Dumnezeu Se Ascunde În Simplitate

God Hiding Himself In Simplicity
Data: 63-0412E | Durată: 2 ore 15 minute | Traducere: VGR
Motelul Western Skies din Albuquerque, New Mexico, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, frate. Bună seara. Este un privilegiu să fiu aici, în această seară, în acest timp bun de părtăşie.
Doar pare aşa de real, să ajungi să auzi mărturisirile altor oameni care se bucură de această minunată binecuvântare, care noi o împărtăşim împreună din experienţele noastre, în această seară. Şi acum eu, de asemenea, vreau să-i mulţumesc Fratelui Shakarian, şi mulţi ... acest Frate Danny, şi aşa de mulţi alţii care sunt aici, că eu nu le pot chema numele, de a mă invita la acest grup minunat aici la-la Albuquerque.
E-1 Thank you, brother. Good evening. It's a privilege to be here, tonight, in this fine time of fellowship. Just seems so real, get to hear the testimonies of other people who are enjoying this fine blessing, that we're sharing together our experiences of, tonight. And now I, too, want to thank Brother Shakarian, and many the… this Brother Danny, and so many others that here, that I can't call their name, of inviting me to this fine chapter here at—at Albuquerque.
E-2 Mă gândesc că dacă noi am, uneori, în a vă stabili următorul vostru grup, dacă voi aţi trimite pe careva înăuntru, şi cumva să ducă în jur prin biserici, o mică trezire, să-i faceţi să se roage, şi să aştepte, şi sub anticipări în biserici, şi Duhul lui Dumnezeu tot să se mişte, şi atunci să ajungi într-unul din acestea, atunci voi într-adevăr aveţi ceva. Noi...
Voi aveţi un potenţial aici. Voi-voi aveţi nişte oameni minunaţi.
E-2 I think that if we would, sometimes, in setting up your next chapter, if you would send someone in, and kind of run around through the churches, a little revival, get them praying, and waiting, and under anticipations in the churches, and the Spirit of God all moving, and then get into one of these, then you just really have something. We…
You got a potential here. You—you got some fine people.
E-3 Eu aflu, oriunde mă duc, am fost în jur, cam un pic acum, pentru ultimii câţiva ani, în jur, în jurul lumii, predicând. Şi eu aflu că, pretutindeni, Dumnezeu are oameni minunaţi în această minunată experienţă. Eu merg departe afară în jungle în Africa, şi India, şi insule, eu găsesc oameni care nici măcar nu ştiu care este mâna dreaptă sau stângă; niciodată nu au auzit Numele Domnului Isus; nu ştiu nimic despre El, deloc. Şi lucrul ciudat, când ei primesc Duhul Sfânt, ei acţionează chiar exact în felul cum voi acţionaţi chiar acum. Vedeţi? Ei... Tu poţi vedea că acesta este-acesta este într-adevăr ceva. Şi Dumnezeu îi iubeşte, îi vindecă.
E-3 I find, wherever I go, I been around, quite a bit now, for the last few years, around, around the world, preaching. And I find out that, everywhere, God has fine people in this wonderful experience. I go way out into the jungles in Africa, and India, and the islands, I find people that doesn't even know which is right and left hand; never heard the Name of the Lord Jesus; know nothing about It, at all. And the strange thing, when they receive the Holy Ghost, they act just the same way you do right now. See? They… You can see it's—it's really something. And God loves them, heals them.
E-4 Acum, acest grup al oamenilor de afaceri, acela este singurul lucru cu care eu sunt afiliat, atât cât priveşte organizaţia lumii. Aceasta este din cauza aceea, eu am fost o dată...
E-4 Now, this businessmen's chapter, that's the only thing that I'm affiliated with, as far as organization of the world. It's because of that, I was once the…
E-5 Am şezut acolo, Fratele Crow şi eu, vorbind despre originea noastră Baptistă. Eu am fost ordinat, o biserică Misionară Baptistă. Dar atunci, desigur, când a apărut experienţa, Duhului Sfânt, ei bine, aceea a stabilit aceea chiar acum. Şi astfel noi... Nici nimic împotriva acelor fraţi înăuntru acolo. Există nişte oameni minunaţi acolo afară în acel loc, şi printre toate bisericile, denominaţiunile. Dar noi îi apreciem în mare măsură.
E-5 Been setting there, Brother Crow and I, speaking about our Baptist background. I was ordained, a Missionary Baptist church. But then, of course, when the experience come along, of the Holy Spirit, well, that settled that right now. And so we… Not nothing against those brethren in there. There's some fine men out there in that place, and amongst all the churches, the denominations. But we appreciate them greatly.
E-6 Acesta a fost un timp măreţ pentru mine. Acest Oameni de Afaceri a fost un lucru care eu... mi-au dat loc de unde să vorbesc.
E-6 This has been a great time for me. This Business Men has been the thing that I… has give me a place to speak from.
E-7 Acum, când am auzit numele, "penticost," păi, am auzit numele, şi ei mi-au spus, "Acesta era un grup de holy-rollers rostogolindu-se în sus şi-n jos pe duşumea, curgând balele şi-şi de toate." Dar eu-eu am aflat că aceea nu a fost aşa.
E-7 Now, when I heard the name, "Pentecost," why, I heard the name, and they told me, "It was a bunch of holy-rollers rolling up-and-down the floor, slobbering and—and everything." But I—I found out that that wasn't so.
E-8 Şi atunci, dar când am ajuns, am venit printre ei, ei erau-ei erau dezbinaţi şi tot aşa de multe organizaţii diferite cum eram noi Baptiştii. Doar, ei erau doar... M-am gândit că ei erau doar un grup. Dar am ajuns să aflu, că au existat tot felul de grupuri, certându-se unul cu altul cam tot atât de rău ca noi Baptiştii şi restul dintre noi. Şi noi suntem chiar cam la fel.
E-8 And then, but when I got, come among them, they were—they were broke up and as many different organizations as we Baptists were. Just, they were just… I thought they just one group. But I come to found out, there's just all kinds of groups, fussing with one another just about as bad as we Baptists and the rest of us. And we're just about the same.
E-9 Şi atunci-atunci, în loc să vin înăuntru şi să mă unesc sau cu Adunarienii, sau cu cei Uniţi, sau biserica lui Dumnezeu, şi toţi acei oameni foarte buni, toate grupurile, eu doar am stat între ei, şi să spun, "Noi suntem fraţi. Nu vă certaţi, unul cu altul." Acum, dacă Satan poate să ne ţină să ne luptăm unul cu altul, el nu trebuie să se lupte. Vedeţi? Dar când noi ne îndreptăm armele noastre asupra lui, şi la o parte de la unul la altul, mergem să ne iubim unul pe altul, având părtăşie unul cu altul, atunci Mileniul va începe.
E-9 And then—then, instead of coming in and joining either the Assemblies, or the United, or the church of God, and all them very fine men, all the groups, I just stood between them, and say, "We're brothers. Don't argue, one with another." Now, if Satan can keep us fighting at one another, he don't have to fight. See? But when we train our guns on him, and away from one another, go to loving one another, fellowshipping with one another, then the Millennium will start.
E-10 Dar acela a fost scopul meu. Şi grupul Evangheliei Depline al Oamenilor de Afaceri Creştini de aici a fost o oază pentru mine, să venim împreună. Deoarece, şi ei sponsorizează multe din adunările mele. Şi în felul acela... Poporul lor, să aibă o scuză, trebuie să vină înăuntru, voi vedeţi, astfel aceasta-aceasta a făcut un lucru mare pentru mine aici în această naţiune, în aceste State Unite.
E-10 But that's been my purpose. And the Christian Business Men's Full Gospel group here has been an oasis for me, to come together. Because, and they sponsor many of my meetings. And that way the—the… Their people, to save their face, has to come in, you see, so it—it's made a great thing for me here in this nation, in this United States.
E-11 Acum, pe 5, 6, eu ştiu că eu ... Este în ordine să spun ceva despre adunare? [Un frate zice, "Sigur." – Ed.] Da. Acolo era 5, 6, şi 7; 5, 6, 7, şi 8 din iunie, noi avem o campanie la Tucson, la locul unde ei ţin ban-... banchetul Oamenilor de Afaceri. ["Ramada Inn. "] Rama da Inn. Acesta aşează cam două mii cinci, trei mii cinci sute, tot cu aer condiţionat.
E-11 Now, the 5th, 6th, I know that I… Is it all right to say something about the meeting? [A brother says, "Sure."—Ed.] Yeah. There was the 5th, 6th, and 7th; 5th, 6th, 7th, and 8th of June, we have a campaign at Tucson, at the place where they hold the ban-… the Business Men's banquet. ["Ramada Inn."] Ramada Inn. It seats about twenty-five, thirty-five hundred, all air conditioned.
E-12 Şi acum, ca un vorbitor, oricine care mă cunoaşte, ştie că eu nu sunt un vorbitor. Eu am numai o-o educaţie de şcoală elementară, şi aceea este una mică. Eu am ajuns numai până la clasa a şaptea. Şi astfel eu, atât cât a se spune, "un predicator," voi ştiţi că eu nu sunt. Dar eu doar fac o gălăgie de bucurie către Domnul, şi atunci încerc să împărtăşesc ce eu am învăţat despre El, cu alţii.
E-12 And now, as a speaker, anyone that knows me, knows that I'm not a speaker. I only have a—a grammar school education, and that's a small one. I only got to the seventh grade. And so I, as far as saying, "a preacher," you know I'm not. But I just make a joyful noise unto the Lord, and then try to share what I've learned about Him, with others.
E-13 Chemarea mea în viaţă este rugăciunea pentru bolnavi, rugăciunea pentru bolnavi. Cu aceea m-a binecuvântat Domnul, mitinguri mari, conducând poporul. Cel mai mare număr care l-am avut vreodată la un timp într-un singur miting a fost în Bombay, cinci sute de mii la un miting.
E-13 My calling in life is prayer for the sick, praying for the sick. That's what the Lord has blessed me with, great meetings, leading people. Greatest number I ever had at one time in one single meeting, was in Bombay, five hundred thousand at one meeting.
E-14 Şi apoi, Africa, eu cred, dacă noi i-am socotit pe convertiţii băştinaşilor cu pătură, păgâni, nu au ştiut care era mâna dreaptă şi stângă, am avut treizeci de mii din ei la un timp, să-l primească pe Cristos ca Salvator, la un singur timp. Al unui olog, băiat orb, nici măcar cu mintea întreagă, a cincia persoană pe platformă. Şi când Duhul Sfânt...
E-14 And then, Africa, I believe, if we counted the converts of blanket natives, heathens, didn't know which was right and left hand, had thirty thousand of them at one time, receive Christ as Saviour, at one time. Of a crippled, blind boy, with not even mentally right, the fifth person on the platform. And when the Holy Spirit…
E-15 Şi eu am văzut doctori medicali, ca acest doctor medical minunat, cu câteva momente în urmă. Dacă eu eram în acest oraş, şi bolnav, şi eu a trebuit să am atenţie medicală, eu aş vrea un om ca acela să lucreze asupra mea, unul care a crezut în Dumnezeu. Dacă eu ar fi trebuit să am asistenţa lui de medicină, eu cu certitudine aş vrea un om care a crezut în Dumnezeu ca acela. Un adevărat... Voi sunteţi fericiţi aici, în oraş, să aveţi un doctor ca acela, un adevărat om temător de Dumnezeu, care se încrede în Dumnezeu pentru mâna Lui în operaţie, sau orice face el. Eu-eu am încredere într-un om ca acela. Eu am văzut doctori medicali să vină înainte şi-şi să-şi predea inimile lor la Cristos, şi să devină misionari afară în jungle. Şi eu-eu cu certitudine apreciez aceasta.
E-15 And I seen medical doctors, as this fine medical doctor, a few moments ago. If I was in this city, and sick, and I had to have medical attention, I'd want a man like that to work on me, one that believed in God. If I had to have his assistance of medicine, I'd certainly want a man that believed in God like that. A real… You're fortunate here, in the city, to have a doctor like that, a real God-fearing man, that trusts God for His hand in surgery, or whatever he does. I—I have confidence in a man like that. I seen medical doctors come forth and—and give their hearts to Christ, and become missionaries out in the jungles. And I—I certainly appreciate it.
E-16 Acum aici, şi acasă în America, eu călătoresc în jur, am un mic serviciu de vindecare, mă rog pentru copiii bolnavi ai lui Dumnezeu. Şi eu apreciez oportunitatea, aşa de mult.
E-16 Now here, and at home in America, I travel around, have a little healing service, pray for God's sick children. And I appreciate the opportunity, so much.
E-17 Astfel dacă sunteţi înăuntru, în jur, aproape de Tucson, iunie 5, 6, 7, şi 8, grupul acolo o va sponsoriza, acum, din câte ştim noi. Şi toate Adunările lui Dumnezeu, mă gândesc că sunt cinci sau şase, şapte Adunări a lui Dumnezeu. Şi multe din altele, biserica lui Dumnezeu, şi aşa mai departe, ele toate vin înăuntru pentru o părtăşie de uniune pentru acest miting. Acum, dacă voi... dacă... mă gândesc că aceasta este publicat. [Un frate zice, "Aceasta este dincolo în Ramada Inn din nou." – Ed.] Ramada Inn este unde va fi aceasta. Fratele Stromei, eu-eu nu ştiu cum să silabisesc aceasta, dar el este un... Voi îl vedeţi în Glasul Omului acolo. El ar putea să vă lumineze mai mult despre aceasta, aşa cum timpul merge înainte.
E-17 So if you're in, around, near Tucson, June the 5th, 6th, 7th, and 8th, the chapter there will sponsor it, now, as far as we know. And all the Assemblies of God, I think there's five or six, seven Assemblies of God. And many of the other, church of God, and so forth, they're all coming in for a union fellowship for this meeting. Now, if you… if… I think it's advertised. [A brother says, "It's over in Ramada Inn again."—Ed.] The Ramada Inn is where it will be. Brother Stromei, I—I don't know how to spell it, but he's a… You see it in The Men's Voice there. He could enlighten you more about it, as the time goes on.
E-18 Eu mă duc acum, imediat, în Alaska, să organizez un grup acolo la Anchorage.
E-18 I'm going now, right away, into Alaska, to organize a chapter up there at Anchorage.
E-19 Şi astfel atunci eu mă duc sus în Yukon, cam o altă săptămână sau zece zile, şi sus în locurile mici departe de tot. Unde, lucrători, ca oameni mari, ca Fratele Oral Roberts şi Tommy Osborn, şi unii din acei bărbaţi care au acele mari slujbe remarcabile, ei nu pot să ajungă în acele locuri. Ei-ei nu-şi pot permite. Ei doar nu pot să ia aşa de mult timp.
E-19 And so then I'm going up into the Yukon, about another week or ten days, and up in the little way-away places. Where, ministers, like great men, like Brother Oral Roberts and Tommy Osborn, and some of those men who have those great outstanding ministries, they can't get to those places. They—they can't afford it. They just can't take that much time.
E-20 Ei bine, eu am încercat să păstrez, ce slujbă mică mi-a dat Domnul mie, smerită. Eu-eu-eu nu... Eu niciodată nu am luat o ofertă în viaţa mea. Eu-eu-eu nu am programe să sponsorizez. Eu-eu nu am nimic de vândut. Eu-eu-eu doar vreau să o păstrez aşa dacă-dacă Domnul vrea ca eu să merg să le predic la zece, eu mă pot duce. Şi dacă El vrea ca eu să merg în străinătate, El o va sponsoriza. Astfel eu pot să merg oriunde El mă călăuzeşte. Mie-mie cumva îmi place aceasta în felul acela. Şi eu nu trebuie să am o mulţime de bani, sau nimic. Eu doar vreau binecuvântările Domnului. Astfel voi doar rugaţi-vă pentru mine, dacă voi vreţi. Aceea este, eu mă gândeam când eu...
E-20 Well, I've tried to keep, what little ministry the Lord give me, humble. I—I—I don't… I never took an offering in my life. I—I—I don't have no programs to sponsor. I—I don't have nothing to sell. I—I—I just want to keep it so if—if the Lord wants me to go to preach to ten, I can go. And if He wants me to go overseas, He'll sponsor it. So I can go anywhere He leads me. I—I kind of like it that way. And I don't have to have a lot of money, or nothing. I just want the blessings of the Lord. So you just pray for me, if you will. That's, I was thinking when I…
E-21 Nu demult, am fost invitat de scumpul nostru, suflet distins, Fratele Oral Roberts. Eu am stat în locul lui acolo. Eu cred că el a spus că acesta costă cam trei milioane de dolari, clădirea sau ceva. O, doamne! Eu am fost în Hollywood, şi eu m-am rugat pentru Regele George în palat, şi Gustav sus în Suedia, şi locuri diferite, şi eu am fost în multe locuri, un privilegiu de a fi acolo, şi am văzut mult, dar eu niciodată nu am văzut o clădire ca aceea. Şi când am mers înăuntru, acolo erau aşa de multe persoane la uşă, poliţia a trebuit să mă ducă roata şi să mă aducă afară pe partea din spate, aşteptând, să vin afară pentru rugăciunea pentru bolnavi. Şi când am mers afară pe partea din spate, Fratele Fisher m-a adus afară, după ce el mi-a arătat prin clădire, când eu stăteam acolo afară şi mă uitam în sus la acea mare, clădire mamut.
E-21 Not long ago, I was invited by our precious, gallant soul, Brother Oral Roberts. I was standing in his place there. I believe he said it cost about three million dollars, the building or some. Oh, my! I've been in Hollywood, and I prayed for King George in the palace, and Gustav up in Sweden, and different places, and I been lots of places, a privilege of being there, and I seen much, but I never seen a building like that. And when I went in, there was so many people at the door, the police had to take me around and bring me out the back way, waiting, come out for prayer for the sick. And when I went out the back way, Brother Fisher taken me out, after he had showed me through the building, when I was standing out there and looking up at that great, mammoth building.
E-22 Eu tocmai am venit de la Fratele Tammy Osborn. Acei băieţi amândoi zic că ei au venit la miting şi au fost inspiraţi. Eu îi mulţumesc Domnului, atunci, să mă lase să am o mică parte în slujbă.
E-22 I had just come from Brother Tommy Osborn. Both those boys say that they come to the meeting and was inspired. I thank the Lord, then, for letting me have a little part in the ministry.
E-23 Şi cum Fratele Osborn, cum a venit el acolo în acea seară, şi l-a văzut pe maniacul acela să alerge la platformă, să mă omoare. Şi şi-a aruncat braţele afară, şi a spus, "Eu am să-ţi rup fiecare os în trupul tău."
E-23 And how Brother Osborn, how he come there that night, and saw that maniac run to the platform, to kill me. And throwed his arms out, and said, "I'm going to break every bone in your body."
E-24 Am spus, "Pentru că tu l-ai provocat pe Duhul lui Dumnezeu, în această seară, tu vei cădea peste picioarele mele."
E-24 I said, "Because you've challenged the Spirit of God, tonight, you'll fall over my feet."
E-25 El m-a scuipat în faţă. A spus, "Eu îţi voi arăta asupra cărui picioare voi cădea." Şi el şi-a ridicat pumnul înapoi să mă lovească.
E-25 He spit in my face. Said, "I'll show you whose feet I'll fall over." And he raised back his fist to hit me.
E-26 Şi am spus, "Satano, părăseşte-l pe om." El s-a zvârcolit în jur, în jur, şi atunci a căzut peste picioarele mele. Şi poliţia a trebuit să-l rostogolească jos.
E-26 And I said, "Satan, leave the man." He whirled around, around, then fell over my feet. And the police had to roll him off.
E-27 Tammy Osborn a spus, "Dacă Dumnezeu poate să facă aceea pentru un om, El poate pentru altul." Şi astfel...
E-27 Tommy Osborn said, "If God can do that for one man, He can for another." And so…
E-28 Şi Tammy Osborn, un suflet distins, un om adevărat! Eu am fost jos la locul lui măreţ acolo şi am văzut clădirea lui mare.
E-28 And Tommy Osborn, a gallant soul, a real man! I been down to his great place there and seen his great building.
E-29 Am venit acolo şi l-am văzut pe Fratele Oral Roberts. Atunci ei... Am mers afară, prin spate. Ei urmau să vină roata şi să mă ia. Eu mă uitam la acea mare, clădire mamut. M-am gândit, "O, vai! Priveşte la Fratele Tammy, Doamne, cum l-ai binecuvântat Tu." M-am uitat pe aici şi am văzut-o pe a lui Fratele Oral. Am spus, "Doar mă gândesc ce poate Dumnezeu să facă pentru un micuţ, om smerit! Oral Roberts, născut într-un adăpost, eu cred, afară acolo. Un micuţ băiat sărman, şi a putut să-i dea milioane de dolari în mâinile lui, şi lucruri."
Acum, Ceva mi-a spus, "Ei bine, cum este cu tine?"
E-29 Come over and seen Brother Oral Roberts. Then they… I went out, through the back. They was going to come around and pick me up. I was looking at that great, mammoth building. I thought, "Oh, my! Look at Brother Tommy, Lord, how You blessed him." I looked over here and seen Brother Oral's. I said, "Just think of what God can do for one little, humble man! Oral Roberts, born in a dugout, I think, out there. One little old poor boy, and could give him millions of dollars into his hands, and things."
Now, Something said to me, "Well, what about you?"
E-30 M-am gândit, "Ei bine, nu." M-am gândit, "Băiete, eu sigur aş fi ruşinat ca unul din ei să vină la locul meu. Eu am o maşină de scris aşezată în capătul clădirii. Acum, Fratele Oral avea, eu cred, cinci sute de maşini IBM pe un etaj." M-am gândit, "Totul nici măcar atins cu mâini umane, aşa de înalt." M-am gândit, "O, doamne! Dacă el ar veni în locul meu, să zică, 'Mi-ar place să văd biroul tău, Frate Branham.' Ooooh!" M-am gândit, "Mi-ar fi ruşine de mine însumi." M-am gândit, "Ei bine, Doamne, poate-poate Tu nu ai putea avea încredere în mine. Poate eu nu aş face pentru mine să fiu aşa." Am spus, "Nu. Doamne, Tu eşti infinit. Tu ştii că eu nu am aşa de multă inteligenţă." M-am gândit, "Uite ce au moştenit ei!" M-am gândit, "Ei bine, eu presupun că eu nu am foarte mult."
E-30 I thought, "Well, no." I thought, "Boy, I'd sure be ashamed for one of them to come to my place. I got one typewriter setting in the end of a building. Now, Brother Oral had, I believe, five hundred IBM machines on one floor." I thought, "Everything never even touched with human hands, this high." I thought, "Oh, my! If he'd come into my place, say, 'I'd like to see your office, Brother Branham.' Ooooh!" I thought, "I'd feel ashamed of myself." I thought, "Well, Lord, maybe—maybe You couldn't trust me. Maybe I wouldn't do for me to be that." I said, "No. Lord, You're infinite. You know I haven't got that much intelligence." I thought, "Look what they inherited!" I thought, "Well, I guess I haven't got very much."
E-31 Şi Ceva a spus, "Priveşte sus." Astfel eu am fost destul de bine satisfăcut atunci. Eu caut o Cetate a cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu.
E-31 And Something said, "Look up." So I was pretty well satisfied then. I'm looking for a City Whose Builder and Maker is God.
E-32 Acum, eu nu sunt nimic împotriva acestor fraţi în care Dumnezeu poate avea încredere în felul acela, dar eu-eu îi iubesc. Şi eu îi mulţumesc lui Dumnezeu că face aceea pentru oameni mari ca aceia.
E-32 Now, I'm not nothing against these brothers who God can trust like that, but I—I love them. And I thank God for doing that for great men like that.
E-33 Dar, pentru mine, aceea m-ar îngrijora de moarte, bine, dacă eu a trebuit să am douăzeci, treizeci de mii de dolari pe zi, să operez o intreprindere. Dacă eu obţin suficient pentru cei trei copii ai mei, şi soţia mea, şi eu însumi, să mâncăm, şi un loc să dormim, aceea este destul de bine pentru mine. Atunci dacă Domnul vrea să mă duc undeva, aceste locuri, mici smerite, atunci eu pot merge. Poate El m-a ţinut în felul acela, voi vedeţi.
E-33 But, for me, that would worry me to death, well, if I had to have twenty, thirty thousand dollars a day, to operate a business. If I get enough for my three children, and my wife, and myself, to eat, and a place to sleep, that's good enough for me. Then if the Lord wants me go somewhere, these little, humble places, then I can go. Maybe He kept me that way, you see.
E-34 Eu nu aş putea întâlni oameni care îi întâlnesc ei. Eu nu am inteligenţa aceea. Eu nu am educaţia. Astfel, eu merg, să mă rog pentru copiii Lui bolnavi, şi sperând că într-o zi, în palatele de Sus, ca noi toţi să ne putem întâlni din nou, unde noi niciodată nu trebuie să fim bolnavi, fără alte adunări de rugăciune sau fără predicare la păcătoşi. Până la timpul acela, eu sunt fratele vostru în Cristos.
E-34 I couldn't meet men that they meet. I haven't that intelligence. I haven't the education. So, I go, pray for His sick children, and hoping that someday, in the palaces Above, that we can all meet again, where we'll never have to be sick, no more prayer meetings or no preaching to the sinners. Until that time, I'm your brother in Christ.
E-35 Acum, benzile care se fac aici, ele sunt, voi le puteţi avea acolo. D-ul Sothmann, de aici. Ele sunt deja făcute. Chiar imediat după serviciu, voi le puteţi avea. Nu trebuie să aşteptaţi după ele. Ele sunt chiar acolo, voi le puteţi avea.
Şi, acum, rugaţi-vă pentru mine.
E-35 Now, the tapes that's being made here, they are, you can have them there. Mr. Sothmann, over here. They're already made up. Just immediately after the service, you can have them. Don't have to wait for them. They're right there, you can have them.
And, now, pray for me.
E-36 Şi acum, în această seară, Fratele Shakarian mi-a spus că el mă va lăsa să încep devreme. Eu presupun că aceea înseamnă, "să ieşim afară devreme." Şi eu-eu o să fac cât pot de bine să fac aceea. Şi aceasta fiind Vinerea Mare, şi m-am gândit, azi dimineaţă, să iau ...
E-36 And now, tonight, Brother Shakarian told me he was going to let me on early. I guess that means, "get out early." And I'm—I'm going to do my very best to do that. And this being Good Friday, and I thought, this morning, take…
E-37 [Fratele Demos Shakarian zice, "Câţi vor ca Branham doar să-şi ia timpul lui simplu, totuşi, să nu fie grăbit?" Adunarea aplaudă şi zice, "Amin." – Ed.] O! Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. ["În regulă. Eu nu vreau ca tu să mă învinuieşti pe mine."] Nu, frate. Frate Shakarian, eu nu am întenţionat aceea în acel fel. Înţelegi? Eu... ["Noi vrem-noi vrem ca tu doar să-ţi iei timpul tău, Frate Branham. Noi avem toată noaptea aici."] Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. ["Unde este Domnul, acolo este pace, acolo este mângăiere, şi acolo este odihnă."] Îţi mulţumesc.
E-37 [Brother Demos Shakarian says, "How many want Branham just take his plain time, though, not be a hurry?" Congregation applauds and says, "Amen."—Ed.] Oh! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ["All right. I don't want you to blame me."] No, brother. Brother Shakarian, I didn't mean that that way. See? I… ["We want—we want you to just take your time, Brother Branham. We got all night here."] Thank you. Thank you. ["Where the Lord is, there's peace, there's comfort, and there's rest."] Thank you.
E-38 Eu, uneori, în vorbire, dacă eu îmi amestec toate cuvintele, doar îmi reaminteşte de o mică poveste care am auzit-o odată, despre un băieţel. Un lucrător venea în sus pe o-o alee, şi el l-a auzit pe un băieţel acolo într-un colţ, spunând alfabetul, "A, B, C, D..." Şi el a ascultat la el. El îşi avea mâinile în sus spre Cer. El a spus, ... După ce el a sfârşit cu aceea, el s-a ridicat sus, şi şi-a pus pălăria.
E-38 I, sometimes, in speaking, if I mix my words all up, just reminds me of a little story I heard one time, of a little boy. A minister was coming up a—a lane, and he heard a little boy over in a corner, saying the alphabet, "A, B, C, D…" And he listened at him. He had his hands up towards Heaven. He said… After he got through with that, he raised up, put his hat on.
E-39 El a spus, "Fiule?" S-a întors în jur şi a privit. El a spus, "Eu sunt un lucrător." A spus, "Eu te-am auzit, pe genunchii tăi, ţinându-ţi mâinile în sus, spunând alfabetul."
E-39 He said, "Son?" Turned around and looked. He said, "I'm a minister." Said, "I heard you, on your knees, holding up your hands, saying the alphabet."
E-40 El a spus, "Domnule," a spus, "eu am fost crescut într-un cămin Creştin. Tata şi mama au fost amândoi omorâţi, brusc. Eu am fost dus afară." A spus, "Omul cu care eu locuiesc este aşa de crud faţă de mine!" A spus, "Eu doar mă rugam pentru el. Eu nu ştiu cum să mă rog." El a spus, "Eu doar spuneam tot alfabetul, şi m-am gândit că poate Dumnezeu ar înţelege cum să-l pună împreună."
E-40 He said, "Sir," he said, "I was raised in a Christian home. Father and mother was both killed, suddenly. I was taken out." Said, "The man that I'm living with is so cruel to me!" Said, "I was just praying for him. I don't know how to pray." He said, "I was just saying all the alphabet, and thought maybe God would understand how to put it together."
E-41 Astfel poate voi doar vă gândiţi acelaşi lucru pentru mine, căci-căci poate El va înţelege şi va pune împreună în aşa fel încât voi veţi înţelege de la obiectivul şi... care eu îl am în inima mea către ce spun eu.
E-41 So maybe you just think the same thing to me, that—that maybe He'll understand and put it together such ways that you'll understand from the—the objective and the… that I have in my heart towards what I say.
E-42 Eu niciodată nu am fost înclinat să-să încerc să fiu tulburat printre oameni, pentru că eu am fost printre oameni. Eu am numai un singur lucru care eu îl văd, şi acela este Cristos, şi El răstignit. Eu văd o Biserică care eu o iubesc, pentru care El a murit. Şi eu sunt foarte zelos de acea Biserică. Şi eu-eu fac cât pot de bine să O păstrez ce eu gândesc că este chiar în ordine, în linie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, acum, mă uit spre o zi să petrec o Eternitate neîncetată cu voi, dincolo într-o Ţară unde noi vom şedea în jur cum eram în această seară.
E-42 I've never been prone to—to try to be flusterated among men, because I been among men. I only have one thing that I see, and that's Christ, and Him crucified. I see a Church that I love, that He died for. And I've very zealous of that Church. And I—I do the best I can to keep It what I think is right in order, in line with God's Word. And, now, looking someday to spend a ceaseless Eternity with you, over in a Land where we'll set around like we was tonight.
E-43 Cum de multe ori mă uit spre când noi avem dejunuri şi cine, şi lucruri ca acelea. Acum, eu sunt un sudist. Şi aceasta încă este "cină" pentru mine. Ei vorbesc despre acest mic dejun aici, prânz, şi masă. Eu-eu nu pot face aceea. Acum ce devine din cina mea? Vedeţi? Eu-eu-eu doar... Eu trebuie să am cină. Aşa este. Doar să prânzesc nu-mi va ajuta la nimic. Eu-eu trebuie să mănânc de trei ori pe zi.
E-43 As many times I look upon when we're having breakfasts and suppers, and things like that. Now, I'm a southerner. And it's still "supper" to me. They talk about this here breakfast, lunch, and dinner. I—I can't do that. Now what becomes of my supper? See? I—I—I just… I got to have supper. That's right. Just lunching won't do me no good. I—I got to eat three times a day.
E-44 Dar, astfel, eu mă gândesc, cum m-am uitat. Eu am dat mâinile cu unii din oamenii de aici, lucrători vârstnici care au fost probabil pe câmp când eu am fost încă un păcătos. Şi eu mă uit la ei, şi mă gândesc despre a vedea cărunţeala în părul lor. Mă gândesc, "Vai! Acei oameni au fost acolo afară, luptând, înainte ca eu să fiu măcar convertit. Eu nu am nici o treabă să stau aici pe platformă, vorbind cu astfel de oameni ca aceia." Apoi mă uit afară...
E-44 But, so, I'm thinking, as I looked. I was shaking hands with some of the men here, aged ministers that was probably on the field when I was still a sinner. And I look at them, and I think of seeing the gray in their hair. I think, "My! Them men was out there, fighting, before I was even converted. I have no business standing here on the platform, speaking to such men as that." Then I look out…
E-45 Ei bine, singurul lucru ce ei l-au făcut, ei-ei au profeţit şi au spus că aceste lucruri vor veni. Şi eu vreau ca voi să ştiţi, fraţilor, că mă gândesc că voi doar-voi doar aţi pus pietrele de temelie pentru... şi aţi desţelenit terenurile.
E-45 Well, only thing they done, they—they prophesied and said these things would come. And I want you know, brethren, I think you just—you just laid the foundation stones for the… and broke the fields.
E-46 Voi fraţii penticostali care aţi stat aici afară cu o tamburină în mâna voastră, când voi nu aţi avut o biserică la care să mergeţi, când oamenii au râs şi au aruncat ouă clocite către voi, şi aţi fost puşi în închisoare toată noaptea; aţi rupt porumb pe liniile de cale ferată, copiii voştri au mers flămânzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze sufletul vostru distins! Voi ar trebui să fiţi aici, nu eu.
E-46 You pentecostal brothers who stood out here with a tambourine in your hand, when you didn't have a church to go to, when the people laughed and throwed rotten eggs at you, and you was laid in jail all night; broke corn on the railroad tracks, your children went hungry. God bless your gallant soul! You should be here, not me.
E-47 Dar voi aţi spus că va veni un timp când aceste lucruri se vor întâmpla. Eu sunt bucuros să văd că voi trăiţi să o vedeţi că se întâmplă. Nu s-a spus încă nici pe jumătate. Şi eu-eu vă apreciez.
E-47 But you've said that there'd come a time when these things would happen. I'm glad to see you live to see it happen. The half has never yet been told. And I—I appreciate you.
E-48 Mă uit jos la masă şi vă văd, cei diferiţi. Mă gândesc, "Eu aş putea să nu mai mănânc cină cu voi din nou aici pe pământ. Dar într-o zi, când viaţa este toată sfârşită, noi vom mânca cina din nou, aşa este, sus acolo în Casa Tatălui, când ne uităm peste masă şi ne vedem unul pe altul." Noi suntem pe câmpul de bătălie acum. Noi trebuie să ne grăbim departe. Dar eu doar îmi imaginez ce va fi când eu mă uit peste masă şi-i văd pe toţi răscumpăraţii şezând acolo, se întind dincolo şi vă apucă mâna. Noi începem să plângem. Noi trebuie să plângem. Atunci Regele va veni afară şi va şterge toate lacrimile din ochii noştri, zice, "Nu plângeţi, copii. Totul s-a terminat. Intraţi în bucuriile Domnului care au fost pregătite pentru voi de la întemeierea lumii." Micile noastre diferenţe se vor şterge la o parte atunci. Şi acolo va fi o mare Eternitate. Eu vreau să O petrec cu voi.
