De Ce Te Plângi? Vorbeşte!

Why Cry? Speak!
Data: 63-0714M | Durată: 2 ore 14 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Domnul să vă binecuvânteze! Să rămânem doar în picioare un moment, aşa cum ne aplecăm capetele. Există vreo cerere specială? Dacă aţi vrea, să o faceţi cunoscut aşa cum vă ridicaţi mâinile spre Dumnezeu şi să ziceţi, prin aceea, "Doamne, Tu cunoşti nevoia mea."
E-1 The Lord bless you! Let's just remain standing a moment, as we bow our heads. Is there a special request? If you would, let it be known as you lift your hands to God and say, by that, "Lord, You know my need."
E-2 Tată Ceresc, noi suntem într-adevăr un-un popor privilegiat în această dimineaţă, să fim adunaţi în Casa lui Dumnezeu, când ştim că sunt aşa de mulţi care ar vrea să fie în casa lui Dumnezeu în această dimineaţă, şi sunt în spitale şi pe paturi de boală. Şi Tu ne-ai dat acest privilegiu să fim aici astăzi. Şi noi nu am venit, Doamne, să ne vedem unii pe alţii, deşi ne place părtăşia noastră unii cu alţii; dar noi am putea face asta la casele noastre. Dar noi am venit aici să avem părtăşie cu Acela Care ne-a adus împreună ca copii preaiubiţi şi fraţi.
E-2 Heavenly Father, we are indeed a—a privileged people this morning, to be assembled in the house of God, when we know that there is so many that would want to be in the house of God this morning, and is in hospitals and on beds of sickness. And Thou has given us this privilege to be out here today. And we never come, Lord, to be seen of each other, though we love our fellowship one with another; but we could do that at our homes. But we have come here to fellowship with He Who has brought us together as beloved children and brethren.
E-3 Noi Îţi mulţumim acum. Şi singura cale pe care o ştim să avem părtăşie corectă cu Tine este în jurul Cuvântului Tău. Cuvântul Tău este Adevărul. Noi ne adunăm aici pentru tărie spirituală. Noi avem nevoie de ea, Doamne. Noi trebuie să avem tărie să îndurăm crucile pe care le purtăm. Şi ne rugăm ca Tu să trimiţi pe marele Duh Sfânt astăzi, şi să ne întărească pe toţi. Acordă cererile poporului Tău aşa cum s-au adunat şi şi-au ridicat mâinile spre Tine, căci ei au nevoie de astfel de lucruri. Răspunde fiecăruia, Doamne.
E-3 We thank Thee now. And the only way that we know to correctly fellowship with Thee is around Thy Word. Thy Word is the Truth. We gather here for spiritual strength. We need it, Lord. We must have strength to endure the crosses that we bear. And we pray that You'll send the great Holy Spirit today, and will strengthen us all. Grant the requests of Your people as they assembled and raised their hands to You, that they have need of such things. Answer each one, Lord.
E-4 Noi Îţi mulţumim pentru că ai cruţat viaţa Sorei noastre Ungren seara trecută, în acel accident de pe drum aici sus. Tu ai fost îndurător cu ei, Doamne, şi noi Îţi mulţumim pentru aceea. Iar acum ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să continui să fii cu noi şi să ne ajuţi aşa cum călătorim înainte, la fiecare din noi în parte. Dă-ne puterea Ta întărită şi credinţa de a cunoaşte că Prezenţa Ta care nu dă greş niciodată să ţie cu noi. În ora aceea când nu ne putem ajutora, noi ştim că "Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El, şi Ei ne vor purta pe sus ca nici când să nu ne lovim piciorul de vreo piatră." Şi ne rugăm acum ca Tu să ne dai din binecuvântările Tale pentru Cuvânt, şi să vorbeşti prin noi, şi în noi, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-4 We thank Thee for sparing the life of our Sister Ungren last night, in the accident on the road up here. Thou was gracious to them, Lord, and we thank Thee for that. And now we pray, Heavenly Father, that You will continue to be with us and help us as we journey on, each and every one of us. Give us Thy undergirding power and the—the faith of knowing that Thy never-failing Presence will be with us. In that hour when we cannot help ourself, we know "the Angels of God are encamped about those who fear Him, and They will bear us up lest any time we dash our foot against a stone." And we pray now that You'll give us of Thy blessings for the Word, and speak through us, and in us, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-5 Eu sunt recunoscător că strălucirea soarelui din afară, soarele solar, străluceşte. A fost foarte rău în această dimineaţă. Şi mă gândesc, că în acest ţinut, în special, noi avem aşa multă vreme mohorâtă, obositoare. Şi să vezi soarele strălucind, ieşind afară, este foarte bine.
E-5 I am grateful that the sunshine of the outside, the solar sun, is shining. It was very bad this morning. And I think, in this country, especially, we have so much gloomy, wearied weather. And to see the sun shining, coming out, it's very good.
E-6 Mica reuniune familiară de astăzi, eu întâlnesc pe fraţii mei, şi ei sunt la casa sorei mele, şi unele din rudeniile noastre din jurul oraşului şi de prin împrejurimi. Există un grup mare de Branhami. Dacă ei ar veni toţi împreună din Kentucky, aici, eu presupun că noi ar trebui să închiriem oraşul; există aşa de mulţi dintre ei. Însă doar o mică venire acasă. Noi obişnuiam să ne întâlnim toţi la casa mamei, şi ea era vechiul stâlp de legătură care ne-a ţinut împreună, cu bunătate. Dar Dumnezeu a luat stâlpul de legătură la Cer, şi eu sper că noi toţi ne vom întâlni acolo într-o zi.
E-6 The little family reunion today, I meet my brothers, and they're up at my sister's house, and some of our relation around the city and around about. There's a big bunch of the Branhams. If they'd all come together from Kentucky, in here, I guess we'd have to rent the city; there is so many of them. But just a little homecoming. We used to all meet at mama's house, and she was the old tie-post that held us together, kindy. But God taken the tie-post to Heaven, and I hope that we'll all meet there someday.
E-7 Şi acum am vorbit zilele trecute, am zis, "Ştiţi, eu cred că eu voi-voi scurta mesajele mele de duminică la vreo douăzeci de minute, şi-şi sau treizeci, şi apoi mă rog pentru bolnavi." Şi m-am gândit la aceea în această dimineaţă.
E-7 And now I spoke the other day, I said, "You know, I believe that I will—will cut my Sunday messages down to about twenty minutes, and—and, or thirty, and then pray for the sick." And I thought of that this morning.
E-8 Şi m-am gândit seara trecută, când Sora Downing m-a sunat şi a zis că, l-a sunat pe Billy şi a zis că ea şi Sora Ungren în sus pe drumul lor, au alunecat de-a latul drumului şi au avut o tamponare. Şi în timp ce Billy era încă la fereastră, pe acolo, eu nu ştiu la ce oră era; poate în această dimineaţă, cândva. Eu eram adormit pentru destul de puţin timp. Eu am privit jos la Fratele Wood, luminile erau stinse. Şi eu doar am îngenunchiat să mă rog, şi când m-am rugat, Ceva doar mi-a zis, "Este în ordine." Deci atunci i-am spus lui Billy, "Spune-i, 'Totul,' m-am gândit, 'va fi în ordine."' Eu sunt aşa de bucuros să le văd înăuntru în această dimineaţă, şi şezând în casa Domnului, aici înapoi după ce au avut pe drum.
E-8 And I thought last night, when Sister Downing called me and said that, called Billy and said that she and Sister Ungren on their road up, had slid across the road and had had a wreck. And while Billy was still at the window, along, I don't know what time it was; maybe this morning, sometime. I had been asleep for quite a little bit. I looked down at Brother Wood's, the lights was out. And I just knelt to pray, and when I did, Something just said to me, "It's all right." So then I told Billy, "Tell her, 'Everything,' I thought, 'would be all right.'" I'm so glad to see them in this morning, and sitting in the house of the Lord, back here after on the road.
E-9 Un popor care te iubeşte aşa de mult, să vină sute de mile să audă Evanghelia, atunci m-am gândit, "Un mesaj de douăzeci de minute, şi aşa de încet cum sunt eu, ele nu ar fi bine." Deci m-am gândit că eu doar aş... aşa de mult.
E-9 A people that love you that much, to come for hundreds of miles to hear the Gospel, then I thought, "A twenty-minutes message, and as slow as I am, they would be no good." So I thought I would just… that long.
E-10 Deci atunci, aud pe Fratele Ungren, fiul ei, în această dimineaţă, cântând, "Ce Mare Eşti." El are... El înseamnă mai mult pentru el în această dimineaţă decât a însemnat ieri după masă, pentru că marele Dumnezeu al Cerului i-a cruţat scumpa lui, mamă dragă şi soră.
E-10 So then, hear Brother Ungren, her son, this morning, singing, "How Great Thou Art." He has… He means more to him this morning than it did yesterday afternoon, because the great God of Heaven spared his precious, darling mother and sister.
E-11 Acum, astăzi, noi aşteptăm un timp măreţ în Domnul. Şi eu am avut două sau trei texte diferite aici la care mă uitam, şi eu nu am, nu mi-am putut închipui doar despre care din ele să vorbesc în această dimineaţă. Unul din ele era, "Aruncă-ţi grijile asupra Lui, căci El îngrijeşte de tine. Acum, dacă El se îngrijeşte, de ce nu voi?"
E-11 Now, today, we are expecting a great time in the Lord. And I had two or three different texts here that I was looking at, and I didn't, couldn't figure just which one I would talk on this morning. One of them was, "Cast your cares on Him, for He cares for you. Now, if He cares, why not you?"
E-12 Deci atunci un altul, Billy Paul, sau nu Billy Paul... Celălalt fiu al meu, Joseph, mi-a adus acest text cu mult timp în urmă. El şedea în cameră într-o zi, şi el a zis, privind în sus spre tablou, şi Billy... Sau, lui Joseph îi plac foarte mult bărcile, ca băieţii mici; bărcile şi caii, ştiţi. Şi el mi-a zis, "Tati, are Isus o barcă?"
Şi eu am zis, "Eu nu ştiu."
E-12 So then another one, Billy Paul, or not Billy Paul… My other son, Joseph, brought me this text a long time ago. He was sitting in the room one day, and he said, looking up towards the picture, and Billy… Or, Joseph is very fond of boats, like little boys; boats and horses, you know. And he said to me, "Daddy, has Jesus got a boat?"
And I said, "I don't know."
E-13 Deci atunci după ce el s-a ridicat şi a mers afară, s-a întâmplat să mă gândesc, "Are El o barcă?" Şi am luat un text din acela, şi doar l-am însemnat jos aici pe cartea mea, "Are Isus o barcă?" Şi s-a întâmplat să mă gândesc. Când El era aici pe pământ, El a trebuit să împrumute un pântece în care să fie născut, un mormânt în care să fie înmormântat, o barcă din care să predice) dar El este Pilotul vechiului vapor al Sionului. Sigur, El are. Însă, şi textele acelea la care mă gândeam, mă gândeam că poate eu le voi putea lua mai târziu, înainte de a pleca să mergem înapoi.
E-13 So then after he got up and went out, I happened to think, "Has He got a boat?" And I took a text from that, and just marked it down here on my book, "Has Jesus got a boat?" And I happened to think. When He was here on earth, He had to borrow a womb to be born in, a grave to be buried in, a boat to preach from, but He's the Pilot of the old ship of Zion. Sure, He has. But, and those texts that I was thinking, thinking maybe I could get them later, before we leave to go back.
E-14 Ştiţi, mie îmi place să vorbesc de la Tabernacol de aici, căci este biserica noastră proprie. Noi ne simţim în libertate să spunem orice spune Duhul Sfânt. În alte locuri, chiar dacă omul vrea să te facă binevenit, te simţi cumva împiedicat din cauză că-că tu eşti în biserica altuia, şi tu vrei să fii destul de domn să le respecţi gândurile lor-lor şi doctrina lor.
E-14 You know, I like to speak from the tabernacle here, because it's our own church. We feel at liberty to say whatever the Holy Spirit says. At other places, even though the man wants to make you welcome, you feel kind of a little cramped because that—that you're in somebody else's church, and you want to be a gentleman enough to respect their—their thoughts and their doctrine.
E-15 Am avut un timp minunat în această săptămână la locul Fratelui Burcham acolo. Şi eu am mers în fabrica unde au făcut brânza. Eu văd că el şi soţia lui, şi fiul şi aceia, sunt prezenţi în această dimineaţă. Şi întotdeauna m-am gândit că o fabrică de brânză va fi ceva ca alte locuri în care am fost, oh, cumva dezordonat şi murdar. Vai, eu pot spune un lucru, voi puteţi sigur să fiţi asiguraţi că locul acela nu este murdar. Acela era cel mai curat loc în care am mers cândva, şi în special într-o fabrică. Şi nu mi-am dat seama; m-am gândit, oh, poate ei vor face o sută de livre de brânză pe zi. Şi ei fac şase tone în fiecare zi, şi trei fabrici lucrează. M-am gândit, "Oh, vai, cine mănâncă toată brânza aceea?"
E-15 Had a wonderful time this week down at Brother Burcham's place there. And I went into the factory where they made the cheese. I see he and his wife, and son and them, are present this morning. And always thought that a cheese factory would be something like other places I've been in, oh, kind of sloppy and dirty. My, I can say one thing, you can sure rest assure that place is not dirty. That was the cleanest place I ever went into, and especially in a factory. And I didn't realize; I thought, oh, maybe they'll make a hundred pound of cheese a day. And they make six tons each day, and three of the factories going. I thought, "Oh, my, who eats all those cheese?"
E-16 Dar Domnul l-a binecuvântat pe omul acesta. Am avut privilegiul să fiu în casa lui, o casă foarte drăgălaşă, o soţie consacrată bună. Şi nu există motiv de ce să nu trăiască pentru Cristos în fiecare zi, aşa cum ei o fac. I-am întâlnit fiii, şi ei sunt copii foarte minunaţi. Noi suntem aşa de recunoscători pentru această părtăşie pe care o avem unii cu alţii.
E-16 But the Lord has blessed this man. I had the privilege of being in his home, a very lovely home, a fine consecrated wife. And there's no reason why they shouldn't live for Christ each day, as they're doing. Met his sons, and they're very fine children. We're so grateful for this fellowship that we have one with another.
E-17 Am aflat că păstorul lor iniţial era un-un om pe care-l cunosc, Fratele Gurley, un om foarte minunat al credinţei Penticostale Unite, pe care l-am întâlnit cu ani în urmă, în Jonesboro, Arkansas. Şi nu am ştiut că ei erau... acela era păstorul lui, totuşi.
E-17 Found out their former pastor was a—a man that I know, Brother Gurley, a very fine man of the United Pentecostal faith, that I met years ago, Jonesboro, Arkansas. And didn't know that they were… that was his pastor, though.
E-18 Acum amintiţi-vă de serviciile din seara aceasta. Şi apoi, cu voia Domnului, duminica viitoare din nou sperăm să vorbim. Şi apoi mă gândesc că următoarea duminică atunci eu trebuie să merg la Chicago. Apoi voi fi plecat pentru un timp, eu trebuie să-mi duc familia înapoi acasă, înapoi, sau înapoi la Arizona aşa ca ei, copiii, să poată să se înscrie în şcoală din nou. Şi apoi noi încetăm să necăjim pe păstor, să-i luăm serviciile.
E-18 Now remember the services this evening. And then, the Lord willing, next Sunday again we hope to speak. And then I think the following Sunday then I have to go to Chicago. Then I'll be gone for a while, I have to take the family back home, back, or back to Arizona so that they, the children, can enroll in school again. And then we quit pestering the pastor, taking his services.
E-19 Deci, deci noi suntem foarte recunoscători faţă de Fratele Neville pentru ospitalitatea lui, ştiţi voi, de-de a mă invita. Şi el este aşa, nu... îmi place, frate, un om ca acela, unde nu este viclenie, nu este egoism, este doar Creştinătate veritabilă. Îmi place asta.
E-19 So, so we are very grateful to Brother Neville for his hospitality, you know, of—of inviting me. And he is so, no… I like, brother, a man like that, where there's no guile, there's no selfishness, it's just genuine Christianity. I like that.
E-20 Acum noi vom citi ceva din Scriptură şi apoi vom da comentariile. Şi eu nu ştiu doar la ce timp vom ieşi afară, la aceste Mesaje lungi, dar mă gândesc... am vorbit zilele trecute despre a vorbi aşa de îndelungat, şi cineva a zis, "Ei bine, acum, dacă tu-dacă tu ai vorbit doar câteva minute; şi tu vorbeşti cumva în taine, oricum," a zis, "noi-noi niciodată nu am fi în stare să o înţelegem." A zis, "Doar continuă să vorbeşti, şi după o vreme vine afară," a zis el. Deci poate Domnul vrea ca noi să o facem în felul acela.
Să ne aplecăm doar din nou.
E-20 Now we're going to read some of the Scripture and then pass the comments. And I don't know just what time that we'll get out, on these long Messages, but I think… I was talking the other day about speaking so long, and someone said, "Well, now, if you—if you just spoke a few minutes; and you speak kind of in mysteries, anyhow," said, "we—we'd never be able to understand it." Said, "Just keep on talking, and after a while it comes out," he said. So maybe the Lord wants us to do it that way.
Let's just bow again.
E-21 Doamne, Cuvântul Tău stă deschis pe amvon, şi ne dăm seama că într-o zi El va fi închis pentru ultima Lui dată, atunci Cuvântul va fi trup. Şi apoi noi suntem-noi suntem recunoscători pentru acest timp în această dimineaţă. Şi deschide-ne, prin Duhul Tău Sfânt, conţinutul acestui Cuvânt pe care noi îl vom citi. Fie ca Duhul Sfânt să ne înveţe astăzi lucrurile care trebuie să le cunoaştem. Şi fie ca noi atunci, în schimb, să ascultăm atenţi la fiecare Cuvânt, să-L cântărim profund. Şi apoi fie ca acei ce ascultă prin intermediul benzilor, fie ca ei să asculte atenţi. Şi fie ca noi să fim în stare să prindem ceea ce încearcă Duhul Sfânt să ne descopere. Căci ne dăm seama, că dacă El ne va unge, atunci ungerea nu este în zadar. Ea este pentru un scop, ca ea să poată lucra spre bine, pentru Domnul. Şi fie ca inimile noastre şi înţelegerea să fie deschisă, Doamne.
E-21 Lord, Thy Word lays open on the pulpit, and realizing that someday It'll be closed for Its last time, then the Word will be flesh. And then we are—we're grateful for this time this morning. And open to us, by Thy Holy Spirit, the contents of this Word that we shall read. May the Holy Spirit teach us today the things that we ought to know. And may we then, in return, listen closely to every Word, weigh It deeply. And then may those who are listening by the way of tape, may they listen close. And may we be able to catch what the Holy Spirit is trying to reveal to us. For we realize, if He should anoint us, then the anointing is not in vain. It's for a purpose, that it might work to the good, to the Lord. And may our hearts and understanding be open, Lord.
E-22 Fie ca noi să avem libertate să vorbim, şi libertate să auzim, şi acces la credinţă, să credem ce am auzit, aşa cum vine din Cuvântul lui Dumnezeu; ca aceasta să ne poată fi socotită, Viaţă Eternă, în Ziua cea mare care va veni. Binecuvântează-ne astăzi. Condamnă-ne când suntem greşiţi. Lasă-ne să cunoaştem greşelile ce le avem. Şi binecuvântează-ne în felul care este corect, ca să ştim încotro să mergem, şi cum să acţionăm în această lume prezentă; ca să putem aduce onoare, în trăirea noastră aici, lui Isus Cristos, Care a murit să ne dea o Viaţă în marele viitor. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
E-22 May we have freedom to speak, and freedom to hear, and access to faith, to believe what we have heard, as it comes from God's Word; that it might count up to us, Eternal Life, in the great Day that is to come. Bless us today. Condemn us when we are wrong. Let us know the faults that we have. And bless us in the way that is right, that we might know which way to go, and how to act in this present world; that we might bring honor, in our living here, to Jesus Christ, Who died to give us a Life in the great hereafter. We ask this in Jesus' Name. Amen.
E-23 Acum aş vrea să citesc doar din două locuri din Scripturi, în această dimineaţă. Şi una din ele este aflată doar în Cartea Exodului. În mod deschis, amândouă sunt din Cartea Exodului. Una, în capitolul al 13-lea, şi al 21-lea şi al 22-lea verset. Şi următoarea este al 14-lea capitol, şi versetele al 10- lea, al 11-lea şi al 12-lea. Acum eu voi citi din Exod 13:21.
Şi DOMNUL a mers înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, să-i conducă pe cale; iar noaptea... un stâlp de foc, să le dea lumină; să meargă ziua şi noaptea:
El nu a îndepărtat stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea, dinaintea poporului.
E-23 Now I want to read just out of two places out of the Scriptures, this morning. And one of them is just found over in the Book of Exodus. Frankly, both of them are out of the Book of Exodus. One, the 13th chapter, and 21st and 22nd verse. And the next one is the 14th chapter, the 10th, 11th and 12th verses. Now I'll read from Exodus 13:21.
And the LORD went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way; and by night… a pillar of fire, to give them light; to go by day and night:
He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night, from before the people.
E-24 Acum în Exod 14, şi al 10-lea verset.
Şi când Faraon se apropia, copiii lui Israel şi-au ridicat ochii, şi, iată, Egiptenii veneau după ei; şi lor le-a fost tare frică: şi copiii lui Israel au strigat către DOMNUL.
Şi apoi au zis... Moise, Deoarece acolo... (vă cer scuze)
Şi ei i-au zis lui Moise, Pentru că nu au existat morminte în Egipt, ne-ai scos să murim în pustie? de ce ai lucrat tu astfel cu noi, să ne scoţi afară din Egipt?
Nu este acesta cuvântul pe care ţi l-am spus noi în Egipt, zicând, Lasă-ne în pace, ca noi să putem sluji Egiptenilor?
Căci era mai bine ca noi să slujim Egiptenilor, decât să murim în pustie.
E-24 Now in Exodus 14, and the 10th verse.
And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the LORD.
And then said… Moses, Because there… (beg your pardon)
And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, has thou taken us away to die in the wilderness? wherefore has thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt?
Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness.
E-25 Eu voi citi încă două versete.
Şi Moise a zis către popor, Nu vă temeţi...
Acum ascultaţi atenţi aici.
... Moise a zis poporului, Nu vă temeţi, staţi liniştiţi, şi vedeţi salvarea DOMNULUI, pe care El o va arăta ... vouă astăzi: căci Egiptenii pe care i-aţi văzut astăzi, voi nu-i veţi mai vedea niciodată.
DOMNUL se va lupta pentru voi, iar voi vă veţi păstra pacea.
... DOMNUL i-a zis lui Moise, Pentru ce te plângi către Mine? vorbeşte copiilor lui Israel, ca ei să meargă înainte:
Dar ridică-ţi toiagul tău, şi întindeţi mâna peste mare, şi împarte-o: iar copiii lui Israel să treacă pe teren uscat prin mijlocul mării.
Şi eu, iată, Eu voi împietri inima Egiptenilor, ca ei să-i urmărească: şi Eu îmi voi obţine onoare de peste Faraon, şi de peste toată oştirea lui, şi de peste carele lui, şi de peste călăreţii lui.
Şi Egiptenii vor şti că Eu sunt DOMNUL, când mi¬am luat onoare de la Faraon, şi de peste carele lui, şi de peste călăreţii lui.
Şi îngerul lui Dumnezeu, care a mers înaintea taberei lui Israel, s-a mutat şi a mers în urma lor; iar stâlpul de nor a mers... înaintea feţei lor, şi a stat în spatele lor:
Şi a venit între tabăra Egiptenilor şi tabăra lui Israel; ... acesta era un nor de întunecime pentru ei, dar a dat lumină noaptea la aceştia: astfel că una nu se apropia de cealaltă toată noaptea.
Şi Moise şi-a întins mâna peste mare; şi DOMNUL a cauzat marea să se dea înapoi de un vânt puternic din răsărit toată noaptea aceea, şi a făcut marea pământ uscat, iar apele au fost împărţite.
Şi copiii lui Israel au mers în mijlocul mării pe pământ uscat: iar apele au fost un zid pentru ei la dreapta, şi la stânga.
Iar Egiptenii i-au urmărit, şi au mers înăuntru după ei în mijlocul mării, chiar toţi caii lui Faraon, carele lui, şi călăreţii lui.
Şi s-a împlinit, că în straja de dimineaţă DOMNUL a privit în jos către oştirea Egiptenilor prin stâlpul de foc şi... norul, şi a tulburat oştirea Egiptenilor,
Şi le-a scos roţile carelor, ca să le tragă mai greu: aşa încât Egiptenii au zis, Să fugim din faţa lui Israel; căci DOMNUL se luptă pentru ei şi împotriva Egiptenilor.
E-25 I'm going to read a couple more verses.
And Moses said unto the people, Fear not…
Now listen close here.
… Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the LORD, which he will show… you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever.
The LORD shall fight for you, and ye shall hold your peace… the LORD said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? speak to the children of Israel, that they go forward:
But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it: and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea.
And I, behold, I will harden the heart of the Egyptians, that they shall follow them: and I will get me honour upon Pharaoh, and upon all of his host, and upon his chariots, and upon his horsemen.
And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I have gotten me honour upon Pharaoh, and upon his chariots, and upon his horsemen.
And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them; and the pillar of the cloud went… before their face, and stood behind them:
And it became between the camp of the Egyptians and the camp of Israel;… it was a cloud of darkness to them, but it gave light by night to these: so that the one come not near the other all the night.
And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided.
And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on the right hand, and on the left.
And the Egyptians pursued, and went in after them in the midst of the sea, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen.
And it came to pass, that in the morning watch the LORD looked down unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and… the cloud, and troubled the host of the Egyptians,
And took off their chariot wheels, that they drave them heavily: so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel; for the LORD fights for them and against the Egyptians.
E-26 Cuvântul Domnului este aşa de măreţ, aşa de bun, încât nu există cale să te opreşti de la a-L citi. El doar devine Viaţă, aşa cum Îl citim. Mă gândesc, în acest text în această dimineaţă, deşi este înregistrat, aş vrea să spun aceasta la început, el găseşte, eu mă găsesc pe mine. Şi motivul că eu... Ieri, în timp ce studiam, şi am venit asupra acestui subiect, şi apoi m-am gândit, "Eu doar urmează, dacă va voi Domnul, să vorbesc asupra aceluia, căci mă copleşeşte." Şi eu sper că ne copleşeşte pe toţi, ca noi să putem vedea, şi să ne determine să privim în sus; şi să studiem un pic, în a compara ziua care a fost atunci, cea... cu ziua care este acum.
E-26 The Word of the Lord is so great, so good, there just no way to stop reading It. It just becomes Life, as we read It. I think, in this text this morning, though it's being taped, I want to say this in beginning, it finds, I find myself. And the reason that I… Yesterday, while in study, and I come upon this subject, and then I thought, "I'm just going, if the Lord willing, to speak upon that, because it drives me down." And I hope it drives us all down, that we might see, and cause us to look up; and to study a little bit, in comparing the day that was then, the… unto the day that is now.
E-27 Aş vrea să iau trei cuvinte ca text, şi acelea sunt: De Ce Te Plângi? Vorbeşte! Dumnezeu i-a zis lui Moise, aici în al 15-lea verset, "De ce te plângi către Mine? Vorbeşte poporului, ca ei să meargă înainte." Şi: De Ce Te Plângi? Vorbeşte!
E-27 I want to take three words for a text, and that is: Why Cry? Speak! God said to Moses, here in the 15th verse, "Why criest thou unto Me? Speak to the people, that they go forward." And: Why Cry? Speak!
E-28 Acum, noi avem un subiect mare, şi voi încerca să mă grăbesc aşa de repede cât este posibil, aşa cum călăuzeşte Duhul Sfânt. Şi aş vrea să mă gândesc despre... despre acest text, despre Moise plângându-se lui Dumnezeu, în timp de necaz; şi Dumnezeu mustrându-l pe Moise, chiar când necazul era în-în sesiune. Şi este doar natura, se pare, ca o persoană să se plângă. Şi apoi ce o-o mustrare este ca Dumnezeu să se întoarcă în jur şi să-l mustre că a spus-o, că striga către El. Se pare că este un lucru foarte greu.
E-28 Now, we got quite a subject, and I'll try to hurry through as quick as possible, as the Holy Spirit leads. And I want to think of the… of this text, of Moses crying out to God, in the time of trouble; and God rebuking Moses back, right when trouble was in—in session. And it's just nature, seeming like, for a person to cry out. And then what a—a rebuke it is for God to turn around and rebuke him for saying it, for crying out to Him. It looks like it's a very hard thing.
E-29 De multe ori când ne uităm la Scripturi, în felul nostru de a ne uita, se pare foarte greu. Dar dacă-L studiem puţină vreme, noi aflăm că atotînţeleptul Dumnezeu ştie doar ce face El. Şi El ştie cum să facă aceste lucruri şi cum să lucreze cu omul. El ştie ce este în om. El, El îl cunoaşte. Noi nu. Noi ştim numai din partea intelectuală. El ştie ce este de fapt în om.
E-29 Many times when we look at the Scriptures, in our own way of looking, it seems very hard. But if we study It a little while, we find out that the all-wise God knows just what He's doing. And He knows how to do these things and how to deal with man. He knows what's in man. He, He knows him. We don't. We only know from the intellectual side. He knows what's really in the man.
E-30 Moise a fost născut în această lume, un băiat înzestrat. El a fost născut să fie un profet, un eliberator. El a fost născut cu echipamentul născut în el, aşa cum orice om care vine în lume este născut cu acest echipament, aşa cum eu cred ferm în-în cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, predestinarea.
E-30 Moses was born in this world, and a gifted boy. He was born to be a prophet, a deliverer. He was born with the equipment born in him, as every man that comes into the world is born with this equipment, as I firmly believe in the—in the foreknowledge of God, the predestination.
E-31 "Nu că Dumnezeu vrea ca vreunul să piară, ci toţi să poată veni la pocăinţă." Dar, fiind Dumnezeu, El trebuia să ştie, şi ştie, "cunoaşte sfârşitul de la început." Vedeţi? Dacă El nu ştie, atunci El nu este infinit; şi dacă El nu este infinit, El nu este Dumnezeu. Deci El nu a vrut, desigur, ca vreunul să piară, ci El-El ştie cine va pieri şi cine nu va pieri. Acela-i motivul, tocmai scopul că Isus a venit pe pământ, era să salveze pe aceia pe care Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, i-a văzut că au vrut să fie salvaţi, vedeţi, căci toată lumea a fost condamnată. Şi eu nu văd cum am putea-o învăţa în vreun alt fel decât cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, şi Biblia zice clar că El "cunoaşte sfârşitul de la început," şi poate să-l spună.
E-31 "Not that God is willing that any would perish, but all might come to repentance." But, being God, He had to know, and does, "know the end from the beginning." See? If He doesn't, then He isn't infinite; and if He is not infinite, He isn't God. So He wasn't willing, certainly, that any should perish, but He—He knowing who would perish and who would not perish. That's the reason, the very purpose that Jesus came to the earth, was to save those that God, through His foreknowledge, seen that wanted to be saved, see, because the whole world was condemned. And I don't see how we could teach it any other way than the foreknowledge of God, and the Bible plainly says that He "knows the end from the beginning," and can tell it.
