Smereşte-te

Humble Thyself
Data: 63-0714E | Durată: 39 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 [Fratele Neville îl prezintă pe Fratele Branham – Ed.]
Atunci cred că pot să fac anunţurile, "Vor fi anumite daruri: despre mine făcându-mi gânduri de felul acesta." [Fratele Branham şi adunarea râde.]
E-1 [Brother Neville introduces Brother Branham--Ed.] This is a shock. I believe I could make announcement then, "There be certain gifts: of me thinking up something like that." [Brother Branham and congregation laugh.]
E-2 Mie într-adevăr îmi face plăcere să fiu aici de fiecare dată. Călătoria noastră se apropie de sfârşit acum, şederea noastră cu voi. Pentru că, noi avem o altă adunare care urmează imediat în Chicago, şi eu trebuie ca să am familia înapoi în Arizona încurând. Şi ei încă nu au avut vacanţa de vară, şi eu trebuie să-i duc într-o călătorie mică undeva, în câteva zile. Şi atunci eu probabil voi fi plecat o, o zi, una din Duminici, şi după aceea săptămâna următoare încep în Chicago. Apoi trebuie să vin drept înapoi, Lunea, şi să-i iau pe ei la Arizona.
E-2 I certainly enjoy being here every time. Our journey is getting close to the end now, of us staying with you. Cause, we got another meeting coming up right away in Chicago, and I've got to have the--the family back in Arizona pretty soon. And they've never had their summer's vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere, in a few days. And then I'll probably be away one, one day, one of the Sundays, and then the following week I begin in Chicago. Then I got to come right straight back, on a Monday, and take them to Arizona.
E-3 Şi acum mie nu-mi place să vin înăuntru de Duminică dimineaţa, să iau timpul acela în care fiecare este împrospătat. Duminică seara, sunteţi întotdeauna obosiţi şi epuizaţi, Duminică seara; şi apoi să predăm serviciul de Duminică seara păstorului nostru, aceasta este-aceasta este cam rău. Dar mie nu-mi place să fac aceasta, şi totuşi Duminică seara eu aş, Duminică seara, a avea serviciul de Duminică seara, atunci ţin oamenii aşa târziu. Multi dintre ei vin aici de jos de departe din sud şi-şi departe din nord, şi ei au, oh, uneori conduc maşina zi şi noapte, doar ca să ajungă aici pentru un serviciu, apoi pleacă înapoi. Şi acesta este motivul că eu încerc să-l ţin Duminică dimineaţa, când eu vin, le dă o şansă să plece înapoi.
E-3 And now I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody is refreshed. Sunday night, you're always tired and wore out, on Sunday night; and then turn the Sunday night service over to our pastor, that's--that's kind of bad. But I hate to do that, and yet on Sunday night I would, Sunday night, to have a service Sunday night, then I hold the people so late. Many of them come in here from way down in the south and--and way north, and they have, oh, sometimes they drive day and night, just to get here for one service, then go back. And that's the reason that I try to make it on Sunday morning, when I come, gives them a chance to go back.
E-4 Pelerini, loiali şi credincioşi, cât de mult îi apreciez eu! Ei conduc prin polei, ploaie, şi altele, ca să ajungă aici, de-a lungul ţării, sute de mile, doar pentru o slujbă mică. Aşa că aceasta mă face să mă simt recunoscător faţă de Dumnezeu, şi faţă de aceşti oameni, pentru marele lor-pentru marele lor suport, şi ceea ce eu încerc să le spun, oamenilor, de a fi Adevărul.
E-4 Loyal, faithful pilgrims, how I appreciate them! They drive through sleet, rain, and everything else, to get here, across the country, hundreds of miles, just for one little service. So it makes me feel grateful to God, and to these people, for their great--for their great support, in what I'm trying to tell, to the people, to be the Truth.
E-5 Acum, eu cred că acesta este Adevărul, eu... din toată inima mea. Dacă ar fi existat ceva deosebit, ce aş fi crezut că era mai bun, eu-eu cu certitudine că mai întâi m-aş duce... Eu nu aş cere nimănui să meargă undeva unde nu m-aş duce eu mai întâi, ca să aflu dacă aceasta este corect sau nu. Eu nu aş cere la vreo persoană să-să facă un pas, în Dumnezeu, pe care eu nu l-am făcut deja şi ştiu că acesta este Adevărul. Mai întâi, acesta trebuie să fie Cuvântul Domnului, apoi eu trebuie să păşesc şi să văd dacă acesta este corect. Şi atunci dacă acesta este corect, atunci eu pot zice, "Veniţi sus pe aici." Înţelegeţi, asta este a face calea.
E-5 Now, I believe this is the Truth, I... with all my heart. If there was anything different, that I thought was better, I--I'd certainly first go... I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first, to find out whether it's right or not. I wouldn't ask any person to--to make a step, in God, that I hadn't already made and know that it's the Truth. First, it must be the Word of the Lord, then I must step and see if it's right. And then if it's right, then I can say, "Come on up this way." See, it's making the way.
E-6 Şi, acum, eu cred că orice lucrător ar trebui să facă aceasta, s-ar cuveni ca mai întâi să meargă, el însuşi. El ar trebui să fie un conducător, un conducător al poporului, nu să vorbească ceva pe care nu ar pune mâna, el însuşi. Noi să mergem acolo, conducătorii poporului.
E-6 And, now, I think any minister ought to do that, ought to first go, himself. He is supposed to be a leader, a leader of people, not speak something that he wouldn't put his hand on, himself. We should go there, leaders of the people.
E-7 În dimineaţa aceasta, am avut o foarte ciudată, şi specială experienţă aici la amvon. Şi aceasta a fost, cam în ultima parte a Mesajului, eu nu am intenţionat să o spun în felul acela. Înţelegeţi? Dar presupun că deja este spus, şi nu mai pot face nimic despre asta acum. Dar când am ajuns acasă, m-am apucat să studiez despre asta.
E-7 This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit. And that was, about the last part of the Message, I wasn't aiming to say it that way. See? But I guess it's already said, and there is nothing I can do about it now. But then I got home, got to studying about it.
E-8 Şi am avut o mică reuniune de familie astăzi, doar cu fratele meu şi ai lui. Mama este dusă. Şi noi obişnuiam să ne întâlnim la casa ei, şi acum noi mergem sus la Delores. Noi am avut un timp plăcut acolo în după-amiaza asta, discutând, şi Teddy era cu noi şi a cântat ceva cântări, şi la instrument câteva imnuri şi altele.
E-8 And had a little family reunion today, of just my brother and them. Mama is gone. And we used to meet at her house, and now we go up to Delores'. We had a nice time up there this afternoon, talking, and Teddy was along. We sang some songs, played some hymns and things.
E-9 Acum eu cred că, poate următoarea Duminică dimineaţa, dacă Domnul va voi, şi dacă Fratele Neville nu are nimic împotrivă, acum eu aş dori să avem un serviciu de vindecare, să fie dedicat doar vindecărilor. Şi eu-şi eu cred, cu Mesajul în dimineaţa aceasta, în felul în care Domnul se pare că mă călăuzeşte ca să-l aduc, să-l aduc afară, s-ar cuveni ca să ne încurajeze un pic, înţelegeţi, să-să-să într-adevăr să credem. Noi-noi ne învârtim în jur, şi noi-noi zicem diferite lucruri şi vorbim despre ele. Însă atunci când aceasta ajunge la o demonstraţie, aceasta este ceva diferit. Ca şi...
E-9 Now I think, maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, now I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing. And I--and I think, with the Message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring It, bring It out, ought to kind of encourage us a little, you see, to--to--to really believe. We--we play around, and we--we think different things and talk about them. But then when it comes to a showdown, that's something different. As the...
E-10 Cineva îmi spunea mie, eu cred că era fratele meu acolo în spate, îmi spunea astăzi o-o mică istorioară, despre un om, un¬un lucrător şi a lui... ceva din, una din adunările lui. Şi zicea că el poate să umble pe o bârnă.
El i-a zis, "Păstorule, desigur, Domnul este cu tine."
El a zis, "Eu pot să car în spate o ţăpligă de lemn, când umblu pe bârnă."
"Sigur, Domnul este cu tine." Şi el s-a dus şi a făcut-o.
E-10 Someone was telling me, I believe it was my brother back there, was telling a--a little story today, about a man, a--a minister and his... some of, one of his congregations. And he said he could walk a log.
He said, "Pastor, sure, the Lord is with you."
He said, "I can pack a log across my back, when I go across."
"Sure, the Lord is with you." And he went and done it.
E-11 El a zis, "Eu pot căra o ţăpligă, şi să împing o roabă pe bârnă, în acelaşi timp."
E-11 He said, "I can pack a log, and wheel a wheelbarrow across, at the same time."
E-12 "Sigur, păstorule, Domnul este cu tine. Credinţa ta poate să facă orice."
E-12 "Sure, Pastor, the Lord is with you. Your faith can do anything."
E-13 El i-a zis, "Eu pot să te pun pe tine în roabă, şi să car şi ţăpliga."
El i-a răspuns, "Acum aşteaptă un minut!" Vedeţi?
E-13 He said, "I can put you in the wheelbarrow, and pack the log."
He said, "Now wait a minute!" See?
E-14 Este altceva când eşti inclus în aceasta, tu însuţi. Înţelegeţi? Acum, aceasta, este foarte bine pentru noi să spunem aici, "Amin." Este foarte bine pentru noi să spunem, "Eu cred că acesta este adevărul." Dar atunci pune-1 în acţiune. Tu trebuie să-l pui în acţiune.
E-14 It's different when you're included in it, yourself. See? Now, that, it's mighty good for us to say here, "Amen." It's mighty good for us to say, "I believe that's true." But then put it in action. You got to put it in action.
E-15 Cum am adus această declaraţie azi dimineaţă, când oamenii se puneau în umbra lui Petru, nici măcar nu cereau rugăciune.
E-15 As I brought that statement this morning, the people was laying in the shadow of Peter, they never even asked for prayer.