Să ne rugăm acum aşa cum ne aplecăm capetele.
E-48 I look down the table and see you, different ones. I think, "I may never eat supper with you again here on earth. But someday, when life is all over, we'll eat supper again, that's right, up there in Father's House, when we look across the table and see one another." We're on the battlefield now. We got to hurry away. But I just imagine what it'll be when I look across the table and see all the redeemed setting there, reach across and get a hold of your hand. We start crying. We got to. Then the King will come out and wipe all the tears from our eyes, say, "Don't cry, children. It's all over. Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world." Our little differences will fade away then. And there'll be one great Eternity. I want to spend It with you.
Let us pray now as we bow our heads.
E-49 Tatăl nostru Ceresc, marele, puternicul Iehova Care a tunat înainte la început şi a spus, "Să fie lumină," şi a fost lumină. O, tună din nou, Iehova! Aruncă Lumină pe cărările noastre, în această seară. Aruncă Lumină asupra Cuvântului Tău. Aruncă Lumină asupra zilei în care noi trăim. Trimite Lumina. Admite aceasta, Doamne.
E-49 Our Heavenly Father, the great, mighty Jehovah Who thundered forth in the beginning and said, "Let there be light," and there was light. Oh, thunder again, Jehovah! Throw Light upon our paths, tonight. Throw Light upon Thy Word. Throw Light upon the day that we're living in. Send the Light. Grant it, Lord.
E-50 Binecuvântează poporul Tău pretutindeni în jurul lumii, unde focuri de trezire ard pe marginea dealurilor, în ţara păgânilor în jurul lumii. Ne rugăm ca Tu să binecuvântezi pe fiecare lucrător trimis de Dumnezeu. O Dumnezeule, inspiră vieţile lor. Doar mă gândesc, chiar în acest moment, oamenii primesc Duhul Sfânt în jurul lumii. Oamenii sunt vindecaţi, chiar în acest minut, în jurul lumii. Cum Îţi mulţumim pentru această mare binecuvântare universală care a fost făcută posibil de moartea Fiului Tău, vreo o mie nouăsute de ani în urmă, această după amiază, aşa cum noi am sărbătorit, această Vinere mare.
E-50 Bless Thy people everywhere around the world, where revival fires are burning on the hillsides, in the heathen land around the world. We pray that You'll bless every God-sent minister. O God, inspire their lives. Just think, at right this same moment, people are receiving the Holy Spirit around the world. People are being healed, this very minute, around the world. How we thank Thee for this great universal blessing that was made possible by the death of Thy Son, some nineteen hundred years ago, this afternoon, as we have celebrated, this Good Friday.
E-51 Ne rugăm, Doamne, ca Duhul Lui Sfânt să vină printre noi acum, şi să ne dea porţia din Pâinea Vieţii de care noi avem nevoie, care ne va susţine pentru călătoria mai departe, aşa cum venim la o parte afară din câmp, pentru aceste câteva zile, să şedem în umbra Pomului Vieţii, să pe bucurăm unul de altul şi de părtăşia noastră împreună. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta. Aceasta a fost o reîmprospătare. Acum acordă aceasta, încă o dată, în această seară, Tată, şi umple sufletele noastre.
E-51 We pray, Lord, that His Holy Spirit will come among us now, and will give to us the portion of the Bread of Life that we have need of, that would sustain us for the further journey, as we come aside out of the field, for these few days, to set in the shade of the Tree of Life, to enjoy each other and our fellowship together. We thank You for it. It's been refreshing. Now grant it, once more, tonight, Father, and fill our souls.
E-52 Vindecă fiecare persoană bolnavă care este aici. Cum Îţi mulţumim noi pentru vindecarea Ta, astăzi, a surorii noastre cu acel membru scurt şi picior scurt în starea aceea. Noi suntem recunoscători, Doamne. Noi Îţi mulţumim. Aceasta arată că Dumnezeul cel viu locuieşte printre noi. Noi Îţi mulţumim pentru sora care a fost vindecată de guşă pe gâtul ei. Noi poate nici măcar nu ştim încă tot ce Tu ai făcut. Aceasta este remarcabil, Doamne, să vedem cum faci Tu lucrurile. Noi Îţi suntem recunoscători.
E-52 Heal every sick person that's here. How we thank You for Your healing, today, of our sister with that short limb and short foot in that condition. We're grateful, Lord. We thank You. It shows that the living God is dwelling among us. We thank You for the sister that was healed of the goiter on her throat. We maybe don't even know yet what all You've done. It's remarkable, Lord, to see how You do things. We're grateful to You.
E-53 Acum binecuvântează-ne mai departe. Binecuvântează citirea Cuvântului Tău. Ascunde-i pe slujitorii Tăi acum. Taie împrejur buzele care vor vorbi, şi urechile care vor auzi, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-53 Now bless us further. Bless the reading of Thy Word. Hide Thy servants now. Circumcise the lips that will speak, and the ears that will hear, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-54 Să deschidem acum pentru un text să citim, sau pentru citirea Scripturii, adică. Eu vreau să citesc din două locuri din Cuvânt. Şi acela este de la Isaia, al 53-lea capitol din Isaia. Eu vreau să citesc de la 1-ul-1-ul verset până la al 10-lea, la-la al 10-lea verset, adică. Şi apoi noi vrem să citim Matei 11:25 şi 26. Acum să citim.
Cine a crezut raportul nostru? şi la cine îi este descoperit braţul DOMNULUI?
Căci el va creşte sus înaintea lui ca o plantă fragedă, şi afară din rădăcina afară din... pământ uscat: el nu are nici formă sau atracţie; şi când noi îl vom vedea, acolo nu este frumuseţe ca noi să-l dorim.
El este dispreţuit şi respins de oameni; un om al întristării, ... obişnuit cu mâhnirea: ... noi aşa cum a fost ne-am ascuns faţa de la el; el a fost dispreţuit, şi noi nu l-am preţuit.
Cu siguranţă el a purtat durerile noastre, şi a purtat întristările noastre: totuşi noi l-am socotit copleşit, lovit de Dumnezeu, şi năpăstuit.
Dar el a fost rănit pentru fărădelegile noastre, el a fost zdrobit pentru nelegiuirea noastră: pedeapsa păcii noastre a fost asupra lui; şi cu rănile lui noi suntem vindecaţi.
Noi toţi ca oile am rătăcit; ne-am întors fiecare la propria lui cale: ... DOMNUL... a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
El a fost apăsat, şi mâhnit, el a fost năpăstuit, şi totuşi el nu şi-a deschis gura: el a fost adus ca un miel la măcelărie, şi cum o oaie înaintea tungătorilor ei este tăcută, astfel el nu şi-a deschis gura.
El a fost luat de la închisoare şi de la judecată: şi cine va declara generaţia lui? căci el a fost stârpit de pe pământul celor vi: şi pentru fărădelegea poporului meu a fost el lovit. Şi el a fost acela ...
Şi el şi-a făcut mormântul cu cei răi, şi în cei bogaţi în moartea lui; pentru că el nu a făcut violenţă, nici nu a fost acolo amăgire în gura lui.
Totuşi i-a făcut plăcere DOMNULUI să-l zdrobească; el l-a pus la suferinţă: când tu vei face sufletul lui o jertfă pentru păcat, şi el va vedea sămânţa lui, şi vei prelungi zilele lui, şi plăcerea DOMNULUI va propăşi în mâna lui.
E-54 Let us turn now for a text to read, or for Scripture reading, rather. I want to read from two places out of the Word. And that is from Isaiah, the 53rd chapter of Isaiah. I want to read from 1st—1st verse until the 10th, to—to the 10th verse, rather. And then we want to read Matthew 11:25 and 26. Now let us read.
Who has believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
For he shall grow up before him as a tender plant, and out of the root out of… dry ground: he has no form or comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
He is despised and rejected of men; a man of sorrow,… acquainted with grief:… we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.
Surely he has borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquity: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.
All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way:… the LORD… laid upon him the iniquity of us all.
He was oppressed, and afflict, he was afflicted, and yet he opened not his mouth: he was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth.
He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off from the land of the living: and for the transgression of my people was he stricken. And he was he…
And he made his grave with the wicked, and in the rich in his death; because he had done no violence, neither was there deceit in his mouth.
Yet it pleased the LORD to bruise him; he has put him to grief: when thou shall make his soul an offering for sin, and he shall see his seed, and shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.
E-55 Desigur, el vorbeşte despre Isus aici, uimitorul şi minunatul nostru Domn. Matei al 11-lea capitol, şi al douăzeci-... 25-lea şi 26-lea verseturi.
Şi la acel timp Isus a răspuns şi a spus, Eu îţi mulţumesc, O Tată, Domn al cerului şi pământului, pentru că tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
Chiar aşa, Tată, chiar...
Chiar aşa, Tată: căci aşa a părut bine în privirea ta.
E-55 Course, he's speaking of Jesus here, our marvelous and wonderful Lord. Matthew the 11th chapter, and the twenty-… 25th and 26th verses.
And at that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and has revealed them unto babes.
Even so, Father, even…
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
E-56 Acum, dacă Domnul voieşte, eu vreau să trag din acesta un text, asupra căruia să vorbesc doar pe scurt, aşa repede cât este posibil. Şi atunci să şed jos şi să ascult la încă câteva mărturisiri. Eu vreau să iau acest subiect aici: Dumnezeu Se Ascunde În Simplitate.
E-56 Now, if the Lord willing, I want to draw from this a text, to speak on just shortly, as quick as I possibly can. And then set down to listen at some more testimonies. I want to take this subject here: God Hiding Himself In Simplicity.
E-57 Voi ştiţi, Dumnezeu este aşa de măreţ, că El Se ascunde în simplitate, şi atunci Se descoperă în acelaşi lucru în care El Se ascunde. Şi Dumnezeu este aşa de mare, că El Se poate face simplu. Aceea este ce Îl face mare. Aşa de mulţi Îl pierd în simplitate, căi simple în care El Se ascunde. Acum, noi ştim că omul nu poate să facă aceasta. Omul nu se poate face pe sine suficient de mare ca să fie simplu. Vedeţi? Acum ce-l face pe Dumnezeu aşa de mare, este pentru că El poate să fie aşa de simplu. Şi Dumnezeu nu Se descoperă în măreţie, aşa cum noi numim măreţie.
E-57 You know, God is so great, He hides Himself in simplicity, and then reveals Himself in the same thing He hides Himself in. And God is so great, He can make Hisself simple. That's what makes Him great. So many miss Him in the simplicity, simple ways that He hides Himself. Now, we know that man cannot do this. Man cannot make hisself great enough to be simple. See? Now what makes God so great, is because He can be so simple. And God does not reveal Himself in greatness, as we call greatness.
E-58 Acum, aşa cum citim Cuvântul, şi studiem Cuvântul lui Dumnezeu, noi aflăm felul cum Dumnezeu face lucrurile. El nu poate, niciodată nu schimbă programul Lui. Ce spune Dumnezeu, El niciodată nu poate să meargă înapoi pe Cuvântul Lui.
E-58 Now, as we read the Word, and study the Word of God, we find out the way God does things. He cannot, never change His program. What God says, He can never go back on His Word.
E-59 Când noi facem ceva: eu pot să fac ceva în anul acesta, mă gândesc, "Aceasta este bine." Anul viitor sau poate săptămâna viitoare, eu pot să văd unde sunt greşit.
E-59 When we do anything: I can do something in this year, I think, "This is right." Next year or maybe next week, I can see where I'm wrong.
E-60 Dar Dumnezeu nu poate, pentru că El este infinit. Prima Lui decizie, dacă El este vreodată chemat pe scenă, să acţioneze, şi felul cum El acţionează pe acea decizie, acela este felul cum El trebuie să acţioneze de fiecare dată acea decizie trebuie să se facă din nou. Pentru că, dacă El nu a acţionat; dacă El acţionează într-un anumit fel asupra acestei decizi, şi dacă acelaşi subiect apare din nou, şi dacă El nu acţionează în acelaşi fel cum a făcut El prima dată, atunci El a acţionat greşit prima dată.
E-60 But God can't, because He is infinite. His first decision, if He's ever called upon the scene, to act, and the way He acts on that decision, that's the way He must act every time that decision has to be made again. Because, if He did not; if He acts a certain way on this decision, and the same subject comes up again, and if He doesn't act the same way He did the first time, then He acted wrong the first time.
E-61 De aceea, dacă un om vine vreodată la El pentru mântuire, şi El l-a mântuit pe baza pe care El l-a mântuit, El trebuie să-l mântuiască pe următorul om pe aceeaşi bază. Şi dacă un om vine vreodată la El pentru vindecare, şi El l-a vindecat pe om pe o anumită bază, dacă vine omul următor, El trebuie să-l vindece pe aceeaşi bază. El nu se poate schimba. El trebuie să fie întotdeauna la fel.
E-61 Therefore, if a man ever come to Him for salvation, and He saved him upon the basis He saved him upon, He has to save the next man upon the same basis. And if a man ever comes to Him for healing, and He healed that man upon a certain basis, if the next man comes, He's got to heal him on the same basis. He cannot change. He must ever be the same.
E-62 Dumnezeu a făcut un program. Când omul a păcătuit la început, în urmă, el a încercat să găsească o cale de scăpare pentru sine. El a încercat să-şi facă o acoperitoare, frunze de smochin şi aşa mai departe. Aceasta niciodată nu a mers. Dar Dumnezeu a făcut o cale ca omul să se poată împărtăşi cu El din nou, şi aceea a fost sub sângele vărsat al unui înlocuitor nevinovat. Şi aceea este singura cale în care Dumnezeu l-a întâlnit vreodată pe om. Şi aceea este singura cale în care Dumnezeu îl poate întâlni vreodată pe om, este sub sângele vărsat al unui înlocuitor nevinovat.
E-62 God made a program. When man sinned in the beginning, back, he tried to find a way of escape for himself. He tried to make hisself a covering, fig leaves and so forth. It never worked. But God did make a way that man could fellowship with Him again, and that was under the shed blood of an innocent substitute. And that's the only way that God ever did meet man. And that's the only way God ever can meet man, is under the shed blood of an innocent substitute.
E-63 Acum, noi suntem aici în Vinerea mare. Şi lumea, astăzi, în denominaţiunile Catolice, ei se târăsc sus pe scări şi, o, aşa de multe feluri diferite care noi le facem tradiţii, şi frecăm oase. "Şi există vreo nouăsprezece, absolut dovedite, cuie care ei le-au luat din mâinile lui Isus," ei pretind. "Fiecare biserică are unul." Şi ce contează dacă acesta este cuiul, sau dacă este haina, sau orice este aceasta?
E-63 Now, we're here on good Friday. And the world, today, in the Catholic denominations, they crawl up the steps and, oh, so many different ways that we make traditions, and rub bones. "And there's some nineteen, absolutely proven, nails that they took out of the hands of Jesus," they claim. "Each church has got one." And what difference does it make whether it's the nail, or whether it's the cloak, or whatever it is?
E-64 Noi avem Duhul Sfânt. Aceea este ce i-a lăsat Cristos la Biserică, nu ceva haină, ceva bucată din cruce, ceva cui, sau ceva. El ne-a lăsat un memoriu, şi acela a fost Duhul Sfânt care El l-a lăsat pentru Biserică. Acum, acum, aceea a fost ce El i-a lăsat la Biserică, o mie nouăsute de ani în urmă, după amiaza aceasta, aşa cum El a murit la Calvar. El a predat în mâinile lui-lui Dumnezeu, Duhul Lui, şi Acesta a fost trimis înapoi la Biserică în Ziua Cincizecimii. Acum, Dumnezeu...
E-64 We have the Holy Spirit. That's what Christ left to the Church, not some coat, some piece of the cross, some nail, or something. He left us a memorial, and that was the Holy Spirit that He left for the Church. Now, now, that was what He left to the Church, nineteen hundred years ago, this afternoon, as He died at Calvary. He commended into the hands of—of God, His Spirit, and It was sent back to the Church on the Day of Pentecost. Now, God…
E-65 La început când omul a păcătuit, aceasta a arătat natura omului. El întotdeauna încearcă să se ascundă de Dumnezeu, şi îşi face o cale în care el se poate simţi justificat, o religie. Aceea fiind o religie, înseamnă "o acoperitoare." Astfel el a încercat să-şi facă propria lui religie.
E-65 In the beginning, when man sinned, it showed the nature of man. He's always trying to hide from God, and make hisself a way that he can feel justified, a religion. That's been a religion, means "a covering." So he tried to make his own religion.
E-66 Dar Dumnezeu a făcut decizia Lui despre cum să-l întâlnească El pe om, aceea a fost asupra Sângelui vărsat. Şi aceea este singura cale, indiferent cât de mult încercăm noi orice altă cale. Acela este singurul loc în care Dumnezeu îl va întâlni pe om pentru părtăşie, şi sub Sângele vărsat.
E-66 But God made His decision on how that He would meet man, that was upon the shed Blood. And that's the only way, no matter how much we try any other way. That's the only place that God will meet man for fellowship, is under the shed Blood.
E-67 Dumnezeu l-a întâlnit pe Israel numai sub sângele vărsat. Singurul loc în care Israel se putea închina este sub sângele vărsat.
E-67 God only met Israel under the shed blood. The only place that Israel could worship was under the shed blood.
E-68 Şi, astăzi, noi am încercat organizaţia, noi am încercat denominaţiunea, noi am încercat-noi am încercat educaţia. Noi am încercat realizările ştiinţifice şi de toate, să încercăm să-i aducem pe oameni într-o unitate pentru părtăşie. Şi aceasta a dat greş, fiecare din ele.
E-68 And, today, we have tried organization, we tried denomination, we have tried—we have tried education. We've tried scientific achievements and everything, to try to bring man into a unity for fellowship. And it's failed, every one of them.
E-69 Există un singur loc în care omul se poate întâlni şi să aibă părtăşie cu Dumnezeu, şi părtăşie unul cu altul. Acela este sub cruce, când fiecare om acceptă Sângele lui Isus Cristos. Mie nu-mi pasă, în toată particularitatea lui, el încă poate să se întindă şi să-şi pună mâna în mâna aproapelui lui şi să-l cheme, "frate," când ne întâlnim la cruce unde Isus a murit.
E-69 There's one place that man can meet and fellowship with God, and fellowship with each other. That's under the cross, when each man accepts the Blood of Jesus Christ. I don't care, in all of his peculiarity, he can still reach over and put his hand in the next man's hand and call him "brother," when we meet at the cross where Jesus died.
E-70 Noi devenim o epocă ştiinţifică. Totul trebuie să fie dovedit, ştiinţific. Noi trăim în epoca de ştiinţă, cum a fost prezis de Biblie, "mai slabă decât înţeleaptă," cum noi... cum s-a prezis. Şi noi trăim în acea epocă. Şi cu cât mai mult sondăm în ştiinţă, cu atât mai departe ne îndepărtăm de Dumnezeu. Voi nicodată nu veţi fi în stare să-l dovediţi ştiinţific pe Dumnezeu.
E-70 We are becoming a scientific age. Everything must be proven, scientifically. We're living in the age of science, as was predicted by the Bible, "weaker than wiser," as we… as predicted. And we're living in that age. And more we probe into science, further we get away from God. You'll never be able to scientifically prove God.
E-71 Şi întreaga armură Creştină este absolut supranaturală. Acolo nu este nimic natural. Dacă voi îl puteţi dovedi pe Dumnezeu, atunci acolo nu mai este nevoie de credinţă. "Dar cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este." Aceasta este prin credinţă. Întreaga armură Creştină este credinţă.
E-71 And the whole Christian armor is absolutely supernatural. There's nothing natural. If you can prove God, then there's no more need of faith. "But he that cometh to God must believe that He is." It's by faith. The whole Christian armor is faith.
E-72 Dr. F. F. Bosworth, unul din primii mei manageri, a scris o carte numită Privind La Nevăzut. Acum, mulţi din voi aţi citit-o, fără îndoială. Este o carte foarte bună, cel... a privi la nevăzut. Creştinul se uită la lucruri care nu le vede.
E-72 Dr. F. F. Bosworth, one of my first managers, wrote a book called Looking At The Unseen. Now, many of you has read it, no doubt. Is a very fine book, the… of looking at the unseen. The Christian looks at things he does not see.
E-73 Acum să luăm doar armura de Creştinătate şi să vedem dacă ea este supranaturală: dragoste, bucurie, pace, credinţă, îndelungă răbdare, smerenie, bunătate, răbdare. Totul este supranatural. Dragostea! "Du-te jos la drogherie şi cumpără-mi dragoste în valoare de douăzeci şi cinci de cenţi. Am nevoie de ea." Vedeţi? Voi nu aţi putea s-o faceţi. "Cumpără-mi pace în valoare de un dolar." Voi nu aţi putea s-o faceţi. Vedeţi? Totul este supranatural. Toată armura lui Dumnezeu este supranaturală. Biserica Lui este supranaturală. Ea nu este o organizaţie. Ea este un Trup supranatural în care bărbaţi şi femei sunt născuţi de Duhul Sfânt şi felui Lui simplu.
E-73 Now let's just take the armor of Christianity and see if it's supernatural: love, joy, peace, faith, long-suffering, meekness, gentleness, patience. Everything is supernatural. Love! "Go down to the drugstore and buy me a quarter's worth of love. I need it." See? You couldn't do it. "Buy me a dollar's worth of peace." You couldn't do it. See? Everything is supernatural. The whole armor of God is supernatural. His Church is supernatural. It's not an organization. It's a supernatural Body that men and women are born into by the Holy Spirit and Its simple way.
E-74 Dumnezeu nu face lucruri complicate, atâtea mătănii, şi atâtea aceasta, şi alipiţi-vă de aceasta, şi atâta educaţie, atâta teologie. Păi, noi ne ducem mai departe şi mai departe de Dumnezeu, tot timpul, prin a face astfel.
E-74 God doesn't make things complicated, of so many rosaries, and so many this, and join this, and so much education, so much theology. Why, we get ourself farther and farther away from God, all the time, by doing so.
E-75 Astăzi, noi suntem aşa de ştiinţifici până când putem spune câte molecule ia să faci un atom, câţi electroni, şi aşa mai departe; şi despicăm acel atom, şi îţi spunem cum se face; facem o bombă atomică, şi atunci noi putem explica cum am făcut-o; dar umblăm peste un fir de iarbă care nu îl putem explica.
E-75 Today, we're so scientific till we can tell how many molecules it takes to make an atom, how many electrons, and so forth; and split that atom, and tell you how it's done; make an atomic bomb, and then we can explain how we done it; but walk over a blade of grass that we cannot explain.
E-76 Dumnezeu, în simplitate. Dumnezeu S-a manifestat în simplitate. El se face pe Sine simplu. Aceasta este aşa ca cel înţelept să nu înţeleagă. Isus a spus, "Eu Îţi mulţumesc, Tată, că Tu ai ascuns Aceasta de cei înţelepţi şi prevăzători, şi O vei descoperi pruncilor care vor învăţa."
E-76 God, in simplicity. God manifested Himself in simplicity. He makes Hisself simple. It's so that the wise will not understand. Jesus said, "I thank Thee, Father, Thou has hid This from the wise and prudent, and will reveal It to babes such as will learn."
E-77 Să nu încercaţi niciodată să vă educaţi pentru Dumnezeu. Când o faceţi, voi vă educaţi departe de la Dumnezeu. Vedeţi? Dumnezeu nu este cunoscut prin educaţie. Dumnezeu este cunoscut prin credinţă. Şi prima lovire care a dat-o diavolul a fost la programul educaţional, şi omul şi-a pierdut părtăşia cu Dumnezeu. Aceea este exact. El trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu prin credinţă, nu ce poate el explica; prin ce crede el, care el nu poate explica. Căci, noi doar inversăm tabloul.
E-77 Don't never try to educate yourself to God. When you do, you educate yourself away from God. See? God is not known by education. God, is knowing by faith. And the first stroke that the devil took was on the educational program, and man lost his fellowship with God. That's exactly. He must know God by faith, not what he can explain; by what he believes, that he can't explain. That, we just vice versa the picture.
E-78 Acum, astăzi, totul este un program educaţional. Da. Noi călcăm peste un simplu, fir de iarbă. Ne trimitem copiii la şcoli Biblice şi la colegii. Acum, reţineţi, eu nu condamn aceea. Eu nu sprijinesc neştiinţa. Dar eu încerc să vă spun nebunia acesteia. Şi acolo este unde noi facem... Voi ştiţi că acolo este ceva greşit.
E-78 Now, today, everything is an educational program. Yes. We walk over a simple, little blade of grass. We send our children to Bible schools and to colleges. Now, remember, I'm not condemning that. I'm not supporting ignorance. But I'm trying to tell you the folly of it. And there's where we make… You know there's something wrong.
E-79 Şi aceasta este ca în adunările mele. De cele mai multe ori, când eu ţin adunări, eu îi găsesc pe aceia care dau greş în adunarea celuilalt ins. Pentru că, de multe ori...
E-79 And it's like in my meetings. Most time, when I get meetings, I find those that fails over in the other fellow's meeting. Because, many times…
E-80 Eu l-am privit pe Fratele Roberts. Cineva a spus, "Fratele Roberts, Frate Branham, se va ruga pentru cincisute, în timp ce tu te rogi pentru trei." Aşa este. Cu certitudine. "El va obţine de două ori mărturiile." Cu certitudine. "De cincizeci de ori mărturiile." Vedeţi? Pentru că voi veţi... Până la urmă, aceasta este bazat pe credinţa persoanelor pentru care se face rugăciunea. Dar, aceia care dau greş acolo, atunci ei vin dincoace la adunare. Deoarece...
E-80 I've watched Brother Roberts. Someone said, "Brother Roberts, Brother Branham, will pray for five hundred while you pray for three." That's right. Certainly. "He'll get twice the testimonies." Certainly. "Fifty times the testimonies." See? Because you'll… After all, it's based upon the faith of the individuals being prayed for. But, the ones that fails in there, then they come over to the meeting. Because…
E-81 Aici, un doctor şade prezent. Dacă un doctor... Tu mergi la cabinetul unui doctor, şi zici, "Eu sunt bolnav la stomac, şi am o durere de cap, şi aşa mai departe." Şi acel doctor doar îţi scrie o mică reţetă de-de aspirină sau un calmant, ceva, el niciodată nu a diagnosticat acel caz. El doar încearcă să te dea afară din cabinet. Vedeţi? Acum, dacă el te are pe inima lui, şi el este interesat, el va diagnostica acel caz până când el găseşte cauza.
E-81 Here, a doctor is setting present. If a doctor… You go to a doctor's office, say, "I'm sick at my stomach, and got a headache, and so forth." And that doctor just writes you out a little prescription of—of aspirin or a tranquilizer, something, he's never diagnosed that case. He's just trying to get you out of the office. See? Now, if he's got you upon his heart, and he's interested, he'll diagnose that case until he finds the cause.
E-82 Şi când un om este bolnav, sau o femeie, şi ceva s-a întâmplat, există numai o singură cale să iei aceea corect, aceea este, să mergi înapoi şi să găseşti cauza. Mergem înapoi până când noi vedem ce au făcut ei. În adunări, îi urmăresc cum stau pe platformă. Duhul Sfânt zice, "Zece ani în urmă, tu ai fost la un anumit loc, şi tu ai făcut un anumit lucru. Şi tu ai făcut aceasta, şi anumit." Voi aţi auzit aceasta, mulţi din voi, în adunări. Vedeţi? "Tu ai făcut aceea. Tu trebuie să îndrepţi aceea, întâi." Şi atunci, dacă ei promit s-o facă, atunci tu Îl auzi să vină înainte, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Însemnaţi aceasta în cărţile voastre. Aţi văzut voi vreodată să dea greş? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Cu certitudine nu. Acesta nu dă greş. Acesta nu poate. Ce este aceasta? Vedeţi? Tu, primul lucru, tu trebuie să găseşti cauza înainte să poţi produce cura. Tu trebuie să afli motivul pentru aceasta.
E-82 And when a man is sick, or a woman, and something has happened, there's only one way to correctly get that, that's, go back and find the cause. Go back till we see what they done. In the meetings, watch them stand on the platform. The Holy Spirit say, "Ten years ago, you was at a certain place, and you done a certain thing. And you did this, and certain." You've heard it, many of you, in the meetings. See? "You did that. You've got to make that right, first." And then, if they promise to do it, then you'll hear it come forth, "THUS SAITH THE LORD." Mark it in your books. Did you ever see it fail? [Congregation says, "No."—Ed.] Certainly not. It doesn't. It can't. What is it? See? You, the first thing, you've got to find the cause before you can produce the cure. You've got to find the reason for it.
E-83 Iar acum, astăzi, noi încercăm să-i educăm pe oameni la aceea, la apropierea ştiinţifică către Dumnezeu, şi voi nu puteţi face aceea. Dumnezeu nu este cunoscut prin ştiinţă, ci prin credinţă îl cunoaştem pe Dumnezeu.
E-83 And now, today, we are trying to educate people to that, to the scientific approach to God, and you can't do that. God is known not by science, but by faith we know God.
E-84 Şi eu aş spune aceasta, căci-căci un om poate şedea jos şi să privească la o grămadă de flori, un buchet, şi să studieze aceea treizeci de minute, sincer cu toată inima lui, şi ştie mai mult despre Dumnezeu decât a ştiut dacă el ştie, avea toate licenţele care i le putea da o şcoală Biblică, căci Dumnezeu se descoperă pe Sine în floare. Noi o vedem să moară şi învie din nou, înviere. Noi vedem două sau trei culori diferite în aceeaşi specie de floare. De unde a venit acea culoare? Explicaţi-mi aceasta. Cum a ajuns ea acolo? Unde se duce ea, şi cum vine ea iarăşi înapoi? Cum trebuie să moară acea sămânţă, şi putrezeşte, şi vine înapoi din nou? Dumnezeu, arătându-Se în simplitate, şi apoi ascunzându-Se din nou în moarte, să Se arate din nou în înviere. Vedeţi? Aceasta este doar...
E-84 And I'd say this, that—that a man can set down and look at a bunch of flowers, a bouquet, and study that thirty minutes, sincerely with all of his heart, and know more about God than he did if he know, had all the degrees that a Bible school could give him, for God reveals Himself in the flower. We see it die and rise again, resurrection. We see two or three different colors in the same specie of flower. Where did that coloring come from? Explain it to me. How did it get there? Where does it go, and how does it get back again? How does that seed have to die, and rot, and come back again? God, showing Himself in simplicity, then hiding Himself again in death, to show Himself again in resurrection. See? It's just…
E-85 Voi nu trebuie să ştiţi foarte mult. Singurul lucru care voi trebuie să-l ştiţi este să aveţi credinţă în ceea ce priviţi, ce credeţi voi. Vedeţi? Credeţi. O oră ar dovedi-o într-adevăr, v-ar învăţa mai mult despre Dumnezeu decât toate licenţele care le-aţi putea avea.
E-85 You don't have to know a whole lot. The only thing you have to know is to have faith in what you're looking at, what you're believing. See? Believe. One hour would really prove it, would teach you more about God than all the degrees that you could have.
E-86 Dumnezeu este aşa de mare, că El se poate face pe Sine simplu. Acum, aceea este ce-l face pe Dumnezeu mare, pentru mine, este cum El poate să se facă pe Sine simplu. Şi aceea, pentru a face, El însuşi, El se ascunde de la cei deştepţi şi înţelepţi. Acum doar gândiţi-vă la aceea. El Se ascunde de oamenii deştepţi şi Se descoperă la oamenii smeriţi. Biblia a spus, în Isaia 35, "Chiar, măcar, un prost nu va rătăci pe cale, Aceasta este aşa de simplă." Şi aşa cum încercaţi să-L desluşiţi, şi să-L studiaţi, voi doar desluşiţi departe de Dumnezeu. De fiecare dată când faceţi aceea, voi doar vă îndepărtaţi mai departe şi mai departe. Încetaţi de a încerca să-L desluşiţi. Doar credeţi ce a spus El. Aceea este tot ce există privitor la El, doar credeţi-L. Şi atunci Se ascunde de cel înţelept, şi Se arată la cel simplu. Omul nu poate fi aşa de mare.
E-86 God is so great, He can make Hisself simple. Now, that's what makes God great, to me, is how He can make Hisself simple. And that, for doing, Himself, He hides Himself from the smart and wise. Now just think of that. He hides Himself from the smart people and reveals Himself to the humble people. The Bible said, in Isaiah 35, "Even, though, a fool should not err in the way, It's so simple." And as you try to figure It out, and study It out, you just figure away from God. Every time you do that, you just get yourself further and further away. Quit trying to figure It out. Just believe what He said. That's all there is to It, just believe It. And then hides Himself from the wise, and shows Himself to the simple. Man can't be that big.
E-87 Un om, imediat ce el îşi obţine o licenţă de vreun fel, el ştie mai mult decât insul următor. Voi nu-i puteţi spune nimic. Bisericile, astăzi, le place să se laude cu păstorul lor, pentru că el este un student la cutare-cutare seminar. El are un-un B.A., el are un D.D., L.D. Ei bine, aceea nu înseamnă nici un lucru. Aceea nu înseamnă. El ar putea avea un B.A., şi un D.D., şi un dublu L.,D., şi nici măcar nu ştie diferenţa între mazăre despicată şi cafea. Aceea-aceea nu înseamnă... Scuzaţi remarca aceea. Acesta nu este loc pentru glumă, voi vedeţi. Eu-eu nu vreau să spun aceea. Nu, domnule. Voi iertaţi-mă. Eu vreau să spun aceasta, că aceea nu are nici un lucru de-a face cu Acesta.
E-87 A man, as soon as he gets hisself a degree of some sort, he knows more than the next fellow. You can't tell him nothing. The churches, today, like to brag on their pastor, because he's a student of certain-certain seminary. He's got a—a B.A., he's got a D.D., L.D. Well, that don't mean one thing. That don't. He might have a B.A., and a D.D., and a double L.,D., and not even know split peas from coffee. That—that doesn't mean… Excuse that remark. This is no place for jokes, you see. I—I don't mean that. No, sir. You forgive me. I mean this, that that don't have one thing to do with It.
E-88 Voi îl cunoaşteţi pe Dumnezeu prin credinţă, şi numai aceea. Aceea a fost dovedit când Isus a venit pe pământ, şi acei Farisei şi aşa mai departe, cele mai înalte licenţe, cei mai deştepţi, oameni cu cea mai sfântă viaţă care i-am avut. Chiar un defect împotriva lor, ei ar fi fost împroşcaţi cu pietre fără milă. Şi Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul; lucrările lui le veţi face." Cine putea să arate cu degetul spre ei şi să spună?
