El Ia Seama. Tu Iei Seama?

He Cares. Do You Care?
Data: 63-0721 | Durată: 2 ore 43 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate. Să rămânem în picioare doar un moment acum pentru rugăciune. Acum cu capetele noastre aplecate, există vreo cerere vorbită, sau făcută de cunoscut doar prin ridicarea mâinii voastre, dacă voi doar vă ridicaţi mâna ca, drept, doar ţineţi-vă cererea acum.
E-1 Thank you, Brother. Let's remain standing just a moment now for prayer. Now with our heads bowed, is there any spoken request, or made known by just the lifting of your hand, if you just raise up your hand like, right, just hold your request now.
E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi ne apropiem iarăşi de Tine, pentru aceste cereri care sunt... ei îşi au mâinile ridicate în aer. Şi ei sunt în nevoie în dimineaţa aceasta, Doamne, de multe lucruri. Tu ştii ce gândesc ei în inima lor, pentru că Tu eşti Cuvântul, şi Cuvântul este un Discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii. Şi eu Te rog, Mult Graţiosule Dumnezeu, ca Tu să răspunzi la fiecare din ei după nevoile lor, ştiind aceasta, că Tu o vei face după credinţa lor. Dă-ne credinţă aşa cum vorbim Cuvântul Tău atunci, Doamne, fie ca El să le aducă credinţă. Ajută-mă să vorbesc Cuvântul Tău, căci Cuvântul Tău este Adevăr, ca El să poată aduce credinţă să dea răspuns la aceste cereri. Iar atunci ar putea să fie unii aici, Doamne, care s-au rătăcit de pe acea cale îngustă, care nu umblă în calea Adevărului. Ne rugăm, Tată, că ceva se va face astăzi, şi făcut cunoscut, ca ei să vină repede înapoi la acea cărare de părtăşie din nou cu Cristos. Zilele devin târzii, răul este pe fiecare mână, există o mare decădere. Şi ne rugăm, Tată, ca Tu să Te faci cunoscut pentru noi astăzi, prin a vindeca pe bolnavi în mijlocul nostru, înfăptuind miracole. Nu că Tu trebuie să o faci, Doamne, să ne faci de cunoscut că Tu eşti Dumnezeu, ci pentru că Tu ai promis să o faci. Şi noi ştim că Tu ne vei acorda promisiunile Tale dacă noi le vom crede numai şi ştim că ele sunt adevărate. Noi cerem aceste favoruri în Numele lui Isus Cristos. Amin. (Vă puteţi aşeza.)
E-2 Our Heavenly Father, we are approaching Thee again, for these requests that's… they have their hands lifted into the air. And they are needy this morning, Lord, of many things. Thou dost know what they are thinking in their heart, because You are the Word, and the Word is a Discerner of the thoughts and the intents of the heart. And I pray Thee, Most Gracious God, that You will answer each of them according to their needs, knowing this, that Thou will do it according to their faith. Give us faith as we speak Thy Word then, Lord, may It bring faith to them. Help me to speak Thy Word, for Thy Word is Truth, that It might bring faith to give answer to these requests. And then there might be some here, Lord, who has wandered off of that narrow way, that's not walking in the Truth of the way. We pray, Father, that something will be done today, and made known, that they will come quickly back to that path of fellowship again with Christ. The days are growing late, evil is on every hand, there's a great falling away. And we pray, Father, that You will make Yourself known to us today, by healing the sick in our midst, performing miracles. Not that You have to do it, Lord, to let us know that You're God, but because You promised to do it. And we know that Thou will grant to us Your promises if we'll only believe them and know they are true. We ask this favors in Jesus Christ's Name. Amen. (May be seated.)
E-3 Eu am luat doar un moment să citesc unele din cererile aşezate aici, există două sau trei, una din ele este o cerere pentru rugăciune. Desigur, sunt multe batiste aşezate aici care noi vom fi bucuroşi să-să ne rugăm peste ele în puţină vreme, când noi simţim că Prezenţa Duhului Sfânt este-este la culmea Lui. Aceea-i când eu încerc să mă rog peste aceasta, când toată adunarea, toţi sunt unşi cu Prezenţa Lui.
E-3 I was just taking a moment to read some of the requests laying here, there's two or three, one of them is a request for prayer. Course, there's many handkerchiefs laying here that we'd be glad to—to pray over them just in a little while, when we feel that the Presence of the Holy Spirit is—is at Its peak. That's when I try to pray over this, when all the congregation, all is anointed with His Presence.
E-4 Ne pare aşa de rău să-să supărăm, să avem aşa de mulţi să stea, şi fără loc ca ei să şadă jos. Şi-şi aceasta-i ziua de vreme caldă la maximul ei de căldură, noi avem cam o sută de procente de umiditate şi cam o sută de grade, deci este foarte umed şi cald.
E-4 We're so sorry to—to bother, have so many standing, and not room for them to sit down. And—and this is the day of hot weather at its very peak of heat, we're having about a hundred percent of humidity and about a hundred degrees, so it's very sticky and hot.
E-5 Şi eu am transmis azi dimineaţă pentru serviciile de vindecare, sau nu... Motivul că eu fac acel serviciu de "vindecare," pentru că eu îmi pun credinţa în ce El a promis. Vedeţi? Acum, eu nu pot spune că El o va face, dar eu cred după auzirea Cuvântului Lui şi bazându-ne credinţa pe ce El a promis, atunci noi avem drept să pretindem promisiunile Lui de vindecare, tot aşa cum noi pretindem promisiunile Lui de salvare.
E-5 And I gave out this morning for healing services, or not… Reason I make that "healing" service, because I put my faith in what He promised. See? Now, I cannot say that He will do it, but I believe after hearing His Word and basing our faith upon what He has promised, then we have a right to claim His healing promises, just as we do His salvation promises.
E-6 Aceste două cereri. Eu nu ştiu dacă ei au înregistratoarele în funcţiune deja pentru aceasta, sau nu. Aceasta ar putea fi bine. Păi, eu presupun că este în regulă pentru cei de afară, publicul să audă aceasta, ea este o cerere.
Ai profeţit tu că acolo vor fi un-un milion de negri omorâţi pe... sau tu doar ai anunţat că aceasta ar fi să se întâmple?
E-6 These couple requests. I don't know whether they got the recorders going yet for this, or not. It might be good. Well, I guess it's all right for the outside, the public to hear this, it's a request.
Did you prophesy that there'd be a—a million Negroes killed on the… or did you just announce that there would be this happening?
E-7 Acum, vedeţi, eu întotdeauna v-am cerut să fiţi atenţi la ce ascultaţi. Vedeţi? Există aşa de mult din aceasta care este doar partea umană. Dar întotdeauna dacă există ceva care merge înainte, aceasta îl va vorbi, "Aceasta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL," chiar la viziuni sau orice. Viziunile pe platformă, în audienţă, aceea o faceţi voi înşivă; acesta nu-i Dumnezeu, voi sunteţi. Vedeţi? Dumnezeu nu produce viziunea aceea, voi înşivă o faceţi, prin credinţa voastră într-un dar Divin.
E-7 Now, see, I've always asked you to be careful what you're listening to. See? There's so much of it that it's just the human side. But always if there is something that goes forth, it will speak it, "It's THUS SAITH THE LORD," even to visions or anything. The visions on the platform, in the audience, you are doing that yourself; it isn't God, it's you. See? God doesn't produce that vision, you do it yourself, by your faith in a Divine gift.
E-8 Cum femeia I-a atins haina, El nu a ştiut cine era ea sau ce era rău cu ea, dar ea însăşi a făcut aceea. Vedeţi? Acum, aceea nu era AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceasta era AŞA VORBEŞTE DOMNUL când Isus a vorbit înapoi şi i-a spus că credinţa ei a salvat-o. Dar, vedeţi, voi trebuie să vegheaţi.
E-8 Like the woman touched His garment, He didn't know who she was or what was wrong with her, but she did that herself. See? Now, that wasn't THUS SAITH THE LORD. It was THUS SAITH THE LORD when Jesus spoke back and told her that her faith had saved her. But, see, you have to watch.
E-9 Nu, eu doar vorbeam despre Martin Luther King, despre acest mare dezastru pe care ei îl au în Sud, cu-oamenii de culoare. Am zis, "Dacă oamenii aceia erau sclavi, eu mi-aş lua biserica şi m-aş duce jos în sud să-i ajut pe acei oameni să iese din sclavie." M-aş duce sigur, pentru că omul face sclavi, nu Dumnezeu. Noi suntem toţi dintr-un sânge. Noi toţi venim dintr-un singur pom, şi acela era de la Adam. Dumnezeu, printr-un sânge, a făcut toate naţiunile. Şi fie că noi, culorile noastre sunt maro, sau negru, sau galben, sau roşu, sau orice ar putea fi, noi suntem toţi creaturi ai celui Atotputernic, vedeţi, şi nu ar trebui să existe nici o diferenţă în noi.
E-9 No, I just was talking about Martin Luther King, on this great disaster that they're having in the South, with the—the colored people. I said, "If those people were slaves, I'd take my church and go south to help them people out of slavery." I sure would, because man makes slaves, not God. We're all of one blood. We all come from one tree, and that was from Adam. God, by one blood, has made all nations. And whether we, our colors are brown, or black, or yellow, or red, or whatever it might be, we are all creatures of the Almighty, see, and there shouldn't be any differences in us.
E-10 Chestiunea acolo jos este "segregaţia din şcoală." Acum, eu am fost acolo la prima revoltă, şi am auzit-o, şi eu-eu ştiu despre ceea ce vorbesc eu. Oamenii de culoare au şcoli bune, uneori cu mult mai bune decât celelalte şcoli. Şi, spre exemplu, în Shreveport ei au şcoli mai bune decât cum este şcoala albilor. Dar este ideea despre cineva care-i inspiră ca ei să meargă şi să se amestece împreună. Care, mă gândesc că aceasta ar fi în regulă, dar atât timp cât poporul o protestează, acei oameni din sud, atunci ce mai contează aceasta oricum?
E-10 The question down there is "segregation of school." Now, I was there at the first uprise, and I heard it, and I—I know from what I speak of. The colored people has fine schools, sometimes much better than the other schools. And, for instance, in Shreveport they got finer schools than the white school is. But it's the idea of somebody inspiring them that they should go and mix themselves together. Which, I think that it'd be all right, but as long as the people are protesting it, those southern people, then what difference does it make anyhow?
E-11 Şi eu cred că Martin Luther King este inspirat de Comunism, care o să conducă cam un milion de oameni la o capcană absolută de moarte. Vedeţi? Eu nu zic că Domnul mi-a spus asta. "Eu" cred, vedeţi. Şi eu cred că nu ar trebui să se facă. Eu cred că oamenii ar trebui să fie Creştini şi să se recunoască unul pe altul ca fraţi. Şi, însă mă gândesc că doar din cauză că...
E-11 And I think that Martin Luther King is Communistic inspired, which is going to lead about a million people to a absolutely a death trap. See? I don't say the Lord told me that. "I" believe, see. And I believe it shouldn't be done. I think that people ought to be Christians and recognize one another as brothers. And, but I think just because…
E-12 Aceste State Unite, acest guvern îmi spune acum că eu nici măcar nu pot semna un cec care-care ar fi... dat mie personal. Vedeţi? Aceea este că drepturile constituţionale au fost luate de la mine, dar ce pot să fac privitor la aceasta? Doar merg înainte, asta-i tot. Vedeţi? Şi aceasta trebuie să meargă printr¬un alt sistem înainte ca eu ca un cetăţean al Statelor Unite să pot încasa un cec, trebuie să vină prin această biserică, eu nu îl pot încasa. Vedeţi? Şi aceea nu-i drept. Aceea-i ne constituţional. Dar ce-ce pot eu să fac privitor la aceasta? Nu există nimic. Acest încasator de impozit aici jos este cel ce mi-a spus că nu o puteam face, deci, bine, iată-o acolo. Dacă aceasta este, ce pot face. Aşa că doar o las să treacă.
E-12 This United States, this government now tells me that I can't even sign a check that—that's be… give to me personally. See? That's constitutional rights taken from me, but what can I do about it? Just go ahead, that's all. See? And it has to go through another system before I as a citizen of the United States can cash a check, has to come through this church, I can't cash it. See? And that's not right. That's unconstitutional. But what—what can I do about it? There's nothing. This tax collector down here is the one told me I couldn't do it, so, well, there it is. If it is, what of it. So just let it go.
E-13 Mă gândesc că ar trebui să fie acelaşi lucru, că cei... că fraţii mei de culoare şi surorile în Sud nu ar trebui să se ridice la arme împotriva fraţilor lor şi asupra unui astfel de lucru mic ca acela. Vai, ce mai contează dacă unde şi la ce şcoală te duci? Eu am văzut o doamnă frumoasă de culoare în dimineaţa aceea când ei erau... ei au avut revolta acolo la Shreveport, şi a fost un lucrător bătrân de culoare care a continuat să spună miliţiei, el a zis, "Lăsaţi-mă să le vorbesc." Şi deci el era un om bătrân evlavios, şi el s-a ridicat sus acolo şi a zis, "Eu niciodată nu m-am ruşinat de culoarea mea." El a zis, "Făcătorul meu m-a făcut ceea ce sunt, şi niciodată nu m-am ruşinat de aceasta, dar, până în dimineaţa aceasta." Dar a zis, "Când vă văd pe voi, poporul meu, acţionând în felul acesta," a zis, "Atunci mie ruşine să fiu un om de culoare." Acolo s-a chemat miliţia, şi l-au strigat jos.
E-13 I think it ought to be the same thing, that the… that my colored brothers and sisters in the South oughtn't to rise up to arms against their brethren and things like over such a little thing as that. My, what difference does it make if you go to school where or what? I seen a fine colored lady that morning when they was… they had the revolt there at Shreveport, and it was an old colored minister kept telling the militia, he said, "Let me speak to them." And so he was a godly old man, and he stood up there and he said, "I've never been ashamed of my color." He said, "My Maker made me what I am, and I've never been ashamed of it, but, until this morning." But said, "When I see you, my people, acting like this," said, "then I'm ashamed of being a colored man." There was the militia called, hollered him down.
E-14 Deci ceva doamnă de culoare frumoasă, cu pregătire, cu arătare frumoasă s-a ridicat, cu o inteligenţă, vai, supremă. Ea a zis, "Primul lucru, eu nu vreau copiii mei să fie învăţaţi de o femeie albă."
A zis, "De ce?"
E-14 So some fine, educated, fine-looking colored lady stood up, with an intelligence, my, supreme. She said, "The first thing, I don't want my children taught by a white woman."
Said, "Why?"
E-15 A zis, "Din cauză că ea nu-şi va da interesul de coptu mei care al meu... un învăţător de culoare l-ar da." Şi a zis, "Priviţi la şcolile noastre de aici. Despre ce vă sfădiţi?" A zis, "Noi avem bazine de înot şi de toate în şcolile noastre, şi ei nu le au acolo." A zis, "Acum, despre ce vă certaţi voi?" Şi ei au strigat-o jos, vedeţi.
E-15 Said, "Because that she won't take the interest of my children that my… a colored teacher would." And said, "Look at our schools over here. What are you hollering about?" Said, "We got swimming pools and everything in our schools, and they haven't got it over there." Said, "Now, what are you people hollering about?" And they hollered her down, see.
E-16 Aceasta este inspirat de către lucrul greşit, voi vedeţi, vedeţi, ei, oamenii aceia. Şi acela-i motivul că eu spun asta, nu că există vreo-vreo profeţie privind aceasta. Eu nu am nimic despre aceasta de la Domnul. Şi voi să fiţi siguri acum, dacă eu spun ceva de la Domnul în felul acela, să vă spun, aceasta-i întotdeauna... Eu vorbesc acum. Dar când El vorbeşte, eu spun "Acesta nu sunt eu, aceasta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Şi eu nu o pot spune până când îmi spune El. Eu aş putea fi întru¬totul greşit în gândul meu despre Martin Luther King. Eu nu ştiu, eu nu pot spune. Asta-i doar părerea mea. Orice lucru care ridică necaz, aceea-i ce trebuie să fie în zilele din urmă. Şi este tot inspirat de Satan, să rupă poporul şi orice avem noi, orice care se ridică în felul acela. Deci eu sunt pentru poporul acela jos acolo, niciodată să nu vă gândiţi că eu nu sunt. Eu¬eu sunt pentru libertate şi pentru tot, dar poporul nu are acea situaţie jos acolo. Dar ce va face aceasta, eu cred că va începe o altă revoluţie dacă cineva nu o opreşte. Vedeţi, aceştia sunt Comuniştii lucrând printre oamenii aceia.
E-16 It's inspired of the wrong thing, you see, see, they, them people. And that's the reason I say that, not that there is any—any prophecy concerning it. I have nothing on it from the Lord. And be you sure now, if I say anything from the Lord like that, to tell you, it's always… I'm speaking now. But when He speaks, I say "It's not me, it's THUS SAITH THE LORD." And I can't say it until He tells me. I could be altogether wrong in my thought about Martin Luther King. I don't know, I can't say. That's just my opinion. Anything that rises up trouble, that's what's supposed to be in the last days. And it's all inspired of Satan, to break up our commonwealth and whatever we have, anything that rises up like that. So I'm for those people down there, don't you never think that I'm not. I—I'm for freedom and for everything, but the people doesn't have that situation under now. But what it will do, I believe it'll start another revolution if somebody doesn't stop it. See, it's the Communists working among those people.
E-17 Eu eram în Africa când ei au făcut acelaşi lucru. Vedeţi? Şi eu ştiu că acolo erau Comunişti care au venit înăuntru acolo spunând la acei oameni de culoare, "O, voi sunteţi aceasta, aceea, sau cealaltă. Voi sunteţi aceasta, aceea, sau cealaltă."Şi primul lucru cel ştiţi, a cauzat să fie omorâţi din ei cu miile. Şi unde au ajuns ei? Nicăieri, vedeţi, nicăieri.
E-17 I was in Africa when they done the same thing. See? And I know there was Communists come in there telling those colored people, "Oh, you're this, that, or the other. You're this, that, or the other." And the first thing you know, it caused thousands of them to be killed. And where did they get? Nowhere, see, nowhere.
E-18 Şi eu-eu iubesc viaţa umană. Haideţi să slujim pe Domnul. Împărăţia noastră este Sus; nimic despre lucrul acesta aici. Atât timp cât noi mâncăm, bem, şi putem avea, ce altceva vreţi voi? Vedeţi? Deci eu ştiu ce ar fi aceasta. Eu-eu îmi dau seama că aceasta cauzează doar necaz.
Acum, o altă întrebare este aici.
Ioan Botezătorul, când a întâlnit pe Isus, vedeţi, ce a spus el, "Aşa ni se cuvine nouă să împlinim toată neprihănirea"? Ce a vrut să însemne?
E-18 And I—I love human life. Let's serve the Lord. Our Kingdom is Above; nothing about this thing here. As long as we eat, drink, and can have, what else do you want? See? So I know what it would be. I—I realize that it just cause trouble.
Now, another question is here.
John the Baptist, when meeting Jesus, see, why did He say, "Thus it behooveth us to fulfill all righteousness"? What did it mean?
E-19 Păi, îmi amintesc de Doctor Roy Davis, un-un-un prieten de-al meu personal, care m-a botezat singura dată în care am fost botezat vreodată. Şi el a spus că Ioan a vrut să spună, îmi amintesc aceasta în şcoala lor, el a zis, "Ioan a ştiut că el nu a fost botezat niciodată, el însuşi, aşa el... Isus. Ioan a îngăduit pe Isus să-l boteze." Păi, aceea, eu-eu diferenţiez cu marele Doctor acolo.
E-19 Well, I remember Dr. Roy Davis, a—a—a personal friend of mine, who baptized me the only time I've ever been baptized. And he said that John was meaning, I remember this in their school, he said, "John knowed that he had never been baptized, himself, so he… Jesus. John suffered Jesus to baptize him." Well, that, I—I different with the—the great doctor there.
E-20 Nu pentru controversă, ci pentru binele Adevărului eu aş putea spune aceasta. Nu, acolo erau doi bărbaţi, cei doi conducători din ceasul acela, Mesia şi profetul Lui sau întâlnit în apă. Acum amintiţi-vă, Ioan a botezat nu pentru iertarea păcatelor, ci spre pocăinţă. Nu pentru iertarea păcatelor, pentru că jertfa nu s-a făcut încă, vedeţi, acolo nu era Sacrificiu. Şi Sacrificiul a venit la el în apă. Acum observaţi. Ioan privind în sus şi văzând pe Isus, a zis, "Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Şi de ce vii Tu la mine?"
E-20 Not for controversy, but for the sake of Truth I might say this. No, there was two men, the two leaders of the hour, the Messiah and His prophet met in the water. Now remember, John was baptizing not for remission of sins, but unto repentance. Not for remission of sins, 'cause the offering had not yet been made, see, there was no Sacrifice. And the Sacrifice come to him in the water. Now notice. John looking up and seeing Jesus, he said, "I have need to be baptized of Thee. And why comest Thou unto me?"
E-21 Isus a zis, "Îngăduie ca să fie aşa," care a fost. "Îngăduie aceasta să fie aşa, căci astfel ni se cade, sau ni se cuvine nouă, să împlinim toată neprihănirea." Atunci Ioan, fiind un profet la care Cuvântul Domnului vine, vine numai la profet. Ioan, fiind un profet, a înţeles că acela era Sacrificiul. Şi conform cu Legea, că sacrificiul trebuia spălat înainte să fie prezentat, şi acela-i motivul că el L-a botezat. Vedeţi? El a zis, ,,Aşa ni se cade să împlinim toată neprihănirea." Sacrificiul, care El era, trebuie să fie spălat în vas înainte ca să fie prezentat pentru jertfă. Şi Isus era Sacrificiul; şi Ioan a ştiut-o, şi el ştia că El trebuie să fie spălat înainte să fie prezentat. Şi atunci imediat după aceea, El a fost prezentat publicului pentru judecată şi a fost Sacrificiul pentru toată viaţa umană. Domnul să vă binecuvânteze.
E-21 Jesus said, "Suffer that to be so," which it was. "Suffer it to be so, for thus it behooveth us, or it's becoming to us, to fulfill all righteousness." Then John, being a prophet on who the Word of the Lord come, comes only to the prophet. John, being a prophet, understood that that was the Sacrifice. And according to the Law, that the sacrifice had to be washed before presented, and that's the reason he baptized Him. See? He said, "Thus it behooveth us to fulfill all righteousness." The Sacrifice, which He was, must be washed in the laver before presented for sacrifice. And Jesus was the Sacrifice; and John knew it, and he knew that He must be washed before presented. And then immediately afterwards, He was presented to the public for trial and was the Sacrifice for all human life. The Lord bless you.
E-22 Acum noi vom avea un mic Mesaj scurt, şi ne încredinţăm că Domnul ne va acorda binecuvântările Lui. Acum, probabil, dacă eu ajung înapoi... Eu plec săptămâna aceasta următoare să duc copiii la o vacanţă mică sus în dealuri. Şi atunci dacă eu-dacă eu ajung înapoi în timp, noi vrem să vorbim următoarea duminică dimineaţa, dacă este permis către Dumnezeu şi la pastorul de aici. Noi o să vă înştiinţăm mai departe în această săptămână, voi care sunteţi din afara oraşului, pe cale de scrisoare. Eu vreau să vorbesc asupra unui subiect chiar de ce credem noi lucrurile care noi le credem despre Cristos, de ce trebuie să fie în felul acesta şi nu poate fi în nici un alt fel. Vedeţi? Şi o dovedim prin Scripturi. Acum, dacă Domnul voieşte. Dacă eu nu ajung, eu voi încerca să vă văd iarna aceasta sau vara următoare, una, când noi ajungem înapoi, dacă Domnul zăboveşte. Noi ne ducem acum înapoi acasă la Arizona, aşa ca noi să putem să punem copiii în şcoală.
E-22 Now we're going to have a little short Message, and trusting the Lord will grant to us His blessings. Now, probably, if I get back… I'm leaving this next week to take the kiddies on a little vacation up in the hills. And then if I—if I get back in time, we want to speak next Sunday morning, if it's permissible to God and to the pastor here. We'll let you know this week farther, you that's out of town, by the way of letter. I want to speak on a subject of exactly why we believe the things that we believe about Christ, why it must be this way and cannot be no other way. See? And prove it by the Scriptures. Now, if the Lord willing. If I don't, I'll try to see you this winter or next summer, one, when we get back, if the Lord tarries. We're going now back home to Arizona, so we can get the children in school.
E-23 Acum, în dimineaţa aceasta, chiar înainte de rugăciunea pentru bolnavi, noi vom citi ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Care, noi ştim că fără acest Cuvânt, este imposibil, nu există nimic să se poată face. Şi numai Cuvântul poate produce aceste binecuvântări care noi le cerem pentru cei bolnavi şi nevoiaşi. Şi eu vreau să citesc ceva acum din I Petru, al 5-lea capitol, începând cu 1-ul verset. Iar apoi din Cartea Evreilor, eu vreau să citesc Evrei 2:2-4.
Presbiterii care sunt printre voi eu îi sfătuiesc, care şi eu sunt un presbiter, şi un martor al patimilor lui Cristos, şi de asemenea un părtaş al slavei care va fi descoperită:
Hrăniţi turma lui Dumnezeu care este printre voi, luaţi supravegherea acesteia, nu prin constrângere, ci de bună voie; nu pentru câştig mârşav, ci cu lepădare de sine;
Nu ca şi cum aţi stăpâni peste moştenirea lui Dumnezeu, ci făcându-vă pilde turmei.
Şi când se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta o cunună de slavă care nu se poate veşteji.
Tot aşa, şi voi tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Voi, toţi dintre voi să fiţi supuşi unul faţă de altul, şi nu fiţi îmbrăcaţi... şi să fiţi îmbrăcaţi cu smerenie: căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, şi celor smeriţi le dă har.
Smeriţi-vă... sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită el să vă poată înălţa:
Aruncaţi asupra lui toate îngrijorările voastre; căci el însuşi îngrijeşte de voi.
E-23 Now, this morning, just prior to the prayer for the sick, we're going to read some of God's Word. Which, we know that without this Word, it's impossible, there's nothing can be done. And only the Word can produce these blessings that we're asking for the sick and the needy. And I want to read some now from First Peter, the 5th chapter, beginning with the 1st verse. And then from the Book of Hebrews, I want to read Hebrews 2:2-4.
The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:
Feed the flock of God which is among you, take the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind;
Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock.
And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be not clothed… and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.
Humble yourselves… under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
Casting all your care upon him; for he careth for you.
E-24 În Evrei, al 2-lea capitol, noi citim aceste Cuvinte. Acum eu trag pentru a da ca un text, "aruncând grija voastră." Eu sunt... Textul meu este: El Ia Seama. Tu Iei Seama? Vreau să citim această porţiune acum, în timp ce deschideţi la Evrei 2, ca voi să puteţi vedea-înţelesul real din aceste Cuvinte, ce ele, ce înseamnă acest text.
De aceea cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca la orice timp să nu le lăsăm să scape.
Căci dacă cuvântul vorbit prin îngeri era-era nezguduit, şi dacă orice abatere şi neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire;
Cum vom scăpa noi, dacă neglijăm o mântuire aşa de mare; care mai întâi a început să fie vorbită de Domnul, şi ne-a fost adeverită de cei ce l-au auzit;
Şi Dumnezeu purta... mărturie, cu... şi cu semne şi minuni, şi... felurite miracole, şi daruri ale Duhului Sfânt, împărţite după voia lui proprie?
E-24 And in Hebrews, the 2nd chapter, we read these Words. Now I'm pulling for giving for a text, "casting your care." I'm… My text is: He Cares. Do You Care? Want to read this portion now, while you're turning to Hebrews 2, that you might see the—the real meaning of these Words, what they, what this text means.
Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.
For if the word spoken by angels were—was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward;
How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him;
God also bearing… witness, with… both with signs and wonders, and… divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will?
E-25 Eu vreau să folosesc subiectul aici despre: "El Ia Seama." Şi "Tu Iei Seama?" Când El era aici pe pământ, El a luat seama la oameni. Gândul despre aceasta se ridică în mintea mea chiar înainte de a vorbi sau de a ne ruga pentru bolnavi, fără să ştiu doar ce fel de un-de un rând de rugăciune vom avea.
E-25 I want to use the subject here, of, "He cares." And, "Do you?" When He was here on earth, He cared for the people. The thought of it rises in my mind just before speaking or praying for the sick, not knowing just what kind of a—of a prayer line that we'll have.
E-26 Întâi, şi să ne apropiem de aceasta, audienţa trebuie să fie unsă cu credinţă. Voi, dacă voi nu aveţi credinţă, atunci acolo-acolo nu-i nevoie nici măcar să veniţi să se facă rugăciune, pentru că o să fie necesară credinţa voastră şi credinţa mea împreună; credinţa mea să-L cred, credinţa voastră să-L credeţi. Deci noi să nu uităm aceasta acum aşa cum merg înainte. Noi trebuie să avem ceva evident, cu dovadă, vreau să spun, ca noi să ne putem baza credinţa noastră pe ceea ce încercăm să facem. Căci dacă un om se apropie de ceva ce el vrea să facă, fără credinţă suficientă, el este destinat să dea greş. Dar dacă el se poate apropia de aceasta cu credinţă suficientă, atunci el este destinat spre succes dacă este în acord cu voia şi scopul lui Dumnezeu să o facă.
E-26 First, and to approach this, the audience must be anointed with faith. You, if you do not have faith, then there's—there's no need of even coming to be prayed for, because it's going to take your faith and my faith together; my faith to believe Him, your faith to believe Him. So we don't forget this now as I go along. We've got to have something evidently, with evidence, I mean, that we can base our faith upon what we're trying to do. Cause if a man approaches anything that he wants to do, without sufficient faith, he's bound to be a failure. But if he can approach it with sufficient faith, then he's bound to succeed if it is according to God's will and purpose to do it.
E-27 Acum, eu mă gândeam despre îngrijirea Lui. Seara trecută, cumva, ciudat, am fost călăuzit de Duhul Sfânt. Când am aşteptat după nişte oameni să vină să-l ajutăm pe Fratele Wood să pună o-o remorcă pe care el a construit-o în spatele camionului lui. Eu nu am ştiut de ce am încercat să găsesc pe bunul meu prieten, Fratele Evans, şi am mers, am pornit-o în sus pe şosea. Care, soţia mea şi familia aşezaţi aici înapoi ştie a fi adevărat. Şi cumva, ciudat, m-am întors în jur şi am mers înapoi la un loc, un motel.
E-27 Now, I was thinking of Him caring. Last evening, somehow, strangely, I was led by the Holy Spirit. When I was waiting on some fellows to come to help Brother Wood to put a—a trailer that he had built on the back of his truck. I didn't know why I was trying to find my good friend, Brother Evans, and I went, started up the highway. Which, my wife and family sitting back here knows it to be true. And somehow, strangely, I turned around and went back to a place, a motel.
E-28 Şi, o, cum mi-a emoţionat inima să văd aşa de mulţi din prietenii mei adunaţi acolo în timp de vreo două minute, încât a împiedicat trecerea, maşinile nu mai puteau să treacă, doar prieteni adevăraţi, conducând pentru sute de mile, din Georgia şi Tennessee şi Alabama, şi peste tot în jur, doar să-să audă un serviciu. Atunci acel gând mi-a venit în minte, "Atunci ce să le spun la oamenii aceia, ştiind că în Ziua Judecăţii eu va trebui să răspund pentru ce le spun?" Şi eu de asemenea sunt un-sunt un iubitor al acestei vieţi măreţe ce urmează să vină, şi eu-eu vreau să fiu acolo.