E-16 Eu am mers în multe case, observând aceasta. Mă rog înainte să merg, şi doar intru acolo cu ungerea, şi nici măcar nu mă rog pentru oameni, şi păşesc afară iar ei sunt vindecaţi. yedeţi? Vedeţi? Aşa este. Am văzut făcându-se aşa de multe ori! Înţelegeţi? Voi trebuie să aveţi undeva să puneţi credinţa voastră. Vedeţi? Voi trebuie să o credeţi. Şi eu cred că ora se apropie, şi aceasta este acum.
E-16 I've went into many homes, watching this. Pray before I go, and just go in there with the anointing, and don't even pray for the people, and walk out and they're healed. See? See? That's right. I've seen it done so many times! See? You've got to have somewhere to place your faith. See? You've got to believe it. And I believe that the hour is approaching, and now is.
E-17 Eu îmi dau seama că aceasta nu este un serviciu înregistrat. Ei poate fac una mică pentru ei înşişi, însă aceasta nu este o înregistrare care merge în toată ţara.
E-17 And I realize that this is not a tape service. They might make a little one for themself, but this is not a tape that goes out across the country. The...
E-18 Aceasta despre ce vorbeam eu în această dimineaţă ne-a adus tocmai sus la un-la un punct culminant, şi acesta-i motivul că voi lua Duminica viitoare pentru un-un-un serviciu de vindecare. Deoarece, de când sunt acasă, eu v-am spus despre viziuni şi ce s-a întâmplat, şi fiecare lucru, şi am arătat totul, de ce am făcut toate aceste lucruri. Şi atunci în această dimineaţă, aducând aceasta drept sus acum la acea ultimă Fază.
E-18 This what I was speaking of this morning has brought us right up to a--to a climax, and that's the reason that I'm going to take next Sunday for a--a--a healing service. Because, since I've been home, I've told you about the visions and what's happened, and everything, and brought it right up, why I've done all these things. And then this morning, bringing it right up now to that last Pull.
E-19 Acum este timpul meu de consacrare către Dumnezeu; timpul lui Dumnezeu să-mi vorbească. Vedeţi, eu-eu-eu trebuia doar să am o mică schimbare în propria mea viaţă. Nu că mă gândesc eu că sunt păcătos, însă eu-eu vreau să mă simt puţin mai aproape de oameni. Înţelegeţi?
E-19 Now it's my time for consecration to God; God's time to speak to me. See, I--I--I must just have a little change in my own life. Not as I think that I am wicked, but I--I want to feel a little more closer to people. See?
E-20 Oamenii la care am încercat să le spun acest Adevăr al Evangheliei, şi ei îşi întorc spatele la Acesta, şi se îndepărtează şi râd de El. Acum, mie, aceasta se pare a fi o insultă. Mie nu¬mi pasă, de mine; ci de lucrurile pe care le spun, Acesta este Adevărul încercând să-i ajute. Ca şi cum aţi împinge afară o barcă, şi zici, "Aici, aici este, traversează! Aici, ieşiţi afară din râul care se umflă, că veţi muri! Voi, voi veţi pieri acolo!" Şi ei doar râd de tine, şi se depărtează. Păi, mie, mi se pare că, dacă ei se îndepărtează, nu există nimic mai mult ce aş putea face despre aceasta, vedeţi, care eu pot face.
E-20 The people that I have tried to tell this Gospel Truth to, and they turn their back on It, and walk away and laugh at It. Now, to me, that seems like it's an insult. I don't care, to me; but to the things that I've been saying, It's the Truth trying to help them. Like shoving out a boat, and say, "Here, here it is, cross over! Here, get out of that swelling stream, you're going to die! You, you're going to perish there!" And they just laugh at you, and walk away. Well, to me, it feels like, if they walk away, there is nothing more I can do about it, see, that I can do.
E-21 Dar eu vreau să alerg la mal în jos şi să-i conving, "Veniţi înapoi!" Vedeţi, eu trebuie să am acel simţământ, vedeţi, căci eu ştiu că mai există cineva acolo afară care nu a venit înăuntru încă. Iar eu voi-eu voi pescui pînă când... El a zis, până când va fi prins ultimul peşte. Eu vreau să fac aceasta acum.
E-21 But I want to run down the bank now and persuade them, "Come on back!" See, I've got to have that feeling, see, 'cause I know there is somebody out there that hasn't come in yet. And I'm--I'm going to fish till... He said, until the last fish is caught. I want to do that.
E-22 Şi acum, pentru ca să fac aceasta, eu aştept să se întâmple ceva într-o adunare de rugăciune. Ceva... Şi mulţi dintre voi vă amintiţi viziunea despre-despre ultima Fază, a Treia Fază, adică. Vă amintiţi, că s-a întâmplat ceva chiar înainte de aceasta: eu am văzut Lumina aceea venind şi mergând în jos în locul acela, şi a zis, "Eu te voi întâlni pe tine acolo." Acum eu aştept ca ceva să se întâmple.
E-22 Now, and now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting. Something... And many of you remember the vision of the--of the last Pull, that Third Pull, rather. You remember, there was something happened just before that: I seen that Light come and go down into that place, and said, "I'll meet you there." Now I'm looking for something to happen.
E-23 Aici cu ani în urmă, obişnuia să fie că serviciile şi darul deosebirilor mă făceau atât de slăbit încât mă clătinam. Mulţi dintre voi vă amintiţi aceasta. Doar ajungeam la un punct în care stăteam şi aveam pe Jack Moore ţinându-mă de un braţ, şi Fratele Brown de celălalt, şi mă plimbau în sus şi-n jos pe stradă, timp de o oră după serviciu. Şi eu doar, se ntâmpla că, încercam să mă gândesc unde-unde eram şi ce se petrecea. Apoi, întins toată noaptea mă gândeam la aceasta, şi suspinam şi câte altele, şi mă întrebam de ce nu au acceptat ei pe Domnul nostru Isus.
E-23 Here years ago, it used to be that the services and that discernment would make me so weak I would stagger. Many of you remember that. Just get to a spot that I'd stand and I would have Jack Moore on one arm, and Brother Brown on the other one, and walk me up-and-down the street, for an hour after service. And I just, happened, was trying to think of where--where I was at and what was taking place. Then, all night lay there and think of it, and sob and everything else, and wonder why they didn't accept our Lord Jesus.
E-24 Atunci El mi-a spus într-o vedenie, "O dată tu vei întâlni o doamnă care va veni la tine, purtând un costum maro, şi ea va duce un bebeluş într-o pătură, şi de atunci înainte, tu vei avea putere să înduri cu mai multă tărie." Păi, eu v-am spus toate acestea. Aceasta s-a întâmplat în Chicago, în seara aceea când doamna aceea Presbiteriană, când propriul ei păstor a trimis-o acolo cu pruncul.
E-24 Then He told me a vision, "One time you will meet a lady that will come to you, wearing a brown suit, and she'll be packing a little baby in a blanket, and from that time on, you'll have strength to endure stronger." Well, I told you all that. In Chicago it happened, that night when the little Presbyterian lady, when her own pastor sent her down there with the baby.
E-25 Şi eu cred că acesta era fratele lui, sau unul dintre ei, era un-un doctor. El a zis, "Nu există nici o speranţă pentru prunc afară doar dacă Atotputernicul Dumnezeu se atinge de el." El a plecat...
E-25 And I believe it was his brother, or one of them, was a--a doctor. He said, "There is not a hope for the baby unless Almighty God touches him." He went...
E-26 Ea s-a dus şi i-a spus păstorului ei. Păstorul i-a zis, "Eu nu-eu nu sunt calificat," a spus, "să-să acţionez asupra acestei vindecări Divine, deoarece eu nu... doar nu am aceasta în mine, credinţa de care este nevoie să o fac." Acum, asta, asta este a fi cinstit în aceasta. Înţelegeţi? El a zis, "Eu doar nu o am în mine." El a zis, "Dar eu am fost la una din adunările Fratelui Branham, şi te-aş sfătui să duci pruncul la Fratele Branham." Şi doctorul a renunţat la el, şi el urma să moară.
E-26 She went and told her pastor. The pastor said, "I am--I am not qualified," he said, "to--to act upon this Divine healing, because I don't... just don't have it within me, the faith that it takes to do it." Now, that, that's being honest about it. See? He said, "I don't just have it in me." He said, "But I was at one of Brother Branham's meetings, and I would advise you take the baby to Brother Branham." And the doctor had give it up, and it was going to die.
E-27 Şi micuţa doamnă a păşit înăuntru unde eu aveam un-un serviciu pentru acei copilaşi Catolici care au fost arşi, în şcoala aceea acolo, voi ştiţi. Vă amintiţi când a fost asta. Noi aveam acel serviciu, şi venind chiar la platformă vine doamna aceea cu costumul maro pe ea. Soţia mea şi ceilalţi şedeau acolo, şi eu am spus... m-am întors şi am privit, şi m-am uitat în jur, să văd dacă ei stăteau acolo. Şi s-a întâmplat să fie, că tocmai înainte să vin eu sus, cred că Billy Paul şi ceilalţi discutau, sau soţia sau cineva dintre ei, cu doamna cu pruncul. Şi doamna a păşit sus pe platformă, şi Duhul Sfânt a descoperit întregul lucru, şi l-a vindecat acolo pe prunc.
E-27 And the little lady walked in there where I was having some sort of a--a service for them little Catholic children that had got burnt up, in that school up there, you know. You remember when it was. We was having that service, and coming right down the platform comes that little lady with the brown suit on. My wife and them was setting there, and I said... turned and looked, and looked all around, and see if they was standing there. And happened to be, that just before I come up, I believe Billy Paul and them had been talking, or the wife or some of them, to the lady with the little baby. And the lady walked up to the platform, and the Holy Spirit revealed the whole thing, and healed the baby there.
E-28 Eu am plecat, şi de atunci eu nu mai obosesc. Vedeţi, aceasta nu mă mai deranjează, şi eu-eu doar merg înainte şi tot înainte.
E-28 I walked away, and since then I just don't get tired. See, it don't bother me, and I--I just go right on and on.
