Timpul Unirii Şi Semnul

The Uniting Time And Sign
Data: 63-0818 | Durată: 1 ore 21 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Bună seara. Este un privilegiu să fiu aici în seara aceasta, şi să stau în acest loc.
E-1 Good evening. Privilege to be here tonight, and stand in this place.
E-2 Eu, azi dimineaţă, venind în jos pe drum... Eu eram plecat să mă rog, aşteptând pe Domnul. Şi venind în jos pe drum, am pornit radio la un-un lucrător prin radio, Fratele Smith, fratele de culoare, (l-aţi auzit voi azi dimineaţă? Careva din voi?) sus în, eu cred că acesta era Ohio. Cineva îmi spunea mie despre el predicând, zicând, "S-ar cuveni ca să-l ascultaţi la radio pe el."
E-2 I, this morning, coming down the road… I'd been off praying, waiting on the Lord. And coming down the road, I turned on a—a radio minister, Brother Smith, the colored brother, (did you all hear him this morning? Any of you?) up at, I believe it's Ohio. Someone was telling me about him preaching, and said, "You ought to turn him on, like that."
E-3 Eu am spus, "Eu tocmai s-a întâmplat să-l prind, azi dimineaţă." Şi el cu certitudine spunea despre felul cum era păcatul din abundenţă astăzi în lume, şi este... Şi eu am mutat puţin mai departe, la o staţie după acesta, şi am venit în jos şi am auzit pe altul. La timpul când am ajuns aici jos, eram gata să văd dacă nu era prea târziu să vin la biserică, azi dimineaţă când am venit înăuntru. Astfel, noi suntem într-adevăr foarte privilegiaţi să fim aici în seara aceasta, şi să slujim în serviciul Domnului.
E-3 I just happened to get him, this morning. And he was certainly telling about how that sin was abounding in the world today, and is… And I turned over a little farther, station from that, and come down and heard another. Time I got down here, I was about ready see if it wasn't too late to come to church, this morning when I got in. So, we're very indeed privileged to be here tonight, and to serve in the service of the Lord.
E-4 Şi vorbind despre Fratele Neville, şi mesajul din zilele trecute, acestei doamne micuţe, sora noastră care tocmai a plecat de la noi; ne-a părăsit, noi cu toţii ştim cine a fost ea, aceasta era Sora Weaver. Şi gândindu-mă despre un om de aici, fiind botezat în seara aceasta; ea... pe ea am botezat-o eu în acest bazin când eu... ei au trebuit s-o aducă pe ea aici în scaunul cu rotile. Ea trăgea să moară, de cancer, şi ea avea doar noaptea aceea ca să mai trăiască; doctorii au renunţat la ea, ea urma să moară în dimineaţa următoare. Şi eu m-am dus în casa ei şi am încercat să-i vorbesc despre vindecarea Divină, şi doar continua să repete, "Eu nu sunt vrednică ca tu să vii sub acoperişul meu." Ea zicea, "Eu-eu nu merit ca un slujbaş să vină în casa mea." Şi a zis, "Eu sunt o păcătoasă." Dar ea a zis, "Domnule, eu nu vreau să mor în felul acesta." Şi astfel Grace Weber, de aici de sus, m-a luat acolo jos. Eu am intrat doar înăuntru, obosit de la mitinguri; şi acolo când mă rugam pentru ea, şi i-am citit Scriptura, şi ea a fost mântuită. Apoi, ea cu greu îşi putea ridica mâna, dar ea vroia să dea mâna cu fiecare. Ea tocmai... ceva i s-a întâmplat ei.
E-4 And talking about Brother Neville, and the message the other day, to this little lady, our sister that just went from us; left us, we all know who it was, it's Sister Weaver. And thinking about a man here, being baptized tonight; she… I baptized her in this pool when I… they had to bring her here in a wheelchair. She was dying, with cancer, and she just had that night to live; the doctors done give her up, she was going to die the next morning. And I went into her home and tried to speak to her about Divine healing, and she just kept repeating, "I'm not worthy that you come under my roof." She said, "I—I'm not worthy for a minister to be in my house." She said, "I'm a sinner." But she said, "Sir, I don't want to die like this." And so Grace Weber, up here, took me down there. I just come in, tired from the meetings; and there when I was praying for her, and read the Scripture to her, and she got saved. Then, she could hardly raise her hand up, but she wanted to shake hands with everybody. She just… something happened to her.
E-5 Şi în timp ce ei dădeau mâna, eu am văzut o vedenie despre ea mergând la un coteţ de găini, şi venind înapoi. Eu am zis, "În regulă, acum totul o să fie în ordine"; şi asta era cu optsprezece ani în urmă. Şi ea a depăşit cancerul, tot timpul. Dacă ea a murit, ... Niciodată nu a murit de cancer, ea a avut un atac de inimă şi a omorât-o. Ei au ţinut-o pe ea sub oxigen; ea a murit de atac de inimă.
E-5 And while they was shaking hands, I saw a vision of her going to a chicken coop, coming back. I said, "All right, it's going to be all right now"; and that's eighteen years ago. And she's been a jump ahead of that cancer, all along. If she died,… Never died with no cancer, she had a heart attack and killed her. They had her under oxygen; she died in a heart attack.
E-6 Şi atunci eu mă gândeam, tocmai la urmă când oamenii ieşeau afară, şi ei cântau, Atunci Isus A Venit. Aceasta-i exact ce s-a întâmplat, El a venit şi i-a cruţat viaţa pentru acei optsprezece ani. Şi mă gândeam, cât de potrivit, femeia aceea probabil că nici nu ştia că a făcut-o; dar atunci iarăşi, poate că ea ştia. Dar cât de potrivit era aceasta să aibă partea aceea acolo, Atunci Isus A Venit.
E-6 And then I was thinking, just at the last when the people were going out, and they sang, Then Jesus Came. That's exactly what happened, He came and spared her life for those eighteen years. And I thought, how appropriate. That woman probably didn't know she was doing it like that. Then, again, she might have. But just how appropriate it was to have that part there, Then Jesus Came.
E-7 Acum este cu puţin înainte de, eu-eu sper, marea mea potrivire pentru mitinguri. Eu devin foarte nervos. Azi dimineaţă, eu eram atât de zdrobit, că m-am dus sus să-să mă rog. Şi eu-eu sunt acasă, înapoi aici. Familia, tocmai i-a luat pe ei la Arizona, şi eu sunt... astfel copiii să meargă la şcoală. Şi eu sunt înapoi aici doar ca să-să mă relaxez cumva, să merg la vânătoare cu Fratele Wood şi cu o mulţime de fraţi de aici; să mergem afară la vânătoare, pentru săptămâna ce vine. Noi o să mergem jos in Kentucky. Şi eu eram... am fost în... eu tocmai s-a întâmplat să vin în ziua în care-în care Doamna Weaver a murit, şi era tocmai bine că am putut să fiu aici şi să-l ajut pe Fratele Neville cu funerariile.
E-7 Now it's a little bit before, I—I hope, my great set in for meetings. I get real nervous. This morning, I was so twisted up, I went up to—to pray. And I—I'm home, back here. The family, just took them to Arizona, and I'm… so the kiddies get in school. And I'm back here just to—to kind of relax, go hunting with Brother Wood and a bunch of the brethren here; to go out hunting, for this coming week. We're going down in Kentucky. And I was… been in… I just happened to come in the day that—that Mrs. Weaver died, and it's just right that I could be here and help Brother Neville in that funeral.
E-8 Acum, eu încerc să... eu nu încerc să-să zic prea multe despre asta, voi ştiţi, oamenii în jur plângându-se. Deoarece, mă gîndesc, că unul din lucrurile cele mai oribile este să vezi un-un om sau o femeie care se plânge constant. Eu întotdeauna mă gândeam, "Dumnezeule, ţine-mă departe de aceasta." Vedeţi, asta-asta slăbeşte credinţa tot timpul, voi ştiţi. Voi doar-voi doar... dacă voi-dacă voi... Eu ştiu cum ei devin mai în vârstă, fiecare dintre noi, noi ajungem ca ceva să se întâmple şi ceva se întâmplă. Şi eu ştiu că acele lucruri mărunte vor continua să se acumuleze, asta aşa cum îmbătrâneşti, acestea doar trebuie. Dar eu cred că unul din cele mai oribile lucruri, este ca Satan să încoroneze viaţa unei persoane: un om bătrân morocănos sau o femeie bătrână, vedeţi voi. Eu-eu sper să nu ajung şi eu la acel punct. Eu sper să pot suporta aceasta, sarcinile mele, şi-şi să ajung la un punct unde... eu vreau ca viaţa mea să fie încoronată cu Slava lui Dumnezeu: îndelunga Lui răbdare, bunătate, pace, umilinţă, şi umplut cu Duhul Sfânt.
E-8 And I don't try to… I do not try to—to say too much about it on, you know, around people complaining. Because, I think, one of the horriblest things is to see a—a man or a woman that's constantly complaining. I've always thought, "God, keep me from it." See, that—that weakens faith all the time, you know. You just—you just… if you—if you… I know as they get older, each one of us, we're going to get something happen and something happen. And I know those little things are going to keep accumulating, that's as you get older, they just got to. But I think one of the most horrible things, is for Satan to crown some person's life: a crabbed old man or an old woman, you see. I—I hope that I don't get to that place. I hope that I can bear it, my burdens, and—and get to a spot to where… I want my life crowned with the Glory of God: His longsuffering, gentleness, peace, meekness, and filled with the Holy Spirit.
E-9 Şi eu... unul din lucrurile mele principale care întotdeauna m-au rănit pe mine prin viaţa mea, era o condiţie nervoasă. Că atunci când devin aşa de istovit, atunci devin foarte zdruncinat. Eu ajung... parcă simţi că nimănui nu-i pasă de tine, ştiţi, şi¬şi tu eşti tot... Voi de asemenea, aveţi aceasta. Şi tocmai s-a întâmplat să am într-adevăr o supra doză din aceasta, ştiţi, şi aceasta devine foarte greu uneori, şi cu greu că pot... Aceasta¬i tensiune, şi aceasta este ceea ce o face. Şi eu ajung la un punct atunci că de multe ori, în special cu atât de multe din acele vedenii, vedeţi, asta doar mă apucă. Eu mă uit la o persoană, mă gândesc, "Aceasta este o vedenie. Nu, nu, nu, aceasta nu este. Da! Aceasta nu este?" Vedeţi voi? Şi voi nu vă daţi seama ce preţ merge cu aceasta. Aşa că atunci-aşa că atunci voi¬voi vă miraţi. Atunci ajungeţi să vă gândiţi, "Păi, tu eşti..." Atunci voi coborâţi de pe partea voastră şi ziceţi, "Păi, acum, ce-ce am făcut eu? Iată-mă aici, eu sunt-eu sunt în vârstă de cincizeci de ani şi nu am făcut nimic pentru Domnul; iar eu-eu îmbătrânesc. Şi ce era... ? Oh, Doamne." Apoi luaţi doar... ceea ce noi obişnuiam să numim, "mohorât." Unii dintre voi fraţilor cam de vârsta mea vă aduceţi aminte ce obişnuiau ei să cheme, „are mohorâre." Tata obişnuia să vorbească despre aceasta şi eu mă întrebam ce vroia el să spună, şi sigur că acum ştiu ce însemna. Astfel atunci, voi ajungeţi să vă simţiţi aşa, din care nici unul nu este adevărat; aceştia sunteţi voi, şi o ştiţi. Vedeţi, voi ştiţi că voi sunteţi cei ce fac aceasta.
E-9 And I… one of my main things that's always hurt me through my life, has been a nervous condition. That when I get so worn, then I get real weary. I get… kind of feel like nobody cares for you, you know, and—and you're all… You have it, too. And I just happen to have a real overdose of it, you know, and it gets real bad sometime, and I can't hardly… It's tension, and that's what does it. And I get to a spot then that many times, especially with so many of those visions, you see, it just gets me. I look at a person, I think, "This is a vision. No, no, no, it isn't. Yes! Is it not?" You see? And you just don't realize what a price goes with that. So then—so then you—you wonder. Then you get to thinking, "Well, you're…" Then you get off your side and say, "Well, now, what—what have I done? Here I am, I'm—I'm fifty years old and I've done nothing for the Lord; and I—I'm getting old And what's…? Oh, my." Then you just get the… what we used to call "the blues." Some of you brethren about my age remember what they used to call "have the blues." Pop used to talk about it and I wondered what he meant, and I sure know now what he meant. So then, you get to feeling that way, which is none of it true; it's just you, you know it. See, you know it, it's just you doing that.
E-10 Astfel eu am încercat să mă liniştesc puţin pe mine însumi acum, şi să mă pregătesc pentru marea mişcare care sper să vină curând. Şi apoi prin... eu trebuie să plec la New York imediat, şi eu... la un miting acolo sus, o campanie. Şi apoi jos la Shreveport, şi apoi înapoi la Phoenix. Şi apoi să vin roata prin vest... la graniţa de sud a Statelor Unite. Şi atunci ei fac aranjamente pentru străinătate acum, să începem cât de curând putem după anul nou, poate Martie, Aprilie, ceva de felul acesta; unde începi în Stockholm ori Oslo, şi mergi în jurul lumii, dacă vom putea în turul acesta următor.
E-10 So I was trying to quieten myself a little bit now, and get ready for the—the big push that I hope coming soon. And then through… I've got to go to New York right away, and I… to a meeting up there, a campaign. And then down to Shreveport, then go back to Phoenix. And then come around the west… the south border of the United States. And then they're making arrangements for overseas now, to begin as soon as we can after the first of the year, maybe March, April, something like that; where you start in Stockholm or Oslo, and go around the world, if we can on this next tour.
E-11 Şi acum eu sunt acasă, într-un fel odihnindu-mă puţin, ca să-mi revin cumva şi să mă recuperez oarecum. Şi dacă este voia Domnului, eu voi fi înapoi Duminica următoare, de jos din Kentucky. Şi-şi dacă aceasta este în regulă, plăcând Domnului, şi dacă Fratele Neville nu are nimic împotrivă; păi eu voi încerca să am serviciul Duminica viitoare, dacă-dacă este voia Domnului. Şi dacă El vrea cât şi Fratele Neville, eu-eu voi fi aici. Vedeţi voi? Da domnule, dacă El voieşte cât şi Fratele Neville. Eu sper că El vrea. Acum, vedeţi dacă eu... Apoi eu ştiu căci curând, dacă Domnul voieşte, eu voi fi plecat de la voi pentru un timp.
E-11 And now I'm home, kind of resting up a little bit, to get kind of back to myself and kind of 'cuperated. And if the Lord's willing, I'll be back next Sunday, from down in Kentucky. And—and if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville don't mind; well, I'll just try to have the service next Sunday, if—if the Lord willing. And if He's just as willing as Brother Neville is, I—I'll be here. You see? Yes sir, if He's just as willing about it as Brother Neville. I hope He is. Now, see, then I know I'm soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while.
E-12 Şi eu... doar mesaje micuţe, aşa cum ridic ceva pe inima mea care eu-eu-eu simt că vreau să exprim către voi (vedeţi?), şi noi putem avea părtăşie în jurul acestuia. Acum, eu am câteva din acestea, cinci sau şase care tocmai au venit la mine în ultimele câteva zile. Şi eu am plecat, pentru două zile aici, afară la vânătoare de veveriţe. Şi eu ajung în pădure, şi-mi iau un creion şi o hârtie. Vedeţi? Acum pe la timpul când este bine şi se face lumină, eu mă pun cu spatele pe undeva la un pom. Dacă nu merg să dorm, eu încep să mă rog, apoi eu... Domnul îmi va da mie ceva. Eu încep să scriu jos notiţe despre aceasta, vedeţi. Voi ştiţi ce vreau să spun; când tu îţi revii în fire, şi apoi tu... Atunci iată¬mă venind înăuntru, scriind toate acestea pe o coală de hârtie. Şi atunci când sunt chemat, alerg afară şi-mi iau coala de hârtie şi mă uit prin ea şi să văd cu ce pot să încep, vedeţi. Aceasta este tocmai ce s-a întâmplat acum.
E-12 And I… just little messages, as I pick up a little something on my heart, then I—I—I feel like I want to express it to you, you see, and we can fellowship around it. Now, I've got quite a few of them, five or six that just come to me in the last few days. And I went, couple days here, squirrel hunting out here. And I get in the woods, and take me a pencil and paper. See? Now at about time it gets good and daylight, I back up against a tree somewhere. If I don't go to sleep, I start to pray, and then the Lord will give me something. I start writing down little notes of it, you see. You know what I mean; when you get to yourself, and then you… Then here I come in, write it all off on a tablet of paper. And then when I'm called on, I run out and get my tablet and go to looking through it and see what I can start, you see. That's what happened just now.
E-13 Aşa că acum, eu vreau să dacă Domnul va voi, să vorbesc doar... Eu încerc să fac... să scurtez acele mesaje lungi şi mari, vedeţi voi; unde aceasta durează ceasuri. Şi Domnul m-a ajutat să fac o lucrare destul de scurtă în Chicago, ultima seară acolo, cam treizeci de minute. Şi cineva a venit pe acolo, zicând, "Eu nu m-am gândit că aceasta era în tine, dar tu ai făcut-o!" Astfel treizeci de minute, de la aproximativ două ore şi jumătate, sau trei, voi ştiţi. Astfel poate că eu mă pot grăbi în seara aceasta şi obţin puţină practică, ca să nu vă reţin pe voi prea mult.
E-13 So now, I want to, if the Lord willing, to speak just… I'm trying to make… cut down them big, long messages, you see; where it takes you hours. And the Lord helped me do a pretty short job of it at Chicago, the last night there, about thirty minutes. And somebody come around, said, "I didn't think it was in you, but you did it!" So thirty minutes, from about two and a half hours, or three, you know. So maybe I can hurry up tonight and get a little practice, not hold you too long.
E-14 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Indiferent unde merg vreodată, niciodată nu va fi un loc ca acest Tabernacol de aici. Acesta este căminul, dulce cămin. Şi eu am o compasiune cu familia Weaver, şi cu acest preţios frate de culoare care a murit. Eu m-am rugat cu el puţin timp înainte ca el să se ducă, şi avea un caracter minunat. Şi el este acasă în... cu Dumnezeu acum, şi totul s-a sfârşit. Şi voi va trebui să mergeţi oricum, şi noi ştim asta cu toţii. Astfel noi suntem... fie ca Domnul să le odihnească sufletele în pace, şi într-o zi noi ne aşteptăm să ne unim într-o ţară acolo, unde nu există boli, tristeţe, sau moarte. Până atunci, să facem tot ce putem pentru Evanghelie.
