Acuzaţia

The Indictment
Data: 63-0707M | Durată: 2 ore 42 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Să rămânem în picioare doar un moment acum pentru rugăciune. Să ne plecăm capetele. Este vreo cerere vorbită, dacă ar fi cunoscută printr-o mână ridicată, doar către Dumnezeu, spuneţi, "Eu-eu..."? Ţineţi în mintea voastră acum ce-ce vreţi să-I cereţi, şi credeţi-o cu toată inima voastră, în timp ce eu ofer rugăciunea mea pentru voi, de asemeni.
E-1 Thank you, Brother Neville. Let's remain standing just a moment now for prayer. Let's bow our heads. Is there any spoken requests, if it would be known by an uplifted hand, just to God, say, "I—I…"? Hold in your mind now what—what you want to ask Him, and believe it with all your heart, while I offer my prayer for you, too.
E-2 Tată Ceresc, noi suntem... socotim aceasta aşa un privilegiu, să venim la casa Domnului, în această zi mohorâtă, şi-şi să găsim Lumina Fiului lui Dumnezeu strălucind, şi să auzim Duhul Sfânt cântând prin oameni, şi vorbind prin oameni, doar un-un mic mănunchi de strălucire a Fiului înlăuntru. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta, Cereasca strălucire a Fiului în jurul inimilor noastre. Cum Îţi mulţumim noi pentru aceasta! Acum ei sunt...
E-2 Heavenly Father, we are… count this such a privilege, to come to the house of the Lord, upon this gloomy day, and—and find the Son-Light of God shining, and hear the Holy Spirit singing through the people, and speaking through the people, just a—a little cluster of Son-shine within. We thank Thee for this, the Heavenly Son-shine around our hearts. How we thank Thee for it! Now they're…
E-3 Poporul Tău tocmai şi-au ridicat mâinile în această adunare, că ei au cereri, că ei ar dori ca Tu să le răspunzi în această dimineaţă. Şi eu mă rog, Tată, ca Tu să le admiţi fiecare dintre cererile lor. Sunt atât de multe, îngrămădite pe pupitru, şi atât de multe cereri pretutindeni, ale oamenilor bolnavi, suferind; chemări telefonice, înterurbane, cam cincizeci pe zi. O Dumnezeule, ce să facem noi? Doar călăuzeşte-ne, Doamne. Noi-noi nu ştim încotro să ne ducem sau ce să facem, dar Tu poţi îndruma aceste lucruri, şi noi ne rugăm ca Tu să ne acorzi aceasta. Pentru că, este-este intenţia noastră, Doamne, ce viaţă care noi o avem pe pământ ne este dată de către Tine, şi noi vrem să o folosim să Te onorăm prin ea. Acum Tu călăuzeşte-ne în acele lucruri, Tată.
E-3 Thy people has just lifted their hands in this congregation, that they have requests, that they would desire that You would answer them this morning. And I pray, Father, that You will grant each of their requests. There is so many, piled upon the desk, and so many requests everywhere, of people sick, suffering; phone call, long distance, about fifty a day. O God, what shall we do? Just lead us, Lord. We—we don't know which a way to go or what to do, but Thou can direct these things, and we pray that You will grant it to us. Because, it's—it's our intention, Lord, what life that we have on earth is given to us by Thee, and we want to use it to honor Thee by. Now You guide us in those things, Father.
E-4 Binecuvântează-ne azi aşa cum ne-am adunat împreună să auzim Cuvântul Domnului, să cântăm cântările, să oferim rugăciune. Ascultă-ne rugăciunile. Bucură-Te cu noi în cântările noastre, şi vorbeşte-ne prin Cuvânt, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-4 Bless us today as we've assembled together to hear the Word of the Lord, to sing the songs, to offer prayer. Hear our prayers. Joy with us in our songs, and speak to us through the Word, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
May be seated.
E-5 Eu doar nu ştiu vreun loc pe care l-aş socoti să fie un mai mare privilegiu de a sta, decât ar fi să stau în-în amvon, să frâng Pâinea Vieţii la un popor în aşteptare, flămând şi însetat. Şi acesta este un mare privilegiu.
E-5 I just don't know any place that I would deem to be a greater privilege to stand, than it would be to stand in the—in the pulpit, to break the Bread of Life to a waiting, hungry, thirsting people. And this is a great privilege.
E-6 Întâi, aş dori să întreb dacă-dacă vreunul din familia Wright este aici, Hattie sau Orville, sau vreunul. Hattie. Este Orville cu tine, Hattie? Ei bine, întreabă-l dacă el ar vrea să vină pe acasă, imediat, despre ceea ce i-am spus, tu ştii. Să se oprească pe acasă, dacă el poate. Am uitat să-l aduc jos cu mine în această dimineaţă, ceva pentru micul lor căţel pe care ei îl au acolo jos. Deci eu-eu doar... Dacă tu vrei, doar condu drept pe lângă casă aşa cum pleci afară pentru-pentru serv-... după serviciu.
E-6 First, I'd like to ask if—if any of the Wright family is here, Hattie or Orville, or any? Hattie. Is Orville with you, Hattie? Well, ask him if he would come by the house, immediately, of what I told him, you know. Drop by the house, if he can. I forgot to bring it down with me, this morning, something for their little doggy they got down there. So I—I just… If you will, just drive right by the house as you leave out for—for your ser-… after service.
E-7 Iar acum, Edith, sora lui Hattie, pe care noi o cunoaştem ca fetiţa ce a fost infirmă de când ea era un-un bebeluş. Iar ea este o femeie acum, şi ea este într-o formă foarte rea. Acum eu, cam cu un an în urmă, eu am mers jos acolo când ea a avut prima ei criză, şi imediat am aflat care era necazul ei, prin ajutorul şi harul lui Dumnezeu. Acum, într-adevăr, ce este necazul cu copilul...
E-7 And now, Edith, Hattie's sister, that we know as the little girl that's been crippled up since she was a—a baby. And she is a woman now, and she is in very bad shape. Now I, about a year ago, I went down there when she had her first spell, and immediately I found what her trouble was, by the help and grace of God. Now, really, what's the trouble with the child…
E-8 Ea îşi aşează, membrele ei lovite împreună, şi ea nici măcar nu poate să le mişte aparte, este datorită groaznicei apăsări pe-sistemul nervos. Dar, ceea ce este, nu este nimic rău fizic cu copilul, afară de nenorocirea de paralizie infantilă când ea era cam de şase luni. Ea a ţipat şi a plâns toată viaţa ei, aproape, până... Noi ne-am rugat pentru ea cu mulţi ani în urmă, şi-şi ea a fost fericită de atunci, până cam un an în urmă.
E-8 She is setting, her limbs hit together, and she can't even move them apart, it's because of the tremendous pressure on the—the nerve system. But, what it is, there is nothing physically wrong with the child, outside of the affliction of infantile paralysis when she was about six months old. She screamed and cried all of her life, nearly, till… We prayed for her many years ago, and—and she's been happy ever since, until about a year ago.
E-9 Şi acum este într-adevăr menopauză. Cu alte cuvinte, schimbarea vieţii ei, şi nervii ei sunt într-o aşa condiţie groaznică. Şi mica doamnă are în mintea ei că ea moare, ea-ea doar nu va trăi, decât de la o oră la alta. Şi voi ştiţi. Şi sănătoase, femei puternice au timp îngrozitor, uneori trebuie să ia injecţii de hormoni, şi-şi să meargă în spitale, şi să ia tratamente-şoc şi de toate, în timpul acela.
Fiinţa umană are două schimbări de viaţă.
E-9 And now it's really menopause. In other words, the changing of her life, and her nerves are in such a tremendous condition. And the little lady has got on her mind that she is dying, she's—she's just not going to live, just from one hour to the other. And you know. And healthy, strong women have terrible time, sometime have to take shots of hormone, and—and go into the institutions, and take shock treatments and everything, during that time.
The human being has two changes of life.
E-10 Ei au schimbarea de la un băiat la un-un bărbat; de la o femeie... de la o fată la o femeie. Cam la vârsta de şaisprezece, şaptesprezece ani, ei ajung ca o grămadă de iresponsabili. Şi-şi dăcă doar aţi putea să înduraţi cu ei în decursul acelei vârste. Eu am o fiică în acea vârstă chiar acum, Rebekah. Rugaţi-vă pentru ea. Şi Billy, oh, fiecare dintre noi, noi trecem prin acea mică vârstă frenetică. Şi-şi deci noi trebuie să îndurăm cu ei, dându-ne seama că este ceva prin care-care ei-ei trebuie să treacă.
E-10 They have the change from a boy to a—a man; from a woman… from a girl to a woman. About sixteen, seventeen years old, they get like a bunch of just fly-by-nights. And—and if you can just suffer with them during that age. I got a daughter in that age right now, Rebekah. Pray for her. And Billy, oh, every one of us, we come through that little frantic age. And—and so we must suffer with them, realizing it's something that—that they—they have to go through.
E-11 Şi acum, Edith, cu aceasta tocmai schimbându-se de-de cei-de cei şapte ani. La fiecare şapte ani, viaţa voastră se schimbă. Deci de şapte ori şapte, vedeţi voi, şi-şi aceasta o face cumva cam greu, şi aceea este schimbarea completă. Şi aceasta-aceasta deranjează femeile. Bărbatii de obicei devin un fel de comportament ciudat în timpul acela, şi uneori îşi părăsesc soţiile. Dar femeile sunt-sunt nefertile după aceea. Şi noi toţi trecem prin aceea, şi noi trebuie să ne amintim că sunt lucruri pe care trebuie să le purtăm unul cu celălalt, şi să înţelegem acele lucruri.
E-11 And now, Edith, with this just changing of—of the—of the seven years. Every seven years, your life changes. So the seven times seven, you see, and—and it's makes it kind of hard, and that's a complete change. And it—it bothers the women. Men usually get a kind of a funny carrying-on during that time, and sometimes leave their wives. But women are—are unfertile after that. And we all go through that, and we must remember that it's things that we must bear with one another, and understand those things.
E-12 Şi mica Edith a ajuns în această stare, şi ea a pierdut mult din greutate, şi ea arată rău. Şi-şi-şi eu vă spun, într-o seară, nu voi toţi împreună, ci doar o mică călătorie jos... Ei stau sus cu ea, zi şi noapte. Şi o-o mică călătorie jos acolo de la acest tabernacol şi-şi tabernacole diferite, tabernacolele surori de aici, unii dintre voi oamenilor mergeţi jos să vedeţi familia Wright. Eu sunt sigur că ei ar aprecia aceasta. Doar mergeţi jos, staţi cu ei puţină vreme, şi vorbiţi cu ei, strângeţi-le mâna, şi dacă nu mai mult decât o vizită prietenească.
E-12 And little Edith has got in this condition, and she's lost much weight, and she looks bad. And—and—and I tell you, some night, not all of you together, but just a little trip down… They set up with her, day and night. And a—a little trip down there from this tabernacle and—and the different tabernacles, the—the sister tabernacles here, some of you people go down and see the Wright family. I'm sure they would appreciate it. Just go down, set with them a little while, and talk to them, shake their hand, and if no more than a little friendly visit.
E-13 Noi-noi uităm aceea atât de uşor, voi ştiţi. Şi când vine la propriul nostru cămin, atunci noi apreciem aceasta. Şi noi trebuie să ne amintim, alţii o apreciează, de asemeni. Şi familia Wright, eu sunt sigur, ar aprecia aceea. Eu-eu ştiu că voi aţi fi făcut-o dacă aţi fi ştiut că această condiţie există. Dar voi nu aţi ştiut-o, deci acolo-de aceea eu vă spuneam în această dimineaţă, pentru aceasta.
E-13 We—we forget that so easy, you know. And when it comes to our own home, then we appreciate it. And we must remember, others appreciate it, too. And the Wright family, I'm sure, would appreciate that. I—I know you would have done it if you had knowed this condition existed. But you didn't know it, so there—therefore I was telling you this morning, for it.
E-14 Mergeţi şi vizitaţi familia Wright, şi încercaţi să o îmbărbătaţi pe Edith. Acum, să nu-i spuneţi că arată rău. Spuneţi-i că ea "arată bine," ea "urmează să fie bine." Ceea ce, ea va fi în ordine dacă noi doar continuăm să ţinem înainte pentru ea. Pentru aceea suntem noi aici. Ea este sora noastră, şi-şi noi suntem aici să ţinem înainte în aceste timpuri pentru acel copil. Întocmai cum eu vreau ca cineva să ţină pentru mine şi să se roage în timp ce eu treceam prin încercările mele, şi voi vreţi pe cineva pentru ale voastre.
E-14 Go and visit the Wright family, and try to cheer Edith up. Now, don't tell her she looks bad. Tell her she "looks good," she "going to be fine." Which, she'll be all right if we just keep holding on for her. That's what we're here for. She is our sister, and—and we're here to hold on in these times for that child. Just like I want somebody to hold for me and pray while I was going through my trials, and you want somebody for yours.
E-15 Şi-şi familia Wright a fost o-o îndelungă... una dintre cele mai vechi membre care vin la această adunare. Ei, eu presupun, şi fratele Roy Slaughter şi Sora Slaughter. Eu i-am văzut doar cu câteva momente în urmă, le-am făcut cu mâna când au venit înăuntru. Mă gândeam, eu însumi, aşa cum conduceam după colţ, "Câţi ani am văzut pe Fratele şi Sora Slaughter luându-şi locul în această biserică, prin urcuşuri şi coborâşuri, şi totuşi străbătând înainte?" Şi familia Wright, şi aşa, tu apreciezi acei oameni, înţelegeţi voi. Şi haideţi-haideţi să le arătăm aprecierea noastră.
E-15 And—and the Wright family has been a—a long… one of the oldest members that comes to this gathering. Them, I guess, and Brother Roy Slaughter and Sister Slaughter. I seen them just a few moments ago, waved at them when they come in. Thought, myself, as I drove around the corner, "How many years have I seen Brother and Sister Slaughter take their place in this church, through the ups-and-downs, and still wading on?" And the Wright family, and like that, you appreciate those people, you see. And let's—let's show our appreciations to them.
E-16 Acum, azi, eu am un Mesaj lung. El este despre o acuzaţie.
E-16 Now, today, I got a long Message. It's on an indictment.
E-17 Şi-şi apoi, deseară, eu aud că este împărtăşirea şi spălarea picioarelor, şi aşa mai departe. Deci păstorul va vorbi, şi noi vom avea... noi vom veni jos. Şi dacă voi-dacă voi sunteţi prin jur, veniţi şi savuraţi-mesajul de la păstor, de la Domnul, şi apoi de asemeni de la spălarea picioarelor şi-şi împărtăşire, deseară. Are să fie o-o seară foarte greu încărcată, deci noi am fi bucuroşi să vă avem, dacă nu aveţi alt loc să mergeţi.
E-17 And—and then, tonight, I hear there is communion and footwashing, so forth. So the pastor will speak, and we'll have… we'll come down. And if you—if you're around, come and enjoy the—the message from the pastor, from the Lord, and then also from the footwashing and the—and the communion, tonight. It's be a—a real heavy packed night, so we'd be glad to have you, if you have no other place to go.
E-18 Şi noi vrem să-l apreciem pe Don Ruddell, şi-şi fratele nostru, şi Fratele Jackson. Şi-şi aceşti fraţi sunt fraţii noştri, biserici surori care suntem asociate. Fratele Jack Palmer de aici, ce ţine-grupul jos în Georgia. Şi noi-noi-noi vrem să apreciem pe aceşti oameni cu toată inima noastră. Pentru, timpurile când noi avem servicii, când eu vin înăuntru, şi ei-ei vin să ne viziteze, şi noi apreciem aceasta.
E-18 And we want to appreciate Don Ruddell, and—and our brother, and Brother Jackson. And—and these brethren are our brother, sister churches that's associated. Brother Jack Palmer over here, who keeps the—the group down in Georgia. And we—we—we want to appreciate these man with all of our heart. For, times when we have services, when I come in, and they—they come to visit us, and we appreciate it.
E-19 Eu văd, în această dimineaţă, pe bunul meu prieten, Doctor Lee Vayle şi soţia lui. Eu am recunoscut-o pe sora Vayle acolo, întâi, şi am continuat să mă uit în jur să văd unde era Fratele Lee. Şi eu am o, ceea ce vechea expresie Sudică, "o cioară să mă iau de el," vedeţi, oricând îl prind. Eu m-am uitat după el în fiecare zi, la convenţia aceea, să fie jos acolo să mă ajute. Şi eu am spus, "Păi, dacă Lee vine, puneţi-l să predice, şi eu doar voi face rugăciune pentru bolnavi." Şi noi am sunat după el, şi orice altceva, şi nu am putut să-l găsim. Deci, eu am-eu am, eu o am, cioara să mă iau de el, când ajung să vorbesc. Şi noi suntem bucuroşi să-i avem pe Fratele şi Sora Vayle înăuntru, în această dimineaţă.
E-19 I see, this morning, my good friend, Doctor Lee Vayle and his wife. I recognized Sister Vayle there, first, and I kept looking around to see where Brother Lee was. And I got a, what the old Southern expression, "a crow to pick with him," see, whenever I got him. I looked for him every day, at that convention, to be down there to help me out. And I said, "Well, if Lee comes, have him preach, and I'll just make prayer for the sick." And we paged him, and everything else, and never could find him. So, I'm—I'm, I got it, the crow to pick with him, when I get to talk. And we're glad to have Brother and Sister Vayle in, this morning.
E-20 Şi poate sunt mult mai multe aici pe care noi nu le înţelegem. Eu văd o soră aici, cred eu, din Chicago. Eu nu pot... eu cunosc grupul de aici, dar eu doar nu le pot chema numele exact. Deci noi-noi îi apreciem de pretutindeni, de ori unde sunteţi.
E-20 And maybe there is many more here that we don't understand. I see a sister here, I believe, from Chicago. I can't… I know the group here, but I just can't call their names exactly. So we—we appreciate them from everywhere, wherever you are.
E-21 Eu îi văd pe fraţi aici, doi oameni tineri care sunt să fie ordinaţi (tineri în slujire, cel puţin) în această dimineaţă. Doi, fraţii noştri de culoare de sus din New York, tocmai şi-au primit recomandările prin biserica Filadelfiană, şi le-au dat acestei biserici că de unde au venit ei. Şi noi ne vom pune mâinile peste ei, ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea lor în New York. Noi avem două sau trei mici biserici sus acolo. Eu cred că Fratele Milano are unul din micile grupuri acolo, şi noi suntem... noi îi apreciem. Şi-şi aici sunt încă doi ieşind acum să facă, să aibe servicii pentru oameni acolo. Şi noi-noi apreciem aceste lucruri.
E-21 I see the brethren here, two young fellows that's to be ordained (young in the ministry, at least) this morning. Two, our colored brethren from up in New York, has just received their credentials through the Philadelphian church, and given this church as where they come from. And we're going to lay hands upon them, that God will bless their ministry in New York. We got two or three little churches up there, I believe. Brother Milano has one of the little groups there, and we're… we appreciate them. And—and here is two more going out now to make, have services for the people there. And we—we appreciate these things.
E-22 Domnul să vă binecuvânteze, îmbelşugat, aşa de mulţi! Eu privesc în jur şi văd pe alţii, şi tu doar nu le poţi chema la toţi numele, dar eu ştiu că El înţelege.
E-22 The Lord bless you richly. So many; I look around and see different ones, and you just can't call all their names, but I know that He understands.
E-23 Acum, eu cred, dacă sora noastră, pianista, sau una din ele va veni aici şi să cânte pentru noi.
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l aşa pur cât de pur poate fi,
Şi când cuvântul lui... glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine se va duce pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Aici sunt, trimite-mă."
E-23 Now, I believe, if our sister, the pianist, or one of them will come here and play for us.
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure can be,
And when the word of… voice of God said, "Who will go for us?"
Then he answered, "Here am I, send me."
E-24 Când, noi ordinăm aceşti lucrători prin punerea mâinilor. Acum, noi ne dăm seama că felul Scriptural de a ordina un lucrător este prin punerea mâinilor. Mă gândesc că acolo este unde fraţii noştri de la Ploaia Târzie, sau poporul Battleford, şi aşa mai departe, s-au încurcat; şi când ei au văzut aceea, punerea mâinilor, să împartă daruri spirituale. Acum, noi nu credem că darurile vin prin punerea mâinilor. Noi credem că un... punerea mâinilor este o consimţire a ceea ce deja noi am văzut. Vedeţi? Este un "amin." Vedeţi?
E-24 When, we ordain these ministers by laying on of hands. Now, we realize that the Scriptural way of ordaining a minister is laying on of hands. I think that's where our Latter Rain brethren, or the Battleford people, and so forth, got mixed up; and when they seen that, laying on of hands, to impart spiritual gifts. Now, we do not believe that gifts comes by laying on of hands. We believe that a… laying on of hands is a sanction to what we've already seen. See? It's a "amen." See?
E-25 Acum, când ei şi-au pus mâinile peste Timotei, şi peste acei fraţi, ei au observat că în acei oameni era darul. Amintiţi-vă, "Stârneşte acel dar care era în tine, venit de la bunica ta Lois." Şi ei au văzut aceasta în Timotei, şi de aceea bătrânii şi-au pus mâinile peste el şi l-au ordinat. Nu să se pună mâinile peste un om la care nimic nu s-a arătat vreodată, vedeţi voi. Şi ei doar cer binecuvântările. Şi noi toţi credem aceea. Deci noi nu împărţim daruri spirituale; noi doar le recunoaştem, şi punem mâinile peste ei, să le consimţim, că noi credem că Dumnezeu a făcut astfel de lucruri pentru oameni.
E-25 Now, when they laid hands upon Timothy, and upon those brethren, they had noticed in them men was the gift. Remember, "Stir up that gift which was in you, come from your grandmother Lois." And they seen this in Timothy, and therefore the elders laid hands upon him and ordaining him. Not put hands upon a man that nothing has ever been showed forth, you see. And they just asked the blessings. And we all believe that. So we don't impart spiritual gifts; we only recognize them, and lay hands upon them, to sanction them, that we believe that God has done such things for the people.
E-26 Am observat, în această dimineaţă, departe înapoi în spate, pe Fratele McKinney de la... Eu cred că este Kinney sau McKinney, lucrătorul Metodist şezând în spate acolo, care a fost doar recent ordinat aici, de asemeni, eu cred că aceea a fost corect, de la platformă; pentru a ţine înainte sus în Ohio, cu Fratele Dauch şi Sora Dauch, şi grupul de sus din Ohio.
E-26 I noticed, this morning, way back in the back, Brother McKinney from… I believe it's Kinney or McKinney, the Methodist minister setting back there, that's just recently been ordained here, too, I believe that was right, from the platform; for to hold forth up in Ohio, with Brother Dauch and Sister Dauch, and the group from up in Ohio.
E-27 Oh, când noi toţi ne adunăm împreună, aceste mici locuri venind laolaltă, este minunat. Nici denominaţiune; nici legături de nimic, ci numai către Isus Cristos, asta-i tot, vedeţi, doar "şezând împreună în locurile Cereşti."
E-27 Oh, when we all gather together, these little places coming together, it's wonderful. No denomination; no ties of nothing, but only to Jesus Christ, that's all, see, just "setting together in Heavenly places."
E-28 În ordine, soră, dacă tu ne vei da... Haideţi doar să cântăm această singură strofă din acel, "Când cărbunele de Foc a atins profetul." Să o cântăm împreună acum.
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l pur cât de pur putea fi
Când glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine va merge pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Aici sunt, trimite-mă."
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Acum fraţii vor veni înainte, dacă voi vreţi.
... iar eu voi fi grăbit să ră...
E-28 All right, sister, if you'll give us… Let's just sing this one verse of that, "When the coal of Fire had touched the prophet." Let's sing it together now.
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure could be,
When the voice of God said, "Who will go for us?"
Then he answered, "Here am I, send me."
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Now brethren will come forth, if you will.
… and I'll be quick to an-…
E-29 Lăsaţi ceilalţi fraţi lucrători să vină înainte, dacă ei vor, care îşi vor pune mâinile peste ei. "... Domnul meu..." Asociaţi ai tabernacolului de aici, Fratele Ruddel, Fratele Lamb, şi ei. Drept aici, dacă voi vreţi.
... şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."
Încetiniţi-o, vă rog.
Oh, milioane acum în păcat şi ruşine mor;
Ascultaţi la plânsul lor trist şi amar;
Grăbiţi-vă, fraţilor, grăbiţi-vă la salvarea lor;
Repede răspundeţi, "Stăpâne, aici sunt eu."
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi fi grăbit să-Ţi răspund;
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."
E-29 Let the other minister brothers come forth, if they will, that's going to lay hands upon them."… my Lord…" Associates of the tabernacle here, Brother Ruddell, Brother Lamb, and them. Right here, if you will.
… and I will answer, "Lord, send me."
Slowly now, please.
Oh, millions now in sin and shame are dying;
Listen to their sad and bitter cry;
Hasten, brethren, hasten to their rescue;
Quickly answer, "Master, here am I."
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I'll be quick to answer Thee;
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I will answer, "Lord, send me."
E-3
E-30 What is your name, brother? [The brother says, "Orlando Hunt."—Ed.] Brother Orlando Hunt, from New York City. Is that right? And Brother… [The other brother then says, "Joseph Coleman."] Joseph Coleman.
Now if you will just turn to the audience, my brethren.
E-31 Fratele Hunt şi Fratele Coleman, o chemare a lui Dumnezeu pe inimile lor. Şi aşa cum noi doar am cântat cântarea, "Sunt milioane acum în păcat şi ruşine, mor." Ei au auzit acel trist şi amar plâns. Şi noi le cerem: grăbiţi-vă, fraţilor, grăbiţi-vă la salvarea lor! Vedeţi, repede răspund, "Stăpâne, aici sunt eu." Acela este felul în care răspund ei, în această dimineaţă.
E-31 The Brother Hunt and Brother Coleman, a call of God upon their hearts. And as we have just sang the song, "There is millions now in sin and shame, are dying." They have heard that sad and bitter cry. And we ask them: hasten, brothers, hasten to their rescue! See, quickly answer, "Master, here am I." That's the way they're answering, this morning.
E-32 Şi aşa cum noi, ca fraţi ai acestei biserici, şi acest grup, consimţim aceasta, prin a ne pune mâinile peste ei şi dându-le mâna dreaptă de părtăşie, ca să fie martori ai lui Isus Cristos, cu sprijinul nostru aici, că noi îi vom susţine în tot ce este onorabil şi drept, în Evanghelie. Rugăciunile noastre vor fi constant pentru aceşti oameni, ca Dumnezeu să-i folosească pentru a-L onora. Şi fie ca slujbele lor să fie bogate şi mari în New York. Fie ca a lor-a lor viaţă să fie plină de slujire pentru El, aducând înăuntru snopi preţioşi pentru Împărăţie. Fie ca ei să trăiască vieţi lungi, fericite. Fie ca Domnul Dumnezeu să-i înconjoare cu Prezenţa Lui veşnică, şi să le dea sănătate şi tărie, şi să-i ţină în slujba Lui până când Isus Cristos îi va chema la Casa lor Eternă în Cerul de odihnă.
E-32 And as we, as brethren of this church, and this group, sanction this, by laying our hands upon them and giving them the right hand of fellowship, as to be witnesses of Jesus Christ, with our support here, that we will back them up in everything that's honorable and right, in the Gospel. Our prayers will constantly be for these men, that God will use them to honor Him. And may their ministries be rich and great in New York. May their—their life be full of service for Him, bringing in precious sheaves to the Kingdom. May they live long, happy lives. May the Lord God undergird them with His everlasting Presence, and give to them health and strength, and keep them in His service until Jesus Christ shall call them to their Eternal Home in the Heaven of rest.
E-33 Să lase această adunare acum... aşa cum ne aplecăm capetele, şi noi lucrătorii mergem înainte să ne punem mâinile peste ei.
E-33 Let this congregation now… as we bow our heads, and we ministers go forward to lay our hands upon them.
E-34 Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste Fratele Hunt, în Numele Domnului Isus Cristos, aşa cum ceea ce noi am cunoscut despre el, Doamne, a fost neprihănit. Şi noi Îţi mulţumim pentru această chemare în viaţa lui, de slujire. Doamne, vorbeşte prin acest frate, câştigă suflete, adă eliberare, Doamne, la acei ce sunt în captivitate, şi de boală şi-şi mintal, şi fizic şi spiritual. Doamne, dă-i o slujire adevărată, ca el să poată, la sfârşitul drumului său, să privească jos înapoi prin acea lungă cărare şi să vadă că a fost în stare, prin harul lui Dumnezeu, să captureze pe fiecare inamic. Prin Isus Cristos Domnul nostru, noi o cerem. Amin.
E-34 Our Heavenly Father, we lay our hands upon Brother Hunt, in the Name of the Lord Jesus Christ, as what we have known of him, Lord, has been righteous. And we thank Thee for this call in his life, of the ministry. Lord, speak through this brother, win souls, bring deliverance, Lord, to those that are in captive, both sickness and—and mentally, and physically and spiritually. Lord, give him a real ministry, that he might, at the end of his road, look back down through that long trail and see that he's been able, by the grace of God, to capture every enemy. Through Jesus Christ our Lord, we ask it. Amen.
E-35 Peste Fratele Coleman noi de asemeni ne punem mâinile, ca martori, Doamne, să dăm consimţire la chemarea lui, că noi, această biserică, acest grup de oameni, credem în el ca un slujitor al lui Cristos. Şi noi cerem ca Tu să-l binecuvântezi şi să-i dai o mare, puternică slujire, ca el să câştige suflete pentru Tine, Doamne, şi să elibereze captivii, şi-şi să rupă puterile Satanei, din jurul vieţilor oamenilor cu care el se asociază. Dă¬i, Doamne, o viaţă rodnică, sănătate bună şi întărire. Şi, de asemeni, când el vine la sfârşitul drumului, Dumnezeule, admite ca el să poată privi în jos pe o lungă cărare şi să vadă unde, prin harul lui Isus Cristos, el a fost în stare să rupă fiecare cătuşe a vrăjmaşului, spre onoarea lui Dumnezeu.
E-35 Upon Brother Coleman we also lay our hands, as witnesses, Lord, to give sanction to his call, that we, this church, this group of people, believe in him as a servant of Christ. And we ask that You bless him and give him a great, mighty ministry, that he will win souls for You, Lord, and deliver the captive, and—and break the powers of Satan, around the lives of the people that he associates with. Give to him, Lord, a fruitful life, good health and strengthness. And, too, when he comes to the end of the road, God, grant that he can look down a long trail and see where, by the grace of Jesus Christ, he's been able to break every fetter of the enemy, to the honor of God.
E-36 Tată Ceresc, fie ca aceşti oameni acum aşa să trăiască şi să lucreze în secerişul lui Dumnezeu. Fie ca binecuvântările Tale să se odihnească peste ei şi să fie cu ei până la timpu) când noi toţi ne adunăm la picioarele marelui nostru Stăpân. În Numele lui Isus Cristos noi o cerem. Amin.
E-36 Heavenly Father, may these men now so live and work in the harvest of God. May Your blessings rest upon them and be with them until the time that we all gather at the feet of our great Master. In Jesus Christ's Name we ask it. Amen.
E-37 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Hunt, să-ţi dea o slujbă rodnică. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, şi să-ţi dea o-o slujbă rodnică, de asemeni, Frate Coleman. Dumnezeu să te binecuvânteze. Din nou:
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l aşa pur cât de pur poate fi,
Când glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine va merge pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Aici sunt, trimite-mă."
Oh, vorbeşte, al meu... (Fie ca El să vorbească multor inimi tinere.) ... vorbeşte, Domnul meu, (Chemate de Dumnezeu!)
... şi eu voi fi grăbit să-Ţi răspund;
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."
E-37 God bless you, Brother Hunt, give you a fruitful ministry. God bless you, brother, and give you a—a fruitful ministry, too, Brother Coleman. God bless you. Again:
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure can be,
When the voice of God said, "Who will go for us?"
Then he answered, "Here am I, send me."
Oh, speak, my… (May He speak to many a young hearts.)… speak, my Lord, (Called of God!)
… and I'll be quick to answer Thee;
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I will answer, "Lord, send me."
E-38 Cum îi mulţumim noi Domnului în această dimineaţă pentru această mare onoare, ca biserica să fie martoră la trimiterea afară a lucrătorilor pe câmp în această zi din urmă. Harul lui Dumnezeu să meargă cu voi, fraţii mei! Eu sper că El vă trimite la câmpurile străine şi în toată lumea, predicând aceste bogăţii de nepătruns ale lui Isus Cristos, unde este atâta nevoie. Atât de în nevoie, este lumea azi.
E-38 How we thank the Lord this morning for this great honor, of the church witnessing the sending out of ministers in the field in this last day. Grace of God go with you, my brethren! I hope He sends you to the foreign fields and across the world, preaching this unsearchable riches of Jesus Christ, where it's so needy. So needy, the world is today.
E-39 Acum, atât de multe din aceste lucruri bune, noi doar trebuie să luăm puţin aici şi puţin acolo, ca să luăm totul în serviciu în această dimineaţă. Acum azi noi suntem, eu vorbesc despre un subiect pe care eu... mie uneori nu-mi place să mă apropiu de aceste timpuri într-adevăr groaznice.
E-39 Now, so much of these good things, we just have to take a little here and a little there, in order to get it all in the service this morning. Now today we are… I'm speaking upon a subject that I… I sometimes don't like to approach these real terrific times.
E-40 Acum, duminica trecută, dacă unii dintre voi nu au fost aici şi-şi nu au luat Mesajul despre Al Treilea Exod; şi dacă vă plac benzile, eu cred că voi o veţi savura pe aceea, Al Treilea Exod.
E-40 Now, last Sunday, if some of you wasn't here and—and didn't get the Message of The Third Exodus; and if you like the tapes, I believe you'll enjoy that one, The Third Exodus.
E-41 Ce avem noi, un băiat bolnav aici, sau ceva? Oh, un micuţ, băiat infirm. Da. Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Aceea este. În ordine. Chiar la sfârşitul serviciului, noi ne vom ruga pentru bolnavi, oricum, vedeţi voi. Deci noi, acum, noi suntem...
E-41 What have we got, a sick boy here, or something? Oh, a little, crippled boy. Yeah. May God bless him. That's it. All right. Just at the end of the service, we go pray for the sick, anyhow, you see. So we, now, we are…
E-42 Noi vă cerem, poate dacă puteţi, să luaţi Mesajul, despre Al Treilea Exod, a treia oară când Lumina, Îngerul Domnului care a chemat poporul la un exod, S-a arătat vizibil pe pământ, într-un exod. Vedeţi? Eu cred că aceasta este cu adevărat remarcabil, pentru mine: al treilea exod!
E-42 We ask you, maybe if you can, to get the Message, on The Third Exodus, the third time that the Light, the Angel of the Lord that has called the people to an exodus, has visibly showed Itself on earth, in an exodus. See? I think that's real outstanding, to me: the third exodus!
E-43 V-ar deranja dacă îmi scot haina? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Este îngrozitor de cald în tabernacol în această dimineaţă, şi singurul aer condiţionat pe care îl avem este-este cel pe care vi-l puteţi ventila. Trebuie să vă generaţi propria voastră energie. Deci noi planificăm, într-o zi, să punem un sistem de răcire aici înăuntru, de îndată ce noi putem avea lucrurile aranjate.
E-43 Would you care if I took off my coat? [Congregation says, "No."—Ed.] It's awfully warm in the tabernacle this morning, and the only air conditioning we have is—is what you can fan. You have to generate your own power. So we are planning on, someday, putting a cool system in here, as soon as we can get things fixed.
E-44 Acum, noi am aprecia, dacă vouă-dacă vouă v-ar place să auziţi Mesajul, Al Treilea Exod. Acum, noi am avut multe exoduri, dar noi putem hotărât să ne punem mâna pe locul, timpul, a trei exoduri în care Dumnezeu, în forma unui Stâlp de Foc, a venit jos să cheme şi să separe oameni. Acum, acum, se separă un popor.
E-44 Now, we would appreciate, if you—if you like to—to hear the Message, The Third Exodus. Now, we've had many exoduses, but we can definitely put our hand on the place, time, of three exoduses that God, in the form of a Pillar of Fire, has come down to call and separate people. And now it's separating a people.
E-45 Şi noi aflăm că, când El a chemat primul Lui exod, El a mers înaintea lor într-un Stâlp de Foc, şi i-a condus la... conducându-i la o ţară unde mai târziu El a apărut înaintea lor, în forma unui Om numit Isus Cristos. El a venit de la Dumnezeu, şi s-a dus la Dumnezeu. Şi... atunci El a fost respins. Şi El vine apoi să cheme un popor afară dintr-o-afară dintr-o stare formală în care ei au intrat, aşa cum au făcut jos în Egipt, s-au dedat la păcat şi la-căile Egiptenilor. Şi Dumnezeu i-a chemat afară.
