little while, tonight, so that you’ll thoroughly understand. Now, in most times, you realize, these…I’m just not speaking to this group here. These tapes go everywhere, see, and I must make it clear. Cause, somebody will just get one tape, and then, if they don’t get the rest of them, they’re all hung up, see. God has promised This, see, for this day, for the last, ending up of all these different things that’s gone on and been mixed up. We are…
E-122 Noi am avut îmbrăcămintea lui Ilie. Noi am avut robele lui Ilie. Oh, au existat oameni care au... John Alexander Dowie este îngropat sus acolo, înfăşurat într-o-o robă. El a zis că el era Elisei. Şi noi am avut tot felul de lucruri ca acela. Ce este aceasta, oricum? Aceasta este numai să ia la o parte un Adevăr care urmează să fie prezentat. Vedeţi? Ei au avut cristoşi falşi înainte de timpul lui Isus. Vedeţi? Ei întotdeauna fac asta. Acesta este Satan, dirijînd afară un fals, să tulbure minţile şi credinţa oamenilor, înainte ca lucrul de fapt să se întîmple. Asta-i tot.
E-122 We’ve had Elijah’s garments. We’ve had Elijah’s robes. Oh, there’s been people that’s…John Alexander Dowie is buried up there, wrapped in a—a robe. He said he was Elisha. And we’ve had all kinds of things like that. What is it, anyhow? It’s only to take away a Truth that is going to be presented. See? They had false christs before Jesus’ time. See? They always do that. It’s Satan, running out a counterfeit, to upset the minds and the faith of the people, before the thing actually happens. That’s all.
E-123 Nu a spus Gamaliel acelaşi lucru către Iudei în ziua aceea? A zis, "Nu era acolo un om care s-a ridicat şi a pretins să fie Acesta? Şi ei au dus patru sute afară în pustie. Ei au pierit, şi aşa mai departe."
E-123 Didn’t Gamaliel say the same thing to the Jews that day? Said, “Wasn’t there a man raised up and professed to be This? And they took four hundred out in the wilderness. They perished, and so forth.”
E-124 A zis, "Fiecare ramură pe care Tatăl Meu Ceresc nu a plantat-o," a zis Isus, "va fi dezrădăcinată."
E-124 Said, “Every branch that My Heavenly Father hasn’t planted,” Jesus said, “will be rooted up.”
E-125 Gamaliel a zis, "Lăsaţi-i în pace. Dacă ei, dacă aceasta nu este de la Dumnezeu, nu va ajunge aceasta la nimic? Dar dacă aceasta este de la Dumnezeu, vă veţi găsi luptînd împotriva lui Dumnezeu." Omul a folosit înţelepciune. El era un învăţător.
E-125 Gamaliel said, “Let them alone. If they, if it be not of God, won’t it come to naught? But if it be of God, you be found fighting against God.” The man used wisdom. He was a teacher.
E-126 Acum observaţi. Acum, să isprăvim toate aceste taine, Dumnezeu a promis că acolo se va ridica un Elisei veritabil, ceva om uns cu acel Duh, şi acesta va descoperi. El a promis aceasta în Maleahi 4. Iar eu am notiţe şi scrisori care spun că aceea nu este aşa, dar mie mi-ar place să vorbesc cu persoana aceea. Vedeţi? Păi, voi nu puteţi nega aceasta. Orice teolog, real bun cunoaşte asta de a fi Adevărul, că ei aşteaptă după el.
E-126 Now notice. Now, to wind up all these mysteries, God has promised that there would be a genuine Elisha rise, some man anointed with that Spirit, and it would reveal. He promised it in Malachi 4. And I got notes and letters that says that that isn’t so, but I’d like to talk to that person. See? Why, you can’t deny it. Any real, good theologian knows that’s to be the Truth, that they’re looking for it.
E-127 Însă va fi doar în acelaşi fel aşa cum a venit el prin Ioan, premergătorul de prima dată a lui Cristos. Păi, ei nu l-au recunoscut, deoarece acolo erau lucruri aşa măreţe profeţite despre el. Păi, el era să "facă toate locurile înalte să coboare, şi toate locurile joase înălţate, toate locurile zgronţuroase netezite." Şi, oh, el... Profeţii: Isaia, cu şapte sute şi doisprezece ani înainte de naşterea lui; iar Maleahi, cu patru sute de ani înainte ca el să vină pe scenă; toţi aceia au profeţit despre el. Iar ei au aşteptat ca ceva coridor din Cer să fie lăsat jos, iar acest profet să păşească drept afară cu toiagul în mîna lui, de la Dumnezeu.
E-127 But just be the same way like it come by John, the forerunner of the first time of Christ. Why, they didn’t recognize him, because there was such great things prophesied of him. Why, he was to “make all the high places come low, and all the low places go high, all the rough places go smooth.” And, oh, he…The prophets: Isaiah, seven hundred and twelve years before his birth; and Malachi, four hundred years before he come on the scene; all those prophesied of him. And they was expecting some corridor of Heaven to be let down, and this prophet walk right out with his staff in his hand, from God.
E-128 Şi ce s-a întîmplat? Un om pe care voi... nici măcar nu putea arăta un carnet de părtăşie. El nu a putut să arate o recomandare. A stat afară în pustie; nici măcar o educaţie de şcoală elementară. Ni se spune, de către istorici, că el a plecat în pustie cînd el era în vîrstă de nouă ani, după moartea tatălui şi a mamei sale. Şi a fost crescut afară... Lucrarea lui era prea importantă, ca să se încurce cu ceva seminar. El trebuia-el trebuia să anunţe pe Mesia.
E-128 And what happened? A man that you…couldn’t even show a fellowship card. He couldn’t show a credential. Stayed out in the wilderness; not even a common school education. We’re told, by historians, that he left to the wilderness when he was nine years old, after the death of his father and mother. And was raised out…His job was too important, to mess with some seminary. He had—he had to announce the Messiah.
E-129 Dumnezeu nu putea folosi un om tot îndesat plin de teologie. El nu poate să o facă, deoarece el întotdeauna va devia drept înapoi. Aceea este linia lui de învăţare. El deviază înapoi la aceea. Astfel, el merge să vadă ceva, el încearcă să devieze înapoi la ceea ce au spus învăţătorii. Ar fi mai bine dacă voi v-aţi ţinut departe de la acele lucruri, şi doar credeţi pe Dumnezeu.
E-129 God couldn’t use a man all stuffed full of theology. He can’t do it, because he’ll always drift right back. That’s his line of learning. He drifts back to that. So, he goes to see something, he tries to drift back to what the teachers had said. Be better if you kept away from them things, and just believe God.
E-130 Iar noi aflăm că ei l-au omis. Chiar apostolii stînd acolo, 1-au omis. Păi, ei au zis, "De ce zice Scriptura, cărturarii, zic că Ilie..."
E-130 And we find that they missed him. Even the apostles standing there, missed him. Why, they said, “Why does the Scripture say, the scribes, says that Elias…”
E-131 El a zis, "Păi, el deja a venit, iar voi nu l-aţi cunoscut."
E-131 He said, “Well, he has already come, and you didn’t know him.”
E-132 Şi aceea este unde modelez eu învierea, sau Răpirea. Aceasta se va duce, iar ei vor... Eu ştiu că asta sună straniu. Dar poate că voi veţi şti puţin mai mult după seara aceasta, dacă va voi Domnul, doar cum urmează să fie aceasta, vedeţi. Aceasta va fi aşa secret, nimeni nu va şti despre aceasta, cu greu. Lumea se va gîndi doar, doar va merge drept înainte întocmai cum a făcut întotdeauna, vedeţi, şi doar... Acela este felul în care El o face întotdeauna.
E-132 And that’s where I pattern the resurrection, or the Rapture. It’ll go, and they’ll…I know that sounds strange. But maybe you’ll know a little more after tonight, if the Lord willing, just how it’s going to be, see. It’ll be so secret, nobody will know about it, hardly. The world will just think, just go right on like it always did, see, and just…That’s the way He always does it.
E-133 Voi ştiţi, eu mă îndoiesc dacă unul-unul. .. Eu zic, o nouăzecime la sută dintre oameni pe pămînt, au ştiut vreodată că Isus Cristos era aici cînd El era aici. Voi ştiţi, cînd Ilie a profeţit, mă îndoiesc dacă deabia a existat cineva să ştie că el era... Ei ştiau că acolo era un capricios sus acolo, ceva fanatic bătrîn, dar ei l-au urît. Sigur. El era ceea ce ei au numit ciudat."
E-133 You know, I doubt whether one—one…I say, one-ninetieth percent of the people on the earth, ever knowed Jesus Christ was here when He was here. You know, when Elijah prophesied, I doubt whether there was hardly anybody knowed that he was the…They knowed there was a crank up there, some old fanatic, but they hated him. Sure. He was what they called the oddball.
E-134 Şi eu cred, că orice Creştin născut din nou este un fel de ciudat, faţă-faţă de lume, deoarece tu ai fost schimbat. Tu eşti dintr-o altă lume. Duhul tău este de dincolo de prăpastie. Şi lucrul acesta aici este aşa de stricat... Apoi, tu eşti-tu nu eşti deosebit, acolo este ceva greşit; tu, tu încă eşti prea legat de pămînt. Tu s-ar cuveni să fii cu gîndul Ceresc. Iar Cerul trăieşte prin Cuvînt.
E-134 And I think, any born-again Christian is kind of an oddball, to—to the world, because you’ve been changed. You’re from another world. Your Spirit is from across the chasm. And this thing here is such a messed up…Then, you’re—you’re not different, there’s something wrong; you, you’re still too earthbound. You ought to be Heavenly-minded. And Heaven lives by the Word.
E-135 Acum, noi observăm că acest-acest lucru măreţ a avut loc. Acum, noi credem că acolo urmează să fie o venire a adevăratului Duh al lui Elisei. Este prezis că acesta va fi, vedeţi. Şi noi trebuie să ţinem minte că el va fi aici, la timpul şi la vremea lui proprie. Noi poate aşezăm o temelie pentru aceasta acum. Şi aceasta nu va fi nici o organizaţie.
E-135 Now, we notice that this—this great thing taken place. Now, we believe that there is to be a coming of the true Spirit of Elisha. It’s predicted it would be, see. And we must remember it’ll be here, in its own season and time. We may be laying a foundation for it now. And it won’t be no organization.
E-136 Eu-eu nu sînt de acord cu un bun prieten de-al meu, privitor la aceea. El zice că acesta va fi un grup de oameni. Eu vreau ca voi să-mi arătaţi asta prin Scriptură. Dumnezeu, neschimbatul Dumnezeu, niciodată nu schimbă planurile Lui. Dacă El o face, atunci El nu este Dumnezeu; asta-i adevărat, deoarece El este un muritor, şi El ştie întocmai cum ştiu eu, şi El face greşeli.
E-136 I—I disagree with a good friend of mine, on that. He says it’ll be a group of people. I want you to show me that by Scripture. God, the unchangeable God, never does change His plans. If He does, then He isn’t God; that’s right, because He’s a mortal, and He knows just like I do, and He makes mistakes.
E-137 Dumnezeu niciodată nu şi-a schimbat planul Lui, tocmai de la timpul din grădina Edenului. El a făcut un plan de răscumpărare; acela era Sîngele. Iar noi am încercat cu educaţie. Noi am încercat cu dictatură. Noi am încercat cu psihologie. Noi am încercat cu denominaţionalism. Noi am încercat cu toate, să împingem pe fiecare împreună, sau să iubim pe fiecare împreună, şi toate celelalte. Nu există nici un alt loc de părtăşie decît sub Sînge, încă, singurul teren în care Dumnezeu întîlneşte pe om.
E-137 God has never changed His plan, since the very time in the garden of Eden. He made a plan for redemption; that was the Blood. And we’ve tried education. We’ve tried dictatorship. We’ve tried psychology. We’ve tried denominationalism. We’ve tried everything, to push everybody together, or love everybody together, and everything else. There is no other place of fellowship but under the Blood, yet, the only ground that God meets man.
E-138 Dumnezeu întotdeauna are de a face cu un individ. Doi oameni au două idei. Nu au existat niciodată doi profeţi majori pe pămînt, profeţind la acelaşi timp. Priviţi înapoi şi vedeţi dacă au existat. Nu, domnule. Prea multă ezitare! El trebuie să ia un om complet predat, şi să folosească persoana aceea. El caută după persoana aceea.
E-138 God always deals with one individual. Two men has got two ideas. There never was two major prophets on the earth, prophesying the same time. Look back and see if there was. No, sir. Too much scrupled up! He’s got to get one man completely surrendered, and use that person. He searches for that person.
E-139 Dar acolo va fi unul, cîndva, cineva care va asculta de El, Cuvînt cu Cuvînt. Mie nu-mi pasă ce zice oricare altul, ei nu se vor mişca niciodată de la Acesta. Asta-i adevărat. Ei vor aştepta după AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi, atunci, ei nu se vor mişca pînă atunci. El va fi adeverit corespunzător. Voi veţi...
E-139 But there will be one, sometime, somebody who will listen to Him, Word by Word. I don’t care what anybody else says, they’ll never move from It. That’s right. They’ll wait on THUS SAITH THE LORD. And, then, they won’t move until then. He’ll be properly a vindicated. You’ll…
E-140 Acum, lumea dinafară va urî aceasta, dar Sămînţa aleasă, Sămînţa predestinată, aşa cum a existat în zilele lui Isus, cînd Lumina aceea reflectează, acea Sămînţă va veni la Viaţă uite aşa. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Ei Îl vor cunoaşte. Ei Îl vor înţelege. Voi nu va trebui să spuneţi nici un cuvînt despre Acesta.
E-140 Now, the outside world will hate it, but the elected Seed, the predestinated Seed, like there was in the days of Jesus, when that Light flashes, that Seed will come to Life like that. [Brother Branham snaps his finger once—Ed.] They’ll know It. They’ll understand It. You won’t have to say a word about It.
E-141 Ea a zis, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet. Eu ştiu căci cînd vine Mesia, El trebuie să..."
El a zis, "Eu sînt Acela."
E-141 She said, “Sir, I perceive that You’re a prophet. I know when Messiah comes, He is supposed…”
He said, “I am He.”
E-142 Băiete, aceea, aceea era suficient. Ea nu trebuia să zăbovească toată noaptea, şi să zăbovească noaptea următoare. Ea L-a avut chiar atunci. Ea era pe drumul ei. Ea le spunea lor despre Acesta.
E-142 Boy, that, that was enough. She didn’t have to tarry all night, and tarry the next night. She had It right then. She was on her road. She was telling them about It.
E-143 Acum amintiţi-vă, acum, în prima epocă era o epocă a leului. Acela era Leul din seminţia lui Iuda, Cristos. Propria Lui influenţă a Vieţii, a luat epoca aceea. Aceea este prima Fiară, care înseamnă "Putere," care a răspuns prin glas uman.
E-143 Now remember, now, in the first age was a lion age. That was the Lion of the tribe of Juda, Christ. His Own influence of Life, taken that age. That’s the first Beast, which means “Power,” that answered by human voice.
E-144 Următoarea epocă era epoca boului, sau epoca călăreţului pe cal negru. Vedeţi?
E-144 The next age was the ox age, or the dark-horse rider’s age. See?
E-145 Acum, motivul că această primă epocă a fost o epocă albă, era că... Cum-cum am auzit întotdeauna oamenii zicînd că acel primul călăreţ, cel alb, era puterea bisericii, a mers înainte să biruiască. Şi noi am aflat că lui i s-a dat o coroană, că aceea era ea. Aceasta era biserica. Aceasta era biserica, dar unde s-a dus el? A mers la Roma. Acolo este unde a mers el. El şi-a primit coroana.
E-145 Now, reason that this first age was a white age, was that… As—as I’ve always heard people say that that first rider, the white, was the power of the church, went forth to conquer. And we found out he was given a crown, that that was it. It was the church. It was the church, but where did he go to? Went to Rome. That’s where he did. He received his crown.
E-146 Acum, epoca a doua era un-era un călăreţ pe cal roşu, care era epoca întunecoasă.
E-146 Now, the second age was a—was a red-horse rider, which was the dark age.
E-147 Şi acum-acum, epoca următoare, era-omul, din epoca care era călăreţul pe cal negru. Iar el era epoca reformatorilor, vedeţi, cînd-Glasul care a vorbit. Acum, călăreţul pe cal negru, acela era anticristul. Dar Acela care a vorbit în epoca aceea a fost reprezentat ca om, şi acela era înţelepciune, deştept, şiret. Vedeţi? Şi ei nu au priceput, vedeţi. Ei nu au chemat. . Ei nu l-au numit. Vedeţi? Ei doar au zis că acesta a mers înainte.
E-147 And now—now, the—the next age, was the—the man, of the age which was the black-horse rider. And he was the age of the reformers, see, when the—the Voice that spoke. Now, the black-horse rider, that was the antichrist. But the One that was speaking in that age was represented as man, and that’s wisdom, smart, shrewd. See? And they didn’t get it, see. They didn’t call…They didn’t name him. See? They just said it went forth.
E-148 Dar acum, cînd vine înainte epoca vulturului, acela este cel care... Dumnezeu întotdeauna aseamănă pe profeţii Lui cu vulturi. El se numeşte pe Sine un vultur. Vulturul merge aşa de înalt, că nu există nimic altceva care-l poate atinge. Nu numai că el este sus acolo, dar el este construit pentru poziţia aceea. Cînd el ajunge sus acolo, el poate vedea unde este el. Unii oameni pot ajunge sus acolo şi nu pot vedea unde sînt ei, astfel nu le face nici un bine să ajungă sus acolo. Dar dacă voi...
E-148 But now, when comes forth the eagle age, that’s the one that…God always likens His prophets to eagles. He calls Himself an eagle. The eagle goes so high, there ain’t nothing else can touch him. Not only is he up there, but he’s built for that position. When he gets up there, he can see where he’s at. Some people get up there and can’t see where they’re at, so it don’t do no good to get up there. But if you…
E-149 Dar voi lăsaţi o cioară să încerce să zboare cu un vultur, sau un şoim, oricare, el s-ar dezintegra. El trebuie să fie sub presiune pentru unde se duce el.
E-149 But you let a crow try to fly with an eagle, or a hawk, either one, he would disintegrate. He’s got to be pressurized for where he goes.
E-150 Acela este necazul astăzi, că unii din noi nu ajung sub presiune. Noi explodăm prea repede, voi vedeţi, cînd noi sărim. Şi, însă, noi trebuie să fim sub presiune.
E-150 That’s the trouble today, some of us don’t get pressurized. We explode too quick, you see, when we’re jumping. And, but, we got to be pressurized.
E-151 Cînd tu ajungi sus acolo, şi ai vederea ageră a vulturului, să vezi ce vine, şi să ştii ce să faci. Acum, epoca vulturului a descoperit Aceasta. Acum noi aflăm, că epoca vulturului a fost promisă în Apocalipsa 10:7 şi în Maleahi... 1,4. Aceea ar fi în zilele din urmă, vedeţi, asta-i adevărat, că aceasta va fi acolo. În regulă. Observaţi.
E-151 When you get up there, and have the keen sight of the eagle, to see what’s coming, and know what to do. Now, the eagle age revealed It. Now we find out, that eagle age was promised in Revelation 10:7 and in Malachi…:1, 4. That would be in the last days, see, that’s right, that it would be here. All right. Notice.
E-152 Acum, acest individ, noi aflăm că el călăreşte pe un cal galben. Galben! Oh, Doamne! După ce, observaţi după...
E-152 Now, this fellow, we find out that he is riding on a pale horse. Pale! Oh, my! After, notice after…
E-153 "Şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi," aşa cum noi am luat din-din Reforma Glorioasă a lui Schmucker, din-din martirologia din Roma, seara trecută. Noi aflăm că, sus pînă la semnul de 1500, eu cred că era acesta, sau optsprezece-... eu nu-mi amintesc exact acum. Dar aceştia erau şaizeci şi opt de milioane puşi la moarte, să protesteze prima biserică Romană, Roma. Nu-i de mirare, că el s-a putut personifica pe sine în numele personificat de... şi numit Moarte. El sigur era.
E-153 “Sixty-eight million Protestants,” as we took from—from Schmucker’s Glorious Reform, of the—of the martyrology of Rome, last night. We find that, up to the 1500 mark, I believe it was, or eighteen-…I don’t remember exactly now. But it was sixty-eight million put to death, to protest the first Roman church, Rome. No wonder, he could impersonate himself in the personified name of…and called Death. He sure was.
E-154 Acum, numai Dumnezeu cunoaşte pe cîţi i-a făcut el să moară spiritual, prin învăţătura lui anti-Biblie, - Cuvînt! Acesta este cel care a pus şaizeci şi opt de milioane la sabie, şi i-a omorît. Şi probabil, că literar, miliarde au murit spiritual, pe învăţătura lui falsă. Nu-i de mirare că el a putut să ia numele de Moarte!
E-154 Now, God only knows how many he caused to spiritually die, by his anti-Bible, -Word teaching! This is the one he put sixty-eight million to the sword, and killed them. And probably, literally, billions died spiritually, on his false teaching. No wonder he could take the name of Death!
E-155 Vedeţi călăreţul? Primul loc, ca un anticrist, el era moarte, de la început; dar el a fost inocent atunci. Apoi el a primit o coroană, una triplă; şi cînd el a primit, atunci el va fi unit, Satan şi-a unit biserica cu statul, deoarece el era peste ele amîndouă atunci. Anticristul era Satan, în forma unui om.
E-155 See the rider? The first place, as an antichrist, he was death, to begin with; but he was innocent then. Then he received a crown, a triple one; and when he did, then he be united, Satan united his church and state, because he was over both of them then. Antichrist was Satan, in a form of a man.
E-156 Şi atunci, de asemeni, Sfîntul Matei, eu cred că este acesta, al 4-lea capitol, ne spune asta-asta. Satan a dus pe Isus, Domnul nostru, sus, şi I-a arătat împărăţiile lumii, toate din ele, într-un moment de timp, şi slava din ele, i le-a oferit Lui. Şi el a zis... Ele, ele erau ale lui.