E-29 Acum eu aştept ca ceva să se întâmple, să înceapă a Treia Fază în semn, înţelegeţi, şi poate fi serviciul de vindecare în următoarea Duminică dimineaţa s-ar putea să producă aceasta. Eu nu ştiu.
E-29 Now I'm looking for something to happen, and start that Third Pull in the mark. See? And may be the next Sunday morning healing service, maybe it produce that. I don't know.
E-30 Eu cred, ceea ce ar trebui să facem noi, să spunem oamenilor, să-i aducă pe cei bolnavi. Acum, pentru un serviciu de vindecare, noi trebuie să ne consacrăm pentru cei bolnavi. Luaţi-i pe cei bolnavi, şi aduceţi-i aici următoarea Duminică dimineaţa devreme, să zicem pe la opt sau opt şi jumătate, şi vom lăsa să li se dea câte un cartonaş de rugăciune aşa cum vor intra pe uşă, sau oricum o vor face. Şi apoi vom avea un rând de rugăciune pentru bolnavi, şi să vedem numai ce va face Duhul Sfânt.
E-30 I think, for us to do, would be tell your people, get the sick people. Now, for a healing service, we've got to consecrate on sick people. Get your sick people, and get them here early next Sunday morning, say about eight or eight-thirty, and we'll let them give them a prayer card as they come in the door, however they do it. And then we'll have a prayer line and pray for the sick, and just see what the Holy Spirit will do.
E-31 Eu cred că El va face minuni dacă îl vom crede pe El, înţelegeţi. Însă noi trebuie să-L credem pe El pentru aceasta acum, din toată inima noastră. Şi mă gândesc că ceasul măreţ a sosit când Dumnezeu, în aşa de mult după cum vorbeam noi azi dimineaţă, ne-a arătat atât de mult, şi ne-a adus la un anumit... doar până la un punct. Doar să împingem dincolo de acel deal, şi asta este tot ce avem nevoie, şi apoi se depărtează. Voi vedeţi, o¬o umblare doar cum a fost, acelaşi lucru, cu darul deosebirilor, acelaşi lucru prin profeţie, de urmărit.
E-31 I believe He'll do wonders if we'll just believe Him, see. But we got to believe Him for that now, with all of our heart. And I think that the great hour has arrived that when God, in so much as we was speaking this morning, has showed us so much, and brought us to a certain... just up to a spot. Just to push over that little hill, and that's all we need, then away it goes. See, a--a going just like it was, the same thing, with the discernment, same thing by the prophetic, to watch.
E-32 Eu stăteam la Calgary... Îmi cer scuze, acesta era oraşul de regină, jos în Regina, Regina. Şi Ern Baxter stătea acolo, şi un grup dintre noi. Şi Domnul mi-a spus mie, chiar aici pe platformă, "Se va întâmpla că, vei cunoaşte chiar secretul inimii lor." Şi aşa este. Şi eu niciodată nu m-am gândit la asta în felul acela. Am păşit la platformă în seara aceea, cu Ern, şi doar am început să mă rog pentru bolnavi. Şi iată că a venit un om înainte, şi i s-a expus toată viaţa lui; pentru prima dată când s¬a întâmplat în felul acesta, într-un moment, într-un serviciu de vindecare. Şi atunci m-am uitat peste audienţă, şi aici a început El să vină jos peste audienţă şi peste tot. Oh, când vom ajunge noi pe partea cealaltă! Nici jumătate nu a fost spus vreodată, despre lucrurile, să păşeşti afară şi să vezi lucruri în viaţa oamenilor. Eu nu spun nimic despre aceasta. Doar le las în pace, vedeţi, afară doar dacă eu sunt într-adevăr îndemnat să spun ceva.
E-32 I was standing at Calgary... I beg your pardon, it was the queen city, down in Regina, Regina. And Ern Baxter was standing there, and a bunch of us. And the Lord had told me, right here in the platform, "It'll come to pass, you'll know the very secret of their heart." And that's right. And I never thought of that in that manner. I walked up to the platform that night, with Ern, and just started praying for the sick. And here come a man along, just laid out his entire life; first time it ever happened just like that, in a moment, in a healing service. And then I looked out over the audience, and here It begin to come down over the audience and things. Oh, when we reach the other side! The half has never yet been told, of the things, to walk out and see things in people's life. I don't say nothing about it. Just let it alone, see, unless I'm really compelled to say something.
E-33 Şi acum eu mă aştept ca următoarea să înceapă aşa. Vedeţi, Dumnezeu, în felul Său Propriu, Propriul Său timp suveran, ca să o înceapă. Şi acesta va-acesta va fi un alt lucru care va fi-fi pe o cale în afara vreunuia din ceilalţi oameni. Înţelegeţi? Şi eu aştept ca aceea să se întâmple.
E-33 And now I look for this next to start like that. See, God, in His Own way, His Own sovereign time, to begin it. And it'lE--it'll be another thing that'll be--be a way beyond any of these other people. See? And I'm looking for that to happen.
E-34 Şi poate, oh, eu mă gândeam, dacă aveam un mic serviciu de vindecare poate Duminica viitoare. Apoi Duminica următoare probabil voi fi departe cu copiii şi ceilalţi, deoarece ei trebuie să meargă înapoi ca să meargă la şcoală. Şi atunci următoarea Duminică, eu, desigur că sunt sus în Chicago, la adunarea de acolo. Şi apoi voi veni înapoi Lunea următoare, ca să plec Marţi la-la Arizona, unde copiii să meargă înapoi la şcoală."
E-34 And maybe, oh, I thought, if I had a little healing service maybe next Sunday. Then the following Sunday I'll probably be away with the kids and them, 'cause they got to go back and go to school. And then the next Sunday, I, course, I'm up in Chicago, at the meeting up there. And then come back the following Monday, to leave on Tuesday for--for Arizona, for the kids to get back in school.
E-35 Ei bine, ce ai aflat, păstorule? [Fratele Neville zice, "Păi, am descoperit ceva foarte straniu." – Ed.] Bun, asta-i foarte minunat, noi vrem acum să auzim despre aceasta.
E-35 Well, what did you find, pastor? [Brother Neville says, "Well, I've discovered something very strange."--Ed.] Good, that's very fine, now we want to hear about it.
E-36 Aşa că acum Domnul să vă binecuvânteze pe toţi, cu adevărat bine, Şi eu-eu sper să vă văd aici Duminica următoare. Şi Miercuri seara...
E-36 So now the--the Lord bless you all, real, real good. And I--I hope to see you here next Sunday. And Wednesday night...
E-37 Şi ascultaţi. Nu uitaţi aceste biserici micuţe, ca aceea a Fratelui Ruddell, a Fratelui Jackson, a Fratelui Parnell, şi toţi acei frăţiori care se luptă puternic acolo, vedeţi voi. Şi ei simt parcă noi suntem a lor-lor-lor biserică soră aici, înţelegeţi voi. Noi suntem ca un fel de grup-mamă pentru ei. Aici s-au născut ei, de aici, păstori şi aşa mai departe.
E-37 And listen. Don't forget these little churches, like Brother Ruddell, Brother Jackson, Brother Parnell, and all those little brethren who are struggling hard out there, see. And they feel like that we are their--their--their sister church here, you see. We are kind of like a little mother group to them. That's where they were born, out of here, pastors and so forth.
E-38 Şi acest micuţ de aici din spate, fratele, l-am întâlnit acolo seara trecută, Allen, micuţul Frate Allen. Eu sper că Fratele Collins de aici o să ia legătura cu Fratele Allen, dacă el nu-l cunoaşte. Ei amândoi sunt lucrători Metodişti, şi au-au văzut Adevărul Cuvântului.
E-38 And this little fellow back here, brother, I met him the other night over there, Allen, little Brother Allen. I hope Brother Collins here will get with Brother Allen, if he doesn't know him. They're both Methodist ministers, and has--has seen Truth of Word.
E-39 Care, organizaţia bisericii Metodiste, care este o mulţime de oameni minunaţi în acea biserică Metodistă. Să nu gândiţi niciodată că ei nu sunt. Ei sunt. Ei sunt o mulţime de oameni minunaţi în biserica aceea Catolică. Ei sunt o mulţime de oameni minunaţi în biserica Presbiteriană. Şi în toate locurile acelea, sunt bărbaţi şi femei care aşteaptă să vadă Lumina aceea reflectând în calea lor. Voi să continuaţi doar să reflectaţi Lumina, în smerenie, şi dulceaţă. Haideţi să creştem cu toţii mai aproape de Dumnezeu, prin a ne smeri pe noi înşine. înţelegeţi?
E-39 Which, the--the organization of the Methodist church, which is a fine bunch of people in that Methodist church. Don't you never think they're not. They are. They're a fine bunch of people in that Catholic church. They're a fine bunch in the Presbyterian church. And all those places there, it's men and women that are waiting to see that Light flash over their path. You just keep flashing the Light, in humility, sweetness. Let's all grow closer to God, by humbling ourself. See?
E-40 Nu uitaţi, că acest Tabernacol îşi va pierde tăria. Amintiţi¬vă că aceasta este ţinta unde Satana îşi are fiecare armă în iad îndreptată împotriva acestuia. El va cauza o persoană să facă ceva care este contrar cu ceea ce un altul gândeşte. El face asta. El e în stare să o facă. Aceasta este treaba lui, dacă el poate să facă pe cineva să zică ceva, pe cineva să vorbească despre altul, zicând, "Păi, ascultă, ştiai că Cutare-şi-cutare a făcut?" Tu să nu asculţi la asta. Nu asculta la asta, deloc. Acesta-i diavolul. Vedeţi, este Satana. Să nu credeţi aceasta.
E-40 Don't forget, this tabernacle will lose its strength. Remember that this is the target where Satan has got every gun in hell trained on it. He'll cause one person to do something that's contrary to what the other one thinks. He is doing that. He is up to it. That's his business, if he can get somebody to say something, somebody to talk about another, say, "Well, listen, did you know So-and-so did?" Don't you listen to it. Don't you listen to it, at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it.