E-45 And we find out that, when He called His first exodus, He went before them in a Pillar of Fire, and led them to… leading them to a land where later He appeared before them, in the form of a Man called Jesus Christ. He come from God, and went to God. And the… then He was rejected. And He come then to call a people out of a—out of a formal condition that they had got into, like they had down in Egypt, had give away to sin and to the—the ways of the Egyptians. And God called them out.
E-46 Şi acum noi aflăm, a doua oară, ei au cedat sub captivitate la un-un Imperiu Roman. Şi ei au deviat în crezuri şi s-au îndepărtat de la adevărata sinceritate a închinării, şi Dumnezeu din nou a trimis un alt exod. Şi... El a apărut în forma unui Om ce a condus oamenii.
E-46 And now we find, the second time, they'd give away under captivity to a—a Roman Empire. And they got off in the creeds and got away from the real sincerity of the worship, and God again sent another exodus. And the… He appeared in the form of a Man that led man.
E-47 În primul exod, El era un Stâlp de Foc. Apoi, când El a venit pe pământ, în ţara în care El i-a condus. Ce frumos model va fi acesta în Mileniu, unde El conduce Biserica acum. "Noi Îl vom vedea aşa cum este El, şi noi vom avea un trup ca Propriul Lui trup glorios."
E-47 In the first exodus, He was a Pillar of Fire. Then, when He came on earth, in the land to where He led them. What a beautiful type it will be in the Millennium, where He is leading the Church now. "We shall see Him as He is, and we'll have a body like His Own glorious body."
E-48 Şi azi, prin Lumina Evangheliei reflectând de la o Lumină, un Stâlp de Foc vizibil printre noi! Ştiinţa L-a văzut. El este în reviste, şi în toată lumea. Şi El este, şi ştiinţific şi spiritual, recunoscut ca acelaşi Stâlp de Foc, prin aceleaşi semne şi aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut întotdeauna. Şi acum în mijlocul zilelor când există o mulţime de fanatism şi de lucruri, totuşi, Dumnezeu întotdeauna se identifică pe Sine. Acum noi aflăm aceasta.
E-48 And today, by the Light of the Gospel reflecting from a Light, a Pillar of Fire visibly among us! Science has seen It. It's in the magazines, and across the world. And It's, both scientifically and spiritually, recognized as the same Pillar of Fire, by the same signs and same things It did always. And now in the midst of days when there's a lot of fanaticism and things, yet, God always identifies Himself. Now we find this.
E-49 Şi ce lucru glorios este să ştii că, "Acest cort pământesc, într-o zi," acest vechi trup fragil în care noi suntem bolnavi şi suferinzi, "va fi schimbat şi făcut asemănător Propriului Său trup glorios; atunci noi Îl vom vedea aşa cum este El," şi vom fi cu El în Ţara pentru care suntem noi astăzi destinaţi. Oh, eu aş... aproape că ne face să simţim să ne ridicăm şi să cântăm Eu Sunt Destinat Pentru Ţara Promisă. Ei probabil îl vor cânta pe acela la serviciul de botez, oricum, căci aceea este cântarea noastră de botez.
E-49 And what a glorious thing it is to know that, "This earthly tabernacle, someday," this old frail body that we're sick and afflicted in, "will be changed and made like unto His Own glorious body; then we shall see Him as He is," and be with Him in the Land that we're bound for today. Oh, I'd… almost make us feel like standing and singing I Am Bound For The Promised Land. They'll probably be singing that at the baptismal service, anyhow, 'cause that's our baptismal song.
E-50 Acum către fraţi, şi aici şi în ţara unde benzile se duc, şi aceea este în jurul lumii. Aceste Mesaje nu sunt îndreptate către un individ anume. Şi noi nu am vrea ca oamenii să gândească că noi suntem un fel de clan, sau o grămadă de fanatici care ne-am adunat pe noi înşine împreună, "să ne separăm, după cum s-ar crede, neavând Credinţa," sau să ne separăm împotriva cuiva, sau-sau împotriva lui Dumnezeu, sau împotriva Bisericii. Noi suntem pentru Biserică. Însă noi doar încercăm să arătăm, prin Duhul Sfânt şi ajutorul Lui, motivul pentru această separare pe care noi o avem azi. Noi, noi nu credem în aceasta.
E-50 Now to the brethren, both here and in the land of where the tapes go, and that's world around. This Messages are not directed to any certain individual. And we wouldn't want people to think that we are some sort of a clan, or a bunch of fanatics that's been gathered ourselves together, "to separate ourself, seemingly, not having the Faith," or separate ourself against anybody, or—or against God, or against the Church. We are for the Church. But we're only trying to point out, by the Holy Spirit and His help, the reason for this segregation that we have today. We, we do not believe in it.
E-51 Noi credem că toate bisericile s-ar cuveni să fie în părtăşie împreună, nu separate; Metodiştii la grupul lor, şi Baptiştii la al lor, şi Unitarienii, şi Trinitarienii, şi ce noi avem, toate separate. Noi credem că ar trebui să fie împreună, ca un mare grup unit al Trupului lui Isus Cristos, aşteptând după acea glorioasă Venire. Ele nu ar trebui să fie separate, deloc.
E-51 We believe that all churches ought to be fellowshipping together, not segregated away; the Methodists to their group, and the Baptists to theirs, and the Oneness, and the Trinitarians, and what we have, all separated out. We believe that it should be together, as one great united group of the Body of Jesus Christ, waiting for that glorious Coming. They should not be separated, at all.
E-52 Şi ce o separă, este hotărât să fie ceva motiv de bază că noi nu suntem împreună. În a studia aceasta, îmi dau seama, în a studia aceasta, că nu sunt culorile pielii noastre; pentru că, galben, negru, brun, şi alb, toţi se separă în diferite organizaţii. Nu este felul de mâncare ce mâncăm; noi toţi mâncăm aceeaşi mâncare. Noi purtăm acelaşi fel de haine, şi aşa mai departe. Dar eu văd unde este în esenţă, este omul care s-a dat jos de pe bătătorita cărare a învăţăturii Evangheliei, fiecare om.
E-52 And what separates it, there is bound to be some basic reason that we're not together. In studying it, I realize, in studying it, it's not the colors of our skin; because, yellow, black, brown, and white, all separate in different organizations. It's not the kind of food we eat; we all eat the same food. We wear the same kind of clothes, and so forth. But I see where basically it's at, is man who has got off the beaten path of the teaching of the Gospel, each man.
E-53 Şi s-ar cuveni să fie vreo cale ca să arate hotărât care este drept şi care greşit. Şi singura cale pe care tu o vei face vreodată, este să nu pui vreo tâlcuire la Cuvânt, doar citeşte-L în felul în care El este şi crede-L în felul acela.
E-53 And there ought to be some way to definitely show which is right and wrong. And the only way you'll ever do it, is not put any interpretation to the Word, just read It the way It is and believe It that way.
E-54 Fiecare om punându-şi singura lui, tălmăcire proprie, Îl face să spună ceva diferit, îl aduce înapoi la organizaţia originală a bisericii Catolice. Care, biserica Catolică crede că Dumnezeu este în biserica Lui, "Şi Cuvântul nu are nimc de-a face cu aceasta; şi Dumnezeu este în biserica Lui."
E-54 Each man putting his only, own interpretation, it makes It say something different, brings it back to the original organization of the Catholic church. Which, the Catholic church believes that God is in His church, "And the Word has nothing to do with it; and God is in His church."
E-55 Şi noi protestanţii, aşa cum găsim, şi precum Apocalipsa 17, că ele toate s-au îngrămădit împreună, şi că biserica Catolică era "mama" tuturor organizaţiilor. Şi noi vedem că organizaţia Protestantă, încă orbeşte, orbeşte, are aceeaşi natură a bisericii Catolice. Biblia numeşte biserica Catolică o "curvă," şi numeşte biserica Protestantă "târfe," a spus că curva era "mama târfelor." Şi acela este popor, aceea este o femeie de faimă rea care nu trăieşte cinstit faţă de jurămintele ei de căsătorie.
E-55 And we Protestants, as we find, and as Revelation 17, that all of them heaped up together, and that the Catholic church was "the mother" of all organizations. And we see that the Protestant organization, yet blindly, blindly, has the same nature of the Catholic church. The Bible calls the Catholic church a "whore," and calls the Protestant church "harlots," said that the whore was "the mother of harlots." And that is people, that's a ill-famed woman who doesn't live true to her marriage vows.
E-56 Şi noi toţi pretindem a fi Mireasa lui Cristos, şi totuşi atât de neloial. Ce ar face neloialitatea? Prin a trăi contrar faţă de-de disciplina pe care Dumnezeu a pus-o pentru Mireasa Lui după care să trăiască. Aceea este opinia mea, Biblia, şi Ea este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, eu cred.
E-56 And we all claim to be the Bride of Christ, and yet so untrue. What would make the untrueness? By living contrary to the—the discipline that God has laid out for His Bride to live by. That's my own opinion, the Bible, and It is the infallible Word of God, I believe.
E-57 Şi, de aceea, noi aflăm că Biserica Protestantă, ca să aibe o organizaţie, se separă pe sine chiar de Scripturi, ca să-şi facă organizaţia. Lucrători, ordinaţi, vor ţine la lucruri care ei...
E-57 And, therefore, we find out that the Protestant church, in order to have a organization, separates itself even from the Scriptures, to make its organization. Ministers, ordained, will hold to things that they…
E-58 Acum, ei vin la biroul meu şi în camere, cu sutele, şi îmi spun, "Frate Branham, tu faci acele provăcări oamenilor. Nimeni nu va sta acolo împotriva Aceluia. Ei ştiu că este Adevărul."
De ce, eu spun, "De ce, de ce nu o faceţi?"
E-58 Now, they come to my study and in the rooms, by the hundreds, and tell me, "Brother Branham, you make those challenges to people. Nobody is going to stand out there against That. They know it's the Truth."
Why, I say, "Why, why don't you do it?"
E-59 "Păi, vezi tu, dacă eu o fac, eu îmi voi cerşi pâinea. Nici nimeni... Eu am o slujbă. Eu trebuie să ajung la Domnul, şi eu trebuie să ajung la oameni. Şi eu nu voi avea nici un sprijin."
E-59 "Well, you see, if I do, I'll be begging my bread. Not nobody… I've got a ministry. I've got to get to the Lord, and I got to get to the people. And I'll have no backing up."
E-60 Vă daţi măcar seama căci Cristos este sprijinul nostru! Biblia este sprijinul nostru. Vedeţi?
E-60 Do you only realize that Christ is our backing up! The Bible is our backing. See?
E-61 Dar, aceasta, vedeţi, atunci aceea aruncă biserica Protestantă exact la acelaşi lucru care este biserica Catolică.
E-61 But, it, see, then that throws the—the Protestant church exactly the very same thing the Catholic church is.
E-62 Biserica Catolică nu-i pasă... Ei bine, eu nu spun ... eu nu o fac aşa de grosolan, să spun că lor nu le pasă ce spune Biblia. Ei-ei cred Biblia, dar, vedeţi, ei au o... Succesiunea apostolică este pe ce biserica Catolică este bazată. Aceea este o succesiune de papi, şi numesc pe Petru primul papă, şi înainte în jos. Acum, ei-ei cred aceea. Ei, ei insistent cred aceea.
E-62 The Catholic church doesn't care… Well, I don't say… I don't make it that rude, to say they don't care what the Bible says. They—they believe the Bible, but, see, they got a… Apostolic succession is what the Catholic church is based upon. That's a succession of popes, and call Peter the first pope, and on down. Now, they, they believe that. They, they emphatically believe that.
E-63 Şi cea Protestantă, vedeţi, ei-ei se adună împreună şi au o organizaţie chiar exact cum au făcut ei la Niceea, Roma, unde ei au organizat-biserica Catolică prin... la Consiliul de la Niceea. Şi noi aflăm că ele sunt amândouă la fel. Ele sunt amândouă la fel. Ele părăsesc Cuvântul lui Dumnezeu, ca să facă o organizaţie. Vedeţi? Şi apoi când se ajunge la multe Adevăruri mari care par ciudate azi, Acestea le sunt străine, pentru că ei au fost învăţaţi numai printr-un ritual.
E-63 And the Protestant, see, they—they gather together and have an organization just exactly like they did at Nicaea, Rome, where they organized the—the Catholic church by the… at the Nicaea Council. And we find that they're both the same. They're both the same. They leave the Word of God, to make a organization. See? And then when it comes to many great Truths that seem strange today, It's foreign to them, because they've only been taught by a ritual.
E-64 Noi nu avem ritual decât Biblia. Noi nu avem nimic decât Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, şi Acela este unde stăm noi.
E-64 We have no ritual but the Bible. We have nothing but God's Holy Word, and That's where we stand.
E-65 Şi acum, azi, eu vreau să citesc ceva Scriptură, doar un minut, din sfântul, sacrul Cuvânt al lui Dumnezeu, găsit în Cartea Sfântului Luca. Al 23-lea capitol din Sfântul Luca, pentru a baza, luăm un-un program despre ce eu-eu vreau să spun, un gând de bază despre lucrul de care eu vreau să vorbesc. Şi voi întoarceţi acum la Sfântul Luca, al 23-lea capitol, şi eu vreau să citesc un verset. Acela este tot ce am nevoie pentru această bază în această dimineaţă, pe care s-o aşez. Acum noi citim al 20-lea... al 23-lea capitol, versetul al 33-lea din al 23-lea capitol.
Şi când ei... au venit la locul, care este numit Calvar, acolo ei l-au răstignit, şi pe răufăcători, unul la dreapta, şi celălalt la stânga.
E-65 And now, today, I want to read some Scripture, just a minute, from the holy, sacred Word of God, found in the Book of Saint Luke. The 23rd chapter of Saint Luke, to base, get a—a platform of what I—I want to say, a basic thought on the thing that I want to speak on. And you are turning now to Saint Luke, the 23rd chapter, and I want to read one verse. That's all I need for this basis this morning, to place it upon. Now we read the 20th… the 23rd chapter, the 33rd verse of the 23rd chapter.
And when they… came to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
E-66 Acum eu vreau să iau patru cuvinte de acolo, afară din acea citire, să bazez ceea ce vreau să spun, "acolo ei L-au răstignit," patru cuvinte. Iar acum subiectul meu este numit... Eu-eu aduc o acuzaţie la bisericile denominaţionale din această zi, şi de asemeni multora dintre cele independente, pentru că răstignesc pe Isus Cristos din nou în această zi. Acuzându-i! Această dimineaţă, ea se numeşte: Acuzaţia.
E-66 Now I want to take four words out of there, out of that reading, to base what I want to say, "there they crucified Him," four words. And now my subject is called… I—I'm a bringing an indictment to the denominational churches of this day, and also many of the independents, for crucifying Jesus Christ afresh in this day. Indicting them! This morning, it's called: The Indictment.
E-67 Şi eu vreau cumva să o folosesc mai mult ca şi cum ar fi fost ca o sală de judecată, unde acolo era... Şi la urma urmei, amvonul şi biserica este un tribunal. Biblia a spus, "Este un scaun de judecată, care-care trebuie să înceapă de la casa Domnului." Şi acesta este ca-tronul şi-şi juriul, şi martorii, şi aşa mai departe. Şi eu am, azi, ca martor al meu, este Cuvântul lui Dumnezeu.
E-67 And I want to kind of use it more like if it was like a room of a courtroom, where there was… And after all, the pulpit and the church is a courtroom. The Bible said, "It's a judgment seat, that—that it must begin at the house of the Lord." And this is like the—the throne and the—and the jury, and the witnesses, and so forth. And I have, today, for my witness, is God's Word.
E-68 Şi acuzaţia mea este împotriva bisericilor de azi. Acum eu-eu nu aduc pe păcătos în aceasta. Eu doar vorbesc aceasta către biserică. Şi este-este să fie în-benzi acum, şi eu-eu voi încerca să termin cât de repede pot. Eu acuz această generaţie pentru a doua răstignire a lui Isus Cristos.
E-68 And my indictment is against the churches of today. Now I—I'm not bringing the sinner into this. I'm just speaking this to the church. And it's—it's to be in the—the—the tapes now, and I—I'll try to get through as quick as I can. I indict this generation for the second crucifixion of Jesus Christ.
E-69 Şi acum ca să fac aceasta în această epocă în care trăim noi, eu-eu fac aceasta, eu trebuie să arăt o dovadă. Dacă eu trebuie să aduc o acuzaţie, tu trebuie să arăţi o dovadă a ofensei criminale ce a fost făcută. Eu-eu trebuie, să-i acuz, eu-eu trebuie să aduc-dovada să o dovedesc, că aceasta este, că ceea ce spun va sta sus înaintea Judecătorului principal. Ceea ce, şi eu mă iau pe mine ca un procuror la... în această acuzaţie. Ca, Cuvântul lui Dumnezeu, fiind martorul meu, eu acuz această generaţie pentru răstignire.
E-69 And now to do this in this age that we live in, I—I do this, I must show an evidence. If I have to bring an indictment, you have to show an evidence of the criminal offense that has been done. I—I have, to indict them, I—I have to bring the—the evidence to prove it, that it is, that what I'm saying will stand up before the main Judge. Which, and I take myself as an attorney to… on this indictment. That, the Word of God, being my witness, I indict this generation for the crucifixion.
E-70 Eu trebuie să arăt, şi voi arăta, că acelaşi duh este peste oameni azi care au adus prima răstignire, şi fac acelaşi lucru. Eu-eu trebuie să fac aceea, dacă va fi o răstignire, că ei au răstignit. Eu trebuie să arăt la-oameni că aceeaşi atitudine în oameni azi face acelaşi lucru, spiritual, pe care l-au făcut fizic atunci. Ei au răstignit, fizic, pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi acum, azi, prin acelaşi Cuvânt, şi prin-acelaşi Duh Sfânt şi acelaşi Cuvânt, eu-eu doresc să arăt bisericilor acolo-acolo unde stau ele, că ei fac acelaşi lucru azi, şi Biblia spune că ei o vor face, şi dovedeşte că aceasta este ziua în care noi trăim.
E-70 I must show, and will show, that the same spirit is on the people today that brought the first crucifixion, and doing the same thing. I—I must do that, if it's going to be a crucifixion, that they've crucified. I must show to the—the people that the same attitude in the people today is doing the same thing, spiritually, that they did physically then. They crucified, physically, Jesus Christ, the Son of God. And now, today, by the same Word, and by the—the same Holy Spirit and the same Word, I—I wish to show the churches there—there where they stand, that they are doing the same thing today, and the Bible said they would do it, and prove that this is the day that we're living in.
E-71 Nu putea să se facă cu câţiva ani în urmă. Eu spun, cu cincizeci de ani în urmă nu putea să se facă, dar astăzi aceasta este foarte la timp. Şi nu a putut să se facă, poate, cu zece ani în urmă, dar poate să se facă astăzi pentru că-timpul s-a terminat. Noi suntem-noi suntem la timpul sfârşitului. Şi eu cred, ca slujitor al Lui, că noi suntem-noi suntem chiar aproape să trecem de pe acest pământ, la Altul.
E-71 It could not been done a few years ago. I say, fifty years ago it could not a-been done, but today this is very timely. And it could not have been done, maybe, ten years ago, but it can be done today because the—the time is run out. We are—we are at the end time. And I believe, as His servant, that we are—we are just about to cross from this land, to Another.
E-72 De aceea, timpul pentru pocăinţă, pentru o naţiune, este dus. Eu cred că această naţiune nu se poate pocăi. Eu cred că ea a trecut linia dintre milă şi judecată. Eu cred că ea se leagănă în balanţă.
E-72 Therefore, the time for repentance, for a nation, it's gone. I believe that this nation cannot repent. I believe that it's crossed the line between mercy and judgment. I believe she is toddling in the balance.
E-73 "Frate Branham, înainte să începi cazul tău, cum vei dovedi tu aceea?"
E-73 "Brother Branham, before you start your case, how you going to prove that?"
E-74 Doar aceasta, că noi suntem vinovaţi de aceleaşi păcate pentru care Dumnezeu a distrus lumea, în lumea dinainte de potop. Noi suntem vinovaţi de aceleaşi păcate pentru care El a distrus lumea în Sodoma şi Gomora. Şi, acum, şi noi avem toţi aceeaşi dovadă spirituală stând aici înaintea noastră, toţi aceeaşi dovadă spirituală, cunoscută în toată lumea, care a adus jos îndurările lui Dumnezeu peste acele generaţii. Care, de asemeni, să fie respinse, a adus judecata. Deci dacă această generaţie a respins aceeaşi milă care a fost nesocotită în zilele lor, Dumnezeu ar fi nedrept să-i lase să scape fără judecată.
E-74 Just this, that we are guilty of the same sins that God destroyed the world by, in the antediluvian world. We're guilty of the same sins that He destroyed the world in Sodom and Gomorrah. And, now, and we got all the same spiritual evidence laying here before us, all the same spiritual evidence, worldwide known, that brought down the mercies of God upon those generations. That, also, to reject, brought judgment. So if this generation has rejected the same mercy that was spurned in them days, God would be unjust to let them get by without judgment.
E-75 Aşa cum Jack Moore, un prieten de-al meu, a spus odată, "Dacă această naţiune scapă fără o pedeapsă de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi obligat să învie pe Sodoma şi Gomora şi să ceară scuze pentru că le-a ars."
E-75 As Jack Moore, a friend of mine, once said, "If this nation gets by without a punishment from God, then God would be obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up."
E-76 Acum, noi ştim că spiritual ei fac acelaşi lucru azi, căci ei îl fac, de asemeni, pentru acelaşi scop, şi în acelaşi fel cum ei au făcut la răstignirea Domnului, fizic. Ei o fac datorită geloziei, datorită orbirii spirituale. Căci, ei nu vor să vadă. Ei nu vor să asculte de Aceasta.
E-76 Now, we know that spiritually they're doing the same thing today, for they are doing it, too, for the same purpose, and in the same way that they did in the crucifixion of the Lord, physically. They are doing it because of jealousy, because of spiritual blindness. That, they don't want to see. They won't listen to It.
E-77 Isus, în călătoria Lui aici pe pământ, El a spus, "Bine a vorbit Isaia despre voi, 'Aveţi ochi şi nu puteţi vedea, şi urechi şi nu puteţi auzi."' Vedeţi?
E-77 Jesus, in His journey here on earth, He said, "Well did Isaiah speak of you, 'You got eyes and can't see, and ears and can't hear.'" See?
E-78 Acelaşi motiv, acelaşi. Acelaşi scop şi aceleaşi raţionări, ei aduc răstignirea lui Isus Cristos din nou, iarăşi, (aşa cum noi vom ajunge la aceasta după o vreme), pentru aceleaşi motive pentru care ei au făcut-o atunci.
E-78 The same reason, the same—the same purpose and the same reasonings, they're bringing the crucifixion of Christ anew, afresh, (as we'll get to it after a while), for the same reasons that they did then.
E-79 Ei nu pot găsi nimic împotriva Acestuia. Ei nu îndrăznesc să încerce să-L provoace. Şi ei ştiu că dovada este acolo. Şi ei ştiu că Biblia spune aşa. Şi singurul lucru pe care ei îl pot face este să-L hulească. Aceea este exact. Deci, şi toată aceasta, aceleaşi motive.
E-79 They cannot find nothing against It. They are daresn't to try to challenge It. And they know the evidence is there. And they know the Bible says so. And the only thing they can do is blaspheme It. That's exactly. So, and all this, the same reasons.
E-80 Şi acum, pe această bază, eu provoc această generaţie de răstignirea lui Isus Cristos; pentru o răstignire, şi vinovăţie; cu mâini murdare, rele, egoiste, denominaţionale au răstignit pe Prinţul Vieţii care a vrut să se prezinte pe Sine oamenilor.
Voi spuneţi, "Aceeaşi Persoană?"
E-80 And now, upon this basis, I challenge this generation of the crucifixion of Jesus Christ; for a crucifying, and guilty; with dirty, wicked, selfish, denominational hands has crucifying the Prince of Life that wanted to present Itself to the people.
You say, "The same Person?"
E-81 "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup, şi S-a manifestat." Cuvântul a fost manifestat în trup, şi ei au condamnat trupul şi L-au pus la moarte, pentru că Cuvântul a fost manifestat. Evrei 13:8, a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Este acelaşi Cuvânt. Vedeţi? Şi, pentru acelaşi motiv, ei încearcă să răstignească Cuvântul.
E-81 "In the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was made flesh, and manifested Itself." The Word was manifested in flesh, and they condemned the flesh and put it to death, because the Word was manifested. Hebrews 13:8, said, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." It's the same Word. See? And, for the same reason, they are trying to crucify the Word.
E-82 Acum, la textul meu, să pătrund înapoi la subiectul pe care eu vreau să-l iau acolo, cele patru cuvinte. Să explicăm, "acolo." "Acolo," cel mai sfânt oraş din lume, Ierusalim. "Acolo," cel mai religios oraş din lume. Acolo, "ei," cel mai religios popor din lume, la o sărbătoare religioasă, sărbătoarea Paştelui. "Acolo," cel mai religios loc, cel mai religios oraş, cea-cea mai mare dintre toate organizaţiile, capul tuturor acelora. Acolo, "ei," cei mai religioşi oameni din toată lumea, s-au adunat de peste tot din lume. Ei au "răstignit," cea mai ruşinoasă moarte ce putea fi, ucidere, o persoană putea fi ucisă; gol, au smuls hainele de pe El. "El-El a dispreţuit ocara." Ei... Răstignitul are o-o-o zdreanţă înfăşurată în jurul Lui; dar ei I-au smuls hainele de pe El. Cea mai ruşinoasă!
E-82 Now, to my text, to break back upon the subject that I want to take. "There," the four words, let's explain, "there." "There," the most holy city in the world, Jerusalem. "There," the most religious city in the world. There, "they," the most religious people in the world, at a religious feast, the feast of the Passover. "There," the most religious spot, the most religious city, the—the greatest of all the organizations, the head of all of it. There, "they," the most religious people in all the world, had gathered from all over the world. They "crucified," the most shameful death that could be, kill, a person could be killed; naked, stripped the clothes from Him. "He—He despised the reproach." They… The crucifix has a—a—a rag wrapped around Him; but they stripped His clothes from Him. The most shameful!
E-83 "Acolo," cel mai mare oraş religios, "ei," cei mai religioşi oameni, au "răstignit," cea mai ruşinoasă moarte, pe "El," cea mai preţioasă Persoană. Dacă asta nu este suficient să condamn această generaţie!
E-83 "There," the greatest religious city, "they," the most religious people, "crucified," the most shameful death, "Him," the most precious Person. If that ain't enough to condemn this generation!
E-84 "Acolo", cea mai religioasă organizaţie, cea mai mare dintre toate bisericile adunate împreună într-un loc. "Ei," cei mai religioşi oameni din toate rasele, oamenii care sunt presupuşi să fie chiar închinătorii lui Dumnezeu. Ei s-au adunat la cea mai mare sărbătoare sfântă ce o aveau, curăţirea de... Paştele, când ei au fost aduşi din robie în libertate. Şi "acolo" în acel timp, "ei" la acel timp, cei mai religioşi oameni, în cea mai religioasă sărbătoare, la cel mai religios loc, au adus asupra Prinţului Vieţii cel mai ruşinos lucru care putea fi făcut, să dezbrace un Om, şi să-L atârne pe un lemn. Pentru că, "Blestemat este cel," spunea legea prin care ei se închinau, "blestemat este cel ce atârnă pe un lemn." "Şi El a fost făcut un blestem pentru noi." Smulgându-I hainele, bătându-L, şi batjocorindu-L, tocmai pe Dumnezeul Cerului; luându-I hainele de la El, şi L-au pironit pe o cruce. Pe El! "Acolo ei L¬au răstignit," sub pedeapsa capitală Romană.
E-84 "There," the most religious organization, the biggest of all the churches gathered together in one place. "They," the most religious people of all the races, the people who are supposed to be the very worshippers of God. They gathered at the greatest holy feast they got, the cleansing of the… the Passover, when they was brought from bondage into liberty. And "there" in that time, "they" at that time, the most religious people, in the most religious feast, at the most religious place, brought upon the Prince of Life the most shameful thing that could be done, to strip a Man and to hang Him on a tree. Because, "Cursed is he," said the law that they worshipped by, "cursed is he that hangs upon a tree." "And He was made a curse for us." Stripping His clothes, beating Him, and mocking Him, the very God of Heaven; taking His clothes from Him, and nailed Him to a cross. Him! "There they crucified Him," under Roman capital punishment.
E-85 Cea mai ruşinoasă moarte azi nu ar fi împuşcat. Cea mai ruşinoasă moarte azi nu ar fi să fii călcat de o maşină şi omorât, înnecat prin apă, ars de foc. Dar cea mai ruşinoasă moarte astăzi este pedeapsa capitală publică, unde întreaga lume te condamnă şi te numeşte vinovat.
E-85 The most shameful death today would not be shot. The most shameful death today would not be to be run over by a car and killed, drowned by water, burned by fire. But the most shameful death today is public capital punishment, where that the whole world condemns you and calls you guilty.
E-86 Şi întreaga lume şi-au pus mâinile peste acest Om şi L-au numit vinovat, când El era nevinovat. Şi El a murit sub ale vrăjmaşului (nu ale prietenului Lui, nu legile Lui), ci sub răstignirea vrăjmaşului. Prinţul Vieţii, cea mai preţioasă Persoană care a trăit vreodată, sau va trăi vreodată, Isus Cristos. "El," cea mai preţioasă Persoană! Ţineţi asta în minte acum aşa cum noi zidim acea platformă în jur astăzi.
E-86 And the whole world put their hands upon this Man and called Him guilty, when He was innocent. And He died under the enemy's, (not His friends, not His laws), but under the enemy's crucifixion. The Prince of Life, the most precious Person that there ever lived, or ever will live, Jesus Christ. "Him," the most precious Person! Keep that in mind now as we build that platform around today.
E-87 Vă puteţi imagina, la un loc ca Ierusalimul, unde pentru două mii cinci sute de ani, sau mai mult, că oamenii... sau sute de ani. Eu poate că sunt puţin lung în aceea. Au putut fi cam opt sau nouă sute de ani, sau ceva. Eu nu ştiu doar cum, care-i distanţa, de la timpul când Solomon a zidit templul. Eu îmi imaginez, cam opt sute de ani, cam aşa ceva.
E-87 Could you imagine, at a place like Jerusalem, where for twenty-five hundred years, or more, that the people… or hundreds of years. I may be a little long in that. Might have been about eight or nine hundred years, or something. I don't know just how, what the distance, from the time Solomon built the temple. I imagine, about eight hundred years, something like that.
E-88 Şi ei au privit după un Mesia ce vine. Ei s-au adunat acolo pentru închinarea de Paşte. Doar gândiţi-vă la aceasta acum! Capul tuturor Fariseilor, Saducheilor, şi câţi alţii, într-o mare adunare, să se închine lui Dumnezeu. Cel mai sfânt loc, Ierusalim, templul Domnului, şi poporul Domnului, au luat pe Domnul Însuşi şi L-au răstignit, cu pedeapsa capitală. Aşa un lucru!
E-88 And they had looked for a coming Messiah. They had gathered there for the worship of the Passover. Just think of it now! The head of all of the Pharisees, Sadducees, and what have you, in one great gathering, to worship God. The most holy place, Jerusalem, the temple of the Lord, and the people of the Lord, took the Lord Himself and crucified Him, with capital punishment. Such a thing!
E-89 Acum acele patru cuvinte, ei, "Acolo ei L-au răstignit." Acum, voi încă arătaţi Biblia, vedeţi voi. Sunt doar patru cuvinte, dar Biblia îşi condensează Adevărurile Ei.
E-89 Now them four words, they, "There they crucified Him." Now, you still show the Bible, you see. It's just four words, but the Bible condenses Its Truths.
E-90 Acum, eu, eu trebuie să merg mult în jur, să explic despre ce vorbesc, dar Biblia nu trebuie să explice nimic. Ea doar este toată Adevăr, deci-Biblia nu trebuie să explice nimic. Ea-ea nu trebuie să o explice, pentru că Ea este tot Adevărul.
E-90 Now, me, I have to go way around, explain what I'm talking about, but the Bible don't have to explain nothing. It just is all Truth, so the—the—the Bible don't have to explain anything. It—It doesn't have to explain it, because It is all the Truth.
E-91 Aici sunt patru cuvinte din marele Ei lanţ al Adevărului. Eu voi încerca să o explic. Şi să încerc să explic Aceasta, clar, ar face o bibliotecă. Nu există nici o cale ca eu să explic acele patru cuvinte. Dar acum haideţi, prin ajutorul Aceluia Care a cauzat ca Aceasta să fie scrisă, să încerc să explic aceste patru cuvinte, să o aduc în aşa fel încât oamenii să o înţeleagă.
E-91 Here is four words of Its great chain of Truth. I'll try to explain It. And to try to explain It, clearly, would make a library. There is no way for me to explain those four words. But now let us, by the help of Him Who caused It to be written, try to explain these four words, to bring it in such a way that people would understand it.
E-92 Ce avem noi înaintea noastră acum, noi avem prima răstignire aşternută înaintea noastră; la cel mai sfânt Zoe, cel mai religios popor, cea mai ruşinoasă moarte, la cea mai preţioasă Persoană. Oh, este atât de contradictoriu. Vai, oh, vai, este dezonorant.
E-92 What we got before us now, we got the first crucifixion laying before us; at the most holy place, the most religious people, the most shameful death, to the most precious Person. Oh, it's such a contradictory. My, oh, my, it's disgraceful!
E-93 Acum să luăm, întâi, primul cuvânt, "acolo." Să vorbim despre el câteva minute înainte de a aduce acuzaţia. Noi vom analiza aceasta şi vă vom arăta ce făceau ei, apoi noi vom afla dacă acuzaţia mea este corectă sau nu. "Acolo," Ierusalim, cel mai sfânt loc simplu, pentru că templul era acolo; cel mai sfânt loc, pentru că, acesta, templul, era acolo. Şi Iudei de peste tot din lume s-au adunat la acest loc, un teren de adunare pentru închinăciune. Cel mai... cel mai mare loc pentru închinăciune care exista, era la Ierusalim. Templul era acolo. Aceea este, "Este scris, 'Toţi oamenii trebuie să se închine la Ierusalim,"' în ordine, pentru că este un centru de închinăciune.
E-93 Now let's take, first, the first word, "there." Let's talk on it a few minutes before we bring the indictment. We'll break this down and show you what they was doing, then we'll find out if my indictment is correct or not. "There," Jerusalem, most holy simple place, 'cause the temple was there; the most holy place, because, it, the temple, was there. And Jews from all over the world gathered to this one place, a meeting grounds for worship. The most… greatest place for worship that there was, was at Jerusalem. The temple was there. That's, "It's written, 'All men ought to worship at Jerusalem,'" all right, because it's a center of worship.
E-94 Şi azi tu îi auzi pe ei, unul dintre ei vrea să spună, ei, "Oh, noi venim la aceste mari convenţii," unde aceste denominaţiuni le au. Şi-şi apoi noi avem-deschiderea de... la Cetatea Vatican, şi-şi aceste ordinări de papi, şi aşa mai departe. Ei, fiecare zice, "Noi toţi ar trebui să mergem la taberele Metodiştilor, sau-la convenţia Biblică Baptistă." Sau-sau, "Noi toţi ar trebui să mergem la-la Roma, şi acolo unde marele centru," îl numesc ei, "al Creştinătăţii."
E-94 And today you hear them, one of them wants to say, they, "Oh, we come to these great conventions," where these denominations have it. And—and then we have the—the opening of the… at the Vatican City, and—and these ordinations of popes, and so forth. They, everybody says, "We all ought to go to the campgrounds of the Methodists, or the—the Bible Baptist convention." Or—or, "We all ought to go to—to Rome, and there where the great center," they call, "of Christianity."
E-95 În timpul ultimului război, când Roma a căzut, aceşti soldaţi Germani... Mulţi dintre voi băieţi ştiţi despre aceasta. Acei soldaţi Germani au ajuns înapoi sus în Cetatea Vaticanului acolo, şi trăgeau afară la Americani aşa cum ei avansau. Fratele Funk, şi Fratele Roberson, şi mulţi, şi Fratele Beeler, şi mulţi dintre acei fraţi care au fost în acel război, ştiu. Şi voi ştiţi ce? Noi am dat ordine că ei nu puteau trage asupra acelei cetăţi. Americani, voi aţi stat acolo, şi voi aţi fost o ţintă pentru ei. Dar la West... Westminster Abbey la... în Anglia, voi aţi putut trage în aceea în ordine; acolo era unde Protestanţii s-au adunat. Deci era în ordine să se tragă asupra aceleia, dar să nu se tragă asupra Vaticanului. Pentru că, aşa cum Preşedintele Roosevelt... eu am auzit discursul lui când el-când el l-a transmis în acea seară, numit, O Discuţie lângă Cămin. El a spus, "Când Roma a căzut," a spus el, "aşa o ruşine, pentru că Roma este capul la toată Creştinătatea." V¬aţi putut imagina un Protestant să spună asta?
