Pecetea A Şasea

The Sixth Seal
Data: 63-0323 | Durată: 2 ore 43 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Să ne plecăm capetele doar un moment acum.
E-1 Let's bow our heads just a moment now. Lord, we are again gathering for the service. And we think of the time in the early days when they all come up to Shiloh for the blessings of the Lord.
And now, tonight we have assembled here to hear Your Word. And as we have been studying in this certain portion of the Scripture, that the Lamb was the only One that could open the Seals or to loose them... And we pray that tonight as we have under consideration this great Sixth Seal, we pray, heavenly Father, that the Lamb will open it to us tonight, that we are here to understand it. And when no man on earth or in heaven was sufficient, only the Lamb was found sufficient. So may the all sufficient One come and open the Seal for us tonight that we might just look a-past the curtain of time. It would help us, we believe, Father, this great dark sinful day that we're living--would help us and give us courage. We trust now that we find grace in Your sight. We commit ourselves with the Word to You, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-2 Doamne, noi ne adunăm iarăşi înăuntru pentru serviciu. Şi ne gîndim la timpul, din zilele timpurii, cînd ei toţi au venit sus la Silo pentru binecuvîntările Domnului. Iar acum, în seara aceasta, noi ne-am adunat aici să auzim Cuvîntul Tău. Şi aşa cum noi am studiat în această anumită porţiune din Scriptură, că Mielul era Singurul care putea să deschidă Peceţile, sau să Le dezlege. Şi ne rugăm ca în seara aceasta, aşa cum noi avem în considerare această măreaţă Pecete a Şasea, ne rugăm, Tată Ceresc, ca Mielul să O deschidă pentru noi în seara aceasta. Căci, noi sîntem aici să O înţelegem. Şi cînd nici un om pe pămînt, sau în Cer, nu a fost potrivit, numai Mielul a fost găsit potrivit. Astfel fie ca Acel tot-potrivit să vină şi să deschidă Pecetea pentru noi în seara aceasta, ca noi să putem doar să privim dincolo de perdeaua timpului. Aceasta ne-ar ajuta, noi credem, Tată; această zi mare, întunecată, păcătoasă în care noi trăim; ne-ar ajuta şi ne-ar da curaj. Ne încredinţăm acum că noi găsim har în privirea Ta. Noi ne predăm, cu Cuvîntul, Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-3 Good evening, friends. It's a privilege to be here again tonight, to be in the service of the Lord. I just a bit late. I just went to--on an emergency of a dying man of--a member of this church. His mother is--or comes here. And they said the boy's dying right then, so I went down to see just a--a shadow of a man laying on a bed, dying, a man about my age. And in just a moment's time, I seen the man rise to his feet, giving praise to the Lord.
And so God, if we will be willing to confess our sins, and do that which is right, and ask for mercy, call upon Him, God is willing and waiting to grant it to us.
And now, I know it's warm in here tonight, and--and it's... (No, I guess the heat's altogether shut off.) and--and we're... I noticed last night, or today this is my seventh day in a room without light (just electric light. See?) studying and praying for God to open these Seals.
E-3 Bună seara, prieteni. Este un privilegiu să fim din nou aici în seara aceasta, să fim în serviciul Domnului. Eu am fost doar un pic tîrziu. Eu doar am mers la... la o urgenţă, a unui om muribund, al unui membru al acestei biserici; mama lui este, sau vine aici. Şi ei au zis că băiatul moare chiar atunci. Astfel eu-eu am mers jos să văd doar o-o umbră a unui om zăcînd pe un pat, murind, un om cam de vîrsta mea. Şi doar într-un moment de timp, am văzut un om ridicîndu-se pe picioarele lui, dînd laudă Domnului. Şi astfel, Dumnezeu, dacă noi vom voi să ne mărturisim păcatele noastre şi să facem ceea ce este drept, cerem după milă, îl chemăm pe El, Dumnezeu vrea şi aşteaptă ca să ne acorde aceasta nouă.
E-6 And there was so many that's wrote in that group of questionnaires last, or questions last night, was more or less not as much as questions, it was wanting to have a healing service anyhow, wanted to stay an extra day to have a--to have healing service on a Monday. So I--I--I would--could... I actually could do it if that was the--the will of the people that they would do that. You could think it over, let me know, but if you just want to stay and have--pray for the sick, because I've designated all this time completely to these Seals and just kept myself away for the Seals. So you can think it over and pray over it, and then let me know.
E-4 Şi, acum, eu ştiu că este cald aici în seara aceasta. Şi-şi aceasta este... Nu, eu presupun căci căldura este întru totul închisă. Şi-şi noi sîntem...
E-8 And I'll, if the Lord willing, I can... My next appointment is at Albuquerque, New Mexico, and that'll be a few days yet, and I have to go home for some business on making another convention ready in Arizona. And so then if it be the will of the Lord, you pray over it and I'll do the same, and then we'll know more about it a little later.
And I just detect now... You see you go to talking about sickness there it comes. See? See this lady setting right here, if something don't help her, she ain't going to stay here but a little bit. So then, see, we--we just pray that God will... That's what you're here for. Come way away... So see, the--the Holy Spirit knows just everything (You see?), so He... But see, I've tried to designate this time for these Seals 'cause we set it for that. You see? But if there's a...
E-5 Am observat seara trecută, sau astăzi, aceasta este a şaptea zi a mea într-o cameră fără lumină, doar lumină electrică, vedeţi; studiind, şi rugîndu-mă ca Dumnezeu să deschidă aceste Peceţi.
E-11 How many is sick is here anyhow that come to be prayed for? Let's see your hands, all around everywhere. Oh, my. Well, how many would think that that would be right, the will of the Lord to stay and have a--take Monday night just pray for the sick, have a healing service Monday night? Would you like to do that? Could you do it? Well, Lord willing, we'll do it then. See? We'll--we'll have prayer service for the sick Wednesday, or Sunday night, or Monday night and pray for the sick.
Now, I hope that don't interrupt that group that I'm going back with, going back to Arizona. Brother Norman, is he here anywhere? Does that interrupt your program, Brother Norman, anything? Brother Fred and the rest of you, is that all right? See? That's okay. All right, then the Lord willing, Monday night we pray for the sick. Just one night set aside for that altogether, just praying for the sick. Now, won't be anymore of the Seals. The Lord has opened these Seals, and then we pray for the sick Monday night.
E-6 Şi acolo erau aşa de mulţi care au scris, în acel grup de întrebători sea-... sau întrebări seara trecută, erau, mai mult sau mai puţin, nu aşa de mult ca întrebări. S-a vrut să avem un serviciu de vindecare, oricum; au vrut să stăm o zi în plus, să avem un... să avem serviciu de vindecare Lunea. Astfel eu¬eu-eu aş, putea, eu de fapt aş putea să o fac dacă aceea era¬voinţa poporului ca ei să facă asta. Voi vă puteţi gîndi la aceasta şi să-mi faceţi de cunoscut, dar dacă voi doar vreţi să staţi şi să ne rugăm pentru bolnavi.
E-14 Now... Oh, I been really enjoying this tremendously, of serving the Lord under these... Have you enjoyed this...? Now, we are now, speaking from the Fifth Seal--or the Sixth Seal, rather, and that takes down now from the--the 12th verse of the 6th chapter down to the 17th. It's one of the long Seals, that a quite a bit of things happen here.
E-7 Deoarece, eu am hotărît tot acest timp, complet, la aceste Peceţi, şi doar mă ţin la o parte pentru Peceţi.
E-16 And now the a... Tell a little review of last night, kindly back up a little each time. And say, I--I want to say something too. I found in that box four or five very important things to me. I was told that... And I certainly want to apologize... Is the tapes on? Tape's on? I want to apologize to my minister brethren and to you people here.
They say the other night when I was speaking of--of Elijah, that hour of--when they was... He thought he was the only one was going to be in the rapture, or he--only one going to be saved; and I said seven hundred instead of seven thousand. Is that right? Well, I'm sure sorry of that, folks. I--I--I knowed better than that. It was just simply a mumble of speech, because I knowed it was seven thousand. I just didn't say it right. I--I... And I--I thank you and I... That means that...
E-8 Astfel vă puteţi gîndi la aceasta, şi rugaţi-vă privitor la aceasta, şi apoi faceţi-mi de cunoscut. Iar eu voi, dacă este voia Domnului, eu pot. Următoarea mea întîlnire este la Albuquerque, New Mexico, şi aceea va fi în-în cîteva zile încă. Iar eu trebuie să mă duc acasă pentru ceva afacere, pentru a face gata o altă convenţie în Arizona. Şi astfel, atunci, dacă aceasta va fi voia Domnului! Voi rugaţi-vă pentru aceasta, şi eu voi face la fel, apoi noi vom şti mai mult despre aceasta puţin mai tîrziu.
E-17 I'm glad that you are watching what I say, and you see then, that's... 'Cause it's--it's--it's seven thousand. I got two or three notes on it. It said, "Brother Branham, I believe you were mistaken," It said, "Wasn't there seven thousand instead of seven hundred?"
I thought, "Surely I didn't say seven hundred." See? That a... And then I... Billy... And then first thing you know, I picked up another note and it said, "Brother Branham, you--I believe you said seven hundred." And one person said, "Brother Branham, was that a spiritual vision that--that there's--there's just going to be a type and you're typing it with the seven..." It puts people on edge when you go to thinking these things (See?), and it's enough to. It puts me on the edge.
Something happened today when this Seal was revealed, till I had to walk completely out in the yard, just walk around out in the yard a little while. That's right. It just simply almost took my breath right away from me. See? So it's all... A tension, oh, my... See? And another thing (See?), you're laying right on to what I say, and God's going to hold me responsible for what I tell you. See? And so I--I must absolutely be as sure as all sure can be sure (See?), of--of these things, because this is a--a tremendous time that we're living in now.
E-9 Şi eu doar detectez. Acum eu văd... Voi mergeţi să vorbiţi despre boală, acolo vine aceasta, vedeţi. Eu văd această doamnă şezînd chiar aici. Dacă ceva nu o ajută, ea nu o să stea aici decît un picuţ. Astfel, atunci, vedeţi, noi-noi doar ne rugăm ca Dumnezeu să vrea. Pentru aceasta sîntem noi aici, venim de departe. Astfel, vedeţi, Duhul Sfînt cunoaşte doar totul, voi vedeţi. Astfel El...
E-24 I was thinking about the healing service for Monday night. That wouldn't interfere with you, Brother Neville, or anything?
Precious Brother Neville, I tell you what. They just--they just made one, I think, then lost the pattern. It's a... He certainly has been a--a real chum and friend to me; I'll tell you.
The Tabernacle now built and got the Sunday school rooms and everything ready and in order here. And some of you people that's around here, right in Jeffersonville, want to come to the church, you got a nice place and a place to come--Sunday school rooms, fine teacher and Brother Neville here for the adult class, and a real pastor. I don't say that to put a bouquet to him, but I'd rather give him a little rose now than a whole wreath after he's gone. And Brother--Brother Neville, I've knowed him since I was just a boy, and now, he hasn't changed one bit. He's still Orman Neville, just like he always was.
E-10 Dar, vedeţi, eu am încercat să fixez acest timp pentru aceste Peceţi, deoarece noi am aşezat aceasta pentru aceea, voi vedeţi. Dar dacă există o...
E-28 I remember visiting... Even he had grace enough to ask me to his pulpit when he was a Methodist preacher down here in the city. And we had a nice congregation down there in Clarksville. Or, I guess that's called Howard Park... Harrison Avenue Methodist Church. I think that's where he must've found you down there, Sister Neville. Down there, because she was from there.
I come back up, and I said to the church here; I said "That was--that's one of the nicest men, and one of these days I'm going to baptize him in the Name of the Lord Jesus." And it happened. Here he is, and now he's my chum, right along my side, and such an honorable, respectable man. He's always stood by me just like--just as close as he could stand. Whatever I say, he just lays right with me and hangs right along. Even when he first come in, he didn't understand the message then, but he believed it, and he stayed right with it. That's a honor; that's respect to a brother like that. I can't say enough for him, and now the Lord bless him.
E-11 Cîţi bolnavi sînt aici, oricum, care au venit pentru rugăciune? Să vă vedem mîinile, peste tot în jur, pretutindeni. Oh, Doamne! Hm! Păi, cît de mulţi ar crede că aceea ar fi drept, voia Domnului, să stăm şi să avem aceasta, să luăm Luni seara, doar să ne rugăm pentru bolnavi, să avem un serviciu de vindecare Luni seara? V-ar place să faceţi asta? Aţi putea voi să o faceţi? Păi, cu voia Domnului, noi vom face aceasta atunci. Vedeţi? Noi vom-noi vom avea serviciu de rugăciune pentru bolnavi, Miercuri, sau Duminică seara, sau... Luni seara, şi ne rugăm pentru bolnavi.
E-31 All right. Now, a little preview of last evening in the breaking of the Fifth Seal. We won't go all the way back tonight, just back far enough to get the--the Fifth Seal.
Now, we find out that there was the antichrist that rode on, and wound himself up from three powers, all went into one power and rode the pale horse, death, into a bottomless pit into perdition where it come from. And then we find out when the--the Scriptures says when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against it. And we seen it perfectly vindicated in the Word last night.
For there was four beasts that--that answered to the--the four times that this rider rode, and he rode a different horse each time--a white horse, and then a red horse, and a black horse, and then a pale horse. And we found out those colors and what they were and what they did; then take it right back into the ages of the churches and exactly that's what it done, just perfectly.
Therefore you see, when the Word of God blends together, that mean It's correct. You see? You... I believe anything that hooks with the Word of God is always, "Amen." See?
E-12 Acum, eu sper că asta nu o să deranjeze grupul acela cu care eu mă întorc înapoi, mă întorc înapoi la Arizona. Fratele Norman, este el aici pe undeva? Deranjează asta programul tău, Frate Norman, ceva? [Fratele Gene Norman zice, "Nu." – Ed.] Fratele Fred şi ceilalţi dintre voi, este aceasta ţn regulă? [Ceilalţi zic, "În regulă."] Vedeţi? Asta-i bine. În regulă.
E-36 Now, like a person said they had a vision, and said, that--that it was... Oh, they know the Lord give it because it come with great power. Well, the vision might be all right, but if it isn't with the Word and contrary to the Word, it isn't right.
Now, they may be present, some Mormon brethren or sisters, and they may be some get these tapes now. And I don't want to say that... Some of the finest people I--you would want to meet would be--be in the Mormon people, very fine type of people; and then their--their prophet, Joseph Smith, that the Methodist people killed here in Illinois, on their journey over... And so then that--that fine man... And the vision, I don't doubt at all but what he had the vision. I believe he's a sincere man, but the vision he had was contrary to the Scripture; therefore, they had to have a Mormon Bible to--to make it. (See?) This is It here, to me. This is... That's the reason. Just the Word; that's it. See?
E-13 Atunci, cu voia Domnului, Luni seara ne rugăm pentru bolnavi, doar o seară pusă deoparte pentru aceea, întru totul, doar ne rugăm pentru bolnavi. Acum, aceasta nu va mai fi despre Peceţi. Dacă Domnul vrea doar să deschidă aceste Peceţi, apoi ne rugăm pentru bolnavi, Luni seara.
E-39 One time a--a--a m--a minister came here from a foreign country, and he--and I seen him out with a--or riding around in a car with (which is not), with a--a lady. And they come to a meeting. And I found out they drove two or three days (just he and she in the meeting), to come to the meeting together; and the woman had been married three or four different times. And this minister walked up in the hotel lobby where I was and run over and shook hands with me, and I shook his hand, raised up and was talking to him.
I asked him; I said, "When you're free, could I speak to you in my room just a moment?"
He said, "Certainly, Brother Branham." I took him to the room, and I said to the minister; I said, "Reverend, sir, you're a stranger in this land," I said, "but this lady has a quite a name." I said, "You come all the way from Such-and-such a place down to this Such-and-such a place?"
Said, "Yes, sir."
And I said, "Aren't you afraid that that'll kinda... I--I don't... I'm not doubting you, but don't you think that'll reflect on your reputation as a minister? Don't you think we should put a--a little better example than that?"
And he said, "Oh, this lady's a saint." I said, "I--I don't doubt that," but I said, "but, brother, the thing of it is that everybody that looks at her is not a saint. (You see?), that looks at what you're doing." And I said, "I believe you better be careful. That's just one brother to another." And he said... I said, "The lady's been married four or five times now."
And he said, "Yes, I know that." Said, "You know..."
I--I--I said, "You don't teach that in your church at home, do you, brother?"
So said, "No, but" said, "you know, I had a vision of it, Brother Branham."
I said, "Well, that's fine." I said... He said, "Do you mind?" Said, "I believe I could straighten you out a little bit on your teaching about that."
And I said, "All right." And--and he--I said, "I'd be glad to know it, sir."
He said, "Well," said, "you know, in this vision," he said, "I was asleep."
And I said, "Yeah." (I seen then it was a dream, see.)
E-14 Acum, oh, eu mă bucur într-adevăr de aceasta, grozav, de a sluji pe Domnul sub Acestea! V-a plăcut Aceasta, deschiderea Peceţilor? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.]
E-49 And he said, "My--my wife," said, "she had been living with another man," and said, "and running around on me." And said, "Then she come to me, and she said to me, 'Oh, darling, forgive me; forgive me.' Said, 'I--I--I--I'm sorry I did it. I'll be true from now on.'" Said, "Of course I loved her so much I just forgive her, said, 'All right.'" And said, "Then," and said, "Do you know what? Then I got the interpretation of this vision." Said, "That was the woman." Said, "Sure, she's been married and--and so forth and all these times," and said that, "it's all right for her to marry because the Lord loved her so much she can marry as many times as she wants to far as it was."
I said, "Your vision was mighty sweet, but it's way off the beaten path here." I said, "That's--that's wrong. You see? You shouldn't do that."
E-15 Acum, noi acum vorbim din Pecetea a Cincea sau... Pecetea a Şasea, adică. Şi aceea ia jos acum de la al-al 12-lea verset din capitolul al 6-lea, în jos pînă la al 17-lea. Aceasta este una din Peceţile lungi. Asta este că se întîmplă cam destule lucruri aici. Şi acum...
E-51 So that's... See?.. But when you see Scripture dovetailing with Scripture, making it a constant continuity where they come together, the Scriptures, where this one leaves off here, this other one over here comes and dovetails in and draws the whole picture out... Like putting a crossword puzzle together like. You find the piece that fits in. There's nothing else can fit it; then you're getting the picture fixed. And there's only One can do that; that's the Lamb, and so we're looking to Him.
But we find that when these--this rider... He was one rider that rode these horses, and then we chased him right down, seen what he done and everything, and found out back in the church ages that's exactly what he did. Then when he went out on a certain beast and does certain things, we find out that there was one sent to combat what he did.
E-16 Spun o mică revizuire de seara trecută, cumva dăm înapoi un pic, de fiecare dată.
E-57 There was one sent for the first age, of lamb--of lion. That was the Word, of course, Christ. And next was the ox, during the time of the dark age, when--when the--the church had organized and--and had accepted dogmas instead of the Word. And you remember the whole thing is based on two things, one an antichrist, the other one a Christ.
It's still the same thing today. There is no halfway Christians. There's no drunk-sober man, no black-white birds, no, no, no sinner-saints. No, you're either a sinner or a saint. See? There's just no in-between. You're either born again or you're not borned again. You're either filled with the Holy Spirit or you're not filled with the Holy Spirit. No matter how many sensations you had, if you ain't filled with the Holy Spirit, you're not filled with It. See? And if you had been filled with It, your life shows It. Goes right up to it. See? Nobody has to tell anybody about it; they see it (See?), 'cause it's a seal.
E-17 Şi, zicem, eu-eu vreau să spun ceva, de asemeni. Eu am găsit, în cutia aceea, patru sau cinci lucruri foarte importante pentru mine. Mi s-a spus că... Şi eu desigur că vreau să cer scuze. Sînt benzile puse? Banda este pusă? Eu vreau să cer scuze la fraţii mei lucrători şi vouă oamenii de aici. Ei zic, că seara trecută cînd am vorbit despre-despre Ilie, la ceasul acela cînd ei erau... El credea că el era singurul care urma să fie în Răpire, sau singurul care urma să fie salvat. Eu-eu am spus şapte sute în loc de şapte mii. Este asta adevărat? [Adunarea, "Da." – Ed.] Păi, îmi pare desigur rău pentru asta, oamenilor. Eu-eu-eu am ştiut mai bine decît atît. Aceasta era doar simplu o îndrugare de vorbire, deoarece eu am ştiut că erau şapte mii. Eu doar nu am spus aceasta corect. Eu... Şi eu-eu vă mulţumesc. Şi aceea înseamnă că... Eu sînt bucuros că voi urmăriţi ceea ce eu spun. Şi voi vedeţi, atunci, aceea este... Deoarece, aceasta, aceasta este-aceasta este şapte mii.
E-61 Now, and we find those beasts, how they rode each time. One sent out on his ministry in political powers, uniting religious powers and--and political powers together. We find out God sent out His power to combat it. We go right back and see what the church age was and look back, and there it was just exactly that way.
Then we find out another age come along, and the enemy sent out the antichrist under the name of religion, under the Name of Christ, under the name of the church (Yes, sir.), went out under the name of the church even. "That was the real Church," she said. See? Antichrist is not Russia. Antichrist is not that. Antichrist is so close like real Christianity till the Bible said it would fool everything that wasn't predestinated. That's right.
E-18 Eu am două sau trei notiţe despre aceasta, care zic, "Frate Branham, eu cred că tu ai greşit." Acesta a zis, "Nu erau ei şapte mii în loc de şapte sute?"
E-63 The Bible said that in the last days, everything that wasn't predestinated--the elected... the elected, said the elect... Anybody take that word and run it back in your margin reading, see what it means. It says the elected, predestinated. See? It'll fool everyone of them whose names were not on the Lambs Book of Life from the foundation of the world.
When the Lamb was slain, the names were put on the Book. He's standing in the holy place tonight in glory as an Intercessor, making intercessions for everyone of those souls whose name is on that Book. And nobody knows that name but Him. He's the One that's got the Book in His hand. And He knows when that last one comes in, then His intercessing days is over. He comes forth then to claim what He's interceded for. He's--He's doing the Kinsman Redeemer work now and comes forth to receive His own.
E-19 Mă gîndeam, "Cu siguranţă că eu nu am spus şapte sute." Vedeţi? Că, şi atunci eu... Billy...
E-65 Oh, my. That ought to set every Christian to--to searching himself and holding his hands before God and saying, "Cleanse me, oh, Lord; look into my life and--and let me--let me see where my bad part is, let me get it out of the way right quick." See? For if the righteous be scarcely saved, where will the sinner and the ungodly appear? It's checking-up time.
E-20 Şi atunci eu, primul lucru care-l ştiţi, eu am ridicat o altă notiţă. Aceasta a zis, "Frate Branham, tu erai... Eu cred că tu ai spus şapte sute."
E-66 And if you would place it, and want to give this Word... (Now, I don't want to--you to ask me question on this, 'cause you get me plumb over on another in... I mean in--in writing your questions. I think the questions is done in anyhow.)
This is the time of the investigation judgment. That's right. (Now, we'll get that on the--on the trumpets when we come to that, whenever the Lord provides, or the vials.) And we'll find out on that investigating judgment, when that--just before the woes went forth, and--and we see that that is true. And the three angels that struck the earth crying, you know, "Woe, woe, woe, unto the inhabitants of the earth."...
E-21 Şi o persoană a zis, "Frate Branham, era aceea o-o vedenie spirituală căci-căci acolo urmează să fie doar un model, iar tu modelezi aceasta cu şapte... ?" Pune pe oameni pe dungă cînd tu mergi să gîndeşti aceste lucruri, vedeţi. Şi aceasta este suficient, că, aceasta mă pune pe mine pe dungă.
E-67 And we're living in a terrific time, the time that--that... You see, these things that we're in now, that we're studying right now, is after the Church is done gone. See? These things are the tribulation period. And I think it ought to be truly settled in every believer's heart that this Church never takes the tribulation period. You cannot put nowhere the Church in tribulation. I... You put the church there, but not the Bride. See, see? The Bride's gone on, 'cause (See?) She--she has not one sin, not a thing against Her. The grace of God has covered her over, and the Bleach has took every sin so far away, there's not even a--ever a remembrance of it, not a thing but purity, perfect in the Presence of God. Oh, it--it ought to make the Bride get down on her knees and cry out to God.
E-22 Ceva s-a întîmplat astăzi cînd a fost descoperită această Pecete, încît eu a trebuit să umblu complet afară în curte, doar să umblu în jur, afară în curte pentru puţină vreme. Asta-i adevărat. Aceasta doar simplu aproape că mi-a luat răsuflarea imediat de la mine. Vedeţi? Astfel tu vorbeşti, de o tensiune? Oh, Doamne! Vedeţi?
E-69 I think of a--a little story, if I'm not taking too much of your time now in--in this preliminary. I--I do this for a purpose, to feel--till I feel the Spirit just right to start. This is a--this is a sacred thing. See, see? See, who knows them things there? Nobody but God, and they're not supposed to be revealed, and proved by the Bible that they would not be revealed till this day. That's exactly right. See? They was--they was guessed at, but now we're supposed to get it exactly the truth, vindicated truth. See?
E-23 Un alt lucru, vedeţi, voi staţi chiar pe ceea ce eu spun. Iar Dumnezeu o să mă ţină răspunzător pentru ceea ce eu vă spun. Vedeţi? Şi astfel eu-eu trebuie să fiu absolut aşa de sigur cît tot sigur poate să fie sigur, vedeţi, despre aceste lucruri, deoarece acesta este un-un timp grozav în care noi trăim. Da.
E-71 Notice now, it was a--a little girl in the west that how she'd--she'd fell in love with a--a man had fell in love with her. As a buyer of the cattle, come out there for the Armour Company, and--and they had a--a great... The boss come one day (the boss's son from Chicago), and 'course they put them on a regular western frontier. The--the girls there, they dressed up. Each one was going to get this boy, sure, you know, 'cause that was the main man's boy. So they dressed in their western frontier. And--and they do that out west.
E-24 Eu mă gîndeam despre serviciul de vindecare pentru Luni seara. Aceea te-ar stînjeni pe tine, Frate Neville pe undeva? [Fratele Neville zice, "Nici un lucru. Eu voi fi chiar aici." – Ed.] Asta-i bine.
E-73 They just got through one of those episodes, and Brother Maguire (I think he's here now), they caught him downtown without his western clothes on and they throwed him in the--in the jail, and put him in a Kangaroo Court, and made him pay for it, and then made him go buy a western outfit. I seen the rest of them walking around with guns about that long hanging on them. They just go native out there. They're trying to live in something in the back gone days, bygone. See?
And then in Kentucky, you're trying to live in a bygone days of the east here. Get back in Renfro Valley and things. You like to go back to the old days. There's something causing that, but when it comes back to go back to a Gospel in the original, you don't want to do that. You want something modern. See? Goes to show that... See, you--you... There's a...
E-25 Scumpul Frate Neville! Eu vă spun, ei doar-ei doar au făcut unul, eu cred, apoi au pierdut modelul. Acesta este un... El desigur a fost un-un adevărat tovarăş şi prieten pentru mine, eu vă spun vouă.
E-76 And what makes a--a man do wrong? What makes him drink and carry on, or a woman do wrong? Is because she's trying to... There's something in her thirsting, and something in him thirsting. And they're trying to quench that holy thirst with the things of the world when God ought to be that quench. He made you that way to thirst. That's the reason you thirst for something. God made you that way so you'd turn that holy thirst to Him. See? But when you try to quench that thirst... How dare anybody to do that. You have no right to do that: to try to quench that holy thirst that you thirst for something... And--and then--and you turn it into the world, try to satisfy it with the world; you can't do it. There's only one thing that'll fill that up, and that's God. And He made you that way.
E-26 Tabernacolul este acum construit, şi are sălile de şcoală Duminicală şi totul gata, în ordine aici. Şi unii dintre voi oamenii care sînt în jur aici, în jurul Jeffersonvillelui, şi vor să vină la biserică, voi aveţi un loc frumos, şi un loc să veniţi, săli de şcoală Duminicală.
E-77 So this--this... The young girls put on a--a regular western, a "carry-on" for this boy when he--he come out. And each one of them was sure they was going to get this boy.
There was a little cousin there on the ranch, and she was an orphan. And so she just done all the--the work for these, 'cause they had to have their fingernails fixed, you know, and they couldn't wash the dishes for their hands and things; and she done all the real hard work.
And then finally when the boy came, they went out and got him in an old western style, the buckboard, and they come in shooting their guns and carrying on, you know, and--and acting up.
And that night they had a great big dance out there, on an old fashion dance, and all the ranchers around about and coming in with their dancing and so forth. And the first thing you know, why, this went on, this jubilee, for two or three days.
E-27 Învăţător minunat, şi Fratele Neville aici, pentru clasa de adulţi, şi un pastor adevărat. Eu nu spun aceasta ca un buchet pentru el, însă eu mai degrabă îi dau un trandafir mic acum decît o coroană întreagă după ce el este dus. Şi Fratele-Fratele Neville, eu l-am cunoscut de cînd eram doar un băiat. Acum, el nu s-a schimbat un pic. El încă este Orman Neville, întocmai cum era el întotdeauna.
E-80 Then one night this boy stepped out to--of the place just to rest awhile from the dance, and got away from these girls, and he happened to look going down towards the corral. There went a little girl kind of ragged looking, and she had a dish pan full of water. She had washed the dishes. And he thought, "I never seen her before. I wonder where she come from?" So he just puts it in his way to go around by the side of the--the bunkhouse and go down there and come back side of the corral and met her.
She was bare-footed. She stopped. She held her head down. She seen who it was, and she was very shy. She knew this great person. And she was just a cousin to these other girls. Their--their father was foreman on this big Armour outfit, so they... kept... She kept looking down. She was ashamed of being bare-footed.
He said, "What's your name?" She told him. Said, "Well, why ain't you out there to the--where the rest of them is?" She kinda made excuses.
E-28 Îmi amintesc de vizită. El a avut chiar destul har să-mi ceară să merg la amvonul lui cînd el a fost un predicator Metodist jos aici în oraş. Iar noi am avut o adunare frumoasă jos acolo în Clarksville, la... eu presupun că aceea se cheamă Howard Park, biserica Metodistă Harrison Avenue. Eu cred că acolo trebuie că el te-a găsit, jos acolo, Soră Neville. Jos acolo, deoarece ea a fost o membr-...
E-83 And so the next night he watched for her again. Finally, he was setting out there, and they all got to carrying on and everything, he--he set on the corral fence and watched for her to come, throw the dishwater out. And he watched her, and he said to her; he said, "You know my real purpose of being here?"
She said, "No, sir, I don't."
He said, "My purpose of being here is hunting a wife." He said, "I find a character in you that they don't have." (I was thinking of the Church. You see?) Said, "Will you marry me?"
She said, "Me? Me? I--I can't think of such a thing." Said, "Me?" See, that's the main boss's son. He owned all the companies and ranches throughout the country, and everything. You see?
Said--said, "Yes," said, "I--I couldn't find one in Chicago. I--I want a real wife. I want a wife with character. And the things that I'm looking for, I see it in you." Said, "Will you marry me?"
She said, "Well..." (It startled her.) She said, "Yes."
And he said, "Well," told her he would be back, said, "Now, you just make yourself ready, and a year from today I'll be back, and oh--and I'll get you, and I'll take you away from here. You won't have to work like this no more. I'll take you, and I'll go to Chicago, and I'll build you a home like you've never seen."
She said, "I don't never--never had a home, I'm an orphan." She said...
He said, "I'll build you a home, a real one"; said, "I'll be back."
E-29 Eu am venit înapoi, şi am spus către biserică aici, am zis, "Acela era... Acela era unul dintre cei mai plăcuţi oameni! Şi într-una din aceste zile eu am să-l botez în Numele Domnului Isus." Aceasta s-a întîmplat.
E-89 He kept in track with her through the time of the year. She worked everything that she could do to save enough money at her dollar a day or whatever she had with her board to buy her wedding dress: perfect type of the Church. See? She got her garments ready. You know, when she displayed this wedding garment, her--her cousins said, "Why, you poor silly kid. You mean to think that a man like that would have anything to do with you?"
She said, "But he promised me." She said, "He promised"; said, "I believe his word."
"Oh, he was just making a fool out of you." Said, "If he'd of got somebody he'd got one of the them."
Said, "But he promised me. I'm looking for him." Amen. I am too.
So it kept getting later and later. The day finally arrived. A certain hour he was to be there; so she dressed in her garment. And she hadn't even heard from him, but she knowed he'd be there. So she dressed up in her wedding clothes, got things ready. So then they really did laugh, there, 'cause the main boss had sent up to the--to the foreman, or--or to--and none of the girls had heard nothing about it. So it was just all a mysterious thing to them.
E-30 Iată-l aici. Şi acum el este tovarăşul meu, chiar lîngă mine. Şi un astfel de onorabil, om respectabil! El întotdeauna a stat lîngă mine întocmai ca... tot aşa de aproape cît putea el să stea. Orice spun eu, el doar stă drept cu mine şi se ţine drept înainte. Chiar atunci cînd el a venit întîi înăuntru, el nu a înţeles Mesajul atunci, dar el L-a crezut şi el a stat drept cu Acesta. Aceea este onoare, acela este respect, pentru un frate ca acela. Eu nu pot să spun suficient pentru el. Şi acum Domnul să-l binecuvînteze. În regulă.
E-95 That is too; sure it is. But this girl just in face it all of it upon the basis of his word that he'd be back for her. So they got to laughing, and put their hands around one another, dancing around there, said, "Ahhh," (laughing, you know, like that), said, "Poor little silly kid."
She just stood there--not a bit of blushing. She was holding her flowers, her wedding garment all fixed. She was struggling, you know. (His Bride has made herself ready.) She kept holding her flowers, waiting. They said, "Now, I told you it was wrong. See, he ain't coming."
Said, "I got five more minutes." Said, "He will be here." Oh, they just laughed. And just about the time the old clock ticked up to five minutes, they heard the horses a-galloping, sand rolling under the wheels. The old buckboard stopped. She jumped from between them and out the door, and he jumped out of the carriage, and she fell into his arms; he said, "It's all over now, honey"; left her little old cousins (denominations) setting there looking. She--she went to Chicago to her home.
E-31 Şi acum o mică reluare din seara trecută, în ruperea Peceţii a Cincea. Noi nu vom merge înapoi de tot în seara aceasta, doar înapoi destul de departe să luăm a-a Cincea Pecete.
E-102 I know of another great promise like that too. It... "I've gone to prepare a place for you; coming back to receive you." They might be saying we're crazy, but, brother, to me right now and these Seals breaking like this under this supernatural thing, I can almost hear the sound as that clock of time ticks away into eternity there.
I can almost see that Angel standing there and saying at the last of that seventh angel's message, "Time shall be no more." That little loyal Bride will fly away into the arms of Jesus one of these days when He takes her to Father's house. Let's think of these things as we go along now.
E-32 Acum, noi aflăm că acolo era anticristul care a călărit înainte, şi s-a sfîrşit sus, din trei puteri. Totul a mers într-o putere, şi a călărit calul galben, "Moarte," într-o groapă fără fund, în pierzare, de unde a venit el. Şi atunci noi aflăm cînd...
E-103 Notice the ministry of the Lion, the Word; the Ox, the laboring sacrifice; the cunningness of the reformers; and the--the eagle age coming in that's to reveal and pick up these things and show them.
Now, we find out in last night's service also, the great mystery opened with this Seal, which was absolutely contrary to my former understanding--just a--presuming that it was right.
E-33 Scriptura zice, "Cînd vrăjmaşul vine înăuntru ca un potop, Duhul lui Dumnezeu ridică un stindard împotriva lui." Şi noi am văzut aceasta perfect adeverit în Cuvînt seara trecută, pentru că acolo erau patru Făpturi care-care au răspuns la cele-cele patru timpuri în care acest călăreţ a călărit.
E-104 I always allowed them souls under the altar to be the early Christian martyrs, but we found out last night, when the Lord God broke that Seal for us, it absolutely is impossible. It wasn't them. They were gone on to glory, plumb on the other side. And there they was...
We found out that they were Jews that would come up during the time where the--from the calling now of the hundred and forty-four thousand, which we get into tonight and tomorrow and--and between the Sixth and Seventh Seal, the hundred and forty-four thousand is called. And then we find out that they were martyrs that had been killed, and--and yet had not been--had white robes on, but their names had been on the Lamb's Book of Life, and they were given white robes, each one of them.