E-156 And then, also, Saint Matthew, I believe it is, the 4th chapter, tells us that—that. Satan took Jesus, our Lord, up, and showed Him the kingdoms of the world, all of them, in a moment of time, and the glory of them, offered them to Him. And he said…They, they were his.
E-157 Astfel, voi vedeţi, atunci, dacă el îşi poate uni statul lui şi biserica lui împreună, atunci călăreţul pe cal roşu putea călării, destul de sigur. Vedeţi? Într-adevăr! Acum, deci, noi aflăm taina lui aici, în biserica şi statul lui.
E-157 So, you see, then, if he can unite his state and his church together, then the red-horse rider could ride, sure enough. See? Truly! Now, then, we find out his mystery here, in his church and state.
E-158 Al patrulea stagiu din slujba lui, el este numit fiara. Întîi el este numit anticristul, vedeţi; apoi el este numit profetul fals; şi el este numit fiara. Acum noi îl găsim pe el aici fiind numit ca fiara. Acum, eu vreau ca voi să observaţi, că aceea este după al patrulea cal.
E-158 The fourth stage of his ministry, he is called the beast. First he is called the antichrist, see; then he is called the false prophet; and he is called the beast. Now we find him here being called as the beast. Now, I want you to notice, that’s after the fourth horse.
E-159 Şi în acest al patrulea cal, dacă voi veţi observa, toţi... Primul era alb; şi apoi următorul era roşu; şi cel următor era negru; şi al patrulea, toţi dintre ăştialalţi trei erau reprezentaţi în acesta; deoarece, galben este roşu şi-şi alb, şi astfel, amestecaţi laolaltă. Vedeţi? El... Acesta-acesta era tot amestecat în acest singur cal. Vedeţi? Şi acolo el a devenit patru, sau, de fapt, cei trei în unul. Şi acesta era tot amestecat în acel singur lucru.
E-159 And in this fourth horse, if you’ll notice, all…The first one was white; and then the next one was red; and the next one was black; and the fourth one, all of these other three was represented in it; because, pale is red and—and white, and so, mixed together. See? He…It—it was all mixed in this one horse. See? And there he become four, or, actually, the three in one. And it was all mixed up in that one thing.
E-160 Acum eu vreau ca voi să-i observaţi pe cei patru din ei. Observaţi semnul-deviat, de patru, din matematica spirituală. Dumnezeu este treiuri. Acesta este patru. El este în patru, aici. Întîi, anticrist, alb; al doilea, profet fals, roşu; al treilea, locţiitor al cerurilor şi pămîntului şi-şi purgatoriului, negru; al patrulea, fiara, cal galben, Satan fiind aruncat afară din Cer. Voi vreţi să citiţi asta? Apocalipsa 12:13, Satan fiind aruncat afară din Cer. Apoi în Apocalipsa 13:1, 8, el este încarnat în persoana fiarei.
E-160 Now I want you to notice the four of them. Notice the off-mark, of four, of the spiritual mathematics. God is three’s. This is four. He is in four, here. First, antichrist, white; second, false prophet, red; third, vicar of heavens and earth and—and purgatory, black; fourth, the beast, pale horse, Satan being kicked out of Heaven. You want to read that? Revelation 12:13, Satan being kicked out of Heaven. Then in Revelation 13:1, 8, he is incarnate in the person of the beast.
E-161 El este întîi anticristul, doar-doar o învăţătură numită Nicolaită; apoi el devine, din aceea, la un profet fals. Dacă el este un anticrist, anticrist este împotriva. Orice care este împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu este împotriva lui Dumnezeu, deoarece Cuvîntul este Dumnezeu. "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul a fost făcut trup, Cristos, şi a locuit printre noi." Şi acum el este împotriva Cuvîntului, aşa ca el să fie anticrist. Dar un duh nu poate fi încoronat; acela era motivul că el nu a primit o coroană. Doar un arc, fără săgeţi.
E-161 He is first the antichrist, just—just a teaching called Nicolaitane; then he becomes, from that, to a false prophet. If he’s an antichrist, antichrist is against. Anything that’s against God’s Word is against God, because the Word is God. “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was made flesh, Christ, and dwelt among us.” And now he is against the Word, so he be antichrist. But a spirit cannot be crowned; that’s the reason he didn’t receive a crown. Just a bow, with no arrows.
E-162 Şi atunci cînd el a venit, timpul încoronării, atunci el a devenit profetul fals al învăţăturii lui anticriste. Pricepeţi aceasta? Atunci el obţine o sabie, deoarece el îşi uneşte puterile împreună, atunci el nu trebuie să întrebe pe nimeni. El este guvernator al statului; el este guvernator al Cerului. Primeşte o coroană triplă. Îşi face o idee numită "purgatoriu." Unde, dacă-dacă unii din ei au murit în urmă acolo, şi ei aveau ceva bani, vrea să plătească să-i scoată afară, el putea să se roage să-i scoată afară. Pentru că, el are puterea să facă aşa; el este un locţiitor. Desigur, el este. "El ia locul lui Dumnezeu, pe pămînt." Dacă asta nu este aşa de clar ca orice!
E-162 And then when he come, the crowning time, then he become the false prophet of his antichrist teaching. Get it? Then he gets a sword, because he unites his powers together, then he don’t have to ask nobody. He is governor of state; he is governor of Heaven. Receives a triple crown. Makes himself an idea called “purgatory.” Where, if—if some of them died back there, and they got some money, want to pay them out, he could pray them out of it. Cause, he’s got the power to do so; he’s a vicar. Certainly, he is. “He takes the place of God, on earth.” If that ain’t as plain as anything!
E-163 Noi aflăm aceasta, o tragem înainte în jos, prin Biblie, şi socotim numerele lui numerale şi toate celelalte. Iată-l aici... ? ... chiar înapoi aici în numărul patru, nu numărul trei. Numărul patru, vedeţi.
E-163 We find it, pull it on down, through the Bible, and count his numeral numbers and everything else. Here he is…?…right back here in number four, not number three. Number four, see.
E-164 Acum să întoarcem, la Apocalipsa 12. Să citim doar aceasta doar un pic, pentru că noi-noi vom avea timp să o facem. Şi să citim Apocalipsa al-al 12-lea capitol şi al 13-lea verset. "Şi în acelaşi ceas acolo a fost un mare cutremur de pămînt..." Nu, eu am-eu am locul greşit. Al 13-lea:
Şi cînd balaurul a văzut că el a fost aruncat afară pe pămînt, el a persecutat pe femeia care a născut copilul de parte bărbătească.
E-164 Now let’s turn, Revelation 12. Let’s just read this just a little bit, ’cause we—we’ll have time to do it. And let’s read Revelation the—the 12th chapter and the 13th verse. “And the same hour there was a great earthquake…” No, I got the—I got the wrong place. The 13th:
And when the dragon saw that he was cast out into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.
E-165 Acum, voi vedeţi, el a fost aruncat afară, de pe pămînt, şi devine încarnat, aşa cum duhul anticrist devine încarnat într¬un om. Acel om se schimbă de la un lucru la altul, de la un duh anticrist la un profet fals, şi atunci fiara vine în el.
E-165 Now, you see, he was cast out, of the earth, and becomes incarnate, as the antichrist spirit become incarnate into a man. That man changes from one thing to another, from an antichrist spirit to a false prophet, and then the beast comes into him.
E-166 Întocmai exact cum creşte Biserica; biserica lui a mers de la-de la anticrist la profet fals, şi, în epoca măreaţă care vine, fiara care urmează să se ridice. Astfel, Biserica vine în acelaşi fel, prin justificare, sanctificare, şi botezul Duhului Sfînt, este Cristos fiind în oameni, întocmai exact. Iar el îşi are antimodelul Acestuia aici, cel... vedeţi, modelul Acestuia, adică. Iată-l acolo, întocmai exact. Acela este el. El este aruncat afară din Cer.
E-166 Just exactly like the Church grows; his church went from—from antichrist to false prophet, and, in the great age to come, the beast that is to rise up. So, the Church comes the same way, through justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost, is Christ being in the people, just exactly. And he’s got the antitype of It over there, the…see, the type of It, rather. There he is, just exactly. That’s him. He’s kicked out of Heaven.
E-167 Acum noi aflăm, în Apocalipsa 13:1 la 8.
Şi am stat pe nisipurile din mare, şi am văzut o fiară că se ridică...
E-167 Now we find out, in Revelation 13:1 to 8.
And I stood upon the sands of the sea, and saw a beast rise up…
E-168 Acum, aici este 12, unde el a fost aruncat afară. Acum priviţi.
... văzut o fiară că se ridică afară din mare, avînd şapte capete şi zece coarne, şi pe coarnele lui zece coroane, şi pe capul lui numele de hulă.
Şi fiara pe care am văzut-o era ca un leopard, şi picioarele lui...
E-168 Now, here is 12, where he was kicked out. Now watch.
…saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his head the name of blasphemy.
And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet…
E-169 Oh, dacă noi aveam doar timp acum, noi am lua restul nopţii, drept asupra acelor simboluri acolo, şi să arătăm, să aducem aceasta drept la el iarăşi. Oricine, cei mai mulţi dintre voi ştiu asta, din alte lecţii.
... erau... picioarele unui urs, şi gura lui... gura unui leu: şi balaurul i-a dat puterea lui, ... scaunul, şi... autoritatea.
E-169 Oh, if we just had time now, we’d take the rest of the night, right on them symbols there, and show, bring it right straight to him again. Any, most all of you know that, from other lessons.
…were…the feet of a bear, and his mouth…the mouth of a lion: and the dragon give him his power,… seat, and…authority.
E-110 Ah! Satan încarnat! Vedeţi?
Şi am văzut unul din capetele lui cum acesta... rănit de moarte; ...
E-170 Huh! Incarnate Satan! See?
And I saw one of his heads as it…wounded to death;…
E-171 Şi înainte în jos, aşa cum noi mergem, dacă voi vreţi, cînd voi aveţi o ocazie să citiţi înainte în jos. Nu, haideţi-haideţi să citim doar un pic.
Şi am văzut unul din capetele lui cum era rănit... moarte; şi rana lui mortală era vindecată: şi toată lumea se mira după fiară.
E-171 And on down, as we go, if you want to, when you get a chance to read on down. No, let’s—let’s read just a little bit.
And I saw one of his heads as it was wounded…death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.
E-172 Voi doar priviţi! Să nu urmăriţi niciodată comunismul. Acesta nu este nimic decît o unealtă, jucînd în mîinile lui Dumnezeu, să vă ajute pe voi cîndva să obţineţi, "să răzbune sîngele," aşa cum noi vom ajunge mîine seară. Vedeţi?
Iar ei se închinau balaurului...
E-172 You just watch! Don’t you never watch communism. It’s nothing but a tool, playing in the hands of God, to help you someday to get, “revenge the blood,” as we’ll get tomorrow night. See?
And they worshipped the dragon…
E-173 Cine era balaurul? Satan. Este adevărat? "Balaurul roşu." În regulă.
... care i-a dat putere fiarei (unde el a obţinut puterea lui, vedeţi): iar ei s-au închinat fiarei, zicînd, Cine este ca fiara? cine este în stare să facă război cu el?
Şi acolo i s-a dat o gură care vorbea lucruri mari de hulă; şi lui i s-a dat putere să continuie patruzeci şi două de luni.
Iar el şi-a deschis gura în hută împotriva lui Dumnezeu, (Asta este, vedeţi. În regulă.) ... să hulească numele lui, (îi dă lui un titlu) ... tabernacolul lui (care este locul de locuinţă al Duhului Sf'înt), ...
E-173 Who was the dragon? Satan. That right? “The red dragon.” All right.
…which gave power unto the beast (where he get his power, see): and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him?
And there was given unto him a mouth speaking great things of blasphemy; and power was given to him to continue forty and two months.
And he opened his mouth in blasphemy against God, (There you are, see. All right.)…to blaspheme his name, (give him a title)…his tabernacle (which is the Holy Spirit’s dwelling place),…
E-174 Să îl facă un loc în Roma, o Cetate a Vaticanului. Voi puteţi doar merge înainte în jos:
... şi acei care locuiesc în cer.
E-174 To make it a place in Rome, a Vatican City. You can just go on down:
…and them that dwell in heaven.
E-175 Hulindu-i, prin a zice că ei erau mijlocitori.
Şi lui i s-a dat să facă război cu sfinţii (şi el a făcut), şi să-i biruiască (el a făcut-o): ...
E-175 Blasphemed them, by saying they were intercessors.
And it was given unto him to make war with the saints (and he did), and to overcome them (he did):…
E-176 I-a ars pe rug! I-a dat hrană leilor! Şi i-a omorît în orice fel a putut el!
... şi i s-a dat putere peste toate rasele, ... limbile, şi naţiunile.
E-176 Burned them to the stake! Fed them to the lions! And killed them any way he could!
…and power was given to him over all kindreds,… tongues, and nations.
E-177 Aceasta nu a devenit în felul acela în Roma pînă cînd Roma păgînă a fost convertită în Roma papală, şi puterea Catolică s¬a întins în lume, a făcut biserica Catolică universală.
Şi toţi care locuiesc pe pămînt i se vor închina, a căror nume nu erau scrise în carte...
E-177 It never did become that way in Rome until pagan Rome was converted into papal Rome, and the Catholic power spread the world, made the universal Catholic church.
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book…
E-178 "Nu atinge Uleiul şi vinul Meu!" Vedeţi?
Şi toţi care locuiesc pe pămînt i se vor închina, a căror nume nu erau scrise în cartea vieţii Mielului ucis de la întemeierea lumii.
Dacă vreun om are o ureche, el să audă.
Cel care conduce în captivitate va merge în captivitate: cel care ucide cu sabia trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi... credinţa sfinţilor.
E-178 “Touch not My Oil and wine!” See?
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
If any man has an ear, let him hear.
He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and…faith of the saints.
E-179 Acum, noi l-am avut venind, seara trecută, cu sabia lui mare, să ucidă.
E-179 Now, we had him coming, last night, with his great sword, to kill.
E-180 Noi aflăm că el ajunge omorît cu sabia, de asemeni, sabia Cuvîntului. Cuvîntul lui Dumnezeu, ascuţit, sabie cu două tăişuri, îl omoară, îl pune drept jos. Aşteptaţi pînă cînd acele Şapte Tunete îşi emit glasurile Lor, al acelui grup care poate într-adevăr să ia Cuvîntul lui Dumnezeu şi să-L înmîneze acolo, El va despica şi tăia. Iar ei pot închide cerurile. Ei pot închide asta, sau să facă aceea, orice vor ei. Glorie! El va fi omorît de Cuvîntul care iese din gura Lui, şi este mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri. Ei ar putea chema după o sută de miliarde de tone de muşte dacă ei vroiau. Amin. Orice zic ei, o să se întîmple, deoarece Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu venind din gura lui Dumnezeu. Da. Amin. Dumnezeu, întotdeauna, Acesta este Cuvîntul Lui, dar El foloseşte întotdeauna omul să-L lucreze.
E-180 We find out that he gets killed with the sword, too, the sword of the Word. God’s Word, sharp, two-edged sword, slays him, puts him right down. Wait till them Seven Thunders utter Their voices, of that group who really can take the Word of God and hand It there, It’ll slice and cut. And they can close the heavens. They can shut this, or do that, whatever they want to. Glory! He’ll be slayed by the Word that proceeds from His mouth, is sharper than a two-edged sword. They could call for a hundred billion tons of flies if they wanted to. Amen. Whatever they say, is going to happen, because It’s the Word of God coming from the mouth of God. Yeah. Amen. God, always, It’s His Word, but He always uses man to work It.
E-181 Dumnezeu a putut să cheme după muştele acelea, jos la Egipt, dar El a zis, "Moise, aceea este treaba ta. Eu îţi voi spune doar ce să faci, iar tu mergi şi faci." El a făcut aceea pe deplin. Vedeţi? El-El putea să aleagă-soarele să le cheme, El putea să facă luna să cheme aceasta, sau vîntul să cheme aceasta. Dar, El-El a zis, "Moise." Căci, căci... El a ales omul Lui. În regulă.
E-181 God could call for them flies, down at Egypt, but He said, “Moses, that’s your job. I’ll just tell you what to do, and you go do it.” He fully done that. See? He—He could have chosen the—the sun to call them, He could cause the moon to call it, or the wind to call it. But, He—He said, “Moses.” That, that…He chose His man. All right.
E-182 Acum noi aflăm aici, că acest Satan, după ce a fost dat afară din Cer, se întrupează pe sine în fiară. Iar acum el este o fiară; anticrist, profet fals, şi acum fiară. Şi i s-a dat numele de Moarte! Şi Iadul îl urmează! Satan pe deplin, pe tronul lui! Oh, vai! Pe pămînt, el este Satan, reprezentativ, pe pămînt, că el este acum capul împărăţiilor din lume, tocmai aceleaşi împărăţii pe care el le-a oferit Domnului Isus în Matei 4. Satan devine acum un rege plin.
E-182 Now we find out here, that this Satan, after being kicked out of Heaven, incarnates himself in the beast. And now he is a beast; antichrist, false prophet, and now beast. And given the name of Death! And Hell follows him! Fully Satan, on his throne! Oh, my! On the earth, he is Satan, representative, on the earth, that he now is head of the kingdoms of the world, the very same kingdoms that he offered to the Lord Jesus in Matthew 4. Satan now becomes a full king.
E-183 Acum, aceasta se întîmplă mai tîrziu. El este profet fals acum. El va deveni fiară, după o vreme, cînd e! îşi rupe legămîntul acolo cu Iudeii. Voi ştiţi cum noi... În regulă, observaţi acum, lui i se va da o inimă a unei fiare, la timpul acela, iar Satan se va întrupa pe sine. Deoarece, cînd Biserica merge sus, Satan este aruncat afară. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Aceasta s-a terminat, atunci, toată acuzarea lui este terminată. Înţelegeţi? Acum, atît timp...
E-183 Now, this happens later on. He is false prophet now. He will become beast, after a while, when he breaks his covenant there with the Jews. You know how we…All right, notice now, he’ll be given a heart of a beast, at that time, and Satan will incarnate himself. Because, when the Church goes up, Satan is cast out. See? See? It’s done, then, all of his accusing is done. See? Now, as long…
E-184 Priviţi, atît timp cît Mijlocitorul este încă pe Tron, Satan poate sta acolo şi să acuze, deoarece el este avocatul celeilalte părţi. El este oponentul lui Cristos. Iar Cristos este... El stă acolo, oponentul stă acolo, zicînd, "Dar, aşteaptă! Adam a căzut! Adam a făcut asta! Eu l-am biruit. Eu am făcut ca nevasta lui să creadă o minciună. Şi Tu ai spus că ea va fi blestemată prin aceasta. Eu am obţinut aceasta!"
E-184 Look, as long as the Intercessor is still on the Throne, Satan can stand there and accuse, because he is the attorney of the other side. He is the opponent of Christ. And Christ is…He is standing there, the—the—the opponent is standing there, saying, “But, wait! Adam fell! Adam done this! I conquered him. I got his wife to believe a lie. And You said she would be damned by it. I got it!”
E-185 Dar aici este Mijlocitorul stînd acolo, amin, Răscumpără¬torul Rudenie, amin, stă acolo cu Sîngele care poate lua inima celui mai josnic păcătos şi să o schimbe. Mijlocitorul este pe Tron. Da, domnule.
Satan a zis, "Dar ei sînt vinovaţi!" El poate zice, "Ei nu sînt."
E-185 But here is the Mediator standing there, amen, the Kinsman Redeemer, amen, stand there with the Blood that can take the vilest sinner’s heart and change it. The Mediator is on the Throne. Yes, sir.
Satan said, “But they’re guilty!”
He can say, “They’re not.”
E-186 Acel Clorox a fost inventat, sau fabricat, să ia pata, să ia culoarea afară din cerneală sau orice altă pată. Ei îl au. Acesta o va descompune pînă voi nu o veţi mai găsi din nou. Aceasta merge înapoi în gaze, şi înapoi de tot în lumină cosmică. Şi dincolo de molecule şi toate celelalte, pînă cînd ea se întoarce înapoi la originalul de la care a venit. Aceasta este o creaţiune. Trebuia... O creaţiune trebuia să vină de la un Creator. Însă toate chimicalele care au fost manufacturate şi puse laolaltă, ele sînt descompuse, şi aceea este doar tot ce este din aceasta. Nu mai există nimic din ea. Chiar şi tocmai-tocmai substanţa de apă ce este, se îmbină cu Cloroxul, care este cenuşă.
E-186 That Clorox was invented, or manufactured, to take stain, take the coloring out of ink or any other stain. They got it. It’ll break it up till you never will find it again. It goes back to gases, and all the way back to cosmic light. And past molecules and everything else, till it turns back to the original where it come from. It’s a creation. Had…A creation had to come from a Creator. But all the chemicals that was manufactured and put together, they’re broke up, and that’s just all there is to it. There’s no more of it. Even the very—the very water substance it is, blends with the Clorox, which is ashes.
E-187 Amin! Glorie lui Dumnezeu! Acesta este tot curat. Aceea este ce face Sîngele lui Isus Cristos la copilul adevărat al lui Dumnezeu, cînd el mărturiseşte păcatul acela şi stă acolo, justificat în a Lui... Milă! Doamne! Chiar este aşa de măreţ încît Dumnezeu zice, "Nici măcar nu mai pot să Mi-l amintesc. Iar el este absolut fiul Meu."
E-187 Amen! Glory to God! It’s all clean. That’s what the Blood of Jesus Christ does to the true child of God, when he confesses that sin and stands there, justified in His…Mercy! Goodness! Even it’s so great till God said, “I can’t even remember it anymore. And he is absolutely My son.”