E-32 De aceea când o-o persoană încearcă să fie ceva ce nu este, ei fac numai o imitaţie, şi mai curând sau mai târziu aceasta vă va afla. Păcatele voastre vă află. Voi nu le puteţi acoperi. Există numai un singur acoperitor pentru păcat, acela-i Sângele lui Isus Cristos, şi Acesta nu poate fi aplicat numai dacă Dumnezeu v-a chemat de la întemeierea lumii. Pentru aceea a fost vărsat Sângele acela; nu să fie călcat în picioare, şi să fie batjocorit, şi-şi blamat, şi-şi vorbit de rău, şi-şi aşa mai departe. A fost pentru un scop clar. Aşa este. Nu să se joace cu el, nu să fie imitat, prin a spune că păcatele sunt acoperite când ele nu sunt. Şi nici un om nu-şi poate avea păcatele acoperite numai dacă numele lui a fost pus în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Isus a zis, Însuşi, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu. Şi pe toţi pe care Tatăl," timpul trecut, "Mi i-a dat, vor veni la Mine." Aşa este. Deci voi nu puteţi face Cuvintele să mintă. Ele sunt acolo pentru Adevăr şi pentru o corectare.
E-32 Therefore, when a—a person tries to be something that they are not, they are only making an impersonation, and sooner or later it'll find you out. Your sins find you out. You cannot cover them. There is only one covering for sin, that's the Blood of Jesus Christ, and It cannot be applied unless God has called you from the foundation of the world. That's what that Blood was shed for; not to be tramped upon, and made fun of, and—and jobbed at, and—and evilly spoke of, and—and so forth. It was for a direct purpose. That's right. Not to be played with, not to be impersonated, by saying that the sins are covered when they're not. And no man can have his sins covered lest his name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Jesus said, Himself, "No man can come to Me except My Father draws him. And all that the Father hath," past tense, "given Me, will come to Me." That's right. So you can't make the Words lie. They are there for Truth and for a correction.
E-33 Iar Moise a fost născut cu un dar de credinţă; mare credinţă a avut Moise. Noi o vedem, după un timp, venind în el. Şi el a fost născut într-o familie mare, aşa cum ştim cum că tatăl lui şi mama lui, şi au venit dintr-o familie a lui Levi. Care, povestea aici, înainte de aceasta, în Cartea de-de Exod, aşa de frumos dă viaţa acestui mare caracter. Şi el era unul din cele-cele mai mari caractere din Biblie, căci el era strict un model al Domnului Isus.
E-33 And Moses was born with a gift of faith; great faith Moses had. We see it, after a while, coming out in him. And he was born in a great family, as we know how that his father and his mother, and come from a family of Levi. Which, the story here, previously to this, in the Book of—of Exodus, so beautifully gives the life of this great character. And he was one of the—the greatest characters of the Bible, for he was strictly a type of the Lord Jesus.
E-34 El a fost născut într-o naştere foarte ciudată, ca Domnul Isus. El a fost născut în timpul de persecuţie, ca Domnul Isus.
El a fost născut să fie un izbăvitor, ca Domnul Isus. El a fost ascuns de părinţii lui, departe de vrăjmaş, ca Domnul Isus. Şi el a venit la timpul lui de slujbă, ca Domnul Isus. El a fost un conducător, ca Domnul Isus. El era un profet, ca Domnul Isus. Şi el a fost un dătător de lege, ca Domnul Isus.
E-34 He was born in a very odd birth, like the Lord Jesus. He was born in the time of persecution, like the Lord Jesus. He was born to be a deliverer, like the Lord Jesus. He was hid of his parents, away from the enemy, like the Lord Jesus. And he come to his time of service, like the Lord Jesus. He was a leader, like the Lord Jesus. He was a prophet, like the Lord Jesus. And he was a law-giver, like the Lord Jesus.
E-35 Şi noi aflăm că el a murit pe Stâncă, şi el trebuie că a înviat din nou şi totul, deoarece, cu opt sute de ani mai târziu el a stat pe Muntele Transfigurării, vorbind cu Domnul Isus. Vedeţi? Îngerii l-au dus departe. Nimerii nu ştie unde este îngropat el. Nici măcar diavolul nu ştia asta. În mod deschis, eu nu cred că el a fost vreodată îngropat. Eu-eu cred că Dumnezeu l-a dus, şi-şi el a murit pe Stânca pe care a urmat-o toate zilele vieţii lui.
E-35 And we find out that he died on the Rock, and he must have rose again and everything, because, eight hundred years later he was standing on Mount Transfiguration, talking to the Lord Jesus. See? Angels packed him away. No one knows where he is buried. Even the devil didn't know that. Frankly, I don't believe he ever was buried. I—I believe that the God packed him away, and—and he died on the Rock that he had followed all the days of his life.
E-36 Şi el era modelul perfect al lui Isus Cristos. El era un rege peste popor. El era un dătător de lege. El era un-el era un-un susţinător al poporului. El era totul, în-în model, ceea ce era Cristos.
E-36 And he was a perfect type of Christ. He was a king over the people. He was a law-giver. He was a—he was a—a sustainer to the people. He was everything, in—in type, that Christ was.
E-37 Acum, deci, vedem că el a fost născut cu aceste daruri mari şi calităţi în el, atunci era nevoie numai de Ceva să reflecteze peste acela, să aducă lucrul acela la Viaţă.
E-37 Now, then, see that he was born with this great gifts and quality within him, then it only taken Something to flash across that, to bring that thing to Life.
E-38 Vedeţi, sămânţa lui Dumnezeu este de fapt pusă în noi de la întemeierea lumii. Şi când Lumina aceea întâi atinge sămânţa aceea, o aduce la Viaţă, dar Lumina întâi trebuie să vină asupra sămânţei.
E-38 See, the seed of God is actually placed in us from the foundation of the world. And when that Light first strikes that seed, It brings it to Life, but the Light first has to come upon the seed.
E-39 Aşa cum am învăţat de multe ori despre femeia mică de la fântână, ea fiind în starea aceea. Deşi ea era o-o persoană de faimă rea, deşi a ei-viaţa ei a fost degradată, şi ea era în starea aceea pentru că tradiţiile acelea nu au atins-o niciodată, dar, totuşi, când Lumina aceea întâi a atins-o, repede ea a recunoscut-O, pentru că exista ceva acolo să-I răspundă. "Când adâncul cheamă Adâncul," trebuie să fie un Adânc pe undeva să-i răspundă la acea chemare.
E-39 Like I've taught many times of the little woman at the well, her in that condition. Though she be a—an ill-famed person, though her—her life was degraded, and she was in that condition because that traditions had never touched her, but, though, when that Light first struck her, quickly she recognized It, 'cause there was something there to respond to It. "When the deep calleth to the Deep," there must be a Deep somewhere to respond to that call.
E-40 Şi Moise aici a fost născut acest profet, dar el a fost crescut într-o şcoală intelectuală şi în palatul lui Faraon. Faraonul Seti, sub care el a fost crescut acolo, a fost un om care încă avea onoare, şi l-a crezut pe Iosif ca fiind profetul Domnului. Dar acolo a venit Ramses după Seti, şi lui Ramses nu i-a păsat de Iosif. Şi astfel, de aceea, acolo este când a început necazul, acum, când s-a ridicat un Faraon care nu-l cunoştea pe Iosif.
E-40 And Moses here was born this prophet, but he was raised in an intellectual school and Pharaoh's palace. The Pharaoh Seti, that he was raised up under, was a man that still had honor, and believed Joseph being the prophet of the Lord. But there come Rameses after Seti, and Rameses did not care about Joseph. And so, therefore, there is when the trouble started, now, when there raised up a Pharaoh who did not know Joseph.
E-41 Dar aceste calităţi mari, să vorbim despre ele doar puţin timp, şi, înainte să ajungem la partea principală a textului. Eu am o cale ciudată de a aşeza un text, apoi să clădesc pe el, şi Domnul să ne ajute în această dimineaţă aşa cum clădim la el.
E-41 But these great qualities, let's speak of them just a little while, and, before we get to the main part of the text. I have an odd way of setting a text, then building to it, and the Lord help us this morning as we build to it.
E-42 Moise, fiind născut cu acest dar mare de credinţă. Apoi, el a fost uns şi însărcinat la rugul aprins, să elibereze poporul lui Dumnezeu. Acum, se vede ce calităţi mari a avut acest om! El a fost născut pentru un anumit lucru. Dumnezeu avea un scop în el.
E-42 Moses, being born with this great gift of faith. Then, he was anointed and commissioned at the burning bush, to deliver God's people. Now, sees what great qualities this man had! He was born for a certain thing. God had a purpose in it.
E-43 Dumnezeu are un scop că voi sunteţi aici. Vedeţi? Dacă poţi numai să fii, să ajungi la locul acela, de cât de mult necaz îl scuteşti pe Dumnezeu şi pe tine, la fel.
E-43 God has got a purpose of you being here. See? If you can only be, get to that place, how much trouble you save God and yourself, too.
E-44 Moise născut, şi apoi el a fost, după aceea, el a fost adus la locul unde a fost uns. Şi, observaţi, sămânţa zăcea acolo cu o concepţie intelectuală, cu toată credinţa cu care el a fost născut să elibereze acest popor, şi totuşi ea nu a venit la Viaţă până când Lumina aceea de la rugul aprins a strălucit peste ea; până nu a văzut, nu ceva despre ce a citit, dar ceva ce a văzut cu ochii lui; Ceva ce i-a vorbit, şi el I-a răspuns înapoi. Oh, cum a adus aceea lucrurile la Viaţă.
E-44 Moses born, and then he was, afterwards, he was brought to the—the place where he was anointed. And, notice, the seed laying there with an intellectual conception, with all the faith that he was born to deliver this people, and yet it never come to Life until that Light from the burning bush flashed across it; until he seen, not something he read about, but something he seen with his eyes; Something that spoke to him, and he spoke back to It. Oh, how that did bring things to Life.
E-45 Eu cred că orice om cu o... sau femeie, băiat sau fată. Şi eu mă gândesc, într-o concepţie intelectuală despre ceea ce ei gândesc că este Cuvântul, şi aşa mai departe, niciodată nu poate avea o temelie deplină să stea până când ei au întâlnit Lumina aceea care aduce Cuvântul acela la o realitate.
E-45 I think any man with a… or woman, boy or girl. And I think, in a intellectual conception of what they think the Word is, and so forth, never can have a full foundation stand until they have met that Light that brings that Word to a reality.
E-46 Eu cred că nici o biserică în practica ei, nu contează cât de intelectuală şi fundamentală poate fi, biserica aceea nu poate prospera până când Supranaturalul nu este făcut cunoscut printre acel popor, şi ei îl văd. Ceva cu care ei pot să vorbească, care să le răspundă, care adevereşte acest Cuvânt scris.
E-46 I think no church in its practice, no matter how intellectual and fundamental it might be, that church cannot thrive until the Supernatural is made known among that people, and they see it. Something that they can talk to, that will talk back to them, that a vindicates this written Word.
E-47 Acum amintiţi-vă, când Moise a întâlnit acest rug aprins, Cuvântul acela a fost adeverit exact. Acesta era Cuvântul. Moise nu trebuia să se îngrijoreze, "Ce este cu Glasul acesta? Ce este această Fiinţă de aici?" Căci, Dumnezeu a scris deja în Scriptură, în Geneza, că, "Poporul Tău va sta în această ţară străină, dar ei vor fi aduşi înapoi după patru sute de ani, vor veni înapoi din nou în această ţară, căci-căci nelegiuirea Amoriţilor nu este încă împlinită." Acum, cu sute şi sute de ani înainte, Dumnezeu a zis că, "Israel va sta şi va fi tratat rău într-o ţară străină, şi va sta acolo patru sute de ani. Dar Dumnezeu, cu o mână puternică, îi va scoate afară." Deci, vedeţi, cu acest rug aprins...
E-47 Now remember, when Moses met this burning bush, that Word was a vindicated exactly. It was the Word. Moses didn't have to worry, "What's this Voice all about? What is this Being here?" Because, God had already wrote on the Scripture, in Genesis, that, "Your people will sojourn in this strange land, but they'll be brought back after four hundred years, will come back into this country again, for the—the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled." Now, hundreds and hundreds of years before, God had said that, "Israel would sojourn and be mistreated in a strange country, and would stay there four hundred years. But God, with a mighty hand, would bring them out." So, you see, with this burning bush…
E-48 Moise a ştiut aceasta, intelectual. Şi sămânţa care a fost născută în el, zăcea în inima lui. Şi el a încercat, prin experienţa lui intelectuală cu Cuvântul, să încerce să-să-să îi scoată afară, să-i elibereze, căci el ştia că a fost născut pentru acel scop. El ştia asta, timpul. Scripturile toate au zis că ei deja au fost acolo patru sute de ani.
E-48 Moses knowed this, intellectually. And the seed that was born in him, was laying in his heart. And he tried, through his intellectual experience with the Word, to try to—to—to bring them out, to deliver them, because he knowed he was born for that purpose. He knowed that, the time. The Scriptures all said that they had already been there four hundred years.
E-49 Tot aşa cum ştim noi acum, aşa cum un om m-a întrebat cu câteva momente în urmă, despre Venire şi Răpire. Noi ştim. Noi am trăit timpul, la timpul Răpirii este aproape, şi noi aşteptăm după o credinţă de răpire care poate să tragă Biserica împreună şi să-i dea ceva tărie supranaturală, care poate schimba aceste trupuri în care trăim noi. Când noi vedem un Dumnezeu care poate învia morţii de pe duşumea sau afară din curte, şi să-l aducă iarăşi înapoi la viaţă şi să-l prezinte înaintea noastră, când noi vedem un Dumnezeu care poate lua un cancer care a mâncat un om lăsându-l o umbră şi să-l învieze la un bărbat sănătos tare, aceea ar trebui să dea credinţă de răpire la oameni. Căci, când Lumina aceea străluceşte din cer, şi sună trâmbiţa, Trupul lui Cristos va fi adunat repede împreună, şi schimbat într-un moment şi luat în Ceruri. Da, trebuie să fie ceva ca aceea să se întâmple. Şi şcolile noastre de teologie niciodată nu pot produce aceea, deşi ele intelectual sunt în ordine. Dar voi trebuie să întâlniţi Lumina aceea! Voi trebuie să aflaţi acel Ceva.
E-49 Just as we know now, as a man asked me a few moments ago, about the Coming and the Rapture. We know. We've lived the time out, at the time of the Rapture is at hand, and we're looking for a rapturing faith that can pull the Church together and give it some supernatural strength, that can change these bodies that we live in. When we see a God that can raise the dead off the floor or out of the yard, and bring him back to life again and present him before us, when we see a God who can take a cancer that's eat a man to a shadow and raise him up to a strong healthy man, that ought to give rapturing faith to the people. That, when that Light flashes from the sky, and the trumpet sounds, the Body of Christ will be quickly gathered together, and changed in a moment and taken into the Heavens. Yes, there's got to be something like that happen. And our schools of theology can never produce that, yet they intellectually are all right. But you've got to meet that Light! You've got to find that Something.
E-50 Şi aici Moise, bazându-şi marea lui chemare pe Cuvânt, şi ea era mare, până când într-o zi el a întâlnit această Lumină, şi chiar Cuvântul Însuşi i-a vorbit înapoi. Atunci el şi-a primit ungerea. Aceea a uns ce el avea în el, aceea din interior, inteligenţa care a crezut-o, credinţa care era bazată pe credinţa lui în Dumnezeu, care l-a separat de mama lui. Şi acum când el atinge în Prezenţa acestei Lumini, Ea a uns ceea ce el a crezut. Vedeţi? Ce ungere! Şi el a fost însărcinat.
E-50 And here Moses, basing his great call upon the Word, and it was great, until one day he met this Light, and the very Word Itself spoke back to him. Then he got his anointing. That anointed what he had in him, that on the inside, the—the intellects that believed it, the faith that was based upon his belief in God, that separated him from his mother. And now when he strikes in the Presence of this Light, It anointed that that he believed. See? What an anointing! And he was commissioned.
E-51 Acum, noi ştim, intelectual el a auzit-o pe mama lui. El ştia ce urma să aibă loc, si el ştia că el trăia în ziua aceea. Dar aici el a aflat că el era un eşec, deci el poate a... credinţa lui poate a dat înapoi puţin. Dar atunci când el vine la rug, Dumnezeu a zis, "Eu am auzit strigătele poporului Meu, şi Îmi amintesc de promisiunea Mea către părinţii lor, Abraham, Isaac, şi Iacob, şi Eu am coborât." "Eu," acolo, pronumele personal, "Eu am coborât să-i eliberez."
E-51 Now, we know, intellectually he had heard his mother. He knew what was going to take place, and he knew he was living in that day. But here he found out that he was a failure, so he might have… his faith might have dropped back a little bit. But then when he comes to the bush, God said, "I have heard the cries of My people, and I remember My promise to their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and I have come down." "I," there, the—the personal pronoun, "I have come down to deliver them."
E-52 Şi acum, şi pot eu doar să adaug aceasta dacă ea... Dumnezeu să mă ierte dacă sună profanator. "Eu nu lucrez pe pământ, numai prin om. Eu-Eu-Eu sunt Viţa; voi sunteţi mlădiţele. Şi Eu Mă fac cunoscut numai când Eu pot găsi un bărbat. Şi Eu te-am ales pe tine, şi Eu te trimit jos să-i scoţi afară." Vedeţi? Acum observaţi, "Eu voi fi cu gura ta, şi Eu... tu să iei acest toiag."
E-52 And now, and may I just add this if it… God forgive me if it sounds sacrilegious. "I do not work upon the earth, only through man. I—I—I am the Vine; ye are the branches. And I only declare Myself when I can find a man. And I have chose you, and I'm sending you down to take them out." See? Now notice, "I'll be with your mouth, and I… you take this rod."
E-53 Şi Moise a zis, "Pot să văd o dovadă că Tu mă vei trimite, şi că Tu m-ai uns, şi că Tu vei face aceste lucruri?"
A zis, "Ce ai în mâna ta?" El a zis, "Un toiag."
A zis, "Aruncă-l jos." El s-a transformat într-un şarpe. El a fugit.
E-53 And Moses said, "Can I see an evidence that You'll send me, and You've anointed me, and You're going to do these things?"
Said, "What you got in your hand?"
He said, "A stick."
Said, "Throw it down." It turned to a serpent. He fled.
E-54 El a zis, "Ridică-l." El s-a transformat înapoi într-un toiag. A zis, "Pune-ţi mâna în sân." A scos-o afară, şi ea era cu lepră. A pus-o înapoi, şi ea a fost vindecată.
E-54 He said, "Take it up." It turned back to a stick. Said, "Put your hands in your bosom." Took it out, and it was leprosy. Put it back, and it was healed.
E-55 A zis, "El a văzut slava lui Dumnezeu." Acolo nu a mai fost nici o întrebare, la Moise. Aţi observat vreodată, el nu a mai fugit în pustie din nou? El a ştiut că a fost uns. El ştia unde, toate aceste lucruri care au fost în inima lui, aceste mari calităţi minunate, şi el... ele au fost unse acum. El, el este gata. El este gata să meargă. Deci el merge spre Egipt.
E-55 Said, "He saw the glory of God." There was no more question, to Moses. Did you ever notice, he never run to the wilderness again? He knew he was anointed. He knew where, all these things that had been in his heart, these great fine qualities, and he… they were anointed now. He, he is ready. He is ready to go. So down towards Egypt he goes.
E-56 Dumnezeu a zis, "Eu voi fi cu tine," deci aceea-aceea o stabileşte. Dacă, "Eu voi fi cu tine," aceea era tot ce trebuia Moise să ştie, pentru această mare chemare din inima lui. Iar acum Dumnezeu a zis, "Eu voi fi cu tine."
E-56 God had said, "I'll be with you," so that—that settles it. If, "I'll be with you," that's all Moses had to know, for this great call in his heart. And now God said, "I'll be with you."
E-57 Acum, Dumnezeu de asemenea i-a adeverit a lui, pretenţiile lui Moise. Pretenţia lui Moise, "Eu am întâlnit pe Domnul. Şi El a zis să vă spun, 'EU SUNT' m-a trimis." Vedeţi?
E-57 Now, God also had vindicated his, Moses' claims. Moses' claim, "I met the Lord. And He said tell you, 'I AM' sent me." See?
E-58 Acum ei au zis, "Iată un om, un alt Iudeu, probabil careva dintre aceşti fanatici care au venit pe aici tot timpul cu tot felul de scheme să ne scoată din robie." Şi voi ştiţi cum sunt oamenii când ei sunt sclavi, sau în robie pentru ceva, există întotdeauna un fel de păcăleală care vine în jur, ştiţi, să o facă.
E-58 Now they said, "Here is a man, another Jew, probably some of these fanatics that's been coming along all the time with all kind of scheme to take us out of bondage." And you know how people are when they're slaves, or in bondage for something, there is always some kind of a gimmick coming around, you know, to do it.
E-59 Deci, Moise, Dumnezeu i-a promis lui Moise, "Eu voi fi cu tine. Eu voi fi în tine. Cuvintele Mele vor fi Cuvintele tale. Tu vorbeşti Cuvintele Mele şi zici doar ce spun Eu."
E-59 So, Moses, God promised Moses, "I'll be with you. I'll be in you. My Words will be your Words. You speak My Words and just say what I say."
E-60 Şi acum când Moise a mers jos şi le-a dat acest mesaj, şi a stat înaintea lui Faraon, şi i-a spus, "Domnul Dumnezeul Evreilor a zis, 'Scoate copiii afară."' Şi el nu-i lăsa să plece. Astfel el-el a înfăptuit un semn înaintea bătrânilor şi înaintea lui Faraon, şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut. El a zis, "Acum, mâine, pe la timpul acesta, soarele va apune. Va fi întuneric peste tot Egiptul," şi s-a împlinit chiar exact. Şi apoi el a zis, "Acolo-acolo vor veni muşte peste-peste ţară," şi el şi-a întins toiagul şi a chemat muşte, şi muştele au venit. Şi el a profeţit, şi tot ce el a profeţit s-a întâmplat chiar exact în felul acela. Acesta era Dumnezeu. Vedeţi?
E-60 And now when Moses went down and give them this call, and stood before Pharaoh, and told him, "The Lord God of the Hebrews said, 'Bring the children out.'" And he wouldn't let them go. So he—he performed a sign before the elders and before Pharaoh, and the signs that God did. He said, "Now, tomorrow, about this time, the sun will go down. It'll be darkness all over Egypt," and it come to pass just exactly. And then he said, "There—there is coming flies upon the—upon the land," and he stretched forth his rod and called for flies, and flies come. And he prophesied, and everything that he prophesied happened just exactly the way. It was God. See?
E-61 Dumnezeu l-a chemat de la naşterea lui, a pus calităţi în el, de credinţă mare, şi apoi a venit jos cu Prezenţa Lui şi a uns acel ceva măreţ în el, şi l-a trimis jos cu Cuvântul Lui, şi el a fost corespunzător adeverit de pretenţiile lui. Nu contează câţi şarlatani s-au ridicat, câte din aceste alte lucruri s-au întâmplat, Dumnezeu a vorbit la... Moise a fost identificat. Moise, ce a zis Moise, Dumnezeu a onorat. Eu vreau ca voi să nu uitaţi niciodată acel Cuvânt. Ce a zis Moise, Dumnezeu a onorat, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu era în Moise. "Eu voi fi cu gura ta; ea va vorbi lucrurile potrivite." Acum, ce spune Dumnezeu-ce spune Dumnezeu, El o vorbeşte prin Moise, şi aceasta a confirmat şi a adeverit pretenţiile lui.
E-61 God had called him from his birth, put qualities in him, of great faith, and then come down with His Presence and anointed that great something in him, and sent him down with His Word, and he was properly a vindicated of his claims. No matter how many quacks had raised up, how many these other things had happened, God was speaking at… Moses was identified. Moses, what Moses said, God honored. I want you never to forget that Word. What Moses said, God honored, because God's Word was in Moses. "I'll be with your mouth; it'll speak the right things." Now, what God says—what God says, He speaks it through Moses, and it confirmed and a vindicated his claims.
E-62 De asemenea, lui i s-a spus de către mama lui, despre naşterea lui misterioasă, şi cum că timpul la îndemână s-a apropiat de ora când urma să fie o eliberare. Amram şi-şi Iochebed, fiul şi fiica lui Levi, au început să se roage lui Dumnezeu să trimită un izbăvitor. Şi aceasta ia... când voi vedeţi timpul promisiunii apropiindu-se, aceasta pune pe oameni să se roage şi să flămânzească. Şi fără îndoială căci-căci Iochebed i-a spus de multe ori, mama lui; cum ea era tutorele lui, de asemenea, aşa cum noi cunoaştem povestirea. Şi i-a spus cum ea s-a rugat. "Şi, Moise, când tu ai fost născut, fiule, tu ai fost un copil corespunzător. Tu ai fost deosebit. A existat ceva ce a avut loc la naşterea ta."
E-62 Also, he was told by his mother, of his mysterious birth, and how that the time of hand come close to the hour that there was to be a deliverance. Amram and—and Jochebed, the sons and daughter of Levi, begin to pray to God to send a deliverer. And it take… when you see the time of the promise drawing nigh, it sets people to praying and to hungering. And no doubt that—that Jochebed had told him many times, his mother; as she was his tutor, also, as we know the story. And had told him how that she had prayed. "And, Moses, when you were born, son, you were a proper child. You were different. There was something taken place at your birth."
E-63 Eu am dat o dramă despre aceasta pentru copii, nu de mult, şi am zis., "In timp ce Amram era în cameră rugându-se, el a văzut un Înger trăgând sabia Lui şi a îndreptat-o spre Nord, şi a zis, 'Tu vei avea un copil, şi el va duce copiii spre Nord la ţara promisă."' Dând o dramă pentru cei mici aşa ca ei să o înţeleagă; căci intelectul lor nu a venit la acel loc ca voi cei adulţi, şi să poată prinde lucrurile aşa cum Duhul Sfânt vi le descoperă vouă.
E-63 I gave a drama on it for the children, not long ago, and said, "While Amram was in the room praying, he saw an Angel pull His sword and point it towards the North, and said, 'You'll have a child, and he'll take the children North to the promised land.'" Giving a drama for the little fellows so they'd understand it; that their intellect hasn't come up to the place that you adults, and can grasp the things as the Holy Spirit reveals it to you.
E-64 Acum, deşi mama lui i-a spus aceste lucruri, şi el ştia aceasta, totuşi el avea nevoie de o altă atingere. Învăţătura era bună, dar el avea nevoie de un contact personal.
E-64 Now, though his mother had told him these things, and he knowed this, yet he needed another touch. The—the teaching was fine, but he needed a personal contact.
E-65 Aceea este de ce are nevoie lumea astăzi. Aceea-i ce are nevoie biserica astăzi. Aceea este ce are nevoie fiecare, care sunt fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Pentru ca să fii aşa, voi aveţi nevoie de un contact personal, vedeţi, Ceva. Nu contează, voi ştiţi că Cuvântul este adevărat, voi ştiţi că El este corect; dar atunci când el contactează, şi apoi voi vedeţi lucrul făcut, atunci voi ştiţi că sunteţi pe drumul corect. Vedeţi? Şi, priviţi, acesta va fi întotdeauna scriptural. El va sta chiar cu Scriptura, căci aceasta a făcut.
E-65 That's what the world needs today. That's what the church needs today. That's what everyone needs, that's sons and daughters of God. In order to be that, you need a personal contact, see, Something. No matter, you know the Word is true, you know It's right; but then when it contacts, and then you see the thing done, then you know you're on the right road. See? And, watch, it'll always be scriptural. It'll stand right with the Scripture, 'cause this did.
E-66 Rugăciunea lui Amram era chiar exact cu Scriptura. Rugăciunile lor erau cu Cuvântul promis. Dumnezeu a promis la timpul acela să o facă. Ei s-au rugat pentru el, şi aici a fost un copil corespunzător născut. Şi ei...
E-66 Amram's prayer was just exactly with the Scripture. Their prayers was with the promised Word. God promised at that time to do it. They prayed for it, and here was a proper child born. And they…
E-67 Priviţi! Oh, cum iubesc eu aceasta! Vedeţi, în ceasul când Faraon punea la moarte toţi copiii, vedeţi, îi punea la-la sabie, la sabia gardienilor; ei, ei au junghiat aceşti copii mici la moarte, au hrănit crocodilii cu ei, trupurile mici, până când crocodilii erau poate graşi din trupurile copiilor Evrei. Dar Biblia a zis, că, "Părinţii nu s-au temut de porunca lui Faraon să omoare copiii." Ei nu s-au temut. Lor nu le-a fost frică, deoarece ei au văzut ceva în acest copil, de la început. Ei au văzut-o, că acesta era răspunsul la rugăciune.
E-67 Watch! Oh, how I love this! See, in the hour that Pharaoh was putting to death all the children, see, putting them to the—to the sword, the guardenian sword; they, they stabbed these little children to death, fed them to the crocodiles, the little bodies, until the crocodiles were perhaps fat upon the bodies of Hebrew children. But the Bible said, that, "The parents did not fear Pharaoh's command to kill the children." They didn't. They wasn't a scared, because they seen something in this baby, to begin with. They saw it, that this was the answer of prayer.
E-68 Şi acum Moise a avut toate acestea ca o calificare, aşa că Moise a ştiut că el a fost trimis tocmai pentru scopul să elibereze copiii lui Israel.
E-68 And now Moses had all this as a background, so Moses knew he was sent for the very purpose to deliver the children of Israel.
E-69 Vedeţi, toată calificarea doar se îngrămădeşte. Când tu obţii ceva, şi poţi aduce Biblia, zicând, "Aceasta se va întâmpla," şi aici se întâmplă; "şi aceasta urmează să fie la timpul acela," aici se întâmplă; "şi aceasta urmează să fie la acel timp anumit," acolo se întâmplă; atunci aceasta toată se acumulează împreună şi desenează un tablou pentru noi.
E-69 See, all the background just heaps up. When you get anything, and can bring the Bible, saying, "This is going to happen," and here it happens; "and this is going to be at that time," here it happens; "and this is going to be at that certain time," there it happens; then it all accumulates together and draws a picture for us.
E-70 Oh, cum acest Tabernacol în această dimineaţă, cum noi oamenii din această oră, Frate Neville, aşa cum vedem cărunţişul a atins părul nostru, umerii noştri aplecându-se, când vedem lumea clătinându-se şi zguduindu-se aşa cum este, şi cum putem privi în jur şi să vedem promisiunea apropiindu¬se ! Ea este, ea... mă gândesc, de multe ori, dacă cineva ar putea doar să sară în Ea deodată, şi nu ar înţelege-O, sau ar înţelege-O, adică, şi ar veni în Ea deodată, aceasta aproape te¬ar trimite în Eternitate, doar cu un astfel de lucru de răpire! Şi niciodată nu ai ştiut-o, şi doar, oh, să pătrunzi prin lucrurile pe care noi le-am văzut şi le ştim şi înţelegem, şi totul sare înăuntru deodată; bărbatul sau femeia, băiat sau fată, probabil că doar şi-ar ridica mâinile şi zic, "Hai să mergem, Doamne Isuse," vedeţi. Oh, cum este ora aşa de aproape!
E-70 Oh, how this tabernacle this morning, how we people of this hour, Brother Neville, as we see the gray striking our hair, and our shoulders stooping, when we see the world weaving and rocking as it is, and how we can look around and see the promise is drawing nigh! It's, it… I think, many times, if someone could just bounce into It at once, and wouldn't understand It, or would understand It, rather, and come into It at once, it would almost send you to Eternity, just with such a rapturing thing! And never knowed it, and just, oh, break through the things that we have seen and know and understand, and all bounce in at one time. The man, or the woman, boy, or girl, would just probably lift up their hands and say, "Let's go, Lord Jesus," you see. Oh, how the hour is so close!