E-88 You know God by faith, and that alone. That was proved when Jesus come to the earth, and those Pharisees and so forth, the highest of degrees, smartest, most holy living men that we had. Even one flaw against them, they'd be stoned without mercy. And Jesus said, "You are of your father, the devil; his works you'll do." Who could point a finger at them and say?
E-89 Noi numim, "păcat," comiterea de adulter, spunând o minciună, fumând ţigări, mestecând tutun. Cel... Aceea nu este păcat. Aceea nu are nimic de-a face cu păcatul. Acelea sunt atributele de necredinţă. Există numai un păcat, acela este necredinţa. "Cel ce nu crede este deja condamnat." Când un om îl va tăgădui pe Acela, Acela, Cuvântul lui Dumnezeu, acela este păcatul chiar acolo.
E-89 We call, "sin," committing adultery, telling a lie, smoking cigarettes, chewing tobacco. The… That's not sin. That has nothing to do with sin. That's the attributes of unbelief. There's only one sin, that's unbelief. "He that believeth not is condemned already." When a man will deny That, That, the Word of God, that's the sin right there.
E-90 Isus a spus, când El a fost pe pământ, "Cine Mă poate condamna de păcat? Cine Îmi poate arăta că Eu nu am împlinit tot ce a fost profeţit despre Mine? Când Eu am venit, Eu a trebuit să fac cutare-cutare lucruri. Cine poate dovedi că Eu nu am făcut chiar exact ce zice Scriptura ca Eu să fac? Cercetaţi Scripturile, căci în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine." Vedeţi? "Cine Mă poate condamna de păcat?"
E-90 Jesus said, when He was on earth, "Who can condemn Me of sin? Who can show Me that I didn't fulfill everything that was prophesied of Me? When I come, I was supposed to do certain-certain things. Who can prove that I didn't do just exactly what the Scripture says I do? Search the Scripture, for in Them you think you have Eternal Life, and They are They that testify of Me." See? "Who can condemn Me of sin?"
E-91 Acum, acei oameni acolo, ei au trebuit să-şi spele oalele şi cratiţele, şi să se spele înainte să mănânce, şi toate aceste tradiţii obişnuite prin care ei au trebuit să treacă. Dar Isus le-a condamnat pe toate, şi le-a pus deoparte, şi le-a spus că ei erau draci. V-aţi putea gândi la un astfel de lucru?
E-91 Now, those people there, oh, they had to wash their pots and kettles, and wash before eating, and all these regular traditions they had to go through. But Jesus condemned them all, and set them aside, and told them they were devils. Could you think of such a thing?
E-92 Credeţi voi că El ar face acelaşi lucru în biserici astăzi? El cu certitudine ar face. Noi ne-am înfăşurat în jurul tradiţiilor şi lucrurilor, până când noi ne-am băgat în aceeaşi încurcătură cum am fost atunci. Şi acum, când Dumnezeu se expune pe Sine în simplitate, atunci ei nu-L recunosc, deloc. Aceasta este deasupra felului lor de gândire. Ei Îl au totul aranjat în felul în care ei gândesc că El ar trebui să fie, şi, dacă El nu vine în felul acela, ei nu vor să-L primească. Acela este singurul fel. Acela a fost întotdeauna necazul.
E-92 Do you believe He would do the same thing in the churches today? He most certainly would. We've wound ourself around traditions and things, until we got ourself in the same mess we was then. And now, when God displays Himself in simplicity, then they don't recognize It, at all. It's above their way of thinking. They got It all fixed up the way that they think It ought to be, and, if It doesn't come that way, they won't receive It. That's the only way. That's what's always been the trouble.
E-93 Reţineţi, calea în sus este în jos. Acum, aceea este corect. "Cel ce se smereşte va fi înălţat."
E-93 Remember, the way up is down. Now, that's right. "He that humbles himself shall be exalted."
E-94 Cum ştiţi voi dacă aceasta este, care este în sus, şi-n jos? Dacă lumea stă în spaţiu, este Polul Nord sus, sau Polul Sud în sus? Care este acesta? Vedeţi?
E-94 How do you know whether it's, which is up, and down? If the world is standing in space, is the North Pole up, or the South Pole up? Which one is it? See?
E-95 Şi voi ziceţi, "O, steaua dimineţii, şi steaua serii." Acestea sunt amândouă aceeaşi stea. Vedeţi? Aceeaşi lumină care a fost dată dimineaţa, este aceeaşi stea de seară, lumea este doar întoarsă în jur. Aceea este tot. Vedeţi? Astfel nu este aşa de complicat, de fapt. Aceasta este doar credinţă simplă, să-l credeţi pe Dumnezeu. Observaţi. Calea în sus, am spus, este în jos. El...
E-95 And you say, "Oh, the morning star, and the evening star." It's both the same star. See? The same light was give in the morning, is the same evening star, the world is just turned around. That's all. See? So it's not so complicated, after all. It's just simple faith, to believe God. Notice. The way up, I said, is down. He…
E-96 Noi trebuie să-l credem pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L luăm la Cuvântul Lui. Noi nu trebuie să încercăm să desluşim lucrurile. Dar, doar orice spune Dumnezeu, adevăratul Duh real al lui Dumnezeu va puncta fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu cu un "amin." Duhul Sfânt a scris Cuvântul.
E-96 We must believe God. We must take Him at His Word. We must not try to figure things out. But, just whatever God says, the real true Spirit of God will punctuate every Word of God with an "amen." The Holy Spirit wrote the Word.
E-97 Dacă Duhul Sfânt a scris Cuvântul, şi Duhul Sfânt este în voi, cum poate Acesta să spună, "Ei bine, Aceea a fost pentru altă epocă"? Cum poate Acesta spune, când El a spus, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci," şi voi încercaţi să-L plasaţi departe în vreo epocă în urmă acolo, sau vreo epocă care vine?
E-97 If the Holy Spirit wrote the Word, and the Holy Spirit is in you, how can It say, "Well, That was for another age"? How can It say, when It said, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever," and you try to place It off in some age back there, or some age to come?
E-98 Omul încă este acelaşi. El întotdeauna îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ce El a făcut, privind înainte după ce va face El, şi ignorând ce face El. Acela este exact omul, întotdeauna. Şi el face acelaşi lucru astăzi. El întotdeauna este aşa. El, acela este un om, şi voi trebuie să ieşiţi din aceea. Voi trebuie să lăsaţi mintea care era în Cristos să fie în voi.
E-98 Man is still the same. He's always thanking God for what He has done, looking forward for what He will do, and ignoring what He's doing. That's exactly man, always. And he does the same thing today. He always is that. He, that's a man, and you've got to get out of that. You've got to let the mind that was in Christ be in you.
E-99 Preocuparea lui Dumnezeu cu omul întotdeauna a fost în umilinţă. El niciodată nu se ocupă cu oamenii în termene măreţe teologice mari. Spuneţi-mi mie o dată când El a făcut-o. El niciodată nu o face. El se face pe Sine simplu. Şi omul vrea să-L facă complicat. El Se face măreţ, prin a Se face smerit.
E-99 God dealing with man has always been in humility. He never does deal with men in great big theological terms. Tell me one time He ever did. He never does. He makes Hisself simple. And man wants to make It complicated. He makes Hisself great, by making Hisself humble.
E-100 Acum, când un om obţine un pic de educaţie, sau câteva licenţe, el ştie aşa de mult încât tu nu-i poţi spune nimic. Dar dacă el ar putea doar să continue să devină destul de mare până când el ar putea să se facă mic, până când el nu ştie nimic, atunci aceasta ar fi în regulă. Dar el nu poate să ajungă aşa de mare. Vedeţi? El doar nu poate deveni aşa de mare.
E-100 Now, when a man gets a little bit of education, or a few degrees, he knows so much till you can't tell him nothing. But if he could just keep on getting great enough till he could make hisself little, till he knows nothing, then it'd be all right. But he can't get that big. See? He just can't get that big.
E-101 Şi Dumnezeu este aşa de mare. El este aşa de mare încât El se poate face pe Sine smerit. Dar noi nu putem, mari, să devenim destul de mari să ne facem pe noi umiliţi. Aceea este diferenţa. Şi astfel Dumnezeu Se ascunde în umilinţă şi simplitate. Şi omul, înţelepciunea lumii, priveşte drept peste vârful Acestuia. Nu-i de mirare că Isaia a spus, "Cine a crezut raportul nostru? La cine îi este descoperit braţul Domnului?" Isus a spus, "Eu Îţi mulţumesc, Tată, al Cerului, al pământului, că Tu ai ascuns Aceasta de la ochii celor înţelepţi şi prevăzători, şi Îl vei descoperii pruncilor care vor învăţa." Umilinţă, simplitate, doar urmăriţi cum Se face Dumnezeu simplu.
E-101 And God is that big. He's so big till He can make Hisself humble. But we can't, big, get big enough to make ourself humble. That's the difference. And so God hides Himself in humility and simplicity. And man, wisdom of the world, looks right over the top of It. No wonder Isaiah said, "Who has believed our report? To whom is the arm of the Lord revealed?" Jesus said, "I thank Thee, Father, of Heaven, of earth, that You have hid This from the eyes of the wise and prudent, and will reveal It to babes such as will learn." Humility, simplicity, just watch how God makes Hisself simple.
E-102 Priviţi. Priviţi la Eden. Doar să creadă Cuvântul Lui, a fost tot ce au avut ei de făcut, să trăiască. Acum, Dumnezeu nu a spus, la această primă cauză, că voi aveţi aşa de multe licenţe de colegiu care voi ar trebui să le aveţi. El a spus, "Acesta este Cuvântul Meu. Îl credeţi, trăiţi. Nu-L credeţi, muriţi."
E-102 Look. Look at Eden. Just believe His Word, was all they had to do, to live. Now, God never said, to this first cause, that you've got so many degrees of college you'd have to have. He said, "This is My Word. Believe It, live. Disbelieve It, die."
E-103 Acum, Eva nu a respins totul din Acesta. Ea a crezut doar o mică fază din El.
E-103 Now, Eve never disbelieved all of It. She just believed one little phase of It.
E-104 Acum eu vreau să vă pun o întrebare, fraţilor, surorilor. Dacă Dumnezeu a lăsat toate acestea să se întâmple din cauză că Eva nu a crezut o fază mică din Cuvânt, şi a cauzat ca omenirea să ajungă la punctul în care este, credeţi voi că noi vom merge vreodată înapoi, necrezând vreo fază din El? Gândiţi-vă la aceasta. Dacă Dumnezeu a putut să vadă prunci mici suferind, războaie şi necazuri, foamete şi înfometări, boli şi ucidere; şi toate aceste lucruri au avut loc, totul din cauză că o mică fază din Cuvântul Lui a fost necrezut. Vă gândiţi voi că vom ajunge vreodată înapoi, îndoindu-ne de o mică fază din El? Dacă a costat toată aceasta, vă va lăsa El înapoi pe gratis, să vă lase să mergeţi oriunde, să ziceţi, "Eu nu. Nu Îl pot înţelege. Eu nu Îl cred. Oricum"? Nu.
E-104 Now I want to ask you a question, brethren, sisters. If God let all this happen because Eve disbelieved one little phase of the Word, and caused humanity to get to the place it's in, do you think we'll ever get back, disbelieving any phase of It? Think of it. If God could see little babies suffering, wars and troubles, famines and starvations, sickness and murder; and all these things has taken place, all because one little phase of His Word was doubted. Do you think we'll ever get back, doubting one phase of It? If it cost all of this, will He let you back free, let you go anywhere, say, "I don't. Can't understand It. I don't believe It, anyhow"? No.
E-105 Voi trebuie să-L credeţi tot, indiferent cât pare El de smerit. Credeţi-L, oricum. Ziceţi, "Ei bine, eu nu-L înţeleg." Credeţi-L, oricum. Voi nu trebuie să-L înţelegeţi. Voi trebuie să-L credeţi. Doar credeţi-L, oricum. Acum, acela-i felul cum suntem noi astăzi, acelaşi lucru, acel Dumnezeu.
E-105 You've got to believe all of It, no matter how humble It seems. Believe It, anyhow. Say, "Well, I don't understand It." Believe It, anyhow. You're not supposed to understand It. You're supposed to believe It. Just believe It, anyhow. Now, that's way we are today, the same thing, that God.
E-106 Aceasta este ca o armată mergând la luptă. Noi avem spioni în Anglia. Anglia are spioni aici. Spionii sunt înăuntru şi afară, în jurul lumii. De ce? Ei cercetează secretele noastre militare. Când noi găsim vreun fel de secret militar, imediat ce ei îl pot găsi, ei iau acelaşi lucru, sau ceva, să-l combată. Acesta este un război.
Cele mai mari războaie, ce se petrec, este un război spiritual.
E-106 It's just like an army going to fight. We got spies in England. England has got spies here. The spies are in and out, around the world. Why? They're searching out our military secrets. When we find some kind of a military secret, as soon as they can find it, they take the same thing, or something, to combat it. It's a warfare.
The greatest warfares, gone on, is a spiritual warfare.
E-107 Acum, când Dumnezeu a ştiut că aceasta urma să vină la împlinire, El a făcut pentru copiii Lui întocmai cum face Statele Unite pentru armata lor. Noi îi dăm unui om o cască să poarte, pentru că noi ştim că el o să o folosească. Noi îi dăm, o-o cazma să sape înăuntru. Noi ştim că este o livră mare, vreun pachet de nouăzeci de livre pe spatele lui [aproximativ 45 kg]. Ceva recrut mic purtându-l, el cu certitudine este un-un lucru greu pentru el. Dar armata ştie că ei trebuie să-l instruiască pentru aceea, deoarece o să aibă nevoie de aceasta. Fiecare piesă de echipament, el o să aibă nevoie de aceasta când el ajunge pe frontul de luptă.
E-107 Now, when God knowed this was going to come to pass, He did for His children just like the United States does for their army. We give a man a helmet to wear, because we know he's going to use it. We give him a—a spade to dig in. We know it's a big pound, about ninety-pound pack on his back. Some little rookie packing it, he certainly is a—a hard thing for him. But the army knows they got to train him for that, because he's going to need it. Every piece of equipment, he's going to need it when he hits the battlefront.
E-108 Şi aceea este ce ar trebui noi să facem astăzi, prietene. Noi trebuie să luăm întregul Cuvânt al lui Dumnezeu, căci noi o să avem nevoie de El. Noi trebuie să folosim fiecare Cuvânt care este înăuntru Acolo. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, şi noi trebuie să folosim Evanghelia deplină, toată Aceasta. Acum, când Dumnezeu a fortificat Biserica Lui, El a fortificat-O cu cel mai bun lucru care El l-a putut găsi, pentru că aceştia sunt Proprii Lui copii. Şi El a fortificat Biserica prin Cuvânt, Propriul Lui Cuvânt. Doar le-a cerut să creadă Cuvântul Lui, aceea a fost tot.
E-108 And that's what we ought to do today, friend. We got to take the whole Word of God, 'cause we're going to need It. We got to use every Word that's in There. It's THUS SAITH THE LORD, and we've got to use the full Gospel, all of It. Now, when God had fortified His Church, He fortified It with the best thing that He could find, because it's His Own children. And He fortified the Church by the Word, His Own Word. Just ask them to believe His Word, that's all there was.
E-109 Şi Satan, prin înţelepciunea lui, a cauzat ca Eva să rupă jos acea barieră, doar într-un loc. Satan a admis că fiecare părticică din Cuvânt a fost adevărat, dar a spus, "Cu siguranţă..." Aceea este tot ce a trebuit el să ştie. "Cu siguranţă tu nu vei muri." Acum, aceea era portiţa. El a scos-o pe Eva din spatele acelui Cuvânt, cu o mică îndoială.
E-109 And Satan, by his wisdom, caused Eve to break down that barrier, just in one place. Satan admitted every bit of the Word was right, but said, "Surely…" That's all he had to know. "Surely you won't die." Now, that was the loophole. He got Eve from behind that Word, with one little doubt.
E-110 Aceea este exact unde el duce biserica astăzi, acelaşi lucru. Doar acea singură îndoială mică vă aduce pe această parte. Şi acum nu există cale ca să încercaţi vreodată să gândiţi că Dumnezeu vă va cruţa vreodată prin aparţinerea la o biserică, aparţinerea la o organizaţie, sau un grup, sau orice este aceasta, sau orice senzaţie.
E-110 That's exactly where he gets the church today, the same thing. Just that one little doubt brings you on this side. And now there's no way to ever try to think that God will ever spare you through belonging to a church, belonging to an organization, or a group, or whatever it is, or any sensation.
E-111 Voi trebuie să credeţi Cuvântul Lui şi să acţionaţi asupra acestuia. Corect. Există... Aceea este singura cale. Acela era programul lui Dumnezeu la început. Acela era programul lui Dumnezeu în jos prin viaţă. Acela este programul lui Dumnezeu acum, este, că Biserica trebuie să stea în spatele Cuvântului. Aceea este singura cale ca el, voi să puteţi fi în siguranţă.
E-111 You've got to believe His Word and act upon the same. Right. There's… That's the only way. That's God's program at the beginning. That's God's program down through the life. That's God's program now, is, the Church must stay behind the Word. That's the only way that he, you can be safe.
E-112 Observaţi-l pe Noe în zilele lui. Noi am vorbit despre el azi dimineaţă. În zilele lui a fost un timp mare intelectual, şi oamenii au fost deştepţi. Şi Noe, marea lui epocă intelectuală, Domnezeu a venit jos să salveze poporul ales.
E-112 Notice Noah in his days. We spoke of it this morning. In his days it was a great intellectual time, and men were smart. And Noah, his great intellectual age, God came down to save the elected people.
E-113 Credeţi voi că Dumnezeu are o Biserică aleasă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cu certitudine, El are. Şi El vine să-i salveze pe acei Aleşi. Ceilalţi din ei, este doar carne de tun obişnuită. Dar El-dar El ştie că acolo o să fie un număr din ei salvaţi, deoarece, "El le-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii." Aceea este exact conform cu Scriptura.
E-113 Do you believe God has an elected Church? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Certainly, He does. And He comes to save that Elected. The rest of them, it's just common cannon fodder. But He—but He knows that there's going to be so many of them saved, because, "He put their names on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world." That's exactly according to the Scripture.
E-114 "Şi anticristul, în zilele din urmă, va înşela pe fiecare a căror nume nu au fost scrise în acea Carte înainte de întemeierea lumii." Biblia a spus aşa. Anticristul, aşa de aproape, acesta va fi Penticostal, până la punct. Vedeţi? "Dar acesta îi va amăgi pe acei a căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii, când Mielul a fost ucis."
E-114 "And the antichrist, the last days, will deceive every one whose names were not written on that Book before the foundation of the world." The Bible said so. The antichrist, so close, it'll be Pentecost, to the dot. See? "But it'll deceive those whose names were not written on the Book of Life from the foundation of the world, when the Lamb was slain."
E-115 Observaţi. Acum, noi aflăm că, Satan, acel mare agent, el a fost în stare numai să ia biserica, prima dată, prin a-i face să accepte înţelepciunea lui a lumii, şi să se îndepărteze de la credinţa obişnuită care Dumnezeu le-a spus să o aibă în Cuvântul Lui. Acela a fost primul Lui program. El a reuşit acolo. Şi acolo este unde el a făcut-o, de fiecare dată. O, dacă noi am putea măcar să vedem că aceea este. Şi când el poate să vă scoată din spatele acelui Cuvânt, aceea este tot ce are el de făcut. Voi sunteţi-voi sunteţi în mâinile lui chiar atunci.
Observaţi, doar credeţi Cuvântul Lui, şi trăiţi.
E-115 Notice. Now, we find that, Satan, that great agent, he only was able to get the church, the first time, by making them accept his wisdom of the world, and get away from common faith that God told them to have in His Word. That was His first program. He succeeded there. And there is where he's done it, every time. Oh, if we could only see that that's it. And when he can get you from behind that Word, that's all he has to do. You're—you're in his hands right then.
Notice, just believe His Word, and live.
E-116 Acum, Eva, Acela nu a fost suficient pentru ea. Ea trebuia să aibă ceva din înţelepciunea lumii.
E-116 Now, Eve, That wasn't enough for her. She had to have some of the wisdom of the world.
E-117 Acela este felul cum facem noi astăzi. Noi doar trebuie să avem ceva doctor, Ph.D., LL.D., să ne spună despre Acesta. Frate, dacă acesta este contrar la acest Cuvânt, voi să-l lăsaţi în pace. Mie nu-mi pasă dacă acesta este papa de la Roma, sau dacă acesta este... orice ierarhie, sau arhiepiscopul de Canterbury. Mie nu-mi pasă cine este acesta. Voi credeţi Cuvântul lui Dumnezeu. Şi fiecare alt cuvânt să fie o minciună, dacă ceva este contrar la Cuvânt.
E-117 That's the way we do today. We've just got to have some doctor, Ph.D., LL.D., to tell us about It. Brother, if it's contrary to this Word, you leave it alone. I don't care if it's the pope of Rome, or if it's the… any hierarchy, or the archbishop of Canterbury. I don't care who it is. You believe God's Word. And let every other word be a lie, if anything is contrary to the Word.
E-118 Eu am aflat acest singur lucru. Trăiesc prin Cuvânt. Dacă Dumnezeu face o promisiune, El trebuie să-şi ţină acel Cuvânt. Dacă El nu-şi ţine acel Cuvânt, atunci acesta nu este Dumnezeu.
E-118 I found out this one thing. Live by the Word. If God makes a promise, He's got to keep that Word. If He doesn't keep that Word, then it's not God.
E-119 Acum, Dumnezeu o să trebuiască să judece lumea prin ceva criteriu, într-o zi. Acum, dacă El o să o judece prin criteriul cum biserica Romană ne spune, al bisericii, atunci care biserică este aceasta? Există vreo nouă sute de organizaţii diferite. Care este aceasta? Baptiştii spun că al lor este criteriul. Penticostalii spun că al lor. Catolicii spun că al lor. După mine, nici una din ele.
E-119 Now, God is going to have to judge the world by some standard, some day. Now, if He's going to judge it by the standard as the Roman church tells us, of the church, then which church is it? There's some nine hundred different organizations. Which is it? The Baptist says theirs is the standard. The Pentecostal says theirs. Catholic says theirs. To me, neither one of them.
E-120 Cuvântul este Adevărul. "Oricine va lua un Cuvânt din Aceasta, sau adaugă un cuvânt la Ea, la acela i se va lua din, partea lui, din Cartea Vieţii." Vedeţi? Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu va judeca omul.
E-120 The Word is the Truth. "Whosoever shall take one Word from This, or add one word to It, the same will be taken from, his part, out of the Book of Life." See? It's the Word of God, God will judge the man by.
E-121 Marea generaţie a lui Noe acolo, când ei au fost aşa de deştepţi, Dumnezeu le-a trimis un mesaj. Şi când El a trimis, El nu a trimis un arhanghel. El a trimis un fermier, cu un mesaj, mic simplu, dar acesta le-a arătat. Acum, credeţi voi că ei îl primesc? Nu. Deoarece, acesta a fost prea simplu. Dacă-dacă nu ar fi fost aşa de simplu, ei l-ar fi primit. Dacă acesta ar fi fost ceva lucru măreţ, tu le-ai fi putut spune cum să zidească o piramidă care era mai mare decât acelea care ei deja le-au zidit, şi aşa mai departe, ei ar fi putut să-l primească. Dar El a trimis un om simplu cu un mesaj, că, "O să plouă." Aceea nu s-a potrivit cu educaţia lor ştiinţifică. Păi, ei puteau trage către ceruri, cu radar sau ceva, şi să dovedească că nu există apă acolo sus.
E-121 Noah's great generation there, when they were so smart, God sent them a message. And when He did, He never sent an archangel. He sent a farmer, with a simple, little message, but it was showing them. Now, do you think they receive it? No. Because, it was too simple. If—if it wasn't been so simple, they would have received it. If it been some great something, you could told them how to build a pyramid that was greater than the ones that they already had built, and so forth, they might have received it. But He sent a simple man with a message, that, "It's going to rain." That didn't meet their scientific education. Why, they could shoot to the skies, with radar or something, and prove there's no water up there.
E-122 Dar Noe a spus, "Dumnezeu a spus că ar fi apă acolo. Şi dacă Dumnezeu a spus că ar fi apă acolo, chiar dacă nu este nimic acolo, El o poate pune acolo, deoarece El este Creatorul." Asta este tot. Nu contează ce spune altcineva, Dumnezeu a spus aşa, şi Dumnezeu este în stare să-şi ţină Cuvântul Lui. Acel simplu, mesaj mic a condamnat lumea în zilele lui, şi a mântuit propriul lui cămin. Aşa este. Al unui simplu, nimic radical, doar, simplu, "Păşiţi în corabie." Aceea a fost tot ce era necesar. "Credeţi şi păşiţi înăuntru." Dumnezeu a salvat lumea prin simplitate, arătându-Se aşa de umil. Aceea era... Ce a fost aceasta? Dumnezeu ascunzându-se din nou de la cei foarte deştepţi, educaţi.
E-122 But Noah said, "God said there'd be water there. And if God said there'd be water there, though there's none there, He can put it there, because He's the Creator." That's it. No matter what anybody else says, God said so, and God is able to keep His Word. That simple, little message condemned the world in his days, and saved his own household. That's right. Of a simple, nothing radical, just, simply, "Walk in the ark." That's all there was necessary. "Believe and walk in." God saved the world by simplicity, showing Hisself so humble. That was… What was it? God hiding again from the real smart, educated.
E-123 Oricine ştie că oamenii din-ainte de potop au fost mai deştepţi decât cum suntem noi astăzi, mai departe avansaţi în ştiinţă, şi aşa mai departe, decât cum suntem noi astăzi. Păi, ei pot dezgropa mumii în urmă acolo. Şi noi nu am putea avea o mumie astăzi. Noi nu am putea pietrifica un corp în felul acela. Ei aveau coloranţi care noi nu îi putem egala astăzi. Ei au construit piramide şi sfincşi, şi aşa mai departe, care noi nu i-am putea egala dacă am fi trebuit. Noi nu avem materialul cu care să le construim. Noi nu avem puterea să o ridicăm sus acolo. Noi nu am putea s-o construim, dar ei au construit-o. De ce? Ei au fost mai deştepţi decât cum suntem noi.
E-123 Anyone knows that the antediluvian people were smarter than we are today, farther advanced in science, and so forth, than we are today. Why, they can dig up mummies back there. And we couldn't have a mummy today. We couldn't petrify a body like that. They had coloring that we can't match today. They built pyramids and sphinx, and so forth, that we couldn't match if we had to. We haven't the stuff to build it with. We don't have the power to lift it up there. We could not build it, but they built it. Why? They were smarter than we are.
E-124 Şi în acea rasă fină, deşteaptă, educată, inteligentă de oameni, Dumnezeu a trimis un mesaj, aşa de smerit, încât doar i-a poticnit drept jos până la fund. Ei-ei l-au refuzat şi l-au respins. Şi justeţea lui Dumnezeu cere judecată, că au respins mesajul Lui, şi El a condamnat lumea şi a scufundat-o sub pământ, printr-un potop. Şi l-a salvat pe Noe, cel neprihănit, care a crezut printr-un mesaj simplu, mic care l-a folosit Dumnezeu. Ce a fost aceasta? Dumnezeu ascunzându-se în simplitate. O, da. Da, domnule. De obicei, cum ei întotdeauna fac, ei l-au crezut.
E-124 And in that fine, educated, smart, intelligent race of people, God sent a message, so humble, that just stumbled them right down to the bottom. They—they refused it and rejected it. And God's justice required judgment, that rejected His message, and He condemned the world and sunk it beneath the earth, by a flood. And saved Noah, the righteous, who believed by a simple, little message that God used. What was it? God hiding in simplicity. Oh, yes. Yes, sir. Usually, as they always do, they believed it.
E-125 Altă dată, când acolo a fost un timp de izbăvire la îndemână, Dumnezeu a trimis un om simplu, dintr-o familie simplă. El niciodată nu a luat vreo familie renumită. Familia lui Moise, noi aflăm că el a fost doar un om simplu, o familie obişnuită din seminţia lui Levi, eu cred. Şi ei i-au adus afară, această familie.
E-125 Another time, when there was a time for deliverance at hand, God sent a simple man, out of a simple family. He never taken any renown family. Moses' family, we find out that he was just a simple man, a common family of the tribe of Levi, I believe. And they brought them out, this family.
E-126 El a lăsat ca Moise să meargă înăuntru şi să fie omul cel mai înalt educat din toată ţara. El îi putea învăţa pe Egipteni înţelepciune. El a fost un om militar, ni se spune de istorie. El a cunoscut toate intrările şi ieşirile, cum să o facă. Şi Dumnezeu a lăsat ca el să fie instruit în felul acela, şi a dovedit că tu nu poţi dobândi pentru Dumnezeu în felul acela. Milităria lui, toată mintea lui de geniu, toată educaţia lui, el a dat greş prin aceasta amarnic şi mizerabil. Dumnezeu l-a lăsat să o facă, l-a lăsat să fie educat şi deştept. Şi atunci I-a luat patruzeci de ani să-l pregătească, iar apoi patruzeci de ani s-o bată afară din el, înainte ca El să-l poată folosi. Aşa este. Aşa este. L-a dus afară în partea din spate a deşertului şi l-a scăpat de toată educaţia care el a avut-o.
E-126 He let Moses go in and be the highest educated man in all the country. He could teach the Egyptians wisdom. He was a military man, we're told by history. He knowed all the in's and out, how to do it. And God let him get trained like that, and prove that you cannot accomplish for God in that manner. His military, all of his genius mind, all of his education, he bitterly and miserably failed by it. God let him do it, let him be educated and be smart. And then it took Him forty years to educate him, and then forty years to beat it out of him, before He could use him. That's right. That's right. Took him out on the backside of the desert and got rid of all the education he had.
E-127 O, singurul lucru este necazul de astăzi, noi întotdeauna încercăm să împachetăm, pentru Venire. Noi s-ar cuveni să golim, pentru Venire. Acolo trebuie să fie un spaţiu acolo. Acolo trebuie să fie ceva, o foame. Noi încercăm să convingem şi să tragem. Noi nu ar trebui să facem aceea. Dacă un om este flămând după Dumnezeu, acolo este un loc gol, pentru El. Aceea este tot. Dar, până acolo, noi nu îl putem înăbuşi pe Dumnezeu într-un loc. Noi îl putem face să aibă isme, şi friguri, şi aşa mai departe, să acţioneze ciudat. Dar aceasta cu certitudine nu va merge până când acel om, însuşi, îl vrea pe Dumnezeu. Da, domnule. Aşa că programele noastre făcute de om nu sunt bune. Intraţi în Dumnezeu. Aceea este exact aşa. Se înscriu la biserică, dă mâinile, forme de botez, şi ritualuri, şi-şi mărgele, şi aşa mai departe, nonsens!
E-127 Oh, the only thing is the trouble today, we're always trying to pack up, for the Coming. We ought to be emptying up, for the Coming. There's got to be a space there. There's got to be something, a hunger. We're trying to persuade and pull. We oughtn't to do that. If a man is hunger for God, there's a place empty, for Him. That's all. But, until there, we can't smother God into a place. We might make him have isms, and chills, and so forth, and act strange. But it certainly won't work until that man, himself, wants God. Yes, sir. So our man-made programs are no good. Get in God's. That's exactly right. Join church, shake hands, forms of baptisms, and rituals, and—and rosaries, and so forth, nonsense!
E-128 Aceasta este o naştere. Şi Dumnezeu... "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ea va fi săturată." Aşa este. Voi trebuie să aveţi un loc gol. Ce îi face pe oameni să flămânzească?
E-128 It's a birth. And God… "Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for she shall be filled." That's right. You got to have an empty spot. What makes men hunger?
E-129 Ce-i face pe oameni să meargă aici afară şi să facă în felul cum ei fac? Ce le face pe aceste femei afară pe stradă, umblând cu aceste haine imorale pe ele? Ce încearcă ei să facă? Ei încearcă să satisfacă o foame. Şi pentru ce flămânzesc ei? Este din cauză că ei au fost creaţi să flămânzească. Dar acea flămânzire, cum îndrăzneşte vreo persoană să încerce să astâmpere acea foame sfântă care Dumnezeu v-a făcut, să flămânziţi după El, şi încercaţi să o satisfaceţi cu lucrurile lumii. Voi nu aveţi un drept să faceţi aceea.
E-129 What makes men go out here and do the way they do? What makes these women out on the street, walking with these immoral clothes on? What are they trying to do? They're trying to satisfy a hunger. And what do they hunger for? Is because they were created to hunger. But that hunger, how dare any person try to hush that holy hunger that God made you, to hunger for Him, and try to satisfy it with the things of the world. You don't have a right to do that.
E-130 Cum îndrăzneşte vreo persoană să încerce să pună jocurile de bingo şi dansuri şi lucruri în biserică, şi cine de supe să vă plătiţi păstorul, vreun fel de distracţie carnală, şi vă numiţi religioşi, şi lucruri ca acelea, să astâmpăraţi acea foame sfântă! Când, voi s-ar cuveni să aveţi o cameră de sus acolo, rugându-vă după botezul Duhului Sfânt să umple acea adunare de oameni. Voi nu aveţi nici un drept.
E-130 How dare any person to try to put bingo games and dances and things in the church, and soup suppers to pay your pastor, some kind of a carnal entertainment, and call yourself religious, and things like that, to hush that holy hunger! When, you ought to be having an upper room there, praying for the baptism of the Holy Spirit to fill that congregation of people. You have no right.
E-131 Dar Acesta este prea smerit. El nu împlineşte cerinţele voastre. Educaţia voastră s-a dus deasupra de Acela. Vedeţi? Voi sunteţi prea deştepţi. Voi vreţi să-i educaţi pe oameni în El. Voi nu vreţi un păstor care îl cunoaşte pe Duhul Sfânt. Voi l-aţi izgoni de la amvonul vostru. Voi nu vreţi aceea, pentru că el nu îşi poate arăta carnetul lui. El nu poate arăta de la care şcoală a fost el. Vă gândiţi că Moise ar fi putut s-o arate? Vă gândiţi căci careva din profeţi ar fi putut s-o arate? Ar fi putut Isus s-o arate?
E-131 But It's too humble. It doesn't meet your requirements. Your education has gone above That. See? You're too smart. You want to educate the people into It. You don't want a pastor that knows the Holy Spirit. You'd run him away from your pulpit. You don't want that, because he can't show his card. He can't show what school he was from. Do you think Moses could have showed it? You think any of the prophets could have showed it? Could Jesus show it?
E-132 Ei au spus, "Ce şcoală? De unde a primit El această educaţie? De unde a venit aceasta?" Noi nu avem o evidenţă despre El să meargă vreodată o singură zi la şcoală în viaţa Lui.
