Stând În Spărtură

Standing In The Gap
Data: 63-0623M | Durată: 2 ore 1 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Să rămânem doar un moment în picioare acum, aşa cum ne aplecăm în rugăciune. Să ne aplecăm capetele. Şi dacă este o cerere specială, aţi vrea doar să lăsaţi să fie cunoscută prin mâinile voastre ridicate. Acum ţineţi în inima voastră acele lucruri de care aveţi nevoie, şi cereţi Tatălui Ceresc ca El să vi-o admită.
E-1 Thank you, Brother Neville. Let us remain standing just a moment now, as we bow for prayer. Let’s bow our heads. And if there’s any special request, would you just let it be known by your hands uplifted. Now hold in your heart those things that you need, and ask the Heavenly Father that He’ll grant it.
E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi venim la Tine acum în Numele Domnului Isus. Noi venim, crezând că lucrurile pe care noi le dorim sunt să fie făcute cunoscut în rugăciune. Şi dacă noi am crede că primim ceea ce cerem, ne va fi dat. Acum, acea promisiune este atât de adevărată. Toţi anii aceştia, noi am văzut-O încercată, şi ştim că Aceasta este adevărată. Noi vrem să-Ţi mulţumim, întâi, pentru că ne-ai cruţat vieţile şi ne permiţi să fim înapoi aici din nou, împreună, strânşi aici în adunarea Domnului.
E-2 Our Heavenly Father, we are coming to Thee now in the Name of the Lord Jesus. We are coming, believing that the things that we desire is to be made known in prayer. And if we would believe that we receive what we ask for, it would be granted. Now that promise is so true. All these years, we’ve seen It tested, and we know that It’s true. We want to thank You, first, for sparing our lives and permitting us to be back here again, together, assembled here in the congregation of the Lord.
E-3 Noi Îţi mulţumim pentru biserică şi pentru păstor, şi pentru marele Adevăr în care este zidită aici şi pentru care stă. Noi Îţi mulţumim pentru fiecare persoană care este în Prezenţa Divină. Şi noi cerem ca Tu să fi milostiv faţă de noi, astăzi, şi dă-ne înţelegerea de care avem noi nevoie, ca să putem fi slujitori mai eficienţi pentru Tine. Este dorinţa inimii noastre să Te slujim cu reverenţă şi cu o inimă adevărată) şi ca Tu să poţi primi tot ce este mai bun din vieţile noastre. În fiecare zi, fie ca umblările noastre să fie aşa încât Tu să fi bine mulţumit cu lucrurile pe care le-am făcut pentru acea zi.
E-3 We thank Thee for the church and for the pastor, and for the great Truth in which it’s built here and stands for. We thank Thee for every person that’s in Divine Presence. And we ask that You’ll be merciful to us, today, and grant unto us the understanding that we have need of, that we might be a more efficient servant for Thee. It’s our heart’s desire to serve Thee with reverence and with a true heart, and that You might get the very best out of our lives. Every day, may our walks be so that You’ll be well pleased with the things that we did for that day.
E-4 Acum ne rugăm pentru toţi bolnavii şi cei nevoiaşi, azi, care sunt în Prezenţa Divină aici, şi în prezenţa sanctuarelor Tale peste tot în jurul lumii, ca marele Iehovah să vină în puterea Lui, şi să vindece toţi bolnavii şi năpăstuiţii. Primeşte slava marelui Tău Nume! Binecuvântează fiecare taină în inimă, în această dimineaţă, a acelor cereri pentru rugăciune.Ne rugăm, acum, aşa cum Tu priveşti jos în fiecare inimă şi vezi la ce s-au referit aşa cum şi-au ridicat mâna, şi dă-le dorinţa lor. Şi binecuvântează¬ne aşa cum ne închinăm Ţie mai departe. Şi când noi părăsim clădirea în dimineaţa aceasta şi mergem la casele noastre, fie ca noi să putem spune ca aceia care au venit de la Emaus, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum El ne vorbea pe drum?" Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-4 Now we pray for all the sick and the needy, today, that’s in the Divine Presence here, and in the presence of Your sanctuaries everywhere around the world, that the great Jehovah will come in His power and heal all the sick and afflicted. Get glory unto Thy great Name! Bless every secret in the heart, this morning, of those requests for prayer. We pray, now, as You look down into every heart and see what they had reference to as they raised their hand, and give to them their desire. And bless us as we further worship You. And when we leave the building this morning and we go to our homes, may we be able to say like those who came from Emmaus, “Did not our hearts burn within us as He spoke to us along the way?” We ask it in Jesus’ Name. Amen.
You can be seated.
E-5 Mi-ar place să spun că este bine, în această dimineaţă, să fiu aici din nou în adunarea poporului, în Prezenţa Domnului. Şi au trecut câteva luni de când am fost înapoi. Şi duminica trecută am intenţionat să vin jos, dar eu-eu presupun că nu a fost voia Domnului. Cumva, valea aici este foarte nesănătoasă pentru mine. De îndată ce vin în vale, eu sunt alergic la acest aer care este aici, şi eu erup în blânde peste tot. Şi eu cred că blândele au mers drept în stomac, şi am fost atât de bolnav, eu... tremurat, şi scuturătură, şi friguri. Şi eu doar nu am putut veni jos, deşi m-am ridicat şi am încercat să mă forţez să vin. Şi eu-eu ştiu că am-am... Valea este foarte nesănătoasă, şi este nesănătoasă şi¬şi eu nu ar trebui să locuiesc în ea.
E-5 I would like to say that it’s good, this morning, to be here again in the congregation of the people, in the Presence of the Lord. And it’s been a few months since I was back. And last Sunday I intended to come down, but I—I suppose it wasn’t the will of the Lord. Somehow, the valley here is very unhealthy for me. Soon as I come into the valley, I’m allergic to this air that’s in here, and I break out in hives all over. And I think the hives went right straight into the stomach, and I was so sick, I…shivering, and shaking, and chills. And I just couldn’t come down, although I got up and tried to force myself to do so. And I—I know that I—I’ve…The valley is very unhealthy, and it’s unhealthy and—and I’m not suppose to live in it.
E-6 Acum noi vrem să raportăm, noi am avut un timp măreţ în serviciile Domnului, afară de-a lungul diferitelor părţi ale ţării unde Domnul ne-a chemat să slujim. Şi acum eu nu mă aşteptam să vorbesc în dimineaţa aceasta asupra vreunui lucru anume, totuşi Fratele Neville aşa a vrut ca eu să-să spun ceva fiind aici cu poporul. Deci eu... El este mereu binevoi tor în acel fel, precum noi toţi îl ştim pe Fratele Neville. Şi noi îl iubim pe Fratele Neville. Acum, nu este o zi ca eu să nu mă gândesc la el şi la soţia lui şi familia, şi copiii lui, mă rog pentru ei. Dumnezeu să-i dea putere să meargă înainte, să poarte mai departe! Aşa cum ştim, timpul nostru se termină. Noi suntem doar atât de aproape... de mâine, că Luminile de seară de astăzi. Şi eu...
E-6 Now we want to report, we have had a great time in the services of the Lord, out across the different parts of the country where the Lord has called us to minister. And now I wasn’t expecting to speak this morning on any certain thing, yet Brother Neville so wanted me to—to say something of being here with the people. So I…He is always gracious in that way, as we all know Brother Neville. And we love Brother Neville. Now, there isn’t a day that I don’t think about he and his wife and family, and his children, pray for them. God give him strength to go on, carry on! As we know, our time is running out. We’re just so close un-…of tomorrow, that the evening Lights of today. And I…
E-7 Familia noastră este afară în Vest. Noi toţi am dus-o bine. Şi eu am pus doisprezece livre, [o livră este 0,453kg – Trans.] şi am pierdut zece din ele de când m-am întors. Şi Billy Paul a pus optsprezece livre. Şi Rebekah şi Sarah şi Joseph, toţi au pus. Desigur, soţia mea nu a pus. Deci-deci eu nu aş îndrăzni să spun aceea aici sus, voi ştiţi, căci trebuie să mă duc acasă după o vreme. Deci eu... Dar noi am avut un-un minunat, timp minunat, şi atât de recunoscători. Noi...
E-7 Our family is out in the West. We all got along fine. And I gained twelve pounds, and lost ten of it since I been back. And Billy Paul gained eighteen pounds. And Rebekah and Sarah and Joseph, all gained. Of course, my wife didn’t gain. So—so I’d be daresn’t to say that up here, you know, ’cause I have to go home after a while. So I…But we had a—a wonderful, wonderful time, and so grateful. We…
E-8 Este cumva rău, m-am gândit, să vin înapoi, dar este un lucru mare, două lucruri principale care ne-au lipsit, că nu există un alt loc care să-l poată înlocui. Un lucru, prietenii noştri de aici, şi biserica. Nu contează unde ne ducem, noi găsim prieteni, şi noi suntem recunoscători pentru prietenii noştri. Dar este ceva în legătură cu acei prieteni care au stat cu tine prin apă şi prin foc, încât nu există cale să-i înlocuieşti pe acei prieteni. Nu contează ce poate fi oricare alt prieten, nu există cale să înlocuieşti un prieten ca acela. Tu eşti doar înghesuit în ei, voi sunteţi una. Şi noi, împreună, aşteptând Venirea Domnului, aşa cum zilele se scurg. Şi este cumva greu să încerci să te gândeşti că ai putea... Voi nu puteţi fi despărţiţi.
E-8 Kind of bad, I thought, to come back, but there is one great thing, two things mainly that we missed, that there is no other place can take its place. One thing, our friends here, and the church. No matter where we go, we find friends, and we’re grateful for our friends. But there is something about those friends who has stuck with you through the thick and thin, that there is no way to substitute them friends. No matter what any other friend could be, there is no way to substitute a friend like that. You’re just squeezed into them, you’re one. And we, together, looking for the Coming of the Lord, as the days go on. And it’s kind of hard to try to think that you could…You cannot be separated.
E-9 Îmi vine în minte dintr-o Scriptură pe care cred că a scris¬o Pavel, şi a spus în Corinteni, că, "Nu este nimic în prezent, nici în viitor, şi nici puteri, nici goliciune, foamete, pericol, sau orice făptură prezentă, nici viaţa, nici moartea, nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos." Cum că moartea însăşi nu ne va despărţi, pentru că ne-a unit împreună în inimă, în această mare părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Şi chiar moartea însăşi nu ne va despărţi. Noi vom fi uniţi în măreţele Eternităţi, pentru toate timpurile şi epocile.
E-9 It comes to my mind of a Scripture that I believe Paul wrote, and said in the Corinthians, that, “There is nothing present, nothing future, and no powers, neither nakedness, starvation, peril, or any creature present, neither life, nor death, can separate us from the love of God that’s in Jesus Christ.” How that even death itself will never separate us, because we have been joined together in heart, in this great fellowship around the Word of God. And even death itself will not separate us. We’ll be united in the great Eternals, for all times and ages.
E-10 Şi apoi copiii... De dimineaţa, noi am merge la biserică, desigur. Dar oriunde mergi, nu este un... Nu este micul Tabernacol pe colţ. Şi există ceva în legătură cu el, îmi-îmi lipseşte să aud acel mic clopot vechi şi eu... bătând acolo sus pe vârf, de dimineaţă. Şi eu mă gândesc că nu bate la timp, pentru că ei încă nu au pus turnul, pentru clopot.
E-10 And then the children…Of a morning, we would go to church, of course. But everywhere you go, there is not a…It isn’t the little tabernacle on the corner. And there is something about it, I—I miss hearing that little old bell and I…dinging up there on top, of a morning. And I think it isn’t ringing at the time, because they haven’t put the steeple on just yet, for the bell.
E-11 Şi apoi să ne adunăm aici la a Opta şi Pen Street, unde cam cu treizeci şi cinci de ani în urmă, îngenunchind aici într-o mlaştină veche, ca să zidesc prima mea biserică, şi cum s-a ocupat Domnul Isus cu mine despre aceea. Iar astăzi ea stă ca un mic altar aici. Şi cărămizile şi mortarul, stau ca un altar. Dar jos în lăuntrul inimii mele, este un altar care va dura atât timp cât voi avea memorie. Este un...
E-11 And then to gather here at Eighth and Penn Street, where some thirty-five years ago, kneeling here in an old swamp, to build my first church, and how the Lord Jesus dealt with me on that. And today it stands as a little shrine here. And the brick and mortar, it stands as a shrine. But down in the inside of my heart, it’s a shrine that’ll last as long as I have memory. It’s a…
E-12 Şi ceea ce face o biserică nu este clădirea, sunt oamenii care se adună sub ea ca să se închine lui Dumnezeu. Noi suntem recunoscători pentru aceste lucruri.
E-12 And what makes a church is not the building, it’s the people who gather beneath it to worship God. We’re grateful for these things.
E-13 Şi acum m-am gândit, poate fiind că timpul nostru este terminat, aproape, şi-şi noi nu mai avem mult timp rămas, eu vreau doar să vă spun pe scurt despre nişte lucruri care s-au întâmplat. Şi apoi voi face nişte benzi în timp ce sunt aici, pentru că v-am promis la toţi, vedeţi, că orice mesaj nou, mesaj pe bandă, va fi întâi de la această platformă. Aici este unde toate benzile sunt făcute, nu acolo afară. Acum, Fratele Jim şi aceia merg înainte şi vând benzi în adunare, şi aşa mai departe, dar este întotdeauna despre ceva ce vine de aici mai întâi. Vedeţi? Verificaţi oriunde în urmă, şi voi veţi găsi. Aceea este promisiunea mea pentru voi, şi va continua în felul acela până Domnul Dumnezeu o schimbă.
E-13 And now I thought, maybe being that our time was up, almost, and—and we don’t have much time left, I would just kind of brief you on some things that’s happened. And then I’m going to make some tapes while I’m here, because I promised you all, see, that any new message, tape message, would first be from this platform. Here is where all the tapes are made, not out there. Now, Brother Jim and them goes along and sells tapes in the meeting, and so forth, but there it’s always on something that’s come forth from here first. See? You check anywhere back, you’ll find it. That’s my promise to you, and it will continue that way until the Lord God changes it.
E-14 Şi mă gândesc acum că clienţii noştri la benzi, care sunt în jurul lumii, un Mesaj care iese de aici, El înconjoară globul. Vedeţi? Afară în jungle şi peste tot, El merge prin înregistrări pe bandă. Şi la păgâni şi aşa mai departe, prin multe, multe limbi diferite El este tradus. Deci eu vreau, în timp ce sunt aici, dacă Domnul voieşte, să fac nişte benzi noi. Şi poate, dacă păstorul nu a primit ceva arzător în inima lui în seara aceasta, ei bine, mi-ar place să fac o bandă deseară.
E-14 And I think now that our tape customers, which around the world, a Message that goes forth from here, It circles the globe. See? Out into the jungles and everywhere, It goes by tape recordings. And to the heathens and so forth, by many, many different languages It’s interpreted in. So I want, while I’m here, the Lord willing, to make some new tapes. And maybe, if the pastor hasn’t got something burned into his heart tonight, well, I’d like to maybe make a tape tonight.
E-15 Şi apoi mă voi duce în Arkansas mâine, şi, sau marţi, adică, marţi dimineaţa, să ajut într-o mică convenţie acolo, cu Frăţietatea Internaţională a Creştinilor. Eu cred... Sau poate am rostit greşit aceea. Este ceva despre Frăţietatea Naţională a Creştinilor. Eu de fapt nu ştiu. Îmi pare rău. Este îngrozitor, nu-i aşa? [Un frate spune, "Frăţietatea Asociată a Creştinilor." – Ed.] Vă mulţumesc, domnule. Frăţietatea Asociată a Creştinilor. Şi ar fi trebuit să fiu, de duminică acum, în continuare. Dar am ţinut ziua de azi pentru Tabernacol, să fiu aici jos. Şi apoi-apoi eu voi pleca pe vineri... Este aceea, domnule, este... vineri este când adunările se încheie acolo. Şi eu voi încerca să mă întorc înapoi sâmbătă seara, să fiu aici duminică dimineaţa, cu voia Domnului. Eu voi face o altă bandă. Şi poate uneori, de acum înainte, eu vreau să fac câteva benzi înainte ca noi să plecăm.
E-15 And then I’m going to Arkansas tomorrow, and, or Tuesday, rather, Tuesday morning, to help out in a little convention there with the International Brotherhood of Christians. I think…Or maybe I mispronounced that. It’s something about National Brotherhood of Christians. I really don’t know. I’m sorry. That’s awful, isn’t it? [A brother says, “Associated Brotherhood of Christians.”—Ed.] Thank you, sir. Associated Brotherhood of Christians. And I was supposed to have through, from Sunday now, on through. But I held today for the tabernacle, to be down here. And then—then I’ll get out on Friday…Is that the, sir, is…Friday is when the—the meetings close down there. And I’ll try to get back Saturday night, to be here Sunday morning, the Lord willing. I’ll make another tape. And maybe sometimes, along now, I want to make a few tapes before we go.
E-16 Şi apoi eu cu adevărat presez pentru Baton Rouge, Louisiana, la acea convenţie. Şi apoi-şi apoi vin înapoi. Şi atunci eu trebuie să merg, cu toate mijloacele, la Anchorage. Vedeţi? Şi-şi de la Fairbanks şi Anchorage, pentru Oamenii de Afaceri Creştini ai Evangheliei Depline, la acele adunări. Şi apoi înapoi. Şi dacă Domnul va voi, sus la Chicago în ultima săptămână din iulie.
E-16 And then I’m really pressing for Baton Rouge, Louisiana, to that convention. And then—and then come back. And then I’m supposed to go, by all means, to Anchorage. See? And—and from Fairbanks and Anchorage, for the Christian Full Gospel Business Men, on those chapters. And then back. And if the Lord willing, up to Chicago at the last week in July.
E-17 Şi eu presupun apoi, cam la timpul acela, eu va trebui să grăbesc copiii din nou până la Arizona ca să fie în... să-i pun în şcoală acolo. Pentru că, Charlie, eu trebuie să fiu aici cam pe cinsprezece august. Deci eu-eu vreau să fiu înapoi pe la timpul acela, cu voia Domnului, jos în Kentucky. Toţi râde, poate câţiva din cei noi veniţi nu ştiu ce înseamnă aceea. Şi doar cumva sper că nu sună rău de la platformă, dar aceea este când vine sezonul de veveriţe. Deci, Mama Cox, eu depind de aceea, vedeţi, deci pentru două săptămâni acolo jos pentru concediul meu.
E-17 And I suppose then, about that time, I’ll have to hurry the children off to Arizona again to be in…to get them in school out there. Because, Charlie, I have to be here about the fifteenth of August. So I—I want to be back by that time, the Lord willing, down in Kentucky. Everybody laughing, maybe some of the newcomers wouldn’t know what that meant. And just kind of hope it don’t sound bad from the platform, but that’s when squirrel season comes in. So, Mama Cox, I’m depending on that, you see, so for a couple weeks down there for my vacation.
E-18 Acum eu cred... eu am ceva aici ce Billy mi-a scris, ceva notiţe mici. Şi una dintre ele spune, "Tati, Fratele Neville vrea să ştie dacă poţi dedica doi copii." Cu certitudine, va fi chiar bine. Şi, da, noi avem un-un serviciu de dedicare care... Noi am putea tot aşa de bine să-l avem acum. Şi apoi mă gândesc că noi cumva vom lua următoarele patruzeci şi cinci de minute, sau ceva, a relata pe scurt despre unele din lucrurile ce au avut loc.
E-18 Now I believe the…I got something here that Billy wrote me, some little notes. And one of them said, “Daddy, Brother Neville wants to know if you could dedicate two children.” Certainly, just be fine. And, yes, we have a—the dedicational service that the…We might as well have that now. And then I think we’ll kind of take the next forty-five minutes, or something, on briefing on some of the things that’s taken place.
E-19 Acum, mulţi dintre oameni şi biserici, fiind că atunci când eu... Acesta-i un Tabernacol deschis. Acesta nu a fost niciodată o denominaţiune, şi dea Dumnezeu să nu fie, niciodată. Deoarece, noi vrem ca acesta să fie un loc unde noi să nu-nu avem o lege ci dragoste, nu crez ci Cristos, nu carte de texte ci Biblia. Şi apoi, noi nu avem membri, noi avem părtăşie unul cu altul, pentru toţi oamenii, toate denominaţiunile. Toţi sunt bineveniţi şi noi avem-şi noi avem părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, unde fiecare se poate simţi binevenit atât cât pot fi. Şi principalul, noi doar iubim pe Domnul Isus. Şi-şi noi nu suntem un-un grup de învăţaţi aici. Noi suntem doar oameni simpli care încearcă doar să citească Biblia şi să nu pună nici o tălmăcire la Ea afară doar de ceea ce spune Ea. Doar...
E-19 Now, many of the people and churches, being that when I…This is a open tabernacle. It’s never been a denomination, and God grant that it won’t, never. Because, we want this a place where we have no—no law but love, no creed but Christ, no textbook but the Bible. And then, we do not have membership, we have fellowship one with another, for all people, all denominations. Everybody is welcome and we have—and we have fellowship around the Word of God, where everybody can feel welcome as they can be. And principle, we just love the Lord Jesus. And—and we’re not a—a scholarly group here. We’re just plain people that try to just read the Bible and put no interpretation to It outside of what It just says. Just…
E-20 Eu cred că Dumnezeu va judeca lumea într-o zi cu Biblia. Acum dacă ei sunt... El va judeca lumea. Şi dacă nu este un standard prin care să judece, cum vor şti oamenii ce să facă? Vedeţi? Ar fi Dumnezeu... Voi nu aţi putea pune nedreptatea pe-pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu trebuie să aibă ceva pentru standardul Lui, prin care El judecă poporul. De aceea dacă El îl judecă prin biserica Romano Catolică, atunci biserica Greacă, Ortodox Catolică, şi multe din acelea, cu siguranţă sunt pierdute, şi tot restul lumii. Dacă El o judecă prin biserica Greacă Ortodox Catolică, şi nu prin biserica Romană, atunci cealaltă... Atunci biserica Romană şi toate celelalte sunt pierdute. Dacă El o judecă prin biserica Luterană, atunci Prezbiterienii sunt duşi. Dacă El o judecă prin Prezbiterieni, Luteranii şi Baptiştii sunt duşi. Vedeţi? Dacă El o judecă prin Penticostali, atunci toţi în afară de Penticostali sunt duşi.
E-20 I believe that God will judge the world someday by the Bible. Now if they are…He is going to judge the world. And if there isn’t a standard to judge by, how will the people know what to do? See? It would be God…You could not pin unjustice to—to God. And God has got to have something for His standard, that He judges the people by. Therefore if He judges it by the Roman Catholic church, then the Greek church, the Orthodox Catholic, and many of those, are certainly lost, and all the rest of the world. If He judges it by the Greek Orthodox Catholic church, and not by the Roman church, then the other…Then the Roman church and all the rest is lost. If He judges it by the Lutheran church, then the Presbyterians is gone. If He judged it by the Presbyterians, the Lutherans and Baptists is gone. See? So if He judges it by the Pentecostals, then all besides Pentecostals is gone.
E-21 Dar El nu îi va judeca prin nici o biserică, după părerea mea, pentru că există prea multe diferenţe şi prea multă confuzie. Dar El îi va judeca, spune Biblia, "El va judeca lumea prin Isus Cristos." Acum, aceea este Scriptural. Acum... Şi Biblia a spus, că, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." "Acelaşi ieri, azi, şi în veci." Deci, El este Cuvântul, şi Acesta este Cristos în formă de literă. Şi în Cartea Apocalipsei către Catolici, Revelaţia către Protestanţi, în al 22-lea capitol când această Carte a fost încheiată, Isus a spus, Însuşi, "Dacă vreun om va scoate un Cuvânt din această Carte, sau adaugă un cuvânt la Ea; la fel, partea lui, va fi scoasă din Cartea Vieţii." Deci eu... Motivul că noi credem aceasta, şi stăm chiar exact. Nimic... El poate face lucruri pe care El nu le-a scris aici, noi ştim asta. Dar atât timp cât noi doar stăm cu ceea ce El a scris, aceea va fi bine.
E-21 But He’ll not judge it by any church, to my opinion, because there is too much differences and too much confusion. But He’ll judge it, the Bible says, “He’ll judge the world by Jesus Christ.” Now, that’s Scriptural. Now…And the Bible said, that, “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us.” “The same yesterday, today, and forever.” So, He is the Word, and This is Christ in letter form. And in the Book of Apocalypse to the Catholic, Revelation to the Protestant, in the 22nd chapter when this Book was finished, Jesus said, Himself, “If any man will take one Word from this Book, or add one word to It; the same, his part, will be taken from the Book of Life.” So I…The reason we believe this, and stay just exactly. Nothing…He can do things that He hasn’t written here, we know that. But as long as we just stay with what He has wrote, that’ll be fine.
E-22 Şi acum în dedicarea copiilor, mulţi dintre oameni, Metodiştii îi stropesc. Şi-şi eu cred că ei au prima lor împărtăşire în biserica Catolică, sau Luterană, cam pe la vârsta de doisprezece ani, şi cumva un-un fel de serviciu de botez când se nasc. Eu-eu cred că copiii sunt stropiţi. Şi-şi eu cred că aceea i-a rupt pe Nazarineni de Metodişti, cu mulţi ani în urmă, în botezul copiilor. Eu cred că aşa este, Frate Brown. Eu¬eu-eu cred că aceea a fost ceea ce a rupt biserica Metodistă şi cea Nazarineană, căci cea Nazarineană nu a acceptat botezul pruncilor. Dar pentru noi, aici la Tabernacol, dacă noi vom sta cu ceea ce a spus Biblia, nu este nici un loc în Biblie unde ei vreodată să fi stropit pe cineva, mai ales un prunc, nici măcar un adult. Dar ei... Biblia spune, singurul loc din Biblia noastră pentru copii, "Ei au adus prunci la Isus, şi El... ca El să-şi poată pune mâinile peste ei şi să-i binecuvânteze." Şi El a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci pentru acei ca ei este Împărăţia Cerului."
E-22 And now in dedication of children, many of the people, the Methodists sprinkle them. And—and I think they have their first communion in the Catholic church, or Lutheran, along about twelve years old, and kind of a—a baptismal service when they’re born. I—I think the babies are sprinkled. And—and I think that split the Nazarene from the Methodist, many years ago, in infant baptism. I think that’s right, Brother Brown. I—I—I believe that that was what split the Methodist church and the Nazarene, ’cause the Nazarene didn’t accept infant baptism. But to us, here at the tabernacle, if we are going to stay with what the Bible said, there is no place in the Bible where they ever did sprinkle anybody, let alone a baby, not even an adult. But they…The Bible says, the only place of our Bible for the children, “They brought infants to Jesus, and He…that He might put His hands upon them and bless them.” And He said, “Suffer little children to come to Me, and forbid them not, for such is the Kingdom of Heaven.”