E-28 And, oh, how it thrilled my heart to see so many of my friends gathered there in about two minutes time, till it clogged the pathway, the cars couldn't pass through no more, just real friends, driving for hundreds of miles, from Georgia and Tennessee and Alabama, and all around, just to—to hear a service. Then that thought come on my mind, "Then what should I say to those people, knowing that in the Day of Judgment I'll have to answer for what I tell them?" And I too am a—am a lover of this great life that is to come, and I—I want to be there.
E-29 Iar apoi în mod straniu am mers la un loc unde am făcut o întoarcere ciudată. În loc să mă întorc în jur acolo, am mers sus să fac o întoarcere. Luminile au luminat asupra unei perechi drăgălaşe în afară, două doamne tinere frumoase pe care eu tocmai le-am căsătorit cu doi lucrători tineri minunaţi. Şi Satan, după ce el a văzut pe-pe lucrător, unul din ei lucrarea lui fiind stabilită şi el şi-a luat o-o însoţitoare a vieţii chiar aici, la acest altar. Ei au plecat fericiţi în luna de miere a lor, şi-şi vrăjmaşul a sărit asupra acestui om tânăr. Şi eu spun aceasta să exprim ceea ce spun, "Ia El Seama?" Cumva, cu credinţă care nu ar lua "nu," ei s-au întors şi s-au reîntors înapoi aici, ştiind după ce ei au fost cu totul acolo în (departe în est) aici pe undeva în luna lor de miere, s-au întors înapoi şi au şezut, aşteptând. Şi eu am păşit înăuntru, om tânăr chipeş minunat; soţia lui şedea pe afară, plângând, ea şi micuţa lor însoţitoare. Iar celălalt om şi celălalt frate venind, alergând, care este un prieten al acestui om tânăr, zicând, "O, Frate Branham, aşa şi aşa s-a întâmplat."
E-29 And then strangely I went to a place where I made an odd turn. Instead of turning around there, I went up to make a turn. The lights flashed on a lovely couples on the outside, two fine young ladies that I had just married to two fine young ministers. And Satan, after he seen the—the minister, one of them his ministry being set and he took a—a life's companion right here, this altar. They went away happily on their honeymoon, and—and the enemy jumped on to this young man. And I'm saying this to express what I'm saying, "Does He care?" Somehow, with faith that would not take "no," they turned and returned back here, knowing after they was all the way over in (way in the east) here somewhere on their honeymoon, returned back and was sitting, waiting. And I walked in, fine handsome young man; his wife sitting on the outside, crying, her and their little companion. And the other man and the other brother coming, running, which is a friend of this young man, saying, "Oh, Brother Branham, such and such has happened."
E-30 Am mers acolo şi am văzut pe acest om tânăr chipeş şezând acolo, chiar în culmea vieţii lui, un conducător al tinerilor, şezând acolo, şi Satan l-a legat. El nu a observat, dar eu mi¬am luat mâna (stânga) să dau mâna cu mâna lui (dreapta), să văd dacă l-a plăguit vreo boală. Dar acolo nu era nici un semn de vibraţie. Veneam chiar afară din cameră de la rugăciune şi post, şi aşteptând după Domnul, ungerea Duhului Sfânt era acolo, şi de aceea ne-a călăuzit El, vedeţi. Iar apoi văzând această umbră de întuneric peste el. Eu nu am spus ce făceam. Dar în mai puţin de un timp de două momente aceasta era toată dusă, răceala mâinilor lui s-a dus, el striga şi lăuda pe Dumnezeu, pentru câteva minute să se regăsească. Şi aici şed ei chiar aici în dimineaţa aceasta, şezând în audienţă. Vedeţi cum a încercat Satan să întristeze pe acel om tânăr, prin a se referi spre el din ceva complicaţie să fie zidită înapoi, care Duhul Sfânt a ştiut, şi eu am văzut-o prin viziunea de la Domnul. Dar Dumnezeu a luat seama la omul acela. Dumnezeu a luat seama la acel băiat tânăr.
E-30 Went there and seen this handsome young man sitting there, just in the peak of his life, a leader of young men, sitting there, and Satan bound him. He never noticed, but I took my hand (left) to shake hands with his hand (right), to see if some disease had plagued him. But there was no sign of vibration. Coming right out of the room from praying and fasting, and waiting upon the Lord, the anointing of the Holy Spirit was there, and that's why It led us, see. And then seeing this shadow of darkness over him. I never said what I was doing. But in less than a couple of moments time it was all gone, the coldness of his hands had left, he was shouting and praising God, a few minutes to find himself. And here they sit right here this morning, sitting in the audience. See how Satan was trying to upset that young man, by referring to him of some complex to be built back, which the Holy Spirit knew, and I seen it by the vision of the Lord. But God cared for that man. God cared for that young boy.
E-31 Doar venind înăuntru cu câteva momente în urmă, o-o doamnă, eu o văd aşezată aici în interval, cu nici... doar şi-a obţinut scaunul cumva, şi s-a aşezat jos. Ea a zis, "Nouă ani, Frate Branham, am încercat să ajung la tine." Şi ea a zis, "Eu sunt aşa disperată! Am venit aici târziu, şi nici măcar nu am putut obţine un cartonaş de rugăciune să fiu în rând."
E-31 Just coming in a few moments ago, a—a lady, I see her sitting here in the aisle, with no… just got her a seat some way, and set down. She said, "Nine years, Brother Branham, I've tried to get a hold of you." And she said, "I'm so desperate! I here late, and couldn't even get a prayer card to be in the line."
E-32 Billy, desigur, sunt ordinele lui să vadă că eu nu sunt deranjat, mă duce înăuntru şi afară. Să nu simţiţi aspru spre Billy, el este comandat de acest comitet al administratorilor să facă aşa. Şi dacă el nu a făcut, eu nu aş fi în stare să ajung la rândul de rugăciune, să ajung înăuntru aici. Voi pricepeţi asta. Vedeţi, acolo trebuie să fie un sistem la orice facem noi. Noi-noi trebuie să-l avem, vedeţi. Dar el să spună, "Vino, tati, grăbeşte-te," aceasta.
E-32 Billy, of course, it's his orders to see that I'm not bothered, take me in and out. Don't feel hard at Billy, he's commanded by this board of trustees to do that. And if he didn't, I wouldn't be able to get to the prayer line, get in here. You realize that. See, there's got to be a system to whatever we're doing. We—we got to have it, see. But him saying, "Come on, daddy, hurry up," this.
E-33 Doamna s-a mutat înapoi. Şi ea a zis, "Frate Branham, doar o vorbă cu tine." Stând acolo, a apărut o viziune peste această femeie tânără cu arătare frumoasă, şi văd că inima ei era împovărată. Şi ea încerca să lucreze să-şi câştige existenţa. Şi un-un lucru mare s-a întâmplat în urmă, în urmă de tot în timpul părinţilor ei, care a cauzat ca acest lucru mare să i se întâmple ei, şi Domnul Isus L-a descoperit şi a arătat ce a fost. Şi acolo, în timp de un moment, l-a luat de la femeie. Ea a mers în jur bucurându-se. Iar acum şade aici în audienţă cu noi acum, bucurându-se, cu lacrimi, aşa cum îşi şterge ochii acum, ştiind că adevărul despre lucrul acela s-a făcut cunoscut. Şi că, ce, acea sărmană femeie mică nevrotică, care era aşa de agitată că nu a ştiut ce să facă cu ea însăşi, şi s-a gândit că era dusă, şi nu exista Duh Sfânt, şi că aceasta-i ultima ei zi. Ea a încercat pentru nouă ani şi era cam la capătul disperării, Dumnezeu a luat seama la femeia aceea mică de care la nimeni nu-i pasă. Vedeţi? Ce timp! El ia seama.
E-33 The lady moved back. And she said, "Brother Branham, just a word with you." Standing there, a vision broke over this fine-looking young woman, and see that her heart was burdened. And she was trying to work to make a living. And a—a great thing happened back, way back in the time of her parents, that had caused this great thing to happen to her, and the Lord Jesus revealed It and showed what it was. And there, in a moment's time, took it from the woman. She went around rejoicing. And now sitting here in the audience with us now, rejoicing, with tears, as she's wiping her eyes now, knowing that the truth of the thing was made known. And that, what, that poor little neurotic woman, that was so nervous she didn't know what to do with herself, and thinking that she was gone, and there was no Holy Spirit, and this is her last day. She had tried for nine years and she was about at the end of despair, God cared for that little woman who no one cares for. See? What a time! He does care.
E-34 Când El era aici pe pământ, aşa cum spun, El a luat seama la oameni aşa de mult încât El i-a vindecat pe bolnavi, le-a mângâiat inimile, le-a spus despre un-un loc unde El se va duce să-l pregătească pentru ei, şi va veni iarăşi să-i primească la Sine. El s-a îngrijit de ei. Şi observaţi, El s-a îngrijit aşa de mult încât, când El a ştiut că El trebuie să plece pentru ca să aducă acest lucru măreţ la noi, El a zis, "Eu nu vă voi lăsa fără mângâiere, ci Eu voi trimite pe Duhul Sfânt, şi El va continua grija Mea pentru voi," până se întoarce El. Nu există nimeni să poarte grijă ca Isus. Ştiind că trupul Lui, ca un Mare Preot, într-o lucrare de mijlocire care El o face acum, acel Trup trebuie să fie în prezenţa lui Dumnezeu la toate timpurile, pentru mijlocire, că Dumnezeu nu poate vedea păcatul păcătosului; El vede numai Sângele Propriului Său Fiu. Şi ştiind asta, El a trimis înapoi pe Duhul Sfânt să continue să mângâie poporul Lui. Ia seama El? Cu certitudine, El ia seama. Acum, El era să continue să îngrijească poporul, poporul Lui aici pe pământ, în acelaşi fel în care El a îngrijit de ei când El era aici. Pentru că El a zis în Sf. Ioan, al 15-lea capitol, dacă voi vreţi să faceţi... Eu am notiţe aşezate aici cu aceste Scripturi la care eu mă refer, Sf. Ioan 15:26 şi 27.
E-34 When He was here on earth, as I say, He cared for the people so much till He healed their sick, comforted their hearts, told them about a—a place that where He would go and prepare for them, and would come again to receive them unto Himself. He cared for them. And notice, He cared so much until, when He knowed He must leave in order to bring this great thing to us, He said, "I'll not leave you comfortless, but I will send the Holy Spirit, and He shall continue My care for you," until He returns. There's no one cares like Jesus. Knowing that His body, as a High Priest, in a mediatorial work that He's doing now, that Body must be in the Presence of God at all times, for intercession, that God cannot see the sinner's sin; He sees only the Blood of His Own Son. And knowing that, He sent back the Holy Spirit to continue to comfort His people. Does He care? Certainly, He cares. Now, He was to continue to care for the people, His people here on earth, in the same manner that He cared for them when He was here. Because He said in Saint John, the 15th chapter, if you want to make… I got notes laying here with these Scriptures where I'm referring to, Saint John 15:26 and 27.
E-35 Eu văd pe mulţi din voi scriind Scripturile jos. Aşa că eu mă pot referi la aceasta dacă nu o ştiţi, de multe ori, la Scripturi. Eu scriu jos Scriptura, atunci eu ştiu despre ce vorbesc de aici, pentru că aceasta-i întotdeauna în Cuvântul Domnului. Vedeţi?
E-35 I see many of you writing the Scriptures down. So I may refer to this if you don't know it, many times, to the Scripture. I write the Scripture down, then I know what I'm speaking of from here, 'cause it's always in the Word of the Lord. See?
E-36 El a zis, când Duhul Sfânt a venit, pe Care Tatăl îl va trimite în Numele Lui, El va mărturisi despre El. Cu alte cuvinte, El va face acelaşi lucru care El l-a făcut. Duhul Sfânt lucrând printr-un cort pe care El l-a sfinţit, va face acelaşi lucru care El l-a făcut. Acum, ce ar trebui să facă aceea pentru noi! Atunci noi ştim căci chiar printre noi astăzi noi îl avem pe acelaşi Domn Isus mângâietor în forma Duhului Sfânt, o altă slujbă în care lucrează Dumnezeu Însuşi.
E-36 He said, when the Holy Spirit has come, Who the Father would send in His Name, He would testify of Him. In other words, He would do the same thing He did. The Holy Spirit working through a tabernacle that He had sanctified, would do the same thing that He did. Now, what that ought to do for us! Then we know that right among us today we have the same comforting Lord Jesus in the form of the Holy Ghost, another office that God Himself is working in.
E-37 El era un Mângâietor la Israel când ei se puteau uita în sus şi să vadă Stâlpul de Foc, şi să audă profetul să vorbească Cuvintele care erau adevărate, şi Dumnezeu să-L adeverească. Acela era Mângâietorul lor.
E-37 He was a Comfort to Israel when they could look up and see the Pillar of Fire, and hear the prophet speak the Words that was true, and God vindicate It. That was their Comfort.
E-38 El era un Mângâietor când El era aici pe pământ ca un om, Dumnezeu făcut trup. Dumnezeu reprezentându-Se şi exprimându-Se printr-un-un Om, Cristos Isus, Care a promis că "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Şi Eu mă duc la Tatăl, şi o să trimit înapoi pe Duhul Sfânt, Care voi fi Eu în formă de Duh. Şi Eu voi fi cu voi, şi voi locui în voi. Şi chiar aceleaşi lucruri care Eu le-am făcut aici, Duhul Sfânt le va face iarăşi în Numele Meu, când El vine." Vedeţi? De aceea a spus El, "Să vorbeşti împotriva Aceluia" acum după ce ispăşirea deja s-a făcut, era păcat de neiertat, să "huleşti pe Duhul Sfânt."
E-38 He was a Comfort when He was here on earth as a man, God made flesh. God representing Himself and expressing Himself through a—a Man, Christ Jesus, Who promised that "The works that I do shall you do also. And I am going to the Father, and going to send back the Holy Spirit, Which will be Me in Spirit form. And I'll be with you, and dwell in you. And the very same things that I've done here, the Holy Spirit will do again in My Name, when He comes." See? That's why He said, "To speak against That" now after the atonement's already made, was unpardonable sin, to "blaspheme the Holy Ghost."
E-39 Şi El o va face în acelaşi fel, aşa ca noi să ştim dacă a fost o mângâiere din ceva punct de vedere pământesc, dacă noi am şti că a fost o mângâiere de la vreo persoană în vârstă care şi-ar putea pune braţele în jurul nostru şi să ne îmbrăţişeze puţin şi să ne facă să ne simţim bine, sau-sau ceva termen teologic al unei denominaţiuni care ar zice "acum tu aparţii la noi, şi noi îl avem; şi să nu aparţii la restul din ei, pentru că ei nu îl au."
E-39 And He would do it in the same way, so that we would know whether it was a comfort from some earthly standpoint, whether we'd know it was a comfort from some elderly person who could put their arms around us and hug us a little and make us feel good, or—or some theological term of a denomination that would say "now you belong to us, and we got it; and don't belong to the rest of them, 'cause they haven't."
E-40 El a făcut aceasta direct sigur, vedeţi, "El va vorbi în Numele Meu. Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi, când El este asupra voastră." Vedeţi, El va mângâia în acelaşi fel, prin a ne ierta toate păcatele, vindecând toate bolile noastre, şi vorbindu-ne despre mângâierea unei Împărăţii care urmează să vină. Vedeţi, dovedindu-Se printre noi, aşa cum Dumnezeu S-a dovedit printre noi prin Isus Cristos. Şi în-în II Timotei... I Timotei 3:16, este scris în felul acesta, să ştim despre Dumnezeu, "Fără îndoială ne dăm seama că mare este taina evlaviei, căci Dumnezeu s-a manifestat în trup." Noi am văzut pe Dumnezeu în trup. Aceea era mângâierea lui Dumnezeu, să ştim că El a venit aşa de mult (El s-a îngrijit de noi) până când El a devenit unul din noi. Dumnezeu manifestat în trup. Nu doar o altă persoană, ci Dumnezeu Însuşi!
E-40 He made this directly sure, see, "He will speak in My Name. The works that I do will you do also, when He's upon you." See, He would comfort in the same way, by forgiving all of our sins, healing all of our sicknesses, and speaking to us of comfort of a Kingdom that is to come. See, proving Himself among us, as God proved Hisself among us by Jesus Christ. And in—in Second Timothy… First Timothy 3:16, it's written this way, know about God, "Without controversy we realize that great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh." We saw God in flesh. That was God's comfort, to know that He come so much (He cared for us) until He become one of us. God manifested in the flesh. Not just another person, but God Himself!
E-41 Iar acum să o facă un alt pas mai aproape, El trimite Duhul Sfânt să îngrijească de mângâierile noastre, şi El rămâne în noi. O, El ia seama!
E-41 And now to make it another step closer, He sends the Holy Spirit to care for our comforts, and He abides in us. Oh, He does care!
E-42 Acum noi trebuie să mergem înainte la o altă porţiune din Scriptură aici, sau un alt gând să întărim aceasta. Înainte să merg, eu aş putea spune aceasta: nu fiecare are acest Mângâietor. Ei, ei nu au, ei nu Îl au. Deci motivul că ei nu Îl au, este pentru că ei nu-L acceptă. Acesta-i pentru ei, dar ei nu-L acceptă. Acum, eu sper că voi sunteţi suficient de spirituali să-să citiţi ceea ce spun. Vedeţi? Eu vorbesc către un grup de oameni pentru care urmează să se facă rugăciune în câteva minute. Şi noi avem această Mângâiere în Duhul Sfânt care este trimis ca Mângâietor, dar nu toţi oamenii îl vor primi pe Acela. Ei nu cred în El. Vedeţi? Ei, pentru ca să facă asta, atunci ei îşi adună mângâierea lor de la vreo altă resursă, prin alte mijloace. Dacă ei nu acceptă Mângâietorul rânduit de Dumnezeu, atunci ei trebuie să ia ceva alt mângâietor, vedeţi, pentru că voi nu puteţi trăi fără ceva pentru care să trăiţi.
E-42 Now we must go on to another portion of Scripture here, or another thought to back this up. Before I go, I might say this: everybody doesn't have this Comforter. They, they don't, they don't have It. So the reason they don't have It, is because they don't accept It. It's for them, but they don't accept It. Now, I hope that you're spiritual enough to—to read what I'm saying. See? I'm speaking to a group of people that's to be prayed for in a few minutes. And we have this Comfort in Holy Spirit that's sent for the Comforter, but all people won't receive That. They don't believe in It. See? They, in order to do that, then they gather their comfort from some other resource, some other means. If they don't accept God's provided Comforter, then they have to get some other comforter, see, because you can't live without something to live for.
E-43 Şi eu sper că fiecare din voi înţelege asta, mai ales voi persoanele care sunteţi pentru rugăciune, care sunt aşa de ne confortabili în dimineaţa aceasta, poate cu necazuri care doctorii nu le pot atinge.
E-43 And I hope that each of you get that, especially you people that's to be prayed for, that's so uncomfortable this morning, with maybe troubles that doctors cannot touch.
E-44 Şi noi credem că doctorii ajută pe oameni. Eu cred că Dumnezeu vindecă prin medicamente. Dumnezeu vindecă prin operaţie. Dumnezeu vindecă prin înţelegere. Dumnezeu vindecă prin dragoste. Doar puţină dragoste merge o cale lungă. Lăsaţi ca cineva să fie total amărât, şi doar arătaţi-le că vă pasă de ei. Vedeţi? Dumnezeu vindecă prin dragoste. Dumnezeu vindecă prin rugăciune. Dumnezeu vindecă prin miracole. Dumnezeu vindecă prin Cuvântul Lui. Dumnezeu vindecă! Orice sursă este aceasta, Dumnezeu vindecă prin ea. Dumnezeu e cel ce vindecă, căci El a zis, "Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale." Deci toată aceasta trebuie să lucreze împreună, şi oamenii în diferite slujbe ar trebui să lucreze împreună pentru aceea. Vedeţi? Acum, dar ei nu o fac, pentru că uneori li se interzice să ia anumite poziţii asupra Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că denominaţiunile lor anumite nu le permite să facă asta. Dar aceea nu opreşte Adevărul, doar la fel, Dumnezeu merge înainte vindecând chiar la fel.
E-44 And we believe that doctors help people. I believe that God heals by medicine. God heals by surgery. God heals by understanding. God heals by love. Just a little love goes a long way. Let somebody be all upset, and just show them you care for them. See? God heals by love. God heals by prayer. God heals by miracles. God heals by His Word. God heals! Whatever source it is, God heals by it. It's God that heals, for He said, "I'm the Lord that healeth all thy diseases." So all of it should work together, and man in different ministries should work together for that. See? Now, but they don't do it, because sometimes they're forbidden to take certain stands upon God's Word, because their certain denominations doesn't permit them to do that. But that doesn't stop the Truth, just the same, God goes on healing just the same.
E-45 Deci ei încearcă să tragă mângâiere de la vreo altă resursă. Să vorbim mai întâi despre suflet.
E-45 So they try to draw comfort from some other resource. Let's speak first of the soul.
E-46 Noi aflăm că mulţi oameni încearcă să afle mângâiere prin băutură. Voi ştiţi, noi avem un proverb care este destul de bine cunoscut printre noi astăzi, căci-căci mulţi lucrători beau uneori înainte să meargă la amvon, ia o-o-o băutură bună grea de beţie. Este cunoscut să vezi lucrători pe platformă, care chiar se clatină sub influenţa de lichior. Şi aceea-aceea nu ar trebui să fie. Aceasta nu ar trebui. Este din cauză că de multe ori noi am putea să condamnăm pe om când poate nu ar trebui să facem asta, noi ar trebui să aflăm în urmă care-i necazul. Mulţi dintre ei au fost convertiţi de la alcool. Şi noi aflăm, dacă ei sunt în starea aceea, este o dizgraţie şi o ocară. Dar nu mai mult o ocară decât ar fi o minciună, furt, sau poftă după femei, sau oricare alt lucru care este în poruncă. Vedeţi? Şi poate un om este născut cu pasiune înaltă, şi el vede aceste striptese moderne de stradă, şi el-el e constant în necaz. Vedeţi? El, căci, omul este născut aşa. Acum, ce ar trebui el să facă, lucrătorul care bea, sau-sau femeia care fumează sau care...
E-46 We find out that many people try to find comfort by drinking. You know, we have a saying which is pretty well known among us today, that—that many ministers drink sometime before going to the pulpit, take a—a—a good heavy drink of intoxication. It's been known to seeing ministers on the platform, that even stagger under the influence of liquor. And that—that ought not be. It should not be. Is because many times we might condemn the man when maybe we ought not do that, we ought to find back what's the trouble. Many of them was converted from alcohol. And we find out, if they are in that condition, it's a disgrace and a reproach. But no more a reproach than it would be to lie, steal, or lust after women, or any other thing that's in the commandment. See? And maybe a man's born high-passioned, and he sees these modern stripteases on the street, and he—he constantly in trouble. See? He, that, the man is born like that. Now, what he ought to do, the minister that drinks, or the—or the woman that smokes or that…
E-47 Se îmbracă imoral, încercând să-şi tragă o mângâiere de la a fi aşa de bine alcătuită, încât ea vrea să-i facă pe bărbaţi să se uite la ea. Nu există alt motiv. Ea este parţial nebună. Vedeţi? Nici o femeie conştientă nu s-ar dezbrăca înaintea bărbaţilor, care are mintea întreagă. Vedeţi? Nu există nici un motiv pentru aceasta deloc. Şi ea, dar ea încearcă, aceste fete tinere de astăzi care merg afară pe stradă, ele sunt foarte... Ei bine, voi scuzaţi expresia. Şi amintiţi-vă, această bandă nu-i numai pentru acest popor de aici, ea merge în jurul lumii. Vedeţi?
E-47 Dresses immorally, trying to draw her a comfort from being so well put together, that she wants to cause men to look at her. There's no other reason. She is partially insane. See? No sensible woman would know to strip herself before man, that has her right mind. See? There's no reason for it at all. And she, but she's trying to, these young girls today that go out on the street, they're real… Well, you excuse the expression. And remember, this tape don't only just to this people here, it goes around the world. See?
E-48 Şi o-o femeie care şi-ar lua hainele jos de pe ea, căci ea ştie că este mai cald. Umblă acolo afară în soare, goală, iar apoi umblă afară îmbrăcată cu ceva haine, şi care-i mai răcoros? Indienii jos acolo în Papagos şi Navajos; cei Papagos, mai ales, şi de pe rezervaţie, femeile acelea vin afară cu pături mari de lână în jurul lor, şi şed acolo afară în soare să ţină răcoare. De ce? Ele transpiră, şi vântul care suflă stabileşte un aer condiţionat, voi vedeţi. Şi femeile acestea nu au nici un alt motiv decât doar... Ele nu o ştiu, ele nu-şi dau seama. Eu nu spun că ele îşi dau. Multe din ele sunt femei bune, şi eu nu o spun ca să fiu dur. Eu o spun să-să încerc să-să-să le trezesc. Vedeţi?
E-48 And a—a woman that would take her clothes off from her, for she knows it's hotter. Walk out there in the sun, naked, and then walk out with some clothes on, and which is the coolest? The Indians down there in the Papagos and Navajos; the Papagos, especially, and of the reservation, those women come out with big yarn blankets around them, and sit out there in the sun to keep cool. Why? They perspire, and the wind that blows sets up an air conditioning, you see. And these women have no other reason but just… They don't know it, they don't realize it. I'm not saying that they do. Many of them are fine women, and I'm not saying it to be rude. I'm saying it to—to try to—to—to wake them up. See?
E-49 Acesta-i numai Satan, vedeţi. Vă daţi seama că sexul opus, sexul masculin se uită la aşa ceva, le dă o astfel de influenţă până când ei vor-ei vor scârţâi cauciucurile lor şi fluieră¬fluieratul lupului. Şi-şi-şi pentru ce fac ele asta? Femeile o fac pentru ca să-i facă pe bărbaţi să facă aceea. De ce ieşiţi voi afară, chiar în zăduful zilei, şi la ora patru în după-amiază, să tăiaţi iarba când oamenii vin de la lucrul lor şi lucruri ca acelea? Aceasta arată că-i un duh de nebunie. Şi eu ştiu că multe din ele ar putea avea un IQ de un milion de mile mai înalt decât al meu, dar eu măsor IQ-ul vostru cu Cuvântul lui Dumnezeu şi văd unde iese acesta. Vedeţi? Acela-i IQ modern, dar tocmai dovada şi roadele vieţii dovedesc. Deci ele caută să găsească confort cu aceea.
E-49 It's only Satan, see. You realize the other sex, the male sex looking upon such, give such an influence to them till they'll—they'll squeak their tires and whistle the—the—the wolf whistle. And—and—and what do they do that for? The women does it in order to get the man to do that. Why do you get out, right in the heat of the day, and four o'clock in the afternoon, to mow the grass when people are coming from their work and things like that? It shows it's a spirit of insanity. And I know many of them might have an IQ a million miles higher than mine, but I test your IQ with God's Word and see where it comes out. See? That's modern IQ, but the very evidence and fruits of the life proves. So they try to find comfort with that.
E-50 Multe dintre ele spun, "Ei bine, eu nu fac asta." Dar voi aşa se îmbracă într-un fel aşa de atrăgător până când ele încearcă să fie mai moderne decât femeia care o să stea alături de ele în biserică în dimineaţa următoare, poartă o pălărie mai bună sau haine puţin mai bune, pentru că vă puteţi permite să o faceţi. Vedeţi? Vedeţi, păcatul ajunge jos de tot. Şi ele încearcă să afle mângâiere prin a face aşa. Şi ele au...
E-50 Many of them say, "Well, I don't do that." But you so dress themselves in such an appeal till they try to be more modern than the woman that's going to sit by them in church the next morning, wear a better hat or a little better clothes, because you can afford to do it. See? See, sin reaches way down. And they try to find comfort by doing so. And they have…
E-51 A devenit un astfel de lucru încât absolut a lovit întreaga naţiune, nu numai naţiunea, dar lumea în întregime. Aş putea spune multe lucruri aici, dar, să economisesc timp, serviciul de vindecare urmează, eu-eu aş putea vorbi în larg despre aceasta, dar eu nu vreau. Eu sunt sigur că veţi înţelege ce vreau să spun. Aceasta, a lovit lumea politică, viaţa politică, viaţa socială, viaţa morală a naţiunii, a popoarelor din jurul lumii. Aceasta a ajuns la un punct până omul vrea să fie un politician doar ca să aibă numele de a fi un politician. Are o mulţime de bani, poate atrage voturi şi să angajeze maşini să o facă, şi-şi aşa mai departe, doar pentru un nume, şi valorează milioane şi milioane de dolari, vedeţi, doar pentru numele de a fi ceva mare politician. Este spus suficient spre aceea, voi ştiţi despre ce vorbesc eu.
E-51 It's become such a thing until it's absolutely struck the nation in whole, not only the nation, but the world in whole. Many things I could say here, but, to save time, the healing service coming up, I—I could speak at large on this, but I won't. I'm sure you'll understand what I mean. This, it struck the political world, the political life, the social life, the moral life of the nation, of the peoples around the world. It's got to a place till man wants to be a politician just to have the name of being a politician. Got plenty of money, can pull votes and hire machines to do it, and—and so forth, just for the name, and worth millions and millions of dollars, see, just for the name of being some great politician. Enough is said at that, you know what I'm talking about.
E-52 Şi viaţa socială! Oamenii încearcă să vină împreună în această viaţă socială nebună. Să nu-mi spuneţi că lumea nu-i nebună, şi să facă în felul cum face. Ea sigur este. Cu certitudine. Este o lume nevrotică. Şi prin harul lui Dumnezeu este singura cale cum noi vom scăpa de ea. Observaţi, în această viaţă socială, oamenii au ajuns la un punct în care ei-ei socializează mici clanuri, şi ei ajung înăuntru acolo şi gândesc, "Noi suntem mai buni decât grupul celălalt."
Vedeţi? Şi aceasta, doar se face în felul acela. Şi acestea sunt moravurile, aceasta a lovit moravurile oamenilor încât, cinstit, prietenilor, eu nici măcar nu cred că (lumea) cuvântul "moral" este recunoscut printre nouăzeci la sută din poporul din această naţiune. Ei nici măcar nu ştiu ce (lumea) cuvântul "moral" înseamnă. Acesta-acesta a scăpat de la ei. Şi aceasta s-a făcut cu aşa înşelăciune.
E-52 And social life! The people try to get together in this insane social life. Don't tell me the world's not insane, and doing the way it's doing. It sure is. Certainly. It's a neurotic world. And by the grace of God is the only way we'll escape it. Notice, in this social life, the people has come to a place that they—they socialize little clans, and they get into there and think, "We're better than the next group." See? And it, it's just done that way. And it's the morals, it's hit the morals of the people until, honest, friends, I don't even believe that (the world) the word "moral" is recognized among ninety percent of the people of this nation. They don't even know what (the world) the word "moral" means. It's—it's escaped from them. And it's done it so trickery.
E-53 Satan este foarte subtil, vedeţi, şi el o face aşa de uşor, aşa¬aşa subtil, doar un picuţ aici şi un pic acolo, şi o lasă. El are timp suficient, aşa că el doar aleargă un pic înăuntru aici şi un pic înăuntru aici şi, primul lucru ce-l ştiţi, oamenii se mută doar treptat în aceasta. Ce i s-ar fi întâmplat unei femei, în urmă când eu eram un băiat în vârstă de şaisprezece ani, dacă ea ar fi umblat în jos pe stradă aşa cum face astăzi în această formă de striptesă? Păi, ei ar fi pus-o în închisoare. Păi, dacă a fost greşit atunci, este greşit acum. Vedeţi? Dar, vedeţi voi, Satan doar a început să taie jos fustele, şi să le lase în jos, şi-şi va veni la împlinire că acolo-i cineva care va desena una puţin dincolo de mikini sau bikini, sau cum numiţi voi lucrul acela, până la o frunză de smochin. Ţineţi minte! Aşa este, aceasta va merge chiar drept înapoi. Şi aceasta-i, aceasta-i acolo practic acum.