E-71 Moise ştiind că el a fost născut pentru acel scop, şi a privit afară pe ferestre şi-i privea pe Evreii aceia cum se trudeau; a privit aici în urmă în Scriptură, şi aceasta a zis, "Şi ei vor fi străini patru sute de ani, vedeţi, dar Eu îi voi scoate afară cu un braţ puternic." Apoi când el vine înapoi, după o însărcinare, uns, ştia că el a fost născut... Şi credinţa lui privea, prin credinţă el a văzut oamenii aceia şi ştia că ei erau copiii lui Dumnezeu, căci lumea... Cuvântul a zis aşa. Ei nu erau din lume, şi nu erau ca restul din ei. Ei erau diferiţi. Şi ei erau trăzniţi şi fanatici, pentru-înalta strălucire a Egiptului; şi el urma să fie fiul lui Faraon, preluând împărăţia, şi următorul; dar, el, acolo era ceva jos în el, o-o credinţă reală care nu privea la lucrurile acelea, strălucirea care el urma să o moştenească. El a privit la promisiunea lui Dumnezeu, şi el ştia că timpul se apropia. Şi la ce trebuie că s-a gândit omul acela!
E-71 Moses knowing that he was born for that purpose, and looked out of the windows and watched them Hebrews as they toiled; looked back here in the Scripture, and it said, "And they shall sojourn four hundred years, see, but I will bring them out with a mighty hand." Then when he comes back, after a commission, anointed, knowed that he was born… And his faith looked, by faith he saw those people and knowed they were the children of God, 'cause the world… the—the Word said so. They wasn't of the world, and wasn't like the rest of them. They were different. And they were cranks and fanatics, to the—the high glamour of Egypt; and he was to be the son of Pharaoh, taking the kingdom over, and next. But, he, there was something down in him, a—a real faith that looked not at those things, the glamour that he was to inherit. He looked at the promise of God, and he knowed that the time was drawing nigh. And what that man must have thought of!
E-72 Eu vreau să o discut acolo cu el, într-o zi, când îl întâlnesc de cealaltă parte. Voi ziceţi, "Nebunie, frate!" Nu, aceasta nu este. Eu îl voi întâlni, prin harul lui Dumnezeu. Da, domnule. Eu voi vorbi cu el, într-o zi, cu Moise însuşi. Şi cum mi-ar place să-l întreb, doar cum, când el a văzut pregătirea lui!
E-72 I want to talk it over with him, someday, when I meet him on the other side. You say, "Crazy, brother!" No, it isn't. I'm going to meet him, by the grace of God. Yes, sir. I'll talk to him, someday, Moses himself. And how I would like to ask him, just how, when he seen his preparation!
E-73 Cum tulburarea, diavolul zicând, "Au, oamenii nu te vor crede. Aha. Acolo-acolo nu este nimic de aceea."
E-73 How the flusteration, the devil saying, "Aw, the people ain't going to believe you. Huh-uh. There—there is nothing to that."
E-74 Dar când acea sămânţă a venit la Viaţă acolo sus, ceva l-a atins, şi el ştia că ceva urma să aibă loc. El ştia. A privit la ceasul lui şi a văzut la ce oră era, şi el ştia, şi cum trebuie că s¬a gândit aşa cum a privit. Acum când el a avut toate acestea împreună, tot lucrul acesta mare pe care el l-a văzut; timpul Scripturii, rugăciunea mamei sale şi tatălui său, şi el a fost născut o naştere deosebită, un copil ciudat. Şi, tot timpul, acolo era ceva jos de tot în el.
E-74 But when that seed come to Life up there, something struck him, and he knew there was something going to take place. He knew. Looked at his clock and seen what time it was, and he knew, and how he must of thought as he watched. Now when he got all this together, all this great thing that he seen; the Scripture time, the prayer of his mother and his father, and he was born a peculiar birth, an odd child. And, all along, there had been something way down in him.
E-75 Şi acum el se strecoară şi încearcă să se gândească că îşi va lua pregătirea lui militară din şcoala lui, şi va elibera copiii, şi aceea a eşuat.
E-75 And now he slips off and tries to think he would take his military training from his school, and deliver the children, and that failed.
E-76 Apoi el merge sus în pustie şi se căsătoreşte cu o-o fată Etiopiancă drăguţă, şi ei au avut un băieţel numit Gherşom.
E-76 Then he goes up into the wilderness and marries a—a lovely Ethiopian girl, and they had a little boy named Gershom.
E-77 Şi într-o zi în timp ce păzea turma, dintr-o dată el a văzut un rug aprins sus pe vârful muntelui, arzând. Şi el a mers acolo sus. Şi nu o intelectuală, nu o-o imaginaţie, nu o înşelare, o iluzie optică, ci în el... Acolo era Dumnezeul lui Abraham, într-o Lumină, un Stâlp de Foc înapoi într-un rug, Focul acela, ca valuri mergând afară, dar acesta nu deranja rugul. Şi Glasul Scripturii, Glasul lui Dumnezeu, a vorbit pe acolo, şi a zis, "Eu te-am ales. Tu eşti omul. Eu te-am crescut pentru acest scop. Eu îţi dovedesc aici, prin semne, că te vei duce jos să eliberezi copiii pentru că Cuvântul Meu trebuie să fie împlinit."
E-77 And one day while attending the flock, all at once he seen a burning bush up on top of the mountain, burning. And he went up there. And not an intellectual, not a—an imagination, not a delusion, a optical illusion, but in him… There was the God of Abraham, in a Light, a Pillar of Fire back in a bush, that Fire, like waves going out, but it didn't bother the bush. And the Voice of the Scripture, the Voice of God, spoke through there, and said, "I have chosen you. You are the man. I raised you up for this purpose. I'm proving to you here, by signs, you're going down to deliver the children because My Word has got to be fulfilled."
E-78 [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Oh, Cuvântul Lui din această zi trebuie să fie împlinit. Noi trăim în acea oră. Nu contează ce spune oricine altcineva; Cuvântul trebuie să fie împlinit. Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Lui nu.
E-78 Oh, His Word of this day has got to be fulfilled. We're living in the hour. No matter what anyone else says; the Word has to be fulfilled. Heavens and earth will pass away, but not His Word.
E-79 Acum, când Moise a avut toate acestea împreună, şi a văzut prin fiecare direcţie, aceasta i-a uns credinţa. Amin! Oh, vai! Ce gând! Aceasta, o fiinţă, însuşi văzând Scriptura indicând chiar drept la ceea ce era, şi vorbirea lui Dumnezeu, şi dovada acesteia acolo, a uns credinţa ce a avut-o în el, să meargă la lucru.
E-79 Now, when Moses got all this together, and seen by every direction, it anointed his faith. Amen! Oh, my! What a thought! This, a self, itself seeing the Scripture pointing right straight to what it was, and the speaking of God, and the evidence of it there, it anointed what faith he had in him, to go to work.
E-8
E-80 What ought it to do to us? We need a repentance. We need a revival. I'm saying myself. See? I need a shaking. I need something. I said I was speaking to myself this morning, or about myself. I—I—I need a—a wakening up.
E-81 Şi când mă gândesc la dovada aceea mare, totul aşa de perfect expus acolo, şi aceasta a uns credinţa lui Moise. Şi, vai, el a văzut că acolo nu era nimic...
E-81 And when I think of that great evidence, everything so perfectly laid out there, and it anointed the faith of Moses. And, my, he seen there was nothing…
E-82 Aici, el a fugit din Egipt, cu, de fapt, el putea începe o-o răscoală sau ceva, şi el putea avea-el putea să se ridice şi să înceapă o revoluţie în Egipt, şi ar fi putut lua o armată şi să se fi luptat, dar, vedeţi, şi avea multe mii de partea lui. Dar în loc de aceea, el s-a temut chiar să facă aceea, cu armatele de partea lui.
E-82 Here, he run from Egypt, with, actually, he could have start a—a mutiny or something, and he could have—he could have rose up and started a revolutionary in Egypt, and could have took an army and fought, but, you see, and had many thousands on his side. But instead of that, he was a scared to even do that, with armies on his side.
E-83 Dar acum iată-l că vine înapoi, cu patruzeci de ani mai târziu, în vârstă de optzeci de ani, numai cu un băţ în mâna lui. De ce? Ce ardea adânc în inima lui a devenit o realitate. El a fost uns atunci, şi a ştiut că avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acolo nu era nimic care urma să-l oprească acum. El nu avea nevoie de nici o armată. Dumnezeu era cu el. Aceea era tot ce avea nevoie; Dumnezeu cu el.
E-83 But now here he comes back, forty years later, eighty years old, with only a stick in his hand. Why? What was burning down in his heart had become a reality. He was anointed then, and he knowed he had THUS SAITH THE LORD. There was nothing going to stop him now. He needed no army. God was with him. That's all he needed; God with him.
E-84 Oh, când tu ştii că Dumnezeu te-a trimis să faci ceva anume, şi tu o vezi mişcându-se acolo sus, acolo-acolo doar nu este nimic ce poate să-i ia locul. Asta-i tot.
E-84 Oh, when you know God has sent you to do a certain something, and you see it moving up there, there—there just isn't nothing can take its place. That's all.
E-85 Îmi amintesc de timpuri când Domnul mi-a spus despre anumite lucruri ce urmau să se întâmple, şi atunci pornesc şi-l văd aşezat chiar acolo, cum... Oh, ce simţământ! Situaţia este deja sub control, asta-i tot, vedeţi, pentru că Dumnezeu a zis aşa.
E-85 I remember times when the Lord has told me about certain things was going to happen, and then I move up and see it laying right there, how… Oh, what a feeling! The situation is already under control, that's all, see, because God said so.
E-86 Îmi amintesc, mulţi dintre voi vă amintiţi, despre băieţelul fiind înviat în Finlanda, şi atunci din morţi, a fost omorât de un automobil. Şi eu am stat acolo pe marginea drumului, şi am început să mă duc de la copilul acela, şi m-am întors şi am privit înapoi. Şi ceva şi-a pus mâna pe umărul meu, şi am gândit că era Fratele Moore, şi nimeni nu era în jurul meu. Şi am privit înapoi, şi apoi m-am uitat sus pe muntele care l-am văzut. Am zis, "Ei bine, eu am văzut acel deal undeva, dar noi nu am venit sus pe aici. Noi am venit pe altă cale. Unde este acel deal?"
E-86 I remember, many of you remember, about the little boy being raised up in Finland, and then from the dead, been killed by an automobile. And I stood there on the side of the road, and started to walk away from that child, and turned and looked back. And something put its hand on my shoulder, and I thought it was Brother Moore, and nobody was around me. And I looked back, and then I looked up the mountain I saw. I said, "Well, I've seen that hill somewhere, but we didn't come up this way. We come another way. Where is that hill?"
E-87 Şi m-am uitat şi am văzut maşina aceea acolo jos, tamponată; am văzut acel băieţaş acolo cu a lui... zăcând acolo cu o-tunsoare ca un cârlionţ, aşa am numi-o noi aici. Ochii daţi înapoi, cum erau a-i Fratelui Way zilele trecute când a căzut. Şi picioruşul trecut prin ciorap, unde membrele lui micuţe erau rupte. Şi sânge ieşit din ochii lui, şi nas, şi urechi. Şi am văzut micuţii lui, pantaloni scurţi; şi încheiat cu nasturi, a lui, aici şi pe marginea taliei lui mici; şi ciorăpiorii lui sus, ca ciorapi lungi cum purtam noi cu mulţi ani în urmă.
E-87 And I looked and seen that car down there, wrecked; seen that little boy there with his… laying there with a—the crock-like haircut, as we'd call it here. The eyes turned back, like Brother Way's was the other day when he fell. And the little foot run through the sock, where his little limbs was broke. And blood out of his eyes, and nose, and ears. And seen his little, short trousers; and tied up by buttons, his, here and along the side of his little waist; and his little stockings up, like long stockings like we wore many years ago.
E-88 Şi m-am uitat în jur, şi acolo era exact, exact în felul cum Duhul Sfânt mi-a spus cu doi ani înainte, când voi toţi aţi scris-o în Bibliile voastre în toată naţiunea, că se va întâmpla. Oh, acolo, atunci, situaţia este în mână. Nu contează cât de mort este el, nu contează ce spune oricine altcineva; s-a terminat. El trebuie să vină înapoi!
E-88 And I looked around, and there was exactly, exactly the way the Holy Spirit had told me two years before, when all of you wrote it in your Bibles across the nation, that it would happen. Oh, there, then, the situation is in hand. No matter how dead he is, no matter what anybody else says; it's all over. He's got to come back!
E-89 Am zis, "Dacă acest copil nu înviază din această moarte, atunci eu sunt un profet fals, eu sunt o reprezentare greşită a lui Dumnezeu. Căci, în patrie, cu doi ani în urmă, El mi-a spus că aceasta se va întâmpla. Şi acolo aceşti lucrători, şi toţi, este scrisă pe foia din Biblia noastră, şi aici este exact. Citiţi-o de pe foaie, cum va 'fi într-o ţară, stânci înfăşurate, şi aşa mai departe, va fi omorât, şi pe... va fi pe partea dreaptă a drumului."' Am zis, "Iată-l acolo. Nimic nu o poate opri. Situaţia este deja sub control."
E-89 I said, "If this child doesn't raise up from this dead, then I'm a false prophet, I'm a misrepresentation of God. For, in the homeland, two years ago, He told me this would happen. And there these ministers, and all, it's wrote on the flyleaf of our Bible, and here it is exactly. Read it off the flyleaf, how it would 'be in a country, lapping rocks, and so forth, be killed, and on… be on the right-hand side of the road.'" I said, "There it is. Nothing can stop it. The situation is already under control."
E-9
E-90 The faith that was within my heart was anointed. Oh, if I could only explain that! The faith that God… I had in God, that told me, and it never failed, told me, "The situation is under control now. Here is exactly what I showed you two years ago, and here it is laying just in, exactly in order. The only thing you have to do is speak the word." And the little boy rose up from the dead. See?
E-91 Eu m-am gândit, şi uitându-mă înapoi la Fratele Fred Sothmann şezând acolo, şi Fratele Banks Wood şi aceia. Zilele trecute, sus pe-pe Autostrada Alaska, cum am stat aici la biserică şi v-am spus la toţi despre un animal care arăta ca şi cu coarne de căprioară, de patruzeci şi doi de ţoli, şi un urs cenuşiu. Eu niciodată nu am fost acolo înainte, şi cum că acel... că eu urma să-l obţin pe acesta, şi cum va fi, şi cât de mulţi vor fi cu mine, şi cum vor fi ei îmbrăcaţi. Voi o ştiţi, fiecare din voi, cu săptămâni şi săptămâni înainte de a se întâmpla.
E-91 I was thinking, and looking back at Brother Fred Sothmann sitting there, and Brother Banks Wood and them. The other day, up on the—the Alaskan Highway, how I stood here at the church and told you all of an animal that looked like deer horns, forty-two inches, and a silver-tip grizzly bear. I had never been there before, and how that the… that I was going to get this, and how it would be, and how many would be with me, and how they'd be dressed. You know it, every one of you, weeks and weeks before it happened.
E-92 Şi acolo când eu am pornit înăuntru acolo, fără să o ştiu, acolo a stat animalul acela. Şi am mers, şi-şi el... era imposibilitate. Dacă un vânător ar şti, sau va asculta la această bandă, cum voi nu puteţi merge în faţa unui animal, el ar sări în sus şi ar fugi. Dar el nu a fugit.
E-92 And there when I moved in there, not knowing it, there laid that animal. And I went, and—and he… was impossibility. If a hunter would know, or be listening to this tape, how you can't walk up in the face of an animal, he'd jump up and run. But he didn't.
E-93 Şi acolo atârnă el în camera mea retrasă. Acolo atârnă cenuşiul, chiar exact în acel fel. Şi o-şi o ruletă stă acolo, o ruletă de măsurat, să o arate exact. Şi un corn se va contracta cel puţin doi ţoli sau mai mult, când este crud pe animal şi când se usucă, dar acesta nu s-a contractat. Este încă exact pe nas patruzeci şi doi de ţoli. Vedeţi? Acolo stă cenuşiul, este de şapte picioare lungime, chiar exact, şi totul exact în felul cum era, zăcând acolo acum.
E-93 And there he hangs in my den room. There hangs the silvertip, just exactly the way. And a—and a rule laying there, a tape measure, to show his exact. And a horn will at least shrink two inches or more, when it's green on the animal and when it dries, but this never shrank. It is still exactly on the nose forty-two inches. See? There lays the silver-tip, it's seven-foot long, just exactly, and everything exactly the way it was, laying there now.
E-94 Dar când acest om mi-a zis, "Acum, uite, Frate Branham, noi avem acest animal despre care ai vorbit, dar tu mi-ai spus că vei lua un cenuşiu cu vârf argintiu înainte de a ajunge la poala dealului, înapoi acolo unde sunt băieţii aceia, acela cu o cămaşă verde."
E-94 But when this man said to me, "Now, look, Brother Branham, we got this animal that you talked about, but you told me you'd get a silver-tip grizzly before you got to the bottom of the hill, back over to where them boys are, that with a green shirt."
E-95 Am zis, "Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dumnezeu a zis aşa."
E-95 I said, "It's THUS SAITH THE LORD. God said so."
E-96 "Dar, Frate Branham," el a zis, "Eu pot vedea peste tot fiecare lucru aici, cu milele, nu există nimic. De unde vine el?"
E-96 "But, Brother Branham," he said, "I can see all over everything here, for miles, there is nothing. Where is he coming from?"
E-97 Am zis, "Aceea nu este ca eu să pun la îndoială. Dumnezeu a zis aşa! Şi El este Jehova-Jireh. El poate aduce un urs acolo. El ar putea să pună unul acolo." Şi El a pus. Şi iată-l acolo. Este situaţia sub control.
E-97 I said, "That's not for me to question. God said so! And He is Jehovah-Jireh. He can bring a bear there. He could put one there." And He did. And there he is. It's the situation under control.
E-98 Şi când Moise a văzut că el a fost crescut pentru acest scop, şi el a întâlnit faţă în faţă, pe acest Dumnezeu mare Care a făcut chemarea, şi l-a uns şi l-a identificat, şi a zis, "Aceasta este chemarea ta, Moise. Eu te trimit, şi îţi voi arăta slava Mea. Şi iată-Mă aici, într-un rug, arzând. Du-te acolo jos! Eu voi fi cu tine." El nici măcar nu a avut nevoie de un băţ. El avea Cuvântul, Cuvântul adeverit, şi a plecat acolo. Aceasta i-a uns credinţa care era în el.
E-98 And when Moses saw that he was raised up for this purpose, and he had met face to face, this great God Who had made the call, and had anointed him and identified him, and said, "This is your call, Moses. I'm sending you, and I'm going to show you My glory. And here I am, in a bush, burning. Go down there! I'll be with you." He didn't even need a stick. He had the Word, the vindicated Word, and there he went. It anointed the faith that was in him.
E-99 Şi aceasta ne unge pe noi când vedem că trăim în ultimele zile, să aflăm că toate semnele acestea care le vedem că au loc, despre care s-a vorbit în Scriptură, vor avea loc în zilele din urmă; departe de tot din Cer, spre puterile politice, şi natura oamenilor, şi demoralizarea lumii, şi printre femei, şi cum vor face ele în zilele din urmă, şi cum vor face bărbaţii, şi cum vor face bisericile, cum vor face naţiunile, şi cum va face Dumnezeu. Şi noi o vedem toată zăcând chiar aici asupra noastră.
E-99 And it anoints us when we see that we're living in the last days, to find out that all these signs that we see being taken place, that's spoke of in the Scripture, would take place in the last days; all the way from Heaven, to the political powers, and the nature of the people, and the demoralization of the world, and among the women, and how they would do in the last days, and how the men would do, and how the churches would do, how the nations would do, and how God would do. And we see it all laying right here on us.
E-100 Oh, aceasta ne unge credinţa. Ea ne mută afară în marile cicluri. Vedeţi? Ea-ea ne separă de alte lucruri ale lumii. Vedeţi? Nu contează cât de mici suntem, sau cât de mult suntem o minoritate, cât de mult se râde de noi, se batjocoreşte, nu contează nici un pic. Asta-i tot. Noi o vedem. Există ceva în noi. Noi am fost predestinaţi să vedem această oră, şi nu există nimic să ne oprească de a o vedea. Amin! Aici Dumnezeu a vorbit-o. Aceasta-aceasta deja s-a întâmplat. Noi o vedem. Oh, cum îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta! Oh, atunci, ea aduce la suprafaţă credinţa noastră când vedem aceste lucruri întâmplându-se aici.
E-100 Oh, it anoints our faith. It moves us out in the great cycles. See? It—it separates us from other things of the world. See? No matter how little we are, or how much a minority we are, how much we're laughed at, made fun of, don't make a bit of difference. That's all. We see it. There is something within us. We were predestinated to see this hour, and there is nothing going to stop us from seeing it. Amen! Here God has spoke it. It's—it's already happened. We see it. Oh, how we thank God for this! Oh, then, it brings out your faith when we see these things happening here.
E-101 Acum, aici citim din nou aceea, "Moise a socotit ocara lui Cristos mai mare bogăţie decât comorile Egiptului." Acum, el a socotit ocara lui Cristos.
E-101 Now, here again we read that, "Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt." Now, he esteemed the—the reproach of Christ.
E-102 Acum amintiţi-vă, "ocara lui Cristos." Vedeţi, există o ocară în a sluji pe Cristos. Dacă tu eşti foarte popular cu lumea, atunci tu nu poţi sluji, tu nu slujeşti pe Cristos. Nu, tu nu poţi. Căci, vedeţi, există o ocară care merge cu Aceasta. Lumea întotdeauna a ocărât.
E-102 Now remember, "the reproach of Christ." See, there is a reproach in serving Christ. If you're very popular with the world, then you cannot serve, you're not serving Christ. No, you cannot. Because, you see, there is a reproach that goes with It. The world always has reproached.
E-103 Acolo departe în urmă, cu mii de ani în urmă, a fost o ocară care a mers cu ea. Şi Moise să fie faraon, el era să devină următorul faraon, fiul lui Faraon. Şi el urma să vină următorul faraon, cu favor printre oameni, şi totuşi el a "considerat..." A socoti înseamnă să-să "consideri." "El a considerat ocara lui Cristos mai mari lucruri decât tot ce putea Egiptul să-şi permită să-i dea." Egiptul era în mâinile lui. Dar, totuşi, el ştia că să ia calea lui Cristos era o ocară, dar el era aşa de fericit să ştie că exista ceva în el, care l-a făcut să considere această apropiere de Cristos, ocară a lui Cristos, adică, mai mare decât toată strălucirea pe care el-el a moştenit-o. El a avut o moştenire în lăuntrul lui care era cu mult mai mare decât i-a dat moştenirea exterioară.
E-103 Way back there, thousands of years ago, there was a reproach that went with It. And Moses to be pharaoh, he was the next coming pharaoh, Pharaoh's son. And he was coming the next pharaoh, with favor amongst the people, and yet he "regarded…" Esteem means to—to "regard." "He regarded the reproach of Christ greater things than all that Egypt could afford to give him." Egypt was in his hands. But, yet, he knew to take the way of Christ was a reproach, but he was so happy to know that there was something within him, that made him regard this approach of Christ, reproach of Christ, rather, greater than all the glamour that he—he inherited. He had an inheritance inside of him that was far greater than what the outside inheritance had give him.
E-104 Oh, dacă am putea fi aşa astăzi, şi să lăsăm pe Duhul Sfânt să ungă ceea ce noi avem în noi, acea credinţă, spre o viaţă evlavioasă, consacrată lui Cristos!
E-104 Oh, if we could be like that today, and let the Holy Spirit anoint that that we have within us, that faith, to a godly life, consecrated to Christ!
E-105 Acum, cu astfel de credinţă ca aceasta ce a avut-o el, el a observat, şi el a considerat ocara aceea o cinste.
E-105 Now, with such faith as this that he had, he noticed, and he regarded that reproach a honor.
E-106 Astăzi, cineva poate spune, "Măi, eşti tu unul din acei oameni, aceia?"
"Ah, ah, ei bine, ah." Tu eşti doar puţin ruşinat de Ea.
E-106 Today, somebody can say, "Hey, are you one of those people, those?"
"Uh, uh, well, uh." You're just a little ashamed of it.
E-107 Dar el a socotit-o o comoară mai mare decât toată lumea, din cauză că a existat ceva în el pe care o putea vorbi şi să zică, "Da, eu-eu consider aceasta. Aceasta este mult onorată. Eu sunt bucuros să fiu unul din ei." Vedeţi? "Eu sunt bucuros să mă număr ca un Evreu şi nu un Egiptean."
E-107 But he regarded it a greater treasure than all the world, because that there was something in him that he could speak out and say, "Yes, I—I regard this. This is highly honored. I'm glad to be one of them." See? "I'm glad to number myself as a Hebrew and not an Egyptian."
E-108 Creştinii astăzi ar trebui să spună acelaşi lucru. "Eu sunt bucuros să mă consider un Creştin, să mă abţin de la lucrurile lumii şi de la ordinea lumii." Nu doar ca un membru de biserică, ci ca un Creştin născut din nou care trăieşte conform cu Scriptura. Deşi eu sunt chemat, chiar de membri bisericii, 'un fanatic,' totuşi eu-eu-eu o socotesc aceea un mai mare¬mai mare lucru decât dacă aş fi cea mai populară persoană din oraş sau din naţiune. Eu mai degrabă aş fi aceea decât Preşedintele Statelor Unite, sau-sau regele peste pământ. Vedeţi? Eu-eu o socotesc aşa de înalt, pentru că Dumnezeu în mila Lui, înainte de întemeierea lumii-lumii, m-a văzut, şi-şi a pus o mică sămânţă înăuntru acolo, încât credinţa mea să zboare deasupra acestor lucruri ale lumii. Şi acum El m-a chemat, şi eu-eu consider locul meu."
E-108 The Christians today should say the same thing. "I'm glad to regard myself a Christian, to abstain from the things of the world and the order of the world. Not just as a church member, but as a born-again Christian who lives according to the Scripture. Though I be called, even by the members of the church, 'a fanatic,' yet I—I—I esteem that a greater—greater thing than what if I was the most popular person in the city or in the nation. I'd rather be that than President of the United States, or—or the king over the earth. You see? I—I esteem that so highly, because God in His mercy, before the foundation of the world, saw me, and—and placed a little seed in there, that my faith would fly above these things of the world. And now He's called me, and I—I regard my place."
E-109 Aşa cum a zis Pavel, el a considerat slujba lui cu înaltă... vedeţi, şi, oh, că Dumnezeu l-a chemat de la a fi un mare învăţător ca Gamaliel. Dar Pavel a fost chemat să fie o jertfă pentru Cristos. Vedeţi? Acum acelaşi lucru.
E-109 As Paul said, he regarded his office with high… see, and, oh, that God had called him from being a great teacher like Gamaliel. But Paul had been called to be a sacrifice for Christ. See? Now the same thing.
E-110 Observaţi, cu astfel de credinţă, el nu s-a bizuit pe vederea lui, ce putea el vedea. Acum, el nu a văzut nimic acolo afară decât o grămadă de-de oameni mânuitori de noroi, sclavi, în închisoare, fiind omorâţi în fiecare zi, bătuţi cu biciuri, batjocoriţi, credinţa lor religioasă, erau "fanatici." Şi acolo era un faraon stând pe tron, care nu a ştiut sau să considere ceva despre religia lor. El nu ştia nimic despre aceasta. El era un păgân, astfel el doar... Ce o imagine de astăzi! Şi acolo este ea, o religie diferită. Şi cum că dacă-dacă acest Moise, deşi chiar în scaunul cu preşedintele, sau-sau marele om, Faraon, să-i ia locul la moartea lui, şi el era un om bătrân. Şi totuşi Moise a gândit că acea chemare... El a privit acolo, şi aceeaşi fereastră din care a privit Faraon, căci el era în casa lui.
E-110 Notice, with such faith, he never relied on his sight, what he could see. Now, he seen nothing out there but a bunch of—of mud-handling people, slaves, in prison, being killed every day, beat with whips, made fun of, their religious beliefs, was "fanatics." And there was a pharaoh sitting on the throne, that didn't know or regard anything about their religion. He knowed nothing about it. He was a heathen, so he just… What a picture of today! And there it is, a different religion. And how that if—if this Moses, yet in the very seat with the president, or the—or the great man, Pharaoh, to take his place at his death, and he was an old man. And yet Moses thought that that call… He looked out there, and the same window that Pharaoh looked out of, 'cause he was in his home.
E-111 Şi Faraon s-a uitat afară şi i-a văzut pe oamenii aceia care¬şi ridicau mâinile, şi ei luau un bici şi-i băteau de moarte pentru că ei se rugau. Ei băgau o sabie prin ei pentru că chiar au omis, să nu se supună la orice timp, şi-i făceau să lucreze până când trupurile lor mici bătrâne se prăbuşeau, şi le dădeau numai pe jumătate de-ajuns să mănânce. "Ei bine, ei nu erau nimic decât un grup de fanatici, nici pe departe umani."
E-111 And Pharaoh looked out and seen those people that were lifting up their hands, and they'd take a whip and beat them to death because they were praying. They run a sword through them because they even failed, to disobey at anytime, and making them work till their little old bodies would fall out, and give them half enough to eat. "Well, they wasn't nothing but a bunch of fanatics, not hardly human."
E-112 Şi totuşi Moise, credinţa aceea în el, a privit asupra lor, şi el a zis, "Ei sunt poporul binecuvântat al lui Dumnezeu." Amin. Mie îmi place aceea. Cu astfel de credinţă, ochii lui nu au căzut pe strălucirea Egiptului, au căzut pe promisiunea lui Dumnezeu. Ochiul lui de vultur al credinţei a văzut dincolo de strălucirea Egiptului. El, amintiţi-vă, el a devenit un vultur acum. El este un profet, şi ochii lui de vultur se ridică deasupra acelor lucruri. Oh cum îmi place asta! Ah! Doamne!
E-112 And yet Moses, that faith in him, looked upon them, and he said, "They are God's blessed people." Amen. I like that. With such faith, his eyes didn't fall on the glamour of Egypt, it fell on the promise of God. His eagle eye of faith seen beyond the glamour of Egypt. He, remember, he's becoming an eagle now. He's a prophet, and his eagle eye raises above those things. Oh how I like that! Huh! My!
E-113 Cât de des astăzi, astăzi, Creştinii se bizuie pe simţurile lor, şi pe ceea ce pot ei vedea, sau ce pot ei înţelege, în loc de credinţa lor, să te bizui pe ce vezi cu ochiul tău şi strălucirea. Ca voi femeile, eu întotdeauna chem către voi, despre cum trebuie să lăsaţi să vă crească părul, voi nu trebuie să purtaţi macheaje, voi trebuie să vă comportaţi ca doamne şi Creştine. Voi priviţi afară pe stradă şi vedeţi femei astăzi îmbrăcate imoral. Ei bine, vă gândiţi, "Ei bine, ea aparţine la biserică, de ce nu pot face şi eu aceea?" Vedeţi? "Şi ea îşi taie părul, de ce-de ce nu o pot eu face? Ei bine, ea pare să fie tot aşa de dulce şi tot aşa de mult intelectuală, şi o personalitate pe care eu nici măcar nu o am. Ei bine, de ce nu o pot face eu? Eu ar trebui să o fac." Când tu faci asta, tu îţi paralizezi credinţa. Înţelegi? Tu nu-i dai nici o şansă credinţei tale să crească. Începe la aceea, aşa cum am zis.
