Este Viaţa Ta Vrednică De Evanghelie?

Is Your Life Worthy Of The Gospel?
Data: 63-0630E | Durată: 2 ore 38 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Să rămânem în picioare doar un moment, aşa cum ne aplecăm capetele acum şi privim la Domnul. Dacă există ceva cereri să fie cunoscute lui Dumnezeu, aţi vrea chiar acum la timpul acesta să vă ridicaţi mâna spre El, aşa, şi ţineţi pe inima voastră ceea ce vreţi.
E-1 Let us remain standing just a moment, as we bow our heads now and look to the Lord. If there's any requests to be known to God, would you just now at this time raise your hand to Him, like that, and hold on your heart what you want.
E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi suntem recunoscători pentru o altă zi. Şi acum ea a început să însemneze; aceasta va fi istorie. Serviciile de azi dimineaţă deja au trecut. Cuvintele care s-au spus sunt în aer, pe bandă, şi noi va trebui să-L întâlnim într-o zi. El sau va trebui să fie corect sau greşit. Şi noi-noi credem că El este corect, pentru că El este Cuvântul Tău.
E-2 Our Heavenly Father, we are grateful for another day. And now it's begin to mark up; it'll be history. The services of this morning is already past. The Words that's been said is in the air, on the tape, and we'll have to meet It someday. It'll either have to be right or wrong. And we—we believe that It's right, because that It's Your Word.
E-3 Acum, ne rugăm ca Tu să ne acorzi nouă, în seara aceasta, cererile care noi le cerem. Cu mâinile noastre, noi ridicăm, cerând pentru cereri. Tu ai ştiut de ce am avut noi nevoie, şi ceea ce cerem noi. Aşa că ne rugăm ca Tu să ne răspunzi, Doamne, şi să ne dai dorinţa inimii noastre, aceea este, dacă noi o putem folosi să Te onorăm. Admite aceasta, Doamne.
E-3 Now, we pray that You'll grant to us, tonight, the requests that we're asking. With our hands, we raise, asking for requests. Thou did know what we had need of, and what we're asking for. So we pray that You'll answer us, Lord, and give us the desires of our heart, that is, if we can use it to honor You. Grant it, Lord.
E-4 Vindecă boala în mijlocul nostru. Ia la o parte tot păcatul şi necredinţa. Dă-ne din a Ta... iarăşi o porţiune din binecuvântările Tale, în seara aceasta, Doamne, aşa cum medităm asupra Cuvântului, şi timpul în care trăim noi. Noi ne-am adunat împreună, Tată, nu pentru alt scop decât să încercăm să învăţăm cum să trăim mai bine, şi să trăim mai aproape de Tine. Căci noi vedem ziua apropiindu-se, şi noi trebuie să ne adunăm împreună adesea, şi să luăm instrucţiuni de la Tine. Admite aceasta, Tată, în Numele lui Isus. Amin.
Vă mulţumesc. Vă puteţi aşeza.
E-4 Heal the sickness in the midst of us. Take away all sin and unbelief. Give us of Thy… a portion of Thy blessings again, tonight, Lord, as we meditate upon the Word, and the time that we're living. We have assembled together, Father, for no other purpose but to try to learn how to live better, and to live closer to You. For we see the day approaching, and we must assemble ourselves together oft, and take instructions from You. Grant it, Father, in Jesus' Name. Amen.
Thank you. You may be seated.
E-5 Eu ştiu că-i îngrozitor de cald, şi locul tot înghesuit aşa cum este. Şi astfel ne pare rău că nu avem... ceva aer condiţionat. Şi eu... Poate aceea va fi... Există două lucruri care vreau să le fac pentru biserică, atât de curând cât pot eu să ajung înapoi în felul cum vreau, dacă eu ajung înapoi în mitinguri potrivit. Eu vreau, de asemenea, un-un pian, unde el stă în felul acesta, aşa ca pianista să se uite înspre adunare. Eu vreau o orgă acolo pe partea aceasta; şi un aer condiţionat. Atunci eu simt că aceea ar fi totul. Şi astfel noi suntem... Ne vom încrede în Domnul, şi ştim că El ne-o va acorda.
E-5 I know it's awfully warm, and place all packed out the way it is. And so we're sorry we don't have the… any air conditioning. And I… Maybe that'll be… There's two things that I want to do for the church, as soon as I can get back in the way I want to, if I get back in the meetings properly. I want, too, a—a piano, where it sets this way, so the pianist will be looking towards the congregation. I want an organ over on this side; and an air conditioner. Then I feel like that'd be it. And so we are… We'll trust the Lord, and know that He will grant it to us.
E-6 Eu cred, ei mi-au spus, Fratele Hickerson tocmai a luat aceasta din revistă. El a pus-o pe biroul meu înapoi acolo. Aceea este acea constelaţie de Îngeri care este în revistă despre care s-a vorbit. Vedeţi forma de piramidă? Priviţi la acesta Unul de pe partea aceasta, aripa ascuţită, venind cu pieptul Lui aşa în afară, pe partea mea dreaptă. Aşa cum am vorbit tocmai de la acest amvon, cu luni şi luni şi luni în urmă, vedeţi, iată-L acolo. Şi revista Look... Sau, Revista Life Îl are, ediţia din mai, 17 mai, eu cred că este. Este aşa? Mai 17, ediţia. D-na Woods îmi spunea astăzi că mulţi au sunat-o şi au întrebat. Aceea este în ediţia din mai, 17 mai.
E-6 I believe, they told me, Brother Hickerson just took this out of the magazine. He put it on my desk back there. That is that constellation of Angels that's in the magazine that was spoke of. See the pyramid shape? Look at this One on this side, the pointed wing, coming with His chest out like that, on my right-hand side. As I spoke from this same pulpit, months and months and months ago, see, there It is. And Look maga-… Or, Life magazine has It, the—the May issue, May the 17th, I believe it is. That right? May the 17th, issue. Mrs. Woods was telling me today that many called her and asked. That's in the May issue, May the 17th.
E-7 Acesta-i un nor misterios. Norul este la douăzeci şi şase de mile înălţime şi lat de treizeci de mile. Şi despre aceea am vorbit noi aici. Aceea este unde Îngerul Domnului a venit jos şi a zguduit locul. Şi întreaga... A sunat mai tare...
E-7 It's a mysterious cloud. The cloud is twenty-six miles high and thirty miles across. And that's what we were speaking of here. That's where the Angel of the Lord came down and shook the place. And the whole… It sound louder…
E-8 Eu ştiu că acolo-i un om, dacă... mă gândesc, Fratele Sothmann, eu l-am văzut cu un timp în urmă, pe undeva. El a stat... Da. Chiar înapoi aici. El e aici. El a stat aproape când s-a întâmplat. Eu presupun că nu am fost prea departe de el. Eu tocmai îl vedeam, am încercat să-i fac cu mâna. Numai, că eu am avut binoclul lui. Căci, animalele, în care noi am vânat, au... Nu erau pe dealul acesta. Acum au mers pe dealul celălalt. Eu le-am găsit, cu o zi înainte, şi le-am spus unde să se ducă. Eu am mers pe aici, unde, dacă ele vin pe aici, eu doar împuşc sus în aer şi le alung înapoi încolo, aşa ca ei să-şi poată lua a lor-a lor-animalul lor. Deci, aceştia erau mistreţi.
E-8 I know there's one man, if… I think, Brother Sothmann, I seen him a while ago, somewhere. He's here. He was standing… Yeah. Right back here. He was standing near when it happened. I guess I wasn't too far from him. I just see him, tried to wave to him. Only, I had his binoculars. That, the—the animals, in which we were hunting, had… Wasn't on this hill. Now it went on the other hill. I found them, the day before, and told them where to go to. I went over here, where, if they come this way, I'd just shoot up in the air and run them back that way, so that they could get their—their—their animal. So, javelina is what it was.
E-9 Şi astfel am mers acolo, pe partea aceasta, şi ei nu erau. Ei nu erau pe nici o parte. Eu l-am văzut pe Fratele Fred să umble afară, şi ei nu erau acolo. El a mers înapoi, şi Fratele Norman a mers peste deal. Şi eu m-am întors, am mers jos în mica prăpastie şi am venit sus, doar de unul singur, cam o milă şi jumătate printr-un ţinut foarte zgronţuros. Şi eu eram aşezat jos şi doar mă uitam împrejur. Se făcea târziu în ziuă.
Şi eu culegeam acele, ce numim noi acolo, capete de capră. Este ceva ca un scăiete. Le culegeam jos de pe cracul pantalonului meu, chiar exact în acelaşi fel care m-am văzut pe mine făcând când am fost aici spunându-vă despre viziune, şase luni, cam, înainte să se întâmple. Am zis, "Asta-i ciudat. Uite cât sunt de perfect la nord de Tucson, cumva de nord est. Face...
"Tucson," vă amintiţi, am spus, "puţin sud vest."
Şi am zis, "Asta-i ciudat." Eu mă uitam la scăiete, în felul acesta, culegându-i jos de pe a-i mei... mulţi din ei, jos de pe cracii pantalonilor mei. Dacă nu aţi fost niciodată acolo, acela-i un ţinut de deşert. Nu este ca acesta, deloc. De vreo douăzeci de ori mai luminos; şi acolo nu sunt pomi şi lucruri aşa cum sunt aici. Sunt numai cactuşi şi nisip.
E-9 And so I went over, this side, and they wasn't. They wasn't on either side. I seen Brother Fred walk out, and they wasn't there. He went back, and Brother Norman went over the hill. And I turned, went down in a little chasm and come up, just by myself, about a mile and a half through some real rugged country. And I was set down and was just looking around. It was getting up in the day.
And I was picking those, what we call there, goat-headers. It's something like a burr. Picking them off of my trouser leg, just exactly the same kind that I saw myself doing when I was here telling you about the vision, six months, about, 'fore it happened. I said, "That's strange. Look how perfect north I am of Tucson, kind of northeast. Makes…
"Tucson," remember, I said, "little southwest."
And I said, "That's strange." I was looking at the burr, like this, picking them off of my… many of them, off of my trouser legs. If you never been there, that's a desert country. It isn't like this, at all. About twenty times brighter; and there's no trees and things like there is here. It's just cactus and sand.
E-10 Deci eu-eu doar mă uitam la acesta, în felul acesta. Eu doar mi-am ridicat ochii în sus. Şi cam, eu aş zice, o jumătate de milă de mine, am văzut un cap întreg de... turmă de mistreţi. Ei veneau afară la capăt, unde ei mâncau ceva frunziş. Şi m-am gândit, "Acum, dacă i-aş putea doar aduce pe Fratele Fred şi Fratele Norman până acolo, acela-i tocmai locul."
E-10 So I—I just looking at it, like that. I just raised my eyes up. And about, I'd say, half a mile from me, I saw a whole head of… herd of javelina. They coming out on the end, where they was eating some phyllary. And I thought, "Now, if I can just get Brother Fred and Brother Norman to there, that's just the place.
E-11 Şi seara dinainte, Duhul Sfânt era aşa de grozav în tabără, încât El mi-a spus lucruri care s-au întâmplat şi aveau loc. Eu a trebuit să mă scol şi să umblu departe de la tabără.
Şi atunci, dimineaţa aceea următoare, eu am mers sus acolo. Şi am pornit... Am zis, "Acum, dacă eu pot ajunge la Fratele Fred, eu îl aduc în jurul acestui munte," care este cam o-o milă pe partea aceasta. Eu a trebuit să merg vreo-vreo două mile, sau mai bine, să-l iau, poate trei. Dar pe aici, jos aceasta ce noi numim spate de porc, vin sus în felul acesta, sus pe vârful acestor munţi zgronţuroşi, zimţaţi, şi merg în jos pe aici, traversez şi vin dincolo, şi merg în jos în direcţia aceasta şi îl iau. Atunci el trebuie să meargă drept la partea de jos a dealului, să-l ia pe Fratele Norman, care probabil că ar fi fost vreo patru sau cinci mile, apoi să ajungă înapoi. Şi eu urma să pun o-o bucăţică de Kleenex [şerveţel de hârtie – Trans.] care eu urma să-l agăţ de o-o bucată de crenguţă de mesquite acolo, aşa ca să mă pot îndrepta spre care defileu să merg afară când vin înapoi.
E-11 And the evening before, the Holy Spirit was so tremendous in the camp, that He was telling me things that had happened and taking place. I had to get up and walk away from my camp.
And then, that next morning, I had went up there. And I started… I said, "Now, if I can get to Brother Fred, I'll get him around this mountain," which is about a—a mile this way. I had to go about—about two mile, or better, pick him up, maybe three. Back this way, down this what we call hogback, come up like this, up top these rugged, jagged mountains, and run down this way, cut across and come over, and go down in this direction and pick him up. Then he have to go plumb, the bottom of the hill, to get Brother Norman, which would probably been about four or five miles, then get back. And I was going to put a—a little piece of Kleenex that I was going to hang on a piece of—of the mesquite there, so I could point myself to which ridge to go out when I come back.
E-12 Şi eu tocmai am venit sus peste un mic defileu unde erau o mulţime de stâncă zimţată, şi acolo era o-o potecă de căprioare venind în jos pe partea cealaltă, cam, oh, patruzeci, cincizeci de iarzi dedesubt de prăpastie. A fost cam, oh, a fost târziu în zi, aş zice ora opt, sau nouă. Te-ai gândi tu ceva în felul acela, Frate Fred, poate ora nouă, ceva? Am fugit acolo pe partea aceasta, repede, să mă feresc să nu mă vadă mistreţii. Ei sunt un vier sălbatic, voi ştiţi, şi ei sunt cam înfricoşători.
E-12 And I just come up over a little ridge where there's lot of jagged rock, and there's a—a deer trail come down the other side, about, oh, forty, fifty yards beneath the cliff. It was about, oh, it was up in the day, I say eight o'clock, or nine. Would you think something like that, Brother Fred, maybe nine o'clock, something? I run over on this side, quickly, to keep the javelinas from seeing me. They're a wild boar, you know, and they're pretty scary.
E-13 Aşa că am-am mers peste deal pe aici, şi am tăiat, pornit, să alerg sus pe deal. Şi doar am alergat înainte, într-un mic, ce noi numim, un furişat de câine. Şi dintr-o dată, întregul ţinut doar a răsunat. Eu niciodată nu am auzit o astfel de explozie îngrozitoare! Doar a zguduit, şi pietrele s-au rostogolit. Şi am simţit parcă eu-eu trebuie că am sărit cinci picioare de la pământ, se părea. Aceasta doar-doar m-a speriat. M-am gândit, "O, doamne!" M-am gândit că am fost împuşcat. Că cineva... Eu aveam pe cap o pălărie neagră. M-am gândit că ei s-ar fi putut gândi că era un mistreţ fugind în sus pe munte, cineva m-a împuşcat. Acesta a mers aşa de tare, chiar peste mine, în felul acela. Atunci, dintr-o dată, Ceva a spus, "Priveşte sus." Acolo era Acesta. Atunci El mi-a spus, "Aceasta-i deschiderea celor Şapte Peceţi. Întoarce-te acasă." Deci, iată-mă aici.
E-13 So I—I went over the hill this way, and cut, started, run up the hill. And I just run along, in a little, what we call, a dog trot. And all of a sudden, the whole country just rung out. I never heard such a terrific blast! Just shook, and the rocks rolled. And I felt like I—I must have jumped five feet off the ground, looked like. It just—just scared me. I thought, "Oh, my!" I thought I had gotten shot. That somebody… I had on a black hat. I thought they might have thought was a javelina running up the mountain, somebody had shot me. It went so loud, right on me, like that. Then, all at once, Something said, "Look up." There It was. Then He told me, "It's the opening of those Seven Seals. Turn home." So, here I come.
E-14 Am întâlnit pe Fratele Fred şi Fratele Norman, vreo o oră mai târziu, când i-am găsit. Ei erau emoţionaţi şi vorbeau despre aceasta. Iată-l acolo. Şi ştiinţa spune că este imposibil ca-ca vreun fel de un-un abur sau orice să ajungă aşa de înalt, ceaţă, vapori. Înţelegeţi? Aceasta va merge numai doar... Eu nu aş şti. Eu-eu...
E-14 I met Brother Fred and Brother Norman, about a hour later, when I found them. They were excited and talking about it. There it is. And science says that it's impossible for—for any kind of a—a mist or anything get that high, fog, vapor. See? It'll only go just… I wouldn't know. I—I…
E-15 Noi, când noi mergem în străinătate, noi călătorim la nouă mii de picioare. Aceea-i deasupra furtunilor. Aceea-i cam aproximativ patru mile. Şi zicem, să zicem, poate sunt cincisprezece mile până voi nu mai puteţi obţine aburi. Dar acesta-i la douăzeci şi şase de mile, şi ea a plutit acolo toată ziua. Înţelegeţi? Ei nu ştiu ce este Aceasta. Dar, mulţumiri Domnului, noi ştim.
Îţi mulţumesc, Frate Hickerson. Eu îl voi păstra pe biroul meu înăuntru acolo. Şi când noi scriem cartea, ei bine, atunci noi îl putem avea.
E-15 We, when we go overseas, we travel nine thousand feet. That's above the storms. That's approximately about four miles. And say, let's say, maybe it's fifteen miles till you can't get no more vapor. But this is twenty-six miles, and she hung there all day. See? They don't know what It is. But, thank the Lord, we do.
Thank you, Brother Hickerson. I'll keep it on my desk in there. And when we write the book, why, then we can have it.
E-16 Eu am o notiţă aici care mi-a fost dată. Eu cred că a fost o creştere în numărul nostru de când am fost aici ultima dată. Eu cred că numele lui este-este... cel puţin, numele tatălui lui, David West. Şi au un ins mititel aici care ei vor să-l dedice Domnului. Este asta aşa? A fost în seara aceasta, sau a fost miercuri seara? Eu nu ştiu. Acesta are... În seara aceasta? Asta-i bine. Păi, ce ziceţi de... Tu eşti David, nu-i aşa? Asta-i ce m-am gândit că tu erai. În regulă. Ce ar fi să-l aduci pe micuţ sus?
Dacă sora noastră va veni aici la acest pian, şi să ne dea cântarea de Aduceţi-i Înăuntru. Păstorul, dacă el vrea, să vină aici sus, şi noi vom dedica pe acest băieţel Domnului. Acum, noi încercăm să o păstrăm Scriptural.
E-16 I got a little note here was give me. I believe there's been an increase in our number since I was here last. I think his name is—is… least, his father's name, David West. And got a little fellow here that they want to dedicate to the Lord. Is that right? Was it tonight, or was it Wednesday night? I don't know. It's got… Tonight? That's fine. Well, what about… You are David, aren't you? That's what I thought you was. All right. How about bringing the little fellow up?
If our sister will come over here to this piano, and give us the song of Bring Them In. The pastor, if he will, come up here, and we'll dedicate this little boy to the Lord. Now, we try to keep it Scripturally.
E-17 Acesta-i nepotul tău, Frate West. Nu pare posibil, nu-i aşa? Soră West, ce gândeşti tu despre asta? Nu face aceasta... Tu ştii ce gândesc eu, totuşi? Tu ştii, eu sunt bunic, de asemenea.
Aceasta îmi aminteşte de Fratele Demas Shakarian. El a stat înaintea unei mari mulţimi de oameni. El încurcă toate lucrurile ca şi mine, voi ştiţi. El a stat acolo. El a zis, "Voi ştiţi," a zis, "eu-eu i-am spus la Rose, m-am simţit," aceea-i soţia lui, a zis, "m-am simţit mult mai bătrân de când am fost bunică." El a zis, "Nu. Am vrut să spun bunic..." Voi ştiţi, eu...
E-17 This is your grandson, Brother West. Don't seem possible, does it? Sister West, what do you think about that? Doesn't it… You know what I think, though? You know, I'm grandpa, too.
It reminds me of Brother Demas Shakarian. He was standing before a great crowd of people. He gets everything mixed up like I do, you know. He was standing there. He said, "You know," said, "I—I told Rose, I felt," that's his wife, said, "felt lots older since I was grandma." He said, "No. I meant grand-…" You know, I…
E-18 Tu nu eşti singur, Frate West. Există mulţi din ei aici înăuntru. Şi este în ordine. Eu cred că noi putem într-adevăr să-i apreciem pe nepoţii noştri. Aceasta nu... Sper că aceasta nu sună rău. Dar noi putem avea mai mult timp cu ei, eu cred, decât cum am avut cu a noştri-copiii noştri. Am întrebat pe soţie asta, ziua trecută. A zis, "Sigur. Tu îi iubeşti puţină vreme, îi dai înapoi acolo la mama lor, şi mergi înainte."
E-18 You're not alone, Brother West. There's lot of them in here. And it's all right. I think we can really appreciate our grandchildren. This don't… Hope this don't sound bad. But we can have more time with them, I believe, than we did with our—our children. I asked the wife that, other day. Said, "Sure. You love them a little while, turn them back over to their mother, and go on."
E-19 Ei bine, eu am un nepoţel înapoi acolo. El a zis, "Papa, predică. Papa, predică." Şi ei au strâns oferta duminica trecută seara, şi au avut-o aşezată pe masă. Ei l-au adus înăuntru, înapoi acolo, şi-şi el m-a auzit prin microfon. El a zis, "Papa, predică. Papa, predică."
Şi Billy a zis, "Da, sus acolo."
El a zis, "Nu." Şi oferta a mers peste tot pe duşumea. El-el a vrut să vină aici afară, voi ştiţi. Şi el întotdeauna strigă la mine, ştiţi, mă vede la orice convenţie. El strigă, "Papa, predică." A strigat foarte tare. Deci eu ştiu că ei sunt drăguţi.
Spune, mă întreb dacă eu pot împrumuta ceva din părul acela? El nu are nevoie de el chiar acum. Eu am. Care-i numele lui? [Sora West zice, "David Jonathan." – Ed.] David Jonathan. Nu-i acela un nume frumos? Ei bine, eu sper că viaţa lui se ia după aceia după care-i numele lui. David; regele, David; cine, Cristos urmează să şadă pe tronul lui; şi de asemenea Jonathan, prietenul prea iubit. Eu-eu vă spun, ei sunt copilaşi drăgălaşi. Noi îi apreciem, foarte mult. Eu... El umblă sus. Şi el poate-el poate striga "amin" aşa de bine ca restul din ei, voi ştiţi, aşa că noi nu vom lăsa ca aceasta să ne deranjeze. Noi îl dedicăm la Domnul.
Mă gândesc că-i foarte plăcut, să avem o pereche tânără, la care Dumnezeu a pus în grija lor un copilaş ca acesta, şi să vină să-l dea Domnului. Şi când tu faci asta, aceasta arată că tu nu eşti... că tu îi dai înapoi la Dumnezeu pe acela care Dumnezeu ţi l-a dat. Dumnezeu să-l binecuvânteze.
Acum, dacă vrei tu să-l ţii, eu cred că poate mama îl poate ţine un pic mai bine decât aş putea eu. Şi ce-i dacă noi doar ne punem mâinile peste el? Aţi vrea mai degrabă să faceţi aşa? Căci, eu mă tem că eu l-aş scăpa sau, nu să-l scap, să-l frâng sau una alta, voi ştiţi. Şi eu întotdeauna mă tem să nu-i frâng, voi ştiţi. Vai-vai...
Meda a zis, înapoi acolo... Mă gândesc că acesta este un lucru la platformă că ea cumva mă invidiază, voi ştiţi. Ei îi place să-i ţină...
Păi, uite aici, el o să se uite la mine. El este un ins minunat.
Da, domnule. Poate eu aş putea să-l ţin. Mă întreb. O, soră, să nu... Eu sper că el nu cade. Aici, nu-i acela drăguţ? Acela drăguţ? Cum faci tu? Bine, acum, dulce.
Să ne aplecăm capetele.
Doamne Isuse, cu mulţi ani în urmă, când Creştinătatea s-a născut în forma unui Om numit Cristos, Mesia cel uns, Isus era Numele Lui. Oamenii i-au adus pe pruncii lor la El, ca El să-şi poată pune mâinile Lui peste ei şi să-i binecuvânteze. Şi El a zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi să nu-i opriţi, căci astfel este Împărăţia Cerurilor." Acest cuplu micuţ drăgălaş, bunicii lor şi ceilalţi au fost adevăraţi urmaşi ai Cuvântului.
Doamne Isuse, eu aduc, şi ţin spre Tine, în seara aceasta, păstorul şi eu, pe acest micuţ drăgălaş David Jonathan West. Eu ţi-l dau Ţie, de la mama şi tăticul. Eu îl prezint Ţie, Doamne, pentru sănătate, tărie, viaţă lungă de serviciu, să onoreze pe Dumnezeu Atotputernic, Care l-a adus în lumea aceasta. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste el. Fie ca Duhul Sfânt să se odihnească peste copil. Dacă există un mâine, fie ca el să poarte Evanghelia care părinţii şi bunicii aşa o îndrăgesc astăzi. Admite aceasta, Doamne. Acum, în Numele lui Isus Cristos, eu Îţi dau acest copil, într-o dedicare a vieţii lui. Amin.
Eu cred că ei vor să ia o poză a copilaşului. [Un aparat ticăie – Ed.] Eu am sărit, de asemenea.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Fie ca întotdeauna să iubeşti şi să îndrăgeşti pe Domnul Isus, şi micuţul să fie crescut în frica lui Dumnezeu, şi să ai un băieţel minunat. Eu sunt sigur. Dumnezeu să fie cu voi.
Eu cred că el şi-a scăpat biberonul lui mic? L-au ridicat? O, vai!
Acum să cântăm cântarea aceea micuţă, Aduceţi-i Înăuntru. Fiecare, împreună acum, pentru insul micuţ. În regulă, soră.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi pe cei mici la Isus.
E-19 Well, I've got a little grandson back there. He said, "Papa, preach. Papa, preach." And they took up the offering last Sunday night, and had it laying on the table. They brought him in, back there, and—and he heard me through the microphone. He said, "Papa, preach. Papa, preach."
And Billy said, "Yes, up there."
He said, "No." And the offering went all over the floor. He—he wanted to come out here, you know. And he's always hollering at me, know, see me at any convention. He holler, "Papa, preach." Hollered real loud. So I know they're cute.
I think it's mighty sweet, have a young couple, that God has placed in their care a little fellow like this, and come to give him to the Lord. And when you do that, it shows that you are not… that you are giving back to God that what God give to you. God bless him.
Meda said, back there… I think this is one job at the platform she kind of envies me, you know. She likes to hold the…
Well, looky here, he's going to look at me. He's a fine fellow. Yes, sir. Maybe I could hold him. I wonder. Oh, sister, don't… I hope he don't fall. Here, isn't that cute? That cute? How you do? Well, now, sweet.
Lord Jesus, many years ago, when Christianity was born in the form of a Man called Christ, the anointed Messiah, Jesus was His Name. The people brought their little infants to Him, that He might lay His hands upon them and bless them. And He said, "Suffer little children to come unto Me, and forbid them not, for such is the Kingdom of Heaven." This lovely little couple, their grandparents and them have been true followers of the Word.
Lord Jesus, I bring, and hold to You, tonight, the pastor and I, this lovely little David Jonathan West. I give him to You, from the mother and daddy. I present him to You, Lord, for health, strength, a long life of service, to honor God Almighty, Who brought him into this world. May the blessings of God rest upon him. May the Holy Spirit rest upon this child. If there is a tomorrow, may he carry the Gospel that his parents and grandparents so cherish today. Grant it, Lord. Now, in the Name of Jesus Christ, I give You this child, in a dedication of its life. Amen.
God bless you, sister. May you ever love and cherish the Lord Jesus, and the little fellow be raised in the admonition of God, and have a wonderful little boy. I'm sure. God be with you.
I believe he dropped his little pacifier? Did they get it? Oh, my!
Now let's sing that little song, Bring Them In. Everybody, together now, for the little fellow. All right, sister.
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
E-20 Eu nu cunosc mâini mai bune în care să-i punem. Voi ştiţi? Mâinile Domnului Isus!
E-20 I don't know better hands to put them in. Do you? The hands of the Lord Jesus!
E-21 Acum, eu ştiu că este cald acolo afară. Eu vreau să-i spun la cel cu curăţenia, fratele meu, Doc, sau altul, ei se îngrijesc de aceasta. Unele din surori şi-au ruinat fustele pe-pe unsoarea care-i pe scaun. Câte aţi luat ceva din aceasta pe ele? Eu ştiu, acolo-i soţia mea, două fiice a mele, micuţa Betty Collins, D-na Beeler, unele din ele. Este ceva, unsoare pe acolo. Dacă tu iei o privire la aceasta, Doc, când tu poţi. Aceasta-i, eu cred, este unde ele... Este unsoare sau vopsea, sau ceva, chiar unde ei lucrează în sus şi-n jos, pe scaune. Şi nu este? [Fratele Edgar "Doc" Branham zice, "Nu este unsoare pe ele, de unde să se ia jos." – Ed.] Păi, eu-eu nu ştiu ce este, atunci. Ceva eu doar... Îmi este menţionat, şi eu am zis că eu o voi menţiona la-la Doc. În regulă.
Acum, miercuri seara adunare de rugăciune. Este vreo alta? Tu a-i anunţat? Ţi-ai pus anunţurile înăuntru, Frate Neville? Anunţurile sunt toate înăuntru.
E-21 Now, I know it's hot out there. I want to say to the janitor, my brother, Doc, or other, them takes care of it. Some of the sisters are ruining their skirts on the—on the grease that's on the chair. How many got some of it on them? I know, there's my wife, my two daughters, little Betty Collins, Mrs. Beeler, some of them. It's something, grease on there. If you take a look at it, Doc, when you can. It's, I believe, it's where they… It's grease or paint, or something, right where they work up and down, the seats. And it isn't? [Brother Edgar "Doc" Branham says, "There's no grease on them, to get it off from."—Ed.] Well, I—I don't know what it is, then. Something I just… Is mentioned to me, and I said I'll mention it to—to Doc. All right.
Now, Wednesday night prayer meeting. Is any other? You've announced? You got your announcements in, Brother Neville? Announcements all in.
E-22 Acum, dacă Domnul voieşte, următoarea duminică dimineaţa, eu vreau să vorbesc asupra subiectului de acuzare a acestei generaţii pentru răstignirea lui Cristos. Voi ziceţi, "Această generaţie nu a putut să o facă." Noi vom afla dacă ei au făcut-o, sau nu, conform cu Cuvântul. Acum, următoarea duminică dimineaţa, dacă Domnul voieşte. Dacă, acum, dacă¬dacă-dacă ceva se întâmplă...
E-22 Now, if the Lord willing, next Sunday morning, I want to speak on the subject of indicting this generation for crucifying Christ. You say, "This generation couldn't have done it." We'll find out whether they did, or not, according to the Word. Now, next Sunday morning, if the Lord is willing. If, now, if—if—if something occurs…
E-23 Eu trebuie să fiu în Houston săptămâna aceasta, de asemenea, într-o convenţie, care îmi ia până duminică, aşa că eu nu ştiu dacă eu voi fi în stare sau nu. Dar noi avem două duminici pe care să contăm, înainte de aceasta, oricum. Apoi noi mergem la Chicago pentru convenţie, sau miting în Chicago, ultima săptămână din această lună. Iar apoi eu trebuie să duc familia înapoi la Arizona, pentru-pentru că vacanţa lor s-a terminat şi copiii trebuie să meargă înapoi la şcoală.
E-23 I'm supposed to be in Houston this week, also, in a convention, that take me through Sunday, so I don't know whether I'll be able or not. But we got a couple more Sundays to play on, before it, anyhow. Then we go to Chicago for the convention, or meeting in Chicago, the last week in this month. And then I have to take the family back to Arizona, for—for their vacation is over and the kiddies has to go back to school.
E-24 Acum, câţi v-aţi bucurat de citirea Cuvântului, şi binecuvântările Domnului? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi cu toţii, aşa de mult.
E-24 Now, how many enjoyed the reading of the Word, and the blessings of the Lord? [Congregation says, "Amen."—Ed.] We all do, so greatly.
E-25 Acum, este cald, şi eu ştiu că unii din voi se duc înapoi acasă în seara aceasta. Eu ştiu că Fratele Rodney şi Charlie, şi ceilalţi, trebuie să conducă un drum lung. Şi aşteaptă un minut, tu eşti în vacanţă, nu-i aşa? Păi, eu aud că te duci la pescuit.
"Domnul nu alochează timp la om când el pescuieşte. Tu nu devii mai bătrân în timp ce pescuieşti." Deci, Acum, voi fetelor mergeţi cu ei. Înţelegeţi? Şi eu vin jos şi mă alătur cu voi, dacă eu pot. Şi voi ştiţi, "Domnul cel bun," zic ei, "nu alochează timp la un om când el este afară la pescuit." Fă mult din acesta când te-când te simţi tot răsucit. Este cel mai bun lucru în care să te relaxezi, ce l-am găsit vreodată în viaţa mea, este să merg la pescuit.
E-25 Now, it's hot, and I know some of you goes back home tonight. I know Brother Rodney and Charlie, and them, has to drive a long ways. And wait a minute, you're on vacation, aren't you? Well, I hear you're going fishing.
"The Lord don't lot time to the man when he's fishing. You don't get any older while you're fishing." So, now, you girls go with them. See? And I'll come down and join you, if I can. And you know, "The good Lord," they said, "don't lot time to a man when he's out fishing." Do lot of it when you—when you feel all twisted up. It's the best thing to relax on, I ever found in my life, is to go fishing.
E-26 Am avut un mic cartonaş, o dată, de la Dl. Troutman. Îşi aminteşte careva de DL Troutman, compania de gheaţă din New Albany? El avea un cartonaş mic acolo, care zicea, "Afară la pescuit." Şi a mers înainte, să spună, "Un om care are... Fiecare om, fraţii lui, afară la pescuit. Cu o mână de ajutor, ei întotdeauna vor prinde, afară la pescuit." Avea cam vreo opt sau zece lucruri diferite. Atunci când el a ajuns jos la capăt, a zis, "Omul este mai aproape de Dumnezeu când este afară la pescuit." Aşa că mă gândesc căci cam aşa este. "Cel bogat şi cel sărac sunt toţi la fel, afară la pescuit." Vedeţi? "O mână de ajutor, el întotdeauna va da, afară la pescuit." Şi totul era despre, "Afară la pescuit."
E-26 I had a little card, one time, from Mr. Troutman. Anybody ever remember Mr. Troutman, the ice company in New Albany? He had a little card on there, said, "Out fishing." And went ahead, say, "A man that has… Every man, his brothers, out fishing. With a helping hand, they'll always land, out fishing." Had about eight or ten different things. Then when he got down at the bottom, said, "Man is closer to God when he's out fishing." So I think that's about right. "The rich and poor are all the same, out fishing." See? "A helping hand, he'll always land, out fishing." And everything was about, "Out fishing."
E-27 Ei bine, eu vă voi spune despre un alt pescuit ce l-am făcut timp de vreo treizeci şi trei de ani, a fost de a pescui după sufletele oamenilor. Fie ca Domnul să ne ajute să-l câştigăm pe fiecare care-l putem afla.
E-27 Well, I'll tell you another fishing I've been doing for about the last thirty-three years, has been fishing for the souls of men. May the Lord help us to win every one that we can find.
E-28 Acum, în seara aceasta, aceasta se pune pe bandă. Acum, azi dimineaţă, (dacă Jim este aici, sau pune pe bandă), mă-mă gândesc, pe bandă, cineva mi-a atras atenţia la aceasta, am zis, "Al doilea exod." Eu nu am vrut să spun al doilea. Acesta-i, "Al treilea exod."
Duhul Sfânt în forma unui Stâlp de Foc, Dumnezeu venind jos în manifestare, a adus afară primul exod, şi-şi înapoi în... a adus pe Israel afară din Egipt.
Al doilea exod era Cristos aducând Biserica afară din Iudaism.
Şi, Al Treilea Exod, este când acelaşi Stâlp de Foc ia Mireasa din biserică. Înţelegeţi? Afară din natural; afară din spiritual; şi pe Spiritual afară din spiritual. Cei trei, vedeţi, cel Spiritual afară din biserică, adică. Atunci noi obţinem pe cei trei, cele trei epoci din aceasta.
E-28 Now, tonight, this is taping. Now, this morning, (if Jim is here, or taping), I—I think, on the tape, somebody called my attention to it, I said, "The second exodus." I didn't mean second. It's, "Third exodus."
The Holy Spirit in the form of a Pillar of Fire, God coming down in manifestation, brought out the first exodus, and—and back in… brought Israel out of Egypt.
The second exodus was Christ bringing the Church out of Judaism.
And, The Third Exodus, is when the same Pillar of Fire takes the Bride from the church. See? Out of the natural; out of the spiritual; and the Spiritual out of the spiritual. The three, see, the Spiritual out of the church, rather. Then we get the three, the three ages of it.
E-29 Acum, în seara aceasta, am vrut să fac altă bandă, şi aceea era numită: Este Viaţa Ta Vrednică De Evanghelie? Probabil că nu va lua prea mult. Ei bine, doar nişte Scripturi şi notiţe ce le am aici, dar mai întâi noi vrem să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să facem aceea, noi doar ne aplecăm inimile spre El doar un moment.
E-29 Now, tonight, I wanted to make another tape, and that was called: Is Your Life Worthy Of The Gospel? Probably wouldn't take very long. Well, just some Scriptures and notes I got here, but first we want to read God's Word. Before we do that, we just bow our hearts to Him just a moment.
E-30 Doamne Isuse, orice om, fizic, sau femeie, sau copil, poate muta înapoi paginile acestei Biblii, dar nu există nimeni care poate să O descopere decât Tu. Mă rog, Doamne, de luarea acestui text aşa cum este pus pe inima mea să trimit afară peste naţiuni, pentru popor, ca ei să poată să ştie ce fel de viaţă se cere de la ei să trăiască. Căci, aşa de mulţi m-au întrebat, "Este Viaţa Creştină o viaţă de serviciu de biserică? Este să ajuţi pe săraci, pe nevoiaşi? Sau este aceasta un membru constant? Este aceasta o loialitate loială la biserică?" şi aşa întrebări. Tată, fie ca răspunsul corect să vină în seara aceasta, prin aceste cuvinte, aşa cum noi facem un efort să-să le aducem la oameni. În Numele lui Isus Cristos, noi o cerem. Amin.