E-132 They said, "What school? Where'd He get this education? Where'd this come from?" We don't have a record of Him ever going to school a day in His life.
E-133 Cum este cu Ioan, acel bătrân lânos, cu faţa de vierme păros, venind afară din pustie în felul acela? Tatăl lui a fost un predicator, şi el a ieşit dintr-o şcoală; el a fost un preot. Noi nici măcar nu avem vreo evidenţă ca el vreodată să meargă la şcoală. El a mers în pustie la vârsta de nouă ani. De ce? El a avut o slujbă importantă de făcut. De ce nu a urmat el pe urmele tatălui său, chiar cum a fost obiceiul ca el să facă? Păi, acel seminar jos acolo l-ar-1-ar fi băgat în aşa de multe şovăieli ce le-au avut, "Acum, tu ştii că tu trebuie să-l anunţi pe Mesia. Acum, tu ştii că Fratele Jones îndeplineşte aceea."
E-133 What about John, that old woolly, fuzzy-worm face, coming out of the wilderness like that? His father was a preacher, and he come out of a school; he was a priest. We don't even have any record of him ever going to school. He went into the wilderness at nine years old. Why? He had an important job to do. Why didn't he follow his father's trait, just like was customary for him to do? Why, that seminary down there would—would have got him in so many scruples they had, "Now, you know you're to announce the Messiah. Now, you know Brother Jones meets that."
E-134 El a mers afară în pustie şi el a aşteptat după Dumnezeu până când Domnul i-a spus, "Asupra Căruia tu vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând, El este Acela care va boteza cu Duhul Sfânt şi cu Foc." Slujba lui a fost prea importantă să ia o educaţie. Cu certitudine a fost. El a trebuit să aibă puterea lui Dumnezeu.
E-134 He went out in the wilderness and he waited on God until the Lord told him, "Upon Whom thou shall see the Spirit descending and remaining, He's the One is going to baptize with the Holy Ghost and Fire." His ministry was too important to get an education. Certainly it was. He had to have the power of God.
E-135 Acum, dacă tu ai educaţia ta plus puterea lui Dumnezeu, minunat, dar să nu pui acea educaţie deasupra puterii lui Dumnezeu. Vedeţi? Într-adevăr.
E-135 Now, if you got your education plus the power of God, wonderful, but don't put that education above the power of God. See? Truly.
E-136 Acum, noi aflăm că Moise, acum, când el a fost acolo afară, el... Patruzeci de ani el s-a instruit, ştiind prin mama lui că el urma să-i izbăvească pe copiii lui Israel. El cu siguranţă s-a gândit, când el l-a ucis pe acel Egiptean, că fraţii ar înţelege aceasta, dar ei nu au înţeles. Astfel, prin toate aceste scheme, el a dat greş şi a dat greş mizerabil. Dar în cinci minute, în Prezenţa unui rug aprins acolo afară, Dumnezeu a pus mai mult în el decât-decât a pus seminariul jos acolo în patruzeci de ani.
E-136 Now, we find out that Moses, now, when he was out there, he… Forty years he had trained himself, knowing by his mother that he was to deliver the children of Israel. He thought surely, when he killed that Egyptian, that the brothers would understand it, but they didn't. So, through all of his schemes, he failed and miserably failed. But in five minutes, in the Presence of a burning bush out there, God put more into him than the—than the seminary did down there in forty years.
E-137 Acum, eu voi admite un singur lucru, când tu înveţi de Dumnezeu, despre Dumnezeu, în umilinţă. Cum este cu un rug? Ce-i dacă Moise a spus, "Acum, aşteaptă un minut. Educaţia mea este foarte înaltă. Astfel mă gândesc că mă voi duce acolo şi să încerc să adun câteva din acele frunze de pe rug, le duc jos la laborator, şi le examinez, şi să văd cu ce chimical a fost acela stropit, să văd dacă... este în flăcări şi nu arde"? Vedeţi, el niciodată nu ar fi aflat secretul. Dar el a păşit sus la Natura Mamă, şi-a luat jos încălţămintea, a îngenunchiat jos şi a început să vorbească cu El. Şi El i-a vorbit înapoi. Acela este felul.
E-137 Now, I'll admit one thing, when you learn God, of God, in humility. What about a bush? What if Moses said, "Now, wait a minute. My education is very high. So I think I'll go over and try to gather some of them leaves off the bush, take them down to the laboratory, and examine them, and see what chemical that that was sprayed with, to see if the… it's afire and don't burn"? See, he would have never found the secret. But he walked up to Mother Nature, took off his shoes, knelt down and begin to talk to It. And It talked back to him. That's the way.
E-138 Să nu încercaţi să vă educaţi în ceva. Ci puneţi-vă drept jos înaintea lui Iehova Dumnezeu, vorbiţi cu El. El va vorbi înapoi către voi din nou. Aceea este chiar cât de smerit este. "Cereţi, şi veţi căpăta. Bateţi, aceasta se va deschide. Căutaţi, şi veţi găsi. Cereţi, şi vi se va da." Aceea este chiar aşa de simplu.
E-138 Don't try to educate yourself into something. But get right down before Jehovah God, speak to Him. He'll speak back to you again. That's just how humble it is. "Ask, and you shall receive. Knock, it'll be opened. Seek, and ye shall find. Ask, and it'll be given." That's just that simple.
E-139 Acum, eu ştiu un singur lucru, că oricând tu îl găseşti pe Dumnezeu, te face să acţionezi deosebit. Îl observaţi pe Moise, ziua următoare, după. El a fugit de la...
E-139 Now, I know one thing, that whenever you really find God, it makes you act peculiar. You notice Moses, the next day, after. He had run from…
E-140 El deja a fugit din Egipt, şi a fost acolo afară, şi s-a căsătorit cu Sefora, şi l-a avut pe fiul lui micuţ, Gherşom. Şi aici era el, a uitat deja de robia poporului. Dar când Dumnezeu i-a apărut acolo în rugul aprins; ziua următoare, el a pus-o pe Sefora călare pe un catâr, cu un copil pe şoldul ei. Şi o barbă albă atârnându-i în jos până la brâu; capul lui chel strălucind. Şi un toiag în mâna lui, mergând în jos pe-acolo, "Slavă lui Dumnezeu," ochii lui privind acolo.
"Unde te duci, Moise?"
E-140 He had already run out of Egypt, and been out there, and marry Zipporah, and had his little son, Gershom. And here he was, already forgot about the bondage of the people. But when God appeared to him there in the burning bush; the next day, he had Zipporah setting straddle a mule, with a young'n on her hip. And a white beard hanging down to his waist; his bald head shining. And a stick in his hand, going down through there, "Glory to God," his eyes looking over.
"Where you going, Moses?"
E-141 "Noi mergem jos în Egipt, să preluăm," o invazie de un om.
E-141 "We're going down to Egypt, to take over," a one-man invasion.
E-142 O, aceasta te va face să acţionezi ciudat, dar aceea este în regulă. Atât timp cât tu ştii încotro te duci, aceea este în regulă.
"De unde ştii că tu o să preiei?"
"Dumnezeu a spus aşa." Aceea o stabileşte. Acela a spus aşa. "Dumnezeu a spus aşa."
E-142 Oh, it'll make you act funny, but that's all right. As long as you know which way you're going, that's all right.
"How do you know you're going to take over?"
"God said so." That settles it. That said so. "God said so."
E-143 "O, tu eşti în vârstă de optzeci de ani! Dacă tu ai fi făcut aceea, tu ai fi mers când ai avut patruzeci."
E-143 "Oh, you're eighty years old! If you'd have done that, you'd went when you was forty."
E-144 "Dar Dumnezeu a spus, 'Mergi acum. Acesta este timpul."' Invazie de un singur om, mergând jos s-o facă.
E-144 "But God said, 'Go now. This is the time.'" One-man invasion, going down to do it.
E-145 Dumnezeu te face să acţionezi ciudat, chiar dacă tu arăţi ca o sfârlează de vânt pe vârvul unei clădiri. Dar atât timp cât acesta este Dumnezeu care o face, păi, în regulă. Ce mai contează? Aceasta ar putea să scoată ceva din instruirea teologică Baptistă din tine. Dar atât timp cât o face Dumnezeu, El se descoperă pe Sine în simplitate. Acel predicator a ştiut mai mult despre Dumnezeu, venind jos de pe vârful acelei case, decât învăţând toţi anii în care a mers la şcoală. Amin. Dumnezeu Se descoperă în simplitate, şi Se arată în putere. Amin. Se ascunde, apoi Se arată. Vreau să văd cât de simplu poţi deveni; nu cât de deştept poţi deveni, ci cât de simplu poţi deveni.
E-145 God makes you act funny, even if you look like a weather vane standing on top of a building. But as long as it's God doing it, why, all right. What difference does it make? It might take some of the Baptist theological training out of you. But as long as God is doing it, He reveals Hisself in simplicity. That preacher knowed more about God, coming off the top of that house, than learning all the years he went to school. Amen. God reveals Hisself in simplicity, and shows Hisself in power. Amen. Hiding Himself, then showing Himself. Want to see how simple you get; not how smart you can get, but how simple you can get.
E-146 Dumnezeu se face pe Sine cunoscut în simplitate, nu în deşteptăciune şi perspicacitate. Aceea este de la diavolul. Urmăriţi instruirea. Unde au făcut copiii lui Cain, ce li s-a întâmplat la ai lui? Copiii diavolului, ce s-a întâmplat cu ei? Ei toţi au devenit educatori deştepţi, savanţi, şi aşa mai departe. Urmăriţi copiii lui Set; umiliţi, ţărani, crescători de oi, şi aşa mai departe. La sfârşitul lumii, ce s-a întâmplat? La sfârşitul lumii din-ainte de potop, ce s-a întâmplat? Ei au fost toţi pierduţi. Ei au fost religioşi, de asemenea. Cu certitudine, ei au fost. Dar, voi vedeţi, Dumnezeu a trimis pe Noe, i-a prins pe cei smeriţi, cei simpli, şi i-a luat sus. Şi copiii lui Cain au fost nimiciţi.
E-146 God makes Hisself known in simplicity, not in smartness and shrewdness. That's of the devil. Follow the training. Where did Cain's children, what happened to his? The devil's kids, what happened to them? They all become smart educators, scientists, and so forth. Follow Seth's children: humble, peasants, sheep raisers, and so forth. At the end of the world, what happened? At the end of the antediluvian world, what happened? They were all lost. They were religious, too. Certainly, they were. But, you see, God sent Noah, caught the humble, the simple, and taken them up. And Cain's children was destroyed.
E-147 Acelaşi lucru este astăzi, aşa deştepţi, perspicace. Vedeţi? Aşa este cum Satan a amăgit-o pe Eva în Grădina Edenului. Aşa este cum au făcut copiii lui, tot drumul în jos.
E-147 Same thing it is today, that smart, shrewd. See? That's how Satan deceived Eve in the garden of Eden. That's how his children has done, all the way down.
E-148 Priviţi la Moab, acea mare, organizaţie fină stând sus acolo pe vârful dealului. Vai, ce loc măreţ! Acum, nu... Ei se închină la acelaşi Dumnezeu. Căci, ei au mers şi l-au adus pe episcopul lor, Balaam. El a venit acolo afară şi a ridicat şapte altare, şapte jertfe. Acelaşi altar, aceeaşi jertfă, totul exact cum a făcut Israel, micuţul rătăcitor jos acolo. Şi atunci au încercat să-l blesteme pe fratele lor, vedeţi, să-i ţină ca să nu treacă prin ţară. Ei nu au vrut una din acele treziri de holy-roller acolo printre poporul lor. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a mers drept înainte până la capăt, oricum, pentru că lor li s-a promis să meargă la ţara promisă, şi nimic să nu-i oprească. Dumnezeu s-a ocupat cu ei. Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate, acela este felul cum face El întotdeauna, şi ei de obicei îl pierd.
E-148 Look at Moab, that great, fine organization standing up there on top the hill. My, what a great place! Now, no… They worship the same God. Cause, they went and got their bishop, Balaam. He come out there and put up seven altars, seven sacrifices. The same altar, the same sacrifice, everything exactly like Israel done, the little wanderer down there. And then tried to curse their brother, see, to keep him from passing through the land. They didn't want one of them there holy-roller revivals among their people. What happened? God went right on through, anyhow, because they were promised to go to the promised land, and nothing would stop them. God dealt with them. God hiding Himself in simplicity, that's the way He always does, and they usually miss it.
E-149 Moise a fost un slujitor dedicat al lui Cristos. Şi Dumnezeu... La rugul aprins, el a ştiut mai mult despre... Moise a ştiut mai mult despre Dumnezeu când el a părăsit acel rug aprins decât în toţi acei patruzeci de ani care el a studiat despre El jos în Egipt. Noi ştim că aceea este aşa.
E-149 Moses was a dedicated servant of Christ. And God… At the burning bush, he knowed more about… Moses knowed more about God when he left that burning bush than all the forty years he studied of Him down in Egypt. We know that's right.
E-150 În zilele lui Ahab, lumea a ajuns într-un astfel de loc, politica a jucat un aşa rol, cum am vorbit noi azi dimineaţă, până când Ahab a venit pe scenă. Acum, Ahab nu a fost ins rău. El a fost doar un Israelit căldicel, căzut care s-a lăsat condus în jur de nevasta lui. Ea a fost gâtul care a întors capul.
E-150 In the days of Ahab, the world had got to such a place, politics had played such a part, as we talked on this morning, until Ahab come on the scene. Now, Ahab was no bad guy. He was just a lukewarm, backslidden Israelite that let his wife lead him around. She was the neck that turned the head.
E-151 Şi acela este acelaşi lucru care îl avem chiar aici în aceste State Unite acum. Cu certitudine. Eu nu spun, preşedintele nostru, aşa-şi-aşa. El ar putea să fie un om bun. Dar acesta este acel sistem vechi în spatele acestuia, acela este cel care o face.
E-151 And that's the same thing we got right here in this United States now. Certainly. I don't say, our president, so-and-so. He might be a good man. But it's that old system behind it, that's what's a doing it.
E-152 Voi s-o urmăriţi. Voi doar să însemnaţi. Vă gândiţi că eu doar stau aici să spun ceva despre care eu nu ştiu ce vorbesc. Voi să vă amintiţi ce v-am spus. Da, domnule. Eu ajung să devin un om bătrân. Eu nu am încă multe zile rămase pe pământ. Dacă Isus zăboveşte mult, eu voi fi dus destul de curând. Dar aceasta va fi înregistrat, şi voi o veţi asculta din nou, şi veţi afla că aceasta a fost corect. Voi trăiţi în umbre. Nu mai există speranţe rămase, deloc. Acum, reţineţi, eu ştiind aceasta, un om bătrân cum sunt eu, şi stând aici şi ştiind că timpul zboară înainte. Şi voi sunteţi-voi sunteţi terminaţi. Naţiunea este terminată. Totul este terminat. Aşa este. Şi numai un lucru, 'Salvaţi-vă de la această generaţie înaintată," căci ea este terminată. Aşa este.
E-152 You watch it. You just mark. You think I'm just standing here saying something I don't know what I'm talking about. You remember what I've told you. Yes, sir. I'm getting to be an old man. I haven't got many more days left on the earth. If Jesus tarries long, I'll be gone pretty soon. But this will be taped, and you'll play it over, and you'll find out that it was right. You're living in the shadows. There's no hopes left, at all. Now, remember, me knowing it, an old man as I am, and standing here and knowing that time is fleeting on. And you're—you're done. The nation is done. Everything is done. That's right. And only one thing, "Save yourself from this onward generation," 'cause she's done. That's right.
E-153 Ahab. Acea zi când Izabela a venit înăuntru, a făcut ca toate femeile să acţioneze în felul cum ea a fost, şi-şi eu presupun lucrurile prin care ea a trecut, şi Ahab a lăsat lucrurile. Şi toţi predicatorii au devenit lumeşti.
E-153 Ahab. That day that Jezebel come in, got all the women acting the way she was, and—and I guess the things that she went through, and Ahab let the things. And all the preachers got worldly.
E-154 Dar în acelaşi timp, Dumnezeu a ridicat un om puternic. Noi nici măcar nu ştim de unde a venit el. Noi nu ştim cine a fost tatăl şi mama lui. El a venit de nicăieri, dar el a mers în Slavă. Noi nu ştim cine a fost tata şi mama lui, nici zile ca el să meargă vreodată la şcoală. El a fost un om al pustiei. Noi nu ştim cum a venit el. El doar a venit pe scenă ciudat, a mers jos de pe scenă ciudat. Şi el a venit acolo, şi El a zguduit jos acea generaţie, într-un om simplu.
E-154 But in that same time, God raised up a mighty man. We don't even know where he come from. We don't know who his father and mother was. He come from nowhere, but he went to Glory. We don't know who his father and mother was, no days of him ever going to school. He was a wilderness man. We don't know how he come. He just come on the scene strangely, went off the scene strangely. And he come on there, and He shook down that generation, in a simple man.
E-155 Ce gândiţi voi că teologii s-au gândit despre el în acea zi? Păi, vă gândiţi că ei l-au acceptat pe Ilie? Ei au spus, 'El este un bătrân trăznit." Izabela a spus, 'Eu îl urăsc." Şi-şi fiecare l-a urât. Dar el a avut Cuvântul Domnului pentru mântuirea naţiunii. Dar ei nu au vrut s-o creadă.
E-155 What do you think the theologians thought of him in that day? Why, you think they accepted Elijah? They said, "He's an old crank." Jezebel said, "I hate him." And—and everybody hated him. But he had the Word of the Lord for the salvation of the nation. But they wouldn't believe it.
E-156 Un fel simplu de persoană, era Ilie. Şi el a servit scopul lui Dumnezeu aşa de bine, acel spirit simplu care era în Ilie, încât Dumnezeu l-a folosit în alţi trei bărbaţi, deja, şi a promis să-l folosească din nou în zilele din urmă. Corect, aşa de simplu, încât doar să stea şi să spună Adevărul. El l-a folosit în Elisei, după el. L-a folosit în Ioan Botezătorul. A promis din nou, în Maleahi 4, 'Să reaşeze credinţa copiilor înapoi la Credinţa părinţilor cincizecimii şi Evanghelia originală." El-El a promis-o, şi El o va face. Aşa este. Acel spirit simplu, nu deştept, nu inteligent.
E-156 A simple sort of a person, Elijah was. And he served God's purpose so good, that simple spirit was in Elijah, until God used it in three other men, already, and promised to use it again in the last days. Right, so simple, that just stand and tell the Truth. He used it in Elisha, after him. Used it in John the Baptist. Promised again, in Malachi 4, "To restore the faith of the children back to the Faith of the pentecostal fathers and the original Gospel." He—He promised it, and He'll do it. That's right. That simple spirit, not smart, not intelligent.
E-157 Ilie nu a fost învăţat. El nu a fost personaj bine cunoscut în lume. El, noi nu ştim de unde a venit el. Dar el a avut suficient simţ să-l creadă pe Dumnezeu. Simplu, aceea este tot, acela este felul de oameni în care Dumnezeu lucrează, se ascunde pe Sine. Dumnezeu S-a ascuns în Ilie.
E-157 Elijah wasn't no scholar. He wasn't no well-known world figure. He, we don't know where he come from. But he just had sense enough to believe God. Simple, that's it, that's the kind of people God works, hides Himself. God hid Himself in Elijah.
E-158 V-aţi putea imagina un om ca Moise, un om obişnuit să facă lucrurile care el le-a făcut?
E-158 Could you imagine a man like Moses, an ordinary man doing the things that he did?
E-159 V-aţi putea imagina aceea, Ilie, un ins bătrân cu arătare lânoasă cu păr peste tot trupul lui, şi o bucată de piele de oaie înfăşurată în jurul lui? V-aţi putea imagina ca Dumnezeu să ia un lucru ca acela, când acolo au stat preoţi şi-şi clerici care erau cu robe, şi şlefuiţi în teologia lor, tot aşa de lustruiţi cât puteau ei să fie? Dar Dumnezeu i-a ocolit pe fiecare din ei.
E-159 Could you imagine that, Elijah, an old woolly-looky fellow with hairs all over his body, and a piece of sheepskin draped around him? Could you imagine God taking a thing like that, when there stood priests and—and clergymen that was robed, and polished in their theology, just as smooth as they could be? But God bypassed every one of them.
E-160 El întotdeauna o face. Spuneţi-mi o singură dată când el a făcut-o vreodată. Niciodată. Nu, domnule. El a ocolit întregul lucru, să vină jos la ceva formă simplă. El se descoperă pe Sine şi lucrează în simplitate, foarte simplu aşa ca toţi să-L înţeleagă. Aceea este ce-L face măreţ. El devine simplu, simplificându-L.
E-160 He always does. Tell me one time He ever did it. Never. No, sir. He bypassed the whole thing, to come down to some simple form. He reveals Himself and works in simplicity, real simple so that everybody will understand It. That's what makes Him great. He become simple, simplifying It.
E-161 Şi, acum, El a ocolit. Deşi lumea a fost plină de învăţaţi mari în acea zi, dar pe nici unul din ei nu i-a folosit El. El a găsit un fel simplu de ins. Dar reţineţi, acest fel a fost în acea epocă. Dar, voi vedeţi, duhul în care el a venit înăuntru a fost prea simplu pentru educaţia lor. Ei deja L-au avut desluşit, ce ar putea veni. Ei au fost aşa de înalt şlefuiţi încât ei au omis simplitatea Acestuia, şi uneori umblă pe deasupra Acestuia, îşi bat joc de El.
E-161 And, now, He bypassed. Although the world was full of great scholars in that day, but not a one of them did He use. He found a simple sort of a fellow. But remember, this kind was in that age. But, you see, the Spirit that he come in was too simple for their education. They already had It figured out, what could come. They was so highly polished until they missed the simplicity of It, and sometimes walk over the top of It, make fun of It.
E-162 Aceasta îmi aminteşte dAe vechiul proverb, 'Proştii vor umbla cu ghete cu ţinte unde Îngerii se tem să calce."
E-162 It reminds me of the old proverb, "Fools will walk with hobnailed shoes where Angels fear to trod."
E-163 Un om care va vedea lucrările lui Dumnezeu că se desfăşoară, şi ştie că acestea sunt lucrările lui Dumnezeu, şi stă şi le numeşte lucrările diavolului, Isus a spus că aceea este hulă. 'Dacă voi ziceţi un cuvânt împotriva Mea, Fiul omului, aceasta vi se va ierta. Dar oricine vorbeşte împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta în această lume, nici în lumea care urmează să vină." Vedeţi? Dar noi umblăm cu ghete cu ţinte unde Îngerii se tem să calce.
E-163 A man that will see the works of God going on, and know that it's the works of God, and stand and call it the works of the devil, Jesus said that's blasphemy. "If you say a word against I, the Son of man, it shall be forgiven you. But whosoever speaketh against the Holy Ghost will not be forgiven them in this world, neither in the world that is to come." See? But we walk with hobnailed shoes where Angels fear to trod.
E-164 Noi, noi suntem aşa de deştepţi. Noi suntem aşa de şlefuiţi. Aceea, aceea este ce devine din America noastră. Noi suntem prea deştepţi. Noi ne educăm pe noi departe de Dumnezeu. Şcolile noastre îi trimite pe predicatorii noştri ca un incubator de pui.
E-164 We, we're so smart. We're so polished. That, that's what's becoming of our America. We're too smart. We're educating ourself away from God. Our schools are sending our preachers like an incubator chicken.
E-165 Întotdeauna mi-a părut rău de un pui de incubator. El a fost clocit afară sub lumină artificială. Şi primul lucru ce-l ştiţi, el ar face "piu, piu" după o mămică, pentru că aceea este natura lui. Dar el nu are nici o mămică. El a fost clocit dintr-un incubator.
E-165 Always felt sorry for an incubator chicken. He was hatched out under artificial light. And the first thing you know, he'd "chirp, chirp" for a mammy, because that's his nature. But he ain't got no mammy. He was hatched out by an incubator.
E-166 Aceea este ce mă gândesc că foarte mult din aceste licenţe, fac un pui de incubator, piuind către tine că nu ştii despre ce vorbeşti. Aşa este. Când, tu ai o formă de evlavie, şi tăgăduieşti acel Cuvânt, şi tăgăduieşti că Duhul Sfânt nu este acelaşi astăzi cum a fost El în ziua când El a fost revărsat la Cincizecime.
"Ei au spus că Aceea a fost numai pentru ucenici."
E-166 That's what I think a whole lot of these degrees make, an incubator chicken, chirping at you don't know what you're talking about. That's right. When, you have a form of godliness, and deny that Word, and deny that the Holy Ghost isn't the same today as It was the day It was poured out on Pentecost.
"They said That was just for the disciples."
E-167 Isus a spus, "Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred." Până când? "Până la sfârşitul lumii, şi la fiecare făptură, aceste semne îi vor urma." Cu certitudine. Spun... Eu vă voi arăta unde i-a dat El putere la Biserică. Voi să-mi arătaţi unde a luat-o El la o parte. Aceasta nu este acolo. Nu.
E-167 Jesus said, "Go ye into all the world and preach the Gospel to every creature. These signs shall follow them that believe." How long? "To the end of the world, and to every creature, these signs shall follow them." Certainly. Tell… I'll show you where He give the power to the Church. You show me where He took it away. It isn't there. No.
E-168 Dar, voi vedeţi, noi am ajuns aşa de deştepţi, noi ne educăm departe de la aceea. Noi luăm terminologii şi lucruri la care noi lucrăm. "Păi, aceasta motivează, aceea este chiar acelaşi lucru. Păi, acum priviţi, noi avem medici minunaţi," noi zicem, "astăzi. De ce avem nevoie de vindecare Divină?"
E-168 But, you see, we get so smart, we educate ourself away from that. We get terminologies and things that we work on. "Well, it reasons, that's just the same thing. Well, now look, we have fine physicians," we say, "today. Why do we need Divine healing?"
E-169 Priviţi ce a spus acel doctor bun cu un timp în urmă. El ajunge la capătul rolului său, atunci el se încrede în Dumnezeu. Ia te uită. Aceea este. Ştiinţa este în regulă, atât timp cât te urci în pom. Şi când ajungi aşa de departe sus, tu nu te poţi duce mai departe, păşeşti dincolo pe pomul credinţei şi doar continui să umbli, vedeţi, pentru că-pentru că aceasta nu are sfârşit la ea. "Toate lucrurile sunt posibile pentru acei ce cred." Da. Da.
E-169 Look what that fine doctor said a while ago. He comes to the end of his role, then he trusts God. There you are. That's it. Science is all right, as long as you're climbing on the tree. And when you get as far up, you can't go no further, step over on the tree of faith and just keep on walking, see, because it—it has no end to it. "All things are possible to them that believe." Yeah. Yeah.
E-170 Ştiinţa este în regulă, atât de departe cât merge. Acele cinci simţuri ale voastre sunt bune şi excelente, atât timp cât sunt de acord cu Cuvântul. Dar când acele cinci simţuri condamnă Cuvântul, atunci depărtaţi-vă de la aceasta. Nu. Eu nu aş crede simţul meu, nu aş crede auzul meu, nu aş crede văzul meu, nimic altceva, dacă acesta este contrar la Cuvânt. Eu voi spune că eu...
E-170 Science is all right, as far as it goes. Your five senses is fine and dandy, as long as it agrees with the Word. But when the five senses condemn the Word, then get away from it. No. I wouldn't believe my feeling, wouldn't believe my hearing, wouldn't believe my seeing, nothing else, if it's contrary to the Word. I'll say I…
E-171 Un ins mi-a spus, cu un timp în urmă, a spus, "Mie nu-mi pasă câte persoane puteţi voi Penticostalii dovedi că s-au vindecat. Eu nu cred în aceasta."
E-171 A fellow said to me, some time ago, said, "I don't care how many people you Pentecostals could prove had been healed. I don't believe in it."
E-172 Am spus, "Cu certitudine nu. Tu eşti un necredincios. Aceasta nu a fost pentru necredincioşi. Aceasta este pentru credincioşi." Exact. Cu certitudine. Aceasta nu a fost... Aceasta nu a fost trimis la necredincioşi. A fost trimis la acei care cred.
E-172 I said, "Certainly not. You're an unbeliever. It wasn't for unbelievers. It's for believers." Exactly. Certainly. It wasn't… It wasn't sent to unbelievers. It was sent to those that believe.
E-173 Isus a venit, chiar în ziua de necredinţă. Niciodată nu L-a oprit. El doar a predicat drept înainte, chiar la fel. Dumnezeu a lucrat miracole, tot la fel, în acea lume mare educată.
E-173 Jesus come, right in the day of unbelief. Never stopped Him. He just preached right on, just the same. God worked miracles, just the same, in that great educated world.
E-174 Noi trăim într-o lume mare educată astăzi, despicând atomi, şi făcând bombe, şi aşa mai departe, şi zburând la lună, şi astronauţi, şi fiecare alt lucru în jurul pământului. Aceea este adevărat. Noi facem aceea. Aceea este bine.
E-174 We're living in a great educated world today, splitting atoms, and making bombs, and so forth, and flying to the moon, and astronauts, and everything else around the earth. That's true. We're doing that. That's fine.
E-175 Dar, totuşi, există oameni care cred că acel botez al Duhului Sfânt este tot la fel cum a fost El întotdeauna. Ei nu Îl pot explica, dar ei ştiu că Îl au. Acela este doar singurul lucru care este. Nu trebuie să-l explici, atât timp cât tu Îl ai. Amin.
E-175 But, still, there's people who believe that that baptism of the Holy Ghost is just the same as It always was. They can't explain It, but they know they got It. That's just the only thing it is. Don't have to explain it, as long as you got It. Amen.
E-176 Amin înseamnă "aşa să fie." Eu nu mă aminez pe mine. Dar eu-eu doar... Mie îmi place Cuvântul. Aşa să fie Acesta! Eu-eu ştiu că acela este adevărat.
E-176 Amen means "so be it." I'm not amening myself. But I—I just… I like the Word. So be It! I—I know that's true.
E-177 Dumnezeu Se face aşa de simplu încât El doar merge drept pe deasupra de... Cei înţelepţi sunt aşa de deştepţi, acel creier mic ca aluna, voi ştiţi. Ei îl au totul desluşit. Voi nu le puteţi spune nimic despre aceasta. Lumea nu poate răsări, soarele nu poate străluci, lumea nu se poate învârti, fără ştirea lor despre aceasta, voi vedeţi. Dar Dumnezeu doar se mişcă chiar pe deasupra lor şi doar îi lasă să şadă acolo. Acela este chiar felul cum a făcut El întotdeauna. Da, domnule.
E-177 God makes Hisself so simple that He just goes plumb over the top of the… The wise are so smart, that little peanut brain, you know. They got it all figured out. You can't tell them nothing about it. The world can't rise, the sun can't shine, the world can't turn, without their knowledge of it, you see. But God just moves right over the top of them and just let's them set there. That's just the way He always done. Yes, sir.
E-178 Tot parcursul de la grădina Edenului, Mesia a fost profeţit că o să vină. "Sămânţa Ta va zdrobi capul şarpelui, şi capul lui va zdrobi călcâiul." O, doamne! Acesta a spus. Profeţii L-au văzut dinainte, şi ei au spus chiar exact ce o să fie El, unde se va naşte El, cum se va naşte El, ce fel de lucrare va face El, ce va fi semnul Lui Mesianic. Scriptura chiar a aliniat aceasta prin tot parcursul.
E-178 All the way from the garden of Eden, the Messiah was prophesied that would come. "Thy seed shall bruise the serpent's head, and his head shall bruise the heel." Oh, my! It told. The prophets foresaw Him, and they told just exactly what He would be, where He would be born, how He would be born, what kind of a work He would do, what His Messiahic sign would be. The Scripture just lined it all the way through.
E-179 Dar teologii au avut totul socotit, în felul lor, şi ei L-au omis o sută de mile. Dar El nu a venit contrar la Cuvânt. El a venit conform cu Cuvântul. Dar de ce nu L-au primit ei? Pentru că El nu a venit în felul cum ei au gândit că El ar trebui să vină. Acela este exact felul cum ei l-au omis pe Noe. Acela este felul cum ei l-au omis pe Moise. Acela este felul cum ei au omis aceasta, peste tot în jos prin epocă.
E-179 But the theologians had it all figured out, their way, and they missed Him a hundred miles. But He never come contrary to the Word. He came according to the Word. But why didn't they receive Him? Because He didn't come the way they thought He ought to come. That's exactly the way they missed Noah. That's the way they missed Moses. That's the way they missed it, all down through the age.
E-180 Ei omit să vadă simplitatea lui Dumnezeu să facă ceva. Vedeţi? Dumnezeu Se ascunde acolo. Şi El doar se duce pe deasupra celor-celor înţelepţi şi pricepuţi, deoarece El este aşa de mare. Vedeţi? Voi luaţi două obiecte să vină împreună, în felul acesta, şi când ele se depăşesc una pe alta, voi vedeţi ce vreau să spun? Acela este felul cum Dumnezeu poate face. El poate să fie aşa de simplu încât El poate să meargă aşa de departe de la cineva încât ei nici măcar nu pot afla unde este El. Amin. Îmi place aceea. Eu sunt bucuros că El a făcut-o în felul acela, atunci eu pot-eu o pot accepta. Pentru că, dacă era ceva şcolarizare, eu nu aş ştii ce să fac cu aceasta. Dar El a făcut-o aşa de simplu, oameni ca mine ar putea s-o înţeleagă, sau s-o creadă. Astfel, eu sunt aşa de mulţumitor pentru aceea.
E-180 They fail to see the simplicity of God doing something. See? God hides Himself there. And He just goes over the top of the—of the wise and prudent, because He's so big. See? You take two objects coming together, like this, and when they pass one another, you see what I mean? That's the way God can do. He can be so simple till He can go so far away from somebody till they can't even find where He's at. Amen. I like that. I'm glad He made it that way, then I can—I can accept it. Because, there's some scholarship, I wouldn't know what to do with it. But He made it so simple, people like me could understand it, or believe it. So, I'm so thankful for that.
E-181 Acum, Mesia s-a spus, cum ar veni El, unde va fi El născut, ce ar face El, cum o să fie slujba Lui, şi la ce timp ar sosi El. Dar, pe la timpul când El a sosit, acei lucrători şi preoţi din acea zi aveau aşa de multe tradiţii, şi ei au gândit chiar exact cum o să vină El. Şi Fariseul zice, "Dacă El vine vreodată, El va fi un Fariseu." Saducheul zice, "Nonsens; nu cu grămada aceea de neprihăniţi de sine. El va fi un Saducheu." Dar când El a venit, El nu a fost nici unul. El nu a cerut a lor... Dumnezeu nu a trebuit să ceară a lor... o parte din înţelepciunea lor, cum să trimită pe Fiul Lui.
