Însemnul

Token
Data: 63-0901M | Durată: 2 ore 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Vă puteţi aşeza. Bună dimineaţa, la fiecare! Fericit să fiu în serviciul Domnului în dimineaţa aceasta, iarăşi înapoi pe... Nu ştiam dacă vom ajunge înapoi sau nu, dar Domnul a pregătit o cale, şi noi ne-am întors pentru serviciu astăzi. Acum noi aşteptăm timpuri măreţe astăzi, dimineaţa aceasta, în această lecţie de şcoală Diminicală, în Cuvânt. Şi deseară vor fi iarăşi servicii de vindecare, cu serviciul de împărtăşire urmând după aceasta .
E-1 You may be seated. Morning, everyone! Happy to be in the service of the Lord this morning, back again on… Didn't know whether we'd get back or not, but the Lord provided a way, and we returned for the service today. Now we're expecting great times today, this morning, in this Sunday school lesson, in the Word. And tonight will be healing services again, with communion service following it.
E-2 Şi acum noi avem o-o dedicare de bebeluş, eu cred... Fratele Neville tocmai mi-a spus că cineva îşi avea bebeluşul să fie dedicat. Şi dacă ei vor aduce bebeluşul la acest timp, atunci. Şi fratele nostru va rămâne, sau cineva dintre ei, la orgă sau pian, unul. Şi atunci aduceţi bebeluşul sus. Noi vom avea serviciul de dedicare; astfel că noi putem să intrăm drept înăuntru, cât de repede putem noi, la Cuvânt.
E-2 And now we have a—a dedication of baby, I believe the… Brother Neville was just telling me that someone had their baby to be dedicated. And if they'll bring the baby at this time, then. And our brother will remain, or some of them, at the organ or piano, one. And then bring the baby up. We'll have the dedicational service; so we can get right in, quickly as we can, to the Word.
E-3 Deoarece, nouă ne place să-să stăm la Cuvânt. Acesta, acesta este lucrul principal, să dăm timpul nostru exact la Cuvântul Domnului. Astfel noi suntem foarte mulţumiţi pentru oportunitatea de a ne întâlni cu voi toţi aici astăzi, şi să... şi acest-acest serviciu.
E-3 Because, we like to—to lay to the Word. That, that's the main thing, give our time exactly to the Word of the Lord. So we are very thankful for the opportunity to meet with you all here today, and to… and this—this service.
E-4 Eu trebuie că am fost greşit. Asta-i în ordine, soră. Eu-eu-eu credeam că era. Poate că aceasta este doar o greşeală. În regulă. Acum, eu vă mulţumesc, foarte mult, doar la fel. Poate că aceasta, eu mă gândesc că a venit prin altcineva, prin altcineva, şi a făcut¬o cumva cam greu.
E-4 I must have been mistaken. That's all right, sister. I—I—I thought there was. Maybe it's just a mistake. Okay. Now, I thank you, very much, just the same. Maybe this, I think it's come through somebody else, through somebody else, and it's just made it kind of difficult.
E-5 Acum fiecare se simte bine? [Adunarea, "Amin." – Ed.] ... ? ... Laudă. să-i fie lui Dumnezeu!
E-5 Now everybody feeling good? [Congregation says, "Amen."—Ed.]…?… Praise be to God!
E-6 [Fratele Neville zice, "Iată-i venind sus." – Ed.] Oh, da, aici sunt micuţii copilaşi. Îmi pare rău. Îmi pare rău. În ordine, vrei să vii, prezbiterule. ["Da, domnule."]
E-6 [Brother Neville says, "Here they come up."—Ed.] Now, oh, yes, here is the little fellows. I am sorry. I am sorry. All right, will you come, elder. ["Yes, sir."]
E-7 Păi, ce două, fetiţe minunate, fetiţe cu ochii maro! Ah? Aceea-i drăguţă. Cum o cheamă? Uitaţi-vă aici! [Mama zice, "Jennifer Lee." – Ed.] Jenny? ["Jennifer Lee."] Jennifer Lee. Care este prenumele? ["Serept."] Serept. De unde eşti, Soră Lee? ["Versailles, Illinois."] Versailles, Illinois. Ce frumos!
E-7 Well, what two, fine little girls, little brown-eyed girls! Huh? That's pretty. What's her name? Look here! [The mother says, "Jennifer Lee."—Ed.] Jenny? ["Jennifer Lee."] Jennifer Lee. What's the last name? ["Serept."] Serept. Where you from, Sister Lee? ["Versailles, Illinois."] Versailles, Illinois. How nice!
E-8 Acum, în Biblie. Acum, de obicei, ei-ei au aşa ceva ca botezând copiii; noi nu credem în a boteza copiii, deoarece ei încă nu au păcătuit, pentru că ei sunt prea tineri. Însă noi credem în a dedica copii la Domnul. Acum prezbiterul şi cu mine vom pune mâinile peste bebeluş. Jenny, îi ziceţi? [Fratele Neville zice, "Jennifer." – Ed.] Jennifer. În ordine.
Să ne plecăm capetele.
E-8 Now, in the Bible. Now, usually, they—they have such as baptizing the children; we don't believe in baptizing children, because they have sinned not yet, 'cause they're too young. But we believe in dedicating children to the Lord. Now the elder and I will lay hands upon the little baby. Jenny, you say? [Brother Neville says, "Jennifer."—Ed.] Jennifer. All right.
Let us bow our heads.
E-9 Tată Ceresc, aşa cum în această dimineaţă noi aducem această fetiţă, numită Jennifer, la Tine, mama şi cei dragi au adus-o pe ea de la mare depărtare, ca să fie dedicată Domnului. Noi ştim că Tu ţi-ai pus mâinile Tale peste aşa micuţi, în zilele Tale, şi-şi ai zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu îi opriţi, căci a acestora este Împărăţia Cerurilor." Acum noi ţi-o dăm pe ea Ţie, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-9 Heavenly Father, as this morning we bring this little girl, called Jennifer, to Thee, the mother and loved ones has brought her from a long ways, to be dedicated to the Lord. We know that You laid Your hands upon such little ones, in Your days, and—and said, "Suffer little children to come to Me, and forbid them not, for such is the Kingdom of Heaven." Now we give her to You, for a life of service, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-1
E-10 What's the other little girl's name? [The mother says, "Connie Lynn."—Ed.] Connie Lynn. All right, little Connie, make, you make me feel kind of small. What, you're scared? Oh, I'm afraid that won't work, mother. All right.
Let us bow our heads.
E-11 Doamne Isuse, mama o aduce pe această micuţă Connie la noi în această dimineaţă, în serviciu de dedicare la Atotputernicul. Tu i-ai dat acest copil, să-l crească, şi ea ţi-l aduce Ţie, cu surioara. Eu mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să fii milostiv. Binecuvântă familia. Binecuvântă fetiţa. Aşa cum noi ne punem mâinile peste ea, în Numele lui Isus Cristos, noi ţi-o dăm pe ea Ţie pentru o viaţă de slujire. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi copilaşii voştri acolo. Doamne, noi avem o mulţime de bebeluşi acum!
E-11 Lord Jesus, the mother brings this little Connie to us this morning, in dedicational service to the Almighty. You gave her this child, to raise, and she is bringing it to You, with the little sister. I pray, Heavenly Father, that You'll be merciful. Bless the family. Bless the little girl. As we lay hands upon her, in the Name of Jesus Christ, we give her to You for a life of service. Amen.
God bless you, and your little children there.
My, we got lots of little babies now!
E-12 Care este numele băietaşului? [Mama zice, "Joel Lee Watson." – Ed.] Joel Watson. ["Joel Lee."] Joel Lee Watson. Ce băiat minunat, cu ochi mari şi albaştri! Doamne! De unde sunteţi voi? ["Eastman, Georgia."] Din Georgia. ["Da."] Eu mă gândeam că voi eraţi din Sud. Eu nu ştiam... ["Păi, mama mea este de lângă Tifton. Aceasta-i acolo jos.] Oh, da. Oh, bună! Acesta este un minunat, băieţaş din Georgia, atunci, huh? În ordine, domnule. Da, domnule, asta-i foarte minunat. El poate vorbi, de asemeni. Nu-i aşa?
Să ne plecăm capetele.
E-12 What's the little boy's name? [The mother says, "Joel Lee Watson."—Ed.] Joel Watson. ["Joel Lee."] Joel Lee Watson. What a fine boy, great big blue eyes! My! Where you all from? ["Eastman, Georgia."] From Georgia. ["Yes."] I thought you was from the South. I didn't know… ["Well, my mother is around Tifton. It's down there."] Oh, yes. Oh, hi! This is a fine, little Georgia boy, then, huh? All right, sir. Yes, sir, that's very fine. He can talk, too. Can't you?
Let's bow our heads.
E-13 Tată Ceresc, noi aducem acest băieţaş drăgălaş, aşa cum mama şi tata stau aici în-în privinţa uniunii lor. Tu le-ai dat lor să crească acest băieţaş, şi ei îl aduc înapoi la Tine. Ce o¬o scenă frumoasă ar fi aceasta, ca Ana, din vechime, care s-a rugat pentru un copil; şi-şi Dumnezeu i-a dat ei copilul, şi ea l-a adus înapoi la templul lui Dumnezeu, în dedicare. Admite, Doamne, ca acest băieţaş să fie slujitorul Tău, ca tatăl şi mama să fie binecuvântaţi, şi să aibă sănătate şi putere să-l crească. Şi fie ca el să trăiască o viaţă, lungă şi fericită, şi să fie slujitorul Tău, aşa cum îl predăm noi Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin. (Te binecuvântez!) Şi fă-l un om minunat, poate un alt micuţ profet ca Samuel.
E-13 Heavenly Father, we bring this darling little boy, as the mother and father stands here in—in regards to their union. You have given them this little boy to raise, and they're bringing it back to You. What a—a beautiful scene this would be, like Hannah, of old, who prayed for a child; and—and God gave her the child, and she brought it back to the temple of God, in dedication. Grant, Lord, that this little boy will be Your servant, that the father and mother will be blessed, and have health and strength to raise it. And may it live a long, happy life, and be Your servant, as we commit it to You, in the Name of Jesus Christ. Amen. (Bless you!) And make him a fine man, maybe another little prophet like Samuel.
E-14 Acum aici sunt doi băieţaşi finuţi. Doamne! Trei dintre ei acolo? Păi, aceea este întreaga familie. Care-ţi este numele? [Băiatul zice, "Michael."] Michael. Şi al tău este? [Celălalt băiat zice, "Paul."] Paul. Ce nume minunate! Şi al tău? [Fetiţa zice, "Debbie."] Debra. Acesta este într-adevăr minunat. Michael, şi Paul, şi Debra. Şi care este prenumele? [Tatăl zice, "Ellis."] Ellis? ["Da."] Păi, aceasta-i o foarte frumoasă familioară, eu vă spun.
E-14 Now here is two fine little boys. My! Three of them, then? Well, that's the whole family. What's your name? [The boy says, "Michael."] Michael. And yours is? [The other boy says, "Paul."] Paul. What fine names! And yours? [The girl says, "Debbie."] Debra. That's really fine. Michael, and Paul, and Debra. And what's your last name? [The father says, "Ellis."] Ellis? ["Yes."] Well, that's a mighty fine little family, I'm telling you.
E-15 Voi ştiţi, când eu văd copii micuţi ca aceştia, asta întotdeauna mă poartă înapoi când eu eram un băieţaş. Şi acum vechea zicală este, voi ştiţi, "Ei îţi calcă pe picioare acum, şi pe inima voastră mai târziu," însă eu nu cred că aceasta va fi aşa când noi îi dedicăm pe ei Domnului. Noi avem o responsabilitate aici, şi Dumnezeu a pus aceasta în mâna ta. El a făcut din tine un predicator. Eu întotdeauna am spus despre femeile predicatoare, voi ştiţi, dar fiecare mamă este o predicatoare; aici este adunarea ei, vedeţi, să crească pe aceşti micuţi drept, în timp ce tăticul lucrează. Şi voi aveţi o responsabilitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi. Voi aveţi o familioară minunată.
E-15 You know, when I see little fellows like that, it always takes me back when I was a little boy. And now the old saying is, you know, "They tramp on your feet now, and your heart later," but I don't believe it'll be so when we dedicate them to the Lord. We have a responsibility here, and God placed this in your hand. He made a preacher out of you. I always said about women preachers, you know, but every mother is a preacher; here is her congregation, see, to raise these little fellows right, while dad is working. And you've got a responsibility. God bless you both. You've got a fine little family.
E-16 Tatăl nostru Ceresc, noi venim cu micuţul Michael, se pare a fi întâiul născut. Şi noi ne punem mâinile peste el, în dedicare lui Isus Cristos. Familia lui îi aduce pe micuţii lor deoarece Tu ai aşezat aceasta în a lor-grija lor, şi ei ştiu că ei sunt insuficienţi, fără ajutorul Tău, aşa că ei aduc familia lor, ca să fie dedicaţi.
E-16 Our Heavenly Father, we come with little Michael, look like being the first born. And we place our hands upon him, in dedication, to Jesus Christ. His family brings their little ones because You placed this in their—their care, and they know that they are insufficient, without Your help, so they bring their little family, to dedicate them.
E-17 Acum eu îl dau pe micuţul Michael aici Ţie, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Tot aşa, noi punem mâinile peste micuţul Paul, şi noi dedicăm viaţa lui la Isus Cristos, pentru o viaţă de slujire pentru slava lui Dumnezeu. Şi peste micuţa Debra, noi punem mâinile peste ea, Tată, în dedicare, în comemorarea lui Isus Cristos, Care şi-a pus mâinile Lui peste copiii mici, zicând, "Lăsaţi-i să vină la Mine; şi nu-i opriţi." Fie ca viaţa acestei fetiţe să fie binecuvântată în Împărăţia lui Dumnezeu.
