Un Prizonier

Paul, A Prisoner Of Jesus Christ (A Prisoner)
Data: 63-0717 | Durată: 1 ore 30 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Aici din nou, în Numele Domnului Isus, şi să auzim de marile şi puternicele lucrări care Tu le-ai făcut, înainte. Şi acum noi stăm cu anticipare, ne ridică credinţa şi ne unge, ca să credem că ce s-a cerut pentru seara aceasta, va fi acordat. Tu îi cunoşti pe toţi şi fiecare din ei, tot ce ei au cerut. Şi ne rugăm în special, pentru acei, Doamne, acei care sunt aşa de aproape de moarte. Adu-le pace la sufletele lor dacă ea nu este deja acolo. Adu vindecare la trupurile lor. Acordă aceasta, Doamne.
E-1 Here again, in the Name of the Lord Jesus, and to hear of the great and mighty works that You have done, before. And now we stand with anticipation, raises our faith and anoints us, to believe that what has been asked for tonight will be granted. Thou knowest each and every one of them, all that they have requested. And we pray for them, especially, Lord, those who are so near death. Bring peace to their soul if it isn't already there. Bring healing to their body. Grant it, Lord.
E-2 Binecuvântează venirea noastră laolaltă. Ne-ne rugăm, Doamne, în această adunare de rugăciune de miercuri seara, că, aşa cum ne-am adunat, ştiind că oriunde doi sau mai mulţi sunt adunaţi împreună, Tu vei fi cu noi. Şi noi Îţi cerem, Doamne, să ne dai Cuvântul Tău în seara aceasta. Vorbeşte-ne, Doamne, şi încălzeşte inimile noastre, ciudat, ca noi să ştim cum să ne corectăm pentru timpul măreţ care stă înainte, aşa cum credem că ne apropiem de Venirea Domnului.
E-2 Bless our coming together. We--we pray, Lord, on this Wednesday night prayer meeting, that, as we have assembled, knowing that wherever two or more are assembled together, You'll be with us. And we ask You, Lord, to give us Your Word tonight. Speak to us, Lord, and warm our hearts, strangely, that we would know how to discipline ourselves for the great time that lays ahead, as we believe that we're nearing the Coming of the Lord.
E-3 Noi Îţi mulţumim pentru că poporul acum începe să afle credinţă scumpă pentru ei, şi ştiind ce înseamnă credinţa. Şi ştiind, chiar mulţumindu-Ţi pentru servicii încă înainte, crezând că Tu o să faci ceva. Doamne, noi aşteptăm cu anticipaţie, ca în zilele din vechime, crezând că timpul este aproape când Tu doar o să ridici sus ferestrele Cerului şi reverşi afară promisiunile care Dumnezeu le-a promis în această zi din urmă.
E-3 We thank Thee for people now beginning to find faith dear to them, and knowing what faith means. And knowing, even thanking You for services yet ahead, believing that You're going to do something. Lord, we're waiting with anticipation, like the days of old, believing that the time is near when You're going to just raise up the windows of Heaven and pour out the promises that God has promised in this last day.
E-4 Acum noi Îţi cerem, Doamne, să-să fi cu toţi, în jurul naţiunilor, cum am auzit noi astăzi aşa de mulţi în jur, pretutindeni, care sunt în nevoie. Acordă-le cererea lor, Doamne. Şi ne rugăm să vedem mâna mare a lui Dumnezeu mişcându-se prin toată lumea printre aceia care aşteaptă după acest lucru mare.
E-4 Now we ask You, Lord, to--to be with all, around the nations, as today we heard so many around, everywhere, that's in need. Grant them their requests, Lord. And we pray to see the great hand of God moving all over the world among those who are looking for this great thing.
E-5 Iartă-ne de păcatele noastre. Dojeneşte-ne, Doamne, cu Duhul Tău şi Cuvântul Tău, ca noi să ne putem disciplina, slujitori supuşi, slujitori supuşi în voia lui Dumnezeu. Să ne amintim, şi să încercăm să gândim în inimile noastre, ce au făcut primii Creştini. Ce fel de oameni vom întâlni noi dacă i-am întâlnit pe acei care au fost personal în contact cu Tine. Cum trebuie că s-au luminat feţele lor cu credinţă şi bucurie. Cum trebuie că vieţile lor erau Cuvântul viu al lui Dumnezeu, chiar "epistole scrise citite de toţi oamenii," aşa cum ei umblau înăuntru şi printre oameni. Dumnezeule, acordă aceasta încă o dată.
E-5 Forgive us of our sin. Chasten us, Lord, with Thy Spirit and Thy Word, that we might discipline ourselves, obedient servants, obedient servants in the will of God. Let us remember, and try to think in our hearts, what the early Christians done. What type of people would we meet if we met those who had personally been in contact with You. How their faces must have lit up with faith and joy. How their lives must have been the living Word of God, just "written epistles read of all men," as they walked in and among people. God, grant it once more.
E-6 Fie ca vieţile noastre să fie aşa de predate Ţie, încât Duhul Sfânt va trăi Însuşi prin noi, şi să vorbească prin noi, Doamne.
Fie ca noi să ne amintim, în minţile noastre, aşa cum umblăm pe stradă şi ne frecăm braţele cu lumea, noi nu ar trebui să fim ca aceia. Şi ne dăm la o parte şi le dăm lor locul, Doamne, şi poziţia lor de drept aici pe pământ. Noi vom lua locul din spate, ştiind că noi suntem delegaţi din altă lume. Noi avem o împărăţie care vine la putere, Doamne. Şi marele nostru Rege curând va sosi şi va prelua toate împărăţiile care sunt în domeniul Lui. Şi Elva stăpânii şi domnii; cu El aici pe pământ, o mie de ani, şi vom fi cu El pentru totdeauna.
E-6 May our lives be so submitted to Thee, that the Holy Spirit will live Itself through us, and speak through us, Lord. May we remember, in our minds, as we walk upon the street and rub arms with the world, we're not supposed to be like those. And we step aside and give them the place, Lord, and their rightful position here on earth. We'll take the back seat, knowing that we are delegates from another world. We have a Kingdom that's coming into power, Lord. And our great King will soon arrive and take over all the kingdoms that's in His domain. And He shall rule and reign; with Him here on earth, thousand years, and be with Him forever.
E-7 Cu aceasta în minte, Doamne, acum noi privim înainte spre răspunsul la rugăciunea noastră. Noi privim la mărturisirea noastră. Dacă noi am făcut ceva, am spus ceva, sau am gândit ceva, care era contrar la voia Ta măreaţă, lasă ca Sângele lui Isus Cristos să ne curăţească.
E-7 With this in mind, Lord, now we look forward to the answer of our prayer. We look to our confession. If we have did anything, said anything, or thought anything, that was contrary to Your great will, let the Blood of Jesus Christ cleanse us.
E-8 Călăuzeşte-ne, Doamne, aşa cum sora a spus în seara aceasta, despre ea soţul ei pe drumul spre Chicago. Călăuzeşte-i, Doamne Dumnezeule, la locul care Tu îi poţi folosi, ca ei să poată fi faruri de lumină pentru alţii care bâjbâie în întuneric, care nu cunosc pe Domnul nostru Isus. Acum noi îţi predăm serviciul Ţie, şi ascultăm după Cuvântul Tău de corectare, ca noi să putem şti cum să ne pregătim pentru acest ceas măreţ, în Numele lui Isus noi o cerem. Amin.
[Porţiune neînregistrată pe bandă. Fratele Neville comentează – Ed.]
Domnul să te binecuvânteze. Îţi mulţumesc, frate.
E-8 Lead us, Lord, as the sister said tonight, about she and her husband on the road to Chicago. Lead them, Lord God, to the place that You can use, that they might be beams of light to others who are groping in darkness, that knows not our Lord Jesus. Now we commit the service to You, and listening for Your Word of correction, that we might know how to prepare for this great hour, in Jesus' Name we ask it. Amen.
[Blank.spot.on.tape. Brother Neville comments--Ed.]
Lord bless you. Thank you, brother.
E-9 Eu am fost un pic neaşteptat de aceasta. Eu, fiind aici acasă, am simţit că dacă eu nu eram de fapt să trebuie să mă duc undeva, de urgenţă, m-aş simţi foarte rău, eu să stau acasă şi să nu vin la adunarea de rugăciune. Şi eu cumva am venit înăuntru, neaşteptat, pentru mine, chiar pentru familia mea. Eu doar am ajuns înăuntru, şi am plecat imediat. Şi astfel am zis, "Eu mă duc jos la adunarea de rugăciune." Şi ea nici măcar nu a avut timp să fie gata să vină, aşa că ea nu a ştiut că eu veneam.
E-9 I was little bit unexpected of this. I, being here at home, I felt like if I wasn't really had to go somewhere, emergency, I'd feel very bad, me setting at home and not come to prayer meeting. And I kind of dropped in, unexpected, to myself, even to my family. I just got in, and took right off. And so I said, "I'm going down to prayer meeting." And she didn't even have time to get ready to come, so she didn't know I was coming.
E-10 Deci eu sunt fericit să aud mărturisirea acestei surori acolo, fratele, despre Lumina aceea sus la Carolina de Sud sau Carolina de Nard, pe undeva. Greenville, a fost? [O soră zice, "Nu. Southern Pines." – Ed,] Southern Pines. Da.
E-10 So I'm happy to hear the sister's testimony there, the brother, about that Light up at South Carolina or North Carolina, somewhere. Greenville, was it? [A sister says, "No. Southern Pines."--Ed] Southern Pines. Yes.
E-11 Fratele Lee Vayle a fost doar aici astăzi. Eu l-am botezat, astăzi, în serviciul de botez aici astăzi. Fratele Lee Vayle voi ştiţi, şi lucrătorii acolo, Fratele Parker Thomas. Acolo-i...
E-11 Brother Lee Vayle was just here today. I baptized him, today, in the baptismal service here today. Brother Lee Vayle you know, and the ministers there, Brother Parker Thomas. There's...
E-12 Îmi amintesc de-de timpul, despre o soră fiind umbrită. A fost o mare confirmare, soră, la ce... Duhul Sfânt uneori ne va lăsa să mergem înainte şi să ne încerce credinţa, să vadă ce, şi încearcă credinţa altora. Când tu priveşti direct la ceva, şi vezi ceva, şi o spui; alţii se uită şi nu o vede, ei spun că nu este acolo. Vedeţi? Dar aceasta-i acolo.
E-12 I remember of--of the time, a sister being shadowed. It was a great confirmation, sister, to what the... The Holy Spirit sometimes will let us go ahead and test our faith, to see what, and tests others' faith. When you're looking directly at something, and see something, and say it; others look and don't see it, they say it's not there. See? But it is there.
E-13 Acum, acolo nu era nici unul care putea vedea Lumina aceea care plutea peste Pavel, dar Ea era acolo. Nimeni nu a văzut porumbelul acela coborând jos din Cer, în Lumina aceea, într-o formă, şi a plutit asupra lui Isus, decât Ioan însuşi. Dar Ea era acolo. Vedeţi?
E-13 Now, there was no one could see that Light was hanging over Paul, but It was there. No one seen that dove coming down out of Heaven, in that Light, in a form, and hung over Jesus, but John himself. But It was there. See?
E-14 Şi aşa, atunci, mai târziu când eu le-am spus oamenilor despre Lumina aceasta fiind ca un Stâlp de Foc, nimeni nu a vrut să o creadă. Dar acum ochiul mecanic al aparatului de fotografiat a identificat Aceea, cum a venit Aceasta.
Şi duhul rău este întunecat.
E-14 And so, then, later when I was telling the people about this Light being like a Pillar of Fire, no one wanted to believe it. But now the mechanical eye of the camera identified That, how It come.
And the evil spirit is dark.
E-15 Este întocmai ca vieţile noastre, noi suntem umbre. Şi noi suntem ... Dacă noi suntem o lumină, unde dacă vieţile noastre răzbesc cu Lumina din ziua aceasta, noi umblăm în Lumină.
E-15 It's just like our lives, we're shadows. And we are... If we're a light, where if our lives cope with the Light of the day, we're walking in Light.
E-16 Este întocmai cum priveşti afară şi zici, "Eu văd soarele," în timpul zilei. Tu-tu vezi umbra soarelui. Ea este o reflecţie a soarelui. Ea nu este soarele, însuşi, dar ea dovedeşte că există un soare. Ea dovedeşte că există un soare.
E-16 It's just like you look out and say, "I see the sun," in the daytime. You--you see the shadow of the sun. It's a reflection of the sun. It isn't the sun, itself, but it proves that there is a sun. It proves there is a sun.
E-17 Iar acum când eu văd, cum voi şedeţi acolo afară, folosind ventilatoare, discutând, aceea înseamnă că sunteţi în viaţă, dar aceasta-i numai o umbră de viaţă.
E-17 And now when I see, like you setting out there, using fans, talking, that means you're living, but it's only a shadow of life.
E-18 Pentru că, orice lucru trebuie să aibă întuneric în el ca să facă o umbră. Vedeţi? Pentru că, o umbră trebuie să posede atâta întuneric şi atâta lumină, să facă o umbră. Şi ea nu poate fi întru-totul întuneric, şi ea nu poate fi întru-totul lumină. Dacă este întuneric, este foarte întuneric. Dacă este lumină, acolo nu-i umbră, nimic să facă o umbră. Dar dacă este amestecată cu întuneric şi lumină, ea face o umbră.
E-18 Because, anything has got to have darkness in it, to make a shadow. See? Because, a shadow has to possess so much darkness and so much light, to make a shadow. And it can't be altogether dark, and it can't be altogether light. If it's dark, it's real dark. If it's light, there's no shadow, nothing to make a shadow. But if it's mixed with dark and light, it makes a shadow.
E-19 Aşa că noi suntem de fapt umbre de lumină. Acum tu reflectezi o lumină de undeva. Dacă tu eşti, şi Creştin, aceasta fiind o umbră, aceasta dovedeşte numai că există o Viaţă unde tu nu poţi muri, pentru că viaţa aceasta are moarte în ea. Vedeţi? Dar aceasta este o umbră, pentru că tu trăieşti, creatură mişcătoare cu abilităţi de a vedea, gândi, mişca, şi vorbi, şi cele cinci simţuri ale trupului. Dar totuşi voi ştiţi, că ei, ei mor. Şi acolo-i aşa de mult necaz. Voi ştiţi, aceasta poate numai să fie... Este o reflecţie, vedeţi, că acolo-i viaţă şi moarte amestecate laolaltă.
E-19 So we are really shadows of light. Now you're reflecting a life from somewhere. If you are, and Christian, this being a shadow, it only proves that there is a Life where you can't die, because this life has death in it. See? But it's a shadow, because you're living, moving creature with abilities to see, think, move, and talk, and the five senses of the body. But yet you know, they, they're dying. And there's so much trouble. You know, it can only be the... It's a reflection, see, that there's life and death mixed together.
E-20 Cel fizic trebuie să moară. Dar dacă voi reflectaţi, prin viaţa voastră muritoare, Lumina din Cer, atunci voi reflectaţi Viaţa Eternă, Dumnezeu. Atunci când voi muriţi, voi nu puteţi nimic mai mult decât să mergeţi la Lumina aceea, pentru că Aceea este ce voi aţi reflectat.
E-20 The physical has to die. But if you are reflecting, by your mortal life, the Light of Heaven, then you're reflecting the Eternal Life, God. Then when you die, you can no more than go to that Light, because That's what you've reflected.
E-21 Dacă voi sunteţi din lumea întunecată, voi reflectaţi aceea, şi voi puteţi face, să nu mergeţi în nici o altă cale decât la întuneric. Vedeţi? Aşa că noi suntem într-o reflectare. Deci, noi vedem aceea. Şi aşa de sigur cum Duhul Sfânt reflectează Lumină şi Viaţă, tot aşa moartea reflectează întuneric.
E-21 If you are of the dark world, you reflect that, and you can do, go no other way but to darkness. See? So we are in a reflection. So, we see that. And sure as the Holy Spirit reflects Light and Life, so does death reflect darkness.
E-22 Şi aici ele amândouă sunt. Mâine-... Pe la sfârşitul săptămânii, poate pe duminică, noi luăm fotografia mică mărită la o mărime mare, aşa ca să poată fi pusă pe panou.
E-22 And here they both are. Tomorr-... By end of the week, maybe by Sunday, we're getting the small photograph blowed up to a large size, so it can be put on the billboard.
E-23 Unde, atârnă fotografia voastră acolo afară pe panou. Eu nu ştiu dacă voi aţi observat-o, sau nu. Iar atunci...
Şi cam cu o săptămână în urmă, în-în Jamaica, unde eu am misionat. Noi trimitem benzi prin toată lumea. Şi Cele Şapte Peceţi au ajuns înapoi în... departe înapoi în interiorul din Jamaica, mult în interior. Şi este foarte primitiv înapoi înăuntru acolo, în spatele Munţilor Albaştri. Şi băştinaşii, uneori, ei au un-un casetofon care-l luăm pentru ei, care tu trebuie să-să, ca vechiul Victrola, îl tragi, iar apoi îl laşi-laşi să meargă aşa. Atunci, la fiecare câteva minute, cineva trebuie să-l tragă.
E-23 Where, your picture hangs out there on the billboard. I don't know whether you noticed it, or not. And then...
And about a week ago, in--in Jamaica, where I was missionary-ing. We send tapes all over the world. And The Seven Seals has got back into... way back into the inlands of Jamaica, way in the interior. And it's very primitive back in there, behind Blue Mountain. And the natives, sometimes, they have a--a tape recorder we get for them, that you have to--to, like the old Victrola, crank it, and then let--let it play like that. Then, every few minutes, somebody has to crank it.
E-24 Acest grup avea o-o baterie mică, baterie de şase volţi, sau un lucru sau altul, să funcţioneze casetofonul. Şi ei-ei toţi şedeau împreună, cam ce este aici în seara aceasta, ascultând la acele Peceţi, eu cred că era. Şi în timp ce eu vorbeam, ei au observat, venind în sală, a venit acelaşi Stâlp de Foc, s-a mutat acolo unde era casetofonul şi s-a stabilit jos deasupra acestuia. Şi ei au mers şi au luat un aparat şi au luat fotografia Acestuia. Şi chiar Acelaşi, iată-L acolo, plutind chiar acolo peste el. Acum noi o să-l avem mărit, aşa ca să-l putem pune pe panou acolo afară, ca voi să-l puteţi vedea.
E-24 This group had a--a little battery, six-volt battery, or something another, playing the tape recorder. And they--they was all setting together, about what is here tonight, listening to those Seals, I believe it was. And while I was speaking, they noticed, coming in the room, came that same Pillar of Fire, moved over where the tape recorder was and settled down over the top of it. And they went and got a camera and took the picture of It. And just the same One, there It is, hanging right there over it. Now we're getting it blowed up, so we can put it on the--the billboard out there, that you can see it.
E-25 Noi suntem aşa de recunoscători pentru harul lui Dumnezeu care a fost adus în a noastră... pe noi în Prezenţa Lui în ziua aceasta. Acum, noi suntem recunoscători pentru multe lucruri.
E-25 We are so grateful for the grace of God that's been brought into our... us into His Presence in this day. Now we are grateful for many things.