E-34 Şi el a călărit un cal diferit de fiecare dată, un cal alb, şi apoi un cal roşu, şi un cal negru, şi apoi un cal galben. Şi noi am aflat, acele culori, şi ce erau ele şi ce au făcut ele. Apoi le-am luat drept înapoi în epocile bisericilor, şi exact ceea ce acesta a făcut, întocmai perfect.
E-106 And we took that, and there's nothing in the world, I don't believe, but that bunch of--of--a--the--the Jews has went through a pretribulation period. When during the time of this last wars, they were--they--they're got to be hated by everybody. And Eichman killed millions of them in Germany (You just heard the trial.), millions of innocent people slain, Jews, just because they were Jews, no other reason.
The Bible said here that they was slain for their testimony of God--or for the--the Word of God and the testimony they held. Now, we find out that the Bride was the Word of God and the testimony of Jesus Christ. These had no testimony of Jesus Christ.
And we find out that the Bible says that all of Israel, the predestinated Israel, will be saved. (Romans 11) Now, we know that. And there we seen them souls...
E-35 De aceea, voi vedeţi, cînd Cuvîntul lui Dumnezeu se îmbină laolaltă, aceea înseamnă că El este corect, voi vedeţi. Da. Eu cred, orice care se agaţă cu Cuvîntul lui Dumnezeu este întotdeauna "amin." Vedeţi?
E-109 Now, look how close. Why couldn't this be before? Because it hadn't happened before. Now you can see it. You see? See the great Holy Spirit seeing those things coming down through the--the ages and times, and now, it's being revealed, and then you look there and see that's the truth. There's where it's at.
Now, it was a--it was a--the martyrs in the tribulation of the pretribulation of Eichman. Now, they only type the martyrs of the hundred and forty-four thousand, which we're entering into between the Sixth and Seventh Seal (See?); and the Seventh Seal is just one thing; that's all; and this--it was silence in heaven for a space of a half hour. And now, only God can reveal that. It's not even symbolized nowhere. That's tomorrow night. Pray for me. See?
E-36 Acum, cum a spus o persoană că ei au avut o vedenie, şi au spus că aceasta era. Oh, ei ştiu că Domnul a dat-o, deoarece ea a venit cu mare putere. Păi, vedenia ar putea fi în regulă. Dar dacă aceasta nu este cu Cuvîntul, şi contrară la Cuvînt, aceasta nu este corectă. Vedeţi?
E-112 Now, we notice now as we go into the Sixth Seal... Now, may the heavenly Father help us as we settle down now to this Sixth Seal. Now, the 12th verse of the 6th chapter...
And I beheld when he... opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;
And the stars of heaven fell unto... earth, even as a fig tree cast her untimely figs, when she's shaken of a mighty wind.
And the heavens departed as a scroll when it's rolled together; and every mountain and every island were moved out of their places.
And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bond, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains;
E-37 Acum, acum acolo ar putea fi prezenţi, ceva fraţi Mormoni sau soră. Şi acolo ar putea fi unii care obţin aceste benzi, acum. Şi eu nu vreau să spun că... Unii dintre cei mai buni oameni pe care eu şi voi vrem să-i întîlnim, ar fi-fi în poporul Mormon; foarte bun model de oameni. Şi atunci profetul lor-lor, Joseph Smith, pe care oamenii Metodişti l-au omorît aici în Illinois, în călătoria lor acolo. Şi astfel atunci acel-acel om bun, şi vedenia, eu nu mă îndoiesc deloc că el a avut vedenia. Eu cred că el era un om sincer. Dar vedenia pe care el a avut-o a fost contrară faţă de Scriptură. Vedeţi? De aceea, ei trebuiau să aibe o Biblie Mormonă, să-să o facă. Vedeţi?
E-113 You notice there? Look at them mighty men. See? What have they done? They'd received the wine of the wrath of the fornication of the harlot. See? That's exactly the same class that drank of her wine. See?
And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that setteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:
For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?
E-38 Aceasta este Ea aici, pentru mine. Asta este. Acela este motivul, doar Cuvîntul. Aceasta este Ea. Vedeţi?
E-114 What an introduction to a--to see the riders now, the riders, beasts, and the answering beasts has ceased. Then we taken up. We see the martyrs under the throne. Now, this... from the time... These martyrs are the true orthodox Jews that died in Christian faith, or in--in religious faith, because they could not be Christians.
Remember, God blinded their eyes. And they're going to be blind for a long time until the Gentile Church is taken out of the way. 'Cause God doesn't deal with them two people at the same time, because it's very contrary to His Word.
E-39 O dată, un-un-un lucrător a venit aici dintr-o ţară străină, şi el... Şi eu l-am văzut afară cu o-o... mînînd în jur într-o maşină, cu care nu este... cu o-o doamnă. Şi ei au venit la un miting. Şi eu am aflat, că ei au mînat două sau trei zile, doar el şi ea, în miting, ca să vină la miting, împreună. Iar femeia a fost măritată, de trei sau patru diferite ori.
E-116 Remember, He deals with Israel as a nation always. It's the nation of Israel. The Gentiles as individuals--people taken from the Gentile. And it had to... The Gentile had to be made up of all the people of the world, so now and then there's a Jew comes into that. See? Just like--like Arabian and Irish and Indian and whatmore. It's all the people of the world make up this bouquet Bride. See?
But now, when it comes to dealing then with Israel, in this last part of the seventy weeks, He deals with them as a nation. The Gentiles are finished. The hour's soon arriving (and maybe yet this--this very night) that God will completely turn from the Gentiles altogether. Exactly. He said so. "They shall tread down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished." The times are over. Yes, sir. And then, "Let him that's filthy, stay filthy. Let him that's righteous be righteous." See?
E-40 Şi acest lucrător a păşit sus în holul hotelului unde eram eu, şi a alergat acolo şi a dat mîna cu mine. Şi eu am dat mîna cu el, m-am ridicat şi am discutat cu el. Eu l-am întrebat, am zis, "Cînd tu eşti liber, aş putea eu vorbi cu tine în camera mea doar un moment?"
El a zis, "Desigur, Frate Branham."
E-120 There's no more Blood on the seat of the--of the--of the--in the sanctuary at all. There's no more Blood on the altar. The sacrifice has been removed; and there's nothing but smoke and lightning and judgment in there. And that's just exactly what's poured out here tonight. (See?)
The Lamb's done left the--His mediatorial work. The mediatorial work has been finished from over on the throne, and the Sacrifice, as we've typed Him perfectly, the Kinsman Redeemer, the bloody Lamb that come forth, the Lamb that had been slain (a bloody One, been killed, bruised), come forth and took the Book out of His hand. That's... The day's are finished. Now, He's coming to claim what He has redeemed. Amen. That just sends something through me.
E-41 Eu l-am luat în cameră. Şi am spus către lucrător, am spus, "Reverend, domnule, tu eşti un străin în ţara aceasta." Am zis, "Dar doamna aceasta cam are un nume." Am zis, "Sînteţi... Şi voi veniţi tot drumul de la aşa-şi-aşa un loc, jos la acest aşa-şi¬aşa un loc?"
A zis, "Da, domnule."
E-121 We find out now, John said, "I beheld when He had opened the Sixth Seal, there was a great earthquake." Then all nature was interrupted. See? God's been doing great things, like healing the sick, and open the eyes of the blind, and doing great works, but we find out here that nature took a tumble. Yes, all nature...
Look what taken place, the--the earth quaked; the sun went black; and the moon wouldn't give its light; and the stars shook and fell; and, why, everything happened (See?) right at the time of the opening of this Sixth Seal. That's when it takes place, right immediately after the announcing of those martyrs. See? The martyrs had been finished.
E-42 Şi am zis, "Nu-ţi este teamă că asta cumva o să... Eu nu mă îndoiesc de tine, dar nu te gîndeşti că asta va reflecta asupra reputaţiei tale ca un lucrător? Nu crezi tu că noi ar trebui să punem un exemplu puţin mai bun decît acesta?"
Şi el a zis, "Oh, doamna asta este o sfîntă."
E-124 Now, you see, we're right close into that hour now. It could be at any time (See?), because the Church is just about ready to take its flight. But remember, when these things happen, the Bride won't be here. Just remember, the Bride's gone. She don't have to go through any of it. This is a time of tribulation of purification of the--of the church. It's put upon her for her to go through it, not the Bride; He takes His sweetheart out of the way. Yes, sir. She's... done redeemed Her. See it's kind of a... That's His own selection, His own choice, like any man takes his bride. See?
E-43 Am zis, "Eu-eu nu mă îndoiesc de asta." Dar am zis, "Însă, frate, lucrul despre aceasta este, fiecare care se uită la ea nu este un sfînt, vezi, care se uită la ceea ce tu faci." Şi am zis, "Eu cred că tu mai bine să ai grijă. Asta este doar ca de la frate la frate." Şi el a zis... Am zis, "Doamna a fost măritată de patru sau cinci ori acum."
Şi el a zis, "Da, eu ştiu asta." A zis, "Tu ştii, eu-eu..."
E-125 Now, the earthquake... Let us compare Scriptures now. I--I want... Have you got pencil and paper with you? I want you to do something for me. If you want to write, write this 'cause it's... 'less you're going to take the tape.
Now, we... I want you to read with me as you do. Compare Scriptures of this great event that we will see that this great secret or mystery that was under the Sixth Seal of the Book of Redemption.
Now, remember, these are hidden mysteries. And the Sixth Seals altogether is one great big book, just six scrolls rolled together; and it unwinds the whole Book of Redemption. That's how the whole earth was redeemed.
E-44 Am zis, "Tu nu înveţi asta în biserica ta acasă, nu-i aşa, pentru asta?"
E-127 That's the reason John wept, because if no one could get that Book, all creation, everything was gone. She'd just simply turn back to--to--to atoms and molecules and so forth and cosmic light, and not even be creation, person, nothing else, 'cause Adam lost the rights of that Book. He forfeited it when he listened to his wife, and she listened to Satan's reasoning in the stead of the Word of God. See?
It was forfeited. Then it couldn't go back into the dirty hands of Satan who tempted her out of the way; so therefore, it went back to its original Owner like any abstract deed would do (See?), goes right back to its original Owner, and that was God the Creator Who made it, and He holds it.
E-45 Astfel a zis, "Nu. Dar," a zis, "tu ştii, eu am avut o vedenie despre aceasta, Frate Branham."
Am zis, "Păi, aceea este minunat." Am zis...
E-129 And there's a price, and that's redemption. There's some price for redemption, and there was nobody could do it. So He said... Made His laws--His own laws of a Kinsman Redeemer; then they could find nobody.
Every man was borned of sex, borned after sexual desire. He was in the original sin: Satan and Eve, so he could not do it. There's nothing in him, no holy pope, priest, doctor divinity, of--or whoever he might be; he was nobody worthy. And he couldn't be an Angel, because it had to be a kinsman. He had to be a man. Then God Himself become a Kinsman by taking on a human flesh through the virgin birth, and He shed His Blood.
E-46 El a zis, "Te deranjez?" A zis, "Eu cred că te pot îndrepta un pic în învăţătura ta privitor la asta."
E-130 That wasn't the blood of a Jew; it wasn't the blood of a Gentile. It was the Blood of God. See? The Bible says we're saved through the Blood of God. The child takes the father's blood. We know it. Anything in the male sex produces the hemoglobin. So we find out like the hen laying the egg, she can lay an egg, but if the rooster, the mate, hasn't been with her, it won't hatch. It's not fertile. The woman's only an incubator that carries the egg, but the egg come... The germ comes from the male, and in this case, the Male was God Himself.
E-47 Şi am zis, "În regulă." Şi el... eu am zis, "Eu-eu-eu aş fi bucuros să cunosc aceasta, domnule."
E-132 That's how I say how up is down and--and big is little. God was so great until He become... He even formed Himself in such a teeny thing to a little teeny germ into the womb of a virgin. And around there He developed the cells, and the Blood, and was born and raised on earth, and from that kind of a start, unadulterated, no sex desire to it at all...
And then He gave that Blood because He become a kinsfolks to us, and He was the Kinsman Redeemer. And He shed that Blood freely. He didn't have to. He give it freely to redeem. Then He goes upon the altar of God and waits there, while God holds the Book of Redemption in His hand, and the bloody Lamb stands on the altar of sacrifice. There's the Lamb to make redemption, making intercession.
E-48 Şi el a zis, "Păi," a zis, "tu ştii, în această vedenie," a zis el, "eu eram adormit."
Şi eu am zis, "Da." Am văzut, atunci, că acesta era un vis.
Vedeţi?
E-135 Then how dare anybody to say that Mary, or Joseph, or any other mortal could be--be an intercessor. You cannot intercess unless there's Blood there. Yes sir, there's one Mediator between God and man, and that's Christ Jesus. That's what the Scriptures says. There He stands, and until the last soul has been redeemed, and then He comes forth to claim what He has redeemed... Oh, what a--what a great Father He is.
Now, remember... Now, I've always taught that in the mouth of two or three witnesses, let every word be established, and the Scripture...
Just like, you can't take one Scripture and prove nothing 'less there's something else goes with it. See? See, I can take one Scripture and say, "Judas went and hung himself," take another one and say, "You go do the same." See? But you see, it won't blend in with the rest of it.
E-49 Şi el a zis, "Soţia mea-a mea," a zis, "ea a trăit cu un alt bărbat," şi a zis, "şi mă înşela prin jur." Şi a zis, "Apoi ea a venit la mine, şi ea a zis către mine, 'Oh, dragă, iartă-mă, iartă¬mă! 'A zis, 'Eu-eu-eu-eu regret că am făcut aceasta. Eu voi fi devotată de acum înainte."' A zis, "Desigur, eu am iubit-o aşa de mult, eu doar am iertat-o, am zis, 'În regulă."' Şi a zis, "Atunci..."
E-138 And I thought under this Sixth Seal, when the Holy Spirit broke it forth there, I seen what it was, then I thought it'd be a good thing to give the class a little something different tonight (See?), 'cause it might be tiring you just listen to me talking all the time. So I thought that we'd do something different.
E-50 Şi a zis, "Tu ştii ce? Atunci eu am primit interpretarea despre această vedenie." A zis, "Aceea era femeia." A zis, "Sigur, ea a fost măritată, şi-şi aşa mai departe, şi în toate aceste dăţi." Şi a zis, că, "Este în regulă ca ea să se mărite, deoarece Domnul a iubit-o aşa de mult. Ea se poate mărita de cîte ori vrea ea, atît cît..."
E-139 Now, notice. This great event was sealed under the Book of mystery of the redemption. Now, the Lamb has it in His hand and is going to break it.
Now, let's look to Matthew the 24th chapter, the Lamb Himself speaking. Now, anyone knows that Christ is the Author of the whole Book as far as that concerned, but this is His--His speech here or His--His sermon to the--the people (All right.) and to the Jews.
E-51 Am zis, "Vedenia ta a fost foarte dulce, dar ea a fost cu mult deviată de Cărarea bătătorită de aici." Am zis, "Aceea este-aceea este greşit, vezi. Tu nu ar trebui să faci asta." Aşa că... Vedeţi?
E-141 Now, I want you to hold your Book like this: Matthew 24 and Revelations 6, like this, and let's compare something here just a little bit. So watch this now, and you can find out just how--how it is. See, what the Lamb here is showing exactly in symbol what He said over here in Word, doing exactly. So that makes it right. Now, that's--that's all there is to it. Here's--here's one; He's talking of it, and here's where it happens. See? It's just a perfect vindication.
Now, now, let's look at the 24th chapter of Saint Matthew and Revelations 6 and compare the 24th chapter of Matthew. We all know that that was the chapter that every scholar, every person goes to, to--to talk about the tribulation period. It comes out of the 24th chapter of Matthew. And now, let's...
E-52 Dar cînd voi vedeţi Scriptura, potrivindu-se cu Scriptura, făcînd-o o continuitate constantă unde ele vin împreună. Scripturile, unde Aceasta rămîne aici, Astalaltă de aici vine şi se potriveşte înăuntru, şi desenează întregul tablou afară.
E-143 If that is so... Now... We... For we know that this Sixth Seal is the judgment Seal. It's the judgment Seal: exactly what it is. Now, see, we've had the--the antichrist ride, seen the Church go, now it's finished, goes up. Then we see the martyrs of them Jews back there under the altar. Now, here is the breaking forth of the judgment upon the people where out of this tribulation judgment will come forth the hundred and forty-four thousand redeemed Jews. I'll prove to you they are Jews and not Gentiles. They have nothing to do with the Bride, not a thing. The Bride... We done see the Bride's gone. You can't place that anywhere else: don't come back again until the 19th chapter of the Book of the Acts.
E-53 Cum ai pune o enigmă de cuvinte încrucişate împreună, parcă. Tu găseşti bucata care se potriveşte înăuntru. Nu există nimic altceva care se poate potrivi înăuntru. Atunci tu obţii tabloul aranjat.
E-146 Now, notice, for the Sixth Seal is the judgment Seal of the Word. Now, here, let's start out now and let's read Saint Matthew the 24th chapter. Now, I'd just like to give you something here I've just looked up to find. Now, Saint Matthew from 1 to 3, well, is where we're going to read first.
And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the building of the temple.
And He said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be one--be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
(Now)... and... (3rd verse)... as he set upon... mount... Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when these things shall be?... what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
E-54 Şi există numai Unul care poate face asta, acela este Mielul, şi astfel noi ne uităm la El.
E-148 Now, let's stop there. These three verses, it took place actually on Tuesday afternoon, April the 4th, AD 30. And the first two verses took place on the afternoon of the--of April the 4th, at AD 30, and the 3rd verse taken place on Tuesday evening of the same day. See?
They come to the temple, and they asked Him these things: "What about this and what about this? Look at this great temple; isn't it wonderful?"
He said, "There won't be one stone left on another one."
Then He went up on the mountain and set down. See? That there--there He starts it's in the afternoon. And then when they did, they asked Him up there, said, "We want to know about some things."
E-55 Dar noi aflăm că atunci cînd aceşti, acest călăreţ, el era un călăreţ care a călărit aceşti cai. Şi apoi noi l-am urmărit drept în jos, am văzut ce a făcut el şi fiecare lucru, şi am aflat, în urmă în epocile bisericii că asta este exact ceea ce el a făcut.
E-151 Now, notice, here is--here is three questions are asked by the Jews, His disciples. Three questions are asked. And watch: "What..." First--first, "What--when shall these things be (when there won't be one stone left upon another one)? What shall be the sign of Thy coming?" (second question) "and of the end of the world?" See it?
There's three questions, and there's where many men make their mistake. They apply these things here to some age then, when you see He's answering three questions. They... Watch now how--how beautiful it is.
Third verse (See?), now, last phrase there in the 3rd verse, "And what shall be..." First they called Him to Mount of Olives here privately: "Tell us when shall these things be?" (Question number one), "What shall be the sign of thy coming?" (Question number two), "... and of the end of the world?" (Question number three). See, there's three different questions asked.
E-56 Apoi cînd el a mers afară pe un anumit animal şi a făcut un anumit lucru, noi aflăm că acolo era unul trimis să combată ce a făcut el.
E-152 Now, now, I want you to turn over and watch how Jesus here tells them about these things. Oh, it's so beautiful, I--I... It just makes me... I--I get to... What was that word we used the other night? The stimulation from revelation.
Notice, now, let's turn now to the First Seal of the--the Seals of this Book and compare this First Seal with this first question, and each question compare it right down and see if it don't run hand in hand just like we've done in all these others opening up to the church ages and everything exactly the same. There's the Seal perfectly open then.
E-57 Acolo a fost trimis unul pentru prima epocă, de miel... de leu. Acela era Cuvîntul, desigur, Cristos.
E-156 Notice now, now, we're going to read, first for the... "Then He answered them..." And--and then He's--He's going to start to answering now, and we want to compare it with the Seals. Now, watch, the First Seal is Revelations 6:1-2; now we read 6:1-2.
And I saw... the Lamb when He had opened one of the seals, and I heard, as it was the noise of a thunder, one of the four beasts saying, Come and see.
And I saw, and behold a white horse: and he that set on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.
Who did we find this fellow was? Antichrist. Matthew 24 now, 4 and 5.
And Jesus answered and said unto them--unto them, Take heed that no man deceive you.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
E-58 Următorul era boul, în decursul timpului epocii întunecoase, cînd-cînd-biserica s-a organizat şi a acceptat dogme în locul Cuvîntului.
E-159 See it? Antichrist. There's your Seal. See, see? He spoke it here, and here they opened the Seal, and here He was, just perfect. Now, the Second Seal: Matthew 24:6, Revelation 6:3 and 4. Now, watch. Matthew 24:6, now, let me see what it says.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
All right. Let's take the Second Seal, Revelation 6:3-2; watch what He says now.
And when he had opened the second seal, and I heard the second beast say, Come... see.
And there went forth another horse that was red: and power was given to him that set thereon to take peace from the earth, and... they should kill one another: and there was given to him a great sword.
E-59 Şi reţineţi, că întregul lucru este bazat pe două lucruri: unul, un anticrist; celălalt, de Cristos.
E-162 Perfectly--just exactly. Oh, I like to make the Scripture answer Itself, don't you? The Holy Spirit wrote It all, but He's able to reveal it. Now, let's notice the Third Seal. Now, this is famine. Now, Matthew 24:7 and 8. Let's get 7 and 8 in Matthew...
And nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines,... pestilences,... earthquakes, in divers places. All these things are the beginning of sorrows.
See, you're coming right on up now. Now, Revelation and the 6th... Now, we're going to open the Third Seal. It's found in Revelations 6:5 and 6.
And when he had opened the third seal, I--I beheld the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that set on him had a pair of balances in his hand.
And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, A measure of... penny--a measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and... wine.
Famine, see? Exactly the same Seal, same thing Jesus said. All right.
Fourth Seal, pestilence and death. Notice, Matthew 24, we'll read the--the 8th verse, 7th and 8th, I believe it is on this Fourth Seal, I got here. All right. Now... What did I read back here? Did I read something wrong? Yeah, I've had that marked. Yes, there we are now. Now, we're going, now we go. All right, sir.
E-60 Acesta încă este acelaşi lucru astăzi. Nu există Creştini pe jumătate. Nu există om beat-treaz; nu păsări negre-albe; nu, ri-u; nu păcătoşi-sfinţi. Nu. Tu eşti sau un păcătos sau un sfînt. Înţelegeţi? Acolo doar nu există între ele. Tu sau eşti născut din nou sau tu nu eşti născut din nou. Tu sau eşti umplut cu Duhul Sfînt sau tu nu eşti umplut cu Duhul Sfînt. Nu contează cît de multe senzaţii ai avut tu, dacă Atu nu eşti umplut cu Duhul Sfînt, tu nu eşti umplut cu El. Înţelegeţi? Şi dacă tu ai fost umplut cu El, viaţa ta o arată, merge drept sus la Acesta. Înţelegeţi? Nimeni nu trebuie să spună la nimeni despre aceasta. Ei o văd, vedeţi, pentru că Acesta este o Pecete.
E-168 Now, let's start here at the 7th on this the--the Fourth seal, and on the 6 and 7 and 8 on the other one, on the Revelations. Now, let's see, the 7th and 8th of Matthew 24. All right, now.
And nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines,... pestilences,... earthquakes, in divers places.
All these things are the beginning of sorrow.
Now, the Fourth Seal, as we read it over here was... The Fourth Seal was... Begin 7th and 8th on this other now.
And when he had opened the fourth seal, and lo, the fourth beast said, Come and see.
And I looked, and behold a pale horse:...
E-61 Acum, iar noi aflăm acele animale, cum au călărit ei de fiecare dată. Unul a trimis afară în slujba lui, în puteri politice, unind puteri religioase şi-şi puteri politice, laolaltă. Noi aflăm, că Dumnezeu a trimis afară puterea Lui să o combată. Noi mergem drept înapoi şi vedem ce a fost epoca bisericii, şi am privit înapoi; şi acolo era aceasta, întocmai exact în felul acela.
E-171 Now, wait, I got this wrote down wrong. Now, now, just a minute now, 7 and 8, now let's see, Matthew 24:7 and 8, now let's see. We'll get that. That's the third opening, isn't it? Matthew 24:7 and 8. I'm sorry. Now, that opens up the rain... or the famine, opens up the famine.
All right, now the pestilences and death... Yes, sir, now we're going to it; 7 and 8, now, that would be the Fourth Seal. Let's see where we get the Fourth Seal.
And when he had opened the fourth seal... (Yeah, it's the pale horse rider, death. See?)
And--and I looked, and behold a pale horse: and he--pale horse: and his name that set on him was called Death, and Hell followed... him. And power was given unto him over the four parts of the earth, to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. (Now, see, that was death.)
E-62 Apoi noi aflăm, că o altă epocă a venit înainte, iar vrăjmaşul a trimis afară pe anticrist sub numele religiei, sub Numele lui Cristos, sub numele Bisericii. Da, domnule. A mers afară sub numele Bisericii, chiar. "Aceea era Biserica adevărată," a zis el. Vedeţi?
Anticristul nu este Rusia. Anticristul nu este acela.
E-175 Now, the Fifth Seal, Matthew 24:9-13. Let's see if I got this right now again. See?
And then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you:... (There you are.)... and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And when--and then... many shall betray--many shall be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
And many false prophets shall rise, and... deceive many.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
But he that... endureth to the end, the same shall be saved.
Now, we are on the Fifth Seal now, and that was last night. See? They would deliver you up, betray one another and so forth.
E-63 Anticristul este aşa aproape ca şi Creştinismul adevărat, încît, Biblia a spus, "Acesta va înşela totul ceA nu a fost predestinat." Asta-i adevărat. Biblia a spus asta, "In zilele din urmă, totul ce nu au fost predestinaţi, cei Aleşi." Aceasta zice, "Cei Aleşi!" Acum, oricine, luaţi acel cuvînt şi treceţi-l înapoi în trimiterile voastre, şi voi vedeţi ce înseamnă aceasta. El zice, "Cei aleşi, predestinaţi." Vedeţi? "Acesta va înşela pe fiecare din acei a căror nume nu au fost în Cartea Vieţii Mielului de la întemeierea lumii."
E-177 Now, watch here on the Sixth Seal, 6:9 to 11. Now, let's get that one: Revelations 6:9 to 11.
And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:
And they cried with a loud voice, saying, How long,... Lord, holy... true, does thou... judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? (Now...)
And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren,... should be killed as they were, should be fulfilled.
E-64 Cînd Mielul a fost ucis, numele au fost puse în Carte. El stă în Locul Sfînt în seara aceasta, în Slavă, ca un Mijlocitor, făcînd mijlociri pentru fiecare dintre acele suflete a căror nume sînt în Cartea aceea. Şi nimeni nu cunoaşte acel nume decît El. El este Acela care are Cartea în mîna Lui, şi El ştie. Cînd acel ultimul vine înăuntru, atunci zilele mijlocirii Lui sînt terminate. El vine atunci înainte să-şi pretindă pentru ceea ce El a mijlocit. El face lucrarea de Răscumpărător Rudenie acum; şi vine înainte să-i primească pe ai Lui Proprii. Oh, Doamne!
E-178 Now, you see, under the Fifth Seal we find--we find here martyrdom. And under the 24:9 over here we--to 13, we find also that it was martyred: "They shall deliver you up and kill you" and--and so forth (See?), the same Seal being opened.
Now, in the Sixth Seal is the one we're coming to now. Matthew 24:29 and 30--24, let's get 29 and--and 30. Here we are. Now, now, we're going to get also Revelations 6:12-17. That's exactly what we just read.
Now, listen at this. Now, it's what Jesus said in Matthew 29--24:29 and 30.
Immediately after the tribulation of those days... (What... When this--this tribulation, this amateur tribulation they've went through here. See?)... the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of... heaven shall be shaken:
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall be all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
E-65 Asta s-ar cuveni să pună pe fiecare Creştin să-să se cerceteze, şi să-şi ţină mîinile înaintea lui Dumnezeu, şi să zică, "Curăţeşte-mă, O Doamne! Priveşte în viaţa mea, şi-şi lasă-mă-lasă-mă să văd unde este partea mea rea. Lasă-mă să o dau afară din drum, foarte repede." "Căci dacă neprihănitul este salvat cu greu, unde va apărea cel păcătos şi cel neevlavios?" Acesta este timpul de verificare.
E-183 Now, read over here in Revelations now, the--the Sixth Seal the one we are on right now.
And... behold when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth (See?) of hair, and the moon became as blood;
And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casts her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.
And the heavens departed as a scroll as it is rolled together; and every mountain and every island... moved out of their place.
And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondsman, and every free man, hid themselves in the dens... in the rocks of the mountain;
And said unto the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sets upon the throne, and from the wrath--wrath of the Lamb:
For the great day of his wrath is come;... who shall be able to stand?
E-66 Şi dacă voi aţi plasa aceasta, şi vreţi să... şi să daţi acest Cuvînt. (Acum, eu nu vreau să, să mă întrebaţi o întrebare despre aceasta, pentru că aceasta mă pune direct acolo pe cealaltă; eu vreau să spun, în a scrie întrebările voastre. Eu cred că întrebările sînt făcute, oricum.) Acesta este timpul de judecată de investigaţie. Asta-i corect. Acum, noi vom lua asta asupra-asupra Trîmbiţelor cînd noi ajungem la asta, oricînd Domnul rînduieşte, sau Urgiile, şi noi vom afla asupra acelei judecăţi de investigaţie, cînd tocmai înainte ca Nenorocirile să meargă înainte. Şi-şi noi vedem că asta este adevărat. Şi cei trei Îngeri care au lovit pămîntul, strigînd, voi ştiţi, "Vai! Vai! Vai de locuitorii pămîntului!"
Iar noi trăim într-un timp grozav, un timp care...
E-184 It's perfectly. Turned right back over--see what Jesus said here now in Matthew 24:29. Listen. After this--this Eichman case and so forth.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened,... the moon shall not--shall not give her light,... stars shall fall from heaven,... the powers of... heaven shall be shaken: (Now, watch.)
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and they shall see--and they sh--and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with great power and... glory.
And... send forth his angels... (and so forth)... and with a... sound of a trumpet, and... shall gather them together... the four winds,... drove together.
E-67 Voi vedeţi, aceste lucruri în care noi sîntem acum, pe care noi le studiem chiar acum, este după ce Biserica este deja dusă, vedeţi, aceste lucruri în perioada Necazului. Şi eu cred că aceasta s-ar cuveni să fie într-adevăr stabilit în inima fiecărui credincios, că această Biserică nu ia o perioadă a Necazului. Voi nu puteţi pune, nicăieri, Biserica în Necaz. Eu... Voi puneţi biserica acolo, dar nu Mireasa. Vedeţi, Mireasa s-a dus înainte.
E-185 See, just exactly comparing what Jesus said in Matthew 24, and what the revelator here opened up in the Sixth Seal, is just exactly, and Jesus was speaking of the tribulation period. See?
First he asked when these things would be, when the temple would be taken away. He answered that. Next thing he asked: when they were to come time, there come the martyr age; and when this would be, when the antichrist would rise, and when the antichrist would take away the temple.
E-68 Pentru că, vedeţi, Ea, Ea nu are un păcat, nici un lucru împotriva Ei. Harul lui Dumnezeu a acoperit-o pe Ea peste. Şi albitorul a luat fiecare păcat pînă acum la o parte, acolo nu este nici măcar vreodată o reamintire despre acesta; nici un lucru decît puritate, perfectă, în Prezenţa lui Dumnezeu. Oh, aceasta s-ar cuveni să o facă pe Mireasă să se pună jos pe genunchii Ei şi să strige către Dumnezeu!
E-187 Daniel, how we could go back and pick up Daniel there, when he said that this prince that would come... You readers know that. And what should he do? He would take away the daily sacrifice and what all would take place during the time. Said...
Jesus, even speaking of it here, underlined it, said, "When you see the abomination that maketh desolation spoken by the prophet, Daniel, standing in the holy place..." What is that? The mosque of Omar stood in the place of the temple when they burned it down. Said, "Let them that's in the mountains, let them that's on the house top don't come down to take things out of the house. Or him that's in the field, return back, for there'll be a time of trouble." You see? And all these things would take place... Moved them on down now and vindicated it, back to this opening of the Sixth Seal.
E-69 Mă gîndesc la o mică povestire; dacă eu nu iau prea mult din timpul vostru acum, în acest preliminar. Eu sînt... Eu-eu fac aceasta pentru un scop, să simt, pînă cînd eu simt Duhul întocmai bine, să încep.
E-189 Now, I want you to notice, Jesus... (Now, about tomorrow night on this.) Jesus omitted the teaching of the Seventh Seal. It's not here. Watch, He goes right on with parables now, after that. And John omitted the Seventh Seal--the Seven last--the Seventh Seal. That's going to be a great thing. It's not even written (See?), omitted the Seventh Seal, both of them did. And the revelator, when... God just said there was... John said there's just silence in heaven. Jesus never said a word about it.
Notice, now, back to the 12th verse. Notice, no beast... That's the 12th verse starting off on our Seal to see it open. No beast-like living creatures was represented here either, like it was on the Fifth Seal. Why? This happened the other side of the Gospel age, in the tribulation period.
E-70 Acesta este un-acesta este un lucru sacru. Vedeţi? Acesta este, vedeţi, cine cunoaşte lucrurile acelea acolo? Nimeni decît Dumnezeu. Şi ele nu trebuie să fie descoperite, şi-i dovedit în Biblie că ele nu vor fi descoperite, pînă în această zi. Aceasta este exact corect. Vedeţi? Ele erau-ele erau cu presupuneri; însă acum noi trebuie să obţinem aceasta exact, Adevărul, Adevărul adeverit. Înţelegeţi? Observaţi.
E-190 This Sixth Seal is the tribulation period. That's what takes place. The Bride has gone. See? There's no living creature, nothing there to say it. It's just... Now, God is not dealing with the Church no more. It's been gone. He's dealing with Israel. See, see? This is the other side. This is when Israel receives the message of the Kingdom by the two prophets of Revelations 11.
Remember, Israel is a nation, God's servant nation. And when--when--when Israel is brought in, it'll be a national affair. Israel, the Kingdom age, is where David, the Son of David sets on the throne.
E-71 Acum, acolo era o-o fetiţă în vest, cum că ea s-a-ea s-a îndrăgostit de un... Un om s-a îndrăgostit de ea. Cum un cumpărător de vite, a venit afară acolo pentru Armour Company. Şi-şi ei aveau o-o mare...
E-192 That's the reason that woman cried, "Thou Son of David." And David is the... Son of David, God swore by him, to David that He'd raise up his son that would take his throne; it would be a everlasting throne. See? It'd have no end. Solomon give it in a type in the temple. And Jesus just told them here, that's--there won't be a rock left on one of them, but He's trying to tell them here what? He's coming back.
"When are you coming back?"
"These things will take place before I come back." And here they are.
Now, we're at the time of the tribulation. Remember, when the Kingdom is set up on the earth... Now, this may be a little shocking, and if there's a question, and you--you still ask me, if--if you want to put the question up afterwards, 'cause I just hit it, if you didn't--if you don't already know it. In the time of the millennium, it's Israel that's a nation. The twelve tribes is a nation, but the Bride is in the palace. She's a Queen now. She's married. And all of the earth shall come into this city, Jerusalem, and shall bring the glory of it in there. And the gates will not be shut by--by--by night 'cause there won't be any night. See? The gates will always be open; and the kings of the earth (Revelations 22) bring their honor and glory into this city, but the Bride is in there with the Lamb.
E-72 Şeful a venit într-o zi, fiul şefului din Chicago, şi, desigur, ei le-au pus pe o obişnuită, frontieră de vest. Fetele de acolo, ele s-au îmbrăcat; fiecare urma să obţină acest băiat, sigur, voi ştiţi, deoarece acela era băiatul omului principal. Astfel, ele s¬au îmbrăcat în frontiera lor de vest.
E-196 Oh, my. Do you see that? In there--Not the Bride, isn't going to be out here laboring in the vineyards. No, sir. She's the Bride. She's the Queen to the King. It's the others that labor out there, the nation, not the Bride. Amen.
All right, notice these messengers now... These messengers of the Revelations 12, these two prophets, they're going to preach, "The Kingdom is at hand." See? The Kingdom of heaven's to be set up. The time, last three and one-half years of Daniel's seventieth week promised to the Jews, His people...