E-17 Now I give little Michael here to You, for a life of service, in Jesus Christ's Name. Likewise, we lay hands upon little Paul, and we dedicate his life to Jesus Christ, for a life of service for the glory of God. And upon little Debra, we lay hands upon her, Father, in dedication, commemoration of Jesus Christ, Who laid His hands upon little children, said, "Suffer them to come unto Me; don't forbid them." May this little girl's life be blessed in the Kingdom of God.
E-18 Binecuvântă pe tatăl şi pe mama, şi fie ca ei să trăiască, vieţi lungi fericite, să vadă copiii lor în slujba lui Dumnezeu. Noi cerem această binecuvântare pentru slava lui Dumnezeu, aşa cum noi îi dedicăm în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez! Te binecuvântez! Voi sunteţi o minunată, familioară. Da.
E-18 Bless the father and mother, and may they live, long happy lives, to see their children in service of God. We ask this blessing for the glory of God, as we dedicate them in Jesus Christ's Name. Amen.
Bless you! Bless you! You're a fine, little family. Yes.
E-19 Ce o... Voi ştiţi ce mă gândesc? Fetiţele ajung, şi sunt mai drăguţe acum decât cum obişnuiau să fie când eu eram un băieţaş. Da, domnule. Ce ochi mari şi drăguţi! Care este numele ei? [Mama zice, "Joanna." – Ed.] Joanna. Şi prenumele tău este... [Tatăl zice, "Blair."] Blair, Joanna Blair. Tu care te uiţi înapoi acolo, nu este ea o păpuşă? Da, domnule. Şi cum eşti tu, Joanna, ah? Într-un fel este un pic cam ruşinoasă, Joanna, doar puţin ruşinoasă. O micuţă drăgălaşă.
Să ne plecăm capetele.
E-19 What a… You know what I think? Little girls get, is prettier now than used to be when I was a little boy. Yes, sir. What great big pretty eyes! What's her name? [The mother says, "Joanna."—Ed.] Joanna. And your last name is… [The father says, "Blair."] Blair, Joanna Blair. You that looking back there, ain't she a doll? Yes, sir. And how are you, Joanna, huh? Kind of a little bit bashful, Joanna, just a little bashful. A lovely little thing.
Let's bow our heads.
E-20 Tatăl nostru Ceresc, acestei familii Blair li s-a dat aceasta uniunii lor, această micuţă Joanna. Şi noi ştim că zilele sunt rele, când Satan este peste tot, să asalteze, mai ales aceste fetiţe.
Şi ei ştiu că ei sunt insuficienţi să-să o crească corect. Şi ei o vor pe ea crescută corect, şi să fie o slujitoare pentru Tine. Şi ei cresc această fetiţă să te onoreze pe Tine. Şi acum ei o aduc pe ea, în dedicare, la Tine. Noi ne punem mâinile noastre peste ea, în Numele lui Isus Cristos, aşa cum noi dedicăm pe micuţa Joanna Blair la Împărăţia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
Te binecuvântez, Frate Blair. Domnul să fie cu tine.
E-20 Our Heavenly Father, this family of Blairs has had this gift to their union, this little Joanna. And we know that the days are evil, when Satan is on every hand, to beset, especially these little girls. And they know that they are insufficient to—to raise her up right. And they want her raised right, and to be a servant to You. And they're raising this little girl to honor You. And now they bring her, in dedication, to Thee. We lay our hands upon her, in the Name of Jesus Christ, as we dedicate little Joanna Blair to the Kingdom of God, for the glory of God. Amen.
Bless you, Brother Blair. The Lord be with you.
E-21 Bună dimineaţa, domnule! [Tatăl zice, "Dimineaţa!" – Ed.] Ce băiat frumos este acesta! Măi, ce faci tu? Păi, Doamne, tu arăţi mai bine dacă te întorci pe partea asta. Da, domnule. Ai un cap, plăcut, micuţ şi drăguţ, şi o faţă să i se potrivească. Ha? Care¬i numele lui? ["Daniel Mark."] Daniel Mark. Şi prenumele tău? ["Mark Harden."] Harden. ["Harden."] Harden, Daniel Mark Harden.
E-21 Good morning, sir! [The father says, "Morning!"—Ed.] What a fine boy this is! Hey, how are you? Well, my, you look better if you'd turn around this a way. Yes, sir. Got a nice, pretty, little head, and a face to go with it. Huh? What's his name? ["Daniel Mark."] Daniel Mark. And your last? ["Mark Kardum."] Kardum. ["Kardum."] Kardum, Daniel Mark Kardum.
E-22 De prin prejur aici, Frate Harden? [Fratele Harden zice, "Acum, oraşul Melkerk." – Ed.] Da, domnule. De unde eşti? ["Eu sunt originar din Statul New York."] Din Statul New York, un Yankee aşa-i. ["Da."] Ei bine, acesta este un stat grozav. Eu am pe cineva care locuieşte acolo. Unchiul meu locuieşte în Plattsburgh. Oh, eu m-am amuzat mult în New York. Voi merge acolo sus cu următoarea mea adunare, la New York City, biserica de piatră acolo. În ordine.
E-22 From around here, Brother Kardum? [Brother Kardum says, "Now, city of Melkerk."—Ed.] Yes, sir. Where you from? ["I'm originally from New York State."] New York State, a Yankee, right. ["Yes."] Well, it's a great state. I got some people lives there. My uncle lives in Plattsburgh. Oh, I've had a lot of fun in New York. Going up there with my next meeting, New York City, The Stone Church there. All right.
E-23 Acum, numele lui este Mark, voi ziceţi? [Tatăl zice, "Daniel Mark." – Ed.] Daniel Mark, ce băieţaş frumos!
Să ne aplecăm capetele.
E-23 Now, his name is Mark, you say? [The father says, "Daniel Mark."—Ed.] Daniel Mark, what a fine little boy!
Let us bow our heads.
E-24 Doamne Isuse, noi aducem la Tine pe micuţul Daniel Mark, în dedicarea vieţii lui. Acesta a fost dat în mâinile tatălui şi al mamei, să crească acest copilaş în frică de Dumnezeu. Şi ei ştiu că ei sunt insuficienţi, aşa că ei îl aduc la Tine, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi viaţa. Şi, acum, şi noi ştim că ziua este rea, în care trăim noi. Noi îi vedem pe aceşti micuţi, noi nu ştim ce aduce ziua de mâine, dar, orice ar fi aceasta, noi îi încredinţăm pe ei în mâna Ta. Noi punem mâinile peste acest băieţaş, şi dedicăm viaţa Lui Ţie, pentru o viaţă de slujire în Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
E-24 Lord Jesus, we bring to You little Daniel Mark, in dedication of his life. It's been given in the hands of the father and mother, to raise this little child in the admonition of God. And they know that they are insufficient, so they're bringing it to You, Lord, that You would bless its life. And, now, and we know that the day is evil, that we live in. We see these little fellows, we just don't know what tomorrow holds, but, whatever it is, we trust them into Your hand. We lay hands upon this little boy, and dedicate his life to You, for a life of service in the Kingdom of God, in Jesus' Name we pray. Amen.
E-25 Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. El este un băiat frumos. Şi te binecuvântez pe tine, micuţule Mark.
Oh... ei înăuntru, aduceţi-i inăuntru, Aduceţi-i înăuntru din câmpurile păcatului; Oh, aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi pe cei micuţi la Isus.
Aceasta este minunat! Îţi mulţumesc, soră.
E-25 God bless you, brother. He's a fine boy. And bless you, little Mark.
Oh… them in, bring them in,
Bring them in from the fields of sin;
Oh, bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
That's wonderful! Thank you, sister.
E-26 Cîţi au fost aici Duminică, pentru care s-a făcut rugăciune Duminica trecută, simte rezultatele şi simt că sunt vindecaţi?
Ridicaţi-vă mâinile, cei pentru care ne-am rugat. Oh, Doamne, uite aici, cam fiecare dintre ei.
E-26 How many were here Sunday, was prayed for last Sunday, feels the results and feels you're healed? Raise your hands, that were prayed for. Oh, my, look at here, just about every one of them.
E-27 [Fratele Neville zice, "Aleluia! Nu-i asta minunat! Laudă lui Dumnezeu! Eu am auzit de aceasta, toată săptămâna." – Ed.] Da, domnule. Eu am auzit, de asemenea. Eu vreau doar să fiu aşezat, să ascult, înţelegeţi.
E-27 [Brother Neville says, "Hallelujah! Isn't that wonderful! Praise God! I've been hearing from it, all week."—Ed.] Yes, sir. I have, too. I just want to be sitting, listening, see.
E-28 Vedeţi, ceva are loc, despre care eu am să vă spun mai târziu. Astfel, acum, vedeţi, aceasta este-aceasta este glorios şi minunat. Şi dacă noi... Noi vom vorbi despre aceasta, la o altă adunare, voi ştiţi, cândva. Aceasta chiar începe să aibă loc, şi noi sntem atât de mulţumiţi pentru aceasta.
E-28 See, something is taking place, that I'll tell you about later. So, now, see, it's—it's glorious and wonderful. And if we… We'll talk about it, some other meeting, you know, sometime. It's just beginning to take place, and we're so thankful for it.
E-29 Şi eu eram jos în Kentucky, aşa cum fac în fiecare an, mergând acolo jos. Eu am fost cu câţiva din prietenii mei jos acolo. Şi aceasta nu este totul pentru vânătoarea de veveriţe, şi voi cunoaşteţi aceasta, vedeţi.
E-29 And I have been down in Kentucky, as I do each year, going down there. I was with some of my friends down there. And it ain't altogether to squirrel hunt, and you know that, see.
E-30 Astfel noi avem doar un timp glorios, şi noi suntem mulţumitori Domnului!
E-30 So we are just having a glorious time, and we're thankful to the Lord!
E-31 Eu trebuie să plec acum, trebuie să plec acasă după acest miting. Şi atunci, şi noi suntem... Atunci eu voi fi înapoi pe aici iarăşi, după un timp, mergând la New York pentru un miting. Şi dacă noi vom putea avea ocazia să ne oprim aici un pic, păi, noi¬noi vom fi bucuroşi să avem un alt miting aici la Tabernacol.
E-31 I got to go now, got to go home after this meeting. And then, and we're… Then I'll be back through again, after a while, going to New York for a meeting. And if we can have the chance to stop over a little bit, why, we—we'll be glad to have another meeting here at the tabernacle.
E-32 Şi apoi eu trebuie să vin înapoi, mergând la Shreveport. Şi apoi noi plecăm înapoi acasă, şi ne propunem să fim aici în timpul sărbătorilor, cu voia Domnului, să aduc familia înapoi. Şi atunci-şi atunci eu vreau să...
E-32 And then I got to come back, going to Shreveport. And then we go back home, and aim to be here through the holidays, the Lord willing, bring the family back. And then—and then I want to…
E-33 Atunci adunarea mea vine sus în Phoenix, în Ianuarie. Aceasta este adunarea anuală acolo pentru Oamenii de Afaceri Creştini. Şi cam cu o săptămână sau zece zile înainte de aceea, eu am să încerc să-să închiriez acel mare... Oamenii aceia în Numele lui Isus; acesta obişnuia să fie Fratele Garcia, şi-fratele Spaniol de acolo avea un minunat, loc mare acolo. Ei tocmai 1-au construit. Acesta va aşeza câteva mii de persoane, nou nouţ, şi adunarea lor este foarte mică. Ei mi-au spus că eu o pot închiria oricând vreau eu. În loc să iau doar o-o panoramă, doar în jur prin vale, de la biserică la biserică, mă gândesc că eu voi concentra lucrarea toată într-o singură adunare mare de uniune, vedeţi voi, şi atunci s-o avem acolo.
E-33 Then my meeting comes up in Phoenix, in January. It's the annual meeting there for the Christian Business Men. And about a week or ten days before that, I'm going to try to—to rent that big… The Jesus' Name people; it used to be Brother Garcia, and the—the Spanish brother there had a wonderful, big place there. They've just built it. It'll seat several thousand people, brand new, and their congregation is very small. They told me I could rent it any time I wanted to. Instead of just taking a—a panoramic, just around through the valley, church to church, I think I'll just concentrate the thing all in one big union meeting, you see, and then have it there.
E-34 Şi atunci noi putem închiria templul. Noi o să aflăm acum dacă noi putem, şi apoi avem Convenţia Oamenilor de Afaceri Creştini. Atunci, până când plecarea peste ocean se îndreaptă, noi o să încercăm să stabilim adunări în jos prin Sud, pentru Ianuarie, şi Februarie, şi Martie, prin ţinuturile din Sud. Şi atunci-atunci plecăm... deoarece, dacă pornim acum şi plecăm în Africa... Vedeţi, timpul Crăciunului, pentru ei, este ca patru Iulie. Vedeţi, este-este ploios şi rău, şi tu nu poţi să ajungi acolo în timpul acela, aşa că cel mai bun timp să mergi acolo este mai târziu. Şi atunci noi vrem să începem, dacă putem, în Norvegia, şi să venim în jos în jurul lumii, şi să lucrăm înspre Africa, să o sfârşim jos acolo, cu voia Domnului.
E-34 And then we can rent the temple. We're going now to find out if we can, and then have the Christian Business Men's Convention. Then, until the overseas gets straightened up, we're going to try to set meetings down through the South, for January, and February, and March, through the Southlands. And then—then go… 'cause, if we start now and go into Africa… See, this Christmas time, to them, is the fourth of July. See, it's—it's rainy and bad, and you can't get in there in that time, so the best time to go in there is later on. And then we want to start, if we can, in Norway, and come down around the world, and work in to Africa, to end up down in there, the Lord willing.