E-30 Lord Jesus, any man, physically, or woman, or child, can move back the pages of this Bible, but there's no one that can reveal It but You. I pray, Lord, of taking this text as it's placed upon my heart to send out across the nations, for the people, that they might know what type of life is required of them to live. For, so many has asked me, "Is the Christian Life a life of church service? Is it helping the poor, the needy? Or is it a constant member? Is it a loyal loyalty to the church?" and such questions. Father, may the correct answer come tonight, through these words, as we make an endeavorance to—to bring them to the people. In the Name of Jesus Christ, we ask it. Amen.
E-31 Acum deschideţi în Bibliile voastre, la Sfântul Luca, şi noi vom începe la al 14-lea capitol şi al 16-lea verset, să citim ceva Scriptură ca o bază, ca un fundament, pentru aceasta care noi o să încercăm să alocăm vreo treizeci până la patruzeci de minute. Acum, al 16-lea verset, din al 14-lea capitol din Sfântul Luca.
Atunci el i-a spus, Un anumit om a făcut o cină mare, şi i-a poftit pe mulţi:
Şi i-a trimis pe slujitorii lui la timpul cinei să le spună la cei acre au fost poftiţi, Veniţi; căci-căci toate lucrurile sunt gata acum.
Şi ei toţi cu un acord au început să facă scuze.
Primul a zis către el, eu... am cumpărat o bucată de pământ, şi eu trebuie necesar să merg să o văd: eu te rog să mă scuzi.
Şi altul a zis, eu am cumpărat cinci perechi de boi, şi mă duc să-i încerc: eu te rog să mă scuzi.
... altul a zis, eu m-a însurat cu o nevastă, ... de aceea eu nu pot veni.
Astfel slujitorul a venit, şi i-a arătat stăpânului său toate lucrurile acestea. Atunci stăpânul casei fiind mânios i-a zis la slujitorul lui, ...
Observaţi, nu este slujitori. "Slujitor."
... Mergi afară repede în străzi şi pe alei, şi în cetăţi, şi adu-i aici înăuntru pe săraci, şi pe mutilaţi, şi pe şchiopi, şi pe orbi.
Şi slujitorul a zis, Doamne, s-a făcut aşa cum tu ai poruncit, şi acolo încă este loc.
... stăpânul a spus către slujitor, Du-te afară pe la drumuri şi garduri, şi sileşte-i să vină înăuntru, ca casa mea să poată să fie umplută.
Căci Eu vă zic vouă, Că nici unul din oamenii aceia care au fost poftiţi nu vor gusta din cina mea.
E-31 Now turn in your Bibles, to the Book of Saint Luke, and we'll start at the 14th chapter and the 16th verse, to read some Scripture for a basis, for a background, for this that we're going to try to lot about thirty to forty minutes on. Now, the 16th verse of the 14th chapter of Saint Luke.
Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:
And sent his servants at supper time to say to them that were bidden, Come; for—for all things are now ready.
And they all with one accord begin to make excuses. The first said unto him, I… bought a piece of ground, and I must need go and see it: I pray thee have me excused.
And another said, I have bought five yoke of ox, and I go to prove them: I pray thee have me excused.
… another said, I have married a wife,… therefore I cannot come.
So the servant came, and showed his lord all these thing. Then the master of the house being angry said to his servant,…
Notice, it's not servants. "Servant."
… Go out quickly into the streets and the lane, and the cities, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.
And the servant said, Lord, it is done as thou has commanded, and yet there is room.
… the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.
For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.
E-32 Acum, aţi observat, acolo erau trei trageri, sau trei rânduri, din aceasta? Când ei au mers afară, întâi, şi să cheme către cei care erau... sau invitaţi să vină, şi ei nu au făcut-o. Deci acolo a mers afară o campanie de vindecare, a mers afară să-i ia pe orbi şi şchiopi. Şi încă mai era loc, aşa că el a mers afară şi a silit pe cei buni, răi, şi indiferenţi; ca ei să vină înăuntru.
E-32 Now, did you notice, there was three pulls, or three turns, of it? When they went out, first, and call to them that were… or bidden to come, and they didn't do it. So there went out a healing campaign, went out to get the blind and halt. And still there were room, so he went out and compelled the good, bad, and indifferent; they should come in.
E-33 Acum, voi citiţi o altă pildă despre aceasta, ceva în ordinea acestea, în Matei 22:1 la 10, dacă v-ar place să o citiţi, mai târziu. Dar eu-eu am tras acest subiect de acolo: Este Viaţa Ta Vrednică De Evanghelie?
E-33 Now, you read another parable of this, something on order of it, in Matthew 22:1 to 10, if you'd like to read it, later on. But I—I drew this subject from there: Is Your Life Worthy Of The Gospel?
E-34 Acum, Isus zice aici... Omul întotdeauna a încercat să facă scuze, să nu primească Cuvântul lui Dumnezeu din invitaţia Lui. Deşi le-ar fi ferm dovedit, că aceasta-i-că aceasta-i Cina Lui şi invitaţia Lui, dar omul constant face scuze. Şi dacă voi citiţi Sfântul Matei 22, veţi afla că scuzele au fost făcute acolo, de asemenea. Şi-şi ei încearcă...
E-34 Now, Jesus here is saying… Man has always tried to make excuses, not to receive God's Word of His invitation. Though it be firmly proven to them, that it's—that's it's His Supper and His invitation, but man is constantly making excuses. And if you read Saint Matthew 22, you'll find that the excuses were made there, also. And—and they try…
E-35 Aceasta a mers în urmă în toate epocile. A mers în urmă în epocă, şi a zis că un om i-a invitat, şi-şi avea o vie. Şi noi aflăm pilda. Şi cum a trimis el pe slujitorii lui să colecteze din această vie. Primul slujitor a venit, ce au făcut ei? Ei l-au alungat. Următorul slujitor a venit, ei l-au şi împroşcat cu pietre. Şi ei au alungat slujitor după slujitor; oamenii cruzi. Regele a trimis, în final, pe fiul lui. Şi când fiul lui a venit, noi aflăm, că, "Ei au zis, 'Acesta-i un moştenitor. Noi îl vom omorî, atunci noi vom avea toate lucrurile."' Atunci Isus a zis către ei, "Regele a trimis şi i-a ucis pe ucigaşii aceia, şi le-a ars cetăţile."
E-35 It went back into all ages. Went back into the age, and said a man bid them, and—and had a vineyard. And we find that parable. And how he sent his servants to collect from this vineyard. First servant come, what did they do? They run him off. The next servant come, they also stoned him. And they run servant after servant off; the cruel men. The king sent, finally, his son. And when his son came, we find out, that, "They said, 'This is an heir. We'll kill him, then we'll have all things.'" Then Jesus said to them, "The king sent forth and slew those murders, and burnt their cities."
E-36 Acum, noi vedem, când Dumnezeu îi dă unui om o invitaţie, şi să facă ceva, sau să primească invitaţia care El i-a dat-o, şi el o respinge, atunci nu există nimic rămas, după ce mila este nesocotită, decât judecată. Dacă tu calci peste graniţele de milă, atunci acolo există numai un lucru rămas, şi acela-i judecata. Şi noi aflăm că omul a făcut aceea în toate epocile. Aceasta s-a întâmplat, aproape în fiecare epocă, în Biblie.
E-36 Now, we see, when God gives a man an invitation, and to do something, or to receive the invitation that He's given him, and he returns it down, then there's nothing left, after mercy is spurned, but judgment. If you step over the boundaries of mercy, then there's only one thing left, and that is judgment. And we find that man has done that in all ages. It's happened, most every age, in the Bible.
E-37 Când Dumnezeu l-a trimis pe Noe, slujitorul Lui, şi a făcut o cale de o scăpare pentru toţi oamenii care au vrut să-să fie salvaţi. Doar oamenii au râs numai şi şi-au bătut joc de Noe. Dar Dumnezeu a făcut calea, dar ei au avut o scuză. Aceasta nu era conform cu a lor-cu gândirea lor modernă. Aceasta nu a... Nu a fost în felul cum au vrut ei, aşa că ei au făcut scuze în zilele lui Noe.
E-37 When God sent Noah, His servant, and made a way of escape for all the people who wanted to—to be saved. But the people only laughed and scorned at Noah. But God made the way, but they had an excuse. It wasn't according to their—to their modern thinking. It didn't… It wasn't the way they wanted it, so they made excuses in the days of Noah.
E-38 Ei au făcut scuze în zilele lui Moise. Ei au făcut scuze în zilele lui Ilie. Ei au făcut scuze în zilele lui Cristos. Şi ei fac scuze astăzi.
E-38 They made excuses in the days of Moses. They made excuses in the days of Elijah. They made excuses in the days of Christ. And they make excuses today.
E-39 Acum, El vorbind direct către Israel, aceia care au fost chemaţi la ospăţ, care eu aş aplica şi astăzi la oameni, biserica, care a fost invitată să vină la ospăţ, şi nu vor s-o facă, ospăţul spiritual al Domnului. Şi ei nu vor să o facă. Ei nu vor să o facă. Ei au alte lucruri de făcut. Ei găsesc scuze.
E-39 Now, Him speaking directly to Israel, the ones that was called to the feast, that I would also apply today to men, the church, who has been bidden to come to the feast, and won't do it, the spiritual feast of the Lord. And they won't do it. They don't want to do it. They've got other things to do. They find excuses.
E-40 Acum, dacă Israel, cu două mii de ani în urmă, ar fi acceptat invitaţia care li s-a dat, ei nu ar fi aşa cum sunt ei astăzi. Cu două mii de ani în urmă, Israel a refuzat invitaţia să vină la cina nunţii, şi ei au refuzat-o şi au mers în judecată. Dar, cum a zis Isus, au împroşcat cu pietre şi au omorât profeţii care au fost trimişi la ei, prin a face scuze, acum, scuzele care le-au făcut în fiecare zi.
E-40 Now, if Israel, two thousand years ago, would accepted the invitation that they were given, they wouldn't be as they are today. Two thousand years ago, Israel turned down the invitation to come to the wedding supper, and they turned it down and went into judgment. But, as Jesus said, they stoned and kill the prophets that was sent to them, by making excuses, now, the excuses they made in each day.
E-41 Noi aflăm, în zilele lui Isus, că El nu-El nu s-a afiliat cu nici care din ei. Ei au zis, "Când şi-a dobândit Omul acesta învăţarea aceasta? De la ce şcoală este El? Nu este Acesta Fiul tâmplarului? Nu se cheamă mama Lui Maria? Sunt fraţii Lui, Joses şi Iacov, şi aşa mai departe? Şi nu sunt surorile Lui cu noi? Atunci unde şi-a dobândit Omul acesta această autoritate să facă aceasta?" Vedeţi? Cu alte cuvinte, El nu s-a afiliat cu ei. Aşa că ei au zis, "El este Beelzebub. El este un Samaritean. El are un drac, şi Ele nebun. Ele un-Ele un... El este un Om care are un duh rău, pe linia religiei, şi L-a făcut să înnebunească. Şi asta-i ce este. El este acolo afară ca un om sălbatic. Să nu-I daţi nici o atenţie." Şi noi ştim ce i s-a întâmplat lui Israel. Şi ei au ţipat. Ei erau aşa de siguri că Omul acela era greşit, încât, o, ei L-au condamnat. El a zis, el a zis, "Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri." Şi Acesta a fost acolo de atunci încoace.
E-41 We find, in the days of Jesus, that He didn't—He didn't affiliate with any of them. They said, "When did this Man get this learning? What school is He from? Is not This the carpenter's Son? Isn't His mother called Mary? Is His brothers, Joses and James, so forth? And isn't His sisters with us? Then where did this Man get this authority to do this?" See? Other words, He didn't affiliate with them. So they said, "He's Beelzebub. He's a Samaritan. He's got a devil, and He's mad. He's a—He's a… He's a Man that's got an evil spirit, on the line of religion, and has drove Him crazy. And that's what. He's out there like a wild man. Don't pay any attention to Him." And we know what happened to Israel. And they screamed out. They was so sure that that Man was wrong, until, oh, they condemned Him. He said, he said, "Let His Blood be upon us and upon our children." And It's been there ever since.
E-42 Isus a încercat să le spună că scuzele lor erau ceea ce i-au ucis pe profeţi, şi ce i-a ucis pe neprihăniţii care au venit. Ei au acceptat crezurile lor care i le-a dat oamenii, în loc sa 1a Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, prin a face aşa, au făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect.
E-42 Jesus was trying to tell them that their excuses was what killed the prophets, and what killed the righteous that come. They accepted their creeds that men had given them, instead of taking the Word of God. And, by doing so, had made the Word of God of no effect.
E-43 Acum, tu fie că trebuie să spui, în aceasta, că Aceasta-i voia lui Dumnezeu şi dorinţa lui Dumnezeu, sau că altceva care tu poţi să cultivezi, care-i mai bun decât cum este Acesta. Acum, tu trebuie să iei una sau pe cealaltă. Tu nu poţi sluji pe Dumnezeu şi mamona. Şi tu trebuie să spui, "Acesta-i Adevărul," sau "Acela-i parte din Adevăr," sau "Acesta nu este tot Adevărul," sau "El nu este pus împreună bine," sau "El nu este interpretat bine."
Şi Biblia a spus, că, "Cuvântul lui Dumnezeu nu este interpretare particulară." Nimeni altul nu trebuie să pună o interpretare la El, El este scris chiar în felul cum Dumnezeu Îl vrea interpretat. Chiar ce El zice, Acela, aceea-i ce trebuie să fie. Doar luaţi-L în felul cum este el spus, felul cum este El scris jos Aici.
E-43 Now, you've either got to say, in this, that This is God's will and God's desire, or either something else that you can crop up, that's better than what This is. Now, you have to take one or the other. You can't serve God and mammon. And you've got to say, "This is the Truth," or "That's part of the Truth," or "It isn't all the Truth," or "It isn't put together right," or "It isn't interpreted right."
And the Bible said, that, "The Word of God is no private interpretation." No one else is supposed to put an interpretation to It, It's written just the way God wants It interpreted. Just what It says, That, that's what is supposed to be. Just take It the way It's said, way It's wrote down Here.
E-44 Acum, ei acceptă crezurile lor. Ei fac promisiunile lui Dumnezeu fără efect la ei. Ei ocolesc Aceea. Ei vor sări departe de la Aceasta.
E-44 Now, they accept their creeds. They make God's promises of no effect to them. They bypass That. They'll skip away from It.
E-45 Acum, dacă Rusia a acceptat Binecuvântarea penticostală, cu şaptezeci şi cinci de ani în urmă, când Duhul Sfânt a căzut în Rusia, ei nu ar fi fost comunişti astăzi. Acum, cu şaptezeci şi cinci de ani în urmă, ei au avut o mare trezire în Rusia. Dumnezeu a venit printre ei, şi ei au avut mari treziri, departe în Siberia. Şi ce au făcut ei? Ei L-au respins. Şi astăzi, ţara-i dusă, şi bisericile nu pot avea biserică, numai cu permisiune. Şi ei sunt sortiţi în judecată. Au deviat în această furie sălbatică de comunism; s-au vândut la Diavolul.
E-45 Now, if Russia had accepted the pentecostal Blessing, seventy-five years ago, when the Holy Ghost fell in Russia, they wouldn't have been communists today. Now, seventy-five years ago, they had a great revival in Russia. God come among them, and they had great revivals, way into Siberia. And what did they do? They rejected It. And today, the country is gone, and the churches can't have church, only under permission. And they are doomed into judgment. Has gone off on this wild tantrum of communism; sold out to the devil.
E-46 Cincizeci de ani în urmă, Duhul Sfânt a căzut în Anglia. Chiar după aceea a venit George Jefferies, şi F. F. Bosworth, şi Charles Price, Smith Wigglesworth, acei mari războinici ai credinţei, cincizeci de ani în urmă, şi i-au oferit Angliei trezirea Duhului Sfânt. Dar ce au făcut ei? Ei au râs de ei, i-au pus în închisoare, i-au numit nebuni, au crezut că ei şi¬au pierdut minţile. Bisericile le-au refuzat oamenilor să vină să asculte la ei. Şi ei au vindecat pe bolnavi, au scos draci, şi au făcut lucrări mari. Şi din cauză că Anglia, ca o naţiune, a respins Evanghelia, păcatele ei-ei sunt cunoscute prin toată lumea. De-abia că există o-o naţiune mai lepădată în toată lumea, chiar incluzând Roma sau Franţa, decât Anglia. Ea este o mamă a lepădării. Chiar unde Finney şi mulţi din bărbaţii mari care au predicat, în-Haymarket, şi Charles G. Finney, şi Wesley, şi în jos, şi ea L-a refuzat.
E-46 Fifty years ago, the Holy Ghost fell in England. Just after that come George Jeffreys, and F.F. Bosworth, and Charles Price, Smith Wigglesworth, those great warriors of the faith, fifty years ago, and offered England the Holy Ghost revival. But what did they do? They laughed at them, put them in jail, called them crazy, thought they had lost their minds. The churches refused the people to come hear them. And they healed the sick, and cast out devils, and done great works. And because that England, as a nation, rejected the Gospel, her—her sins is knowed throughout all the world. There's hardly a—a more of an apostate nation in all the world, even including Rome and France, than England. She's a mother of apostasy. Right where Finney and many of the great men preached, in the—the Haymarket, and Charles G. Finney, and Wesley, and on down, and she turned It down.
E-47 Iar acum, chiar săptămâna trecută, sau două, în ziare, voi aflaţi unde bărbaţii lor mari aşa au slăbit la-la sexul femeilor, până când au venit înăuntru spioni. Şi omul lor principal a aflat încă câţiva din ei. Revistele au publicat aceasta. Păcatul lor de scandal, chiar în guvernul lor, şi-au semănat numele lor de ocară în toată lumea. De ce? Ea a respins Adevărul. Ea a avut scuza ei, şi ea este terminată. Anglia este toată încheiată, cu Dumnezeu, cu mult timp în urmă. Dacă...
E-47 And now, even last week, or two, in the papers, you find out where their great men has so weakened to the—to the sex of women, until spies come in. And their head man found some more of them. The magazines has packed it. Their sin of scandal, right in their government, has sowed their disgraceful name across the world. Why? She rejected the Truth. She had her excuse, and she's finished. England is all washed up, with God, long time ago. If…
E-48 America, cincisprezece ani în urmă, când marea trezire de vindecare a continuat înainte de la penticostali, a erupt în naţiune, şi acolo era o trezire în capitală, Washington, DC. Preşedinţii, vicepreşedinţii, oameni mari, guvernatori; lucruri mari au avut loc, guvernatori şi-şi oameni au fost vindecaţi. Cum, Congresmanul Upshaw a fost un infirm pentru-pentru şaizeci şi şase de ani, şi ei nu şi-au putut întoarce faţa şi să spună că nu a fost aşa. A fost chiar înaintea lor, dar ei L-au refuzat.
E-48 America, fifteen years ago, when the great healing revival continued on from Pentecost, broke out in the nation, and there was a revivals on the capital, Washington, DC. The presidents, vice-presidents, great people, governors; great things taken place, governors and—and men were healed. Like, Congressman Upshaw had been a cripple for—for sixty-six years, and they could not turn their face and say it wasn't so. It was right before them, but they turned It down.
E-49 Şi, în seara aceasta, acela-i motivul că naţiunea aceasta rămâne. Ea este sortită. Nu există speranţă pentru ea, deloc. Ea a trecut linia dintre judecată şi milă. Şi ea a ales în ce are ea aici, să controleze naţiunea. Şi ea este putredă, până la măduvă. Politica ei este putredă. Moralul acestei naţiuni este mai josnic decât orice la care mă pot gândi. Şi religia ei este mai putredă decât moralul. Ea devine, în a face aceasta, ea s-a unit acum, toate bisericile acestea, şi din naţiune, în federaţia bisericilor, şi a luat semnul fiarei. Ce lucru! De ce? Cristos le-a dat ocazia, "Veniţi la sărbătoarea Mea," sărbătoarea cincizecimii, care înseamnă "cincizeci."
E-49 And, tonight, that's the reason this nation stays. She is doomed. There is no hope for it, at all. She's crossed the line between judgment and mercy. And she's elected in what she has here, to control the nation. And she is rotten, to the core. Her politics is rotten. The morals of this nation is lower than anything I can think of. And her religious system is rottener than the morals. She becomes, in doing this, she has now joined herself, all these churches, and of the nation, into the federation of churches, and has taken the mark of the beast. What a thing! Why? Christ give them the opportunity, "Come to My feast," the Feast of Pentecost, which means "fifty."
E-50 Când Duhul sfânt s-a revărsat peste Rusia, ei au fost chemaţi la o sărbătoare de cincizecime, sărbătoare spirituală, şi ei L-au refuzat. Anglia, Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lor, şi ei L-au refuzat. America, Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lor, şi ei L-au refuzat.
E-50 When the Holy Spirit poured out on Russia, they was called to a Feast of Pentecost, spiritual feast, and they turned It down. England, the Holy Ghost was poured out upon them, and they turned It down. America, the Holy Ghost was poured out upon them, and they've turned It down.
E-51 El a invitat de trei ori. De trei ori, El a trimis afară, şi ei nu au ascultat la sărbătoare. Atunci El a trimis din nou, şi El a zis, "Mergeţi şi siliţi-i pe oamenii aceia să vină. Masa trebuia să fie aşezată. Masa este gata. Acolo încă este loc." Şi eu cred, că, poate, poate în decursul următoarelor câteva luni, sau ceva, sau an, sau orice este, Dumnezeu o să trimită o altă zguduire de-a lungul ţării, căci încă există cineva acolo afară, pe undeva, care este o Sămânţă predestinată, pe care Lumina trebuie să cadă, pe undeva, pe undeva în lume. Naţiunea, însăşi, este dusă.
E-51 He bid three times. Three times, He sent out, and they did not listen to the feast. Then He sent again, and He said, "Go and compel those people to come. The table has got to be set. The table is ready. There is still room." And I believe, that, maybe, maybe within the next few months, or something, or year, or whatever it is, God is going to send another shaking across the country, for there is somebody still out there, somewhere, that's a predestinated Seed, that the Light has to fall on, somewhere, somewhere in the world. The nation, itself, is gone.
E-52 Eu mă uitam în revista Life de săptămâna aceasta; jos la, ei bine, jos la Little Rock, zilele trecute, sau, adică, Hot Springs. Şi acolo am văzut, eu cred că era un guvernator al statului New York, cu un fel de striptesă acolo în Honolulu, dansând cu ea, acum. Şi aici, sub aceea, era un alt om renumit. O, ce dizgraţie! Priviţi la naţiunea noastră astăzi. Priviţi la starea naţiunii noastre-a noastre. Priviţi unde a mers ea, cât de jos s-a scufundat.
E-52 I was looking in this week's Life magazine; down at, well, down at Little Rock, the other day, or, rather, Hot Springs. And there I seen, I believe it was a governor of the state of New York, with some kind of a striptease over in Honolulu, dancing with her, now. And here, below that, was another renown man. Oh, what a disgrace! Look at our nation today. Look at the condition of our—of our nation. Look where she's went to, how low she sunk.
E-53 Priviţi la sistemul nostru religios astăzi. Cum poate să fie că bisericile să poată vreodată să ajungă în starea în care sunt ele acum? Este din cauză că ei au respins Mesajul lui Dumnezeu, invitaţia de a veni la sărbătoare. Aţi putea voi numi o viaţă ca aceea vrednică de Evanghelie? Aţi putea voi numi o viaţă, care poate şedea şi permite la oamenii lor-lor să facă lucrurile, să fumeze ţigări?
E-53 Look at our religious system today. How can it be that the churches can ever get into the condition that they are now? Is because they have rejected and refused the Message of God, the invitation to come to the feast. Could you call a life like that worthy of the Gospel? Could you call a life, that could set and permit their—their people to do the things, to smoke cigarettes?
E-54 Zilele trecute, jos aici, o biserică anumită, o echipă de liga mică a jucat jos aici la parc, şi băieţelul cumnatului meu este un aruncător pentru una din echipe. Şi aşa el era acolo afară aruncând, şi acolo era o ligă a bisericii care juca. Şi acolo era pastorul, cu copilaşii aceştia acolo afară pe teren, jucând. Şi pastorul fuma ţigară după ţigară, dintr-o biserică reală din vecini chiar aici alături de noi. Şi va-ţi putea imagina un om... Şi chiar oamenii aşezaţi în audienţă au observat aceasta. Dar aşa se ajunge că ei nici măcar nu dă vreo atenţie la aceasta.
E-54 The other day, down here, a certain church, a little league team was playing down here at the park, and my brother-in-law's little boy is a pitcher for one of the teams. And so he was out there pitching, and there was a church league playing. And there was the pastor with these little fellows, out there on the ground, playing. And the pastor smoked cigarette after cigarette, of a real neighborly church right here by us. And could you imagine a man… And even people setting in the audience noticed it. But it's getting so that they don't even pay any attention to it.
E-55 O anumită biserică mare, o biserică Baptistă, de care ştiu eu, lasă afară biserica de la şcoala Duminicală, cincisprezece minute în plus, aşa ca păstorul şi toţi ceilalţi pot sta afară şi să fumeze, înainte ca ei să vină înapoi înăuntru să servească datoria Domnului. John Smith, fondatorul bisericii, s-a rugat aşa de tare, ca Dumnezeu să trimită o trezire, încât ochii lui s-au închis umflaţi seara, şi soţia lui a trebuit să-l conducă la masă şi să-l hrănească cu lingura. Dacă... Omul acela s-ar întoarce în mormântul lui dacă ar fi ştiut că biserica a ajuns în starea aceea. Ce este aceasta? Ei au fost invitaţi să vină, şi au refuzat. Acela-i singurul lucru. Şi vă amintiţi, Isus a zis, înăuntru aici, că, "Acei care au fost invitaţi, şi au refuzat, nu vor gusta cina Lui."
E-55 A certain great church, a Baptist church, that I know of, let's the church out from Sunday school, fifteen extra minutes, so that the pastor and all of them can stand outside and smoke, before they come back in to serve the duty of the Lord. John Smith, the founder of that church, prayed so hard, that God send a revival, till his eyes swolled shut at night, and his wife had to lead him to the table and feed him with a spoon. If… That man would turn over in his grave if he knowed that church had got in that condition. What is it? They were bidden to come, and turned it down. That's the only thing. And you remember, Jesus said, in here, that, "Those that were bidden, and turned it down, would not taste His supper."
E-56 Când pumnezeu trimite Duhul Sfânt şi bate la uşa unui om, şi el Îl refuză intenţionat, cândva el o să Îl refuze pentru ultima dată, şi atunci tu nu vei fi un caracter privilegiat. Tu poţi şedea într-o biserică şi să asculţi la Evanghelie, şi să fii de acord cu Evanghelia. Tu a-i putea face aşa de mult să zici, „Eu ştiu că Aceasta-i corect," dar niciodată nu pui un deget pe Ea, să O ajuţi, tu însuţi. Înţelegeţi? Tu doar asculţi la Ea, pentru că tu spui, "Eu cred că Ea este corectă." Aceea-i doar să simpatizezi ca Ea.
Eu aş putea spune, "Eu cred că aceea-i zece mii de dolari."
Asta nu înseamnă că eu îi am. Vedeţi? Eu aş putea spune, "Aceea-i apă rece bună," dar refuz să o beau. Voi ştiţi ce vreau să spun?
Şi aceasta este Viaţă Eternă. Şi să refuzi să o faci, într-o zi tu vei traversa linia dintre judecată şi milă, şi atunci nu vei avea privilegiul de a veni şi să O primeşti.
E-56 When God sends the Holy Ghost and knocks at a man's door, and he deliberately turns It down, sometime he's going to turn It for his last time, and then you won't be a privileged character. You can set in a church and listen to the Gospel, and agree with the Gospel. You might do so much as say, "I know It's right," but never put a finger on It, to help It, yourself. See? You just listen to It, 'cause you say, "I believe It's right." That's just sympathizing with It.
I could say, "I believe that's a ten thousand dollars." That don't mean I got it. See? I could say, "That's good cold water," but refuse to drink it. You know what I mean?
And this is Eternal Life. And to refuse to do it, one day you'll cross the line between judgment and mercy, and then you won't be have the privilege to come and receive It.
E-57 Către voi oamenii care veniţi aici. Eu nu sunt răspunzător pentru aceia care... sau-sau alţi lucrători la care vorbesc. Dar, dacă Acesta este corect, tu Îi eşti dator cu viaţa ta. Cât mai mult ai putea afla vreodată, care ar fi mai de folos pentru tine, decât să ştii că tu poţi avea Viaţă Eternă?
E-57 To you people who come here. I'm not responsible for those who… or—or other ministers are speaking to. But, if It's right, you owe your life to It. What more could you ever find, that would be more of a benefit to you, than to know that you can have Eternal Life?
E-58 Ce ar fi dacă eu dădeam capsule aici, care, ştiinţific dovedit, ştiinţific dovedit că această capsulă v-ar face să trăiţi o mie de ani? Ei bine, eu-eu ar trebui să aduc o miliţie aici afară, şi să-i roiască de la locul acesta. Tu nu ar trebui să faci o chemare la altar pentru aceasta. Tu doar trebuie să-i baţi să plece de la acesta, ca să trăiască o mie de ani.
Şi, totuşi, ştiinţific dovedit că Dumnezeul Etern, toată puterea Lui de înviere a Lui, care vă promite Viaţă Eternă, şi Satan îşi va pune legiunile acolo afară şi să vă ţină departe de Aceasta. Vedeţi? Totuşi, voi puteţi privi, şi destul de perceptibil să priviţi în faţa Lui şi să vedeţi că El este corect, dar atunci să-L respingeţi. Înţelegeţi?
E-58 What if I was giving away capsules here, that, scientifically proven, scientifically proven that this capsule would make you live a thousand years? Well, I—I'd have to get a militia out here, and swarm them away from the place. You wouldn't have to make an altar call for it. You just have to beat them away from it, to live a thousand years.
And, yet, scientifically proven that the Eternal God, all His power of His resurrections, which promise you Eternal Life, and Satan will put his legions out there and keep you away from It. See? Yet, you can look, and sensible enough to look in the face of It and see It's right, but then turn It down. See?
E-59 Ceva, vreun fel de scuză. "Este prea cald. Eu sunt prea obosit. Eu o să, mâine." Doar vreun fel de scuză, asta-i tot ce fac ei. Prin a respinge ziua cercetării, vă separează de Dumnezeu.
E-59 Something, some kind of an excuse. "It's too hot. I'm too tired. I will, tomorrow." Just some kind of an excuse, that's all they do. By rejecting the day of visitation, it separates you from God.
E-60 Acum, noi observăm. Şi, în Vechiul Testament, ei au avut ce ei au numit anul jubiliar. Acela era când toţi oamenii, care erau sclavi, puteau să meargă liberi când a sunat jubileul. Şi atunci dacă un om nu s-a dus afară, dacă exista vreo scuză care el putea să o dea, că el nu vroia să se reîntoarcă la ţara lui, atunci el trebuia să fie marcat în ureche, cu o sulă, lângă stâlpul din templu. Iar atunci nu contează câte jubilee veneau, omul acela era vândut. El nu mai putea niciodată să vină înapoi ca cetăţean în Israel, deloc. Ce a făcut el? El şi-a respins invitaţia lui. El nu a trebuit să plătească nimic. Datoria sclaviei lui era terminată. Familia lui era liberă. El putea merge drept înapoi în patria lui şi să-şi obţină posesiunea. Dar dacă el a refuzat să o facă, atunci el nu mai era alocat cu Israel, şi posesiunea lui era da tă la al tul.
E-60 Now, we notice. And, in the Old Testament, they had what they called the jubilee year. That was when all the people, that was slaves, could go free when the jubilee sounded. And then if a man did not go out, if there was some excuse that he could give, that he didn't want to return to his land, then he had to be marked in the ear, with an awl, by the post in the temple. And then no matter how many jubilees come along, that man was sold out. He could never no more come back as a citizen in Israel, no more. What did he do? He rejected his invitation. He didn't have to pay nothing. The debt of his slavery was over. His family was free. He could go right back to his homeland and get his own possession. But if he refused to do it, then he wasn't lotted no more with Israel, and his possession was give to another.
E-61 Acum, acelaşi lucru în natural se aplică la spiritual. Că, dacă noi, ca moştenitori de Viaţă Eternă, şi noi auzim Evanghelia şi ştim că Ea este adevărată, şi noi O respingem, şi refuzăm să o facem sau să ascultăm la Ea, noi ne luăm semnul fiarei.
E-61 Now, the same thing in the natural applies to the spiritual. That, if we, as inheritants of Eternal Life, and we hear the Gospel and know that It's true, and we reject It, and refuse to do it or to listen to It, we take on the mark of the beast.
E-62 Acum, cineva a zis, "Acum, acolo o să fie un-un semn al fiarei, acesta o să vină într-o zi." Lăsaţi-mă să vă spun. El deja a venit. Înţelegeţi? Îndată ce Duhul Sfânt a început să cadă, semnul fiarei a început să aibe loc. Vedeţi?
E-62 Now, somebody said, "Now, there's going to be a—a mark of the beast, it's going to come someday." Let me tell you. It's already come. See? As soon as the Holy Ghost begin to fall, the mark of the beast begin to take place. See?
E-63 Voi aveţi numai două lucruri. Unul din ele, este, să-L acceptaţi, să luaţi Sigiliul lui Dumnezeu. A Îl respinge, se ia semnul fiarei. A respinge Sigiliul lui Dumnezeu este a lua semnul fiarei. Fiecare înţelege? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] A respinge Sigiliul lui Dumnezeu este a lua semnul fiarei. Căci, Biblia a zis, "Toţi acei care nu au fost sigilaţi cu Sigiliul lui Dumnezeu au luat semnul fiarei."
E-63 You only have two things. One of them, is, accept It, takes the Seal of God. To reject It, takes the mark of the beast. To reject the Seal of God is to take the mark of the beast. Everybody understand? [Congregation says, "Amen."—Ed.] To reject the Seal of God is to take the mark of the beast. For, the Bible said, "All that was not sealed by the Seal of God took the mark of the beast."
E-64 Când trâmbiţa a sunat, şi toţi care vroiau să meargă liberi puteau merge. Cei care nu au vrut, erau însemnaţi.
Acum, voi vedeţi, semnul fiarei, dacă noi vorbim despre el în viitor, este când el o să se facă manifestat, când vă daţi seama că este ceea ce deja aţi făcut. Înţelegeţi? Şi aşa este Duhul Sfânt, El este să fie manifestat. Când noi îl vedem pe Domnul Isus venind în slavă, şi simţim puterea aceea de transformare, şi îi vedem pe cei morţi înviind afară din mormânt, şi ştim, în mai o secundă, noi vom fi schimbaţi şi vom avea un trup ca al Lui. Acesta se va face manifestat. Atunci, să-i vedem pe acei care L-au respins, vor fi rămaşi jos, afară.
E-64 When the trumpet sounded, and all wanted to go free could go. Them that didn't, was marked.
Now, you see, the mark of the beast, if we talk about it in the future, is when it's going to be made manifest, when you realize it's what you've already done. See? And so is the Holy Spirit, It's to be manifested. When we see the Lord Jesus coming in glory, and feel that transforming power, and see the dead rising out of the grave, and know, in a second longer, we'll be changed and have a body like His. It'll be made manifest. Then, to see those who rejected It, will be left down, out.
E-65 Nu a spus Isus că fecioarele au mers afară să-l întâmpine pe Cristos? Unele din ele au adormit, la prima strajă, a doua, a treia, a patra, a cincea, a şasea, până la a şaptea strajă. Dar, în straja a şaptea, atunci a venit înainte sunetul, "Iată, Mirele vine. Mergeţi afară să-L întâmpinaţi." Şi aceia care au fost adormiţi, s-au trezit. Toată epoca în urmă, până la Cincizecime, s-a trezit. Înţelegeţi? De la epoca a şaptea, epoca bisericii a şaptea, până departe de tot în urmă, s-au trezit. Şi aceştia care erau în această epocă a bisericii, în viaţă, ei au fost schimbaţi. Şi ei au mers înăuntru.
Şi chiar la timpul când ei au mers înăuntru, fecioara adormită a venit şi a zis, "Noi vrem să cumpărăm ceva din Uleiul vostru."
E-65 Didn't Jesus said the virgins went out to meet Christ? Some of them fell asleep, the first watch, second, third, fourth, fifth, sixth, to the seventh watch. But, in the seventh watch, then came forth the sound, "Behold, the Bridegroom cometh. Go ye out to meet Him." And the ones that were sleeping, awakened. All the age back, to Pentecost, woke up. See? From the seventh age, the seventh church age, all the way back through, woke up. And these that were in this church age, a living, they were changed. And they went in.
At the very time they went in, the sleeping virgin come and said, "We want to buy some of your Oil."
E-66 Dar ei au zis, "Noi avem doar suficient pentru noi. Duceţi¬vă la aceia care-L vinde."
"Şi în timp ce ei încercau să primească acest Ulei, Mirele a venit." Nu a existat niciodată un timp în istoria lumii, că Episcopelienii, Baptiştii, Metodiştii, Prezbiterienii... Ziarele sunt pline. Ziarele religioase îl laudă pe Dumnezeu, că fecioarele acelea adormite încearcă acum să primească cincizecime, încearcă să primească Duhul Sfânt. Şi nu-şi dau oamenii seama că aceasta nu se va întâmpla, conform cu Cuvântul lui Dumnezeu? "În timp ce ei încercau să vină înapoi, Mirele a venit şi a luat-o pe Mireasă. Şi ei au fost aruncaţi în întunericul de afară, pentru judecată," pentru că ei au respins invitaţia lor.
E-66 But they said, "We just got enough for ourself. Go to them that sell It."
"And while they were trying to receive this Oil, the Bridegroom came." There has never been a time in the history of the world, that the Episcopalians, Baptists, Methodists, Presbyterians… The papers are full. The religious papers are praising God, that those sleeping virgins are now trying to receive Pentecost, trying to receive the Holy Ghost. And don't the people realize that it will not happen, according to the Word of God? "While they were trying to come back, the Bridegroom come and took away the Bride. And they were cast into outer darkness, for judgment," because they rejected their invitation.