Remember now, that to prove that, that this is Daniel's last part of the seventieth week... I got a question on that for tomorrow. See? Now, seventy weeks was promised, which was seven years. And in the midst of the seven weeks, the Messiah was to be cut off to be made a Sacrifice. He would prophesy three and one-half years, and then He'd be cut off for a sacrifice for the people, and there is still a determination, that three and one-half years is still determined for Israel.
E-73 Şi-şi ei fac asta afară în vest. Ei doar au trecut printr-unul din acele episoduri. Iar Fratele Maguire, eu cred că el este aici acum, ei l-au prins în centru fără hainele lui de vest, şi ei l-au aruncat în-în închisoare. Şi l-au pus într-un tribunal ad-hoc, şi l-au făcut să plătească pentru aceasta, şi apoi l-au făcut să-şi cumpere un costum de vest. Şi eu i-am văzut pe restul dintre ei umblînd în jur cu arme cam aşa de lungi, atîrnînd pe ei. Ei doar se duc băştinaşi acolo afară. Ei încearcă să trăiască în ceva în zilele trecute din urmă, de mult trecute. Vedeţi?
E-198 Then when Messiah was cut off, the Jew was blinded so he couldn't see that was Messiah. And then when Messiah was cut off, then the Gospel and grace age come to the Gentile. And they come down, and God pulled one from here and there and here and there, and put them away under the messengers, and here and there and here and there, put them away under the messengers; and He sent forth the first messenger, and he preached, and the trumpet sounded (as we pick it up after while); and then the trumpet was declaring war.
Trumpet always denotes war. The messenger, the angel come on earth, the messenger of the hour, like Luther's, like any of the messengers that we've talked of. What does he do? He arrives, and a Seal opened, reveals; a trumpet sounds, war declared, and away they go. And then the messenger dies. He seals away this group; they're put in; and a plague falls upon those who rejected it. See? And then it goes on, then they organize, get another organization. (We've just come through it.)
E-74 Şi apoi, în Kentucky, voi încercaţi să trăiţi în zile de mult trecute din răsărit aici, încă înapoi în Renfro Valley şi altele. Vă place să mergeţi înapoi în zilele vechi. Există ceva ce cauzează asta.
E-201 Then here they come out with another power (See?), another power, another age of the church, another ministry. Then when he does that, along comes God with His ministry, when the antichrist comes with his. See, anti is against. They run side by side.
I want you to notice a little something. Just about the time that--that Cain come on earth, Abel came on earth. I want you to notice just about the time that--that Christ came on earth, Judas came on earth. About the time that Christ went off of earth, Judas went off the earth. Just about the time that the--the Holy Spirit fell, the antichrist spirit fell. Just about the time the Holy Ghost is revealing Himself here in the last days, the antichrist is showing his colors, coming up through these politics and things; and just about time the antichrist moves hisself fully on the stree--on the scene, God moves Hisself fully on to redeem His own (See?), just runs just right together, and they're both side by side.
Cain and Abel, the crow and the dove on the ark, Judas and Jesus, and just on down... You can take it just...
E-75 Dar cînd aceasta vine înapoi, să mergeţi înapoi la o Evanghelie în original, voi nu vreţi să faceţi asta. Voi vreţi ceva modern, voi vedeţi. Merge să arate că, vedeţi, voi-voi... acolo este o...
E-203 Here was Moab and Israel, both of them. Moab was not a heathen nation. No, sir. They offered the same sacrifice that Israel was offering. They prayed to the same God. Exactly. Moab was call--was one of Lot's daughters that slept with her father and had a child, and that child was called Moab and from him sprang the Moab race, the country of Moab. And when they seen Israel, their redeemed brother, come...
They were fundamentalists. They were a big denomination. Israel had no denomination; she just dwelt in tents and wherever you go. But Moab had the dignitaries, kings, and so forth. And they had Balaam up there, a--a false prophet. And they had all this, then they come down there to curse their little brother that was on the road to the promised land, going to his promise.
And he went and asked them, "Can I pass through your land? If my cows drink water, I'll pay for it. If they lick up grass, we'll pay for it."
He said, "No, you're not holding no revival like that around here." That's right. "You're not holding anything like that around here."
E-76 Şi ce face pe un-un om să facă rău? Ce îl face să bea şi să se comporte, sau pe o femeie să facă rău? Este deoarece ea încearcă să ... Există ceva în ea, care însetează. Există ceva în el, care însetează. Şi ei încearcă să astîmpere acea sete sfîntă cu lucrurile din lume. Cînd, Dumnezeu ar trebui să fie acea potolire. El v-a făcut în felul acela, să însetaţi. Acela este motivul că voi însetaţi după ceva. Dumnezeu v-a făcut în felul acela, astfel ca voi să vă întoarceţi acea sete sfîntă către El. Vedeţi? Dar cînd voi încercaţi să potoliţi setea aceea... Cum îndrăzneşte cineva să facă asta! Voi nu aveţi nici un drept să faceţi asta, să încercaţi să potoliţi acea sete sfîntă prin care voi însetaţi după ceva, şi, apoi, şi voi o întoarceţi înăuntru către lume, încercaţi să o satisfaceţi cu lumea. Voi nu o puteţi face. Există numai un singur lucru care poate să umple asta, şi acela este Dumnezeu. Şi El v-a făcut în felul acela.
E-207 And then watch what he done. He come right back in the Jezebel form, and come down through a--that false prophet and caused the children of God to err, and married Moabite women into--into Israel and caused adultery. And he did the same thing in that same age on the journey on the road to the promised land we are on.
What did he do? The false prophet come right around and married and called into the Protestant church and caused denominations, just exactly what they did back there. But little old Israel moved right on the same. She railed in the wilderness for a long time, and all them old fighters had to die off, but she went right on into the promised land. Yes. Watch them all in arm just before they crossed the Jordan. I like that. Now, we're getting down to that age right now, here now.
E-77 Astfel, această-această fată tînără s-a îmbrăcat cu un-un port obişnuit de vest pentru acest băiat cînd el-el a venit afară. Şi fiecare din ele erau sigure că ele urmau să obţină acest băiat.
E-210 Notice now, we find out that the time lasts, I said three and one-half years of Daniel's seventy weeks. Let me explain that a little closer now, 'cause I see somebody here that's always watched that now; I want to try to make myself clear: a teacher. Notice, when the seventy weeks come in... When Daniel seen the vision of the time coming and the ending up of the Jews... But he said there was determined seventy weeks (That's seven years), in the midst of it, why the Messiah would be here--or--and would be cut off for a sacrifice.
Now, that's exactly what taken place. Then God dealt with the Gentiles till He took out a people for His Name. As soon as the Gentile church is taken out, He taken up the Church. And when He did, the sleeping virgin, the church itself (The Bride went up.), and the church itself was put into outer darkness, where there's weeping and wailing and gnashing of teeth, and the same time the tribulation falls upon that people.
E-78 Acolo era o verişoară micuţă acolo pe fermă, şi ea era o orfană, şi astfel ea doar a făcut tot-lucrul pentru acestea. Pentru că, ele trebuiau să-şi aibe unghiile aranjate, voi ştiţi, şi ele nu puteau spăla vasele din cauza mîinilor şi altele. Şi ea a făcut tot lucrul cu adevărat greu.
E-215 And while the tribulation's falling, in there comes these two prophets of Revelations 11 to preach the Gospel to them. And they preach a thousand, one hundred and three score days. See? Well, that's exactly, with thirty days in the month, like the real calendar has, is exactly three and one-half years. That's Daniel's seventieth part--last part of the seventieth week.
See, God hasn't deal with Israel in here. No, sir. A brother asked me not long ago, "Should I go to..." A--A brother here in the church, a precious, dear brother said, "I--I want to go to Israel. I believe there's an awakening."
Someone said to me, "Brother Branham, you ought to go to Israel right now. They'd see it." See, you can't do it. I stood right there, and I thought... Them Jews said, "If I... Well, if this be Jesus, be--be the Messiah," said, "let me see Him do the sign of the prophet. We'll believe our prophets," 'cause that's what they're--they're supposed to be.
"What a setup," I thought. "Here I go." When I got right there, right close to it, right... I was... Well, I was at Cairo, and I had my ticket in my hand for Israel. And I said, "I--I'll go see if they ask that, if they can see a sign of a prophet; we'll see if they'll accept Christ."
E-79 Şi atunci, în final, cînd a venit băiatul, ele au mers afară şi l-au luat într-un stil vechi de vest, şi o şaretă. Şi ei au venit înăuntru, puşcîndu-şi armele lor şi agitîndu-se, voi ştiţi, şi acţionînd. Şi în seara aceea ei au avut un mare dans acolo afară, la un-la un dans de modă veche, şi toţi fermierii din jur, cam, şi venind înăuntru cu dansatul lor, şi aşa mai departe. Şi, primul lucru care-l ştiţi, păi, aceasta a mers înainte, era jubileu pentru două sau trei zile.
E-220 Lewi Pethrus of the Stockholm Church sent them a million Bibles, and those Jews coming in there... You've seen the picture; I've got it on the reel right back here now: "Three Minutes To Midnight." And them Jews coming in from all over the world, everywhere, begin gathering in over there.
After England had went in there during the time of General Allenby in the "Decline of the Worlds War," in second volume I think it is, and they surrendered--the Turks surrendered. Then they give it back to Israel, and she's been growing as a nation. And now, she is a perfect nation, her own money, currency, flag, army, and everything else. See?
E-80 Apoi, într-o seară, acest băiat a păşit afară, pînă... din acel loc, doar să se odihnească o vreme de la dans, şi s-a îndepărtat de aceste fete. Şi el s-a întîmplat să privească, mergînd în jos înspre ocol. Acolo a mers o fetiţă, arătînd cumva zdrenţăroasă. Şi ea avea o căldare de vase plină cu apă, ea a spălat vasele. Şi el se gîndea, "Eu nu am văzut-o înainte. Mă întreb de unde a venit ea?" Astfel el îşi pune doar aceasta în drumul lui să meargă în jur pe lîngă-baracă, şi să meargă în jos acolo şi să vină înapoi, pe marginea ocolului, şi a întîlnit-o.
E-223 And these Jews coming back to the homeland, they were... First thing, when they went down in Iran and down in there to get them, they asked--they said... He... The--they wanted to take them back to Israel, give them their--take them back to their land, Palestine, where they was supposed to be. And remember, as long as Israel is out of that land, she's out of the will of God. Like Abraham, who it was give to. And when... They wouldn't get on that plane. They didn't never seen anything like that. There was an old rabbi stepped down there and said, "Our Prophet told us that when Israel went home, it'd be on the wings of an eagle." On the plane away home...
There she is now, building, the fig tree restoring. Amen. The old six point Star of David flying.
The Gentile days numbered,
With horrors encumbered...
E-81 Ea era desculţă. Ea s-a oprit. Ea şi-a ţinut capul în jos. Ea a văzut cine era el, şi ea era foarte timidă. Ea a cunoscut această persoană mare. Şi ea era doar o verişoară la astealalte fete. Tatăl lor era şef pe acest mare aşezămînt Armour, astfel ele au continuat... Ea a continuat să se uite în jos. Ei i-a fost ruşine că era desculţă.
E-227 The tribulation period's right at hand, standing right here, and the Seals being opened, the Church ready to take her flight in the air, and the tribulation set in. Then God comes down and pulls the hundred and forty-four thousand out of there. Amen. There...
Oh, it's perfect. You see where the Seals bring it out now (See?), open it up. Now, this is the last three and a half years to the people. Also, if you notice, it's the time that God will call that one hundred and forty-four thousand Jews in this last three and a half years.
See, He hasn't dealt with them at all. They haven't had a prophet. They won't believe nothing else but a prophet. You ain't fooling them. So they're going to hear a prophet (Yes, sir.); and that's all. The God told them that in the beginning, and they stay right with it.
E-82 El a zis, "Cum te cheamă?" Ea i-a spus. A zis, "De ce nu eşti tu acolo afară la... unde sînt celelalte?" Şi ea cumva şi-a făcut scuze.
E-231 He said, "The Lord your God shall raise up a prophet among you like me." Moses said that. And said, "Him shall you hear. And ever who will not hear that prophet will be cut off from the people." That's right. And see, their eyes had to be blinded or they'd have recognized Him. Instead of that being blinded, they were--that let Satan get on them, and they say, "He's a fortune teller, Beelzebub. Let his blood be upon us; we know there's nothing to him." See? And the poor people was blinded.
That's the reason the Eichman group, and all that group was slain back there, had a right to come in; their own Father had to blind their eyes so He could take us. That's the most pathetic thing in the Scriptures nearly. Just think of their, the Jews were calling the blood of their own Father, their own God hanging there, bleeding.
E-83 Şi astfel, seara următoare, el s-a uitat după ea din nou. În final... El şedea acolo afară. Şi ei toţi au ajuns să se agite, fiecare lucru. El-el a şezut pe gardul ocolului şi a urmărit ca ea să vină, să arunce apa de vase afară. Şi el a urmărit-o. Şi el a zis către ea, el a zis, "Tu cunoşti scopul meu real de a fi aici?"
Ea a zis, "Nu, domnule, eu nu ştiu."
E-234 Look, "There they crucified Him," the Bible said. That's a four of the greatest words... Look. There, Jerusalem, the most holy city in the world; they, the most holy people in the world; crucified, the most brutal death in the world; Him, the most important Person in the world.
Why? The religious people, the greatest religion in the world, the only true religion in the world was standing there crucifying the very God that their Bible said would come. Why didn't they see it? The Bible tells us that God blinded them so they couldn't see it. They...
He said, "Which one of you can accuse Me of sin?" In other words, "If I hadn't done exactly what's predicted for Me to do, then you tell Me." Sin's unbelief. He done exactly what God told Him, but they couldn't see it.
E-84 A zis, "Scopul meu de a fi aici este să caut o soţie." El a zis, "Eu găsesc în tine un caracter pe care ele nu îl au." Eu mă gîndeam despre Biserică, vedeţi voi. A zis, "Vrei să te măriţi cu mine?"
Ea a zis, "Eu? Eu? Eu-eu nu mă pot gîndi la un astfel de lucru, eu."
E-236 Now, when you talk to people, it's just like pouring water on a duck's back. Do you see what I mean? It's a pitiful thing. When you see this nation, and people the way they do, so starch, they, religion... But don't the Holy Spirit tell us that they'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, trucebreakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. "They'd have a form of godliness but would deny the power of the Gospel." Said, "From such turn away from them."
E-85 Vedeţi, acela este fiul şefului principal. El a posedat toate companiile şi fermele prin tot ţinutul, şi fiecare lucru, vedeţi voi. A zis, a zis, "Da." A zis, "Eu-eu nu am putut găsi una în Chicago. Eu-eu vreau o soţie adevărată. Eu vreau o soţie cu caracter. Şi lucrul pe care eu îl caut, eu îl văd în tine." A zis, "Vrei să te măriţi cu mine?"
Ea a zis, "Păi..." Aceasta a uimit-o. Şi ea a zis, "Da."
E-237 Here we are; these denominationals twist it up. They take all the glory and power, place it back with the apostles and the rest of it over in the millennium.
It's just like a man, as I have said before: A man is always giving God praise for what He has done, looking forward to what He will do, and ignoring what He's doing right now. Exactly. Man's still the same thing.
There were them Jews standing there saying, "Glory to God." Why, as the 6th chapter of Saint John said, "Our Fathers eat manna in the wilderness."
And Jesus said, "They are everyone dead."
E-86 Şi el a zis, "Păi..." I-a spus că el va fi înapoi. A zis, "Acum, tu doar pregăteşte-te, şi de azi într-un an eu voi fi înapoi. Păi... Şi eu te voi lua, şi eu te voi lua departe de aici. Tu nu va mai trebui să lucrezi în felul acesta. Eu te voi lua. Iar eu voi merge la Chicago, şi eu îţi voi zidi o casă cum tu nu ai văzut niciodată."
E-239 They drank water from the rock in the wilderness and...?... He said, "I am that Rock." That's right. Amen. He said, "But I'm the Bread of Life that come from God's out of heaven--that Tree of Life from Eden back yonder. If a man eats this bread he shall not die. I'll raise him up again at the last days." Oh, oh, they couldn't see it. That's right.
The very Messiah standing there speaking the very words of their heart, and things like that, showing that He was Messiah, just what Messiah was supposed to do. And them standing there with their hands behind them, and, "Hah, it can't be. No, no. He--he--he didn't come in the right trend. See, he come out of Bethlehem, and he--he's nothing but an illegitimate child, and that's the devil working on him. We--we know he's mad. He's crazy; he's got a devil."
See, their eyes were actually blinded to that. Now, but they're looking for their prophet; and they're going to receive it, going to receive two of them. That's right.
E-87 Ea a zis, "Eu nu, niciodată-niciodată nu am avut o casă. Eu sînt o orfană," a zis ea.
E-244 Now, notice again. Now, also when these Jews... I'll give you another little symbol so you can realize that it's Jews over here now on this side of the rapture. Watch what takes place. It's also symbolized (We won't take time to do it, 'cause we run--run out here.)--also symbolized in the--in what was called Jacob's trouble.
Now, look, these Jews here has... Notice. Oh, it's a... I--I'm going to take just a little bit time here. It makes me nervous when it starts getting around like that then. See?
Notice. I want you to see it. And I--I... And this... Well, God will show it to you, I'm sure. Look. Jacob had the birthright. Is that right? But he sure was a little shyster with it. See? He went down and he deceived his daddy; he deceived his brother; he done everything; but yet legally right down, he had it; because Esau had sold out.
But then, when he goes down there to work for his father-in-law, he put those poplar sticks in the water to make those pregnated cattle and things bring forth speckled calves, and, oh, you know everything he done like that, just to--to gain money.
E-88 El a zis, "Eu îţi voi zidi ţie o casă, una adevărată." A zis, "Eu mă voi întoarce."
E-246 Now, watch. Now, he was ousted from his people. Now, it's a type of the Jew now. He's a money snatcher. I don't care how he gets it; he will get it. He will skin you alive to get it. You know that. He's a little shyster; that's all. Boy, don't deal with him. He--he will get you, boy. Yes, sir. Why? He's got to be that. That's the kind of a spirit that's dominating.
Just exactly like them reformers could not understand this Word, because that was the spirit of the man sent to them. It's the eagle age that gets the Word and the revelation. All that understands that, raise up your hands, so I... See? That's good. That's fine. See, that's good.
E-89 El a ţinut legătura cu ea, în decursul timpului, a anului. Ea a lucrat totul ce ea a putut să facă, să economisească destui bani la un dolar al ei pe zi, sau oricît a avut ea cu cazarea ei, să-şi cumpere haina de nuntă. Model perfect al Bisericii! Vedeţi? Vedeţi? Ea şi-a pregătit îmbrăcămintea ei.
E-249 Now, see, if you can get back here under these Seals, if they can ever get... When they're opened, you can see exactly what God is a-doing, what He has done, what He is going to do. Here it is exactly, and that's the reason men acts that way, because that's the spirit that's predicted for that age to be on them. They couldn't do nothing else. Nothing could...
John, Paul, and them, that Lion spirit there, the--the L-i-o-n standing there, the Word Itself... Paul stood right with that Word and said, "I know this, that there'll be false brethren rise up among you. Go around and what they'll make--denominations and everything else among you. And what they'll do, they'll go on to the last days and horrible time." Why? He was a prophet. There stood that Word in Him, how it would end up way over there.
Said, "false men among yourselves will rise up and speaking things, and draw away brethren who are disciples. That's exactly the antichrist." It did just exactly that.
E-90 Şi, voi ştiţi, cînd ea a expus această haină de nuntă, verişoarele ei-ele au zis, "Păi, tu sărmană, copilă prostuţă. Tu vrei să spui că te gîndeşti că un om ca acela va avea ceva de a face cu tine?"
E-253 Notice, after it went in the dark age of the tribulation, what was it? There was nothing they could do. Rome owned the--he had the religious power and he had the political power. Wasn't nothing they could do, but just labor to stay alive and give theirselves for sacrifice. It was an ox. That's all they could do. That's the kind of spirit they had, the Spirit of God, the ox.
Then here come the reformers, the head of a man, shrewd, wise: Martin Luther, John Wesley, and so forth; Calvin, Finney, Knox, the rest of them. Here they come forth, and when they did, they were reformers. They come forth reforming--bringing the people out. And turned right back around exactly like they did back there and married right straight back into her again on the denominational system. That's exactly. The Bible said so. She was a whore, and then she had harlot daughters. Just exactly.
E-91 Ea a zis, "Dar el mi-a promis." Amin. A zis, "El a promis." A zis, "Eu cred cuvîntul lui."
E-256 And God said, "I--I give her space to repent, and she didn't do it, so I'm going to take her and her offsprings, cast them over yonder where they belong." That's exactly. Now, that's... God said that down under this Seal--under the Seal. Now, there she was. We find out that He does that, and He will do it. And they're everyone headed that way. But the all that's got their names on the Book of Life, God will call; they'll hear it. "My sheep hear My voice," Jesus said. Only thing we got to do is make a sheep call. Goats don't know it.
E-92 "Oh, el doar a făcut o proastă din tine." A zis, "Dacă el ar fi avut să ia pe cineva, el ar fi luat pe una din ele."
E-257 Notice. But you see the sheep call... "My sheep hear My voice." Why? What is a voice? I want to tell you what a voice is. A voice is a--is a spiritual sign.
He said to Moses, "If they won't hear the voice of the first sign, they will hear the voice of the second sign. My sheep hear My voice."
When these things are supposed to be taking place in the last days, sheep of God recognize that. See, see? They--they recognize it. "My sheep know Me"; (See?) "stranger they won't follow." They won't follow them strangers. It's got to be a vindicated sign for the day, and they see it.
E-93 "Da," a zis, "dar el mi-a promis. Eu aştept după aceasta." Amin. Şi eu, de asemeni.
E-260 Now, now, notice. Now, Jacob, as he come up now, the first thing you know, he got a longing to go where? Back to the homeland. Oh, that's exactly what Israel done. That's--that's--that's Israel. Jacob is Israel. He just had his name changed, you know. See? And he's--he got out there, and he got all the money he had and he could get, and took it any way he could from his kinsfolks or anybody else. So cheating, and stealing, lying--any way he could get it, he got it. See? He did.
And then when he starts back to home, he got to get a homesick feeling in his heart. But as he started back, on his road going back he met God. Then his name was changed. See? But in this time he was so wearied, because he was afraid Esau was coming after him. See? And He and w--watch--watch the money--the money proposition. Just like the Jew will try making this covenant with--with Rome (See?), and their money proposition.
E-94 Astfel, a continuat să se facă mai tîrziu şi mai tîrziu. În sfîrşit ziua a sosit, la o anumită oră el urma să fie acolo, astfel ea s-a îmbrăcat în rochia ei. Şi ea nici măcar nu a auzit de la el. Dar ea a ştiut că el va fi acolo, astfel ea s-a îmbrăcat în hainele ei de nuntă, a pregătit lucrurile.
E-264 Notice it. Then Esau didn't need his money; neither does Rome; she's got the wealth of the world in her hands. See? But it didn't work. But we find out now that Israel in that time of trouble, when he was Jacob, he wrestled with the--that... He got a hold of something that was real.
There was a man come down. Jacob got his arms around him, and he stayed there. And the--the fellow said, "I must be going now. It's coming daylight." Oh, that breaking of the day... See? "It's fixing to come day."
But Jacob said, "I'm not going to leave You. You--You can't go. I'm going to stay right with You. I want things changed here." That's that hundred and forty-four thousand, that money scheming bunch and things like that. When they see the true genuine thing to get a hold of, there stands Moses, and there stands Elijah. Amen. They'll wrestle with God until one hundred and forty-four thousand of the tribes of Israel are called out right there.
That's just before the tribulation period. See? Oh, how wonderful. Also Jacob's trouble. Here is when the hundred and forty-four thousand is called out. They, the--the preachers, them two prophets, they preach like John the Baptist, "The Kingdom of heaven is at hand. Repent, Israel." Repent what? Repent from your sins and your unbelief, and turn back to God.
E-95 Păi, atunci ele într-adevăr au rîs aici. Pentru că, şeful principal a trimis sus la-la şeful de echipă, sau-sau la... Nici una dintre fete nu a auzit nimic despre aceasta, astfel acesta era cu totul un lucru misterios pentru ele. Acela este, de asemeni. Acesta sigur este.
E-270 Now, let us remember something here. These great happenings to nature, has happened before, in this 12th verse here. See? The sun became as black as sackcloth of hair. Now, compare this... Now, remember, that does not happen in the Gentile. It's Israel.
Let me show you. Now, remember, I said it's calling out the hundred and forty-four thousand. See? This time now it's when the--the tribulation which is to do it. And this is telling what happens in this tribulation.
E-96 Dar această fată, doar în faţa tuturor acestora, pe baza cuvîntului lui că el va veni înapoi după ea.
E-272 Now, let's turn to Exodus 10:21-23, and watch here, when Exodus is when, 'course Israel was coming out--going to be taken out: Exodus the 10th chapter and the 21st-23rd verse. I'm so excited and shouting when I write these notes down that sometimes I might get them mixed up. All right, Exodus 10:21-23. All right, here we go--21 and 23.
And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.
And Moses stretched forth his hand towards heaven; and there came a thick darkness in all the land of Egypt three days: (See?)
Now, they saw not one another, neither rose any from his place for three days: but... the children of Israel had light in their dwellings.
E-97 Astfel, ele au ajuns să rîdă. Şi şi-au pus mîinile lor în jur, una pe alta şi au dansat în jurul ei. Au zis, "Ha!" Rîzînd, voi ştiţi, în felul acesta, au zis, "Sărmana, micuţă, copilă prostuţă!"
E-273 Notice, just exactly like come over there: "And the sun became as black as sackcloth..." See? Same thing, these happenings of nature. What was it? What, when nature happens like this, has been? God calling Israel. (See?) God's calling out Israel. Now, "sun as black as hair..." Now, God was about to deliver Israel there (All right.), bring them out of their enemy's hand, which was Egypt at that time. Now, here He is bringing them out of the Roman hands, where they'd made their covenant. Same thing happens. That's the plagues.
The--the time that this plague will call, they'll plague this group of Gentiles. If we had time, I could show what's going to happen to that Gentile church. The Bible said that the--the dragon, Satan, was wroth (That's angry.) with the woman (the Jew, Israel); and he spurted water from his mouth (thickness and multitudes of people) that went to make war with the remnant of the woman's seed (Revelations 13). Now, see there? We have that. And that's when Israel sends her, I mean, Rome sends her army after the remnant, the remnant of the woman's seed.
E-98 Ea doar stătea acolo, nici un pic de roşeaţă în ea. Ea îşi ţinea florile. Şi haina ei de nuntă toată aranjată; ea s-a străduit, voi ştiţi. "Mireasa Lui s-a făcut pe Sine gata." Vedeţi? Ea a continuat să-şi ţină florile, aşteptînd.
E-276 Now, watch. The first time their enemy's hands, when He's delivered them out, the sun turned to sack--black as sackcloth. Now, this is the second time, the end of the tribulation period.
Now, in Daniel 12, if we had time, we could read it. In Daniel the 12th--the 12th verse--12th chapter, rather, Daniel said, "Every one that was found written in the Book would be delivered."
Now, remember, Daniel is now speaking of this period, when these--this thing is supposed to happen, when Israel is to be delivered, when the--the end of the seventieth week... And that's when they're supposed to be delivered. Now, look. Let's... We get to Daniel 12 here just a minute.
And at that time Michael shall stand up, the great prince which stood for the children--for--for the children of thy people:... (See? That's Jews.)... and there shall be a... trouble, such... never was since there was a nation even to that same time:...
Now, compare that exactly with what Jesus said, Matthew 24. There shall be a time of trouble that's never been since there was a nation. Look at the Sixth Seal. See? The same thing, a time of trouble. Notice.
... since there was a nation even to the same time: and at that time thy people... (Now, in this seven--last part of the seventh year.)... thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. (The predestinated, you see, that's written in the Lamb's Book of Life shall be delivered at that time.)
And many of those that sleep in the dust of the earth shall awake, and some to everlasting life, and some to everlasting shame and... contemptment. (Now)
And then shall the wise... shine as the brightness of the firmament; and--and they that turn many to righteousness shall shine as the stars for ever and ever.
E-99 Ele au zis, "Acum, eu ţi-am spus că aceasta era greşit. Vezi, el nu vine."
A zis, "Eu încă mai am cinci minute." A zis, "El va fi aici." Oh, ele doar au rîs!
E-280 That, and when He had told Daniel to shut up the Book, for He'd be resting in His lot until that time. Now, see, it don't make any difference whether you live or die; you come forth anyhow. See? Don't... that... Dying isn't nothing to a Christian. He don't die anyhow. See?
Now, Daniel 12 said that everyone that was found written in the Book would be delivered. Here God is about to deliver His second son, Israel, after the tribulation. See, the second time Israel is... Israel is His son; you know that. Israel is God's son. So He's going to deliver him here in the tribulation period just exactly the way He did down in Egypt.
E-100 Şi tocmai cam la timpul cînd vechiul ceasornic a ticăit sus la cinci minute, ei au auzit caii galopînd, nisipul rulîndu-se sub roţi. Vechea şaretă s-a oprit.
E-284 Now, let's stop here again and--and get something else, so 'fore we bring it into home. Now, watch here these two prophets, look what they're going to do now: just like Moses and them did down there. "And there was given me a reed, and..." (The 3rd verse of the 11th chapter.)
And I will give power unto my two witnesses, that they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.
These are the two olive trees,... (You remember that Zerubbabel and so forth and was rebuild the temple)... and the two candlesticks that stand before the God of the earth.
... if any man... hurt them, fire proceedeth out of their mouth,... (You remember, out of the mouth of Christ come the sword, Word)... devour their enemies: and if any man shall hurt them, he must in this manner be killed.
E-101 Ea a sărit dintre ele, şi afară pe uşă. Iar el a sărit afară din trăsură, iar ea a căzut în braţele lui. El a zis, "Totul s-a terminat acum, scumpo." Le-a lăsat pe micuţele ei denominaţiuni verişoare bătrîne şezînd acolo, uitîndu-se. Ea-ea a mers la Chicago, la casa ei.
E-287 Now, we know the fire in the 19th chapter, of the coming of Christ, proceeded His Sword from His mouth, which was the Word (Is that right?), the Word. Oh, if you'll get this material now for that Seal tomorrow night... See? The Word is the thing that God slays His enemy by. See?
Now, look here. When these prophets are prophesying, they're, they... If any man mistreats them, harms them, fire proceeds from their mouth, Holy Ghost Fire, the Word. The Word is God. Word is Fire. Word is the Spirit (See?), proceeds from their mouth.
E-102 Eu ştiu despre o altă promisiune măreaţă ca aceea, de asemeni, încă. "M-am dus să vă pregătesc un loc; vin înapoi să vă primesc." Ei ar putea spune că noi sîntem nebuni. Dar, frate, pentru mine, chiar acum, şi aceste Peceţi rupîndu-se în felul acesta, sub acest lucru supranatural, eu aproape că pot auzi sunetul, aşa cum acel ceasornic de timp ticăie înainte în Eternitate acolo. Eu aproape că pot vedea acel Inger stînd acolo şi zicînd, la sfîrşitul acelui Mesaj al îngerului al şaptelea, "Timp nu va mai fi." Acea micuţă, Mireasă loială va zbura departe în braţele lui Isus într-una din aceste zile, va fi luată la Casa Tatălui. Să ne gîndim la aceste lucruri aşa cum mergem înainte acum.
E-289 Look at Moses. Let's see what come from his mouth. They... Israel got to--way they were doing there, and the--the... I mean Egypt. They were mistreating these Jews. Moses... They wouldn't let them go; Pharaoh wouldn't. God put the words in Moses' mouth. See, it's God's thoughts going into Moses' heart; he goes over now to express it, then it becomes the Word. Stretched his hand forth, said, "Let there be flies." and here come flies. Look here.
And if any man hurts them, fire proceedeth out of their mouth and devour their enemy:...
See? There it is. They can speak what they want to, and there it happens. Amen.
And if any man... hurt them, they must in this manner be killed.
Brother, God rides on the scene here.
They have power to--power to shut the heavens that it rain not in the days of their prophecy:...
Elijah, he knows how to do it; he's done it before. Amen. Moses knows how to do it. He's done it before. That's the reason they was kept back. Now... Amen.
E-103 Observaţi slujba leului, Cuvîntul; boul, munca şi sacrificiul; iscusinţa, reformatorilor; şi-epoca vulturului, venind înăuntru, aceea este să descopere şi să ridice aceste lucruri şi să le arate.
E-293 I could say something awful good right here, but I guess I'll hold it till tomorrow night. See? All right.
... and have power over the waters to turn them to blood and to smite the earth with plagues as oft as they will.
What is it? What can bring these things but the Word? They can do nature anyway they want to. Here it is. They're the one who brings on this Sixth Seal. They uncover and open it up. It's the power of God to interrupt nature. See, the Sixth Seal, is completely an interruption of nature.
Do you get it now? There's your Seal. Who does it? It's the prophets the other side of the rapture. With the power of God, the Word of God, they just condemn nature. They can send earthquakes, turn the moon into blood, the sun can go down or anything at their command. Amen.
E-104 Acum noi aflăm, în serviciul de seara trecută, de asemeni, marea taină s-a deschis cu această Pecete, care era absolut contrară cu înţelegerea mea din trecut. Doar presupunînd că aceasta era corectă, eu întotdeauna am admis că acele suflete de sub altar erau martirii Creştini timpurii. Dar noi am aflat, seara trecută, cînd Domnul Dumnezeu a rupt Pecetea pentru noi, aceasta absolut este imposibil. Aceştia nu erau ei. Ei erau duşi înainte în Slavă, direct pe partea cealaltă, şi acolo erau ei. Noi aflăm că ei erau Iudei care vor veni sus în decursul timpului, unde...
E-295 There you are. There you are. See? See how the Seals opened down there in the church age, how it showed the martyrs? And now here's these two prophets standing here with the Word of God to do anything to nature they want to, and they shake the earth. And it shows exactly who does it. It's Moses and Elijah, 'cause there's their ministry reimpersonated again: both men. Oh, my. Do you see it now? See what the Sixth Seal is? It's those prophets.
Now, notice. Don't let it choke you, but watch what opened that Seal: prophets. See? Amen. There you are. Oh, we're living in the eagle day, brother. And it's among us now. They opened that Sixth Seal. They have power to do it. Amen. There's your Sixth Seal coming open. See?
E-105 De la chemarea acum, a celor o sută şi patruzeci şi patru de mii, în care noi vom ajunge în seara aceasta şi mîine. Şi-şi între a Şasea şi a Şaptea Pecete, sînt chemaţi cei o sută patruzeci şi patru de mii.
E-299 Now, we drop right back back here to Jesus spoke it would take place: way back yonder in the Old Testament, back in Ezekiel, back in the old prophets, they spoke it would take place. And here the Sixth Seal opened, and they say, "Well, that's a mysterious thing. What did it?" Here's the secret of it, the prophets, 'cause the Bible said so here. They can open it anytime they... They can do anything to nature they want to. And they do the same thing they did do (Amen.), 'cause they know how it's done. Amen. Glory.
When I seen that, I just raised out of the chair and started walking up and down the floor. I thought, "Lord, how I thank You, heavenly Father." There it is. That's it. They opened that Sixth Seal. Amen.
Watch them. If any man hurt them, fire proceedeth out of their mouth, the Word. Holy Ghost come upon the apostles. You see? Fire proceeded out of their mouth.
E-106 Şi apoi noi aflăm, că ei erau martiri care au fost omorîţi, şi încă nu au fost... Aveau robe albe pe ei, însă numele lor au fost în Cartea Vieţii Mielului. Şi lor li s-au dat robe albe, la fiecare din ei. Iar noi am luat asta. Şi nu există nimic în lume, eu nu cred, ci acea grămadă de-Iudei care au mers printr-o perioadă de pre-necaz. Cînd, în decursul timpului acestor ultime războaie, ei erau... ei au... Ei trebuie să fie urîţi de fiecare. Iar Eichmann a omorît milioane de ei în Germania. Voi doar aţi auzit procesul. Milioane de oameni nevinovaţi ucişi, Iudei, doar pentru că ei erau Iudei; nici un alt motiv.
E-304 Now, notice over in Revelations 19, we see the same thing, and a great Sword proceed from His mouth: Word. See it? Christ coming, and He slayed enemies with It. Is that right? Now, He's on His road. Watch Him now. All right.
These have power to shut the heaven that it rained not in the days of their prophecy...