E-53 Satan is very subtle, see, and he does it so easy, so—so subtle, just a little teeny bit here and a little there, and let it. He's got plenty of time, so he just runs a little bit in here and a little bit in here and, the first thing you know, the people are just gradually moved into it. What would have happened of a woman, back when I was a boy of sixteen years old, if she'd have walked down the street like she does today in this striptease form? Why, they'd had her in jail. Well, if it was wrong then, it's wrong now. See? But, you see, Satan just begin to cut off the skirts, and to lower them down, and—and it'll come to pass that there's somebody will design one a little beyond the mikini or bikini, or what you call the thing, to a fig leaf. You remember! That's right, it'll go right straight back. And it's, it's there practically now.
E-54 Şi acum noi aflăm, toate lucrurile acelea sunt din cauză că oamenii încearcă să găsească mângâiere. Ei încearcă să găsească ceva care ei... Şi amintiţi-vă, mângâierea voastră este religia voastră, şi voi faceţi lucrurile acelea religia voastră. Vedeţi? Ce păcat în a realiza că moartea zace chiar înaintea voastră. Vedeţi? Până când, toată aceasta s-a întâmplat încât se pare că nu există nici o-o fundaţie solidă rămasă în naţiune pe care să zideşti ceva.
E-54 And now we find, all those things is because people are trying to find comfort. They're trying to find something that they… And remember, your comfort is your religion, and you make those things your religion. See? What a pity in realizing that death lays right before you. See? Until, all this has happened until it seems like that there's not a—a solid foundation left in the nation to build anything on.
E-55 Doar lăsaţi-mă să vă întreb ceva. Voi nu puteţi crede nimic, de abia, decât Biblia. Noi încă avem pe Cristos; mulţumiri lui Dumnezeu. Vedeţi? Voi-voi nu puteţi crede nimic. Voi ajungeţi pe... Spre exemplu, când vă deschideţi televizorul (voi care aveţi aşa ceva), şi când vă deschideţi televizorul şi vedeţi¬reclamele, păi, dacă o persoană a încercat să trăiască printr-o sutime din aceste reclame, voi aţi muri într-o săptămână. Vedeţi, voi nu aţi putea să o faceţi. Şi tocmai lucrul că ceva companie se va strica, ca un produs, şi zice, "Acesta-i lucrul aici, şi să nu-l aveţi pe acesta de aici," şi aceeaşi companie vinde acelaşi produs. Atunci o altă reclamă va apărea, luaţi-l pe acesta din partea aceasta şi nu pe acela, şi aceeaşi companie. Poporul American acceptă astfel de lucru ca acela, încât întregul lucru a devenit un putregai, până când nu există nici o speranţă deloc. Nimeni nu ştie ce să creadă. Dar eu am să vă spun după o vreme ce să credeţi, dacă voi vreţi mângâiere, dacă Domnul va voi.
E-55 Just let me ask you something. You can't believe nothing, hardly, but the Bible. We still have Christ; thanks to God. See? You—you can't believe anything. You get on… For instance, when you turn your television on (you that have such), and when you turn your television on and see the—the commercials, well, if a person tried to live by one hundredth of those commercials, you'd die in a week. See, you couldn't do it. And the very thing that some company will break down, like a product, and say, "This is the thing here, and don't have this one over here," and the same company sells the same product. Then another commercial will come on, take this on this side and not that, and the same company. The American people fall for such stuff as that, till the whole thing is become a rotten, until there's no hopes at all. Nobody knows what to believe. But I'm going to tell you after a while what to believe, if you want comfort, if the Lord willing.
E-56 Oamenii, ei mint, înşeală, fură, până când tu aproape că trebuie să ai o garanţie de securitate să împrumuţi cinci dolari de la cineva. Aceasta-i o... Voi ştiţi, Biblia vorbeşte asta, că acolo nu va fi dragoste în zilele din urmă decât doar printre poporul ales. Aşa este. Scriptura vorbeşte despre asta, că soţul va fi împotriva soţiei, şi soţia împotriva soţului, copiii împotriva părinţilor. Doar printre Aleşii Domnului va exista ceva dragoste rămasă.
E-56 The people, they lie, cheat, steal, till you almost have to have a bond of security to borrow five dollars from somebody. It's a… You know, the Bible speaks that, that there'd be no love in the last days but just amongst the elect people. That's right. The Scripture speaks of that, that the husband would be against wife, and wife against husband, children against parents. Just among the Elected of the Lord will there be any love left.
E-57 Bisericile au ajuns în acelaşi lucru afară din viaţa socială. Ei au adus-o în biserică, viaţa lor socială şi politica lor şi celelalte lucruri ale lor, până când ei îşi au biserica în aşa confuzie încât nu ştie ce să facă. Ei au adus politica în biserică, Ei au adus şi viaţă socială, viaţa lor socială în biserică, activităţile lor sociale, bingo sau bunco, sau oricum o numesc ei, şi aceste supeuri şi dansuri, şi aşa mai departe, în casa Domnului. Păi, aceasta-i-aceasta-i de compătimit.
Ei zic, "Păi, acum, aceea nu-i, aceea-i pe supliment."
E-57 The churches has got into the same thing out of social life. They brought it into the church, their social life and their politics and their other things, until they've got the church so confused that it doesn't know what to do. They brought politics into church. They brought also social life, their social life in the church, their social activities, bingo or bunco, or ever what they call it, and these suppers and dances, and so forth, in the house of the Lord. Why, it's—it's a pity.
They say, "Well, now, that isn't, that's on the annex."
E-58 Amintiţi-vă, a fost suplimentul de asemenea că Isus i-a bătut pe-pe comercianţi afară cu marfa lor, şi a zis, "Este scris, 'Casa Tatălui Meu este făcută o casă de Rugăciune,' şi voi aţi făcut-o o speluncă de tâlhari." Vedeţi? Aceasta-i greşit, mie nu-mi pasă unde este. Atât timp cât biserica... Biserica nu este aşa de mult clădirea, sunt oamenii din clădire. Şi dacă oamenii aceia anticipează în aceasta, păi, aceasta-i greşit. Şi ei au adus practica aceea.
E-58 Remember, it was the annex also that Jesus beat the—the merchants out with their merchandise, and said, "It's written, 'My Father's house is made a house of Prayer,' and you have made it a den of thieves." See? It's wrong, I don't care where it's at. As long as the church… The church is not so much the building, it's the people in the building. And if those people are anticipating in this, why, it's wrong. And they've brought that practice.
E-59 Acum noi aflăm că bisericile, de asemenea, întotdeauna promit ceva, ca televiziune şi aşa mai departe, la care ei niciodată nu ajung la-lucrul care l-au promis. Aşa cum am spus deseori, un citat vechi, "Omul întotdeauna laudă pe Dumnezeu pentru ce El a făcut, laudă pe Dumnezeu pentru ce va face El (privind înainte spre ce va face El), iar apoi neglijează ce face El." Vedeţi, ei-ei-ei eşuează. Şi acela-i motivul că ei devin istorie după o vreme, de cei poluaţi, vedeţi, pentru că ei omit să recunoască acum! Voi puteţi vorbi despre mângâierea care a dat-o Cristos odată, şi zic că o mângâiere El va da în epocile care vin, dar refuză mângâierea care El o are aici acum pentru voi. Vedeţi? Aceasta-i pe aceeaşi bază că noi aflăm asta. Păi, acesta a devenit un lucru mare. Acum aflăm că ei-ei vin...
E-59 Now we find out that the churches, too, are always promising something, like television and so forth, that they never get to the—the thing they promised. As I have often said, an old quotation, "Man is always praising God for what He did, praising God for what He will do (looking forward to what He will do), and then ignore what He's doing." See, they—they—they fail. And that's the way they become history after a while, of the polluted, see, because they fail to recognize now! You can talk of the comfort Christ give once, and say that a comfort He will give in the ages to come, but refuse the comfort that He's got here now for you. See? It's on the same basis we find that. Well, it's become a great thing. Now find out that they—they come…
E-60 Aceea chiar a devenit în Penticostali, în biserici. Aceasta a devenit în tărâmurile Penticostale, că ei întotdeauna promit ceva la care ei niciodată nu ajung. Este întotdeauna că fiecare ins are o senzaţie diferită, şi-şi o face fie că-i Scriptural sau nu, şi ei promit ceva la care ei niciodată nu ajung, până când se pare că a ajuns la un punct unde nu se pare să fie ceva sinceritate. Oamenii nu ajung jos la acel miez real de sinceritate. Aceasta a pierdut... Tocmai cuvântul Englez de sinceritate şi-a pierdut valoarea lui către oameni. Sau, prin felul oamenilor de-de trăire, şi-a pierdut sinceritatea faţă de ei. Acum ei nu par să înţeleagă.
E-60 That's even become in Pentecost, in the churches. It's become into the Pentecostal realms, that they're always promising something that they never get to it. It's always that every fellow has a different sensation, and—and make it whether it's Scriptural or not, and they're promising something that they never do get to it, until it seems like it's got to a place to where there doesn't seem to be any sincerity. The—the people don't get down to that real kernel of sincerity. It's lost the… The very English word of sincerity has lost its—its value to the people. Or, by the people's way of—of living, it's lost its sincerity to them. Now they don't seem to understand.
E-61 Chiar la mărturisirea noastră! Acum, eu vreau ca voi persoanele care veniţi, sau aici şi ţin... sau pe-bandă, eu vreau să ascultaţi atenţi acum pentru un moment la acest citat. Acesta-acesta...
E-61 Even to our confessions! Now, I want you people that are coming, or here and hold… or on the—the tape, I want you to listen close now for a moment to this quotation. It—it…
E-62 Numai dacă sunteţi adânc sinceri! Şi voi nu puteţi fi sinceri până când sunteţi siguri că înţelegeţi. Dacă voi presupuneţi, sau vă închipuiţi, sau speraţi aşa, atunci acolo nu poate fi o adâncime de sinceritate care o cere Dumnezeu. Ea, credinţa, nu este un "aşa sper" sau "ar putea să fie corect." Ea trebuie să fie absolut "Amin!" Ea este ultimatumul vostru. Ea-ea-ea e al vostru-ea e absolutul vostru. Este lucrul de care voi sunteţi legaţi. Vedeţi? Voi aţi ajuns la ultimatumul vostru, că "Acesta este Adevărul şi acolo... Acesta nu-i nimic decât adevărul, şi El trebuie să fie aşa!" Iar atunci când vă daţi seama de aceea în mintea voastră, atunci voi trebuie să vă apropiaţi de El cu întreaga voastră viaţă, suflet, trup, tot ce este în voi, doar complet lichidaţi totul spre aceasta. Aşa cum Isus ne-a învăţat aşa de graţios în omul care cumpăra mărgăritare, şi el l-a găsit pe Acela de mare preţ şi el le-a vândut pe toate celelalte să ajungă la El. Toate adevărurile şi tot ce a avut el, s-a gândit că erau mărgăritare bune, el-el... acest Unul a însemnat totul pentru el. Şi când voi găsiţi Ultimatumul lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, o promisiune asupra unui anumit lucru, voi trebuie să ştiţi mai întâi că acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu, că lucrul care-l vedeţi că se face este Dumnezeu. Acolo-acolo nu-i-acolo nu-i "poate-i aşa, ar putea fi, se pare că ar putea să fie." "Acesta-i Dumnezeu!" Atunci când ajungeţi la punctul acela, atunci acela-i Mărgăritarul de mare preţ, voi trebuie să vă îndepărtaţi de la orice lucru care vi-l spune oricine contrar la Acesta. Voi nu trebuie să vă uitaţi la ce a realizat omul. Voi trebuie să vă uitaţi la ce a spus Dumnezeu şi ce a promis El, şi să-L vedeţi să o facă, atunci acela-i Ultimatumul vostru chiar acolo. Iar atunci tot ce sunteţi, tot ce aţi fost, tot ce speraţi să fiţi, trebuie să fie aşezat pe Acesta întocmai de parcă era pe viaţă şi pe moarte pentru voi la momentul acela.
E-62 Unless you are deeply sincere! And you cannot be sincere until you're positive understand. If you're presuming, or guessing, or hoping so, then there cannot be a depths of sincerity that God requires. It, faith, is not a "hope so" or "it could be right." It's got to be absolutely "Amen!" It's your ultimate. It—it—it's your—it's your absolute. It's the thing that you're tied to. See? You have come to your ultimate, that "It is the Truth and there's… It's nothing but the Truth, and It must be thus!" And then when you realize that in your mind, then you've got to approach It with your whole life, soul, body, all that's in you, just completely sell out everything to it. As Jesus so graciously taught us in the man buying pearls, and he found the One of great price and he sold all his others to get to It. All the truths and everything that he had, thought they were good pearls, he—he… this One meant all to him. And when you find God's Ultimate, His Word, a promise upon a certain thing, you must know first that it is God's Word, that the thing that you're seeing being done is God. There—there's no—there's no "maybe so, it could be, it looks like it might be." "It is God!" Then when you get to that spot, then that's the Pearl of great price, you must get away from anything that anybody else tells you contrary to It. You must not look to what man has achieved. You must look to what God has said and what He promised, and see Him to do it, then that's your Ultimate right there. And then everything that you are, everything that you was, everything that you hope to be, must be placed upon This just as though it was death and life to you at that moment.
E-63 Eu cred că unul din lucrurile care ţine pe poporul nostru de la a fi vindecat este lipsa de mărturisire, este lipsa de mărturisire sinceră. Acum, spre exemplu, aceasta ar putea să sune puţin rău, dar eu nu vreau să însemne în felul acesta. Dar, privind la soţia mea aşezată aici. Dacă m-aş duce aici afară astăzi şi mi-aş arunca braţele în jur la vreo altă femeie şi-şi să-i fac dragoste, şi eu aş şti atunci, după ce am făcut aceea, că am fost greşit, aşa de greşit. Acum, desigur, Mângâietorul meu m-ar ţine de la a face asta. Vedeţi? Vedeţi? Dar eu vreau să spun dacă eu-dacă eu am făcut aceea, şi eu... s-a întâmplat că am făcut-o sau orice asemănător cu aceasta. Şi atunci eu ştiu că primul lucru este să spun către soţia mea, înainte să-i pot spune lui Dumnezeu, "iartă-mă," pentru că eu am păcătuit împotriva ei. Dacă tu ai venit la altar şi îţi aminteşti că ai datorie morală, du-te şi îndreaptă aceea mai întâi, înainte să¬ţi oferi darul. Deci eu trebuie să mă duc la ea. Eu cred în mărturisire este şi a îndrepta. Ea nu este mărturisire adevărată fără aceasta.
E-63 I think one of the thing that keeps our people from being healed is the lack of confession, is the lack of sincere confession. Now, for instance, this might sound a little bad, but I don't mean it in this way. But, looking at my wife sitting here. If I would go out here today and throw my arms around some other woman and—and make love to her, and I'd know then, after I did that, that I was wrong, so wrong. Now, of course, my Comforter would keep me from doing that. See? See? But I mean if I—if I did that, and I… it happened that I did it or anything similar to it. And then I know the first thing is to say to my wife, before I can say to God, "forgive me," 'cause I sinned against her. If you come to the altar and remember you have ought, go make that right first, before you offer your gift. So I've got to go to her. I believe in confession is straightening up also. It isn't true confession unless it is.
E-64 Ce ar fi dacă am spus acum, "Eu am să o mărturisesc că am făcut rău, eu zic, 'Bunule Domn, O Prietenul meu, Tu ştii că eu Te cunosc foarte bine. Laudă lui Dumnezeu! Aleluia! Eu-eu¬eu-eu cred că Tu eşti bun Ins. Iartă-mă. Tu ştii, vechi, Prieten vechi, eu-eu nu am intenţionat-o în felul acela"'? Vedeţi?
E-64 What if I said now, "I'm going to confess it, that I done wrong, I say, 'Good Lord, O Friend of mine, You know that I know You real well. Praise God! Hallelujah! I—I—I—I think You're a good old Fellow. Forgive me. You know, old, old Friend, I—I didn't mean it that way'"? See?
E-65 Acum, voi ziceţi, "Acela-i sacrilegiu." El este. Să faci o mărturisire ca aceea, ea este.
E-65 Now, you say, "That's sacrilegious." It is. To make a confession like that, it is.
E-66 Dar ce-i dacă mă duc şi zic, "Doamne, eu-eu nu am vrut să o fac chiar în felul acela, şi Tu ajută-mă şi eu nu o voi mai face"? El îmi va refuza jertfa până când mai întâi mă duc şi îndrept aceea cu soţia mea.
E-66 But what if I go say, "Lord, I—I didn't mean to do it just that way, and You help me and I won't do it again"? He'll refuse my sacrifice until I first go and make that right with my wife.
E-67 Atunci ce-i dacă eu vin la ea cu aceeaşi lipsă de respect, şi zic, "Zi-i, dragă fată, draga mea prietenă, mamă dragă a copiilor mei, şi dragă inimioară, tu ştii că noi suntem prieteni vechi de multă vreme. Zi-i, ce-i dacă mi-am pus braţele în jurul altei femei? Şi ce spui tu despre aceasta, copil drag, vrei tu să mă ierţi?"
E-67 Then what if I come to her with the same irreverence, and say, "Say, old girl, old friend of mine, old mother of my children, and old sweetheart, you know we been old chums for a long time. Say, what if I put my arms around another woman? And what do you say about it, old kid, would you forgive me?"
E-68 Îmi imaginez cum s-ar uita ea. Ea s-ar gândi, "Ce i s-a întâmplat la soţul meu?" Vedeţi? Acum, primul lucru, ea nu ar şti dacă eu am glumit sau nu am glumit.
E-68 I imagine how she'd look. She'd think, "What's happened to my husband?" See? Now, the first thing, she wouldn't know whether I was kidding or whether I wasn't.
E-69 Şi tu nu te duci în felul acela să faci o mărturisire la semenul tău sau la Dumnezeu. Tu mergi cu adâncimea sincerităţii, cu mâhnire evlavioasă de păcatul tău. Întâi, trebuie să-ţi pară rău. Eu trebuie să-i spun, "Inimioară, vino aici, aceasta ar putea să însemne restul vieţii noastre de căsătorie. Femeia cu care eu trăiesc, aceea-i inimioara mea, şi cum te-am iubit eu toţi anii aceştia. Dar acum tu mă poţi părăsi, de acum înainte, tu ai putea să nu stai cu mine, tu ai putea să nu mă accepţi. Şi eu ştiu asta. Dar totuşi, ca să o îndrept, eu trebuie să devin corect." Eu trebuie să-i spun cu adâncimea inimii mele.
E-69 And you don't go that way to make a confession to your fellow man or God. You go with the depths of sincerity, with godly sorrow of your sin. First, you must be sorry. I must tell her, "Sweetheart, come here, it may mean the rest of our married life. The woman that I live with, that's my sweetheart, and how I've loved you all these years. But now you may leave me, from this on, you may not stay with me, you may not accept me. And I'm knowing that. But yet, to make it right, I got to get right." I got to tell her with the depths of my heart.
E-70 Atunci trebuie să-i spun lui Dumnezeu în acelaşi fel. Şi să-i spun şi ei şi lui Dumnezeu, cu sinceritate, că eu niciodată nu o voi mai face, prin harul lui Dumnezeu. Vedeţi? Nu doar de fapt... Acum, eu aş putea fi în stare să o pun peste ea, şi ea (vedeţi?) să nu vadă. Poate vorbirea mea către ea ar-ar convinge-o, dar vorbirea mea nu l-ar convinge pe Dumnezeu. El priveşte în inima mea şi El ştie. Şi până la urmă, doar încă câţiva ani cu ea, dacă Dumnezeu îngăduie, şi noi vom fi luaţi afară din această lume. Dar cu Dumnezeu, este Eternitate, deci eu trebuie să fiu adânc sincer cu Dumnezeu. Iar atunci dacă eu sunt sincer, El mă va auzi. Dar dacă eu nu sunt sincer, nu este nici o nevoie ca eu să pierd timpul lui Dumnezeu ca să asculte la mine.
E-70 Then I've got to tell God the same way. And tell both her and God, with the sincerity, that I'll never do it again, by the grace of God. See? Don't just really… Now, I might be able to put it over her, and she (see?) won't see. Maybe my speech to her would—would convince her, but my speech won't convince God. He looks in my heart and He knows. And after all, just a few more years with her, if God permits, and we'll be taken out of this world. But with God, it's Eternity, so I must be deeply sincere with God. And then if I am sincere, He'll hear me. But if I'm not sincere, there's no need of me wasting God's time listening to me.
E-71 Şi aceea-i unde s-a ajuns astăzi, printre oameni, acolo nu pare să fie adâncimea sincerităţii care-care ei ar trebui să o aibe.
E-71 And that's where it's come to today, amongst people, there doesn't seem to be the depths of sincerity that—that they ought to have.
E-72 Şi eu cred că un bărbat sau o femeie care vine să se facă rugăciune pentru ei, ar trebui mai întâi să mărturisească tot ce au făcut, şi să îndrepte totul. Pentru că, voi vedeţi, voi observaţi de multe ori pe platformă, voi observaţi, urmăriţi cât de departe este acel AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Vedeţi? Oamenii, viziunea se va materializa, desigur, cu credinţa lor, Dumnezeu a promis aceea printr-un dar. Dar vindecarea este ceva diferit, vedeţi; Dumnezeu o recunoaşte atunci, vedeţi.
E-72 And I believe that a man or woman coming to be prayed for, should first confess everything that they have did, and make everything right. Because, you see, you notice lots of times on the platform, you notice, watch how far away that THUS SAITH THE LORD is. See? See? The people, the vision will materialize, of course, with their faith, God promised that by a gift. But the healing is something different, see; God recognizes it then, see.
E-73 Acum, noi observăm, că este, oamenii care îşi fac mărturisirea, trebuie să vină cu sinceritate adâncă. Eu am aici, eu nu am timp să o citesc, dar aceasta-i în Binghamton, New York, eu cred. Sau, eu am aceea greşit? Da, Binghamton, eu cred că-i corect. Locul unde este Endicott Shoe Company acolo. Binghamton, eu cred că se numeşte Binghamton, Binghamton, aşa este, New York. Noi eram acolo în locul de pantofi Endicott-Johnson, un mare auditoriu, şi noi am avut un miting acolo. Şi într-o dimineaţă, Billy Paul era la uşa alăturată de mine, foarte frig, sufla vântul. Şi eu am găsit, printre oameni, o lipsă de sinceritate, se părea. Şi eu-eu mă întrebam de ce. Aici era un om care a fost vindecat, scop, sau un om în-în special despre care vorbesc. Omul avea o mare năpastă, şi el era vindecat în seara aceasta stând acolo. Şi înainte să plecăm, cinci zile, năpasta a fost iarăşi înapoi peste el. Vedeţi? Pentru că, în Prezenţa Duhului Sfânt, El a luat aceea jos de pe el. Întocmai cum El i-a făcut la această femeie tânără cu un timp în urmă aici afară în curte, tânărul din seara trecută, vedeţi. Dar acolo trebuie să fie o sinceritate adâncă să ştii că Dumnezeul care o poate lua la o parte de la tine acum, cu aceeaşi ungere asupra ta, o poate ţine departe de tine. Vedeţi? Iar atunci Duhul Sfânt mi-a vorbit într-o dimineaţă, pe la luminat de ziuă, şi a zis, "Du-te sus pe platformă sau undeva, şi adu aceste persoane acolo sus şi fă-i să mărturisească tot ce au făcut, înainte să te rogi pentru ei." Vedeţi? Adâncimea sinceri tă ţii!
E-73 Now, we notice, that is, the people making their confession, has got to come with deepness of sincerity. I have here, I ain't got time to read it, but it's in Binghamton, New York, I believe. Or, I've got that wrong? Yeah, Binghamton, I believe it's right. The place where the Endicott Shoe Company is there. Binghamton, I believe it's called Binghamton, Binghamton, that's right, New York. We was there in the Endicott-Johnson shoe place, a big auditorium, and we was having a meeting there. And one morning, Billy Paul was next door to me, real cold, winds blowing. And I had found, among the people, a lack of sincerity, seemed like. And I—I wondered why. Here was one man that was healed, purpose, or one man in—in particular I'm speaking of. The man had a great affliction, and he was healed this night standing there. And before we left, five days, the affliction was back to him again. See? Because, in the Presence of the Holy Spirit, It took that off of him. Just like It did this young woman a while ago out here in the yard, the young man last night, see. But there must be a deep sincerity to know that the God that can take it away from you now, with that same anointing on you, can keep it away from you. See? And then the Holy Spirit spoke to me one morning, about daylight, and said, "Get up on the platform or somewhere, and bring these people up there and make them confess everything that they've did, before you pray for them." See? The deepness of sincerity!
E-74 Dacă lumea nu se pocăieşte, ea trebuie să piară. Vedeţi? Şi mărturisirea este ceea ce lumea are nevoie astăzi, este mărturisirea cinstită.
E-74 Unless the world repents, it's got to perish. See? And confession is what the world needs today, is honest confession.
E-75 Aceasta-i ca medicamentul pentru boală. Noi toţi putem citi pe sticlă ce fel de medicament este şi ce fel de boală el-el este să vindece. Dar, voi ştiţi, citirea îndrumărilor, eu o să aplic aceea ca la Biblie, şcolile şi seminariile noastre pot citi tot Cuvântul. Dar, voi ştiţi, doar a citi instrucţiunile şi cum să-l iei, el-el nu vindecă boala. Vedeţi? El-el are medicamentul, deci acesta trebuie să fie luat! Aşa că un om poate spune, "Eu sunt un-un teolog. Acum, să nu vorbiţi cu mine, eu-eu-eu... despre aşa-şi-aşa, eu cunosc Scripturile. Eu-eu ştiu că Biblia vorbeşte aşa-şi-aşa, aceea."
E-75 It's like medicine for disease. We all can read on the bottle what kind of a medicine it is and what disease it—it's to cure. But, you know, the reading the directions, I'm going to apply that like to the Bible, our schools and seminaries can read all the Word. But, you know, just reading the directions and how to take it, it—it doesn't cure the disease. See? It—it's got the medicine, so it's got to be taken! So a man can say, "I am a—a theologian. Now, don't speak to me, I—I—I… about such-and-such, I know the Scriptures. I—I know that the Bible speaks thus-and-thus, that."
E-76 "Cel ce aude Cuvântul Meu," Sf. Ioan 5:24, spre exemplu. "Cel ce aude Cuvintele Mele, şi crede în Acela care M-a trimis, are Viaţă Eternă." Sau, King James o pune "veşnică," care este "Eternă," corect. "Are Viaţă Eternă pentru că el a crezut." Mulţi oameni zic că ei cred. Acum, aceea-i adevărat. Scriptura este corectă. Eu-eu citesc-Reţeta, eu citesc ce este Reţeta, şi Antidotul pentru păcatul meu, dar Îl pot eu lua? Pot eu crede? Eu aş putea spune "Eu cred," dar cred eu? Acela-i lucrul următor. Doar să-L citesc şi să ştiu instrucţiunile, nu vindecă boala. Necazul este că (în cazul nostru) noi nu vrem să luăm ce zice Leacul să facem. Noi avem Leacul, dar nu vrem să-L luăm. Noi zicem că vrem, pentru că noi putem să-L citim; dar într-adevăr să-L luăm, noi nu o facem. Vedeţi, Evanghelia este în acelaşi fel, un medicament, în cazul acesta. Dacă pacientul... Şi leacul a fost dovedit să vindece pe pacient, şi pacientul citeşte tot despre-descoperirea acestui medicament, şi ei cunosc fiecare uncie de medicament care este în el, ei cunosc tot-numele savantului care a găsit acest medicament anume, ca vaccinul Salk şi aşa mai departe. Dacă noi-dacă noi cunoaştem tot Cuvântul despre El, dar refuzăm să-L luăm, El nu ne va ajuta. Vedeţi, El-El nu ne va ajuta.
E-76 "He that heareth My Word," Saint John 5:24, for instance. "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life." Or, King James puts it "everlasting," which is "Eternal," rightly. "Has Eternal Life because he's believed." Many people say they believe. Now, that is true. The—the—the Scripture is correct. I—I'm reading the—the—the Prescription, I'm reading what the Prescription is, and the Antidote for my sin, but can I take It? Can I believe? I might say "I believe," but do I believe? That's the next thing. Just read It and know the directions, doesn't cure the disease. The trouble is that (in our case) we won't take what the Remedy says do. We got the Remedy, but we won't take It. We say we do, because we can read It; but to really take It, we don't do it. See, the Gospel is the same way, a medicine, in this case. If the patient… And the remedy has been proven to cure the patient, and the patient reads all about the—the discovery of this drug, and they know every ounce of medicine that's in it, they know all the—the scientist's name that found this certain drug, like the Salk vaccine and so forth. If we—if we know all the Word about It, but refuse to take It, It won't help us. See, It—It won't help us.
E-77 Dar, şi atunci cum zicem noi, "Dar eu l-am luat!" Şi dacă tu zici că l-ai luat, şi pacientul nu arată rezultate, el nu l-a luat. Asta-i tot. Cum, dacă ceasul acela pe perete nu era aşa de sâcâitor, vedeţi. Mi-ar place să stau aici şi să aduc jos foarte tare pentru ai noştri-noştri oameni, de moment ce Evanghelia a dovedit aceste lucruri, şi ei pretind că ei Îl ia, şi ei arată că ei nu Îl ia! Cum poate o persoană citi Scripturile pe lucrul mic despre care eu vorbesc, despre femei cu părul scurtat şi purtând pantaloni scurţi, şi aşa mai departe în felul acela, cum se pot ele numi Creştine când tocmai Medicamentul Însuşi zice că este diferit! Vedeţi? Cum? Voi ziceţi, "Dar eu am dansat în Duhul, am vorbit în limbi." Aceea nu înseamnă nici un lucru. Propria ta viaţă dovedeşte că tu nu L-ai luat! Vedeţi? Tu ai spus că tu-tu L-ai luat, dar tu nu l-ai luat! Căci, tu încă arăţi toate simptomele că Medicamentul este presupus să tămăduiască. Şi Medicamentul, în linia Evangheliei, este o tămăduire garantată! Ea trebuie să fie. Acum, voi vedeţi, voi trebuie să arătaţi rezultate.
E-77 But, and then how we say, "But we took it!" And if you say you took it, and the patient shows no results, he didn't take it. That's all. How, if that clock on the wall wasn't such a busybody, see.
I'd like to say here (and bring down real strong for our—our people, since the Gospel has been proved these things, and they claim they take It, and they show that they don't take It): How can a person read the Scriptures upon the little thing that I talk about, about women with the bobbed hair and wearing shorts, and so forth like that, how can they call themselves Christians when the very Medicine Itself says that it's different! See? How? You say, "But I danced in the Spirit, I spoke in tongues." That don't mean one thing. Your own life proves that you didn't take It! See? You said you—you took It, but you didn't! For, you still are showing all the symptoms that the Medicine is supposed to cure. And the Medicine, in the Gospel line, is a guaranteed cure! It's got to be. Now, you see, you got to show results.