E-41 Dacă există ceva în care cineva a greşit, roagă-te pentru ei. Şi să nu te rogi într-un mod egoist, zicând, "Eu ştiu că-i de datoria mea, eu trebuie să mă rog pentru fratele acela." Tu trebuie să iei aceasta la inimă, adânc, pentru sora aceea. Şi doar să vorbeşti şi să fi cât se poate de dulce, şi primul lucru pe care-l vei şti tu, îi vei găsi din nou înapoi în serviciu. Vedeţi? Deoarece, la urma urmei, noi ne îndreptăm către apusul soarelui.
E-41 If there is anything that somebody has done wrong, pray for them. And don't pray in a selfish way, say, "I know it's my duty, I've got to pray for that brother." You take it to your heart, really down, for that sister. And just talk and be real sweet, and the first thing you know, you find them right back in the service again. See? Cause, after all, we're headed towards the setting of the sun.
E-42 Domnul Isus va veni într-una din aceste zile. Şi, ştiţi, eu cred că va fi atât de brusc şi aşa-aşa dulce, încât vor fi o sută pro-... o sutime din o sută de procente din întreaga lume nu vor şti niciodată când Răpirea aceea are loc. Aceasta va pleca atât de liniştit încât nimeni nu va şti nimic despre ea. Înţelegeţi?
E-42 The Lord Jesus will be coming one of these days. And, you know, I think it'll be so sudden and so--so sweet, and so there'll be one hundred per-... one hundredth of one hundred percent of the whole world will never know when that Rapture takes place. It'll just go so quietly that nobody would know nothing about it. See?
E-43 Şi vor exista, desigur, grupurile mici care vor zice, "Păi, acum, Cutare-şi-cutare?"
E-43 And there'll be, course, the little groups will say, "Well, now, So-and-so?"
E-44 "Oh, ei zic că există un grup de fanatici acolo, au spus că un grup au plecat de acolo, şi ei... Asta nu este aşa. Ei sunt doar plecaţi afară pe undeva.Noi am avut acel fanatism, vedeţi."
E-44 "Oh, they say there is a fanatic bunch over there, said a group left from over there, and they... That's not so. They've just gone out somewhere. We've had that fanaticism, see."
E-45 "Ei bine, ei zic că acel micuţ Tabernacol, într-un loc numit Jeffersonville, acolo au fost atât de mulţi din acei membri care au dispărut."
E-45 "Well, they say that little tabernacle, in a place called Jeffersonville, there was so many of them members that's missing."
E-46 Vedeţi, ei o să deruleze aceasta. Ei vor zice, "Oh, acolo este o nimica, vedeţi," cam aşa, şi aceasta va trece şi ei nu o vor şti.
E-46 See, they just play that out. They'll say, "Oh, there is nothing to that, you see," like that, and It'll be past and they won't know it.
E-47 Peste toată naţiunea, vor veni, cei care sunt morţi în Cristos vor învia întâi. Răpirea va avea loc, Biserica va fi luată Acasă. Şi atunci va începe necazul cel mare, şi, oh, Doamne, noi nu vrem să fim aici în timpul acela. Eu nu vreau să fiu aici în timpul Necazului cel mare. Nu. Să păzească Dumnezeu ca vreunul dintre noi să fie aici în acel timp. Deoarece, "cel ce este întinat este întinat mai departe; cel ce este sfânt este sfânt mai departe; cel ce este neprihănit este neprihănit mai departe." Nu mai există... Mielul a apărut cu Cartea Lui de Răscumpărare, şi Mireasa a fost luată afară; cei ce au respins-o trebuie să treacă printr-o perioadă a Necazului cel mare, şi Iudeii şi Neamurile. Ce vreme de Necaz! Eu nu vreau asta.
E-47 Across the nation, will come, those who are dead in Christ will rise first. The Rapture will take place, the Church will be taken Home. And then the Tribulation will set in, and, oh, my, we don't want to be here during that time. I don't want to be here in the Tribulation. No. God forbid that any of us would ever be here during that time. Because, "he that's filthy is filthy still; he that's holy is holy still; he that's righteous is righteous still." There is no... The Lamb had come forth with His Book of Redemption, and the Bride has been taken out. Those who turned It down has to go through a Tribulation period, both Jew and Gentile. What a time of Tribulation! I don't want that.
E-48 "Doamne, sfinţeşte-mă pe mine acum." Aceasta este o doctrină Nazarineană bună, nu-i aşa? [Fratele Neville spune, "Amin." – Ed.] Şi aceasta este şi, adevărată. Este adevărată. Aşa este. "Umple-mă acum cu Duhul Tău cel Sfănt, Doamne. Scoate din mine toată lumea acum, Doamne. Nu vreau nimic..."
E-48 "Lord, sanctify me now." That's good Nazarene doctrine, ain't it? [Brother Neville says, "Amen."--Ed.] And it's true, too. It's true. That's right. "Fill me now with Your Holy Spirit, Lord. Take all the world out of me now, Lord. Don't--don't let us have..."
E-49 Cum-cum a spus bătrânul frate de culoare, "Domnule, eu am biletul în mână. Acesta este deja perforat. Când ajung jos la râu, în dimineaţa aceea, eu nu vreau să am nici un necaz."
E-49 As the old colored brother said, "Sir, I got my ticket in my hand. It's already punched. When I come down to the river, that morning, I don't want no trouble."
E-50 Deci, cam aşa este, eu-eu nu vreau necaz. Ţine-ţi biletul în mâna ta, că noi vom traversa. Gândiţi-vă numai, că măreţul timp de răscumpărare este aproape.
E-50 So, that's about right, I--I don't want no trouble. Hold your ticket in your hand, 'cause we're going over. Just think of it, the great time of redemption is at hand.
E-51 Şi acum un alt lucru. Frate, care-i numele lui, aici sus la Utica? Eu cred că este Fratele Graham, şi un alt frate care păstoreşte acolo. Un Frate Shanks sau ceva în felul acesta, sau Sink? [Fratele Neville zice, "Fratele Snelling." – Ed.] Fratele Snelling este păstorul, în totalitate. Fratele Snelling este păstorul sus la Utica acum. Mă gândesc că adunarea lor de rugăciune este... ["Joi seara."] Joi seara. Acum, voi ştiţi, că ar fi foarte plăcut să ne strecurăm acolo Joi seara şi să le arătăm lor un pic de părtăşie. Înţelegeţi? Şi atunci când Fratele Jackson, în timpul când el le are pe ale lui, dacă doar am lua câte un mic grup dintre noi şi împreună am merge.
E-51 And now another thing. Brother, what's his name, up here at Utica? I think Brother Graham, and another brother there that's pastoring there. A Brother Shanks or something like that, or Sink? [Brother Neville says, "Brother Snelling."--Ed.] Brother Snelling is the pastor, altogether. Brother Snelling is the pastor up at Utica now. I think their prayer meeting is on... ["Thursday night."] Thursday night. Now, you know, it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship. See? And then when Brother Jackson, the times that he has his, if we'd just get a little group of us together and go.
E-52 Continuaţi să vă rugaţi, săpaţi în continuare! Da, nu vă opriţi. Ca şi Ilie când le-a spus, zicând, "Săpaţi tranşee acolo!" Când ajungi jos şi auzi o tinichea veche zicând, "Sunt prea obosit," arunc-o afară din cale şi continuă să sapi. Vedeţi? Daţi numai înainte cu săpatul, că noi trebuie să săpăm. Noi doar trebuie să săpăm, asta-i tot. Pentru că, dacă te-dacă te aştepţi să nu intri în Necazul cel mare, atunci mai bine începe să sapi.
E-52 Just keep praying, keep digging! Yeah, don't stop. Just like when Elijah told them, said, "Dig ditches out there!"
When you get down, you hit an old tin can, say, "I'm too tired"? Throw it out of the way and keep digging. See? Just keep digging, 'cause we've got to dig. We've just got to dig, that's all. Cause, if you--if you expect to miss the Tribulation, you better start digging.
E-53 Acum, pentru mine însumi, eu îmi predic mie însumi acolo. Am să încep să sap mai adânc decât am săpat vreodată. Deoarece, eu simt că, în ţară şi în toată lumea, că această lucrare iarăşi, aşa cum este acum cunoscută cam peste tot în lume. Eu¬eu trebuie să merg din nou.
E-53 Now, for myself, I'm preaching to myself there. I'm going to start digging deeper than I ever dug. Because, I feel like that, in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now about everywhere over the world. I--I must go again.
E-54 Soţia mi-a zis... Dimineaţa trecută, eu i-am spus, "Eu vreau ca tu să mergi cu mine când voi pleca. Eu voi pleca în jur de Ianuarie, cu voia Domnului. Eu vreau să iau un tur complet al lumii, peste tot rotocolul; vin înapoi şi poate voi avea servicii în Statele Unite, cândva vara viitoare."
Şi ea a zis, "Eu sunt prea bătrână ca să merg."
E-54 Wife said to me... Other morning, I said, "I want you to go with me when I leave. I'm going to leave around January, the Lord willing. I want to take a complete world tour, all the way around; come back and maybe have services in the United States, sometime next summer."
And she said, "I'm too old to go."
E-55 "Păi," i-am zis eu, ,,Eu m-am dus când eu... cam la ultima mea călătorie peste ocean, cam cu opt ani în urmă, şi simt că sunt în formă mai bună acum decât cu opt ani în urmă voi vedeţi. Eu ştiu mai multe despre aceasta acum."
E-55 "Well," I said, "I've went when I... about my last trip overseas, about eight years ago, and I feel like I'm in better shape now than I was eight years ago, you know. See? I know more about it now."
E-56 Şi atunci noi am ajuns la subiectul, "Dacă Domnul a spus, 'Eu am să-ţi dau o perioadă de douăzeci şi cinci de ani. Tu nu vei ajunge să fii bătrân. Tu vei fi in stare să mergi, şi Eu am să¬ţi dau o porţiune de douăzeci şi cinci de ani pe pământ,' ai lua tu de la-de la naştere până la douăzeci şi cinci, sau de la douăzeci şi cinci la cincizeci, de la cincizeci la şaptezeci şi cinci, sau de la şaptezeci şi cinci la o sută?"