Boy, that's interrupting nature. Now, how long did--did this man Elijah close the heavens for? [Congregation replies: three and one-half years--Ed.] There you are, exactly. How longs Daniel's seventieth, last part of the seventy weeks? [Congregation replies: three and one-half years--Ed.] There you are, exactly.
E-107 Biblia a spus aici, că, "Ei au fost ucişi pentru mărturia lor despre Dumnezeu, pentru-Cuvîntul lui Dumnezeu, şi mărturia ce ei o ţineau." Acum noi aflăm că Mireasa era Cuvîntul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. Aceştia nu aveau mărturia lui Isus Cristos.
E-306 What did Moses do? He--he--he turned the--the waters into blood; he done all these kinds of miracles, just exactly what's predicted here under this Sixth Seal. And here they are in Revelations 11, doing the very same things. Amen. There's three different places in the Scriptures right there blending the thing right together. That's the opening of the Sixth Seal. Right there it is. Amen. Glory.
Now, notice.
These have power to shut the heavens in the days of their prophecy, that it won't rain; and... power over the waters to turn them to blood,... to smite the earth with plagues as oft as they will.
Oh, my. There you are. Now, turn right over here to the plagues. See? All nature is interrupted in this Sixth Plague--or Sixth Seal open. That's exactly what happened.
E-108 Şi noi aflăm că Biblia zice, că, "Tot Israelul, Israelul predestinat, va fi mîntuit," Romani 11. Acum noi ştim asta. Şi acolo noi am văzut acele suflete.
E-308 Now, look. See, here God is about to deliver His son Israel, after the same manner of the tribulation that He did down there. He sent Moses down there and delivered Israel. Is that right? And he done these very same things.
He sent Elijah to Ahab, and seven thousand come out. Is that right? He sends them right back over here again in the time of the tribulation and calls out the hundred and forty-four thousand. Now, see, you notice, between Revela--or between the 6th chapter, or the 6th plague, Seal (Pardon me)--the Sixth Seal and the Seventh Seal, the 7th chapter of Revelation mathematically set together right...
E-109 Acum priviţi cît de aproape. De ce nu putea fi aceasta înainte? Deoarece aceasta nu s-a întîmplat înainte. Acum voi o puteţi vedea, vedeţi voi. Vedeţi, marele Duh Sfînt, a văzut acele lucruri venind în jos de-a lungul-epocilor şi timpurilor. Şi acum aceasta a fost descoperit, şi atunci voi priviţi acolo şi vedeţi că acela este Adevărul. Acolo este acesta.
E-311 Just like America is number thirteen: thirteen states it started with, thirteen stars in the flag, thirteen colonies, thirteen stripes; everything's thirteen, thirteen, and appears right here in the 13th chapter of Revelations. That's right. She's thirteen and a woman.
Now, when He was about to deliver His only begotten Son, which was His only begotten. Jacob is His son, but this is His only begotten Son.
E-110 Acum, aceştia erau-aceştia erau martirii în necaz, sau pre¬necazul, lui Eichmann. Acum, ei tipizează numai pe martirii celor o sută patruzeci şi patru de mii, în care noi intrăm, între a Şasea şi a Şaptea Pecete. Vedeţi?
E-312 Matthew 27, let's see what He did there. Matthew the 27th chapter. Now, remember, His Son had been beaten, and had been troubled, and they had made fun of Him, and He was now hanging on the cross at three o'clock on Good Friday afternoon--just about to take place. Matthew, 27th chapter of Matthew and the--the 45th verse, I believe it is.
Now, from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
Now, notice just exactly what He did back here now in this. See?
And I beheld when he had opened the sixth seal,... lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon--and the moon became as blood;
Blackness, darkness: Egypt--blackness, darkness, God delivering Jesus at the cross, just 'fore He brought Him up from the resurrection... First, darkness: sun went down in the middle of the day, and stars wouldn't shine. Two days from then, He was going to raise Him up with a mighty triumph. After the sun, and moon, and stars, and everything in Egypt, all these taken place, He delivered Israel to the promised land.
E-111 Iar Pecetea a Şaptea este doar un lucru, asta-i tot, şi aceasta este, "A fost tăcere în Cer pe durata unei jumătăţi de oră." Şi acum numai Dumnezeu poate descoperi asta. Aceasta nici măcar nu este simbolizat, nicăieri. Aceea este mîine seara. Rugaţi-vă pentru mine. Vedeţi?
E-317 Here it is in the tribulation period, and here stands them prophets to who has the control of the Word that God gives them. They can only speak as God gives them the Word.
Now, they're not gods. They're, temporarily the--amateurly they are, 'cause Jesus said they were. Said, "You call them gods who the Word of God came."
Well, look. That's the one that God brings the Word to. And when he speaks it, it happens. That's all. And here he is with a commission from God to smite the earth whatever he wants to. Oh, my. Stop the heavens, and he does. What's the matter? He's fixing to take the hundred and forty-four thousand out for redemption, out of the Book of Redemption. And that's under the Seal of redemption, in the Sixth Seal. That's it, my dear friends. That's that Sixth Seal, been so mysteriously...
E-112 Acum, noi observăm acum, aşa cum noi mergem în a Şasea Pecete. Acum fie ca Tatăl Ceresc să ne ajute aşa cum noi ne aşezăm jos acum la această Pecete a Şasea. Acum acest verset al 12-lea din capitolul al 6-lea.
Şi eu am privit cînd el... a deschis pecetea a şasea, şi, iată, acolo era un mare cutremur de pămînt; iar soarele a devenit negru ca un sac de păr, iar luna a devenit ca sîngele;
Iar stelele din cer au căzut pe... pămînt, chiar aşa cum un pom de smochin îşi aruncă smochinele înainte de vreme, cînd el este scuturat de un vînt puternic.
Iar cerurile s-au îndepărtat ca un sul cînd acesta este rulat împreună; şi fiecare munte şi fiecare insulă au fost mutate din locurile lor.
Iar împăraţii pămîntului, şi oamenii mari, şi oamenii bogaţi, şi căpitanii şefi, şi oamenii puternici, şi fiecare rob-... şi fiecare om liber, s-au ascuns în peşteri şi în stîncile de pe munţi;
E-320 Let's just take... We got ten more minutes. Let's just take a little bit. I got about two or three pages. Well, I got... You can just see here; I think it's about... On that one, I think I had about fifteen pages yet left I could get to.
Oh, there's so much on that. My, you can just keep going from place to place, but I'm afraid I confuse you when I--I scatter too much of it. And I'm not... I can't hold it together like I should.
E-113 Observaţi acolo? Priviţi la ei, "oameni puternici," vedeţi. Ce au făcut ei? "Ei au primit vinul mîniei preacurviei curvei." Vedeţi? Aceea este exact aceeaşi clasă care a băut din vinul ei. Vedeţi?
Şi au zis către munţi şi stînci, Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de la faţa aceluia care şade pe tron, şi de la mînia Mielului:
Căci ziua măreaţă a mîniei lui a venit; şi cine va fi în stare să o sufere?
E-321 In Isaiah, let's take this. Isaiah the prophet seen this Sixth Seal open and spoke of it. That's whether it's important or not. See? Well, the whole thing--whole plan of redemption lays under these Seals, the whole Book.
Now, remember, we seen Jesus saw it. Is that right? See? Jesus saw it. And now, we find others that saw it. We find it typed out in--in Jacob. We find it typed out in Egypt. We see it typed out at the cross.
Now, let's go back to Isaiah. I've got a whole lot more prophets wrote down here too. Let's just... I like this--this of Isaiah. Let's go back here to Isaiah, the 13th chapter of Isaiah. I like...
E-114 Ce o introducere la... Vedeţi, a călăreţului acum, animalele călăreţului, şi Animalele care răspund, au încetat. Atunci, noi am luat sus, noi vedem pe martiri sub Tron. Acum aceasta, de la timpul, aceşti martiri sînt adevăraţii Iudei Ortodocşi care au murit în credinţă Creştină... sau în-în credinţă religioasă, deoarece ei nu puteau fi Creştini.
E-325 Isaiah is the--the complete Bible in itself, you know. Did you know that? See? Isaiah starts out with creation, in the middle of the book he brings John, and at the end he brings the millennium. And there's sixty-six books in the Bible, and sixty-six chapters in Isaiah. It's a complete encyclopedia itself.
Notice, 13th chapter now, of--of Isaiah. Let's begin here at the 6th verse.
Howl ye; for the day of the LORD is at hand; it shall come as a destruction from the Almighty.
E-115 Reţineţi, că Dumnezeu le-a orbit ochii. Şi ei o să fie orbi pentru multă vreme, pînă cînd Biserica Neamurilor este luată afară din cale. Pentru că, Dumnezeu nu se ocupă cu acele două popoare în acelaşi timp, deoarece aceasta este foarte contrar cu Cuvîntul Lui.
E-327 Watch this Sixth Seal opening up here now, plumb back here seven hundred and thirteen years before Christ come. He's been two thousand years; that'd be about seven--about twenty-seven hundred years ago Isaiah seen this Seal hanging there. All right.
Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt:
What did Jesus say, "And because iniquity shall abound the--the love of many shall wax then, and man's heart will be failing for fear,; sea a-roaring." See? Man's heart will faint.
And they shall be afraid: pangs of sorrow shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth: they shall be amazed one at another; their faces shall be ashamed.
Notice of it here. Oh, their faces ashamed... We got to get to that just a minute. We'll hold that. See?
E-116 Reţineţi, El se ocupă de Israel ca o naţiune, întotdeauna. Aceasta este naţiunea Israelului.
E-330 Behold, the day of the LORD cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it. (The land, that's all of it, brethren. See? Notice.)
For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her lights to shine.
And I will punish the world for their evil, and the iniquity--and the wickedness of their iniquity; and I will cause the--the (I don't... I--I don't how it's spelled.) [Congregation says, "arrogancy."--Ed.] (I can't say it. See?)... of--of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of--of the terrible--terrible
See there, just exactly, Isaiah saw the same thing that Jesus spoke of, that the Seventh Seal reveals, when He's cleansing the land with tribulations. That's the tribulation period, this Sixth Seal. Yes, he was a prophet, and the Word of God was made known to him. That's twenty-seven hundred years ago.
E-117 Neamurile, ca individuali, "oameni luaţi de la Neamuri." Şi acesta trebuie, Neamurile, trebuie să formeze... să fie format din toate popoarele din lume, astfel din cînd în cînd există un Iudeu care vine în aceea. Vedeţi? Întocmai ca-ca Arab, şi un Irlandez, şi Indian, şi ce altceva, acestea sînt toate popoarele din lume, formează acest buchet Mireasă. Vedeţi?
E-333 Truly, I just want to say this: The whole world as Isaiah here... as a woman travaileth, all creation is travailing. What's all this groaning and travailing about, like a--a woman that's to be mother, the earth itself, nature... Why, this city here... Let's take our own city, when beer joints, and prostitution, and filth, and scum, like any other city... Why, I believe God would be better off looking at it the way He had it thousand years ago. When the Ohio traveled down, they had no back waters and floods. They had no sin in the valley. The buffalo roamed through here, and--and the old Cherokee hunted him and made a decent living. There was no trouble at all. But man come in, and there's where sin comes in. When man begin to multiply upon the face of the earth, then sin and violence set in (That's right.) always man. Why, I think it's a disgrace.
E-118 Dar, acum, cînd se ajunge să se ocupe atunci cu Israel, în această ultimă parte din a şaptezecea săptămînă, El se ocupă de ei ca o naţiune, Neamurile sînt terminate. Curînd soseşte ceasul, şi poate fi încă această-chiar seara aceasta, că Dumnezeu se va întoarce complet de la Neamuri, cu totul. Exact! El a spus aşa. "Ei vor călca zidurile Ierusalimului pînă cînd vremurile Neamurilor sînt sfîrşite, timpurile sînt terminate." Da, domnule!
E-337 I was standing the other day in my home country there now in Arizona. And I--I read when I was a kid about Geronimo and--and Cochise and those old Apaches, 'cause I preached to them up there: fine people, and some of the finest people you want to meet are those Apache Indians. And then I went over there to--to Tombstone, where they have all the old relics and things from the war. And I looked at... They always... You know they always classed Geronimo as--as a renegade. To me he was a red-blooded American. Absolutely. He was only fighting for his rights like anyone would do. He wanted not that pollution in his land, and look what it is now, turning his children, his daughters into prostitutes and everything else, and white man coming there. The white man's a rascal.
The Indian was a conservative; he was--he was a--a conservationist. He would go out and kill a buffalo; the whole tribe eat everything was left of it. They used the hide for clothes and tents and everything else. And the white man comes and shoot it for a target. Why, it's such a disgrace.
E-119 Şi atunci, "Cel întinat să stea întinat; cel neprihănit să fie neprihănit." Vedeţi?
E-340 I read a article in the paper where in Africa, that great place full of wild game, they got these guys, Arthur Godfrey and them, going over there shooting these elephants and things out of helicopters and things like that. A picture of an old female elephant trying to die, and the tears, like pulling down her face and two big males trying to hold her up to keep... Why, it's a sin. That's not sport.
When I was standing out on the field out yonder, in where I hunt and things like that, and see where them white hunters come out there and shoot them deer and cut a hindquarters off of it and sometimes kill eight or ten little does and leave them laying there, and their fawns running around trying to find their mammy, and you mean that's sportsmanship? That's cruel pure murder in my book.
E-120 Acolo nu mai este Sînge pe scaunul din-din-din sanct-... în sanctuar, deloc. Acolo nu mai este Sînge pe altar. Jertfa a fost luată, şi acolo nu este nimic decît fum şi fulger şi judecată înăuntru acolo. Şi aceea este exact ceea ce este turnat aici afară în seara aceasta. Vedeţi, Mielul deja a părăsit... lucrarea Lui de mediere. Lucrarea de mediere a fost sf'îrşită, de acolo pe Tron. Iar Jertfa aşa cum noi L-am tipizat perfect, Răscumpărătorul Rudenie, Mielul însîngerat care vine înainte. Un Miel care a fost ucis, Unul însîngerat, a fost omorît, rănit, a venit înainte şi a luat Cartea din mîna Lui. Aceea este, că zilele sînt sfîrşite. Acum El vine să pretindă ce El a răscumpărat. Amin! Aceea doar trimite ceva prin mine!
E-342 I hope Canada never gets any roads in it as long as I live, to keep them renegade Americans out of there. That's right. They're the poorest sports I ever seen in my life. Now, not all of them, there's some real genuine men, but that's--that's one out of a thousand you find. Shoot anything they can see, anyway they want to (That's right.); that's a murderer. That's right. He's heartless. He will shoot out of season.
While up there in Alaska there, I was up there with one of them guides. He said, "I picked up... I'd go out there now and find whole herds of them great big elk--or not elk, but the moose laying there with fifty caliber machine gun bullets through their horns where these American pilots out there in--in Alaska machine gunned them out of that plane--a herd of moose. That's pure murder..
E-121 Noi aflăm acum, că Ioan a zis, "Eu am privit cînd El a deschis Pecetea a Şasea, acolo a fost un mare cutremur de pămînt," atunci toată natura a fost întreruptă. Vedeţi?
E-346 They knowed in there if they'd kill the buffalo, they could get the Indian, he'd starve to death. That's the reason that Cochise had to surrender, his--all of his princes and all the rest of them, his children, and all of his people were starving to death. They went out there with big--great big loads of them, Buffalo Bill and them plainsmen had shot off all them buffaloes, forty, fifty in an afternoon. They know when they ridded that, they got rid of the Indian. Oh, my, a stain on the flag the way they treated them Indians. There you are. But remember, the Bible said, "The hour's come that God will destroy them that destroys the earth." And the whole world...
E-122 Dumnezeu a făcut lucruri măreţe, ca vindecarea bolnavilor, şi a deschis ochii orbilor, şi a făcut lucrări mari.
E-348 Look at them valleys. I was standing up there the other day looking down on the valley at Phoenix. Went up on South Mountain, wife and I was setting up there and looked down at Phoenix, and I--I said, "Isn't that awful?"
She said, "Awful? What do you mean?"
I said, "The sin. And how much adultery and drinking and cursing and the Lord's Name used in vain in that valley there, was about a hundred and--and forty thousand or fifty thousand people, or maybe two hundred thousand people in that valley?" And I said, "Five hundred years ago or a thousand, there wasn't nothing but cactus, mesquite, and the old coyotes running up and down the sand river there, the--the washes." And I said, "That's the way God made it, but man come in; what did he do? He saturated the ground with filth. The streets are full of gall; the sewers, the--and the rivers are polluted with--with filth." They couldn't... Why, you'd better not drink a drop--of some of that water; you'd get anything. See?
E-123 Dar noi aflăm, aici, că natura a luat un salt, da, toată natura. Priviţi ce a avut loc, "Cutremurul; soarele s-a întunecat, iar luna nu-şi dădea lumina ei; şi stelele s-au zguduit şi au căzut." Şi, păi, fiecare lucru s-a întîmplat, vedeţi, chiar la timpul deschiderii acestei Peceţi a Şasea. Atunci asta este cînd aceasta are loc, chiar imediat după anunţarea acelor martiri, vedeţi. Martirii au fost sfîrşiţi.
E-351 Look at it. Not only here, but the world over, the thing is polluted, and the world, the nature... God, have mercy. The whole world in its birth pains, the world is trying; she's travailing, Isaiah said. What's the matter? She's in--trying to bring forth a new world for the millennium where all the...?... trying to birth a new world for a new people that won't sin and pollute her. That's right. She's in travail.
That's the reason the--the--we are in travail. Christ, to bring forth the Bride... Everything is travailing and groaning. See, there's something fixing to happen. And this sixth plague lets her go.
E-124 Acum voi vedeţi că noi sîntem chiar aproape în ceasul acela acum. Noi am putea fi, la orice timp, vedeţi, deoarece Biserica este doar aproape gata să-şi ia zborul Ei. Dar reţineţi, căci cînd aceste lucruri se întîmplă, Mireasa nu va fi aici. Doar reţineţi, Mireasa este dusă, Ea nu trebuie să treacă prin ceva din aceasta. Acesta este un timp de Necaz, de purificare a-a bisericii; acesta este pus asupra ei, ca ea să treacă prin acesta, nu Mireasa. El îşi ia iubita Lui afară din drum. Da, domnule! Ea, deja a răscumpărat-o pe Ea. Vedeţi, acesta este un fel de ... Aceea este Propria Lui selectare, Propria Lui alegere, aşa cum orice om îşi ia mireasa lui. Vedeţi? Acum, cutremurul...
E-353 Brother, the earthquake burst open, and the stars shake; volcanics will come forth, and the earth will renew itself. New lava will break forth from the center of the earth, and she'll crumble all around and around and around when she spins out in yonder.
And I tell you, one morning when Jesus and His Bride comes back to the earth, there'll be a paradise of God there that... Oh, my. Them old warriors of the battle walk down through there with their friends and loved ones; the anthems will fill the air, of an Angelic host. "Oh, it was well done, my good and faithful servant, enter into the joys of the Lord that's been prepared for you like you should've had back yonder before Eve started the ball to rolling in sin." Amen. Whew.
Yes, Sixth Seal's going to do something. Yes, sir. Truly the whole world is groaning and paining for the millennium age.
E-125 Să comparăm noi Scripturile acum. Eu-eu vreau... Aveţi voi un creion şi hîrtie cu voi? Eu vreau ca voi să faceţi ceva pentru mine. Aşa cum voi vreţi să scrieţi, scrieţi aceasta, pentru că, afară doar dacă voi urmează să luaţi banda. Acum noi... Eu vreau ca voi să citiţi cu mine, aşa cum voi faceţi.
E-356 Now, the one now is so soaked up with filth. As I preached here not long ago, I believe, preached in the Tabernacle, "The World Falling Apart..." That's exact. Look what's falling apart in the world. The... Everything's falling of it. Certainly it is. It's--it's got to fall apart. Yes, sir. Look, its frame. Let me show you the reason the world's got to do it. The frame of this world: the iron and the brass and the materials of this earth has been pulled out of it, its framework, for war and industry until it's just about ready...
Well, we never had an earthquake till the other day over here in this part of the country, till just the other day here (You see?), Saint Louis and down through there. She's getting so thin. They've pulled everything out of it. See?
Its politics are so polluted there's hardly a honest, among them. See? Its systems... Its morals is so low, they just don't have any. That's all. See? Sure. Its religion is cankered. Yes, sir.
E-126 Comparăm Scripturile despre acest mare eveniment, în care noi vom vedea că acest mare secret, sau taină, care era sub Pecetea a Şasea din Cartea de Răscumpărare. Acum reţineţi, că acestea sînt taine ascunse. Şi cele şase Peceţi, toate împreună, este o Carte mare măreaţă, doar şase suluri rulate împreună, şi aceasta depănează întreaga Carte de Răscumpărare. Aşa este cum a fost răscumpărat întregul pămînt.
E-359 It's time for the Sixth Seal, pretty soon, to be opening up, and when she does, oh, my. The end... The Bride has done gone forth. She's done... The Queen's done went to take her place. She's being married now to the King, while this was going on. And Israel's remnant is sealed and ready to go, and then nature lets go. Oh, what a time.
E-127 Acela este motivul că Ioan a plîns, deoarece, dacă nici unul nu putea lua Cartea aceea, toată creaţiunea, fiecare lucru era dus. Ea doar simplu s-ar fi schimbat înapoi în-în-în atomi şi molecule, şi aşa mai departe, şi lumină cosmică, şi nici măcar să fie creaţie, persoană, nimic altceva. Pentru că, Adam a pierdut drepturile din Cartea aceea. El a pierdut aceasta cînd el a ascultat de nevasta lui, iar ea a ascultat la raţionamentele Satanei, în loc de Cuvîntul lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta a fost pierdută.
E-360 Notice, the last verse of the Sixth Seal opened. Those who had laughed at the preaching of the Word, of the vindicated Word of the living God... When them prophets that stood there and performed miracles, closed the sun, and everything else, and all down through the age... See? They cried for the rocks and the mountains to hide them (See?), to hide them from the Word that they'd laughed at, 'cause they seen Him coming. "Hide us from the wrath of the Lamb." He is the Word. See?
They'd laughed at the Word, and here the Word was incarnate; and they'd made fun of It, laughed at them, made fun of them, and the incarnate Word had dropped forth. Why didn't they repent? They couldn't: too far then. So they knowed that the punishment... They hear it. They've set in meetings like this and knowed about it, and they know that the things that those prophets had predicted was looking them right in the face.
E-128 Atunci, aceasta nu putea să meargă înapoi în mîinile murdare ale lui Satan, care a ispitit-o afară din drum, aşa că de aceea aceasta a mers înapoi la proprietarul ei original, aşa cum ar face orice contract abstract, vedeţi. Merge drept înapoi la proprietarul lui original, şi acela era Dumnezeu, Creatorul, Care l-a făcut. Şi El o ţine.
E-361 The thing that they had rejected, they'd spurned mercy for the last time. And when you spurn mercy, there's nothing left but judgment. When you spurn mercy... Just think of it.
And there they was. They had no place to go, no retreat. And the Bible said here, "They called for the--cried to the rocks and the mountains to fall on us, and hide us from the--from the face of the--of--and the wrath of the Lamb." They'd tried to repent, but the Lamb had come to claim His own. See? And they cried to the rocks and the mountains, prayed, but their prayers were too late.
E-129 Şi acolo este un preţ, şi acela este răscumpărarea. Acolo este ceva preţ pentru răscumpărare, şi nu a existat nimeni să o poată face. Astfel, El a zis, a făcut legile Lui, Propriile Lui legi de Răscumpărător Rudenie. Atunci, ei nu au putut găsi pe nimeni. Fiecare om a fost născut din sex, născut după dorinţă sexuală; el a fost în păcatul original, Satan şi Eva, astfel el nu a putut să o facă. Nu există nimic în el. Nici sfîntul papă, preot, Doctor în Divinitate, oricine ar putea el fi, nimeni nu ar fi vrednic. Iar el nu putea fi un Înger, deoarece acesta trebuia să fie o Rudenie. El trebuia să fie un om.
E-364 My brother, sister, the goodness and mercies of God extended to the people... While Israel was blinded for this--for here just about two thousand years to give us a chance to repent... Have you turned that mercy down? Have you--have you rejected that...
Who are you anyhow? Where did you come from, and where are you going? You could not ask the doctor. You could not ask anybody in the world, and there's no book you could read that could tell you who you are, where you come from, and what you're going but this Book.
E-130 Atunci Dumnezeu Însuşi a devenit o Rudenie, prin a-şi lua un trup uman, prin naşterea virgină. Iar El şi-a vărsat Sîngele Lui. Acela nu era sîngele unui Iudeu. Acela nu era sîngele unui Neiudeu. Acesta era Sîngele lui Dumnezeu. Vedeţi? Biblia a zis, "Noi sîntem mîntuiţi prin Sîngele lui Dumnezeu."
E-366 Now, you know without... You have the Blood of the Lamb to act in your place; you see where you're headed for. So if--if God did that for you, the least thing we could do would be accept what He's done. That's all He asked us to do. And on the basis of this...
If I go any farther, I'll have to come right into that plague, oh, that's tomorrow night's service, and I--I can't do it, can't go any farther. I got it marked down here, a cross: stop here. See? So then, I--I got to wait until tomorrow.
E-131 Copilul ia sîngele tatălui. Noi ştim aceasta. Orice în sexul masculin produce hemoglobina. Astfel noi aflăm, ca găina făcînd oul; ea poate face un ou, dar dacă cocoşul, sau perechea, nu a fost cu ea, acesta nu va cloci. Acesta nu este fertil. Femeia este numai incubatorul care poartă oul. Dar oul vine... Germenele vine de la masculin.
E-367 Now, let us bow our heads just a moment. If you haven't, my precious friend, hadn't--haven't accepted the love of this God, that I'm talking about... If you have... (Listen to this close now.) If you haven't accepted His love and mercy, you'll have to stand His judgment and wrath.
Now, you tonight are at the same place that Adam and Eve was in the garden of Eden. You have a right; you're a free moral agent. You can go to the Tree of Life, or you can take the plan of the judgment. But today while you're sensible, in your right mind, and you're healthy enough to--to rise and accept it, why don't you do that if you haven't done it?
Is there them people in here that hasn't, as yet, did that? If that be so, would you just raise up your hand, say, "Pray for me, Brother Branham. I now want to do it. I don't want this to come."
E-132 Şi, în acest caz, bărbatul era Dumnezeu Însuşi. Aşa este cum spun eu, cum sus este jos, şi-şi mare este mic. Dumnezeu era aşa de mare încît El a devenit, s-a format chiar pe Sine într-un lucru aşa de mititel, într-un germene mic mititel în pîntecele unei fecioare. Şi acolo în jur El a dezvoltat celulele şi Sîngele. Şi a fost născut, şi crescut pe pămînt. Şi de la felul acela de început, neamestecat, fără dorinţă sexuală la aceasta, deloc.
E-370 Now, remember, friends... (God bless you. That's good.) I have... These are not my ideas of this; I--I... This is not what I been thinking. This is altogether from me. So help me, the Holy Spirit knows it.
And you wait, if the Lord willing, tomorrow night, I want to show you a mystery that's been going all the time right here in this meeting. I doubt very much whether you've ever seen it or not (See?), what's--what's took place. It's been something that's laid right here before you, and I've watched each night for us--for it to rise, or somebody to say, "I see it." See? Don't turn it away, please. I ask you if you're not a Christian, if you're--you're not under the Blood, if you're not borned again, filled with the Holy Spirit, if you've never made a public confession of--of Jesus Christ by being baptized in His Name to witness His death, burial, and resurrection, that you have accepted, the water's ready. They're waiting. Robes are furnished in here, and everything is ready. Christ stands ready with outstretched arms to receive you.
E-133 Şi apoi El a dat acel Sînge, deoarece El a devenit o rudenie pentru noi. Şi El era Răscumpărătorul Rudenie. Şi El a vărsat acel Sînge, liber. El nu trebuia să o facă. El L-a dat liber, să răscumpere.
E-374 In one hour from now, that mercy might not be extended to you. You might turn it away for the last time, it'll never touch your heart again. While you can, while you can, why don't you do it? Now, while...
I know the regular customary way is bring people up to the altar. We do that, and that's perfectly all right. At this time we're such crowded in here, right around the altar, till I couldn't do that, but I'd like to say this: In the apostolic day, they say, "As many as believed were baptized." See? Just if you can really down in your heart...
E-134 Apoi El merge pe altarul lui Dumnezeu, şi aşteaptă acolo, în timp ce Dumnezeu ţine Cartea de Răscumpărare în mîinile Lui. Iar Mielul însîngerat stă pe altarul de jertfă. Acolo este Mielul, să facă răscumpărare, făcînd mijlocire.
E-376 Here's all it is. It isn't--it isn't emotion, though emotion accompanies it. Just like what I said: Smoking and drinking isn't sin; it's the attribute of sin. It shows you don't believe. See? But when you truly believe in your heart, and you know that, on the basis of where you are setting there you accept it with all your heart, something's going to happen, right there. It's going to happen. Then you can stand as a witness to it, that something happened.
E-135 Atunci, cum îndrăzneşte cineva să spună că Maria, sau Iosif, sau oricare alt muritor, putea fi-fi un mijlocitor! Tu nu poţi mijloci afară doar dacă există Sînge acolo. Da, domnule. "Există un Mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi acela este Cristos Isus." Asta este ce spune Scriptura. Acolo stă El, şi pînă cînd ultimul suflet a fost răscumpărat; şi atunci El vine înainte să pretindă ce a răscumpărat El. Oh, ce un-ce un Tată măreţ este El!
E-377 Then walk to the water and say, "I want to show to the congregation; I want to prove. I want to make my testimony stand that I'll take my place with the Bride. I stand here now to be baptized."
I know that there's many women in the world tonight, fine women, but I'm awful lonesome to see one. There's one of them that's my wife. She goes home with me. She wasn't my wife to begin with, but how she become my wife, she took my name.
He's coming. There's a lot of women, churches, in the world, but He's coming for His wife. She's called by His Name. Them that are in Christ will God bring with Him. How do we get into it? "By one Spirit we're all baptized into one body."
E-136 Acum reţineţi, acum, eu întotdeauna am învăţat, că, "În gura a doi sau trei martori, să fie stabilit fiecare cuvînt." Şi, Scriptura, întocmai cum voi nu puteţi lua o Scriptură şi să dovediţi nimic dacă nu există ceva care merge cu aceasta. Vedeţi?
E-380 Now, while we pray, you pray too--inside or out. There's great groups of people in the rooms, outside standing around, out in the streets, but now while--while you are... We can't call you up here to this altar, but your heart, make it the altar. And right in your heart say, "Lord Jesus, I believe this. I've stood out here in this night air. I been smothered up in this little room, I'm setting in here amongst these people. I--I--I don't want to be... I can't miss; I can't afford it."
Everything, as I told you last night... And so help me, the Lord knows I tell Truth. "I lie not," as Paul said. That vision or whatever it was, I stood there, looked and handled those people that's gone on. It's just as real as I'm standing right here.
Don't miss it, my poor brother, sister; don't do it. I know you've heard preaching; you've heard this, that, and stories, all that, but let... just listen from me. This is... I know it's the Truth. See? You just... I--I can't make it any clearer. See? Don't miss it. It's all yours. Now, let's pray.
E-137 Vedeţi, eu pot lua o Scriptură şi să zic, "Iuda a mers şi s-a spînzurat," iau alta şi zic, "Tu du-te şi fă la fel." Vedeţi? Dar, vedeţi, aceasta nu se va îmbina în restul din Ea.
E-382 Lord Jesus, here before me is a box of handkerchiefs that represents the sick people. And as I pray over them, laying hands upon them, as the Bible said, "They took from the body of Paul handkerchiefs and aprons; unclean spirits went out of the people," and great signs were done, because they seen Paul, that they knowed the Spirit of God was in him. They knowed that he was--he was a strange man, that the things that he talked about, about the Word...
He'd go, take the old Hebrew Word, of the Hebrew church, and bring it to life, and place it in Christ. They knowed God was in the man. Then they seen God working strange and mighty works by him, foretelling things, and it would happen that way, and they knowed that he was God's servant.
E-138 Şi mă gîndeam, sub această Pecete a Şasea, cînd Duhul Sfînt a rupt-O înainte acolo, şi am văzut ce era aceasta, atunci m-am gîndit că ar fi un lucru bun să-i dau clasei un pic de ceva diferit în seara aceasta. Vedeţi? Pentru că, aceasta ar putea fi obositor, doar în a asculta la mine să vorbesc tot timpul, astfel m-am gîndit ca noi să facem ceva diferit.
E-384 Lord, I pray that You'll honor these people for their respects of the Word, and heal them for Jesus' sake. Out here in the audience, Lord, there's setting, people just like it was who listened to the apostle Peter at the day of Pentecost, how he went back in the Word and got the Word, and he said, "Joel said in the last days these things will take place, and this is that." And the three thousand believed it and were baptized.
And, Father, today we stand here by Your grace, and it's not because that it's--that it's a special people, but it's because... Just like the day of the Lion, or the Ox, or the Man, it's the Eagle time. It's the anointing of the hour; it's the time that we're living in. It's the working of the Holy Spirit for this particular time to prove that Jesus is not dead--the things that He said that He would do just before the evening lights went out...
E-139 Acum observaţi. Acest mare eveniment a fost sigilat sub Cartea de taină, a răscumpărării. Acum Mielul O are în mîna Lui, şi urmează să O desfacă.
E-385 And here we have been seeing Him do that right down along the road. We seen it come down in the scientific research and had His picture taken, the great Pillar of Fire, Who led the children of Israel, Who met Paul on the road. And we know this same Pillar of Fire that led Moses down there in the wilderness, by that same Pillar of Fire he wrote several books of the Bible, for he was anointed with the Word.
This same Pillar of Fire coming upon Paul on the road to Damascus, he wrote many books of the Bible, called the Word of God. And now, Lord, that same Pillar of Fire by the evidence of the proof of the Word and by scientific research, we see It here, revealing the Word of the Lord.
E-140 Acum să ne uităm la Matei capitolul al 24-lea, Mielul Însuşi vorbeşte. Acum, oricine ştie căci Cristos este autorul întregii Cărţi, atît cît priveşte asta. Dar aceasta este vorbirea Lui-Lui aici, sau predica Lui-Lui către-popor, în regulă, către Iudei.
E-389 God, let the people be quickly awakened, Lord, quickly. Those who have their names put on the Book of Life, when this flashes across their path, may they see, like the little ill-famed woman at the well that day. She recognized quickly, and she knew it was the Scripture.
And now, Father, I pray that all that will receive You at this time in their hearts will settle it forever at this hour that they're finished with sin, that will arise and make preparations now for public confession of baptism in the Name of Jesus Christ, for the remission of their sins, to show that they believe that God has forgiven them, and they take on the Name of Jesus Christ.
E-141 Acum eu vreau ca voi să vă ţineţi Cartea în felul acesta, Matei 24 şi Apocalipsa 6, în felul acesta. [Fratele Branham îşi ţine Biblia deschisă la aceste două capitole – Ed.] Şi să comparăm ceva aici doar un picuţ.
E-391 Then, Father, pour down the Holy Spirit of Oil upon them, that they might be placed into the service of the Lord God, that they might be workers in this last evil day. For we realize we have just a short time, and the Church might go at any time.
The Lamb might at any time leave the sanctuary up there or--or the throne of sacrifice, come forth from the throne of God where the sacrifice laid, and then it's over. There's no more hopes for the world; she's finished. Then she goes into frustrations of great spasms of earthquakes and--and great shakings like it was at--at the resurrection.
And--and the--the--as Christ rose from the grave, when the saints rise, the same thing will take place. Lord, it could be at any minute. We're watching for that glad day to arrive. Take Your children under Your arm, Father, now. Draw Your little lambs to Your bosom. Grant it, and feed them on the Word till they're in strength for service.
E-142 Acum, priviţi aceasta acum, şi voi puteţi afla întocmai cum-cum este aceasta. Vedeţi, ce arată Mielul aici, exact în simbol, ce El a spus aici în Cuvînt. Făcînd exact, astfel că o face corect. Acum, aceea este-aceea este tot ce este de aceasta. Aici este... Aici este una, El vorbeşte despre aceasta, şi aici este unde aceasta s-a întîmplat. Vedeţi? Aceasta este doar adeverire perfectă.
E-394 We commit them to You now, Lord. All... Answer this prayer. You said, Father, over in Mark the 11th chapter, "When you pray, stand praying, believe that you receive what you ask for (Lord), and you shall have it." And with all my heart to Him that's been revealing these things down through the years and these Seals here in these last week, I believe You, Lord God, that it is the hour, close now, closer than we're really thinking of Your approaching.