E-67 Toţi oamenii sunt invitaţi să vină. Dumnezeu, în fiecare epocă, a trimis afară Lumina Lui, şi Ea a fost respinsă.
E-67 All peoples are bidden to come. God, in every age, has sent out His Light, and It's been rejected.
E-68 Şi, acum, astăzi nu este deosebit de oricare altă zi, să respingă ziua cercetării. Când Dumnezeu face o vizită la Biserică şi la oameni, primiţi-L atunci. Să nu o amânaţi până anul viitor, trezirea următoare. Aceea este ora, "Astăzi este ziua de salvare."
E-68 And, now, today is no different from any other day, to reject the day of the visitation. When God is making a visit to the Church and to the people, receive It then. Don't put it off till next year, the next revival. That's the hour, "Today is the day of salvation."
E-69 Şi amintiţi-vă, Dumnezeu niciodată nu a trimis un Mesaj, în orice zi, fără ca El să-L adeverească cu supranaturalul. Isus a zis, Însuşi, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă Eu fac lucrările, voi să credeţi lucrările dacă nu mă puteţi crede pe Mine," şi când voi o vedeţi tăiată clar-şi făcută manifestată.
E-69 And remember, God has never sent a Message, in any day, but what He vindicated It with the supernatural. Jesus said, Hisself, "If I do not the works of My Father, then believe Me not. But if I do the works, you believe the works if you can't believe Me," and when you see it clearly cut and—and made manifest.
E-70 Acum a venit timpul ca ea să-L respingă, atunci ea este perforată în ureche cu o sulă, atunci ea niciodată nu-L va auzi. Acum ea se duce la confederaţia bisericilor, să meargă drept înăuntru să ia semnul fiarei.
E-70 Now the time has come that she rejects It, then she's bored in the ear with an awl, then she'll never hear It. Now she takes herself to the confederation of churches, to go right in to take the mark of the beast.
E-71 "Una din marile ambiţii," cineva mi-a dat ziarul chiar acum, acest papă nou a zis, "este să unim bisericile împreună." Ei o vor face tot aşa de sigur cum stau eu aici. Şi Protestanţii cad în aceasta. Vedeţi? Pentru că, biserica... Biblia a zis, Pavel, profetul Domnului, a zis, "Ziua aceea nu va veni fără ca să vină o lepădare, mai întâi, iar atunci... înainte ca omul păcatului să fie descoperit. Cel ce şade în templul lui Dumnezeu, ţinându-se pe sine, deasupra a tot ce-i Dumnezeu; el, ca Dumnezeu," iertând păcate pe pământ, şi aşa mai departe. Cum de s-a întâmplat lucrul acesta! Dar aceasta nu s-a putut întâmpla până la lepădare, până când biserica a început să se îndepărteze de la praznicul spiritual, s-a retras înapoi şi s-a organizat. Şi atunci descoperirea nu a stat cu biserica.
E-71 "One of the great ambitions," somebody give me the paper just now, this new pope has said, "is to unite the churches together." They'll do it just as certain as I'm standing here. And the Protestants fall for it. See? Because, the church… The Bible said, Paul, the prophet of the Lord, said, "That day will not come except there come a falling away, first, and then the… before the man of sin will be revealed. He that setteth in the temple of God, opposing himself, all that's above God; he, as God," forgiving sins on the earth, and so forth. How that this thing happened! But it couldn't happen until the falling away, until the church begin to get away from the spiritual feast, draw itself back and organize itself. And then the revelation didn't stay with the church.
E-72 Amintiţi-vă, Israel a umblat, ziua şi noaptea, prin Stâlpul de Foc. Când Stâlpul de Foc s-a mutat, ei s-au mutat cu El. Şi amintiţi-vă, El a fost un Foc noaptea, şi un Nor ziua. Deci El ar putea veni, ziua sau noaptea, oricând. Dar, oriunde era El, acolo s-a făcut o ispăşire, ca ei să nu scape să-L vadă. El era o Lumină noaptea, şi un Nor în timpul zilei, şi ei L-au urmat. Da, domnule. Acelaşi lucru!
E-72 Remember, Israel walked, day and night, by the Pillar of Fire. When that Pillar of Fire moved, they moved with It. And remember, It was a Fire at night, and a Cloud at day. So It might come, day or night, any time. But, wherever It was, there was a propitiation made, that they would not fail to see It. It was a Light at night, and a Cloud in the day time, and they followed It. Yes, sir. The same thing!
E-73 Martin Luther L-a văzut. Ce a făcut el? El a ieşit din Catolicism. Dar ce au făcut ei? Ei au construit un gărduleţ în jur, au zis, "Noi suntem Luterani. Aceasta este."
E-73 Martin Luther saw It. What did he do? He come out of Catholicism. But what did they do? They built a little fence around, said, "We're Lutherans. This is it."
E-74 Atunci Wesley L-a văzut mutându-se la o parte de acolo. El a mers. Ce au făcut ei? Au construit un gărduleţ în jurul acesteia, au zis, "Asta este." Ce a făcut Lumina? S-a mutat drept înainte, din nou.
E-74 Then Wesley saw It moving away from there. He went. What'd they do? Built a little fence around it, said, "This is it." What'd the Light do? Moved right on, again.
E-75 Penticostalii L-au văzut. Ce au făcut ei? S-au mutat afară din Wesleyeni şi Nazarineni, şi aşa mai departe. Ce fac ei? Ei construiesc gărduleţ în jurul acesteia, numit, "Noi suntem unitarieni," şi "Noi suntem trinitate," şi "Noi suntem cei Uniţi," şi toată aceasta. Ce a făcut El? Dumnezeu s-a mutat chiar afară din ea. Vedeţi?
E-75 Pentecost saw It. What'd they do? Moved out of the Wesleyan and Nazarenes, and so forth. What do they do? They build little fence around it, called, "We are oneness," and "We're trinity," and "We're the United," and all this. What did He do? God moved right on out of it. See?
E-76 Noi nu putem face aceea. Noi trebuie să urmăm, fiecare zi, fiecare oră din zi, fiecare pas din cale. Noi trebuie să fim călăuziţi de Domnul Isus Cristos. Dacă noi nu suntem, noi luăm o viaţă de organizaţie. Şi o viaţă care nu urmează pe Cristos, zilnic, nu este vrednică.
E-76 We cannot do that. We've got to follow, every day, every hour of the day, every step of the way. We've got to be led by the Lord Jesus Christ. If we don't, we take an organizational life. And a life that doesn't follow Christ, daily, is not worthy.
E-77 Un om care este un Creştin duminica, şi merge la biserică, şade acolo şi se gândeşte că el posedă biserica pentru că el face aceasta, aceea, sau cealaltă, şi luni va fura şi minţii. Şi femeile care vor merge afară la plajele publice, şi-şi afară pe străzi, cu haine imorale pe ele!
E-77 A man that's a Christian on Sunday, and goes to church, sets back there and thinks he owns the church because he does this, that, or the other, and on Monday will steal and lie. And women that'll go out on the public beaches, and—and out upon the streets, with immoral clothes on!
E-78 M-am gândit la-la prima doamnă, nici măcar nu şi-a pus machiaj, să meargă înaintea papei; şi vine înapoi, şi pune o petrecere de tunsoare waterhead pentru femei în naţiune. Şi toate rochiile acestea, care, când ea a devenit mamă, fiecare femeie din ţară vrea să poarte una din rochiile acelea model de mamă acum. Aşa este. Acestea-s exemple. Şi ei ştiu că oamenii aceia vor face asta. Ei îşi iau un duh al lumii. Şi aceea nu aparţine în Biserica viului Dumnezeu.
E-78 I thought of—of the first lady, wouldn't even put on makeup, to go before the pope; and come back, and set a water-head haircut spree for the women in the nation. And all these dresses, that, when she's become mother, every woman in the country wants to wear one of them mother-type dresses now. That's right. It's examples. And they know that those people would do that. They take on a spirit of the world. And that don't belong in the Church of the living God.
E-79 Femeile ar trebui să se uite la Isus Cristos. Voi ar trebui să priviţi la Sarah şi aceia din Vechiul Testament.
E-79 Women ought to look to Jesus Christ. You ought to look to Sarah and them of the Old Testament.
E-80 Acum, ei au ajuns aşa încât... Eu am predicat serile trecute, pe undeva, despre femei să se supună la bărbatul lor. Supună? Da. Aceea a mers afară din ritualul căsătoriei, cu mult timp în urmă. Dar ele nu o să facă aşa. Nu, domnule. Ele trăiesc în America, şi ele te lasă să o ştii. Ele nu o să se supună. Dar, atât timp cât voi nu o faceţi, să nu încercaţi niciodată să vă numiţi o Creştină, pentru că nu sunteţi. Mie nu-mi pasă cât de mult dansaţi şi vorbiţi în limbi, dacă nu vă supuneţi bărbatului vostru, voi sunteţi afară din voia lui Dumnezeu.
E-80 Now, they got so that… I was preaching the other night, somewhere, about women to obey their husband. Obey? Yeah. That went out of the marriage ritual, a long time ago. But they ain't going to do that. No, sir. They live in America, and they let you know so. They're not going to obey. But, as long as you don't do it, don't never try to call yourself a Christian, 'cause you're not. I don't care how much you dance and speak with tongues, if you don't obey your husband, you're out of the will of God.
E-81 O femeie care poartă pantaloni scurţi şi face lucrurile acestea care le face ea pe stradă, să nu vă numiţi o Creştină. Voi vreţi să aveţi lumea şi încă să vă ţineţi mărturisirea. Voi nu puteţi face asta în Prezenţa lui Dumnezeu, când voi ştiţi să nu o faceţi.
E-81 A woman that wears shorts and does these things that she does on the street, don't call yourself a Christian. You want to have the world and still hold your testimony. You cannot do that in the Presence of God, when you know better than to do it.
E-82 Observaţi, "perforat în ureche," însemnat de-o parte, atunci niciodată nu veţi auzi. Ţineţi minte, acela-i un semn de a închide urechile. Voi nu Îl veţi mai auzi. Voi nu vreţi să ascultaţi. Voi niciodată nu veţi fi din nou în stare, să o faceţi din nou.
E-82 Notice, "bored in the ear," marked away, then you'll never hear. Remember, that's a sign of closing the ears. You won't hear It no more. You won't listen. You'll never be able again, do it again.
E-83 O! "Ea nu crede Aceea." O, doamne! "Să nu-i spui ei. Ea o crede." Nu. "Ea îţi spune chiar..." Ea nu ştie Aceasta. Cum ar putea o-o doamnă... Doar vă întreb, cum ar putea o doamnă...
Aşa cum am vorbit duminică, duminica trecută seara, diseară-i o săptămână în urmă, despre "o lumină reflectoare roşie," cum că-cursul femeilor a devenit mai frumos decât a fost vreodată. Acum, aceea-i nimic-nimic împotriva femeilor, acum, aceea-i doar numai cum controlează ea aceea. Vedeţi? Pe... Ea a ajuns în felul acela, să o pună pe ea într-o ispitire, cum a fost pusă Eva înaintea pomului.
E-83 Oh! "She don't believe That." Oh, my! "Don't tell her. She believes it." No. "She tell you right…" She don't know It. How could a—a lady… Just ask you, how could a lady…
As I spoke Sunday, last Sunday night, a week ago tonight, on "a red flashing light," how that the—the—the run of women has become prettier than it ever was. Now, that's nothing—nothing against the woman, now, that's just but how she controls that. See? The… She's got that way, to put her in a temptation, like Eve was put before the tree.
E-84 Fiecare om, fiecare fiu care vine la Dumnezeu, trebuie să meargă prin ceasul acela de încercare. Aceasta este epoca femeilor, naţiunea aceasta este, unde ea trebuie să meargă prin încercarea aceea. Dacă ea poate fi o femeie frumoasă, şi acţionează ca o soră, binecuvântările Domnului sunt asupra ei. Dar când ea poate să se pună să-să ştie aceasta, şi se expune, arată absolut că ea are un-un duh rău peste ea. Ea nu vrea să fie în felul acela, eu nu cred, multe din ele nu vor. Dar ele nu-şi dau seama de aceea.
E-84 Every man, every son that comes to God, has got to go through that hour of testing. This is the age of women, this nation is, where she has to go through that testing. If she can be a pretty woman, and act like a sister, the Lord's blessings upon her. But when she can get herself to—to know this, and display herself, absolutely shows that she's got a—a bad spirit on her. She don't mean to be that way, I don't think, many of them don't. But they don't realize that.
E-85 A-ţi putea să-mi spuneţi că o femeie decentă, gânditoare ar putea să-şi pună, aceste hăinuţe care le poartă ele aici afară pe stradă?
E-85 Could you tell me that a decent, thinking woman could put herself on, these little clothes that they wear out here on the street?
E-86 Eu am două fete tinere aşezate aici. Eu nu ştiu care va fi rezultatul acelor copii. Eu doar mă rog pentru ele. Copiii, astăzi, eu nu... Tu nu poţi şti. Eu nu ştiu. Ei nu sunt imuni de la aceea. Ei trebuie să stea pe propriile două picioare a lor, înaintea lui Isus Cristos, şi să răspundă. Ei nu pot merge înăuntru pe ce... pe-pe ce cred eu, şi ce crede mama lor. Eu nu ştiu ce fac ei. Dar eu de fapt cred, în ora aceasta, dacă fetele acelea au mers afară pe o stradă, îmbrăcate cu felul acela de haine, şi un om le-a insultat, în felul acela de haine, eu nu cred, dacă eu aveam ocazia, că l-aş putea să-l condamn pe om. Aşa este. Eu condamn fetele. Ele nu au nici o treabă să facă aceea.
E-86 I've got two young girls setting here. I don't know what the outcome of them kids will be. I just pray for them. Kids, today, I don't… You can't tell. I don't know. They're not immune from that. They've got to stand on their own two feet, before Jesus Christ, and give an answer. They can't go in on what… on—on what I believe, and what their mother believes. I don't know what they do. But I actually believe, in this hour, if them girls went out on a street, with them kind of clothes on, and a man insulted them, in them kind of clothes, I don't believe, if I had the opportunity, I could even condemn the man. That's right. I condemn the girls. They had no business doing that.
E-87 Ascultaţi. Dacă omul gândeşte, şi ei învaţă că, "Omul nu e mai mult decât un animal. El vine din rasa animală." Şi priviţi, atunci, voi îl puneţi acolo afară ca...
E-87 Listen. If man thinks, and they teach that, "Man is no more than an animal. He come from the animal race." And look, then, you put him out there like…
E-88 Voi duceţi pe câine la micuţa femelă la anumite timpuri, prin garduri şi toate celelalte, pentru că micuţa femelă este în starea aceea; porci, vaci, fiecare alt animal. Şi dacă noi suntem viaţă animală; care, noi suntem, partea fizică. Şi atunci dacă o femeie se expune în felul acela, ea dovedeşte că ea este acelaşi lucru cum este căţeaua mică, sau acelaşi lucru, exact, căci ea nu ar face aceea. Ea ştie. Natura o învaţă că bărbaţii o să se uite la ea. Şi Biblia a zis, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea a comis deja curvie cu ea în inima lui."
E-88 You take the dog to the little female at certain times, through the fences and everything else, because the little female is in that condition; hogs, cows, every other animal. And if we are animal life; which, we are, the physical part. And then when a woman displays herself like that, she proves that she's the same thing the little dog is, or the same thing, exactly, for she wouldn't be doing that. She knows. Nature teaches her that man is going to look at her. And the Bible said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart."
E-89 Aceea pune un timp de încercare. Şi Diavolul le înfrumuseţează pe femeile acelea, şi le despoaie jos, şi le aşează acolo afară, să vă dea o încercare. Bărbaţilor, întoarceţi-vă capetele. Fiţi fii de Dumnezeu. Femeilor, voi îmbrăcaţi-vă ca fiice de Dumnezeu. Să nu răspundeţi pentru curvie acolo la Ziua aceea.
E-89 That puts a testing time. And the devil pretties them women, and strips them down, and set them out there, to give you a test. Men, turn your heads. Be sons of God. Women, you dress like daughters of God. Don't answer for adultery yonder at the Day.
E-90 Dacă femeia aceea, nu contează cât de inocentă... Ea poate că niciodată nu a făcut nimic rău, nici măcar nu a avut în gând să facă rău. Dar când păcătosul acela care s-a uitat asupra acelei forme graţioase a acelei femei, ştiind că el este un bărbat; şi sexul feminin este într-o glandă, şi una, bărbatul, în celălalt; şi păcătosul va trebui să răspundă pentru aceasta la Ziua Judecăţii, cine a făcut-o, cine este vinovat? Nu el. Voi. Acolo sunteţi, imoral.
E-90 If that woman, no matter how innocent… She might have never done nothing wrong, never even had it in her mind to do wrong. But when that sinner who looked upon that graceful form of that woman, knowing he's a male; and female sex is in one glands, and one, the male, in the other; and that sinner is going to have to answer for it at the Day of the Judgment, who did it, who is guilty? Not him. You. There you are, immoral.
E-91 Priviţi la naţiunea aceasta. Se obişnuia să fie, când ele-ele aveau rochiile până la genunchi care le purtau femeile, noi a trebuit să trimitem la Paris să le obţinem. Astăzi, Parisul trimite aici să le obţină. Aceasta a ajuns aşa de murdar încât Parisul nu poate face faţă. Aşa este. Întregul... De ce? Au respins Evanghelia. De ce?
Parisul nu a avut Aceasta. Acesta-i sută la sută Catolicism.
Protestanţii nici măcar nu pot intra acolo. Priviţi la Billy Graham. Eu cred că există numai şase sute de Creştini în tot Parisul, din milioanele acelea, şase sute de Creştini, Protestanţi. Aceia nu-s umpluţi cu Duhul Sfânt. Aceia-s doar absolut Protestanţi, şase sute din ei, din milioane de milioane. Ei nu au primit ocazia să-L respingă.
E-91 Look at this nation. It used to be, when they—they had the knee-high dresses that the women wore, we had to send to Paris to get them. Today, Paris sends here to get them. It's got so filthy till Paris can't keep up with it. That's right. The whole… Why? Rejecting the Gospel. Why?
Paris didn't have It. It's one hundred percent Catholicism. The Protestants can't even get in there. Look at Billy Graham. I think there's only six hundred Christians in all Paris, out of the millions, six hundred Christians, Protestants. That's not Holy-Ghost-filled. That's just absolutely Protestants, six hundred of them, out of the millions times millions. They didn't get the opportunity to reject It.
E-92 Dar oamenii aceştia au Evanghelia. Şi când ei se îndepărtează de la Mesaj şi Evanghelia care ei au văzut-o demonstrată, îşi bat joc de Acesta pentru că ceva doctrină prostituată veche i-a vârât în jur; şi ceva păstor stând în amvon, gândindu-se mai mult la un dolar şi un bon de masă decât se gândeşte de suflet, oamenii la care el le predică, aşa este, asta-i ceea ce a făcut-o. Acum ea conduce lumea.
E-92 But these people has the Gospel. And when they get away from the Message and the Gospel that they seen demonstrated, make fun of It because some old prostitute doctrine has weaved them around; and some pastor stand in the pulpit, thinking more of a dollar and a meal ticket than he does of the soul, the people that he's preaching to, that's right, that's what's done it. Now she leads the world.
E-93 Vă amintiţi, nu cu mult în urmă, în acest tabernacol. Eu am predicat despre un subiect, cu vreo douăzeci de ani în urmă, "Eu vă voi arăta zeiţa Americii," şi avea femeiuşca uşuratică aici, şezând acolo cu aceasta. Asta-i ceea ce este. Acum ei chiar, o capătă. Ei capătă ceea ce au cerut. Şi ei au să o capete. Asta-i tot.
E-93 Remember, not long ago, in this tabernacle. I preached on a subject, about twenty years ago, "I'll show you the goddess of America," and had the little flapper here, setting there with it. That's what it is. Now they're even, get it. They're getting what they've asked for. And they're going to get it. That's all.
E-94 Nu. Ei nu vor să o creadă. Nu, domnule. Ei îţi dă de înţeles că ei sunt cetăţeni Americani, şi ei au dreptul să-să funcţioneze oricum vor ei. Eu doar doresc...
E-94 No. They won't believe it. No, sir. They let you know they're American citizens, and they got a right to—to function any way they want to. I just wish…
E-95 Lăsaţi-mă să vă spun. Eu o să vă spun acum. Nu, domnule, politica nu va lucra niciodată. Nu, domnule, democraţia niciodată nu va lucra. Democraţia este putredă, până la os. Dacă ea ar putea să fie dusă printre un grup de Creştini, aceasta ar fi bine. Dar când voi o puneţi acolo afară în lume, ea devine toată pânze şi fără ancoră. Exact corect.
E-95 Let me tell you. I'll tell you now. No, sir, politics will never work. No, sir, democracy will never work. Democracy is rotten, to the bone. If it could be run amongst a bunch of Christians, it would be fine. But when you put it out there in the world, it becomes all sails and no anchor. Exactly right.
E-96 Priviţi aici, astăzi. Orice poate avea loc, şi ei vor fi doar... Orice, trage câteva politici, şi ei vor scăpa cu crimă.
E-96 Looky here, today. Anything can take place, and they'll be just… Anything, pull a few politics, and they'll get by with murder.
E-97 Când am predicat jos acolo, în seara aceea să încerc să salvez vieţile la acei doi copii. Ei erau aşa de vinovaţi cât se putea să fie de vinovaţi. Chiar şi avocatul acela s-a ridicat înapoia mea acolo, şi a zis, "Aceasta-i corect." El a zis, "Eu nu cred în a lua viaţa oamenilor." A zis, "Dacă veţi observa în evidenţele criminale, cine sunt aceia care ajung omorâţi în scaunele electrice şi lucruri? Nu sunt cei bogaţi. El îşi poate permite să ia un avocat şi ceva sfori, ceva trucuri murdare, şi nişte roţi aici, şi câteva aici, şi mituieşte lucrul." A zis, "Sunt copii săraci ca acela, care nu au bani suficienţi să-şi cumpere o masă pe cinste, aceia sunt felul care o capătă. Acolo-i felul care ei electrocutează, cineva care sunt cum ei numesc o grămadă de oameni neştiutori, şi ei doar îşi ţin sus numele lor de pedeapsă capitală."
E-97 When I preached down there, that night to try to save them two kids' life. They're as guilty as guilty could be. Even that attorney got up behind me there, and he said, "It's right." He said, "I don't believe in taking the people's life." He said, "If you'll notice on your criminal records, who is it that gets killed in electric chairs and things? It's not the rich. He can afford to get him a lawyer and some pull, some dirty tricks, and some wheels here, and some over here, and bribe the thing." He said, "It's poor kids like that, that ain't got enough money to buy them a decent meal, that's the kind that gets it. There is the kind they electrocute, somebody that's like they call a bunch of ignorant people, and they just hold up their name of capital punishment."
E-98 Am zis, "Prima crimă care s-a comis vreodată în lume, un frate l-a omorât pe celălalt, şi Dumnezeu nu i-a luat viaţa pentru aceasta. El a pus un semn peste el, ca nimeni să nu-i ia viaţa. Corect. Acela-i Judecătorul Suprem."
Eu văd că ei au luat sentinţa jos de pe ei. Acum ei urmează să aibe un alt proces. Desigur, ei vor căpăta pe viaţă acum, care vor fi unsprezece ani, şi poate vor sta pentru parol. Ei sunt vinovaţi. Cu certitudine. Ei sunt vinovaţi. Ei se cuvine să fie trimişi la penitenciar, pe timp de viaţă, dar să nu li se ia viaţa. Nimeni nu are dreptul să ia viaţa altui om. Nu, domnule. Eu nu cred în aceasta. Nu, într-adevăr.
E-98 I said, "The first murder was ever committed in the world, one brother killed another, and God did not take his life for it. He put a mark on him, that nobody should take his life. Right. That's the Supreme Judge."
I see they took the sentence off of them. Now they're going to get another trial. Course, they'll get life now, which will be eleven years, and maybe stand for parole. They're guilty. Certainly. They're guilty. They ought to be sent to penitentiary, for lifetime, but not their life taken. No man has a right to take another man's life. No, sir. I don't believe in it. No, indeed.
E-99 O! Ei spun... Păi, ei nu cred că ei sunt afară din voia Domnului, pentru că asta-i tot despre ce ştiu ei, tot despre ce vor ei să audă. Ei şi-au întors urechea împotriva Adevărului, înăuntru acolo.
E-99 Oh! They say… Why, they don't believe that they're out of the will of the Lord, because that's all they know about, all they want to hear about. They turned their ear against the Truth, in there.
E-100 Nici Egiptul nu a vrut să ştie că grupul acela de holy¬rollers jos acolo era voia Domnului. Cum să vrea ei să ştie că ceva om trăznit a venit înăuntru acolo, din pustie, cu barba atârnând în jos aşa, şi a zis, "Faraon, eu vin în Numele Domnului. Eliberează-i pe copiii aceia."
Faraon să zică, "Cine, eu? Aruncaţi-l afară." Vedeţi? "Eu?" "Dacă tu nu o faci, Domnul Dumnezeu va lovi naţiunea aceasta."
E-100 Neither did Egypt want to know that that bunch of holy-rollers down there was the will of the Lord. How'd they want to know that some crazy man come in there, from the wilderness, with whiskers hanging down like this, and said, "Pharaoh, I come in the Name of the Lord. Turn them children loose."
Pharaoh would say, "Who, me? Throw him out." See? "Me?"
"If you don't do it, the Lord's God is going to smite this nation."
E-101 Totuşi, "Trăznitul bătrân, l-a întors afară pe undeva. Lăsaţi-l să se ducă. Soarele i-a copt cumva mintea." Vedeţi? Dar aceasta a adus judecată, pentru că omul era un profet şi avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Exact corect. Ei nu au vrut s-o creadă.
Roma nu a vrut s-o creadă, nici ei, dar s-a întâmplat chiar la fel.
E-101 "The old—the old crank, turn him out somewhere. Let him go. The sun has kind of baked his mind." See? But it brought judgment, because the man was a prophet and had THUS SAITH THE LORD. Exactly right. They didn't want to believe it.
Rome didn't want to believe it, either, but it happened just the same.
E-102 Israel nu a vrut să creadă că acela era Mesia. "Cum puteau ei, grămadă de-grămadă de Galileni?" Ziceau, "Nu sunt toţi aceştia Galileni? De unde au venit ei? Cu ce fel de mulţime se duce El? Cei mai săraci care se pot aduna împreună, aceea-i mulţimea cu care se asociază El. Aceia sunt cei care vin să-L asculte, sunt oamenii săraci, oamenii aceia care nu ştiu nimic. Ei nu sunt aleşi. Ei nu sunt-ei nu sunt felul intelectual care suntem noi. Ei sunt o grămadă săracă." Voi o auziţi să se spună despre trezire în ziua aceasta. "Ce fel de mulţime îi ascultă? Ce fel se duce la aceste adunări? Ce fel de popor sunt ei?"
E-102 Israel didn't want to believe that that was the Messiah. "How could they, bunch of—bunch of Galileans?" Saying, "Are not all these Galileans? Where did they come from? What kind of a crowd does He go with? The very poorest that can be got together, that's the crowd He associates with. That's who comes to hear Him, is the poor people, them people that don't know nothing. They're not elected. They're not—they're not the intellectual type that we are. They're a poor bunch." You hear it say about the revival in this day. "What kind of crowd hears them? What kind goes to these meetings? What kind of a people are they?"
E-103 Am auzit pe un ins să spună, nu cu mult în urmă... Păi, el era un fel de... El era tatăl vitreg al lui Hope. Şi eu îi spuneam despre botezul cu Duhul Sfânt. El a zis, "Acum, cine ar crede un lucru ca acela, fără ca vreun fel de grup ca tine să fi ajuns sus acolo?" A zis, "Tu laşi ca Aşa-şi-aşa, un om de afaceri aici în oraş, rău ca toţi, îl laşi să spună că el a primit Duhul Sfânt, atunci eu o să cred."
E-103 I heard a fellow say, not long ago… Well, he was kind of… He was Hope's stepfather. And I was telling him about the baptism the Holy Spirit. He said, "Now, who would believe a thing like that, 'less some kind of a bunch like you got up there?" He said, "You let So-and-so, a businessman here in the town, wicked as all get, let him say that he received the Holy Ghost, then I'd believe it."
E-104 Am zis, "Nu te îngrijora. El niciodată nu o va spune." Omul a murit brusc, fără Dumnezeu. Vedeţi?
Voi fiţi atenţi ce faceţi. Fiţi atenţi ce spuneţi. Voi vreţi o viaţă vrednică de Evanghelie. Corect.
E-104 I said, "Don't worry. He'll never say it." The man died instantly, without God. See?
You be careful what you're doing. Be careful what you're saying. You want a life worthy of the Gospel. Right.
E-105 Israel nu a crezut aceea, grupul acela de oameni. "Acel om nebun, cu Numele de Isus din Nazaret, născut," gândeau ei, "o naştere nelegitimă." Şi oamenii au crezut-o. Pentru că, au zis ei, "Acela nu era a lui. Păi, tatăl Lui este Iosif, şi Maria urma să aibă acest Prunc înainte ca ei să fie măcar... Născut, păi, acesta-i nelegitim. Şi ce este El? Doar un om nebun. Este unul din felul acela de ins ciudat. Să nu vă duceţi să-L auziţi." Ce au făcut ei? Ei îşi trimeteau sufletele lor în iad. Ei au luat...
E-105 Israel didn't believe that, that bunch of people. "That madman, by the Name of Jesus of Nazareth, born," they thought, "an illegitimate birth." And the people believed it. Because, they said, "That wasn't his. Why, His father is Joseph, and Mary was to have this Baby before they was even… Born, why, it's illegitimate. And what is He? Just a madman. Is one of them funny-sort of a guy. Don't go to hear Him." What did they do? They were sending their souls to hell. They took…
E-106 Isus a zis, "Lăsaţi-i în pace. Dacă orbul conduce pe orb, nu cad ei amândoi în şanţ?" Aşa este. Ei nu au ştiut-o. Ei nu au vrut să-L creadă. Eu nu puteau.
E-106 Jesus said, "Let them alone. If the blind leads the blind, don't they both fall in the ditch?" That's right. They didn't know it. They wouldn't believe It. They could not.
E-107 Ei nu puteau vedea cum că un popor simplu cu un Mesaj simplu, să fie respins, să poată cauza ca o naţiune mare să cadă în ruine. Acum ascultaţi. Ei nu puteau înţelege asta; un grup simplu, comun, de oameni obişnuiţi. Voi ştiţi, Biblia a spus asta, "Oamenii obişnuiţi l-au ascultat pe Isus cu bucurie."
E-107 They could not see how that a simple people with a simple Message, to be rejected, could cause a great nation to fall to ruins. Now listen. They could not understand that: a simple, ordinary, common bunch of people. You know, the Bible said that, "The common people heard Jesus gladly."
E-108 Eu am avut ceva lucru mic să se întâmple în Mexic, nu cu mult în urmă. Generalul Valdena, ales de Dumnezeu, Lumina a strălucit peste cărarea lui o dată, într-unul din mitinguri. Acel mare războinic Catolic, unul din cei mai înalţi generali din Mexic, a venit smerit la altar şi a primit botezul Duhului Sfânt. El a mers înapoi jos în Mexic. El a continuat să plângă după mine, să vin jos acolo. În sfârşit, am hotărât să merg jos. Domnul m-a călăuzit; am avut o viziune. I-am spus la soţia mea. Am mers jos acolo.
Şi când el a mers, el fiind unul din generalii lor principali, general cu patru stele, el a mers la cartierul general, la guvern. Şi, ei, ei sunt tare împotriva Protestanţilor jos acolo, voi ştiţi. Deci ei ştiu că acesta urmează să fie un miting grozav, aşa că el a mers jos acolo şi a luat o gardă de miliţie. Şi când au luat, ei au obţinut arena mare. Şi ei urmau să mă aducă înăuntru în felul acela. Guvernul mă aducea înăuntru.
Decim, poţi avea un om ca acela înăuntru aici.
Acest guvern nu este ştiut să facă un lucru ca acela."
E-108 I had a little something to happen in Mexico, not long ago. General Valdena, elected of God, the Light shined across his path once, in one of the meetings. That great Catholic warrior, one of the highest generals in Mexico, come humbly to the altar and received the baptism the Holy Ghost. He went back down into Mexico. He kept crying for me, come down there. Finally, I decided to go down. The Lord led me; had a vision. Told my wife. Went down there.
And when he did, him being one their chief generals, four-star general, he went to the headquarters, to the government. And, they, they're hard against Protestants down there, you know. So they know this going to be a terrific meeting, so he went down there and got a militia guard. And when they did, they got the big arena. And they was going to bring me in like that. The government was bringing me in.
So, when they did, the—the bishop, one of the great bishops of the Catholic church, went up to him, to the governor, and said, "Sir, I understand that you're bringing in a non-Catholic."
Said, "Yes. What about it?"
"Why," he said, "you can't have a man like that in here. This government has never knowed of doing a thing like that."
E-109 "Dar," a zis, "noi am făcut-o acum." A zis, "Păi," a zis, "omul este un om cu reputaţie. Eu înţeleg că mii de oameni vin afară să-l asculte. Generalul Valdena, este prietenul meu intim." El a zis... Şi a avut... Preşedintele însuşi este Protestant, voi ştiţi, Metodist. Deci el a zis-a zis, "Omul este un om cu reputaţie, din câte ştiu eu." A zis, "Generalul Valdena aici, el este convertit sub om." A zis, "Păi, el este, din câte ştiu eu, o persoană cu reputaţie." A zis, "Mii de oameni, pretind ei, vor veni să-l asculte."
Şi episcopul acesta a zis, "Ce fel de persoană este el, domnule? Doar cei neştiutori. Aceia sunt cei care se duc, să asculte o persoană ca aceea."
E-109 "But," said, "we've done it now." He said, "Why," said, "the man is a reputable man. I understand that thousands of people comes out to hear him. General Valdena, he's my bosom friend." He said… And had the… The president himself is Protestant, you know, Methodist. So he said—he said, "The man is a reputable man, as far as I know." Said, "General Valdena here, he is converted under this man." Said, "Why, he is, as far as I know, a reputable person." Said, "Thousands of people, they claim, will come hear him."
And this bishop said, "What kind of a people is it, sir? Just the ignorant. That's the ones that goes, hear a person like that."
E-110 Preşedintele a zis, "Domnule, voi i-aţi avut timp de cinci sute de ani, de ce sunt ei neştiutori?" Aceea a fost destul. Aceea a stabilit-o. O, doamne! Aceea le-a rupt coarnele. Da, domnule. Da.
E-110 The president said, "Sir, you've had them for five hundred years, why are they ignorant?" That was enough. That settled it. Oh, my! That dehorned them. Yes, sir. Yeah.
E-111 Atunci când bebeluşul acela a fost înviat din morţi, eu am trimis un curier în urma omului. Doamna spune, în Spaniolă, "Pruncul a murit, azi dimineaţă la ora nouă." Şi a turnat în jos, ploaia. Aveam cam zece mii de convertiţi la Cristos, în fiecare seară.
Seara dinainte, un om bătrân orb şi-a căpătat vederea pe platformă. O, de trei sau patru ori mărimea acestui tabernacol, şi cam aşa de înalt, de şaluri vechi şi pălării aşezate. Şi eu doar...
E-111 Then when that little baby was raised from the dead, I sent a runner behind the man. The lady was saying, in Spanish, "The baby died, this morning at nine o'clock." And it was pouring down, rain. Having about ten thousand converts to Christ, each night.
The night before, an old blind man had received his sight on the platform. Oh, three or four times size this tabernacle, and about that high, of old shawls and hats laying. And I just…
E-112 Ei m-au lăsat în jos pe frângii, în ring, să mă ducă înăuntru. Eu doar am mers acolo şi am început să predic, prin credinţă.
Billy a venit, a zis, "Tati, tu o să trebuiască să faci ceva, femeia aceea." A zis, "Eu am trei sute de uşieri care stau acolo. Ei nu pot opri o femeie mititică, ce cântăreşte o sută de livre [aproximativ 50 de kilograme – Trans.], aproape." Şi drăguţă, doamnă mică cam aşa înaltă, cam, oh, poate primul ei copil. Eu aş zice că ea era în vârstă de douăzeci şi trei sau douăzeci şi patru de ani.
E-112 They let me down on ropes, in the ring, to get me in. I just walked out there and started preaching, by faith.
Billy come, said, "Daddy, you going to have to do something, that woman." Said, "I got three hundred ushers standing there. They can't stop a little bitty woman, weigh a hundred pounds, nearly." And pretty, little lady about so high, about, oh, maybe her first baby. I'd say she's twenty-three or twenty-five years old.
E-113 Şi ea stătea acolo, şi părul îi atârna în jos, şi ţinea un copil mic. Şi ea făcea un salt către linia aceea. Bărbaţii o împingeau înapoi. Ea se căţăra pe deasupra lor, cu copilul acela pe şoldul ei, ori cum, merge printre picioarele lor, sau orice. Ei să o pună sus acolo, şi trebuia să o împingă jos de pe platformă.
E-113 And she was standing there, and her hair hanging down, and holding a little baby. And she would make a lunge for that line. The men would push her back. She'd climb up over the top of them, that baby on her hip, any way, go between their legs, or anything. They'd get her up there, and have to kick her off the platform.
E-114 Şi ei nu aveau nici un cartonaş de rugăciune să-i dea. El a zis, "Dacă eu o las să vină înăuntru acolo, tati, cu pruncul acela mort, fără cartonaş de rugăciune, şi..." A zis, "Ceilalţi care stau acolo, au stat aici două sau trei zile, în ploaia aceea şi în soare. Şi să o las să meargă înainte de ei," a zis, "aceasta va cauza o-o ceartă jos acolo."
