Dumnezeu Nu Cheamă Pe Om La Judecată Fără Ca Mai Întâi Să-l Avertizeze

God Doesn't Call Man To Judgment Without First Warning Him
Data: 63-0724 | Durată: 1 ore 46 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 "Cheamă zece mii de Îngeri," când unul ar fi putut nimici lumea, "dar El a murit pentru tine şi mine." Asta-i ceva ca bază care eu vreau să am mesajul meu pentru duminică dimineaţa, dacă Domnul voieşte, despre „Ce era Cristos?" Iar acum noi ne aşteptăm poate că aceste fetiţe ar putea cânta acea cântare din nou pentru noi, duminică dimineaţa. Frate Wheeler, eu cu certitudine vreau să spun că tu sigur ai două domniţe minunate acolo, şi îmbrăcămintea lor, şi fără machiaj şi de toate. Ele arată ca Creştine pentru mine, şi cântă aşa şi acţionează aşa. Aceea-i foarte minunat.
E-1 "Call ten thousand Angels," when one could have destroyed the world, "but He died for you and me." That's something like the basis that I want to have my message for Sunday morning, if the Lord willing, on "What was Christ?" And now we're expecting maybe these little girls could sing that song again for us, Sunday morning. Brother Wheeler, I certainly want to say that you sure got two fine little ladies there, and their dressing, and no makeup and everything. They look like Christians to me, and sing like it and act like it. That's very fine.
E-2 Eu cred că eu îi spuneam soţiei mele zilele trecute, că noi avem cu certitudine un grup de femei care arătare curată pe aici. Eu apreciez asta. Părul lor lung şi feţele curate, şi îmbrăcate decent. Eu-eu-eu vă admir de fiecare dată când eu-eu vin înăuntru. I-am spus la Meda, "Mi-ar place să le pun pe toate într-un rând cândva şi să le iau fotografia aşa ca să pot arăta altor biserici felul cum este biserica noastră aici." Că, noi vorbim aceste lucruri, ele-ele se supun. Şi noi suntem bucuroşi. Aceasta face ceva pentru noi. Noi ştim căci când noi-noi avem petiţiile noastre, dacă inima noastră nu ne condamnă, noi ştim că Dumnezeu ne aude.
E-2 "I believe" I was saying to my wife the other day, "we have certainly a clean-looking bunch of women around here. I appreciate that. Their long hair and clean faces, and dressed decently." I—I—I admire you every time that I—I come in. I said to Meda, "I'd like to get them all in a row sometime and take their picture so I can show other churches the way our church is here." That, where we speak these things, they—they obey. And we're glad. It does something for us. We know that when we—we have our petitions, if our heart condemns us not, we know that God hears us.
E-3 Azi dimineaţă, un prieten de-al meu, mult, departe de aici, a fost pus afară, l-au cărat la o parte şi doar-doar de¬abia trăia, se gândeau că el ar fi mort în câteva minute. Ei au chemat, era pe la lumina zilei. Eu am ieşit din pat, pe duşumea, şi am început să mă rog pentru bătrânul ins şi am fost în stare prin harul lui Dumnezeu să contactez acel spirit, aici a venit înapoi. S-a făcut bine, a venit iarăşi înapoi, voi vedeţi, trăind cu noi încă în seara aceasta, spre slava lui Dumnezeu. Acela-i bătrânul Frate Dauch, în vârstă de nouăzeci şi unu de ani, douăzeci-douăzeci şi unu de ani trecut de timpul călătoriei vieţii lui. Dar Domnul este bun şi plin de milă, aşa că noi suntem recunoscători pentru aceasta.
E-3 This morning, a friend of mine, way away from here, was laid out, hauled him away and just—just barely living, thought he would be dead in a few minutes. They called, it was about daylight. I got out of bed, on the floor, and started praying for the old fellow and was able by the grace of God to contact that spirit, here it come back. Got all right, come back again, you see, living with us tonight yet, to the glory to God. That's old Brother Dauch, ninety-one years old, twenty—twenty-one years past the time of his life's journey. But the Lord is good and full of mercy, so we're grateful for it.
E-4 Acum, Frate Neville, noi privim în jur unul la altul şi eu ştiu că eu am doar puţin... cam încă un serviciu să fiu aici, şi acela va fi duminică. Şi eu-eu nu vreau să iau pe păstorul meu, mie doar îmi place să-l aud cum predică.
E-4 Now, Brother Neville, we look around at one another and I know I just got a little… about one more service to be here, and that'll be Sunday. And I—I don't want to take my pastor, I just love to hear him preach.
E-5 Duminică seara când el a predicat, eu vă spun, am mers sus aici cu un prieten la acest mic chioşc, să am un sandwici după aceea, Fratele Evans şi Sora Evans, şi am dat de Fratele şi Sora Sothman sus acolo. Fratele Sothman şi toţi ceilalţi au remarcat despre mesajul acela minunat. Şi, eu vă spun, eu am trăit din el toată săptămâna, aproape. Şi unele din remarcile acelea cum că struţul gândeşte că el s-a ascuns. Acum, asta-i adevărat, când el îşi bagă capul în pământ, dar cel mai mult din el încă se arată afară. Deci cam acela-i felul cum facem noi uneori. Noi încercăm să ne ascundem capul după ceva, acolo-i întotdeauna... poate noi încă arătăm, voi ştiţi. El vede fiecare părticică din noi, voi vedeţi. Deci într-adevăr apreciez aceea.
E-5 Sunday night when he preached, I tell you, I went up here with a friend to this little drive-in, to have a sandwich afterwards, Brother Evans and Sister Evans, and run into Brother and Sister Sothmann up there. Brother Sothmann and all of them was remarking about that wonderful message. And, I tell you, I've lived on it all week, almost. And some of them remarks that how that the ostrich thinks he had hid hisself. Now, that's true, when he sticks his head in the ground, but the most of him is still looking out. So that's about the way we do sometime. We try to hide our head behind something, there's always… maybe we're still showing, you know. He sees every bit of us, you see. So really appreciate that.
E-6 Atunci m-am gândit, păi, îmi place să vorbesc la biserică şi m-am gândit, păi, eu-eu... Fratele Neville ajunge să vă vorbească tot timpul, aşa că atunci când eu sunt jos aici poate mă cobor jos. Eu nu vreau să fiu destul de făţarnic, şi să nu vreau să sun sau nimic, doar şed sus acolo acasă şi biserica e deschisă aici jos. Eu-eu trebuie... Eu trebuie să fiu jos aici pentru că eu vă iubesc.
E-6 Then I thought, well, I like to talk to the church and I thought, well, I—I… Brother Neville gets to talk to you all the time, so then when I'm down here maybe drop down. I don't want to be hypocrite enough, and not out on a call or nothing, just set up there at the house and church open down here. I—I've got… I want to be down here because I love you.
E-7 Eu vă spun, eu cu certitudine cumva... Vremea aici nu e de acord cu mine, şi eu... şi ţinutul nu-i de acord cu mine şi eu sunt alergic la aerul care-i aici. Tot aşa de curând cum aerul acela mă izbeşte eu doar mă rup în urticare, peste tot, vedeţi, şi nu există nimic ce poţi face privitor la aceasta. Şi eu ... Şi nu ne simţim bine, nici unul din noi, când suntem aici. Noi... cu greu ca unul din noi să se fi simţit de fapt bine de când am fost aici, pentru că noi cumva ne-am obişnuit cu acea climă înaltă.
E-7 I tell you, I certainly kind of… The weather here doesn't agree with me, and I… and the country doesn't agree with me and I'm allergic to the air that's here. Just as soon as that air strikes me I just break in hives, right over, see, and there's nothing you can do about it. And I… And we don't feel good, none of us, when we're here. We… hardly one of us have been really feeling good since we've been here, 'cause we kind of gotten used to that high climate.
E-8 Dar, acum, un lucru care mă atrage aici sunteţi voi toţi. Aşa este, voi toţi. Voi ştiţi, tu găseşti mulţi prieteni, eu-eu sunt aşa de recunoscător. Eu presupun că eu... dacă doar am numărat, personal, persoanele ce le cunosc, poate ar fi milioane în jurul lumii. S-a estimat odată de cineva, şi probabil în cunoştinţă personală, de vreo zece milioane de persoane. Dar există ceva privitor-privitor la acasă, despre anumite persoane: Acolo-i doar... Fiecare are aceea, există persoane speciale în viaţa voastră. Voi ştiţi, eu cred asta. Dacă nu există, atunci de ce este soţia noastră specială pentru noi? Şi de ce-de ce este a noastră... Vedeţi? Noi suntem... soţiile noastre, soţii noştri, şi aşa mai departe, aceasta-aceasta-i special. Şi voi aveţi aceea cu prietenii. Există un lucru sau altul că vouă doar vă place să vă întâlniţi cu ei şi doar să vorbiţi cu ei. Acolo sunt locuri mici.
E-8 But, now, one thing that draws me here is you all. That's right, you all. You know, you find lots of friends, I—I'm so grateful. I guess I… if I just counted, personally, people I know, it would be maybe millions around the world. It was once estimated by someone, and probably in personal knowing, of about ten million people. But there's something about—about home, about certain people: There's just… Everybody's got that, there's special people in your life. You know, I believe that. If there isn't, then why is our wife special to us? And why—why is our… See? We're… our wives, our husbands, and so forth, it—it's special. And you have that with friends. There's something other that you just love to meet with them and just talk with them. There's little spots.
E-9 Şi mă pot gândi la această mlaştină veche de-aici unde a stat această mică biserică, şi unde înainte să stea ea aici nu era nimic decât o-o baltă. Acela-i motivul că drumul acela s-a aşezat afară de tot acolo, să meargă în jurul acelei bălţi. Aceasta-i de fapt proprietatea, şi strada vine chiar pe lângă uşă acolo. Şi, dar aceasta era o baltă. Şi îmi amintesc ieşind aici afară şi încercam să găsesc un loc să zidesc o biserică pentru Domnul, şi eram doar un băiat tânăr.
E-9 And I can think of this old swamp here where this little church stood, and where before it stood here it was nothing but a—a pond. That's the reason that road set way out there, to get around that pond. This is actually the property, and the street comes right by the door there. And, but it was a pond. And I remember getting out here and trying to find a place to build a church to the Lord, and just a young boy.
E-10 Şi am ascultat la aceşti, acest om tânăr şi la ăstalalt de¬aici, rugându-se cu un timp în urmă, cu tot entuziasmul acela. M-am gândit, "Tu ştii, eu obişnuiam să fiu în stare să mă rog aşa, fără să-mi apuc răsuflarea, cu greu." Iar atunci tu îmbătrâneşti, şi tu cumva o încetineşti puţin, voi ştiţi, şi aceea. Tu încă te mişti, dar tu eşti "în viteza a doua" cum i-am spus Fratelui Woods acolo afară. Dar, şi atunci atât timp... Şi atunci după o vreme tu ajungi jos în viteză mică, când ajungi pe la şaptezeci sau optzeci, eu presupun. Dar, voi ştiţi, cei... tu încă te mişti, totuşi. Atât timp cât te poţi mişca, ce mai contează? Doar încă puţină vreme să ajungi acolo.
E-10 And I listened to these, this young fellow and this other one over here, praying a while ago, with all that enthusiasm. I thought, "You know, I used to be able to pray like that, without catching my breath, hardly." And then you get older, you kind of slow down a little, you know, and that. You're still moving, but you're "in second gear" as I told Brother Woods out there. But, and then as long… And then after a while you get down into low gear, when you get about seventy or eighty, I guess. But, you know, the… you're still moving, though. As long as you can move, what difference does it make? Just a little more time to get there.
E-11 Îmi amintesc cum era rugăciunea, şi chiar aici în aceste buruieni, chiar aici unde stă acest amvon acum, chiar cam pe unde este el, acolo-i unde am bătut un ţăruş mic unde am ştiut să pun amvonul. Domnul Dumnezeu mi-a dat acest loc. Da, domnule. Acum, chiar acolo în piatra de temelie stă mărturia mea despre o viziune în dimineaţa când am pus-o, când cu greu puteam să mă gândesc atunci, a zis, "Acesta nu-i tabernacolul tău, dar fă lucrarea unui evanghelist," a zis El. M-am uitat afară şi am văzut toată lumea acolo, şi cerul albastru senin, şi oameni venind de pretutindeni; aceasta zace în piatra de temelie acolo. Cât de puţin m-am gândit că se va întâmpla, chiar dacă viziunea a spus aşa; dar nu dă greş, el va fi acolo oricum.
E-11 I remember how I was praying, and right here in this weeds, right here where this pulpit stands now, just about where it's at, that's where I drove a little stake where I knowed to put the pulpit. The Lord God give me this place. Yes, sir. Now, right there in the cornerstone lays my testimony of a vision the morning I laid it, when I hardly could think then, said, "This is not your tabernacle, but do the work of an evangelist," He said. I looked out and I seen all the world there, and the bright blue skies, and people coming from everywhere; it's laying in the cornerstone there. How little did I think that would happen, even though the vision said so; but doesn't fail, it's going to be there anyhow.
E-12 Eu am fost într-o mulţime de interviuri săptămâna aceasta, pentru că, duminică, Prezenţa graţioasă a Domnului a coborât. Şi eu ar fi trebuit să plec luni.
E-12 I've been in a lot of interviews this week, because, Sunday, the gracious Presence of the Lord came down. And I was supposed to have left Monday.
E-13 Eu am... noi încă nu am luat o vacanţă, copiii. Vacanţa mea vine mai târziu, puţin mai târziu. Dar eu am vrut să iau copiii pentru puţin timp. Ei trebuie să meargă înapoi şi să meargă la şcoală acum, şi aşa m-am gândit că săptămâna aceasta ar fi un timp bun. Întâmpinând Chicago săptămâna viitoare în adunarea aceea acolo.
E-13 I have… we haven't took a vacation yet, the kids. My vacation comes later, a little later on. But I've want to take the children on a little time. They got to go back and go to school now, and so I thought this week would be a good time. Facing Chicago next week in that meeting there.
E-14 Dar atunci-ungerea Duhului, m-am gândit, "Acum este timpul să avem interviuri." Acum este timpul ca aceste... că eu pot să prind din urmă la câteva din ele acolo. Şi acolo-i... Eu văd pe unele din persoane şezând prezente care erau în încăpere. Ei ştiu dacă Domnul s-a întâlnit cu noi sau nu.
E-14 But then the—the anointing of the Spirit, I thought, "Now is the time to have interviews." Now is the time that these… that I can get caught up on a few of them there. And there's… I see some of the people sitting present that was in the room. They know whether the Lord met with us or not.
E-15 Lucru ciudat că... fiecare pe lângă nişte femei care Billy le-a pus înăuntru doar un spaţiu chiar înainte, ceva doamnă din Louisville, ea avea o fetiţă care era aici, mă gândesc că ele aparţin de fapt la Biserica lui Dumnezeu din Louisville, sau ceva. Dar fiecare caz, fiecare din ei care vin înăuntru, înainte să plec de acasă Duhul Sfânt mi-a spus cine o să fie aici, ce vor întreba ei. Şi am scris jos pe o bucată de hârtie şi am spus chiar ce vor întreba ei şi întrebările lor în felul cum ei le vor pune, şi cum vor fi ele răspunse. Atunci eu să le spun, "Aici e chiar ce tu... uite acum, câteva minute în urmă aici, ce Duhul Sfânt... " Întind mâna acolo pe birou şi spun, "Vezi? El mi-a spus aceasta înainte ca să vii." Vedeţi? Dar în timp ce eram sus acasă, cine o să fie acolo şi ce va fi aceasta, care va fi atitudinea lor, şi totul despre aceasta, înainte ca măcar să plec de acasă.
E-15 Strange thing that… everyone besides some women that Billy put in just a space just before, some lady from Louisville, she had a little girl that was here, I think they really belong to the Church of God in Louisville, or something. But every case, every one of them that come in, before I left home the Holy Spirit told me who would be here, what they'd ask. And I wrote down on a piece of paper and said just what they would ask and their questions the way they'd ask them, and how they'd be answered. Then I'd tell them, "Here's just what you… look now, a few minutes ago here, what the Holy Spirit…" Reach over on the desk and say, "See? He told me this before you ever come." See? But while I was up at the house, who would be there and what it would be, what their attitude would be, and all about it, before I even left home.
E-16 Am văzut timpul, de multe ori, când eu veneam în jos pe drum, rugându-mă, eu vedeam rândul acela de rugăciune trecând înaintea mea şi să ştiu fiecare nume care o să fie în rândul de rugăciune, înainte ca să ajung aici. Aşa este. Şi chiar să ştiu unde şedeau ei în biserică şi ce ei... cum ar fi ei îmbrăcaţi şi cum ar arăta. Tu nu le spui la oameni fiecare lucru ca acela. Tu... Există lucruri care se întâmplă care tu doar nu le spui. Nu este necesar să le spui. Eu doar le spun oamenilor lucruri care cred că o să-i ajute, când Domnul mă presează să le spun, zice, "Spune aceasta." Tu nu ai vrea să spui tot ce ai văzut, pentru că aceea nu ar fi drept, voi vedeţi, tu doar... desigur, tu ajungi în necaz şi de toate în felul acela. Tu trebuie să ştii cum să mânuieşti lucrurile acelea prin Duhul Domnului.
E-16 I seen the time, many time, when I would be coming down the road, praying, I'd see that prayer line pass before me and know every name that would be in the prayer line, before I ever got here. That's right. And even know where they was sitting in the church and what they… how they'd be dressed and what they'd look like. You don't tell people everything like that. You… There's things happening you just don't tell them. It's not necessary to tell them. I just tell people things that I think is going to help them, when the Lord presses me to tell them, say, "Say this." You wouldn't want to tell everything you seen, because that wouldn't be right, you see, you just… of course, you get in trouble and everything else like that. You have to know how to handle those things by the Spirit of the Lord.
E-17 Am avut persoane să stea înaintea mea şi să-mi pună întrebări, eu ştiu exact, dar eu nu am vrut să le spun, pentru că doar m-am simţit constrâns să nu o fac. Vă amintiţi, eu cred că era miercurea trecută seara, când am predicat despre Un Prizonier. Vedeţi? Vedeţi, tu vrei să-i spui la persoana aceea, dar Ceva zice, "Să nu o faci." Duhul zice, "Să nu o faci. Să nu o faci." Deşi un dar priveşte chiar la acesta, vedeţi. "Să nu o faci. Să nu o faci." Vedeţi, aşa că tu mai bine să nu o faci; atunci tu eşti în necaz cu Dumnezeu.
E-17 I've had people stand before me and ask me questions, I know exactly, but I wouldn't tell them, because I just felt constrained not to do it. You remember, I believe was last Wednesday night, I preached on A Prisoner. See? See, you want to tell that person, but Something says, "Don't do it." The Spirit says, "Don't do it. Don't do it." Yet a gift is looking right at it, see. "Don't do it. Don't do it." See, so you better not do it; then you're in trouble with God.
E-18 Acum, noi nu venim aici jos în seara aceasta doar să stăm aici. Noi vrem să auzim Cuvântul Domnului. Voi v-aţi rugat şi noi am avut un timp minunat, şi-şi eu... întotdeauna când eu vin jos eu ştiu că aduc doar o carte mică de text pentru că acolo-i... Uneori Fratele Neville este aşa de graţios el doar continuă să-mi ceară, "Vrei să faci aceasta," sau "să faci aceea," sau "vorbeşti?" Şi eu mă uit pe-aici până când îmi găsesc un text de vreun fel şi atunci noi îl începem de-acolo. Şi eu sunt sigur... Acum, fiţi siguri duminică...
E-18 Now, we don't come down here tonight just to stand here. We want to hear the Word of the Lord. You've been praying and we've had a wonderful time, and—and I… always when I come down I know I bring just a little book of text 'cause there's… Sometimes Brother Neville is so gracious he just keeps asking me, "Will you do this," or "do that," or "speak?" And I look through here till I find me a text of some sort and then we'll start it from there. And I'm sure… Now, be sure Sunday…
E-19 Acum, eu nu... Noi niciodată nu ştim, noi nu putem spune. Voi vedeţi, eu am venit aici uneori cu-cu un text în mintea mea despre care eu urma să vorbesc, şi ajung aici şi îl schimb complet în jur. Şi am avut Scripturi scrise jos, eu zic, "Eu o să folosesc acest text, eu o să folosesc aceste Scripturi. Aşa cum ele vin jos, eu o să spun aceasta, aceea, sau cealaltă." Eu voi scrie jos, doar ca, Întâi Corinteni 5:15, şi Doi Corinteni 7:1, şi Matei 28:16, aşa mai departe, doar o pun înăuntru aşa, jos aici în felul acesta, şi scriu Scripturile acelea jos. Şi mă uit jos acolo, eu ştiu ce spune Scriptura acolo; uneori nici măcar nu atinge vreodată aceea, merge de tot în jur pe o cale diferită, cu totul. Şi noi doar nu ştim.
E-19 Now, I don't… We never know, we cannot tell. You see, I've come here at times with—with a text in my mind that I was going to speak on, and get here and change it completely around. And I've had Scriptures wrote down, I say, "I'm going to use this text, I'm going to use these Scriptures. As they come down, I'm going to say this, that or the other." I'll write down, just like, First Corinthians 5:15, and Second Corinthians 7:1, and Matthew 28:16, so forth, just put it in like that, down here like this, and write them Scriptures down. And look down there, I know what the Scripture says there; sometime not ever even touch that, goes all the way around a different way, altogether. And we just don't know.
E-20 Deci acum, dacă Domnul voieşte, eu vreau să vorbesc, în încheiere aceste mici serii de servicii de moment ce sunt aici, duminică dimineaţa, asupra unui lucru foarte important. Deci, acum, veniţi devreme, pregătiţi să staţi doar un pic târziu, poate pe la ora două, cam aşa ceva. Şi astfel aceasta-i... Eu am cam în jur de treizeci sau patruzeci de Scripturi deja scrise jos asupra subiectului, dar mă gândesc ce acesta... ce o să încerc să fac, dacă Duhul Sfânt mă va ajuta, să prind Mesajul şi locul unde El este acum, şi să-L zidesc chiar unde El a început, şi să-L zidesc drept în sus în timpul prezent.
E-20 So now, if the Lord is willing, I want to speak, in closing these little series of services since being here, Sunday morning, on a very important thing. So, now, come early, prepared to stay just a little bit late, maybe about two o'clock, something like that. And so it's… I got around about thirty or forty Scriptures already wrote down on the subject, but I think what it… what I'm going to try to do, if the Holy Spirit will help me, to catch the Message and the place where It's at now, and build It right where It started, and build It right up into the present time.
E-21 Deci aceea când eu-eu plec spre Chicago, atunci eu trebuie să mă duc drept la Arizona, şi apoi înainte, înainte şi înainte. Şi poate să fie, din câte ştiu eu, poate fi iarăşi anul viitor, poate vara următoare, înainte să ajung înapoi din nou la tabernacol, numai doar să trec dincolo pe aici din nou, pentru că eu am mitinguri.
E-21 So that when I—I leave for Chicago, then I got to go straight to Arizona, and then on, on and on. And it may be, as far as I know, it may be next year again, maybe next summer, 'fore I get back again to the tabernacle, 'less just passing across this way again, 'cause I got meetings.
E-22 Şi Billy, chiar acum, lucrează pentru străinătate pentru un turneu complet al lumii începând chiar imediat după Crăciun. Şi eu sunt cu totul planificat până cam în jur de decembrie, şi, ei bine, poate prima săptămână din decembrie, Dallas. Deci atunci-atunci în ianuarie noi vrem să pornim pe un turneu complet al lumii, peste tot în jur, complet, şi noi lucrăm la aceea acum, aflând doar unde va călăuzi Domnul. Şi-şi eu¬eu sunt aşa de recunoscător la... chiar la oameni, lucrătorii, atât de mult cât eu spun împotriva denominaţiunilor lor-lor şi lucruri ca acelea.
E-22 And Billy, right now, is working on overseas for a complete world tour beginning right immediately after Christmas. And I'm all booked up until around about December, and, well, maybe the first week in December, Dallas. So then—then in January we want to start on a complete world tour, all the way around, completely, and we're working on that now, finding just where the Lord will lead. And—and I—I'm so grateful to the… even to the people, the ministers, as much as I say against their—their denominations and things like that.