E-35 Dar rugaţi-vă pentru noi acum. Şi noi vă iubim, şi voi ştiţi asta. Astfel noi aşteptăm să depăşească abundenţa, deasupra a tot ceea ce putem noi face, sau chiar să gândim ce Domnul ar putea face.
E-35 But pray for us now. And we love you, and you know that. So we're expecting the exceeding abundantly, above all that we could do, or even think the Lord could do.
E-36 Şi noi credem, în seara aceasta, că va fi un serviciu măreţ de vindecare. Eu cred că acolo va fi un... eu nu voi vorbi ci doar un pic, deoarece noi avem împărtăşire deseară. Şi astfel cam douăzeci sau treizeci de minute, apoi vom avea rândul de rugăciune şi-şi atunci imediat după aceea, noi vom avea-avea împărtăşirea. Şi voi sunteţi bineveniţi să staţi cu noi; noi vom fi bucuroşi. Noi nu avem o-o împărtăşire închisă. Aceasta este către fiecare credincios, fiecare credincios.
E-36 And we believe, tonight, there'll be a great healing service. I believe there'll be a… I won't speak but just a little bit, 'cause we got communion tonight. And so about twenty or thirty minutes, then we'll have the prayer line, and—and then immediately after that, we'll have—have the communion. And you are welcome to stay with us; we'll be glad. We don't have a—a closed communion. It's to every believer, every believer.
E-37 Şi înainte ca eu să citesc Scriptura, eu mă întreb dacă noi ne¬am apleca capetele noastre doar pentru un minut. Eu îi voi cere bunului meu prieten, Fratele Lee Vayle, dacă el ne va conduce într-un cuvânt de rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvânteze Cuvântul Lui. Frate Vayle, vrei tu să faci aceasta pentru noi? [Fratele Lee Vayle se roagă acum – Ed.] Amin. Admite aceasta, Doamne. Admite aceasta, Doamne. Admite aceasta, Doamne. Da, Doamne. Amin.
E-37 And before I read the Scripture, I wonder if we'd bow our heads just a minute. I'm going to ask my good friend, Brother Lee Vayle, if he'll lead us in a word of prayer, that God will bless His Word. Brother Vayle, will you do that for us?
[Brother Lee Vayle now prays—Ed.] Amen. Grant it, Lord. Grant it, Lord. Grant it, Lord. Yes, Lord. Amen.
E-38 Acum solemn, în cuvioşie ne apropiem de Cuvânt. Acum eu doresc să citesc, în dimineaţa aceasta, din Exodul capitolul 12, şi începând cu versul 12, al 12-lea şi 13-lea verset, inclusiv. Şi ascultaţi de aproape acum. Şi atunci înainte de împărtăşire în seara aceasta, citim al 12-lea capitol din-din Exodul, capitolul întreg; căci tocmai al 11-lea verset aici este pregătirea pentru călătorie, şi împărtăşirea înainte de călătorie. Şi noi vrem să ne apropiem de aceasta foarte cuvioşi acum. Acum al 12-lea verset din al 12-lea capitol.
Căci Eu voi trece prin ţara Egiptului în noaptea aceasta, voi lovi pe toţi născuţii în ţara Egiptului, şi oamenii animalele; şi împotriva dumnezeilor Egiptului Eu voi executa judecată: Eu sunt DOMNUL.
Iar sângele îţi va fi ţie un însemn pe casă unde voi: şi când Eu văd sângele, Eu voi trece peste tine, şi plaga nu va fi peste tine ca să te distrugă, când Eu lovesc ţara Egiptului.
E-38 Now solemnly, reverently we approach the Word. Now I wish to read, this morning, from Exodus the 12th chapter, and beginning with the 12th verse, the 12th and 13th verse, inclusive. And listen close now. And then before communion tonight, read the 12th chapter of—of Exodus, the entire chapter; for just the 11th verse here is the getting ready for the journey, and the communion before the journey. And we want to approach this very reverently now. Now the 12th verse of the 12th chapter.
For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgment: I am the LORD.
And the blood shall be to you for a token upon the house where ye are: and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt.
E-39 Fie ca Domnul să binecuvânteze Cuvântul Său Sfânt!
E-39 May the Lord bless His Holy Word!
E-40 Acum eu vreau să scot un text de acolo, doar un cuvânt micuţ de cinci litere: Însemnul. Însemnul! [În Engleză "Token." ¬– Trans.] Eu vreau să vorbesc asupra acestui cuvânt, sau să vă învăţ această lecţie de şcoală Duminicală, despre cuvântul de un "însemn." Biblia a spus aici, "Şi sângele va fi un însemn pentru tine." Şi noi vrem să folosim cuvântul "însemn."
E-40 Now I want to take a text out of there, just one little five-lettered word: Token. Token! I want to speak on the word, or teach this Sunday school lesson, on the word of a "token." The Bible said here, "And the blood shall be a token unto you." And we want to use the word "token."
E-41 Acum noi nu ştim; când eu privesc ceasul, şi când ajunge timpul, păi, acestea sunt... eu am multe, multe Scripturi scrise aici jos. Astfel nu... Şi ştiind că eu nu voi fi cu voi pentru o vreme. Şi cum ştim noi că aceasta nu va fi ultima oară că unii dintre noi se vor întâlni împreună, aşa că să încercăm să ne apropiem de Acesta doar aşa cuvioşi. Eu ştiu că aceasta este greu. Domnul ne-a dat o dimineaţă plăcută acum, de asemeni¬de asemeni, pentru serviciu, chiar plăcută. Şi să încercăm să ne concentrăm acum la fiecare lucru despre-despre care vorbim noi, aşa că... dacă există ceva acolo care Domnul ar vrea ca voi să ştiţi, ca aceasta să vă fie dat.
E-41 Now we don't know; when I watch the clock, and when it gets time, well, these are… I got many, many Scriptures wrote down here. So not… And knowing that I won't be with you for a while. And how do we know this won't be the last time that some of us will ever meet together, so let's try to approach It just as reverently. I know that it's hard. The Lord has give us a nice morning now, too—too, for the service, just nice. And let's try to concentrate now on everything that—that we speak of, so that the… if there is anything in there that the Lord would want you to know, that it would be given to you.
E-42 Şi noi nu stăm aici doar ca să fim văzuţi. Noi niciodată nu venim aici doar ca alţii să poată vedea ce îmbrăcăminte purtăm. Sau... Noi, noi venim aici pentru un lucru, aşa cum fratele nostru s-a rugat rugăciunea aceea, "Noi suntem aici să ascultăm Cuvântul, Cuvântul venind la noi." Noi îl vrem Acela, căci acela este singurul lucru care o să însemneze ceva pentru noi, orice care o să fie substanţial, orice care o să ne ajute.
E-42 And we don't stand here just to be seen. We never come here just so others could see what clothing we were wearing. Or… We, we come here for one thing, as our brother prayed that prayer, "We are here for hear the Word, the Word coming to us." We want That, 'cause that's the only thing that's going to mean anything to us, anything that's going to be substantial, anything that's—that's going to help us.
E-43 Şi noi suntem un popor muribund. Toate fiinţele umane sunt îndreptate spre Eternitate. Şi atunci noi avem un anumit timp să facem hotărârea noastră în care direcţie o să ne îndreptăm. Iar drumul este înaintea noastră; noi putem lua oricare parte pe care vrem s-o alegem. Acesta este felul în care El a pus pe Adam şi Eva, şi acesta este felul în care El ne pune pe noi.
E-43 And we are a dying people. All human beings are headed towards Eternity. And then we got this much time to make our decisions on which a way we're going to head. And the road is before us; we can take either side we want to choose. That's the way He put Adam and Eve, and that's the way He puts us.
E-44 Noi trebuie să ne amintim, că indiferent de ceea ce facem, sau cât succes avem, în viaţă, fără Cristos noi am pierdut total fiecare lucru. Astfel dacă El, după... Dacă El este totul ce există spre care să ne uităm, atunci noi am fi cei mai nesăbuiţi oameni să nu-l acceptăm pe Acesta, să fim, şi-şi să-l îndrăgim pe Acesta. Nu doar să-l acceptaţi pe Acesta, ci tu vii la ceva mai măreţ decât atât. După ce-l ai pe Acesta, nu-L lua şi să-L aşezi pe raft. Acesta este ca să fie pus în folosinţă.
E-44 We must remember, that no matter what we do, or how successful we are, in life, without Christ we've totally lost everything. So if He, after… If He is all that there is to look forward to, then we would be most foolish people not to accept It, be, and—and cherish It. Not only accept It, but you come to something greater than that. After you've got It, don't take It and lay It on the shelf. It's to be put into use.
E-45 Ca şi cum ai merge la doctor să obţii medicament, şi apoi să-l aşezi pe raft. Dacă tu mergi să obţii medicamentul, ia medicamentul. Dacă există o boală care te supără, şi acest remediu trebuie să te ajute, tu iei ce el îţi dă ţie; şi tocmai în felul în care el îţi spune să-l dai, pentru că uneori doar câteva minute contează foarte mult în felul în care îl dai. Şi cum ştim noi...
E-45 Like going to the doctor to get medicine, and then set it upon the shelf. If you go to get the medicine, take the medicine. If there is a disease bothering you, and this remedy is supposed to help you, you take what he gives you; and just the way he says give it, because sometime just a few minutes makes a lot of difference in the way you give it. And how we know…
E-46 Dar în acest caz, astăzi, doar un moment din hotărârea ta ar putea să determine destinaţia ta Eternă. Ia Aceasta întocmai cum El îţi înmânează Aceasta ţie.
Un însemn, "Sângele îţi va fi ţie un însemn."
E-46 But in this case, today, just one moment of your decision might determine your Eternal destination. Take It just as He hands It to you.
A token, "The blood shall be to you a token."
E-47 Acum ce este, mai întâi, un token? [Însemn – Trans.] Acesta este un cuvânt care este de obicei folosit între noi oamenii care vorbim Engleza, mai ales aici în America. Un însemn este un... Într-adevăr, dicţionarul spune că un token este un semn, este semnul unui tarif, preţ plătit, vedeţi; că-tariful, sau un preţ, un preţ cerut care a fost plătit.
E-47 Now what is, first, a token? It's a word that's commonly used among we English-speaking people, especially here in America. A token is a… Really, the dictionary says that a token is a sign, it's a sign of a fare, price paid, see; that the—the fare, or a price, a required price that's been paid.
E-48 Ca un tarif pe o cale ferată sau un tarif pe o linie de autobuz. Tu mergi înăuntru Şi cumperi al tău-al tău tarif, şi ei îţi dau ţie un bilet, şi acel bilet nu poate fi folosit pentru nimic altceva ci numai la acea linie de cale ferată. Şi acesta este un însemn, la compania de cale ferată, că tu ţi-ai plătit tariful tău. Acesta este un însemn, şi tu nu-l poţi folosi pentru nimic altceva. Acesta nu este valabil pe vreo altă linie. Acesta este valabil numai pentru linia aceea. Şi acesta este-acesta este un însemn.
E-48 Like a fare on a railroad or a fare on a bus line. You go in and purchase your—your fare, and then they give you a token, and that token cannot be spent for nothing else but to that railroad line. And it is a token, to the railroad company, that you have paid your fare. It's a token, and you can't spend it for nothing else. It doesn't work on any other line. It just works on that line only. And it's a—it's a token.
E-49 Acum aici jos, acela despre care vorbim noi, unde noi începem, este Dumnezeu spunând lui Israel, "Sângele mielului este un însemn pentru tine." Mielul lui Israel, ucis, a fost însemnul cerut de Iehova. Acesta trebuie să fie sângele. Dumnezeu a făcut un însemn şi i l-a dat lui Israel. Şi nici un alt însemn nu va lucra, vedeţi, acesta nu poate fi recunoscut.
E-49 Now down here, that we're speaking of, where we're starting in, is God saying to Israel, "The blood of the lamb is a token for you." Israel's lamb, slain, was Jehovah's required token. It must be the blood. God made a token and give it to Israel. And no other token will work, see, it cannot be recognized.
E-50 Pentru lume, Aceasta este o mulţime de nebunie. Dar, la Dumnezeu, Aceasta este singura cale. Singurul lucru pe care El îl cere este acel Însemn. Acesta trebuie să fie acolo. Şi tu nu poţi să ai Însemnul până când nu este plătit tariful, atunci tu eşti un posesor al Însemnului care îţi dă ţie-privilegiul de liberă trecere. "Eu voi vedea Sângele, Eu voi trece peste tine." Ce timp, că, ce privilegiu, să ştii că tu porţi, înlăuntrul tău, Permisul. "Când Eu văd Sângele, Eu voi trece peste tine." Acesta este singurul lucru pe care El îl recunoaşte. Nu este nimic altceva care poate să ia locul Acestuia; nici înlocuitor, nici denominaţiune, nici nimic altceva. Se cere Acela. Dumnezeu a zis, "Numai pe Acela îl voi vedea Eu."
E-50 To the world, It's a bunch of foolishness. But, to God, It's the only way. The only thing that He requires is that Token. It must be there. And you cannot have the Token until the fare is paid, then you are a possessor of the Token which gives you the—the privilege of a free pass. "I'll see the Blood, I'll pass over you." What a time, that, what a privilege, to know that you pack, within you, the Pass. "When I see the Blood, I'll pass over you." It's the only thing that He'll recognize. It's nothing else that can take Its place; no substitute, no denomination, no nothing else. It takes That. God said, "That alone will I see."