E-23 Acum, de aceea, noi ştim că suntem sărmane mâini, păstorul şi eu, sau oricare alt păstor, să luăm mâinile Domnului Isus. Şi dacă El era aici în această dimineaţă, aceşti părinţi ar fi adus acel prunc la Cristos. Dar fiindcă noi suntem aici ca reprezentanţi ai Lui, căci noi îl reprezentăm pe El, ei aduc copiii la noi. Şi noi îi dedicăm Domnului, prin punerea mâinilor noastre peste ei, în comemorarea marelui Său Cuvânt şi a faptei Lui. Deci aşa îi dedicăm noi pe cei micuţi.
E-23 Now, therefore, we know that we are poor hands, the pastor and I, or any other pastor, to take the hands of the Lord Jesus. And if He was here this morning, these parent would bring that baby to Christ. But being that we are here in representation of Him, that we represent Him, they bring the children to us. And we dedicate them to the Lord, by laying our hands upon them, in commemorations of His great Word and His act. So that’s how we dedicate the little ones.
E-24 M-am gândit că poate ceva mamă ar putea fi aici cu pruncul ei care nu a fost niciodată dedicat Domnului, că ea poate ar vrea să vină împreună cu aceste mame sau taţi care îşi vor dedica copiii. Noi doar îi aducem aici sus şi îi prezentăm lui Dumnezeu, şi ne rugăm peste ei, şi îi spunem Domnului că noi ne punem mâinile peste ei, şi-şi ca un fel de substituire pentru El. Şi aceea este atât de aproape de Scriptură cât am găsit eu până acum. Acum, voi vă puteţi scoate cartea de texte şi să aflaţi ceva ce a spus ceva grup de oameni, dar eu vreau să spun ce a spus Cuvântul, vedeţi. Acum eu cred că eu am făcut-o foarte, foarte clar ceea ce este.
E-24 I thought maybe some mother might be here with her baby that’s never been dedicated to the Lord, that she might want to come along with these mothers or fathers who will be dedicating their children. We just bring them up here and present them to God, and pray over them, and tell the Lord that we lay our hands upon them, and—and a substitute way for His. And that’s as close to the Scripture as I’ve ever found yet. Now, you might get your textbook out and find something that some group of man said, but I mean what the Word said, you see. Now I think I’ve made it real, real clear what it is.
E-25 Acum dacă pianistul (Eşti tu pianistul, frate?) va veni aici sus. Nu este asta îngrozitor, în propria mea biserică, să întreb, "Cine este pianistul?" Eu aproape că trebuie să bat la uşă. În ordine. Ei cântă această mică cântare, sau o interpretează.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe micuţi la Isus.
E-25 Now if the pianist (Are you the pianist, brother?) will come up here. Isn’t that awful, in my own church, ask, “Who is the pianist?” I almost have to knock at the door. All right. They sing this little song, or play it.
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
E-26 Şi în timp ce adunarea cântă aceasta, să ne ridicăm în picioare. Şi să lăsăm mamele şi taţii care îşi aduc micuţii lor, să vină acum şi să stea. În ordine.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe micuţi la Isus.
Acum, păstorul... Acum noi avem un mic-mic copil aici care doarme. Şi uneori ei spun "amin" puţin cam tare, deci noi înţelegem asta, ei sunt bebeluşi. Care este numele tău, domnule? William Henry Vincent. Şi al fetiţei tale? Christina Maria Vincent. Ce drăguţă fetiţă culcată pe-pe umărul tatălui ei. Pot s-o iau? Christina, eu nu-l pot înlocui pe tatăl tău aici, vezi. Să ne... Vrei să-ţi pui mâinile peste bebeluş.
Să ne aplecăm capetele.
Tatăl nostru Ceresc, noi ne apropiem de Tronul Tău, ca astăzi, sus departe, credinţa noastră ne ridică mai presus de lună, stele, mai presus de sistemul solar, în Prezenţa celui Atotputernic. Noi aducem această copilă drăgălaşă. Noi nu ştim ce ţinem în mâinile noastre, Doamne. Ar putea fi o mare slujitoare pentru Tine, în zilele ce vor veni. Noi nădăjduim că este aşa. Dar tatăl copilei a adus-o pe micuţă la noi, ca noi să ne putem pune mâinile peste ea. Căci, noi am mărturisit că suntem slujitorii Tăi să acţionăm în locul Tău până Te întorci, apoi Tu vei prelua toate lucrurile. Până atunci, Doamne, noi trebuie să Te slujim cu adevăr şi sinceritate.
Şi cu mâinile noastre puse peste această fetiţă, noi o binecuvântăm în Numele lui Isus Cristos. Nădăjduim că Tu îi vei da o viaţă lungă, dacă Isus zăboveşte, şi fie ca ea să devină o mare slujitoare a Ta. Binecuvântează căminul în care va fi crescută. Fie ca ea să fie crescută în povaţa lui Dumnezeu, şi să-L slujească toate zilele vieţii ei. Binecuvântează părinţii ei, şi fie ca ei să trăiască să vadă acest copil un vas de cinste pentru Domnul, datorită faptei lor de azi, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Numele ei este... [O soră vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Aceasta este Sora Tabet, Teresa. Eu doar nu ştiu dacă noi vom fi în stare să o ţinem pe Teresa, sau nu. Eu nu cred. Ea ştie puţin mai mult.
Bine, să ne plecăm capetele.
Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne punem mâinile peste sora acestei micuţe pe care noi tocmai am dedicat-o Ţie, părinţii vor ca şi această micuţă să fie, dedicată. Fie ca harul Domnului Isus Cristos să se odihnească pe această copilă, şi să-i dai o viaţă lungă, o viaţă binecuvântată de slujire pentru Tine, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze acum, binecuvânteze pe toţi.
Voi sunteţi părinţi puternic fericiţi în dimineaţa aceasta, să aveţi pe acei doi copilaşi drăgălaşi.
Numele lui? [Tatăl zice, "Joe William Cartwright" – Ed.] Joe William Cartwright. El îşi face siesta în dimineaţa aceasta, eu cred. În ordine. Acum, dacă voi-voi toţi... Bine, îl poţi ţine dacă tu-dacă tu mai degrabă, doamnă. Asta-i bine. Joseph, vino aici sus, În ordine. Şi tu îl poţi ţine dacă doreşti.
Tatăl nostru Ceresc, noi îl aducem la Tine, pe acest micuţ Joseph William Cartwright. Tatăl stă, în dimineaţa aceasta, să¬-Ţi dea înapoi pe acela pe care Tui l-ai dat, într-o viaţă de slujire. Dumnezeule, binecuvântă-I pe micuţ, şi fie ca el să trăiască o viaţă lungă, sănătos, puternic, şi să devină un mare slujitor pentru Tine. Binecuvântă pe tatăl şi pe mama lui, casa la care el va fi crescut. Fie ca Cristos să fie acel Oaspete nevăzut în tot timpul. Şi noi Îţi dăm pe acest băiat, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, Frate Steve Cartwright.
Fetiţă? [Sora zice, "Da, domnule." – Ed.] Doamnă? ["Pam Lewski."] Sylvia Shippy.
Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste această fetiţă, aşa cum cei dragi o aduc aici în dimineaţa aceasta, stând la altar. Fie ca binecuvântările care vor veni peste ea, dacă Domnul Isus şi-a pus Propriile Lui mâini perforate de cuie peste acest copil, fie ca binecuvântările acelea să se odihnească asupra micuţei. Binecuvântează-o acum, şi fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită, şi să fie o slujitoare pentru Tine. Şi binecuvântă căminul ei, părinţii ei, cei dragi ai ei. În Numele lui Isus Cristos noi facem acest act, conform cu Biblia. Amin.
Binecuvântându-te... ? ... Te binecuvântez... ? ...
Ea urmează să fie o cântăreaţă. Care-i numele? [Fratele zice, "Roy Allen Myer." – Ed.] Roy Allen Myer. Am zis că el urmează să fie un cântăreţ.
Îmi aminteşte. Eu sper că aceasta nu sună prost, la biserică, dar într-o zi am vorbit cu un Indian. Avea un copilaş care stătea acolo, şi am spus atunci, "El e un copil frumos. Şi el e un copil frumos."
Şi şeful m-a privit, câteva minute. Apoi a privit în jos, a zis, "Dar el, este o ea."
Eu presupun, că încă este cam tot aşa.
Care-i al băiatului... [Fratele zice, "Roy Allen." – Ed.] Roy Allen. Allen îţi este numele de familie? ["Myer."] Myer. ["Roy Allen Myer."] Roy Allen Myer. El este un lucruşor frumos.
Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne punem mâinile peste acest copilaş, iar în Biblie ei spun că au adus prunci micuţi la Tine, şi Tu Ţi-ai pus mâinile peste ei şi i-ai binecuvântat. Şi acela¬i actul pe care noi îl înfăptuim în comemorarea marelui Tău act pe pământ. Binecuvântă acest copil, pe părinţii lui. Fie ca căminul să fie un loc de continuă rugăciune, şi pace. Şi fie ca fetiţa să trăiască o viaţă lungă, fericită şi să fie slujitoarea ta toate zilele acelea. Şi fie ca această familie niciodată să nu fie cu roata ruptă. În Slavă, fie ca fiecare membru să fie adunat în jurul marelui Tron al lui Dumnezeu, în ziua aceea, şi să meargă să trăiască pentru totdeauna. Până atunci, Doamne, fie ca binecuvântările Tale Eterne să se odihnească asupra copilului, pe care îl binecuvântăm în Numele lui Isus. Amin! ... ? ...
Această micuţă... Aceea-i surioara ei, Rebekah.
Tată Ceresc, noi ne punem mâinile peste micuţa Rebekah şi o binecuvântăm, de asemenea, în Numele Domnului Isus, chiar de parcă ea mergea la apă, la bazin. Şi eu nădăjduiesc, Doamne, că va veni ziua când ea ajunge la vârsta, de a da socoteală, că ea îşi va lua poziţia, şi va păşi drept jos acolo la bazin, şi să fie botezată pentru iertarea păcatelor ei, în Numele Domnului Isus. Admite aceasta, Tată. Acum binecuvântează-o, cu sora ei mică. Fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită, şi să Te slujească. Amin.
Binecuvântează-o. Doamne binecuvântează-o.
Asta-i ea? [Mama zice, "Aceasta-i Grenault." – Ed.] Micuţa Jacqueline Grenault, o drăguţă.
Jacqueline altă fetiţă,
Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste fetiţă. În comemorarea marelui Domn Isus, Care şi-a pus mâinile Lui peste prunci şi i-a binecuvântat. Şi fie ca binecuvântarea să vină peste copilă, ca şi cum mâinile Tale Proprii erau peste ea, astăzi. Dacă Tu erai aici pe pământ, într-un trup fizic, mama şi-ar aduce copila la Tine. Dar aşa cum noi, ca reprezentant al Tău, ea vine la al doilea, atunci, Tată. Şi noi cerem ca Tu să binecuvântezi această copilă, care noi o binecuvântăm. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită în serviciul Tău. Binecuvântă-i căminul, să fie crescută în el, fie ca aceasta să fie o casă de rugăciune continuă, în Numele lui Isus. Amin.
Binecuvântă-1. Tu ai doi din ei? [Sora zice, "Eu am două fete. Şi alta aici, care a venit, de asemenea, frate." – Ed.] În ordine. Acum, acest băieţaş e... ["James David."] James David. ["Humes."] Humes. M-am gândit că te-am cunoscut, Soră Humes. Tu eşti misionară, tu şi soţul tău. Este soţul tău cu tine, în dimineaţa aceasta? Ei bine, Domnul să binecuvânteze pe Fratele Humes. Păi, tu sigur ai nişte copilaşi, buni frumoşi. Acesta-i David? Şi acesta-i... ["James David, şi Joseph! ... ? ... Florida ... ? ... "] Eu tocmai am vorbit cu o soră din Florida, în birou, azi dimineaţă. Acest băieţaş, când el era... Ei sunt din Florida. Când el era acolo, băieţaşul, doar un băiat, mititel, ins subţirel a mers în curtea din spate, şi s-a uitat în sus. A pretins că l-a văzut pe Isus.
Acum, acesta-i micuţul David Humes. Noi ne punem mâinile peste el, în dedicarea unei vieţi la slujbă la Isus Cristos. Continuă binecuvântările Tale asupra casei lui.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
Cu treizeci de ani în urmă, stând în uşa şcolii aici sus pe Utica Pike, ştiam eu că vreodată acel băieţaş, noi, ruşinoşi, uitându-ne unul la altul, că într-o zi eu îmi voi pune mâna peste nepotul lui, ca să-l dedic Domnului Dumnezeului din Cer. Primeşte pe micuţul Shawn, în această dimineaţă, Doamne, ca un slujitor pentru Tine. Mama şi tatăl îl aduc foarte frumos, să dea înapoi lui Dumnezeu ceea ce le-a fost dat spre îngrijire. Şi fie ca ei să trăiască o viaţă puternică de sănătate şi tărie, şi hotărâre, în Cristos. Acum, noi Îţi dăm acest băieţel, în Numele lui Isus Cristos, ca o viaţă de slujire. Fie ca el să trăiască mult, să Te slujească.
Este fetiţa dedicată? Cum o cheamă? Karla.
Tot la fel, peste micuţa Karla, noi ne punem mâinile, în această dimineaţă, şi o dedicăm în slujirea lui Isus Cristos. Dumnezeule, binecuvântează-o. Fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită. Fie ca ea să fie o slujitoare pentru Tine, în toate zilele acestei vieţi. Admite aceasta, Doamne. Binecuvântează casa ei. Lasă să fie totdeauna un loc de rugăciune şi credinţă. Eu Îţi dau pe această adorabilă fetiţă, în această dimineaţă, din inimile tatălui şi mamei care stau pe acest mic altar, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
[Tatăl spune, "Numele lui este James Pool." – Ed.] Un băieţel.
El este numit după Jim. ["Da."]
Tatăl nostru Ceresc, tatăl acestor micuţi ţine acum în braţele lui ultima micuţă comoară pe care Tu i-ai dat-o în forma unui copil, l-a numit după tatăl lui, James. Dumnezeule, îngăduie ca el să fie un om al înţelepciunii ca James [Iacov – Trans.] şi în Biblie. Eu mă rog ca Tu să-i dai o viaţă lungă, sănătoasă, Doamne. Şi fie ca el să crească, şi dacă este un mâine" lasă-l să ducă Cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduie aceasta, Tată. În comemorarea a ceea ce Isus Cristos Domnul nostru a făcut când El a fost pe pământ, eu îmi pun mâinile peste micuţul James Pool şi îl dedic în serviciul lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, James! Binecuvântez pe micuţul!
Un băieţel; doi din ei acum. Ce spui? Jerry Dean Allen. Doamne Dumnezeule, pe capul acestui băieţaş, Jerry Dean Allen, fie ca binecuvântările lui Isus Cristos să se odihnească. Precum ne punem mâinile peste el, aşa cum dedicăm această tânără viaţă la Tine. Binecuvântează căminul lui, pe părinţii lui. Şi fie ca el să trăiască o viaţă lungă, fericită, de slujire pentru Dumnezeul nostru şi Dumnezeul lui, Căruia îl dăm noi acum, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, micuţule!
E-26 And while the congregation sings this, let’s stand to our feet. And let the mothers and fathers that’s bringing their little ones, come now and stand. All right.
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
Now, pastor…Now we have a little—little fellow here is a sleeping. And sometimes they “amen” a little loud, so we understand that, they’re babies. What is your name, sir? William Henry Vincent. And your little girl? Christina Maria Vincent. What a lovely little fellow laying on the—the shoulder of her father. May I have her? Christina, I can’t substitute for your father here, see. Let us…Will you lay your hands upon the baby.
Let us bow our heads.
Our Heavenly Father, we are approaching Thy Throne, that today, up beyond, our faith lifts us beyond the moon, stars, beyond the solar system, into the Presence of the Almighty. We bring this lovely little child. We know not what we hold in our arms, Lord. It might be a great servant to You, in the days to come. We trust that it’s so. But the father of the child has brought the little one to us, that we might lay our hands upon it. That, we have confessed to be Your servants to act in Your place until You return, then You take over all things. Until then, Lord, we’re to serve You with trueness and sincerity.
And with our hands laid upon this little girl, we bless her in the Name of the Lord Jesus Christ. Trust that You will give her a long life, if Jesus tarries, and may she become a great servant to You. Bless the home that she’ll be raised in. May she be brought up in the admonition of God, and serve Him all the days of her life. Bless her parents, and may they live to see this child an honorable vessel unto the Lord, because of their act today, in the Jesus Christ’s Name. Amen.
God bless you.
God bless you, sir. Her name is…[A sister speaks to Brother Branham—Ed.] This is Sister Tabet, Teresa. I just don’t know whether we’re going to be able to hold Teresa, or not. I don’t think so. She knows a little more.
Well, let us bow our heads.
Our Heavenly Father, as we lay our hands upon the sister of this little one just dedicated to You, the parents wants this little one dedicated, also. May the grace of the Lord Jesus Christ rest upon this child, and give her a long life, a blessed life of service to You, in the Name of Jesus Christ. Amen.
God bless you now, bless you all. You’re mighty fortunate parents, this morning, to have those two lovely little fellows.
His name? [The father says, “Joe William Cartwright.”—Ed.] Joe William Cartwright. He’s taking his siesta this morning, I think. All right. Now, if you—you all …Well, you can hold him if you—if you rather, ma’am. That’s good. Joseph, come up here. All right. And you can hold him if you wish to.
Our Heavenly Father, we bring to You, this little Joseph William Cartwright. The father stands, this morning, to give back to You that which You’ve given to him, in a life of service. God, bless the little one, and may he live a long life, healthy, strong, and become a great servant to You. Bless his father and mother, the home he’ll be raised at. May Christ be that unseen Guest at all times. And we give this little boy to You, for a life of service, in Jesus Christ’s Name. Amen.
Bless you, Brother Steve Cartwright.
Little girl? [The sister says, “Yes, sir.”—Ed.] Ma’am? [“Pam Lewski.”] Sylvia Shippy.
Our Heavenly Father, we’re laying our hands upon this little girl, as the loved one brings her here this morning, standing at the altar. May the blessings that would come upon her, if the Lord Jesus laid His Own nail-scarred hands upon this child, may them blessings rest upon the little one. Bless her now, and may she live a long, happy life, and be a servant to You. And bless her home, her parents, her loved ones. In the Name of Jesus Christ we do this act, according to the Bible. Amen.
Blessing you…?…Bless you…?…
She’s going to be a singer. What’s the name? [The brother says, “Roy Allen Myer.”—Ed.] Roy Allen Myer. I said, he is going to be a singer.
It reminds me. I hope this doesn’t sound bad, at the church, but one day I was talking to an Indian. Had a little baby standing there, and I said then, “He’s a nice fellow. And he’s a nice fellow.”
And the chief watched me, a few minutes. Then he looked down, said, “But, him, a her.”
I guess, that’s about the way it is yet.
What’s the boy’s…[The brother says, “Roy Allen.”—Ed.] Roy Allen. Allen is your last name? [“Myer.”] Myer. [“Roy Allen Myer.”] Roy Allen Myer. He’s a beautiful little thing.
Our Heavenly Father, as we lay our hands upon this little child, and in the Bible they said they brought little infants to You, and You laid Your hands upon them and blessed them. And that’s the act that we perform in commemoration of Your great act on earth. Bless this child, his parents. May the home be a constant place of prayer, peace. And may the little girl live a long, happy life and be Your servant all those days. And may this family never be wheel-broken. In Glory, may every member be assembled around the great Throne of God, at that Day, and go to live forever. Until then, Lord, may Your Eternal blessings rest upon the child, who we bless in Jesus’ Name. Amen!…?…
This little…That’s her little sister, Rebekah.
Heavenly Father, we lay our hands upon little Rebekah and bless her, also, in the Name of the Lord Jesus, just as though she was going to the water, to the pool. And I trust, Lord, that the day will come when she becomes of age, accountability, that she will make her stand, and walk right down to the pool there, and be baptized for the remission of her sins, in the Name of the Lord Jesus. Grant it, Father. Now bless her, with her little sister. May she live a long, happy life, and serve You. Amen.
Bless her. Lord bless you.
This her? [The mother says, “This is Jacqueline Grenault.”—Ed.] Little Jacqueline Grenault, another pretty, little girl.
Our Heavenly Father, we lay our hands upon the little girl. In commemoration of the great Lord Jesus, Who laid His hands upon infants and blessed them. And may the blessing come upon the child, as though Your Own hands was upon it, today. If You were here on earth, in a physical body, the mother would bring the child to You. But as we, as Your representative, she comes to second, then, Father. And we ask that You will bless this child, who we bless. In the Name of Jesus Christ, may it live a long, happy life into Your service. Bless its home it’ll be raised in, may it be a constant house of prayer, in Jesus’ Name. Amen. Bless you.
You have two of them? [The sister says, “I have two girls, I haven’t had dedicated as yet…?…”—Ed.] All right. Now, this little boy is… [“James David.”] James David. [“Humes.”] Humes. I thought I knew you, Sister Humes. You’re missionary, you and your husband. Is your hubby with you, this morning? Well, the Lord bless Brother Humes. Say, you sure have some fine, nice little children. This is David? And this is… [“James David. This is Joseph Benjamin. When we were in Florida…?…”] I was just speaking with the sister from Florida, in the study, this morning. This little boy, when he was…They’re from Florida, when they was there, the little boy, just a lad, little bitty, tiny fellow went into the back yard, and was looking up. Claimed that he saw Jesus.
Now, to little David Humes. We lay our hands upon him, in dedication of a life to service to Jesus Christ. Continue Your blessings upon his home, Lord. And make his father and mother, Lord, to be strong and healthy, to carry on the work that You have called them to do as missionaries in the field. And now may little David live a long, happy life of service for Jesus Christ. We ask this, in Jesus’ Name. Amen.
And to his little brother, Joseph, O God, yet a lad and looked into the skies and saw the form of the Lord Jesus. May the blessings of God come upon this little boy who we dedicate for service to Jesus Christ, this morning. And may Your great Holy Spirit lead this child, Lord. Maybe somewhere in life, if there is a tomorrow, You…He’ll continue on with the Gospel we so—so gallantly try to stand for today. Bless him, Father, who we bless in Your Name. Amen.
Bless you. God bless you. [The child says, “Under that tree is where I saw Jesus.”—Ed.] Jesus standing under the tree, what he…?…
Well, I ought to know this young man. [A brother says, “Stanley.”—Ed.] Yes, sir. How do you do? I can’t think of his name, though. Danny Eugene Spaulding. Well, I hope you follow the footsteps of dad, since you’re a little boy. This little boy, this people come to the tabernacle here, constantly. And first time I’ve seen him since he was…I guess, first time I’ve ever seen him. [The brother says, “Far as I know.”] Yes, it is the first time I’ve ever seen him.
Heavenly Father, we bring to you little baby this morning that’s been placed into the care of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother. We’re grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they’ll be raised in the admonition of God. I lay my hands upon him, with the pastor, in the Name of Jesus Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to You all the days of its life. This we ask, in Jesus Christ’s Name. Amen.
The Lord bless you, Stanley. [Sister Spaulding speaks to Brother Branham—Ed.] That was through prayer that he arrived too. That’s very fine.
He…Robert Douglas Samples. Another pretty, little blue-eyed boy.
Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls has been borned over for the last thirty years. May You receive him, Lord, this morning, as we lay our hands upon him and dedicate him to the Kingdom of God and to service and to a—a life of health and strength. In the Name of Jesus Christ we do this. Amen.
Bless you, little fellow.
She give you…I—I didn’t know, Jimmy, it was you standing there. My, and they done in…Your little family’s growing. Very fine. Now, what’s its…Shawn Patrick Poole. This little boy’s grandfather and I have been lifelong friends, since little boys in school. We wasn’t very much bigger than this when we met. Let us bow our heads.
Heavenly Father, maybe about forty years ago, standing in the school door up here on the Utica Pike, did I ever know that that little boy, we, bashful, looking across at each other, that someday I would lay my hand upon his grandchild, dedicate it to the Lord God of Heaven. Receive little Shawn, this morning, Lord, as a servant to You. The mother and father gallantly bring him, to give back to God what’s been given to their care. May they live a strong life of health and strength, and determination, in Christ. Now we give You this little boy, in the Name of Jesus Christ, as a life of service. May he live long, and serve You.
Is the little girl dedicated? What’s her name? Karla.
Likewise, upon little Karla, we lay our hands, this morning, and dedicate her to the service of Jesus Christ. God, bless her. May she live a long, happy life. May she be a servant to You, all the days of this life. Grant it, Lord. Bless her home. Let it always be a place of prayer and faith. I give You this lovely little girl, this morning, from the hearts of the father and mother who stand on this little altar, in the Name of Jesus Christ. Amen.
[The father says, “His name is James Pool.”—Ed.] A little boy. It’s named after Jim. [“Yes.”]
Our Heavenly Father, the father of these little ones holds now in his arms the last little treasure that You give him in the form of a child, named him from his father, James. God, grant that he’ll be a man of wisdom like James and in the Bible. I pray that You’ll give him a long, healthy life, Lord. And may he raise up, and if there is a tomorrow, let him pack the Word of God. Grant it, Father. Commemoration of what Jesus Christ our Lord did when He was on earth, I lay my hands upon little James Pool and dedicate him to the service of God. In the Name of Jesus Christ. Amen.
Bless you, James! Bless the little one!
A little boy; two of them now. What say? Jerry Dean Allen.
Lord God, upon the head of this little boy, Jerry Dean Allen, may the blessings of Jesus Christ rest. As we lay our hands upon him, as we dedicate this young life to You. Bless his home, his parents. And may he live a long, happy life of service to our God and his God, Who we give him to now, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Bless you, little one!
E-27 Acum, mă gândesc că asta chiar cam-cam o face acum. Acum noi suntem chiar exact la timp, la ora unsprezece. Acum, voi ştiţi, eu îmi pot doar imagina, văzând acele mame venind înainte, şi tăticii, cu acei bebeluşi, eu mă pot gândi la Iosif şi Maria, dimineaţa dedicării Domnului Isus.
E-27 Now, I think that just about—about does this now. Now we’re just exactly on time, at eleven o’clock. Now, you know, I can just imagine, seeing those mothers coming along, and daddies, with those babies, I could think of Joseph and Mary, the morning of the dedication of the Lord Jesus.
E-28 Frate Kidd, eu am avut un mic interviu cu cineva în birou, dar am-am auzit emoţia ta în dimineaţa aceasta aici afară, a unui-a unui om de vârsta ta. Şi eu presupun că tu spuneai despre cum Domnul te-a vindecat afară... în audienţă. Şi eu aproape mi-am sfărâmat maşina, într-o dimineaţă, să ajung la bătrânul... El este un lucrător bătrân.
E-28 Brother Kidd, I was having a little interview with someone in the office, but I—I heard your emotion this morning out here, of a—of a man of your age. And I suppose you were telling of how the Lord healed you out…the audience. And I almost tore my car up, one morning, to get to the elderly…He’s an old minister.