E-14 God bless you. No matter wherever go, there'll never be a place like this tabernacle here. It's home, sweet home. And I'm in sympathy with the Weaver family, and with this precious colored brother that died. I prayed with him a little while before he went, and a fine character. And he's at Home with God now, and it's all over. And you'd have to go anyhow, and we all know that. So we're… may the Lord rest their souls in peace, and someday we expect to join in a Land yonder, where there's no sickness, sorrow, or death. Until then, let's just do everything we can for the Gospel.
E-15 Vorbind despre tensiune, eu m-am rugat despre aceasta azi dimineaţă. Ce aţi face voi dacă nu aţi avea încordare? Gândiţi-vă la asta. Încordarea este o parte a vieţii. Asta m-a încurajat într¬un fel când m-am gândit la aceasta. Dacă nu aţi avea încordare, aţi fi ca o păpuşă din cârpă, şi nu aţi avea simţuri. Nu ar exista nimic cu care să lucraţi. Ca un soţ şi soţie, poate dacă ea vrea să facă ceva, şi dacă ei încearcă să lucreze împreună (în special Creştinii), şi celălalt vrea... Şi atunci când veniţi împreună ca să... şi afli ce făcuse ea; ea află... Vedeţi, încordarea vă aduce într-adevăr mai aproape împreună. Şi cineva îţi spune că "Pai," zice, "gândeşte-te doar la micuţa ta soţie care a fost sub atâta încordare când tu nu erai aşa de bun, sau bărbatul a mers sub ceva presiune când tu nu ai fost aşa de bună. Apoi când totul este iertat, uită-te ce ai simţit tu despre el. Doamne, doar..." Vedeţi, voi trebuie să aveţi încordare. Asta-i totul.
E-15 Speaking of tension, I was praying about it this morning. What would you do if you didn't have tension? Just think of it. Tension is part of living. That kind of encouraged me when I thought that. If you had no tension, you'd be like a rag doll, you wouldn't have no feelings. There'd be nothing you could work on. Like a husband and wife, maybe if she wants to do something, and they're trying to work together (especially Christians), and the other one wants… And then when you come together to… and find out what she's done; she finds out… See, the tension really brings you closer together. And somebody tells you that "Well," said, "just think of the little wife that went under a lot of tension when you wasn't so good, or the husband went under some tension when you wasn't so good. Then when it's all forgiven, look how you feeled about him. My, you just…" See, you got to have tension. That's all.
E-16 Şi gândiţi doar, despre simţuri, ce ar fi dacă nu aţi avea ceva simţ, nu dureri sau nimic? Ce ar fi dacă nu ar fi durere deloc? Nu aţi avea simţuri deloc. Vedeţi? Şi dacă nu aţi avea simţuri, atunci unul din sensurile voastre ar fi dus. Vedeţi? Aşa că, vedeţi, totul este bine oricum. Astfel, "Dumnezeu, ne-a dat nouă Har ca să rezistăm," aceasta este. Dacă stau sus doar cu acel Har, şi să stau acolo şi să zic, "Noi ştim că atunci când această viaţă se sfârşeşte, cea importantă este de partea cealaltă unde noi ne aşteptăm să mergem." Şi acum, noi-noi ne amintim că toate aceste lucruri, care sunt o tensiune care...
E-16 And just think, of feelings, what if you didn't have any feeling, no pains or nothing? What if there be no pain at all? You'd have no feelings at all. See? And if you had no feeling, then one of your senses would be gone. See? So, see, everything's just right anyhow. So, "God, just give us Grace to stand up to it," that's the thing. If we just stand up with that Grace, and stand there and say, "We know that when this life is over, the great one's on the other side where we're looking to go to." And now, we—we remember that all these things, that's a tension that…
E-17 Unii oameni încearcă să prezinte Creştinătatea, că "voi sunteţi scutiţi de necazuri. Voi sunteţi..." Nu, îmi este teamă că nu sunteţi. "Voi sunteţi scutiţi de tensiune." Oh, nu! Tu adaugi tensiune când devii un Creştin, deoarece tu erai un fel de dute-vino, mergi-fericit-norocos, sau oricum o fi fost aceasta, nepăsându-ţi ce ai făcut.
E-17 Some people tries to introduce Christianity, that "you're free from worry. You're…" No, you're not. "You're free from tension." Oh, no! You add tension when you become a Christian, because you was kind of a slop—go, happy-go-lucky, whatever it was out there, not caring what you did.
E-18 Dar când tu ai devenit un adevărat Creştin, în fiecare moment te întrebi, "Îi sunt eu plăcut Domnului meu? Dacă aş putea să aud de la El!" Aceasta te pune în tensiune, te pune în gardă. Aceasta te face ceea ce eşti. Astfel după toate astea, tensiunea este o binecuvântare. Este doar felul cum priveşti aceasta, doar felul în care o priveşti. Vedeţi? Dacă te uiţi pe partea cealaltă, acolo este-acolo-i... Indiferent cât de subţire tai orice lucru, tu totuşi ai două părţi din aceasta, vedeţi. Astfel tu vrei să vezi ambele părţi.
E-18 But when you've become a real Christian, every moment you're wondering, "Am I pleasing my Lord? If I could hear from Him!" It puts you on tension, puts you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing. It's just the way you're looking at it. It's just the way you're looking at it. See? If you just look the other side, there's—there's… No matter how thin you slice anything, you still got two sides to it, you see. So you want to see both sides.
E-19 Astfel tensiunea... mă gândesc, "Oh, Doamne, aceasta este... Ce este această tensiune? Dacă eu aş fi putut să fiu născut fără această tensiune." Păi, dacă eu nu aş fi avut această tensiune, eu nu aş fi fost ceea ce sunt. Eu nu aş fi fost un Creştin, probabil. Această tensiune era aceea care m-a condus pe mine la Isus Cristos. Vedeţi? Aşa că, aceasta era un lucru binecuvântat pentru mine.
E-19 So tension… I think, "Oh my, it's… What's this tension? If I could've been born without this tension." Well, if I wouldn't have had this tension, I wouldn't have been what I am. I wouldn't have been a Christian, perhaps. It was this tension that drove me to Jesus Christ. See? So, it's been a blessing thing to me.
E-20 Aşa atunci după cum a spus Pavel, cum deşi când avea o tensiune sau un lucru sau altul, el l-a consultat pe Domnul ca să-să ia aceasta de la el de trei ori. Şi Domnul a zis, "Saul... Pavele al Meu, Harul Meu îţi este de ajuns."
E-20 So then as Paul said, as though when he had a tension or something or another, he had consulted the Lord to—to take it away from him three times. And the Lord said, "Saul… My Paul, My grace is sufficient."
E-21 El a zis, "Atunci, eu voi slăvi în neputinţă. Atunci când sunt slab, eu sunt tare." Vedeţi? Atât timp cât aceasta este după voia lui Dumnezeu, este în ordine.
E-21 He said, "Then, I'll glory in my infirmities. Then when I'm weak, I'm strong." See? As long as it's to the will of God, all right.
E-22 Acum, eu L-am consultat odată când aceasta m-a deranjat atât de rău, încât m-a speriat. Şi El mi-a spus, cam cu opt sau zece ani în urmă, El a zis, "Aceasta nu te va mai speria niciodată." Şi nici nu a făcut-o de atunci. Nu, domnule; nu-nu te mai îngrijora de aceasta. Eu doar o simt, dar eu ştiu că este acolo; dar eu merg înainte deoarece aceasta nu mă mai sperie, şi sunt atât de mulţumitor pentru aceasta. Acum, El putea să spună, "Aceasta nu va mai fi mai mult," tot atât de bine ca asta, "Ţie nu o să-ţi mai fie frică mai mult."
E-22 Now, I consulted Him one time when it used to bother me so bad, it scared me. And He told me, about eight or ten years ago, He said, "It'll never scare you again." And it never has did it. No, sir; don't—don't worry about it. I just feel it, but I know it's there; but I just go on because it don't scare me no more, so thankful for that. Now, He could have said, "It won't be no more," just as well as that "You won't be scared no more."
E-23 Astfel asta era voia Lui că s-a întâmplat, astfel că eu doar o îmbrăţişez şi zic, "Îţi mulţumesc Ţie, Doamne, eu voi păşi în acest fel."
E-23 So it's His will that it happened, so I just embrace it and say, "Thank You, Lord, I'll walk that way."
E-24 Acum, hai să ne aplecăm capetele doar pentru un moment pentru o-pentru o rugăciune. Există vreo cerere specială pentru rugăciune? (Eu văd batiste aşezate aici.) Ridicaţi-vă mâna. Doamne, binecuvântează pe fiecare din aceşti copii.
E-24 Now, let us bow our heads just a moment for a—for a prayer. Is there a special request for prayer? (I see handkerchiefs are laying here.) Raise your hand. Lord, bless each one of Your children.
E-25 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne apropiem de marele Tău, Tron maiestos al Harului, deoarece nouă ni s-a cerut să venim.
Noi venim la porunca lui Isus Cristos. Şi noi venim cu toate grijurile noastre, şi le aruncăm asupra Lui deoarece El ne poartă de grijă. Ce mare confort este acela, ca să ştim că El ne poartă de grijă. Marele Dumnezeu din Ceruri, Creatorul; ne poartă de grijă, creaţiunea Lui. Noi suntem atât de bucuroşi pentru aceea, Doamne. Ce confort este acesta în aceste timpuri în care trăim, când se pare că nu suntem în stare să-să atragem confort de la nimic altceva decât Cuvântul Tău. Aceea este consolarea noastră, este Promisiunea Ta. Şi în Promisiunea Ta, Tu ai spus să ne facem cererile noastre cunoscute, şi "orice veţi cere în Numele Meu, Eu voi face." Şi toate aceste mari Promisiuni: "Cereţi şi veţi căpăta. Spuneţi muntelui acestuia, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi, şi acesta va fi mutat." Toate aceste promisiuni, şi noi putem trage din Aceasta tocmai ceea ce cerem.
E-25 Our Heavenly Father, as we now approach Thy great, majestic Throne of Grace, because we've been asked to come. We're coming upon the bidding of Jesus Christ. And we come with all of our cares, and cast them upon Him because He cares for us. What a great comfort that is, to know that He cares for us. The great God of Heaven, the Creator; cares for us, His creation. We're so glad for that, Lord. What a comfort it is in these times that we're living, when there seems to be able to—to draw comfort from nothing but Your Word. That's our consolation, is Your Promise. And in Your Promise, You said make our requests known, and "If you'll ask anything in My Name, I'll do it." And all these great Promises: "Ask and you shall receive. Say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt, and it'll be moved." All these Promises, and we can draw from That just what we are asking for.
E-26 Mâinile s-au ridicat, ei au nevoie de ceva, Doamne. Tu cunoşti nevoia lor; dă-le aceasta, Tată. Eu îmi aşez rugăciunea mea cu a lor înaintea Ta, mâna mea ridicată cu a lor. Aici sunt aşezate pe masă aici, batiste întinse aici. Oh, cum oamenii cu credinţă, credinţă galantă, Doamne, ... Se pare a fi ceva prin care Tu m-ai binecuvântat, ca să fiu în stare să mă rog pentru oameni bolnavi. Undeva, oriunde, pe unde eu merg, este ceva despre rugăciunea pentru bolnavi. Dumnezeule ajută, acum. Eu mă rog cu sinceritate ca Tu să admiţi cererile pentru aceste batiste care au fost puse aici pentru oamenii care au cerut. Lasă ca mila Ta să fie peste ei.
E-26 Hands went up, they need something, Lord. Thou knowest their need; supply it, Father. I place my prayer with theirs before Thee, my hand up with theirs. Here lays upon this desk here, handkerchiefs laying here. Oh, how the people with faith, gallant faith, Lord,… Seems to be just something that You've blessed me by, to be able to pray for sick people. Wherever, anywhere, wherever I go, it's something about praying for the sick. God help, now. I pray with sincerity that You will grant the requests of these handkerchiefs that's been placed here for people that's asked. Let Your mercy be upon them.
E-27 Doamne, noi înţelegem că Sora Hicks are aici o femeie, care a zburat de undeva de departe ca să ne rugăm pentru ea; cu cancer, şi vroia să ştie dacă o poate aduce pe ea să vină aici. Eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i cruţi viaţa la acea persoană; admite aceasta. Nepoţelul meu, Mikie, care-i acolo bolnav şi vomită, cu o febră mare; tocmai ieşisem pe uşă. Doamne, eu-eu cred că noi am avut rugăciunea de credinţă acolo că Tu ai oprit febra, şi eu¬eu-eu îţi sunt recunoscător Ţie, simţind că temperatura a plecat de la băiat înainte ca eu să părăsesc camera.
E-27 Lord, we understand that Sister Hicks has a woman here, that flew all the way in from somewhere to be prayed for; with cancer, and wanted to know if she could get her to get over here. I pray, God, that You spare the life of that person; grant it. My little nephew, Mikie, laying yonder sick and vomiting, with a high fever; just left the door. Lord, I—I believe we had the prayer of faith there that You've stopped it, and I—I—I'm grateful to You, feeling the fever going from the boy before I left the room.
E-28 Acum, Doamne, ... şi îţi mulţumesc Ţie pentru toate aceste lucruri. Acum cade în sarcina mea să vorbesc din Cuvântul Tău. Dă-ne nouă Cuvântul Tău, Doamne. "Cuvântul Tău este Adevăr." Binecuvântează sufletele noastre şi dă-ne nouă harul de care avem nevoie ca noi să putem trage din Promisiunile lui Dumnezeu în seara aceasta, din Cuvânt, ca să ne susţină pe noi prin restul acestei săptămâni; admite aceasta. Binecuvântează pe păstorul nostru, acest suflet galant, pe soţia lui, copiii lui, pe diaconi, comitetul, şi pe fiecare persoană Acare intră sau iasă din această clădire; îngăduie aceasta, Tată. În Numele lui Isus Cristos noi cerem aceste binecuvântări. Amin.
E-28 Now, Lord,… and thank You for all these things. Now it falls my lot to speak on Thy Word. Give us Thy Word, Lord. "Thy Word is Truth." Bless our souls and give us the—the grace that we need that we might draw from the Promises of God tonight, in the Word, to sustain us through the rest of this week; grant it. Bless our pastor, this gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building; grant it, Father. In the Name of Jesus Christ we ask these blessings. Amen.
E-29 Acum, eu vreau să citesc din două locuri din scrierile Domnului. Eu vreau să citesc mai întâi din Cartea Psalmilor, al 86-lea Psalm. Şi apoi eu vreau să citesc din Sfântul Matei, capitolul al 16-lea de la 1 la 3. Şi eu vreau să citesc o parte din acest Psalm, nu tot ci în jos cam până la versetul al 11-lea, care este cu puţin peste jumătate din acesta.
E-29 Now, I want to read from two places of the writings of the Lord. I want to read first from the Book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from Saint Matthew, the 16th chapter, 1 to 3. And I want to read portion of this Psalm, not all of it but down about to the 11th verse, which is a little over half of it.
E-30 Şi eu vreau să anunţ aceasta, dacă îl numesc un text, înainte ca să predic despre acesta: Timpul Unirii Şi Semnul. Semnul Timpului Unirii acesta sună cam complicat. Unirea; vedeţi? Timp; timpul unirii, aceasta este ce este acum. Şi Semnul acelui timp al unirii.
E-30 And I want to announce this, if I call a text, before I preach on it: The Uniting Time And Sign. "The uniting time Sign," that sounds kind of complicated. Uniting; see? Time; uniting time, that's what it is now. And the Sign of that uniting time.
E-31 În-în Psalm, o rugăciune pe care David... Psalmul al 86-lea;
Apleacă-ţi urechea, O DOAMNE, şi ascultă-mă: căci eu sunt sărac şi lipsit
Păstrează-mi sufletul meu; căci eu sunt unul din cei iubiţi de Tine: O Tu Dumnezeul meu, scapă pe robul Tău care se încrede în Tine!
Ai milă de mine, O Doamne: căci toată ziua strig către Tine.
Înveseleşte sufletul robului Tău: căci la Tine, O Doamne, îmi înalţ sufletul.
Căci Tu, Doamne, eşti bun, gata şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.
Pleacă-Ti, O DOAMNE, rugăciunea mea; ... ia aminte glasul cererilor mele.
În ziua necazului meu eu Te voi chema; căci Tu îmi vei răspunde. (Oh, nu este aceasta frumos? Tu îmi vei răspunde!)
Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, O Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările Tale.
Toate neamurile pe care Tu le-ai făcut vor veni Să se închine înainta Ta, O Doamne; Tu să-ţi slăveşti Numele Tău.
Căci Tu eşti mare, şi faci lucruri minunate; numai Tu eşti Dumnezeu.
(Ascultaţi acum!) Învaţă-mă căile Tale, O DOAMNE; eu-eu voi umbla în adevărul Tău: uneşte-mi inima să se teamă de Numele Tău. (Unitate! vedeţi?) ... uneşte¬mi irvima să se teamă de Numele Tău.
E-31 In—in the Psalm, a prayer of David… the 86th Psalm.
Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusts in thee.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Give ear, O LORD, unto my prayer;… attend to the voice of my supplications.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou will answer me.
Oh, isn't that beautiful? "Thou wilt answer me."
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works liken unto thy work.
All nations whom thou has made shall come and worship before thee, O Lord; thou shall glorify thy name.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Listen now.
Teach me thy way, O LORD; I—I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name. (Unity! See?)… unite my heart to fear thy name.
E-32 Eu vorbesc acum despre unire; şi semnul timpului. Acum, în capitolul 16 din Sf. Matei:
Fariseii, şi Saducheii au venit, ... ispitindu-L, s-au apropiat de El dorind ca să arate un semn din cer.
Şi El le-a răspuns şi le-a zis, Când se înserează, voi ziceţi, eu... Are să fie vreme frumoasă: căci, cerul este roşu.
Şi dimineaţa, Acesta va fi mai jos... vreme rea astăzi; căci cerul este roşu posomorât. O făţarnicilor, voi ştiţi să deosebiţi faţa cerului; dar voi nu puteţi deosebi, semnele vremurilor?