E-23 Voi ştiţi, pe cărţile aşezate chiar înapoi acolo acum, Fratele Roy Borders are grijă de invitaţii, şi de la Crăciun, la începutul anului, acolo erau peste o mie de invitaţii în jurul lumii. O mie de invitaţii au venit înăuntru înapoi acolo. Deci Domnul doar trebuie să mă îndrume la care din acelea să mă duc, şi ce să fac. Noi doar depindem de El. Tu nu ai putea să le iei pe toate. Tu¬tu nu ai putea să iei peste opt sau zece din ele într-o vară dacă ai fi trebuit, în o-în o completă... numai dacă tu doar mergi o seară aici şi o seară acolo, şi aceea-i... ei cer două săptămâni şi trei săptămâni, şi aşa mai departe, atât cât poţi să stai, sau unii din ei zic "doar atât timp cât va călăuzi Domnul," şi-şi toate ca acelea, aşa că tu nu ştii chiar exact unde să începi sau ce să faci. Aşa că noi doar le punem afară înaintea Domnului, zicem, "Acum, Tu să ne spui, Tată Ceresc." Şi voi ajutaţi-mă rugaţi¬vă cu această chestiune, vedeţi, voi ajutaţi-mă rugaţi-vă ca să putem să ducem acesta acolo.
E-23 You know, on the books laying right back there now, Brother Roy Borders takes care of the invitations, and since Christmas, the first of the year, there's been over a thousand invitations around the world. A thousand invitations has come in back there. So the Lord just has to direct me on which one of those to go to, and what to do. We just depend on Him. You couldn't take them all. You—you couldn't take over eight or ten of them in a summer if you had to, in a—in a complete… 'less you just go one night here and one night there, and that's… they're asking for two weeks and three weeks, and so forth, as long as you can stay, or some of them says "just as long as the Lord will lead," and—and all like that, so you don't know just exactly where to start or what to do. So we're just laying them out before the Lord, say, "Now, You tell us, Heavenly Father." And you help me pray with this matter, see, you help me pray that we can get this over.
E-24 Şi m-am gândit, după ce am avut serviciul de vindecare duminica trecută, atunci poate duminica aceasta dacă noi luăm doar învăţătura şi să o aducem drept sus şi să arătăm ce-ce e timpul în care noi suntem... unde suntem noi, ce-ce e-ce e-scopul întreit al marelui plan al lui Dumnezeu dinaintea întemeierii lumii, şi să-l aducem în jos până astăzi, planul întreit al lui Dumnezeu, planul. Eu lucrez la a doua parte din acesta acum, aducând Scripturile afară, şi căutându-le şi plasându-le.
Acum, să vedem, să ne aplecăm capetele doar un moment.
E-24 And I thought, after having the healing service last Sunday, then maybe this Sunday if we just take the teaching and bring it right up and show what—what the time that we're… where we're at, what—what's—what's—what's the—the threefold purpose of God's great plan since before the foundation of the world, and bring it down to today, the threefold plan of God, the plan. I'm working on the second part of it now, getting the Scriptures out, and hunting them out and placing them.
Now, let's see, let's bow our heads just a moment.
E-25 Doamne Isuse, marele Păstor al turmei, noi ne-am adunat aici în seara aceasta în prea graţiosul Tău, Nume sfânt. Noi Te iubim, Doamne, şi noi Îţi mulţumim pentru această adunare de rugăciune în seara aceasta, pentru imnurile bisericii aşa cum noi le-am cântat cu bucurie în inimile noastre, şi-şi le-am auzit aşa cum au venit înăuntru, bătând din palme. Şi atunci noi am mers jos pe genunchi şi toţi ne-am revărsat inimile spre Tine, şi Ţi-am mulţumit pentru ce ai făcut Tu pentru noi, şi-şi Ţi-am cerut să continui să umbli cu noi.
E-25 Lord Jesus, the great Shepherd of the sheepfold, we have assembled here tonight in Thy most gracious, holy Name. We love Thee, Lord, and we thank Thee for this prayer meeting night, for the hymns of the church as we've sang them with joy in our hearts, and—and heard them as they come in, clapping hands. And then we went down on our knees and all poured out our hearts to You, and thanked You for what You've done for us, and—and asking You to continue to walk with us.
E-26 Şi acum a venit ceasul pentru citirea Cuvântului şi pentru ceva despre care să vorbim, către popor. Îndrumă-ne în gândurile noastre, Tată, şi obţine slavă. Şi spune ceva în seara aceasta, prin noi, care să ne ajute pe noi toţi să ieşim de aici cu un scop în inimile noastre să trăim mai bine şi mai aproape de Tine de cum am trăit vreodată. Pentru aceea suntem noi aici, Doamne, noi suntem aici să cunoaştem mai mult despre Tine. Şi ne rugăm ca Tu să desfăşori marea Ta Fiinţă spre noi în seara aceasta în descoperirea Cuvântului Tău, ca noi să putem şti cum să fim un-un Creştin mai bun şi cum să acţionăm în aceste zile din urmă. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-26 And now the hour has come for the reading of the Word and for something to speak on, to the people. Direct us in our thoughts, Father, and get glory. And say something tonight, through us, that will help all of us to go out of here with a purpose in our hearts to live better and closer to You than we ever have. That's what we're here for, Lord, we're here to know more about You. And we pray that You'll unfold Your great Being to us tonight in the revelation of Thy Word, that we might know how to be a—a better Christian and how to act in this last days. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-27 Acum, privirea mea cade asupra unui text aici din Isaia, Isaia 38. Să citim acolo la Isaia, Isaia 38.
În zilele acelea Ezechia era bolnav pe moarte. Şi Isaia profetul fiul lui Amoţ a venit la el, şi a zis către el, Aşa vorbeşte DOMNUL, Pune-ţi casa în rânduială: căci tu vei muri, şi nu vei trăi.
Atunci Ezechia şi-a întors faţa către perete, şi s-a rugat către DOMNUL.
Şi a zis, Adu-ţi aminte de mine, O DOMNE, eu te rog, cum am umblat înaintea ta în adevăr şi cu o inimă desăvârşită, şi am făcut ceea ce-i bine în privirea ta. Şi Eze-... Ezechia a plâns amar.
Atunci a venit cuvântul DOMNULUI la Isaia, zicând, Du-te, şi spune-i lui Ezechia, Aşa vorbeşte DOMNUL, Dumnezeul lui David tatăl tău, Eu am auzit rugăciunea ta, Eu am văzut lacrimile tale: iată, Eu voi adăuga la zilele tale cincisprezece ani.
E-27 Now, my sight falls upon a text here of Isaiah, Isaiah 38. Let's read over to Isaiah, Isaiah 38.
In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order: for thou shall die, and not live.
Then Hezekiah turned his face towards the wall, and prayed unto the LORD.
And said, Remember me, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Heze-… Hezekiah wept sore.
Then came the word of the LORD to Isaiah, saying,
Go, and say to Hezekiah, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.
E-28 Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la această citire. Acesta-i un subiect foarte remarcabil pentru un mesaj scurt aici, eu cred. Eu vreau să-l numesc: Dumnezeu Nu Cheamă Pe Om La Judecată Fără Ca Mai Întâi Să-l Avertizeze. Şi noi suntem-noi suntem-noi suntem să prindem-baza sau platforma din el aici, în acest text din seara aceasta, Dumnezeu avertizează pe om înainte să-l aducă la moartea lui.
E-28 May the Lord add His blessings to this reading. It's a very outstanding subject for a short message here, I believe. I want to call it: God Doesn't Call Man To Judgment Without First Warning Him. And we are—we are—we are to catch the—the background or the platform of it here, in this text tonight, God warning man before bringing him to his death.
E-29 Acum, fiecare are aceasta. Noi am putea spune, "Păi, acest om a murit fără o avertizare." Nu, nu, nu. Dumnezeu niciodată... Voi nu ştiţi ce era în inima acelui om, voi nu ştiţi ce se petrecea în viaţa lui. Vedeţi? Dumnezeu nu aduce pe nici un om la moartea lui fără ca întâi să-l avertizeze despre aceasta, spunându-i, este ceva, o pregătire. Dumnezeu e-e suveran, şi El-El bate la inima fiecărui om, dându-i prilejul să vină. Acum, El poate avertiza înainte şi să-L refuze, şi-şi dă din cap către El şi se duce, zice, "Ah, este doar o simţire ciudată, aceasta o să-mi treacă." Dar, oricum, acesta era Dumnezeu. Dumnezeu vorbea către el.
E-29 Now, everyone has this. We might say, "Well, this fellow died without a warning." No, no, no. God never… You don't know what was in that man's heart, you don't know what's been a-going on in his life. See? God never brings any man to his death without first warning him about it, telling him, it's something, a preparation. God is—is sovereign, and He—He knocks at the heart of every man, giving him the opportunity to come. Now, He might warn away and turn It down, and—and shake his head to It and walk away, say, "Ah, it's just a funny feeling, I'll get over it." But, anyhow, it was God, God speaking to him.
E-30 Şi Dumnezeu nici măcar nu aduce judecată asupra pământului fără ca mai întâi să dea oamenilor un avertisment. Dumnezeu nu face nimic fără ca să declare întâi ce urmează El să facă. Şi El le dă oamenilor o alegere, şi voi puteţi-voi puteţi face bine sau rău. Aceea-i a Lui... Vedeţi, Dumnezeu niciodată nu-şi poate schimba a Lui-Lui natură. Programul Lui nu se poate schimba niciodată de la ce El a început, pentru că El este infinit şi programul Lui şi ideile Lui sunt toate perfecte. Deci, dacă El L-ar schimba, aceea ar arăta că El a învăţat mai mult. Deci, fiind infinit, El nu poate învăţa mai mult. Prima Lui¬Lui-prima Lui decizie este întotdeauna perfectă, şi nu există nimic să poată vreodată să schimbe Aceasta. Vedeţi?
E-30 And God never even brings judgment upon the earth without first giving the people a warning. God never does nothing without declaring it first what He's going to do. And He gives people a choice, and you can you can do right or wrong. That's His… See, God can never change His—His nature. His program can never change from what He started with, because He's infinite and His program and His ideas are all perfect. So, if He would change It, that would show that He had learned more. So, being infinite, He cannot learn more. His—His first—His first decision is always perfect, and there's nothing can ever change It. See?
E-31 Dumnezeu, înainte ca omul să fi fost pus... să aibă o şansă să facă rău, Dumnezeu l-a pus pe bazele de unde el putea să accepte sau să nege, el putea primi sau-sau nu.
E-31 God, before man ever was put… had a chance to do wrong, God put him on the basis to where he could accept or deny, he could receive or—or not.
E-32 Ziceţi, apropo, dacă acel lucrător înăuntru aici, Fratele Baker, eu cred că era la-interviuri zilele trecute, eu am întrebările lui pe care el le-a scris pentru mine asupra sămânţei şarpelui. Eu le am aşezate înapoi aici acum. Dacă el e aici, păi, bine... eu nu-l văd niciunde chiar la timpul prezent. Dar el e aici. El şi soţia lui, un foarte bun om şi o-o femeie, dar ei-ei nu au putut înţelege câteva lucruri despre învăţătura sămânţei şarpelui, cum căci-căci... unele întrebări despre ce am spus eu, şi-şi predici dincolo de aceea, şi-şi vorbind despre-împregnare şi aşa mai departe. Dar eu... atunci este întocmai ca fratele, un om bun, doar un Creştin de câţiva ani sau doi, dar doar nu a înţeles, voi vedeţi.
E-32 Say, by the way, if that minister in here, Brother Baker, I believe was on the—the interviews the other day, I've got his questions that he had wrote out for me on the serpent's seed. I got them laying back here now. If he's here, why, well… I don't see him anywhere right at the present time. But it's here. He and his wife, a very fine man and a—a woman, but they—they couldn't understand a few things about the teaching of the serpent's seed, how that—that… some questions about what I had said, and—and sermons beyond that, and—and talking about the—the pregnation and so forth. But I… then it's just like the brother, a fine man, just a Christian for a couple years or two, but just didn't understand, you see.
E-33 Este greu dacă tu nu... Tu trebuie să depinzi de Duhul Sfânt pentru că această Biblie este scrisă în pilde. Tu nu poţi doar să şezi jos şi să-L citeşti ca un ziar. El este ascuns. Da, domnule. Cum aţi putea justifica vreodată pe Dumnezeu când El i-a spus lui Moise sus acolo, a zis, "Acum, să nu faci nici un chip cioplit," în poruncile Lui, "să nu faci nimic ca Cerul, ceva-ceva Înger, sau orice altceva, să nu faci ceva chipuri cioplite," şi totuşi în aceeaşi zi i-a spus să formeze doi Îngeri din bronz şi să-i pună chiar la scaunul milei, unde este mila? Vedeţi? Voi trebuie să cunoaşteţi pe Dumnezeu şi Natura Lui înainte să puteţi înţelege Cuvântul Lui. El-El-El are cheia la acel Cuvânt, Însuşi, şi El-El este Singurul care poate-poate să-L mânuiască şi să-L deschidă, şi aşa El este Acela care trebuie să-L descopere.
E-33 It's hard if you don't… You have to depend on the Holy Spirit because this Bible is wrote in riddles. You just can't sit down and read It like a newspaper. It's hid. Yes, sir. How would you ever justify God when He told Moses up there, said, "Now, don't you make any engraven images," in His commandments, "don't you make anything like Heaven, any—any Angel, or anything else, don't make any engraven images," and yet on the same day told him to mold two Angels out of brass and put them right at the mercy seat, where mercy's at? See? You have to know God and His Nature before you can understand His Word. He—He—He has the key to that Word, Himself, and He—He's the only One can—can handle It and open It, and so He's the One that has to reveal It.
E-34 Iar acum, noi aflăm că Natura Lui era, aici, ca întotdeauna să avertizeze un om înainte de judecată, să avertizeze o naţiune înainte de judecată, şi aşa mai departe. El întotdeauna îşi dă avertismentul Lui, o reamintire pentru noi, de o responsabilitate. Noi suntem responsabili, şi Dumnezeu ne-a pus aici pe pământ pentru un scop, şi acel motiv pentru care El ne-a pus aici, noi suntem responsabili faţă de El pentru motivul acela. Voi ar trebui să mergeţi la El şi să aflaţi ce vrea El să faceţi. Vedeţi? Dacă voi nu...
E-34 And now, we find out that His Nature was, here, to always to warn a man before judgment, to warn a nation before judgment, and so forth. He always gives His warning, a reminder to we, of a responsibility. We are responsible, and God has put us here on the earth for a reason, and that reason that He has put us here for, we are responsible to Him for that reason. You should go to Him and find out what He wants you to do. See? If you don't…
E-35 Dacă tu ai mers să lucrezi pentru un om, şi el îţi dă o slujbă pe o fermă, sau aşa ceva, şi tu ai mers doar afară la şopru şi doar te-ai aşezat jos acolo, şi zici, "Bine?" Vezi, tu trebuie să mergi să-l întrebi ce vrea el să faci, şi atunci o faci. Dacă tu lucrezi pentru un om, află care sunt datoriile tale.
E-35 If you went to work for a man, and he give you a job on a ranch, or something another, and you just went out to the barn and just set down out there, and say, "Well?" See, you must go ask him what he wants you to do, and then do it. If you're working for a man, find out what your duties is.
E-36 Şi atunci dacă viaţa noastră este pe-pământ aici, atunci noi trebuie să mergem la Acela Care ne-a pus aici, şi, "Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac? Ce-ce-ce trebuie să fac? De ce sunt eu aici?" Dacă este să fie o casnică, spălătoare de vase, dacă este să fie... Orice vrea Dumnezeu ca voi să faceţi, atunci voi să faceţi aceea cât mai bine din câte ştiţi să o faceţi. Nu contează cât de puţin, nu contează cât de puţin este, voi trebuie să o faceţi.
E-36 And then if our life is on the—the earth here, then we should go to the One Who put us here, and, "Lord, what would You have me do? What—what—what must I do? Why am I here?" If it's to be a housewife, dishwasher, if it's to be… Whatever God wants you to do, then you do that the very best that you know how to do it. No matter how little, no matter how little it is, you must do it.
E-37 Voi ziceţi, "Bine..." Necazul despre aceasta, este, că fiecare din noi vrea să facă lucrul altui om. Noi toţi vrem să ducem mingea, aşa cum noi spunem, voi vedeţi.
E-37 You say, "Well…" The trouble of it, is, each one of us wants to do the next man's job. We all want to pack the ball, as we say, you see.
E-38 Ca acest ceas de aici, acum, fiecare piesă mică înăuntru acolo îşi are locul ei. Acum, fiecare parte din el nu poate fi ţagărele. Acum, eu mă uit numai la ţagăre să văd cât e timpul. Dar dacă una din acele rotiţe mici înăuntru acolo iese afară din ordine, acela nu va ţine timpul corect.
E-38 Like this watch here, now, every little movement in there has its place. Now, every part of it can't be the hands. Now, I only look at the hands to see what time it is. But if one of them little wheels in there gets out of order, that won't keep the right time.
E-39 Şi acela-i felul cum este cu oamenii. Noi avem toţi, Trupul lui Cristos, trebuie să fie în poziţia lor, în armonie. Vedeţi? Şi atunci noi putem privi în jur şi să vedem ce timp din zi este. Vedeţi? Atunci lumea se uită să vadă ce este aceasta. Vedeţi? Vedeţi? Dar ei vă urmăreşte. Dar dacă tu eşti doar un arculeţ păr, arcul principal, sau orice eşti tu, tu să faci cea mai bună treabă care o poţi la aceea.
E-39 And that's the way it is with people. We've all, the Body of Christ, has got to be in their position, in harmony. See? And then we can look around and see what time of day it is. See? Then the world's a-looking to see what it is. See? See? But they're watching you. And if you're just a little hairspring, mainspring, or whatever you are, you do the very best job you can at that.
E-40 Acum, pentru că, noi avem o responsabilitate pentru care noi trebuie să răspundem faţă de Dumnezeu într-o zi. Fiecare om care vine pe faţa pământului trebuie să răspundă faţă de Dumnezeu pentru o responsabilitate. Şi, la mulţi dintre noi, un administrator, pentru care noi trebuie să răspundem. Noi... Această responsabilitate este o administrare care ne-a fost încredinţată de Dumnezeu, mie nu-mi pasă ce este ea. Cum am spus cu câteva momente în urmă, "o casnică," atunci fii o casnică veritabilă. Aşa este. Dacă este să fii un fermier, fii un fermier veritabil. Orice este în care Dumnezeu te-a pus să faci, tu ai o administrare la aceea, pentru care tu trebuie să răspunzi faţă de Dumnezeu, pentru că sunt necesare toate aceste lucruri ca să o faci.
E-40 Now, because, we have a responsibility that we've got to answer to God someday for. Every man that come on the face of the earth has to answer to God for a responsibility. And, to many of us, a stewardship, we have to answer for. We… This responsibility is a stewardship that's been committed to us by God, I don't care what it is. As I said a few moments ago, "a housewife," then be a genuine housewife. That's right. If it's to be a farmer, be a genuine farmer. Whatever it is that God has put you to do, you got a stewardship to that, you've got to answer to God for, because it takes all these things to do it.
E-41 Lui Ezechia i s-a spus să se pregătească şi să fie gata pentru că el trebuia să întâlnească pe Făcătorul lui. Acum, Ezechia era un rege şi un-un om mare. Aţi observat pledarea lui aici? "Doamne, eu Te rog să iei seama la mine. Eu-eu am umblat înaintea Ta cu o inimă perfectă." Ce mărturie este aceea pentru-pentru-pentru noi astăzi, şi ar trebui să fie, un om care umblă înaintea lui Dumnezeu.
E-41 Hezekiah was told to make ready and to get ready because that he had to meet his Maker. Now, Hezekiah was a king, and a—a great man. Did you notice his plea here? "Lord, I beseech You to consider me. I—I've walked before You with a perfect heart." What a testimony that is to—to—to us today, and it should be, a man that walks before God.
E-42 Chiar moartea a fost pronunţată asupra omului şi totuşi Dumnezeu S-a răzgândit privitor la el, pentru că Ezechia a vrut să facă ceva şi Dumnezeu a zis că El "ne va da dorinţele inimii noastre." Şi timpul lui Ezechia a venit, şi el-el a primit un cancer pe el, sau aşa ceva, şi-şi ei l-au numit "un buboi" în ziua aceea, dar noi ştim că buboaiele de obicei nu vă ucid, ele doar se fac bine. Dar era poate un cancer, şi s-a deschis ca un buboi. Şi-şi Dumnezeu i-a spus lui Isaia, a zis, "Du-te sus acolo şi spune-i că el va muri." Şi Ezechia încă avea ceva ce vroia să facă. El avea-el avea...
E-42 Even death was pronounced upon the man and yet God changed His mind about him, because Hezekiah wanted to do something and God said He "would give us the desires of our heart." And Hezekiah's time had come, and he—he got a cancer on him, or something another, and—and they called it "a boil" in that day, but we know boils don't regularly kill you, they just get well. But it was perhaps a cancer, and it opened up like a boil. And—and God told Isaiah, said, "Go up there and tell him that he's going to die." And Hezekiah had something he wanted to do yet. He had—he had…
E-43 Când tu pledezi ceva către Dumnezeu, tu trebuie să fie un motiv pentru aceasta. Este întocmai ca această Scriptură la care mă refer aşa de des, "Dacă voi ziceţi la acest munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi, ci credeţi că ce aţi spus se va împlini, voi puteţi avea ce aţi spus." Acum, aceea-i întru totul controlat pe motiv şi obiectiv, vedeţi, sau nu se va întâmpla. Vedeţi?
E-43 When you plead anything to God, you got to be a reason for it. It's just like this Scripture that I so often refer to, "If you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you said." Now, that's altogether controlled on motive and objective, see, or it won't happen. See?
E-44 Voi nu puteţi doar merge aici afară... Acolo-i unde mulţi dintre noi fac multe greşeli, se duc afară şi zic, "Acum, eu vă voi arăta că am credinţă să fac aceasta." Acum, tu eşti greşit de la început. Dumnezeu nu-ţi dă daruri doar să te joci cu ele.
E-44 You just can't go out here… That's where many of us makes a many mistakes, is going out and say, "Now, I'll show you I got faith to do this." Now, you're wrong to begin with. God don't give you gifts just to play with it.
E-45 Aşa cum am spus cu un timp în urmă, El nu vă arată viziuni doar să vă jucaţi cu ele. Acelea nu sunt nimic cu ce să te joci. Acelea sunt sacre. Doar folosiţi-l în... aşa cum Domnul te va lăsa. Fii un prizonier al Lui. Nu contează cât de mult vrei să-i spui acestui ins că el e greşit, şi ce-i aceasta, aceea, sau cealaltă, tu păstrează tăcerea până când Dumnezeu spune aşa. Atunci când Dumnezeu spune aşa, atunci tu poţi veni cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Până atunci, doar uită despre aceasta.
E-45 As I was saying a while ago, He don't show you visions just to play with. That's nothing to play with. That's sacred. Just use it in… as the Lord will let you. Be a prisoner to Him. No matter how much you want to tell that guy he's wrong, and what this, that, or the other, you hold still till God says so. Then when God says so, then you can come with THUS SAITH THE LORD! Until that, just forget about it.
E-46 Lumea astăzi este întocmai cum era Ezechia atunci, a fost avertizat. Ea constant este avertizată. Biserica este avertizată. Şi, acum, lucrurile acestea nu se întâmplă doar dintr-o-dintr-o întâmplare. Ele toate au ceva în spatele lor.
E-46 The—the world today is just like Hezekiah was then, it's been warned. It's constantly being warned. The church is being warned. And, now, these things just don't happen by a—by a chance. They've all got something behind them.
E-47 Acum, Ezechia, fiind bolnav, având acest buboi, aceasta nu era din întâmplare. Dumnezeu l-a trimis pe Isaia sus acolo şi i-a spus să-şi pună casa în rânduială acum pentru că el urma să moară. Şi Ezechia a plâns, şi i-a spus lui Dumnezeu, "Eu am umblat înaintea Ta cu o inimă perfectă şi eu-eu Te rog să-mi cruţi viaţa pentru o cauză, o cauză bună, cauza lui Dumnezeu."
Dumnezeu i-a spus profetului, a zis, "Du-te înapoi şi spune-i."
E-47 Now, Hezekiah, being sick, having this boil, it wasn't by chance. God sent Isaiah up there and told him to set his house in order now because he was going to die. And Hezekiah wept, and told God, "I've walked before You with a perfect heart and I—I pray You spare my life for a cause, a good cause, the cause of God."
God told the prophet, said, "Go back and tell him."
E-48 Acum nu-i asta ciudat? Ezechia era cel mai mare om în ţară. Vedeţi? Ezechia era un rege, şi un om evlavios. El era un om adevărat, dacă el putea pleda aceea înaintea lui Dumnezeu şi Dumnezeu nu l-a mustrat pentru aceasta, "Eu am umblat înaintea Ta cu o inimă perfectă." Acum aceea spune foarte mult. Vedeţi?
E-48 Now isn't that strange? Hezekiah was the greatest man in the land. See? Hezekiah was a king, and a godly man. He was a real man, if he could plead that before God and God didn't rebuke him for it, "I've walked before You with a perfect heart." Now that's a-saying a whole lot. See?