E-78 Tu iei o persoană care zice că ei sunt, "Eu sunt. Eu sunt un credincios. Eu cred." Să-i atingă Lumina Evangheliei, frate, ei Îl iau chiar acum! Şi ei vor arăta rezultate. Cu certitudine. Voi nu îl veţi mai vedea pe acel om în vreo sală de biliard, voi nu-l veţi mai vedea aici afară cu o ţigară în mâna lui, voi nu îl veţi vedea bând. O, nu. Voi nu îl veţi vedea cochetând cu alte femei. Nu, nu, nu. Mie nu-mi pasă cât de mult îşi aruncă ele carnea lor femeiască înaintea lui, el îşi va întoarce capul spre cer şi priveşte spre Cristos. Ce este? Aceasta arată că Remediul a luat efect. Şi dacă Acesta nu ia efect, voi ziceţi, "Păi, eu ştiu că L-am luat," păi, atunci unde eşti tu astăzi atunci? Tu tragi să mori. Tu arăţi! Eu privesc la tine aşa cum diagnostichez cazul tău, prin-prin Biblie, că tu încă eşti în păcat. Şi plata păcatului este moartea. Nu cred că aceasta trebuie să se facă mai clar. Vedeţi, propriile tale acţiuni dovedesc, propriile tale acţiuni dovedesc că tu nu L-ai luat. Te-ai gândit că l-ai luat. Amin. Tu-tu ai fi putut să fii total sincer în a o face, dar tu nu ai făcut-o! Căci, dacă ai făcut-o, Dumnezeu a promis că El va lua efect asupra ta. Şi vechiul păcat încă este acolo, natura veche a lui Adam încă zăboveşte acolo, vechea necredinţă. Totuşi tu încerci să te faci, înaintea semenilor tăi, zici, "Păi, eu sunt un credincios. O, slavă lui Dumnezeu! Da, eu sunt un credincios." Dar, tu vezi, Acesta nu te-a ajutat nimic.
E-78 You take a person says that they are, "I am. I'm a believer. I believe." Let the Gospel Light strike them, brother, they take It right now! And they'll show results. Certainly. You'll not see that man in any more pool rooms, you'll not see him out here with a cigarette in his hand, you won't see him drinking. Oh, no. You won't see him flirting with other women. No, no, no. I don't care how much they throw their female flesh before him, he'll turn his head towards the skies and look towards Christ. What is? It shows that the Remedy took effect. And if It don't take effect, you say, "Well, I know I took It," well, then where you at today then? You are dying. You show! I'm looking at you as diagnosing your case, by the—by the Bible, that you're still in sin. And the wages of sin is death. Don't think it has to be made any plainer. See, your own actions prove, your own actions prove that you didn't take It. You thought you did. Amen. You—you might have been all sincere in doing it, but you didn't do it! For, if you did, God promised It would take effect on you. And the old sin is still there, the old Adam nature still lingers there, the old unbelief. Yet you try to make yourself, before your fellowman, say, "Well, I'm a believer. Oh, glory to God! Yes, I'm a believer." But, you see, It didn't help you any.
E-79 Poate pacientul însuşi nu a fost vreodată predestinat la-la Medicament. Dacă a fost, Acesta niciodată nu va lua efect. Aşa este. Voi vedeţi?
E-79 Maybe the patient itself wasn't even predestinated to—to the Medicine. If it did, It'll never take effect. That's right. You see?
E-80 Dar priviţi la acea femeie mică imorală când a lovit-o Lumina, acolo era ceva zăcând acolo să îi poarte grijă de starea ei. Vedeţi? Dacă noi credem şi mărturisim sincer, acest Remediu al căii lui Dumnezeu ia efect. Dumnezeu are o cale rânduită pentru lucrurile acestea.
E-80 But look at that little immoral woman when the Light struck her, there was something laying there to take care of her condition. See? If we believe and sincerely confess, this Remedy of God's way takes effect. God has a provided way for these things.
E-81 Acum, vedeţi, omul va merge, să zică, "Păi, m-am înscris la biserică. Aceea o stabileşte cu mine." Aceea nu este calea rânduită de Dumnezeu.
E-81 Now, see, man will go, say, "Well, I joined the church. That settles it with me." That isn't God's provided way.
E-82 Calea rânduită de Dumnezeu este pocăinţă, mărturisire, şi arătarea rezultatelor, aducând roade potrivite pentru pocăinţă, arătând sinceritate. Dacă voi oamenii aţi face doar asta în dimineaţa aceasta, cei pentru care se va face rugăciune! Şi voi persoanele care auziţi aceste benzi, prin toată lumea, şi după ce această bandă este pusă şi lucrătorul sau persoana care o pune în grupurile de adunare afară în jungle sau oriunde sunteţi, care o pune, veţi face mai întâi mărturisirea voastră clară, iar apoi să nu veniţi cu nimic în inima voastră deloc, decât credinţă, şi să se facă rugăciune pentru voi, acolo Medicamentul va lua loc.
E-82 God's provided way is repentance, confessions, and showing a results, bringing forth fruit meet for repentance, showing sincerity. If you people will just do that this morning, that's going to be prayed for! And you people that hear this tape, all over the world, and after this tape is played and the minister or the person that's playing it in congregation groups out in the jungles or wherever you are, that's playing it, will first make your confession clear, and then come with nothing in your heart at all, but faith, and be prayed for, there's the Medicine will take place.
E-83 Isus a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi!" Eu vreau să spun că Petru a spus în Ziua Cincizecimii, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Când vă pocăiţi cu desăvârşire şi credeţi în Domnul, şi sunteţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, voi îl faceţi pe Dumnezeu un mincinos dacă voi nu primiţi Duhul Sfânt. Dacă... Isus a spus aşa, ultima însărcinare către biserica Lui, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." Şi voi vedeţi acele semne însoţind pe un credincios, şi tu vii sus şi acel credincios îşi pune mâinile peste tine, şi ceva nu ia loc, atunci acolo-i ceva greşit cu credinţa ta. Vedeţi? "Credinciosul!" Dumnezeu a promis o cale rânduită.
E-83 Jesus said, "Repent, every one of you!" I mean Peter did on the Day of Pentecost, "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." When you thoroughly repent and believe on the Lord, and are baptized in the Name of Jesus Christ, you make God a liar if you don't receive the Holy Ghost. If… Jesus said this, the last commission to His church, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover." And you see those signs following a believer, and you come up and that believer lays hands on you, and something doesn't take place, then there's something wrong with your belief. See? "The believer!" God promised a provided way.
E-84 Noi încercăm să aflăm mângâiere prin a zice, "Eu nu trebuie să ascult." Nu, asta-i adevărat, tu nu trebuie să asculţi.
E-84 We try to find comfort by saying, "I don't have to listen." No, that's true, you don't have to listen.
E-85 Dar dacă tu eşti predestinat la Viaţă Eternă, tu vei asculta de El şi te vei bucura de El. El este Mângâierea ta. El este Lucrul pentru care ai dorit toată viaţa ta. El e-El e acel Mărgăritar, că, tu eşti-tu eşti gata să părăseşti totul. Vedeţi? Tu Îl vrei pentru că tu ştii că aceasta-i grija iubitoare a lui Dumnezeu pentru tine. Este ceva ca să rezolve chestiunea păcatului, să rezolve necredinţa, să rezolve totul, pentru tine, dacă tu Îl vrei. Acesta-i el care-i de fapt bolnav şi ştie că el e bolnav, care caută un medic. Vedeţi? Nu acela care nu-i bolnav, el nu are nevoie de unul, a zis Isus. Ci sunt aceia care sunt bolnavi. Dacă îţi poţi da seama de starea ta, atunci tu trebuie să faci aşa cum El a spus să faci. Atunci aceasta trebuie să ia loc, sau Dumnezeu a spus ceva ce era greşit. Vedeţi?
E-85 But if you are predestinated to Eternal Life, you will listen to It and you'll rejoice to It. It's your Comfort. It's the Thing you've longed for all your life. It's—It's that Pearl, that, you're—you're ready to forsake everything. See? You want It because you know it's God's loving care for you. It's something to settle the sin question, to settle the unbelief, to settle everything, to you, if you want It. It's he that's really sick and knows he's sick, that hunts a physician. See? Not he that's not sick, doesn't need one, Jesus said. But it's those who are sick. If you can realize your condition, then you've got to do as He said do. Then it's got to take place, or God told something was wrong. See?
E-86 Aşa de mulţi oameni uneori, serviciile de vindecare, tu nu începi de la dedesubtul lui. Tu trebuie să ajungi la o viaţă curăţită, tu trebuie să fii în stare, tu trebuie într-adevăr să spui, "Da, eu Îl cred," şi aceea trebuie să fie din inima ta. Atunci tu, nimeni nu trebuie să te dădăcească în jur, să zică, "Acum, o, dragă frate, dragă soră, tu ar trebui să faci aceasta, tu ar trebui să faci aceea." Tu eşti un credincios, nu există nimic să poată să-L ia de la tine. Mie nu-mi pasă ce ar spune oricare altul, ce ar zice vreo consolare, sau vreo mângâiere, sau vreun doctor, sau vreun spital, sau vreun diagnostic, tu totuşi nu o crezi. Tu doar ştii Aceasta! Nu este nevoie să spună orice altceva despre El, tu Îl ştii! Acum, acela-i lucrul veritabil.
E-86 So many people sometime, healing services, you don't start from the bottom of it. You've got to get a life cleaned up, you've got to be in condition, you've got to really say, "Yes, I believe It," and that's got to be from your heart. Then you, nobody have to baby you around, say, "Now, oh, brother dear, sister dear, you ought to do this, you ought to do that." You're a believer, there's nothing can take It away from you. I don't care what anybody else would say, what any consolace, what any comforter, what any doctor, what any hospital, what any diagnosis would say, you still don't believe it. You just know It! There's no need of saying anything else about It, you know It! Now, that's the genuine thing.
E-87 Noi avem aşa de multă imitaţie în toate lucrurile. Aceasta trebuie să fie în felul acela. Să nu vă simţiţi rău privitor la aceasta. Aceasta trebuie să fie acolo. Întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi. Dar eu vă spun în dimineaţa aceasta care-i Adevărul şi faptele. Noi suntem la timpul sfârşitului. Noi trebuie să aşezăm acest lucru jos la Adevăr, vedeţi, şi să se ştie care-i Adevărul.
E-87 We have so much impersonation in all things. It has to be that way. Don't feel bad about it. It's got to be there. It's always has been and it will be. But I'm telling you this morning what's Truth and facts. We're at the end time. We got to lay this thing down at the Truth, see, and let it know what's the Truth.
E-88 Acum noi aflăm că oamenii nu vor să ia calea lui Dumnezeu privitor la aceasta. Ei vor, ei... Dumnezeu are o cale rânduită pentru mângâierea voastră. Dumnezeu are o cale rânduită pentru toate lucrurile acestea. Dar oamenii nu vor Aceasta, oamenii se duc după alte căi. Şi de fiecare dată când ei o fac pe vreo altă cale pe lângă calea lui Dumnezeu, ei aduc mânia lui Dumnezeu asupra lor de fiecare dată când ei o fac. În ordine.
E-88 Now we find out that people won't take God's way about it. They want, they… God has a way provided for your comfort. God has a way provided for all these things. But people don't want It, people go after other ways. And every time they do it some other way besides God's way, they bring the wrath of God upon them every time they do it. All right.
E-89 Şi toate lucrurile acestea despre care am vorbit, ne aduce la aceasta, lumea, toate acestea mergând după alte realizări ştiinţifice, mergând după realizări de biserică, mergând după diferite lucruri ne-a adus la sfârşitul lumii. Noi suntem la sfârşit. Nu există nici o speranţă rămasă. Noi suntem fără o speranţă de supravieţuire. Noi nici măcar nu avem o şansă de supravieţuire. Acum lăsaţi-mă doar să descompun aceasta doar pentru câteva minute, şi doar să v-o dovedesc.
E-89 And all these things that I have spoken of, it brings us to this, the world, all of these going after other scientific achievements, going after church achievements, going after different things has brought us to the end of the world. We're at the end. There's not one hope left. We are without a hope of survival. We haven't even got one chance of survival. Now just let me break this down just for a few minutes, and just prove it to you.
E-90 Şi fiecare din voi, voi luaţi, dacă voi nu luaţi, voi ar trebui să luaţi un jurnal medical, voi ar trebui să luaţi Reader's Digest, şi aşa mai departe, unde voi citiţi aceste realizări. Acum să facem...
E-90 And each one of you, you get, if you don't, you ought to get a medical journal, you ought to take the Reader's Digest, and so forth, where you read these achievements. Now to make…
E-91 Un lucrător aici trimite acest Mesaj în jurul lumii. Să faci o declaraţie ca aceea, că noi suntem fără speranţă, că noi suntem dincolo de răscumpărare, că noi am trecut linia dintre răscumpărare şi judecată, acum eu trebuie să dau adunării nişte motive pe care să bazez această declaraţie. Trebuie să existe ceva motiv că un om, dacă el este în toate minţile aşa cum cred că eu sunt, să fac o declaraţie ca asta, să spună naţiunii lui, să spună adunării lui, să spună oamenilor unde va merge în jurul lumii în treizeci sau patruzeci de naţiuni diferite, poate, în jurul lumii, şi popoare şi limbi, că "noi suntem la timpul sfârşitului," ni se cuvine să dăm o declaraţie sau-sau¬sau să explicăm puţin despre aceasta până când ajungem jos la textul nostru principal pentru dimineaţa aceasta.
E-91 A minister here is sending this Message around the world. To make a statement like that, that we're without hope, that we are beyond redemption, that we have passed the line between redemption and judgment, now I must give the congregation some grounds to base this statement upon. There must be some reason that a man, if he's in his right mind as I think that I am, would make a statement like that, to tell his nation, to tell his congregation, to tell the people where it'll go around the world in thirty or forty different nations, maybe, around the world, and peoples and languages, that "we're at the end time," it behooves us to give a statement or—or—or explain a little of it till we get down to our main text for the morning.
E-92 Priviţi, acum să ne uităm la ce ne-a adus ştiinţa şi educaţia, şi acela-i tocmai lucrul pe care omul l-a acceptat în loc de Cuvântul lui Dumnezeu, o aprobare ştiinţifică. Şi ştiinţa trebuie să retragă întotdeauna ce ei au spus. Eu am citit aici cu un timp în urmă unde un savant Francez a spus, cu vreo două sute de ani în urmă, sau trei sute, "Rostogolind o minge în jurul pământului," şi a zis, "dacă această minge, la viteza aceasta... Dacă lumea a inventat vreodată un fel de lucru care îi va face să călătorească cu cel puţin treizeci de mile pe oră, ceva în felul acela, în jurul lumii," că el o dovedeşte ştiinţific, "că aceasta pe greutatea ei va fi ridicată prin gravitaţie de pe pământ." Vedeţi? Acum, voi credeţi că ştiinţa s-ar referi vreodată în urmă la insul acela? Cu certitudine nu. Aceea-i în trecut, pentru ei.
E-92 Look, now let us look what science and education has brought us to, and that's the very thing that man accepted in the stead of the Word of God, a scientific approval. And science has always have to take back what they said. I was reading here sometime ago where a French scientist said, about two hundred years ago, or three hundred, "Rolling a ball around the earth," and said, "if this ball, at this speed… If the world ever invented some kind of a something that would make them travel at least thirty miles an hour, something like that, around the world," that he scientifically prove it, "that it on its weight would be lifted by gravitation from the earth." See? Now, you think science would ever refer back to that guy? Certainly not. That's in the past, to them.
E-93 Acum, doar să ne gândim acum, noi toţi vrem să spunem, "Eu vreau să o dovedesc ştiinţific." Asta-i ce o mulţime de denominaţiuni de oameni religioşi spun astăzi. Ei vor o dovadă ştiinţifică. Păi, eu m-aş putea întoarce drept înapoi în jur şi să zic, "Dovedeşte-mi ştiinţific, Dumnezeu în adunarea voastră. Dovediţi-mi orice, ştiinţific, care-i real. Dovediţi!"
E-93 Now, let's just think now, we all want to say, "I want to scientifically prove it." That's what a lot of denominations of religious people say today. They want a scientific proof. Well, I could turn right back around and say, "Scientifically prove me, God in your congregation. Prove me anything, scientifically, that's real. Prove!"
E-94 Ce este real? Viaţa. Eu vreau ca voi să-mi daţi din ea în valoare de douăzeci şi cinci de cenţi, sau-sau lăsaţi-mă să vând tot ce am, să iau acea parte de viaţă. Şi este viaţa reală? Dacă nu este, pentru ce suntem noi toţi aici?
E-94 What is real? Life. I want you to get me a quarter's-worth of it, or—or let me sell everything I got, to get that part of life. And is life real? If it isn't, what are we all here for?
E-95 Viaţă, credinţă, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, răbdare, ştiinţa nu o poate atinge. Şi acela-i singurul lucru real care durează, ce există. Întreaga armură Creştină priveşte la nevăzut. Dar simţurile nu declară lucrurile acelea, dar ele sunt acolo. Acela-i motivul că este nevoie de credinţă să o crezi, şi aceasta produce în voi ce a declarat credinţa ce este acolo afară. Aceasta o aduce la voi, vindecare Divină şi lucru. Ei nu pot dovedi ce vindecă Divin, dar ei ştiu că există o vindecare Divină. Eu... Ei nu pot dovedi ce salvează de la păcat, dar ei ştiu că oamenii sunt salvaţi de la păcat. Deci aceasta nu poate fi dovedit ştiinţific, dar aceasta-i ştiinţific în felul lui Dumnezeu de a privi la aceasta.
E-95 Life, faith, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, patience, science can't touch it. And that's the only real, lasting thing that there is. The whole Christian armor is looking at the unseen. But the senses don't declare those things, but they're there. That's the reason it takes faith to believe it, and it produces in you what faith has declared is out there. It brings it to you, Divine healing and thing. They can't prove what heals Divinely, but they know there is a Divine healing. I… They can't prove what saves from sin, but they know people are saved from sin. So it cannot be proven scientifically, but it is scientifically in God's way of looking at it.
E-96 Acum, ce ne-a adus ştiinţa? Acum, voi aţi putea fi şocaţi doar pentru un moment. Ştiinţa ne-a adus suferinţă, moarte, şi boli. Acum, voi aţi fost învăţaţi numai o parte a tabloului. Dar există două părţi la acesta. Voi ziceţi, "Ştiinţa a inventat aceasta, aceea, şi cealaltă." Păi, noi vă vom acorda acel privilegiu. Dar să privim la cealaltă parte. Ştiinţa ne-a adus boală. Ştiinţa ne-a adus boli, moarte.
E-96 Now, what has science brought to us? Now, you may be shocked just for a moment. Science has brought to us sickness, death, and diseases. Now, you're only been taught one side of the picture. But there's two sides to it. You say, "Science has invented this, that, and the other." Well, we're going to grant you that privilege. But lets look at the other side. Science has brought us sickness. Science has brought us diseases, death.
E-97 Priviţi! Hibridarea ştiinţifică a adus moarte la generaţie, de alimente şi lucruri. I-a adus pe oameni aşa de moi şi aşa, încât-bărbaţii şi femeile sunt formaţi dintr-o grămadă de murdărie, şi acolo nu-i-acolo nu-i-acolo nu-i nici o structură în aceasta. Au devenit o grămadă de meduze moi. Ei nu pot trăi fără un aer condiţionat, ei pier. Ei nu pot juca un meci de baseball, dacă unul din ei ajunge lovit pe undeva, aceasta îl omoară, în ringurile de box şi câte altele. Şi sunt aşa de moi încât bărbaţi şi femei, ei bine, aceasta-i perverteşte.
E-97 Look! Scientific hybreeding has brought death to the generation, of foods and things. It's got the people so soft and so, until the—the man and women are made up out of a bunch of muck, and there's no—there's no—there's no structure in it. It's become a bunch of soft jellyfish. They can't live without an air conditioner, they perish. They can't play a baseball game, if one of them gets tapped somewhere, it kills him, in the boxing rings and whatmore. And it's so soft till men and women, well, it's perverting them.
E-98 Şi ei injectează acest hibrid în vite care a venit înapoi în rasa umană acum, conform cu oamenii de ştiinţă însăşi, şi fac perversiuni din ei. Pentru că, când o-o vacă este hibridă, sau orice hrană este hibridă, hrana aceea face celule de sânge, şi celula de sînge este viaţa voastră. Vedeţi ce a făcut aceasta? Iar apoi, în carne, ei injectează aceste injecţii de aici în carne, iar acum este dovedit că aceste injecţii iau efect asupra rasei umane. Ştiinţific!
E-98 And they're injecting this hybreed into cattle which has come back into mankind now, according to science themselves, and is making perversions out of them. Because, when a—a cow is hybrid, or any food is hybrid, that food makes blood cell, and blood cell is your life. See what it's done? And then, into meat, they inject these here injections into the meat, and now it's proved that these injections take effect upon the human race. Scientific!
E-99 Ei stropesc ogoarele cu acest DDT, eu am văzut zilele trecute, iar acum noi avem opt sute de persoane bolnave în această comunitate de la a mânca ouă. Vă amintiţi cu ani în urmă când eu mai întâi, când noi am avut structura mititică aici, şi eu am profeţit, şi am zis, "Va veni la împlinire în zilele din urmă, că să nu locuiţi într-o vale şi să nu mâncaţi ouă." Eu am aceasta în cartea mea. M-am gândit că acolo era ceva privitor la aceea, şi am mers şi m-am uitat la ea. "Să nu mâncaţi ouă." Aceea era în urmă de tot în 1933. Ouăle au ceva în ele acum, şi eu văd unde ştiinţa spune că un om peste vârsta de cincizeci de ani să nu mănânce niciodată un ou, pentru că acesta-i lucru cel mai greu asupra unei inimi care poate fi mâncat. Boli!
E-99 They spray the fields with this DDT, I seen the other day, and now we got eight hundred sick people in this community from eating eggs. Do you remember years ago when I first, when we had the little bitty structure here, and I was prophesying, and said, "It shall come to pass in the last days, don't live in a valley and don't eat eggs." I've got it on my book. I thought there was something about that, and I went and looked at it. "Don't eat eggs." That was way back in 1933. Eggs has got something in them now, and I see where science says that a man over fifty years old should never eat an egg, because it's the hardest thing on a heart that can be eaten. Diseases!
E-100 Laptele, obişnuia să fie că cea mai proporţionată dietă era laptele. Doctorii vă va spune, "Staţi departe de el." Acesta face sinusită şi de toate altele. Este aceeaşi fiinţă umană care obişnuia să-l bea şi să trăiască cu anii şi niciodată să nu cunoască sinusita, dar corcirea încrucişată şi aşa mai departe a descompus structura fiinţei umane încât nu-i mai nimic decât o grămadă de noroi, o sferă-o sferă de boală. Ce a făcut aceasta? Ştiinţa!
E-100 Milk, it used to be our most balanced diet was milk. The doctors will tell you, "Stay away from it." It's making sinusitis and everything else. It's the same human being that used to drink it and live for years and never know sinusitis, but the interbreeding and so forth has broke down the structure of the human being till it's nothing but a bunch of muck, a ball—a ball of sickness. What done it? Science!
E-101 Priviţi! A cauzat ca genele dintre-bărbat şi femeie să slăbească, slăbiciunea fizică a fiinţei umane, prin gene, prin gene, şi creşterea copiilor spastici este în jur de treizeci procente. Cel mongolian este în mare creştere. Şi aceste slăbiciuni de încrucişare a alimentelor pe care le mâncăm pentru viaţă, slăbeşte corpul, care cauzează cancer, boli mintale, şi tot felul de boli se aşează înăuntru asupra trupului uman din cauza slăbiciunii lui. Ştiinţific, se distrug, îndepărtându-se de la planul lui Dumnezeu.
El a zis, "Fiecare sămânţă să producă după soiul ei."
E-101 Look! It's caused the genes between the—the man and the woman to weaken, the physical weakness of the human being, through the genes, and the increase of spastic children is around thirty percent. Mongolian is on the great climb. And these weakness of interbreeding of the foods that we are eating for life, is weakening the body, which causes cancer, mental troubles, and all kinds of diseases is setting in upon the human body because its weakness. Scientific, destroying themselves, getting away from God's plan.
He said, "Let every seed bring forth of its kind."
E-102 Vedeţi unde suntem? Eu aş putea merge înainte şi înainte; timpul nostru se duce. Dar, observaţi, ce face aceasta? Ştiinţa a adus moarte, boală, şi distrugere.
E-102 See where we're at? I could go on and on; our time's getting away. But, notice, what's that's doing it? Science has brought death, sickness, and destruction.
E-103 Şi am văzut zilele trecute, eu vorbeam cu bunul meu prieten, Doctor Vayle aşezat aici, că unde există un articol că oamenii sunt ucişi de penicilină. Aceasta de fapt nu este penicilina, este murdăria care ei o lasă să intre în ea când ei fabrică penicilina. Aceasta-i o facere de bani, schemă de lăcomie. Doctorii o dau uneori care nici măcar nu cunosc formula unei aspirine, şi tatăl lor îi trimite să devină un¬un specialist într-una sau alta, şi nici măcar nu ştiu cum să lecuiască o durere de burtă la un copil. Dar ce avem noi? Lăcomie, ceva tragere, sau ceva lucru mic. Ei de abia că mai au ceva din doctorul de ţară de modă veche care obişnuia să se dea jos şi să vorbească cu voi şi să vă consoleze şi să facă totul. Ei îl lasă pe Dumnezeu drept afară din tablou, pentru că au mers după propria lor cale. Pentru ca să-l scoată pe Dumnezeu afară din tablou, ei L-au explicat drept departe. Iată-ne acolo.
E-103 And I seen the other day, I was talking to my good friend, Doctor Vayle sitting here, that where there's an article that people getting killed by penicillin. It really isn't the penicillin, it's the filth that they let get into it when they're manufacturing the penicillin. It's a money-making, greed scheme. Doctors giving it sometime who don't even know the formula of an aspirin, and their father sends them away to get a—a specialist in something another, and don't know even how to cure a tummyache for a kid. But what have we got? Greed, some pull, or a little something. They don't have hardly anymore of the old-fashioned country doctor that used to get down and talk to you and console you and do everything. They leave God right out of the picture, because they went after their own way. In order to get God out of the picture, they explained Him plumb away. There we are.
E-104 Asta-i ce am făcut noi prin încrucişare. Voi vedeţi, corpul... Ce face o plantă sănătoasă, că un microb de abia poate să ajungă la ea. Sunt aceste plante de răsaduri calde, aceste plante hibride pe care tu trebuie să le ţii stropite tot timpul. Şi mulţi dintre voi aţi citit mesajul meu despre Religie Hibridă, o ţine stropită şi dădăcită şi-şi aşa mai departe. Observaţi, dar planta reală veritabilă nu trebuie să fie stropită, ea este originală.
E-104 That's what we've done by interbreeding. You see, the body… What makes a healthy plant, a germ can hardly get to it. It's these hotbed plants, these hybrid plants you have to keep sprayed all the time. And many of you has read my message on Hybrid Religion, keep it sprayed and babied and—and so forth. Notice, but the real genuine plant don't have to be sprayed, he's the original.
E-105 Ce face ca boala să vină la trupul uman? Este trupul... Aşa cum mi se spune de către un doctor prieten scump al meu, la care nu aş vrea să-i chem numele chiar acum, dar el este un frate foarte minunat, citindu-mi recent dintr-un jurnal medicinal, o carte în oficiul lui unde ţine el toate cărţile acestea bune şi ultimele lucruri în medicină. Aceasta-i slăbiciunea. Voi observaţi pe oricine care-i real... Voi ziceţi că trupul vostru îi neglijat, voi luaţi o răceală chiar repede. Ce este aceasta? Este slăbiciunea trupului vostru care produce o mucoasă din glandele voastre. Şi, în aceea, microbul de răceală se cuibăreşte şi voi primiţi o răceală. Dar dacă trupul acela era tare, el va arunca la o parte acel microb de răceală, el nu l-ar putea atinge.
E-105 What makes disease come to the human body? Is the body… As I am told by a precious doctor friend of mine, that I wouldn't want to call his name right now, but he's a very fine brother, reading to me recently out of a medical journal, a book in his office where he keeps all these fine books and the latest stuff on medicine. It is weakness. You notice anybody that's real… You say your body's run down, you take a cold right quick. What is it? It's the weakness of your body that produces a mucus out of your glands. And, in that, the cold germ beds itself and you got a cold. But if that body was strong, it would throw away that cold germ, it couldn't touch it.
E-106 Deci, voi vedeţi, când Dumnezeu a construit un om în primul rând, el era imun de la orice boală. Vedeţi? Dar necredinţa şi ştiinţa, ştiinţa şi educaţia era primul lucru care l-a luat pe om departe de Dumnezeu, şi aceasta încă îl ia.
E-106 So, you see, when God constructed a man in the first place, he was immune from any disease. See? But unbelief and science, science and education was the first thing that took a man away from God, and it's still taking him.
E-107 Doar priviţi ce au făcut ţigările şi băutura, şi aceste striptese şi aşa mai departe, la declinul acestei generaţii. Eu presupun că vă întrebaţi întotdeauna... Eu am să fac o declaraţie aici. Eu nu urma să o fac, dar eu cred că o voi face.
E-107 Just look what cigarettes and drinking, and these stripteases and so forth, has done to the decline of this generation. I guess you always wonder… I'm going to make a statement here. I wasn't going to do it, but I believe I will.
E-108 Vedeţi, ei se întreabă uneori, ei întotdeauna îmi spun, "Frate Branham, ce-ce te face ca întotdeauna să te iei de lucruri ca acestea? Voi nu o auziţi... Să zicem că mergeţi la biserica unui om, păi, eu nu-mi pot lua femeile mele şi ele nici măcar nu pot şedea în linişte unde tu vorbeşti. Tu întotdeauna le cerţi, bine, despre părul lor scurt, şi despre purtarea de haine care aparţin la bărbat, şi toate aceste lucruri în felul acela. Spune, de ce o faci?" Acum eu-eu-eu sunt...
E-108 See, they wonder sometime, they always telling me, "Brother Branham, what—what makes you always picking on things like that? You don't hear it… Say you go to a man's church, why, I can take my women folks and they can't even sit in comfort where you're speaking. You're always bawling them out, well, about their short hair, and about wearing clothes pertains to man, and all these things like that. Say, why do you do it?" Now I—I—I'm…
E-109 Acesta ar putea să fie ultimul meu Mesaj până vara viitoare, voi ştiţi, dar eu vreau să vă spun. Iată-l aici. Acesta-i Duhul de discernământ pentru aceste zile din urmă, care ştie că acela-i un lucru blestemat înaintea lui Dumnezeu. Eu doar mă întreb uneori un lucrător are vreun discernământ din zilele din urmă? Chiar Dumnezeu care spune pe platformă aici starea despre voi şi ce aţi făcut, şi-şi ce urma ca voi să fiţi, şi-şi ce necazuri aveţi, acel acelaşi Duh din voi priveşte afară şi poate discerne semnele timpului, şi El nu se poate reţine de a nu striga. Acesta-i Duhul deosebirii, căci Duhul Sfânt Însuşi spune că acel lucru este păcat, şi oricine ia parte la el va pieri. Iar atunci cum pot eu fi justificat în privirea lui Dumnezeu, şi să văd pe surorile şi fraţii mei în felul acela de condiţie, dacă eu nu strig împotriva acestuia? Chiar dacă ei devin mânioşi pe mine, eu totuşi trebuie să strig împotriva acestuia. Acesta-i discernământ. Uneori ei diferă în Cuvânt şi aşa mai departe, şi aceasta-i lipsă de discernământ. Veniţi să o înfruntăm jos prin Cuvânt. Vedeţi? Vedeţi, noi-noi ştim că asta-i corect. Păi, acesta, acesta ştie că-i adevărul. Acesta-i discernământul din zilele din urmă.
E-109 This may be my last Message till next summer, you know, but I want to tell you. Here it is. It's the Spirit of discernment for this last days, that knows that that's a cursed thing before God. I just wonder sometime a minister's got any discernment of the last days? The very God that tells on the platform here the conditions of you and what you've done, and—and what you was going to be, and—and what the troubles you got, that same Spirit within you looks out and can discern the signs of time, and It can't keep from crying out. It's the Spirit of discernment, 'cause the Holy Spirit Himself says that thing is sin, and whoever partakes of it will perish. And then how can I be justified in the sight of God, and seeing my sisters and brothers in that kind of condition, if I don't call out against it? Even though they get angry with me, I still must call out against it. It's discernment. Sometimes they differ in the Word and so forth, and it's lack of discernment. Come face it down by the Word. See? See, we—we know that's right. Well, it's, it's know it's the truth. It's the discernment of the last days.