E-188 "Adevărat, vă spun Eu vouă, dacă voi ziceţi acestui munte 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi în ceea ce voi aţi spus, voi... se va împlini. Voi puteţi avea ceea ce voi aţi spus să fie." Tu eşti un fiu răscumpărat. Amin! Eu ştiu că asta¬i adevărat.
E-188 “Verily, I say unto you, if you say to this mountain ‘be moved,’ and don’t doubt in your heart, but believe in what you’ve said, you…shall come to pass. You can have that what you’ve said would be.” You are a redeemed son. Amen! I know that’s true.
E-189 Eu am văzut să apară veveriţe acolo, în şase timpuri diferite acolo, ca eu să nu cunosc pe acela care ar şedea aici. Întocmai cum, El poate crea veveriţe întocmai cum El poate crea muşte, sau broaşte, sau orice altceva. El, El este Dumnezeu, Creatorul. Corect! Şi cînd nici o fiinţă muritoare...
E-189 I’ve seen squirrels to appear yonder, on six different times, that I knew not the one that would be sitting here. Just as, He can create squirrels the same as He can create flies, or frogs, or anything else. He, He is God, the Creator. Right! And when no mortal being…
E-190 Dar cînd acel păcat al acelui muritor este mărturisit şi aruncat în acel Clorox, al albitorului lui Isus Cristos, Acesta a albit tot păcatul. El este pur neamestecat, fără păcat, fără vină. "Cel ce este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că el nu poate păcătui." Albitorul stă între el şi Dumnezeu. Cum poate acesta să ajungă vreodată acolo, cînd acesta îl descompune şi-l trimite drept înapoi la acela care l-a pervertit! Amin!
E-190 But when that sin of that mortal is confessed and dropped into that Clorox, of the bleach of Jesus Christ, It bleaches all sin. He is purely unadulterated, without sin, without fault. “He that’s born of God does not commit sin, for he cannot sin.” The bleach stands between him and God. How could it ever get there, when it breaks it up and sends it right back to the one who perverted it! Amen!
E-191 Iuh! Mă simt religios. Eu-eu vă spun, eu obţin stimulare acum aşa cum aceasta începe să se descopere.
E-191 Whew! I feel religious. I—I tell you, I get stimulations now as this begins to reveal.
E-192 Observaţi, Satan pe deplin, pe tronul lui. Da, domnule. I l-a oferit lui Dumnezeu, l-a oferit la Domnul nostru. Iată-l aici, şezînd aici, cu această inimă de fiară în el. Acum, aici este persoana, fiara, Diavolul încarnat. El îşi face apariţia lui aici pe pămînt, sub pretenţia falsă. Oh, vai, vai! Sub pretenţia falsă a Cuvîntului adevărat, el se asociază pe sine cu Cuvîntul.
E-192 Notice, fully Satan, on his throne. Yes, sir. Offered it to God, offered it to our Lord. Here he is, sitting here, with this beastly heart in him. Now, here is the person, the beast, the incarnate devil. He makes his appearing here on earth, under the false pretense. Oh, my, goodness! Under the false pretense of the true Word, he associates himself with the Word.
E-193 El a făcut întocmai acelaşi lucru pe care l-a făcut modelul lui-lui, care era Iuda, cu două mii de ani în urmă. Ce a făcut el? Iuda a venit înăuntru, ca un credincios, fiind un Drac de la început. "El a fost născut fiul pierzării." El nu l-a dus cu nimic pe Isus, deoarece El l-a cunoscut tocmai de la început; amin, căci El era Cuvîntul. În regulă. Şi, amintiţi-vă, că Iuda a luat locul de casier, şi a căzut prin bani.
E-193 He did just the same thing that his—his type did, which was Judas, two thousand years ago. What did he do? Judas came in, as a believer, being a devil from the beginning. “He was born the son of perdition.” He pulled nothing over on Jesus, ’cause He knowed him from the very beginning; amen, for He was the Word. All right. And, remember, Judas took the place as treasurer, and fell by money.
E-194 Aşa face biserica din ziua de azi! Biserica Catolică, aşa cum am observat seara trecută, încasînd pentru novena, încasînd pentru rugăciuni, şi încasînd pentru fiecare lucru. Este aproape la fel, şi a căzut acelaşi lucru la fiicele bisericii Catolice, erau Protestanţii. Întregul lucru este înfăşurat în bani. Acolo este unde a căzut Iuda, şi aici este unde el a căzut, şi acolo este unde cad Protestanţii.
E-194 So does the church of this day! The Catholic church, as we noticed last night, charging for novenas, charging for prayers, and charging for everything. It’s almost same, and fell the same thing to the daughters of the Catholic church, was the Protestants. The whole thing is wrapped up in money. There is where Judas fell, and here is where he fell, and there is where the Protestants fall.
E-195 Priviţi, călăreşte un cal galben aşa cum el apare în călăria lui, această ultimă călărie. El este pe ultima acum. Acum, aceea nu este în ziua noastră. Aceea va fi înainte în jos. Aceasta este Pecetea, spusă dinainte. Pentru că, vedeţi, Biserica s-a dus sus cînd se întîmplă aceasta. Cînd Cristos apare aici pe pămînt, cum-cum-cum... Acest individ apare, şi devine complet, complet Diavolul; din anticrist, pînă jos de tot, prin profet fals, apoi în fiară, Diavolul însuşi. Iar el călăreşte pe un cal galben, cu totul colorat, şi amestecat cu tot felul de culori, să-l facă galben şi de moarte.
E-195 Watch, rides a pale horse as he appears on his ride, this last ride. He’s on his last now. Now, that is not in our day. That will be on down. It’s the Seal, foretold. Cause, see, the Church has done gone up when this happens. When Christ appears here on earth, as—as—as…This fellow appears, and becomes completely, completely the devil; from antichrist, all the way down, through false prophet, then into the beast, the devil himself. And he is riding on a pale horse, colored all up, and mixed with all kind of colors, to make him pale and deathly.
E-196 Dar cînd Domnul nostru apare aici pe pămînt, El va călării pe un cal alb ca zăpada. Şi El va fi complet, pe deplin, Emanuelul, Cuvîntul lui Dumnezeu întrupat într-un Om. Înţelegeţi? Aceea este doar cît de multă diferenţă există între ei. Aceea este diferenţa dintre ei.
E-196 But when our Lord appears here on earth, He’ll be riding on a snow-white horse. And He’ll be completely, fully, the Emmanuel, the Word of God incarnate in a Man. See? That’s just how much different there is in them. That’s the difference of them.
E-197 Observaţi, anticristul este pe un cal galben, culori amestecate. Calul este un animal care reprezintă o putere. Puterea lui este toată amestecată. De ce? Aceasta este politică, acestea sînt-acestea sînt puteri naţionale, acestea sînt puteri religioase, acestea sînt puteri demonice. Acestea sînt tot felul de puteri amestecate împreună, o amestecătură, era calul galben. El are tot felul de puteri.
E-197 Notice, the antichrist is on a pale horse, mixed colors. A horse is a beast that represents a power. His power is all mixed up. Why? It’s politics, it’s—it’s national powers, it’s a religious powers, it’s demon powers. It’s all kinds of powers mixed together, a mixed, pale horse was. He’s got all kinds of powers.
E-198 Dar cînd vine Isus, El este pe un cal cu o culoare solidă, Cuvîntul. Amin!
E-198 But when Jesus comes, it’s on a one solid-color horse, the Word. Amen!
E-199 Acesta îşi amestecă culorile lui, de roşu, alb, negru; trei culori în una, reprezentate în una. Şi trei puteri reprezentate în una; calul alb, calul negru, calul roşu. Şi trei coroane, în una. Vedeţi? Sigur.
E-199 This one mixes its colors, of red, white, black; three colors in one, represented in one. And three powers represented in one; the white horse, the black horse, red horse. And three crowns, in one. See? Sure.
E-200 Eu am văzut coroana, eu însumi; am stat, oh, aşa aproape şi m-am uitat la ea. Nu m-a lăsat să ajung la ea, din cauza sticlei, de pe ea. Astfel acolo era ea, cu un mare lacăt pe ea, şezînd într-o cutie: coroană triplă. Astfel eu ştiu că acesta este adevărul. Aha. Astfel acolo era el, coroană triplă, locţiitor: cer, purgatoriu, şi pămînt.
E-200 I seen the crown, myself; stood, oh, that close and looked at it. Wouldn’t let me get to it, on account of glass, on it. So there it was, a big lock on it, sitting in a case: triple crown. So I know it’s the truth. Uh-huh. So there he was, triple crown, vicar: heaven, purgatory, and earth.
E-201 Trei puteri unite împreună, vedeţi, toate amestecate într-o culoare, galbenă. Moartea vorbeşte în întregul lucru; politic, şi-şi religios, şi-şi puteri demonice, amestecate împreună. Politicile, el este regele politicilor, Satan este. Deştept! Iuh! Sigur. Nu încercaţi să-l întreceţi. Doar-doar încredeţi-vă în Domnul. Asta-i tot.
E-201 Three powers united together, see, all mixed up in a color, pale. Death spoke in the whole thing; political, and—and religious, and—and demon powers, mixed together. Politics, he is the king of politics, Satan is. Smart! Whew! Sure. Don’t try to outwit him. Just—just trust the Lord. That’s all.
E-202 Aşa cum eu am, tot, am trecut prin aceasta înainte. Toţi deştepţi, educaţii şi lucruri ca acestea, vin de la partea greşită. Doar urmăriţi aceasta prin Scriptură, aflaţi dacă aceasta este corect. Urmăriţi pe copiii lui Cain şi vedeţi ce au devenit ei. Apoi urmăriţi copiii lui Set, şi vedeţi ce erau ei. Nu că eu sprijin ignoranţa, nicidecum. Nu, domnule. Dar voi luaţi orice persoane, cu greu, din Biblie, foarte rar...
E-202 As I’ve, all, went through it before. All smart, educations and things like that, come from the wrong side. Just follow it through the Scripture, find out if that’s right. Follow Cain’s children and see what they become. Then follow Seth’s children, see what they were. Not as I’m supporting ignorance, not at all. No, sir. But you take any persons, hardly, of the Bible, very seldom…
E-203 Şi acolo este unul numit Pavel, care era un om deştept, şi el a spus că el trebuia să uite tot ce ştia el, pentru ca să cunoască pe Cristos. El a zis, "Eu nu am venit la voi cu cuvinte înduplecătoare de înţelepciune a oamenilor, ci eu am venit la voi în Puterea de înviere a lui Cristos." Asta-i adevărat, Putere a Duhului Sfînt!
E-203 And there’s one named Paul, that was a smart man, and he said he had to forget everything he knowed, in order to know Christ. He said, “I never come to you with enticing words of wisdom of men, but I come to you in the Power of the resurrection of Christ.” That’s right, Power of the Holy Ghost!
E-204 Uitaţi-vă la ceilalţi. Unii dintre ei nici măcar nu-şi cunoşteau mîna dreaptă de cea stîngă. Şi-şi, oh, priviţi în jos prin epoca profeţilor, şi de unde au venit ei, şi aşa mai departe. Vedeţi ce vreau eu să spun?
E-204 Look at the others. Some of them didn’t even know right to left hand. And—and, oh, look down through the age of the prophets, and where they come from, and so forth. See what I mean?
E-205 Vedeţi, el este un deştept, intelectual, şi înţelepciune. Înţelepciunea este exact întocmai lucrul care vă duce la o parte de la Dumnezeu.
E-205 See, it’s a smart, intellectual, and wisdom. Wisdom is exactly the very thing that takes you away from God.
E-206 El avea trei puteri, sau trei-trei jurisdicţii: pămîntul, Cerul, şi purgatoriul.
E-206 He had three powers, or three—three jurisdictions: the earth, Heaven, and purgatory.
E-207 El este, însuşi, o trinitate. Din aceea este el alcătuit. Iar el călăreşte într-o trinitate. Puterea lui este într-o trinitate. Coroana lui este într-o trinitate. Calul lui este într-o trinitate. Aceea era că el este, o trinitate; o putere de trinitate, o coroană de trinitate, un cal (călărind) de trinitate; aceea este de funcţii, un patru iarăşi, vedeţi, un patru iarăşi. În regulă.
E-207 He is, himself, a trinity. That’s what he’s made up of. And he rides in a trinity. His power is in a trinity. His crown is in a trinity. His horse is in a trinity. That what he is, a trinity; a power of trinity, a crown of trinity, a horse (riding) of trinity; that’s of offices, a four again, see, a four again. All right.
E-208 Trei stagii ale slujbei lui, îl face o persoană, Satan încarnat. Trei stagii ale sluj-... anticristului, profet fals, şi fiară. Acei trei, tipizînd, vedeţi. Acum acolo sînt trei tipuri, acum, acolo îl face pe el.
E-208 Three stages of his ministry, makes him one person, Satan incarnate. Three stages of the mini-…antichrist, false prophet, and beast. Them three, typing, see. Now there is three types, now, there makes him.
E-209 Dumnezeu, Dumnezeu Se face cunoscut, de asemeni, în apă, Sînge, Duh; îl face pe uri. Creştin un fiu de Dumnezeu, prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Iar aceste trei puteri îl fac pe el un Diavol. Vedeţi? Oh, Acesta aici, este apă, Sînge, şi Duh, care este din Dumnezeu. Iar aceea este politică, religie, şi putere demonică, amestecate împreună, îl face pe el Diavolul.
E-209 God, God makes Himself known, too, in water, Blood, Spirit; makes a Christian a son of God, by the Word of God. See? And these three powers makes him a devil. See? Oh, This here, is water, Blood, and Spirit, which is of God. And that’s politics, religion, and demon power, mixed together, makes him the devil.
E-210 Prima venire a lui Cristos, un muritor. El vine de trei ori. Cristos este în trei. Vedeţi? (Priviţi cum vine el; el este patru.) Priviţi pe Cristos. Prima venire, El vine un muritor, să sîngereze şi să moară. Este asta adevărat? Aceea este prima Lui venire. A doua venire este Răpirea; noi Îl întîlnim în ceruri, nemuritor. A treia Lui venire, El este Dumnezeul întrupat. Amin! [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] Dumnezeu, Emanuel, să domnească pe pămînt! Asta-i adevărat, numai trei.
E-210 Christ’s first coming, a mortal. He comes three times. Christ is in three. See? (Watch how he comes; he’s the four.) Watch Christ. First coming, He come a mortal, to bleed and die. Is that right? That’s His first coming. The second coming is the Rapture; we meet Him in the skies, immortal. His third coming, He is the incarnate God. Amen! [Brother Branham claps his hands together once—Ed.] God, Emmanuel, to reign on earth! That’s right, only three.
E-211 Al patrulea stagiu al călăreţului, priviţi. Al patrulea stagiu al acestui călăreţ este numit Moarte. Moarte înseamnă "separare Eternă de Dumnezeu." Aceea este ce înseamnă moarte, să fii separat Etern de Dumnezeu.
E-211 Fourth stage of the rider, watch. The fourth stage of this rider is called Death. Death means “Eternal separation from God.” That’s what death means, to be Eternal separated from God.
E-212 Acum, dacă noi l-am plasat pe acest individ afară, clasă, dacă noi am arătat prin Biblie, cine este omul acela; iar noi am luat chiar şi dealurile, locul şi pretutindeni, întocmai exact în detaliu, drept înainte în jos. Iar acum el este numit, de către vultur, "Moarte." Asta este ceea ce El îl numeşte. Ţineţi minte, aici, vedeţi, moartea este separare Eternă.
E-212 Now, if we have placed this fellow out, class, if we have showed by the Bible, who that fellow is; and we even took the hills, the place and everywhere, just exactly detail, right on down. And now he is called, by the eagle, “Death.” That’s what He calls him. Remember, here, see, death is Eternal separation.
E-213 Ţineţi minte, că sfinţii nu mor. Ei dorm, nu mor. "Cel ce aude Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă." Asta-i adevărat. "Nu va veni la judecată; este trecut de la moarte la Viaţă. Eu sînt învierea şi Viaţa," a zis Isus. "Cel ce crede în mine, chiar dacă el era mort, totuşi el va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată." Lazăr, mort? "El doarme."
E-213 Remember, saints don’t die. They sleep, not die. “He that heareth My Words, and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life.” That’s right. “Shall not come into the judgment; is passed from death unto Life. I am the resurrection and Life,” said Jesus. “He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in Me shall never die.” Lazarus, dead? “He sleepeth.”
E-214 "Nu vă temeţi, fata nu este moartă, ci doarme." Ei au rîs de El în batjocură. Este asta adevărat? Oh, Doamne! Vedeţi, sfinţii nu mor.
E-214 “Fear not, the girl is not dead, but sleepeth.” They laughed Him to scorn. Is that right? Oh, my! See, saints don’t die.
E-215 Separarea de Dumnezeu este moarte, moarte Eternă. Şi acest om este numit "Moarte," aşa că staţi departe de el. Ce este el? Un sistem organizat, organizaţional; prima, numărul unu, biserica, organizată, şi cînd el a luat-înţelegerea lui Constantin, la Consiliul Niceea.
E-215 Separation from God is death, Eternal death. And this fellow is called “Death,” so keep away from him. What is he? An organized, organizational system; the first, number one, church, organized, and when he took the—the understanding of Constantine, at the Nicaea Council.
E-216 Noi am adus femeile acelea, seara trecută, şi am arătat cum că Eva, prima mireasă, înainte ca bărbatul ei să ajungă vreodată la ea, ea a căzut, prin a nu crede Cuvîntul lui Dumnezeu în Eden. Mireasa spirituală care a fost născută în Ziua Cincizecimii din Cristos, înainte ca El să poată ajunge la ea, ce s-a întîmplat? Ea a căzut, la Roma. Ce? Şi-a pierdut virtutea Cuvîntului, pentru dogmă. Amin. Oh, Doamne!
E-216 We brought them women, last night, and showed how that Eve, the first bride, before her husband ever got to her, she fell, by disbelieving God’s Word in Eden. The spiritual bride that was born on the Day of Pentecost of Christ, before He could get to her, what happened? She fell, at Rome. What? Forfeited her virtue of the Word, for dogma. Amen. Oh, my!
E-217 Eu-eu-eu simt că vine stimularea din nou peste mine, da, domnule, gîndind că aceea este... Eu nu vreau să acţionez nebuneşte. Eu nu vreau asta. Ci eu doar... Voi nu vă daţi seama ce face asta pentru mine. Eu am şezut în aceasta pentru patru zile acum. Doar... şi eu trebuie doar să spun ceva, cumva măface să mă simt din nou uman. Voi ştiţi ce vreau să spun. Da. În regulă. Începi să vorbeşti în felul acesta, şi tu vezi vedenii izbucnind peste tot locul. Asta-i adevărat. Vedeţi, acela este motivul că eu zic ceva ca să mă aduc înapoi din nou, şi mă scutur iarăşi înapoi. Înţelegeţi?
E-217 I—I—I feel stimulation coming again on me, yes, sir, thinking of that’s…I don’t mean to act crazy. I don’t mean that. But I just…You don’t realize what that does to me. I’ve been sitting in this for four days now. Just…and just I have to say something, kind of get me feeling human again. You know what I mean. Yeah. All right. Start talking like that, and you see visions breaking all over the place. That’s right. See, that’s the reason I say something to get myself back again, and shake back again. See?
E-218 M-aţi observat voi vreodată cînd eu am un rînd de discernămînt? Eu voi spune ceva, care va face pe oameni să rîdă; apoi eu voi spune ceva, care face pe oameni să plîngă; apoi eu voi spune ceva, care îi face mînioşi. Eu am ceva localizat. Iar eu voi spune ceva, să văd cum ia aceasta, apoi eu văd ce fel de lumină este peste ei, ce are loc. Eu ştiu unde este aceasta, şi eu ştiu dacă Acesta cheamă sau nu. Dacă nu... Şade acolo, un credincios veritabil, în regulă. Tu îi chemi, atunci, zici, "Tu, Aşa-şi-aşa."
E-218 Did you ever notice me when I have a discerning line? I’ll say something, will make people laugh; then I’ll say something, make people cry; then I’ll say something, make them angry. I’ve got something spotted out. And I’ll say something, to see how it takes, then I see what kind of a light is over them, what takes place. Then I know where it’s at, and I know whether It’s calling or not. If it isn’t…Sits there, a genuine believer, all right. You call them, then, say, “You, So-and-so.” See.
E-219 Şi cînd tu ajungi jos, Duhul începe să ungă, atunci începi să vezi reflectarea aceea venind pretutindeni, vedeţi, în felul acesta, în jur, în jurul încăperii. Astfel, acela este motivul că eu spun ceva, cumva încep iarăşi înapoi, încep iarăşi din nou, vedeţi.
E-219 And when you get down, Spirit begins to anoint, then begin to see that flashing coming everywhere, see, like that, around, around the room. So, that’s the reason I say something, kind of start back again, start off anew again, see.
E-220 Încă de Duminica trecută, eu doar şed drept într-o cameră, doar mă rog, asta-i tot, şi sub ungere. Şi eu ştiu că Acesta este corect. Voi credeţi pe Dumnezeu. Eu ştiu că voi credeţi. V 5-1i doar priviţi la sfîrşitul săptămînii. Aha. Vedeţi? Vedeţi? În regulă. Vedeţi?
E-220 Ever since last Sunday, I just sit right in a room, just praying, that’s all, and under the anointing. And I know This is right. You believe God. I know you do. You just watch at the end of the week. Uh-huh. See? See? All right. See?
E-221 Acum, moarte înseamnă separare Eternă de Dumnezeu. Şi ţineţi minte, acum, că sfinţii nu mor.
E-221 Now, death means Eternal separation from God. And remember, now, saints don’t die.
E-222 Amintiţi-vă, că miresei lui i s-a dat un cal galben... Eu vreau să spun, că acestui călăreţ i s-a dat un cal galben, cu care să-să meargă înainte. Lui i s-a dat acest-acest cal galben, cu care să meargă înainte. Şi el a călărit acest cal galben, de moarte. Acum noi ştim ce era acela. Noi ştim ce biserică era aceea.