E-95 During the time of the last war, when Rome fell, these German soldiers… Many of you boys know about this. Them German soldiers got back up into the Vatican City there, and firing out at the Americans as they were advancing. Brother Funk, and Brother Roberson, and many, and Brother Beeler, and many of those brethren who was in that war, knows. And you know what? We issued orders that they could not fire on that city. Americans, you stood there, and you was a target to them. But at the West-… the Westminster Abbey at the… in England, you could fire on that all right; that's where the Protestants gathered. So it was all right to fire on that, but not to fire on the Vatican. Because, as President Roosevelt… I heard his speech when he—when he broadcast it that night, called, A Fireside Talk. He said, "When Rome fell," he said, "such a shame, because Rome is the head of all Christianity." Could you imagine a Protestant saying that?
E-96 Deci marele centru de religie Creştină, ei bine, noi urmează să-noi urmează să-l aşezăm pe acela ca Ierusalimul, dacă voi doriţi. Dacă v-ar place să faceţi aceea, să-l punem pe acela la Ierusalim. Capul la toate astealalte, a-a-a Sanhedrinului, şi-şi al Fariseilor, şi al Saducheilor, ei toţi au mers sus la Ierusalim. Acela a fost cu adevărat cartierul general.
E-96 So the great center of Christian religion, well, we're going to—we're going to place that like Jerusalem, if you wish to. If you'd like to do that, let's put that at Jerusalem. The head of all these other, the—the—the Sanhedrins, and—and of the Pharisees, and of the Sadducees, all of them went up to Jerusalem. That was really the headquarters.
E-97 Şi în viaţa organizaţională, voi trebuie să admiteţi că Biserica Romano-Catolică este mama tuturor acestora. Ea desigur este. Şi a început de la Cincizecime. Aceea este unde au ajuns când s-au organizat. Acum noi, Protestanţii, suntem doar mici surori desprinse din acea biserică. Şi acum să zicem că ar fi acolo la Vatican, astăzi.
E-97 And in the organizational life, you've got to admit that Roman Catholic Church is the mother of all of it. She sure is. And it started from Pentecost. That's where they got to when they organized. Now we, the Protestants, are just little sisters off of that church. And now let's say it would be there at the Vatican, today.
E-98 Sau, acolo la Ierusalim, aşa cum a fost în acea zi, "Când toţi oamenii ar trebui să vină la Ierusalim să lucreze... să se închine." De ce au făcut-o ei în zilele lui-lui Isus? De ce au spus ei că toţi oamenii trebuie să se închine la Ierusalim? Pentru că, este numai un singur loc în care Dumnezeu va avea părtăşie cu omul, acela este sub sângele jertfei. Acela este motivul că ei au trebuit să vină la Ierusalim.
E-98 Or, there at Jerusalem, as it was at that day, "When all men ought to come to Jerusalem to work… worship." Why did they do it in the days of—of Jesus? Why did they say all men should worship at Jerusalem? For, there is only one place that God will fellowship with man, that is under the blood of the sacrifice. That's the reason they had to come to Jerusalem.
E-99 Dumnezeu niciodată nu se va întâlni cu omul nicăieri altundeva decât sub Sânge. Când tu refuzi Sângele, atunci locul tău de întâlnire cu Dumnezeu a fost luat. Dumnezeu şi-a făcut prima Lui decizie în grădina Edenului, că omul se va închina Lui numai sub sângele vărsat al jertfei. Şi acela este singurul loc în care Dumnezeu s-a întâlnit cu omul atunci, şi acela este singurul loc în care Dumnezeu s-a întâlnit vreodată cu omul.
E-99 God will never meet with man nowhere else but under the Blood. When you turn the Blood down, then your meeting place with God has been taken away. God made His first decision in the garden of Eden, that man would only worship Him under the shed blood of the sacrifice. And that's the only place that God met with man then, and that's the only place that God ever did meet with man.
E-100 Şi acela este singurul loc în care El se întâlneşte cu omul azi, este sub Sângele vărsat al Jertfei. Vedeţi? Mie nu-mi pasă dacă tu eşti un Metodist, Baptist, Prezbiterian; dacă voi vă puteţi uita diferenţele voastre, Romano-Catolic, orice aţi putea fi, şi veţi veni sub Sângele vărsat, Dumnezeu se va întâlni cu noi amândoi acolo. Acolo este unde noi toţi putem să ne întâlnim şi să avem părtăşie pe aceleaşi terenuri. Dar, altfel, El nu vă v-a întâlni doar pentru că tu eşti un Metodist; El nu vă v¬a întâlni doar pentru că sunteţi Penticostali. El se va întâlni cu voi sub o singură condiţie, aceea este, sub Sângele vărsat, când păcatele voastre au fost mărturisite şi îndepărtate în Prezenţa Lui, atunci, prin Sânge. Şi Sângele este mereu înaintea Lui, şi de aceea El vă poate vedea numai prin acel Sânge vărsat. Şi voi sunteţi albi ca zăpada, vedeţi, când v-aţi mărturisit păcatele voastre. Altfel, voi nu sunteţi acolo, voi nu puteţi avea părtăşie.
E-100 And that's the only place He meets with man today, is under the shed Blood of the Sacrifice. See? I don't care if you're a Methodist, Baptist, Presbyterian; if you can forget your differences, Roman Catholic, whatever you might be, and will come under the shed Blood, God will meet with both of us there. That's where we can all meet and fellowship on the same grounds. But, otherwise, He will not meet just because you're a Methodist; He'll not meet just because you're Pentecostals. He'll meet with you under one condition, that's, under the shed Blood, when your sins has been confessed and expelled in His Presence, then, by the Blood. And the Blood is always before Him, and therefore He only can see you through that shed Blood. And you're white as snow, see, when you've confessed your sins. Otherwise, you're not there, you cannot fellowship.
E-101 Acela-i motivul că voi nu vedeţi lucruri întâmplându-se în biserici. Ei mărturisesc că ei cred Sângele, dar ei resping tocmai planul de a ajunge la Sânge; Cuvântul. Vedeţi? Există numai o singură cale ca Dumnezeu să onoreze acel Cuvânt. Voi nu veţi onora niciodată acel Cuvânt, să veniţi să spuneţi, "Eu sunt un Romano Catolic. Eu pretind ca aceasta să fie făcută." Voi nu o puteţi face. Metodist, Baptist, sau Penticostali, voi nu o puteţi face.
E-101 That's the reason that you don't see things happening in the churches. They confess that they believe the Blood, but they reject the very plan to get to the Blood; the Word. See? There is only one way God will honor that Word. You'll never honor that Word, come and say, "I'm a Roman Catholic. I demand this to be done." You can't do it. Methodist, Baptist, or Pentecostals, you can't do it.
E-102 Singura cale în care o puteţi face este sub îndurările lui Dumnezeu, prin harul Său, este să vii prin Sângele vărsat al lui Isus Cristos, să spui, "Doamne, eu pretind promisiunea."
Înţelegeţi? Şi apoi dacă voi cu adevărat sunteţi sub acel Sânge, Dumnezeu este obligat faţă de acel Cuvânt. Dar, mai întâi, voi trebuie să fiţi sub acel Sânge. Voi o vedeţi acum? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-102 The only way you can do it is under the mercies of God, through His grace, is to come through the shed Blood of Jesus Christ, say, "Lord, I claim the promise." See? And then if you really are under that Blood, God is obligated to that Word. But, first, you've got to be under that Blood. You see it now? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-103 Nu-i de mirare că ei nu pot să creadă în minuni. Nu-i de mirare că nu puteţi crede în supranatural. Nu-i de mirare că ei condamnă aceasta. Acelaşi motiv că ei l-au condamnat în urmă acolo, este acelaşi motiv că ei îl condamnă azi. Ei sunt vinovaţi pe cât de vinovaţi pot fi. Pentru că numai sub Sângele vărsat!
E-103 No wonder they can't believe in miracles. No wonder you can't believe in the supernatural. No wonder they condemn it. The same reason they condemned it back there, is the same reason they condemn it today. They are guilty as guilty can be. Cause, only under the shed Blood!
E-104 Şi aceia care ar îndrăzni, vreun mic frate care îndrăzneşte, sub umilinţă, să ia pe Dumnezeu la Cuvântul Său, şi să meargă acolo afară şi să-şi mărturisească păcatele, şi să uite toate aceste dogme şi lucruri, şi să stea acolo sub Sânge şi să-L creadă, atunci ei vor să-l numească, "un fanatic." Ei vor să-l clasifice un... aşa cum noi am spune-o; nu este un cuvânt bun să fie folosit la amvon, dar aşa ca voi să înţelegeţi, el este un "ciudat."
E-104 And those who would dare, some little brother who dares, under humility, to take God at His Word, and walk out there and confess his sins, and forget all these dogmas and things, and stand there under the Blood and believe It, then they want to call him "a fanatic." They want to class him an… as we would say it; it's not a good word to use at the pulpit, but so that you'll understand, he's a "oddball."
E-105 La urma urmei, nu suntem noi toţi ciudaţi? Vedeţi, credinciosul este un ciudat pentru necredincios, iar necredinciosul este un ciudat pentru credincios, deci cine este ciudatul? Vedeţi? Fermierul este un ciudat pentru omul de afaceri; omul de afaceri este un ciudat pentru fermier, vedeţi, deci cine este el, oricum?
E-105 After all, aren't we all oddballs? See, the believer is an oddball to the unbeliever, and the unbeliever is an oddball to the believer, so who is the oddball? See? The farmer is an oddball to the businessman; the businessman is an oddball to the farmer, see, so who is he, anyhow?
E-106 Eu vă spun, mântuirea este o afacere individuală cu omul şi Dumnezeu, singur, una individuală, "căutând propria noastră mântuire cu teamă şi cutremur." Şi eu nu cunosc nici o altă bază, ca un învăţător, în această dimineaţă, sau ca un lucrător de la Cristos, decât să o aştern jos pe Cuvânt. Eu nu o pot pune pe nimic altceva.
E-106 I tell you, salvation is an individual affair with man and God, alone, one individual, "searching out our own salvation with fear and trembling." And I know no other basis, as a teacher, this morning, or as a minister from Christ, than to lay it down upon the Word. I cannot place it on anything else.
E-107 Acum noi aflăm acolo, atunci, că numai sub sânge, că Dumnezeu întâlnea pe închinător, deci ei s-au întâlnit la Ierusalim.
E-107 Now we find there, then, that only under the blood, that God met the worshipper, so they met at Jerusalem.
E-108 Şi Cristos este Mielul de Jertfă pregătit al lui Dumnezeu. Şi azi este numai un loc unde Dumnezeu va întâlni omul, şi acela este sub Sângele lui Isus Cristos. Oriunde altundeva, el este condamnat; Dumnezeu niciodată nu-l va auzi. Voi aţi putea face tot felul de emoţii, şi tot felul de ismuri, şi vă scuturaţi, şi săriţi, şi să aveţi sânge şi foc şi fum, şi toate altele; dar atât timp cât acea viaţă nu se compară cu Cuvântul, şi Dumnezeu cu desăvârşire să indentifice acea viaţă, atunci nu este nevoie să o încercaţi, pentru că voi sunteţi afară. Şi Dumnezeu niciodată nu o va întâlni până nu vine sub grija acelui Sânge. Asta-i adevărat.
E-108 And Christ is God's provided Lamb of Sacrifice. And today there is only one place that God will meet man, and that's under the Blood of Jesus Christ. Anywhere else, it is condemned; God will never hear it. You might do all kind of a emotions, and all kind of isms, and shake, and jump, and have blood and fire and smoke, and everything else; but as long as that life isn't compared with the Word, and God thoroughly identifying that life, then there is no need of trying it, because you're out. And God will never meet it till it comes under the care of that Blood. That's right.
E-109 Deci, vedeţi voi, în Scriptură, noi avem un Ierusalim, Biserica are; este în Cer, un Ierusalim Ceresc, unde Dumnezeu este Dumnezeu. Şi, azi, nu este sub ceva crez sau ceva, ca noi să încercăm să-l facem un Ierusalim. Nouă ne-ar place, Metodiştilor, le-ar place să, acum, le-ar place să facă-cartierul general al Metodiştilor la Ierusalim. Catolicilor le-ar place să facă Roma. Şi-şi diferitele locuri unde noi avem cartierele noastre generale, ne-ar place să facem acela al nostru... un Ierusalim. Dar Biblia spune, că, "Ierusalimul nostru este de Sus, care este mama tuturor credincioşilor."
E-109 So, you see, in the Scripture, we've got a Jerusalem, the Church has; it's in Heaven, a Heavenly Jerusalem, where God is God. And, today, it's not under some creed or something, that we try to make it a Jerusalem. We'd like, the Methodists, would like to, now, like to make the—the Methodist headquarters a Jerusalem. The Catholic would like to make Rome. And—and the different places where we have our headquarters, we'd like to make that our… a Jerusalem. But the Bible says, that, "Our Jerusalem is from Above, which is mother of all the believers."
E-110 Acum, şi Cristos este Mielul pregătit al lui Dumnezeu. Observaţi cât de potrivit era acum, arătând că acel Ierusalim înceta. Când? Era în efect până la acel ceas. Sângele mielului a fost în ordine până în acea zi, dar acum la răstignire se schimbă. Vechiul sistem este terminat. Acolo era unul nou, şi¬Mielul era la Jertfă. Mielul, Mielul de jertfă, era pe teren. Ei condamnau şi făceau chiar lucrul pe care îl aveau de făcut acolo. Asta-i adevărat.
E-110 Now, and Christ is God's provided Lamb. Notice how appropriate it was now, showing that that Jerusalem was ceasing. When? It was in effect until that hour. The blood of the lamb was all right until that day, but now at the crucifixion it changes. The old system is done. There was a new one, and the—the Lamb was at the Sacrifice. The Lamb, the sacrificial Lamb, was on the grounds. They were condemning and doing the very thing there that they had to do. That's right.
E-111 Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că vedem această minunată Lumină Cerească în această zi din urmă! Pentru că, bisericile fac acelaşi lucru azi. Până la ceasul că religia organizată este condamnată şi dovedit că jertfeşte Cuvântul lui Cristos, de atunci înainte vine Cuvântul, şi numai Cuvântul. De la, vechiul miel pascal a trecut iar Cristos a devenit Mielul nostru, la ziua răstignirii. Şi ziua în care denominaţiunea a răstignit Cuvântul lui Dumnezeu şi a acceptat un crez în locul Cuvântului, aceea este ziua în care Cuvântul a venit în efect deplin. Aceea a fost doar recent.
E-111 God be blessed, for seeing this wonderful Heavenly Light in this last day! Because, the churches is doing the same thing today. Until the hour that organization religion is condemned and proved to be sacrificing Christ's Word, from then on comes the Word, and the Word only. From, the old paschal lamb passed away and Christ become our Lamb, at the day of the crucifixion. And the day that the denomination crucified the Word of God and accepted a creed in the stead of the Word, that's the day the Word come into full effect. That's just been recently.
E-112 Observaţi, în al doilea rând! Întâi, "acolo," Ierusalim. În al doilea rând, "ei," ei. Cine? Iudeii, închinătorii. Gândiţi-vă la aceasta! Închinătorii înşişi ucideau tocmai pe Acela la care ei pretindeau că se închină. Vă puteţi imagina aşa un lucru, ca oameni inteligenţi care erau preoţi, care erau înstruiţi, care aveau diplome de doctorat încât ei probabil... Ei, ei trebuiau să iasă dintr-o anume generaţie înainte ca ei... sau-sau o seminţie, înainte ca ei să poată fi un preot. Ei trebuiau să fie Leviţi. Taţii lor au fost preoţi. Bunicii lor au fost preoţi. Stră¬stră-stră-stră-stră-străbunicii lor au fost preoţi. Şi ei trebuiau să trăiască aşa o viaţă consacrată, încât, o iotă împotriva lor, ei erau împroşcaţi cu pietre. Nici o milă nu a fost acordată. Sfinţi? Cu certitudine, dar sfinţenie făcută de ei. Trebuiau să acţioneze în felul acela, să-şi arate faţa pentru biserica lor. "Înăuntrul lor," Isus a spus, "voi sunteţi plini de oase de oameni morţi."
E-112 Notice, secondly. First, "there," Jerusalem. Secondly, "they," they. Who? The Jews, the worshipers. Think of it! The worshipers themselves was killing the very One that they claimed to be worshipping. Could you imagine such a thing, as intelligent men that were priests, that were trained, that had doctors' degree till they'd probably… They, they had to come out of a certain generation before they… or—or a tribe, before they could even be a priest. They had to be Levites. Their fathers was priests. Their grandfathers was priests. Their great-great-great-great-great-grandfathers was priests. And they had to live such a consecrated life, till, one iota against them, they would be stoned. No mercy was granted. Holy? Certainly, but self-made holiness. Had to act like that, to show their face for their church. "Inside of them," Jesus said, "you're full of dead men's bones."
E-113 Cum aş putea aduce o acuzaţie chiar acolo! Şi oameni care ştiu ca Acela să fie Adevărul, acest Cuvânt a fi Adevărul, şi vor face compromis asupra Acestuia, ca să arate o faţă înaintea vreunei organizaţii, aha, eu am un drept să-i acuz, corect, pe Cuvântul lui Dumnezeu.
E-113 How I could bring an indictment right there! And man who know That to be the Truth, this Word to be the Truth, and will compromise on It, to show a face before some organization, uh-huh, I have a right to indict them, right, upon God's Word.
E-114 Observaţi, "ei," închinătorii, oamenii care au căutat după făgăduinţă, oamenii care au căutat după ea, prin ani şi epoci, şi cu nimic de făcut decât în acel seminariu constant. Dar ei au împărţit Cuvântul conform învăţăturii seminarului, şi ei au pierdut tocmai Adevărul din Acesta. "Ei," preoţii, lucrătorii din ziua aceea! "Acolo," la cartierele lor generale, "ei," lucrătorii din ziua aceea, ucideau tocmai pe Dumnezeu, tocmai Mielul. Tocmai pe Acela la care ei pretindeau că se închinau, ei îl ucideau.
E-114 Notice, "they," the worshipers, the men who had looked for the promise, the men who had looked for it, through years and ages, and with nothing to do but in that constant seminary. But they had divided the Word according to the teaching of the seminary, and they had missed the very Truth of It. "They," the priests, the ministry of that day! "There," at their headquarters, "they," the ministry of that day, was killing the very God, the very Lamb. The very One that they claimed they were worshipping, they were killing.
E-115 Şi, azi, eu acuz acest grup de lucrători ordinaţi; în crezurile şi denominaţiunile lor, ei răstignesc, la oameni, chiar pe Dumnezeul pe care ei pretind că îl iubesc şi slujesc. Eu acuz aceşti lucrători, în Numele Domnului Isus, pe învăţătura lor, care pretinde că "zilele minunilor sunt trecute," şi că "botezul în apă în Numele lui Isus Cristos nu este suficient şi nu este corect." Pe oricare din aceste Cuvinte, pe care ei le-au substituit pentru crezuri, eu îi acuz, ca vinovaţi, şi Sângele lui Isus Cristos pe mâinile lor, pentru răstignirea din nou a Domnului Isus, a doua oară. Ei răstignesc pe Cristos, la public, luând de la ei lucrul pe care ei ar trebui să îl dea lor. Şi ei au substituit altceva în locul Lui; un crez bisericesc, pentru popularitate.
E-115 And, today, I indict this bunch of ordained ministers; in their creeds and denominations, they are crucifying, to the people, the very God that they claim that they love and serve. I indict these ministers, in the Name of the Lord Jesus, upon their doctrine, that claim that "the days of miracles is past," and that "the water baptism in the Name of Jesus Christ is not sufficient and not right." Upon any of these Words, that they have substituted creeds for, I indict them, as guilty, and the Blood of Jesus Christ upon their hands, for crucifying afresh the Lord Jesus, the second time. They are crucifying Christ, to the public, taking from them the thing that they're supposed to be giving to them. And they substituted something else in Its place; a church creed, for popularity.
E-116 Acolo ei, "ei," aceia care ar fi trebuit să fi ştiut mai bine. Dacă cineva ar fi trebuit să ştie mai bine, aceia ar fi trebuit să fie acei lucrători. Dacă cineva ar fi trebuit să ştie mai bine, ar trebui să fie clerul din această zi. Dacă cineva ar trebui să ştie, episcopii, şi arhiepiscopi, şi-şi lucrători şi doctori în divinitate, ar trebui să ştie diferit. Dar de ce nu pot ei? Ah! Ce o contradictie! Ce avem noi înaintea noastră aici decât o-o contradicţie! Ei pretind că ei se închină lui Dumnezeu, şi ei ucid pe Prinţul Vieţii. Ei "acolo ei L-au răstignit," şi aici ei iarăşi fac acelaşi lucru, pentru că El este Cuvântul.
E-116 There they, "they," the ones who ought to have knowed better. If anybody should have knowed better, it should have been them ministers. If anybody should know better, it should be the clergy of this day. If anybody ought to know, the—the—the bishops, and archbishops, and—and ministers, and doctors of divinity, ought to know different. But why can't they? Uh! What a contradiction! What have we got before us here but a—a contradiction! They claim that they worship God, and they are killing the Prince of Life. They, "there they crucified Him," and here they again do the same thing, for He is the Word.
E-117 Aceea este ceea ce este El, numai o reflectare a Cuvântului. Şi aceea este ce este El azi, o reflectare a Cuvântului, încercând să găsească pe cineva prin care să se reflecte pe Sine.
E-117 That's what He is, only a reflection of the Word. And that's what He is today, a reflection of the Word, trying to find somebody to reflect Himself through.
E-118 Şi aceşti oameni ţin adunarea departe de Dumnezeu. Şi-şi dacă se întâmplă ceva, şi se vorbeşte despre aceasta în adunare, ei o condamnă de la platformă, de la amvon, şi spun, "Este fanatism. Staţi departe de aceasta!" Făcând aşa, ei răstignesc pe Isus Cristos în 1963, şi sunt tot aşa de vinovaţi ca oamenii aceia la-la ziua aceea. Aceea este o afirmaţie îngrozitoare, dar este adevărul. Pe... Aceea este exact ce fac ei azi.
E-118 And these people keep the congregation away from God. And—and if there is anything happens, and it's spoke of in the congregation, they condemn it from the platform, from the pulpit, and say, "It's fanaticism. Stay away from it!" In doing so, they crucify Jesus Christ in 1963, and are just as guilty as those guys at the… at that day. That's an awful statement, but it's the truth. Upon… That's exactly what they do today.
E-119 Şi pe aceste baze, pe bazele răstignirii lui Cristos, pe bazele luării Cuvântului şi luării Lui de la oameni; este exact ceea ce au făcut ei acolo. Tocmai Cuvântul pe care Dumnezeu îl reflecta prin Propriul Lui Fiu, să dovedească că El era, şi pe Acela pe care ei au pretins că îl iubeau, Iehova care s-a manifestat pe Sine prin Scripturi, a făcut exact ce El a spus că El va face, exact ce a spus Dumnezeu că El va face, şi L-a reflectat înaintea lor. Datorită iubirii pentru grupurile lor bisericeşti, şi lucruri ca acelea, ei au condamnat pe Prinţul Vieţii.
E-119 And upon this grounds, upon the grounds of crucifying Christ, upon the grounds of taking the Word and taking It away from the people; is exactly what they were doing there. The very Word that God was reflecting through His Own Son, to prove It was, and the One that they claimed that they loved, the Jehovah that had manifested Himself by the Scriptures, done exactly what He said He would do, exactly what God said He would do, and reflected It before them. Because the love of their church groups, and things like that, they condemned the Prince of Life.
E-120 Şi eu condamn acelaşi grup astăzi, şi îi acuz, ca vinovaţi înaintea lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, că ei fac acelaşi lucru. Această generaţie este acuzată. Amintiţi-vă Evrei 13:8, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci."
E-120 And I condemn the same group today, and indict them, as guilty before the God, by the Word of God, that they're doing the same thing. This generation is indicted. Remember Hebrews 13:8, "He is the same yesterday, today, and forever."
E-121 Cum L-au acuzat ei? Din cauza crezurilor lor nu au vrut să-L accepte, şi adânc în inima lor ei au ştiut diferit. Nu a exprimat Nicodim, în al 3-lea capitol din Sfântul Ioan, aceasta bine? "Rabinule, noi, Fariseii," predicatorii, învăţătorii, "noi ştim că Tu eşti un învăţător trimis de la Dumnezeu, căci nici un om nu ar putea face lucrurile pe care le faci Tu dacă nu era Dumnezeu cu el." Vedeţi? Ei au mărturisit-o public prin unul din oamenii lor recunoscuţi, şi sluj... din cauza crezurilor lor, ei au răstignit pe Cristos.
E-121 How did they indict Him? Because that their creeds would not accept Him, and down in their heart they knowed different. Did not Nicodemus, in the 3rd chapter of Saint John, well express it? "Rabbi, we, the Pharisees," the preachers, the teachers, "we know You're a teacher sent from God, for no man could do the things that You do unless God was with him." See? They publicly witnessed it by one of their renown men, and stew… because of their creeds, they crucified Christ.
E-122 Şi astăzi r;u este un cititor care să nu poată citi Fapte 2:38 !a fel cum eu Îl pot citi, şi restul din Acesta, chiar la fel cum eu Îl pot citi. Dar din cauza crezurilor lor, şi din cauza biletelor lor denominaţionale pe care le au în buzunarele lor, semnele fiarei pe care ei le poartă în jur ca şi carnete de părtăşie; şi, şi luând acele Jucruri, ei răstignesc pentru ei înşişi pe Isus Cristos din nou, şi Îl răstignesc înaintea publicului, şi hulesc chiar pe Dumnezeul care a promis să facă Aceasta, aducând osândire asupra rasei.
E-122 And today there is not a reader that cannot read Acts 2:38 the same as I can read It, and the rest of It, just the same as I can read It. But because of their creeds, and because of their denominational tickets that they got in their pocket, the marks of the beast that they're packing around as fellowship cards; and taking those things, they crucify to themselves Jesus Christ afresh, and crucify Him before the public, and blaspheme the very God that promised to do This, bringing damnation upon the race.
E-123 Acum, acolo, "ei," nu păcătosul. "Ei," aceea este, biserica din ziua aceea, ei au găsit vină la Omul Care era Cuvântul. Este adevărat? Ei au găsit vină la Omul Care era Cuvântul. Acum ei găsesc vină la Cuvântul care lucrează prin om. Vedeţi, ei doar au inversat-o. Care, este în persoană, Acesta, prin care lucrează Duhul Sfânt, este adeverirea lui Dumnezeu.
E-123 Now, there, "they," not the sinner. "They," that is, the church of that day, they found fault with the Man Who was the Word. Is that right? They found fault with the Man Who was the Word. Now they find fault with the Word working through the man. See, they just vice versa it. Which, is in the person, This, the Holy Spirit is working through, is God's vindication.
E-124 Cum au ştiut ei că El era Cristos? Pentru că lucrările Lui au dovedit ce era El. El a spus, "Care dintre voi Mă poate condamna de păcat? Dacă Eu nu am făcut întocmai exact ce a spus Scriptura că Eu voi face! Şi care... Cineva să-Mi spună unde am greşit Eu pe undeva, dacă Eu nu am arătat fiecare semn că Eu sunt Mesia, că Eu sunt chiar Cel ce v-a fost promis."
Au spus, ei au spus, "Ei bine, noi îl avem pe Moise. Noi îl credem pe Moise."
E-124 How did they know He was Christ? Because His works proved what He was. He said, "Which one of you can condemn Me of sin? If I haven't done just exactly what the Scripture said I would do! And which… Somebody tell Me where I failed somewhere, if I haven't showed every sign that I am the Messiah, that I'm the very One that you promised."
Said, they said, "Well, we have Moses. We believe Moses."
E-125 A spus, "Dacă voi l-aţi fi crezut pe Moise, m-aţi fi crezut pe Mine. Dacă voi... Moise a văzut ziua Mea şi a dorit să-să trăiască în această zi. Moise a văzut departe, şi profeţii. Şi aici voi sunteţi, trăiţi chiar lângă Acesta, şi condamnaţi." Spunea, "Voi făţarnicilor," spunea, "voi puteţi deosebi faţa cerurilor, dar semnul timpului nu-l puteţi deosebi."
E-125 Said, "If you would have believed Moses, you'd believe Me. If you… Moses seen My day and desired to—to live in this day. Moses seen afar off, and the prophets. And here you are, living right by It, and condemn." Said, "You hypocrites," said, "you can discern the face of the skies, but the sign of the time you can't discern."
E-126 Acolo este, semnul timpului. Ca ce L-au clasat? "Un fanatic, un om trăznit." Da, ei au găsit vină la Omul Care era Cuvântul.
E-126 There it is, the sign of the time. What did it class Him? "A fanatic, a crazy man." Yeah, they found fault with the Man Who was the Word.
E-127 El era Cuvântul. Sfântul Ioan, 1-ul capitol, o dovedeşte, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." El a fost Cuvântul viu al lui Dumnezeu, pentru că El exprima pe Dumnezeu prin Sine. El era aşa de complet predat la-la Cuvântul lui Dumnezeu, încât El şi Cuvântul au fost acelaşi. Şi aceea-i exact ceea ce ar trebui să fie Biserica azi, căci Cuvântul lui Dumnezeu este acelaşi.
E-127 He was the Word. Saint John, 1st chapter, proves it, "In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was made flesh, and dwelt among us." He was the living Word of God, because He was expressing God through Himself. He was so completely to surrendered to the—to the Word of God, till He and the Word was the same. And that's exactly what the Church ought to be today, that the Word of God is the same.
E-128 Cum poţi tu să fii parte din acel Cuvânt când tu negi practic totul din El? Şi motivul că se face aceasta, nu este datorită oamenilor; acela-i motivul cred eu că Dumnezeu mi-a vorbit despre numirea oamenilor Săi "Rickys" şi "Rickettas." Este datorită acestor denominaţiuni egoiste, au pe acei oameni trăind acolo afară în felul în care ei trăiesc. Ei au răstignit Adevărul. Şi oamenii Îl numesc o hulă, şi ei Îl fac hulă, mai degrabă. Ei Îl numesc fanatism, şi aşa mai departe, şi nu ştiu că ei hulesc chiar pe Dumnezeul pentru care se duc la biserică să slujească.
E-128 How can you be part of that Word when you deny practically all of It? And the reason it's done, is not because the people; that's the reason I think God spoke to me about calling His people the "Rickys" and "Rickettas." It's because of these selfish denominations, has got those people living out there in the way they're living. They've crucified the Truth. And the people call It a blasphemy, and they make It blasphemy, rather. They call It fanaticism, and so forth, and not knowing that they're blaspheming the very God that they go to church to serve.
E-129 De aceea, eu acuz acest grup de clerici azi. Eu acuz această generaţie, în Numele lui Isus Cristos, sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Voi Îl răstigniţi din nou.
E-129 Therefore, I indict this bunch of clergy today. I indict this generation, in the Name of Jesus Christ, under the authority of God's Word. You are crucifying Him again.
E-130 Observaţi, "El este acelaşi, ieri, azi, şi în veci," Cuvântul lui Dumnezeu adeverit într-un om.
E-130 Notice, "He's the same yesterday, today, and forever," God's Word a vindicated in a man.
E-131 Comparaţi cele două Calvaruri şi acuzaţia lor. Amintiţi-vă, "Pentru ce El S-a făcut Dumnezeu, noi nu vom avea pe acest Om să stăpânească peste noi." Care a fost acuzaţia pe care ei au putut să o găsească, în consiliu în dimineaţa aceea, când ei au răstignit pe Isus? Că, "El s-a făcut pe Sine Dumnezeu." El era Dumnezeu. "Şi El a stricat Sabatul." Şi El era Domnul Sabatului. Ei L-au condamnat pentru că El S-a făcut Dumnezeu. "Tu nu ai nici un drept să faci aceasta. Tu nu ai nici un drept. Marii noştri preoţi, dacă vine ceva, vine prin preoţii noştri." Acum comparaţi aceea cu Calvarul de azi.
E-131 Compare the two Calvarys and their accusation. Remember, "Because He made Himself God, we will not have this Man rule over us." What was the accusation that they could find, in the council that morning, when they crucified Jesus? That, "He made Himself God." He was God. "And He broke the Sabbath." And He was the Lord of the Sabbath. They condemned Him because that He made Himself God. "You have no right to do this. You have no right. Our high priests, if anything is coming, come through our priests." Now compare that with the Calvary today.
E-132 Când, Dumnezeu, aceasta aşa a mulţumit pe Tatăl, Dumnezeu Spiritul, să-şi crească Propriul Lui Fiu; a umbrit pe Maria, prin Duhul Sfânt, şi a adus înainte un trup care putea să-L slujească şi să servească scopului Său pentru EL "Dumnezeul era în Cristos, plinătatea Dumnezeirii trupeşte, în El," reflectând ce era Dumnezeu, la oameni, lăsând-lăsând întreaga lume să ştie ce a vrut Dumnezeu să fie fiecare persoană: un fiu, şi fiică. El a luat un Om şi a făcut-o. Şi pentru că El nu s-a unit cu rândurile lor organizaţionale, ei L¬au condamnat şi L-au răstignit.
E-132 When, God, it so pleased the Father, God, the Spirit, to raise up His Own Son; overshadowed the Mary, by the Holy Spirit, and brought forth a body that could serve Him and serve His purpose to He. "The God was in Christ, the fullness of the Godhead bodily, in Him," reflecting what God was, to the people, letting the—letting the whole world know what God wanted each individual to be: a son, and daughter. He took one Man and did it. And because that He didn't join with their organizational ranks, they condemned Him and crucified Him.
E-133 Acum comparaţi acel Calvar cu astăzi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Din cauza prejudecăţii organizaţionale, din cauza indiferenţei dintre învăţaţii care ar trebui să cunoască Cuvântul şi planul lui Dumnezeu; din această cauză, Dumnezeu poate lua un grup mic de oameni prin care El poate lucra, pe undeva, şi să se reflecte pe Sine, care se vor smeri pe ei înşişi faţă de Cuvânt. Şi ei nu pot spune că nu este aşa.
E-133 Now compare that Calvary with today. [Blank.spot.on.tape—Ed.] Because of organizational prejudice, because of indifference between scholars who ought to know God's Word and plan; because of this, God can take a little group of people that He can work through, somewhere, and reflect Hisself, who will humble themselves to the Word. And they cannot say it isn't so.
E-134 Ei nu au putut spune că El nu a făcut aceasta, pentru că Adunarea lor a fost martoră la aceasta. A fost înaintea lor. Ei nu au putut-o nega. Ei nu au putut nega pretenţiile Lui, pentru că, tocmai Cuvântul pe care ei au spus că l-au crezut, a fost Acela Care a dovedit că era El. Pentru că, Dumnezeu a luat Cuvântul care trebuia să fie Mesia şi L-a arătat printr-un Om, şi ei au trebuit să scape de El. Era singura cale prin care ei puteau continua, era să scape de Mesia. Şi ei au făcut-o prin orbire şi ignoranţă, indiferent de educaţia lor. Ei erau deştepţi, inteligenţi; lumeşte vorbind.
E-134 They could not say He didn't do it, for their congregation was witness of it. It was before them. They couldn't deny it. They couldn't deny His claims, because, the very Word that they said they believed, was the One Who had proved that He was. Because, God took the Word that was supposed to be the Messiah and show It through a Man, and they had to get rid of Him. It's the only way they could go on, was get rid of the Messiah. And they did it through blindness and ignorance, regardless of their education. They were smart, intelligent; worldly speaking.
E-135 Aşa cum am comparat seara trecută, când Lumina a lovit pe tânărul conducător bogat, priviţi ce a făcut el. El a respins; un om deştept. Pavel, un alt om deştept, Lumina l-a lovit. Ce a făcut el? El a acceptat-O. El a uitat-o, tot ce a cunoscut vreodată, ca el să poată cunoaşte pe Cristos. Aceea a făcut viaţa lui vrednică de Evanghelie. (Mesajul de duminică seara trecută.)
E-135 As we compared the other night, when the Light struck the rich young ruler, look what he did. He rejected; a smart man. Paul, another smart man, the Light struck him. What'd he do? He accepted It. He forgot it, all he ever knowed, that he might know Christ. That made his life worthy of the Gospel. (Last Sunday night's Message.)
E-136 Acolo este ea azi. Loveşte poate pe vreun om mic, care a plecat, a avut o chemare de la Dumnezeu, el a simţit, a mers la vreun seminar şi a învăţat vreun crez. El trebuie să trăiască după acel crez sau renunţă la carnetul lui de părtăşie. Dacă o face, el este însemnat cu negru, nimeni altul nu-l v-a avea, pentru că odată el a aparţinut la altceva şi acum nu mai aparţine la aceasta. Ei socotesc că este ceva rău cu acel om, şi ei nu-l vor avea în adunarea lor. Când, adunarea priveşte numai după un semn, acela este, dacă el crede ceea ce cred ei.
E-136 There It is today. It strikes maybe some little man, that's went off, had a call of God, he felt, went to some seminary and learned some creed. He must live by that creed or give up his fellowship card. If he does, he's black-marked, nobody else will have him, because once he belonged to something else and now he don't belong to it. They figure there is something wrong with that man, and they will not have him in their congregation. When, the congregation only looking for one sign, that is, if he believes what they believe.