E-49 Şi Dumnezeu nu a spus, "Nu, Ezechia, tu nu ai făcut-o," dar El a admis că el a făcut-o. Şi El a zis, "Eu am să-Eu am să-ţi cruţ viaţa puţin mai mult." Vedeţi? "Eu am să-ţi iau cererea ta," vedeţi, pentru că el era un om drept, el a fost un¬un slujitor adevărat la Cristos.
E-49 And God never said, "No, Hezekiah, you didn't do it," but He admitted he did do it. And He said, "I'm going to I'm going to spare your life a little longer." See? "I'm going to give you your request," see, because he had been a just man, he had been a—a real servant to Christ.
E-50 Şi atunci noi simţim că noi avem un drept să cerem ceva dacă-dacă obiectivul nostru este corect, şi apoi motivul nostru la aceasta.
E-50 And then we feel that we have a right to ask something if—if our objective is right, and then our motive to it.
E-51 Acum, noi vedem astăzi că pentru anii mulţi trecuţi, eu aş spune pentru ultimii cincisprezece, la mai mulţi ani, că acolo era constant un avertisment afară peste naţiune, "Pocăiţi-vă, sau pieriţi!"
E-51 Now, we see today that for the past many years, I'd say for the past fifteen, to more years, that constantly there's been a warning out across the nation, "Repent, or perish!"
E-52 Voi observaţi, eu vorbeam astăzi cu soţia chiar devreme azi dimineaţă, şi eu... devreme la micul dejun, noi şedeam la masă vorbeam înainte să plec. Şi am zis, "Soţie..." Ea vorbea despre Billy Graham, şi despre soţia lui, doar cât de obişnuit şi fiecare lucru încearcă ei să trăiască. Am zis, "Acela-i un adevărat slujitor când el încearcă să nu... când el... omul poate câştigă două sau trei milioane pe an afară în campaniile lui, dar el nu-i primeşte, fundaţia lui îi ia, punându-i înapoi în lucrare şi transmisiune, şi aşa mai departe. Şi Billy primeşte vreo douăzeci şi cinci de mii pe an."
E-52 You notice, I was talking today to the wife just early this morning, and I… early at breakfast, we was sitting at the table talking before I left. And I said, "Wife…" She was talking about Billy Graham, and about his wife, just how common and everything they try to live. I said, "That is a real servant when he tries not… when he… man maybe makes two or three million a year out in his campaigns, but he doesn't receive it, his foundation takes it, placing it back into the work and the broadcast, and so forth. And Billy gets about twenty-five thousand a year."
E-53 Ea a zis, "Cum ar cheltui el vreodată douăzeci şi cinci de mii pe an?"
E-53 She said, "How would he ever spend twenty-five thousand a year?"
E-54 Am zis, "El-el ia doar cât trebuie să aibă, asta-i tot. El are o casă pentru care trebuie să plătească, şi de toate." Am mers înainte, şi am zis, "Eu am mult respect pentru Billy Graham," am zis, "pentru că el are un mesaj, şi acel mesaj este pocăinţa."
E-54 I said, "He—he takes just what he has to have, that's all. He's got a home to pay for, and everything." I went on, and I said, "I've got lots of respects for Billy Graham," I said, "because that he has a message, and that message is repentance."
E-55 Şi atunci, eu vă spun, nu există nimeni de care eu ştiu, care-i în ţară astăzi, pe care Dumnezeu l-a folosit cu acel mesaj ca Billy Graham. O, el o are jos la timp, şi el doar stă acolo şi, vreau să spun, el îi cheamă pe acei politicieni şi membri de biserică la pocăinţă. Dar aceia-i aşa de departe cât merge el.
E-55 And then, I tell you, there's nobody that I know of, that in the land today, that God has used with that message like Billy Graham. Oh, he's got it down pat, and he just stands there and, I mean, he calls them politicians and church members to repentance. But that's as far as he goes.
E-56 Şi aici vine Fratele Oral Roberts, un alt slujitor mare al Domnului. Şi nu există nimeni să vină acolo afară şi să se compare cu Oral Roberts. Acea strânsoare de bulldog doar-de a scoate doar duhurile rele şi chemând Numele Domnului şi¬şi mici senzaţii, şi aşa mai departe, despre vindecare Divină. Aceea-i exact corect. Acolo-iun mesager la Penticostali.
E-56 And here comes Brother Oral Roberts, another great servant of the Lord. And there's nobody comes out there and compare with Oral Roberts. That bulldog grip of just—of just casting out evil spirits and calling the Name of the Lord and—and little sensations, and so forth, about Divine healing. That's exactly right. There is a messenger to the Pentecost.
E-57 Acolo-i un mesager la lumea bisericii denominaţionale, vedeţi, şi lumea rece.
E-57 There is a messenger to the church denominational world, see, and the cold world.
E-58 Şi atunci priviţi în jur în propria noastră slujbă mică umilă, stând "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci," voi vedeţi. Ce face asta? Cheamă acel grup Mireasă, voi vedeţi. Vedeţi? Vedeţi, el-el cheamă din amândouă acele grupuri. Aceasta ia o Roată afară din roată. Vedeţi ce vreau să spun?
E-58 And then look around in our own little humble ministry, standing "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever," you see. What's that doing? Calling that Bride group, you see. See? See, it—it calls from both those groups. It's taking a Wheel out of the wheel. You see what I mean?
E-59 Şi atunci Dumnezeu confirmă acel mesaj care Billy Graham îl predică. Dumnezeu vindecă pe bolnavi prin rugăciunile lui Oral Roberts. Şi Dumnezeu produce lucrurile care Isus... dovedeşte că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi cheamă lucrurile acelea care... Acestea sunt mesaje ale orei. Şi fiecare din mesajele acelea cheamă, "Pocăiţi-vă, sau pieriţi!" Aşa este. "Pocăiţi-vă, sau pieriţi!" Nu există speranţe, sunt toate duse. Lumea a fost avertizată de Venirea Lui. Fiecare din mesajele acelea vorbesc şi avertizează despre Venirea Domnului Isus, şi la biserica denominaţională...
E-59 And then God confirms that message that Billy Graham preaches. God heals the sick by Oral Roberts' prayers. And God produces the things that Jesus… proves that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And it's calling those things that… It's messages of the hour. And each one of those messages is calling, "Repent, or perish!" That's right. "Repent, or perish!" There's no hopes, it's all gone. World's warned of His Coming. Each one of them messages speaks and warns of the Coming of the Lord Jesus, both to the church denominal…
E-60 Amintiţi-vă, Dumnezeu este întotdeauna în treiuri. Ca Tată, Fiu, şi Duh Sfânt; şi justificare, şi bot-... şi sanctificare, botezul Duhului Sfânt; aşa mai departe; El este în treiuri.
E-60 Remember, God is always in threes. Like Father, Son, and Holy Ghost; and justification, and bap-… and sanctification, baptism of the Holy Ghost; so forth; He's in threes.
E-61 Acum, Dumnezeu este acel mesaj de pocăinţă la biserica nominală. Dumnezeu este în acel mesaj de vindecare Divină la biserica Penticostală. Dumnezeu este în Mesajul către Mireasă. Vedeţi? Aşa că noi aflăm că toate acele chemări, una la aceasta, aceasta la aceea, şi aceea la aceea. Dumnezeu cheamă biserica afară din lume; cel... cheamă biserica în biserica denominală înspre Penticostal; şi cheamă Mireasa afară din Penticostal. Vedeţi?
E-61 Now, God is that message of repentance to the church nominal. God's in that message of Divine healing to the church Pentecostal. God's in the Message to the Bride. See? So we find out that all of them calling, one to this, this to that, and that to that. God calling the church out of the world; the… calling the church in the denominal church into Pentecost; and calling the Bride out of Pentecost. See?
E-62 Ca Luther, Wesley, şi acum. Vedeţi, este doar totul perfect tipizat şi nu există nici o greşeală privitor la aceasta. Eu am lovit peste tot în jur la capetele ei, şi laturile ei, şi înăuntru şi-n afară la aceasta, şi am arătat-o prin Scriptură, cronologia ei, până când noi ştim că acesta-i absolut Adevărul. Vedeţi? Nu există greşeală. Duminică eu sper că Dumnezeu o adânceşte aşa de adânc încât niciodată nu veţi fi în stare să vă îndepărtaţi de la aceasta. Vedeţi?
E-62 Like Luther, Wesley, and now. See, it's just all perfectly typed up and there's no mistake about it. I've hit all around the ends of it, and sides of it, and inside and outside of it, and showed it by the Scripture, the chronology of it, till we know that it's absolutely the Truth. See? There's no mistake. Sunday I hope that God sinks it so deep that you'll never be able to get away from it. See?
E-63 Acum, Dumnezeu dă avertisment, "Pregătiţi-vă pentru o judecată." Bombele atomice sunt în hangare, totul stă gata. Şi Dumnezeu, înainte ca El să poată lăsa să se întâmple lucrul acesta, El face o chemare jos peste tot, cum a făcut El în Sodoma, "Ieşiţi afară din ea! Fiţi gata. Acolo o să se întâmple ceva."
E-63 Now, God giving warning, "Prepare for a judgment." The atomic bombs are in the hangars, everything setting ready. And God, before He can let this thing happen, He makes a call down through, like He did in Sodom, "Come out of it. Get ready. There is something going to happen."
E-64 Ca în zilele lui Noe, înainte ca Dumnezeu să trimită apele să distrugă lumea în marea lume antideluviană care a deviat în păcat, şi Isus a spus clar că era o zi întocmai ca aceasta. "Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi la venirea Fiului omului." Cum că femeile ca apucate, şi-şi căsătorindu-se şi dând în căsătorie, şi-şi marele realizări ştiinţifice, şi cei deştepţi educaţi mergând în partea intelectuală, iar Turma mică smerită şezând departe la o parte aşteptând judecata ce urmează şi scăparea. Şi înainte ca Dumnezeu să trimită acea judecată, El a trimis un profet.
E-64 Like in the days of Noah, before God sent the waters to destroy the world in the great antediluvian world that had come off into sin, as Jesus clearly said that it was a day just like this. "As it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of man." How that the women on the rampage, and—and marrying and giving in marriage, and—and the great scientific achievements, and the smart educated going into the intellectual side, and the little humble Flock sitting off to one side waiting the pending judgment and the escape. And before God sent that judgment, He sent a prophet.
E-65 Întocmai cum El i-a făcut lui Ezechia, El a zis, "Fii gata, căci judecăţile sunt gata să cadă."
E-65 Just like He did to Hezekiah, He said, "Get ready, for the judgments are ready to fall."
E-66 Şi el a pregătit poporul pentru timpul acela. Noe a pregătit poporul, şi aceasta era o chemare de milă înainte de judecată.
E-66 And he made the people ready for the time. Noah made the people ready, and it was a call of mercy before judgment.
E-67 La Ninive i s-a făcut de cunoscut înainte de timpul lor. Dumnezeu a privit în jos la Ninive, şi El a zis, "Eu sunt-Eu sunt chiar sătul şi scârbit de lucrurile acestea." Eu-Eu-Eu înţeleg căci-căci cei... deşi acea lume mare, a Neamurilor, păgână... Cetatea lor, aşa cum era în zilele acelea, ei i-au judecat prin cetate; acum aceasta prin naţiuni, acum după ce populaţia s-a răspândit aşa cum s-a răspândit. El a zis, "Acea cetate mare este dedată, întru-totul, la păcat."
E-67 Nineveh was made to know before their time. God looked down to Nineveh, and He said, "I'm—I'm just sick and tired of these things." I—I—I understand that—that the… though that great, heathen, Gentile world… Their city, as it was in them days, they judged them by city; now it's by nations, now after the population has spread the way it has. He said, "That great city is give over, altogether, to sin."
E-68 Şi Dumnezeu, înainte ca El să trimită judecată, El a trimis un mesaj de avertizare, "Ieşiţi afară din ea! Îndreptaţi-vă!" Priviţi, profetul nu a spus nimic decât-decât să iese... A zis, "În timp de patruzeci de zile această cetate va fi nimicită."
E-68 And God, before He would send judgment, He sent a warning message, "Come out of it! Get right!" Watch, the prophet never said nothing but—but to get… Said, "Within forty days this city will be destroyed."
E-69 Şi, o, cum este uneori greu să faci astfel de lucruri ca acelea, să spui la oameni. Dacă profetul nu veghează, el va ajunge în necaz, pentru că el o va lua cumva la o parte, încercând să o facă uşor, sau să compromită un pic aici şi un pic acolo. Dar profetul adevărat are porunca de la Dumnezeu, nu ar trebui să compromită nimic, el ar trebui să o aşeze absolut drept pe linie.
E-69 And, oh, how sometime it's hard to do such things as that, to tell people. If the prophet don't watch, he'll get in trouble, because he'll kind of go off to one side, trying to make it easy, or compromise a little bit here and a little bit there. But the real prophet's got the order from God, should never compromise nothing, he should absolutely lay it right on the line.
E-70 Acela-i motivul că El a folosit duhul lui Ilie aşa de mult, vedeţi, pentru că acel duh întotdeauna a îndeplinit poruncile Lui. Voi vedeţi? Vedeţi, el a adus poruncile Lui chiar exact ce era Aceasta, şi întotdeauna un "Veniţi înapoi la Cuvânt!" Vedeţi? Întotdeauna să-i aducă înapoi la Cuvânt.
E-70 That's the reason He used the spirit of Elijah so much, see, because that that spirit always carried out His orders. You see? See, it brought His orders just exactly what It was, and always a "Come back to the Word!" See? Always a bring 'em back to the Word.
E-71 Acum, noi aflăm Ninive în păcat. Şi profetul a ezitat pentru că ea era o lume a Neamurilor, vedeţi, era o naţiune de Neamuri, un popor Neam; nu al lui, aceştia nu erau Evrei. Ei erau Neamuri. Un mare port comercial, de vapoare care era în Ninive, mare pescuit industrial acolo, oamenii pescuiau. Şi-şi ei-ei au... trebuie că au avut o ţară mare păcătoasă acolo. O mulţime de bani; şi-şi unde banii sunt din belşug, şi oamenii sunt în opinia populară a zilei, păcatul întotdeauna se aşează înăuntru, şi violenţa.
E-71 Now, we find Nineveh in sin. And the prophet was hesitant because it was a Gentile world, see, it was a Gentile nation, a Gentile people; not his own, it wasn't Hebrews. They were Gentiles. A great ship, commercial seaport that Nineveh was, great fishing industrial there, the people fished. And—and they—they had… must have had a great sinful country there. Plenty of money; and—and where money is plentiful, and people are in the popular opinion of the day, sin always sets in, and violence.
E-72 Dumnezeu s-a săturat de aceasta. Deci El avea un profet în ţară, aşa că El a zis către profetul Lui, "Du-te acolo jos la Ninive şi strigă, şi spune, ,In patruzeci de zile cetatea va fi nimicită."'
E-72 God was tired of it. So He had a prophet in the land, so He said to His prophet, "Go down there to Nineveh and cry out, and say, 'Within forty days the city is going to be destroyed.'"
E-73 Acum, Iona s-a gândit acum, "Tu ştii, eu aş putea intra în puţin necaz." Aşa că el a vrut să fie mai sigur, aşa că el s-a gândit că o să ia un mic concediu şi-şi merge jos la Tars. Şi noi aflăm că... au mai rămas numai patruzeci de zile. Vedeţi?
E-73 Now, Jonah thought now, "You know, I might get in a little trouble." So he wanted to be more sure, so he thought he'd take a little vacation and—and go down to Tarshish. And we found out that the… there was just forty days left. See?
E-74 Deci Mesajul este urgent, timpul este aproape. Nu vă jucaţi în jur cu alte lucruri şi să obţineţi o diplomă de Licenţă de Artă şi să aflaţi ceva. Ora este aproape! Asta-i ce se întâmplă cu oamenii astăzi, noi încercăm să zidim mari şcoli şi să avem lucruri mari ca acelea. Când mila... Doamne! Dacă noi predicăm Venirea Domnului, ce avem noi nevoie cu şcolile? Noi avem nevoie de pocăinţă către Dumnezeu! Vedeţi?
E-74 So the Message is urgent, the time is at hand. Don't play around with other things and get a Bachelor of Art degree and find out something. The hour is at hand! That's what's the matter with people today, we're trying to build up big schools and have big things like that. When mercy… My! If we preach the Coming of the Lord, what do we need with schools? We need repentance towards God! See?
E-75 Cum a spus Hudson Taylor la tânărul misionar, el a zis... Sau, un băiat tânăr Chinez a venit la el, a zis, "D-le Taylor," a zis, "Domnul Isus m-a umplut cu Duhul Lui." A zis, "Eu-eu sunt aşa de fericit!" A zis, "Să iau eu acum zece ani şi să-mi iau diplomele şi aşa mai departe?"
E-75 Like Hudson Taylor said to the young missionary, he said… Or, a young Chinese boy come to him, he said, "Mr. Taylor," said, "the Lord Jesus has filled me with His Spirit." Said, "I—I'm so happy!" Said, "Shall I take ten years now and get my degrees and so forth?"
E-76 El a zis, "Fiule, nu aştepta după diplome. Dacă lumânarea este aprinsă, mergi şi spune Aceasta! Du-te spune-L. Nu aştepta după diplome. Nu, tu vei fi pe jumătate ars înainte să fii terminat, cu diploma ta."
E-76 He said, "Son, don't wait for degrees. If the candle is lit, go tell It! Go tell It. Don't wait for degrees. No, you'll be half burnt out before you get done, with your degrees."
E-77 Lasă, când este aprinsă, dacă nu ştii altceva, doar spune cum s-a aprins. Şi doar-doar să nu încerci să iei locul altcuiva, sau locul la ceva. Când tu o ştii, doar spune ce ştii a fi Adevărul, "Acesta-i felul cum El a venit peste mine, şi aşa este cum am simţit privitor la El." Aceea-i... Dacă tu nu ştii nimic mai mult decât atât, spune asta! Să mergem! Mesajul este urgent, timpul este aproape.
E-77 Let's, when it's lit, if you don't know nothing else, just tell how it got lit. And just—just don't try to take somebody else's place, or something place. When you know it, just tell what you know to be the Truth, "This is the way It come on me, and this is how I feeled about It." That's… If you don't know no more than that, say that! Let's go! The Message is urgent, the time is at hand.
E-78 Acum, ce-i dacă Isaia spune, "Păi, acum eu voi aştepta şi o să văd cum se descurcă el cu buboiul acela, întâi, voi vedeţi. Văd cum-cum el..."?
E-78 Now, what if Isaiah say, "Well, now I'll wait and see how he gets along with that boil, first, you see. See how—how it…"?
E-79 Vedeţi, Dumnezeu i-a spus, "Du-te sus acolo şi spune-i, chiar acum!" Vedeţi? Şi El i-a spus la Iona să meargă. O, doamne!
E-79 See, God told him, "Go up there and tell him, right now!" See?
And He told Jonah to go. Oh, my!
E-80 Şi când el a ajuns acolo afară în oceanul acela şi în marea aceea adâncă, şi-şi vaporul s-a împotmolit în furtună, şi ei au ridicat pânzele şi atunci s-au întors roata şi roata, ei se miră ce în lume era situaţia acolo afară. Dar ei nu au putut să vadă, se părea că lucrul acela se umplea cu apă. Şi-şi fiecare om chema pe dumnezeul lui, şi primul lucru ce-l ştiţi... Iona era în concediul lui, deci s-a gândit că tot atât de bine ar putea să doarmă, şi el trebuie că a mers jos în bulmea corabiei, şi s-a culcat acolo sus cu picioarele proptite sus, adormit. Şi a zis, "Scoală-te, O trântorule, şi cheamă pe Dumnezeul tău!" Şi Iona ştia ce era greşit.
Aşa ştie fiecare om ce este greşit astăzi! Vedeţi?
E-80 And when he got out there in that ocean and in that deep sea, and—and the ship got stalled in the storm, and they had hoist up the sail and then turn around and around, they wonder what the world was the matter out there. But they couldn't make out, looked like the thing getting waterlogged. And—and every man calling on his god, and first thing you know… Jonah was on his vacation, so he thought he might as well sleep, and he must have went down in the bulkhead of the ship, and laying up there with his feet propped up, asleep. And he said, "Awake, O sluggard, and call upon your God!" And Jonah knew what was wrong.
So does every man know what's wrong today! See?
E-81 Şi el a zis, "Toată vina este a mea. Luaţi-mă şi legaţi-mi mâinile, şi aruncaţi-mă în mare, şi atunci necazul acesta se va potoli." Şi ei erau ca un fel de grup de oameni gentili şi ei nu au vrut să facă asta, dar ei au aflat că el era un profet şi ştia despre ce vorbea el. El a zis, "Eu-eu m-am gândit să iau concediul întâi, dar-dar Domnul nu vrea să iau eu acest concediu. Eu trebuie să merg jos acolo, eu am o treabă de făcut. M-am gândit să mă odihnesc un pic înainte să merg, dar eu trebuie să merg. Mesajul este urgent, eu trebuie să ajung acolo."
E-81 And he said, "It's all my fault. Take me and bind my hands, and throw me out in the sea, and then this trouble will let up." And they were kind of a gentlemen like bunch of fellows and they didn't want to do that, but they found out he was a prophet and knowed what he was talking about. He said, "I—I thought I'd take my vacation first, but—but the Lord don't want me take this vacation. I got to get down there, I got a job to do. I thought I'd rest up a little bit before I went, but I got to go. The—the message is urgent, I got to get there."
E-82 Îmi imaginez, când acel peşte anume pregătit l-a luat pe Iona jos în stomacul lui, el şi-a schimbat total părerea şi a aruncat apă prin toată ţara, şi a luat-o afară către Ninive cât de tare a putut el să meargă. Dumnezeu ducea acel mesaj acolo în peştele acela anume pregătit. Şi el a luat-o către Ninive tot aşa de tare cât putea să meargă, pentru că el-el avea mesagerul pe bord şi el trebuia să-l ducă acolo. El a luat corabia greşită, dar Dumnezeu a rânduit o corabie pentru el.
E-82 I'd imagine, when that certain prepared fish got Jonah down in his stomach, he done about-face and throwed water all over the country, and took out for Nineveh as hard as he could go. God was taking that message over there in that certain prepared fish. And he took out for Nineveh just as hard as he could go, because he—he had the messenger aboard and he had to get him over there. He took the wrong ship, but God had provided a ship for him.
E-83 Aşa că, voi ştiţi, Dumnezeu este în stare să facă lucruri mari dacă noi doar ascultăm de El. Vedeţi? El-El va face El va face căi unde nu-i nici o cale. El este Calea. Vedeţi? Şi când Mesajul este absolut urgent, aşa cum El este astăzi, Dumnezeu rânduieşte o cale.
E-83 So, you know, God's able to do great things if we'll just listen at Him. See? He—He'll make He'll make ways where there is no way. He is the Way. See? And when the Message is absolutely urgent, as It is today, God provides a way.
E-84 Noi observăm iarăşi când Amos... eu am predicat despre acest om, Amos. Dacă v-ar place să citiţi povestea cândva, ea este grozavă, citiţi povestirea despre Amos, primul capitol din Amos. El este un alt model de-avertizare înainte ca judecata să lovească păcatul. Acum, cetatea împotriva căreia el mergea să o avertizeze, acolo, erau un grup de Iudei care-care ei toţi au deviat cumva de pe linia bătătorită şi a devenit un mare centru turistic. Şi-şi îmi imaginez, aşa cum am dat ilustraţia dimineaţa aceea, vorbind despre el, că, când capul lui pleşuv a apărut peste vârful dealului şi ochii lui mici s-au îngustat aşa cum se uita în jos şi a văzut păcatul din poporul şi naţiunea aceea mare, barba lui albă aşa cum el îi arăta cu degetul în felul acela. Vai, ce lucru! Dar nimeni nu ştie de unde a venit el.
E-84 We notice again when Amos… I preached on this fellow, Amos. If you'd like to read the story sometime, it's great, read the story of Amos, first chapter of Amos. He's another type of the—the warnings before judgment strikes sin. Now, the city that he was going to warn against, over there, was a bunch of Jews that—that they all got kind of off of the beaten line and had become a great tourist center. And—and I imagine, as I give the illustration that morning, speaking on him, that, when his bald head come up over the top of the hill and his little ol' eyes narrowed as he looked down and seen the sin of that great nation and people, his white beard as he fingered it like that. My, what a thing! But nobody knows where he come from.
E-85 Nimeni nu cunoaşte profeţii aceia, ei doar se ridică de undeva şi se duc pe aceeaşi cale.
E-85 Nobody knows those prophets, they just rise up from somewhere and go the same way.
