Al Treilea Exod

The Third Exodus
Data: 63-0630M | Durată: 2 ore 18 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune. Cu capetele noastre aplecate, mă întreb dacă există ceva cereri speciale şi ar vrea să fie cunoscute înaintea lui Dumnezeu. Doar ridicaţi mâna, doar dedesubtul mâinii voastre, doar ţineţi-vă cererea.
E-1 All things are possible, only believe.
Let us bow our heads now for a word of prayer. With our heads bowed, I wonder if there's any special requests would want to be known before God. Just raise the hand and, just underneath your hand, just hold your request.
E-2 Tată Ceresc, noi suntem recunoscători pentru aceasta, un alt timp să fim adunaţi împreună, de partea aceasta a Eternităţii. Şi noi căutăm în dimineaţa aceasta după reînnoirea de tărie să vină de la Tine, să ne dea curaj pentru călătoria care stă înainte. Noi suntem adunaţi cum s-au adunat copiii Evrei în dimineţi devreme, să ia mana care le-a fost rânduită pentru ei în decursul nopţii, să-i susţină prin ziua care venea. Noi ne adunăm pentru Mana spirituală, în dimineaţa aceasta, să ne dea tărie pentru călătorie.
E-2 Heavenly Father, we are grateful for this, another time to be assembled together, this side of Eternity. And we are looking this morning for renewal of strength to come from Thee, to give us courage for the journey that lays ahead. We've gathered as the Hebrew children did on the early mornings, to get manna that had been provided for them over the night, to sustain them through the coming day. We gather for the spiritual Manna, this morning, to give us strength for the journey.
E-3 Dedesubtul fiecărei din acele mâini care au mers sus, Tu ştii tot ce au ei nevoie, Doamne. Şi mă rog rugăciunea mea, cu a lor, înaintea Ta, ca Tu să procuri fiecare necesitate de care au ei nevoie. Vindecă pe bolnavi şi nenorociţi, Doamne. Noi ştim că Tu eşti Dumnezeu, şi poţi face toate lucrurile, şi ai promis să le faci dacă am putea doar să facem cum ne-a îndemnat cântarea, Crede Numai, şi cum noi am auzit cuvintele glorioase, Umblă Şi Vorbeşte Cu Regele.
E-3 Beneath each of those hands that went up, You know all they have need of, Lord. And I pray my prayer, with theirs, before Thee, that Thou will supply every need that they have need of. Heal the sick and the afflicted, Lord. We know Thou art God, and can do all things, and have promised to do them if we could just do as the song has bid us, Only Believe, and as we heard the glorious words, Walk And Talk With The King.
E-4 Acum, Tată, Dumnezeule, Binecuvântă Cuvântul Tău aşa cum El merge înainte în dimineaţa aceasta, şi fie ca El s㬺i găsească locul Lui de odihnă în inimile noastre, ca el să poată să producă lucrurile care noi le cerem, Tată. "n Numele Domnului Isus noi cerem. Amin.
Vă puteţi aşeza. Îţi mulţumesc, soră.
E-4 Now, Father, God, bless Thy Word as It goes forth this morning, and may It find Its resting place in our hearts, that It might bring forth the things that we ask for, Father. In the Name of the Lord Jesus we ask it. Amen.
May be seated. Thank you, sister.
E-5 Eu cred că s-a spus, "Am fost fericit când ei mi-au spus, 'Să mergem la casa Domnului."'
E-5 I believe it's been said, "I was happy when they said unto me, 'Let us go to the house of the Lord.'"
E-6 Plecând din Hot Springs, ieri, Fratele Moore zicea, "Frate Branham," a zis, "tu, nu vrei să conduci jos, la Texas, şi cu mine la convenţie jos acolo," a zis, "să te odihneşti două zile?"
E-6 Leaving Hot Springs, yesterday, Brother Moore was saying, "Brother Branham," said, "you, won't you drive down, Texas, and with me at the convention down there," said, "rest up a couple days?"
E-7 Am zis, "Eu am două servicii mâine."
El a zis, "Două servicii?" Am zis, ,,Da."
E-7 I said, "I got two services tomorrow."
He said, "Two services?"
I said, "Yeah."
E-8 A zis, "Cât de greu ai predicat aici," a zis, "un om s-ar cuveni să se odihnească o săptămână după fiecare din ele." A zis, "Tu ia un păstor, dă-i mesajul lui de duminică dimineaţa, şi aşa mai departe," a zis, "şi atunci el se odihneşte restul săptămânii. Şi, atunci, şi poate aceea ar fi treizeci de minute, sau ceva." Şi a zis, "Tu ai predicat cam două sau trei ore aici, de fiecare dată," a zis, "atunci, zi după zi, şi uneori de două ori pe zi, şi atunci să faci un rând de rugăciune, tot discernământul acela." A zis, "Acum tu zici că te duci acasă, ai două servicii pe duminică?"
Am zis, "Da, domnule." A zis, "Cum o faci tu?"
Am zis, "Ajutorul meu vine de la Domnul." Vedeţi?
E-8 Said, "Hard as you preaching here," said, "a man ought to rest a week after each one of them." Said, "You take a pastor, give his Sunday morning message, and so forth," said, "then he rests the rest the week. And, then, and maybe that'll be thirty minutes, or something." And said, "You preached about two or three hours here, at a time," said, "then, day after day, and sometimes two times a day, and then run a prayer line, all that discernment." Said, "Now you say you're going home, have two services on Sunday?"
I said, "Yes, sir."
Said, "How you do it?"
I said, "My help cometh from the Lord." See?
E-9 Ora este târzie, cum unul, cineva a zis cu un timp în urmă, în rugăciune, aşa cum tocmai am păşit înăuntru. Ora este târzie, şi necesitatea este mare, şi noi suntem aici să încercăm să ne punem partea înăuntru, să ajutăm această oră măreaţă în care suntem.
E-9 The hour is late, as one, someone said a while ago, in prayer, as I just walked in. The hour is late, and the need is great, and we're here to try to put our part in, to help this great hour that we're in.
E-10 Acum, cu voia Domnului, în seara aceasta, eu vreau să vorbesc asupra subiectului, "Este viaţa ta demnă de Evanghelie?" Aceea-i, ce eu vreau să pun pe bandă.
E-10 Now, the Lord willing, tonight, I want to speak on the subject, "Is your life reputable to the Gospel?" That's, I want to tape that.
E-11 Şi acum, eu nu ştiu dacă ei urmează să pună aceasta pe bandă în dimineaţa aceasta, sau nu. Eu îi văd pe unii acolo în încăpere. Acolo este-acolo sunt unii din băieţi înăuntru acolo; presupun că ei sunt. Eu am... M-am gândit că Fratele Neville va face aceasta. Am întrebat, duminica trecută, doar pentru el să aibe, să meargă înainte cu mesajul lui; şi apoi să meargă înainte, să mă lase doar să vin înăuntru cu ceva în urma lui. Dar, dacă ei vor să pună pe bandă lecţia de şcoală Duminicală, păi, aceasta va fi bine.
E-11 And now, I don't know whether they're going to tape this this morning, or not. I see some over in the room. There is—there is some of the fellows in there; suppose they are. I did… I thought Brother Neville would do this. I asked, last Sunday, just for him to have, go ahead with his message; and then go ahead, let me just drop in with something behind him. But, if they want to tape the Sunday school lesson, why, it'll be fine.
E-12 Iar apoi, cu voia Domnului, duminica următoare, aceea este, dacă Domnul îngăduie şi suntem aici, eu vreau să vorbesc asupra subiectului pe care l-am vrut de mult timp, şi am promis ca eu să vorbesc Mesajele de felul acela de la tabernacol, întâi, acele Mesaje înregistrate. Eu vreau să acuz această generaţie pentru că răstignesc pe Isus Cristos; următoarea duminică dimineaţa, cu voia Domnului.
E-12 And then, the Lord willing, next Sunday, that is, if the Lord permits and we're here, I want to speak on the subject that I been wanting to for a long time, and promised I'd speak the Messages like that from the tabernacle, first, those taped Messages. I want to indict this generation for crucifying Jesus Christ; next Sunday morning, the Lord willing.
E-13 Iar acum, diseară, la ora şapte, sau şapte treizeci, este-este Mesajul despre "Este viaţa ta demnă?"
E-13 And now, tonight, at seven o'clock, or seven-thirty, is the—is the Message of "Is your life reputable?"
E-14 Acum, uneori, în a vorbi asupra acestor Mesaje ca acela, eu spun lucruri care taie destul de greu. Şi eu de fapt nu o intenţionez exact pentru biserica aceasta de aici, sau ceva. Amintiţi-vă, când eu vorbesc, aceea merge în jurul lumii. Înţelegeţi? Şi noi avem o bandă aşezată, în jurul lumii, şi ei duc mesajele acestea înapoi în jungle şi peste tot. Şi Duhul Sfânt uneori mă călăuzeşte să spun ceva care poate fi tocmai lucrul care El îl vrea pentru cineva jos de tot în Australia, pe undeva, sau ceva. Deci, poate, unele condiţii, voi să ziceţi, "Bine, acum, condiţia aceea nu există aici. Pentru ce spune el asta?" Poate este pentru altundeva, voi vedeţi. Deci, da, eu sunt sigur că voi oamenilor înţelegeţi asta, că aceste Mesaje nu sunt îndreptate spre careva. Sunt doar îndreptate spre Biserică, în întregime, pretutindeni, şi orice ne va călăuzi Domnul să zicem şi să facem.
E-14 Now, sometimes, in speaking on these Messages like that, I say things that's pretty hard-cutting. And I don't really exactly mean it for this church here, or something. You remember, when I'm speaking, that goes round the world. See? And we got a tape set-up, around the world, and they take these messages back in the jungles and everywhere. And the Holy Spirit sometimes lead me to say something that might be the very thing that He wants for somebody way down in Australia, somewhere, or something. So, maybe, some conditions, you'd say, "Well, now, that condition doesn't exist here. What does he say that for?" Maybe it's for somewhere else, you see. So, yeah, I'm sure you people understand that, that these Messages is not directed to any. It's just directed to the Church, in whole, everywhere, and whatever the Lord would lead us to say and to do.
E-15 Am avut un timp glorios jos în Hot Springs, şi la un miting Penticostal de modă veche. Eu sunt sigur că mulţi dintre voi sunteţi mulţumiţi că sunt oameni Penticostali jos acolo, de moment ce voi-voi care aţi mers jos. Bine, doar, eu nu cunosc grupul. Eu doar a trebuit să merg jos pentru o săptămână, şi eu dau două sau trei zile. Dar eu vreau să spun un lucru. În mitingul acela, ei cu certitudine aveau credinţă, să creadă. Dacă careva din voi a fost acolo...
E-15 Had a glorious time down in Hot Springs, and at an old-fashion Pentecostal meeting. I'm sure many of you are satisfied that's Pentecostal people down there, since you—you that went down. Well, just, I don't know the group. I just supposed to go down for a week, and I give two or three days. But I want to say one thing. In that meeting, they certainly had faith, to believe. If any of you was there…
E-16 Care, eu ştiu, doamna aceasta de aici, şezând în colţ, eu nu ştiu cine este ea. Sau, chiar aici, eu ştiu că ea a fost acolo. Şi eu ştiu că doi fraţi au fost acolo, Fratele Jackson, ei, Fratele Palmer.
E-16 Which, I know, this lady here, sitting on the corner, I don't know who she is. Or, right here, I know she was there. And I know a couple of brethren was there, Brother Jackson, them, Brother Palmer.
E-17 Asta-i ce obţin oamenii când ei au credinţă. Vedeţi? Observaţi rândul acela de vindecare? Acolo nu a fost nici unul să intre sau să meargă afară fără ca Dumnezeu să-l vindece. Vedeţi? Vedeţi? Şi aşa, când voi aveţi credinţă...
E-17 That's what people get when they have faith. See? Notice that healing line? There wasn't a one come in or went out but what God healed. See? See? And so, when you got faith…
E-18 Şi un alt lucru, acolo ar putea să fie unii din voi, aţi putea să nu înţelegeţi emoţia aceea, dansul, strigatul. Păi, ei doar... Ei nu se uită la vreo persoană anumită. Ei doar strigă înaintea lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceea-i în ordine.
E-18 And another thing, there might be some of you, might not understand that emotion, dancing, shouting. Well, they just… They are not looking to any certain person. They're just shouting, before God. See? That's all right.
E-19 Dar, eu vreau să spun, este unul din-unul din grupul cu arătarea cea mai curată de femei care l-am văzut vreodată, părul acela lung, şi-şi persoane de acolo din spate în junglă, înapoi în tufişuri. Dar eu nu cred că am văzut pe cineva pe acolo care sunt cumva cu arătare aşa modernă, voi ştiţi ce vreau să spun, cu tot felul de machiajuri şi lucruri pe ele. Aceasta arată. Eu s-ar putea să nu fiu de-acord cu ei în tot ce învaţă, dar eu sigur pot să fiu de-acord acolo. Aceea a arătat ca Creştini, pentru mine.
E-19 But, I want to say, is one of—one of the cleanest-looking set of women I ever seen, that long hair, and—and people from back there in the jungle, back in the bushes. But I don't believe I seen anybody around that's kind of so modern-looking, you know what I mean, with all kind of make-up's and things on. It shows. I might not agree with them in all they teach, but I can sure agree there. That looked like Christians, to me.
E-20 Deci Domnul m-a călăuzit să vorbesc asupra unui subiect, ieri, sau alaltăieri, la amiază: Doar Încă Odată, Doamne. Şi la biserică, unii din ei acolo nu au ştiut, eu am făcut aceea pentru un scop, pentru că Domnul m-a călăuzit să fac aceea. Acel grup mic se rătăcea în ceva, şi Domnul a ajutat ca aceea să-să o fac. Aşa că, aceasta a fost chiar minunat. Eu cu certitudine...
E-20 So the Lord led me to speak on a subject, yesterday, or day before yesterday, at noon: Just Once More, Lord. And at the church, some of them there didn't know, I did that for a purpose, because the Lord led me to do that. That little group was drifting into something, and the Lord helped for that to—to do it. So, it was just wonderful. I certainly…
E-21 Voi ştiţi, lucruri se petrec. Dacă tu nu ai un ochi spiritual, tu nu o înţelegi. Vedeţi? Tu trebuie să te aştepţi la lucrurile acelea.
E-21 You know, things goes on. If you don't have a spiritual eye, you don't get it. See? You got to look forward to those things.
E-22 Eu vin înăuntru. Şi acest Frate Ungren, aceea era cam a doua oară când l-am auzit pe om să cânte. Chiar cum am păşit înăuntru în sală, el a cântat Eu Umblu Şi Eu Vorbesc Cu Regele. M-am gândit, "Nu-i aceea frumos!" Cum că Regele vreodată... Vedeţi? Umblând şi vorbind, aceea înseamnă că este o părtăşie constantă. Nu doar în biserică, ci, pretutindeni, umbli şi vorbeşti cu Regele.
E-22 I come in. And this Brother Ungren, that's about the second time I ever heard the man sing. Just as I walked into the room, he was singing I Walk And I Talk With The King. I thought, "Isn't that beautiful!" How that the King ever… See? Walking and talking, that means it's a constant fellowship. Not just in the church, but, everywhere, walk and talk with the King.
E-23 Şi acolo, m-am uitat sus pe perete, şi acolo era o ilustrată ieşită în afară pe o pictură mică înăuntru acolo, despre un fel de scenă pe care un om numit George Todd a-a pictat pentru mine. Eu nu ştiu de ce a făcut-o omul vreodată. Posibil, poate, el doar nu s-a gândit, şi el a pictat-o. Este o pictură despre un munte, înapoi în pădure, şi-şi pârâul susura în jos. Şi pe partea cealaltă a pârâului, stă o căprioară şi un cerb tânăr, cu urechile în sus, privind peste pârâu. Eu nu ştiu dacă Dl. Todd este aici. Eu nu-l cunosc. Dar, eu vreau să spun aceasta, Domnul mi-a vorbit când m-am uitat la pictura aceea. Şi poate că el nu a ştiut, când el a pictat-o.
E-23 And there, looked up on the wall, and there was a card sticking on a little picture in there, of kind of a scene that a man named George Todd had—had painted for me. I don't know why the man ever did it. Perhaps, maybe, he just didn't think, and he had painted it. It's a picture of a mountain, back in the forest, and—and the brook rippling down. And on the other side of the brook, stands a doe and a fawn, with their ears up, looking across the brook. I don't know whether Mr. Todd is here. I don't know him. But, I want to say this, the Lord spoke to me when I looked at that picture. And maybe he didn't know, when he was painting it.
E-24 Vă amintiţi micuţa mea povestire despre căprioara pe care omul urma să o împuşte, şi chemarea lui? Păi, ea este acolo cu cerbul ei mic, aşa, lângă apele vieţii. Înţelegeţi? Inspiraţie, cum că mama căprioară şi copilul ei erau acolo! Şi m-am gândit, "Da. Şi pe partea cealaltă, unde există, lângă pomii veşnic verzi, eu am o-o mamă şi un copil, de asemenea, care aşteaptă acolo."
E-24 Remember my little story about the deer that the fellow was going to shoot, and his call? Well, she's there with her fawn, so, by the waters of life. See? Inspiration, how that the mother deer and her child was there! And I thought, "Yes. And on the other side, where there is, by the evergreen trees, I got a—a mother and child over there, also, that's waiting there."
E-25 Îţi mulţumesc, frate, Frate Todd, dacă omul este aici în dimineaţa aceasta.
E-25 Thank you, brother, Brother George Todd, if the man is here this morning.
E-26 Acum, eu aş avea lecţia de şcoală Duminicală. Eu sunt de obicei cumva îndelungat cu ea.
E-26 Now, I would have the Sunday school lesson. I'm usually kind of long with it.
E-27 Există ceva care continuă să se mişte pe inima mea, eu nu ştiu, de ieri. Acum noi... dacă Domnul... este un-este un subiect. Eu îmbătrânesc, şi eu-eu nu ştiu cât de mult mai am să fiu aici. Dar există o mare întrebare în biserică, care i-a adus pe oameni la divergenţă, şi diferite idei.
E-27 There's something that keeps moving on my heart, I don't know, since yesterday. Now we… if the Lord… is a—is a subject. I'm getting old, and I—I don't know how much longer I'm to be here. But there's a great question in the church, that's got men at variance, and different ideas.
E-28 Întocmai ca şi mâncatul de "măr." Şi eu am predicat asupra Mesajului, şi eu cred, ferm, o pot dovedi cu Scripturile, că acestea nu erau merele. Înţelegeţi? A cauzat multă confuzie.
E-28 Just like the eating of "the apple." And I preached on the Message, and I believe, firmly, can prove it by the Scriptures, that it was not apples. See? Caused a lot of confusion.
E-29 Aşa că, poate, înainte să plecăm... Noi trebuie să mergem înapoi acum, în vreo treizeci de zile, voi ştiţi, înapoi la Arizona. Şi astfel dacă, înainte să plec, cu voia Domnului, mi-ar place să i-au Scriptura. Şi să nu o puneţi pe bandă. Dacă ei o pun, să nu vindeţi banda. Să nu o lăsaţi să ajungă afară. Eu vreau să explic Adevărul real despre căsătorie şi divorţ. Aceasta-i o întrebare. Şi acestea sunt ultimele ore, căci, "Când toate tainele lui Dumnezeu for fi terminate." Şi ieri, venind în sus peste munţi, pe la luminatul zilei, Duhul Sfânt părea să-mi spună, "Pune aceea pe bandă şi pune-o deoparte," eu nu ştiu de ce, dar, "Adevărul real despre căsătorie şi divorţ."
E-29 So, maybe, before we leave… We got to go back now, in about thirty days, you know, back to Arizona. And so if, before I leave, the Lord willing, I would like to take the Scripture. And don't tape it. If they do, don't sell the tape. Don't let it get out. I want to explain the real Truth of marriage and divorce. It's a question. And this is the last hours, that, "When all the mysteries of God should be finished." And yesterday, coming up across the mountains, about daylight, the Holy Spirit seemed to say to me, "Tape that and lay it away," I don't know why, but, "the real Truth of marriage and divorce."
E-30 Unii din ei zic, "Oamenii se pot căsătorii, dacă ei pot jura că au fost în curvie." Şi alţii zic, "Păi, dacă ei se tratează rău unul pe altul, şi-şi ei nu pot trăi împreună; este mai bine să trăieşti, pe pământ, în pace, decât să trăieşti în iad pe pământ." Şi toate întrebările acelea diferite! Şi unii îi căsătoreşte chiar în orice fel vechi. Iar unii vor să stropească apă sfinţită peste ei, şi să-i schimbe înapoi, şi zic, "Ei niciodată nu au fost căsătoriţi." Şi-i binecuvântează, şi-i predă iarăşi acolo la biserică. Există tot felul de confuzie. Dar, dacă există aşa multă confuzie, există un Adevăr pe undeva.
E-30 Some of them says, "People can marry, if they can swear they was in adultery." And others says, "Well, if they mistreat one another, and—and they can't live together; it's better to live, earth, in peace, than live in hell on earth." And all those different questions! And some marry them just any old way. And some wants to sprinkle holy water on them, and turn them back, and say, "They never was married." And blessed them, and turn them over to the church again. There's all kind of confusion. But, if there's that much confusion, there's a Truth somewhere.
E-31 Eu cred, şi spun aceasta cu reverenţă, eu cred că Domnul mi-a descoperit-o, şi eu... Adevărul. Şi dacă aceasta ar ajunge printre biserici, va sfâşia lucrul în bucăţi. Care, poate ar trebui să fie. Dar este... Eu mai degrabă i-aş lăsa doar pe păstori, doar să las pe păstorii bisericilor, să ia banda. Şi ei să o pună, şi atunci ei pot călăuzi de acolo înainte. Dar mi-ar place doar să pun aceea pe bandă, să arăt Adevărul real despre aceasta. Eu cred că acesta este ceasul când aceste "taine trebuie să fie sfârşite," completate. Ele au fost atinse, aşa cum noi am spus, în jos prin epoci, de pe benzi, aşa cum noi am adus acele Şapte Peceţi, şi Şapte Epoci ale Bisericii.
E-31 I believe, and say this with reverence, I believe the Lord has revealed it to me, and I… the Truth. And if it would get amongst the churches, it'd tear the thing to pieces. Which, maybe it ought to be. But it's… I'd rather just let the pastors, just let the pastors of the churches, get the tape. And let them play it, and then they can lead from there on. But I'd like to just tape that, to show the real Truth of it. I believe this is the hour when these "mysteries are to be finished," completed. They been struck on, as we said, down through the ages, of the tapes, as we've brought those Seven Seals, and Seven Church Ages.
E-32 Iar acum întâmpinăm un timp pentru cele Şapte Trâmbiţe, iar apoi Urgiile. Şi poate noi am putea pune un miting de două săptămâni şi să le punem amândouă împreună. Mi-ar place să o pun pe bandă.
E-32 And we're now facing a time for the Seven Trumpets, and then the Vials. And maybe we could put a two-weeks meeting and put both of them together. I'd like to get it taped.
E-33 Iar atunci, pe lângă aceea, eu încerc acum să o am corectată, şi să facem cărţi din ea, despre Epocile Bisericii; şapte cărţi despre epoca bisericii, şapte benzi, şi să le facem în aşa fel. Noi le putem da să se facă doar cât se poate de ieftin posibil, aşa ca toţi să le poată obţine. Apoi, dacă Domnul întârzie, şi eu mă mişc înainte, veţi vedea că lucrurile care le-am spus în Numele Domnului vor fi venite la împlinire întocmai cum s-a spus Aceasta. Niciodată nu a dat greş, încă, şi unele din Acestea trebuie să se întâmple mai târziu.
E-33 And then, besides that, I'm trying now to get it proofread, and make books out of it, of Church Ages; seven books of the church age, seven tapes, and make it in such. We can get it done just as cheap as we possibly can, so everybody can get it. Then, if the Lord tarries, and I move on, you'll see that the things that I've said in the Name of the Lord will be come to pass just as It was said. Never has failed, yet, and some of It has to happen later.
E-34 Şi eu-eu mă încredinţez că Domnul ne va lăsa să facem asta imediat. Noi vom înştiinţa poporul, un timp, pentru că există mulţi la care le place să vină şi să audă lucrurile acelea. Şi eu-şi eu apreciez asta.
E-34 And I—I trust that the Lord let us do that right away. We'll notify the people, a time, because there's many likes to come and hear those things. And I—and I appreciate that.
E-35 Dacă nimeni nu L-a crezut, sau ascultat la El, la ce mi-ar folosi, să stau aici, să spun ceva despre El? Înţelegeţi? Ar fi de parcă aş arunca pâinea pe ape. Ar fi ca... Dacă nimeni nu urma să o creadă, atunci ar fi ca şi cum a-i arunca mărgăritare înaintea porcilor. Dar există mii de mii care cred Aceea. Înţelegeţi? Şi ei se ţin de fiecare Cuvânt. Şi ne-ar place să aducem atât de mulţi înăuntru, cât este posibil, când noi¬când noi ne pregătim să avem aceste servicii, şi pentru slava Domnului. Şi ne încredinţăm că Dumnezeu ne-o va da.
E-35 If nobody believed It, or listened to It, what good would it do me, stand here, say anything about It? See? It'd be like casting bread upon the waters. It'd be like… If no one was going to believe it, then it would be like casting pearls before swine. But there's thousands times thousands that believe That. See? And they hold on to every Word. And we'd like to get as many in, as possible, when we—when we get ready to have these services, and for the glory of the Lord. And we trust that God will give it to us.
E-36 Şi eu nu vreau să am aceea până când nu sunt Divin inspirat să o fac. Dumnezeu are un timp pentru fiecare lucru.
Înţelegeţi? Voi nu trebuie să mergeţi înainte de acesta. Dacă vă tăiaţi grâul înainte... Ei pun combina acolo înăuntru înainte să fie copt, voi pierdeţi partea cea mai mare din grâul vostru. Înţelegeţi? Deci, când secera este gata să fie băgată înăuntru, Dumnezeu o va băga înăuntru, atunci noi vom merge la recoltare. Dar eu doar...
E-36 And I don't want to have that until I'm Divinely inspired to do it. God has a time for everything. See? You mustn't go ahead of it. If you cut your wheat before… They put the combine in there before it's ripe, you lose the bigger part of your wheat. See? So, when the sickle is ready to be thrust in, God will thrust it in, then we'll go to reaping. But I just…
E-37 Când, mă simt presat aşa. M-am gândit să mă scutur afară din aceasta, în puţină vreme. Ieri toată ziua, nu am putut să mi-o scot din minte, toată noaptea noaptea trecută. M-am dus la culcare în jur de ora doisprezece. Am avut cam trei ore de somn, noaptea dinainte. Şi noaptea trecută nu am putut dormi. Totuşi, Ceva a spus, "Înregistrează aceea, Căsătorie Şi Despărţire." Înţelegeţi? Deci eu-eu... Cu voia Domnului, dacă aceea se păstrează pe inima mea şi Domnul îmi arată ceva mai mult despre aceasta, păi, atunci, eu voi... eu-eu pot înregistra aceea. Înţelegeţi?
E-37 When, I feel pressed like that. I thought I'd shake out of it, in a little while. All day yesterday, I couldn't get it off my mind, all night last night. Went to bed around twelve o'clock. Had about three hours sleep, the night before. And last night I couldn't sleep. Still, Something said, "Tape that, Marriage And Divorce." See? So I—I… The Lord willing, if that keeps on my heart and the Lord shows me some more about it, well, then, I'll… I—I may tape that. See?
E-38 Dar, ţineţi minte, numai pentru lucrători. Voi veniţi, dar, şi ascultaţi. Dar banda însăşi, lăsaţi... Vedeţi, pentru că ea ajunge afară printre adunări, şi unele sunt în felul acesta, şi unele în felul acela, şi îşi trag părerea lor proprie. Şi eu vreau ca fraţii lucrători să aibă aceasta în studiu propriu, şi atunci să-i lăsăm să plece de acolo, pentru că ei sunt aceia care sunt răspunzători. Ei sunt aceia. Cum să meargă jos şi să o pună la judecător, careva din aceşti împăciuitori. Da.
E-38 But, remember, only for ministers. You come, but, and listen. But the tape itself, let… See, 'cause it gets out amongst the congregations, and some is this way, and some that way, and draw their own opinion. And I want minister brothers to have this in their own study, and then let them go from there, 'cause they're the ones that's responsible. They're the one. Like to go down and play it to the judge, some of these squires. Yeah.
E-39 Vedeţi ce a spus Domnul despre aceasta, Căsătorie Şi Despărţire. Aceasta-i mai sacru decât gândesc oamenii că este. Şi aceasta se va îmbina drept înăuntru cu Sămânţa Şarpelui. Chiar acelaşi lucru, doar mutându-se drept înainte, acelea sunt tainele acelea. Amintiţi-vă, "În zilele îngerului al şaptelea, toate tainele lui Dumnezeu trebuie să fie sfârşite," lucrurile acelea necunoscute pe care Domnul le va isprăvi. Acum, până aici...