Domnul să adauge binecuvântările harului Său la citirea acestui Cuvânt.
E-32 I'm talking now of uniting; and time sign. Now, in the 16th chapter of Saint Matthew.
The Pharisees also with the Sadducees came,… tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven.
And He answered and said unto them, When it is evening, you say, I… It will be fair weather: for the sky is red.
And in the morning, It will be lower… foul weather to day: for the sky is red and lowring. O you hypocrites, you can discern the face of the sky; but ye cannot discern the signs of the time?
The Lord add His gracious blessings to the reading of this Word.
E-33 Acum, noi vorbim despre această unire, timpul unirii; semnul din timpul unirii. Vedeţi, Isus era aici, în citirea acestei ultime Scripturi, El a mustrat pe clerici pentru că nu erau în stare să deosebească timpul sau semnul timpului. Acum, acela era întotdeauna un mare lucru pentru oameni, (vedeţi?) să fie în stare să deosebească semnul timpului în care trăiţi; deoarece Dumnezeu o scrie simplu astfel ca nimeni să nu o poată scăpa.
E-33 Now, we're talking of this uniting, uniting time; the sign of the uniting time. See, Jesus was here, in this last Scripture reading, He was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time. Now, that has always been a great thing to the people, see, to be able to discern the sign of the time that you're living; because God writes it plainly so nobody could escape it.
E-34 Acum, în mod obişnuit, eu merg înapoi şi preiau de la alţi lucrători, alţi slujitori ai Domnului din timpul Bibliei (ca semnul din timpul lui Noe, semnul din timpul lui Daniel şi-şi aşa mai departe, semnele diferite), dar eu vreau să ocolim aceea în această seară ca să-să câştigăm timp, să fim în stare... Dar felul lui Dumnezeu era întotdeauna, să le dea lor un-un semn natural al timpului, aşa ca fiecare să ştie întocmai ce timp era. Şi aceşti Farisei ar fi trebuit să cunoască timpul lor. Ei trebuiau să ştie care era timpul. El a zis într-un alt loc, "Dacă voi M-aţi fi cunoscut, atunci voi aţi fi cunoscut ziua Mea." Vedeţi? Acesta¬acesta este un-un lucru foarte mare că noi înţelegem. Vedeţi, "Fără pricepere!"
E-34 Now, ordinarily, I'd go back and pick up from other ministers, other servants of the Lord in the Bible time (like the sign in Noah's time, the sign of Daniel's time and—and so forth, the different signs), but I want to bypass that tonight to—to save time, to be able… But it's always been God's way, to give them a—a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it—it was. And these Pharisees should have known their time. They should have knowed what the time was. He said in another place, "If you would've known Me, you would've known My day." See? It—it's very a—a great thing that we understand. See, "Without understanding!"
E-35 Asta este despre ce ei s-au referit întotdeauna la proroci, când ziceau, "Şi el avea pricepere, prin vedenii de la Domnul. Şi Cuvântul Domnului a venit la prorocii din vechime." Vedeţi, ei au avut pricepere prin Cuvântul Domnului, prin proroci. Şi atunci prorocii dau un semn. Ca şi, un om a stat întins o perioadă pe o parte, apoi s-a întors şi a stat întins pe partea cealaltă. Un om a trebuit să-şi dezbrace hainele. Şi oh, există multe lucruri pe care le-au făcut ei ca să arate semnul în care trăiau ei. Şi acum noi ştim că Dumnezeul care a făcut cerurile şi pământul, şi-şi astfel şi-a întins lucrarea Lui că El îşi va descrie timpul Lui prin semn, acelaşi Dumnezeu trăieşte şi astăzi. Astfel noi trebuie să fim, ceva... După cum vedem timpul în care trăim noi, acolo trebuie să fie ceva că cineva supraveghează, pe undeva. Vedeţi? Deoarece Dumnezeu niciodată nu ar lăsa să se întâmple aceste lucruri fără ca să ne dea nouă un semn hotărât, că unde... pe care-pe care noi l-am înţelege.
E-35 That's what they always referred to the prophets about, they said, "And he had understanding, by visions from the Lord. And the Word of the Lord came to the—the prophets of old." See, they had understanding through the Word of the Lord, by the prophets. And then—the prophets give a sign. Like, one man laid on his side for so long, then turned over and laid on the other side. One man had to strip his clothes. And oh, there's many things that they did to show the sign that they were living in. And now we know that the God that made the heavens and earth, and—and so laid out His work that He would describe His time by sign, that same God lives today. So we must be, something… As we see the—the time that we're living in, there must be something that somebody's overlooking, somewhere. See? Because God would never let these things happen without giving us a definite sign, that where… that—that we'd understand.
E-36 Acum aici este la fel şi astăzi, că clericul, noi nu citim aceasta corect. Este întocmai cum era atunci, ei nu se gândeau că era timpul. Ei-ei se gândeau că ei trăiau destul de paşnic atunci, şi astfel ei nu aşteptau nici un Mesia. Şi Isus a zis că venirea Lui va fi „ca un hoţ noaptea," când-când oamenii vor fi nepreocupaţi de venirea Lui. Dar acolo erau unele din fecioare care au plecat să-L întâlnească, jumătate din ele, au avut ulei în lămpile lor şi erau gata; ele se uitau după acel semn. Şi aceştia şunt cei către care vorbesc eu în seara aceasta (vedeţi?), către acei care se uită după semn; acum, semnul venirii Lui.
E-36 Now here is the same today, that the clergy, we don't read it right. It's just like it was then, they didn't think that it was time. They—they thought that they were living pretty peaceful then, and so they wasn't looking for no Messiah. And Jesus has said that His coming would be "as a thief in the night," when the—when the people would be unaware of His Coming. But there were some of the virgins that went to meet Him, half of them, had oil in their lamp and was ready; they were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight, see, to those who are looking for the sign now, the sign of His Coming.
E-37 Aceste Semne date de către Domnul, sunt date numai credincioşilor. Necredinciosul nu va vedea aceasta niciodată. Acestea trec drept peste capetele lor, şi ei nu le văd. Şi acum, tot atât de sigur cum este că un Înger al lui Dumnezeu ar putea sta pe această platformă în seara aceasta, tot atât de adevărat cum-cum mă uit eu la voi, şi eu aş putea să mă uit la el; sau voi aţi putea să vă uitaţi la el şi eu să nu-l pot vedea, sau eu aş putea să-l văd şi voi nu aţi putea să-l vedeţi. Acum, voi ştiţi că aceasta este Scriptural; aceasta este exact Adevărul. Ei văzuseră... Voi ştiţi că Pavel a căzut jos, dar ei... nici unul dintre ei nu puteau să vadă Lumina aceea.
E-37 These signs given, by the Lord, is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them, and they don't see it. And now, just as sure as it is that an Angel of God could stand on this platform tonight, just as true as—as I'm looking at you, and I could be looking at it; or you could be looking at it and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now, you know that's Scriptural; that's exactly the Truth. They saw… You know Paul fell down, but they… none of them could see that Light.
E-38 Lumina aceea era chiar acolo când Ioan a stat acolo înaintea mulţimilor, şi erau cu miile acolo pe mal, de clerici şi-şi înţelepţi, oameni mari. Şi Ioan a zis, el însuşi, că el mărturisea că a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel şi a venit jos peste El, şi un Glas zicând, "Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc toată plăcerea să locuiesc." Şi nimeni nu a văzut Aceasta decât Ioan. Înţelegeţi? Aceasta era doar pentru el.
E-38 That Light was right there when John stood there before the multitudes, and thousands out on the bank there, of clergymen and—and sages, great men. And John said, himself, he bore record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon Him, and a Voice saying, "This is My beloved Son in Whom I am pleased to dwell." And nobody saw It but John. See? It was just for him.
E-39 Aţi observat cum a făcut-o, cu semnul pentru omul înţelept? Ei au privit, Acolo erau... Ei erau Evrei. Ei nu erau cu adevărat astronomi Indieni, ei erau Evrei; deoarece ei erau acolo sus în ţara aceea să studieze astronomia, ca să-şi termine educaţia. Şi când ei erau... au privit spre Ierusalim, şi ştiind că ei văzuseră acele trei stele de la fiecare din-din calea naşterii lor, despre Ham, Sem, şi Iafet, din care rasă au ieşit ei, fiecare, şi ei au văzut acele stele în cărarea-naşterii lor. Acela era un semn pentru ei, că atunci când acele stele erau în linie, Mesia era pe pământ.
E-39 Did you notice how it did it, the sign for the wise men? They looked, there was… They were Hebrew. They wasn't really Indian astronomers, they were Hebrews; because they were up there in that country studying astronomy, to finish their education. And when they was… looked towards Jerusalem, and knowing that they saw those three stars from each one of their—their birth-path, of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from, each, and they seen them stars in their birth-path. That was a sign to them, that when those stars were in line, the Messiah was on earth.
E-40 Oh, Doamne! Nu-i de mirare că ei au venit, "Unde este El? Unde este El care s-a născut Regele Iudeilor? Noi am văzut steaua Lui la Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui. Unde este El?" Ei ştiau că acel bebeluş Mesia era culcat pe undeva, deoarece Dumnezeu le-a dat lor un semn al timpului, că Dumnezeu şi omul se uneau împreună. Ce unitate, când Dumnezeu s-a unit pe Sine într-un trup omenesc! Principiul, cea mai mare dintre toate unirile care au fost făcute vreodată, s fost când Dumnezeu s-a unit cu omul; şi a părăsit marea Lui-Lui întindere de a fi Dumnezeu şi şi-a întins cortul Său şi a luat înăuntru umanitatea, şi a devenit unul dintre ei prin unitate. Care ce? Care a adus pace între Dumnezeu şi om pentru totdeauna; cât de mulţumitori suntem noi.
E-40 Oh, my! No wonder they came, "Where is He? Where is He that's born King of the Jews? We've saw His Star in the East, and have come to worship Him. Where is He?" They knowed that that infant Messiah was laying somewhere, because God gave them a sign of the time, that God and man were uniting together. What a unity, when God united Himself in a human body! The principle, the greatest of all the unitings that ever was done, was when God united with man; and left His—His great strain of being God and stretched forth His tent and took in humanity, and become one of them through…?… unity. That what? That brought peace between God and man forever; how thankful we are.
E-41 Şi semnele nu au fost trimise... Acum gândiţi-vă doar, fiecare om, şi toţi astronomii; oamenii din zilele acelea, ceasul lor erau stelele. Era un străjer care mergea sus pe vârful unui-unui turn, şi ar ajunge acolo şi ar veghea. Şi el văzuse când o anumită stea era într-o anumită constelaţie, aşa cum treceau ele, el ştia ce timp era. Vă amintiţi în Scriptură, "Cât este ceasul străjerule?" Şi străjerul venea înapoi şi-i spunea lui în ce ceas era. Vedeţi, ei ţineau timpul prin stele.
E-41 And signs was not sent… Now just think, every man, and all the astronomers; people them days, their clocks was the stars. There was a watchman went on top of—of the tower, and he would get up there and watch. And he seen when certain stars was in a certain constellations, as they were passing, he knowed what time it was. Remember in the Scripture, "What time is it watchman?" And the watchman come back and told him in what hour it was. See, they kept time by the stars.
E-42 Acum, nu este ciudat că aceste stele erau exact în linie pentru trei oameni şi nimeni altul nu a văzut aceasta? Vedeţi? Exact în linie. Acum, voi puteţi să fiţi astfel în linie cu Scriptura. Vedeţi? Când acele stele au devenit în unitate, s-au unit împreună ele însele în această constelaţie, trei oameni au fost de asemenea uniţi în acelaşi timp. Şi tu poţi să fii aşa de unit cu Dumnezeu, în Cuvântul Lui, încât aceste lucruri devin realităţi, şi le poţi vedea şi ştii că ele sunt adevărate. Vedeţi? Semnul timpului! Tu ai putea să te uiţi drept deasupra acestuia, şi să zici, "Ah, este fără sens!"
E-42 Now, isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? See? Just exactly in line. Now, you can be so in line with the Scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, three men were also united at the same time. And you can be so united with God, in His Word, until these things become realities, and you can see them and know that they are true. See? The sign of the time! You might look right over top of it, say, "Ah, nonsense!"
E-43 Dar pentru voi aceasta nu este fără sens. Pentru voi, voi sunteţi uniţi cu Cuvântul, şi iată-L aici. Atunci aceasta este¬aceasta este absolut corect, Frate Pat, când-când-când-când tu vezi acest semn că se uneşte cu credinciosul. Şi aceştia sunt aceia către care adresez aceasta, către credincios, căci necredinciosul niciodată nu o vede. Şi ce mustrare ar fi dacă El ar fi fost pe pământ astăzi; către mulţi din clericii noştri de astăzi, care nu pot să citească acest semn; semnele pe care le citim noi zilnic aici la Tabernacol, şi văzând lucrurile. Şi alţii citesc aceasta şi văd scrisul de mână pe perete, şi totuşi mulţi doar ignoră aceasta, şi nici măcar nu o văd deloc. Aceasta pentru ei este absolut nimic; ei nu o observă.
E-43 But to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word, and here It is. Then it's—it's absolutely right, Brother Pat, when—when—when—when you see this sign unite with the believer. And that's who I'm addressing this to, is the believer, for the unbeliever never see it. And what a rebuke it would be if He was on earth today; to many of our clergy today, who cannot read this sign; the signs that we're reading daily here at the tabernacle, and seeing the things. And others are reading it and seeing the handwriting on the wall, and yet many just ignore it, and don't even see it at all. It's nothing to them at all; they don't notice it.
E-44 Acum observaţi, că în aceasta, că El-El a arătat semne naţionale. Acum, când ei L-au întrebat despre aceasta, ei au vrut semne; şi El le-a dat semne care s-au întâmplat. Şi ei vroiau să ştie când va fi sfârşitul lumii, ce va fi semnul sfârşitului. Şi El le¬a indicat multe locuri prin Scriptură despre semnele naţionale, despre semn ceresc în ceruri, şi semn pământesc; El le-a dat lor semne, semn, semne, în mod constant un semn. Şi când... El le¬a spus lor acolo într-un loc despre un semn naţional, El le-a zis, "Când voi vedeţi naţiunile (vedeţi?) că încep să se adune în jurul Ierusalimului (vedeţi?), atunci noi ştim că timpul necazului lor era aproape, când vedeţi Ierusalimul înconjurat de oşti."
E-44 Now notice, that in this, that He—He pointed out national signs. Now, when they asked Him about this, they wanted signs; and He gave them signs that happened. And they wanted to know when would be the end of the world, what would be the sign at the end. And He pointed them many places through the Scripture about national signs, about heavenly sign in the heavens, and earthly sign; He gave them signs, sign, signs, just constantly a sign. And when He told them there in one place about a national sign, He said, "When you see the nations, see, begin to gather around Jerusalem, see, then we know that the time of their trouble was at hand, when you see Jerusalem compassed about with army."
E-45 Acum, înainte ca ei să poată face aceasta, Dumnezeu... Lumea trebuie să se unească. Titus, acest mare general Roman a trebuit să-şi unească oştile împreună şi să vină roata, după ce aceşti Iudei au respins semnul timpului dat lor de către Dumnezeu. Acela era timpul în care Titus şi-a unit oştirile lui împreună, şi a venit să ia cetatea. Mai întâi trebuia să fie o unire a poporului lui Dumnezeu (aşa zisul) împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, înainte ca naţiunea să se poată uni împreună împotriva poporului lui Dumnezeu. Vedeţi, unitatea, unirea; unirea împreună.
E-45 Now, before that they could do this, God… The world had to unite. Titus, this great Roman general had to unite his armies together and come around, after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together, and come to take the city. First there had to be a uniting of God's people (so-called) against the Word of God, before that the nation could unite itself against God's people. See, the—the—the unity, the uniting; uniting together.
E-46 Eu cred că noi trăim într-un timp măreţ de unire. Eu iau aceste lumini roşii jos, şi semnale luminoase şi toate celelalte (despre femei, cum fac ele; şi bărbaţii, cum fac ei; şi bisericile, cum fac ele), arătând acestui grup mic, din toată inima mea, că eu cred că noi ne aliniem în linia Cuvântului lui Dumnezeu în această măreaţă oră profetică, chiar înaintea venirii Domnului Isus; unindu-ne împreună şi pregătindu-ne să fim gata.
E-46 I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down, and flash signals and everything (of the women, how they do; and the men, how they do; and the churches, how they do), showing to this little group, with all my heart, that I believe that we are lining in the line of God's Word in this great prophetic hour, just before the coming of the Lord Jesus; uniting together and getting ready.
E-47 Acum, vedeţi voi, înainte ca Titus să unească naţiunile... armatele lui împreună, Israel s-a unit împreună şi s-au grupat, că ei nu ar crede că Isus să fie Mesia. Ei L-au respins, şi L-au scos afară, şi L-au răstignit. Şi atunci, când ei au respins mântuirea care le-a fost trimisă, ei s-au unit împreună ca să facă aceasta. (Acum, ţineţi asta în minte: s-au unit împreună, ca să respingă Mesajul din ceasul acela!) Ei au trebuit să facă aşa. Şi când au făcut ei aşa, atunci semnul naţional a venit înăuntru.
E-47 Now, you see, before Titus united the nations of… his armies together, Israel united themselves together and banded themselves, that they would not believe Jesus to be the Messiah. They rejected Him, and turned Him out, and crucified Him. And then, when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it. Now, hold that in mind: uniting themselves together, to reject the Message of the hour! They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in.
E-48 Naţiunile au început să se unească împreună, şi Titus a adus această mare armată de Romani şi Greci şi a înconjurat zidurile Ierusalimului, i-a închis pe acei oameni acolo acum, şi ei au murit de foame. Ei au mâncat scoarţa copacilor. Josephus, marele istoric, ne spune nouă. Ei au mâncat iarba de pe pământ. Ei au fiert chiar copiii unii altora şi i-au mâncat; vedeţi, cum erau ei oameni nebuni. Şi atunci când, în sfârşit, Titus, el şedea înapoi pe dealuri şi în jurul Ierusalimului acolo, şi-şi oamenii aceia de acolo se gândeau că ei făceau voia lui Dumnezeu, când au văzut ei aceste armate mărşăluind înăuntru. Ei au refuzat să asculte de acel Stăpân Măreţ, Domnul Isus, care le-a spus aceasta.