E-86 Dar el a mers în cetate cu "AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Pocăiţi-vă, sau pieriţi! Căci Dumnezeu va nimici naţiunea aceasta. El va-El va şterge locul acesta de pe pământ. Voi aţi făcut o înţelegere cu duşmanul vostru. Şi voi sunteţi-voi sunteţi în pace, gândiţi voi, cu duşmanul vostru, dar tot timpul Asirienii sunt-sunt în acumulare de forţe acolo afară. Voi nu puteţi umbla doi împreună fără să fiţi în acord. Asta-i tot." Deci el a zis...
E-86 But he went into the city with "THUS SAITH THE LORD! Repent, or perish! For God will destroy this nation. He'll—He'll wipe this place off of the earth. You've made an agreement with your enemy. And you're—you're at peace, you think, with your enemy, but all the time the Assyrians are—are building up out there. You can't walk two together unless you be agreed. That's all." So he said…
E-87 Şi Dumnezeu vrea să ne separăm. El ne vrea „ieşiţi afară din lume," nu să încercăm să trăim şi cu lumea şi cu Dumnezeu, să nu încercăm să ne modelăm după lume şi după Dumnezeu. Voi trebuie să trăiţi pentru Unul sau celălalt, voi trebuie să-l credeţi pe Unul sau pe celălalt.
E-87 And God wants us to separate ourselves. He wants us "come out from the world," not try to live with the world and God too, not try to fashion after the world and after God. You have to live for One or the other, you have to believe One or the other.
E-88 Şi acum noi aflăm că, acest Amos, el cu certitudine a prezis o judecată asupra acestui popor dacă nu se pocăiesc. (Şi-şi, vai, aşa-aşa bine se potriveşte în ziua noastră.) Mă gândesc că această mare cetate, cum se uita iarăşi înapoi prin aceasta, marea cetate acolo jos, cum că ea a fost cu totul dedată, şi¬şi o economie mare ce o aveau cu de toate, prosperă. Şi ei gândeau că ei erau chiar exact în voia Domnului, pentru că ei prosperau. Dar ei au aflat că Dumnezeu nu este întotdeauna autorul prosperităţii. Nu, Dumnezeu... Uneori când prosperi¬tatea loveşte bisericile, acestea se îndepărtează de la El.
E-88 And now we find out that, this Amos, he certainly predicted a judgment upon this people except they repented. (And—and, my, so—so well does it fit our day.) I think this great city, as looking back through this again, the great city down there, how that it was all give over, and—and a great economy they had of everything, prosperous. And they thought they were just exactly in the will of the Lord, because they were prospering. But they found out that God is not always the author of prosperity. No, God… Sometimes, when prosperity strikes, the church usually gets away from Him.
E-89 Voi ştiţi, Dumnezeu a vorbit despre Israel o dată, a zis, "Eu te-am găsit însângerată în câmp, şi Eu te-am spălat şi te¬am adus înăuntru," să fie Propriul Lui copil. "Şi atunci când te-ai făcut mare, şi o femeie tânără frumoasă, tu ai jucat rolul unei curve." El a zis, "Tu-tu-tu te-ai dat la fiecare trecător." Vedeţi? "Dar când tu ai fost săracă şi în nevoie, când-când ai avut nevoie, tu M-ai slujit. Dar când Eu te-am binecuvântat şi ţi-am dat din belşug, atunci te-ai îndepărtat de la Mine." Şi aceasta doar cam s-a dovedit în felul acela. O, doamne!
E-89 You know, God spoke of Israel one time, said, "I found you bloody in the field, and I washed you up and brought you in," to be His Own child. "And then when you got big, and a beautiful young woman, you played the part of a whore." He said, "You—you—you just give yourself to every passerby." See? "But when you were poor and needy, when—when you had need, you served Me. But when I blessed you and give you plenty, then you went away from Me." And it's just about proved that way. Oh, my!
E-90 Acum, noi aflăm că acest profet într-adevăr a lovit jos peste naţiunea aceea, acest Amos. El era doar un plugar. Dar noi aflăm căci când el a lovit, i-a lovit jos şi le-a spus ce va fi, şi le-a spus că dacă ei nu se îndreptau cu Dumnezeu duşmanul pe care ei l-au luat în părtăşie va fi tocmai acela care-i va nimici.
E-90 Now, we find out that this prophet really struck down on that nation, this Amos. He was just a plowboy. But we find out that when he did, struck down and told them what it would be, and told them if they didn't get right with God that the enemy that they had taken in partnership would be the very one that destroyed them.
E-91 Acum noi aflăm că America noastră mândră nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu. Aşa cum am vorbit într-o zi de când am fost aici, eu sunt sigur că era aici, despre tot la sfârşit. Voi ştiţi, eu-eu nu văd nimic pe care să zidesc. Voi nu puteţi zidi la politică, ea îi dusă. Voi-voi nu puteţi zidi la viaţa socială, pentru că ea este aşa de demoralizată. Acolo-acolo-acolo nu există nimic la care să poţi zidi acolo. Şi voi nu puteţi pune speranţele în nimic.
"Ce zici de biserică?"
E-91 Now we find out that our proud America is not going to escape the wrath of God. As I spoke one day since I've been here, I'm sure it was here, of everything at the end. You know, I—I can't see nothing to build to. You can't build to politics, it's gone. You—you can't build to social life, because it's so demoralized. There's—there—there's nothing that you can build to there. And you can't put no hopes in nothing.
"How about the church?"
E-92 Păi, voi nu puteţi face nimic cu biserica, ea este aşa de formală şi dusă, nu a mai rămas nimic. Ei şi-au vândut deja dreptul lor de naştere pentru o masă de linte, şi ei doar aşteaptă judecata. Duhul Sfânt a traversat naţiunea aceasta, arătând semnele şi minunile Lui, şi ei au respins mereu harul Lui. El Se adevereşte şi se dovedeşte, prin adeverirea Lui mare, că El este Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în această zi. Şi ei încă Îl refuză. Vedeţi? Nu mai există nimic rămas acum. Voi doar nu puteţi face asta întotdeauna lui Dumnezeu. Vedeţi?
E-92 Well, you can't do nothing with the church, it's so formal and gone, there's nothing left. They've done sold out their birthrights for a mess of pottage, and they're just waiting judgment. The Holy Spirit has crossed this nation, showing His signs and wonders, and they continually spurn His grace. He a-vindicates Himself and proves, by His great a-vindication, that He's the Word of God manifested in this day. And they still turn It down. See? There's nothing left now. You just can't always do that to God. See?
E-93 În ordine, noi aflăm, întâi, El trimite profeţii Lui cu avertizarea. El nu Îşi schimbă felul, metoda Lui de a face lucrurile.
E-93 All right, we find out, the first, He sends His prophets with warning. He doesn't change His way, His method of doing things.
E-94 El nu loveşte întotdeauna când El avertizează. Eu vreau să urmăriţi acest citat. Dumnezeu dă un avertisment dar El nu loveşte întotdeauna la acelaşi timp când El avertizează. Aţi observat asta? Şi atunci când El nu loveşte când El trimite un avertisment, atunci profetul este batjocorit, "Tu nu L-ai avut. Tu ai spus o minciună. Tu-tu nu ai fost corect."
E-94 He does not always strike when He warns. I want you to watch this quotation. God gives a warning but He don't always strike the same time He warns. Did you notice that? And then when He doesn't strike when He sends a warning, then the prophet is mocked, "You didn't have It. You told a lie. You—you wasn't right."
E-95 Acelaşi lucru ar fi putut să-i fie spus lui-lui Isaia. Ce credeţi că s-a gândit omul acela când el a mers acolo sus şi a profeţit că regele "urma să moară," apoi să vină înapoi jos şi să zică, "Nu, el o să trăiască"?
E-95 That same thing might have been said to—to Isaiah. What do you think that man thought when he went up there and prophesied the king was "going to die," then come back down and said, "No, he's going to live"?
E-96 Ce ziceţi de Iona mergând prin străzi, zicând, "O, cetatea aceasta o să fie nimicită în atâtea zile, patruzeci de zile," şi atunci Dumnezeu nu a făcut-o?
E-96 What about Jonah going through the streets, saying, "Oh, this city is going to be destroyed within so many days, forty days," and then God didn't do it?
E-97 Vedeţi, voi trebuie să vegheaţi, Dumnezeu nu loveşte întotdeauna când El avertizează. Dar El... Există un lucru, atunci profetul este batjocorit. Dar dacă el este un profet adeverit cu Cuvântul Domnului, vedeţi, semne de la Dumnezeu, adeverit, aşa cum Dumnezeu a spus că profetul va fi adeverit (care aceşti oameni erau), vedeţi, Cuvântul lui nu este al lui, ci acesta-i Dumnezeu, şi va veni la împlinire. El trebuie să vină la împlinire dacă El este Cuvântul lui Dumnezeu. Există numai un lucru care-l poate opri, acela-i o pocăinţă rapidă.
E-97 See, you have to watch, God don't always strike when He warns. But He… There's one thing, then the prophet is mocked. But if he is a vindicated prophet with the Word of the Lord, see, signs of God, vindicated, as God said the prophet would be vindicated (which these man were), see, his Word is not his, but it's God's, and it will come to pass. It's got to come to pass if It's God's Word. There's only one thing can stop it, that's a quick repentance.
E-98 Observaţi, Amos, el-el a trăit să-şi vadă profeţia, dar când Amos a vorbit despre cetatea aceea, cum urma să se întâmple, cum urma Dumnezeu să-i facă pe Sirieni să vină înăuntru şi să-i cucerească, şi aşa mai departe în felul acela, şi cum că propria lor corupţie îi va înghiţi. Păi, eu cred că dacă aceasta-i chiar acum... eu mă uit jos aici peste Scriptură, şi dacă am aceasta socotită corect, este cam în jur de cincizeci de ani după ce a profeţit Amos. Şi, acum, ce gândiţi voi? O întreagă generaţie a trecut până a venit profeţia lui Amos la împlinire. Dar dacă veţi citi aici, aceasta vă spune, şi s-a întâmplat chiar exact cuvânt cu cuvânt ce el a spus. Vedeţi?
E-98 Notice, Amos, he—he lived to see his prophecy, but when Amos spoke of that city, how it was going to happen, how God was going to cause the Syrians to come in and take them over, and so forth like that, and how their own corruption would eat them up. Why, I believe if it's right now… I'm looking down here upon the Scripture, and if I got this counted right, it's around about fifty years after Amos prophesied. And, now, what do you think? A whole generation passed before Amos' prophecy come to pass. But if you'll read over here, it tells you, and it happened just exactly word by word what he said. See?
E-99 Ioan a văzut Cartea Apocalipsei. Aceasta nu s-a întâmplat în ziua lui. Dar noi o vedem venind la împlinire chiar exact. Vedeţi?
E-99 John saw the Book of Revelation. It never happened in his day. But we see it coming to pass just exactly. See?
E-100 Daniel a profeţit despre ziua, despre ziua lui şi peste tot în jos. El nu a trăit să o vadă. El a zis, "Du-te în calea ta, Daniel. Închide cartea-cartea, şi-şi închide cartea. Şi tu vei adormi în partea ta, dar în ziua aceea tu vei sta." Vedeţi?
E-100 Daniel prophesied of the day, of his day and all down through. He never lived to see it. He said, "Go your way, Daniel. Shut up the book—the book, and—and close the book. And you'll sleep in your lot, but at that day you'll stand." See?
E-101 Acum, voi vedeţi, cei... voi nu întotdeauna... Dumnezeu... loveşte îndată ce El profeţeşte. Profeţia lui Amos, aşa cum am spus, era cincizeci de ani mai târziu, ea a venit la împlinire. Dar a venit la împlinire!
E-101 Now, you see, the… you don't always… God… strikes as soon as He prophesies. Amos' prophecy, as I said, was fifty years later, it come to pass. But it did come to pass!
E-102 Şi atunci profetul este un-este un... al Bibliei... Un profet real, veritabil este o persoană specială. Nu "un special," să fie ceva diferit de oricare altul, dar el are o slujbă specială. Vedeţi? Şi, având o însărcinare specială, el trebuie să fie special (puţin afară din cale de ceilalţi) pentru ca să facă asta.
Aceasta-i întocmai cum Dumnezeu i-a asemănat pe profeţii Lui a fi "un vultur."
E-102 And then the prophet is a—is a… of the Bible… A real, genuine prophet is a special person. Not "a special," be any different from anybody else, but he's got a special job. See? And, having a special commission, he's got to be special (a little out of the way from the others) in order to do that.
It's just like God has liked His prophets to be "an eagle."
E-103 Acum, un vultur este o pasăre specială. El este doar o pasăre, dar el este o pasăre specială. Şi el poate zbura mai înalt de cât alte păsări. El poate vedea mai departe de cât alte păsări. Şi, acum, pentru ca să meargă mai sus, el trebuie să fie construit aşa ca el să poată merge mai înalt. Şi la ce i-ar folosi să meargă sus acolo fără ca el să poată vedea ce făcea el după ce a ajuns sus acolo? Vedeţi? Deci el trebuie să fie o pasăre special construită. Vedeţi? El este cumva în-în familia şoimului, el este "un spintecător cu ciocul." Şi el mănâncă acei... mulţi dintre ei sunt mâncători de stârvuri. Există în jur de patruzeci de soiuri diferite de vulturi.
E-103 Now, an eagle is a special bird. He's just a bird, but he's a special bird. And he can fly higher than other birds. He can see farther than other birds. And, now, in order to go higher, he's got to be built so he can go higher. And what good would it do him to go up there unless he could see what he was doing after he got up there? See? So he has to be a special built bird. See? He's kind of in the—in the hawk family, he's "a ripper with the bill." And he eats the… many of them are scavengers. There's about forty different kinds of eagles.
E-104 Dar, voi vedeţi, în biserică acolo-i păstorul, şi acel păstor este o persoană specială. El este construit până unde el poate-el poate să sufere certurile oamenilor. El-el-el este un purtător de povară, el este boul echipei. El-el este un om care poate şedea jos când cei... cineva are ceva împotriva altcuiva, şi şade jos cu cele două familii (şi nu ia partea la nici care) şi o argumentează şi o aduce drept înapoi în bunătate. Vedeţi? El-el e un păstor, el ştie cum să aibă grijă de lucruri.
E-104 But, you see, in the church there is the pastor, and that pastor is a special person. He's built to where he can—he can put up with the fusses of the people. He—he—he's a burden-bearer, he's the ox of the team. He—he's a man that can sit down when the… somebody's got something against somebody else, and sit down with them two families (and take neither side) and reason it out and bring it right back into sweetness. See? He—he's a pastor, he knows how to take care of things.
E-105 Evanghelistul este un om special. El este un om care arde ca o sferă de foc. El aleargă într-un oraş şi îşi predică mesajul, iar apoi iese de-acolo altundeva. Vedeţi, ele un om special.
E-105 The evangelist is a special man. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message, then gets out of there somewhere else. See, he's a special man.
E-106 Învăţătorul este un om special. El şade înapoi sub ungerea Duhului şi este în stare să ia Cuvintele şi să le pună laolaltă prin Duhul Sfânt, că, păstorul sau evanghelistul oricare din ei nu s-ar putea compara cu el.
E-106 The teacher is a special man. He sits back under the anointing of the Spirit and is able to take the Words and put them together by the Holy Spirit, that, the pastor or evangelist either one could not compare with him.
E-107 Iar apoi, noi aflăm, că apostolul este un om special. El este un-el este un "aşezător în ordine." El este un om care-i trimis de Dumnezeu să pună lucrurile în ordine.
E-107 And then, we find out, the apostle is a special man. He's a—he's a "setter-in-order." He's a man that's sent from God to set the things in order.
E-108 Profetul este un om special. Un profet este un om la care vine Cuvântul Domnului, pentru că profetul este proiectat astfel (viaţa) încât subconştientul lui şi primul lui conştient sunt aşa de aproape împreună încât el nu merge să doarmă ca să îşi viseze visul, el îl vede când el este pe deplin treaz. Vedeţi? Acum, aceea-i ceva ce Dumnezeu trebuie să facă. Vedeţi, el vede ce se petrece.
E-108 The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the Word of the Lord comes to, because the prophet is so designed (life) that his subconscious and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream, he sees it when he's wide awake. See? Now, that's something God has to do. See, he sees what's going.
E-109 Un profet vede dinainte departe de tot, vedeţi, lucrurile care vin. El vede paharul mâniei lui Dumnezeu, plin, înainte să fie umplut. Vedeţi? El poate spune, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dumnezeu va nimici această cetate dacă nu vă pocăiţi." De ce? El este un vultur. El călăreşte departe înăuntru acolo. Vedeţi? Şi el priveşte departe de tot acolo şi el vede paharul mâniei turnat afară. Asta-i la ce se uită profeţii. El nu se uită la ce se petrece aici, el se uită acolo! El zice, "Aceasta vine!" El poate să meargă aşa de sus încât el poate vedea umbra aceea. El a zis, "Lumea va fi întunecată-întuneric şi întuneric gros." El este sus destul de înalt, soarele străluceşte acum, dar el vede acea umbră venind, şi el-el-el zice la ce se uită. Aceasta încă nu este aici, dar ea sigur va fi aici! Aşa este. Ea urmează să fie aici, întuneric gros asupra poporului. El ştie că acesta vine, departe cu anii, totuşi el îl vede.
E-109 A prophet foresees way off, see, the things that is coming. He sees the cup of God's wrath, full, before it is filled. See? He can say, "THUS SAITH THE LORD! God will destroy this city except you repent." Why? He's an eagle. He rides way in yonder. See? And he looks way off there and he sees that cup of wrath poured out. That's what the prophets look at. He ain't looking what's going on here, he's looking yonder! He's saying, "It's coming!" He can go so high till he can see that shade. He said, "The world will be dark—darkness and gross darkness." He's up high enough, the sun's shining now, but he sees that shade coming, and he's—he's—he's saying what he's looking at. It ain't here yet, but it'll sure be here! That's right. It's going to be here, gross darkness upon the people. He knows it's coming, years away, yet he sees it.
E-110 Amos, acel profet uns al lui Dumnezeu, el a văzut¬întunericul şi judecata. El a văzut Siria venind jos cu carele lor şi să treacă pe acolo, să măcelărească pe oamenii aceia. El a văzut-o venind şi judecata lui Dumnezeu asupra lor. Acum, cincizeci de ani înainte să se întâmple. Dar, voi vedeţi, fiind un profet, el a fost ridicat sus în Duhul şi el a văzut-o departe de tot. Vedeţi? El a văzut paharul, plin, înainte să fie umplut.
E-110 Amos, that anointed prophet of God, he saw the—the darkness and the judgment. He seen Syria come down with their chariots and sweep through there, slaughter them people out. He saw it coming and the judgment of God upon them, now, fifty years before it happened. But, you see, being a prophet, he was lifted up into the Spirit and he saw it far off. See? He saw the cup, full, before it was filled.
E-111 Ca Abraham. Dumnezeu i-a spus lui Abraham, "Sămânţa ta va veni în ţara aceasta şi va rămâne aici pentru patru sute de ani, iar apoi Eu îi voi aduce afară cu o mână puternică, pentru că fărădelegile Amoriţilor încă nu sunt pline." Vedeţi? Dumnezeu ştia că paharul acela urma să se umple. El vorbea cu profetul Lui, El i-a spus acum, "Tu vezi acel pahar al Amoriţilor jos acolo," vedeţi, "dar fărădelegea lor încă nu s-a umplut, Abraham. Să nu spui nimic despre aceasta acum, abţine-te, dar aceasta va veni. Şi când paharul lor s-a umplut, şi cei patru sute de ani, Eu îi voi mâna afară ca lăcustele înaintea ta, şi Eu voi stabili sămânţa ta aici în această ţară." Amin! Acela era profetul Domnului.
E-111 Like Abraham. God told Abraham, "Your seed shall come into this country and sojourn here for four hundred years, and then I'll bring them out with a mighty hand, because the iniquity of the Amorites is not yet full." See? God knew that cup was going to fill up. He was speaking with His prophet, He told him now, "You see that cup of the Amorites down there," see, "but their iniquity is not filled up yet, Abraham. Don't say nothing about it now, hold off, but it will come. And when their cup's filled up, and them four hundred years, I'll drive them out like locusts before you, and I'll establish your seed here in this land." Amen! That's the prophet of the Lord.
E-112 Acum, când el vorbeşte despre viziunea lui, fie că-i mânie sau fie că-i vindecare, aceasta poate zăbovi, dar ea trebuie să vină la împlinire dacă el o vorbeşte în Numele Domnului.
Vedeţi? Ar putea să fie o binecuvântare care el o vorbeşte pentru voi. El ar putea să vă spună un anumit lucru, şi voi nu îl puteţi vedea deloc. Voi ziceţi, "Cum poate fi aceasta? Păi, aceasta-i... Eu-eu-eu... El mi-a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Aceasta se va întâmpla, şi aceea urma să se întâmple.": şi nu s-a întâmplat. Omul este greşit!" Acum tu vei fi judecat că nu L-ai crezut, dar aceasta urmează să se întâmple oricum! Vedeţi? Aceasta trebuie să se întâmple!
E-112 Now, when he speaks of his vision, whether it's wrath or whether it's healing, it may linger, but it's got to come to pass if he speaks it in the Name of the Lord. See? It might be a blessing that he speaks for you. He might tell you a certain thing, and you can't see it at all. You say, "How can it be? Why, it's a… I—I—I… He told me, 'THUS SAITH THE LORD, "This is going to happen, and that was going to happen,"' and it ain't happened. The man is wrong!" Now you'll be judged for disbelieving It, but it's going to happen anyhow! See? It's got to happen!
E-113 "Chiar dacă întârzie," a spus Biblia, "totuşi acesta va vorbi la timpul lui." Aceasta va veni la împlinire.
E-113 "Though it linger," the Bible said, "yet will it speak in its season." It'll come to pass.
E-114 Profetul se uita numai şi vedea ceva. El vorbea despre ce era la ce se uita el. El nu se gândeşte despre ce-i aici şi cum arătaţi acum, el se uită la ce urmează să fie. Şi când el vorbeşte aceea, dacă-i Cuvântul Domnului, acesta deja s-a vorbit şi nu există nimic în lume să-l poată opri (voi vedeţi, aşa este,) numai Dumnezeu Însuşi.
E-114 The prophet's only looking off and seeing something. He's talking about what he's looking at. He ain't thinking about here and what you look like now, he's looking what it's going to be. And when he speaks that, if it's in the Word of the Lord, it's already been spoke and there's nothing in the world can stop it (you see, that's right,) only God Himself.
E-115 Observaţi, acum noi aflăm căci când... El-el vorbeşte viziunea lui, profetul vorbeşte. Acum, uneori el A vorbeşte lucruri bune, el vorbeşte despre vindecarea voastră. În regulă, v-aţi putea gândi, "Aceasta doar nu se poate întâmpla, eu nu m-am făcut ceva mai bine." Atunci ce face aceea? Aceea doar aduce judecăţile lui Dumnezeu asupra ta. Aşa este. Vedeţi? Isus a promis să vă salveze dacă voi L-aţi crede; dacă voi nu-L credeţi, aceasta nu se-aceasta nu vi se va întâmpla. Voi trebuie să-L acceptaţi, voi trebuie să-L credeţi. Vedeţi? Şi voi trebuie să ştiţi de unde vine Aceasta, care vă dă credinţă în Dumnezeu; sau, profetul vostru. Vedeţi? Voi trebuie să-L credeţi.
E-115 Notice, now we find that when… He—he speaks his vision, the prophet does. Now, sometimes he speaks good things, he speaks of your healing. All right, you might think, "It just can't happen, I haven't got any better." Then what does that do? That just brings the judgments of God upon you. That's right. See? Jesus promised to save you if you'd believe It; if you don't believe It, it won't—it won't happen to you. You've got to accept It, you've got to, believe It. See? And you got to know from where It comes from, that gives your faith in God; or, your prophet. See? You've got to believe It.
E-116 Iar acum noi aflăm aici, că aceşti profeţi care au vorbit, ei-ei au vorbit şi ce au spus ei a venit la împlinire. Şi dacă mânia lui Dumnezeu este turnată asupra poporului, există numai un singur lucru... Dacă acel profet a zis că una sau alta urma să se întâmple, există numai un lucru care va opri mâna lui Dumnezeu, aceea-i pocăinţa. Aceea-i pocăinţa către Dumnezeu, care opreşte mânia Lui. Acum, să nu aşteptaţi după aceasta, faceţi-o atunci! Dumnezeu spune ceva, voi să o faceţi chiar atunci.
E-116 And now we find out here, that these prophets that spoke, they—they spoke and what they said come to pass. And if the wrath of God is poured upon the people, there's only one thing… If that prophet said that something another was going to happen, there's only one thing that'll stay the hand of God, that's repentance. That's repentance towards God, that stays His wrath. Now, don't wait for it, do it then! God says anything, you do it right then.