E-222 Remember, his bride was given a pale horse…I mean, this rider was given a pale horse, to—to go forth with. He was given this—this pale horse, to go forth with. And he rode this pale horse, of death. Now we know what that was. We know what church that was.
E-223 Şi amintiţi-vă, în seara trecută, ea nu era numai o "curvă," ea era "mama curvelor."
E-223 And remember, in last night, she was not only a “whore,” she was “the mother of harlots.”
E-224 Iar noi aflăm că, ceea ce a făcut-o pe ea o curvă, era, o femeie care este acel fel de femeie. Eu sînt doar... Acesta este un cuvînt pe şleau, să-l spui într-o audienţă amestecată. Dar Biblia spune asta, voi vedeţi. Astfel, atunci, noi ne dăm seama că aceea este o-aceea este o femeie care trăieşte nedevotat faţă de legămîntul ei de căsătorie. Şi voi vedeţi, ea trebuie să fie, spune ea însăşi, se numeşte pe sine, "Regina Cerului." (Aceea ar fi Mireasa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cristos.) Iar noi aflăm că ea săvîrşeşte preacurvie, şi ea face ca regii pămîntului să săvîrşească preacurvie, şi toţi oamenii bogaţi, şi oameni mari. Întregul pămînt a mers după ea. Vedeţi?
E-224 And we find out, that what made her a whore, was, a woman that’s that type of a woman. I’m just…It’s a flat word, to say amongst a mixed audience. But the Bible says that, you see. So, then, we realize that that’s a—that’s a woman that lives untrue to her marriage vows. And you see, she is supposed to be, says herself, calls herself, “The Queen of Heaven.” (That would be the Bride of God. God is Christ.) And we find that she is committing fornications, and she’s causing the kings of the earth to commit fornications, and all the rich men, and great men. The whole earth went after her. See?
E-225 Şi atunci noi aflăm că ea a produs ceva fiice, iar ele erau desfrînate. Ce este o desfrînată decît o curvă, acelaşi lucru; o preacurvă, preacurvii, rea, adulteră, care comite. Ce au făcut ei? S-au organizat, au luat un sistem, au învăţat sistemele făcute de om, Penticostalii şi întreaga grămadă!
E-225 And then we find out that she produced some daughters, and they were harlots. What is a harlot but a whore, the same thing; a fornicator, fornications, evil, adulteries, committing. What did they do? Organized, got a system, taught the man-made systems, Pentecost and the whole bunch!
E-226 Acum, să nu lăsaţi a voastră-a voastră conştiinţă să cadă în buzunarul vostru, Penticostalilor. Lăsaţi-mă să vă spun ceva. Să privim lucrul direct în faţă. Noi sîntem prea tîrziu în jos pe drum acum, să mergem să umblăm cu mănuşi. Uitaţi-vă aici.
E-226 Now, don’t let your—your conscience drop down in your pocket, Pentecost. Let me tell you something. Let’s look the thing right in the face. We’re too late down the road now, to go to pulling punches. Look at here.
E-227 Noi trăim în Epoca Bisericii Laodicea. Şi aceea era cea mai ridicolă epocă a bisericii dintre toate celelalte, una căldicică, şi singura la care Cristos era în afară, încercînd să intre înapoi. Şi acela era mesajul Penticostal mergînd, a zis, "Eu sînt bogat!" Băiete, tu ai fost sărac, întîi. Acum tu într-adevăr ai ajuns bogat, vezi. "Nu am nevoie de nimic!" Şi-şi, oh, ce erai tu!
E-227 We are living in the Laodicean Church Age. And that was the most ridiculous church age of all the rest of them, a lukewarm, and the only one that Christ was on the outside, trying to get back in. And that’s the Pentecostal message going, said, “I’m rich!” Boy, you was poor, first. Now you’ve really got rich, see. “Have need of nothing!” And—and, oh, what you was!
E-228 El a zis, "Tu eşti gol, mizerabil, orb, sărac, nenorocit, şi nici măcar nu o ştii."
E-228 He said, “You’re naked, miserable, blind, poor, wretched, and don’t even know it.”
E-229 Acum, dacă un om era gol, afară acolo pe stradă, şi a ştiut aceasta, păi, el ar încerca să se ajute. Dar cînd el-el nu o ştie, şi tu nu-i poţi spune altfel, atunci el este într-o stare rea. Dumnezeu să aibe milă de el. Corect. Observaţi. Oh, Doamne!
E-229 Now, if a man was naked, out there on the street, and knowed it, why, he’d try to help himself. But when he—when he don’t know it, and you can’t tell him no different, then he’s in a bad shape. God have mercy upon him. Right. Notice. Oh, my!
E-230 Acum, ţineţi minte, că acest anticrist, însuşi, este omul; mireasa lui, care este biserica lui, "i s-a dat un timp să se pocăiască, şi ea nu a făcut-o," în acea epocă a bisericii, Tiatira. Vă amintiţi aceasta? Puteţi voi...
E-230 Now, remember, this antichrist, himself, being the man; his bride, which is his church, “was given a space to repent, and she did not do it,” in that church age, Thyatira. You remember it? Can you…
E-231 Păi, să mergem înapoi doar un minut. Aceasta nu ne strică să mergem înapoi doar un minut. Să mergem înapoi, pentru capitolul al 2-lea, doar un minut. Noi doar vom citi aceasta, al 2- lea capitol din... acum, Tiatira. Acum priviţi aceasta, foarte repede acum. Doamne, noi sîntem chiar cam la timpul de încheiere, şi nu am ajuns să începem. Dar, observaţi, Tiatira. Acum, aceasta începe la al 18-lea verset din-din al 2-lea capitol.
... către îngerul (acela este mesagerul) bisericii din Tiatira scrie-i; Aceste lucruri le zice Fiul lui Dumnezeu, care îşi are ochii ca flăcările... şi picioarele lui sînt ca alama fină;
Eu cunosc faptele tale, şi dragostea ta, şi slujba ta, şi credinţa ta, ... răbdarea ta, şi faptele; iar tu trebuia să fii mai mult decît... şi cele din urmă să fie mai multe decît cele dintîi.
Totuşi eu am cîteva lucruri împotriva ta, deoarece tu suferi pe femeia aceea Izabela, ...
E-231 Well, let’s go back just a minute. It won’t hurt us to go back just a minute. Let’s go back, for 2nd chapter, just a minute. We’ll just read it, 2nd chapter of…now, Thyatira. Now watch this, just right quick now. My, we’re just about closing time, and haven’t got started. But, notice, Thyatira. Now, it begins at the 18th verse of the—of the 2nd chapter.
…unto the angel (that’s the messenger) of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who has his eyes like unto flames…and his feet are like unto fine brass;
I know thy works, and thy charity, and thy service, and thy faith,…thy patience, and the works; and thou has to be more than the…and the last to be more than the first.
Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel,…
E-232 Asta este. Voi o cunoaşteţi, în Biblie. Ea era nevasta lui Ahab. Şi aici este femeia, biserica, Izabela, nevasta profetului fals, care este presupus de a fi profetul veritabil al lui Dumnezeu, papa; corect, profetul veritabil şi nevasta lui, Izabela. Acum, Ahab era presupus a fi un Iudeu veritabil, dar el era un ticălos, voi ştiţi asta, deoarece nevasta lui l-a condus doar în orice fel a vrut el. Noi aflăm, că Izabela îşi ia banii ei şi îi conduce pe aceştia în felul în care ei vor, de asemeni.
... care se cheamă pe sine o prorociţă, (pricepeţi aceasta?), să înveţe şi... supune pe slujitorii mei (vedeţi, acea învăţătură a Izabelei doar a bîntuit ţara) să comită preacurvii şi... să mănînce lucruri jertfite la idoli.
... Eu i-am dat timp să se pocăiască (vedeţi?) de preacurviile ei; şi ea nu s-a pocăit.
E-232 There you are. You know her, in the Bible. She was the wife of Ahab. And here is the woman, church, Jezebel, the wife of the false prophet, which is supposed to be the genuine prophet of God, the pope; right, the genuine prophet and his wife, Jezebel. Now, Ahab was supposed to be a genuine Jew, but he was a rascal, you know that, because his wife just led him any way he wanted to. We find out, Jezebel takes her money and leads these the way they want to, too.
…which calleth herself a prophetess, (get it?), to teach and…subdue my servants (see, that Jezebel teaching just swept the country) to commit fornications and…eat things sacrificed to idols.
…I gave her space to repent (see?) of her fornications; and she repented not.
E-233 Priviţi versetul acesta următor.
... Eu o voi arunca într-un pat (acela este iad), şi pe cei care comit adulter cu ea spre mari necazuri, ... (Aceea este de a merge în Necazul cel mare. Nu Biserica, acum.) ... dacă ei nu se pocăiesc de faptele lor.
E-233 Watch this next verse.
…I will cast her into a bed (that’s hell), and them that commit adultery with her unto great tribulations,… (That’s going into the great Tribulation. Not the Church, now.)…except they repent of their deeds.
E-234 Acum fiţi atenţi, aici.
... Eu îi voi omorî copiii (desfrînatele ei) cu moarte (moarte spirituală); ...
E-234 Now watch out, here.
…I will kill her children (her harlots) with death (spiritual death);…
E-235 Voi credeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acela este Cuvîntul. "Eu îi voi omorî cu moarte." Iar dacă ei sînt omorîţi, ei sînt separaţi Etern. În regulă. Amintiţi-vă, că El i-a dat un timp să se pocăiască.
E-235 You believe it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] That’s the Word. “I will kill them with death.” And if they’re killed, they’re Eternal separated. All right. Remember, He gave her a space to repent.
E-236 Epoca Tiatira era epoca întunecoasă. Călăreţul pe cal negru a călărit în timpul acela, cînd pentru toate liturghiile şi fiecare lucru trebuia să se plătească, şi rugăciunile, şi-şi novenas, şi aşa mai departe. Acum vedeţi calul lui negru, atunci, după ce el a refuzat să se pocăiască în Tiatira, (ce?) îşi schimbă călăritul lui de la un cal negru la unul galben, moarte, pentru ultima lui slujbă.
E-236 Thyatira Age was the dark age. The dark-horse rider rode in that time, when all the masses and everything had to be paid for, and the prayers, and—and the novenas, and so forth. Now see his black horse, then, after he refused to repent in Thyatira, (what?) changes his riding from a black horse to a pale one, death, for his last ministry.
E-237 Acum, eu aş putea să-i dau la individ puţină zguduire aici. A refuza pe Dumnezeu, a refuza chemarea lui Dumnezeu, tu o vei face pentru ultima dată cîndva. Şi, întocmai cum a făcut biserica aceea, aceasta s-a sfîrşit. Dumnezeu, răbdarea, nu se va strădui întotdeauna cu omul. Înţelegeţi?
E-237 Now, I might just give the individual a little shake here. To refuse God, to refuse God’s call, you’ll do it the last time sometime. And, just like that church did, it’s over. God, patience, will not always strive with man. See?
E-238 Şi cînd ea L-a refuzat, şi a refuzat să-L accepte, atunci ea s-a schimbat şi a mers... Acum ea are un nume chemat "Moarte," separare. Dumnezeu a zis, "Eu îi voi lua chiar şi copiii, Protestanţii, şi pe fiecare din ei Eu îi voi omorî cu separare Eternă." Ia te uită, Epoca Tiatira, epoca întunecoasă. Calul lui negru se schimbă acum în moarte, pentru ultima lui slujbă.
E-238 And when she refused It, and refused to accept It, then she changed and went…Now she’s got a name called “Death,” separation. God said, “I’ll even take her children, the Protestants, and every one of them I’ll kill with Eternal separation.” There you are, Thyatira Age, the dark age. His black horse now turns to death, for his last ministry.
E-239 Vedeţi cum se îmbină înăuntru epocile bisericii cu Peceţile? Doar perfect. Şi noi ştim că Aceasta este corect. Duhul Sfînt nu face greşeli. El ne-a dat o mare adeverire, ultima dată, cînd noi am terminat epocile bisericii în urmă acolo, voi ştiţi.
E-239 See how the church ages blend in with the Seals? Just perfect. And we know It’s right. The Holy Spirit makes no mistake. He gave us a great a vindication, the last time, when we got the church ages done back there, you know.
E-240 Vedeţi iubirea, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu! Înainte ca El să treacă judecată asupra ei, El i-a dat un loc de pocăinţă. Şi aceasta este în Numele Domnului că eu spun aceasta: El i-a dat bisericii Protestante acelaşi lucru, şi ea nu vrea să o facă. Mesajul a zguduit pretutindeni, iar ea nu vrea să o facă. Ea o să-şi aibe propriile ei dogme şi crezuri, mie nu-mi pasă cît de mult explici Aceasta.
E-240 See the loving, longsuffering of God! Before He passed judgment upon her, He gave her a place to repent. And it’s in the Name of the Lord I say this: He has give the Protestant church the same thing, and she won’t do it. The Message has shook everywhere, and she won’t do it. She is going to have her own dogmas and creeds, I don’t care how much you explain It.
E-241 Aşa cum am spus acolo în Chicago, ziua cealaltă, la mai mulţi predicatori de cum există oameni care şed aici! Şi acolo ei m-au avut ţintuit, despre Învăţătură, sămînţa şarpelui şi tot acest alt lucru. Am zis, "Careva luaţi-vă Biblia, şi veniţi aici şi staţi lîngă mine atunci." Şi nimeni nu a zis nimic.
E-241 As I said there in Chicago, the other day, ’fore more ministers than there are people sitting here! And there they had me pinned off, about the Doctrine, the serpent’s seed and all this other thing. I said, “Somebody get your Bible, and come here and stand by me then.” And nobody said nothing.
E-242 Tommy Hicks a zis, "Eu-eu niciodată nu am auzit Asta în felul acesta înainte, Frate Branham. Eu vreau trei sute din acele casete. Eu am să le trimit la toţi predicatorii mei."
E-242 Tommy Hicks said, “I—I never heard That like that before, Brother Branham. I want three hundred of those tapes. I’m going to send them to all my ministers.”
E-243 Acolo erau cam cincizeci, sau şaptezeci şi cinci, au zis, "Eu vin acolo jos să fiu rebotezat." Au venit ei? Nici unul din ei. De ce? El le-a dat timp să se pocăiască! Iar El îţi va arunca copiii la moarte, moarte spirituală.
E-243 There was about fifty, or seventy-five, said, “I’m coming down there to be rebaptized.” Did they come? Not a one of them. Why? He give them space to repent! And He’ll cast your children to death, spiritual death.
E-244 Noi vom lua aceea mîine seară, cu voia Domnului, sau Sîmbătă seara, despre acele Plăgi care trec peste. Voi urmăriţi ce ia loc acolo.
E-244 We’ll pick that up tomorrow night, the Lord willing, or Saturday night, on those Plagues that’s passes over. You watch what takes place there.
E-245 Cum El i-a dat la Egipt, El i-a dat la Egipt loc să se pocăiască. Şi care era acea ultimă plagă? Era moartea.
E-245 Like He give Egypt, He give Egypt place to repent. And what was that last plague? Was death.
E-246 Aceea este ultima plagă care a lovit biserica Penticostală, este moarte spirituală. Ea este moartă. Aceea este în Numele Domnului. Ea este moartă spiritual. El i-a dat ei un loc să se pocăiască, şi ea L-a refuzat. Acum ea este moartă. Ea nu se va mai ridica.
E-246 That’s the last plague that’s hit the Pentecostal church, is spiritual death. She is dead. That’s in the Name of the Lord. She is spiritually dead. He gave her a place to repent, and she rejected It. Now she is dead. She’ll never rise again.
E-247 Şi oamenii aceia acolo afară, încercînd să aducă înăuntru Episcopalieni şi preoţi, şi aşa mai departe, şi îi numesc, "Sfîntul Părinte Aşa-şi-aşa." Păi, lor s-ar cuveni să le fie ruşine. Cît de orb poate să ajungă omul! Nu a spus Isus? Cînd fecioara aceea adormită a venit să cumpere Ulei, ea nu L-a obţinut!
E-247 And them people out there, trying to bring in Episcopalians and priests, and so forth, and calling them, “Holy Father So-and-so.” Why, they ought to be ashamed of themself. How blind can man get! Don’t Jesus say? When that sleeping virgin come to buy Oil, she did not get It!
E-248 Fiecare, voi auziţi pe oameni zicînd, "Eu am Duhul Sfînt. Eu am vorbit în limbi." Dar ei nu vor să vină pe la o biserică ca aceasta. "Oh, voi ştiţi, eu nu cred că eu vreau să merg pe la un loc ca acela." Şi atunci zici că tu ai Duhul Sfînt?
E-248 Everybody, you hear people say, “I got the Holy Ghost. I spoke in tongues.” But they don’t want to come around a church like this. “Oh, you know, I don’t believe I want to go around a place like that.” And then say you got the Holy Ghost?
E-249 Dar voi vreţi căile voastre demne. Voi vreţi să staţi în Babilon şi încă să vă bucuraţi de binecuvîntările Cerului. Voi trebuie să vă faceţi alegerea. Voi nu puteţi sta acolo afară în lume şi să slujiţi pe Dumnezeu în acelaşi timp. Isus a zis că voi nu aţi putea să slujiţi pe Dumnezeu şi mamona. Astfel dacă voi nu o să vă aşteptaţi...
E-249 But you want your dignified ways. You want to stay in Babylon and still enjoy the blessings of Heaven. You have to make your choice. You can’t stay out there in the world and serve God at the same time. Jesus said you couldn’t serve God and mammon. So if you won’t expect…
E-250 Dacă tu într-adevăr ajungi mîntuit, tu te vei bucura de adunări unde Duhul Sfînt se adevereşte pe Sine şi arată căci Cuvîntul lui Dumnezeu este aşa.
E-250 If you really get saved, you’ll enjoy meetings where the Holy Spirit is vindicating Itself and showing that the Word of God is so.
E-251 Cineva a zis, "Oamenii fac prea mare gălăgie. Aceasta mă face agitat." Tu vei ajunge agitat dacă tu ai ajunge în Cer. Şi doar gîndeşte-te, cînd ei toţi sînt acolo, atunci cum este cu aceasta? Oh, Doamne! Cum vrea Domnul să obţină...
E-251 Someone said, “The people make too much noise. It makes me nervous.” You’ll be nervous if you would get to Heaven. And you just think, when all of them are there, then what about it? Oh, my! How the Lord wants to get…
E-252 El este îndelung răbdător, aşa cum el a fost în zilele lui Noe. El a încercat din greu. El a îndurat mult, pentru o sută şi douăzeci de ani, să-i facă să se pocăiască. Ei nu au vrut să o facă.
E-252 He is longsuffering, like He was in the days of Noah. He tried hard. He suffered long, for a hundred and twenty years, to get them to repent. They wouldn’t do it.
E-253 În zilele Egiptului, El a trimis plăgi şi toate celelalte. Ei nu au vrut să o facă.
El a trimis pe Ioan. Ei n-au vrut să se întoarcă.
E-253 In the days of Egypt, He sent plagues and everything else. They wouldn’t do it.
He sent John. They wouldn’t return.
E-254 El a trimis pe Isus, să moară, să mîntuiască întregul grup care ar asculta Cuvîntul.
E-254 He sent Jesus, to die, to save the whole group that would hear the Word.
E-255 Iar acum, în ultimele zile, El a promis iarăşi ca El să trimită un Mesaj să o cheme pe Ea afară, şi să restaureze Credinţa originală înapoi la Acesta, înapoi la Cuvînt. Iar ei nu vor să-L primească. Ei sînt aşa de dogmatici, în dogmele şi crezurile lor, încît ei nu-L vor. Oh, ei se gîndesc că dacă ei aveau un... dacă un Înger ar fi păşit jos; dar Dumnezeu nu face asta.
E-255 And now, in the last days, He promised again that He would send a Message to call Her out, and restore the original Faith back to It, back to the Word. And they won’t receive It. They’re so dogmatic, in their dogmas and creeds, till they don’t want It. Oh, they think if they had a…if an Angel walked down; but God don’t do that.
E-256 El ia ceva ignorant şi stupid, ceva care de abia cunoaşte ABC-ul vostru sau-sau orice. Şi atunci El ia acel fel de persoană, deoarece El poate lua ceva care nu este nimic. şi atunci lucrează prin acesta. Atît timp cît ceva gîndeşte că ei sînt ceva, atunci ei nu pot face nimic cu acesta. El întotdeauna a făcut asta. Tu trebuie să devii nimic, ca să devii cineva cu Dumnezeu. Oh, Doamne!
E-256 He takes something ignorant and stupid, something that don’t know hardly your ABC’s or—or anything. And then He takes that type of a person, ’cause He can take something that’s nothing and then work through it. As long as something thinks they’re something, then they can do nothing with it. He’s always did that. You have to become nothing, to become somebody with God. Oh, my!
E-257 Observaţi, totuşi, "El i-a dat un timp să se pocăiască, dar ea nu a făcut-o."
E-257 Notice, yet, “He gave her a space to repent, but she didn’t do it.”
E-258 El a făcut aceasta din nou; ea nu vrea să o facă. Refuzul ei, o cale, o face... Sau, refuzul ei face calea perfectă pentru Satan să vină în ea şi să fie încarnat. Asta-i adevărat. S-a încarnat pe sine drept în ea, deoarece ea a respins Cuvîntul. Şi acela este exact acelaşi lucru ce devine biserica Protestantă, o desfrînată, este deoarece ea respinge Adevărul adeverit al Cuvîntului lui Dumnezeu, şi aceea îi dă Diavolului un loc să vină drept înăuntru şi să se încarneze. Şi el va face un chip la fiară cînd ei s-au consolidat împreună, chiar acolo acum, şi merge întocmai exact cum El a spus. Asta-i adevărat. Amin.