E-181 Now, the Messiah was told, how He would come, where He'd be born, what He would do, what His ministry would be, and what time He would arrive. But, by the time He arrived, those ministers and clergymen of that day had so many traditions, and they thought just exactly how He would come. And the Pharisee says, "If He ever comes, He will be a Pharisee." The Sadducee says, "Nonsense; not with that bunch of self-righteous. He will be a Sadducee." But when He come, He was neither one. He never asked their… God didn't have to ask their… a part of their wisdom, how to send His Son.
E-182 El l-a trimis în felul în care El a spus că o va face. El a venit conform... Şi El a adus... Şi când tu ai vorbit despre Mesia al lor să fie anunţat într-un grajd, peste o grămadă de gunoi, într-un grajd de vaci; ar putea un grup de Farisei şlefuiţi, neprihăniţi de sine, ipocriţi înalt învinuitori să aştepte un astfel de lucru ca Mesia al lor să vină într-un grajd? Ei bine, ce a fost aceasta? Acesta a fost Iehova, micuţul Iehova plângând ca un prunc. Puteau ei să se aştepte ca acel Iehova teribil, care a tunat de pe Muntele Sinai, care a pus muntele în flăcări, care a deschis Marea Roşie, să devină un Prunc într-un grajd? O, aceea, teologia lor nu putea înghiţii aceea. Nu, într-adevăr, nu Mesia al lor.
E-182 He sent it in the way that He said He would do it. He come according… And He brought… And when you talked about their Messiah being announced in a stable, over a manure pile, in a cow barn; could a polished-up bunch of Pharisees, self-righteous, highfaluting hypocrites expect such a thing as their Messiah to come in a stable? Well, what was it? It was Jehovah, little Jehovah crying as a baby. Could they expect that terrible Jehovah, that thundered off of Mount Sinai, that set the mountain on fire, that opened the Red Sea, become a Baby in a stable? Oh, that, their theology couldn't swallow that. No, indeedy, not their Messiah.
E-183 Ei au spus, "Când Dumnezeu trimite pe Mesia, de nici o îndoială, El va coborî jos coridoarele Cerului. El va avea un salut de zece milioane de Îngeri să vină jos. El va veni drept la templul care Moise l-a lăsat pentru noi, sau Solomon l-a zidit pentru noi aici. Şi El va veni chiar drept la acest templu, şi El ne va accepta chiar aici. Şi marele nostru preot pe care noi l-am ales, omul nostru principal, reprezentantul nostru de stat, sau orice este acesta, El va veni la el şi va spune, 'Eu am ajuns. Iată-Mă aici. Acesta sunt Eu. Eu sunt Mesia. Tu nu Mă recunoşti? Vezi, coridorul va veni jos. Eu vin din Cer."' Acela era felul cum ei l-au socotit.
E-183 They said, "When God sends the Messiah, of no doubt, He will lower the corridors of Heaven down. He will have a ten-million Angel salute come down. He will come right to the temple that Moses left for us, or Solomon built for us here. And He will come right straight to this temple, and He will accept us right here. And our high priest that we have chosen, our chief man, our state representative, or whatever it is, He will come to him and say, 'I have arrived. Here I am. This is Me. I'm the Messiah. Don't you recognize Me? See, the corridor will come down. I come from Heaven.'" That's the way they had it figured out.
E-184 Dar când El a venit, El a fost într-un grajd, născut de o mamă care... şi un tată care aveau o-o obârşie nelegitimă la aceasta, se părea să fie, aşa cum gândeau ei. Înfăşurat în scutecele Lui, ei îmi spun, au fost luate de pe jugul unui bou, aşa de săraci. Dumnezeul Care a creat cerurile şi pământul, şi a făcut totul prin Cristos Isus; şi aici era tocmai Creatorul, Dumnezeu, care a făcut chiar cerurile şi pământul, culcat într-un grajd, într-o grămadă de paie care El le-a creat, Însuşi. Creatorul cerurilor şi pământului s-a smerit pe Sine, să devină cel mai de jos. Cel mai Înalt devenind cel mai de jos, aceea era ce L-a făcut Dumnezeu. Aceea a fost ce L-a făcut ce El era. Vedeţi, El s-a smerit pe Sine. Omul nu ar putea face aceea.
E-184 But when He come, He was in a barn, born by a mother that… and a father that had a—a illegitimate background to it, seemed to be, as they thought. Wrapped in His swaddling clothes, they tell me, was off of the yoke of an ox, that poor. The God that created heavens and earth, and made everything by Christ Jesus; and here was the very Creator, God, Who made the very heavens and earth, laying in a stable, in a bunch of straw that He had created, Himself. The Creator of heavens and earth humbled Himself, to become the lowest. The Highest becoming the lowest, that's what made Him God. That's what made Him what He was. See, He humbled Himself. Man couldn't do that.
E-185 Voi puneţi un om sus, doar să-i daţi o-o mică influenţă într-o organizaţie, frate, tu nu poţi trece pe lângă el. Aceea este tot ce există la el. El este doar băiatul! El este îngâmfat ca o broască mâncând ghiulea.Tu nu ai-tu nu ai putea face nimic cu el. Dar, dar, voi vedeţi.
E-185 You put a man up, just give him a—a little pull in the organization, brother, you can't get by him. That's all there is to it. He's just the boy! He's puffed up like a frog eating shot. You couldn't—you couldn't do nothing with him. But, but, you see.
E-186 Dar, Dumnezeu se poate smeri pe Sine pentru că El este aşa de mare. El a ajuns dincolo de ceea ce noi numim mare. El este pe partea cealaltă. Şi El este aşa de mare încât El Se poate face smerit. "Eu Îţi mulţumesc, Tată, al cerurilor şi pământului că Tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi prevăzători." Aşa cum am spus, noi despicăm un atom şi nu putem explica viaţa dintr-un fir de iarbă. Vedeţi? Umblăm peste ea, tocmai lucrul care îl declară pe Dumnezeu. Noi umblăm pe deasupra acesteia.
E-186 But, God can humble Himself because He's so great. He's got beyond what we call great. He's on the other side. And He's so great that He can make Hisself humble. "I thank Thee, Father, of heavens and earth that Thou hast hid these things from the wise and prudent." As I said, we split an atom and can't explain the life in a blade of grass. See? Walk over it, the very thing that declares God. We walk over the top of it.
E-187 Acela este acelaşi lucru ce-l facem noi astăzi. Da, domnule. Umblăm pe deasupra Acestuia, care este Dumnezeu în formă de literă, aşa este, şi acceptăm ceva crez al omului sau dogmă în loc de Acesta. Vă vindeţi dreptul de naştere pentru un blid de linte, pentru o popularitate, pentru o biserică care vă va lăsa să purtaţi părul scurt şi pantaloni scurţi, şi vă trimite la partide de cocktail şi lucruri ca acelea, şi atunci vă numiţi un Creştin. Ruşine să vă fie. Corect.
E-187 That's the same thing we do today. Yes, sir. Walk over the top of This, which is God in letter form, that's right, and accept some man's creed or dogma instead of It. Selling your birthrights for a mess of pottage, for a popularity, for a church that'll let you wear bobbed hair and shorts, and send you to cocktail parties and things like that, and then call yourself a Christian. Shame on you. Right.
E-188 Nu vă cert; dar-dar prin respect evlavios şi dragoste. Aşa este. Depărtaţi-vă de la un astfel de lucru ca acela. Veniţi înapoi la Dumnezeu şi Biblia Lui. Veniţi înapoi la Adevărul Evangheliei. Da. Lăsaţi vreo organizaţie să vă înfăşoare la o parte de la lucrurile lui Dumnezeu? Niciodată să nu faceţi voi aceea. Voi să veniţi înapoi la calea simplă a lui Dumnezeu. Doar să cădeţi pe genunchii voştri şi să ziceţi, "Doamne Dumnezeule, mie nu-mi pasă ce, cum mi-L dai mie, dar eu sunt aici pentru Acesta." Urmăriţi ce se întâmplă. Fiţi sinceri privitor la aceasta.
E-188 Not scolding you; but—but through godly respects and love. That's right. Get away from such a thing as that. Come back to God and His Bible. Come back to the Gospel Truth. Yeah. Let some organization wrap you away from the things of God? Don't you never do that. You come back to God's simple way. Just fall on your knees and say, "Lord God, I don't care what, how you give It to me, but I'm here for It." Watch what happens. Be sincere about it.
E-189 Mai nerăbdător să vi-L dea vouă decât cum sunteţi voi să-L primiţi. Voi nu trebuie să zăboviţi" şi să zăboviţi, şi să zăboviţi. Nu există un astfel de lucru. "În timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste aceia care L-au auzit." Corect. Necazul acestuia este, că noi nu Îl vrem suficient. Noi nu. Noi nu vrem să ne smerim. Aşa este.
E-189 More anxious to give It to you than you are to receive It. You don't have to tarry, and tarry, and tarry. There's no such a thing. "While Peter yet spake these Words, the Holy Ghost fell on them that heard It." Right. The trouble of it is, we don't want It enough. We're not. We don't want to humble ourself. That's right.
E-190 Eu predicam aici, nu demult, şi acolo era o doamnă care a devenit foarte fericită, şi ea a ajuns să strige. Acolo era un băiat care joacă baseball în oraş. El a spus, "Billy, eu stăteam în afară. Eu nu am putut intra." El a spus, "Eu mă bucuram de mesajul tău până când acea-acea femeie a început să plângă şi se comporta în felul acela." El a spus, "Toţi acei oameni atunci au început să ţipe şi să se agite." El a spus, "Aceea doar mi-a trimis fiori reci pe spate."
"O," am spus, "tu nu ai crezut aceea?"
El a spus, "Nu."
E-190 I was preaching here, not long ago, and there was a lady got real happy, and she got to shouting. There was a boy that plays baseball in the city. He said, "Billy, I was standing on the outside. I couldn't get in." He said, "I was enjoying your message till that—that woman started crying and going on like that." He said, "All them people then started screaming and carrying on." He said, "That just run cold chills over my back."
"Oh," I said, "you didn't believe that?"
He said, "No."
E-191 Am spus, "Dacă ei nu ar fi făcut aceasta, aceasta mi-ar trimite mie fiori reci pe spatele meu." Vedeţi? Am spus, "Eu nu aş ştii unde vorbeam, despre ce vorbeam eu." Vedeţi?
E-191 I said, "If they didn't do it, it would run cold chills over my back." See? I said, "I wouldn't know where I was talking, what I was talking about." See?
E-192 Şi astfel el a spus... El a fost un pasionat de baseball. Şi eu schimb... El a spus, "Ei bine, cine în lume a auzit vreodată de un astfel de lucru ca acela?" A aparţinut la aceeaşi biserică organizaţională din care eu am ieşit. Şi el a spus, "Ei bine, acum, Mesajul tău a fost în regulă, despre ce vorbeai tu. Dar cine putea să te audă?"
E-192 And so he said… He was a baseball fiend. And I change… He said, "Well, who in the world ever heard of such a thing as that?" Belonged to the same organizational church that I come out of. And he said, "Well, now, your Message was all right, what you was talking about. But who could hear you?"
E-193 Am spus, "Nu a fost despre un ,auzit' atunci. Duhul Sfânt a fost acolo. El deja a preluat." Vedeţi? Am spus, "Este timpul ca eu să tac când El vine, vezi, şi El a intrat printre oameni."
E-193 I said, "Wasn't about a 'hear' then. The Holy Ghost was there. He done took over." See? I said, "Time for me to shut up when He come, see, and He got amongst the people."
E-194 El a spus, "Ha-ha-ha, Billy," a spus, "tu eşti doar un fanatic. Asta este tot."
E-194 He said, "Ha-ha-ha, Billy," said, "you're just a fanatic. That's all."
E-195 Am spus, "Ei bine, poate eu sunt." Am spus, "Dacă eu sunt, eu sunt unul din cei mai fericiţi fanatici pe care tu ia-i văzut vreodată." Vedeţi? Şi am spus, "Eu..."
El a spus, "Ei bine, eu vreau să-ţi spun." Am ajuns să vorbesc cu el.
E-195 I said, "Well, maybe I am." I said, "If I am, I'm one of the happiest fanatics you ever seen." See? And I said, "I…"
He said, "Well, I want to tell you." I got talking to him.
E-196 Am spus, "Spune!" Şi parcul de baseball nu este departe de casă. Am spus, "Ce în lumea aceasta a fost aceea având loc pe acolo, serile trecute?"
E-196 I said, "Say!" And the baseball park is not far from the house. I said, "What in the world was that taking place over there, the other night?"
E-197 El a spus, "Tu ar fi trebuit s-o fi văzut!" A spus, "Îl cunoşti pe Charles Nolan? Eu zic! Trei oameni pe bază!" Şi el doar a devenit tot agitat.
E-197 He said, "You ought to have seen it!" Said, "You know Charles Nolan? I say! Three men on base!" And he just got all excited.
E-198 Am spus, "Ei bine, voi grămadă de neholy-rollers, eu niciodată nu am auzit o astfel de gălăgie în viaţa mea." Am spus, "Dacă eu eram acolo, eu nu aş fi spus prea mult despre aceasta. Eu doar aş fi stat şi priveam."
El a spus, "Tu, acum, tu nu eşti prea preocupat de baseball."
E-198 I said, "Well, you bunch of unholy-rollers, I never heard such a noise in my life." I said, "If I been there, I wouldn't said very much about it. I'd just stood and looked."
He said, "You, now, you don't care for baseball very much."
E-199 Am spus, "Cu certitudine nu." Am spus, "Eu nu sunt preocupat de baseball, de aceea eu nu sunt interesat în acesta." Am spus, "Dacă aş fi fost interesat în acesta, eu aş fi acţionat în acelaşi fel ca tine. Şi dacă tu erai interesat în Dumnezeul meu, şi Venirea Domnului Isus, şi puterea lui Dumnezeu, tu ai acţiona în acelaşi fel când Duhul Sfânt loveşte într-o clădire."
E-199 I said, "Certainly not." I said, "I don't care for baseball, therefore I'm not interested in it." I said, "If I'd been interested in it, I'd have been acting the same way you do. And if you was interested in my God, and the Coming of the Lord Jesus, and the power of God, you would act the same way when the Holy Ghost strikes into a building."
E-200 Depinde de ce fel de spirit care este în tine, din ce te hrăneşti. Viaţa ta se hrăneşte din ceva. Şi am spus, "Să nu fi o pasăre răpitoare mâncând hoituri moarte din hoitul vechi de pe pământ. Hrăneşte-te din lucrurile Cereşti, Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus, 'Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."' Hrănim din Cuvântul Lui. [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]
E-200 Depends on what kind of a spirit that's in you, what you're feeding on. Your life is feeding on something. And I said, "Don't be a vulture eating the dead carcasses of the old a carrion of the earth. Feed on the Heavenly things, the Word of God. Jesus said, 'Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceeds out of the mouth of God.'" Feed upon His Word. [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-201 De aceea când Isus a venit, ei au avut-o aşa de imaginar până când ei L-au avut aşa de mare. Ei nu au putut să vadă cum putea vreodată o Persoană mare ca aceasta să fie născută într-un grajd. Ei nu puteau să vadă cum o Persoană aşa de mare ca aceea putea să fie vreodată aşa de simplă.
E-201 Therefore when Jesus come, they had it so figured out till they had Him so great. They couldn't see how a great Person like this could ever be born in a stable. They couldn't see how a great Person like that could ever be so simple.
E-202 Aceea este la fel astăzi. Oamenii gândesc că religia, religia Creştină, trebuie să aibă o biserică mare măreaţă, clădire mare grozavă, orgă mare grozavă, de un milion de dolari, scaune fine pluşate.
E-202 That's the same thing today. The people thinks that religion, Christian religion, has to have a great big church, great big building, great big million-dollar pipe organ, fine plush pews.
E-203 Aţi fost vreodată în Irlanda? L-aţi observat vreodată pe Sfântul Patrick, pe care voi Catolicii l-aţi numit un Catolic? El a fost cam tot atât de mult cât sunt eu. Astfel v-aţi dus vreodată sus acolo? El nici măcar nu ar fi avut un crucifix atârnând în locul lui. El a protestat biserica Romană atât de tare cât a putut el. El nici măcar nu i-a lăsat pe oameni să şadă jos. El i-a lăsat să stea ghemuiţi pe o bucată de-de scândură veche, nu scândură, ci o piatră în clădire. Clădirea lui încă stă acolo. El i-a învăţat botezul Duhului Sfânt. Sfântul Francis, şi sfântul...
E-203 Was you ever in Ireland? Did you ever notice Saint Patrick, who you Catholics called a Catholic? He was just about as much as I am. So did you ever go up there? He wouldn't even have a crucifix hanging in his place. He protested the Roman church as hard as he could. He wouldn't even let the people set down. He let them squat down on a piece of—of old board, not board, but a rock in the—in the building. His building still stands there. He taught them the baptism of the Holy Ghost. Saint Francis, and saint…
E-204 Şi acei mari reformatori de odinioară şi bărbaţi în urmă în acele zile, cum au învăţat ei botezul Duhului Sfânt! Cum Sfântul Martin, Irineus, acei bărbaţi mari, au învăţat botezul Duhului Sfânt! Ei nu lăsau poporul lor să fie confortabil, şi să şadă pe acolo în pluş, şi lucruri cum facem noi astăzi. Şi încă noi numim aceea o biserică prosperă. Omul numeşte prosperitatea, uneori, religie.
E-204 And those great early reformers and men back in those days, how they taught the baptism of the Holy Ghost! How Saint Martin, Irenaeus, those great men, taught the baptism of the Holy Ghost! They wouldn't let their people be comfortable, and set around in plush, and things like we do today. And yet we call that a prosperous church. Man calls prosperity, sometime, religion.
E-205 Aceasta s-a spus în California, că, "Un om nu este duhovnicesc, până nu poate poseda trei Cadillacuri." După părerea mea, aceea este când el se îndepărtează de la Dumnezeu. Aşa este. Biserica Penticostală de astăzi cu certitudine acţionează diferit de cum a acţionat Biserica penticostală de odinioară.
E-205 It was said in California, that, "A man is not spiritual till he can own three Cadillacs." To my opinion, that's when he gets away from God. That's right. The Pentecostal church today is certainly acting different what the early pentecostal Church did.
E-206 Eu am vorbit la Oamenii de Afaceri Creştini o dată, jos acolo. Eu nu ştiu cum m-au avut ei vreodată înapoi. Eu presupun, pentru că ei mă iubesc. Dar eu-eu-eu nu...
E-206 I was speaking at a Christian Business Men one time, down there. I don't know how they ever had me back. I guess, 'cause they love me. But I—I—I don't…
E-207 Eu le spun chiar ce eu-eu ştiu că zice Domnul. Eu nu o spun ca s-o fac pe deşteptul. Dacă eu o fac, eu am nevoie să fiu acolo jos la altar. Eu o spun pentru că eu îi iubesc. Eu îi respect.
E-207 I tell them just what I—I know the Lord says. I don't say it to be smart. If I do, I need to be down there at the altar. I say it because I love them. I respect them.
E-208 Într-o seară jos acolo, mărturisind înaintea oamenilor de afaceri ai lumii, cât de multe Cadillacuri au ei, şi ce este afacerea lor mică. Am spus, "Acei oameni nu vor aceea. Le spun despre umilinţa lui Cristos." Am spus, "Voi sunteţi aşa de mult diferiţi de Biserica penticostală de odinioară. Ei au vândut tot ce au avut, şi au dat la săraci, şi au mers afară să predice Evanghelia." Am spus, "Voi oamenii încercaţi să spuneţi cât de mult aţi prosperat, cât de mult aveţi." Nu cât de mult aveţi; de cât de mult vă puteţi scăpa!
E-208 One night down there, testifying before businessmen of the world, how many Cadillacs they have, and what their little business. I said, "Them men don't want that. Tell them about the humility of Christ." I said, "You're so much different from the early pentecostal Church. They sold everything they had, and give to the poor, and went out preaching the Gospel." I said, "You people trying to say how much you prospered, how much you got." Not how much you got; how much you can get rid of!
E-209 M-am gândit, acel ins seara trecută, vorbind despre acelaşi lucru. Un anumit frăţior penticostal din Chicago s-a ridicat. El a spus, "Frate Branham, mi-ar place să te iau la rost."
Am spus, "Ia-mă."
Şi el a spus, "Acolo este unde Biserica a făcut greşeala."
Am spus, "Duhul Sfânt să facă o greşeală? El nu poate."
E-209 I thought, that fellow last night, speaking of the same thing. A certain little pentecostal brother from Chicago raised up. He said, "Brother Branham, I'd like to call your hand."
I said, "Call it."
And he said, "That's where the Church made the mistake."
I said, "The Holy Spirit make a mistake? It can't."
E-210 El a spus, "El a făcut acolo. Vezi, când s-a ridicat persecuţia, ei nu au avut nici o casă la care să meargă."
E-210 He said, "It did there. See, when the persecution rose, they didn't have any home to go to."
E-211 Am spus, "Exact voia lui Dumnezeu. Atunci ei au mers peste tot, răspândind Evanghelia, căci ei nu au avut nici un alt loc unde să meargă." Tu nu-l poţi bate pe Dumnezeu. Da, domnule. Dumnezeu doar a vândut totul afară de subt ei, aşa că ei nu au avut nici un loc unde să meargă, şi ei doar au mers să predice peste tot, singurul fel cum Dumnezeu îi putea face să meargă.
E-211 I said, "Exactly the will of God. Then they went everywhere, scattering the Gospel, 'cause they had no other place to go." You can't beat God. Yes, sir. God just sold everything out from under them, so they didn't have no place to go, and they just went preaching everywhere, the only way God could get them to go.
E-212 Dar, astăzi, ne place să înăbuşim, voi ştiţi, şi noi stăm confortabil. Şi dacă păstorul spune ceva care nu ne place, în Adunarieni, atunci ne mutăm dincolo la Unitarieni. Când el zice ceva care nu ne place, ei bine, în final, noi o vom sfârşi în cea Baptistă sau Prezbiteriană, sau pe undeva unde noi putem face orice vrem să facem. Aceea este-aceea este ce este. Aceea suntem noi. Atunci ne numim "Creştini"? Voi vreţi ceva...
E-212 But, today, we like to smother down, you know, and we set comfortably. And if the pastor says anything we don't like, in the Assemblies, then we move over to the Oneness. When he says anything we don't like, well, finally, we'll wind up in the Baptist or Presbyterian, or somewhere where we can do anything we want to. That's—that's what. That's us. Then call ourselves "Christians"? You want some…
E-213 Voi votaţi pentru păstorul vostru, mulţi din voi, în biserica voastră. Şi când voi votaţi, voi îl vreţi pe învăţatul cel mai înalt lustruit, aşa ca să le puteţi spune vecinilor, "Păstorul nostru are o-o licenţă de doctorat, Dr. Aşa-şi-aşa al nostru." O, doamne! Voi vă-voi vă îndepărtaţi de la Dumnezeu. Voi...
E-213 You vote for your pastor, a lot of you, in your church. And when you do, you want the highest-polished scholar, so you can tell the neighbors, "Our pastor has a—a doctor's degree, our Dr. So-and-so." Oh, my! You're—you're getting away from God. You…
E-214 Dumnezeu se descoperă pe Sine în simplitate. Ascultaţi. Aceea a fost prea mult pentru acei oameni, de înaltă educaţie şcolarizată, oameni educaţi din acele zile. Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate, într-un Prunc mic.
E-214 God reveals Himself in simplicity. Listen. That was too much for that high, scholarly education people, educated people of them day. God hiding Himself in simplicity, in a little Baby.
E-215 Urmăriţi când ei L-au răstignit, o, aceea a lovit cuiul. O mie nouăsute de ani în urmă, în această după amiază, ei l-au răstignit pe Prinţul Vieţii. Când, acei mari preoţi care s-au întrebat, când ei L-au văzut să facă miracolele care El le-a făcut, şi au ştiut că El a condamnat organizaţiile lor. El i-a despuiat. El a zguduit pielea de pe ei. Şi El le-a spus că ei nu erau nimic decât o grămadă de draci, şi, "Pocăiţi-vă!" Şi ei...
E-215 Watch when they crucified Him, oh, that hit the nail. Nineteen hundred years ago, this afternoon, they crucified the Prince of Life. When, them high priests who had wondered, when they see Him doing the miracles that He did, and knowed that He condemned their organizations. He stripped them down. He shook the hide off of them. And He told them they were nothing but a bunch of devils, and, "Repent!" And they…
E-216 "Dumnezeu este în stare din aceste pietre," a spus Ioan, "să-i ridice copii lui Abraham. Să nu vă gândiţi că voi sunteţi copiii lui Dumnezeu pentru că voi sunteţi născuţi un Iudeu. Şi aşa Mo-..." El a spus, i-a chemat acolo, "şerpi în iarbă," şi de toate.
E-216 "God is able of these stones," said John, "to rise children to Abraham. Don't think you're God's children because you're born a Jew. And so Mo-…" He said, called them there, "snakes in the grass," and everything.
E-217 Atunci când El a stat acolo pe cruce, ei au spus, "Acum, dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, dacă Tu ai fi Fiul lui Dumnezeu, nu ai veni Tu jos de pe cruce şi noi Te vom crede." Vedeţi? Aceleaşi lucruri. Când ei se puteau gândi despre acest Om făcând un miracol, atunci ei nu au putut tăgădui aceea. Dar să-L vadă stând acolo, tocmai pe Dumnezeul creaţiunii!
E-217 Then when He stood there on the cross, they said, "Now, if You are the Son of God, if You be the Son of God, won't You come down off the cross and we'll believe You." See? The same things. When they could think of this Man doing a miracle, then they couldn't deny that. But to see Him standing there, the very God of creation!
E-218 Acum, eu ştiu că acest curs modern de astăzi încearcă să-L facă vreo altă persoană. Dar El nu a fost nici o altă persoană decât Dumnezeu Însuşi. Aşa este. Astăzi, cursul modern a zis, "El a fost un mare învăţător. El era-El era un profet." El era un mare învăţător, şi El era un profet. Dar El a fost mai mult decât un învăţător. El a fost mai mult decât un profet. El era Dumnezeu, nimic mai puţin decât Dumnezeu.
E-218 Now, I know this modern trend today try to make Him some other person. But He was no other person but God Himself. That's right. Today, the modern trend said, "He was a great teacher. He was—He was a prophet." He was a great teacher, and He was a prophet. But He was more than a teacher. He was more than a prophet. He was God, nothing less than God.
E-219 "Dumnezeu era în Cristos, împăcându-Se cu lumea." Isus a spus, "Nu sunt Eu care face aceste lucruri. Este Tatăl Meu, şi El locuieşte în Mine. Acesta este Tatăl în Mine." El era Dumnezeu manifestat în trup."
E-219 "God was in Christ, reconciling Himself to the world." Jesus said, "It's not Me that doeth these things. It's My Father, and He dwells in Me. It's the Father in Me." He was God manifested in flesh.
E-220 Ceva femeie dintr-o Ştiinţă Creştină să fie... Scuzaţi-mă, eu nu am intenţionat să chem acel nume acum. Mie îmi-mie îmi pare rău că am spus aceea. Dar ea mi-a spus, ea a spus, "D-le Branham, îmi place vorbirea ta, dar," a spus, "tu te lauzi prea mult cu Isus."
E-220 Some woman of a Christian Science be… Excuse me, I didn't aim to call that name now. I'm—I'm sorry I said that. But she said to me, she said, "Mr. Branham, I enjoy your speaking, but," said, "you brag too much on Jesus."
E-221 Am spus, "Îţi mulţumesc. Dacă aceea este tot ce fac, aceea este prea-prea rău," am spus, "atunci eu sunt sigur de Cer." Am spus, "Eu doresc să fi avut cam încă un milion de limbi să fi putut să mă laud cu El."
E-221 I said, "Thank you. If that's all I do, that's too—too bad," I said, "then I'm sure for Heaven." I said, "I wish I had about a million more languages I could brag about Him."
E-222 Ea a spus, "Ei bine, tu Îl faci ceva ce El nu este."
Am spus, "El este totul pentru mine."
E-222 She said, "Well, you make Him something He isn't."
I said, "He's everything to me."
E-223 Şi ea a spus, "Ei bine, acum, eu îţi pot dovedi... Tu Îl faci Dumnezeu."
E-223 And she said, "Well, now, I can prove to you… You make Him God."
E-224 Am spus, "El a fost Dumnezeu. Dacă El nu a fost Dumnezeu, El este cel mai mare înşelător care l-a avut lumea vreodată." Am spus, "El a fost Dumnezeu, El nu este nimic mai puţin decât Dumnezeu."
E-224 I said, "He was God. If He wasn't God, He's the greatest deceiver the world has ever had." I said, "He was God. He's nothing short of God."
E-225 Sângele Lui propriu era Dumnezeu. Noi suntem mântuiţi prin "Sângele lui Dumnezeu." El nu a fost Iudeu, nici nu a fost El Neiudeu.
E-225 His Own Blood was God. We're saved by "the Blood of God." He wasn't Jew, neither was He Gentile.
E-226 Sexul masculin produce hemoglobina. Doctorii ştiu aceea. O găină poate oua un ou, dar dacă ea nu a fost cu pasărea mascul, acesta nu se va cloci. El nu este fertil. Aşa este. Vedeţi? Ea trebuie... Celula de sânge vine de la sexul masculin.
E-226 The male sex produces the hemoglobin. Doctor knows that. A hen can lay an egg, but if she hadn't been with the male bird, it won't hatch. It's not fertile. That's right. See? It's got… The blood cell comes from the male sex.
E-227 Şi în acest caz, Dumnezeu Iehova a fost bărbatul. El a creat o celulă de Sânge în Maria.
E-227 And in this case, Jehovah God was the male. He created a Blood cell in Mary.
E-228 Şi voi oamenii Catolici o numiţi „mama lui Dumnezeu." Cum ar putea ea să fie o mamă a lui Dumnezeu, şi Dumnezeu este infinit şi Etern? Ea nu a fost nici o mamă a lui Dumnezeu. Ea a fost un incubator care Dumnezeu l-a folosit, să-l aducă pe Fiul Lui aici. Cu certitudine.
E-228 And you Catholic people call her "the mother of God." How could she be a mother of God, and God is infinite and Eternal? She wasn't no mother of God. She was an incubator that God used, to bring His Son here. Certainly.
E-229 Dar a zis, "Ea a fost oul?" Nu, domnule. Ea a trebuit, ea ar fi trebuit să aibă o senzaţie, atunci uitaţi-vă ce-l faceţi voi pe Dumnezeu.
E-229 But said, "She was the egg?" No, sir. She had, she'd have to have a sensation, then look what you make God.
E-230 El a fost absolut cel creat, Dumnezeu, Dumnezeul creaţiunii fiind creat în forma unui Om. Aceea este exact aşa. Şi când El a făcut...
E-230 He was absolutely the created, God, God of creation being created in a form of a Man. That's exactly right. And when He did…
E-231 Ea a spus, "Păi, eu îţi pot dovedi prin propria ta Biblie că El nu a fost nimic decât un om."
Am spus, "Dovedeşte-o."
E-231 She said, "Why, I can prove to you by your own Bible that He wasn't nothing but a man."
I said, "Do it."
E-232 Şi ea a spus, "Când El, în Sfântul Ioan 11, El a mers jos să-l învieze pe Lazăr." Şi a spus, "Când El a mers, Biblia a spus, 'El a plâns."' Şi a spus, "Aceasta a arătat că El trebuia să fie muritor, sau El nu putea să plângă."
E-232 And she said, "When He, in Saint John 11, He went down to raise up Lazarus." And said, "When He went, the Bible said, 'He wept.'" And said, "It showed He had to be mortal, or He couldn't weep."
E-233 Am spus, "Acel argument este mai subţire decât zeama făcută dintr-o umbră a unui pui care a flămânzit de moarte." Am spus, "Să nu încerci să-mi spui mie aceea."
E-233 I said, "That argument is thinner than the broth made out of a shadow of a chicken that starved to death." I said, "Don't try to tell me that."
E-234 Am spus, "Eu vreau să-ţi spun ceva. Când El a mers jos acolo la mormânt, a fost adevărat, El a plâns. El era un Om, plângând. Dar când El şi-a Ţinut micuţul Lui, trup subţire împreună, a spus, 'Lazăre, vino afară!' Şi un om, care a fost mort de patru zile, a stat pe picioarele lui şi a trăit din nou. Acela era mai mult decât un om, care putea să cheme pe mort. Acela era Dumnezeu în Fiul Lui." Exact aşa.
E-234 I said, "I want to tell you something. When He went down there to the tomb, it was true, He wept. He was a Man, weeping. But when He held His little, thin body together, said, 'Lazarus, come forth!' And a man, had been dead four days, stood on his feet and lived again. That was more than a man, that could call the dead. That was God in His Son." Exactly right.
E-235 A fost adevărat, când El a venit jos de pe munte în seara aceea, flămând, căutând după ceva să mănânce, s-a uitat la acel pom, şi nu a putut găsi nimic de mâncat, şi a blestemat pomul. Acela era Dumnezeu, flămând. Dar când El a luat cinci pâini şi două bucăţi de peşte, şi a hrănit cinci mii, acela era Creatorul, Dumnezeu în Fiul Lui. El era un...
E-235 It was true, when He come down off the mountain that night, hungry, looking for something to eat, looked on that tree, and couldn't find nothing to eat, and cursed the tree. That was God, hungry. But when he taken five biscuits and two pieces of fish, and fed five thousand, that was the Creator, God in His Son. He was a…
E-236 El era un Om culcat pe partea din spate a acelei corăbii în acea seară, când zece mii de draci ai mării au jurat că ei Îl vor îneca. Acea mică corabie veche aruncată în jur, ca un dop de sticlă acolo afară. El a fost un Om culcat acolo, adormit. Virtute a ieşit din El. Dar când El şi-a pus piciorul sus pe strângătoare, barca, a privit în sus şi a spus, "Pace, fi liniştită," şi vânturile şi valurile L-au ascultat, acela a fost mai mult decât un Om. Acela a fost Dumnezeu vorbind prin El. El era un Dumnezeu Om.
E-236 He was a Man laying on the back of that ship that night, when ten thousand devils of the sea swore they would drown Him. That little old ship tossed about, like a bottle stopper out there. He was a Man laying there, asleep. Virtue had gone out of Him. But when He put His foot up on the brail, the boat, looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed Him, that was more than a Man. That was God speaking through Him. He was a God-Man.
E-237 Ei nu puteau vedea aceasta. Şi pe cruce, ei au spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, salvează-Te," a spus tâlharul către El. "Şi dacă Tu eşti Mesia, vino jos de pe cruce. Arată-ne. Dacă Tu eşti Regele Iudeilor, dacă Tu eşti Acela, acesta, vino jos şi arată-ne." Vedeţi, aceea ar fi fost să arate autoritate.
E-237 They couldn't see it. And on the cross, they said, "If Thou be the Son of God, save Yourself," said the thief to Him. "And if Thou be the Messiah, come down off the cross. Show us. If You're the King of the Jews, if You're the One, this, come down and show us." See, that would been showing authority.