E-48 The nations begin to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, penned those people in there now, and they starved to death. They eat the bark from the trees. Josephus, the great historian, tells us. And they eat the grass off the ground. They even boiled one anothers' children and eat it; see, as they were mad people. And then when, finally, Titus, he was setting back upon the hills and around Jerusalem there, and—and those people in there thought they were doing the will of God, when they saw these armies marching in. They had refused to hear that Great Master, Lord Jesus, tell them that.
E-49 Nu a existat nici unul dintre Creştini să fie prins acolo, căci au văzut semnul şi s-au mutat. Vedeţi? Ei au zis, "Cei care sunt pe acoperişul casei să nu coboare, sau cel ce este pe câmp să nu se întoarcă, să-şi ia haina; ci fugiţi în Iudeia, şi rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie în timpul iernii sau într-o zi de Sabat." Deoarece, în timpul iernii, dealurile ar fi pline de zăpadă; şi în ziua Sabatului, uşa-uşile erau închise (poarta) şi ei ar fi prinşi în acea condiţie. Vedeţi? Noi vrem să ajungem la aceea destul de curând despre... cum face Dumnezeu acele lucruri, dacă va fi voia Domnului.
E-49 There wasn't one of them Christians caught in there, for they saw the sign and moved. See? They said, "Let them that's on the housetop come not down, or him that's in the field go back, take not his coat; but flee into Judaea, and pray that your flight be not in the winter time or on the Sabbath." Because, in the winter time, the—the hills would be full of snow; and on the Sabbath day, the door—doors was closed the gate and they'd be caught in that condition. See? We want to get on that pretty soon about the… how God does those things, if the Lord willing.
E-50 Observaţi acum, El... Ei s-au rugat ca aceasta va fi ca... nu în felul acela, Isus le-a spus să se roage pentru asta, şi ei nu au prins niciodată pe nici unul dintre ei acolo. Ei au fost plecaţi deoarece ei s-au uitat la semn, şi ei au fost duşi; asta era totul.
E-50 Notice now, He… They prayed that it would be that… not be that way, Jesus told them to pray for that, and they never caught one of them in there. They were gone 'cause they looked at the sign, and they were gone; that's all there was to it.
E-51 Oh, cum s-ar cuveni ca bisericile astăzi să vadă semnul timpului în care trăim noi! Fugiţi cât de tare puteţi la Calvar, pentru Viaţă; nu la ceva biserică, ci la Isus Cristos. Uniţi-vă pe voi înşivă cu El, şi nu cu vreo organizaţie sau vreun crez bisericesc. Uniţi-vă cu Cristos, şi fiţi siguri că acesta este El. Voi nu puteţi să luaţi doar orice, voi trebuie să fiţi siguri că acesta este El. Ce timp de uniune!
E-51 Oh, how the churches today ought to see the sign of the time that we're living in! Flee as hard as you can to Calvary, for Life; not in some church, but to Jesus Christ. Unite yourself with Him, and not with some organization or some church creed. Unite with Christ, and be sure that it's Him. You can't just take anything, you got to be positive that it's Him. What a time of union!
E-52 Acum, noi aflăm că ei au respins pe Mesia şi apoi s-au unit împreună şi şi-au făcut o ligă, şi au făcut o-o hotărâre între ei că dacă vreo persoană l-a primit pe Isus ca Profet, ei vor fi excomunicaţi din biserică. Vă amintiţi de băiatul orb care era aşezat cu ochii orbiţi? Şi ucenicii au spus, "Cine a păcătuit? El, sau tatăl lui, sau mama lui?"
E-52 Now, we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and drawed themselves a league, and made a—an… a motion among them that if any persons received Jesus as a Prophet, that they would be excommunicated from the church. You remember the blind boy that was set with blinded eyes? And the disciples said, "Who sinned? Him, or his father, his mother?"
E-53 Şi Isus a zis, "În cazul acesta, nici unul; dar ca lucrările lui Dumnezeu să se poată face, şi făcute cunoscut."
E-53 And Jesus said, "In this case, neither; but that the works of God might be done, made known."
E-54 Şi ţineţi minte, ei au spus că tatăl şi mama nu puteau spune. Ei au zis, "Ei ştiu că acesta este fiul nostru, dar noi nu ştim cum a fost el vindecat." Pentru că Iudeii au spus că orice persoană care îl mărturiseau pe El ca fiind Profet, că ei vor fi excomunicaţi.
E-54 And remember, they said that the father and mother could not say. They said, "They know this is our son, but we don't know how he was healed." Because the Jews had said that any person that confessed Him to being the Prophet, that they would be excommunicated.
E-55 Dar, voi vedeţi, lucrările lui Dumnezeu erau că acest băiat nu a aparţinut la acel grup. Şi el a zis, "Acum, acesta este un lucru ciudat pentru mine că voi nu ştiţi de unde a venit Omul acesta, şi totuşi El mi-a dat mie vederea." Vedeţi? Acum, el putea să o spună. Vedeţi, aceea era lucrarea lui Dumnezeu. El a fost vindecat, şi făcut bine, şi el putea-el putea să spună aceasta deoarece el nu avea legături cu ei de nici unde. El era acela asupra căruia s-a făcut lucrarea, şi el într-adevăr a văzut a lui... pentru prima dată în viaţa lui.
E-55 But, you see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, "Now, it's a strange thing to me that you don't know where this Man come from, and yet He give me eyesight." See? Now, he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed, and well, and he could—he could tell it because he had no strings tied to him from anywhere. He was the one the works was done on, and he certainly saw his… for his first time in his life.
E-56 Acum, Iudeii s-au unit împotriva lui Isus şi-şi împotriva Mesianismului Său, şi a Mesajului Său Mesianic. Noi vedem întîrnplându-se acelaşi lucru acum, acelaşi lucru întocmai. Comunismul se uneşte să distrugă biserica, şi singura cale ca aceasta... aceasta este după ce şi biserica s-a unit pe ea însăşi, în Consiliul Bisericilor, Consiliul Mondial al Bisericilor, ca să nege şi să distrugă Mesajul, Cuvântul! Ei au respins Cuvântul, bisericile L-au respins! Ei nu pot să-L accepte deoarece Acesta este împotriva crezului lor denominaţional; nu contează câţi Stâlpi de Foc ar atârna în al nostru... în mijlocul oamenilor, sau câţi oameni ar fi... câte lucruri ar fi spuse dinainte şi s-ar întâmpla, şi toate semnele mari pe care le-a promis El pentru ultimele zile; ei nu pot să o facă!!
E-56 Now, the Jews united themselves against Jesus and—and against His Messiahship, and His Messiahic Message. We see the same thing now happening, just the same thing. Communism is uniting to destroy the church, and the only way that it… that is after the church has united itself too, in the Council of Churches, the World Council of Churches, to deny and to destroy the Message, the Word! They have turned down the Word, the churches have! They cannot accept It because It's against their denominational creed; no matter how many Pillars of Fire would hang in our… in the midst of the people, or how many people be… how many things would be foretold and happen, and all the great signs that He promised of the last day; they cannot do it.
E-57 De aceea, ei se unesc acum, şi păstorul vostru aici şi mulţi vă pot spune, care citesc, că ei sunt. .. au mişcarea ecumenică a lumii. Şi... aici este un slujitor Luteran. Că, dacă acolo vine o nenorocire, şi s-ar întâmpla în comunitatea aceasta aici; dacă noi nu suntem uniţi cu acea mişcare ecumenică, atunci biserica noastră nu mai poate fi o biserică, şi ei o pot folosi ca o magazie. Sau dacă unul dintre fraţi ar vizita pe cineva care trage să moară sau este rănit, şi încearcă să-i slujească ceva binecuvântare Spirituală, noi am putea fi împuşcaţi pentru aceasta; exact adevărat. Noi am putea primi zece ani în închisoarea federală pentru orice slujire, deoarece noi nu suntem membri ai acestei mişcări ecumenice. Nu vedeţi voi Semnul Fiarei? Vedeţi?
E-57 Therefore, they are uniting themselves now, and your pastor here and many can tell you, that's reading, that they are… have the ecumenical movement of the—the—the world. And the… there's a Lutheran minister over it. That, if there comes a disaster, would happen in this neighborhood here; if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom. Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt, and try to minister to him any Spiritual blessing, we could be shot for it; exactly right. We can be given ten years in the federal prison for ministering anything, because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast? See? See?
E-58 Acum, noi vedem acest timp al unirii venind. Vedeţi? Acum, priviţi! Şi atunci biserica s-a unit împotriva Mesajului; şi atunci când ea face aceasta, naţiunile se unesc în Comunism ca să distrugă iarăşi biserica; exact ceea ce a făcut în primul rând. Vedeţi? Aceasta se repetă din nou.
E-58 Now, we see this uniting time coming. See? Now, watch! And then the church has united itself against the Message; and then when it does that, the nations are uniting themselves in Communism to destroy the church again; just exactly what it did in the first place. See? It repeats itself right back again.
E-59 Israel a trebuit să respingă Mesajul mai întâi. Şi când ei au respins Mesajul, atunci armata, viaţa naţională s-au unit împreună (din alte naţiuni), şi a venit înăuntru şi a nimicit biserica. Şi astăzi, ei au respins Mesajul Domnului Isus, şi L-au respins. Şi acum, a sosit timpul unde Comunismul uneşte lumea împreună împotriva bisericii. Vedeţi, aceasta trebuie să fie aşa. Acum, este greu ca să spui asta.
E-59 Israel had to turn down the Message first. And when they turned down the Message, then the military, the national life united itself together (of other nations), and come in and destroyed the church. And today, they have turned down the Message of the Lord Jesus, and they've turned It down. And now, the time is come to where Communism is uniting the world together against the church. See, it has to be that way. Now, it's hard to say that.
E-60 Era greu pentru acei Iudei să creadă, ei ziceau, "Acum veniţi, fraţilor, noi vedem căci-căci Dumnezeul nostru-nostru este cu noi, şi astfel noi vom-noi vom merge în Templu. Şi acum noi ne vom ruga, şi-l lăsăm pe sfântul părinte Asa-şi-asa... Sfântul părinte Asa-şi-asa, să ne conducă în rugăciune. Închideţi poarta!" Şi Titus şi-a luat poziţia lui, şi a stat chiar acolo pentru un an sau mai mult. Vedeţi, chiar în gardă, şi i-a înfometat complet. Nu a putut să existe unul măcar dintre ei să poată să iasă afară din cetate; şi ei au murit, de foame. Şi când a intrat el acolo şi a dărâmat zidurile, sângele a ţâşnit şi a curs ca râurile acolo jos unde a măcelărit el tot ce a existat acolo.
E-60 It was hard for them Jews to believe, they said, "Now come, brethren, we see that—that our—our God is with us, and so we'll—we'll go into the Temple. And now we will pray, and let holy father So-and-so… Holy father So-and-so, lead in prayer. Close the gate!" And Titus took his stand, and stood right there for about a year or more. See, right on guard, and starved them right out. There couldn't be a one of them even get outside the city; and they died, starved. And when he went in there and tore the walls down, the blood burst out and run like rivers down there where he slaughtered everything was in there.
E-61 Acum, Îngerul Domnului a profeţit că, în urmă în Vechiul Testament, şi a spus că aşa se va întâmpla. Şi acei slujitori care erau clericii, care trebuiau să fie postaţi pe acesta, şi să spună poporului; în loc de asta, când Isus a stat între ei, ei nici măcar nu L-au cunoscut; şi au încercat să facă un-un-fel de-de picior de iepure, "Fă-ne o scamatorie, să o vedem cum-cum se face aceasta! Arată-ne un semn." Vedeţi? Şi El a zis, "Eu..." Păi, El a spus atât de multe lucruri, şi totuşi ei nu au putut să vadă aceasta. Vedeţi? Şi atunci când ei l-au refuzat pe El ca al lor... Mesajul din ziua aceea, ei au refuzat Mesajul din ziua aceea.
E-61 Now, the Angel of the Lord prophesied that, back in the Old Testament, and told that that would happen. And them ministers who was clergy, who was supposed to be posted on that and to tell the people that; instead of that, when Jesus stood among them, they didn't even know Him; and try to make a—a—some kind of a—a rabbit foot, "Do us a trick, let us see how—how it's done! Show us a sign." See? And He said, "I…" Why, He said so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected Him as their… the Message of that day, they rejected the Message of that day.
E-62 Ei au omis să vadă semnul din ziua aceea. Şi semnul proorociei din Biblie era făcut înaintea lor, iar ei au zis, "Hai să mergem înăuntru acum!" Ei erau oameni sfinţi. Ei erau oameni pe viaţa cărora nu v-aţi putea pune degetul. Ei nu puteau să fie aceea, şi apoi-şi apoi să fie un-un-un preot. Un preot ar fi omorât, el ar fi împroşcat cu pietre la moarte pentru orice lucru mărunt. Astfel el trebuia să trăiască o viaţă curată, viaţă sfântă. El nu putea să o facă, deoarece el era împroşcat cu pietre pentru aproape orice. Şi acum ei erau oameni mari, şi oameni sfinţi în ochii poporului, şi totuşi ei au mers înăuntru şi au zis, "Acum, noi vom... Noi avem pe Dumnezeu, Dumnezeul Care a fost cu noi prin toate epocile. Noi vom merge în Templul Lui Sfânt." Acela era Templul Sfânt al lui Dumnezeu! Dar, vedeţi voi, El era respins în Templul Lui Sfânt. Înţelegeţi? "Noi vom merge chiar sus la Casa Domnului. Acum voi toţi Evreii ştiţi că noi rasa aleasă, noi suntem, aici. Şi Dumnezeu este Dumnezeul nostru; Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi Iacob. El este cu noi. El ne va elibera pe noi de Filistenii aceia netăiaţi împrejur (aşa cum erau), Romanii şi Grecii aceia. El ne va elibera din asta. Haideţi să mergem la Casa Domnului!"
E-62 They failed to see the sign of that day. And the sign of the—the Bible's prophecy was made before them, and they said, "Let's go in now!" Them were holy men. They were men that you couldn't lay your finger on their life. They couldn't be that, and then—and then be a—a—a priest. A priest would be killed, he would be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it, because he was stoned for just anything. And now they were great men, and holy men in the sight of the people, and yet they went in and said, "Now, we will… We've got God, the God Who's been with us all through the ages. We will go into His Holy Temple." That was God's Holy Temple! But, you see, He had been turned down in His Holy Temple. See? "We'll go into the House of the Lord. Now all of you Hebrews know that we are the chosen race, we are, here. And God is our God; God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's with us. He will deliver us from them uncircumcised Philistines out there (as it was), them Romans and Greeks. He'll deliver us from that. Let's go into the House of the Lord!"
E-63 Aceea suna bine; dar ce au făcut ei? Ziditorul Casei era acolo, în forma unui tâmplar Galileean smerit, şi ei L-au refuzat; când Dumnezeu L-a adeverit a fi Mesagerul Lui pentru ceasul acela şi titlul, şi ei L-au refuzat. Aşa că toate rugăciunile, toată sinceritatea, toate jertfele lor nu au însemnat nimic pentru Dumnezeu. Ei au făcut-o! Şi Dumnezeu a lăsat ca această armată mare să se unească şi să distrugă aceasta.
E-63 That sound good; but what had they done? The Builder of the House was in there, in a form of a lowly Galilean carpenter, and they turned Him down; when God had vindicated Him of being His Messenger of the hour and of rank, and they turned It down. So all the praying, all the sincerity, all their sacrifices didn't mean nothing to God. They had done it! And God let this great army unite to destroy it.
E-64 Şi noi vedem astăzi, cum bisericile prin denominaţiuni şi aşa mai departe, refuză Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vor ca să le spuneţi despre aceste lucruri, şi ştiinţa poate să o dovedească prin fotografii şi toate celelalte, şi totuşi ei nu vor să aibă de a face cu Acesta. Astfel Comunismul se formează ca să distrugă, întocmai cum a făcut-o Titus, şi Biblia a spus că ei o vor face. Exact!
E-64 And we see today, as the churches through the denominations and so forth, turning down the Word of God. They don't want you tell them about these things, and science can prove it by pictures and everything else, and still they want nothing to do with It. So communism is forming to destroy it, just exactly like Titus did, and the Bible said they'd do it. Exactly!
E-65 Acum, vedeţi voi unde trăim noi? În timpul unirii. Când noi vedem aceste lucruri fiind unite, oh; păi, noi omitem să vedem acele lucruri! Voi puteţi-voi puteţi să vă uitaţi aici în Scriptură şi să vedeţi unde a promis El aceasta, şi ce face El. Acum, noi vedem aceasta împlinindu-se. Noi vedem în biserică ce a promis El că va face; noi vedem aceasta împlinindu-se. Noi vedem naţiunile unindu-se împreună. Noi vedem istmurile unindu-se împreună. Noi vedem bisericile unindu-se împreună. Acesta-i timpul unirilor. Acesta-i ceasul unirilor. Acesta este spiritul epocii, "Noi trebuie să ne unim." Fiecare lucru despre care vorbeşti trebuie să fie organizat; chiar şi guvernul va primi aceasta.
E-65 Now, you see where we're living? The uniting time. When we see these things being united, oh; why, we fail to see those things! You can—you can look in here in the Scripture and see where that He promised that, what He would do. Now, we see it coming to pass. We see in the church what He promised to do; we see it coming to pass. We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time. It's the hour of uniting. That's the spirit of the age, "We've got to unite." Everything you talk about has got to be organized; even the government won't receive it.
E-66 Voi ştiţi, ca cetăţean... eu pot ca cetăţean, ca cetăţean al Statelor Unite, totuşi eu-eu... dacă mi-aţi da un cec de cinci dolari şi eu nu aş „îndrăzni" să-mi pun numele pe acesta. Vedeţi? Vedeţi, eu nu aş putea să o fac. Vedeţi, acesta este un timp al unirii. Aceasta tot trebuie să treacă printr-un fel de unire, şi acea unire este tocmai lucrul care aduce Semnul Fiarei. Vedeţi? Acesta este un timp al unirii, şi lucrează înainte sus în acesta. Voi puteţi vedea asta cu ochii liberi, dacă te uiţi acolo. Este un timp al unirii, unde totul se uneşte împreună.
E-66 You know, as a citizen… I can't as a citizen, as a citizen of the United States, yet I—I… you'd give me a check for five dollars and I'd be "daresn't" to put my name on it. See? See, I couldn't do it. See, it's a uniting time. It all has to go through some union of some sort, and that union is the very thing that brings the mark of the beast. See? It's a uniting time, and it's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes, if you'd look at it. It's a uniting time, where everything is uniting together.