E-137 Dacă el are un carnet, dacă el este Metodist, dacă el are un carnet... el aparţine la o altă părtăşie, sau un Unitarian, sau un Trinitarian, sau orice ar putea fi, biserica lui Dumnezeu, sau în rândurile Penticostale, şi toate rândurile acelea. Dacă el poartă un carnet, ei simt căci cartierele generale l-au verificat, şi i-au testat mintea, şi i-au dat un test psihiatru, şi să vadă dacă I.Q. [nivel de inteligenţă – Trans.] al lui era destul de înalt ca el să poată vorbi înaintea lor. Dacă nu, ei îl resping. Asta-i adevărat.
E-137 If he's got a card, if he's a Methodist, if he's a card… he belongs to another fellowship, or a Oneness, or a Trinitarian, or whatever it might be, church of God, or in the Pentecostal ranks, and all those ranks. If he packs a card, they feel that the headquarters has looked him over, and tested his mind, and give him a psychiatrist's test, and see if his I.Q. was high enough that he could speak before them. If he don't, they turn him down. That's right.
E-138 Dar, vedeţi voi, adunarea ar trebui să urmărească mâna Domnului, să vadă dacă Dumnezeu i-a dat lui ordinarea sau nu. Aceea este la ce ar trebui noi să privim. Dar azi ei răstignesc pe-pe-pe Fiul lui Dumnezeu din nou. Când, un om este capabil, prin harul lui Dumnezeu, să fie chemat de Dumnezeu, să lase pe Dumnezeu să Se reflecte prin el. "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi," a spus El. Observaţi ce zi este în care trăim noi!
E-138 But, you see, the congregation ought to be watching the hand of the Lord, see whether God has give him his ordination or not. That's what we ought to be looking at. But today they crucify the—the—the Son of God afresh. When, a man is able, by the grace of God, be called of God, to let God reflect Hisself through him. "The works that I do shall you do also," He said. Notice what a day that we're living in!
E-139 Ei-ei iau, ei-ei iau-tocmai Calvarul, pe care noi îl putem în această dimineaţă, şi tocmai motivul. Acum, ei au ştiut că acela era Adevărul; dar din cauza geloziei, prejudecăţii. Ce le-a spus Isus? "Dacă Eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, atunci prin cine-cine îi scoateţi voi? Lăsaţi ca ei să fie judecătorii voştri, vedeţi, dacă Eu prin degetul lui Dumnezeu scot draci."
E-139 They, they take, they—they take the—the very Calvary, we can this morning, and the very reason. Now, they knowed that was Truth; but because of jealousy, prejudice. What did Jesus say to them? "If I cast out devils by the finger of God, then who—who do you cast them out by? Let them be your judge, see, if I by the finger of God cast out devils."
E-140 Acum, întocmai cum i-aţi auzi spunând, "Poţi tu dovedi că este degetul lui Dumnezeu?" Mie mi-ar fi plăcut să văd, mi-ar fi plăcut să aud acea întrebare pusă Lui. Ei au fost prea deştepţi pentru aceea.
E-140 Now, just like you heard them say, "Can you prove it's the finger of God?" I'd like to see, I'd like to heard that question asked Him. They were too smart for that.
E-141 Observaţi, "Pentru că El s-a făcut pe Sine Dumnezeu," şi El era Dumnezeu. "Şi noi nu-L vom avea să stăpânească peste noi."
E-141 Notice, "Because that He made Himself God," and He was God. "And we will not have Him rule over us."
E-142 Dar acum lucrul, acelaşi vechi strigăt vine din nou, "Acea Biblie a fost scrisă de oameni," spun ei. "Noi nu trebuie să trăim prin Aceea." Aceea este a lui Dumnezeu... Acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu, Însuşi.
Eu vorbeam cu un om ieri, a spus, "Păi, vreun om ar fi putut să scrie acea Biblie."
Eu am spus, "Da, acolo era. Numele Lui, noi îl cunoaştem pe El ca Dumnezeu."
E-142 But now the thing, the same old cry comes again, "That Bible was written by man," they say. "We don't have to live by That." That's God's. That's God's Word. It's God, Himself.
I was talking to a man yesterday, said, "Well, some man might have wrote that Bible."
I said, "Yes, there was. His Name, we know Him as God."
E-143 A fost scrisă în patru mii de ani aparte, aproape, Scripturile, din urmă de la Iov, tot drumul până la Noul Testament, şi scrisă de sute de-de... şi sute de ani aparte; şi a fost scrisă de oameni diferiţi, şi ei ne cunoscând pe celălalt, în diferite părţi ale ţării, şi nici un cuvânt din Ea nu va condamna pe celălalt. Eu provoc pe oricine să vină sub Sângele lui Isus Cristos şi să pretindă orice promisiune Acolo înăuntru! Dumnezeu este obligat să aibe grijă de Aceasta.
E-143 It was wrote in four thousand years apart, almost, the Scriptures, back from Job, all the way to the New Testament, and wrote by hundreds by—by… and hundreds of years apart; and was wrote by different man, and them not knowing the other, in different parts of the country, and not one Word of It will condemn the other. I dare anybody to come under the Blood of Jesus Christ and claim any promise in There! God is obligated to take care of It.
E-144 Dar ei nu o vor face. Ei vor veni, să spună, "O Doamne, eu vreau să fac ceva. Dă-mi un dar mare. Aleluia, Doamne! Glorie lui Dumnezeu, eu cred că l-am primit. Aleluia!" Aceasta nu va lucra niciodată. Tu poţi să aduci înainte o grămadă de psihologie, dar ea nu va lucra.
E-144 But they won't do it. They'll come, say, "O Lord, I want to do something. Give me a great gift. Hallelujah, Lord! Glory to God, I believe I got it. Hallelujah!" It'll never work. You might bring forth a lot of psychology, but it won't work.
E-145 Dumnezeu trebuie să recunoască acea pocăinţă. Dumnezeu trebuie să facă aceea. Noi am putea spune multe pe acea linie, dar eu sper că voi-voi înţelegeţi.
E-145 God has got to recognize that repentance. God has got to do that. We could say a lot along that line, but I hope you're—you're understanding.
E-146 Priviţi, însă acum ei nu vor avea Cuvântul să stăpânească peste ei. Eu spun, "Fiecare din voi întoarceţi-vă înapoi. Voi sunteţi botezaţi greşit. Voi aţi fost botezaţi în biserica Catolică."
E-146 Look, but now they won't have the Word rule over them. I say, "Every one of you return back. You're baptized wrong. You're baptized in the Catholic church."
E-147 "Cine eşti tu să ne spui nouă asta?" Acesta nu sunt eu, este Cuvântul. "Dar eu îţi spun, noi-noi credem..." Mie nu-mi pasă ce credeţi voi; este ceea ce spune Biblia. "Dar noi nu trebuie să trăim prin Aceea."
E-147 "Who are you to tell us that?" It's not me; it's the Word. "But I tell you, we—we believe…" I don't care what you believe; it's what the Bible says. "But we don't have to live by That."
E-148 Voi să o faceţi, sau voi sunteţi sub judecata acestei Biblii. Pentru că, "Oricine va scoate un Cuvânt din Ea, sau adaugă unul la Ea, aceluia i se va scoate, partea, din Cartea Vieţii," fie el lucrător, preot, sau oricine este el. Voi trebuie să veniţi sub stăpânirea acestui Cuvânt, pentru că Acesta este Dumnezeu. Biblia spune că Acesta este Dumnezeu.
E-148 You do do it, or you're under the judgment of this Bible. For, "Whosoever shall take one Word out of It, or add one to It, the same will be taken out of, part, of the Book of Life," let him be minister, clergyman, or whoever he is. You've got to come under the rulership of this Word, for It is God. The Bible says It's God.
E-149 "Noi nu-L vom avea să stăpânească peste noi." Ei iau crezurile lor, şi denominaţiuni şi ale lor-ale lor lucruri mărunte în care ei cred, şi au fost adoptate de consilii omeneşti, şi le iau în locul Cuvântului lui Dumnezeu.
E-149 "We won't have It rule over us." They take their creeds, and denominations, and their—their little petty things that they believe in, and has been adopted by councils of man, and take it instead of God's Word.
E-15
E-150 What did they do? They took a Barabbas, a murderer, instead of the Son of God, at the day of the first crucifixion.
E-151 Şi azi ei iau cuvântul vreunui om, care este o minciună şi calea morţii, şi refuză să ia calea Vieţii, Cuvântul lui Dumnezeu. Eu condamn această generaţie, o acuz, în Cuvântul Domnului, că ei sunt greşiţi. Ei sunt vinovaţi de răstignire, sau încearcă să răstignească Duhul.
E-151 And today they are taking some man's word, which is a lie and the way of death, and refusing to take the way of Life, God's Word. I condemn this generation, indict it, in the Word of the Lord, that they're wrong. They're guilty of crucifixion, or trying to crucify the Spirit.
E-152 Ei cheamă pentru Ao trezire, peste tot. Cum veţi avea voi o trezire când Cuvântul Însuşi nu poate lucra prin oameni? Mi-ar place ca cineva să-mi răspundă aceea. Cum poate aceasta să facă, când voi negaţi tocmai Trezirea Însăşi? Bine a vorbit profetul despre ei, "forme de evlavie." Propriile lor forme, înapoi acolo, au negat Cuvântul Vieţii. Propriile lor forme, azi, neagă lucruri care le poate aduce o trezire; crezurile şi formele lor. Da, domnule.
E-152 They call for a revival, everywhere. How you going to have a revival when the Word Itself can't work through the people? I'd like for somebody to answer that for me. How can it do, when you deny the very Revival Itself? Well did the prophet speak of them, "forms of godliness." Their own forms, back there, denied the Word of Life. Their own forms, today, deny the thing that can bring them a revival; their creeds and forms. Yes, sir.
E-153 Ei iau denominaţiunea şi crezurile lor în loc de-de Cuvânt, şi aceea răstigneşte Cuvântul Lui şi face Cuvântul Lui fără efect la oameni. Când ei văd Cuvântul lui Dumnezeu atât de viu şi doar se plasează pe Sine, că Dumnezeu a făcut promisiunea că El va face aceasta, şi aici El o face, şi ei fac haz de Acesta şi se depărtează de la ~l, aceasta este o hulă. Şi ei încearcă să răstignească Cuvântul Însuşi.
E-153 They take the denomination and their creeds instead of the—the Word, and that crucifies His Word and makes His Word of no effect to the people. When they see the Word of God so vividly and just place Itself, that God made the promise He would do this, and here He is doing it, and they make fun of It and get away from It, it's blasphemy. And they try to crucify the Word Itself.
E-154 De ce Îl răstignesc ei? Ei nu pot răstigni Cuvântul nici mai mult cum nu ar putea răstigni pe Dumnezeu. Ei au putut răstigni trupul care îl ţinea pe Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Ei au putut răstigni pe acela, dar ei nu pot răstigni pe Dumnezeu. El trebuia să fie, de data aceea, din cauză că era Jertfa, să aducă înăuntru mulţi fii care erau predestinaţi la Viaţă Eternă. Ei au trebuit să o facă atunci, dar ei nu o pot face acum. Ei nu o pot face, pentru că Cuvântul Însuşi va trăi înainte. Dar ei...
E-154 Why do they crucify It? They can't crucify the Word no more than they could crucify God. They could crucify the body that held God, the Son of God. They could crucify that, but they can't crucify God. He had to be, that time, on account of being the Sacrifice, to bring in many sons that's predestinated to Eternal Life. They had to do it then, but they can't do it now. They can't do it, for the Word Itself will live on. But they…
E-155 "Ce fac ei? Cum se formează ei? Ce spui tu atunci, predicatorule? Cum îţi zideşti tu platforma ta aici, că ei Îl răstignesc, atunci?"
E-155 "What do they do? How do they form? What are you saying then, preacher? How you building your platform here, that they crucify Him, then?"
E-156 Ei răstignesc efectele Evangheliei asupra oamenilor, prin crezurile lor. Aceea este răstignirea. Aceea unde publicul şade în aceste mari morgi, numite biserici, denominaţiuni, şi trag o linie de crez, şi aceea a avut... Cuvântul lui Dumnezeu nu poate avea un efect asupra lor, pentru că ei-ei condamnă tocmai lucrurile care Cristos a spus că vor avea loc. Aceasta doar nu vine conform crezului lor.
E-156 They are crucifying the effects of the Gospel upon the people, by their creeds. That's the crucifixion. That where the public set in these big morgues, called churches, denominations, and draw a line of creed, and that had… The Word of God can't have an effect upon them, because they—they condemn the very things that Christ said would take place. It just don't come according to their creed.
E-157 Şi nici Isus nu a venit conform înţelegerii lor despre venirea Lui. El a venit în felul în care Dumnezeu L-a trimis, şi El a venit exact cu Cuvântul. Nu-i de mirare că El a spus că El a "ascuns Aceasta de ochii celor înţelepţi şi ,Pricepuţi, şi a descoperit-O pruncilor care vor învăţa." Înţelegeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-157 And neither did Jesus come according to their understanding of Him coming. He come in the way that God sent Him, and He come exactly with the Word. No wonder He said He had "hid It from the eyes of the wise and prudent, and revealed It to babes such as would learn." Do you understand? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-158 Oh, ei au răstignit efectele Cuvântului. Eu am o grămadă de Scripturi aici. Eu aş putea doar cita două sau trei din ele. Ei au răstignit Aceasta.
Voi spuneţi, "Cum răstignesc ei Cuvântul?"
E-158 Oh, they have crucified the effects of the Word. I got a bunch of Scriptures here. I might just quote two or three of them. They crucify It.
You say, "How do they crucify the Word?"
E-159 Când Isus a spus că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, Evrei 13:8; ei spun, "În aşa fel El este." Vedeţi? În ordine.
E-159 When Jesus said that He is the same yesterday, today, and forever, Hebrews 13:8; they say, "In such a way He is." See? All right.
E-160 Şi Isus a spus, ultima Lui poruncă către Biserică, "Mergeţi în toată lumea," Marcu 16, "mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia. Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Toată lumea; la fiecare făptură!" Şi nu este atinsă încă pe jumătate. Şi sunt milioane care mor, în fiecare an, care nu, nici măcar nu au auzit Numele lui Isus. Deci, încă sunt poruncile generale. Încă este o poruncă a lui Dumnezeu. "Toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi se botează va fi salvat; cel ce nu crede va fi osândit. Şi aceste semne vor urma pe acei ce cred: în Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; dacă vor lua şerpi, sau bea lucruri de moarte, nu-i v-a vătăma; dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi."
E-160 And Jesus said, His last commandment to the Church, "Go ye into all the world," Mark 16, "go ye into all the world, and preach the Gospel. These signs shall follow them that believe. All the world; to every creature!" And it ain't half reached yet. And there is millions die, every year, that don't, never even heard the Name of Jesus. So, it's still the general orders. It's still a commandment of God. "All the world, and preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe: in My Name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues; if they take up serpents, or drink deadly things, it shall not harm them; if they lay their hands on the sick, they shall recover."
E-161 Şi ei spun, "Aceea a fost pentru acea generaţie," şi ei fac porunca lui Dumnezeu fără efect, la Aceasta, şi ei răstignesc efectul Cuvântului la oameni. Amin.
E-161 And they say, "That was for that generation," and they make the commandment of God of none effect to This, and they crucify the effect of the Word to the people. Amen.
E-162 Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, cu cheile Împărăţiei; pe care Isus tocmai i le dăduse, "Orice spui tu aici, Eu voi spune Acolo sus."
E-162 Peter said, on the Day of Pentecost, with the keys to the Kingdom; that Jesus had just given him, "Whatever you say here, I'll say it up There."
E-163 Şi în Ziua Cincizecimii ei au întrebat ce ar putea face să primească Duhul Sfânt, că ei s-au bucurat atât de mult de El; urmărind pe alţii acţionând ca ceea ce ei ar fi numit prosteşte; se clătinau, şi săreau, şi cădeau, şi acţionau de parcă erau beţi.
Şi ei, spuneau, "Aceşti oameni sunt plini de vin nou."
E-163 And on the Day of Pentecost they asked what they might do to receive the Holy Spirit, that they was so enjoying It; watching others acting what they would call silly; stagger, and jump, and fall, and acting like they were drunk.
And they, saying, "These man are full of new wine."
E-164 Dar acolo era un om carţ s-a ridicat în picioare, cu numele de Petru, care avea cheile Împărăţiei, şi a spus, "Aceştia nu sunt beţi," Fapte 2, "precum presupuneţi, întrucât este ceasul al treilea din zi. Dar aceasta este aceea despre ce s-a vorbit." Vedeţi, drept înapoi la Cuvânt din nou, arătând că Duhul este încă Cuvânt, şi Cuvântul este încă Duh, Cuvântul lui Dumnezeu. "Şi va veni, aşa cum s-a vorbit de profetul Ioel, Ioel 2:38. 'Şi se va împlini în ultimele zile, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste toată suflarea."'
E-164 But there was a man stood up, by the name of Peter, who had the keys to the Kingdom, and said, "These are not drunken," Acts 2, "as you suppose, seeing it's the third hour of the day. But this is that which was spoken of." See, right back to the Word again, showing that the Spirit is still Word, and the Word is still Spirit, the Word of God. "And it shall come, as spoken by the prophet Joel, Joel 2:38. 'And it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out My Spirit upon all flesh.'"
E-165 Ascultaţi la acel profet stând acolo. Uitaţi-vă la el, neînfricat, stând acolo asupra acelui grup, şi condamnându-i, acuzându-i. A spus, "Aceasta este Scriptura! Aceasta este ceea ce a fost vorbit de profetul! 'Eu voi turna Duhul Meu peste toată suflarea. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi. Peste robii şi roabele Mele Eu voi turna Duhul Meu; şi Eu voi arăta semne în ceruri sus, şi pe pământ; foc, şi stâlpi de fum, şi vapori."' Dovedind Aceasta prin Cuvânt, că Acesta era Cuvântul.
E-165 Listen at that prophet standing there. Look at him, fearless, standing there upon that bunch, and condemning them, indicting them. Said, "This is the Scripture! This is that that was spoke of by the prophet! 'I'll pour out My Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. On My handmaids and maidservant I'll pour out of My Spirit; and I'll show signs in the heavens above, and on earth; fire, and pillars of smoke, and vapor.'" Proving It by the Word, that It was the Word.
E-166 Şi ei au râs şi au făcut haz de Acesta, şi au mers la judecată. Şi oraşul a fost ars, şi şi-au mâncat copiii unul la altul. Şi astăzi ei sunt un popor împrăştiat prin toată lumea, arătând că Duhul Sfânt încă rămâne Cuvântul lui Dumnezeu, să aducă acest Cuvânt să-L facă viu.
E-166 And they laughed and made fun of It, and they went to judgment. And the city was burned, and they eat one anothers' children. And today they're a scattered people throughout all the world, showing the Holy Spirit still remains the Word of God, to bring this Word to make It live.
E-167 Isus Cristos a fost Persoana, Omul, Dumnezeu. Aleluia. El a fost manifestarea lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu în formă de trup, ca să reflecte Cuvântul lui Dumnezeu pentru acea epocă, să facă acea epocă să vadă promisiunea lui Dumnezeu pentru acea epocă.
E-167 Jesus Christ was the Person, Man, God. Hallelujah. He was the manifestation of God. He was God in a body form, to reflect the Word of God for that age, to make that age see God's promise for that age.
E-168 Şi Duhul Sfânt este acelaşi lucru azi. Este Duhul lui Dumnezeu asupra Cuvântului scris, încercând să găsească pe cineva să se reflecte pe Sine la această epocă, să dovedească că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Sfântul Ioan 14:12, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Vedeţi, constant încercând să Îşi găsească calea să se reflecte pe Sine.
E-168 And the Holy Ghost is the same thing today. It's the Spirit of God upon the written Word, trying to find somebody to reflect Itself to this age, to prove that He's the same yesterday, today, and forever. Saint John 14:12, "The works that I do shall you also." "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." See, constantly trying to find Its way to reflect Itself.
E-169 Şi ei n-au putut s-o facă. Oamenii s-au gândit atât de mult la denominaţiunile lor, micile lor cuiburi ce le aveau, şi aşa mai departe, numite "bisericile" lor, aşa că ei nu au vrut să asculte de aceasta. Aşa fac ei azi, acelaşi lucru, răstignesc din nou.
E-169 And they could not do it. The people thought so much of their denominations, their little nests that they had, and so forth, called their "churches," so they wouldn't listen to it. So do they do it today, same thing, crucify afresh.
E-170 Petru, în Ziua Cincizecimii, el a spus, "Voi bărbaţi care locuiţi în Ierusalim, în Iudeea, ascultaţi de cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi. Dacă veţi sta liniştiţi, eu vă voi arăta ce este." Şi el merge înainte şi le explică.
E-170 Peter, on the Day of Pentecost, he said, "You man that dwell in Jerusalem, in Judaea, hearken to my words. These are not drunk. If you'll stand still, I'll show you what it is." And he goes ahead and explains to them.
E-171 Când inimile lor au fost străpunse, când ei au auzit Aceasta, au spus, "Ce putem face să fim salvaţi? Ce putem face să primim Aceasta? Noi suntem convinşi căci cuvântul tău este corect."
E-171 When their hearts was pricked, when they heard This, said, "What can we do to be saved? What can we do to receive This? We're convinced that your word is right."
E-172 El a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Pentru că aceasta este pentru voi şi copiii voştri, cei ce sunt departe, chiar atât de mulţi câţi Domnul Dumnezeul nostru îi va chema. Aceasta este ceea ce au ei de făcut. Să se pocăiască, şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos."
E-172 He said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For this is to you and your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. This is what they got to do. Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ."
E-173 Şi, azi, Biserica Romano Catolică a adoptat, "Tată, Fiu, Duh Sfânt," ca să ia locul Aceluia. În loc de Acela, o împărtăşanie. "Scoate limba şi ia o azimă, şi preotul bea vinul, şi voi sunteţi una împreună. "Împărtăşirea," în loc de a fi Duhul Sfânt, numită, "sfânta Cuminecătură." Şi un "Tată, Fiu, Duh Sfânt," un botez trinitarian, când nici măcar nu este vorbit de acesta în Biblie. Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. Şi când tu arăţi asta acestei generaţii ticăloase...
E-173 And, today, the Roman Catholic church adopted, "Father, Son, Holy Ghost," to take That's place. Instead of That, a communion. "Lick out a tongue and take up a wafer, and the priest drink the wine, and you're one together." The "communion," in the stead of being the Holy Ghost, called, "holy Eucharist." And a "Father, Son, Holy Ghost," a trinitarian baptism, when it's not even spoke of in the Bible. The Name of Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. And when you show that to this onward generation…
E-174 Aşa cum a spus Petru, "Mântuiţi-vă din această generaţie ticăloasă."
E-174 As Peter said, "Save yourselves from this onward generation."
E-175 Când le arăţi Aceasta, ce fac ei? Fac haz de Aceasta, şi spun, "Biserica noastră nu învaţă Aceasta în felul acela." Atunci voi sunteţi vinovaţi, voi sunteţi vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos, prin a lua la oparte Puterea lui Dumnezeu de la oameni. Voi răstigniţi tocmai Cuvântul faţă de ei, şi vă condamnaţi voi înşivă cu adunarea voastră, îi conduceţi într-o capcană de moarte.
E-175 When you show It to them, what do they do? Make fun of It, and say, "Our church don't teach It that way." Then you're guilty, you're guilty of the crucifixion of Jesus Christ, by taking the power of God away from the people. You crucify the very Word to them, and you condemn yourself with your congregation, lead them into a death trap.
E-176 Aşa cum am spus despre acel lucrător duminica trecută, era Martin Luther King jos acolo cu acei oameni scumpi, conducându-i drept într-o capcană de moarte. Oh, dacă cineva ar putea măcar vorbi acelui om! Doresc să fi putut. Doar pentru o mică revoltă de propunere şcolară, vedeţi, sau ceva... Ce diferenţă? Doamne, Dumnezeule! Dacă oamenii nu au destulă inimă să se asocieze cu un om din cauza culorii lui, ei sunt condamnaţi şi morţi, oricum. Naţiunea le dă drept. Nu luptaţi împotriva ei. Nu. Ce ar fi dacă cineva ar fi spus tuturor Irlandezilor sau cineva, tuturor Germanilor, sau altcuiva, că trebuie să se disocieze? Aceea niciodată nu ar deranja Creştinii. Ei s-ar mişca drept înainte. Şi omul acela este un Creştin. Ca un-ca un lucrător, el nu ar trebui să-i conducă pe oamenii aceia într-o revoltă împotriva aceluia. Ei vor cauza ca milioane să moară. Aceasta va începe o altă revoluţie. Şi este o ruşine să faci aceea.
E-176 As I said about that minister last Sunday, was Martin Luther King down there with them precious people, leading them right into a death trap. Oh, if somebody could only talk to that man! Wish I could. Just for a little uprising of the school proposition, see, or some… What difference? My, goodness! If the people ain't got heart enough to associate with a man because of his color, they're condemned and dead, anyhow. The nation gives them right. Don't fight against it. Don't. What if somebody said all the Irish or somebody, all the German, or somebody else, had to disassociate? That would never bother Christians. They would move right on. And that man's a Christian. As—as a minister, he shouldn't lead them people into a revolt against that. They're going to cause millions to die. It'll start another revolutionary. And it's a shame to do that.
E-177 Acelaşi lucru se întâmplă chiar aici. [Fratele Branham bate o dată în amvon – Ed.] Exact acelaşi lucru din nou. Asta-i adevărat. Vedeţi? Oamenii, ce ar fi dacă ei s-ar uita numai la Adevăr, şi să vadă ce este Adevărul. "Biserica noastră nu crede aceea. Noi avem o altă cale." Ei bine, nu este calea corectă. Aceasta nu este treaba.
E-177 The same thing happens right here, exactly the same thing again. That's right. See? The people, how if they'd only look at Truth and see what Truth is. "Our church don't believe that. We got some other way." Well, it ain't the right way. It ain't the thing.
E-178 El a spus, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor." Acum ei nu o vor face. Oh, atunci ce au făcut ei? Acum acela este doar un lucru, peste sute. Noi vom ajunge la el, poate, cât putem de repede.
E-178 He said, "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins." Now they won't do it. Oh, then what did they do? Now that's just one thing, upon hundreds. We'll get to, maybe, as fast as we can.
E-179 Acum a doua răstignire, atunci. Dacă un om acceptă "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," un-un crez în locul Cuvântului, titluri în locul Numelui, ce face el oamenilor? El răstigneşte efectele Cuvântului la oameni, când el spune, că, "Marcu 16 a fost doar pentru generaţia aceea."
E-179 Now the second crucifixion, then. If a man accepts "Father, Son, and Holy Spirit," a—a creed in the stead of the Word, titles instead of the Name, what does he do to the people? He crucifies the effects of the Word to the people, when he says, that, "Mark 16 was just for that generation."
E-180 Iar Dumnezeu a spus, El însuşi chiar acolo, Isus vorbindu¬le, a spus, "Mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; cel ce nu crede va fi osândit. Şi aceste semne vor urma pe cei..." Cât de departe? Fiecare naţiune, fiecare crez, fiecare limbă, fiecare rasă, fiecare popor, aceeaşi Evanghelie. "Şi aceste semne vor urma pe cei ce cred." Şi când un om încearcă să taie aceea afară din Biblie, el răstigneşte efectele Evangheliei pentru acea adunare. Deci eu vă acuz, în Numele lui Isus Cristos! Voi sunteţi vinovaţi de omorârea Domnului!
E-180 And God said, Himself right there, Jesus talking to them, said, "Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them…" How far? Every nation, every creed, every tongue, every race, every people, the same Gospel. "And these signs shall follow them that believe." And when a man tries to cut That out of the Bible, he crucifies the effects of the Gospel to that congregation. So I indict you, in the Name of Jesus Christ! You are guilty of murdering the Lord!
E-181 Biserica L-a urât. De ce? El era tocmai Dumnezeul lor. Ei L-au urât, şi L-au negat de a fi Mesia lor. Nu, domnule, ei nu au vrut un Mesia ca acela.
E-181 The church hated Him. Why? He was their very God. They hated Him, and denied Him to be their Messiah. No, sir, they didn't want such a Messiah as that.
E-182 Jar azi biserica face acelaşi lucru. Ea neagă Cuvântul. Ei nu Îl vor. Este în contradicţie cu ceea ce au fost ei învăţaţi să creadă prin crezurile lor.
E-182 And today the church does the same thing. It denies the Word. They don't want It. It's contradictory to what they've been taught to believe by their creeds.
E-183 Şi Cuvântul este Mesia. Voi credeţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ei bine, reflectarea Cuvântului atunci ce este? O reflectare a lui Mesia, care este Duhul Sfânt printre noi. El se reflectă pe Sine, încearcă, oriunde poate El găsi o lampă prin care El poate privi, care nu este afumată cu crezuri şi lucruri, El poate da Lumină prin ea.
E-183 And the Word is the Messiah. You believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Well, the reflection of the Word then is what? A reflecting a Messiah, which is the Holy Ghost among us. He is reflecting Himself, tries to, wherever He can find a lamp that He can look through, that ain't smoked up with creeds and things, He can give Light through.
E-184 Amintiţi-vă, "ele s-au trezit şi şi-au curăţit lămpile lor," şi şi-au spălat sticlele, dar era prea târziu. Deci când un om vede aceşti Luterani, Prezbiterieni, Metodişti, încercând să intre înăuntru în aceste ultime zile să primească Duhul Sfânt, păi, voi ştiţi că ei nu-L capătă. Ei bine, ei ar putea vorbi în limbi şi sări în sus şi-n jos, dar urmăriţi ce se întâmplă. Ei absolut... Este un semn al timpului că ea este terminată. Noi suntem la sfârşit.
E-184 Remember, "they rose and trimmed their lamps," and washed out the chimneys, but it's too late. So when a man sees these Lutheran, Presbyterian, Methodists, trying to come in in these last days to receive the Holy Ghost, why, you know they don't get It. Well, they might speak in tongues and jump up-and-down, but watch what happens. They absolutely… It's a time sign that she's over. We're at the end.
E-185 Aproape oricând, Biserica ar putea auzi chemarea, să, "Veniţi Sus!" Amin.
E-185 Most any time, the—the Church could hear the challenge, to, "Come on High!" Amen.
E-186 Doar exact şezând chiar în ordine. Duhul Sfânt aici făcând pe Isus Cristos o realitate prin acei prin care El poate lucra, dovedindu-se pe Sine; vine jos, ia fotografia Lui, o arată, face ca ştiinţa să o ia, să discute despre ea, şi toate celelalte, dovedind chiar exact că ce El a spus El va face. Făcând exact lucrurile pe care El a spus că El le va face, Scriptural. Acum, nu vreun crez, sau vreo idee prelucrată de vreun om, o mulţime de sânge, foc, şi fum, şi lucruri; ci o evidenţă Mesianică Scripturală. Au o mulţime de imitări şi imitatori, şi-şi aşa mai departe; dar aceea Îl face numai Cuvântul real să strălucească cel mai bine, asta-i adevărat, îi lasă pe oamenii care sunt spirituali, care pot judeca între bine şi rău. Vedeţi?
E-186 Just exactly setting just in order. The Holy Spirit here making Jesus Christ a reality through the ones that He can work through, proving Hisself; come down, takes His picture, shows it, makes science take, talk about it, and everything else, proving just exactly what He said He would do. Doing exactly the things He said He would do, Scripturally. Now, not some creed, or some man's worked-up idea, a lot of blood, fire, and smoke, and stuff; but a Scriptural's Messiahic evidence. Got a lot of impersonations, and impersonators, and—and so forth; but that only makes the real Word shine Its best, that's right, lets people who are spiritual, who can judge between right and wrong. See?
E-187 Îl neagă pe El! Au negat pe Mesia lor, "Noi nu L-am vrut." Şi acelaşi lucru fac ei azi, "Ei bine, dacă eu trebuie să merg acolo jos şi să acţionez ca acel grup, eu nu-L vreau deloc." În ordine, atunci tu nu-L ai, deloc. Asta-i tot. Vedeţi? La fel acum.
E-187 Denies Him! Denied their Messiah, "We didn't want Him." And the same thing they do today, "Well, if I had to go down there and act like that bunch, I don't want It at all." All right, then you don't have It, at all. That's all. See? Same now.
E-188 Deşi El a fost potrivit identificat, ei nu L-au vrut. Ei L-au urât. De ce a fost aceasta? Noi am numit păstorii lor o grămadă de "şerpi." El a spus, "Voi grămadă de pereţi văruiţi. Voi nu sunteţi nimic decât un cimitir. Exteriorul vostru este şlefuit cu robe şi gulere întoarse, şi în interior sunt oase de oameni morţi." Vedeţi? El nu i-a menajat cu nimic. Un micuţ Galilean, un fiu de tâmplar, dar El nu i-a menajat cu nimic. El le-a spus.
E-188 Although He was properly identified, they didn't want Him. They hated Him. Why was it? We call their pastors a bunch of "snakes." He said, "You bunch of whited walls. You're nothing but a graveyard. The outside of you is polished with robes and turned-around collars, and the inside is dead men's bones." See? He didn't pull no punches. One little bitty Galilean, a carpenter's son, but He didn't pull no punches. He told them.
E-189 "Nu gândiţi," a spus Ioan, premergătorul Lui, a spus... El este altul care nu a menajat cu nimic. El a spus, "Nu veniţi în jur aici spunând cum îl aveţi pe Abraham ca părintele nostru. Dumnezeu poate din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Da, domnule. "Securea este pusă la rădăcina pomului, şi fiecare pom care nu aduce roade este retezat jos şi aruncat în foc." Da, domnule. Dumnezeu este strict, este ferm şi serios cu Cuvântul Lui. Da, domnule.
E-189 "Don't think," John said, the forerunner of Him, said… He's another didn't pull any punches. He said, "Don't come around here saying how you got Abraham to our father. God is able of these stones to rise children to Abraham." Yes, sir. "The axe is laid to the root of the tree, and every tree that don't bring forth fruit is hewed down and cast into the fire." Yes, sir. God is strict, is firm and stern with His Word. Yes, sir.
E-190 Observaţi, Isus, dovedit de Scriptură! Voi mă auziţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Isus a fost identificat de Dumnezeu, prin Scripturi, că El era Mesia. Este adevărat? ["Amin."] Noi vom ajunge la acuzaţia lui Petru, în câteva minute, şi veţi afla dacă a fost sau nu. El a fost temeinic identificat, că El era Dumnezeu manifestat într-un Om, numit Fiul lui Dumnezeu. Asta-i adevărat. Cu toate că, El a fost potrivit identificat şi adeverit Cuvântul promis, că El era Mesia. Moise a spus, "Acest Mesia, când El vine, El va fi un profet," şi toate aceste lucruri vor avea loc.
E-190 Notice, Jesus, proven by the Scripture! Do you hear me? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Jesus was identified by God, through the Scriptures, that He was Messiah. Is that right? ["Amen."] We'll get to Peter's indictment, in a few minutes, and you'll find out whether it was or not. He was thoroughly identified, that He was God manifested in a Man, called the Son of God. That's right. Although, He was properly identified and vindicated the promised Word, that He was Messiah. Moses said, "This Messiah, when He comes, He'll be a prophet," and all these things will take place.
E-191 Femeia mică cu... stând la fântână, şi toată starea murdară în care era ea, ce a simbolizat aceea? Că Dumnezeu în aceste ultime zile va trage afară proscrişi.
E-191 The little woman with the… standing at the well, and all that dirty condition that she was, what did that symbolize? That God in these last days would pull out outcasts.
E-192 Amintiţi-vă seara trecută, la cununie... Sau, data cealaltă când am predicat aici. La cina de nuntă, ei au spus cum ei au spus. "Eu am făcut un mare ospăţ, şi aşa mai departe. Şi toţi aceşti oameni, Eu i-am rugat, şi fiecare avea o scuză. 'Eu nu o pot face, pentru că ar ruina crezurile noastre. Eu nu pot veni, pentru că eu am a mea... Eu mi-am luat o nevastă; ea nu mă lasă să vin. Doamne, eu-eu m-am căsătorit cu o biserică aici jos. Mama mea a fost Metodistă, sau Baptistă, sau o Catolică, sau Prote-... eu doar nu pot sta pentru Acela."'
E-192 Remember last night, at the wedding… Or, the other time I preached here. At the wedding supper, they said how they said. "I've made a great feast, and so forth. And all these men, I've bid them, and each one had an excuse. 'I can't do it, because it would ruin our creeds. I can't come, because I have my… I've married a wife; she won't let me come. My, I—I got married to a church down here. My mother was Methodist, or Baptist, or a Catholic, or Prote-… I just can't stand for That.'"
E-193 El a spus, "Şi voi nu veţi veni? Şi nu veţi gusta cina Mea! Dar ieşiţi acolo afară şi siliţi prostituate şi curve, şi beţivani, şi orice există acolo. Aduceţi-i înăuntru, şi Eu îi voi îndrepta. Eu Mi-am făcut cina, şi oaspeţii Mei-Mei... Masa Mea este aşezată, şi acolo urmează să fie cineva acolo." Ei nu au venit. El i-a condamnat pe acei Iudei.