E-238 Dumnezeu se smerea pe Sine în simplitate, luând forma morţii. Dumnezeu, cea mai înaltă formă de Viaţă, a devenit cel mai de jos, blestemat de viaţă, un păcătos, să moară, să aducă înainte învierea. O, doamne! Dumnezeu ascunzându-Se în moarte, să Se arate în înviere. Dumnezeu, cea mai Înaltă formă, Viaţa Eternă, făcând un Om, un trup, pentru Sine Însuşi în care să locuiască, a devenit cea mai josnică viaţă, o fiinţă umană, blestemat de Dumnezeu. Şi luând blestemul, asupra Lui, şi să moară, ascunzându-Se de acei învăţaţi educaţi.
E-238 God was humbling Himself in simplicity, taking on the form of death. God, the highest form of Life, become the lowest, cursed of life, a sinner, to die, to bring forth resurrection. Oh, my! God hiding Himself in death, to show Himself in resurrection. God, the Highest form, Eternal Life, making a Man, a body, for His Own Self to dwell in, become the lowest of life, a human being, cursed by God. And taking on the curse, upon Himself, and die, hiding Himself from those educated scholars.
E-239 Când diavolul L-a dus jos acolo, şi ei au pus o zdreanţă în jurul ochilor Lui, şi L-au lovit peste cap, şi au spus, "Acum, noi, ei îmi spun că Tu eşti un profet. Tu profeţeşte acum şi spune-ne cine Te-a lovit. Noi Te vom crede." Şi ei au pasat băţul, unul la altul. El nu şi-a deschis gura Lui. Când ei L-au scuipat în faţă, au smuls mâini pline din barbă. Ei au spus, "O, dacă acela..." Diavolul a spus, "Dacă acela era Dumnezeu, noi L-am avut. Aceea este tot." O, priviţi la El acolo, totuşi. El era Dumnezeu. Când El se ducea sus...
E-239 When the devil took Him down there, and they put a rag around His eyes, and hit Him on top the head, and said, "Now, we, they tell me You're a prophet. You prophesy now and tell us who hit You. We'll believe You." And they passed the stick, one to another. He never opened His mouth. When they spit in His face, jerked handfuls of beard out. They said, "Oh, if that…" devil said, "If that was God, we had Him. That's all." Oh, look at Him there, though. He was God. When He was going up…
E-240 Să ne luăm aparatul şi să-l întoarcem înapoi la acea după amiază întunecată, o mie nouăsute de ani în urmă, în această după amiază. Priviţi la El mergând în sus pe deal. Eu aud o lovitură. Ce este aceasta? Este o cruce veche zgrunţuroasă mergând în sus pe marginea dealului. Ea trage afară urmele de paşi de Sânge ale Purtătorului, aşa cum s-a lovit peste acele pietre, aşa cum a mers în jos prin stradă.
E-240 Let's take our camera and turn it back to that dark afternoon, nineteen hundred years ago, this afternoon. Look at Him going up the hill. I hear a thumping. What is it? It's an old rugged cross going up the hillside. It's dragging out the Bloody footprints of the Barrier, as it bumped over those rocks, as it went down through the street.
E-241 Mă uit peste tot spatele Lui, sunt pete mici peste tot pe acea robă fără tivitură. Dumnezeul Creaţiunii ducând chiar crucea pe care El a creat-o. Acolo, Sângele lui Emanuel a început să se arate prin spate, în pete. Cum El se duce în sus pe deal, acele pete încep să devină mai mari şi mai mari. Dintr-o dată, ele toate încep să meargă într-o mare pată de Sânge.
Şi către micuţele Lui, umile, picioare slăbite, ele încep să pocnească. Ce a fost aceasta? El şi-a coborât umărul, tăria Lui umană. Ce a fost aceea? Dumnezeu, Dumnezeu Se ascundea în simplitate. Acela era Dumnezeu ducând crucea.
E-241 I look all over His back, it's little specks all over that robe without a seam. The God of Creation packing the very cross that He created. There, Emmanuel's Blood has begin to show through the back, in spots. As He goes up the hill, them spots begin get bigger and bigger. All at once, they all go into one great big splosh of Blood. And against His little, humble, weakly legs, they begin to spat. What was it? He dropped His shoulder, His human strength. What was that? God, God hiding Himself in simplicity. That was God packing that cross.
E-242 Aici se duce El sus pe deal, poticnindu-se, acolo Sângele curgând afară din El. El a căzut. Simon a ridicat sus crucea, să-L ajute cu aceasta.
E-242 Here He goes up the hill, stumbling, there the Blood running out of Him. He fell. Simon picked up the cross, to help Him with it.
E-243 Cum se duce El sus pe deal, diavolul zicea, "Voi ştiţi ce?" A zis, "Eu ştiu acum că El nu este Dumnezeu. Eu ştiu că El nu este. El niciodată nu ar face aceea. Eu Îl am acum. Eu am biruit fiecare om. Eu îl am pe El. Astfel eu ştiu că acela nu este Dumnezeu."
E-243 As He goes on up the hill, the devil said, "You know what?" Said, "I know now He's not God. I know He's not. He would never do that. I've got Him now. I've conquered every man. I've got Him. So I know that ain't God."
E-244 Astfel el a trimis albina morţii, să-L înţepe; şi cum albina începe să bâzâie în jurul Lui, voi ştiţi, albinele, insecte care au ţepuşuri. Şi moartea are un ţepuş. Dar, voi ştiţi, dacă o insectă înţeapă vreodată adânc, ea îşi trage ţepuşul afară. Astfel dacă acesta s-a ancorat vreodată într-un om, un om obişnuit... dacă El ar fi fost doar un om obişnuit, un profet. El a înţepat pe mulţi profeţi, şi el a murit. Dar când el l-a înţepat pe acel Unul, el şi-a pierdut ţepuşul. El nu a mai avut nici un ţepuş după aceea. Dumnezeu; el şi-a ancorat carnea lui în Emanuel, şi el a tras ţepuşul afară din moarte.
E-244 So he sent the bee of death, to sting Him; and as the bee begin to hum around Him, you know, bees, insects that have stingers. And death has a stinger. But, you know, if an insect ever stings deep, it pulls its stinger out. So if it ever anchored in a man, an ordinary man… if He'd just been an ordinary man, a prophet. He had stung a many a prophet, and he died. But when he stung that One, he lost his stinger. He didn't have no more stinger after that. God; he anchored his flesh in Emmanuel, and it pulled the stinger out of death.
E-245 Câţiva ani mai târziu, când ei urmau să-l ucidă pe unul din apostolii Lui, pe marele Sfântul Pavel, el a strigat şi a spus, "O moarte, unde îţi este ţepuşul? Mormântule, unde îţi este biruinţa? Dar mulţumiri să-i fie lui Dumnezeu, Care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos." Da, domnule.
Ce a fost aceasta? Dumnezeu umilindu-se pe Sine. O!
E-245 A few years later, when they was going to kill one of His apostles, the great Saint Paul, he screamed and said, "O death, where is your stinger? Grave, where is your victory? But thanks be to God, Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Yes, sir.
What was it? God humbled Himself. Oh!
E-246 Când omul a păcătuit, el a traversat o mare prăpastie pusă între el şi Dumnezeu, lăsând calea lui înapoi, niciuna. Şi atunci Dumnezeu a luat un înlocuitor, a oferit un înlocuitor, şi l-a acceptat. Atunci dacă omul ar accepta acest înlocuitor în locul lui, atunci el ar putea traversa înapoi în părtăşie cu Dumnezeu, aşa cum am spus la început. Şi atunci oamenii, cu anii, au mers pe acolo prin sângele caprelor, şi oilor, şi animalelor. Ele niciodată nu puteau lua la o parte păcatul. Acesta numai a acoperit păcatul.
E-246 When man sinned, he crossed a great chasm put between him and God, leaving his way back, none. And then God took a substitute, offered a substitute, and accepted it. Then if man would accept this substitute for his place, then he could cross back into fellowship with God, as I said at the beginning. And then men, for years, went about through the blood of goats, and sheep, and animals. They could never take away sin. It only covered sin.
E-247 Dar atunci ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Într-o zi acolo a venit ceva care putea şterge păcatul, Sângele Propriului Său Fiu. Şi El a şters păcatul.
E-247 But then what happened? What happened? One day there come something that could remit sin, the Blood of His Own Son. And He remitted sin.
E-248 Acum, aici nu de mult... Acum, eu nu aş ştii. Acolo ar putea să fie savanţi aşezaţi aici. Eu am să fac o remarcă. Eu doar o să o numesc ceva. Aceasta nu înseamnă aceea, deloc. Dar eu am să spun, noi obişnuiam să... Noi luăm, ca o micuţă, picătură simplă de cerneală. Dumnezeu Se poate ascunde în aceea. Vedeţi? Dacă aceasta este o picătură de cerneală, ea a trebuit să fie ceva înainte ca ea să fie o picătură de cerneală. Să vedem ce este aceasta.
E-248 Now, here not long ago… Now, I won't know. There may be scientists setting here. I'm going to make a remark. I'm just going to call it something. It doesn't mean that, at all. But I'm going to say, we used to… We get, like one little, simple drop of ink. God can hide Himself in that. See? If it's a drop of ink, it had to be something before it was a drop of ink. Let's see what it is.
E-249 Prima, este o picătură, o cerneală. Ce este aceasta? Acestea sunt chimicale. Noi o descompunem înapoi. De unde a venit ea? "Ei bine," voi ziceţi, "atunci, din apa ei." Aceea este H20, o formulă. Aceea este parte din ea.
E-249 The first, it's a drop, an ink. What is it? It's chemicals. We break it back. Where did it come from? "Well," you say, "then, from its water." That's H2O, a formula. That's part of it.
E-250 Atunci aceasta are un chimical în ea, de culoare. De unde a venit culoarea? Acum, există numai o singură culoare originală, şi aceea este albă. Noi ştim aceea. Toate celelalte culori sunt făcute de pe alb. Deci atunci, noi aflăm, cum a venit aceasta vreodată? De unde a venit aceasta vreodată?
E-250 Then it's got a chemical in it, of color. Where did the color come from? Now, there's only one original color, and that's white. We know that. All other colors are made off of white. So then, we find out, how did it ever come? Where did this ever come from?
E-251 Acum să o urmărim în urmă. Primul lucru ce-l ştiţi, "Bine, bine," voi ziceţi, "ea devine un acid."
E-251 Now let's follow it back. First thing you know, "Well, well," you say, "it becomes an acid."
E-252 Din acid, atunci ea devine ce? Următorul lucru, ea vine înapoi, "Bine," voi ziceţi, "atunci ea devine dintr-o-o lumină." Ce este lumina? Vine la aşa multe molecule.
E-252 From the acid, then it becomes what? Next thing, it comes back, "Well," you say, "then it becomes from a—a light." What is light? Come to so many molecules.
E-253 Şi acum să zicem molecula unu, molecula patru, molecula opt, vin împreună, şi a făcut atomul unu, înmulţit cu atomul patru, înmulţit cu atomul şase. Acum, dacă acesta era atomul patru înmulţit cu atomul cinci, aceasta ar fi fost albă. S-a întâmplat să fie şase. Ce a determinat aceea? Unde obţin eu chimicalul, împreună, să fac acea culoare, cerneală neagră? Vedeţi? În regulă.
E-253 And now let's say molecule one, molecule four, molecule eight, come together, and made atom one, times atom four, times atom six. Now, if it been atom four times atom five, it would have been white. It happened to be six. What determined that? Where am I getting the chemical, together, to make that color, black ink? See? All right.
E-254 Aceasta toată s-a format. Atunci de unde a venit aceasta? Ea a trebuit să vină de altundeva. Ea a trebuit să vină de la un Creator, deoarece aceasta este o creaţie. O creaţie trebuie să vină de la un Creator.
E-254 It all formed. Then where did it come from? It had to come from somewhere else. It had to come from a Creator, because it's a creation. A creation has to come from a Creator.
E-255 Deci atunci ea a devenit în cerneală. Aceasta a fost pentru un scop. Ea poate să vă scrie iertarea. Putea scrie Ioan 3:16 şi să vă salveze sufletul. Şi atunci, de asemenea, ea ar putea să scrie osânda voastră, şi să vă trimită la celula morţii. Ea este aici pentru un scop.
E-255 So then it come into ink. It was for a purpose. It can write your pardon. Could write John 3:16 and save your soul. And then, also, it could write your condemnation, and send you to the death cell. It's here for a purpose.
E-256 Acum, toţi anii aceştia ea a devenit ce a devenit, determinată de ceva, să fie făcută în ceea ce este. Acum cum o să o duceţi vreodată înapoi acolo?
E-256 Now, all these years it's become what it has, determined by something, to be made in what it is. Now how you ever going to get it back there?
E-257 Ei au fabricat un material numit albitor. Voi femeile îl folosiţi, Clorox. Acum, eu am un vas de Clorox aşezat acolo, şi eu picur acea picătură de cerneală în acea găleată de Clorox. Acum găsiţi culoarea voastră. Ce i s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Primul lucru ce l-a făcut, ea a atins apa, a atins Cloroxul. Acel chimical a fost aşa de grozav încât el a trimis totul înapoi de tot. Voi nu puteţi vedea ceva vapori din aceasta sau nimic altceva. Aceasta s-a dus. Ea niciodată nu va mai fi, deoarece ea s-a schimbat înapoi la locul original până de unde a venit.
E-257 They manufactured a stuff called bleach. You women use it, Clorox. Now, I've got a tub of Clorox setting here, and I drop that drop of ink into that bucket of Clorox. Now find your color. What happened to it? What happened? The first thing it did, it hit the water, hit the Clorox. That chemical was so great till it sent all the way back. You can't see any fumes of it or nothing else. It's gone. It'll never be no more, because it's turned back to the original place to where it come from.
E-258 Şi acum aceea este exact ce-i face Sângele lui Isus Cristos la păcat. Sângele lui Isus Cristos! Mărturisiţi-vă păcatul asupra Sângelui lui Isus Cristos. Acesta omite. El îl pune în Marea Uitării, şi să nu mai fie niciodată amintit împotriva voastră, deloc.
E-258 And now that's exactly what the Blood of Jesus Christ does to sin. The Blood of Jesus Christ! Confess your sin upon the Blood of Jesus Christ. It omits. It puts in the Sea of Forgetfulness, and to be remembered no more against you, at all.
E-259 Acum, unde este Biserica astăzi, fraţilor, dacă noi suntem născuţi să fim fii ai lui Dumnezeu?
E-259 Now, where is the Church today, brethren, if we are born to be sons of God?
E-260 Şi Isus Însuşi a spus, "Dacă propria voastră lege zice că voi sunteţi ,dumnezei,"' dumnezei amatori cu control asupra pământului. El a spus, "Dacă ei îi numesc pe aceia 'dumnezei,' la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu," care erau profeţii. Cuvântul Domnului vine la profet. "Şi dacă voi îi numiţi 'dumnezei,' cum mă condamnaţi voi pe Mine," a zis El, "când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?"
E-260 And Jesus Himself said, "If your own law said ye are 'gods,'" amateur gods with control of the earth. He said, "If they call those 'gods,' who the Word of God came to," which was the prophets. The Word of the Lord comes to the prophet. "And if you call them 'gods,' how do you condemn Me," He said, "when I say I'm the Son of God?"
E-261 Acum, dacă sângele taurilor şi ţapilor putea să dea o putere lui Moise, să meargă acolo afară, prin însărcinarea lui Dumnezeu, şi să întindă înainte acel toiag, şi să zică, "Să vină muşte." El a avut Cuvântul lui Dumnezeu, şi el a vorbit acel Cuvânt. Şi când el a vorbit, acesta a venit din gândul lui Dumnezeu. Un cuvânt este un gând exprimat. Şi astfel atunci când Dumnezeu l-a gândit, şi l-a pus în mintea lui Moise, şi l-a vorbit, el a devenit un Cuvânt. Şi Moise s-a întors în jur şi a mers înapoi; poate nici o muscă în ţară. Într-o oră de atunci, poate o muscă verde bătrână a început să bâzâie în jur. Într-o jumătate de oră, acolo au fost zece livre pe yard patrat [aproximativ 5 kg pe metru patrat]. Ce a fost aceasta? Cuvântul creator a lui Dumnezeu care a fost vorbit de buzele unui om muritor.
E-261 Now, if the blood of bulls and goats could give a power to Moses, to go out there, by the commission of God, and stretch forth that rod, and say, "Let there come flies." He had the Word of God, and he spoke that Word. And when he did, it become from God's thought. A word is a thought expressed. And so then when God thought it, and put it in Moses' mind, and he spoke it, it become a Word. And Moses turned around and went back; maybe not a fly in the country. In an hour from then, maybe one old green fly begin to buzz around. In a half hour, there was ten pounds per square yard. What was it? The creative Word of God that was spoke by the lips of a mortal man.
E-262 Dumnezeu foloseşte oameni. Dumnezeu ar fi putut să folosească soarele să predice Evanghelia. Dumnezeu ar fi putut să folosească vântul să predice Evanghelia. Dar Dumnezeu i-a ales pe oameni să predice Evanghelia.
E-262 God uses men. God could have used the sun to preach the Gospel. God could have used the wind to preach the Gospel. But God chose men to preach the Gospel.
E-263 Ce se petrece cu biserica astăzi? Acolo este ceva greşit. După părerea mea, noi nu venim cu acea sinceritate, la lucrul potrivit, pentru aceea. Dacă Dumnezeu a putut să facă aceea prin sângele taurului, ţapi şi tauri care au acoperit numai păcatul şi au făcut o ispăşire pentru păcătos, dar păcatul încă era acolo (numai l-a acoperit), ce poate El să facă prin Sângele Fiului Său care omite păcatul? Şi Dumnezeu nu a fabricat, ci El a creat un Sânge care ia la o parte tot păcatul.
E-263 What's the matter with the church today? There's something wrong. My opinion, we're not coming with that sincerity, to the right thing, for that. If God could do that by the blood of bull, goats and bulls that only covered sin and made a propitiation for the sinner, but the sin was still there (only covered over), what can He do through the Blood of His Son that omits sin? And God has not manufactured, but He created a Blood that takes away all sin.
E-264 Şi Marcu 11:24, "Orice îi spuneţi la acest munte, 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus." Unde este Biserica penticostală, astăzi? Amin. Nu vă daţi seama că acel păcat mărturisit, cu adevărat mărturisit, omite păcatul. Dacă acolo nu este omitere la acesta... Aceasta zideşte un pod peste această prăpastie, care îl duce pe om înapoi în Prezenţa Creatorului Său şi-l face un fiu al lui Dumnezeu. Amin. "Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el." Amin. Ia te uită. "Cu adevărat Eu vă spun, dacă îi ziceţi acestui munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus." Slavă lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul meu descoperindu-Se în simplitate. Vedeţi?
E-264 And Mark 11:24, "Whatever you say to this mountain, 'move,' and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said." Where's the pentecostal Church at, today? Amen. You don't realize that confessed, truly confessed sin, omits sin. If there's no omit to it… It builds a bridge across this chasm, that takes man back in the Presence of His Creator and makes him a son of God. Amen. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Amen. There you are. "Verily I say unto you, if you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said." Glory to God. It's my God revealing Himself in humility. See?
E-265 Dumnezeu luând un păcătos umilit şi îl curăţă prin Sângele Lui, şi aruncă acel păcat mărturisit în acel Clorox albitor al Sângelui Fiului lui Dumnezeu, şi punând Propria Lui Viaţă în acel om, prin botezul Duhului Sfânt. Atunci dacă noi avem botezul veritabil al Duhului Sfânt, ce este în neregulă cu noi? Când, tipizarea, când Ilie a aruncat mantaua pentru Elisei, el a primit o porţie dublă din aceasta. Isus a spus, "Lucrările care Eu le fac, le veţi face şi voi. Şi mai mari decât aceasta veţi face voi, căci Eu mă duc la Tatăl Meu." Ce este în neregulă, biserică?
E-265 God taking a humble sinner and cleansing him by His Blood, and dropping that confessed sin into that Clorox bleach of the Blood of Son of God, and putting His Own Life into that man, by the baptism of the Holy Ghost. Then if we have the genuine baptism of the Holy Ghost, what's wrong with us? When, the type, when Elijah dropped the robe for Elisha, he got a double portion of it. Jesus said, "The works that I do, you shall do also. And greater than this shall you do, for I go unto My Father." What's wrong, church?
E-266 Acum, tu ne-ai numit un Beelzebub, despre vedenii şi lucruri ca acelea. Dă-te jos de pe spatele meu. Frate, mergi jos la cruce. Mergi la Evanghelie. Noi nu trebuie să personificăm. De ce să iei tu o personificare? De ce ai lua tu vreo concepţie falsă despre Acesta? Când, cerurile sunt pline de putere Penticostală veritabilă care îl face pe un bărbat sau o femeie, un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, care îl duce înapoi în Prezenţa lui Dumnezeu. Amin. Ia te uită. Dumnezeu Se descoperă în umilinţă.
E-266 Now, you've called us a Beelzebub, of visions and things like that. Get off of my back. Brother, get down to the cross. Get to the Gospel. We don't have to impersonate. Why would you take an impersonation? Why would you take some false conception of It? When, the skies are full of genuine Pentecostal power that makes a man or a woman, a son or daughter of God, that takes him back in the Presence of God. Amen. There you are. God revealing Himself in humility.
E-267 Voi trebuie să vă îndepărtaţi de la propriile voastre gânduri. Voi trebuie să lăsaţi ca gândul care era în Cristos să fie în voi. Voi trebuie să staţi acolo până când fiecare păcat de teamă, fiecare păcat de îndoială s-a dus din inima voastră. Şi dacă sunteţi acolo, şi dacă Dumnezeu nu vă ia şi să vă omită păcatele şi să vă trimită în Prezenţa lui Dumnezeu, acolo este ceva în neregulă cu experienţa voastră.
E-267 You've got to get away from your own thoughts. You've got to let the mind that was in Christ be in you. You've got to stay there till every sin of fear, every sin of doubt has gone from your heart. And if you're there, and God doesn't take you and omit your sins and send you into the Presence of God, there is something wrong with your experience.
E-268 Mie nu-mi pasă câte licenţe de doctor aveţi voi, cât de mult sunteţi o biserică mare, la ce fel de roată mare aparţineţi, cât de multe organizaţii, orice este aceasta, nu are nimic de-a face cu aceasta, până nu vă sunt păcatele mărturisite şi în Sângele lui Isus Cristos. Voi staţi neamestecaţi, un fiu şi fiică a lui Dumnezeu născut din nou, cu Viaţa lui Dumnezeu în voi, să vorbiţi un Cuvânt de creaţie, "Să fie acest munte mutat," şi el vă va asculta. Amin.
E-268 I don't care how many degrees of doctor you have, how much big church you are, what kind of a big wheel you belong to, how many organizations, whatever it is, has nothing to do with it, until your sins are confessed and in the Blood of Jesus Christ. You stand unadulterated, a born-again son and daughter of God, with the Life of God in you, to speak a Word of creation, "Let this mountain be moved," and it'll mind you. Amen.
E-269 Dumnezeu Se descoperă în umilinţă. El culege felul acela care nu au educaţie. El culege felul acela care doar vor crede aceea. "Eu Îţi mulţumesc, Tată, Creatorul cerurilor şi pământului, că Tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi prudenţi."
E-269 God revealing Himself in humility. He picks up them kind that's has no education. He picks up them kinds will just believe that. "I thank Thee, Father, Creator of heavens and earth, Thou hast hid these things from the wise and prudent."
E-270 [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.] "... izbit şi lovit. Şi totuşi noi L-am socotit izbit şi lovit, sigur, de Dumnezeu. Dar El a fost rănit pentru fărădelegile noastre." Cloroxul a venit. ,,El a fost zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui. Şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi."
E-270 [Blank.spot.on.tape—Ed.] "… smitten and stricken. And yet we did esteem Him smitten and stricken, sure, of God. But He was wounded for our transgressions." The Clorox came. "He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes we were healed."
E-271 Ce a făcut El? S-a smerit pe Sine până la moarte, în după amiaza Vinerii mari, ca El să poată învia în Duminica Paştelui, amin, să trimită înapoi Duhul Sfânt asupra Bisericii, cu o porţie dublă din El, ca noi să putem face aceleaşi lucruri care El le face, El le-a făcut. El a promis, "Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred." Şi cât de departe ne-am îndepărtat noi de la El, prin tradiţiile noastre! Ia te uită.
E-271 What did He do? Humble Himself to death, on good Friday afternoon, that He might rise on Easter Sunday, amen, to send back the Holy Spirit upon the Church, with a double portion of It, that we might do the same things that He do, that He did. He promised, "These signs will follow them that believe." And how far we get away from Him, by our traditions! There you are.
E-272 Dumnezeu Se ascunde în umilinţă, descoperindu-Se în putere, acela este felul cum Dumnezeu o face. Acela este programul lui Dumnezeu de-a o face, da, domnule, ca El să poată aduce fii peste această prăpastie.
E-272 God hiding Himself in humility, revealing Himself in power, that's the way God does it. That's God's program of doing it, yes, sir, that He may bring sons across this chasm.
E-273 În încheiere, eu aş putea spune aceasta. Dumnezeu se ascunde în moarte, ca să vină din nou în înviere. Eu vreau să vă spun o mică povestire care am citit-o nu de mult, în încheiere. Ei au spus...
E-273 In closing, I might say this. God hiding in death, to come again in resurrection. I want to tell you a little story that I read not long ago, in closing. They said…
E-274 În timpul Primului Război Mondial, eu i-am avut pe fraţii mai în vârstă ai tatălui meu acolo. Verii mei au fost în acel război. Mulţi dintre ei au fost omorâţi.
E-274 In time of the First World War, I had my father's older brothers there. My cousins was in that war. Many of them got killed.
E-275 Dar într-un loc, atunci, aveau un-un regiment întreg de soldaţi, soldaţi Americani, ţintuiţi jos. Armata Germană i-a avut ţintuiţi jos. Şi focul de mitralieră, şi tunurile mari, şi orice au avut ei, foc de aruncătoare de mine, orice a fost, i-a avut ţintuiţi jos. Ei nu au putut ieşi, şi nu a fost nici o cale de ieşit afară.
E-275 But in one place, then, they had a—a whole regiment of soldiers, American soldiers, pinned down. The German army had them pinned down. And the machine gun fire, and the big cannons, and whatever they had, mortar fire, whatever it was, had them pinned down. They couldn't get out, and there's no way of getting out.
E-276 Acolo era un întreg regiment de soldaţi pierind chiar acolo, pentru că ei au fost de fiecare parte. Ei aveau avioane. Nu au îndrăznit să trimită unul sus; îl împuşca jos. Un om încearcă să iese afară; ei bine, ei, doar de fiecare parte. Acolo nu era nimic. Armele lor bune au dat greş. Toată strategia lor militară a dat greş. Ei au fost blocaţi înăuntru de inamic. Nu a existat nici o cale de a ieşi afară. Acolo nu era nimic.
E-276 There's a whole regiment of soldiers perishing right there, because they was on every side. They had planes. Daresn't send one up; shoot it down. A man try to get out; well, they, just every side. There wasn't nothing. Their fine guns had failed. All their military strategy had failed. They were penned in by the enemy. There was no way of getting out. There wasn't nothing.
E-277 Atunci, în final, un soldat mic a venit sus. El a găsit un porumbel, unul din acei porumbei de casă. Aceea a fost singura lor speranţă. Ei au scris un mesaj, şi s-au gândit, "Dacă acest porumbel poate numai să treacă dincolo, şi înapoi la cartierul general de unde el a venit, poate să ducă acest mesaj." Un porumbel de mesaj, porumbel mesager, şi acela a fost singurul lucru ce îl aveau: un simplu, porumbel mic. Toate lucrurile lor militare au dat greş. Dar ei au luat un simplu, porumbel mic. Ei au scris mesajul şi l-a legat de picioruşul lui, şi i-a dat drumul, cu o binecuvântare şi o rugăciune, ca el să ajungă.
E-277 Then, finally, one little soldier come up. He found a pigeon, one of those homer pigeons. That was their only hope. They wrote a message, and thought, "If this pigeon can only get through, and back to the main headquarters where it come from, can take this message." A message pigeon, messenger pigeon, and that was the only thing they had: a simple, little pigeon. All their military things had failed. But they got a simple, little pigeon. They wrote the message and tied it to his little leg, and turned him loose, with a blessing and a prayer, that he would make it.
E-278 Desigur, Germanii au văzut acel porumbel alb să meargă în sus. Ei au tras spre el, şi fiecare alt lucru. Un glonţ a mers prin aripa lui, i-a scos penele afară. Un altul l-a frecat în jurul gâtului lui, i-a tăiat guşa jos. Altul i-a lovit piciorul care avea mesajul pe el. Dar sărmanul porumbel micuţ a continuat să zboare, încercând să ducă mesajul înăuntru. El trebuia. Acolo era viaţă în joc. În final, cu luptele lui, şi bătând aripile în aer, şi se întorcea, şi zbura, şi a căzut. Şi el a căzut în barăci, sau tabăra unde erau soldaţii.
E-278 Of course, the Germans seen that white pigeon going up. They fired on it, and everything else. One bullet went through its wing, knocked the feathers out. Another one stripped around its neck, cut its craw off. Another one struck its leg that had the message on it. But the poor little pigeon kept flying, trying to get the message in. He must. There was life at stake. Finally, with his struggles, and flopping in the air, and turning, and fly, and fell. And he fell in the barracks, or the camp where the soldiers was.
E-279 Un soldat l-a ridicat, s-a uitat la el. Acest ins micuţ a zis, "El a fost împuşcat." El a deschis, s-a uitat la piciorul lui micuţ, pe micuţul lui picior zdrobit, şi acolo a fost o-o notiţă. Ei au citit notiţa. Ea a fost acoperită cu sânge. Deşi ea a fost acoperită cu sânge, mesajul a ajuns. El a ajuns. Ei au trimis întăriri, repede, şi au salvat întregul regiment de soldaţi. Dacă micuţul porumbel nu ar fi ajuns, toţi acei oameni ar fi pierit. Ce dezastru ar fi fost acela! Ar fi fos un lucru oribil. Şi acela a fost un lucru mare pentru acel micuţ porumbel să facă, deşi l-a costat sângele lui. Sângele lui a fost pe mesaj.
E-279 One soldier picked him up, looked at him. This little fellow said, "He's been shot." He opened, looked at his little leg, on his little bruised leg, and there was a—a note. They read the note. It was covered with blood. Though it was covered with blood, the message got through. It got through. They sent reinforcements, quickly, and saved the whole regiment of soldiers. The little pigeon hadn't got through, all them men would have perished. What a disaster that would been! It would been a horrible thing. And that was a great thing for that little pigeon to do, though it cost his blood. His blood was on the message.
E-280 Acela era un lucru mare, dar nici pe jumătate aşa de mare, încât într-o zi când păcatul i-a avut pe fiii lui Dumnezeu blocaţi jos. Acolo nu erau speranţe. Nu a existat nimic ca ei să poată face. Toate speranţele au fost duse. Dar acolo a venit, nu un porumbel, ci un Porumbel. O mie nouăsute de ani în urmă, după-amiaza aceasta, în simplitate, s-a născut într-o iesle, murind pe o cruce, dar El a ajuns la Cer cu Sângele Lui Însuşi pe Mesaj. Şi El i-a izbăvit pe fiii lui Dumnezeu, ca acum să putem fi din nou fii ai lui Dumnezeu şi fiice a lui Dumnezeu, să trăim în sfinţenie şi puritate, să trăim în Prezenţa Lui. Eu sunt aşa de mulţumitor pentru acel Porumbel care a venit jos din Slavă, care a luat Mesajul, că, eu am fost în nevoie, şi El a zburat înapoi la Cer cu El. Şi El a fost însângerat, peste tot, unde păcatele lumii au făcut. Dar, astăzi, eu sunt eliberat. Eu sunt liber. Eu sunt aşa de bucuros.
E-280 That was a great thing, but not half as great, till one day when sin had sons of God pinned down. There was no hopes. There was nothing that they could do. All hopes was gone. But there came, not a pigeon, but a Dove. Nineteen hundred years ago, this afternoon, in simplicity, had been born in a manger, dying on a cross, but He reached Heaven with the Blood of His Own Self on the Message. And He deliverated the sons of God, that now we can be again sons of God and daughters of God, to live in holiness and purity, to live in His Presence. I'm so thankful for that Dove that came down from Glory, that took the Message, that, I was in need, and He flew back to Heaven with It. And It was bloody, all over, where the sins of the world had done. But, today, I'm liberated. I'm free. I'm so glad.
E-281 Şi, totuşi, cel simplu Îl poate înţelege. Eu sunt bucuros că sunt suficient de simplu să-L înţeleg. Nu sunteţi voi bucuroşi pentru aceea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu sunteţi voi mulţumitori? ["Amin."] Dumnezeu Se ascunde în simplitate.
E-281 And, yet, the simple can understand It. I'm glad I'm simple enough to understand It. Aren't you glad for that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Aren't you thankful? ["Amen."] God hiding Himself in simplicity.
E-282 "El a devenit socotit şi ocărât. Noi L-am socotit ocărât şi nenorocit. Ne-am ascuns, cum a fost, faţa noastră de la El." El nu a fost soldatul grozav care ei s-au gândit că El ar fi. El nu a fost un om militar viteaz după care ei aşteptau. "Dar ei şi-au ascuns faţa de la El." Lor le-a fost ruşine. "Dar, totuşi, El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre." Ce a fost aceasta? Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate. Iehova devenind Om, ca El să poată muri pentru oameni; să ducă Mesajul înapoi, cu Propriul Lui Sânge, cerinţa lui Dumnezeu, că preţul a fost plătit, şi noi suntem răscumpăraţi.
E-282 "He become esteemed and reproached. We esteemed Him reproached and afflicted. We hid, as it was, our face from Him." He wasn't the great soldier that they thought He would be. He wasn't a gallant military man that they looked for. "But they hid their face from Him." They was ashamed. "But, yet, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity." What was it? God hiding Himself in simplicity. Jehovah becoming Man, that He might die for men; to take the Message back, with His Own Blood, God's requirement, that the price was paid, and we are redeemed.
E-283 Şi astăzi, atât de umil cât ar putea să fie, voi nu trebuie să fiţi deştepţi, voi nu trebuie să aveţi o educaţie. Doar să credeţi acel Mesaj, Cuvântul lui Dumnezeu. Şi voi de asemenea puteţi fi mântuiţi şi să fiţi un fiu al lui Dumnezeu, să staţi în Prezenţa lui Dumnezeu, şi să faceţi lucrările lui Dumnezeu.
E-283 And today, as humble as it may be, you don't have to be smart, you don't have to have an education. Just believe that Message, God's Word. And you too can be saved and be a son of God, to stand in the Presence of God, and do the works of God.