E-114 And they didn't have no prayer card to give her. He said, "If I let her come in there, daddy, with that dead baby, with no prayer card, and…" Said, "Them others standing there, has been standing here two or three days, in that rain and sun. And let her get ahead of them," said, "it'll cause a—a fuss down there."
E-115 Am zis, "Aceea-i în ordine." Fratele Moore era acolo, şi el este cumva cu capul chel ca mine. Şi am zis, "Ea nu ştie care ce este, aşa de mulţi oameni." Am zis, "Trimite..." Şi-şi doi dintre fraţi, unul din fraţii de aici la tabernacol, care el este dus în Slavă acum. Eu nu mă pot gândi la numele lui chiar la timpul acesta. Dar el stătea înapoi acolo. Astfel am zis, "Frate Moore, du-te jos, roagă-te pentru prunc. Ea nu va şti cine, dacă sunt eu sau tu. Doar du-te jos. Şi nu era în stare să vorbească Engleza."
Şi aşa Fratele Moore a zis, "În regulă, Frate Branham."
E-115 I said, "That's all right." Brother Moore was there, and he's kind of bald-headed like me. I said, "She don't know who is who, so many people." I said, "Send…" And—and a couple the brethren, one of the brethren, from here at tabernacle, that he's gone to Glory now. I can't think of his name just at this time. But he was standing back there. So I said, "Brother Moore, go down, pray for the baby. She'll never know who, whether it's me or you. Just go on down. And not able to speak English."
And so Brother Moore said, "All right, Brother Branham."
E-116 El a pornit să umble în jos. Am zis, "Aşa cum eu spuneam, ta-..." Şi am văzut un prunc mic, un prunc mic Mexican şezând înaintea mea, doar râdea. Am zis, "Aşteaptă un minut." Şi am zis, "Lăsaţi să treacă doamna mică."
Billy a zis, "Eu nu pot face asta, tati. Ea..."
Am zis, "Am văzut o viziune, Billy."
A zis, "O, asta-i altceva."
E-116 He started walking down. I said, "As I was saying, fa-…" And I seen a little baby, little Mexican baby setting in front of me, just laughing. I said, "Wait a minute." And I said, "Let the little lady through."
Billy said, "I can't do that, daddy. She…"
I said, "I saw a vision, Billy."
Said, "Oh, that's different."
E-117 Astfel noi am deschis mulţimea în felul acela şi am adus-o aici. Iată-o că vine, căzând pe genunchi, cu mărgelele de rugăciune în mâna ei. Am zis, ,,Ridică-te."
Aşa că am zis, "Tată Ceresc, acum eu nu ştiu ce o să faci Tu. Eu nu ştiu dacă Tu doar vrei ca eu să o mulţumesc pe femeie prin a mă ruga pentru prunc, sau ce. Dar," am zis, "Eu îmi pun mâinile peste bebeluş, în Numele Domnului Isus." Doar acelaşi lucru ce l-am făcut la Fratele Way, zăcând acolo pe duşumea, mort, zilele trecute. Şi pătura s-a zvâcnit, şi acel bebeluş a început să ţipe. Şi el era la viaţa lui. Când...
E-117 So we opened up the crowd like that and brought her through. Here she come, falling on her knees, with the prayer beads in her hand. I said, "Get up."
So I said, "Heavenly Father, now I don't know what You're going to do. I don't know whether You just want me to satisfy the woman by praying for the baby, or what." I said, "I lay my hands upon the little baby, in the Name of the Lord Jesus." Just the same thing I did to Brother Way, laying there on the floor, dead, the other day. And the blanket kicked, and that little baby started screaming. And it was to its life. When…
E-118 Am trimis un curier, pe Fratele Espinosa, să meargă cu ea la doctor, şi să ia o declaraţie cu jurământ de la doctor, "Pruncul acela a murit." Aceea era pe la ora zece în seara aceea. "A murit în dimineaţa aceea la ora nouă, în biroul lui, cu pneumonie." El a luat o declaraţie cu jurământ de la doctor.
Ziarele nu au putut păstra aceea în tăcere, voi ştiţi, aşa că ei au trebuit să vină acolo. Ei mi-au luat interviu. Şi ei au spus către mine, a zis, "Credeţi dvs. că sfinţii noştri ar putea să facă asta, de asemenea?"
Am zis, "Dacă ei sunt în viaţă."
"O," a zis, "tu nu poţi fi un sfânt până nu eşti mort." Ia te uită. Vedeţi? Şi oamenii...
E-118 I sent a runner, Brother Espinoza, to go with her to the doctor, and get a sworn affidavit from the doctor, "That baby died." That was about ten o'clock that night. "Died that morning at nine o'clock, in his office, with pneumonia." He got a sworn statement from the doctor.
The papers couldn't keep that still, you know, so they had to come over. They interviewed me. And they said to me, he said, "Do you think that our saints could do that, too?"
I said, "If they're living."
"Oh," he said, "you can't be a saint until you're dead." There you are. See? And the people…
E-119 Voi vedeţi, ziua trecută, unde ei aveau această călugăriţă ce i-au făcut favoare, în ziar? Deci, o sfântă nouă a murit, oh, cu o sută de ani în urmă, sau ceva în felul acela, şi ei au făcut o... au canonizat-o acum, au făcut o sfântă din ea. Şi ei au zis căci-căci ea a venit înapoi dintre cei morţi şi s-a rugat pentru ceva persoană bolnavă care avea leucemie. Nu-i aşa? Aceasta era într-una din reviste. Doar gândiţi-vă cum încearcă ei să o facă favorabil, şi când există sute şi sute de cazuri chiar sub nasul oamenilor aici. Ce este lucrul acela? Pentru un lucru să favorizeze pe biserica Protestantă chiar în aceasta, vedeţi, să o facă să gândească ceva.
Şi atunci lucrările adevărate ale Domnului, unde sunt perfect adeverite, dovedite, ei nu îndrăznesc să atingă ziarul cu aceasta. Ia te uită. Ei au primit o invitaţie şi au refuzat-o. Da, domnule.
E-119 You see, other day, where they had this nun they played up, in the paper? So, a new saint died, oh, a hundred years ago, or something like that, and they made a… canonized her now, made a saint out of her. And they said that—that she come back from the dead and prayed for some sick person that had leukemia. Wasn't it? It was in one of the magazines. Just think how they try to play that up, and when there's hundreds and hundreds of cases right under the nose of the people here. What's that thing? For a thing to play the Protestant church right into it, see, make it think something.
And then the real works of the Lord, where it's perfectly vindicated, proved, they are daresn't to touch the paper with it. There you are. They received an invitation and turned it down. Yes, sir.
E-120 Ei nu pot înţelege cum un Mesaj simplu, un popor simplu, să respingă un lucru ca acela să-i facă să meargă în haos.
E-120 They can't understand how a simple Message, a simple people, to reject a thing like that would cause them to go into chaos.
E-121 O femeie mi-a zis, în Grant Pass, Oregon, cu un timp în urmă, fată Catolică a venit acolo afară să condamne şi să raporteze. Ea era o reporteră de ziar, cu un pachet de ţigări în mâna ei. Şi ea a zis, "Eu vreau să vă vorbesc."
Am zis, "Ce anume vrei să spui?"
Ea a zis, "Eu am vrut să vă pun nişte întrebări despre această religie a voastră."
Şi am zis, "Ce anume vrei să întrebi?"
Şi ea a zis, "Prin ce autoritate faceţi aceasta?"
E-121 A woman said to me, Grant's Pass, Oregon, some time ago, Catholic girl come out there to condemn and write up. She was a newspaper reporter, pack of cigarettes in her hand. And she said, "I want to talk to you."
I said, "What is it you want to say?"
She said, "I wanted to ask you some questions about this religion of yours."
And I said, "What is it you want to ask?"
And she said, "By what authority you do this?"
E-122 Am zis, "În Numele lui Isus Cristos, printr-o chemare Divină." Şi ea a mers înainte, făcând pe deşteapta. Am zis, "Doar un minut."
Ea a zis, "Dacă eu ar fi trebuit să mă asociez cu acel grup de neştiutori sus acolo," a zis, "Eu nici măcar nu aş vrea să fiu o Creştină." Ea a zis, "Şi dacă acei... Ei zic că oamenii aceia vor stăpânii pământul într-o zi." Ea a zis, "Eu sper că eu nu-s aici."
Am zis, "Nu te îngrijora. Tu nu o să fii." Am zis, "Tu... să trebuie să te îngrijorezi de asta."
"De ce," a zis, "toată comportarea aceea acolo şi ţipătul!"
Am zis, "Şi tu pretinzi să fii o Catolică?"
Ea a zis, "Eu sunt."
E-122 I said, "In the Name of Jesus Christ, by a Divine call." And she went ahead, smarting off. I said, "Just a minute."
She said, "If I had to associate with that bunch of ignoramuses up there," she said, "I wouldn't even want to be a Christian." She said, "And if them… They say that them people will rule the earth someday." She said, "I hope I'm not here."
I said, "Don't worry. You won't be." I said, "You… have to worry about that."
"Why," she said, "all that there carrying on and screaming!"
I said, "And you claim to be a Catholic?"
She said, "I am."
E-123 Am zis, "Ai ştiut tu că binecuvântata fecioară Maria a trebuit să primească Duhul Sfânt şi să vorbească în limbi, şi să danseze în Duhul, în acelaşi fel cum au făcut ei, înainte ca Dumnezeu să o primească? Voi o numiţi mama lui Dumnezeu."
Ea a zis, "Acela-i nonsens."
Am zis, "Doar un minut. Eu..."
"Eu nu trebuie să mă uit la Biblie."
E-123 I said, "Did you know the blessed virgin Mary had to receive the Holy Ghost and speak in tongues, and dance in the Spirit, the same way they did, before God would receive her? You call her the mother of God."
She said, "That's nonsense."
I said, "Just a minute. I…"
"I'm not supposed to look in the Bible."
E-124 Am zis, "Atunci cum o să ştii ce este Adevăr sau nu?"
Ea a zis, "Eu iau cuvântul bisericii mele."
E-124 I said, "Then how you going to know what is Truth or not?"
She said, "I take my church's word."
E-125 Am zis, "Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. Aici este El chiar aici. Eu te provoc să te uiţi la El. Şi Maria a fost cu ei sus acolo în camera de sus, şi a primit botezul Duhului Sfânt cum au primit ceilalţi. Şi voi o numiţi mama lui Dumnezeu." Am zis, "Atunci numeşti asta, 'Grămadă de gunoi; senzaţie'?" Am zis, "Nu te îngrijora. Tu nu vei fi Acolo. Tu nu ai mult despre ce să te îngrijorezi, dacă asta-i tot despre ce ai să te îngrijorezi. Tu mai bine să te îngrijorezi de propriul tău suflet păcătos, fetiţo." Şi am lăsat-o să se ducă.
E-125 I said, "This is God's Word. Here It is right here. I challenge you to look at It. And Mary was with them up there in the upper room, and received the baptism of the Holy Ghost like the rest of them did. And you call her the mother of God." I said, "Then call that, 'Bunch of trash; backwash'?" I said, "Don't worry. You won't be There. You don't have much to worry about, if that's all you got to worry about. You better worry about your own sinful soul, girl." And I let her go.
E-126 Acum gândiţi-vă la toată aceasta, una simplă. Dumnezeu o face aşa de simplu.
Cum a putut Ahab, cum a putut Izabela, cum au putut oamenii aceia care s-au gândit că Ilie era un vrăjitor, au gândit că el era un spiritist? Chiar Ahab a zis, "Aici este acela care a cauzat tot necazul acesta la Israel."
El a zis, "Tu eşti acela care ai necăjit pe Israel."
E-126 Now think of all this, a simple. God makes it so simple.
How could Ahab, how could Jezebel, how could those people who thought that Elijah was a witch, thought he was a spiritualist? Even Ahab said, "Here is the one that's caused all this trouble to Israel."
He said, "You're the one has troubled Israel."
E-127 Cum putea gândi naţiunea aceea, că, să respingă mesajul unui om cu faţa păroasă în felul acela, fără haine preoţeşti pe el, şi aşa mai departe, să fie condamnarea ei?
Cum putea Egiptul, stăpânul lumii, faraonii, şi clasa lor şi demnitatea? Lumea nu a mai ajuns niciodată la punctul acela, în ştiinţă şi aşa mai departe. Cum puteau ei gândi, să respingă un profet bătrân de optzeci de ani, cu barba atârnând în jos, păr cărunt, călcând apăsat acolo, un fugitiv? Şi a venit acolo afară cu un mesaj, "Tu sau îi vei lăsa să plece, sau Dumnezeu va nimici naţiunea." Cum putea Faraon? "Tu te vei supune mie, Faraon."
E-127 How could that nation think, that, to reject the message of a fuzzy-faced man like that, no priestly garments on, and so forth, would be the condemnation of it?
How could Egypt, the rule the world, pharaohs, and its class and dignity? The world has never come to that place again, in science and so forth. How could they think, to reject an old prophet of eighty years old, with whiskers hanging down, gray hair, stomping out of there, a fugitive? And come out there with a message, "You'll either let them go, or God will destroy the nation." How could Pharaoh? "You'll obey me, Pharaoh."
E-128 Faraon a zis, "Supune?" O, el, Faraon! Şi un om bătrân, "Ceva bătrân trăznit," au gândit ei, "întoarce un ins jos în felul acela, nimiceşte o naţiune?" Dar el a făcut-o. O, doamne!
Să ne oprim, să facem pauză câteva minute şi să avem o rugăciune, şi să gândim. În ce zi trăim noi? Unde suntem noi? O altă epocă modernă, ştiinţifică. Mai bine să ne gândim. Poate, vă opriţi, oamenii se opresc şi se roagă puţină vreme, şi se gândesc un pic, voi vă simţiţi mai bine după ce treceţi să faceţi aceasta. Aşa este.
E-128 Pharaoh said, "Obey?" Oh, him, Pharaoh! And an old man, "Some old crank," they thought, "turn a guy down like that, destroy a nation?" But it did it. Oh, my!
Let's stop, pause a few minutes and have a prayer, and think. What day are we living in? Where we at? Another modern, scientific age. We better think. Maybe, you stop, people stop and pray a little while, and think a little bit, you'd feel better after you get through doing it. That's right.
E-129 Un Creştin nu este o unealtă, sau vreun fel de cheie mecanică la un regim mare religios. Aşa este. Un Creştin nu este un fel de unealtă care ţine o organizaţie religioasă în mişcare. Un Creştin, acela nu-i un Creştin. Un Creştin este să fie asemenea lui Cristos. Şi un Creştin nu poate să fie un Creştin până când Cristos nu vine în om, Viaţa lui Cristos în el. Atunci el produce Viaţa care a trăit-o Cristos, şi voi faceţi lucrurile care le-a făcut Cristos.
E-129 A Christian is not a tool, or some kind of a mechanical wrench to a great big religious regime. That's right. A Christian is not some kind of tool that keeps a religious organization moving. A Christian, that is not a Christian. A Christian is to be Christ-like. And a Christian cannot be a Christian until Christ comes into the man, the Life of Christ in him. Then it produces the Life that Christ lived, and you do the things that Christ did.
E-130 Despre ce vorbesc eu? Relaţie personală cu Cristos. Ce este aceasta? Este viaţa ta vrednică de Evanghelie?
Acum eu încerc să aşez baza aceea acolo, să vă arăt că, bărbaţi şi femei care au fost femei renumite, bărbaţi.
E-130 What am I talking about? Personal relationship to Christ. What is it? Is your life worthy of the Gospel?
Now I'm trying to lay that background there, to show you that, men and women who were renown women, men.
E-131 Biblia a spus. Aţi observat voi? Duminica trecută seara, am uitat să pun ceva înăuntru, Geneza al 6-lea capitol şi al 4-lea verset. "Bărbaţii aceia care şi-au luat femei, ca neveste, erau bărbaţi din vechime, renumiţi." Oameni de renume, e prezis să vină din nou. "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi în Venirea Fiului omului." "Oameni de renume luând femei," nu neveste, "femei; mergând după carne străină."
E-131 The Bible said. Did you notice? Last Sunday night, something I forgot to put in, Genesis the 6th chapter and the 4th verse. "Those men who taken to them women, for wives, were men of old, renown." Renown men, predicted to come again. "Like it was in the days of Noah, so will it be in the Coming of the Son of man." "Renown men taking women," not wives, "women; going after strange flesh."
E-132 Priviţi în Anglia, cu două săptămâni în urmă. Priviţi în Statele Unite. Priviţi peste tot, este plin de prostituţie. Oameni mari, mari, funcţii înalte, aducând dizgraţie asupra naţiunii, umblând după femei. Acel mare om acolo în Anglia, un fel de comandant de armată, parcă, păi, aţi observat voi, el avea o soţie frumoasă. Poza ei era acolo, împreună. Priviţi la prostituata Rusoaică, dar ea era toată îmbrăcată atrăgător, şi s-a aruncat acolo afară, să-şi expună carnea ei de femeie. Şi bărbaţii s-au lăsat amăgiţi.
E-132 Look in England, a couple weeks ago. Look in the United States. Look everywhere, it's full of prostitution. Great men, great, high offices, bringing disgrace upon the nation, running after women. That great man there in England, some kind of a warlord, like, why, did you notice, he had a pretty wife. Her picture was there, along. Look at that Russian prostitute, but she was all sexy dressed, and throwed herself out there, to display her female flesh. And the man fell for it.
E-133 Ce avem noi nevoie astăzi sunt fii de Dumnezeu. Noi avem nevoie de bărbaţi în guvern, care sunt fii de Dumnezeu. Aşa este. De aceea, un rege bun, evlavios ar opri tot nonsensul acesta. Acolo nu ar fi sfori să se tragă. Cum a făcut David, el a pus o oprire la aceasta. Cu certitudine a pus, căci el era regele. Şi acolo era numai...
E-133 What we need today is sons of God. We need men in government, that's sons of God. That's right. Therefore, a good, godly king would stop all this nonsense. There wouldn't be no strings to pull. Like David did, he put a stop to it. Certainly did, 'cause he was the king. And there was only…
E-134 Calea adevărată, este, Dumnezeu fiind Regele, şi Dumnezeu trimite un profet. Nu le-a spus Samuel înainte ca ei să aibă vreodată un rege? El a zis, "Dumnezeu este Regele vostru. V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului fără să vină la împlinire?"
Ei au zis, "Nu. Aşa este."
"V-am cerşit eu vreodată pentru existenţă?"
"Nu. Tu niciodată nu ne-ai cerşit pentru o existenţă."
"Eu niciodată nu v-am spus nimic decât ce era drept, înaintea Domnului." A zis, "Dumnezeu este Regele vostru."
E-134 The real way, is, God being the King, and God sends a prophet. Didn't Samuel tell them before they ever got a king? He said, "God is your King. Have I ever told you anything in the Name of the Lord but what come to pass?"
They said, "No. That's right."
"Have I ever bummed you for your living?"
"No. You never did bum us for a living."
"I've never told you nothing but what was right, before the Lord." Said, "God is your King."
E-135 "O, ne dăm seama de asta. Şi noi ştim că tu eşti un om bun, Samuel. Noi credem că Cuvântul lui Dumnezeu vine la tine, dar noi vrem un rege, oricum." Vedeţi? Aceea era ce-au primit.
E-135 "Oh, we realize that. And we know you're a good man, Samuel. We believe the Word of the Lord comes to you, but we want a king, anyhow." See? That's what they get.
E-136 Penticostalul a vrut o organizaţie, oricum. El a primit-o. Aşa este. Au vrut să fie ca restul bisericilor. Voi sunteţi.
Mergeţi înainte, aceea, aceea-i tocmai ce este nevoie. Dar Dumnezeu este Regele nostru. Dumnezeu este Regele nostru. Da, domnule.
E-136 Pentecost wanted an organization, anyhow. It got it. That's right. Wanted to be like the rest the churches. You are. Go ahead, that, that's just what it takes. But God is our King. God is our King. Yes, sir.
E-137 Ce este aceasta? Este din cauză că oamenii, cum au făcut ei în zilele lui Cristos, cum au făcut ei în fiecare epocă, ei găsesc un motiv. Ei au propriile lor crezuri. Voi aţi putea să nu vreţi să spuneţi, "Eu-eu am cumpărat o vacă, şi eu trebuie să merg să văd dacă ea-ea va lucra sau nu, sau dă lapte, sau-sau ce fel de origine este ea." Voi aţi putea să nu aveţi scuza aceea.
Dar aici este felul de scuză care oamenii o pot spune, "Eu sunt un Prezbiterian. Noi nu credem în Aceea. Eu sunt Baptist. Noi nu credem în nici un astfel de lucru ca Acela. Păi, eu sunt un Luteran." Păi, aceea nu are nimic de-a face cu Aceasta. Aceea nu înseamnă că tu eşti un Creştin. Aceea înseamnă că tu aparţi la un grup de oameni care este organizat. Şi tu aparţi la loja Luterană, loja Baptistă, loja Penticostală. Nu există un astfel de lucru ca Biserică Penticostală. Nu există un astfel de lucru ca Biserică Baptistă. Ea este lojă Baptistă, lojă Penticostală, lojă Prezbiteriană.
Dar există numai o singură Biserică. Şi există numai o singură cale să poţi intra în Ea, şi aceea-i prin Naştere. Voi sunteţi născuţi în Biserica lui Isus Cristos, şi un membru al Trupului Lui, a delegaţiei spirituale din Cer. Atunci semnele, că Cristos este cu tine, trăieşte prin tine.
E-137 What is it? Is because that the people, like they did in the days of Christ, like they have in every age, they find an excuse. They have their own creeds. You might not want to say, "I—I bought a cow, and I got to go see whether she—she will work or not, or give milk, or—or what stock she is." You might not have that excuse.
But here is the kind excuse the people may say. "I'm a Presbyterian. We don't believe in That. I'm Baptist. We don't believe in no such stuff as That. Well, I'm a Lutheran." Well, that don't have anything to do with It. That don't mean you're a Christian. That means that you belong to a bunch of people that's organized. And you belong to the Lutheran lodge, the Baptist lodge, the Pentecostal lodge. There is no such a thing as Pentecostal Church. There is no such a thing as Baptist Church. It's Baptist lodge, Pentecostal lodge, Presbyterian lodge.
But there's only one Church. And there's only one way you can get into It, and that's by Birth. You're born into the Church of Jesus Christ, and a member of His Body, of the spiritual delegation of Heaven. Then the signs, that Christ is with you, lives through you.
E-138 Creştini, o, voi trebuie să aveţi o relaţie personală cu Dumnezeu. Pentru ca să fii un fiu al lui Dumnezeu, tu trebuie să devii rudenie cu Dumnezeu. El trebuie să fie Tatăl tău, pentru ca tu să fii un fiu. Şi numai fiii şi fiicele Lui sunt mântuiţi, nu membri unei biserici, ci fii şi fiice. Există numai un singur lucru care va produce aceea, aceea-i Naşterea nouă. Noua Naştere este singurul lucru care va produce rudenie cu Dumnezeu. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fii şi fiice. Atunci când aceasta are loc, atunci bărbaţii...
E-138 Christians, oh, you must have a personal relationship to God. In order to be a son of God, you must become relation to God. He must be your Father, in order for you to be a son. And only His sons and daughters are saved, not the members of a church, but sons and daughters. There's only one thing that will produce that, that's the new Birth. The new Birth is the only thing that will produce relationship to God. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Sons and daughters. Then when this takes place, then the men…
E-139 Iată întrebarea care vreau să vi-o aduc. Omul zice, "Ce facem noi atunci după ce am fost născuţi din nou?" Aşa de mulţi îmi pun întrebarea asta. "Ce trebuie să fac atunci, Frate Branham?" Dacă tu eşti născut din nou, întreaga ta natură este schimbată. Tu eşti mort faţă de lucrurile care le-ai gândit odată.
E-139 Here's the question I want to get to you. The man says, "What do we do then after we been born again?" So many ask me that question. "What should I do then, Brother Branham?" If you are born again, your entire nature is changed. You are dead to the things you once thought.
E-140 "Bine," tu zici, "Frate Branham, când m-am unit cu biserica, am primit aceea."
Bine, atunci, când, Dumnezeu a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. El încă vindecă pe bolnavi. El încă arată vedenii."
"Dar, Frate Branham, biserica mea!" Acum, tu nu eşti născut din nou. Vedeţi? Tu nu poţi fi; căci, dacă tocmai Dumnezeu, dacă Viaţa Lui este în tine, cum eşti tu în viaţa tatălui tău. Şi dacă chiar Viaţa lui Dumnezeu este în tine, chiar Duhul care era în Cristos, este în tine, cum poate Duhul care locuieşte în Isus Cristos şi scrie Aceasta, şi apoi vine înapoi jos în tine şi să tăgăduiască Aceea? Vedeţi? Nu o poate face. El va puncta fiecare Cuvânt a fi aşa.
E-140 "Well," you say, "Brother Branham, when I joined church, I got that."
Well, then, when, God said, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He still heals the sick. He still shows vision."
"But, Brother Branham, my church!" Now, you're not born again. See? You can't be; for, if the very God, if His Life is in you, like you're in the life of your father. And if the very Life of God is in you, the very Spirit that was in Christ, in you, how can the Spirit live in Jesus Christ and write This, and then come back down in you and deny That? See? Can't do it. It'll punctuate every Word to be so.
E-141 Atunci, dacă tu spui, "Păi, eu sunt un membru bun al bisericii." Aceea nu are nici un lucru de-a face cu Acesta.
Eu îi ştiu pe păgâni. Jos în Africa, printre fraţii mei negri jos acolo, eu găsesc moralul acelor oameni mai înalt decât¬decât nouăzeci la sută din poporul American. Păi, în unele din triburi acolo, dacă o fată tânără nu este măritată până când ea este la o anumită vârstă, sau când ea este de o anumită mărime şi nimeni nu a luat-o încă, ei ştiu că acolo-i ceva greşit. Ei o excomunică. Ea îşi ia jos vopseaua tribului, şi se duce la oraş, atunci ea doar devine o renegată. Şi când ea se mărită, ea este examinată de virginitatea ei. Dacă voalul ei mic de virgină este rupt, atunci ea trebuie să spună cine a făcut-o. Şi ei îi omoară pe amândoi, împreună. Nu ar fi o mulţime de ucideri în America dacă aceea ar avea loc? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Atunci voi îi numiţi păgâni? O, doamne! Ei pot veni să-i înveţe pe oameni, care se cheamă membri de biserică, cum să trăiască curat. Aşa este.
E-141 Then, if you say, "Well, I'm a good member of the church." That don't have one thing to do with It.
I know the heathen. Down in Africa, amongst my dark brethren down there, I find the morals of them people higher than—than ninety percent of the American people. Why, in some of the tribes there, if a young girl is not married till she's a certain age, or when she's a certain size and no one has taken her yet, they know there's something wrong. They excommunicate her. She take off tribal paint, and she goes to the city, then she just becomes a renegade. And when she's married, she's tested for her virginity. If the little virgin veil is broke, then she has to tell who done it. And they kill them both, together. Wouldn't there be a lot of killing in America if that taken place? [Congregation says, "Amen."—Ed.] See? Then you call them heathens? Oh, my! They can come teach people, that call themselves church members, how to live clean. That's right.
E-142 Niciodată nu am găsit nici un caz de boli venerice în întreaga călătorie prin Africa de Sud. Ei nu au un astfel de lucru. Ia te uită. Vedeţi? Sunt doar propriile noastre căi murdare întinate, ca oameni albi. Aşa este. S-au îndepărtat de la Dumnezeu.
E-142 Never found one case of venereal in the whole trip through South Africa. They don't have such a thing. There you are. See? It's just our own dirty filthy ways, as white people. That's right. Got away from God.
E-143 Când aceasta are loc, lucrul care-l vei face atunci, tu vei afla că Duhul care vine în tine, de la Naşterea nouă, tu vei crede şi vei face tot ce spune Dumnezeu în Cuvântul Lui ca tu să faci. Şi tot ce Biblia citează ca tu să faci, tu îl vei puncta cu un "amin." Şi nu te vei opri, ziua şi noaptea, până când îl primeşti. Aşa este. Aşa este. Şi în tot timpul acesta, tu cu certitudine, asupra fiecărui lucru, vei rodi roada Duhului.
E-143 When this takes place, the thing you'll do then, you'll find out that the Spirit that comes in you, from the new Birth, you will believe and do everything that God says in His Word is for you to do. And everything that the Bible quotes for you to do, you'll punctuate it with an "amen." And you'll not stop, day and night, until you receive it. That's right. That's right. And in all this time, you'll certainly, above everything, bear the fruit of the Spirit.
E-144 Tu zici, "Voi vorbi eu în limbi?" Tu a-i putea face aceea, şi a-i putea să nu. "Eu voi striga?" Tu a-i putea face aceea. Tu a-i putea să nu.
Dar există un lucru sigur care-l vei face. Tu vei rodi roada Duhului. Şi roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, credinţă, îndelungă răbdare, smerenie, bunătate, răbdare. Firea ta nu va fi, "Oooh!" Doar ţine minte, când tu ai aceea, ea îl otrăveşte pe Duhul Sfânt departe de la tine. Înţelegi? Când tu ajungi la un punct că tu vrei să te cerţi cu fiecare cu care te întâlneşti, acolo-i ceva greşit. Când tu ajungi la un punct unde... un lucrător va citi din Biblie, că este greşit să faci un anumit lucru, şi, tu vei... Doar aminteşte-ţi, acolo nu există Creştinătate deloc. Aceea-i acum, că, "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Asta-i ce a spus Isus. Vedeţi?
E-144 You say, "Will I speak with tongues?" You might do that, and you might not. "Will I shout?" You might do that. You might not.
But there's one sure thing you will do. You will bear the fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, faith, long-suffering, meekness, gentleness, patient. Your temper will not be, "Oooh!" Just remember, when you got that, that poisons the Holy Spirit away from you. See? When you get to a place that you want to fuss with everybody you come along to, there's something wrong. When you get a place where the… a minister will read from the Bible, that it's wrong to do a certain thing, and, you'll… Just remember, there's no Christianity there at all. That's now, that, "By their fruits you shall know them." That's what Jesus said. See?
E-145 Dacă este Cuvântul, şi Dumnezeu a spus aşa, acel Duh din tine se va îmbrăţişa cu acel Cuvânt, de fiecare dată. Căci, Duhul Sfânt veritabil se va îmbina cu Cuvântul, căci Cuvântul este Viaţă şi Duh. Isus a zis, "Cuvintele Mele sunt Viaţă." Şi dacă tu ai Viaţă Eternă, şi El este Cuvântul, cum poate Cuvântul să tăgăduiască Cuvântul? Vedeţi? Ce fel de persoană îl vei face tu pe Dumnezeu? Acela-i un lucru de ştiut, că tu eşti un Creştin, când tu poţi să fii pe deplin de acord asupra fiecărui Cuvânt al lui Dumnezeu.
E-145 If it's the Word, and God said so, that Spirit in you will cope with that Word, every time. Cause, genuine Holy Spirit will cope with the Word, 'cause the Word is Life and Spirit. Jesus said, "My Words are Life." And if you've got Eternal Life, and He is the Word, how can the Word deny the Word? See? What kind of a person would you make God? That's one thing to know, that you're a Christian, when you can fully agree upon every Word of God.
E-146 Şi tu te afli îndrăgostit cu vrăjmaşii tăi. Cineva zice, "Păi, el nu - i nimic decât un holy- roller." Şi tu începi să devii... Fii atent. Fii atent. Dar când tu într-adevăr afli, tu însuţi, că tu îl iubeşti! Indiferent de ceea ce fac ei, tu încă îi iubeşti. Vedeţi?
E-146 And you find yourself in love with your enemy. Somebody said, "Well, he's nothing but a holy-roller." And you start to get… Be careful. Be careful. But when you really find, yourself, that you love him! Regardless of what they do, you still love them. See?
E-147 Atunci tu începi să afli, şi răbdarea ta devine de la cam aşa de lungă, până când ea doar nu mai are capăt. Oricine doar continuă să spună lucruri despre tine, "Păi, mie nu-mi pasă ce spui!" Să nu devii tulburat. Dacă tu devii tulburat, mai bine să te duci să te rogi întâi, înainte să vorbeşti din nou cu ei. Da. Da.
Să nu intri în certuri. Să nu-ţi placă să intri în ceartă; dacă îţi place să vezi pe cineva să se ridice în biserică, să zică, "Tu ştii ceva? Eu îţi voi spune, Aşa-şi-aşa a făcut aşa-şi-aşa."
Tu să zici, "Acum, frate, ruşine să-ţi fie."
E-147 Then you beginning to find, and your patience gets from about that long, till it just don't have no end. Anybody just keeps saying things about you, "Well, I don't care what you say!" Don't get stirred up. If you get stirred up, you better go pray first, 'fore you talk to them again. Yeah. Yeah.
Don't get in fusses. Don't like to get in fuss; if you like to see somebody raise up in church, say, "You know what? I'll tell you, So-and-so did so-and-so."
You say, "Now, brother, shame on you."
E-148 Dacă tu zici, "O, este asta aşa?" Asculţi la scandalul acela? Fii atent.
Duhul Sfânt nu este o hazna. Înţelegeţi? Nu, nu. Nu, nu.
Inima este ocupată de Duhul Sfânt, este plină de sfinţenie, puritate. "Nu gândeşte rău, nu face rău; crede toate lucrurile; îndură, îndelungă răbdare." Vedeţi?
E-148 If you say, "Oh, is that so?" Listen to that scandal? Watch out.
The Holy Spirit is not a cesspool. See? No, no. No, no. The heart is occupied by the Holy Spirit, is full of holiness, purity. "Thinketh no evil, doeth no evil; believeth all things; endureth, long-suffering." See?
E-149 Nu vă certaţi. Când familia ajunge la ceartă, nu vă certaţi cu ei. Mama ta zice, "Eu nu mai vreau să mergi sus acolo, la biserica aceea, veche. Păi, tu, tot ce gândeşti tu acum, este să-ţi laşi părul să crească. Tu arăţi ca ceva bunică bătrână." Nu te certa cu ea.
Spune, "Bine, mamă. Este în ordine. Eu te iubesc" tot la fel.
Şi eu mă voi ruga pentru tine atât timp cât voi trăi." Înţelegeţi?
E-149 Don't fuss. When the family gets in a fuss, don't fuss with them. Your mother said, "I ain't having you go up there, that old church, anymore. Well, you, all you think about now, you're letting your hair grow out. You look like some old grandma." Don't fuss with her.
Say, "Okay, mother. It's all right. I love you, just the same. And I'll be praying for you as long as I live." See?
E-150 Acum, nu vă certaţi. Vedeţi? Firea zămisleşte fire. Primul lucru ce-l ştii, tu îl întristezi pe Duhul Sfânt departe de tine, dacă te vei certa înapoi. Atunci Duhul Sfânt Îşi ia zborul. Firea zămisleşte fire.
Şi dragostea zămisleşte dragoste. Fii plin de dragoste. Isus a zis, "Prin aceasta vor şti toţi oamenii că sunteţi ucenicii Mei, când voi aveţi dragoste, unul pentru altul." Aceea-i roada Duhului Sfânt, dragostea.
E-150 Now, don't fuss. See? Temper breeds temper. First thing you know, you grieve the Holy Spirit away from you, you'll be fussing back. Then the Holy Spirit takes Its flight. Temper breeds temper.
And love breeds love. Be full of love. Jesus said, "This will all men know you're My disciples, when you have love, one for another." That's the fruit of the Holy Spirit, love.
E-151 Şi aţi ştiut voi, că voi sunteţi un creator mic, voi înşivă? Voi ştiţi asta? Cu certitudine. Voi aţi văzut oameni în jurul cărora vă place să fiţi. Voi nu ştiţi de ce. Doar acel fel de persoană iubitoare. Aţi văzut voi aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Doar aşa de buni, acolo, vă place să fiţi în jurul lor. Aceea-i... Ei crează acea atmosferă, prin viaţa care o trăiesc, felul cum vorbesc, conversaţia lor.
Apoi, voi i-aţi văzut pe aceia care, de fiecare dată, voi¬voi îi ocoliţi. Tot timpul, ei vor să vorbească despre ceva rău, şi vorbesc despre cineva. Ziceţi, "O, doamne! Iată-l că vine. El o să critice pe cineva acolo. El e înăuntru aici acum, el o să vorbească despre acest om. Tot ce o să facă ei este să spună glume murdare, sau ceva despre femei, sau aşa ceva." Ţie doar ţi-e groază să mergi în jurul lor. Înţelegeţi? Ei crează. În aparenţă, persoane destul de plăcute, dar ei crează acea atmosferă.
Şi lucrurile la care vă gândiţi, lucrurile care le faceţi, lucrurile despre care vorbiţi, crează o atmosferă.
E-151 And did you know, you are a little creator, yourself? You know that? Certainly. You've seen people that you just love to be around. You don't know why. Just that loving type of person. Have you seen that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Just as kind, there, you like to be around them. That's… They create that atmosphere, by the life they live, the way they talk, their conversation.
Then, you've seen those that, every time, you—you shun them. All time, they want to talk about something evil, and talk about somebody. Say, "Oh, my! There they come. They're going to criticize somebody there. He's in here now, he's going to talk about this man. All they're going to do is tell dirty jokes, or something about women, or something like that." You just hate to get around them. See? They create. Seemingly, pretty nice people, but they create that atmosphere.
And the things that you think on, the things that you do, the actions, the things you talk about, creates an atmosphere.
E-152 Am mers în biroul unui om, aici în acest oraş. Şi omul este unul în comitet, sau un diacon, este el, într-o biserică bună. Am mers acolo înăuntru să-l văd pe om privitor la ceva treabă. Şi acolo era un radio acolo, cu acel rock-and-roll sau twist, sau orice a fost, tot atât de tare cât putea să meargă. Şi eu presupun că acolo erau patruzeci de imagini în biroul lui, cu femei goale. Acum, voi nu-mi puteţi spune cât de mult diacon, sau cât mai mult. Tu să mă laşi să văd la ce te uiţi, şi ce citeşti, şi felul de muzică la care asculţi, mulţimea cu care te asociezi, şi eu îţi voi spune ce fel de spirit este în tine. Vedeţi? Da.