E-193 He said, "And you won't come. And you won't taste My supper! But get out there and compel prostitutes and harlots, and drunkards, and whatever there is. Bring them in, and I'll straighten them up. I've made My supper, and My—My guests… My table is set, and there is going to be somebody there." They didn't come. He was condemning them Jews.
E-194 Dar cum este azi? "Eu-eu-eu aparţin la cea Prezbiteriană. Eu-eu nu pot. Eu sunt Metodist, Lutheran. Eu sunt unitarian. Eu sunt duotarian. Eu sunt aceasta. Eu nu pot. Eu nu pot." Acolo sunteţi voi. Voi nu veţi fi acolo atunci! Aceea este exact ce a spus El. În ordine.
E-194 What about today? "I—I—I belong to the Presbyterian. I—I can't. I'm Methodist, Lutheran. I'm a oneness. I'm a twoness. I'm a this. I can't. I can't." There you are. You won't be there then! That's exactly what He said. All right.
E-195 Complet adeverit, Mesia. Complet adeverit, Cuvântul, Cuvântul promis. Dumnezeul care a promis Cuvântul, că acesta ce va fi Mesia, aici El a venit şi a stat exact. El le-a spus, "Acum, unde am greşit Eu?" Dacă nu Mă puteţi crede ca un Om, credeţi lucrările care le fac Eu; căci ele sunt lucrurile care spun Cine sunt Eu. Ele sunt acelea ce spun că Eu sunt Mesia. Voi nu vreţi să Mă credeţi, pentru că vă gîndiţi că-că Iosif de acolo... Şi Eu am fost născut acolo în acea mică colibă, şi-şi tatăl Meu vitreg aici este un-un tâmplar jos acolo. Şi-şi voi..."
E-195 Properly a vindicated, Messiah. Properly a vindicated, the Word, the promised Word. The God that promised the Word, that this what the Messiah would be, here He come and stood exactly. He said to them, "Now, where have I failed? If you can't believe Me as a Man, believe the works that I do; for they are the things that tell Who I am. They're the ones that says I'm Messiah. You don't want to believe Me, because you think that—that Joseph over there… And I was born over there in that little hut, and—and My foster father here is a—a carpenter down there. And—and you…"
E-196 Când El a venit acolo în Galileea, ei, şi urma să facă... El a spus, "Măi, cine este acest Ins? Cine este Acesta? Ei bine, acest Om, nu este acela... Nu este Joses şi ei toţi fraţii Lui aici? Nu sunt surorile Lui cu noi? Nu este mama Lui numită Maria, şi tatăl Lui numit Iosif? De unde, de unde aţi luat voi un Ins ca acela? Din ce şcoală a venit El? El nu are carnet de părtăşie. El, El nu are nici un fel de recomandare. Unde a făcut un Ins ca acela... Unde aţi luat aceasta, oricum?"
E-196 When He come into Galilee there, they, and was going to make… He said, "Hey, Who is this Fellow? Who is This? Well, this Man, isn't that… Isn't Joses and all them His brothers here? Isn't His sisters with us? Isn't His mother called Mary, and His daddy called Joseph? Where, where did you get a Guy like that? What school did He come from? He has no fellowship card. He, He don't have any credentials. Where did a Guy like that… Where did you get this at, anyhow?"
E-197 Şi Biblia a spus că El a fost-El a fost ofensat. El a spus... Multe lucrări puternice El nu a putut face; şi El doar şi-a întors spatele şi a plecat de la ei. El a spus, "Un profet nu este lipsit de onoare decât printre propriul lui popor, înţelegeţi, în propria lui ţară," urmăriţi, "sau în propria lui ţară."
E-197 And the Bible said He was—He was offended. He said… Many mighty works He could not do; and just turned His back and walked away from them. He said, "A prophet is not without honor except he's among his own people, see, in his own county," watch, "or his own country."
E-198 Acolo este El, complet adeverit, Mesia. Nu şi-a luat nici o stimă de-a Lui proprie. El a spus, "Eu nu pot face nimic decât ce văd pe Tatăl făcând." Şi El i-a provocat să întrebe dacă acela era Mesia.
E-198 There He is, properly a vindicated, the Messiah. Took no credit of His own. He said, "I can do nothing but what I see the Father doing." And He challenged them to ask if that was the Messiah.
E-199 Şi priviţi la acea mică femeie cu reputaţie rea; ea a recunoscut aceasta. Ea, ea nu era nedocumentată. Candela nu era... Ea era moral greşită, desigur. Nimeni nu ar aproba aceea. Legile lui Dumnezeu condamnă aceea. Ea era moral greşită. Dar ea...
E-199 And look at that little old ill-famed woman; she recognized it. She, she wasn't indocumated. The lamp wasn't… She was morally wrong, of course. No one would endorse that. The laws of God condemn that. She was morally wrong. But she…
E-200 Vedeţi, Dumnezeu nu vă judecă pe ale voastre... ceea ce sunteţi. El se bucură... El nu judecă cât de mari sunteţi sau cât de mici sunteţi. El vă judecă inima, ceea ce vreţi să fiţi.
E-200 See, God don't judge you upon your… what you are. He enjoy… He judges not how big you are or how little you are. He judges your heart, what you want to be.
E-201 Şi ea nu a vrut nici unul din acele lucruri. Şi când Acesta a strălucit înaintea ei, Acela era ce ea vroia. Nu contează ce era ea atunci, ea era gata să vină. Vedeţi? Dumnezeu judecă inima. Omul judecă aparenţa exterioară. Dumnezeu se uită la inimă. Nu contează ce a fost ea; Lumina aceea a sclipit, şi aceea a stabilit-o. Ea a apucat-esenţa Vieţii Eterne.
E-201 And she didn't want none of that stuff. And when This flashed before her, That's what she wanted. No matter what she was then, she was ready to come. See? God judges the heart. Man judges the outward appearance. God looks upon the heart. No matter what she was; that Light flashed, and that settled it. She caught the—the—the—the essence of Eternal Life.
E-202 Oh, vai, ce bogată este aceasta, pentru mine, înţelegeţi, să văd şi să ştiu că acesta este Adevărul. Eu voi-eu voi sta lângă Acesta. Eu voi lăsa... Dumnezeul Cerului se va ridica, şi glasul meu va fi pe banda magnetică a marelui timp al lui Dumnezeu acolo, şi va condamna această generaţie în ziua din urmă. Pentru că, este-este pe bandă magnetică, apoi va fi pe banda Eternă atunci. Asta-i adevărat. Condamn această generaţie de predicatori care au o formă de evlavie, şi neagă Puterea Cuvântului şi manifestarea Lui când El este complet identificat că încă El este Isus Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu îi acuz, prin Cuvântul lui Dumnezeu.
E-202 Oh, my, how rich this is, to me, see, to see and know that it's the Truth. I'll—I'll stand by This. I'll let… The God of Heaven will raise up, and my voice will be on the magnetic tape of God's great time yonder, and it will condemn this generation in the last day. Cause, it's—it's on magnetic tape, then it'll be on the Eternal tape then. That's right. Condemn this generation of preachers who has a form of godliness, and denying the Power of the Word and Its manifestation when It's properly identified that He is still Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I indict them, by the Word of God.
E-203 Eu va trebui să ajung la o altă promisiune, repede, pentru că noi avem numai vreo cinsprezece minute.
E-203 I'll have to get to another promise, quickly, 'cause we only got about fifteen minutes.
E-204 "Acolo ei-acolo ei..." Ce? Oh, vai! Calvarul! Şi ei L-au "răstignit," în al treilea rând. Ei L-au răstignit, prin a nu recunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu promis manifestat. Şi de ce au răstignit ei pe acel Om? Vă puteţi doar imagina? Lăsaţi-mă să merg înapoi un minut. De ce acei oameni ar răstigni un Om ca acela? Aşa cum Maria...
E-204 "There they—there they…" What? Oh, my! Calvary! And they "crucified" Him, thirdly. They crucified Him, not by recognizing God's promised Word made manifest. And why did they crucify that Man? Could you just imagine? Let me go back a minute. Why would them people crucify a Man like that? As Mary…
E-205 Aşa cum am citit odată o carte, numită Prinţul Casei lui David. A fost scrisă de Ingraham, Doctor Ingraham. Minunată carte! Este o dramă, se presupune a fi în parte adevărată, a fost luată dintr-un vechi manuscris despre o femeie numită Adina, că ea... Ea a mers acolo în Palestina, de la-de jos din Egipt, la Cairo, cred eu că era, să-şi termine studiile. Şi ea a fost acolo în perioada timpului lui-lui Cristos, şi ea trebuia să-i scrie înapoi tatălui ei. Ar fi bine dacă aţi lua-o şi aţi citi-o. Este, este într-adevăr bună. Prinţul Casei lui David. Acelaşi om care a scris Stâlpul de Foc; şi, din aceea, Cecil DeMilles a luat Cele Zece Porunci.
E-205 As I read a book one time, called The Prince of the House of David. It was wrote by Ingraham, Doctor Ingraham. Wonderful book! It's a drama, supposed to be partly true, of some old manuscript was taken off of a woman named Adina, that her… She went over to Palestine, from—from down in Egypt, to Cairo, I believe it was, to finish her education. And she was there during the time of—of Christ, and she was supposed to write back to her father. It would be good if you picked it up and read it. It, it's really good, The Prince of the House of David. The same man that wrote The Pillar of Fire; and, out of that, Cecil DeMilles took The Ten Commandments.
E-206 Acum noi aflăm că, în această carte, această Adina a scris înapoi. Şi ea a spus, în ziua răstignirii, că Maria Magdalena, din care El a scos şapte draci, a alergat înaintea mulţimii, a spus, "Ce a făcut El? Ce a făcut El? Doar a vindecat bolnavii şi a încercat să elibereze pe cei ce erau în închisori! Ce a făcut El decât numai bine? Cineva să spună aceasta!"
E-206 Now we find that, in this book, this Adina wrote back. And she said, on the day of the crucifixion, that Mary Magdalene, the one who He cast out seven devils, run out before the crowd, said, "What has He done? What has He done? Only heal the sick and try to deliver those that were in prisons! What has He done but good? Somebody say it!"
E-207 Şi un bărbat a pleznit-o până dincolo de curte, aproape, şi a spus, "Veţi crede voi pe acea femeie proastă, înaintea preoţilor voştri?"
E-207 And a man slapped her plumb across the yard, almost, and said, "Would you believe that silly woman, before your priests?"
E-208 Acolo sunteţi voi. Vedeţi? Ce a făcut El? El nu a făcut nimic. De ce L-au răstignit ei? De ce? De ce? Pentru că ei nu au recunoscut Cine era El.
E-208 There you are. See? What had He done? He done nothing. Why'd they crucify Him? Why? Why? Because they didn't recognize Who He was.
E-209 Este acelaşi lucru astăzi. Predicatorii, şi oamenii din zilele acestea, şi învăţătorii noştri moderni, aşa de mult au îndoctrinat pe oameni să creadă că Aceasta este "vrăjitorie, sau diavolul, sau o telepatie mintală, sau ceva păcăleală, sau vreun fel de truc," încât oamenii nu recunosc că aceasta este adeverirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru această zi. Sunt semnele zilei de pe urmă.
E-209 That's the same thing today. The preachers, and people of this days, and our modern teachers, has so indocumated the people to believe that This is "witchcraft, or the devil, or a mental telepathy, or some hoax, or some kind of a trick," until the people don't recognize that it's the vindication of God's Word for this day. It's the last-day signs.
E-210 Bisericile, dacă tu nu aparţii de organizaţia lor, ei vor spune, "Ah, păi, aceea este ceva invenţie. Aceea este-aceea este o păcăleală. Păi, priveşte jos aici la Aşa-şi-aşa şi Aşa-şi¬aşa." Dar lăsaţi-i o dată să dovedească adevăratul Lucru ca fiind o păcăleală. Aha. Lăsaţi-i o dată să dovedească că Acesta este greşit. Ei nu o pot face. Acesta niciodată nu a fost cunoscut să fie greşit, şi El nu va fi, pentru că Acesta este Dumnezeu. Vedeţi? Dar le place să arate cu degetul.
E-210 The churches, if you don't belong to their organization, they'll say, "Ah, well, that's some make up. That's—that's a hoax. Well, look down here at So-and-so and So-and-so." But let them one time prove the real Thing to be a hoax. Uh-huh. Let them one time prove that It's wrong. They can't do it. It's never been known to be wrong, and It never will be, because It's God. See? But they like to point.
E-211 Ei gândesc, "Oh, bine, dacă ar fi fost vreun om cu un nume mare!" Pentru că este un mic grup, un mic mănunchi care este cumva proscris, "Ei bine, noi scoatem acea persoană afară din biserica noastră." Vedeţi? "Ei, ei obişnuiau să vină la grupul nostru, vedeţi, dar ei au mers acolo cu aceasta, şi ei au mers acolo cu aceea, şi acum, vedeţi, ei o sfârşesc... Ei bine, priviţi ce este, cine este el."
E-211 They think, "Oh, well, if it was some man with a great name!" Because it's a little group, a little bunch that's kind of outcast, "Well, we turned that person out of our church." See? "They, they used to come to our group, see, but they went over with this, and they went over with that, and now, you see, they wind up… Well, look what it is, who it is."
E-212 Mie nu-mi pasă. Ei au putut spune acelaşi lucru despre Petru, Iacov, şi Ioan. Sau, "Un om ignorant şi neînvăţat," au spus ei. Dar ei au trebuit să-şi dea seama, că ceva s-a întâmplat de la acel timp. Ei au fost cu Isus. Aceea este ce a făcut deosebirea. Vedeţi?
E-212 I don't care. They could said the same thing about Peter, James, and John. "A ignorant and unlearned man," they said. But they had to take notice, something had happened since that time. They had been with Jesus. That's what made the difference. See?
E-213 Ei au făcut-o pentru că ei nu au ştiut Cine era El. Ei nu au ştiut că adeverirea Cuvântului lui Dumnezeu nu stătea sus acolo în acea zi... Acum, a fost într-o zi, şi aceea era drept; a fost, într-o zi, doar să ţină acele legi şi lucruri. Dar aceleaşi legi care au fost, care ei le ţineau, i-a îndreptat spre un timp când El va veni şi să fie acest Om care El trebuia să fie. Ei au avut această parte, dar nu au luat cealaltă parte.
E-213 They did it because they didn't know Who He was. They didn't know that the vindication of God's Word wasn't standing up there in that day… Now, it was at one day, and that was right; it was, at one day, just keep them laws and things. But the same laws that was, they was keeping, pointed them to a time that when He would come and be this Man that He was supposed to be. They had this part, but didn't take the other part.
E-214 Şi acela este acelaşi lucru ce fac ei acum. Ei au o biserică, şi ei "cred în Isus Cristos," şi spun că ei cred, şi lucruri, dar neagă ora în care noi trăim! Încă aduc vechiul proverb din nou înapoi; omul mereu laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, privind înainte pentru ceea ce ar face El, şi, sau va face, şi ignoră ce face El, şi este condamnat de aceasta. Vedeţi? Ei gândesc, "Dumnezeu este minunat. Ce mare este El! Ce urmează El să facă: El o să vină, şi va fi o Răpire, într-o zi, şi să mergem Acasă," şi neagă tocmai semnele şi minunile chiar aici la timpul în care Scripturile spun că El o va face. Pierd întregul Lucru!
E-214 And that's the same thing they're doing now. They got a church, and they "believe in Jesus Christ," and say they do, and things, but deny the hour we're living in! Still brings the old proverb back again: man always praising God for what He has done, looking forward for what He would do, and, or will do, and ignoring what He's doing, and being condemned by it. See? They think, "God is wonderful. How great He is! What He's going to do: He is going to come, and be a Rapture, someday, and go Home," and denying the very signs and wonders right here at the time that the Scripture says that He'll be doing it. Miss the whole Thing!
E-215 "Dacă orbul conduce orbul," a spus Isus, "ei toţi vor cădea în groapă." Doar rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii în aceste ultime zile. În ordine.
E-215 "If the blind lead the blind," Jesus said, "they'll all fall in the ditch." Just pray God to open our eyes in this last days. All right.
E-216 Acum, la fel, ei fac la fel astăzi. Ei neagă şi răstignesc pe acelaşi Dumnezeu, astăzi, prin a nu-L cunoaşte. La fel, prin a¬-L nega. Şi făcând aşa, prin a nega lucrurile pe care ei le fac azi, ei nu răstignesc din nou pe Cristos, de fapt, dar ei au hulit Duhul Sfânt. Şi prin a face aceasta, ei sunt... Cum hulesc ei Duhul Sfânt? Cum?
E-216 Now, the same, they do the same today. They deny and crucify the same God, today, by not knowing Him. The same, by denying Him. And doing, by denying, the things that they're doing today, they don't crucify Christ again, exactly, but they blaspheme the Holy Ghost. And by doing it, they are. How do they blaspheme the Holy Ghost? How?
E-217 Cum L-au hulit ei acolo, acolo în urmă? Păi, ei nu au putut să-L hulească atunci; Acesta încă nu venise. Ei au numit pe Isus "Beelzebub," L-au numit "Beelzebub," pentru că El putea cunoaşte secretele inimilor lor, şi lucruri. Ei au spus, "Acesta este un drac." Cu alte cuvinte, "El este un ghicitor. Aşa este cum face El aceasta, este prin ghicire. El nu este nimic decât un drac." Vedeţi, ei nu au avut un profet în patru sute de ani, şi ei au crescut afară din aceasta. Vedeţi? Ei doar au avut legile lor. Ei au spus, "Acesta este Beelzebub."
E-217 How did they blaspheme It there, back there? Why, they couldn't blaspheme It then; It hadn't come yet. They called Jesus, "Beelzebub," called Him "Beelzebub," because He could know the secrets of their hearts, and things. They said, "This is a devil." In other words, "He's a fortuneteller. That's how He does this, is by fortune-telling. He's nothing but a devil." See, they hadn't had a prophet in four hundred years, and they done growed out of it. See? They just had their laws. They said, "This is Beelzebub."
E-218 Şi Isus a spus, "Eu vă voi ierta pentru aceea, dar când Duhul Sfânt vine," vedeţi, acum, "voi vorbiţi un cuvânt împotriva Lui, şi niciodată nu vă v-a fi iertat."
E-218 And Jesus said, "I'll forgive you for that, but when the Holy Ghost is come," see, now, "you speak a word against It, and it'll never be forgiven you."
E-219 Amintiţi-vă, va fi, şi nu poate, sub nici o formă, nici o milă, când voi huliţi, şi numiţi Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu care este adeverit de către Duhul... Vedeţi, Cuvântul spune aşa, Duhul Îl adevereşte, şi voi Îl numiţi un "lucru necurat," voi aţi traversat linia dintre milă şi judecată, şi niciodată nu puteţi fi iertaţi pentru aceasta.
E-219 Remember, it will, and cannot, by no means, no mercy, when you blaspheme, and call the Spirit of God, the Word of God that's being vindicated by the Spirit… See, the Word says so, the Spirit is a vindicating It, and you call It an "unclean thing," you've crossed the line between mercy and judgment, and can never be forgiven for it.
E-220 Acela-i motivul că eu acuz această generaţie, de vinovăţie, de răstignire, hulind manifestatul Fiu al lui Dumnezeu aşa cum a fost promis de toţi profeţii, şi Cristos Însuşi, de a fi în ultimele zile; aşa cum a fost în zilele lui Noe, în zilele Sodomei. Hulă! Care, ei răstignesc, faţă de oameni, pe Fiul lui Dumnezeu din nou, Cuvântul Lui adeverit. Un cuvânt împotriva Lui nu poate fi niciodată iertat.
E-220 That's the reason I indict this generation, of guilty, of crucifying, blaspheming the manifested Son of God as was promised by all the prophets, and Christ Himself, to be in the last days; like it was in the days of Noah, in the days of Sodom. Blasphemy! Which, they crucify, to the people, the Son of God afresh, His a vindicated Word. One word against It can never be forgiven.
E-221 Acum ce veţi face voi atunci? Ce o să suportaţi voi? Ei sunt condamnaţi, aşteptând doar ceasul mâniei lui Dumnezeu să fie turnat afară. Ei îi vor fărâmiţa.
E-221 Now what are you going to do then? What you going to stand? They are condemned, just waiting the hour of God's wrath to be poured out. They'll crumb them.
E-222 Iubind învăţătura denominaţiunilor şi dogmelor făcute de om mai bine decât Cuvântul adeverit al lui Dumnezeu; această generaţie de oameni. Oh! Eu-eu doar doresc să fi avut mai mult timp pentru aceasta. Vedeţi? Această generaţie de oameni, această generaţie nesocoteşte descoperirea lui Dumnezeu. [Fratele Branham bate uşor pe Biblia lui de câteva ori – Ed.] Dar noi umblăm unde au călcat apostolii. Asta-i adevărat.
'"Dumnezeu,' spui tu? Ei bine, şi alţii spun asta."
Dumnezeu adevereşte Aceasta.
E-222 Loving doctrine of man-made denominations and dogmas better than they do the a vindicated Word of God; this generation of people. Oh! I—I just wish I had a long time for this. See? This generation of people, this generation spurns God's revelation. But we're walking where the apostles have trod. That's right.
"'God,' you say? Well, others say that too." God vindicates It.
E-223 Isus a spus, "Dacă-dacă-dacă lucrările nu vorbesc de Mine, atunci doar mergeţi înainte şi spuneţi că Eu o spun de la Mine. Dar dacă lucrările vorbesc, voi mai bine credeţi lucrările, vedeţi, pentru că este ceasul." A spus, "Voi ştiţi că mâine soarele va străluci, sau va fi vreme urâtă; după cerul care este roşu şi mohorât, mâine va fi frumos." A spus, "Voi puteţi discerne faţa cerurilor; dar semnele timpului, voi nu ştiţi nimic despre ele. Dacă voi aţi fi cunoscut pe Dumnezeu, voi aţi fi cunoscut ziua Mea."
E-223 Jesus said, "If—if—if the works don't speak of Me, then just go ahead and say I'm saying it Myself. But if the works speaks, you better believe the works, see, 'cause it's the hour." Said, "You know tomorrow the sun is going to shine, or it's going to be foul weather; by the sky is red and lowring, tomorrow it'll be fair." Said, "You can discern the face of the skies; but the signs of the time, you know nothing about. If you would have known God, you'd have known My day."
E-224 Şi ei au spus, "Tu iei aşa de mult asupra Ta; Tu te faci Dumnezeu." Şi ei L-au pus pe cruce.
E-224 And they said, "You take so much upon Yourself; You make yourself God." And they put Him on the cross.
E-225 Şi Duhul Sfânt, astăzi, nu este nici o a treia Persoană. El este Dumnezeu, Însuşi, manifestat în trup uman, prin Sângele lui Isus Cristos, să sfinţească o viaţă prin care El să Se poată reflecta. Şi ei răstignesc acelaşi Cuvânt făcut manifest. Voi înţelegeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Răstignirea lui Cristos, astăzi, sunt oamenii care vor nega pe Fiul lui Dumnezeu adeverit şi manifestat printre oameni, prin lucrurile Lui-Lui pe care El a spus că vor avea loc în această zi prin Cuvântul Lui. Vedeţi?
E-225 And the Holy Ghost, today, is not no third Person. It's God, Himself, manifested in human flesh, by the Blood of Jesus Christ, to sanctify a life that He might reflect Himself through. And they crucify that same Word made manifest. You understand? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The crucifixion of Christ, today, is the people who will deny the vindicated and manifested Son of God among the people, by His—His things that He said would take place in this day by His Word. See?
E-226 Acum, aceeaşi adeverire, va trebui să fie aceeaşi, dacă El este acelaşi Fiu al lui Dumnezeu, pentru că El a spus în Sfântul Ioan 14:12, acum, că, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Evrei 13:8, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." "Dacă veţi rămâne în Mine," Ioan 15, "dacă rămâneţi în Mine, şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi doar ce voiţi şi vă v-a fi dat." Da, domnule!
E-226 Now, the same vindication, would have to be the same, if He's the same Son of God, 'cause He said in Saint John 14:12, now, that, "The works that I do shall you do also." Hebrews 13:8, "He's same yesterday, today, and forever." "If ye abide in Me," John 15, "if ye abide in Me, and My words abide in you, just ask what you will and it'll be given to you." Yes, sir!
E-227 Amintiţi-vă, ei erau oameni foarte religioşi care au făcut aceea. Ei nu erau din afară. Ei erau oameni religioşi din ziua aceea. Şi aceia sunt cei ce o fac astăzi, sunt oamenii religioşi; aceeaşi răstignire, acelaşi lucru azi. Repede...
E-227 Remember, they were very religious people that did that. They wasn't outsiders. They were religious people of that day. And that's what's doing it today, is the religious people; same crucifixion, same thing today. Quickly…
E-228 "Acolo ei L-au răstignit." Atunci, atunci? Sigur. Atunci ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest, acceptând crezurile lor în locul Cuvântului.
E-228 "There they crucified Him," then, then. Sure. Then they were rejecting God's Word made manifest, accepting their creeds instead of the Word.
E-229 Este aceea ceea ce fac ei azi? Aceea este exact, facând la fel astăzi. El a fost Cuvântul; şi ei au respins Cuvântul. Acela este un punct pe care eu vreau ca voi să nu-l pierdeţi, înţelegeţi, eu vreau ca voi să nu-l pierdeţi. El era Cuvântul, şi, când ei L-au respins, ei au respins Cuvântul. Şi când ei L-au respins, ei în final L-au răstignit. Şi aceea este ce au făcut ei azi: au respins Cuvântul lui Dumnezeu, şi au acceptat crezurile lor; şi au răstignit, public, înaintea adunării lor, lucrarea Duhului Sfânt. Şi ei sunt vinovaţi, şi eu îi acuz în Numele lui Isus Cristos.
E-229 Is that what they're doing today? That's exactly, doing the same today. He was the Word; and they rejected the Word. That's one point I want you not to miss, see, I want you not to miss. He was the Word, and, when they rejected Him, they rejected the Word. And when they did reject Him, they finally crucified Him. And that's what they've done today: reject the Word of God, and accepted their creeds; and has crucified, publicly, before their congregation, the working of the Holy Spirit. And they're guilty, and I indict them in the Name of Jesus Christ.
E-23
E-230 Fifteen years I've seen Him move across the land, and still they hold their creeds. They're guilty! They took the Word that would have brought the church, all the churches together, and made a great big union brotherhood amongst Pentecostals and all the rest of them; instead of doing so, they rejected It, and turned It down, has made fun of It, and called It everything now.
E-231 Şi acum, printr-o federaţie de biserică, prin planul diavolului, încearcă să vină înăuntru şi să spună, "Acum noi vom veni, cumpărăm nişte Ulei." Ei sunt respinşi. Şi ei au... Ei sunt vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos. Voi o luaţi pe condiţiile lui Dumnezeu, sau condiţiile voastre nu vor merge. Vedeţi?
E-231 And now, by a federation of church, through the devil's plan, trying to come in and say, "Now we'll come, buy some Oil." They are rejected. And they've… They are guilty of crucifying Jesus Christ. You take it on God's terms, or your terms won't work. See?
E-232 Ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest, pentru crezurile lor, şi ei fac la fel azi. "El era Cuvântul," Ioan, Sfântul Ioan 1. Evrei 13:8 spune, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Atunci ei Îl răstignesc din nou.
E-232 They rejected God's Word made manifest, for their creeds, and they're doing the same today. "He was the Word," John, Saint John 1. Hebrews 13:8 says, "He's the same yesterday, today, and forever." Now they are crucifying Him afresh.
E-233 Ştiaţi voi că Biblia a spus că noi am putea face aceea? Câţi ar dori să citească doar puţin? Îmi veţi da alte cinsprezece minute din acesta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În ordine. Să întoarcem acolo acum, doar un minut, o "răstignire din nou." Să mergem acolo la Evrei, capitolul al 6-lea, şi să citim doar un pic. Evrei al 6-lea, şi să vedem dacă noi "răstignim pe Fiul lui Dumnezeu din nou," să vedem dacă poate să se facă.
Voi spuneţi, "Tu nu-L poţi răstigni a doua oară."
E-233 Did you know the Bible said we could do that? How many would like to read just a little bit? Will you give me another fifteen minutes of it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. Let's turn over now, just a minute, a "crucified afresh." Let's go over to Hebrews, the 6th chapter, and read just a little bit. Hebrews the 6th, and see if we "crucify the Son of God afresh," see if it can be done.
You say, "You can't crucify Him the second time."
E-234 Noi vom afla dacă putem sau nu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Este Evrei 6:1.
De aceea lăsând principiile învăţăturii lui Cristos, să mergem mai departe la perfecţiune; nu pe punerea unei fundaţii de pocăinţă şi lucrări moarte, şi de credinţă către Dumnezeu,
Şi de învăţătură despre botez, ... punerea mâinilor, şi despre învierea morţilor, şi de judecata eternă.
... aceasta noi vom face, dacă Dumnezeu permite.
E-234 We'll find out whether we can or not. God's Word is true. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] It's Hebrews 6:1.
Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection; not unto the laying a foundation of repentance and dead works, and of faith towards God,
And of doctrine of baptism,… laying on of hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment.
… this we will do, if God permits.
E-235 Vedeţi, Pavel vrea să se ştie că aceste lucruri aici sunt absolut esenţiale; botezuri, punerea mâinilor, învierea, a doua Venire. Toate aceste lucruri sunt Eterne. Ele sunt absolut Adevărul.
E-235 See, Paul wants to know that these things here are absolutely essential; baptisms, laying on of hands, the resurrection, second Coming. All these things are Eternal. They are absolutely the Truth.
E-236 Acum observaţi, "Căci este imposibil." Citiţi-l cu mine, acest singur verset. Eu vreau să-l citiţi cu mine acum, versetul al 4-lea. [Fratele Branham şi adunarea citesc următoarele trei versete în unison – Ed.]
Căci este cu neputinţă pentru aceia care au fost odată luminaţi, şi au gustat din darul ceresc, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, şi puterea lumii care are să vină,
Dacă ei vor cădea, să fie înnoiţi iarăşi spre pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi-L pun la o ruşine publică.
E-236 Now notice, "For it is impossible." Read it with me, this one verse. I want you to read it with me now, the 4th verse. [Brother Branham and the congregation reads the following three verses in unison—Ed.]
For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost,
And have tasted of the good word of God, and the power of the world to come,
If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing that they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
E-237 Este acela cuvântul meu, sau al Lui? "Omul care vine la o cunoştinţă." Amintiţi-vă, ei niciodată nu L-au avut. Ei erau credincioşi de graniţă. "După ce noi am primit cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu," voi o primiţi de la o cunoştinţă, de la a-L citi şi vedea, "şi apoi să-L respingi, atunci, tu, este imposibil ca tu să fii vreodată salvat." Aţi citit aceea acum? Vedeţi, "A primit o cunoştinţă a Adevărului," doar, voi o înţelegeţi. Voi niciodată nu L-aţi primit.
E-237 Is that my word, or His? "The man who comes to a knowledge." Remember, they never got It. They were borderline believers. "After we have received the knowledge of the Word of God," you get it from a knowledge, from reading and seeing It, "and then reject It, then, you, it's impossible for you to ever be saved." Did you read that now? See, "Have received a knowledge of the Truth," just, you understand it. You never got It.
E-238 Este ca acei credincioşi care s-au dus afară. Este tocmai un model al călătoriei. Acest, acest al treilea, acest al treilea exod, este doar un model al restului din ele. Priviţi, priviţi înapoi acolo. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva acum, doar un minut. Scuzaţi expresia. Priviţi.
E-238 It's like them believers that went out. It's a very type of the journey. This, this third, this third exodus, is just a type of the rest of them. Look, look back there. Let me show you something now, just a minute. Pardon the expression. Look.
E-239 Israelul a tras afară doisprezece bărbaţi, câte unul din fiecare seminţie, cap denominaţional, şi i-au adus acolo la marginea graniţei, la ţara făgăduită, şi le-au arătat lucrurile bune ce vor veni, ce aveau ei. Şi ei au venit înapoi, plângându¬se, că, "Noi nu eram în stare să o facem."
E-239 Israel pulled out twelve man, one out of each tribe, denominational head, and took them over to the edge of the border, the promised land, and showed them the good things to come, what they had. And they come back, complaining, that, "We wasn't able to do it."
E-240 Dar acolo erau doi dintre cei doisprezece, Iosua şi Caleb, au spus că ei s-au uitat la Cuvânt. "Dumnezeu a spus că este a noastră, şi noi suntem mai mult decât în stare să o luăm." Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
E-240 But there was two out of the twelve, Joshua and Caleb, said they looked at the Word. "God said it's ours, and we are more than able to take it." Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-241 Ce era aceea? Credincioşi de graniţă. Vedeţi, ei erau de fapt născuţi în biserică. Ei erau căpetenii ale oamenilor. Ei erau episcopi, să spun aşa, care au umblat drept în jos până unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost arătat ca fiind Adevărul. "Acolo este ţara!" Ei niciodată nu au fost acolo. Ei nu au ştiut că era acolo. Dar ei au venit jos să vadă că era acolo. "Acolo era ea!" Şi Caleb şi Iosua au mers dincolo, şi au adus înapoi un-un-un ciorchine de struguri şi i-au lăsat să mănânce ceva din ei. Şi ei au gustat din ţara bună, şi apoi au mers înapoi şi au spus, "Noi nu o putem face. Vedeţi? Noi doar nu o putem face."
E-241 What was that? Borderline believers. See, they were actually born in the church. They were heads of the people. They were bishops, as to say, that walked right down to where the Word of God was shown to be the Truth. "There is the land!" They had never been there. They didn't know it was there. But they come down to see it was there. "There it was!" And Caleb and Joshua went over, and brought back a—a—a bunch of grapes and let them eat some of it. And they tasted of the good land, and then went back and said, "We can't do it. See? We just can't do it."
E-242 Aici este acelaşi grup, în timpul lui Isus Cristos. "Rabbi, noi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu." Vedeţi? Graniţă! "Noi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu. Nici un om nu ar putea face lucrările care le faci Tu. Noi recunoaştem că Dumnezeu trebuie să fie acolo." De ce nu au acceptat ei aceasta? De ce nu au luat-o ei? Graniţă! Graniţă!
E-242 Here is the same group, in the time of Jesus Christ. "Rabbi, we know Thou art a teacher come from God." See? Borderline! "We know Thou art a teacher come from God. No man could do the things that You do. We recognize that God has to be there." Why didn't they accept it? Why didn't they take it? Borderline! Borderline!
E-243 Aici ei sunt în acest al treilea exod; acelaşi semn, aceeaşi manifestare, acelaşi Cristos, acelaşi Duh Sfânt, aceleaşi lucrări, acelaşi Dumnezeu, acelaşi Mesaj, şi ei nu Îl pot lua. Ei ar trebui să renunţe la carnetul lor de părtăşie. Ce este? "Ei au avut o cunoştinţă a Adevărului." Ei au privit şi au văzut că este absolut Adevărul. Ei nu pot să-L nege. Revistele trebuie să mărturisească că ei L-au văzut. Fotografiile, ziarele, dovada, învierea morţilor, declaraţiile doctorilor despre bolnavi, ei trebuie să spună că este El. Şi prevestirile, nici una din ele nu au dat greş vreodată de-a lungul anilor, fiecare dintre ele doar exact la punct, ei nu pot spune decât că este Dumnezeu. Dar ei nu pot să-L accepte.
E-243 Here they are on this third exodus; same sign, same manifestation, same Christ, same Holy Ghost, same works, same God, same Message, and they can't take It. They'd have to give up their fellowship card. What is it? "They've had a knowledge of the Truth." They looked and seen that it's absolutely the Truth. They can't deny It. The magazines has to testify they seen It. The pictures, the papers, the evidence, the resurrection of the dead, the doctors' statements of the sick, they have to say that it's Him. And the predictions, not one of them ever failing down through the years, every one of them just exactly on the dot, they can't say but what it's God. But they can't accept It.
E-244 Acea mulţime de lucrători în Chicago, trei sute şi câţiva dintre ei, urmau să vină jos şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Unde sunt ei? Preţul este prea mare. Ei nu o pot face. Ce este? Biblia a spus, când ei fac aceea, ce fac ei? Ei se separă pe ei înşişi între milă şi judecată. "Căci este imposibil pentru cei ce au fost odată luminaţi," au fost aduşi să se uite la Acesta, "şi au avut o cunoştinţă a Adevărului, şi au gustat din Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, dacă ei se întorc de la El, unde ei ar trebui să se reînnoiască din nou, spun, 'Ei bine, acum, eu voi, da, ..."'