E-26 Acum mă gândesc să mă uit aici înăuntru şi să văd dacă pot găsi nişte, nişte notiţe sau ceva, un lucru sau altul despre care am vorbit. Sau, să ne luăm vreun fel de un-un... Eu am ceva text scris, oricum, înapoi aici într-o carte. Dacă eu pot găsi unul, poate Domnul îmi va da ceva să spun despre ceva, în timp ce ne rugăm.
Acum noi suntem sub anticipaţie pentru duminică.
E-26 Now I think I'll look in here and see if I can find some, some notes or some, something another that I spoke on. Or, get us some kind of a--a... I got some text wrote out, anyway, back in here in a book. If I can find one, maybe the Lord will give me something to say on something, while we pray.
Now we're under anticipation for Sunday.
E-27 Eu am vorbit în Mesaje. Şi, duminică, v-am ţinut aici mult timp, pe, "De ce plângi tu către mine? Vorbeşte către popor şi mergi înainte."
E-27 I have been speaking in the Messages. And, Sunday, kept you here a long time, on, "Why criest thou unto me? Speak to the people and go forward."
E-28 Acum, duminică este serviciul de vindecare unde urmează să ne rugăm pentru bolnavi. Acum, tu ajungi pe la bolnavi, şi acolo trebuie să fie ceva motiv că cei bolnavi, când ne rugăm pentru ei dacă ei, nu sunt vindecaţi. Şi eu vreau să, dacă Domnul va voi, doar pentru o predică scurtă pe duminică dimineaţa, de asemenea. Deci, eu urmează să am un serviciu de vindecare, şi să mă rog pentru tot poporul. Şi Billy Paul sau careva din ei va fi aici duminică dimineaţa, pe la ora opt, când se deschide biserica, să dea la popor cartonaşe aşa cum ei vin pe uşă, sau ori când ajung înăuntru.
E-28 Now, Sunday is the healing service where the sick is to be prayed for. Now, you get around to the sick, and there's got to be some reason that the sick, when we pray for them, if they're not healed. And I want to, if the Lord willing, for just a short sermon on Sunday morning, too. So, I'm going to have a healing service, and pray for all the people. And Billy Paul or some of them will be here Sunday morning, about eight o'clock, when the church opens, to give the people cards as they come in the door, or whenever they get in.
E-29 Iar acum, deci, eu vreau să încerc, eu cred că Domnul cumva mi-a dat puţină înţelegere asupra motivelor că de ce există unele persoane care nu sunt vindecate. Şi eu-eu cred că este lipsă de înţelegere. Şi eu-eu cred, poate, noi vom vorbi despre aceea, duminică dimineaţa, cu voia Domnului.
E-29 And now, then, I want to try, I believe the Lord has somehow give me a little insight on the reasons why there is some people are not healed. And I--I believe it's lack of understanding. And I--I believe, maybe, we'll speak on that, Sunday morning, the Lord willing.
E-30 Acum, miercuri seara adunare de rugăciune este doar o adunare scurtă unde ne adunăm împreună şi ne rugăm, aşa cum am făcut, şi ne asociem împreună.
E-30 Now, Wednesday night prayer meeting is just a short meeting where we get together and pray, as we have, and associate together.
E-31 Uneori eu-eu cred că unul din lucrurile mari care le găsesc în această zi, este lipsa de sinceritate despre ce credem noi. Vedeţi? Vedeţi? Dacă Dumnezeu, în zilele lui John Wesley, ar fi făcut în ziua aceea ce a făcut El astăzi, ce ar fi făcut aceasta; în zilele lui Martin Luther, sau ce altceva? Cum vedem noi ce face El, dovedit şi prin Biserică, de către Duhul; şi prin ştiinţă, şi fiecare mişcare, emulsia ei-ei trebuie să recunoască. Şi Cuvântul lui Dumnezeu aici Îl declară şi Îl spune înainte ca El să vină la împlinire. Iar apoi se mută asupra, şi profeţeşte, şi arată tocmai lucrul care El a spus. Acesta va veni la împlinire perfect, exact ce El a spus. Şi totuşi noi şedem cumva trândavi, de parcă ne-am întreba. "Păi, mă întreb dacă acela ar putea însemna eu? Mă întreb dacă ar însemna doar biserica, în întregime. Sau-sau, mă întreb dacă eu într-adevăr sunt inclus în Aceasta?" Eu cred, că duminică dimineaţa, eu voi încerca să vorbesc asupra unora din principiile acelea care ar putea să ne lumineze puţin.
E-31 Sometimes, I--I believe one of the great things that I find in this day, is the lack of sincerity of what we believe. See? See? If God, in the days of John Wesley, would have done in that day what He has done today, what would it have done; in the days of Martin Luther, or whatmore? As what we see Him doing, both proven by the Church, by the Spirit; and by science, and every move, its--its emulsion has to recognize. And God's Word here declaring It and telling It before It comes to pass. And then moving upon, and prophesying, and showing the very thing that He said. It'll come to pass perfectly, exactly what He said. And still we sit kind of slothful, as if we wonder. "Well, wonder if that could mean me? Wonder if it could mean just the--the church, in whole. Or--or, wonder if I'm really included in This?" I think, Sunday morning, I'll try to talk on some of those principles that might enlighten us a little.
E-32 Acum, în seara aceasta, eu am găsit ceva, doar m-am întors la aceasta aici, înainte să vin jos. M-am gândit, "Ce-i dacă Fratele Neville, dacă eu aş merge jos acolo, el s-ar întâmpla să spună, 'Mergi sus şi vorbeşte,' şi doar se aşează jos." Vedeţi? M-am gândit, "Eu mai bine să scriu jos două Scripturi." Pentru că, eu ştiu, că el, el este un frate aşa de iubitor, şi noi-noi îl apreciem.
E-32 Now, tonight, I found something, just turn to it here, 'for I come down. I thought, "What if Brother Neville, if I'd get down there, he happen to say, 'Get up and speak,' and just sit down"? See? I thought, "I better write down a couple Scriptures." Because, I know, he, he's such a lovely brother, and we--we appreciate him.
E-33 Înainte să ne rugăm peste Cuvânt, eu vreau să recunosc un-un frate. Eu nici măcar nu-i pot chema numele la timpul acesta, doi din ei. Ei sunt aici, prieteni de-ai mei. Cei... Ei sunt lucrători şi evanghelişti, în câmp, mergând afară. Ei au auzit aceste Mesaje prin bandă. Şi ei sunt din diferite biserici denominaţionale, doi băieţi tineri. Şi băiatul este aşa, unul din ei este aşa de interesat, încât el a zburat jos, la Tucson, doar recent, în încheierea unui miting. Eu cred că am fost în Dejunul Oamenilor de Afaceri. Şi băiatul tânăr, minunat om tânăr, a venit jos. Şi el este...
E-33 Before we pray over the Word, I want to recognize a--a brother. I can't even call his name at this time, two of them. They are here, friends of mine. The... They're ministers and evangelists, in the field, going out. They heard these Messages by tape. And they're out of different denominational churches, two young fellows. And the boy is so, one of them so interested, till he flew down, Tucson, just recently, in closing out a meeting. I believe I was in the Business Men's Breakfast. And the young fellow, fine young fellow, come down. And he's...
E-34 Ei sunt din Kansas. Şi ei au venit tot drumul aici ca eu să-i căsătoresc. Eu apreciez asta. Să gândesc că oamenii care cred în rugăciunile tale, suficient, să creadă că Dumnezeu va auzi şi răspunde; persoane tinere pornind în viaţă, în felul acesta. Şi când ei au ajuns aici ca eu să-i căsătoresc, ieri, să aflu că legea statului din Indiana cere, şi chiar cu analiza lor de sânge, să aştepte aici în stat, trei zile, înainte ca ei să poată fi căsătoriţi. Aşa că, ei nu pot fi căsătoriţi până vineri dimineaţa.
E-34 They're from Kansas. And they come all the way here for me to marry them. I appreciate that. To think that people that believe in your prayers, enough, believe that God would hear and answer; young people starting out in life, like this. And when they got here for me to marry them, yesterday, to find out the state law of Indiana requires, and even though with their blood tests, to wait here in the state, three days, before they can be married. So, they cannot be married until Friday morning.
E-35 Şi eu îi cer fratelui acolo la capăt, dacă el doar se va ridica şi să ne spună cine este el, şi domniţa lui drăgălaşă acolo, şi fratele alăturat.
E-35 And I'll ask our brother there on the end, if he'll just stand up and tell us who he is, and his lovely little lady there, and the next brother.
E-36 [Fratele zice, "Îţi mulţumesc, Frate Branham. Privilegiat să fiu aici. Şi eu sunt... Fratele Roger şi eu locuim în Kansas, călătorim în câmp, ca evanghelist, spunând, 'Isus salvează, vindecă, prin credinţă în Isus... ? ...' Eu întotdeauna am cărat... ? ... Aceasta-i logodnica mea, Patricia Brown. Noi urmează să fim căsătoriţi, vineri. Împreună evanghelistul meu şi împreună lucrător, fratele Ronnie... ? ... la sfârşit. Şi D-ul Peetree pe aceeaşi... ?" – Ed.]
E-36 [The brother says, "Thank you, Brother Branham. Privileged to be here. And I'm... Brother Roger and me live in Kansas, travel on the field, as an evangelist, telling, 'Jesus saves, heals, by faith in Jesus...?... ' I've always packing...?... This is my fiancee, Patricia Brown. We're going to be married, Friday. My co-evangelist and co-worker, Brother Ronnie...?... on the end. And Mr. Peetree on the same...?..."--Ed.]
E-37 Îţi mulţumesc, foarte mult. Noi cu certitudine îi dorim pe aceşti ambasadori tineri, pentru lucrarea Domnului Isus. Binecuvântările lui Dumnezeu, să-i grăbească pe calea lor. Şi aşa cum eu mă minunez, aşteptând după Venirea Domnului, şi văd bărbaţi tineri şi femei tinere cu un scop în inimă, să slujească pe Cristos, aceea mă înviorează, vedeţi, să-i văd că se ridică aşa. Domnul să vă binecuvânteze, din belşug, fratele meu, soră.
E-37 Thank you, very much. We certainly wish these young ambassadors, for the work of the Lord Jesus, God's blessings, to speed them on the way. And as I wondering, waiting for the Coming of the Lord, and see young men and young women with a purpose in heart, to serve Christ, that thrills me, see, to see them raise up like this. The Lord bless you, richly, my brother, sister.
E-38 Acum să ne întoarcem acolo la o Carte mică din care eu nu am mai vorbit înainte, în viaţa mea. Şi este un foarte... Doar un capitol, Cartea lui Filimon. Şi aceasta-i o...
E-38 Now let us turn over to a little Book that I never spoke out of before, in my life. And it's a very... Just one chapter, the Book of Philemon. And it's a...
E-39 Eu sunt doar un pic Irlandez, şi eu-şi eu am o sârmă în jurul dinţilor mei de jos, să-mi ţină doi înapoi în loc. Eu uneori nu pronunţ numele acestea corect, când eu ştiu ce sunt ele. Şi uneori eu nu le pot pronunţa corect, din cauza lipsei de pregătire. Deci, "Filimon," cineva a spus înapoi acolo, care mă gândesc că e de fapt pronunţarea corectă a acestuia.
E-39 I'm just a little bit Irish, and I--and I do have a wire around my bottom teeth, to hold a couple in the back in place. Sometimes I don't pronounce these names right, when I do know what they are. And sometimes I can't pronounce them right, for the lack of education. So, "Philemon," someone said back there, which I think is really the correct pronunciation of it.
E-40 Acum, 1-ul verset, eu vreau să iau doar un cuvânt sau două din acesta.
Pavel, un prizonier al lui Isus Cristos, ...
E-40 Now, the 1st verse, I want to take just a word or two from it.
Paul, a prisoner of Jesus Christ,...
E-41 Şi asta-i ce vreau eu să folosesc în seara aceasta, ca un text, cu voia Domnului, este: Un Prizonier.
E-41 And that's what I want to use tonight, as a text, the Lord willing, is: A Prisoner.
E-42 Acum, cu greu vă puteţi imagina ca Pavel să se considere un prizonier. Un om născut liber, umplut cu Duhul Sfânt, dar totuşi el se numeşte pe sine "un prizonier."
E-42 Now, you could hardly imagine Paul regarding himself a prisoner. A born-free man, filled with the Holy Spirit, but yet he calls himself "a prisoner."
E-43 Şi acum noi aflăm, când el se adresează Corintenilor, "Pavel, un apostol al lui Isus Cristos." Altă dată, "Pavel, un slujitor al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu," când el îi vorbeşte lui Timotei, la cei diferiţi. Acum când el îi scrie aici lui Filimon, el zice, "Pavel, un prizonier al lui Isus Cristos." "Pavel, un apostol." Mi-ar place să predic într-o seară despre aceea. "Pavel, un-un slujitor," predic despre aceea. Iar atunci, "Pavel, un prizonier."
E-43 And now we find out, when he's addressing the Corinthians, "Paul, an apostle of Jesus Christ." Another time, "Paul, a servant of Jesus Christ by the will of God," when he's speaking to Timothy, different ones. Now when he's writing here to Philemon, he said, "Paul, a prisoner of Jesus Christ." "Paul, an apostle," I'd like to preach one night on that. "Paul, a--a servant," preach on that. And then, "Paul, a prisoner."
E-44 Dar, în seara aceasta, fiind că ar lua cu orele să consider bine meritat unul din subiecte, mi-ar place să iau, în seara aceasta, "Pavel, prizonierul," şi să iau subiectul de: Un Prizonier.
Acum să ne plecăm capetele doar un moment.
E-44 But, tonight, being it'd take hours to duly consider one of the subjects, I'd like to take, tonight, "Paul, the prisoner," and take the subject of: A Prisoner.
Now let us bow our heads just a moment.
E-45 Doamne Isuse, orice om, care este fizic capabil, poate trage înapoi paginile din această Biblie, dar numai Duhul Sfânt poate interpreta Aceasta în lumina care a fost intenţionată. Noi îi cerem Lui să vină şi să ne ajute acum să înţelegem ce a fost aceasta, adresat, acest mare, profet puternic, Pavel, şi totuşi s-a chemat pe sine "un prizonier." Fie ca Duhul Sfânt să ne descopere aceasta aşa cum aşteptăm după El, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-45 Lord Jesus, any man, that's physically able, can pull back the pages of this Bible, but only the Holy Spirit can interpret It in the light that it's been meant to. We ask Him to come now and help us to understand what this was, addressed, this great, mighty prophet, Paul, and yet call himself "a prisoner." May the Holy Spirit reveal this to us as we wait on Him, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-46 Acum mi-l pot imagina, pe Pavel, când i-a scris această epistolă lui Filimon, cum şedea el în închisoare, jos acolo în temniţa din această cetate, un-un-un prizonier. Şi el putea bine cunoaşte, prin poziţia lui ce a însemnat cuvântul. El era înconjurat de-de-de gratii. El-el putea numai să fie lăsat liber dacă cineva l-ar fi lăsat să meargă liber. Şi el ştia ce însemna să fi un prizonier. Şi atunci, iarăşi, eu cred că apostolul a vrut să spună doar puţin... nu s-a adresat exact la starea lui prezentă, ca fiind un prizonier despre fiinţa lui-lui fizică şezând aici în această-în această închisoare. Ci eu cred că el s-a referit la a lui-a lui fiinţă, a lui-a lui-a lui duh, voinţa lui, fiind un prizonier la Isus Cristos.
E-46 Now I can imagine, Paul, when he wrote this letter to Philemon, how he was sitting in jail, down there in the dungeon of this city, a--a--a prisoner. And he could well know, by his position what the word meant. He was surrounded by--by--by bars. He--he could only be let free as someone would let him go free. And he knew what it was to be a prisoner. And then, again, I believe that the--the apostle meant just a little... not exactly addressing it to his present condition, as being a prisoner of his--his physical being sitting here in this--in this jail. But I believe he was referring to his--his being, his--his--his spirit, his will, being a prisoner to Jesus Christ.
E-47 Acum, noi toţi suntem născuţi, un agent liber moral, să facem orice decizie care noi o dorim. Dumnezeu face asta just. Pentru că, El trebuie să pună pe fiecare om pe aceeaşi baze, sau El a pus pe omul care nu trebuia pe... El a pus pe primul om pe baze greşite, că El l-a pus pe agenţia liberei morale. Vedeţi? Noi suntem chiar exact, în seara aceasta, ca Adam şi Eva. Nu există nici o diferenţă. Binele sau răul stă înaintea fiecăruia din noi. Viaţa şi moartea, noi ne putem face alegerea; depinde de voi, să o faceţi. Vedeţi?
E-47 Now, we're all born, a free moral agent, to make any decision that we wish to. God justly does that. Because, He must put every man on the same basis, or He put the wrong man on... He put the first man on the wrong basis, that He put on free moral agency. See? We're just exactly, tonight, like Adam and Eve. There's no different. Right and wrong sets before either one of us. Life and death, we can make our choice; up to you, to make it. See?
E-48 Acela-i felul cum a făcut Adam şi Eva, şi, vedeţi, şi-şi ei au făcut alegerea greşită. Iar acum, prin aceea, a pus întreaga rasă, de rasă umană, sub moarte, pedeapsa morţii.
E-48 That's the way Adam and Eve did, and, see, and--and they made the wrong choice. And now, by that, put the whole race, of human race, under death, the penalty of death.
E-49 Şi atunci Dumnezeu a venit jos în formă de om şi a luat moartea aceea, şi a plătit pedeapsa morţii, ca... Supuşii Lui care au dorit să-să fie liberi să poate merge liberi.
E-49 And then God came down in the form of man and took that death, and paid the penalty of death, that the... His subjects that desired to--to be free could go free.
E-50 Acum, dacă El ne-a luat, fără aceeaşi cale cum El i-a luat pe Adam şi Eva, doar ne-a tras prin ceva, şi a spus, "Eu vă voi salva fie că vreţi să fiţi salvaţi sau nu," atunci El i-a pus pe Adam şi Eva pe-pe baze greşite, vedeţi. Dar fiecare din noi trebuie să aleagă, în ziua aceasta, între moarte şi viaţă. Noi putem să o facem.
E-50 Now, if He took us, without the same way that He did Adam and Eve, just pulled us through something, said, "I'll save you whether you want saved or not," then He put Adam and Eve on--on the wrong basis, you see. But each one of us has to choose, this day, between death and life. We can do it.
E-51 Aşa cum tocmai am exprimat, dacă lumina voastră va dovedi, viaţa voastră va dovedi exact pe ce parte sunteţi. Mie nu-mi pasă pe care parte spuneţi că sunteţi. Ce faceţi, în fiecare zi, dovedeşte ce sunteţi. Voi aţi auzit vechea zicală, "Viaţa ta e aşa zgomotoasă, că nu îţi pot auzi mărturisirea." Vedeţi? Acţiunile voastre-voastre sunt aşa de zgomotoase.
E-51 As I just expressed, if your light will prove, your life will prove exactly what side you're on. I don't care what side you say you're on. What you do, every day, proves what you are. You've heard the old saying, "Your life is so loud, I can't hear your testimony." See? Your--your actions is so loud.