E-284 Să ne aplecăm capetele doar un moment în timp ce noi cerem binecuvântările lui Dumnezeu asupra acestor lucruri.
E-284 Let us bow our heads just a moment while we ask God's blessings on these things.
E-285 Eu vreau să vă întreb ceva. Astăzi, aşa cum radiourile au mers înainte, şi ziarele. Am văzut un ziar azi dimineaţă, unde ei mergeau printr-un act, un om purtând o cruce. Ei au tot felul de lucruri. În dimineaţa de Paşti, întreaga biserică va fi împodobită cu crini. Altarele vor fi umplute cu crini. Iepurele de Paşti luând locul, puii, eu mă întreb ce are aceea de-a face cu Paştele. Un iepure, un animal necurat, în privirea lui Dumnezeu, lor chiar li s-a interzis să-i mănânce sau să-i atingă în timpul Bibliei. Şi puiul, acelaşi lucru, raţele. Dar totuşi aceasta a luat locul învierii. Moş Crăciun a luat locul Crăciunului. O, doamne! La ce a ajuns lumea, prietene? Unde suntem noi? Voi vedeţi unde ne-am dus? Noi suntem îndreptaţi chiar drept înspre groapă. Aşa este. Noi suntem ţinuţi jos de păcat, şi crezuri şi dogme.
E-285 I want to ask you something. Today, as radios has went on, and papers. I seen a paper this morning, where they were going through an act, a man packing a cross. They have all kinds of things. On Easter morning, the whole church will be decorated with lilies. The altars will be filled with lilies. The Easter rabbit taking the place, the chickens, I wonder what that has to do with Easter. A rabbit, an unclean animal, in the sight of God, they was even forbidden to eat them or touch them in the Bible time. And the chicken, the same thing, ducks. But yet it took the place of the resurrection. Santa Claus took the place of Christmas. Oh, my! What's the world come to, friend? Where we at? You see where we're gone? We're headed right straight towards the pit. That's right. We're pinned down by sin, and creeds and dogmas.
E-286 Dar un Mesager a ajuns, o mie nouăsute de ani în urmă, în după-amiaza aceasta. Cerinţa a fost atinsă. "Fiul lui Dumnezeu, făcut în asemănarea de carne păcătoasă, născut într-o iesle. Fără frumuseţe ca noi să-L dorim. El a fost un om al ocării. Noi nu L-am dorit. Noi ne-am ascuns feţele de la El." Noi încă facem acelaşi lucru astăzi.
Voi ziceţi, "Eu nu aş fi făcut-o"
E-286 But a Messenger got through, nineteen hundred years ago, this afternoon. The requirement was reached. "God's Son, made in the likeness of sinful flesh, born in a manger. No beauty that we should desire Him. He was a man of reproach. We didn't desire Him. We hid our faces from Him." We still do the same thing today.
You say, "I wouldn't have done it."
E-287 O, atitudinea voastră astăzi dovedeşte că voi aţi fi făcut-o. Voi o faceţi acum. Vedeţi? Nu aţi vrea să vă luaţi calea cu umilinţă? Ziceţi, "Doamne Dumnezeule, mie nu-mi pasă ce mă costă. Mie nu-mi pasă ce este aceasta. Eu am terminat-o cu păcatul." Eu nu-eu nu spun că sunteţi răi, nu spun că voi fumaţi, beţi, sau orice. Dar voi nu credeţi Cuvântul. Vedeţi?
E-287 Oh, your attitude today proves you would have done it. You're doing it now. See? Won't you take your way with humility? Say, "Lord God, I don't care what it costs me. I don't care what it is. I'm finished with sin." I don't—I don't say you're bad, don't say you smoke, drink, or anything. But you don't believe the Word. See?
E-288 Dacă voi credeţi Cuvântul, ziceţi, "Doamne, mie nu-mi pasă ce mă costă. Aceasta mă costă denominaţiunea mea, dacă aceasta mă costă grupul meu de cusut, dacă aceasta mă costă clubul meu, dacă aceasta mă costă popularitatea printre prietenii mei, mie nu-mi pasă ce mă costă. Eu am să accept mesajul Calvarului. Eu am să fiu umil. Eu o să mă umilesc, din acest timp înainte."
E-288 If you believe the Word, say, "Lord, I don't care what it costs me. It costs me my denomination, if it costs me my sewing party, if it costs me my club, if it costs me my popularity amongst my friends, I don't care what it costs. I'm going to accept the message of Calvary. I'm going to be humble. I'm going to humble myself, from this time on."
E-289 "Eu ştiu, dacă eu îmi las părul să crească," femeile, "ei mă vor numi de modă veche. Mie nu-mi pasă ce mă numesc ei. Eu am să fiu o doamnă. Ei îmi spun că eu arăt de parcă sunt palidă şi moartă. Eu sunt moartă în Cristos. Eu am să o fac."
E-289 "I know, if I let my hair grow out," the women, "they'll call me old-fashion. I don't care what they call me. I'm going to be a lady. They tell me I look like I'm pale and dead. I am dead in Christ. I'm going to do it."
E-290 Bărbaţi, "Mie nu-mi pasă câtă dogmă şi crez care ei încearcă să împingă în mine. De acum înainte, eu accept Mesajul umil al lui Dumnezeu. Eu am să Îl cred. Eu am să stau acolo până când păcatele mele sunt duse. Eu am să stau acolo până când Duhul Sfânt toarnă în mine, credinţă pentru fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care este scris. El mi-a promis Aceasta. Şi dacă eu am trecut acea prăpastie acolo, pod, prin Sângele Lui neprihănit, atunci eu pot să stau ca un fiu al lui Dumnezeu. Eu cred întreaga Evanghelie. Eu am să o fac."
E-290 Men, "I don't care how much dogma and creed that they try to poke into me. From now on, I'm accepting God's humble Message. I'm going to believe It. I'm going to stay there till my sins are gone. I'm going to stay there till the Holy Spirit pours into me, faith for every Word of God that's written. He promised It to me. And if I got that chasm across there, bridge, by His righteous Blood, then I can stand as a son of God. I believe the whole Gospel. I'm going to do it."
E-291 V-ar place să faceţi aceea? V-ar place să faceţi acea consacrare chiar acum? Dacă da, ridicaţi-vă mâna spre Dumnezeu. Şi ziceţi, "Aminteşte-mă, Frate Branham, aşa cum te rogi. Eu vreau ca Dumnezeu să o facă." Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea este bine. În regulă. El vă vede mâna.
E-291 Would you like to do that? Would you like to make that consecration just now? If you would, raise up your hand to God. And say, "Remember me, Brother Branham, as you pray. I want God to do it." God bless you. That's right. All right. He sees your hand.
E-292 Tatăl nostru Ceresc, umilinţa, smerenia de a Te crede, cum Te descoperi pe Tine în umilinţă! Cum că noi aflăm în aceste zile, şi în toate zilele, că biserica se va băga în acea stare. Atunci Tu te vei apleca chiar în canal, de nicăieri, şi iei sus ceva, îl ungi, îl trimiţi afară, şi acesta va fi respins, atunci judeci lumea prin aceasta.
E-292 Our Heavenly Father, the humility, humbleness of believing You, how You reveal Yourself in humility! How that we find out in these days, and all days, that the church will get itself in that condition. Then You'll stoop right down into the gutter, from nowhere, and pick up something, anoint it, send it out, and it'll be rejected, then judge the world by it.
E-293 Dumnezeule, noi vedem astăzi, că, pentru cincizeci de ani, preţiosul Duh Sfânt, Care oamenii au încercat să-l accepte prin dogme, şi totuşi Tu L-ai adus afară în puterea Lui şi manifestarea Lui. Un sărman, grup umil de aruncaţi afară, popor dispreţuit L-au acceptat, L-au crezut. Tu Te-ai preamărit în ei, Doamne. Iar acum noi îi vedem, în altă generaţie, încercând să devină nepoţi la Dumnezeu. O Dumnezeule. Ce lucru oribil! Fie ca bărbaţi şi femei să fugă repede la smerenia de a crede Evanghelia. Admite aceasta, Doamne.
E-293 God, we see today, that, for fifty years, the precious Holy Spirit, Who the people has tried to accept through dogmas, and yet You brought It out in Its power and Its manifestation. A poor, humble bunch of kicked-out, despised people accepted It, believed It. You've magnified Yourself in them, Lord. And now we see them, in another generation, trying to become grandchildren to God. O God, what a horrible thing! May men and women flee quickly to the humility of believing the Gospel. Grant it, Lord.
E-294 Multe mâini au mers în sus, în această seară, mulţi bărbaţi şi femei. Şi, Doamne Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-i binecuvântezi. Mă rog ca tocmai în această seară să găsească pacea lui Dumnezeu în fiecare din inimile lor; ca ei să fie aşa de umpluţi cu Duhul Tău, încât ei să aibă credinţă să înfăptuiască miracole, credinţă să trăiască o viaţă evlavioasă; să trăiască o viaţă aşa de dulce, încât, când ei sunt vorbiţi de rău, ei să nu vorbească rău înapoi; ca ei să poată întoarce un sărut pentru o palmă; ca ei să poată întoarce binele pentru rău. Admite aceasta, Doamne. Fă-i pe oameni să fie umili. Fă-i pe oameni să vină să Te cunoască în puterea învierii Tale. Fie ca moartea Ta să nu fie în zadar pentru noi în această generaţie.
E-294 Many hands went up here, tonight, many men and women. And, Lord God, I pray that You'll bless them. I pray that this very night will find the peace of God in each one of their hearts; that they'll be so filled with Your Spirit, that they'll have faith to perform miracles, faith to live a godly life; to live a life so sweet, that, when they are spoke evil of, they speak not back evil; that they can return a kiss for a slap; that they can return good for evil. Grant it, Lord. Make men to be humble. Make men to come to know You in the power of Your resurrection. May Your death not be in vain to us in this generation.
E-295 Ne rugăm acum ca Tu să înviezi Biserica Ta, Doamne. Glorific-O şi preamăreşte-O. Trimite-O acasă în Slavă. Noi credem aceste lucruri, Tată. Fă-i pe mulţi aici, în această seară, care caută pe Dumnezeu, să-L găsească în această oră. Noi o cerem în Numele lui Isus.
Şi în timp ce ne avem capetele aplecate.
E-295 We pray now that You'll raise up Your Church, Lord. Glorify It and magnify It. Send It home to Glory. We believe these things, Father. Make many here, tonight, who seek God, to find Him in this hour. We ask it in Jesus' Name.
And while we have our heads bowed.
E-296 Mă întreb acum dacă aţi vrea să faceţi un alt pas înspre aceea, dacă v-ar place să vă ridicaţi sus şi să ziceţi, "Mie nu-mi este ruşine, deşi eu aparţin la biserică. Eu sunt Metodist, Baptist, sau un Penticostal," orice ai putea să fi. ,,Eu nu sunt ruşinat. Eu îmi dau seama că m-am încrezut foarte mult în ceea ce ştiu. Dar niciodată nu am ajuns la un punct unde eu puteam pe deplin să cred Evanghelia deplină, şi să O fac să lucreze în viaţa mea. Eu am văzut lucruri. Eu cred că ele sunt promisiuni. Eu vreau s-o cred. Dar El mi-a spus, dacă eu am crezut-O, aceasta ar lucra. Astfel, există ceva greşit cu mine.
Aceasta nu merge. Eu am încercat să O fac să meargă, dar Aceasta nu o face. Şi eu sunt ruşinat de aceasta. Şi eu vreau ca lumea să ştie, eu vreau ca persoanele de aici să ştie, că eu sunt sincer şi eu O vreau în viaţa mea. Eu vreau să fiu un adevărat martor al lui Cristos, cu Evanghelia deplină să Se manifesteze chiar în viaţa mea." Vreţi să staţi în picioare şi să ziceţi, "Eu vreau să fiu un martor că eu îl caut pe Dumnezeu"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea este bine. Vedeţi?
Isus a spus, "Dacă voi vă ruşinaţi de Mine înaintea oamenilor, Eu mă voi ruşina de Voi înaintea Tatălui."
E-296 I wonder now if you would want to make another step towards that, if you would like to stand up and say, "I'm not ashamed, though I belong to church. I'm Methodist, Baptist, or a Pentecostal," whatever you may be. "I'm not ashamed. I realize that I have trusted a whole lot in what I know. But never have I got to a place where I could fully believe the full Gospel, and to make It work in my life. I seen things. I believe they're promises. I want to believe it. But He told me, if I did believe It, this would work. So, there's something wrong with me. It don't work. I tried to make It work, but It don't do it. And I'm ashamed of it. And I want the world to know, I want the people here to know, that I'm sincere and I want It in my life. I want to be a true witness for Christ, with the full Gospel manifesting Itself right in my life." Will you stand to your feet and say, "I want to be a witness that I'm seeking God"? God bless you. That's right. See?
Jesus said, "If you're ashamed of Me before men, I'll be ashamed of You before the Father."
E-297 Acum, aşa cum aceste persoane care sunt Penticostali, sau Metodişti, sau Baptişti, au aceste lucruri adevărate, dacă voi aţi traversat acea prăpastie, încât voi ştiţi pozitiv că voi staţi în Prezenţa lui Dumnezeu, un fiu şi fiică răscumpăraţi de Dumnezeu? Şi semnele şi minunile, nu o credinţă prefăcută, ci articolul veritabil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, arde înlăuntrul vostru? Şi ce îi spuneţi la acest munte, el se mută? Voi credeţi aceea? Dacă nu o face, acum este timpul vostru.
E-297 Now, as these people that's Pentecostal, or Methodists, or Baptists, has these true things, if you've crossed that chasm, until you know positive that you're standing in the Presence of God, a redeemed son and daughter of God? And the signs and wonders, not a make-belief, but the genuine article of God, the Holy Spirit, burns within you? And what you say to this mountain, it moves? You believe that? If it doesn't, now is your time.
E-298 "Cum ştii tu că acesta este al meu..." Voi ziceţi, "Ei bine, am stat, înainte."
E-298 "How do you know that it's my…" You say, "Well, I stood, before."
E-299 Ei bine, dacă voi într-adevăr sunteţi flămânzi după Dumnezeu, voi veţi continua să staţi până când El vine. Nu există sfârşit la aceasta. Voi sunteţi persistenţi. Ca femeia Siro-feniciană, ea nu a putut lua "nu." Ea a vrut aceasta, într-adevăr. Sunteţi voi gata să staţi? Încă mai mulţi înainte să ne rugăm? Acea cântare frumoasă:
El a fost pironit la cruce pentru mine;
Pe cruce răstignit, acolo El a murit pentru mine.
E-299 Well, if you're really hungry for God, you'll keep on standing till It comes. There's no end to it. You're persistent. Like the Syrophenician woman, she couldn't take "no." She wanted it, really. Are you ready to stand? Any more before we pray? That beautiful song:
He was nailed to the cross for me;
On the cross crucified, there He died for me.
E-300 "Eu Îl vreau, Frate Branham. Eu Îl vreau, Dumnezeule. Eu într-adevăr Îl vreau. Viaţa mea, ei bine, eu vreau să mă schimb. Eu am-eu am trăit o aşa presupun. Eu am trăit o aşa sper. Eu vreau ceva. Eu-eu Îl vreau. Dacă acei apostoli au putut lovi acel marcaj de zero, de fiecare dată, aşa pot eu."
E-300 "I want It, Brother Branham. I want It, God. I really want It. My life, well, I want to change. I've—I've lived a guess-so. I've lived a hope-so. I want something. I—I want It. If those apostles could hit that zero mark, every time, so can I."
E-301 Aceea este ce spun eu. Dacă aceasta a mers pentru apostoli, Aceasta merge acum. Dacă s-a întâmplat odată, se întâmplă din nou. Dacă El a fost vreodată Dumnezeu, El încă este Dumnezeu. "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Aceea este tema campaniei mele. Dacă denominaţiunea voastră nu crede aceea, lăsaţi denominaţiunea voastră să creadă ce vor ei. Voi să credeţi Biblia. Voi să O credeţi. Vreţi să vă ridicaţi? Cam încă opt sau zece s-au ridicat atunci. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai mulţi stau. Mai mulţi stau. "Eu într-adevăr sincer, Frate Branham. Eu Îl vreau."
E-301 That's what I say. If It worked for the apostles, It works now. If it once happened, it happens again. If He was ever God, He is still God. "He's the same yesterday, today, and forever." That's my campaign theme. If your denomination don't believe that, let your denomination believe what they want to. You believe the Bible. You believe It. Will you stand? About eight or ten more stood up then. God bless you. God bless you. More standing, more standing. "I really sincere, Brother Branham. I want It."
E-302 Ceva s-a întâmplat zilele trecute. Voi aţi citit, sau aţi auzit banda, "cele şapte tunete," Cât Este Ora, Domnilor? Vedeţi?
Aceasta s-a întâmplat zilele trecute. Voi ştiţi aceste lucruri. Timpul este aproape, biserică. Timpul este aproape. Să nu, să nu, să nu mai aşteptaţi. Vedeţi?
E-302 Something happened the other day. You read, or heard the tape, "the seven thunders," What Time Is It, Sir? See? It happened the other day. You know these things. The time is at hand, church. The time is at hand. Don't, don't, don't wait any longer. See?
E-303 De unde ştiţi că Răpirea nu se petrece tot timpul? Primul lucru ce-l ştiţi, aceasta va fi trecută, unul dispărând aici şi acolo. Aceasta va fi dusă, primul lucru ce-l ştiţi. Şi voi veţi... Judecata va lovi lumea. Voi ziceţi, "Ei bine, eu-eu m-am gândit aceasta." "Este prea târziu acum."
E-303 How do you know the Rapture is not going on all the time? First thing you know, it'll be past, one disappearing here and there. It'll be gone, the first thing you know. And you'll… Judgment will strike the world. You say, "Well, I—I thought this." "It's too late now."
E-304 Reţineţi, ei nu au ştiut aceasta până în ziua când au intrat în corabie, şi atunci a fost prea târziu. Fecioara neînţeleaptă nu a ştiut până când ea a venit înapoi şi a aflat-o pe fecioara înţeleaptă dusă, atunci ea a fost rămasă pentru perioada Necazului.
E-304 Remember, they didn't know it until the day they entered into the ark, and then it was too late. The foolish virgin didn't know until she come back and found the wise virgin gone, then she was left for the Tribulation period.
E-305 Nici un învăţător bun nu crede că Biserica, Mireasa... Biserica merge prin Necaz, dar nu Mireasa. Biserica trece, pentru purificare, sigur, sub pecetea a şasea. Corect. Israel face acelaşi lucru, pentru cei o sută patruzeci şi patru de mii, dar nu Mireasa. Acolo este...
E-305 No good teacher believes that the Church, the Bride… The church goes through the Tribulation, but not the Bride. The church goes through, for purification, sure, under the sixth seal. Right. Israel does the same thing, for the hundred and forty-four thousand, but not the Bride. There's…
E-306 Mireasa este iertată. Ea se duce drept în Slavă, în Răpire. Aşa este. Ea, după părerea mea, ultimul membru va fi apucat sus, într-una din aceste zile. Aceasta ar putea veni, şi voi nu aţi ştii nimic despre aceasta. Reţineţi, acesta este un secret, luare la o parte în secret. "El va veni într-o oră la care nu vă gândiţi." Voi nu veţi ştii nimic despre aceasta. Ea va fi dusă; va fi prea târziu atunci.
E-306 The Bride is forgiven. She goes straight to Glory, in a Rapture. That's right. She, my opinion, the last member will be caught up, one of these days. It might come, and you wouldn't know nothing about it. Remember, it's a secret, secret catching away. "He'll come in an hour that you think not." You won't know nothing about it. She'll be gone; be too late then.
E-307 Voi ziceţi, "Eu doresc să fi stat în picioare." Dacă aţi intenţionat vreodată să luaţi o poziţie, lăsaţi ca această adunare, la Albuquerque, lăsaţi ca acesta să fie timpul când aţi luat acea poziţie.
E-307 You say, "I wish I would have stood." If you ever intended to make a stand, let this meeting, at Albuquerque, let this be the time that you made the stand.
E-308 Acum, dacă voi într-adevăr vă simţiţi asiguraţi prin Cristos, voi simţiţi că voi aţi primit Duhul Sfânt şi Sângele lui Isus Cristos, toate semnele şi promisiunile sunt la porunca voastră, şi voi le vedeţi manifestate şi lucrând în viaţa voastră, şi voi ştiţi că ele sunt adevărate; dacă voi şedeţi acolo în felul acela, şi voi o credeţi, eu voi lua cuvântul vostru pentru aceasta. Aceasta depinde de voi. Dacă nu, voi ar trebui să fiţi în picioare. Dar dacă voi credeţi aceea, şi ştiţi că acele semne şi minuni care Isus, adeverirea lui Mesia, vorbeşte către voi; dacă aceasta nu este, atunci voi ar trebui să fiţi în picioare. Vă binecuvântez. Aşa este.
E-308 Now, if you really feel secured by Christ, you feel that you have got the Holy Spirit and the Blood of Jesus Christ, all the signs and promises is at your command, and you see them manifested and working in your life, and you know they're true; if you set there like that, and you believe it, I'll take your word for it. That's up to you. If you don't, you should be on your feet. But if you believe that, and know that those signs and wonders that Jesus, the vindication of the Messiah, speaks to you; if it isn't, then you should be on your feet. Bless you. That's right.
E-309 Eu sunt un străin pentru mulţi dintre voi. Mulţi dintre voi m-aţi socotit să fiu un văzător. Eu nu am spus nimic despre aceea. Voi ştiţi aceea. Eu am păstrat... Aceea încă nu este ora. Dar voi să mă credeţi acum. Voi să mă credeţi, ca slujitorul lui Dumnezeu. V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului fără să vină la împlinire? Dacă aceasta este aşa, ziceţi, "Amin."
[Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceasta niciodată nu a dat greş, prin miile de lucruri, nici o singură dată fără să fie adevărat. Voi ştiţi aceea, în jurul lumii.
E-309 I'm a stranger to many of you. Many of you has regarded me to be a seer. I've said nothing about that. You know that. I've kept… That's not the hour yet. But you believe me now. You believe me, as God's servant. Have I ever told you anything in the Name of the Lord but what come to pass? If it's so, say, "Amen." [Congregation says, "Amen."—Ed.] It's never failed, by the thousands of things, never one time but what it's been true. You know that, the world around.
E-310 Chiar dacă, nu sunteţi de acord cu mine, mulţi, în teologie. Şi eu nu sunt un teolog. Eu vorbesc numai ce aud. Şi atunci când eu o aud, mă uit la Biblie. Dacă aceasta nu este conform cu Biblia, eu nu aş primi aceasta. Dar nici o singură dată nu a fost aceasta vreodată contrar la Cuvânt, ci cu Cuvântul. Acela este motivul că este confirmat. Dumnezeu adevereşte.
E-310 Though, you disagree with me, many, in theology. And I'm not a theologian. I only speak what I hear. And then when I hear it, I look at the Bible. If it ain't according to the Bible, I wouldn't receive it. But not one time has it ever been contrary to the Word, but with the Word. That's the reason it's confirmed. God vindicates.
E-311 Acum, voi să mă ascultaţi, atunci. Dacă voi mă credeţi să fiu un-un mesager trimis de la Cristos, la voi, voi să mă credeţi. Dacă voi nu sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu, voi mai bine să presaţi chiar repede.
E-311 Now, you hear me, then. If you believe me to be a—a messenger sent from Christ, to you, you believe me. If you're not in the Kingdom of God, you better press right quick.
E-312 Aceasta nu va ajunge mai bine. Aceasta va deveni mai rău, tot timpul. Acum doar însemnaţi aceea jos. Vedeţi? Doar reţineţi, vedeţi dacă aceea este corect sau greşit. Voi vedeţi dacă o să fie corect sau greşit. Aceasta nu o să fie mai bine. Aceasta o să devină mai rău. O să devină mai greu, tot timpul. Trezirea s-a dus. Voi doar spicuiţi în ogoare. Ea este terminată. Acum voi ziceţi, "Eu sunt în dezacord cu aceea." Bine. Aceasta-i în regulă, dacă sunteţi. Aceea este în regulă. Aceea este convingerea mea. Aceea este auzirea mea din Cer.
E-312 It will not get better. It will grow worse, all the time. Now just mark that down. See? Just remember, see whether that's right or wrong. You see if it's going to be right or wrong. It's not going to get better. It's going to get worse. It's going to get harder, all the time. The revival is gone. You're only gleaning in the fields. She's over. Now you say, "I disagree with that." Fine. It's okay, if you do. That's all right. That's my conviction. That's my hearing from Heaven.
E-313 Eu cred că epoca Laodicea este epoca Penticostală, unde ea ajunge la punctul de căldicică, şi Dumnezeu o varsă din gura Lui. Şi acolo este unde ea a ajuns chiar acum. Mişcarea Penticostală a ajuns la punctul acela, căldicică, nici roşu fierbinte, nici rece ca gheaţa. Tu nu eşti rece şi formală, nici nu eşti fierbinte. Tu eşti în stagiul de vărsat, şi tu o să fi.
E-313 I believe the Laodicean age is the Pentecostal age, where she comes to the place of lukewarm, and God spues her from His mouth. And there's where she's come right now. The Pentecostal movement has come to that place, lukewarm, not red hot, not ice cold. You're not cold and formal, neither are you hot. You're in the spueing stage, and you're going.
E-314 Isus, singura epocă în care El a stat în afara bisericii. Dogmele lor L-au pus afară. [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Bătând, încercând să intre înapoi în uşă, "Iată, Eu stau la uşă, şi bat; dacă vreun om aude Glasul Meu..." Eu sunt bucuros că voi aţi auzit, în această seară.
Acum, eu vă pot cere numai să staţi.
E-314 Jesus, the only age He stood on the outside the church. Their dogmas had put Him out. [Brother Branham knocks on the pulpit—Ed.] Knocking, trying to get back in the door, "Lo, I stand at the door, and knock; if any man will hear My Voice…" I'm glad you've heard, tonight.
Now, I can only ask you to stand.
E-315 El se uită la voi. Isus a spus, că, "Oriunde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor." Dacă aceea nu este aşa, nu există Dumnezeu; nu există Biblie; nu există răsărit de soare; nu există apus de soare; nu există flori; nu există pom; voi nu sunteţi de fapt aici; voi sunteţi într-un vis; viaţa nu este reală; voi nu sunteţi o fiinţă umană. Astfel, este imposibil ca aceea să fie, aşa că este imposibil ca El să nu fie aici. "Şi dacă voi cereţi ceva în Numele Meu, crezând credinţă, El vă va acorda aceasta."
E-315 He's looking at you. Jesus said, that, "Wherever two or three are assembled in My Name, there I am in the midst of them." If that isn't so, there's no God; there's no Bible; there's no sunrise; there's no sunset; there's no flowers; there's no tree; you're really not here; you're in a dream; life is not real; you're not a human being. So, it's impossible for that to be, so it's impossible for Him not to be here. "And if you'll ask anything in My Name, faith believing, He'll grant it to you."
E-316 Acum, acela sunteţi voi acum. V-aţi ridicat ca o mărturie, că voi Îl vreţi. Acum, în felul vostru propriu, în felul cum vă rugaţi, în felul în care vreţi, eu vreau ca voi să ziceţi, "Doamne Dumnezeule," în inima voastră. Acum să nu daţi nici o atenţie... Campingul de aici vă va da timp din belşug pentru aceasta, tot timpul care-l vreţi. [Un frate pe platformă zice, "Da. Aşa este." – Ed.]
E-316 Now, that's you now. You stood for a witness, that you want Him. Now, in your own way, the way that you pray, the way that you want to, I want you to say, "Lord God," in your heart. Now don't pay any attention… The—the—the campaign here will give you plenty time for this, all the time you want. [A brother on the platform says, "Yes. That's right."—Ed.]
E-317 Acum, în felul vostru propriu, în felul vostru propriu. Acum, eu ştiu că este obiceiul ca un om să se ridice, celălalt se ridică, ceilalţi îngenunchează jos în acest fel. Dar în orice fel vreţi să faceţi, mie nu-mi pasă ce este aceasta. Să nu ziceţi, "Doamne, lasă-mă să fac aceasta. Lasă-mă să fac aceea." Doar ziceţi, "Doamne, umple-mă. Umple-mă cu Duhul Sfânt. Eu sunt sincer în aceasta. O fac din adins." Acum, dacă o faceţi din adins, Acesta trebuie să vină. Este imposibil ca El să nu vină. El L-a promis, şi El încearcă să preseze în inima voastră.
E-317 Now, in your own way, in your own way. Now, I know it's customary that one man stands, the other one stands, the other ones kneels down this way. But whatever way you want to, I don't care what it is. Don't say, "Lord, let me do this. Let me do that." Just say, "Lord, fill me. Fill me with the Holy Spirit. I'm sincere in this. I mean it." Now, if you do mean it, It's got to come. It's impossible for It not. He promised It, and He's trying to press into your heart.
E-318 Singurul lucru, tu doar te-ai deschis un pic, şi zici, "Vino în interior şi stai aici, dar să nu mergi în jur, să te ocupi cu viaţa mea particulară." Vedeţi?
E-318 The only thing, you just opened a little bit, and say, "Come on the inside and stand here, but don't go around, fool with my private life." See?
E-319 El vă vrea pe voi. El vrea tot ceea ce sunteţi. El vrea fiecare compartiment din inima voastră. El vrea viaţa voastră particulară. El vrea toată viaţa voastră. El vrea să fie Domnul vostru. Domn este "apartenenţă." El vrea să vă posede, aşa ca El să vă poată călăuzi, să vă îndrume, să vă ia, să vă folosească. Vreţi voi să faceţi aceea? Dacă vreţi, El vrea să vină înăuntru, sau voi nu aţi sta acolo. Vedeţi? Deci acum este ora ca voi să-L primiţi.
E-319 He wants you. He wants all you are. He wants every compartment in your heart. He wants your private life. He wants all your life. He wants to be your Lord. Lord is "ownership." He wants to own you, so He can guide you, direct you, take you, use you. Are you willing to do that? If you are, He's wanting to come in, or you wouldn't be standing there. See? So now is the hour for you to receive It.
E-320 Acum aceasta depinde de voi. Acum, dacă veţi crede cu toată inima voastră, aceasta se va stabili chiar de acum. Aceasta va fi o seară memorabilă. Ei probabil că nu vor închide aceste uşi în această seară. Voi veţi sta toată noaptea înăuntru aici. Dar dacă voi faceţi în felul acesta, ziceţi, "Doamne, eu stau în picioare. Până când Tu mă umpli conform cu promisiunea Ta, eu nu mă voi mişca de unde eu stau." Te pui pe treabă cu Dumnezeu, El se va pune pe treabă cu tine.
E-320 Now it's up to you. Now, if you'll believe with all your heart, it'll be settled from right now. This will be a memorial night. They probably won't close these doors tonight. You'll stay all night in here. But if you do like this, say, "Lord, I'm standing on my feet. Until You fill me according to Your promise, I'll never move from where I'm standing." You mean business with God, He'll get to business with you.
E-321 Dar până când o faceţi, voi ciocăniţi, "Doamne, îmi vei da Tu Duhul Sfânt în această seară? Eu nu simt nimic. Ei bine, poate eu voi încerca mâine seară." Tu nu vei primi nimic de la Dumnezeu, în felul acela.
E-321 But until you do, you're hammering, "Lord, will You give me the Holy Ghost tonight? I don't feel nothing. Well, maybe I'll try tomorrow night." You're not going to get anything from God, like that.
E-322 Voi trebuie să veniţi, disperat, murind, atunci voi Îl primiţi. Aşa este. El L-a promis. Dacă aceasta nu este, pentru ce vă irosiţi timpul, dacă acele promisiuni nu sunt adevărate?
E-322 You've got to come, desperate, dying, then you get It. That's right. He promised It. If it isn't, what are you using your time for, if them promises are not true?
E-323 Aşa este cum aceste lucruri se întâmplă. Aceea este de ce eu pot să stau şi să zic către lume, "A dat Cuvântul vreodată greş?" Dumnezeu mi-a promis, în urmă acolo, de copil. Acela este motivul.
E-323 That's how these things happen. That's why I can stand and say to the world, "Has the Word ever failed?" God promised me, back there, as a kid. That's the reason.
E-324 Ziceţi, "Nu te temi să dai greş?" Eu niciodată. Eu sunt întotdeauna un eşec. El niciodată nu dă greş.
E-324 Say, "Aren't you afraid of failing?" I'm never. I'm always a failure. He never does.
E-325 Eu nu vorbesc cuvintele mele. Eu le vorbesc ale Lui. Acela este motivul că Ele sunt întotdeauna corecte. Vedeţi?
Acela este motivul că eu îi cer lumii, "Arătaţi-mi o singură dată când nu a venit la împlinire. Arătaţi-mi o singură dată, prin miile de lucruri care El le-a spus." Nici o singură dată nu a dat Acesta greş, şi El niciodată nu va da, pentru că Acesta este Dumnezeu, nu omul.
E-325 I don't speak my words. I speak His. That's the reason They're always right. See? That's the reason I ask the world, "Show me one time it didn't come to pass. Show me one time, by the thousands of things that He said." Not one time did It fail, and It never will, because It's God, not man.
E-326 Astfel, Dumnezeu este aici acum. Cristos este în mijlocul nostru. El vrea să vă dea Duhul Sfânt dacă voi vreţi să Îl acceptaţi. Nu să plătiţi preţul; preţul deja a fost plătit. Preţul a fost rugat această... plătit în această după amiază, o mie nouăsute de ani în urmă, dacă voi vreţi să-l acceptaţi. Dacă voi vreţi, lăsaţi-vă inima să meargă acum. Deschideţi-o. Luaţi afară toată frica, toată îndoiala. Ridicaţi-vă mâinile sus spre Dumnezeu, ziceţi, "Doamne Dumnezeule, iată-mă aici. Eu stau aici. Eu stau în Numele lui Isus Cristos."
Eu am să mă rog pentru voi. Voi rugaţi-vă, de asemenea.
E-326 So, God is here now. Christ is in our midst. He's willing to give you the Holy Ghost if you're willing to accept It. Not pay the price; the price is already paid. The price was prayed this… paid this afternoon, nineteen hundred years ago, if you're willing to accept it. If you are, let your heart go now. Open it up. Take out all fear, all doubt. Raise up your hands to God, say, "Lord God, here I am. I stand here. I stand in the Name of Jesus Christ."
I'm going to pray for you. You pray, too.
E-327 Doamne Isuse, în felul umilinţei, în felul smereniei, eu Îţi ofer această adunare care este în picioare. Eu îi ofer Ţie, pentru că ei s-au ridicat ca răspuns la chemare. Ei caută lucruri mai adânci. Ei caută mai multă Viaţă, după ce au auzit că Sângele lui Isus curăţeşte cu aşa desăvârşire, încât acolo nu mai există nimic; căci Cuvântul complet al lui Dumnezeu se odihneşte înlăuntrul lor; încât chiar porunca propriului lor glas este putere creatoare, pentru că în ei este Duhul Sfânt. Şi acest Duh Sfânt este un Creator. El face lucrurile, să vină la împlinire, pentru că El vorbeşte Cuvântul. Şi Cuvântul, vorbit, devine Dumnezeu în acţiune.