E-244 That bunch of ministers in Chicago, three hundred and something of them, was going to come down and be baptized in the Name of Jesus Christ. Where they at? The price is too great. They can't do it. What is it? The Bible said, when they do that, what do they do? They separate themselves between mercy and judgment. "For it is impossible for those that were once enlightened," has been brought to look at It, "and had a knowledge of the Truth, and have tasted of the good Word of God, if they return away from It, where they'd have to renew themselves again, say, 'Well, now, I will, yes,… '"
E-245 V oi Prezbiterienilor, voi Metodiştilor, şi Baptiştilor, şi Luteranilor, şi lucrul acesta al Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, spunând că ei "intră înăuntru," aţi refuzat Mesajul. Biserica voastră o va face. Vor fi individuali înăuntru acolo, desigur. Dar, nu biserica; tu trebuie să ieşi afară din biserică, pentru a-L primi. Vedeţi? Asta-i adevărat. Individualii sunt în ordine.
E-245 You Presbyterians, you Methodists, and Baptists, and Lutherans, and this Full Gospel Business Men's stuff, saying they're "coming in," turned away the Message. Your church will. There'll be individuals in there, sure. But, not the church; you have to come out of the church, to get It. See? That's right. Individuals is all right.
E-246 Dar când te gândeşti că biserica Prezbiteriană urmează să primească Duhul Sfânt, şi ei cu toţii îşi iau documentele jos, şi, voi niciodată să nu gândiţi asta. Şi voi gândiţi că voi Metodiştii urmează să o faceţi? Voi nu o veţi face niciodată. Voi credeţi voi Trinitarienilor că veţi primi vreodată Numele lui Isus Cristos şi să fiţi botezaţi fiecare dintre voi în... Voi nu o veţi face niciodată. Voi nu o veţi face niciodată. Dar individuali vor veni şi o vor face, asta-i adevărat, şi acela este semnul Venirii Lui. Dar acele biserici care au văzut Adevărul, şi L-au respins în consiliile lor, "este imposibil."
E-246 But when you think the Presbyterian church is going to receive the Holy Ghost, and all of them take their documents down, and, don't you never think that. And you think you Methodists is going to do it? You'll never do it. Do you think you Trinitarians will ever receive the Name of Jesus Christ and be baptized every one of you in the… You'll never do it. You'll never do it. But individuals will come out and do it, that's right, and that's the sign of His Coming. But them churches who has seen the Truth, and rejected It in their councils, "it's impossible."
E-247 Atunci, ei sunt vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos. Şi eu îi acuz prin Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu are... "Cum îi acuzi tu pe ei, Frate Branham?" Eu îi acuz, că Dumnezeu clar s-a identificat pe Sine în Cuvântul Lui, în ultimele zile, şi s-a făcut pe Sine să se ştie că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi ei cu răceală L-au refuzat. Şi voi sunteţi vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos, prin hulirea Duhului Sfânt. Asta-i adevărat.
E-247 Then, they're guilty of the crucifixion of Jesus Christ. And I indict them by the Word of God, that God has… "How do you indict them, Brother Branham?" I indict them, that God has clearly identified Himself in His Word, in the last days, and made Hisself to know that He is still the same yesterday, today, and forever, and they've coldly turned It down. And you're guilty of the crucifixion of Jesus Christ, by blaspheming the Holy Ghost. That's right.
E-248 Noi vă ducem înainte la Evrei 10, din nou, unde ni se spune din nou în Scripturi, nu numai că este "imposibil," dar voi nu puteţi niciodată. Aceasta vă separă de Dumnezeu, Etern. Voi niciodată nu puteţi veni din nou în Prezenţa lui Dumnezeu, când voi respingeţi Duhul Sfânt şi faceţi haz de El.
E-248 We take you on to Hebrews 10, again, where it tells us again in the Scriptures, not only being "impossible," but you can never. It separates you from God, Eternally. You can never come in the Presence of God again, when you turn down the Holy Ghost and make fun of It.
E-249 Acum, vedeţi, "au gustat din Cuvânt." Vedeţi, credincioşi de graniţă!
"Oh, tu spui că acei inşi nu au fost credincioşi?"
E-249 Now, see, "have tasted of the Word." See, borderline believers!
"Oh, you say them guys wasn't believers?"
E-250 Ei erau credincioşi, sau credincioşi pretinşi, dar când s-a ajuns la Cuvânt... Ei erau Israel. Ei au ieşit sub sânge. Ei au ieşit afară sub semnele lui Moise. Ei au văzut semnele acelea lucrând.
Dumnezeu a spus, "Eu vă voi duce dincolo."
E-250 They was believers, or professed believers, but when it come to the Word… They were Israel. They come out under the blood. They come out under the signs of Moses. They had seen those signs working.
God said, "I'll take you over yonder."
E-251 Şi când s-a venit drept jos la principiul Cuvântului promis care urma să vină, ce au spus ei? "Oh, noi nu o putem face." Vedeţi?
E-251 And when it come right down to the principle of the promised Word that was to come, what'd they say? "Oh, we can't do it." See?
E-252 Şi aici ei au venit înapoi, cu struguri şi de toate, să dovedească că ţara este în ordine. Cuvântul lui Dumnezeu este corect. Dumnezeu a spus, "Eu v-o dau vouă."
E-252 And here they come back, with grapes and everything, to prove the land was right. God's Word is right. God said, "I give it to you."
E-253 Dar împrejurările, "Doamne," au spus, "noi arătăm ca lăcustele, pe lângă ei. Noi nu o putem face, orice ar fi."
E-253 But the circumstances, "My," said, "we look like grasshoppers, up aside of them. We can't do it, no matter what."
E-254 Cu câţiva ani în urmă când această carapace veche stătea aici ca un tabernacol, cineva a venit înăuntru, şi a păşit acolo afară şi mi-a vorbit, a spus, "Billy, tu o să predici la patru stâlpi, într-una din aceste zile, cu mesaje ca acelea."
E-254 A few years ago when this old hull stood here as a tabernacle, somebody come in, and walked out there and talked to me, said, "Billy, you're going to preach to four posts, one of these days, with Messages like that."
E-255 Eu am spus, "Eu voi predica la patru stâlpi, căci Dumnezeu este în stare din acei stâlpi să ridice copii lui Abraham." Da, domnule. Este Adevărul. Eu am spus, "Dacă tu ai ceva cu ce poţi să-L combaţi, să-l avem." Doar le place să se răfuiască, dar când se ajunge la un loc să arate aceasta, aceea este diferit. Da, aceea este ceea ce face diferenţa. În ordine.
E-255 I said, "I'll be preaching to four posts, 'cause God's able of them posts to rise children unto Abraham." Yes, sir. It's the Truth. I said, "If you've got something that you can disprove It, let's have it." Just love to crow, but when it comes to a place to show it, that's different. Yes, that's what makes the difference. All right.
E-256 Da, cu crezurile lor ei Îl răstignesc din nou. Acum Evrei al 6-lea capitol, şi noi mergem mai departe în jos. Şi noi am putut doar să citim mai departe în jos, în jos până aici. Noi avem timp suficient. Eu am însemnat o Scriptură aici unde va fi, Evrei capitolul al 6-lea. Doar, eu cred, o luăm toată. "Imposibil pentru acei ce au fost odată luminaţi, făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt..." Noi nu avem timp să mergem prea departe, pentru că eu am o altă Scriptură pe care vreau să o citiţi doar într-un moment. Observaţi aceasta, "Ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu din nou." Ce ar face ei? Ce? Prin a gusta, şi ştiind că Acesta este Adevărul, şi apoi se întorc în jur şi-L neagă. Ce ar face aceasta? "Este imposibil..."
E-256 Yeah, with their creeds they crucify Him afresh. Now Hebrews the 6th chapter, and we go on down. And we could just read on down, on down in through here. We got plenty of time. I marked out a Scripture here where it will be, Hebrews the 6th chapter. Just, I guess, take it all. "Impossible for those who were once enlightened, made partakers of the Holy Ghost…" We haven't got time to go too far, 'cause I got another Scripture I want you to read just in a moment. Notice this, "They crucify to themselves the Son of God afresh." What'd they do? What? By having a taste, and knowing that It's the Truth, and then turn around and denying It. What'd it do? "It's impossible…"
E-257 Deci aceea este ceea ce a făcut această naţiune. Aceasta este ceea ce au făcut aceşti oameni. Aceea este ce au făcut aceste biserici. Ei L-au respins, şi ei au răstignit Mesajul. Ei au răstignit Adevărul, la oameni. Cum ar face-o ei lui Isus? Ei L¬au pus la ruşine, I-au dezbrăcat hainele de pe El, L-au atârnat sus pe o cruce şi L-au pironit acolo sus, Prinţul Vieţii. Acelaşi lucru au făcut ei azi cu crezurile lor! Ei au făcut acelaşi lucru. Ei au dezbrăcat lucrurile, au dezbrăcat-bunătatea şi îmbrăcămintea Evangheliei, prin a încerca să-L plaseze altundeva, şi să-L atârne pe o cruce. Oh, Doamne! De ce?
E-257 So that's what this nation has done. That's what this people has done. That's what these churches has done. They've turned It down, and they've crucified the Message. They've crucified the Truth, to the people. How'd they do Jesus? They put Him to shame, stripped His clothes off of Him, hung Him up on a cross and nailed Him up there, the Prince of Life. The same thing they've done today with their creeds! They've done the same thing. They stripped the things, they've stripped the—the goodness and the clothing of the Gospel, by trying to place It somewhere else, and hung Him on a cross. Oh, my! Why?
E-258 "Acolo ei-acolo ei au răstignit," acum ultima citare, pe "El," El, cea mai preţioasă Persoană. De ce au făcut-o ei? Ei nu L-au cunoscut. De ce o fac ei astăzi? Ei nu ştiu că acesta este Adevărul. Ei sunt-ei sunt amuţiţi şi orbiţi de Acesta. Ei nu-L cunosc. Acela este motivul. Crezurile şi tradiţiile lor i-au luat la o parte de la Cuvântul lui Dumnezeu.
E-258 "There they—there they crucified," now the last quotation, "Him," Him, this most precious Person. Why did they do it? They didn't know Him. Why they doing it today? They don't know this is the Truth. They're—they're dumb and blind of It. They don't know It. That's the reason. Their creeds and traditions has gotten them away from the Word of God.
E-259 Acum către voi aici, doar în încheiere acum, acordaţi multă atenţie. Vedeţi? Eu ştiu că este cald. Mi-e cald şi mie, tot la fel.
E-259 Now to you here, just in closing now, pay close attention. See? I know it's hot. I'm hot, too.
E-260 Dar, oh, frate, acest Cuvânt este Viaţă dacă te ţii de El. Priviţi, nu este ceva despre care noi vorbim, care se poate întâmpla aici şi după; Acesta este ceva care este deja aici cu noi şi se întâmplă acum. Nu ceva ce va fi; ceva ce este deja. Noi nu mărturisim, "Noi ştim ce a făcut El; noi ştim ce va face El," ci acum noi spunem ce face El. Vedeţi, aceasta este ora noastră.
E-260 But, oh, brother, this Word is Life if you'll hold to It. Look, It's not something we talk about, that may happen here and after; It's something that's already here with us and happening now. Not something will be; something that's already. We're not testifying, "We know what He has done; we know what He's going to do," but now we're telling what He is doing. See? This is our hour.
E-261 Noi am putea să nu trăim să vedem Răpirea. Eu pot muri astăzi; voi puteţi muri astăzi. Eu nu ştiu. Dar Răpirea vine. Aceea este-aceea este, când aceea vine, noi vom fi acolo, nu vă îngrijoraţi; aha, aşa vor fi tot restul din ei în urmă prin epoci, care au crezut-o şi au aşteptat-o. Ei au umblat în Lumina din ziua lor.
E-261 We may not live to see the Rapture. I may die today; you may die today. I don't know. But the Rapture is coming. That's—that's, when that comes, we'll be there, don't worry; uh-huh, so will all the rest of them back through the ages, that's believed it and looked for it. They walked in the Light of their day.
E-262 Şi aici este Lumina, Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Părăsiţi-vă crezurile voastre şi credeţi acest Cuvânt. Acesta este Adevărul. [Fratele Branham bate uşor pe Biblia lui – Ed.] Cuvântul este Adevărul. Isus a spus, "Cuvintele Mele sunt Duh, Cuvântul Meu este Viaţă." Cum veţi primi Viaţa când voi respingeţi Viaţa? Cum veţi lua voi înăuntru o dogmă, care este moarte, şi un Cuvânt al Vieţii? Daţi afară Cuvântul Vieţii, să luaţi moarte, cum veţi accepta pe cele două în acelaşi timp? Voi nu o puteţi face. "Lăsaţi ca fiecare cuvânt al omului să fie o minciună, fiecare dogmă o minciună." Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul.
E-262 And here is the Light, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Forsake your creeds and believe this Word. This is the Truth. The Word is Truth. Jesus said, "My Word are Spirit, My Word is Life." How you going to receive Life when you reject Life? How you going to take in a dogma, which is death, and a Word of Life? Turn out the Word of Life, to take death, how you going to accept the two at the same time? You can't do it. "Let every man's word be a lie, every dogma a lie." God's Word is the Truth.
E-263 Eu provoc orice om să-mi arate, oricine... Şi eu ştiu că această bandă merge în jurul lumii. Orice om, orice episcop, care va veni la biroul meu, sau înaintea acestei adunări, şi să arate cu degetul lor către un loc unde cineva a fost vreodată botezat în Numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," în Noul Testament. Eu vă voi arăta unde fiecare persoană care a fost vreodată botezată... Şi acei care au fost botezaţi diferit, au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi, ca să primească Duhul Sfânt.
E-263 I challenge any man to show me, anybody… And I know this tape goes around the world. Any man, any bishop, that will come to my study, or before this congregation, and point their finger to one place anybody was ever baptized in the Name of the "Father, Son, Holy Ghost," in the New Testament. I'll show you where every person that ever was baptized… And those who were baptized different, had to come and be rebaptized, to get the Holy Ghost.
E-264 Ce veţi face privitor la aceasta? Staţi acolo afară în crezurile voastre? Staţi acolo afară în dogmele voastre şi muriţi? Voi sunteţi vinovaţi! Cu mâini rele, voi aţi luat pe Prinţul Vieţii, Cuvântul Vieţii, şi L-aţi răstignit la oameni.
E-264 What are you going to do about it? Stay out there in your creeds? Stay out there in your dogmas and die? You're guilty! With wicked hands, you've took the Prince of Life, the Word of Life, and crucified It to the people.
E-265 Acum ce au făcut ei? Ei nu au ştiut aceasta. Astăzi oamenii umblă neştiutori. Ei nu ştiu că acela este Adevărul. Ei cred că este vreun fel de ism. Ei nu sapă în jos suficient de adânc să ajungă în Duhul de descoperire. Ei nu se roagă îndeajuns. Ei nu cheamă pe Dumnezeu îndeajuns.
E-265 Now what did they do? They didn't know it. Today men walk ignorantly. They don't know that's the Truth. They think it's some kind of a ism. They don't dig down deep enough to get into the Spirit of revelation. They don't pray enough. They don't call upon God enough.
E-266 Ei doar Îl iau uşor, "Oh, păi, eu cred că există un Dumnezeu. Sigur!" Diavolul crede acelaşi lucru. Diavolul o crede mai mult decât unii oameni pretind că o cred. Diavolul o crede şi tremură. Oamenii doar o cred şi merg înainte. Dar diavolul tremură, ştiind că Judecata lui vine, şi oamenii o cred şi nu acordă nici o atenţie că Judecata vine.
E-266 They just lightly take It, "Oh, well, I believe there's a God. Sure!" The devil believes the same thing. The devil believes it more than some people claim to believe it. The devil believes it and trembles. People just believe it and go on. But the devil trembles, knowing his Judgment is coming, and people believe it and don't pay no attention the Judgment is coming.
E-267 Vinovaţi de răstignirea Lui! Sigur! Eu acuz această generaţie, găsindu-i vinovaţi, prin acelaşi Cuvânt care i-a găsit vinovaţi la început. Asta-i adevărat. Isus a spus, "Cine Mă poate condamna?" El a fost Cuvântul făcut trup. Şi astăzi acelaşi Cuvânt este făcut trup.
E-267 Guilty of crucifying Him! Sure! I indict this generation, finding them guilty, by the same Word that found them guilty at the beginning. That's right. Jesus said, "Who can condemn Me?" He was the Word made flesh. And today the same Word is made flesh.
E-268 Petru a spus în acuzaţia lui, în Fapte. Să o citim doar. Petru, când el a văzut aceasta luând loc, ce au făcut ei, Duhul... Priviţi, Petru îl apăra pe Cristos, ce au făcut ei. Eu apăr ceea ce sunt Evangheliile! Eu... Petru îi acuza pe ei pentru uciderea Omului, Cristos, Care era Cuvântul. Eu acuz această generaţie pentru că încearcă să ucidă Cuvântul care este făcut manifest în oameni. Urmăriţi ce a spus Petru. Indignarea lui neprihănită trebuie că s-a ridicat destul de sus. Ascultaţi la el aici în Fapte capitolul al 2-lea, şi începând cu versetul al 22-lea.
Voi bărbaţi din Israel, ascultaţi aceste cuvinte; Isus din Nazaret, aprobat, un om dovedit de Dumnezeu printre voi prin minuni, ... semne, pe care Dumnezeu le-a făcut prin el în mijlocul ca... vostru, precum voi înşivă de asemeni ştiţi:
E-268 Peter said in his indictment, in Acts. Let's just read it. Peter, when he saw this taking place, what they had done, the Spirit… Look, Peter was defending Christ, what they had done. I'm defending what the Gospels are. I… Peter was indicting them for killing the Man, Christ, Who was the Word. I'm indicting this generation for trying to kill the Word which is made manifest in men. Watch what Peter said. His righteous indignation must have rose up pretty highly. Listen at him here in Acts the 2nd chapter, and begin with the 22nd verse.
Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, approved, a man proved of God among you by miracles,… signs, which God did by him in the midst as… of you, as ye yourselves also know:
E-269 Uh! Imaginaţi-vă cum s-au simţit ei! Ascultaţi la asta.
Voi bărbaţi din Israel, prinţul, voi bărbaţi bisericoşi, voi oameni sfinţi, voi preoţi, voi oameni ce sunteţi presupuşi a fi oameni ai lui Dumnezeu, ascultaţi aceste cuvinte; Isus din Nazaret a fost dovedit de Dumnezeu printre voi...
E-269 Whew! Imagine how they felt! Listen to that.
Ye men of Israel, the prince, ye churchmen, you holy men, you priests, you men that's supposed to be men of God, hear these words; Jesus of Nazareth was approved of God among you…
E-270 Acum eu vă spun vouă clericilor, şi vouă oamenilor. Isus din N azaret, Duhul Sfânt, El este aici în Persoana Duhului Sfânt, care era Viaţa care era în El. El este aici lucrând prin oameni, şi declarându-Se prin semne şi minuni pe care le face El. Şi aici ei atârnă în jur pe pereţi, identificări ştiinţifice. Şi oamenii şezând aici, care au fost morţi, sunt în viaţă astăzi; şi mâncaţi de cancer, sunt sănătoşi astăzi; orbii, văd astăzi; şi ologi, care umblă astăzi. El este Isus din N azaret.
El, fiind dat prin sfatul stabilit şi cunoştinţa dinainte a lui Dumnezeu, predestinat pentru slujba Lui, voi aţi luat, şi prin mâini rele voi aţi... ucis:
E-270 Now I say to you clergymen, and to you people. Jesus of Nazareth, the Holy Ghost, He is here in the Person of the Holy Ghost, which was the Life that was in Him. He is here working through people, and declaring Himself by signs and wonders which He does. And here they hang around on the walls, scientific identification. And people setting here, that was dead, is a living today; and cancer-eaten, are well today; blind, are seeing today; and cripples, that are walking today. He is Jesus of Nazareth.
Him, being delivered by the determinate counsel and the foreknowledge of God, predestinated for His job, ye have taken, and by wicked hands you have… slain:
E-271 Este aceea-este aceea acuzaţie? [Adunarea, "Amin." – Ed.] El acuză ce? Acel Consiliu al Sanhedrinului.
E-271 Is that—is that indictment? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He is indicting what? That Sanhedrin Council.
E-172 Şi eu acuz, în această dimineaţă, federaţia bisericilor. Eu acuz Penticostalii. Eu acuz Prezbiterienii, Baptiştii, şi fiecare denominaţiune din lume. Prin lăcomie rea, egoistă voi aţi luat Cuvântul Vieţii şi L-aţi răstignit înaintea oamenilor, şi L-aţi hulit, şi L-aţi numit "fanatism," ceea ce Dumnezeu a ridicat în mijlocul nostru ca să dovedească că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu acuz această generaţie!
E-272 And I'm indicting, this morning, the federation of churches. I'm indicting the Pentecostals. I'm indicting the Presbyterians, the Baptists, and every denomination in the world. By wicked, selfish greed you've took the Word of Life and crucified It before the people, and blasphemed It, and called It "fanaticism," which God has raised up in our midst to prove that He's the same yesterday, today, and forever. I indict this generation!
E-273 Dumnezeu s-a dovedit pe Sine viu. Dumnezeu a dovedit că acesta este Cuvântul Lui. Ce aveţi voi decât o grămadă de dogme şi crezuri! Unde puteţi voi arăta pe Dumnezeul cel viu? Pentru că voi aţi refuzat Cuvântul Vieţii care v-ar fi dat aceste lucruri. Da, domnule! Oh, ce oră în care trăim noi. Uh! Aceeaşi! Oh, eu numesc...
Petru a spus... voi aţi luat, prin mâini rele şi aţi răstignit şi ucis:
Pe care Dumnezeu... l-a înviat, dezlegând durerile morţii: pentru că nu a fost posibil ca el să fie ţinut de aceasta.
E-273 God has proved Himself alive. God has proved that This is His Word. What have you got but a bunch of dogma and creeds! Where can you show the living God? Because you've turned down the Word of Life that would have give you these thing. Yes, sir! Oh, what a hour that we're now living in. Whew! Same! Oh, I call…
Peter said… you've took, by wicked hands and have crucified and slain:
Whom God… raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
E-274 Şi prin crezurile voastre, şi organizaţiile voastre, şi denominaţiunile voastre, cu forma voastră de evlavie, încă vorbind. Cu formele voastre de evlavie, voi aţi negat puterea învierii Lui.
E-274 And through your creeds, and your organizations, and your denominations, with your form of godliness, still talking. Your forms of godliness, you've denied the power of His resurrection.
E-275 Dar ora a sosit, ultimele zile sunt aici, când Dumnezeu a promis, conform cu Maleahi 4, că El va ridica în ultimele zile, "şi va întoarce inimile oamenilor înapoi la binecuvântările originale şi la Credinţa de la cincizecime a părinţilor." Şi voi nu o puteţi nega, şi voi nu vă puteţi împotrivi ei.
E-275 But the hour has arrived, the last days are here, when God promised, according to Malachi 4, that He would raise up in the last days, "and would turn the hearts of the people back to the original blessings and the pentecostal Faith of the fathers." And you can't deny it, and you can't withstand it.
E-276 Şi acum eu vă condamn, vinovaţi, şi vă provoc, şi vă acuz înaintea lui Dumnezeu, căci cu mâini rele, egoiste, denominaţionale voi aţi răstignit Cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Şi eu vă numesc vinovaţi şi gata pentru Judecată. Amin. Da, domnule!
E-276 Now I condemn you, guilty, and challenge you, and indict you before God, that with wicked, selfish, denominational hands you've crucified the Word of God before the people. And I call you guilty and ready for the Judgment. Amen. Yes, sir!
E-277 Eu chem acelaşi lucru pe care l-a chemat Petru. El a chemat pocăinţa acelei generaţii. Eu chem pocăinţa acestei generaţii, pocăinţă către Dumnezeu, şi veniţi înapoi la Adevărul original al Cuvântului. Veniţi înapoi la Credinţa părinţilor noştri. Veniţi înapoi la Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu nu-L poate schimba.
E-277 I call the same thing that Peter did. He called repentance of that generation. I call repentance to this generation, repentance towards God, and come back to the original Truth of the Word. Come back to the Faith of our fathers. Come back to the Holy Ghost, 'cause God cannot change It.
E-278 Când Dumnezeu a spus, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred," El trebuie să stea cu aceea prin toată Eternitatea. Acesta este Cuvântul lui.
E-278 When God said, "These signs shall follow them that believe," He has to stay with that all through Eternity. It's His Word.
E-279 Când voi spuneţi, "Daţi mâinile, sau luaţi împărtăşirea," sau ceva ca aceea, sau ceva pe acel crez, sau ceva pe ideea aceea; că orice om, orice beţivan, orice necredincios o poate face. Orice imitator, orice prostituată-prostituată poate face aceea. Să ia împărtăşirea, să aibe forme şi lucruri ca acelea, voi aţi putea să o faceţi.
E-279 When you say, "Shake hands, or take communion," or something like that, or some on that creed, or something on that idea; that any man, any drunkard, any unbeliever can do it. Any impersonator, any prostitute—prostitute can do that. Take communion, have forms and things like that, you could do it.
E-280 Dar Isus a spus că aceasta va fi identificarea, "Aceste semne vor," nu ele pot fi, "ele vor fi, în toate generaţiile, la cei ce cred! În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în alte limbi, vor vorbi în limbi noi; şi vor lua şerpi; vor bea lucruri de moarte, aceasta nu-i v-a vătăma; îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." "Vindecaţi bolnavii, înviaţi morţii, scoateţi draci; aşa gratis cum aţi primit, gratis să daţi."
E-280 But Jesus said this will be the identification, "These signs shall," not they may be, "they will, in all generations, to them that believe! In My Name they'll cast out devils; they'll speak with other tongues, speak with new tongues; and take up serpents; drink deadly things, it won't harm them; lay their hands on the sick, they shall recover." "Heal the sick, raise the dead, cast out devils; as freely as you receive, freely give."
E-281 Toate aceste mari scheme şi lucruri de făcut bani, şi prinşi în aceste lucruri azi, nu-i de mirare că ei sunt aşa de plini de judecată. Da, domnule! Oh, vai!
E-281 All this big money-making schemes and things, and hooked up into things today, no wonder they're so full of the judgment. Yes, sir! Oh, my!
E-282 Să vedem acum. Da, domnule. Chem la pocăinţă şi acuzaţia mea acum.
E-282 Let's see now. Yes, sir. Call to repentance, and my indicting now.
E-283 Acest nou Calvar este-biserica, aşa numită, locurile cele mai sfinte, amvoane mari, altar Catolicism, altar Catolic, şi-au numit amvonul lor. Cel Metodist, cel Baptist, cel Prezbiterian, cel Luteran, cel Penticostal, cele mai sfinte locuri, [Fratele Branham bate uşor de şase ori pe amvon – Ed.] acolo El primeşte cele mai grele străpungeri ale Lui. Un nou Calvar! Unde se găseşte acesta? În locurile sfinte, biserica.
E-283 This new Calvary is the—the church, so-called, most holy places, great pulpits, Catholicism altar, Catholic altar, called their pulpit. The Methodist, the Baptist, the Presbyterian, the Lutheran, the Pentecostals, the most holy places, there He receives His hardest pierces. A new Calvary! Where is it found at? In the holy places, the church.
E-284 Unde este El răstignit? De la păstori. Voi făţarnicilor, voi ştiţi mai bine decât atât! Eu nu sunt mânios, dar ceva în interiorul meu se freamătă. Dumnezeu a fost cu desăvârşire identificat printre voi.
E-284 Where is He crucified at? From the pastors. You hypocrites, you know better than that! I'm not angry, but something inside of me is stirring. God has been thoroughly identified among you.
E-285 Unde a primit El lăncile Lui, în coasta Lui? Unde a primit El străpungerile Lui? Pe Calvar. Unde le primeşte El astăzi? La amvon. De unde au venit ele? Ierusalim. De unde vin ele? Denominaţiunea. Cei ce au pretins că-L iubesc, aceia sunt cei ce au făcut-o. Aceia sunt cei ce o fac astăzi. Al doilea Lui Calvar, unde El primeşte străpungerile Lui împotriva Cuvântului, aceea este ceea ce-L străpunge. Cine este El? El este Cuvântul. El este Cuvântul. De unde este El străpuns cel mai tare? Amvonul din locurile sfinte, întocmai cum a fost atunci.
E-285 Where did He get His spears at, in His side? Where did He get His pierces? On Calvary. Where does He get it today? In the pulpit. Where did they come from? Jerusalem. Where do they come from? The denomination. The ones who claimed to love Him, that's who did it. That's who does it today. His second Calvary, where He receives His pierces against the Word, that's what pierces Him. Who is He? He's the Word. He is the Word. Where is He pierced the hardest from? The pulpit in the holy places, just like it was then.
E-286 Eu am un drept de a acuza această generaţie. [Fratele Branham bate de cinci ori în amvon – Ed.] Eu am un drept să o fac, ca lucrător al Evangheliei lui Isus Cristos, cu semnele Lui, şi dovedind că El este Dumnezeu. Eu am un drept să aduc acuzaţie împotriva acestei generaţii. Pentru că, cele mai grele vârfuri de suliţă ale Lui au fost chiar de la amvoane, unde ei au criticat şi au spus, "Nu mergeţi afară să ascultaţi lucrul acela. Acela este de la diavolul." Chiar în locul care trebuia să-L iubească!
E-286 I've got a right to indict this generation. I've got a right to do it, as a minister of the Gospel of Jesus Christ, with His signs, and proving that He is God. I got a right to bring indictment against this generation. Cause, His hardest spear points has been right from the pulpits, where they've criticized and said, "Don't go out to hear that stuff. That's of the devil." Right in the place that's supposed to love Him!
E-287 Şi tocmai semne care Isus a spus că vor avea loc, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri; Cuvântul, un discernător al gândurilor, al intenţiilor inimii." Şi El este numit diavolul, de unde? Amvoanele, locurile sfinte.
E-287 And the very signs that Jesus said would take place, "The Word of God is sharper than a two-edged sword; the Word, a discerner of the thoughts, of the intents of the heart." And It's called the devil, where from? The pulpits, the holy places.
E-288 Oh, Dumnezeule, cum poate El privi jos? Doar-doar milă, aceea este totul, har. Noi nu putem face nimic altceva decât să ne îndreptăm spre judecată. Noi suntem deja acolo. Aha.
E-288 Oh, God, how can He look down? Just—just mercy, that's all, grace. We can't do nothing else but head for judgment. We're already there. Uh-huh.
E-289 Gândiţi-vă la aceasta. Cele mai grele străpungeri ale Lui vin de la amvon. Acolo-i unde este noul Lui Calvar. Ei L-au răstignit, Cuvântul, la amvon. Asta-i adevărat. Cum, cum ar face-o ei? Prin formele lor de evlavie. Aceea este exact!
E-289 Think of it. His hardest pierces comes from the pulpit. That's where His new Calvary is at. They crucify Him, the Word, at the pulpit. That's right. How, how'd they do it? By their forms of godliness. That's exactly!
E-290 Încoronat din audienţă, de batjocoritori! El are o nouă coroană de spini, batjocoritori! Străpuns de la amvon; încoronat de batjocoritori. Este El răstignit iarăşi, din nou? Dezbrăcat de crezuri făcute de oameni, A învăţători ai denominaţiunii împotriva Cuvântului Său. Ei Îl dezbracă, în ruşine, Îl condamnă.
E-290 Crowned from the audience, by scoffers! He's got a new crown of thorns, scoffers! Pierced from the pulpit; crowned by the scoffers. Is He crucified again, afresh? Striped by man-made creeds, teachers of denomination against His Word. They stripe It, in shame, condemn It.
E-291 Isus a spus, "În zadar Mi se închină ei." În zadar, "nu foloseşte la nimic." La cine se închină ei? Ei se închină aceluiaşi Dumnezeu. Ei se închinau aceluiaşi Dumnezeu la prima Lui răstignire, şi a fost închinare zadarnică. Este acelaşi lucru astăzi. În zadar zidesc ei aceste denominaţiuni. În zadar zidesc ei aceste seminarii. În zadar au ei aceste crezuri, învăţând ca doctrină poruncile omului, şi negând Cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt vinovaţi de răstignirea Prinţului Vieţii, învăţând doctrinele omului ca Cuvântul Lui. "În zadar Mi se închină ei," dezbrăcat, străpuns, încoronat.
E-291 Jesus said, "In vain they worship Me." In vain, "don't do no good." Who they worship? They worship that same God. They was worshipping that same God at His first crucifixion, and it was vain worship. It's the same thing today. In vain they build these denominations. In vain they build these seminaries. In vain they have these creeds, teaching for doctrine the commandments of man, and denying the Word of God. They're guilty of crucifying the Prince of Life, teaching man's doctrines for His Word. "In vain they worship Me," striped, pierced, crowned.
E-292 Când voi vedeţi aceea că merge în jos pe stradă, şi unele din voi doamne cu părul lung; spun, "Ea este demodată, nu-i aşa?" Amintiţi-vă, aceia sunt batjocoritori, aceea este coroana ce voi o purtaţi. Dumnezeu a spus că este slava voastră; purtaţi-o cu mândrie. Aleluia! [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] Purtaţi-o cu mândrie, aşa cum aţi purta o cunună de spini pentru Domnul vostru. Purtaţi-o cu mândrie. Nu vă ruşinaţi. El a spus aşa, nu contează ce spun aceste Izabele astăzi. Ce spun aceşti impostori stând la amvon, răstignitori ai lui Cristos, nu contează ce spun ei, voi purtaţi-o cu mândrie. Dumnezeu a spus aşa. Voi păstraţi-o.
E-292 When you see that go down the street, and some of you ladies with long hair; say, "She is old-fashion, isn't she?" Remember, that's scoffers, that's the crown that you're wearing. God said it was your glory; wear it with pride. Hallelujah! Wear it with pride, as you would wear a crown of thorns for your Lord. Wear it with pride. Don't be ashamed. He said so, no matter what these Jezebels says today. What these impostors stand in the pulpit, crucifiers of Christ, no matter what they say, you wear it with pride. God said so. You keep it.
E-293 Încoronat, din nou cu batjocoritori, spini. Străpuns de la amvon, cu crezuri.
E-293 Crowned, with scoffers again, thorns. Pierced from the pulpit, with creeds.
E-294 El are o nouă Golgotă, unde Îl duc ei: aceste coruri în robe, femei care poartă pantaloni scurţi, cu părul tăiat, feţe vopsite, cântând în cor ca Îngerii, cu talente. Aceea este noua Lui Golgotă, doar strip tease moderne protejate de lege, ca la Sodoma şi Gomora.
E-294 He got a new Golgotha, where they take Him to: these robed choirs, short-wearing women, bobbed-haired, painted-face, singing in the choir like Angels, with talents. That's His new Golgotha, just modern stripteases protected by a law, like at Sodom and Gomorrah.
E-295 Voi vedeţi o mică căţea mergând în jos pe stradă. La timpuri anumite nici măcar nu există un câine mascul să se ducă afară unde este ea. Să se întâmple un anumit lucru, şi fiecare din ei va fugi după ea. Este ceva ce i s-a întâmplat ei. Voi ştiţi de ce. Lăsaţi...
E-295 You see a little female dog go down the street. At certain times there's not a male dog will even go out to where she's at. Let a certain thing happen, and every one of them will run after her. There is something happened to her. You know why. Let…
E-296 Pentru ce se dezbracă aceste femei, şi merg jos pe stradă? Să nu-mi spuneţi că nu este acelaşi lucru. Aceasta este o identificare. Nu condamnaţi bărbatul. Dar ele sunt protejate de o lege a Sodomei. Legea aceea ar trebui să spună că este ilegal ca ele să fie acolo afară.
E-296 What's these women take off their clothes for, and go down the street? Don't tell me it ain't the same thing. It's an identification. Don't condemn the man. But they're protected by a Sodom law. That law ought to say it's unlawful for them to be out there.
E-297 Şi predicatorii la amvon ar trebui să aibe pantaloni largi în loc de haină de popă; stând acolo afară şi o vor permite, şi le este ruşine să vorbească împotriva acesteia, pentru că denominaţiunea lor îi vor scoate afară. Voi răstigniţi, la¬adunare, Cuvântul lui Dumnezeu care spune, "Este o urâciune ca o femeie să poarte o îmbrăcăminte ce aparţine bărbatului."
E-297 And preachers in the pulpit ought to have petticoats instead of the clergy coat; standing out there and will permit it, and ashamed to speak against it, because their denomination will put them out. You crucify, to the—the congregation, the Word of God which says, "It's an abomination for a woman to wear a garment that pertains to the man."
E-298 Eu-eu condamn lucrul acela. Eu-eu-eu-eu-eu-eu îl acuz de răstignirea Cuvântului lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Femei cu părul tăiat, purtând pantaloni scurţi, şi coroana... stând sus în cor!
E-298 I—I condemn the thing. I—I—I—I—I—I accuse it of crucifying the Word of God before the people. Bobbed-haired women, short-wearing, and the crown… standing up in the choir!
E-299 Cineva mi-a spus, zilele trecute, ceva femeie m-a întrebat, a spus, "Ei bine, unde crezi tu că ai găsi?"
E-299 Somebody said to me, the other day, some woman asked me, said, "Well, where do you think you'd find?"
E-300 Eu am zis, "Dacă Domnul mi-a cerut să aleg o duzină afară, în toată lumea, eu aş fi-eu aş fi speriat de moarte."
E-300 I said, "If the Lord asked me to pick a dozen out, over the world, I'd be—I'd be scared to death."