E-110 Acum noi vedem despre ştiinţă, eu-eu nu vreau să merg mai departe în aceea, timpul meu devine aşa că fuge. Acum să luăm o a doua privire la educaţie şi să vedem ce a făcut ea. Vedeţi? Acum noi avem două biserici în larg.
E-110 Now we see about science, I—I don't want to go any farther on that, my time's just getting so running away. Now let's take a second look at education and see what it's done. See? Now we have two churches at large.
E-111 Acum, ne dăm seama că a fost aşa, că aceasta era raţiune, raţiunile obişnuite care au pornit bulgărul de păcat să se rostogolească la primul loc. Ce a raţionat? Raţionând împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Eva, "În ziua în care veţi mânca de acolo, în ziua aceea veţi muri." Aceea stabileşte, asta-i tot. Şi El i-a fortificat împotriva vrăjmaşului, înapoia Cuvântului Lui. Dar când Eva, a ascultat la raţionările lui Satan, vedeţi, cultură, înţelegere, educaţie, avansare, vedeţi, ea a păşit afară de dinapoi acolo şi a ascultat la raţionările lui Satan, şi a făcut lucrul care Dumnezeu a zis "să nu faceţi." Şi dacă o singură raţionare, ascultând la o raţionare împotriva Cuvântului a cauzat tot haosul acesta, o raţionare din nou împotriva Cuvântului nu vă va duce înapoi la acelaşi loc, căci cât de nesocotit ar fi din partea lui Dumnezeu să aducă pe om înapoi pe aceleaşi baze de la care El i-a trimis afară. Vedeţi? Vedeţi? Voi trebuie să veniţi la Sângele vărsat al lui Cristos. Denominaţiunea voastră nu va fi valabilă, şi raţionările voastre nu vor fi valabile. Acesta-i Sângele şi naşterea, şi El produce în voi o creatură nouă, Cristos, şi după modelul lui Cristos tu trăieşti, pentru că Toxina care tu o iei arată că Aceasta omoară păcatul de necredinţă, împotriva oricărui lucru afară de Cuvântul lui Dumnezeu.
E-111 Now, we realize that it was that, that it was reason, common reasonings that started the ball of sin rolling at the first place. It was reasonings what? Reasoning against the Word of God. When God told Adam and Eve, "The day you eat thereof, that day you die." That settle, that's all of it. And He fortified them against the enemy, behind His Word. But when Eve, listening to Satan's reasonings, see, culture, understanding, education, advancement, see, she stepped out behind there and listened to Satan's reasonings, and did the thing that God said "don't do." And if one reasoning, listening to one reasoning against the Word caused all this chaos, one reasoning against the Word again won't take you back to the same place, 'cause how foolish it would be of God to bring man back upon the same basis He sent him out from. See? See? You got to come to the shed Blood of Christ. Your denomination won't work, and your reasonings won't work. It's the Blood and birth, and It produces in you a new creature, Christ, and after the fashion of Christ you live, because the Toxin that you take shows It kills the sin of unbelief, against anything but the Word of God.
E-112 Educaţia ne dă... Noi avem două biserici la îndemână în dimineaţa aceasta. Una din ele este Biserica de la cincizecime care a fost organizată la Cincizecime de Duhul Sfânt; a doua este biserica Romană Catolică care a fost organizată în Niceea, Roma. Una din ele este o naştere spirituală; cealaltă este o membrime intelectuală. Din acea biserică vin toţi Protestanţii, toate denominaţiunile vin. Aceea era prima denominaţiune. Toate denominaţiunile vin din acea una şi sunt rudenii la acea una, Apocalipsa 17 zice aşa, "Ea era o curvă şi ea era mama curvelor." Aşa este. Deci acolo nu-i... Oala nu poate chema ibricul unsuros, vedeţi, pentru că el e-el e chiar, acesta-i doar acelaşi. Aceasta-i organizată, este dusă, ea este în Roma. Mie nu-mi pasă ce este ea, ea e dusă! Biblia, noi tocmai am venit prin acele epoci ale bisericii, să dovedim asta. Una este bazată pe discernământ spiritual; cealaltă este bazată pe concepţie educaţională şi intelectuală.
E-112 Education give us… We got two churches at hand this morning. One of them is the Church of Pentecost that was organized at Pentecost by the Holy Spirit; the second is the church of the Roman Catholic which was organized in Nicaea, Rome. One of them is a spiritual birth; the other one is an intellectual membership. From that church come all Protestants, all denominations come. That was the first denomination. All denominations come from that one and are relation to that one, Revelation 17 says so, "She was a whore and she was the mother of harlots." That's right. So there's no… Pot can't call kettle greasy, see, because it's—it's right, it's just one. It's organized, it's gone, it's in Rome. I don't care what it is, it's gone! The Bible, we just come through those church ages, to prove that. One is based on spiritual discernment; the other one is based on educational and intellectual conception.
E-113 Acum, aceea ne pune iarăşi drept înapoi în Grădina Edenului, drept înapoi în acelaşi loc. Femeia (biserica) era aceea care a ascultat, nu Adam, femeia! Acum ei vor să fie biserica mamă, merge înainte! Aceasta-i exact corect. Nu există nimic afară din timp. Ei îşi fac propria lor mărturisire, vedeţi. Vedeţi, drept înapoi la acelaşi lucru, la a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu! La Niceea, Roma, când a apărut întrebarea despre botezul în apă, despre alte lucruri ca acelea, şi despre botezul Duhului Sfânt, episcopii au organizat întru-totul ceea ce s-a numit biserica Romană Catolică, care era una Romană "regală", era numită. Tocmai am terminat să iau istoria ieri, şi ascultând la ea, uitându-mă peste ea din nou. Şi aceasta era să fie numai pentru Roma singură, în Roma era biserica regală. Altele erau doar biserici surori mici la aceasta, doar numite Catolice.
E-113 Now, that puts us right back in the garden of Eden again, right back the same place. The woman (church) was the one who listened, not Adam, the woman! Now they want to be mother church, go on! It's exactly right. There's nothing out of time. They make their own confession, see. See, right back to the same thing, to disbelieving the Word of God! At Nicaea, Rome, when the question come up about water baptism, about other things like that, and about the baptism of the Holy Spirit, the—the bishops altogether organized what was called the Roman Catholic church, which was a "royal" Roman, it was called. Just got through taking the history yesterday, and listening to it, looking over it again. And it was only to be for Rome alone, in Rome was the royal church. Others was just little sister churches to it, just called Catholic.
E-114 Şi Biserica noastră este cea catolică, Biserica universală, care este o-o credinţă universală a tuturor credincioşilor. Una din ele este născută din Duhul lui Dumnezeu A şi are Duhul Sfânt în Ea, şi ea dovedeşte prin Viaţa ei, Învăţătura, şi acţiunea, că Duhul Sfânt este înăuntru acolo, pentru că El este Mângâietorul care Cristos-Cristos a promis, lucrând în biserica Lui, făcând acelaşi lucru care El l-a făcut la început. Aşa-i cum Toxina salvării lui Cristos a lucrat la început, acela-i felul cum lucrează Aceasta astăzi, rodeşte acelaşi lucru.
E-114 Our Church is also the catholic, universal Church, which is a—a universal belief of all believers. One of them is borned of the Spirit of God and has the Holy Spirit in It, and it proves by its Life, Doctrine, and action, that the Holy Spirit is in there, because It's the Comforter that Christ—Christ promised, working in His church, doing the same thing He did at the beginning. That's how the Toxin of Christ's salvation worked in the beginning, that's the way It works today, brings forth the same thing.
E-115 Cealaltă este o concepţie intelectuală a unei denominaţiuni formată dintr-un grup de oameni, care are o "formă de evlavie," aşa cum ne-a spus profetul, "şi a tăgăduit acest Adevăr de Putere." Acum, asta-i tot aşa de clar cum ştiu eu să o fac.
E-115 The other one is an intellectual conception of a denomination made up by a group of men, which has a "form of godliness," as the prophet told us, "and denied this Truth of Power." Now, that's just as plain as I know how to make it.
E-116 Acum, acolo sunt cele două biserici. Una din ele s-a născut la Niceea; iar cealaltă s-a născut la Cincizecime. Şi-şi una a fost întotdeauna împotriva celeilalte. Noi am trecut prin epocile bisericii să o dovedim, una este împotriva celeilalte. Una din ele este o biserică fină, demnă, intelectuală cu învăţaţi buni şi aşa mai departe; cealaltă este clasificată ca o "grămadă de holy rollers." Aceasta era la început, "beţi, pescari, analfabeţi," şi este acelaşi lucru astăzi, ea încă este clasată în aceeaşi categorie. Una din ele este ştiinţifică; cealaltă este spirituală. Una este aranjament ştiinţific; cealaltă este discernământ spiritual al Cuvântului. Una este aranjată ştiinţific, ce zic grupuri de oameni, episcop intelectual. Cealaltă este absolut născută din Duhul lui Dumnezeu, şi trăieşte prin Duhul lui Dumnezeu, şi înfăptuieşte şi face să vină la împlinire Cuvintele care le-a promis Dumnezeu. Arată ce toxină luaţi voi. Aţi luat voi toxină educaţională? Aţi luat voi Toxina Duhului Sfânt? Vedeţi? În regulă.
E-116 Now, there is the two church. One of them was born at Nicaea; and the other one was born at Pentecost. And—and one has always been against the other. We've come through the church ages to prove it, one's against the other. One of them is a fine, dignified, intellectual church with fine scholars and so forth; the other is classed as a "bunch of holy rollers." It was at the beginning, "drunk, illiterate fishermen," and it's the same thing today, it's still classed in the same category. One of them is scientific; the other one is spiritual. One is scientific arrangement; the other one is spiritual discernment of the Word. One is scientifically arranged, what groups of men says, intellectual bishop. The other one is absolutely born of the Spirit of God, and lives by the Spirit of God, and it performs and makes come to pass the Words that God promised. Shows what toxin you're taking. Have you got educational toxin? Have you got the Holy Spirit Toxin? See? All right.
E-117 O, acea subtilitate a Satanei! Cum poate el picta acel tablou, intelectual poate să facă pe un om care nu este născut din Duhul lui Dumnezeu doar să se întoarcă în jur şi-n jur! Şi nu-i nici o cale, intelectual, să-i facă să priceapă. Nu există nici o cale.
E-117 Oh, that subtleness of Satan! How he can paint that picture, intellectually can make a man that's not borned of the Spirit of God just turn around and around! And there's no way, intellectually, to down them with it. There's not a way.
E-118 Acesta-i un discernământ prin credinţă, vedeţi, un discernământ. Noi vedem ce spune Cuvântul, noi Îl credem.
E-118 It is a discernment by faith, see, a discernment. We see what the Word says, we believe It.
E-119 "Atunci, Frate Branham, ei spun că ei au discernământul." Atunci să producă Duhul Sfânt exact ce El a promis să producă, atunci noi o vom crede. Vedeţi? Acolo-i dovada Lui.
E-119 "Then, Brother Branham, they say they have the discernment." Then let the Holy Spirit produce exactly what He promised to produce, then we'll believe it. See? There's the evidence of It.
E-12
E-120 How did the Toxin act when It struck the person? "These signs shall follow them that believe," He said. If the Toxin struck that, then that's all right. See? So they bring us…
E-121 Aceasta ne aduce acum, în încheiere, pentru următoarele câteva minute, deci aceasta ne aduce de la Abel şi Cain, la judecata din timpul lui Noe, tocmai de la acea venire înainte a zilelor lui Noe. Acum, înainte să avem rândul de rugăciune, ascultaţi atenţi în timp ce trec prin unele Scripturi aici într-un mic-un mic text.
E-121 This brings us now, in closing, for the next few minutes, so this brings us from Abel and Cain, to the judgment of Noah's time, from that very coming forth of the days of Noah. Now, 'fore we have the prayer line, listen closely while I run through some Scriptures here in a little—a little text.
E-122 Noi aflăm că după ce lumea şi-a luat concepţia ei intelectuală despre Cuvânt, oamenii aceia au devenit oameni mari, oameni de renume. Biblia spune aşa, în Geneza 6:4. Oameni de renume alergând după femei foarte frumoase şi lucruri, aşa cum am avut lumea întreagă. Doar am trecut prin aceasta în Sclipirea Luminilor Roşii, noi am vorbit serile trecute cum urmau să fie femeile mai frumoase în zilele din urmă, cum bărbaţii, oameni de renume, ca scandalul din Anglia şi Statele Unite. Şi aceasta încă va fi descoperit într¬una din aceste zile. Vedeţi, voi doar nu ştiţi ce-i despre toate aceste fete de serviciu şi câte altele. Vedeţi? Ştiţi voi că există barmane trei la una decât cum există fete de liceu sau colegiu? Trei la una barmane decât fete de liceu şi colegiu. Ştiţi voi, un anumit procent, eu nu-l pot spune acum pentru că nu-i înaintea mea, eu nu l-am scris jos, dar aproape o treime din copiii de liceu prin toată naţiunea fie că sunt dovediţi imorali sau au trebuit să meargă acasă să fie mame? Ştiţi voi că luând penicilină să împingă înapoi bolile venerice a aşezat înăuntru o corupţie printre oameni, care, lucrul acela nu este mort? Dar totuşi, vedeţi, Dumnezeu a spus că aceasta va vizita până la a patra generaţie. Aceasta cauzează Mongolian şi orice altceva, şi copiii sunt... O, cum păcatul, cât de subtil este el! Cum oamenii aceia, lucrătorii aceia vor sta şi nu predică împotriva acelor striptese pe stradă, şi le lasă să cânte în cor, şi fiecare lucru ca acela, şi vedem că acela-i tocmai lucrul care a trimis naţiunea noastră la iad, a trimis rasa noastră la iad. Aşa este. Deci acum noi aflăm că după ce Dumnezeu a avut suficient din aceasta aşa cum eu cred că El are astăzi...
E-122 We find that after the world had took its intellectual conception of the Word, those men become great men, renown men. The Bible says so, Genesis 6:4. Renown men running after real pretty women and things, like we had the whole world. Just went through it on The Flashing Red Lights, we've talked the other night how the women were to be prettier in the last days, how men, renown men, like the scandal in England and United States. And it'll still be discovered one of these days. See, you just don't know what all these call girls and everything else is all about. See? Do you know there's three-to-one barmaid than there is high school or college girl? Three-to-one barmaids than high school and college girl. Do you know, a certain percent, I can't call it now 'cause it isn't before me, I never wrote it down, but almost a third of the high school children over the nation is either been proven immoral or had to go home to be mothers? Do you know that taking penicillin to drive back venereal has only set in a corruption amongst the people, which, that thing is not dead? But yet, see, God said it would visit to the fourth generation. It's causing Mongolian and everything else, and children are… Oh, how sin, how subtle it is! How them people, them ministers will stand and not preach against them stripteases on the street, and let them sing in the choir, and everything like that, and see that's the very thing that sent our nation to hell, sent our race to hell. That's right. So now we find that after God got enough of it, as I believe He has today…
E-123 Acum eu vin la textul meu. Eu am un fel ciudat de a aduce un... Mie îmi place să clădesc o mulţime de lucruri iar apoi să-mi ating textul. Acum, noi aflăm că în zilele lui Noe, când Dumnezeu urma să judece lumea, când aceasta a devenit chiar cum este ea acum, căci Isus a spus că a fost, a luat El seama? A luat El seama? El, cu certitudine El a luat. Pentru ce a luat El seama? Acum, după ce El a ştiut deja că judecata venea, şi a pronunţat judecată, El a luat seama la cei care au luat seama. Şi aceea era la fel cum este astăzi. El a luat seama la aceia care vroiau să ia seama. Şi noi aflăm că El ne-a trimis un profet ca să-i îndrume, să îndrume pe poporul Lui ales spre calea pregătită pentru scăparea lor. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Vedeţi? Noi aflăm că Dumnezeu îngrijeşte de poporul Lui. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-123 Now I'm coming to my text. I have a funny way of bringing a… I like to build up a lot of things and then hit my text. Now, we find that in the days of Noah, when God was going to judge the world, when it come just like it is now, 'cause Jesus said it was, did He care? Did He care? He, certainly He cared. He cared for what? Now, after He had already knowed judgment was coming, and had pronounced judgment, He cared for those who cared. And that's the same as it is today. He cared for those who were willing to care. And we find that He sent them a prophet to direct them, to direct His elected people to its provided way for their escape. He's the same yesterday, today, and forever. See? We find that God cared for His people. [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-124 Noi suntem la sfârşit, şi noi vedem că suntem la sfârşit! Nu există nici o cale să zideşti peste corupţia aceea. Cum putem noi zidi o cetate peste ruinele arse ale unei Sodome şi Gomore? Cum o putem noi face? Există numai o minune rămasă, şi aceea-i Venirea Domnului Isus; o, vai, o purificare prin perioada Necazului, să aducă înapoi o restaurare a unei lumi, pentru un popor care este drept în privirea lui Dumnezeu şi trăieşte prin Cuvântul Lui.
E-124 We're at the end, and we see we're at the end! There's not no way to build upon that corruption. How can we build a city upon the charred ruins of a Sodom and Gomorrah? How can we do it? There's only one phoenix left, and that's the coming of the Lord Jesus; oh, my, a purification through the Tribulation period, to bring back a restoring of a world, for a people who are just in the sight of God and live by His Word.
E-125 Observaţi, El ia seama la aceia care au luat seama să scape în zilele lui Noe, şi El le-a trimis un profet. Şi acest profet i-a îndrumat la calea rânduită de Dumnezeu. Acum, acela-i felul lui Dumnezeu de a face lucrurile. Vedeţi? Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, care era Cuvântul (nu a fost Cuvântul scris atunci), şi i-a spus lui Noe să pregătească o corabie pentru salvarea oamenilor, şi să avertizeze pe toţi oamenii că El avea "o cale de salvare." Şi acest om era un profet adeverit care le-a dovedit calea de scăpare. Observaţi, cei smeriţi şi sinceri l-au auzit pe acest om şi l-au crezut, şi ei au scăpat. Ei au scăpat de ce? Moartea lumii de păcat care era nimicită în ziua aceea, ei au scăpat de ruta morţii care zăcea peste întreaga lume. Dumnezeu aşa a luat seama! (O Dumnezeule, ajută ca aceasta să meargă jos adânc acum, înainte de rândul de rugăciune.) Dumnezeu a luat seama!
E-125 Notice, He cared for those who cared to escape in the days of Noah, and He sent them a prophet. And this prophet directed them to God's provided way. Now, that's God's way of doing things. See? God spoke to Noah, which was the Word (it wasn't the written Word then), and told Noah to prepare an ark for the saving of the people, and to warn all the people that He had "one way of salvation." And this man was a vindicated prophet that proved them the way of escape. Notice, the humble and sincere heard this man and believed him, and they escaped. They escaped what? The death of the world of sin that was being destroyed in that day, they escaped the death route that was laying upon the whole world. God so cared! (O God, help this to go down deep now, before the prayer line.) God cared!
E-126 El priveşte asupra lumii acum astăzi, şi El a chemat şi El a chemat, şi ei au respins şi au refuzat. Acolo era o şansă de pocăinţă la început. Când Dumnezeu i-a spus lui Isaia să meargă sus şi să pună... spună lui Ezechia că el urma să moară, Ezechia s-a pocăit şi acolo era milă. Când Dumnezeu i-a spus lui Iona să meargă la Ninive şi să strige, căci în patruzeci de zile El va nimici cetatea, ei au strigat după milă şi acolo era pocăinţă. Dar când ei o resping, nu există nimic rămas decât judecată! Şi naţiunea a respins pe Cristos. Ei au omis să asculte chemarea, deci nu există nimic rămas decât să întâmpinăm judecata.
E-126 He looks upon the world now today, and He's called and He's called, and they spurned and turned down. There was a chance of repentance at the beginning. When God told Isaiah to go up and put… tell Hezekiah he was going to die, Hezekiah repented and there was mercy. When God told Jonah to go to Nineveh and cry out, 'cause in forty days He'd destroy the city, they cried out for mercy and there was repentance. But when they reject it, there's nothing left but judgment! And the nation has rejected Christ. They've failed to heed the call, so there's nothing left but we're facing judgment.
E-127 Acum, ia seama Dumnezeu la acei care s-au pocăit? A făcut El o cale pentru ei? Acum noi o să vedem ce a făcut El în timpurile trecute.
E-127 Now, does God care about those who have repented? Has He made a way for them? Now we're going to see what He did in times past.
E-128 Timpul lui Noe, El a luat seama! El a trimis profetul, şi El-¬El a adus calea şi El le-a arătat calea, şi El le-a făcut o cale de scăpare şi ei au scăpat de judecată. El de asemenea s-a îngrijit de ei. Noi aflăm că El îi aduce la un loc unde El, în zilele din urmă, până unde (din toţi) înainte să vină marea judecată, El aşa a luat seama la ei încât El le-a pregătit o cale în care ei puteau veni şi să fie liberi de toate judecăţile care veneau.
E-128 Noah's time, He cared! He sent the prophet, and He—He brought the way and He showed them the way, and He made them a way of escape and they escaped the judgment. He also cared for them. We find out that He brings them to a place where He, in the last days, to where (of all) before the great judgment come, He so cared for them until He prepared a way that they could come into and would be free from all the judgments that was coming.
E-129 Acum, El a făcut asta la cei-cei Aleşi. Acum, noi ştim asta. El a făcut asta pentru cei Aleşi, numai pentru cei Aleşi, acum! Ei erau aceia care au acceptat acest germene de Viaţă. Ei erau aceia care erau predestinaţi să o vadă. Ei erau aceia. Noi toţi, dacă noi credem Biblia, noi trebuie să credem în predestinare. Vedeţi? Aşa este. Dumnezeu nu vrea ca nimeni să sufere, dar El a ştiut cine Îl va primi şi cine nu.
E-129 Now, He did that to the—the Elected. Now, we know that. He did that to the Elect, only to the Elected, now! They was the one who had accepted this germ of Life. They were the one who were predestinated to see it. They were the one. We all, if we believe the Bible, we have to believe in predestination. See? That's right. Not God is willing that any should suffer, but He knowed who would receive It and who wouldn't.
E-130 El de asemenea s-a îngrijit de poporul Lui ales în zilele nimicirii din Egipt. Ei erau jos acolo în Egipt şi au devenit sclavi. Zilele lui Moise, El a îngrijit de popor. Ce le-a trimis El? Un profet, din nou. Este aceea corect? Şi El a separat pe poporul Lui de lumea necredincioasă, de judecata ce venea din ziua aceea. A făcut-o El? El s-a îngrijit când Egiptul şi-au îngrămădit păcatele lor aşa de înalt încât Dumnezeu a trebuit să trimită judecată, pentru că El deja i-a spus lui Abraham, "Şi Eu mă voi socoti cu naţiunea aceea." Deci în loc să-şi toarne mânia Lui peste ei toţi, El a trimis grija Lui la ei. El a trimis pe Mângâietorul Lui la ei. El a trimis Cuvântul Lui la ei. Şi El întotdeauna trimite Cuvântul Lui prin profetul Lui, aşa cum El a făcut în timpul lui Noe. El a făcut acelaşi lucru în zilele lui Noe. În zilele lui Eli-... lui Moise, noi aflăm că El a făcut acelaşi lucru. El le-a trimis profetul Lui, Şi ei s-au separat de necredinţă. Acum, acela-i felul care a ieşit afară. Acela-i felul care L-au crezut. Ei au crezut pe Moise, că el era un... În ochii lui Faraon, el era un fanatic, el era un magician, el era un făţarnic, el era ceva oribil. Dar pentru poporul care era ales, care au ieşit afară după Cuvântul lui Dumnezeu ("Eu îi voi aduce afară"), el era un profet pentru ei. El era calea rânduită de Dumnezeu. Şi el de asemenea... Observaţi, ei l-au crezut şi au scăpat de la judecata din ziua aceea. Ei l-au crezut pe Moise.
E-130 He also cared for His elected people in the days of the destruction of Egypt. They was down there in Egypt and become slaves. The days of Moses, He cared for the people. He sent them what? A prophet, again. Is that right? And He separated His people from the unbelieving world, from the coming judgment of that day. Did He do it? He cared when Egypt had heaped their sins so high until God had to send judgment, because He had already told Abraham, "And I will deal with that nation." So instead of pouring out His wrath upon all of them, He sent His care to them. He sent His Comforter to them. He sent His Word to them. And He always sends His Word by His prophet, as He did in Noah's time. He did the same thing in the days of Noah. In the days of Eli-… of Moses, we find out He done the same thing. He sent them His prophet, and they separated themselves from unbelief. Now, that's the kind that come out. That's the kind that believed It. They believed Moses, that he was a… In the eyes of Pharaoh, he was a fanatic, he was a magician, he was a hypocrite, he was something horrible. But to the people that was elected, that come out according to God's Word ("I will bring them out"), he was a prophet to them. He was God's provided way. And he also… Notice, they believed him and escaped from the judgment of that day. They believed Moses.
E-131 Şi El a zis că El de asemenea a îngrijit de ei să-i aducă afară, şi El a îngrijit de ei în călătorie după ce ei au ieşit. Amin. Aşa cum aceea era în tărâmul fizic, aceasta este în cel spiritual. El a luat seama! De ce? El a rânduit de tot ce au avut ei nevoie în timp ce ei erau în călătorie. A luat seama El? El i-a vindecat când ei erau bolnavi. El a rânduit vindecare, El a rânduit o cale pentru boala lor. El a rânduit un-un şarpe de alamă, ca ei să poată privi asupra acelui şarpe de alamă, un simbol al păcatului, şi să fie vindecaţi. El i-a hrănit în timp ce erau în drum, unde nu exista pâine El a plouat pâine din Cer. El i-a hrănit. Nu numai atât, dar El i-a îmbrăcat, arătând că Lui Îi pasă de cei care le pasă.
E-131 And He said He also cared for them to bring them out, and He cared for them in the journey after they come out. Amen. As that was in the physical, this is in the spiritual realm. He cared! Why? He provided everything they had need of while they were in the journey. Did He? He healed them when they were sick. He provided healing, He provided a way for their sickness. He provided a—a brass serpent, that they could look upon that brass serpent, a symbol of sin, and be healed. He fed them while they were in the way, where there was no bread He rained bread out of Heaven. He fed them. Not only that, but He clothed them, showing He cares for those who care.
E-132 Şi dacă ei sunt gata să mărturisească şi să se pocăiască şi să creadă şi să accepte, Dumnezeu ia seama! Dar voi trebuie să luaţi seama mai întâi, voi trebuie să acceptaţi ce va trimis El. El aşa s-a îngrijit de ei încât ei să fie siguri că acolo nu ar fi nici o greşeală, El a adeverit pe profetul Lui printr-un semn al unui Stâlp de Foc, să-i lase pe oameni să vadă că nu a fost doar acest om umblând pe aici, că acesta era Dumnezeu chiar deasupra lui, El era Acela care conducea calea. Dumnezeu ia seama de poporul care ia seama. Dumnezeu ia seama de aceia care iau seama de EL Deci El a adeverit pe acest om şi le-a dovedit că el era slujitorul lui Dumnezeu, prin a le trimite un Stâlp de Foc ca să-i călăuzească chiar la ţara aceea. Şi ei ştiau că atât timp cât acest semn al acestui Foc, un Stâlp de Nor şi Foc îi urmau... El a zis că El „nu a luat la o parte Stâlpul de Foc şi Nor." El a fost cu ei de ani şi ani în pustie, patruzeci de ani. Este aceea corect? Acel Stâlp de Foc i-a călăuzit! Noi suntem în al treizeci şi treilea ap. al nostru, trăind şapte ani mai mult aceasta ar tipiza la fel. În regulă, un Stâlp de Foc i-a călăuzit. El s-a îngrijit de ei. Şi El s-a îngrijit aşa de mult de ei până când El doar le-a făcut de cunoscut căci-căci acesta nu era ceva lucru ştiinţific, aceasta nu era vreo greşeală, ci El a adeverit Mesajul, dovedindu-L.
E-132 If they're ready to confess and repent and believe and accept, God cares! But you got to care first, you've got to accept what He sent you. He so cared for them that they'd be sure that there would be no mistake, He vindicated His prophet by a sign of a Pillar of Fire, to let the people see that it wasn't just this man walking along here, that it was God right above him, He was the One that was leading the way. God cares for people who cares. God cares for those who care for Him. So He vindicated this man and proved that he was God's servant, by sending them a Pillar of Fire to lead them to the very land. And they knowed as long as this sign of this Fire, a Pillar of Cloud and Fire was following them… He said He "took not away the Pillar of Fire and Cloud." He was with them for years and years in the wilderness, forty years. Is that right? That Pillar of Fire led them! We're in our thirty-third year, leaving seven years longer it would type the same. All right, a Pillar of Fire led them. He cared for them. And He cared so much for them till He just let them know that—that it wasn't some scientific thing, it wasn't some slip-up, but He vindicated the Message, proving It.
E-133 El aşa s-a îngrijit chiar de o femeie care era o străină, nu o Israelită. Ea nu aparţinea grupului, ci ea era una din afară, Prezbiteriană, Metodistă, sau ceva, ea era pe partea cealaltă. Dar când ea a auzit! Numele ei era Rahab, ea trăia... ea era o curvă. Dar când a auzit ea cum Dumnezeu era într-un Stâlp de Foc şi îi călăuzea, ea a zis să... a strigat către Dumnezeu, şi ea a arătat milă la spionii care au venit să cerceteze ţara. Şi pentru că el s-a îngrijit de ea şi familia ei, Dumnezeu s-a îngrijit de ea. Într-atât încât această curvă care şi-ar da viaţa la Cristos, pentru Cauză, pentru că ea a văzut semnul unui Dumnezeu Supranatural, şi ea şi-a slujit dumnezeii ei chiar în propria ei denominaţiune. Dar când ea a văzut acest mare semn Supranatural, ea a strigat şi a cerut după milă, şi după milă pentru familia ei, şi Dumnezeu aşa s-a îngrijit de ea încât întreaga cetate căzută jos, una peste cealaltă, dar acolo nu era nici o piatră mutată de pe casa ei. El ia seama! Deşi ea fiind o străină, ea nu era în grup la timpul acela, dar El a luat seama. El întotdeauna ia seama.
El a luat seama la Ilie când el, şi el singur, a luat seama la Dumnezeu.
E-133 He so cared even for a woman that was an outsider, not an Israelite. She didn't belong to the group, but she was an outsider, Presbyterian, Methodist, or something, she was on the other side. But when she heard! Her name was Rahab, she was living… she was a harlot. But when she heard how God was in a Pillar of Fire and was leading them, she said let… called out to God, and she showed mercy to the spies that had come to look out the land. And because she cared for her and her people, God cared for her. Insomuch till this harlot that would give her life to Christ, to the Cause, because she had seen the sign of a Supernatural God, and she served her gods right in her own denomination. But when she seen this great Supernatural sign, she cried out and asked for mercy, and for mercy for her family, and God so cared for her that the whole city lapped down, one on top of the other, but there wasn't one rock moved on her house. He cares! Though her be an outsider, she wasn't in the group at that time, but He cared. He always cares.
He cared for Elijah when he, and he alone, cared for God.
E-134 Aleluia! Aceea este unde se ajunge. "Aruncaţi îngrijorările voastre asupra Lui, căci El se îngrijeşte de voi." Petru, vorbind către bătrânii aleşi, bătrânii şi aceia în biserică, el a zis, "Puneţi-vă grijile asupra Lui, pentru că El îngrijeşte de voi. Puneţi totul acolo, pentru că voi sunteţi curaţi înaintea lui Dumnezeu. Voi-voi umblaţi ca slujitori ai lui Dumnezeu."
E-134 Hallelujah! That's where it comes to. "Cast your cares upon Him, for He careth for you." Peter, speaking to the elect elders, the elders and them in the church, he said, "Put your cares on Him, because He cares for you. Put everything there, because you're clean before God. You're—you're walking as servants of God."