E-52 Eu întotdeauna am crezut în a striga şi a sări. Dar întotdeauna am spus, "Să nu săriţi mai sus decât cum trăiţi, pentru că lumea o să urmărească aceea." Vedeţi? Voi trebuie să săriţi atât de sus cum trăiţi, aşa, pentru că cineva vă urmăreşte. Şi acum când...
E-52 I've always believed in shouting and jumping. But I've always said, "Don't jump no higher than you live, 'cause the world is going to watch that." See? You must just jump as high as you live, so, because somebody is watching you. And now when...
E-53 Oamenii nu vor să vină la biserică. Ei-ei, mulţi dintre ei, doar nu vor să o facă. Şi unii din ei, care nu vin, sunt oameni sinceri. Ei au văzut aşa de multă corupţie în biserică, până când ei nu vor să aibă nimic de-a face cu aceasta. Şi de multe ori, noi vorbim asupra unui gând plictisitor despre aceea, voi de-abia că îi puteţi blama, vedeţi, din-din cauza felului cum acţionează oamenii. Ei se numesc Creştini. Ei sunt cea mai mare piatră de poticnire care o are lumea, este omul şi femeile care pretind a fi un Creştin, şi trăiesc ceva diferit de pretinderea lor. Exact corect.
E-53 People won't come to church. They--they, many of them, just won't do it. And some of them, not coming, is sincere people. They seen so much corruption in the church, until they don't want to have anything to do with it. And many times, we're speaking on a flat thought of that, you can hardly blame them, see, because of--of the way the people act. They call themselves Christian. They're the greatest stumbling block that the world has got, is the man and women who professes to be a Christian, and lives something different from their profession. Exactly right.
E-54 Acum, căci dezamăgirile vor veni la Judecată. Acum, păcătosul, contrabandistul, jucătorul de noroc, curvarul, el-el nu va fi dezamăgit să-şi audă sentinţa citită, ,,Să se depărteze în focul veşnic." El nu va fi dezamăgit. Ci acel ins care încearcă să se ascundă în spatele vreunui fel de pretindere de biserică, acela-i băiatul care va fi dezamăgit la Ziua Judecăţii. Vedeţi? Care pretinde a fi un Creştin, şi trăieşte în vreun alt fel. Ar fi fost mai bine pentru el ca niciodată să nu fi făcut vreun fel de declaraţie, începută, decât să înceapă şi să trăiască ceva diferit. Pentru că, el este cea mai mare piatră de poticnire ce o avem, este pentru acel pretinzător care zice că el-el-el e un Creştin şi trăieşte ceva diferit.
E-54 Now, for the disappointments will be coming at the Judgment. Now, the sinner, the bootlegger, the gambler, the adulterous, he--he won't be disappointed to hear his sentence read, "To depart into everlasting fire." He won't be disappointed. But that fellow who is trying to hide himself behind some kind of a church profession, that's the boy is going to be disappointed at the Day of Judgment. See? That professes to be a Christian, and lives some other way. It'd be better for him that he never did even make any kind of profession, started off, than to start and live something different. Because, he's the greatest stumbling block we got, is for that professor that says that he--he--he is a Christian, and lives something different.
E-55 Întotdeauna, să nu vă judecaţi viaţa prin cât de multă putere aveţi să înfăptuiţi miracole. Şi nu ne judecăm prin câtă cunoştinţă aveţi despre Cuvânt. Ci întotdeauna să vă judecaţi, să priviţi în urmă şi luaţi un inventar despre ce fel de roadă poartă acum viaţa prezentă care o trăiţi. Vedeţi?
E-55 Always, don't judge your life by how much power you have to perform miracles. And we don't judge ourself by how much knowledge you have of the Word. But always judge yourself, look back and taking inventory of what kind of a fruit that the life you presently live now is bearing. See?
E-56 Aşa cum am predicat cu un timp în urmă, la o adunare a lucrătorilor în Phoenix, Arizona, despre reflecţia lui Isus, reflectând viaţă Creştină. Eu am spus că m-am născut aici sus în Kentucky, unde este foarte primitiv, mai ales în urmă când eram un copil. Şi acest băieţel anumit niciodată nu avea un-un-un-un cămin cum avem noi aici, unde noi aveam aşa de multe doamne frumoase care trebuie să se uite prin oglinzi, prin toată casa, să-şi ţină părul chiar la loc, şi aşa mai departe. Dar el avea o oglindă mică, doar o bucată mică prinsă pe un pom afară, unde era banca de spălat, unde mama şi tata lui se spălau, şi-şi pieptănau părul, şi aşa mai departe, de la această bucata mică de oglindă prinsă pe un pom.
E-56 As I preached sometime ago, at a businessmen's meeting in Phoenix, Arizona, of the reflection of Jesus, reflecting Christian Life. I said I was born up here in Kentucky, where it's very primitive, especially back when I was a kid. And this certain little boy never had a--a--a--a home like we have here, where we had so many pretty ladies that have to look through mirrors, all through the house, to keep their hair just in place, and so forth. But he had one little mirror, just a little piece tacked on a tree on the outside, where the wash bench was, where his mother and father washed, and they combed their hair, and so forth, from this little piece of an old mirror tacked on a tree.
E-57 Sincer, acela era felul de cămin care noi îl avem. Oricine vrea să vadă o oglindă, noi copiii, noi trebuia să luăm o ladă şi urcam pe banca de spălat, şi priveam în această bucată de-de oglindă care am cules-o eu, însumi, dintr-un gunoi. Aceea nu era jos în Kentucky. Aceea era aici în Indiana, sus pe Utica Pike aici.
E-57 Frankly, that's the type of home that we have. Anybody want to see a mirror, we kids, we had to get a box and get up on the wash bench, and look in this piece of a--of a mirror that I picked up, myself, in a dump. That wasn't down in Kentucky. That's here in Indiana, up on Utica Pike here.
E-58 Acum, acest copil mic niciodată nu s-a văzut exact în felul acela. Deci, el a venit la oraş, să-şi viziteze bunica. Şi la... Era la turul prin cameră, bunica avea o casă care avea o oglindă întreagă pe uşă. Şi aşa, băieţelul, alergând prin cameră, a văzut un alt băieţel înaintea lui. Şi băieţelul alerga, de asemenea. Aşa că s-a gândit să se oprească câteva minute şi să vadă ce urma să facă băieţelul. Şi când el s-a oprit, băieţelul s-a oprit. Când el şi-a întors capul, băieţelul şi-a întors capul. El s-a scărpinat pe cap, băieţelul l-a scărpinat pe al lui. În sfârşit, a păşit mai aproape, să investigheze. Şi s-a întors în jur. Şi mama lui îl urmărea, şi bunica lui, amuzant). A zis, "Păi, mamă, acela sunt eu!"
E-58 Now, this little kid had never exactly seen himself like that. So, he come to the city, to visit his grandma. And at the... It's on the tour of room, the grandma had a house that had a complete mirror on the door. And so, little boy, running through the--the room, seen another little boy in front of him. And the little boy was running, also. So he thought he should stop a few minutes and see what the little lad was going to do. And when he stopped, the little boy stopped. When he turned his head, the little boy turned his head. He scratched his head, the little boy scratched his. Finally, walked closer, to investigate. And he turned around. And his mother watching him, and his grandmother, with amazement. Said, "Why, mother, that's me."
E-59 Deci am zis, "Noi, de asemenea, reflectăm ceva." Vedeţi? Viaţa noastră este reflectată.
E-59 So I said, that, "We, too, are reflecting something." See? Our life is reflected.
E-60 Iar acum, dacă am trăit în zilele lui Noe, a cui parte am lua noi? Ce parte am fi luat noi în acea zi mare în care Noe a trăit? Ce parte am fi luat noi în zilele lui Moise? Ce parte în zilele lui Ilie, profetul, când toată lumea era înghiţită într-o-o mare masă de-de modernism, ca moderna Izabela, şi i-a descotorosit pe toţi slujitorii Domnului afară pe o cale lumească? Şi biserica şi toţi preoţii se aplecau la ea. Aţi fi luat voi partea popularităţii, sau aţi fi stat voi cu Ilie?
E-60 And now, if we lived in the days of Noah, who's side would we take? What side would we took in that great day that Noah lived? What side would we took in the days of Moses? What side in the days of Elijah, the prophet, when all the world was gulfed up in a--a great mass of--of modernism, like the modern Jezebel, and had rid all the servants of the Lord out into a worldly way? And the church and the priests was all bowing to her. Would you have took the side of popularity, or would you have stood with Elijah?
E-61 Acum, şi în zilele Domnului Isus, când ne gândim la această Persoană nepopulară, needucată de lume, fără şcoli care le puteau ei găsi vreodată la care să fi mers El, şi fără¬fără experienţă de seminar. Şi-şi atunci crescut cu un nume de "naştere nelegitimă." Iar apoi a venit afară, predicând o Evanghelie care era contrară la orice au fost ei învăţaţi. Foarte... Şi condamnând lucrătorii şi organizaţiile lor, şi aşa mai departe.
E-61 Now, and in the days of the Lord Jesus, when we would think of this unpopular Person, uneducated by the world, no schools they could ever find that He went to, and no--no seminary experience. And--and then raise up with a name of "illegitimate birth." And then come out, preaching a Gospel that was contrary to anything that they had been taught. Very... And condemning the ministers and their organizations, and so forth.
E-62 Şi organizaţiile au făcut o-o-o declaraţie, "Dacă oricine a mers măcar să-l audă pe acest aşa numit profet, va fi dat afară din sinagogă," care era un-un păcat mortal. Ei trebuiau să fie socotiţi. Singura cale în care puteau să se închine era sub sângele mielului. Ei trebuiau să vină la această jertfă. Iar-iar atunci ei erau lepădaţi, şi ce lucru mare era acesta.
E-62 And the organizations had made a--a--a statement, "If anybody even went to hear this so-called prophet, would be put out of the synagogue," which was a--a mortal sin. They had to be accounted. Only way they could worship was under the blood of the lamb. They had to come to this sacrifice. And--and then they were outcasts, and what a great thing it was.
E-63 Iar omul acesta a ignorat aşa ceva. Şi totuşi El era perfect cu Scriptura, dar nu în felul cum ştiau ei Aceasta. Ce parte aţi fi luat voi? Vedeţi? Acum, să nu... Viaţa voastră care o trăiţi acum, reflectă acum tocmai ce aţi fi făcut voi atunci, pentru că voi încă sunteţi posedaţi cu acelaşi duh. Vedeţi? Dacă voi luaţi partea aceea acum, cu ei, voi aţi fi făcut-o atunci. Pentru că, acelaşi duh care este în voi acum era în oameni atunci. Vedeţi?
E-63 And this Man ignored such as that. And yet He was perfectly with the Scripture, but not in the way they knew It. What side would you have took? See? Now, don't... Your life that you live now, reflects now just what you would have done then, because you still are possessed with the same spirit. See? If you take that side now, with them, you'd have done it then. Because, the same spirit that's in you now was in people then. See?
E-64 Diavolul niciodată nu-şi ia duhul; el doar se duce de pe un om pe altul.
E-64 The Devil never takes his spirit; he just goes off of one man onto another.
E-65 Nici Dumnezeu nu-şi ia Duhul Lui; El se duce de la unul la altul. Vedeţi?
E-65 God never takes His Spirit, neither; It goes from one to the other. See?
E-66 Deci, tocmai Duhul care era peste Ilie a venit peste Elisei, acelaşi peste Ioan Botezătorul, şi aşa mai departe.
E-66 So, the very Spirit was upon Elijah come upon Elisha, same one on John the Baptist, and so forth.
E-67 Duhul Sfânt, care era peste Cristos, a venit peste ucenici, tot în jos, şi încă-i peste oameni. Voi vedeţi? Dumnezeu niciodată nu-şi ia Duhul Lui.
Deci acolo noi suntem lăsaţi, să facem o alegere.
E-67 The Holy Spirit, was upon Christ, come upon the disciples, all down, and still upon the people. You see? God never takes His Spirit.
So there we are left, to make a choice.
E-68 Şi eu-eu nu pot vedea aici unde Pavel a regretat ceva, şi să spună că-i părea rău că era un prizonier. Dar el s-a adresat... eu cred că Pavel, aşa cum el a scris această epistolă cu pana aceea, că acesta era Duhul Sfânt care l-a făcut să scrie aceea. Că, poate, chiar până în seara aceasta, ca noi să putem trage afară contextul textului nostru, să arătăm de ce a făcut Pavel aceasta. Pentru că, acesta-i Scriptural, şi Scriptural este Etern. Eu cred, că, şezând în această închisoare veche murdară, că Pavel i-a scris colegului său aici, acel, frate a lui,că el era "un prizonier al lui Isus Cristos." Deci, el să o poată exprima prin a vedea ce era în jurul lui. Acum, el era în închisoare, dar aceea nu era ce el îi vorbea la, acest-acest slujitor al lui Cristos, un lucrător cu el. El vorbea că el era un prizonier al Cuvântului lui Isus Cristos, pentru că Cristos este Cuvântul.
E-68 And I--I can't see here where Paul was regretting anything, and saying he was sorry he was a prisoner. But he was addressing hisself... I believe that Paul, as he wrote this letter with that pen, that it was the Holy Spirit causing him to write that. That, maybe, even to this night, that we might pull out the context of our text, to show why Paul did this. Because, it's Scriptural, and Scriptural is Eternal. I believe, that, setting in this dingy old jail, that Paul wrote to his colleague here, that, his brother, that he was "a prisoner of Jesus Christ." So, he could express it by seeing what was around him. Now, he was in jail, but that wasn't what he was speaking to, this--this servant of Christ, a minister with him. He was speaking that he was a prisoner to the Word of Jesus Christ, 'cause Christ is the Word.
E-69 Şi Pavel era un mare învăţat în zilele lui. El avea ambiţie mare. El era un-el era un-un-un om care a fost instruit cu, de oameni, un om cu numele de Gamaliel, care era un mare învăţător din ziua lui, una dintre cele mai mari şcoli la care el ar fi putut să meargă. Spre exemplu, cum noi zicem, Wheaton, sau Bob Jones, [Instituţii de Învăţământ cu renume în SUA¬ – Trans.] sau ceva şcoală mare fundamentală. El a fost învăţat ca-ca-ca un lucrător al Cuvântului. Şi el a fost bine educat, şi deştept, şi un băiat inteligent cu o mare ambiţie ca poate într-o zi să devină un preot sau mare preot la poporul lui.
E-69 And Paul had been a great scholar in his day. He had great ambition. He was a--he was a--a--a man that had been trained with, by people, a fellow by the name of Gamaliel, which was a great teacher of his day, one of the greatest schools that he could have went to. For instance, like we say, Wheaton, or Bob Jones, or some great fundamental school. He had been taught as--as--as a minister of the Word. And he was well educated, and smart, and an intelligent boy with a great ambition of maybe someday becoming a priest or a high priest to his people.
E-70 El avea o ambiţie. Şi apoi să afle, că, această mare ambiţie pentru care el a fost instruit, şi şi-a petrecut toată viaţa lui, poate de la vârsta de vreo opt sau zece ani, până la vreo treizeci sau treizeci şi cinci, când el a terminat colegiul şi a absolvit; şi şi-a avut toate diplomele lui şi de toate, şi s-a avut bine cu toată preoţimea, chiar până la marele preot la Ierusalim. El a avut ordin de la el, ordin personal, scris, şi încredinţat cu acest mare Saul, "Să meargă jos la Damasc şi să-i găsească pe toţi aceia jos acolo care se închinau lui Dumnezeu contrar la ce a spus el, şi să-i lege şi să-i pună în închisoare. Dacă era necesar, el avea ordin să-i pună la moarte, dacă el a vrut." El era... El avea mare ambiţie.
E-70 He had an ambition. And then to find, that, this great ambition he had been trained for, and had spent all of his life, from maybe the age of about eight or ten years old, up to about thirty or thirty-five, when he finished college and graduated; and had all of his diplomas and everything, and stood in good with all the--the clergy, even to the high priest at Jerusalem. He had orders from him, personal orders, written, and trusted with this great Saul, "To go down to Damascus and to find all those down there that worshipped God contrary to what he said, and to bind them and put them in jail. If necessary, he had orders to put them to death, if he wanted to." He was... He had great ambition.
E-71 Iar acum, tot pentru care el s-a instruit, Dumnezeu a scos tot afară din el. Vedeţi? Şi ce era obiectivul lui, şi pentru ce şi-a cheltuit banii tatăl lui, şi ambiţiile tatălui şi mamei lui, au fost toate luate de la el pentru că-că Dumnezeu avea altceva. De aceea, el era un prizonier de la obiectivul lui care îl avea în viaţă, şi el a devenit un prizonier al lui Isus Cristos, Care era Cuvântul.
E-71 And now, all that he had trained for, God had took it all out of him. See? And what his objective was, and what his father had spent his money for, and the ambitions of his father and mother, was all had been taken away from him because that--that God had something else. Therefore, he was a prisoner from his objective that he had in life, and he had become a prisoner to Jesus Christ, Who was the Word.
E-72 Drumul acela spre Damasc l-a schimbat pe Pavel. Mergând în jos, pe la ora unsprezece, poate, din ziuă, că el a fost trântit jos. Şi a auzit o Voce, zicând, "Saule, de ce Mă prigoneşti?" Şi el a privit în sus. Şi privind în sus, fiind un Iudeu, şi ştia că acel Stâlp de Foc era Domnul care i-a călăuzit pe copiii lui Israel, pentru că el ştia că acela era ce a fost El.
E-72 That road to Damascus changed Paul. Going down, about eleven o'clock, perhaps, in a day, that he was stricken down. And he heard a Voice, saying, "Saul, why persecutest thou Me?" And he looked up. And looking up, being a Jew, and knowed that Pillar of Fire was the Lord that led the children of Israel, because he knew that's what It was.
E-73 Amintiţi-vă, acest Evreu niciodată nu ar fi numit ceva "Domn," majusculă D-o-m-n, Elohim, fără să fie satisfăcut că acela era ce era El, pentru că el era un învăţat instruit. Şi când el a privit sus, şi a văzut Aceasta, O Lumină, un Stâlp de Foc care a călăuzit pe poporul lui prin pustie. Şi el a zis, "Doamne", Elohim, majusculă D-o-m-... "Doamne, cine eşti Tu?"
E-73 Remember, this Hebrew would have never called anything "Lord," capital E-o-r-d, Elohim, unless he had been satisfied that that's what It was, because he was trained scholar. And when he looked up, and he seen This, a Light, a Pillar of Fire that had led his people through the wilderness. And he said, "Lord," Elohim, capital E-o-r-... "Lord, Who are You?"
E-74 Şi ce surpriză trebuie că a fost pentru acest teolog, să spună, "Eu sunt Isus," tocmai Acela la care aşa i s-a împotrivit. Ce o-ce întoarcere în jur! O! O! Trebuie că a fost ceva grozav pentru acest om, că toată ambiţia care a avut-o, să afle, dintr-o dată, că el a persecutat. Ambiţiile lui l-au dus la-la mai departe de la lucrul principal care a vrut să-l facă. Şi ce un-un mare şoc trebuie că a fost, pentru acest apostol, când El a zis, "Eu sunt Isus," tocmai Acela pe care el îl prigonea. "De ce Mă prigoneşti?"