E-29 Gândiţi-vă numai, acest om era, soţioara lui aici, el predica Evanghelia înainte să mă fi născut eu. Predica Evanghelia aceasta, sus peste munţii şi văile din Kentucky şi Tennessee, cu mineri de cărbune, şi au rămas fără nimic. Şi ei trăiesc fără să aibă ceva de mâncare. Şi această mică soţie aici, spălând pe o scândură de spălat, pentru cam douăzeci sau treizeci de cenţi pe zi, ca să-l trimită pe soţul ei pe câmp să predice Evanghelia. Aceea este destul ca să facă o persoană emoţionată, nu-i aşa?
E-29 Just think, this man was, his little wife here, was preaching the Gospel before I was born. Preaching this Gospel, up over the mountains and valleys of Kentucky and Tennessee, with coal miners, and being run out. And they live without anything to eat. And this little wife here, washing on a washboard, for about twenty or thirty cents a day, to send her husband into the field to preach the Gospel. That’s enough to make a person excited, ain’t it?
E-30 Şi apoi să te gândeşti, că el zăcea acolo, când cei mai buni dintre doctori au spus, "El moare. Prostata lui, cancer peste tot prin el. El nu mai poate trăi decât un număr de ore, şi cel mult o zi sau două." Şi aceea a fost cu doi sau trei ani în urmă, trei ani în urmă. Şi aici este el, în dimineaţa aceasta, sănătos, bine, dând slavă lui Dumnezeu. Atunci câţi ani aveai când ai fost vindecat, Frate Kidd? Cam ce vârstă ai fost când Dumnezeu... Câţi ani ai, câţi ani are acum? [O soră spune, "Optzeci şi doi." – Ed.] Optzeci-... [Sora zice, "Optzeci şi trei în august."] În ordine. El era cam de optzeci de ani când Dumnezeu l-a vindecat. Acum se îngrijeşte Dumnezeu de noi oamenii bătrâni? Sigur, El se îngrijeşte. Da, domnule!
E-30 And then to think, that there he laid, when the very best of doctors said, “He’s dying. His prostate, cancer all through him. He can’t live but just a number of hours, and mainly a day or two.” And that’s been two or three years ago, three years ago. And here he is, this morning, healthy, well, giving God glory. Then how old were you when you were healed, Brother Kidd? About what was the age when God…How old are you, is he now? [A sister says, “Eighty-two.”—Ed.] Eighty-…[“Eighty-three in August.”] All right. He was about eighty years old when God healed him. Now does God care for us old people? Sure, He does. Yes, sir!
E-31 El l-a vindecat pe Abraham când el era în vârstă de o sută de ani, şi pe Sara când ea era de nouăzeci. Şi ei l-au născut pe Ismael, sau, vă cer scuze, pe Isaac. Este asta aşa? Noi suntem foarte fericiţi pentru aceasta.
E-31 He healed Abraham when he was a hundred years old, and Sarah when she was ninety. And they brought forth Ishmael, or, beg your pardon, Isaac. Is that right? We’re very happy for this.
E-32 Acum, voi sunteţi atât de plăcuţi, eu aş putea să vă vorbesc toată dimineaţa chiar aşa. Dar haideţi să citim ceva din preţiosul Cuvânt şi apoi să intrăm drept în serviciu. Acum, mă gândesc, dacă va fi voia lui Dumnezeu, mi-ar place cumva să vă spun pe scurt despre lucrurile care s-au întâmplat. Şi apoi deseară, dacă va voi Domnul, eu vreau să vorbesc asupra unui-unui subiect. Eu vreau să-l înregistrez, mai ales, să meargă afară. Este... Şi dacă voiţi să veniţi şi să ascultaţi, este în ordine. După ce păstorul termină cu mesajul lui, atunci eu voi avea a mea... eu voi face această bandă. Eu vreau să predic despre Reflectarea Luminii Roşii a Venirii Lui. Cum una din reflectări este chiar peste noi chiar acum! Şi eu vreau să vorbesc despre aceea deseară, lumina roşie reflectoare a Lui. El este aici, fiind chiar pe mână chiar acum. Semnalul jos, trenul este în peron.
E-32 Now you’re so nice, I could talk to you all morning just like this. But let’s just read some of the precious Word and then go right into the service. Now, I think, if it be the will of God, I would like to kind of brief you on things that’s happened. And then tonight, if the Lord willing, I want to speak on a—a subject. I want to tape it, mainly, to go out. Is…And if you want to come and listen, all right. After the pastor gets through with his message, then I’ll have my…I’ll make this tape. I want to preach it on The Flashing Red Light Of His Coming. How one of the flashes is right on us right now! And I want to speak on that tonight, the flashing red light of His. He’s here, being right on the hand right now. The—the signal down, the train is in the block.
E-33 Numeri, al 16-lea capitol, pentru voi care veţi deschide şi citiţi. Acesta este Cuvântul Etern, deci să citim cu respect. Eu vreau să citesc două versete din Numeri 16, al 3-lea şi al 4-lea verset, să iau un mic fundal pentru ceea ce doresc să spun.
E-33 Numbers, 16th chapter, to you who will turn and read. This is the Eternal Word, so let’s read reverently. I want to read two verses of Numbers 16, the 3rd and 4th verse, to get a little background on what I wish to say.
E-34 Şi acum, dacă benzile nu sunt pornite, eu doresc ca ei să le pornească acum. Sau potriviţile aşa încât această parte aici să poată fi trimisă afară. Aceasta va merge afară. Dacă voi vreţi, puteţi potrivi benzile acolo unde această parte de aici va fi separată de restul serviciului? Vedeţi, acesta este un-un lucru nou. Acum, dacă puteţi să-l blocaţi chiar aici, sau orice faceţi, păi, atunci noi vom... Aţi vrea să-l opriţi pentru mine doar o secundă, apoi să-l porniţi înapoi, aşa ca să vă dea un bloc să ştiţi de unde să-l porniţi, sau puteţi voi porni de acolo oricum? Începeţi oricum? În ordine. Asta-i bine.
E-34 And now, if the tapes are not on, I wish they would turn them on now. Or fix it so that this part here will be able to be sent out. This is going out. If you want to, can you fix your tapes in there to where this part here will be separate from the rest of the service? You see, this is a—a new thing. Now, if you can block it right here, or whatever you do, well, then we’ll…Would you like for me to snap it off just a second, then turn it back on, so it give you a block to know where to start it from, or can you start there anyhow? Start anyhow? All right. That’s fine.
E-35 Acum noi vom citi Numeri 16:3 şi 4.
Şi ei s-au adunat împreună împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, şi le-au zis, Voi luaţi prea mult asupra voastră, văzând că toată adunarea sunt sfinţi, fiecare din ei, şi DOMNUL este în mijlocul lor: pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea DOMNULUI?
Şi când a auzit Moise acest lucru, a căzut cu faţa la pământ:
E-35 Now we’re going to read Numbers 16:3 and 4.
And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them: wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord?
And when Moses heard it, he fell upon his face:
E-36 Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează aceste câteva Cuvinte. "Şi fie ca meditarea din inima noastră, şi roadele buzelor noastre, să fie acceptabile înaintea Ta." În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
E-36 Our Heavenly Father, bless these few Words. “And may the meditation of our heart, and the fruits of our lips, be acceptable in Thy sight.” In Jesus’ Name we pray. Amen.
E-37 Eu vreau să-să iau aceasta ca text, pentru ceea ce doresc să spun în dimineaţa aceasta: Stând În Spărtură.
E-37 I want to—to take this as a text, for what I wish to say this morning: Standing In The Gap.
E-38 Despre acest timp despre care vorbim noi, sau citim, desigur, noi toţi înţelegem că a fost când Datan şi-şi-şi Care au decis căci-căci ei se vor amesteca cu însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, zicând, "Tu ar trebui să laşi întreaga adunare să facă aşa-şi-aşa. Ei sunt toţi sfinţi." Şi Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să conducă poporul în ţara făgăduită. Şi ei au spus, "Tu iei asupra ta să faci prea multe. Tu, încerci să te faci singurul din grup care-care are ceva de spus."
E-38 Of this time that we’re speaking of, or reading, of course, we all understand that it was when Dathan and—and—and Korah had decided that—that they would interfere with the—the commission that God had give to Moses, saying, “You ought to let the whole congregation do such-and-such. They’re all holy.” And God had commanded Moses to lead the people to the promised land. And they said, “You take it upon yourself to do too much. You, trying to make yourself the only one in the bunch that—that’s got any say-so.”
E-39 Şi aceasta a displăcut lui Dumnezeu atât de mult încât El i-a spus lui Moise, "Separă-te din mijlocul lor. Eu-Eu voi-Eu doar voi ucide grupul întreg, şi voi începe o nouă generaţie cu tine." Şi Moise a căzut în Prezenţa lui Dumnezeu şi a spus că El va trebui să vină peste el. Vedeţi?
E-39 And this displeased God so much until He told Moses, “Separate yourself from among them. I—I’ll just—I’ll just kill the whole bunch, and start a new generation with you.” And Moses fell in the Presence of God and said He’d have to come over him. See?
E-40 Acum, azi, dacă Dumnezeu urma să lichideze poporul, şi a existat un timp când Dumnezeu s-a săturat să se ocupe cu păcatul nostru, noi mergând constant greşit, cine ar sta ca Moise, azi, pentru popor? Unde am găsi noi o persoană care ar sta, sau ar putea sta, pe care Dumnezeu să-l accepte precum l-a acceptat El pe Moise? Şi propria viaţă a lui Moise pe pământ i-a însemnat atât de mult lui Dumnezeu încât a oprit mânia lui Dumnezeu, şi Dumnezeu nu a trecut peste Moise. Aceea a fost întotdeauna o nedumerire pentru mine până când eu... Într-o zi, în descoperirea Scripturii, a venit acest gând la mine. Că, vedeţi, Moise, în fapt, a fost substituire în toate felurile. El a fost un model al lui Isus Cristos.
E-40 Now, today, if God was going to a liquidate the people, and there was a time that when God had gotten tired of fooling with our sin, we constantly going wrong, who would stand like Moses, today, for the people? Where would we find a person that would stand, or could stand, that God would accept like He did Moses? And Moses’ own life on earth meant so much to God till it stayed the wrath of God, and God would not cross over Moses. That always was a puzzle to me till I…One day, in revelation of the Scripture, there came this thought to me. That, you see, Moses, in act, was every way substituting. He was a type of Jesus Christ.
E-41 Şi când Dumnezeu urma să ia viaţa întregii lumi, şi s-o distrugă, şi toţi păcătoşii, şi să-i condamne să moară, Cristos a murit pentru noi toţi. Şi Dumnezeu n-a putut să treacă peste Cristos, fiind Propriul Său Fiu. Şi apoi Isus s-a dat pe Sine fără plată, ca El să poată plăti calea apoi dacă... Moise nu a putut face aceea. Moise nu a avut alt sânge decât sânge uman aşa cum avem noi. Deci, de aceea, sângele lui nu ar fi, nu ar fi fost deajuns. Dar Isus fiind Sângele lui Dumnezeu Însuşi, Sângele creator al lui Dumnezeu, Dumnezeu doar a scuzat întreaga rasă umană atunci, de păcat, pentru că tot a fost pus asupra Lui. Şi El a mers la Calvar şi a murit afară, din Prezenţa lui Dumnezeu, şi a suferit. Şi a fost aruncat în iad, pentru că El era păcat, făcut cu păcatele noastre peste EL Şi acolo fiind al nostru-purtătorul poverilor noastre, a dus păcatele noastre la-la Calvar, şi de la Calvar în iad; şi Dumnezeu L-a înviat a treia zi, ca o ispăşire pentru păcatele noastre.
E-41 And when God was going to take the life of the whole world, and destroy it, and all the sinners, and condemned to die, Christ died for us all. And God could not cross over Christ, being His Own Son. And then Jesus gave Himself freely, that He might pay the way then if…Moses couldn’t have done that. Moses had no blood but human blood, like we are. So, therefore, his blood would not be, it would not suffice. But Jesus being the Blood of God Himself, the creative Blood of God, God just excused the entire human race then, of sin, because it was all laid upon Him. And He went to Calvary and died out, of the Presence of God, and suffered. And was cast into hell, because that He was sin, made our sins upon Him. And there being our—our burden bearer, took our sins to—to Calvary, and from Calvary to hell; and God raised Him up on the third day, for a propitiation of our sins.
E-42 Iar azi El este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi noi suntem iertaţi şi scuzaţi fără plată. Dumnezeu nici măcar nu ştie că noi am păcătuit vreodată. Păcatele noastre au fost puse în Marea Uitării, ca să nu mai fie reamintite vreodată. Noi înşine nu putem face aceea; noi suntem finiţi. El este infinit. Şi finitul nostru, noi încă ne putem aminti, pentru că nu suntem suficient de mari. Dar El este aşa de mare încât El chiar uită că noi am păcătuit vreodată. Noi suntem fii şi fice, în Prezenţa Lui. Şi tot ceea ce a fost El, suntem noi. El a devenit păcatul meu, ca eu să pot deveni neprihănirea Lui. El a devenit păcatul vostru, ca a voastră... El... voi să puteţi deveni neprihănirea Lui. Deci Dumnezeu nu poate vedea nici un păcat în voi atât timp cât mărturia voastră este în Cristos Isus.
E-42 And today He is the only mediator between God and man, and we’re freely pardoned and forgiven. God don’t even know we ever sinned. Our sins were put in the Sea of Forgetfulness, never to be remembered no more. We cannot do that ourself; we are finite. He is infinite. And our finite, we can still remember, because we’re not big enough. But He is so great that He even forgets we ever did sin. We are sons and daughters, in His Presence. And all things that He was, we are. He become my sin, that I might become His righteousness. He become your sin, that your…He…you might become His righteousness. So God cannot see no sin in you as long as your confession is in Christ Jesus.
E-43 Cineva a spus, cu câtva timp în urmă, a spus, "Dacă eu cred un astfel de lucru, ce mi-aş mai da eu frâu liber! Aş vopsi oraşul în roşu. M-aş duce la fiecare sală de dans. M-aş îmbăta aşa de tare, şi de toate, pentru că, ..."
"De ce?"
"Tu eşti deja asigurat în Cristos. Ce mai contează?"
E-43 Someone said, sometime ago, said, “If I believed a thing like that, would I ever turn on the steam! I’d paint the town red. I’d go to every dance hall. I’d get so drunk, and everything, because,…”
“Why?”
“You’re already secured in Christ. What difference does it make?”
E-44 Eu am spus, "Aceea arată că tu nu o ai." Vedeţi? Dacă dragostea lui Dumnezeu ţi-a lovit vreodată inima, în gingăşia lui Isus Cristos, tu ai fi aşa de îndrăgostit de El, încât lumea ar fi moartă, ca păcatul tău. Prin aceea ştii tu că ai Duhul Sfânt. Nu pentru că ai putea ţipa, striga, vorbi, sau limbi, sau ori ce ar mai fi. Dar când păcatul devine mort, şi tu eşti viu în Isus Cristos. Oh, dragostea lui Dumnezeu, ce bogată, ce pură! Vedeţi?
E-44 I said, “That shows you haven’t got it.” See? If the love of God ever struck your heart, in the tenderness of Jesus Christ, you would be so in love with Him, the world would be dead, as your sin. That’s how you know you have the Holy Spirit. Not because that you could scream, shout, speak, or tongues, or whatever it is. But when sin becomes dead, and you’re alive in Jesus Christ. Oh, love of God, how rich, how pure! See?
E-45 Acum aici în Louisville, Kentucky, nu cu mult în urmă, un lucrător vorbea, că acolo a fost o-o doamnă tânără. Ea a aşteptat cam mult în viaţă până să se mărite, undeva în jur de douăzeci şi cinci, treizeci de ani. Şi ea a fost o bună, fată Creştină neclintită. Şi era un anume bărbat în Louisville care nu era; el nu a trăit o viaţă aşa de bună. El se ducea la dansuri şi hanuri, şi aşa mai departe, dar într-o zi el a găsit iertare pentru păcatul lui şi el¬el a devenit un Creştin adevărat, un adevărat Creştin neclintit. Cam cu un an mai târziu, el s-a îndrăgostit de această doamnă tânără, şi tânăra doamnă s-a îndrăgostit la nebunie de el. Şi ei s-au căsătorit.
E-45 Now here in Louisville, Kentucky, not long ago, a minister was talking, that there was a—a young lady. She had waited a little long in life to be married, somewhere around her twenty-five, thirty years old. And she was a fine, staunch Christian girl. And there was a certain man in Louisville that wasn’t; he hadn’t lived such a good life. He had run to dances and roadhouses, and so forth, but one day he found pardon for his sin and he—he become a real Christian, real staunch Christian. About a year later, he fell in love with this young lady, and the young lady madly fell in love with him. And they were married.
E-46 Şi după ce ei au trăit împreună vreo doi ani, ei spuneau că această tânără doamnă i-a spus soţului ei într-o zi, ea spunea, "Dragă, eu presupun că îţi este greu, doar un Creştin nou," spunea, "eu am fost o Creştină de fetiţă." Dar spunea, "Pentru tine, un tânăr Creştin, să trebuiască să rezişti împotriva tuturor ademenirilor şi ispitelor care urmează după ce tu-tu ai păcătuit atât de mult."
Şi el a spus, "Păi, devine o luptă."
E-46 And after they lived together about two years, they said that this young lady said to her husband one day, she said, “Dear, I suppose that’s kind of hard for you, just a new Christian,” said, “I’ve been a Christian since a little girl.” But said, “For you, a young Christian, to have to stand all the—the—the wiles and temptations that goes with it after you—you’ve sinned so long.”
And he said, “Well, it does become a battle.”
E-47 Ea a spus, "Eu vreau să-ţi aminteşti un lucru, că dacă vrăjmaşul te înfrânge pe undeva, şi tu cazi şi te întorci în păcat, nu sta departe de casă. Eu vreau ca tu să vii acasă." Spunea, "Tu vei găsi acasă aceeaşi soţie cu care te-ai căsătorit." Şi spunea, "Eu te voi ajuta să te rogi din nou, să stărui în rugăciune să te întorci din nou la Dumnezeu." Spunea, "Eu-eu-eu-eu nu vreau ca tu să stai departe." Spunea, "Uite, eu m-am măritat cu tine nu pe baza a ceea ce ai fost tu, ci m-am măritat cu tine pentru că te¬am iubit." Şi ea a spus, "Nu contează ce faci tu, eu tot te iubesc. M-am măritat cu tine pentru că te-am iubit."
E-47 She said, “I want you to remember one thing, that if the enemy does upset you somewhere, and you fall and you go back into sin, don’t stay away from home. I want you come on home.” Said, “You’re going to find at home the same wife that you married.” And said, “I’ll help you to pray back, and pray through, and get back to God again.” Said, “I—I—I—I don’t want you to stay away.” Said, “Look, I married you upon the basis not of what you were, but I married you because I loved you.” And she said, “No matter what you do, I still love you. I married you because I loved you.”
E-48 Şi bărbatul s-a dus la lucru în ziua aceea, şi era auzit repetând într-un... locul unde el lucra. El spunea, "Acum, cum ar putea un om să facă ceva rău împotriva la ceva ca aceasta?" Când o femeie, care îl iubeşte atât de mult încât, nu contează ce a făcut, era dispusă ca el să se întoarcă şi să-l primească din nou, şi să încerce din nou. Vedeţi? Aceasta arată... Acum, înmulţiţi aceea de un miliard de ori şi atunci aveţi ceva idee de ceea ce este dragostea lui Dumnezeu. Vedeţi?
E-48 And the man that day went to work, was heard repeating it in a…the place where he was working. He said, “Now, how could a man do anything wrong against something like that?” When a woman, that loves him so much that, no matter what he did, was willing to come back and take him again, and try it again. See? It shows…Now, you multiply that by a billion and then you have some idea of what the love of God is. See?
E-49 Că atunci când un om se îndrăgosteşte de Isus Cristos, lucrurile lumii... Când te gândeşti la ce a făcut El pentru tine în lumina Scripturii, nu în lumina vreunei emoţii, ci în lumina faptelor, ce este, atunci acolo este ceva ce se întâmplă în tine. Când vine Noua Naştere, păcatul este mort ca miezul nopţii. Când atât timp cât acea Lumină este în tine, cum poate întunericul străluci? Nu poate să o facă. Asta-i ceea ce Dumnezeu i-a făcut unui om care s-a aruncat în spărtură, care a putut lua promisiunea. Şi Moise fiind un-un tip al acestui Antitip, de aceea Moise a stat în spărtură pentru popor.
E-49 That when a man falls in love with Jesus Christ, the things of the world…When you think of what He did for you in the light of the Scripture, not in the light of some emotion, but in the light of facts, what it is, then there is something happens in you. When the new Birth comes, the sin is dead as midnight. When as long as that Light is in you, how can darkness shine? It cannot do it. That’s what God did to one man who throwed hisself in the gap, that could take the promise. And Moses being a—a type of this Antitype, that’s why Moses stood in the gap for the people.
E-50 Atunci mă întreb, în această zi, a acestei epoci Laodicea slobodă, leneşă, moale, în care trăim noi. Noi toţi ştim, şi am trecut prin Epocile Bisericii, că noi trăim în ultima epocă, Epoca Bisericii Laodicea. Şi această epocă leneşă, slobodă, nepăsătoare, glumeaţă, păcătoasă de pofte în care trăim noi acum, este o minune că Dumnezeu nu spune pur şi simplu, "Dă¬te înapoi, biserică, Eu doar voi lichida întregul grup." Vedeţi? Ce epocă este aceea în care trăim! Şi El o va face într-una din aceste zile, desigur. Noi ştim că aceasta vine. Nu va fi scutire pentru aceasta, pentru că El, deja, Cineva a murit pentru acei care au vrut să scape. Dar El îi va lua pe acei care au fost, sau au primit pe Cristos şi au devenit Creştini, ei vor fi luaţi afară din mânie. Pentru că, atunci El nu a putut să o facă; nu era nici o cale să o facă în timpul lui Moise.
E-50 Then I wonder, in this day, of this loose, lazy, soft Laodicea age that we live in. We all know, and have been through the Church Ages, that we’re living in the last age, the Laodicea Church Age. And this lazy, loose, happy-go-lucky, joking, sinful age of lust that we’re living in now, it’s a wonder that God doesn’t just say, “Step back, church, I’ll just a liquidate the whole group.” See? What a age that we’re living in! And He will do that one of these days, too. We know that it’s coming. There isn’t going to be no sparing to this, because He’s, already, Someone died for those who wanted to escape. But He’ll take those who was, or has accepted Christ and become Christians, they’ll be taken out of the wrath. Cause, then He could not do it; there was no way of doing it in the time of Moses.
E-51 Acum în Cartea Apocalipsei, când noi ajungem la Epoca Bisericii Laodicea. În Apocalipsa, al 3-lea capitol, Biblia a spus că această epocă, epoca Laodicea, era "oarbă." A spus, "Pentru că eşti 'bogată,' tu spui că eşti 'bogată,' şi tu ai 'sporit în bunuri'; cele mai mari biserici, oamenii cei mai bine îmbrăcaţi, cea mai mare care a fost în vreo epocă. Pentru că zici, 'eu nu duc lipsă de nimic'. Nu ştii că eşti săracă, ticăloasă, nenorocită, goală, oarbă, şi nu o ştii."
E-51 Now in the Book of the Revelation, when we get to the Laodicea Church Age. In the Revelation, the 3rd chapter, the Bible said that this age, the Laodicea age, was “blind.” Said, “Because you are ‘rich,’ you say you’re ‘rich,’ and you’re ‘increased in goods’; greatest churches, the finest dressed people, the greatest that there has been in any age. Because you say, ‘I have need of nothing.’ Knowest thou not that thou art poor, miserable, wretched, naked, blind, and don’t know it.”
E-52 Acum dacă un om ar fi în această stare, şi tu ai putea să-i spui starea sa, el ar încerca să se ajute pe sine dacă-dacă el era mintal în ordine. Dar când el este în acea stare şi tu nu-i poţi spune nimic diferit, el doar nu crede că este gol, el nu crede că este în forma aceea, atunci arată aici că el este orb. Dumnezeul acestei lumi a orbit ochii celor care refuză să slujească pe Cristos, şi ei au... atât de orbi că ei nu pot vedea semnul în care trăim, ora, timpul în care noi trăim. Şi amintiţi-vă, deja a fost Unul care a stat în spărtură, şi nimeni altul nu poate sta. Voi sau trebuie să acceptaţi acel, acel remediu, sau sunteţi pierduţi.
E-52 Now if a man was in this condition, and you could tell him his condition, he would try to help himself if—if he was mentally right. But when he’s in that condition and you can’t tell him any different, he just don’t believe that he’s naked, he doesn’t believe that he’s in that shape, then it shows here that he is blind. The god of this world has blinded the eyes of those that refuse to serve Christ, and they’ve…so blind they can’t see the sign that we’re living in, the hour, the time that we are living in. And remember, there’s already been One stand in the gap, and no one else can stand. You either have to accept that, that remedy, or you’re doomed.
E-53 Acum, acum pentru noi, să mă apropii de ceea ce vreau să spun. Putem noi sta... Acum eu predic pentru mine, în aceasta. Putem noi sta şi să vedem o fiinţă umană care este oarbă, oarbă fizic, şi să ştim că el umblă peste o prăpastie, am putea noi în a noastră-noastră stare mintală liniştită, în care suntem în această dimineaţă, am putea noi sta şi să vedem un om orb umblând peste o prăpastie, orb, şi să nu încercăm să-l avertizăm? Ar fi, acolo, ar fi atât de crud. Noi am fi atât de indiferenţi în inima noastră. V-aţi putea imagina, o persoană devenind atât de indiferentă încât ar putea aproape râde, şi să vadă un om orb, care nu poate vedea şi nu se poate ajuta pe sine, în mod deliberat să umble spre o prăpastie? Acela ar fi un-un lucru rău; să nu faceţi nimic.
E-53 Now, now to us, to get close now to what I want to say. Could we stand…Now I’m preaching to myself, in this. Could we stand and see a human being that’s blind, physically blind, and know that he’s walking over a cliff, could we in our—our state of mind, that we’re in this morning, could we stand and see a blind man walk over a cliff, blind, and not try to warn him? It would be, there, would be so cruel. We would be so indifferent in our heart. Could you imagine, a person getting so indifferent that he could almost laugh, and see a blind man, that cannot see and can’t help hisself, deliberately walk over a cliff? That would be a—a bad thing; do nothing about it.
E-54 Ei bine, către fraţii mei, din toată lumea, eu vreau să fac această mărturisire. Eu-eu smerit o spun, că aceea este chiar ceea ce făceam, sau mă pregăteam să fac. Eu am predicat cu anii, şi eu-eu devin un om bătrân şi un bătrân predicator veteran, şi am avut o mulţime de lupte grele, şi poate am cicatrici, tăiat tot pe dinăuntru, de la lupte. Pentru că, partea mea, pe care Domnul mi-a dat-o, nu a fost înapoi să sărut bebeluşii, şi-şi să căsătoresc tinerii, şi să îngrop bătrânii. Ci a fost să ţin o Sabie cu două tăişuri pe frontul de luptă, împotriva vicleşugurilor de¬de păgânism şi demonologie, şi-şi a puterilor întunericului, şi să le combat cu Cuvântul lui Dumnezeu până când văd duşmanul înfrânt. Am fost tăiat adânc, de multe ori.