E-51 Nu contează cât de neprihăniţi au fost ei, cât de buni au fost ei, cât de multă educaţie aveau ei, cum se îmbrăcau, însemnul era singurul lucru. "Când Eu văd însemnul, Eu voi trece peste tine." Sângele era un însemn că-cerinţa lui Iehova a fost împlinită, că aceasta a fost făcută. Sângele a stat ca însemn. Sângele era însemnul. Înţelegeţi? Viaţa care...
E-51 No matter how righteous they was, how good they was, how much education they had, how they dressed, the token was the only thing. "When I see the token, I'll pass over you." The blood was a token that the—the requirement of Jehovah had been met, that it had been done. The blood stood for the token. The blood was the token. See? The life that…
E-52 Dumnezeu a zis că, "În ziua în care vei mânca din el, în ziua aceea vei muri." Şi acolo era o viaţă de substituire luată pentru viaţa credinciosului. Dumnezeu, în milă, a acceptat un înlocuitor pentru viaţa persoanei întinate. Când copilul Lui s-a întinat pe sine cu păcat, prin a nu crede Cuvântul, atunci Dumnezeu, bogat în milă, a făcut un înlocuitor; şi, acela era, că ceva trebuia să moară în locul acestuia. Nimic altceva nu o putea face.
E-52 God had said that, "The day you eat thereof, that day you die." And there had been a substitutionary life taken for the life of the believer. God, in mercy, accepted a substitute for the life of the defiled person. When His child had defiled himself with sin, of disbelieving the Word, then God, rich in mercy, made a substitute; and, that was, something had to die in its place. Nothing else could work.
E-53 Aceasta este de ce merele şi piersicile lui Cain, şi aşa mai departe, nu au făcut-o. Aceasta trebuia să fie o viaţă care avea sânge în ea, şi viaţa era dusă de la jertfă, şi acum sângele a fost un însemn că porunca lui Dumnezeu s-a săvârşit. Acum, ce a cerut Dumnezeu? Viaţa; şi sângele a arătat că acolo trebuia să fie o viaţă dusă. Astfel sângele a fost un însemn că viaţa a fost dată, că ceva a murit, cerinţa lui Dumnezeu; că o viaţă a fost dată, şi sângele a fost vărsat. Şi sângele a stat ca însemn, că viaţa a fost dusă. Viaţa animalului de care a vorbit Dumnezeu ca să fie luată, a fost sângele care stătea ca însemn. Înţelegeţi?
E-53 That's why Cain's apples and peaches, and so forth, didn't work. It had to be a life that had blood in it, and the life was gone from the sacrifice, and now the blood was a token that God's order had been carried out. Now, what did God require? The life; and the blood showed that there had to be a life gone. So the blood was the token that the life had been given, that something had died, God's requirement; that a life had been given, and the blood had been shed. And the blood stood for the token, that the life was gone. The life of the animal that God had spoke should be taken, was the blood stood for the token. See?
E-54 Închinătorul credincios a fost identificat cu jertfa lui, prin însemn. Eu nu doresc să stau prea mult asupra acestor citate, dar, la care ai putea să iei serviciul întreg la una din ele, însă eu vreau să mă opresc aici un moment ca să exprim aceea. Credinciosul trebuia să fie identificat cu jertfa lui. Înţelegeţi? Dacă aceasta este doar o jertfă şi-şi este făcută acolo afară pe undeva, el a dat-o; dar el trebuia să fie identificat în ea. Sincer, el trebuia s㬺i pună mâinile pe ea, întâi, să se identifice pe sine cu jertfa. Şi atunci sângele a fost pus unde el putea să stea sub sânge. Sângele trebuie să fie peste el. Şi acela era un însemn că el s-a identificat pe sine, vinovat, şi a dovedit că un înlocuitor nevinovat i-a luat locul lui.
E-54 The—the—the believing worshiper was identified with his sacrifice, by the token. I don't wish to stay too long on these little quotations, but, which you could take the entire service on one of them, but I want to stop here a moment to express that. The—the—the believer had to be identified with his sacrifice. See? If it's just a sacrifice and—and made somewhere out there, he had give it; but he had to be identified in it. Frankly, he had to place his hands on it, first, to identify himself with his sacrifice. And then the blood was placed to where he could stand under the blood. The blood must be over him. And that was a token that he had identified himself, guilty, and had proven that an innocent substitute had taken his place.
E-55 Ce tablou frumos! Oh, un răscumpărat! Vedeţi, dreptatea a fost făcută, şi cerinţa de dreptate sfântă a lui Dumnezeu a fost făcută. Şi Dumnezeu a zis, "Acum Eu voi cere viaţa ta," şi atunci când viaţa a păcătuit. Atunci un înlocuitor nevinovat a luat locul acestuia. Şi acesta era un animal cu sânge; nu mere, piersici. Aceasta s-ar cuveni ca absolut să facă aşa de simplă sămânţa şarpelui pentru fiecare, că acesta era sânge. Şi acest sânge, care nu putea să iasă din fructe, a ieşit dintr-un înlocuitor nevinovat. Şi viaţa s-a dus afară, de asemeni-de asemeni, în locul lui, şi sângele a fost un simbol că animalul a murit şi sângele a fost dus afară.
E-55 What a beautiful picture! Oh, a redeemed! See, justice had been met, and the requirement of God's holy justice had been met. And God said, "Now I'll require your life," and then, when the—the—the life had sinned. Then an innocent substitute took its place. And it was a blood beast; not apple, peach. That ought to absolutely make the serpent's seed so plain to everybody, that it was blood. And this blood, which could not come out of fruit, come out of an innocent substitute. And the life had gone out, too—too, in his place, and the blood was a symbol that the beast had died and the blood was gone out.
E-56 Şi închinătorul aplicând sângele peste sine, a arătat că el a fost identificat în răscumpărare, pentru că el s-a identificat pe sine cu... la jertfă, s-a conectat pe sine la jertfă, şi sângele a stat ca însemn.
E-56 And the worshiper applying the blood over himself, showed that he was identified in the redemption, because he has identified himself with the… at the sacrifice, connected himself to the sacrifice, and the blood stood for the token.
E-57 Ce-ce minunat! Ce tablou este acesta! Acesta este un model desăvârşit al lui Cristos, chiar exact, credinciosul stând astăzi sub Sângele vărsat, identificat cu Jertfa. Tot atât de perfect cât¬cât poate să fie! Şi cum Cristos, ne-nefiind un animal... Voi vedeţi, animalul a murit, dar acesta a fost...
E-57 How—how wonderful! What a picture it is! It's a perfect type of Christ, just exactly, the believer today standing under the shed Blood, identified with the Sacrifice. Just as perfect as—as it can be! And how that Christ, not—not being an animal… You see, the—the animal died, but it was…
E-58 Cel mai nevinovat lucru pe care-l avem noi, eu presupun, ar fi, animalul, mielul. Când Dumnezeu a vrut să-l identifice pe Isus Cristos, El l-a identificat pe El ca un Miel. Şi când El a vrut să se identifice pe Sine, El s-a identificat pe Sine ca o pasăre, un Porumbel. Iar un porumbel este cel mai nevinovat şi curat din toată viaţa păsărilor, şi-mielul este cel mai nevinovat şi pur din toată viaţa animalelor. Astfel voi vedeţi când...
E-58 The most innocent thing that we have, I suppose, would be, the—the animal, the—the lamb. When God wanted to identify Jesus Christ, He identified Him as a Lamb. And when He wanted to identify Himself, He identified Himself as a bird, a Dove. And the dove is the most innocent and cleanest of all the bird life, and the—the lamb is the most innocent and pure of all the animal life. So you see when the…
E-59 Isus a fost botezat de Ioan, şi Biblia a spus, "Şi-şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu, ca un porumbel, coborându-se peste El." De aceea dacă acesta ar fi fost un... Dacă acesta ar fi fost un lup, sau acesta ar fi fost orice alt animal, natura porumbelului nu putea să se îmbine cu natura lupului, nici nu ar fi putut natura porumbelului să se îmbine cu orice alt animal decât mielul. Şi acele două naturi au venit împreună, atunci ele au putut să fie de acord una cu alta.
E-59 Jesus was baptized by John, and the Bible said, "And—and he saw the Spirit of God, like a dove, coming down upon Him." Therefore if it had been a… If it would have been a wolf, or if it had been any other animal, the—the nature of the dove could not have blended with the nature of the wolf, neither could the—the nature of the dove blended with any other animal but the lamb. And those two natures came together, then they could agree with each other.
E-60 Acum vedeţi voi predestinarea? Acesta era un miel când el a venit acolo. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Acesta era un miel când el¬când el a fost adus. Acesta era un miel. El era născut un miel. El a fost crescut, un miel. Înţelegeţi?
E-60 Now do you see predestination? It was a lamb when it come there. See? See? The… It was a lamb when it—when it was brought. It was a lamb. It was born a lamb. It was raised up, a lamb. See?
E-61 Şi, de aceea, acela este singurul fel al unui Duh adevărat care poate primi Cuvântul, care poate primi pe Cristos. Restul dintre ei vor încerca, ei au încercat să-l primească pe Acesta, şi au pus Duhul lui Dumnezeu peste un lup, înţelegeţi, supărat, rău, mârşav. Acesta nu va sta acolo. Duhul Sfânt zboară imediat. Aceasta nu o va face.
E-61 And, therefore, that's the only kind of a true Spirit that can receive the Word, that can receive Christ. Rest of them will try, they tried to get It, and put the Spirit of God upon a wolf, see, angered, ill, mean. It won't stay there. The Holy Spirit just flies right away. It will not do it.
E-62 Ce ar fi dacă acel Porumbel a venit jos, şi, în loc ca Acesta să fie un Miel, acolo ar fi fost vreun alt animal? Acesta şi-ar fi luat repede zborul Lui şi ar fi plecat înapoi. Înţelegeţi? Dar când El a găsit natura aceea în care El a putut să se îmbine, Acesta doar a devenit Unul.
E-62 What if that Dove had come down, and, instead of It being a Lamb, there would have been some other animal? It would have quickly have took Its flight and went back. See? But when He found that nature that He could blend into, It just become One.
E-63 Şi atunci-Porumbelul a condus Mielul, şi, observaţi, Acesta a condus Mielul la măcelărie. Acum, Mielul a fost supus Porumbelului. Înţelegeţi? Nu contează unde l-a condus Acesta pe El, El vroia să meargă.
E-63 And then the—the—the Dove led the Lamb, and, notice, It led the Lamb to slaughter. Now, the Lamb was obedient to the Dove. See? No matter where It led It, It was willing to go.
E-64 Eu mă întreb, astăzi, când Dumnezeu ne conduce la o-o viaţă de predare completă şi de serviciu pentru El, eu mă întreb dacă duhurile noastre atunci nu se răzvrătesc uneori, cumva arătând că, ne întrebăm dacă suntem miei? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Un miel este supus.
E-64 I wonder, today, when God leads us to a—a life of complete surrender and service to Him, I wonder if our spirits then sometime don't rebel, kind of showing that, wonder if we are a lambs? See? See? A lamb is obedient.
E-65 Un miel este de sine-jertfi tor. El-el nu-el nu ia, nu pretinde ce-i al lui. Poţi să-l pui chiar jos şi să-i tunzi lâna de pe el. Aceea este singurul lucru pe care-l are. El niciodată-niciodată nu spune nimic despre asta; doar sacrifică tot ce are. Acela este un miel. El dă totul la ai lui... dă fiecare lucru, pe sine şi tot ce este acesta.
E-65 A lamb is self-sacrificial. It—it doesn't—it doesn't take, claim its own. Can lay it right down and shear the wool off of it. That's the only thing it's got. It never—never says anything about it; just sacrifices everything it's got. That's a lamb. It gives everything to its… gives everything away, itself and all it is.
E-66 Şi acesta este felul cum este un Creştin adevărat, dacă ei sunt... de sine-jertfitori ei înşişi, nepăsându-le nimic de această lume, ci dând tot ceea ce au lui Dumnezeu. Înţelegeţi?
E-66 And that's the way a real Christian is, if they're… self-sacrifice themselves, caring nothing for this world, but giving all they got to God. See?
E-67 Şi acum acesta era Mielul desăvârşit, Cristos era. Şi atunci prin vărsarea acestui miel, mielul natural în Egipt, sângele a fost aplicat, şi, când acesta era, acesta a stat ca un însemn, atunci pentru ce ar sta Sângele acestui Miel? Vedeţi? Însemnul că noi suntem morţi făţă de noi înşine şi identificaţi cu Jertfa noastră. Vedeţi, atunci, Mielul şi-şi-Sângele şi persoana devin identificate împreună, Jertfa şi credinciosul. Vedeţi, voi sunteţi identificaţi în viaţa voastră, prin Jertfa voastră. Aceea te face ceea ce eşti tu.
E-67 And now this was the perfect Lamb, Christ was. And then through the shed of this lamb, the natural lamb in Egypt, the blood was applied, and, when it was, it stood for a token, then what would the Blood of this Lamb stand for? See? The Token that we are dead to ourselves and identified with our Sacrifice. See? Then, the Lamb and the—and the—the Blood and the person becomes identified together, the Sacrifice and the believer. See, you are identified in your life, by your Sacrifice. That makes you what you are.
E-68 Atunci sângele a fost un însemn, sau o identificare. Sângele a identificat că închinătorul a ucis mielul, şi a acceptat mielul, şi a aplicat însemnul pentru sine însuşi, că lui nu i-a fost ruşine. Lui nu i-a păsat cine l-a văzut. El a vrut ca fiecare să-l vadă, şi acesta a fost plasat într-o astfel de poziţie că fiecare care trecea pe acolo putea să vadă acel însemn.