E-113 How oft' today, today, Christians rely on their senses, and of what they can see, or what they can understand, instead of their faith, to rely on what you see with your eye and the glamour. Like you women, I'm always calling to you, about you must let your hair grow out, you mustn't wear make-up, you must act like ladies and Christians. You look out upon the street and see the women today dressed immorally. Well, you think, "Well, she belongs to the church, why can't I do that?" See? "And she cuts her hair, why—why can't I do that? Well, she seems to be just as sweet and as much intellectual, and a personality that I haven't even got. Well, why can't I do that? I ought to do it." When you do that, you paralyze your faith. See? You don't give your faith a chance to grow. Start on that, as I have said.
E-114 Cineva a zis, "Frate Branham, ţara, oamenii, te consideră ca pe un profet. Tu nu ar trebui să ţipi la femei în felul acela, şi la bărbaţi, pentru aceste lucruri. Tu, tu ar trebui să-i înveţi cum să-să profeţească şi să primească daruri."
E-114 Someone said, "Brother Branham, the country, the people, regard you as a prophet. You oughtn't to be bawling women out like that, and men out, for these things. You, you ought to be teaching them how to—to prophesy and receive gifts."
E-115 Am zis, "Cum pot să-i învăţ algebra când ei nici măcar nu¬şi cunosc ABC-ul lor?" Vedeţi?
E-115 I said, "How can I teach them algebra when they don't even know their ABC's?" See?
E-116 Acum doar începeţi de la aceea. Curăţiţi-vă aşa încât când mergeţi afară pe stradă să arătaţi ca o Creştină, oricum, vedeţi, şi atunci mergeţi vă comportaţi ca una. Vedeţi? Şi tu nu o poţi face în tine însuţi. Trebuie să ai pe Cristos să vină în tine. Şi dacă sămânţa aceea zace acolo, şi dacă Lumina aceea o loveşte, ea urmează să vină la Viaţă. Dacă ea nu vine la Viaţă, nu a existat nimic acolo să vină la Viaţă. Deoarece, aceasta sigur a dovedit-o în alţii, vedeţi, ea vine la Viaţă imediat îndată ce Lumina o atinge.
E-116 Now just start from that. Clean yourself up so that when you walk out on the street you look like a Christian, anyhow, see, and then go to acting like one. See? And you can't do it within yourself. It's got to have Christ come within you. And if that seed is laying in there, and that Light hits it, it's going to come to Life. If it doesn't come to Life, there was nothing there to come to Life. Because, it sure proved it on others, see, it comes to Life immediately as soon as the Light hits it.
E-117 Aceea este o mustrare pentru femei, eu ştiu, care ascultă la acestă bandă, sau va asculta la ea. Este o mustrare pentru tine, soră. Ea ar trebui să fie. Ea ar trebui să fie, pentru că ea arată. Mie nu-mi pasă ce ai făcut; tu ai fi putut fi religioasă, toată viaţa ta, tu ai fi putut locui în biserică, tatăl tău poate fi un predicator, sau soţul tău ar putea fi un predicator; dar atât timp cât tu nu te supui Cuvântului lui Dumnezeu, aceasta arată că acolo nu este Viaţă. Când tu vezi lucrul adus la suprafaţă, şi Viaţa Duhului Sfânt, O priveşti când Ea atinge pe alţii. Vezi ce fac ei, dacă Ea o aduce asupra lor. Nu-i de mirare de ce...
E-117 That's a rebuke to women, I know, that's listening in to this tape, or will listen in to it. It's a rebuke to you, sister. It should be. It should be, because it shows. I don't care what you've done; you might have been religious, all your life, you might have lived in the church, your father may be a minister, or your husband might be a minister; but as long as you disobey the—the Word of God, it shows there is no Life there. When you see the thing brought out, and the Life of the Holy Spirit, watch It when It strikes others. See what they do, if It brings it on them. No wonder why…
E-118 Ce o-ce o mustrare pentru acei Farisei, care au numit pe Isus, când El a putut percepe gândurile lor, El i-a numit, "Beelzebub."
E-118 What a—what a rebuke to those Pharisees, that called Jesus, when He could perceive their thoughts, He called them, "Beelzebub."
E-119 Şi acea prostituată mică a zis, "Păi, acest Ins este Mesia. Scriptura zice că El va face aceasta." Vedeţi, acea sămânţă predestinată zăcea acolo. Şi când Lumina a atins-o, ea a venit la Viaţă. Voi nu o puteţi ţine jos. Voi nu puteţi ascunde Viaţa.
E-119 And that little prostitute said, "Why, this Fellow is the Messiah. The Scripture says He'll do this." See, that predestinated seed was laying there. And when the Light struck it, it come to Life. You can't keep it down. You can't hide Life.
E-120 Voi puteţi lua şi turna beton pe o grămadă de iarbă, şi să o omorâţi în timpul iernii. Primăvara următoare, unde este cea mai multă iarbă? Chiar în jurul marginii betonului. Căci, acea sămânţă germinată sub piatra aceea, când soarele începe să strălucească, voi nu o puteţi ţine. Ea îşi va croi drumul roata pe acolo şi va veni chiar afară la marginea aceleia şi îşi va scoate capul sus spre slava lui Dumnezeu. Vedeţi, voi nu puteţi ascunde viaţa. Când soarele atinge viaţa botanică, ea trebuie să trăiască.
E-120 You can take and pour concrete upon a bunch of grass, and kill it in the wintertime. The next spring, where is your most grass at? Right around the edge of the concrete. Cause, that germitized seed under that stone, when the sun begins to shine, you can't hold it. It'll wiggle its way around through there and come right out at the edge of that and stick its head up to the glory of God. See, you can't hide life. When sun strikes botany life, it's got to live.
E-121 Şi când Duhul Sfânt atinge Viaţa Scripturală care este într-un om, ea îşi rodeşte rodul chiar acolo. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.] Vedeţi?
E-121 And when the Holy Spirit strikes the Scriptural Life that's in a man, it brings forth its fruit right there. [Brother Branham snaps his finger—Ed.] See?
E-122 Deci indiferent de cât de drept şi de cinstit eşti, cum spui tu că nu eşti, şi vorbeşti, zicând că ei erau... Aceste femei poartă aceste-aceste haine rele şi lucruri acolo afară, doar o strip tease [una care se dezbracă – Trans.] obişnuită, pentru stradă. Deşi, voi nu credeţi că sunteţi, voi nu vă puteţi face că credeţi. Voi puteţi dovedi că sunteţi nevinovate de un adulter, dar, în Cartea lui Dumnezeu, voi comiteţi adulter. Isus a zis, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a comis adulter cu ea în inima lui deja." Şi voi v-aţi prezentat înşivă în felul acela. Vedeţi, voi nu o puteţi vedea numai dacă acea Viaţă zace acolo.
E-122 So regardless of how true and honest you are, how you say you're not, and speaking, saying they were… These women wearing these—these bad clothes and things out there, just a common striptease, for the street. Though, you don't believe you are, you can't make you believe. You can prove that you're innocent of an adultery, but, in the Book of God, you're committing adultery. Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, has committed adultery with her in his heart already." And you presented yourself in that manner. See, you can't see it unless that Life is laying there.
E-123 Voi priviţi la altcineva, voi priviţi şi ziceţi, "Ei bine, o cunosc pe Sora Jones. Fratele Jones este un... El este un predicator. Soţia lui face aceasta şi face aceea."
E-123 You look at somebody else, you look and say, "Well, I know Sister Jones. Brother Jones is a… He's a minister. His wife does this and does that."
E-124 Mie nu-mi pasă ce face aceea; Acesta este Cuvântul. Isus a zis, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al Meu să fie adevărat." Aceasta-i Biblia. Şi când Lumina aceea într-adevăr o atinge, ea trebuie să vină la Viaţă. Ea doar trebuie să vină la Viaţă.
E-124 I don't care what that does; This is the Word. Jesus said, "Let every man's word be a lie, and Mine be true." It's the Bible. And when that Light really strikes it, it's got to come to Life. It just has to come to Life.
E-125 Acum, ochiul mare al lui Moise, ochiul lui de vultur, a privit dincolo de strălucirea Egiptului.
E-125 Now, Moses' great eye, his eagle eye, looked beyond the glamour of Egypt.
E-126 Creştinul real credincios de astăzi, nu contează ce spune biserica, ce spune altcineva; când Lumina aceea îl atinge, ei văd tocmai adeverirea lui Dumnezeu, acel Stâlp de Foc plutind acolo, şi semnele şi minunile care sunt promise, Scriptura fiind expusă, şi el vine la Viaţă; nu contează cât de mică este, şi cât de mulţi în minoritate. Grupul lui Dumnezeu a fost întotdeauna minoritatea. Vedeţi? "Nu te teme, turmă mică-mică, căci este voia bună a Tatălui să vă dea Împărăţia." Vedeţi? Ei o prind. Dumnezeu este obligat să-i trimită înăuntru din orice cult, din fiecare ordin peste tot, să O vadă, dacă ei sunt ordinaţi la Viaţă.
E-126 The real Christian believer today, no matter what the church says, what anybody else says; when that Light strikes it, they see the very vindication of God, that Pillar of Fire hanging there, and the signs and wonders that promised, the Scripture being laid, and it comes to Life; no matter how little it is, and how many in the minority. God's group has always been the minority. See? "Fear not, little—little flock, it's your Father's good will to give you the Kingdom." See? They catch it. God is obligated to send them in from every denomination, every order everywhere, to see It, if they are ordained to Life.
E-127 Priviţi la bătrânul Simeon, ordinat la Viaţă. Când Mesia a venit în templu, în forma unui prunc în braţele mamei lui; Simeon, în spate într-o cameră pe undeva, citea. Duhul Sfânt l¬a ridicat, căci el aştepta. Acea Viaţă era în el. El a zis, "Eu nu voi muri până nu îl văd pe Cristosul Domnului." Şi acolo era Cristosul Domnului în templu. Duhul Sfânt l-a condus de la datoria lui, afară, şi a păşit jos pe acolo şi a ridicat pruncul acela sus, şi a zis, "Lasă-lasă ca slujitorul Tău să plece în pace, căci ochii mei văd salvarea Ta."
E-127 Look at old Simeon, ordained to Life. When the Messiah come in the temple, in the form of a baby in his mother's arms; Simeon, back in a room somewhere, reading. The Holy Spirit raised him up, for he was waiting. That Life was in him. He said, "I'll not die until I see the Lord's Christ." And there was the Lord's Christ in the temple. The Holy Spirit led him from his duty, out, and walked down through there and picked that baby up, and said, "Let the—let Thy servant depart in peace, for my eyes see Thy salvation."
E-128 Acolo era o femeie bătrână oarbă în colţ, cu numele de Ana, care a slujit pe Domnul zi şi noapte. Ea de asemenea prezicea, şi zicea, "Mesia vine. Eu pot să-L văd venind." Deşi, ea era oarbă. La acelaşi timp, când El era acolo... Acea Viaţă mică care era în ea, care prezicea, "El va fi acolo! El va fi acolo! El va fi acolo!" Atunci, aceeaşi Viaţă, Lumina a intrat în clădire, în forma unui Prunc, ca "un copil nelegitim," înfăşurat în scutecele lui, venind prin clădire. Şi Duhul Sfânt a atins acea femeie bătrână oarbă, şi ea a venit prin Duhul, condusă prin popor, şi a stat peste acest Prunc; şi a binecuvântat pe mama şi a binecuvântat Pruncul, şi a spus care va fi viitorul Lui. Vedeţi, rânduită la Viaţă! Vedeţi?
E-128 There was an old blind woman in the corner, by the name of Anna, who served the Lord day and night. She also was predicting, and saying, "The Messiah is coming. I can see Him coming." Yet, she was blind. At that same time, when He was there… That little Life that was in her, that was predicting, "It would be there! It would be there! It would be there!" Then, that same Life, the Light come in the building, in the form of a Baby, as "an illegitimate child," wrapped in His swaddling clothes, coming up through the building. And the Holy Spirit struck that old blind woman, and she come by the Spirit, led through the people, and stood over this Baby; and blessed the mother and blessed the Baby, and told what would be the future for It. See, ordained to Life! See?
E-129 Priviţi la ei, acolo nu erau o duzină de ei. Au existat numai opt suflete salvate în zilele lui Noe, cu greu prea mulţi, dar toţi care au fost rânduiţi la Viaţă au venit înăuntru la timpul acela. Vedeţi cum lucrează Duhul Sfânt în fiecare epocă, atrăgând oamenii.
E-129 Look at them, there wasn't a dozen of them. There was only eight souls saved in the day of Noah, hardly very many, but all that was ordained to Life come in at that time. See how the Holy Spirit works in each age, drawing the people.
E-130 Acum noi aflăm căci credinţa lui Moise l-a condus să privească la ce va fi, nu ce a fost. Priveşte la mâine în loc de astăzi. Priviţi la promisiune în loc de strălucire. Priviţi la oameni în loc de organizaţie. Vedeţi? Dumnezeu a făcut aceea.
E-130 Now we find out that Moses' faith led him to watch what would be, not what was. Look at tomorrow instead of today. Look at the promise instead of the glamour. Look at the people instead of the organization. See? God did that.
E-131 Lot a putut vedea strălucirea prosperităţii jos în Egipt, sau jos în Sodoma. Lot a putut vedea posibilităţile de o-de o... de o mulţime de-de bani. Lot putea vedea pros-... posibilităţile de când el se uita dincolo la Sodoma şi el putea poate să devină... Fiind că el era un Evreu, el putea deveni un om mare acolo, pentru că el era o figură mare intelectuală, şi nepotul lui Abraham, astfel el a ales să meargă spre Sodoma. Intelectele lui Lot l-au condus să vadă strălucirea de-de prosperitate. Intelectele lui Lot l-au condus să vadă binecuvântările de-de strălucire. Dar, credinţa lui a fost aşa de paralizată prin aceasta, el nu a văzut focul care urma să distrugă acel fel de viaţă.
E-131 Lot could see the glamour of prosperity down in Egypt, or down in Sodom. Lot could see the possibilities of a—of a… of a lot of—of money. Lot could see the pros-… possibilities of when he looked over to Sodom and he could maybe become… Being that he was a Hebrew, he might become a great man there, because he was a great intellectual figure, and the nephew of Abraham, so he chose to go towards Sodom. Lot's intellects led him to see the glamour of—of prosperity. Lot's intellects led him to see the blessing of—of glamour. But, his faith was so paralyzed by it, he didn't see the fire that was going to destroy that sort of a life.
E-132 Şi aşa sunt oamenii astăzi. Ei văd posibilităţile de a aparţine la o mare organizaţie, ei văd posibilităţile de a avea o stare socială cu oamenii din oraş, dar ei nu văd posibil-... Ei nu văd căci credinţa lor este paralizată. Lăsaţi-mă să o repet aşa ca să nu fie înţeleasă greşit. Femeile astăzi, ele, aşa cum spun, ele vor să-ele vor să se comporte ca stelele de cinema. Bărbaţii astăzi vor să se comporte ca şi comedianţii de la televizor.
E-132 And that's the way people are today. They see the possibilities of belonging to a great organization, they see the possibilities of having social standing with the people of the city, but they don't see the possibil-… They don't see their faith is paralyzed. Let me repeat that so it won't be misunderstood. Women today, they, as I say, they want to—they want to act like the movie stars. The men today want to act like the television comedians.
E-133 Predicatorii astăzi se pare că vor să-şi facă bisericile ca ceva lojă modernă de vreun fel, calitate de membri şi aşa mai departe. Ei văd posibilităţile de-a putea să devină un episcop sau un supraveghetor general, sau aşa ceva, dacă ei vor merge înainte cu biserica; părăsind Scripturile, când ea stă chiar înaintea lor, cu desăvârşire adeverite prin Puterea lui Dumnezeu, şi prin Cuvântul viu al lui Dumnezeu în oameni. Totuşi, ei nu Îl vor. Ei spun, "Noi nu vrem să ne amestecăm cu ceva ca Acela." Aceasta le-ar lua carnetul de părtăşie. Aceasta le-ar lua ordinul lor denominaţional. Deşi un om cinstit, ca Lot, şezând jos în Sodoma, ştiind că aceea este greşit. Vedeţi? Vedeţi? Ce fac ei când ei fac aceea? Ei paralizează credinţa mică pe care au avut-o. Ea nu poate lucra.
E-133 The preachers today seem to want to make their churches like some modernistic lodge of some sort, membership and so forth. They see the possibilities of maybe becoming a bishop or a general overseer, or something like that, if they will go along with the church; forsaking the Scriptures, when It's laying right before them, with thoroughly a vindicated by the Power of God, and by the living Word of God living in the people. Yet, they don't want It. They say, "We don't want to get mixed up with something like That." It would take their fellowship card. It would take their denominational order. Yet honest man, like Lot, sitting down in Sodom, knowing that that's wrong. See? See? What do they do when they do that? They paralyze the little faith that they did have. It can't work.
E-134 Acum, Moise a renunţat la aceea, şi el a aşezat... credinţa lui a paralizat lumea.
E-134 Now, Moses give away to that, and he set… his faith paralyzed the world.
E-135 Fie că credinţa voastră va paraliza strălucirea, sau fie că strălucirea va paraliza credinţa voastră. Acum, voi trebuie să luaţi pe una sau pe cealaltă. Şi voi vedeţi că Biblia nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. El este Dumnezeul neschimbător.
E-135 Either your faith will paralyze glamour, or either the glamour will paralyze your faith. Now, you have to take one or the other. And you see the Bible don't change. God don't change. He's the unchangeable God.
E-136 Iar acum noi aflăm, astăzi, că oamenii din ziua aceasta, vedeţi, ei se uită la lucrurile mari, marea organizaţie. "Eu aparţin la Aşa-şi-aşa." Vedeţi? Şi ei merg acolo jos, şi, privesc, acolo nu este diferit de oamenii de stradă. Acolo nu sunt alte lucruri. Ei au ceva puţin intelectual, şi merg înainte. Când tu vorbeşti despre vindecare Divină, Stâlpul de Foc, Lumina lui Dumnezeu, ei zic, "Aceea este mintal."
E-136 And now we find, today, that people of this day, see, they look to the big things, the big organization. "I belong to the So-and-so." See? And they go down there, and, look, there is no different from the street people. There is no other things. They have a little intellectual something, and go on. When you talk about Divine healing, the Pillar of Fire, the Light of God, they say, "That's mental."
E-137 Un om a ridicat fotografia Îngerului Domnului, zilele trecute, un predicator Baptist, şi a râs de El. Vedeţi, aceea este-aceea este hulă. Vedeţi? Nu există iertare pentru aceea.
E-137 A man picked up the picture of the Angel of the Lord, the other day, a Baptist minister, and laughed at It. See, that's—that's blasphemy. See? There is no forgiveness for that.
E-138 Aceea este ce a spus Isus, vedeţi. Este hulă; când voi Îl vedeţi făcând chiar lucrările pe care Cristos le-a făcut. Şi El a zis... Când, ei au văzut lucrările acelea în Cristos, El era Jertfa, şi ei L-au numit, "Beelzebub, un drac," căci, pentru că El o făcea. Iar acum ei spun... El a zis, "Eu vă iert pentru aceea. Dar când vine Duhul Sfânt să facă acelaşi lucru, dacă vorbiţi un cuvânt împotriva Lui, aceasta niciodată nu vi se va ierta, în această lume sau în lumea care va veni." Vedeţi? Doar un cuvânt este tot ce aveţi să spuneţi împotriva Lui. Vedeţi? Şi atunci...
E-138 That's what Jesus said, see. It's blasphemy; when you see It doing the very works that Christ did. And He said… When, they seen that works in Christ, He was the Sacrifice, and they called him "Beelzebub, a devil," for, 'cause He was doing it. And now they say… He said, "I forgive you for that. But when the Holy Ghost comes to do the same thing, you speak a word against It, it'll never be forgiven you, in this world or the world to come." See? Just one word is all you have to say against It. See? And then…
E-139 Deoarece, dacă Viaţa aceea, dacă tu ai fost rânduit la Viaţă Eternă, atunci Viaţa aceea va izbucni când tu L-ai văzut. Tu Îl vei recunoaşte, ca femeia mică la fântână, şi-şi cei diferiţi. Dar dacă ea nu este acolo, ea nu poate veni la Viaţă, căci nu există nimic acolo cu ce să vină la Viaţă. Aşa cum obişnuia să zică mama mea bătrână, "Voi nu puteţi lua sânge dintr-o gulie," căci nu este sânge în ea. Acum, acela este acelaşi lucru.
E-139 Because, if that Life, if you've been ordained to Eternal Life, then that Life would burst forth when you seen It. You would recognize It, like the little woman at the well, and—and the different ones. But if it's not there, it can't come to Life, for there's nothing there to come to Life with. As my old mother used to say, "You can't get blood from a turnip," because there's no blood in it. Now, that's the same thing.
E-140 Şi aceasta paralizează credinţa mică care o ai. Lot a putut vedea strălucirea, dar el nu a avut suficientă credinţă să vadă focul care ar distruge astfel de strălucire.
E-140 And it paralyzes what little faith you have got. Lot could see the glamour, but he didn't have enough faith to see the fire that would destroy such glamour.
E-141 Mă întreb dacă noi avem astăzi? Mă întreb dacă noi, ei bine, ca femeile care vor să fie populare, care vor să se comporte ca restul femeilor în biserică, dacă ele văd că vor să-să se comporte ca restul. Ele-ele pot vedea posibilităţile de a fi o-o-o femeie mai drăguţă, prin a fi vopsită. Ele pot vedea o femeie mai drăguţă prin a avea o aparenţă mai tânără, prin a-şi tăia părul şi să se comporte ca unele din celelalte, sau steaua de cinema. Dar mă întreb dacă aceea nu a paralizat credinţa lor, să ştie că Biblia zice că, "o femeie care face asta este o ne-... o femeie neonorabilă," şi, "o femeie care se îmbracă cu o îmbrăcăminte care aparţine bărbatului, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu," pantaloni lungi, şi aşa mai departe, şi pantaloni scurţi pe care-i poartă ele. Şi-şi ea doar devine aşa de împietrită încât aceasta devine o rutină obişnuită a persoanelor care o fac. Mă întreb dacă ele nu vă paralizează chiar credinţa mică pe care aţi avut-o, chiar să mergeţi la biserică, înţelegeţi. Acela-i lucrul care-l face.
E-141 I wonder if we have today? I wonder if us, well, as the women that wants to be popular, that wants to act like the—the rest of the women in the church, if they see that they want to—to act like the rest. They—they can see the possibilities of being a—a—a prettier woman, by being painted. They can see a prettier woman by having a younger appearance, by cutting their hair and acting like some of the others, or the movie star. But I wonder if that hasn't paralyzed their faith, to know that the Bible says that, "a woman does that is an un-… an unhonorable woman," and, "a woman that puts on a garment pertains to a man, is an abomination before God," slacks, and so forth, and shorts that they're wearing. And—and it just becomes so calloused till it becomes a regular routine of the people doing it. I wonder if they don't paralyze the very little faith that you had, even to go to church, you see. That's the thing it does.
E-142 Lot a făcut aceea, şi aceasta l-a paralizat, şi aceasta i-a paralizat poporul lui acolo jos. Ei nu au putut să o vadă.
E-142 Lot did that, and it paralyzed him, and it paralyzed his people down there. They couldn't see it.
E-143 Dar Abraham, cu o-o credinţă adeverită, unchiul lui, el nu s-a uitat la strălucire, el nu a vrut să aibe nimic de-a face cu aceasta, chiar dacă a trebuit să trăiască greu şi să locuiască singur. Şi Sara a locuit afară în pustie unde erau greutăţi, pe pământul sterp. Dar ei nu au văzut strălucirea sau posibilităţile de a deveni populari.
E-143 But Abraham, with a—a vindicated faith, his uncle, he looked not upon the glamour, he wanted nothing to do with it, though he had to live hard and live to himself. And Sarah lived out in the wilderness where it was hard goings, on the barren ground. But they seen not the glamour or the possibilities of becoming popular.
E-144 Sara, cea mai frumoasă femeie din ţară, Biblia a zis aşa. Ea era frumoasă, cea mai frumoasă dintre toate femeile. Şi acum ea chiar a stat şi s-a supus bărbatului ei, încât ea l-a numit "domnul" ei, la care se referă Biblia, drept dincolo în-în Noul Testament; a zis, "A cui fiice sunteţi, atât timp cât vă supuneţi credinţei." Vedeţi, l-a numit pe bărbatul ei "domn."
E-144 Sarah, the most beautiful woman in the land, the Bible said so. She was fair, the fairest of all the women. And now she even stayed and obeyed her husband, to even she called him her "lord," who the Bible refers to, plumb over in—in the New Testament; said, "Whose daughters you are, as long as you obey the faith." See, called her husband her "lord."
E-145 Iar Îngerul Domnului a vizitat templul lor şi... sau cortul lor mic acolo, şi le-a spus. Ei nici măcar nu au avut o casă în care să locuiască; au locuit afară în pământurile sterpe. Şi acolo sunteţi voi. Voi vedeţi ziua modelată din nou, întocmai exact cum a fost atunci?
E-145 And the Angel of the Lord visit their temple and… or their little tent out there, and told them. They didn't even have a house to live in; living out in the barren lands. And there you are. You see the day patterned back again, just exactly like it was then?
E-146 Acum, Moise cu credinţa lui mare, iarăşi, a putut să spună "nu" la lucrurile prezente ale lumii prezente, şi să facă o alegere dreaptă. El a ales să sufere chinurile cu poporul lui Dumnezeu. El a ales să meargă cu acesta. De ce? Credinţa lui! El a văzut promisiunea. El a văzut timpul sfârşitului. El a văzut dincolo în ziua de mâine, şi a dat frâu liber credinţei lui. Şi el nu a acordat nici o atenţie la ce au văzut ochii lui în posibilităţi aici, că el era faraonul şi urma să fie faraonul. El a privit drept dincolo în mâine.
E-146 Now, Moses with his great faith, again, could say "no" to the present things of the present world, and make a righteous choice. He chose to suffer the afflictions with the people of God. He chose to go with it. Why? His faith! He saw the promise. He saw the end time. He saw over in tomorrow, and he let his faith loose. And he didn't pay no attention to what his eyes saw in the possibilities here, that he was the pharaoh and was going to be the pharaoh. He looked plumb over in tomorrow.
E-147 Oh, dacă oamenii puteau măcar să facă aceea, să nu vadă lumea prezentă. Dacă voi priviţi la lumea prezentă, voi faceţi o alegere cu ea. Ascundeţi-vă ochii de la aceea, şi priviţi la promisiunea lui Dumnezeu, acolo departe în mâine.
E-147 Oh, if people could only do that, didn't see the present world. If you look at the present world, you make a choice with it. Hide your eyes from that, and look at the promise of God, way over in tomorrow.
E-148 Prin credinţa lui el a putut alege. El a ales să fie numit fiul lui Abraham, şi a refuzat să fie numit fiul lui Faraon. Cum putea el, când toată împărăţia întreagă... Egiptul a bătut lumea. El era rege al lumii, şi era un bărbat tânăr de patruzeci de ani, aici gata să ia tronul. Dar el nu a privit la a lui intel-...
E-148 By his faith he could choose. He did choose to be called the son of Abraham, and refused to be called the son of Pharaoh. How could he, when all the whole kingdom… Egypt had the world whipped. He was king of the world, and was a young man of forty years old, here ready to take the throne. But he never looked at his intell-…
E-149 Priviţi la femeile care ar fi stat în jurul lui, zi de zi, haremuri de ele. Priviţi la strălucire; şedea şi bea vin, şi să privească striptesa înaintea lui, aşa cum ele dansau, şi îl ventilau cu o... Şi femei din toată lumea, şi nestematele şi comorile, armata lui acolo afară. Singurul lucru ce avea el de făcut era să şadă şi să-şi mănânce mâncarea lui fină, şi să zică, "Trimite o... trimite garnizoana de armată numărul aşa-şi-aşa jos la aşa-şi-aşa, să ia naţiunea aceea. Eu cred că eu doar o vreau." Aceea era tot ce avea el de făcut. Să şadă acolo, şi ei să-l ventileze, şi să-şi ţină gura deschisă; să lase-drăgălaşele striptese frumoase din ziua aceea, să-i toarne vin în gură, să-l hrănească cu hrana lui cu braţele lor în jurul lui, toate cele mai frumoase femei din lume. Toată strălucirea care exista, era pusă chiar acolo lângă el.
E-149 Look at the women would have laid around him, day by day, harems of them. Look at the glamour; sit and drink wine, and watch the striptease before him, as they danced, and fanned him with a… And women from all over the world, and the jewels and treasures, his army out there. The only thing he had to do is sit and eat his fine food, and say, "Send a… send army garrison number so-and-so down to so-and-so, take that nation. I believe I just want it." That's all he had to do. Sit there, and them fan him, and hold his mouth open; let the—the lovely, beautiful stripteases of that day, pour wine into his mouth, feed him his food with their arms around him, all the prettiest women in the world. All the glamour that there was, was laying right there by him.
E-150 Dar ce a făcut el? El s-a uitat departe de aceea. El ştia că focul era acolo gata pentru aceea. El ştia că moartea zăcea în linia aceea. Vedeţi? El ştia că a fost. Şi el a privit dincolo la un grup de oameni dispreţuiţi şi respinşi, şi prin credinţă el a ales să sufere ocara lui Cristos, şi s-a numit pe sine, "Eu sunt un fiu al lui Abraham. Eu nu sunt fiu al acestui faraon. Deşi voi mă faceţi un episcop, sau un diacon, sau un arhiepiscop, sau un papă, eu nu sunt fiu al acestui lucru. Eu sunt un fiu al lui Abraham, şi mă separ de lucrurile lumii." Amin, amin, şi amin! Prin credinţă, a făcut aceea!
E-150 But what did he do? He looked away from that. He knowed fire was there ready for that. He knowed death laid in that line. See? He knowed that it was. And he looked over to a bunch of despised and rejected people, and by faith he chose to suffer the reproach of Christ, and called hisself, "I'm a son of Abraham. I'm no son of this pharaoh. Though you make me a bishop, or a deacon, or an archbishop, or a pope, I'm no son of this thing. I'm a son of Abraham, and separate myself from the things of the world." Amen, amen, and amen! By faith, did that!
E-151 El a îndepărtat strălucirea. El a luat posibilităţile de a fi următorul episcop, el a luat posibilităţile de a fi următorul arhiepiscop, sau următorul supraveghetor general la următoarea alegere, sau orice era, el a luat aceea la o parte. El a refuzat să privească la ea.
E-151 He took the glamour away. He took the possibilities of being the next bishop, he took the—the possibilities of being the next archbishop, or the next general overseer at the next election, or whatever it was, he took that away. He refused to look at it.
E-152 "Acum, dacă eu devin episcopul, eu voi intra şi oamenii vor zice, 'Sfinte Părinte,' sau-sau 'Doctor Aşa-şi-aşa,' sau-sau¬sau-sau 'Bătrân Aşa-şi-aşa.' Cum ei vor, toţi predicatorii la adunare, ei mă vor bate pe spate, şi zic, 'Măi, băiete, insul acela are ceva, eu îţi spun. Oh, ş-ş-ş, stai liniştit, iată vine episcopul, vezi. Ce spune el, aceea-i lege. Vezi, aici vine Aşa-şi-aşa:" Oamenii vor zbura peste toată lumea să fie... să-l vadă pe papa, şi să-i sărute piciorul şi inelele, şi aşa mai departe. Cum, ce posibilitate pentru Catolic, ce posibilitate pentru Protestant, să fie episcop sau supraveghetor general, sau ceva, ceva om mare într-o organizaţie.