Please let my prayer be answered. And may every called child of God that's in hearing distance of here, or either the tapes shall strike, may at that time I claim them for the Kingdom of God, upon the basis of knowing this is the Word that's being revealed. Let the evening Light shine, Father. I commit them to You in Jesus' Name. Amen.
E-143 Acum, acum să ne uităm la al 24-lea capitol din Sfîntul Matei, şi Apocalipsa 6, şi comparaţi al 24-lea capitol din Matei. Noi toţi ştim că acela era capitolul pe care fiecare şcolar, la care merge fiecare persoană, să-să vorbească despre perioada Necazului. Aceasta iese din capitolul al 24-lea din Matei. Şi acum să... Dacă asta este aşa, acum noi... Căci, noi ştim că această Pecete a Şasea este Pecetea judecăţii. Aceasta este Pecetea judecăţii, exact ceea ce este Ea.
E-398 Now, all inside or outside that believes and has never made your--your public confession that you're finished with sin, and you--you want the mercies of God and you've accepted them in Jesus Christ, the pool... They'll be ready to baptize anybody who wants to be baptized today, or tomorrow, right now, or whenever it may be.
Do you enjoy the Sixth Seal? You see where it's opened at now? Have you believed it? It said, "Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?" See? Believe the report, then the arm of the Lord is revealed, the Arm, the Word of God is revealed.
E-144 Acum, vedeţi, noi am avut-anticristul să călărească. Am văzut Biserica să plece; acum Aceasta este terminată, se duce sus. Apoi noi vedem martirii, dintre acei Iudei în urmă acolo, sub altar. Acum aici este ruperea înainte a judecăţii, asupra oamenilor care sînt...
E-401 The Lord willing now, tomorrow morning, I'll try my best to answer those questions. I'll spend probably the rest of the night in, or most of it, in prayer over them. I'm getting about from one to three hours a night; I never got to bed last night till going on one, and at three o'clock I was in study. See? See, I--I'm going to have to answer for this. That's right. We're too close for anything, any foolishness, or any presuming, or halfway believe. I've got to see it first. And then when I see it, it's got to be in the Word too. And so far, by the grace of God, they perfectly... I've took it from all the way through; you know that; it's--it's just blended right together.
It's got to be, THUS SAITH THE LORD, 'cause it's not only as to say it from me knowing it myself, but the Word of the Lord is THUS SAITH THE LORD. And here is the Word taking what He has give to me and blending it together and showing you, so you know yourself it's THUS SAITH THE LORD. See?
E-145 Din această judecată de Necaz vor veni înainte cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei răscumpăraţi. Eu vă voi dovedi că ei sînt Iudei, şi nu Neamuri. Ei nu au nimic de a face cu Mireasa, nici un lucru. Mireasa, noi deja vedem că Mireasa este dusă. Tu nu poţi pune aceea altundeva; nu vine iarăşi înapoi pînă la al 19-lea capitol din Cartea faptelor.
E-404 Here's the Word says so, and then the revelation that He gives me, which is contrary to what any of us has ever thought... Why, contrary to what I thought, 'cause I never went into it like that. But now, we find it slides right together, and what is it? It's THUS SAITH THE LORD. See, it's exactly. It's been a place opened up, holding there to this hour, and then the Lord comes and pushes it right in like that. So you see, there it is. It's--it's--it's the Lord. Oh, I love Him. I love Him with all my heart.
Now, remember, you--we couldn't get to the altar. Several held their hands up. Now, see, it's an individual affair with you. It's whatever you want to do. See? The hour's so close at hand, you ought to be pressing as hard as you could, not have to be pulled (See?), just pressing, trying to get in. "Lord, don't let me out. Don't leave me out, Lord. The doors are closing. If I can just get in..." See?
E-146 Acum observaţi, că, Pecetea a Şasea este Pecetea de judecată a Cuvîntului.
E-407 God will close the door one day. He did in the day of Noah, and they beat on the door. Is that right? Now, remember, the Bible said that in the seventh watch... That right? Some fell asleep in the first watch, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh; but in the seventh watch there come forth a proclamation or cry: "The Bridegroom cometh; go out to meet Him."
The sleeping virgins said, "Say, I'd like to have some of that oil now."
The Bride said, "I just got enough for myself, just got enough. You want, you go pray it up."
Don't you see the sleeping virgins now? Look at the Episcopalian, and Presbyterian, Lutheran, and everything trying to... And the trouble of it is, instead of trying to get the Holy Ghost, they're trying to speak in tongues. And lot of them speak in tongues and is ashamed to come to this church to be prayed for--wants me to come to their house and pray for them. You call that the Holy Ghost? That's speaking in tongues without the Holy Ghost. (See?)
E-147 Acum, aici, să începem acum şi să citim Sfîntul Matei, capitolul al 24-lea. Acum mi-ar place doar să vă dau ceva aici ceea ce eu tocmai am căutat, să găsesc. Acum, Sfîntul Matei, de la 1 la 3, păi, este unde noi o să citim mai întîi.
Iar Isus a mers afară, şi s-a îndepărtat de templu: şi ucenicii lui au venit la el să-i arate clădirea templului.
Şi el a zis către ei, Nu vedeţi voi toate aceste lucruri? adevărat vă spun eu vouă, Că acolo nu va fi una... fi lăsată aici o piatră pe alta, care nu va fi aruncată jos.
Acum, şi (al 3-lea verset) aşa cum el şedea pe... munte ... Măslinului, ucenicii au venit la el în particular, zicînd, Spune-ne, cînd vor fi aceste lucruri? ... care va fi semnul venirii tale, şi al şfîrşitului lumii?
E-413 Now, I believe the Holy Ghost speaks in tongues. You know I believe that (See?), but there's a counterfeit to it too. Yes, sir. The--the fruits of the Spirit what proves what it is. The fruits of a tree proves what kind of a tree it is, not the bark, the fruit.
Now, notice. Then when she come, that--that last hour, and there when they come in then, they went and said, "Well, I believe I've got it now. I believe I got it. Yeah, we're getting it."
E-148 Acum să ne oprim aici. Aceste trei versete, aceasta a avut loc, de fapt, Marţi după-amiază, în Aprilie patru, A.D. 30. Şi primele două versete au avut loc după-amiaza din... din patru Aprilie, în A.D. 30. Şi al 3-lea verset a avut loc Marţi seara din aceeaşi zi. Vedeţi?
E-415 I--I--I better not say this (See?), 'cause it--it might cause a confusion. When I said the other day, the rapture, how it would come... Now, now, if you say you--you'll take it, all right. Watch--watch. All right, that's up to you.
When the sleeping virgin (See?), that thought she was prayed up to come back, the Bride was done gone.
It went and she didn't know it, like a thief in the night. Then they begin to bang on the door, and what happened? What taken place? They were cast into the tribulation period. The Bible said, "There will be weeping and wailing and gnashing of teeth." Is that right?
E-149 Ei au venit la templu, şi ei L-au întrebat aceste lucruri. "Cum este cu aceasta? Şi cum este cu aceasta? Priviţi la acest templu măreţ! Nu este acesta minunat?"
El a zis, "Acolo nu va rămînea o piatră una pe alta."
E-417 When it's going to be, brother and sister? I don't know. But I--I--me... It may be just me here, now. See? This--this is what... This is my thought. See? I--I--I believe it's so close, till I'm... Each day I--I want... I'm just trying to walk as softly as I can. See? And I... Do... When... You know, when... There's something happened today, and I seen something's come up. I just... I couldn't get my breath anymore. See? There He was standing there, that little Light standing right there, and here it was. I know it's the Truth.
I thought, "God, I couldn't say that. I--I can't say it. I can't." I just walked out of the room, went out, walked up and down there. I thought, "My, what can I do?" Oh... See? And I--I have to go fishing or something and I... Boy, you--you... I can't tell you. See? So...
E-150 Apoi El a mers sus pe munte şi a şezut jos, vedeţi. Că acolo, acolo El începe; este după-amiază. Şi atunci cînd ei au făcut-o, ei L-au întrebat acolo sus, au zis, "Noi vrem să ştim despre unele lucruri."
E-420 Well, we have a good time, don't we? Praise the Lord. Amen. See? We're in a--we're in a--a tremendous time (See?), for my heart is overflowed with happiness and joy. But when I think of this world and the thousands that I know that's lost, black shadowed (Yeah.), then your heart just bleeds. What can you do? What can you...
You just feel the Holy Spirit crying out in your heart. Like it must've been in our Lord when He looked over Jerusalem, His own people (See?), said, "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have hovered you as a hen would her brood, but you would not." You just feel the Holy Spirit say, "How often I would've gathered you (See?), but you would not." See?
E-151 Acum observaţi, aici sînt-aici sînt trei întrebări sînt puse de către Iudei, ucenicii Lui. Trei întrebări sînt puse. Acum priviţi. "Ce," prima, prima, "ce... Cînd vor fi aceste lucruri, cînd, 'Nu va exista o piatră rămasă pe alta'?" "Care va fi semnul Venirii Tale?" a doua întrebare. "Şi al sfîrşitului lumii?" Vedeţi aceasta? Acolo sînt trei întrebări.
E-422 We're--we're right here at something, friends. Whatever it is, God knows. Nobody, nobody knows when it's going to happen. That's a secret. Nobody knows when it's going to happen, but Jesus told us, "When you see these things..." (all these things). Just like what I went, comparing with the Sixth Seal to what He said in Matthew 24. Now, remember what He said. "When you see these things come to--begin to come to pass, then the time's at the door."
Watch the very next verse--the 30--the 30 and 31st verses as it went on down, 32nd, 33rd verses. He said, "And He shall send forth His Angels to the four corners of the heavens, the four winds, to gather His elected." Is that right? Said, "Now, learn..."
E-152 Acum, acolo este unde mulţi oameni îşi fac greşeala. Ei aplică aceste lucruri aici la ceva epocă atunci, cînd, voi vedeţi, El răspunde la trei întrebări. Ei...
E-425 Now, remember, He stopped right there. He never went ahead after that Sixth Seal. He never said anything about the Seventh. He said the First, Second, Third, Fourth, Fifth, and Sixth, but He stopped there--never mentioned about anything about...
Watch the next thing He said, "Now, learn a parable." See? Then He starts on parables. He said, "These things will be." He's answering them three questions: "What will be the--these signs, and what will be the sign of Your coming, what will be the sign of the end of the world?" And the sixth one there was the end of the world. And the sounding of the seventh angel raised up the hands and swore by Him that lives forever and ever that time shall be no more.
E-153 Priviţi acum cît-cît de frumos este aceasta, al 3-lea verset, vedeţi, ultima frază acolo în al 3-lea verset. "Şi ce va fi..." Întîi, ei L-au chemat la muntele Măslinilor aici, în particular.
"Spune-ne, cînd vor fi aceste lucruri?" întrebarea numărul unu. "Ce va fi semnul Venirii Tale?" întrebarea numărul doi. "Şi al sfîrşitului lumii?" întrebarea numărul trei. Vedeţi? Acolo sînt puse trei întrebări diferite. Acum, acum eu vreau ca voi să întoarceţi dincolo şi să priviţi cum le spune Isus aici despre aceste lucruri.
E-428 The earth is giving birth to a new one. It's over, and here we are right here at the door. Oh, I tremble. And what must I do, Lord? What--what else can I do? See? And then, just think of it, seeing that place and those precious people.
I stood there looking at myself, and I thought, "Oh, God, what... They--they can't miss this. I--I ought to pushed them; I ought to just reached down in the audience and got them and pushed them." You can't do that. You... "And no man can come except My Father draws him." But here's one consolation we have: "All the Father has given Me will come." There's the...?..., friend. But the rest of them that those organizations depending on them like that... See? And "He deceived all that lived upon--dwelt upon the earth whose names were not written in that Lamb's Book of Life, slain from the foundation of the world." (See?)
E-154 Oh, aceasta este aşa de frumos! Eu... Doar mă face... Eu-eu-eu iau... Ce era acel cuvînt pe care noi l-am folosit seara trecută? [Adunarea, "Stimulare." – Ed.] Stimularea de la descoperire! Observa ţi.
E-431 So you see, it's a sad thing, the only thing you can do is just--just--just--just stay right with the Word, watch just whatever He says do and then do that. See? Whatever He says do, do that, and you look out there and say, "Oh, my." They do this and then... Oh, it's just... You don't realize what a strain.
Now, I want to say this; I suppose the tapes are off. Lot of people say, "Brother Branham, with a ministry of that type..." I have to watch, 'cause people just take them tapes and just try to pick them to pieces, you know. So when they say, "Brother Branham, wish we had a ministry..." You don't know what you're saying. You... Honest, you don't know what goes with it, brothers, sisters. Oh, my, and the responsibility, when you got people that hangs to what you say...
E-155 Acum să întoarcem acum la Pecetea Întîia din-Peceţile din această Carte, şi să comparăm această Pecete a Întîia cu această primă întrebare.
E-434 Remember, if you tell them wrong, God will require their blood at your hands. Then you think of that. It's a terrific thing; so be lovely. Love Jesus with all your heart. Just...?... Be simple. Don't never try--try to figure out anything; just be simple before God, 'cause the more you try to figure it out, the farther you get away from Him. See? Just simply believe Him.
Say, "Now, well, when will He come? If He comes today, all right. If He comes twenty years from now, it's still all right. I'm going to go just the way I'm going now--following Him. Lord, if You can use me anywhere, here I am, Lord. If it's a hundred years from today, if my great, great, great, great grandchildren still live to see Him coming, Lord, I don't know when it's going to be, but let me just walk right today, just with You. (See?) I--I want... 'Cause I--I'll rise at that day just the same as I took a little nap somewhere."
E-156 Şi fiecare întrebare, o compară drept în jos, şi să vedem dacă aceasta nu merge mînă în mînă, întocmai cum noi am făcut în toate astealalte deschideri, la epocile bisericii şi fiecare lucru, exact la fel. Acolo este Pecetea, perfect deschisă, atunci. Observaţi, acum. Acum noi o să citim, întîi, pentru... "Atunci El le-a răspuns..." Şi-şi atunci El-El o să înceapă să răspundă acum, şi noi vrem să comparăm aceasta cu Peceţile.
E-437 Coming down there, that glorious palace yonder, that Kingdom of God there, where all the old will be young, where the white robes are already on them, the men and women has changed in the beauty, the very art of a--of a--a handsome man and a--a lovely woman, standing there in all the beauty and statue of a young woman and a young man standing there and never can get old, never can be sinful, never can be anything of jealousy, or hatred, or anything... Oh, my.
E-157 Acum priviţi. Prima Pecete este Apocalipsa 6:1 şi 2. Acum noi citim 6:1 şi 2.
Şi-şi am văzut... Mielul cînd el a deschis una dintre peceţi, şi am auzit, de parcă era zgomotul unui tunet, una dintre cele patru făpturi zicînd, Vino şi vezi.
Şi am văzut, şi iată un cal alb: şi cel care şedea pe el avea un arc; şi lui i s-a dat o coroană: şi el a mers înainte biruind, şi să biruiască.
E-438 I think the tapes is off now, and I just got about three or four minutes I want to talk to you. Is that all right?
Now, this is just personal. See? 'Cause tomorrow, that's--that's going to be so tremendous, I think I had just better say it now (See?), what I'm going to say. I... This is just for us now. I was just... You know I--I've got a wife that I love, and that's Meda. And I--I would not of even have married her because of my love for my first wife. And yet as much as I cared for her, I wouldn't have married her if it hadn't been God told me to do it.
And you know the story of it, how she went to pray, and how I did, and then He told me exactly what to do, and go marry her, and set the time to do it. She's a lovely woman, and she's praying for me tonight. And so now it's eight o'clock at home; she's probably praying now.
E-158 Cine am aflat noi că era acest ins? [Adunarea zice, "Anticristul." – Ed.] Anticristul. Matei 24, acum 4 şi 5.
Şi Isus a răspuns şi a zis către ei-către ei, Băgaţi de seamă ca nici un om să nu vă amăgească.
Căci mulţi vor veni în numele meu, zicînd, eu sînt Cristos; şi vor înşela pe mulţi.
E-440 Now, notice. One day she said to me; she said, "Bill," she said, "I just want to ask you a question about heaven."
I said, "All right, Meda, what is it?"
She said, "You know I love you." I said, "Yeah." It was right after this happened up here.
She said, "You know that Hope loved you too."
And I said, "Yeah."
And she said, "Now," she said, "I don't think I would be jealous," she said, "but Hope was." And she said, "Now, when we get to heaven... And you said you seen her there."
I said, "She was there; I seen her. I seen her twice there. She's there; she's waiting for me to come; so's the--so's Sharon. I seen her just the same I'm looking at you. I seen her there." And I said...
She said, "Well, now, when we get over there," said, "which one is going to be your wife?"
I said, "Both of you. There won't be any (See?), yet both of you'd be."
She said, "I can't understand it."
And I said, "Now, honey, set down, let me explain something to you." I said, "Now, I know you love me, and you know how I love you, in respects and honor. Now, for instance, what if I dressed up, went downtown and some little prostitute, real pretty, and, come and throw her arms around me and say, "Oh, Brother Branham, I sure love you." Started putting her arms around me, hugging me. What'd you think?"
She said, "I don't think I'd like that very well."
And I said, "I want to ask you something. Do you... Who do you love the best, if it had to be a showdown: me or the Lord Jesus?" (Now, this is family talking)
And she said, "The Lord Jesus." Said, "Yes, Bill, as much as I love you, but before I would give Him up, I'd give you up."
I said, "Thank you, honey. I'm glad to hear you say that now." I said, "Now, what if that same little woman would come up to Jesus and throw her arms around Him, say, 'Jesus, I love You'; what would you think about that?"
She said, "I'd enjoy that."
See, it changes from phileo to agapao. See? It's a higher love. See? And there's no such thing as husband and wife as--as to raise children; it's all gone.
E-159 Vedeţi aceasta? Anticrist. Acolo este Pecetea voastră. Vedeţi? Vedeţi? El a vorbit aceasta aici; şi aici ei deschid o Pecete, şi aici era el, întocmai perfect.
E-450 The--the female and male sex, the--the glands are all... They're all the same there. See? There's none of it no more. See? There's no sex glands at all, not at all. See? You're just... Just--just think of yourself without a sex gland. The reason they were put in us is to repopulate the earth. You see? But there, there won't be any there. There won't be neither male nor female glands; it's gone. But the statue of the art of God will be there. That's exactly right. But we'll be truly genuine, no--no phileo at all, all agapao. See?
Therefore, a wife would be no more than just some lovely something that's--that's yours and she--and you belong to each other. There's no such thing as husband... No, no, there's not even...
See, the phileo part's not even there at all. See, there can't be anything like a jealousy. There's nothing to be jealous about. There ain't no such a thing there. You never know such a thing as that (See?), and just a lovely young men and young women to live.
And then after, I--she said, "I see it now, Bill."
I said, "Yes."
E-160 Acum Pecetea a Doua, Matei 24:6, Apocalipsa 6:3 şi 4. Acum priviţi, Matei 24:6. Acum lăsaţi-mă să văd ce zice acesta.
Şi veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi ca voi să nu vă tulburaţi: căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple, dar sfîrşitul nu este încă.
E-452 I want to tell you a little thing happened. This was a dream. I was asleep. And now, I've never told this publicly before. I told it to a couple of people but never publicly before as I know of.
I--I dreamed about a month after that that I was standing one day, and I was watching the great time that... Not the judgment now. I don't believe the church ever comes to the--I mean the Bride goes to a judgment. But I was there when the crowns was being given out. See?
And the great--great big throne set up here, and Jesus and the recording Angel and all was standing there. And there was a stair-steps-like coming down this way of white ivory (run down in a circle and made a panoramic like this and went out), so that all this great host standing out there could see what was happening.
E-161 În regulă, să luăm Pecetea a Doua, Apocalipsa 6:3 şi... Doi. Urmăriţi ce zice El acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a doua, şi am auzit a doua făptură zicînd, Vino... vezi.
Şi acolo a mers înainte un alt cal care era roşu: şi i s¬a dat putere la acela care şedea pe el să ia pacea de pe pămînt, şi ca ei să se omoară unul pe altul: şi lui i s-a dat o sabie mare.
E-454 And I was standing back over to--way back to one side. And I was just standing there, never an idea I had to walk them steps. I was standing there, and I'd see a recording Angel would call a certain name, and I know--recognized that name. I looked and way back out there, here come the brother walking, or the sister, walk up here like that, the recording Angel standing there by the side of Christ (just a dream now), and was watching, and their names was on there. It was found in the Book of Life; He'd look out over them and say, "It was well done, my good and faithful servant. Now, enter in."
I looked back where they was going, there was a new world and the joys. And said, "Enter into the joys of the Lord that's been--that's been for--yours since the foundation of the world." See?
E-162 Perfect, întocmai exact! Oh, mie îmi place să fac Scriptura să răspundă Ea însăşi. Voi nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Duhul Sfînt a scris-O toată, dar El este în stare să O descopere.
E-456 And oh, I thought, "They go through there and meet one another and just rejoicing and going over mountains and great big places." I thought, "Oh, isn't that wonderful. Glory. Hallelujah," just jumping up and down.
Then I'd hear another name called, I would say, "Oh, I know him. I know him. I--I... There--there he goes. There... Watch him right up..."
"Enter into the joys of the Lord, my good and..."
"Oh," I said, "praise God. Praise God."
Just think, just like they would say, "Orman Neville." See? And then," I'd say, "that's old Brother Neville; there he is," and here he come out of the crowd, goes up. I hear Him say, "Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since before the foundation of the world. Enter in." And old Brother Neville just changed and just start back in there just screaming and hollering. Boy, I'd just shout and say, "Glory to God." Standing over here by myself, having a wonderful time, watching my brethren go in.
And a recording Angel stood and said, "William Branham."
I never thought I'd have to walk that. So then I was scared. I thought, "Oh, my, will I have to do that?" So I went walking down there and just everybody patting me on the, like that, "Hi, Brother Branham." "God bless you, Brother Branham," patting me as I go along through a great big crowd of people. And all of them reaching over and patting me like that. "God bless you, brother." "God bless you, brother."
E-163 Acum să observăm Pecetea a Treia. Acum, aceasta este foamete. Acum, Matei 24:7 şi 8. Să luăm 7 şi 8, în Matei.
Şi se va scula naţiune contra naţiune, şi împărăţie contra împărăţie: şi acolo va fi foamete, ... ciumi, ... cutremure, în diferite locuri.
Toate aceste lucruri sînt începutul durerii.
E-464 I was going; I said, "Thank you, thank you, thank you," like coming out of a meeting or something; you know, and I was going to have to walk these great big ivory steps.
I started walking up through there and just as I made the first step, I stopped, and I thought... I looked at His face, and I thought, "I want to get a good look at Him this way," and I stopped. I had my hands like this; I felt something slip in my arm here. It was somebody else's arm. I looked around, and there stood Hope, those big black eyes and that dark hair hanging down her back, white robe on, looking up at me like that.
E-164 Vedeţi, voi veniţi drept înainte în sus acum. Acum, Apocalipsa, în al 6-lea, acum noi urmează să deschidem Pecetea a Treia. Aceasta se găseşte în Apocalipsa 6:5 şi 6.
Şi cînd el a deschis pecetea a treia, eu-eu am văzut făptura a treia zicînd, Vino şi vezi. Şi am privit, şi iată un cal negru; şi cel ce şedea pe el avea o pereche de balanţe în mîna lui.
Şi am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură... un ban... O măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; şi vezi ca tu să nu vatămi uleiul şi... vinul.
E-466 I said, "Hope." I felt something hit this arm, looked around and there was Meda, that dark eyes looking up, and that black hair hanging down, a white robe on. And I said, "Meda." And they looked at one another, you know, like that. They... I got them in my arms and here we went...?... home.
I woke... Oh. I woke up, and I--I got up and set down in a chair and cried, you know. I thought, "Oh, God, I hope that comes like that." Both associated with me in life and bringing children and things like that, and here we are walking into the new world, oh, my, where perfection and everything. No nothing...
Why, it's going to be a wonderful thing. Don't miss it; don't miss it. By the grace of God, do all you can do, and then it'll be up to God to take care of the rest of it. Then...
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's...
E-165 Foamete! Vedeţi, exact aceeaşi Pecete, acelaşi lucru l-a spus Isus. În regulă.
E-471 Let's sing it again with all of our heart now. Lift up our eyes to God:
I love Him...
[Brother Branham leaves the platform to pray for a woman in a wheelchair--Ed.]
... I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-166 Pecetea a Patra, "epidemii" şi "moarte." Observaţi, Matei 24. Noi vom citi al-al 8-lea verset, 7-lea şi 8-lea, ep cred că este acesta, despre această Pecete a Patra, eu am aici. În regulă.
E-473 All right. She wasn't expected to live through the meeting. And that's right. There she has with both hands up in the air, praising God. That's the reason I was lingering here a long time. I tell you what I was doing talking about Meda and them. And that... I was watching to see what... I kept noticing that Light circling back and forth and went and hung over her. I thought, "That's it." Oh, isn't He wonderful.
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-167 Acum, ce am citit eu în urmă aici? Am citit eu ceva greşit? Da, eu am avut aceea însemnat. Da, asta este. Acum noi mergem. Acum noi mergem. În regulă, domnule.
E-474 Now, with our hearts: [Brother Branham hums "I love Him"--Ed.] Just think of His goodness and mercy.
... I love Him, (Amen.)
Because He first loved...
Now, you see how much better it is? Amen. That's it. Now...?... it's go and be well. The grace of God has appeared to you to make you well. Amen.
On Calvary's tree.
Oh, glory to God.
I love Him... (All right, your pastor.) I...
Now, it's nine-thirty, nine o'clock... nine-thirty?
E-168 Acum să începem aici la al 7-lea, despre această, Pecete a Patra; şi la 6:7 şi 8, despre cealaltă, în Apocalipsa.
E-169 Acum să vedem al 7-lea şi al 8-lea din Matei 24. În regulă, acum.
Şi se va ridica naţiune contra naţiune, şi împărăţie contra împărăţie: şi acolo va fi foamete, ... epidemii, ... cutremure, în diverse locuri.
Şi aceste lucruri sînt începutul durerilor.
E-170 Acum Pecetea a Patra, aşa cum noi o citim aici, era... Pecetea a Patra, a început al 7-lea şi al 8-lea, despre astalaltă acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, şi iată... a patra făptură a zis, Vino şi vezi.
Şi m-am uitat, şi iată un cal galben: ...
E-171 Acum aşteptaţi. Eu am aceasta scrisă jos greşit. Da. Da. Acum doar un minut, acum, 7 şi 8.
E-172 Acum să vedem, Matei 24:7 şi 8. Acum să vedem. Noi vom lua aceea. Aceea este a Treia, deschizîndu-se, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Matei 24:7 şi 8. Îmi pare rău. Acum, as_eea deschide ploaia ... sau foametea, deschide foametea. În regulă.
E-173 Acum, "epidemiile" şi "moartea." Da, domnule. Acum noi mergem la aceasta, 7 şi 8. Acum, aceea ar fi Pecetea a Patra. Să vedem unde obţinem noi Pecetea a Patra. "Şi cînd el a deschis a Patra-a Patra Pecete..." Da, acesta este călăreţul pe cal galben, "Moarte," vedeţi.
Şi-şi m-am uitat, şi iată un cal galben: şi el... cal galben: iar numele celui ce şedea pe el era chemat Moarte, şi Iadul l-a urmat pe el. Şi lui i s-a dat putere peste cele patru- părţi ale pămîntului, să omoare cu sabia, şi cu foamete, şi cu moarte, şi cu fiarele pămîntului.
E-174 Acum, vedeţi, acela era "Moarte."
E-175 Acum, Pecetea a Cincea, Matei 24:9-13. Să vedem dacă eu am aceasta corect, acum, iarăşi. Vedeţi?
Şi atunci ei vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî (ia te uită): şi voi veţi fi urîţi de toate naţiunile pentru numele meu. Şi cînd...
Şi atunci mulţi vor vinde... mulţi vor cădea, şi se vor vinde unul pe altul, şi se vor urî unul pe altul.
Şi se vor ridica mulţi profeţi falşi, şi... amăgesc pe mulţi.
Şi pentru că fărădelegea se va înmulţi, dragostea multora se va răci.
Dar cel care... rabdă pînă la sfîrşit, acela va fi mîntuit.
E-176 Acum, noi sîntem la Pecetea a Cincea acum. Şi aceea era seara trecută, vedeţi. "Ei vă vor preda, vinde unul pe altul," şi aşa mai departe.
E-177 Acum priviţi aici la al 6-lea, Pecetea, 6:9 la 11. Acum să o luăm pe aceea, Apocalipsa 6:9 la 11.
Şi cînd el a deschis pecetea a cincea, eu am văzut sub altar sufletele acelora care au fost ucişi pentru cuvîntul lui Dumnezeu, şi pentru mărturia ce ei au ţinut-o:
Şi ei au strigat cu un glas tare, zicînd, Pînă cînd, ...
Doamne, sfinte... adevărate, tu nu... judeci şi răzbuni sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe pămînt?
Acum, şi la fiecare din ei li s-a dat robe albe; şi s-a spus către ei, ca ei să se mai odihnească pentru puţină vreme, pînă cînd împreună slujitorii cu ei de asemeni şi fraţii lor, ... vor fi omorîţi ca şi ei, se va împlini.
E-178 Acum, voi vedeţi, sub Pecetea a Cincea, noi aflăm-noi aflăm aici martiraj.
E-179 Şi sub 24:9 de aici, noi... la 13, noi aflăm de asemeni că acesta era martir. "Ei vă vor preda, şi vă vor omorî," şi aşa mai departe. Vedeţi, aceeaşi Pecete fiind deschisă.
E-180 Acum, în Pecetea a Şasea, este aceea la care noi ajungem acum, Matei 24:29 şi 30. 24, şi să luăm 29 şi-şi 30. Iată-ne aici.
Acum, noi urmează să luăm, de asemeni, Apocalipsa 6:12 la 17.
E-181 Aceea este exact ce noi tocmai am citit. Acum ascultaţi la aceasta, acum, ce a spus Isus în Matei... : 29, 24:29 şi 30.
Imediat după necazul din acele zile ...
E-182 Ce? Cînd... acest necaz, acest necaz amator prin care ei au mers aici, vedeţi.
... soarele va fi întunecat, şi luna nu-şi va da lumina ei, şi stelele vor cădea din cer, şi puterile... cerurilor vor fi zguduite:
Şi atunci va apărea semnul Fiului omului în cer: şi atunci va fi că toate seminţiile pămîntului se vor jăli, şi ei vor vedea pe Fiul omului venind în norii cerului cu putere şi mare slavă.
E-183 Acum, citim aici în Apocalipsa acum, a-a Şasea Pecete, aceea la care noi sîntem chiar acum.
Şi... iată cînd el a deschis pecetea a şasea, şi, iată, acolo a fost un mare cutremur de pămînt; şi soarele a devenit negru ca un sac (vedeţi?) de păr, şi luna a devenit ca sîngele;
Şi stelele cerului au căzut pe pămînt, întocmai cum un smochin îşi aruncă smochinele ne la timp, cînd el... scuturat de un vînt puternic.
Şi cerurile s-au îndepărtat ca un sul aşa cum este rulat împreună; şi fiecare munte şi fiecare ostrov... s-au mutat de la locul lor.
Şi împăraţii pămîntului, şi oamenii mari, şi oamenii bogaţi, şi căpitanii şefi, şi oamenii puternici, şi fiecare rob, ... fiecare om liber, s-au ascuns în peşteri... în stîncile munţilor;
Şi au zis către munţi şi stînci, Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa aceluia care şade pe tron, şi de mînia-mînia Mielului:
Căci ziua măreaţă a mîniei lui a venit; ... cine va fi în stare să o sufere?
E-184 Doar perfect, întoarcem drept înapoi acolo, să vedem ce a zis Isus acum aici în Matei 24:29. Ascultaţi. "După," acest caz Eichmann, şi aşa mai departe.
Imediat după necazul din zilele acelea soarele va fi întunecat, ... luna nu-şi va-nu-şi va da lumina ei, ... stelele vor cădea din cer, ... puterile... cerului vor fi zguduite:
Acum priviţi.
Şi atunci va apărea semnul Fiului omului în cer: şi ei vor vedea, şi ei... şi atunci se vor jăli toate seminţiile pămîntului, şi ei vor vedea pe Fiul omului venind în norii cerului cu mare putere şi slavă.
Şi... a trimis înainte pe îngerii lui, şi aşa mai departe, şi cu... un sunetul unei trîmbiţe, şi... îi va strînge laolaltă... cele patru vînturi, strădui împreună.
E-185 Vedeţi, întocmai exact, comparînd ce a spus Isus în Matei 24, şi ce a deschis aici revelatorul în Pecetea a Şasea, este întocmai exact. Iar Isus vorbea despre perioada Necazului. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Vedeţi?
E-186 Întîi, el a întrebat cînd vor fi aceste lucruri, cînd va fi luat templul. El a răspuns asta. Următorul lucru el a întrebat, cînd va veni timpul... Acolo a venit epoca martirilor. Şi cînd aceasta va face, cînd se va ridica anticristul; şi cînd anticristul va lua templul.
E-187 Daniel, cum am putea noi să mergem înapoi şi să luăm pe Daniel acolo, cînd el a spus asta, acest prinţ care va veni. Voi cititorii cunoaşteţi asta. Şi ce va face el? El va lua la o parte jertfa zilnică, şi tot ce va avea loc în decursul timpului. A zis...
E-188 Isus, chiar, vorbind despre aceasta aici, a subliniat aceasta. A zis, "Cînd voi vedeţi urîciunea care face pustiire, vorbită de către profetul Daniel, stînd în locul sfînt." [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Ce este aceea? Moscheea lui Omar, a stat în locul templului cînd ei l-au ars jos. A zis, "Cei care sînt în munţi să... Cei care sînt pe acoperişul casei, să nu coboare să ia lucruri afară din casă, sau cel care este pe cîmp să nu se întoarcă. Căci acolo va fi un timp de necaz!" Voi vedeţi? Şi toate aceste lucruri vor avea loc, le-a mutat înainte în jos acum şi ne-a adeverit, înapoi la această deschidere a Pecetei a Şasea.
E-189 Acum eu vreau ca voi să observaţi. Isus... Acum, cam mîine seara, asupra Acesteia, Isus a omis învăţătura despre Pecetea a Şaptea. Aceasta nu este aici. Priviţi, El merge drept înainte cu pildele acum, după aceea. Şi Ioan a omis Pecetea a Şaptea. A Şaptea, ultima, Pecetea a Şaptea, aceea urmează să fie un lucru mare. Aceasta nici măcar nu este scrisă, vedeţi. A omis Pecetea a Şaptea; ei amîndoi au omis. Iar revelatorul, cînd Dumnezeu doar a spus că acolo era... Ioan a zis, "Acolo era doar tăcere în Cer." Isus nu a spus un cuvînt despre Aceasta.
E-190 Observaţi acum, înapoi la versetul al 12-lea, observaţi, nici o Făptură. Acela este al 12-lea verset, începînd asupra Pecetei noastre, să o vedem deschisă. Nici un Animal, ca, Făpturi vii, nu este reprezentat aici, la amîndouă, cum era şi la Pecetea a Cincea. De ce? Aceasta s-a întîmplat, la cealaltă parte a epocii Evangheliei, în perioada Necazului. Pecetea a Şasea este perioada Necazului. Aceea este ce are loc. Mireasa s-a dus. Vedeţi? Acolo nu este nici o Făptură vie sau nimic acolo să spună aceasta. Aceasta este doar... Acum, Dumnezeu nu se mai ocupă de Biserică; Ea a fost dusă.
E-191 El se ocupă cu Israel, vedeţi. Vedeţi, aceasta este partea cealaltă, aceasta este cînd Israel a primit Mesajul împărăţiei, prin cei doi profeţi din Apocalipsa 11. Reţineţi, Israel este o naţiune, slujitorul lui Dumnezeu, naţiune. Şi cînd-cînd-cînd Israel este adus înăuntru, aceasta va fi o-o afacere naţională.
E-192 Israel, epoca împărăţiei, este unde David... Fiul lui David, şade pe tron. Acela este motivul că femeia aceea a strigat, "Tu Fiu al lui David!" Şi David este să... Fiul lui David! Dumnezeu a jurat prin El, lui David, că El va ridica sus pe Fiul Lui care-i va lua tronul. Acela va fi un tron veşnic. Vedeţi? Acesta nu va avea sfîrşit. Solomon l-a dat, într-un model, în templu. Şi Isus doar le-a spus aici, aceea este, "Acolo nu va fi o piatră rămasă pe una din ele." Dar El încearcă să le spună aici, ce este... El vine înapoi.