E-152 I went into a man's office, here in this city. And the man is a trustee, or a deacon, it is, in a fine church. I went in there to see that man about some business. And there's a radio over there, with that rock-and-roll or twist, ever what it was, just as hard as it could go. And I guess there was forty pinups in his office, of nude women. Now, you can't tell me how much deacon, or how much more. You let me see what you look at, and what you read, and the kind of music you listen to, the crowd you associate with, and I'll tell you what kind of a spirit is in you. See? Yeah.
E-153 Tu auzi pe un ins să spună, "Eu să fac aşa-şi-aşa? Grămada aceea..." Doar amintiţi-vă, mie nu-mi pasă ce zice el. Cuvintele lui vorbesc mai tare. Acţiunile lui vorbesc mai tare decât ce ar putea să spună orice. El ar putea mărturisi, să spună că-i un Creştin, sigur, şi poate să facă orice. Dar voi să urmăriţi doar ce fel de viaţă trăieşte el. Aceea spune ce este el.
E-153 You hear a guy say, "Me do so-and-so? That bunch…" Just remember, I don't care what he says. His words speaks louder. His actions speaks louder than what anything could say. He could testify, say he's a Christian, sure, and maybe do anything. But you just watch the kind of a life he lives. That tells what he is.
E-154 Acum, v-aţi putea imagina că, un om cu o viaţă care ar spune, "Să crezi în vindecare Divină, aceea-i ceva pentru păsări. Aceea era înapoi cu ani în urmă. Nu există un astfel de lucru astăzi."? Este aceea o viaţă vrednică de Evanghelie, că, "Cristos a fost rănit pentru nelegiuirile noastre, şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi"? Voi ziceţi, "Dar eu sunt un diacon." Mie nu-mi pasă. Tu a-i putea fi un episcop.
E-154 Now, could you imagine that, a man with a life that would say, "To believe in Divine healing, that's something for the birds. That was back in years ago. There's no such a thing today"? Is that a life worthy of the Gospel, that, "Christ was wounded for our transgressions, and with His stripes we were healed"? You say, "But I'm a deacon." I don't care. You might be a bishop.
E-155 Când l-am auzit pe Episcopul Sheen să zică, cu vreo doi ani în urmă, venind jos; niciodată nu l-am mai ascultat. Când el a zis, "Un om care ar crede şi ar încerca să trăiască prin Biblia aceea, era ca cineva care încerca să umble prin ape nămoloase." Episcopul Sheen, apoi s-a întors în jur, şi a zis, "Când eu ajung în Cer, voi ştiţi ce? Când eu întâlnesc pe Isus, eu am să-I spun, 'Eu sunt Episcop Sheen,' şi El va spune, 'O, da, am auzit-o pe mama Mea vorbind despre tine."' Păgânism, oameni care ar huli acel Cuvânt. Dumnezeu să fie milostiv. Eu nu sunt judecătorul. Vedeţi?
Acel Cuvânt este Adevărul. Drept. Şi Duhul lui Dumnezeu va recunoaşte Propriul Lui Scris. El este identificat prin Scrisul Lui. El-El-El vorbeşte despre El. Şi voi sunteţi identificaţi prin a-L crede, şi El vă dă recomandările voastre de identificare.
E-155 When I heard Bishop Sheen say, about two years ago, coming down; never did turn him on again. When he said, "A man that would believe and try to live by that Bible, was like somebody trying to walk though muddy waters." Bishop Sheen, then turn around, said, "When I get to Heaven, you know what? When I meet Jesus, I'm going to tell Him, 'I'm Bishop Sheen,' and He'll say, 'Oh, yes, I heard My mother speak of you.'" Paganism, men that would blaspheme that Word. God be merciful. I ain't the judge. See?
That Word is the Truth. Right. And the Spirit of God will recognize His Own Writing. He's identified by His Writing. It—It—It speaks of Him. And you're identified by believing It, and It gives you your credentials of identification.
E-156 Să nu vă certaţi cu ceilalţi. Şi să nu-şi să nu aveţi aceste certuri de familie, aşa cum am spus. Dragostea zămisleşte dragoste. Şi firea zămisleşte fire.
E-156 Don't fuss with others. And don't—and don't have these family fusses, as I said. Love breeds love. And temper breeds temper.
E-157 Acum, acum să urmărim. Priviţi la Isus, doar pentru un minut. El era exemplul vostru. Eu sper că voi nu deveniţi prea obosiţi. Priviţi. Să ne uităm la Isus, doar un minut. El era exemplul nostru. El a spus aşa. "Căci Eu v-am dat un exemplu, ca voi să le faceţi la alţii cum Eu v-am făcut vouă."
E-157 Now, now let's watch. Look at Jesus, just for a minute. He was your example. I hope you're not getting too tired. Look. Let's look at Jesus, just a minute. He was our example. He said so. "For I have given you an example, that you should do to others as I have done to you."
E-158 Acum urmăriţi. Când El a venit în lume, când acolo era mai multă, atât mai multă necredinţă în lume chiar atunci cum a existat vreodată, aceasta nici măcar nu L-a încetinit. El a mers drept înainte predicând la fel, şi vindecând chiar la fel. Nu L-a deranjat. Acolo erau critici. Acest Om a fost criticat de la timpul când era un prunc până când El a murit pe cruce. L-a oprit pe El? Nu, domnule. Care era scopul Lui? "Să facă întotdeauna ceea ce a scris Tatăl. Întotdeauna să facă ce l-a mulţumit pe El."
E-158 Now watch. When He came into the world, when there was more, as much unbelief in the world right then as there ever was, it didn't even slow Him up. He went right on preaching just the same, and healing just the same. Never bothered Him. There was critics. The Man was criticized from the time He was a baby until He died on the cross. Did it stop Him? No, sir. What was His goal? "Always do that which the Father has written. Always do which pleased Him."
E-159 Priviţi la Isus. Vorbim despre noi să ne umilim? Când Dumnezeu Însuşi a devenit un prunc, în loc să vină într-un¬un leagăn pe undeva într-o casă decentă, s-a născut acolo afară peste o grămadă de băligar într-un grajd, printre viţei mugitori. Ei L-au înfăşurat în scutece, luate de pe gâtul de jug al unui bou. Cel mai sărac dintre săraci, şi, totuşi, Creatorul cerurilor şi pământului.
E-159 Look at Jesus. Talk about us humbling ourselves? When God Himself became a baby, instead of coming in a—a little crib somewhere in a decent home, was born out there over a manure pile in a stable, amongst bawling calves. They wrapped Him in swaddling clothes, was off the neck of a yoke of an ox. The poorest of the poorest, and, yet, the Creator of heavens and earth.
E-160 Într-o noapte, rece ploioasă, ei au zis, "Stăpâne, noi vom merge acasă cu Tine."
E-160 One cold, rainy night, they said, "Master, we'll go home with You."
E-161 El a zis, "Vulpile au vizuini, şi păsările au cuiburi, dar Eu nu am nici măcar un loc să-Mi pun capul."
Dumnezeu, Iehova, S-a smerit şi a devenit un Om; reprezentat în trup păcătos, să vă răscumpere pe voi şi pe mine. Cine suntem noi atunci? El era exemplul nostru. Cine sunt eu? Nimic.
E-161 He said, "The foxes has holes, and the birds has nests, but I don't even have a place to lay My head."
God, Jehovah, humbled Himself and become a Man; represented in sinful flesh, to redeem you and me. Who are we then? He was our example. Who am I? Nothing.
E-162 I-am spus la cineva, după masa asta, într-o mică întâlnire. Am zis, "Fiecare fiu care este născut din Dumnezeu trebuie să fie încercat, întâi, pedepsit." Îmi amintesc când eu am avut-o pe a mea, sau ora mea cea mai mare. Când un-când un om este născut din nou, există un punct mic, ca mărimea unghii lui, care Dumnezeu îl injectează în el, sistem, şi acesta cade în inima lui şi se ancorează acolo. Atunci Satan îl face să o dovedească. Şi dacă aceea nu este acolo, tu eşti dus.
E-162 I was telling someone, this afternoon, in a little meeting. I said, "Every son that's born of God has to be tried first, chastened." I remember when I had mine, or my greatest hour. When a—when a man is born again, there's a little spot, like size of his fingernail, that God injects into him, system, and it falls into his heart and there anchors. Then Satan makes him prove it. And if that ain't there, you're gone.
E-163 Îmi amintesc acolo în spital, eu eram în vârstă de vreo două zeci şi doi de ani, douăzeci şi trei, poate, pe acolo, eram un om tânăr. Şi tatăl meu, murind în braţele mele, şi eu vorbindu-i lui Dumnezeu ca unui vindecător. Şi propriul meu tată într-un atac de inimă, şi-a pus capul pe braţul meu, şi eu mă rugam pentru el; şi să-l văd întorcând ochii aceia şi se uita la mine, şi a căzut jos, să meargă să-l întâlnească pe Dumnezeu. Eu l-am dus acolo şi l-am îngropat alături de fratele meu, şi florile încă erau proaspete pe mormântul lui, şi eu predicam pe un Dumnezeu care vindecă pe bolnavi. Lucram pentru Compania de Serviciu Public, pentru douăzeci de cenţi pe oră, şi soţia mea lucra aici afară la fabrica de cămăşi; să ne ajutăm să câştigăm o existenţă pentru băieţelul nostru în vârstă de opt luni, Billy Paul, şi un copil de opt luni care ea îl purta.
Am văzut-o pe Sora Wilson dând din cap. Ea îşi aminteşte asta; Roy Slaughter şi unii din timpuri vechi.
E-163 I remember there in the hospital, I was about twenty-two years old, twenty-three, maybe, along, was a young man. And my father, dying in my arms, and me talking to God as a healer. And my own father in a heart attack, laid his head in my arm, and me praying for him; and see him turn those eyes and look at me, and falled off, to go to meet God. I took him over and buried him by the side of my brother, and the flowers was still fresh on his grave, and me preaching a God that heals the sick. Working for the Public Service Company, for twenty cents an hour, and my wife working out here at the shirt factory; to help us make a living for our little eighteen-months-old boy, Billy Paul, and an eight-month-old child that she was packing.
I seen Sister Wilson nod her head. She remembers that; Roy Slaughter and some of the old-timers.
E-164 Ce am făcut eu? Am umblat pe străzi, cu un sandwich în mâna mea, am coborât jos de pe stâlp, şi am mărturisit la fiecare care a venit pe acolo, despre dragostea lui Isus Cristos. Mergeam la garajul lor şi îi întrebam dacă îl puteam folosi, vorbeam cu mecanicul. Mergeam înăuntru acolo, ziceam, "Oamenilor, aţi fost vreodată mântuiţi deja? Eu am aflat ceva în inima mea." Mergeam în magazinele alimentare în timpul serii. Veneam acasă la ora două sau trei dimineaţa, de la vizitarea bolnavilor care le făceam toată noaptea. Nu puteam... Doar şedeam jos, mă schimbam şi mă îmbrăcam cu hainele de lucru. Şi şedeam acolo în scaun şi mă odihneam până la luminatul zilei, mă sculam şi mergeam. Şi aşa slab, de la post şi rugăciune, încât a trebuit să mă rog să-mi pun pintenii, să urc sus pe stâlp. Predicam, şi predicam, "Dumnezeu era măreţ, Dumnezeu era milă, Dumnezeu era dragoste," la oameni.
Şi, aici, tăticul meu murea pe braţele mele. Şi fratele meu a murit, a fost omorât în timp ce stăteam în amvon jos aici la această biserică mică, Penticostală de culoare, predicând. Au venit şi mi-au spus, "Fratele tău a fost omorât sus pe şosea. O maşină l-a lovit şi l-a omorât." Sângele propriului său frate picura de pe cămaşa lui, unde el l-a ridicat pe şosea. Chiar după ce l-am îngropat, tăticul meu a murit. Atunci, acolo a zăcut soţia mea afară acolo.
E-164 What did I do? Walked the streets, with a sandwich in my hand, come down off the pole, and testifying to everybody come by, about the love of Jesus Christ. Go to their garage and ask them if I could use it, talk to mechanic. Go in there, say, "Men, have you ever been saved yet? I found something in my heart." Go into grocery stores at nighttime. Come home at two or three o'clock in the morning, from making sick calls all night long. Couldn't… Just set down, change and put on my work clothes. And set there in the chair and rest till daylight, get up and go. And so thin, from fasting and praying, till I have to pray to put my spurs on, and get up a pole. Preaching, and preaching, "God was great, God was mercy, God was love," to the people.
And, here, my daddy dying on my arms. And my brothers died, was killed while I was stand in the pulpit down here at this little, colored Pentecostal church, preaching. Come told me, "Your brother was killed up on the highway. A car hit him and killed him." His own brother's blood dripping off his shirt, where he picked him up on the highway. Right after I buried him, my daddy died. Then, there laid my wife out there.
E-165 Şi am mers, am venit aici la tabernacol. De pe acesta, unde stă platforma, am spus poporului, şase luni înainte să se întâmple, "Acolo va veni o inundaţie. Şi am văzut un Înger să ia o bârnă, şi să măsoare, 'douăzeci şi două de picioare peste Spring Street."'
Sandy Davis şi ceilalţi şezând aici, au râs, au zis, "Au fost numai cam opt sau zece ţoli în 1884, băiete. Ce îţi vorbeşte ţie?"
E-165 And I went, come over here at this tabernacle. From off this, where this platform stands, told the people, six months before it happened, "There'll come a flood. And I seen an Angel take a rod, and measure, 'Twenty-two feet over Spring Street.'"
Sandy Davis and them setting here, laughed, said, "It was only about eight or ten inches in 1884, boy. What's talking to you?"
E-166 Am zis, "Aceasta va fi. Pentru că, eu am văzut una din transele acelea, şi El mi-a spus aşa. Şi aceasta va fi acolo." Şi acolo este o urmă pe Spring Street, astăzi, la douăzeci şi două de picioare de apă. Am zis, "Eu am mers peste vârful acestui tabernacol într-o barcă." Şi am mers.
E-166 I said, "It'll be. Because, I seen one of them trances, and It told me so. And It'll be there." And there's a mark on Spring Street, today, at twenty-two feet of water. I said, "I rode over the top of this tabernacle in a boat." I did.
E-167 În decursul acelui timp, soţia mea s-a îmbolnăvit. Eu m-am rugat pentru ea. Şi am venit la tabernacol, oamenii o aşteptau pe ea. Am zis, "Ea moare."
"O, a fost doar soţia ta, aceea."
E-167 During that time, my wife got sick. I prayed for her. And I come to the tabernacle, the people was waiting on her. I said, "She's dying."
"Oh, it's just your wife, that."
E-168 Am zis, "Ea moare."
Am mers acolo şi m-am rugat şi m-am rugat şi m-am rugat.
Şi eu mi-am ţinut mâinile întinse. Ea mi-a apucat mâna. Ea a zis, "Billy, eu te voi întâlni dimineaţa aceea, stau Acolo." A zis, "Ia pe copii împreună şi întâlneşte-mă la Poartă."
E-168 I said, "She's dying."
I went over there and prayed and prayed and prayed. And I'd hold my hands out. She took a hold my hand. She said, "Billy, I'll meet you in the morning, stand over There." Said, "Get the kiddies together and meet me at the Gate."
E-169 Am zis, "Doar începe să strigi, 'Bill.' Eu voi fi Acolo." Înţelegeţi? Şi ea a mers afară. Am aşezat-o jos acolo în morgă.
Am mers sus acasă, să mă pun jos. Şi când am mers...
Micuţul Billy Paul stătea cu D-na Broy şi ceilalţi, aşa bolnav. Doctorii au aşteptat ca el să moară la orice timp. Eu mă rugam pentru Billy. Şi aici vine Fratele Frank şi m-a ajuns. A zis, "Copilul tău moare, fetiţa."
E-169 I said, "Just start hollering, 'Bill.' I'll be There." See? And she went out. I laid her down there in the morgue.
Went up home, to lay down. And when I did… Little Billy Paul was staying with Mrs. Broy and them, so sick. The doctor expect him to die at any time. Me praying for Billy. And here come Brother Frank and got me. Said, "Your baby is dying, the little girl."
E-170 Am mers afară la spital. Doctor Adair nu m-a lăsat să mă duc înăuntru, a zis, "Ea are meningită. Tu o vei duce înapoi la Billy Paul." A pus-o pe soră să-mi dea un fel de lucru roşu să iau, pentru un fel de anestezie, de ceva să mă liniştească. Şi eu i-am avut să părăsească camera, şi am aruncat-o pe fereastră. M-am strecurat afară pe uşa din spate, şi am mers jos în pivniţă.
Acolo a zăcut bebeluşul acolo, înainte de spital, în sala de izolare, cu muşte peste tot în ochişorii ei în felul acela. Am luat vechea apărătoare de ţânţari, le-am alungat la o parte, şi am pus-o peste ea. M-am pus jos, şi am zis, "Dumnezeule, acolo zac tăticul şi fratele meu, acolo, şi florile pe mormântul lor. Acolo zace Hope, întinsă acolo. Şi aici este bebeluşa meu, murind. Nu o lua, Doamne."
E-170 I went out the hospital. Doctor Adair wouldn't let me go in, said, "She got meningitis. You'll take it back to Billy Paul." Had the nurse give me some kind of a red stuff to take, for some kind of an anesthetic, of something to quieten me. And I had them to leave the room, throwed it out the window. Slipped out the back door, went down the basement.
There laid the baby there, before the hospital, the isolated ward, flies all in her little eyes like that. I took the old mosquito bar, shooed them away, and put it over her. I got down, I said, "God, there lays my daddy and brother, yonder, and the flowers on their grave. There lays Hope, laying yonder. And here is my baby, dying. Don't take her, Lord."
E-171 El doar a tras jos perdeaua, de parcă a zis, "Ţine-ţi gura. Eu nu vreau să te aud, deloc." El nici măcar nu a vrut să vorbească cu mine.
E-171 He just pulled down the curtain, as if say, "Shut up. I don't want to hear you, at all." He wouldn't even talk to me.
E-172 Atunci, dacă El nu a vrut să vorbească cu mine, acesta a fost timpul Satanei. El a zis, "Şi m-am gândit că tu a-i spus că El era un Dumnezeu bun. Ce este toată aceasta despre care tu zbieri? Tu eşti doar un băiat. Priveşte în jur, prin oraş. Fiecare fată şi fiecare băiat cu care te-ai asociat vreodată crede că tu ţi-ai pierdut mintea. Ţi-ai pierdut." Acum, el nu putea să-mi spună că nu exista Dumnezeu, pentru că eu deja L-am văzut. Dar el mi-a spus că El nu se îngrijea de mine.
E-172 Then, if He wouldn't talk to me, it was Satan's time. He said, "And I thought you said He was a good God. What's all this you're hollering about? You're just a boy. Look around, over the city. Every girl and every boy you ever associated with think you've lost your mind. You have." Now, he couldn't tell me there's no God, 'cause I had already seen It. But he told me He didn't care for me.
E-173 Am şezut toată noaptea, şi toată ziua. I-am spus asta lui Dumnezeu, "Ce am făcut eu? Arată-mi, Doamne. Nu lăsa ca cei nevinovaţi să sufere pentru mine, dacă eu am făcut rău." Eu nu am ştiut că El mă încerca. Dar fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie încercat. Am zis, "Spune-mi ce am făcut. Eu o voi îndrepta. Ce am făcut eu decât să predic toată ziua, toată noaptea, şi doar I-am dat viaţa mea, constant? Ce am făcut eu?"
Satan a zis, "Aşa este. Tu vezi, acum, când se ajunge la tine, şi tu le-ai spus la toţi că tu crezi că El este un mare vindecător, şi acolo zace copila ta întinsă acolo, murind. El refuză să audă. Soţia ta a murit de tuberculoză pulmonară. Tu ai spus că El poate vindeca cancere, şi iată-L acolo. Acum, tu vorbeşti despre El că este bun, şi cât de bun este El cu oamenii. Dar cum e cu tine?"
E-173 Set all night long, all day long. I said that to God, "What have I done? Show me, Lord. Don't let the innocent have to suffer for me, if I done wrong." I didn't know He was trying me. But every son that comes to God has got to be tried. I said, "Tell me what I've done. I'll make it right. What have I done but preach all day long, all night long, and just give Him my life, constantly? What have I done?"
Satan said, "That's right. You see, now, when it comes to you, and you've told all of them that you believe that He's a great healer, and there lays your baby laying there, dying. He refuses to even hear. Your wife died with tubercular pneumonia. You said He could heal cancers, and there He is. Now, you talk about Him being good, and how good He is to people. What about you?"
E-174 Atunci eu am început să ascult la el. Aceea-i raţionare. M-am gândit, "Aşa este."
A zis, "El poate să spună. El nu trebuie să vorbească Cuvântul. Doar să se uite la copilul tău, şi el va trăi."
Am zis, "Aşa este."
"Şi atât de mult cât tu a-i făcut pentru El, şi totuşi asta-i ce face El pentru tine."
E-174 Then I begin to listen to him. That's reasoning. I thought, "That's right."
Said, "He can tell. He don't have to speak the Word. Just look to your baby, and it would live."
I said, "That's right."
"And as much as you've done for Him, and yet that's what He does for you."
E-175 Am zis, "Aşa este." Am început să gândesc. "Păi, Ce?" Vedeţi? Totul a început să se destrame, când s-a ajuns la raţionare. Dar, când s-a ajuns la Acela, Acela a ţinut. El a stat acolo. Eu eram cam chiar gata să spun, "Atunci eu voi înceta."
Dar când a ajuns jos până când toate puterile de raţionare s-au rupt la o parte, atunci s-a ajuns la Viaţa Eternă, acea Naştere nouă. Ce ar fi fost dacă Ea nu ar fi fost acolo? Nu ar fi fost? Noi nu ne-am fi cunoscut unii pe alţii aşa cum ne cunoaştem acum. Această biserică nu ar fi fost aici în felul acesta, miile şi milioanele în jurul lumii. Dar, mulţumiri lui Dumnezeu, Aceasta era acolo.
E-175 I said, "That's right." I begin to think. "Well, what?" See? Everything begin to break away, when it come to reasonings. But, when it come to That, That hung. It stayed there. I was just about ready to say, "Then I'll quit."
But when it got down till all the reasoning powers had broke away, then it come to that Eternal Life, that new Birth. What if It hadn't have been there? What if It hadn't have? We wouldn't have knowed one another the way we do now. This church would not been here like this, the thousands and millions around the world. But, thank God, It was there.
E-176 Apoi când m-am gândit, "Ce? Cine sunt eu, oricum? Cine sunt eu să chestionez majestatea Lui? Cine sunt eu, să chestionez pe Creatorul care mi-a dat chiar viaţa mea aici pe pământ? Unde am primit eu bebeluşa aceea? Cine mi-a dat-o? Nu-i a mea, oricum. El doar mi-a împrumutat-o, pentru o vreme."
Am zis, "Satano, îndepărtează-te de la mine." Am mers acolo, mi-am pus mâna pe bebeluşă. Am zis, "Dumnezeu să te binecuvânteze, scumpo. Într-un minut, tăticul te va duce jos, şi te va pune pe braţele mamei. Îngerii vor duce sufleţelul tău departe. Şi eu te voi întâlni în dimineaţa aceea."
Am zis, "Doamne, Tu mi-ai dat-o mie. Tu mi-o iei. Chiar dacă Tu mă ucizi, cum a spus Iov, totuşi, eu Te iubesc şi eu Te cred. Dacă Tu mă trimiţi în iad, eu Te voi iubi, oricum. Eu nu mă pot îndepărta de la aceea." Ia te uită.
Dacă era doar intelectual, s-ar fi rupt toată la o parte. Dar tu trebuie să ai relaţie personală. Tu trebuie să fii născut din nou.
E-176 Then I thought, "What? Who am I, anyhow? Who am I, to question His Majesty? Who am I, to question the Creator that give me my very life here on earth? Where did I get that baby? Who give it to me? Not mine, anyhow. He just loaned her to me, for a while."
I said, "Satan, get away from me. I went over, laid my hand on the baby. I said, "God bless you, sweetheart. In a minute, daddy will take you down, put you on mommy's arms. The Angels will pack your little soul away. And I'll meet you in that morning."
I said, "Lord, You give her to me. You're taking her away. Though You slay me, like Job said, yet, I love You and I believe You. If You send me to hell, I'll love You, anyhow. I can't get away from that." There you are.
Just an intellectual, it all broke away. But you got to have personal relationship. You've got to be born again.
E-177 Acela-i motivul că lucrătorii se îndepărtează, mari încărcături şi lucruri. Ei zic, "Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină. Nici un astfel de lucru ca lucrurile acestea." Ei niciodată nu au fost pe terenul sfânt, aşa cum am vorbit azi dimineaţă. Ei nu ştiu nimic despre Aceasta. Cum pot ei să spună că ei sunt copiii lui Dumnezeu, şi tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu? Cum o puteţi voi face, tăgăduind chiar pe Duhul Sfânt care v-a cumpărat?
E-177 That's the reason ministers get away, great charges and things. They say, "There's no such a thing as Divine healing. No such a thing as these things." They've never been on that sacred ground, as I was speaking this morning. They know nothing of It. How can they say that they're children of God, and deny the Word of God? How can you do it, denying the very Holy Spirit that bought you?
E-178 O, doar amintiţi-vă, Isus S-a smerit, până la moarte, pentru voi. El nu era certăreţ. Când ei L-au scuipat în faţă, El nu a scuipat înapoi. Când ei I-au smuls barba, El nu a tras de a lor. Când ei L-au lovit pe o parte a feţei, cealaltă, El nu i-a lovit. El s-a rugat pentru ei, a mers înainte, smerit. El a fost un exemplu de smerenie.
E-178 Oh, just remember, Jesus humbled Himself, to death, for you. He was not fussy. When they spit in His face, He didn't spit back. When they pulled His beard out, He didn't pull at theirs. When they slapped Him on one side the face, the other, He never slapped them. He prayed for them, walked on, humbly. He was an example of humility.
E-179 El era plin de credinţă. De ce? El ştia că Cuvintele Lui nu puteau da greş. El aşa a trăit prin Cuvânt încât El a devenit Cuvântul.
O Dumnezeule! Lasă-mă să-mi ţin amândouă mâinile spre Dumnezeu, înaintea acestei audienţe. Lasă-mă să trăiesc în felul acela. Lasă ca acest Cuvânt să devină astfel, încât eu şi acest Cuvânt să fie acelaşi lucru. Lasă ca cuvintele mele să fie acest Cuvânt; lasă meditaţia din inima mea. Lasă ca El să fie în inima mea, în gândul meu. Leagă poruncile Lui pe tăbliţa inteligenţei mele. Leagă-le de tăbliţa inimii mele. Lasă-mă să-l văd doar pe EL Când ispita se ridică, lasă-mă să-l văd pe Cristos. Când lucrurile merg rău, lasă-mă să-l văd doar pe EL Când mă pregătesc, şi vrăjmaşul încearcă să mă facă mânios, lasă-mă, să-l văd pe Isus. Ce ar face El?
E-179 He was full of faith. Why? He knowed His Words couldn't fail. He so lived by the Word till He became the Word.
O God! Let me hold my both hands to God, before this audience. Let me live like that. Let this Word so become, that me and this Word is the same thing. Let my words be this Word; let the meditation of my heart. Let Him be in my heart, on my mind. Tie His commandments upon the post of my intelligence. Tie them upon the post of my heart. Let me just see Him. When temptation rises, let me see Christ. When things goes wrong, let me just see Him. When I get ready, and the enemy try to make me get angry, let me see Jesus. What would He do?
E-180 El era aşa de mult în Cuvânt, până când El şi Cuvântul au devenit însuşi acelaşi lucru. Priviţi.
E-180 He was so much in the Word, till Him and the Word became the selfsame thing. Watch.
E-181 El nu a trebuit să se certe. El ştia că El şi Cuvântul erau acelaşi. El ştia că El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifestat, şi porunca lui Dumnezeu în sfârşit va birui lumea. El ştia asta, Cuvântul Lui. El avea credinţă. El ştia unde era El. El nu a trebuit să discute, şi să zică, "Aici, voi puteţi veni aici."
E-181 He didn't have to fuss. He knew He and the Word was the same. He knowed that He was God's Word made manifest, and God's command would finally conquer the world. He knowed that, His Word. He had faith. He knowed where He was at. He didn't have to discuss, and say, "Here, you can come over here."
E-182 Diavolul a zis, "Acum, uite, Tu poţi înfăptui miracole. Tu ştii că Tu ai mare credinţă. Tu poţi înfăptui miracole. Eu îţi voi zidi o clădire, de două ori mărimea lui Oral Roberts. Căci, poporul toţi... Singurul lucru ce Tu îl ai de făcut, să le arăţi. Sari jos de pe clădirea asta de aici, doar mergi drept jos, pentru că este scris, vezi, 'Îngerii Te vor purta sus, ca la orice timp să nu-ţi loveşti piciorul de o piatră."' Vedeţi?
El ştia că El avea putere. El ştia că El o putea face. El ştia că aceasta era în El, dar El nu a vrut să o folosească până nu I-a spus Dumnezeu. Vedeţi? El a vrut acesta să fie Dumnezeu în El, să fie Cuvântul în toate. Şi El a ştiut asta, când El a vorbit ceva, că acesta era Cuvântul lui Dumnezeu; şi chiar dacă trec cerurile şi pământul, Cuvântul acela va birui într-o zi.
E-182 Devil said, "Now, look, You can perform miracles. You know You got great faith. You can perform miracles. I'll build You a building, twice size of Oral Roberts'. Cause, the people all… The—the only thing You have to do, show them. Jump off this building here, just go right down, because it's written, see, 'The Angels bear Thee up, lest any time dash a foot against a stone.'" See?
He knowed He had power. He knowed that He could do it. He knew it was in Him, but He didn't want to use it till God told Him to. See? He want it to be God in Him, be the Word in all. And He knowed that, when He spoke anything, that it was God's Word; and though heavens and earth pass away, that Word would someday conquer.
E-183 El nu era certăreţ şi agitator. El a vorbit doar Cuvintele lui Dumnezeu. Fiecare Cuvânt care a venit de pe buzele Lui era Cuvântul uns al lui Dumnezeu.
Nu ar fi minunat dacă noi am putea spune că, "Cuvântul meu şi Cuvântul lui Dumnezeu este acelaşi. Ce spun eu, El o onorează, pentru că eu nu fac nimic până când El Îmi spune mai întâi"? O, acolo-i exemplul vostru. Acolo-i o viaţă vrednică de Evanghelie.
E-183 He wasn't fussy and stewy. He spoke just the Words of God. Every Word that come from His lips was God's anointed Word.
Wouldn't it be wonderful if we could say that, "My word and God's Word is the same. What I say, He honors it, because I do nothing till He tells Me first"? Oh, there is your example. There is a life worthy of the Gospel.
E-184 Nu acei preoţi care erau aşa de educaţi şi cizelaţi, şi aveau toate demnităţile acelea mari, şi stăteau şi făceau rugăciuni lungi, şi devorau casele văduvelor, şi devorau scaunele înalte în-în adunare, toate aceste lucruri acolo. Ei erau... Aceea nu era o viaţă vrednică de Evanghelie.
Dar El era vrednic de Evanghelie, aşa de mult, încât Dumnezeu a spus, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit, în Care sunt bine mulţumit. De El să ascultaţi. Cuvântul Meu este El. El este Cuvântul Meu. El şi Eu suntem acelaşi."
E-184 Not those priests that was so educated and polished, and having all those great dignities, and stand and make long prayers, and devour widow houses, and devour the high seats in the—in the congregation, all these things there. They was… That wasn't a life worthy of the Gospel.
But He was worthy of the Gospel, so much, that God said, "This is My beloved Son, in Whom I'm well pleased. Hear ye Him. My Word is He. He is My Word. He and I are the same."
E-185 Ştie, priviţi acum aceasta. El a ştiut că Cuvântul Lui în final va birui lumea. El ştia de unde a venit Cuvântul Lui. El ştia că Acesta niciodată nu putea da greş, acela-i motivul că El a spus, "Şi cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va da greş niciodată." Vedeţi? El putea să spună aceea. El era un Om Care El şi Cuvântul lui Dumnezeu au devenit acelaşi. El le-a spus lor...
"Voi ar trebui să faceţi aceasta şi aceea."
E-185 Know, watch this now. He knowed that His Word would finally conquer the world. He knew where His Word came from. He knew It could never fail, that's the reason He said, "Both heavens and earth will pass away, but My Word will never fail." See? He could say that. That was a Man Who Him and God's Word become the same. He said to them…
"You ought to do this and that."
E-186 El a zis, "Cine Mă poate condamna de păcat? Cine Mă poate acuza?" Păcat este "necredinţă." "Dacă Eu, prin degetul lui Dumnezeu, scot afară draci, prin ce îi scoate fiii voştri?" Vedeţi? Nu era aceea, deci aceasta trebuia să fie altceva. Înţelegeţi? "Dacă Eu..."
Ei au zis, "Bine, noi am scos draci."
E-186 He said, "Who can condemn Me of sin? Who can accuse Me?" Sin is "unbelief." "If I, by the finger of God, cast out devils, who does your sons cast them out by?" See? It wasn't that, so it had to be something else. See? " If I…"
They said, "Well, we've cast out devils."
E-187 El a zis, "Dacă Eu o fac cu degetul lui Dumnezeu, un Cuvânt adeverit al lui Dumnezeu, atunci prin ce îi scoate fiii voştri? Atunci voi să fiţi judecătorii."
E-187 He said, "If I do it by the finger of God, a vindicated Word of God, then who does your sons cast them out by? Then you be the judge."
E-188 Oamenii din ziua Lui, şi poporul au făcut haz de El, au vorbit despre El. Dar, El, ei L-au umilit, în fiecare fel cum au putut. I-au spus Lui despre tot felul de rău, împotriva Lui, dar El a mers înainte.
Acum eu vreau să închei într-un minut, prin a spune aceasta.
E-188 The people of His days, and the people made fun of Him, talked about Him. But, He, they humiliated Him, every way they could. Told Him of all kinds of evil, against Him, but He went on.
Now I want to close in a minute, by saying this.
E-189 Oamenii din zilele acestea sunt o grămadă de nevrotici. Oamenii din ziua aceasta sunt o grămadă de nevrotici. Ei se tem să ia promisiunile lui Dumnezeu. Oameni de biserică, organizaţie de biserică, organizaţiile de biserică se tem să ia chemarea Scripturii lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Ei îşi dau seama. Ei îşi dau seama că condiţiile lor moderne şi evanghelia lor socială care ei o predică nu va împlini chemarea din ora aceasta, nici mai mult cum Samson nu o putea împlini în starea lui. Se cerea Dumnezeu.
Şi aici este programul care a promis-o. Eu voi ajunge la aceea doar într-un minut.
E-189 The people of this days are a bunch of neurotics. The people of this day are a bunch of neurotics. They are afraid to take the promises of God. Church men, church organization, church organizations are afraid to take the challenge of God's Scripture for this day. They realize. They realize that their modern conditions and their social gospel that they preach will not meet the challenge of this hour, no more than Samson could meet it in his condition. It took God.
And here is the program that promised it. I'll get to that just in a minute.
E-190 Eu vreau să ţin acel cuvânt, un minut. Deşi ei se numesc Creştini, ei adoptă crezuri, crezuri făcute de om, să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu. Deci, ei pot lua crezul, pentru că omul l-a făcut. Dar ei se tem să-şi pună credinţa lor acolo afară în Dumnezeul care ei pretind că îl iubesc. Aşa este. Atunci voi spuneţi că viaţa aceea este vrednică de Evanghelie? Nu poate fi, chiar dacă sunt membri de biserică. Dar aceea nu este vrednic de Evanghelie. Nu, într-adevăr.
E-190 I want to hold that word, a minute. Though they call themselves Christian, they adopt creeds, man-made creeds, to take the place of God's Word. So, they can take the creed, because the man made it. But they're afraid to lay their faith out there in the God that they claim that they love. That's right. And then you say that life is worthy of the Gospel? Can't be, though they be church members. But that's not worthy of the Gospel. No, indeedy.
E-191 Evanghelia! Isus a zis, "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Aceste semne îi vor urma pe credincioşi."
Şi când voi tăgăduiţi că aceea îi urmează pe credincioşi, cum puteţi voi avea o viaţă... Nu contează, tu s-ar putea să nu spui niciodată un cuvânt rău, tu a-i putea ţine toate cele zece porunci, aceea nu ar avea nici un lucru de făcut cu aceasta. Aceasta încă nu este vrednică de Evanghelie. Vedeţi? Aceasta nu putea fi.
Acei preoţi ţineau aceea, şi totuşi nu erau vrednici. El a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul." Cine putea să-şi pună un deget pe unul din oamenii aceia? Un semn de vinovăţie, şi ei erau împroşcaţi cu pietre fără milă. Oameni sfinţi! Şi Isus a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul," când s-a ajuns la Evanghelie.
E-191 The Gospel! Jesus said, "Go into all the world and preach the Gospel to every creature. These signs shall follow the believers."
And when you deny that to follow the believers, how can you have a life? No matter, you might not never say a bad word, you might keep all the ten commandments, that won't have one thing to do with it. It's still not worthy of the Gospel. See? It couldn't be.
Those priests kept that, and still was not worthy. He said, "You are of your father, the devil." Who could lay a finger on one of them men? One guilty mark, and they were stoned without mercy. Holy men! And Jesus said, "You're of your father, the devil," when the Gospel came in to.
E-192 Deşi ei se numesc Creştini, le place să ţină la crezuri, crezurile lor. O! Crezurile stabileşte şi împlineşte gândirea oamenilor moderni din ziua aceasta. Şi un om care o să aibă un succes în ziua aceasta, trebuie să meargă cu tendinţa modernă de gândire. Lăsaţi-mă să spun asta clar şi bine. Înţelegeţi? Un om, dacă tu urmează să fii cu succes, tu trebuie să mergi cu gândirea modernă din ziua aceasta. Ea... Ei merg în jur, zic, "O, nu este el un drăgălaş? Nu este el minunat? El poate chiar să stea acolo aşa de drept, şi el niciodată nu ne ţine peste cincisprezece minute. Şi pastorul nostru nu ne ceartă întotdeauna despre lucrurile acestea."