E-67 Iudeul-Iudeii s-au unit împotriva lui Isus, ca a lor-Mesia lor. De aceea, noi vedem ce s-a întâmplat. Noi vedem acelaşi lucru acum, Comunismul unindu-se să distrugă biserica, după ce biserica s-a unit în Consiliul Mondial Bisericesc şi încearcă să distrugă Mesajul, Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au încercat să scape de Acesta. Singurul lucru pe care-l pot face ei este să-şi facă lor un consiliu, din cauză că sunt separaţi; un grup micuţ aici, Metodiştii, şi Baptiştii, şi Luteranii, şi Presbiterienii, Biserica lui Cristos, şi tot aşa mai departe. Ei nu pot să facă nimic, deoarece aceasta va fi împotriva acesteia, aceasta va fi împotriva celeilalte, doctrinele lor sunt tot atât de diferite ca răsăritul de apus. Vedeţi, ei nu o pot face. Dar odată împreună, sub un cap mare, ei o au. Ei o au atunci.
E-67 The Jew—Jews united themselves against Jesus, as their—as their Messiah. Therefore, we see what happened. We see the same thing now, communism uniting to destroy the church, after the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the Message, the Word of God. They tried to get rid of It. The only thing they can do is to draw themselves a council, because that they are separated; a little group here, the Methodists, and Baptists, and Lutherans, and Presbyterians, church of Christ, and so forth like that. They can't do nothing, 'cause this one will be against this one, this one be against the other one, their doctrine is just as much difference as the east is from the west. See, they can't do it. But once together, under one big head, they got it. They got it then.
E-68 Aceasta-i unde Catolicii sunt în aşa o unitate, Romano Catolicii, desigur că ei sunt într-o unitate, ei sunt... majoritatea sunt Romano Catolici; Grecii şi alţi Catolici sunt-nu sunt atât de mulţi ca Romano Catolicii. Acum ei se unesc împreună, şi acesta-i motivul că ei stau împreună. Indiferent de ceea ce are loc, că papa este capul la totul. Vedeţi? Şi nu contează ce spune altcineva, "El este infailibilul; el este-el este-el este înlocuitorul lui Dumnezeu, asta-i tot; el este imediat după Dumnezeu; el are autoritate asupra iadului, Cerului, şi purgatoriului." Vedeţi? Astfel nu există nici un lucru care poate fi făcut în acel caz; orice spune el, aşa trebuie să meargă.
E-68 That's where the Catholics are so in unity, the Roman Catholic, course they're in a unity, they're… the majority is the Roman Catholic; the Greek and other Catholics are—are not as much as the Roman Catholic. Now they unite together, and that's the reason they stand together. No matter what takes place, that pope is the head of everything. See? And no matter what anybody else says, "He's the infallible; he's—he's—he's a vicar of God, that's all; he's next to God; he has the jurisdiction over hell, Heaven, and purgatory." See? So there isn't a thing that can be done in that case; whatever he says, that's what has to go.
E-69 Acum, Protestanţii îşi fac lor un cap întocmai ca acela; exact aşa. Biblia a spus "Acolo i s-a făcut un chip fiarei." Ce este un chip? Este ceva ca acesta, făcut ca acesta. Acolo este, acelaşi lucru. Ce este aceasta? Prin a se uni împreună, şi acesta este spiritul epocii, este unirea.
E-69 Now, the Protestants is making themselves a head just like that. And don't… The Bible said "There was a image made unto the beast." What is a image? It's something like it, made like it. There it is, the same thing. What is it? By uniting themselves together, and this is the spirit of the age, is uniting.
E-70 Unindu-se împreună acum, încercând să distrugă Mesajul. Cum L-au distrus ei? Cum ar putea ei să distrugă Cuvântul lui Dumnezeu? Ei pot să-l facă fără efect, neefectiv, prin a lua tradiţiile aşa cum au făcut acolo în urmă la început, şi făcând Cuvântul lui Dumnezeu fără efect. Vedeţi, ei au, "Ah, aceea... într-adevăr, după toate astea, ..." Voi vedeţi unde această femeie infidelă care încearcă să... ea... Eu am uitat care este acum numele ei; dacă aş putea măcar să mi-l amintesc. Ea... Eu încerc să mă gândesc la atât de multe.
E-70 Uniting together now, trying to destroy the Message. How did they destroy It? How could they destroy the Word of God? They can make It of none effect, noneffective, by taking traditions as they did back there in the beginning, and making the Word of God of no effect. See, they've, "Ah, that… Really, after all,…" You see where this infidel woman that's trying to… she… I forget what her name is now; if I could just call it. She… I'm trying to think of so many.
E-71 Eu mă gândeam zilele trecute la Miss Naţiuni; eu aş fi dorit să fim avut încă una ca aceea să se ridice. Ea era aceea care s-a dus în baruri şi a distrus whiskey-ul, şi a aruncat afară reclamele şi toate acestea. De ce nu se ridică astăzi vreo femeie în felul acesta, şi să meargă afară aici şi să rupă câteva din fotografiile acestea goale cu femeile astea din propria ei rasă, şi lucruri ca acestea? Vedeţi, nu o mai au pe aceasta.
E-71 I thinking of this Miss Nations the other day; I wish we had another one like that to rise up. She was the one that went in the barrooms and tore out the whiskey, and throwed out the signs and everything like that. Why don't some woman rise up today like that, and go out here and tear some of these naked pictures down of these women of her own race, and things like that? That, they don't have it no more.
E-72 Acum cât pentru această femeie, o infidelă, care a zis căci¬căci "Biblia este neconstituţională, ca să fie citită în şcolile publice," şi lucruri ca acestea.
E-72 Now, but this woman, an infidel, who said that—that "the Bible's unconstitutional, to read it in public schools," and things like that.
E-73 Acum ei de asemenea... Aţi observat iarăşi, ei încearcă să spună acum, şi mari studioşi ai Scripturii, au zic că, "multe din prorociile care au fost prorocite în Biblie au fost absolut greşite, şi niciodată nu s-au împlinit." Şi voi aţi auzit despre aceea şi aţi citit. Şi ei au încercat să spună de toate; vedeţi voi, ei încearcă să distrugă efectul Cuvântului. Dacă ei pot doar să distrugă şi să-L înlocuiască cu un crez sau ceva ce are omul, aceasta pare în ochii lor să fie mai bun decât Cuvântul, apoi ei Îi distrug cu a lor-cu tradiţia lor. Şi aşa încearcă ei să distrugă Cuvântul lui Dumnezeu, şi aceasta prin politica denominaţională.
E-73 Now they've also… Have you noticed again, they're trying to say now, and great studiers of the Scripture, said that "much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong, and never did come to pass." And you've heard of that and read it. And they were trying to say everything; you see, they're trying to destroy the effect of that Word. If they can only destroy and substitute for It a creed or something that men has, that seems in their eyes to be better than the Word, then they destroy It with their—with their tradition. And that's how they're trying to destroy the Word of God, is by denominational politics.
E-74 Acum, fiecare biserică îşi are politica ei proprie. Biserica lui Cristos o are a ei, biserica Creştină o are pe a ei, şi Baptiştii, şi Metodiştii, şi Presbiterienii; ei toţi au politica lor diferită. Acum, ei se depărtează de la aceasta deoarece ei sunt separaţi. Vedeţi, aceasta nu se putea face înainte, ei trebuie să o facă acum. Vedeţi, acesta este timpul unirii, şi acum ei pun totul împreună şi fac statistici să vadă la ce rezultate ajung. Doamne, asta-i a coace o pâine din carne de cal, şi gunoi din cană, şi câte altele au ei împreună; şi o îngrămădesc împreună, şi aruncă ceva cartofi putrezi şi alte lucruri împreună, şi vedeţi la ce rezultat ajungeţi. Desigur că eu nu vreau ceva din aceasta. Nu, Domnule! În aşa fel o fac ei. Vedeţi, ei iau oameni care cred că Isus era un mit, o biserică care crede că Isus era un mit; celălalt, unii cred că El era un profet.
E-74 Now, each church has its own politics. The church of Christ has its, the Christian church has its, and the Baptists, and Methodists, and Presbyterian; they all have their different politics. Now, they're getting away from that because they're separated. See, it couldn't have done it before, they got to do it now. See, this is the uniting time, and now they're all putting it together and pooling it up and see what they come out with. My, it's like baking a loaf of bread out of horse meat, and garbage out of the can, and whatever more they had together; and wad it together, and throw some rotten potatoes and things together, and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir! That's the way they're doing. See, they're taking people who believe that Jesus was a myth, a church that believes that Jesus was a myth; the other, some believes He was a Prophet.
E-75 Unul zice, "Zilele miracolelor au trecut."
E-75 One says, "The days of miracles is past."
E-76 Celălalt a zis, "Ar putea să existe un astfel de lucru."
E-76 The other said, "There might be such a thing."
E-77 Şi toate acestea împreună; şi Biblia a spus, "Cum pot doi să umble împreună fără ca să fie de acord?" Vedeţi? Acum, acesta este felul de unitate pe care îl au ei. Şi să aibă un fel de mare părinte sfânt ca să-l pună deasupra acesteia, şi acolo aveţi o imagine a Fiarei, doar exact ceea ce a spus Biblia. Acum ei au un lucrător Luteran, la capul acesteia. Păi, noi vedem că acesta¬i timpul unirii. Acelaşi lucru acum, Comunismul şi toate se unesc laolaltă; în lume, şi în biserică şi aşa mai departe, unindu-se împreună.
E-77 And all this together; and the Bible said, "How can two walk together except they be agreed?" See? Now, that's the kind of a unity they got. And to have some great holy father to put above it, and there you got a image to the beast, just exactly what the Bible says. Now they got a Lutheran minister, the head of it. Well, we see it's uniting time. Same thing now, Communism and all uniting together; in the world, and in the church and so forth, uniting together.
E-78 Priviţi natura. Oh, Doamne! Natura, dacă aţi privi doar natura, aceasta face acelaşi lucru. Natura este calendarul de semne al lui Dumnezeu. Aţi ştiut voi asta? Isus le-a spus să privească natura. Marea va vuii (vedeţi?), şi vor fi diferite lucruri, şi pe alocurea cutremure, dispută naţională, semne în ceruri, semne pe pămînt, vor exista semne pretutindeni despre acest timp al venirii.
E-78 Watch nature. Oh, my! Nature, if you'll just watch nature, it does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Did you know that? Jesus told them to watch nature. The sea would be roaring, see, and there'd be different things, and earthquakes in divers places, national strife, signs in the heaven, signs on the earth, everywhere there'd be signs of these coming time.
E-79 Priviţi norii. Înainte ca norii să poată aduce o furtună de ploaie, voi ştiţi cum se face aceasta? Câţiva nori mici se adună împreună, şi formează un nor mare. Păi, acesta are o mică grămăjoară de vânt care îl suflă, celălalt are o mică grămăjoară de vânt care îl suflă, şi ele toate suflă împreună, şi atunci ei au un uragan. Vedeţi? Ei se unesc înainte să poată avea o furtună; ei trebuie să se unească.
E-79 Watch the clouds. Before the clouds can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together, make one big cloud. Well, this one's got a little bunch of wind blowing it, this other one's got a little bunch of wind blowing it, and they all blow together, and then they got a hurricane. See? They unite before they can have the storm; they have to.
E-80 Priviţi raţele şi gâştele ele se unesc împreună înainte ca să-şi părăsească ţara lor. Vedeţi? Ele se unesc împreună. Voi le puteţi vedea pe ele zburând de la acest lac la acel lac, de aici acolo, toate adunând-se împreună. Ele se unesc, pregătindu-se să fie gata pentru decolarea lor. Vedeţi, aceasta este doar... aceasta este natura, şi Dumnezeu a creat natura, şi natura lucrează după planul lui Dumnezeu. Aceasta este o lege nescrisă a lui Dumnezeu, că natura lucrează în acord cu legea Lui.
E-80 Watch ducks and geese unite themselves together before they leave their country. See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together. They're uniting, getting ready for their take off. See, it's just… that's nature, and God created nature, and nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God, that nature works according to His law.
E-81 Întocmai cum s-ar vorbi la un serviciu funerar; despre seva care se duce jos în mormânt, dedesubt la rădăcina pomului, să stea acolo până la înviere în primăvară. Aceasta este o lege a lui Dumnezeu. Nu există nici o inteligenţă care să poată face ca seva aceea să meargă acolo jos; voi nu aţi putea nici să o scurgeţi, şi nici nu aţi putea să o smulgeţi afară. Nu există nici o cale să se facă mai bine decât o face Dumnezeu. Dumnezeu are calea perfectă. Astfel când frunza cade jos, atunci El trimite seva jos în mormânt şi o ascunde. Aşa cum a zis Iov, "Ascunde-mă în mormânt până când va trece mânia Ta." Vedeţi? Aceasta merge acolo jos deoarece aceasta este o lege a naturii, înainte de îngheţ. Uitaţi-vă la frunze cum încep să cadă acum. De ce? Aceasta este o lege a naturii.
E-81 Just like speaking at a funeral service; of the sap that goes down into the grave, in the bottom of the tree root, to lay there until the resurrection in the spring. It's a law of God. There's no intelligence can make that sap go down there; you couldn't drain it out, you couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it. God's got the perfect way. So when the leaf drops off, then He sends the sap down into the grave and hides it. As Job said, "Hide me in the grave until Thy wrath be past." See? It goes down there because it's a law of nature, before frost. Look at the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature.
E-82 Raţele se vor aduna împreună, fiecare dintre ele, şi se regrupează în jurul unui conducător. Acolo ele vor şti cumva, eu nu ştiu cum o fac ele, dar ele ştiu că acel răţoi anumit este un conducător. Şi micuţul acela, ele toate se adună laolaltă şi se regrupează chiar în jurul lui, şi se ridică sus în aer. Şi el va... niciodată nu a părăsit balta aceea acum, dar el va merge tot aşa drept la Louisiana sau Texas cât poate să meargă, la câmpul de orez. Vedeţi, înainte ca ele să-şi ia zborul, să-şi părăsească casa lor unde au fost ele născute în anul acela, ele se unesc împreună. Amin! Aceasta este; grupând-se în jurul conducătorului lor.
E-82 Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that that certain little drake is a leader. And that little fellow, they all get together and rally right around him, and rise right up in the air. And he'll… never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go, to the rice field. See, before they take to their flight, to leave their home where they been born that year, they unite together. Amen! There you are; rallying around their leader.
E-83 Necazul în seara asta este cu omul, că el nu-şi cunoaşte conducătorul lui. Da, domnule. Ei se vor regrupa în jurul unei denominaţiuni, ei se vor regrupa în jurul unui episcop sau a unui om, dar ei nu se vor regrupa în jurul Conducătorului (Duhul Sfânt şi Cuvântul). Vedeţi? Ei zic, "Oh, păi, mi-e teamă că o să devin puţin fanatic; mi-e teamă că voi porni cu piciorul greşit." Ohhhh, acolo sunteţi! Ce ar fi dacă răţuşca ar zice, "Mie nu-mi place felul în care îşi ţine el penele. Eu nu cred că îl voi urma pe el." El o să moară îngheţat. Tu vei fi prins acolo sus, dacă nu o iei cu-cu zborul aşa cum merge acesta. Acesta se uneşte pe sine laolaltă, şi asta o face natura.
E-83 The trouble of it is, with man, he don't know his leader. Yes, sir. They'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the Leader, the Holy Spirit and the Word. See? They say, "Oh, well, I'm afraid I'll get a little fanatically; I'm afraid I'll get off on the wrong foot." Ohhhh, there you are! What if the little duck said, "I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him." He'll freeze to death. You'll be caught up there, if you don't take with the—with the flight as it goes. It unites itself together, and nature does that.
E-84 Gâştele se adună împreună, se regrupează în jurul conducătorului lor; ele fac acelaşi lucru.
E-84 Geese unites themselves together, rallies themselves around their leader; they do the same thing.
E-85 Aţi observat vreodată albinele roind? Albinele se vor uni laolaltă, înainte ca ele să roiască, tocmai în jurul reginei lor. Asta-i adevărat. Şi unde merge ea, acolo merg şi ele. Da! Ce fac ele? Ele se unesc înainte să roiască. Exact; fiecare natură!
E-85 Did you ever notice bees swarming? Bees will unite themselves together, before they swarm, right around their queen. That's right. And where she goes, away they go too. Yes! What do they do? They unite before the swarm. Exactly; every nature!
E-86 Peştii se unesc împreună înainte de migraţia de primăvară. Afară în ocean, îi puteţi găsi pe ei; acei mari... pe care noi îi numim cocoşaţi, un somon. Când vin ei acolo sus, înainte ca acea migraţie să vină înăuntru, îi vezi cu zecile de mii, afară în marea aceea, venind roata şi roata; apa este sărată, dar ei sunt de fapt peşti de apă dulce. Şi iată-i venind în sus pe apa dulce, să meargă sus pentru sezonul de depunere a icrelor. Ei merg sus acolo şi depun icrele, cam tot la patru ani, şi mor îndată ce au depus icrele. Şi ei ştiu că se duc acolo să moară, şi nu aţi putea să-i opriţi pentru nimic. Ei vor sări scările peştelui şi toate celelalte, ajungând acolo sus, ştiind că se duc la moarte. Dar legea naturii îi face pe ei, ştiind că ei se duc acolo sus şi depun icrele la bătrâneţe, şi mor. Şi apar cei tineri, şi ceva îi uneşte împreună atunci, şi se duc afară în ocean. Aceasta este unirea! Aceasta este o lege. Voi nu puteţi încălca legea lui Dumnezeu.
E-86 Fish unites themselves together before the spring run. Out in the ocean, you can find them; them big… what we call "humpys," the salmon. When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands, out in that sea, coming around and around; salt water, but they're actually freshwater fish. And here they come right up that fresh water, to go up for spawning season. They go up there and spawn, about every four years, and die as soon as they spawn. And they know they're going there to die, and you couldn't stop them with nothing. They'll jump fish ladders and everything else, getting up there, knowing they're going to their death. But the law of nature makes them, knowing that they go up there and spawn in the hole, and die. And the young ones come off, and something unites them together then, and out into the ocean they go. It's uniting! It's a law. You just can't beat God's law.