E-135 Dumnezeu a luat seama la Ilie pentru că Ilie a luat seama la Dumnezeu. Toţi ceilalţi predicatori au pierdut viziunea din ziua aceea, au pierdut voia lui Dumnezeu şi dragostea Cuvântului Lui, şi ei toţi au mers modern. Dar nu contează cât de modern i-a avut Izabela, prima doamnă a ţării, nu contează cât de mult le-a lăsat ceilalţi predicatori pe femei să acţioneze şi să facă. Ilie a strigat împotriva acesteia, în Numele Domnului. Lui i-a păsat de ce a spus Dumnezeu, şi lui Dumnezeu i-a păsat de ce a spus Ilie atunci, pentru că el a spus Cuvântul Domnului. Dumnezeu ia seama când voi luaţi seama, dar voi trebuie să luaţi seama mai întâi. Da.
E-135 God cared for Elijah because Elijah cared for God. All the other preachers had lost the vision of that day, had lost the will of God and the love of His Word, and it all went modern. But no matter how modern Jezebel had them, the first lady of the land, no matter how much them other preachers let them women act and do. Elijah called out against it, in the Name of the Lord. He cared for what God said, and God cared for what Elijah said then, 'cause he said the Word of the Lord. God cares when you care, but you got to care first. Yeah.
E-136 Observaţi, El s-a îngrijit când El l-a chemat pe Ilie, prin Cuvântul Lui, afară de printre denominaţiuni. Se părea că el ar fi trebuit să moară de foame, căci acolo nu ar fi nici o zeciuială sau ofertă să vină la el. Dar El aşa s-a îngrijit de Ilie, El nu l-a lăsat să înfometeze în decursul acelui timp când el se supunea Cuvântului lui Dumnezeu. El a poruncit corbilor să-l hrănească. El s-a îngrijit de Ilie pentru că lui Ilie i-a păsat de El, şi El este Cuvântul.
E-136 Notice, He cared when He called Elijah, by His Word, off from amongst the denominations. Looked like he'd have to starve to death, 'cause there'd be no tithe and offerings coming to him. But He so cared for Elijah, He didn't let him starve during the time he was obeying the Word of God. He commanded the ravens to feed him. He cared for Elijah because Elijah cared for Him, and He is the Word.
E-137 El a luat seama la Daniel când lui Daniel i-a păsat suficient de Cuvântul lui Dumnezeu să se roage sincer. Nu contează ce a spus regele, "Eu nu mai vreau să se facă nimic din aceea," Ilie doar a deschis obloanele şi a privit înspre Ierusalim şi s-a rugat. Lui Ilie i-a păsat de Dumnezeu, şi-şi Dumnezeu s-a îngrijit de Ilie. Lui Daniel i-a păsat de Cuvântul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu s-a îngrijit de Ilie. El a trimis un Stâlp de Foc care l-a speriat jos de pe el pe leul acela şi a stat acolo jos toată noaptea. Dumnezeu s-a îngrijit pentru că Daniel a luat seama. Da, domnule. S-a rugat sincer, ştiind că o să însemne să fie aruncat în groapa cu lei dacă el nu s-a supus poruncilor denominaţionale. Dar el a îngenunchiat jos lângă fereastră, fără să se teamă ce au spus oamenii. El a deschis ferestrele pentru că a fost o poruncă a lui Dumnezeu, şi el s-a rugat sincer şi cinstit la Dumnezeul lui în fiecare zi. Lui i-a păsat de Dumnezeu şi de poruncile Lui, şi Dumnezeu s-a întors în jur şi s-a îngrijit de Daniel şi porunca lui, poziţia lui. Lui Daniel i-a păsat de Dumnezeu şi Cuvântul Lui, şi Dumnezeu a luat seama la Daniel şi la poziţia lui pentru Cuvânt. El o va face de fiecare dată. Amin.
E-137 He cared for Daniel when Daniel cared for God's Word enough to pray sincerely. No matter what the king said, "I don't want no more of that done," Elijah just threw open the shutters and looked towards Jerusalem and prayed. Elijah cared for God, and—and God cared for Elijah. Daniel cared for God's Word, and God cared for Elijah. He sent a Pillar of Fire that scared that lion off of him and stayed down there all night long. God cared because Daniel cared. Yes, sir. Sincerely prayed, knowing that it going to mean throwed into the lions' den if he disobeyed the denominational orders. But he knelt down by the window, not fearing what man said. He threw open the windows because it was a commandment of God, and he prayed sincerely and honestly to his God every day. He cared for God and His commandment, and God turned around and cared for Daniel and his command, his stand. Daniel cared for God and His Word, and God cared for Daniel and his stand for the Word. He'll do it every time. Amen.
E-138 El s-a îngrijit de copiii Evrei când ei au respectat sincer şi au luat seama la credinţa care le-a fost dată odată, Cuvântul lui Dumnezeu. El aşa a luat seama la ei încât când ei au suflat trâmbiţa... Ei au avut o poruncă de la Dumnezeu, "Să nu vă aplecaţi înaintea nici unui dumnezeu păgân, vreo statuie. Să nu vă aplecaţi şi să nu vă închinaţi la ei." Aceea era porunca. Şi când ei au sunat trâmbiţa şi au zis "noi îi vom arunca în cuptor pe aceia care nu se apleacă," ei aşa au luat seama încât ei şi-au întors spatele către statuie. Aşa este. Dumnezeu aşa s-a îngrijit de ei, încât când a venit căldura, El a trimis pe al patrulea Om jos acolo în cuptorul încins şi i-a ţinut cu răcoare. El a luat seama pentru că ei au luat seama.
E-138 He cared for the Hebrew children when they respected sincerely and cared for the faith that was once delivered to them, the Word of God. He so cared for them till when they blowed the trumpet… They had a commandment from God, "Don't bow before any heathen god, any statues. Don't bow and don't worship them." That was the commandment. And when they sounded the trumpet and said "we'll throw into the furnace those who don't," they so cared till they turned their back upon the statue. That's right. God so cared for them, that when the heat come on, He sent the fourth Man down there in the fiery furnace and kept them cool. He cared because they cared.
E-139 Dacă voi vreţi să vă ţineţi de ceva crez, lui Dumnezeu nu-i pasă de ce faceţi voi. Dacă voi vreţi să faceţi aceea, El niciodată nu se va îngriji de voi, pentru că voi faceţi ce a spus omul. Dar dacă vă veţi ţine de Cuvântul lui Dumnezeu, mărturisirea voastră adevărată sinceră şi credeţi că Dumnezeu este un Vindecător, acelaşi ieri, azi, şi-n veci, El se va îngriji de voi.
E-139 If you want to hold onto some creed, God don't care what you do. If you want to do that, He'll never care for you, 'cause you're doing what man said. But if you'll hold to God's Word, your true sincere confession and believe God is a Healer, the same yesterday, today, and forever, He'll care for you.
E-140 El s-a îngrijit atunci, El s-a îngrijit de copiii Evrei, şi El le-a trimis pe al patrulea Om să-i izbăvească, care era Cristos. Noi ştim asta.
E-140 He cared then, He cared for the Hebrew children, and He sent them the fourth Man to deliver them, which was Christ. We know that.
E-141 Când leprosul a strigat, "Doamne!" Zece leproşi au ieşit şi au strigat sincer, "Doamne, ai milă de noi." Ei au avut destul să se îngrijească de propriile lor necesităţi, El avea o putere să se îngrijească de ei. El a luat seama la lepros pentru că leprosul a luat seama să-şi facă mărturisirea, chemându-L "Doamne!"
E-141 When the leper cried, "Lord!" Ten lepers come out and cried sincerely, "Lord, have mercy on us." They had enough to care for their own wants, He had a power to care for them. He cared for the leper because the leper cared to make their confession, call Him "Lord!"
E-142 El a luat seama, când sutaşul a luat seama suficient de sine să trimită după ajutor de la Isus. Când sutaşul a arătat prin credinţa lui, a denunţat idolii lui din Roma, şi a luat seama suficient (prin martor public) să trimită după El să vină să-i vindece fiul, Isus a luat seama suficient să meargă să-l vindece. El ia seama când luaţi voi seama. Voi trebuie să luaţi seama întâi, totuşi. El ia seama.
E-142 He cared, when the centurion cared enough about hisself to send for help from Jesus. When the centurion showed by his faith, denounced his idols of Rome, and cared enough (by public witness) to send for Him to come heal his son, Jesus cared enough to go heal him. He cares when you care. You got to care first, though. He cared.
E-143 El a luat seama când Iair a luat seama suficient despre Isus. El era un credincios secret. El a crezut că El era corect, dar din cauza poziţiei denominaţiunii lui el nu putea ieşi şi să o mărturisească, dar când fetiţa lui s-a îmbolnăvit şi a murit, Iair a ştiut, privind la moartea fiicei lui, sau să-şi exprime grija lui, el a luat seama suficient să-i denunţe pe necredincioşii care erau în jurul lui, şi şi-a pus pălăria lui mică de lucrător, şi a mers şi l-a găsit pe Isus. Când Iair a arătat că a luat seama, Isus i-a arătat că El a luat seama suficient să vină şi să o învieze din morţi. Aruncaţi-vă grijile asupra Lui, căci El ia seama! Nu contează ce este, El ia seama!
E-143 He cared when Jairus cared enough about Jesus. He was a secret believer. He believed He was right, but because of his denominational stand he couldn't come out and confess it, but when his little daughter got sick and died, Jairus knowed, looking at the death of his daughter, or to express his care, he cared enough to denounce the unbelievers that was around him, and put on his little ministerial hat, and went and found Jesus. When Jairus showed he cared, Jesus showed He cared enough to come and raise her up from the dead. Cast your cares on Him, for He cares! No matter what it is, He careth!
E-144 El a luat seama suficient când acolo nu era nici măcar o poruncă aşa, acolo nimic nu s-a spus aşa, El niciodată nu a făcut menţiune despre aceasta, dar El a luat seama pentru că femeia mică nu a putut să ajungă în rândul de rugăciune, şi ea a zis, "Dacă aş putea să-i ating marginea îmbrăcămintei Lui, eu Îl cred." El a luat seama la credinţa ei în aceea, într-atât încât El s-a întors şi a chemat-o în audienţă, şi i-a spus că credinţa ei a făcut-o bine. El a luat seama pentru că femeia a luat seama.
E-144 He cared enough when there was not even a commandment so, there was nothing said so, He had never made mention of it, but He cared because the little woman couldn't get in the prayer line, and she said, "If I could touch the border of His garment, I believe Him." He cared for her faith in that, insomuch that He turned and called her out in the audience, and told her her faith had made her well. He cared because the woman cared.
E-145 El a luat seama când nevroticul numit Legiune a luat seama suficient, sub opoziţie, să se zvârcolească afară de sub acele pietre de morminte de draci şi să meargă afară să întâlnească pe Isus, şi să se arunce prosternat. Când, Legiune! Dracii aceia niciodată nu ar fi venit dacă Legiune nu şi-ar fi presat calea acolo afară să-L întâlnească. Şi când el a luat seama suficient să facă acel efort, acea poziţie în credinţa lui, Isus a luat seama suficient să scoată afară această legiune de draci din el, şi starea lui nevrotică s-a dus. El ia seama când voi luaţi seama. Da, domnule. El ia seama când voi luaţi seama.
E-145 He cared when the neurotic called Legion cared enough, under opposition, to wiggle out from under those tombstones of devils and go out to meet Jesus, and throw hisself prostrate. When, Legion! Them devils would have never come if Legion hadn't have pushed his way out there to meet Him. And when he cared enough to make that effort, that stand in his belief, Jesus cared enough to cast out this legion of devils from him, and his neurotic condition was gone. He cared when you care. Yes, sir. He cares when you care.
E-146 Acum, când omul orb a strigat la poarta Ierihonului, "O Isuse!" Fiind un Iudeu, Ortodox, cu poziţie bună în sinagogă. Dar când el a zis, "Ce-i zarva aceea care trece?"
Ei au zis, "Isus din Nazaret trece, un Profet."
E-146 Now, when the blind man cried at the Jericho gate, "O Jesus!" Being a Jew, Orthodox, good standing in the synagogue. But when he said, "What's that noise goes by?"
They said, "Jesus of Nazareth passes, a Prophet."
E-147 A zis, "Isuse, Tu Fiul lui David!" O, ce mustrare era aceea pentru păstorul şi preoţii lui care stăteau aproape. Dar lui nu i-a păsat ce a zis păstorul, preotul, sau nimic altceva, el era interesat! Şi el a dorit destul să-şi primească vederea, aşa că el a strigat! Şi când omul acela orb era gata, şi a dorit suficient să strige, Isus a luat seama suficient să-l vindece. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci! El ia seama când luaţi voi seama, dar voi trebuie să luaţi seama mai întâi. Voi trebuie să dovediţi că luaţi seama.
E-147 Said, "Jesus, Thou Son of David!" Oh, what a rebuke that was to his pastor and priests that stood by. But he didn't care what pastor, priest, or nothing else said, he was interested! And he cared enough to get his sight, so he called out! And when that blind man was ready, and cared enough to call out, Jesus cared enough to heal him. He's the same yesterday, today, and forever! He cares when you care, but you got to care first. You got to prove that you care.
E-148 El a luat seama aşa de mult până când o femeie, trăind cu şase bărbaţi, a identificat şi a ştiut şi a recunoscut semnul Lui Mesianic de discernământ, El a luat seama suficient până când El i-a iertat fiecare păcat şi i-a dat ape după care ea nu a venit acolo să scoată, pentru că ea a recunoscut. Ea a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un profet," când El i-a spus ce era greşit cu ea. Şi ei, ea aştepta pentru ziua aceea să vină, numai că ea a fost toată în grup de biserică, ea nu avea o şansă să o facă. Dar când ea a văzut un Om Care putea să-i spună care era necazul cu ea, ea a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Eu ştiu când vine Mesia El va face aceste lucruri."
El a zis, "Eu sunt Acela."
E-148 He cared so much till when a woman, living with six men, identified and knowed and recognized His Messiahic sign of discernment, He cared enough till He forgive every sin and give her waters that she didn't come there to draw, because she recognized. She said, "Sir, I perceive that You are a prophet," when He told her what was wrong with her. And they, she was looking for that day to come, only she had been all church grouped, she didn't have a chance to do it. But when she seen a Man Who could tell her what was wrong with her, she said, "Sir, I perceive that Thou art a prophet. I know when the Messiah cometh He'll do these things."
He said, "I am He."
E-149 Aceea era suficient! Ea a luat seama. Ea şi-a lăsat vasul de apă, şi a mers în cetate, şi a zis, "Veniţi să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile ce le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?" Ea era ceva ca Rahab, ea a luat seama până când a alarmat întreaga cetate. Ea a luat seama pentru că ceva s-a făcut, Scriptura adeverită a fost adusă la împlinire şi a făcut absolut sigur, şi ea a luat seama! Ei nu i-a păsat ce au spus bărbaţii sau ce a spus altcineva; ea L-a văzut, ea a fost acolo când s-a întâmplat. Ea a luat seama. Şi ea s-a îngrijit pentru poporul ei încât le-a spus la fiecare din ei, şi a cauzat ca întreaga cetate să creadă în Isus Cristos. Ea a luat seama, şi El a luat seama. Cu certitudine, El a luat.
E-149 That's enough! She cared. She left her waterpot, and into the city she went, and she said, "Come see a Man Who's told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?" She was something like Rahab, she cared until she alarmed the whole city. She cared because something had been done, the vindicated Scripture had been brought to pass and made positive sure, and she cared! She didn't care what the men said or somebody else said; she seen It, she was there when it happened. She cared. And she cared for her people till she told every one of them, and it caused the whole city to believe on Jesus Christ. She cared, and He cared. Certainly, He did.
E-150 Isus a luat seama suficient ca Mesajul de astăzi să aducă aceleaşi lucruri la împlinire cum El a zis, până când El a murit şi a înviat din nou ca să le trimită prin Duhul Sfânt, Mângâietorul, să arate slujba Lui astăzi că El încă este viu. El a luat seama suficient. Nu o să luăm noi seama? Acela-i lucru, nu o să luăm noi seama? El a murit pentru această slujbă. El a murit pentru ca Duhul Sfânt să poată să fie aici în această zi să arate aceste lucruri. El a luat seama pentru voi. El a luat seama să-L aducă aici. El a luat seama să facă declaraţia. El a luat seama pentru că El va iubit. El a luat seama suficient să o facă, să trimită pe Duhul Sfânt la aceasta, să facă această slujbă astăzi.
E-150 Jesus cared enough for the Message of today to bring these same things to pass as He said, till He died and rose again to send them by the Holy Spirit, the Comforter, to show His ministry today that He's still alive. He cared enough. Won't we care? That's the thing, won't we care? He died for this ministry. He died in order that the Holy Spirit could be here in this day to show these things. He cared for you. He cared to bring It here. He cared to make the statement. He cared because He loved you. He cared enough to do it, to send the Holy Spirit to this, make this ministry today.
E-151 Asta-i cum El a dovedit că El a luat seama în ziua aceea, pentru că El a venit să adeverească ce a zis Dumnezeu că El va fi. Acela-i motivul că femeia L-a recunoscut. Ea a zis, "Eu ştiu când vine Mesia, El este un Profet. Când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri." Vedeţi, El a luat seama suficient despre Cuvântul lui Dumnezeu să-L dovedească pentru ea. Amin.
E-151 That's how He proved He cared in that day, because He come to vindicate what God said He would be. That's the reason the woman recognized Him. She said, "I know when Messiah cometh, He's a Prophet. When Messiah cometh, He'll tell us these things." See, He cared enough about the Word of God to vindicate It to her. Amen.
E-152 Acum El a trimis pe Duhul Sfânt, ca în această zi de concepţie intelectuală, ca El să poată prin Acelaşi Duh Sfânt să dovedească prin noi că El încă este Mesia, să o dovedească în acelaşi fel. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Acum întrebarea este, luaţi voi seama? Ce gândiţi voi despre aceasta? El este aici. Aceasta s-a dovedit iarăşi şi iarăşi. Vă daţi voi seama suficient să o credeţi? Vă daţi seama suficient să vă mărturisiţi păcatele, că sunteţi greşiţi? Mărturisiţi-vă necredinţa şi acceptaţi-l. Luaţi seama suficient să-l acceptaţi? El a luat seama suficient să moară şi să învieze din nou, să vi-l aducă la voi. Luaţi voi seama suficient să-l acceptaţi. Eu cred că acesta-i dovedit peste tot, de la timpul lui Noe, în urmă de tot de la Geneza până peste tot. Noi nu avem timp să ajungem la toată aceasta. Dar voi vedeţi că El ia seama, şi El a murit ca voi să puteţi lua seama, ca voi să puteţi avea o cale. Şi El a adus calea aceea. El a spus exact ce ar face calea aceea, ar face, şi acum aici este El astăzi arătând că acesta-i Adevărul. Acum, în acest ceas rău în care noi trăim, luaţi voi seama suficient privitor la acesta, să-l credeţi, cu toată inima voastră?
E-152 Now He sent the Holy Ghost, that in this day of intellectual conception, that He might by the same Holy Spirit prove through us that He's still the Messiah, prove it in the same way. He's the same yesterday, today, and forever. Now the question is, do you care? What do you think about it? It's here. It's been proven over and over. Do you care enough to believe it? Do you care enough to confess your sins, that you're wrong? Confess your unbelief and accept it. Do you care enough to accept it? He cared enough to die and rise again, to bring it to you. Do you care enough to accept it? I think it's proven all through, from Noah's time, all the way back from Genesis all the way through. We ain't got time to get to it all. But you see that He cares, and He died that you might care, that you might have a way. And He's brought that way. He said exactly what that way would done, would do, and now here He is today showing it's the Truth. Now, in this evil hour that we're living in, do you care enough about it, to, with all your heart, believe it?
E-153 Dacă voi atingeţi un rând de rugăciune sau orice este aceasta, aceea nu este, luaţi voi seama? Aruncaţi grijile voastre asupra Lui, El se îngrijeşte de voi. Fiţi sinceri privitor la aceasta. Voi luaţi seama suficient să fiţi sinceri, căci El a dovedit prin Cuvântul Lui adeverit că El ia seama. El a promis să-L trimită, El a făcut-o! El a promis în Cuvânt, iată-L aici! El ia seama, acum ce faceţi voi? Aceasta-i, voi ar trebui să luaţi seama, atunci.
E-153 Whether you strike a prayer line or whatever it is, that isn't it, do you care? Cast your cares upon Him, He cares for you. Be sincere about it. You care enough to be sincere, for He has proven by His a-vindicated Word that He cares. He promised to send It, He's done it! He promised in the Word, here It is! He cares, now what about you? It's, you ought to care, next.
E-154 El a luat seama suficient, El a luat seama suficient să biruiască fiecare vrăjmaş pentru voi, că tot ce aveţi voi de făcut este să fiţi sinceri şi să-l credeţi. El a biruit moartea. Moartea nu-i nimic pentru mine să biruiesc, ea este deja biruită. Boala nu este ca eu să o biruiesc, ea nu este ca Cristos să o biruiască, ea este deja biruită. Eu doar trebuie să iau seama suficient să o cred. Vă temeţi voi de ce va spus altcineva? Vă temeţi voi de diagnosticul doctorului? Vă este teamă de ce vă va spune biserica? Vă este teamă să staţi acolo faţă în faţă, cu Diavolul? Ziceţi, "Mi-am mărturisit păcatele, am pus totul la o parte. Eu am crezut fiecare Cuvânt. Iată-mă aici, Doamne. Crează în mine o luare de seamă. Eu... Tu ai luat seama pentru mine, eu iau seama pentru Tine."
E-154 He cared enough, He cared enough to conquer every enemy for you, that all you have to do is to be sincere and believe it. He conquered death. Death ain't nothing for me to conquer; it's already conquered. Sickness ain't for me to conquer; it ain't for Christ to conquer; it's already conquered. I just have to care enough to believe it. Are you afraid of what somebody else has told you? Are you afraid of the doctor's diagnosis? Are you afraid of what the church will say to you? Are you afraid to stand there toe-to-toe, to the devil? Say, "I've confessed my sins, I've laid aside everything. I've believed every Word. Here I am, Lord. Create in me a care. I… You cared for me, I care for You."
E-155 Mă gândesc la acea cântare veche graţioasă, "El ia seama la tine. Prin zi însorită sau umbre, El ia seama la tine."
Să ne aplecăm capetele acum, noi doar nu putem să mergem mai departe.
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
Să o cântăm către El, cu capetele noastre aplecate, şi inima noastră.
El ia seama la...
Să ne uităm la tot ce El a făcut.
El ia seama la tine,
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
El ia seama...
Acum, dacă voi luaţi seama, ridicaţi-vă mâna în timp ce cântaţi asta.
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
E-155 I think of that gracious old song, "He careth for you. Through sunshines or shadows, He cares for you."
Let's bow our heads now, we just can't go any farther.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
Let's sing it to Him, with our heads bowed, and our heart.
He careth for…
Let's look what all He's done.
He careth for you,
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
He care…
Now, if you care, raise up your hand while you sing that.
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-156 Tată Ceresc, la timpul acesta în ceasul târziu al zilei, noi facem mărturisire din adâncul inimii noastre, că noi ştim prin Cuvânt acum că Tu întotdeauna Te-ai îngrijit de ai Tăi. Dar necazul e, Doamne, luăm noi seama? Vrem noi doar să obţinem o educaţie, să zicem, "Păi, eu am o diplomă de doctor, sau-sau LL.D."? Aceea-i a cunoaşte Prescripţia, aceea nu este a-L lua.
E-156 Heavenly Father, at this time in the late hour of the day, we are making confession from the depths of our heart, that we know by the Word now that You've always cared for Your Own. But the trouble, Lord, do we care? Do we just want to get an education, say, "Well, I've got a doctor's degree, or—or LL.D."? That's knowing the Prescription, that isn't taking It.
E-157 Dumnezeule, mă rog astăzi ca fiecare din noi să ia întristările lui Cristos în propria noastră inimă, să luăm suferinţa Lui asupra noastră, să ne dăm seama că şi noi trebuie să suferim ocara Numelui Lui, că noi trebuie să suferim. Şi fie ca noi să fim ca ucenicii din vechime, să ne reîntoarcem, bucurându-ne că am fost socotiţi privilegiaţi să purtăm ocara Numelui Lui. Acordă aceasta, Tată.
E-157 God, I pray today that each one of us will take the sorrows of Christ into our own heart, take His suffering upon us, to realize that we must suffer also the reproach of His Name, that we must suffer. And may we be like the disciples of old, return, rejoicing that we have been counted privileged to bear the reproach of His Name. Grant it, Father.
E-158 Eu o să mă rog pentru bolnavi, Doamne, punând mâinile peste ei. Ei îşi au mâinile sus, mulţi din ei, şi pentru mulţi urmează să se facă rugăciune, şi ţin cartonaşe de rugăciune. Şi sunt unii înăuntru aici care nu au ajuns înăuntru la timp pentru cartonaşele de rugăciune, dar ei-ei-ei o să creadă, Doamne. Ei îşi puteau ridica mâinile, mi se pare, mie, întreaga adunare. Mulţi dintre ei sunt bolnavi. Aici sunt aceste batiste aşezate aici, simţind Prezenţa Ta Divină prin Cuvântul uns, vindecă-i, Doamne. Admite ca cererea lor să fie răspunsă.
E-158 I'm going to pray for the sick, Lord, laying hands upon them. They've got their hands up, many of them, and many is going to be prayed for, and holding prayer cards. And some is in here that didn't get in in time for the prayer cards, but they're—they're—they're going to believe, Lord. They could put up their hands, looked like, to me, the whole congregation. Many of them are sick. Here's these handkerchiefs laying here, feeling Your Divine Presence by the anointed Word, heal them, Lord. Grant that their request will be answered.
E-159 Iar acum de la batiste, către audienţă, la fiinţele umane care şed acolo afară suferind. O, Prezenţa Domnului, lasă Aceasta să vină, Tată, şi vindecă-i pe toţi. Vrei Tu, în dimineaţa aceasta în har Divin, când noi mărturisim, Doamne? Eu slujitorul Tău, eu mărturisesc o neputinţă. Eu nici măcar nu am un singur lucru, Doamne, care să-l pot prezenta la Tine ca un merit. Noi suntem nevrednici. Nici unul din noi nu poate face asta, Doamne. Noi nu suntem vrednici pentru lucrurile care urmează să le cerem. Dar, Doamne, noi ştim că Isus a plecat, sus în Slavă, şi acolo pregăteşte un loc să vină să ne primească la Sine. Şi El ne-a spus că El ne va trimite un Mângâietor, care va fi Duhul Sfânt, şi El va face lucrarea Lui şi va rămâne cu noi pentru totdeauna.
E-159 And now from the handkerchiefs, to the audience, to human beings who are sitting out there suffering. Oh, the Presence of the Lord, let It come, Father, and heal them all. Will You, this morning in Divine grace, when we confess, Lord? I Your servant, I confess an inability. I don't even have one thing, Lord, that I can present to You as a merit. We're unworthy. None of us can do that, Lord. We're not worthy for the things that we're going to ask for. But, Lord, we know that Jesus went away, up into Glory, and there preparing a place to come and receive us unto Himself. And He told us that He would send us a Comforter, which would be the Holy Spirit, and He would do His work and would abide with us forever.
E-160 O Duh Sfânt, Duh al lui Dumnezeu, vino din nou în dimineaţa aceasta asupra noastră, şi adevereşte Prezenţa Ta, Doamne, în acelaşi fel cum Tu ai făcut când Tu ai umblat aici pe pământ, ca această audienţă să poată să ştie că Tu eşti aici în aceste zile din urmă să adevereşti Cuvântul Tău, şi să dovedeşti că "cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea Fiului omului." Doamne, aceasta-i pentru onoarea şi slava Ta noi cerem aceasta, aşa cum noi ne predăm Ţie cu mărturisirea noastră. Curăţeşte-ne prin Sângele Tău, Doamne. Spală-ne prin apa Cuvântului, şi curăţeşte-ne în Sânge. Şi prezintă-ne, Doamne, ca "exemple," aşa cum a spus Petru în citirea textului în dimineaţa aceasta, către lumea necredincioasă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-160 O Holy Spirit, Spirit of God, come afresh this morning upon us, and a-vindicate Your Presence, Lord, in the same manner that You did when You walked here on earth, that this audience might know that You are here in these last days to vindicate Your Word, and to prove that "as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of man." Lord, it's to Your honor and glory we ask this, as we submit ourselves to You with our confession. Cleanse us by Thy Blood, Lord. Wash us by the water of the Word, and cleanse us in the Blood. And present us, Lord, as "examples," as Peter said in the text reading this morning, to the unbelieving world. For we ask it in Jesus Christ's Name. Amen.
E-161 Eu am să-i cer surorii acum cu... şi pianul, doar un moment. Noi am putea fi un picuţ târziu în seara aceasta, dar, o, eu nu ajung să vin prea des. Doar aveţi răbdare cu noi, doar, vrea fiecare doar să stea pentru câteva minute acum, noi o să ne rugăm pentru fiecare. Billy, Billy Paul, unde este-este el aici? Unde ai dat tu, tu ai împărţit cartonaşe de rugăciune? Care a fost? B, unu la o sută. Să luăm doar câteva din B-uri şi să vedem dacă El ne va da discernământul. Cum este aceea? Să vedem dacă El este aici cu noi. Doar Îi cerem, voi credeţi că El o va face? Eu am predicat şi eu-eu am fost uns, dar acum eu deja am predicat din acesta, voi vedeţi.
E-161 I'm going to ask the sister now with the… and the piano, just a moment. We may be a teeny bit late today, but, oh, I don't get to come too often. Just have patience with us, just, will everybody just stay for a few minutes now, we're going to pray for everyone. Billy, Billy Paul, where is—is he here? Where did you give, you give out prayer cards? What was it? B, one to a hundred. Let's just take a few of the B's and see if He'll give us the discernment. How's that? See if He's here with us. Just ask Him, you believe He'll do it? I've preached and I—I was anointed, but now I've done preached away from it, you see.
E-162 Şi să-i avem pe oameni să se ridice. Păi, noi ne vom ruga pentru ei toţi, oricum, doar începem de la numărul unu. Cine are B, numărul unu? Să se ridice, care are cartonaş de rugăciune. Nu, eu doar îi voi aduce chiar în jur aici, ei vin afară pe acest interval şi vin jos. Lăsaţi B, numărul unu, cine îl are, cartonaşul de rugăciune numărul unu? Voi vreţi să spuneţi că nu este în clădire? În regulă, noi vom începe... O, îmi pare rău, doamnă. Bine, în regulă. B, numărul doi, atunci dacă noi am început deja de la unu. Lăsaţi B, numărul doi. Cine îl are, vreţi să vă ridicaţi mâna sus în felul acesta aşa ca noi să o putem vedea? Vino aici, doamnă, chiar aici. Trei, cine are trei? Acum să ne punem rândul până jos de tot la perete, ne mişcăm, sau înapoi pe acolo pe undeva. Deci, în regulă, cartonaşul de rugăciune numărul trei, cine va veni? Este aceasta doamna care vine aici? Eu nu ţi-am văzut mâna, scuză-mă, soră. Numărul patru, cine are cartonaşul de rugăciune numărul patru? Vreţi să vă ridicaţi mâna aşa ca să pot vedea cine sunteţi? Bărbatul în spate acolo, fratele de culoare, vrei să vii chiar aici, domnule, numărul patru. Numărul cinci, cine are numărul cinci? Domnul înapoi acolo, vrei să vii aici dacă tu-tu vrei? Numărul şase, cine are cartonaşul de rugăciune şase, vreţi să vă ridicaţi mâna? Pe aici, în regulă, şase, domnule. Şapte. Acum, aceasta vă va face doar să vă ţină de la a vă îngrămădi înăuntru. Şapte, în regulă, vino drept jos aici, şapte. Acum numărul opt, doar cum voi sunteţi... Vrei să vii, domnule? Numărul nouă. În regulă, domnule. Numărul zece. În regulă, băieţele.