E-54 Well, to my brethren, world over, I want to make this confession. I—I humbly say it, that that just about what I was doing, or fixing to do. I had been preaching for years, and I—I become an old man and an old veteran preacher, and had a lot of hard battles, and maybe I’m scarred, all cut up on the inside, from fights. Because, my lot, that the Lord gave me, was not back to kiss the babies, and—and to marry the young, and bury the old. But it was to hold a two-handed Sword at the battle front, against the wiles of—of paganism and demonology, and—and the powers of darkness, and fight it with the Word of God till I seen the enemy defeated. I been cut deep, many times.
E-55 Apoi când am venit cu Mesajul în această zi, şi am spus bisericii lucrurile pe care sunt gata să le spun. Şi eu am prezis cu ani în urmă, când Duhul Sfânt m-a chemat la această lucrare. Şi nu este o persoană vie pe pământ astăzi, care ar putea spune vreodată că Domnul m-a lăsat vreodată să spun ceva în Numele Lui, decât ceea ce a venit la împlinire întocmai exact în felul cum trebuia să se facă.
E-55 Then when I come with the Message in this day, and have said to the church the things that I am about to say. And I predicted years ago, when the Holy Spirit called me to this work. And there isn’t a person living on earth today, that could ever say that the Lord ever let me tell you anything in His Name, but what come to pass just exactly the way it was to be done.
E-56 Cum că El m-a trimis afară prima oară, şi primul dar, şi al doilea dar, şi lucrurile care au fost spuse sau făcute, în toată lumea, şi literal milioane au venit la Cristos. Şi zeci de mii de predicatori inspiraţi, care au început o trezire care străbate întreaga faţă a pământului astăzi. Şi fiindcă Penticostalii au fost cei care au primit Mesajul meu, ei au fost cei care au câştigat teren. Biserica Penticostală arată mai multe convertiri în micul lor grup de Penticostali decât toate celelalte biserici puse laolaltă. Asta-i statistic. De ce? Pentru că ei au primit Adevărul şi au primit trezirea.
E-56 How that He sent me out first, and the first gift, and the second gift, and the things that’s been said or done, the world over, and literally millions have come to Christ. And tens of thousands of preachers inspired, that started a revival that sweeps the entire face of the earth today. And being that the Pentecostals was the one received my Message, they was the one that’s gained ground. The Pentecostal church shows more conversions in the little group of Pentecostals than all the rest of the churches put together. That’s statistics. Why? Because of them receiving Truth and receiving the revival.
E-57 Şi acum, după ce a venit măreţul timp al vindecării bolnavilor, scoaterea dracilor, şi învierea morţilor; la care noi toţi suntem martori, şi aşa sunt mulţi doctori şi oameni mari de pe pământ. Şi apariţia Domnului Isus printre noi, acela în semnul de acolo precum vedeţi, eu presupun de pe perete, oriunde este, despre Îngerul Domnului. Şi cum oamenii de ştiinţă şi-au făcut drepturi de reproducere, şi este-este un fapt cunoscut, în toată lumea. Şi se văd tocmai lucrurile pe care El le¬a făcut, venind la împlinire, de fiecare dată. Apoi, dacă Stâlpul de Foc care a mers cu Israel peste pustie, în zilele lui Moise, care noi... sau acum că Moise a fost numit, "Slujitorul Domnului," şi el a urmat un Stâlp de Foc noaptea, şi un Nor ziua.
E-57 And now, after the great time come of the healing of the sick, the casting out of devils, and the raising up of the dead; which we’re all witnesses, and so is many doctors and great man of the earth. And the appearing of the Lord Jesus among us, that in the sign there as you see, I guess on the wall, wherever it is, of the Angel of the Lord. And how the scientists has copyrighted it, and it’s—it’s a known fact, the world over. And see the very things that He did, come to pass, every time. Then, if the Pillar of Fire that went with Israel across the wilderness, in the days of Moses, that we…or now that Moses was called, “The servant of the Lord,” and he followed a Pillar of Fire by night, and a Cloud by day.
E-58 Şi când Isus a fost pe pământ, El a spus că El era acel Dumnezeu. El a spus, "Înainte să fi fost Abraham, EU SUNT." Şi "EU SUNT" era Stâlpul de Foc care era în rugul aprins, care i-a vorbit lui Moise în zilele din trecut. Eu cred că asta-i corect, Frate Vayle. Apoi El a spus, "Eu vin de la Dumnezeu şi Mă duc la Dumnezeu." Şi când El a fost răstignit, a murit, şi a înviat, şi s-a înălţat Sus, şi şi-a aşezat trupul Lui jos pe marele altar al Dumnezeului Etern, ca să fie mereu prezent acolo să acţioneze în locul nostru, să ştim că El a plătit datoria păcatului nostru. Şi acolo El s-a întors iarăş înapoi pe pământ, în forma unui mare Stâlp de Foc.
E-58 And when Jesus was on earth, He said that He was that God. He said, “Before Abraham was, I AM.” And “I AM” was the Pillar of Fire that was in the burning bush, that spoke to Moses in the—the days gone by. I think that’s correct, Brother Vayle. Then He said, “I come from God and I go to God.” And when He was crucified, died, and rose, and ascended on High, and laid His body down upon the great altar of the Eternal God, to there ever be present to act in our place, to know that He had paid our sin debt. And there He returned back to the earth again, in a form of a great Pillar of Fire.
E-59 Sfântul Pavel, pe drumul său, înainte de a fi numit Sfântul Pavel, el era numit Saul din Tars. Şi pe drumul său în jos spre Damasc, să aresteze nişte oameni care făceau prea multă zarvă, şi strigau, şi predicau o Evanghelie care era contrară tradiţiei bisericilor lor. Pe drumul lui în jos, într-o zi, cam pe la acest timp al zilei, el a fost trântit jos de o mare Lumină. Şi această mare Lumină, el fiind un Iudeu şi ştia că Stâlpul de Foc a condus pe copiii lui Israel, şi aici era El din nou înaintea lui, el a strigat, "Doamne!"
E-59 Saint Paul, on his road, before he was called Saint Paul, he was called Saul of Tarsus. And on his road down to Damascus, to arrest some people who were making too much noise, and shouting, and preaching a Gospel that was contrary to their tradition of their churches. On his road down, one day, about this time in the day, he was stricken down by a great Light. And this great Light, him being a Jew and know that the Pillar of Fire had led the children of Israel, and here It was before him again, he cried out, “Lord!”
E-60 Acum dacă voi observaţi în traducerile voastre în ambele King James şi Standard al vostru, şi toate, este cu litere mari D¬o-a-m-n-e. Şi oricine care îşi cunoaşte Biblia, ştie că atunci când e cu litere mari D-o-a-m-n-e, este Elohim, Cel a tot-suficient care a creat cerurile şi pământul, în Geneza 1:1. Vedeţi, litere mari, "Doamne!" Acum Pavel nu ar fi numit vreo iluzie optică, el nu ar fi numit ceva despre care nu ar fi ştiut, pentru că el era un om instruit în Scripturi. S-a ridicat sub Gamaliel, marele învăţător din ziua aceea, şi el nu l-ar fi numit pe acela, "Doamne," dacă nu ar fi fost împăcat că Acela era Iehovah. El a spus, "Doamne, Cine eşti Tu?"
E-60 Now if you notice in your translations on both King James and your Standard, and all, it’s capital L-o-r-d. And anyone who knows their Bible, knows that when that’s capital L-o-r-d, is Elohim, the all-sufficient One that created the heavens and earth, in Genesis 1:1. See, capital, “Lord!” Now Paul would have not called some optical illusion, he wouldn’t have called some something that he didn’t know about, because he was a trained man in the Scriptures. Come up under Gamaliel, the great teacher of that day, and he would not have called that, “Lord,” if he wasn’t satisfied that That was Jehovah. He said, “Lord, Who are You?”
E-61 Ascultaţi la Glasul care vine înapoi, "Eu sunt Isus," acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-61 Listen at the Voice come back, “I am Jesus,” the same yesterday, today, and forever.
E-62 Deci mă gândesc, în mijlocul tuturor acestora, înainte de a merge mai departe, şi aici şi în toată lumea, oamenii care vor asculta, şi ascultă acum, vor şti că este dovedit prin fiecare fapt a fi Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. A făcut tocmai aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut, a vindecat bolnavi, a cunoscut gândurile minţii, căci Acesta a arătat lucruri care se vor împlini, şi de fiecare dată perfect prin aceşti ani. Eu sunt în vârstă de cincizeci şi patru de ani, şi am văzut viziuni de când am fost cam de optsprezece luni, şi, nici măcar odată, ci de fiecare dată a fost adevărul. Vedeţi? Acum, acela trebuie să fie Dumnezeu. Şi apoi eu gândindu-mă că, "De ce sunt oamenii atât de orbi că ei nu pot vedea aceea?"
E-62 So I think, in the midst of all of it, before going any farther, both here and across the world, the people who will be listening, and listening now, will know that it is proven by every act to be Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Done the very same things that He did, healed the sick, knowed the thoughts of the mind, for It showed forth things that would come to pass, and every time perfectly through these years. I’m fifty-four years old, and saw visions since I was about eighteen months old, and, not one time, but every time it’s been the truth. See? Now, that has to be God. And then me thinking that, “Why are the people so blind that they can’t see that?”
E-63 Şi constant când eu vorbesc femeilor noastre-noastre despre tăiatul părului lor, şi lucrătorii urlă la mine din această cauză; şi despre ele că poartă haine imorale, despre aceşti pantaloni scurţi, şi-şi se expun acolo afară aşa, şi-şi continuă pe calea aceea rea; şi despre bărbaţii noştri de felul în care fac, fumează, luând băuturi sociabile, şi-şi de toate; şi apoi totuşi se numesc Creştini, şi ia Cina la masă pentru că ei aparţin unei organizaţii. O, a fost doar simplu, ei s-au gândit că eu am hulit pe Dumnezeu. Şi au ajuns femeile mai bune?Ele au ajuns mai rău, de-a lungul naţiunii.
E-63 And constantly when I talk to our—our women about bobbing their hair, and the ministers bawling me out about it; and about them wearing immoral clothes, of these shorts, and—and laying out like that, and—and carrying on of that evil way; and about our man the way they were doing, smoking, and taking sociable drinks, and—and everything; and then still calling themselves Christians, and taking Communion at the table because that they belong to an organization. Oh, it was just simply, they thought I had blasphemed God. And did the women get better? They got worse, across the nation.
E-64 Apoi eu, fiind un agitat (eu o spun cumva încet), poate un tip de persoană nevrotică ce sunt, şi ştiind că eu am fost insuficient, la început, pentru slujbă; precum mulţi s-au plâns, care au avut¬o de făcut. A fost greu. Dar eu-eu m-am gândit, "Dumnezeule, de ce nu ai chemat Tu pe cineva care ar fi putut să o facă? Şi mie¬mie îmi pare rău, dar eu-eu am eşuat. Oamenii doar nu vor să mă asculte. Şi eu am omis să fac ce eu ar fi trebuit să fac, pe undeva, pentru că ei nu ascultă."
E-64 Then I, being a nervous, (I say this kind of quietly), maybe a neurotically type of person that I am, and knowing that I was insufficient, at the beginning, for the job; as many has complained, that had it to do. It was hard. But I—I thought, “God, why didn’t You call somebody that could have done it? And I—I’m sorry, but I—I failed. The people just won’t listen to me. And I failed to do what I should have done, somewhere, because they won’t listen.”
E-65 Mama mea, care tocmai a trecut în Slavă, cam-cam cu puţin peste un an în urmă. Mama mea, tatăl ei a fost un-un vânător. Şi eu cred că eu am toată aceea să vină de la el, în acea situaţie, căci eu-eu-eu iubesc pădurile. Şi m-am gândit, "Dacă aceşti oameni care se numesc Creştini, dacă ei nu vor să asculte Mesajul pe care eu îl predic, atunci lasă-i în pace. Eu doar îl voi opri, de tot, şi mă voi duce sus pe munte. Şi eu cunosc un prieten unde..." Mulţi dintre voi, aici, vă amintiţi că eu am prezis timpul, cam cu şase luni înainte de a se fi întâmplat, cum că mă voi duce într-un loc, chiar de la această platformă de aici, şi acolo va fi un-un animal care arată ca un cerb cu coarnele ascuţite, şi cum va fi de patruzeci şi doi de ţoli, şi cum va fi acolo un urs cenuşiu de şapte picioare. Voi o aveţi pe benzi şi de toate. Eu presupun că vă amintiţi timpul, voi toţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine, este aşezat în camera mea acolo sus acum, să-să arate că este adevărul.
E-65 My mother, that’s just passed on into Glory, about—about a little over a year ago. My mother, her father was a—a hunter. And I think I got all that come out from him, in that stand, ’cause I—I—I love the woods. And I thought, “If this people that call themselves Christians, if they don’t want to listen to the Message that I’m preaching, then let them alone. I’ll just stop it, altogether, and I’ll go up into the mountain. And I know a friend to where…” Many of you, here, remember me predicting the time, about six months before it happened, how that I would go to a place, right from this platform here, and there would be a—a animal that look like a deer with pointed horns, and how it would be forty-two inches, and how there’d be a seven foot silvertip grizzly. You got it on tapes and everything. I guess that you remember the time, all of you. [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Well, it’s laying in my room up there now, to—to show that it’s the truth.
E-66 Acum doar pe lucruri ca acela, pentru că era chiar înainte de plecarea mamei mele, şi El vroia să mă liniştească pentru şocul acela mare, că El ştia că El urma să o ia.
E-66 Now just on things like that, because it’s just before the going of my mother, and He was wanting to quieten me for that great shock, that He knowed He was to take her.
E-67 Acum, eu am întâlnit un om care era un Creştin, şi el are un ţinut întins chiar sub Alaska. Şi m-am hotărât în gândul meu, că deoarece am plecat de aici şi m-am dus în Vest, că îmi voi lua soţia şi cumva o atrag în ceva; eu o voi duce acolo sus, şi voi deveni o călăuză. Şi apoi dacă Domnul a vrut ca eu să fac ceva, îmi voi lăsa părul să crească, şi-şi eu-eu să ... barba mea. Şi¬şi eu-eu voi merge înapoi acolo şi voi fi o călăuză. Sunt numai doi sau trei Indieni care trăiesc înapoi acolo în ţinut. Eu-eu doar voi fi o-o călăuză şi-l voi ajuta pe Bud. Şi dacă Domnul a vrut să fac ceva, atunci eu aş-eu aş spune, "Bine, Doamne." El îmi va da o vedenie. Eu m-aş strecura afară.
E-67 Now, I met a man was a Christian, and he’s got a great country right under Alaska. And I had made up in my mind, that being that I had left here and gone West, that I would take my wife and kind of trap her into something; I’d get her up there, and I’d become a guide. And then if the Lord wanted me to do something, I’d let my hair grow out and—and I—I’d…my whiskers. And—and I—I’d go back in there and be a guide. There’s only about two or three Indians live back in the country there. I—I’d just be a—a guide and I’d help Bud. And if the Lord wanted me to do anything, then I’d—I’d say, “All right, Lord.” He’d give me a vision. I would slip on out.
E-68 Eu spun oamenilor... Eu niciodată nu m-am considerat pe mine, oricine ştie aceasta, dar oamenii au spus, "Frate Branham, Domnul te-a chemat să fii profetul Lui." Ei bine, eu¬eu niciodată nu m-am considerat aşa, dar eu încep să ajung la timpul că am fost aproape gata să o fac, să gândesc, "Păi, poate că sunt. Dacă eu sunt, eu voi trăi înapoi în pustie. Şi dacă eu trăiesc înapoi în pustie, atunci eu voi-eu voi-eu voi fi profetul Lui, vedeţi, şi atunci dacă El vrea să mă trimită pe undeva. Şi în timp ce El nu mă foloseşte, atunci eu sigur voi prinde ceva peşte bun şi-şi voi face nişte lucruri." Desigur acela a fost un fel de atitudine egoistă, vedeţi, pentru că eu am vrut să fac aceea. Acum, acesta nu este exact lucrul care este de făcut. Iar acum eu am avut asta formulat în mintea mea să o fac.
E-68 I say the people…I’ve never regarded myself, anybody knowing this, but people have said, “Brother Branham, the Lord called you to be His prophet.” Well, I—I’ve never regarded myself as that, but I begin to get to the time that I was about ready to do it, to think, “Well, maybe I am. If I am, I’ll live back in the wilderness. And if I live back in the wilderness, then I’ll—I’ll—I’ll be His prophet, see, and then if He wants to send me somewhere. And while He’s not using me, then I’ll sure to catch some fine fish and—and do some things.” Course, that was kind of a selfish attitude, see, because I wanted to do that. Now, it isn’t just exactly the thing that’s to do. And now I had that made up in my mind to do that.
E-69 Şi acum, chiar înainte ca cele Şapte Epoci ale Bisericii să fie predicate, precum ele sunt desenate acolo... Sunt mulţi, astăzi, care au fost aici în timpul acela, şi ştiu cum Domnul a binecuvântat aceea, pe perete în spate acolo, El a reflectat-o. Doar să ... Câţi sunt aici acum, care au fost acolo atunci când El-El a venit? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea a făcut-o.
E-69 And now, just before the Seven Church Ages was preached, as they’re drawed there…There is many, today, that was here during that time, and know that how the Lord did bless that, on the wall back there, It reflected it. Just to…How many is here now, that was there then when He—He came? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] That did it.
E-70 Apoi îmi amintesc de un Frate Jackson. El este de obicei cu noi. Fratele Junior Jackson, Metodistul a fost un lucrător Metodist. Da, aici el şade aici acum. Acum, că el a venit la mine cu un vis, şi apoi încă câţiva fraţi au venit cu vise similare. Acum, Domnul a fost foarte bun cu mine, şi eu niciodată, vă iau ca martori în această dimineaţă, v-am spus eu vreodată o tălmăcire greşită a unui vis? Nu, domnule. Deoarece, că Domnul... eu nu îl voi vorbi până când nu îl văd din nou şi ştiu ce spune El despre aceasta, apoi eu vă spun. Şi apoi el a spus că eu-eu aveam un serviciu jos la biserica lui, şi el, într-un fel sau altul, el era cu adevărat agitat în seara aceea, şi el a alergat afară din biserică şi a venit roata pe cealaltă cale şi m-a întâlnit în maşină, şi oameni treceau pe lângă noi. Spunea, "Eu vreau să-ţi spun ceva."
E-70 Then I remember then of a Brother Jackson. He is usually with us. Brother Junior Jackson, the Methodist was a Methodist minister. Yeah, here he is setting over here now. Now, that he come to me with a dream, and then some more brethren come with similar dream. Now, the Lord has been real good to me, and I have never, take you to record this morning, have I ever told you a wrong interpretation of a dream? No, sir. Because, that the Lord…I will not speak it till I see it over again and know what He says about it, then I’ll tell you. And then he said I—I was having a service down to his church, and he, somehow or another, he was real nervous that night, and he ran out of the church and come around the other way and met me in the car, and the people passing by. Said, “I want to tell you something.”
E-71 Şi el mi-a spus că a visat un vis, că aici sus pe undeva, ca în Indiana, că acolo era un deal lung, mare cu iarbă, şi apa a spălat tot pământul de pe vârf, şi a devenit stâncă ca un-un vârf golaş pe-pe munte. Şi apoi pe această stâncă era un Scris ciudat. Şi spunea că eu stăteam acolo cu toţi fraţii de aici din biserică, tâlcuind această Scriere. Şi apoi când s-a ajuns la vremea că L¬am tâlcuit în întregime, atunci... într-un fel sau altul, dacă eu înţeleg corect visul, am apucat ceva ca o rangă, sau-sau un fel de cornier sau ceva, sau nu un cornier, am vrut să spun un-un levier sau ceva, şi doar am tăiat vârful acelui munte şi l-am ridicat în sus. Şi în interiorul lui era stâncă albă, ceva de felul granitului sau-sau ceva asemănător, ceva stâncă albă pe care nu era scris. Şi eu am spus fraţilor, "Staţi aici şi priviţi înăuntru la Aceasta." Şi eu, în timp ce ei toţi priveau, m-am strecurat afară dintre ei şi am pornit să merg spre Vest. Şi Fratele Jackson a zis că m-a văzut mergând peste un deal, şi apoi peste un alt deal, devenind mai mic şi mai mic, mergând spre Vest. Voi vă amintiţi asta.
E-71 And he told me that he dreamed a dream, that up here somewhere, like in Indiana, that there was a long, great grassy hill, and the water had washed all the soil off the top, and it become rock like a—a bald top on the—on the mountain. And then in this rock there was funny Writing. And said I was standing there with all the brethren around the church here, interpreting this Writing. And then when it come to the time that I got all of It interpreted, then the…somehow or another, if I understand the dream right, got a hold of something like a crow bar, or—or some kind of a angle bar or something, or not a angle bar, I meant a—a pry bar or something, and just cut the top of that mountain out and lifted it up. And on the inside of it was white rock, something on the order of granite or—or something on that side, some white rock that wasn’t written on. And I said to the brethren, “Stay here and look in on This.” And I, while they were all looking, I slipped out from among them and started going West. And Brother Jackson said that he saw me going over one hill, and then another hill, getting smaller and smaller, going West. You remember that.
E-72 Ei bine, tălmăcirea aceluia, desigur, a fost dată aici la biserică înainte ca să se împlinească, că timpul este acum, că eu cred, că întreaga descoperire prin epoca lui Luther, Wesley, şi John Smith, Alexander Campbell, şi diferiţi alţii care au predicat Biblia, şi apoi noi am ajuns acolo în Biblie şi am arătat că va fi un-un Mesaj al îngerului al şaptelea. Şi la sunetul Mesajului îngerului al şaptelea, toate tainele lui Dumnezeu vor fi făcute cunoscut. Atunci vin şapte tunete tainice.
E-72 Well, the interpretation of that, of course, was given here at the church before it come to pass, that the—the time is now, that I believe, that the full revelation through the age of Luther, Wesley, and John Smith, Alexander Campbell, and different ones that’s preached on the Bible, and then we got over in the Bible and showed that there would be a—a seventh angel’s Message. And at the sounding of the seventh angel’s Message, all the mysteries of God would be made known. Then come seven mysterious thunders.
E-73 Şi acum dacă este acea epocă de sfârşit în care noi trăim, unde noi am venit prin justificare, sfinţire, botezul Duhului Sfânt; şi am avut semne, minuni, şi toate lucrurile diferite. Şi darurile s-au întors la biserică, aşa ca, vindecarea Divină, şi profeţia, şi-şi vorbirea în limbi, şi tălmăcirile. Şi cu toate că au fost greşit interpretate, teribil, dar totuşi, aceea nu ia la o parte, că este unul bun. Există unul adevărat, de real veritabil, un dar de vorbire în limbi, care trebuie să fie totdeauna în Biserică.
E-73 And now if it is that end age that we’re living in, where we’ve come up through justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit; and had signs, wonders, and all different things. And the gifts has returned to the church, such as, Divine healing, and prophecy, and—and speaking with tongues, and interpretations. And though it’s been misrepresented, terrifically, but yet, that don’t take away, there is a good one. There is a true one, of real genuine, a gift of speaking in tongues, that’s always supposed to be in the Church.
E-74 Noi avem o mulţime de imitaţii. Noi avem oameni care se ridică şi încearcă să se poarte ca Creştini, şi vieţile lor nu se compară, deci acolo este ceva greşit. Isus a spus, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi? Aşa-i felul cum cunoaşteţi un Creştin, după cum trăieşte el. Niciodată să nu săriţi mai înalt decât trăiţi. Deci atunci doar... Dar în aceea, dar este un-este un diavol făcând o sperietoare, să ţină pe credincioşii adevăraţi veritabili de-o parte de la lucrul adevărat al Acestuia. Dar Dumnezeu să ne ajute să separăm şi să fim în stare să discernem între bine şi rău. Şi-şi Cuvântul întotdeauna va îndrepta aceea.
E-74 We have a lot of impersonations. We have people that get up and try to act like Christians, and their lives don’t compare, so there is something wrong. Jesus said, “By their fruits you’ll know them.” See? That’s how you know a Christian, by how he lives. Don’t never jump any higher than you live. So then just…But in that, but it’s a—it’s a devil making a scarecrow, to keep the real genuine believers away from the true thing of It. But God help us to separate and be able to discern between right and wrong. And—and the Word will always straighten that out.
E-75 Acum noi aflăm că, în aceasta, eu v-am spus aceea, tălmăcirea pe Stâncă. Şi Stânca este Cristos, care a fost în visul fratelui, şi aceea este Biblia. Şi pentru toţi anii aceştia, Biblia a fost tălmăci tă, până când noi I-am dat absolut de tot tălmăcirea ecleziastică. Şi ultimul dar fiind adăugat în epoca Laodicea, care este timpul celui de-al şaptelea înger să predice, în epoca Laodicea, la timpul acela, că ele vor fi o mulţime de lucruri care au fost interpretate greşit în jos de-a lungul epocilor.
E-75 Now we find that, in this, I told you that, the interpretation on the Rock. And the Rock is Christ, that was in the brother’s dream, and that’s the Bible. And for all these years, the Bible has been interpreted, till we’ve absolutely give It the ecclesiastical interpretation through. And the last gift being added in the Laodicean age, which is the seventh angel’s time to preach, in the Laodicean age, at that time, that they would be a lot of things that was misconstrued down through the ages.
E-76 Aşa cum Luther a predicat justificarea, dar el a pierdut controlul pentru că el nu a trăit suficient de mult. Şi de-a lungul... Apoi ei au organizat biserica. Luther niciodată nu a organizat-o; după Luther. Şi apoi a venit Wesley. Şi după Wesley, ei au avut biserica Wesleyană. Şi apoi după aceea vine John Smith, Baptistul; şi apoi Alexander Campbell, şi aşa mai departe. Dar omul, reformatorii, nu au trăit destul de mult ca să o pună toată împreună. Şi, aşa, multe capete dezlegate rămase, parcă. Şi apoi când au făcut-o, de exemplu, despre botezul în apă pe care John Smith l-a adus înapoi, botezul în apă în-în scufundare; dar folosind un titlu. Şi multe din acele lucruri care au fost lăsate neîncheiate. Şi apoi când noi venim în jos la sfârşit, ultimul Mesaj este presupus să îndrepte toate acelea, să aducă aceste lucruri la "o credinţă, un Domn, un botez." Vedeţi?
E-76 Like Luther preached justification, but he let it run wild because he didn’t live long enough. And along…Then they organized the church. Luther never organized it; after Luther. And then Wesley come forth. And after Wesley, they got the Wesleyan church. And then after that come John Smith, the Baptist; and then Alexander Campbell, and so forth. But the man, the reformers, didn’t live long enough to get it all together. And, so, a lot of loose ends left, like. And then when they did, for instance, of the water baptism that John Smith brought back, the water baptism in—in immersing; but using a title. And many of those things that was left loose. And then when we come down to the end, the last Message is supposed to straighten that all up, to bring these thing to “one faith, one Lord, one baptism.” See?