E-87 Naţiunile se-se destramă, pentru timpul pe care-l vedem noi acum că-că ei trebuie să facă aceasta.Noi suntem într-un proces de conturbare naţională. Noi vedem că naţiunile îşi întrerup relaţiile. An după an, noi găsim această naţiune fiind înghiţită în Comunism, astalaltă fiind înghiţită în Comunism. Şi chiar aici în propria noastră naţiune, este subminată cu Comunism, şi acesta o va prelua! Vedeţi, o va face, este imposibil de a fi oprit. De ce? Pentru acelaşi motiv că voi nu l-aţi fi putut opri pe Titus. Poporul a respins pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Da, domnule, aşa că ei o să o facă, şi noi vedem aceasta tocmai în desfăşurare.
E-87 Nations are—are breaking, for the time now that we see that—that they're supposed to do this. We're in the process of national disturb. We see the nations are breaking relationship. Year by year, we find this nation being swallowed up in communism; this one being swallowed up in communism. And right here in our own nation, it's honeycombed with communism, and it will take over! See, it'll do it, no way of stopping it. Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people has rejected God and His Word. Yes, sir, so they're going to do it, and we see it right in process.
E-88 Eu de obicei voi lua două ore; eu deja am treizeci de minute, chiar acum. Vedeţi? Dar ca să cuprindem toate acestea, eu presez numai. Voi studiaţi aceasta când ajungeţi acasă.
E-88 I usually will take couple of hours; I've already been about thirty minutes, right now. See? But to get all this in, I'm just pushing. You study it when you get home.
E-89 Observaţi, ei se unesc chiar acum. Voi ziceţi, "Frate Branham, este adevărat aceasta?" Ei vin la Bătălia de la Armaghedon; este exact ceea ce vor face ei. Vedeţi? Şi ei se unesc pentru aceasta chiar acum. De aceea avem noi O.N.U. şi tot ce avem. Lumea Apuseană se uneşte împotriva Lumii Răsăritene, Comunism şi aşa mai departe, toate se unesc împreună. Bisericile se unesc împreună. Se pare că toate lucrurile se unesc. Unindu¬se, unindu-se împreună, noi vedem aceasta.
E-89 Notice, they're right now uniting. You say, "Brother Branham, is that true?" They're coming to the Battle of Armageddon; exactly what they will do. See? And they're uniting for that right now. That's why we got the U.N. and everything we have. The Western World's uniting against the Eastern World, communism and so forth, it's all uniting together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting. Uniting, uniting themselves together, we see that.
E-90 De asemenea, în timp ce au loc toate aceste uniri ale naţiunii, aceste semne, semne naţionale, noi vedem aici în lume, cutremure în locuri diverse, lucruri diferite unindu-se; aducând lumea laolaltă, aducând pe oameni împreună, toate bisericile împreună, şi toate aceste lucruri. Şi în timp ce au loc toate aceste uniri, există o altă unire care are loc. Amin! Aceasta este ceea ce vreau să vă indic vouă acum.
E-90 Also, while all this uniting of the nation, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in divers places, different things uniting; bringing the world together, bringing the people together, all the churches together, all these things. And while all this uniting's being going on, there is another uniting going on. Amen! That's what I want to point to you now.
E-91 Dumnezeu îşi uneşte Mireasa Lui. Ea vine împreună de la răsărit şi de la apus, de la nord şi sud. Există un timp al unirii, şi acesta este chiar acum. Pentru ce se uneşte Ea? Pentru Răpire! Amin! Dumnezeu o pregăteşte pe Ea să fie gata. Da domnule, unirea! Cu ce se uneşte Ea? Cu Cuvântul! "Căci toate cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată." Ea se uneşte pe Ea însăşi cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL indiferent de ce zice vreo denominaţiune sau oricare altul. Ea se uneşte pe Ea însăşi. Ea se pregăteşte. De ce? Ea este Mireasa. Asta-i adevărat. Şi ea s-a unit pe Ea însăşi cu Mirele Ei (vedeţi?), şi Mirele este Cuvântul. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi."
E-91 God is uniting His Bride. She is coming together, from the East and the West, and the North and South. There is a uniting time, and that's on right now. What is She uniting for? The Rapture. Amen! God's getting Her ready. Yes sir, uniting! What is She uniting with? With the Word! "For all heavens and earth will pass away, but My Word shall never pass away." She's uniting Herself with THUS SAITH THE LORD regardless of what any denomination or anybody else says. She's uniting Herself. She's getting ready. Why? She is a Bride. That's right. And She's united Herself with Her Bridegroom, see, and the Bridegroom is the Word. "In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us."
E-92 Şi Biserica şi Mireasa şi Cuvântul devin într-atât una, până când tocmai Cuvântul Însuşi lucrează lucrarea Mirelui. Amin! Vedeţi voi aceasta? O unire! Nu mai este mai mult, "Aderă la biserică"; nimic din aceasta, ci fugiţi de toate lucrurile şi legaţi¬vă de Isus Cristos. Vedeţi? Acesta este timpul unirii. Dumnezeu, unindu-şi Mireasa Lui împreună, aducând-o pe Ea înapoi; exact. Unind Cuvintele promisiunii Lui.
E-92 And the Church and the Bride and the Word is becoming so one, until the very Word Itself is working out the work of the Bridegroom. Amen! You see it? A uniting! Not no more, "Join the church"; not more of this, but flee from everything and tied to Jesus Christ. See? It's the uniting time. God, uniting His Bride together, bringing It back; just exactly. Uniting the Words of His promise.
E-93 2 Tesaloniceni, capitolul al 2-lea; Acesta spune, acest capitol al 5-lea spune: Sfinţii care dorm în pulberea pământului se vor trezi. Şi atunci noi ne vom uni cu ei (cei vii, cu cei ce erau morţi), ne vom uni înainte chiar să ajungem acolo sus, căci Mireasa va fi completă când ajunge Ea acolo. Cei ce erau în viaţă, care s¬au unit cu Cuvântul, şi cei care sunt duşi deja au făcut aceasta; şi toată Aceasta vine împreună, făcând o mare uniune de unire înainte să meargă acolo sus. Amin!
E-93 Second Thessalonians, 2nd chapter; It says, this 5th chapter says, "The saints that are asleep in the dust of the earth will waken. And then we will unite with them (the living ones, with the ones that's been dead), will unite before we even get up There," 'cause the Bride will be complete when She gets There. The ones that's living, that's uniting themself with the Word, and those that are gone already did that; and It all comes together, make one great union of the uniting before going up There. Amen!
E-94 Comunismul trebuie să se ridice, şi toate astealalte lucruri trebuie să se ridice, şi biserica trebuie să se unească pe ea însăşi acolo afară pentru... acolo afară în naţiuni pentru Consiliul Mondial al Bisericilor; şi Mireasa trebuie să se unească pe Sine sub Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca să facă aceasta, Dumnezeu a trimis jos un semn Ceresc şi lucruri, care dovedesc Bisericii, că există o Naţiune. Amin.
E-94 Communism has to rise, these other things has to rise, and the church has to unite itself out yonder for the… in the nations out there for the World Council of Churches; and the Bride has to unite Itself under the Word of God. In order to do that, God has sent down a Heavenly sign and things, that prove to the Church, that there is a Nation. Amen.
E-95 Dumnezeu; timpul unirii! Da, domnule. Oh, Doamne! Acum, ţineţi minte acum, există o unire a Cuvântului (unindu-se iarăşi înapoi), aducând înapoi "Credinţa care a fost dată odată sfinţilor." Aducând înapoi! Că-aceasta putea să fie făcut numai în această zi. Singurul timp în care putea fi făcut este chiar acum. Acesta niciodată nu a fost atacat altundeva; ei s-au dus într-o desfăşurare denominaţională. Dar acum, aceasta nu aparţine la nici o desfăşurare denominaţională, deoarece acesta este timpul pentru unire a oamenilor şi a femeilor din fiecare rasă, fiecare culoare, fiecare crez, totul sub Cristos prin Botezul cu Duhul Sfânt şi înapoi la Cuvânt.
E-95 God; uniting time! Yes, sir. Oh, my! Now, remember now, there is a uniting of the Word (uniting back again), bringing back "the Faith that was once delivered to the saints." Bringing back! That—this could only be done in this day. The only time it could be done is right now. It never was attacked anywhere else; they went off on denominational sprees. But now, it don't belong to no denominational spree, because it's time for the uniting of men and women of every race, every color, every creed, everything under Christ by the Baptism of the Holy Spirit and back to the Word.
E-96 Timpul unirii pentru Biserică! Oh, Doamne, Unind fiecare Cuvânt care a fost împrăştiat peste tot de către aceste organizaţii: încă de la Niceea, Roma, când au organizat ei prima biserică, şi ei l-au organizat pe Luter, ei l-au organizat pe Wesley, ei au organizat toate celelalte biserici. Şi făcând aşa, ei au trebuit să adopte un crez, şi atunci când Dumnezeu a trimis altceva, ei nu au putut să primească Aceasta. De aceea, aceasta nu era posibil până acum. Şi Dumnezeu a promis, în zilele din urmă, că "Credinţa părinţilor va fi restabilită iarăşi înapoi la Mireasă," că aceasta va fi în felul acesta, şi aceasta nu poate fi un alt timp decât în acest timp. Priviţi ce semn din Cer, ca un Stâlp de Foc suspendat printre noi, şi cu semne şi minuni de la Domnul Isus Cristos. Şi în timp ce El ne vorbeşte nouă, Acesta niciodată nu dă greş ca să fie perfect pe punct. Amin! Atunci noi vedem unde stăm. Timpul unirii!
E-96 Uniting time for the Church! Oh, my! Uniting every Word that's been scattered all abroad by these organizations: ever since at Nicaea, Rome, when they organized the first church, and they've organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of the churches. And doing that, they had to adopt a creed, and then when God sent something else, they could not receive It. Therefore, it was not possible until now. And God promised, in the last days, that "the Faith of the fathers would be restored back to the Bride again," that it would be this way, and it couldn't be no other time but this time. Look what a sign from Heaven, as a Pillar of Fire hanging among us, and with signs and wonders of the Lord Jesus Christ. And while He speaks to us, It never fails to be perfectly on the dot. Amen! Then we see where we're standing. Uniting time!
E-97 Noi vedem naţiuni unindu-se, noi vedem lumea unindu-se, noi vedem Comunismul unindu-se, noi vedem bisericile unindu¬se; şi vedem pe Dumnezeu unindu-se pe Sine cu Mireasa Lui, până El şi Biserica sunt acelaşi lucru (ca familia, împreună). Corect! Unindu-se împreună; Dumnezeu unindu-se! De ce? Niciodată înainte, din epoca bisericii timpurii, a fost vreodată Stâlpul de Foc printre oameni. Niciodată înainte, de la epoca bisericii timpurii, nu au văzut ei vreodată lucrurile pe care le vedem noi astăzi. Şi aceasta era posibil numai când Dumnezeu a trimis cele Şapte Peceţi şi ne-a dat nouă un semn prin Acesta, şi a trimis jos şapte Îngeri din Cer; şi a venit să aducă înapoi acel Cuvânt împrăştiat în acele denominaţiuni, şi să-l lege iarăşi înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să aducă jos Duhul Lui Sfânt.
E-97 We see nations uniting, we see the world uniting, we see communism uniting, we see the churches uniting; and we see God uniting Hisself with His Bride, until He and the Church is the same thing; like the family, together. Right! Uniting themselves together; God uniting! Why? Never before, since the early church age, was the Pillar of Fire ever among the people. Never before, since the early church age, did they ever see the things that we are seeing today. And this was only made possible when God sent the Seven Seals and give us a sign by It, and sent seven Angels down out of Heaven; and come to bring back that scattered Word in them denominations, and tie it back into the Word of God again, to bring down His Holy Spirit.
E-98 Isus a zis, "Dacă rămâneţi în Mine şi Cuvântul Meu în voi, atunci cereţi ce vreţi, şi vi se va face." Unind Mireasa înapoi cu Cuvântul, care este Dumnezeu. Biserica şi Cuvântul, nu Biserica şi crezul, Biserica şi Cuvântul; Mireasa şi Cuvântul uniţi împreună. Oh, Doamne! Ce o... Ce să se restabilească înapoi? Credinţa părinţilor penticostali originali (vedeţi?) care a fost împrăştiată de grupul lui Luter. Nu Luter însuşi; nu Luter, nu Wesley, nu acei mari fondatori. Ci după plecarea lor, era o biserică care s-a ridicat, şi ei... ce au făcut ei cu aceea atunci, ei au făcut o organizaţie din aceasta. Ei au acceptat crezuri şi aşa mai departe, şi s-au îndepărtat. Şi uitaţi-vă la ei astăzi, acum ei au venit în Consiliul Mondial al Bisericilor.
E-98 Jesus said, "If ye abide in Me and My Word in you, then ask what you will, it shall be done unto you." Uniting the Bride back with the Word, which is God. The Church and the Word, not Church and the creed, Church and the Word; the Bride and the Word united together. Oh, my! What a… Restore back what? The Faith of the original pentecostal fathers, see, that had been scattered by Luther's group. Not Luther himself; not Luther, not Wesley, not those great founders. But after their going away, there was a church raised up, and they… what they did with that then, they made a organization out of it. They accepted creeds and so forth, and away they went. And look at them today, now they've come into that World Council of Churches.
E-99 Acum, voi vedeţi; dar în zilele din urmă, vedeţi voi, noi vedem întîrnplîndu-se lucruri acum care nu s-au întîmplat niciodată înainte. Vedeţi, acesta este semnul lui Dumnezeu, şi toată această unire este semnul timpului. Acum, noi vrem să ne uităm la aceea cu grijă şi să fim cu adevărat siguri că înţelegem. Lăsînd... ei părăsesc adevăratul Cuvînt pentru denominaţiuni; ca să accepte un crez şi opinii ale diferiţilor oameni în loc să ia Cuvântul.
E-99 Now, you see; but in the last days, you see, we see things happening now that has never happened before. See, it's God's sign, and all this uniting is the time sign. Now, we want to look at that carefully and be real sure that we get it. Leaving the… they leave the true Word for denominations; to accept creed and opinions of different men instead of taking the Word.
E-100 Apocalipsa 10 a spus, "Mesajul îngerului al şaptelea." Acum ţineţi minte, aceea este exact la cele Şapte Trâmbiţe, şi acolo erau şapte îngeri suflând Şapte Trâmbiţe. Aceasta este la ce urmează să ajungem noi. Dar ţineţi minte că acolo, Acesta a spus foarte specific, "A îngerului...," nu Trâmbiţa celui de al şaptelea înger, ci "Mesajul celui de al şaptelea înger." Vedeţi, nu îngerul Trâmbiţei ci îngerul Mesajului! Vedeţi, îngerul a sunat doar dintr-o trâmbiţă, acel înger al şaptelea. Îngerul Trâmbiţei era acesta, care era în zilele Mesajului îngerului al şaptelea; vedeţi, când Mesajul lui este terminat. Vedeţi, acela era Mesajul epocii bisericii. Şi acest timp, atunci el ar... Mesajul, nu Trâmbiţa, şi "taina lui Dumnezeu (care este scrisă în Cuvânt) se va termina."
E-100 Revelation 10 said, "The seventh angel's Message." Now remember, that's right at the Seven Trumpets, and there's seven angels blowing Seven Trumpets. That's what we're coming to next. But remember there, very specifically It said, "The angel's…," not the seventh angel's Trumpet, but the "seventh angel's Message." See, not the Trumpet angel, the Message angel! See, the angel only sounded the trumpet, that seventh angel. The Trumpet angel was this, that in the days of the Message of the seventh angel; see, when his Message is finished. See, that's the church age Message. And this time, then he would… the Message, not the Trumpet, and "the mystery of God (that's written in the Word) should be finished."
E-101 Acum priviţi în ce zi trăim noi! Uitaţi-vă la acele Peceţi, cum a tras acel Cuvânt răsfirat al lui Dumnezeu, pe care Luter şi toţi ceilalţi, acei mari reformatori care au mers înainte; a venit drept înapoi şi a arătat aceasta în Biblie, unde ar fi ei; fiecare om drept la locul lui, ce va face el şi ce i se va întâmpla bisericii; ce va face el, şi ce i se va întâmpla bisericii; el a lăsat afară toate aceste lucruri. Şi atunci, în zilele din urmă, când noi nu am ştiut nimic despre aceasta, ne-a spus nouă dinainte despre un anumit lucru întâmplându-se; şi chiar ziarele şi alte lucruri au preluat aceasta, şi vine chiar jos şi o descoperă şi leagă tainele împreună. Amin! Frate, aceasta este sublim pentru mine! Aceasta, pentru mine, aliniază Cuvântul. Mie nu-mi pasă ce-ce... sau mie îmi pasă ce au spus oamenii-ce gândesc, asta-i adevărat, dar pentru mine acesta este Adevărul din Biblie.
E-101 Now look what a day we're living in! Look at those Seals, how that drawed that scattered Word of God, what Luther and all the rest of them, that them great reformers that went forth; come right back and showed it in the Bible, where they'd be; every man right to his spot, what he would do and what would happen to the church; what would he do, and what would happen to the church; all these things he left off. And then, in the last day, when we knowed nothing about it, foretold us of a certain thing happening; and even the newspapers and things picked it up, and comes right down and reveals it and ties the mysteries together. Amen! Brother, that's sublime to me! That, to me, lines the Word up. I don't care what—what… or I do care what people said—thinks, that's right, but to me it's the Truth of the Bible.
E-102 Ca şi magii, coborând din Babilon, ei au strigat, "Unde este El, născut Regele Iudeilor? El este pe pământ, chiar acum. Noi trebuie să-L găsim." Asta-i adevărat. Şi eu cred că El este atât de aproape să vină încât pot să spun, "Iată, Mirele vine! Eu aud strigătul de la miezul nopţii!" Aleluia! Noi suntem chiar la timpul sfârşitului. Oh, Doamne, ceasul în care trăim noi. Observaţi... Vedeţi?
E-102 Like the wise men, coming down from Babylon, they screamed, "Where is He, born King of the Jews? He's on earth, right now. We've got to find Him." That's right. And I believe He's so close to coming that I can say, "Behold, the Bridegroom cometh! I hear the midnight cry!" Hallelujah! We're right at the time of the end. Oh, my, the hour we're living in. Notice… See?