Ruşine să-i fie la acel pastor. Orice om care poate sta în amvon şi să privească asupra păcatului din ziua aceasta, şi să nu strige, acolo-i ceva greşit cu omul acela. El nu este vrednic de Evanghelia pe care el pretinde că o predică. Aşa este. Deci, prin a face aşa, ei îşi fac scuze, prin a zice, "Acum, priviţi, adunarea mea!"
E-192 Though they call themselves Christians, they love to hold to the creeds, their creeds. Oh! The creeds institutes and fulfills the thinking of the modern people of this day. And a man that's going to be a success in this day, has to go with the modern trend of thinking. Let me say that good and clear. See? A man, if you're going to be a success, you have to go with the modern thinking of this day. It… They go around, say, "Oh, isn't he a darling? Isn't he wonderful? He can just stay there so straight, and he never keeps us over fifteen minutes. And our pastor don't always bawl us out about these things."
Shame on that pastor. Any man that can stand in the pulpit and look upon the sin of this day, and not cry out, there is something wrong with that man. He's not worthy of the Gospel that he claims to be preaching. That's right. So, by doing so, they make themselves excuses, by saying, "Now, look, my congregation!"
E-193 Un-un om a venit aici, nu cu mult în urmă, la o anumită biserică mare, şi el scria o teză. Şi a zis, "Eu scriu despre vindecare Divină." A zis, "Frate Branham, noi te iubim, în denominaţiunea noastră." Una din marile denominaţiuni, una din cele mari ale naţiunii, sau a lumii. Şi el a zis, "Noi te iubim, în această denominaţiune." El era chiar aici la Jefferson Villa. Dar, a zis, "Eu am venit să aflu despre această vindecare Divină." A zis, "Există numai un singur defect care biserica mea îl găseşte într-adevăr." Vedeţi? El a zis, "Te asociezi în jur cu prea mulţi Penticostali."
Am zis, "Păi, acum, tu ştii, aceea-i drept." Am zis, "Asta-i adevărat. Tu ştii, eu întotdeauna am vrut o ocazie să mă îndepărtez de la ei." Am zis, "Eu îţi spun ceva. Eu voi veni în oraşul tău, tu să faci ca biserica ta să mă sponsorizeze."
"O," a zis el, "ei nu vor."
Am zis, "Asta-i ce m-am gândit. Asta-i ce m-am gândit."
E-193 A—a man come here, not long ago, to a certain great church, and he was writing a thesis. And he said, "I'm writing on Divine healing." Said, "Brother Branham, we love you, in our denomination." One of the greatest denominations, one of the greats of the nation, or the world. And he said, "We love you, in this denomination." He was right here at the Jefferson Villa. But, say, "I come to find out about this Divine healing." He said, "There's only one fault that my church really finds." See? He said, "You associate around too many Pentecostals."
I said, "Well, now, you know, that is right." I said, "That's true. You know, I've always wanted an opportunity to get away from them." I said, "I'll tell you what. I'll come to your town, you get your church to sponsor me."
"Oh," he said, "they wouldn't."
I said, "That's what I thought. That's what I thought."
E-194 A zis, "Tu vezi denominaţiunea mea nu va sta pentru aceea." Aceea-i tot atât de mult o scuză, ca, "M-am însurat cu o nevastă," sau, "am cumpărat un jug de boi." Mie nu-mi pasă câte licenţe de doctor ai, şi cât de mult eşti căutat, de denominaţiunea ta. Felul acela de slujbă nu este vrednic de Evanghelia care este scrisă în Cartea aceasta. Corect.
E-194 Said, "You see my denomination won't stand for that." That's as much excuse, as, "I've married a wife," or "bought a yoke of ox." I don't care how many doctor degrees you've got, and how much you're looked up to, by your denomination. That sort of a ministry is not worthy of the Gospel that's wrote in this Book. Right.
E-195 Şi membru de biserică care va lua partea la un astfel de lucru ca acela, şi se cheamă un Creştin! Şi merge aici afară şi trăieşte... Şi femeile îşi scurtează părul, şi poartă haine despre care Biblia zice ca ele să nu poarte. Bărbaţii se poartă în felul cum o fac ei acum, "o formă de evlavie," luând băuturi şi fumând trabucuri, şi se căsătoresc de câteva ori şi devin diaconi a-i bisericii şi chiar păstori, şi aşa mai departe. Şi oamenii care rabdă cu lucruri ca acelea, felul acela de viaţă nu este vrednic de Evanghelie.
E-195 Any church member that'll side in with such stuff as that, and call themselves a Christian! And go out here and live… And the women bobbing their hair, and wearing clothes that the Bible says for them not to. Men carrying on the way they're doing now, "a form of godliness," taking drinks and smoking cigars, and marrying several times and becoming deacons of the church and even pastors, and so forth. And the people that put up with such as that, that sort of life is not worthy of the Gospel.
E-196 O femeie care va umbla, şi se pune la telefon şi cleveteşte, şi începe certuri în biserică, şi lucruri ca acelea, aceea nu este o viaţă vrednică de Evanghelia care noi o să o reprezentăm. Orice persoană care dezbină o biserică, şi începe o vrajbă între oameni, şi lucruri ca acelea, nu este vrednic de Evanghelia care o predicăm noi. Exact. "Este o formă de evlavie, tăgăduind puterea de acolo," puterea lui Dumnezeu care vă ţine de la aşa ceva.
E-196 A woman that'll walk, and get on the telephone and tattle, and start fusses in the church, and things like that, that isn't a life worthy of the Gospel that we're going to represent. Any person that'll break up a church, and start a feud between the people, and things like that, is not worthy of the Gospel that we preach. Exactly. "It's a form of godliness, denying the power thereof," the power of God that keeps you from such.
E-197 Observaţi, acum, ei nu o fac. Ei doar nu vor s-o facă. Ei au scuza, că, biserica lor nu crede în Aceasta. Ei...
Bine, dar, Isus ar zice-zice la un om, în seara aceasta, îi vorbeşte la inima lui şi zice, "Eu vreau să te duci, să predici Evanghelia deplină."
"Biserica mea nu stă pentru Aceasta, Doamne. Tu să mă scuzi, dacă Tu vrei. Eu am o însărcinare bună. Eu-eu-eu, Tu ştii, eu sunt un păstor, la una din cele mai mari biserici din acest oraş, Doamne. O, noi Îţi lăudăm Numele jos acolo! Da, domnule. Noi sigur o facem. Eu nu pot face aceasta." Aceeaşi scuză, acelaşi lucru. Deci ei nu vin la ospăţul spiritual al Cuvântului Lui promis, adeverit.
E-197 Notice, now, they don't do it. They just won't do it. They have the excuse, that, their church don't believe in It. They…
Well, but, Jesus would say—say to a man, tonight, speak to his heart and say, "I want you to go, preach the full Gospel."
"My church doesn't stand for It, Lord. You excuse me, if You will. I've got a fine charge. I—I—I, You know, I'm a pastor, one of the greatest churches in this city, Lord. Oh, we praise Your Name down there! Yes, sir. We sure do. I can't do it." The same excuse, same thing. So they don't come to the spiritual feast of His promised, vindicated Word.
E-198 Nu a spus Isus, "Unde este stârvul, vulturii se vor aduna"? "Vulturii," nu ulii, acum. Vulturii! Unde-s lături, şi-şi hoit, atunci ulii se adună. Dar unde este Carnea, proaspătă curată, vulturii se vor aduna. Înţelegeţi? Cu certitudine. Unde-i Cuvântul, Hrana vulturului, ei se vor aduna.
E-198 Did not Jesus say, "Where the carcass is, the eagles will gather"? "Eagles," not buzzards, now. Eagles! Where the slop is, and the—and the—the carrion, then the buzzards gather. But where the fresh, clean Meat is, the eagles will gather. See? Certainly. Where the Word, eagle Food, they'll gather.
E-199 Aşa că ei nu vin la ospăţul spiritual la care ei sunt invitaţi. Credeţi voi că Dumnezeu i-a dat Americii o invitaţie, în ultimii cincisprezece ani, la o mare trezire, la un ospăţ spiritual? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Au venit ei? Nu, domnule. Nu, domnule. Atunci, să refuzi să vii, este viaţa aceea vrednică de Evanghelie, deşi ei se numesc pe ei înşişi aşa?
E-199 So they don't come to the spiritual feast that they're invited to. Do you believe that God has give America an invitation, the last fifteen years, to a great revival, to a spiritual feast? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Did they come? No, sir. No, sir. Then, to reject to come, is that life worthy of the Gospel, though they call themselves that?
E-20
E-200 When a man come to me, not long ago, and set at a table, and said, "Brother Branham, I want to reach across the table," a great man, "I want to take a hold of your hand. I love you." I was in a church and heard him preaching. Said, "I love you. I believe you're God's servant."
I said, "Thank you, doctor. I love you, too."
He said, "I want to tell you how much I love you, as a brother." And said, "You see my little queen setting here, my wife? You remember her?"
I said, "I do."
Said, "The doctor give her two weeks to live, with sarcomas cancer. And you come to the city and you prayed for her. And looked up, and saw a vision. Looked back and told me, 'THUS SAITH THE LORD, "She'll be healed."' Great spot in her back, sunk in like that, looked like a great big… like the part of a woman's breast pulled inwardly, in her back, right on her spine. There's not even a spot of it, today." Said, "There sets my queen, a living today." Said, "How could I do anything but love you, for praying that prayer of faith? How can I keep from believing you to be a—a servant of the Lord, when you saw me, and told just exactly what would happen?" He said, "Now I've got something for you, Brother Branham." He said, "I belong to the greatest Pentecostal league there is."
I said, "Yes, sir. I know that."
He said, "I talked with the brethren, not long ago, and they told me to get in contact with you, and tell you that it was a shame that you took that God-given ministry to a bunch of people off the river and around like that."
I said, "That right?"
Said, "Yes." Said, "God sent that ministry to hit the nerve spots, the big spot, the highlights."
E-201 Eu l-am văzut pe Diavolul vorbind chiar atunci. M-am gândit, "Da. 'Sari jos de pe acest munte, şi arată, tu ştii, de pe această clădire."' Vedeţi? Vedeţi?
M-am gândit, "Doar condu-l înainte puţin mai departe."
Bătrâna mea mamă obişnuia să spună, "Dă-i la vacă destulă frânghie, şi ea se va spânzura singură."
Am zis, "Este asta aşa?"
"Da." A zis, "Este o ruşine, de ceea ce faci." A zis, "Ce eşti tu? Astăzi tu de-a bea că îţi poţi cumpăra o mâncare." Şi a zis, "Priveşte la Oral Roberts şi ceilalţi, au păşit înăuntru, şi au ajuns acolo afară cu acea sutime din slujbă ce o ai tu. Uite cum merg ei."
Am zis, "Da. Aşa este." Înţelegeţi?
Şi el a zis, "Grupul meu te va lua. Noi te vom lua drept înăuntru, ca pe-ca pe unul din fraţii noştri. Ei toţi îţi vor da mâna dreaptă de părtăşie, şi noi vom închiria un avion, şi îţi vom da plata de cinci sute pe săptămână, sau mai mult dacă tu vrei. Şi te vom trimite la fiecare oraş major din ţară." Aceasta s-a întâmplat chiar în Phoenix, Arizona, chiar vizavi la masă. Şi a zis, "Şi noi îţi vom plăti..." A zis, "Atunci lasă ca lumea, lumea de afară, lasă demnitarii, băieţii mari, sus-şi-sus..." A zis, "Tu întotdeauna vorbeşti despre cei de jos-şi-afară. Noi îi avem pe cei de sus-şi-afară." A zis, "Lasă-i să vadă mâna Domnului. Atunci eu îi voi lăsa să-mi ia soţia cu ei, şi pe ceilalţi, să poată dovedi că lucrurile acelea care tu le spui vin la împlinire."
E-201 I seen the devil talking right then. I thought, "Yeah. 'Jump down off this mountain, and show, you know, off this building.'" See? See?
I thought, "Just lead him on a little far." My old mother used to say, "Give the cow enough rope, she'll hang her own self."
I said, "Is that right?"
"Yes." Said, "It's a shame, by what you do." Said, "What are you? Today you can hardly buy yourself a meal." And said, "Look at Oral Roberts and them, stepped in, and got out there with the one hundredth of the ministry you got. Look what they go."
I said, "Yeah. That's right." See?
And he said, "My group will take you. We'll take you right in, as—as one of our brethren. We'll all give you the right hand of fellowship, and we'll charter a plane, and give you your wages of five hundred a week, or more if you want it. And we'll send you to every major city in the country." This happened right in Phoenix, Arizona, right across the table. And he said, "And we'll pay your…" Said, "Then let the world, the outside world, let the dignitaries, the big guys, the up-and-up…" Said, "You're always talking about the down-and-out. We got the up-and-out's." Said, "Let them see the hand of the Lord. Then I'll let them take my wife along, and others, can prove that those things that you say comes to pass."
E-202 A zis, "Da, domnule. Aceea ar fi grozav."
Acum, vedeţi, omul, în poziţia de un D.L., L.L.D., un scriitor de cărţi, vedeţi, doctor în literatură, scriitor bun, om bun. Vedeţi? El nu cunoştea Scriptura.
Aţi ştiut voi că Îngerul acela care a înfăptuit felul acela de lucrări niciodată nu s-a dus la Sodoma? El a stat cu grupul chemat afară, Abraham.
El doar nu a ştiut aceasta. Eu doar l-am lăsat în pace, doar am şezut acolo un pic. Eu doar vreau să văd care era scopul. Am zis, "Bine, ce aş avea eu de făcut?"
A zis, "Păi, Frate Branham, doar un lucru au spus ei... Noi am discutat-o, câteva lucruri, lucruri mărunte mici care tu le înveţi, ca tu doar să le pui deoparte."
Am zis, "Ca de exemplu, ce frate?"
"O," a zis, "botezul tău, tu ştii. Tu ştii, tu botezi cumva ca unitarienii, cam aşa ceva." A zis, "Lucruri mici ca acela."
Am zis, "O?" Am mers înainte.
Şi el a zis, "Dovada iniţială; şi femeile predicatoare; şi doar câteva lucruri mici ca acelea."
E-202 Said, "Yes, sir. That'd be great."
Now, see, the man, in the position of a D.L., LL.D., a writer of books, see, doctor of literature, fine writer, fine man. See? He didn't know the Scripture.
Did you know that Angel that performed them kind of works never did go to Sodom? He stayed with the called-out group, Abraham.
He just didn't know it. I just let him alone, just set there a little bit. I just want to see what the catch was. I said, "Well, what would I have to do?"
Said, "Well, Brother Branham, just only thing they said… We discussed it, a few things, little petty things that you teach, that you just lay them aside."
I said, "For instance, what, brother?"
"Oh," he said, "your baptism, you know. You know, you kind of baptize like the oneness, something like that." Said, "Little things like that."
I said, "Oh?" I went ahead.
And he said, "The initial evidence; and women preachers; and just a few little things like that."
E-203 Am zis, "Ah-ah?" Am zis, "Tu ştii, eu sunt surprins că un slujitor al lui Dumnezeu i-ar cere unui alt slujitor al lui Dumnezeu, după ce mi-ai plătit tributul care l-ai plătit, şi m-ai numit un profet, şi ştiind că Cuvântul Domnului, sau descoperirea Cuvântului, vine la profet. Şi te întorci în jur, Doctor Pope, (aceasta nu vorbeşte de buna ta inteligenţă), şi să spui şi să ceri, un slujitor al lui Dumnezeu, să-i ceri unui alt slujitor al lui Dumnezeu să compromită asupra lucrului care... ? ... înseamnă mai mult pentru el decât viaţa însăşi." Am zis, "Nu, domnule, Frate Pope. Sub nici o formă nu aş face-o. Nu, domnule."
Ce este aceasta? Acolo-i un bob de Viaţă Eternă; trăieşti sau mori, fie că eşti un om mare sau nu eşti un om mare.
E-203 I said, "Uh-huh?" I said, "You know, I am surprised that one servant of God would ask another servant of God, after paying the tribute to me you did, and calling me a prophet, and knowing that the Word of the Lord, or the revelation of the Word, comes to the prophet. And you turn around, Doctor Pope, (it don't speak of your good intelligence), and would say and ask, one servant of God, you ask another servant of God to compromise on the thing that…?… means more to him than life itself." I said, "No, sir, Brother Pope. By no means would I do it. No, sir."
What is it? There's a grain of Eternal Life; live or die, whether you're a great guy or not a great guy.
E-204 Am trecut pe acolo, zilele trecute... Fără desconsiderare faţă de aceşti doi oameni. Eu m-am uitat acolo, şi acolo era un tablou mare acolo la Tulsa, Oklahoma; vine locul nou al lui Oral Roberts, un seminar să pregătească lucrători. Acesta o să coste. Şi eu îi cunosc pe Demas Shakarian, Fratele Carl Williams, şi acei care sunt în comitetul de administratori ai acestuia. Cincizeci de milioane de dolari, cu o clădire de trei milioane de dolari; un băiat Penticostal, aceea-i o mare parte care Dumnezeu a făcut pentru el.
E-204 I passed by, the other day… No disregards to these two men. I looked over there, and there was a great picture there at Tulsa, Oklahoma; Oral Roberts' new place coming, a seminary to educate ministers. It's going to cost. And I know Demas Shakarian, Brother Carl Williams, and them that are on the board of trustees of it. Fifty million dollars, with a three-million-dollar building; a Pentecostal boy, that's a great lot that God has done for him.
E-205 Mă gândesc, "Eu, cu un seminar? Eu sunt împotriva acestuia, în primul rând."
E-205 I think, "Me, with a seminary? I'm against it, to begin with."
E-206 Şi acesta a zis, "Casa viitoare a marelui seminar al lui Oral Roberts." Am mers înainte în jos pe drum, acolo era un lucru mare modern. Şi Oral Roberts, într-un cort mic zdrenţăros, a venit la mitingul meu acolo în Kansas City, Kansas.
Acesta a zis, "Casa viitoare a lui Tammy Osborn," o, omule, un loc cam de trei sau patru milioane de dolari să meargă în sus aşa.
Şi acolo, Tammy Osborn, unul dintre cei mai fini bărbaţi Creştini. El este un om adevărat, un om adevărat trimis de Dumnezeu. A stat chiar vizavi de stradă acolo; mic, băiat emoţionat, băiat mic şi fetiţă într-o maşină; alerga în jur, a ieşit afară. A zis, "Frate Branham, am fost acolo când l-am văzut pe acel maniac să fugă afară. Şi te-am văzut arătând cu degetul în faţa lui, şi să zici, 'În Numele lui Isus Cristos, ieşi afară din el.' Eu l-am văzut căzând peste picioarele tale; după ce el şi-a pus profeţia, a zis, 'În seara aceasta, eu te voi trânti drept afară în mijlocul acelei audienţe de şase mii cinci sute de oameni."' Şi a zis, "Eu te-am văzut stând acolo, fără să ridici glasul, şi ai zis, 'În Numele Domnului, pentru că tu ai provocat pe Duhul lui Dumnezeu, în seara aceasta, tu vei cădea peste picioarele mele.' El a zis, 'Eu îţi voi arăta peste a cui picioare voi cădea eu.'"
E-206 And it said, "The future home of Oral Roberts' great seminary." Went on down the road, there was a great modern thing. And Oral Roberts, in a little ragged tent, come to my meeting over in Kansas City, Kansas.
It said, "The future home of Tommy Osborn," oh, man, about a three- or four-million-dollar place going up like that.
And there, Tommy Osborn, one of the finest Christian men. He's a real man, a real God-sent man. Stood right across the street there; little, nervous boy, little boy and girl in a car; run around, said…?… "Brother Branham, I was there when I seen that maniac run out. And I seen you point your finger in his face, and say, 'In the Name of Jesus Christ, come out of him.' I seen him fall across your feet; after he had put his prophecy, said, 'Tonight, I'll knock you plumb out in the middle of that audience of sixty-five hundred people.'" And said, "I seen you stand there, never raise a voice, and said, 'In the Name of the Lord, because that you have challenged the Spirit of God, tonight, you'll fall over my feet.' He said, 'I'll show you whose feet I'll fall over.'"
E-207 Şi eu am zis, "Ieşi afară din el, Satano." El doar a căzut spre spate şi mi-a ţinut picioarele chiar la duşumea.
El a zis, "Dumnezeu este Dumnezeu, Frate Branham. Asta-i tot." A zis, "Eu m-am pironit într-o casă pentru două sau trei zile." El nu are nici o reţinere. El va spune despre aceasta. El nu se ruşinează de aceasta. A zis, "Tu crezi că eu am un dar de vindecare?"
E-207 And I said, "Come out of him, Satan." He just fell backwards and pinned my feet right to the floor.
He said, "God is God, Brother Branham. That's all." Said, "I've had myself nailed in a house for two or three days." He don't pull no punches. He'll tell about it. He's not ashamed of it. Said, "You think I got a gift of healing?"
E-208 Am zis, "Uită aceasta, Tammy. Tu ai fost trimis să predici Evanghelia. Du-te, predică-O. Du-te cu Fratele Bosworth acolo."
E-208 I said, "Forget it, Tommy. You was sent to preach the Gospel. Go, preach It. Go with Brother Bosworth there."
E-209 M-am uitat acolo, şi am văzut. Am început înainte de acei amândoi.
M-am gândit, "Acolo-i Oral Roberts cu cinci sute de maşini, încât nici măcar o mână umană nu atinge literele; patru milioane de dolari în poştă, anul trecut." Patru milioane; o pătrime din toţi banii care au fost adunaţi, în întreaga lume Creştină, peste tot. O pătrime din banii din tot tărâmul Creştin vine înăuntru la un om. Ce loc! Eu am mers acolo afară să-l văd.
E-209 I looked there, and I seen. I started before both of those.
I thought, "There is Oral Roberts with five hundred machines, that not even a human hand touches the letters; four million dollars in the mail, last year." Four million; one-fourth of all the money that was taken up, in the whole Christendom, world-over; one-fourth of the money in all Christendom, come in to one man. What a place! I went out there to see it.
E-210 Şi, acum, Oral este fratele meu. Vai! Eu îl iubesc. El este un om adevărat, ins adevărat, şi eu îl iubesc. Şi el doar gândeşte înalt despre mine, şi eu gândesc de el, la fel. Noi doar nu suntem de acord pe-pe Scriptură.
Şi Tammy Osborn, nu-i mai bun. Eu doar gândesc înalt despre el. El este unul din cei mai minunaţi oameni care i-am întâlnit, Tammy Osborn.
"Şi oamenii aceia," m-am gândit, "când am mers în biroul lor şi am văzut ce aveau ei, eu cred că aş fi ruşinat ca ei să vină, să-1 vadă pe al meu: o maşină mică de scris, şi noi încercând să trimitem afară scrisorile. Şi ce lucru! Şedeam la capătul unui trailer, la timpul acela. M-am gândit, "Ce ar fi aceea?"
Atunci am mers afară. M-am gândit, "Păi, 'Casa viitoare a lui Oral Roberts.' 'Casa viitoare a lui Tommy Osborn.' Unul nu vorbeşte cu celălalt."
Deci, am mers în jos pe drum. M-am gândit, "Dar cum e cu mine?"
E-210 And, now, Oral is my brother. My! I love him. He's a real fellow, real guy, and I love him. And he just thinks the world of me, and I do of him, too. We just don't agree on—on Scripture.
And, Tommy Osborn, not a better. I just think the world of him. He's one of the finest men that I've met, Tommy Osborn.
"And those men," I thought, "when I went into their office and seen what they had, I think I'd be ashamed for them to come, see mine: one little typewriter, and us trying to get the letters out. And what a thing! Set in the end of a trailer, at that time. I thought, "What would that be?"
Then I walked out. I thought, "Well, 'Future home of Oral Roberts.' 'The future home of Tommy Osborn.' One don't speak to the other one."
So, I went down the road. I thought, "But what about me?"
E-211 Şi Ceva a spus, "Priveşte sus."
E-211 And Something said, "Look up."
E-212 M-am gândit, "Da, Doamne, lasă-mă să-mi aşez comorile în Cer, căci acolo-i unde-mi este inima." Acum, eu nu spun asta pentru părere de rău. Eu doar spun asta pentru că s-a întâmplat, şi Dumnezeu ştie că aceea-i corect. Vedeţi?
E-212 Thought, "Yes, Lord, let me lay my treasures in Heaven, for there is where my heart is." Now, I'm not saying that for pity. I'm just saying that because it happened, and God knows that that's right. See?
E-213 Unde sunt comorile tale? Vrei tu să fii vreun mare cineva? Dacă tu vrei, tu eşti nimenea. Tu ajungi la un loc până când nu vrei să fii un mare cineva. Tu vrei să fii un mic slujitor umilit la Cristos. Aceea-i calea afară. Asta-i tot.
E-213 Where is your treasures? Do you want to be some great somebody? If you are, you're nobody. You get to a place till you don't want to be a great somebody. You want to be a humble little servant to Christ. That's the way out. That's all.
E-214 Fratele Boze şi ceilalţi formează o biserică în Chicago. Ei doar au trebuit să renunţe la biserica Philadelphiană la acea denominaţiune. Acum ei discutau despre a obţine ceva ins cu paltonul întors aşa, ceva DD. Am zis, "Voi sunteţi pe drumul vostru spre afară. Dacă vreţi să găsiţi un pastor adevărat pentru biserica aceea, luaţi un om bătrân mic umilit care de¬abia îşi poate citi numele, şi inima îi este în flăcări pentru Dumnezeu. Doar luaţi-l pe omul acela. Acela-i care vreţi să-l luaţi, unul care nu ştie toate lucrurile acestea, unul care nu dictează şi conduce, şi vă aruncă în tot felul de datorii, toate altele, şi doar vă hrăneşte Cuvântul lui Dumnezeu. Acela-i felul de persoană care să-1 obţineţi."
Deci, ei nu vor să vină la ospăţul spiritual. Eu trebuie să închei. Eu am mers peste timp acum. În vreo şase minute, noi vom elibera, cu voia Domnului.
E-214 Brother Boze and them is forming a church in Chicago. They just had to give up the Philadelphian church to that denomination. Now they was talking about getting some guy with his coat back like this, some DD. I said, "You're on your road out. If you want to find a real pastor for that church, get a little old humble guy can hardly read his name, and his heart is on fire for God. Just take that guy. That's the one you want to get, somebody that don't know all these things, somebody that won't dictate and drive, and throw you into all kinds of debts, everything else, and just feed you the Word of God. That's the kind of a person to get."
So, they won't come to the spiritual feast. I got to close. I've went overtime now. In about six minutes, we'll be dismissing, the Lord willing.
E-215 Eu îi aud pe unii spunând, "Dar, Frate Branham, tu mai bine să te retragi de la declaraţia aceea." Zicând, "Oamenii nu sunt nevrotici. Acest popor nu este nevrotic. Ei sunt numai educaţi." Ei sunt nevrotici educaţi, atunci. Aşa este. Da. "Ei nu sunt nevrotici. Ei sunt educaţi."
Atunci eu vreau să vă pun o întrebare. Vedeţi? Voi înţelegeţi. Eu vreau să vă pun o întrebare atunci. Vă rog să explicaţi acţiunile lor de azi, dacă ei nu sunt nevrotici. Spuneţi¬mi ce-i face să acţioneze cum acţionează ei, dacă ei nu sunt nevrotici; vedeţi, fiecare ins trăgând pentru denominaţiunea lui, lăcomia. Isus nu a fost aşa. El nu a fost în nici o grabă pentru nimic. Vedeţi? El nu era lacom. El era exemplul nostru.
E-215 I hear some say, "But, Brother Branham, you better back up on that statement." Saying, "The people are not neurotics. This people is not neurotics. They are only educated." They're educated neurotics, then. That's right. Yeah. "They're not neurotics. They're educated."
Then I want to ask you a question. See? You understand. I want to ask you a question then. Please explain their actions of today, if they're not neurotics. Tell me what makes them act like they do, if they're not neurotics; see, every fellow pulling for his denomination, greedy. Jesus wasn't like that. He wasn't no hurry about nothing. See? He wasn't greedy. He was our example.
E-216 Crimă, naţiunea, naţiunea are mai multă crimă decât cum a avut vreodată. Ce este greşit? Adolescenţi, membri de biserică, ia vieţi, bărbaţii îşi împuşcă soţiile şi familia, şi îşi ard copiii. Şi priviţi la valul de crime. Ei nu sunt nevrotici? Atunci care-i treaba? Ce sunt acţiunile lor?
Naţiuni înebunite de putere, fiecare vrea să ia fiecare... restul şi să-i facă un steag, o naţiune, care să fie steagul lor şi naţiunea lor. Nebuni după putere!
E-216 Crime, the nation, the nation has got more crime than it ever had. What's wrong? Teen-agers, church members, taking lives, men shooting their wives and family, and burning up their children. And look at the crime wave. And they're not neurotics? Then what's the matter? What's their actions?
Power-crazy nations, every one wanting to take every… rest and make it one flag, one nation, that be their flag and their nation. Power-crazy!
E-217 Imoralitatea, păi, lumea este mai imorală decât a fost vreodată. Femei goale pe străzi, femei goale, şi ziceţi că ele sunt în toate minţile? Ele nu pot fi. Ele doar nu pot să fie.
E-217 Immorality, why, the world is more immoral than it ever was. Nude women on the streets, nude women, and say they're in their right mind? They can't be. They just can't be.
E-218 Ascultaţi. A existat o persoană în Biblie care s-a dezbrăcat de haine, acela era Legiune. El era ieşit din minţi. Când Isus l-a găsit şi i-a dat toate minţile, el şi-a îmbrăcat hainele. Corect.
Ce te face să-ţi dezbraci hainele? Diavolul. Aşa este. Atunci ziceţi că ei nu sunt nevrotici? Porniţi aici jos pe stradă, şi mânaţi patru blocuri de or§lş fără să vedeţi o femeie goală, şi veniţi înapoi şi spuneţi-mi. În regulă. Aflaţi.
E-218 Listen. There was one person in the Bible that stripped their clothes off, that was Legion. He was out of his mind. When Jesus found him and give him his right mind, he put on his clothes. Right.
What makes you strip your clothes off? The devil. That's right. Then say they're not neurotics? Start down the street here, and drive four city blocks without seeing a nude woman, and come back and tell me. All right. Find out.
E-219 Atunci voi spuneţi că ele nu sunt nevrotice? Atunci ce este greşit? Ele nu pot fi în toate minţile. O femeie cu mintea întreagă nu ar face asta; ea are mai bun simţ. Ea ştie la ce se expune ea. O grămadă de draci de poftă acolo afară, doar murdari, întinaţi, destrăbălaţi, oameni beţivi, ucigaşi, şi toate celelalte. Voi ziceţi...
E-219 Then you say they're not neurotic? Then what's wrong? They can't be in their right mind. A right-minded woman wouldn't do that; she's got better sense. She knows what she's putting herself out. A bunch of lust devils out there, just dirty, filthy, sloppy, drunky men, murderers, and everything else. You say…
E-220 Lumea bea mai mult lichior acum. Ei cheltuiesc mai mulţi bani pentru lichior, în Statele Unite, decât cheltuiesc pentru alimente. Mă gândesc că aceasta-i... Eu am uitat de câte ori mai mult costă datoria de alcool în fiecare an, în naţiune, decât a costat. Şi ce face alcoolismul? Vă trimite la sanatorul de nebuni.
E-220 The world is drinking more liquor now. They spend more money for liquor, in the United States, than they spend for groceries. I think it's… I forget how many times more the alcohol debt costs each year, in the nation, than it did. And what does alcoholism do? Sends you to the insane institution.
E-221 Cancer. Când doctorii medicali din jurul lumii scrie în reviste, şi vă spune, "Cancer cu maşini încărcate." Ţigări. Le pune pe şobolani, şi au dovedit că vă dă cancer la plămâni. Şaptezeci la sută din ei iau cancer la plămâni de la fumatul de ţigări. Şi femeile şi bărbaţii aceia le va pufăi drept în jos şi vă suflă în faţă. Dacă aceea nu-i nevrotic, ce este nevrotic?
E-221 Cancer. When the medical doctors from around the world write in the magazines, and tell you, "Cancer by the carloads." Cigarettes. Put it on rats, and has proved that it gives you lung cancer. Seventy percent of them take lung cancer from smoking cigarettes. And them women and men will puff them right down and blow it in your face. If that's not neurotics, what is neurotics?
E-222 Când, Evanghelia lui Isus Cristos poate fi predicată şi dovedită, şi Dumnezeul din Cer în forma Stâlpului Lui de Foc flutură peste oameni şi arată că Isus Cristos este în ultima sesiune a Venirii Lui, dându-le ultimul semn. Şi râde la El şi îşi bat joc de El, şi se numesc membri de biserică; şi atunci ziceţi că ei nu sunt nevrotici? Explicaţi asta. Timpul meu continuă să meargă. Dar întrebaţi numai dacă ei nu sunt nevrotici. Sigur. Ei sunt educaţi nevrotic. Asta-i exact. Explicaţi starea lor. Voi nu puteţi.
E-222 When, the Gospel of Jesus Christ can be preached and proved, and the God of Heaven in the form of His Pillar of Fire wave over the people and show that Jesus Christ is in the last session of His Coming, giving them the last sign. And laugh at It and make fun of It, and call themselves church members; and then say they're not neurotics? Explain that. My time keeps on going. But just ask if they're not neurotic. Sure. They're educated neurotic. That's exactly. Explain their condition. You can't.
E-223 Ele îşi taie părul, poartă hainele lumeşti, umblă afară pe stradă în felul acela. Şi Biblia lui Dumnezeu avertizează împotriva acesteia, chiar interzice unei femei să se roage măcar cu părul scurtat. Şi zice că un bărbat... Şi ea face aceea. Ea pretinde, însăşi, la bărbatul ei, că ea este imorală, ea însăşi, şi el are un drept perfect să-i dea un divorţ şi să o trimită de la el. Aceea-i exact corect. Cuvântul lui Dumnezeu spune asta, şi o femeie aude asta, şi continuă să poarte păr scurt, şi se numeşte o Creştină. Dacă aceea nu este o nevrotică, ce este o nevrotică? Eu vreau ca cineva să-mi spună ce este o nevrotică, atunci. Da. Ele sunt nevrotice.
E-223 They cut their hair, wear the worldly clothes, walk out on the street like that. And God's Bible warns against it, even forbids a woman to even pray with bobbed hair. And says that a man… And she does that. She claims, herself, to her husband, that she's immoral, herself, and he has a perfect right to give her a divorce and send her away from him. That's exactly right. The Word of God saying that, and a woman hear that, and continue to wear short hair, and call herself a Christian. If that isn't a neurotic, what is a neurotic? I want somebody to tell me what a neurotic is, then. Yes. They're neurotics.
E-224 Înalt educaţi, diplome, colegiu! Noi punem mai mult timp în educarea copiilor noştri, la-la algebră şi biologie, decât am pus la Biblie şi Isus Cristos. Nu există un copil în ţara aceasta să nu poată să vă spună cine este David Crockett. Nu există nici o treime din ei să poată să vă spună Cine este Isus Cristos. Atunci, aceasta nu-i nevrotic? Cu certitudine, este. Cum am putea noi să mergem înainte şi înainte şi înainte, cum fac ei!
E-224 Highly educated, degrees, college! We put more time on educating our children, to—to algebra and biology, than we have to the Bible and Jesus Christ. There ain't a kid in this country can't tell you who David Crockett is. There isn't a third of them can tell you Who Jesus Christ is. Then, it's not neurotics? Certainly, it is. How we could go on and on and on, how they do!
E-225 Doar amintiţi-vă. Şi bisericile aprobă aceasta, când Biblia o condamnă. Este slujba nevrotică? Nevrotici educaţi. Aceea-i exact. Bisericile o aprobă.
E-225 Just remember. And the churches endorse it, when the Bible condemns it. Is the ministry neurotics? Educated neurotics. That's exactly. Churches endorse it.
E-226 Amintiţi-vă de Lot. El era un om deştept. Priviţi la el, doar un minut acum. Să nu-să nu... Haideţi să nu...
Scuzaţi-mă pentru că trec încă două minute peste. Aceasta este-aceasta este prea important. Aceasta merge afară pe... Voi veniţi să mă auziţi să fac această bandă.
E-226 Remember Lot. He was a smart man. Look at him, just a minute now. Don't—don't… Let's not…
Excuse me for running just a couple minutes over. This is—this is too important. It's going out on… You come to hear me make this tape.
E-227 Priviţi. Priviţi. Acum, doar opriţi-vă un minut. Rugaţi-vă doar o secundă, în inima voastră, "Doamne, lasă-mă să o văd." Să vă deschidă înţelegerea. Fie ca Dumnezeu să o facă. Priviţi la... Doar luaţi naţiunea aceasta, singură. Să spunem ce a spus Dumnezeu.
E-227 Look. Look. Now, just stop a minute. Pray just a second, in your heart, "Lord, let me see it." Open your understanding. May God do it. Look at the… Just take this nation, alone. Let's see what God said.
E-228 Biblia a spus, că, "Păcatele din Sodoma au supărat zilnic sufletul neprihănit al lui Lot." El doar nu avea suficientă îndrăzneală clară să stea împotriva acestuia. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El nu putea s-o facă, pentru că el era primarul oraşului. El nu putea. Dar Biblia a spus, că, "Păcatele Sodomiţilor i-au supărat sufletul." El ştia că aceasta era greşit, dar el nu avea îndrăzneală să o facă, să ia poziţie împotriva lui.
E-228 The Bible said, that, "The sins of Sodom vexed the righteous soul of Lot daily." He just didn't have the plain nerve enough to stand out against it. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He couldn't do it, for he was the mayor of the city. He couldn't. But the Bible said, that, "The sins of the—of the Sodomites vexed his soul." He knowed it was wrong, but he didn't have nerve to do it, to stand out against it.