E-152 "Now, if I become the bishop, I'll walk in and the people say, 'Holy Father,' or—or 'Doctor So-and-so,' or—or—or—or 'Elder So-and-so.' How they'll, all the ministers at the gathering, they'll pat me on the back, and say, 'Say, boy, that guy has got something, I'm telling you. Oh, sh-sh-sh, keep still, here comes the bishop, see. What he says, that's law. See, here comes the So-and-so.'" People will fly over the world to be the… see the pope, and kiss the foot and the rings, and so forth. How, what a possibility to the Catholic, what a possibility to the Protestant, to be bishop or general overseer, or something, some great man in an organization.
E-153 Privind, totuşi, dar, vedeţi, ochiul credinţei priveşte pe deasupra aceleia. Şi voi vedeţi sfârşitul acesteia acolo jos, care, Dumnezeu zice că întregul lucru va fi distrus. Credinţa, ochiul acela de vultur, vă ridică deasupra aceleia, şi voi vedeţi mâine, nu astăzi, şi alegi să fi numit un fiu al lui Abraham.
E-153 Looking, though, but, you see, the eye of faith looks over the top of that. And you see the end of it down there, which, God says the whole thing will be destroyed. Faith, that eagle eye, lifts you up above that, and you see tomorrow, not today, and choose to be called a son of Abraham.
E-154 Faraon, fără credinţă, a văzut copiii lui Dumnezeu ca "fanatici." Fără credinţă, el i-a făcut robi căci lui nu i-a fost teamă de ce a zis el. Lui nu i-a fost frică de Dumnezeu. El a gândit că el este dumnezeu. El a gândit că a lui-dumnezeii lui pe care el i-a slujit, căci el era un episcop, el era supraveghetor general şef, dumnezeii lui sunt aceia care au făcut-o. "Nu este nimic de acest Lucru de aici," astfel el i-a făcut robi. El a râs de ei, şi-a bătut joc de ei. Întocmai cum au făcut oamenii astăzi, acelaşi lucru exact.
E-154 Pharaoh, with no faith, seen God's children as "fanatics." No faith, he made them slaves because he wasn't a scared of what he said. He wasn't afraid of God. He thought that he was god. He thought his—his gods that he served, that he was a bishop, he was the head general overseer, his gods is the one that did it. "Nothing to this Thing here," so he made them slaves. He laughed at them, made fun of them. Just as the people did today, the same thing exactly.
E-155 Credinţa lui Moise i-a văzut în ţara promisă, un popor binecuvântat. Aceasta ar putea fi o luptă grea să-i ducă la promisiune, dar Moise a ales să meargă cu ei. Cum aş putea să stau pe aceea, dar timpul meu se duce. Vedeţi?
E-155 Moses' faith seen them in the promised land, a blessed people. It might be a hard fight to get them to the promise, but Moses chose to go with them. How I could lay on that, but my time is getting away. See?
E-156 Observaţi, ar putea fi un lucru greu să-i întorci pe oamenii aceia în jur. "Tu trebuie să mergi să locuieşti cu ei, tu trebuie să fii unul din ei, şi ei sunt deja aşa de intelectuali încât nu-i poţi mişca. Vezi? Dar trebuie să existe ceva să se întâmple acolo. Acolo trebuie să se demonstreze supranaturalul înaintea lor. Acesta va fi un lucru greu. Organizaţiile te vor respinge, şi toate lucrurile acestea se vor întâmpla. Este-este teribil, ceea ce ai de făcut, dar totuşi fă-ţi alegerea."
E-156 Notice, it might be a hard thing to turn those people around. "You have to go live with them, you have to be one of them, and they're already so intellectual that you can't move them. See? But there's got to be something happen out there. There's got to be the supernatural demonstrated before them. It's going to be a hard thing. The organizations will turn you down, and all these things will happen. It's—it's terrible, what you have to do, but yet make your choice."
E-157 "Eu sunt unul din ei." Da. Credinţa lui a făcut-o. Credinţa lui a scânteiat. Da, domnule. El a văzut-o. A fost un lucru greu să-i ducă la acea promisiune, dar el şi-a făcut alegerea să meargă cu ei, oricum. Indiferent de ceea ce i-au făcut ei, şi cum l-au respins, el a mers oricum. El mergea afară cu ei.
E-157 "I'm one of them." Yeah. His faith did that. His faith sparked. Yes, sir. He saw it. It was a hard thing to get them to that promise, but he took his choice to go with them, anyhow. Regardless of what they did to him, and what they turned him down, he went anyhow. He was going out with them.
E-158 Acum eu sper că voi citiţi. În regulă. Mergeţi cu ei, oricum. Faceţi, fiţi unul din ei, aşa-i bine, pentru că este datoria voastră. Ar putea fi o luptă grea, şi prin multe de trecut, dar mergi oricum.
E-158 Now I hope you're reading. All right. Go with them, anyhow. Make, be one of them, that's right, because it's your duty. Might be a hard fight, and a lot to go through, but go anyhow.
E-159 Dar credinţa lui l-a condus să ia alegerea Cuvântului, şi nu strălucirea. El a luat Cuvântul. Aceea este ce a făcut credinţa lui Moise. Când credinţa se uită la cel mai rău al lui Dumnezeu... Amintiţi-vă, aici era strălucirea acum, lumea, cea mai înaltă, regele lumii. Şi unde erau promişii lui Dumnezeu? În groapa de nămol, tencuitorii de nămol.
E-159 But his faith led him to take the choice of the Word, and not the glamour. He took the Word. That's what Moses' faith did. When faith looks on God's worst… Remember, here was the glamour now, the world, the highest, king of the world. And where was God's promised? In the mud hole, a mud daubers.
E-160 Dar când credinţa, când credinţa priveşte la cei mai răi ai lui Dumnezeu, îi socoteşte mai mari şi mai valoroşi decât cel mai bun ce lumea poate arăta. Da, domnule. Când credinţa priveşte la aceasta, când credinţa poate să o vadă, când credinţa în Cuvânt poate vedea Cuvântul făcut manifestat, este mai mult decât toată strălucirea şi arhiepiscopia şi toate celelalte despre care poţi vorbi. Credinţa o face. Vedeţi? Voi puteţi vedea pe cel mai rău, dispreţuit, cel respins, orice poate fi; lăsaţi să fie la cel mai rău, şi totuşi credinţa va socoti aceea la un milion de mile mai înalt decât poate lumea produce cel mai bun. Amin! Acela-i felul cum cântăm acea cântare, "Eu voi lua calea cu cei câţva dispreţuiţi ai Domnului." Vedeţi? Oh, vai!
E-160 But when faith, when faith looks at God's worst, it esteems it greater and more valuable than the best the world can show. Yes, sir. When faith looks at it, when faith can see it, when faith in the Word can see the Word made manifest, it's more than all the glamour and archbishopry and everything else you can speak of. Faith does it. See? You can see the worst, the despised, the rejected, the whatever it might be; let it be at its worst, and yet faith will esteem that a million miles higher than the best the world can produce. Amen! That's the way we sing that song, "I'll take the way with the Lord's despised few." See? Oh, my!
E-161 Căci, vedeţi, credinţa vede ce vrea Dumnezeu să se facă. Oh, sper că aceasta merge înăuntru. Credinţa nu priveşte la timpul prezent. Credinţa nu o vede pe aceasta de aici. Credinţa se uită să vadă ce vrea Dumnezeu, şi ea lucrează ca atare. Aceea este ce face credinţa. Ea vede ce vrea Dumnezeu, şi ce vrea Dumnezeu să se facă, şi credinţa operează prin aceea.
E-161 For, you see, faith sees what God wants done. Oh, I hope this goes in. Faith doesn't look at the present time. Faith doesn't see this here. Faith looks to see what God wants, and it works accordingly. That's what faith does. It sees what God wants, and what God wants done, and faith operates through that.
E-162 Credinţa este o viziune la mare depărtare. Ea nu-şi coboară vederile. Ea ţine la ţintă. Amin! Orice bun trăgător ştie asta. Vedeţi? Căci, ea este la mare depărtare. Ea este un-ea este un telescop. Ea este un binoclu, cu care nu te uiţi aici în jur. Tu nu foloseşti binoclul să te uiţi să vezi cât este ora; vedeţi, tu nu-l foloseşti pe acela. Dar tu foloseşti binoclul să priveşti departe.
E-162 Faith is a long-range vision. It don't lower its sights. It holds to the target. Amen! Any good shooter knows that. See? That, it's long range. It's a—it's a telescope. It's a binocular, that you don't look around here. You don't use binoculars to look to see what time it is; see, you don't use that. But you use binoculars to look a way off.
E-163 Şi credinţa face aceea. Credinţa ia binoclul lui Dumnezeu, amândouă, ambele părţi, Noul şi Vechiul Testament, şi vede fiecare promisiune care a făcut-o EL Şi credinţa o vede acolo afară, şi credinţa alege aceea indiferent de ce spune timpul prezent aici. El priveşte la sfârşit. El nu-şi aruncă privirile jos să privească încoace. El se uită acolo departe. El ţine reticulul în cruce nemişcat în centru pe Cuvânt. Aceea este ceea ce face credinţa. Aceea este credinţa care este într-un bărbat care face lucrurile acelea.
E-163 And faith does that. Faith picks up God's binoculars, both of them, both sides, the New and Old Testament, and sees every promise that He made. And faith sees it out yonder, and faith chooses that regardless of what the present tense says here. He looks at the end. He don't drop his sights down to look this a way. He looks out yonder. He keeps the cross hair dead center on the Word. That's what faith does. That's the faith that's in a man that does those things.
E-164 Acum priviţi. Ceea ce Faraon a numit, de o chemare, ce a numit Faraon mare, Dumnezeu a numit "urâciune!" Faraon a putut spune, "Uite Moise, aici, păi, tu eşti următorul faraon. Eu-eu îţi înmânez acest sepulcru când voi pleca de aici. Eu îţi voi înmâna acest sceptru. Este al tău. Înţelegi? Acum, aceasta-i măreţ. Tu vei fi un om mare, Moise. Tu vei fi episcopul. Tu vei fi aceasta, aceea, sau cealaltă. Să nu ne părăseşti. Stai aici." Dar, vedeţi, el a numit aceea măreţ, iar Dumnezeu a zis că era o "urâciune!"
E-164 Now watch. What Pharaoh called, of a call, what Pharaoh called great, God called "abomination!" Pharaoh could said, "Look, Moses, here, why, you're next pharaoh. I—I hand this sepulcher to you when I leave here. I'll hand this scepter. It's yours. See? Now, this is great. You're going to be a great man, Moses. You're going to be the bishop. You're going to be this, that, or other. Don't leave us. You stay here." But, you see, he called that great, and God said it was an "abomination!"
E-165 Acum, voi femeilor gândiţi-vă un minut, la fel, voi bărbaţii. Ceea ce lumea numeşte măreţ, Dumnezeu numeşte "murdărie." Nu spune Biblia, "Este o urâciune ca o femeie să poarte îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat"? Şi voi gândiţi că sunteţi deştepte Iâcând aceasta. Vedeţi? Voi doar expuneţi carne femeiască pentru diavolul, şi asta-i tot. Deci, să nu faceţi aceasta.
E-165 Now, you women think a minute, so, you man. What the world calls great, God calls "filth." Don't the Bible say, "It's an abomination for a woman to wear a garment pertains to a man"? And you think you're smart in doing it. See? You're just displaying female flesh for the devil, and that's all. So, don't do it.
E-166 Şi voi bărbaţilor care trăiţi după lucrurile lumii, şi vă învălmăşiţi şi strângeţi după aceasta! Şi voi bărbaţi fără suficientă îndrăzneală pe lângă voi să faceţi soţiile voastre şi lucruri să înceteze să mai facă asta, ruşine să vă fie! Şi vă numiţi fii ai lui Dumnezeu? Arătaţi ca Sodomiţi pentru mine. Vedeţi? Nu să vă rănesc simţurile, dar să vă spun Adevărul. Dragostea este corectivă. Ea întotdeauna este. Mama care nu va purta grijă de copilul ei, şi să-l corecteze şi să-l bată, şi să-l facă să asculte, nu este o adevărată mamă. Aşa este.
E-166 And you men who live after the things of the world, and huddle and cuddle after this! And you men with not enough audacity about you to make your wives and things quit doing that, shame on you! And call yourself sons of God? Looks like sodomite to me. See? Not to hurt your feelings, but to tell you the Truth. Love is corrective. It always is. The mother won't take care of her child, and correct it and spank it, and make it mind, is not much of a mother for it. That's right.
E-167 Acum, şi priviţi ce are loc acum. Moise a văzut aceasta, prin viziunea lui. Şi Faraon a zis că, "Aceasta este măreţ." Dumnezeu a zis, "Este o urâciune." Deci Dumnezeu... Moise a ales ce a zis Dumnezeu.
E-167 Now, and watch what takes place now. Moses saw this, by his vision. And Pharaoh said that, "This is great." God said, "It's a abomination." So God… Moses chose what God said.
E-168 Acum, observaţi, credinţa vede ce vrea Dumnezeu să vedeţi. Vedeţi? Credinţa vede ce vede Dumnezeu.
E-168 Now, notice, faith sees what God wants you to see. See? Faith sees what God sees.
E-169 Şi raţiunea şi simţurile văd ce vrea lumea să vedeţi. Observaţi raţiunea, "Păi, este numai simţ uman. Este doar-doar raţiune că aceasta... Ei bine, nu este aceasta tot aşa de bună?" Vedeţi? Aceea este chiar exact, când voi vedeţi simţurile acelea care sunt contrare cu Cuvântul, vedeţi, atunci aceea este ce vrea lumea să vedeţi.
E-169 And reasoning and senses see what the world wants you to see. Notice reasoning, "Why, it's only human sense. It's only—only reason that this… Well, ain't this just as good?" See? That's just exactly, when you use those senses which is contrary to the Word, see, then that's what the world wants you to see.
E-170 Dar credinţa nu se uită la aceea. Credinţa se uită la ce a zis Dumnezeu. Vedeţi? Ştiţi, voi aruncaţi jos raţiunea.
E-170 But faith don't look at that. Faith looks what God said. See? You know, you cast down reasons.
E-171 Raţionările, simţul raţional, vede ce vrea lumea să vedeţi, denominaţiune mare. Bine, eşti un Creştin? "Oh, eu sunt-eu sunt Prezbiterian, Metodist, Luteran, şi Penticostal, şi câte altele. Eu sunt aceasta, aceea, sau cealaltă." Vedeţi, aceea, acelea sunt simţuri. "Eu aparţin la prima biserică, înţelegeţi. Oh, eu sunt Catolic. Eu sunt-eu sunt aceasta, aceea." Vedeţi, voi ziceţi aceea. Acum, aceea, acelea sunt simţuri. Vă place să ziceţi aceea din cauză că este o denominaţiune, ceva mare. "Ei bine, noi-noi-noi avem mai mulţi membri, aproape, decât orice biserică din lume, vedeţi. Noi..."
E-171 Reasons, reasoning sense, sees what the world wants you to see, big denomination. Well, are you a Christian? "Oh, I'm—I'm Presbyterian, Methodist, Lutheran, and Pentecostal, whatmore. I'm this, that, or the other." See, that, that's senses. "I belong to the first church, you see. Oh, I'm Catholic. I'm—I'm this, that." See, you say that. Now, that, that's senses. You like to say that because it's a denomination, something big. "Well, we—we—we got more members, nearly, than any church in the world, see. We…"
E-172 Dar există numai o singură Biserică reală, şi voi nu vă înscrieţi la Ea. Voi sunteţi născuţi în Ea. Vedeţi? Şi dacă sunteţi născuţi în ea, Dumnezeul cel viu lucrează Însuşi prin voi, şi Se face cunoscut. Vedeţi? Acolo locuieşte Dumnezeu, în Biserica Lui. Dumnezeu merge la Biserică în fiecare zi, doar locuieşte în Biserică. El locuieşte în voi. Voi sunteţi Biserica Lui. Voi sunteţi Biserica Lui. Voi sunteţi Tabernacolul în care locuieşte Dumnezeu. Voi sunteţi Biserica Dumnezeului cel viu, voi înşivă. Şi dacă Dumnezeul cel viu locuieşte în fiinţa Lui vie, atunci acţiunea voastră este de la Dumnezeu; dacă ea nu este, atunci Dumnezeu nu este acolo. El nu v-ar face să vă comportaţi aşa, când El zice în Cuvânt aici, planul Lui, "Să nu o faci," şi tu mergi şi o faci. Vedeţi, aceea este greşit. Când tu o negi, atunci aceea arată că Viaţa nici măcar nu este în voi. Vedeţi? Aşa este.
E-172 But there is only one real Church, and you don't join It. You're born in It. See? And if you're born in It, the living God works Hisself through you, and making Himself known. See? That's where God dwells, in His Church. God goes to Church everyday, just lives in Church. He lives in you. You're His Church. You are His Church. You are the Tabernacle that God dwells in. You are the Church of the living God, yourself. And if the living God lives in His living being, then your action is of God; if it isn't, then God isn't in there. He wouldn't make you act like that, when He says in the Word here, His blueprint, "Don't do it," and you go do it. See, that's wrong. When you deny it, then that shows the Life isn't even in you. See? That's right.
E-173 Credinţa l-a condus pe Moise spre poteca supunerii. Observaţi, Moise face... Acolo este tânărul Faraon, acolo este tânărul Moise, amândoi cu oportunitatea. Moise a văzut ocara poporului, şi a socotit-o mai mare comoară decât tot ce avea Egiptul. Şi el, condus prin credinţă, a urmat ce a zis credinţa lui în Cuvânt, şi aceasta l-a condus la calea ascultării, şi în final la Slavă, nemuritor, să nu moară niciodată, în Prezenţa lui Dumnezeu. Vederea şi simţurile, au condus, şi strălucirea, 1- au condus pe Faraon la moartea lui, şi distrugerea Egiptului, naţiunea lui, şi ea nu a mai venit înapoi de atunci.
E-173 Faith led Moses to the path of obedience. Notice, Moses make… There is young Pharaoh, there is young Moses, both of them with the opportunity. Moses seen the reproach of the people, and counted it greater treasures than all Egypt had. And he, led by faith, he followed what his faith said in the Word, and it led him to the path of obedience, and finally to Glory, immortal, never to die, in the Presence of God. Sight and senses, led, and glamour, led Pharaoh to his death, and the destruction of Egypt, his nation, and it's never come back since.
E-174 Ia te uită. Priviţi la aceasta, voi muriţi. Priviţi la Aceea, voi trăiţi. Acum faceţi-vă alegerea. Acela este acelaşi lucru ce l-a pus Dumnezeu înaintea lui Adam şi Eva, în Grădina Edenului. Vedeţi? Prin credinţă, voi trebuie să vă faceţi alegerea.
E-174 There you are. Look at this, you die. Look at That, you live. Now make your choice. That's the same thing God put before Adam and Eve, in the garden of Eden. See? By faith, you must make your choice.
E-175 Acum observaţi, vederea l-a condus pe Faraon la moartea lui, şi la distrugerea cetăţii lui.
E-175 Now notice, sight led Pharaoh to his death, and to destruction of his city.
E-176 Moise, cu credinţa lui, nu s-a temut de Faraon. Vedeţi? Lui nu i-a păsat ce a zis Faraon. Lui nu i-a păsat de Faraon, nici mai mult decât mama şi tatăl lui nu le păsa de ameninţările lor. Când lui Moise i-a fost confirmat, şi el era persoana care urma să elibereze Egiptul... sau să conducă pe Israel afară din Egipt, lui nu i-a păsat ce a zis Faraon. Lui nu i-a fost frică de el. Amin, amin, amin! Vedeţi ce vreau să spun? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
E-176 Moses, with his faith, never did fear Pharaoh. See? He didn't care what Pharaoh said. He cared not about Pharaoh, no more than his mother and his daddy cared about their threats. When Moses was confirmed to him, and he was that person that was deliver the Egypt… or lead Israel out of Egypt, he never cared what Pharaoh said. He wasn't scared of him. Amen, amen, amen! You see what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-177 În credinţă nu este frică. Credinţa ştie despre aceasta. Credinţa, aşa cum am zis întotdeauna, ea are muşchi mari, şi păr pe piept. Credinţa a zis, "Taci din gură!" şi toţi tac. Aceea este tot. "Eu ştiu unde mă aflu!"
Restul din ei spun, "Ei bine, acum, poate el ştie." Vedeţi?
E-177 There is no fear in faith. Faith knows about it. Faith, as I've always said, it's got great big muscles, and hairs on the chest. Faith said, "Shut up!" and everybody shuts up. That's all. "I know where I'm at!"
The rest of them say, "Well, now, maybe he does." See?
E-178 Dar voi trebuie să vă ridicaţi şi să vă arătaţi muşchii. Aceea este tot. Credinţa o face.
E-178 But you've got to stand up and show your muscles. That's all. Faith does it.
E-179 Observaţi, Moise nu s-a temut de Faraon după ce Dumnezeu a adeverit chemarea lui. Când Moise a crezut că el a fost chemat pentru aceea, dar când Dumnezeu i-a spus acolo sus, "Este aşa," şi a venit jos şi a arătat înaintea lui Faraon, şi tot restul din ei, că el a fost trimis să o facă, Moise nu s-a temut de Faraon.
E-179 Notice, Moses never feared Pharaoh after God a vindicated his call. When Moses believed he was called for that, but when God told him up there, "It's so," and come down and showed before Pharaoh, and all the rest of them, that he was sent to do it, Moses never was scared of Pharaoh.
E-180 Observaţi, Faraon şi-a folosit înţelepciunea asupra lui Moise, totuşi. Priviţi. El a zis, "Eu îţi spun ce, eu-eu voi face un acord cu tine." După ce plăgile l-au mâncat deja, el a zis, "Eu voi face un acord cu tine. Tu du-te doar pentru puţină închinare, trei zile. Doar mergi aşa de departe, şi să nu mergi mai departe." Dar, ştiţi, ... Acelea erau simţurile lui Faraon care-i spuneau aceea, vedeţi, "Tu să mergi doar aşa de departe, şi să nu mergi mai departe."
E-180 Notice, Pharaoh used his wisdom on Moses, though. Watch. He said, "I'll tell you what, I—I'll make an agreement with you." After the plagues done eat him up, he said, "I'll make an agreement with you. You just go for a little worship, three days. Just go so far, and don't go no farther." But, you know, the… That was Pharaoh's senses told him that, see, "You just go so far, and don't go no farther."
E-181 Nu avem noi felul acela astăzi? "Dacă te înscrii doar la biserică, aceea este în ordine."
E-181 Haven't we got that kind today? "If you just join church, that's all right."
E-182 Dar, ştiţi, credinţa ce o avea Moise nu a crezut într-o religie "până acolo." El a zis, "Noi plecăm toţi. Noi vom merge tot drumul. Aşa este. Noi mergem spre ţara promisă. Noi doar nu mergem aici afară şi să facem un cult, şi ne oprim. Noi mergem până la capăt." Amin. "Eu merg înainte spre ţara promisă. Dumnezeu ne-a promis-o."
E-182 But, you know, the faith that Moses had didn't believe in a "so-far" religion. He said, "We're all going. We're going all the way. That's right. We're going to the promised land. We just don't go out here and make a denomination, and stop. We go on through." Amen. "I'm going on to the promised land. God promised us."
E-183 Câţi Faraoni avem noi astăzi stând în amvon, capete de organizaţii! "Acum, dacă voi doar faceţi aceasta şi faceţi aceea, asta-i tot. Păi, vedeţi, doar atât de departe."
Dar Moise a zis, "Oh, nu! Nu, nu! Nu, nu!" Vedeţi?
E-183 How many Pharaohs have we got today standing in the pulpit, heads of organizations! "Now, if you just do this and do that, that's all. Well, see, just so far."
But Moses said, "Oh, no! No, no! No, no!" See?
E-184 Faraon a zis, "Păi, de ce nu? Dacă voi veţi avea acel fel de religie, eu vă spun ce să faceţi, doar tu şi bătrânii mergeţi şi închinaţi-vă, înţelegeţi. Doar tu şi bătrânii mergeţi şi închinaţi-vă. Căci, voi toţi puteţi avea acel fel de religie, dar să nu o aduci printre oameni."
E-184 Pharaoh said, "Well, why not? If you're going to have that kind of religion, I'll tell you what you do, just you and the elders go worship, see. Just you and the elders go worship. Cause, you all can have that kind of religion, but don't get it among the people."
E-185 Ştiţi ce a zis Moise? "Nu va rămânea nici măcar o copită în urmă. Noi vom merge tot drumul. Noi mergem toţi! Eu nu merg numai dacă merg ei. Şi, atât timp cât sunt aici, eu sunt pe mâinile tale." Amin. "Eu nu voi merge numai dacă şi ei pot, şi asta-i tot." Oh, ce slujitor galant! Amin. "Eu vreau să-i iau cu mine. Doar pentru că eu o am, şi stau jos şi zic, 'Ei bine, acum, aceasta este în ordine'? Nu, domnule. Noi vrem poporul, de asemenea. Fiecare din noi merge." Amin. El a zis, "Noi nu vom merge chiar să lăsăm fiecare oaie, sau ceva, în urmă. Nu va fi o copită rămasă în urmă. Noi toţi mergem în ţara promisă." Amin!
E-185 You know what Moses said? "There won't even be a hoof left behind. We're going all the way. We're all going! I'm not going unless they go. And, as long as I'm here, I'm on your hands." Amen. "I'm not going unless they can go too, and that's all." Oh, what a gallant servant! Amen. "I want to take them with me. Just because I've got it, and I sit down and say, 'Well, now, this is all right'? No, sir. We want the people, too. Every one of us is going." Amen. He said, "We ain't going to even leave every sheep, or anything, behind. There's not going be a hoof left back. We're all going to the promised land." Amen!
E-186 "Fiecare din noi! Fie că eşti o casnică, sau fie că eşti o-o slujnică mică, sau fie că eşti o femeie bătrână, sau un bărbat tânăr, sau un om bătrân, sau orice eşti, noi mergem, oricum. Nu va exista unul din noi rămas." Amin. "Fiecare din noi va merge, şi noi nu vom opri nimic altceva." Aşa este. Vai! Religiile acelea erau într-adevăr în dezbatere acolo, nu-i aşa? Oh, vai!
E-186 "Every one of us! Whether you're a housewife, or whether you're a—a little maid, or whether you're an old woman, or a young man, or an old man, or whatever you are, we're going, anyhow. There isn't going to be one of us left." Amen. "Every one of us is going, and we ain't going to stop nothing else." That's right. My! Them religions was really in a debate there, wasn't it? Oh, my!
E-187 Nu, Moise nu a crezut în această religie de aici "doar atât de departe." Nu, el nu a crezut în aceea. Aha. Da, domnule. Oh, vai!
E-187 No, Moses did not believe in this here "just so-far" religion. No, he didn't believe in that. Huh-uh. Yes, sir. Oh, my!
E-188 Noi am putea sta toată ziua asupra aceleia, dar eu trebuie să ajung la textul meu după un timp şi să încep să predic.
E-188 We could stay all day on that, but I got to get to my text after a while and start preaching.
E-189 Observaţi, observaţi aceasta, ce frumos! Oh, îmi place aceasta. Ştiţi, în final, Faraon a zis, "Ieşiţi afară!" Dumnezeu doar l-a lovit cu plăgi, cu glasul lui Moise. El a lovit totul. El a făcut tot ce era să fie făcut. El a oprit... el a apus soarele, în miezul zilei. El a făcut totul altceva. El-el a înnegrit zilele. El a adus broaşte, purici, păduchi, toate celelalte, foc, fum, şi moarte familiilor lui, şi toate celelalte. El a făcut totul până când, în final, Faraon a trebuit să spună, "Plecaţi afară! Luaţi tot ce aveţi, şi plecaţi." Oh, vai! Laudă lui Dumnezeu!
E-189 Notice, notice this, how beautiful! Oh, I love this. You know, finally, Pharaoh said, "Get out!" God just plagued him, with the voice of Moses. He struck everything. He done everything there was to be done. He stopped the… he put the sun down, in the middle of the day. He done everything else. He—he blackened the days. He brought frogs, fleas, lice, everything else, fire, smoke, and death to his families, and everything else. He done everything till, finally, Pharaoh had to say, "Get out! Take all you got, and go." Oh, my! Praise be to God!
E-190 Eu sunt aşa de bucuros că un om poate aşa de complet să slujească pe Dumnezeu până când el, diavolul, nu mai ştie ce să facă cu el. Aşa este. Doar s-a supus lui Dumnezeu aşa de complet încât diavolul a zis, "Oh, vai, pleacă! Eu-eu nu mai vreau să o aud." Aşa este. Voi o puteţi face, aşa de complet.
E-190 I'm so glad that a man can so completely serve God till he, the devil, don't know what to do with him. That's right. Just obeyed God so completely till the devil said, "Oh, my, get away! I—I don't want to hear it no more." That's right. You can do it, so completely.
E-191 Vedeţi acum, dacă-dacă Dumnezeu nu l-ar fi susţinut pe Moise, atunci el ar fi devenit un obiect de batjocură. Dar Dumnezeu era chiar acolo, confirmând. Tot ce a zis el, s-a împlinit.
E-191 See now, if—if God wouldn't have backed up Moses, then he would become a laughingstock. But God was right there, confirming. Everything he said, come to pass.
E-192 Şi Faraon a trebuit să-şi ţină poziţia, căci el era un episcop, ştiţi, astfel el-el a trebuit să stea acolo. El nu putea nega. El nu putea spune nu, deoarece aceasta deja se întâmpla. Vedeţi? El nu putea-el nu o putea nega, căci aceasta deja se întâmpla. Deci în final el a zis, "Oh, doar ieşi afară! Eu nu mai vreau să te aud. Ieşi afară de aici! Ia tot ce ai, şi pleacă!" Oh, vai!
E-192 And Pharaoh had to hold his position, 'cause he was a bishop, you know, so he—he had to stay there. He couldn't deny. He couldn't say no, because it was already happening. See? He couldn't—he couldn't deny it, 'cause it was already happening. So finally he said, "Oh, just get out! I don't want to hear you no more. Get out of here! Take all you got, and go!" Oh, my!
E-193 Acum îl aflăm pe Moise, aici, după ce Dumnezeu a făcut aşa de mult pentru el, şi i-a arătat aşa de multe semne şi minuni. Acum, pentru următoarele cinsprezece minute, să o punem pe aceasta aici jos. Şi priviţi foarte atenţi. Moise a venit la acest punct unde el...
E-193 Now we find Moses, here, after God had done so much for him, and had showed him so many signs and wonders. Now, for the next fifteen minutes, let's lay this down here. And watch real close. Moses come to this spot where he…
E-194 Dumnezeu a zis, "Eu sunt cu tine. Cuvintele tale sunt Cuvântul Meu. Eu ţi-am dovedit-o, Moise. Tu, când nu erau muşte în ţară, aceasta era în afara sezonului, şi tu ai zis, 'Să vină muşte,' şi au venit muşte." Aceea este creaţiune. Cine poate aduce întuneric peste pământ, decât Dumnezeu? El a zis, "'Să fie întuneric,' şi acolo a fost întuneric. Tu ai zis, 'Să fie broaşte,"' şi broaştele au intrat chiar în casa lui Faraon, în paturi, şi când ei le-au îngrămădit în grămezi mari. Creator! "Şi Eu am vorbit prin tine, Moise, şi-şi am făcut Cuvântul Meu să creeze prin buzele tale. Eu te-am făcut de fapt un dumnezeu înaintea lui Faraon." Da, domnule. "Eu am făcut toate acestea."