E-68 Then the blood was a token, or a identification. The blood identified that the worshiper had slain the lamb, and accepted the lamb, and applied the token to himself, that he was not ashamed. He didn't care who saw it. He wanted everybody to see it, and it was placed in such a position that everybody passing by could see that token.
E-69 Vedeţi, multi oameni vor să fie Creştini, şi lor-lor-lor le place să o facă secret aşa ca nimeni să nu-să nu ştie că ei erau Creştini. Sau, asociaţii cu care ei umblă prin prejur, unii dintre ei se gândesc, "Păi, acum, uită-te, eu-eu-eu vreau să fiu Creştin, dar eu nu vreau ca Cutare-şi-cutare să ştie despre asta." Vedeţi? Păi, acum, voi vedeţi, aceea nu este Creştinism.
E-69 See, many people wants to be Christians, and they—they—they like to do it secretly so nobody would—would know that they were Christians. Or, the—the associates they run around with, some of them think, "Well, now, look, I—I—I want to be a Christian, but I don't want So-and-so to know about it." See? Well, now, you see, that's not Christianity.
E-7
E-70 Christianity has to display its Token, see, publicly, in public life, at the office, on the street, when trouble is around, anything, in church, everywhere else. The Blood is the Token, and the Token must be applied, see, or (it's not) even the covenant is not in effect.
E-71 Sângele a fost un însemn, sau o legitimaţie, legitimând că această persoană a fost răscumpărată. Acum, ei bine, observaţi., ei aveau, ei au fost răscumpăraţi înainte ca acolo să se fi întâmplat ceva. Prin credinţă ei au aplicat sângele. Vedeţi, înainte ca să se fi întâmplat de fapt, sângele a fost aplicat prin credinţă, crezând că aceasta urma să se întâmple. Înţelegeţi? Înainte ca mânia lui Dumnezeu să treacă prin ţară, sângele trebuia să fie aplicat, întâi. Aceasta era prea târziu după ce mânia deja a căzut.
E-71 The blood was a token, or an identification, identifying this person has been redeemed. Now, well, notice, they had, they were redeemed before there was anything had ever happened. By faith they applied the blood. See, before it actually happened, the blood was applied by faith, believing that it was going to happen. See? Before that the wrath of God passed through the land, the blood had to be applied, first. It was too late after the wrath had done fallen.
E-72 Acum noi avem o lecţie acolo care noi am putea într-adevăr, poate să o aducem în gândul vostru, doar un moment. Priviţi, înainte să se întâmple, că vine un timp când tu nu vei fi în stare să mai ai vreun Sânge aplicat.
E-72 Now we have a lesson there that we could really, maybe bring it to your thought, just a moment. Look, before it happens, for there is coming a time that when you'll not be able to have any Blood applied.
E-73 Mielul a fost ucis în timpul serii, după ce a fost menţinut pentru patrusprezece zile. Şi atunci mielul aA fost ucis şi sângele a fost aplicat în timpul serii. Voi o pricepeţi? Însemnul nu a venit în existenţă până la timpul serii.
E-73 The lamb was killed in the evening time, after being kept up for fourteen days. And then the lamb was killed and the blood was applied in the evening time. You get it? The token never come into existence until the evening time.
E-74 Şi acesta este timpul de seară din epoca în care trăim noi. Acesta este timpul de seară pentru-pentru Biserică. Acesta este timpul de seară pentru mine. Acesta este timpul de seară a Mesajului meu. Eu mor. Eu mă duc. Eu mă mut afară, în timpul de seară al Evangheliei. Şi noi am venit sus prin justificare, şi aşa mai departe, dar acesta este timpul în care însemnul trebuie să fie aplicat. Eu v-am spus vouă Duminica trecută că eu am avut ceva despre care eu vreau să vorbesc cu voi; asta este. Timpul care când tu-tu nu te poţi juca cu Acesta. Acesta trebuie să fie făcut. Dacă aceasta va fi să se facă vreodată, aceasta trebuie să se facă acum. Deoarece, noi putem vedea că mânia cam este gata să treacă prin ţară, şi totul ce nu este sub acel Însemn va pieri. Sângele, te-a identificat. Observaţi.
E-74 And this is the evening time of the age that we live in. This is the evening time for the—for the Church. This is the evening time for me. This is the evening time of my Message. I'm dying. I'm going. I'm moving out, in the evening time of the Gospel. And we've come up through justification, and so forth, but this is the time that the Token has to be applied. I told you last Sunday I had something I want to talk to you about; this is it. The time that when you—you just can't play with It. It's got to be done. If it's ever going to be done, it's got to be done now. Because, we can see that the wrath is about ready to pass through the land, and everything from under that Token will perish. The Blood, has identifies you. Notice.
E-75 Căci, viaţa animală nu putea veni înapoi peste fiinţa umană. Când sângele a fost vărsat, viaţa a ieşit, desigur, deoarece aceasta era o unitate. Şi când sângele vieţii a fost dus din aceasta, viaţa fiind deosebită de sânge... Acum, sângele este chimia vieţii, dar viaţa este ceva diferit de sânge, dar viaţa este în sânge. Iar viaţa animalului nu putea să vină înapoi peste închinător. Când el a vărsat sângele mielului, el a trebuit să aplice chimia, deoarece aceea-viaţa a fost dusă şi nu putea să vină înapoi.
E-75 For, the animal life could not come back upon the human being. When the blood was shed, the life went out, of course, 'cause it was a unit. And when the life's blood was gone from it, the life being different from the blood… Now, the blood is the chemistry of the life, but the life is something different from the blood, but the life is in the blood. And the animal life could not come back upon the worshiper. When he shed this blood of the lamb, he had to apply the chemistry, because that the—the life was gone and could not come back.
E-76 Pentru că, aceasta nu putea să vină peste o fiinţă umană, deoarece viaţa animală nu are un suflet. Animalul nu ştie că el este gol, şi el-el doar... El nu îşi dă seama de păcat. Acesta nu cunoaşte nici unul, aşa că de aceea el este o fiinţă vie dar nu un suflet viu. De aceea, acea viaţă animală nu putea să vină înapoi peste o viaţă umană, deoarece acesta nu avea un suflet în viaţa aceea. Acum, există o viaţă, un sânge; o viaţă, şi un suflet în viaţă; sufletul este natura vieţii. De aceea, acesta nu avea o anumită natură, el era un animal, de aceea sângele a stat ca un însemn că viaţa a fost dată.
E-76 Because, it could not come upon a human being, 'cause the animal life doesn't have a soul. The animal doesn't know that he is naked, and he—he just… He doesn't realize sin. It knows none, so therefore it's a living being but not a living soul. Therefore, that animal life could not come back upon a human life, because it didn't have a soul in that life. Now, there is a life, a blood; a life, and a soul in the life; the soul is the nature of the life. Therefore, it had no certain nature, it was an animal, therefore the blood stood for a token that the life had been given.
E-77 Dar în acest loc slăvit, sub acest legământ, există o diferenţă între Sânge şi Viaţă. Însemnul pentru credincios astăzi este Duhul sfânt; nu un sânge, un chimical, ci Acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acela este Însemnul pe care Dumnezeu îl cere de la Biserică astăzi. Dumnezeu trebuie să vadă acest Însemn. El trebuie să-l vadă pe Acesta în fiecare din noi.
E-77 But in this glorious place, under this covenant, there is a difference between the Blood and the Life. The Token for the believer today is the Holy Ghost; not a blood, a chemistry, but It is the Holy Spirit of God. That is the Token that God requires of the Church today. God must see this Token. He must see It in every one of us.
E-78 De aceea, cum apar umbrele serii, şi mânia este gata să fie turnată din Înălţime, peste naţiunile păcătoase, şi peste necredincioşii fără pietate, peste cei ce profesează fără o posesiune, peste aceste lucruri! Şi eu-eu am încercat să mă desfăşor pe mine şi să trăiesc drept printre aceştia, să văd unde stătea, înainte să spun eu aceste lucruri. Acum noi trăim în umbre, şi mânia este gata să lovească, şi Dumnezeu cere un Însemn că voi înşivă aţi primit Însemnul Lui, Duhul Sfânt. Aceasta este singura cale, şi singurul semn peste care Dumnezeu va trece vreodată, deoarece Acesta este literal Viaţa lui Isus Cristos întors înapoi în credincios.
E-78 Therefore, as the evening shadows are appearing, and the wrath is ready to be poured out from on High, upon the ungodly nations, and upon the ungodly unbelievers, upon the—the professors without a possession, upon these things! And I—I've tried to unfold myself and live right among it, to see where it was standing, before I said these things. Now we are living in the shadows, and the wrath is ready to strike, and God is requiring a Token that you yourself have received His Token, the Holy Ghost. It's the only way, and the only sign that God will ever pass, because It is the literal Life of Jesus Christ returned back into the believer.
E-79 Viaţa animală nu s-a putut întoarce înapoi, de aceea un sânge a trebuit să fie pus pe uşă, pe pragul de sus Şi pe stâlpii uşii; ca fiecare trecător, întregul public, fiecare venind pe lângă casă, ştia că acolo era un-un semn pe uşa aceea, de sânge, că o viaţă a murit la uşa aceea. Amin!
E-79 The animal life could not return back, therefore a blood had to be placed on the door, upon the lintel and upon the post of the door; that every passer-by, the whole public, everybody coming by the house, knew that there was a—a sign on that door, of blood, that a life had died at that door. Amen!
E-80 Acesta este felul în care trebuie să fie cu fiecare credincios astăzi, umplut cu Duhul Sfânt; un Însemn că Sângele vărsat al Mielului, Viaţa aceea care era în Miel, s-a întors înapoi şi este sigilată acolo public, că fiecare trecând pe acolo, vorbind cu tine, şi are ceva asocieri cu tine, văzând că Sângele a fost aplicat şi Însemnul Vieţii care a fost în Sângele acela este peste tine. Tu eşti în siguranţă de la mânie. Numai aceea; nu a fi membru. Nu, domnule!
E-80 That's the way it has to be with every believer today, filled with the Holy Ghost; a Token that the shed Blood of the Lamb, that Life that was in the Lamb, has returned back and is publicly sealed in there, that everybody passing by, talking to you, has any associates with you, seeing that the Blood has been applied, and the Token of the Life that was in that Blood is upon you. You are safe from the wrath. That alone; not membership. No, sir!
E-81 Viaţa animală nu putea veni peste credincios, deoarece acesta era un animal, şi aceasta vorbea numai despre o conştiinţă, arătând că acolo va veni o Jertfă desăvârşită.
E-81 The animal life could not come upon the believer, because it was an animal, and it only spoke of a conscience, showing that there would come a perfect Sacrifice.
E-82 Şi, acum, cum poate să existe o Jertfă mai desăvârşită decât Dumnezeu Însuşi să devină Ispăşirea, Însuşi? Când Dumnezeu s¬a făcut trup, în Propriul Lui Sânge creativ, acela era singurul fel în care o Viaţă a lui Dumnezeu putea să mai vină înapoi.
E-82 And, now, how could there be a more perfect Sacrifice than God Himself becoming the Atonement, Himself? When God was made flesh, in His Own creative Blood, that it… only way that a Life of God could ever come back.
E-83 Deoarece, toţi dintre noi eram născuţi prin sex, şi de aceea viaţa care este acolo este din lume, şi viaţa aceea nu o să stea. Aceasta este lucrul care este deja judecat şi condamnat. Tu nu o poţi cârpi. Nu există nici o cale de a o cârpi. Nu există nici o cale să-să o netezeşti. Nu există nici o cale de a o face mai bine. Aceasta trebuie să moară! Aceea este singura cerinţă care există. Aceasta trebuie să moară.
E-83 Because, all of us was born by sex, and therefore the life that's in there is of the world, and that life will not stand. It's the thing that's already judged and condemned. You can't patch it up. There is no way to patch it. There is no way to—to smooth it out. There is no way to make it better. It's got to die! That's the only requirement there is. It's got to die.
E-84 Şi Înlocuitorul, o Viaţă a lui Isus Cristos, trebuie să vină în tine, care este Duhul Sfânt, Însemnul lui Dumnezeu; că tu ai acceptat Sângele Fiului Său, Isus Cristos.
E-84 And the Substitute, a Life of Jesus Christ, has to come into you, which is the Holy Ghost, God's Token; that you have accepted the Blood of His Son, Jesus Christ.
E-85 De aceea, în zilele lui Wesley sau... Zilele lui Luther, se gândea, "să crezi". În zilele lui Wesley, "chimia Sângelui." Dar aceasta este ziua din urmă, unde Însemnul este cerut. Şi acela face, împreună, întreaga unitate pentru Răpire. Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-85 Therefore, in the days of Wesley or… The days of Luther, it was thought, "to believe." In the days of Wesley, "the chemistry of the Blood." But this is the last day, where the—the Token is required. And that makes, together, the whole unit for the Rapture. You see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-86 Apă, sânge, şi duh vine când o mamă dă naştere unui bebeluş. Primul lucru care se rupe, la o naştere normală, este o apă, al doilea lucru este un sânge, şi următorul lucru este viaţă.
E-86 Water, blood, and spirit come when a mother gives birth to the baby. The first thing breaks, a normal birth, is a water, the second thing is a blood, and the next thing is life.
E-87 Acolo vine din trupul Domnului nostru Isus Cristos: apă, Sânge, şi Viaţă. Şi întreaga Biserică, Mireasa, împreună, a fost formată prin justificare, sanctificare, şi botezul cu Duhul Sfânt, care este Însemnul.