E-258 He’s done it again; she won’t do it. Her rejection, a way, makes her…Or, her rejection makes the perfect way for Satan to come into her and be incarnate. That’s right. Incarnate himself right in her, because she rejected the Word. And that’s exactly the same thing that the Protestant church becomes, a harlot, is because she rejects the vindicated Truth of the Word of God, and that gives the devil a place to come right in and incarnate himself. And he’ll make an image unto the beast when they consolidated together, right yonder now, and going just exactly what He said. That’s right. Amen.
E-259 Dacă eu aveam o educaţie, eu aş putea să aduc Aceasta afară. Eu nu am nici o educaţie. Eu doar aştept ca Duhul Sfînt să vă descopere Aceasta vouă. Şi El va descoperi, la aceia care... Aceasta-i corect. El o va face. Da. Observaţi.
E-259 If I had an education, I could bring It out. I haven’t got no education. I’m just expecting the Holy Spirit to reveal It to you. And He will, to those who…That’s right. He’ll do it. Yes. Notice.
E-260 Priviţi cum, ce a făcut ea aici. Ea a respins Mesajul lui Dumnezeu ca ea să se pocăiască. Ea a pornit-o, un anticrist, şi asta este ceea ce ea era. Ea a venit, un profet fals, un Diavol încarnat, şi, cînd ea a făcut-o, cu învăţătura ei falsă. Apoi, în toate acestea, Dumnezeu i-a dat un timp să se pocăiască, a încercat să o obţină.
E-260 Look how, what she did here. She rejected God’s Message for her to repent. She started off, an antichrist, and that’s what she was. She come, a false prophet, an incarnate devil, and, when she did, with her false teaching. Then, in all of that, God give her space to repent, tried to get her.
E-261 Vedeţi ce îndelungă răbdare? Ce iubire minunată! Nu există iubire ca aceea! Priviţi la aceia, chiar care au scuipat în faţa Lui şi alte lucruri, El i-a iertat. Acela este Dumnezeu, vedeţi. Să nu...
E-261 See how longsuffering? What a wonderful love! There’s no love like that! Look at those, even that spit in His face and things, He forgave them. That’s God, see. Don’t…
E-262 Respinge Mesajul lui Dumnezeu! Priviţi, i s-a cerut să se pocăiască, să meargă înapoi de unde ea a căzut.
E-262 Rejects God’s Message! Look, she was asked to repent, go back to where she fell from.
E-263 Şi de unde a căzut ea? De la Cuvînt. Corect. De unde a căzut Eva? [Adunarea zice, "De la Cuvînt." – Ed.] Cuvînt! De unde au căzut denominaţiunile? ["De la Cuvînt. "] Ia te uită. Vedeţi? Nu-i altă cale. Doar, de fiecare dată, vine drept înapoi la Cuvînt, drept înapoi la Cuvînt. Vedeţi? Şi ei intră într-un sistem care îi duce înapoi departe de Cuvînt, îi duce pe ei de la Cuvînt în loc să-i ducă la Cuvînt. Observaţi.
E-263 And where did she fall from? The Word. Right. Where did Eve fall from? [Congregation says, “The Word.”—Ed.] Word! Where did the denomination fall from? [“The Word.”] There you are. See? No other way. Just, every time, comes right back to the Word, right back to the Word. See? And they get into a system that runs them back away from the Word, runs them from the Word instead of to the Word. Notice.
E-264 Priviţi, ei i s-a dat un timp să se pocăiască, să meargă înapoi. Pocăi înseamnă să "meargă înapoi, întoarcă înapoi, stînga-împrejur." Pocăi, "merge înapoi." Şi ei i s-a dat un timp să meargă înapoi de unde aceea...
E-264 Look, she was given a space to repent, go back. Repent means to “go back, turn back, about-face.” Repent, “go back.” And she was given a space to go back to where that…
E-265 Acum amintiţi-vă, că ea era originala, Biserică penticostală peste care a fost turnat Duhul Sfînt, în Ziua Cincizecimii. Cîţi studenţi ai Bibliei cunosc asta? Sigur, ea era. Vedeţi de unde a plecat ea? Ea a căzut de la Cuvînt, şi a acceptat dogme. Ea aşteaptă... În loc de Duhul Sfînt, ea a vrut un om sfînt, "Doctor LL., Ph., Q.U." şi apoi l-a făcut un papă. Vedeţi? Sigur. Dar, ea, aceea este ceea ce ea a vrut, ca cineva să-i facă rugăciunea. Cineva... Ea doar îşi plătea banii ei, şi asta era tot ce ea avea de făcut. Vedeţi?
E-265 Now remember, she was the original, pentecostal Church that the Holy Ghost was poured upon, on the Day of Pentecost. How many Bible students knows that? Sure, she was. See where she went from? She fell from the Word, and accepted dogmas. She expect…Instead of the Holy Ghost, she wanted a holy man, “Doctor LL., Ph., Q.U.” and then made him a pope. See? Sure. But, she, that’s what she wanted, somebody to do her praying. Somebody…She just pay her money out, and that’s all she had to do. See?
E-266 Acum, este acelaşi lucru astăzi. Atît timp cît ei au o strană să şadă înăuntru, să plătească greu la farfuria de colectă, aceea este destul de bine. Ei sînt un membru al acelei biserici. Să nu le spuneţi nimic altceva despre Acesta; ei nu vor să ştie. Acelea sînt fiicele ei.
E-266 Now, it’s the same thing today. Just as long as they got a pew to sit in, pay heavy on the collection plate, that’s good enough. They’re a member of that church. Don’t tell them nothing else about It; they don’t want to know. That’s her daughters.
E-267 Acum, de unde a căzut ea? De la Cuvîntul original al apostolilor şi profeţilor apostolici. De acolo a căzut ea. De acolo au căzut protestanţii.
E-267 Now, where did she fall from? From the original Word of the apostolic apostles and prophets. That’s where she fell from. That’s where the Protestant fell from.
E-268 Pocăiţi-vă! Mergeţi înapoi! Întoarceţi-vă înapoi înainte să fie prea tîrziu. Aceasta nu este deja prea tîrziu. Într-una din aceste zile acel Miel îşi va părăsi locul Lui, şi atunci totul s-a terminat. Aşa li s-au cerut fiicelor ei acum, înainte să fie judecate cu ea, să "se întoarcă înapoi."
E-268 Repent! Go back! Turn back before it’s too late. It ain’t already too late. One of these days that Lamb will leave His place, and then it’s all over. So is her daughters been asked now, before being judged with her, to “return back.”
E-269 Acum, ultimul Mesaj care ei îl primesc, este cînd acest profet despre care eu am vorbit. Care, eu am citit multe cărţi despre aceasta. Şi eu ştiu că oameni reali, buni, sensibili, cu gîndire spirituală ştiu că acela vine. Ei ştiu asta. Ei ştiu că acesta vine, vedeţi. Ei... Dar necazul despre aceasta, este, ei continuă să zică, "Noi avem nevoie de acesta. Acesta urmează să fie." Şi cînd Acesta vine, încît ei vor fi aşa de smeriţi; ei probabil că Îl vor omite aşa cum ei au făcut în alt timp. Asta-i adevărat. Oamenii vor scrie despre Acesta, şi fiecare lucru, zicînd, "Oh, da, este necesar să fie." Şi atunci lăsaţi ca Acesta să fie arătat chiar înaintea lor, şi doar merg drept înainte, vedeţi. Astfel, ei întotdeauna au făcut aşa.
E-269 Now, the last Message they get, is when this prophet that I’ve been speaking of. Which, I have been reading many books about it. And I know that real, good, sensible, spiritual-thinking men knows that that’s coming. They know that. They know it’s coming, see. They…But the trouble of it, is, they keep saying, “We need it. It’s going to be.” And when It comes, that they’ll be so humble; they’ll probably miss It just like they did the other time. That’s right. People will write about It, and everything, say, “Oh, yes, it needs to be.” And then let It be showed right before them, and they just go right on, see. So, they always done that.
E-270 Priviţi acum, Cuvîntul original. Ei se po-... ei... Ea trebuie să se pocăiască, să meargă înapoi, încă, astfel fiicelor ei li s-a cerut. Să fie forţaţi... ei vor fi judecaţi, şi aruncaţi în acelaşi pat şi omorîţi cu ea. Lor li s-a cerut să Sf întoarcă înapoi la Cuvîntul original, să meargă înapoi la Învăţătura apostolică. Dar, ei sînt aşa de legaţi cu crezurile şi lucrurile lor, că ei nu o vor face. Ei doar îşi bat joc de Acesta.
E-270 Watch now, the original Word. They re-…they…She has to repent, to go back, yet, so her daughters has been asked. To be forced…they will be judged, and throwed into the same bed and killed with her. They’ve been asked to turn back to the original Word, go back to the apostolic Doctrine. But, they’re so tied down with their creeds and things, they won’t do it. They only make fun of It.
E-271 Apoi ce fac ei? Ei în final se formează în chipul fiarei, o altă putere; observaţi, şi acţionează, către Mireasa Mielului, aşa cum ea a făcut în Apocalipsa 13:14. Asta este ceea ce ei fac, doar persecută, întocmai acelaşi lucru. Bisericile fac doar aşa bătaie de joc de Mireasa adevărată a lui Cristos, cum a făcut Roma întotdeauna. Întocmai exact. Da, domnule. Acţionează către-Mireasa reală a Mielului întocmai exact cum a făcut ea în Apocalipsa 13:14.
E-271 Then what do they do? They finally form up in the image unto the beast, another power; notice, and act, to the Lamb’s Bride, like she did in Revelation 13:14. That’s what they do, just persecute, just the same thing. The churches make just as fun of the true Bride of Christ, as Rome ever did. Just exactly. Yes, sir. Acts to the—the real Lamb’s Bride just exactly like she did in Revelation 13:14.
E-272 Acum observaţi. Noi vedem, prin Cuvîntul lui Dumnezeu de promisiune, că El va-El va omorî copiii ei, denominaţiunile, fiicele ei, cu moarte spirituală. Acum, aceea este Apocalipsa 2:22. Să nu uitaţi aceasta. A omorî, este a pune la moarte. Iar moarte este "separare Eternă de la Prezenţa lui Dumnezeu." Gîndiţi-vă la asta, prieteni. Gîndiţi-vă la asta. Să nu vă încredeţi în ceva crezuri făcute de om. Orice care este contrar la Cuvînt, voi ţineţi-vă departe de aceasta.
E-272 Now notice. We see, by God’s Word of promise, He will—He will kill her children, the denominations, her daughters, with spiritual death. Now, that’s Revelation 2:22. Don’t forget it. To kill, is to put to death. And death is “Eternal separation from the Presence of God.” Think of that, friends. Think of that. Don’t you trust in any man-made creeds. Anything that’s contrary to the Word, you keep away from it.
E-273 Acum priviţi, priviţi în Biblie aici. Aceasta spune că numele lui era Iad, şi... Eu vreau să spun:
... numele lui era Moarte, şi iadul a urmat după el.
E-273 Now watch, watch in the Bible here. It said his name was Hell, and…I mean:
…his name was Death, and hell followed after him.
E-274 Acum, iadul întotdeauna urmează moartea, în natural. Cînd omul natural moare, iadul îl urmează; acela este mormîntul, locuinţa morţilor, vedeţi, aceea în natural. Dar în spiritual, acesta este Lacul de Foc, vedeţi, în regulă, în separare Eternă, unde ei sînt arşi.
E-274 Now, hell always follows death, in the natural. When the natural man dies, hell follows him; that’s the grave, hades, see, that in the natural. But in the spiritual, it’s the Lake of Fire, see, all right, into Eternal separation, where they’re burnt up.
E-275 Şi-şi Maleahi 4 a zis, "Nici măcar nu le lasă mirişte, sau ramură, sau nimic altceva." Acesta este felul în care lumea trebuie să se purifice pe sine din nou, pentru Mileniu. Vedeţi?
E-275 And—and Malachi 4 said, “Don’t even leave them stubble, or branch, or nothing else.” It’s the way the world has of purifying itself again, for the Millennium. See?
E-276 Aţi observat voi, căci călăreţul este un "el"? Şi "el" avea în mîna "lui": "om," profet fals. Dar mireasa lui este numită biserica, "ea," Izabela. Ahab; Izabela. Păi, este tot aşa de perfect ca orice. Vedeţi? Vedeţi?
E-276 Have you noticed, the rider is a “he”? And “he” had in “his” hand; “man,” false prophet. But his bride is called the church, “she,” Jezebel. Ahab; Jezebel. Why, it’s just as perfect as anything. See? See?
E-277 Fiice este "ea," de asemeni, dar niciodată nu primeşte căpetenie de un om; Protestanţi, la aceea, dar totuşi desfrînată în principiu, despre doctrina lor, denominaţiune, sisteme. Aceea este doar... Aceea este ceea ce spune acesta.
E-277 Daughters is “she,” also, but never receive one man headship; Protestants, to that, but still harlot in principle, of their doctrine, denomination, systems. That’s just…That’s what it says.
E-278 Observaţi. La ce ajunge toată aceasta? Acum, noi avem doar cam doisprezece, patrusprezece minute aici, eu presupun. Priviţi la ce ajunge toată aceasta. Ce este aceasta? Ea merge drept înapoi în felul în care ea a făcut-o, şi a început în Cer. Aceasta ajunge la bătălia din timpul sfîrşitului.
E-278 Notice. What is this all coming to? Now, we just got about twelve, fourteen minutes here, I guess. Look what this is all coming to. What is it? It’s going right back the way it did, and started in Heaven. It’s coming to the end-time battle.
E-279 Primul lucru, în Cer, era o bătălie. Lucifer a fost aruncat afară, şi a venit pe pămînt. Apoi el a poluat Edenul; atunci el a poluat de atunci încoace. Şi acum, de la bătălia în Cer, aceasta ajunge la bătălia pe pămînt; şi aceasta este să fie sfîrşită la, pe pămînt, la timpul sfîrşitului, într-o bătălie numită Armaghedon. Acum, oricine ştie asta. Bătălia a început în Cer, sf'întă, şi astfel ei l-au dat afară. Mihail şi Îngerii Lui l-au răsturnat, a fost alungat afară. Şi cînd ei au făcut-o, a căzut drept jos la Eden, şi aici a început bătălia aici jos. A întîlnit...
E-279 The first thing, in Heaven, was a battle. Lucifer was kicked out, and come to the earth. Then he polluted Eden; then he’s been polluting ever since. And now, from the battle in Heaven, it’s coming to the battle on earth; and it is to be finished at, on earth, at the end time, in a battle called Armageddon. Now, anyone knows that. The battle started in Heaven, holy, and so they kicked him out. Michael and His Angels overthrowed him, was run out. And when they did, dropped right down to Eden, and here started the battle down here. Met…
E-280 Dumnezeu îşi are copiii Lui tot fortificaţi prin Cuvîntul Lui. Iar Eva şi-a scos gîtul afară, a zis, "Eu cred că tu ai dreptate, poate." Şi acolo a mers aceasta. Şi aceasta era, de atunci încoace. Atunci Dumnezeu a venit jos, şi acum El trebuie să... El a venit jos să răscumpere pe acei care ar veni jos.
E-280 God had His children all fortified up by His Word. And Eve stuck her neck out, said, “I believe you’re right, maybe.” And there it went. And it’s been, ever since. Then God come down, and now He’s got to…He come down to redeem those who would come down.
E-281 Aşa cum am spus, Dumnezeu este ca un mare contractant. El îşi aşează tot materialul Lui pe pămînt, şi atunci El îşi clădeşte clădirile Lui. Acum amintiţi-vă, că înainte ca acolo să fie un bob de-de sămînţă pe pămînt, înainte ca acolo să fie un soare care să atingă vreodată pămîntul, trupul vostru era aşezat pe pămînt, deoarece voi sînteţi pulbere din pămînt. Vedeţi? Voi sînteţi. Dumnezeu este contractantul.
E-281 As I said, God is like a big contractor. He lays out all His material on the earth, and then He builds His buildings. Now remember, before there was a grain of—of seed on the earth, before there was a sun that ever struck the earth, your body was laying on the earth, ’cause you are the dust of the earth. See? You are. God is the contractor.
E-282 Acum, felul în care El urma să facă aceasta, era să se întindă în jos şi să ia (cum a făcut El cu Adam) o grămadă mică de calciu, potasiu, şi lumină cosmică, şi, "Iuh!" Zice, "Acolo este celălalt fiu al Meu." Înţelegeţi? Atunci El ar aduce sus ceva mai mult, şi, "Iuh!" "Acolo este un altul."
E-282 Now, the way He was going to do it, was reach down and get (like He did Adam) a little bunch of calcium, potash, and cosmic light, and, “Whew!” Say, “There is My other son.” See? Then He’d bring up some more, and, “Whew!” “There’s another one.”
E-283 Dar ce a făcut Eva? Ea a corupt în felul acela. Şi ea a adus aceasta printr-un act sexual, atunci moartea a atins-o.
E-283 But what did Eve do? She corrupted that way. And she brought it through a sexual act, then death struck it.
E-284 Acum ce face Dumnezeu? El are atît de multe din acele seminţe jos pe acolo, care sînt predestinaţi; atît de mulţi, cei predestinaţi. Şi apoi, la timpul sfîrşitului, El nu o să spună, "Eva, vino şi poartă un alt copil." El va ("Iuh!") chema, iar eu voi răspunde. Asta-i tot. Asta este. Aceea este ideea. Cînd acel ultimul este adus înăuntru, acela o stabileşte.
E-284 Now what is God doing? He’s got so many of those seeds down through there, that’s predestinated; so much, the predestinated. And then, at the end time, He won’t say, “Eve, come bear another child.” He’ll (“Whew!”) call, and I’ll answer. That’s all. That’s it. That’s the idea. When that last one is brought in, that settles it.
E-285 Acum, bătălia a început în Cer. Ea va fi sf'îrşită pe pămînt, în forma de Armaghedon.
E-285 Now, the battle started in Heaven. It’ll be finished on earth, in the form of Armageddon.
E-286 Acum să privim şi să o vedem desfăşurîndu-se. Şi poate că noi o putem desfăşura. Domnul să ne ajute chiar acum să facem aceasta acum. Priviţi aceasta desfăşurîndu-se.
E-286 Now let’s watch and see it unfold. And maybe we can unfold it. The Lord help us right now to do this now. Watch it unfold.
E-287 Călăreţul misterios, priviţi ce face el acum; "s-a opus," a refuzat să se pocăiască şi să meargă înapoi la Cuvîntul Sînge original. Cuvîntul a devenit Sînge şi trup. Vedeţi? El a refuzat să meargă înapoi la Acesta. Este anticrist! Mireasa Cuvînt adevărată, este op-... el este opus la Mireasa Cuvînt adevărată. Îşi ia propria lui mireasă! El se opune la această Mireasă adevărată, de asemeni. Iar el îşi ia propria lui mireasă, şi o aduce la el, într-o formă de religie numită crezuri şi dogme. Vedeţi? Şi acum, văzînd sfînta Mireasă, el este împotriva Ei. Dar el îşi formează propria lui mireasă, numită anticrist, printr-o învăţătură anticristă, care este contrară lui Cristos. Vedeţi cît de şiret este el? Iar acum, în loc să aibe o uniune de dragoste, controlînd, să se închine sub Sînge, el are o denominaţiune. În loc să aibe Cuvîntul, el a luat crezuri, dogme, şi aşa mai departe.
E-287 The mysterious rider, watch what he does now; “opposed,” refused to repent and to go back to the original Blood Word. The Word became Blood and flesh. See? He refused to go back to It. Is antichrist! The true Word Bride, is opp-…he is opposed to the true Word Bride. Takes his own bride! He opposes this true Bride, too. And he takes his own bride, and brings her to him, in a form of religion called creeds and dogmas. See? And now, seeing the holy Bride, he is against Her. But he forms his own bride, called antichrist, by an antichrist teaching, which is contrary to Christ. See how shrewd he is? And now, instead of having a unity of love, controlling, worship under Blood, he has got a denomination. Instead of having the Word, he took creeds, dogmas, and so forth.
E-288 Ca, şi Protestanţii zic, "Crezul Apostolilor." Eu vreau ca voi să găsiţi un cuvînt despre acesta în Biblie. Apostol, nu există nici un Crez al Apostolilor în Biblie.
E-288 Like, and the Protestant says, “The Apostles’ Creed.” I want you to find a word of it in the Bible. Apostle, there ain’t no Apostles’ Creed in the Bible.
E-289 Aşa cum am spus aici, acum, nu cu mult în urmă, sau pe undeva. Dacă apostolii aveau un crez, acesta este Fapte 2:38. Întocmai exact tot ce ştiu eu că el a avut vreodată. Aceea este la ce ei au chemat să facă fiecare. Cînd el a găsit pe unul din ei care arăta de parcă ei erau Creştini, el a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfînt de cînd aţi crezut?"
Au zis, "Noi nu ştim dacă acolo ar fi..." A zis, "Atunci cum aţi fost voi botezaţi?"
E-289 As I said here, now, not long ago, or somewhere. If the apostles had a creed, it’s Acts 2:38. Just exactly all I know he ever had. That’s what they called everybody to do. When he found one of them that looked like they were Christians, he said, “Have you received the Holy Ghost since you believed?”
Said, “We know not whether there be…”
Said, “Then how was you baptized?”
E-290 Acum, fiind botezat în Numele lui Isus, sau în Numele Domnului nostru Isus Cristos, adică, aceea, aceea este în regulă, dar aceea nu este totul din acesta încă. Nu, domnule. Tu ai putea fi botezat de cincizeci de ori, în felul acesta, şi nu¬ţi va face nici un pic de bine pînă cînd inima aceea este schimbată de Duhul Sfînt. Toată aceasta trebuie să meargă împreună. Observaţi, acesta este-acesta este Cristos!
E-290 Now, being baptized in the Jesus Name, or in the Name of our Lord Jesus Christ, rather, that, that’s all right, but that’s not all of it yet. No, sir. You could be baptized fifty times, like that, and don’t do a bit of good until that heart is changed by the Holy Spirit. It all has to go together. Notice, it’s—it’s Christ!