E-194 God had said, "I am with you. Your words is My Word. I've proved it to you, Moses. You, when there was no flies in the land, it was out of season, and you said, 'Let there come flies,' and there come flies." That's creation. Who can bring darkness over the earth, but God? He said, "'Let there be darkness,' and there was darkness. You said, 'Let there be frogs,'" and the frogs even got in Pharaoh's house, in the beds, and when they piled them up in great heaps. Creator! "And I have spoke through you, Moses, and—and made My Word create through your lips. I've made you actually a god before Pharaoh." Yes, sir. "I've done all this."
E-195 Şi aici ei au venit la un loc, o încercare mică a apărut, şi Moise a început să se plângă, "Ce să fac eu?"
E-195 And here they come to a place, a little trial come up, and Moses begin to cry, "What shall I do?"
E-196 Aş vrea să observaţi. Aceasta este o lecţie mare aici acum. Îmi place aceasta, vedeţi. Vedeţi, Moise, dacă noi citim aici corect, că Mo-... Când, copiii au început să se sperie, ei l-au văzut pe Faraon venind după, în linia de datorie.
E-196 I want you to notice. This is a great lesson here now. I love this, see. See, Moses, if we read here right, that Mo-… When, the children begin to get scared, they seen Pharaoh coming after, in the line of duty.
E-197 Dumnezeu a înfăptuit totul perfect. Acum El i-a pornit în călătoria lor. El a strâns biserica împreună. Ei au fost chemaţi afară. Ei au venit din fiecare cult. Ei au venit toţi împreună. Moise a mers înapoi acolo, şi a zis, "Doamne, ce trebuie să fac?"
E-197 God had performed everything perfectly. Now He started them on their journey. He's got the church together. They been called out. They come from every denomination. They all got together. Moses had went back there, and said, "Lord, what must I do?"
E-198 El zicea, "Ei bine, mergi fă aceasta." În regulă, mergi înainte. "Acum, Moise, tu ştii că Eu te-am chemat să faci aceasta."
"Da, Doamne."
E-198 He'd say, "Well, go do this." All right, go ahead. "Now, Moses, you know I've called you to do this."
"Yes, Lord."
E-199 "În ordine, du-te vorbeşte asta, şi aceasta va fi," aici au venit muştele. "Vorbeşte pentru aceasta," şi aici a venit. "Fă aceasta," aici a venit. Totul era AŞA VORBEŞTE DOMNUL, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Acum el ajunge într-un necaz...
E-199 "All right, you go speak this, and it'll be," here come the flies. "Speak for this," and here it come. "Do this," here it come. Everything was THUS SAITH THE LORD, THUS SAITH THE LORD, THUS SAITH THE LORD! Now he gets into a trouble…
E-200 Şi Dumnezeu a zis, "Acum Eu i-am pornit în călătoria lor. Ei toţi sunt deja chemaţi afară. Biserica este împreună, aşa că Eu îi am în călătoria lor. Acum, Moise, trece-i dincolo. Eu ţi¬am spus să-i duci. Eu voi şedea jos şi mă voi odihni puţin."
E-200 And God said, "Now I've got them started on their journey. They're all done called out. The church is together, so I've got them on their journey. Now, Moses, take them on over. I've told you to. I'm going to sit down and rest a while."
E-201 Moise a zis, "O Doamne, priveşte-i venind, iată vine Faraon! Oamenii sunt toţi... Ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac?" Vedeţi acolo, nu sunt acelea doar fiinţe umane? Da, domnule. Au început să strige, "Ce trebuie să fac?"
E-201 Moses said, "O Lord, look coming, here comes Pharaoh! The people are all… What must I do? What must I do?" See there, isn't that just human beings? Yes, sir. Begin to cry, "What must I do?"
E-202 Aici îl vedem pe Moise expresiv, pe deplin natură umană, întotdeauna vrea Dumnezeu să stea în spatele vostru şi să vă împingă în ceva. Acum, aceia suntem noi astăzi. Voi vreţi ca Dumnezeu, după ce am văzut tot ce am văzut, totuşi vreţi ca Dumnezeu să vă împingă să faceţi ceva. Vedeţi?
E-202 Here we see Moses expressingly, fully human nature, always wants God to get behind you and push you into something. Now, that's us today. You want God, after we've seen all we've seen, yet you want God to push you to do something. See?
E-203 Moise era doar lejer în jur, a zis, "Dumnezeule, eu voi merge să Te întreb, să văd ce spui Tu. Da, da, Tu să o spui. Bine, în ordine, şi eu o voi zice, de asemenea." Vedeţi?
E-203 Moses had just laxed around, said, "God, I'll go ask You, see what You say. Yeah, yeah, You say it. Well, all right, I'll say it, too." See?
E-204 Dar aici Dumnezeu l-a ordinat pentru slujbă, a dovedit că El era cu el. Şi aici este el, împrejurarea se ridică, şi atunci el începe să strige, "Ce pot eu face? Doamne, ce pot eu face?"
E-204 But here God had ordained him for the job, proved that He was with him. And here he is, the circumstance comes up, and then he begins to cry, "What can I do? Lord, what can I do?"
E-205 Acum vă amintiţi, el deja a profeţit aici, căci el a zis, "Aceşti Egipteni pe care-i vedeţi astăzi, nu-i veţi mai vedea." Şi apoi imediat a început să strige, "Dumnezeule, ce putem noi face?" Vedeţi? După ce a făcut deja o lucrare destul de bună în a profeţi acolo. Vedeţi, el deja le-a spus ce se va întâmpla. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu era în el, Acesta era în el. Şi când el spunea aceea, aceasta de fapt se împlinea. Ce el spunea deja urma să se împlinească, şi aici el striga, "Ce voi face eu?"
E-205 Now you remember, he had already prophesied here, for he said, "These Egyptians that you see today, you'll see no more." And then immediately begin to cry out, "God, what can we do?" See? After he done done a pretty good job in prophesying there. You see, he done told them what would happen. If the Word of God was in him, It was in him. And when he was telling that, it actually come to pass. What he said was already going to come to pass, and here he was crying out, "What am I going to do?"
E-206 Oh, dacă acelea nu sunt fiinţe umane! Dacă acela nu sunt eu! Dacă acela nu sunt eu! Vedeţi?
E-206 Oh, if that isn't human beings! If that isn't me! If that isn't me! See?
E-207 El deja a dovedit, "Ce tu vei spune se va întâmpla. Eu sunt cu tine."
E-207 He had already proved, "What you say will happen. I'm with you."
E-208 Şi aici s-a ridicat o împrejurare într-un moment. "Ce trebuie eu să fac? Ce trebuie eu să fac, Doamne? Ascultă, Doamne, unde eşti Tu? Ascultă, Tu mă auzi? Ce trebuie eu să fac?" Şi El deja l-a ordinat, şi l-a adeverit, şi a dovedit şi a lucrat totul prin el. Şi aici, "Dumnezeule?" Oh, vai! Deplin exprimând, omul vrea să se odihnească şi să lase pe Dumnezeu să preseze.
E-208 And here a circumstance rose in a moment. "What must I do? What must I do, Lord? Hey, Lord, where are You at? Hey, do You hear me? What must I do?" And He had already ordained him, and a vindicated him, and proved and worked everything through him. And here, "God?" Oh, my! Fully expressing, man wants to rest and let God do the pushing.
E-209 Şi, totuşi, el ştia că Dumnezeu l-a uns pentru această slujbă, să facă aceasta, şi Dumnezeu clar a adeverit pretenţiile lui. Era timpul ca poporul să fie eliberat. Dumnezeu, prin miracolele şi minunile Lui, i-a atras pe toţi împreună într-un singur grup. Voi mă urmăriţi? [Adunarea "Amin." – Ed.] I-a adus pe toţi împreună într-un grup, a adeverit pretenţiile Lui. Scriptura a zis aşa; aici era semnul, aici era dovada aici, tot ce a zis el. Atunci el a venit printre ei ca un profet. Oricând, orice a zis el, Dumnezeu a onorat, chiar să creeze şi să aducă muşte, şi a adus lucruri în existenţă. Şi tot ce El i-a promis, aici El a făcut-o.
E-209 And, yet, he knew that God had anointed him for this job, to do this, and God had clearly a vindicated his claims. It was time for the people to be delivered. God, through his miracles and wonders, had drawed them all together in one group. You follow me? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Brought them all together in one group, vindicated his claims. Scripture said so; here was the sign, here was the evidence here, everything that he said. Then he come among them as a prophet. Ever, whatever he said, God honored it, even to create and bring up flies, and brought things in existence. And everything that He had promised him, here He done it.
E-210 Dar el a vrut să aştepte după AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? El ar fi trebuit să fi ştiut că tocmai adeverirea chemării lui era AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Slujba lui la care el a fost ordinat era AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Puteţi să o primiţi? [Adunarea zice, "Amin."] Hmm! De ce a aşteptat el după AŞA VORBEŞTE DOMNUL?
E-210 But he wanted to wait on THUS SAITH THE LORD. See? He should have known that the very vindication of his call was THUS SAITH THE LORD. His job that he was ordained to was THUS SAITH THE LORD. Can you get it? [Congregation says, "Amen."] Hum! Why did he wait on THUS SAITH THE LORD?
E-211 El a vrut, "Doamne, ce pot eu face? Aici am adus aceşti copii aici afară, până aici. Aici este împrejurarea, Faraon vine. Ei toţi vor muri. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac?" Hmm! Hmm!
E-211 He wanted, "Lord, what can I do? Here I've brought these children out here, this far. Here is the circumstance, Pharaoh is coming. They're all going to die. What must I do? What must I do?" Hum! Hum!
E-212 El deja a prezis ce urma ei să facă. El deja le-a spus chiar exact cum, să o facă. El a prezis chiar sfârşitul naţiunii în care el a fost crescut. Eu sper că voi înţelegeţi. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Moise deja a zis, "Voi nu-i veţi mai vedea. Dumnezeu îi va distruge. Ei şi-au bătut destul joc de voi. Dumnezeu îi va distruge." El deja a prezis ce li se va întâmpla.
E-212 He had already predicted what they was going to do. He had already told just exactly what, to do it. He predicted the end of the very nation he was brought up in. I hope you understand. [Congregation says, "Amen."—Ed.] See? Moses had already said, "You'll not see them anymore. God is going to destroy them. They've made fun of you long enough. God will destroy them." He had already predicted what would happen to them.
E-213 Atunci, "Doamne, ce trebuie să fac?" Vedeţi natura umană acolo? Vedeţi? "Ce trebuie să fac? Eu voi aştepta după AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Da, domnule. "Eu voi vedea ce zice Domnul, atunci o voi face." Ha!
E-213 Then, "Lord, what must I do?" See the human nature there? See? "What must I do? I'm going to wait for THUS SAITH THE LORD." Yes, sir. "I'll see what the Lord says, then I'll do it." Huh!
E-214 Amintiţi-vă, acolo era un faraon ce s-a ridicat care nu-l cunoştea pe Iosif, voi ştiţi, în timpul acela, chiar la acel timp. Vedeţi? Vedeţi? Şi Moise s-a ridicat şi a prezis sfârşitul acelei naţiuni.
E-214 Remember, there was a pharaoh had raised up that didn't know Joseph, you know, in that time, right at that time. See? See? And Moses stood right up and predicted the end of that nation.
E-215 Şi aici el era chiar la locul unde aceasta trebuia să se întâmple, apoi el strigă, "Ce trebuie să fac, Doamne? Ce trebuie să fac?" Vedeţi? Nu sunt acelea fiinţe umane? Nu este aceea doar natura umană? "Ce trebuie să fac?" Ha!
E-215 And here he was right to the place where it was to be happening, then he cries out, "What must I do, Lord? What must I do?" See? Isn't that human beings? Isn't that just human nature? "What shall I do?" Huh!
E-216 El era deja, profeţit. Dumnezeu a onorat tot ce a zis el, şi el a fost chemat pentru slujba aceea, aşa că de ce a trebuit el să zică, "Ce trebuie să fac?" Acolo era o nevoie; doar depindea de el să vorbească pentru aceasta. Dumnezeu a vrut ca Moise să pună darul acela de credinţă, pe care El i l-a dat, să lucreze. Dumnezeu a adeverit-o. Acesta era Adevărul. Şi Dumnezeu a vrut ca Moise, a vrut ca poporul să vadă că El era cu Moise.
E-216 He was already, prophesied. God had honored everything he said, and he was called for the job, so why did he have to say, "What must I do?" There was a need; it was just up to him to speak for it. God wanted Moses to put that gift of faith, that He had given him, to work. God had vindicated it. It was the Truth. And God wanted Moses, wanted the people to see that He was with Moses.
E-217 Şi el, acolo în urmă, a aşteptat, a zis, "Acum, Doamne, eu sunt doar un copil. Să-mi spui Tu acum."
"Da, eu voi merge să fac aceasta. Eu am AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
"Frate, este asta AŞA VORBEŞTE DOMNUL?"
E-217 And he, back there, he waited, say, "Now, Lord, I'm just a baby. Let You tell me now."
"Yeah, I'll go do this. I got THUS SAITH THE LORD."
"Brother, is that THUS SAITH THE LORD?"
E-218 "Da, da," Frate Moise, "asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Da."
E-218 "Yes, yes," Brother Moses, "that's THUS SAITH THE LORD. Yeah."
E-219 "În ordine, noi îl avem acum, AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Şi aceasta s-a întâmplat. Nu a greşit o singură dată. Niciodată nu a greşit.
E-219 "Okay, we got it now, THUS SAITH THE LORD." And it happened. Never failed one time. Never did fail.
E-220 Şi aici sunt împrejurările, apar din nou. Acum El l-a adus în călătorie. Biserica este deja chemată afară, i-a pus pe călătorie, şi ei se duc înainte. Şi Moise a început să strige, "Doamne, este aceasta AŞA VORBEŞTE DOMNUL? Ce trebuie să fac?" În ordine.
E-220 And here it is in the circumstances, comes up again. Now He's got him on the journey. The church is already called out, got them on the journey, and they're moving up. And Moses started crying out, "Lord, is it THUS SAITH THE LORD? What must I do?" All right.
E-221 Dumnezeu a vrut ca Moise să aibă credinţă, care El a pus-o înăuntru, în darul pe care El clar l-a adeverit. Dumnezeu clar i-a adeverit lui Moise şi poporului că acesta era El, prin Cuvânt şi prin lucrurile care au fost spuse să fie împlinite. Aceasta a fost clar identificat. Acolo nu era nevoie ca el să se mai îngrijoreze referitor la aceasta. Vedeţi? Nu mai era ca el să se gândească ceva despre aceasta, deoarece aceasta era deja clarificat. El a făcut deja aceste lucruri. Şi el deja a dovedit, prin muşte şi purici, că el a vorbit lucruri în creaţiune, căci Cuvântul lui Dumnezeu era în el.
E-221 God wanted Moses to have faith, that He had put in, in the gift that He had clearly a—a vindicated. God had clearly proved to Moses and the people that it was Him, by the Word and by the things that was said come to pass. It was clearly identified. There was no need of him worrying any more about it. See? There was no more of him thinking anything about it, because it was already cleared up. He had already done these things. And he had already proved, by flies and fleas, that he spoke things into creation, that the Word of God was in him.
E-222 Aşa că aici el urmează să întrebe acum ce să facă, când împrejurările stau chiar înaintea lui. Vedeţi? Oh, vai!
E-222 So here he is going to ask now what to do, when the circumstances lays right before him. See? Oh, my!
E-223 Eu sper că aceasta merge adânc în noi, şi noi putem vedea unde ne aflăm. Vedeţi? Nu vă face aceasta să vă simţiţi cam atât de mare? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Gândindu-ne la Moise spunându-şi greşelile, şi ne uităm la ale noastre. Da. Vedeţi?
E-223 I hope this goes way down to us, and we can see where we're at. See? Don't it make you feel about that big? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Thinking about Moses telling his faults, and look at ours. Yeah. See?
E-224 Aici era el, stând acolo, vedeţi, a ştiut că Scripturile au zis că aceea era ora şi ziua ca aceea să se întâmple, şi ştia că Dumnezeu l-a întâlnit într-un Stâlp de Foc. Şi El a mers drept jos înaintea poporului şi a înfăptuit aceste minuni. Şi tot ce a zis el, s-a împlinit, chiar să aducă lucruri în creaţiune. Făcând lucrurile pe care numai Dumnezeu le putea face, arătând că glasul lui era Glasul lui Dumnezeu.
E-224 Here he was, standing there, see, knowed that the Scriptures said that that was the hour and day for that to happen, and knowed that God had met him in a Pillar of Fire. And It went right down before the people and performed these miracles. And everything he said, it come to pass, even to bringing things into creation. Doing the things that only God could do, showing that his voice was God's Voice.
E-225 Şi aici era împrejurarea cu poporul pe care el îl ridica, aducându-i în ţara promisă, şi apoi stătea, strigând, "Ce trebuie să fac?" Aceea este o fiinţă umană, vrea doar să...
E-225 And here was the circumstance with that people that he was raising up, bringing on to the promised land, and then was standing, crying, "What must I do?" That's a human being, want to just…
E-226 Aşa cum Fratele Roy Slaughter, eu cred că el şade afară la uşă acolo, mi-a spus odată, despre cineva care mi-a făcut ceva. Şi am zis, "Ei bine, eu am făcut aceasta, şi acum este aceea."
E-226 As Brother Roy Slaughter, I believe he is sitting outside the door there, told me one time, about somebody doing something to me. And I said, "Well, I did this, and now is that."
E-227 El a zis, "Frate Branham, lasă-i să se sprijine pe umărul tău astăzi, iar mâine îi vei căra." Şi acela-i doar felul cum sunt fiinţele umane. Se reazemă pe umărul tău astăzi, iar mâine îi vei căra.
E-227 He said, "Brother Branham, let them lean on your shoulder today, and tomorrow you pack them." And that's just the way human beings is. Lean on your shoulder today, and tomorrow you pack them.
E-228 Asta este, asta-i ce făcea Moise. Dumnezeu a trebuit să-l care înainte după ce El l-a ordinat şi l-a dovedit să o facă. Şi poporul ar fi trebuit să zică, "Moise, spune cuvântul. Eu te-am văzut făcând-o acolo. Dumnezeu te-a onorat acolo, şi tu eşti acelaşi astăzi." Amin. Vedeţi? "Fă-9!" Amin. El ar fi trebuit să o ştie, dar el nu a ştiut. În regulă. Întocmai cum a fost atunci, aşa este acum. Noi aflăm, asta. Deci El a zis, "Mo-..."
E-228 That's it, that's what Moses was doing. God had to pack him along after He ordained him and proved it to do it. And the people ought to have said, "Moses, say the word. I seen you do it there. God honored you there, and you're the same one today." Amen. See? "Do it!" Amen. He ought to have knowed it, but he didn't. All right. Just as it was then, so is it now. We find out, that. So He said, "Mo-…"
E-229 Dumnezeu trebuie că a avut-o de-ajuns. Dumnezeu trebuie că s-a săturat. El a zis, "De ce te plângi la Mine? Nu am dovedit Eu deja identificarea Mea? Nu ţi-am spus Eu că Eu te¬am trimis pentru lucrarea aceasta? Nu ţi-am spus Eu să mergi să faci aceasta? Nu ţi-am promis Eu că Eu voi face aceasta; că Eu voi fi cu gura ta, şi Eu voi vorbi prin tine şi Eu voi face aceasta, şi tu vei arăta semne şi minuni? Nu ţi-am promis Eu să o fac? Nu am făcut Eu chiar exact, şi am nimicit pe fiecare vrăjmaş din jurul tău? Şi aici eşti tu stând aici acum, la Marea Roşie, chiar în linia de datorie, ce ţi-am spus Eu să faci, şi atunci încă strigi şi plângi către Mine. Tu nu Mă crezi? Nu poţi tu vedea că Eu te-am trimis să faci aceasta?" Oh, dacă aceea nu este fiinţa umană! Vai! Aşa că El doar trebuie că s-a săturat destul de bine de aceasta.
E-229 God must just a-got enough of it. God must've a-got fed up on it. He said, "Why are you crying to Me about? Haven't I already proved My identification? Haven't I told you that I sent you for the job? Didn't I tell you to go do this? Didn't I promise that I'd do this; that I'd be with your mouth, and I'd speak through you and I'd do this, and you'd show signs and wonders? Didn't I promise to do it? Have not I did just exactly, and destroyed every enemy from around you? And here you are standing out here now, at the Red Sea, right in the line of duty, what I told you to do, and then still hollering and crying to Me. Don't you believe Me? Can't you see that I've sent you to do this?" Oh, if that isn't human being! My! So He just must a-got pretty well fed up on it.
E-230 Şi El a zis, "Tu ştii că tu ai nevoie de aceasta. Tu ştii dacă urmează să duci copiii aceştia dincolo la ţara aceea promisă. Aceea este exact. Tu eşti îngrădit aici într-un colţ. Nu este nimic altceva ce poţi face. Astfel acolo este o nevoie. Pentru ce strigi către Mine? Pentru ce priveşti tu la Mine? Pentru ce Mă chemi? Nu am dovedit-o Eu poporului? Nu ţi-am dovedit-o Eu ţie? Nu am chemat-o Eu? Nu este aceasta Scripturală? Nu am promis Eu să duc acest popor în ţara aceea? Nu te-am chemat Eu şi ţi-am spus că Eu o voi face? Nu Te-am chemat Eu şi ţi¬am spus că Eu te-am trimis să o faci, că nu tu o făcea-i, Eu o făceam? Şi Eu voi merge jos şi Eu voi fi cu buzele tale, şi orice ai zis, Eu voi adeveri şi o voi dovedi. Nu am făcut-o Eu?
E-230 And He said, "You know you have need of it. You know if you're going to take these children over to that promised land. That's exactly. You're penned up here in a corner. There ain't nothing else you can do. So there's a need. What are you crying to Me about? What you looking at Me for? What you calling on Me about? Haven't I proved it to the people? Haven't I proved it to you? Haven't I called it? Isn't it Scriptural? Didn't I promise to take this people to that land? Didn't I call you and tell you I would do it? Didn't I call and say I had sent you to do it, that it wasn't you, it was Me? And I'd go down and I'd be with your lips, and whatever you said, I'd a vindicate it and prove it. Haven't I done it?
E-231 "Atunci, când orice lucru mic apare, de ce te comporţi ca un copil? Tu ar trebui să fii un bărbat. Vorbeşte poporului," amin, "apoi mişcă-te înainte!" Amin. Ia te uită. "Nu te plânge. Vorbeşte!" Amin. Oh, mie îmi place asta. "De ce te plângi către Mine? Doar vorbeşte poporului, şi mergi înainte spre obiectivul tău." Orice este, dacă este boală, sau orice, dacă este să înviezi pe cei morţi sau orice este, vorbeşte! Eu am dovedit-o. Vorbeşte poporului."
E-231 "Then, when any little thing comes up, why you act like a baby? You ought to be a man. Speak to the people," amen, "then move forward!" Amen. There you are. "Don't cry. Speak!" Amen. Oh, I like that. "Why you crying to Me about? Just speak to the people and go forward to your objective. Whatever it is, if it's sickness, or whatever it is, to raise the dead, or whatever it is, speak! I've proved it. Speak to the people."
E-232 Ce lecţie! Ce lecţie, oh, vai, la acest stadiu al călătoriei unde ne aflăm. Priviţi unde ne aflăm acum, da, domnule, la Tragerea a Treia. Observaţi, noi suntem chiar aici la uşa, Venirii Domnului.
E-232 What a lesson! What a lesson, oh, my, at this stage of the journey where we are standing. Look where we're at now, yes, sir, at the Third Pull. Notice, we're right here at the door, of the Coming of the Lord.
E-233 El a fost uns pentru lucrarea aceea, şi încă aştepta după AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dumnezeu trebuie să fi avut destul din aceasta. El a zis, "Să nu mai plângi. Vorbeşte! Eu te trimit."
E-233 He was anointed for the job, and still waiting for THUS SAITH THE LORD. God must just have got enough of it. He said, "Don't cry any more. Speak! I sent you."
E-234 O Dumnezeule, cum ar trebui să fie această Biserică în această dimineaţă! Cu adeverirea perfectă a lui Dumnezeu, cu Stâlpul de Foc şi semnele şi minunile, totul întocmai cum a fost în zilele Sodomei. El a zis că aceasta se va întoarce înapoi.
E-234 O God, what this Church ought to be this morning! With God's perfect vindication, with the Pillar of Fire and the signs and the wonders, everything just like it was in the days of Sodom. He said it would return back.
E-235 Aici este lumea în starea ei. Acolo este naţiunea în starea ei. Acolo este femeia în starea aceea. Acolo este bărbatul în starea aceea. Acolo este biserica în starea aceea. Acolo este totul. Elementele, semnele, farfuriile zburătoare şi totul în ceruri, şi tot felul de lucruri misterioase, şi marea vuieşte, valuri de flux, inimile oamenilor se prăbuşesc, teamă, uluiţi de timp, nenorocire între naţiuni, biserica se leapădă.
E-235 Here is the world in its condition. There is the nation in its condition. There is the women in the condition. There is the man in the condition. There is the church in the condition. There is everything. The elements, the signs, flying saucers and everything in the skies, and all kind of mysterious things, and the sea a-roaring, tidal waves, man's heart failing, fear, perplexed of time, distress between nations, the church falling away.
E-236 Şi omul păcatului se ridică, care se susţine mai presus de toţi; care se numeşte Dumnezeu, cel ce şade în templul lui Dumnezeu, arătându-se, oh, vai, şi a venit la această naţiune. Şi biserica s-a organizat, şi ele toate s-au adunat împreună, ca stricatele curvei, şi totul exact în felul curviei.
E-236 And the man of sin rising up, who upholds himself above all; who is called God, he that sitteth in a temple of God, showing himself, oh, my, and has come to this nation. And the church has organized, and all of them gathered together, as harlots to the whore, and everything exactly in the way whoredom.
E-237 Curvie, ce este aceasta? Le spune femeilor că pot să-şi taie părul, le spune femeilor că pot purta pantaloni scurţi, le spune bărbaţilor că ei pot face aceasta şi ei pot face aceea; şi predicatorii, ei fac aceasta, şi o evanghelie socială şi lucruri. Nu vedeţi voi, este comitere de adulter cu Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu!
E-237 Whoredom, what is it? Telling women they can cut their hair, telling women they can wear shorts, tell men they can do this and they can do that; and the preachers, they do this, and a social gospel and things. Don't you see, it's committing adultery with the true Word of God!
E-238 Şi Dumnezeu ne-a trimis Cuvântul Lui adevărat, nedenominaţional, fără sfori legate de El, şi ne-a dat Stâlpul de Foc, Duhul Sfânt care a fost cu noi acum de treizeci de ani. Şi tot ce El a prezis şi a zis, s-a împlinit exact în felul cum El a zis-o.
E-238 And God has sent us His true Word, undenominational, no strings tied to It, and give us the Pillar of Fire, the Holy Ghost that's been with us now for thirty years. And everything that He has predicted and said, come to pass exactly the way He did it.
E-239 Vorbeşte poporului, şi hai să mergem înainte. Amin. Noi avem un obiectiv, acela-i Slava. Să ne mişcăm spre Ea. Noi ne îndreptăm spre Ţara promisă. "Toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred." "Vorbeşte poporului. Nu am dovedit-o Eu. Nu am avut Eu chiar fotografia Mea făcută printre voi, şi toate celelalte, şi am făcut tot ce putea fi făcut, să dovedesc că Eu sunt cu tine? Nu au publicat revistele, doar cu câteva săptămâni în urmă, articolul, când tu ai zis aici la amvon ce va avea loc aici, şi cu trei luni mai înainte, şi acolo a mers având loc şi adeverind? Chiar ştiinţa ştie despre aceasta. Şi tot ce Eu am făcut, şi tu încă mai aştepţi. Vorbeşte poporului şi mergeţi înainte spre obiectivul vostru." Amin.
E-239 Speak to the people, and let's go forward. Amen. We got an objective, that's Glory. Let's move to It. We're heading to the promised Land. "All things are possible to them that believe." "Speak to the people. Haven't I proved it. Haven't I even had My picture made among you, and everything else, and done everything that could be done, to prove that I'm with you? Doesn't the magazines, just a few weeks ago, pack the article, when you said here at the pulpit what would take place out here, and three months beforehands, and there it went taking place and vindicate? Even the science knows about it. And everything that I've done, and you're still waiting. Speak to the people and go forward to your objective." Amen.
E-240 Nu i-a spus Natan lui David? Natan, profetul, odată şezând, văzându-l pe David regele uns, el a zis, "Fă tot ce este în inima ta, căci Dumnezeu este cu tine." I-a spus lui David, "Fă tot ce este în inima ta. Dumnezeu este cu tine."
E-240 Didn't Nathan tell David? Nathan, the prophet, one time sitting, seeing David the anointed king, he said, "Do all that's in your heart, for God is with you." Told David, "Do all that's in your heart. God is with you."
E-241 Iosua a fost uns să ia ţara pentru Dumnezeu şi pentru poporul lui. Ziua a fost scurtă. El a avut nevoie de mai mult timp pentru lucrarea pentru care a fost uns şi însărcinat să o facă. Iosua, un bărbat, el era uns. Dumnezeu i-a spus, "Aşa cum Eu am fost cu Moise, Eu voi fi cu tine." Amin. "Ţara aceea, Eu le-o voi da. Şi Eu vreau ca tu să mergi acolo şi să cureţi afară pe Amaleciţi, şi-şi pe Hit-... Toţi-toţi ceilalţi, Filistenii şi-şi Fereziţii, şi pe toţi alţii diferiţi, curăţă-i afară. Eu sunt cu tine. Eu voi... Nimeni nu va sta înaintea ta, toate zilele vieţii tale. Nimeni nu te poate deranja. Mergi înainte acolo."
Şi Iosua a scos sabia aceea şi a zis, "Urmaţi-mă!"
E-241 Joshua was anointed to take the land for God and for his people. The day was short. He needed more time for the job that he was anointed and commissioned to do. Joshua, a man, he was anointed. God told him, "As I was with Moses, I'll be with you." Amen. "That land, I'm going to give it to them. And I want you to go over there and clean out the Amalekites, and—and the Hit-… All—all the others, the Philistines and—and the Perizzites, and all the different ones, clean them out. I'm with you. I'll… No man will stand before you, all the days of your life. No man can bother you. Go on in there."
And Joshua drawed that sword and said, "Follow me!"
E-242 Şi el a ajuns acolo, şi aici el se lupta. Şi ce era aceasta? El a fugărit pe duşman. Ei erau grupuri mici aici şi grupuri mici acolo. Când a venit timpul nopţii, ei toţi se strângeau împreună şi se fortificau împreună, şi au venit cu o forţă mai mare împotriva lui. Şi soarele apunea. El avea nevoie de mai multă lumină. Soarele apunea. El nu a căzut pe genunchi să zică, "Doamne Dumnezeule, ce să fac? Ce să fac?" El a vorbit! El a avut o nevoie. El a zis, "Soare, stai liniştit!" El nu s-a plâns pentru nimic. El a poruncit, "Soare, stai liniştit! Eu am nevoie de aceasta. Eu sunt slujitorul Domnului, uns pentru această lucrare, şi eu am o nevoie. Stai liniştit, şi să nu străluceşti... Şi, lună, tu să atârni unde eşti," până când el a dus lupta până la capăt şi a bătut întregul lucru jos. Şi soarele i s-a supus.