E-74 And what a surprise it must have been to this theologian, to say, "I'm Jesus," the very One that he was so against. What a--what a turnaround! Oh! Oh! It must have been something terrific for this man, that all of his ambitions that he had, to find out, all at once, he had been persecuting. His ambitions had drove him to--to farther away from the main thing that he meant to do. And what a--a great shock it must have been, for this apostle, when He said, "I am Jesus," the very One that he was persecuting. "Why persecutest thou Me?"
E-75 Un alt mic citat ce am putea să punem înăuntru aici. Voi vedeţi, cum îşi bat ei joc de Biserică, ei de fapt nu-şi bat joc de Biserică, ei îşi bat joc de Isus. "De ce Mă prigoneşti?" Cum a putut Pavel atunci, cu tot intelectul lui, să creadă că Acesta era... că acest Grup care el îl persecuta era tocmai Dumnezeul pe care el pretindea că îl slujeşte? Eu cred că este, fără să intru în amănunte, eu cred că noi toţi suntem destul de bine instruiţi să ştim ce vreau să spun aici. Acelaşi lucru se întâmplă astăzi.
E-75 Another little quotation we might drop in here. You see, as they make fun of the Church, they're not really making fun of the Church, they are making fun of Jesus. "Why persecutest thou Me?" How could Paul then, with all his intellect, believe that This was... that this Group that he was persecuting was the very God that he claimed to be serving? I think that's, without going into details, I think we're all well trained enough to know what I mean here. The same thing is happening today.
E-76 Pavel, prin neştiinţă, era totuşi inteligent şi deştept, mult mai deştept decât acei Galileni ne educaţi pe care el îi persecuta, care deja l-au acceptat în smerenia lor pe acest Om ca Domn. Dar, Pavel, în învăţătura lui mare, intelectele lui, nu puteau accepta Aceea. Şi ce întoarcere în jur trebuie să fie pentru el, pe acest drum. Şi el a fost lovit cu orbire, aşa ca el să nu-şi ducă la împlinire însărcinarea lui, ci a fost călăuzit jos într-un loc într-o stradă numită Dreaptă, şi casa unuia.
E-76 Paul, through ignorance, was yet intelligent and smart, much smarter than those uneducated Galileans that he was persecuting, that had already in their humility accepted this Man as Lord. But, Paul, in his great teaching and his intellectuals, could not accept That. And what a turnaround it must be to him, on this road. And he was stricken blind, so he would not carry out his commission, but was led down to a place in a street called Straight, and the house of one.
E-77 Ş atunci a venit profetul jos acolo, cu numele de Anania, care l-a văzut într-o viziune, venind jos, a văzut unde era el, a mers jos unde era el, şi a mers înăuntru. Şi a zis, "Frate Saul, Domnul ţi-a apărut pe drum jos; şi m-a trimis, ca eu să-mi pot pune mâinile peste tine, şi să-ţi primeşti vederea şi să fi umplut cu Duhul Sfânt."
E-77 And then come the prophet down there, by the name of Ananias, who saw in a vision, him coming down, saw where he was at, went down to where he was, and went in. And said, "Brother Saul, the Lord appeared to you on the road down; sent me, that I might lay my hands upon you, and you receive your sight and be filled with the Holy Ghost."
E-78 Vedeţi unde a fost. Ce un-ce lucru trebuie că a fost pentru Pavel! Vedeţi? Tot ce a fost el instruit să facă era vice versa. Deci acum, cu-cu toată educaţia ce o avea, aceasta-aceasta doar a devenit nimic pentru el.
E-78 See where he was. What a--what a thing it must have been for Paul! See? All that he had been trained to do was vice versa. So now, with--with all the education he had, it--it was just become naught to him.
E-79 Acum, el ştia că el a avut o experienţă. Aşa că aici este o altă lecţie bună pentru noi, că, experienţa singură nu este suficientă! Ea trebuie să fie experienţă conform cu Cuvântul Domnului. Deci, el văzând aceasta, şi ştiind că Acesta era Ceva măreţ, atunci, care altcineva L-a primit-o înaintea lui, el a luat trei ani şi şase luni jos în deşert în Arabia; luând Biblia, aşa cum era Ea atunci, Vechiul Testament, şi a mers jos acolo, să-să compare această experienţă care a avut-o el, şi să vadă dacă Ea era Scripturală.
E-79 Now, he knew that he had an experience. So here is another good lesson for us, that, experience alone isn't enough. It's got to be experience according to the Word of the Lord. So, him seeing this, and know that It was a great Something, then, that somebody else had received It before him, he took three years and six months down in the--the desert in Arabia; taking the--the Bible, as It was then, the Old Testament, and going down there, to--to compare this experience that he had had, and see if It was Scriptural.
E-80 Acum ce-i dacă el a zis, "Păi, eu presupun că aceea era doar un mic lucru trecător," şi a mers înainte? "Eu am să-mi urmez intelectul."?
E-80 Now what if he said, "Well, I guess that was just a little blowover," and went on? "I'm going to follow my intellect"?
E-81 Acum, el trebuia să devină în prizonierat la ceva, o închisoare. Deci după ce a comparat-o, şi a văzut, nu-i de mirare că el putea scrie Cartea despre Evrei, într-un model. Vedeţi? Trei ani şi jumătate jos acolo, stând în Cuvânt, şi aflând că tocmai Dumnezeul care l-a chemat îl lua înapoi, şi-i schimba tot intelectul lui, schimbând tot ce el a gândit vreodată, tot ce el s-a instruit să fie. Toată ambiţia lui, doar a şters-o la o parte de la el, şi el a devenit un prizonier. Dragostea lui Dumnezeu a fost aşa de grozavă, şi o-o astfel de descoperire, că el nu putea să se depărteze de la Ea.
E-81 Now, he had to become imprisoned to something, a prison. So after comparing it, and seeing, no wonder he could write the Book of Hebrews, in a type. See? Three years and a half down there, laying in the Word, and finding out that the very God that called him was taking him back, and changing all of his intellects, changing all that he ever thought, all that he trained to be. All his ambition, just wiped it away from him, and he became a prisoner. The love of God had been so tremendous, and such a--a revelation, that he could not get away from It.
E-82 Aceea-i experienţa adevărată a fiecărui credincios real care-l întâlneşte pe Dumnezeu. Tu-tu vii în contact cu Ceva care-i aşa de măreţ, că tu... că-că tu devii un prizonier, faţă de tot altceva. Vedeţi? Voi-voi vă îndepărtaţi de la toate, să vă împrizonieraţi la Acesta.
E-82 That's the true experience of every real believer who meets God. You--you come in contact with Something that's so great, that you... that--that you become a--a prisoner, to everything else. See? You--you get away from everything, to imprison yourself to This.
E-83 A fost exprimat o dată unde Isus a zis, "Împărăţia Cerului este ceva ca un om care cumpără mărgăritare. Atunci cînd el află acel mare Mărgăritar, el vinde tot ce are el, ca să-l obţină pe Acela."
E-83 It's expressed one time where Jesus said, "The Kingdom of Heaven is something like a man buying pearls. Then when he finds that great Pearl, he sells all that he's got, to get that One."
E-84 Şi acela-i felul aici. Voi-voi aveţi o concepţie intelectuală, voi aveţi o-o-o experienţă teologică; dar când se ajunge la un timp care când voi-voi-voi într-adevăr găsiţi Lucrul real, voi-voi doar vindeţi toate celelalte, şi vă închideţi înăuntru în Acesta.
E-84 And that's the way here. You--you have an intellectual conception, you have a--a--a--a theological experience; but when it comes to a time that when you--you--you really find the real Thing, you--you just sell out everything else, and you close yourself in to This.
E-85 Pavel ştia ce era acesta. El-el a aflat că el era înhămat la Ceva. Cum noi punem un-un-un cal în ham, el este să-el este să tragă ceva. Şi Pavel ştia, după această experienţă, şi trei ani şi jumătate de a tipiza experienţa ce a avut-o, cu Biblia, el şi-a dat seama că Dumnezeu l-a ales şi l-a înhămat prin Duhul Sfânt, experienţa care el a avut-o, să tragă Evanghelia în prezenţa Neamurilor. Duhul, Însuşi, l-a înhămat.
E-85 Paul knew what it was. He--he found out that he was harnessed to Something. Like we put a--a--a horse in a harness, it's to--it's to pull something. And Paul knew, after this experience, and three years and a half of typing the--the experience he had, with the Bible, he realized that God had chosen him and had harnessed him by the Holy Spirit, the experience that he had, to pull the Gospel in the presence of the Gentiles. The Spirit, Itself, harnessed him.
E-86 Şi, astăzi, ca slujitori a-i lui Cristos, noi devenim înhămaţi, agăţaţi. Noi nu putem merge. Noi suntem îmbibaţi înăuntru cu El, înhămaţi la Cuvânt. Nu contează ce spune oricare altul, voi sunteţi înhămaţi la El. Există ceva privitor la El, că voi doar nu vă puteţi îndepărta de la El. Voi aţi fost înjugaţi cu El, de Duhul Sfânt, va înjugat la Cuvânt. Nu contează ce spune oricare altul, Acesta-i Cuvântul. Acela-i întotdeauna înhămat cu El, pus în jug cu El. La Cuvânt, prin Duhul, el a fost înhămat.
E-86 And, today, as servants of Christ, we become harnessed, hooked up. We can't go. We're logged in with It, harnessed to the Word. No matter what anyone else says, you're harnessed to It. There is something about It, that you just can't get away from It. You been yoked up with It, by the Holy Ghost, has yoked you to the Word. No matter what anyone else says, It's the Word. That's always harnessed up with It, put in the yoke with It. To the Word, by the Spirit, he was harnessed.
E-87 El a învăţat pe partea din spate a deşertului Arabian acolo. Când, toate lucrurile lui din trecut, şi experienţele, şi ambiţia, că, el a fost dezbrăcat de lucrurile acelea.
E-87 He had learned on the--the back side of the Arabian desert there. When, all his former things, and experiences, and ambition, that, he had been stripped of those things.
E-88 Acum, acolo-i unde noi aflăm, astăzi, că noi trebuie să fim dezbrăcaţi, mai întâi. Şi oamenii nu vor să fie dezbrăcaţi. Fratele Metodist vrea să se ţină de un picuţ din învăţătura lui Metodistă. Îhî. Fratele Baptist vrea să ţină un pic din învăţătura lui Baptistă. Vedeţi? Dar voi trebuie ca absolut să fiţi dezbrăcaţi de toate, şi doar să vă naşteţi iarăşi, din nou. Şi să reluaţi de acolo, să lăsaţi Duhul Sfânt să călăuzească. Voi nu puteţi spune, "Păi, acum, tăticul meu-meu a spus, când el a ajuns înăuntru, a mers în biserică, el a dat mâna cu păstorul. El, el este un membru loial bun." Aceea ar fi putut să fie în regulă pentru cursa lui, dar noi suntem într-o altă cursă. Vedeţi? Acum noi trebuie să venim înapoi la timpurile Biblie pentru ziua aceasta.
E-88 Now, that's where we find, today, that we must be stripped, first. And people don't want to be stripped. The Methodist brother wants to hold to a little bit of his Methodist teaching. Uh-huh. The Baptist brother wants to hold to a little bit of his Baptist teaching. See? But you've got to absolutely be stripped of everything, and just born again, afresh. And take up from there, let the Holy Spirit lead. You can't say, "Well, now, my--my daddy said, when he got in, went in the church, he shook hands with the pastor. He, he's a good loyal member." That might have been all right for his race, but we're another race. See? Now we must come back to the Bible times for this day.
E-89 Preotul a fost înhămat, de asemenea. Dar, voi vedeţi, ei au venit dincoace într-o altă repartizare, şi ei-ei omit să se dezbrace de hamul lor vechi şi să-şi pună un ham nou.
E-89 The priests was harnessed, too. But, you see, they had come over into another dispensation, and they--they fail to strip off their old harness and put on a new harness.
E-90 Şi noi aflăm astăzi acelaşi lucru. Noi am venit printr-o epocă denominaţională, aşa cum am dovedit prin epocile bisericii, Biblia, şi aşa mai departe, dar noi venim acum la o epocă liberă, unde Duhul Sfânt Însuşi vine jos şi Se adevereşte, şi Se face cunoscut, face ca fiecare promisiune care El a promis-o, să vină la împlinire. O, doamne! Ce timp măreţ!
E-90 And the same thing we find today. We did come through a denominational age, as we proved through the church ages, the Bible, and so forth, but we come now to a free age, where the Holy Spirit Himself comes down and vindicates Himself, and makes Himself known, makes every promise that He promised, come to pass. Oh, my! What a great time!
E-91 Şi el ştia că, un alt lucru, el ştia că el nu se putea duce la locuri. Că, fiind înhămat la Acesta, că el nu s-ar duce. Că el a făcut-o, dar el-el a vrut să meargă. El ştia că ambiţia lui la tras printre fraţi unde el era invitat să vină, şi totuşi, el a fost presat în Duhul să facă altceva. El nu era al lui.
E-91 And he knew that, another thing, he knew he could not go to places. That, being harnessed to This, that he would not. That he did, but he--he wanted to go. He knew that his ambition drawed him amongst brethren where he was invited to come, and yet he was pressed in the Spirit to do something else. He wasn't his own.
E-92 Poate cineva ar putea spune, "Frate Saul, Frate Pavel, noi vrem ca tu să vii aici, pentru că noi avem cea mai mare biserică. Noi avem cea mai mare adunare. Ofertele voastre vor fi mari, şi aşa mai departe."
E-92 Maybe somebody could say, "Brother Saul, Brother Paul, we want you to come over here, because we got the biggest church. We got the biggest congregation. Your offerings will be great, and so forth."
E-93 Dar fiind presat în Duhul, el s-a gândit, "Eu am un frate acolo. Eu aş vrea să merg acolo şi să salvez pe acest frate, să-l aduc la Domnul." Dar, totuşi, Duhul l-a presat să meargă altundeva. El era un prizonier. Corect.
E-93 But being pressed in the Spirit, he thought, "I got a brother over there. I'd like to go over and save this brother, get him to the Lord." But, yet, the Spirit pressed him to go somewhere else. He was a prisoner. Correctly.
E-94 O Dumnezeule, fă-ne prizonieri ca acela, de la propria noastră ambiţie egoistă, de la propriile noastre judecăţi şi felul nostru mai bun de gândire, să fim un prizonier al lui Isus Cristos. Mă gândesc că aceea era o declaraţie mare, că, "Eu sunt un prizonier la Isus Cristos."
E-94 O God, make us prisoners like that, from our own selfish ambition, and from our own judgments and our better way of thinking, to be a prisoner of Jesus Christ. I think that was a great statement, that, "I'm a prisoner to Jesus Christ."
E-95 Şi amintiţi-vă, El este Cuvântul. Vedeţi? Nu contează ce gândeşte oricare altul, acesta-i Cuvântul. Vedeţi? Dacă tu eşti un prizonier la Cuvânt, nici o denominaţiune nu te poate influenţa de la El. Acesta-i-acesta-i Cuvântul. Tu eşti doar... Tu eşti un prizonier la El, asta-i tot. Tu trebuie să acţionezi cum El acţionează.
E-95 And remember, He is the Word. See? No matter what anyone else thinks, it's the Word. See? If you're a prisoner to the Word, no denomination can sway you from It. It's--it's the Word. You're just... You're a prisoner to It, that's all. You must act the way It acts.
E-96 Acum, el nu putea să meargă în anumite locuri în care a vrut, din (ce) cauză? Duhul i-a interzis. Vă amintiţi, de multe ori, că Pavel a încercat să meargă în vreun loc, gândind, "Acolo-i unde eu puteam avea un mare miting," dar Duhul îi interzicea. Acum, declară şi dovedeşte aceea clar că Pavel era un prizonier? [adunarea zice, "Amin." – Ed.] Un prizonier la Isus Cristos, înhămat la Cuvântul Lui, de către Duhul! O! Îmi place asta. Îhî.
E-96 Now, he could not go to certain places that he wanted, because (why?) the Spirit forbade him. Remember, many time, that Paul was trying to go some place, thinking, "There is where I could have a great meeting," but the Spirit would forbid him. Now, does that clearly state and prove that Paul was a prisoner? [Congregation says, "Amen."--Ed.] A prisoner to Jesus Christ, harnessed to His Word, by the Spirit! Oh! I like that. Uh-huh.
E-97 El era Legat. El era legat cu un lanţ, şi cu cătuşe de dragoste, să facă voia lui Dumnezeu, şi numai aceea. El era un prizonier. El era în cătuşe de dragoste. El era în jug cu Cristos. El nu se putea înjuga cu nimic altceva. El era înjugat cu El. Şi oriunde mergea Călăuzirea, acolo-i unde trebuia el să meargă. Fără să conteze cât de verde era păşunea, aici pe partea asta sau partea aceea, el trebuia să meargă pe calea pe care a mers Conducătorul şi jugul.
E-97 He was bound. He was bound by a chain, and by fetters of love, to do the will of God, and that only. He was a prisoner. He was in a fetters of love. He was in the yoke with Christ. He could yoke up with nothing else. He was yoked with Him. And where the Lead went, that's where he had to go. Regardless of how green the pasture was, here on this side or that side, he had to go the way the Leader and the yoke went.
E-98 O, în seara aceasta, dacă noi, ca Tabernacolul Branham, am putea numai să devenim prizonieri; la propria noastră fiinţă egoistă, la ambiţia noastră proprie, ca să putem să ne predăm complet şi să fim înjugaţi la El, nu contează ce gândeşte restul lumii, ce face restul lumii. Noi suntem înjugaţi cu cătuşe de dragoste. Noi suntem prizonieri. "Picioarele mele sunt aşa de înjugate la Cristos, că nu vor dansa. Ochii mei sunt aşa de înjugaţi la Cristos, încât eu, când văd aceste striptese moderne pe stradă, Acesta îmi întoarce capul. Inima mea-mea este aşa de înjugată în dragoste faţă de El, încât eu nu mai pot avea dragoste, pentru lumea aceasta. Voia mea este aşa de înjugată la El, încât eu nici măcar nu mai ştiu care sunt ambiţiile mele. Doar, 'Oriunde Tu conduci, eu voi urma, Doamne.' Eu voi fi un prizonier." Vedeţi?
E-98 Oh, tonight, if we, as the Branham Tabernacle, could only become prisoners; to our own selfish being, to our own ambition, that we could completely surrender ourself and be yoked to Him, no matter what the rest the world thinks, what the rest the world does. We're yoked with fetters of love. We are prisoners. "My feet is so yoked to Christ, it won't dance. My eyes is so yoked to Christ, till I, when I see these modern striptease on the street, It turns my head. My--my heart is so yoked in love to Him, till I can't have love for this world, anymore. My will is so yoked to Him, till I don't even know now what my ambitions are. Just, 'Wherever You lead, I'll follow, Lord.' I'll be a prisoner." See?