E-291 Anticristul refuză Învăţătura Miresei adevărate, şi de aceea el îşi ia propria lui mireasă acum şi o făureşte, printr-un crez de al lui propriu. Îşi ia propria lui mireasă şi o face o denominaţiune! Ea dă naştere la alte denominaţiuni, cum este citat în această Sfîntă Scriptură; dă naştere la fiice. Şi ea nu... Ea devine întocmai ca mama ei, natural, lumească, denominaţional; opunîndu-se Miresei spirituale, Cuvîntul.
E-291 The antichrist refuses the true Bride Doctrine, and therefore he takes his own bride now and builds her up, under a creed of his own. Takes his own bride and makes her a denomination! She gives birth to other denominations, as quoted in this Holy Scriptures; gives birth to daughters. And she don’t…She becomes just like her mother, natural, worldly, denominational; opposing the spiritual Bride, the Word.
E-292 Ei nu zic că ei nu aparţin la biserică. Voi vorbiţi cu o persoană denominaţională. "Sigur, eu aparţin la biserică." Tu eşti un Creştin? "Eu aparţin la biserică!" Aceea nu are nimic de a face cu Acesta! Ei zic... Voi nu aparţineţi la Bise-... Voi, voi aţi putea aparţine la ce se cheamă o biserică, vedeţi, aparţineţi la o biserică. Aceea nu este o Biserică. Acelea nu sînt Biserici. Acelea sînt loje unde oamenii vin împreună, şi oameni ca, "păsări cu acelaşi penaj."
E-292 They don’t say they don’t belong to church. You talk to a denominational person. “Sure, I belong to church.” Are you a Christian? “I belong to church!” That don’t have one thing to do with It! They say…You don’t belong to Chur-…You, you might belong to what’s called a church, see, belong to a church. That’s not a Church. Them is not Churches. Them is lodges where people get together, and people like, “birds of a feather.”
E-293 Dar voi sînteţi numai o Biserică, şi aceea este Trupul tainic al lui Cristos. Şi voi nu aderaţi la Aceea. Voi sînteţi născuţi în Ea.
E-293 But you’re only one Church, and that’s the mystical Body of Christ. And you don’t join That. You’re born in It.
E-294 Cum am spus întotdeauna, eu sînt cu familia Branham de cincizeci şi trei de ani, şi nu am aderat la ea. Eu am fost născut în ea. Vedeţi?
E-294 As I’ve always said, I’ve been with the Branham family fifty-three years, and never did join it. I was born in it. See?
E-295 Acum observaţi. Aceasta este doar tipizat frumos. Eu-eu am o... Scriptură scrisă aici jos, însă eu ... noi nu avem timp să o luăm; aşa cum Esau şi Iacob.
E-295 Now notice. It’s just typed beautifully. I—I got a…the Scripture wrote down here, but I…we ain’t got time to get to it; as Esau and Jacob.
E-296 Acum, Esau era un om religios. El nu a pretins să fie un necredincios. El a crezut în acelaşi Dumnezeu în care a crezut Iacob, în acelaşi Dumnezeu în care tăticul lui a crezut. Dar el era doar un necinstit, sau scuzaţi expresia, doar... El doar nu era bun. El-el era, acum, atît cît priveşte a fi moral, el a fost într-adevăr un-un om acţionînd mai bine moral decît cum era Iacob. Dar, voi vedeţi, el nu se gîndea... "Oh, ce are acel drept de întîi născut de a face cu Acesta?" Şi el şi-a vîndut dreptul de întîi născut lui Iacob. Vedeţi?
E-296 Now, Esau was a religious man. He didn’t claim to be an unbeliever. He believed in the same God Jacob did, same God his daddy did. But he was just a shyster, or excuse the expression, just…He was just no good. He—He was, now, as far as being morally, he was really a—a better moral-acting man than Jacob was. But, you see, he didn’t think… “Oh, what’s that birthright got to do with It?” And he sold his birthright to Jacob. See?
E-297 Dar, Iacob, el nu a avut lucruri mari, şi aşa cum a avut Esau. El nu avea moştenirea pe care o avea el. Dar acolo era un lucru ce Iacob a vrut, era acel drept de întîi născut. Lui nu i-a păsat cum trebuia el să-l obţină; el urma să-l obţină. Iar Dumnezeu a avut respect faţă de el.
E-297 But, Jacob, he didn’t have big things, and like Esau did. He didn’t have the inheritance he did. But there was one thing Jacob wanted, was that birthright. He didn’t care how he had to get it; he was going to get it. And God had respect to him.
E-298 Şi, atunci, acela este acelaşi lucru astăzi, cu omul natural, cu minte firească, cu mintea lumească. "Păi, eu aparţin la biserica de stat. Eu aparţin la această biserică. Eu aparţin de aceea." Aceea nu are un lucru de a face cu Acesta, nici un lucru.
E-298 And, then, that’s the same thing today, with the natural man, carnal mind, worldly-minded. “Well, I belong to the state church. I belong to this church. I belong to that.” That don’t have one thing to do with It, not a thing.
E-299 Priviţi, îi adună acum pe calul lui cu culori amestecate. El îi adună laolaltă, pe calul lui cu culori amestecate, deoarece el are putere politică.
E-299 Watch, gathers them now on his mixed-colored horse. He is gathering them together, on his mixed-colored horse, ’cause he’s got political power.
E-300 Voi nu credeţi că el are? Cum a ajuns înăuntru acest Preşedinte chiar acum? Cum a putut acela vreodată să se strecoare sus? Aha! Aţi venit aici pentru libertatea religiei; şi voi grămadă de democraţi care v-aţi vinde dreptul vostru de întîi născut la politică! Eu nu am... partidul Democrat este în regulă; ele amîndouă sînt putrede. Eu vorbesc despre Creştinism. Dar voi vă vindeţi dreptul de întîi născut, pe un buletin de vot democrat, să puneţi ceva de felul acesta înăuntru. Ruşine să vă fie!
E-300 You don’t believe he has? How did this President get in just now? How did that ever slip up? Uh-huh! Come over here for freedom of religion; and you bunch of democrats that would sell your birthrights out to politics! I ain’t got…Democrat party is all right; they’re both rotten. I’m talking about Christianity. But you sell your birthrights, on a democrat ticket, to put something like that in. Shame on you!
E-301 Nu vă daţi seama că această naţiune, exact, este în modelul Israelului? Ce a făcut Israel? Ea a venit acolo într-o ţară străină, şi a scos afară ocupanţii şi i-a omorît, şi au intrat înăuntru şi au stăpînit ţara. Asta este ce noi am făcut; Indienii. Acela este singurul American adevărat care există, sînt prietenii noştri Indieni.
E-301 Don’t you realize that this nation, exactly, is in the pattern of Israel? What did Israel do? She come over to a strange land, and took the occupants out and killed them off, and went in and possessed the land. That’s what we did; the Indians. That’s the only true American there is, is our Indian friends.
E-302 Şi atunci ce au făcut ei? Israel a avut cîţiva oameni mari. Primul lucru care-l ştiţi... Ei l-au avut pe David, şi ei l-au avut pe Solomon. Ei au avut oameni mari. Şi în final ei au avut un renegat sus acolo, Ahab, care s-a căsătorit cu o Izabelă, o necredincioasă.
E-302 And then what did they do? Israel had a few great men. First thing you know…They had David, and they had Solomon. They had great men. And finally they got a renegade up there, Ahab, that married a Jezebel, an unbeliever.
E-303 Păi, acesta este acelaşi lucru ce noi am făcut. Noi am avut un Washington şi un Lincoln, dar priviţi ce avem noi acum. Şi tocmai lucrul despre acesta, este, el este căsătorit, şi s-a înmuiat şi s-a înduplecat la Izabela. El s-ar putea să fie un fel de om destul de bun, însă ea o să dirijeze afacerile. Şi voi vedeţi aceasta chiar acum, întreaga familie vine înăuntru.
E-303 Well, that’s the same thing we did. We had a Washington and a Lincoln, but look what we got now. And the very thing of it, is, he is married, and soused down and dyed-in-the-wool to Jezebel. He might be a pretty good sort of a fellow, but she is going to run the business. And you see it right now, the whole family is coming in.
E-304 Ce mi-a spus mie Duhul Sfînt, cam cu treizeci şi cinci de ani în urmă? Şi voi toţi cei de demult cunoaşteţi asta, despre şapte lucruri care au să se întîmple înainte de sfîrşit. Şi acesta este ultimul, penultimul lucru, venind sus. Toate celelalte au lovit întocmai exact la punct, la războaie şi toate celelalte. Vedeţi? Şi acum ea este chiar în mîinile, unei femei, să dirijeze naţiunea. Izabela! Vedeţi?
E-304 What did the Holy Spirit tell me, about thirty-five years ago? And all you old-timers know it, of seven things that would happen before the end. And this is the last, next to the last thing, coming up. Everything else hit just exactly on the dot, to the wars and everything else. See? And now she is right in the hands, a woman, to rule the nation. Jezebel! See?
E-305 Dar, amintiţi-vă, că în zilele Izabelei, cineva într-adevăr le-a spus culorile lor. Vedeţi?
E-305 But, remember, in the days of Jezebel, someone really told them their colors. See?
E-306 Strîngerea, pe calul lor cu culori amestecate. Şi, vedeţi, el adună acest lucru laolaltă, amestecat cu crezuri, denomina¬ţiune, învăţături făcute de om. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Sigur, o culoare amestecată, culoarea ameste¬cată a morţilor, calul galben al lumii! Acum, aceasta-i corect. Culori amestecate a morţilor, forma lumească a calului galben, oh, Doamne, nu Sîngele sfînt al Cuvîntului, deloc!
E-306 The gathering, on their mixed-colored horse. And, see, he is gathering this thing together, mixed with creeds, denomination, man-made doctrines. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Sure, a mixed color, the mixed color of the dead, pale horse of the world! Now, that’s right. Mixed colors of the dead, worldly form of the pale horse, oh, my, no holy Blood of the Word, at all !
E-307 Şi priviţi. De la colţ... "De la cele patru colţuri ale pămîntului, ei îi adună; îi adună la Armaghedon," Biblia a spus. Eu încerc să mă gîndesc la Scripturi, aşa cum le am eu scrise aici jos. Eu nu le numesc; ci doar unde sînt ele scrise jos, să vedem ce sînt ele. "Îi strînge laolaltă, la marea zi a bătăliei Domnului Dumnezeu." Priviţi. Acum, pe acesta de culoare amestecată, lumesc, galben, cal bolnav, doar gîndiţi-vă la aceasta; voi ştiţi, acela este un lucru rău. Acum priviţi unde îi strînge el, "De la cele patru colţuri ale pămîntului." Ei se strîng acum pentru demonstrare de putere. Demonstrarea de putere va fi la "Armaghedon," conform cu Cuvîntul. Vedeţi?
E-307 And watch. From corner… “From the four corners of the earth, they gather them; gathers them to Armageddon,” the Bible said. I’m trying to think of the Scriptures, as I got them wrote down here. I ain’t calling them; but just where they’re written down, see what they are. “Gathers them together, to the great day of the battle of the Lord God.” Watch. Now, on this mixed-colored, worldly, pale, sick horse, just think of it; you know, that’s a bad thing. Now watch where he gathers them, “From the four corners of the earth.” They are gathering now for the showdown. The showdown will be at “Armageddon,” according to the Word. See?
E-308 Pe calul galben, călărind pe el, cu o "Moarte" prins... cu numele prins de el, "Moarte," anticristul! Ascultaţi. Anticrist, prima din denominaţiune (aceea nu poate fi disputat); cu Izabela lui, o prostituată faţă de Cuvînt; cu fiicele ei, cu ea, Protestanţi; adunîndu-se împreună acum în unitate!
E-308 On the pale horse, riding on it, with a “Death” tacked… with the name tacked on him, “Death,” the antichrist! Listen. Antichrist, first denomination (that can’t be disputed); with his Jezebel, a prostitute to the Word; with her daughters, with her, Protestants; gathering themselves together now in unity!
E-309 Aţi auzit voi pe oamenii Baptişti vorbind zilele trecute aici, voi ştiţi? Hî? "Oh, noi nu ne vom uni cu ei, ci noi vom-noi vom fi prietenoşi şi cumva ne potrivim cu ei. Noi nu va trebui să aderăm la biserica lor, dar..." Ia te uită. Ia te uită, întocmai exact ce a spus Cuvîntul. Vedeţi? Vedeţi? Desfrînată bătrînă, în primul rînd, vedeţi.
E-309 Did you hear the Baptist people speak the other day over here, you know? Huh? “Oh, we won’t join up with them, but we’ll—we’ll be friendly and kind of click with them. We won’t have to join their church, but…” There you are. There you are, just exactly what the Word said. See? See? Old harlot, in the first place, see.
E-310 Acum aici sînt ei, unindu-se împreună, venind la acea demonstrare de putere, la Armaghedon, şi călărind pe un cal de culoare amestecată; un cal de alb, un cal de roşu, un cal de negru. Cei trei, diferiţi: politică-putere politică, putere spirituală, controlată de putere demonică, care este anticristul. Amestecînd toată aceea împreună, şi voi aveţi un lucru galben, cu arătare bolnăvicioasă pe care el călăreşte. Corect. Acum observaţi. Priviţi pe ce călăreşte el, pe acest cal cu arătare galbenă, de culoare căruntă, amestecat cu negru, roşu, şi alb; venind la bătălie, adunîndu-şi supuşii din fiecare naţiune de sub Cer! Nu a interpretat Daniel visul, şi a văzut acea trăsătură de fier mergînd în fiecare împărăţie, a Romei? Aici vin ei, adunîndu-se.
Acum şedeţi liniştiţi pentru încheiere, doar un minut, şi ascultaţi de aproape.
E-310 Now here they are, joining themselves together, coming to that showdown, to Armageddon, and riding on a mixed-colored horse; with one horse of white, one horse of red, one horse of black. The three, different: political—political power, spiritual power, controlled by demon power, which is the antichrist. Mixing that all together, and you got a pale, sickly-looking thing he is riding on. Right. Now notice. Look what he is riding on, this pale-looking, grizzled-colored horse, mixed with black, red, and white; coming to the battle, gathering his subjects from every nation under Heaven! Did not Daniel interpret the dream, and seen that streak of iron run into every kingdom, of Rome? Here they come, gathering.
Now sit still for the close, just a minute, and listen close.
E-311 Ei se strîng înăuntru acum să facă aceasta, aducîndu-şi supuşii lui din cele patru colţuri ale pămîntului; călărind un cal galben, bolnăvicios, în trei culori, amestecat. Acelaşi om!
E-311 They are gathering in now to do it, bringing his subjects from the four corner of the earth; riding a pale, sickly, three-colored, mixed horse. Same man!
E-312 Acum, în Apocalipsa 19, nu numai că el se pregăteşte, ci Cristos se pregăteşte să-l întîlnească. Bătălia urmează să fie fierbinte şi grea. Cristos, în Apocalipsa 19. Cristos i-a adunat pe ai Lui, nu din cele patru colţuri ale pămîntului, deoarece acolo urmează să fie o rămăşiţă mititică. Ce face El? El îi adună din cele patru colţuri ale Cerului. Noi o să-i luăm pe ei, "sufletele de sub altar," mîine seara, şi voi veţi vedea dacă aceasta este corect, sau nu. Patru colţuri ale Cerului; pe un cal alb ca zăpada!
E-312 Now, in Revelation 19, not only is he getting ready, but Christ is getting ready to meet him. The battle is going to be hot and heavy. Christ, in Revelation 19. Christ is gathered His, not from the four corners of the earth, because there’s going to be a little bitty remnant. What’s He doing? He is gathering them from the four corners of Heaven. We’ll get them, “souls under the altar,” tomorrow night, and you’ll see whether it’s right, or not. Four corners of Heaven; on a snow-white horse!
E-313 El de asemeni are un Nume, nu moarte, ci, "Cuvîntul lui Dumnezeu," Viaţă. Amin. Dumnezeu a scris drept pe coapsa Lui aici, "Cuvîntul lui Dumnezeu." Aceea este singura Viaţă, deoarece Dumnezeu este singura sursă de Viaţă Eternă care există. Zoe! Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
E-313 He also has a Name, not death, but, “The Word of God,” Life. Amen. Got wrote right on His thigh here, “The Word of God.” That’s the only Life, because God is the only source of Eternal Life there is. Zoe! That right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-314 Şi El are scris, "Viaţă," călărind pe un cal alb; şi aici este un om cu trei puteri diferite amestecate, numit "Moarte." Adunîndu-şi delegaţii lui legaţi de pămînt; iar Cristos îşi adună supuşii Lui născuţi din Cer, sfinţii. El are "Moarte" scris pe el; Cristos are "Viaţă" scris pe El.
E-314 And He has got wrote, “Life,” riding on a white horse; and here is a man with three different powers mixed up, called “Death.” Gathering his earthbound delegates; and Christ is gathering His Heaven-born subjects, saints. He has got “Death” wrote on him; Christ got “Life” wrote on Him.
E-315 Aceia cu El sînt pe cai albi, de asemeni, şi ei sînt numiţi, "Aleşii dinainte de întemeierea lumii." Amin! Şi ei sînt credincioşi Cuvîntului. Amin! Iuh! Mie îmi place aceea. "Chemaţi, aleşi, înainte de întemeierea lumii." Şi apoi, credincioşi Cuvîntului, prin alegerea lor, toţi stimulaţi cu vin nou şi Ulei, doar călărind drept înainte, venind în jos să-l întîlnească pe el. Ei ştiu că Tunetele vor emite lucrul pentru noi, destul de curînd. Înţelegeţi?
E-315 Those with Him are on white horses, also, and they are called, “The chosen before the foundation of the world.” Amen! And they are faithful to the Word. Amen! Whew! I like that one. “Called, chosen, before the foundation of the world.” And then, faithful to the Word, by their choosing, all stimulated with new wine and Oil, just riding right along, coming down to meet him. They know the Thunders will issue the thing for us, pretty soon. See?
E-316 Priviţi. Cum face el? Astfel, dacă El este Cuvîntul, şi Numele Lui este Cuvîntul, atunci Cuvîntul este Viaţă. Anticristul; orice anti este "împotrivă," astfel anti este "împotriva" lui Cristos, Cuvîntul. Astfel, acesta trebuie să fie un crez, sau o denominaţiune, care este împotriva Cuvîntului.
E-316 Watch. How does he do? So, if He is the Word, and His Name is the Word, then the Word is Life. The antichrist; anything anti is “against,” so anti is “against” the Christ, the Word. So, it’s got to be a creed, or a denomination, which is against the Word.
E-317 Păi, eu nu văd cum o să omiteţi voi aceasta. Dacă voi-voi înţelegeţi aceasta, cum puteţi să o omiteţi? Eu nu ştiu cum o să omiteţi.
E-317 Why, I don’t see how you going to miss it. If you—you understand it, how could you miss it? I don’t know how you’re going to.
E-318 Şi aceea este adevărat. Anti este "împotrivă." Nu este asta adevărat? "Să scoată de la." Aceea este ce era el. El îşi călăreşte calul lui amestecat. Noi am văzut aceasta chiar aici în Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-318 And that’s true. Anti is “against.” Isn’t that right? “Take away from.” That’s what he was. He’s riding his mixed-up horse. We seen it right here in the Word of God.
E-319 Noi am văzut aceasta chiar acolo în cele şapte epoci ale bisericii. Aici El o aduce drept înapoi în Peceţi, le deschide şi arată lucrurile acelea care s-au petrecut, sub epocile bisericii.
E-319 We seen it right there in the seven church ages. Here He brings it right back in the Seals, open up and showing them things that went on, under the church ages.
E-320 Anti este "împotriva" Cuvîntului. Vedeţi de ce, crezurile, de ce sîntem noi aşa împotriva crezurilor şi denominaţiunilor? Deoarece ele sînt împotriva Cuvîntului. Vedeţi?
E-320 Anti is “against” the Word. See why, creeds, why we’re so against the creeds and denominations? Because they’re against the Word. See?
E-321 Aici noi vedem Viaţa şi moartea venind la lupta finală. Calul alb, al Vieţii adevărate; calul galben, de crez amestecat. Ei văd lucrul venind la-la reala demonstrare de putere.
E-321 Here we see Life and death coming to the final struggle. The white horse, of true Life; the pale-horse, of mixed creed. They see the thing coming to the—to the real showdown.
E-322 Acum eu vreau să spun ceva aici. Voi aţi putea să nu credeţi aceasta. Dar eu am căutat aceasta, să fiu sigur. Există numai o culoare originală, şi aceea este alb. Cîţi cunosc asta? Există numai o culoare originală. Orice altceva, este amestecat.
E-322 Now I want to say something here. You might not believe this. But I looked it up, to be sure. There is only one original color, and that’s white. How many knows that? There is only one original color. Anything else, is mixed.
E-323 Cristos este pe un alb consistent, Cuvînt neamestecat, de la început. Amin! Amin! Fiecare culoare ar fi albă dacă vreun chimical nu s-ar fi descompus în aceasta. Amin! Glorie! Fiecare biserică ar sta pe Învăţătura apostolică a Cuvîntului lui Dumnezeu, şi Dumnezeu confirmînd Aceasta, dacă el nu ar fi avut crezuri şi denominaţiuni amestecate în Aceasta. Asta este.
Oh, Frate Evans, eu mă simt bine chiar acum! Da, domnule. Da, domnule.
E-323 Christ is on a solid-white, unadulterated Word, from the beginning. Amen! Amen! Every color would be white if some chemistry hadn’t broke into it. Amen! Glory! Every church would be standing on the apostolic Doctrine of the Word of God, and God confirming It, if he didn’t have creeds or denominations mixed into It. There you are.
Oh, Brother Evans, I feel good right now! Yes, sir. Yes, sir.
E-324 Numai o culoare originală, aceea este albă. Aceasta nu¬aceasta nu s-a amestecat cu denominaţiuni sau crezuri. Nu, domnule.