E-117 Ezechia, îndată ce el a ştiut... El era un om bun, dar Dumnezeu a zis, "Ţi-a venit timpul, Ezechia, şi Eu-Eu trebuie să te iau. Eu-Eu vreau să, Eu o să te iau sus. Pune-ţi toată casa în rânduială."
E-117 Hezekiah, as soon as he knew… He was a good man, but God said, "Your time has come, Hezekiah, and I—I must take you. I—I want to, I'm going to take you up. Put all your house in order."
E-118 Şi el-el-el a zis, "Îmi va lua cincisprezece ani să fac asta, Doamne." Vedeţi? "Acum, acesta eşti Tu... eu-eu-eu ştiu că mă duc, dar o să-mi ia cincisprezece ani să-mi pun casa în rânduială. Eu nu o pot face chiar acum. Eu-eu nu am timpul să o fac. Eu-eu-eu doar nu o pot face. Doamne, lasă-mă să trăiesc alţi cincisprezece ani aşa ca să pot să fac acest lucru. Eu nu îmi pot pune casa..."
Vedeţi, însărcinarea lui Dumnezeu era, "Pune-ţi casa în rânduială! "
E-118 And he—he—he said, "It'll take me fifteen years to do that, Lord." See? "Now, it's You… I—I—I know I'm going, but it's going to take me fifteen years to put my house in order. I can't do it right now. I—I haven't got the time to do it. I—I—I just can't get it done. Lord, let me live another fifteen years so I can get this thing done. I can't put my house…"
See, God's commission was, "Put your house in order!"
E-119 Şi Ezechia a zis, "Eu nu o pot face în anul acesta, aceasta o să-mi ia timp. Eu voi lua aceasta înapoi, şi voi împăca aceasta şi o voi lua acolo la acest ins aici, aceasta îmi va lua cincisprezece ani să o fac. Doar cruţă-mă ca să o fac. Lasă-mă, lasă-mă, dă-mi puţin timp să o fac." Vedeţi?
E-119 And Hezekiah said, "I can't do it in this year, it's going to take me time. I'll take this back, and make this up and take it over to this fellow here, it'll take me fifteen years to do it. Just spare me to do it. Let me, let me, give me a little time to do it." See?
E-120 Atunci Dumnezeu a zis, "Eu voi-Eu voi-Eu voi-Eu voi fi indulgent." Dar el a trebuit să moară oricum, voi vedeţi.
E-120 Then God said, "I'll—I'll—I'll—I'll be lenient." But he had to die anyhow, you see.
E-121 Şi atunci iarăşi, el a luat-o domol, el a alunecat înapoi în decursul acelui timp. Vedeţi? Şi el ar-el ar fi fost mai bine dacă el ar fi mers înainte fără ca aceasta să fie pusă în rânduială. Aşa este. Dar El i-a dat cincisprezece ani mai mult să-şi pună casa în rânduială. Pentru că, repede, ce a făcut el? El a zis, "Doamne, eu sunt lent. Eu am nevoie de cincisprezece ani să fac aceasta. Tu m-ai însărcinat să-mi pun casa în rânduială. Eu nu o pot face pentru cincisprezece ani pentru că eu am o datorie aici, şi eu am aceasta aici, şi eu am aceasta aici să fac."
E-121 And then again, he took his time, he backslid during that time. See? And he would he would be better if he would have went on without it being set in order. That's right. But He give him fifteen years longer to put his house in order. Because, quickly, what did he do? He said, "Lord, I'm slow. I need fifteen years to do this. You've commissioned me to put my house in order. I can't do it for fifteen years because I got a loan here, and I got this over here, and I got this over here to do."
E-122 Acum, el era un om evlavios, şi Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se întâmple oricum. Aceasta urmează să vină la împlinire oricum, dar El doar a oprit Aceasta pentru puţină vreme, vedeţi, a ţinut Aceasta pentru el. Atunci el a făcut un păcat în decursul acelui timp. El a zis, "Eu nu o voi face să vină asupra lui, dar Eu o voi cerceta asupra copiilor lui după el." Voi cunoaşteţi povestea.
E-122 Now, he was a godly man, and God's Word's got to happen anyhow. It's going to come to pass anyhow, but He just stayed It for a little while, see, hold It off to him. Then he done a sin during that time. He said, "I won't make it come upon him, but I'll visit it upon his children after him." You know the story.
E-123 Acum, noi aflăm că o pocăinţă rapidă uneori ţine mânia pentru o vreme.
E-123 Now, we find out that a quick repentance sometimes holds the wrath off a while.
E-124 Acum, noi aflăm că Ninive... Dumnezeu a zis, "Du-te acolo jos şi strigă către cetatea aceea acum, şi spune-le, 'Dacă... în timp de patruzeci de zile lucrul acesta va cădea."' Şi, doamne, cum s-au pocăit ei! Îndată ce l-au văzut pe profet venind prin stradă, zicând, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Locul va cădea în patruzeci de zile! Locul va cădea!"' Cei...
E-124 Now, we find out that Nineveh… God said, "Go down there and cry out to that city now, and tell them, 'If… within forty days the thing is going to fall.'" And, my, did they ever repent! As soon as they seen that prophet coming through the street, saying, "THUS SAITH THE LORD, 'The place will fall within forty days! The place will fall!'" The…
E-125 Chiar regele a poruncit un-un-un post prin toată ţara, jălire, "Puneţi-vă sacul, puneţi cenuşă! Nu pe capul vostru şi pe trupul vostru şi pe carnea voastră, ci pe vitele voastre, pe fiarele voastre de pe câmp, puneţi cenuşă şi sac." Ce pocăinţă!
E-125 Even the king commanded a—a—a fast through the country, mourning, "Put on sackcloth, put ashes! Not upon your own head and upon your body and upon your flesh, but upon your cattle, upon your beasts of the field, put ashes and sackcloth." What a repentance!
E-126 Acum, când noi aflăm acolo, noi observăm, dacă profetul nu veghează foarte repede, vedeţi, să-şi ia isteţimea lui împreună şi să meargă la Dumnezeu, voi veţi afla ceva chiar acolo, dacă voi nu veghiaţi...
E-126 Now, when we find out there, we notice, if the prophet don't watch real quick, see, get his wits together and go to God, you'll find out something right there, if you don't watch…
E-127 Acum priviţi la Isaia, el doar şi-a vorbit profeţia, şi a mers înapoi în coliba lui mică din pustie. Şi, când el a mers, Domnul nu a vorbit înapoi către regele care se ruga. El avea o cale de a face lucrurile. Acolo era un profet în ţară. Cuvântul Domnului vine la profetul Lui. El a mers acolo afară şi a zis, "Isaia, du-te înapoi şi spune-i că Eu am auzit rugăciunea lui. Eu am înţeles că el... că el crede că o să-i ia cincisprezece ani să facă aceasta. Eu i-am văzut lacrimile pentru că el a vrut să facă aşa de mult lucrarea. O să-i ia cincisprezece ani, a zis el, să o facă. Du-te spune-i că Eu îl voi lăsa să-i aibe, atunci." Vedeţi?
E-127 Now look at Isaiah, he just spoke his prophecy, went on back into his little wilderness hut. And, when he did, the Lord never spoke back to the king that was praying. He has a way of doing things. There was a prophet in the land. The Word of the Lord comes to His prophet. He went out there and said, "Isaiah, go back and tell him I have heard his prayer. I have understood that it… that he thinks it's going to take him fifteen years to do this. I've seen his tears because he wanted to do the job so bad. It's going to take him fifteen years, he said, to do it. Go tell him that I'll let him have it, then." See?
E-128 De ce? El a însărcinat-El a însărcinat pe Isaia să meargă să-i spună, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Atunci dacă există vreo schimbare în aceea, sau zăbovire... Aceasta se va întâmpla oricum; el-el a murit tot la fel. Dar a zis... Dacă există ceva în aceea, atunci El este obligat să vină înapoi la omul la care El a trimis AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El i-a spus lui Isaia, "Mergi înapoi afară acolo şi spune-i."
E-128 Why? He commissioned—He commissioned Isaiah to go tell him, "THUS SAITH THE LORD!" Then if there's any change in that, or lingering… It's going to happen anyhow; he—he died just the same. But said… If there's anything in that, then He's obligated to come back to the man that He sent THUS SAITH THE LORD to. He told Isaiah, "Go back out there and tell him."
E-129 Acum, Iona a luat o atitudine diferită, se urcă pe vârful dealului şi a zis, ,,Păi, ar fi fost mai bine dacă nu m-aş fi născut." Şi, o, cum a mers el înainte! Şi Dumnezeu a avut un curcubete mic să crească şi să-i facă ceva umbră până când el s-a răcorit sus acolo. Dar el a zis, "Acum, aici, am mers jos acolo, şi ei o să spună că eu sunt un profet fals."
E-129 Now, Jonah took a different attitude, gets up on top of the hill and said, "Well, it'd be good if I never was born." And, oh, how he went on! And God had a little gourd to come up and make him some shade till he got cooled off up there. But he said, "Now, here, I went down there, and they're going to say I'm a false prophet."
E-130 Şi Dumnezeu i-a vorbit, a zis, "Priveşte la cetatea aceea acolo jos! Priveşte acolo, Iona, că toată cetatea se pocăieşte cu sac şi cenuşă."
E-130 And God spoke to him, said, "Look at that city down there! Look a-there, Jonah, that the whole city is repenting with sackcloth and ashes."
E-131 Şi atunci El i-a spus despre micuţul curcubete şi viermele care l-a tăiat jos. Într-o zi, cu voia Domnului, eu vreau să vin la Tabernacol şi să iau o serie doar despre Iona. O, există aşa de multe mari... vântul acela de răsărit suflând, şi de toate. O, doamne! Există aşa de multe lucruri înăuntru acolo, aceasta doar... este cutremurător. Bulgării aceia înăuntru acolo, aceasta tot se modelează chiar înăuntru, potrivit. Acesta chiar aduce pe Isus Cristos în aceasta, şi toate celelalte. Desigur, fiecare rând în Biblie aduce pe Isus Cristos. Da, domnule. Aceea-i lecţia noastră de Duminică, aşa că noi vom afla aceea, cu voia Domnului.
E-131 And then He told him about the little gourd and the worm that cut it down. One day, the Lord willing, I want to come to the Tabernacle and take a series just on Jonah. Oh, there's so many great… that east wind blowing, and all. Oh, my! There's so many things in there, it just… it's thrilling. Them nuggets in there, it all types right in, fit. It even brings Jesus Christ in it, and everything else. Course, every line in the Bible brings Jesus Christ. Yes, sir. That's our Sunday's lesson, so we'll find that, the Lord willing.
E-132 Şi observaţi, există lucruri care voi... Dacă sunteţi cinstiţi şi spuneţi lui Dumnezeu... Acum, voi trebuie să vegheaţi.
E-132 And notice, there's things that you… If you're sincere and tell God… Now, you have to watch.
E-133 Acum eu vreau să vă arăt un alt Iona în platformă în seara aceasta.
E-133 Now I want to show you another Jonah in the platform tonight.
E-134 Într-o seară acolo era o persoană care vine aici. Doamna poate fi (unii din ai lor) aici în seara aceasta, aşa că eu nu voi chema numele, voi probabil că aţi şti cine este. Dar ei vin aici, grup bun de oameni de jos din Kentucky, şi ei-ei au venit aici cu anii. Dar persoanele, fiind persoane bune, prieteni buni de¬ai mei. Vai, ei erau-ei erau prieteni adevăraţi ai mei, dar ei... Doar unul din felurile acelea de oameni care când se petrecea o trezire ei puteau veni la biserică; când trezirea nu era, şi încărcătura trăgea, nimeni nu trăgea. Şi toţi copiii erau aici pe registrul leagănului, ei aveau... când noi am avut clasele noastre şi lucruri.
E-134 One night there was a people that come here. The lady may be (some of their people) here tonight, so I won't call the name, you would probably know who it is. But they come here, fine bunch of people from down in Kentucky, and they—they come here for years. But the people, being fine people, good friends of mine. My, they were they were real friends of mine, but they… Just one of those kind of people that when a revival was going on they could come to church; when the revival was off, and the load was pulling, nobody would pull. And all the children was here on the cradle roll, they had the… when we had our classes and things.
E-135 Şi într-o zi am venit acasă, cu vreo patru ani în urmă, sau cinci, cam aşa ceva. Şi această fată tânără, (care era în vârstă de vreo opt ani când ea era pe registrul leagănului), ea este măritată şi are doi copii. Şi ea zăcea afară în spital acolo afară, la punctul de moarte. Ea era cam patru luni, cinci, cu un prunc; şi pruncul a murit, şi ei nu au putut opera pentru că ea avea uremie. Şi ei nu au putut opera, aşa că au trebuit să o lase pe mamă să moară, de asemenea. Nu puteau opera, şi, vedeţi, copilul ar fi omorât-o în felul acela, aşa că ei au... ea doar murea, asta-i tot, nu era nici o şansă pentru ea.
E-135 And one day I come home, about four years ago, or five, something like that. And this young girl, (which was about eight years old when she was on the cradle roll), she had been married and had two children. And she was laying out in the hospital out here, at the point of death. She was about four months, five, with a baby; and the baby had died, and they couldn't operate 'cause she had uremic. And they couldn't operate, so had to let the mother die, too. Can't operate, and, see, the baby would kill her like that, so they had… she was just dying, that's all, wasn't no chance for her.
E-136 Am mers afară să o văd, ea a trimis după mine. Şi am mers în spital, şi acolo era ea sub cort de oxigen. Am ridicat sus clapa mică, am vorbit cu ea un pic, şi am zis, "Îţi aminteşti de mine?"
Ea a zis, "Sigur, Frate Bill, îmi amintesc de tine."
E-136 I went out to see her, she had sent for me. And I went into the hospital, and there she was under oxygen tent. I raised up the little flap, talked to her a little bit, and I said, "You remember me?"
She said, "Sure, Brother Bill, I remember you."
E-137 Am zis, "Cum este aceasta... Înţelegi tu cât de bolnavă eşti?"
Ea a zis, "Eu înţeleg." A zis, "De aceea am trimis după tine."
Am zis, "Păi, de ce, cum este cu tine şi Domnul?"
Ea a zis, "Frate Bill, eu-eu am... eu-eu nu sunt gata să mă duc."
E-137 I said, "How is it the… Do you understand how sick you are?"
She said, "I do." Said, "That's why I sent for you."
I said, "Well, why, how is it with you and the Lord?"
She said, "Brother Bill, I—I've… I—I'm not ready to go."
E-138 Ei bine, ne-am pus acolo jos şi ne-am rugat, şi mama ei şi soţul ei, mulţi dintre ei în cameră, şi mama şi soţul ei au început să plângă. Şi-şi atunci am-am întrebat-o, şi ea s-a îndreptat cu Dumnezeu (şi a plătit juruinţele şi a venit înapoi şi i-a făcut lui Dumnezeu promisiunea; şi dacă ea ar fi iertată; cum L-a iubit ea; şi-i părea rău pentru păcatele ei, felul cum a trăit ea), şi a mers înainte cu căinţa şi plânsul ei. Şi după o vreme m-am ridicat şi am mers afară din clădire.
E-138 Well, there we got down and prayed, and her mother and her husband, many of them in the room, and her mother and husband started crying. And—and then I—I asked her, and she got right with God (paid her vows and come back and made God the promise; and if she'd be forgiven; how she loved Him; and sorry for her sins, the way she had lived), and went on with her repentance and crying. And after a while I got up and went out of the building.
E-139 Şi-dimineaţa următoare ei m-au chemat, să vin înapoi acolo afară. Şi, am ajuns să aflu, că ei au venit înăuntru în dimineaţa aceea pentru o examinare şi să vadă cum-a avansat starea de uremie, şi au aflat că ea nu avea nici o părticică din aceasta. Ea a fost toată dusă, fiecare părticică din otrava de uremie a părăsit-o. Doctorii erau aşa de emoţionaţi încât ei au zis, "Vai! Păi, aceasta, noi s-ar cuveni... Aceasta-i ceva foarte ciudat." Au zis, "Noi o vom-noi o vom pregăti, şi" a zis "dacă este tot în felul acela până dimineaţă... " A zis, "Noi vom continua să-i dăm penicilină," sau orice îi dădeau ei, ţinând infecţiile scăzute. A zis, "Noi vom opera şi-şi luăm pruncul mort înainte să se aşeze în altceva." A zis, "Dacă ea este bine, atunci..."
E-139 And the—the next morning they called me up, to come back out there. And, come to find out, they come in that morning for a test and to see how the—the uremic condition had advanced, and found out she didn't have a speck of it. It was all gone, every bit of the uremic poison had left her. The doctors was so excited till they said, "My! Why, this, we ought… It's something very strange." Said, "We'll—we'll get her ready, and" said "if it's still that way by in the morning…" Said, "We'll keep giving her penicillin," or whatever they was giving her, keeping the infections down. Said, "We'll operate and—and take the dead baby before it set in something else." Said, "If she's all right, then…"
E-140 Păi, de două sau trei ori în ziua aceea ei au examinat-o din nou. Şi în seara aceea, târziu, ei au examinat-o, nimica rău, era perfect în regulă. Şi ei au pregătit-o. Au scos-o de sub cortul cu oxigen. Totul era bine. Ei urmau să o opereze în dimineaţa următoare, să ia copilul.
E-140 Well, two or three times that day they tested her again. And that night, late, they tested her, nothing wrong, was perfectly all right. And they prepped her. Took her out from under the oxygen tent. Everything was fine. They was going to operate on her the next morning, take the baby.
E-141 Ei bine, a mers acolo afară. Şi din cauză că aceasta s-a făcut... Acum, eu nu am ştiut aceasta, eu nu am ştiut. Domnul nu mi-a spus nimic despre aceasta. Voi îi puteţi întreba pe oameni, dacă doriţi. Deci ei... ea... El nu a spus că ar fi. Dar, o, doamne, să vezi un-un astfel de lucru! Soţul ei, fiind un păcătos, a venit acolo şi a zis, "Frate Branham, eu-eu vreau să-mi predau viaţa la Domnul Isus."
E-141 Well, I went out there. And because that this was done… Now, I never knew it, I never knew. The Lord never told me nothing about it. You could ask the people, if you wish. So they… she… He never said it would. But, oh, my, to see such a—a thing! Her husband, being a sinner, come over and said, "Brother Branham, I—I want to give my life to the Lord Jesus."
E-142 Şi eu am zis, "În regulă, doar îngenunchează aici jos şi apucă mâna soţiei tale, şi atunci voi umblaţi această viaţă dreaptă împreună."
E-142 And I said, "All right, just kneel down here and take hold of your wife's hand, and then you walk this straight life together."
E-143 Mama a venit înapoi, ea a zis, "Frate Branham, tu ştii, aici sunt eu şi copiii mei," a zis, "noi cu toţii am fost înăuntru şi afară, şi înăuntru şi afară, şi în jurul Tabernacolului, şi lucruri. Noi am şezut şi am ascultat la tine predicând, şi noi mergeam sus la altar şi veneam înapoi." A zis, "Eu sunt căzută, de asemenea, Frate Branham." Ea a zis, "Eu vreau să vin înapoi la Domnul Isus, pentru bunătatea Lui faţă de copilul meu." Păi, voi vedeţi, aceea-aceea-i foarte frumos, dar voi nu veniţi la Domnul Isus din cauza aceea.
E-143 The mother come back, she said, "Brother Branham, you know, here's me and my children," said, "we've all been in and out, and in and out, and around the Tabernacle, and things. We set and listen at you preach, and we'll go up to the altar and come back." Said, "I'm backslid, too, Brother Branham." She said, "I want to come back to the Lord Jesus, for His goodness to my child." Well, you see, that—that's very nice, but you don't come to the Lord Jesus because of that.
E-144 Înainte înspre miezul nopţii, doisprezece, ora unu, mama ei a aţipit să doarmă. Şi ea a zis, a chemat-o, a zis, "Mamă."
Şi ea a zis, "Da, scumpa, ce vrei tu?"
Ea a zis, "Tu ştii, eu sunt aşa de fericită!"
Ea a zis, "Eu sunt aşa de bucuroasă că tu eşti fericită."
A zis, "Eu sunt în pace cu Dumnezeu." Şi a zis, "O, ce minunat este!"
În câteva minute, ea a chemat iarăşi înapoi, ea a zis, "Mamă."
A zis, "Da?"
A zis, "Eu mă duc acasă."
E-144 Along towards midnight, twelve, one o'clock, her mother dozed off to sleep. And she said, called her, said, "Mother."
And she said, "Yes, honey, what do you want?"
She said, "You know, I'm so happy!"
She said, "I'm so glad of you being happy."
Said, "I'm at peace with God." And said, "Oh, how fine it is!"
In a few minutes, again she called back, she said, "Mother."
Said, "Yes?"
Said, "I'm going home."
E-145 Şi ea a zis, "Eu ştiu că te duci." Ea a zis, "Da inimioară," a zis, "doctorul va lua copilul mâine. Şi atunci în jur de o zi sau două, când tăieturile tale se vindecă şi tu pleci de-aici, tu mergi înapoi acasă şi vei fi fericită din nou, tu şi soţul tău şi copilaşii, şi vei fi o Creştină şi vei trăi pentru Dumnezeu."
Ea a zis, "Mamă, eu vreau să spun că mă duc la Casa mea Cerească."
Ea a zis, "Sigur, scumpa, la sfârşitul călătoriei."
Ea a zis, "Acesta-i sfârşitul călătoriei."
"O," a zis ea, "acum, care-i situaţia?"
E-145 And she said, "I know you are." She said, "Yes, sweetheart," said, "the doctor will take the baby tomorrow. And then about a day or two, when your incisions heal up and you get away from here, you go back home and be happy again, you and your hubby and the little children, and be a Christian and live for God."
She said, "Mother, I mean I'm going to my Heavenly Home."
She said, "Sure, honey, at the end of the journey."
She said, "This is the end of the journey."
"Oh," she said, "now, what's the matter?"
E-146 A zis, "Sfârşitul călătoriei." Deci a zis, "Da, mamă, în câteva minute eu voi fi dusă."
E-146 Said, "The end of the journey." So said, "Yes, mother, within a few minutes I'll be gone."
E-147 Păi, ea s-a gândit că ea doar a devenit emoţionată şi în delir. Ea a chemat sora, şi sora i-a luat respiraţia. Totul era normal. Şi în timp de cinci minute ea a fost dusă, ea era moartă.
E-147 Well, she thought she had just got nervous and delirious. She called the nurse, the nurse taken her respiration. Everything was normal. And within five minutes she was gone, she was dead.
E-148 Şi atunci când am venit înapoi acasă, într-o săptămână sau două după aceea... Eu cred că Fratele Graham a predicat funerarul fetei. Când am venit înapoi acasă şi Meda mi-a spus că fata aceea a murit în seara aceea, vai, eu nu am putut...
Am-am mers să o văd pe mamă. "Da."
E-148 And then when I come back home, in a week or two after that… I think Brother Graham preached the girl's funeral. When I come back home and Meda told me that that girl died that night, my, I couldn't…
I—I went to see the mother. "Yeah."
E-149 Şi eu-eu-eu nu ştiu ce m-a făcut să o fac, dar am zis, "Doamne Dumnezeule, Tu-Tu îmi datorezi o înţelegere, vezi, după ce eu am mers acolo afară şi-şi spunând acelui soţ, şi el venind la Domnul după ce Tu ai făcut aceste lucruri pentru el, şi totul ca aceea, şi atunci să iei acea viaţă a fetei în felul acela." Am zis, "Tu îmi datorezi o înţelegere."
E-149 And I—I—I don't know what caused me to do it, but I said, "Lord God, You—You owe me an understanding," (See?) "after me going out there and—and telling that husband, and him coming to the Lord after You done these things for him, and all like that, and then take that girl's life like that." I said, "You owe me an understanding."
E-15
E-150 When you tell God something like that, He'll leave you sitting alone. I don't… He don't owe me nothing. I'm in debt to Him. Well, He just let me pout it out for a few days, you know. And, after about three or four months, one day I was out on the creek bank and the Lord spoke to me in a vision, and said, "Now go to her mother, and say this to her mother, 'Did not her time come the year before that, when she was drowning in a creek, on a picnic? She should have went at that time, but I had to take her when she was ready to go.' And that's why all this happened and why you went out there."
E-151 Atunci m-am pus jos şi am plâns. Am zis, "Doamne Isuse, iartă-mă, sărmanul Tău slujitor prost. Eu niciodată nu ar fi trebuit să spun aceea, Doamne."
E-151 Then I got down and cried. I said, "Lord Jesus, forgive me, Your poor stupid servant. I should have never said that, Lord."