E-99 Pavel era corect un prizonier. El nu făcea vreo declaraţie greşită. El a fost instruit de Duhul Sfânt, din nou, să aştepte după Cuvânt. Acum, el a fost instruit într-un fel, dar-dar Dumnezeu l-a instruit într-un alt fel acum. El a fost instruit de Duhul Sfânt să aştepte după Domnul, nu conta ce erau ambiţiile lui.
E-99 Paul was correctly a prisoner. He wasn't making any wrong statement. He was trained by the Holy Ghost, again, to wait on the Word. Now, he had been trained one way, but--but God had trained him another way now. He was trained by the Holy Spirit to wait upon the Lord, no matter what his ambitions was.
E-100 Acum eu am să, ajutat de Duhul Sfânt, să vă arăt ceva. Vedeţi? Acum să luăm doar un exemplu.
E-100 Now I'm going to, help by the Holy Spirit, show you something. See? Now let's just take an instance.
E-101 Într-o zi, Pavel şi Sila, venind în jos pe o stradă într-o anumită cetate unde ei ţineau o trezire. Şi o fată mică, posedată de demoni a continuat să-l urmeze, strigând după el. Şi fără îndoială că Pavel ştia că el avea autoritatea, ca un apostol, să mustre duhul acela rău afară din femeia aceea. Dar aţi observat voi? El a aşteptat, zi după zi, până când, dintr-o dată, Duhul Sfânt i-a vorbit, a zis, "Aceasta este ora."
E-101 One day, Paul and Silas, coming down the street in a certain city where they was holding a revival. And a little, demon-possessed girl kept following him, crying out after him. And no doubt but what Paul knowed that he had the authority, as an apostle, to rebuke that evil spirit out of that woman. But did you notice? He waited, day after day, until, all of a sudden, the Holy Spirit spoke to him, said, "This is the hour."
E-102 Atunci el a zis, "Tu duhule, ieşi afară din ea." Vedeţi? El ştia să aştepte pe Domnul.
E-102 Then he said, "Thou spirit, come out of her." See? He knowed to wait on the Lord.
E-103 Şi acolo-i unde aşa de multe persoane astăzi aduc o ocară asupra Cuvântului. Ei se duc afară cu o ambiţie. Cât de multe treziri au rămas searbăde din cauza unui lucru ca acela, pentru că evanghelistul nu aşteaptă să vadă ce are Domnul de spus! Unii din ei zic, "Veniţi aici," şi ei-ei se duc chiar acum pentru că asociaţia a spus, "Mergeţi." Şi Duhul Sfânt ar spune ceva diferit. Totuşi, ambiţia omului să devină prezbiterul statului, sau-sau un lucru sau altul, sau ceva bătrân, sau ceva episcop, sau ceva să-l tragă, "Tu trebuie să mergi." Şi, totuşi, el ştie mai bine. Duhul Sfânt zice, "Mergi aici." Vedeţi? El este înjugat la organizaţia lui. El este un prizonier la organizaţie.
E-103 And there is where so many people today bring a reproach upon the Word. They go out with an ambition. How many revivals has been left flat because of a thing like that, because the evangelist don't wait to see what the Lord has got to say! Some of them say, "Come over here," and they--they go right now because the--the association said, "Go." And the Holy Spirit would say something different. Yet, the ambition of the man to become the state presbyter, or--or something another, or some elder, or some bishop, or something would pull him, "You must go." And, yet, he knows better. The Holy Spirit saying, "Go here." See? He's yoked to his organization. He's a prisoner to the organization.
E-104 Dar dacă el este înjugat la Cristos, el este călăuzit de Duhul Sfânt. El... ? ... Vedeţi? El, el este înjugat, un prizonier. Nu contează ce spune oricare altul; aceasta-i-aceasta-i o-aceasta-i o-o alamă sunătoare şi un ţimbal zăngănitor. El aude numai Glasul lui Dumnezeu, şi el vorbeşte numai când El vine afară. El nu zice nimic.
E-104 But if he's yoked to Christ, he's led by the Holy Ghost. He...?... See? He, he's yoked, a prisoner. Don't make any different what anything else says; it's--it's a--it's a--a sounding brass and a tinkling symbol. He hears only the Voice of God, and he speaks only when It comes out. He says nothing.
E-105 Cineva zice, "O, o, Fratele Jones!" Frate Roberts, sau careva, oamenii aceştia mari din ţara noastră astăzi, ca Tammy Hicks, sau-sau-sau Oral Roberts, sau-sau Fratele Tammy Osborne, careva din evangheliştii aceia mari. Dacă cineva ar zice, "Măi, vino aici, Tammy. Tu eşti un mare om al lui Dumnezeu." (Sau Oral.) "Şi eu-eu am un-un unchi care zace aici, care-care este tot legat. Şi el e-el e bolnav. Eu vreau ca tu să vii acolo. Eu cred că tu ai tăria să-l vindeci." Vedeţi?
Şi poate Duhul Sfânt i-ar zice, "Nu acum."
E-105 Somebody say, "Oh, oh, Brother Jones!" Brother Roberts, or some, these great men in our land today, like Tommy Hicks, or--or--or Oral Roberts, or--or Brother Tommy Osborn, some of those great evangelists. If somebody would say, "Say, come over here, Tommy. You're a great man of God," or Oral. And I--I got a--a uncle that's laying over here, that's--that's all bound. And he's--he's sick. I want you come over. I believe you have the strength to heal him." See?
And maybe the Holy Spirit would say to him, "Not now."
E-106 Dar, totuşi, pentru prietenia acelui om, el este dator să se ducă cu el. Dacă el nu merge, el devine un vrăjmaş al acelui om. Omul acela zice, "Păi, el a mers la aşa şi aşa, l-a vindecat pe copilul acela sau băiatul acela. Eu ştiu că l-a vindecat. Şi eu am fost prietenul lui, cu anii, vedeţi, şi el nu vrea să vină la casa mea."
E-106 But, yet, to the friendship of that man, he's duty bound to go with him. If he don't, he becomes an enemy to that man. That man say, "Well, he went to so-and-so, heal that child or that boy. I know he did. And I been his friend, for years, see, and he wouldn't come to my place."
E-107 Dar dacă el este constrâns de Duhul Sfânt să nu meargă, el mai bine să nu se ducă, dacă el e înjugat la Dumnezeu. El iubeşte, pe prietenul lui. Dar el mai bine să fie călăuzit de Duhul Sfânt să meargă acolo, pentru că aceasta nu ar face nici un bine, oricum. Eu am experimentat asta aşa de multe ori.
E-107 But if he's constrained by the Holy Spirit not to go, he better not go, if he's yoked to God. His friend, he love. But he better be led of the Holy Spirit to go there, because it won't do any good, anyhow. I experience that so many time.
E-108 Dar Pavel doar a aşteptat după Duhul să-i spună ce să facă. "Aşteaptă după Duhul," a zis. El a stat într-o seară, predicând. Şi a mers afară de acolo. El a văzut un om infirm. Şi dintr-o dată, Duhul i-a vorbit, şi el a zis, "Eu pricep." Cum? În acelaşi fel cum el a priceput că ei vor fi naufragiaţi, pe o insulă. Vedeţi? "Eu pricep că tu ai credinţă să fii vindecat. Ridică-te sus în picioare. Isus Cristos te-a făcut bine." Vedeţi? Ia te uită. El-el era... El era înjugat. El poate a ţinut o trezire de o săptămână acolo şi nimic nu s-a întâmplat, dar totuşi el a aşteptat după Duhul Sfânt să spună. Vedeţi? El era înjugat la chemarea aceea.
E-108 But Paul just waited for the Spirit to tell him what to do. "Wait on the Spirit," said. He stood one night, preaching. And he walked out of there. He seen a crippled man. And all at once, the Spirit spoke to him, and he said, "I perceive." How? The same way he perceived they was going to be wrecked, upon an island. See? "I perceive that you have faith to be healed. Stand up on your feet. Jesus Christ made you well." See? There you are. He--he was... He was yoked. He might have held a week's revival there and nothing had happened, but yet he waited for the Holy Spirit to say. See? He was yoked to that appeal.
E-109 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, tu condamni ce ai spus duminică, despre ce ai aşteptat tot timpul acesta."
E-109 Now you say, "Brother Branham, you're condemning what you said Sunday, about you been waiting all this time."
E-110 Şi, dar, vă amintiţi, a fost Duhul Sfânt care mi-a vorbit sus acolo pe drum, şi a zis, "Eu te voi trimite înapoi printre cei bolnavi şi nenorociţi." Vedeţi? Aceasta-i supunere faţă de Duhul Sfânt. Eu nu m-am dus până când El mi-a spus să o fac. Eu am aşteptat după AŞA VORBEŞTE DOMNUL, până am avut AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acum, aceea-i diferit. Vedeţi? Acum, Aceasta, Aceea face o deosebire. Da.
E-110 And, but, you remember, it was the Holy Spirit that spoke to me up there on the road, and said, "I'm sending you back amongst the sick and afflicted." See? It's obedient to the Holy Spirit. I didn't go until He told me to do it. I was waiting for THUS SAITH THE LORD, till I got THUS SAITH THE LORD. Now, that's different. See? Now, It, That makes a difference. Yes.
E-111 El a aşteptat după Cuvântul Domnului. El a fost presat în Duhul, să facă numai porunca lui Dumnezeu, atunci, el a devenit un prizonier al lui Isus Cristos. Prieteni, dacă noi am putea numai să devenim prizonieri!
E-111 He waited for the Word of the Lord. He was pressed in the Spirit, to do only God's bidding, then he become a prisoner of Jesus Christ. Friends, if we could only become prisoners!
E-112 Eu ştiu că este cald. Dar mie-mi-ar place să numesc încă două caractere, dacă voi vreţi. Eu am vreo şase sau opt scrise aici jos. Dar mie-mi-ar place să numesc doar un alt caracter sau două.
E-112 I know it's hot. But I--I'd like to name a couple more characters, if you would. I got about six or eight wrote down here. But I--I'd like to name just another character or two.
E-113 Să luăm caracterul lui Moise. El a fost născut un izbăvitor. Şi el-el-el ştia aceea, căci el era născut un izbăvitor.
E-113 Let's take the character of Moses. He was born a deliverer. And he--he--he knew that, that he was born a deliverer.
E-114 Dar înainte ca să spun despre Moise, mi-ar place să fac această declaraţie, că, Dumnezeu întotdeauna trebuie să ia orice om, care Îl va sluji cu adevărat, să fie prizonierul Lui. Un om trebuie să predea fiecare ambiţie care o are, tot ce este el, fiecare-fiecare lucru, viaţa lui, sufletul, trupul, voinţa, ambiţiile, şi toate celelalte, şi să devină un complet, prizonier la Cristos, Care este Cuvântul, să slujească pe Dumnezeu.
E-114 But before I say about Moses, I'd like to make this statement, that, God always has to take any man, that will serve Him truly, to be His prisoner. A man has to surrender every ambition he's got, everything that he is, every--every thing, his life, soul, body, will, ambitions, and everything else, and become a complete, a prisoner to Christ, Who is the Word, to serve God.
E-115 Tu ai putea să trebuiască să umbli contrar, în judecata ta mai bune. Poate, într-o anumită organizaţie, ai putea gândi că ei te-ar putea ridica şi să-ţi dea ceva măreţ, ca să te poţi făloşi. Dar cum te afli pe tine? Tu te afli învins, după o vreme, până când Dumnezeu poate lua un om care vrea să devină un prizonier la El.
E-115 You might have to walk contrary, in your better judgment. Maybe, in a certain organization, you might think that they could lift you up and give you something great, that you might flash. But what do you find yourself? You find yourself defeated, after while, until God can get a man that's willing to become a prisoner to Him.
E-116 Dumnezeu caută prizonieri. El întotdeauna a făcut-o. Voi aţi putea cerceta aceasta prin Scriptură. Un om trebuie să fie un prizonier la Cristos, împotriva la orice. De aceea, tu nu poţi fi conectat cu nimic decât Cristos; chiar tatăl tău, mama ta, fratele tău, sora ta, soţul tău, soţia ta, oricine. Tu eşti conectat numai cu Cristos, şi numai El, atunci Dumnezeu te poate folosi. Până atunci, tu nu poţi.
E-116 God is looking for prisoners. He's always done it. You might search it through the Scripture. A man has to be a prisoner to Christ, against anything. Therefore, you cannot be connected with anything but Christ; even your father, your mother, your brother, your sister, your husband, your wife, anybody. You're only connected with Christ, and Him only, then God can use you. Until then, you can't.
E-117 Mergând afară, uneori vorbesc aspru la popor. Vedeţi? Eu-eu încerc să vă fac să vă dezlegaţi. Voi trebuie să aveţi un loc de pornire, cum uneori cheamă despre femeile care-şi scurtează părul şi poartă hainele acestea, şi îşi ţin şi menţin pretinderea lor Creştină. Ziceţi, "Acela-i un lucru mic." Păi, voi trebuie să începeţi undeva. Deci începeţi chiar acolo, în ABC-ul vostru. Vedeţi? Şi dezlegaţi arătările lumeşti, oricum, şi deveniţi un prizonier la Cristos. Iar atunci doar continuaţi, să vă desprindeţi de toate, până când în final ultimul fir este desprins. Atunci voi sunteţi-voi sunteţi... Voi sunteţi un prizonier atunci. Voi deveniţi în strânsoarea Lui. El, El vă are în strânsoarea Lui.
E-117 Going out, sometimes speaks rough to people. See? I--I am trying to get you to cut loose. You've got to have a starting place, like sometime calls out the women bobbing their hair and wearing these clothes, and hold and maintain their Christian profession. Say, "That's a little thing." Well, you've got to start somewhere. So begin right there, in your ABC's. See? And cut loose the worldly looks, anyhow, and become a prisoner to Christ. And then just keep on, cut loose everything, till finally the last line is cut loose. Then you're--you're... You are a prisoner then. You become in His grip. He, He's got you in His grip.
E-118 Acum, Moise ştia că el s-a născut izbăvitorul. El ştia asta. Şi aţi observat, cu ambiţia ce o avea Moise; ştiind că mama lui i-a spus acolo, aşa cum ea era doica lui.
E-118 Now, Moses knowed that he was born the deliverer. He knew that. And did you notice, with the ambition that Moses had; knowing his mother had told him over there, as she was his nursemaid.
E-119 Fără îndoială, când micuţul prunc Moise s-a născut, că mama lui a zis, "Tu ştii, Moise, când... Tatăl tău, Amram, şi eu ne-am rugat constant. Noi am ştiut, şi am văzut în Cuvânt, că era timpul pentru venirea unui izbăvitor. Şi ne-am rugat, 'Doamne Dumnezeule, noi vrem să vedem acel izbăvitor.' Într-o noapte, Domnul ne-a spus, într-o viziune, că tu te vei naşte, şi tu vei fi izbăvitorul. Noi nu ne-am temut de porunca împăratului. Nouă nu ne-a păsat ce a spus împăratul. Atunci, noi am ştiut că tu erai născut un izbăvitor. Acum, Moise, noi am ştiut că noi nu puteam să te creştem cum trebuie."
E-119 No doubt, when Moses the little baby was born, that his mother said, "You know, Moses, when... Your dad, Amram, and I prayed constantly. We knowed, and seen in the Word, it was time for the coming of a deliverer. And we prayed, 'Lord God, we want to see that deliverer.' One night, the Lord told us, in a vision, that you would be born, and you would be the deliverer. We wasn't afraid of the king's commandment. We didn't care what the king said. Then, we knowed that you were born a deliverer. Now, Moses, we knowed that we couldn't bring you up right."
E-120 Acum amintiţi-vă, ei erau acolo jos patru sute de ani de ani în Egipt. Vedeţi?
E-120 Now remember, they had been down there, four hundred years in Egypt. See?
E-121 "Şi noi-noi am vrut să-ţi obţinem lucrul potrivit, educaţia potrivită, instruirea potrivită. Deci, eu te-am luat şi te-am pus într-o corabie mică, şi te-am aşezat afară pe Nil. Şi cât de ciudat, că curentul a luat acea corăbioară în jos prin trestii şi păpuriş, şi a adus-o drept jos, la mile depărtare, şi a întors-o drept în palatul lui Faraon, unde era fiica lui... Faraon, unde era bazinul ei de baie. Şi cum de-de am ştiam că ea avea nevoie de o femeie să te crească."
E-121 "And we--we wanted to get you the--the right thing, the right education, the right training. So, I took you and put you in a little ark, and set you out into the Nile. And how strange, that the currents taken that little ark down through the reeds and rushes, and brought it right down, miles away, and turned it right into Pharaoh's palace, where his... Pharaoh's daughter was, where her bathing pool was. And how that--that I knowed that she'd need a woman to raise you."
E-122 Şi în zilele acelea, desigur, ei nu aveau aceste sticle cu care să crească copiii, aşa că ea trebuiau să aibe o-o doică. Deci...
E-122 And in them days, of course, they didn't have these bottles to raise the babies on, so she'd have to have a--a wet nurse. So...
E-123 "Şi, Miriam, eu am trimis-o jos. Şi ea a stat acolo, şi a zis, 'Eu ştiu unde pot găsi o doică,' şi a venit şi m-a adus. Şi, Moise, toate uşile sunt închise. Scumpule, tu eşti în vârstă de şaisprezece ani acum, şi tu urmează să fi fiul Faraonului. Şi într-o zi tu o să fi izbăvitorul care va duce poporul afară de¬aici."
E-123 "And, Miriam, I sent her down. And she stood there, and she said, 'I know where I can find a wet nurse,' and come and got me. And, Moses, the doors are all shut. Honey, you're sixteen years old now, and you're going to be Pharaoh's son. And someday you're going to be the deliverer that's going to take the people out of here."
E-124 Ambiţiile lui Moise au început să crească. "Eu voi studia, mamă. Eu voi studia tot ce pot. Tu ştii ce voi face eu? Eu voi studia cum să devin un bărbat militar, şi eu voi şti cum să-i scot pe aceşti oameni de aici. Eu voi fi un mare general, episcop, aşa ca să ştiu cum se face. Şi eu îi-eu îl voi scoate afară. Eu îmi voi obţine Ph.D. sau LL. Eu o voi face."
E-124 Moses' ambition begin to grow. "I'll study, mother. I'll study everything I can. You know what I'll do? I'll study how to be a military man, and I'll know how to take these people out of here. I'll be a great general, bishop, so I'll know how it's done. And I'lE--I'll take it out. I'll get my Ph.D or LL. I'll do it."
E-125 "Ca Părintele Chiniquy," dacă i-aţi citit vreodată cărţile lui. În regulă. El "urma să elibereze pe toţi Protestanţii," voi ştiţi, şi el a devenit unul, el însuşi. Deci, acest preot mare, cu ani în urmă, "Părintele Chiniquy," voi ar trebui să-i luaţi cartea şi să o citiţi. Ei îl numesc, "părinte." El era doar Fratele Chiniquy, ce era el. Noi nu chemăm pe nici un om "părinte", în felul acela. Deci noi aflăm căci-căci noi... El urma să citească Biblia, aşa ca el să poată merge acolo afară şi să combată religia Protestantă şi să o facă toată Catolică. Şi când el a mers să citească Biblia, Duhul Sfânt a venit asupra lui, şi el a primit Duhul Sfânt, şi atunci-atunci el a devenit unul din ei.