E-39 See what the Lord said about this, Marriage And Divorce. It's more sacred than people think it is. And it'll blend right in with The Serpent's Seed. Just the same thing, just moving right on, that's them mysteries. Remember, "In the days of the seventh angel, all the mysteries of God should be finished," those unknown things that the Lord would wind up. Now, so far…
E-40 Acum ţineţi minte, este şapte jumate când începeţi adunarea voastră. [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.] Acum, Frate Neville, dacă tu ai un mesaj pentru diseară, predică-l. Înţelegi? ["Nu, domnule."] Nu-mi va lua cam o oră sau patruzeci şi cinci de minute, şi eu voi înregistra restul din el.
E-40 Now remember, seven-thirty is when you start your meeting. [Brother Neville says, "Yes."—Ed.] Now, Brother Neville, if you got a message for tonight, preach it. See? ["No, sir."] Won't take me about an hour or forty-five minutes, and I'll tape the rest of it.
E-41 Îmi place să ascult la Fratele Neville. Eu îl iubesc. El este fratele meu. Şi eu-eu cred că el este un vorbitor minunat, lucrător minunat. Şi eu... Un lucru despre Fratele Neville, îmi place, când el spune ceva, el trăieşte despre ce vorbeşte el. Acum, acela-i-acela-i lucrul principal.
E-41 I like to listen to Brother Neville. I love him. He's my brother. And I—I think he's a marvelous speaker, wonderful minister. And I… One thing about Brother Neville, I like, when he says anything, he lives what he's talking about. Now, that's—that's the main thing.
E-42 Voi ştiţi, tu îi poţi trăi unui om o predică mai bine decât cum îi poţi predica una. "Căci voi înşivă sunteţi epistole scrise, citite de toţi oamenii." Acum, hai să... înainte să...
E-42 You know, you can live a fellow a sermon better than you can preach him one. "For ye yourselves are written epistles, read of all men." Now, let's, before we…
E-43 Noi putem trage paginile înapoi, dar Dumnezeu trebuie să deschidă această lecţie de şcoală Duminicală, aşa că noi doar să-i cerem Lui să facă aceea.
E-43 We can pull the pages back, but God has to open this Sunday school lesson, so let us just ask Him to do that.
E-44 Tată Ceresc, noi-noi prin credinţă privim înspre viitor. Eu privesc acum, prin credinţă, înspre ceva care vine, Doamne, pe pământ, care o să atragă pe poporul Tău împreună. Când noi vedem bisericile denominaţionale aşa ţintuite jos şi devenind aşa diferite, aceasta de fapt împinge poporul afară; întocmai cum a fost în Egipt, s-a ridicat un faraon, care nu l-a cunoscut pe Iosif.
E-44 Heavenly Father, we—we by faith look towards the future. I'm looking now, by faith, towards a coming something, Lord, upon the earth, that's going to draw Thy people together. When we see the denominational churches so pinning down and getting so different, it's really pushing the people out; just as it was in Egypt, a pharaoh rising, who knew not Joseph.
E-45 Cum a fost în Germania, şi-şi sus în Rusia, şi Italia, poporul i-a ridicat pe Josephes, Hitler şi Stalin, Mussolini, care i-a urât pe Iudei. Ei au trebuit să se ducă înapoi în patria lor. Dumnezeule, Tu ai căi de a face lucruri, care noi nu le înţelegem. Şi Tu i-ai presat. Fără casă în Germania, tot s-a luat de la ei. De asemenea, în Italia, Rusia, fără loc unde să meargă. Şi ei au fost trimişi înapoi în patria lor, doar să împlinească Cuvântul.
E-45 As it was in Germany, and—and up into Russia, and Italy, the people raised up Josephes, Hitler and Stalin, Mussolini, who hated the Jew. They had to go back to their homeland. God, You got ways of doing things, that we don't understand. And You pressed them. No home in Germany; everything taken away from them. Also, in Italy, Russia, no place to go. And they were sent back to their homeland, just to fulfill the Word.
E-46 O, mâna iubitoare a lui Dumnezeu! Cum, uneori, se pare crud, felul cum suferă oamenii, dar aceasta, încă, este mâna gingaşă a lui Iehova, călăuzind pe copilaşii Lui. Noi Îţi mulţumim, Doamne.
E-46 Oh, the loving hand of God! How, sometimes, it looks cruel, the way that people suffer, but it, still, it's the tender hand of Jehovah, leading His little children. We thank You, Lord.
E-47 Acum mă rog, Dumnezeule, aşa cum eu văd ziua. Că denominaţiunea îi presează pe credincioşi, îi excomunică, zicând, că, "Numele lor trebuie să fie pe registrul lor, sau ei sunt pierduţi. Să nu aibă nimic de-a face cu celălalt grup." Este numai mâna gingaşă a lui Iehova, care-i călăuzeşte la Pomul Vieţii. Mă rog, Dumnezeule, ca, fiecare. Eu ştiu că ei vor. Pentru că acesta-i Cuvântul Tău, şi El nu poate da greş. Şi fie ca noi să fim călăuziţi la Pomul Vieţii, ca noi să putem fi un posesor de Viaţă Eternă, să vedem mâna lui Dumnezeu, şi, prin ochii credinţei, să privim dincolo de aceste umbre în care umblăm noi astăzi, vedem Ţara promisă stând chiar înainte.
E-47 Now I pray, God, as I see the day. That, the denomination is pressing the believers, excommunicating them, saying, that, "Their name must be upon their book, or they're lost. Have nothing to do with the other group." It's only the tender hand of Jehovah, leading them to the Tree of Life. I pray, God, that, each one. I know they will. Because, it's Your Word, and It can't fail. And may we be led to the Tree of Life, that we might be a possessor of Eternal Life, see the hand of God, and, by the eyes of faith, look beyond these shadows that we're walking in today, see the promised Land laying just ahead.
E-48 Binecuvântează Cuvântul Tău, în dimineaţa aceasta, Doamne, aceste câteva Scripturi şi notiţe care le am scrise aici jos. Fie ca Duhul Sfânt să vină acum, aşa cum mă dedic pe mine, tăierea împrejur a limbii şi gândului, mintea. Iar biserica îşi dedică urechile lor de înţelegere, inimile lor, noi toţi, împreună, ca Tu să ne vorbeşti prin Cuvântul Tău, căci Cuvântul Tău este Adevăr. În Numele Cuvântului, Isus Cristos, noi o cerem. Amin.
E-48 Bless Thy Word, this morning, Lord, these few Scriptures and notes that I got written down here. May the Holy Spirit come now, as I dedicate myself, the circumcision of tongue and thought, mind. And the church dedicates their ears of understanding, their hearts, and all of us, together, that You'd speak to us through Thy Word, for Thy Word is Truth. In the Name of the Word, Jesus Christ, we ask it. Amen.
E-49 Acum, deschideţi în Bibliile voastre, la Cartea Exodului. Şi acum eu vreau să citesc o porţiune din Scriptura de la Exod, al 3-lea capitol, de la 1 la 12. Doar ascultaţi aici, atenţi, aşa cum citim. Exod, al 3-lea capitol, 1 la 12.
Acum Moise a îngrijit turmele lui Ietro socrul lui, preotul din Madian: şi el a mânat turma la partea din spate a deşertului, şi a venit la muntele lui Dumnezeu, chiar la Horeb.
Şi îngerul DOMNULUI i-a apărut într-o flacără de foc din mijlocul unui rug: şi... el... şi el a privit, şi, iată, rugul a ars cu foc, şi rugul nu a fost mistuit.
Şi Moise a zis, eu mă voi întoarce la o parte acum, şi să văd această privelişte măreaţă, care rugul este... de ce nu este rugul ars.
Şi când DOMNUL a văzut că el s-a întors la o parte să vadă, ...
E-49 Now, turn in your Bibles, to the Book of Exodus. And now I want to read a portion of the Scripture from Exodus, the 3rd chapter, from 1 to 12. Just listen on, close, as we read. Exodus, the 3rd chapter, 1 to 12.
Now Moses kept the flocks of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.
And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and the… he… and he looked, and, behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed.
And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, which the bush is… why the bush is not burnt.
And when the LORD saw that he turned aside to see,…
E-50 Vreau să pun accentuare pe aceea!
Şi cînd DOMNUL a văzut că el s-a întors la o parte să vadă, Dumnezeu a chemat către el din mijlocul rugului, şi a zis, Moise, Moise. Şi el a zis, Iată-mă aici.
Şi a zis, Nu te mai apropia: dar ia-ţi jos încălţămintea de pe picioare, căci locul pe care tu stai este pământ sfânt.
El a mai spus, Eu sunt Dumnezeul părintelui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacob. Şi Moise şi-a ascuns faţa; căci el s-a temut să se uite la Dumnezeu.
Şi DOMNUL a zis, Eu desigur am văzut nenorocirile poporului meu care este în Egipt, ... Eu am auzit strigătul lor din cauza asupritorilor lor; căci Eu ştiu întristarea lor;
Şi Eu am venit jos să-i izbăvesc din mâinile Egiptenilor, şi să-i aduc sus afară din ţara aceea într-o ţară bună... o ţară mare, şi o ţară unde curge lapte şi miere; în locul Cananiţilor, ... Hetiţilor, ... Heviţilor, ... Iebusiţilor.
Acum de aceea, iată, plânsul copiilor lui Israel a ajuns la mine: şi Eu am văzut şi opresiunea cu care Egiptenii i-au apăsat.
De aceea vino acum, şi eu te voi trimite la Faraon, ...
E-50 Want to lay emphasis on that!
And when the LORD saw that he turned aside to see, God called to him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.
And he said, Draw not nigh hither: but put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.
Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.
And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt,… I've heard their cry by the reason of the taskmasters; for I know their sorrow;
And I'm come down to deliver them out of the hands of the Egyptian, and to bring them up out of that land unto a good land… a land large, and a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites,… Hittites,… Hivites,… Jebusites.
Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me: and I have also seen the oppression wherein the Egyptians have oppressed them.
Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh,…
E-51 Voi observaţi? "Eu am venit jos." dar, "Eu te trimit." Dumnezeu, mergând în forma unui om. "Du-te" Lăsaţi-mă să citesc al 10-lea verset din nou.
De aceea vino acum, şi Eu te voi trimite la Faraon, ca tu să poţi să aduci înainte pe poporul meu copiii lui Israel afară din Egipt.
Şi Moise a zis către Dumnezeu, Cine sunt eu, ca eu să merg la Faraon, şi ca eu să-i aduc înainte pe copiii lui Israel afară din Egipt?
Şi el a zis, Cu certitudine Eu voi fi cu tine; şi acesta va fi un însemn pentru tine, că eu te-am trimis: Când tu vii înainte...
E-51 You notice? "I have come down." But, "I'm sending thee." God, going in the form of a man. "Go." Let me read the 10th verse again.
Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.
And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou comest forth…
E-52 Vă cer scuze.
... Când tu ai adus înainte poporul afară din Egipt, voi să slujiţi pe Dumnezeu pe muntele acesta.
E-52 Beg your pardon.
… When thou has brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.
E-53 Ne observând, înainte, dar simţindu-mă foarte adânc inspirat de Duhul în dimineaţa aceasta, eu am prins aceea chiar atunci. Dumnezeu, trimiţând pe slujitorul Lui înapoi de unde a fugit el, El i-a dat semnul unui munte. Nu am observat aceasta până tocmai atunci. "Acesta va fi un însemn Etern pentru voi." Vedeţi?
E-53 Not noticing, before, but feeling very deeply inspired of the Spirit this morning, I caught that just then. God, sending His servant back where he had run from, He give him the sign of a mountain. Never noticed it till just then. "This will be an Eternal token unto you." See?
E-54 Acum noi o să vorbim, în dimineaţa aceasta, asupra subiectului despre al doilea exod acum; despre poporul lui Dumnezeu, sau chemarea afară a poporului lui Dumnezeu. Exod înseamnă "aduşi afară; chemaţi afară; luaţi la o parte din." Şi eu vreau să folosesc aceea ca un subiect, despre al doilea exod al poporului lui Dumnezeu. [Fratele Branham îl intitulează, Al Treilea Exod, în serviciul de seară – Ed.]
E-54 Now we're going to speak, this morning, on the subject of the second exodus now; of God's people, or the calling out of God's people. Exodus means "brought out; called out; taken away from." And I want to use that as a subject, of the second exodus of God's people. [Brother Branham titles it, The Third Exodus, in the evening service—Ed.]
E-55 Acum, ei au avut multe exoduri, desigur, dar eu vorbesc despre timpul în care Dumnezeu a chemat un exod, o separare de unde erau ei, la timpul prezent. Aici, Dumnezeu se pregăteşte să împlinească Cuvântul Lui Divin promis care El l-a dat lui Abraham, şi lui Isaac, şi lui Iacob. Ani, sute de ani au trecut, dar, totuşi, Dumnezeu niciodată nu uită promisiunea Lui. La vreme, timpul potrivit, Dumnezeu întotdeauna îşi face promisiunea Lui dreaptă.
E-55 Now, they've had many exoduses, of course, but I'm speaking on the time that God called an exodus, a separation from where they were, at the present time. Here, God is making ready to fulfill His Divine promised Word that He had give to Abraham, and to Isaac, and to Jacob. Years, hundreds of years had passed, but, yet, God never forgets His promise. In the season, the due time, God always makes His promise right.
E-56 De aceea, tu te poţi odihni asigurat că ce a promis Dumnezeu în Biblia aceasta, El o să o facă. Doar nu e nevoie să încerci să gândeşti orice altceva, şi să zici, "Păi, profetul era, poate, era greşit," sau, "aceea nu s-ar putea întâmpla în ziua aceasta." A arătat aproape imposibil atunci, mai imposibil decât cum arată acum. Dar Dumnezeu a făcut-o, oricum, pentru că El a promis că El o va face.
E-56 Therefore, you can rest assure that what God has promised in this Bible, He's going to do it. Just no need of trying to think anything else, and say, "Well, the prophet was, maybe, was wrong," or, "that couldn't happen in this day." Looked almost impossible then, more impossible than it does now. But God did it, anyhow, because He promised He would do it.
E-57 Şi priviţi cât de simplu o face El. "Eu am venit jos. Eu am auzit plânsul. Eu Îmi amintesc promisiunea. Eu am venit jos să o fac. Eu te trimit pe tine. Tu o faci. Eu voi fi cu tine. Cu certitudine, Eu voi fi cu tine. Prezenţa Mea care nu dă greş niciodată, va fi cu tine oriunde te duci. Să nu te temi." Înţelegeţi? ,,Eu vin jos să izbăvesc." Eu sunt sigur că mintea spirituală prinde asta. Vedeţi? Vedeţi? "Eu-Eu am-Eu am să te trimit pe tine, să aduci pe poporul Meu la un exod. Cheamă-i afară, şi Eu voi fi cu tine."
E-57 And look how simple He does it. "I have come down. I heard the cry. I remember My promise, and I've come down to do it, and I'm sending you. You do it. I'm going to be with you. Certainly, I'll be with you. My never-, never-failing Presence will be with you wherever you go. Don't be afraid." See? "I'm coming down to deliver." I'm sure the spiritual mind catches that. See? See? "I—I'm—I'm going to send you, to bring My people to an exodus. Call them out, and I'll be with you."
E-58 Acum, cum-cum ne putem odihni, cum poate prinde credinţa apucarea aceea acolo. Vedeţi? Dumnezeu o va face. El a promis-o. Nu contează cum, care sunt circumstanţele, sau ce zice oricine altul, Dumnezeu o va face, oricum, pentru că El a promis. Şi El o face aşa de simplu, că, aceasta-aceasta merge peste înţelegerea minţii culte care ar încerca să raţioneze despre aceasta, "Cum ar putea să fie aceasta?"
E-58 Now, how—how we can rest, how faith can catch that hold there. See? God is going to do it. He promised it. No matter how, what the circumstances is, or what anyone else says, God is going to do it, anyhow, 'cause He promised to. And He does it so simple, that, it—it goes over the—the understanding of the cultured mind who would try to reason about it, "How could it be?"
E-59 Eu nu vreau să spun că un om acum, cu o minte bună, tare, educaţie bună, că omul acela nu va înţelege Aceasta. Aceea este în regulă, şi minunat, atât timp cât el foloseşte aceea să nu raţioneze [Adică să nu se pogodească, să nu dea cu presupusul – Trans.], ci, cultura aceea ce o are el, să creadă pe Dumnezeu. Să o lase să fie convertită în simplitatea de a asculta la ce a spus Dumnezeu, şi să-L creadă. Cultura lui îl va ajuta atunci.
E-59 I don't mean to say that a man now, with a good, strong mind, fine education, that that man won't understand It. That's all right, and wonderful, as long as he uses that not to reason, but, that culture that he's got, to believe God. Let it be converted unto the simplicity of listening to what God has said, and believe It. His culture will help him then.
E-60 Observaţi. Dar când omul încearcă să raţioneze, "Aceasta nu s-ar putea face," atunci aceea îl îndepărtează de la Dumnezeu, constant, tot timpul, când el încearcă să-să asculte la ce, propria lui înţelegere. Vedeţi? Dacă tu nu înţelegi, şi Biblia zice un anumit lucru, doar Îl punctezi cu, "Amin." Doar îl lăsaţi să treacă aşa.
E-60 Notice. But when the man tries to reason, "It couldn't be done," then that drives him away from God, constantly, all the time, when he's trying to—to listen to what, his own understanding. See? If you don't understand, and the Bible says a certain thing, just punctuate It, "Amen." Just let it go like that.
E-61 Acum, în loc să vă referiţi la aceste Scripturi, voi le puteţi nota jos, în această lecţie de şcoală Duminicală. Dar eu aş vrea, poate, dacă v-ar place să vă uitaţi la aceasta. Dar, întâi, eu am aşa de multe aici. Hai să...
E-61 Now, instead of referring to these Scriptures, you can jot them down, in this Sunday school lesson. But I would, maybe, if you'd like to look at it. But, first, I've got so many here. Let's…
E-62 Înainte de a putea afla ce înseamnă acest exod, eu am să tipizez exodul acum; exodul de atunci, cu exodul de acum, şi priviţi dacă acesta nu merge exact paralel. Unul din ele este natural. Şi tocmai aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut în natural, El le tipizează din nou, le anti-tipizează în spiritual, un exod spiritual.
E-62 Before we can find out what this exodus means, I'm going to type the exodus now; exodus then, with the exodus now, and watch if it isn't run exactly parallel. One of them is natural. And the very same things that He did in the natural, He's typing it again, antityping it in spiritual, a spiritual exodus.
E-63 Uimitor, să vezi Cuvântul lui Dumnezeu! Cum ar putea să spună careva că El nu este inspirat? Aceasta era cu vreo două mii opt sute de ani în urmă, voi ştiţi. Şi cum că El a promis, şi ce a făcut El şi la aşezat acolo ca exemplu, cum face El-El-El umbra despre ceva să mărturisească despre pozitiv. Eu ajung la aceea, diseară, între lună şi soare, cu voia Domnului.
E-63 Marvelous, to see the Word of God! How anyone could say It's not inspired? This was about twenty-eight hundred years ago, you know. And how that He promised, and what He's done and laid it out there for example, how He—He—He makes the shadow of something to testify of the—the positive. I get on that, tonight, between the moon and sun, the Lord willing.
E-64 Dar, întâi, noi trebuie să revedem Geneza să vedem de ce erau ei jos în Egipt. De ce să fie poporul lui Dumnezeu afară din ţara aceea? La urma urmei, Dumnezeu a promis aceea, chiar acolo unde era începutul, cu Abraham, Isaac şi Iacob, în Palestina. Dumnezeu le-a dat ţara aceea, şi a zis, "Aceasta este." O, atunci, de ce să nu fie poporul în locul care Dumnezeu le-a rânduit?
E-64 But, first, we must review Genesis to see why they were down in Egypt. Why would God's people be out of that land? After all, God promised that, right there where the beginning was, with Abraham, Isaac and Jacob, in Palestine. God gave them that land, and said, "This is it." Oh, then, why would the people not be in the place that God provided them?
E-65 Aceea-i întrebarea de astăzi, de asemenea. Dumnezeu ne-a dat o cincizecime. El ne-a dat Cartea Faptelor. El ne-a dat Duhul Sfânt, să ne conducă şi să ne călăuzească. El ne-a dat o Ţară. Şi de ce suntem noi afară din Ea? De ce este biserica afară din Ea? De ce nu trăieşte astăzi marea biserică Creştină iarăşi ca Cartea Faptelor, producând acelaşi lucru? Există ceva motiv pentru aceasta.
E-65 That's the question of today, also. God give us a Pentecost. He give us the Book of Acts. He give us the Holy Spirit, to lead us and guide us. He give us a Land. And why are we out of It? Why is the church out of It? Why isn't the great Christian church today living again like the Book of Acts, bringing forth the same thing? There's some reason for it.
E-66 Noi toţi ştim că suntem dezbinaţi, şi noi suntem într-o stare îngrozitoare. Şi cea mai îngrozitoare stare în care-care a trăit vreodată Creştinătatea, este astăzi. Şi noi suntem pe... chiar pe marginea sau un pas de-de o judecată mare, grozavă aşezată pentru biserică. Şi înainte ca această judecată să se poată întâmpla, Dumnezeu cheamă un exod, întocmai cum a făcut El atunci. Păcatele Amoriţilor erau îngrămădite, deci El-¬El cheamă un-un exod spiritual. Acum să mergem înapoi doar un moment, în model, şi să aflăm.
E-66 We all know that we're broke up, and we're in a terrible condition. And the most terrible condition that—that Christianity has ever lived in, is today. And we're on the… right on the brim or the brink of—of a great, terrific judgment laying for the church. And before this judgment can happen, God is calling an exodus, just like He did then. Amorites' sins was heaped up, so He—He's calling a—a spiritual exodus. Now let's go back just a moment, in type, and find out.
E-67 Ei au mers jos în Egipt, totul din cauza geloziei unui frate. Acela-i motivul că Israel era în Egipt la timpul acela, afară din ţară. Amintiţi-vă, promisiunile lui Dumnezeu erau numai atât timp cât ei au stat în ţara aceea.
E-67 They went down in Egypt, all because of the jealousy of a brother. That's the reason that Israel was in Egypt at that time, out of the land. Remember, God's promises was only as long as they stayed in that land.
E-68 Acum puteţi voi vedea ce am vorbit noi în rugăciune, cu câteva momente în urmă? De ce a trebuit Dumnezeu să împietrească inima lui Faraon? Să pună poporul înapoi în ţara promisă, înainte ca El să-i poată binecuvânta, să le aducă înainte pe Mesia.
E-68 Now can you see what we were speaking in prayer, a few moments ago? Why did God have to harden Pharaoh's heart? To put the people back in the promised land, before He could bless them, to bring forth the Messiah to them.
E-69 Cum a trebuit El să împietrească inima lui Hitler, să fie împotriva Iudeilor, când el era jumătate Iudeu, el însuşi? Cum putea El să trebuiască să facă aceea în Stalin, Mussolini? Vedeţi? Oameni care nu sunt inspiraţi, ca o naţiune, ei-ei... Dumnezeu trebuie să ia-lucrurile prin care trăiesc ei, legile ţării, de multe ori, să facă să vină adevărate promisiunile Lui. Deci, El a trebuit să împietrească inimile acelor dictatori, ca să-i alunge pe Iudei înapoi la ţara promisă. A trebuit să fie în felul acela.
E-69 How did He have to harden Hitler's heart, to be against the Jew, when he was half Jew, himself? How could He have to do that in Stalin, Mussolini? See? People that's not inspired, like a nation, they—they… God has to take the—the things that they are living by, the laws of the land, many times, to make His promises come true. So, He had to harden those dictators' hearts, to run the Jew back to the promised land. It had to be that way.
E-70 Acum noi aflăm, că, mergând jos, Iosif... Noi cunoaştem povestirea, aşa cum mergem înapoi în Geneza, şi voi o puteţi citi. Pentru că, eu sunt doar puţin târziu să încep la această lecţie lungă de şcoală Duminicală, şi eu voi încerca să mă grăbesc.
E-70 Now we find out, that, going down, Joseph… We know the story, as we go back into Genesis, and you can just read it. Because, I'm just a little late to get started on this long Sunday school lesson, and I'll try to hurry.
E-71 Observaţi acum. Citiţi povestirea când puteţi, despre Iosif, fiind născut mai târziu din fraţii lui, înainte de ultimul. Mintea spirituală va prinde aceea chiar acum. El nu era ultimul copil; Beniamin era. Dar, în excomunicare, priviţi. Iosif şi Beniamin erau pe deplin fraţi de sânge, şi singurii doi care erau fraţi. Niciodată nu şi-a obţinut Beniamin recunoaşterea până când el l-a întâlnit pe Iosif. Şi deasupra celorlalţi, lui Beniamin i s-a dat o porţie dublă din tot ce a dat Iosif. În regulă. Observaţi acum, noi aflăm aceea jos acolo. Ei erau...
E-71 Notice now. Read the story when you can, of Joseph, being born the later of his brethren, next to the last. The spiritual mind will catch that right now. He wasn't the last child; Benjamin was. But, in the excommunication, watch. Joseph and Benjamin were full-blooded brothers, and the only two that was brothers. Never did Benjamin get the recognition until he met Joseph. And above the rest of them, Benjamin is given a double portion of everything that Joseph give. All right. Notice now, we find that down there. They were…
E-72 El a fost luat de la fraţii lui din cauză că el era spiritual. El era un om mare, deşi era cel mai smerit din ceată, cel mai mic din ceată. "Şi ei l-au urât fără o cauză." Ei nu ar fi trebuit să-l urască. Ei ar fi trebuit să-l respecte. Pentru că, de ce l-au urât ei, pentru că el era un frate? Nu chiar aşa. Ei l-au urât din cauză că Dumnezeu s-a ocupat cu el mai mult decât s-a ocupat El cu restul din ei. Înţelegeţi? El i-a dat o-o-o-o înţelegere spirituală. El putea tălmăci vise, perfect. Şi el putea prezice lucruri care veneau la împlinire, perfect, întocmai exact în felul cum erau ele. Şi el-şi el nu se ferea.
E-72 He was taken from his brothers because that he was spiritual. He was a great man, although the humblest of the bunch, the least of the bunch. "And they hated him without a cause." They should not have hated him. They should have respected him. Because, why did they hate him, because he was a brother? Not exactly that. They hated him because that God dealt with him more than He did the rest of them. See? He give him a—a—a—a spiritual understanding. He could interpret dreams, perfectly. And he could foretell things that would come to pass, perfectly, just exactly the way they were. And he—and he didn't pull no punches.
E-73 El a văzut-visul despre snopii aceia închinându-se înaintea snopilor lui, şi atunci fraţii lui s-au mâniat pe el. Au zis, "Eu presupun, atunci, tu micuţule holy-roler," cu alte cuvinte, "noi va trebui să ne închinăm înaintea ta într-o zi?" Dar acela era felul cum s-a întâmplat. Vedeţi? Cum urmau acei uriaşi mari vreodată să se aplece înaintea acelui ins mic, ne însemnat stând acolo? Dar ei au făcut-o, ei sigur au făcut-o, şi au pledat după milă. Dar el nu a venit în putere, încă, voi vedeţi. El era atunci numai doar în forma de copil.
E-73 He saw the—the dream of those sheaves bowing before his sheaves, and his brothers then got angry with him. Said, "I guess, then, you little holy-roller," in other words, "we'll have to bow down before you someday?" But that's the way it happened. See? How were those great big giants ever bow before that little, insignificant fellow standing there? But they did it, they sure did, and pleaded for mercy. But he hadn't come in power, yet, you see. He was only then just in the child form.
E-74 Şi atunci noi aflăm, prin a face aceasta, că Iosif a fost luat dintre fraţii lui, denominaţiunile, şi aşezat afară singur. Vedeţi? Fraţii lui, toţi în ţară. Şi atunci acolo a venit un lucru aşa de mare. Ne dăm seama că Israel... atât timp cât ei au locuit în locul lor de locuinţă, şi s-au ţinut. Acum, acela-i un lucru bun, să stai în loc. Poziţional, aşa este. Dar, ei s-au scăpat de Duhul.
E-74 And then we find out, by doing this, that Joseph was taken from among his brethren, the denominations, and set out to himself. See? His brothers, all in the land. And then there come such a great thing. We realize that Israel… as long as they dwelt in their dwelling place, and kept up. Now, that's one good thing, to stay in the place. Positionally, that's right. But, they got rid of the Spirit.
E-75 Fundamentaliştii, astăzi, ştie ce sunt ei poziţional, prin concepţia intelectuală a Bibliei, dar acolo nu este Duh. Ei l-au respins pe Iosif, L-au dat afară. Ei nu au vrut să aibă nimic de-a face cu El. "Este o grămadă de holy-rollers. Este o... Nu vrem nimic de-a face cu Acesta." Ei L-au excomunicat, L-au vândut, la lume. Ei au fost afară din părtăşia lor.