E-324 Only one original color, that’s white. It never—it never mixed with denominations or creeds. No, sir.
E-325 Şi, ţineţi minte, că sfinţii Lui sînt îmbrăcaţi în robe albe, nu amestecaţi cu denominaţiuni şi crezuri. Acum noi aflăm, crezurile de denominaţiune, aici este unde vă obţineţi voi culoarea amestecată. Dar aceasta este culoarea originală ce El o călăreşte. Culoarea originală este pe poporul Lui. Iar ei au fost înmuiaţi în Sînge, care a curăţit îmbrăcămintea aceea, şi a trimis-o drept înapoi acolo. Vedeţi? Asta-i adevărat.
Acei care sînt amestecaţi, s-au îngălbenit şi se duc la moarte.
E-325 And, remember, His saints are clothed in white robes, not mixed with denomination and creeds. Now we find out, the denomination creeds, here is where you get your mixed color. But this is the original color He is riding. The original color is on His people. And they’ve been dipped in Blood, that cleansed that garment, and sent it right back yonder. See? That’s right.
Those that mixed, turned pale and go to death.
E-326 Aceasta este o pervertire, o perversiune, să amesteci culorile cu alb; tu perverteşti culoarea originală. Este adevărat? Dacă culoarea originală, singura culoare, este albă, şi tu amesteci ceva cu ea, tu perverteşti cauza ei reală. Amin. Este asta adevărat?
E-326 It is a perverting, a perversion, to mix colors with white; you pervert the original color. That right? If the original color, only color, is white, and you mix something with it, you pervert its real cause. Amen. Is that right?
E-327 Şi, cînd, dacă El este calul alb, şi El este Cuvîntul; atunci, să amesteci ceva cu Acela, orice fel de crez, să adaugi un cuvînt la El, să scoţi un Cuvînt din El, este să perverteşti întregul lucru. Oh, Doamne! Ţine-mă cu Cuvîntul, Doamne!
E-327 And, when, if He is the white horse, and He is the Word; then, to mix anything with That, any kind of a creed, add one word to It, take one Word away from It, is to pervert the whole thing. Oh, my! Keep me with the Word, Lord!
E-328 Adevăr şi eroare! Oh, Doamne! Nu contează cît de bine că acesta este... Adevărul şi eroarea nu se pot amesteca. Aceasta nu se poate amesteca. Aceasta este sau AŞA VORBEŞTE DOMNUL sau aceasta este greşit. Nu contează ce sfînt părinte a spus-o, Sfîntul Bonifer, sau-sau arhiepiscopul de Canterbury; eu nu ştiu cine a spus aceasta. Dacă aceasta este contrar la Cuvînt, aceasta este o perversiune. Ea nu se va amesteca. Ziceţi, "Păi, acest om a făcut..." Mie nu-mi pasă ce a făcut el, cît de mult este el sfînt, sau orice de felul acesta. Acesta este singurul Adevăr direct pe care noi îl avem. Nici o biserică, nici un crez, nu are Adevăr, dacă acesta este în afara Acestuia.
E-328 Truth and error! Oh, my! No matter how good that it’s… Truth and error cannot mix. It cannot mix. It’s either the THUS SAITH THE LORD or it’s wrong. No matter what holy father said it, Saint Bonifer, or—or the archbishop of Canterbury; I don’t know who said it. If it’s contrary to the Word, it’s perversion. It won’t mix. Say, “Why, this fellow done…” I don’t care what he done, how much holy he is, or anything like that. This is the only direct Truth that we have. No church, no creed, has no Truth, if it’s outside of This.
E-329 Şi arătaţi-mi una care-L are. Doar, eu vreau ca voi să-mi spuneţi. Eu voi întoarce o pagină în Biblie, şi vă arăt ceva. Vedeţi? Doar numiţi pe acea una. Voi ziceţi, "Penticostală." Oh, Doamne! Eu tocmai am prins acel gînd de la cineva acolo. Acesta-i motivul că eu am spus asta. Mai bine o las în pace, chiar acum, deoarece am văzut că a început un punct dureros chiar acolo. Eu nu am-nu am vrut să te rănesc, ci eu-eu doar am vrut ca tu să ştii că eu ştiu la ce te gîndeai tu. Vedeţi?
E-329 And show me one that’s got It. Just, I want you to tell me. I’ll turn a page in the Bible, and show you something. See? Just call the one. You say, “Pentecostal.” Oh, my! I just caught that thought from somebody there. That’s the reason I said that. Better leave it alone, right now, ’cause I seen that started a sore spot right there. I didn’t—didn’t want to hurt you, but I—I just wanted you to know I know what you was thinking about. See?
E-330 Cei ce s-au amestecat, s-au schimbat (cei anti) la moarte. Ei se schimbă în culoarea morţii, cînd tu amesteci orice fel de ceva cu originalul.
E-330 Those that mixed, turned (the anti) to death. They turns the death color, when you mix any kind of anything with the original.
E-331 Aceasta este cum a spus Cristos despre sămînţa de muştar. Deşi, ea este cea mai mică dintre toate seminţele, dar ea nu se amestecă cu nimic. Muştarul nu se va amesteca. El este muştar veritabil. Astfel dacă tu ai doar atît de multă credinţă, doar ţine-te de ea.
E-331 It is like Christ said about the mustard seed. Yet, it’s the smallest of all seeds, but it won’t mix with nothing. Mustard won’t mix. He’s genuine mustard. So if you just got that much of faith, just hold to it.
E-332 Observaţi. Viaţa a urmat, călăreţ pe cal alb, Care era Cuvîntul, Viaţă, adeverită prin sfinţii Lui înviaţi pe care El îi avea cu El. Acum cum urmează să meargă bătălia?
E-332 Notice. Life followed, rider on white horse, Who was the Word, Life, vindicated by His resurrected saints that He had with Him. Now how is the battle going to go?
E-333 Isus a zis, "Cel ce crede în Mine, chiar dacă el era mort, totuşi el va trăi." El a zis, "Dacă voi credeţi în Mine, chiar dacă voi-voi eraţi morţi, totuşi veţi trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată." Iarăşi, El a zis, "Cel ce crede în Mine... El îi va da Viaţă Eternă, îl va învia în zilele din urmă." Aceea este Scriptura Lui promisă.
E-333 Jesus said, “He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live.” He said, “If you believe in Me, though you—you were dead, yet shall you live. And whosoever liveth and believeth in Me shall never die.” Again, He said, “He that believes in Me…He’ll will give him Eternal Life, rise him up at the last days.” That’s His promised Scripture.
E-334 Aici vine Satan, cu toate cele patru colţuri ale pămîntului, cu Protestanţii şi cu Catolicii lui-lui, Aşi toţi împreună, în marş drept sus la Bătălia din Armaghedon. În regulă.
E-334 Here comes Satan, with all four corners of the earth, with his Protestants and with his—his Catholics, and all together, marching right up to the Battle of Armageddon. All right.
E-335 Şi aici vine Isus, venind jos din Cer, cu sfinţi înviaţi, Cuvînt adeverit.
E-335 And here comes Jesus, coming down from Heaven, with resurrected saints, vindicated Word.
E-336 Am zis, dacă Dumnezeu vorbeşte, sau te trimite, El este... El-El susţine ce spui tu. Vedeţi? Observaţi, dacă tu eşti un ambasador din Cer, tot Cerul este în spatele tău. Iar Cerul constă din Cuvînt. Aha.
E-336 I said, if God speaks, or sends you, He’s…He—He backs up what you say. See? Notice, if you’re an ambassador from Heaven, all Heaven is behind you. And Heaven is consisted of the Word. Uh-huh.
E-337 Observaţi, acum, El a venit cu sfinţi înviaţi, adeverind căci Cuvîntul Lui este adevărat.
E-337 Notice, now, He’s come with resurrected saints, vindicating that His Word is true.
E-338 Astfel Satan ştie, atunci, cAă groapa fără fund este gata pentru el. Vedeţi? Oh, Doamne! În timp ce, moartea a călărit pe calul galben, a amestecat crezul şi denominaţiunile, şi l-au urmat, oh, vai, la separare Eternă de la Dumnezeu. Acolo este unde i-a dus el, la separare Eternă.
Cristos a dus Biserica Lui drept în Slavă, în înviere.
E-338 So Satan knows, then, the bottomless pits is ready for him. See? Oh, my! While, death rode the pale-horse, mixed creed and denominations, and followed him, oh, my, to Eternal separation from God. That’s where he rode them to, to Eternal separation.
Christ rode His Church right into Glory, in the resurrection.
E-339 Observaţi versetul 8 acum, întocmai corect... ultima parte a versetului 8, în timp ce noi încheiem, vedeţi.
... lor li s-a dat putere...
E-339 Notice verse 8 now, just right…the last part of verse 8, while we’re closing, see.
…power was given unto them…
E-340 Cine este "lor"? Vedeţi? În regulă. Anticristul, numit "Moarte." "Iadul a urmat." Priviţi schema lui de patru puncte.
E-340 Who is “them”? See? All right. Antichrist, called “Death.” “Hell followed.” Watch his four-point scheme.
E-341 Anticrist, cal alb; ucide prin duh, fiind anticrist; ucidere spirituală.
E-341 Antichrist, white horse; kills by spirit, being antichrist; spiritual kill.
E-342 Numărul doi, cal roşu; ucide prin sabie; putere politică, cînd biserica şi statul se unesc.
E-342 Number two, red horse; kills by sword; political power, when church and state united.
E-343 Cal negru; suflete, cînd el îşi dă afară învăţătura, şi ea a făcut acolo cu preacurviile ei. Iar el le-a cîntărit hrana, printr¬o... şi-au vîndut... ce au dat ei de hrană, pentru o balanţă, şi bănuţii, şi aşa mai departe.
E-343 Black horse; souls, when he give out his doctrine, and she did there with her fornications. And he weighed out their food, by a…sold their…what they give for food, for a balance, and the pennies, and so forth.
E-344 Al patrulea, un cal galben; separare Eternă de Dumnezeu. Iarăşi, patru, vedeţi. Oh, vai!
Laudă să-i fie lui Dumnezeu!
E-344 Fourth, a pale horse; Eternal separation from God. Again, four, see. Oh, my!
Praise be to God!
E-345 Acum, ultimul, aici în încheiere. Către acei... Aveţi voi... Eu sînt trecut de timp, dar îmi veţi da voi cam încă zece minute? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu am aşa multe chemări, astăzi, despre-despre mine vorbind aici.
E-345 Now, last, here in closing. To those…Have you got…I’m past time, but will you give me about ten more minutes? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] I got so many calls, today, about—about me speaking here.
E-346 Acolo a pornit aşa de mult fanatism afară, despre Ilie, încît aceea este doar... Acesta este-acesta este ciocănit de moarte. Iar voi puteţi... Păi, doar lăsaţi... Doar fie ca Dumnezeu să mă ajute să vă ajut să vedeţi la ce mă uit eu. Voi vreţi? Haideţi doar să încercăm, vedeţi.
E-346 There had been so much fanaticism start out, about Elijah, till that’s just…It’s—it’s hammered to death. And you can…Well, just let…Just may God help me to help you to see what I’m looking at. Will you? Let’s just try to, see.
E-347 Acum aici este, în încheiere, către acei care nu cred că ultimul mesager la epoca bisericii este Ilie profetul, un om uns în linia aceea.
E-347 Now here is, in closing, to those who don’t believe that the last messenger to the church age is Elijah the prophet, a man anointed in that line.
E-348 După moarte... Priviţi. După moarte, din această ultimă epocă a bisericii... Acum, voi observaţi ce s-a întîmplat, vedeţi. După moarte, trupurile lor moarte sînt nimicite de fiare sălbatice. Voi ştiţi asta. Acum, asta-i adevărat. Ca a lor, aveau modelul Izabelei.
E-348 After death…Watch. After death, of this last church age…Now, you notice what happened, see. After death, their dead bodies are destroyed by wild beasts. You know that. Now, that’s true. Like theirs, had the type of Jezebel.
E-349 Acum întoarceţi la Apocalipsa 2:18 şi 20. Eu cred că noi am luat aceea doar cu cîteva minute în urmă. Nu-i aşa? Da, eu cred că noi tocmai am luat aceea. Eu am avut-o scrisă aici jos pentru ceva... Da. Timpul de descompunere morală, asta-i ceea ce era. Vedeţi cum era aceasta, cum a venit Izabela înăuntru. Acum, Izabela este bisericile, această biserică modernă; nu Mireasa, acum. Izabela, în Vechiul Testament, este un model al bisericii astăzi, conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu, din Apocalipsa 2:18, 20.
... tu o suferi pe femeia aceea Izabela, care s-a chemat pe sine o prorociţă, ...
E-349 Now turn to Revelation 2:18 and 20. I believe we got that just a few minutes ago. Didn’t we? Yeah, I believe we just got that. I had it wrote down here for some…Yes. The time of moral decay, that’s what it was. See how it was, how Jezebel had come in. Now, Jezebel is the churches, this modern church; not Bride, now. Jezebel, in the Old Testament, is a type of the church today, according to the Word of God, of Revelation 2:18, 20.
…thou sufferest that woman Jezebel, who called herself a prophetess,…
E-350 Vedeţi? Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este tipizată perfect la Izabela. Acum, prima...
E-350 See? Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, it’s typed perfectly to Jezebel. Now, the first…
E-351 Noi am putea doar să vă dăm Scriptură după Scriptură, vedeţi, că ultima epocă este un Mesaj profetic către Biserică, chemîndu-i înapoi la Cuvîntul original. Acum observaţi. Este asta corect? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Maleahi 4 a spu~ aşa, şi altele, Apocalipsa 10:7, şi înainte în jos. Vedeţi? Isus Însuşi a prezis aceasta, în jos, în jos, în jos. "Aşa cum era în zilele lui Lot," şi aşa mai departe în felul acesta, şi înainte în jos. Aceasta doar continuă să vină înainte în jos.
E-351 We could just give you Scripture after Scripture, see, that the last age is a prophetic Message to the Church, calling them back to the original Word. Now notice. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Malachi 4 said so, and others, Revelation 10:7, and on down. See? Jesus Himself predicted it, down, down, down. “As it was in the days of Lot,” and so forth like that, and on down. It just keeps coming on down.
E-352 Izabela este modelul bisericii moderne de astăzi deoarece Catolicii şi Protestanţii sînt uniţi laolaltă acum. Acolo-acolo nu este nici o evitare. Ele amîndouă sînt denominaţiuni, astfel aceasta este doar-aceasta este doar mamă şi soră, asta-i totul. Ele se ceartă şi argumentează una cu alta, însă ele sînt acelaşi lucru, amîndouă desfrînate. Acum, eu nu spun asta eu însumi. Eu citez din AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Înţelegeţi? În regulă.
E-352 Jezebel is the type of the modern church today ’cause Catholic and Protestant are joined together now. There—there is no getting around it. They’re both denominations, so it’s just—it’s just mother and sister, that’s all. They fuss and argue with one another, but they’re the same thing, both harlots. Now, I’m not saying that myself. I’m quoting from THUS SAITH THE LORD. See? All right.
E-353 Acum noi observăm, omorîtă printr-o poruncă a lui Dumnezeu, era Izabela, a fost omorîtă deoarece Dumnezeu l-a avut pe Iehu să meargă jos acolo şi să o aibe pe ea aruncată afară pe fereastră, şi să omoare pe Izabela. Iar cîinii i-au mîncat carnea, (este asta corect?) Izabela literar. [Adunarea a zis, "Amin." – Ed.] Ahab, regele ei, capul; cîinii i-au lins sîngele, aşa cum a prezis primul Ilie. Vedeţi unde mergem noi, nu-i aşa?
E-353 Now we notice, killed by a command of God, was Jezebel, was killed because God had Jehu to go down there and have her throwed out of the window, and kill Jezebel. And the dogs eat her flesh, (is that right?) literal Jezebel. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Ahab, her king, head; dogs licked his blood, as the first Elijah predicted. See where we’re going, don’t you?
E-354 De ce? Primul Ilie era un om respins, de către biserici. Iar Izabela şi Ahab erau capul acelor biserici, biserica şi statul, toate împreună. Iar Elisei i-a descoperit păcatele lui Ahab, şi a poruncit la întreaga biserică să se întoarcă înapoi la Cuvîntul adevărat.
E-354 Why? The first Elijah was a rejected man, by the churches. And Jezebel and Ahab was the head of them churches, church and state, all together. And Elisha revealed Ahab’s sins to him, and commanded the whole church to turn back to the true Word.
E-355 Dacă aceea nu este exact ceea ce trebuie să facă al doilea Ilie cînd el vine la această biserică în această zi, "restaurează înapoi Credinţa originală"! Eu nu văd cum o să vă strecuraţi la o parte de la Aceasta. Asta-i adevărat. Întoarceţi-vă înapoi la Cuvîntul adevărat! Asta-i adevărat.
E-355 If that ain’t exactly what the second Elijah is supposed to do when he comes to this church in this day, “restore back the original Faith”! I don’t see how you’re going to squeeze away from It. That’s right. Turn back to the true Word! That’s right.
E-356 Acum dacă voi vreţi să vedeţi trupurile lor, să întoarcem aici la Apocalipsa 19, după-după ce Cuvîntul îi ucide. Acum, Cuvîntul urmează să-i omoară. Voi ştiţi asta. În regulă. Acum voi priviţi doar şi vedeţi ce se întîmplă cînd Vine Cristos, în Apocalipsa 19, începînd cu al 17-lea verset.
Şi am văzut un înger stînd în soare; ...
E-356 Now if you want to see their bodies, let’s turn over here to Revelation 19, after—after the Word slays them. Now, the Word is going to kill them. You know that. All right. Now you just watch and see what happens when Christ’s Coming, in Revelation 19, beginning with the 17th verse.
And I saw an angel standing in the sun;…
E-357 Acum, aceasta este chiar după, priviţi deasupra aici, "Iar veşmîntul Lui era înmuiat cu sînge. Iar El este chemat REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR." În al 13-lea verset, "El este chemat Cuvîntul lui Dumnezeu." Vedeţi? Acum, aici este El, "REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR."
Şi am văzut un înger...
E-357 Now, that’s right after, look above here, “And His vesture was dipped with blood. And He is called KING OF KING, AND LORD OF LORD.” In the 13th verse, “He is called the Word of God.” See? Now, here He is, “KING OF KING, AND LORD OF LORDS.”
And I saw an angel…
E-358 Acum priviţi. El merge înainte.
Şi din gura lui merge o sabie ascuţită, încît cu ea el să lovească naţiunile: ...
E-358 Now watch. He goes forth.
And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations:…
E-359 "Afară din gura Lui," ca de la gura lui Dumnezeu la gura lui Moise. Vedeţi?
... iar el îi va stăpîni cu un toiag de fier: şi... calcă teascul-scul înverşunării şi mîniei Atotputernicului Dumnezeu.
Iar el are pe veşmîntul lui un nume... pe coapsa lui un nume scris, REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR.
Şi am văzut un înger...
E-359 “Out of His mouth,” like from God’s mouth to Moses’ mouth. See?
…and he shall rule them with a rod of iron: and… tread the winepress—press of the fierceness and the wrath of Almighty God.
And he has on his vesture a name…on his thigh a name written, KING OF KING, AND LORD OF LORDS.
And I saw an angel…
E-360 Acum priviţi. Acum el vine înainte, lovind. Pe cine loveşte El? Pe Izabela şi Ahabul ei, profetul fals.
Şi am văzut un înger stînd în soare; şi el a strigat cu un glas tare, zicînd către toate păsările din aer în mijlocul cerului, Veniţi şi adunaţi-vă laolaltă la cina marelui Dumnezeu;
E-360 Now watch. Now He comes forth, smiting. Who is He smiting? Jezebel and her Ahab, false prophet.
And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls of the air in the midst of heaven, Come and gather yourselves together to the supper of the great God;
E-361 El îi dă hrană la fiare şi păsări. Acum priviţi dincoace în celălalt capitol aici, din Cartea despre Apocalipsa. Şi, doar un minut, "Omoară cu o sabie, şi moarte, şi fiarele pămîntului." Vedeţi? Biserica Izabelă, trupul ei (actual), urmează să fie mîncat de către păsările şi fiarele de pe pămînt. Întocmai exact cum a fost Ahab şi Izabela, în natural, aşa urmează ei să fie, în formă spirituală, o biserică. Voi vedeţi ce vreau eu să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă.
E-361 He feeds them to the beasts and birds. Now watch over here in the other chapter here, of the Book of Revelation. And, just a minute, “Kill with a sword, and death, and beasts of the earth.” See? The Jezebel church, her (actually) body, is to be eaten by fowls and beasts of the earth. Just exactly like Ahab and Jezebel was, in the natural, so are they to be, in the spiritual form, a church. Do you see what I mean? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] All right.
E-362 Ilie era... Oh! Ilie era profetul în zilele lui Ahab şi Izabela, natural. Şi el este promis să facă acelaşi lucru, conform cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL, în Cuvîntul, către Izabela, spiritual; forma lui de Duh de slujbă.
E-362 Elijah’s…Oh! Elijah was the prophet in the days of Ahab and Jezebel, natural. And he is promised to do the same thing, according to THUS SAITH THE LORD, in the Word, to the Jezebel, spiritual; his Spirit-form of ministry.
E-363 Priviţi. Ilie, deşi, în ziua lui, adeverit corespunzător şi profund, nu a putut să-i întoarcă înapoi la Cuvînt. Este asta adevărat? Deşi, Ilie a încercat, cu fiecare lucru. El a făcut totul. El-el le-a arătat semne şi minuni; iar ei i-au rîs în faţă. Ei vor face acelaşi lucru cu cel spiritual aici, vedeţi. El nu a putut să-i întoarcă înapoi la Cuvînt. Afară din milioanele...