E-152 Şi am mers înapoi jos la doamna, ea locuia aici pe Market Street, şi am mers acolo la ea, şi am zis, "Eu vreau să-ţi pun o întrebare."
Ea a zis, "Sigur, Frate Bill."
Şi am zis, "Este adevărat că fata aceasta aproape s-a înecat?"
E-152 And I had went back down to the lady, she lived over here on Market Street, and I went over to her, and I said, "I want to ask you a question."
She said, "Sure, Brother Bill."
And I said, "Is it true that this girl almost drowned?"
E-153 Ea a zis, "Aşa este, Frate Branham." A zis, "Soţul ei şi ei¬ei au trebuit să o scoată din pârâu." Şi a zis, "Ei au trebuit să folosească respiraţie artificială pe... presiune, şi ei au trebuit să ia o maşină să pompeze apa afară din ea." A zis, "Ea îşi avea fusta pe ea. Ei aveau un picnic. Ea era afară acolo şi a călcat în ceva nisip, a alunecat jos peste capul ei şi s-a strangulat în apă. Ei nu au observat-o. Şi în mod direct ei au văzut-o venind în sus şi mergând în jos, şi au fugit înăuntru şi au apucat-o şi au adus-o afară." Şi a zis, "Ea aproape a murit." A zis, "Ea..."
Am zis, "Acela era timpul ei să se ducă."
E-153 She said, "That's right, Brother Branham." Said, "Her husband and they—they had to get her out of the creek." And said, "They had to use artificial respiration upon… pressure, and they had to get a machine and pump the water out of her." Said, "She had her skirt on. They was having a picnic. She was out there and stepped in some sand, slipped off over her head and strangled in the water. They didn't notice her. And directly they seen her coming up and going down, and they run in and got her and brought her out." And said, "She almost died." Said, "She…"
I said, "That was her time to go."
E-154 Vedeţi, Dumnezeu ştie ce face El. Acum, Domnul probabil că mi-ar fi spus că dacă eu nu aş fi luat atitudinea care am luat-o, "Doamne, Tu îmi datorezi, să-mi spui despre aceea." El nu vă datorează nimic!
E-154 See, God knows what He's doing. Now, the Lord probably would have told me that if I hadn't have taken the attitude that I did, "Lord, You owe me, to tell me about that." He don't owe you nothing!
E-155 Eu am stat într-un miting într-o seară şi am auzit pe un evanghelist rugându-se pentru o persoană bolnavă, a zis, "Dumnezeule, eu Îţi poruncesc să vindeci această persoană!" Cine porunceşte lui Dumnezeu? Vedeţi? Aceasta-aceasta¬aceasta nu este-nici măcar nu este inteligent, vedeţi din cauză că-că Dumnezeu, El-El face ce vrea El.
E-155 I stood in a meeting one night and heard an evangelist praying for a sick person, said, "God, I command You to heal this person!" Who command God? See? It—it—it isn't—it isn't even intelligent, see, because that—that God, He—He does what He wants to.
E-156 Poate-poate lutul să spună către olar, "De ce m-ai făcut aşa?" Vedeţi? Cu certitudine nu! Dar dacă profetul va sta liniştit şi apoi să caute pe Domnul pentru răspuns, acolo-i răspunsul acolo. Vedeţi?
E-156 Can the—can the clay say to the potter, "Why did you make me thus?" See? Certainly not! But if the prophet will keep still and then seek the Lord for the answer, there's the answer there. See?
E-157 Întocmai ca pe persoana aceasta care întreba despre întrebarea sămânţei şarpelui, voi vedeţi. Doar-doar urmăriţi, şi să nu-să nu fiţi-să nu fiţi în mare grabă. Iar atunci, acum, Dumnezeu întotdeauna aduce la împlinire totul să lucreze împreună pentru binele celor ce iubesc pe Domnul.
E-157 Just like on this person was asking on the—the—the serpent's seed question, you see. Just—just watch, and don't—don't be—don't be in a big hurry. And then, now, God always brings to pass everything to work together for good to them that love the Lord.
E-158 Acum, dacă-dacă Ninive nu s-ar fi pocăit, atunci judecăţile lui Dumnezeu ar fi fost peste ei. Acum amintiţi-vă, profetul trebuie să asculte. Acesta era un avertisment.
E-158 Now, if—if Nineveh would not have repented, then the judgments of God would have been upon them. Now remember, the prophet must listen. It was a warning.
E-159 Acum, acelaşi lucru către această naţiune. Atunci voi ziceţi, "Frate Branham, duminica trecută tu ai spus ,Acolo nu era speranţă'?" Da! "De ce?" Ea şi-a respins chemarea. Ea trebuie să primească Aceasta. Ea urmează să o capete. Va veni un timp când această naţiune se va duce în bucăţi. Eu am văzut-o în 1933. Vedeţi, am privit departe...
Voi ziceţi, voi aţi fi putut zice, "Păi, aceasta nu s-a întâmplat atunci."
E-159 Now, the same thing to this nation. Then you say, "Brother Branham, last Sunday you said 'There wasn't a hope'?" Yes! "Why?" It spurned its call. It's got to receive It. It's going to receive it. There's coming a time when this nation's going to go to pieces. I saw it in 1933. See, I looked off.
You said, you might have said, "Well, it didn't happen then."
E-160 Dar aceasta o să se întâmple! Nici Mussolini nu era la putere, nici Linia Maginot nu era zidită, nici maşina nu arăta ca un ou în zilele acelea, şi lucrurile, nici femeile nu au ales un Preşedinte care ar arăta ca un-un băiat de colegiu, şi toate aceste alte lucruri, nici nu ar fi fost să fie un Preşedinte Catolic, şi aşa mai departe, de care se vorbea. Cu vreo treizeci de ani în urmă, sau mai mult, lucrurile acestea au fost prezise, dar El mi-a arătat numai departe de tot în jos până la sfârşit.
E-160 But it's going to happen! Neither was Mussolini in power, neither was the Maginot Line built, neither did the car look like an egg in them days, and the things, neither did the women elect a President that would look like a—a college boy, and all these other things, neither would there be a Catholic President, and so forth, spoke of. About thirty years ago, or more, these things were predicted, but He only showed me way off down to the end.
E-161 Şi aşa cum timpul acela se apropie, timp după timp, paharul acela se umple! Şi pocăinţa a fost predicată de Billy Graham, Oral Roberts, şi câţi alţii. Profeţi, şi aşa mai departe, au traversat naţiunea cu semne şi minuni, şi ea încontinuu se bălăceşte în păcat. Acela-i motivul că ei nu se pocăiesc, pocăinţa o aduce.
E-161 And as that thing approaches, time by time, that cup's filling up! And repentance has been preached by Billy Graham, Oral Roberts, and who else. Prophets, and so forth, has crossed the nation with signs and wonders, and she continually wades into sin. That's the reason they don't repent, repent brings it.
E-162 Observaţi, Ahab nu s-a pocăit la mustrarea lui Ilie. Dacă Ahab s-ar fi pocăit şi ar fi umblat blând înaintea lui Dumnezeu, lucrul nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dar Ahab a venit jos acolo şi deja i-a luat via lui Nabot şi l-a pus să fie omorât, şi toate lucrurile acestea rele. Şi Izabela... Profetul acela a păşit acolo afară cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dar ce au făcut ei?
Ea a ameninţat numai să-l omoară. Ce s-a întâmplat? Profeţia lui s-a împlinit, câinii au mâncat-o şi au lins sângele lui Ahab. Chiar exact după cuvântul lui! El a văzut paharul, plin.
E-162 Notice, Ahab never repented at the rebuke of Elijah. If Ahab would have repented and walked softly before God, the thing would never happen. But Ahab come down there and done took Naboth's vineyard and had him murdered, and all these evil things. And Jezebel… That prophet walked out there with THUS SAITH THE LORD! But what did they do? She only threatened to kill him. What happened? His prophecy was fulfilled, the dogs eat her and licked Ahab's blood. Just exactly according to his word! He saw the cup, full.
E-163 Acela-i motivul că micuţul Mica, spunând acelaşi lucru, cum putea el să binecuvânteze ce a blestemat Dumnezeu? Vedeţi, cuvântul lui-lui, profeţia lui, era în armonie cu Cuvântul.
E-163 That's the reason that little Micaiah, saying this same thing, how could he bless what God had cursed? See, his—his word, his prophecy, was in harmony with the Word.
E-164 Irod, el nu s-a pocăit când Ioan a spus "Nu este legal ca tu să o ai pe aceea, nevasta fratelui tău!" El nu s-a pocăit. Dar ce a făcut el? Nevasta lui a cerut capul profetului. Priviţi la murdăria în care el a intrat. Priviţi ce i s-a întâmplat. Priviţi, chiar astăzi, în Elveţia, apele albastre de a-L respinge încă fierb ca o-o comemorare. Vedeţi, sigur, el nu s-a pocăit când el a fost mustrat de Domnul. Ioan i-a spus, nu conta ce era el (un procurist, sau orice era el; sau împăratul, sau orice ar putea el fi), el trebuie să se pocăiască când Dumnezeu cheamă, sau mânia îi asupra lui!
E-164 Herod, he never repented when John said "It's not lawful for you to have that, your brother's wife!" He never repented. But what did he do? His wife required the head of the prophet. Look at the filth he went into. Look what happened to him. Look, even today, in Switzerland, the—the blue waters of rejecting Him still boils as a—a commemoration. See, sure, he didn't repent when he was rebuked of the Lord. John told him, no matter what he was (a procurator, or whatever he was; or the emperor, or whoever he might be), he must repent when God calls, or wrath's upon him!
E-165 De câte ori în profeţi... Eu am scris aici jos, dar noi nu vom avea timp deoarece eu mai am încă zece minute.
E-165 How many times in the prophets… I got wrote down here, but we won't have time because I got about ten minutes longer.
E-166 Dacă nu-i pocăinţă, atunci judecata este sigură să vină! Ezechia s-a pocăit. Vedeţi? Ninive s-a pocăit.
E-166 If no repentance, then judgment is sure to come! Hezekiah repented. See? Nineveh repented.
E-167 Ahab nu s-a pocăit. Nebucadneţar nu s-a pocăit. Oamenii în timpul lui Noe nu s-au pocăit, şi judecata a lovit chiar înăuntru. Vedeţi? Acum, însă El avertizează mai întâi pe toţi. Fiecare primeşte un avertisment.
E-167 Ahab never repent. Nebuchadnezzar never repent. The people in Noah's times never repent, and the judgment swept right on in. See? Now, but He first warns everybody. Everybody gets a warning.
E-168 Acum, văzând că timpul este aproape, lăsaţi ca fiecare care simte că acolo-iun avertisment, să se pocăiască repede înainte să lovească mânia lui Dumnezeu.
E-168 Now, seeing the time is at hand, let everyone that feels that there is a warning, repent quickly before the wrath of God strikes.
E-169 Acum să o aducem jos la Tabernacolul Branham. Vedeţi, noi am văzut aceste lucruri şi le cunoaştem a fi Adevărul. Noi ştim că Acesta-i absolut Adevărul. Însărcinarea Cuvântului este, "Dacă vă veţi pocăi şi veţi fi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru copiii voştri şi pentru cei ce sunt departe acum." Vedeţi?
E-169 Now let's bring it down to the Branham Tabernacle. See, we have seen these things and know them to be the Truth. We know that It's absolutely the Truth. The commission of the Word is, "If you will repent and be baptized into the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is to your children and them that's far off." See?
E-170 Acum, un om, D-l Dauch, m-a întrebat aici nu de mult, el a zis, "Frate Branham, eu îmbătrânesc. Eu devin slăbit, de nouăzeci şi unu." El a zis, ",Crezi tu-crezi tu că eu sunt-eu sunt gata să mor? Crezi tu că eu sunt gata să mă duc? Crezi tu că eu sunt mântuit?"
E-170 Now, a man, Mr. Dauch, asked me here not long ago, he said, "Brother Branham, I'm getting old. I'm getting weak, ninety-one." He said, "Do you—do you think I'm—I'm ready to die? Do you think I'm ready to go? Do you think I'm saved?"
E-171 Am zis, "D-l Dauch, te-ai dus vreodată la un-un doctor pentru un control fizic?"
El a zis, "Da."
E-171 I said, "Mr. Dauch, did you ever go to a—a doctor for a physical checkup?"
He said, "Yes."
E-172 "Şi tu să-i spui... Acum, ce doctorul face, el are o carte aşezată acolo, şi el ia cartea şi el află. 'Acum, primul lucru ce ar trebui să-i fac la acel om, să-i controlez inima.' Deci el ia un stetoscop şi-l pune în ureche, îi controlează inima." Şi am zis, "Apoi, următorul lucru ce-l ia, el află tensiunea lui de sânge, cu o-cu o presiune pe braţul lui. Apoi următorul lucru ce-l face, el ia o probă de urină, şi câte altele, şi ceva sânge din el, şi toate lucrurile acestea diferite. El merge prin toată aceasta, şi dacă el nu poate găsi nimic... Ia raze X. Dacă el nu poate găsi nimic, el ar zice, 'D-le Dauch, tu eşti¬tu eşti în regulă fizic.'
E-172 "And you tell him… Now, what the doctor does, he's got a book laying there, and he takes this book and he finds out. 'Now, the first thing I ought to do to that man, check his heart.' So he gets a stethoscope and puts them in his ear, checks his heart." And I said, "Then, the next thing he gets, he finds out his blood pressure, with a—with a pressure on his arm. Then the next thing he does, he takes a urine specimen, and whatever more, and some blood out of him, and all these different things. He goes through all of it, and if he can't find nothing… Takes an X-ray. If he can't find nothing, he'd say, 'Mr. Dauch, you're—you're physically all right.'"
E-173 "Pe ce bazează el aceea? Pe condiţiile din cartea lui medicală, că dacă există ceva rău conform cu savantul principal aceasta se va arăta sus aici, o va face aceasta aici, o va face pe aceea acolo. De aceea, atât cât să poată el şti ceva despre aceasta, tu eşti în regulă, vezi, fizic.
E-173 "What's he basing that upon? On the conditions out of his medical book, that if there's anything wrong according to the head scientist it'll show up here, it'll do this here, it'll do that there. Therefore, as far as he can know anything about it, you're all right, see, physically.
E-174 "Acum," am zis, "în cazul acesta, eu-eu îi dau o examinare a sufletului. Vedeţi? Şi Dumnezeu, pentru suflet, are numai un Instrument, aşa este, acela-i Cuvântul Lui. Acela-i Cuvântul Lui." Şi Isus a zis, în Sf. Ioan 5:24, 'Cel ce aude Cuvântul Meu.' Acum, acel aude nu înseamnă doar să asculţi la un zgomot. Acel aude înseamnă 'să-L primeşti.' 'Cine poate primi Cuvântul Meu,' amin 'cel care Îl aude!' (Nu stă liniştit, Îl numesc fără rost, 'Lucrurile acelea, nu-i nimic de El. Eu nu cred Aceea.') 'Cel ce aude Cuvântul Meu!' Acela-i Cuvântul lui Isus, care, El este Cuvântul. Iată-vă acolo. 'Dacă voi puteţi auzi Cuvântul Meu,' a zis El, 'şi credeţi în Cel ce M-a trimis, el a trecut de la moarte la Viaţă; şi nici măcar nu va veni la Judecată, ci a trecut deja de la ea.' Amin!" Am zis, "Cum îţi bate inima acum?"
El a zis, "Eu Îl cred. Eu L-am auzit. Eu L-am primit."
E-174 "Now," I said, "in this case, I—I'm giving it a soul examination. See? And God, for the soul, only has one Instrument, that's right, that's His Word. That's His Word. And Jesus said, in Saint John 5:24, 'He that heareth My Word.' Now, that hear doesn't mean just to listen at a noise. That hear means 'to receive It.' 'Who can receive My Word,' amen 'he that hears It!' (Don't stand still, call It nonsense, 'Them things, there's nothing to It. I don't believe That.') 'He that hears My Word!' That's the Word of Jesus, which, He is the Word. There you are. 'If you can hear My Word,' He said, 'and believe on Him that sent Me, he has passed from death unto Life; and shall not even come to the Judgment, but has already passed from it.' Amen!" I said, "How's your heart beating now?"
He said, "I believe It. I have heard It. I have received It."
E-175 Am zis, "Atunci conform cu Specialistul Principal, Operator Şef, Doctorul Şef al Vieţii Eterne zice, 'Tu ai trecut de la moarte la Viaţă şi nu vei veni niciodată la condamnare."'
E-175 I said, "Then according to the Head Specialist, the Chief Operator, the Chief Doctor of Eternal Life says, 'You've passed from death unto Life and shall never come to the condemnation.'"
E-176 A zis, "Când te-am auzit predicând despre Numele lui Isus Cristos pentru botezul în apă, eu am păşit drept înăuntru înapoia ta şi tu m-ai botezat." A zis, "Eu... Omul care am fost odată, eu nu mai sunt omul acela. Ceva mi s-a întâmplat. Eu obişnuiam să nu-mi pese nimic despre El şi am mers înainte pe calea cealaltă, dar m-am întors şi am pornit înapoi pe calea aceasta. Şi inima mea îmi arde ziua şi noaptea să vin mai aproape de El. Fiecare Cuvânt din El, eu cred! Eu spun, 'Amin!' la fiecare părticică din El. Mie nu-mi pasă cum mă taie El, eu vreau să mă măsor drept în sus la El. Şi eu am făcut-o din câte ştiu eu."
E-176 Said, "When I heard you preach on the Name of Jesus Christ for water baptism, I walked right in behind you and you baptized me." Said, "I… The man that I once was, I'm not that man no more. Something's happened to me. I used to care nothing about It and went on the other way, but I've turned and started back this way. And my heart burns day and night to get closer to Him. Every Word of It, I believe! I say, 'Amen!' to every bit of It. I don't care how It cuts me, I want to measure right up to It. And I have as far as I know."
E-177 Am zis, "Mie mi se pare că inima ta bate destul de bine. Eu-eu cred că tu eşti capabil spiritual acum."
E-177 I said, "Seems to me like your heart's beating pretty good. I—I believe you're spiritually able now."
E-178 El a zis, "Mă întreb dacă acolo ar fi când vine Răpirea, pot eu intra în ea, Frate Branham?"
Am spus, "Nu sunt eu care să spună cine merge înăuntru sau cine nu."
E-178 He said, "Wonder if there would be when the Rapture comes, can I go in it, Brother Branham?"
I said, "It's not me to say who goes in or who does not."
E-179 El a zis, "Păi, mi-ar place să fiu în viaţă, eu vreau-eu vreau să văd Răpirea aşa de mult."
E-179 He said, "Well, I'd like to be living, I want—I want to see the Rapture so bad."
E-180 Am zis, "În regulă, lasă-mă să văd ce zice aici-Cartea de Ştiinţă, la aceasta, şi ştiinţa sufletului aici." Am zis, "Păi, El zice aşa, în Doi Tesaloniceni, al 5-lea capitol, El zice, 'Noi care suntem vii şi rămânem până la Venirea Domnului nu o vom lua înaintea' (aceea înseamnă ,împiedica') ,celor care se odihnesc, adormiţi. Căci trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei care sunt adormiţi sau se odihnesc se vor trezi mai întâi, se vor îmbrăca cu nemurirea. Apoi noi care suntem vii în ziua aceea, la timpul acela după ce ei au înviat, vedeţi, atunci noi vom fi schimbaţi într-un moment, o clipeală a ochiului, şi ne întâlnim cu ei; iar apoi mergem sus să întâlnim pe Domnul în aer, vom fi apucaţi sus împreună cu ei.' Fie că dormi, fie că nu, fie că dormi sau fie că nu; fie că eşti îngropat, chiar dacă nu eşti îngropat deloc, tu vii oricum! Nu există nimic să te poată ţine. Tu vei fi acolo!" Am zis, "Frate Dauch, dacă Isus nu vine până când strănepoţii stră-stră-stră-strănepoţilor mei, tu totuşi vei fi acolo chiar într-un moment chiar exact, şi vei fi acolo înainte ca ei să fie măcar vreodată schimbaţi, dacă ei merg." Aşa este. Amin!
E-180 I said, "All right, let me see what the—the Science Book says here, to it, and the soul science here." I said, "Well, It says this, in Second Thessalonians, the 5th chapter, It said, 'We which are alive and remain unto the Coming of the Lord shall not prevent' (that means 'hinder') 'those that are resting, asleep. For the trumpet of God shall sound, and those who are asleep or resting shall wake up first, take on immortality. Then we which are alive at that day, at that time after they have done raised up, see, then we shall be changed in a moment, a twinkle of an eye, and meet with them; and then go up to meet the Lord in the air, be caught up together with them.' Whether you sleep, whether you don't, whether you do or whether you don't; wherever you're buried, if you're not even buried at all, you're coming anyhow! There's nothing can hold you. You'll be there!" I said, "Brother Dauch, if Jesus doesn't come until my great-great-great-grandchildren's grandchildren, you'll still be there right on a moment just exactly, and will be there before they're ever even changed, if they go." That's right. Amen!
E-181 Există o binecuvântare care vine tot la fel cum există o mânie care vine. O, noi trebuie să fim în aşteptare pentru una din ele în seara aceasta. Voi trebuie sau să fiţi în aşteptare pentru mânia care să cadă asupra voastră şi pentru nimicire, sau voi trebuie să fiţi în aşteptare pentru învierea Domnului Isus. Acelaşi Dumnezeu care a promis una, a pram-... Eu sunt aşa de bucuros!
Eu veghez după acea zi bucuroasă a Mileniului care vine,
Când binecuvântatul nostru Domn va veni şi¬şi va apuca Mireasa Lui care aşteaptă;
O! inima mea doreşte şi geme pentru acea zi de dulce uşurare,
Când Isus al nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.
Atunci păcatul şi întristarea, durerea şi moartea din această lume întunecată va înceta,
În acea domnie glorioasă de o mie de ani de pace cu Isus; (O, doamne! "Şi vom fi în veci cu Domnul." Vedeţi?)
E-181 There is a coming blessing just as the same as there is a coming wrath. Oh, we have to be looking for one of it tonight. You have to either be looking for the wrath to fall upon you and for destruction, or either you have to be looking for the resurrection of the Lord Jesus. The same God that promised one, prom-… I'm so glad!
I'm watching for the coming of that glad Millennium day,
When our blessed Lord shall come and catch His waiting Bride away;
Oh! my heart is yearning and groaning for that day of sweet release,
When our Jesus shall come back to earth again.
Then sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease,
In that glorious reign with Jesus of a thousand years of peace; (Oh, my! "And shall forever be with the Lord." See?)
E-182 Ce a spus Dumnezeu, trebuie să vină la împlinire. "Ei vor zidi case, ei le vor locui. Ei vor sădi vii şi ei vor mânca roada din ele. Ei nu vor planta şi altul să o moştenească. Ei vor planta viile lor proprii şi vor sta cu ele." Amin! Amin! "Ei nu vor vătăma sau distruge în tot Muntele Meu sfânt." Aleluia!
E-182 What God said, it's got to come to pass. "They shall build houses, they shall inhabit them. They shall plant vineyards and they shall eat the fruit of them. They shall not plant and another inherit it. They'll plant their own vineyards and stay with it." Amen! Amen! "They shall not hurt or destroy in all My holy Mountains." Hallelujah!
E-183 Când acest muritor se îmbracă cu nemurirea, această¬această moarte este înghiţită în victorie, atunci noi Îl vom vedea aşa cum El este şi avem un trup ca Propriul Lui Trup glorios. O, ce timp o să vină!
E-183 When this mortal takes on immortality, this—this death is swallowed up in victory, then we shall see Him as He is and have a body like His Own glorious Body. Oh, what a time to come!
E-184 Acelaşi Dumnezeu şi aceiaşi profeţi care au prezis Cuvântul lui Dumnezeu, sau mânia care se va revărsa, turna, de asemenea au spus despre aceste binecuvântări ce vin. Eu sunt aşa de bucuros! Dumnezeu nu dă la o-o naţiune o-o distrugere fără ca să o avertizeze. El nu dă unui om o nimicire fără să-l avertizeze. Iar acum dacă El face aceea, noi avem ceva care ni s-a întâmplat, adeverirea semnelor din zilele din urmă cu noi, marele Duh Sfânt mişcându-se printre noi şi încărcând biserica cu Prezenţa Lui, adeverind Cuvântul Lui. Atunci Biserica se pregăteşte pentru o urcare în ceruri într-una din aceste zile, prin puterea lui Dumnezeu. Pentru că este un avertisment să punem la o parte fiecare greutate şi păcatul care aşa de repede ne înconjoară, ca noi să putem alerga cu răbdare cursa aceasta care este pusă înaintea noastră, la Autorul şi Desăvârşitorul Credinţei noastre.