E-75 The fundamentals, today, positionally knows what they are, by intellectual conception of the Bible, but there's no Spirit. They've rejected Joseph, turned Him out. They wanted nothing to do with It. "It's a bunch of holy-rollers. It's a… We want nothing to do with It." They've excommunicated Him, sold Him out, to the world. They were out of their fellowship.
E-76 Acum, prin a face aşa, ei erau duşi afară din loc, duşi jos în Egipt, mai târziu.
E-76 Now, by doing that, they were taking out of place, taken down into Egypt, later on.
E-77 Acum, povestea acestor fraţi geloşi este cu certitudine de mare comparaţie cu partea spirituală a acesteia astăzi. Noi¬noi toţi ne dăm seama de aceea, că este curată gelozie, nu curată. Este veche, murdară, gelozie murdară. Înţelegeţi? Nu există puritate în gelozie. Înţelegeţi? Nu este nimic decât gelozie murdară. Când, ei văd aceeaşi Biblie, şi natura aceluiaşi Dumnezeu care a scris Biblia, adeverindu-Se, şi atunci să respingă Aceea fără un motiv. Curat... Ei bine, nu curat. Aşa cum am spus, este gelozie murdară. Privind pe Dumnezeu că vindecă pe bolnavi, înviază pe morţi, acelaşi Dumnezeu care a trăit în zilele apostolilor! Aceeaşi Evanghelie care au scris-o, pentru această călătorie spirituală, este acelaşi Dumnezeu care face acelaşi lucru. Deci ei nu sunt nimic decât gelozie, au excomunicat, "Şi noi nu-L vom avea printre poporul nostru." Înţelegeţi? I-a alungat!
E-77 Now, the story of this jealous brothers is certainly of great comparison with the spiritual side of it today. We—we all are aware of that, that it's pure jealousy, not pure. It's old, dirty, filthy jealousy. See? There's no purity in jealousy. See? It's nothing but filthy jealousy. When, they see the same Bible, and the nature of the same God that wrote the Bible, vindicating Himself, and then turn That down without a reason. Pure… Well, not pure. As I said, it's dirty jealousy. Watching God heal the sick, raise up the dead, the same God that lived in the days of the apostles! The same Gospel that they wrote, for this spiritual journey, is the same God that does the same thing. So they're nothing but jealousy, has excommunicated, "And we'll not have It among our people." See? Run them off!
E-78 S-au gândit, fraţii, că ei niciodată nu vor avea folos de un om ca acela, aşa că, "De ce să nu ne scăpăm de el?"
E-78 They thought, the brethren, that they would never have use for a man like that, so, "Why not just get rid of him?"
E-79 Asta-i ce este, acelaşi lucru s-a întâmplat astăzi. Ei gândesc, că, "Din cauză că bisericile noastre au devenit intelectuale, că noi avem mulţimea cea mai bine îmbrăcată, cea mai mare organizaţie, cei mai deştepţi lucrători, că noi nu avem folos de Duhul Sfânt în felul cum era El în urmă acolo." Că, ei sunt plini. Cu alte cuvinte, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Că, seminarele lor, şi ei sunt creierul la a lor-a lor fiinţă. Şi ei vin împreună şi-şi discută acest lucru, sunt mai capabili, cu propriile lor minţi intelectuale, să aşeze o Biserică în ordine, mai bine decât cum ar putea Duhul Sfânt să o facă. Deci, ei nu mai au nevoie de El. "Este Ceva care noi nu avem nevoie astăzi. Aceasta-i, că zilele aceluia au trecut." Acum, nu este aceea chiar corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Noi nu avem nevoie de Duhul Sfânt să vindece pe bolnavi. Noi avem doctori. Noi nu avem nevoie de Duhul Sfânt să vorbească în limbi. Noi toţi suntem oameni inteligenţi." Şi când voi o faceţi, voi luaţi, chiar de la schela voastră, Linia de viaţă.
E-79 That's what, same thing has happened today. They think, that, "Because that our churches has become intellectual, that we got the best-dressed crowds, the biggest organization, the most smartest ministers, that we have no use of the Holy Spirit in the way that It was back there." That, they are full. In other words, actions speaks louder than words. That, their seminaries, and they're the brain of their—their being. And their coming together and—and discussing this thing, are more able, with their own intellectual minds, to set a Church in order, better than what the Holy Spirit could do it. So, they don't need It any longer. "It's Something that we don't need today. It's, the days of that is passed." Now, isn't that just right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] "We don't need the Holy Spirit to heal the sick. We got doctors. We don't need the Holy Spirit to speak with tongues. We're all intelligent people." And when you do, you take, right from your framework, the Lifeline.
E-80 Isus le-a spus la acei Iudei, în zilele Lui, "Nu aţi citit voi că, 'Piatra care a fost respinsă este Piatra de temelie principală pe care stă toată clădirea'?"
E-80 Jesus said to them Jews, in His days, "Haven't you read that, 'The Stone that was rejected is the Chief Cornerstone that all the building is setting upon'?"
E-81 Acum, voi vedeţi ce vreau să spun? Sunt sigur că voi-voi puteţi prinde asta. Că, motivul despre aceasta acum, este din cauză că ei s-au gândit că ei nu au niciodată nevoie de Aceasta. "Noi nu avem nevoie de vorbitori în limbi. Noi nu avem nevoie de tălmăcitori de limbi. Noi nu mai avem nevoie de profeţii Vechiului Testament să ne pună în rânduială, prin Duhul Sfânt. Noi înţelegem Aceasta." Vedeţi? Ei au adoptat un sistem făcut de om ca să ia locul Duhului Sfânt.
E-81 Now, you see what I mean? I'm sure you—you can catch that. That, the—the reason of it now, is because they thought they'd never have a need of It. "We don't need speakers with tongues. We don't need interpreters of tongues. We no longer need the Old Testament prophets to set us in order, by the Holy Spirit. We understand It." See? They have adopted a man-made system to take place of the Holy Spirit.
E-82 De aceea, acolo sunt oameni care sunt aleşi, îşi au numele lor în Cartea Vieţii Mielului, ei nu se pot duce după aceea. Ei sunt cu gândirea spirituală, şi de aceea ei nu se pot duce pentru aceea, Ei nu o pot suferi, indiferent dacă taţii şi mamele lor au trăit în orice biserică organizaţională.
E-82 Therefore, there is people that's elected, has their names on the Lamb's Book of Life, they can't go for that. They are spiritual-minded, and therefore they cannot go for that. They can't stand it, no matter if their fathers and mothers was lived in whatever organizational church.
E-83 Când o biserică face, face, poate ea nu ar vorbi aceasta deschis. O, nu. Ei nu vor vorbi aceasta deschis, dar faptele lor o dovedesc. Aici este Cuvântul. Şi Duhul Sfânt o dovedeşte printre aceia, când El îi poate aduce adunaţi împreună, că El încă vindecă pe bolnavi, şi învie morţii, şi vorbeşte în limbi, şi scoate afară draci. Deci, aceasta depinde de... ce-i în interiorul unei persoane.
E-83 When a church makes, does, maybe it wouldn't speak that right out. Oh, no. They won't speak it right out, but their actions prove it. Here is the Word. And the Holy Spirit proves it amongst those, when He can get them gathered together, that He still heals the sick, and raises the dead, and speaks with tongues, and casts out devils. So, it depends on the… what's on the inside of a person.
E-84 D-na Arganbright acolo, s-a gândit asta, zilele trecute, şezând acolo pe cărare, smulgând ceva iarbă, când ea a tăiat gazonul. Am trecut pe-acolo, chiar alături de ea. Ea nu m-a cunoscut, şi eu doar am lăsat-o să continue. Eu priveam.
Acum observaţi pe Duhul Sfânt în marea Lui lucrare.
E-84 Mrs. Arganbright there, was thinking that, the other day, setting out there on the walk, pulling out some grass, when she was cutting the lawn. I passed by, right by the side of her. She didn't know me, and I just let her go on. I was watching.
Now notice the Holy Spirit in His great work.
E-85 Biserica simte că ea nu are nevoie de Duhul Sfânt. Bisericile vă vor spune asta. Şi bărbaţii se pot ridica şi să vă dea o discuţie aşa de intelectuală, aproape că vă poate face să o credeţi. Acum să ne oprim acolo, un minut. Nu a spus Isus că cei doi vor fi aşa de aproape împreună, "Aceasta i-ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă era posibil"? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vorbirile intelectuale vor fi aşa de mieroase, că aceasta ar-aceasta ar înşela pe oameni. Aceasta-i evanghelie, sunt bărbaţi care pot să mânuiască cuvântul acela în aşa fel, că el aproape că ar putea face orice persoană intelectuală, dacă voi doar vă încredeţi în intelectualele lor. Ei-ei ar condamna pe Duhul Sfânt, şi-şi iau căile omului. Noi vedem aceea.
E-85 The church feels that it don't need the Holy Spirit. The churches will tell you that. And the men can stand up and give you such an intellectual talk, can almost make you believe it. Now let's stop there, a minute. Didn't Jesus say that the two would be so close together, "It would deceive the very Elected if it was possible"? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The intellectual talks would be so smooth, that it would—it would deceive the people. It's gospel, it's men who can handle that word in such a way, that he could almost make any intellectual person, if you're just trusting in their intellectuals. They—they would condemn the Holy Spirit, and—and take the way of the man. We see that.
E-86 Acum, asta-i acelaşi lucru ce l-au gândit ei despre Iosif, şi ei au scăpat de el. Şi, o, jos în Egipt, o, cum ne putem gândi, cum aş putea folosi ceasuri. Tu ai putea sta aici trei ani şi să nu părăseşti subiectul acela, ziua şi noaptea, şi încă să găseşti marile miezuri ale Duhului Sfânt. Mintea spirituală poate privi jos în Egipt şi să vadă persecuţia aceea crescând; poate vedea pe Iosif dus departe, pentru ca persecuţia să poată creşte. Şi atunci să vadă pe Dumnezeu, cu roata Lui în roţi, totul mişcându-se în jur chiar perfect. Să vadă pe Potifar că îl respinge pe Iosif; vede minciuna aceea spusă. Şi vede pe Iosif în temniţă, şi barba lui îi este crescută, excomunicat de la fraţii lui. Dar atunci, dintr-o dată, Dumnezeu s-a mutat înăuntru. Înţelegeţi?
E-86 Now, that's the same thing they thought about Joseph, and they got rid of him. And, oh, down in Egypt, oh, how we can think, how I could spend hours. You could stay here for three years and never leave that subject, day and night, and still be finding the great kernels of the Holy Spirit.
The spiritual mind can look down in Egypt and see that persecution rise; can see Joseph taken away, in order that the persecution could rise. And then see God, with His wheel in the wheels, everything moving around just perfectly. See Potiphar reject Joseph; see that lie told. And see Joseph in the prison, and his beard is growed out, excommunicated from his brethren. But then, all of a sudden, God moved in. See?
E-87 Cum putem noi vedea roata aceea în roţi, mişcându-se! Marele plan al lui Dumnezeu mişcând totul în sus la acest exod, până la timpul acesta când El să-şi cheme poporul Lui iarăşi înapoi în ţară, înapoi în loc, în poziţie unde El îi poate binecuvânta şi să pună printre ei pe Acela pe care El a promis că Îl va pune printre ei. Ei trebuiau să fie în ţara lor. Amintiţi¬vă, ei au trebuit să vină afară din ţara în care erau ei, şi să intre în ţara promisă, înainte ca să poată veni vreodată Mesia promis.
E-87 How we can see that wheel in the wheels, moving! God's great plan moving everything up to this exodus, to this time when He would call His people back in the land again, back in the place, in position where He could bless them and place among them the One that He promised He would place among them. They had to be in their land. Remember, they had to come out of the land that they were in, and get into the land of promise, before their promised Messiah could ever come.
E-88 Şi Biserica trebuie să facă acelaşi lucru; să iese din grupul acela de respingători, înainte ca Mesia să poată vreodată să fie manifestat înaintea lor. Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Viaţa lui Mesia, manifestată, pregătind o Biserică, o Mireasă.
E-88 And the Church has to do the same thing; get out of that group of rejecters, over into the promise, before Messiah can ever be manifested before them. You see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The Life of the Messiah, manifested, making a Church ready, a Bride.
E-89 O femeie se mărită cu un bărbat, şi dacă e în dezacord cu el, ar fi un-un fel de ceartă, încontinuu. Dar când un bărbat şi soţia lui, prietena lui, logodnica lui, când ei sunt în armonie perfectă, ca un suflet şi un gând, pentru că ei urmează să fie un trup.
E-89 A woman marry a man, and disagreeing with him, it would be some kind of a—a fuss, continually. But when a man and his wife, his girlfriend, his espoused, when they are in perfect harmony, like one soul and one mind, because they're going to be one flesh.
E-90 Atunci, când Biserica poate ajunge în aşa armonie cu Dumnezeu, până când manifestarea Mirelui este manifestată în Mireasă, pentru că ei urmează să fie unul! O, ce lecţie măreaţă. În regulă.
E-90 Then, when the Church can get in such harmony with God, until the manifestation of the Bridegroom is manifested in the Bride, because they're going to be one! Oh, what a great lesson. All right.
E-91 Acum, ţineţi minte, mintea spirituală culege aceasta sus, poate vedea modelul şi antimodelul, şi îl culege. În schimb, doar, noi am putea merge cu orele pe aceasta. Priviţi ce ia loc.
E-91 Now, remember, the spiritual mind picking this up, can see the type and the antitype, and pick it. For one, just, we could go hours on it. Watch what takes place.
E-92 Şi de ce am aşteptat noi toţi anii aceştia, de când această oază de timp? Voi ştiţi, Biblia vorbeşte, că, "Biserica a fugit în pustie, unde ea a fost hrănită pentru vreme şi vreme." Şi de ce a fost toată aceasta? Ca noi... Vedeţi? Încă sunt roţile lui Dumnezeu în roţi.
E-92 And why have we waited all these years, since this oasis of time? You know, the Bible speaks, that, "The church fled into the wilderness, where she was nourished for time and time." And why has all this been? That we… See? It's still God's wheels in the wheels.
E-93 De ce nu a făcut Dumnezeu aceasta, cu mult timp în urmă, când bărbaţii şed jos cu creioane, şi-şi femeile, şi au încercat să deseneze doar timpul? Ca Judecătorul Rutherford şi mulţi din ei, "Isus vine în ,14." Şi-şi Mama Shipton, aceasta cu mult în urmă înapoia aceleia, şi aşa mai departe, toate timpurile acestea. Şi, vedeţi, când se merge prin aceasta, prin ce au încercat ei să priceapă Scriptura, vedeţi, ei au ruinat-o. Aceasta-i ascunsă. Este de fapt ascunsă. Şi cum poate Scriptura să meargă împotriva Ei însăşi, când Isus a zis, "Nimeni nu ştie minutul sau ora"? Vedeţi? Vedeţi? Ei doar iau o bucată de Scriptură şi O ţine.
E-93 Why hasn't God did this, long time ago, when men sit down with pencils, and—and women, and tried to draw out just the time? Like Judge Rutherford and many of them, that, "Jesus come in '14." And—and Mother Shipton had it way back behind that, and so forth, all these times. And, see, when going by this, by what they've tried to figure out the Scripture, see, they ruined it. It's hid. It's actually hid. And how could the Scripture go against Itself, when Jesus said, "No man knows the minute or hour"? See? See? They just get one piece of Scripture and hold It.
E-94 Voi trebuie să luaţi întregul Lucru. Atunci, dacă Dumnezeu este în acela, atunci Dumnezeu îl va manifesta pe acela a fi Adevărul. Ca vindecarea Divină, dacă aceasta nu este Adevăr, atunci ea nu este Adevăr; Dumnezeu nu va avea nimic de-a face cu aceasta. Dar dacă El Îl manifestă a fi Adevărul, atunci Acesta-i Adevărul. Întocmai cum Isus...
E-94 You must take the whole Thing. Then, if God is in that, then God will manifest that to be the Truth. Like Divine healing, if it isn't Truth, then it isn't Truth; God will have nothing to do with it. But if He manifests It to be the Truth, then It is the Truth. Just as Jesus…
E-95 Dumnezeu a zis, "Dacă este unul printre voi, este un profet, sau spiritual, Eu îi voi vorbi. Şi dacă vine la împlinire ce spune, atunci să-l ascultaţi. Asta-i tot. Dar dacă profeţia lui este greşită, atunci..." Dumnezeu nu poate fi greşit. El este infinit, infailibil, omnipotent, şi nu poate fi greşit. Deci, dacă omul vorbeşte, atunci aceasta îl arată pe om. Dacă el a vorbit cuvintele lui, aceasta va da greş. Dar dacă el vorbeşte Cuvintele lui Dumnezeu, aceasta nu poate da greş, pentru că Dumnezeu vorbeşte. Atunci, inspiraţia lui vine de la Dumnezeu, şi aceasta-aceasta trebuie să fie corect. Acela-i felul cum Dumnezeu a zis să o spună. Acela-i felul cum Bi-...
E-95 God said, "If there be one among you, is a prophet, or spiritual, I'll speak to him. And what he says comes to pass, then hear it. That's it. But if his prophecy is wrong, then…" God can't be wrong. He's infinite, infallible, omnipotent, and He cannot be wrong. So, if the man is speaking, then it shows the man. If he spoke his own words, it'll fail. But if he speaks God's Words, it can't fail, because it's God speaking. Then, his inspiration comes from God, and it'll… it just has to be right. That's the way God said to tell it. That's the way the Bi-…
E-96 În Vechiul Testament, El a zis, "Dacă ei nu vorbesc după lege şi profeţi, este pentru că ei nu au Viaţă în ei, nici Lumină în ei." Corect. Ei trebuie să vorbească după lege şi profeţi. Şi o profeţie, sau orice altceva, trebuie să fie după Cuvânt. Dacă nu este, este greşită. Înţelegeţi?
E-96 In the Old Testament, He said, "If they speak not according to the law and the prophets, it's because they have no Life in them, no Light in them." Right. They have to speak according to the law and prophets. And a prophecy, or anything else, must be according to the Word. If it isn't, it's wrong. See?
E-97 Acum, noi aflăm că toată aceasta a luat loc, pentru că, au aşteptat. Treziri: Metodiştii, Luteranii, Baptiştii, Campbeliştii, şi-şi toţi cei diferiţi. Ei au avut mari treziri. Nazarinenii, Pelerinii Sfinţenişti, Penticostalii, toţi au avut treziri mari. Dar marele exod nu a venit. De ce? Dumnezeu i-a spus lui Abraham că El îl va ţine în ţară chiar atunci, dar-nelegiuirea Amoriţilor încă nu s-a umplut. Şi Dumnezeu a aşteptat, răbdător. Oamenii aceia, încercând să socotească, ei pot vedea Scriptura mergând drept în ceva. Merge drept în ceva, ei au zis, "Aceasta este ziua. Acesta este timpul." Dar voi nu reuşiţi să înţelegeţi că nelegiuirea Amoriţilor încă nu este împlinită.
E-97 Now, we find out that all this has took place, because, waited. Revivals: the Methodists, the Lutheran, the Baptists, the Campbellites, and—and all different ones. They've had great revivals. The Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecostals, all had great revivals. But the great exodus hasn't come. Why? God told Abraham He'd keep him in the land right then, but the—the iniquity of the Amorites wasn't yet full. And God has waited, patient. Them people, trying to figure out, they can see the Scripture run right into something. Run right into something, they said, "This is the day. This is the time." But you fail to understand that the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled.
E-98 Patru sute de ani ei să călătorească jos acolo în Egipt, şi să fie aduşi afară. Dar ei de fapt au stat patru sute şi patruzeci de ani, din cauza respingerii profetului. Ei au trebuit să sufere alţi, vreo patruzeci de ani jos acolo în pustie, înainte ca Dumnezeu să-i aducă afară. Moise a fost afară în pustie patruzeci de ani înainte ca el să se întoarcă înapoi să-i izbăvească, voi vedeţi. Patruzeci de ani a mers peste timp, omis, din cauză că au respins mesajul.
E-98 Four hundred years they would journey down there in Egypt, and be brought out. But they actually stayed four hundred and forty years, because of the rejection of the prophet. They had to suffer another, about forty years down there in the wilderness, before God brought them out. Moses was out in the wilderness forty years before he ever returned back to deliver them, you see. Forty years went overtime, lapsed, because that they rejected the message.
E-99 Acum, patruzeci de ani în timpul lui Dumnezeu ar fi cam un minut şi jumătate, faţă de timpul nostru. Aşa de multă diferenţă este. "O mie de ani sunt numai o zi." Înţelegeţi? Nu ar fi nici măcar un minut, de-abia. Observaţi, în aceea.
E-99 Now, forty years in God's time would be about one and a half minutes, to our time. That's how much difference is. "Thousand years is only one day." See? Wouldn't be even a minute, hardly. Notice, in that.
E-100 Acum noi suntem târziu. De ce? Dumnezeu a fost îndelung răbdător, aşteptând, veghind. Lasă pe-pe Luterani să se ridice într-o trezire, apoi se organizează. Lasă pe Metodişti să se ridice în trezire; se organizează. Lasă pe John Smith, biserica Baptistă, să se ridice cu o mare trezire; se organizează. Lasă pe Penticostali să se ridice cu restaurarea darurilor; se organizează. Până când nelegiuirea devine chiar plină, atunci Dumnezeu este sătul, atunci acolo vine un exod.
E-100 Now we're running late. Why? God has been long-suffering, waiting, watching. Let the—the Lutheran rise in a revival, then organize. Let the Methodists rise in revival; organize. Let John Smith, the Baptist church, rise up with a great revival; organize. Let the Pentecostals raise up with the restoration of the gifts; organize. Until the iniquity gets plumb full, then God is tired, then there comes an exodus.
E-101 Şi noi o vedem, că oamenii pot vedea în urmă jos pe scurgerea timpului, că lucrul este blestemat. Ei ia un lingou şi o îmbrăcăminte fină Babiloniană, din nou. Şi acela-i lucrul care blastămă printre oameni, când omul încearcă să injecteze propriile lui idei despre lucruri.
E-101 And we see it, that the people themselves can see back down the stream of time, that the thing is cursed. They take a wedge and a fine Babylonian garment, again. And that's the thing that curses amongst the people, when men tries to inject his own ideas about things.
E-102 Noi trebuie să stăm cu Cuvântul. Aceea-i că poruncile lui Dumnezeu, erau, "Să nu atingeţi nimic în cetatea aceea, cetatea aceea blestemată. Să nu o atingeţi. Lăsaţi-o în pace."
E-102 We got to stay with that Word. That's the commandments of God, was, "Not to touch nothing in that city, that cursed city. Don't touch it. Leave it alone."
E-103 Şi Acan s-a gândit că el putea lua acest lingou de aur şi să trăiască destul de decent ca restul lumii, şi îmbrăcăminte fină Babiloniană. O, la Acani în tabără! Vedeţi? Dar lucrul este blestemat, şi acesta-i încontinuu blestemat. Acesta era blestemat chiar de la Consiliul din Nicea, la Nicea, Roma, este blestemat de atunci încoace. Dar Dumnezeu a lăsat ca nelegiuirea să se umple, până când timpul Amoriţilor este cam împlinit.
E-103 And Achan thought that he could take this gold wedge and live pretty decently like the rest the world, and fine Babylonian garment. Oh, at the Achans in the camps! See? But the thing is cursed, and it continually is cursed. It was cursed since the very Nicene Council, at Nicaea, Rome, been cursed ever since. But God has let the iniquity fill up, until the time of the Amorites is about fulfilled.
E-104 Şi acum oricine cu înţelegere spirituală, amintiţi-vă, eu continui să citez, înţelegere spirituală, voi puteţi vedea că nelegiuirea acestei naţiuni este umplută. Ea este organizată şi reorganizată, şi organizată şi organizată. Iar acum ea este confederată, şi se uneşte cu altceva. Nelegiuirea este umplută. Este timpul pentru exod, timpul pentru o chemare afară, la Ţara promisă. Nu promisiunea, doar la o altă ţară la care să mergem; ci o Patrie, Mileniul, timpul pentru o chemare afară. Nelegiuirea acestei naţiuni (loveşte unul din nou în seara aceasta, cu voia Domnului) este umplută. Ea este murdară.
E-104 And now anybody with spiritual understanding, remember, I keep quoting, spiritual understanding, you can see that the iniquity of this nation is filled up. She's organized and reorganized, and organized and organized. And now she's confederated, and joining with something else. The iniquity is filled up. It's time for exodus, time for a calling-out, to the promised Land. Not the promise, just another country to go to; but a Home, the Millennium, time for a calling-out. The iniquity of this nation (strike on it again tonight, the Lord willing) is filled up. She is filthy.
E-105 Voi ziceţi, "Frate Branham, naţiunea în care tu trăieşti?" Da, domnule. Cu certitudine. Voi ziceţi, "Ca cetăţean al Statelor Unite, tu nu ar trebui să spui asta." Atunci, Ilie nu ar fi trebuit să cheme un blestem peste Israel, şi el fiind un Israelian atunci. Restul dintre profeţi niciodată nu ar fi trebuit să blesteme acea naţiune sub care ei erau Israelieni.
E-105 You say, "Brother Branham, the nation you live in?" Yes, sir. Certainly. You say, "As a citizen of the United States, you shouldn't say that." Then, Elijah shouldn't have called a curse upon Israel, and him being an Israelite then. The rest of the prophets should never have cursed that nation that they were Israelites under.
E-106 Dar ei au vorbit numai, nu gândurile lor proprii, ci Cuvântul Domnului. Înţelegeţi? Depinde de unde îţi tragi inspiraţia. Depinde de cum vine ea. Dacă ea este contrară la Cuvânt, lăsaţi-o în pace. Eu îi cer oricui să dovedească că Aceea este contrară la Cuvânt.
E-106 But they only spoke, not their own thoughts, but the Word of the Lord. See? Depends on where you're drawing your inspiration from. Depends on how it's coming. If it's contrary to the Word, leave it alone. I ask anybody to prove that That's contrary to the Word.
E-107 Nu a spus Biblia, în Apocalipsa 13? Acolo-i unde apare această naţiune. Această naţiune este numerotată treisprezece, o naţiune a femeii. Ea este o femeie, în Biblie. Femeia este pe monedele noastre. Ea este naţiunea unei femei. Ea este unde începe putreziciunea femeilor, porneşte, unde sfârşeşte ea. Putreziciunea a început în Eden, prin a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu. Aici este unde ea a clocit femei predicatoare şi toate celelalte. Murdăria lumii vine drept afară din Hollywood, cea mai rea naţiune din lume; mai multe divorţuri decât restul lumii pusă laolaltă. Vedeţi? De ce? Voi veţi afla într-una din aceste zile, cu voia Domnului. Veţi vedea de ce, acest lucru blestemat. Voi puteţi vedea orbirea despre treaba acestui divorţ pe care Satan l-a tras peste ochii oamenilor. Noi suntem într-un ceas îngrozitor. Sfârşitul nostru este aproape la îndemână acum, eu cred. Ei sunt putrezi, putrezi până la măduvă.
E-107 Did not the Bible say, in Revelations 13? That's where this nation appears. This nation is numbered thirteen, a woman's nation. It's a woman, in the Bible. Woman is on our coins. It's a woman's nation. It's where the rottenness of women begins, starts, where it ends at. The rottenness started in Eden, by disbelieving God's Word. Here is where it hatched out women preachers and everything else. The filth of the world comes right out of Hollywood, the worse nation in the world; more divorces, the rest the world put together. See? Why? You'll find out one of these days, the Lord willing. You'll see why, this cursed thing. You can see the blindness of this divorce stuff that Satan has pulled over the eyes of the people. We're in a terrible hour. Our end is almost at hand now, I believe. They're rotten, rotten to the core.
E-108 Ea apare în Apocalipsa 13, numărul treisprezece. Şi amintiţi-vă, ea se ridică ca un miel, libertate de religie. Dar apoi ea primeşte putere de la fiară; un chip ca ea. Şi el a vorbit cu toată autoritatea, şi a făcut aceleaşi lucruri stricate care le-a făcut fiara înaintea lui. Atunci să-mi spuneţi că aceasta nu este profeţit despre această naţiune? Starea Amoriţilor este cam aproape coaptă, pentru că ei deja lucrează în aceasta.
E-108 She appears in Revelations 13, number thirteen. And remember, it raised up like a lamb, freedom of religion. But then it received power from the beast; an image like it. And he spoke with all the authority, and done the same rotten things the beast did before him. Then tell me it's not prophesied of this nation? The Amorite condition is just about ripe, 'cause they're already working in it.
E-109 Şi chiar noul nostru papă, scopul lui principal este să unească pe fraţi împreună. Şi, pentru ochiul natural, este lucrul de făcut. Dar, în ochii lui Dumnezeu, este contrar la Duhul Sfânt. Noi nu ne putem amesteca cu aceea. Şi fiecare biserică va fi chemată în federaţia aceea. Ieşiţi afară din lucrul acela, aşa de repede cât puteţi. Voi veţi lua semnul fiarei, fără să ştiţi ce faceţi. Ieşiţi afară din ea.