E-56 And then we got on the subject, "If the Lord said, 'I'm going to allot you twenty-five years. You're not going to get feeble. You'll be able to go, and I'm going to allot you twenty-five years on earth,' would you take from--from birth to twenty-five, or from twenty-five to fifty, fifty to seventy-five, or seventy-five to a hundred?"
E-57 Acum, orice om căruia îi este alocat vreun timp pe pământ, cu certitudine că ar fi cel mai nesăbuit lucru dacă el nu foloseşte acel timp în serviciul lui Dumnezeu. Indiferent ce ar face el.
E-57 Now, any man that's allotted any time on earth, would certainly be a most rashel thing if he don't spend that time in service of God. I don't care what he does.
E-58 Acum, dacă tu urmează să fii o durere copleşitoare pentru femei, şi aşa mai departe, tu mai bine să iei vârsta tânără, acei primii douăzeci şi cinci de ani. Înţelegeţi?
E-58 Now, if you're going to be a heartbreak for the women, or so forth, you better take that young age, that first twenty-five. See?
E-59 Dacă urmează să fii un tâmplar, un mecanic, sau altceva, mai bine să iei al doilea timp de douăzeci şi cinci de ani. Vedeţi?
E-59 If you're going to be a carpenter, a mechanic, or something, you better take the second twenty-five. See?
E-60 Atunci eu mă gândeam, "Cât despre mine, unde îi voi lua?" Eu aş lua de la şaptezeci şi cinci până la o sută. Eu aş fi mai isteţ, mai înţelept. Aş fi mai aşezat. Eu aş cunoaşte mai mult despre ceea ce făceam. Eu sunt cu zece, opt sau zece, ani mai în vârstă decât ultima dată când am fost în străinătate. Eu nu sar înăuntru de parcă aş omorî şerpi. Eu ştiu mai multe despre asta, vedeţi. Eu ştiu cum.
E-60 Then I was thinking about, "What about me? Where will I take?" I'd take the seventy-five to a hundred. I'd be smarter, wiser. I'd be more settled. I'd know more about what I'm doing. I'm ten, eight or ten, years older than the last time I was overseas. I won't jump in like I'm killing snakes. I'll know more about it, see. I know how.
E-61 Aceasta este ca o luptă între un câine de raton cu un raton, vedeţi, tu ştii cum să-l apuci. Nu sari acolo; o să fii tot zgâriat. Vezi, să-i cunoşti tactica lui şi priveşte-l ce face. Iar noi învăţăm mai mult despre duşman. Astfel noi trebuie să aflăm toată tehnica lui, şi cum se apropie el, şi ce face, şi învăţăm loviturile lui, şi atunci tu eşti antrenat să intri peste el, vedeţi.
E-61 It's just like a coon dog fighting a coon, see. You know about how to take a hold of him. Don't jump in there; scratch you up. See, know his tricks and watch him what he does. And we learn more about the enemy. So we've got to find out all of his techniques, and how he approaches, and what he does, and learn his punches, then you're trained to go in on him, see.
E-62 "Aşa că eu cred acum," i-am spus soţiei, "Eu cred că sunt în formă mai bună acum decât am fost la vârsta de patruzeci de ani, ... ? ... " Vedeţi, acum am cincizeci şi patru. Şi eu cred, că dacă mai trăiesc şi încă pot să mă mişc în jur ca acum, când voi fi de o sută, dacă eu... dacă Isus va întârzia atât de mult, eu voi fi în mai bună formă atunci decât sunt acum, ca să merg. Înţelegeţi? Deoarece, tu ştii mai mult despre aceasta, tu ai şti mai mult despre ceea ce faci, şi cum s-o mânuieşti, cum să mânuieşti situaţia.
E-62 "So I believe now," I told the wife, "I believe I'm in better shape now than I was when I was forty years old, and went over." See, and I'm fifty-four. And I believe, if I live and can still get around as good as I can now, when I'm a hundred, if I... if Jesus would tarry that long, I'd be in better shape then than I am now, to go. See? Because, you know more about it, you know more about what to do, and how to handle it, how to handle the situation.
E-63 Luaţi o mulţime de oameni acum, dacă ei urmează să li se facă operaţie. ,,Eu zic că un doctor nou ce de abia a absolvit zilele trecute, şi numai ce a ieşit din şcoala medicală. El nu a făcut nici o operaţie încă. Lăsaţi-l să o facă."
E-63 Take a lot of people now, if they're going to get operated on. "They say a new doctor just graduated the other day, and just come out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it."
E-64 "Oh, nu," veţi zice voi, "nicidecum. Nu băiatul acela. Nu, domnule. Totuşi, nu, într-adevăr. Eu nu vreau ca el să pună nici un bisturiu pe mine. Păi, eu mai degrabă mă duc aici jos şi-l iau pe Cutare-şi-cutare. Am auzit că el a făcut o mulţime de operaţii. El ştie cum s-o facă." Aceasta este, vedeţi. Aceasta este ideea.
E-64 "Oh, no," you'd say, "nothing doing. Not that guy. No, sir. Yet, no, indeed. I don't want him putting no knife on me. Well, I'd rather go down here and get So-and-so. I hear he's had a lot of operations. He knows how to do it." That's it, see. That's the idea.
E-65 Tu te gândeşti la aceasta, dar ce zici despre acel suflet? Eu vreau pe cineva care ştie unde se află ei, şi cunoaşte drumul; unul care l-a umblat. Da, într-adevăr.
E-65 You think about this, but what about that soul? I want somebody who knows where they're at, and knows the road; who's traveled it. Yes, indeed.
E-66 Domnul să te biunecuvânteze. În ordine, Frate Neville, vino acum aici sus. Şi Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Fratele Neville. Nu uitaţi acum, Diminica viitoare.
E-66 The Lord bless you. All right, Brother Neville, get up here now. And God bless Brother Neville. Don't forget now, next Sunday.
E-67 [Fratele Neville vorbeşte despre Fratele Branham şi Fratele Vayle timp de un minut, apoi zice, "Şi eu sunt încântat să urez bun venit lucrătorilor lui Dumnezeu, în special aceia care cooperează împreună cu Acesta, şi în El împreună cu noi. Sunt încântat să aud de la ei." – Ed.] Amin. ["Aşa că eu am întrebat pe Doctor Lee Vayle, i-am zis, 'Ai vrea să predici dacă nu o va face Fratele Branham?' Şi Fratele Branham nu a făcut-o. E posibil că el a ştiut asta."]
Nu, el nu a ştiut, sau eu nici nu aş fi vorbit atât de mult.
E-67 [Brother Neville speaks about Brother Branham and Brother Vayle for one minute, then says, "And I delight to welcome the ministers of God, especially who are co-operating together with This, and in It together with us. I delight to hear from them."--Ed.] Amen. ["So I asked Doctor Lee Vayle, I said, 'Would you minister if Brother Branham doesn't?' And Brother Branham didn't. He might have known this."]
No, I didn't. I wouldn't even talked that long.
E-68 [Fratele Neville zice, "Astfel eu l-am întrebat pe Fratele Vayle, în seara aceasta, dacă el ar vrea să predice pentru noi, în caz că Fratele Branham nu o va face. Deoarece el s-a asociat cu el în mitinguri, şi el ştie despre Cale, această Cale. Iar noi suntem bucuroşi să-l avem pe Fratele Vayle. Eu îl apreciez şi îl respect pe el la fel de bine ca şi pe oricare dintre ceilalţi lucrători, şi aşa cum o fac tuturor celorlalţi. Aşa că dacă el ar veni în seara aceasta să ne vorbească, eu aş fi încântat ca el să o facă." – Ed.] Amin. ["Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi hai să ne rugăm pentru Fratele Vayle. Unii dintre voi nu l-aţi auzit niciodată, şi eu sper că vă veţi ruga pentru el."] Da.
E-68 [Brother Neville says, "So I asked Brother Vayle, tonight, if he would minister for us, in case that Brother Branham didn't. Because he associated with him in the meetings, and he knows about the Way, this Way. And we're glad to have Brother Vayle. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others. And so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it."--Ed.] Amen. ["God bless, and let's pray for Brother Vayle. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him."] Yes.
E-69 Eu nu ar fi trebuit să-i iau tot timpul. Îmi cer scuze faţă de audienţă. Eu n-am ştiut, şezând acolo, că el... că aceasta era aranjat. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Vayle.
E-69 I shouldn't a-took all his time. I apologize to the audience. I didn't know, sitting there, that he... this was fixed up. God bless you, Brother Vayle.
E-70 [Fratele Lee Vayle zice, "Aceasta nu era aranjat. El a spus, dacă tu 'nu vorbeai.' Iar tu ai venit." Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.] Bine. Aceasta-i minunat.
E-70 [Brother Lee Vayle says, "It wasn't fixed up. He said, if you 'didn't talk.' And you came." Brother Branham and congregation laugh--Ed.] Good. That's fine.
E-71 Eu ajung ca să-l ascult, eu însumi. Fratele Vayle a vorbit de multe ori înainte de mine, în adunări, şi-şi aşa mai departe. El a menajat mitingurile pentru mult timp, şi este un frate minunat, şi a făcut un lucru grozav de bun. Şi sunt sigur că această audienţă este întotdeauna bucuroasă să-l audă pe Fratele Vayle când vorbeşte. Domnul să-l binecuvânteze pe Fratele Vayle.
E-71 I get to hear him, myself. Brother Vayle has spoke a many time ahead of me, in the meetings, and--and so forth. He had managed the meetings for a long time, and a fine brother, done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Vayle when he speaks. The Lord bless Brother Vayle.
E-72 [Fratele Vayle vorbeşte timp de şaptezeci de minute despre Marcu 16:15-20 şi alte Scripturi, intitulat: De Ce Marcu 16 Nu A Dat Rezultate? Şi Cum, Să Se Facă În Conformitate Cu Scriptura, Să Dea Rezultate – Ed.]