"Cînd vii Tu înapoi?"
E-193 "Aceste lucruri vor avea loc înainte ca Eu să vin înapoi." Şi iată-le aici!
Acum noi sîntem la timpul Necazului.
Reţineţi, cînd împărăţia este aşezată, pe pămînt...
E-194 Acum, aceasta ar putea fi puţin şocant. Şi dacă există o întrebare, şi voi-voi încă mă puteţi întreba; dacă voi vreţi să puneţi întrebarea sus, după ce aceasta a fost chemată, şi doar o atinge; dacă voi nu aţi, nu o ştiţi deja.
E-195 În timpul Mileniului, acesta este Israel care este o naţiune, cele douăsprezece seminţii ca o naţiune.
E-196 Dar Mireasa este în palat. Ea este Regina acum. Ea este măritată. Şi toţi de pe pămînt vor veni în această cetate, Ierusalim, şi vor aduce slava lor acolo înăuntru. "Iar porţile nu se vor închide, în-în-în noapte, deoarece acolo nu va fi vreo noapte." Vedeţi? Porţile vor fi întotdeauna deschise. "Iar împăraţii pămîntului," Apocalipsa... :22, "vor aduce onoarea şi slava lor în această cetate." Dar Mireasa este acolo înăuntru cu Mielul. Oh, Doamne! Voi puteţi vedea aceea, înăuntru acolo! Nu... Mireasa nu o să fie aici afară să trudească în vii. Nu, domnule. Ea este Mireasa. Ea este Regina la Rege. Aceştia sînt ceilalţi care muncesc acolo afară, naţiunea, nu Mireasa. Amin. În regulă.
E-197 Observaţi aceşti mesageri acum, aceşti mesageri din Apocalipsa... :12, aceşti doi profeţi, ei Aurmează să predice, "Împărăţia este aproape!" Vedeţi? Împărăţia Cerurilor urmează să fie aşezată. Timpul, ultimii trei ani şi jumătate din a şaptezecea săptămînă a lui Daniel, promisă la Iudei, poporul Lui. Reţineţi acum, că, să dovedim asta, că aceasta este ultima parte din a şaptezecea săptămînă a lui Daniel. Eu am o întrebare asupra acesteia pentru mîine. Vedeţi?
E-198 Acum, şaptezeci de săptămîni au fost promise, care erau şapte ani. Şi în mijlocul celor şapte săptămîni, Mesia urma să fie stîrpit, să fie făcut o jertfă. El va profeţi trei ani şi jumătate, şi atunci el va fi stîrpit, ca o jertfă pentru popor. Şi acolo încă este o hotărîre, că trei ani şi jumătate sînt încă hotărîţi pentru Israel. Apoi, cînd Mesia a fost stîrpit, Iudeul a fost orbit astfel că el nu putea vedea că acela era Mesia.
E-199 Şi, atunci, cînd Mesia a fost stîrpit, atunci Evanghelia şi epoca harului a venit la Neamuri. Şi ei au venit jos, şi Dumnezeu a tras pe unul de aici şi de acolo, şi aici şi acolo, şi i¬a pus deoparte sub mesageri; şi aici şi acolo, şi aici şi acolo, şi i-a pus deoparte sub mesageri.
E-200 Şi El a trimis înainte pe primul mesager, şi el a predicat, şi o trîmbiţă a sunat; aşa cum noi o luăm, după o vreme. Şi, atunci, trîmbiţa a declarat război. Trîmbiţa întotdeauna denotă război. Mesagerul, îngerul a venit pe pămînt, mesagerul orei, ca a lui Luther, ca oricare dintre mesagerii despre care noi am vorbit. Ce face el? El soseşte; şi o Pecete s-a deschis, descoperit; o trîmbiţă sună, război declarat, şi ei se îndepărtează. Şi apoi mesagerul moare. El sigilează deoparte acest grup; ei sînt puşi înăuntru. Şi o plagă cade asupra acelora care L-au respins. Vedeţi?
E-201 Atunci acesta merge înainte, atunci ei se organizează, obţin o altă organizaţie. Noi doar am venit prin aceasta. Atunci, aici vin ei afară cu o altă putere, vedeţi, o altă putere, o altă epocă a bisericii, o altă slujbă. Apoi, cînd el face asta, vine înainte Dumnezeu cu slujba Lui, cînd anticristul vine cu a lui. Vedeţi, anti este "împotrivă." Ei merg coastă în coastă.
E-202 Eu vreau ca voi să observaţi ceva. Tocmai cam la timpul în care-care Cain a venit pe pămînt, Abel a venit pe pămînt. Eu vreau ca voi să observaţi, tocmai cam la timpul în care-care Cristos a venit pe pămînt, Iuda a venit pe pămînt. Cam la timpul în care Cristos a plecat de pe pămînt, Iuda a plecat de pe pămînt. Tocmai cam la timpul în care-a căzut Duhul Sfînt, a căzut duhul anticrist. Tocmai cam la timpul în care Duhul Sfînt se descoperă pe Sine aici în ultimele zile, anticristul îşi arată culorile lui, venind sus prin politica şi lucrurile lui. Şi tocmai cam la timpul în care anticristul se mută pe sine pe deplin pe stra-... pe scenă; Dumnezeu se mută pe Sine pe deplin înainte, să răscumpere toată aceasta. Vedeţi, doar merge, doar drept împreună. Şi ei sînt, amîndoi, alături. Cain şi Abel! [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] Cioara şi porumbelul, pe corabie! Iuda şi Isus! Şi doar jos înainte, voi o puteţi lua. Doar...
E-203 Aici era Moab şi Israel; ei amîndoi. Moab nu era o naţiune păgînă. Nu, domnule. Ei au oferit aceeaşi jertfă pe care Israel a oferit-o. Ei s-au rugat la acelaşi Dumnezeu. Exact. Moab a fost chem-... Era una din fiicele lui Lot care s-a culcat cu tatăl ei, şi a avut un copil. Şi acel copil a fost numit Moab. Şi din el a ieşit rasa Moab, ţara lui Moab.
Şi cînd ei au văzut pe Israel, fratele lor răscumpărat, că vine.
E-204 Ei erau fundamentali. Ei erau o mare denominaţiune. Israel nu avea denominaţiune; el doar a locuit în corturi şi oriunde mergi. Dar Moab avea demnitarii, împăraţii, şi aşa mai departe. Şi ei aveau pe Balaam acolo sus, un-un profet fals. Şi ei aveau toate acestea. Apoi ei au venit jos acolo să blesteme pe fratele lor mai mic care era pe drum spre ţara promisă, mergînd la promisiunea lui.
E-205 Şi el a mers şi i-a întrebat, "Pot eu să trec prin ţara ta? Dacă vacile mele beau apă, eu voi plăti pentru aceasta. Dacă ele mănîncă iarbă, noi vom plăti pentru aceasta."
E-206 El a zis, "Nu. Tu nu o să ţii nici o trezire ca aceea pe aici. Asta-i adevărat. Tu nu ţii ceva de felul acela pe aici."
E-207 Şi atunci priviţi ce a făcut el. El a venit drept înapoi în formă de Izabelă, şi a venit jos prin profetul acela fals, şi a făcut ca copiii lui Dumnezeu să greşească. Şi s-au căsătorit cu femei Moabite în-în Israel, şi a cauzat curvie.
E-208 Şi el a făcut acelaşi lucru, în aceeaşi epocă, în călătorie, pe drum spre Ţara promisă, pe care noi sîntem. Ce a făcut el? Profetul fals a venit chiar în jur şi s-a căsătorit, şi a chemat în biserica Protestantă, şi a făcut denominaţiuni, întocmai exact cum au făcut ei în urmă acolo. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.]
E-209 Dar bătrînelul Israel s-a mişcat drept înainte, la fel. El a deraiat în pustie pentru multă vreme, şi toţi dintre luptătorii aceia vechi au trebuit să moară, dar el a mers drept înainte în ţara promisă. Da. Da. Priviţi-i pe toţi la braţ, chiar înainte ca ei să treacă Iordanul. Ha-ha! Îmi place asta. Acum noi ajungem jos la epoca aceea chiar acum, aici acum. Observaţi.
E-210 Acum noi aflăm, că, timpul, ultimii (am zis) trei ani şi jumătate din şaptezeci de săptămîni a lui Daniel.
E-211 Lăsaţi-mă să explic aceasta puţin mai aproape acum, pentru că eu văd pe cineva aici care întotdeauna a urmărit asta, şi eu-eu vreau să încerc să mă fac clar; un învăţător.
E-212 Observaţi cînd cele şaptezeci de săptămîni vin înăuntru. Cînd Daniel a văzut vedenia despre timpul care vine, şi sfîrşitul Iudeilor, dar el a spus că acolo erau hotărîte şaptezeci de săptămîni. Aceea era şapte ani; în mijlocul acesteia, păi, Mesia va fi aici, sau, şi va fi stîrpit, ca o jertfă. Acum, aceea era exact ce a avut loc.
E-213 Atunci, Dumnezeu s-a ocupat cu Neamurile pînă cînd ei au luat afară un popor pentru Numele Lui. Îndată ce Biserica Neamurilor este luată afară, El a luat sus Biserica.
E-214 Şi cînd El a făcut-o, fecioara adormită, biserica însăşi... Mireasa a plecat sus. Şi biserica însăşi a fost pusă în "întunericul de afară, unde există plînsul, şi vaietul, şi scrîşnirea dinţilor." În acelaşi timp, Necazul cade asupra acelui popor.
E-215 Şi în timp ce cade Necazul, acolo înăuntru vin aceşti doi profeţi din Apocalipsa 11, să le predice Evanghelia. Şi ei predică o mie, o sută... şi şaizeci de zile. Vedeţi? Păi, aceea este exact, cu treizeci de zile în lună aşa cum are calendarul adevărat, este exact trei ani şi jumătate. Aceea este a şaptezecea parte a lui Daniel, ultima parte din a şaptezecea săptămînă. Vedeţi?
Dumnezeu nu s-a ocupat de Israel aici. Nu, domnule.
E-216 Un frate m-a întrebat, nu cu mult în urmă, a zis, "Să mă duc eu la..." Un-un frate aici în biserică, un preţios, frate scump, a zis, "Eu-eu vreau să merg la Israel. Eu cred că acolo este o trezire."
E-217 Cineva a spus către mine, "Frate Branham, tu ar trebui să mergi la Israel chiar acum. Ei ar vedea aceasta." Vedeţi, voi nu o puteţi face.
Eu am stat chiar acolo, şi mă gîndeam...
E-218 Acei Iudei au zis, "Dacă eu... Păi, dacă acesta ar fi, Isus să fie-să fie Mesia," a zis, "să mă lase să-L văd că face semnul unui profet. Noi vom crede pe profeţii noştri, pentru că aceea este ceea ce ei-ei trebuie să fie."
E-219 "Ce aranjament," mă gîndeam. "Iată-mă că plec!" Cînd am ajuns chiar acolo, chiar aproape de acesta, chiar... Eu eram, păi, eu eram la Cairo. Şi eu mi-am avut biletul în mînă, pentru Israel. Şi am zis, "Eu, eu voi merge, să văd dacă ei cer asta, dacă ei pot să vadă un semn al unui profet. Noi vom vedea dacă ei vor accepta pe Cristos."
E-220 Lewi Pethrus, din biserica Stockholm, le-a trimis un milion de Biblii.
E-221 Şi acei Iudei venind acolo înăuntru! Voi aţi văzut filmul. Eu îl am pe mosor, chiar aici în spate acum, Trei Minute Pînă La Miezul Nopţii. Iar acei Iudei venind înăuntru, de prin toată lumea, pretutindeni, au început să se adune înăuntru acolo.
E-222 După ce Anglia a mers înăuntru acolo, în timpul Generalului Allenby. În Declinul Războiului Mondial, în volumul al doilea, eu cred că este acesta. Şi ei s-au predat, Turcii s-au predat. Atunci el l-a dat înapoi la Israel. Şi ea a crescut ca o naţiune, şi acum ea este o naţiune desăvîrşită: proprii ei bani, moneda, steag, armată, şi toate celelalte. Vedeţi?
E-223 Şi aceşti Iudei, venind înapoi la patria ţară, ei erau... Primul lucru, cînd ei au mers jos în Iran, şi jos acolo înăuntru, să-i ia, ei au întrebat... Ei au zis că el... Ei vor ca ei să-i ducă înapoi la Israel, să le dea locul lor; să-i ducă înapoi în ţara lor, Palestina, unde ei trebuie să fie.
E-224 Şi, reţineţi, atît timp cît Israelul este afară din ţara aceea, ea este afară din voia lui Dumnezeu; ca Abraham, la care i s-a dat aceasta. Şi cînd...
E-225 Ei nu au vrut să urce pe avion. Ei nu au văzut niciodată aşa ceva. Acolo era un rabin bătrîn care a păşit jos acolo, a zis, "Profetul nostru ne-a spus, căci, cînd Israel a mers acasă, că aceasta va fi 'pe aripile unui vultur,"' pe avion, în drum acasă.
E-226 Ea este acolo acum, construind. Smochinul restaurînd! Amin! Steaua veche cu şase colţuri a lui David fluturînd!
E-227 "Zilele Neamurilor sînt numărate, cu groază împovărate!" Perioada Necazului chiar aproape!
E-228 Şi stînd chiar aici, şi Peceţile fiind deschise, Biserica gata să-şi ia zborul Ei în aer!
E-229 Şi Necazul se aşează înăuntru, atunci Dumnezeu vine jos şi-i scoate pe cei o sută patruzeci şi patru de mii afară de acolo. Amin! Acolo, oh, aceasta este perfect! Voi vedeţi unde Peceţile aduc aceasta afară acum, vedeţi, deschide aceasta? Acum, aceştia sînt ultimii trei ani şi jumătate pentru popor. De asemeni, dacă voi observaţi, acesta este timpul în care Dumnezeu va chema pe acei o sută şi patruzeci şi patru de mii de Iudei, în aceşti ultimii trei ani şi jumătate.
E-230 Vedeţi, El nu s-a ocupat de ei, deloc. Ei nu au avut un profet. Ei nu vor crede în nimic altceva decît un profet. Tu nu-i înşeli pe ei. Astfel, ei o să audă un profet, da, domnule, şi asta-i tot. Că, Dumnezeu le-a spus asta la început, şi ei stau drept cu aceasta.
E-231 El a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet printre voi, ca mine." Moise a spus asta. Şi a zis, "De El să ascultaţi. Şi oricine nu va asculta acel Profet, va fi stîrpit din popor." Asta-i adevărat.
E-232 Şi, voi vedeţi, ochii lor trebuiau să fie orbiţi, sau ei L-ar fi recunoscut. În loc de asta, fiind orbiţi, ei erau... Aceea l-a lăsat pe Satan să ajungă peste ei, şi ei zic, "El este un ghicitor, Beelzebub. Sîngele Lui să fie asupra noastră. Noi ştim că nu este nimic de El." Vedeţi?
E-233 Iar sărmanii oameni erau orbiţi. Acela este motivul că grupul Eichmann şi tot acel grup a fost ucis în urmă acolo. Avea un drept să vină înăuntru; propriul lor Tată trebuia să le orbească ochii astfel ca El să ne poată lua pe noi.
E-234 Acela este cel mai înduioşător lucru în Scripturi, aproape. Doar gîndiţi-vă acolo, Iudeii, chemînd Sîngele propriului lor Tată, propriul lor Dumnezeu atîrnînd acolo, sîngerîng. Priviţi, "Acolo ei L-au răstignit," Biblia a spus. Acestea sînt patru din cele mai măreţe cuvinte. Priviţi. "Acolo," Ierusalim, cea mai sfîntă cetate din lume. "Ei," cel mai sfînt popor din lume. "Răstignit," cea mai brutală moarte în lume. "El," cea mai importantă Persoană în lume. Vedeţi? De ce? Poporul religios, cea mai măreaţă religie din lume, singura religie adevărată în lume, stătea acolo, răstignind tocmai pe Dumnezeul de care Biblia lor a spus că va veni.
E-235 De ce nu au văzut ei aceasta? Biblia ne spune că Dumnezeu i-a orbit astfel ca ei să nu o poată vedea. Ei... El a zis, "Care dintre voi Mă poate acuza de păcat?" Cu alte cuvinte, "Dacă Eu nu aş fi făcut exact ceea ce este prezis ca Eu să fac, atunci voi să-Mi spuneţi." Păcat este "necredinţă." El a făcut exact ce I-a spus Dumnezeu, dar ei nu au putut să vadă aceasta.
E-236 Acum cînd voi vorbiţi cu oamenii, este întocmai cum arunci apa pe spatele unei raţe. Vedeţi voi ce vreau eu să spun? Este un lucru de milă, cînd voi vedeţi aceste naţiuni şi popoare, în felul în care ei fac, aşa rigid şi religie! Dar nu ne spune Duhul Sfînt asta? "Ei vor fi încăpăţinaţi, îngîmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decît iubitori de Dumnezeu, călcători de cuvînt, acuzatori falşi, neînfrînaţi, şi dispreţuitori de acei care sînt buni. Ei vor avea o formă de evlavie, dar vor nega Puterea Evangheliei." A zis, "De la aceia, îndepărtaţi-vă de la ei."
E-237 Ia te uită, aceşti denominaţionali răsucesc Aceasta. Ei iau toată slava şi Puterea, O pun înapoi cu apostolii, şi restul din Aceasta acolo în Mileniul. Aceasta este întocmai ca un om, aşa cum am spus înainte; un om întotdeauna îi dă lui Dumnezeu laudă pentru ceea ce El a făcut, uitîndu-se înainte la ceea ce El va face, şi ignorînd ceea ce El face chiar acum. Aceea este exact. Omul încă este acelaşi lucru.
E-238 Acolo erau acei Iudei stînd acolo, zicînd, "Glorie lui Dumnezeu! Păi," la al 6-lea capitol din Sfîntul Ioan, au zis, "părinţii noştri au mîncat mană în pustie!"
Iar Isus a zis, "Ei sînt, fiecare, morţi."
E-239 "Ei au băut apă din Stîncă în pustie, şi fiecare lucru."
E-240 El a zis, "Eu sînt Stînca aceea." Asta-i adevărat. Amin. El a zis, "Dar Eu sînt Pîinea Vieţii care a venit de la Dumnezeu din Cer, acel Pom al Vieţii din Eden în urmă acolo. Dacă un om mănîncă această Pîine, el nu va muri; Eu îl voi învia din nou în zilele din urmă." Şi totuşi ei nu au putut să o vadă! Asta-i adevărat.
E-241 Tocmai Mesia stînd acolo, vorbind tocmai cuvintele din inima lor, şi lucruri ca acelea, arătînd că El era Mesia, întocmai ceea ce Mesia trebuia să facă!
E-242 Şi aceia stînd acolo cu mîinile la spatele lor, şi, "Ha! Aceasta nu poate fi. Nu, nu. El-El-El nu a venit în tendinţa corectă. Vedeţi, El a venit din Betleem. Şi El-El nu era nimic decît un copil ilegitim. Şi acela era Diavolul lucrînd asupra Lui. Noi-noi ştim că El este nebun. El este trăsnit. El are un drac." Vedeţi? Ochii lor erau de fapt orbiţi la aceea, acum.
E-243 Dar ei aşteaptă pe profetul lor. Şi ei urmează să-l primească, urmează să primească doi dintre ei. Asta-i adevărat.
E-244 Acum observaţi, iarăşi, acum, de asemeni, cînd aceşti Iudei... Eu vă voi da un alt simbol mic, astfel voi vă puteţi da seama că aceştia sînt Iudei aici acum, pe partea asta a Răpirii. Priviţi ce ia loc. Aceasta este de asemeni simbolizat... Noi nu vom lua timpul să facem aceasta, deoarece noi mergem¬mergem aici afară. De asemeni simbolizat în... în ceea ce se cheamă "necazul lui Iacob." Acum priviţi. Aceşti Iudei aici au... Observaţi. Oh, aceasta este o...
E-245 Eu-eu-eu am să iau doar un picuţ de timp aici, vedeţi. Aceasta mă emoţionează cînd eu încep să omit pe aici în felul acesta. Şi... Vedeţi? Observaţi. Eu vreau ca voi să vedeţi aceasta. Şi eu-eu-eu doar... Păi, Dumnezeu o să vă arate aceasta, eu sînt sigur. Priviţi.
E-246 Iacob avea dreptul de naştere. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar el sigur a fost un mic înşelător cu aceasta. Vedeţi? El a mers jos şi l-a înşelat pe tatăl lui. El a înşelat pe fratele lui. El a făcut totul. Dar, totuşi, legal, drept în jos, el l-a avut, deoarece Esau l-a vîndut. Dar apoi cînd el merge jos acolo să lucreze pentru socrul lui, el a pus acele beţe de plop în apă, să facă vitele acelea însărcinate şi altele să nască viţei pestriţi. Şi, oh, voi ştiţi fiecare lucru ce el a făcut în felul acesta, doar să-să cîştige bani. Acum priviţi, acum. El a fost înlăturat de la poporul lui.
E-247 Acum, acesta este un model al Iudeului acum. El este un apucător de bani. Mie nu-mi pasă cum îi obţine el, el îi va obţine. El te va jupui de viu, să-i obţină. Acum, voi ştiţi asta. El este un mic înşelător, asta-i tot. Băiete, să n-ai de a face cu el; el-el te va prinde, băiete. Da, domnule. De ce? El trebuie să fie aşa. Acela este felul de spirit care dominează.
E-248 Întocmai exact ca acei reformatori, nu puteau înţelege acest Cuvînt, deoarece acela era duhul omului trimis la ei.
E-249 Aceasta este epoca vulturului care obţine Cuvîntul şi descoperirea. Toţi care înţeleg asta, ridicaţi-vă mîinile, astfel eu... Asta-i bine. Asta-i minunat. Vedeţi? Asta-i bine. Acum, vedeţi, dacă voi puteţi ajunge înapoi aici sub aceste Peceţi, dacă Ei ajung vreodată... Cînd Ele sînt deschise, voi puteţi vedea exact ce face Dumnezeu, ce a făcut El, şi ce o să facă El. Aici este aceasta, exact.
E-250 Şi acela era motivul că oamenii au acţionat în felul acela, deoarece acela era duhul care era prezis pentru epoca aceea, să fie peste ei. Ei nu puteau face nimic altceva.
E-251 Mă gîndesc la Ioan, Pavel, şi aceia, acel Duh de leu acolo, l-e-u-1 stînd acolo, Cuvîntul Însuşi.
E-252 Pavel a stat drept cu acel Cuvînt, şi a zis, "Eu ştiu asta, că acolo vor fi fraţi falşi ridicaţi printre voi, mergînd în jur. Şi ce vor face ei, denominaţiuni şi toate celelalte, printre voi, şi ce vor face ei. Şi aceasta va merge înainte pînă în ultimele zile, şi un timp îngrozitor." De ce? El era un profet. Acolo stătea acel Cuvînt în el. Cum o să se sfîrşească aceasta, departe acolo; a zis, "Se vor ridica oameni falşi printre voi, şi vorbind lucruri, şi o să atragă la o parte fraţi care sînt ucenici." Acela era exact anticristul. El a făcut întocmai exact aceea.
E-253 Observaţi după ce ei au mers în epoca întunecoasă a necazului. Ce era aceasta? Acolo nu era nimic ce puteau ei face. Roma a posedat... El avea puterea religioasă, şi el avea puterea politică. Nu era nimic ce ei puteau face, ci doar lucrau să rămînă vii, şi să se dea pe ei ca jertfă. Acesta era un bou. Aceea era tot ce puteau ei face. Acela era felul de Duh pe care ei îl aveau, Duhul lui Dumnezeu, boul.
E-254 Atunci, aici vin reformatorii, capul unui om, iscusit, înţelept; Martin Luther, John Wesley, şi aşa mai departe, Calvin, Finney, Knox, şi restul din ei. Aici vin ei înainte, şi, cînd ei au venit, ei erau reformatori. Ei au venit înainte, reformînd, aducînd pe oameni afară.
E-255 Şi s-au întors drept înapoi în jur, întocmai cum ei au făcut în urmă acolo, şi s-au căsătorit chiar drept înapoi în ea din nou, în sistemul lor denominaţional, întocmai exact. Biblia a spus aşa. Ea era o "curvă," şi apoi ea avea "stricate," fiicele, întocmai exact.
E-256 Şi Dumnezeu a zis, "Eu-Eu i-am dat timp să se pocăiască, şi ea nu a făcut-o. Astfel Eu am să o iau pe ea şi progeniturile ei, şi le arunc acolo unde ele aparţin." Aceea este exact. Acum, că, Dumnezeu a spus asta, sub aceasta, vedeţi, sub Pecete. Acum, acolo era ea. Noi aflăm că El face asta, şi El o va face. Iar ei sînt, fiecare, îndreptaţi pe drumul acela.
E-257 Dar, la toţi acei care îşi au numele lor în Cartea Vieţii, Dumnezeu îi va chema. Ei Îl vor auzi. "Oile Mele aud Glasul Meu," a zis Isus. Singurul lucru ce noi îl avem de făcut este să facem o chemare de oi. Caprele nu cunosc Aceasta. Observaţi. Dar, voi vedeţi, chemarea de oi, "Oile Mele aud Glasul Meu." De ce? Ce este Glasul? Eu vreau să vă spun ce este un Glas. Un Glas este un-este un semn spiritual.
E-258 El a zis către Moise, "Dacă ei nu vor auzi Glasul primului semn, ei vor auzi Glasul celui de al doilea semn."
E-259 "Oile Mele aud Glasul Meu." Cînd aceste lucruri trebuie să aibe loc în aceste zile din urmă, oile lui Dumnezeu recunosc Asta. Da, domnule. Vedeţi? Ei-ei Îl recunosc. "Oile Mele Mă cunosc." Vedeţi? "Ele nu vor urma un străin." Să nu urmaţi pe acei străini. Acesta trebuie să fie un semn adeverit al zilei, şi ei Îl văd. Acum, acum observaţi.
E-260 Acum, Iacob, aşa cum el a venit sus acum, primul lucru care-l ştiţi, el a avut o dorinţă să meargă (unde?) înapoi în patrie.
E-261 Oh, aceea este exact ce a făcut Israel! Aceea este-aceea este... Acela este Israel. Iacob este Israel. El doar şi-a avut numele schimbat, voi ştiţi. Vedeţi? Şi el era...
E-262 El a ajuns acolo afară, şi el şi-a luat toţi banii care i-a avut, şi-i putea lua, şi i-a luat în orice fel a putut, de la rudeniile lui sau oricare altul. Astfel, înşelînd, furînd, minţind, în orice fel putea el să-i obţină, el i-a obţinut. Vedeţi? El a făcut-o.
E-263 Şi atunci cînd el porneşte înapoi spre casă, el a ajuns să simtă un dor de casă în inima lui. Dar aşa cum el a pornit înapoi, pe drumul lui mergînd înapoi, el a întîlnit pe Dumnezeu, atunci numele lui a fost schimbat. Vedeţi? Dar, în acest timp, el a fost aşa de frămîntat, deoarece lui îi era teamă că Esau venea după el. Vedeţi?
E-264 Şi-şi priviţi, priviţi banii, propunerea banilor. Întocmai cum Iudeul va încerca să facă acest legămînt cu-cu Roma, vedeţi, în propunerea lor de bani. Observaţi aceasta. Că Esau nu a avut nevoie de banii lui; nici Roma nu are. Ea are bogăţia lumii în mîna ei. Vedeţi? Dar aceasta nu a mers.
E-265 Dar noi aflăm acum, că Israel, în acel timp de necaz, cînd el era Iacob, el s-a luptat cu... că a apucat Ceva care era real. Acolo a venit jos un Om. Iacob şi-a pus braţele în jurul Lui, şi el a stat acolo. Şi-şi-Omul a zis, "Eu trebuie să plec acum. Se face de ziuă." Oh, acel crăpat al zilei! Vedeţi? Se pregătea să vină ziua.
E-266 Dar Iacob a zis, "Eu-eu nu Te voi lăsa. Tu, Tu nu poţi să pleci. Eu am să stau chiar cu Tine." Vedeţi? "Eu vreau să se schimbe lucrurile aici."
E-267 Aceia sînt cei o sută patruzeci şi patru de mii, grămada aceea de jupuitori de bani, şi lucruri ca acelea, cînd ei văd adevăratul, lucrul veritabil ca să îl apuce. Acolo stă Moise, şi acolo stă Ilie. Amin! Ei se vor lupta cu Dumnezeu pînă cînd o sută patruzeci şi patru de mii din seminţiile lui Israel sînt chemaţi afară chiar acolo.
E-268 Aceea este tocmai înainte de perioada Necazului, vedeţi, (oh ce minunat) de asemeni, "Necazul lui Iacob."
E-269 Aici este cînd cei o sută patruzeci şi patru de mii sînt chemaţi afară. Ei, predicatorii, acei doi profeţi, ei predică ca Ioan Boteză torul. "Împărăţia Cerurilor este aproape. Pocăieşte¬te, Israel!" Pocăieşte-te de ce? "Pocăieşte-te de păcatele tale, necredinţa ta, şi întoarce-te înapoi la Dumnezeu!"
E-270 Acum să ne amintim ceva aici. Aceste mari întîmplări, la natură, s-au întîmplat înainte. În acest al 12-lea verset aici, vedeţi, "Soarele a devenit aşa de negru ca sacul de păr." Acum comparaţi aceasta.
E-271 Acum, reţineţi, că aceea nu se întîmplă în Neamuri. Acesta este Israel. Lăsaţi-mă să vă arăt. Acum, reţineţi, că eu am spus că aceştia cheamă afară cei o sută patruzeci şi patru de mii. Vedeţi? Acest timp acum, este cînd Necazul, care este să facă aceasta. Şi acesta spune ce se întîmplă în acest Necaz.
E-272 Acum să întoarcem la Exodul 10:21-23. Şi priviţi aici cînd... Exodul este cînd, desigur, Israel ieşea afară, urma să fie dus afară. Exodul, al 10-lea capitol, şi al 21-lea, al 23-lea verset. Eu sînt aşa de emoţionat şi strig, cîndscriu aceste notiţe jos, că uneori eu aş putea să le amestec. În regulă, Exodul 10:21-23. În regulă, iată că mergem, 21 şi 23.
Iar DOMNUL a zis către Moise, Întinde-ţi înainte mîna înspre cer, ca acolo să poată fi întuneric peste ţara Egiptului, chiar întuneric care poate fi simţit.
Şi Moise şi-a întins mîna înspre cer; şi acolo a venit un întuneric gros în toată ţara Egiptului trei zile: (Vedeţi?)
Acum, ei nu s-au văzut unul pe altul, mei nu s-a sculat vreunul de la locul lui pentru trei zile: dar... copiii lui Israel aveau lumină în locuinţele lor.
E-273 Observaţi, întocmai exact, acum vine aici, "Iar soarele a devenit aşa de negru ca un sac." Vedeţi, acelaşi lucru! Aceste întîmplări din natură, ce era aceasta? Ce? Cînd natura se întîmplă în felul acesta, era Dumnezeu chemînd pe Israel. Vedeţi? Dumnezeu cheamă pe Israel afară. Acum, "Soarele aşa de negru ca... părul." Acum, Dumnezeu era gata să izbăvească pe Israel acolo, în regulă, să-i aducă afară din mîinile vrăjmaşului lor, care era Egiptul, la timpul acela. Acum, aici, El îi aduce afară din mîna Romană, unde ei au făcut legămîntul lor. Acelaşi lucru se întîmplă. Acelea sînt plăgile, timpul cînd vor chema aceste plăgi.
E-274 Aceasta va plăgui acest grup de Neamuri. Dacă noi aveam timp, eu aş putea arăta ce urmează să i se întîmple la acea biserică a Neamurilor.
E-275 Biblia a zis, că, "Balaurul, Satan, era înfuriat (aceea este, mîniat) pe femeie (Iudeii, Israel), şi a vărsat apă din gura lui, densitate şi gloate de popoare, care au mers să facă război cu rămăşiţa din sămînţa femeii." Apocalipsa 13. Acum, vedeţi acolo, noi avem aceea. Şi aceea este cînd Israel îşi trimite... Eu vreau să spun, Roma îşi trimite armata ei după rămăşiţă, rămăşiţa din sămînţa femeii.
E-276 Acum priviţi. Prima dată, mîinile duşmanilor lor, cînd El i¬a izbăvit afară, soarele s-a schimbat în sac-... negru ca sacul. Acum, aceasta este a doua oară, sfîrşitul perioadei Necazului.
E-277 Acum, în Daniel 12. Dacă noi aveam timp, noi am putea citi aceasta. În Daniel, al 12-lea-al 12-lea verset... al 12-lea capitol, adică. Daniel a zis, "Fiecare care a fost găsit scris în Carte va fi izbăvit." Acum, amintiţi-vă, că Daniel vorbeşte acum despre această perioadă cînd aceste... acest lucru trebuie să se întîmple, cînd Israel urmează să fie izbăvit, cînd-sfîrşitul săptămînii a şaptezecea a lor. Şi aceea este cînd ei trebuie să fie izbăviţi. Acum priviţi. Să mergem la Daniel 12 aici, doar un minut.
Şi la timpul acela Mihail va sta sus, marele prinţ care a stat pentru copiii... pentru-pentru copiii poporului tău (vedeţi, aceia sînt Iudeii): şi acolo va fi un... necaz, aşa cum... nu a fost niciodată de cînd a existat o naţiune chiar pînă la acel timp: ...
E-278 Acum comparaţi asta, exact ce a spus Isus, Matei 24, "Acolo va fi un timp de necaz cum nu a fost niciodată de cînd a existat o naţiune." Priviţi la Pecetea a Şasea, vedeţi, acelaşi lucru, un timp de necaz. Observaţi.
... de cînd a existat o naţiune chiar pînă la acelaşi timp: şi la timpul acela poporul tău... (Acum, în această a şaptezecea, ultima parte din al şaptelea an.) ... poporul tău va fi izbăvit, fiecare care va fi găsit scris în carte.
E-279 Cei predestinaţi, vedeţi voi, care sînt scrişi în Cartea Vieţii Mielului, vor fi izbăviţi la timpul acela.
Şi mulţi din acei ce dorm în pulberea pămîntului se vor trezi, şi unii spre viaţă veşnică, iar unii spre ruşine şi dispreţ veşnic.
Acum, şi atunci cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi-şi acei care vor întoarce pe mulţi la neprihănire vor străluci ca stelele pentru veci şi veci.
E-28
E-281 Acum, vedeţi, aceasta nu contează dacă voi trăiţi sau muriţi. Voi veniţi înainte, oricum. Vedeţi? Să nu... Căci, a muri, nu este nimic pentru un Creştin. El nu moare, oricum. Vedeţi?
E-282 Acum, Daniel 12, a spus că fiecare care a fost găsit scris în Carte va fi izbăvit.
E-283 Aici, Dumnezeu este gata să izbăvească pe al doilea fiu al Lui, Israel, după Necaz. Vedeţi, a doua oară, Israel, a Lui... Israel este fiul Lui. Voi ştiţi asta. Israel este fiul lui Dumnezeu, astfel El urmează să-l izbăvească aici în perioada Necazului, întocmai exact cum El a făcut jos în Egipt.
E-284 Acum să ne oprim aici, din nou, şi-şi să luăm altceva, astfel, înainte ca noi să aducem aceasta în patrie. Acum priviţi aici. Aceşti doi profeţi, priviţi ce urmează ei să facă acum, întocmai cum Moise şi ceilalţi au făcut jos acolo. "Şi acolo mi s-a dat o trestie..." Şi al 3-lea verset din capitolul al 11-lea.
Şi Eu voi da putere la cei doi martori ai mei, ca ei să profeţească o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în saci.
Aceştia sînt cei doi măslini, ...
E-285 Vă amintiţi asta, şi Zorobabel, şi aşa mai departe, urma să rezidească templul.
... şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pămîntului.
... dacă vreun om... îi vatămă, foc va ieşi din gura lor, ...
E-286 Amintiţi-vă, că din gura lui Cristos a ieşit sabia, Cuvîntul.
... mistuii pe vrăjmaşii lor: şi dacă vreun om îi va vătăma, el trebuie să fie omorît în felul acesta.