E-109 And even our new pope, his main purpose is to unite the brethren together. And, to the natural eye, it's the thing to do. But, in the eyes of God, it's contrary to the Holy Spirit. We can't mix up with that. And every church will be called into that federation. Get out of that thing, as quick as you can. You'll take the mark of the beast, not knowing what you're doing. Get out of it.
E-110 Eu sper că mintea spirituală poate prinde aceasta. Eu sunt sigur că voi o prindeţi. Dar mă întreb, acolo afară. Oricum, tu nu poţi vizita fiecare naţiune. Voi le puteţi trimite benzi. Dumnezeu va avea o cale de a prinde mintea aceea acolo afară unde este semănată sămânţa aceea. Corect. Şi îndată ce Lumina o loveşte [Fratele Branham bate din palme o dat㬠– Ed.], ea-i dusă, ia Viaţă. Ca femeia mică la fântână, ea a zis, "Iată-L acolo." Ea a prins Aceasta.
E-110 I hope the spiritual mind can catch it. I'm sure you do. But I wonder, out there. Anyhow, you can't visit every nation. You can send tapes to it. God will have some way to catch that mind out there where that seed is sowed. Right. And as soon as the Light strikes it [Brother Branham claps his hands together once—Ed.], it's gone, takes Life. Like the little woman at the well, she said, "There It is." She caught It.
E-111 Ieşiţi afară din lucrul acela. Ea este blestemată. "Blestemată?" Spuneţi-mi unde a căzut vreodată una şi s-a ridicat din nou. Spuneţi-mi una care s-a ridicat care nu a căzut. Deci, voi puteţi vedea că lucrul este greşit. În regulă.
E-111 Get out of that thing. It's cursed. "Cursed?" Tell me where one ever fell and rose again. Tell me one ever raised that didn't fall. So, you can see that the thing is wrong. All right.
E-112 Nelegiuirea încă nu a fost umplută, de Amoriţi, aşa că ei au trebuit să întârzie şi să aştepte înainte de exod. Dar când Amoriţii şi-au umplut nelegiuirea, atunci acolo a venit un exod spiritual, sau exod natural, să conducă poporul la o ţară naturală, unde a locuit odată un Amorit natural, au numit aceea ţara lor.
E-112 The iniquity wasn't full yet, of the Amorites, so they had to linger and wait before the exodus. But when the Amorites got their iniquity filled, then there come a spiritual exodus, or natural exodus, to lead the people to a natural land, where a natural Amorite had once dwelt, called that their land.
E-113 Şi nelegiuirea denominaţiunii Amorite s-au numit pe ei "Biserica," aşa de mult, până când nelegiuirea lor este cam umplută.
E-113 And the iniquity of the Amorite denomination has called themselves "the Church," so long, till their iniquity is about fulfilled.
E-114 Acolo vine un exod, unde Dumnezeu arată care ce este; unde Biserica Însăşi, Mireasa lui Isus Cristos, va fi exodată afară, în Ţara care este promisă. "În Casa Tatălui Meu sunt multe palate, în acest loc." Voi nu trebuie să mergeţi Acolo şi să vă luptaţi cum s-au luptat ei. Ea este deja pregătită. Dacă locuinţa aceasta de cort pământesc se dizolvă, noi avem una care deja aşteaptă, "Ca acolo unde sunt Eu, acolo să fiţi şi voi." Marele exod este aproape!
E-114 There's coming an exodus, where God will show who is who; where the Church Itself, the Bride of Jesus Christ, will be exodus-ed out, into the Land that's promised. "In My Father's House are many mansions, in this place." You don't have to go There and fight like they did. It's already prepared. If this earthly tabernacle dwelling be dissolved, we have one already waiting, "That where I am, there ye will be also." The great exodus at hand!
E-115 Urmăriţi cum a făcut Dumnezeu exodul acela, ce El... ce pregătiri a (ăcut El, şi studiaţi doar un minut, apoi priviţi la ziua de azi. În regulă. Observaţi, înainte de acest exod, "Acolo s-a ridicat un-un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif." Vedeţi? Un faraon care nu-l cunoştea pe Iosif. "Nu l-a cunoscut pe Iosif." Ce a reprezentat Iosif? Partea spirituală în acest exod spiritual.
E-115 Watch how God did that exodus, what He… what preparations He made, and study just a minute, then look at today. All right. Notice, before this exodus, "There raised up a—a pharaoh who didn't know Joseph." See? A pharaoh who didn't know Joseph. "Didn't know Joseph." What was Joseph represented? The spiritual part in this spiritual exodus.
E-116 Acolo se ridică sus acum, "Noi suntem libertate." ("Femeia a fost hrănită pentru o vreme, vreme, şi o împărţire de vreme.") Dar în final acolo s-a ridicat un-un Ios-... sau un faraon dictator care nu a cunoscut libertatea de religie, unindu-i împreună. Să nu lăsaţi să treacă aceasta de voi. Acolo a venit un timp unde era un faraon, întâi, a trebuit să vină.
E-116 There raises up now, "We are freedom." ("The woman was nourished for a time, time, and a dividing of time.") But finally there raised up a—a Jos-… or a pharaoh dictator who knew not the freedom of religion, uniting them together. Don't let it pass you. There come a time where there was a pharaoh, first, had to come.
E-117 Şi organizaţiile au trăit delicios, au trăit ca o ramură altoită, în viţa reală a Creştinătăţii, dar ea încă rodeşte roadele ei originale: femei, îmbrăcate pe jumătate; bărbaţi, intelectuali, şi tăgăduiesc puterea Duhului. Dar, ea a trăit sub numele unei biserici Creştine. Ea este o viţă altoită. Dar Gospodarul vine pe aici acum să cureţe viţa aceea, aşa cum El a spus că El o va curăţa. Toţi acei care nu au roada sunt tăiaţi jos şi aruncaţi în foc şi mistuiţi.
E-117 And the organizations lived lusciously, lived as a grafted branch, into the real vine of Christianity, but it's still bearing its original fruits: women, half-dressed; men, intellectual, and denying the power of the Spirit. But, it's lived under the name of a Christian church. It's a grafted vine. But the Husbandman is coming by now to prune that vine, as He said He would do. All those that don't have the fruit is cut off and throwed into the fire and consumed.
E-118 Este un lucru îngrozitor să-l spui, dar Adevărul uneori pare îngrozitor. Aşa cum tocmai v-am spus, cum Dumnezeu îi duce pe copiii Lui prin apele adânci şi nisipurile mocirloase şi lucruri. El o face în felul acela. Amintiţi-vă, oala trebuie să fie spartă în cioburi, puzderie, bucăţi mici să fie remodelate şi măcinate din nou. Părea ca un lucru grozav să o distrugi, dar aceasta trebuie să se facă aşa, pentru ca oala să se facă din nou, vaza sau ori ce faceţi voi.
E-118 It's an awful thing to say, but Truth sometimes seems awful, as I just told you, how God takes His children through the deep waters and the miry sands and thing. He does it that way. Remember, the—the pot must be broke into shivers, sheaves, little pieces to be remolded and ground again. Look like a terrible thing to destroy it, but it has to be done thus, in order to get the pot re-made again, the vase or whatever you're making.
E-119 "Acolo era un faraon care s-a ridicat, care nu-l cunoştea pe Iosif." Şi acela era începutul începutului. Acela era începutul exodului. Şi când lucrul acela a început să se formeze, sub o-o putere politică, a început să se formeze, Dumnezeu a început să se pregătească. Nelegiuirea Amoriţilor a fost împlinită. Timpul care El l-a promis lui Abraham era împlinit, şi timpul de izbăvire era aproape.
E-119 "There was a pharaoh who raised up, who did not know Joseph." And that was the beginning of the beginning. That was the beginning of the exodus. And when that thing begin to form, under a—a political power, begin to form, God begin to get ready. The iniquity of the Amorites was fulfilled. The time that He promised Abraham was fulfilled, and the time of deliverance was at hand.
E-120 Şi Dumnezeu i-a permis unui faraon să se ridice, care nu-l ştia pe Iosif, şi Raamses s-a născut. Şi chiar după Seti a venit Raamses. Şi Raamses era acela care nu a cunoscut binecuvântările lui Iosif. Şi-şi el nu ştia care era partea spirituală. El era numai un geniu politic, încât el putea lua Etiopia şi tot restul ţărilor, sub putere militară. Şi aceea era tot ce ştia el, era puterea militară.
E-120 And God permitted a pharaoh to raise up, who knew not Joseph, and Raamses was born. And right after Seti come Raamses. And Raamses was that one who knew not the blessings of Joseph. And—and he didn't know what the spiritual side was. He was only a political genius, that he could take Ethiopia and all the rest of the countries, under military might. And that's all he knew, was the—the military might.
E-121 Mă gândesc, dacă vreun om era spiritual, ar putea vedea ce are loc acum. Noi primim un faraon care nu cunoaşte libertatea de religie. Când preşedintele nostru şi-a luat funcţia, el nu a vrut să jure la aceea, că el a crezut în libertatea de religie.
E-121 I think, if any man was spiritual, could see what's taking place now. We're getting a pharaoh who knows not freedom of religion. When our president took his office, he would not swear to that, that he believed in freedom of religion.
E-122 Cum este cu ziua cealaltă când noi am avut această chestiune despre segregaţie, jos în Sud? Când acest guvernator din-din Alabama... Eu doresc să fi putut vorbi cu acel lucrător, acel Martin Luther King. Cum poate omul să fie un conducător, şi să-şi conducă poporul lui într-o capcană de moarte? Dacă oamenii aceia erau sclavi, eu aş fi jos acolo, cu paltonul jos, bătând înainte pentru oamenii aceea. Ei nu sunt sclavi. Ei sunt cetăţeni. Ei sunt cetăţeni ai naţiunii. Chestiunea despre "a merge la şcoală."
E-122 What about the other day when we had this question of segregation, down in the South? When this governor of—of Alabama… I wish I could talk to that minister, that Martin Luther King. How can the man be a leader, and leading his people into a death trap? If those people were slaves, I'd be down there, my coat off, beating away for them people. They're not slaves. They're citizens. They're citizens of the nation. The question of "going to school."
E-123 Oamenii aceia, dacă ei au o inimă tare şi nu cunosc lucrurile acelea. Tu nu poţi băga într-un popor, lucruri spirituale, ce este bătut înăuntru acolo cu puteri politice. Ei trebuie să o accepte, să fie născuţi din nou, atunci ei vor vedea lucrurile acestea.
E-123 Them people, if they got a hard heart and don't know those things. You can't drive into a people, spiritual things, what is beat in there with political powers. They've got to accept it, be born again, then they'll see these things.
E-124 Dar, acest om, dacă aş putea numai să vorbesc cu el; conducând pe oamenii aceia preţioşi, sub numele de religie, într-o capcană de moarte unde el urmează să ucidă mii de mii de ei! Ei nu... Ei doar iau partea naturală.
E-124 But, this man, if I could only speak to him; leading those precious people, under the name of religion, into a death trap where he's going to kill thousands times thousands of them! They don't… They just get the—the natural side.
E-125 Acest om, fratele de culoare, când revolta aceea mare a venit în Louisiana, eu eram acolo la timpul acela. Când... Acolo era un lucrător de culoare, frate bătrân scump, s-a ridicat acolo afară şi a zis, a întrebat miliţia, "Aş putea să le vorbesc? Ei sunt poporul meu." Şi acest lucrător bătrân s-a ridicat, afară acolo, a zis, "Eu vreau să spun, dimineaţa aceasta, eu niciodată nu am fost ruşinat de culoarea mea. Făcătorul meu m-a făcut ceea ce sunt."
E-125 This man, the colored brother, when that great uprise come in Louisiana, I was there at the time. When the… There's a colored minister, precious old brother, stood up out there and said, asked the militia, "Could I speak to them? They're my people." And this old minister stood up, out there, said, "I want to say, this morning, I never was ashamed of my color. My Maker made me what I am."
E-126 Acela-i felul cum vrea El să rămână. Acela-i felul cum vrea el să rămână fiecare om. El face flori albe, şi flori albastre, şi toate culorile de flori. Să nu le corciţi între ele. Să nu le corciţi. Vă băgaţi împotriva naturii.
E-126 That's the way He wants him to remain. That's the way He wants every man to remain. He makes white flowers, and blue flowers, and all colors of flowers. Don't interbreed them. Don't cross them up. You get against nature.
E-127 El a zis, "Eu niciodată nu am fost ruşinat de culoarea mea, până în dimineaţa aceasta." El a zis, "Când eu văd pe poporul meu că se ridică şi face lucrurile care le face acum," a zis, "aceasta mă face să mă ruşinez de ei." O Dumnezeule, binecuvântează glasul acela. El a zis, "Voi o să cauzaţi numai necaz." A zis, "Priviţi la şcoli aici. Dacă nu aveam şcoli," a zis, "ar fi altceva. Dar cine are cele mai bune şcoli aici în Louisiana?" A zis, "Să luăm, spre exemplu, oraşul nostru, Shreveport." A zis, "Este o şcoală acolo, aceasta-i şcoala veche. Ei ne-au zidit alta. Ei nu au un singur instrument, un lucru de joacă pentru copii. Noi avem o curte plină. Şi pe lângă aceea, ei ne-au construit un bazin grozav, mare, de înot pentru copiii noştri. Şi noi avem pe cei mai buni învăţători care se pot obţine." A zis, "De ce vreţi să mergeţi acolo, când avem unul mai bun aici? Ce se petrece cu voi?" a zis el.
E-127 He said, "I never been ashamed of my color, until this morning." He said, "When I see my people rise up and do the things they're doing now," he said, "it makes me ashamed of them."
I thought, "God, bless that voice."
He said, "You're only going to cause trouble." Said, "Look at the schools here. If we had no schools," said, "it would be different. But who has got the best schools here in Louisiana?" Said, "Let's take, for instance, our city, Shreveport." Said, "There's a white school over there, it's the old school. They built us another one. They haven't got one instrument, one play thing for the children. We got a yard full. And besides that, they built us a great, big, marble swimming pool for our children. And we got the best of teachers that can be gotten." Said, "Why do you want to go over there, when we got a better here? What's the matter with you?" he said.
E-128 Şi oamenii aceia, ei, "Rah!" Ei au amorţit glasul. Ia te uită, vedeţi, inspiraţie greşită.
E-128 And them people, they, "Rah!" They deadened the voice. There you are, see, wrong inspiration.
E-129 Oamenii aceia erau sclavi. Ei sunt fraţii şi surorile mele. Dacă erau sclavi, eu aş spune, "Haideţi doar să ne unim cu ei şi să mergem în jos prin stradă şi să protestăm lucrul acela." Ei nu sunt sclavi. Ei sunt cetăţeni cu aceleaşi drepturi cum are oricare altul. Aceasta-i doar o mulţime de inspiraţie venind din iad, să cauzeze ca un milion din ei să fie omorâţi. Ei încep o revoluţie. Cu certitudine, aceasta este. Aceasta nu este drept.
E-129 Them people were slaves. They're my brothers and sisters. They were slaves, I'd say, "Let's just join with them and go down through the street and protest that thing." They're not slaves. They're citizens with the same rights anybody else has got. It's just a bunch of inspiration coming from hell, to cause a million of them to be killed. They start a revolutionary. Certainly, it is. It's not right.
E-130 Bărbaţi şi femei au propriile lor drepturi. Fraţii noştri de culoare, şi Japonezii noştri, şi cei galbeni, albi, negri, şi orice erau ei. Nu există diferenţă în culoarea unui zeu. Noi toţi venim dintr-un om, Adam. Dar dacă Dumnezeu ne-a separat şi ne-a schimbat în diferite culori, să rămânem în felul acela. Dacă eu eram un-un om galben, eu aş vrea să rămân un Japonez, sau Chinez. Dacă eu eram un-un-un om de culoare, eu aş vrea să rămân aşa. Dumnezeu m-a făcut aşa.
E-130 Men and women have their own rights. Our colored brothers, and our Japanese, and the yellow, white, black, and whatever they was. There's no difference in the color of a god. We all come from one man, Adam. But if God separated us and turned us different colors, let's remain that way. If I was a—a yellow man, I'd want to remain a Japanese, or Chinese. I was a—a—a colored man, I'd want to remain that way. God made me that way.
E-131 În mod franc, există mult despre rasa de culoare care ar trebui să aibe rasa albă. Ei nu au îngrijorarea. Ei sunt mai spirituali. Există o mie de lucruri pe lângă ei pe care omul alb nici măcar nu le poate atinge. Dumnezeu i-a făcut aşa.
E-131 Frankly, there's a lot about the colored race that the white race ought to have. They don't have the worry. They're more spiritual. There's a thousand things about them that the white man can't even touch. God made them thus.
E-132 Cine ar putea întrece la cântat un cor de culoare? Unde aţi putea găsi voci? Eu i-am văzut venind din ţări înapoi acolo, nu au ştiut care-i, o mână dreaptă sau stângă. Treizeci sau patruzeci de triburi diferite din ei, şi ei cântă până la un punct, că maeştrii stau acolo, zic, "Eu doar nu o pot atinge." El a instruit coruri cu anii, şi unul va fi octavă înaltă, şi joasă, şi de toate. A zis, "Ascultaţi la aceea, chiar perfect, chiar în limbă diferită." Ei sunt cu dar.
E-132 Who could ever out-sing a colored choir? Where could you find voices? I've seen them come from the lands back there, didn't know which, a right and left hand. Thirty or forty different tribes of them, and they sing to a place, the masters stand there, say, "I just can't touch it." He trained choirs for years, and one will be octave high, and low, and everything. Said, "Listen to that, just perfectly, even in different language." They're gifted.
E-133 Dar, voi vedeţi, tot lucrul acesta trebuie să se întâmple, totul din cauza unui politician pe care voi oamenii l-aţi ales cu maşinile voastre necinstite.
E-133 But, you see, all this stuff has to happen, all because of a politician that you people elected with your crooked machines.
E-134 Şi zilele trecute, când guvernatorul a stat acolo, a depus jurământ şi ales în funcţia aceea, de popor, şi chestiunea despre segregaţie conform cu constituţia este, că fiecare-fiecare stat îşi poate lua gândirea proprie despre aceea. Lui nu i-a păsat, dar el a citit constituţia, a zis, "Acum, şcoala stă pentru segregaţie." Ei au o şcoală acolo. Şi numai doi copii de culoare au vrut să intre în şcoala aceea, când ei au propriul lor colegiu. Dar el s-a ridicat şi a zis, "Ce?" El chiar a citit constituţia.
E-134 And the other day, when that governor stood there, sworn and elected into that office, by the people, and the question of segregation according to the constitution is, that each—each state can take its own thought about that. He didn't care, but he read the constitution, said, "Now, the school stands for segregation." They got a school over there. And only two colored children wanted to enter that school, when they got their own college. But he stood and said, "What?" He even read the constitution.
E-135 Atunci când s-a venit înapoi la insul acesta care-l avem aici sus, care nu-l cunoaşte pe Iosif, libertate. Trăgând după voturile acelea de culoare, şi fără să ştie că era un partid republican care i-a eliberat, în primul rând. Vânzând dreptul lor de naştere, la aşa un lucru ca acela, ca să-i conducă într-o capcană de moarte, să arate că fiecare sistem făcut de om trebuie să cadă. Exact corect. Şi Dl. Kennedy a naţionalizat garda aceea, şi i-a trimis pe oamenii aceia chiar înapoi în faţa propriilor lor părinţi stând acolo sub constituţie. Aceea a încălcat din nou constituţia.
E-135 Then when it come back to this fellow we got up here, that knows not Joseph, freedom. Pulling for those colored votes, and not knowing it was a republican party that freed them, in the first place. Selling out their birthrights, to such a thing as that, to lead them into a death trap, to show that every man-made system has got to fall. Exactly right. And Mr. Kennedy nationalized that guard, and send those men right back into the face of their own fathers standing there under the constitution. That broke the constitution again.
E-136 A zis, "Noi nu vom lupta. Nu, domnule." Şi a zis, "Eu sper că naţiunea poate afla că noi nu mai trăim sub o democraţie, ci sub dictatură militară."
E-136 Said, "We'll not fight. No, sir." And said, "I hope the nation can find out that we're not living anymore under a democracy, but under military dictatorship."
E-137 Voi cunoaşteţi vechea zicală, "O dată un democrat sudic, întotdeauna." Eu nu ştiu acum. Îhî. Cu siguranţă un om va avea suficient simţ să se trezească la ceva. Înţelegeţi? Lăsaţi-i pe oamenii aceia scumpi în pace. Să nu-i omorâţi, acolo jos.
E-137 You know the old saying, "Once a southern democrat, always." I don't know now. Uh-huh. Surely a man will have sense enough to wake up to something. See? Let those precious people alone. Don't kill them off, down there.
E-138 Ca insul acela care l-a împuşcat pe fratele acela în spate, serile trecute, cu arma aceea, şi copilaşii lui şi soţia erau în casă. Mie nu-mi pasă cine este el, aceea-i josnic şi inferior. Da, domnule. Mi-ar place să fiu judecătorul la cazul acela, o dată. Îhî. Îhî. Puşcă pe omul acela, venind acasă la soţia lui şi copii. El este un cetăţean, are dreptul să stea pentru ce crede el că e drept, un om bun. Poza în revista Life, băieţelul acela plângând după tăticul lui. Şi ceva renegat acolo afară, îl împuşcă în spate, dintr-o pândă.
E-138 Like that guy shot that brother in the back, the other night, with that gun, and his little children and wife in the house. I don't care who he is, that's low-down and little. Yes, sir. Like to be the judge on that case, once. Uh-huh. Uh-huh. Shoot that man, coming home to his wife and children. He's a citizen, has a right to stand for what he thinks is right, a good man. Picture in the Life magazine, that little boy crying for his daddy. And some renegade out there, shoot him in the back, out of an ambush.
E-139 Aceea-i la ce ajungeţi când îl respingeţi pe Cristos. Aşa este. Acolo-i unde a ajuns întreaga naţiune, toată sub politică. Este aşa o ruşine, dar asta-i ceea ce am vrut. Noi am dovedit-o în alegerea aceasta.
E-139 That's what you get to when you reject Christ. That's right. That's where the whole nation has got to, all under politics. It's such a shame, but that's what we wanted. We proved it in this election.
E-140 Fiul meu mic mi-a zis, azi dimineaţă, "Tati, părinţii pelerini, când ei au venit aici, au aparţinut ei toţi la această anumită denominaţiune de biserică? Erau ei toţi..." A zis, "Au avut pe ei paltoane mari?"
E-140 My little son said to me, this morning, "Daddy, the pilgrim fathers, when they come over here, were they all belong to this certain denomination of church? Were they all…" Said, "They had on big coats?"
E-141 Am zis, "Nu, scumpule. Ei au venit aici pentru libertate de religie. Pentru aceea au venit ei aici, să iese afară de sub astfel de lucru ca acela." Voi vedeţi unde s-a ajuns acuma? Arată că toate aceste împărăţii trebuie să cadă.
Trebuie să mă grăbesc.
E-141 I said, "No, honey. They come here for freedom of religion. That's what they come here, to get out from under such stuff as that." You see where it's got to now? Shows that all these kingdoms must fall.
I must hurry.
E-142 Un lucru, mă rog ca Fratele Martin Luther King cu certitudine să se trezească curând. El îşi iubeşte poporul; nu există îndoială. Dar dacă el doar vede numai unde-i inspiraţia lui. La ce ar folosi dacă aţi mers la şcoală, şi un milion dintre voi zaceţi acolo, morţi? Nu ar fi doar, să mergeţi la şcoală, chiar la fel? Acum, pentru-pentru foame, dacă aceasta era pentru un lucru sau altul, sclavi, omul ar fi un martir să-şi dea viaţa pentru o astfel de cauză, o cauză vrednică, şi aceea ar fi o cauză vrednică. Dar doar să meargă la şcoală, eu-eu nu o văd. Înţelegeţi? Eu nu cred că Duhul Sfânt este de acord cu el, deloc, pe aceea. Aceasta îi are pe oameni tot prelucraţi, într-o grămadă de tărăboi, voi vedeţi.
E-142 One thing, I pray that Brother Martin Luther King will certainly soon wake up. He loves his people; there's no doubt. But if he just only see where his inspiration. What good would it do if you went to school, a million of you laying yonder, dead? Wouldn't just be, go to school, just the same? Now, for—for hunger, if it was for something another, slaves, the man would be a martyr to give his life for such a cause, a worthy cause, and that would be a worthy cause. But just to go to school, I—I don't see it. See? I don't think the Holy Spirit is agreeing with him, at all, on that. It's got the people all worked up, in a bunch of ballyhoo, you see.
E-143 Chiar-chiar cum a făcut Hitler, acolo în Germania, i-a condus chiar într-o capcană de moarte, pe Germanii aceia preţioşi. Şi ei au zăcut cu miliardele, sau milioanele, îngrămădiţi acolo unul peste altul.
E-143 Just—just like Hitler did, over in Germany, led them right into a death trap, them precious Germans. And they laid by the billions, or millions, piled up there on top one another.
E-144 Şi acela-i exact acelaşi lucru. Şi amintiţi-vă, eu sunt pe bandă. Voi o veţi vedea, după, poate după ce eu sunt dus. Aceea-i exact ce ce va întâmpla. Acei oameni preţioşi vor muri jos acolo, ca muştele. Începe o revoluţie, şi albi şi negri se vor lupta din nou, şi mor ca muştele. Şi ce aveţi când totul s-a terminat? O grămadă de oameni morţi.
E-144 And that's exactly the same thing. And remember, I'm on tape. You'll see it, after, maybe after I'm gone. That's exactly what's going to happen. Them precious people will die down there, like flies. Starts a revolutionary, both white and colored will fight again, and die like flies. And what you got when it's all over? A bunch of dead people.
E-145 "Dar acolo s-a ridicat un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif." Acelaşi lucru astăzi, un om s-a ridicat şi a depus jurământ în-în Casa Albă, care nu va jura la jurământul lui, nu va lua jurământul lui că el crede în libertatea de religie.
E-145 "But there raised up a pharaoh who didn't know Joseph." The same thing today, a man has raised up and took oath in the—in the White House, that will not swear to his oath, will not take his oath that he believes in freedom of religion.
E-146 Ce spune acest papă nou? Unul... Patru lucruri care le are el. Unul din ele, este să unească pe Protestant şi Catolic împreună. Şi pentru orice persoană intelectuală, acela-i lucrul de făcut. Dar conform cu Biblia, este lucrul rău de făcut. Şi Biblia a spus că ei vor face aceea.
E-146 What's this new pope saying? One… Four things that he has. One of them, is to unite the Protestant and the Catholic together. And to any intellectual person, that's the thing to do. But according to the Bible, it's the wrong thing to do. And the Bible said they would do that.
E-147 Să mergem puţin mai departe. La timpul acesta, Raamses, în Egipt, creştea. Puterea lui creşte. Omul natural, Raamses, creştea.
E-147 Let's go a little farther. At this time, Raamses, in Egypt, was growing. His power is growing. The natural man, Raamses, was growing.
E-148 Omul natural, anticristul, creşte acum. Prin politică, el deja a ajuns la Casa Albă. În religie, el îi are pe toţi oamenii aşa de mustraţi de conştiinţă, până când ei de fapt se vor deda pentru aceasta. Şi conducătorii denominaţionali, practic fiecare biserică care există în naţiune, este deja în confederaţia bisericilor. Raamses creşte. Şi ei toţi se unesc împreună, şi aceea-i ce vor avea ei. Şi ce face aceasta? Aceasta face o putere, o fiară întocmai ca cea dintâi.
E-148 The natural man, the antichrist, is growing now. Through politics, he's already got to the White House. In religion, he's got all the people so scrupled up, till actually they'd fall right for it. And the denominational leaders, practically every church that there is in the nation, is already in the confederation of churches. Raamses is growing. And they're all uniting together, and that's what they'll have. And what does it do? It makes a power, a beast just like the first one.
E-149 Atunci acolo este o persecuţie să vină asupra tuturor acelora care nu vor să se unească cu aceasta, şi un boicot. Aceasta va fi prea târziu atunci. Voi deja aţi luat semnul. Să nu ziceţi, "Eu o voi face atunci." Voi mai bine să o faceţi acum. Raamses creştea.
E-149 Then there's a persecution coming upon all those who won't unite with it, and a boycott. It'll be too late then. You've already took the mark. Don't say, "I'll do it then." You better do it now. Raamses was growing.
E-150 Dar amintiţi-vă, în timp ce Raamses creştea în putere, în Egipt, Dumnezeu l-a avut pe Moise în pustie. El creştea, de asemenea. Raamses avea un sistem politic. Dumnezeu avea un sistem spiritual, sub un profet, gata să vină jos, să vorbească către popor.