E-229 Acum priviţi. Cât de mulţi Loţi în America, ieri, citindu¬şi Biblia, să-şi pregătească mesajul pentru ziua aceea, şi au dat peste botezul în apă în Numele lui Isus Cristos? Câţi din ei au dat peste botezul Duhului Sfânt? "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci"? Marcu 16, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred"? Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el"? "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, cereţi ce vreţi şi se va face"? Cât de mulţi Loţi au văzut Aceea? Dar, din cauza scuzei lor, din denominaţiunea lor! S-a uitat afară, şi vede în Biblie.
E-229 Now look. How many Lots in America, yesterday, reading their Bible, to prepare their message for the day, and run across the water baptism in the Name of Jesus Christ? How many of them run across the baptism of the Holy Ghost? "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever"? Mark 16, "These signs shall follow them that believe"? John 14:12, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also"? "If ye abide in Me, and My Word in you, ask what you will, it shall be done"? How many Lots saw That? But, because of their excuse, of their denomination! It looked out and see in the Bible.
E-230 Priviţi la adunarea lor de femei cu părul scurtat, şi ei ştiu că Biblia o condamnă. Priviţi-i mergând în jos pe stradă, la proprii lor membri de biserică mergând în jos pe stradă, şi ei ştiu căci Cuvântul este împotriva acesteia. Dar ei nu au îndrăzneala să strige împotriva acesteia. Dar, totuşi, omul pretinde a fi un Creştin, sufletul lui înlăuntrul său strigă împotriva acesteia, dar el nu are îndrăzneala. Dacă aceea nu este Sodoma modernă, unde este ea?
Dumnezeule, dă-ne pe cineva care va striga împotriva acesteia. Aşa este. Cum a spus Ioan Botezătorul, "Securea este pusă la rădăcina pomului." Asta-i ce avem noi nevoie astăzi.
E-230 Look at their congregation of bobbed-haired women, and they know the Bible condemns it. Look going down the street, at their own church members going down the street, with shorts on, and they know the Word is against it. But they haven't got the nerve to call out against it. But, yet, the man professing to be a Christian, his soul within him cries out against it, but he hasn't got the nerve. If that ain't modern Sodom, where is it at?
God, give us somebody that'll cry out against it. That's right. Like John the Baptist said, "The axe is laid to the root of the tree." That's what we need today.
E-231 Priviţi. Ei sunt o Sodomă modernă. Ţineţi minte. Vedeţi? Întregul pământ a devenit o Sodomă şi Gomoră modernă. Lot trăieşte iarăşi din nou. Nu... O trăieşte din nou, căci convingerile lui cinstite îi spune prin Cuvânt că el este greşit.
E-231 Watch. They're a modern Sodom. Remember. See? The whole land has become a modern Sodom and Gomorrah. Lot again living on over. No, living it all over, for his honest convictions tells him by the Word that he's wrong.
E-232 Priviţi în Chicago, împrejurimile Chicago, când acei trei sute de predicatori au şezut acolo. Şi Domnul mi-a spus în seara aceea ce urmau ei să facă. Ei au avut o capcană pusă pentru mine. Eu, mergând acolo. Am mers şi i-am spus la Fratele Carlson. Am spus, "Tu nu-l vei avea în hotelul acela. Tu va trebui să-l duci la un alt loc, şi aceasta va fi o cameră verde. Şi ei au o cursă pusă pentru mine, nu-i aşa, Frate Carlson?" El şi-a aplecat capul.
El a şezut acolo în biroul meu, cu câteva zile în urmă, pentru mine venea, mitingul din Chicago. A zis, "Eu niciodată nu voi uita asta, Frate Branham."
Şi am zis, "Ei au o cursă pusă pentru mine. De ce Frate Carlson? Îţi este teamă să-mi spui de ce, tu şi Tammy Hicks?" Ei şi-au aplecat capul. Am zis, "Tammy, de ce nu te duci să vorbeşti?"
A spus, "Eu nu am putut să o fac."
Am zis, "Am crezut că ai spus că îmi vei face un favor."
E-232 Look in Chicago, greater Chicago, when them three hundred preachers setting there. And the Lord told me that night what they was going to do. They had a trap set for me. Me, go on over there. I went and told Brother Carlson. I said, "You're not have it in that hotel. You'll have to take it to another place, and it be a green room. And they got a trap set for me, haven't they, Brother Carlson?" He dropped his head.
He set there in my office, few days ago, for me come, Chicago meeting. Said, "I'll never forget that, Brother Branham."
And I said, "They got a trap set for me. Why, Brother Carlson? Are you afraid to tell me why, you and Tommy Hicks?" They dropped their head. I said, "Tommy, why don't you go speak?"
Said, "I couldn't do it."
I said, "I thought you said you'd do me a favor."
E-233 Am zis, "Noaptea trecută Domnul mi-a spus. Tu vei merge jos acolo astăzi, şi vei afla că nu vei obţine clădirea aceea. Te vei duce la o altă clădire. Doctor Mead va fi aşezat pe partea aceasta. Acel om de culoare, soţia lui, care cântă, va şedea chiar aici, şi aşa mai departe, unde ei toţi vor fi aşezaţi." Am zis, "Acolo va fi un preot Buddha acolo." Şi am zis, "Acum aflaţi. Ei o au împotriva mea pentru că eu predic botezul în apă în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Ei au aceasta împotriva mea pentru că eu predic sămânţa şarpelui; şi împotriva dovezii, că, fiecare om care vorbeşte în limbi are Duhul Sfânt, şi lucruri." Am zis, "Veniţi jos şi priviţi-l pe Dumnezeu."
E-233 I said, "Last night the Lord told me. You're going down there today, and you find out you're not going to get that building. You're going to another building. Doctor Mead will be setting this side. That colored man, his wife, that sings, will be setting right here, and so forth, where they'll all be setting." I said, "There'll be a Buddha priest there." And I said, "Now find out. They got it against me because I preach the water baptism in the Name of our Lord Jesus Christ. They got it against me 'cause I preach the serpent's seed; and against the evidence, that, every man speaks with tongues has got the Holy Ghost, and things." I said, "Come down and watch God."
E-234 Am intrat acolo, ei au mers jos acolo, şi chiar două ore de atunci, sau mai bine, cândva în după masa aceea, ei l-au chemat sus pe Fratele Carlson. Şi el a spus, "Insul care l-a lăsat să aibă aceea, şi a plătit un avans pentru aceasta, a zis, 'Noi trebuie să anulăm, pentru că managerul a spus că el deja a promis-o la o orchestră pentru seara aceea, sau dimineaţa aceea."' Şi ei nu o puteau avea.
E-234 Got in there, they went down there, and the very two hours from then, or better, some time that afternoon, they called up Brother Carlson. And he said, "The guy that let him have that, and paid a down payment on it, said, 'We have to cancel, because the manager said he had already promised it to a band for that night, or that morning.'" And they couldn't have it.
E-235 Aşa că noi am mers afară la Town şi Country. Şi în dimineaţa când am intrat acolo, şi am stat înăuntru acolo. Şi-şi Fratele Carlson a spus, "Există un singur lucru. Voi fraţilor aţi putea să nu fiţi de acord cu Fratele Branham, dar," a zis, "lui nu-i frică să spună ceea ce crede." El a zis, "El mi-a spus că lucrurile acestea se vor întâmpla chiar exact în felul cum sunt ele." A zis, "Acum iată-l aici. Lăsaţi-l să vorbească pentru sine."
E-235 So we went out to the Town and Country. And that morning when we got in there, and stood in there. And—and Brother Carlson said, "There's one thing. You brethren might disagree with Brother Branham, but," said, "he's not scared to say what he believes." He said, "He told me these things would happen just exactly the way they are." He said, "Now here he is. Let him speak for hisself."
E-236 Eu am luat Scriptura, "Eu nu sunt nesupus la viziunea cerească," cum a spus Pavel. Am zis, "Voi mi-aţi pregătit-o pentru mine, pentru botezul în Numele lui Isus Cristos. Mai bine de trei sute dintre voi v-aţi prezentat ca Doctor Aşa-şi¬aşa, şi Doctor Aşa-şi-aşa." Am spus, "Eu nici măcar nu am o pregătire de şcoală de gramatică. Dar eu apelez la orice om de aici să vă aduceţi Biblia şi să staţi aici alături de mine, şi să tăgăduiţi unul din Cuvintele care s-au spus."
Voi o aveţi pe bandă aici afară, dacă vreţi s-o auziţi. Aceea a fost cea mai tăcută mulţime care aţi auzit-o vreodată. Am spus, "Care-i treaba?" Există cineva aici, în seara aceasta, care a fost în mitingul din dimineaţa aceea, să vă vedem că vă ţineţi mâna. Da. Păi, sigur, priviţi peste tot în jur.
Am spus, "Atunci, dacă nu o puteţi sprijini, atunci lăsaţi¬mă în pace." Corect. O mulţime de urlături, când ei sunt după colţ. Dar să vină faţă-n-faţă cu chestiunea, este altceva. Aşa este. Aceasta-i... Oamenii aceia au mers afară.
E-236 I took the Scripture, "I'm not disobedient to the heavenly vision," as Paul said. I said, "You've got it in for me, for water baptism in the Name of Jesus Christ. Better than three hundred of you introduce yourself as Doctor So-and-so, and Doctor So-and-so." I said, "I haven't even got a grammar school education. But I challenge any man here to bring your Bible and stand here by my side, and deny one of the Words that's been said."
You got it on tape out here, if you want to hear it. That was the quietest crowd you ever heard. I said, "What's the matter?" Is there anybody here, tonight, was in that morning meeting, let's see you hold your hand. Yeah. Well, sure, look all around.
I said, "Then, if you can't support it, then keep off my back." Right. Lot of howling, when they're around the corner. But come face-to-face with the issue, it's different. That's right. It's… Them men went out.
E-237 Tommy Hicks a zis, "Eu vreau trei sute din benzile acelea, să le trimit la fiecare predicator trinitarian pretinzător de care ştiu."
Oamenii aceia dând mâna cu mine, au zis, "Noi vom veni jos la tabernacol şi vom fi botezaţi din nou."
Unde sunt ei? Scuze. "Eu nu o pot face. Denominaţiunea mea nu m-ar lăsa să o fac. M-am însurat cu o nevastă. Am cumpărat un bou de jug, sau jug de boi, adică. Am-am cumpărat o bucată de pământ. Eu trebuie să mă duc să mă uit la el." Vedeţi? Unele din lucrurile acelea, ca, scuze. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Este viaţa aceea vrednică de Evanghelie? ["Nu."]
Dacă Evanghelia este corectă, haideţi să vindem tot ce avem şi să trăim pentru Ea. Fiţi un Creştin. Da, domnule. Amin. Observaţi acum, aşa cum încheiem.
E-237 Tommy Hicks said, "I want three hundred of those tapes, to send to every pretender trinitarian preacher I know of."
Them men shaking my hand, said, "We'll come down to the tabernacle and be baptized over."
Where they at? Excuses. "I can't do it. My denomination won't let me do it. I married a wife. I bought an ox of yoke, or yoke of ox, rather. I—I bought a piece of ground. I got to go look at it." See? Some of those things, like, excuses. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Is that life worthy of the Gospel? ["No."]
If the Gospel is right, let's sell out everything we got and live for It. Be a Christian. Yes, sir. Amen. Notice now, as we close.
E-238 Dar scuzele lor sunt crezurile lor şi denominaţiunile lor.
Aceasta-i ca un pom. Eu mă uitam la Fratele Banks, zilele trecute. Eu am avut un-un pom de pin, eu l-am plantat când m-am mutat la început sus acolo, cu vreo, oh, cu vreo cincisprezece ani în urmă, sau mai bine. Şi am lăsat vlăstarii aceia, ramurile să crească afară pe pomul de pin, şi noi nu am putut pune maşina de cosit înapoi dedesubt acolo. Şi acolo nu era nici un fir de iarbă, oricum. Şi am mers acolo afară, am luat un fierăstrău şi am tăiat ramurile acelea jos, până când pinul acela era până sus aici, unde tu puteai umbla sub el cu o maşină de cosit. Şi cel mai frumos mănunchi de iarbă ce l-aţi văzut vreodată este sub el acum. Ce era aceasta? Sămânţa era acolo. Ea trebuia să primească lumina.
E-238 But their excuses is their creeds and their denominations.
It's like a tree. I was looking at Brother Banks, other day. I had a—a pine tree, I planted when I first moved up there, about, oh, about fifteen years ago, or better. And I let them vines, the branches grow out on the pine tree, and we couldn't get the mower back under there. And there wasn't a sprig of grass, anyhow. And I went out there, took a saw and sawed them limbs off, until that pine tree was way up here, where you could walk under it with a mower. And the prettiest bunch of grass you ever seen is under it now. What was it? The seed was there. It had to get the light.
E-239 Şi atât timp cât denominaţiunile, scuzele voastre, încearcă să umbrească Sămânţa aceea care voi ştiţi că ea de fapt zace acolo, voi luaţi partea lui Lot. Aruncaţi la o parte lucrurile acelea, şi lăsaţi ca Lumina Evangheliei să strălucească asupra înăuntru acolo, puterea lui Isus Cristos. Da. Ţinând Lumina jos de pe ea, o va ţine de la a trăi. Căci, dacă Lumina ajunge odată la ea, ea va izbucni la Viaţă.
Acela-i motivul că oamenii spun, "Să nu vă duceţi la ceva din felul acela de miting." Ei se tem că ceva din Lumina aceea va atinge pe unul din membri lor.
E-239 And as long as the denomination, your excuses, try to shadow that Seed that you know actually lays there, you're taking the part of Lot. Throw them things away, and let the Gospel Light shine in upon there, the power of Jesus Christ. Yes. Keeping the Light off of it, will keep it from living. For, if the Light ever gets to it, it will spring forth to Life.
That's the reason the people say, "Don't go to some of them kind of meeting." They're afraid some of the Light will strike one of their members.
E-240 Amintiţi-vă de femeia de la fântână. Ea era o prostituată.
Acolo stăteau preoţii aceia. Ei l-au văzut pe Isus să-i spună lui Natanael, "Eu te-am văzut aproape, când tu erai sub smochin."
Şi preoţii au zis, "El este Beelzebub. El este un ghicitor. Acela-i Diavolul."
E-240 Remember the woman at the well. She was a prostitute.
There stood those priests. They seen Jesus tell Nathanael, "I saw you by, when you was under the fig tree."
And the priests said, "He's Beelzebub. He's a fortune teller. That's the devil."
E-241 Această femeie mică, când ea a păşit sus acolo, în starea ei imorală, trăind cu şase bărbaţi. Şi când ea a păşit sus acolo în starea aceea, în starea aceea în care era ea. Şi Isus a zis, "Adu-mi să beau." Conversaţia a început. El a zis, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a zis, "Eu nu am nici unul."
A zis, "Tu ai spus adevărul. Tu ai avut cinci, şi acela cu care trăieşti, nu-i bărbatul tău."
Ea a zis, "Îmi dau seama că Tu eşti un profet, Domnule. Eu ştiu că Mesia va face asta când El vine."
Isus a zis, "Eu sunt Acela."
E-241 This little women, when she walked up there, in her immoral state, living with six men. And when she walked up there in that state, in that state she was. And Jesus said, "Bring Me a drink." The conversation started. He said, "Go get your husband and come here."
She said, "I don't have any."
Said, "You said the truth. You've got five, and the one you're living with, not your husband."
She said, "I perceive that You are a prophet, Sir. I know the Messiah will do that when He comes."
Jesus said, "I am He."
E-242 Aceea a stabilit-o. Când Lumina aceea a reflectat peste Sămânţa aceea care zăcea în curva aceea mică, zilele de curvă s-au terminat. În stradă a mers ea, slăvind pe Dumnezeu, a zis, "Veniţi, să vedeţi pe un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este Acesta Mesia?" Ce era aceasta? Lumina aceea a ajuns la sămânţa aceea înapoi sub umbra unui adăpost de prostituată. Da, domnule.
Acum să încheiem, în a spune aceasta. Eu nu ştiu câte pagini mai am, dar eu-eu sigur nu le voi lua pe toate. Vreo zece, dar aceea este doar cam pe jumătate înăuntru. Dar să încheiem, în a spune aceasta.
E-242 That settled it. When that Light flashed across that Seed laying in that little old harlot, the harlot days was over. Into the street she went, glorifying God, said, "Come, see a Man Who told me the things I've done. Isn't This the Messiah?" What was it? The Light got to that seed back under the shadow of a prostitute shelter. Yes, sir.
Now let's close, in saying this. I don't know how many more pages I got, but I—I sure won't take them all. About ten, but that's just about one-half through. But let's close, in saying this.
E-243 Să comparăm ceva, o dată, despre o viaţă vrednică. Să comparăm viaţa Sfântului Pavel cu tânărul bogat cârmuitor. Aceeaşi Lumină i-a lovit pe amândoi oameni. Amândoi au avut aceeaşi invitaţie de la Isus Cristos. Este aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Ei amândoi erau bine instruiţi în Scripturi. Ei erau amândoi teologi. Amintiţi-vă, Isus i-a spus-spus tânărului bogat cârmuitor, "Să ţii poruncile."
E-243 Let's compare something, one time, of a life worthy. Let's compare the life of Saint Paul to the rich young ruler. The same Light struck both men. Both had the same invitation from Jesus Christ. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] They both was well trained in the Scriptures. They were both theologian. 'Member, Jesus told—told the rich young ruler, "Keep the commandments."
E-244 A zis, "Eu am făcut aceasta din tinereţea mea."
El era un om instruit. Aşa era Sfântul Pavel. Amândoi erau bine instruiţi în Scriptură. Dar, ei amândoi aveau Cuvântul. Unul L-a avut dintr-o cunoştinţă; celălalt a avut germenele de Viaţă în el. Când Lumina a reflectat peste, înaintea lui Pavel, el a zis, "Doamne, Cine eşti Tu?"
A zis, "Eu sunt Isus."
"Iată-mă aici, atunci." El era gata.
E-244 Said, "I've done this, from my youth."
He was a trained man. So was Saint Paul. Both were well-trained in the Scripture. But, both of them had the Word. One had It from a knowledge; the other one had the germ of Life in it. When that Light flashed across, in front of Paul, he said, "Lord, Who are You?"
Said, "I'm Jesus."
"Here I am, then." He was ready.
E-245 Lumina i-a lovit pe amândoi oameni. Unul a fost germinat; celălalt nu este. Acela-i felul cum este astăzi: biserică spirituală, biserică naturală.
E-245 The Light struck both men. One was germitized; the other is not. That's the way it is today: church spiritual, church natural.
E-246 Omul bogat şi-a avut scuza lui. El nu o putea face. El era prea împovărat în jos cu prea mulţi prieteni din lume. El nu a vrut să se lase de asociaţii.
Aceea-i chestiunea cu o mulţime de oameni astăzi. Tu gândeşti, că deoarece tu aparţi la o lojă, tu doar nu ai putea părăsi frăţietatea aceea. "Ei toţi bea şi lucruri ca acelea. Ei fac aceasta." În regulă, mergi înainte cu aceasta; nimic împotriva lojei, nimic împotriva bisericii. Eu vorbesc despre voi. Vedeţi? Da. Vedeţi? Nimic împotriva aceleia. Căci, şase din una, şi o jumătate de duzină cealaltă. Eu tocmai am terminat a vă spune că biserica nu era nimic decât o lojă, denominaţiunea, dacă ei tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.
E-246 The rich man had his excuse. He couldn't do it. He was too weighted down with too many friends of the world. He didn't want to quit associating.
That's what's the matter with a lot of people today. You think, because you belong to a lodge, you just couldn't forsake that brotherhood. "They all drink and things like that. They do this." All right, go along with it; nothing against the lodge, nothing against the church. I'm talking about you. See? Yeah. See? Nothing against that. For, six of one, and half a dozen the other. I've just got through telling you the church was nothing but a lodge, the denomination, if they deny the Word of God.
E-247 Observaţi. Omul bogat îşi avea scuzele lui. El niciodată nu a părăsit mărturia lui, totuşi. Noi aflăm că el a mers la mare afacere. El avea cunoştinţă. Şi el a mers la un astfel de loc încât a trebuit să crească aşa de mult, până când el a trebuit să construiască hambare noi în care să-şi pună lucrurile. Şi când el a murit; şi ceva burlac, cu gulerul întors în jur, i-a predicat funeralul, fără îndoială. Şi când a făcut-o, el poate a spus... Ei au ridicat steagul pe jumătate, şi a zis, "Fratele nostru scump preaiubit, primarul acestui oraş, acum este în braţele celui Atotputernic, pentru că el a fost un mare membru al bisericii. El a făcut aşa-şi-aşa, şi aşa."
Şi Biblia a zis, "În iad el şi-a ridicat ochii în sus, fiind în chin." Vedeţi?
E-247 Notice. The rich man had his excuses. He never forsaken his testimony, though. We find out that he went to great business. He had knowledge. And he went to such a place till he had to increase so much, till he had to build new barns to put his things in. And when he died; and some bachelor, with his collar turned around, preached his funeral, no doubt. And when he did, he might have said… They half-masted the flags, and said, "Our dear beloved brother, the mayor of this city, now is in the arms of Almighty, because he was a great member of the church. He did so-and-so, and so."
And the Bible said, "In hell he lifted up his eyes, being in torment." See?
E-248 Şi amintiţi-vă, el încă vroia să-şi ţină profesia în iad. El l-a văzut pe Lazăr, în sânul lui Abraham, şi a zis, "Părinte Abraham, trimite-l pe Lazăr jos aici." Încă îl chema "părinte." Vedeţi?
El şi-a luat cunoştinţa, şi a mers la o biserică intelectuală. Când Lumina l-a lovit, el a refuzat-O.
Dacă aceea nu este tendinţa bisericii moderne de astăzi, eu nu o cunosc. Nu contează ce reflectează Dumnezeu peste cărarea lor, Stâlpul de Foc sau orice ar putea să fie; ei încă, cu cunoştinţa lor, ei pot să-L explice ca ceva fără importanţă, şi merg la grupul intelectual, pentru starea socială.
E-248 And remember, he still wanted to hold his profession in hell. He seen Lazarus, in the bosoms of Abraham, and he said, "Father Abraham, send Lazarus down here." Still calling him "father." See?
He took his knowledge, and went to an intellectual church. When the Light struck him, he turned It down.
If that isn't the modern trend of the church today, I don't know it. No matter what God flashes across their path, the Pillar of Fire or whatever it might be; they still, with their knowledge, they can explain It away, and go to the intellectual group, for the social standing.
E-249 Dar Pavel era deja în starea socială, cu mare cunoştinţă, un mare învăţat sub Gamaliel, o mână dreaptă la marele preot, într-atât încât el a mers la preoţi şi a obţinut porunci să-i pună pe toţi acei holy-rollers în temniţă. Dar când Lumina i-a izbit cărarea, şi el a văzut că acelaşi Stâlp de Foc care l-a călăuzit pe Israel prin pustie era Isus Cristos, el a părăsit tot ce a ştiut el vreodată. El a venit la Viaţă.
E-249 But Paul was already in the social standing, with great knowledge, a great scholar under Gamaliel, a right-hand to the high priest, insomuch till he went to the priests and got orders to put all them holy-rollers in jail. But when the Light struck his path, and he seen that that same Pillar of Fire that led Israel through the wilderness was Jesus Christ, he forsook all he ever knowed. He come to Life.
E-250 Aţi putea voi numi acea viaţă a omului bogat o viaţă vrednică de Evanghelia care el a auzit-o? Deşi el era un credincios, aţi putea numi felul acela de viaţă... Printre intelectuali şi distracţii, seara aceea sus acolo pe... aşa cum soarele a apus, dând un toast, şi poate ceva preot zicând o rugăciune, sus pe vârf acolo. Şi el avea distracţiile, şi un cerşetor zăcând la poarta lui jos acolo. Şi el îşi dă toastul, şi a vorbit despre marea lui credinţă ce o avea în Dumnezeu. Şi înainte de lumina zilei, dimineaţa următoare, înainte să poată răsări soarele, el era în iad. Aşa este. Acolo sunt intelectualii voştri.
E-250 Could you call that rich man's life a life worthy of the Gospel that he heard? Though he was a believer, could you call that kind of a life… Amongst the intellectuals and entertainments, that night up there on the… as the sun went down, giving a toast, and maybe some priest saying a prayer, up on top of there. And he had the entertainments, and a beggar laying at his gate down there. And he give his toast, and talked about his great faith he had in God. And before daylight, the next morning, 'fore the sun could get up, he was in hell. That's right. There is your intellectuals.
E-251 Dar Pavel, când Lumina l-a lovit, să comparăm viaţa lui şi să vedem dacă era vrednică. Ce s-a întâmplat? Când, Pavel, l-a izbit Lumina, el a părăsit toată cunoştinţa lui şi s-a îndepărtat de grupul intelectual, şi a umblat în Duhul lui Isus Cristos. Slavă lui Dumnezeu! Cu aşa de deştept cum era el, el nici măcar nu a folosit cuvinte mari.
Când el a venit printre Corinteni, el a zis, "Eu nu am venit la voi cu înţelepciunea omenească. Eu nu am venit la voi cu cuvinte înalte, pentru ca să vă puneţi credinţa în aceea. Ci am venit la voi în simplitate, în puterea învierii lui Isus Cristos, ca credinţa voastră să fie înăuntru acolo." Acolo era o viaţă. Urmăriţi aceasta.
E-251 But Paul, when the Light struck him, let's compare his life and see whether it's worthy. What happened? When, Paul, the Light struck him, he forsook all his knowledge and got away from that intellectual group, and he walked in the Spirit of Jesus Christ. Glory to God! With… As smart as he was, he never even used big words.
When he come amongst them Corinthians, he said, "I never come to you with the wisdom of man. I never come to you with swelling words, because you put your faith in that. But I come to you in simplicity, in the power of the resurrection of Jesus Christ, that your faith would be in there." There's a life. Watch it.
E-252 El nu şi-a folosit educaţia lui. El nu a umblat cu grupul intelectual. El a umblat în Duhul lui Cristos, umilit, ascultător la cuvântul lui Dumnezeu, când Acesta era foarte mult contrar la crezurile lor. Dar Pavel a văzut Lumina şi a umblat în Ea (este aşa?), lăsând ca Viaţa lui Cristos să-l reflecteze pe Isus Cristos la epoca în care el a trăit, ca oamenii să poată vedea Duhul lui Dumnezeu în el.
Şi cei smeriţi l-au crezut, aşa de mult, încât ei au vrut să aducă batiste înăuntru. Ei le-au luat de pe trupul lui. Şi ei l-au crezut, aşa de mult, că el era aşa o reprezentare a lui Isus Cristos, încât, orice a atins, ei credeau, era binecuvântat. Da. Ce om era acela, să-şi dea viaţa, bogăţiile lui, şi tot ce a avut! Educaţia lui; a uita totul, să umble jos cu pescari, cerşetori şi haimanale pe stradă, să lase luminile lui să reflecteze dragostea lui Isus Cristos.
El a zis, "Am fost biciuit pe spate, de patruzeci şi nouă de ori; nu mă deranjează. De asemenea, eu port în trupul meu semnele lui Isus Cristos." Sărmanul ins micuţ într-o stare aşa de teribilă, el a zis, "Eu port în trupul meu semnele lui Isus Cristos." Ce diferit de acest mare demnitar cu preoţii peste tot în jurul lui.
E-252 He never used his education. He never walked with the intellectual bunch. He walked in the Spirit of Christ, humble, obedient to the Word of God, when It was very much contrary to their creeds. But Paul saw the Light and walked in It (that right?), letting the Life of Christ reflect Jesus Christ to the age that he lived in, that the people might see the Spirit of God in him.
And the humble believed it, so much, till they even wanted to bring handkerchiefs in. They take them off of his body. And they believed it, so much, he's such a representation of Jesus Christ, till, whatever he touched, they believe, was blessed. Yes. What a man that was, give his life, his riches, his everything he had! His education; forgot all, to walk down with fishermen, and beggars and bums on the street, to let his lights reflect the love of Jesus Christ.
He said, "I been striped across the back, forty and nine times; don't bother me." Said also, "I bear in my body the marks of Jesus Christ." The poor little fellow in such a terrible condition, he said, "I bear in my body the marks of Jesus Christ." What a different from this great dignitary with the priests all around him.
E-253 Şi când el era la Roma, şi nimeni nu stătea alături de el. Şi ei au construit un butuc, să-i taie capul jos, acolo afară. Acolo-i unde a spus-o. O, doamne! El a zis, "Acolo este păstrată pentru mine o coroană, pe care domnul, Judecătorul cel Drept mi-o va da în Ziua aceea; şi nu numai mie, ci acum la toţi aceia care iubesc apariţia Lui." acolo este o viaţă vrednică de Evanghelie, sau, un fiu.
E-253 And when he was at Rome, and nobody standing by him. And they was building a block, to cut his head off, out there. There's where she told it. Oh, my! He said, "There is laid up for me a crown, that the Lord, the Righteous Judge will give me at that Day; and not only me, but now all them that love His appearing." There is a life worthy of the Gospel, or, a son.
E-254 El a stat pentru Cristos. El a lăsat Evanghelia să reflecteze prin el. Înainte să o facă, el a mers şi a învăţat Evanghelia. A mers jos în Arabia şi a stat trei ani, şi a luat Vechiul Testament. Şi a arătat, cu Vechiul Testament, că El era Isus Cristos. Şi el L-a lăsat să reflecteze prin el, la un grup de oameni smeriţi. Că, el, când... El a zis, "Eu ştiu cum să am un stomac plin, şi eu ştiu cum să fiu flămând şi în lipsuri."
Un om cu o educaţie ca el, şi un învăţat ca el, stând alături de... cu o şcolarizare de la Gamaliel, unul din cei mai mari învăţători ce a existat din ziua aceea, şi a stat braţ-în-braţ cu marele preot. Frate, el putea valora milioane de dolari şi să aibă tot felul de clădiri. Aşa este. Dar el a zis, "Eu..."
E-254 He stood for Christ. He let the Gospel reflect through him. Before he did, he went and learned the Gospel. Went down in Arabia and stayed three years, and took the Old Testament. And showed, by the Old Testament, that He was Jesus Christ. And he let It reflect through him, to a humble bunch of people. That, he, when… He said, "I know how to have a belly full, and I know how to be hungry and wanting."
A man with an education like him, and a scholar like him, standing by the… with a scholarship from Gamaliel, one of the greatest teachers there was of the day, and stood arm-and-arm with the high priest. Brother, he could have been worth millions of dollars and had all kind of buildings. That's right. But he said, "I…"
E-255 El nici măcar nu a avut decât o haină. Şi Dima a văzut un om cu aşa o slujbă ca aceea! Doi Timotei, al 3-lea capitol, el a zis, "Dima m-a părăsit, şi toţi ceilalţi bărbaţi, iubind lumea aceasta prezentă." A zis, "Când tu vii, adu-mi mantaua care am lăsat-o acolo. Se face frig." Un om cu o slujbă ca aceea, şi putea să aibe numai o manta? Slavă lui Dumnezeu!
E-255 He didn't even have but one coat. And Demas saw a man with such a ministry as that! Second Timothy, the 3rd chapter, he said, "Demas has forsaken me, and all other men, loving this present world." Said, "When you come, bring me that coat I left up there. It's getting cold." A man with a ministry like that, and could only have one coat? Glory to God!
E-256 Îmi aminteşte de Sfântul Martin, când el a încercat să stea pentru Evanghelie, şi de toate, înainte să fie convertit. ţn-în Pre-Nicea, sau consiliul Nicea, Părinţii Nicea, în istorie. Într-o zi, el se ducea prin porţi acolo. El era din Tours, Franţa. Şi acolo erau oameni... Un cerşi tor bătrân zăcea acolo, murind, fără haine. Şi oamenii treceau pe acolo, care puteau să-i dea haine, şi ei nu au făcut-o. Ei au trecut pe lângă el şi l-au ignorat pe insul bătrân. Şi Sfântul Martin a stat acolo şi s-a uitat. Ei au spus că el...
E-256 Reminds me of Saint Martin, when he was trying to stand for the Gospel, and everything, before he was converted. In the—in the Pre-Nicene, or the Nicaea council, the Nicaea Fathers, in the history. One day, he was going through the gates there. He was from Tours, France. And there was people… An old bum laying there, dying, no clothes. And the people passed by, that could have give him clothes, and they didn't do it. They passed him by and ignored the old fellow. And Saint Martin stood there and looked it. They said he…
E-257 Fiecare soldat avea o-avea un om să-i ţină cizmele lustruite. Şi el a lustruit cizmele servitorului lui.
Şi şi-a luat mantaua jos, şi a luat un cuţit şi a tăiat-o, în jumătate, în două, cu sabia lui. L-a înfăşurat pe bătrânul cerşitor în ea, a zis, "Noi putem trăi amândoi."
El a mers acasă şi a mers la culcare. Culcat acolo, gândind că omul bătrân a plâns. În mod direct, Ceva l-a trezit. El s-a uitat. Stând în cameră, acolo stătea Isus Cristos înfăşurat în aceeaşi bucată veche de îmbrăcăminte în care el l-a înfăşurat pe cerşitor. A zis, "Într-atât cât voi le-aţi făcut la cel mai mic dintre aceşti micuţi, voi Mie mi-aţi făcut." Aceea era o viaţă vrednică de Evanghelie. Voi ştiţi cum şi-a sigilat viaţa, de asemenea, nu-i aşa?
E-257 Every soldier had a—had a man to keep his boots shined. And he shined his servant's boots.
And took his coat off, and took a knife and cut it, half, in two, his sword. Wrapped the old bum up in it, said, "We both can live."
He went home and went to bed. Laying there, thinking the old man had cried. Directly, Something woke him up. He looked. Standing in the room, there stood Jesus Christ wrapped in that same old piece of garment that he wrapped the bum in. Said, "Insomuch as you have done unto least of these little ones, you've done it unto Me." That's a life worthy of the Gospel. You know how he sealed his life, too, don't you?
E-258 Priviţi la Policarp, stând pentru botezul în Numele lui Isus, împotriva bisericii Romano Catolice. Şi ei l-au ars pe rug; au dărâmat o casă de baie şi l-au ars. Priviţi la Irineus, şi restul din ei, care au suferit pentru cauza aceasta. Acelea erau vieţi vrednice.
E-258 Look at Polycarp, standing for the Name of Jesus baptism, against the Roman Catholic church. And they burn him to a stake; tore down a bathhouse and burn him. Look at Irenaeus, the rest of them, that suffered for this cause. That's lives worthy.
E-259 Priviţi ce a spus Pavel în Cartea despre Evrei, capitolul al 11-lea. A zis, "Ei erau tăiaţi în două, dezmembraţi; rătăceau în jur, în piei de oaie şi piei de capră, şi erau în deşert, şi lipsiţi şi aşa mai departe; vieţi de care lumea aceasta nu este vrednică." Ia te uită. Viaţa aceea este vrednică de Evanghelie. Cum are să stea a mea şi a voastră în Ziua Judecăţii, cu oameni ca aceia?
E-259 Look at what Paul said in the Book of Hebrews, 11th chapter. Said, "They were sawed asunder, pulled apart; wandered about, in sheepskins and goatskins, and was in desert, and destitute and so forth; lives that this world is not worthy of." There you are. That life is worthy of the Gospel. How is mine and yours going to stand in the Day of Judgment, with men like that?
E-260 Priviţi la Pavel acum. Noi vom merge înainte în jos. El a stat pentru Evanghelie, l-a lăsat pe Isus aşa să curgă prin el. Nu conta cum, ce, indiferent de ce gândea cineva despre acesta. Unde, marele preot, păi, el a mers şi a ajuns să i se taie capul, pentru Aceasta. El era o reprezentare vrednică a Evangheliei. Lăsând... Priviţi acolo. Indiferent de ce gândeau oamenii, lăsând curentul Vieţii Eterne să curgă prin el, într-atât încât el a zis, "Eu aş fi anatema de la Cristos, pentru fraţii mei."
Acum voi ştiţi ce faceţi când primiţi Viaţă Eternă. Acolo-i întrebarea voastră. Acolo-i răspunsul vostru. Voi luaţi partea intelectuală; sau, luaţi partea Aceasta, dacă voi într-adevăr aveţi Viaţă Eternă. Asta-i ce se întâmplă.
E-260 Look at Paul now. We'll go on down. He stood for the Gospel, let Jesus so flow through him. No matter how, what, regardless of what anybody thought about it. Where, the high priest, why, he went and had his head cut off, for It. He was a worthy representation of the Gospel. Letting… Look at there. Regardless of what people thought, letting the current of Eternal Life flow through him, insomuch that he said, "I would be accursed from Christ, for my brethren."
Now you know what you do when you get Eternal Life. There is your question. There is your answer. You take the intellectual side; or, take This side, if you've really got Eternal Life. That's what happens.
E-261 Asta-i ce s-a întâmplat. Pavel, gata să fie anatema de la Cristos, să lase poporul lui... Cei orbi, oameni neştiutori care nu vroiau să asculte de Evanghelia lui!
Mă gândesc, o ruşine pentru mine însumi. Eu am fost gata să renunţ la ei, pentru că ei nu vroiau să asculte de mine. Eu simt parcă să mă căiesc. Şi eu m-am căit. Vedeţi?
E-261 That's what happened. Paul, ready to be accursed from Christ, to let his people… The blind, ignorant people that wouldn't listen to his Gospel!
I think, a shame on my own self. I was ready to give them up, because they wouldn't listen to me. I feel like repenting. And I have repented. See?
E-262 Observaţi. Indiferent ce gândeau alţii, acest fel de viaţă este vrednică de Evanghelie. Acum eu închei.
E-262 Notice. Regardless of what others thought, this kind of a life is worthy of the Gospel.
Now I'm closing.
E-263 Omul bogat, ca cei mai mulţi dintre noi astăzi, s-a închis afară şi a respins Cuvântul Vieţii, şi a devenit un membru de biserică; şi a arătat o viaţă, care dovedeşte în Biblie, că era nevrednică de Evanghelia care i s-a cerut să o primească. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cum putea Evanghelia să strălucească printr-o lumină întunecată ca aceea, tăgăduind puterea lui Dumnezeu?