E-103 Ce zi! Ce timp în care trăim noi, această măreaţă taină a lui Dumnezeu fiind terminată; aducând înăuntru Dumnezeirea, arătând ce este Aceasta; cum aceste mici istmuri, au deviat şi L¬au făcut asta, şi cineva L-a făcut asta, şi cineva a făcut aceea. Dar Îngerul Domnului a venit jos şi a scos la iveală toate istmurile lor, şi a scos acel Adevăr afară din aceasta, şi L-a prezentat. Şi iată¬L acolo, tot aşa de perfect cât poate El să fie, nu există nici o altă cale pe care ai putea să mergi. Iată-L acolo, asta-i ceea ce este El. Vedeţi, sămânţa şarpelui, şi toate-toate aceste lucruri diferite care au fost atât de tainice printre oameni. Vedeţi? Ce este aceasta? El avea... La ce este semnul acesta? La Unire!
E-103 What a day! What a time that we're living, this great mystery of God being finished; bringing in the Godhead, showing what It is; how these little isms, and went off and made Him this, and somebody made Him this, and somebody made Him that. But the Angel of the Lord come down and brought up all their isms, and pulled out that Truth out of it, and presented It. And there It is, just as perfect as It can be, no other way you could go. There It is, that's what He is. See, serpent seed, all—all these different things that's been so mysteriously amongst the people. See? What is it? He had… This is the sign to what? Unite!
E-104 Ce a zis El în Maleahi 4? Va restabili! Va restabili! înapoi Credinţa Penticostală originală, înapoi la popor cu acelaşi Mesaj penticostal, acelaşi semn penticostal, aceeaşi evidenţă Penticostală, acelaşi Dumnezeu, aceeaşi Putere, aceeaşi învăţătură, totul exact, cu adeverirea aceluiaşi Stâlp de Foc care l-a izbit pe Pavel pe drum, în jos spre Damasc; printre noi astăzi, făcând aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El în zilele acelea. Unirea!
E-104 What did He say in Malachi 4? Would restore! Restore back the original pentecostal Faith, back to the people with the same pentecostal Message, the same pentecostal sign, the same pentecostal evidence, the same God, the same Power, the same teaching, everything exactly, with the vindication of the same Pillar of Fire that struck Paul down on the road, down to Damascus; amongst us today, doing the same things He did in that day. Uniting!
E-105 Noi vedem naţiunile unindu-se, noi vedem lumea unindu-se, noi vedem bisericile unindu-se. Noi vedem Mireasa unindu-se, unindu-se cu Cuvântul. De ce? Cuvântul este Dumnezeu. Şi după cum Cuvântul... După cum Mirele (fiind Cuvântul), şi Mireasa (fiind ascultătoarea Cuvântului), ei vin împreună în uniune. Ei se unesc ca o cununie. Vedeţi, ei se pregătesc pentru o cununie, şi ei-ei devin una. Cuvântul devine voi, şi voi deveniţi Cuvântul. Isus a zis, "În ziua Aceea, ... Voi ştiţi ce? Tot ce este Tatăl, sunt Eu; şi tot ce sunt Eu, sunteţi voi; şi tot ce sunteţi voi, sunt Eu. În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine, Eu în voi, şi voi în Mine." Vedeţi? În "ziua aceea." Ce zi? ACEASTĂ ZI! Vedeţi, aflând marile taine ascunse ale lui Dumnezeu fiind descoperite. Oh, cât îmi place mie aceasta!
E-105 We see the nations uniting, we see the world uniting, we see the churches uniting. We see the Bride uniting, uniting with the Word. Why? The Word is God. And as the Word… As the Bridegroom (being the Word), and the Bride (being the hearer of the Word), they come together in a Union. They unite like a wedding. See, they're getting ready for a wedding, and they—they become one. The Word becomes you, you become the Word. Jesus said, "At that day,… You know what? All the Father is, I am; and all I am, you are; and all you are, I am. In that day you'll know that I'm in the Father, Father in Me, I in you, and you in Me." See? At "that day." What day? This day! We find out the great hidden mysteries of God being revealed. Oh, how I like that!
E-106 Oh, priviţi cum ştiinţa şi Cuvântul nu s-au putut compara, aşa cum o fac ei astăzi. Ei nu au putut să o facă înainte. Este doar acum că ei au putut să o facă.
E-106 Oh, watch how science and the Word could not compare, as they do today. They couldn't do it before. It's just now that they could do it.
E-107 Observaţi, că El a zis, "semne cereşti, semne cereşti." Ştiinţă, şi semne naţionale; acum ei au semne măreţe în cer astăzi, ei au astronauţi şi toate celelalte. Dar ce fac aceşti astronauţi la ştiinţa lumii? Aceasta le aduce frică. Ei nu ştiu la ce timp ar putea ei să trimită ceva sus în felul acesta şi doar să arunce aceste bombe, şi noi nu am mai fi. Vedeţi? Acum acestea sunt semnele pe care le au ei, privelişti înfricoşătoare în cer. Vedeţi? Ei le au, rachetele atomice şi toate, tot felul de semne.
E-107 Notice, He said, "heavenly signs, heavenly signs." Science, and national signs; now they have a great signs in the sky today, they have astronauts and everything. But what does these astronauts do to the world science? It brings them fear. They don't know what time they could send up something like that and just drop these bombs, and we'd be no more. See? Now that's the signs that they got, fearful sights in heaven. See? They got them, atomic missiles and everything, all kinds of signs.
E-108 Vedeţi unde au semnat ei acest-acest tratat, zilele trecute, că ei nu vor mai exploda bombe acolo afară, şi acum ei se duc sub apă şi jos în pământ, încercându-le tocmai la fel. Vedeţi? Ei semnează un tratat, "Noi nu vom face asta, dacă voi ziceţi că voi nu o veţi face (dar noi vom merge acasă şi o vom face în felul acesta; oh, ah, noi ştim că voi faceţi acelaşi lucru acolo)." Vedeţi? Nu există nici un lucru, aceasta-i doar... nu există nici o încredere între ei, nu există nici-nu există nimic. Voi puteţi... Vedeţi? Şi fiecăruia îi este frică de celălalt. Acesta este un semn înfricoşător.
E-108 You see where they signed this—this treaty, the other day, that they were going to not explode any more bombs out over, but now they're going under water and down in the ground, testing them just the same. See? They sign a treaty, "We won't do this, if you say you won't do it (but we'll go back over home and do it this way; oh, ah, we know you're doing the same way over there)." See? There's just not a thing, it's just… there's not no trust among them, there's no—there's no nothing. You can… See? And everyone's scared of the other one. That's a fearful sign.
E-109 Ştiinţa şi omul şi naţiunile au produs un semn înfricoşător în ceruri. Aceasta este exact. Acum, temându-se unul de celălalt. Şi a existat un semn ceresc dat la... Vedeţi acum, ei de asemenea au un semn în cer, un semn înfricoşător, un om într-un astronaut; s-ar putea să aibă o rachetă atomică, şi ar putea să o arunce şi să distrugă întreaga naţiune. Să se ridice într-un astronaut, şi să stea acolo afară. Nu există nimic care să-i reţina de la a face aceasta. Desigur că ei o pot face, ei... oricând vor ei. Ei o pot aduce pe ea în pulbere dacă ar fi vrut, dar... în cincisprezece minute de acum. Şi ce poate unul să facă, şi celălalt poate, la fel. Astfel, voi vedeţi că ei au un semn, dar acel fel de semn îi face să se sperie.
E-109 Science and man and nations has produced a fearful sign in the skies. That's exactly right. Now, fearing one another. And there's been a heavenly sign give to the… See now, they got a sign in the heaven too, a fearful sign, a man in a astronaut; might have an atomic missile, and could drop and destroy the whole nation. Get up in an astronaut, and stand out there. There ain't nothing keeping them from doing it. They can sure do it, they… anytime they want to. They can bring her into dust if they wanted to, but… in fifteen minutes from now. And what one can do, the other one that way, too. So, you see that they got a sign, but that kind of sign makes them scared.
E-110 Ei se unesc împreună, punându-şi puterile lor împreună. Lumea liberă, ei îşi pun puterile lor împreună. Comunismul îşi pune puterile lor împreună cu Rusia. Fiecare; dar fiecăruia îi este frică de celălalt. Vedeţi, acesta este un semn înfricoşător. Asta-i adevărat. Acesta este un semn naţional, vedeţi.
E-110 They're uniting together, putting their powers together. The free world, they're putting its power together. The communism putting their power together with Russia. Everybody; but each one's scared of the other one. See, it's a fearful sign. That's right. That's national sign, see.
E-111 Dar Biserica a primit un Semn Ceresc: un Astronaut! Amin! Isus Cristos, în forma unui Stâlp de Foc; că El a fost în Vechiul Testament, că El era atunci când L-a întâlnit pe Saul pe drumul Damascului, acelaşi Isus este aici astăzi! Şi ce face Acesta? Aduce Acesta frică? El aduce dragoste care uneşte pe unul cu celălalt. Amin! Un simţământ unul pentru celălalt. Acesta aduce Dragostea lui Dumnezeu, oh, unindu-ne şi ne aduce (Trupul lui Cristos) într-o unitate ca o Mireasă. Aceasta este ceea ce face acum, această mare uniune pe care Dumnezeu ...
E-111 But the Church has received a Heavenly Sign: an Astronaut! Amen! Jesus Christ, in the form of a Pillar of Fire; that He was in the Old Testament, that He was when He met Saul on the road down there to Damascus, the same Jesus here today! And what does It do? Does It bring fear? It brings love that's uniting one another. Amen! A feeling for one another. It brings the Love of God, oh, uniting us and brings us (the Body of Christ) into unity as a Bride. That's what it's doing now, this great union that God…
E-112 Ei se unesc pe ei înşişi, un grup aici să se lupte cu celălalt, un grup dincoace să se lupte cu celălalt. Aici biserica stă între ei; voi priviţi ce se întâmplă, aceasta se va uni cu ei. Aceasta este exact. Dar, acum, noi aflăm că asta aduce frică şi tulburare.
E-112 They're uniting themselves, one group here to fight the other one, one group over here to fight the other one. Here the church is standing between them; you watch what happens, it'll unite with them. That's exactly right. But, now, we find out that brings fear and flusterations.
E-113 Dar Biserica (Mireasa) este unită printr-un singur Dumnezeu, sub un Duh (Duhul lui Dumnezeu), într-o Uniune sfântă din Dumnezeu, ca să fie o Mireasă sfântă pentru Dumnezeu. Asta-i adevărat, totul împreună; unitatea Trupului. Trupul aşteptând ca o Mireasă; aşa-aşa cum ea este Mireasa, aşa cum noi ne numim pe noi înşine Mireasa. Pentru timpul unirii a Miresei, aşa vine Biserica împreună. Aceasta ar trebui să creeze o astfel de dragoste printre noi încât cu greu am putea să fim departe unul de altul. Asta-i adevărat. Noi am putea doar... tu nu trebuie să te rogi de oameni ca să se roage, tu nu trebuie să te rogi de ei ca să se închine lui Dumnezeu, tu nu trebuie să-i rogi să facă ceea ce este drept. Ei sunt într-atât de îndrăgostiţi de El, încât nu mai există nimic altceva.
E-113 But the Church, the Bride, is united by one God, under one Spirit, the Spirit of God, in one holy Union of God, to be one holy Bride to God. That's right, all together; unity of the Body. The Body waiting as a Bride; as—as it is the Bride, as we call ourselves the Bride. For the uniting time of the Bride, the Church is so coming together. It should create just a love among us, that we could hardly be away from one another. That's right. We just… you don't have to beg people to pray, you don't have to beg them to worship God, you don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with Him, till there's nothing else.
E-114 Ce v-aţi gândi voi despre o fetiţă, o fată cu adevărat drăguţă, care urmează să se mărite cu vreun tânăr chipeş de care ea este îndrăgostită la nebunie de el, şi aceasta înseamnă mai mult pentru ea decât propria ei viaţă, şi ea ştie imediat că ei urmează să se căsătorească. Aşa cum ziua nunţii se apropie, micuţa aceea, eu vă spun, ea este toată "umblând în jur." Vedeţi? Ea se pregăteşte ca totul să fie gata; ea se predă complet lui. Asta¬i adevărat. Ea vrea să facă fiecare lucru, care-i face lui plăcere. Păi, aşa ar trebui să fie felul Bisericii astăzi, ca viaţa noastră să fie astfel ascunsă în Dumnezeu prin Cristos, sigilată acolo prin Duhul Sfânt.
E-114 What do you think about a little girl, a real pretty little maid, that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married. As that wedding day approaches, that little fellow, I'm telling you, she's all "walking around." See? She's just making everything ready; she surrenders completely to him. That's right. Everything that pleases him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the Church today, that our life should be so hid in God through Christ, sealed in there by the Holy Spirit.
E-115 Lucrul pe care eu v-am învăţat aici, vă spune vouă aceste semne şi diferite lucruri întâmplându-se, eu nu am timp să fac aceasta acum; o voi face într-un alt mesaj, cu voia Domnului. Dar există un lucru mic care lipseşte în Biserică. Şi noi îl vrem acela, să ajungem la acela, şi eu sunt tocmai pe dunga aceluia acum. Vedeţi? Noi vrem să ajungem la acela, dacă... voi trebuie să faceţi aceasta. Dacă voi nu faceţi aceasta, asta este doar totul. Voi trebuie să o faceţi. Căci priviţi, că timpul unirii este aproape, căci Dumnezeu îşi adună Biserica împreună ca să fie o-o Răpire să meargă la nuntă pentru Marea Uniune: când Dumnezeu şi omul se vor uni pentru Eternitate, când creaturile timpului se unesc cu Eternul.
E-115 The thing I've been teaching to you here, is telling you these signs and different things happening, I haven't got time to do it now; will in another message, the Lord willing. But there's one little thing yet lacking in the Church. And we want that, to get to that, and I'm right on the edge of it now. See? We want to get to that, if… you got to do it. If you don't do it, that's just all. You must do it. For looky, the uniting time is at hand, for God is getting the Church together to be a—a Rapture to go to the wedding for the Great Union: when God and man will unite for Eternity, when creatures of time unite with the Eternal.
E-116 Aceasta a fost făcut o dată în forma Fiului omului pe pământ. Şi El a trebuit să-şi dea Viaţa Lui ca să aducă o putere, să unească alţi oameni cu aceeaşi Putere, pentru Mireasa lui Isus Cristos. Şi acum Biserica se uneşte pe Sine la Trupul lui Cristos. Aceasta a ajuns să se elibereze pe Ea, să se desprindă de orice cătuşe, pregătindu-se pe Sine să fie gata; ajungând împreună, în unitate printre ei; oh, o dragoste şi bucurie, şi Duhul Sfânt mişcându-se printre ei. Oh, Doamne, ce timp!
E-116 It was once done in the form of the Son of man on earth. And He had to give His Life to bring about a power, to unite other men with this same Power, for the Bride of Jesus Christ. And now the Church is uniting Itself to the Body of Christ. It's got Itself free, cut away from every little fetter, getting Itself ready; getting together, union among them; oh, a love and joy, and the Holy Spirit moving among them. Oh, my, what a time!
E-117 După cum vedem noi raţele pregătindu-se, noi vedem gâştele pregătindu-se, noi vedem fiara... albinele pregătindu-se, noi vedem norii pregătindu-se pentru ploaie, noi vedem fiecare lucru; cum se uneşte aceasta împreună, pentru marele efort. Noi vedem Liga Naţiunilor, a naţiunilor împreună, unindu-se pe ele însele în Comunism. Noi le vedem pe ele unindu-se aici în Lumea Apuseană. Noi vedem biserica unindu-se împreună, şi toate astealalte. Astfel este absolut imposibil, căci în nici un alt timp nu ar fi putut să fie aceasta aşa; aceasta nu putea să fie în felul acesta cu douăzeci de ani în urmă, nu putea să fie aşa. Nu putea să fie aşa cu zece ani în urmă, ci trebuia să fie chiar acum. Vedeţi, deoarece aceste istmuri şi alte lucruri nu au venit la acest loc.
E-117 As we see the ducks getting ready, we see the geese getting ready, we see the beast… bees getting ready, we see the clouds getting ready for rain, we see everything; how it unites itself together, for its great push. We see the League of Nations, of the nations together, uniting themselves in communism. We see them uniting themselves over here in the Western World. We see the church uniting itself together, all these others. So it's absolutely impossible, no other time could it be this way; it couldn't have been this way twenty years ago, couldn't been this way. Couldn't been this way ten years ago, has to be right now. See, because these isms and things hadn't come to this place.
E-118 Treziţi-vă acum! Zguduiţi-vă, repede, şi priviţi aici unde suntem! Unde suntem noi? Ca şi magii, noi suntem drept în linie cu Cuvântul Lui, şi Lumina Domnului străluceşte pe cărarea noastră. Glorie să-i fie lui Dumnezeu în locurile Preaînalte. Şi Slavă să-i fie lui Dumnezeu Care ni l-a dat pe Isus Cristos, pe Care noi îl iubim, şi ne-a adus la acest loc. Şi aşa cum noi... Noi suntem poporul Lui, cumpărat cu preţul Sângelui Lui.
E-118 Now wake up! Shake yourself, right quick, and look out here where we're at! Where are we? Like those wise men, we're right in line with His Word, and the Light of the Lord is shining upon our path. Glory be to God in the Highest. And Glory be to God Who give us Jesus Christ, Who we love, and has brought us to this place. And as we… We are His people, bought with the price of His Blood.
E-119 Oh, Doamne! Când vine timpul unirii, noi ne uităm, aşa cum ne-am unit unul cu altul în legăturile Duhului Său, noi... Poate fi acesta Duhul Lui? Sigur, Acesta este Duhul Lui. Ce este Acesta? Acesta este Cuvântul Lui, şi El este... acela este Duhul Cuvântului. Şi când acel Duh de Promisiune vine peste tine şi se adevereşte şi se arată pe Sine chiar aici, este Acesta acelaşi Duh? Acesta era Acela care a fost cu Moise în pustie! Acesta era Acela care era peste Isus Cristos! El este Acela care l-a întâlnit pe Saul în drumul spre Damasc! El este acelaşi ieri, azi, şi în veci! Şi El face acelaşi lucru!