E-150 But remember, while Raamses was growing into power, in Egypt, God had Moses in the wilderness. He was growing, too. Raamses had a political system. God had a spiritual system, under a prophet, ready to come down, to speak to the people.
E-151 Ele amândouă cresc din nou. Va fi o dare pe faţă, într-una din aceste zile. Timpul nu este prea departe când acolo va fi o dare pe faţă. Aşa cum cel natural... Cum zice Scriptura, "Cel natural a tipizat pe cel spiritual." Voi nu vă puteţi îndepărta de la aceasta. Iată-o acolo. Este chiar înaintea ochilor voştri. Acesta-i Adevăr. Priviţi la Biserică acum, chemând afară, venind în putere. Duhul Sfânt venind jos, tainele lui Dumnezeu sunt descoperite şi aşezate în ordine. Înţelegeţi? Şi chiar aici, ea este deja în Casa Albă. Şi Biserica se trage pe Sine împreună, amin, nu o denominaţiune; afară din robia fărădelegilor, departe de la Amoriţi, un popor care-i liber. Oh!
E-151 They're both growing again. It'll be a showdown, one of these days. The time ain't far off when there will come a showdown. As the natural… As the Scripture says, "The natural typed the spiritual." You can't get away from it. There it is. It's right before your eyes. It's Truth. Look at the Church now, calling out, coming into power. The Holy Spirit coming down, the mysteries of God being revealed and set in order. See? And right here, she's already in the White House. And the Church is pulling Itself together, amen, not a denomination; out of the bondage of iniquities, away from the Amorites, a people that's free. Oh!
E-152 Dumnezeu avea pe Moise, profetul Lui să fie. Chiar dacă el a profeţit deja, şi a dovedit că el era corect, dar totuşi el era în şcoala pustiului, ascuns departe de restul lumii. Dar el a fost şcolarizat, fiind instruit, afară în pustie.
E-152 God had Moses, His to-be prophet. Though he had already prophesied, and it proved that he was right, but yet he was in the school of wilderness, hid away from the rest of the world. But he was schooled, being trained, out in the wilderness.
E-153 Vrăjmaşii vor propune, întotdeauna, sistemul lui. Şi necredinţa o va accepta, pentru că vrăjmaşul este semnul intelectual.
E-153 The enemies will propose, always, his system. And unbelief will accept it, because the enemy is the intellectual sign.
E-154 Acum, amintiţi-vă, acolo sunt numai două. Să nu uitaţi aceasta. Există numai două puteri. Una este putere spirituală, a Duhului Sfânt. Cealaltă este Diavolul, lucrând prin putere intelectuală. Căci, acolo-i unde a intrat el, în grădina Edenului, prin puteri intelectuale, să o facă pe Eva să creadă în concepţie intelectuală, împotriva Cuvântului. Tot aşa de clar cum poate să fie, şi copiii pot pricepe asta. Vedeţi? Vedeţi? Şi acela-i felul cum era, tot drumul în jos.
E-154 Now, remember, there's only two. Don't forget this. There's only two powers. One is spiritual power, of the Holy Spirit. The other one is the devil, working through intellectual power. For, that's where he entered, in the garden of Eden, through intellectual powers, to make Eve believe in intellectual conception, against the Word. Just as plain as it can be, the kids could get that. See? See? And that's the way it's been, all the way down.
E-155 Iată-o aici, în Egipt, dimineaţa aceasta. Acolo-i o putere intelectuală lucrând în Raamses, aducându-l sus la putere. Şi îl ridică, care nu cunoaşte libertatea să lase ce a făcut Iosif, ce a făcut biserica la început.
E-155 Here it is, in Egypt, this morning. There is an intellectual power working in Raamses, bring him up to power. And raise him up, who knows not the freedom to let what Joseph had done, what the church had done in the beginning.
E-156 Şi acum noi vedem acelaşi lucru, o putere intelectuală vârându-se printre biserici, şi s-a ridicat sus la un cap ecleziastic la care nu-i pasă ce a spus Biblia. Ei au sistemul lor propriu. Nu este ce a spus Biblia. Este ce a spus biserica. Şi Protestanţii s-au vârât chiar în aceea, până când toate grupurile lor mici, ca acesta, "Păi, sigur. Păi, eu ştiu că El zice Aceasta, dar eu vă spun, zilele acelea s-au dus."
E-156 And now we see the same thing, an intellectual power weaving among the churches, and it's raised up to an ecclesiastical head that don't care about what the Bible said. They got their own system. It's not what the Bible said. It's what the church said. And the Protestants weaved right into that, till all their little groups, like this, "Well, sure. Well, I know It says This, but I tell you, them days is gone."
E-157 "Formă de evlavie, şi tăgăduind puterea." Fiecare Scriptură în Biblie arată drept spre aceasta.
E-157 "Form of godliness, and denying the power." Every Scripture in the Bible points straight to it.
E-158 Acum voi vedeţi de ce vreau eu să pun aceasta pe bandă şi să o trimit la oameni. Ora a sosit. Adevărul trebuie să fie cunoscut. Exodul este aproape. Vedeţi?
E-158 Now you see why I want to tape this and send it to the people. The hour has arrived. Truth has got to be known. The exodus is at hand. See?
E-159 Partea intelectuală arată perfect. Şi ea este perfectă, aceasta-i exact; dar, perfect, inspiraţia lui Satan.
E-159 The—the intellectual part looks perfect. And it is perfect, it's exactly; but, perfect, the inspiration of Satan.
E-160 Şi atunci, tot timpul, că, acest Raamses intelectual creştea şi venea la tron. Şi amintiţi-vă, el a crescut ca un frate la Moise, vedeţi, un frate la Moise. Unul din ei a trebuit să ia scaunul intelectual, întocmai ca Iosif pentru fraţii lui. Şi ce au făcut ei cu micuţul Iosif? L-au excomunicat de la Cuvânt. Cuvântul este Dumnezeu. Şi ei au excomunicat Cuvântul, şi au acceptat un crez. Şi acum crezul a crescut la putere.
E-160 And then, all the time, that, this intellectual Raamses was growing and coming to the throne. And remember, he raised up as a brother to Moses, see, a brother to Moses. One of them had to take the intellectual seat, just like Joseph to his brethren. And what did they do with the little Joseph? Excommunicated him from the Word. The Word is God. And they excommunicated the Word, and accepted a creed. And now the creed has growed to power.
E-161 O Dumnezeule, lasă ca oamenii să vadă asta! Cum pot eu să folosesc mai mult glas? Cum o pot eu face ceva mai clar prin Scripturi, sub inspiraţia Duhului Sfânt, că noi suntem aici?
E-161 O God, let people see that! How can I use any more voice? How can I make it any plainer by the Scriptures, under the inspiration of the Holy Spirit, that we're here?
E-162 "O," voi ziceţi, "bine, acum, dacă aceea a venit de la Papa Ioan, sau Papa Aşa-şi-aşa, sau Episcopul Aşa-şi-aşa!"
Vedeţi voi că Dumnezeu a luat un locuitor, mic neînsemnat din deşert?
Ziceţi, "Cum poate toată aceasta să fie greşită?"
E-162 "Oh," you say, "well, now, if that came from Pope John, or Pope So-and-so, or Bishop So-and-so!"
Do you see that God took a little, insignificant desert-dweller?
Say, "How can all of it be wrong?"
E-163 Dumnezeu lucrează cu o persoană, nu cu grupuri. Cu persoană; Dumnezeu luând a Lui-a Lui, luând a Lui. Singurul lucru ce El a trebuit să-l aibe este un om cu care El putea opera. Asta este tot ce vrea El un om. El a încercat să-i ia, prin fiecare epocă. Dacă El putea lua un om! El a luat un om în zilele lui Noe! Un om în zilele lui Ilie! Un om în zilele lui Ioan Botezătorul. Numai un om este tot ce El are nevoie. În zilele judecătorilor, El a încercat să ia un om, Samson, i-a dat putere mare, dar el a vândut-o la o femeie şi a fost orbit. Aceasta-i judecători; nu era aşa. Dumnezeu este judecătorul. Înţelegeţi?
E-163 God deals with an individual, not with groups. With individual; God getting His—His, getting His. Only thing He had to have is one man that He could operate with. That's all He wants is one man. He's tried to get them, through every age. If He could get one man! He got one man in the days of Noah! One man in the days of Elijah! One man in the days of John the Baptist. Just one man is all He needs. In the days of the judges, He tried to get one man, Samson, give him great power, but he sold it out to a woman and was blinded. It's judges; wasn't so. God is the judge. See?
E-164 Voi vedeţi, astăzi, El încearcă să ia un om pe care El îl poate lua în mâna Lui, care va spune Adevărul, care va fi neînfricat cu el, care nu va avea nici o reţinere, care nu va fi dogmatic; un om pe care-l poate El ţine în mâna Lui şi să arate Cuvântul Lui viu, şi să se arate pe Sine viu. Eu cred că El ar putea obţine o astfel de persoană gata. Eu cred. Eu o cred. Eu sunt doar... cred Biblia suficient, să cred că El îl poate obţine, care-i corect, care va spune Adevărul.
E-164 You see, today, He's trying to get one man He can get in His hand, that'll tell the Truth, that'll be fearless with it, that won't pull no punches, that'll not be dogmatic; one man He can hold in His hand and show His Word alive, and show Himself alive. I believe He could get such a person ready. I do. I believe it. I just believe the Bible enough, to believe that He could get it, that's right, that would tell the Truth.
E-165 După o vreme, noi aflăm, după ce a mers prin toate şcolile acestea. Acum priviţi. Vrăjmaşul propune ceva, mintea intelectuală, pentru că vrăjmaşul lucrează pe intelecte. Şi mintea se va aşeza jos şi o va raţiona, şi zice, "Acum, aşteaptă doar un minut. Nu este aşa, că un consiliu..."
E-165 After while, we find out, after went through all these schools. Now watch. The enemy proposes something, the intellectual mind, because the enemy is working on intellects. And the mind will set down and reason it, and say, "Now, wait just a minute. Isn't it so, that a council…"
E-166 Eu am vorbit cu un om zilele trecute, şi el a zis, "Uite, Billy!" El lucrează pentru Compania de Serviciu Public, un om bun. Şi el a zis, "Eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Tu eşti Irlandez."
Am zis, "Da domnule." Am zis, "eu sunt cumva ruşinat de aceasta, dar, totuşi, eu sunt."
E-166 I talked to a man the other day, and he said, "Look, Billy!" He works for the Public Service Company, a fine man. And he said, "I want to ask you something." Said, "You are Irish."
I said, "Yes, sir." Said, "I'm kind of ashamed of it, but, yet, I am."
E-167 Şi el a zis, "Bine," a zis, "nu ştii tu că tu de fapt, de fapt ar trebui să fii Catolic?"
E-167 And he said, "Well," he said, "don't you know that you really, really should be Catholic?"
E-168 Am zis, "Eu sunt catolicul original." Voi ştiţi, prima Biserică a fost Biserica catolică.
E-168 I said, "I am the original catholic." You know, the first Church was the catholic Church.
E-169 Voi vedeţi unde a ajuns aceasta, astăzi? A început la Cincizecime, dar organizarea a aşezat-o unde este ea acum. Priviţi, şi Penticostalii au venit drept înapoi şi s-au organizat, au făcut lucrul primei biserici Catolice. Şi ei sunt aproape aşa de departe astăzi cum ei, cum au fost ei în două mii de ani. Şi cincizeci de ani i-au adus aproape la aceasta. Vedeţi?
E-169 You see where it's got to, today? It started at Pentecost, but the organization set it where she's at now. Look, and Pentecost come right back and organized, done the thing the first Catholic church. And they're almost as far away today as they, as they been in two thousand years. And fifty years has brought them almost to it. See?
E-170 El a zis, "Nu crezi tu căci când un grup de minţi ecumenice," ia te uită, "şade împreună şi raţionează ceva, şi grupul întreg poate fi de acord, nu crezi tu că ei ar fi doar un pic... eu vin să te aud predicând," a zis, "dar nu sunt de acord cu tine."
E-170 He said, "Don't you believe that when a group of ecumenical minds," there you are, "sets together and reasons something, and the entire group can agree, don't you think they'd be just a little… I come to hear you preach," said, "but I disagree with you."
E-171 Am zis, "Singurul fel în care poţi dovedi că dezacordul tău este logic, este să-l dovedeşti cu Biblia."
El a zis, "Biblia nu are nimic de-a face cu aceasta."
E-171 I said, "The only way that you can prove that you're disagreement is logical, is prove it by the Bible."
He said, "The Bible has nothing to do with it."
E-172 Am zis, "Pentru tine, Ea ar putea să nu. Dar, pentru mine, Ea are totul de-a face cu aceasta. Înţelegi, Ea este Cuvântul."
E-172 I said, "To you, It might not. But, to me, It's all to do with it. See, It's the Word."
E-173 El a zis, "Nu crezi tu că o grămadă de minţi ecumenice şezând împreună, poate fi cu mai multă dreptate, şi să fie sigur că au dreptate, decât un ins micuţ, needucat ca tine?" Am zis... "Păi," a zis, "ce treabă ai tu să spui ceva împotriva acelei bi-... sau împotriva noastră-bisericii noastre? Când, acolo a fost, în jos prin epocă, când ei au avut primul consiliu de biserică, despre care ai vorbit, acolo într-o seară, noi am auzit aceasta, epocile bisericii, despre adunarea consiliului ecumenic la Niceea, Roma, şi au format biserica Romano Catolică." A zis, "Nu ştii tu că acolo erau mii de oameni, spirit, oameni trimişi de Dumnezeu au şezut în consiliul acela? Şi nu gândeşti că mintea lor ar fi mai supusă să cunoască voia lui Dumnezeu, decât a ta aici jos, după ce Dumnezeu a dovedit prin două mii de ani că biserica aceea are dreptate?"
E-173 He said, "Don't you think that a bunch of ecumenical minds setting together, could be more right, and being sure of being right, than just one little, uneducated fellow like yourself?" I said… "Well," said, "what business you got to say anything against that bi-… or against our—our church? When, there's been, down through the age, when they had the first church council, as you spoke of, there one night, we heard this, the church ages, of the ecumenical council gathering at Nicaea, Rome, and formed the Roman Catholic church." Said, "Don't you know there was thousands of men, spirit, God-sent men set in that council? And don't you think that their mind would be more subject to know the will of God, than yours down here, after God has proved through two thousand years that that church is right?"
E-174 Am zis, "El niciodată nu a dovedit-o." Am zis, "Dacă biserica aceea este o Biserică a lui Dumnezeu, să o vedem să producă cum a făcut prima Biserică atunci. Să o vedem noi să producă lucrurile care le-au făcut ei la primul loc. Când, chiar Biblia zice, că, 'Nici măcar un titlu sau o iotă nu va da greş din Ea.' Şi El a zis, 'Oricine va scoate un Cuvânt din Aceasta, sau adaugă un cuvânt la Ea, partea lui va fi luată afară,' fie că este consiliu ecumenic sau orice este, 'din Cartea Vieţii.' El este terminat."
A zis, "Billy, tu eşti doar rătăcit."
E-174 I said, "He's never proved it." I said, "If that church is a Church of God, let us see it bring forth like the first Church did then. Let us see it produce the things they did at the first place. When, even the Bible says, that, 'Even not one tittle or one jot shall fail from It.' And He said, 'Whosoever shall take one Word away from This, or add one word to It, his part will be taken out,' whether it's ecumenical council or whatever it is, 'from the Book of Life.' He's finished."
Said, "Billy, you're just erratic."
E-175 Şi am zis, "Atunci, eu presupun, o dată în marea demnitate a lui Israel, când ei s-au separat cum s-au separat Protestanţii şi Catolicii astăzi, Israel a vrut să rămână Israel." Dar am zis, "Noi aflăm că ei aveau un împărat numit Iosafat, un om neprihănit care a încercat să ţină legile lui Dumnezeu. Dar ei au avut pe un altul aici numit Ahab, care s-a însurat cu o femeie, politică, încercând să devină prieteni cu o altă naţiune, şi s-a căsătorit cu una din fiicele lor, Izabela, şi a adus-o înăuntru, de asemenea, printre poporul lui Dumnezeu." Acelaşi lucru care-l facem noi, şi aducem înăuntru. "Şi ea a devenit o stăpână; face pe Ahab să spună asta, şi face pe Ahab să spună aceea." Acelaşi lucru îl fac ei acum. Şi am zis, "Darea pe faţă vine."
E-175 And I said, "Then, I guess, one time in the great dignity of Israel, when they had separated like the Protestant and Catholic has today, Israel wanted to remain Israel." But I said, "We find out that they had a king named Jehoshaphat, a righteous man who tried to keep the—the—the laws of God. But they had another one over here named Ahab, who married a woman, politics, trying to get friends with another nation, and married one of their daughters, Jezebel, and brought her in, too, among the people of God." Same thing that we're doing, and bringing in. "And she become a ruler; make Ahab say this, and make Ahab say that." Same thing they're doing now. And I said, "The showdown come."
E-176 Ei au vrut să unească amândouă biserici împreună, aşa cum încearcă ei să facă acum. Şi-şi la Ahab... Şi chiar Iosafat, omul de organizaţie, a zis, "Da. Aceea va fi bine. Poporul tău este poporul meu. Noi suntem toţi Creştini. Noi toţi suntem credincioşi. Hai să venim împreună." Dar când el a ajuns jos la darea pe faţă, el a zis, "Nu crezi că noi s-ar cuveni să mergem la rugăciune privitor la aceasta? Noi ar trebui să-l consultăm pe Domnul."
Şi el a zis, "Da," a zis Ahab.
Deci el a zis, "Eu îţi spun ceva. Hai să-l găsim pe profetul Domnului."
E-176 They wanted to unite both churches together, as they're trying to do now. And—and to Ahab… And even the Jehoshaphat, the organization man, said, "Yes. That'll be fine. Your people are my people. We're all Christians. We're all believers. Let's get together." But when he got down to the showdown, he said, "Don't you think we ought to go to prayer about this? We ought to consult the Lord."
And he said, "Yes," said Ahab.
So he said, "I'll tell you what. Let's find the prophet of the Lord."
E-177 Dar, voi vedeţi, Ahab avea un sistem care el a gândit că era de la Domnul. El a zis, "Eu am patru sute din ei, învăţaţi şi instruiţi." Şi ei pretind a fi profeţi Evrei, aşa cum fac grupuri de lucrători astăzi.
E-177 But, you see, Ahab had a system that he thought was of the Lord. He said, "I got four hundred of them, schooled and trained." And they claim to be Hebrew prophets, as ministerial groups does today.
E-178 Şi ei i-au adus afară, şi le-a pus o întrebare privitor la-la rezultatul luptei. Şi fiecare din ei s-au pus împreună şi s-au unit, întocmai cum face consiliul ecumenic astăzi, şi ei au venit sus cu întrebarea. "Suiţi-vă. Domnul este cu voi, căci ţara aceea cu adevărat ne aparţine. Şi împingeţi pe Sirieni afară de acolo, sau pe Filisteni. Împingeţi-i afară, pentru că ţara ne aparţine." Aceea sună foarte rezonabil. Înţelegeţi?
E-178 And they brought them out, and asked them a question concerning the—the outcome of the battle. And every one of them got together and united, just like the ecumenical council does today, and they come up with the question. "Go up. The Lord is with you, for that land truly belongs to us. And push the Syrians out of there, or the Philistines. Push them out, because the land belongs to us." That sounds very reasonable. See?
E-179 Dar, totuşi, jos în inima lui Iosafat, nu a sunat bine. El a zis, "Eu ştiu că tu ai patru sute de lucrători ecumenici bine instruiţi acolo. Şi ei sunt toţi cu un acord, chiar până când ei au făcut o pereche de coarne de fier şi au zis, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL.' Dar am putea noi găsi doar pe un altul?"
E-179 But, yet, down in the heart of Jehoshaphat, didn't sound right. He said, "I know you got four hundred well-trained ecumenical ministers there. And they're all with one accord, even till they made pair of iron horns and said, 'THUS SAITH THE LORD.' But could we just find another one?"
E-180 El a zis, "Să nu spună împăratul aşa," a zis politicianul. "Să nu spună împăratul aşa, pentru-că oamenii aceştia sunt oameni instruiţi. Eu i-am instruit, eu însumi." Asta este. Vedeţi? Asta este. "Eu i-am instruit pe aceşti oameni. Dar, mai este încă unul, dar eu îl urăsc." Vedeţi? A zis, "Acela-i Mica, fiul lui Imla, dar," a zis, "Eu îl urăsc. El nu este nimic decât un renegat printre ei. El întotdeauna îi ceartă. El întotdeauna îmi spune că eu sunt greşit. Uită-te la împărăţia mea." Da, uitaţi¬vă la ea, uitaţi-vă în ce dezordine era ea.
E-180 He said, "Let not the king say so," the politician said. "Let not the king say so, because these men are trained men. I've trained them, myself." That's it. See? That's it. "I've trained these men. But, there is one more, but I hate him." See? Said, "That's Micaiah, the son of Imlah, but," said, "I hate him. He isn't nothing but a renegade among them. He's always bawling them out. He's always telling me that I'm wrong. Look at my kingdom." Yeah, look at it, look what a mess it was in.
E-181 Priviţi la denominaţiunea voastră, astăzi, "Având o formă de evlavie şi tăgăduind puterea de-acolo." Vedeţi? O, voi aţi putea fi un milion mai mulţi, şi o mie mai mulţi, şi oameni mai bine instruiţi, dar unde sunteţi voi în Duhul? Unde este tăria voastră, era în Samson, când el a stat acolo, aşa cum am spus zilele trecute? Cu toată statura lui mare acolo, şi fiecare fibră acolo, dar fără Viaţă în el. Duhul l-a părăsit. El era neputincios. Copilul mic îl conducea în jur; ochii orbiţi, din cauza unei femei. La fel cum este biserica, astăzi, condusă în jur de politică, episcopi, bătrâni, tot felul de lucruri. Bărbaţii trăgând paie, să-şi pună ceva în pălăria lor, şi de toate. Unde suntem noi, astfel când am ajuns la punctul acesta?
E-181 Look at your denomination, today, "Having a form of godliness and denying the power thereof." See? Oh, you may be a million more, and a thousand more, and better-trained men, but where you at in the Spirit? Where is your strength at, was in Samson, when he stood there, as I said the other day? With all of his big framework there, and every fiber in there, but no Life in it. The Spirit had left him. He was helpless. The little kid leading him around; blinded eyes, because of some woman. Same as the church is, today, led around by politics, bishops, elders, all kinds of stuff. Men pulling straws, to get something in their hat, and everything. Where we at, so when we come to this spot?
E-182 Ei au trimis şi l-au adus pe Imla, sau pe... nu Imla; ci Mica, fiul lui Imla. Au trimis şi l-au adus. Şi el a profeţit şi le-a spus că Ahab va fi ucis dacă el a mers acolo sus.
E-182 They sent and got Imlah, or the… not Imlah; but Micaiah, the son of Imlah. Sent and got him. And he prophesied and told them that Ahab would get killed if he went up there.
E-183 Şi arhiepiscopul l-a pleznit peste gură. El a fost cinstit privitor la aceasta. El a zis, "Unde s-a dus Duhul lui Dumnezeu când El m-a părăsit?"
A zis, ,, Tu vei vedea." Îhî. Îhî.
E-183 And that archbishop smacked him in the mouth. He was honest about it. He said, "Where did the Spirit of God go when It left me?"
Said, "You'll see." Uh-huh. Uh-huh.
E-184 A zis, "Puneţi-l în temniţă. Puneţi-l în închisoarea dinăuntru. Hrăniţi-l cu pâinea întristării, şi apa întristării. Şi când eu mă întorc în pace," a zis, "Mă voi ocupa de acest ins."
E-184 Said, "Put him in the prison. Put him in inner jail. Feed him bread of sorrow, and water of sorrow. And when I return back in peace," said, "I'll deal with this fellow."
E-185 Şi, Imla, ştia că el era corect cu Dumnezeu! De ce? Vedenia lui s-a comparat cu Cuvântul. El era un profet. Şi duhul lui şi vedenia lui erau exact cu profetul, Ilie. El a zis, "Dacă te întorci, măcar, atunci Dumnezeu nu mi-a vorbit."
E-185 And, Imlah, knowing that he was right with God! Why? His vision compared with the Word. He was a prophet. And his spirit and his vision was exactly with the prophet, Elijah. He said, "If you return, at all, then God hadn't spoke to me."
E-186 Acum, i-am spus acestui om, "Care avea dreptate, consiliul ecumenic unde au şezut împreună patru sute de oameni aleşi, aleşi de oameni, sau un renegat micuţ ales de Dumnezeu?"
"Păi," a zis, "păi cum a-i şti tu deosebirea?"
E-186 Now, I said to this fellow, "Which was right, the ecumenical council where four hundred elected men sat together, elected by men, or one little renegade elected by God?"
"Well," he said, "well, how would you know the difference?"
E-187 Am zis, "Înapoi la Plan!" Cum ştim noi să zidim o clădire fără ca să fie un plan?
E-187 I said, "Back to the Blueprint!" How do we know to build a building 'less there's a blueprint?
E-188 Dacă ei s-ar fi oprit un minut, şi ar fi aflat că acel profet, Ilie, l-a blestemat pe Ahab, şi a zis, "Câinii îi va linge sângele." Şi i-au lins. Cum putea binecuvânta el ce a blestemat Dumnezeu?
E-188 If they'd have stopped a minute, and find out that that prophet, Elijah, cursed Ahab, and said, "The dogs would lick his blood." And they did. How could he bless what God had cursed?
E-189 Cum puteţi voi binecuvânta ceva ce Dumnezeu a blestemat? Ieşiţi din lucrul acela. Depărtaţi-vă de la aceasta. Veniţi în Cristos. Amin.
E-189 How can you bless anything that God has cursed? Get out of the thing. Get away from it. Come into Christ. Amen.
E-190 Acum observaţi. Dar, vrăjmaşul va propune. Vrăjmaşul va hotărî un lucru, îl va pregăti, şi mintea intelectuală zice, "Acela-i corect."
E-190 Now notice. But, the enemy will proposition. The enemy will purpose a thing, prepare it, and the intellectual mind say, "That's right."
E-191 Acolo-i unde era acest frate preţios. Acest om, a zis, "Arată parcă... Uite aici. Tu ştii, că, dacă noi toţi am fi împreună, ca o biserică, nu crezi că noi am fi mai bine decât împrăştiaţi cum suntem noi acum?"
E-191 That's where this precious brother was. This man, he said, "Look like… Look here. You know, that, if all of us would be together, as one church, don't you think we'd be better off than scattered the way we are now?"
E-192 Nu sună aceea rezonabil, dacă toţi Protestanţii şi Catolicii ar putea să se adune împreună şi să vină la vreo bază mutuală. "Dar cum pot umbla doi fără să fie în acord?" Cum puteţi voi, când un grup de aici nu crede în vindecare, celălalt zice că ei cred, celălalt o pune pe vreun alt timp în urmă? Unii nici măcar nu cred Biblia. Şi să puneţi aceea împreună, ce aveţi voi? Dumnezeu nu este autor al confuziei.
E-192 Don't that sound reasonable, if all the Protestants and the Catholics could get together and come to some mutual ground? "But how can two walk unless they be agreed?" How can you, when one group here don't believe in healing, the other one says they do believe, other one puts it on some other time back? Some don't even believe the Bible. And put that together, what have you got? God is no author of confusion.
E-193 Înainte ca Dumnezeu să-şi poată vreodată să aşeze Biserica Lui în ordine, ei au aşteptat zece zile şi nopţi, până când ei toţi au devenit "într-un loc, într-un acord." Şi acolo a venit Duhul Sfânt pentru conducere, nu vreun consiliu ecumenic. Înţelegeţi? Eu sper că voi pricepeţi aceasta. Observaţi.
E-193 Before God could ever set His Church in order, they waited ten days and nights, till they all become "in one place, in one accord." And there come the Holy Spirit for leadership, not some ecumenical council. See? I hope you get this. Notice.
E-194 Acela este cel necredincios, necredincios la Cuvântul lui Dumnezeu, care nu observă ce spune Cuvântul, ci observă la propria voastră raţionare. Aceea-i ce a făcut Eva, în primul rând. Ea s-a bazat pe raţiunea ei.
E-194 That is the unbeliever, unfaithful to the Word of God, that don't notice what the Word says, but notice to your own reasonings. That's what Eve done, in the first place. She relied upon her reasoning.
E-195 Satan a zis, "Acum, uite aici. Nu este aceasta rezonabil? Eu ştiu că Cuvântul spune Aceea. Dar, aşteaptă un minut, nu este aceasta rezonabil ca-ca să fie mai bine dacă tu cunoştea-i binele de rău?"
"Păi, da." Atunci ea a luat-o. Vedeţi?
E-195 Satan said, "Now, look here. Isn't it reasonable? I know the Word says That. But, wait a minute, isn't it reasonable that—that you'd be better off if you knowed right from wrong?"
"Why, yes." Then she took it. See? Sure.