E-125 Like "Father Chiniquy," if you ever read his books. All right. He's "going to deliver all the Protestants," you know, and he become one, himself. So, this great priest, years ago, "Father Chiniquy," you ought to get his book and read it. They call him, "father." He's just Brother Chiniquy, what it was. We don't call no man "father," like that. So we find that--that we... He was going to read the Bible, so he could get out there and disprove the Protestant religion and make it all Catholic. And when he went to read the Bible, the Holy Spirit come upon him, and he got the Holy Ghost, and then--then he become one of them.
E-126 Deci atunci observaţi aceasta, că Moise a obţinut toată instruirea. Pentru că, el-el ştia. El era aşa de deştept, aşa de educat, aşa de intelectual! Încât, acolo nu era nimeni... El putea chiar să-i înveţe pe Egipteni. Încât el îi putea învăţa pe psihologii lor. El putea să-i înveţe pe generalii lor-lor care era puterea militară. El era un om mare. Şi poporul s-a temut de Moise, din cauza măreţiei lui. O, aşa o cunoştinţă! Vai! El era un arhiepiscop, sau poate ca un papă. El era un om mare. Şi el era un-un-un om puternic. Şi el ştia că el s-a născut să facă aceasta, şi s-a antrenat, cu mare ambiţie, să o facă.
E-126 So then notice this, that Moses got all the training. Because, he--he knew. He was so smart, so educated, so intellectual! Till, there's nobody... He could even teach the Egyptians. Till, he could teach their psychologists. He could teach their--their generals what military might was. He was a great man. And people feared Moses, because of his greatness. Oh, such a scholarship! My! He was an archbishop, or maybe like a pope. He was a great fellow. And he was a--a--a mighty man. And he knowed that he was born to do this, and had trained, with great ambition, to do it.
E-127 Întocmai ca astăzi. Eu nu spun că oameni, instruiţi în aceste şcoli, Eu nu spun asta... Cum sunt ei aici afară în Vest acum, ei urmează să zidească o şcoală de teologie de 150 de milioane de dolari, vedeţi, Penticostală, o-o şcoală de o sută cincizeci de milioane de dolari. Pentru mine, aceea ar trebui să fie misionari în câmp. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Dar, orice, ce fac ei când vin afară de-acolo? Ce sunt ei? O grămadă de rickies. Chiar exact. Iar atunci aşa-i cum iese ei afară. Aceasta întotdeauna a ieşit, restul din ei, şi aceea-i aceeaşi linie. Vedeţi?
E-127 Just like today. I don't say that men, training in these schools, I don't say that... Like they're out here in the West now, they're going to build a hundred-and-fifty-million-dollar school of theology, see, Pentecostal, a--a hundred-and-fifty-million-dollar school. To me, that should be missionaries in the field. See? See? See? But, whatever, what do they do when they come out of there? What are they? Bunch of rickies. Just exactly. And then that's how they come out. It always has, the rest of them, and that's the same line. See?
E-128 Acum, noi aflăm, aceea, când, Moise, în toată instruirea lui. Şi astăzi, cu toată instruirea, făcând mari episcopi şi aşa mai departe, marea, ambiţie înaltă, ce vom face noi? Ambiţiile noastre devin chiar cam cum erau a lui Moise. Vedeţi?
E-128 Now we find out, that, when, Moses, in all his training. And today, with all the training, making big bishops and so forth, the great, high ambition, what will we do? Our ambitions become just about like what Moses' was. See?
E-129 Dumnezeu, înainte ca El să poată să-l ia pe om în mâna Lui, El a trebuit să-l dezbrace de ambiţia lui. El a trebuit să-l dezbrace de toată instruirea lui.
E-129 God, before He could get the man in His hand, He had to strip him of his ambition. He had to strip him of all of his training.
E-130 El s-a dus afară, şi el a izbăvit; şi el a omorât un Egiptean. Şi el, şi când a făcut-o, el a aflat că el era în greşeală. El nu putea face aceea. Nu era în felul acela. Şi Dumnezeu a trebuit să-l ducă afară în pustie, în deşert, un loc pustiu.
E-130 He did go out, and he delivered; he killed one Egyptian. And he, and when he did, he found out that he was in the wrong. He couldn't do that. It wasn't that way. And God had to take him out into the wilderness, into the desert, a desert place.
E-131 Voi observaţi, cumva ciudat, cum aceşti inşi, care Dumnezeu are un mesaj pentru ei. El îi duce într-un deşert.
E-131 You notice, kind of strange, how these fellows, that God got a message for them. He takes them into a desert.
E-132 El l-a dus pe Pavel la deşert, să-l instruiască, să-i spună ce era toată vedenia aceasta mare, afară în pustie. "Du-te afară la un anumit deşert." Şi el a stat acolo până când Dumnezeu i-a făcut pe deplin de cunoscut ce să facă.
E-132 He took Paul to the desert, to train, to tell him what all this great vision was, out into the desert. "Go out to a certain desert." And he stayed there until God fully made known what to do.
E-133 Şi în timpul lui Moise, El l-a dus afară în deşert. L-a ţinut acolo afară pentru patruzeci de ani, şi l-a dezbrăcat de toată teologia lui şi de toată ambiţia lui. O, ce timp, în care el putea privi înapoi şi să vadă eşecul lui. Şi cum noi, în seara aceasta, ar trebui să facem acelaşi lucru, când noi vedem ambiţia noastră.
E-133 And Moses' time, He took him out in the desert. Kept him out there for forty years, and stripped him of all of his theology and all his ambition. Oh, what a time, that he could look back and see his failure. And how we, tonight, ought to do the same thing, when we see our ambition.
E-134 Priviţi la campania de vindecare, şi vedeţi dacă Domnul a făcut ceva cu câţiva ani în urmă, să înceapă să restaureze vindecarea la bolnavi, şi aşa mai departe.
E-134 Look at the healing campaign, and see if the Lord did something a few years ago, to start restoring healing to the sick, and so forth.
E-135 Fiecare, fiecare organizaţie, pentru că Aceasta nu au venit în organizaţia lor, ei au trebuit să le aducă un vindecător. Şi ce am făcut noi? Să privim la aceasta doar un moment. Noi am făcut acelaşi lucru care l-a făcut Moise. Noi am mers afară şi am încercat aşa din greu să fabricăm vreun fel de miracol. "Eu am mirosit o boală. Eu-eu-eu am sânge în mâna mea," şi fabrică un miracol. Vedeţi? Şi ce am obţinut noi? Unii dintre oameni erau în încordări aşa de tari, încât s-au ruinat şi au devenit beţivi obişnuiţi, nevrotici, şi şi-au apucat minţile. Şi ei au schimbat până înapoi de tot, ordinea de la obiectivul penticostal, înapoi la facerea din nou de organizaţii şi lucruri. Vedeţi?
E-135 Everybody, every organization, is because It didn't come into their organization, they had to get them a healer. And what have we done? Let's look at it just a moment. We have done the same thing that Moses did. We've went out and tried so hard to manufacture some kind of a miracle. "I smelt a disease. I--I--I got blood in my hand," and manufacture a miracle. See? And what have we got? Some of the men in such hard strains, that's broke up and become regular drunkards, neurotic, and got their minds. And they switched all the way back, the order from the pentecostal objective, back to making organizations and things again. See?
E-136 Ce am făcut noi? Am ucis pe aici un Egiptean. Aşa este. Şi noi am încercat. Ne-am sforţat. Noi am plătit. Ne-am trudit, am mers toată noaptea în adunări de rugăciune, până când nu mai avem glas. Şi-şi încercăm să fabricăm ceva, şi născocim ceva, şi tot felul acesta de lucruri, şi o aflăm a fi un eşec total. Noi avem nevoie de o mergere înapoi la deşert. Corect. Da, domnule. Adunări de tabără, şi lupte. De ce să nu renunţăm doar? Asta-i ce ar trebui să faceţi, vedeţi, mergeţi înapoi şi renunţaţi. Păi, noi am făcut acelaşi lucru ce l-au făcut ei, acelaşi lucru ce l-a făcut Moise. Aceasta nu ajută la nimic. După patruzeci de ani, el s-a aflat un prizonier la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce încercăm noi să facem?
E-136 What have we done? Slew about one Egyptian. That's right. And we've tried. We've strained. We've paid. We've labored, go all night long in prayer meetings, till we had no voice. And--and try to manufacture something, and soup-up something, and all these type of things, and find it to be a total failure. We need a going-back to the desert. Right. Yes, sir. Camp meetings, and struggles. Why not just give up? That's what you ought to do, see, go back and give up. Why, we done the same thing they did, same thing Moses did. It doesn't do any good. After forty years, he found himself a prisoner to the Word of God. What do we try to do?
E-137 Când, a venit afară marea Binecuvântare, şi manifestarea tuturor acestor lucruri mari despre care Dumnezeu ne-a spus: cum că noi trebuie să fim născuţi din nou; cum primim Duhul Sfânt; botezul în Numele lui Isus Cristos; şi tot lucrurile acestea aici.
E-137 When, the great Blessing come out, and the manifestation of all these great things that God has told us about: how that we must be born again; how we receive the Holy Ghost; the baptism in the Name of Jesus Christ; and all these things here.
E-138 Voi vedeţi, oamenii, în loc să stea la acel Cuvânt, înhămaţi la El, ce fac ei? Ei au pornit cu propria lor teorie denominaţională, care deja a eşuat, şi încearcă să fabrice ceva să arate ca Adevărul.
E-138 You see, people, instead of staying to that Word, harnessed to It, what do they do? They started with their own denominational theory, which had already failed, and try to manufacture something to look like the Truth.
E-139 Eu mai bine întrerup chiar aici. Vedeţi? Eu sunt sigur că sunteţi destul de înţelepţi să ştiţi ce vreau să spun. Vedeţi? Dar, de ce, priviţi ce a făcut. Gândiţi-vă la aceasta.
E-139 I better cut off right there. See? I'm sure you're wise enough to know what I mean. See? But, why, look what it's done. Think of it.
E-14
E-140 What have we got, tonight, but a--a--a nation full of organized people who deny the Scriptures of God; who would call the--the--the Life of the Holy Spirit, that, "It was a--a mental telepathy," who would refuse such to come into their church. And they wouldn't permit you to mention one Word of serpent's seed, Eternal security, and the things that the Holy Spirit has revealed and proved to be the Word. I made challenge after challenge, to come and prove it to me wrong.
E-141 Ce au ei? Acelaşi lucru ce l-a avut Luther, restul din ei, vedeţi, au ucis un Egiptean. Ce trebuie... Ce era aceasta? Poate l-a făcut pe ceva om să înceapă... să nu mai fure, sau poate să trăiască devotat faţă de nevasta lui. Dar ce l-aţi făcut voi afară de aceea? Un membru de biserică. "Vino şi uneşte-te cu grupul nostru." Vedeţi?
E-141 What have they got? The same thing that Luther had, the rest of them, see, slew an Egyptian. What must... What was it? Maybe he made some man start... stop stealing, or maybe live true to his wife. But what did you make him out of that? A church member. "Come and join our group." See?
E-142 Acel om mort împuţit era singurul lucru la care el putea să-şi îndrepte degetul, din succesul lui, de patruzeci de ani de instruire; un Egiptean împuţit zăcând acolo, putred şi mort.
E-142 That stinking dead man was only thing he'll point his finger to, of his success, of forty years of training; a stinking Egyptian laying there, rotten and dead.
E-143 Cam acela-i felul cum este în seara aceasta. Singurul lucru spre care noi putem arăta, această trezire a trecut dincolo, aşa zisă, este o grămadă împuţită de membri de biserică care nu ştiu nimic mai mult despre Dumnezeu decât un Hotentot ar şti despre o noapte Egipteană. Corect. Care, să le spună despre Cuvântul lui Dumnezeu, ei zic, "Eu nu cred Asta." Zici, "Mie nu-mi pasă ce spun ei. Eu nu cred Aceasta." Vedeţi? Vedeţi? Acela-i un lucru îngrozitor spre care să trebuiască să arăţi înapoi, căci toate sforţările şi luptele şi fiecare lucru ce-l avem.
E-143 That's about the way it is tonight. The only thing we can point to, this revival has crossed over, so called, is a stinking bunch of church members that knows no more about God than a Hottentot would know about Egyptian night. Right. That, would tell them about the Word of God, they say, "I don't believe That." Say, "I don't care what they say. I don't believe It." See? See? That's an awful thing to have to point back to, for all the strains and struggles and everything we got.
E-144 Poate noi am putea arăta spre o şcoală mare, dar ea e moartă. Am putea arăta spre o organizaţie, dar ea e moartă. Ea pute. Este întocmai ca primul lucru din care noi ne-am tras afară. "Ca un porc mergând la vălăul lui, şi un câine la vărsătura lui," când ne întoarcem înapoi. Un Egiptean mort.
E-144 Maybe we could point to a big school, but it's dead. We could point to an organization, but it's dead. It's stinking. It's just like the first thing that we pulled out of. "Like a hog going to its wallow, and a dog to its vomit," when we return back. One dead Egyptian.
E-145 Fără îndoială că cineva a spus, "Moise, păi, nu mai ai nici un simţ pentru popor? Tu ai fost chemat pentru aceasta." Cineva care îl cunoştea pe Moise, ştia că el era chemat pentru aceea. "Şi să nu... Ţi-ai pierdut tu simţul pentru popor?"
"Nu, Domnule."
E-145 No doubt but somebody said, "Moses, well, haven't you got no more feeling for the people? You was called for this." Somebody that knowed Moses, knowed he was called for that. "And don't... You lost the feeling of the people?"
"No, sir."
E-146 "Păi, de ce nu eşti tu afară, acolo, făcând aceasta? De ce nu eşti tu aici afară, încercând aceasta? Şi de ce nu te duci afară cu restul din ei?"
E-146 "Well, why ain't you out, over, doing this? And why ain't you out here, trying this? And why don't you go on with the rest of them?"
E-147 Moise era acolo afară fiind dezbrăcat, până când el avea o experienţă la rugul aprins, care a declarat Cuvântul. "EU SUNT Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi Iacob. Şi Eu îmi amintesc promisiunea Mea. Şi Eu am venit jos să-i izbăvesc. Eu te trimit pe tine să o faci." Asta a fost.
E-147 Moses was out there getting stripped, until he had an experience at the burning bush, that declared the Word. "I AM the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And I remember My promises. And I've come down to deliver them. I'm sending you to do it." That was it.
E-148 El a văzut Cuvântul, nu ambiţia poporului sau dorinţele poporului. Atunci ce a devenit el? El nu a mai vrut să-i mai înfrunte pe Egipteni. El nu a mai vrut să mai înfrunte lucrul acesta. Dar el a devenit un prizonier. Amin. Patruzeci de ani de alergare, dezbrăcând jos, Dar atunci el a devenit un prizonier, la rugul aprins, marele Moise cu tot intelectul lui. Biblia spune că Moise era un om puternic în cuvânt sau în faptă, jos în Egipt.
E-148 He seen the Word, not the ambition of the people or the desires of the people. Then what did he become? He did not want to face the Egyptians any more. He didn't want to face this thing any more. But he become a prisoner. Amen. Forty years of running, stripping down, but then he become a prisoner, at the burning bush, the mighty Moses with all of his intellect. The Bible saying that Moses was a mighty man in word or in deed, down in Egypt.
E-149 Dar priviţi ce a făcut teologul puternic în Prezenţa rugului aprins. El doar şi-a mărturisit neputinţa lui. Când el a văzut scopul veritabil al lui Dumnezeu, el a mărturisit că el era incapabil să o face. Deşi, el era instruit în toată teologia care puteau ei să i-o dea, instruit în şcoala lor cea mai bună. Dar, totuşi, ce să facă când el... acel Stâlp de Foc plutea acolo în rug? A zis, "Eu nici măcar nu pot vorbi cu El. Doamne, cine sunt eu, ca să mă duc?" vedeţi?
E-149 But watch what the mighty theologian did in the Presence of the burning bush. He only confessed his inability. When he seen the genuine purpose of God, he confessed that he was inability to do it. Yet, he was trained in all the theology that they could give him, trained in their best school. But, yet, would he do when he... that Pillar of Fire hanging there in the bush? Said, "I can't even talk to Him. Lord, who am I, that I should go?" See?
E-150 "Dă-ţi încălţămintea jos, Moise. Eu vreau să-ţi vorbesc. Dezbracă-te jos, chiar încălţămintea ta. Tu eşti-tu eşti lat pe pământ din nou. Eu vreau să-ţi vorbesc."
E-150 "Get your shoes off, Moses. I want to talk to you. Strip yourself down, even your shoes. You're--you're flat on the ground again. I want to talk to you."
E-151 Nici măcar nu putea vorbi. În sfârşit, un prizonier ales, un profet ales, întocmai cum Pavel a fost ales. Moise a fost ales, izbăvitor. Şi atunci, în final, Dumnezeu l-a avut pe supusul Lui ales un prizonier la El. O, aleluia! El se putea mişca numai cum l-a mişcat Cuvântul lui Dumnezeu. "Cine să spun eu că m-a trimis?"
"EU SUNT."
"Cum voi face eu?"
"Eu voi fi cu tine."
E-151 Couldn't even talk. Finally, a elected prisoner, a elected prophet, just like that Paul was elected. Moses was elected, deliverer. And then, finally, God had His elected subject a prisoner to Him. Oh, hallelujah! He could only move as the Word of God moved him. "Who shall I say sent me?"
"I AM."
"How will I do?"
"I'll be with you."
E-152 "Da, Doamne, chiar cum spui Tu. Iată-mă aici." O, doamne! Că, el e un prizonier.
E-152 "Yes, Lord, just as You say. Here I am." Oh, my! That, he's a prisoner.
E-153 El merge împotriva gândirii lui mai bune. Acum, el a fost instruit să comande o armată. "Săbii, sus! Pe la faţă!" Instruit să meargă, "Carele toate în ordine! Suliţe, înainte! Atacaţi!" Aşa-i cum urma el să preia. Aceea era instruirea lui.
Dar el a zis, "Ce am să folosesc eu?"
A zis, "Ce ai tu în mâna ta?"
E-153 He goes against his better thinking. Now, he had been trained to command an army. "Swords, up! About-face!" Trained to go, "Chariots, all in order! Spears, forward! Charge!" That's how he's going to take it over. That was his training.
But he said, "What am I going to use?"
Said, "What you got in your hand?"
E-154 "Un toiag." Dumnezeu face lucrurile uneori aşa de ridicol, pentru mintea umană. Vedeţi? Avea un toiag în mână. Barba-i atârna în jos. În vârstă de optzeci de ani. Nevasta lui pe un catâr; copilul şezând pe şoldul ei. Braţele, mici bătrâne ofilite atârnând în jos; un toiag. Doar capul îi stătea în sus, căci el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. De ce? El în sfârşit s-a ancorat.
E-154 "A stick." God does things so ridiculous sometimes, to the human mind. See? Got a stick in his hand. Whiskers hanging down. Eighty years old. His wife on a mule; kid setting on her hip. Little, old flabby arms hanging down; a stick. Just his head stood up, for he had THUS SAITH THE LORD. Why? He had finally got anchored.