E-184 The same God and the same prophets that predicted the Word of God, or the wrath to be poured out, pour, also told of these coming blessings. I'm so glad! God never does give a—a nation a—a destruction without warning it. He never gives a man a destruction without warning it. And now if He does that, we have got something that's happened to us, the vindication of the signs of the last days with us, the great Holy Spirit moving among us and charging the church with His Presence, vindicating His Word. Then the Church is getting ready for a climb into the skies one of these days, by the power of God. Because it's a warning to lay aside every weight and the sin that so easily beset us, that we might fly with patience this race that's set before us, to the Author and Finisher of our Faith.
E-185 Dumnezeu să vă binecuvânteze, biserică! Ţineţi de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu! Da, domnule. Dacă voi simţiţi prezenţa Lui, mergeţi la El. Dacă există ceva greşit în inima voastră, faceţi-o drept. Nu mai avem mult timp rămas, Venirea Domnului este aproape. Voi Îl credeţi? O, doamne! Nu o să fie minunat acolo? Ce timp, când eu îi văd pe bătrânii veterani înapoi acolo umblând în jos prin Paradisul acela! O, doamne! Eu aştept după ora aceea.
E-185 God bless you, church! Hold to God's unchanging hand! Yes, sir. If you feel His Presence, go to Him. If there's anything wrong in your heart, make it right. We ain't got much time left, the Coming of the Lord is at hand. Do you believe Him? Oh, my! Won't that be wonderful there? What a time, when I see the old veterans back yonder walking down through that Paradise! Oh, my! I'm looking for that hour.
E-186 Îmi amintesc auzindu-l pe fratele meu zicând, când venea înapoi de peste mări, de pe vechile câmpuri de luptă şi lucruri, a zis, "Acei bătrâni veterani, când ei au venit în vederea acelei Statui a Libertăţii, şi i-au rulat pe infirmii aceia sus acolo aşa ca ei să poată vedea Statuia Libertăţii." Tu o vezi pe aceea întâi, pe un vas, când tu vii sus, pentru că ea este aşa de înaltă. "Şi vezi braţul acela stând sus acolo," a zis, "oamenii aceia doar se copleşesc şi plâng. Şi chiar acei oameni mari stau acolo, doar cad chiar acolo pe punte şi încep să plângă." Ce era aceasta? Un semn al libertăţii. Tot ce au iubit ei vreodată stătea chiar înapoia acelui semn acolo.
E-186 I remember hearing my brother say, when coming back from across the sea, from the old battlefields and things, said, "Those old veterans, when they come in the sight of that Statue of Liberty, and rolled them cripples up there so they could see the Statue of Liberty." You see that first, on a ship, when you come up, because it's so high. "And see that arm standing up there," said, "them man just break down and cry. And just them great big man stand there, just fall right over on the deck and start crying." What was it? A sign of liberty. Everything that they ever loved laid right behind that sign there.
E-187 O, dar cum va fi când eu aud vechea corabie a Sionului sunând în dimineaţa aceea şi eu văd drapelele fluturând! Când lupta-i gata şi victoria câştigată, aleluia! Şi noi venim Acasă, unde moartea, păcatul şi iadul sunt biruite; şi acolo nu mai este păcat, nu mai este moarte, nu mai este întristare. Eu pot chiar auzi fluierul suflând! O, noi ne apropiem de Cetate. Da, domnule. Talazurile vin înăuntru, vechea corabie se mută în locul ei. Dumnezeule, ajută-ne să trăim pentru ceasul acela!
E-187 Oh, but what will it be when I hear the old ship of Zion blow that morning and I see the banners a-waving! When the battle's over and the victory's won, hallelujah! And we're coming Home, where death, sin and hell is conquered; and there's no more sin, no more death, no more sorrow. I can just hear the whistle blowing! Oh, we're nearing the City. Yes, sir. The breakers are coming in, the old ship's moving into her place. God, help us to live for that hour!
E-188 Doamne Isuse, noi suntem un popor care încercăm cât putem de bine, cu tot ce este în noi, să umblăm în Lumina evangheliei a măreţei Tale Evanghelii pentru care Tu ai murit să o faci drept. Noi suntem aşa de mulţumitori să vedem, în aceste zile întunecate rele în care noi trăim acum în ceasul acesta, căci noi vedem că semnele apar. O Dumnezeule, aşa cum este scrisul de mână pe perete, noi Îţi mulţumim, Doamne, că noi îl putem vedea şi ştim că izbăvirea este aproape la îndemână. Noi predicăm, noi traversăm ţara, noi Te vedem că lucrezi semne mari, Te arăţi zilnic, fiecare an. Nu există să treacă un an fără ca (mare) semnul Lui Supranatural să lovească pământul. Şi noi îl vedem, ştiind că marea armată a lui Dumnezeu mărşăluieşte înainte.
E-188 Lord Jesus, we are a people who are—are trying our best, with all that's in us, to walk in the Light of the gospel of Your great Gospel that You died to make right. We are so thankful to see, in this evil dark days that we're living now in this hour, that we see the signs appearing. O God, as it is the handwriting on the wall, we thank Thee, Lord, that we can see it and know that deliverance is close at hand. We preach, we cross the country, we see You work great signs, show Yourself daily, every year. There's not a year passes but what (great) His Supernatural sign is striking the earth. And we see it, knowing that the great army of God marches on.
E-189 O, nu mulţi în număr, dar ce grup puternic care are Viaţă Eternă! A zis, "Ei vor alerga printr-o trupă şi vor sări peste un zid." Da, "trupa" morţii nu va avea ţinători la ea, Ea va alerga chiar prin ea. Sare peste "zid" între natural şi Supranatural, şi merge în braţele lui Dumnezeu, în acea mare Eternitate. Doamne Dumnezeule, noi Îţi mulţumim pentru aceasta. Noi ştim că timpul se apropie la îndemână.
E-189 Oh, not many in number, but what a powerful group that's got Eternal Life! Said, "They shall run through a troop and leap over a wall." Yes, the "troop" of death will have no holders to it, She'll run right through it. Leap over the "wall" between natural and Supernatural, and go into the arms of God, into that great Eternity. Lord God, we thank You for this. We know the time is approaching at hand.
E-190 Mă rog, Dumnezeule, ca în seara aceasta dacă ar fi unii aici care nu Te cunosc, care nu şi-au făcut pacea... Şi poate în seara aceasta, în timp ce noi vorbeam, o Voce mică le-a vorbit jos în inima lor, ,,Eu simt un avertisment că eu nu pot fi pe-aici prea mult." O Dumnezeule, fie ca ei să-şi pună casa în rânduială, chiar acum. Fie ca totul să fie aşezat. Fie ca răceala... Poate ei sunt Creştini, dar ei doar nu au... Ei au trăit sub aceasta aşa de mult şi au văzut aşa de multe lucruri, ei-ei doar au pierdut valoarea Acesteia. Aceasta-i... Lucrurile, ei le ia uşor în loc de foarte adânc şi sincer.
E-190 I pray, God, that tonight if there be some here who doesn't know You, who's never made their peace… And maybe tonight, while we've been speaking, a little Voice has been speaking down in their heart, "I feel a warning that I can't be around much longer." O God, may they put their house in order, right now. May everything be set. May the coldness… Maybe they're Christians, but they just haven't… They've lived under this so long and seen so many things, they—they've just lost the value of It. It's… The things, they take it lightly instead of real deeply and sincerely.
E-191 O Dumnezeule, să ne verificăm în seara aceasta, admite aceasta, ştiind că aceste lucruri mari ne avertizează numai de răpirea în curând a Bisericii. Şi dacă noi suntem împovăraţi cu păcat, cu necredinţă, şi cu lenevie, noi nu vom face Răpirea aceea. Noi o ştim, Doamne, aşa că ne rugăm ca Tu să arzi în noi pe Duhul Sfânt, jos în inimile noastre. O Dumnezeule, pune sufletele noastre în flăcări cu binecuvântarea Ta. Ajută-ne să înţelegem.
E-191 O God, let us check up tonight, grant it, knowing that these great things are only warning us of the soon rapturing Church. And if we are laden with sin, with unbelief, and with slothfulness, we shall not make that Rapture. We know it, Lord, so we pray that You'll burn into us the Holy Ghost, down into our hearts. O God, set our souls on fire with Your blessing. Help us to understand.
E-192 Acum, binecuvântă pe popor împreună. Binecuvântează pe scumpul nostru păstor şi pe soţia lui. Binecuvântează pe diaconi, pe administratori, pe toţi laicii, împreună. Iartă-ne păcatele. Vindecă-ne bolile, Doamne. Şi pune inimile noastre în flăcări. Şi fie ca noi să plecăm din locul acesta cu un mesaj de avertisment, aşa cum îi întâlnim pe oameni în păcat, şi să le spunem, "Prietene, nu eşti tu ruşinat că tu faci astfel de lucruri, ştiind că tu va trebui să întâlneşti pe Dumnezeu într-o zi?" Admite aceasta, Doamne. Eu îi predau Ţie, acum; predau Mesajul, şi toţi împreună, să lucreze împreună pentru slava Ta. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-192 Now, bless the people together. Bless our precious pastor and his wife. Bless the deacons, the trustees, all the laity, together. Forgive our sins. Heal our sicknesses, Lord. And set our hearts aflame. And may we go from this place with a warning message, as we meet the people in sin, and tell them, "Friend, aren't you shameful that you do such things, knowing that you have to meet God someday?" Grant it, Lord. I commit them to You, now; commit the Message, and all together, to work together for Your glory. In Jesus Christ's Name. Amen.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-193 Nu Îl iubiţi voi? Gândiţi-vă la ce suntem. Priveşte cât de departe suntem sus pe drum, prietene. Doar priviţi în urmă jos pe drum de jos departe acolo, în zilele lui Luther şi Wesley, în jos prin epoci. Priviţi aici unde suntem noi: chiar aici la vârful piramidei; chiar aici unde Dumnezeu a dovedit-o, că Biblia prin cele şapte peceţi a fost perfect descoperită; aşteptând acum numai ca cele şapte taine chiar la sfârşit, despre Venirea Domnului şi Răpirea Bisericii care s-ar putea întâmpla înainte de dimineaţă. O, doamne!
Eu Îl iubesc, (sincer acum) eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-193 Don't you love Him? Think of what we are. Look how far up the road we are, friend. Just look back down the road from way down yonder, in the days of Luther and Wesley, on down through the ages. Look here where we're at: right here at the top of the pyramid; right here where God has proved it, that the Bible through the seven seals has perfectly been revealed; waiting only now for them seven mysteries right at last, on the Coming of the Lord and the Rapture of the Church that might happen before morning. Oh, my!
I love Him, (sincerely now) I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-194 Aşa cum noi încet acum... Vă daţi seama că fiecare din noi înăuntru aici trebuie să plecăm de aici, să părăsim această lume? Ştiţi voi că un om care-i născut dintr-o femeie este de puţine zile şi plin de necaz? Aţi ştiut că din cauză că noi am fost născuţi din acel pom din Grădina Edenului, al morţii, că noi trebuie să murim? Noi suntem rodul pântecelui mamei noastre, şi noi trebuie să murim, noi trebuie să ne separăm de viaţa aceasta. Tânăr sau bătrân, aceasta nu contează. Dacă cel mai în vârstă bărbat sau femeie înăuntru aici trăieşte în decursul nopţii, ea va depăşi în viaţă sau el va depăşi pe mulţi de zece-, copii în vârstă de cincisprezece ani? Sute din ei vor muri prin toată lumea înainte de dimineaţă, de copii. Deci tot ce contează, este, ce faceţi voi chiar acum?
E-194 As we quietly now… Do you realize that each one of us in here is got to leave here, leave this world? Do you know that a man that is born of a woman is of a few days and full of trouble? Did you know that because that we're born of that tree from the garden of Eden, of death, that we've got to die? We're the fruit of our mother's womb, and we have to die, we have to separate this life. Young or old, it makes no difference. If the oldest man or woman in here lives through the night, she'll outlive or he'll outlive many ten-, fifteen-year-old children. Hundreds of them will die across the world before morning, of children. So all that matters, is, what are you doing right now?
E-195 Aceasta ar putea să fie ultima noastră ocazie. Tânăr sau bătrân, tu eşti în stare să ajungi la biserică. Nu lăsa nici un lucru ne făcut. Fii adânc şi sincer. Lăsaţi fiecare păcat şi totul la o parte. Priviţi drept în faţa lui Dumnezeu şi puneţi întrebarea, "Doamne, Îţi sunt eu plăcut? Ce altceva pot eu să fac, Doamne Isuse? Eu niciodată nu voi mai avea prilejul, după ce viaţa aceasta s-a terminat, să Te slujesc. Acesta-i singurul timp ce-l am. Doamne Dumnezeule, lasă-mă numai să ştiu ce vrei Tu să fac! Dacă eu trebuie să merg să fac aceasta sau trebuie să fac aceea, eu o voi face bucuros."
E-195 This may be your last opportunity. Young or old, you're able to get to church. Don't leave one thing undone. Be deeply and sincere. Lay every sin and everything aside. Look straight in the face of God and ask the question, "Lord, do I please You? What else could I do, Lord Jesus? I'll never have the opportunity no more, after this life is over, to serve You. This is the only time I have. Lord God, only let me know what You want to do! If I should go do this or I should do that, I'd gladly do it."
E-196 Gândim noi-gândim noi asta sincer? Gândesc copilaşii asta? Gândesc cei de vârstă mijlocie asta? Gândesc persoanele bătrâne asta? Gândesc cei de vârstă adolescentă asta? Noi trebuie să ne ducem, şi de unde ştii tu că nu vom fi duşi noi toţi înainte de dimineaţă? Noi nu o ştim. Voi ziceţi, "Aceea mă îngrijorează." Nu ar trebui! În mod franc, ar trebui să vă facă cei mai fericiţi să ştiţi că părăsiţi această casă veche de ciumă.
E-196 Do we—do we think that sincerely? Does the little fellows think that? Does the middle aged think that? Does the old people think that? Does the teen age think that? We got to go, and how do you know that we all won't be gone before morning? We don't know it. You say, "That worries me." It shouldn't! Frankly, it should make you most happy to know that you're leaving this old pesthouse.
E-197 Există o altă lume. Voi nu trebuie să plecaţi prea departe. Ea este chiar cu voi. Este chiar în jurul vostru. Voi doar... voi... Dumnezeu va dat numai cinci simţuri, şi aceea-i să contactaţi doar atât din această, această lume. Dar există o altă lume care voi nu aveţi ceva simţuri să o contactaţi, voi nu o puteţi contacta pentru că nu-l aveţi.
E-197 There's another world. You don't have to leave very far. It's right with you. It's right around you. You just… you… God only give you five senses, and that's to contact so much of this, this world. But there's another world that you haven't got any senses to contact, you can't contact it because you don't have it.
E-198 De exemplu, am zis, duminică seara, (poate nu aţi priceput-o) ce... noi avem cinci simţuri: văz, gust, pipăit, miros, şi auz. Dar cum ar fi dacă nu ai avut vederea (tu doar aveai gust, pipăit, miros, şi auz), şi cineva şi-a primit vederea şi a zis, "Acolo-i o altă lume, soare"? Acele-acele simţuri, tu te loveşti de lucruri, şi ceea ce este îţi poate spune ceea ce este. Păi, tu ai gândi că persoana era trăznită, pentru că tu nu ai acel-acel simţ de-de vedere. Nimeni nu l-a avut vreodată, de care tu ştii. Tu ai auzit de oameni care au spus lucruri ca acelea, dar te-ai îndoit de aceasta. Dar noi ştim prin acest simţ că el e real. Acesta-i un loc real. Vedeţi? El-el-el-el e un loc unde... tu poţi vedea. Simţul tău declară asta.
E-198 For instance, I said, Sunday night, (maybe you didn't get it) what… we got five senses: see, taste, feel, smell, and hear. But what if you didn't have the sight (you just had taste, feel, smell, and hear), and somebody received their sight and said, "There's another world, sun"? Them—them feelings, you bump into things, and what it is can tell you what it is. Why, you'd think the person was crazy, 'cause you don't have that—that sense of—of sight. Nobody ever had it, you know of. You've heard of people that said such things as that, but you doubted it. But we know by this sense that it's real. It's a real place. See? It—it—it—it's a place where the… you can see. Your sense declares that.
E-199 Acum, singurul lucru ce-l faceţi când muriţi, voi doar schimbaţi acele cinci simţuri (Glorie! Iuh!), voi doar primiţi un alt simţ. Şi voi sunteţi vii cu un simţ mai înalt, de mii de ori mai înalt decât acesta, într-o altă viaţă; o viaţă unde nu există moarte, unde nu există tristeţe. Şi lucrurile despre care voi nu ştiţi nimic acum, le vedeţi clar când traversaţi dincolo. Voi nu o înţelegeţi acum pentru că vă împiedicaţi în aceasta, voi nu aveţi acel simţ. Voi ziceţi, "Eu-eu simt un simţământ ciudat aici în seara aceasta. Mi se pare mie de parcă există o... Eu doar vreau să plâng, strig, sau ceva." Aceştia sunt Îngerii Domnului. Vedeţi?
E-199 Now, the only thing you do when you die, you just change those five senses (Glory! Whew!), you just receive another sense. And you're alive with a higher sense, thousands of times higher than this, in another life; a life where there's no death, where there's no sorrow. And the things that you don't know nothing about now, you see it plainly when you cross there. You don't understand it now because you're bumping into it, you haven't got that sense. You say, "I—I feel a strange feeling here tonight. Looks to me like there's a… I just want to cry, shout, or something." It's the Angels of the Lord. See?
E-200 Cum cineva a zis, voi ştiţi, care niciodată nu a avut simţul vederii, a zis, "Din când în când eu simt ceva real, ca o simţire ca şi căldura."
Voi ziceţi, "E lumina soarelui."
E-200 Like somebody say, you know, that never did have the sense of sight, say, "Once in a while I feel something real, like a feeling like warmth."
You say, "It's the sunlight."
E-201 "Ce este lumina soarelui? Niciodată nu am văzut-o." "Acolo nu este nici..." Vedeţi, el niciodată nu a văzut, nu ştie ce este. Vedeţi, cineva de acolo trebuie să-i spună, cineva care o poate vedea. O, doamne! Vedeţi?
E-201 "What is the sunlight? I never did see it." "There ain't no…" See, he never did see, don't know what it is. See, somebody over there has to tell him, somebody that can see it. Oh, my! See?
E-202 Doar ne schimbăm. Doar ne schimbăm, să nu vă temeţi de moarte. Moartea nu este nimic decât o sperietoare de ciori. Isus a biruit-o. Chiar Pavel când a venit jos la sfârşit, a zis, "Moarte, unde îţi este ţepuşul? Unde-i sperietoarea ta? Mormântule, unde-i biruinţa ta? Tu zici că m-ai prins? Eu-eu vreau să te îndrept înapoi acolo la Ierusalim. Există un mormânt gol acolo şi 'Eu sunt Acela care te-a biruit şi pe tine, şi moartea şi iadul,' şi eu sunt în El şi tu nu mă poţi ţine! Eu iarăşi voi învia." O, doamne! El a zis, "Acolo-i o coroană aşezată pentru mine, pe care Domnul, Judecătorul cel drept, mi-o va da; şi nu numai mie, ci la toţi acei care iubesc apariţia Lui."
E-202 We just change. We just change, don't be afraid of death. Death ain't nothing but a scarecrow. Jesus conquered it. Even when Paul come down at the end, he said, "Death, where is your sting? Where's your scare? Grave, where is your victory? You say you got me? I—I want to point you back there to Jerusalem. There's an empty tomb there and 'I am He that conquered both you, death and hell,' and I'm in Him and you can't hold me! I'll rise again." Oh, my! He said, "There's a crown laid up for me, that the Lord, the righteous Judge, will give me; and not only me, but all those who love His appearing."
E-203 Voi Îl iubiţi. Voi vreţi să-L vedeţi venind. Voi Îl aşteptaţi. Este o poveste lungă, este o-este o aşteptare lungă. Este o legătură de dragoste. Dar voi doar nu puteţi aştepta până Îl vedeţi! O, doamne! Acela-i felul cum este. O, acela-i timpul după care aşteptăm, acela-i ceasul! Dacă inima ta nu este în felul-felul¬felul acela în seara aceasta, prietene, fii atent. Înţelegi? Fii atent. Nu lăsa pe vrăjmaş să te înşele. Când Duhul Sfânt înăuntru aici vrea să-şi ia zborul Lui la Făcătorul Lui, la Stăpânul Lui, acolo-i o legătură de dragoste despre care nimeni nu poate să spună. Aşa este,aceasta-ireală.Aceasta-ireală.
E-203 You love Him. You want to see Him coming. You're waiting for Him. It's a long story, it's a—it's a long wait. It's a love affair. But you just can't wait till you see Him! Oh, my! That's the way it is. Oh, that's the time we're looking for, that's the hour! If your heart's not like—like—like that tonight, friend, be careful. See? Be careful. Don't let the enemy deceive you. When the Holy Spirit in here wants to take Its flight to Its Maker, to Its Master, there's a love affair that no one can tell about. That's right, it's real. It's real.
E-204 Deci dacă există un avertisment, zicând, "Tu nu eşti gata pentru aceea," atunci aminteşte-ţi, Dumnezeu ar putea să te pregătească pentru ceva. Vedeţi? Tu nu eşti gata...
E-204 So if there's a warning, saying, "You're not ready for that," then remember, God might be getting you ready for something. See? You're not ready…
E-205 Voi ziceţi, "Păi, dacă eu devin botezat, Duhul Sfânt, atunci, bine, poate Domnul mă va lua?" Nu, nu numai atât, tu chiar atunci te pregăteşti să trăieşti. Tu-tu nu eşti gata să trăieşti până când primeşti Duhul Sfânt, iar atunci când tu primeşti Duhul Sfânt atunci tu eşti doar vrednic să trăieşti. Tu nu ai fost vrednic să trăieşti înainte de aceea, înţelegi, dar acum tu eşti chiar vrednic să trăieşti după ce ai primit Duhul Sfânt. Înţelegi? Doar te pregăteşte. Vezi?
E-205 You say, "Well, if I get baptized, the Holy Ghost, then, well, maybe the Lord will take me?" No, not only that, you're just then getting ready to live. You—you ain't ready to live till you get the Holy Ghost, and then when you get the Holy Ghost then you're just fit to live. You wasn't fit to live before that, see, but now you're just fit to live after you got the Holy Ghost. See? Just getting you ready. See?
E-206 Oamenii zic, "Păi, eu trebuie să mă pregătesc să mor." O, doamne, eu mă pregătesc să trăiesc! Amin. Chestiunea despre aceasta este, să fii gata să trăieşti, să trăieşti în Cristos! Viaţă biruitoare asupra păcatului, morţii, iadului, eu deja am biruinţa. El este Biruinţa mea şi eu sunt dovada Lui, şi eu sunt o dovadă a Biruinţei Lui. Amin! Asta este.
E-206 People say, "Well, I got to get ready to die." Oh, my, I'm getting ready to live! Amen. The thing of it is, get ready to live, live in Christ! Victorious life over sin, death, hell, I already have the victory. He's my Victory and I'm His evidence, and I'm an evidence of His Victory. Amen! That's it.
E-207 "De unde ştii că tu Îl ai?" Eu Îl am. Amin. El mi L-a dat prin harul Lui. Eu Îl simt. Eu Îl ştiu. Eu Îl văd lucrând în viaţa mea. El m-a schimbat. Şi conform cu această Carte aici, El a spus că eu aveam Viaţă Eternă şi nu voi fi în stare să vin la Judecată, ci am trecut de la moarte la Viaţă pentru că El a luat Judecata mea pentru mine. Şi dacă El a plătit preţul, să nu încercaţi să mă aduceţi la vreo Judecată. El deja a luat-o pentru mine, şi eu am acceptat-o. Da, domnule.
E-207 "How do you know you got It?" I got It. Amen. He gave It to me by His grace. I feel It. I know It. I see It working in my life. It changed me. And according to this Book here, He said that I had Eternal Life and would not be able to come to the Judgment, but I've passed from death unto Life because He took my judgment for me. And if He paid the price, don't try to bring me to any Judgment. He's done took it for me, and I accepted it. Yes, sir.
E-208 Deci acolo nu mai e nici o judecată. Acolo nu-i mai-nu-i mai moarte. O, eu trebuie să părăsesc biserica şi să părăsesc poporul într-o zi, dar aceea... dacă Isus zăboveşte. Şi dacă aceea se întâmplă, păi, doamne, eu nu sunt mort. Eu nu pot muri, eu am Viaţă Eternă. Cum puteţi voi muri cu Viaţă Eternă? Vedeţi? Întotdeauna în Prezenţa lui Dumnezeu şi în veci vom fi cu El! Amin! Aceea îmi cutremură inima, vai, mă face să vreau să predic din nou. Vedeţi? Aşa este. O, El este Minunat!