E-72 [Brother Vayle speaks for seventy minutes on Mark 16:15-20 and other Scriptures, entitled: Why Has Mark 16 Not Worked? And How, According To The Scripture, To Make It Work--Ed.]
E-73 Atât de multe au fost spuse încât eu-eu-eu nu puteam să spun nimic ca să o facă şi mai bine. Şi eu cred cu adevărat că Domnul era care a lucrat prin Fratele Vayle să aducă acest mesaj, după această dimineaţă. Pentru că, vedeţi, aceasta trebuie să lucreze în felul acesta. Noi-noi acceptăm aceasta de la Dumnezeu. Ce, sunt atâtea lucruri pe care el le-a spus; eu-eu¬eu am douăzeci de predici scrise aici chiar acum, cu ceea ce a spus el.
E-73 So much was said till I--I--I couldn't say nothing to make it any better. And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vayle to bring this message, after this morning. Cause, you see, it has to work that way. We--we accept that from God. What, there is so many things he was saying; I--I--I have twenty sermons wrote down here, off of what he said.
E-74 Eu mă gândeam aici la o mică ilustrare, ca să întăresc ceea ce a spus el. Acum, noi ne uităm la acest ceas, ca să aflăm cât este timpul. Afară doar dacă fiecare piesă din acel ceas se coordonează, una cu cealaltă, noi niciodată nu vom şti timpul corect. Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi este nevoie ca noi toţi, cu toţii împreună, dacă vrem să vedem a Treia Fază să facă într-adevăr ceva pentru Dumnezeu, şi coordonarea fiecăruia dintre noi împreună, să ne smerim pe noi înşine înaintea lui Dumnezeu şi să ne mărturisim greşelile noastre, şi să ne rugăm şi să credem pe Dumnezeu pentru aceste lucruri.
E-74 I was thinking here of one little illustration, to back up what he said. Now, we look at this watch, to find out what time it is. Unless that every instrument in that watch is coordinating, one with the other, we'll never know the correct time. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] And that takes all of us, all together, if we want to see the Third Pull really do something for God, it's coordination with every one of us together, to humble ourselves before God and confess our wrong, and pray and believe God for these things.
E-75 Eu într-adevăr cred că ceea ce Fratele Vayle a spus este Adevărul, că Dumnezeu nu va pune niciodată Duhul Lui într¬un templu nesfânt, nedrept şi nesupus. Nu. Acesta trebuie să vină pe-pe calea curăţiei inimilor noastre de orice vicleşug şi fărădelege, ca noi să putem fi purificaţi înaintea lui Dumnezeu, ca El să-şi poată lucra purul Lui Duh Sfânt prin noi, ca să aducă aceste lucruri la îndeplinire. Eu-eu cred că, atunci când mergeţi acasă deseară, dacă veţi citi Cartea aceea mică a lui Iuda, voi veţi învăţa o mulţime acum din ceea ce a spus Fratele Vayle. Şi el a zis, "Vă îndemn cu tot înadinsul pentru Credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna." Ei s-au depărtat de la Aceasta. Cum oameni cu mintea coruptă, şi aşa mai departe, au intrat înăuntru şi i-a amăgit de la-de la adevăratele lucruri ale lui Dumnezeu.
E-75 I truly believe that what Brother Vayle said is the Truth, that God will never put His Spirit in an unholy, unrighteous, disobedient temple. No. It's got to come in the--the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that He might work His pure Holy Spirit through us, to bring these things to pass. I--I think that, when you go home tonight, if you'll read that little Book of Jude, you'll just learn a whole lot now of what Brother Vayle has said. And he said, "I earnestly contend for the Faith that was once delivered to the saints." They got away from It. How man of corrupt mind, and so forth, had come in and beguiled them away from the--from the real things of God.
E-76 Şi Dumnezeu poate să opereze numai după cum Îl lăsăm noi să opereze. Şi există atât de multe lucruri minunate, pe care spunând eu...
E-76 And God can only operate as we let Him operate. And there's so many wonderful things, that I saying...
E-77 Ştiţi, oamenii vor putere, şi într-adevăr ei nu ştiu ce este puterea. Vedem, ei-ei habar nu au ce-ce-ce vine cu aceasta. Calea în sus este în jos, întotdeauna. Dacă vrei putere, caută să vezi cât de smerit poţi să devi. Numai să te îndepărtezi de toată gândirea ta lumească, şi umileşte- te înaintea lui Dumnezeu, şi atunci tu ai obţiunut mai multă putere decât omul care fuge peste tot în clădire şi face o mulţime de gălăgie mare; vezi, deoarece tu ai fost in stare să te birui pe tine însuţi, şi să te predai lui Cristos, înţelegeţi, să te smereşti înaintea Lui. Aceasta este într¬adevăr putere.
E-77 You know, people want power, and really they don't know what power is. See, they--they don't really know what--what--what goes with it. The--the way up is down, always. If you want power, see how humble you can get. Just get away from all your worldly thinking, and humble yourself before God, and then you've got more power than the man that runs all over the building and makes a big lot of noise; see, because you have been able to conquer yourself, and commit yourself to Christ, you see, to humble yourself before Him. That's really power.
E-78 Arătaţi-mi voi o biserică care este smerită, într-adevăr umilită, nu o-o arogantă; o biserică, doar o biserică, dulce smerită, şi eu vă arăt vouă o biserică care are favoarea şi puterea lui Dumnezeu în ea. Asta-i adevărat. Acesta este lucrul care se cere, urni-... umilinţă, smerindu-ne pe noi înşine înaintea lui Dumnezeu, doar lăsându-l pe Dumnezeu să lucreze prin noi. Nu trebuie să faceţi multă gălăgie.
E-78 You show me a church that's humble, real humble, not a--a arrogancy; a church, just a sweet, humble church, I'll show you a church that has the favor and power of God in it. That's right. That's the thing it takes, humility, humbling ourselves before God, letting God just work through us. Don't have to make a lot of noise.
E-79 Uneori, cum fermierul spune, că el mergea afară pe câmp cu căruţa, şi, de fiecare dată când dădea de câte o groapă, ea se scutura şi mergea înainte. Dar când se întorcea înapoi, el lovea aceleaşi gropi şi nu făcea gălăgie deloc, deoarece aceasta era încărcată cu lucruri bune.
E-79 Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and, every time he hit a bump, it just rattled and went on. But when he come back, he hit the same bump and didn't make no noise at all, because it was loaded with good things.
E-80 Aşa că eu cred că aceasta este corect, vedeţi, că noi devenim umpluţi cu lucrurile bune ale lui Dumnezeu, ca roada Duhului să poată fi cunoscută prin noi. Aşa cum s-a referit el atât de mult la 1 Corinteni 13 acolo, şi cum, că, "Chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi aş avea toate aceste lucruri, şi nu am dragoste; aceasta nu este nimic, nu-mi foloseşte la nimic." Vedeţi, noi vrem să facem aceasta.
E-80 So I think that's just about right, see, that we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known through us. As he referred so much to First Corinthians 13 there, and how, that, "Though I give my body to be burnt, and have all these things, and have not charity; it's nothing, profiteth me nothing." See, we want to do that.
E-81 Deasupra tuturor lucrurilor, suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre individuale. Vedeţi, aceştia-aceştia sunteţi voi care mergeţi în Cer. Aceasta nu este dacă merg eu, sau merge el. Acela eşti tu care mergi, vedeţi, şi tu mai întâi. Şi tu trebuie să ai grijă de aceasta şi să vi dulce înaintea Domnului.
E-81 Above all things, it's our individual souls that we're responsible before God. See, it--it's you going to Heaven. It isn't whether I go, or he goes. It's you going, see, and you first. And you've got to look this out and come sweet before the Lord.
E-82 Şi eu întotdeauna am aflat că omul care se smereşte pe sine însuşi este omul pe care Dumnezeu îl înalţă. Când iei o persoană cu pieptul scos în afară care ştie totul, şi tu nu poţi să-i spui lui nimic, şi este arogant, şi-şi, ei bine, aceea-aceea este persoana care nu ajunge niciodată undeva. Dar ia persoana aceea care se smereşte pe sine şi umblă în bunătate.
E-82 And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts. When you take a person with his chest out and knows everything, and you can't tell him nothing, and he is arrogant, and--and, well, that--that's the person that never gets anywhere. But you take that person that humbles themself and walks sweetly.
E-83 Eu discutam cu un om zilele trecute, care tocmai organizează o biserică sus la... a ieşit afară dintr-o organizaţie care era acolo. Şi, ei bine, acesta este Fratele Boze, şi acea biserică pe care o aveau, acea mare biserică pe care o aveau de multă vreme, şi Domnul îi binecuvânta. Apoi oamenii au ajuns la un punct că ei vroiau s-o şlefuiască ca şi ceilalţi, şi vroiau să o arunce într-o organizaţie. Şi când ei au făcut-o, ea doar... acei Creştini smeriţi de acolo nu au vrut asta. Toată viaţa lor, au fost învăţaţi împotriva ei, aşa că au plecat de acolo. Acum ei au un grup, şi Domnul i-a binecuvântat până când ei vin înăuntru, într-un loc mare acum iarăşi, pentru o biserică care poate primi cam patru sau cinci mii de oameni, şi ei au luat-o de la început.
E-83 I was talking to a man the other day, that's just organizing a church up at the... pulled out of an organization that there had been. And, well, it's Brother Boze, and them church where they had, they had had that great church there for so long, and the Lord was blessing. Then the people got to a place that they wanted to polish up like the rest of them, and wanted to throw it into an organization. And when they did, it just... those humble Christians in there did not want that. All their life, they had been taught against it, so they walked away from it. Now they've got a group, and the Lord has blessed them until they're coming in, up into a big place now again, for a church now that puts up about four or five thousand people, and they're starting over.
E-84 Şi ei au venit la mine, şi au zis, "Frate Branham," şezând acolo în birou, biroul bisericii, zilele trecute. Şi el a zis, unul dintre conducători, Fratele Carlson şi ceilalţi, au zis, "Ce trebuie să facem?"
E-84 And they come to me, and said, "Brother Branham," setting right there in the office, the church office, the other day. And he said, one of the leaders, Brother Carlson and them, said, "What must we do?"