E-155 El era un prizonier. "Eu mă voi mişca numai când Cuvântul mă mişcă. Eu voi vorbi numai unde Cuvântul vorbeşte."
"Unde te duci?"
E-155 He was a prisoner. "I'll only move when the Word moves me. I'll only speak where the Word speaks."
"Where you going?"
E-156 "Eu am o însărcinare: stau înaintea lui Faraon şi îi arăt, prin acest toiag, că Dumnezeu m-a trimis." Amin.
"Ce vei face tu după aceea?"
"El va rândui lucrul următor, după ce îl fac pe acesta."
E-156 "I got one commission: stand before Pharaoh and show him, by this stick, that God sent me." Amen.
"What you going to do after that?"
"He'll provide the next thing, after I do this."
E-157 Ia te uită. Voi aveţi numai un lucru de făcut, primul pas, în seara aceasta: predaţi-vă, deveniţi un prizonier. Nu vă gândiţi la voi sau altceva. Deveniţi un prizonier.
E-157 There you are. You've only got one thing to do, the first step, tonight: surrender, become a prisoner. Don't think of yourself or something else. Become a prisoner.
E-158 Moise a devenit un prizonier, a mărturisit că nici măcar nu putea vorbi. În sfârşit, când Dumnezeu l-a luat în mâna Lui, unde el se putea mişca numai unde îl mişca Dumnezeu. Unde, El i-a spus Cuvântul. El ştia că acesta era Cuvântul, atunci el s-a supus la Cuvânt. Şi Duhul Sfânt acolo, Dumnezeu, l-a înhămat pe Moise l-a voia lui Dumnezeu.
E-158 Moses become a prisoner, confessed he couldn't even talk. Finally, when God got him in His hand, where he could only move where God moved him. Where, He told him the Word. He knowed it was the Word, then he submitted hisself to the Word. And the Holy Spirit there, God, harnessed Moses to the will of God.
E-159 Acela era acelaşi lucru ce El l-a făcut lui Pavel. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El l-a înhămat pe Pavel; nasul mic, coroiat, Iudeu sarcastic, o, cu Ph.D., LL.D.-uri scrise pe el peste tot. Dar El a zis, "Eu îi voi arăta ce urmează ca el să sufere din cauza Cuvântului." Vedeţi? Şi el...
E-159 That's the same thing He done to Paul. That right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] He harnessed Paul; little, crooked-nose, sarcastic Jew, oh, with Ph.D. and LL.D.'s wrote all over him. But He said, "I'm going to show him what he's going to suffer for the Word's sake." See? And he...
E-160 Iar atunci Pavel şezând acolo şi văzând Cuvântul, şi văzând că acela era Isus, atunci el şi-a ridicat mâinile sus şi a devenit înhămat la El. Dragostea lui Dumnezeu l-a înhămat la Cuvânt. "El o să-Mi poarte Numele înaintea Neamurilor." Acolo el a mers.
E-160 And then Paul sitting there and seeing the Word, and seeing that that was Jesus, then he raised up his hands and become harnessed to Him. The love of God harnessed him to the Word. "He's going to bear My Name before the Gentiles." There he went.
E-161 "Moise, EU SUNT Dumnezeul părinţilor tăi. EU SUNT Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi a lui Iacob. Îmi amintesc că Eu le-am promis, şi timpul promisiunii este aproape. Şi Eu văd nenorocirile poporului Meu. Eu Îmi amintesc promisiunea. Şi Eu am venit jos să te înhămez. Tu ştii ce zice Cuvântul. Eu te-am înhămat să mergi acolo jos, te¬am înhămat cu putere, să mergi jos acolo şi să izbăveşti pe poporul Meu. Şi ia toiagul acela în mâna ta, ca un martor, pentru că tu ai văzut un miracol făcut prin el." Întocmai ca David, cu praştia. Vedeţi?
E-161 "Moses, I AM the God of your fathers. I AM the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. I remember I promised them, and the time of the promise is near. And I see the afflictions of My people. I remember My promise. And I have come down to harness you. You know what the Word said. I've harnessed you to go down there, harnessed you with power, to go down there and deliver My people. And take that stick in your hand, as a witness, 'cause you seen a miracle done by it." Just like David, with the slingshot. See?
E-162 S-a înhămat, pe sine, şi a mers jos. În sfârşit, Dumnezeu avea un om care era supus la El, înhămat la El, şi nu se putea mişca până când l-a mişcat Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar face doar aceea, astăzi! Atunci, el era prizonierul Lui, un prizonier de dragoste, înjugat în legătura de dragoste, cu-cu Dumnezeu, aşa cum Pavel a fost înjugat în legătura de dragoste la Dumnezeu.
E-162 Harnessed, himself, and he went down. Finally, God had a man that was subject to Him, harnessed to Him, and could not move until the Word of God moved him. If people would just do that, today! Then, he was His prisoner, a prisoner of love, yoked up in the bond of love, with--with God, as Paul was yoked up in the bond of love to God.
E-163 Întocmai ca Pavel, ei amândoi s-au instruit în acelaşi fel. Moise instruit, voi ştiţi, să izbăvească pe copiii lui Israel prin putere militară. Pavel instruit să-i ia afară din mâinile Romanilor şi să-i pună în libertate, prin marea lui forţă ecleziastică în lume în ziua aceea. Mari şcoli de instruire, au apărut sub Gamaliel.
E-163 Just like Paul, both of them trained the same way. Moses trained, you know, to deliver the children of Israel by military might. Paul trained to take them out of the hands of the Romans and put them free, by his great ecclesiastical force in the world that day. Great schools of training, come up under Gamaliel.
E-164 Şi ei amândoi au mers la deşert; au venit înapoi bărbaţi diferiţi. Ei amândoi au văzut Stâlpul de Foc. Şi ei amândoi erau profeţi. Este aceea drept? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ei amândoi, profeţi. Şi la amândoi li s-a vorbit de către Stâlpul de Foc, exact corect, venind ca un izbăvitor. Acolo erau ei; au mers la un deşert. Şi-au părăsit casele şi au mers la deşert, să afle. I-au părăsit pe ai lor şi fiecare lucru, ca să afle voia lui Dumnezeu. Vedeţi?
E-164 And both of them went to the desert; come back different men. Both of them saw the Pillar of Fire. And both of them were prophets. That right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Both of them, prophets. And they both was talked to by the Pillar of Fire, exactly right, coming for a deliverer. There they was; went to a desert. Left their homes and went to the desert, to find out. Left their people and everything, to find the will of God. See?
E-165 Ei au fost instruiţi într-un fel: Dumnezeu i-a schimbat în altul. Şi ei au trebuit să devină un prizonier complet, ca să nu acţioneze în felul în care ei au vrut să acţioneze, ci să acţioneze în felul în care Dumnezeu a vrut ca ei să acţioneze. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.
E-165 They were trained in one way; God changed them to another. And they had to become a complete prisoner, to not act in the way that they wanted to act, but act in the way that God wanted them to act. He's the same yesterday, today, and forever.
E-166 Mai avem noi încă zece minute acolo, să facem acestea? [Fratele Neville zice, "Amin." – Ed.]
E-166 Have we got another ten minutes there, to make these? [Brother Neville says, "Amen."--Ed.]
E-167 Eu voi ajunge foarte repede la un alt caracter. Eu văd unul înaintea mea acum. Numele lui este Iosif. El era un fiu ales. El era un model perfect al lui Isus Cristos. El s-a născut un profet. El era un profet, de asemenea. Vedeţi? Iar acum el putea vedea viziuni. Şi când el era încă un băieţel, el a văzut o viziune despre el însuşi şezând pe un tron, iar fraţii lui i se închinau. Vedeţi? Dar priviţi. El a devenit... El cumva a simţit de parcă el era un ins mare. Vedeţi? Ei toţi...
E-167 I'll real quickly get to another character. I see one before me now. His name is Joseph. He was an elected son. He was a perfect type of Jesus Christ. He was born a prophet. He was a prophet, also. See? And now he could see vision. And when he's yet a little boy, he saw a vision of himself sitting on a throne, and his brothers bowing to him. See? But watch. He become... He felt like he was a great guy. See? All of them...
E-168 Dar ce a avut Dumnezeu să facă? El a făcut acelaşi lucru care El l-a făcut la ceilalţi din ei. Pentru că, Moise era un izbăvitor, Pavel era un izbăvitor, iar acum Iosif era un izbăvitor. El a salvat pe poporul lui de la foamete.
E-168 But what did God have to do? He done the same thing that He did to the rest of them. Because, Moses was a deliverer, Paul was a deliverer, and now Joseph was a deliverer. He saved his people from the famine.
E-169 Ce a trebuit Dumnezeu să-i facă? Să-l pună în temniţă, să-l pună chiar drept la închisoare. Da, domnule. Amintiţi¬vă, că el a fost vândut de fraţii lui, la un Egiptean. Şi ei l-au vândut la Potifar. Şi Potifar i-a dat un pic de libertate, şi, primul lucru ce-l ştiţi, aceea a fost luată de la el. Şi acolo şedea el în temniţă, plângând, plângând. Dumnezeu a trebuit să-l dezbrace.
E-169 What did God have to do to him? Put him in prison, put him right straight to the prison. Yes, sir. Remember, he was sold by his brethren, to an Egyptian. And they sold him to Potiphar. And Potiphar give him a little bit of liberty, and, first thing you know, that was taken from him. And there he sit in the prison, crying, crying. God had to strip it.
E-170 Acum observaţi. Dar, tot timpul, eu cred, el, în temniţa aceea, el îşi putea aminti că viziunea a spus că el urma să şadă pe un tron, şi fraţii lui urmau săi se închine, pentru că el ştia că darul lui a venit de la Dumnezeu. Şi el ştia că aceasta trebuia să vină la împlinire.
E-170 Now notice. But, all the time, I believe, he, in that prison, he could remember that the vision said that he was going to set on a throne, and his brothers was going to bow to him, because he knew that his gift come from God. And he knew that it had to come to pass.
E-171 Dacă noi am putea numai să ţinem asta în mintea noastră, şi conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, în aceste zile din urmă El urmează să aibe o Biserică, El o să aibe un popor. Şi lucrurile acestea care El le-a promis, El o să le facă. El a spus că El va face, şi noi trăim în timpul acela. Noi suntem acolo. El doar încearcă să ne facă să fim prizonieri reali acum, închişi înăuntru cu El.
E-171 If we could only keep that in our mind, and according to the Word of God, that in these last days He's going to have a Church, He's going to have a people. And these things that He promised, He's going to do them. He said He would, and we're living in the time. We're there. He's just trying to get us to be real prisoners now, locked in with Him.
E-172 Aţi auzit voi vechea cântare care o cântaţi, "Şi atunci eu sunt închis înăuntru cu Dumnezeu"? Eu vreau să fiu închis înăuntru cu Dumnezeu. Acum, aceasta-i unde m-am gândit despre aceasta. Fiind închis înăuntru cu Dumnezeu, nimic altceva, şi tu te mişti numai când Dumnezeu zice să te mişti. Tu faci numai cum Dumnezeu zice să faci, vedeţi, atunci tu eşti închis înăuntru cu Dumnezeu.
E-172 You heard that old song you sing, "And then I'm a shut-in with God"? I want to be shut in with God. Now, it's where I thought about this. Being shut in with God, nothing else, and you only move when God says move. You only do as God says do, see, then you're shut in with God.
E-173 Acum amintiţi-vă, el se gândea. El de asemenea a devenit un eşec total, faţă de sine. Tot ce ştia el, tot ce el a înţeles, şi totul, el a devenit un eşec total. Aceasta nu mergea. El a fost pus sub o situaţie unde nimeni nu vroia să asculte de el. El era un prizonier. Vedeţi? El a fost pus într-o situaţie, în care necredincioşii nu vroiau să creadă. Vedeţi voi ce vreau să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Slujba lui era fără efect. Oamenii îşi întorceau capetele. Ei nu-i dădeau nici o atenţie în închisoare. La ce folosea slujba lui? El putea sta la gratiile de închisoare şi să le predic; ei umblau înainte în jos pe stradă. Vedeţi? Dar el a devenit un prizonier. Şi Dumnezeu l-a ţinut, un prizonier, până când roata s-a întors în sus corect. A zis, "Aici e omul Meu." Glorie! Eşec total!
E-173 Now remember, he was thinking. He also became a total failure, to himself. All that he knew, all that he understood, and everything, he become a total failure. It didn't work. He was put under a situation to where that nobody would listen to him. He was a prisoner. See? He was put into a situation, that unbelievers would not believe. Do you see what I mean? [Congregation says, "Amen."--Ed.] His ministry was of noneffect. The people turned their head. They wouldn't pay no attention to him in prison. What good would his ministry do? He might stand to the prison bars and preach to them; they'd walk on down the street. See? But he become a prisoner. And God kept him, a prisoner, until the wheel got rolled up right. Said, "Here is My man." Glory! Total failure!
E-174 În sfârşit, Dumnezeu a venit la el în închisoarea lui. Ca Pavel, ca tot restul din ei, El a venit la el. Şi El a folosit darul care El i l-a dat, ca să-l scoată afară de acolo. Aşa este. El l-a adus din închisoarea lui. Ce a făcut el? Îndată ce El l-a adus din închisoarea lui, lui i s-a dat putere de către împărat, împăratul lui, la care şedea el alături, sub care era el. El a fost adus din casa închisorii şi i s-a dat putere; încât, orice a spus el, trebuia să se întâmple. Amin.
E-174 Finally, God came to him in his prison. Like Paul, like all the rest of them, He came to him. And He used the gift that He had give him, to get him out of there. That's right. He brought him from his prison. What did he do? As soon as He brought him from his prison, he was given power by the king, his king, that he set on the side of, that he was under. He was brought from the prison house and given power; till, whatever he said, had to happen. Amen.
E-175 În închisoarea lui, îşi amintea constant, că el s-a născut pentru un scop. El urma să şadă alături de un împărat. Toţi ceilalţi urmau să-şi plece un genunchi la el. Viziunea lui i-a spus aşa. Amin. Dar înainte ca viziunea lui să poată fi complet împlinită, el a devenit un prizonier. Amin. Şi atunci el a devenit un cârmuitor. Şi când el a venit de la casa lui de închisoare, şi a devenit un prizonier al Cuvântului lui Dumnezeu, că el putea să spună numai ce Dumnezeu i-a pus în gură să spună, atunci Dumnezeu s-a mişcat prin el.
E-175 In his prison, he constantly remembered, he was born for a purpose. He was going to sit by a king. All the rest of them was going to bow a knee to him. His vision told him so. Amen. But before his vision could be completely fulfilled, he had become a prisoner. Amen. And then he become a ruler. And when he come from his prison house, and become a prisoner of the Word of God, that he could only say what God put in his mouth to say, then God moved through him.
E-176 Observaţi, că Moise avea putere să lege pe prinţii lui Faraon, după cum vroia el. "Dacă tu zici la acest munte, 'Să se mute."' El avea putere să lege pe prinţii lui Faraon. Fie că ei erau diaconi, prezbiteri, sau dacă ei erau reprezentanţi ai statului sau orice erau ei. El a zis, "Eu vă lega," şi ei erau legaţi. Aceea era tot. El o putea face la propriul lui cuvânt, la buna lui plăcere. Amin. Slavă lui Dumnezeu!
O, eu doar am încă vreo trei minute. Eu îmi ţin cuvântul.
E-176 Notice, that Moses had power to bind Pharaoh's princes, at his own will. "If you say to this mountian, 'Be moved.'" He had power to bind Pharaoh's princes. Whether they were deacons, or presbyters, or they're the state representatives or whatever they was. He said, "I bind you," and they were bound. That was it. He could do it at his own word, at his own pleasure. Amen. Glory to God!
Oh, I just got about three more minutes. I keep my word.
E-177 Acum noi aflăm, că el-el a devenit un prizonier la Dumnezeu, dintr-un prizonier la lume. De la... Pavel, în acelaşi fel. Şi Moise, în acelaşi fel, de la un prizonier la propria lui gândire, la un prizonier al lui Dumnezeu. Şi când el a ieşit, el avea puterea lui Dumnezeu. Şi când el a devenit Pavel... Când gândirea veche, a lui Moise, el a predat-o şi s-a dezbrăcat de ea, el a devenit un prizonier la Cuvântul lui Cristos. Putea să se mişte numai oriunde...
"Voi ziceţi, 'Cristos'?"
E-177 Now we find out, that he--he become a prisoner to God, from a prisoner to the world. From... Paul, the same way. And Moses, the same way, from a prisoner to his own thinking, to a prisoner to God. And when he come out, he had the power of God. And when he become Paul... When the old thinking, of Moses, he surrendered it and stripped of it, he become a prisoner to Christ's Word. Could only move wherever...
"You say, 'Christ'?"
E-178 "El a socotit ocara lui Cristos o comoară mai mare decât aceea din Egipt." Aşa că el era un prizonier la Cristos, întocmai cum era Pavel.
E-178 "He esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt." So he was a prisoner to Christ, just like Paul was.
E-179 Amintiţi-vă, ei toţi trei erau profeţi. Vedeţi? Şi ei trebuiau să fie dezbrăcaţi de gândirea lor proprie, pentru ca să devină un prizonier la voia şi căile lui Dumnezeu.
E-179 Remember, all three of them were prophets. See? And they had to be stripped of their own thinking, in order to become a prisoner to the will and the ways of God.
E-180 Atunci ne amintim, acum, că el avea putere să lege, la propriul lui cuvânt. El avea putere să dezlege, la propriul lui cuvânt. El putea spune, "Eu te dezleg, în numele regelui meu." Amin. Faraon l-a făcut pe Iosif fiul lui.
E-180 Then we remember, now, that he had power to bind, at his own word. He had power to loose, at his own word. He could say, "I loose you, in the name of my king." Amen. Pharaoh made Joseph his son.
E-181 Cristos îi face pe ai Lui, prizonieri de dragoste, fiii Lui. Şi El le dă putere, acelaşi lucru ce El a avut. Sfântul Ioan 14:12. "Cel ce crede în Mine, vedeţi, lucrările care Eu le fac le va face şi el. Chiar mai multe decât aceasta va face el." Acum, prizonierul dragostei lui Cristos devine împuternicit de Regele lui, Care este Cristos. Amin. "Şi adevărat Eu vă spun, dacă voi ziceţi către acest munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi veţi avea ce aţi spus. Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul meu în voi; dacă sunteţi înjugaţi la Mine," pentru că El şi Cuvântul Lui este acelaşi. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi. Acelaşi ieri, azi, şi-n veci! Dacă voi rămâneţi în Mine," nu ici şi colo. "Rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi; cereţi ce vreţi, sau ziceţi orice vreţi, aceasta se va face pentru voi." El avea putere.
E-181 Christ makes His, prisoners of love, His sons. And He gives them power, the same thing He had. Saint John 14:12, "He that believeth on Me, see, the works that I do shall he do also. Even more than this shall he do." Now the prisoner of the love of Christ becomes empowered by his King, Who is Christ. Amen. "And verily I say unto you, if you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you'll have what you said. If ye abide in Me, and My Word in you; if you're yoked to Me," because Him and His Word is the same. "In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was made flesh and dwelt among us. Same yesterday, today, and forever! If ye abide in Me," not in here and there. "Abide in Me, and My Word in you; ask what you will, or say what you will, it'll be done for you." He had power.