E-242 And he got over there, and here he was fighting. And what was it? He routed the enemy. They were little bunches here and little bunches there. When nighttime come, they would all get together and garrison together, and come with a big force against him. And the sun was going down. He needed more light. The sun was going down. He didn't fall on his knees and say, "Lord God, what shall I do? What shall I do?" He spoke! He had a need. He said, "Sun, stand still!" He didn't cry to nothing. He commanded, "Sun, stand still! I've got a need of this. I'm the servant of the Lord, anointed for this job, and I got a need. Stand still, and don't you shine… And, moon, you hang where you're at," till he fought the battle through and whipped the whole thing down. And the sun obeyed him.
E-243 Nu s-a plâns. El a vorbit soarelui, a zis, "Tu să stai liniştit. Soare, atârnă acolo! Şi, lună, tu să stai unde te afli." El nu a strigat, "Doamne, acum ce pot face? Dă-mi mai multă lumină de soare." El avea nevoie de lumină solară, astfel el a poruncit¬o, şi soarele l-a ascultat. Oh, vai! El a poruncit soarelui să stea liniştit.
E-243 No crying out. He spoke to the sun, said, "You stand still. Sun, hang there! And, moon, you stay where you're at." He didn't cry out, "Lord, now what can I do? Give me some more sunlight." He had need of sunlight, so he commanded it, and the sun obeyed him. Oh, my! He commanded the sun to stand still.
E-244 Samson, uns, s-a ridicat, ordinat de Dumnezeu, i-a fost dat un dar de putere, a fost ordinat să distrugă neamul Filistenilor. Ordinat, născut pe pământ, uns de Dumnezeu, să distrugă Filistenii. Şi într-o zi ei l-au prins afară în câmp, fără sabia lui, fără o suliţă. Şi o mie din acei Filisteni cu armură au alergat spre el dintr-o dată. S-a pus el jos şi să zică, "O Doamne, eu aştept după o viziune? O Doamne, ce trebuie să fac? Îndrumă-mă acum ce să fac"? El ştia că avea o nevoie. El nu a găsit nimic decât o falcă veche de măgar, şi el a doborât o mie de Filisteni. Amin!
E-244 Samson, anointed, raised up, ordained of God, given a gift of power, was ordained to destroy the nation of the Philistines. Ordained, born on the earth, anointed of God, to destroy the Philistines. And one day they caught him out in the field, without his sword, without a spear. And a thousand of those armored Philistines run upon him at one time. Did he get down and say, "O Lord, I'm waiting for a vision? O Lord, what must I do? Direct me now what to do"? He knowed he had a need. He found nothing but an old jawbone of a mule, and he beat down a thousand Philistines. Amen!
E-245 El nu a plâns către Dumnezeu. El şi-a folosit darul lui uns. El ştia că el a fost trimis pentru acea lucrare. El ştia că a fost născut pentru aceea. El ştia că a fost uns cu un dar, şi a doborât o mie de Filisteni. El nu a plâns către Dumnezeu. Dumnezeu l-a ordinat şi a adeverit că el era, prin alte lucruri ce el le-a făcut. Şi el a fost adeverit, slujitor uns al lui Dumnezeu, să distrugă Filistenii, şi el a făcut-o. Nu contează care erau împrejurările, el a făcut-o. El nu a cerut nimic. Aceea era treaba lui. Căci, Dumnezeu lucra prin el; a luat acel os de măgar şi a mers să bată Filistenii. Cum...
E-245 He never cried to God. He used his anointed gift. He knowed that he was sent for the job. He knowed he was born for that. He knowed he was anointed with a gift, and he beat down a thousand Philistines. He didn't cry to God. God ordained him and vindicated that he was, by other things that he had done. And he was a vindicated, anointed servant of God, to destroy the Philistines, and he did it. No matter what the circumstances was, he did it. He never asked nothing. That was his job. That, God was dealing through him; picked up that mule bone and go to beating Philistines. How the…
E-246 Păi, o bătaie cu acel lucru, peste una din caschetele acelea de bronz de un ţol şi jumătate ca acelea, ar fi fărâmiţat acel os într-un milion de bucăţi. Şi el a doborât o mie din ei jos, şi i-a omorât, şi încă a stat cu el în mână.
E-246 Why, one lick with that thing, across one of them inch-and-a-half brass skulls like that, would have shattered that bone into a million pieces. And he beat a thousand of them down, and killed them, and still stood with it in his hand.
E-247 Nu a pus întrebări. El nu a plâns. El a vorbit. El i-a fugărit. Oh, vai! "Iau Filistenii, pot să iau Filistenii, Doamne? Eu-eu ştiu că Tu m-ai trimis să o fac, Doamne. Da, Doamne, eu ştiu că Tu m-ai trimis să distrug această naţiune de Filisteni. Acum aici, o mie din ei în jurul meu, şi eu nu am nimic. Ce, ce voi face eu acum, Doamne?" Oh, vai! Nimic nu-l va deranja. El este uns pentru lucrare. Nimic nu este ce poate să te vatăme. Nu, nici un lucru. Aleluia! El doar a luat ce a avut şi a bătut în ei. Aşa este.
E-247 Didn't ask no questions. He didn't cry out. He spoke. He routed them. Oh, my! "Take the Philistine, can I take the Philistines, Lord? I—I know You sent me to do it, Lord. Yes, Lord, I know You sent me to destroy this nation of the Philistines. Now here, a thousand of them around me, and I ain't got nothing. What, what am I going to do now, Lord?" Oh, my! Nothing going to bother him. He's anointed for the work. There is nothing can harm you. No, not one thing. Hallelujah! He just took what he had and beat into them. That's right.
E-248 Când duşmanul l-a îngrădit, a zis, "Acum noi îl prindem între ziduri, noi l-am prins acum. Noi l-am prins aici în interior cu această femeie. Acum noi avem uşa încuiată, peste tot în jur, şi el nu poate ieşi. Noi l-am prins."
E-248 When the enemy fenced him in, said, "Now we get him in the walls, we got him now. We got him on the inside here with this woman. Now we got the door shut, all around everywhere, and he can't get out. We got him."
E-249 Samson nu a strigat, "O Doamne, ei mă au tot împrejmuit cu această denominaţiune." Ha! "Ah, ce mă voi face? Eu m-am unit cu ei. Ce o să fac eu?" El nu a făcut aceea.
E-249 Samson didn't cry out, "O Lord, they got me all fenced in with this denomination." Huh! "Uh, what am I going to do? I've joined up with them. What am I going to do?" He never did that.
E-250 El doar a mers afară, şi a tras jos poarta, şi a pus-o pe umărul lui, şi a plecat cu ea. Amin! El a fost uns pentru acea lucrare. El a fost chemat de Dumnezeu. Nu l-au împrejmuit. Nu, într-adevăr! El a luat porţile cu el. El nu s-a rugat referitor la aceasta. El nu a întrebat pe Dumnezeu dacă să o facă sau nu. Aceasta era chiar în linia de datorie. Amin, amin, amin! Chiar în linia de datorie. "De ce strigi la Mine? Vorbeşte, şi mergi înainte!" Amin! "Nu striga. Vorbeşte!" El a încetat să se plângă şi să scâncească acum. Ar trebui să fie suficient de bătrân să vorbească. Aşa este. El ştia că darul lui de putere uns putea distruge orice Filistean care stătea înaintea lui. Amin.
E-250 He just walked out, and pulled down the gate, and put it on his shoulder, and walked away with it. Amen! He was anointed for the job. He was called of God. Didn't fence him in. No, indeedy! He took the gates with him. He didn't pray about it. He didn't ask God whether to do it or not. It was right in the line of duty. Amen, amen, amen! Right in the line of duty. "Why cry to Me? Speak, and go on!" Amen! "Don't cry. Speak!" He done quit whining and whimpering now. Ought to be old enough to speak. That's right. He knew his anointed gift of power could destroy any Philistine that stood before him. Amen.
E-251 Dar noi nu ştim asta, vedeţi. Noi încă suntem copilaşi, şi cu o sticlă în gura noastră.
E-251 But we don't know that, you see. We're still little babies, and with a bottle in our mouth.
E-252 El o ştia, el ştia că Dumnezeu l-a crescut pentru scopul acela, şi acolo nu era nimic să stea înaintea lui, în toate zilele vieţii lui. Nimic nu-l putea distruge. El a fost crescut pentru scopul acela, cum era Moise. Nimic nu urma să-l oprească. Nici Amaleciţi sau nimic altceva nu-l putea opri. El era pe drum spre ţara promisă. Samson ştia că el era pe drum.
E-252 He knew it, he knowed that God raised him up for that purpose, and there was nothing going to stand before him, all the days of his life. Nothing could destroy him. He was raised for that purpose, like Moses was. Nothing going to stop him. No Amalekites or nothing else can stop him. He's on the road to the promised land. Samson knew he was on the road.
E-253 Iosua ştia că va lua ţara. El a fost adeverit. Cuvântul lui Dumnezeu a promis-o, şi Duhul Sfânt era acolo adeverind-o.
E-253 Joshua know he was taking the land. He was a vindicated. God's Word promised it, and the Holy Ghost was there vindicating it.
E-254 El era pe drumul lui, aşa că acolo nu era nimic să stea în calea lui. Nu, domnule. Chiar în linia de datorie, cu Dumnezeu, acolo nu era nimic să stea în calea lui. Aşa că el doar a luat porţile şi le-a pus pe umăr, cântăreau vreo patru sau cinci tone, şi a urcat sus pe vârful dealului şi s-a aşezat jos pe ele. Nimic nu stătea în calea lui. El avea un dar uns de la Dumnezeu. El nu a trebuit să strige, "Doamne, ce trebuie să fac acum?" El era deja uns să o facă. Aceea era AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Scapă-te de ei!" Aleluia! "Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] "Scapă-te de ei! Eu te-am crescut pentru scopul acela." Amin.
E-254 He was on his road, so there was nothing going to stand in his way. No, sir. Right in the line of duty, with God, there was nothing going to stand in his way. So he just picked up the gates and put them on his shoulder, weighed about four or five tons, and walked up on top of the hill and sat down on them. Nothing going to stand in his way. He had an anointed gift from God. He didn't have to cry out, "Lord, what must I do now?" He was already anointed to do it. That was THUS SAITH THE LORD, "Get rid of them!" Hallelujah! "Get rid of them! I've raised you up for that purpose." Amen.
E-255 "Ce trebuie să fac, Doamne? Ah, ce voi face eu aici la Marea Roşie?"
E-255 "What must I do, Lord? Uh, what am I going to do here at the Red Sea?"
E-256 "Nu ţi-am spus Eu că Eu ţi-am dat un munte ca un semn aici afară? Tu vii înapoi la acel munte, şi tu vei duce pe aceşti copii în ţară. Nu te-am chemat Eu pentru scopul acela? De ce te îngrijorezi de altceva ce stă în cale? Vorbeşte, şi începe să te mişti!" Amin şi amin! "Da, Eu te-am chemat pentru acest scop."
E-256 "Didn't I tell you that I gave you a mountain for a sign out here? You are coming back to that mountain, and you're going to take these children to the land. Didn't I call you for that purpose? What are you worried about anything else stand in the way? Speak, and start moving!" Amen and amen! "Yeah, I called you for this purpose."
E-257 David, el ştia că era uns, şi era adeverit să fie un ţintaş bun. El ştia că ei ştiau că el era un ţintaş bun. David era uns. El o ştia. Şi când el a stat înaintea lui Goliat, el nu s-a plâns, "O Dumnezeule, ce trebuie să fac acum? Aşteaptă, trebuie eu-eu... eu ştiu ce Tu ai făcut în timpurile trecute. Tu, Tu m¬ai lăsat să omor un urs, şi Tu mai lăsat să omor un leu. Dar cum este cu acest Goliat de-acolo?" Ha! El nu a făcut asta. El doar a vorbit. Ce a spus el? "Tu vei fi cum erau ei, în ochii tăi." El a vorbit şi a mers înainte.
E-257 David, he knew he was anointed, and was a vindicated to be a good shot. He knowed that they knowed he was a good shot. David was anointed. He know it. And when he stood before Goliath, he never cried, "O God, what must I do now? Wait, must I—I… I know what You did in the times past. You, You let me kill a bear, and You let me kill a lion. But what about this Goliath out there?" Huh! He never did that. He just spoke. What did he say? "You will be like they were, in your eyes." He spoke and went forward.
E-258 El nu s-a rugat o rugăciune. El nu a jertfit nimic. El a ştiut că el era uns. Amin. El era uns, şi praştia aceea a dovedit felul corect de lucru. El avea credinţă în ungerea lui. El avea credinţă că Dumnezeu putea îndrepta acea piatră chiar drept în mijlocul acelui coif acolo, unde era singurul loc ce putea fi lovit. El stătea acolo.
E-258 He never prayed a prayer. He never offered nothing. He knowed he was anointed. Amen. He was anointed, and that slingshot had proved the right kind of a thing. He had faith in his anointing. He had faith that God could direct that rock right straight in the middle of that helmet there, where the only place could be hit. He was standing there.
E-259 El ştia că el era un ţintaş bun. Amin. [Fratele bate din palme o dată – Ed.] El ştia că Dumnezeu l-a făcut aşa. [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon.] Amin. El ştia că a omorât un leu, el ştia că el a omorât un urs, dar aceea era cu posesia pământească a tatălui său. Aici este posesia Tatălui său Ceresc! Amin. El nu s-a pus jos, "Trebuie... Ce trebuie să fac acum, Doamne?" El a vorbit şi a zis, "Tu vei fi ca leul şi ursul, şi aici vin eu." Amin! Slavă lui Dumnezeu! Da, domnule. El a vorbit şi a mers înainte să-l întâmpine pe acest Goliat. Oh, vai!
E-259 He knowed he was a good shot. Amen. He knowed God made him that. Amen. He knowed he had killed a lion, he knowed he had killed a bear, but that was with his earthly father's possession. Here is his Heavenly Father's possession! Amen. He didn't get down, "Must… What must I do now, Lord?" He spoke and said, "You will be like the lion and the bear, and here I come." Amen! Glory to God! Yes, sir. He spoke and went forward to meet this Goliath. Oh, my!
E-260 Indiferent de mărimea lui! El era un ins mic, cu arătare roşcovană, ştiţi. El nu era prea mare. El nu era prea chipeş să-l priveşti, un fel de ins mititel. Biblia a zis că el era roşcovan. Acum, indiferent de mărimea lui şi aşa zisa lui abilitate să facă aşa.
E-260 Regardless of his size! He was a little, ruddy-looking fellow, you know. He wasn't very big. He wasn't very handsome to look at, little bitty drawed-up sort of a fellow. The Bible said he was ruddy. Now, regardless of his size and his so-called ability to do so.
E-261 Ştiţi, episcopul i-a zis, a zis, "Acum uite aici, fiule, omul acela este un teolog. Vezi, el este un luptător. El a fost născut un luptător şi el este un... El a fost un luptător, din tinereţea lui; şi tu nu eşti potrivit pentru el." Şi fraţii lui au zis, "Oh, tu afurisitule. Vii aici afară să faci un astfel de lucru ca acela, pleacă înapoi acasă."
E-261 You know, the—the bishop told him, said, "Now look here, son, that man is a theologian. See, he is a fighter. He was born a fighter and he's a… He's been a fighter, from his youth; and you're no match for him." And his brothers said, "Oh, you naughty thing. Come out here to do such a thing as that, get on back home."
E-262 Aceea nu l-a deranjat. De ce? El ştia că el era uns. "Dumnezeul care m-a izbăvit de leu, Dumnezeul care m-a izbăvit de labele acelui urs, El mai mult decât atât, mă va izbăvi de acel Filistean. Iată-mă că vin. Eu te întâmpin în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel." Amin. Nu a trecut prin rugăciune; el deja a trecut prin rugăciune. Dumnezeu l-a trecut prin rugăciune înainte de întemeierea lumii. El a fost uns pentru lucrarea aceea. El a trebuit să vorbească şi să meargă înainte. Aceea era tot ce era de făcut cu aceasta, doar să vorbească şi să meargă înainte. Oh, aceea era tot ce era de aceasta. Oh! El nu a...
E-262 That didn't bother him. Why? He knew he was anointed. "The God that delivered me from that lion, the God that delivered me from the paws of that bear, He'll more than that, deliver me from that Philistine. Here I come. I meet you in the Name of the Lord God of Israel." Amen. Didn't pray through; he was already prayed through. God prayed him through before the foundation of the world. He was anointed for the job. He had to speak and go forward. That's all there was to do about it, just speak and go forward. Oh, that's all there was to it. Oh! He didn't…
E-263 Despre fraţii lui denominaţionali, acei batjocoritori stând acolo, de asemenea, voi ştiţi. Oh, da. Ei stăteau acolo zicând, batjocorind şi făcând haz, şi ziceau... Fraţii lui, voi ştiţi, şi ziceau, "Ah, ah, ah, tu nu poţi. Tu, tu doar eşti afurisit." Aceea nu l-a mişcat nici un pic. "Tu vrei să fii deosebit de altcineva. Tu doar vrei să te arăţi." Dacă aceea ar fi fost să se arate, aceasta ar fi fost aşa. Dar ei se uitau numai la partea intelectuală.
E-263 About his denominational brothers, them scoffers standing there, too, you know. Oh, yes. They were standing there saying, scoffing and making fun, and saying… His brothers, you know, and say, "Ah, ah, ah, you can't. You, you're just naughty." That didn't move him a bit. "You want to be different from somebody else. You just want to show off." If that had been showing off, it'd a-been so. But they only looked at the intellectual side.
E-264 David ştia că uleiul de ungere era pe el. Amin. Nu făcea nici o deosebire pentru el. El a zis, "Acel Filistean va fi ca ursul şi leul, astfel iată eu vin." El a prezis-o înainte de a se întâmpla. Ce a făcut el? El a omorât ursul. El a omorât leul. El a doborât leul cu... Cu ce? Cu-cu praştia, şi a luat un cuţit, şi apoi ursul. Leul, el a omorât leul cu un cuţit. Acela-i acelaşi lucru cum a făcut cu Goliat. El l-a doborât cu o piatră, şi ia scos sabia, şi i-a tăiat capul lui jos, chiar acolo înaintea acesteia. Ce a prezis el înainte de a se întâmpla? "Şi tu vei fi cum sunt ei." De ce? El a vorbit cuvântul că va fi, şi apoi a mers înainte să-l facă să fie împlinit. Amin. Oh, frate! El a vorbit, şi a preluat situaţia în ziua aceea.
E-264 David knowed the anointing oil was on him. Amen. Didn't make any difference to him. He said, "That Philistine will be like the bear and lion, so here I come." He predicted it before it happened. What did he do? He killed the bear. He killed the lion. He knocked the lion down with… What with? With the—with the slingshot, and took a knife, and then the bear. Lion, he killed the lion with a knife. That's the same thing he done Goliath. He knocked him down with a rock, and pulled up his sword, and cut his own head off, right there before it. What did he predict before it happens? "And you will be as they are." Why? He spoke the word that it would be, and then went forward to make it be fulfilled. Amen. Oh, brother! He spake, and took over the situation that day.
E-265 Dacă a existat un timp când omul ar trebui să vorbească, acesta-i acum. În încheiere, doar următoarele câteva minute dacă puteţi doar să suportaţi încă câteva minute. Eu mai am câteva lucruri notate aici, ceva Scripturi la care vreau să ajung.
E-265 If there ever was a time that man should speak, it's now. Closing, just the next few minutes if you can just bear a few minutes longer. I got some more things wrote down here, some Scriptures I want to get to.
E-266 Petru nu a plâns, când a găsit un om care avea credinţă suficientă să fie vindecat, zăcând la poarta numită Frumoasă. El nu s-a pus jos să aibe o rugăciune toată noaptea, şi, sau o rugăciune de toată ziua, o mare, rugăciune lungă, şi să zică, "Doamne, eu Te rog acum să ajuţi acest olog sărman. Eu văd că el are credinţă. Eu ştiu că el este un credincios. Şi eu l-am întrebat, şi el-el... Eu-eu-eu... El a zis că are credinţă, el va crede ce i-am spus. Şi eu i-am spus despre... despre ce ai făcut Tu, şi eu-eu doar mă gândesc acum, Doamne, căci-căci... Poţi Tu să-mi dai un AŞA VORBEŞTE DOMNUL pentru el?"
E-266 Peter never cried, when he found a man that had faith enough to be healed, laying at the gate called Beautiful. He never got down and had an all-night's prayer, and, or an all-day's prayer, a big, long prayer, and said, "Lord, I pray You now that You'll help this poor lame man. I see that he's got faith. I know he's a believer. And I've asked him, and he—he… I—I—I… He said he had faith, he would believe what I told him. And I've told him about the… about what You did, and I—I just think now, Lord, that—that… Can You give me a THUS SAITH THE LORD for him?"
E-267 Nu, el ştia că el era apostol uns. El ştia că Isus Cristos l-a însărcinat. "Vindecaţi bolnavii, înviaţi morţii, curăţiţi leproşii, scoateţi draci. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi." El a zis, "Petru, du-te fă aceea!" El nu a trebuit să se roage. El a fost însărcinat.
E-267 No, he knew that he was anointed apostle. He knowed that Jesus Christ commissioned him. "Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out devils. As freely as you received, freely give." He said, "Peter, go do that!" He didn't have to pray through. He was commissioned.
E-268 Ce a spus el? El a zis, "În Numele lui Isus Cristos!" El a vorbit Numele lui Isus Cristos, şi omul doar zăcea acolo. Şi el l¬a ridicat de mână, şi a zis, "Ridică-te în picioare!" Şi el l-a ţinut acolo până când oasele încheieturilor au primit tărie, şi a început să umble. De ce? El nu a avut o noapte întreagă de adunare de rugăciune. El nu a plâns către Dumnezeu. El ştia pozitiv, de pe buzele lui Isus Cristos, el era uns pentru lucrarea aceasta. Da. El a vorbit şi l-a ridicat, căci el ştia că el era apostol uns pentru scopul acela.
E-268 What did he say? He said, "In the Name of Jesus Christ!" He spoke the Name of Jesus Christ, and the man just laid there. And he picked him up by the hand, and said, "Stand up on your feet!" And he held him there till his ankle bones got strength, and he started walking. Why? He never had an all-night's prayer meeting. He never cried out to God. He knew positive, from the lips of Jesus Christ, he was anointed for this work. Yeah. He spake and raised him up, for he knowed he was anointed apostle for the purpose.
E-269 Oamenii care au stat în umbra lui nu au zis, "Oh, vino, apostol Petru, şi plângi peste noi, şi roagă-te rugăciunea de credinţă pentru noi, către Dumnezeu." Nu, nu, ei nu au zis aceea. Ei ştiau că el era apostol uns şi adeverit de Dumnezeu. Aşa că ei au zis, "Doar lasă-ne să ne aşezăm în umbra lui. Tu nu trebuie să spui un cuvânt. Noi o ştim. Noi o credem." Viaţă în ei! Apostolul nu putea ajunge la ei toţi. Şi ei, înşişi, ei sunt o parte din aceasta.
E-269 The people that laid in his shadow never said, "Oh, come, apostle Peter, and cry over us, and pray the prayer of faith for us, to God." No, no, they never said that. They knew he was anointed and a vindicated apostle of God. So they said, "Just let us lay in his shadow. You don't have to say a word. We know it. We believe it." Life within them! The apostle couldn't get to them all. And they, themselves, they're a part of it.
E-270 Moise a zis, "Nu numai eu sunt cel care merge. Noi toţi mergem." Noi toţi avem ceva de făcut. Noi toţi trebuie să fim unşi.
E-270 Moses said, "It's just not me going. We're all going." We all got something to do. We've all got to be anointed.
E-271 Şi ei au văzut apostolul acela stând acolo, şi l-au văzut vindecând pe omul bolnav şi făcând lucrurile care le-a făcut. Ei ştiau că el nu putea ajunge la ei. Au zis, ei nu au zis, "Petru, vino şi-şi fă o rugăciune, şi aşteaptă acum până când ai AŞA VORBEŞTE DOMNUL, şi vino şi spune-mi. Vezi ce spune Domnul." Ei au zis, "Dacă putem măcar să stăm în umbra lui, căci tocmai Dumnezeul care era în Isus Cristos este în el, şi noi vedem acelaşi lucru făcut. Astfel ei au atins marginea hainei lui Isus şi au stat în umbra Lui, şi Isus este în acest om. Dacă umbra aceea poate reflecta peste noi, noi vom fi vindecaţi."
E-271 And they seen that apostle standing there, and seen him heal the sick man and do the things he did. They know he couldn't get to them. Said, they never said, "Peter, come and—and offer prayer, and wait now until you got THUS SAITH THE LORD, and come tell me. See what the Lord says." They said, "If we can only lay in his shadow, because the very God that was in Jesus Christ is in him, and we see the same thing doing. So they touched the border of Jesus' garment and laid in His shadow, and Jesus is in this man. If that shadow can reflect upon us, we'll be healed."
E-272 Şi Biblia a zis că fiecare din ei au fost vindecaţi. Nu adunare de toată noaptea, zicând, "Doamne, dacă eu merg să stau în umbrele acestui apostol?" Nu, ei o ştiau. Lumina i-a atins. Inimile lor erau pline. Credinţa lor era dezlegată. Amin. Ei au crezut-o. Ei au văzut-o. Batistele lui Pavel, în acelaşi fel.
Acum în încheiere.
E-272 And the Bible said every one of them was healed. No all-night's prayer meeting, saying, "Lord, if I go lay in the shadows of this apostle?" No, they knew it. The Light had struck them. Their hearts was full. Their faith was let loose. Amen. They believed it. They had seen it. Paul's hankies, the same way.
Now, in closing.
E-273 Isus nu a plâns când i-au adus băiatul maniac la El, care avea epilepsie, căzând în foc. El nu a zis, "Tată, Eu sunt Fiul Tău, şi acum Tu M-ai trimis aici să fac aşa-şi-aşa, şi aşa. Pot Eu să vindec acest băiat?" El nu a zis. El a zis, "Ieşi afară din el, Satan!" El a vorbit, şi băiatul s-a făcut bine.
E-273 Jesus never cried when they brought the maniac boy to Him, that had epilepsy, falling into the fire. He never said, "Father, I'm Your Son, and now You sent Me here to do so-and-so, and so. Can I heal this boy?" He never said. He said, "Come out of him, Satan!" He spoke, and the boy was made well.
E-274 Când El a întâlnit pe Legiune, cu două mii de draci în el, nu Isus a plâns. Dracii erau cei care au plâns, "Dacă Tu ne vei scoate afară," oh, vai, "lasă-ne să mergem în turma aceea de porci."
E-274 When He met Legion, with two thousand devils in him, it wasn't Jesus a crying. It was the devils a crying, "If You're going to cast us out," oh, my, "suffer us to go in that herd of swine."
E-275 Isus nu a zis, "Acum, Tată, sunt Eu în stare să fac aceasta?" El a zis, "Ieşiţi afară din el," şi dracii şi-au luat zborul. Sigur, El ştia că El era Mesia.
E-275 Jesus never said, "Now, Father, am I able to do this?" He said, "Come out of him," and the devils took their flight. Sure, He knowed He was the Messiah.
E-276 La mormântul lui Lazăr, el era mort de patru zile. Ei au zis, "Dacă Tu ai fi fost aici, Doamne, el nu ar fi murit."
E-276 At the grave of Lazarus, he had been dead four days. They said, "If You would have been here, Lord, he would not have died."
E-277 El a zis, "Eu sunt învierea şi Viaţa." Amin! Nu unde, când, sau cum. "Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi el va trăi." Amin. El ştia Cine era El. El ştia ce era El. El ştia că El era Emanuel. El ştia că El era învierea. El ştia că El era Viaţa. El ştia că în El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupeşte. El i-a văzut pe acei oameni mici acolo, şi El a văzut ce I-a spus Dumnezeu atunci să facă, şi acolo era El. El a mers acolo jos.
E-277 He said, "I am the resurrection and Life." Amen! Not where, when, or how. "He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live." Amen. He knowed Who He was. He knowed what He was. He knowed that He was Emmanuel. He knowed He was the resurrection. He knowed He was Life. He knowed that in Him dwelt the fullness of the Godhead bodily. He seen them little people there, and He had seen that what God had told Him then to do, and there He was. He went down there.
E-278 El nu a zis, "Acum, aşteaptă, Eu voi îngenunchia aici jos. Voi toţi îngenunchiaţi şi rugaţi-vă." El a zis, "Voi credeţi că Eu sunt în stare să fac aceasta?" Amin. El a cerut-o.
E-278 He never said, "Now, wait, I'll kneel down here. All of you kneel down and pray." He said, "You believe that I am able to do this?" Amen. He asked for it.
E-279 Acesta nu era El; erau ei. "Da, Doamne, eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care urma să vină în lume." Oh, vai! Acolo este El identificat. Ceva a trebuit să se întâmple.
E-279 It wasn't Him; it was them. "Yea, Lord, I believe that You're the Son of God that was to come into the world." Oh, my! There He is identified. Something has got to happen.
E-280 Lazăre, vino afară!" El a vorbit, şi un om mort a ieşit. Nu, "pot Eu?" El doar a vorbit. Când credinţa a fost îndeplinită, lucrul s-a întâmplat.
E-280 "Lazarus, come forth!" He spoke, and a dead man come forth. Not, "can I?" He just spoke. When the faith was met, the thing happened.
E-281 El vorbeşte, El a vorbit, şi orbul a văzut, ologul a umblat, surdul a auzit, dracii au strigat şi au ieşit, cel mort a fost înviat, totul. De ce? El nu s-a rugat. El a fost uns Mesia. El era acel Mesia. El ştia că El era. El îşi cunoştea poziţia Lui. El ştia ce a fost trimis să facă. El ştia că Tatăl L-a identificat să fie Mesia, pentru credincios. Şi când El a întâlnit pe acel credincios cu credinţă, El doar a vorbit Cuvântul. Dracii s-au risipit. Da, domnule. "Vorbeşte! Nu plânge. Vorbeşte!" Amin.
E-281 He speak, He spoke, and the blind saw, the lame walked, the deaf heard, devils screamed and come out, the dead was raised up, everything. Why? He didn't pray through. He was anointed the Messiah. He was that Messiah. He knew He was. He knew His position. He knowed what He was sent to do. He knowed that the Father had identified Him to be the Messiah, to the believer. And when he met that believer with faith, He just spoke the Word. Devils scattered. Yes, Sir. "Speak! Don't cry. Speak!" Amen.
E-282 Şi El îşi cunoştea drepturile Lui date de Dumnezeu, dar noi nu. El ştia ce era El. Noi nu ştim.
E-282 And He knew His God-given rights, but we don't. He knew what He was. We don't.