E-196 Acela-i felul cu raţiunea. Acum, necredinţa va merge întotdeauna la raţionare, dar credinţa nu o va atinge.
E-196 That's the way with reason. Now, unbelief will always goes to reasonings, but faith won't touch it.
E-197 Nu ar fi fost rezonabil pentru părintele nostru; de la care este părintele credinţei noastre, Abraham, că noi suntem copiii lui prin "în Cristos." Nu ar fi fost rezonabil ca o femeie în vârstă de şaizeci şi cinci de ani, şi cu care el a trăit, tot de când ea era fată, nu putea avea un copil? Şi când ea era în vârstă de o sută de ani, sau nouăzeci, şi el de o sută, şi încă fără copil. Nu ar raţiona, vreun personal mare de doctori şi ştiinţă să-i dea la Sarah o examinare? A zis, "Păi, pântecele ei este uscat. Venele de lapte sunt uscate, cu patruzeci de ani în urmă. Inima ei, la vârsta aceea, ea nu putea să meargă în durerile naşterii." Păi, acestea-s numai raţiuni.
E-197 Wouldn't been reasonable to our father; from which is the father of our faith, Abraham, that we're his children by "in Christ." Wouldn't have been reasonable that a woman sixty-five years old, and he had lived with, all since she was a girl, could not have a baby? And when she was a hundred years old, or ninety, and him a hundred, and still no baby. Wouldn't reason, some great staff of doctors and science give Sarah an examination? Said, "Why, her womb is dried up. The milk veins is dried, forty years ago. Her heart, that age, she couldn't go into labor." Why, it's only reasons.
E-198 Dar Abraham a refuzat aceasta. "El nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu, prin necredinţă. Împotriva raţiunii, el nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu, indiferent ce a fost. Căci el a socotit pe Dumnezeu în stare să înfăptuiască tot ce El a spus că El va face."
E-198 But Abraham refused it. "He staggered not at the promise of God, through unbelief. Against reasons, he staggered not at God's promise, no matter what it was. For he—he had counted God able to perform everything that He said He'd do."
E-199 Acum, unde sunt copiii lui Abraham în dimineaţa aceasta? Voi lucrătorilor care vă temeţi, vă temeţi, de pâinea şi apa voastră, pe stradă, dacă voi părăsiţi acel Babilon. Unde vă este credinţa? David a zis, "Am fost odată tânăr, iar acum sunt bătrân. Eu niciodată nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, sau Sămânţa Lui să cerşească pâine." Să nu vă temeţi. Staţi adevărat la Cristos.
E-199 Now, where is the children of Abraham this morning? You ministers that afraid, you afraid, of your bread and water, on the street, if you leave that Babylon. Where is your faith? David said, "I was once young, and now I'm old. I've never seen the righteous forsaken, or His Seed begging bread." Don't be afraid. Stay true to Christ.
E-200 Dar necredinţa va prinde raţiune. Aceea-i ce a făcut-o. Acum voi o pricepeţi? Necredinţa se bazează pe raţiuni, lucrurile din ziua prezentă. Credinţa nu o va face.
E-200 But unbelief will catch reason. That's what it did. Now you get it? Unbelief relies on reasons, present day things. Faith won't do it.
E-201 Credinţa priveşte la Cuvânt. Dar credinţa se aşează pe Stânca de nemişcat, Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. Amin. Credinţa nu priveşte la raţiune. Mie nu-mi pasă cât de mult o poţi arăta că este mai bine. Dacă Cuvântul zice "nu," credinţa se odihneşte acolo. Acela-i sanctuarul locului de odihnă al credinţei.
E-201 Faith looks at the Word. But faith places itself upon the unmovable Rock, God's Eternal Word. Amen. Faith don't look at reason. I don't care how much you can show it would be better. If the Word says "no," faith rests there. That is the sanctuary of faith's resting place.
E-202 Vreau să te întreb Luteranule, în dimineaţa aceasta, voi Baptiştilor, şi tu Catolicule, şi voi, orice sunteţi, voi oamenii denominaţionali în jurul lumii. Cum vă puteţi plasa credinţa voastră pe denominaţiunea voastră, când ea este contrară la Cuvânt? Ce fel de credinţă aveţi voi? Voi aveţi putere de raţionare, şi nu credinţă. "Căci credinţa vine prin auzire," auzind consiliul ecumenic? Aţi putea voi vreodată... Am zis, voi aţi putea găsi aceea în Almanahul Zilei de Naştere a Doamnelor Bătrâne, dar niciodată nu o găsiţi în Cuvântul lui Dumnezeu.
E-202 Want to ask you Lutheran, this morning, you Baptists, and you Catholic, and you, whatever you are, you denominational people around the world. How can you place your faith upon your denomination, when it's contrary to the Word? What kind of a faith have you got? You got reasoning power, and not faith. "For faith cometh by hearing," hearing the ecumenical council? Could you ever… Said, you might get that in the Old Ladies Birthday Almanac, but you never find it in God's Word.
E-203 "Credinţa vine prin auzire, şi auzind prin Cuvântul lui Dumnezeu." Amin. Spuneţi-mi că un om poate vorbi ceva contrar la Acela, şi să spună că este Cuvântul lui Dumnezeu. Când, "cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul acela nu va trece."
E-203 "Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God." Amen. Tell me that one man can speak anything contrary to That, and say it's the Word of God. When, "Heavens and earth will pass away, but that Word shall not."
E-204 Credinţa găseşte Cuvântul ca sanctuarul ei de odihnă. Ea se mută chiar sus pe vârful acelei Stânci Eterne, Cristos Isus, Cuvântul, şi se pune jos acolo şi se odihneşte. Să urle vântul. Să zguduie furtunile. Ea este în siguranţă, pentru totdeauna. Ea se odihneşte chiar acolo pe acel Cuvânt. Acolo-i unde credinţa, credinţa Creştină veritabilă, se odihneşte. Locul de odihnă este Cuvântul, căci ea ştie că Dumnezeu Se va dovedi întotdeauna superior, peste fiecare din vrăjmaşii Lui. Nu contează cât de rău arată, şi cum a venit vrăjmaşul înăuntru, şi cum arată de parcă eşti biruit, credinţa încă ştie.
E-204 Faith finds the Word its sanctuary of rest. It moves right up on top that Eternal Rock, Christ Jesus, the Word, and lays down there and rests. Let the winds howl. Let the storms shake. She is safe, evermore. She rests right there on that Word. That's where faith, genuine Christian faith, rests. Resting place is the Word, for it knows that God will ever prove Hisself superior, over every one of His enemies. No matter how bad it looks, and how the enemy has come in, and how look like you're defeated, faith still knows.
E-205 Acum, către voi persoanele bolnave, o, cum mi-ar place să o fac clar înţeles! Când prindeţi credinţa aceea, că voi o să fiţi vindecaţi; fiecare-fiecare circumstanţă, toate celelalte, toate semnele, toate simptomele pot indica că voi muriţi, voi nu vă veţi mişca! Locul ei de odihnă este în sanctuarul Cuvântului lui Dumnezeu, când credinţa, credinţa veritabilă se aşează acolo. Nu credinţa prefăcută acum; credinţă. Nu speranţă; ci credinţă. Speranţa este afară aici, sperând că era înăuntru. Credinţa este deja înăuntru, privind afară, şi zice, "Aceasta s-a făcut." Înţelegeţi? Aceea-i credinţă. Acolo-i unde credinţa îşi ia locul de odihnă, căci ea ştie că Dumnezeu niciodată, nu-l va lăsa niciodată pe vrăjmaş să călărească deasupra lui. El niciodată nu a lăsat. Credinţa ştie asta, aşa că, indiferent de cum a arătat lucrul.
Noe a ştiut că arca aceea va pluti. Înţelegeţi? Cu certitudine a ştiut.
Daniel a ştiut că Dumnezeu putea închide gura leilor. Copiii Evrei ştiu că Dumnezeu putea opri focul.
E-205 Now, to you sick people, oh, how I'd like to drive this home! When you catch that faith, that you're going to be healed; every—every circumstance, everything else, all signs, all symptoms can point that you are dying, you'll never move! Its resting place is in the sanctuary of God's Word, when faith, genuine faith sets itself there. Not make-believe now; faith. Not hope; but faith. Hope is out here, hoping it was in. Faith is already in, looking out, and saying, "It's done." See? That's faith. There is where faith takes its resting place, for it knows that God will never, never let the enemy ride over the top of Him. He never has. Faith knows that, so, regardless of what the thing looked.
Noah knowed that ark would float. See? Certainly did.
Daniel knowed that God could close the lions' mouth.
The Hebrew children know that God could stop the fire.
E-206 Isus a ştiut că Dumnezeu o să Îl învieze din nou, pentru că Cuvântul a zis, "Eu nu îi voi lăsa sufletul Lui în iad, nici nu voi suferi Eu ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea." El a ştiut că putrezirea se aşează înăuntru în şaptezeci şi două de ore. El a zis, "În decurs de trei zile eu voi învia din nou." Înţelegeţi? El şi-a luat locul Etern de odihnă în sanctuarul Cuvântului lui Dumnezeu, şi acolo a stat.
E-206 Jesus knew that God would raise Him up again, because the Word said, "I'll not leave His soul in hell, neither will I suffer My Holy One to see corruption." He knowed corruption set in in seventy-two hours. He said, "Within three days I'll raise up again." See? It took its Eternal resting place in the sanctuary of God's Word, and there it stood.
E-207 Raţiunea va încerca cât de bine poate să recunoască, "Păi, sistemul acesta este posibil să fie mai bun. Acesta este Acela." Acesta arată mai bine pentru că vă uitaţi cu mintea intelectuală. Voi puteţi dovedi raţionări.
E-207 Reason will try its best to recognize, "Well, this system is bound to be better. This is That." It looks better because you're looking with the intellectual mind. You can prove reasonings.
E-208 Dar voi nu puteţi dovedi credinţa. Căci, dacă voi o puteţi dovedi, ea nu mai este credinţă. Dar credinţa cunoaşte numai Cuvântul şi promisiunea, şi se uită la acel lucru care nu îl vedeţi. "Credinţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, dovada lucrurilor nevăzute." Tu nu poţi raţiona. Eu nu pot dovedi cum se va face aceasta. Eu nu ştiu cum are să se facă. Eu nu o ştiu, dar eu o cred. Eu ştiu că aceea este aşa, pentru că Dumnezeu a spus aşa. Aceea este stabilit.
E-208 But you can't prove faith. Cause, if you can prove it, it's no longer faith. But faith knows only the Word and the promise, and it looks to that thing that you do not see. "Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." You can't reason. I can't prove how it'll be done. I don't know how it's going to be done. I don't know it, but I believe it. I know that it's so, because God said so. That's settled.
E-209 Acela-i motivul că eu ştiu că Acesta este corect. Eu ştiu că Cuvântul este corect. Eu ştiu că Mesajul este corect, căci El este în Cuvânt. Şi eu văd pe viul Dumnezeu mişcându-se prin El, să dovedească. Noi suntem la un exod, cu certitudine adevărat.
E-209 That's the reason I know that This is right. I know the Word is right. I know the Message is right, for It's in the Word. And I see the living God moving among It, to prove. We're at an exodus, certainly true.
E-210 Chiar moartea însăşi nu poate zgudui credinţa. Omul stă chiar în moarte, în... chiar în faţa morţii, şi strigă biruinţa învierii. Pavel, "O moarte, unde-ţi este ţepuşul? Mormântule, unde-ţi este biruinţa?" Înţelegeţi? "Căci, Cristos a înviat, şi acei care sunt în Cristos vor apărea cu El la Venirea Lui." Înţelegeţi? Nu o poate schimba. Da.
E-210 Even death itself can't shake faith. Man stand right in the death, in the… right in the face of death, and shout the victory of the resurrection. Paul, "O death, where is your sting? Grave, where is your victory?" See? "Cause, Christ raised up, and those that are in Christ will come forth with Him at His Coming." See? Can't change it. Yeah.
E-211 Credinţa face Cuvântul lui Dumnezeu sanctuarul locului ei de odihnă Eternă. Ea stă în Cuvântul lui Dumnezeu. Observaţi, din nou.
E-211 Faith makes the Word of God its sanctuary of its Eternal rest. It lays in the Word of God. Notice, again.
E-212 Acum, noi doar avem încă puţin mai mult, vreo douăzeci şi cinci de minute, dacă-dacă nu vă supăraţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu-eu vreau să continui această bandă, doar un minut.
E-212 Now, we just got a little bit longer, about twenty-five minutes, if you—if you don't mind. [Congregation says, "Amen."—Ed.] I—I want to continue this tape, just a minute.
E-213 Observaţi pe împărat, acel împărat nou care s-a ridicat, care nu l-a cunoscut pe Iosif. Care era prima lui schemă, să distrugă puterea lui Israel? Era cu copiii lor. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El a încercat să le nimicească copiii. Acum ascultaţi atenţi. Acelaşi Diavol, într-o formă diferită de împărăţie, a încercat să nimicească pe singurul Fiu al lui Dumnezeu. Înţelegeţi? "Să scape de copii, întâi, înainte ca ei să aibe o pornire." Diavolul este unul foarte deştept, pasăre vicleană. El ştie cum să lovească lucrul înainte să pornească. El o ştie. Vedeţi?
E-213 Notice the king, that new king that raised up, that didn't know Joseph. What was his first scheme, to destroy the power of Israel? Was with their children. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He tried to destroy their children. Now listen close. The same devil, in a different form of a kingship, tried to destroy God's only Son. See? "Get rid of the children, first, before they get a start." The devil is a real smart, shrewd bird. He knows how to hit the thing before it gets started. He knows it. See?
E-214 Şi singurul lucru care-l puteţi face vreodată, să-l bateţi, este să vă bazaţi pe Cristos, şi umiliţi-vă şi lăsaţi-l pe El să vă conducă. Înţelegeţi? Voi niciodată nu o veţi face în vreun alt fel. Puterile voastre intelectuale niciodată nu o va face. Voi trebuie să o credeţi. Doar bazaţi-vă pe El. El este Păstorul. Nu este treaba oilor să ţină pe lup departe. Este treaba păstorului. Dar oile trebuie să stea cu păstorul, ca să stea în siguranţă. Aceea-i zona mea de siguranţă, în Cristos; şi Cristos este Cuvântul. Aceea-i zona de siguranţă.
E-214 And the only thing that you can ever do, to beat him, is rely on Christ, and humble yourself and let Him lead you. See? You'll never do it any other way. Your intellectual powers will never do it. You've got to believe it. Just rely on Him. He is the Shepherd. It ain't the sheep's business to keep the wolf away. It's the Shepherd's business. But the sheep must stay with the Shepherd, in order to stay safe. That's my safety zone, is in Christ; and Christ is the Word. That's the safety zone.
E-215 Observaţi. Diavolul, într-o formă de-de Raamses, un rege, primul lucru ce el l-a făcut a fost să scape de copii, cu o moarte naturală. Şi îndată ce Fiul lui Dumnezeu s-a născut... El s-a mutat din Egipt, pentru că Dumnezeu a nimicit Egiptul, l-a blestemat. Acesta niciodată nu a venit înapoi, de atunci. Apoi el a fost în Roma; Satan şi-a mutat scaunul lui-lui sus la Roma. Şi primul lucru ce l-a făcut Roma, să-l distrugă tot, să ia, să fie sigur; Diavolul, în sistemul acela Roman, a încercat să nimicească ( ce?) pe Fiul lui Dumnezeu, de la început. Acelaşi Diavol!
E-215 Notice. The devil, in a form of—of Raamses, a king, the first thing he done was get rid of the children, with a natural death. And as soon as the Son of God was born… He had moved from Egypt, 'cause God destroyed Egypt, cursed it. It's never come back, since. Then he was in Rome; Satan moved his—his seat up to Rome. And the first thing Rome did, to destroy it all, to get, be sure; the devil, in that Roman system, tried to destroy (what?) the Son of God, to begin with. The same devil!
E-216 Şi, astăzi, el a făcut acelaşi lucru, sub semnul de spirit acum, religios, profesând Creştinătatea, şi ia fetele noastre şi le căsătoreşte cu băieţi Catolici, şi-i face să-i crească copiii lor Catolici, să rupă puterea celeilalte părţi. Acolo vă este demonul. Acolo vă este Diavolul aşezat pe şapte dealuri, purtând coroane triple, tot aşa de şiret şi viclean, deştept, intelectual ca şarpele; sămânţa şarpelui, copiii lui, folosind aceleaşi tehnici intelectuale. Priviţi.
E-216 And, today, he's done the same thing, under the sign of spirit now, religious, professing Christianity, and taking our girls and marrying them to Catholic boys, and make them bring their children Catholic, to break the power of the other side. There is your demon. There is your devil seated on seven hills, wearing triple crowns, just as slick and cunning, smart, intellectual like the serpent; the seed of the serpent, his children, using the same intellectual techniques. Look.
E-217 Atunci ei ucid copiii, în celelalte două timpuri. Ei ucid copiii cu ce? Două ori. Acum amintiţi-vă, urmăriţi acei doi, şi acei trei. Vedeţi? El a omorât copiii, primele două ori, cu moarte naturală. Şi această ultimă dată, el îi prinde pe copii şi-i omoară cu moarte spirituală, căsătorind, inter-căsătorind.
E-217 Then they kill the children, in the other two times. They kill the children with what? Two time. Now remember, watch that two, and them three. See? He killed the children, the first two times, with natural death. And this last time, he's getting the children and kill them with spiritual death, marrying, inter-marrying.
E-218 Nu a spus Daniel acelaşi lucru, în împărăţia fierului şi lutului, că ei vor amesteca acele seminţe, încercând să rupă puterea celuilalt popor? Şi asta-i ceea ce ei fac, până când ei au lucrul acum. Ei au un preşedinte înăuntru. Acum, următorul lucru ce-l aveţi de făcut, este să puneţi-este să puneţi pe cardinal înăuntru. Puneţi întregul cabinet înăuntru, şi atunci ce o să faceţi voi?
E-218 Didn't Daniel say the same thing, in this kingdom of the iron and clay, that they'll mingle them seeds, trying to break the power of the other people? And that's what they're doing, till they got the thing now. They got a president in. Now, the next thing you have to do, is put—is put the cardinal in. Put the whole cabinet in, and then what are you going to do?
E-219 Următorul lucru ce-l fac, ei iau banii lor şi-şi achită datoria Statelor Unite, şi-i împrumută de la biserică, şi atunci voi sunteţi vânduţi. Acum, noi-noi trăim astăzi, plătind datoria noastră străină acolo, cu bani de impozit care nu va fi plătiţi înăuntru până când au trecut patruzeci de ani. Noi nu mai avem bani. Dar biserica îi are. Nu zice Biblia, "Ea era împodobită cu aur"? Şi, o, doamne! Dar voi ...
E-219 Next thing they do, they take their money and—and pay off the debt of the United States, and borrow it from the church, and then you're sold out. Now, we're—we're living today, paying our foreign debts over there, with tax money that won't be paid in until forty years has passed. We have no more money. But the church has it. Don't the Bible say, "She was decked with gold"? And, oh, my! But you…
E-220 Acela-i felul cum face, vedeţi, mărită fetele voastre, fetele se mărită cu fiii voştri, creşte copiii voştri Catolici, exact, îi omoară cu moarte spirituală. Nu a spus Biblia, că, "El o va arunca într-un pat de deşertăciune lumească, şi-i va omorî copiii cu moarte spirituală"? Apocalipsa 17. Vedeţi?
E-220 That's the way it does, see, marry your daughters, daughters marry your sons, raise your children Catholic, exactly, kills them with spiritual death. Didn't the Bible say, that, "He would throw her in a bed of worldliness, and kill her children with spiritual death"? Revelation 17. See?
E-221 Este întotdeauna Cuvântul. Mie nu-mi pasă unde mergeţi, încă este Cuvântul. El trebuie să se potrivească chiar în tablou. Dacă nu se potriveşte, nu este Cuvântul, nu este Cuvântul. Dacă nu-l puteţi face să meargă peste tot prin Biblie, atunci acesta-i greşit.
E-221 It's always the Word. I don't care where you go, it's still the Word. It has to fit right in the picture. If it don't, it's not the Word, it's not the Word. You can't make it go all the way through the Bible, then it's wrong.
E-222 Priviţi. În decursul acestui timp, Dumnezeu a instruit pe slujitorul Lui pentru lucrarea lui. Instruindu-l, afară din privirea lor, afară din planurile lor, schemele lor. Prindeţi voi aceasta? Afară din sistemul lor organizaţional, Dumnezeu instruia pe un om pentru scopul Lui. El doar lăsându-l să meargă înainte. L-a lăsat să se însoare, şi să-şi aibe nevasta şi copiii, copilul Gherşom. El trăia viaţă destul de bună, l-a binecuvântat acolo afară. Dar, tot timpul, El îl pregătea, îl instruia.
E-222 Look. During this time, God was training His servant for his work. Training him, out of their sight, out of their plans, their schemes. Are you catching it? Out of their organizational system, God was training a man for His purpose. He just letting it go on. Let him marry, and have his wife and children, child Gershom. He was living pretty good life, blessing him out there. But, all time, He was getting him ready, train him.
E-223 Dumnezeu şi vrăjmaşul Lui au făcut, în natural atunci, întocmai cum Dumnezeu şi vrăjmaşul Lui face acum în spiritual. Ei i-au omorât cu moarte naturală; acum cu moarte spirituală. Vedeţi? Dumnezeu îl pregătea pe un om natural, profetul Lui, să meargă jos în Egipt. Şi Satan îl făcea pe un Raamses gata, omul lui natural, vedeţi, făcând un om natural gata (ce?) să-i ucidă, sau să unească pe toţi Egiptenii şi Evreii împreună, să-i facă încă să le slujească.
E-223 God and His enemy did, in the natural then, just like God and His enemy is doing in the spiritual now. They killed them with natural death; now with spiritual death. See? God was getting a natural man ready, His prophet, to go down into Egypt. And Satan was getting a Raamses ready, his natural man, see, getting a natural man ready (what?) to kill off, or unite all the Egyptians and Hebrews together, make them still serve them.
E-224 De aceea este aşa de greu pentru minte să raţioneze împotriva unui sistem educaţional care îşi poate dovedi punctele de vedere. Înţelegeţi? Aşa este. Mintea lui va merge întotdeauna la educaţie. Intelectualii şi mintea raţională nici măcar nu văd Aceasta.
E-224 That's why it's so hard for the mind to reason against an educational system that can prove its points. See? That's right. Its mind will always go to the education. Intellectuals and reasoning mind don't even see It.
E-225 Aţi văzut cele Zece Porunci ale lui Cecil DeMille? Eu presupun că mulţi dintre voi aţi văzut. Eu nu cred în a merge la cinematograf, toată treaba aceasta. Dar eu am recomandat la biserică, ca oricine, dacă ei nu au avut nimic decât aceea, care au vrut să-l vadă, ar fi în ordine dacă ei au vrut să-l vadă. Pentru că, eu nu aş lăsa ... Întâi, unii din fraţii mei au mers. Au venit" să-mi spună. Eu nu am fost pe lângă unul pentru mulţi ani. În final, am mers jos acolo, când acesta a fost la acest cinematograf. Eu m-am uitat la el. Am văzut ce a fost. Atunci am spus bisericii, "Dacă voi vreţi să mergeţi să-l vedeţi, este în ordine." Acolo a fost. A fost plăcut, frumos.
E-225 Did you see Cecil DeMille's Ten Commandments? I guess many of you did. I don't believe in going to picture shows, all this stuff. But I recommended to the church, that anybody, if they didn't have nothing but that, that wanted to see it, it would be all right if they want to see it. Because, I would not let… First, some of my brethren went. They come, telling me. I hadn't been around one for many years. Finally, I went down here, when it was at this drive-in. I looked at it. I seen what it was. Then I said to the church, "If you want to go see that, it's all right." There it was. It was lovely, beautiful.
E-226 Cum că acea şmecherie a Diavolului, cât de şiret era el înăuntru acolo, cum el-el s-a mutat înăuntru acolo să omoare copiii aceia. Şi cum că mintea intelectuală a luat-o şi a crezut-o, pentru că ei o puteau vedea. Aceasta era rezonabil. O, cum era Dumnezeu, tot timpul, instruind pe acest profet! Şi cum a instruit Egiptul, în politică, pe acest Raamses, să preia! Şi atunci marea întrecere a venit, într-o zi, între puterea intelectuală şi spirituală. Şi Raamses, cu toţi din zeii lui, a stat acolo afară şi turna apă înăuntru să-să binecuvânteze pe zeul Nilului. Dumnezeu l-a lovit, şi a zburat sânge afară din el. El a zis... O, eu-eu m-am gândit că a fost izbitor, vedeţi, să vadă ce a avut loc. O!
E-226 How that that trick of the devil, how sly he was in there, how he—he moved in there to kill those children. And how that the intellectual mind picked it up and believed it, because they could see it! It was reasonable. Oh, how God was, all the time, training this prophet! And how Egypt was training, in politics, this Raamses, to take over! And then the great contest came, one day, between intellectual and spiritual power. And Raamses, with all of his gods, was standing out there and pouring water in, to—to bless the god of the Nile. God struck him, and blood flew out of him. He had… Oh, I—I thought it was striking, see, to see what taken place. Oh!
E-227 Acum priviţi. Cel intelectual întotdeauna va merge la raţionare. Şi el nu poate vedea partea spirituală, pentru că este intelectual. O, nici nu putea în oricare alt timp! Ei nu o pot vedea acum.
E-227 Now watch. The intellectual will always goes to a reasoning. And it can't see the spiritual side, because it's intellectual. Oh, neither could any other time! They can't see it now.
E-228 Ei nu au putut să o vadă în zilele lui Ilie. Cum putea acest unul profet bătrân cu faţa cu păr pufos...
Dumnezeu să mă ierte că spun un lucru ca acela. Dar, eu¬eu fac pocit... Şi Dumnezeu ştie că încerc să o fac-fac aşa de ridicol cât pot, aşa ca voi să puteţi vedea Duhul lui Dumnezeu.
E-228 They couldn't see it in the days of Elijah. How could this one old fuzzy-faced prophet…
God forgive me for saying a thing like that. But I—I miss-make… And God knows I'm trying to make—make it as ridiculous as I can, so that you can see the—the Spirit of God.
E-229 Cum a zis Pavel, "Eu nu am venit la voi, vorbind cu cuvinte ademenitoare şi înţelepciune, căci minţile voastre ar devia spre înţelepciune. Ci eu am venit cu puterea Duhului Sfânt, ca a voastră-a voastră-a voastră-a voastră speranţă şi nădejde să se odihnească, nu în înţelepciunea omului, ci în puterea de învierea a lui Isus Cristos."
E-229 Like Paul said, "I never come to you, speaking with enticing words and wisdom, for your minds would drift off to the wisdom. But I come with the power of the Holy Spirit, that your—that your—your—your hope and trust would rest, not in the wisdom of man, but in the resurrection power of Jesus Christ."
E-230 De aceea eu fac aceasta aşa de ridicol, prin a numi pe marele, profet evlavios, "cu o faţă cu păr pufos." Pentru că, el ar fi putut fi un-un lucru cu arătare îngrozitoare, să se ridice, alături de un preot bine îmbrăcat, şi să se numească un om al lui Dumnezeu.
E-230 That's why I'm making this so ridiculous, by calling the great, godly prophet, "with a fuzzy face." Because, he might have been an—an awful-looking thing, to stand up, side of a well-dressed priest, and call hisself a man of God.
E-231 Priviţi la el. Tu puteai vedea sfinţenia acelui preot, în mintea intelectuală. Tu puteai vedea turbanul pe capul lui, şi întors în jur... şi efodul aşezat pe pieptul lui aici. Tu puteai vedea uleiul de ungere, natural, pe barba lui, curgând în jos până la tivitura fustei lui. Tu puteai vedea focurile de jertfă arzând, şi toate ritualurile în ordine. Acum, asta-i la ce ar fi mers mintea naturală.
E-231 Look at him. You could see the holiness of that priest, in the intellectual mind. You could see the turban on his head, and the turned around… and the ephod laying on his bosom here. You could see the anointing oil, natural, upon his beard, running down to the hems of his skirt. You could see the sacrifice fires burning, and all the rituals in order. Now, that's what the natural mind would have went to.
E-232 Asta-i ce încearcă să facă ei astăzi, ochiul, poarta spre suflet. Dar, voi vedeţi, ochiul spiritual înapoi în ochiul acela!
E-232 That's what they're trying to do today, the eye, the gate to the soul. But, you see, the spiritual eye back in that eye!
E-233 Ei s-au uitat la acest om bătrân cu arătare cu păr pufos stând acolo, păr pe pieptul lui; şi o bucată mare, de piele de oaie înfăşurată în jurul lui, din piele, un brâu în jurul coapselor lui, cu, poate desculţ, braţe bătrâne mici slabe, carnea atârnând în jos în felul acesta; şi o barbă albă, curgând peste toată faţa lui; şi un băţ strâmb în mâna lui, stând acolo. Dar ochiul spiritual putea vedea puterea lui Dumnezeu mişcându¬se acolo afară, pentru că a fost exact cu Cuvântul. Nu ce vede intelectul; ce vede ochiul spiritual!