E-182 Observaţi, înainte ca el să vină afară, el trebuia să fie dus afară şi ras. Câteva lucruri trebuiau să fie rase jos înainte ca el să poată întâlni pe rege. Vedeţi?
E-182 Notice, before he come out, he had to be taken out and shaved. A few things had to be shaved off before he could meet his king. See?
E-183 O, Dumnezeu uneori îşi duce poporul Lui afară în felul acela, şi rade câteva din voinţele lor jos, le arată că ei nu pot face chiar ceea ce ei vor să facă. Voi ştiţi ce vreau să spun. Ei nu sunt-ei nu sunt în libertate să facă ce vor ei să facă. Înainte ca ei să poată veni în putere deplină şi să fie un rob de iubire la Cristos, ei trebuie să fie raşi şi atunci prezentaţi. Uneori El îi duce la deşert, să facă aceea, să-i radă jos. Şi atunci să-i aducă afară, pe cei unşi, ca să împlinească scopul care El i-a ordinat să fie. Vedeţi ce vreau să spun?
Fraţilor, noi suntem la timpul sfârşitului.
E-183 Oh, God sometimes takes His people out like that, and shaves a few of their own wills off, shows them that they can't do just what they wanted to do. You know what I mean. They're not--they're not in liberty to do what they want to do. Before they could come into full power and be a love-slave to Christ, they have to be shaved off and then presented. Sometimes He takes them to the desert, to do that, to shave them off. And then bring them out, the anointed one, to fulfill the purpose that He's ordained them to be. See what I mean?
Brethren, we're at the end time.
E-184 Amintiţi-vă, în toate celelalte timpuri, ce a făcut El. El întotdeauna a trebuit să ia un om şi să-l facă un prizonier pentru El, să părăsească pe ai lui. El a trebuit să părăsească tot ce ştia el, să uite toate instruirile lui, totul, pentru ca să cunoască voia lui Dumnezeu, şi să urmeze pe Dumnezeu.
E-184 Remember, all other times, what He's done. He's always had to take a man and make him a prisoner to Him, forsake his own. He had to forsake everything that he knowed, forget all of his trainings, everything, in order to know the will of God, and to follow God.
E-185 El nu poate urma nimic ce are omul de făcut, şi Dumnezeu, în acelaşi timp. Este prea contrar, unul faţă de altul. Tu nu poţi să mergi spre est şi vest în acelaşi timp. Tu nu poţi merge la dreapta şi la stânga în acelaşi timp. Tu nu poţi face bine şi rău în acelaşi timp. Tu nu poţi urma pe om şi pe Dumnezeu în acelaşi timp. Nu, domnule. Tu sau urmezi pe Dumnezeu sau urmezi pe om.
E-185 He can't follow anything that man has got to do, and God, the same time. It's too contrary, one to another. You can't be going east and west at the same time. You can't be going right and left at the same time. You can't be doing right and wrong at the same time. You can't be following man and God at the same time. No, sir. You're either following God or following man.
E-186 Acum, deci, dacă tu urmezi pe Dumnezeu şi te-ai predat lui Dumnezeu, atunci tu devii un prizonier la acel Dumnezeu, la acel Cuvânt, la voia aceea. Nu contează ce spune orice altceva, tu devii un-un prizonier la El.
E-186 Now, then, if you are following God and have submitted yourself to God, then you become a prisoner to that God, to that Word, to that will. No matter what anything else says, you become a--a prisoner to It.
E-187 Ascultaţi. Noi suntem la timpul sfârşitului. Şi eu aş spune aceasta cu reverenţă şi respect, aşa cum ultimele două minute plutesc înainte. Priviţi. Ce Dumnezeu, după părerea mea, va face şi trebuie să facă, şi va face în această zi din urmă, este să găsească o unealtă pentru recoltare. El trebuie să găsească o unealtă, ca să treiere aria. Orice fermier, când el merge la recolta lui, el trebuie să aibă o unealtă cu care să o facă; cu certitudine, el trebuie să aibă o seceră ascuţită sau ceva, ceva unealtă, să treiere grâul. Şi recolta este coaptă.
E-187 Listen. We're at the end time. And I would say this with reverence and respect, as the last couple minutes is floating by. Look. What God, to my opinion, will do and must do, and will do in this last day, is to find a tool for the harvest. He's got to find a tool, to thrash the floor. Any farmer, when he goes to his harvest, he has to have a tool to do it with; certainly, he's got to have a sharp sickle or something, some instrument, to thrash out the grain. And the harvest is ripe.
E-188 Dumnezeule, ia-ne în mâna Ta. Fă-ne slujitori robi ai dragostei Tale. Foloseşte-ne ca unealtă, să aducem darea de seamă la acest pământ păcătos, blestemat în care trăim noi astăzi, că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.
E-188 God, take us in Your hand. Make us bond-servants of Your love. Use us for tool, to bring the realization to this sinful, cursed earth that we're living in today, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
E-189 Cât despre mine, Dumnezeule, lasă-mă să fiu un prizonier. Dacă toţi fraţii mei mă refuză, dacă toţi prietenii mei mă refuză, eu vreau să fiu un prizonier al lui Isus Cristos şi Cuvântul Lui, ca eu să pot fi înhămat la Cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, să văd Duhul Sfânt să facă Cuvântul lui Dumnezeu să fie confirmat prin aceleaşi lucruri care El a spus că se vor face. Eu vreau să fiu un prizonier al lui Isus Cristos.
Să ne rugăm.
E-189 For myself, God, let me be a prisoner. If all my brethren turn me down, if all my friends turn me down, I want to be a prisoner of Jesus Christ and His Word, that I might be harnessed to His Word, by the Holy Spirit, to see the Holy Spirit make the Word of God be confirmed by the same things that He said would be done. I want to be a prisoner of Jesus Christ.
Let us pray.
E-190 Mă întreb, în seara aceasta, cu capetele noastre aplecate, dacă ambiţia aceea care noi o avem, de a fi altceva, sau poate despre ceva ce noi am putea gândi, a fi un lucru egoist, mă întreb dacă noi nu am putea doar să lăsăm cumva aceea de-o parte.
E-190 I wonder, tonight, with our heads bowed, if that ambition that we have, of being something else, or maybe of something that we might think, be a selfish thing, wonder if we couldn't just kind of lay that aside.
E-191 Mă întreb dacă vreun băiat tânăr de aici, în seara aceasta, să privească în jur, să zică, "Eu am să fiu, când mă fac mare, eu am să fiu un 'anume-anume' lucru." Mă întreb dacă voi puteţi simţi că voia lui Dumnezeu se mută în viaţa voastră, şi ziceţi, "Nu, nu. Î-hî. Eu-eu... Ambiţiile mele sunt pierdute acum. Pentru ultimele câteva zile, Duhul Sfânt mi-a vorbit. Eu-eu¬eu-eu vreau să mă supun lui Dumnezeu, să fiu o unealtă de treierat în această zi din urmă."
E-191 I wonder if some young boy here, tonight, look around, say, "I'm going to be, when I get big, I'm going to be a certain-certain thing." Wonder if you could feel the will of God move in your life, and say, "No, no. Uh-huh. I--I... My ambitions are lost now. For the last few days, the Holy Spirit has been speaking to me. I--I--I--I want to yield myself to God, to be a thrashing instrument of this last day."
E-192 Vreo fată tânără care ar putea avea ambiţii ale caracterului de o doamnă fină, sau-sau poate să fie o domnişoară frumoasă, sau poate într-o zi să faci Hollywoodul cariera ta, mă-mă întreb dacă tu nu ai vrea acum să-ţi predai ambiţia în Prezenţa lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui, să auzi chemarea lui Dumnezeu în viaţa ta. Dumnezeu ştie cine eşti tu.
E-192 Some young girl that might have ambitions of a fine lady character, or--or maybe be a pretty little misses, or maybe someday make Hollywood your career, I--I wonder if you're not willing now to submit your ambition in the Presence of God and His Word, hear the call of God in your own life. God knows who you are.
E-193 Mă întreb dacă ar fi un lucrător aproape, sau un slujitor, un lucrător pe undeva în biserică. Eu doar ajung aici, din când în când. Eu-eu nu cunosc nici o treime din persoanele care şed aici, în seara aceasta, dar eu... acest mănunchi mic care sunt aici. Mă întreb dacă ar fi o astfel de persoană, care ai vrea să zici, "Mie nu-mi pasă ce spune oricine. Eu sunt sclavul lui Dumnezeu acum. Eu-eu-eu am să predic Cuvântul Lui, oricum. Mie nu-mi pasă de ce, organizaţia mea-mea mă dă afară, eu totuşi am să stau cu acel Cuvânt. Eu-eu am să o fac. Voia mea este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este voia mea. Eu am să fiu un prizonier la Isus Cristos. Prin harul şi ajutorul Lui, eu o voi face."
E-193 I wonder if there'd be a minister close, or a servant, a worker somewhere in church. I just get in here, once in a while. I--I don't know one-third of the people sitting here, tonight, but I... this little handful that's here. I wonder if there'd be such a person, that you'd be willing to say, "I don't care what anyone says. I'm God's slave now. I--I--I'm going to preach His Word, regardless. I don't care what, my--my organization turns me out, I'm still going to stay with that Word. I--I'm going to do it. My will is God's will. God's will is my will. I'm going to be a prisoner to Jesus Christ. By His grace and help, I'll do it."
E-194 Gândiţi-vă la aceasta, în timp ce ne avem capetele aplecate. Cât de mulţi au ambiţia aceea, în seara aceasta? Vreţi să vă ridicaţi mâna. Aceea-i şi a mea, la fel. Eu predau totul. Cu capetele noastre aplecate acum, încetişor acum, aşa cum vă gândiţi din nou acum, cum vă rugaţi.
Eu predau totul,
Eu predau totul,
Totul Ţie, binecuvântatul meu Salvator,
Eu predau totul.
Eu pred- ...
E-194 Think of it, while we have our heads bowed. How many has got that ambition, tonight? Would you raise your hand. That's mine, too. I surrender all. With our heads bowed now, slowly now, as you think it over now, as you pray.
I surrender all,
I surrender all,
All to Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.
I surren-...
E-195 O intenţionaţi într-adevăr? "Eu vreau să fiu un prizonier. Eu... Ia-mă, Doamne. Du-mă jos la casa Olarului, în seara aceasta. Zdrobeşte-mă de tot, şi modelează-mă iarăşi din nou, jos aici."
La Tine, binecuvântatul meu Salvator,
Eu predau totul.
E-195 Do you really mean it? "I want to be a prisoner. I... Take me, Lord. Take me down to the Potter's house, tonight. Break me all up, and mold me over again, down here."
To Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.
E-196 Tată Ceresc, aşa cum cântarea continuă să cânte, am socotit aceasta cel mai folositor la timpul acesta, ca eu-eu să întrerup în cântare şi să vorbesc cu Tine doar un moment. Aşa cum poporul gândeşte, "Eu predau totul," Tată, fie ca noi să facem aceasta, ca şi cum aceasta-i ultima noastră ocazie să o facem. Lasă-ne să venim cu sinceritate, să venim la masa Domnului, aşa cum era, cu îmbrăcăminte spălată, suflete spălate, voinţe spălate, ambiţii spălate, să ne predăm.
E-196 Heavenly Father, as the song continues to play, I thought it most profitable at this time, that I--I'd break in on the song and talk to You just a moment. As the people are thinking, "I surrender all," Father, may we do this, with like that this is our last opportunity to do it. Let us come with sincerity, come unto the table of the Lord, as it was, with washed garments, washed souls, washed wills, washed ambitions, to surrender ourselves.
E-197 Şi să lăsăm pe Dumnezeu să ia Cuvântul Lui, să ne înjuge împreună cu El, Cuvântul lui Dumnezeu. Şi fie ca Duhul Sfânt să ne ia acum, aşa cum auzim jugul îmboldind în jurul inimilor noastre, "Din seara aceasta înainte, eu te iau la cuvântul tău. Acum să nu gândiţi propria voastră gândire. Gândiţi gândurile Mele. Gândiţi voia Mea. Eu vă voi călăuzi." Dumnezeule, admite ca aceasta să fie o experienţă pentru fiecare din noi.
E-197 And let God take His Word, yoking us up together with It, God's Word. And may the Holy Spirit take us now, as we hear the yoke click around our hearts, "From tonight on, I take you at your word. Now don't think your own thinking. Think My thoughts. Think My will. I will lead you." God, grant that it'll be an experience to every one of us.
E-198 Aceste persoane tinere aşezate aici; soţ şi soţie; iar unii vin ca să fie soţ şi soţie. Există oameni mai în vârstă aşezaţi aici, care sunt lucrători, au fost de-a lungul drumului. Şi, Doamne, aici este Fratele Neville, eu, care ajungem sus de tot pe scară. Zilele noastre sunt numărate acum. Paşii noştri sunt făcuţi mai atent acum decât aşa cum i-am făcut. Noi veghem unde călcăm. Noi nu suntem aşa de siguri pe picior, fizic vorbind, aşa cum am fost odată. Dar, Doamne, aşa cum vedem că viaţa muritoare se slăbeşte, şi nici unul din paşii noştri nu sunt siguri fără ca Tu să ne iei de mână.
E-198 These young people sitting here; husband and wife; and some coming to be husband and wife. There's older men sitting here, that's ministers, been along the road. And, Lord, here is Brother Neville, I, is getting way up on the ladder. Our days are being numbered now. Our steps are made more careful than what we did make them. We watch where we step. We're not as sure-footed, physically speaking, as we once were. But, Lord, as we see that mortal life is fading out, and none of our footsteps are sure without You got our hand.
E-199 Acum, Dumnezeule, ia-ne, vrei Tu? Ia inimile noastre şi voia noastră în Propria Ta mână, şi lasă-ne să devenim prizonieri, în seara aceasta, la Cuvânt, la Cristos. Fie ca noi să trăim vieţi evlavioase aici. Fie ca aceste femei, aceste femei tinere, aceşti bărbaţi tineri, băieţi şi fete, să-şi predea vieţile, Doamne. Şi fie ca ambiţia lor să devină ambiţia să slujească pe Isus Cristos. Şi lasă-ne să devenim un prizonier al harului şi voia Lui Divină. Admite aceasta, Doamne.
E-199 Now, God, take us, will You? Take our hearts and our will in Your Own hand, and let us become prisoners, tonight, to the Word, to Christ. May we live godly lives here. May these women, these young women, these young men, boys and girls, surrender their life, Lord. And may their ambition become the ambition to serve Jesus Christ. And let us become a prisoner of His Divine grace and will. Grant it, Lord.
E-200 Asta-i tot ce ştiu eu să fac, Doamne. Aceste cuvinte mici fărâmiţate, şi eu-eu mă încredinţez că Tu le vei pune laolaltă, corect. Căci, este cald aici înăuntru, şi oamenii vor să asculte, dar este foarte cald. Şi mulţi trebuie să meargă acasă şi să meargă la lucru devreme. Dar fie ca seminţele acelea să zacă doar în inima lor, "un prizonier."
E-200 It's all I know to do, Lord. These little broke-up words, and I--I trust that You will put them together, rightly. Cause, it's hot in here, and people want to listen, but it's real warm. And many have to go home and go to work early. But may those seeds just lay into their heart, "a prisoner."
E-201 Să meargă acasă şi să spună soţiei, cum ei... înainte să se pregătească să se pună jos şi să se roage, în după-masa aceasta, sau în seara aceasta, la marginea patului, să se uite dincolo unul la altul, să spună, "Dragă, ce zici de aceea, în seara aceasta? Am devenit noi cu adevărat prizonieri la Cristos şi voia Lui, sau-sau lucrăm noi prin propria noastră voinţă?"
E-201 Go home and say to the wife, as they... 'fore they get ready to get down and pray, this afternoon, or this evening, by the bedside, look across to one another, say, "Dear, what about that, tonight? Have we really become prisoners to Christ and His will, or--or do we work through our own will?"
E-202 Fie ca bărbaţi tineri şi femei tinere, pretutindeni, mai ales aceia care au auzit Mesajul din seara aceasta, să se întrebe aceeaşi întrebare. "Vreau eu să devin un prizonier, să-mi părăsesc viaţa mea?"
E-202 May young men and young women, everywhere, especially those who has heard the Message, tonight, ask themselves that same question, "Am I willing to become a prisoner, forsaking my own life?"
E-203 "Cel ce-şi păstrează viaţa o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa Lui din pricina Mea o va afla." Tată, noi ştim, că aceea este: a deveni un prizonier al Tău, să ne pierdem propriile noastre ambiţii şi propriile noastre dorinţe, să le aflăm pe ale Tale, atunci noi avem Viaţă Eternă. Admite aceasta, Doamne.
E-203 "He that saves his life shall lose it, but he that will lose His life for My sake shall find it." Father, we know, that is: become a prisoner of You, lose our own ambitions and our own desires, to find Yours, then we have Eternal Life. Grant it, Lord.
E-204 Singurul lucru care-l ştiu, este să o predau acum în mâna Ta. Şi fie ca ea să devină roditoare şi să producă mari-mari unelte pentru recolta din ziua din urmă, bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, să se predea la voia completă a lui Dumnezeu, şi să devină prizonieri a-i lui Isus Cristos, la dragostea Lui, încătuşaţi cu lanţuri de dragoste Divină la Cristos. Noi o cerem în Numele Lui.
Eu predau totul,
Să ne ridicăm.
Eu predau totul,
Totul Ţie, al meu... ? ...
E-204 Only thing I know, is to commit it now into Your hand. And may it become fruitful and bring forth great--great tools for the last-day harvest, men and women, boys and girls, surrender to the complete will of God, and become prisoners of Jesus Christ, to His love, shackled with fetters of Divine love to Christ. We ask it in His Name.
I surrender all,
Let's stand.
I surrender all,
All to Thee, my...?...
E-205 Să o spunem doar aceea din nou, cu ochii închişi şi mâinile în sus.
Eu predau totul,
Eu predau totul,
Totul Ţie, binecuvântatul meu Salvator,
Eu predau totul.
E-205 Let's just say that again, with our eyes closed and our hands up.
I surrender all,
I surrender all,
All to Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.
E-206 Acum, dacă ne vom apleca capetele, şi înainte să se cânte cântarea de eliberare, despre Ia Numele Lui Isus Cu Tine. Eu am să cer ca-ca acest frate aici... eu i-am uitat numele. Sora care a mărturisit despre viziunea de întuneric care a venit peste ea, care a fost vindecată. Şi amintiţi-vă, privind înapoi, voalul s-a dus. Credinţa ei a făcut asta. Tu eliberează-ne în rugăciune, vrei tu, frate? Şi cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi.
E-206 Now, if we'll bow our heads, and before the dismissing song is sung, of Take The Name Of Jesus With You. I'm going to ask that--that this brother here... I forget his name. The sister that testified about the vision of darkness coming over, which was healed. And remember, looking back, the veil was gone. Her faith did that. You dismiss us in prayer, will you, brother? And ask God's blessings upon us.
Up