E-77 Şi acum, după ce Biblia a fost interpretată, complet, atunci voi observaţi că a deschis vârful Stâncii ca o piramidă. Nu învăţătura piramidei acum, nu aceea, pentru că eu... Omul care învaţă acea doctrină a piramidei, eu presupun că ei ştiu despre ce vorbesc ei. Eu nu ştiu nimic despre ea. Dar, oricum, era în forma unei piramide, dar vârful pe piramidă nu a fost pus niciodată. Eu am fost în Cairo şi-şi în Egipt, şi-şi vârful nu a venit niciodată, pentru că era o piatră unghiulară, a fost o piatră de căpătâi. În biserică Ea a fost piatra unghiulară. În Biserica deplină, Ea a fost piatra de căpătâi. Deci Ea nu a venit niciodată. Ea a fost lepădată, Cristos. Şi Ea va veni. Şi eu cred că atunci când Ea vine, Biserica se va modela într-un loc, de la justificare sub Luther, sfinţire sub Wesley, şi mesajul Penticostal va aduce biserica la o aşa minoritate, şi o slujbă va fi printre acei oameni încât va fi exact aceeaşi slujbă pe care a făcut-o Isus Cristos. Aceea va aduce pe Isus şi va lua întregul lucru departe.
E-77 And now after the Bible had been interpreted, completely, then you notice it opened up the top of the pyramid-like Rock. Not pyramid teaching now, not that, because I…The man who teach that pyramid doctrine, I guess they know what they’re talking about. I know nothing about it. But, however, it was in the shape of a pyramid, but the cap on the pyramid was never put on. I’ve been in Cairo and—and in Egypt, and—and the cap never did come, because it was a cornerstone, it was a headstone. In the church It was the cornerstone. In the full Church, It was the headstone. So It never did come. It was rejected, Christ. And It will come. And I believe that when It’s coming, that the Church will shape into a place, from justification under Luther, sanctification under Wesley, and the Pentecostal message will bring the Church to such a minority, and a ministry will be among those people till it’ll be exactly the same ministry that Jesus Christ did. That’ll bring Jesus and catch the whole thing away.
E-78 Toţi acei cinstiţi şi adevăraţi Luterani, Prezbiterieni, Baptişti, Metodişti, şi oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu, vor fi luaţi sus cu Isus Cristos când El vine. Eu cred asta. Eu difer cu unii din fraţii noştri Penticostali care cred că rămăşiţa bisericii sunt aceia care vor fi luaţi în această ultimă epocă. Eu difer acolo, deoarece Dumnezeu... Cum ar putea un om, şi cum ar putea Dumnezeu... Dacă noi am spune, "Cum ar putea El?" El poate face ce doreşte El. Dar Dumnezeu, care i¬a promis lui Luther, şi sub justificare, aceea era tot ce au ştiut ei. Vedeţi? El a promis să ia Biserica. Şi El... eu pot crede prin harul lui Dumnezeu, şi prin suportul Scripturii. Pentru că, El nu a venit în prima strajă, şi ei au adormit; şi a doua strajă; înainte în jos. În straja a şaptea, El vine. Şi aceea este a Şaptea Epocă a Bisericii, la Mesajul îngerului al şaptelea. Vedeţi? Şi când vine El, toate acele fecioare s-au trezit şi şi-au potrivit lămpile. Vedeţi? Prezbiterieni, Luterani, Baptişti, oricine care este născut din Duhul lui Dumnezeu, va merge în acea Răpire. Eu cred că Mireasa va fi chemată afară în acel timp. Eu cred că vor fi unii în ultimele zile care nu vor trebui să guste moartea, ci vor fi schimbaţi într-un moment, la clipeala ochiului.
E-78 All those honest and true Lutheran, Presbyterian, Baptist, Methodist, and whoever is born of the Spirit of God, will be caught away with Jesus Christ when He comes. I believe that. I different with some of our Pentecostal brethren who believe that the remnant of the church is those who will be caught away in this last age. I different there, because God…How could a man, and how could God…If we would say, “How could He?” He can do what He wishes to. But God, who promised Luther, and under justification, that’s all they knowed. See? He promised to take the Church. And He…I can believe by the grace of God and by the Scripture’s support. Because, He didn’t come in the first watch, and they went to sleep; and the second watch; on down. In the seventh watch, He come. And that’s the Seventh Church Age, at the seventh angel’s Message. See? And when He come, all those virgins rose and trimmed their lamps. See? Presbyterian, Lutheran, Baptist, whoever that’s born of the Spirit of God, shall go in that Rapture. I believe that the Bride will be called out during that time. I believe there will be some in the last days won’t have to taste death, but will be changed in a moment, a twinkling of an eye.
E-79 Acum, în măsura în care aţi observat, în visul Fratelui Jackson, că nu era nici un scris pe această Stâncă în interior, de aceea m-am dus în Vest. Acum, aşa cum s-a întâmplat, şi eu v-am spus, într-o zi vă voi spune ce a însemnat. M-am dus în Vest pentru aceasta. Şi v-am spus viziunea, care poporul, atât pe bandă cât şi prezenţi în această dimineaţă, vor şti luând, Domnilor, Cât Este Ceasul? Şi oricare dintre voi fraţii cu benzile care nu aveţi acel Mesaj, şi vreţi să urmăriţi Aceasta, luaţi:
Domnilor, Cât Este Ceasul? Înainte, săptămâni şi luni înainte de a se întâmpla, aici am văzut viziunea despre a fi în Tucson, la nord de Tucson; aceea ar fi la est de Flagstaff, la nord de Tucson; şi că îmi luam scăieţi de pe cracii pantalonului, şi o-o explozie va izbucni care de fapt va părea că zguduie ţara. Câţi dintre voi vă amintiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aşa este. Aceea va zgudui ţara.
E-79 Now, but insomuch as you noticed, in Brother Jackson’s dream, that there was no writing on this Rock on the inside, that’s what I went West for. Now, as it’s happened, and I told you, someday I would tell you what it meant. I went West for it. And told you the vision, which the people, both on tape and present this morning, will know in taking Sirs, What Time Is It? And any of you tape brethren that doesn’t have that Message, and want to follow This, take: Sirs, What Time Is It? Before, weeks and months before it happened, here I saw the vision of being at Tucson, north of Tucson; that’d be east of Flagstaff, north of Tucson; and would be picking burrs off of my trouser legs, and a—a blast would go off that would actually look like shake the country. How many of you remember that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] That’s right. That would shake the country.
E-80 Păi, se întâmplă să fie că cel puţin un om este în dimineaţa aceasta care stătea acolo când s-a întâmplat. Aceasta de fapt a scuturat stâncile afară din munte. Şi acum ei... Noi aflăm că, în acel timp, eu am văzut şapte Îngeri, în-în forma unei piramide, care s-a coborât şi m-a ridicat sus. Şi am fost adus înspre Est, să deschid cele Şapte Peceţi pentru Dumnezeu. Dacă nu le aveţi... Dacă Isus întârzie, şi eu... stră-nepoţii mei, copiii micuţului Paul, acela încă va fi Adevărul Etern al Viului Dumnezeu. Acum, aceea a fost să se afle, care a fost sigilat înlăuntrul acestui munte, care nu a fost scris. Aceasta trebuia să fie tălmăcit. Şi când am venit înapoi, primul Înger, în prima noapte, a deschis Pecetea contrar la orice am auzit noi vreodată în viaţa noastră. Şi toate şapte au venit în acelaşi fel. Voi ştiţi asta. Voi eraţi aici prezenţi când s-a întâmplat, mulţi dintre voi.
Şi, acum, eu nu am ştiut-o la timpul acela, dar...
E-80 Well, it happens to be that at least one man is present this morning who was standing there when it happened. It actually shook the rocks off of the mountain. And now they…We find out that, during that time, I saw seven Angels in a—in a form of a pyramid, that swept down and picked me up. And I was brought East, to open the Seven Seals for God. If you haven’t got them…If Jesus tarries, and I…my great-grandchildren, little Paul’s children, that will still be the Eternal Truth of the living God. Now, that was to find out, that was sealed inside this mountain, that wasn’t wrote. It had to be interpreted. And when I come back, the first Angel, on the first night, opened the Seal contrary to anything we ever heard in our life. And all seven come out the same way. You know that. You were here present when it happened, many of you.
And, now, I didn’t know it at that time, but…
E-81 Fratele Fred Sothmann, eu ştiu că el este aici. Şi eu sunt destul de sigur că Fratele Norman este aici. Noi eram sus... Eu a trebuit să merg la Houston în legătură cu salvarea acelui băiat de la scaunul electric. Şi apoi eu am mers înapoi şi am mers la vânătoare sus acolo cu fraţii. Şi dimineaţa aceea, eu stăteam acolo culegând scăieţi, sau-sau ceea ce ei numesc capete de capră acolo, scăieţi de pe cracul pantalonului meu. Şi explozia s-a produs chiar exact în felul în care El a spus. Este aşa, Frate Fred? Şi eu-eu-eu trebuie că am sărit mult în sus de la pământ. Şi chiar deasupra mea erau Îngerii Domnului care au trimis Mesaj înapoi, ca eu să vin aici să rup aceste Peceţi. De ce aici, de ce la Tabernacol? De ce nu am făcut-o acolo? Pentru că eu am făcut o promisiune bisericii mele şi lui Dumnezeu, că orice Mesaj nou va veni de la acest Tabernacol, înregistrat de aici. Şi El m¬a ajutat să-mi ţin cuvântul, să stau înapoi aici să o fac. Şi apoi imediat m-am întors iarăşi înapoi.
E-81 Brother Fred Sothmann, I know he’s here. And I’m pretty sure Brother Norman is here. We was up…I had to go to Houston about getting that little boy saved from the electric chair. And then I went back and I went hunting up there with the brethren. And that morning, I was standing there picking cockleburs, or—or what they call goatheads there, burrs off of my trouser leg. And the blast did just exactly the way It said it. Is that right, Brother Fred? And I—I—I must have jumped way off of the ground. And just above me was the Angels of the Lord that sent Message back, for me to come here to break these Seals. Why here, why at the tabernacle? Why didn’t I do it there? Because I had made a promise to my church and to God, that any new Message would come from this tabernacle, recorded from here. And He was helping me to keep my word, to stay back here to do it. And then immediately I went back again.
E-82 Şi, acum, eu nu ştiam la acel timp, că ei luau fotografii despre aceea, oamenii de ştiinţă, aşa cum Îngerii s-au coborât din Cer, să aducă Mesajul. Şi vă amintiţi, că eu am zis că Acela din partea dreaptă a constelaţiei avea, cumva, pieptul Lui dat înapoi, şi aripile Lui. Vă amintiţi spunându-vă asta, voi toţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi cum l-am privit pe El? El era foarte deosebit de ceilalţi. Şi eu n-am ştiut că ei luau o fotografie despre Aceasta, pentru că eu imediat m-am grăbit în Est. Dar ducându-mă înapoi acasă la Tucson, acolo era Aceasta în toate ziarele că a fost văzută aproape de-a latul naţiunii, sau drept în Mexico, şi toate Statele din Vest, şi eu cred căci Curierul de aici. A fost în Associated Press. Câţi aţi văzut, ,,Un nor misterios pe cer"? Vedeţi mâinile. Şi acum revista Life a preluat-o. Şi eu am articolul aici în această dimineaţă, în revista Life, să o arăt. Acum iată-O aici, în acelaşi timp când am fost acolo. Vedeţi piramida din Nor? Eu stăteam chiar sub aceasta. Şi acolo, vedeţi Îngerul deosebit pe partea dreaptă? Vedeţi aripa Lui ascuţită? Chiar exact ce s-a spus. Şi aici este în vederea lui Mexico şi diferite locuri de unde ei au luat fotografiile. Acum, acest om de ştiinţă aici încearcă să-să obţină toate informaţiile despre fotografie, care le poate, despre oamenii care au fotografiile. El le studiază.
E-82 And, now, I didn’t know at the time, that they were taking pictures of that, scientists was, as the Angels lowered themselves from Heaven, to bring the Message. And you remember, I said the One on the right side of the constellation had, kind of, His chest back, and His wings. You remember me saying that, all of you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And how that I watched Him? He was very distinctive from the others. And I didn’t know they were taking a picture of It, ’cause immediately I hurried East. But going back home to Tucson, there It was all through the papers that had been seen almost nation-wide, or plumb into Mexico, and all the Western States, and I think the Courier over here. It was on the Associated Press. How many saw, “A mysterious cloud in the sky”? You see the hands. And now the Life magazine picked it up. And I have the—the article here this morning, in the Life magazine, of to show. Now here It is, the same time I was there. See the pyramid of the Cloud? I was standing just below this. And there, see the distinctive Angel on the right-hand side? See the pointed wing of It? Just exactly what was said. And here it’s in the view of Mexico and different places from where they took the picture. Now, this scientist here is trying to—to get all the information about the picture, that he can, about the people who has the picture. He is studying it.
E-83 Acum, El spune aici că ar fi imposibil ca acesta să fie un nor, pentru că umiditatea nu merge peste cam, eu aş spune, cam şase sau opt mile înălţime, cam aşa ceva. Când noi mergem peste mări noi de obicei zburăm la nouăsprezece mii de picioare, şi atunci noi suntem deasupra furtunilor. Dar acest nor, conform acestui articol de aici al acestui om de ştiinţă, este de douăzeci şi şase de mile înălţime. Ar fi la mile şi mile dincolo de umiditate. Şi el a spus, verificând zona, şi acum, voi ştiţi eu... Câţi vă amintiţi că eu v-am spus, "A sunat ca ruperea sunetului la un avion"? Vă amintiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dar nu a fost nici un avion în district. Cartea spune aşa aici. Ei au verificat-o. Nu a fost nici unul, nici un avion acolo sus. Şi, pe de-asupra, nu putea... Ceaţa aceea din urma unui avion nu este altceva decât aer întrerupt, umiditate, pentru că este absorbit prin acest agregat, ca un jet. Aşa cum se propulsează, împrăştie umezeala în aer. Nu se poate scăpa de ea, atâta vreme cât există un jet, pentru că el trebuie să... Aceea este pe ce se propulsează, şi este umiditatea care iese din el.
E-83 Now, he says here that it would be impossible for it to be a cloud, because moisture doesn’t go over about, I’d say, about six or eight miles high, something like that. When we go overseas we usually fly nineteen thousand feet, and we’re above the storms then. But this cloud, according to this article here of this scientist, is twenty-six miles high. It would be miles and miles beyond moisture. And he said, checking the area, and now, you know I…How many remembers that I told you, “It sounded like the sound breaker on a plane”? Remember? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] But there was no plane in the district. The book says so here. They’ve checked it. There were no one, no planes up there. And, besides, it couldn’t…That fog behind a plane is nothing but broken-up air, moisture, ’cause it sucks through this unit, as a jet. As it’s pulling itself, it breaks the moisture in the air. It can never get rid of it, as long as there’s a jet, because it’s got to…That’s what it propels on, and it’s the moisture scooting out from it.
E-84 Dar iată-l aici, la mile deasupra de unde ar putea exista umiditate, şi nici un avion în district. Şi Acesta nu putea să fie umezeală sus acolo, şi să plutească acolo sus în ziua aceea. Este de treizeci de mile lăţime, douăzeci şi şase de mile înălţime. Vedeţi? Chiar la fel cum era fotografia aceea de acolo, când eu v¬am spus, "Îngerul Domnului arăta ca un Stâlp de Foc," cu ani în urmă, înainte ca El să fie luat vreodată; Dumnezeu face ca ştiinţa să recunoască că Acesta-i Adevărul. Şi aici, despre profeţia care a fost dată, Dumnezeu face ca ştiinţa să mărturisească că Acesta¬i Adevărul. Acum unde stăm noi? Eu vreau să păstrez aceasta, căci eu-eu pot să vorbesc cu un prieten de-al meu, care este prezent în dimineaţa aceasta, să-să scrie acele Şapte Peceţi. El ar putea să vrea să o folosească la aceasta. Şi deci voi aveţi o copie a ei, păi, dacă primiţi una, păstraţi-o pentru referinţă. Vedeţi?
E-84 But here it is, miles above where there could be moisture, and no planes in the district. And It couldn’t be moisture up there, and hung up there that day. It’s thirty miles across it, twenty-six miles high. You see? Just as the same it was that picture there, when I told you, “The Angel of the Lord looked like a Pillar of Fire,” years ago, before It was ever took; God makes science recognize that It’s Truth. And here, of the prophecy that was given, God make science testify that It’s the Truth. Now where do we stand? I want to keep this, for I—I may speak to a friend of mine, that’s present this morning, to—to write those Seven Seals. He might want to use this for it. And so you have a copy of it, why, if you get one, hold it for reference. See?
E-85 Acum el vrea să afle, dar la ce bun să te duci să-i spui lui aceea? El ar râde de aceasta. Vedeţi, el doar ar râde. Deci nu aruncaţi perlele noastre în felul acela. Dar noi ştim, Biserica ştie, şi Dumnezeu ştie că este Adevărul.
E-85 Now he is wanting to find out, but what good would it do to go to tell him that? He would laugh at it. See, he would just merely laugh. So don’t cast our pearls like that. But we know, the Church knows, and God knows that it’s the Truth.
E-86 Şi apoi în timp ce eu mă rugam pe acest subiect, întrebându¬mă ce mi se va întâmpla, şi voi ştiţi unde eram? La nord de Tucson, est de Flagstaff; chiar exact, poziţional, unde v-am spus, cu luni înainte de a se întâmpla, că voi sta. Şi exact conform acestui ziar aici, şi a ziarelor şi acestei reviste, şi a propriei noastre mărturii, exact unde a avut loc. Dumnezeu este perfect şi nu poate să mintă, şi se va împlini.
E-86 And then while I was praying on this subject, of wondering what would happen to me, and you know where I was at? North of Tucson, east of Flagstaff; just exactly, positionally, where I told you, months before it happened, I’d be standing. And exactly according to this paper here, and of papers and this magazine, and our own testimony, exactly where it taken place. God is perfect and cannot lie, and it will come to pass.
E-87 Vă amintiţi pe banda: Domnilor, Cât Este Ceasul? Eu o voi cita din nou: "Amintiţi-vă, ceva urmează să aibă loc, major." Şi acum Aceasta a făcut ca întreaga naţiune să mărturisească spre Aceasta. Fiecare ziar la Associated Press, şi una din revistele noastre de frunte, şi orice altceva, mărturisind despre El, şi nu s-a terminat, încă. Dar ce popor privilegiat, un-un popor privilegiat care este Creştin, să ştie că în această oră întunecată, când conform ştiinţelor nu există speranţe, şi bomba atomică ne aşteaptă. Şi fără speranţe în organizaţiile noastre, care vreodată să se adune laolaltă, ele se consolidează cu semnul fiarei. Şi când toate speranţele noastre în felul acela sunt duse, în administraţia noastră, a părtăşiei noastre Creştine printre organizaţii. Se îndreaptă în Catolicism, care va fi un semn al fiarei în confederaţia bisericilor.
E-87 You remember on the tape: Sirs, What Time Is It? I’ll quote it over. “Remember, something is fixing to take place, major.” And now It’s made the whole nation testify to It. Every newspaper on the Associated Press, and one of our leading magazines, and everything else, testifying about Him, and it ain’t all over, yet. But what a privileged people, a—a privileged people that’s Christian, to know that in this dark hour, when there’s no hopes according to sciences, and atomic bomb waiting for us. And no hopes in our organizations, ever getting together, they are consolidating with the mark of the beast. And when all of our hopes that way is gone, in our economy, of our Christian fellowship amongst the organizations. It’s heading up into Catholicism, which will be a mark of the beast in the confederation of church.
E-88 Dar, şi acei care iubesc pe Dumnezeu şi privesc spre o realitate, că tocmai Dumnezeul Care a făcut promisiunea în Biblie, o răspândeşte înaintea feţei noastre; şi face ca biserica şi poporul, şi ştiinţa, şi revistele, şi totul, să recunoască că El este încă Dumnezeu şi poate împlini promisiunile. Ce timp!
E-88 But, and those who love God and are looking for a reality, that the very God Who made the promise in the Bible, spreads it before our face; and makes the church, and the people, and science, and magazines, and everything, recognize that He is still God and can fill the promises. What a time!
E-89 Atunci în Sabino Canyon în acea dimineaţă, mă rugam şi mă întrebam ce se va întâmpla, ţinându-mi mâinile către Dumnezeu, sus pe vârful muntelui, acea Sabie mi-a căzut în mână; cu un mâner de perlă, şi apărătoarea peste ea, şi o lamă lungă cam de trei picioare lungime, şi sclipind ca metalul topit sau ca şi cromul, ascuţită ca briciul. Şi eu nu am ştiut ce a fost. Şi eu am spus, "Mă tem de aceste lucruri."
E-89 Then in Sabino Canyon that morning, praying and wondering what would happen, holding my hands out to God, up on top of that mountain, that Sword dropped into my hand; with a pearl handle, and its guard over it, and a long blade about three foot long, and glisten like pot metal or like chrome, razor sharp. And I didn’t know what it was. And I said, “I’m afraid of these things.”
E-90 Şi chiar atunci o Voce a vorbit, care a zguduit canionul. A spus, "Aceasta este Sabia Domnului." Şi Sabia Domnului este Cuvântul Domnului, căci Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri.
E-90 And just then a Voice spoke, that shook the canyon. Said, “This is the Sword of the Lord.” And the Sword of the Lord is the Word of the Lord, for the Word of God is sharper than a two-edged sword.
E-91 Apoi întorcându-mă la aceea, atunci, în acel timp, un frăţior gentil aici în biserică... Şi el a fost un soldat şi a explodat în bucăţi în armată, aproape, şi a zăcut afară ca mort, şi au spus că el ar fi... Ei nu au, medicii nu au crezut că va trăi, şi nici nu se merita să se ocupe de el, atât era de departe dus. Nervii principali în piciorul lui erau plezniţi; braţul lui mic era aproape explodat complet; piciorul lui, un picior jos, aproape. Dar Dumnezeu a văzut har, l-a salvat şi l-a vindecat într-o zi.
E-91 Then coming back to that, then, during that time, a gallant little brother here in the church…And he was a soldier and got blowed all to pieces in the army, almost, and laid out for dead, and said he’d…They didn’t, the medics didn’t think he’d live, and wasn’t even worth fooling with, he was so far gone. The main nerves in his leg bursted; his little arm almost blowed completely off; his leg, one leg off, nearly. But God seen grace, saved him and healed him one day.
E-92 El, Fratele Roy Roberson, a fost prezent când acea fotografie a fost luată acolo la Houston. Cum soţiei lui i s-a spus printr¬o viziune, ce a făcut ea în acea zi, şi cum a avut o boală şi că va fi vindecată. Şi aceea l-a făcut un credincios. Dar el, fiind un om milităros era cumva (eu sper că el mă iartă că spun aceasta) de unde toată-partea aspră, precisă, dând ordine în armată. Ca un comandant peste oameni, el trebuia să ordone, şi, "Faceţi-o!" Vedeţi? Şi el-el a crezut, totuşi. Dar consistent, şi venind în jur cu biserica şi văzând supranaturalul, a spus, "Eu cred asta, dar asta-i pentru altcineva."
E-92 He, Brother Roy Roberson, was present when that picture was taken there at Houston. How his wife was told by a vision, what she had been doing in the day, and how she had a trouble and it would be healed. And that brought him a believer. But he, being a military man was kind of (I hope he forgives me for saying this) from where all the—the rough, precise side, giving orders in the army. As a command of man, he had to sass-out, and, “Do it!” See? And he—he believed, though. But steady, and coming around with the church and seeing the supernatural, he said, “I believe that, but that’s for somebody else.”
E-93 Într-o noapte Domnul l-a trezit, într-o dimineaţă. Noi şedeam, el şi eu, se părea că în Ierusalim la masa de Împărtăşire a Domnului, şi eu vorbeam. El nu o putea înţelege. Şi Fratele Roy, şezând prezent, privind chiar acum la mine, şi el a văzut-o. Şi el m-a sunat, în Houston... sau afară în Arizona, sau mi-a trimis o scrisoare şi eu l-am sunat înapoi. El a spus, "Tu şedeai acolo, Frate Branham, şi eu am văzut acel mare Stâlp de Foc venind înăuntru şi te-a apucat, şi te-a luat de la masa Domnului, şi tu ai mers spre vest." Pentru că el şedea în partea de est privindu¬mă mergând spre vest, şi această Lumină a venit înăuntru şi m¬a luat afară.
E-93 One night the Lord woke him up, one morning. We were setting, he and I, looked like in Jerusalem at the Lord’s Communion table, and I was talking. He couldn’t understand it. And Brother Roy, setting present, looking at me right now, and he saw it. And he called me up, in Houston…or out in Arizona, or sent me a letter and I called him back. He said, “You were setting there, Brother Branham, and I saw that big Pillar of Light come in and get you, and take you away from the Lord’s table, and you went westward.” Cause he was setting on the east side watching me go west, and this Light come in and taken me out.
E-94 A spus că era într-o dimineaţă, ca şi cum a fost o viziune. S-a ridicat în pat, cam la ora trei sau patru dimineaţa, cam aşa ceva, şi a văzut aceasta întâmplându-se. Şi a spus că el a strigat, se părea, cu zilele, "Frate Bill, vino înapoi!" Şi Roy şi eu eram adevăraţi fraţi. Noi locuim împreună, şi vânăm împreună, şi noi suntem doar fraţi. Şi el-el a strigat după mine, până a răguşit în gât, "Vino înapoi! Aduceţi-l înapoi! Aduceţi-l înapoi," plângea. El a spus că eu... Aici venea acel Stâlp de Foc venind înapoi, sau un Nor vine înapoi, şi El m-a aşezat la capul mesei, şi eu am fost schimbat. A fost un mister pentru Fratele Roy, eu fiind schimbat, să arăt diferit. Eu aşez aceasta aici sus pentru ceva ce vreau să-mi amintesc, "fiind schimbat," când eu îi dau tălmăcirea acestuia.
E-94 Said it was one morning, like it was a vision. Got up in the bed, about three or four o’clock in the morning, something like that, and saw this happen. And said he screamed, look like, for days, “Brother Bill, come back!” And Roy and I have been real brothers. We live together, and hunt together, and we’re just brothers. And he—he screamed for me, till he was hoarse in his throat, “Come back! Bring him back! Bring him back,” crying. He said I…Here come that Pillar of Fire coming back, or a Cloud come back, and He set me at the head of the table, and I had been changed. It was a mystery to Brother Roy, me being changed, to look different. I lay this up here for something I want to remember, “being changed,” when I give him the interpretation of it.