E-287 Acum, noi ştim, "focul." În al 19-lea capitol, despre venirea lui Cristos, "iese sabia Lui din gura Lui," care era Cuvîntul. Este asta adevărat? Cuvîntul! Oh, dacă voi veţi lua acest material acum, pentru acea Pecete de mîine seară! Vedeţi, Cuvîntul este lucrul prin care Dumnezeu îşi ucide duşmanii Lui. Vedeţi?
E-288 Acum priviţi aici. Cînd aceşti profeţi profeţesc acolo, ei... Dacă vreun om îi tratează rău, îi vatămă: "foc iese din gura lor," Focul Duhului Sfînt, Cuvîntul. Cuvîntul este Dumnezeu. Cuvîntul este Foc. Cuvîntul este Duhul. Vedeţi? "Iese din gurile lor."
E-289 Priviţi la Moise. Să vedem ce a ieşit din gura lui. Ei, Israel, trebuie să, în felul cum ei făceau acolo, ... eu vreau să spun, Egiptul, ei au tratat rău pe aceşti Iudei. Moise... Păi, ei nu au vrut să-i lase să plece. Faraon nu a vrut. Dumnezeu a pus cuvintele în gura lui Moise. Vedeţi, acestea erau gîndurile lui Dumnezeu mergînd în inima lui Moise; el merge acolo acum să exprime aceasta, atunci acesta devine Cuvîntul. Şi-a întins mîna înainte, a zis, "Să fie acolo muşte," şi aici au venit muşte. Priviţi aici.
Şi dacă vreun om îi vatămă, foc le iese din gură, şi mistuie pe duşmanul lor: ...
E-290 Vedeţi? Acolo este aceasta. Ei pot vorbi ceea ce ei vor, şi acolo se întîmplă. Amin!
... şi dacă vreun om... îi vatămă, ei trebuie să fie omorîţi în acest fel.
E-291 Frate, Dumnezeu călăreşte pe scenă aici!
Ei au putere să-putere să închidă cerurile, ca să nu plouă în zilele profeţiei lor: ...
E-292 Ilie, el ştie cum să facă asta; el a făcut-o înainte. Amin! Moise ştie cum să o facă; el a făcut-o înainte. Acela este motivul că ei au fost reţinuţi înapoi. Acum... Amin!
E-293 Eu aş putea spune ceva grozav de bun chiar aici, dar eu mai bine-mai bine o ţin pînă mîine seară. Vedeţi? În regulă.
... şi au putere peste ape să le schimbe în sînge, şi să lovească pămîntul cu... plăgi, de cîte ori vor ei.
E-294 Ce este aceasta? Ce poate aduce aceste lucruri decît Cuvîntul? Ei pot să facă natura în orice fel vor ei. Aici este aceasta. Ei sînt aceia care aduc înainte această Pecete a Şasea. Ei descoperă şi o deschid. Aceasta este Puterea lui Dumnezeu, să întrerupă natura. Vedeţi, Pecetea a Şasea este complet o întrerupere a naturii. Pricepeţi voi aceasta acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo este Pecetea voastră. Cine face aceasta? Aceştia sînt profeţii, pe partea cealaltă a Răpirii. Cu Puterea lui Dumnezeu, Cuvîntul lui Dumnezeu, ei doar condamnă natura. Ei pot trimite cutremure, să schimbe luna în sînge, soarele poate merge jos, sau orice, la porunca lor. Amin!
E-295 Ia te uită. Ia te uită. Vedeţi? Vedeţi cum s-au deschis Peceţile, jos acolo în epoca bisericii, cum i-a arătat aceasta pe martiri?
E-296 Şi acum aici sînt aceşti doi profeţi stînd aici cu Cuvîntul lui Dumnezeu, să facă la natură orice vor ei. Şi ei scutură pămîntul. Şi aceasta arată exact cine o face. Acesta este Moise şi Ilie, deoarece acolo este slujba lor repersonificată din nou, aceştia sînt amîndoi bărbaţi. Oh, Doamne! Vedeţi voi aceasta acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi ce este Pecetea a Şasea? Aceasta este acei profeţi. Acum observaţi. Să nu lăsaţi ca aceasta să vă sugrume. Dar, priviţi ce a deschis Pecetea aceea, profeţii! Vedeţi? Iuh! Amin! Ia te uită.
E-297 Oh, noi trăim în ziua vulturului, frate, înaintăm sus printre nori!
E-298 Ei au deschis acea Pecete a Şasea. Ei au putere să o facă. Amin! Acolo este Pecetea a Şasea a voastră venind deschisă. Vedeţi?
E-299 Acum ne oprim chiar înapoi aici, şi Isus a vorbit că aceasta va avea loc. Departe acolo înapoi în Vechiul Testament, înapoi în Ezechiel, în urmă în profeţii vechi, ei au vorbit că aceasta va avea loc.
E-300 Şi aici s-a deschis Pecetea a Şasea, şi ei zic, "Păi, acela este un lucru misterios. Ce a făcut acesta?
E-301 Aici este secretul despre aceasta, profeţii, pentru că Biblia a spus aşa aici. Ei pot deschide aceasta, oricînd ei... Ei pot face la natură orice vor ei. Şi ei fac acelaşi lucru pe care ei l-au făcut, amin, pentru că ei ştiu cum se face aceasta. Amin! Glorie!
E-302 Cînd am văzut asta, eu doar m-am ridicat de pe scaun şi am început să umblu în sus şi-n jos pe duşumea. Mă gîndeam, "Doamne, cum Îţi mulţumesc eu, Tată Ceresc!"
E-303 Iată-o acolo. Aceasta este. Ei au deschis acea Pecete a Şasea. Amin! Priviţi-i, "Dacă vreun om îi vatămă, foc iese din gura lor," Cuvîntul. Duhul Sfînt a venit peste apostoli, voi vedeţi. "Foc iese din gura lor."
E-304 Acum observaţi acolo în Apocalipsa 19, noi vedem acelaşi lucru, "Şi o sabie mare iese din gura Lui," Cuvîntul. Vedeţi? Venirea lui Cristos. "Iar El a ucis pe duşmanii Lui cu Aceasta." Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum El este pe drumul Lui. Priviţi-L acum. În regulă.
Aceştia au putere să închidă cerurile, ca să nu plouă în zilele profeţiei lor: ...
E-305 Băiete, aceea este a întrerupe natura! Acum, pentru cît timp a făcut-a făcut acest om, Ilie, a închis cerurile? [Adunarea zice, "Trei ani şi jumătate." – Ed.] Ia te uită, exact. Cît timp este a şaptezecea a lui Daniel, ultima parte din şaptezeci de săptămîni? ["Trei ani şi jumătate."] Ia te uită, exact.
E-306 Ce a făcut Moise? El-el-el a schimbat-apele în sînge. El a făcut toate felurile acestea de minuni, întocmai exact ce este prezis aici sub această Pecete a Şasea. Şi iată-i aici, în Apocalipsa 11, făcînd tocmai acelaşi lucru. Amin!
E-307 Acolo sînt trei locuri diferite în Scripturi, chiar acolo, îmbinînd lucrul drept împreună. Aceasta este deschiderea Pecetei a Şasea. Ea este chiar acolo. Amin! Glorie! Acum observaţi.
Aceştia au putere să închidă cerurile, în zilele profeţiei lor, ca să nu plouă: şi... putere peste ape să le schimbe în sînge, ... să lovească pămîntul cu... plăgi, de cîte ori vor ei.
E-308 Oh, Doamne! Ia te uită. Acum întoarceţi chiar aici la plăgi, vedeţi. Toată natura este întreruptă, în această a Şasea Plagă... sau Pecetea a Şasea, deschisă. Aceea este exact ce s-a întîmplat. Acum priviţi. Cea...
E-309 Aici, Dumnezeu este gata să izbăvească pe fiul Său, Israel, după acelaşi fel de necaz pe care El l-a făcut jos acolo. El a trimis pe Moise jos acolo şi a izbăvit pe Israel. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi el a făcut tocmai aceleaşi lucruri. El a trimis pe Ilie la Ahab, şi au ieşit afară şapte mii. Este asta adevărat? ["Amin."] El îi trimite drept înapoi aici din nou, în timpul Necazului, şi cheamă afară pe cei o sută patruzeci şi patru de mii.
E-310 Acum, vedeţi, voi observaţi, între Apocali-... sau între al 6-lea capitol, sau a Şasea Plagă... Pecete, scuzaţi-mă, Pecetea a Şasea şi Pecetea a Şaptea. Capitolul al 7-lea din Apocalipsa, matematic, aşezat laolaltă corect.
E-311 Întocmai cum America este numărul treisprezece: ea a început cu treisprezece state, treisprezece stele în steag, treisprezece colonii, treisprezece dungi. Fiecare lucru este treisprezece, treisprezece. Şi apare chiar aici în al 13-lea capitol din Apocalipsa. Asta-i adevărat. Ea este treisprezece, şi o femeie.
E-312 Acum, cînd El era gata să izbăvească pe singurul Lui Fiu născut, care era singurul Lui născut. Iacob este fiul Lui; dar acesta este singurul Lui Fiu născut. Matei 27, să vedem ce a făcut El acolo. Matei, al 27-lea capitol. Acum, reţineţi, că Fiul Lui a fost bătut, şi a fost necăjit, şi ei şi-au bătut joc de El. Şi El atîrna acum pe cruce, la ora trei, în Vinerea Mare după¬masa. Doar gata să aibe loc! Matei, al 27-lea capitol din Matei, şi al-al 45-lea verset, eu cred că este acesta.
Acum de la ceasul al şaselea acolo era întuneric peste toată ţara pînă la ceasul al nouălea.
E-313 Acum observaţi întocmai exact ce a făcut El în urmă aici acum, în aceasta. Vedeţi?
Şi am privit cînd el a deschis pecetea a şasea, ... iată, că acolo a fost un mare cutremur; iar soarele a devenit negru ca sacul de păr, şi luna-şi luna a devenit ca sîngele;
E-314 Înegrire, întuneric! Egipt; înegrire, întuneric!
E-315 Dumnezeu, izbăvind pe Isus la cruce, chiar înainte ca El să-L aducă sus de la înviere. Întîi, întuneric; soarele a mers jos în mijlocul zilei, iar stelele nu luminau. Două zile de atunci, El urma să-L învieze cu un triumf puternic.
E-316 După ce soarele, şi luna, şi stelele, şi fiecare lucru, în Egipt, toate acestea au avut loc, El a izbăvit pe Israel spre ţara promisă.
E-317 Aici este aceasta, în perioada Necazului, şi aici stau acei profeţi la care au controlul Cuvîntului pe care Dumnezeu le dă lor. Ei pot vorbi numai aşa cum Dumnezeu le dă Cuvîntul.
E-318 Acum, ei nu sînt dumnezei. Ei sînt temporar... Amator, ei sînt, pentru că Isus a spus că ei erau. A zis, "Voi îi numiţi dumnezei, la cine a venit Cuvîntul lui Dumnezeu." Dar, priviţi, aceia sînt cei la care Dumnezeu aduce Cuvîntul. Şi cînd ei Îl vorbesc, aceasta se întîmplă. Asta-i tot.
E-319 Şi aici este el cu o însărcinare de la Dumnezeu, să lovească pămîntul, orice vrea el (oh, Doamne), să oprească cerurile. Şi el o face. Care-i situaţia? El se pregăteşte să-i ia pe cei o sută patruzeci şi patru de mii afară, pentru răscumpărare, din Cartea de Răscumpărare. Şi aceea este sub Pecetea de Răscumpărare, în Pecetea a Şasea. Asta este, dragul meu prieten. Aceea este acea Pecete a Şasea; a fost aşa tainică.
E-320 Să luăm doar... Noi mai avem încă zece minute. Să luăm doar un picuţ, vedeţi. Eu am cam două sau trei pagini. Păi, eu am... Voi puteţi doar vedea, aici. Eu cred că există cam... Despre acea una, eu cred că am cam cincisprezece pagini încă rămase, la care aş putea ajunge. Oh, există aşa de mult despre asta! Doamne, tu doar poţi să continui să mergi de la loc la loc! Însă mi-e teamă că am să vă încurc cînd mă răspîndesc prea mult. Şi eu nu sînt... Eu nu pot să o ţin împreună aşa cum ar trebui.
E-321 În Isaia, să luăm asta. Isaia, profetul, a văzut această Pecete a Şasea deschisă, şi a vorbit despre Ea; cum dacă Aceasta este importantă, sau nu. Vedeţi?
E-322 Păi, întregul lucru, întregul plan de răscumpărare, stă sub aceste Peceţi; întreaga Carte.
E-323 Acum reţineţi, noi am văzut că Isus a văzut-O. Este asta adevărat? Vedeţi? Isus a văzut-O. Şi acum noi aflăm pe alţii care au văzut-O. Noi O găsim tipizată în-în Iacob. Noi o vedem tipizată în Egipt. Noi o vedem tipizată la cruce.
E-324 Acum să mergem înapoi la Isaia. Eu am cu mult mai mulţi profeţi scrişi jos aici, de asemeni. Haideţi doar... îmi place asta, asta din Isaia. Să mergem înapoi aici la Isaia, al 13-lea capitol din Isaia. Îmi place...
E-325 Isaia este-Biblia completă, în Ea însăşi, voi ştiţi. Aţi ştiut voi asta? Vedeţi, Isaia începe cu creaţiunea; în mijlocul Cărţii el aduce pe Ioan; şi la sfîrşit el aduce Mileniul. Şi acolo sînt şaizeci şi şase de Cărţi în Biblie, şi şaizeci şi şase de capitole în Isaia. Aceasta este enciclopedia completă, Însăşi.
E-326 Observaţi, al 13-lea capitol acum, din-din Isaia. Să începem aici la al 6-lea verset.
Gemeţi voi; căci ziua DOMNULUI este aproape; ea va veni ca o pustiire de la cel Atotputernic.
E-327 Priviţi această Pecete a Şasea deschizîndu-se aici acum. Direct înapoi aici, şapte sute şi treisprezece ani înainte să vină Cristos, şi El a fost de două mii de ani, aceea ar fi cam şapte... cam două mii şapte sute de ani în urmă. Isaia a văzut această Pecete atîrnînd acolo. În regulă.
De aceea o să slăbească toate mîinile, şi inima fiecărui om se va topi:
E-328 Ce a spus Isus? "Şi pentru că fărădelegea se va înmulţi, dragostea multora va slăbi atunci." "Şi inima oamenilor va slăbi, de frică; marea urlînd." Vedeţi, inima oamenilor va slăbi.
Şi ei se vor teme: dureri de întristări îi vor apuca; ei vor fi în dureri ca o femeie în durerile naşterii: ei vor fi încremeniţi unul faţă de altul; feţele lor vor fi ca ruşinea.
E-329 Observaţi despre aceasta aici, oh, "faţa lor, o ruşine." Noi trebuie să ajungem la aceea, doar un minut. Eu am să ţin asta, vedeţi.
Iată, ziua DOMNULUI vine, nemiloasă şi cu urgie şi mînie aprinsă, să aşeze pămîntul pustiu: şi el va nimici pe păcătoşii de acolo de pe el.
E-330 "Pămîntul," aceea este tot acesta, din acesta voi vedeţi. Observaţi.
Căci stelele cerului şi constelaţiile de acolo nu-şi vor da lumina: soarele va fi întunecat în drumul lui, iar luna nu va face ca lumina ei să strălucească.
Şi eu voi pedepsi lumea pentru răul lor, şi fărădelegea, şi răutatea fărădelegii lor; şi-i voi face pe cei ara-...
E-331 Eu-eu nu ştiu cum se pronunţă aceasta, aro-... [Adunarea zice, "Aroganţă." – Ed.] Eu nu pot spune aceasta, vedeţi.
... a celor mîndri să înceteze, şi voi doborî semeţia celor-celor groaznici-groaznici.
E-332 Vedeţi, acolo, întocmai exact, Isaia a văzut acelaşi lucru despre care a vorbit Isus. Aceea descoperă Pecetea a Şaptea. Cînd El curăţă pămîntul cu necaz, aceea este perioada Necazului, această Pecete a Şasea. Da, el era un profet, şi Cuvîntul lui Dumnezeu i-a fost făcut cunoscut lui. Aceea era două mii şapte sute de ani în urmă.
E-333 Într-adevăr! Eu doar vreau să spun asta. Lumea întreagă, ca Isaia aici, "ca o femeie în dureri," toată creaţiunea este în durere. De ce este toată această gemere şi durere? Ca o-o-o femeie care este să fie mamă; pămîntul însuşi, natura.
E-334 Păi, acest oraş aici, să luăm propriul nostru oraş; cînd, berării, şi prostituţie, şi murdărie, şi lepădătură, ca orice alt oraş!
E-335 Păi, eu cred că ar fi mai bine pentru Dumnezeu, să se uite la aceasta în felul cum El a avut-o, cu mii de ani în urmă. Cînd Ohio a călătorit în jos, ei nu au avut apă stătătoare şi inundaţii. Ei nu au avut păcat în vale. Bivolul rătăcea pe aici, şi-şi bătrînul Cherokee l-a vînat şi a făcut o existenţă decentă. Acolo nu era necaz, deloc.
E-336 Dar, omul a venit înăuntru, acolo este unde vine păcatul înăuntru. Cînd oamenii au început să se înmulţească pe faţa pămîntului, atunci păcatul şi violenţa s-au aşezat înăuntru. Asta-i adevărat, întotdeauna omul. Păi, eu cred că aceasta este o dizgraţie!
E-337 Eu stăteam, zilele trecute, în ţinutul meu de acasă acolo, acum în Arizona. Şi am-am citit, cînd am fost un copil, despre Geronimo, şi-şi Cochise, şi acei Apaches bătrîni. Pentru că, eu le-am predicat sus acolo. Oameni minunaţi! Şi unii dintre cei mai minunaţi oameni pe care voi vreţi să-i întîlniţi, sînt acei Indieni Apache.
E-338 Şi apoi eu am mers acolo la-la Tombstone, unde ei aveau toate relicvele vechi şi lucruri de la război. Şi m-am uitat la... Ei întotdeauna, voi ştiţi, ei întotdeauna l-au clasificat pe Geronimo ca-ca un renegat. Pentru mine, el era un American cu sînge roşu. Absolut! El se lupta numai pentru drepturile lui, cum ar face oricine. El nu a vrut poluarea aceea în ţara lui. Şi priviţi ce este aceasta acum; transformînd copiii lui, fiicele lui, în prostituate, şi toate celelalte; şi omul alb a venit acolo înăuntru. Omul alb este un ticălos.
E-339 Indianul era un conservator. El era un-el era un-un conservaţionist. El se ducea afară şi omora un bivol, întregul trib a mîncat tot ce a rămas din el. Ei au folosit pielea pentru haine şi corturi, şi toate celelalte. Şi omul alb vine să-l împuşte, ca o ţintă; păi, aceasta este o aşa dizgraţie!
E-340 Am citit un articol într-un ziar, unde, în Africa, acel loc mare plin de vînat sălbatic! Ei au luat pe aceşti băieţi, Arthur Godfrey şi ceilalţi, mergînd acolo, împuşcînd aceşti elefanţi şi altele, din elicoptere şi lucruri ca acelea. O fotografie a unei bătrîne femele de elefant încercînd să moară, şi lacrimile, parcă, trăgîndu-i în jos faţa. Şi doi masculi mari încercînd să o ţină sus, să ţină... Păi, acesta este un păcat. Acela nu este sport.
E-341 Cînd eu stau afară pe cîmp acolo afară, şi unde vînez eu şi lucruri ca acestea, şi văd unde acei vînători albi vin acolo afară şi puşcă acele căprioare, şi taie un sfert dinapoi din aceasta. Şi uneori omoară opt sau zece căprioare mici, şi le lasă întinse acolo. Iar iezii alergînd în jur, încercînd să-şi găsească mămica lor. Şi voi vreţi să spuneţi că acela este sportivism? Aceea este crimă pură, în cartea mea.
E-342 Eu sper căci Canada niciodată nu pune ceva drumuri în ea, atît timp cît eu trăiesc, ca să-i ţină pe acei Americani renegaţi afară de acolo. Asta-i adevărat. Ei sînt cel mai sărac sport pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea.
E-343 Acum, nu toţi dintre ei. Există unii reali, oameni veritabili, dar aceasta este unul dintr-o mie, că voi găsiţi.
E-344 Puşcă orice pot ei să vadă, în orice fel vor ei. Asta-i adevărat. Acela este un ucigaş. Asta-i adevărat. El este fără inimă. Şi el puşcă, în afara sezonului.
E-345 Păi, sus acolo în Alaska acolo, eu am fost acolo sus cu unul dintre acei ghizi. El a zis, "Am ridicat sus... Eu aş merge sus acolo acum, şi aş găsi cirezi întregi dintre acei cerbi mari sau... nu cerb, ci elanul şezînd acolo; cu gloanţe de mitralieră de calibrul cincizeci prin coarnele lor, unde aceşti piloţi Americani acolo afară, în Alaska, mitraliind, din acel avion, o cireadă de elani." Aceea este pură ucidere.
E-346 Ei ştiau, că oricînd ei omorau bivolul, ei puteau să-i prindă pe Indieni. El ar muri de foame. Acela era motivul că Cochise trebuia să se predea; ai lui, toţi dintre prinţii lui, şi toţi restul dintre ei, copiii lui, şi toţi din oamenii lui, mureau de foame. Ei au mers acolo afară cu mari, mari încărcături de ei, Buffalo Bill şi acei cîmpeni, şi au puşcat pe toţi acei bivoli, patruzeci, cincizeci, în după-amiază. Ei ştiu, cînd ei au scăpat de acela, ei au scăpat de Indieni. Oh, Doamne! O pată pe steag, felul cum ei au tratat pe acei Indieni. Ia te uită.
E-347 Dar reţineţi, că Biblia a zis, "Vine ceasul în care Dumnezeu va nimici pe acei care nimicesc pămîntul." Şi întreaga lume!
E-348 Uitaţi-vă la văile acelea. Eu stăteam acolo sus, zilele trecute, privind în jos în vale la Phoenix. Am mers sus pe South Mountain, soţia şi cu mine şedeam acolo sus, şi am privit în jos la Phoenix. Şi am zis, "Nu este asta îngrozitor?"
Ea a zis, "Îngrozitor? Ce vrei să spui?"
E-349 Am zis, "Păcatul. Şi cît de multă curvie, şi băutură, şi înjurătură, şi Numele Domnului folosit în deşert, în valea aceea acolo; cam cu o sută şi-şi patruzeci, cincizeci de mii de oameni, sau poate două sute de mii de oameni, în valea aceea!"
E-350 Am zis, "Cu cinci sute de ani în urmă, sau o mie, acolo nu era nimic decît cactuşi, mesquite, şi lupii bătrîni alergînd în sus şi-n jos pe rîul nisipos acolo, pe-pe albii." Şi am zis, "Acela este felul cum Dumnezeu a făcut aceasta."
E-351 Dar, omul a venit înăuntru. Ce a făcut el? El a saturat pămîntul cu murdărie. Pămîntul este plin de venin. Canalele, cele... Iar rîurile sînt poluate cu-cu murdărie. Ei nu puteau... Păi, voi ar fi mai bine să nu beţi o sorbire din ceva din acea apă; voi aţi putea primi orice. Vedeţi? Priviţi la aceasta. Nu numai aici, dar, în toată lumea, lucrul este poluat!
E-352 Şi lumea, natura, (Dumnezeule ai milă!) întreaga lume este... şi în durerile naşterii. Lumea încearcă, ea este "în dureri," Isaia a zis. Care-i treaba? Ea este în... încearcă să nască o lume nouă, pentru Mileniu, unde toţi acei... ? ... Încearcă să nască o lume nouă, pentru un popor nou care nu va păcătui şi o va polua. Asta-i adevărat. Ea este în dureri. Acela este motivul... Noi sîntem în durere, Cristos, să producă Mireasa. Totul este în durere şi geamăt. Vedeţi, acolo este ceva gata să se întîmple.
E-353 Şi această a Şasea Plagă o lasă să se ducă. Frate, cutremurul plesneşte deschis, şi stelele tremură, vulcanele vor veni înainte, şi pămîntul se va reînoi. Lavă nouă se va rupe înainte din centrul pămîntului. Şi ea se va fărîmiţa, tot roata şi roata şi roata, cînd ea se învîrte afară acolo.
E-354 Şi eu vă spun, într-o dimineaţă cînd Isus şi Mireasa Lui vine înapoi pe pămînt acolo va fi un paradis al lui Dumnezeu acolo. Că, oh, Doamne, acei vechi războinici ai luptei, păşesc jos pe acolo cu prietenii şi cei iubiţi ai lor. Imnurile unei oştiri Îngereşti, vor umple văzduhul. "Oh, aceasta a fost bine făcut, bunul şi credinciosul Meu slujitor. Intră în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru tine, aşa cum tu ar fi trebuit să ai în urmă acolo înainte ca Eva să înceapă să rostogolească mingea în păcat." Amin! Iuh! Da.
E-355 Pecetea a Şasea urmează să facă ceva. Da, domnule. Într¬adevăr întreaga lume geme şi îndurerează, pentru epoca Mileniului!
E-356 Acum, cea de acum este aşa de îmbibată cu murdărie! Care am predicat aici, nu cu mult în urmă, eu cred, am predicat la tabernacol, Lumea Se Destramă. Aceea este exact. Priviţi ce se destramă în lume. Priviţi, totul cade, din ea. Desigur, ea este. Ea-ea trebuie să se destrame. Da, domnule.
E-357 Priviţi, cadrul ei! Lăsaţi-mă să vă arăt motivul că lumea trebuie să facă aceasta. Cadrul din această lume, fierul, şi bronzul, şi materialele din acest pămînt, au fost trase afară din el, lucrarea lui de cadru, pentru război şi industrie, pînă cînd acesta este cam aproape gata... Păi, noi nu am avut un cutremur pînă zilele trecute, aici în această parte a ţării; tocmai zilele trecute aici, voi vedeţi, St. Louis şi jos pe acolo. Ea devine aşa de subţire. Ei au tras totul afară din ea. Vedeţi?
E-358 Politicile ei sînt aşa de poluate, cu greu există unul cinstit printre ei, vedeţi, sistemul ei. Moralurile ei sînt aşa de joase, că ea doar nu are nici unul. Asta-i tot. Vedeţi? Sigur. Religia ei este mîncată. Da, domnule.
E-359 Este timpul pentru Pecetea a Şasea, destul de curînd, să se deschidă. Şi cînd ea o face, oh, Doamne, ea se sfîrşeşte ! Mireasa deja s-a dus înainte, ea deja s-a... Regina deja a plecat să-şi ia locul Ei; Ea este căsătorită acum, cu Regele, în timp ce aceasta se petrece. Iar rămăşiţa lui Israel este sigilată şi gata să plece, şi atunci natura cedează. Oh, ce timp!
E-360 Observaţi ultimul verset din Pecetea a Şasea, deschisă. Acei care au rîs la predicarea Cuvîntului, a Cuvîntului adeverit a viului Dumnezeu; cînd acei profeţi au stat acolo şi au înfăptuit minuni, au închis soarele, şi toate celelalte, şi toate în jos prin epocă. Vedeţi, "Ei au strigat ca stîncile şi munţii să-i ascundă," vedeţi, să-i ascundă de Cuvîntul de care ei au rîs, pentru că ei L-au văzut că vine. "Ascunde-ne de mînia Mielului." El este Cuvîntul. Vedeţi? Ei au rîs de Cuvînt. Şi aici era Cuvîntul, întrupat. Şi ei şi-au bătut joc de El; au rîs de ei, şi-au bătut joc de ei. Şi Cuvîntul întrupat a coborît înainte!
E-361 De ce nu s-au pocăit ei? Ei nu au putut. Aceasta era prea departe, atunci. Astfel, ei au cunoscut asta, pedeapsa. Ei Îl aud. Ei au şezut în adunări ca aceasta şi au ştiut despre Acesta. Şi ei au ştiut că lucrurile acelor profeţi, au prezis, îi priveau drept în faţă, lucrul pe care ei l-au respins. Ei au refuzat mila pentru ultima dată.
E-362 Şi cînd voi refuzaţi mila, acolo nu rămîne nimic decît judecată. Cînd voi refuzaţi mila; doar gîndiţi-vă la asta.
E-363 Şi acolo erau ei. Ei nu aveau nici un loc să meargă, nici o retragere. Şi Biblia a spus aici, "Ei au chemat după... Au strigat către stînci şi munţi, să, 'Cădeţi peste noi, şi ascundeţi¬ne de la-de la faţa celui... şi mînia Mielului."' Ei au încercat să se pocăiască, dar Mielul a venit să-i pretindă pe ai Lui Proprii, vedeţi. Şi ei au strigat către stînci şi munţi. S-au rugat, dar rugăciunile erau prea tîrzii.
E-364 Fratele meu, soră, bunătatea şi îndurările lui Dumnezeu, întinse la oameni. În timp ce, Israel a fost orbit pentru aceasta, pentru aici, doar cam două mii de ani, să ne dea o şansă să ne pocăim. Aţi refuzat voi mila aceea? Aţi refuzat? Aţi respins voi Aceea?
E-365 Cine sînteţi voi, oricum? De unde aţi venit voi? Şi încotro vă duceţi? Voi nu aţi putea întreba doctorul, voi nu aţi putea întreba pe cineva în lume, şi nu există nici o carte în care aţi putea să citiţi, care ar putea să vă spună cine sînteţi, de unde veniţi, şi unde mergeţi, decît această Carte.
E-366 Acum, voi ştiţi, fără ca voi să aveţi Sîngele Mielului să acţioneze în locul vostru, voi vedeţi unde sînteţi îndreptaţi. Astfel, dacă-dacă Dumnezeu a făcut asta pentru voi, cel mai mic lucru pe care noi am putea să-l facem ar fi să acceptăm ceea ce El a făcut. Asta este tot ce El ne-a cerut să facem.
E-367 Şi pe baza acestuia, dacă eu mă duc mai departe, eu va trebui să vin drept în acea Plagă, toată aceea, în serviciul de mîine seara. Şi acum eu nu o pot face, nu pot să merg mai departe. Eu am aceasta însemnat aici jos, o cruce, "opreşte aici," vedeţi. Astfel, atunci, eu-eu trebuie să aştept pînă mîine.
Acum să ne plecăm capetele noastre doar un moment.
E-368 Dacă tu nu ai, scumpul meu prieten, nu ai-nu ai acceptat iubirea acestui Dumnezeu despre care eu vorbesc! Dacă tu nu ai... Ascultaţi la aceasta de aproape acum. Dacă tu nu ai acceptat iubirea şi mila Lui, tu va trebui să suferi judecăţile şi mînia Lui.
E-369 Acum, voi, în seara aceasta, sînteţi în acelaşi loc în care era Adam şi Eva în grădina Edenului. Voi aveţi un drept. Voi sînteţi un agent de liberă alegere. Voi puteţi merge la Pomul Vieţii, sau voi puteţi lua planul de judecată. Dar, astăzi, în timp ce voi sînteţi lucizi, în toată mintea voastră, şi voi sînteţi destul de sănătoşi să-să vă ridicaţi şi să acceptaţi aceasta, de ce nu faceţi voi asta dacă nu aţi făcut-o.
E-370 Există acei oameni aici înăuntru care nu au făcut-o, pînă acum, au făcut asta? Dacă asta este aşa, aţi vrea doar să vă ridicaţi mîna sus, să ziceţi, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham. Eu vreau acum să fac aceasta. Eu nu vreau ca să vină asta," Acum reţineţi, prieteni... Dumnezeu să vă binecuvînteze. Asta-i bine. Eu am...
E-371 Acestea nu sînt ideile mele despre Acesta. Eu-eu... Acesta nu este ceea ce eu mă gîndeam; că aceasta este întru totul de la mine. Aşa să mă ajute, Duhul Sfînt cunoaşte aceasta. Şi voi aşteptaţi, dacă va voi Domnul, mîine seară, eu vreau să vă arăt o taină care mergea tot timpul, chiar aici în această adunare. Eu mă îndoiesc foarte mult dacă voi aţi văzut vreodată aceasta sau nu, vedeţi, ce a-ce a avut loc. Aceasta este ceva care a stat chiar aici înaintea voastră. Şi eu am urmărit, fiecare seară, aceasta, ca acesta să se ridice, ca cineva să spună, "Eu văd aceasta." Vedeţi?
E-372 Să nu respingeţi Aceasta, vă rog, eu vă cer; dacă tu nu eşti un Creştin, dacă tu-tu nu eşti sub Sînge, dacă tu nu eşti născut din nou, umplut cu Duhul Sfînt.
E-373 Dacă tu nu ai făcut niciodată o mărturisire publică despre-despre Isus Cristos, prin a fi botezat în Numele Lui, să mărturiseşti moartea Lui, înmormîntarea şi învierea, că tu ai acceptat, apa este pregătită. Ei aşteaptă. Robele sînt furnizate înăuntru aici, şi totul este gata.
E-374 Cristos stă gata, cu braţul întins, să te primească. Într-o oră de acum, mila aceea ar putea să nu fie extinsă către tine. Tu ai putea să o respingi pentru ultima oară; aceasta nu-ţi va mai atinge din nou inima. În timp ce tu poţi, în timp ce tu poţi, de ce nu faci tu aceasta? Acum în timp ce...
E-375 Eu ştiu că obiceiul, felul obişnuit, este să aduci pe oameni sus la altar. Noi facem asta, şi aceea este perfect în regulă. La timpul acesta, noi sîntem aşa de aglomeraţi aici înăuntru, chiar în jurul altarului, încît eu nu aş putea face asta.
E-376 Dar mi-ar place să spun asta. În ziua apostolică, ei zic, "Atît de mulţi cîţi au crezut au fost botezaţi." Vedeţi? Doar dacă voi puteţi, într-adevăr, jos în inima voastră! Aici este tot ce este aceasta. Aceasta nu este-aceasta nu este emoţie, deşi emoţia însoţeşte aceasta. Întocmai cum eu am spus, fumatul şi băutul nu este păcat; acesta este atributul păcatului; aceasta arată că tu nu crezi. Vedeţi? Dar cînd tu într-adevăr crezi în inima ta, şi cînd tu ştii aceea pe baza de acolo, unde tu şezi acolo, tu o accepţi din toată inima ta, ceva o să se întîmple chiar acolo. Aceasta o să se întîmple.
E-377 Atunci tu poţi sta ca un martor la aceasta, că ceva s-a întîmplat. Atunci păşeşte la apă, şi spune, "Eu vreau să arăt la adunare, eu vreau să dovedesc, eu vreau să fac ca mărturia mea să stea, că eu îmi voi lua locul cu Mireasa. Eu stau acum aici să fiu botezat."
E-378 Eu ştiu că există multe femei în lume în seara aceasta, femei minunate, dar eu sînt grozav de dornic să văd una. Există una dintre ele care este soţia mea. Ea merge acasă cu mine. Ea nu a fost soţia mea, de la început; dar acum ea a devenit soţia mea, ea a luat numele meu.
E-379 El vine. Există o mulţime de femei, biserici, în lume, dar El vine după Soţia Lui. Ea este chemată pe Numele Lui. "Acei care sînt în Cristos Dumnezeu îi va aduce cu El." Cum ajungem noi în El? "Printr-un Duh noi sîntem toţi botezaţi într-un Trup."
E-380 Acum în timp ce ne rugăm, voi vă rugaţi, de asemeni. Înăuntru sau afară, acolo sînt grupuri mari de oameni în săli, afară, stînd în jur, afară pe străzi. Dar acum în timp ce-în timp ce voi sînteţi... Noi nu vă putem chema aici la altar. Dar, inima voastră, să o faceţi altarul. Şi chiar în inima voastră, ziceţi, "Doamne Isuse, eu cred Aceasta. Eu am stat aici afară în acest aer de seară. Eu am fost sufocat, în această sală mică. Eu şed aici înăuntru, printre aceşti oameni. Eu-eu-eu-eu-eu nu vreau să fiu... Eu nu pot pierde; nu-mi pot permite aceasta."
E-381 Fiecare lucru, aşa cum v-am spus seara trecută, şi, aşa să mă ajute, Domnul cunoaşte că eu spun Adevărul. "Eu nu mint," aşa cum a spus Pavel. Vedenia aceea, sau orice a fost aceasta; eu am stat acolo, am privit, şi am atins pe acei oameni care sînt duşi înainte, tot aşa de real cum eu stau chiar aici. Nu pierdeţi aceasta, sărmanul meu frate şi soră; să nu faceţi asta. Eu ştiu că voi aţi auzit predicînd, voi aţi auzit asta, aceea, şi poveşti, toate acelea. Dar lăsaţi... Doar ascultaţi. Pentru mine, aceasta este... Eu ştiu că acesta este Adevărul, vedeţi. Voi doar... Eu-eu nu o pot face ceva mai clar, vedeţi. Să nu pierdeţi aceasta. Aceasta este toată a voastră.