E-283 Moise a uitat. Samson a înţeles. Alţii au înţeles. Iosua a înţeles. Moise a uitat. Dumnezeu a trebuit să-i atragă atenţia la aceasta. El a zis, "De ce strigi către Mine? Eu te-am trimis să faci lucrarea. Vorbeşte, şi mergi înainte spre obiectivul tău. Eu ţi-am spus că vei veni la acest munte. Ia copiii aceia şi condu-i înainte. Doar vorbeşte. Mie nu-mi pasă ce este în calea ta, dă-l la o parte din cale. Eu îţi dau autoritate să o faci. Eu am vorbit... Tu ai vorbit muşte şi purici, şi creaţie, şi lucruri ca acelea. Acum de ce strigi la Mine? De ce vii la Mine, strigând aceste lucruri? Doar vorbeşte şi priveşte-o mişcându-se, asta-i tot." Oh, vai! Oh, cum îmi place aceasta!
E-283 Moses had forgot. Samson understood. Others understood. Joshua understood. Moses forgot. God had to call his attention to it. He said, "Why you crying to Me? I sent you to do the job. Speak, and go on to your objective. I told you you'd come to this mountain. Take them children and lead them on. Just speak. I don't care what's in your way, move it out of the way. I give you authority to do it. I spoke… You've spoke flies and fleas, and creation, and things like that. Now what are you hollering to Me about? Why you coming to Me, hollering these things? Just speak and watch it move, that's all." Oh, my! Oh, how I love it!
E-284 Aici, Isus, tot ce a spus El, El doar a vorbit Cuvântul, şi a fost aşa. Dumnezeu L-a adeverit corespunzător a fi Fiul Său. "Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea. De El să ascultaţi."
E-284 Here, Jesus, everything that He said, He just spoke the Word, and it was so. God properly had a vindicated Him to be His Son. "This is My beloved Son in Whom I'm well pleased. Hear ye Him."
E-285 Priviţi-L. Îmi place aceasta. Cât de vitejeşte, cât de măreţ a stat El înaintea criticilor Lui. Amin. El a zis, "Distrugeţi acest templu, şi Eu voi ruga pe Tatăl şi să văd ce face El referitor la aceasta"? "Distrugeţi acest templu, şi Eu îl voi învia din nou, în trei zile." Nu, "Eu sper să; Eu voi încerca să." "Eu o voi face!" De ce? Scriptura a zis aşa.
E-285 Watch Him. I like this. How bravely, how majestically He stood before His critics. Amen. He said, "Destroy this temple, and I'll pray the Father and see what He does about it"? "Destroy this temple, and I'll raise it up again, in three days." Not, "I hope to; I'm going to try to." "I will do it!" Why? The Scripture said so.
E-286 Aceeaşi Scriptură care a zis Acă El va învia trupul Lui, ne dă autoritatea, Puterea. Amin! "In Numele Meu ei vor scoate draci, ei vor vorbi în limbi noi; dacă vor lua şerpi în mână, sau vor bea lucruri de moarte, nu-i va vătăma; dacă-şi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşa."
"De ce strigi la Mine? Vorbeşte, şi mergi înainte." Oh, vitejeşte eu...
"Distrugeţi acest templu, Eu îl voi ridica din nou." Oh!
E-286 The same Scripture that said He would raise up His body, give us the authority, the Power. Amen! "In My Name they shall cast out devils, they'll speak with new tongues; if they take up serpents, or drink deadly things, it won't harm them; if they lay their hands on the sick, they shall recover."
"Why cry unto Me? Speak, and go forward." Oh, bravely I…
"Destroy this temple, I'll raise it up again." Oh!
E-287 Şi amintiţi-vă acum, (noi încheiem), acesta era acelaşi El. El a fost Cel ce a zis, în Ioan 14:12, cel... "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Este corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El era Cel ce a zis aşa.
E-287 And remember now, (we're closing), it was that same He. It was He that said, in John 14:12, the… "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] It was He that said so.
E-288 Acesta era Isus, în Marcu 11:24, care a zis, "Dacă ziceţi către acest munte," nu dacă vă rugaţi la muntele acesta. "Dacă ziceţi către acest munte, 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus se va împlini, voi puteţi avea ce aţi spus." Acum voi, dacă o ziceţi doar cu presupunere, aceasta nu se va întâmpla. Dar dacă ceva în voi, care este că tu eşti-tu eşti uns pentru lucrare, şi vei cunoaşte că este voia lui Dumnezeu să o faci, şi o vei spune, aceasta trebuie să se întâmple. "Dacă voi..."
E-288 It was Jesus, in Mark 11:24, that said, "If you say to this mountain," not if you pray to this mountain. "If you say to this mountain, 'be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said." Now you, if you say it just presumptuously, it won't happen. But if something in you, that's you're—you're anointed for the job, and will know that it's the will of God to do it, and will say it, it's got to happen. "If ye…"
E-289 El a fost Cel ce a zis aceasta. "Dacă rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ce voiţi şi vi se va face." Oh, vai! Oh, vai! Vedeţi ce vreau să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-289 It was He that said this. "If ye abide in Me, and My Words abide in you, ask what you will and it shall be done to you." Oh, my! Oh, my! You see what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-290 Scuzaţi aceasta, însă aceasta doar vine sus în mine. Eu trebuia să o spun. El a fost Cel ce a zis, în ziua aceea acolo sus, în lăuntrul acelei păduri, "Tu nu ai nici un vânat." Şi el a creat trei veveriţe stând acolo înaintea noastră. Ce este aceasta? Doar vorbind cuvântul, zicând, "Ele vor fi acolo, şi acolo, şi acolo," şi acolo erau ele. El a fost Cel ce a făcut aceea.
E-290 Pardon this, but it's just coming up in me. I got to say it. It was He that said, that day up there, inside of that woods, "You have no game." And He created three squirrels standing there before us. What is it? Just speaking the word, say, "They'll be there, and there, and there," and there they was. It was He that did that.
E-291 Charlie, Rodney, El era Acela jos acolo în Kentucky; şi Nellie, Margie, şi restul din voi. Acesta era El, acelaşi Dumnezeu care era acolo în urmă şi i-a vorbit lui Moise, a zis, "De ce te plângi la Mine? Vorbeşte cuvântul!" Acesta era El care le-a adus în existenţă. Acesta-i El. Acesta-i EL Oh, vai!
E-291 Charlie, Rodney, It was He down there in Kentucky; and Nellie, Margie, and the rest of you. It was He, that same God that was back there and spoke to Moses, said, "Why do you cry to Me? Speak the word!" It was He that brought them into existence. It's He. It's Him. Oh, my!
E-292 Acesta era El care a dat viziunea cam cu un an în urmă, care a zis că noi vom merge acolo, şi aceste Şapte Peceţi, şi cum o să fie acolo un-un-un-un tunet mare care va începe aceasta, şi ele vor fi în forma unei piramide. Şi acolo Look rev-... Revista Life a publicat-o, atârnând pe perete înăuntru acolo. El a fost Cel care a zis-o.
E-292 It was He that give the vision about a year ago, that said we would go over there, and these Seven Seals, and how there would be a—a—a—a great thunder that would start it off, and they would be in the shape of a pyramid. And there the Look mag-… Life magazine's packed it, hanging on the wall in there. It was He that said that.
E-293 Acesta era El, în seara aceea când eu mergeam jos pe drumul acela şi l-am văzut pe acel şarpe mamba aproape să-l prindă pe fratele meu. Şi El a zis, "Tu ai dat... ţi s-a dat Putere să-l legi, sau pe oricare din restul lor." Acesta era El care a spus asta.
E-293 It was He, that night when I was going down that road and seen that big mamba snake about to get my brother. And He said, "You've give… been given Power to bind him, or any of the rest of them." It was He that said that.
E-294 Pentru soţia mea mică căruntă care şade acolo în spate. Acesta era El în dimineaţa aceea, care m-a trezit acolo în cameră, şi a stat în colţ, zicând, "Să nu te temi să faci orice, sau să mergi oriunde, sau să spui orice, căci Prezenţa lui Isus Cristos care niciodată nu dă greş este cu tine oriunde mergi."
E-294 To my little gray-headed wife sitting back there: It was He that morning, that woke me up there in the room, and stand in the corner, said, "Don't fear to do anything, or go anywhere, or say anything, for the never-failing Presence of Jesus Christ is with you wherever you go."
E-295 Acesta era El acolo sus în Sabino Canyon, cu vreo trei luni în urmă, când mă rugam, întrebându-mă ce urma să se întâmple. Eu stăteam acolo, şi o sabie mi-a căzut în mână, şi a zis, "Aceasta este Sabia Regelui." Acesta era El.
E-295 It was He up yonder in Sabino Canyon, about three months ago, when I was praying, wondering what was going to happen. I was standing there, and a sword dropped in my hand, and said, "This is the King's Sword." It was He.
E-296 Acesta a fost El care mi-a spus, "Aşa cum Am fost cu Moise, aşa te voi trimite Eu."
E-296 It was He that said to me, "As I was with Moses, so I'll send you."
E-297 Acesta era El care mi-a zis, cu treizeci de ani în urmă, jos la râu acolo, fiind un băieţaş. Stând acolo ca un mic predicator, pe râu, cu treizeci de ani în urmă, stând acolo când Lumina aceea, acelaşi Stâlp de Foc, a venit jos din ceruri şi a stat acolo, şi a zis, "Aşa cum Eu l-am trimis pe Ioan Botezătorul să premeargă prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va premerge a Doua Venire," la toată lumea. Cum poate fi aceasta, când propriul meu păstor a râs şi şi-a bătut joc de aceasta? Dar s-a întâmplat chiar exact în acel fel. Acesta a fost El care a zis-o. Da, domnule!
E-297 It was He that said to me, thirty years ago, down on the river yonder, as a little boy. Standing there as a little preacher, on the river, thirty years ago, standing there when that Light, the same Pillar of Fire, come down from the heavens and stood there, and said, "As I sent John the Baptist to forerun the first coming of Christ, your Message shall forerun the Second Coming," to all the world. How could it be, when my own pastor laughed and made fun of it? But it happened just exactly that way. It was He that said it. Yes, sir!
E-298 Oh, cum a fost El care a zis în profeţie, la viziune, "Aceasta se va împlini." A fost El care a zis, "Dacă unul printre voi profeţeşte, sau vede o vedenie, şi o spune, şi se împlineşte, atunci amintiţi-vă că acesta nu-i el, acesta sunt Eu. Eu sunt cu el." Oh, vai! Cum aş putea merge mai departe, şi să spun că este El, este El, este El!
E-298 Oh, how it was He that said in prophecy, to the vision, "It shall come to pass." It was He that said, "If one among you prophesies, or sees a vision, and tells it, and it comes to pass; then remember it's not him, it's Me. I am with him." Oh, my! What could I go on, and say it's He, it's He, it's He!
E-299 Acesta-i El care a coborât. Apoi le-am spus că Stâlpul de Foc era jos acolo la râu, şi ei nu au putut s-o creadă. Acesta era El acolo jos printre noi, când predicatorul acela Baptist, înaintea a treizeci de mii de oameni în seara aceea, în Coloseumul Sam Houston, când acel Înger al Domnului I s-a luat fotografia, stând acolo. Acesta era El, acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-299 It's He that come down, when I told them that the Pillar of Fire was down there on the river, and they couldn't believe it. It was He down there amongst, when that Baptist preacher, before thirty thousand people that night, in the Sam Houston Coliseum, when that Angel of the Lord had His picture taken, standing there. It was He, the same yesterday, today, and forever.
E-300 El a fost Acela care a prezis unde să fie aceste lucruri. El a fost Acela care a zis aceasta. El a fost Cel ce a făcut aceste lucruri. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. El a făcut totul chiar exact cum a zis El că El o va face. Amin.
E-300 It was He that foretold where these things to be. It was He that said this. It was He that done these things. He's the same yesterday, today, and forever. He's done everything just exactly like He said He would do it. Amen.
E-301 De ce să aştept eu? Dumnezeu a adeverit Cuvântul. Acesta¬i Adevărul. Haideţi să călătorim. Haideţi să umblăm. Haideţi să mergem în umblarea Domnului, lăsând la o parte toate îndoielile, toate păcatele. Curăţiţi casa, frecaţi-o.
E-301 Why should I wait? God has a vindicated the Word. It's the Truth. Let's journey. Let's walk. Let's go on the walk of the Lord, laying aside all doubts, all sins. Clean up the house, scrub it up.
E-302 Aşa cum viziunea lui Junior Jackson a zis, nu a mai rămas nimic decât candele; sau visul lui, dacă el şade aici. Nimic nu a mai rămas decât candele, şi ele aveau benzi de aur în jurul lor, în visul pe care mi l-a dat seara trecută. Oh, vai!
E-302 As Junior Jackson's vision said, there wasn't nothing left but lamps; or his dream, if he's sitting here. Nothing left but lamps, and they had gold bands around them, in the dream that he give me the other night. Oh, my!
E-303 Frate Collins, să nu te îngrijorezi despre acel peşte. El era alb. Tu doar nu ai ştiut cum să-l mânuieşti.
E-303 Brother Collins, don't worry about that fish. It was white. You just didn't know how to handle it.
E-304 Lasă la o parte toate celelalte contrare la Acesta. Aminteşte-ţi, acesta este Adevăr, indiferent cât de fanatic se pare Acesta, şi orice altceva, uneori. Mergi drept înainte cu El. El este Duhul Sfânt. Acelaşi Dumnezeu care a înviat pe Isus Cristos din morţi, Acelaşi care poate vorbi lucruri în existenţă, Acelaşi care a trăit în zilele lui Moise, este acelaşi astăzi.
E-304 Lay aside everything else contrary to It. Remember, this is Truth, regardless of how fanatically It seems, and everything else, sometimes. Move right on with It. It's the Holy Spirit. The same God that raised up Jesus Christ from the dead, the same One that can speak things into existence, the same One that lived in the days of Moses, is the same today.
E-305 Chemarea Lui în această ultimă zi, El a adeverit. "Aşa cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului." El a făcut... Acolo este Sodoma acolo jos. Acolo este un Billy Graham şi un Oral Roberts acolo afară. Iar Biserica se mişcă înainte, prin aceleaşi semne care El a promis, în ambele locuri, şi acolo sunt ei. El este Acela care a zis-o.
E-305 His call in this last day, He's a vindicated. "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the Coming of the Son of man." He's done… There is Sodom down there. There is a Billy Graham and an Oral Roberts out there. And the Church is moving on, by the same signs that He promised, both places, and there they are. It's He that said it.
E-306 O Doamne, dă-mi curaj, este rugăciunea mea. Ajută-mă, O Doamne Dumnezeule.
Eu trebuie să mă opresc aici. Se face târziu.
E-306 O Lord, give me courage, is my prayer. Help me, O Lord God.
I have to quit here. It's getting late.
E-307 "De ce te plângi către Mine? De ce plângi către Mine, când Eu am dovedit să fiu cu tine? Nu ţi-am vindecat Eu bolnavii," El ar zice? "Nu ţi-am spus Eu lucruri care s-au întâmplat chiar exact? Păstorul tău nu poate face aceea. Eu! El nu poate; el este un om. Acesta sunt Eu, Domnul," asta ar zice El. "Eu sunt Acela care a făcut aceasta. Eu sunt Acela care îi spune aceste lucruri să le spună. Acesta nu este el. Acesta-i Glasul Meu. Eu sunt Acela care îţi înviază morţii când ei cad jos. Eu sunt Acela care vindecă bolnavii. Eu sunt Acela care prezice aceste lucruri. Eu sunt Acela care salvează. Eu sunt Acela care dă promisiunea."
E-307 "Why cry to Me? Why are you crying to Me, when I've proved to be with you? Haven't I healed your sick," He'd say? "Haven't I told you things that happened just exactly? Your pastor can't do that. Me! He can't; he's a man. It's Me, the Lord," that He would say. "I'm the One that did this. I'm the One that tells him these things to say. It's not him. It's My Voice. I'm the One that raises up your dead when they drop down. I'm the One that heals the sick. I'm the One that foretells these things. I'm the One that does the saving. I'm the One that give the promise."
E-308 Dumnezeule, dă-mi curaj să iau acea Sabie a Cuvântului care El mi-a pus-o în mână cu vreo treizeci şi trei de ani în urmă, şi să o ţin şi să mărşăluiesc înainte spre Tragerea a Treia, este rugăciunea mea.
Să ne aplecăm capetele.
E-308 God, give me courage to take that Sword of the Word that He put in my hand about thirty-three years ago, and hold it and march forward to the Third Pull, is my prayer.
Let's bow our heads.
E-309 Tată Ceresc, ora se face târzie, dar Cuvântul devine preţios. Aşa cum îl vedem, Doamne, dată după dată, Prezenţa lui Cristos carAe nu greşeşte niciodată întotdeauna se întâlneşte cu noi. Cum ţţi mulţumesc eu pentru bunătatea Ta! Cum ne-ai cruţat şi ai fost... şi ne-ai binecuvântat, cum Îţi mulţumim noi pentru aceasta!
E-309 Heavenly Father, the hour is growing late, but the Word is getting precious. As we see it, Lord, time after time, never-failing Presence of Christ always meets with us. How I thank You for Your goodness! How You've spared us and been… and blessed us, how we thank You for it!
E-310 Aşa cum ţin aceste batiste în mâna mea, Doamne, sunt oameni care au credinţă, care cred Aceasta. Fie ca fiecare drac, fiecare boală să se depărteze de la oamenii aceia. Şi eu acuz pe fiecare duh de aici; care este rău, şi nu de la Dumnezeu, fiecare duh de boală, toate bolile şi suferinţele. Noi nu stăm în umbra omului, care ar fi în ordine, ci noi suntem în umbra Evangheliei, Evanghelia adeverită.
E-310 As I hold these handkerchiefs in my hand, Lord, it's people that has faith, that believes This. May every devil, every sickness depart from them people. And I charge every spirit in here; that's foul, and not of God, every spirit of sickness, all diseases and afflictions. We're not laying in the shadow of man, which would be all right, but we're in the shadow of the Gospel, vindicated Gospel.
E-311 Aşa cum marele Stâlp de Foc se mişcă înainte şi înapoi prin această clădire, Acelaşi prin care Dumnezeu a privit în jos, şi Marea Roşie a renunţat la cursul ei, şi Israel a trecut dincolo. Dar acum aşa cum El priveşte, este stropită cu Sângele Propriului Său Fiu, când mila şi harul. Fie ca noi să fim ascultători. Fie ca noi astăzi să încetăm să zicem, să ne plângem. Fie ca noi să ne dăm seama că Tu ne-ai chemat pentru această lucrare. Aceasta este ora. Eu o vorbesc în Numele lui Isus Cristos, lasă ca fiecare boală să se depărteze de acest loc.
E-311 As the great Pillar of Fire moves back and forth through this building, the same One that God looked down through, and the Red Sea give up its course, and Israel passed through. But now as He looks, it's sprinkled with the Blood of His Own Son, when mercy and grace. May we be obedient. May we today quit saying, crying out. May we realize that You've called us for this work. This is the hour. I speak it in the Name of Jesus Christ, let every sickness depart from this place.
E-312 Fie ca fiecare bărbat şi femeie, care cheamă Numele lui Isus Cristos, să-şi consacre viaţa din nou astăzi. Eu o consacrez pe a mea, Doamne, pe altarul de rugăciune. Eu mă pun jos, şi mă ruşinez pe mine însumi şi-mi întorc capul spre pământ de unde Tu m-ai luat. Doamne Dumnezeule, mi-e ruşine de slăbiciunea şi necredinţa mea. Iartă-o, Doamne. Dă-mi curaj. Dă-ne la toţi curaj.
E-312 May every man and woman, that calls on the Name of Jesus Christ, consecrate their life anew today. I consecrate mine, Lord, upon the altar of prayer. I lay myself down, and shame my own self and turn my head towards the ground from where You took me. Lord God, I'm ashamed of my weakness and my unbelief. Forgive it, Lord. Give me courage. Give us all courage.
E-313 Mă simt, ca Moise, noi toţi suntem pe drumul nostru afară. Noi nu vrem să lăsăm unul. Noi vrem să luăm pe fiecare, Doamne. Ei sunt ai Tăi. Eu îi pretind pentru Tine. Binecuvântează acest popor astăzi, Doamne. Admite aceasta. Şi binecuvântează-mă, cu ei, Tată, şi Numele Tău va fi lăudat. Gloria Ta va fi a Ta. Dă-ne această credinţă Eternă, Doamne, aşa cum ne consacrăm Ţie acum.
E-313 I feel, like Moses, we're all on our road out. We don't want to leave one. We want to take every one, Lord. They're Yours. I claim them for You. Bless this people today, Lord. Grant it. And bless me, with them, Father, and Thy Name shall be praised. Thy glory shall be Thine. Give us this Eternal faith, Lord, as we consecrate ourselves to Thee now.
E-314 Eu, peste această Biblie şi peste acest suport, eu Îţi dau viaţa mea, Doamne. Eu depind de fiecare promisiune pe care Tu o dai. Eu ştiu că ele vor fi confirmate. Eu ştiu că ele sunt Adevăr. Dă-mi curaj să vorbesc aceste Cuvinte. Dă-mi curaj, Doamne. Îndrumă-mă în ce să fac şi să zic. Eu mă predau Ţie, cu această biserică, împreună cu ea, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Credinţa mea... sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Îndepărtează-mi toate păcatele,
O lasă-mă ca din această zi
Să fiu total al Tău!
E-314 Me, over this Bible and over this stand, I give You my life, Lord. I'm depending on every promise that You give. I know they will be confirmed. I know they are Truth. Give me courage to speak these Words. Give me courage, Lord. Direct me in what I shall do and say. I give myself to You, with this church, along with it, Lord, in the Name of Jesus Christ. Amen.
My faith… up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my sins away,
O let me from this day
Be wholly Thine!
E-315 Acum să stăm în picioare, foarte tăcuţi, aşa cum o fredonăm. [Fratele Branham şi adunarea începe să fredoneze, Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine – Ed.]
... la Tine,
Tu Miel...
Să ne ridicăm mâinile spre El acum.
O Salvator...
Ne consacrăm lui Dumnezeu acum.
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Îndepărtează-mi toate îndoielile,
O lasă-mă ca din această zi
Să fiu total al Tău!
E-315 Now let us stand, real quietly, as we hum it. [Brother Branham and congregation begins to hum, My Faith Looks Up To Thee—Ed.]
… to Thee,
Thou Lamb…
Let's just raise our hands to Him now.
O Saviour…
Consecrate yourselves to God now.
Now hear me while I pray,
Take all my doubts away,
O let me from this day
Be wholly Thine!
E-316 Acum împreună, cu mâinile sus. [Adunarea repetă această rugăciune, după Fratele Branham – Ed.] Doamne Isuse, [Doamne Isuse,] eu acum [eu acum] mă consacrez Ţie, [mă consacrez Ţie,] o viaţă de slujire, [o viaţă de slujire,] mai pură, [mai pură,] mai multă credinţă, eu strig, [mai multă credinţă, eu strig.] ca eu [ca eu] să pot fi un slujitor mai acceptabil [să pot fi un slujitor mai acceptabil] în viaţa mea care urmează, [în viaţa mea care urmează,] decât cum am fost [decât cum am fost] în viaţa care a trecut. [în viaţa care a trecut.] Iartă-mi necredinţa, [iartă-mi necredinţa,] şi reaşează-ne [şi reaşează¬ne] Credinţa [Credinţa] care a fost dată odată sfinţilor. [care a fost dată odată sfinţilor.] Eu mă predau Ţie, [eu mă predau Ţie,] în Numele lui Isus Cristos. [în Numele lui Isus Cristos.]
E-316 Now together, with our hands up. [Congregation repeats this prayer, after Brother Branham—Ed.] Lord Jesus, I now consecrate myself to Thee, a life of service, more purely, more faith, I cry, that I might be a more acceptable servant in my coming life, than I have been in the life that's passed. Forgive my unbelief, and restore to us the Faith that was once delivered to the saints. I give myself to Thee, in the Name of Jesus Christ.
E-317 Acum aşa cum ne aplecăm capetele.
În timp ce calc labirintul întunecat al vieţii,
Şi mâhnirea în jurul meu se răspândeşte,
Fii Tu Călăuza mea;
Fă întunericul în zi,
Spală toate temerile mele,
Nici să nu mă laşi să rătăcesc
Departe de Tine.
E-317 Now as we bow our heads.
While life's dark maze I tread,
And grief around me spread,
Be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day,
Wash all my fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
E-318 Aşa cum ne aplecăm capetele acum. Vi se pare că acel Mesaj de dimineaţă v-a făcut bine? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Vă dă curaj? ["Amin."] Dacă aţi vrea, doar ridicaţi-vă mâinile spre Dumnezeu, zicând, "Dumnezeule, eu Îţi mulţumesc." ["Dumnezeule, eu Îţi mulţumesc."] Eu îmi am amândouă mâinile în sus, pentru că eu doar simt aşa că aceasta-aceasta m-a ajutat. Aceasta mi-a dat curaj.
E-318 As we bow our heads now. You feel like that the morning Message has done you good? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Give you courage? ["Amen."] If you would, just raise your hands to God, saying, "God, I thank You." ["God, I thank You."] I got both my hands up, because I just feel so that it's—it's helped me. It's give me courage.
E-319 Unele lucruri care le-am zis, eu nu m-am gândit că le voi zice, dar deja s-au spus. Aceasta era o mustrare pentru mine. Eu m-am aflat nu în calea cum am gândit că sunt, ci m-am aflat vinovat de a mă plânge tot timpul, în loc să vorbesc.
E-319 Some things I said, I didn't think I was going to say it, but it's already said. It was a rebuke to me. I found myself not in the way that I thought I did, but I found myself guilty of crying out all the time, instead of speaking.
E-320 Dumnezeule, ajută-mă, din această oră înainte, ca eu să fiu un slujitor mai consacrat.
E-320 God, help me, from this hour on, that I'll be a more consecrated servant.
E-321 Nu mă rog numai pentru mine; mă rog de asemenea, pentru voi. Ca, împreună, ca un Trup al Lui Cristos, chemat afară din lume, să ne pregătim pentru Ţara promisă, ca Dumnezeu să-mi dea curaj să vorbesc calea, să fac calea clară ca voi să nu pierdeţi urma. Eu vă spun, prin harul lui Dumnezeu, eu voi urma urmele paşilor Sângeroşi ai Celui Care a mers înaintea noastră.
Şi această cruce consacrată o voi purta,
Până când moartea mă va elibera,
Şi apoi merg Acasă, să port o coroană,
Există o coroană pentru mine.
E-321 Not only me I pray for. I pray for you, also, that, together, as a Body of Christ, called out from the world, making ready for the promised Land, that God will give me courage to speak the way, make the way clear that you won't miss the trail. I'll tell, you by the grace of God, I'll follow the Bloody footprints of Him Who went on before us.
And this consecrated cross I'll bear,
Until death shall set me free,
And then go Home, a crown to wear,
There is a crown for me.
E-322 Noi îţi dăm aceasta Ţie, Tată, consacrarea noastră, în Numele lui Isus Cristos, Fiul Tău. Amin.
E-322 We give this to Thee, Father, our consecration, in the Name of Jesus Christ, Thy Son. Amen.
E-323 [Un frate începe să vorbească într-o altă limbă. Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-323 [A brother begins to speak in another tongue. Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-324 Noi mulţumim Domnului pentru aceasta. Umblaţi o viaţă consacrată. Predaţi-vă, spre blândeţe, umilinţă. Umblaţi în Duhul. Umblaţi, vorbiţi, îmbrăcaţi-vă, acţionaţi ca Creştini, umili şi blânzi. Să nu lăsaţi aceasta să cadă acum. Glasul lui Dumnezeu vorbeşte prin Cuvânt, vorbeşte prin daruri. Aşa cum vine un dar, un altul îl exprimă, un alt dar vine şi exprimă acelaşi lucru. Vedeţi, aceea este sigur chiar cu Cuvântul şi chiar cu ora. Dumnezeu este cu noi. Cum Îi mulţumim noi pentru aceasta! Acum dacă a noastră...
E-324 We thank the Lord for this. Walk a consecrated life. Give yourself over, to sweetness, humility. Walk in the Spirit. Walk, talk, dress, act like Christians, humble and sweet. Don't let this fail now. The Voice of God speaks through the Word, speaks through gifts. As one gift comes, another one expresses it, another gift comes and expresses the same thing. See, that's sure right with the Word and right with the hour. God is with us. How we thank Him for it! Now if our…
E-325 Cu capetele noastre aplecate, dacă sora noastră ne va da acordul la:
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice cursă;
Şi când ispite în juru-ţi se adună,
Doar respiră acel Nume sfânt în rugăciune.
E-325 With our heads bowed, if our sister would give us the chord on:
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
And when temptations around you gather,
Just breathe that holy Name in prayer.
E-326 Doar, doar faceţi asta, vorbiţi Cuvântul şi vorbiţi Numele Lui. Să cântăm acum aşa cum noi-aşa cum suntem eliberaţi.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut... şi de durere;
El bucurie şi mângâiere îţi va da
Oh, ia-l oriunde te duci.
Nume scump...
E-326 Just, just do that, speak the Word and speak His Name. Let's sing now as we—as we're being dismissed.
Take the Name of Jesus with you,
As a shield… and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take it everywhere you go.
Precious Name…
E-327 Acum să dăm mâinile unii cu alţii, şi să ziceţi, "Eu mă voi ruga pentru tine, frate, şi tu te rogi pentru mine."
... Cer;
Scump Nume, scump Nume,
O ce dulce! Speranţa pământului şi bucuria...
E-327 Now let's shake one another's hands, and say, "I'll pray for you, brother, and you pray for me."
… Heaven;
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy…
E-328 Acum cu capetele noastre aplecate, să cântăm acest verset următor.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice cursă;
Când ispite în juru-ţi se adună,
Respiră acel Nume sfânt în rugăciune.
Scump Nume, scump Nume; O ce dulce! O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Scump Nume, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-328 Now with our heads bowed, let's sing this next verse.
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations round you gather,
Breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, precious Name; O how sweet! O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-329 Cu capetele noastre aplecate acum, şi inimile noastre cu el, cu realizarea că Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică şi nu va veni la Judecată, ci a trecut din moarte la Viaţă." Ştiind că noi, prin harul lui Dumnezeu, posedăm aceea în sânul nostru, cu o consacrare spre El în această dimineaţă, ca vieţile noastre să se schimbe, din această zi înainte, ca noi să fim mai pozitivi în gândirea noastră. Noi vom încerca să trăim în astfel de dulceaţă şi umilinţă, încât, crezând că ceea ce îi cerem lui Dumnezeu, Dumnezeu o va da la fiecare. Şi noi nu vom vorbi rău unul împotriva celuilalt, sau pe nimeni. Noi ne vom ruga pentru vrăjmaşii noştri şi îi vom iubi, să le facem bine celor ce ne fac rău. Dumnezeu este Judecătorul despre cine este corect şi greşit. Cu...
E-329 With our heads bowed now, and our hearts with it, with the realization that Jesus said, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life and shall not come up in the Judgment, but has passed from death unto Life." Knowing that we, by the grace of God, possess that within our bosom; with a consecration to Him this morning, that our lives shall change, from this day on, that we'll be more positive in our thinking. We will try to live in such sweetness and humility, that, believing that what we ask God, God will give it to each other. And we will not speak evil against each other, or no man. We shall pray for our enemies and love them, do good to them that do bad to us. God is the Judge of who is right and wrong. With the…
E-330 Pe baza acesteia, şi capetele noastre aplecate, eu voi cere prietenului nostru bun, Fratele Lee Vayle, dacă el va elibera audienţa într-un cuvânt de rugăciune. Frate Vayle.
E-330 On the basis of this, and our heads bowed, I'm going to ask our good friend, Brother Lee Vayle, if he'll dismiss the audience in a word of prayer. Brother Vayle.
Up