E-301 Când, prin discernământul Duhului, stau acolo şi le urmăresc, şi stau aşa şi văd acele lucruri peste ele; murdăria, întinăciunea, josnicia, trag din ţigări, acolo afară purtându-se în felul acela, şi stau într-un cor în robe şi cântă în starea aceea, şi lasă adunarea să le vadă. Ele vor zice, "Ei bine, dacă ea poate să o facă, şi eu pot." O viaţă Creştină este o viaţă de sfinţenie şi puritate, inocentă!
E-301 When, by the discernment of the Spirit, stand there and watch them, and stand like that and see them things over them; the dirty, filthy, low-down, cigarette-suckers, out there carrying on like that, and stand in a robed choir and sing in that condition, and let the audience see them. They'll say, "Well, if she can do it, I can too." A Christian life is a life of holiness and purity, innocent!
E-302 Eu le acuz, în Numele lui Isus Cristos, pentru întinăciunea şi murdăria lor. Ele au adus Evanghelia la o dizgraţie. Şi aceia care încearcă să O ţină, sunt numiţi "fanatici," numind, "Acela este un nonsens de modă veche." Eu le acuz, în Numele lui Isus Cristos.
E-302 I indict them, in the Name of Jesus Christ, for their filth and dirt. They have brought the Gospel to a disgrace. And those who try to hold It, are called "fanatics," calling, "That's old-fashioned nonsense." I indict them, in the Name of Jesus Christ.
E-303 Doar strip tease moderne pe stradă, cântă în coruri, fumătoare de ţigări, spun glume murdare, trei sau patru soţi, şi după al şaselea, şi apoi cântă în cor pentru că ele au voce. Voi sărmane intelectuale, lipsite spiritual, respinse pe propriile voastre terenuri. Voi citiţi aceeaşi Biblie pe care orice alt om o poate citi, dar voi aţi refuzat Duhul lui Dumnezeu, până că Biblia a spus că voi aţi fi "date unei puternice amăgiri, să credeţi o minciună şi să fiţi condamnate prin ea." Voi de fapt credeţi că sunteţi corecţi, şi Biblia spune că voi o veţi crede şi veţi fi osândiţi de aceeaşi minciună pe care o credeţi de a fi Adevărul.
E-303 Just modern stripteases on the street, sing in choirs, cigarette-smoking, tell dirty jokes, three or four husband, and after the sixth one, and then sing in the choir because they got a voice. You poor intellectual, spiritual deprived, rejected upon your own grounds. You read the same Bible that any other man can read, but you've turned down the Spirit of God, till the Bible said you'd "be given over to a strong delusion, to believe a lie and be damned by it." You actually believe that you're right, and the Bible says that you would believe it and be damned by the same lie that you believe to be the Truth.
E-304 De aceea, eu vă acuz prin Cuvântul lui Dumnezeu. Voi învăţaţi oamenii o eroare, şi răstigniţi principiile lui Cristos, de sfinţenie şi Viaţă de sus, ca persoana să poată umbla afară pe stradă şi să fie o persoană diferită.
E-304 Therefore, I indict you by the Word of God. You are teaching the people a error, and crucifying the principles of Christ, of holiness and Life above, that the person might walk out on the street and be a different person.
E-305 Predicatorii stând pe terenuri de minge, fumând ţigări; pietre de poticnire; toate celelalte nimicuri cu care ei se afişează. Femei în corurile lor, purtând pantaloni scurţi, părul tăiat, şi comportându-se astfel, feţe vopsite, şi apoi o numesc, "Sora, aceasta şi aceea," şi Biblia condamnă acel lucru. Asta-i adevărat. Merg la petreceri şi continuă, totuşi o membră a bisericii; îţi menţii mărturia, şi trăieşti oricum vrei tu.
E-305 Preachers standing on ball grounds, smoking cigarettes; stumbling blocks; all the other tommyrot that they put up with. Women in their choir, wearing shorts, bobbed hair, and carrying on like that, painted faces, and then call it, "Sister, this and that," and the Bible condemns that stuff. That's right. Go to parties and carry on, still a member of the church; maintain your testimony, and live any way you want to.
E-306 Să nu credeţi că eu vorbesc întru totul despre Prezbiterieni. Eu vorbesc despre voi Penticostalii. Asta-i adevărat. Voi odată aţi cunoscut Adevărul, dar v-aţi gândit că voi nu L-aţi putut lua. Voi nu aţi putut sprijini pe păstorul vostru. Păstorul vostru-vostru nu a putut avea acel mare serviciu cu aşa de multe sute de dolari pe săptămână, şi o mare biserică fină în care să predice, şi să mâne şi să meargă mai departe în felul în care ei o fac. Dacă el a condamnat aceea, organizaţia l-ar fi aruncat afară; aşa că el trebuie s-o păstreze, el trebuie să o spună. De aceea, el şi-a vândut drepturile de întâi născut, pentru o mâncare de ciorbă a lumii, din lăturile lui Esau. Şi ce va primi el pentru aceasta? Amândoi cad în groapa condamnării, şi vor fi condamnaţi. Eu îi acuz pe ei, ca prostituate ale Evangheliei.
E-306 Don't think I'm talking altogether about Presbyterians. I'm talking about you Pentecostals. That's right. You once knew the Truth, but you thought you couldn't take It. You couldn't support your pastor. Your—your pastor couldn't have that big job with so many hundred dollars a week, and a big fine church to preach in, and ride and carry on the way they do. If he condemned that, the organization would throw him out; so he has to keep it, he has to say it. Therefore, he sold his birthrights, for a mess of pottage of the world, of Esau's slop. And what's he going to get for it? Both fall into the ditch of condemnation, and be condemned. I indict them, as prostitutes of the Gospel.
E-307 Eu am fost la un cor, unul dintre cele renumite, locuri mari, nu demult, unul dintre cele mai de vază ale Penticostalilor din câte există. Şi s-a întâmplat ca să stau în biroul acestui frate când patru sau cinci coruri au venit împreună. Şi este la unul dintre... unele dintre cele mai fine organizaţii ale Penticostalilor. Şi ei nu au ştiut că eu am fost în biroul acestui lucrător, la Oklahoma. Eu şedeam acolo jos, dedesubt, unde acest lucrător studiază înainte ca el să vină la platforma lui. Şi când eu am făcut...
E-307 I was at a choir, one of the famous, big places, not long ago, one of the highest ranks of Pentecost that there is. And I happened to be setting in this brother's study when four or five choirs got together. And it's at one of the… some of the finest organizations of the Pentecostals. And they didn't know I was in this minister's study, at Oklahoma. I was setting down there, below, where this minister studies before he comes to his platform. And when I did…
E-308 Acolo erau acei mici Ricky acolo afară; şi Rickyte, vopsite, nici una din ele nu au avut părul lung, fiecare din ele cu părul tăiat, fiecare din ele erau cu machiaj, fiecare dintre ele cu robe. Şi un mic Ricky stând pe acolo, mergând de-a lungul aşa, (şi un alt bărbat lua o colectă misionară), el a acţionat de parcă era un om orb cu o ceaşcă, şi mergea în jur spunând tot felul de lucruri de hulă despre luarea colectei, şi lucruri ca acelea. Dar a ajuns acolo afară şi a încercat să cânte-Mesia, oh, vai, şi-şi ar fi putut să facă o treabă destul de bună la aceasta, dar nu a avut sunetul. Nu, acesta era mort, vedeţi. Oh, vai! Acolo vă aflaţi. Aceea este noua Lui Golgotă.
E-308 There was them little Rickies out there; and Rickettas, paint, not a one of them had long hair, every one of them with bobbed hair, every one of them with makeup on, every one of them with robes on. And a little Ricky standing around there, going along like that, (and another man was taking up a missionary offering), he acted like he was a blind man with a cup, and going around saying all kind of blasphemy things about taking up the offering, and things like that. But got out there and tried to sing the—The Messiah, oh, my, and—and could do a pretty good job at it, but it didn't have the ring. No, it was dead, see. Oh, my! There you are. That's His new Golgotha.
E-309 Ce gândiţi voi la vreo fetiţă, sau vreo femeie mică înăuntru acolo? Păi, dacă ea ar veni acolo înăuntru, îmbrăcată aşa cum ea ar fi trebuit să fie, cu părul lung, şi total fără vopsea, şi lucruri ca acelea, ei ar fi făcut haz de ea; dacă ea s-ar fi ridicat în picioare, şi când ei făceau aceea de făcut acolo, acel grup de oameni tineri, cam treizeci sau patruzeci dintre ei. Partea selectată a Penticostalilor, şi făceau lucruri ca acelea! Şi dacă domniţa aceea ar fi spus ceva despre aceasta, ei ar fi dat-o afară din cor.
E-309 What do you think at some little girl, or some little woman in there? Why, if she'd come in there, dressed like she should have been, with long hair, and paint all off, and things like that, they'd have made fun of her; if she'd have stood up, and when they was making that to-do there, that bunch of young people, about thirty or forty of them. The selected part of Pentecost, and doing things like that! And if that little lady would have said something about it, they'd have put her out of the choir.
E-310 Lăsaţi ca predicatorul Evangheliei să stea la amvon şi să spună ceva despre aceasta, ei l-ar da afară gin organizaţie. Voi răstigniţi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi Îl puneţi la o ruşine deschisă. Evanghelia Lui pe care voi o pretindeţi că o predicaţi, voi Îl răstigniţi. Eu acuz această generaţie respingătoare de Cristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi prin puterea Lui din aceste ultime zile o adeverire că El este încă viu. Da. Ei sunt împotriva Cuvântului clar, adeverit al lui Dumnezeu. Organizaţiile lor nu pot să stea sus la Acesta.
E-312 Let the Gospel preacher stand in the pulpit and say something about it, they'd put him out of the organization. You crucify the Son of God afresh, and put Him to an open shame. His Gospel that you claim to preach, you crucify Him. I indict this Christ-rejecting generation, by the Word of God, and by Its power of this last-days a vindication that He is still alive. Yes. They are against the clean-cut, vindicated Word of God. Their organizations can't stand up to It.
E-311 Biserici mari şi denominaţiuni sunt noul Lui Calvar. Eu o spun din nou. Aceasta, strip teasele lor moderne, sunt corurile lor.
E-311 Big churches and denominations is His new Calvary. I say it again. This, their modern stripteases, are their choirs.
E-312 Marele preot al fiecărei denominaţiuni strigă ca marele preot din ziua aceea, "Acum coboară jos şi arată-ne o minune." Aha. Aceea a fost prima răstignire.
E-312 The high priest of each denomination cries out like the high priest of that day, "Now come down and show us a miracle." Uh-huh. That was the first crucifixion.
E-313 Este la fel astăzi. Eu i-am avut să spună, "Ei bine, acum, tu înviezi morţii, nu-i aşa? De ce nu te duci acolo sus? Tu ai o soţie în cimitir. Tu ai un copilaş acolo."
E-313 It's the same today. I've had them say, "Well, now, you raise the dead, do you? Why don't you go up there? You got a wife in the graveyard. You got a baby up there."
E-314 Ei i-au spus Lui, "Noi am auzit că Tu ai înviat morţii. Noi avem un cimitir plin cu ei aici sus. Vino înviază-i." Oh, ignoranţa va produce ignoranţă. Vedeţi? Aha.
E-314 They said to Him, "We heard You raised the dead. We got a graveyard full of them up here. Come raise them." Oh, ignorance will breed ignorance. See? Uh-huh.
E-315 Mari biserici, mari coruri, mari preoţi ai acestei zile, "Vino jos, arată-ne o minune pe care denominaţiunea noastră nu o poate face."
E-315 Big churches, big choirs, high priests of this day, "Come down, show us a miracle that our denomination can't do."
E-316 Eu am avut un om, nu de mult, care a făcut o remarcă despre o... după o mică emisiune care eu am avut-o în Jonesboro, Arkansas, spunând despre ceva femeie care a fost vindecată. Acest ins a aparţinut la o anumită denominaţiune de biserică, şi el s-a ridicat acolo în spate şi a spus, "Eu provoc orice om să-mi aducă şi să-mi arate o minune."
E-316 I had a man, not long ago, that made a remark on a… after a little broadcast I had in Jonesboro, Arkansas, telling about some woman being healed. This fellow belonged to a certain denomination of church, and he got up behind there and said, "I challenge any man to bring me and show me a miracle."
E-317 Eu m-am dus şi am adus un doctor. Un om a fost vindecat, cu cancer. M-am dus şi am adus o femeie care a fost într-un scaun cu rotile timp de vreo douăzeci de ani; ea a fost vindecată de artrită, era într-un scaun cu rotile. Eu am luat-o acolo şi am spus, "Acum eu vreau banii, o mie de dolari."
E-317 I went and got a doctor. A man had been cured, with cancer. I went and got a woman that had been in a wheelchair for about twenty years; she was healed of arthritis, been in a wheelchair. I took it over and said, "Now I want the money, a thousand dollars."
E-318 El a spus, "Ei bine, ah, ah, ah, ah, aceştia nu sunt aici. Sunt acolo în Waco, Texas, unde este cartierul nostru general."
E-318 He said, "Well, uh, uh, uh, uh, it isn't here. It's over in Waco, Texas, where our headquarters is."
E-319 Eu am spus, "În ordine, noi doar ne vom duce acolo şi îi vom lua." A spus, eu am spus, "Tu fă aranjamente şi noi vom merge mâine." Vedeţi? Am spus, "Noi vom expedia..." Eu am spus, "Aici este doctorul să spună că aceşti oameni au avut absolut cancer. Aici este pe listă, raze x. Aici este această femeie despre care tot cartierul ştie că ea a şezut în acel scaun cu rotile pentru douăzeci de ani, şi ea umblă chiar acum. Şi doctorii, au fost doctor după doctor după doctor după doctor, şi de toate, şi aici ea este vie astăzi. Acum, tu ai spus că tu ai 'da o mie de dolari.' Eu vreau să-i pun într-un fond misionar. Eu îi vreau." Vedeţi? Vedeţi?
El a spus, "Ei bine, sunt acolo în Waco, Texas." Eu am spus, "Noi vom merge mâine."
E-319 I said, "All right, we'll just go over there and get it." Said, I said, "You make arrangements and we'll go tomorrow." See? I said, "We'll mail…" I said, "Here is the doctor to say that these people absolutely had cancer. Here it is on the list, x-ray. Here is this woman that the whole neighborhood knows she sat in that wheelchair for twenty years, and she is walking right now. And the doctors, has been doctor after doctor after doctor after doctor, and everything, and here she is alive today. Now, you said you'd 'give a thousand dollars.' I want to put it in a missionary fund. I want it." See? See?
He said, "Well, it's over at Waco, Texas."
I said, "We'll go tomorrow."
E-320 El a spus, "Aşteaptă un minut. Lasă-mă să-ţi spun ceva. Eu voi lua o fetiţă cu mine. Şi lasă-mă să iau un brici şi să-i tai braţul, şi apoi tu vindecă-l, înaintea fraţilor noştri. Şi ei îţi vor da banii."
Eu am spus, "Tu drace!"
E-320 He said, "Wait a minute. Let me tell you something. I'll take a little girl with me. And let me take a razor and cut her arm, and then you heal it, before our brethren. And they'll give you the money."
I said, "You devil!"
E-321 "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, vino jos de pe această cruce." "Spune-ne cine Te-a lovit," cu o zdreanţă în jurul capului Său. L-au lovit pe El peste ea, au spus, "Acum, dacă Tu eşti un profet, spune-ne cine a prof-..." "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, vino jos de pe cruce."
E-321 "If Thou be the Son of God, come off of this cross." "Tell us who hit You," with a rag around His head. Hit Him on it, said, "Now, if You're a prophet, tell us who proph-…" "If Thou be the Son of God, come down off the cross."
E-322 Conducători orbi ai celor orbi! Ei au nevoie de vindecare mintală, un om care face un astfel de lucru, sau face o remarcă ca aceea. Cu certitudine.
E-322 Blind leaders of the blind! They need mental healing, a man that do a thing like that, or make a remark like that. Certainly.
E-323 Strigătul vechi obişnuit, totuşi, "Lasă-ne să Te vedem că faci o minune. Stăpâne, noi am dori o minune de la Tine." Când, în fiecare zi, în fiecare ceas, se întâmpla mereu, întocmai cum Dumnezeu călăuzea aceasta să se facă. Dar ei nu au fost prezenţi. Dacă ei erau, ei au numit-o, "Beelzebub, diavolul." Vedeţi? "Stăpâne, noi am dori-o dacă Tu ai face-o în felul cum noi am vrea ca Tu să o faci." Aceea este. "Du-te unde vrem noi ca Tu să mergi, fă ce vrem noi." Oh, da. Aha. Ei nu L-au avut la mână. Nu, domnule. Acela-i motivul că ei au trebuit să-L scoată din mijlocul lor. Da, domnule. Ei încearcă să facă acelaşi lucru astăzi. Şi prin federaţia bisericilor, ei în final o vor înfăptui, vedeţi, ei toţi mergând împreună. Vechiul strigăt familiar.
E-323 The familiar old cry, though, "Let us see You do a miracle. Master, we would desire a miracle from You." When, every day, every hour, it was happening right along, just as God would lead it to be done. But they wasn't present. If they was, they called it "Beelzebub, the devil." See? "Master, we'd desire if You'd do it the way we want You to do it." That's it. "Go where we want You to go, do what we want." Oh, yes. Uh-huh. They had no strings on Him. No, sir. That's the reason they had to get Him out of their midst. Yes, sir. They're trying to do the same thing today. And through the federation of churches, they'll finally accomplish to do it, see, all of them going together. The familiar old cry.
E-324 Aici noi vedem, din nou, cel mai religios loc, cei mai buni, teologi şlefuiţi, strigând din nou, şi împotriva Lui, strigând. Chiar cei mai buni teologi, care ar fi trebuit să ştie diferit; chiar cele mai înalte biserici, şi cei mai bine instruiţi teologi, L-au dat afară din mijlocul lor. Ei nu-L vor.
Voi spuneţi, "Aceea este greşit, Frate Branham."
E-324 Here we see, again, the most religious place, the best, polished theologians, calling out again, and against Him, calling out. The very best theologians, which ought to know different; the very highest churches, and best trained theologians, cast Him out of their midst. They don't want It.
You say, "That's wrong, Brother Branham."
E-325 Atunci voi nu aţi fost aici să vedeţi Epocile Bisericilor, sau să o auziţi predicată. Voi nu aţi fost aici, când, această Epocă a Bisericii Laodicea a fost singura în care ei L-au aruncat afară din biserică. Şi El era afară, în afară, bătând, încercând să intre înapoi. Ei L-au aruncat afară pentru că ei nu au avut nici un folos de El. Ei Îl răstignesc din nou. Amin! Cât mai am putea merge?
E-325 Then you wasn't here to see The Church Ages, or hear it preached. You wasn't here, when, this Laodicean Church Age was the only one that they cast Him out of the church. And He was out, the outside, knocking, trying to get back in. They cast Him out because they haven't got no use for Him. They crucify Him afresh. Amen! How long could we go?
E-326 Amintiţi-vă, profetul Cuvântului lui Dumnezeu ne-a spus dinainte, în Doi Timotei 3, dacă voi o scrieţi jos. Noi nu avem timp să o citim. Dar a spus, că, "În ultimele zile, vor veni batjocoritori. Ei vor fi nesăbuiţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu; acuzatori falşi, neînfrânaţi, înverşunaţi, şi dispreţuitori ai celor ce sunt buni, trădători, nesăbuiţi, îngâmfaţi, învăţaţi; având o formă de evlavie, dar negând Puterea din ea: depărtaţi-vă de aceia! Pentru că acesta este felul care iau femeile uşuratice, cu părul tăiat," purtând pantaloni scurţi, feţe vopsite, "din loc în loc, şi le conduc captive." Aceea este exact.
E-326 Remember, the prophet of God's Word foretold us, in Second Timothy 3, if you're writing it down. We haven't got time to read it. But said, that, "In the last days, scoffers would come. They would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God; false accusers, incontinent, fierce, and despisers of those that are good, traity, heady, high-minded, scholarly; having a form of godliness, but denying the Power thereof: from such turn away! For this is the sort that takes silly, bobbed-haired women," short-wearing, painted-faces, "from place to place, and lead them captive." That's exactly.
E-327 El a spus, "Îndepărtează-te de la aceasta, în ultimele zile." Să ne supunem profetului. Îndepărtaţi-vă de la acele lucruri în ultimele zile. Ele sunt aici. Eu chem către Biserică acum. Da, domnule. Depărtaţi-vă de la aceasta!
E-327 He said, "Turn away from it, in the last days." Let's obey the prophet. Turn away from those things in the last days. They're here. I'm calling to the Church now. Yes, sir. Get away from it!
E-328 Ei au, ei, lucrătorii din această zi, ar trebui să ştie aceste lucruri. Ei ar fi trebuit să-l cunoască pe Isus în zilele Lui. Ei ar fi trebuit să cunoască. Şi acum ei ar trebui să o ştie, dar ei nu o ştiu. Întocmai ca învăţătorii Iudei din zilele Lui care ar fi trebuit să-L cunoască după ziua Lui, aşa este astăzi, despre Cuvântul lui Dumnezeu clar adeverit atunci. El era Cuvântul, şi El a dovedit că El era Cuvântul. El a dovedit că El era Cuvântul pentru acea zi. Şi Dumnezeu a dovedit astăzi că El este Cuvântul din această zi, Lumina din ceasul acesta. Şi ei ar fi trebuit să fi ştiut atunci, şi ei ar trebui să o ştie acum.
E-328 They have, they, the—the ministers of this day, should know these things. They should have knowed Jesus in His days. They should have knowed. And now they should know it, but they don't know it. Just as the Jewish teachers of His days should have known Him by His day, so is it today, of God's clearly a vindicated Word then. He was the Word, and He proved He was the Word. He proved He was the Word for that day. And God has proven today that He's the Word of this day, the Light of the hour. And they should have knowed it then, and they should know it now.
E-329 Ei L-au răstignit atunci, şi ei Îl răstignesc acum. Eu îi acuz de aceasta! Corect. Aceasta doar continuă să fulgere prin mine. "Îi acuz, pentru că Dumnezeu îi face să plătească pentru aceasta!"
E-329 They crucified Him then, and they crucify Him now. I indict them of it! Right. It just keeps flashing through me, "Indict them, 'cause God is going to make them pay for it!"
E-330 Iudeii din ziua lor. Dumnezeu din nou, în zilele de pe pământ, Isus a spus, "Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut Eu să te adun într-un mare grup, dar tu nu ai vrut."
E-330 The Jews of their day. God again, in the days on earth, Jesus said, "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have gathered you in one great big group, but you would not."
E-331 Cum a încercat Dumnezeu, în aceste zile din urmă, să unească poporul Său împreună, dar voi nu aţi vrut. Voi aţi dorit crezul vostru, aşa că acum voi sunteţi daţi la distrugere. Aceea este ce a primit Ierusalimul; el a fost dărâmat, ars, el nu mai este. Şi aceea este exact ce va fi, într-una din aceste zile, la toate aceste lucruri mari de aici. Marile voastre crezuri şi denominaţiuni vor muri şi pieri, dar Cuvântul lui Dumnezeu va fi Etern şi va trăi pentru totdeauna. Vedeţi?
E-331 How God has tried, in this last days, to unite His people together, but you would not. You've desired your creed, so now you're given over to destruction. That's what Jerusalem received; she was tore down, burned down, she is no more. And that's exactly what will be, some of these days, to all these big things here. Your big creeds and denominations will die and perish, but the Word of God will be Eternal and live forever. See?
E-332 Cele mai adânci răni ale Lui au venit din casa aşa numiţilor prieteni. Gândiţi-vă, gândiţi-vă la aceasta. Gândiţi¬vă la aceasta! Opriţi-vă! Eu aştept un minut. Lucrători, gândiţi-vă la aceasta! De unde au venit rănile Lui? Din casa aşa numiţilor prieteni ai Lui. Aşa cum a fost, aşa este. Gândiţi¬vă la aceasta! La Calvar El nu a fost înconjurat de-de sălbatici, barbari, ci de lucrători care au pretins că-L iubesc. Şi azi, când Evanghelia este cu desăvârşire identificată, când marile semne ale învierii Lui sunt dovedite printre noi, nu este strada de afară cea care sare pe tine, sunt aşa numiţii lucrători.
E-332 His deepest wounds come from the house of so-called friends. Think, think of it. Think of it! Stop! I'm waiting a minute. Ministers, think of it! Where did His wounds come from? The house of His so-called friends. As it was, so is it. Think of it! At Calvary He wasn't surrounded by—by savages, barbarians, but of ministers who claimed to love Him. And today, when the Gospel is thoroughly identified, when the great signs of His resurrection is proven among us, it isn't the street out there that jumps on you, it's the so-called ministers.
E-333 Acei care trebuiau să-L iubească, sunt cei de care El este înconjurat azi. "Noi nu vom avea acel Lucru printre noi. Noi nu vom avea pe acest Om să stăpânească peste noi. Noi nu vom sprijini. Noi nu vom avea cooperare cu Acela, în acest oraş, dacă Lucrul acela vine încoace. Nu este nimic decât spiritism. Este diavolul." Fără să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, orbul conduce pe orb. Aşa cum a fost atunci, gândiţi-vă, aşa este acum. Întocmai cum a fost atunci, aşa este acum. Gândiţi-vă!
E-333 Them that's supposed to love Him, is what He is surrounded by today. "We'll not have that Thing among us. We'll not have this Man rule over us. We'll not support. We'll have no co-operation about That, in this city, if that Thing comes this way. It's nothing but spiritualism. It's the devil." Not knowing the Word of God, the blind leading the blind. As it was then, think, so is it now. Just as it was then, so is it now. Think!
E-334 Puterea Lui de a vindeca şi de a elibera bărbat şi femeie din dragostea pentru această lume prezentă, de la părul tăiat, de Izabele cu feţe vopsite care se numesc Creştine; şi producând o aşa viaţă ca aceea, fumând ţigări, spunând glume murdare. Se aşează şi au o societate misionară, şi împung şi cos, şi vorbesc, şi scandal, şi-şi ies afară pe stradă şi poartă pantaloni scurţi, şi totul în felul acela; şi apoi se numesc Creştine, în faţa altor femei. Voi vă amintiţi povestea mea despre sclavul care ştia că era un fiu al unui rege, caracterul lui. Ce s-ar cuveni noi să fim? Bărbaţi şi femei, şi neagă...
E-334 His Power to heal and to set men and women free from the love of this present world, from the bobbed-haired, painted-facey Jezebels that calls themselves Christians; and producing such a life as that, cigarette-smoking, dirty joke-telling. Set down and have a missionary society, and stitch and sew, and talk, and scandal, and—and get out on the street and wear shorts, and everything like that; and then call themselves Christians, before other women. You remember my story about the slave knowing he was a son of a king, his character. What ought we to be? Men and women, and deny…
E-335 Aceşti clerici, aceste amvoane unde El Îşi capătă străpungerile, ei, au pus şi aprobat acel fel de viaţă printre oameni, unde ei Îl străpung. Ei neagă Puterea de-de a-i elibera de aceasta, şi ei o aprobă să fie aşa. Când, este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, ca o femeie să-şi taie părul, sau să-şi vopsească faţa, sau să poarte pantaloni scurţi. Este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, dar ei o aprobă, făcând un alt Calvar (de unde? de pe stradă? de la bar?) de la amvon, de la amvon.
E-335 These clergymen, these pulpits where He gets His pierces, they have put up and endorsed that kind of living amongst the people, where they pierce Him. They deny the Power to—to set them free from it, and they endorse it to be so. When, it's contrary to the Word of God, for a woman to bob her hair, or to paint her face, or to wear shorts. It's contrary to the Word of God, but they endorse it, making another Calvary (from where? from the street? from the barroom?) from the pulpit, from the pulpit.
E-336 Şi, din nou, care a fost strigătul? "El se face pe Sine Dumnezeu." Ei neagă Dumnezeirea Lui. Ei încearcă să-L împartă şi să facă trei sau patru Dumnezei din El. Când, El este Dumnezeu; El era Dumnezeu; El întotdeauna va fi Dumnezeu, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Când tu vorbeşti despre un singur Dumnezeu, către ei, ei râd de tine. "Noi credem într-o sfântă treime."
E-336 And, again, what was the cry? "He makes Hisself God." They deny His Deity. They try to split Him up and make three or four Gods out of Him. When, He is God; He was God; He'll always be God, the same yesterday, today, and forever. When you talk about one God, to them, they laugh at you. "We believe in a holy trinity."
E-337 Eu cred într-un singur Dumnezeu sfânt, da, domnule, în Puterea Lui de a vindeca, de a elibera, şi de a lua aceşti oameni afară din dragostea de lume, de ai elibera aşa cum El a făcut cu Maria Magdalena. Amintiţi-vă, ea a fost o mică Izabelă vopsită, de asemeni. Ea a avut şapte draci în ea. Ea a fost o strip teasă.
E-337 I believe in one holy God, yes, sir, His Power to heal, to set free, and take these people out of the love of the world, to free them like He did Mary Magdalene. Remember, she was a little painted-up Jezebel, too. She had seven devils in her. She was a striptease.
E-338 Întocmai ca femeia modernă de pe stradă astăzi; mergeţi oriunde vreţi voi şi priviţi. Dacă voi nu credeţi că oamenii se pleacă la racla femeilor goale, priviţi afară pe stradă astăzi. Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi. Priviţi afară, dacă voi nu o credeţi, doar mergeţi oriunde. Deschideţi un ziar, deschideţi o revistă, priviţi un afişier, ce veţi găsi? Amintiţi-vă ce a spus, "Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase, ei şi-au luat femei." Priviţi la scandalul din Anglia, priviţi la scandalul de aici, priviţi la întregul lucru, a devenit o casă de prostituţie.
E-338 Just like the modern woman on the street today; go anywhere you want to and look. If you don't believe people bows at the shrine of naked women, look out on the street today. As it was in the days of Sodom, so shall it be. Look out, if you don't believe it, just go anywhere. Open up a paper, open up a magazine, look at a billboard, what do you find? Remember what it said, "When the sons of God saw the daughters of man was fair, they taken unto them women." Look at the scandal in England, look at the scandal here, look at the whole thing, has become a house of prostitution.
E-339 De ce este aceasta? De ce a devenit Rusia comunism? Datorită vulgarităţii şi murdăriei, şi lipsei de Putere a bisericii Catolice. Şi aceasta este exact de ce este preluată această naţiune, comunism şi federaţia bisericilor, şi se uneşte cu biserica Catolică. Ceea ce, comunismul şi Catolicismul se vor uni împreună, voi ştiţi, şi aici ei o fac. De ce? Pentru că ei au respins Evanghelia care îi separă şi-i face un popor diferit!
... ? ... Acela este exact motivul.
E-339 Why is it? Why did Russia become communism? Because of vulgar and dirtiness, and the non-Power of the Catholic church. And that's exactly why this nation is taken over, communism and the federation of churches, and joining itself up with the Catholic church. Which, communism and Catholicism will unite together, you know, and here they are doing it. Why? Because they have rejected the Gospel that separates them and makes them a different people!…?… That's exactly the reason.
E-340 Şi lucrători la amvon rabdă aceasta, pentru un bon de mâncare, pentru o poziţie socială a vreunui crez, spun, "Eu aparţin de Aşa-şi-aşa," schimbând educaţia pentru Puterea lui Dumnezeu; să-i elibereze de această întrecere nebună, precum pe Maria Magdalena.
E-340 And ministers in the pulpit is putting up with it, for a meal ticket, for a social standing of some creed, say, "I belong to So-and-so," swapping education for the Power of God; free them from this mad race, like Mary Magdalene.
E-341 Tocmai Puterea care a putut lua acea mică strip teasă de pe stradă, şi să o facă să-şi pună haine pe ea şi să se poarte ca o doamnă, făcând o Creştină din ea, ei au condamnat Puterea aceea, şi au răstignit pe Omul care O avea, la Calvar.
E-341 The very Power that could take that little striptease on the street, and make her put on clothes and act like a lady, make a Christian out of her, they condemned that Power, and crucified the Man that had It, at Calvary.
E-342 Şi azi, chiar Evanghelia şi Duhul Sfânt care va lua pe acea mică strip teasă [una care se dezbracă în public – Trans.] şi o face să se îmbrace ca o doamnă şi să se poarte ca o Creştină, ei numesc Aceasta "fanatism." Ei nu-L vor amestecat printre adunarea lor, să-L aibe înviorat între ei, să determine alte femei să o facă. Ce fac ei? Ei Îl scot afară, întocmai cum au făcut atunci. Şi acum ei răstignesc tocmai Cuvântul şi spun că Acesta a fost pentru o altă epocă. Eu îi acuz din nou, da, domnule, tot la fel cum ei au fost acuzaţi atunci.
E-342 And today, the very Gospel and the Holy Ghost that will take that little striptease and make her dress like a lady and act like a Christian, they call It "fanaticism." They don't want It mixed among their congregation, get It stirred up among them, cause other women to do it. What do they do? They oust It out, just like they did then. And now they crucify the very Word and say It was for another age. I indict them again, yes, sir, just the same as they was indicted then.
E-343 Semnul care l-a făcut pe vechiul Legiune să-şi îmbrace hainele. Amintiţi-vă, o persoană care-şi dezbracă hainele este nebună. Vedeţi? Cum este cu o femeie? Legiune era nebun; el şi-a smuls hainele de pe el. Dumnezeu şi-a luat Puterea Lui şi l-a făcut să-şi pună hainele. El a fost îmbrăcat, în mintea lui întreagă, şezând jos la picioarele lui Isus.
E-343 The sign that made old Legion put on his clothes. Remember, a person that takes off their clothes are crazy. See? How about a woman? Legion was crazy; he stripped his clothes off of him. God took His Power and made him put his clothes on. He was clothed, in his right mind, setting down at the feet of Jesus.
E-344 Priviţi la Puterea care l-a făcut pe bătrânul orb Bartimeu să vadă, drept printre crezurile lor. El a fost pe pământ când a fost tot atât de multă necredinţă precum este azi, dar aceasta niciodată nu L-a oprit. El a mers înainte. El nu i-a menajat pe ei de nimic. El le-a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul." El a condamnat întregul lucru.
E-344 Look at the Power that made old blind Bartimaeus to see, right among their creeds. He was on the earth when there was just as much unbelief as there is today, but it never stopped Him. He went on. He didn't pull no punches for them. He told them, "You are of your father, the devil." He condemned the whole thing.
E-345 Puterea care a putut să-l învie pe Lazăr din mormânt, şi i-a dat femeii din Nain pe fiul ei înapoi! O Dumnezeule! Puterea care a putut face acele lucruri, care putea spune dinainte lucrurile care s-au întâmplat. "Acolo sunt doi... Mânz, acolo este un mânz legat la două drumuri," şi toate aceste lucruri pe care El le-a spus dinainte. Tocmai Omul care a posedat Puterea aceea, "La o parte cu El. Noi nu-L vom avea printre oamenii noştri. El pângăreşte învăţăturile noastre," şi ei L-au răstignit.
E-345 The Power that could raise Lazarus out of the grave, and gave the woman of Nain back her son! O God! The Power that could do those things, that could foretell the things that happened. "There is two… Colt, there is a colt tied at two ways," and all these things that He foretold. The very Man that possessed that Power, "Away with Him. We won't have Him among our people. He pollutes our teachings," and they crucified Him.
E-346 Întocmai acelaşi lucru astăzi, "La o parte cu Duhul Sfânt," ei nu vor să aibe nimic de-a face cu Acesta. "El condamnă şi face aceste lucruri, şi spune oamenilor noştri aceste lucruri noi nu vrem să ajungă amestecat printre organizaţiile noastre. Este împotriva crezurilor noastre." Ei Îl răstignesc din nou. Oh, Doamne!
Observaţi acum aşa cum încheiem. Trebuie să încheiem. Şi, din nou, ei Îl numesc "fanatism."
E-346 The very same thing today, "Away with the Holy Ghost," they don't want nothing to do with It. "It condemns and does these things, and tells our people these things we don't want to get mixed amongst our organizations. It's against our creeds." They crucify Him again. Oh, my!
Notice now as we're closing. Got to close.
And, again, they call It "fanaticism."
E-347 Şi ei L-au numit un "fanatic." Ei au spus, "El era smintit." Oricine ştie că Biblia a spus că, "Isus era," acei Farisei au spus, "acest Om este un Samaritean, şi El este nebun." Acum ce înseamnă cuvântul nebun? "Smintit." "Omul este smintit. Ei sunt o grămadă de oameni smintiţi care-L urmează. El este Beelzebub."
E-347 And they called Him a "fanatic." They said, "He was crazy." Anybody knows that the Bible said that, "Jesus was," them Pharisees said, "this Man is a Samaritan, and He's mad." Now what does the word mad mean? "Crazy." "The Man is crazy. They're a bunch of crazy people follow Him. He is Beelzebub."