E-162 And let's have the people to stand up. Well, we're going to pray for all of them, anyhow, just start from number one. Who has B, number one? Stand up, who has prayer card. No, I'm just going to bring them right around here, they come out this aisle and come down. Let B, number one, who has it, prayer card number one? You mean it's not in the building? All right, we'll start… Oh, I'm sorry, lady. Okay, all right. B, number two, then if we're already started from one. Let B, number two. Who has it, will you raise your hand up like that so we can see it? Come here, lady, right here. Three, who has three? Now lets get our line all the way down the wall, we move, or back that way somewhere. So, all right, prayer card number three, who will come? Is this the lady coming here? I didn't see your hand, excuse me, sister. Number four, who has prayer card number four? Will you raise your hand so I can see who you are? The man back there, the colored brother, would you come right here, sir, number four. Number five, who has number five? The gentlemen back there, would you come here if you—you will? Number six, who has prayer card six, would you raise your hand? Over here, all right, six, sir. Seven. Now, this will cause you to keep from just crowding in. Seven, all right, come right down here, seven. Now number eight, just as you're… Would you come, sir? Number nine. All right, sir. Number ten. All right, little boy.
E-163 În timp ce ne gândim la aceea, cel mai dulce lucru; când am venit înăuntru, un băiat mic, doar aproape că mă omoară să mă gândesc la aceasta. Un băiat mic a stat acolo cu un timp în urmă, el a zis, "Frate Branham, vei face tu ceva pentru mine?" Doar cam de mărimea acestui băieţel aici.
Am zis, "Ce este, fiule?"
E-163 While we're thinking of that, the sweetest thing; when I come in, a little boys, just nearly kills me to think about it. A little boy stood there a while ago, he said, "Brother Branham, will you do something for me?' Just about the size of this little lad.
I said, "What is it, son?"
E-164 El a zis, "Roagă-te pentru mama mea." A zis, "Ea doar ia Numele lui Dumnezeu în deşert, şi ea doar are o viaţă aşa de îngrozitoare."
Am zis, "Unde locuieşti tu? Aici în oraş?"
A zis, "Da, domnule."
E-164 He said, "Pray for my mother." Said, "She just takes God's Name in vain, and she just has such an awful life."
I said, "Where do you live? Here in the city?"
Said, "Yes, sir."
E-165 El a vrut ca mămica lui să fie o femeie bună. Şi, nu-i de mirare, că Isaia a zis "un copil îi va călăuzi."
E-165 He wanted his mommy to be a good woman. And, no wonder, Isaiah said "a child shall lead them."
E-166 Numărul zece număr, nu este numărul zece? În regulă, numărul unsprezece. În regulă, numărul doisprezece, numărul doisprezece. În regulă, numărul treisprezece, patrusprezece. În regulă, cincisprezece. Cincisprezece, eu nu l-am văzut, numărul cincisprezece. Şaisprezece. În regulă, vino roata pe acolo, domnule, dacă tu vrei, şaisprezece. Şaptesprezece, optsprezece. Optsprezece, eu nu l-am văzut. În regulă, doamnă, sau soră, optsprezece. În regulă, acum mergi pe acolo, doamnă, dacă tu vrei, mergi afară pe acolo. Acum priviţi, cum rândul de rugăciune, asta-i suficient din ei să stea la un timp.
E-166 Number ten number, is it not number ten? All right, number eleven. All right, number twelve, number twelve. All right, number thirteen, fourteen. All right, fifteen. Fifteen, I didn't see it, number fifteen. Sixteen. All right, come around that way, sir, if you will, sixteen. Seventeen, eighteen. Eighteen, I didn't see it. All right, lady, or sister, eighteen. All right, now go that way, lady, if you will, go out that way. Now look, as the prayer line, that's enough for them to stand at one time.
E-167 Aşa cum rândul de rugăciune începe să se micşoreze, vedeţi, atunci lăsaţi ca Billy Paul sau unul din ei aici de la platformă... Fratele Neville, Fratele Neville, lăsaţi pe Fratele Neville după o vreme, când voi îi vedeţi... Acum, când voi vedeţi pe Fratele Neville că vede rândul de rugăciune ajungând... el vă face semn aşa, căci eu mă voi ruga pentru Duhul Sfânt...
E-167 As the prayer line begins to dwindle, see, then let Billy Paul or some of them here from the platform… Brother Neville, Brother Neville, let Brother Neville after while, when you see them… Now, when you see Brother Neville sees the prayer line getting… he'll motion like that, 'cause I'm going to pray for the Holy Spirit…
E-168 Acum, acest om, tu ai un cartonaş de rugăciune, în scaunul pe rotile, domnule? El-el-el îşi are cartonaşul lui de rugăciune. În regulă, acum voi îl puteţi duce chiar în rândul de rugăciune. Acum, este altcineva care-care-care e aici, care nu vă puteţi ridica? Cineva să-i ajute dacă ei... Când timpul lor-lor vine, vedeţi. Acum, voi doar gândiţi, începeţi unde am rămas eu acolo pe la optsprezece sau douăzeci, pe undeva pe acolo, atunci voi începeţi douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, voi vă ştiţi locul aşa cum veniţi înăuntru.
E-168 Now, this man, you got a prayer card, in the wheelchair, sir? He—he—he had his prayer card. All right, now you can take him right into the prayer line. Now, is anybody else that—that—that's here, that you can't get up? Somebody help them if they… when their—their time comes, see. Now, you just think, start where I left off there about eighteen or twenty, somewhere along there, then you start twenty-one, twenty-two, you know your place as you come in.
E-169 Acum luaţi voi seama? Credeţi voi că El ia seama întotdeauna? Credeţi voi că El ia seama acum? Dacă-dacă El¬dacă El odată a luat seama, El întotdeauna va lua seama. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Da!" – Ed.] Acum eu vreau ca toţi doar să fiţi foarte reverenţioşi, păstraţi-vă locul şi rugaţi¬vă. Acum, voi în audienţă, de asemenea rugaţi-vă. Acum, cum a luat El seama? Pentru că El nu a mai putut să mai ia seama, şi nici un om sau nici un profet, nimeni altul nu poate să meargă dincolo de hotarele lucrării promise a lui Dumnezeu. Este asta corect? Acum, mie nu-mi pasă acum, voi aţi fi putut fi prin rânduri de rugăciune de o sută de ori, dar voi staţi acum şi voi care şedeţi, dacă există păcat în viaţa voastră, necredinţă, mărturisiţi-l chiar acum. Să nu îndrăzniţi să veniţi aici fără aceea. Dacă voi-voi aţi putea veni pe aici şi nu contează cât de mult a fost un om uns, şi va sta şi va pune mâinile peste voi, voi cu certitudine veţi omite aceasta o-o sută de mile dacă nu o credeţi. Voi trebuie să o credeţi. Voi trebuie să o mărturisiţi. Voi trebuie. Vedeţi, apoi dacă vă uitaţi aici, cum acolo-i... Eu sper că pricepeţi imaginea. Vedeţi? Este total imposibil ca Dumnezeu să nu-şi ţină Cuvântul Lui faţă de voi, dacă voi v-aţi ţinut cuvântul faţă de Dumnezeu. Vedeţi? Dacă voi într¬adevăr o credeţi, nu există nimic să poată să vă facă să vă îndoiţi. Timpul, spaţiul, nimic altceva nu vă poate face să vă îndoiţi. Voi să o credeţi. Voi o credeţi? [Adunarea zice, "Da! Amin!" – Ed.]
E-169 Now do you care? Do you believe He's always cared? Do you believe that He cares now? If—if He—if He once cared, He'll always care. You believe that? [Congregation says, "Yes!"—Ed.] Now I want everybody just to be real reverent, keep your place and pray. Now, you in the audience, pray too. Now, how did He care? Because He could not care any more, and no man or no prophet, no one else can go beyond the boundaries of God's promised work. Is that right? Now, I don't care now, you might have been through prayer lines a hundred times, but you standing now and you that's sitting, if there is sin in your life, unbelief, confess it right now. Don't dare to come in here without that. If you—you could come through here and no matter how much a man was anointed, and would stand and lay hands on you, you'll certainly miss it a—a hundred miles unless you believe it. You must believe it. You've got to confess it. You've got to. See, then if you look here, how there's… I hope you got the picture. See? It is totally impossible for God not to keep His Word to you, if you've kept your word to God. See? If you truly believe it, there's nothing can make you doubt it. Time, space, nothing else can make you doubt it. You believe it. Do you believe it? [Congregation says, "Yes! Amen!"—Ed.]
E-170 Acum, acum am să mă uit în jos în acest rând de rugăciune. Atât cât ştiu eu, numai dacă este acest om chiar aici, eu îl cunosc; şi eu cunosc pe acela, eu cunosc pe Gene Slaughter jos acolo, eu îl cunosc; afară de acela... Şi eu nu ştiu ce e-pentru ce stau ei acolo. Eu nu am nici o idee pentru ce sunt ei acolo. Dumnezeu ştie. Iar acum dacă voi toţi ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâinile, voi care staţi acolo. Acum, cât de mulţi din această audienţă ştiu că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâinile. Acum câţi sunt conştienţi că Isus Cristos ştie despre voi?
E-170 Now, now I'm going to look down this prayer line. So far as I know, unless it's this man right here, I know him; and I know that, I know Gene Slaughter down there, I know him; outside of that… and I don't know what's—what they're standing there for. I have no idea what they're there for. God does know. And now if you all know that I know nothing about you, raise up your hands, you standing there. Now, how many in this audience knows that I know nothing about you, raise up your hands. Now how many is conscious that Jesus Christ knows about you?
E-171 Şi câţi vor vrea să spună aceasta? Eu cred [Adunarea zice, "Eu cred" – Ed.] cu toată inima mea ["cu toată inima mea"] că Isus ["că Isus"] m-a vindecat ["m-a vindecat"] când El a fost răstignit ["când El a fost răstignit"] la Calvar ["la Calvar."]. Aşa este. Vedeţi? Acum, dacă El deja a făcut-o, atunci este credinţa voastră să o accepte. Acum, El ia seama suficient să o facă, luaţi voi seama suficient să puneţi la o parte fiecare îndoială, şi să o credeţi? Aruncaţi grijile voastre asupra Lui, căci El ia seama la voi.
E-171 And how many will be willing to say this? I believe [Congregation says, "I believe"—Ed.] with all my heart ["with all my heart"] that Jesus ["that Jesus"] healed me ["healed me"] when He was crucified ["when He was crucified"] at Calvary ["at Calvary."]. That's right. See? Now, if He has already done it, then it's your faith to accept it. Now, He cared enough to do it, do you care enough to lay aside every doubt, and believe it? Cast your cares on him, for He cares for you.
E-172 Acum, dacă voi sunteţi bolnavi, dacă sunteţi nenorociţi, eu am văzut, păi, voi ştiţi, zeci de mii de mii de ori de lucruri care le-a făcut Duhul Sfânt. Şi voi ştiţi asta; spastic, chiar până la a fi morţi.
E-172 Now, if you're sick, if you're afflicted, I have seen, well, you know, tens of thousands times thousands of things that the Holy Spirit has done. And you know that; spastic, even to being dead.
E-173 Un om a căzut mort chiar aici pe platformă, chiar aici înaintea noastră, cu vreo trei săptămâni în urmă. Soţia lui este o soră de caritate şezând aici. Şi omul a mers drept jos. El şede aici pe undeva. Aici e soţia lui şade aici acum, şi-şi aici este el sus aici pe undeva acum. Da, iată-l stând chiar aici. Ochii i-au mers în spate, s-a înnegrit în felul acela, chiar... a căzut, şi eu am mers jos. Ea l-a examinat, fără inimă, fără puls. Mi-am pus mâinile peste el (el era dus) şi doar am chemat după spiritul lui, în Numele lui Isus Cristos, şi el a înviat. Vedeţi? Vedeţi?
E-173 A man dropped dead right here on the platform, right here in front of us, about three weeks ago. His wife is a registered nurse sitting here. And the man went right down. He's sitting here somewhere. Here's his wife sitting here now, and—and here he is up here somewhere now. Yeah, here he's standing right here. Eyes went back, turned dark like that, right… fell, and I went down. She examined him, no heart, no pulse. I put my hands on him (he was gone) and just called for his spirit, in the Name of Jesus Christ, and he rose up. See? See?
E-174 Ce este aceasta? El este Învierea şi Viaţa. Nu eram eu. Acela era Mângâietorul care a acţionat, Duhul Sfânt făcând mijlocire pentru noi. Vedeţi? Noi L-am acceptat, acum depinde de El ca să facă mijlocire. Atunci cât de mult aş putea eu... Ar putea Dumnezeu să vă salveze împotriva voinţei voastre? Cu certitudine nu. El nu vă poate vindeca împotriva voinţei voastre. Voi trebuie să o credeţi.
E-174 What is it? He is the Resurrection and Life. Wasn't me. That was the Comforter that acted, the Holy Spirit making intercessions for us. See? We've accepted Him, now it's up to Him to make intercessions. Then how much could I… Could God save you against your will? Certainly not. He can't heal you against your will. You got to believe it.
E-175 Acum, ce ar fi aceasta, dacă-dacă El poate dovedi, dacă Dumnezeu mă va lăsa printr-un dar Divin să vă arăt că Isus Cristos este aici cu noi, că acest Mângâietor este Isus Cristos, El este Cuvântul. "La început era Cuvântul." Este aceea corect? "Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Şi Biblia a zis, în Evrei 4, că "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, un Discernător al gândurilor inimii." Este aceea corect? Şi aceea-i ce Isus a făcut să dovedească că El era Cuvântul uns, Mesia. O, vai! Nu vedeţi voi asta? Ce este Mesia? Acel uns. Unsul ce? Cuvântul uns! "Şi Cuvântul s-a făcut trup." El era acel Cuvânt uns! Tu vezi asta, Frate Vayle? Vezi, El este Cuvântul uns!
E-175 Now, what would be this, if—if He can prove, if God will let me by a Divine gift show you that Jesus Christ is here with us, that this Comforter is Jesus Christ, He's the Word. "In the beginning was the Word." Is that right? "The Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." And the Bible said, in Hebrews 4, that "The Word of God is sharper than a two-edged sword, a Discerner of the thoughts of the heart." Is that right? And that's what Jesus did to prove He was the anointed Word, Messiah. Oh, my! Don't you see that? What is Messiah? The anointed One. The anointed what? The anointed Word! "And the Word was made flesh." He was that anointed Word! You see that, Brother Vayle? See, He is the anointed Word!
E-176 Iar acum când voi vă predaţi la El, atunci El vă foloseşte dincolo de ceea ce ştiţi, dovedind că El încă este Cuvântul uns, un Discernător al gândurilor inimii. O, cum, cum se poate cineva îndoi? Doar credeţi. Să nu vă îndoiţi. Iar acum voi aşezaţi acolo afară, eu-eu ating acel subiect în dimineaţa aceasta. Când o femeie mică a luat seama că ea nu urma să ajungă în rândul de rugăciune, poate, dar ea a atins marginea îmbrăcămintei Lui şi El s-a întors în jur. Voi credeţi asta? Credeţi voi că aceasta se poate face iarăşi astăzi? Da. Acum, cum aţi atinge-o voi?
E-176 And now when you commit yourself to Him, then He uses you beyond what you know, proving He's still the anointed Word, a Discerner of the thoughts of the heart. Oh, how, how can anyone doubt? Just believe. Don't doubt. And now you sitting out there, I—I hit that subject this morning. When a little woman cared that she wasn't going to get in the prayer line, perhaps, but she touched the border of His garment and He turned around. Do you believe that? You believe it can be done again today? Yeah. Now, how would you touch it?
E-177 Biblia a spus că El este Marele Preot, chiar acum un Mare Preot, aşezat la mâna dreaptă a Majestăţii lui Dumnezeu, să facă mijlociri asupra mărturisirii noastre. Noi mărturisim că noi ţl credem, şi noi vrem să-l atingem pe Marele Preot. Şi noi Îl atingem, cum ar acţiona El? El este aici în forma Duhului Sfânt. Atunci El ar vorbi drept înapoi şi vă spune chiar exact. Este aceea corect? Acum voi credeţi asta şi doar staţi aşezaţi, păstraţi tăcerea, staţi reverenţios şi priviţi. Acum, dacă El doar o va face de cel puţin trei ori, aceea va fi suficient, nu-i aşa? De trei ori, dacă El o va face. Unu, doi, trei, dacă El o va face.
Cum o faceţi voi?
E-177 The Bible said He's the High Priest, right now a High Priest, sitting at the right hand of the Majesty of God, to make intercessions upon our confession. We confess we believe Him, and we want to touch the High Priest. And we touch Him, how would He act? He's here in the form of the Holy Ghost. Then He'd speak right back through and tell you just exactly. Is that right? Now you believe that and just keep seated, keep quiet, keep reverent and watch. Now, if He'll just do it at least three times, that'll be sufficient, won't it? Three times, if He'll do it. One, two, three, if He'll do it.
How do you do?
E-178 Acum, doar un moment în timp ce doar ne rugăm. Vedeţi, aceasta este, eu nu... Aceasta este ceva care este puţin diferit chiar acum; am predicat, iar atunci ne întoarcem la aceasta. Acum, eu nu am chemat pe Domnul pentru aceasta de multă vreme, dar Domnul Dumnezeu îmi cunoaşte inima, şi fie ca El să vă acorde cererea voastră. Şi eu o cred, că El o va face.
E-178 Now, just a moment while we just pray. See, this is, I don't… This is something that's a little different right now; been preaching, and then turn to this. Now, I haven't called on the Lord for this for a long time, but Lord God knows my heart, and may He grant your request. And I'm believing it, that He'll do it.
E-179 Acum, aici stă o femeie, noi suntem străini unul cu altul. Atât cât ştiu eu, eu nu am văzut-o în viaţa mea. Ea ar fi putut să stea în vreo audienţă pe undeva sau m-a cunoscut prin vreo literatură, dar Tatăl Ceresc ştie, din câte ştiu eu, eu nu mi-am pus ochii pe ea în viaţa mea. Ea este o străină.
E-179 Now, here stands a woman, we are strangers to each other. Far as I know, I never seen her in my life. She might have set in some audience somewhere or knowed me by some literature, but the Heavenly Father knows, as far as I know, I never laid eyes on her in my life. She's a stranger.
E-180 Acum, dacă El este acelaşi, aici este un bărbat şi o femeie întâlnindu-se aici cum Isus a întâlnit o femeie la fântână, despre care am vorbit cu un timp în urmă. El a luat seama la ea. Acum, această femeie poate că nu este vinovată de acelaşi lucru cum era femeia, dar acolo-i ceva greşit. Dar El ia seama tot aşa de mult despre ea aşa cum El ia seama cu acea femeie.
Vedeţi, El ia seama. Acum, şi când ea a văzut aceasta, ea a recunoscut-o. Acum aici noi amândoi stăm aici în felul acesta. Acum, eu niciodată nu am văzut-o.
E-180 Now, if He's the same, here's a man and a woman meeting here like Jesus met a woman at the well, that I talked about a while ago. He cared for her. Now, this woman perhaps are not guilty of the same thing the woman was, but there's something wrong. But He cares just as much about her as He does that woman. See, He cares. Now, and when she saw it, she recognized it. Now here both of us standing here like this. Now, I never seen her.
E-181 Acum, dacă marele Duh Sfânt, cel Nevăzut, acum dacă simţurile de credinţă Îl va declara pentru mine. El a adus simţurile de credinţă, şi Cuvântul Lui a adus-o aşa de aproape în aceste zile din urmă încât El îşi are fotografia despre Acesta aici. El a adus-o aşa de aproape la simţurile noastre, uns, a plecat departe şi L-am văzut să vină înăuntru aici şi să se mişte în jur în acea formă a unui Stâlp de Foc. Nu s-a mişcat El? Acum El este aici, eu ştiu că El este aici. Credinţa mea îmi spune că El este aici. Acum dacă El poate doar să Se materializeze suficient înăuntru aici să prindă viaţa acestei femei, vedeţi, aşa cum El a promis că El va face. Duhul Sfânt va face aceeaşi lucrare care El a făcut-o.
E-181 Now, if the great Holy Spirit, the Unseen, now if the senses of faith will declare Him to me. He's brought the senses of faith, and His Word has brought it so close in this last days till He's got the picture of It there. He's brought it so close to our senses, anointed, has went away and seen Him come in here and move around in that form of a Pillar of Fire. Hasn't He? Now He's here, I know He's here. My faith says He's here. Now if He can just materialize Himself enough in here to catch this woman's life, see, as He promised He would do. The Holy Spirit would do the same work He did.
E-182 Acum eu, fiindcă am predicat, eu doar vreau să vorbesc cu tine un minut pentru ca doar să văd.
E-182 Now I, being I been preaching, I just want to talk to you a minute in order just to see.
E-183 Aşa cum El a făcut cu femeia la fântână, El a zis, "Adu-Mi să beau." Voi ştiţi, El era doar... El probabil că şedea acolo gândindu-se la aceia care s-au dus să ia mâncare, şi atunci El-El a trebuit să vorbească cu ea un minut, voi ştiţi. Tatăl L-a trimis acolo sus. El a trebuit. El mergea spre Ierihon; şi El a mers sus la Samaria, aceea era sus pe munte, El avea "nevoie să se ducă pe acolo."
E-183 Like He did the woman at the well, He said, "Bring Me a drink." You know, He was just… He was probably sitting there thinking about them going away getting food, and then He—He had to talk to her a minute, you know. The Father had sent Him up there. He had to. He was going to Jericho; and He went up to Samaria, that's up on the mountain, He had "need go by there."
E-184 Ei bine, într-un fel sau altul, eu aveam nevoie, Tatăl m-a trimis de la Arizona, aici, şi tu ai venit înăuntru. Deci aceasta-i tot chiar acelaşi lucru. Nimic nu se întâmplă la întâmplare, totul se întâmplă pentru vreun motiv. Harul lui Dumnezeu, este drept.
E-184 Well, somehow or another, I had need, the Father sent me from Arizona, here, and you come in. So it's all just the same thing. Nothing happens by chance, it all happens for some reason. Grace of God, is right.
E-185 Acum, necunoscându-te, şi tu arăţi foarte sănătoasă, şi aceasta ar putea să nu fie pentru ce eşti aici. Ar putea să fie altceva. Ar putea să fie vreunul drag, ar putea să fie familiar, financiar, eu nu am nici o cale de a şti, tu ştii asta. Dar dacă El îmi va explica pentru ce eşti aici, tu vei şti dacă este adevărul sau nu. Şi va crede audienţa cu o inimă atunci? Acum voi ne auziţi, şi aceasta-i înregistrat, şi noi doar stăm aici pe platformă.
E-185 Now, not knowing you, and you look real healthy, and it might not be that you're here for. It might be something else. It might be some loved one, it might be domestic, financial. I have no way of knowing, you know that. But if He'll explain to me what you're here for, you'll know whether it's the truth or not. And will the audience believe with one heart then? Now you hear us, and it's taped, and we're just standing here on the platform.
E-186 Doamna, eu o văd ţinându-şi capul în sus în felul acesta. Ea are, ea are dureri de cap care o supără, ca dureri de cap de migrenă. Sunt dureri de cap persistente care vin tot timpul. Asta-i adevărat. Dacă asta-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. Vedeţi? Aşa este. Un alt lucru, ea are boală de tiroid, aşa i s-a spus, oricum, care-care te supără, şi el are dreptate, este un tiroid. Iar atunci tu doar ai complicaţii, doar multe lucruri rele cu tine; agitată, amărâtă, devii cu tulburări, "uneori mă întreb unde stau, şi dacă sunt înăuntru sau afară." Şi aceea-i corect. Este adevărul. Acum, El te cunoaşte, tu nu te-ai putea ascunde acum şi dacă ai fi trebuit. Vezi? Tu crezi că El îmi poate spune ce tu, cine eşti tu? Bine, Viola, întoarce-te acasă, Isus Cristos te face bine.
Tu crezi?
E-186 The lady, I see her holding her head up like this. She's got, she has headaches that's bothering her, like migraine headaches. It's persistent headaches coming all the time. That it true. If that's right, raise up your hand. See? That's right. Another thing, she has a thyroid trouble, that she's been told, anyhow, that's—that's bothering you, and he's right, it's a thyroid. And then you just have complications, just many things wrong with you; nervous, upset, get flusterations, "sometimes wonder where I'm standing, and whether I'm in or out." And that's right. It's the truth. Now, He knows you, you couldn't hide now if you had to. See? You believe He can tell me what you, who you are? Well, Viola, you return home, Jesus Christ makes you well.
Do you believe?
E-187 Eu nu ştiu. Isus Cristos cunoaşte toate lucrurile. Acesta-i un alt străin pentru mine. Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. Tu mă crezi a fi profetul Lui, slujitorul Lui? Crezi tu că aceste lucruri care le-am predicat din acest Cuvânt este Adevărul? Tu crezi? Dacă Domnul Isus îmi va spune pentru ce eşti tu aici, tu mă crezi a fi slujitorul Lui. Şi El face aceasta pentru că El ia seama la tine. El, grija Lui este pentru tine, El face asta pentru că El ia seama la tine. El ia seama pentru ceilalţi care au venit în rând. El ia seama la ei. Tu ai avut necaz, un accident, accident de automobil. Tu eşti tot zdruncinat privitor la aceasta. Aşa este. Tu ai necaz cu mădularul tău. Aşa este. Acesta o să se facă bine, şi agitaţia te va părăsi, aşa că doar du-te spre casă, mulţumind Domnului, şi spunând, "Laudă Domnului!"
„Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sunt posibile." În regulă.
E-187 I know not. Jesus Christ knows all things. It's another stranger to me. God knows both of us. Do you believe me to be His prophet, His servant? Do you believe these things that I've preached out of this Word is the Truth? You do? If the Lord Jesus will tell me what you're here for, you believe me to be His servant. And He's doing this because He cares for you. He, His care is for you, He's doing that because He cares for you. He's caring for these others that's come in the line. He cares for them. You've had trouble, an accident, automobile accident. You're all shook up about it. That's right. You got trouble with your limb. That's right. It's going to get well, and the nervousness is going to leave you, so just go ahead home, thanking the Lord, and saying, "Praise the Lord!"
"If thou canst believe, all things are possible." All right.
E-188 Tu crezi? Eu nu te cunosc, tu eşti o străină faţă de mine. Dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu că El poate să-mi spună motivul pentru care tu eşti aici, sau un lucru sau altul despre tine? O să o crezi tu? [Femeia spune, "Da" – Ed.] Acolo-i o altă femeie, nu erai tu cea bolnavă. Nu, aceasta nu-i. Tu eşti, tu eşti aici pentru cineva. Tu eşti pentru ceva, aceasta-i mama ta. Aşa este. Ea are ceva rău cu mădularul ei, de asemenea. Aşa este. Ea nu este aici. Ea este lângă un loc care arată ca, mi se pare mie ca Englez, cam, pe undeva jos aici. Tu, aşa este, tu crezi? În regulă, mergi înainte. Ea este vindecată. Doar mergi înainte.
E-188 Do you believe? I don't know you, you're a stranger to me. But God knows you. Do you believe He can tell me the reason that you're here, or something another about you? Would you believe it? [The woman says, "Yes"—Ed.] There's another woman. Wasn't you, see. No, it isn't. It's you, you're here for somebody. You're for some, it's your mother. That's right. She's got something wrong with her limb, too. That's right. She isn't here. She's near a place look like, looks to me like English, about, somewhere down here. You, that's right, do you believe? All right, go on. She's healed. Just go on.
E-189 Acolo erau două femei. Una din ele era cu mult mai bătrână, aşa că eu-eu mă întrebam unde era ea. M-am uitat să văd unde-unde era aceasta. Domnul Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, nu cunoaşte El? Şi El poate face toate lucrurile. Credeţi voi asta? Amin. Nu este El minunat? Eu Îl iubesc. El, El este Viaţa mea. El este tot ce am eu. El este tot ce vreau eu.
E-189 There was two women. One of them was much older, so I—I wondered where it was at. I looked to see where—where it was at. The Lord God knows all things, doesn't He? And He can do all things. Do you believe that? Amen. Isn't He wonderful? I love Him. He, He's my Life. He's all that I have. He's all that I want. Just go ahead, He made you well, sir.
E-190 Ungerea a urmărit-o pe doamna aceea. Acolo-i o altă doamnă aşezată acolo care este supărată cu agitare, şi ea are o umflătură sub braţul ei. Este asta corect? Când ea şi-a pus mâinile peste tine atunci, tu ai simţit o simţire foarte ciudată. Nu a fost aşa? Aceea era când El te-a vindecat. Tu ai să fii bine, nu vei avea nevoie de această cârjă. Priviţi unde este ea. Femeia pentru care s-a rugat, aici, vedeţi. Aţi observat când ea se ruga, eu mă rugam pentru ea, ce s-a întâmplat? Vedeţi? Am văzut o altă femeie, şi m-am uitat încolo. Acolo era o mare simţire. Ele trebuie că se cunosc una pe alta, ceva, sau ele sunt cunoscute una cu alta, căci femeia aceea avea o simţire pentru această femeie de aici. Iar atunci această femeie se duce jos şi o atinge, şi, când a atins-o, m-am uitat şi am văzut ceva acolo, şi acolo era ea stând chiar acolo. Eu nu am văzut-o pe femeia aceea în viaţa mea. Dumnezeu din Cer ştie asta. O, doamne! De ce v-aţi îndoi voi?
E-190 The anointing followed that lady. There's another lady sitting there that's bothered with nervousness, and she's got a growth under her arm. Is that right? When she put her hands on you then, you felt a real funny feeling. Wasn't that right? That's when He healed you. You're going to be well. Jesus Christ. Look where she's at. The woman that was praying, or here, see. Did you notice when she was praying, I was praying for her, what happened? See? I seen another woman, and I looked that way. There was a great feeling. They must know one another, something, or they're acquainted with each other, 'cause that woman was having a feeling for this woman here. And then this woman goes down and touches her, and, when she did, I looked and I seen something yonder, and there she was standing right there. I never seen that woman in my life. God in Heaven knows that. Oh, my! Why would you doubt?
E-191 Dacă tu poţi crede, El ar putea chiar să ia obiceiuri de la voi. Credeţi voi asta? Crezi tu că El te va face întreg? Mergi înainte, şi tu te vei opri chiar acum şi niciodată nu vei mai fuma una. Mergi înainte, şi crede cu toată inima ta. Ai credinţă în Dumnezeu. Nu te îndoi.
E-191 If thou canst believe, He could even take habits away from you. Do you believe that? Do you believe He'll make you whole? Go ahead, and you'll stop it right now and never smoke another one. Go on, and believe with all your heart. Have faith in God. Don't doubt.
E-192 Voi credeţi? Am avut noi trei deja? Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu vă îndoiţi. Doar credeţi. Voi credeţi că există ungere aici acum? [Adunarea zice, "Da. Amin." – Ed.] Amin. Nu vă îndoiţi. Credeţi!
E-192 Are you believing? Have we had three yet? Have faith in God. Don't doubt. Just believe. You believe there is anointing is here now? [Congregation says, "Yes. Amen."—Ed.] Amen. Don't doubt. Believe!
E-193 Eu am să-mi pun mâinile peste tine, şi Acred. Vei crede tu cu mine? [Omul zice, "Da, domnule." – Ed.] În Numele lui Isus Cristos, acest frate să fie vindecat. Amin. Ai credinţă acum, să nu te îndoieşti. Doar un moment.
E-193 I'm going to lay hands on you, and believe. Will you believe with me? [The man says, "Yes, sir."—Ed.] In the Name of Jesus Christ, let this brother be healed. Amen. Have faith now, don't doubt. Just a moment.