E-233 They looked at this old fuzzy-looking man standing there, hairs on his chest; and a great, big piece of sheepskin wrapped around him, of leather, a girdle over his loins, with, probably barefooted, little old skinny arms, the meat hanging down this a way; and a white, flowing beard all over his face; and a crooked stick in his hand, standing there. But the spiritual eye could see the power of God moving out there, 'cause it was exactly with the Word. Not what the intellect sees; what the spiritual eye sees!
E-234 Şi ochiul natural, astăzi, vede o biserică fermecătoare, o părtăşie cu primarul oraşului, sau-sau câte altele, în aceste organizaţii de denominaţiuni. Şi ei omit să vadă puterea Duhului Sfânt, când Acesta poate învia pe morţi şi să vindece pe bolnavi. Şi-şi-şi cum... Vedeţi? Ei, ei privesc, şi ei urmăresc Hollywood, şi ei privesc la oameni pe stradă.
E-234 And the—the natural eye, today, sees a glamorous church, a fellowship with the mayor of the city, or—or whatmore, in these denominations' organization. And they fail to see the power of the Holy Spirit, when It can raise the dead and heal the sick. And—and—and how… See? They, they look, and they watch Hollywood, and they watch the people on the street.
E-235 Femeile, astăzi, gândesc, "Păi, această femeie, Susie, ea aparţine la biserică. Ea îşi are părul scurtat. Ea poartă machiaj. Fiecare în oraş îi place de ea."
E-235 The women, today, think, "Well, this woman, Susie, she belongs to the church. She's got her hair bobbed. She wears make-up. Everybody in town likes her."
E-236 Eu mă întreb despre Cer? Vedeţi? Când aceasta-i contrar la Cuvânt, Dumnezeu nu o poate aproba. El, El ar aproba împotriva Lui. El şi-ar tăgădui Propriul Lui Cuvânt. Şi să fie aceasta cunoscut, Dumnezeu niciodată nu va face aceea, chiar dacă cerurile şi pământul vor trece. O femeie cu părul tăiat este un blestem, în privirea lui Dumnezeu, sau o femeie care se va îmbrăca cu o îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat. Înţelegeţi? Ochiul spiritual prinde Aceasta; ei trăiesc pentru Viaţa cealaltă. Mintea naturală trăieşte să raţioneze lucrurile fireşti din ziua aceasta.
E-236 I wonder about Heaven? See? When it's contrary to the Word, God can't endorse it. He, He would be endorsing against Himself. He would be denying His Own Word. And be it known, God will never do that, though heavens and earth pass away. A bobbed-hair women is a curse, in the sight of God, or a woman that will put on a garment pertains to a man. See? The spiritual eye catches It; they live for Hereafter. The natural mind lives to reason the carnal things of the day.
E-237 Observaţi acum, Dumnezeu face aceasta, şi totuşi oamenii nu au ştiut-o. Mintea carnală s-a dus cu raţiunea. Dumnezeu acum cheamă un exod spiritual. Unde El a chemat un exod natural pentru poporul Lui, El cheamă un exod spiritual astăzi, către (a Lui ce?) Aleşii Lui, numai către Aleşii Lui.
E-237 Notice now, God doing this, and yet the people didn't know it. The carnal mind was going with the reason. God is now calling a spiritual exodus. Where He called a natural exodus for His people, He's calling a spiritual exodus today, to (His what?) His Elected, only to His Elected.
E-238 Acum, Egiptul nu putea vedea ca Israel să fie corect, deşi sângele mielului pe uşă şi pe pragul de sus, şi lucrurile care aveau loc.
E-238 Now, Egypt could not see Israel being right, though the lamb's blood on the door and the lintel post, and the things that was taking place.
E-239 Şi Dumnezeu jos acolo, mişcându-se în acest profet, şi să ia cuvântul unui om. Să-l lase să stea acolo, şi să ia un-un toiag pe care el se rezema, şi să-l întindă către răsărit, şi a zis, "Să vină acolo muşte, şi să le sufle peste Egipteni." A păşit înapoi acolo.
Şi fiecare a zis, "Nimic nu s-a întâmplat. Nimic nu s-a întâmplat."
E-239 And God down there, moving in this prophet, and taking a man's word. Let him stand up there, and take a—a staff that he was leaning on, and reach towards the east, and said, "Let there come flies, and blowth over the Egyptians." Walked back there.
And everybody said, "Nothing happened. Nothing happened."
E-240 Dar chiar în puţină vreme, o muscă verde trebuie că a început să se învârtă în jur. După o vreme, ele probabil că erau două livre [aproximativ un kilogram – Trans.] pe iard pătrat, [metru pătrat – Trans.] că un om a vorbit creaţie în existenţă.
E-240 But just in a little while, an old green fly must started circling around. After while, they were probably two pounds per square yard, that a man spoke creation into existence.
E-241 Acolo era un Raamses intelectual stând acolo, care era împotrivă; un om foarte religios, şi împotriva Duhului Dumnezeului cel viu. Şi mintea naturală îl putea vedea numai pe Raamses. Dar mintea spirituală a văzut promisiunea, şi a văzut aceasta venind la împlinire.
E-241 There was an intellectual Raamses standing there, that was against; a very religious man, and against the Spirit of the living God. And the natural mind could only see Raamses. But the spiritual mind seen the promise, and seen it coming to pass.
E-242 Păi, dacă Iosua şi Caleb putea chema pe acei Amaleciţi, şi Heviţi, şi Iebusiţi, de parcă ei nu erau acolo, deşi de două ori, sau trei sau de patru ori mărimea lor. Şi mintea naturală, la Kadeş-barnea, când iscoadele au mers acolo, au zis, "Ah, noi nu o putem face. Noi... Ei sunt-ei sunt prea mult. Păi, noi suntem ca-noi suntem ca lăcuste, pe lângă ei."
E-242 Well, if Joshua and Caleb could call those Amalekites, and Hivites, and Jebusities, as though they wasn't there, yet twice, or three or four times their size. And the natural mind, at Kadesh-barnea, when the spies went over, said, "Ah, we can't do it. We… They're—they're too much. Well, we're like—we're like grasshoppers, side of them."
E-243 Dar Caleb şi Iosua au văzut promisiunea lui Dumnezeu, au zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o facem." De ce? Ei se uitau, "Dumnezeu a zis, 'Eu vă dau ţara."' Înţelegeţi? Mintea firească nu o pricepe. Mintea spirituală o culege sus.
E-243 But Caleb and Joshua seen God's promise, said, "We're more than able to do it." Why? They were looking, "God said, 'I give you the land.'" See? The carnal mind don't get it. The spiritual mind picks it up.
E-244 Şi de ce? Vreau să vă întreb ceva. De ce nu au văzut Egiptenii lucrurile acestea? Pentru că ei nu au fost aleşi. Dumnezeu i-a spus lui Abraham înainte să se întâmple. Pricepeţi-o, voi biserică adormită! Dumnezeu i-a spus lui Abraham înainte să se întâmple, "Sămânţa ta va rămâne în¬în Egipt, pentru patru sute de ani, şi Eu îi voi aduce afară." Acela-i motivul că ei au văzut-o, pentru că ei au fost aleşi să o vadă. Ei sunt alegerea. Israel a fost ales să vadă semnul lui Dumnezeu, şi ei au mers afară din Egipt unde necredincioşii au pierit.
E-244 And why? Want to ask you something. Why didn't the Egyptians see these things? Because they was not elected. God told Abraham before it happened. Get it, you sleeping church! God told Abraham before it happened, "Your seed will sojourn in—in Egypt, for four hundred years, and I'll bring them out." That's the reason they seen it, because they were elected to see it. They're the election. Israel was elected to see the sign of God, and they went out of Egypt where the unbelievers perished.
E-245 Şi, astăzi, Dumnezeu îi cheamă pe Aleşii Lui, Sămânţa spirituală a lui Abraham, prin credinţa care el a avut-o în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vedeţi voi Sămânţa spirituală, astăzi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea nu vede biserica intelectuală. Ea vede Cuvântul. Şi Ea este chemată din acele denominaţiuni mari, în Prezenţa lui Isus Cristos. Era asta clar? Aţi priceput-o voi? ["Amin."] În regulă. Noi vom merge mai departe. Cei Aleşi, numai!
Doctor D.L.Ph., ei niciodată nu văd Aceasta. Ei nu au fost aleşi.
E-245 And, today, God is calling His Elected, the spiritual Seed of Abraham, by the faith that he had in the Word of God. Don't you see the spiritual Seed, today? [Congregation says, "Amen."—Ed.] That don't see the intellectual church. It sees the Word. And It's being called from those big denominations, into the Presence of Jesus Christ. Was that clear? Did you get it? ["Amen."] All right. We'll go further. The Elected, only!
Doctor D.L.Ph., they never see It. They wasn't elected.
E-246 Şi, amintiţi-vă, această alegere, vine acum, doar nu se duce la o altă naţiune. Ea se duce în Slavă, unde numele lor sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului. Nu sub cel natural, miel mic animal care a adus afară pe Israel, că ei puteau aluneca înapoi de acolo şi să meargă înapoi. Dar, aceasta nu poate. Aceasta este sub Sângele Mielului lui Dumnezeu care a fost ucis înainte de întemeierea lumii. Şi numele lor au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Şi ei sunt înăuntru acolo, aleşi. Şi când Lumina aceea reflectează asupra lor, astfel, acele ziduri denominaţionale cad la o parte de la ei, şi iată-i că vin. "Ieşiţi afară dintre ei," a zis Duhul Sfânt în aceste zile din urmă. "Nu atingeţi lucrurile lor necurate. Eu vă voi fi Dumnezeu; voi fiţi fii şi fiice pentru Mine." Priviţi.
E-246 And, remember, this election, is coming now, is just not going to another nation. It's going to Glory, where their names are wrote on the Lamb's Book of Life. Not under the natural, little animal lamb that brought Israel out, that they could backslide from there and go back. But, this can't. This is under the Blood of the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. And their names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. And they're in there, elected. And when that Light flashes over them, like that, them denominational walls drop away from them, and here they come. "Come out from among them," said the Holy Spirit in these last days. "Touch not their unclean things. I'll be God to you; you be sons and daughters to Me." Watch.
E-247 Israel a vegheat. Ei au ştiut că Dumnezeu a lucrat cu profeţii Lui. Ei... Cuvântul vine la ei, şi ei au venit să-L vadă. Şi ei L-au văzut.
E-247 Israel was watching. They knowed that God dealt with His prophets. They… Word come to them, and they come to see It. And they seen It.
E-248 Şi acum semnul intelectual, noi îl vedem acum, că ei cred în organizaţia lor. Ei încă sunt în crezurile lor. Totuşi ei...
E-248 And now the intellectual sign, we see it now, that they're believing on their organizations. They're still in their creeds. Yet they…
E-249 Întocmai cum era Balaam, care a venit sus pe vârful dealului, unde era Israel. Acolo era Israel, nu o naţiune, a fost doar un popor plutind în jur, şi erau vinovaţi. Şi Moab, fratele lui, cel intelectual, omul organizat, a venit sus pe vârful dealului, cu episcopul sau profetul care îl aveau, şi au pus sus un altar, şi au oferit aceeaşi jertfă. Dar ei au omis să vadă Stâlpul de Foc şi Stânca lovită printre Israel.
E-249 Just like Balaam was, that come up to the top of the hill, where Israel was. There was Israel, not a nation, it was just a people floating around, and were guilty. And Moab, his brother, the intellectual, the organized man, come up to the top of the hill, with the bishop or the prophet they had, and put up an altar, and offered the same sacrifice. But he failed to see the Pillar of Fire and the smitten Rock among Israel.
E-250 Aşa este astăzi. Mintea intelectuală se uita la celebritatea care stătea acolo. Ei omit să vadă Stânca lovită. Chiar episcopul, însuşi, omite să vadă puterea Duhului Sfânt, strigătul Împăratului în tabără. Ei omit să o vadă.
E-250 So is it today. The intellectual mind was looking to the celebrity standing there. They fail to see the smitten Rock. Even the bishop, himself, fail to see the power of the Holy Spirit, the shout of the King in the camp. They fail to see it.
E-251 Deci, aşa-i felul cum este şi astăzi. Dumnezeu cheamă pe poporul Lui ales, şi ei sunt aleşi acum. Şi pentru ce sunt ei aleşi acum? Pentru o înviere. Şi ce fel de semn le arată El? Semn de înviere.
E-251 So, that's the way it is again today. God is calling His elected people, and they are elected now. And now they are elected for what? For a resurrection. And what kind of a sign is He showing them? Resurrection sign.
E-252 Ce le-a arătat El atunci? Un semn de izbăvire, să-i izbăvească din robie, un semn de putere care putea închide cerurile sau putea înegrii cerul.
E-252 What was He showing them then? A delivering sign, to deliver them from the bondage, a sign of power that could shut the heavens or could black the skies.
E-253 Iar acum El arată puterea de înviere a Fiului Lui trăind printre ei, să-i învieze din acest mormânt şi cimitir în care suntem, spre Ţara care El ne-a promis-o. Semnul învierii, chemând afară din Egipt spiritual şi Babilon spiritual, ştiind.
E-253 And now He's showing the power of the resurrection of the His Son living among them, to resurrect them from this grave and graveyard that we're in, to the Land that He's promised to us. Resurrection sign, calling out of spiritual Egypt and spiritual Babylon, knowing.
E-254 Lăsaţi-mă să spun aceasta încet acum, ca voi să o prindeţi. Făcând aceasta prin acelaşi sistem care El l-a făcut la început, El face acelaşi lucru. Orbeşte ochii celui necredincios; deschide ochii celui credincios. Şi observaţi că politica o face pe partea intelectuală, politica şi biserica, politica şi naţiunile, totul; şi partea cealaltă este ascunsă departe de ei, o cauză spirituală.
E-254 Let me say this quietly now, that you'll catch it. Doing it by the same system that He did at the beginning, same thing He's doing. Blinding the eyes of unbeliever; open the eyes of the believer. And notice politics doing it on the intellectual side, politics and church, politics and nations, everything; and the other side is hid away from them, a spiritual cause.
E-255 Dumnezeu a dus pe un om în pustie, l-a instruit. Şi l-a adus înapoi, şi a preluat lucrul, şi a adus poporul afară. Vedeţi ce vreau să spun? El nu Îşi poate schimba programul. El este Dumnezeu. El niciodată nu va lucra cu un grup. El niciodată nu a lucrat. El lucrează cu o persoană; şi El a lucrat, şi El va lucra. Şi El a promis, chiar în Maleahi 4, că El o va face. Aşa este. Deci acolo este promisiunea Lui, ce era El; a promis ce El a spus că El va face, şi iată-ne aici. Ce popor, fericit, ar trebui să fim; dându-le semnul, prin semnul Cuvântului Lui promis, Cuvântul promis. El a promis că el o va face. Şi un... "Va restaura Credinţa oamenilor, inimile oamenilor, înapoi la Credinţa părinţilor penticostali originali." El a promis să o facă, arătând semnele Lui.
E-255 God took one man in the wilderness, trained him up. And brought him back, and took the thing over, and brought the people out. See what I mean? He cannot change His program. He is God. He'll never deal with a group. He never did. He deals with an individual; and He did, and He will. And He promised, even in Malachi 4, He would do it. That's right. So there is His promise, what He was; promise what He said He would do, and here we are. What a people, happy, we should be; giving them the sign, by His promised Word sign, promised Word. He promised He would do it. And He "shall restore the Faith of the people, the hearts of the people, back to the Faith of the original pentecostal fathers." He promised to do it, showing His signs.
E-256 "Şi cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Ce fel de semn au văzut bisericile la Sodoma? Ce a văzut biserica intelectuală? Doi predicatori. Ce a văzut Biserica spirituală, aleasă, Abraham şi grupul lui? Au văzut pe Dumnezeu manifestat într-un trup de carne, de carne umană, care putea discerne duhul şi să spună ce zicea Sarah înapoia lui. "Cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Noi îl vedem pe Duhul Sfânt printre noi, făcând acelaşi lucru, lucrând în trup uman. Aceasta este ora. Vedeţi? Noi suntem chiar aici, prieteni. Asta-i tot. Un exod este în desfăşurare.
E-256 "And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the Coming of the Son of man." What kind of a sign did the churches see at Sodom? What did the intellectual church see? Two preachers. What did the spiritual Church, elected, Abraham and his group? Saw God manifested in a body of flesh, of human flesh, that could discern the spirit and tell what Sarah was saying behind Him. "As it was in the days of Lot, so shall it be in the Coming of the Son of man." We see the Holy Spirit among us, doing the same thing, working in human flesh. It's the hour. See? We're just here, friends. That's all. An exodus is on.
E-257 Dar acum observaţi, prin ce a făcut-o El atunci? Observaţi, şi puneţi-vă gândirea spirituală. Fie ca Duhul Sfânt să aşeze doar înapoi vechea şapcă de indiferenţă acum, şi priviţi atenţi. Când Dumnezeu face o decizie să facă ceva, într-un fel, El niciodată nu o poate schimba.
E-257 But now notice, He did it then by what? Notice, and put on your spiritual thinking. May the Holy Spirit just lay back the old cap of indifference now, and look close. God ever makes a decision to do anything, one way, He can never change it.
E-258 În grădina din Eden, când El a vrut să răscumpere pe un om înapoi la părtăşie, El a făcut o hotărâre: aceasta era sângele. Ei au încercat educaţia, ei au încercat denominaţiunea, ei au încercat să naţionalizeze, şi toate celelalte, şi aceasta niciodată nu a lucrat. Există numai un singur loc în care Dumnezeu se va întâlni vreodată cu un om, acela-i sub sângele vărsat, aşa cum era în Eden. Aceasta niciodată nu s-a schimbat. Singurul loc în care Dumnezeu a întâlnit, în zilele lui Iov, era sub mielul de jertfă. Singurul loc în care El a întâlnit în zilele lui Israel, sub mielul de jertfă; aşa cum El a făcut în grădina din Eden, sub mielul de jertfă.
E-258 In the garden of Eden, when He wanted to redeem a man back to fellowship, He made a decision: it was the blood. They tried education, they've tried denomination, they've tried nationalize, and everything else, and it never works. There's only one place that God will ever meet with a man, that's under the shed blood, like it was in Eden. It's never changed. Only place God met, in the days of Job, was under the sacrificial lamb. Only place He met in the days of Israel, under sacrificial lamb; like He did in the garden of Eden, under the sacrificial lamb.
E-259 Singurul loc unde întâlneşte El astăzi, nu este în denominaţiuni; ei se ceartă şi fierb între unul şi altul. Nu în bisericitate; ei încă fac acelaşi lucru. Nu în intelectuali; ei sunt toţi încurcaţi. Ci sub Sângele Mielului, fiecare credincios se poate întâlni cu părtăşie, unde este Viaţa.
E-259 The only place He meets today, is not in the denominations; they fuss and stew amongst one another. Not in church-anity; they still do the same thing. Not in the intellectuals; they're all mixed up. But under the Blood of the Lamb, every believer can meet with fellowship, where the Life is.
E-260 Dumnezeu a ales, în zilele exodului, El a chemat afară un grup. Şi din grupul acela, eu vreau ca voi să observaţi ceva, El a avut numai doi care au mers în ţara promisă. Prin ce a ales El să-i scoată afară, politică, organizaţie? El a ales un profet, cu un semn supranatural al unui Stâlp de Foc, ca poporul să nu fie greşit. Ce profetul a spus era Adevărul. Şi Dumnezeu a venit jos, un Stâlp de Foc, şi S-a adeverit, a arătat Cuvântul Lui. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed] Aceea era ce El a adus, primul Lui exod. Al doilea Lui exod...
E-260 God chose, in the days of the exodus, He called out a group. And out of that group, I want you to notice something, He only got two that went to the promised land. What did He choose to take them out by, politics, organization? He chose a prophet, with a supernatural sign of a Pillar of Fire, that the people wouldn't be mistaken. What the prophet said was the Truth. And God come down, a Pillar of Fire, and vindicated Himself, showed His Word. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] That's what He brought, His first exodus. His second exodus…
E-261 Dumnezeu întotdeauna merge în treiuri. El este perfect în treiuri. Voi toţi observaţi predicarea mea, ea este întotdeauna treiuri şi şapţi. Îhî. Şapte este cel "complet." Treiuri este "perfecţiunea" Lui. Prima, a Doua, şi a Treia Fază. Şi, o, tot, fiecare lucru. Înţelegeţi? Justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt. Tată, Fiu, Duh Sfânt. Totul! Vedeţi? Observaţi.
E-261 God always goes in threes. He's perfect in threes. You all notice my preaching, it's always threes and sevens. Uh-huh. Seven is the "complete." Threes is His "perfection." First, Second, and Third Pull. And, oh, all, everything. See? Justification, sanctification, baptism the Holy Ghost. Father, Son, Holy Ghost. Everything! See? Notice.
E-262 Ce a făcut El, la primul exod? El a trimis un profet, uns cu un Stâlp de Foc, şi El l-a chemat pe profet afară. Acela era primul Lui exod.
E-262 What did He do, the first exodus? He sent a prophet, anointed with a Pillar of Fire, and He called the people out. That was His first exodus.
E-263 Şi când timpul lui Israel s-a sfârşit, el a trimis din nou, un Profet-Dumnezeu, cu un Stâlp de Foc. Ioan L-a văzut coborând din Cer ca un porumbel. Şi El a zis, "Eu merg la Dumnezeu şi Mă întorc la Dumnezeu."
E-263 And when Israel's time was up, He sent again, a God-Prophet, with a Pillar of Fire. John saw It descending from Heaven like a dove. And He said, "I go to God and I return to God."
E-264 După moartea Lui, înmormântarea şi învierea; Saul din Tarsus, pe drumul lui în jos la Damasc, a văzut acelaşi Stâlp de Foc. Şi el fiind un Evreu, bine învăţat în Cuvânt, a zis, "Doamne, Cine eşti Tu?" El ştia că era Domnul, acel Stâlp de Foc. El era un Evreu. A zis, "Cine eşti Tu?"
Şi El a zis, "Eu sunt Isus."
E-264 After His death, burial and resurrection; Saul of Tarsus, on his road down to Damascus, saw that same Pillar of Fire. And him being a Hebrew, well taught in the Word, said, "Lord, Who are You?" He knew it was the Lord, that Pillar of Fire. He was a Hebrew. Said, "Who are You?"
And He said, "I am Jesus."
E-265 Al doilea exod, El a adus un Profet, uns, care era Fiul Lui, Profet-Dumnezeu. Moise a spus că el va fi un Profet; şi a avut Stâlpul de Foc, şi a făcut semne şi minuni. Şi chiar acelaşi Profet a spus, că, "Oricine crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el."
E-265 The second exodus, He brought a Prophet, anointed, which was His Son, God-Prophet. Moses said He would be a Prophet; and had the Pillar of Fire, and done signs and wonders. And that same Prophet said, that, "Whosoever believeth in Me, the works that I do shall he do also."
E-266 Şi aici El a promis acelaşi lucru în exodul din zilele din urmă, şi El nu o poate schimba. Şi prin dovadă ştiinţifică, prin mărturia Duhului, prin lucrările Duhului, noi îl vedem astăzi, marele Stâlp de Foc mişcându-se printre noi; şi semnele şi minunile învierii lui Isus Cristos, chemând pe oameni dintr¬un denominaţionalism, în Prezenţa lui Isus Cristos, să trăiască, să meargă la o Ţară. Nu există greşeală, prieteni. Aceasta nu-i ce eu spun; eu sunt doar fratele vostru. Dar, aceasta-i ce vă dovedeşte Dumnezeu, ceea ce îl face Adevărul. Acelaşi Stâlp de Foc a folosit El pentru celelalte două, El L-a adus printre voi astăzi, şi L-a dovedit ştiinţific. Aşa cum ştiţi, revista Life L-a publicat luna trecută, acolo. Unde...
E-266 And here He promised the same thing in the exodus in the last days, and He cannot change it. And by scientific proof, by the witness of the Spirit, by the works of the Spirit, we see it today, the great Pillar of Fire moving among us; and the signs and wonders of the resurrection of Jesus Christ, calling the people from a denominationalism, into the Presence of Jesus Christ, to live, going to a Land. There no mistake, friends. It's not what I'm saying; I'm just your brother. But, it's what God is proving to you, what makes it the Truth. Same Pillar of Fire He used for the other two, He's brought It among you today, and proved It by scientific. As you know, Life magazine packed It last month, over there. Where…
E-267 Câţi au fost aici şi m-aţi auzit spunând despre aceea, ce s-a întâmplat, înainte să o facă? Mă gândesc, cam fiecare din biserică.
E-267 How many was here and heard me tell about that, what happened, before it did it? I think, about everyone in the church.
E-268 Iată-l acolo. Ei nu ştiu ce este cu toate astea; savanţii încearcă să ştie. Oricine avea o poză despre Acesta, a sunat, "Un Nor, la douăzeci şi şase de mile înălţime, în forma unei piramide." Şapte Îngeri reprezentaţi înăuntru acolo, a adus înapoi şi va adus Cuvântul lui Dumnezeu, sub inspiraţie. Acesta vă spune ceasurile acestea în care veniţi şi trăiţi. Mintea spirituală va afla aceea chiar acum, vedeţi, şi o pricepe. Acesta-i un exod. Noi o să plecăm, într-una din aceste zile. Mulţumiri fie lui Dumnezeu. Ţineţi minte.
Eu voi încheia, doar un minut. Eu am zece minute.
E-268 There it is. They don't know what it's all about; the scientists are trying to. Anybody got a picture of It, called in, "A Cloud, twenty-six miles high, in the shape of a pyramid." Seven Angels represent in there, brought back and brought you the Word of God, under the inspiration. It tells you these hours that you're coming and living in. The spiritual mind will pick that right now, see, and get it. It's an exodus. We're going to leave, one of these days. Thanks be to God. Remember.
I'll close, just a minute. I got ten minutes.
E-269 Observaţi Stâlpul de Foc care i-a chemat afară, i-a condus la ţara promisă, sub ungerea unui profet. Un Stâlp de Foc la care ei se puteau uita, i-a condus la ţara făgăduită, sub profet uns. Şi ei în mod constant l-au refuzat. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur.
E-269 Notice the Pillar of Fire that called them out, led them to the promised land, under the anointing of a prophet. A Pillar of Fire that they could look at, led them to the promised land, under anointed prophet. And they constantly turned him down. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Sure.
E-270 Acum, eu ştiu că trebuie să avem un serviciu de botez. Eu mai am încă vreo şase pagini aici, eu presupun. Dar eu am să mă opresc acum, doar într-un minut.
E-270 Now, I know we got to have a baptismal service. I got about six pages more here, I guess. But I'm going to stop now, just in a minute.
E-271 Urmăriţi aceasta. Noi suntem într-o chemare afară. "'Ieşiţi afară din Babilon, poporul Meu,' zice glasul îngerului." Afară din ce? Confuzie. Este Metodistul corect, sau Baptistul, sau Catolicul? "Ieşiţi afară din aceasta." Dumnezeu este corect. De unde ştii tu? "Lăsaţi ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al Meu Adevărul. Ieşiţi afară din ea." Ce ştii tu? Acelaşi Stâlp de Foc, acelaşi Duh ungător, conducând la Ţara făgăduită.
E-271 Watch it. We are in a calling-out. "'Come out of Babylon, My people,' said the angel's voice." Out of what? Confusion. Is the Methodist right, or the Baptist, or the Catholic? "Come out of it." God is right. How do you know? "Let every man's word be a lie, and Mine the Truth. Come out of it." What do you know? The same Pillar of Fire, the same anointing Spirit, leading to the promised Land.
E-272 Observaţi, i-a condus, i-a adus afară, i-a condus la ţara promisă; Israel, naţiunea.
E-272 Notice, led them, brought them out, led them to the promised land; Israel, the nation.
E-273 Şi acelaşi Dumnezeu, acelaşi Stâlp de Foc! Acela numai... "Ei zic că... căci aparatul acela..." Când voi citiţi George J. Lacy; nu eu, acum. Voi citiţi unde George J. Lacy a examinat fotografia aceea. Şeful de la F.B.I., pentru amprente şi documente, acolo-i declaraţia lui. "Cineva zice, 'O lentilă dublu expusă."' Zeci de mii de persoane s-au uitat la Acesta, cu proprii lor ochi. Noi am stat aici şi ne-am uitat la El. Voi v-aţi uitat la El. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu-i aşa. "Ei au zis, 'Aceasta era o iluzie optică."' Ce a spus Dl. Lacy? "Ochiul mecanic al acestui aparat nu va lua psihologie." Îhî. Nu a fost nici o iluzie optică. Acesta era acolo, acelaşi Stâlp de Foc.
Atunci ei spun, "O, bine, aceea era iluzie."