E-263 The rich man, like most of us today, shut out and rejected the Word of Life, and become a church member; and showed a life, that proves in the Bible, was unworthy of the Gospel that he was asked to receive. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] How could the Gospel shine through a darkened light like that, denying the power of God?
E-264 Acum, singura cale să trăiţi o viaţă vrednică, este să lăsaţi pe Cristos şi Cuvântul Lui (care, El este Cuvântul) să Se reflecteze aşa de perfect în voi până când Dumnezeu adevereşte ce a spus El în Cuvânt. Căci, Cristos a murit ca El să poată să Se prezinte înaintea lui Dumnezeu, o Jertfă. Şi El s-a reîntors înapoi în forma Duhului Sfânt, să Se reflecteze prin poporul Lui, să ducă înainte lucrarea Lui; reflectându-Se prin voi, să împlinească Cuvântul Lui promis în aceste zile viitoare.
Cum a auzit Ioan Botezătorul, când el a auzit că a venit Cristos. Şi Cristos a mers afară în apă. Şi Ioan a zis, "Iată Mielul lui Dumnezeu."
Nimeni altul nu L-a văzut. Dar el L-a văzut, Lumina aceea venind jos din cer, ca un porumbel. Şi un Glas a zis, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea să locuiesc." El L-a văzut venind.
Şi Isus a mers afară în apă, Emanuel, înaintea unui-unui predicator care trebuia să fie un radical. A mers afară în apă, înaintea poporului, şi a zis, "Eu vreau să fiu botezat de tine."
E-264 Now, the only way to live a life worthy, is to let Christ and His Word (which, He is the Word) reflect Itself so perfect in you till God vindicates what He said in the Word. For, Christ died that He might present Himself before God, a Sacrifice. And It returned back in the form of the Holy Spirit, to reflect Hisself through His people, to carry on His work; reflecting Hisself through you, to fulfill His promised Word in these future days.
Like John the Baptist heard, when he heard Christ come. And Christ walked out into the water. And John said, "Behold the Lamb of God."
Nobody else saw It. But he saw It, that Light coming down from Heaven, like a dove. And a Voice saying, "This is my beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." He saw It coming.
And Jesus walked out into the water, Immanuel, before a—a preacher that was supposed to be a radical. Walked out into the water, before the people, and said, "I want to be baptized of you."
E-265 Ioan a zis, "Doamne, eu am nevoie să fiu botezat de Tine. De ce vii Tu la mine?" Amândoi ochii aceia s-au întâlnit unul cu altul, un profet şi Dumnezeul lui. Amin. Aţi putea voi... eu... Nu mi-ar place să stau şi să privesc aceea? Să văd perechea aceia de ochi adânci, aspri a lui Ioan să se micească jos şi să-i găsească perechea de ochi adânci, aspri a-i lui Isus; a doilea verişori unul cu altul, în trup.
E-265 John said, "Lord, I have need to be baptized of Thee. Why comest Thou to me?" Both them eyes met one another, a prophet and his God. Amen. Could you… I… Wouldn't I love to stand and watch that? See them stern, deep-set eyes of John peel down and find them stern, deep-set eyes of Jesus; second cousins to one another, in the flesh.
E-266 Isus a zis, "Ioan, lasă ca să fie aşa acum, căci aşa ni se cuvine nouă. Noi suntem Mesajul din ora aceasta. Ni se cuvine nouă să împlinim toată neprihănirea."
E-266 Jesus said, "John, suffer it to be so now, for thus it behooveth us. We're the Message of this hour. It behooveth us to fulfill all righteousness."
E-267 Ioan s-a gândit, "Da, El este Jertfa. Jertfa trebuie să fie spălată înainte ca Ea să fie prezentată." Atunci a zis, "Vino." Şi el L-a botezat. Amin. În alte cuvinte, "Ni se cuvine nouă să împlinim toată neprihănirea."
Isus, ştiind că omul acela era veritabil, a zis, "Niciodată nu a existat un om născut dintr-o femeie, ca el. El este mai mult decât un profet; voi îl puteţi primi, acesta-i mai mult decât un profet." Şi Isus, s-a uitat în inima lui, şi a ştiut asta. Propriul Lui văr L-a întâlnit acolo, faţă-n-faţă.
E-267 John thought, "Yes, He's the Sacrifice. The Sacrifice must be washed before It's presented." Then he said "Come on." And he baptized Him. Amen. Other words, "It behooves us to fulfill all righteousness."
Jesus, knowing that that man was genuine, said, "There's never been a man born of a woman, like him. He's more than a prophet; you can receive it, this is more than a prophet." And Jesus, looking into his heart, and knowing that. His own cousin met Him there, face-to-face.
E-268 Ioan a zis, "Doamne, eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Şi de ce vii Tu la mine?"
E-268 John said, "Lord, I got need to be baptized of You. And why do You come to me?"
E-269 A zis, "Lasă să fie aşa, Ioan. Dar, ţine minte, ni se cuvine nouă să împlinim tot ce a promis Dumnezeu. Şi Eu sunt Jertfa. Eu trebuie să fiu spălat înainte să fiu prezentat." O, vai! Vai!
E-269 Said, "Suffer it to be so, John. But, remember, it behooveth us to fulfill all that God has promised. And I am the Sacrifice. I've got to be washed before presented." Oh, my! My!
E-270 Şi, astăzi, când Luminile de seară strălucesc, când nu există un om în toate minţile care să nu poată spune; orice învăţat Biblic, care s-a uitat în Biblie, ştie că aceasta este ziua din urmă. Atunci, ni se cuvine nouă să cădem de pe aceste ziduri mari, sau să ne îndepărtăm de la lucrurile acestea, şi să intrăm în neprihănirea lui Isus Cristos în această zi din urmă, şi să ne luăm Sigiliul lui Dumnezeu înainte ca Diavolul să ne dea semnul fiarei. O, doamne! Da.
E-270 And, today, when the evening Lights are shining, when there's not a man in his right mind but what can't say, any Bible scholar look in the Bible, knows this is the last day. Then, it behooves us to fall from these big walls, or get away from these things, and to get into the righteousness of Jesus Christ in this last day, and take on the Seal of God before the devil gives us the mark of the beast. Oh, my. Yes.
E-271 Rugaţi-vă la Dumnezeu să lase Lumina din ziua aceasta să răsară în voi, să fiţi un slujitor supus lui Dumnezeu. Şi atunci lăsaţi roada Duhului să rămână întotdeauna în viaţa voastră. Şi aceea este o viaţă care-i vrednică de Evanghelie.
E-271 Pray God to let the Light of this day raise in you, to be an obedient servant to God. And then let the fruit of the Spirit ever remain in your life. And that is a life is worthy of the Gospel.
E-272 Lăsaţi-mă să spun aceasta, în încheiere. Singura cale, singura cale în care voi puteţi trăi o viaţă care-i vrednică de Evanghelie, este să lăsaţi Evanghelia Însăşi, fiecare părticică a Evangheliei, să vină în voi şi să reflecteze promisiunile Lui înapoi, să le facă adeverite. Să locuiască Dumnezeu în voi, să adeverească promisiunile din ziua aceasta.
Întocmai ca Ioan, cum Isus i-a spus lui Ioan, "Lasă ca să fie aşa, Ioan. Aşa este. Dar noi suntem mesagerii din ziua aceasta, şi noi trebuie să împlinim toată neprihănirea."
Şi dacă noi suntem Creştinii din ziua aceasta, să-l primim pe Isus Cristos în inima noastră. Şi El este Cuvântul. Să nu negaţi nimic din El. Ziceţi, "Acesta-i Adevărul." Şi puneţi-L în inima voastră, urmăriţi roada Duhului asupra voastră, şi împliniţi fiecare promisiune care a făcut-o El în Biblie. Dumnezeu vrea să împlinească Cuvântul Lui, şi El nu are ceva mâini decât ale mele şi ale voastre. El nu are ceva ochi decât ai mei şi ai voştri. El nu are limbă decât a mea şi a voastră. "Eu sunt Viţa. Voi sunteţi mlădiţele." Mlădiţele poartă roada. Viţa dă energie la mlădiţă. Aceea-i viaţa care-i vrednică.
E-272 Let me say this, in closing. The only way, the only way that you can live a life that's worthy of the Gospel, is let the Gospel Itself, every bit of the Gospel, come into you and reflect His promises back, make them vindicated. Let God live in you, to vindicate the promises of this day.
Just as John, as Jesus said to John, "Suffer it to be so, John. That's right. But we are the messengers of this day, and we've got to fulfill all righteousness."
And if we are the Christians of this day, let's receive Jesus Christ into our heart. And He is the Word. Don't deny any of It. Say, "It's the Truth." And place It in your heart, watch the fruit of the Spirit upon you, and fulfill every promise that He made in the Bible. God wants to fulfill His Word, and He don't have any hands but mine and yours. He don't have any eyes but mine and yours. He has no tongue but mine and yours. "I am the Vine. Ye are the branches." The branches bears the fruit. The Vine energizes the branch. That's the life that's worthy.
E-273 Rugăciunea mea este, la acei la radio sau în... pe tărâmul benzii, şi acei care sunt prezenţi. Fie ca Dumnezeul la tot harul, din Cer, să strălucească Duhul Lui Sfânt binecuvântat peste noi toţi, ca noi, din seara aceasta, înainte, să putem trăi o viaţă de care Dumnezeu să spună, "Eu sunt bine mulţumit. Intraţi în bucuriile Eterne care au fost pregătite pentru voi de la întemeierea lumii." Să trimită Dumnezeul din Cer binecuvântările Lui peste voi toţi oamenii.
E-273 My prayer is, to those in radio or in… on the tape land, and those that are present. May the God of all grace, of Heaven, shine His blessed Holy Spirit upon us all, that we, from this night, henceforth, can live a life that God would say, "I'm well pleased. Enter into the Eternal joys that's been prepared for you since the foundation of the world." Let the God of Heaven send His blessings upon all you people.
E-274 Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi femeilor, în seara aceasta, care aveţi părul scurt, în aşa fel ca voi să vedeţi, şi să vă îndepărtaţi de tendinţa modernă din ziua aceasta, şi să vă daţi seama că Biblia zice ca voi să nu faceţi asta. Şi dacă sunteţi vinovate de a purta haine imorale, ca Dumnezeul din Cer să-şi reverse harul Lui în inima voastră, ca voi niciodată să nu o mai faceţi, ca voi să nu mai fiţi niciodată vinovate de un astfel de lucru. Fie ca Duhul Sfânt să vi-o deschidă doar şi să vă arate. Fie ca voi, fără botezul Duhului Sfânt ...
E-274 I pray that God will bless you women, tonight, that's got short hair, in such a way that you will see, and get away from this modern trend of the day, and realize that the Bible says that you shouldn't do that. And if you're guilty of wearing immoral clothes, that the God of Heaven will shed His grace in your heart, that you'll never do it again, that you'll never be guilty of such a thing again. May the Holy Spirit just open it up to you and show you. May you, without the baptism of the Holy Ghost…
E-275 Fie ca voi bărbaţilor care vă aveţi nevestele, şi le lăsaţi să fie şeful casei şi să vă conducă în jur, fie ca Dumnezeul din Cer să vă dea har să vă puneţi piciorul jos şi să o aduceţi pe femeia aceea înapoi în toate minţile ei din nou, da, şi să vă daţi seama că acela-i locul vostru în Cristos. Nu un şef, acum, dar voi sunteţi capul casei. Amintiţi-vă, ea nici măcar nu este în creaţia originală. Ea este numai un produs secundar din voi, dat de Dumnezeu, să aibă grijă de voi, să vă ţină hainele curate şi să vă pregătească mesele, şi aşa mai departe. Ea nu este dictatorul vostru.
E-275 May you men that's got your wives, and let them be the boss of the house and lead you around, may the God of Heaven give you grace to set your foot down and bring that woman back to her right mind again, yeah, and realize that that's your place in Christ. Not a boss, now, but you are the head of the house. Remember, she's not even in the original creation. She's only a by-product of you, give by God, to you, to take care of you, to keep your clothes clean and fix your meals, and so forth. She's not your dictator.
E-276 Voi femeile Americane umblaţi în jur cu o grămadă de vopsea pe faţa voastră, şi nasul vostru sus în aer (dacă ar ploua, v-ar îneca), şi atunci vă gândiţi că sunteţi un fel de dictator. Voi sunteţi, la un sissy, dar nu la un adevărat fiu al lui Dumnezeu. Corect.
E-276 You American women run around with a gob of paint on your face, and your nose up in the air (it'd rain, it'd drown you), and then think you're some sort of a dictator. You are, to a sissy, but not a real son of God. Right.
E-277 Fie ca Dumnezeu să vă dea vouă bărbaţilor har, ca fii de Dumnezeu, să opriţi astfel de nonsens ca acela. Aşa este. Fie ca El să vă dea har, să aruncaţi ţigările acelea jos, să încetaţi să ascultaţi la glumele acelea murdare, tot nonsensul acela. Hai să fim fii de Dumnezeu, ca să putem umbla o viaţă care este vrednică de Evanghelie.
Şi cineva merge în jos pe stradă, zice, "Dacă a existat vreodată un Creştin, acolo merge unul. Acolo merge unul prin care Dumnezeu doar Se arată chiar prin el, şi omul acela este un adevărat Creştin, dacă a existat vreodată un Creştin. Voi aţi putea gândi că ea arată de modă veche. Ea este o doamnă veritabilă." Iată-o acolo.
E-277 May God give you men grace, as sons of God, to stop such nonsense as that. That's right. May He give you grace, to throw them cigarettes down, stop listening them dirty jokes, all that nonsense. Let's be sons of God, that we can walk a life that's worthy of the Gospel.
And somebody goes down the street, say, "If there ever was a Christian, there goes one. There goes one that God just shows Himself right through, and that man is a real Christian, there ever was a Christian. You might think she looks old-fashion. She's a genuine lady." There it is.
E-278 Fii un Creştin cu reputaţie, căci noi suntem străini aici. Aceasta nu este Patria noastră. Patria noastră este Sus. Noi suntem fii şi fiice ai unui Rege, ai Regelui. Hai să lăsăm vieţile noastre să fie o-o viaţă cu reputaţie. Să trăim o viaţă care va onora lucrul acela care noi pretindem a fi, un Creştin. Şi dacă voi nu puteţi trăi felul acela de viaţă, atunci încetaţi de a fi numiţi un Creştin, căci voi aduceţi numai ocară asupra Cauzei.
E-278 Be a reputable Christian, for we are aliens here. This is not our Home. Our Home is Above. We are sons and daughters of a King, of the King. Let us let our lives be a—a reputable life. Let us live a life that'll honor that thing that we claim to be, a Christian. And if you can't live that kind of life, then stop being called a Christian, 'cause you're only bringing reproach upon the Cause.
E-279 Vă mulţumesc, oamenilor, în seara aceasta fierbinte, să şedeţi aici. Mă încredinţez că acolo nu va fi nici unul din voi pierdut, în Ziua aceea. Eu-eu-eu mă încredinţez că voi şi eu, împreună, vom găsi har înaintea lui Dumnezeu, ca eu să fiu în stare ca întotdeauna să stau pentru ceea ce este Adevăr, niciodată să nu vă rănesc, dar niciodată să nu am reţinere de la voi. Înţelegeţi? Dacă eu m-aş reţine, eu nu aş fi felul potrivit de tată, dacă îmi las copilul să facă chiar orice. Ei îi voi corecta. Orice dragoste va face asta. Dragostea este corectivă. Îmi amintesc că mi-aţi scris notiţa aceea, în ziua aceea, Pat. Eu încă o am. Şi dragostea este corectivă. Biblia a spus aşa. Şi dacă aceasta nu este corect, acela-i motivul că Dumnezeu ne corectează. El ne iubeşte.
E-279 Thank you, people, this hot night, setting here. I trust that there'll not be one of you lost, at that Day. I—I—I trust that you and I, together, will find grace before God, that I'll be able to always stand for that which is Truth, never to hurt you, but never to pull a punch from you. See? If I would, I wouldn't be the right kind of a daddy, if I let my kid just do anything. I'll correct them. Any love will do that. Love is corrective. I remember you writing me that note, that day, Pat. I've still got it. And love is corrective. The Bible said so. And if it isn't correct… That's the reason God corrects us. He loves us.
E-28
E-280 May we live a life, from henceforth, that's worthy, with sweetness and gentleness. Don't pay no attention, say, "Well, bless God, I know she's got It. She spoke in tongues. She danced in the Spirit." That's all right. But if she doesn't have the fruit of the Spirit, the Spirit isn't there. She's only impersonating some kind of an emotion, or something, 'cause the Holy Spirit can only live the life of the fruit of the Spirit. That's the only way He can do.
E-281 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să ne aplecăm capetele, doar un moment.
Lăsaţi... Dumnezeu, care şi-a revărsat Lumina Lui în această zi din urmă, Care stă aici înaintea mea, din Biblia Lui; şi poza despre aceşti Îngeri, această Lumină misterioasă în forma unei piramide, care nici chiar savanţii nu ştiu cum a ajuns Ea aici. Ei nu pot explica Aceasta. Dar, Tată, noi suntem mulţumitori. Tu ne-ai spus, cu lunile înainte să se întâmple, şi noi Îţi suntem recunoscători.
E-281 God bless you. Let us bow our head, just a moment.
Let the… God, that has shed forth His Light in this last day, That laying here before me, of His Bible; and the picture of these Angels, this mystic Light in the form of a pyramid, that even the scientists don't know how It got here. They can't explain It. But, Father, we're thankful. You told us, months before it happened, and we're grateful to You.
E-282 Lasă ca poporul, care este chemat prin Numele Tău, să se depărteze de păcat, în seara aceasta, Doamne, necredinţa. Fie, cum... Eu a trebuit să vorbesc aşa de aspru împotriva surorilor noastre, nu pentru că nu le iubesc, Doamne, dar eu nu vreau să-l văd pe Diavolul cum le răsuceşte până ele cad moarte, într-una din aceste zile, şi apoi să încerce să Te întâlnească în felul acela de stare, după ce au auzit Adevărul lui Dumnezeu, ca acesta. Fie ca ele să simtă că au o datorie faţă de ele însăşi, să meargă să cerceteze Scripturile, şi să vadă dacă-i aşa. Să se pună jos pe genunchi atunci, sincer, şi să zică, "Dumnezeule, este acela Adevărul?" Atunci aceea va fi tot ce este necesar, Doamne, ele vor fi sincere despre aceasta, căci Cuvântul Tău este Adevăr.
E-282 Let the people, that's called by Thy Name, depart from sin, tonight, Lord, unbelief. May, as… I've had to speak so rashly against our sisters, not because I don't love them, Lord, but I don't want to see the devil wind them up till they drop dead, one of these days, and then try to meet You in that kind of condition, after hearing the Truth of God, like this. May they feel that they owe it to themself, to go search the Scriptures, and see if that's right. Get down on their knees then, sincerely, and say, "God, is that the Truth?" Then that'll be all is necessary, Lord, if they'll be sincere about it, for Thy Word is Truth.
E-283 Oamenii au şezut. Mulţi din ei, poate, au lucruri care îi răneşte. Dar Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit, şi ei au stat liniştiţi şi au ascultat. Ora devine târzie. Ora este târzie în seară, şi este şi târziu în timpul în care noi trăim. Soarele se duce jos. Lumea se răceşte. Dumnezeule, întunericul în curând se va aşeza înăuntru, şi atunci Venirea Domnului, să ia departe Biserica Lui. Cum Îţi mulţumim noi pentru aceasta, Doamne!
E-283 The people have set. Many of them, maybe, had things that hurt them. But the Spirit of God spoke to them, and they set still and listened. The hour is getting late. The hour is late in the evening, and it's also late in the time that we're living in. The sun is going down. The world is cooling off. God, darkness will soon set in, and then the Coming of the Lord, to catch away His Church. How we thank You for this, Lord!
E-284 Ne rugăm acum ca Tu să binecuvântezi pe fiecare persoană în Prezenţă Divină. Fiecare care aude această bandă, Doamne, în jurul lumii, fie ca ei să se îndepărteze de la crezurile şi lucrurile acelea vechi, şi să vină şi să slujească pe viul Dumnezeu, şi să vină să învestească în Acesta, să facă cum a făcut regina din Sud. Ea a venit, i-a luat trei luni să ajungă unde un om l-a reprezentat pe Isus Cristos, sau pe Dumnezeul din Cer; Solomon. Isus a zis, "Ea a venit din cele mai îndepărtate părţi ale lumii, să audă înţelepciunea lui Solomon, şi iată că unul mai mare decât Solomon este aici." Şi noi ştim că „cel mai mare decât Solomon" este aici, marele Duh Sfânt Însuşi este aici, lucrând prin oameni. Cum Îţi mulţumim noi pentru aceasta, Tată. Mă rog binecuvântarea acum.
E-284 We pray now that You'll bless every person in Divine Presence. Every one that hears this tape, Lord, around the world, may they get away from those old creeds and things, and come and serve the living God, come and invest in It, do like the queen of the South did. She come, took her three months to get to where a man was representing Jesus Christ, or the God of Heaven; Solomon. Jesus said, "She come from the uttermost parts of the world, to hear the wisdom of Solomon, and behold a greater than Solomon is here." And we know "the greater than Solomon" is here, the great Holy Spirit Himself is here, working through the people. How we thank You for this, Father. I pray the blessing now.
E-285 Binecuvântează-l pe scumpul nostru păstor, Fratele Neville. Doamne, cum eu-cum eu mă uit la el şi mă gândesc la trudirile lui de dragoste, inima mea doar saltă. Eu îl iubesc. Să-l văd cum se uită la soţia lui şi la copilaşii lui, mă-mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-l întăreşti. Dă-i curaj. Binecuvântează-l pentru mulţi, mult mai mulţi ani de slujbă, în acest mare câmp de recoltă în care suntem.
E-285 Bless our dear pastor, Brother Neville. Lord, as I—as I look at him and think of his labors of love, my heart just jumps. I love him. To see him as he looks upon his wife and his little children, I—I pray, God, that You'll strengthen him. Give him courage. Bless him for many, many more years of service, this great harvest field that we're in.
E-286 Binecuvântează pe toţi aceşti fraţi lucrători aşezaţi aici în seara aceasta. Mulţi din ei sunt vizitatori din alte locuri. Mă rog ca Tu să fii cu ei acolo, Junie şi Fratele Ruddell, şi bărbaţii aceia scumpi care sunt biserici surori cu această biserică de aici, stând şi ţinând Lumina Evangheliei în diferitele părţi din oraşele de prin prejur, pentru aceeaşi Lumină, luptându¬se pentru Ea. Îţi mulţumesc pentru bărbaţii aceia, Doamne. Încurajează-i. Şi dă-le har să suporte marile încercări şi lucrurile care vin pe pământ să dovedească pe toţi Creştinii.
E-286 Bless all these minister brothers setting here tonight. Many of them are visitors from other places. I pray that You'll be with them there, Junie and Brother Ruddell, and those precious men who are sister churches to this church here, standing and holding the Gospel Light in the different parts of the cities around about, for this same Light, contending for It. Thank You for those men, Lord. Encourage them. And give them grace to stand the great trials and things that comes upon the earth to prove all Christians.
E-287 Vindecă pe bolnavi şi nenorociţi, Doamne. Fii cu noi prin această săptămână care vine acum. Dă-ne curaj. Fie ca lecţia micuţă, fărâmiţată de şcoală Duminicală din ziua aceasta să nu le părăsească inima niciodată. Fie ca ei să mediteze, ziua şi noaptea. Admite aceste binecuvântări, Tată. În Numele lui Isus Cristos, eu o cer. Amin.
E-287 Heal the sick and the afflicted, Lord. Be with us through this coming week now. Give us courage. May the little, broken up Sunday school lessons of the day never leave their heart. May they meditate, day and night. Grant these blessings, Father. In the Name of Jesus Christ, I ask it. Amen.
E-288 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi Îl credeţi? ["Amin."] Să cântăm din nou cântarea noastră bună, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc," aşa cum ne unim împreună. Unde este Sora Ungren? Este ea aici, una din ele, sau sora care a cântat la pian, una din doamnele de aici? Eu nu o văd. Da, iată-o aici, doamna de aici. Aşa este.
E-288 You love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] You believe It? ["Amen."] Let's sing our good song again, "I love Him, I love Him," as we join ourself together. Where is Sister Ungren? Is she here, one of them, or the sister has played the piano, one of the ladies here? I don't see it. Yeah, here she is, the lady over here. That's right.
E-289 Am vrut, în seara aceasta, cu toate consideraţiile, dar eu nu l-am văzut pe Fratele Ungren. Am vrut ca el să cânte pentru mine, în seara aceasta, Ce Mare Eşti Tu! Eu presupun că fratele a mers acasă. Vedeţi? Am auzit cântarea aceea azi dimineaţă, şi eu cu certitudine am apreciat asta. Vai, o, vai! Aceea doar a răsunat prin inima mea. Şi eu-eu-eu am vrut să-l aud să cânte Ce Mare Eşti Tu!
E-289 I wanted, tonight, with all regards, but I didn't see Brother Ungren. I wanted him to sing for me, tonight, How Great Thou Art! I guess the brother went home. See? I heard that song this morning, and I certainly did appreciate that. My, oh, my! That just rang through my heart. And I—I—I wanted to hear him sing How Great Thou Art!
E-290 Acum să cântăm Eu Îl Iubesc, toţi, împreună. Acum doar închideţi-vă ochii. Şi să privim la El acum, să zicem, "Doamne, dacă există ceva din această poftă trupească în mine, scoate-o afară, chiar acum. Scoate-o afară." Şi voi, afară, care auziţi această bandă, când voi auziţi această cântare, cântaţi cu noi, atunci, chiar în scaunul în care şedeţi.
Dacă există aceea, dacă voi sunteţi condamnaţi de Cuvânt, dacă nu gândiţi că El e Cuvântul, cercetaţi Scripturile, vedeţi dacă El e corect. Aceasta vi se cuvine vouă. El înseamnă Viaţă sau moarte.
Şi apoi în timp ce noi cântăm această cântare, dacă există poftă trupească în viaţa voastră, nu aţi vrea să vă ridicaţi mâna, în scaunul vostru. Puneţi pe copiii voştri şi soţia să-şi ridice mâna lor, cei dragi ai voştri din jurul vostru. Cântaţi Eu Îl Iubesc, şi daţi-vă viaţa la El. Ziceţi, "Curăţă-mă, Doamne, de tot răul."
În timp ce cântăm acum, să ne ridicăm în picioare.
Eu Îl iubesc, Eu...
Doamne Isuse, mă rog ca Tu să vindeci pe oameni, aceştia care urmează să poarte aceste batiste. Eu le binecuvântez, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-290 Now let's sing I Love Him, everybody, together. Now just close your eyes. And let's look to Him now, say, "Lord, if there's any of this carnality in me, take it out, right now. Take it out." And you, out, hears this tape, when you hear this song, sing with us, then, right in your chair where you're setting.
If there's that, if you're condemned by the Word, if you don't think It's the Word, search the Scriptures, see if It's right. It behooves you. It means Life or death.
And then while we sing this song, if there's carnality in your life, won't you raise up your hand, in your chair. Have your children and wife to raise up their hand, your loved ones around you. Sing I Love Him, and give your life to Him. Say, "Cleanse me, Lord, from all evil."
While we sing now, let's stand.
I love Him, I…
Lord Jesus, I pray that You'll heal the people, these that's going to wear these handkerchiefs. I bless them, in Jesus Christ's Name. Amen.
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-291 Acum, în această mare binecuvântare! Doar continuă să o cânţi, soră. Doar închideţi-vă ochii şi gândiţi, un minut acum. Să ne rugăm, în inima noastră, "Doamne Isuse, cercetează¬mă. Eu Te iubesc într-adevăr? Tu ai spus, ,Dacă voi Mă iubiţi, voi veţi ţine poruncile Mele. Dacă voi Mă iubiţi, voi veţi ţine Cuvântul Meu."' Şi atunci în inima voastră, ziceţi, "Doamne, lasă-mă să ţin Cuvântul Tău. Lasă-mă să-L ascund în inima mea, niciodată să nu păcătuiesc împotriva Ta, aceea-i, să nu cred ceva ce Tu ai spus."
E-291 Now, in this great blessing! Just keep playing it, sister. Just close your eyes and think, a minute now. Let's pray, in our heart, "Lord Jesus, search me. Do I really love You? You said, 'If you love Me, you'll keep My sayings. If you love Me, you'll keep My Word.'" And then in your heart, say, "Lord, let me keep Your Word. Let me hide It in my heart, never to sin against You, that's, disbelieve anything that You've said."
E-292 Acum în timp ce cântăm Eu Îl Iubesc, hai să dăm mâna cu cineva aproape de noi. Doar întindeţi mâna, ziceţi, ,,Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, sau soră. "Foarte liniştit acum.
"Eu..." Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. "Eu..." Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. "Şi a plăt-..." Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. "...-nul calvarului."
E-292 Now while we sing I Love Him, let's shake hands with somebody near us. Just reach over, say, "God bless you, brother, or sister." Real quietly now.
"I…" God bless you, brother. "I…" God bless you, my sister. God bless you, sister. God bless you. God bless you, sister. "And pur-…" God bless you, my sister. God bless you. God bless you. God bless you. "… -ry's tree."
E-293 Acum să ne ridicăm mâinile către El.
Eu-eu Îl iubesc
Pentru că...
Ai ceva, pe deasupra, ce vrei să faci? Vreau ca tu să eliberezi.
...eu
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-293 Now let's raise our hands to Him.
I—I love Him
Because…
Got something, besides, you want to do? Want you to dismiss.
… me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-294 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este El minunat? ["Amin."] Eu mă rog pentru fiecare din voi, copii. La ce mi-ar folosi mie să stau aici şi să spun aceste lucruri dacă eu, în inima mea, nu am gândit că aceasta o să vă ajute? Când, eu sunt obosit şi epuizat. Eu doar de-abea că pot să stau aici. Mă dor picioarele. Şi pantofii mei, am stat în ei până când au transpirat înăuntru acolo, şi de toate, încât picioarele mele sunt înţepenite. Şi sunt aşa de obosit! Eu, nu mai sunt copil. Şi eu am predicat predici de trei-sau patru ore, şi mă rog pentru bolnavi, şi mergeam ziua şi noaptea. De ce să stau eu aici, s-o fac?
Voi ştiţi, toţi aceşti treizeci de ani, dacă era pentru popularitate, eu am evitat aceea. Voi ştiţi că eu nu iau bani. Voi ştiţi asta. Eu nu am luat. V-am spus eu ceva în Numele Domnului fără să vină la împlinire? Voi ştiţi că asta-i aşa.
Eu vă iubesc. Este dragostea lui Dumnezeu care-i în inima mea pentru fiecare din voi. Eu doresc să fi putut... Eu doresc să fi putut să stau înaintea lui Dumnezeu, şi să zic, "Dumnezeule, lasă-lasă-lasă-mă să-i ajut. Lasă-lasă-mă să fac aceasta." Eu nu o pot face. Fiecare persoană trebuie să stea el singur. Înţelegeţi?
E-294 You love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Isn't He wonderful? ["Amen."] I pray for each one of you, children. What good would it do me to stand here and say these things if I, in my heart, I didn't think it was going to help you? When, I'm tired and wore. I just can't hardly stand here. My feets are hurting. And my shoes, I've stood in them till it sweated in there, and everything, till my feet is galded. And I'm so tired! I'm no kid, no more. And I have preached three- or four-hour sermons, and pray for the sick, and going day and night. Why would I be standing here, do it?
You know, all this thirty years, if it was for popularity, I've shunned that. You know I don't take money. You know that. I haven't. Have I told you anything in the Name of the Lord but what come to pass? You know that's right.
I love you. It's the love of God that's in my heart for each one of you. I wish I could… I wish I could stand before God, and say, "God, let—let—let me help them. Let—let me do this." I can't do it. Each person has to stand by theirself. See?
E-295 Eu-eu-eu cred că noi toţi vom merge sus acum, într-una din aceste zile. Şi dacă se întâmplă să adormim înainte de timpul acela, eu sunt luat de la voi, ţineţi minte, eu o să vă întâlnesc Acolo. Eu ştiu că Aceasta-i acolo. Tocmai viziunile care v-a spus totul, fiind perfecte, au venit la împlinire chiar cum El a spus. Nimeni, din toţi anii aceştia, poate vreodată să spună aici că eu v-am spus vreodată ceva care se va împlini fără să se împlinească. Prin toată lumea, se ştie asta. Voi nu aţi văzut-o pe platformă, ce a spus la fiecare era exact Adevărul. Vedeţi? Aceasta întotdeauna a fost. Că acelaşi Dumnezeu m-a lăsat să mă uit dincolo de cortina timpului. Am văzut pe femeile şi bărbaţii aceia aruncându-şi braţele în jurul meu şi îmbrăţişându-mă, au zis, "O, Frate Branham."
E-295 I—I—I believe we're all going up now, one of these days. And if we happen to fall asleep before that time, I'm taken from you, remember, I'll meet you over There. I know It's there. The very visions that's told you everything, being perfect, has come to pass just as He said. No one, of all these years, can ever here say that I ever told you anything that would come to pass but what it did. The world over, knows that. You never seen it on the platform, what told everybody exactly Truth. See? It's always been. That same God let me look a-past the curtain of time. I seen them women and men throwing their arms around me and hugging me, said, "Oh, Brother Branham."
E-296 Eu-eu doar nu pot şedea. Deci, dacă eu sunt obosit, eu merg, oricum. Mă doare spatele. Şi eu, în fiecare zi... Eu sunt¬eu sunt-eu sunt în vârstă de cincizeci şi patru de ani. Voi ştiţi, tu obţii o durere în plus în fiecare zi.
Rugăciunea mea este, "Dumnezeule, ţine-mă întreg. Ţine¬mă întreg, să predic Cuvântul, să stau pe acel Adevăr, până când îl văd pe băiatul meu, Joseph, destul de în vârstă, şi umplut cu Duhul Sfânt; eu să pot să iau Biblia aceasta veche uzată, să O pun în mâna lui, să zic, 'Fiule, poartă-O până la sfârşitul vieţii tale. Să nu compromiţi asupra Ei."'
E-296 I—I just can't set still, if I'm tired, I go, anyhow. My back hurts. And I, every day… I'm—I'm—I'm fifty-four years old. You know, you get an extra pain every day.
My prayer is, "God, hold me together. Hold me together, to preach the Word, stand on that Truth, until I see my boy, Joseph, old enough, and filled with the Holy Ghost; I can take this old wore-out Bible, lay It in his hand, say, 'Son, carry It to the end of your life. Don't you compromise on It.'"
E-297 M-am gândit că poate Billy o să predice Evanghelia. Dumnezeu nu l-a chemat pe el.
Dar eu cred, că Joseph, chiar băieţelul rău ce este el, eu cred că Dumnezeu l-a chemat. Acela-i motivul că copiii nu se înţeleg cu el, el este un conducător. Şi eu-eu-eu ştiu că Dumnezeu l-a chemat. Eu vreau să-l instruiesc în calea Cuvântului, în calea Cuvântului Domnului, ca el să nu părăsească acel Cuvânt. Eu vreau să o fac, eu însumi, dacă Dumnezeu voieşte. Şi când eu ajung bătrân şi şed înapoi, şi îl pot vedea acolo, că stă în amvon, să zică, "Această aceeaşi Evanghelie, pentru care tăticul meu a stat. El şade acolo, bătrân şi ruinat, în seara aceasta. Dar eu vreau să-i iau locul şi să calc pe urmele lui, să stau acolo."
E-297 I thought maybe Billy would preach the Gospel. God never called him.
But I believe, Joseph, even the little mean boy that he is, I believe God has called him. That's the reason kids can't get along with him, he's a leader. And I—I—I know that God has called him. I want to train him in the way of the Word, way of the Word of the Lord, that he'll not forsake that Word. I want to do it, myself, if God willing. And when I get old and set back, and can see him there, stand in the pulpit, said, "This same Gospel, my daddy stood for. He is setting there, old and broke, tonight. I want to take his place and fill his shoes, stand there."
E-298 Apoi mă voi uita în sus, şi spun, "Doamne, lasă pe slujitorul Tău să se îndepărteze în pace." Asta-i ce vreau eu să văd, aşa de mult. Până când vine timpul acela...
E-298 Then I'll look up, and say, "Lord, let Your servant depart in peace." That's what I want to see, so bad, until that time come.
E-299 Atunci ce-i dacă eu aş învia în altă generaţie? Eu nu pot. Eu trebuie să vin cu generaţia aceasta. Eu trebuie să stau cu voi. Voi sunteţi aceia pentru care eu trebuie să stau, şi să dau o socoteală înaintea lui Dumnezeu, de Evanghelia care am predicat-o. Credeţi voi că eu aş sta aici şi să încerc să vă răsucesc în jur, afară din Ceva care m-am gândit că era drept? Eu v-aş încuraja să mergeţi să faceţi Aceasta. Dar eu ştiu asta, când este greşit, eu vreau să vă scot afară din aceea, în ceea ce este drept. Într-adevăr, din inima mea, Dumnezeu îmi poartă mărturie, eu vă iubesc, pe fiecare, cu adevărată, dragoste Divină Creştină. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rugaţi-vă pentru mine.
E-299 Then what if I would raise in another generation? I can't. I have to come in this generation. I have to stand with you. You are the ones I have to stand for, and give an account before God, of the Gospel I have preached. You think I'd stand here and try to twist you around, out of Something that I thought was right? I'd be encouraging you to go do It. But I know that, when it's wrong, I want to get you out of that, into what is right. Truly, from my heart, God bear me record, I love you, every one, with real, Divine Christian love. God bless you. Pray for me.
E-300 Eu nu ştiu ce ţine viitorul meu, dar eu ştiu Cine ţine viitorul meu, aşa că eu mă odihnesc în aceea.
E-300 I don't know what my future holds, but I know Who is holding my future, so I rest in that.
E-301 Eu predau, acest amvon acolo la un om în care am o încredere supremă, ca un slujitor al lui Isus Cristos, pastorul nostru, Fratele Neville.
E-301 I turn the, this pulpit over to a man that I have the supreme confidence in, as a servant of Jesus Christ, our pastor, Brother Neville.
Up