Nu-i El minunat, minunat, minunat?
Nu-i Isus Domnul meu minunat?
Ochii au văzut, urechile au auzit, ce-i înregistrat în Cuvântul lui Dumnezeu;
Nu-i Isus Domnul meu minunat?
Îmi place mărturia aceea:
Ochii au văzut, urechile au auzit, ce-i înregistrat în Cuvântul lui Dumnezeu;
Nu-i Isus Domnul meu minunat?
E-208 So there's no more judgment. There's no more—no more death. Oh, I have to leave the church and leave the people someday, but that… if Jesus tarries. And if that happens, why, my, I ain't dead. I can't die, I got Eternal Life. How can you die with Eternal Life? See? Always in the Presence of God and forever shall be with Him! Amen! That thrills my heart, my, makes me want to start preaching again. See? That's right. Oh, He's Wonderful!
Isn't He wonderful, wonderful, wonderful?
Isn't Jesus my Lord wonderful?
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word;
Isn't Jesus my Lord wonderful?
I love that testimony.
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word;
Isn't Jesus our Lord wonderful?
E-209 O, eu Îl iubesc! El e Pacea mea, Viaţa mea, a mea-mea Speranţă, Regele meu, Dumnezeul meu, Salvatorul meu, (doamne, o, doamne!), Tatăl meu, Mama mea, Sora mea, Fratele meu, Prietenul meu, totul al meu! Voi vedeţi? Noi obişnuiam să cântăm o mică cântare aşa. Voi ştiţi, luaţi voi toţi vreodată acele cântări mici Penticostale ca... eu sper că ei au acel înregistrator închis, vedeţi. Acea cântare noi obişnuiam să o cântăm:
Ele tatăl meu, mama mea, sora mea şi fratele meu,
El e totul pentru mine.
El e totul, El e totul pentru mine;
El e totul, El e totul pentru mine;
Căci El e tatăl meu, mama mea, sora mea şi fratele meu,
Ele totul pentru mine.
E-209 Oh, I love Him! He's my Peace, my Life, my—my Hope, my King, my God, my Saviour, my… (Oh, my!) my Father, my Mother, my Sister, my Brother, my Friend, my everything! You see? We used to sing a little song like that. You know, do you all ever get them little Pentecostal songs like… I hope they got that recorder turned off, see. That song we'd use to sing:
He's my father, my mother, my sister and my brother,
He's everything to me.
He's everything, He's everything to me;
He's everything, He's everything to me;
For He's my father, my mother, my sister and my brother,
He's everything to me.
E-210 Vă amintiţi când noi obişnuiam să cântăm asta? Careva din voi vă amintiţi? Vai, ani în urmă! Şi atunci noi obişnuiam să spunem:
Eu ştiu că era Sângele, eu ştiu că era Sângele,
Eu ştiu că era Sângele pentru mine;
Într-o zi când am fost pierdut, El a murit pe Cruce,
Şi eu ştiu că era Sângele pentru mine.
E-210 You remember when we used to sing that? Any of you remember it? My, years ago! And then we used to say:
I know it was the Blood, I know it was the Blood,
I know it was the Blood for me;
One day when I was lost, He died upon the Cross,
And I know it was the Blood for me.
E-211 Vă amintiţi cântarea aceea veche? Să vedem, care era cealaltă ce noi o cântam? Să vedem:
O, nu vreţi să vegheaţi cu mine o oră,
În timp ce mă duc acolo, în timp ce mă duc acolo?
O, nu vreţi să vegheaţi cu mine o oră,
În timp ce mă duc acolo să mă rog?
Eu biruiesc, eu biruiesc,
Eu biruiesc, eu biruiesc;
Căci eu iubesc pe Isus, Ele Salvatorul meu,
Şi El zâmbeşte şi El mă iubeşte la fel.
E-211 You remember that little song? Let's see, what was that other one we sang? Let's see.
Oh, won't you watch with me one hour,
While I go yonder, while I go yonder?
Oh, won't you watch with me one hour,
While I go yonder and pray?
I'm overcoming, I'm overcoming,
I'm overcoming, I'm overcoming;
For I love Jesus, He's my Saviour,
And He smiles and He loves me too.
E-212 Obişnuia să fie bătrânul Frate Smith, un frate de culoare, obişnuia să fie aici jos la colţ. O! Eu îi auzeam pe oamenii aceia de culoare jos acolo, eu doar şedeam acolo şi strigam şi plângeam şi de toate, îmi zguduiam maşina peste tot şi săream peste tot în jurul ei în felul acela. Ei toţi băteau din palme. [Fratele Branham bate din palme în timp ce cântă – Ed.]:
O, Nu vreţi să vegheaţi cu...
Acel ritm mic ce-l au oamenii de culoare, voi ştiţi. Nimeni nu poate cânta ca ei, voi aţi putea să vă lăsaţi păgubaşi. Vedeţi?
... o oră,
În timp ce mă duc acolo, ...
E-212 Used to be old Brother Smith, a colored brother, used to be down here at the corner. Oh! I'd hear those colored folks down there, I'd just sit there and scream and cry and everything else, shake my car all over and jump all around it like that. They all clapped their hands. [Brother Branham claps his hands while singing—Ed.].
Oh, won't you watch with…
That little beat the colored folks has, you know. Nobody can sing like them; you might as well forget it. See?
… one hour,
While I go yonder,…
E-213 O, doamne! Eu şed acolo, am zis, "O Dumnezeule!" Acest băiat micuţ bătrân, în vârstă de vreo douăzeci de ani, eu alergam în jur şi-n jur la maşina aceea şi doar strigam şi lăudam pe Dumnezeu în felul acela. O, ce timp! Acela era doar începutul timpuriu, când Dumnezeu doar se mişca printre popor în felul acela. Acum noi suntem veniţi într-o Biserică puternică. Nu mulţi în membri, dar puternici în Duhul. Amin. Ce minunat!
E-213 Oh, my! I sit there, I said, "O God!" This little old boy, about twenty years old, I'd run around and around that car and just shout and praise God like that. Oh, what a time! That was just the early beginning, when God was just moving among the people like that. Now we're come into a strong Church. Not many in members, but powerful in the Spirit. Amen. How wonderful!
E-214 Atunci acolo obişnuia să fie o cântare mică... Îmi amintesc ziua jos acolo în Chattanooga, Tennessee, când am întâlnit pe acest... Nu Chattanooga, aceasta era jos în Memphis, unde am întâlnit-o pe această femeie mică de culoare, voi ştiţi, stând acolo afară. Voi m-aţi auzit spunând despre aceasta, voi ştiţi. Băiatul ei avea boala venerică. Şi ea avea cămaşa acestui om legată în jurul capului ei, rezemându-se peste bancă în felul acela. Şi Domnul a oprit avionul acela acolo şi nu a vrut să-l lase să plece, cumva, şi ei mi-au spus să vin să iau... Şi Duhul Sfânt a zis, "Ia o mică plimbare şi mergi în jos pe această cale."
E-214 Then there used to be a little song… I remember the day down there in Chattanooga, Tennessee, when I met this… Not Chattanooga, it was down in Memphis, where I met this little colored woman, you know, standing out there. You've heard me tell about it, you know. Her boy had the venereal disease. And she had this man's shirt tied around her head, leaning over the bench like that. And the Lord stopped that plane there and wouldn't let it go, somehow, and they told me come get… And the Holy Spirit said, "Take a little trip and go down this way."
E-215 Şi am mers umblând în jos pe-acolo, cântând. M-am gândit, "Vai, avionul meu e aproape gata să plece!"
E-215 And I went walking down through there, singing. I thought, "My, my plane's about ready to leave!"
E-216 Doar continua să spună, "Mişcă înainte. Continuă să mergi. Continuă să mergi." Doar în partea timpurie a slujbei mele.
E-216 Just kept saying, "Move on. Keep on going. Keep on going." Just the early part of my ministry.
E-217 Şi m-am uitat, rezemându-se peste gard acolo, şi o cocioabă mititică, loc mic acolo. Acolo era o soră bătrână stând acolo. O, ea era... Arăta ca una din aceste surori pe clătitele Aunt Jemima. Obraji mari graşi, voi ştiţi, şi părul ei-ei, cămaşa ei adusă pe spate. Ea s-a rezemat peste poartă în felul acela, şi eu doar... Eu cântam acea cântare mică despre... micuţul... Care era... am uitat numele cântării mici ce am cântat-o. Acum, este ceva despre-despre... Aceasta era o mică cântare ritmică Penticostală, un mic jubileu.
E-217 And I looked, leaning across the fence there, and a little bitty shanty, little place there. There was an old sister standing there. Oh, she was… Looked like one of these sisters on the Aunt Jemima pancakes. Great big fat cheeks, you know, and her—her hair, her shirt brought on back. She leaned across the gate like that, and I just… I was singing that little song about… little… What was the… I forget the name of the little song I sang. Now, it's something about—about… It was a little Pentecostal shotty song, a little jubilee.
E-218 Şi eu tocmai am încetat să cânt, am ajuns destul de aproape. Şi am umblat aproape. Şi ea stătea acolo şi lacrimile curgeau în jos pe obrajii aceia mari graşi; am vrut să o îmbrăţişez. Ea a zis, "Bună dimineaţa, pastor!"
Am zis, "Mătuşă, ce-ai spus?"
Ea a zis, "Am zis, 'Bună dimineaţa, pastor."'
E-218 And I just quit singing, I got pretty close. And I walked by. And she was standing there and the tears running down them big fat cheeks; I wanted to hug her. She said, "Morning, parson!"
I said, "Auntie, what'd you say?"
She said, "I said, 'Good morning, parson.'"
E-219 Am zis, "De unde ai ştiut că eu eram un pastor?" Acum, pentru oamenii din Sud, aceea înseamnă "lucrător," voi ştiţi. Am zis, "Acum, de unde ai ştiut că eu eram un pastor?"
Ea a zis, "Am ştiut că tu veneai."
E-219 I said, "How'd you know I was a parson?" Now, to the people in the South, that means "minister," you know. Said, "Now, how'd you know I was a parson?"
She said, "I knowed you was coming."
E-220 Am zis, "Tu ştiai că eu veneam?" M-am gândit, "O-o, iată-o aici, vedeţi."
E-220 I said, "You knew I was coming?" I thought, "Uh-oh, here it is, see."
E-221 Ea a zis, "Da, domnule." A zis, "Ai-ai citit tu vreodată povestirea în Biblie, pastorule, despre femeia aceea Sunamită?"
Am zis, "Da, mătuşă, eu am citit-o."
E-221 She said, "Yes, sir." Said, "Did—did you ever read the story in the Bible, parson, about that Shunammite woman?"
I said, "Yes, auntie, I've read it."
E-222 Ea a zis, "Eu am fost felul acela de femeie." Ea a zis, "Şi i-am cerut Domnului să-mi dea un copil, mie şi soţului meu, şi eu îl voi creşte pentru El." A zis, "El a dat, El mi-a dat copilul." Şi a zis, "Eu l-am crescut, băiat bun." A zis, "El a ajuns cu tovărăşia greşită, păstorule. El a primit o boală rea," şi a zis, "el zace înăuntru acolo murind. El trăgea să moară pentru vreo două zile acum. El nici măcar nu şi-a revenit pentru două zile. Doctorul a fost aici şi a zis 'El nu poate trăi,' a zis, 'el moare.' Aceasta era o boală socială." Şi a zis-a zis, "Eu aproape că nu puteam suporta să-mi văd copilul murind, şi m-am rugat toată noaptea." Şi a zis, "Am zis, 'Doamne,' am zis, 'Eu am fost felul de femeie care a fost femeia Sunamită, dar' am zis, 'unde este Elisei al Tău?"'
E-222 She said, "I's was that kind of woman." She said, "And I asked the Lord to give me a baby, me and my husband, and I'd raise it for Him." Said, "He did, He give me the baby." And said, "I raised it, fine boy." Said, "He got with the wrong company, parson. He got a bad disease," and said, "he's laying in there dying. He's been dying for about two days now. He ain't even come to hisself for two days. The doctor man was here and said 'He can't live,' said, 'he's dying.' It was a social disease." And said—said, "I couldn't hardly stand to see my baby die, and I prayed all night." And said, "I said, 'Lord,' said, 'I's was the kind of woman that the Shunammite woman was, but' said, 'where's Your Elisha?'"
E-223 Şi a zis, "A mers la culcare şi am visat un vis, că eu stăteam aici la această poartă, şi te-am văzut venind în jos pe stradă cu pălăria aceea mică cumva pusă pe o parte a capului tău." Dar a zis, "Există numai un lucru," a zis, "Unde este acel..." A zis, "Tu trebuia să ai un geamantan în mâna ta."
Am zis, "Eu doar l-am lăsat jos acolo la Peabody Hotel."
E-223 And said, "I went to sleep and I dreamed a dream, that I was standing here at this gate, and I seen you coming down the street with that little hat kind of setting on the side of your head." But said, "There's only one thing," said, "where is that…" Said, "You supposed to have a suitcase in your hand."
I said, "I just left it down there at the Peabody Hotel."
E-224 A zis, "Am ştiut că tu trebuia să ai un geamantan." Şi a zis, "Copilul meu moare."
Am zis, "Numele meu este Branham."
Ea a zis, "Eu sunt bucuroasă să te cunosc, Pastor Branham."
E-224 Said, "I knowed that you was supposed to have a suitcase." And she said, "My baby's dying."
I said, "My name's Branham."
She said, "I's glad to meet you, Parson Branham."
E-225 Am zis, "Eu mă rog pentru bolnavi. Ai auzit tu vreodată de slujba mea?"
E-225 I said, "I pray for the sick. Have you ever heard of my ministry?"
E-226 A zis, "Nu, eu nu cred că am auzit vreodată." A zis, "Nu vrei să vii înăuntru?" Şi eu am păşit înăuntru.
E-226 Said, "No, I don't believe I ever did." Said, "Won't you come in?" And I walked in.
E-227 Acel ins mare zăcând acolo în felul acela. Eu am încercat să-i spun ei despre vindecare Divină, dar aceea nu era ce o interesa pe ea. Ea vroia să-l audă pe acel băiat să zică că el era "salvat şi gata să meargă." Şi ea zice... Şi Dumnezeu l-a salvat.
E-227 That big fellow laying there like that. I was trying to tell her about Divine healing, but that wasn't what was interesting her. She wanted to hear that boy say he was "saved and ready to go." And she say… And God saved him.
E-228 Şi cu vreun an mai târziu eu l-am văzut acolo afară cu o şapcă roşie jos la staţie. Cum face Domnul lucrurile!
E-228 And about a year later I seen him out there as a redcap down at the station. How the Lord does things!
E-229 Şi atunci când am ajuns înapoi, după aceea, eu trebuia... acel avion trebuia să plece la ora şapte, şi era cam nouă şi jumătate. Şi am luat un taxi şi am mers înapoi. Şi chiar cum am ajuns înăuntru, a zis, "Ultima chemare pentru zborul numărul aşa-şi-aşa." Domnul a ţinut avionul acela pe pământ acolo în timp ce am mers şi m-am rugat pentru băiatul acela. Vedeţi? Asta este.
E-229 And then when I got back, after that, I was supposed… that plane was supposed to leave at seven o'clock, and it was about half past nine. And I got a cab and went back. And just as I got in, said, "Last call for flight number so-and-so." The Lord held that plane on the ground there while I went and prayed for that boy. See? That's it.
E-230 Eu am încercat să mă gândesc despre acea, o mică cântare, "Unul Din Ei." Asta este. O, cum obişnuiam noi să facem aceea să răsune înăuntru aici, şi să batem din palme. Noi ziceam:
Unul din ei, unul din ei,
Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei; (Aleluia!)
Unul din ei, eu sunt unul din ei,
Eu sunt aşa de bucuros că pot spune eu sunt unul din ei.
Ei erau adunaţi în camera de sus, Toţi se rugau în Numele Lui,
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Şi putere pentru serviciu a venit;
Acum ce El a făcut pentru ei în acea zi El va face pentru voi la fel,
Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
Unul din ei, unul din ei,
Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
Unul din ei, sunt unul din ei,
Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei. (Voi sunteţi?)
E-230 I was trying to think of that, a little song, "One Of Them." That's it. Oh, how we used to make that ring in here, and clap our hands. We'd say:
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them; (Hallelujah!)
One of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
They were gathered in the upper room,
All praying in His Name,
They were baptized with the Holy Ghost, And power for service came;
Now what He did for them that day
He'll do for you the same,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
One of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them. (Are you?)
E-231 Ascultaţi la acest vers:
Deşi aceşti oameni pot să nu ştie a fi,
Sau să se laude cu faimă lumească,
Ei toţi au primit Cincizecimea lor,
Botezaţi în Numele lui Isus;
Şi ei spun acum, şi departe şi larg,
Puterea Lui încă-i la fel,
Şi eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
O, unul din ei, sunt unul din ei,
Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
Unul din ei, o, sunt unul din ei,
Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
O, vino, fratele meu, caută această binecuvântare
Care-ţi va curăţi inima de păcat,
Ea va porni să sune clopotele bucuriei
Şi-ţi va ţine sufletul în flăcări;
O, ea îmi arde acum jos în inima mea,
O, glorie Numelui Său,
Şi sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei. (Sunteţi bucuroşi de asta?)
Unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
O, unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
E-231 Listen at this verse.
Though these people may not learn to be,
Or boast of worldly fame,
They have all received their Pentecost,
Baptized in Jesus' Name;
And they're telling now, both far and wide,
His power is just the same,
And I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, one of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
One of them, oh, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, come, my brother, seek this blessing
That will cleanse your heart from sin,
It will start the joy-bells ringing
And will keep your soul on flame;
Oh, it's burning now down in my heart,
Oh, glory to His Name,
And I'm so glad that I can say I'm one of them. (Are you glad of that?)
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-232 O, nu sunteţi bucuroşi? Haideţi doar să dăm mâinile unul cu altul când o cântăm. Ce ziceţi voi? Haideţi să o facem.
Unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
Şi eu sunt bucuros, frate.
O, unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
O, vino, fratele meu, caută această bine cuvântare
Care va... sufletul în flăcări,
Care va porni să sune clopotele bucuriei Şi-ţi va ţine sufletul în flăcări;
O, ea arde acum în inima mea,
O, glorie la a Lui...
Să ne ridicăm mâinile în sus.
Bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
E-232 Oh, aren't you glad? Let's just shake hands with one another when we sing it. What do you say? Let's do it.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm so glad too, brother.
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, come, my brother, seek this blessing
That will… soul aflame,
That will start the joy-bells ringing
And will keep your soul on flame;
Oh, it's burning now within my heart,
Oh, glory to His…
Let's raise our hands up.
Glad that I can say I'm one of them.
E-233 Toţi împreună:
Unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
E-233 All together.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-234 Ascultaţi atenţi iarăşi acum, vedeţi.
Deşi aceşti oameni pot-pot să nu ştie a fi, (ei nu vin de la colegii)
Sau să se laude despre faimă lumească,
Ei toţi au primit Binecuvântarea lor penticostală,
Botezaţi în Numele lui Isus;
Şi ei spun acum, şi departe şi larg, (fiecare ungher şi colţ)
Puterea Lui încă este aceeaşi,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
E-234 Listen close again now, see.
Though these people may—may not learn to be, (they never come from college)
Or boast of worldly fame,
They have all received their Pentecostal Blessing,
Baptized in Jesus' Name;
And they're telling now, both far and wide, (every little nook and corner)
His power is yet the same,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-235 O, cântaţi-o, biserică!
... ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
O, unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din...
E-235 Oh, sing it, church!
… them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of…
E-236 Luaţi-vă batistuţele acum:
Unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
O, unul din ei, unul din ei,
Şi sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei.
E-236 Take your little handkerchief now.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
And I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-237 Laudă Domnului! Amin! Noi suntem întocmai ca copm. Nimic formal privitor la noi. Dumnezeu este fără formalitate. Este asta aşa? Da, domnule!
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei;
Sunt unul din ei, unul din ei,
O, sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din...
E-237 Praise the Lord! Amen! We're just like children. Nothing formal about us. God is without form. Is that right? Yes, sir!
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm one of them, one of them,
Oh, I'm so glad that I can say I'm one of…
E-238 Sunteţi voi într-adevăr fericiţi că o puteţi spune? Doar ridicaţi-vă mâna, ziceţi, "Laudă Domnului!" [Adunarea spune, "Laudă Domnului!" – Ed.] Laudă Domnului! Eu sunt bucuros că sunt unul din ei! Eu sunt fericit să fiu.
E-238 Are you really happy you can say it? Just raise up your hand, say, "Praise the Lord!" [Congregation says, "Praise the Lord!"—Ed.] Praise the Lord! I'm glad that I'm one of them! I'm happy to be.
E-239 Doamne Dumnezeule, eu sunt aşa de fericit. Unul din ei! Unul din ei! Eu sunt aşa de bucuros că pot să spun sunt unul din ei. O Dumnezeule, ajută-ne să fim aşa. Ajută-ne să păstrăm Luminile strălucind, Doamne, aşa cum noi mărşăluim înspre Sion. Admite aceasta, Tată. În Numele lui Isus, noi Îţi oferim vieţile noastre pentru serviciu. Amin. Amin.
O, noi mărşăluim spre Sion,
O, frumosul, frumosul Sion;
Noi mărşăluim în sus spre Sion,
Acea cetate frumoasă a lui Dumnezeu.
Veniţi, noi care iubim pe Domnul,
Şi să lăsăm bucuriile noastre să fie cunoscute,
Uniţi-vă în cântare cu dulce acord,
Uniţi-vă în cântare cu dulce acord,
Şi aşa înconjuraţi tronul
Şi... (O, doar cântaţi în Duhul!) ... tronul.
O, noi mărşăluim spre Sion,
Acel frumos, frumos Sion;
Noi mărşăluim în sus spre Sion,
Acea frumoasă cetate a lui Dumnezeu.
O, noi mărşăluim spre Sion,
Frumosul, frumosul Sion;
Noi mărşăluim în sus spre Sion,
Acea frumoasă cetate a lui Dumnezeu.
Să refuze aceia să cânte
Care nu au cunoscut pe Dumnezeul nostru;
Dar copiii Regelui ceresc,
Dar copiii Regelui ceresc,
Pot vorbi bucuria lor în larg,
Pot vorbi bucuria lor în larg.
E-239 Lord God, I'm so happy. One of them! One of them! I'm so glad that I can say I'm one of them. O God, help us to be that. Help us to keep the Lights a-shining, Lord, as we're marching towards Zion. Grant it, Father. In Jesus' Name, we offer our lives to You for service. Amen. Amen.
Oh, we're marching to Zion,
Oh, beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
Come, we that love the Lord,
And let our joys be known,
Join in the song with sweet accord,
Join in the song with sweet accord,
And thus surround the throne
And… (Oh, just sing in the Spirit!)
… the throne.
Oh, we're marching to Zion,
That beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
Oh, we're marching to Zion,
Beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
Let those refuse to sing
Who never knew our God;
But children of the heavenly King,
But children of the heavenly King,
May speak their joys abroad,
May speak their joys abroad.
E-240 Să o cântăm!
Noi mărşăluim spre Sion,
O, frumosul, frumosul Sion;
Noi mărşăluim în sus spre Sion,
Acea frumoasă cetate a lui Dumnezeu.
E-240 Let's sing it!
We're marching to Zion,
Oh, beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
E-241 O, nu vă curăţeşte asta? Nu vă plac cântările acelea vechi? Eu-eu mai degrabă le am pe ele decât tot ce puteţi voi... sau oricare din aceste alte feluri de cântări ce le puteţi avea. Acelea sunt bune, cântări vechi simţite la inimă. O, doamne! Mă simt aşa de bine şi fericit când le cânt, chiar bine! Vai, doar simt să mă bucur!
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al jalei;
El îţi va da bucurie şi mângâiere,
O, ia-l, oriunde te duci.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-241 Oh, don't that scour you out? Don't you love those old songs? I—I'd rather have them than all you can… or any of these other kind of songs you can have. Them's good, old heartfelt songs. Oh, my! I feel so good and happy when I sing them, just good! My, just feel like rejoicing!
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take it, everywhere you go.
Precious Name (precious Name!), O how sweet! (O how sweet!)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-242 Aşa cum ne aplecăm capetele acum:
La Numele lui Isus aplecându-ne,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră s-a terminat.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi...
Fratele Neville încheie serviciul – Ed.
E-242 As we bow our heads now:
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious (Want to dismiss?), O how sweet!
Hope of earth and…
[Brother Neville closes the service—Ed.]
Up