E-327 Lord Jesus, in the way of humility, in the way of humbleness, I offer You this congregation that's on their feet. I offer them to You, because they have stood in response to the call. They're seeking deeper things. They're seeking more Life, after hearing that the Blood of Jesus so thoroughly cleanses, that there's no more nothing; that the complete Word of God rests within them; that the very command of their own voice is creative power, because in them is the Holy Ghost. And this Holy Ghost is a Creator. He makes things, comes to pass, because He speaks the Word. And the Word, spoken, becomes God in action.
E-328 Şi Doamne, mă rog ca Tu să trimiţi Duhul Sfânt asupra fiecăruia din ei chiar acum. Şi dă-le lor, Doamne, în puterea învierii lui Cristos, lucrurile care ei le doresc în inima lor; o viaţă mai bună, botezul Duhului. Doamne, fie ca aceasta aşa să fie, ca această adunare să fie luminată, inimile oamenilor să vadă viziunea şi să fie umpluţi cu puterea lui Dumnezeu. Eu îi predau Ţie, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.
E-328 And, Lord, I pray that You will send the Holy Ghost upon every one of them just now. And deliver unto them, Lord, in the power of the resurrection of Christ, the things that they're desiring in their heart: a better life, the baptism of the Spirit. Lord, may it be so, that this audience will be illuminated, the hearts of the people will see the vision and be filled with the power of God. I commend them to You, Lord, in the Name of Jesus Christ.
E-329 Acum doar ţineţi-vă mâinile sus. Ţineţi-vă capul în rugăciune. Ţineţi-vă inima umplută, doar zicând, "Doamne, eu Te cred."
Umple-mă. Umple-mă. Mântuieşte-mă.
Duh al viului Dumnezeu, cazi proaspăt asupra mea.
E-329 Now just keep your hands up. Keep your head praying. Keep your heart filled, just saying, "Lord, I believe You."
Fill me. Fill me. Save me.
Spirit of the living God, fall fresh on me.
E-330 Aduceţi-vă conducătorul de cântări aici acum, să conducă cântarea "Cazi proaspăt asupra mea, Duhule Sfânt."
E-330 Bring your song leader here now, to lead the song, "Fall fresh on me, Holy Spirit."
E-331 Doar continuaţi, "Nu-mi-nu-mi pasă. Eu am să stau chiar aici, Doamne. Eu sunt pe mâna Ta, ca judecătorul nedrept. Eu sunt chiar aici."
(Te binecuvântez, frate. Tu ai făcut un lucru aşa de minunat, că eu vreau ca tu să ne conduci aici.)
E-331 Just keep, "Don't—don't care. I'm going to stand right here, Lord. I'm on Your hand, like the unjust judge. I'm right here."
(Bless you, brother. You did such a wonderful job, that I want you to lead us here.)
E-332 Doar staţi acolo, "Eu am să stau ca o statuie. Eu voi sta cum a stat acel predicator serile trecute pe acoperiş. Eu stau aici, Doamne. Mie nu-mi pasă cine se uită la mine. Mie nu-mi pasă dacă păstorul meu este aici. Mie nu-mi pasă cine este acesta. Eu sunt aici. Eu caut ceva. Eu vreau ca ceva să mi se întâmple. Tu ai promis Aceasta. Eu sunt aici să-L primesc. Şi dacă Acesta va lucra pentru alţii, El o să lucreze pentru mine. Eu sunt aici să-L primesc. Eu nu o să mă aşez jos. Eu sunt hotărât."
E-332 Just stand there, "I'm going to stand like a statue. I'll stand like that preacher did the other night on the roof. I'm standing here, Lord. I don't care who is looking at me. I don't care if my pastor here. I don't care who it is. I'm here. I'm looking for something. I want something to happen to me. You promised It. I'm here to receive It. And if It'll work for others, It's going to work for me. I'm here to receive It. I'm not going to set down. I'm determined." …?… Oh, I'm sorry…?…
E-333 [Cineva pe platformă zice, "O cântare, frate. Lor le place. El te vrea aici sus. Corect?" – Ed.]
E-333 [Someone on the platform says, "One song, brother. They like it. He wants you up here. Right?"—Ed.]
E-334 Asta este. Staţi chiar cu aceasta. Doar continuaţi să vă rugaţi, dacă voi într-adevăr o intenţionaţi, dacă voi într-adevăr o intenţionaţi. Amin. Voi într-adevăr o intenţionaţi, staţi chiar acolo. El stă alături de voi. Staţi chiar cu aceasta, "Eu sunt aici, Doamne. Eu nu o să mă mişc. Eu am să Te cred. Tu ai promis Aceasta. Eu nu o să iau o imaginaţie. Eu vreau Duhul Sfânt real asupra mea. Eu vreau ca Tu să mă umpli chiar acum. Eu sunt aici, aşteptând."
E-334 That's it. Stay right with it. Just keep praying, if you really mean it, if you really mean it. Amen. You really mean it, stay right there. He's standing by you. Stay right with it, "I'm here, Lord. I ain't going to move. I'm going to believe You. You promised It. I'm not going to take an imagination. I want the real Holy Spirit on me. I want You to fill me right now. I'm here, waiting."
E-335 Nu vă opriţi. Doar continuaţi să vă rugaţi. Nu daţi nici o atenţie la muzică. Doar continuaţi să vă rugaţi. Acela este necazul despre noi, astăzi: noi ascultăm la muzică; noi ascultăm la un lucru, sau altul. Noi trebuie să ascultăm după Glasul lui Dumnezeu. Continuaţi să ascultaţi. El L-a promis. Dacă El L-a promis, El o va face. Amin.
E-335 Don't stop. Just keep praying. Don't pay any attention to the music. Just keep praying. That's the trouble of us, today: we listen to music; we listen to one thing, another. We're supposed to be listening for the Voice of God. Keep listening. He promised It. If He promised It, He'll do it. Amen.
E-336 De câte ori am văzut eu! Ochii la douăzeci şi treizeci de mii de persoane s-au deschis. De câte ori am văzut eu! Acolo în Durban, Africa de Sud, am văzut douăzeci şi cinci de mii de miracole remarcabile, la o singură dată. Oamenii stând, chiar în felul acela, încât ei au luat şapte camioane mari încărcate cu cârje şi scaune pe rotile de la băştinaşi cu pături care nu cunoşteau mâna dreaptă de cea stângă. Au stat drept sus acolo şi l-au acceptat pe Cristos, şi au plecat; infirmi, orbi, surzi, muţi. Dacă aceasta o va face pentru un African negru, ce va face Acesta pentru voi care sunteţi presupuşi a trăi într-un timp, într-o biserică, într-un loc unde Duhul Sfânt este manifestat? Amin.
Umiliţi, umiliţi-vă, "Doamne, eu cred. Eu o ştiu. Eu..." Voi veniţi.
E-336 How many times have I seen! The eyes of twenty and thirty thousand people come open. How many times have I seen! There in Durban, South Africa, I seen twenty-five thousand outstanding miracles, at one time. People standing, right like that, till they took seven big van loads of crutches and wheelchairs from blanket natives who didn't know right hand from left. Stood right up there and accepted Christ, and walked away; crippled, blind, deaf, dumb. If It'll do it for a black African, what will It do for you who are supposed to be living in a time, in a church, in a place where the Holy Ghost is being manifested? Amen.
Humble, humble yourself, "Lord, I'm believing. I know it. I…" You come.
E-337 Acum, există ceva greşit. Şi nu există nimic greşit cu Dumnezeu. Dumnezeu a promis Aceasta.
E-337 Now, there's something wrong. And there's nothing wrong with God. God promised It.
E-338 Aşa să mă ajute, eu aş putea sta chiar aici şi să merg în jos pe interval după interval, să vă spun, la fiecare, unde sunteţi voi şi ce aţi făcut. Eu spun aceea în Numele Domnului Isus. Voi ştiţi că aceea este adevărat.
E-338 So help me, I could stand right here and go down aisle after aisle, tell you, every one, where you're at and what you've done. I say that in the Name of the Lord Jesus. You know that's true.
E-339 Şi eu văd că voi vă temeţi să vă dezlănţuiţi. Vă este frică de ceva. Acolo este ceva greşit. Dumnezeu nu face o promisiune apoi să meargă înapoi asupra Acesteia. Acesta este Adevărul, chiar aici, dacă voi Îl vreţi. Aceasta depinde de voi. Aceasta este moartea voastră; aceasta este înmormântarea voastră; aceasta este excepţia voastră. Acolo este Cuvântul.
E-339 And I see you're afraid to turn yourself loose. You're scared of something. There's something wrong. God don't make a promise then go back on It. It's the Truth, right here, if you want It. It's up to you. It's your death; it's your burial; it's your exception. There's the Word.
E-340 Aşa să mă ajute, Duhul Sfânt este aici. Aşa să mă ajute, Isus Cristos este înăuntru aici. V-am spus eu vreodată ceva greşit? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] El este aici. Dar, acolo este ceva. Eu stăteam acolo, urmărind Aceea, să văd acea Lumină încercuind chiar peste clădire aici, asupra noastră, doar înainte şi înapoi. Vai, vai!
E-340 So help me, the Holy Spirit is here. So help me, Jesus Christ is in here. Have I ever told you anything wrong? [Congregation says, "No."—Ed.] He's here. But, there's something. I was standing there, watching That, see that Light circling right across the building here, on us, just back and forth. My, my!
E-341 Ia te uită. Aceea este Aceasta. Acela este felul. A atins-o pe o domniţă pe aici. Acela este felul. A atins pe altul. Ia te uită. Acolo este Aceasta. Acum, acolo este timpul să-L acceptaţi, în timp ce El este acolo. Vedeţi? Glorie! Cu siguranţă Acesta va atinge pe cineva acolo. Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Ia te uită. Amin. Aceea o ia. Acolo se duce El, peste altcineva aici acum, altul, altul. Laudă Domnului! Vedeţi?
E-341 There you go. That's It. That's the way. Struck a little lady over here. That's the way. It struck another one. There you go. There It is. Now, there's the time to accept It, while It's there. See? Glory! Surely It would strike some there. Praise be to God! There you are. Amen. That takes it. There He goes, over on somebody else here now, another, another. Praise the Lord! See?
E-342 El este Adevărul. El este Calea, Adevărul, Lumina, Viaţa. Acceptaţi-L în timp ce El cade asupra altora. În timp ce El este asupra altora, acceptaţi-L. El merge peste tot în jur, în jur, în jurul locului, Duhul Sfânt este. Eu nu sunt emoţionat. Eu vă spun Adevărul. Glorie! Aşa este.
E-342 He's Truth. He's the Way, the Truth, the Light, Life. Accept It while It's falling on others. While It's on others, accept It. It's going all around, around, around the place, the Holy Spirit is. I'm not excited. I'm telling you the Truth. Glory! That's right.
E-343 Staţi chiar cu El. Staţi chiar cu El. Doar staţi chiar acolo. Voi nu aţi fost acolo cinci minute încă. Staţi chiar acolo, "Tu L-ai promis, Dumnezeule. Eu sunt aici să-L primesc." În regulă. Iată-L acolo. Întindeţi-vă drept afară, ziceţi, "Eu Îl primesc. Aici este El, Doamne. Eu Îl vreau. Eu-eu am stat sus aici. Eu sunt sincer. Eu sunt serios. Tu mi L-ai promis." Amin. Glorie! Aleluia!
E-343 Stay right with It. Stay right with It. Just stay right there. You haven't been standing there five minutes yet. Stay right there, "You promised It, God. I'm here to receive It." All right. There It is. Reach right out, say, "I receive It. Here It is, Lord. I want It. I—I stood up here. I'm sincere. I mean it. You promised It to me." Amen. Glory! Hallelujah!
E-344 Doar continuaţi să credeţi, continuaţi să credeţi. Voi aţi spus că o să mă credeţi. Duhul Sfânt, acea Lumină, doar continuă să se mute în jur, asupra clădirii. Ce este aceasta? El caută pe cineva care se va deschide. Eu spun Adevărul. Amin.
E-344 Just keep believing, keep believe. You've said you'd believe me. The Holy Spirit, that Light, just keeps moving around, over the building. What is it? It's hunting somebody that will open up. I tell the Truth. Amen.
E-345 Încercaţi să vă ridicaţi mâinile sus, şi lăudaţi-L. Ziceţi, "Doamne, eu Îţi mulţumesc. Tu să-mi dai promisiunea. Eu am să mă ţin de acea promisiune. Eu Îţi mulţumesc, Doamne. Îţi mulţumesc."
Eu-eu mă uit chiar la EL Laudă Domnului!
E-345 Try raising up your hands, and praising Him. Say, "Lord, I thank You. You give me the promise. I'm going to hold to the promise. I thank You, Lord. Thank You."
I—I'm looking right at It. Praise the Lord!
E-346 Staţi chiar cu El. Staţi acolo. "Doamne, eu am să stau chiar aici. Mie nu-mi pasă dacă aceasta este dimineaţa. Eu voi sta chiar aici, lăudându-Te. Eu ştiu că tu Îl vei trimite. Această convenţie se sfârşeşte, în această seară, şi eu sunt aici fără Duhul Sfânt. Eu am să plec de aici, umplut cu Duhul Sfânt, aşa să mă ajute. Tu L-ai promis. Eu voi sta ca o sfârlează de vânt. Eu voi face orice vrei Tu să fac. Numai, eu vreau Duhul Sfânt. Eu sunt hotărât să-L primesc."
E-346 Stay right with It. Stay there. "Lord, I'm going to stay right here. I don't care if it's in the morning. I'll be standing right here, praising You. I know You're going to send It. This convention is ending, tonight, and I'm here without the Holy Ghost. I'm going away from here, filled with the Holy Ghost, so help me. You promised It. I'll stand like a weather vane. I'll do anything You want me to do. Only, I want the Holy Ghost. I'm determined to get It."
E-347 Când vă predaţi pe deplin, El va veni înăuntru pe deplin. Dar până nu vă predaţi, El nu poate veni înăuntru pe deplin. Predaţi-vă. Predaţi-vă gândurile. Predaţi-vă gândirea. Predaţi-vă viaţa. Predaţi-vă total. Predaţi-vă prestigiul. Predaţi totul Lui acum, şi El va veni înăuntru şi vă umple cu Duhul Sfânt. De aceea este El aici să facă. El deja i-a atins pe doi sau trei aici în clădire. Acolo sunt mai mulţi decât atât, vrând Duhul Sfânt. Doar continuaţi să credeţi. Glorie lui Dumnezeu! Fie drept sau greşit... ? ... Smeriţi-vă gândirea voastră. Smeriţi-vă căile voastre.
E-347 When you surrender fully, He'll come in fully. But until you surrender, He can't come in fully. Surrender. Surrender your thoughts. Surrender your thinking. Surrender your life. Surrender your all. Surrender your prestige. Surrender everything to Him now, and He'll come in and fill you with the Holy Ghost. That's what He's here to do. He's already struck two or three here in the building. There's more than that, wanting the Holy Ghost. Just keep believing. Glory to God! Either right or wrong…?… Humble your own thinking. Humble your own ways.
E-348 Doar staţi chiar acolo, ziceţi, "Doamne, eu sunt chiar aici acum. Dacă Tu Îl dai la altcineva înăuntru aici în această seară, Tu o să mi-L dai mie, de asemenea. Eu-eu am să stau chiar aici până când El vine."
Cum vă înălţaţi glasul, braţele voastre, viaţa voastră, al vostru tot.
Pot auzi Mântuitorul meu chemând,
Ridicaţi-vă mâinile şi cântaţi-i Lui aceea.
Eu pot auzi...
E-348 Just stay right there, say, "Lord, I'm right here now. If You give It to somebody else in here tonight, You're going to give It to me, too. I—I'm going to stay right here until It comes."
As you lift your voice, your arms, your life, your all.
Can hear my Saviour calling,
Raise your hands and sing that to Him.
I can hear…
E-349 Ei au cântat un imn, voi ştiţi. "Mâ-... "Dacă El vă cheamă la Duhul Sfânt, predaţi-vă acum. Predaţi-vă al vostru tot.
Eu pot auzi Mântuitorul meu chemând,
"Ia-ţi crucea, şi urmează, urmează-Mă."
Acum aici sunteţi.
Unde El călăuzeşte...
E-349 They sang a hymn, you know. "Sa-…" If He's calling you to the Holy Spirit, surrender now. Surrender your all.
I can hear my Saviour calling,
"Take thy cross, and follow, follow Me."
Now here you are.
Where He lead…
E-350 "Unde El mă călăuzeşte, eu voi... Tu m-ai călăuzit până aici, Doamne, pe picioarele mele. Aici eu stau."
... -urmează,
Unde El călăuzeşte...
[Fratele Branham vorbeşte cu Fratele Shakarian – Ed.]
El călăuzeşte...
E-350 "Where He leads me, I will… You led me this far, Lord, to my feet. Here I stand."
… -llow,
Where He lead…
[Brother Branham speaks with Brother Shakarian—Ed.]
He lead…
E-351 Eu tocmai i-am arătat Fratelui Demos. Îngerul Domnului a trecut peste. Am spus, "Urmăreşte acea femeie." Când El a trecut peste, ea şi-a ridicat mâinile în felul acela. Noi doar am arătat, Fratele Demos L-a văzut, aşa cum El a mers pe aici chiar acum, la o femeie chiar aici. Am spus, "Frate Demos, nu Îl poţi tu vedea? Doar se mişcă chiar în jur, prin clădire." Am spus, "Urmăreşte-L aşa cum El a trecut pe aici." Micuţa doamnă şi-a aruncat mâinile în sus.
E-351 I just showed Brother Demos. The Angel of the Lord passed over. I said, "Watch that woman." When It passed over, she raised her hands like that. We just showed, Brother Demos seen It, as It went past just now, to a woman right here. I said, "Brother Demos, can't you see It? Just moving right around, through the building." I said, "Watch It as It passed here." The little lady throwed her hands up.
E-352 Aceasta este micuţa doamnă stând, îmbrăcată cu un lucru ca în carouri. Ceva tocmai a lovit-o, câteva minute în urmă, şi ea şi-a ridicat mâinile sus. Este aşa, doamnă? Doar chiar aici, cu mâinile ei în sus, aici înapoia femeii cu rochie albastră pe ea. Iată-L acolo. Vedeţi? Păi, aceasta nu s-a terminat... eu-eu mă uit drept la El. Acum, dacă v-am spus eu vreodată ceva eronat, spuneţi-mi când. El este aici.
E-352 It's the little lady standing, with a checkered-like thing on. Something just struck her, a few minutes ago, and she raised her hands up. That right, lady? Just right here, with her hands up, here behind the lady with the blue dress on. There It is. See? Why, it's not over… I—I'm looking right at It. Now, if I've ever told you anything wrong, tell me when. It's here.
E-353 Prieteni, voi-voi trebuie să vă îndepărtaţi de la felul acela rigid Penticostal. Voi trebuie ca într-adevăr să muriţi. Voi trebuie s-o faceţi într-adevăr din adins. Voi-voi aveţi ceva, voi-voi aveţi o foame parţială, însă nu o foame reală. Voi trebuie s-o faceţi veritabil. "În timp ce Petru a rostit aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste acei care L-au auzit." Încercaţi să vă închideţi ochii şi-şi aplecându-vă capul. Gândiţi-vă iarăşi. Este acolo ceva greşit? "Doamne, ia-mi la o parte necredinţa."
E-353 Friends, you—you got to get away from that starchy Pentecostal way. You've got to really die. You've got to really mean it. You—you got something, you—you got a partial hunger, but not a real hunger. You've got to make it genuine. "While Peter spake these Words, the Holy Ghost fell on them that heard It." Try closing your eyes and—and bowing your head. Think it over. Is there something wrong? "Lord, take away my unbelief."
E-354 Acum aici, cu ochi muritori... Îngerul Domnului, a Cărui poză este printre noi, a fost luată printr-o dovadă ştiinţifică, acelaşi Stâlp de Foc care i-a urmat pe copiii lui Israel. Acela era Isus, când El a murit, îngropat, s-a înălţat înapoi la Dumnezeu.
E-354 Now here, with mortal eyes… The Angel of the Lord, Whose picture is among us, been taken by a scientific proof, the same Pillar of Fire that followed the children of Israel. That was Jesus, when He had died, buried, ascended back to God.
E-355 Saul, pe drumul lui spre Damasc, a fost trântit jos de acelaşi Stâlp de Lumină. A spus, "Doamne, Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Isus."
Isus a spus, "Eu am venit de la Dumnezeu, şi am mers la Dumnezeu."
E-355 Saul, on his road to Damascus, was struck down by that same Pillar of Light. Said, "Lord, Who are You?"
He said, "I'm Jesus."
Jesus said, "I come from God, and went to God."
E-356 Aici este El, astăzi, acelaşi Isus, văzut printre noi cu ochii, prins cu un aparat de fotografiat, manifestat în Duhul. O, frate, soră, cât mai mult poate să facă Dumnezeu? Ora de har!
E-356 Here He is, today, the same Jesus, seen among us with eyes, caught by a camera, manifested in the Spirit. Oh, brother, sister, what more can God do? The hour of grace!
E-357 Eu vreau să cred că sunteţi sinceri. Eu cred că sunteţi, dar voi vă închideţi. Voi nu sunteţi suficient de sinceri ca să-L primiţi. Eu...
E-357 I want to believe you're sincere. I believe you are, but you close yourself up. You're not sincere enough to receive It. I…
E-358 Aşa să mă ajute, El este chiar aici în clădire. Eu nu mint.
E-358 So help me, It's right here in the building. I lie not.
E-359 Acum, în timp ce vă liniştiţi doar un moment. A simţit careva înăuntru aici că ei-ei au primit Duhul Sfânt? Daţi-daţi din mână, înainte şi înapoi. Eu L-am văzut, peste tot, peste popor. Binecuvântaţi. Binecuvântaţi. Voi toţi aţi fost binecuvântaţi? Amin. Doi, aceia sunt trei. În regulă. Patru. În regulă. Acolo sunt patru care au primit Duhul Sfânt în timpul acelei revărsări. Patru persoane au primit Duhul Sfânt în decursul acelui timp. Lau-... Laudă Domnului. Vedeţi?
E-359 Now, while you're quietening yourself just a moment. Has anybody in here felt they—they did receive the Holy Spirit? Wave—wave your hand, back and forth. I seen It, all around, over the people. Blessed. Blessed. You all got blessed? Amen. Two, that's three. All right. Four. All right. There is four received the Holy Ghost during that shower. Four people received the Holy Spirit during that time. Pra-… Praise the Lord. See?
E-360 Acum, doar cu câteva momente în urmă, El a parcurs. O Lumină a venit de acolo în această parte, a venit înapoi în această parte, a mers pe aici, şi a venit iarăşi înapoi. I-am spus Fratelui Shakarian, "Vino aici. Vino aici. Aici, aici, O vezi să vină, chiar aici. Eu O urmăresc aşa cum Ea trece deasupra. Acolo este o doamnă mică acolo." Şi chiar cum am spus, "Ea este chiar peste acea doamnă mică." Pe la acel timp, ea şi-a aruncat mâinile în sus, a început să ţipe. Acolo a fost Aceasta. Vedeţi? Doar a trecut pe deasupra, a mers chiar acolo în acel colţ, a venit drept înapoi în jur pe aici. Eu nu O văd acum. Vedeţi? Acela este de fapt adevărul. Eu vă spun adevărul. Vedeţi? Şi iată aici, vedeţi, patru au primit botezul Duhului Sfânt.
E-360 Now, just a few moments ago, It was traveling. A Light come from over in this way, come back this way, went over here, and come back again. I said to Brother Shakarian, "Come here. Come here. Here, here, see It coming, right here. I watch It as It pass over. There's a little lady there." And just as I said, "It's right over that little lady." About that time, she throwed her hands up, begin screaming. There It was. See? Just passed right over, went right over in that corner, come right back around this way. I don't see It now. See? That's actually the truth. I tell you the truth. See? And here it is, see, four received the baptism of the Holy Ghost.
E-361 Acum, dacă voi Îl vreţi, El este al vostru. El este al vostru dacă voi vreţi doar să vă deschideţi.
E-361 Now, if you want It, It's yours. It's yours if you are willing to just open up.
E-362 Acum voi-voi aveţi o-o-o concepţie despre ce ar trebui să faceţi. Voi aveţi cumva o idee, "Ei bine, acum, dacă eu voi sta sus aici, aşa." Nu, nu. Aceea, aceea face... Voi puteţi şedea jos. Nu contează unde sunteţi voi. Dar unde vă veţi deschide pe voi înşivă, şi atunci Duhul Sfânt va lovi.
E-362 Now you—you have a—a—a conception of what you should do. You have kind of an idea, "Well, now, if I'll stand up here, this." No, no. That, that does… You can set down. Don't make any difference where you're at. But where you will open yourself up, and then the Holy Spirit will strike.
E-363 Atunci, ei bine, uneori El începe să vă ungă, şi voi nu o să călăuziţi doar înainte la capăt cu El. Voi deveniţi puţin speriaţi. Vă este teamă. Vă trageţi înapoi. Doar predaţi-vă, predaţi-vă la Duhul Sfânt.
E-363 Then, well, sometimes It begins to anoint you, and you won't just lead on through with It. You get little scared. You're afraid. You pull back. Just surrender yourself, surrender yourself to the Holy Spirit.
E-364 Să nu vă temeţi de fanatism. Dacă acesta este diavolul acţionând, nu gândiţi că noi o vom ştii? Aha. Da, domnule. El nu va veni în jur. Să nu vă îngrijoraţi de aceea. Nu. El-el nu va deranja.
E-364 Don't be afraid of fanaticism. If it is the devil acting, don't you think we'll know it? Uh-huh. Yes, sir. He won't come around. Don't you worry of that. No. He—he won't bother.
E-365 Voi doar predaţi-vă la Duhul Sfânt. Când voi simţiţi acea glorioasă... Cum a spus acest micuţ lucrător că a făcut în acea seară, stând sus, unde Ceva cald a venit peste el. Dacă el ar fi ştiut măcar cum să se predea chiar atunci. Aceea este tot. Doar ziceţi, "Doamne Isuse, eu Te cred. Eu Te accept." Atunci ceva va începe să aibă loc. Vedeţi? Să o spuneţi din inima voastră, atunci aceasta are loc. O!
E-365 You just surrender yourself to the Holy Spirit. When you feel that glorious… Like this little minister said he did that night, standing up, where Something warm come over him. If he'd just knowed how to surrender himself right then. That's all. Just say, "Lord Jesus, I believe You. I accept You." Then something will start taking place. See? Mean it from your heart, then it takes place. Oh!
E-366 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeu să fie cu voi. Dumnezeu să vă ajute. Eu vreau ca voi...
E-366 Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] God be with you. God help you. I want you…
E-367 Câţi alţii înăuntru aici vor Duhul Sfânt? Să vă văd mâna. Câţi? Unu, doi, trei, patru. O, doamne, doamne! Nu este nevoie să mergeţi fără El. Acolo sunt opt sau zece aici, unsprezece. Cam unsprezece, doisprezece, poate, înăuntru aici, au nevoie de Duhul Sfânt, încă. Lăsaţi... eu ştiu că noi putem fi târziu, poate nouă treizeci sau aşa ceva. Dar noi avem-noi avem timp din belşug. Noi doar avem timp din belşug. Noi te vrem mântuit, prietene. Noi te vrem umplut. Reţineţi, voi sunteţi-voi sunteţi mântuiţi, desigur. Când îl acceptaţi pe Cristos, voi sunteţi mântuiţi. Dar voi nu sunteţi convertiţi până nu primiţi Duhul Sfânt. Acum, voi ştiţi asta. Aşa este.
E-367 How many more in here wants the Holy Ghost? Let's see your hand. How many? One, two, three, four. Oh, my, my! No need of going without It. There's eight or ten here, eleven. About eleven, twelve, maybe, in here, needs the Holy Ghost, yet. Let… I know we may be running late, maybe nine-thirty or something like that. But we got—we got plenty time. We just got plenty time. We want you saved, friend. We want you filled. Remember, you are—you are saved, course. When you accept Christ, you're saved. But you're not converted until you receive the Holy Ghost. Now, you know that. That's right.
E-368 Isus i-a spus lui Petru, în noaptea trădării. El a fost deja mântuit. A spus, "Acum, după ce tu eşti convertit, întăreşte-i pe fraţii tăi." Aşa esta. O, sigur. Voi l-aţi acceptat pe Cristos ca Salvatorul vostru. Dar când sunteţi convertiţi, este când voi sunteţi de fapt schimbaţi. Aşa este. Şi el încă nu a fost schimbat. El a blestemat înaintea Domnului, şi L-a tăgăduit, şi de toate. Dar după convertirea lui: "După ce tu eşti convertit, întăreşte-i pe fraţii tăi." Aşa este. Este aceea aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea este ce spun Scripturile, oricum. Aceea o face corect. Isus i-a spus lui Petru, care L-a urmat, şi a scos draci, şi a făcut miracole, şi de toate, a spus, "Tu nu eşti convertit încă. Dar după ce tu eşti convertit, atunci întăreşte-i pe fraţii tăi." Corect. Aceasta este adevărat. Acum, dece să nu...
E-368 Jesus told Peter, the night of the betrayal. He was already saved. Said, "Now, after you are converted, strengthen your brethren." That's right. Oh, sure. You accepted Christ as your Saviour. But when you're converted, is when you're really changed. That's right. And he wasn't changed yet. He cursed before the Lord, and denied Him, and everything. But after his conversion: "After thou art converted, strengthen your brethren." That's right. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] That's what the Scriptures says, anyhow. That makes it right. Jesus told Peter, that had followed Him, and cast out devils, and done miracles, and everything, said, "You're not converted yet. But after you're converted, then strengthen your brethren." Right. It's true. Now, why don't…
E-369 Păi, cum puteţi voi refuza o-o-o astfel de invitaţie ca aceea? Aceasta este pentru voi. Eu nu vreau să vă văd să plecaţi de aici fără El, frate. Noi putem să nu avem niciodată o altă convenţie. Noi nu ştim. Noi nu ştim ce stă înainte. Noi am putea să nu mai avem alta. Dacă vreţi să vă aşezaţi jos, şi să vă rugaţi pentru puţină vreme, depinde de voi. Aceasta este orice vreţi să faceţi, dacă vreţi să şedeţi jos, voi vreţi să rămâneţi în picioare. Noi o să ne rugăm din nou. Faceţi fiecare lucru mic care vreţi să-l faceţi, dar eu vreau ca voi să primiţi Duhul Sfânt. Acum, Acesta este pentru voi. De ce să-L primească patru aici, şi ceilalţi dintre voi nu? Vedeţi? Voi doar trebuie să vă smeriţi, deschideţi-vă inima şi-şi într-adevăr credeţi aceasta.
E-369 Why, how could you turn down such a—a—a invitation as that? It's for you. I don't want to see you leave here without It, brother. We may never have another convention. We don't know. We don't know what lays ahead. We might not never have another one. If you want to set down, and pray a little while, it's up to you. It's whatever you want to do, if you want to set down, you want to remain standing. We're going to pray again. Do every little thing you want to do, but I want you to receive the Holy Ghost. Now, It's for you. Why would four receive It right here, and the rest of you not? See? You just got to humble yourself, open up your heart and—and really believe it.
E-370 Eu aş putea să nu fiu un instructor bun în aceasta. Slujba mea este să mă rog pentru bolnavi.
E-370 I may not be a good instructor in this. My ministry is praying for the sick.
E-371 Unde există un predicator Penticostal aici, cineva, un predicator Penticostal? Ridică-ţi mâna sus. Cum este cu acest ins de aici, care s-a rugat pentru bolnavi, unul pe aici? Vino aici. Aici este un om. Eu-eu m-am născut afară din sezon, în rândurile Penticostale. Dar, aici, eu vreau ca acest om aici să se roage pentru voi. Eu am să stau alături de el. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
E-371 Where is there a Pentecostal preacher here, somebody, a Pentecostal preacher? Raise up your hand. What about this fellow here, prayed for the sick, one over here? Come here. Here's a man. I—I was born out of season, in the Pentecostal ranks. But, here, I want this man here to pray for you. I'm going to stand by his side. God bless you, brother.
E-372 [Fratele Penticostal vine la amvon, şi le spune la cei ce stau în picioare, "Dacă aţi vrea să lăsaţi ca Duhul Sfânt să vină asupra voastră, ridicaţi-vă mâinile." Acelaşi frate acum vorbeşte şase propoziţii scurte în altă limbă, şi apoi părăseşte amvonul şi continuă să vorbească în altă limbă printre acei care vor botezul Duhului Sfânt – Ed.]
E-372 [The Pentecostal brother comes to the pulpit, and says to those standing, "If you would let the Holy Ghost come upon you, raise your hands." The same brother now speaks six short sentences in another tongue, and then leaves the pulpit and continues speaking in another tongue among those wanting the baptism of the Holy Ghost—Ed.]
E-373 Fiţi reverenţi acum. El s-a dus jos să-şi pună mâinile peste cineva. Vedeţi? Doar fiţi foarte reverenţi. Să nu-să nu vă uitaţi în jur. Continuaţi să priviţi în sus, priviţi în sus, priviţi în sus. Noi vom continua să ne rugăm. Continuaţi să vă rugaţi.
E-373 Be reverent now. He's gone down to lay hands on someone. See? Just be real reverent. Don't—don't look around. Keep looking up, looking up, looking up. We'll keep praying. Keep praying.
E-374 [Fratele Branham vorbeşte cu un alt frate – Ed.] Vino aici, frate. Tu să-mi iei locul, frate, aici. Tu le poţi explica aceasta lor. Vezi? Tu ştii mai mult despre aceasta decât ştiu eu. În regulă. Doar vino, dă-o afară. Ei s-au rugat pentru aceasta, şi au venit la altar acum. [Fratele Branham vorbeşte cu cineva.] Aşa este.
E-374 [Brother Branham speaks with another brother—Ed.] Come here, brother. You take my place, brother, here. You can explain it to them. See? You know more about it than I do. All right. Just come, give it out. They prayed for it, and come to the altar now. [Brother Branham speaks with someone.] That's right.
E-375 [Fratele Branham A vorbeşte cu un alt frate care a venit la amvon – Ed.] În regulă, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze. Acum, tu ştii cum să faci aceasta mai bine decât mine. Eu o să stau aici şi mă rog. Tu le poţi da mai multe instrucţiuni. Şi...
E-375 [Brother Branham speaks with another brother who has come to the pulpit—Ed.] All right, sir. God bless you. Now, you know how to do this better than me. I'm going to stand here and pray. You can give them more instructions. And…
Up