E-95 Aceea a fost chiar înainte să vin înapoi pentru cele Şapte Peceţi. Când am venit înapoi pentru cele Şapte Peceţi, atunci eu... Într-o dimineaţă el l-a apucat pe Billy, şi el voia să vorbească cu mine. Şi eu eram ocupat, în rugăciune pentru cele Şapte Peceţi. Şi atunci el mi-a spus de... S-a întâmplat din nou, şi s-a repetat din nou. Frate Roy, dacă aduc aceasta greşit, tu¬tu atrage-mi atenţia. Şi el a spus că el-el s-a sculat din nou, în-în acea dimineaţă, eu cred că iarăşi devreme, dimineaţa. Şi acolo s-a uitat în cameră şi a văzut această Lumină mare, sau un Nor sus pe un munte. El m-a întrebat, nu cu mult în urmă, "Era acolo ceva despre un Nor fiind pe un munte," şi eu am spus... "în Biblie?"
E-95 That was just before I come back for the Seven Seals. When I come back for the Seven Seals, then I…One morning he got a hold of Billy, and he wanted to talk to me. And I was busy, under prayer for the Seven Seals. And then he told me of…It happened again, and repeated it again. Brother Roy, if I get this wrong, you—you call my attention. And he said he—he got up again, in the—in the morning, I guess early again, in the morning. And there he looked in the room and he saw this big Light, or a Cloud up on a mountain. He asked me, not long ago, “Was there something about a Cloud being on a mountain,” and I said… “in the Bible?”
E-96 Şi eu am spus, "Da, când Petru, Iacov, şi Ioan au fost luaţi sus, şi Norul l-a umbrit pe Domnul Isus. Şi-şi Dumnezeu a vorbit, a zis, 'Acesta este Fiul Meu preaiubit."' Eu am predicat despre aceea aici, nu cu mult în urmă. Un mic mesaj, fraţii cu banda poate înţeleg, Ascultaţi-L pe El. Eu presupun că poate voi îl aveţi pe bandă. Eu sunt sigur.
E-96 And I said, “Yes, when Peter, James, and John was took up, and the Cloud overshadowed the Lord Jesus. And—and God spoke, said, ‘This is my beloved Son.’” I preached on that here, not long ago. A little message, the tape brethren might understand, Hear Ye Him. I suppose maybe you have it on tape. I’m sure.
E-97 Şi el a spus că a mers sus pe munte. Şi când a mers, eu stăteam acolo. Şi o Voce a venit din Nor, (Nu-i aşa, Frate Roy?) şi a spus ceva în felul acesta, "Acesta este slujitorul Meu. Şi Eu l-am chemat să fie un profet al epocii, să conducă poporul aşa cum a făcut Moise. Şi lui i s-a dat autoritatea, el să poată vorbi în existenţă." Sau aşa ceva, cum a făcut Moise, cum a vorbit aducând muşte. Şi noi ştim despre veveriţe, şi aşa mai departe, şi lucruri care deja au avut loc. Micuţa Hattie Wright înapoi acolo, eu presupun că voi ştiţi ce a avut loc acasă. Şi El i-a spus că eu am făcut ceea ce a făcut Moise.
E-97 And he said that he went up the mountain. And when he did, I was standing there. And a Voice came from the Cloud, (Wasn’t it, Brother Roy?) and said something on this order, “This is My servant. And I’ve called him to be a prophet to the age, to lead the people just as Moses did. And he’s been given the authority, he could speak into existence.” Or something like that, like Moses did, like speaking in the flies. And we know about the squirrels, and so forth, and things that’s already took place. Little Hattie Wright back there, I suppose you know what taken place at the house. And He told him that I had done what Moses had done.
E-98 Iar acum el mi-a spus asta, venind jos după o-o călătorie. Şi în mintea mea, m-am hotărât că voi urma să mă duc sus la ai lui Bud, pentru că el este într-o stare rea acolo sus ca vânător.
E-98 And now he told me that, coming down after a—a trip. And in my mind, I had made up my mind that I was going to go up to Bud’s, because he’s in a bad shape up there as a hunter.
E-99 Înainte de a pleca de aici... eu s-ar putea să las aceasta înăuntru, şi ne vom grăbi. Eu am visat un vis straniu, un vis ciudat. Şi eu sper, când cumnatul meu află aceasta, să nu-i rănească simţămintele. Şi eu sper că nu-mi jignesc soţia, care şade prezentă acum. Dar ea îl ştie. Cam cu multe luni în urmă, chiar aşa, păi, era în jurul lui octombrie sau noiembrie, am visat că eu-eu hoinăream afară în întuneric, şi eu... Păi, eu-eu nu aveam unde să merg şi nimănui nu-i păsa de mine, şi eu a trebuit să devin o haimana, chiar o-o haimana. Şi mie îmi era frig, şi m-am uitat în depărtare şi eu am văzut foc. Şi când am ajuns acolo, era un-un gunoi al oraşului, şi ei aveau şanţuri şi focul era în aceste şanţuri. Şi între şanţuri, era aranjat, unde să doarmă haimanalele acolo, să le fie cald, să-i ferească de îngheţ, între aceste focuri, într-o noapte rece de iarnă. Şi mie-mie îmi era frig. Şi eu-eu m-am dus sus la acest foc, să mă încălzesc, şi era plin de haimanale întinse. Şi ei erau... Eu nu am văzut nici unul din ei, dar ei toţi parcă aveau despărţituri sau locuri unde erau locurile lor de dormit. Şi eu l-am văzut pe cumnatul meu, Fletcher Broy.
E-99 Before leaving here…I might drop this in, and we’ll hurry. I dreamed a funny dream, an odd dream. And I hope, when my brother-in-law gets a hold of this, it doesn’t hurt his feelings. And I hope I don’t hurt my wife, who is setting present now. But she knows it. About many months ago, right on, well, it was around about October or November, I dreamed that I—I was a roaming out in the dark, and I…Well, I—I had no place to go and nobody cared for me, and I had become a bum, just a—a bum. And I was cold, and I looked in the distance and I saw fire. And when I got over there, it was a—a city dump, and they had ditches and the fire was in these ditches. And between the ditches, was slick, where bums would sleep there, to keep warm, keep from freezing, between these fires, on a cold winter night. And I—I was cold. And I—I walked up to this fire, to get warm, and it was laying full of bums. And they were…I didn’t see any of them, but they all like had stalls or places where their sleeping place was. And I saw my brother-in-law, Fletcher Broy.
E-100 Şi Fletcher, cum îmi aduc aminte de el. El este un băiat bun. Dar aceasta poate fi o lecţie pentru copiii tineri. Îmi amintesc cu câţiva ani în urmă, de un bărbat tânăr chipeş, de James Fletcher Broy, şi el a apucat-o cu mulţimea greşită, şi a luat prima lui băutură. Eu mi-l amintesc chemându-mă după perdele în casa mea. Şi tăticul lui a plecat în Slavă, cu ani în urmă, era afară ciupind o ghitară, "Pe deal departe de tot stătea o veche cruce zgronţuroasă."
E-100 And Fletcher, how I remembered him. He’s a good kid. But this might be a lesson to the young children. I remember a few years ago, a handsome young man, of James Fletcher Broy, and he got with the wrong crowd, and he took his first drink. I remember him calling me behind the curtains in my house. And his daddy has gone on to Glory, years ago, was out there picking a guitar, “On the hill far away stood an old rugged cross.”
E-101 Şi Fletcher m-a chemat în spate şi mi-a spus, "Frate Bill, roagă-te pentru mine. Ascultă la acea bucată pe care o cântă tăticul meu, şi eu am băut astăzi."
E-101 And Fletcher called me back and said, “Brother Bill, pray for me. Listen to that piece my daddy is playing, and I’ve been drinking today.”
E-102 Eu am spus, "Fletcher," un băiat cam de optsprezece ani, eu am spus, "nu te duce pe ruta aceea." Dar el nu a ascultat. El a mers înainte. El a devenit un alcoolic complet. Şi soţia lui l-a părăsit, copiii lui, şi el este chiar la această oră... Şi Dumnezeu ştie că eu îl iubesc.
E-102 I said “Fletcher,” about eighteen-year-old boy, I said, “don’t go that route.” But he never listened. He went on. He become a complete alcoholic. And his wife left him, his children, and he’s just at this hour…And God knows I love him.
E-103 Eu am mers să mă rog pentru el, doar o haimana. Eu am mers să mă rog pentru el, aici nu cu mult în urmă, el s-a rănit în timp ce eu eram aici pentru cele Şapte Peceţi. I-am spus, "Fletch, eu am două costume sus acolo pe care aş-aş vrea să ţi le dau."
El a spus, "Să nu faci asta, Frate Bill."
Şi eu-eu ştiam că el nu avea haine. Şi am spus, "De ce nu iei hainele?"
El a spus, "Hah-uh." Şi el s-a uitat la mine, "Vezi, tu ştii ce aş face cu ele. Le-aş amaneta şi m-aş îmbăta."
Şi am spus, "Îţi voi da ceva bani, Fletch."
E-103 I went to pray for him, just a bum. I went to pray for him, here not long ago, he got hurt while I was here for the Seven Seals. I said, “Fletch, I got a couple suits up there I’d—I’d like to give you.”
He said, “Don’t do it, Brother Bill.”
And I—I knowed he had no clothes. And I said, “Why don’t you take the clothes?”
He said, “Huh-uh.” And he looked up at me, “See, you know what I’d do with them. Pawn them and get drunk.”
And I said, “I’ll give you a little money, Fletch.”
E-104 El a spus, "Nu, să nu o faci, Frate Bill. Eu-eu-eu nu vreau să o faci." El este un om adevărat, la inimă, dar el a devenit un alcoolic şi o haimana. Şi nevasta lui-lui a apucat pe drumul rău. Şi oh, chiar toate i s-au întâmplat bietului om.
E-104 He said, “No, don’t do it, Brother Bill. I—I—I don’t want you to do it.” He’s a real guy, at heart, but he’s become an alcoholic and a bum. And his—his wife has took the wrong road. And, oh, just everything has happened to the poor fellow.
E-105 Şi când m-am trezit, înainte de a mă trezi, Fletch mi-a spus, el a spus în vis, el a spus, "Bill, eu îţi voi-voi căuta un loc, Frate Bill. Tu mi-ai hrănit copiii când erau flămânzi." Şi a spus, "Tu ai fost un tătic pentru ei. Acum eu îţi voi găsi ţie un loc aici ca să-ţi ţină cald." Şi noi am mers umblând printre locurile haimanalelor şi în final am ajuns într-un loc, el a spus, "Eu mă voi aşeza aici jos."
Şi eu am spus, "Eu voi umbla pe aici să văd dacă pot găsi un loc."
E-105 And when I woke up, before I woke up, Fletch said to me, he said in the dream, he said, “Billy, I’ll—I’ll hunt you a place, Brother Bill. You fed my children when they were hungry.” And said, “You was a daddy to them. Now I’ll find you a place here to keep warm.” And we went walking by the bum’s places and finally come to a place, he said, “I’ll sit down here.”
And I said, “I’ll walk up here and see if I can find a place.”
E-106 Şi eu am umblat, şi am privit afară în întuneric, noapte rece. Şi m-am gândit, "Gândeşte-te. O dată, Dumnezeu Atotputernic m-a lăsat să conduc Biserica Lui. O dată, El m-a lăsat să predic Evanghelia Lui şi să văd suflete salvate. Bărbaţi şi femei au venit din jurul lumii, ca să vorbeacă cu mine pentru câteva minute. Şi iată-mă acum, o haimana, şi nimeni nu mă vrea. Şi mi-e frig. Ce trebuie să fac?" Apoi m-am trezit.
E-106 And I walked up, and looked out into the dark, cold night. And I thought, “Think of it. One time, God Almighty let me lead His Church. One time, He let me preach His Gospel and see souls saved. Men and women come from around the world, to speak with me for a few minutes. And here I am now, a bum, and nobody wants me. And I’m cold. What must I do?” Then I woke up.
E-107 I-am spus soţiei mele, am spus, "Poate înseamnă că Fletch este în nevoie." Deci noi ne-am grăbit, să vedem dacă îl putem găsi. Şi fratele lui l-a găsit. El stătea afară aici, cu Weidners.
Afară acolo unde ei au... schimbă cai şi lucruri; dormea într-un colţ de şură sau ceva. Am mers înainte. M-am gândit, "Păi, doar trebuie să o las să treacă."
E-107 I told my wife, I said, “Maybe it means that Fletch is in need.” So we hurried up, to see if we could find him. And his brother found him. He was staying out here with Weidners. Out there where they have…trade horses and things; sleep in a corner of a barn or something. I went on. I thought, “Well, just have to let it go.”
E-108 Deci am venit înapoi acum din Canada, cu Fred şi ceilalţi, ziua trecută. Şi în mintea mea, eu am hotărât-o, "Dacă aceşti oameni nu au vrut să audă Mesajul meu, în ordine, ei nu trebuie." Eu am predicat cam de vreo treizeci şi cinci de ani. Şi ultimii cincisprezece la optsprezece ani nu am făcut nimic altceva decât pentru Domnul. Eu am încercat să trăiesc atât de aproape de El şi să nu spun un cuvânt până ce El îmi spune mai întâi, totul.
E-108 So I come back down now from Canada, with Fred and them, the other day. And in my mind, I had it made up, “If these people didn’t want to hear my Message, all right, they didn’t have to.” I had preached now for about thirty-five years. And the last fifteen to eighteen years I’ve done nothing but just to the Lord. I’ve tried to live so close to Him and not say a word till He told me first, everything.
E-109 Oamenii spun, "Acum dacă Fratele Branham vă spune că vine, amintiţi-vă, pregătiţi-vă de o adunare, pentru că el vine în Numele Domnului. El nu va face nimic până când Domnul spune..." Aşa este. Eu am aşteptat până când El mi-a spus. Eu nu m-am mişcat până când El mi-a spus. Şi apoi El a ajuns aşa, pentru ultimele câteva luni, El nu mi-a spus nimic despre locurile în care să mă duc.
E-109 People say, “Now if Brother Branham tells you he’s coming, remember, look out for a meeting, because he’s coming in the Name of the Lord. He won’t do nothing till the Lord tell…” That’s right. I waited till He told me. I didn’t move till He told me. And then He got so, for the last few months, He didn’t tell me nothing about places to go.
E-110 Apoi am venit jos din Canada, şi Fred a spus... Sau Fratele Roy mi-a spus visul lui, în timp ce el şi eu şi Fratele Banks mânam împreună, chiar înainte de a ne despărţi.
E-110 Then I come down from Canada, and Fred told…Or Brother Roy told me his dream, as he and I and Brother Banks rode along together, just before we separated.
E-111 Şi apoi în ziua următoare ne-am dus jos pe la Fratele Fred. Şi băiatul lui, Lynn, nu era acasă, deci el nu a putut veni cu noi. El şi soţia lui au trebuit să aştepte. El şi-a luat soţia acolo la Rosewood... sau Melrose, Saskatchewan.
E-111 And then the next day we got down to Brother Fred’s. And his boy, Lynn, wasn’t at home, so he couldn’t come on with us. Him and his wife had to wait. He picked up his wife there at Rosewood…or Melrose, Saskatchewan.
E-112 Şi Billy şi eu am venit în camionul Fratelui Fred. În acea noapte noi am călătorit cea mai mare parte a nopţii, şi ziua următoare. Şi apoi în dimineaţa următoare noi am părăsit Helena, Montana, şi am venit mai departe spre graniţă.
Şi eu-eu pot sta sus până pe la ora nouă, şi devin somnoros.
Eu trebuie să dorm. Şi Billy, el vrea să doarmă până pe la ora zece ziua următoare, când lumina zilei apare, deci aceasta o face destul de bine pentru noi să călătorim.
E-112 And Billy and I come on in Brother Fred’s truck. That night we traveled most the night, and the next day. And then on the next morning we had left Helena, Montana, and was coming on towards the border.
And I—I can stay up till about nine o’clock, and I get sleepy. I got to sleep. And Billy, he wants to sleep till about ten o’clock the next day, when the daylight comes up, so it makes it pretty good for us to travel.
E-113 Deci eu-eu m-am trezit cam pe la ora patru şi am pornit, conducând, iar Billy dormea. Noi ~m mers într-un loc şi mă gândeam în mintea mea, "Ştii ce? Într-una din aceste zile, de îndată ce pot să-mi aduc soţia sus acolo... Şi eu nu-i voi spune ce voi face. Dar voi ajunge acolo sus, şi atunci îi voi spune, 'Eu iubesc acest loc aşa de mult, încât nu-i nevoie să mai mergem în alt loc. Hai să stăm aici."' Şi aceea este înapoi de civilizaţie, o mie o sută de mile distanţă de oriunde. Vedeţi? Departe în sălbăticie. M-am gândit, "N-o să fie bine aceea! Nu va trebui să mă tund, şi eu-eu-eu nu va trebui să mă îmbrac. Şi eu doar voi fi un¬un muntean obişnuit, ceea ce am vrut întotdeauna să fiu." Şi am spus, "Eu am nişte arme, şi nişte oameni mi le-a dat, şi eu voi fi o călăuză cum n-aţi auzit niciodată. Mie doar mi-ar place aceasta. Apoi dacă Domnul îmi spune să mă duc jos şi să spun cuiva ceva, eu voi alerga afară şi le voi spune şi mă voi întoarce din nou. Şi eu îl voi ajuta pe Bud, şi noi vom avea cu adevărat un loc real aici." Eu mă gândeam la aceea.
E-113 So I—I got up at about four o’clock and got started, driving, and Billy was sleeping. We went into a place and I was thinking on my mind, “You know what? One of these days, as soon as I can get the wife up there…And I won’t tell her what I’m going to do. But I’d get up there, and then I’m going to tell her, ‘I love this place so well, no need of us going anywhere else. Let’s just stay here.’” And that’s back from civilization, eleven hundred miles from anywhere. See? Way in the wilderness. I thought, “Won’t that be fine! I won’t have to get a haircut, and I—I—I won’t have to dress up. And I’ll just be a—a regular mountaineer, what I always wanted to be.” And I said, “I got some guns, and some people give me, and I’ll be a guide like you never heard of. I’ll just love it. Then if the Lord tells me go down and tell somebody something, I’ll run out and tell them and come back again. And I’ll help Bud, and we’ll really have a real place here.” I was thinking on that.
E-114 Noi am mers într-un restaurant, să mâncăm, un mic loc în munte, chiar pe la ora şapte. Se făcea puţin cam târziu, deci l-am trezit pe Billy. Noi am rămas fără benzină, deci a trebuit să luăm ceva benzină. Şi am mers în acest loc mic, acest mic restaurant. Şi între timp acolo, a venit un om de peste drum, poate cu puţin mai bătrân de cum eram eu, dar el arăta ca un bărbat, pentru mine. Avea pe el o pereche de salopete, jachetă într-una, cizme de călărie, o pălărie neagră, barba în jos pe faţa lui aşa, albă ca zăpada, părul lui atârnând afară de sub, înapoi din pălăria lui. M-am gândit, "Acela arată ca un bărbat." Nu ceva moale, leneş, cu un trabuc în gura lui, cam aşa de lung, şezând cu o pereche de pantaloni scurţi pe el, în jurul unei verande sau bazin de înot, ca vreun burtos din Est, parcă. Scuzaţi acea expresie. Dar, oricum, tipul arăta ca un bărbat, pentru mine; tare, aspru. Se părea că el locuia unde Dumnezeu l-a făcut pe om să locuiască. Şi eu îl admiram.
E-114 We went into a restaurant, to eat, a little place in the mountain, just about seven o’clock. It was getting a little late, so I woke Billy up. We was out of gasoline, so had to get some gasoline. And went into this little place, this little restaurant. And while there, a man come across the street, maybe a teeny bit older than I was, but he looked like a man, to me. He had on a pair of overalls, overall jacket, riding boots, a black hat, whiskers down on his face like this, snow-white, his hair hanging out from under, back of his hat. I thought, “That looks like a man.” Not some soft, lazy, with a cigar in his mouth, about that long, setting with a pair of shorts on, around some patio or swimming pool, some pot-bellied Easterner, like. Excuse that expression. But, however, the guy looked like a man, to me; hard, rough. Looked like he lived where God made man to live. And I was admiring him.
E-115 El a venit în restaurant şi a comandat nişte clătite. Acolo erau cam cincisprezece, douăzeci de persoane. Lui i-a venit să strănute. Şi voi ştiţi cum unii oameni vor... [Fratele Branham imită un strănut înăbuşit – Ed.] Scuzaţi-mă. Dar el a dat drumul afară la un mare strănut, sănătos de pădure, "Ker-choo-ee ! " Vai, se părea ca şi cum geamurile au explodat. Când el a făcut-o, nimeni nu a îndrăznit să spună nimic. Nu, domnule. Am spus, "Billy, acolo este un om după inima mea."
El a spus, "Au, tăticule, tu nu vrei să fii ca..."
"Acela este ce, acela sunt eu în viitor." Vedeţi? Eu am spus, "Acela sunt eu."
E-115 He come into the restaurant and ordered some pancakes. There was about fifteen, twenty people. He had to sneeze. And you know how some people will…[Brother Branham imitates stifling a sneeze—Ed.] Pardon me. But he let out a great big healthy, wood sneeze, “Ker-choo-ee!” My, it looked like the windows blasted. When he did, nobody dared to say nothing. No, sir. I said, “Billy, there is a man after my own heart.”
He said, “Aw, daddy, you don’t want to be like…”
“That’s what, that’s me in the future.” See? I said, “That’s me.”
E-116 Şi am şezut acolo un pic, şi Billy s-a uitat la mine şi a continuat să-şi mănânce clătitele, şi eu-eu mi le-am terminat pe ale mele. În câteva minute, cineva, într-un compartiment chiar în jur în faţa noastră, cu scândurile aşa, un spate de compartiment, eu nu am putut vedea în jur. Un om s-a ridicat, care arăta exact profilul meu, cam în vârstă de vreo şaptezeci şi cinci de ani, un tip mititel. Hainele lui legate pe el, zdrenţăros. Şi ortacul care s-a ridicat cu el era Fletcher Broy, exact, părul cărunt atârnându-i în faţă. Şi Billy a privit în jur, a spus, "Tăticule, acela arată ca tine şi Fletcher." Vă puteţi imagina cum m-am simţit. Şi tipul mic, arăta ca mine, se clătina. Voi... Ei au stat la un foc de tabără, cu fum peste tot pe ei, feţe murdare. Eu cred că dejunul lor, împreună, omul trebuie să fi plătit douăzeci de cenţi, poate o ceaşcă de cafea sau ceva. Inima mea a săltat în mine. Şi eu am privit. Şi Billy a spus, "Ce se petrece cu tine?"
Eu am spus, "Nimic." Şi eu am privit asta, şi ei au mers roata şi au ieşit.
El a spus, "Tăticule, care-i treaba?"
Eu am spus, "Nimic." Şi el s-a urcat în maşină. Eu am spus...
El a spus, "Te superi dacă conduci din nou?"
Eu am spus, "Nu."
El a spus, "Eu încă sunt somnoros."
E-116 And I set there a little bit, and Billy looked up at me and kept on eating his pancakes, and I—I was finished mine. In a few minutes, somebody, in a booth right around front of us, with the boards this way, a back of the booth, I couldn’t see around. A man got up, that looked exactly my profile, about seventy-five years old, little bitty fellow. His clothes tied on him, ragged. And the buddy that got up with him was Fletcher Broy, exactly, gray hair hanging in his face. And Billy looked around, he said, “Daddy, that looks like you and Fletcher.” You can imagine how I felt. And the little fellow, looked like me, wobbled up. You…They had been standing over a campfire, with smoke all over them, faces dirty. I think their breakfast, together, the man must have paid twenty cents, maybe a cup of coffee or something. My heart bounced within me. And I watched. And Billy said, “What’s the matter with you?”
I said, “Nothing.” And I watched that, and they went around and went out.
He said, “Daddy, what’s the matter?”
I said, “Nothing.” And he got in the car. I said…
He said, “Do you mind driving again?”
I said, “No.”
He said, “I’m still sleepy.”
E-117 Deci el s-a dus să se culce, şi eu am mers cu viteză pe drum, cam cincizeci şi cinci de mile pe oră, în camion, peste munte, venind înainte spre graniţă, jos spre... Venind acasă la Arizona, dar eu veneam acum în Utah. Şi cum am ajuns acolo, coborând jos din munţi, cam la vreo douăzeci de mile afară din oraş, întocmai de parcă... Voi aţi auzit-o, aşa cum v-am spus despre dimineaţa cu veveriţele, şi toate aceste lucruri, cum ceva... Cineva a început să-mi vorbească, o Voce tot la fel cum o auziţi pe a mea. Eu ştiu că sună nevrozat. Dar aşa cum am terminat să exprim, "Ţi-am spus eu vreodată ceva fără să fie corect?" Şi o-o Voce a început să vorbească. Eu vorbeam cu El.
E-117 So he went to sleep, and I went speeding down the road, about fifty-five miles an hour, in the truck, over the mountain, coming on towards the—the border, down to…Coming home to Arizona, but I was coming now into Utah. And as I got there, coming down from the mountains, about twenty miles out of the city, just as if…You’ve heard it, as I told you about the morning about the squirrels, and all these things, how something…Somebody went to talking to me, a Voice just the same as you hear mine. I know it sounds neurotically. But as I’ve got through expressing, “Have I ever told you anything but what was right?” And a—a Voice got to talking. I was talking to Him.
E-118 El a spus, "Du-ţi planurile la împlinire şi tu vei fi aşa."
Eu am spus, ",Doamne, eu nu vreau să fiu aşa."
E-118 It said, “Carry out your plans and you’ll be like that.”
I said, “Lord, I don’t want to be like that.”
E-119 A spus, "Soţia ta va pleca, de asemenea. Ea nu va trăi sus acolo pe acele dealuri în felul acela. Şi tu vei deveni o haimana exact cum ţi-a arătat visul că ai deveni."
E-119 Said, “Your wife will go, too. She won’t live up there in them hills like that. And you’ll become a bum just as the dream showed you you would.”
E-120 Eu am spus, "Eu nu vreau să fiu aşa, dar... Eu-eu-eu nu vreau să trebuiască să trăiesc în felul acela. Eu-eu vreau să fac ceva diferit. Dar mi-mi s-a spus căci-căci Tu m-ai chemat să fiu un-un profet, şi eu vreau să trăiesc în pustie ca şi profetul." Dar eu foloseam propria mea scuză ca să pot să vânez; binele meu.
E-120 I said, “I don’t want to be that, but the…I—I—I don’t want to have to live like that. I—I want to do something different. But I—I was told that—that You had called me to be a—a prophet, and I want to live in the wilderness like the prophet.” But I was using my own excuse so I could hunt; my own good.
E-121 Şi El a spus, "Dar aceia au fost profeţii din Vechiul Testament. Tu ai fost chemat să fii acolo într-o slujbă mult mai înaltă decât aceea." El a spus, "Pe lângă asta tu ai mai multe daruri. Tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnavi şi să predici Evanghelia. Şi în forma apostolică, tu ştii de-de lucruri mai mari, multe daruri mari." El a spus, "De ce aştepţi tu după Mine să te mişc de fiecare dată când te mişti? Unde este răsplata ta?" Atunci am văzut. Şi apoi a spus, "Îţi aminteşti?" Eu v-am spus... ? ... "Îţi aminteşti ce ţi-a spus Fratele Roberson în visul tău, în visul lui, sau viziune? Că tu ai făcut ca Moise. Tu ai uitat simţământul poporului tău. Tu ai uitat chemarea la care Eu te¬am chemat."