E-87 There come from the body of our Lord Jesus Christ: water, Blood, and Life. And the whole Church, the Bride, together, has been made up through justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost, which is the Token.
E-88 Aşa cum Evrei 11 zice, "Toţi aceştia care au rătăcit în jur în piei de oi şi de capre, şi erau lipsiţi, şi toate aceste lucruri pe care le-au făcut ei, totuşi nu au fost făcuţi desăvârşiţi fără noi."
E-88 As Hebrews 11 says, "All these who wandered about in sheepskins and goatskins, and was destitute, and all these things that they done, yet was not made perfect without us."
E-89 Iar Biserica în ziua de azi, care a primit Însemnul, al Botezului cu Duhul Sfânt, că Sângele a fost vărsat Şi că Duhul Sfânt este peste Biserică; fără noi, atunci, ei nu pot învia. Dar ei depind de noi, că Dumnezeu a promis că El va avea Aceasta, şi cineva o să fie acolo. Eu nu ştiu cine sunt cei ce o să fie, dar cineva o să-l primească pe Acesta. Singurul lucru de care eu sunt responsabil, este să-l predic pe Acesta. Aceasta este treaba lui Dumnezeu să caute după acea sămânţă predestinată. Acolo va fi ca să fie, totuşi. Deoarece, ei vor fi acolo, fiecare din ei, unul cu altul; epoca apei, epoca Sângelui, şi acum epoca Însemnului Duhului Sfânt.
E-89 And the Church in this day, that's received the Token, of the baptism of the Holy Spirit, that the Blood has been shed and that the Holy Ghost is upon the Church; without us, then, they cannot raise. But they're depending on us, for God promised He would have It, and somebody is going to be there. I don't know who it's going to be, but somebody is going to receive It. The only one thing I'm responsible, is to preach It. It's God's business to look out for that predestinated seed. There is going to be there, though. Because, they're going to be there, each one of them, one with the other; the water age, the Blood age, and now the Token age of the Holy Ghost.
E-90 Şi, amintiţi-vă, că Israel a venit prin multe lucruri, dar acesta era timpul de seară când însemnul a fost cerut; nu dimineaţa, nu în pregătire, în cele patrusprezece zile de îngrijire a mielului. Israel ştia că ceva venea.
E-90 And, remember, Israel come through many things, but it was evening time when the token was required; not in the morning, not in the preparation, the fourteen days of the keeping up of the lamb. Israel knowed something was coming.
E-91 Aşa o ştia şi Luther, aşa o ştia şi Wesley, aşa şi Finney, Knox, Calvin, o ştiau. Asta este Acesta! Ei ştiau că va veni un timp în care Stâlpul de Foc se va reîntoarce înapoi la Biserică. Ei ştiau că va veni un timp în care aceste lucruri se vor întâmpla, dar ei nu au trăit ca să vadă aceasta, dar ei erau în aşteptarea acestuia.
E-91 So did Luther know it, so did Wesley know it, so did Finney, Knox, Calvin, know it. This is It! They knew there would come a time that the Pillar of Fire would return back to the Church. They knowed there would come a time that these things would happen, but they didn't live to see it, but they looked forward to it.
E-92 Israel ştia că ceva venea, dar aceasta era în timpul serii când sângele acelui miel, însemnul, a fost pus pe uşă. Totuşi, mielul era deja pus sus.
E-92 Israel knew something was coming, but it was in the evening time when that lamb's blood, the token, was placed on the door. Yet, the lamb was already put up.
E-93 Acesta era Mielul prin tot decursul. Acesta era Mielul în timpul lui Luther, acesta era Mielul-Mielul în timpul lui Wesley, dar acum este timpul Însemnului în care fiecare casă trebuie să fie acoperită de către Însemn. Fiecare casă a lui Dumnezeu trebuie să fie acoperită de către Însemn. Toţi care sunt în interior trebuie să fie acoperiţi de către Însemn. Şi Casa lui Dumnezeu este Trupul lui Isus Cristos, şi printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în acest Însemn şi devenim parte din Acesta, că, Dumnezeu a zis, "Când văd Eu acest Însemn expus, Eu voi trece peste tine." Ce ceas în care noi trăim acum! Oh!
E-93 It's been the Lamb all the way through. It was the Lamb in Luther's time, it was the Lamb—Lamb in Wesley's time, but now is the Token time that each house must be covered by the Token. Each house of God must be covered by the Token. All that's inside of it must be covered by the Token. And the House of God is the Body of Jesus Christ, and by one Spirit we're all baptized into this Token and become part of It, that, God said, "When I see this Token displayed, I'll pass over you." What an hour that we're now living! Oh!
E-94 Un sânge identificat, a identificat credinciosul, deoarece viaţa s-a dus nu a putut veni înapoi, aşa că el trebuia să aibe o¬o chimie. El trebuia să aibe ca o vopsea, un sânge, un chimical care a arătat că viaţa a plecat din acesta.
E-94 A blood identified, identified the believer, because the life had gone out, could not come back, so he had to have a—a chemistry. He had to have like a paint, a blood, a chemistry that showed that life went from it.
E-95 Acum chiar Duhul Însuşi este Însemnul. Duhul Sfânt Însuşi este Însemnul, nu Sângele. Sângele a fost vărsat la Calvar, aceasta este adevărat. Dar Sângele, atât de mult cât este acesta, a mers înapoi în elementele din care a venit acesta, din hrana cu care a trăit El. Dar, voi vedeţi, înlăuntrul acelei celule de Sânge era o Viaţă care a început să mişte celula de Sânge. Dacă aceasta era... Chimicalul nu avea Viaţa în el, însuşi, şi de aceea acesta nu se putea mişca. Dar când Viaţa vine în chimia sângelui, Aceasta a format o celulă. Aceasta a format Propria Ei celulă, apoi celulă după celulă, apoi aceasta a devenit un Om. Şi acel Om era Dumnezeu, Emanuel, în trup. Dar când acea Viaţă s-a reîntors înapoi, chimicalul s-a dus la acesta, dar Însemnul este Duhul Sfânt peste Biserică ca ei să vadă pe Cristos.
E-95 Now the very Spirit Itself is the Token. The Holy Spirit Itself is the Token, not the Blood. The Blood was shed at Calvary, that is true. But the Blood, as far as it is, went back into the elements from which it come, from the food that He lived on. But, you see, inside that Blood cell was a Life that started the Blood cell to moving. If it was… The chemistry had no Life in it, itself, and therefore it could not move. But when the Life come into the chemistry of the blood, It formed a cell. It formed Its Own cell, then cell after cell, then it become a Man. And that Man was God, Emmanuel, in flesh. But when that Life returned back, the chemistry went to it, but the Token is the Holy Ghost upon the Church, that they see Christ.
E-96 Acesta trebuie să fie, deoarece o femeie şi bărbatul ei devin unul. Ei devin unul. Şi astfel face Mireasa şi Cristos devin Unul. Slujba Miresei, şi slujba lui Cristos, este aceeaşi. Şi vă reamintiţi, "Aceste tratate trecute, O Teofile, pe care ţi le-am scris eu, pe care Isus a început să le facă şi continuă să le facă." Moartea Lui nu l-a oprit pe El. Nu, domnule! El s-a întors iarăşi. Nu o a treia persoană, ci aceeaşi Persoană s-a întors iarăşi în forma Duhului Sfânt, şi să continue lucrarea înainte; şi o continuă înainte, a zis cartea Faptelor. "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acela este Însemnul. Acela este semnul.
E-96 It has to be, because a woman and her husband become one. They become one. And so does the Bride and Christ become One. The ministry of the Bride, and the ministry of Christ, is the same. And remember, "These former treatise, O Theophilus, have I wrote to you, that Jesus begin to do and continues to do." His death didn't stop Him. No, sir! He returned again. Not a third person, but the same Person returned again in the form of the Holy Ghost, and to continue the work on; and continues on, said the Book of Acts. "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." That's the Token. That's the sign.
E-97 Când Petru şi loan au trecut prin poarta numită Frumoasă, acolo şedea un om care era olog, şchiop din pântecele mamei lui, şi el a zis, "Argint şi aur eu nu am; dar ceea ce eu am, eu îţi dau. În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă." Vedeţi? Şi ei le-au vorbit lor, şi ştiau că ei erau oameni neştiutori şi neînvăţaţi, dar ei au luat seama la ei că ei erau cu Isus. Vedeţi, Însemnul era acolo, expunând. Vedeţi, "Ceea ce eu am!" Văzând un biet, frate căzut întins acolo, olog şi desfigurat, şi toate celelalte. Şi aceeaşi Viaţă care era în Cristos era în ei, "Ceea ce eu am!"
E-97 When Peter and John passed through the gate called Beautiful, there laid a man who had been crippled, lame from his mother's wombs, and he said, "Silver and gold have I none; but such as I have, I give you. In the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." See? And they talked to them, and knowed that they were ignorant and unlearned men, but they taken notice to them that they had been with Jesus. See, the Token was there, displaying. See, "Such as I have!" Seeing a poor, fallen brother laying there, crippled and disfigured, and everything. And the same Life that was in Christ was in them, "Such as I have!"
E-98 "În Numele Meu veţi scoate draci." Nu, "Eu voi." "Voi veţi!" "Dacă veţi zice voi acestui munte!" Nu, "Dacă Eu zic." "Dacă voi veţi zice acestui munte!"
E-98 "In My Name ye shall cast out devils." Not, "I will." "You will!" "If you say to this mountain!" Not, "If I say." "If you say to this mountain!"
E-99 Oh, frate, ceasul acelui Însemn să fie expus este aproape. Noi putem vedea aceasta. Noi ştim că suntem aproape de sfârşit acum. Noi am adus tot felul de mesaje, să arătăm semne şi minuni, şi acum iată-ne că venim înapoi pentru ceea ce Biserica are de făcut. Însemnul trebuie să fie expus. "Când Eu voi vedea sângele, Eu voi trece peste tine," Nimic altceva nu va lucra. Acesta trebuie să fie Sângele. Acum, Duhul Sfânt este Însemnul nostru, de la Dumnezeu.
E-99 Oh, brother, the hour of that Token to be displayed is at hand. We can see it. We know that we're near the end now. We've brought all kind of messages up, to show signs and wonders, and now here we come back for what the Church has got to do. The Token has got to be displayed. "When I see the blood, I will pass over you." Nothing else would work. It must be the Blood. Now, the Holy Ghost is our Token, from God.
E-10
E-100 As a great theologian, a—a scholar, a Baptist brother, fine man, fine character, when he come to me one time, and he said, "Brother Branham," he said, "you talking about this Holy Ghost," he said, "why, that's nothing new." Said, "We've taught It all along, through the ages." And I—I said, well, I'll… He said, "We received the Holy Ghost."
E-101 Eu am zis, "Când l-aţi primit voi pe Acesta?"
E-101 I said, "When did you receive It?"
E-102 El a zis, "Când eu am crezut." Căci, eu ştiam că aceea era teologie Baptistă, că, "Tu, când tu crezi, tu primeşti Duhul Sfânt."
E-102 He said, "When I believed." Cause, I knowed that was Baptist theology, that you, when you believe, you receive the Holy Ghost.
E-103 Eu am zis, "Atunci Pavel a zis, în Fapte 19, la o mulţime, un grup de Baptişti, care, un predicator Baptist care era unul din convertiţii lui loan, dovedea prin Biblie că Isus era Cristosul."
E-103 I said, "Then Paul said, in Acts 19, to a bunch, a group of Baptists, which, a Baptist preacher that had been one of John's converts, was proving by the Bible that Jesus was the Christ."
E-104 "Când el a trecut prin coasta de sus a Efesului, el a găsit anumiţi ucenici, şi el le-a zis, 'Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?' Ei au zis, 'Noi nu ştim dacă acolo ar fi vreun Duh Sfânt."' Atunci el i-a întrebat cum au fost ei botezaţi. Şi ei nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, Mielul jertfit. Ei nu au fost identificaţi cu El, deloc. Ei doar au crezut aceasta; ca şi cu medicamentul stând acolo, şi nu l-au luat. Pavel le-a poruncit să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos.
E-104 "When he passed through the upper coast of Ephesus, he find certain disciples, and he said unto them, 'Have you received the Holy Ghost since you have believed?' They said, 'We know not whether there be any Holy Ghost.'" Then he asked how they was baptized. And they hadn't been baptized in the Name of Jesus Christ, the sacrificed Lamb. They wasn't identified with Him, at all. They just believed it; like the medicine setting there, and hadn't took it. Paul commanded them to be baptized over again, in the Name of Jesus Christ.
E-105 Şi când el a făcut aceasta, atunci Însemnul a venit peste ei. Ei au fost legitimaţi prin lucrările şi semnele Duhului Sfânt, vorbind în limbi prin ei, şi prorocind, şi mărind pe Dumnezeu. Ei erau legitimaţi precum-precum cu Jertfa lor.
E-105 And when he did this, then the Token came upon them. They were identified by the works and signs of the Holy Ghost, speaking in tongues through them, and prophesying, and magnifying God. They were identified as—as with their Sacrifice.
E-106 Iar Duhul Sfânt este legitimaţia noastră. Acesta este ceea ce ne legitimează pe noi ca Creştini Nu să fim membri în biserici, nu înţelegerea noastră a Bibliei, nu cât de mult cunoşti tu despre Biblie. Aceasta este cât de mult cunoşti tu despre Autor, înţelegeţi, cât de mult locuieşte Autorul în tine. Asta-i că tu¬asta-i că Atu însuţi eşti dus. Tu nu mai eşti. Tu te recunoşti pe tine mort, şi Însemnul este cel ce trăieşte în tine. Şi Acesta nu este viaţa ta; Acesta este El.