E-348 Şi, din nou, ei spun acelaşi lucru, "Este un fel de vrăjitorie. Este ghicirea norocului," plasându-L din nou pe crucea de ruşine. Ce cruce? Ce ruşine? El este un Cuvânt adeverit; bătându-şi joc de Acesta, spunând oamenilor că Acesta este diavolul. Făcând ceva, şi numind...
E-348 And, again, they say the same thing, "It's a sort of witchcraft. It's fortune-telling," placing Him again on the cross of shame. What cross? What shame? He's a vindicated Word; making fun of It, telling the people It's the devil. Making something, and call…
E-349 El a spus, "Ei numesc lucrările sfinte ale lui Dumnezeu 'un spirit necurat le face,' nu este iertare pentru aceasta."
E-349 He said, "They calling the holy works of God 'an unclean spirit doing it,' no forgiveness for it."
E-35
E-350 Making shame of His Word, trying to expose It and call It a fake or fanaticism, "Don't go to it. Don't attend them meetings." Uh-huh.
E-351 Ce fac ei prin a face aceea? Ei iau cuiele crezurilor lor denominaţionale. Asta-i adevărat. Aceşti învăţători vânători de plăceri, lumeşti, nesfinţi, turbaţi denominaţional, iau cuiele denominaţionale şi răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu cu aceasta, din nou, de la amvoanele lor.
E-351 What do they do by doing that? They take their denominational creed nails. That's right. These pleasure-hunting teachers, worldly, ungodly, denominational mad, take the denominational nails and crucify the Son of God with it, afresh, from their pulpits.
E-352 De ce fac ei aceasta? "Ei iubesc laudele oamenilor," diplomele pe care biserica le-o poate da, "mai mult decât dragostea Cuvântului lui Dumnezeu." Eu îi condamn. Ei nu se pot conforma lumii, pentru că ei sunt... Nu se pot conforma Cuvântului, pentru că ei deja sunt conformaţi lumii. Ei deja au făcut-o. Făţarnica zi în care trăim noi! Nu este aceasta...
E-352 Why do they do this? "They love the praises of man," the degrees that the church can give them, "more than the love of the Word of God." I condemn them. They can't conform to the world, because they're… Can't conform to the Word, because they're already conformed to the world. They've already done it. The hypocritical day that we live in! Is not this…
E-353 Nu este de-ajuns un Calvar pentru Domnul meu? De ce să faceţi aceasta? Voi care ar trebui să-L iubiţi, voi care ştiţi că Acesta este Cuvântul Lui, voi care puteţi citi Apocalipsa al 22- lea capitol, spune, "Oricine va scoate un Cuvânt sau adaugă un Cuvânt," de ce o faceţi? Nu este un Calvar de-ajuns pentru El?
E-353 Is not one Calvary enough for my Lord? Why will you do this? You that's supposed to love Him, you that knows This is His Word, you that can read Revelation the 22nd chapter, say, "Whoever will take one Word or add one word," why do you do it? Isn't one Calvary enough for Him?
E-354 Eu stau în apărarea Lui, eu sunt avocatul Lui, şi eu vă acuz prin Cuvântul lui Dumnezeu. Schimbaţi-vă căile sau veţi merge în iad. Denominaţiunile voastre se vor spulbera. Eu vă acuz în Prezenţa Judecătorului, adevărat, voi, cu formele voastre de evlavie, făţărniciile. Şi de ce numiţi voi Aceasta... Nu este de-ajuns un Calvar?
E-354 I stand in His defense. I'm His attorney, and I indict you by the Word of God. Change your ways or you'll go to hell. Your denominations will crumble. I indict you in the Presence of the Judge, right, you, with your forms of godliness, hypocrisies. And why do you call It… Ain't one Calvary enough?
E-355 Precum a spus Petru, "Părinţii voştri denominaţionali," Petru v-a acuzat prin... A spus, "Care dintre părinţii voştri nu au făcut aceasta?" Ştefan a făcut acelaşi lucru: "Cu mâini rele voi aţi răstignit pe Prinţul Vieţii." Nu a spus Isus, El Însuşi, "Care dintre părinţii voştri nu au pus pe profeţi în morminte? Şi voi le împodobiţi după aceea"? Aşa a fost pentru omul neprihănit în jos de-a lungul epocilor!
E-355 As Peter said, "Your denominational fathers," Peter indicted you by the… Said, "Which of your fathers hasn't done this?" Stephen done the same thing: "With wicked hands you've crucified the Prince of Life." Didn't Jesus say, Hisself, "Which one of your fathers didn't put the prophets in the tombs? And you garnish them afterwards"? So has it been to the righteous man down through the ages!
E-356 Aşa eu acuz acest grup de oameni înalt şlefuiţi mergători la biserică respingători de Cristos ai acestei zile. Voi cu formele voastre de evlavie răstigniţi pe Cristosul meu a doua oară, prin a spune oamenilor că aceste Cuvinte sunt pentru vreo altă zi, şi nu este pentru această zi. Eu vă acuz. Voi sunteţi vinovaţi de aceeaşi crimă de care ei au fost în ziua răstignirii. Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, sau pieriţi.
E-356 So do I indict this high-polished, church-going bunch of Christ-rejecting people of this day. You, with your forms of godliness, crucify my Christ the second time, by telling the people, that, "These Words are for some other day, and It isn't for this day." I indict you. You're guilty of the same crime that they was, on the day of the crucifixion. Repent and turn to God, or perish.
E-357 Şi din nou eu spun, "Aici," bisericile, "ei," învăţătorii, "răstignesc," prin hulă, pe "El," Cuvântul. Dumnezeule fi milostiv! Lăsaţi-mă să o spun din nou. Aceasta ar fi putut să fie încurcat pe bandă. "Aici," bisericile, "ei," clerul, "răstignesc," prin hulă, pe "El," Cuvântul. Nu-i de mirare că este din nou:
Stânci despicate în mijloc şi ceruri întunecate,
Salvatorul meu şi-a plecat capul Lui şi a murit,
Dar perdeaua ce se deschide a descoperit calea
Către bucuriile Cerului şi ziua fără de sfârşit.
E-357 And again I say, "Here," the churches, "they," the teachers, "crucify," by blasphemy, "Him," the Word. God be merciful! Let me say that again. It might have been mixed up on the tape. "Here," the churches, "they," the clergy, "crucify," by blasphemy, "Him," the Word. No wonder it's again:
Mid rending rocks and darkening skieS
My Saviour bowed His head and died,
But the opening veil revealed the way
To Heaven's joys and endless day.
E-358 Eu o spun pe această bandă, şi pentru această audienţă. Eu spun aceasta sub inspiraţia Duhului Sfânt. Cine este de partea Domnului, să vină sub acest Cuvânt! Dumnezeu cu siguranţă va aduce această generaţie rea, negatoare de Cristos, respingătoare de Cristos la judecată, pentru hulă, răstignirea Cuvântului Său identificat. Ei vin la Judecată. Eu o acuz! "Cine este de partea Domnului," a spus Moise, "să vină la mine," când Stâlpul de Foc atârna acolo ca o dovadă. Cine este de partea Domnului, să ia Cuvântul, să-şi nege crezul său, şi să urmeze pe Isus Cristos zilnic. Şi eu vă voi întâlni în dimineaţa aceea.
Să ne plecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune.
E-358 I say it on this tape, and for this audience. I say this under the inspiration of the Holy Ghost. Who is on the Lord's side, let him come under this Word! God will surely bring this wicked, Christ-denying, Christ-rejecting generation into judgment, for blasphemy, the crucifixion of His identified Word. They are coming to the Judgment. I indict it! "Who is on the Lord's side," said Moses, "let him come unto me," when the Pillar of Fire hanging there as an evidence. Who is on the Lord's side, let him take up the Word, deny his creed, and follow Jesus Christ daily. And I'll meet you in the morning.
Let us bow our heads now for a word of prayer.
E-359 O Doamne Dumnezeule, Dătătorul Vieţii Eterne şi Autorul acestui Cuvânt, Care ai adus din nou din morţi pe Domnul Isus, Care l-ai identificat potrivit înaintea unei-unei generaţii de oameni necredincioşi. A fost lungă, această dimineaţă. Mulţi au şezut aici. Biserica este plină. Oamenii stau în jur. Şi benzile sunt făcute, să meargă afară prin toată lumea, în diferite locuri. Lucrătorii vor auzi acestea în studiul lor. Eu mă rog pentru ei, Doamne. Lasă ca aceste cuvinte să cadă adânc în inimă, să taie adânc, să taie de-o parte toată lumea. Ca ei să poată spune ca...
E-359 O Lord God, the Giver of Eternal Life and the Author of this Word, Who brought again from the dead the Lord Jesus, Who properly identified it before a—a generation of unbelieving people. It's been long, this morning. Many has set here. The church is packed. People are standing around. And the tapes are being made, to go out across the world, into different places. Ministers will hear this in their study. I pray for them, Lord. Let these Words fall deep into the heart, cut deep, cut away all the world. That they might say like…
E-360 Acest mic lucrător Metodist jos în Kentucky, a venit la mine zilele trecute, şi a spus, "Când eu am auzit acele Şapte Epoci ale Bisericii, eu am auzit strigând 'Depărtează-te de acele ziduri ale Babilonului,"' spunea, "Eu am renunţat şi am plecat. Eu nu ştiu încotro să merg sau ce să fac, dar eu am plecat." Binecuvântat să fie curajul acelui bărbat tânăr, şi o soţie, şi doi sau trei copii.
E-360 This little Methodist minister down in Kentucky, came to me the other day, and said, "When I was hearing those Seven Church Ages, I heard it cry out, 'Get away from them walls of Babylon,'" said, "I give it up and left. I don't know which way to go or what to do, but I left." Blessed be the courage of that young man, and a wife, and two or three children.
E-361 Dumnezeule, fie ca mulţi să-şi găsească calea la Cuvântul lui Dumnezeu, singura cale a Vieţii, pentru că El este Cuvântul. Eu mă rog pentru fiecare, Tată. Uneori în a spune aceste lucruri, nu este în cruzime; este în dragoste, pentru că dragostea este corectivă. Şi eu mă rog, Dumnezeule, ca oamenii să o înţeleagă să fie în felul acela, că este întenţionată să fie corectivă. Tu Care a trebuit să corectezi, şi te-ai rugat pentru ei la cruce, spunând, "Tată, iartă-i. Ei, ei sunt orbi, ei-ei doar nu înţeleg ce fac."
E-361 God, may many find their way to the Word of God, the only way of Life, for He is the Word. I pray for each one, Father. Sometimes in saying these things, it's not in cruelty; it's in love, because love is corrective. And I pray, God, that the people will understand it to be that way, that it is meant to be corrective. You Who had to correct, and prayed for them at the cross, saying, "Father, forgive them. They, they're blind, they—they just don't understand what they're doing."
E-362 Mă rog pentru acei lucrători azi care răstignesc Cuvântul din nou, prin a lua crezurile lor şi denominaţiunile şi dogmele, şi înlocuindu-le pentru Cuvântul Vieţii. Şi apoi, înaintea oamenilor, ei-ei critică realul Adevăr pe care Dumnezeu îl adevereşte de a fi Adevărul Său. Noi ne rugăm pentru ei, Tată, ca Tu să-i chemi la Cina Nunţii din nou. Şi fie ca ei să vină de data aceasta, şi să nu găsească scuze, pentru că eu îmi dau seama că ultima chemare poate că deja s-a dus. S-ar putea să fie prea târziu acum. Eu nădăjduiesc că nu este.
E-362 I pray for them ministers today who is crucifying the Word again, by taking their creeds and denominations and dogmas, and substituting it for the Word of Life. And then, before the people, they—they criticize the real Truth that God is vindicating to be His Truth. We pray for them, Father, that You'll call them to the Marriage Supper again. And may they come this time, and not find excuses, for I realize the last call may have already gone. It may be too late now. I trust that it's not.
E-363 Binecuvântează această mică adunare prezentă aici, aceste câteva sute de oameni care s-au adunat aici înăuntru în această dimineaţă, în această zi caldă, au şezut aici pentru un lung, poate două ore sau mai mult, serviciu, şi au ascultat. Ei nu au plecat. Ei au stat liniştiţi şi au ascultat. Mulţi dintre ei aşteptând prânzul lor, şi femeile stând cu copilaşii lor, şi ele aşteaptă. Ei se ţin de fiecare Cuvânt.
E-363 Bless this little congregation present here, these few hundred people that's gathered in here this morning, this hot day, set here for a lengthy, maybe two hours or more, service, and listened. They haven't left. They set still and listened. Many of them waiting their dinners, and the women standing with their babies, and they're waiting. They're holding onto every Word.
E-364 Doamne, eu îmi dau seama ce mi se v-a întâmpla în Ziua Judecăţii dacă eu conduc greşit pe oamenii aceia. Eu sunt conştient, Doamne, pe cât de conştient mă pot simţi. Că, eu încerc să-i duc la Cuvânt, şi să-i las să trăiască prin Cuvânt, spunându-le că Tu eşti, "acelaşi ieri, azi, şi în veci," că marele Duh Sfânt este Isus Cristos, doar în forma Duhului Sfânt, acelaşi Om. Tu ai spus aşa. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi." Şi eu ştiu că acesta eşti Tu, Doamne. Şi noi Te credem, pentru că noi Te vedem făcând aceleaşi lucruri printre noi.
E-364 Lord, I realize what will happen to me at the Day of the Judgment if I mislead those people. I'm conscious, Lord, as conscious that I can feel. That, I'm trying to take them to the Word, and let them live by the Word, telling them that You're "the same yesterday, today, and forever," that the great Holy Spirit is Jesus Christ, just in the form of the Holy Ghost, the same Man. You said so. "A little while and the world sees Me no more; yet you'll see Me, for I'll be with you, even in you." And I know that this is You, Lord. And we believe You, 'cause we see You do the same thing among us.
E-365 Ne predăm pe noi înşine azi, sobru, noi o facem aici în această adunare şi pe benzi. Doamne, chiar în acest minut, fie ca fiecare bărbat şi femeie, băiat sau fată, care sunt-care sunt aici prezenţi, sau stând afară, sau o aud pe bandă, fie ca noi în acest moment să facem o adâncă consacrare şi să ne predăm complet pe noi înşine în serviciul lui Dumnezeu.
E-365 We yield ourselves today, soberly, we do here in this congregation and on the tapes. Lord, just at this minute, may every man and woman, boy or girl, who is—who is here present, or standing outside, or hear it on the tape, may we at this moment make a deep consecration and yield our complete self to the service of God.
E-366 Mişcă-Te peste audienţă, Doamne, în Putere, şi vindecă bolnavii. Ei au spus că aveau un băieţaş infirm şezând aici. Lasă acel mare Duh Sfânt... Noi ştim, doar a sta în Prezenţa Lui cum este aceasta, El o va face. Dacă Tu poţi merge prin radio şi televiziune, afară prin ţări, şi vindeci bolnavii, "Tu ai trimis Cuvântul Tău şi Acesta i-a vindecat," Tu poţi face acelaşi lucru în acest minut. Eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să vindeci fiecare persoană bolnavă, fiecare infirm, fiecare suferind, aici şi care aude aceste Cuvinte. Dumnezeule, acordă aceasta. Rugăciunea mea este pentru ei.
E-366 Move upon the audience, Lord, in Power, and heal the sick. They said they had a little cripple boy setting over here. Let that great Holy Spirit… We know, just to sit in His Presence like this is, It'll do it. If You can go through radio and television, out through the lands, and heal the sick, "You sent Your Word and It healed them," You can do the same thing at this minute. I pray, God, that You'll heal every sick person, every cripple, every afflicted, here and that hears these Words. God, grant it. My prayer is for them.
E-367 Cu o-cu o dragoste a lui Cristos în inima mea şi un simţământ pentru cel în nevoie, eu îi prezint, Doamne, Ţie, pe altarul de sacrificiu, unde Însângeratul trup al acelui Miel zace ca un ispăşitor pentru păcatele şi bolile noastre, zăcând acolo. Eu pledez pentru milă pentru oameni. Eu vreau să stau cum Moise a stat, în spărtură pentru ei, Doamne, şi să spun, "Dumnezeule, fii milostiv cu ei, faţă de ei, puţin mai mult, şi dă-le o altă şansă. Să nu-să nu o faci chiar acum, Doamne. Lasă-lasă Evanghelia să meargă doar un pic mai departe.
E-367 With a—with a love of Christ in my heart and a feeling for the needy, I present them, Lord, to You, upon the altar of sacrifice, where the Bloody body of that Lamb lays as a propitiation for our sins and sickness, laying there. I plead for mercy for the people. I want to stand as Moses did, in the breach for them, Lord, and say, "God, be merciful for them, to them, a little longer, and give them another chance." Don't—don't do it right now, Lord. Let—let the Gospel go just a little further.
E-368 Ei sunt-ei sunt condamnaţi, Doamne. Eu mă rog ca marea Ta milă şi har să se-să se extindă până la ultima persoană care îşi are numele în Carte. Şi eu ştiu că ei vor. Nu este greu să te rogi spre Cuvântul Tău Divin, sau spre-sau spre... cu Cuvântul Divin, eu vreau să spun, Doamne; Cuvântul care-i promis, Cuvântul care a fost adeverit, Cuvântul care a predestinat pe aceşti oameni acolo în urmă înainte de întemeierea lumii. Nu este-nu este greu să-să mă rog ca Tu să salvezi pe aceia ale căror nume sunt în Carte, pentru că eu ştiu că Tu o vei face. Isus a spus aşa, "Toţi pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni." Şi nici un om nu poate veni numai dacă a fost dat.
E-368 They're—they're condemned, Lord. I pray that Your great mercy and grace will—will extend to the last person that's got their name on the Book. And I know they will. It's not hard to pray against your Divine Word, or against—or against the… with the Divine Word, I mean to say, Lord; the Word that's promised, the Word that's been vindicated, the Word that predestinated these people back there before the foundation of the world. It's not—it's not hard to—to pray that You will save those whose names are on the Book, because I know You'll do it. Jesus said so, "All the Father has given Me will come." And no man can come unless he has been given.
E-369 Acum eu mă rog, Dumnezeule, ca oriunde cad aceste Cuvinte, şi pe bandă şi aici prezent, ca Duhul Sfânt să cheme fiecare persoană predestinată chiar acum, de la întemeierea lumii când numele lor a fost pus în Cartea Vieţii Mielului. Fie ca ei să audă Glasul lui Dumnezeu vorbind astăzi, în acel Glas mic, liniştit, blând jos în inima lor, spunând, "Aceasta este calea, umblaţi în Ea." Acordă aceasta, Tată. Eu o cer în Numele lui Isus.
E-369 Now I pray, God, that everywhere these Words fall, both on tape and present here, that the Holy Spirit will call every predestinated person just now, from the foundation of the world when their name was put on the Lamb's Book of Life. May they hear the Voice of God speaking today, in that little, still, small Voice down in their heart, saying, "This is the Way, walk in It." Grant it, Father. I ask it in Jesus' Name.
E-370 Şi în timp ce în prezent noi ne avem capetele aplecate aici în audienţă. Dacă voi credeţi de a fi acesta Adevărul, şi voi¬-voi... Eu am plasat, mi-am pus mâna peste aceste batiste aşezate aici, şi pachetele pentru bolnavi şi suferinzi. Eu vreau să vă pun o întrebare, sincer acum.
E-370 And while presently we have our heads bowed here in the audience. If you believe this to be Truth, and you—you… I've placed, put my hand upon these handkerchiefs laying here, and packages for the sick and the afflicted. I want to ask you a question, sincerely now.
E-371 Eu nu vin aici jos doar ca să fiu auzit. Eu-eu-eu sunt obosit. Eu sunt epuizat. Eu nu mai sunt aşa tânăr cum eram, şi ei-şi ei ştiu că zilele noastre sunt numărate. Şi eu ştiu că eu trebuie să pun înăuntru fiecare mic lucru pe care eu îl pot, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Eu trebuie să predic de fiecare dată când pot prinde o şansă. Eu trebuie, eu trebuie să merg dacă simt să o fac sau nu.
E-371 I don't come down here just to be heard. I—I—I'm tired. I'm wore out. I'm not as young as I used to be, and I—and I know our days are numbered. And I know I got to put in every little thing that I can, for the Kingdom of God. I got to preach every time I can get a chance. I got to, I got to go whether I feel like it or not.
E-372 Eu am venit aici pentru că eu-eu simt să o fac. Eu-eu vreau să o fac. Eu vă iubesc. Şi eu nu spun lucruri aspre şi grele, de asemeni-de asemeni, pentru că eu vreau. Este-este o pulsare înăuntrul meu. Tocmai acest lucru care a fost adeverit este lucrul care mă presează să fac aceste lucruri. Eu o spun amabil, cu dragoste. Eu nu întenţionez să cert femeile noastre sau bărbaţii noştri. Eu nu întenţionez să fac aceea, frate, soră. Eu doar vreau să vă aduc la un-un loc ascuţit, de unde puteţi vedea corectarea şi biciul Domnului, că voi trebuie să veniţi înăuntru acum. Nu o amânaţi; voi s-ar putea să aşteptaţi prea mult.
E-372 I come here because I—I feel to do it. I—I want to do it. I love you. And I don't say things harsh and hard, to—to… because I want to. There—there is a pulsation inside of me. This very thing that's been vindicated is the thing that presses me to do these things. I say it kindly, with love. I don't mean to scold our women or our men. I don't mean to do that, brother, sister. I only mean to bring you to a—a sharp place, to where you can see the correction and the whip of the Lord, that you must come in now. Don't put it off; you might wait too long.
E-373 Şi voi care doriţi să veniţi de partea Domnului, cu o deplină predare în inima voastră, în prezenţa audienţei acum, sau fie în ţară unde vor fi benzile; vreţi voi, cu capetele voastre aplecate... Nu vă ridicaţi mâinile dacă nu o faceţi cu intenţie. Acum dacă voi cu adevărat o intenţionaţi, voi vreţi să veniţi la Domnul, cu o viaţă mai consacrată, nu vă veţi ridica mâna chiar acum. Tu, Domnul să te binecuvânteze. Tu te consacrezi din nou lui Cristos, să încerci să porţi ocara. Voi spuneţi, "Eu voiesc azi să iau ocara."
E-373 And you who desire to come on the Lord's side, with a full surrender in your heart, in the presence in the audience now, or either in the land where the tapes will be; would you, with your heads bowed… Don't raise your hands if you don't mean it. Now if you really mean it, you want to come to the Lord, with a more consecrated life, won't you raise your hand right now. You, the Lord bless you. You're consecrating yourself anew to Christ, to try to bear the reproach. You say, "I'm willing today to take the reproach."
E-374 Eu am ambele mâini sus, de asemeni. Eu, eu vreau să iau ocara lui Isus Cristos asupra mea. Eu bucuros port acest semn numit "holy roller," oricum aţi vrea să-l numiţi. Eu îl port cu mândrie, pentru că este de dragul Domnului. Eu îl port cu mândrie.
E-374 I got both of my hands up, too. I, I want to take the reproach of Jesus Christ upon me. I gladly wear this mark called "holy roller," whatever you might want to call it. I wear it with pride, because it's for the Lord's sake. I wear it with pride.
E-375 Nu voiţi voi toţi să faceţi la fel? Ridicaţi-vă mâinile, şi spuneţi, "Prin harul lui Dumnezeu, eu-eu-eu vreau... eu sunt..." Ucenicii s-au întors, au gândit că era o mare onoare să porţi ocara Numelui Său. Sau, voi vreţi să purtaţi ocara vreunei stele de Hollywood, sau ceva de televiziune, sau ceva membru de biserică, sau ceva? Sau, vreţi voi ocara Cuvântului lui Isus Cristos? "Dă-mi mie ocara Cuvântului, Doamne. Eu ştiu că El a purtat ocara Cuvântului lui Dumnezeu. Lasă-mă să o port, de asemeni, Doamne."
Şi această cruce consacrată o voi purta
Până ce moartea mă va elibera,
Apoi merg acasă, să port o coroană.
E-375 Don't you all want to do the same? Raise your hands, and say, "By the grace of God, I—I—I want… I'm…" The disciples returned, thought it was a great honor to bear the reproach of His Name. Or, you want to bear the reproach of some Hollywood star, or some television something, or some church member, or something? Or, do you want the reproach of the Word of Jesus Christ? "Give me the reproach of the Word, Lord. I know He bore the reproach of God's Word. Let me bear it, too, Lord."
And this consecrated cross I'll bear
Till death shall set me free,
Then go home, a crown to wear.
E-376 Va fi o coroană într-o zi pentru noi. Ea se face acum. Când această viaţă pământească este scursă, atunci noi ştim că va fi în ordine.
E-376 There'll be a crown someday for us. It's being made now. When this earthly life is run, then we know that it'll be right.
E-377 Acum nu este loc să se aducă oameni în jurul unui altar. Lăsaţi ca scaunul vostru, unde sunteţi voi, să fie un altar. "Atâţi câţi au crezut..." În timp ce ne rugăm.
E-377 Now there is no room to bring people around an altar. Let your seat, where you're at, be an altar. "As many as believed…" While we pray.
E-378 Tată Ceresc, mi s-a părut că aproape fiecare mână de tânăr şi bătrân, s-a ridicat, în această audienţă. Şi eu mă rog ca, de fiecare dată când banda va fi pusă, ca oamenii să-şi ridice mâinile, şi să îngenuncheze în cameră; tata şi mama să meargă acolo şi să se prindă de mâini unul pe altul, şi să spună, "Dragă, noi am fost membri de biserică suficient de mult. Hai să venim la Cristos." Acordă aceasta, Doamne.
E-378 Heavenly Father, it looked to me like that most every hand of young and old, was up, in this audience. And I pray that, every time that the tape will be played, that the people will put their hands up, and kneel down in the room; father and mother go over and get a hold of each others hands, and say, "Honey, we've been church members long enough. Let's come to Christ." Grant it, Lord.
E-379 Binecuvântează aceşti oameni aici. Mă rog ca Tu să le dai, Doamne, o viaţă consacrată. Mulţi dintre ei, Doamne, sunt oameni buni. Ei sunt-ei sunt poporul Tău; ei doar nu au cunoscut Adevărul. Şi eu mă rog ca Tu să le arăţi Adevărul Tău, Doamne. "Cuvântul Tău este Adevărul."
E-379 Bless these people here. I pray that You will give them, Lord, a consecrated life. Many of them, Lord, are good people. They're—they're Your people; they just haven't knowed Truth. And I pray that You will show them Thy Truth, Lord. "Thy Word is Truth."
E-380 Aşa cum ai spus Tu în Ioan, eu cred că este pe la capitolul al 17-lea, Tu ai spus, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul."
E-380 As You said in John, I think about the 17th chapter, You said, "Sanctify them, Father, through the Truth. Thy Word is Truth."
E-381 Şi Acesta din nou, Cuvântul Tău, încă este Adevărul. El întotdeauna este Adevărul, pentru că El este Dumnezeu. Şi eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i sfinţeşti prin Adevăr. Aceea este, sfinţeşte-i, purifică-i de toate crezurile şi denominaţiunile. Purifică-i de toate lucrurile lumeşti, la o viaţă consacrată a Cuvântului. Acordă aceasta, Doamne. Ei sunt ai Tăi acum. Tu ai promis să o faci. Şi ca slujitor al Tău, eu îmi ofer rugăciunea mea în folosul lor. În Numele lui Isus Cristos.
E-381 And It again, Thy Word, is still Truth. It always is Truth, because It's God. And I pray, God, that You'll sanctify them through the Truth. That is, sanctify, purify them from all creeds and denominations. Purify them from all worldly things, to a consecrated life of the Word. Grant it, Lord. They are Yours now. You promised to do it. And as Your servant, I offer my prayer in their behalf. In the Name of Jesus Christ.
E-382 Acum cu capetele noastre aplecate, haideţi să cântăm acest imn în timp ce continuăm să ne rugăm.
Isus a plătit totul,
Totul Lui... (Gândiţi-vă la aceasta!)
Păcat...
E-382 Now with our heads bowed, let's sing this hymn while we continue praying.
Jesus paid it all,
All to Him… (Think of it!)
Sin…
E-383 Ieri am fost într-un-un loc, şi un om mă măsura pentru un costum pe care un frate de aici din biserică mi l-a cumpărat. El a spus, "Costumul tău arăta cald, şi eu ţi-am cumpărat unul răcoros."
E-383 Yesterday I was in a—a place, and a man was measuring me for a suit that a brother here in the church bought me. He said, "Your suit looked hot, and I bought you a cool one."
E-384 Şi eu m-am dus acolo să mi-l croiască, şi el a spus, "Păi, umărul tău drept se lasă în jos. Tu trebuie că ai purtat o povară grea odată."
E-384 And I went over to get it cut, and he said, "Say, your right shoulder is drooping down. You must have carried a heavy load someday."
E-385 Şi m-am gândit, "Da, o povară de păcat. Dar Isus a plătit-o toată." Ascultaţi aşa cum noi o cântăm.
Isus a plătit... totul,
Atunci toată, toată viaţa mea, Lui eu îi...
Ce a făcut păcatul?
Păcatul a lăsat o pată roşie,
El a spălat-o albă ca zăpada.
E-385 And I thought, "Yes, a load of sin. But Jesus paid it all." Listen as we sing it.
Jesus paid… all,
Then all, all my life, to Him I…
What had sin done?
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.
E-386 Dumnezeule, fii milostiv cu noi. Precum acest timp adânc de meditaţie, lasă Cuvântul să se îmbibe înăuntru adânc, Doamne, la inimă. Lasă ca oamenii, deşi ei vor fi întârziaţi pentru prânzul lor... Dar, Doamne, aceasta este mai mult decât hrană. Aceasta este Viaţă. "Cuvântul Meu este hrană," ai spus Tu. Şi aceea este cu ce se ospătează sufletele noastre flămânde.
E-386 God, be merciful to us. As this deep time of meditation, let the Word soak in deep, Lord, to the heart. Let the people, though they be late for their dinner… But, Lord, This is more than meat. This is Life. "My Word is meat," You said. And That's what our hungry souls are feasting on.
E-387 Acum ia-ne, Doamne, modelează-ne. Doamne, ia-mă pe mine cu ei. Eu vreau să merg cu ei. Eu merg sus la Calvar acum, Doamne, prin credinţă. Eu merg cu această adunare. Acum doar modelează-mă iarăşi, Doamne. Eu am făcut greşit. De multe ori când eu...
E-387 Now take us, Lord, mold us. Lord, take me with them. I want to go with them. I'm going up to Calvary now, Lord, by faith. I'm going with this congregation. Now just mold me over, Lord. I've did wrong. Many times that I…
E-388 Aici recent eu urma doar să încetez să predic. Oamenii nu mă ascultau. Ei doar au ţinut-o înainte făcând acelaşi lucru, şi eu-eu am ajuns descurajat. Mi-am făurit o complexitate. O Dumnezeule! Cu două duminici în urmă, când Tu mi-ai dat acel semn acolo afară, şi citind o Biblie, şi văzându-Te că i-ai spus lui Moise, întocmai cum a fost acel vis, că acolo era un munte, de asemeni, şi va fi un semn pentru el. Şi apoi drept la capătul acestuia, ca să ştiu că eu-eu am lăsat o mulţime de oameni bolnavi; o lucrare nu numai în profeţie, ci în învăţarea Cuvântului, şi-şi pentru rugăciune pentru bolnavi. Tu ai lăsat un om să cadă mort chiar aici pe podea, apoi l-ai adus înapoi la viaţă, pentru confirmare că a fost adevărat. Tu întotdeauna confirmi Cuvântul Tău.
E-388 Here recently I was going to just quit preaching. The people wouldn't hear me. They just kept on doing the same thing, and I—I got discouraged. I built a complex. O God! A couple Sundays ago, when You give me that sign out there, and reading a Bible, and see You told Moses, just as that dream was, that there was a mountain, too, and would be a sign to him. And then right at the end of it, to know that I—I had left a lot of sick people; a ministry not only in the prophetic, but in teaching the Word, and—and for praying for the sick. You let a man drop dead right here in the floor, then brought him back to life, for confirmation that it was true. You always confirm Your Word.
E-389 Acum, Doamne, confirmă-L chiar acum în timp ce eu sunt înaintea Tronului Tău. Ia pe fiecare din aceşti oameni, Doamne, ia afară lumea din noi. Ia-mă pe mine, Doamne, în timp ce noi suntem în Prezenţa Ta. Doar ia lumea, stoarce inimile noastre, Dumnezeule, chiar acum. Trage lumea şi grija lumii la o parte de la noi. Lasă-ne să fim Creştini consacraţi, O Dumnezeule, să fim iubitori şi amabili şi blânzi, purtând roada Duhului. Nu ai vrea, Doamne? Noi suntem înaintea Tronului Tău. Păcatul a lăsat o pată roşie pe fiecare din noi, dar Sângele Tău poate să o şteargă, Doamne, şi să o facă albă ca zăpada.
Acordă aceasta, în timp ce noi aşteptăm după Tine. Ia-ne; noi suntem ai Tăi; ne-am consacrat vieţile Ţie. În Numele lui Isus Cristos, acordă aceasta, Doamne, la fiecare din noi.
E-389 Now, Lord, confirm It right now while I'm before Your Throne. Take every one of these people, Lord, take the world out of us. Take me, Lord, while we're in Your Presence. Just take the world, wring our hearts, God, right now. Pull the world and the care of the world away from us. Let us be consecrated Christians, O God, to be loving and kind and sweet, bearing the fruit of the Spirit. Won't you, Lord? We're before Your Throne. Sin has left a crimson stain on every one of us, but Your Blood can remit it, Lord, and make it white as snow. Grant it, while we're waiting upon Thee. Take us; we are Yours; consecrated our lives to You. In Jesus Christ's Name, grant it, Lord, to each one of us.
E-390 Strânge-mi inima, Doamne. Eu văd toate erorile mele. Eu văd greşelile mele. Dumnezeule, de la acest timp, eu încerc să trăiesc cum pot eu mai bine, ca să Te ajut. Eu vreau să merg, eu vreau să-mi consacrez viaţa din nou Ţie, aici în această dimineaţă.
E-390 Wring my heart, Lord. I see all my errors. I see my mistakes. God, from this time, I'm trying to live the best that I can, to help You. I want to go, I want to consecrate my life anew to You, across here this morning.
E-391 După aducerea acestei acuzaţii împotriva prietenilor mei¬mei clericii de acolo afară, şi a trebuit să spun aceste lucruri tari, dar, Doamne, eu am făcut-o prin inspiraţia Ta. Eu simt că Tu mi-ai spus să o fac. Acum este jos de pe umerii mei, Doamne. Eu-eu sunt bucuros că este jos. Lasă-i să facă cu aceasta orice vor ei, Tată. Eu mă rog ca ei să o accepte. Eu mă rog ca Tu să-i salvezi pe fiecare, Doamne.
E-391 After bringing this indictment against my—my clergymen friends out there, and have to say these hard things, but, Lord, I did it by Your inspiration. I feel that You told me to do it. Now it's off my shoulders, Lord. I—I'm glad that it's off. Let them do with it whatever they will, Father. I pray that they'll accept it. I pray that You will save every one, Lord.
E-392 Fie ca acolo să vină o trezire a celor drepţi, şi o mare Putere să vină prin Biserică chiar înainte ca Ea să plece. Nu este greu să mă rog asta, pentru că Tu ai promis-o. Şi noi aşteptăm, Doamne, după acea a treia tragere care noi ştim că va face mari lucruri pentru noi în mijlocul nostru.
E-392 May there come forth a revival of the just, and a great Power come among the Church just before Its going. It's not hard to pray that, because You promised it. And we're looking, Lord, for that third pull that we know that will do great things for us in our midst.
E-393 Şi eu sunt al Tău, Doamne. Eu mă aşez pe mine pe acest altar, tot aşa de consacrat cum ştiu să mă fac pe mine însumi. Ia lumea de la mine, Doamne. Ia lucrurile de la mine care sunt pieritoare; dă-mi lucrurile nepieritoare, Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca eu să fiu în stare să trăiesc acel Cuvânt atât de aproape, încât Cuvântul să fie în mine, şi eu în Cuvânt. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca eu niciodată să nu mă întorc de la Acesta. Fie ca eu să ţin acea Sabie a Regelui aşa de strâns, şi să O încleştez aşa de strâns. Acordă aceasta, Doamne.
E-393 I am Yours, Lord. I lay myself on this altar, just as consecrated as I know how to make myself. Take the world from me, Lord. Take the things from me that's perishable; give me the imperishable things, the Word of God. May I be able to live that Word so closely, till the Word will be in me, and I in the Word. Grant it, Lord. May I never turn from It. May I hold that King's Sword so tightly, and grip It so closely. Grant it, Lord.
E-394 Binecuvântează-ne, împreună. Noi suntem slujitorii Tăi, aşa cum ne consacrăm pe noi înşine Ţie în această dimineaţă, din nou, în inimile noastre. Noi suntem ai Tăi, în Numele lui Isus Cristos, pentru serviciu.
Isus...
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Frate Neville.
E-394 Bless us together. We're Your servants, as we consecrate ourselves to You this morning, afresh, in our hearts. We are Yours, in the Name of Jesus Christ, for service.
Jesus…
God bless you! Brother Neville.
Up