E-121 And He said, “But that was the prophets of the Old Testament. You’ve been called to be there in a much higher office than that.” He said, “You have more gifts besides that. You was called to pray for the sick and to preach the Gospel. And in the apostolic form, you know of—of greater things, many great gifts.” He said, “Why do you wait for Me to move you every time you move? Where is your reward?” Then I seen. And then said, “Do you remember?” I told you…?… “Do you remember what Brother Roberson told you in your dream, in his dream, or vision? That you had done like Moses. You’ve forgot the feeling of your people. You forgot the call that I called you to.”
E-122 Eu las bolnavii să zacă. Eu vreau ca Domnul să-mi spună unde să mă duc şi unde nu. Aceea este greşit. Mi-am făcut o complicare, pentru că oamenii nu îmi ascultau Mesajul. Şi dacă voi veţi... Şi Dumnezeu să ferească ca eu să încerc să compar viaţa de acum cu Moise, dar este exact ce Moise a făcut. Poporul nu a vrut să-l asculte când el a venit să-i elibereze, aşa că el doar i-a lăsat în pace şi a mers în pustie, dar Dumnezeu l-a întors înapoi. Şi el a uitat demult de poporul în suferinţă.
E-122 I let the sick lay. I want the Lord to tell me where to go and not to. That’s wrong. I had built myself a complex, because the people didn’t hear my Message. And if you’ll…And God forbid that I’ll try to compare the life of now like Moses, but it’s exactly what Moses did. The people wouldn’t listen to him when he come to deliver them, so he just left them alone and went into the wilderness, but God turned him around. And he had long forgot the suffering people.
E-123 Şi atunci eu am spus, "Doamne, dacă... Cum aş putea eu, aşa este, fără educaţie, cu o educaţie de şcoală primară, să fiu în stare? Şi poporul să stea în rânduri şi peste tot, ca să asculte Evanghelia simplă." Este mai mult, este mai mare acum decât cum a fost sub Vechiul Legământ. El s-a înălţat Sus şi dă daruri oamenilor. Vedeţi? Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Atunci eu am vorbit, şi L-am auzit vorbindu-mi. Şi El m-a părăsit.
E-123 And then I said, “Lord, if…How could I, that’s right, with no education, with a grammar school education, be able? And the people would stand in rows and everywhere, to hear the simple Gospel.” It’s more, it’s greater now than it was under the Old Covenant. He ascended on High and give gifts unto man. See? Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Then I was talking, and I heard It talking to me. And It left me.
E-124 Şi eu am spus, "Billy." Şi el era adormit buştean. Am spus, "Billy, tu ai fost acela?" Şi el nici măcar nu s-a trezit.
E-124 And I said, “Billy.” And he was sound asleep. I said, “Billy, was that you?” And he didn’t even wake up.
E-125 Şi m-am gândit, "Doamne Dumnezeule," mi-am încetinit maşina, "ce înseamnă asta?"
Şi am spus, "Billy. Billy."
A spus, "Ce doreşti?"
Şi eu am spus, "Tu vorbeşti cu mine?"
"Nu. De ce?"
E-125 And I thought, “Lord God,” I slowed my car down, “what does this mean?”
And I said, “Billy. Billy.”
Said, “What do you want?”
And I said, “You talking to me?”
“No. Why?”
E-126 Şi am spus, "Eu vreau să-ţi spun ceva. Eu am visat un vis nu cu mult în urmă. Tu îţi aminteşti că ai văzut acel om care arăta ca mine şi Fletch? Întreab-o pe mama când ajungi înapoi la Tucson, eu i-am spus ei acest vis. Şi, Billy, este ceva ce se întâmplă, Aceasta se petrece acum. Ceva mi-a vorbit, şi eu-eu am crezut că Acela ai fost tu."
E-126 And I said, “I want to tell you something. I dreamed a dream not long ago. You remember seeing that guy that looked like me and Fletch? Ask mother when you get back to Tucson, I told her this dream. And, Billy, there is something is happening, It’s going on now. Something was talking to me, and I—I thought It was you.”
E-127 El s-a uitat la mine cumva ciudat, şi a aşteptat puţin, noi conduceam înainte. Deci, în câteva minute, el s-a dus iarăşi să se culce. Şi eu conduceam înainte, gândindu-mă la ce ar putea însemna asta? Conducând înainte, chiar în drum, şi, dintr-o dată, iată-L că vine vorbind din nou.
E-127 He looked at me kind of strange, and waited a little bit, we was driving on. So, a few minutes, he went back to sleep again. And I was driving along, thinking about what could that mean? Driving along, right in the road, and, all at once, here It come talking again.
E-128 Şi El a spus, "Întoarce-te! Nu ţi-am spus Eu, la început, să faci lucrarea unui evanghelist? Când Eu te-am chemat, jos pe râu, nu am spus Eu, 'Precum Ioan Botezătorul a fost trimis ca înainte-mergător primei veniri'? Nu a fost Ioan mai mult decât un profet? Isus a spus aşa, Însuşi. 'Ce aţi ieşit să vedeţi, un profet?' A spus, 'Mai mult decât un profet."'
E-128 And He said, “Return! Did not I tell you, in the beginning, to do the work of an evangelist? When I called you, down on the river, did not I say, ‘As John the Baptist was sent forth to forerun the first coming’? Wasn’t John more than a prophet? Jesus said so, Himself. ‘What’d you go out to see, a prophet?’ Said, ‘More than a prophet.’”
E-129 Apoi totul a început să vină la mine. Am început să-să mă întreb. Apoi El mi-a amintit din nou de-de popor. Cum, făcând ceea ce Moise a făcut, cum a putut Moise să ajungă poporul în pustie? Şi cum am putut eu ajunge poporul în pustie? Exact acelaşi lucru. Apoi a venit la aceasta, Doi Timotei 4. Vă amintiţi când noi am dedicat biserica în dimineaţa aceea, cu treizeci de ani în urmă, unii dintre voi de mai demult, când El mi-a arătat acei pomi şi eu i-am plantat pe ambele părţi? Vă amintiţi asta? Vă amintiţi viziunea. Este scrisă toată în cărţi şi pe benzi şi totul. Era cu ani în urmă, cum am văzut eu acestea şi eu-eu niciodată nu am trecut împotriva Unitarienilor sau Trinitarienilor. Am stat între ei şi am plantat aceşti pomi, şi ei au fost singurii doi pomi care aveau roade. Şi eu... Toţi pomii au crescut cam treizeci de picioare şi s-au oprit. Aceştia s-au dus drept în Cer; s-au rupt din aceeaşi ramură. Vedeţi? Unul pe o parte şi unul pe cealaltă, şi eu i-am rupt. Vă amintiţi viziunea. Vedeţi? Este scrisă în cărţi şi este în povestirea vieţii mele şi în toate. Şi ei s-au dus drept sus în Cer astfel, repede. Şi El a spus, "Întindeţi mâinile după roadă." Şi atunci am găsit aceeaşi roadă în cruce, când am alergat acolo. Şi El a spus, "'Fă lucrul unui evanghelist. Fă deplină dovadă din slujba ta. Şi va veni vremea când ei nu vor suferi învăţătură sănătoasă.' Să nu-i părăseşti atunci. Continuă să mergi." Toate acelea mi-au venit în minte.
E-129 Then it all begin to come to me. I begin to—to wonder. Then He reminded me again of the—of the people. How, doing what Moses did, how could Moses reach the people in the wilderness? And how could I reach the people in the wilderness? Exactly the same thing. Then it come to this, Second Timothy 4. Remember when we dedicated the church that morning, thirty years ago, some of you old-timers, when He showed me them trees and I planted them on both sides? Remember that? You remember the vision. It’s all wrote in books and on tapes and everything. Been years ago, how I seen these and I—I never crossed up the Oneness and the Trinity. I stood between them and planted these trees, and they were the only two trees that had fruit. And I…All the trees grew up about thirty feet and stopped. These went plumb into Heaven; broke off of the same branch. See? One on one side and one on the other, and I broke them. You remember the vision. See? It’s wrote in books and it’s in my life story and all. And they went plumb up into Heaven like that, quickly. And He said, “Hold out your hands for the fruit.” And then I found the same fruit in the cross, when I run down there. And He said, “‘Do the work of an evangelist. Make full proof of your ministry. And the time will come when they’ll not endure sound doctrine.’ Don’t quit them then. Keep going.” That all come into my mind.
E-130 Şi apoi îmi amintesc de această Marilyn Monroe, fata pe care am văzut-o murind cu vreo săptămână înainte ca ea să moară, şi cum că ei au spus că ea s-a sinucis, când ea nu s-a sinucis. Eu le-am spus despre aceasta, înainte, ce se va întâmpla, şi s¬a întâmplat. Şi cum au făcut boxerii sus acolo; unul urma să-l omoare pe celălalt. Am greşit fata. Este o altă fată acolo, vărul ei este-este-este Danny Henry. Care este numele ei? Jane Russell. Vărul ei, un băiat Baptist.
E-130 And then I remember this Marilyn Monroe, the girl that I saw die about a week before she died, and how that they said she committed suicide, when she didn’t. I told them about it, before, what would happen, and it did. And like it did the boxers up there; one was going to kill the other one. I mistaken the girl. There’s another girl there, her cousin is—is—is Danny Henry. What is her name? Jane Russell. Her cousin, a Baptist boy.
E-131 Şi eu predicam în Los Angeles, la dejunul Oamenilor de Afaceri. Şi Ceva acolo doar le-o spunea la acele organizaţii, şi acolo şedea conducătorul Adunarienilor, şi mulţi din marii demnitari s-au adunat acolo înăuntru. Şi când am terminat de vorbit şi am început să părăsesc platforma, pregătindu-mă... Căci, Mesajul era trimis afară de-a lungul naţiunii, la radio, şi a trebuit să schimb înapoi. În timpul acestei schimbări, când ei au întrerupt radioul, atunci, să trimită acel Mesaj afară, şi să vin înapoi şi să anunţ staţia. Şi eu eram la ai lui Clifton, unde am avut dejunul. Şi aşa cum mergeam de la platforma de sus la cea de jos, un tânăr chipeş la înfăţişare în vârstă de vreo treizeci de ani, a alergat în faţă şi şi-a aruncat braţele în jurul meu. El a spus, "Eu sunt Danny Henry." Şi fără să ştiu că cel care televizează era fratele lui. Şi, ă, el televiza acolo pentru Oamenii de Afaceri Creştini. Şi aceasta-i Jane Russell, acea stea de cinema, vărul ei. Mama ei este o predicatoare Penticostală.
E-131 And I was preaching in Los Angeles, at the Business Men’s breakfast. And Something there just laying down on those organizations, and there set the head man of the Assemblies, and many of the great dignitaries had gathered in there. And when I got through speaking and started to leave the platform, getting ready… Cause, the Message was being sent out across the—the—the nation, on radio, and had to change back. During this change, when they cut off the radio, then, to send that Message out, and come back and announce the station. And I was at Clifton’s, where we have the breakfast. And as I was walking from the upper platform to the lower, a fine handsome-looking young fellow of about thirty years old, run forth and threw his arms around me. He said, “I’m Danny Henry.” And not knowing that that was his brother doing the televising. And, uh, it televises there for the Christian Business Men. And it’s Jane Russell, that movie star, her cousin. Her mother is a Pentecostal preacher.
E-132 Şi atunci când a început să alerge spre mine, şi el şi-a aruncat braţele în jurul meu, şi a spus, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Branham." El a spus, "Eu sper că aceasta nu sună ca un sacrilegiu, dar, după felul meu de a vedea aceasta, acel Mesaj ar putea fi al 23-lea capitol din Apocalipsa." Şi când el a spus asta, a început să vorbească în limbi. Un băiat care nici măcar nu a auzit niciodată aşa ceva, un Baptist prin denominaţiune. Şi de îndată ce... El s-a făcut alb, şi s-a uitat la mine. El nu ştia ce să facă. Sunt oameni şezând aici care au fost acolo. Ai fost tu acolo, Fred? Câţi au fost acolo la acel timp? Da, sunt cei trei aici, care au fost acolo la acel timp. Şi el nu ştia ce să spună.
E-132 And then when they started running to me, and he throwed his arms around me, and said, “God bless you, Brother Branham.” He said, “I hope this don’t sound sacrilegious, but, to my way of seeing it, that Message could be the 23rd chapter of Revelation.” And when he said that, he started speaking in tongues. A boy who had never even heard of such a thing, a Baptist by denomination. And as soon as…He turned white, and he looked at me. He didn’t know what to do. There is man setting here was there. Were you there, Fred? How many was there at that time? Yeah, there is the three here, was there at that time. And he didn’t know what to say.
E-133 Şi acolo era o femeie mare Franţuzoaică corpolentă şezând aici jos. Ea s-a ridicat, ea a spus, "Păi, aceea nu are nevoie de nici o tălmăcire. Aceea a fost Franceză curată."
Băiatul a spus, "Eu nu ştiu un cuvânt de Franceză." Şi ea a scris ce a spus el.
E-133 And there was a great big French woman setting down here. She raised up, she said, “Why, that don’t need any interpretation. That was purely French.”
The boy said, “I don’t know one word of French.” And she had wrote down what he said.
E-134 Şi atunci acolo era un bărbat care stătea în colţ, el a spus, "Aceea este corect. Eu am scris jos ce a spus el, este în Franceză." Mult înapoi în spate, un bărbat cu arătare chipeşă, cu păr blond, stând cu spatele la zid, a venit în faţă şi a comparat notiţele. El era translatorul pentru O.N.U., pentru Francezi. Şi acest bărbat de aici era Victor LaDeaux, de la biserica Arne Vick de acolo, şi el a scris-o jos. Şi eu am traducerea pentru aceasta.
E-134 And then there was a man setting on the corner, he said, “That’s correct. I’ve got wrote down what he said, is French.” Way back in the back, a blond-headed, handsome-looking fellow, standing up against the wall, come forward and compared notes. He was the interpreter for the U.N., for French. And this man over here was Victor Le Doux, of the Arne Vick church out there, and he wrote it down. And I’ve got the interpretation to it.
E-135 Ascultaţi la aceasta, dacă eu o pot citi.
"Eu, Victor LaDeaux, sunt un Francez pur sânge; Creştin născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt. Adresa mea este 809 North King Road, Los Angeles 46. Eu particip la Bethel Temple, Pastor Arne Vick, pastor. O adevărată traducere pe care o declar, a profeţiei spusă peste Fratele Branham, dată prin Danny Henry în Franceză, 11 februarie, 1961, la dejunul Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline. O traducere adevărată a profeţiei."
E-135 Listen to this, if I can read it.
“I, Victor Le Doux, am a full-blooded Frenchman; born-again Christian, filled with the Holy Spirit. My address is 809 North King Road, Los Angeles 46. I attend the Bethel Temple, Pastor Arne Vick, pastor. A true translation that I proclaim, of prophecy said over Brother Branham, given by Danny Henry in French, February the 11th, 1961, at the Full Gospel Business Men’s breakfast. A true translation of the prophecy.”
E-136 Acum aici este ceea ce El a spus:
Pentru că tu ai ales calea îngustă, calea mai grea, tu ai umblat în alegerea ta proprie.
Acum, eu pot vedea asta. Moise a trebuit să-şi facă alegerea, la fel. Vedeţi?
Tu ai ales calea precisă şi corectă, decizia corectă, şi ea este CALEA MEA.
Subliniat, "CALEA MEA," Duhul Sfânt a răspuns.
Din cauza acestei decizii însemnate, o porţiune enormă din Cer te aşteaptă ... te aşteaptă pe tine.
Ce glorioasă decizie... (Acum ascultaţi atenţi.)
Ce glorioasă decizie ai făcut tu. Aceasta în ea însăşi este aceea care va face, şi vine la împlinire, imensa victorie în dragostea Divină.
E-136 Now, here is what It said.
Because thou has chosen the narrow path, the harder way, thou has walked in your own choosing.
Now, I can see that. Moses had to make his choice, too. See?
Thou hast picked the precise and correct way, correct decision, and it is MY WAY.
Underlined, MY WAY, the Holy Spirit speaking back.
Because of this momentous decision, a huge portion of Heaven awaits you…awaits thee.
What a glorious decision…(Now listen close.)
What a glorious decision thou has made. This in itself is that which will make, and come to pass, the tremendous victory in the love Divine.
E-137 Observaţi, este verbul înaintea adverbului. Vedeţi, Franceza. Acum, translatorul de la O.N.U. a tradus aceea. Şi băiatul nu cunoştea nici un cuvânt, nu a auzit niciodată-nu a auzit niciodată de un astfel de lucru ca vorbirea în limbi. El era un Baptist. Doar s-a întâmplat să pice acolo, şi a auzit muzica aceea, şi a spus... a venit acolo sus a stat acolo sus şi m-a ascultat predicând.
E-137 You notice, it’s the verb before the adverb. See, the French. Now the U.N. interpreter interpret that. And the boy knows not one word, never heard—never heard of such a thing as speaking in tongues. He was a Baptist. Just happened to drop in there, and heard that music, and said…come up there and stand up there and listen at me preach.
E-138 Acum, "în dragostea Divină," dragoste Divină. Cum poate fi dragoste Divină dacă nu este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este dragoste Divină.
E-138 Now, “in the love Divine,” Divine love. How can that be Divine love if it isn’t the—the Holy Spirit? The Holy Spirit is Divine love.
E-139 Acum, şi aşa cum eu şi Billy am pornit în jos pe drum, vedeţi, am pornit să mergem pe drum în jos, Billy a mers să doarmă din nou. Şi El a spus, "Eu îţi voi da un semn veşnic."
E-139 Now, and as Billy and I started on down the road, see, started going on down the road, Billy went to sleep again. And It said, “I’ll give you an everlasting sign.”
E-140 Şi eu am spus, "Doamne, ce..." Am aşteptat un pic şi nu s-a întâmplat nimic. Am spus, "Care este semnul veşnic, Doamne?" Şi am aşteptat câteva minute. Şi chiar atunci eu m-am uitat să- 1 văd pe Billy; el era adormit.
E-140 And I said, “Lord, what…” I waited a little bit and nothing happened. I said, “What is the everlasting sign, Lord?” And I waited a few minutes. And just then I looked over to see Billy; he was asleep.
E-141 Şi El a spus, "Eu îţi voi da un semn veşnic," din nou. El a spus, "Uită-te spre vest de unde te afli."
E-141 And He said, “I’ll give you an everlasting sign,” again. He said, “Look westward from where you’re at.”
E-142 Şi mi-am întors capul aşa în camion, să privesc; am încetinit, voi ştiţi. Şi, oh, vai, Duhul Domnului! Am simţit de parcă aş fi putut să ţip şi să plâng. Şi m-am uitat, şi tocmai am văzut un munte cu căciuli albe pe el. Eu am spus, "Eu nu ştiu, nu văd nici un semn veşnic în legătură cu acela."
E-142 And I turned my head like this in the truck, to look; slowed down, you know. And, oh, my, the Spirit of the Lord! I felt like I could scream and cry. And I looked, and I just saw a mountain with white caps on it. I said, “I don’t know, see no everlasting sign about that.”
E-143 El a spus, "Numele tău este scris peste tot pe el."
E-143 He said, “You’re name is wrote all over it.”
E-144 Oh, m-am gândit, "Ce este asta?" Şi am devenit foarte slăbit şi am început să opresc.
E-144 Oh, I thought, “What is that?” And I got real weak and I started stopping.
E-145 Şi Billy s-a ridicat şi a spus, "Ce se petrece cu tine?" Şi eu mi-am tras mâinile aşa, transpiraţia picura de pe mâna mea, şi ningea.
E-145 And Billy raised up and said, “What’s the matter with you?” And I pulled my hands like this, perspiration dropping off my hand, and it snowing.
E-146 Eu am spus, "Billy, ceva se întâmplă. La un timp eu ştiu unde am făcut rău. Eu ştiu că am greşit faţă de Dumnezeu." Şi se părea că puteam auzi cântarea aceea ce se cânta, şi să văd mii de oameni amestecaţi, şchiopi, schilozi, orbi, şi uscaţi; auzeam un cor, o voce a unei mari renumite voci, cântând:
Necurat! Necurat! Duhurile rele îl mânau. (Voi ştiţi cântarea.)
Atunci Isus a venit şi a eliberat pe captivi.
E-146 I said, “Billy, something is happening. At one time I know where I’ve done wrong. I know that I’ve failed God.” And look like I could hear that song being sung, and see thousands of mixed people, lame, halt, blind, and withered; heard a choir, a voice of some great renown voice, singing:
Unclean! Unclean! The evil spirits drove him. (You know the song.)
Then Jesus came and set the captive free.
E-147 Eu puteam vedea rândurile de bolnavi zăcând peste tot, şi eu trebuia să opresc. Billy nu ştia că asta avea loc. Eu m-am uitat în sus.
E-147 I could see the sick lines a laying everywhere, and I had to stop. Billy didn’t know that was taking place. And I looked up.
E-148 M-am oprit şi m-am uitat sus pe munte, şi am văzut cele şapte culmi. Acum, aici, dacă vreţi să vedeţi ceva. Acolo erau şapte piscuri pe vârful unui munte, un munte, ce se întindea pe câteva mile. Ultimul munte înainte de a merge în celălalt ţinut; nu mai erau munţi după acela. Şi se întindea de la est la vest, grupul de munţi, şi erau acoperiţi cu zăpadă pe vârf.
E-148 I stopped and looked up on the mountain, and I seen those seven hills. Now, here, if you want to see something. There was seven peaks on top of a mountain, one mountain, that run for several miles. The last mountain before you go into the other country; no more mountains after that. And it was running from east to the west, the mountain set, and it was snowcapped on top.
E-149 Primele două piscuri mici, şi apoi un pisc larg, şi apoi un alt pisc mic, şi apoi un alt pisc mai larg; şi apoi un pisc mic, şi apoi un munte mare, larg, lung, acoperit cu zăpadă în vârf. Şi eu am spus, "Doamne, eu nu înţeleg ce înseamnă asta."
E-149 The first two small peaks, and then a large peak; and then another small peak, and then a larger peak; and then a small peak, and then a great, large, long, snowcapped mountain. And I said, “Lord, I do not understand what that means.”
E-150 El a spus, "Câte piscuri sunt acolo?"
E-150 He said, “How many peaks are there?”
E-151 Eu am spus, "Sunt şapte."
E-151 I said, “There is seven.”
E-152 "Câte litere sunt în numele tău?" B-r-a-n-h-a-m, M-a-r-r-i¬o-n B-r-a-n-h-a-m.
E-152 “How many letters is in your name?” B-r-a-n-h-a-m, M-a-r-r-i-o-n B-r-a-n-h-a-m.
E-153 Şi acolo erau trei piscuri deosebite. El a spus, "Acele trei vârfuri sunt prima, a doua, şi a treia tragere. Primul a fost prima ta parte a slujbei tale, culmea mică; apoi prima ta tragere, destul de înaltă." Voi ştiţi, semnul în mână. Apoi acolo era un mic interval acolo, timpul când eu am fost luat jos fiind prea obosit. Mulţi dintre voi vi-l amintiţi. Şi atunci a venit discernerea, tragerea a doua. Acum am avut altul, cam vreo câţiva ani aici doar un fel de piscuri mici, vedeţi, înapoi ca şi cum slujba mea nu era încă, şi apoi a venit al treilea.
E-153 And there was three outstanding peaks. He said, “Those three peaks are the first, second, and third pull. The first one was your first part of your ministry, small hill; then your first pull, pretty high.” You know, sign in the hand. Then there was a little interval in there, the time that I was taken off from being too tired. Many of you remember it. And then come the discernment, the second pull. Now I’ve had another, about a few years here of just kind of little peaks, see, back like my ministry wasn’t yet, and then come the third one.
E-154 Trei este un număr de completare, vedeţi, al treilea. Următorul pisc era cinci, numărul harului. Şi următorul pisc era şapte, numărul de-de perfecţiune, sfârşitul. "Să lucrezi şase zile. A şaptea este Sabatul," sfârşitul săptămânii, sfârşitul timpului. Vedeţi? Şi eu m-am oprit şi i-am arătat aceasta lui Billy. Şi m¬am uitat la ei.
E-154 Three is a number of completion, see, the third one. The next peak was five, number of grace. And the next peak was seven, the number of—of perfection, the end. “Six days shall you labor. The seventh is the Sabbath,” the end of the week, the end of time. See? And I stopped and I showed it to Billy. And I looked at them.
E-155 El a spus, "Acela, lasă ca acela să stea. Dacă vreodată este o îndoială în mintea ta, aminteşte-ţi de acest loc, vino înapoi aici."
E-155 He said, “That, let that stand. If there is ever a doubt in your mind, remember this place, come back here.”
E-156 Şi Billy m-a lovit pe umăr, el a spus, "Tati, priveşte spre est!" Şi cum de s-a întâmplat, eu nu ştiu, dar acolo pe partea de est a drumului era acel gunoi arzând. La mile şi mile de orice fel de oraş, şi grămadă veche de gunoi se întindea acolo pe partea stângă a drumului.
E-156 And Billy punched me on the shoulder, he said, “Daddy, look eastward!” And how it ever happened, I don’t know, but there on the east side of the road was that burning dump. Miles and miles from any kind of a city, an old rubbish heap dump laying there on the left-hand side of the road.
E-157 Eu mă întorc la câmp. Amin. Bătrân sau tânăr, trăiesc sau mor, mă voi supune lui Dumnezeu până când moartea mă va elibera. Am greşit faţă de Domnul, fără să vreau. Dacă eu fac... eu am încercat... Lăsaţi să introduc aceasta. Vedeţi? A mai rămas bandă? Lăsaţi să introduc aceasta. Eu am vrut, eu am vrut să văd pe Isus Cristos manifestat fără cusur. Şi fie ca fraţii care aud această bandă, şi această biserică să-şi amintească, din această zi, motivul pentru care nu aţi avut cusururi, şi motivul că în toţi aceşti ani voi nu puteţi spune un lucru ce s-a spus sau făcut vreodată decât ceea ce s-a şi întâmplat. Eu provoc pe oricine să aducă oricare din miile de lucruri de pe platformă, şi discernământul, şi prezicerea despre ce se va întâmpla; s-au întâmplat exact până la literă. Acum, dacă biserica crede asta, să spună, "Amin," aşa ca... [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu există nici o persoană în lume care să arate un lucru. Dar să fie cunoscut bisericii de aici şi bisericii de acum încolo; dacă Dumnezeu împinge pe un om printr-o conductă, şi el nu se mişcă de loc până când Dumnezeu îi spune, acolo nu este credinţă legată cu aceasta. Este Dumnezeu împingându-te la ceva. Şi a zidit slujba la un punct unde nu este nimeni să poată spune un lucru împotriva acesteia. Dar de-acum înainte, lăsaţi-mă mai întâi să vă vorbesc în Numele Domnului, înainte ca voi să ascultaţi, pentru că eu trebuie să merg afară prin credinţă. Eu trebuie să o fac prin credinţă, chiar dacă cred că este corect sau greşit, sau ce. Eu fac cea mai bună alegere a mea, şi apoi merg s-o fac. Pentru că nu a fost greşită, este deoarece eu am aşteptat până ce El mi-a spus să merg să o fac. Eu am aşteptat după El. Deci nu am fost eu; a fost El.