E-106 And the Holy Ghost is our identification. It's what identifies us as Christians. Not our membership in churches, not our understanding of the Bible, not how much you know about the Bible. It's how much you know about the Author, see, how much the Author is living in you. It's your—it's your self gone. You're no more. You reckon yourself dead, and the Token is what lives in you. And It's not your life; It's Him.
E-107 Pavel a zis, "Viaţa pe care o trăiesc eu acum." El a trăit o viaţă deosebită de cum a trăit el odată. "Acesta nu sunt eu, ci Cristos locuieşte în mine." Acolo este Însemnul legitimat pe care l-a cerut Dumnezeu. Identificat cu a noastră... Identificarea cu Jertfa noastră, Viaţa Mântuitorului nostru în noi, Duhul Sfânt.
E-107 Paul said, "The life that I now live." He lived a different life from what he once did. "Is not me, but Christ liveth in me." There is the identified Token that God required. Identified with our… Identification with our Sacrifice, the Life of our Saviour in us, the Holy Spirit.
E-108 Oh, cât de-cât de sigur Însemn! Acolo nu mai poate fi vreun alt Însemn. Oh, Doamne, dacă aţi putea voi măcar prinde gândul despre acesta. Dacă eu aveam-puterea în dimineaţa aceasta, cu cuvinte, să exprim şi să pun în sufletul vostru care este înlăuntru; nu urechile voastre, ci sufletul vostru, şi voi-voi aţi putea vedea garanţia despre Acesta. Aceasta-aceasta ia, Acesta te face atât de relaxat.
E-108 Oh, what a—what a positive Token! There cannot be any more Token. Oh, my, if you only could catch the—the thought of it. If I had the—the power this morning, with words, to express and place into your soul that's on the in; not your ears, but your soul, and you—you could see the guarantee of It. It—it takes, It makes you so relaxed.
E-109 Ce ar fi dacă tu erai, ai comis o crimă, şi tu urma să fii judecat într-un tribunal federal. Şi tu ştii, că dacă ei te-au găsit vinovat, că tu urmează să mori, tu urmează să mergi pe scaunul electric, sau camera de gaze, sau orice execuţie publică ei urmau să aibe pentru tine, poate spânzurătoare, sau ceva, linşare, oricare ar fi fost pedeapsa. Şi tu ştii că tu ai... Tu erai vinovat. Tu ştii că erai vinovat, şi tu trebuie să mori dacă tu nu iei ceva avocat să te reprezinte, acela care te poate scoate din lucrul acela. Şi acum tu ai vrea pe cel mai bun avocat pe care l-ai putea avea.
E-109 What if you were, had committed a crime, and you were going to be tried in a federal court. And you know, that if they found you guilty, that you were going to die, you were going to a electric chair, or the gas chamber, or whatever public execution they were going to have for you, maybe hung, or something, lynched, whatever the penalty was. And you know that you had… You were guilty. You know you were guilty, and you must die if you don't get some attorney to represent you, that who can get you out of the thing. And now you would want the best attorney that you could have.
E-110 Şi apoi să obţii un avocat care era un bun, avocat iscusit, tu ai simţi căci cazul tău era puţin... tu te-ai relaxa un pic, deoarece tu aveai un avocat. Dar totuşi ar exista o întrebare dacă acest avocat ar putea să schimbe ideea judecătorului, sau să schimbe juriul; dacă acest avocat, cu vorbirea lui iscusită şi cunoaşterea legilor, ar putea să schimbe aceasta, şi ar putea pleda cazul tău şi să dovedească că-că tu ar trebui să trăieşti. Dar totuşi, în toată a lui-a lui mare autoritate şi marele discurs pe care el l-ar putea face, şi impresia pe care el ar putea să o pună peste juriu sau să aibă cu judecătorul, tu-tu ai-tu ai... Poate că tu ai deveni relaxat pentru câteva minute, dar totuşi ar exista o întrebare în mintea ta, "Poate el să o facă?"
E-110 And then getting an attorney that was a good, shrewd attorney, you would feel that your case was a little… you could relax a little bit, because you had an attorney. But still there would be a question whether this attorney could change the judge's idea, or change the jury; if this attorney, with his shrewd speaking and the knowing of the laws, could change that, and could plead your case and prove that—that you should live. But yet, in all of his—his great authority and the great speech that he could make, and the impression he could put upon the jury or have with the judge, you—you'd—you'd… Maybe you might get a relaxed for a few minutes, but still there would be a question in your mind, "Can he do it?"
E-111 Dar în acest caz, Judecătorul Însuşi devine Avocatul nostru. Dumnezeu a devenit om. Nu a existat nici un avocat care s-o poată face. Noi nu am putut găsi unul. Moise, şi Legea, profeţii, nimic nu a putut să facă aceasta. Astfel Judecătorul a devenit şi Juriu, Avocat, şi Judecător, El însuşi; şi a luat justiţia Legii Lui în Propriile Lui mâini, şi a plătit preţul acesteia, El însuşi. Cu cât mai mult am putea să fim în siguranţă? Şi a trimis Propria Lui Viaţă înapoi peste noi, ca un martor că El a acceptat aceasta. Câtă siguranţă!
E-111 But in this case, the Judge Himself becomes our Attorney. God became man. There was no attorney could do it. We couldn't find one. Moses, and the Law, the prophets, nothing could do it. So the Judge become both Jury, Attorney, and Judge, Himself; and took the justice of His Law in His Own hands, and paid the price of it, Himself. How much more secure could we be? And sent His Own Life back upon us, as a witness that He has accepted it. How safely!
E-112 "Da, deşi eu umblu prin valea umbrei morţii, eu nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine."
E-112 "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for Thou art with me."
E-113 Când El devine şi Judecător, Juriu, şi-şi Avocat, El a pledat cazul nostru. Noi, găsiţi vinovaţi de Propria Lui Lege; şi El a venit şi a luat locul persoanei vinovate, care a fost în sanctuar. El a luat păcatul lui. El l-a luat asupra Sa, şi a murit, şi a plătit preţul, şi-a vărsat Sângele Lui, şi i-a dat înapoi Propriul Lui Însemn, Propria Lui Viaţă.
E-113 When He becomes both Judge, Jury, and—and Attorney, He pleaded our case. We, found guilty by His Own Law; and He come and took the guilty person's place, that was in the sanctuary. He took his sin. He took it upon Himself, and died, and paid the price, and shed His Blood, and give back His Own Token, His Own Life.
E-114 Păi, noi suntem desăvârşiţi. Cazul este încheiat. Nu mai există păcat la credincios. O Dumnezeule, ai milă, dacă oamenii nu pot vedea aceasta, că nu mai există nici un caz. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Acela care m-a trimis pe Mine, are Viaţă Eternă, şi nu va veni la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Iată cazul. Cazul a încetat! Nu mai este un caz la acesta. Amin! Atunci sigur, sigur cu Însemnul aplicat, când moartea începe să izbească în uşă acolo afară, aceasta nu are nici un control. Înţelegeţi? Da.
E-114 Why, we are perfectly. The case is dismissed. There is no more sin to the believer. O God, have mercy, if the people can't see that, that there is no more case. "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life, and shall not come to the Judgment, but has passed from death unto Life." There is the case. Case dismissed! No more case to it. Amen! Then safely, safely with the Token applied, when death begins to smite against the door out there, it has no control. See? Yes.
E-115 Însemnul este aplicat. Numai Însemnul este recunoscut acum. Vedeţi, El a făcut aceasta aşa ca Însemnul să poată veni. Însemnul era Viaţa lui Dumnezeu.
E-115 The Token is applied. Only the Token is recognized now. See, He did that so that the Token could come. The Token was God's Life.
E-116 Şi când Dumnezeu a făcut primul om, El şi-a făcut Lui un fiu. Şi fiul a fost atât de corupt încât el a ascultat de nevasta lui în loc de Dumnezeu, iar femeia a ascultat de diavolul în loc de bărbatul ei, şi când a făcut-o, asta aşa i-a corupt pe amândoi, încât aceasta a adus o poluare. Şi El ştia, că atunci când ei au făcut asta, ei vor trebui să aducă copii în lume. Rodul din mijlocul pomului nu putea să fie atins, şi, atunci, când acesta a fost, ei au adus acest păcat asupra lor. Şi de aceea întreaga rasă umană, care a fost născută, era în păcat. Acolo, nu era cale de ieşire.
E-116 And when God made the first man, He made Him a son. And the son was so corrupt that he listened to his wife instead of God, and the woman listened to the devil instead of her husband, and, when it did, it so corrupted them together, that it brought a pollution. And He knew, that when they did that, they'd have to bring children into the world. The fruit in the midst of the tree could not be touched, and, then, when it was, they brought this sin upon themselves. And therefore the whole human race, that was born, was in sin. There, no way to come out.
E-117 Şi atunci Dumnezeu a venit jos. A existat doar o singură cale de a-l primi înapoi; aceasta este de a-l primi pe El înapoi ca un fiu iarăşi. Şi cum poate El să o facă, când Propria Lui Lege a stat acolo şi a zis că el este "condamnat"? Atunci Tatăl Însuşi a devenit unul dintre noi. Acela a fost adevăratul Miel. Acela a fost scopul Lui pe care l-a avut El în minte.
E-117 And then God came down. There's only one way to get him back; that's to get Him back a son again. And how can He do it, when His Own Law stood there and said he's "condemned"? Then the Father Himself become one of us. That's the real Lamb. That's His purpose He had in mind.
E-118 Acela era motivul că Mielul era aşa de legitimat în Grădina Edenului, ştiind că Mielul şi Porumbelul se vor întâlni la un timp, când Mielul şi Porumbelul vor fi împreună. Aceasta a fost când El ştia, că prin aceea, noi toţi putem să fim împreună. Şi El voia să facă un astfel de sacrificiu, acum, că Însemnul putea fi aplicat, că noi nu mai suntem străini, noi nu mai suntem străini, ci noi suntem fii şi fiice a lui Dumnezeu şi Adam şi Eva, femeia şi bărbatul, uniţi împreună, sunt fii şi fiice ai lui Dumnezeu, în Cristos Isus, prin marea Lui jertfă.
E-118 That's the reason the Lamb was so identified in the garden of Eden, knowing that the Lamb and Dove would meet at one time, when the Lamb and Dove would be together. That's when He knowed, through that, we can all be together. And He was willing to make such a sacrifice, now, that the Token could be applied, that we are no more aliens, we are no more strangers, but we're sons and daughters of God. Both Adam and Eve, the woman and the man, joined together, are sons and daughters of God, in Christ Jesus, by His great sacrifice.
E-119 Şi, atunci, aşa ca să nu existe nici o greşeală! Sămânţa acestei vieţi care trebuie să fie plantată în pământ, a acestui trup care este o-o sămânţă pieritoare; şi viaţa, dacă aceasta este o viaţă pervertită în sămânţă, aceasta piere cu sămânţa. Dar El a pus Viaţă Eternă în aceasta şi a identificat-o ca a Lui Proprie, că în înviere El o va învia din nou, şi nu va fi pierdută. Vedeţi voi ce vreau eu să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-119 And, then, so that there would be no mistake! The seed of this life that must be planted in the earth, of this body that is a—a perishable seed; and the life, if it's a perverted life in the seed, it perishes with the seed. But He put Eternal Life into it and identified it as His Own, that in the resurrection He'd raise it up again, not going to be lost. Do you see what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-120 Iat-o acolo, aceasta nu poate pieri acum. Viaţa stă peste aceasta. Aceasta este un Însemn, care stă peste acel trup micuţ, stă peste acel suflet al acelei persoane. Există un Însemn acolo, Duhul Sfânt, că acesta aparţine lui Dumnezeu. Acesta este al Lui. "Când Eu văd Însemnul, Eu voi trece peste tine." Un Însemn sigur, Duhul Sfânt este Însemnul nostru. De aceea, când tu primeşti Duhul Sfânt, tu ai trecut de la moarte la Viaţă. Asta este tot ce există privitor la aceasta, pentru că Viaţa este în tine. Tu nu mai poţi pieri.
E-120 There it is, it cannot perish now. The Life lays over it. It's a Token, lays over that little body, lays over that soul of that person. There is a Token over there, the Holy Spirit, that it belongs to God. It's His. "When I see the Token, I'll pass over you." A positive Token, the Holy Spirit is our Token. Therefore, when you receive the Holy Ghost, you've passed from death to Life. That's all there is to it, 'cause Life is in you. You can no more perish.
E-121 Biblia a zis, "Cel ce este născut din Dumnezeu nu face păcat, căci el nu poate păcătui, că Sămânţa lui Dumnezeu," amin, "Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el." Şi cum poate el păcătui când Dumnezeul fără păcat este în el? Când el este într-un Dumnezeu fără păcat, cum poate el păcătui? Indiferent de ceea ce a făcut el, Sângele l-a acoperit. Înţelegeţi? El este o creatură nouă acum. Dorinţele şi ambiţiile lui sunt din Cer, deoarece el s-a schimbat dintr-un scaiete într-un grâu. Dorinţele lui nu mai sunt aceleaşi cum erau odată, şi el arată aceasta.
E-121 The Bible said, "He that's born of God does not commit sin, for he cannot sin, for the Seed of God," amen, "the Seed of God remains in him." And how can he sin when the sinless God is in him? When he's in a sinless God, how can he sin? No matter what he's done, the Blood's covered him. See? He's a new creature now. His desires and ambitions is of Heaven, because he's changed from a cocklebur to a wheat. His desires ain't the same as they once was, and he displays it.