Acum, aparatele de fotografiat, toate, pentru sute de mile de Tucson!
E-273 And the same God, the same Pillar of Fire! That only… "They say that the… that that camera…" When you read George J. Lacy; not me, now. You read where George J. Lacy examined that picture. The head of the FBI, for fingerprint and documents, there is his statement. "Someone says, 'A double-exposed lens.'" Tens of thousand of people have looked at It, with their own eyes. We stood here and looked at It. You've looked at It. [Congregation says, "Amen."—Ed.] It isn't. "They said, 'It was an optical illusion.'" What did Mr. Lacy say? "The mechanical eye of this camera won't take psychology." Uh-huh. Wasn't no optical illusion. It's there, the same Pillar of Fire.
Then they say, "Oh, well, that was illusion."
Now, cameras, all, for in hundreds of miles of Tucson!
E-274 Şase luni înainte să se întâmple, noi v-am spus, prin Duhul Sfânt, eu mă duceam aici să iau ştirile. Pentru că, Scrisul piramidei pe partea din afară, aşa cum fratele a avut visul, eu vi l-am tălmăcit. Aceea este tălmăcirea întreagă. Acum, toate tainele despre justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt, deja s-au explicat. Acum culegând capetele dezlegate din aceea, care era ascuns în cele Şapte Peceţi, nu cele şapte biserici. Cele Şapte Peceţi descoperă tainele. Şi atunci El a deschis lucrul acesta, la vârf, şi am aflat o Piatră acolo, albă, dar niciodată nu s-a scris pe ea. Aceasta era o taină.
E-274 Six months before it happened, we told you, by the Holy Spirit, I would be going there to pick up the news. Because, the pyramid's Writing on the outside, as the brother had the dream, I interpreted it to you. That's the entire interpretation. Now, all the mysteries of justification, sanctification, baptism the Holy Ghost, was done explained. Now picking up the loose ends of that, which was concealed in the Seven Seals, not the seven churches. The Seven Seals reveal the mysteries. And then He opened this thing up, at the top, and found a Rock in there, white, but had never been wrote on. It was a mystery.
E-275 Merg la Tucson; o prezice înainte să se întâmple. Stau la nord de Tucson, martori stau aici cu aceasta, când a venit o explozie, care a zguduit munţii de pe pământ, aproape. Şi la acelaşi timp, un cerc de Lumină plutea acolo în aer, când ştiinţa a luat fotografiile acum. "Douăzeci şi şase de mile înălţime," cam de cinci ori distanţa de ceaţă sau orice să poată să fie. Şi ei nici măcar nu pot afla ce a făcut-o.
E-275 Go to Tucson; foretell it before it happened. Stand north of Tucson, witnesses standing here with it, when a blast come, that shook the mountains off the ground, almost. And at the same time, a circle of Light hanging yonder in the air, when the science took the pictures now. "Twenty-six miles high," about five times the distance of fog or anything could be. And they can't even find what did it.
E-276 "Va fi Lumină pe la timpul serii." Cărarea spre Slavă cu siguranţă o veţi găsi, dacă voi sunteţi aleşi. Dacă Sămânţa aceea cade pe terenuri uscate, pe stânci, ea nu va face niciodată nimic; tari, inimi împietrite care vor să fie indiferente. Dar dacă Ea va cădea pe pământul afânat moale, de credinţă, Ea va produce un Creştin, rodind roadele Duhului.
E-276 "It shall be Light about the evening time." The path to Glory you will surely find, if you're elected. That Seed falls upon dry grounds, upon rocks, it'll never do nothing; hard, stony hearts that wants to be indifferent. But if It'll fall upon the soft, mellow ground of faith, It'll bring forth a Christian, bearing fruits of the Spirit.
E-277 Observaţi cum a făcut Dumnezeu aceea. Acum El are acelaşi Stâlp de Foc. Aceea este adeverit.
Cineva a zis, "De ce nu te duci să le spui la oamenii de ştiinţă despre Acela?"
E-277 Notice how that God did that. Now He's got that same Pillar of Fire. That's vindicated.
Somebody said, "Why don't you go tell them scientists about That?"
E-278 Voi gândiţi că ei ar crede Aceasta. "Nu vă aruncaţi mărgăritarele înaintea porcilor." Isus a zis să nu le aruncăm. Eu nu am nici o călăuzire să o fac, deşi locuiesc chiar în oraş acolo unde ei au chemat pentru aceasta. M-am gândit să mă duc jos. Duhul Sfânt a spus, "Stai departe. Aceasta nu-i pentru ei. Du-te înapoi şi spune la tabernacol." În regulă.
E-278 You think they'd believe It. "Cast not your pearls before swine." Jesus said not to. I have no leadings to do it, yet living right in the city there where they was calling for it. I thought I'd go down. The Holy Spirit said, "Stay away. It's not to them. Go back and tell the tabernacle." All right.
E-279 "Şi va veni la împlinire. Dacă ce ei spun vine la împlinire, atunci, amintiţi-vă, Eu am vorbit," zice Domnul, "vedeţi, înainte să se întâmple." Acolo se întâmplă. Ascultaţi de Biblie, Glasul lui Dumnezeu cheamă către voi în această zi.
E-279 "And it shall come to pass. If what they say comes to pass, then, remember, I have spoken," the Lord says, "see, before it happens." There it happens. Listen to the Bible, the Voice of God calling to you in this day.
E-280 Acum eu vreau ca voi să observaţi. Acest acelaşi Stâlp de Foc conduce poporul din nou la o Ţară promisă, Mileniul. Unde, noi aflăm, sub inspiraţia din această a Şasea Pecete, (aceasta niciodată nu s-a învăţat înainte), cum pământul trebuie să fie purificat pentru Mileniu. Stâlpul de Foc îi conduce la un Mileniu.
E-280 Now I want you to notice. This same Pillar of Fire is leading the people again to a promised Land, the Millennium. Where, we found, under the inspiration of this Sixth Seal, (it's never been taught before), how the earth has to be purified for the Millennium. The Pillar of Fire is leading them to a Millennium.
E-281 Şi observaţi Stâlpul de Foc care a condus pe Israel din robie, în acel exod; Stâlpul de Foc, sub conducerea lui Dumnezeu. Dumnezeu era Focul, şi Stâlpul de Foc l-a uns numai pe profet. Stâlpul de Foc era să stea ca un martor Ceresc că Moise a fost chemat afară.
E-281 And notice the Pillar of Fire that led Israel from the bondage, in that exodus; the Pillar of Fire, under the leadership of God… God was the Fire, and the Pillar of Fire only anointed the prophet. The Pillar of Fire was to stand as a Heavenly witness that Moses was called out.
E-282 Vă amintiţi de Datan, aceia, au zis, "Păi, noi ar trebui să începem o organizaţie. Moise, tu îţi însuşeşti prea mult. Tu încerci să spui că tu eşti singurul sfânt printre noi. Toată adunarea Domnului este sfântă. Cum poţi tu să-ţi însuşeşti aceasta?"
E-282 You remember Dathan, them, said, "Well, we ought to start an organization. Moses, takes too much upon yourself. You try to say you're the only holy one among us. All the congregation of the Lord is holy. How can you take this upon yourself?"
E-283 Şi Moise a căzut pe faţa lui şi a început să plângă. Dumnezeu a zis, "Separă-te de la el. Eu doar voi deschide pământul şi-l voi înghiţi." Model. Cum poate... Moise le-a spus că el le spunea ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu adeverea Aceasta de a fi Adevărul.
E-283 And Moses fell on his face and started weeping. God said, "Separate yourself from him. I'll just open up the earth and swallow him away." Type. How can… Moses told them that he was telling them what God had said, God vindicating It to be the Truth.
E-284 Chiar Miriam, prorociţa însăşi, şi Aaron, au râs de Moise, că s-a căsătorit cu fata aceea Etiopiană, făcând haz de el. Şi Dumnezeu s-a mâniat; să vorbească împotriva slujitorului Lui. Ce a făcut El? El i-a chemat afară la uşa cortului. Şi Miriam, deşi, ea era o profetă. Dar Moise era mai mult decât un profet, mai mult decât un profet. El a zis, "Nu vă temeţi de Dumnezeu? Dacă există un profet printre voi, eu Domnul îi voi vorbi în viziuni, şi Mă fac cunoscut lui în vise, dar," a zis, "nu Moise." A zis, "Nu vă temeţi de Dumnezeu?" Şi ea-ea era pe jumătate moartă cu lepră, în minutul acela. Voi ştiţi asta.
E-284 Even Miriam, the prophetess herself, and Aaron, laughed at Moses, for marrying that Ethiopian girl, making fun of him. And God got angry; speak against His servant. What did He do? He called them out to the tabernacle door. And Miriam, yet, she was a prophetess. But Moses was more than a prophet, more than a prophet. He said, "Don't you fear God? If there's a prophet among you, I the Lord will speak to him in visions, and make Myself known to him in dreams, but," said, "not Moses." Said, "Don't you fear God?" And she—she was half dead with leprosy, that minute. You know that.
E-285 Nu a spus El, "Ioan Botezătorul. V-aţi dus afară să vedeţi un profet? Da, mai mult decât un profet"? De ce? De ce a fost el mai mult decât un profet? El era mesagerul Legământului, chivotul care a îmbinat cele două distribuiri [perioade de timp – Trans.] împreună.
E-285 Didn't He say, "John the Baptist. Did you go out to see a prophet? Yes, more than a prophet"? Why? Why was he more than a prophet? He was the messenger of the Covenant, the ark that blended those two dispensations together.
E-286 Şi astăzi, cei... ce noi avem printre noi, acest mare Duh Sfânt, este mai mult decât un profet. Acesta-i Dumnezeu manifestat printre noi, cu Cuvântul Lui să o dovedească. Face mai mult decât un profet, de mii de ori mai mult decât fac profeţii.
E-286 And today, the… what we have among us, this great Holy Spirit, is more than a prophet. It's God manifested among us, with His Word to prove it. Does more than a prophet, thousand times more than the prophets do.
E-287 Ilie, unul dintre cei mai mari profeţi ai epocii, a făcut numai patru lucruri supranaturale, în toată viaţa lui de optzeci şi ceva de ani. Şi Elisei, cu porţie dublă, a făcut opt.
E-287 Elijah, the one of the greatest prophets of the age, only done four things supernatural, in all of his life of eighty-some years. And Elisha, with a double portion, done eight.
E-288 Şi noi vedem mii de mii, cu proprii noştri ochi, privim la Îngerul Domnului, într-un Stâlp de Foc. Cercetarea ştiinţifică, o duce la lume, ştiind că ei urmează să fie judecaţi de Acesta. Ce a făcut Mielul acela, acel Înger al Domnului, care era Cristos? Voi o credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-288 And we see thousands times thousands, with our own eyes, look at the Angel of the Lord, in a Pillar of Fire. Scientific search, taking it to the world, knowing that they're going to be judged by It. What did that Lamb do, that Angel of the Lord, which was Christ? You believe it? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-289 Sfântul Ioan 6. Ei toţi au băut această apă, şi au avut un timp mare şi s-au bucurat. El a zis, "Eu sunt Pâinea Vieţii care a venit de la Dumnezeu afară din Cer. Eu sunt Stânca aceea care a fost în pustie."
E-289 Saint John 6. They was all drinking this water, and having a big time and rejoicing. He said, "I'm the Bread of Life that come from God out of Heaven. I'm that Rock that was in the wilderness."
E-290 Ei au zis, "Acum noi ştim că Tu eşti nebun. Tu eşti-Tu eşti nebun. Tu, Tu ai un drac peste Tine. Tu eşti un Om nebun, cu un drac." Voi ştiţi, oamenii iau un spirit pe ei, uneori ei devin foarte activi, religioşi. Ei au zis, "Tu eşti-Tu eşti un drac. Tu ai un drac peste tine. Tu eşti un Samaritean, şi Tu ai un drac pe Tine." Au zis, "Şi aici Tu nici măcar nu eşti mai în vârstă de cincizeci de ani, şi zici că Tu l-ai ,văzut pe Abraham'?"
E-290 They said, "Now we know You're crazy. You're—You're crazy. You, You got a devil on You. You're a crazy Man, with a devil." You know, people get a spirit on them, sometime they get very active, religious. They said, "You're—You're a devil. You got a devil on You. You're a Samaritan, and You got a devil on You." Said, "And here, You're not even no more than fifty years old, and say You 'seen Abraham'?"
E-291 Eu Îl pot vedea cum a păşit înapoi doi paşi. A zis, "EU SUNT CEL CE SUNT. Înainte să fie Abraham, EU SUNT." Acela era un Foc arzător, acel Stâlp de Foc în rug.
E-291 I can see Him step back a couple steps. Said, "I AM THAT I AM. Before Abraham was, I AM." That was a burning Fire, that Pillar of Fire in the bush.
E-292 Când El a murit, şi a înviat a treia zi, şi Saul L-a întâlnit pe drum în jos, El era înapoi la acel Stâlp de Foc. A zis, "Eu vin de la Dumnezeu, şi Mă duc la Dumnezeu."
E-292 When He died, and rose on the third day, and Saul met Him on the road down, He was back to that Pillar of Fire. Said, "I come from God, and I go to God."
E-293 Când Petru era în închisoare, acel Stâlp de Foc a venit înăuntru, a deschis uşile şi l-a dus afară. Aşa este.
Unde i-a condus acel Stâlp de Foc?
E-293 When Peter was in prison, that Pillar of Fire come in, opened the doors and took him on the outside. That's right.
Where did that Pillar of Fire lead them?
E-294 Acum, amintiţi-vă, Moise nu era Stâlpul de Foc. El era conducătorul uns, sub Stâlpul de Foc, şi Stâlpul de Foc a adeverit numai Mesajul lui cu semne şi minuni.
E-294 Now, remember, Moses was not the Pillar of Fire. He was the anointed leader, under that Pillar of Fire, and the Pillar of Fire only vindicated his Message with signs and wonders.
E-295 Şi acel Stâlp de Foc i-a călăuzit la ţara care Dumnezeu le-a promis-o, unde El, Însuşi, va fi făcut trup printre ei, într-o zi. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ce au făcut ei? Au murmurat şi s-au agitat, şi toate celelalte, să arate că a fost sub sângele unui miel obişnuit.
E-295 And that Pillar of Fire led them to the land that God promised them, where He, Himself, would be made flesh among them, someday. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] What did they do? Murmured and squirmer-ed, and everything else, to show it was under the blood of an ordinary lamb.
E-296 Dar de data aceasta (slavă lui Dumnezeu), Stâlpul care-l vedem printre noi, Stâlpul de Foc ne va conduce la Mileniu, unde El se va reîntoarce la poporul Lui în acea domnie măreaţă a Mileniului după acest exod, unde noi vom trăi Etern cu EL El întotdeauna are Cuvântul Tatălui, întotdeauna dovedeşte că El este corect.
E-296 But this time (glory to God), the Pillar that we see among us, the Pillar of Fire will lead us to the Millennium, where He will return to His people in that great Millennium reign after this exodus, where we'll live Eternally with Him. He always has the Word of the Father, always proves that It's right.
E-297 Noi suntem într-un exod. Şi plecăm, şi oprim benzile într¬un moment. O, prietenii mei, fraţii mei, cei prezenţi şi care vor auzi benzile, lăsaţi-mă... ca fratele vostru şi cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu. Veniţi afară, în acest exod, căci toţi care sunt rămaşi în urmă vor purta semnul fiarei. Ieşiţi din Babilon. Ieşiţi din această confuzie. Ieşiţi din aceste sisteme, şi slujiţi pe Dumnezeul cel viu. Lăsaţi...
E-297 We are in an exodus. And leaving, and turning the tapes off in a moment. Oh, my friends, my brothers, both present and that will hear the tapes, let me… as your brother and citizen of the Kingdom of God. Come out, in this exodus, for all that's left behind will bear the mark of the beast. Come out of Babylon. Come out of this confusion. Come out of these systems, and serve the living God. Let…
E-298 Acest mare Înger al Legământului! "Isus Cristos, în forma lui Dumnezeu, nu a socotit o jăfuială, ci a devenit egal cu Dumnezeu." Acum El este un Stâlp de Foc, în aceeaşi formă în care era El acolo în urmă, aducând acel întâi exod, aducând al doilea exod, şi aici este El cu al treilea exod.
E-298 This great Angel of the Covenant! "Jesus Christ, in the form of God, thought it not robbery, but become equal with God." Now He's a Pillar of Fire, in the same form that He was back there, bringing that first exodus, bringing the second exodus, and here He is with the third exodus.
E-299 Primul exod, ce a făcut El? El i-a adus afară dintr-o ţară naturală, la o ţară naturală.
E-299 The first exodus, what did He do? He brought them out of a natural land, to a natural land.
E-300 Al doilea exod, El i-a adus afară dintr-o stare spirituală, într-un botez spiritual al Duhului Sfânt.
E-300 The second exodus, He brought them out from a spiritual condition, into a spiritual baptism of the Holy Ghost.
E-301 Acum El îi aduce de la botezul spiritual al Duhului Sfânt, drept înapoi în Ţara Eternă a Mileniului şi la marea Lume de apoi. Acelaşi Stâlp de Foc, prin acelaşi sistem uns, acelaşi Dumnezeu făcând aceleaşi lucruri! Şi acelaşi Cuvânt, l-a declarat pe primul, l-a declarat pe al doilea. Acelaşi Cuvânt, care l-a A declarat pe al doilea, aici l-a declarat pe al treilea, şi aici noi Îl vedem printre noi.
E-301 Now He is bringing them from the spiritual baptism of the Holy Ghost, right back into the Eternal Land of the Millennium and the great Hereafter. Same Pillar of Fire, by the same anointed system, the same God doing the same things! And the same Word, declared the first one, declared the second one. The same Word, declared the second one, has declared the third one, and here we see It among us.
E-302 Ieşiţi afară. O! Veniţi afară din haosul acesta. Veniţi la Dumnezeul cel viu. Veniţi la Cuvânt. "Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Iar acum El este în trupul nostru, locuind printre noi. Veniţi afară şi slujiţi pe Viul Dumnezeu.
E-302 Come out. Oh! Come out of this chaos. Come to the living God. Come to the Word. "And the Word was made flesh and dwelt among us." And now He's in our flesh, dwelling among us. Come out and serve the living God.
E-303 În timp ce ne aplecăm capetele. [Un frate vorbeşte în altă limbă. Un alt frate dă o tălmăcire – Ed.]
E-303 While we bow our heads. [A brother speaks in another tongue. Another brother gives an interpretation—Ed.]
E-304 Cu capetele voastre aplecate. Din adâncurile sufletului vostru, din adâncurile a tot ce este în voi, vreţi voi să vă amintiţi să... Voi sunteţi gata să opriţi toate lucrurile lumii, şi să trăiţi pentru Dumnezeu? Acum, dacă voi nu faceţi aceasta dinadins, să nu o faceţi. Dar dacă o faceţi dinadins, cu toată inima voastră, că voi sunteţi acum convinşi. Cum a zis Isus, la sfârşitul slujbei Lui, "Acum voi credeţi?" Sunteţi voi convinşi că aceste lucruri sunt corecte, adeverite de Dumnezeu, şi că noi suntem la timpul sfârşitului, şi voi într-adevăr vreţi să veniţi la Cristos acum? Veniţi în acest exod, de chemare afară din indiferenţă, denominaţionalism, idei şi lucruri ale lumii. Şi voi vreţi să vă predaţi Lui cu toată inima şi să ieşiţi afară în exod, pentru binecuvântata Ţară promisă, vreţi să vă ridicaţi mâna în timp ce ne rugăm? Sunteţi voi într-adevăr siguri că vreţi să ieşiţi afară, fiecare?
E-304 With your heads bowed. From the depths of your soul, from the depths of all that's in you, are you willing to remember to… You are ready to stop all the things of the world, and live for God? Now, if you don't mean this, don't you do it. But if you do mean it, with all your heart, that you're now convinced. As Jesus said, at the end of His ministry, "Now do you believe?" Are you convinced that these things are right, vindicated by God, and that we're at the end time, and you truly want to come to Christ now? Come in this exodus, of calling out of indifference, denominationalism, ideas and things of the world. And you want to surrender wholehearted to Him and come out in the exodus, for the blessed promised Land, will you raise your hands while we pray? Are you really sure that you want to come out, everyone?
E-305 Tată Ceresc, cei care îşi au mâinile sus, lasă-i să vină afară acum, Doamne. Lasă Duhul Sfânt, pe promisiunea Cuvântului, lasă Duhul Sfânt să se mute în inimile lor. Afară din adunarea noastră, acolo erau vreo douăzeci de mâini, eu presupun, Tată, care sunt satisfăcuţi şi ştiu că este-că este adevărat, şi ei vor să iese afară. Dacă acolo era...
E-305 Heavenly Father, those who have their hands up, let them come out now, Lord. Let the Holy Spirit, upon promise of the Word, let the Holy Spirit move into their hearts. Out of our congregation, there was about twenty hands, I suppose, Father, that's satisfied and knows that it's—that it's true, and they want to come out. If there was…
E-306 În zilele ieşirii afară a lui Israel, afară din două milioane şi jumătate de persoane, numai doi au intrat în ţară.
E-306 In the days of the coming out of Israel, out of two and a half million people, only two made the land.
E-307 În zilele lui Isus Cristos, acolo erau vreo o sută şi douăzeci care au reuşit.
E-307 In the days of Jesus Christ, there was about a hundred and twenty made it.
E-308 Iar acum, în zilele sfârşitului lumii, Tu a-i spus, "Strâmtă este poarta, şi îngustă este calea, şi doar câţiva vor fi care o vor afla. Dar largă este calea care duce la nimicire, şi mulţi vor merge înăuntru." Acele Cuvinte nu pot da greş. Ele sunt ale Tale.
E-308 And now, in the days of the ending of the world, You said, "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there will be that find it. But broad is the way that leads to destruction, and many will go in." Them Words cannot fail. They are Yours.
E-309 Acum eu mă rog pentru ei, Doamne. Mă rog ca Tu, în ora aceasta, prin Duhul Tău Sfânt, să le tai inimile împrejur. Ia afară toate lucrurile lumii. Taie-le împrejur urechile, căci ei pot auzi clar Glasul lui Dumnezeu, chemând, prin Cuvântul Lui şi prin Lumina din ziua aceasta. Şi admite, Doamne, ca ochii lor să fie deschişi, ca ei să poată vedea slava lui Dumnezeu în această ultimă oră de încheiere. Tu a-i spus, "Toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni, şi Eu îi voi învia în ziua din urmă."
E-309 Now I pray for them, Lord. I pray that You will, this hour, by Your Holy Spirit, circumcise them hearts. Take out all the things of the world. Circumcise their ears, for they can hear plainly the God's Voice, calling, through His Word and through the Light of the day. And grant, Lord, that their eyes will be open, that they might see the glory of God in this last closing hour. You said, "All that the Father has given Me will come, and I'll raise them up at the last day."
E-310 Doamne, poate există mulţi aici care deocamdată nu înţeleg. Eu mă rog ca Tu să Te ocupi de ei, şi să-i laşi să aibe o altă ocazie, Doamne, ca ei să fie în stare să înţeleagă, să Te audă vorbind prin Cuvântul tău, să Te dovedeşti; iar apoi să ne vorbeşti în glasul supranatural, şi atunci cu o tălmăcire; să vadă că marile Tale lucrări Îl dovedesc adevărat, conform cu Biblia. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să ne ierţi de păcatele noastre, acum, şi aşa cum eu mă pun peste acest Cuvânt.
E-310 Lord, maybe there's many here that doesn't as yet understand. I pray that You'll deal with them, and will let them have another opportunity, Lord, that they might be able to understand, to hear You speaking through Your Word, proving Yourself; and then speak to us in the supernatural voice, and then with an interpretation; to see Your great works proving It true, according to the Bible. I pray, God, that You'll forgive us of our sins, now, and as I laying myself across this Word.
E-311 Dumnezeule, eu mă gândesc că, doar cu o săptămână în urmă, eu-eu m-am pus peste un om mort pe duşumea aici. Am văzut pe marele Duh Sfânt să-l aducă înapoi la viaţă. Ochii lui întorşi înapoi în spatele capului lui, zăcând, mort. Doar puţin, câteva cuvinte de a chema Numele Tău, l-am văzut să trăiască. Iată-l aici astăzi, viu, încă. Doamne, Tu eşti acelaşi Dumnezeu, care, când Pavel s-a pus peste acel băiat, care asculta la el să predice aşa de mult, omul acela care a căzut de la fereastră. Tu eşti acelaşi Dumnezeu care poţi restaura viaţa. Noi Îţi mulţumim, Tată. Fie... Cel necredincios poate să nu creadă. Dar noi credem, Doamne. Tu Te-ai dovedit pentru noi.
E-311 God, I'm thinking that, just a week ago, I—I laid myself across a dead man on the floor here. I seen the great Holy Spirit bring him back to life. His eyes turned back in the back of his head, laying, dead. Just a little, few words of calling Your Name, I seen him live. Here he is today, alive, yet. Lord, You're the same God, that, when Paul laid hisself across that boy, listening to him preach so long, that man that fell from the window. You're the same God that can restore life. We thank You, Father. May… The unbeliever may not believe. But we believe, Lord. Thou hast proved Yourself to us.
E-312 Acum lasă ca meditaţia din inima mea, şi gândurile din mintea mea, tăria mea şi totul, să fie topite în acest Cuvânt. Şi lasă ca Cuvântul şi eu, împreună, Doamne, cu poporul, să mărşăluim spre Împărăţia lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne. Iartă-ne păcatele. Vindecă bolile noastre, şi fă-ne supuşi ai Împărăţiei Tale.
E-312 Now let the meditation of my heart, and the thoughts of my mind, my strength and all, be melted into this Word. And let the Word and I, together, Lord, with the people, march towards the Kingdom of God. Grant it, Lord. Forgive our sins. Heal our sickness, and make us subjects of Your Kingdom.
E-313 Iar acum, aşa cum aceştia vin, Doamne, şi bazinul se deschide, apa este gata, şi botezul va începe în câteva minute, ne amintim când aceeaşi Evanghelie a fost predicată, Biblia a zis, "Aşa de mulţi câţi au crezut au fost botezaţi."
E-313 And now, as these are coming, Lord, and the pool is being opened, the water is ready, and the baptism will be starting in a few minutes, we remember when this same Gospel was preached, the Bible said, "As many as believed was baptized."
E-314 Aici sunt batiste aşezate aici, Doamne, care eu le binecuvântez în Numele lui Isus Cristos, pentru vindecarea bolnavilor. Atunci când...
E-314 Here is handkerchiefs laying here, Lord, that I bless in the Name of Jesus Christ, for the healing of the sick. Then when…
E-315 Serviciile noastre sunt lungi, tărăgănate, căci orele sunt târzii. Noi trebuie să punem Cuvântul înăuntru în timp ce există un pământ în care să-L punem înăuntru, căci iarna rece vine. Noi o vedem. Frunzele cad, şi noi ştim că iarna este aproape la îndemână. Noi trebuie să zgâriem suprafaţa şi să îngropăm Sămânţa. Aşa că, mă rog, tată Ceresc, ca Tu să-i vorbeşti fiecărei inimi.
E-315 Our services are long, drawed out, for the hours are late. We must put the Word in while there is a ground to put It in, for the cold winter is coming. We see it. The leaves are falling, and we know that winter is close at hand. We must scratch the surface and bury the Seed. So, I pray, Heavenly Father, that You will speak to every heart.
E-316 Şi Biblia a spus, "Câţi au crezut au fost botezaţi." Şi, Doamne, dacă există acum mulţi aici care au crezut, şi niciodată nu au fost botezaţi încă în Numele Copilului Tău iubit, Isus, fie ca ei să vină în dimineaţa aceasta, blânzi şi smeriţi, şi să-şi mărturisească păcatul, şi să moară faţă de lucrurile lumii; să fie îngropaţi, să ia pe ei Numele lui Isus Cristos; să trăiască cu evlavie, de acum înainte, cu ajutorul Duhului Sfânt. Noi îi predăm la Tine acum, Doamne, pentru acest scop, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-316 And the Bible said, "As many as believed was baptized." And, Lord, if there's now many here that has believed, and never been baptized yet in the Name of Thy beloved Child, Jesus, may they come this morning, sweetly and humbly, and confessing their sin, and dying out to the things of the world; to be buried, to take on the Name of Jesus Christ; to live godly, hereafter, by the help of the Holy Spirit. We commit them to You now, Lord, for this purpose, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-317 Acum noi predăm serviciul la Fratele Neville, şi orice are el de spus, în timp ce se pregătesc pentru serviciul de botez.
E-317 Now we turn the service to Brother Neville, and whatever he's got to say, while getting ready for baptismal service.
E-318 Şi diseară, la şapte treizeci, cu voia Domnului, eu vreau să înregistrez acest alt Mesaj. Dumnezeu să vă binecuvânteze până atunci.
E-318 And tonight, at seven-thirty, the Lord willing, I want to tape this other Message. God bless you till then.
Up