E-194 Acolo s-a întâmplat ceva înapoi acolo afară în audienţă şi eu nu am putut să o văd, este chiar înapoi înăuntru aici. Eu cred că aceasta-i ascuns de la mine chiar acum. Iată-o aici. Eu o văd într-o umbră. Acesta-i un bărbat, şi el suferă cu agitare. El are un băiat care are epilepsie. Crede cu toată inima ta, domnule. Crezi tu? Asta este. În regulă, pune¬ţi mâinile peste acel băiat acolo şi el va fi în regulă. Amin. Laudă Domnului.
E-194 There's something happened back out there in the audience and I couldn't see it, it's right back in here. I think it's hid from me right now. Here it is. I see it in a shadow. It's a man, and he's suffering with nervousness. He's got a boy that's got epilepsy. Believe with all your heart, sir. Do you? That's it. All right, lay your hand on that boy there and he'll be all right. Amen. Praise the Lord.
E-195 Voi credeţi? Acel Diavol s-a gândit că el se poate ascunde de acela, dar el nu a reuşit. Voi credeţi? Lucrul acela încă se mişcă pe undeva. O, vai, pentru har şi grijă! Staţi. Există un alt epileptic aici pe undeva. Da, aici este chiar aici. Tu crezi? Ai credinţă. Tu crezi că Dumnezeu te cunoaşte? Tu poţi merge înapoi la Ohio, fă-te bine, D-ul Nelson T. Grant. Acela-i numele tău. Dacă tu vei crede, lucrurile acelea te vor părăsi şi nu te vor mai supăra. Eu nu l-am văzut pe om în viaţa mea, nu ştiu nimic despre el.
Voi nu o puteţi ascunde acum, Duhul Sfânt este aici!
E-195 Are you believing? That devil thought he could hide from that, but he failed it. Do you believe? That thing is still moving somewhere. Oh, my, for grace and care! There's another epileptic here somewhere. Yeah, here it is right here. You believe? Have faith. You believe God knows you? You can go back to Ohio, be made well, Mr. Nelson T. Grant. That's your name. If you'll believe, them things will leave you and never bother you no more. I never seen the man in my life, don't know nothing about him.
You can't hide it now, the Holy Spirit is here!
E-196 Să ne aplecăm doar capetele şi să dăm laudă lui Dumnezeu. Doamne Isuse, noi Îţi mulţumim. Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Harul Tău nu dă greş, Doamne, este la fel tot timpul. Mă rog ca marea Ta milă şi bunătate se va odihni asupra poporului. Tu ai luat seama suficient, Doamne, să vii şi să Te adevereşti. Tu eşti Dumnezeu. Tu eşti Acel mare Sfânt, marele Duh Sfânt. Acum fie ca aceste persoane să creadă, Doamne, aşa cum ei trec pe aici, şi fiecare din ei să fie vindecat. Aşa cum ungerea Ta este aici, eu mă pun peste aceste batiste. Mă rog, Doamne, ca Tu să admiţi aceste cereri, Tată. Admite aceasta, Doamne, şi aici şi în audienţă.
E-196 Let's just bow our heads and give praise to God. Lord Jesus, we thank You. You are the same yesterday, today, and forever. Your grace never fails, Lord, it's the same all the time. I pray that Your great mercy and goodness will rest upon the people. You cared enough, Lord, to come and vindicate Yourself. You are God. You are the great Holy One, the great Holy Spirit. Now may these people believe, Lord, as they pass through here, and every one of them be healed. As Your anointing is here, I lay myself across these handkerchiefs. I pray, Lord, that You'll grant these requests, Father. Grant it, Lord, both here in the audience.
E-197 Şi fie ca fiecare persoană care-i în Prezenţă Divină să ia seama suficient acum să creadă că Tu ai luat seama suficient să te ridici în ultimele zile printre poporul Tău, şi să dovedeşti! Tu nu-i poţi vindeca, Doamne, Tu nu poţi face ce Tu ai făcut deja. Tu deja i-ai vindecat. Şi acesta-i singurul lucru care poate fi făcut, să-i faci să creadă. Şi Tu iei seama suficient, deşi e atâta necredinţă că noi ne clătinăm, Tu încă iei seama suficient să Te arăţi viu şi înviat din morţi, printre noi. Fie ca noi să aruncăm grijurile noastre asupra Ta, şi fiecare persoană în Prezenţă Divină să fie vindecată, în sufletul şi trupul lor. Prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-197 And may every person that's in Divine Presence care enough now to believe that You cared enough to raise up in the last day among Your people, and to prove! You can't heal them, Lord, You can't do what You've already done. You already healed them. And this is the only thing that can be done, to make them believe. And You care enough, although as much unbelief that we stagger through, You still care enough to show Yourself alive and raised from the dead, among us. May we cast our cares on Thee, and every person in Divine Presence be healed, both of their soul and body. Through Jesus Christ's Name. Amen.
E-198 În regulă, veniţi chiar pe aici, lăsaţi ca oamenii să vină drept pe aici. În regulă, Billy îi va chema, secţie cu secţie. Să nu, acum să nu mai vorbim, ungerea este peste mine, vedeţi. Eu vreau să¬mi pun mâinile peste voi în timp ce Acesta este aici. Vedeţi? Eu nu mă pot opri pe acel discernământ. Dacă mă opresc... Cât de mulţi sunt aici pentru care să ne rugăm, ridicaţi-vă mâna. Cam şaptezeci la sută. Vedeţi? Chiar acum sunt zece minute până la unu. Serviciul de botez urmează după acesta. Eu nu o pot face, dar voi puteţi crede. Dacă El ia seama suficient să Se arate, voi ar trebui să luaţi seama suficient să credeţi. Este aceea corect? În regulă, întreaga audienţă să se roage. Şi Billy sau Fratele Neville, unul, va folosi acestea, noi acest microfon. Să ne ţinem capetele jos şi să ne rugăm în timp ce ei trec prin rând. Acum, eu mă voi ruga pentru fiecare din voi acum, voi pune mâinile peste voi şi cer ca fiecare posedare care o aveţi, de rău, să treacă de la voi aşa cum voi treceţi sub acest punct uns chiar acum, dacă eu trebuie să o pun în felul acela. Ungerea este înapoi acolo la fel cum este aici. Dar eu fac aceasta pentru credinţa voastră, spun asta. Fiecare să se roage acum.
E-198 All right, come right through this a-way, let the people come right along this. All right, Billy will call them, section by section. Don't, now let's not talk no more, the—the anointing's on me, see. I want to lay hands on him while This is here. See? I can't stop on that discernment. If I do… How many's here to be prayed for, raise up your hand. About seventy percent. See? It's right now ten minutes to one. The baptismal service coming up after this. I can't do it, but you can believe. If He cares enough to show Hisself, you ought to care enough to believe. Is that right? All right, let the whole audience pray. And Billy or Brother Neville, one, will use these, will use this microphone. Let's keep our heads down and pray while they pass through the line. Now, I'm going to pray for every one of you now, lay hands upon you and ask that every possessed that you have, of evil, will pass from you as you pass under this anointed spot just now, if I have to put it like that. The anointing's back there the same as it is here. But I make it for your faith, say that. Everybody pray now.
E-199 În Numele lui Isus Cristos, băieţelul acesta să fie vindecat. Amin. Dumnezeule, în Numele lui Isus Cristos, lasă ca fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos. Eu mă supun poruncii Tale, Doamne. Tu ai zis, "Aceste semne îi vor urma pe credincioşi." Credincioşi, ei amândoi. "Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." În Numele lui Isus, eu fac chiar aşa. În Numele lui Isus Cristos, îmi pun mâinile peste acest frate. Amin. În Numele lui Isus Cristos, îmi pun mâinile peste fratele nostru, pentru vindecarea lui. Amin.
E-199 In the Name of Jesus Christ, let this little boy be healed. Amen. God, in the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ. I'm obeying Your commandment, Lord. You said, "These signs shall follow believers." Believers, both of us. "If they lay their hands on the sick, they'll recover." In Jesus' Name, I do this act. In the Name of Jesus Christ, I lay hands upon this brother. Amen. In the Name of Jesus Christ, I lay hands upon our brother, for his healing. Amen.
E-200 El ia seama la tine, soră. Eu iau seama să pun mâinile. Iei tu seama suficient să crezi? Amin. În Numele lui Isus Cristos, lasă ca să fie aşa ca sora noastră să fie vindecată.
În Numele lui Isus Cristos, sora noastră să fie vindecată. În Numele lui Isus Cristos, fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos, fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos, fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos, sora noastră să fie vindecată. În Numele lui Isus, vindecă pe această soră, Doamne. În Numele lui Isus, vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus, vindecă pe fratele meu. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele Domnului Isus Cristos, vindecă pe sora mea.
Frate, El ia seama. Iei tu? În Numele lui Isus, vindecă!
E-200 He cares for you, sister. I care to lay hands on. Do you care enough to believe? Amen. In the Name of Jesus Christ, let it so be that our sister will be healed.
E-202 Fiecare în rugăciune acum, fiecare să se roage. Acesta-i poporul vostru care vine pe aici.
E-201 In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our sister be healed. In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our sister be healed. In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our brother be healed. In the Name of Jesus Christ, let our sister be healed. In Jesus' Name, heal this my sister, Lord. In Jesus' Name, heal this my sister. In the Name of Jesus, heal my brother. In the Name of Jesus Christ, heal this my sister. In the Name of Jesus Christ, heal my sister. In the Name of Jesus Christ, heal my sister. In the Name of the Lord Jesus Christ, heal my sister.
Brother, He cares. Do you? In Jesus' Name, heal!
E-203 În Numele lui Isus, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus, vindecă pe acest frate al meu. Amin. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe acest frate al meu. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea, Doamne. În Numele lui Isus, vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea, fratele meu. Vindecă această soră a mea. Vindecă această soră a mea, Doamne. Vindecă această soră a mea, mă rog în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, Tată, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, în Numele lui Isus.
E-202 Everybody in prayer now, everybody pray. This is your people coming through.
E-204 Soră, El )a seama. Iei tu? În Numele lui Isus, primeşte-ţi vindecarea. În Numele lui Isus, primeşte-ţi vindecarea, soră. În Numele lui Isus, primeşte-ţi vindecarea. În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea. Vindecă această soră a mea, Tată, în Numele lui Isus. Vindecă acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe această soră, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora noastră, în Numele lui Isus. Vindecă pe fratele meu, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe sora mea, Tată, în Numele lui Isus. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, în Numele lui Isus. Vindecă-l pe băieţel, în Numele lui Isus. Vindecă-l pe Fratele Creech, Doamne, în Numele lui Isus. Vindecă această soră a noastră, în Numele lui Isus. Vindecă această soră a noastră, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă-i, Tată, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-203 In Jesus' Name, heal my sister. In Jesus' Name, heal this my brother. Amen. In the Name of Jesus Christ, heal this my brother. In the Name of Jesus Christ, heal my sister. In the Name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus Christ's Name, heal my sister. In Jesus' Name, heal my sister. In the Name of Jesus Christ, heal this my sister. In the Name of Jesus Christ, heal this my sister, Lord. In Jesus' Name, heal this my sister. In the Name of Jesus Christ, heal this my sister, my brother. Heal this my sister. Heal this my sister, Lord. Heal this my sister, I pray in Jesus' Name. Heal my sister, Father, in Jesus' Name. Heal my sister, in Jesus' Name.
E-205 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate. Este aceea a ta-a ta soţie? Ei bine, eu nu am ştiut aceasta. Domnul să te binecuvânteze, frate. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe această soră a mea, Dumnezeule, în
Numele lui Isus. Vindecă această soră a mea, în Numele lui Isus. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe această soră a mea, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe acest frate al meu, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe această soră a mea, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă-i, Tată, în Numele lui Isus.
E-204 Sister, He cares. Do you? In Jesus' Name, receive your healing. In Jesus' Name, receive your healing, sister. In Jesus' Name, receive your healing. In the Name of Jesus Christ, receive your healing. In the Name of Jesus Christ, heal this my sister. Heal this my sister, Father, in Jesus' Name. Heal this my brother, in Jesus' Name. Heal this sister, in Jesus' Name. Heal our sister, in Jesus' Name. Heal my brother, Lord, in the Name of Jesus Christ. Heal my sister, Father, in Jesus' Name. Heal this my brother, in Jesus' Name. Heal my sister, in Jesus' Name. Heal my sister, in Jesus' Name. Heal the little boy, in Jesus' Name. Heal Brother Creech, Lord, in Jesus' Name. Heal this our sister, in Jesus' Name. Heal this our sister, in the Name of Jesus Christ. Heal them, Father, both, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-206 Eu ofer sincera mea rugăciune, la fiecare. Voi luaţi seama acum. Isus ia seama. Isus a trimis Mesajul. Isus a trimis Duhul Lui. Isus a trimis Cuvântul Lui. Isus a trimis slujitorul Lui. Noi toţi luăm seama. Acum luaţi voi? Dacă luaţi seama, credeţi-l, acceptaţi-l cu sinceritate, aceasta se va face. [Fratele Branham continuă să se roage pentru bolnavi. – Ed.]
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
El ia seama la tine,
Doar aruncă-ţi grijile asupra Lui atunci.
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
E-205 God bless you, brother. Is that your child? Your wife? Well, I didn't know it. The Lord bless you, brother. Heal this my brother, in Jesus' Name. Heal this my sister, Father, in Jesus' Name. Heal this my sister, in Jesus' Name. Heal this my brother, in Jesus' Name. Heal this my sister, in the Name of Jesus Christ. Heal this my brother, Lord, in the Name of Jesus Christ. Heal this my sister, in Jesus Christ's Name. Heal this my brother, in the Name of Jesus. Heal them, Father, in Jesus' Name.
E-207 Luaţi voi seama la El? Luaţi voi seama la Cuvântul Lui? Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Să ne aplecăm capetele doar un moment. Eu cred că am răspuns la aceste cereri. Am răspuns la cereri, nu-i aşa, la fiecare din voi.
E-206 I offer my sincere prayer, each one. You care now. Jesus cares. Jesus sent the Message. Jesus sent His Spirit. Jesus sent His Word. Jesus sent His servant. We all care. Now, do you? If you care, believe it, accept it with sincerity; it'll be done. [Brother Branham continues praying for the sick.—Ed.]
In Jesus' Name, heal my brother.
In the Name of Jesus, heal this my sister.
In Jesus' Name, heal my sister.
In Jesus' Name, heal my brother.
God, in the Name of Jesus Christ, heal this my sister. Grant it, Father.
In the Name of Jesus Christ, heal my dear…?…
In Jesus' Name, heal this my sister.
In the Name of Jesus Christ, heal my sister.
Lord, in the Jesus' Name, heal her.
O God of heaven, have mercy to people; grant it, Lord. May flesh and strength come in the Name of Jesus Christ.
God, in the Name of Jesus Christ, heal this my brother.
God, our sister here in this chair, I pray that You heal her and make her well, Lord, in Jesus' Name.
God, heal our sister here in her fine act of charity, helping us…?… in Jesus' Name.
God, in the Name of Jesus Christ, heal this my sister.
God, heal my brother, I pray, in the Name of Jesus.
God, in the Name of Jesus Christ, heal this my…?…
In the Name of Jesus Christ heal…?…
In Jesus' Name heal…?…
In the Name of Jesus Christ, heal this my sister.
In Jesus' Name, heal…?… Lord.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal this one, Lord.
In the Name of Jesus Christ, heal my…?… Lord.
In the Name of Jesus Christ, heal this my sister.
In Jesus Christ's Name, heal…?…
Heal my brother in the Name of Jesus Christ.
Heal brother in the…?… [Blank.spot.on.tape—Ed.]

Heal our little sister, Father, in Jesus' Name.
Heal my precious…?… Lord. God, he's waited so long, may this be that very hour when…?…
In Jesus' Name, heal this…?…
In the Name of Jesus…?…
In Jesus' Name, heal her, Father.
In the Name of Jesus, heal…?…
In Jesus' Name, heal her, Father.
In Jesus Christ…?…
In the Name of Jesus, we lay our hands upon…?…
In Jesus' Name, heal her…?…
In the Name of Jesus Christ, heal my sister.
Heal my sister, Father, in Jesus' Name.
In Jesus' Name, heal my brother.
In Jesus' Name, heal this my brother, Lord. He…?…
In the Name of…?…
God, heal my…?…
God, in the Name of Jesus Christ, heal my sister.
God, in the Name of Jesus take…?… from my brother, Lord, and make him well, Father…?…
God, in the Name of Jesus, heal this my brother.
In Jesus' Name, heal this my brother-in-law, I pray.
In Jesus' Name, heal this my sister, Lord, and, God, heal her…?… in the Name of Jesus.
Heal our sister, Father, in the Name of Jesus Christ…?… servant…?…
O God, when I hear of some requests, grant that it be so. Let it be so in Your Name, Lord…?…
See if that child isn't…?… Now, he lets me know what's wrong with you. I just don't call it out…?… in the Name of Jesus Christ…
O God, here stands…?… I pray for her as she standing here for Edith. We think of that little thing, Lord. She sure to be pushed by just now. Her sister's standing in her place, Lord. Grant, O God, grant these requests, in Jesus' Name, for her.
God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus…?…
God, in the Name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well, Father.
In the Name Jesus Christ, heal our sister.
In the Name Jesus Christ, Lord, heal our sister.
Heal our brother, Father, in the Name of Jesus Christ.
In the Name Jesus Christ, heal this our sister.
O God, in the Name Jesus Christ, heal this…?…
God, heal this little boy, in the Name of Jesus Christ.
In the Name Jesus Christ, heal our brother, Lord.
In the Jesus' Name, heal our…?…
O God, in the Name Jesus Christ, heal our sister.
In the Name Jesus Christ, heal this Christian brother.
Hear our sister…?… in Jesus' Name.
O God, heal this our sister, I pray, in Jesus' Name.
God, heal our sister, for I pray in Jesus' Name.
God, make her well; grant it, Lord, in Jesus' Name.
In the Name of Jesus Christ, heal our sister, Lord; she's come with sincerity, believing now; may she go and be well.
In Jesus' Name may she go and be healed, Lord.
God, lay Thy healing hand upon this…?… Father, may they return to her home with her request. O God, grant the healing, Lord.
Heal our sister, Father, in Jesus' Name.
Heal my sister, in Jesus' Name.
God of heaven, heal my brother, in the Name of Jesus Christ.
And my sister, in the Name of the Lord Jesus.
Heal this…?… Lord, in Jesus' Name.
Heal this my sister-in-law, in Jesus' Name.
Heal my sister, Father, in the Name of Jesus.
Heal my brother, Lord, in Jesus' Name.
Now, He cares; you do too, brother. Go give Him praise and thank Him, and believe with…?… Grant it, Lord, many has been his burdens; lighten them now, Father, in the Name of Jesus Christ, heal our brother.
God, grant her healing…?… the dear saints who are waiting the Holy Spirit around her. God, may she go and believe You. Grant it, Father.
In Jesus' Name, may he go free, Father.
God, in Name of Jesus Christ…?…
In Jesus' Name…?… and heal her.
In Jesus' Name, heal this my sister.
God, in the Name of Jesus Christ, heal my brother.
God, in the Name of Jesus Christ…?…
God, make my brother well, in the Name of Jesus Christ.
God…?… come by…?… power will make him well.
O God, heal our sister and show her, Lord, a place here. Make it go down, Lord, and may she…?… feel the power of God, in Jesus' Name…?… her requests…?…
God, heal our brother, Lord, and may he well.
In the Name of Jesus Christ, heal our sister, God.
God, heal…?… make him…?… so many. Grant now they'll all be…?…
Heal our Lord, I pray for mercy, dear Lord Jesus…?…
God, heal this my sister and make her well, Father…?… Lord, and many has been her sorrows and we share them. Now, may she be…?…
Heal my brother, in the Name…?…
God, heal this my brother, and make him well…?…
Heal our sister, Lord, in Jesus Christ…?…
Heal my sister, in Jesus' Name.
Heal my little brother, in the Name of Jesus Christ.
God, heal this my brother, in the Name of Jesus Christ.
God, in the Name of Jesus Christ, heal my brother.
God, heal my sister. In the Name of Jesus, may she be healed.
God, heal this my brother, may in the Name of Jesus Christ be…?…
O Father, heal him, in Jesus Christ's Name.
Heal…?… this sister here, Lord, in the Name Jesus Christ, may she go and…?…
God, grant her request, in Jesus Christ's Name, I pray that You grant that request.
God, Sister Spencer, let the grace and mercy of God, may as she's waited for this hour, time where she can cast it down…?… And may she be made well…?…
God, Brother Ungren…?… God let it go…?… trumpeting out the Gospel. Keep him well, God; grant it, in the Name of Jesus.
God…?… here is calling Your Name…?… I pray that Your power will set her free now…?… with sincerity this little mother here…?… isn't it right on seven days she should be…?… Grant it, Father, in Jesus' Name.
God, for her children, O God, they're wandering, and many of them are sick, and that girl is sick, and she hasn't been…?… O God, I pray that You'll grant it, through Jesus Christ's Name.
So thankful for Brother Tom, Lord, I pray that You'll heal him and help him. Blessed be the Name…?…
There's a man down here a…?… You want to be prayed for too, brother? Lord Jesus…
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
He careth for you,
Just cast your cares on Him, then.
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-208 Cu un timp în urmă am făcut o mică eroare în adunare, eu sunt sigur că cineva a observat. Şi Domnul tocmai mi-a indicat-o acum pe undeva. Eu am spus ceva peste cineva când am spus-o pentru altcineva. Eu nu pot-nu pot vedea persoana unde era ea, dar a fost cineva peste care am pus o binecuvântare peste ei pentru altcineva. Şi eu... Ei au venit pe aici foarte repede, şi eu nu am observat. Şi eu nu am... Da, a fost, eu o văd acum. Este acest bărbat şi femeie aşezaţi chiar aici. Dacă eu nu greşesc, eu am dat mâna cu ei seara trecută într-o-într¬a-într-o cameră de motel, sau aşa ceva, într-o curte de motel, sus aici la JeffersonVilla. Eu i-am spus ceva la om, l-am chemat "soră" în loc de "frate," când aţi trecut pe aici. Aţi observat asta? Eu am vrut să o spun pentru soţia ta. Acum, ea a avut necaz pentru o vreme, boală de intestin pentru mult timp. Tu eşti din Illinois. D-na Mongaland, aşa este, acela-i numele tău. Acum, tu ştii că eu nu te-am cunoscut, dar tu eşti chiar în contact acum. Tu crezi cu toată inima ta, şi acolo va fi o eliminare completă chiar normală aşa cum a fost întotdeauna, dacă vei crede. Ca tu să poţi vedea asta tot timpul, acum eu...
E-207 Do you care for Him? Do you care for His Word? Amen. Lord bless you. Let us bow our heads just a moment. I believe I answered these requests. I answered the requests, didn't I, every one of you.
E-209 Singurul lucru ce-l ştiu, seara trecută îmi amintesc că am gândit că omul, m-am gândit că avea un păr aşa frumos, despărţindu-şi părul în mijloc, omul cu părul cărunt aşezat acolo. Doar s-a întâmplat să mă uit, şi acolo era acea Lumină strălucind chiar în jur pe deasupra lor în felul acela. Şi asta-i ceea ce era. Dar apoi am văzut viziunea apărând. Eu nu ştiu cine erau ei sau nimic despre aceasta. Doamna era acolo afară seara trecută, eu am zis, "Vii tu la adunare?" Ea a zis, "Da." Dar harul lui Dumnezeu a tras-o chiar înapoi din nou, şi asta-i cine a fost. Ai observat tu în rândul de rugăciune, frate, că s-a spus ceva care a trecut dincolo? Aceasta era pentru sora în loc de tine. Aceea, aceea era corect, a mers la¬la sora acolo.
E-208 A while ago I made a little error in the meeting, I'm sure somebody noticed it. And the Lord just pointed out to me now somewhere. I said something across somebody when I said it for somebody else. I can't—can't see the person where it was at, but it was somebody that I placed a blessing upon them for somebody else. And I… They was coming through real fast, and I wasn't noticing. And I didn't… Yes, it was, I see it now. It's this man and woman sitting right here. If I'm not mistaken, I shook their hand last night in a—in a—in a motel room, or something another, in a motel yard, up here at the Jefferson Villa. I said something to the man, called it "sister" instead of "brother," when you passed through. Did you notice that? I was meaning it for your wife. Now, she's been having trouble for some time, a bowel trouble for a long time. You're from Illinois. Mrs. Mongaland, that's right, that's your name. Now, you know I didn't know you, but you're right in contact now. You believe with all your heart, and there will be a complete elimination just normally like it always was, if you'll believe. That you might see that all the time, now I…
E-210 Acum ca voi să puteţi şti asta, prin acel rând de rugăciune, acel Înger al Domnului era acolo. El putea chema. Dar aşa cum chemi, se slăbeşte, slăbeşte, slăbeşte. Vedeţi? Deci El ia seama la voi, şi eu-eu iau seama la voi. Eu aş fi putut doar să merg la încă patru sau cinci, iar atunci, primul lucru ce-l ştii, Billy era aici să mă ducă afară din amvon. Dar m-am gândit dacă, cu siguranţă, eu-eu am locuit aici cu voi toţi toţi anii aceştia, şi în jurul şi de-a latul naţiunii, voi-voi ştiţi că eu vă iubesc. O, eu vă iubesc de parcă aţi fi fost copiii mei, şi voi sunteţi copiii mei în Evanghelie. Eu v-am născut la Cristos, prin Evanghelie. Iar acum mă gândesc că aceste, această cerere şi aşa mai departe aici, eu am răspuns-o.
E-209 Only thing I know, last night I remember thinking the man, I thought he had such pretty hair, parting his hair in the middle, this gray-headed man sitting here. I just happened to look, and there was that Light shining right around over the top of them like that. And that's what it was. And then I seen the vision break forth. I don't know who they were nor nothing about it. The lady was out there last night, I said, "Are you coming to the meeting?" She said, "Yes." But the grace of God pulled it right back again, and that's who it was. Did you notice it in the prayer line, brother, that something was said that crossed over? It was for sister instead of yours. That, that was right, went to—to the sister there.
E-211 Acum, eu vă iubesc. Şi m-am gândit, dacă am mers şi mi¬am pus mâinile peste voi, şi voi aţi văzut că Duhul Sfânt a făcut aceea, iar atunci ceva mustrare de conştiinţă a început în adunare înainte în rând în felul acela. Eu am omis-o, mergând înainte aşa de repede, şi am pronunţat o binecuvântare pentru celălalt, iar atunci Duhul Sfânt s-a întors chiar în jur după ce s-a terminat mitingul şi o arată iarăşi drept înapoi. Vedeţi? Nu vedeţi, că El ia seama! Acum luaţi voi seama? Luaţi voi seama suficient să ziceţi, "De acum înainte, există ceva în inima mea care-mi spune că necazurile mele s-au terminat. Eu sunt-eu sunt bine, eu o să fiu bine"? Voi o credeţi? Ridicaţi-vă mâinile, "Eu cred Asta!" Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Prin zi însorită sau umbră, El ia seama la tine.
E-210 Now that you might know that, through that prayer line, that Angel of the Lord was there. It could call. But as you call, it weakens, weakens, weakens. See? So He cares for you, and I—I care for you. I could have just went on four or five more, and then, first thing you know, Billy been here taking me out of the pulpit. But I thought if, surely, I—I've lived here with you all all these years, and around and across the nation, you—you know I love you. Oh, I love you like you was my own children, and you are my children in the Gospel. I have begotten you to Christ, through the Gospel. And now I think these, this request and so forth here, I've answered it.
E-212 Aceasta-i doar o mare sărbătoare de dragoste. Haideţi să o cântăm şi să dăm mâinile unul cu altul.
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
E-211 Now, I love you. And I thought, if I went and laid hands on you, and you seen that the Holy Spirit was doing that, and then some scruple started in the meeting along in the line like that. I missed it, going through so fast, and pronounced one blessing to the other, and then the Holy Spirit turn right around after the meeting's over and show it right back again. See? Don't you see, He cares! Now do you care? Do you care enough to say, "From this time on, there's something in my heart tells me that my troubles are over. I'm—I'm well, I'm going to be well"? Do you believe it? Raise up your hands, "I believe That!" God bless you.
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-213 Eu v-am ţinut aşa de mult în dimineaţa aceasta încât eu-eu... Păstorul meu nu predică aşa de mult ca mine. El va încerca să vă aducă mesajul pentru diseară, şi noi o să vă facem de cunoscut dacă acolo va fi serviciu pentru duminica următoare sub... acel titlu. Dacă eu nu, acolo vor fi servicii chiar la fel. Deci voi toţi, Domnul să vă binecuvânteze, pe fiecare. Eu cred că vine un serviciu de botez chiar acum.
E-212 This is just a great big love feast. Let's sing it and shake hands with one another.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-214 Deci dacă voi vă veţi ridica doar pentru un moment, pentru eliberare. Să cântăm asta din nou. "Aruncaţi-vă grijile asupra Lui, căci El ia seama la voi." Iar acum dacă voi luaţi seama la El, să zicem, "Doamne, eu..." Când voi faceţi aceasta, voi-voi faceţi această declaraţie, "Doamne, eu ştiu că Tu iei seama la mine. Şi eu îmi ridic mâinile, eu iau seama la Tine." Şi să ne ţinem mâinile sus acum în această sărbătoare de dragoste de caritate, aşa cum cântăm.
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
E-213 I've kept you so long this morning till I—I… My pastor don't preach as long as I do. He'll try to bring the message for you tonight, and we'll let you know about whether there'll be the service for next Sunday under the… that title. If I don't, there'll be services just the same. So you all, the Lord bless you, every one. I think there's a baptismal service coming off right now.
E-215 Acum aşa cum ne aplecăm capetele, ziceţi... [Fratele Branham fredonează El Ia Seama La Tine – Ed.] O, dulceaţa Domnului meu! Nu simţiţi voi dragostea Lui doar trăgându-vă chiar sus aproape spre El? Ziceţi, "Doamne, eu Te iubesc. Eu Te iubesc. Tu iei seama la mine, Doamne. Tu ai luat seama aşa de mult încât când am fost un păcătos Tu ai murit pentru mine. Tu ai fost rănit pentru fărădelegile mele, cu rănile Tale am fost vindecat."
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El încă ia seama la tine.
E-214 So if you'll just stand up for a moment, for dismissing. Let's sing that again. "Cast your cares upon Him, for He careth for you." And now if you care for Him, let's say, "Lord, I…" When you do this, you're—you're making this statement, "Lord, I know You care for me. And I'm raising my hands, I care for You." And let's hold our hands up now in this love feast of charity, as we sing.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-216 Doar amintiţi-vă că acum aşa cum vă plecaţi capetele. Eu îi voi cere Fratelui Edwards de aici dacă el ne va elibera într-un cuvânt de rugăciune. Dar, mai întâi, să fredonăm asta din nou. [Fratele Branham începe să fredoneze El Ia Seama La Tine –Ed.] Amintiţi-vă, zi însorită sau umbră, El încă ia seama. El ia seama. Luaţi voi seama? Ziceţi, "Da, Doamne, eu promit că iau seama. Eu merg înainte chiar acum. De acum înainte, eu iau seama. Eu iau seama la mărturisirea mea." [Fratele Branham continuă să fredoneze El Ia Seama La Tine.] "El ia seama la voi." Frate Edwards.
E-215 Now as we bow our heads, say… [Brother Branham hums He Careth For You—Ed.] Oh, the sweetness of my Lord! Don't you feel His love just pulling you right up close to Him? Say, "And, Lord, I love You. I love You. You care for me, Lord. You cared so much till when I was a sinner You died for me. You was wounded for my transgressions, with Your stripes I was healed."
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He still careth for you.
Up