E-157 I am returning to the field. Amen. Old or young, live or die, I’ll obey God until death shall set me free. I have failed the Lord, not willing. Whether I make…I’ve tried…Let me insert this. See? Some more tape left? Let me insert this. I have wanted, I have wanted to see Jesus Christ manifested without one flaw. And let the brethren who hear this tape, and this church remember, from this day, the reason you haven’t had no flaws, and the reason that all these years you can’t say one thing that ever said or done but what it happened. I challenge anybody to bring any of the thousands of things on the platform, and the discernment, and the prediction of what would happen; it’s happened exactly to the letter. Now, the church believes that, say, “Amen,” so that…[Congregation says, “Amen.”—Ed.] There’s not a person in the world can show one. But be it known to the church here and to the church hereafter: if God pushes a man through a pipe, and he don’t move at all until God tells him, there is no faith connected with it. It’s God pushing you to something. And it’s built the ministry to a place to where there is nobody can say one word against it. But from henceforth, let me first speak to you in the Name of the Lord, before you listen, because I must go out by faith. I must do it by faith, whether I think it’s right or wrong, or what. I do the best of my choosing, and then go do it. Because it hasn’t been wrong, is because I’ve waited till He told me to go do it. I’ve waited for Him. So it wasn’t me; it was Him.
E-158 Dar, voi vedeţi, chiar marele Sfânt Pavel a ajuns la strâmtorare odată. Şi de multe ori Dumnezeu a făcut lucruri sau a lăsat ca slujitorii Lui să le facă, care erau greşeli, ca să dovedească aceste lucruri. Acum, noi ştim că fiinţele umane pot face greşeli, dar Dumnezeu nu poate face nici o greşeală. Dar acum dacă eu ajung în câmpul predicării, şi merg în felul în care eu-eu merg, atunci eu trebuie să aranjez adunări înainte şi-şi să aliniez lucrurile. Şi poate că acesta este acel măreţ timp ce vine spre care noi l-am aşteptat. Şi cu siguranţă dacă, "Acesta în sine este un lucru enorm care va aduce la împlinire, şi face să se împlinească, enorma victorie în dragostea Divină," şi acela este verb înaintea adverbului, atunci este o dragoste Divină, care este Dumnezeu. Vedeţi? Şi este necesară dragostea lui Dumnezeu ca să se năpustească acolo pe linia frontului şi să stea în spărtură pentru popor.
E-158 But, you see, even the great Saint Paul got between the straits one time. And many times that God has did things or let His servants do it, that was mistakes, in order to prove these things. Now, we know that human beings can make mistakes, but God can make no mistake. But now if I get into the field of preaching, and going the way I—I do, then I have to set up meetings ahead and—and get things lined up. And perhaps this is that great time coming that we been looking for. And surely if “This in itself is a tremendous thing that will bring to pass, and make come to pass, the tremendous victory in the love Divine,” and that’s the verb before adverb, then it’s Divine love, which is God. See? And it takes the love of God to dash out there on the front line and stand in the gap for the people.
E-159 Şi aceşti Rickies şi Rickettas, care eu aşa am pocit cuvintele, şi i-am numit "Ricky" şi "Ricketta," Dumnezeu mi-a dat de înţeles că nu ar trebui să fac asta, pentru că mulţi dintre ei sunt copiii Lui. Eu sunt un... Ei nu-s de vină că ei acţionează atât de diferit. Unele din aceste biserici vechi, reci formale i-au prins, acel duh peste ei, şi ei sunt mult în-în închisoare precum a fost Israel în închisoare, tot atât de mult cum s-a dus Moise să¬i elibereze din robie. Fiinţe umane care l-au iubit pe Isus Cristos, L-ar sluji dacă ar şti numai cum să-L slujească. Şi ei sunt în robie sub denominaţionalism care le spune, "Să nu faceţi aceasta, şi să nu faceţi aceea."
E-159 And these Rickys and Rickettas, that have so sassed the words, and I’ve called them “Ricky” and “Ricketta,” God give me to understand I shouldn’t do that, because that’s many of them are still His children. I’m a…They can’t help because they act so much different. Some of these old, cold formal churches has got them, that spirit upon them, and they’re in much in—in prison as Israel was in prison, just as much as Moses went down to deliver them from slavery. Human beings that loved Jesus Christ, would serve Him if they only know what to serve Him by. And they’re in bondage under denominationalism that tells them, “Don’t you do this, and don’t you do that.”
E-160 Dar chemarea lui Dumnezeu trebuie să vină, "Oricine vrea să mărşăluiască spre Ţara făgăduită, să mărşăluiască." Noi suntem pe drumul nostru spre Ţara făgăduită. Amin. Să vină, să mărşăluiască. Noi suntem pe drumul nostru ca să întâlnim pe Cristos la timpul sfârşitului. Şi eu am vrut să vă aduc aceasta vouă aşa ca să vedeţi, şi să vă arăt că, greşeala pe care un om o poate face, fiind totuşi sincer.
E-160 But the call of God must come, “Whoever wants to march towards the promised Land, let him march.” We’re on our road to the promised Land. Amen. Let them come, march. We’re on our road to meet Christ at the end time. And I wanted to bring this to you so that you would see, and show you that, the mistake that a man can make, yet being sincere.
E-161 Moise a pierdut simţirea pentru poporul său deoarece ei nu l-au ascultat. Şi, Frate Roy, tu vezi visul tău? Şi acum eu nu pot pleca, cu o slujbă ca aceea, până când eu simt diferit în inima mea privitor la aceasta, indiferent dacă Dumnezeu mi-a spus. Dar aceea este acea schimbare care Fratele Roy... care s-a văzut venind. Ceva trebuie să mă schimbe, pentru că eu, în inima mea, dacă eu mă duc afară acolo simţind în felul în care simt acum; eu încă simt că ei trebuie că au auzit Mesajul acela, ei trebuie că au făcut. Şi eu nu am simţământul pentru popor pe care ar trebui să-l am. Până când eu pot primi acel simţământ, nu este nevoie ca eu să merg, deoarece aş fi un făţarnic.
E-161 Moses lost the feeling of his people because they wouldn’t listen to him. And, Brother Roy, you see your dream? And now I cannot go, with a ministry like that, until I feel different in my heart about it, no matter if God did tell me. But that is that change that Brother Roy…that seen coming. Something’s got to change me, because I, in my heart, if I go out there feeling the way I do now; I still feel that they ought to have heard that Message, they ought to a-done it. And I don’t have the feeling for the people that I should have. Until I can get that feeling, there is no need in me going, because I’d be a hypocrite.
E-162 Şi toţi anii aceştia eu am încercat să-L slujesc cu o inimă credincioasă, şi eu nu voi merge acolo afară fiind un făţarnic. Eu trebuie să simt asta, că acesta nu este Ricky şi Ricketta, şi că nu este acest grup. Sunt copiii lui Dumnezeu care sunt în robie, şi eu trebuie să merg la ei. Până nu pot simţi în felul acela, eu va trebui doar să hoinăresc prin jur, să predic nişte convenţii şi lucruri, dar să aştept.
E-162 And all these years I’ve tried to serve Him with a true heart, and I won’t go out there being a hypocrite. I got to feel that, that it isn’t Ricky and Ricketta, and it isn’t this bunch. It’s God’s children that’s in bondage, and I must go to them. Until I can feel that way, I’ll just have to loaf around, preach some conventions and things, but wait.
E-163 Eu am o cântare mică. Eu nu pot cânta. Mie mi-ar place doar să v-o citez. Fraţilor, eu doar cumva am schiţat-o. Eu nu am întocmit-o complet încă. Nu este scrisă corect. Eu nu ştiu dacă pot chiar să o citez sau nu. Este pe melodia, Imnul de Bătălie a Republicii, "Glorie, glorie, aleluia!" Voi l-aţi auzit. "Glorie, glorie, aleluia!" Cât de mulţi? Desigur, noi toţi l-am auzit.
Predicatorul în circuit călare a mers călărind prin ţară,
Cu o puşcă pe umărul lui şi o Biblie în mână;
El a spus oamenilor din preerie despre o Ţară făgăduită, binecuvântată,
Aşa cum mergea călărind, cântând înainte.
Rezemat, rezemat,
Rezemat pe braţul veşnic;
Rezemat, rezemat,
Rezemat pe braţul veşnic.
El a predicat venirea judecăţii cu foc şi pucioasă;
Şi un glorios, Cer nesfârşit doar a celor îndreptă ţi ţi.
Aşa cum el călărea peste munţi îl puteaţi auzi cântând acest cântec,
Aşa cum mergea călărind înainte.
Acolo-i putere, putere, putere lucrătoare de minuni,
Şn Sângele Mielului;
Acolo-i putere, putere, oh, putere lucrătoare de minuni,
În Sângele scump al Mielului.
E-163 I got a little song. I can’t sing. I would just like to quote it to you. Brethren, I just kind of mapped out. I ain’t got it filled out yet. It ain’t wrote right. I don’t know whether I can even read it or not. It’s in the tune of the Battle Hymn Of The Republic, “Glory, glory, hallelujah!” You’ve heard it. “Glory, glory, hallelujah!” How many? Of course, we’ve all heard that.
The circuit-rider preacher went riding through the land,
With a rifle on his shoulder and a Bible in his hand;
He told the prairie people of a blessed promised Land,
As he went riding, singing along.
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting arm;
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting arm.
He preached the coming judgment of fire and brimstone;
And a glorious, endless Heaven of the justified alone.
As he rode across the mountains you could hear him sing this song,
As he went riding on.
There is power, power, wonder-working power,
In the Blood of the Lamb;
There is power, power, oh, wonder-working power,
In the precious Blood of the Lamb.
E-164 Bătrânul predicator de circuit. Vi-l amintiţi. Vedeţi?
Acum puşca lui este veche şi ruginită, şi atârnă pe perete;
Biblia lui este foarte uzată şi prăfuită, şi... rareori este atinsă; (Aşa este.)
Dar Mesajul care Ea ni-l aduce ne va întâmpina în acea Zi,
Căci Adevărul lui Dumnezeu încă mărşăluieşte înainte.
Toţi:
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Adevărul Lui mărşăluieşte înainte.
E-164 The old circuit preacher. You remember him. See?
Now his rifle’s old and rusty, and it’s hanging on the wall;
His Bible is very worn and dusty, and the… seldom touched at all; (That’s right.)
But the Message that It brings us will meet us on that Day,
For God’s Truth’s still marching on.
All:
Glory! glory, hallelujah!
Glory! glory, hallelujah!
Glory! glory, hallelujah!
His Truth is marching on.
E-165 Eu voi învăţa asta. Am stat azi dimineaţă când am scris asta, mi-am pus mâna pe puşca mea veche atârnând pe perete. M-am gândit, "Nu va mai fi mult."
Puşca lui este veche şi rugineşte, aşa cum este atârnată pe perete, (Aşa este.)
Şi Biblia este uzată şi prăfuită, şi rareori este atinsă;
Dar Mesajul lui din această Biblie... la judecată într-o zi;
Şi Adevărul Lui continuă să mărşăluiască.
E-165 I’m going to learn that. I stood this morning when I was writing that down, put my hand on my old rifle hanging on the wall. I thought, “It won’t be long.”
His rifle is old and rusting, as it’s hanging on the wall, (That’s right.)
And the Bible is worn and dusty, and is seldom touched at all;
But his Message from this Bible…at the Judgment one day;
And His Truth keeps marching on.
E-166 Adevărul lui Dumnezeu în această Biblie! Da. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-166 God’s Truth is this Bible! Yeah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
E-167 Bătrânul predicator de circuit cu puşca lui pe spate, Biblia în mâna lui, călărea peste preerie, şi sus peste munţi, şi jos prin şanţuri şi pretutindeni, predicând despre un Mileniu care vine, despre o Judecată arzătoare pentru cel nedrept, şi predicând o Împărăţie a lui Dumnezeu pentru cel drept. Este adevărat. Bătrâna Winchester rugineşte înainte. Şi Biblia, ei-ei au nişte cărţi de sex în locul Ei. Dar Adevărul lui Dumnezeu totuşi mărşăluieşte înainte. El se face pe Sine tot atât de real azi, şi o dovedeşte, aşa cum a fost El întotdeauna. "Adevărul lui Dumnezeu continuă să mărşăluiască!"
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie aleluia!
Adevărul Lui mărşăluieşte înainte.
E-167 The old circuit preacher with his rifle across his back, his Bible in his hand, rode across the prairie, and up over the mountains, and down through the ditches and everywhere, preaching of a coming Millennium, of a coming fiery Judgment for the unjust, and preaching a Kingdom of God for the just. It’s true. The old Winchester is a rusting away. And the Bible, they—they got some sex book instead of It. But God’s Truth still marches on. He makes Himself just as real today, and proves it, as He ever was. “God’s Truth keeps marching on!”
Glory! glory, hallelujah!
Glory! glory, hallelujah!
Glory! glory hallelujah!
His Truth is marching on.
E-168 De ce? Cineva Îl va lua. Pentru că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Haideţi să-l cântăm din nou. Acum noi suntem amestecaţi aici, Metodişti, Baptişti, Luterani, orice altceva. În timp ce cântăm acel ultim refren, să dăm mâinile cu cineva din jurul vostru, şi apoi noi vom fi eliberaţi.
E-168 Why? Somebody will take It. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Let’s sing it again. Now we’re mixed up here, Methodist, Baptist, Lutheran, everything else. While we sing that last chorus, let’s shake hands with somebody around you, and then we’ll be dismissed.
E-169 Iar acum, amintiţi-vă, voi care trebuie să mergeţi la propria voastră biserică, mergeţi deseară. Salutaţi pe păstorul vostru din partea mea. Şi-şi apoi rugaţi-vă pentru mine, fiecare din voi. Şi apoi iarăş eu vreau să vă amintiţi, dacă voi nu aveţi un loc unde să mergeţi...
[Fratele Branham zice Fratelui Neville – Ed.] Şi dacă tu ai avea ceva.
După mesajul Fratelui Neville deseară, după ce el îşi are mesajul, atunci eu vreau să fac o bandă numită Lumina Roşie Reflectoare a Venirii Lui, vedeţi, deseară. Domnul să vă binecuvânteze acum. Şi săptămâna viitoare, eu voi, duminica următoare, cu voia Domnului, eu poate că voi fi din nou aici să fac altă bandă, pentru că eu va trebui să fiu în Arkansas această săptămână următoare.
E-169 And now, remember, you that have to go to your own church, go tonight. Greet your pastor for me. And—and then pray for me, each one of you. And then again I want you to remember, if you have no place to go…
[Brother Branham speaks to Brother Neville—Ed.] And if you’d have anything.
After Brother Neville’s message tonight, after he has his message, then I want to make a tape called The Red Flashing Light Of His Coming, see, tonight. The Lord bless you now. And next week, I’ll, next Sunday, the Lord willing, I may be down again to make another tape, ’cause I’ll have to be in Arkansas this next week.
E-170 În ordine, acum hai să cântăm din nou, şi să dăm mâinile acum.
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Doamne Isuse, binecuvântează aceste batiste! ... ? ... [Fratele Branham se roagă în timp ce adunarea cântă – Ed.] În Numele lui Isus Cristos, ne punem mâinile peste aceste batiste.
... pe.
Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Acum să ne aplecăm capetele doar pentru un moment.
E-170 All right, now let’s sing again, and shake hands now.
Glory! glory, hallelujah!
Glory! glory, hallelujah!
Lord Jesus, bless these handkerchiefs!…?…[Brother Branham prays while the congregation sings—Ed.] In the Name of Jesus Christ, we lay hands upon these handerchiefs.
…on.
Praise be to God! Now let us bow our heads just a moment.
E-171 Tu eşti chiar la timp, Frate Ruddell. Vino aici sus doar un minut şi te roagă. Fratele Ruddell, un altul dintre fraţii noştri asociaţi aici, a unei mici asociaţii de biserici pe care o avem împreună, această interdenominaţională. Şi eu am auzit de poziţia vitează pe care Fratele Ruddell a luat-o pentru-pentru Evanghelie. Şi deci eu-eu spun aceasta, Frate Ruddell, că totul de-a lungul drumului... Dumnezeu nu a promis un răsad cu flori de uşurinţă. Dar El a promis o luptă, da, dar El a promis victoria. Acela-i faptul.
E-171 You’re just in time, Brother Ruddell. Walk up here just a minute and pray. Brother Ruddell, another one of our associate brethren here, of a little association of churches we have together, this interdenominational. And I have heard the gallant stand that Brother Ruddell taken for the—for the Gospel. And so I—I say this, Brother Ruddell, that everything along the road…God has not promised a flowery bed of ease. But He promised a battle, yes, but He promised victory. That’s the thing.
E-172 Îmi amintesc când întâi am luat această poziţie, chiar propria mea mamă şi tata au vrut să mă scoată din casă. Vedeţi? Dar, o, vai, cum i-am botezat eu în Numele Domnului Isus! Singurele speranţe pe care le am azi sunt datorită poziţiei. Eu sunt aşa de bucuros că Mesajul Bibliei, de la bătrânul predicator de circuit până jos la acest timp... Cu toate că oamenii L-au apucat şi L¬au tuns în jur, şi au făcut denominaţiuni şi au pus crezuri şi de toate în El, acel Adevăr încă mărşăluieşte înainte. Aşa este. El încă mărşăluieşte înainte.
E-172 I remember when I first took this stand, even my own mother and father want to turn me from the house. See? But, oh, my, how I baptized them in the Name of the Lord Jesus! The only hopes I ever have today is because of the stand. I’m so glad that the Message of the Bible, from the old circuit preacher down to this time…Though people has got a hold of It and they’ve trimmed It around, and they’ve made denominations and put creeds and everything else in It, that Truth still marches on. That’s right. It still marches on.
E-173 Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare, şi noi sperăm să vă vedem din nou foarte curând. Până atunci, veţi face pentru mine această favoare acum, atât aici cât şi cei cu benzile de asemenea, voi fraţilor? Rugaţi-vă ca Dumnezeu să aşeze în inima mea acel ceva pe care eu l-am pierdut în acel complex. Este atât de uşor să-ţi faci complexe.
Am avut o întrevedere zilele trecute cu Fratele meu Way ce şade aici, stând aici în faţă. Un om bun, dar s-a alcătuit pe sine în jurul unui complex, un altfel de complex, a făcut acelaşi lucru. Frate Way, tu poţi atât de uşor s-o faci; este că doar îţi pui ceva lucru mic în minte, continui să gândeşti în acel fel. Du¬te înapoi şi verifică cu Scriptura, şi vezi dacă este corect sau nu, şi apoi du-te de acolo mai departe. Da. Nu pierde simţirea oamenilor. Înţelegi? Tu trebuie să-ţi aminteşti că ei nu sunt făcuţi din rumeguş. Ei sunt carne şi sânge, fiinţe umane şi un suflet. Rugaţi-vă pentru mine, voi toţi, dacă vreţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum.
Noi ne vom pleca capetele şi vom cere Fratelui Ruddell dacă el va...
E-173 God bless you, each one, and we hope to see you again real soon. Till then, will you do this one favor for me now, both here and on tapes also, you brethren? Pray that God will place into my heart that something that I lost out there in that complex. It’s so easy to build a complex.
I had an interview the other day with my Brother Way sitting here, standing here in front. A good man, but built hisself around a complex, another kind of a complex, did the same thing. Brother Way, you can so easily do it; it’s you just get a little something in your mind, keep thinking that way. Go back and check it with the Scripture, and see if it’s right or not, and then go from there on. Yeah. Don’t lose the feeling of the people. See? You must remember they’re not made out of sawdust. They are flesh and blood, human beings and a soul. Pray for me, all of you, if you will. God bless you now.
We’re going to bow our heads and ask Brother Ruddell if he’ll…
E-174 Pardon? [Fratele Parnell zice, "Frate Branham, eu am ceva ce aş dori să spun, îmi ia doar o jumătate de secundă." – Ed.] Bine, frate. [Fratele Parnell spune despre un vis pe care l-a visat.] Lăudat să fie Dumnezeu! Acesta este un lucrător. Cineva s-ar putea să nu ştie. Şi el a fost unul din grupul care, eu nu am avut timp în această dimineaţă, care a fost în unul din acele vise, vorbind despre mine mergând pe cealaltă cale, vedeţi, mergând spre Vest, mergând afară spre Vest în acest ultim timp. Fratele J. T. Parnell.
E-174 Pardon? [Brother Parnell says, “Brother Branham, I have something I’d like to say, just take me a half a second.”—Ed.] Okay, brother. [Brother Parnell tells about a dream he had dreamed.] Praise be to God! This is a minister. Somebody might not know. And he was one of the group that, I didn’t have time this morning, that was in one of those dreams, speaking of me going the other way, see, going West, going out West on this last time. Brother J.T. Parnell.
E-175 Acum, s-ar putea să fie străini care se întreabă de oameni care au vise, de visători. Nu, noi nu mergem după tot felul de vise şi lucruri, dar noi credem că Biblia a spus, "Şi se va împlini în ultimele zile, că Eu voi turna Duhul Meu peste popor; şi ei vor profeţii, şi vor vedea vedenii, şi vor visa vise." Şi atât timp cât aceea este între coperţile Bibliei, este datoria mea să o cred şi să o predic. Şi când oamenii spun vise, dacă Domnul nu dă tălmăcirea, îl lăsăm să treacă. Şi dacă este ceva... Când cineva vorbeşte în limbi, trebuie să fie ceva către biserică, şi trebuie să se întâmple, la fel. Dacă nu, acesta ar fi un duh rău. Acesta trebuie să se împlinească, pentru că tălmăcirea limbilor este profeţie. Noi ştim că aceea este corect. Deci noi încercăm aici să trăim Biblia chiar în felul în care Ea este învăţată. Nu luaţi nimic din Ea sau nu adăugaţi nimic la Ea, ci doar lăsaţi-O aşa cum este Ea. Domnul fie binecuvântat. Aceea m-a ajutat, Frate J.T., să cred că... Dumnezeu nu mi-a spus să merg afară acum şi să compromit cu păcatul; ci doar să mă duc afară şi să continui s-o fac. Vedeţi?
E-175 Now, there might be strangers that wonder about people having dreams, of dreamers. No, we don’t go for all kinds of dreams and things, but we believe that the Bible said, “And it shall come to pass in the last days, that I’ll will pour out My Spirit upon the people; and they shall prophesy, and shall see visions, and dream dreams.” And as long as that’s in the lids of the Bible, it’s my duty to believe it and to preach it. And when people tell dreams, if the Lord doesn’t give the interpretation, we let it go. And if it’s something…When anyone speaks with tongues, it must be something to the church, and it must happen, too. We don’t, it’d be an evil spirit. It must come to pass, ’cause interpretation of tongues is prophecy. We know that’s right. So we try here to live the Bible just the way It’s taught. Take nothing away from It or add nothing to It, but just live It the way It is. The Lord be blessed. That helped me, Brother J.T., to believe that…God didn’t tell me go out now and compromise with sin; but just go out and just keep on doing. See?
E-176 Să ne rugăm acum. Frate... [O soră strigă în adunare – Ed.] ... Cineva a leşinat. Doar un minut. Staţi liniştiţi, fiecare. Vedeţi? [Fratele Branham părăseşte amvonul şi merge jos în adunare.]
E-176 Let us pray now. Brother…[A sister in the congregation cries out—Ed.]…Someone fainted. Just a minute. Sit still, everybody. See? [Brother Branham leaves the pulpit and goes down into the congregation.]
E-177 Părinte Ceresc, lasă mila şi bunătatea Ta să fie cu Fratele Way. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să vină înapoi. Dă-l înapoi, Doamne, şi dă-i tărie şi sănătate.
Aşa să mă ajute, inima lui începe să bată din nou! Fiţi liniştiţi, fiecare, şi rugaţi-vă doar.
Doamne Isuse, lasă bunătatea şi mila Ta să fie cu Fratele Way, în Numele lui Isus Cristos.
E-177 Heavenly Father, let Thy mercy and goodness be with Brother Way. In the Name of Jesus Christ, may he come back. Give him back, Lord, and give him strength and health.
So help me, his heart starts beating again! Be still, everybody, and just pray.
Lord Jesus, let Thy goodness and mercy be with Brother Way, in the Name of Jesus Christ.
E-178 S-a terminat. Aşa cum stau aici la acest altar, unde au fost predicate funerarii. Unde stau eu aici, unde ne-am rugat pentru sute de oameni lui Cristos. M-am întins, ochii îi erau fixaţi, pulsul i-a fost dus. Şi nu mai mult decât am chemat Numele lui Isus Cristos, şi pulsul a început să-i vină iarăşi înapoi.
Laudă Domnului! Laudă Domnului! Ca un slujitor al crucii, eu o spun în Numele lui Isus Cristos. Nu este El minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Un atac de inimă. Vedeţi? Eu sunt aşa de mulţumitor că aceasta s-a întâmplat chiar acum, în loc să aştepte până când noi am plecat. Vedeţi harul lui Dumnezeu? Domnul să fie binecuvântat!
Doar să ne aplecăm capetele.
E-178 It’s over. As I stand here on this altar, where funerals has been preached. Where I stand here, where hundreds of people has prayed through to Christ. I reached out, his eyes was set, his pulse was gone. And no more than called the Name of Jesus Christ, and his pulse started coming back again. Praise the Lord! Praise the Lord! As a minister of the cross, I say that in the Name of Jesus Christ. Isn’t He wonderful? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] A heart attack. See? I’m so thankful it happened just now, instead of wait till we got away. See the grace of God? The Lord be blessed!
Let us just bow our heads.
E-179 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim acum pentru bunătatea Ta şi mila Ta. Tu eşti totdeauna în mijlocul nostru. Dă-mi, Doamne, Ulei în lampa mea. Dă-mi toiagul Domnului, ca eu să-L pot întinde, sus peste cei bolnavi şi nenorociţi. Ca să-l pot aduce peste... să aduc eliberare acelora care sunt în nevoie, şi judecată la cei care Îl resping. Acordă-ne aceasta, Tată. Noi Îţi mulţumim pentru toată bunătatea Ta, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Frate Ruddell, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
E-179 Heavenly Father, we thank You now for Your goodness and Your mercy. You are ever in our midst. Give me, Lord, Oil in my lamp. Give me the—the—the—the Rod of the Lord, that I might stretch It out, up over the sick and afflicted. That I might bring it out upon…to bring deliverance to those who are needy, and judgment to those who are rejecting It. Grant it, Father. We thank You for all Your goodness, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Brother Ruddell, God bless you, brother.
Up