E-363 Watch. Elijah, though, in his day, properly and profoundly vindicated, could not turn them back to the Word. Is that right? Though, Elijah tried, with everything. He did everything. He—he showed them signs and wonders; and they laughed in his face. Same thing they’ll do with the spiritual here, see. He could not turn them back to the Word. Out of the millions…
E-364 Acum ascultaţi, biserică, cu atenţie acum, voi care sînteţi puţin confuzi asupra acesteia.
E-364 Now listen, church, close now, you that’s a little bit confused on this.
E-365 Afară din milioanele din lume, în zilele lui Ilie, cînd au domnit Izabela şi Ahab, în-în modelul antimodelului de astăzi; din întreaga lume, acolo erau numai şapte sute salvaţi, din propovăduirea lui Ilie. Este asta corect? Asta este exact.
E-365 Out of the millions in the world, in the days of Elijah, when Jezebel and Ahab was reigning, in—in type of the antitype today; out of the whole world, there was only seven hundred saved, of Elijah’s preaching. Is that right? That’s exactly.
E-366 Priviţi, Ilie nu ştia nici măcar pe unul din ei că era în felul acela. El credea că el era singurul mîntuit, pînă cînd Dumnezeu a deschis una din Peceţi şi i-a arătat taina în Carte, că El avea şapte sute care nu s-au aplecat jos la acele crezuri pe care le aveau ei. Cînd Dumnezeu a deschis Cartea Lui la Ilie, a zis, "Acum aşteaptă un minut, fiule. Eu am şapte sute care sînt puşi deoparte, afară acolo, care-şi au numele în Carte de la întemeierea lumii. Ei sînt ai Mei." Iuh! Dumnezeu a deschis Peceţile.
E-366 Look, Elijah never knew even one of them was that way. He thought he was the only one saved, until God opened one of the Seals and showed him the mystery in the Book, that He had seven hundred that never bowed down to them creeds that they had. When God opened His Book to Elijah, said, “Now wait a minute, son. I got seven hundred that’s tucked around, out there, has got their names on the Book since the foundation of the world. They’re Mine.” Whew! God opened the Seals.
E-367 Acesta-i motivul că eu cred că Ioan a strigat foarte mult seara cealaltă. El trebuie că şi-a văzut numele Acolo, voi vedeţi. Vedeţi?
Într-o zi Dumnezeu a deschis...
E-367 That’s the reason I think John was doing a lot of shouting the other night. He must have seen his name on There, you see. See?
One day God opened…
E-368 Elisei, el a predicat. El a făcut totul, şi-şi-şi şi-a predicat inima afară. El a făcut tot ce a putut el, şi totuşi ei doar l-au "huiduit", l-au numit de toate, şi au zis, "Tu eşti cauza la toate acestea. Tu eşti un spiritualist. Tu eşti acela care faci să vină tot necazul acesta. Tu eşti vinovat," şi fiecare lucru ca acesta. El a zis fiecare lucru către el. Izabela l-a ameninţat să-i taie jos capul, şi toate celelalte. Asta-i adevărat. Fiecare era împotriva lui.
E-368 Elisha, he had preached. He had done everything, and—and—and preached his heart out. He done everything he could, and still they just “hawed” him, called him everything, and said, “You’re the cause of all of this. You’re a spiritualist. You’re the one who makes all this trouble to come. You are guilty,” and everything like that. He said everything to him. Jezebel threatened to cut his head off, and everything else. That’s right. Everybody was against him.
E-369 Şi atunci el a zis, "Doamne, după ce am făcut asta, tot ce mi-ai spus Tu să fac! Eu am stat exact cu Cuvîntul Tău. Cînd Tu mi-ai spus ceva, eu am fost fără frică. Am păşit drept în faţa împăratului, şi toate celelalte, şi le-am spus, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL.' Iar Tu nu mi-ai spus un lucru, şi eu nu le-am spus un lucru, decît ceea ce s-a întîmplat. Şi acum iată¬mă aici, singurul rămas, din întreaga grămadă. Eu sînt singurul rămas, iar ei încearcă să mă omoare."
E-369 And then he said, “Lord, after I’ve done that, all You told me to do! I’ve stayed exactly with Your Word. When You told me anything, I was fearless. I walked right into the king’s face, and everything else, and told them, ‘THUS SAITH THE LORD.’ And You haven’t told me a thing, and I have not told them one thing, but what happened. And now here am I, the only one left, out of the whole bunch. I’m the only one left, and they’re trying to kill me.”
E-370 Dumnezeu a zis, "Eu am să deschid una din Peceţi şi îţi arăt ceva." El a zis, "Tu ştii, eu am şapte sute în spate acolo, care nu şi-au plecat un genunchi la... nu au aderat la vreunul din acele crezuri totuşi, denominaţiuni. Acolo sînt şapte sute dintre ei gata pentru Răpire, înţelegi." Oh! Oh! El a zis către profetul Lui, la care El descoperă Cuvîntul Lui, vedeţi, prin Scriptură. "Eu am încă şapte sute de nume pregătite, afară din această generaţie; şapte sute din ei. Ei nu şi-au plecat genunchii lor la ceva" (dacă eu aş spune aceasta în această zi) "organizaţii religioase, şi să vină cu crezuri, în ei."
E-370 God said, “I’m going to open up one of the Seals and show you something.” He said, “You know, I got seven hundred back there, that ain’t never bowed a knee to…joined any of them creeds yet, denominations. There is seven hundred of them ready for the Rapture, see.” Oh! Oh! He said to His prophet, who He reveals His Word to, see, through the Scripture. “I have seven hundred prepared names yet, out of this generation; seven hundred of them. They have not bowed their knees to any” (if I’d say it in this day) “religious organizations, and come creeded up, in them.”
E-371 Voi vedeţi ce vreau să spun? Atunci, aceasta simplu trebuie să fie. Aceasta doar trebuie să fie. Şi aceasta este conform cu Cuvîntul. Cînd omul apare pe scenă, el va fi un profet. Tot atît de sigur cum eu stau la acest amvon. Vedeţi? Şi el va sta drept cu acel Cuvînt. El nu va lua jos pentru crezul nimănui sau nimic altceva. Asta-i adevărat. El va fi un fel de om al pădurii, cum era Elisei, el... şi cum a venit Ioan. El va-el va urî femeile, (băiete!) femeile imorale! Iuh! Băiete, el va intra în ele! Ilie a făcut-o, şi aşa a făcut Ioan. Vedeţi? Vedeţi? Şi el va fi chiar drept cu acel Cuvînt. El va fi-fi împotriva organizaţiilor. Organizaţie? "Nu vă gîndiţi să spuneţi în voi, 'Noi avem de tată pe Abraham,' căci eu vă zic că Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Vedeţi? Sigur a făcut-o.
E-371 You see what I mean? Then, it simply has to be. It’s just got to be. And it’s according to the Word. When the man arrives on the scene, he’ll be a prophet. Just as certain as I’m standing in this pulpit. See? And he’ll stay right with that Word. He will not take down for nobody’s creed or nothing else. That’s right. He’ll be a woodsman type of a fellow, like Elisha was, he…and like John came. He’ll—he’ll hate women, (boy!) immoral women! Whew! Boy, he’ll wade in on them! Elijah did, and so did John. See? See? And he’ll be right straight with that Word. He’ll be—be against organizations. Organization? “Think not to say within yourselves, ‘We have Abraham to our father,’ for I say God is able of these stones to rise children to Abraham.” See? Sure did.
E-372 Acum, asta este, prieteni. Aici este Pecetea a Patra, deschisă şi călăreţii celor patru cai sînt descoperiţi, după cît de bine cunosc eu. Acum, aceasta este tot ce a avut loc pe pămînt.
E-372 Now, there you are, friends. Here is the Fourth Seal, opened. And the riders of the four horses is revealed, to the best of my knowledge. Now, this is all that took place on earth.
E-373 Următoarea Pecete, noi vedem, este în Cer, unde sufletele sînt sub altar.
E-373 Next Seal, we see, is in Heaven, where souls are under the altar.
E-374 Acum, doar în încheiere, eu vreau să spun aceste două... doar cîteva cuvinte, chiar aici, eu le am scrise jos. Noi am omis pe aici, asupra acestor patru Peceţi, primele patru Peceţi.
E-374 Now, just in closing, I want to say these couple…just a few words, right here, I got wrote down. We have skipped about, on these four Seals, first four Seals.
E-375 Acum, mîine seară, noi-noi schimbăm scena, de la pămînt lucrurile merg înainte. El priveşte aici sus şi vede sufletele sub altar, cei sacrificaţi, altar.
Seara următoare, loveşte judecata.
E-375 Now, tomorrow night, we—we change the scene, from the earth things going on. He looks up here and sees the souls under the altar, the sacrificed, altar.
The next night, the judgment strikes.
E-376 Iar seara a patra, sau ultima seară, Duminică seara, eu nu ştiu ce. Eu nu ştiu ce înseamnă astealalte. Eu doar le citesc, aşa ca voi. Dar, "Acolo era linişte de o jumătate de oră," dar acolo era ceva ce a avut loc. Eu mă aştept ca El să-mi descopere Aceasta. El o va face. Eu sînt satisfăcut că El o va face.
E-376 And the fourth night, or the last night, Sunday night, I don’t know what. I don’t know what these others mean. I just read them, as you did. But, “There was silence for a half hour,” but there’s something took place. I’m expecting Him to reveal It. He’ll do it. I’m satisfied He will.
E-377 Noi a trebuit să mergem, din diferite locuri din Scriptură, la Apocalipsa 19, să arătăm că Venirea lui Cristos va ucide pe anticrist. Acela este motivul că eu a trebuit să las acestea, doar să iau cele două versete. Eu a trebuit să merg la diferite părţi ale Scripturii, să dovedesc aceste lucruri. Astfel acesta-i motivul că am mers la Apocalipsa 19, să arăt că sfîrşitul anticristului, va fi uciderea; despre Cristos, cînd El vine, El va ucide pe anticrist.
E-377 We had to go, of different places of the Scripture, to Revelation 19, to show the Coming of Christ will slay the antichrist. That’s the reason I had to leave these, just take them two verses. I had to go to different parts of the Scriptures, to prove these things. So that’s the reason I went to Revelation 19, to show the end of antichrist, will be the slaying; of Christ, when He comes, He will slay the antichrist.
E-378 La Apocalipsa 10, să arăt că Mesajul îngerului al şaptelea va fi o persoană, în aceste ultime zile, uns de Dumnezeu pentru o slujbă întocmai cum avea Ilie profetul, aşa cum este prezis în Maleahi 4, să descopere adevăratul Cuvînt (original) al lui Dumnezeu în această generaţie, Cuvîntul original al lui Dumnezeu în această generaţie. Cum el a făcut la Izabela naturală, aşa o va face acest om la Izabela spirituală, bisericile denominaţionale. Eu trebuia să merg la al 7-lea capitol... al 10-lea capitol, versetele 1 la 7, să dovedesc că aceasta era corect. Şi acolo la Maleahi, şi Amos, şi aşa mai departe, să dovedesc asta.
E-378 To Revelation 10, to show that the seventh angel’s Message will be a person, in this last days, anointed of God for a ministry just like Elijah the prophet has, as is predicted in Malachi 4, to reveal the true Word of (original) God in this generation, the original Word of God in this generation. Like he did to the natural Jezebel, so will this man do it to spiritual Jezebel, the denominational churches. I had to go to the 7th chapter…the 10th chapter, 1 to 7 verses, to prove that it was right. And over to Malachi, and Amos, and so forth, to prove that.
E-379 Ilie a fost un profet care a profeţit şi a condamnat pe Izabela, în acea anume generaţie.
E-379 Elijah was a prophet that prophesied and condemned Jezebel, in that particular generation.
E-380 Iar Ilie nu a murit niciodată. El desigur nu a murit. El a apărut iarăşi, cam opt sute de ani mai tîrziu, lîngă Isus Cristos, pe Muntele Transfigurării. El nu este mort.
E-380 And Elijah never died. He certainly didn’t. He appeared again, some eight hundred years later, by the side of Jesus Christ, on Mount Transfiguration. He isn’t dead.
E-381 Acum, noi aflăm că Duhul lui urmează să ungă un om, conform cu promisiunea lui Dumnezeu, în zilele din urmă; a promis să facă la fel în Izabela duh, aşa cum el a făcut în Izabela naturală, în zilele din urmă.
E-381 Now, we find out that his Spirit is to anoint a man, according to the promise of God, in the last days; promised to do the same in spirit Jezebel, as it did in natural Jezebel, in the last age.
E-382 De aceea eu-eu am mers la aşa de mult din Biblie, să dovedesc aceasta, astfel ca să nu vă fie rămas nici o întrebare în mintea voastră. Dacă există, faceţi-mi de cunoscut. Păi, scrieţi-mi o scrisoare sau o notiţă.
E-382 That’s why I—I went to so much of the Bible, to prove it, so it won’t be left a question in your mind. If there is, you let me know. Well, write me a letter or a little note.
E-383 Şi aceasta se îmbină aşa de perfect, chiar pînă la fiarele care distrug trupurile lor naturale în zilele din urmă, nimicindu-le aşa cum au făcut ele atunci.
E-383 And it so perfectly blends, even to the beasts destroying their natural bodies in the last day, consuming them as they did then.
E-384 După cea mai bună descoperire a mea, asta mi-a fost dat de către Dumnezeu şi prezis că aceasta va fi făcut, acesta este Adevărul despre cei patru călăreţi pe cai, după cît de bine cunosc eu.
E-384 To the best of my revelation, that was give to me by God and foretold that it would be done, this is the Truth of the four horse riders, to the best that I know.
E-385 Ce credeţi voi despre Isus? [Adunarea se bucură – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-385 What do you think about Jesus? [Congregation rejoices—Ed.]
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-386 Acum ţineţi minte, cu nici... (Aceasta este; dă-i înainte; asta este bine.) Nu cu simţăminte rele înspre ceva oameni în vreo organizaţie! Pentru că, Dumnezeu are copii în sistemul Catolic. El are copii în sistemul Metodist. El are copii în sistemul Baptist. Cît de multe din acelea, toate acele sisteme diferite, sînt reprezentate aici în seara aceasta, care au ieşit afară din acestea cînd voi aţi văzut Lumina? Să vă văd mîinile. [Adunarea zice, "Amin – Ed.] Acum, amintiţi-vă, există oameni acolo întocmai ca voi. Însă acesta este sistemul care ucide, vedeţi. Acesta este duhul anticrist care îi aduce în final într-un loc încît ei nu vor auzi nici un Adevăr.
E-386 Now remember, with no…(That’s it; go ahead; that’s good.) With no bad feelings towards any people in any organization! Cause, God has got children in the Catholic system. He has got children in the Methodist system. He has got children in the Baptist system. How many of those, all them different systems, is represented here tonight, that come out of it when you seen Light? Let’s see your hands. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, remember, there is people out there just like you. But it’s the system that kills, see. It’s the antichrist spirit that finally gets them to a place till they won’t hear no Truth.
E-387 Şi amintiţi-vă seara trecută cînd eu am trecut prin pecetluire? Dacă un om a auzit chemarea jubileului, şi el a refuzat să se ducă liber, el a fost dus la stîlp şi o sulă i-a însemnat urechea. Urechea este unde voi auziţi. "Şi credinţa vine prin auzire." Atunci dacă el Îl aude, şi refuză să-şi accepte libertatea, atunci el este... trebuie să-şi slujească stăpînul lui denominaţional tot restul vieţii lui. Amin.
E-387 And remember the other night, when I went through the sealing? If a man heard the jubilee call, and he refused to go free, he was taken to the post and an awl marked his ear. Ear is where you hear. “And faith cometh by hearing.” Then if he hears It, and refuse to accept his freedom, then he’s…has to serve his denominational master the rest of his life. Amen.
E-388 Oh! Oh, Doamne! Nu este El minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu...
Să ne ridicăm doar mîinile acum şi să-L venerăm.
Pentru că El m-a iubit întîi (Glorie!)
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-388 Oh! Oh, my! Isn’t He wonderful? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
I love Him, I…
Let’s just raise our hands now and worship Him.
Because He first loved me (Glory!)
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-389 [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Acum doar plecaţi-vă capul, şi să-L venerăm acum aşa cum ţl fredonăm. [Fratele Branham continuă să fredoneze Eu Îl Iubesc.]
E-389 [Brother Branham begins humming I Love Him—Ed.] Now just bow your head, and let’s worship Him now as we hum it. [Brother Branham continues humming I Love Him.]
E-390 Doamne, cît de mulţumitori sîntem noi! Eu sînt aşa bucuros, Doamne, aşa de fericit pentru Tine şi poporul Tău. O Doamne, Tu ai procurat salvarea noastră pe Calvar. Noi bucuroşi o acceptăm, Doamne.
E-390 Lord, how thankful we are! I’m so glad, Lord, so happy for You and Your people. O Lord, You purchased our salvation on Calvary. We gladly accept it, Lord.
E-391 Acum încearcă-ne, Doamne, prin Duhul Tău. Şi dacă există ceva rău printre noi, Doamne, ceva necredinţă a Cuvîntului, vreo persoană aici, Tată, care nu ar puncta fiecare promisiune a lui Dumnezeu cu un "amin"; fie ca Duhul Sfînt să vină jos acum, Călăreţul pe cal alb, în timp ce Duhul Lui, Duhul lui Cristos, în faţa anticristului, şi să-i cheme pe ai Lui Proprii. Cheamă-i afară, Doamne.
E-391 Now try us, Lord, by Your Spirit. And if there be any evil among us, Lord, any unbelief of the Word, any persons here, Father, that would not punctuate every promise of God with an “amen”; may the Holy Spirit come down now, the white-horse Rider, while His Spirit, Spirit of Christ, in the face of antichrist, and call His Own. Call them out, Lord.
E-392 Fie ca ei să se pocăiască acum, să vină repede la Tine şi să fie umpluţi cu Uleiul şi vinul; şi să fie schimbaţi din roba aceea denominaţională a morţii lui Cain, într-o robă albă ca zăpada a Vieţii Eterne, împărţită de către Mire. Şi atunci ei vor merge la Cina de Nuntă într-o zi, în Cuvîntul adeverit al învierii. Admite aceasta, Doamne. Cercetează inimile, în timp ce oamenii aşteaptă după Tine. Prin Numele lui Isus!
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.]
E-392 May now they repent, come quickly to You and be filled with the Oil and the wine; and be changed from that denominational robe of Cain’s death, unto a snow-white robe of Eternal Life, given out by the Bridegroom. And then they’ll go to the Wedding Supper someday, in the vindicated Word of the resurrection. Grant it, Lord. Search the hearts, while the people wait on You. Through Jesus’ Name!
[Brother Branham begins humming I Love Him—Ed.]
E-393 Acum, cercetează-ţi doar inima, fratele meu, sora mea, prietenul meu. Eu am fost cu voi pentru mult timp. Aceasta este cam treizeci şi trei de ani. V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului în afară de ceea ce s-a împlinit? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Căutaţi pe Cristos acum în timp ce voi aveţi o şansă. Aceasta poate să vină destul de curînd unde voi nu o puteţi face. Vedeţi? El ar putea părăsi scaunul, oricînd, de mijlocire a Lui; atunci tu ai putea plînge din toată inima ta, tu ai putea sări, tu ai putea vorbi în limbi, tu ai putea alerga în sus şi-n jos pe duşumea, tu ai putea face orice ai vrea, şi să aderi la fiecare biserică în lume, nu există nimic, nu mai este albitor pentru al tău-tău păcat. Atunci ce faci tu, unde eşti tu atunci?
E-393 Now, just search your heart, my brother, my sister, my friend. I’ve been with you a long time. This is about thirty-three years. Have I ever told you anything in the Name of the Lord but what come to pass? [Congregation says, “No.”—Ed.] Search Christ now while you have a chance to. It may come pretty soon where you can’t do it. See? He may leave the seat, anytime, of His intercession; then you could cry with all your heart, you could stomp, you could speak in tongues, you could run up-and-down the floor, you could do anything you wanted to, and join every church in the world, there is nothing, no more bleach for your—your sin. Then what do you, where are you then?
E-394 Păi, eu cred, din toată inima mea, că scaunul este încă deschis. Eu cred că El încă este pe Tronul lui Dumnezeu. Dar curînd El urmează să se ridice acum, şi să vină înainte, să pretindă ce El a răscumpărat. El face lucrarea de Răscumpărător Rudenie, în timp ce Rut aşteaptă.
E-394 Well, I believe, with all my heart, the seat is still open. I believe He is still on the Throne of God. But soon He’s going to rise now, and come forth, to claim what He has redeemed. He is doing the work of Kinsman Redeemer, while Ruth is waiting.
E-395 Dar curînd, voi ştiţi, după ce Boaz a făcut lucrarea de rudenie, atunci el a venit şi şi-a pretins posesiunea lui. Şi aceea este exact ce Biblia a spus că El a făcut, "El a venit înainte şi a luat Cartea." Atunci mijlocirea este terminată; El este jos de pe Tron; acolo nu mai este Sînge pe Scaunul Milei. Şi atunci ce este acesta? Scaunul Judecăţii.
E-395 But soon, you know, after Boaz done the kinsman work, then he come and claimed his possession. And that’s exactly what the Bible said He done, “He come forth and took the Book.” Then intercession is over; He is off the Throne; there is no more Blood on the Mercy Seat. And then what is it? Judgment Seat.
E-396 Nu lăsaţi să se spună, într-una din aceste zile, "Eu credeam că Răpirea trebuia să vină." Şi auziţi Glasul că zice, în spate, "Aceasta este în trecut." Dumnezeu să vă ajute!
Acum să ne plecăm capetele.
E-396 Don’t let it be said, some of these days, “I thought the Rapture was supposed to come.” And hear the Voice say, back, “It’s in the past.” God help you!
Now let’s bow our heads.
E-397 Frate Neville, vino, pentru eliberare sau orice ai tu de făcut. Dumnezeu să vă binecuvînteze, pînă mîine seară.
E-397 Brother Neville, come, for dismissing or whatever you have to do. God bless you, till tomorrow night.
Up