E-85 Eu le-am zis, "Căutaţi un om să fie păstor care nu are nici o reputaţie în toate denominaţiunile, care este doar cu adevărat bun, veritabil, dulce, frate smerit care-şi trăieşte viaţa. Dumnezeu o să poarte de grijă de restul, vedeţi." Eu am zis, "Un păstor bun care va hrăni doar oile, şi să fie smerit aşa, Dumnezeu va face restul. Dacă voi veţi... Nu ceva mare care ştie totul să vină înăuntru, şi o să pună asta în ordine, şi asta trebuie să fie aşa, şi să taie lucrurile în jur." Am zis, "Asta niciodată nu o să lucreze. Voi doar aţi trecut prin asta..."
E-85 I said, "Find a man to be the shepherd that has no reputation in all denomination, that's just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives the life. God will take care of the rest of it, see." I said, "A good pastor that'll just feed the sheep, and be humble and things, God will do the rest. If you'll... Not some big know-it-all's coming in, going to put this in order, and this has to be this way, and cutting things around." I said, "It'll never work. You've just got to it."
E-86 Asta este, fiecare piesă în biserică trebuie să lucreze împreună, şi tu trebuie să-ţi ţii partea ta din aceasta. Astfel noi vedem în ce timp trăim noi. Noi am putea fi mai aproape decât ne gândim că suntem.
E-86 That's it, every piece in the church must work together, and you must keep up your part of it. So we see what time we're living in. We may be closer than we think we are.
E-87 Acum, noi îl apreciem pe Fratele Vayle. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Domnul să te binecuvânteze, Frate Vayle. Mulţumesc. Şi noi mulţumim Domnului că ne-a adus acest măreţ mesaj în seara aceasta.
E-87 Now, we appreciate Brother Vayle. Don't we? [Congregation says, "Amen."--Ed.] The Lord bless you, Brother Vayle. Thank you. And we thank the Lord for bringing this great message to us tonight.
E-88 Şi eu am primit o notiţă, cu câteva minute în urmă. Una dintre surori a avut ceva într-un vis, şi vroia să spună. Dacă ai vrea soră, să mi-l scrii, eu-eu sunt... El i-a dat ei ceva vise care au fost absolut adevărate. Noi nu acceptăm toate visele. Nu, nu. Dar când ele sunt de la Dumnezeu, noi vrem să ştim că este Dumnezeu care ne vorbeşte.
E-88 And I got a note, a few minutes ago. One of the sisters has had something she wanted to tell, in a dream. If you'll just write it out to me, sister, I--I'm... He has give her some dreams that has been absolutely true. We don't accept all dreams. No, no. But when they're of God, we want to know that it's God talking to us.
E-89 Că fiecare lucru se vorbeşte în limbi, noi nu credem aceasta; dar când vine o tălmăcire care ne spune ceva care o să se întâmple, şi vedem că seA întâmplă, atunci noi îi mulţumim Domnului pentru aceasta. Înţelegeţi?
E-89 Like everything speaks in tongues, we don't believe it; but when there is an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen, then we thank the Lord for it. See?
E-90 Noi vrem să o ţinem să decurgă lin, dulce, şi în rânduială de la Domnul. Aşa că doar aminteşte-ţi, că partea ta poate fi arcul principal, sau poate să fie cel mic, arătătorul cel mic, ori o piesă mică, sau arcul de tras, orice ar putea să fie, sau poate să fie arătătoarele de pe faţa ceasului, care indică timpul. Dar oricare ar fi aceasta, este nevoie de toţi să lucrăm împreună în armonie cu Evanghelia lui Isus Cristos, ca să se aducă aceasta la îndeplinire.
E-90 We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord. So just remember, that your part may be the mainspring, or it may be the little, some little hand, or some little part, or the winding stem, whatever it may be, or it may be the hands on the face of the clock, that tells the time. But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the Gospel of Jesus Christ, to bring this to pass.
E-91 Doar gândiţi-vă! Dacă darurile sunt atât de măreţe, ceea ce noi numim putere; iar Pavel a zis, "Chiar dacă aş avea credinţa ca să pot muta un munte, şi nu am dragoste, eu nu sunt nimic." Gândiţi-vă la asta.
E-91 Just think! If gifts is so great, what we call power; and Paul said, "Though I have faith that I could move a mountain, and have not charity, I am nothing." Think of that.
E-92 Şi deşi noi zicem, "Păi, deşi eu-eu înţeleg... măcar dacă cunoaştem Biblia."
E-92 And though we say, "Well, though I--I understand... I wish I knowed the Bible."
E-93 "Chiar dacă aş înţelege toate tainele lui Dumnezeu, vedeţi, şi totuşi chiar dacă aş putea să fac aceasta şi nu am dragoste, eu nu sunt nimic. Vedeţi, eu nu am ajuns încă niciunde." Vedeţi, lucrul principal este, să iubeşti pe Dumnezeu, şi smereşte-te pe tine însuţi cu aceasta.
E-93 "Though I understand all the mysteries of God, see, and still though I could do it and have not charity, I am nothing. See, I ain't got nowhere yet." See, the main thing is, love God, and humble yourself with it.
E-94 Acum, desigur, după toţi aceşti ani în lucrare şi în jurul lumii, şi văzând diferiţi oameni, eu s-ar cuveni să ştiu un pic despre poarta de intrare. Şi dacă tu vrei să ajungi undeva cu Dumnezeu, să nu îngădui niciodată unui spirit arogant să vină în jurul tău. Să nu îngădui vreo răutate să vină înăuntru. Indiferent de ceea ce face cineva, dacă ei sunt greşiţi, niciodată să nu laşi să se îngrămădească ceva gânduri împotriva acelei persoane. Înţelegeţi? Voi să fiţi dulce şi amabil. Amintiţi-vă că Dumnezeu v-a iubit când voi eraţi în păcat. Şi dacă Duhul lui Dumnezeu este în voi, voi iubiţi pe persoana care este în greşeală. Vedeţi, doar rugaţi-vă pentru ei, şi iubiţi-vă unii pe alţii.
E-94 Now, surely, after all these years on the field and around the world, and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at. And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around you. Don't let no malice come in. No matter what anybody does, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person. See? You be sweet and kind. Remember, God loved you when you were in sin. And if the Spirit of God is in you, you love the other person when he's in wrong. See, just pray for them, and love one another.
E-95 Deasupra tuturor lucrurilor, iubiţi pe Dumnezeu şi iubiţi-vă unul pe altul. Şi fiţi smeriţi cu Dumnezeu şi în jur unul cu altul, şi Dumnezeu va binecuvânta aceasta, şi este greu de spus ce va face El. De obicei când o biserică începe să crească la număr şi ajunge să devină puţin mai mare, sau ceva de felul acesta, atunci ei se depărtează de la acel lucru real, lucrul real.
E-95 Above everything, love God and love one another. And be humble with God and around one another, and God will bless us, and it's hard telling what He will do. Usually when a church begins to get in numbers and get to getting a little bigger, or something like that, then they get away from that real thing, the real thing.
E-96 Ştiţi voi ce a adus aceste lucruri să se împlinească, când prima dată am început şi când Domnul mi-a apărut jos la râu şi mi-a spus aceea? Şi Fratele Vayle a văzut aceasta, eu cred, că într-un ziar din Canada, cu mulţi ani în urmă, unde a apărut acel Înger al Domnului acolo jos la râu, aceasta era publicat de Associated Press, "O Lumină Misterioasă a apărut peste un lucrător local, în timp ce boteza." Şi-şi ştiţi voi ce a făcut aceasta? Când noi am avut adunarea în cort chiar vizavi pe stradă, un cort în care şedeau cam, oh, două mii cinci sute de oameni, lucrătorii au venit de pretutindeni, şi ziceau, "Frate, vino încoace pentru un minut." Eu eram doar un tânăr, ca, oh, doar un copil. Şi ei ziceau, "Cum îi ţi pe toţi acei oameni într-un acord? Ei se iubesc unii pe alţii până... Eu nu am văzut oameni să se iubească unii pe alţii!'
E-96 Do you know what brought these things to pass, when I first started and the Lord appeared to me down on the river and told me that? And Brother Vayle saw that, I believe, in a paper in Canada, many years ago, where that Angel of the Lord appeared on the river down there, it was on Associated Press, "Mystic Light over local minister, while baptizing." And--and you know what did that? When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about, oh, twenty-five hundred people, ministers come from everywhere, and said, "Brother, come here a minute." I was just a boy, like, oh, just a kid. And they said, "How do you keep those people in one accord? They love one another till... I haven't seen people love one another."
E-97 Acesta este Domnul. Aceasta este pe ce a fost această biserică stabilită, acea dumnezeiască, dragoste frăţească unul faţă de altul. Eu i-am văzut dând mâna unii cu alţii, părăsind un loc, şi să plângă ca pruncii, ca să se despartă unii de alţii. Ei se iubesc unii pe alţii atât de mult. Şi aş putea să merg la casele lor să vizitez, şi de atâtea ori stătea Biblia acolo stropită cu lacrimi. Veneau înăuntru, în timpul serii, unde taţii şi mamele erau adunaţi împreună, şi copiii lor mici stăteau în jur pe podea, îngenunchiau roata; şi taţii şi mamele pe genunchi, plângând şi rugându-se. Eu stăteam la uşă şi aşteptam şi aşteptam şi aşteptam. Iar ei nu se opreau din rugăciune, eu şedeam jos pe trepte şi am început să mă rog, eu însumi, aşteptându-i, vedeţi. Şi aceasta-aceasta era. Şi ei s-au iubit unii pe alţii. Ei s-au iubit unii pe alţii. Noi obişnuiam să ne ridicăm şi să cântăm acel cântec vechi:
Binecuvântată să fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia cu aceleaşi gânduri
Este la fel cu cea de Sus.
Când suntem separaţi,
Ne dă o lăuntrică durere;
Dar noi totuşi suntem uniţi în inimă,
Şi sperăm să ne întîlnim din nou.