E-119 Oh, my! When the uniting time comes, we're looking, like we united with one another in the bonds of His Spirit, we… Can it be His Spirit? Sure, It's His Spirit. Why is It? It's His Word, and He is… that is the Spirit of the Word. And when that Spirit of Promise comes upon you and vindicates and shows Itself right here, is It the same Spirit? It was the One that was with Moses in the wilderness! It was the One that… upon Jesus Christ! He's the One met Saul on his road to Damascus! He's the same yesterday, today, and forever! And He does the same thing!
E-120 Şi noi vedem naţiunile împreună, noi vedem biserica pornită împreună, noi vedem comunismul împreună, noi vedem istmurile unindu-se, noi vedem toate aceste lucruri; şi acum noi vedem Mireasa unindu-se cu Cuvântul. Oh, Doamne! Timpul în care sfinţii vor învia să se unească cu cei care sunt în viaţă, să meargă şi să se unească cu Isus Cristos pentru Eternitate.
E-120 And we see the nations together, we see the church heads together, we see communism together, we see the isms uniting, we see all these things; and now we see the Bride uniting with the Word. Oh, my! It's time that the saints shall arise to unite with those that are living, to go and unite with Jesus Christ for Eternity.
E-121 Fie ca Dumnezeu să ne ajute, pe fiecare, să ne unim cu Cristos în seara aceasta, când... Să ne predăm totul ceea ce suntem noi, tot ce avem (întregul nostru suflet, trup, şi mintea lui Isus Cristos) şi să aşteptăm pentru timpul acelei uniri:
Cînd trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi timp nu va mai fi,
Şi când se crapă de ziuă în eternitate, frumoasă şi strălucitoare;
Când morţii în Cristos vor învia şi se adună acolo pe malul celălalt (cu Mireasa care este în viaţă), ca să fie apucată sus împreună.
E-121 May God help us, every one, to unite with Christ tonight, when… Surrender our everything that we are, everything that we have (our whole soul, body, and mind to Jesus Christ) and look for the time of that uniting.
When the trumpet of God shall sound, and time shall be no more,
And the morning breaks Eternal, bright and fair;
When the dead in Christ shall rise and gather over on the other shore yonder (with the Bride that's alive), to be caught up together.
E-122 Uitaţi-vă la unire! Dumnezeu unindu-şi Biserica cu Cuvântul Lui, Cuvântul cu Biserica, ca ei amândoi să devină acelaşi, "Spune asta, şi se va întâmpla. Fă asta, şi se va întâmpla. Asta este; acesta sunt Eu înaintea ta, acesta sunt Eu dovedind aceasta; acesta sunt Eu cu voi."
E-122 Look at the uniting! God uniting the Church with His Word, the Word with the Church, that they both become the same, "Say this, and it'll happen. Do this, and it'll happen. This is it; this is Me before you, this is Me proving it; this is Me with you." All…
E-123 Totul... Noi aflăm că acum timpul vine când Trâmbiţa sună, şi aceşti sfinţi adormiţi de demult care nu au putut să fie făcuţi desăvârşiţi fără noi; ei depind de noi (Evrei 11), şi când vin ei împreună, ei se unesc cu cei în viaţă. Biserica unindu-se cu Cuvântul, atunci Biserica şi Cuvântul unindu-se împreună, să devină una. Sfinţii cei morţi cu sfinţii cei vii unindu-se împreună ca să fie una; şi cu toţii mergând împreună să se unească cu Cristos acolo, pentru Cina de Nuntă a Mielului.
E-123 We find that now the time comes when the Trumpet sounds, and those sleeping saints back there that could not be made perfect without us; they're depending on us (Hebrews 11); and when they come together, they unite with the living ones. The Church uniting with the Word, then the Church and the Word uniting together, being coming one. The dead saints with the living saints uniting together to be one; and all going together to unite with Christ yonder, for the Wedding Supper of the Lamb.
E-124 Acesta este timpul unirii, şi semnele zboară pretutindeni. Semnele sunt în naţiuni, semnele sunt în Comunism, semnele în Lumea Apuseană, semnele în Consiliul Bisericilor. Şi Semnul este aici în seara aceasta în atributul Duhului Sfânt, şi Cuvântul lui Dumnezeu confirmându-l şi făcându-l Adevărul. Amin! Timpul unirii! Semnul Timpului Unirii!
Să ne aplecăm capetele:
E-124 It's uniting time, and the signs are flying everywhere. The signs are in the nations, the signs are in communism, the signs in the Western World, the signs in the Council of Churches. And the Sign is here tonight under the auspice of the Holy Spirit, and the Word of God confirming it and making it the Truth. Amen! Uniting time! The sign of the Uniting Time!
Let's bow our heads.
E-125 Doamne Isuse, după cum inima mea sărmană sare de bucurie, aşa cum eu văd posibilităţile, (despre mine un om de vârstă mijlocie), dar totuşi posibilităţile ca eu să Te văd să vii în această generaţie; să fiu în viaţă şi să stau aici, şi să văd când sună Trâmbiţa, "Cel ce este întinat, este încă întinat. Cel ce este neprihănit, este încă neprihănit. Cel ce este sfânt, este încă sfânt." O Doamne Dumnezeule!
E-125 Lord Jesus, as my poor heart jumps for joy, as I see the possibilities, (of me a middle-aged man), but yet the possibilities of me seeing You come in this generation; to be alive and stand here, and see when that Trumpet sounds, "He that's filthy, is filthy still. He that's righteous, is righteous still. He that's holy, is holy still." O Lord God!
E-126 Şi să ne gândim despre noi stând, (într-un moment, la clipeala ochiului, când lumea nu o să ştie ce se petrece), dar totul dintr-o dată, voi veţi vedea apărând înaintea voastră, iubiţii voştri care sunt duşi că au venit ca să se unească cu voi iarăşi. Şi noi vom fi schimbaţi într-un moment, într-o clipeală a ochiului; şi să fim apucaţi sus, împreună, ca să-l întâlnim pe Domnul nostru în aer. Şi apoi să ne unim cu El, ca să fim acolo pentru totdeauna, şi niciodată să nu mai trebuiască să fim iarăşi în afara Prezenţei Lui.
E-126 And to think of us standing, (in a moment, in a twinkling of an eye, when the world won't know what's going on), but all of a sudden, you'll see appear before you, your loved ones that's gone on, has come to unite with you again. And we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye; and be caught up, together, to meet our Lord in the air. And then unite with Him, to be there forever, and never to have to be out of His Presence again.
E-127 Ce lucru măreţ este acesta astăzi, Doamne, să ştim că acum noi suntem uniţi cu un Duh. Un Duh, Duhul Sfânt, are Cuvântul în strânsoarea Lui, şi vine în noi. Şi ce măreţ lucru este acesta, ce privilegiu ca să fim dezlegaţi de toată lumea, ca să ne unim pe noi înşine în Isus Cristos. Şi să ne gândim că într-o zi, într-o formă fizică, cu un trup ca şi propriul Lui trup de slavă, noi vom şedea la masă la Cina Nunţii şi acolo să fim uniţi şi cununaţi în căsătorie cu El; să trăim ca Mire şi Mireasă prin toate timpurile care urmează să vină, printr-o Eternitate fără de sfârşit.
E-127 What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united with one Spirit. One Spirit, the Holy Spirit, has got the Word in His grip, comes in us. And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world, to unite ourself to Jesus Christ. And to think that someday, in a physical form, with a body like His own glorious body, we will set down at the table at the Wedding Supper and there be united and wed in marriage to Him; to live as Bride and Bridegroom through all times that is to come, through a ceaseless Eternity.
E-128 Doamne Dumnezeule, fie ca acesta să nu fie doar un gând mistic la oameni, ci fie ca acesta să devină o astfel de realitate încât o astfel de foame şi sete să fie aşezate în oameni ca ei să... citind ziarele lor, uitându-se peste... ascultând la radio şi la ştiri, şi să vadă că acesta este timpul unirii. Semnele sclipesc.
E-128 Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality till such hunger and thirst will set into the people that they'll… reading their newspapers, looking upon… listening at the radio and the news, and seeing it's uniting time. The signs are flashing.
E-129 Doamne Dumnezeule, aşa cum am vorbit noi despre femei, ce au făcut ele în ultimele zile; ce va face biserica în ultimele zile; şi ce vor fi Epocile Bisericii, şi ce vor fi Peceţile, şi toate aceste lucruri. Şi noi vedem aşa cum era, în zilele lui Noe. Noi vedem cum era, în zilele Sodomei şi a lui Lot, când Îngerul lui Dumnezeu s-a făcut pe Sine cunoscut în trup uman, care a mâncat carnea unei vaci şi bând lapte de vacă, şi a mâncat pâine; şi a stat acolo şi a putut să spună ce se întâmpla în spatele Lui. Şi Isus a zis că acelaşi lucru va avea loc la venirea Fiului omului.
E-129 Lord God, like we spoke of the women, what they have did in the last days; what the church would do in the last lays; and what the Church Ages would be, and what the Seals would be, all these other things. And we see as it was, in the days of Noah. We see as it was, in the days of Sodom and Lot, when the Angel of God made Hisself known in human flesh, that eat the flesh of a cow and drinking the milk from the cow, and eat bread; and stood there and could tell what was going on behind Him. And Jesus said the same thing will take place at the coming of the Son of man.
E-130 Doamne Dumnezeule, noi am văzut piramida, cum o construim noi acolo sus, şi am văzut cum am adăugat noi aceste lucruri la ea; şi aflăm că noi suntem la timpul sfârşitului, aşteptând după Căpetenia Pietrei din Capul unghiului. Slavă lui Dumnezeu! Noi ne rugăm, Doamne, ca Tu să trezeşti poporul, repede acum, şi adună-ne împreună, cu dragoste sfântă şi respect faţă de Isus Cristos şi unii către alţii.
E-130 Lord God, we seen the pyramid, how we build it up there, and seen how we added these things to it; and find that we're at the end-time, waiting for the Chief Cornerstone. Glory to God! We pray, Lord, that You'll wake people up, quickly now, and gather us together, with godly love and respect to Jesus Christ and to each other.
E-131 Dacă ar fi unii aici în seara aceasta care nu au acea speranţă odihnindu-se în voi, să vă ridicaţi mâna către Dumnezeu şi să ziceţi, "Doamne Dumnezeule, uneşte-mă cu Tine, uneşte-mă cu Tine"? Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, şi pe tine, pe tine; da. "Uneşte-mă cu Tine, Doamne." Da! Oh, Doamne!
Naţiunile se destramă, Israel se trezeşte,
E-131 If there be some here tonight that doesn't have that hope resting within you, will you raise your hand to God and say, "Lord God, unite me with You, unite me with You"? God bless you, Brother. God bless you, and you, you; yes. "Unite me with You, Lord." Yes! Oh, my!
Nations are breaking, Israel's awakening,
E-132 Uitaţi-vă la Israel acolo, unit laolaltă. Israel, de peste tot din lume, au venit să se unească pe ei iar acum ei sunt o naţiune. Ei sunt o naţiune unită: cu propriul lor steag, moneda proprie, armată proprie, totul; dacă ei au fost vreodată, ei sunt acum. Israel se uneşte, Roma se uneşte, biserica se uneşte. Şi Mireasa se uneşte, amin; şi venirea Măreţei Uniuni. Ce este aceasta? Aceasta toată se mută sus la acel Semn, acel SEMN capital principal, Isus şi Mireasa Lui unindu-se ca unul.
E-132 Look at Israel over there, united together. Israel, from all over the world, has come to unite themselves; to unite themselves and now they are a nation. They are a united nation: with their own flag, own money, own army, everything; if they ever was, they are now. Israel united, Rome is united, the church is united. And the Bride is uniting, amen; and the coming of that Great Union. What is it? It's all moving up to that Sign, that main capital Sign, Jesus and His Bride uniting as one.
E-133 Tată, Dumnezeule, admite aceste binecuvântări pe care eu le cer pentru aceşti oameni, şi fie ca noi să fim uniţi cu Tine în inimă, în spirit, aşa cum îşi ridică ei mâinile, dorind aceasta. Doamne Dumnezeule, curăţeşte-ne şi fă-ne pe noi ai Tăi; admite aceasta, Doamne. Aceasta este tot ce ştim noi şi ce putem face, este să cerem. Şi atunci Tu ai zis că dacă noi cerem şi credem, noi vom primi; eu aştept aceasta, Doamne. Eu îţi mulţumesc în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi mi-a procurat salvarea
Pe lemnul Calvarului. (Amin; oh, Doamne)
Iată, Mirele vine!
Eu aud strigătul de la miezul nopţii!
Noi vom merge sus cu un strigăt, dacă noi toţi ne vom menţine,
Şi-L întâlnim în Cer.
Veghează şi roagă-te, fratele meu
Ca să nu-ţi ia cineva coroana,
Căci căldicelul şi căzutul
Nu va purta haina de nuntă. (asta-i adevărat)
E-133 Father, God, grant these blessings that I ask for these people, and may we be united to You in heart, in spirit, as they raise their hands, desiring that. Lord God, cleanse us and make us Yours; grant it, Lord. That's all we know and we can do, is ask. And then You said if we asked it and believed it, we should receive it; I'm looking for it, Lord. I thank You in Jesus Christ's Name. Amen.
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree. (Amen. Oh, my!)
Behold, the Bridegroom cometh!
I hear the midnight cry!
We'll go up with a shout, if we all hold out,
And meet Him in the sky.
Watch and pray, my brother,
Lest someone takes your crown,
For the lukewarm and backslider
Won't wear the marriage gown.
E-134 Să ne pregătim pentru acest strigăt de la miezul nopţii. Acesta vine într-un ceas când nu te gândeşti. Va fi un strigăt, nu printre lumea necredincioasă; acesta va fi un secret. Dar credincioşii, care aşteaptă aceasta, voi vedeţi stelele aliniindu¬se? Vedeţi? Ce a produs aceasta? Exact cum a făcut prima dată. Vedeţi, iată-ne, semnele vin.
Noi vedem apărând semnele binecuvântatei Lui veniri,
Iată, priviţi frunzele de smochin înverzind;
Evanghelia împărăţiei s-a dus la fiecare naţiune;
Şi noi suntem aproape, sfârşitul poate fi văzut.
Atunci bucuroşi, departe, vestim mesajul binecuvântatei Lui apariţii,
E-134 That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in a hour when you think not. There'll be a cry, not amongst the unbelieving world; it'll be a secret. But the believers, who are looking for this, you see the stars coming in line? See? What did it produce? Just exactly like it did the first time. See, here we are, the signs are coming.
We see the signs appearing of His blessed Coming,
Lo, behold the fig leaves now becoming green;
The gospel of the kingdom has gone to every nation;
And we're near, the end can be seen.
Then gladly, away, we'll herald the Message of His blessed appearing,
E-135 Este adevărat? Oh, vestim Mesajul binecuvântatei Lui apariţii! Aceasta-i ce trebuie să facem. Să spunem fiecăruia, "Fiţi gata, pregătiţi-vă să-l întâlniţi pe Dumnezeu." Amin! Eu Îl iubesc. Oh, cum Îl iubesc eu. Acum, să ne ridicăm în picioare acum. Aşa cum ne luăm rămas bun, întindeţi-vă prin jur şi daţi mâna cu cineva, şi ziceţi:
Până ne întâlnim! (daţi mâna, acum) ... până ne întâlnim!
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne întâlnim! ... (Ţineţi minte, că aţi putea avea o chemare! Următoarea noastră întâlnire ar putea să fie la picioarele Lui!)
O Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!
E-135 Is that right? Oh, herald the Message of His blessed appearing! That's what we got to do. Tell everybody, "Get ready, prepare to meet God." Amen! I love Him. Oh, how I love Him. Now, let's stand up on our feet now. As we bid one another, reach around and shake hands with somebody, and say
Until we meet! (shake hands, now)… till we meet!
Till we meet at Jesus' feet;
Till we meet!…
Remember, you might have a call. Our next meeting may be at His feet.
O God be with you till we meet again!
E-136 Acum, doar gândiţi-vă, înainte să ne întâlnim iarăşi; înainte să ne întâlnim Duminică dimineaţă, sau Miercuri seară, poate să fie că... primul lucru pe care-l ştiţi, că cineva lipseşte. Acesta unul lipseşte, şi ei sunt duşi. Oh, să te gândeşti că bărbatul tău lipseşte, sau nevasta ta lipseşte, şi-şi soţia lui John lipseşte, şi-şi-şi aici copiii lipsesc. Totul s-a întâmplat (ce a avut loc?), atunci tu eşti rămas în urmă!
Oh, ce plânset şi vaiet când celor pierduţi li se spune despre soarta lor,
Ei au strigat către stânci şi munţi, (ca Israel, mergând înapoi în cetate, la Templu)
Ei s-au rugat dar rugăciunile lor au fost prea târzii. (Ei au respins Mesajul)
E-136 Now, just think, before we meet again; before we meet Sunday morning, or Wednesday night, it may be that… first thing you know, somebody's missing. This one's missing, and they're gone. Oh, to think of your husband missing, or your wife missing, and—and John's wife missing, and—and—and over here the kids are missing. All happened (what took place?), then you're left behind!
Oh, what a weeping and wailing when the lost are told of their fate,
They cried to the rocks and the mountains, (like Israel, on going back into the city, to the Temple)
They prayed but their prayers were too late. (They rejected the Message)
E-137 Oh, frate, nu fă niciodată aceasta. Orice vei face, stai galant faţă de cauză! Da, domnule!
E-137 Oh, brother, don't never do that. Whatever you do, stand gallant to the cause! Yes, sir!
E-138 Acum, până ne întâlnim, noi vom face aceasta:
Ia numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice grijă;
Când ispitele se adună în jurul tău, (ce faci tu?)
Şopteşte acel nume sfânt în rugăciune.
Preţios nume, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria cerului;
Preţios nume, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria cerului.
E-138 Now, till we meet, we'll do this:
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every care;
When temptations round you gather, (What do you do?)
Breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-139 Să ne plecăm capetele acum, aşa cum fredonăm:
La numele lui Isus plecându-ne,
Căzând proşternuţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în ceruri... Îl vom încorona,
Când călătoria noastră e completă. (aceasta urmează să fie, într-una din zile)
O nume preţios, O ce dulce! (până ne întâlnim iarăşi, Dumnezeu fie cu voi)
Speranţa pământului şi bucuria cerului;
Preţios nume, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria cerului.
E-139 Let us bow our heads now, as we hum.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven… crown Him,
When our journey is complete. (It will be, someday.)
O precious Name, O how sweet!
Till we meet again, God be with you.
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Up