Acum să ne rugăm.
E-382 Doamne Isuse, aici înaintea mea este o cutie de batiste care reprezintă pe oamenii bolnavi. Aşa cum mă rog asupra lor, punînd mîinile peste ele, aşa cum Biblia a spus, "Ei au luat de pe trupul lui Pavel, batiste şi şorţuri, şi duhuri necurate au ieşit din oameni, şi mari semne au fost făcute."
E-383 Deoarece, ei l-au văzut pe Pavel, că ei ştiau că Duhul lui Dumnezeu era în el. Ei ştiau că el era-el era un om ciudat, că, lucrurile despre care vorbea el, despre Cuvînt. El mergea să ia vechiul cuvînt Ebraic din biserica Ebraică, şi-l aducea la viaţă, şi-l plasa în Cristos. Ei ştiau că Dumnezeu era în omul acela. Apoi ei au văzut pe Dumnezeu lucrînd lucrări ciudate şi puternice prin el, spunînd lucrurile dinainte şi ele se întîmplau în felul acela, şi ei ştiau că el era slujitorul lui Dumnezeu.
E-384 Doamne, eu mă rog ca Tu să onorezi pe aceşti oameni pentru respectul lor faţă de Cuvînt, şi vindecă-i din cauza lui Isus. Afară aici în audienţă, Doamne, acolo şed oameni, întocmai cum erau cei care ascultau la apostolul Petru în Ziua Cincizecimii. Cum a mers el înapoi în Cuvînt, şi a luat Cuvîntul! Şi el a zis, "Ioel a zis, că în zilele din urmă aceste lucruri vor avea loc. Şi Aceasta este aceea." Şi cei trei mii au crezut Aceasta, şi au fost botezaţi.
E-385 Şi, Tată, astăzi noi stăm aici prin harul Tău. Şi aceasta nu este din cauză căci-căci acesta este un popor special, ci aceasta este deoarece (întocmai ca ziua leului, sau a boului, sau a omului) acesta este timpul vulturului. Aceasta este ungerea din ceasul acesta. Acesta este timpul în care trăim noi. Aceasta este lucrarea Duhului Sfînt pentru acest anumit timp, să dovedească că Isus nu este mort. Lucrurile pe care El a spus că El le va face chiar înainte ca Luminile de seară să se stingă, şi aici noi L-am văzut făcînd aceasta, drept în jos de-a lungul drumului. Noi am văzut Aceasta venind jos în cercetarea ştiinţifică şi i-a luat fotografia Lui; marele Stîlp de Foc Care a condus pe copiii lui Israel; Care l-a întîlnit pe Pavel pe drum.
E-386 Şi noi ştim, că acelaşi Stîlp de Foc care l-a condus pe Moise jos acolo în pustie, prin acelaşi Stîlp de Foc el a scris cîteva Cărţi ale Bibliei, căci el a fost uns cu Cuvîntul.
E-387 Acest acelaşi Stîlp de Foc venind peste Pavel, pe drumul spre Damasc, el a scris multe Cărţi ale Bibliei, numite Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-388 Iar acum, Doamne, acelaşi Stîlp de Foc, prin Aevidenţa dovezii Cuvîntului, şi prin cercetare ştiinţifică, noi Îl vedem aici descoperind Cuvîntul Domnului.
E-389 Dumnezeule, lasă ca oamenii să fie repede treziţi, Doamne, repede! Acei care au numele lor pus în Cartea Vieţii; cînd Acesta reflectează peste cărarea lor, fie ca ei să vadă. Ca micuţa, femeie de faimă rea la fîntînă în ziua aceea, ea a recunoscut repede, şi ea a ştiut că Aceasta era Scriptura.
E-390 Şi acum, Tată, mă rog ca toţi care Te vor primi la timpul acesta, în inimile lor, vor stabili aceasta pentru totdeauna, la ora aceasta, că ei au sfîrşit-o cu păcatul; că se vor ridica şi vor face acum pregătiri pentru mărturisirea publică, de botez în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor lor; să arate că ei cred că Dumnezeu i-a iertat, şi iau asupra lor Numele lui Isus Cristos.
E-391 Apoi, Tată, toarnă jos Duhul Sfînt, de Ulei, peste ei, ca ei să poată fi aşezaţi în serviciul Domnului Dumnezeu, ca ei să poată fi lucrători în această ultimă, zi rea, căci ne dăm seama că noi avem doar un timp scurt. Şi Biserica ar putea să se ducă la orice timp.
E-392 Mielul ar putea, la orice timp, să părăsească sanctuarul Acolo sus, sau Tronul de jertfă, să vină înainte de la Tronul lui Dumnezeu unde stă jertfa, şi atunci s-a sf'îrşit; nu mai există nici o speranţă pentru lume; ea este sfîrşită. Atunci ea merge în freamăte, de mari spasme de cutremure de pămînt, şi-şi mari zguduiri aşa cum a fost la înviere. Şi-şi, cei-cei...
E-393 Aşa cum Cristos a înviat din mormînt, cînd sfinţii învie, acelaşi lucru va avea loc. Doamne, aceasta ar putea fi la orice minut. Noi urmărim ca ziua aceea bucuroasă să sosească.
E-394 Ia copiii Tăi sub braţul Tău, Tată, acum. Atrage-i pe mieluşeii Tăi la sînul Tău. Acordă aceasta. Şi hrăneşte-i din Cuvînt, pînă cînd ei sînt în tărie pentru serviciu. Noi îi predăm Ţie acum, Doamne. Răspunde la această rugăciune.
E-395 Tu ai zis, Tată, acolo în Marcu, capitolul al 11-lea, "Cînd vă rugaţi, staţi rugîndu-vă, credeţi că voi primiţi ceea ce voi cereţi, şi voi veţi avea aceasta."
E-396 Şi cu toată inima mea către Acela care a descoperit aceste lucruri în jos de-a lungul anilor, şi aceste Peceţi aici în această ultimă săptămînă; eu Te cred, Doamne Dumnezeule, că acesta este ceasul, aproape acum, mai aproape decît noi ne gîndim într-adevăr, de apropierea Ta.
E-397 Te rog să răspunzi rugăciunii mele. Şi fie ca fiecare copil chemat al lui Dumnezeu, care este în distanţă de auzire de aici, sau oriunde va A lovi banda, fie ca la timpul acela... eu îi pretind pentru Împărăţia lui Dumnezeu, pe baza de a şti că acesta este Cuvîntul care a fost descoperit. Lasă să strălucească Lumina de seară, Tată. Eu îi predau Ţie, în Numele lui Isus. Amin.
E-398 Acum, toţi, înăuntru sau afară, care cred, şi nu aţi făcut mărturisirea voastră-voastră publică, că voi aţi sfîrşit-o cu păcatul; şi voi-voi vreţi îndurările lui Dumnezeu, şi voi le-aţi acceptat în Isus Cristos. Bazinul... Ei vor fi gata să boteze pe oricine care vrea să fie botezat, azi sau mîine, chiar acum sau oricînd ar putea fi aceasta.
E-399 Vă bucuraţi de Pecetea a Şasea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi vedeţi unde s-a deschis Ea acum? ["Amin."] Aţi crezut voi Aceasta? ["Amin."]
E-400 Acesta a zis, "Cine a crezut mărturia noastră? Şi cui i-a fost descoperit braţul Domnului?" Vedeţi? Credeţi mărturia, atunci braţul Domnului este descoperit. Braţul, Cuvîntul lui Dumnezeu, este descoperit.
E-401 Cu voia Domnului acum, mîine dimineaţă, eu voi încerca cît pot de bine să răspund la acele întrebări. Eu voi folosi probabil restul serii, şi, sau cel mai mult din ea, în rugăciune, asupra lor. Eu obţin cam de la una la trei ore pe noapte. Eu nu am ajuns în pat seara trecută pînă spre unu, şi la ora trei eram în studiu. Vedeţi? Vedeţi?
E-402 Eu o să trebuiască să răspund pentru aceasta. Asta-i adevărat. Noi sîntem prea aproape pentru ceva, vreo nesocotinţă, sau vreo presupunere, sau credinţă pe jumătate. Eu trebuie să o văd, întîi. Şi atunci, cînd eu o văd, aceasta trebuie să fie în Cuvînt, de asemeni. Şi pînă acum, prin harul lui Dumnezeu, ele erau perfecte. Eu am luat-o de peste tot prin ea, voi ştiţi asta, şi ea s-a-ea s-a îmbinat drept împreună.
E-403 Aceasta trebuie să fie AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Pentru că, aceasta nu este numai cum o spune Acesta cunoscînd Aceasta de la mine, eu însumi, ci Cuvîntul Domnului este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi aici este Cuvîntul, luînd ceea ce El mi-a dat, şi îmbinînd Aceasta împreună şi arătîndu-vă. Astfel voi ştiţi, voi înşivă, că aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi?
E-404 Aici este Cuvîntul, spune aşa. Şi atunci descoperirea pe care El mi-o dă, care este contrară cu ceea ce oricare din noi s¬a gîndit vreodată; păi, contrar cu ce eu am gîndit, pentru că eu niciodată nu am mers în Aceasta în felul acela. Dar acum, noi aflăm, că aceasta alunecă drept împreună. Şi ce este Aceasta? Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Aceasta este exact. Acesta era un loc deschis, ţinînd acolo, pînă la această oră, şi atunci Domnul vine şi împinge Aceasta drept înăuntru în felul acesta. Astfel, voi vedeţi, acolo este Acesta., Acesta, Acesta este-acesta este Domnul. Oh, eu Îl iubesc! Eu Îl iubesc din toată inima mea.
E-405 Acum amintiţi-vă, voi... Noi nu am putut ajunge la altar. Cîţiva şi-au ţinut mîinile sus. Acum, vedeţi, aceasta este o afacere individuală, cu voi. Aceasta este orice vreţi voi să faceţi. Vedeţi?
E-406 Ceasul este aşa de aproape la îndemînă, că voi ar trebui să presaţi atît de tare cît puteţi voi, să nu trebuiască să fiţi traşi. Vedeţi, doar presînd, încercînd să intraţi, "Doamne, nu mă lăsa afară. Nu mă lăsa afară, Doamne. Uşile se închid; dacă aş putea doar să intru!" Vedeţi?
E-407 Dumnezeu va închide uşa într-o zi. El a făcut-o în ziua lui Noe, şi ei au bătut la uşă. [Fratele Branham bate în amvon de cîteva ori – Ed.] Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin."]
E-408 Acum amintiţi-vă, Biblia a zis, că, "La straja a şaptea." Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Unii au adormit în prima strajă, a doua, a treia, a patra, a cincea, a şasea, a şaptea. Dar, în a şaptea strajă, acolo a venit înainte o proclamaţie, un strigăt, "Mirele vine! Ieşiţi afară să-L întîmpinaţi."
E-409 Fecioarele adormite au zis, "Spune, mi-ar place să am ceva din Uleiul acela acum."
E-410 Mireasa a zis, "Eu doar am suficient pentru mine; doar am suficient. Dacă tu Îl vrei, du-te roagă-te pentru Acesta."
E-411 Nu vedeţi voi fecioara adormită acum? Priviţi la Episcopalieni, Prezbiterieni, Luterani, şi fiecare lucru, că încearcă. Şi necazul despre aceasta este, că în loc să încerce să obţină Duhul Sfînt, ei încearcă să vorbească în limbi.
E-412 Şi o mulţime dintre ei vorbesc în limbi, şi le este ruşine să vină la această biserică ca să se facă rugăciune pentru ei; vor ca eu să vin la casa lor şi să mă rog pentru ei. Voi numiţi aceea Duhul Sfînt? Aceea este vorbirea în limbi, dar nu Duhul Sfînt. Înţelegeţi?
E-413 Acum, eu cred că Duhul Sfînt vorbeşte în limbi. Voi ştiţi că eu cred asta, vedeţi. Dar există o falsificare la Acesta, de asemeni. Da, domnule. Roadele Duhului, sînt ce dovedeşte ce este Acesta. Roadele pomului dovedesc ce fel de pom este acesta. Nu scoarţa; rodul!
E-414 Acum observaţi, apoi, cînd ea a venit, acea-acea ultimă oră. Şi acolo, cînd ele au intrat, atunci ele au mers şi au zis, "Păi, eu cred că eu Îl am acum. Eu cred că eu Îl am. Da, noi Îl obţinem."
E-415 Eu-eu-eu ar fi mai bine să nu spun aceasta, vedeţi, deoarece aceasta ar putea cauza o confuzie. Cînd eu am spus zilele trecute, Răpirea, cum o să vină Aceasta, eu-eu... Acum, dacă voi ziceţi că voi-voi veţi lua aceasta, în regulă. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vegheaţi. Vegheaţi. În regulă, asta depinde de voi.
E-416 Cînd fecioara adormită, vedeţi, care credea că ea s-a rugat, să vină înapoi, Mireasa era deja dusă. Ea a plecat, iar ea nu a ştiut aceasta; ca un hoţ în noapte. Atunci ei au început să bată în uşi. Şi ce s-a întîmplat? Ce a avut loc? Ei au fost aruncaţi în perioada Necazului. Biblia a zis, "Acolo va fi plîns, şi vaiet, şi scrîşnit de dinţi." Este asta adevărat?
E-417 Cînd o să fie aceasta, frate, soră, eu nu ştiu. Dar, eu-eu, eu, acesta aş putea fi doar eu aici, acum, vedeţi. Aceasta, aceasta este ce... Acesta este gîndul meu. Vedeţi? Eu-eu-eu cred că aceasta este aşa de aproape, eu-eu sînt... Fiecare zi eu-eu vreau... eu doar încerc să umblu atît de blînd cît pot eu. Vedeţi? Şi acum cînd, voi ştiţi, cînd...
E-418 Ceva s-a întîmplat astăzi, şi am văzut ceva să vma sus. Eu-eu doar... Eu nu am mai putut să-mi iau răsuflarea, vedeţi. Acolo era El, stînd acolo, acea Lumină micuţă stînd chiar acolo. Şi aici era Acesta. Eu ştiu că acesta este Adevărul.
E-419 Mă gîndeam, "O Dumnezeule, eu nu am putut spune asta. Eu-eu nu pot spune asta. Eu nu pot." Eu doar am păşit afară din cameră, am mers afară, am umblat în sus şi-n jos. Frate, mă gîndeam, "Doamne! Ce pot face eu? Oh!" Înţelegeţi? Iar eu-eu trebuie să merg la pescuit, sau ceva, sau eu... Băiete, tu ai... tu... eu nu vă pot spune. Înţelegeţi?
E-420 Astfel, noi avem un timp bun. Nu-i aşa? Laudă Domnului! Amin! Vedeţi? Noi sîntem într-un-noi sîntem într-un timp grozav, vedeţi, pentru că inima mea este inundată cu fericire şi bucurie.
E-421 Dar cînd mă gîndesc la lumea aceasta şi la miile pe care eu ştiu că sînt pierduţi, umbriţi de negură, înşelaţi, atunci inima ta doar sîngerează. "Ce poţi tu să faci? Ce poţi tu să faci?" Tu doar simţi Duhul Sfînt strigînd, în inima ta. Aşa cum trebuie că a fost în a Domnului nostru, cînd El a privit peste Ierusalim, Propriul Lui popor, vedeţi, a zis, "Ierusalime, Ierusalime, de cîte ori Am vrut să te ocrotesc, aşa cum o găină îşi ocroteşte puii, dar tu nu ai vrut." Tu doar simţi pe Duhul Sfînt că zice, "De cîte ori Am vrut să te adun, vezi, dar tu nu ai vrut." Vedeţi?
E-422 Noi sîntem, noi sîntem chiar aici la ceva, prieteni. Orice este aceasta, Dumnezeu ştie. Nimeni, nimeni nu ştie cînd are să se întîmple aceasta. Acela este un secret. Nimeni nu ştie cînd are să se întîmple aceasta.
E-423 Dar Isus ne-a spus, "Cînd voi vedeţi aceste lucruri, toate aceste lucruri." Întocmai cum eu am mers, comparînd cu Pecetea a Şasea, la ceea ce El a spus în Matei 24. Acum amintiţi-vă ce a spus El, "Cînd voi vedeţi că vin aceste lucruri, să înceapă să vină la împlinire, atunci timpul este la uşă." Priviţi chiar versetul următor, al 30-al 30 şi versetul al 31-lea aşa cum au mers înainte în jos, versetele al 32-lea, al 33-lea.
E-424 El a zis, "Iar El îşi va trimite înainte pe îngerii Lui la cele patru colţuri ale cerurilor, la cele patru vînturi, să adune pe Aleşii Lui." Este asta adevărat?
A zis, "Acum învăţaţi o..."
E-425 Acum reţineţi, că El s-a oprit chiar acolo. El nu a mers înainte, după acea Pecete a Şasea. El nu a spus nimic despre a Şaptea. El a spus pe Prima, a Doua, a Treia, a Patra, a Cincea, şi a Şasea. Dar El s-a oprit acolo, niciodată nu a menţionat despre ceva privitor la Aceasta.
E-426 Priviţi următorul lucru care El l-a spus, "Acum învăţaţi o pildă." Vedeţi? Atunci El începe cu pilda. El a zis, "Aceste lucruri vor fi."
E-427 El răspunde la acele trei întrebări. "Care vor fi... aceste semne? Şi care va fi semnul Venirii Tale? Care va fi semnul despre sfîrşitul lumii?"
E-428 Şi Cea de a Şasea, acolo, era sfîrşitul lumii. Şi sunetul îngerului al şaptelea... "Şi-a ridicat sus mîinile, şi a jurat pe Cel ce trăieşte în veci de veci, că nu va mai fi timp." Pămîntul dă naştere la unul nou. Aceasta s-a sfîrşit.
E-429 Şi iată-ne aici, chiar aici la uşă. Oh, eu tremur. "Şi ce trebuie să fac eu, Doamne? Ce-ce altceva pot eu să fac?" Vedeţi? Şi, atunci, doar mă gîndesc că am văzut locul acela şi pe acei oameni scumpi! Am stat acolo, privind la mine însumi. Şi mă gîndeam, "O Dumnezeule, păi, ei-ei nu pot pierde aceasta. Eu-eu-eu ar trebui să-i împing. Eu ar trebui ca să mă întind doar în jos în audienţă şi să-i prind, şi să-i împing." Tu nu poţi face asta. Tu...
E-430 "Şi nici un om nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu." Dar aici este o consolare pe care noi o avem, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni."
E-431 Dar restul dintre ei, cu acele organizaţii, depind de ele în felul acesta, vedeţi. "Şi el a amăgit pe toţi acei care au trăit pe, au locuit pe pămînt, a căror nume nu erau scrise în acea Carte a Vieţii Mielului, ucis de la întemeierea lumii." Oh, Doamne! Astfel, voi vedeţi, acesta este un lucru trist.
E-432 Singurul lucru pe care voi îl puteţi face este doar-doar¬doar-doar să staţi drept cu Cuvîntul. Urmăriţi doar orice zice El să faceţi, şi apoi faceţi aceea. Vedeţi? Orice zice El să faceţi; faceţi aceea.
E-433 Şi vă uitaţi acolo afară, şi ziceţi, "Oh, Doamne! Ei fac asta, atunci... Oh!" Aceasta este doar...
E-434 Voi nu vă daţi seama ce încordare! Acum eu vreau să spun asta. Eu presupun că benzile sînt oprite. O mulţime de oameni zic, "Frate Branham, cu o slujbă de felul acela..." (Eu trebuie să veghez, pentru că oamenii doar iau acele benzi şi doar încearcă să le culeagă în bucăţi, voi ştiţi." Astfel cînd ei zic, "Frate Branham, doresc ca noi să fi avut o slujbă," voi nu ştiţi ce ziceţi voi. Voi, cinstit, voi nu ştiţi ce merge cu aceasta, frate, soră. Oh, Doamne! Şi răspunderea, cînd tu ai oameni care atîrnă de ceea ce tu spui! Reţineţi, dacă tu le spui greşit, Dumnezeu le va cere sîngele din mîinile tale. Atunci, voi gîndiţi-vă la asta. Acesta este un lucru grozav.
E-435 Astfel, fiţi iubitori. Iubiţi pe Isus din toată inima voastră. Doar urm-... Fiţi simpli. Niciodată să nu încercaţi-încercaţi să născociţi ceva. Doar fiţi simpli, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, cu cît încercaţi mai mult să născociţi, cu atît mai departe vă îndepărtaţi de la EL Vedeţi? Doar simplu credeţi-L.
Ziceţi, "Acum, păi, cînd va veni El?"
E-436 Dacă El vine astăzi, în regulă. Dacă El vine în douăzeci de ani de acum, aceasta încă este în regulă. Eu am să merg întocmai în felul în care merg acum, urmîndu-L. "Doamne, dacă Tu mă poţi folosi oriunde, iată-mă, Doamne." Dacă aceasta este de azi într-o sută de ani, dacă stră-stră-stră-stră¬strănepoţii mei încă trăiesc să vadă aceasta venind, lasă... "Doamne, eu nu ştiu cînd o să fie aceasta, dar lasă-mă doar să umblu drept astăzi, doar cu Tine." Înţelegeţi? Eu-eu vreau... Pentru că, eu-eu voi învia în ziua aceea, întocmai la fel cum am luat un pui de somn pe undeva.
E-437 Venind jos acolo, acel loc glorios acolo, acea Împărăţie a lui Dumnezeu acolo, unde toţi bătrînii vor fi tineri, unde robele albe sînt deja îmbrăcate! Bărbaţii şi femeile s-au schimbat, într¬o frumuseţe, tocmai arta despre un-despre un-un om chipeş şi o-o femeie drăgălaşă! Stînd acolo în toată frumuseţea şi statura unei femei tinere şi a unui om tînăr, stînd acolo! Şi niciodată nu pot deveni bătrîni, niciodată nu pot fi păcătoşi, niciodată nu poate fi nimic de gelozie, sau ură, sau orice! Oh, Doamne!
E-438 Eu cred că benzile sînt oprite acum. Iar eu-eu am doar cam trei sau patru minute. Eu vreau să vorbesc cu voi. Este aceasta în regulă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este doar personal, vedeţi. Pentru că, mîine, eu-eu... Aceea urmează să fie aşa de grozav! Eu cred că este mai bine ca eu să o spun acum, vedeţi, ceea ce urmează să spun. Eu... Aceasta este doar pentru noi acum. Eu am fost doar...
E-439 Voi ştiţi, că eu-eu am o soţie pe care eu o iubesc, şi aceea este Meda. Şi eu-eu nici măcar nu m-aş fi căsătorit cu ea, din cauza iubirii mele pentru prima mea soţie. Şi totuşi, atît de mult cît am fost de preocupat de ea, eu-eu nu m-aş fi căsătorit cu ea dacă nu ar fi fost că Dumnezeu mi-a spus să o fac. Şi voi ştiţi povestea despre aceasta; cum a mers ea să se roage, şi cum m-am rugat eu. Şi atunci El mi-a spus exact ce să fac, şi, "Du¬te, căsătoreşte-te cu ea," şi timpul exact cînd să o fac. Ea este o femeie drăgălaşă. Şi ea se roagă pentru mine în seara aceasta. Şi astfel acum este ora opt, acasă, ea probabil că se roagă acum.
E-440 Acum observaţi. Într-o zi ea a spus către mine, ea a zis, "Bill," a zis ea, "Eu vreau doar să-ţi pun o întrebare despre Cer."
Am zis, "În regulă, Meda, ce este aceasta?"
Ea a zis, "Tu ştii că eu te iubesc."
E-441 Şi am zis, "Da." Aceasta era chiar după ce s-a întîmplat aceasta sus aici.
Ea a zis, "Tu ştii că şi Hope te-a iubit, la fel."
Am zis, "Da."
E-442 Şi ea a zis, "Acum," a zis ea, "Eu nu cred că aş fi geloasă," a zis ea, "dar Hope era." Şi ea a zis, "Acum, cînd noi ajungem la Cer... Şi tu ai spus că tu ai văzut-o acolo."
E-443 Am zis, "Ea era acolo. Eu am văzut-o. Eu am văzut-o de două ori, acolo." Ea este acolo. Ea aşteaptă ca eu să vin. Astfel este... La fel şi Sharon. Eu am văzut-o, întocmai la fel cum mă uit la voi. Eu am văzut-o acolo. Şi am zis...
E-444 Ea a zis, "Bine, acum, cînd noi ajungem acolo," a zis, "care o să fie soţia ta?"
E-445 Am zis, "Voi amîndouă. Acolo nu o să fie vreuna, înţelegi, şi totuşi voi amîndouă veţi fi."
Ea a zis, "Eu nu pot înţelege aceasta."
E-446 Am zis, "Acum, scumpo, şezi jos, lasă-mă să-ţi explic ceva." Am zis, "Acum, eu ştiu că tu mă iubeşti, şi tu ştii cum te iubesc eu, şi respect şi onorez. Acum, de exemplu, ce dacă eu m-am îmbrăcat, şi am mers în centru; şi vreo prostituată micuţă, foarte drăguţă, şi vine şi îşi aruncă braţele în jurul meu, şi zice, 'Oh, Frate Branham, eu sigur te iubesc,' începe să-şi pună braţele în jurul meu şi mă îmbrăţişează. Ce ai gîndi tu?"
Ea a zis, "Eu nu cred că mi-ar place asta prea bine."
E-447 Şi am zis, "Eu vreau să te întreb ceva. Tu... Pe cine iubeşti tu mai mult, dacă aceasta ar trebui să fie o expunere, pe mine sau pe Domnul Isus?" Acum, aceasta era doar familia, discutînd.
E-448 Şi ea a zis, "Pe Domnul Isus." A zis, "Da, Bill, atît de mult cît eu te iubesc, dar, înainte ca eu să renunţ la El, eu aş renunţa la tine."
E-449 Am zis, "Îţi mulţumesc, scumpa. Eu sînt bucuros să te aud că spui asta acum." Am zis, "Acum, ce ar fi dacă aceeaşi femeie micuţă ar veni către Isus şi ar arunca braţele ei în jurul Lui, să zică, 'Isuse, eu Te iubesc,' ce ai gîndi tu despre aceea?"
Ea a zis, "Eu m-aş bucura de aceea."
E-450 Vedeţi, aceasta se schimbă de la phileo la agapao [iubirea phileo şi agapao din Greacă – Trans]. Vedeţi, aceasta este o Iubire mai înaltă. Vedeţi? Şi acolo nu există un astfel de lucru ca soţ şi soţie, cum... şi să creşti copii. Toate acestea sînt duse, sexul feminin şi masculin. Glandele sînt toate... Ele sînt toate la fel, acolo. Vedeţi? Acolo nu este nici una din acestea, mai mult. Vedeţi, acolo nu sînt deloc glande de sex, nicidecum. Vedeţi? Voi sînteţi doar... Da, domnule. Doar gîndiţi-vă despre voi înşivă fără o glandă de sex. Motivul că ele au fost puse în noi este să repopulăm pămîntul, voi vedeţi. Dar, Acolo, acolo nu va fi vreuna Acolo. Acolo nu va fi nici glandă masculină nici feminină. Nu.
E-451 Dar statura de artă a lui Dumnezeu va fi acolo. Aceea este exact corect. Însă noi vom fi într-adevăr veritabili. Nu-nu phileo, deloc; totul agapao. Vedeţi? De aceea, o soţie nu va fi nimic mai mult decît doar ceva drăgălaş care este-care este a ta, iar ea... Voi aparţineţi unul altuia. Acolo nu există un astfel de lucru ca... Nu, nu acolo nu este nici măcar... Vedeţi, partea phileo nici măcar nu este acolo deloc. Vedeţi, acolo nu poate fi nimic ca o gelozie; nimic despre ce să fii gelos. Nu există un astfel de lucru acolo. Voi nu cunoaşteţi un astfel de lucru ca acela. Vedeţi? Şi doar un bărbat tînăr şi o femeie tînără drăgălaşă, să trăiască.
Şi apoi, după aceea, ea a zis, "Eu văd aceasta acum, Bill." Am zis, "Da."
E-452 Eu vreau să vă spun un lucru micuţ care s-a întîmplat. Acesta era un vis. Eu eram adormit. Şi eu niciodată nu am spus aceasta înainte în public. Eu am spus-o la doi oameni, dar niciodată public înainte, după cîte ştiu eu.
E-453 Am-am visat, cam cu o lună după aceea, că eu stăteam, într-o zi, şi eu urmăream marele timp care... Nu judecata, acum. Eu nu cred că Biserica ajunge vreodată la, (eu vreau să spun, Mireasa), să meargă la o judecată. Dar, eu eram acolo cînd s-au împărţit coroanele, vedeţi. Şi măreţul-măreţul Tron mare aşezat sus acolo. Şi Isus şi Îngerul cu evidenţa, şi toţi, stăteau acolo. Şi acolo era o scară de trepte, parcă, a venit în jos pe aici, din fildeş alb; merge în jos, în cerc, a făcut o panoramă în felul acesta, şi a mers afară, astfel că toată oştirea aceasta mare care stătea acolo afară putea să vadă ce se întîmplă.
E-454 Şi eu stăteam în spate acolo, departe de tot la o parte. Şi eu doar stăteam acolo, fără să am vreo idee că eu trebuia să urc acele trepte. Eu stăteam acolo. Eu am văzut...
E-455 Îngerul cu evidenţa a chemat un anumit nume; şi eu ştiam, recunoşteam numele acela. Am privit, şi înapoi de tot acolo afară, aici vine ţratele, păşind cu o soră, a păşit sus către tine, în felul acesta. Îngerul cu evidenţa stătea acolo de partea lui Cristos, (doar un vis acum), şi privea. Iar numele lor erau acolo, acesta era găsit în Cartea Vieţii; el se uita afară peste ei, şi zicea, "Aceasta a fost-aceasta a fost bine făcut, bunul şi credinciosul Meu slujitor. Acum intră înăuntru."
E-456 Am privit înapoi, unde mergeau ei. Acolo era o lume nouă, şi bucuriile. Şi a zis, "Intră în bucuriile Domnului, care au fost-care au fost ale voastre de la întemeierea lumii." Vedeţi? Şi, oh, mă gîndeam... Ei mergeau pe acolo, şi se întîlneau unul cu altul, şi doar bucurîndu-se, şi mergeau peste munţi şi locuri măreţe mari.
E-457 Dar mă gîndeam, "Oh, nu este asta minunat! Glorie! Aleluia!" Doar săream în sus şi-n jos!
E-458 Apoi eu auzeam un alt nume chemat. Mă gîndesc, "Oh, eu îl cunosc. Eu îl cunosc. Eu... Acolo, acolo merge el, acolo." Îl priveam în felul acesta.
"Intră în bucuriile Domnului, bunul Meu şi..."
"Oh," eu ziceam, "Laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu!"
Doar să zicem, spre exemplu, cum ei ar zice, "Orman Neville," vedeţi.
E-459 Atunci eu aş zice, "Acela este bătrînul Frate Neville. Iată-l acolo." Vedeţi? Şi aici vine el, afară din mulţime, şi merge sus.
E-460 Acum El zice, "Intră în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru tine dinainte de întemeierea lumii. Intră înăuntru." Şi bătrînul Frate Neville doar se schimbă, şi doar începe înapoi acolo înăuntru, doar chiuind şi strigînd.
E-461 Băiete, eu doar strig şi zic, "Glorie lui Dumnezeu!" Stînd aici de unul singur, avînd un timp minunat, privind pe fraţii mei cum merg înăuntru.
E-462 Şi un Înger cu evidenţa a stat acolo, şi a zis, "William Branham."
E-463 Eu niciodată nu m-am gîndit că eu va trebui să păşesc pe aceea. Astfel atunci mi-a fost frică. Mă gîndeam, "Oh, Doamne! Va trebui eu să fac asta?" Astfel eu am mers păşind jos acolo. Şi doar fiecare mă bătea pe umăr... [Fratele Branham ilustrează prin a bate pe sine de multe ori – Ed.] "Bună, Frate Branham! Dumnezeu să te binecuvînteze, Frate Branham!" Atingîndu-mă aşa cum mergeam înainte, printr-o mare mulţime de oameni. Şi toţi dintre ei întinzîndu-se şi atingîndu-mă în felul acesta. [Fratele Branham ilustrează prin a se bate cu mîna de multe ori.] "Dumnezeu să te binecuvînteze, frate! Dumnezeu să te binecuvînteze, frate!"
E-464 Eu mă duceam. Am zis, "Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc." Parcă ieşeam dintr-o adunare, sau ceva, voi ştiţi.
E-465 Şi eu urma să trebuiască să urc aceste mari trepte de fildeş. Eu am început să păşesc în sus pe acolo. Şi doar cum am făcut primul pas, m-am oprit. Şi mă gîndeam ... Am privit la faţa Lui. Mă gîndeam, "Eu vreau să iau o bună privire la El în felul acesta." Şi m-am oprit.
E-466 Îmi aveam mîinile în felul acesta. Am simţit că îmi alunecă ceva în braţul meu aici. Acesta era braţul altcuiva. Am privit în jur, şi acolo stătea Hope; ochii aceia mari negri şi părul acela negru atîrnîndu-i jos pe spate, îmbrăcată cu o robă albă; se uita sus la mine în felul acesta. Am zis, "Hope ! "
E-467 Am simţit că ceva a atins braţul acesta. Am privit în jur, şi acolo era Meda; ochii aceia negri privind în sus, şi părul acela negru atîrnînd în jos, îmbrăcată cu o robă albă. Şi am zis, "Meda!"
E-468 Şi ele s-au uitat una la alta, voi ştiţi, în felul acesta. Ele erau... Eu le-am luat în braţele mele, şi aici am plecat, mergînd Acasă.
E-469 M-am trezit. Oh, m-am trezit. Şi eu-eu m-am sculat şi am şezut jos într-un scaun, şi am plîns, voi ştiţi. Mă gîndeam, "O Dumnezeule, eu sper că aceea vine în felul acesta." Amîndouă asociate cu mine în viaţă, şi aducînd copii, şi lucruri de felul acesta; şi iată-ne aici, păşind în lumea nouă, oh, Doamne, unde este perfecţie şi fiecare lucru. Nici, nimic...
E-470 Oh, acesta urmează să fie un lucru minunat! Să nu-l pierdeţi. Să nu-l pierdeţi. Prin harul lui Dumnezeu, faceţi tot ce puteţi voi face, şi aceea va depinde de Dumnezeu ca să poarte de grijă de restul atunci.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe Calvar...
E-471 Să-l cîntărn din nou, din toată inima noastră. Acum ridicaţi-vă ochii sus către Dumnezeu.
Eu Îl iubesc
E-472 [Fratele Branham părăseşte amvonul şi se roagă pentru o femeie, aşa cum adunarea cîntă Eu Îl Iubesc încă odată – Ed.]
... Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-473 În regulă, acum. Nu se aştepta ca ea să trăiască prin decursul adunării. Asta-i adevărat. Iată-o acolo, cu amîndouă mîinile în aer, lăudînd pe Dumnezeu. Acela este motivul că eu am tărăgănat aici pentru multă vreme; să nu vă spun ce fac. Eu discutam despre Meda şi ceilalţi. Şi că eu urmăream, să văd ce... Eu am continuat să observ Lumina aceea încercuind înainte şi înapoi, şi a mers şi a stat deasupra ei. Mă gîndeam, "Asta este." Oh, nu este aceasta minunat? [Adunarea se bucură – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-474 Acum, cu inimile noastre, [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] doar gîndiţi-vă la bunătatea şi mila Lui.
... Eu Îl iubesc (Amin!)
... El m-a iubit...
E-475 Acum vedeţi cu cît este mai bine aceasta? Amin! Asta este. Acum... ? ... Du-te şi fii bine. Amin! Harul lui Dumnezeu a apărut la tine, să te facă bine. Amin.
... pe lemnul Calvarului.
Oh, glorie lui Dumnezeu!
Eu Îl iubesc, ...
În regulă, pastorul vostru.
Eu...
E-476 [Cineva zice, "Frate Branham, mîine începe la nouă treizeci?" – Ed.] Nouă la nouă treizeci. Ora nouă, pe undeva pe acolo. ["După micul dejun? Ora nouă?"] Voi începeţi la nouă. Eu voi începe la nouă treizeci.
Up