E-97 That's the Lord. That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another. I seen them even shake hands with one another, leaving a place, and cry like babies, to leave one another. They loved one another that well. And I could go to their house to visit, and times the Bible was laying open and stained with tears. Come in, at nighttime, where fathers and mothers was gathered together, and their little children around on the floor, kneeling around; and fathers and mothers on their knees, crying and praying. I'd stand at the door and wait and wait and wait. And they didn't stop praying, I'll just set down on the steps and start praying, myself, waiting for them, see. And that--that was. And they loved one another. They loved one another. We used to stand and sing that old song:
Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
The fellowship of kindred mind
Is like to that Above.
When we asunder part,
It give us inward pain;
But we shall still be joined in heart,
And hope to meet again.
E-98 Eu spun aceasta cu o mare bucurie în inima mea, lui Cristos; mulţi dintre ei dorm în jur prin aceste morminte marcate în seara aceasta, aşteptând pentru acea măreaţă înviere unde ne vom întâlni iarăşi împreuna.
E-98 I say this with great joy in my heart, to Christ. Many of them are sleeping around in these graves marked tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again.
E-99 Nu lăsaţi ca acel Spirit să se depărteze vreodată din acest loc! Dacă aceasta totuşi se întâmplă, atunci mie nu-mi pasă cât de elocvent ar putea să fie păstorul vostru, cât de bine ar putea el să aducă Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este întristat şi depărtat. Vedeţi? Când noi putem să avem toate lucrurile în părtăşie, în comun, şi ne iubim unii pe alţii, atunci Dumnezeu va lucra cu noi.
E-99 Let not that spirit ever depart from this place! If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the Word of God, the Spirit of God is grieved away. See? When we can have all things in fellowship, in common, and love one another, then God will work with us.
E-100 Şi noi ţinem evidenţa, că oamenii vor veni pe aici şi vor zice, "Dacă vreţi să vedeţi o biserică care este într-adevăr smerită, o biserică care într-adevăr iubeşte pe Dumnezeu, mergeţi acolo la acel Tabernacol odată şi priviţi-i. Uitaţi-vă la grija pe care o au unii pentru alţii, respectul; când este predicată Evanghelia, ce reverenţă, cum fiecare lucru este numai în rânduială." Da, atunci ei se pot uita să vadă în ce timp trăim. Voi veţi vedea Duhul lui Dumnezeu mişcându-se printre voi, mari semne şi minuni vor avea loc. Dacă totul lucrează împreună, aceasta spune timpul. Dar dacă aceasta nu lucrează, atunci timpul este oprit, şi nu va mai arăta timpul. Aşa că dacă noi vrem să ştim în ce timp trăim, începeţi doar să lucraţi fiecare împreună în Evanghelie, iubindu-vă unul pe altul, iubind pe Dumnezeu, şi arătătoarele însăşi vor spune timpul în care trăim. Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, din abundenţă.
E-100 And we're keeping time, that the people come by and say, "If you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch it. Look at the care they have for one another, the respect; when the Gospel is being preached, how reverent, how everything is just in order." Yes, then they can look and see what time we're living. You'll see the Spirit of God moving among you, great signs and wonders and things will be taking place. If the thing is working together, it's telling the time. But if it isn't working, then time is stopped, it won't tell the time no more. So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the Gospel, loving one another, loving God, and the hands itself will tell the time what we're living in. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Sure. Amen. The Lord bless you, real richly.
E-101 Nu uitaţi acum, mergeţi prin jur săptămâna aceasta. Şi dacă cunoaşteţi ceva oameni buni, bolnavi care vin înăuntru, spuneţi¬le, când vor veni, ziceţi, "Dragă, eu vreau să te întreb. Noi vom avea rugăciune pentru bolnavi, Duminică dimineaţa, acolo la Tabernacol. Iar tu ai fost bolnav pentru o vreme, acum eu aş vrea...
"Bine, eu vreau să merg. Eu întotdeauna am dorit să merg."
E-101 Don't forget now, get around this week. And if you know any good, sick people that's coming in, tell them, when they come, say, "Dear, I want to ask you. We're having prayer for the sick, Sunday morning, over at the tabernacle. And you been sick for a while, now I want..."
"Well, I want to go. I've always wanted to go."
E-102 "Acum, eu tocmai am auzit un mesaj Duminică seara, de la un frate de acolo, despre cum trebuie ca noi să ne mărturisim greşelile unii altora, şi să ne rugăm unul pentru altul, ca noi să putem fi vindecaţi. Iacov 5:14, 13, 14, 15, vedeţi, că noi trebuie să ne mărturisim greşelile unii altora înainte chiar să venim pentru vindecare. Da. Mărturisim greşelile unii altora, şi ne rugăm unii pentru alţii." Vedeţi? Vedeţi, aceasta este exact despre ceea ce a vorbit el în seara aceasta, aduce înapoi fericirile înăuntru cu Marcu 16. Îmbinaţi acestea împreună, voi o aveţi, şi apoi vindecarea are loc.
E-102 "Now, I just heard a message Sunday night, from a brother there, that how we must confess our faults one to another, and pray one for another, that we might be healed. James 5:14, 13, 14, 15, see, that we must confess our faults one to another before we even come for healing. Yeah. Confess our faults one to another, and pray one for the other." See? See, that's just exactly what he was talking about tonight, brings back the beatitudes in with Mark 16. Blend that together, you've got it, then healings take place.
E-103 Priviţi la Isus, nimic decât un mănunchi de iubire. Vedeţi? El era Dumnezeu manifestat. El, Dumnezeu, s-a exprimat El Însuşi prin El, şi nu e de mirare că minuni şi alte lucruri s-au întîmplat. Viaţa Lui smerită, şi consacrată; fiind Dumnezeu, să vină să fie un om aici pe pământ, să exprime pe Dumnezeu prin El Însuşi. Aceasta este ce l-a făcut pe El ceea ce a fost El. Eu întotdeauna ziceam, "Pentru mine, ceea ce l-a făcut pe Isus Dumnezeu, era felul în care s-a smerit El pe Sine Însuşi. El era aşa de măreţ, şi totuşi a putut să fie atât de mic." Vedeţi? Asta-i adevărat.
E-103 Look at Jesus, nothing but one bundle of love. See? He was God manifested. He, God, expressed Himself through Him, no wonder miracles and things happened. His humble life, and consecrated life; to come from being God, to be a man here on earth, to express God through Himself. That's what made Him what He was. I've always said, "What made Jesus God, to me, was the way He humbled Himself. He was so great, and yet could be so small." See? That's right.
E-104 Domnul să vă binecuvânteze foarte bine. Acum să ne ridicăm, pentru încheiere. Haideţi numai să încercăm asta, (s-ar putea ca tu să nu o ştii, soră), aceea, Binecuvântată Fie Legătura Care Leagă. Hai să cântăm asta odată, vreţi?Daţi-ne tonul.
Binecuvântată să fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia de aceleaşi gânduri
Este asemenea cu cea de sus.
E-104 The Lord bless you real good. Now let's stand up, and for the dismissal. Let's just try that, (you might not know it, sister), that, Blest Be The Tie That Binds. Let's sing that one time, will you? Give us the chord.
Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
The fellowship of kindred minds
Is like to that Above.
E-105 Acum în timp ce cântăm acest ultim verset, să ne ţinem mâinile unii cu alţii, "când ne vom despărţi," şi doar să spuneţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, soră. Sunt atât de bucuros să fiu cu tine aici în seara aceasta." Vedeţi, ceva în felul acesta, apoi întoarceţi-vă iarăşi încoace. Acum haideţi s-o cântăm.
Când ne vom despărţi... (Dumnezeu să tebinecuvânteze, Frate Neville)
Aceasta ne dă o durere lăuntrică;
Dar vom fi totuşi uniţi în inimă,
Şi sperăm să ne întâlnim din nou.
E-105 Now while we sing this last verse, let's take a hold of one another's hands, "when we asunder part," and just say, "God bless you, brother, sister. I'm so glad to be here with you tonight." See, something like that, then turn back around then. Now let's sing it.
When we asunder...
God bless you, Brother Neville!
It gives us inward pain;
But we shall still be joined in heart,
And hope to meet again.
E-106 Cum îl iubim noi pe Domnul Isus! Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cum...
Până ne întâlnim!
Pînă ne întâlnim la picioarele lui Isus; (până ne întâlnim!)
Până ne întâlnim! până ne întâlnim!
Dumnezeu fie cu voi pînă ne-ntîlnim din nou!
Să ne închidem ochii, şi să cântăm în Duhul acum.
Până ne întâlnim! până ne întâlnim!
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne întâlnim! până ne întâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne întâlnim din nou!
E-106 How we love the Lord Jesus! Don't we? [Congregation says, "Amen."--Ed.] How...
Till we meet!
Till we meet at Jesus' feet; (till we meet!)
Till we meet! till we meet!
God be with you till we meet again!
Let's close our eyes, and just sing that in the Spirit now.
Till we meet! till we meet!
Till we meet at Jesus' feet;
Till we meet! till we meet!
God be with you till we meet again!
E-107 Acum aşa cum stăm cu capetele aplecate. Noi suntem doar copii, copiii lui Dumnezeu. Hai să o fredonăm. [Fratele Branham şi adunarea începe să fredoneze, Dumnezeu Să Fie Cu Voi – Ed.] Oh, cum ne aduce aceasta nouă Duhul lui Dumnezeu! Vă puteţi imagina în zilele de la început când şedeau ei pe bucăţi de stâncă?
Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!
E-107 Now as our heads bowed. We're just children, God's children. Let's hum it. [Brother Branham and congregation begin humming, God Be With You--Ed.] Oh, how that brings the Spirit of God to us! Could you imagine the early days when they sat on slabs of rock?
God be with you till we meet again!
E-108 Cu capetele noastre aplecate, voi întreba pe Fratele Allen de acolo din spate, un frate nou printre noi, dacă vrea să ne elibereze printr-un cuvânt de rugăciune. Frate Allen.
E-108 With our heads bowed, I'm going to ask if Brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen.
Up