E-122 Voi ziceţi, "Oh, eu cred Aceasta." Şi încă păcătuieşti? Nu! Tu eşti amăgit. Înţelegeţi? Acesta nu poate expune nimic decât Însemnul.
E-122 You say, "Oh, I believe That." And still sinning? Nah! You're deceived. See? It can't display nothing but the Token.
E-123 Lui Israel i s-a poruncit să stea sub acel sânge până când vin poruncile pentru marş. "Nu ieşi afară de sub acesta!" Când erau odată sub acel însemn, ei erau sigilaţi acolo. "Nu părăsiţi aceea!" Ei au stat chiar acolo până când s-a atins miezul nopţii şi trâmbiţele au sunat. Şi când trâmbiţele au sunat, cornurile vechi de berbec au început să sune, fiecare a mărşăluit afară cu proviziile lui, mergând spre ţara făgăduită.
E-123 Israel was commanded to stay under that blood until marching orders come. "Don't go out from under it!" When once under that token, they were sealed in there. "Don't leave that!" They stayed right there until the midnight struck and the trumpets blowed. And when the trumpets blowed, the old rams horns begin to blow, each one marched out with his provision, going to the promised land.
E-124 Aşa face un bărbat sau o femeie care este umplut cu Duhul Sfânt, el este sigilat deoparte, şi scutit de tot pericolul şi vătămarea. Întreaga lui viaţă expune ce este el, oriunde umblă el, orice treabă face el, cu oricine vorbeşte el. Când el vine în contact cu femeile, când el vine în contact cu asociaţii, când el vine în contact cu fiecare lucru, acel Însemn stă acolo. Amin! Când el vine la moarte, "Eu nu mă voi teme de nici un rău, căci Tu eşti cu mine," acel Însemn şade acolo. Când acesta vine la înviere, ei vor fi acolo, căci Dumnezeu îi va învia în ziua de apoi.
Isus a zis aşa! "Când Eu voi vedea sângele, Însemnul, Eu voi trece peste tine." Oh!
E-124 So does a man or woman who is filled with the Holy Ghost, he is sealed away, and secured from all harm and danger. His whole life displays what he is, wherever he walks, whatever business he does, whoever he talks with. When he comes in contact with women, when he comes in contact with associates, when he comes in contact with everything, that Token is laying there. Amen! When it comes to death, "I'll fear no evil, for Thou art with me," that Token lays there. When it comes to the resurrection, he'll be there, for God will raise him up at the last day. Jesus said so! "When I see the Blood, the Token, I'll pass over you." Oh!
E-125 Amintiţi-vă, dacă acel însemn nu a fost expus, chiar şi legământul a fost anulat. Asta-i corect. Legământul a fost anulat. Acolo nu era-acolo nu era legământ atât timp cât însemnul acela nu era acolo. Însemnul a stat ca legământ. Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, da, domnule, dar însemnul trebuia să fie. Acesta nu era în efect, legământul nu era, fără ca însemnul să fie acolo.
E-125 Remember, if that token was not displayed, even the covenant was annulled. That's right. The covenant was annulled. There was no—there was no covenant as long as that token wasn't there. The token stood for the covenant. God made a covenant with them, yes, sir, but the token had to be. It wasn't in effect, the covenant wasn't, unless the token was there.
E-126 Ar putea să existe mulţi Iudei să poată spune, "Vino aici! Eu nu am sânge pe uşa mea, dar eu vreau să-ţi arăt ceva, că eu sunt un Iudeu tăiat împrejur. Eu sunt tăiat împrejur." Asta nu înseamnă aceea. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul.] "Când Eu văd sângele! Când eu văd însemnul! "
E-126 There might be many Jews could say, "Come here! I ain't got no blood on my door, but I want to show you something, I'm a circumcised Jew. I am circumcised." That didn't mean that. [Brother Branham snaps his finger—Ed.] "When I see the blood! When I see the token!"
E-127 Tu ai putea spune, "Eu sunt Baptist, Presbiterian, Metodist," sau orice vrei tu să fii."
Dar, "Când Eu văd Însemnul!"
E-127 You might say, "I am Baptist, Presbyterian, Methodist," or whatever you want to be.
But, "When I see the Token!"
E-128 Tu zici, "eu sunt un credincios. Mama mea a fost o membră a acestei biserici. Tăticul meu a fost un membru al acestei biserici. Eu sunt un membru acolo de când eram copil." Asta nu înseamnă aceea. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul]. "Eu nu mint, nu fur. Eu nu fac asta. Eu..." Asta nu înseamnă aceea. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.]. "Eu aparţin la Branham Tabernacle. Eu fac asta, aceea, sau cealaltă. Eu cred tot Cuvântul."
Acei Iudei puteau spune, "eu îl cred pe Iehova!"
E-128 You say, "I'm a believer. My mother was a member of this church. My daddy was a member of this church. I've been a member there since a child." That don't mean that. [Brother Branham snaps his finger—Ed.] "I don't lie, steal. I don't do this. I…" That don't mean that. [Brother Branham snaps his finger.] "I belong to Branham Tabernacle. I do this, that, or the other. I believe all the Word."
E-129 El ar fi ascultat de Mesajul din ceasul acela, dacă el o făcea. Desigur. Ei au avut o mulţime de mesaje, dar acesta era Mesajul din ceasul acela. Înţelegeţi? Eu cred Mesajul ceasului acesta. Da, sângele a fost aplicat în timpul serii.
Ei poate că au spus, "eu, eu sunt un Iudeu."
E-129 Them Jews could say, "I believe Jehovah!" He'd a listened to the Message of the hour, if he did. Certainly.
They'd had a lot of messages, but This was the Message of the hour. See? I believe the Message of the hour. Yeah. The blood was applied in the evening time.
They might have said, "I, I'm a Jew."
E-130 Oamenii zic astăzi, "Eu sunt un Creştin. Eu pot să-ţi arăt cât de demult sunt membru. Eu vreau ca tu să-mi spui când am furat eu vreodată ceva, când am fost vreodată în tribunale. Arată-mi unde am comis vreodată curvie. Eu nu am făcut toate aceste lucruri, sau ceva de felul acesta. Arată-mi un loc." Aceea nu înseamnă nici un lucru acum. Nu, nu. Vedeţi, nu contează cât de mult legământ era el, legământul este fără efect. Acesta este ne-efectiv.
Tu zici, "Păi, eu sunt un student al Bibliei."
E-130 People say today, "I'm a Christian. I can show you my long membership. I want you to tell me where I ever stole anything, was ever in law courts. Show me where I ever committed adultery. I haven't done all these things, or something like that. Show me one place." That don't mean a thing now. No, no. See, no matter how much covenant he was, the covenant is without effect. It's non-effective.
You say, "Well, I'm a Bible student."
E-131 Mie nu-mi pasă ce eşti tu. Fără acel legământ, mânia lui Dumnezeu este peste tine. Înţelegeţi? Asta-i corect. Aceasta este prinsă cu tine. Da. "Păcatele tale te vor găsi pe tine." Ce este păcatul? Necredinţa. Tu nu ai crezut Mesajul. Tu nu ai crezut Cuvântul. Tu nu ai crezut martorul Însemnului, Însuşi, când Acesta a fost identificat Însuşi în mijlocul nostru. Şi nu l-ai crezut tu pe Acesta? Nu contează cât de mult nu l-ai crezut tu pe Acesta, El trebuie să fie aplicat.
E-131 I don't care what you are. Without that covenant, the wrath of God is upon you. See? That's right. It's caught up with you. Yeah. "Your sins will find you out." What is sin? Unbelief. You've disbelieved the Message. You've disbelieved the Word. You've disbelieved the witness of the Token, Itself, when It's identified Itself in the midst of us. And have you disbelieved That? No matter how much you disbelieve It, It's got to be applied.
E-132 Tu ai putea spune, "Eu Îl cred. Eu Îl cred. Eu cred că Acesta este Adevărul. Eu Îl accept ca Adevărul." Atunci asta tot este bun, dar totuşi Acesta trebuie să fie aplicat.
E-132 You might say, "I believe It. I believe It. I believe It's the Truth. I accept It as the Truth." Then that's all good, but yet It's got to be applied.
E-133 Păi, Iudeul acesta unul stând acolo, mestecând sângele, aşa cum Mielul sângera, zicând, "Acesta este Iehova."
E-133 Why, this one Jew standing there, stirring the blood, as the lamb was bleeding, saying, "This is Jehovah."
E-134 Iar acolo stătea un preot, zicând, "Da, domnule, eu cred că aceea este adevărat," dar pe propria lui casă acesta nu a fost aplicat. El nu vrea să se identifice pe sine acolo cu grupul acela; nu, domnule, aceşti fanatici cu sângele pe uşă. El nu vrea acea identificare. Nu contează cât de mult preot era el, cât de mult cunoştea el Cuvântul, cât de bine a fost el crescut, ce lucrări a făcut el, cât de mult a dat el la săraci, cât de mult a sacrificat el!
E-134 And there stood a priest, saying, "Yes, sir, I believe that's true," but on his own house it hasn't been applied. He don't want to identify himself out there with that group; no, sir, this fanatics with the blood on the door. He don't want that identification. No matter how much priest he was, how much he knowed the Word, how well he had been raised, what works he had done, how much he had give to the poor, how much he had sacrificed!
E-135 Pavel a zis, "Eu îmi dau trupul să fie ars, ca o jertfă; îmi dau toate bunurile mele să hrănesc săracii; eu am credinţă să mut munţii, şi aşa mai departe; şi să vorbesc în limbi, omeneşti şi îngereşti; şi toate aceste lucruri," şi a zis, "Eu nu sunt nimic până când Însemnul nu este aplicat. Până când acest Însemn!" Aceasta este despre ce vorbesc eu în seara aceasta, dragostea. Înţelegeţi? "Acum, până când acesta nu este aplicat, eu nu sînt nimic." Înţelegeţi?
E-135 Paul said, "I give my body to be burned, as a sacrifice; give all my goods to feed the poor; I have faith to move mountains, and so forth; and speak in tongues, like man and angels; and all these other things," and said, "I am nothing until the Token has been applied. Until this Token!" That's what I'm speaking on tonight, the love. See? "Now, until this has been applied, I am nothing." See?
E-136 Mie nu-mi pasă, tu s-ar putea că ai scos afară draci. Tu s-ar putea că ai vindecat bolnavi prin rugăciunea ta de credinţă. Tu s-ar putea că ai făcut toate aceste lucruri. Dar dacă acel. Însemn nu este acolo, tu eşti sub mânia lui Dumnezeu. Tu ai putea fi un credincios. Tu ai putea sta în amvon şi să predici Evanghelia. "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor zice, 'Doamne, Doamne, nu am prorocit eu în Numele Tău, am predicat în Numele Tău? Nu am scos eu draci în Numele Tău?'" Aceia sunt Metodişti, Baptişti, şi Penticostali. Isus a zis, "Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege. Eu niciodată nu v-am cunoscut."
E-136 I don't care, you might have cast out devils. You might have healed the sick by your prayer of faith. You might have done all these things. But if that Token is not there, you're under the wrath of God. You might be a believer. You might stand in the pulpit and preach the Gospel. "Many will come to Me in that day, and say, 'Lord, Lord, have not I prophesied in Your Name, preached in Your Name? Have not I cast out devils in Your Name?'" That's both Methodists, Baptists, and Pentecostals. Jesus said, "Depart from Me, you that work iniquity. I never even knew you."
E-137 "Dar când Eu văd Însemnul, Eu voi trece peste tine." Aceasta este cerinţa lui Dumnezeu pentru ceasul acela. Mesajul din timpul de seară, este să aplice Însemnul.
E-137 "But when I see the Token, I'll pass over you." It's God's requirement of the hour. The evening-time Message, is to apply the Token.
E-138 Satan a aruncat tot felul de falsuri, de a strânge mâinile, şi evidenţe, şi fiecare lucru ca acestea. Uitaţi aceasta! Ceasul a sosit că Însemnul, Însuşi; nu ceva fals, prefăcătorie, substituire, orice.
E-138 Satan has throwed all kinds of counterfeits, of shaking hands, and evidences, and everything like that. Forget it! The hour has arrived that the Token, Itself; not some counterfeit, make-belief, substitutionary, anything.
E-139 Ceasul este aici când Însemnul Însuşi se identifică pe Sine chiar între noi, dovedind că El este acelaşi Isus ieri, azi, şi în veci, şi El este chiar cu Cuvântul. Acesta trebuie să fie aplicat. Un om care spune că el are Însemnul, neagă acest Cuvânt, atunci cum este cu asta? Tu nu o poţi face. Însemnul trebuie să fie acolo. "Când eu... Sângele va fi un însemn pentru tine." Acum Duhul Sfânt, Viaţa care era în Sânge, este un Însemn pentru tine. Ajungem la asta într-un moment, vedeţi. Duhul Sfânt este Însemnul. Cazul este închis. Da, domnule. Acum, amintiţi-vă. Şi eu...
E-139 The hour is here when the Token Himself is identifying Himself right among us, and proving that He is the same Jesus yesterday, today, and forever, and He's right with the Word. It's got to be applied. A man that says he's got the Token, deny this Word, then what about it? See, you can't do it. The Token has got to be there. "When I… The blood shall be a token unto you." Now the Holy Spirit, the Life that was in the Blood, is a Token unto you. Get to it in a moment, see. The Holy Ghost is the Token. The case is closed. Yes, sir. Now, remember. And I…
E-140 Nu contează ce eşti tu, cât de bun eşti tu, de citi ori ai sărit tu în sus-şi-n-jos, în câte biserici te-ai înscris, cât de multe lucruri bune ai făcut tu, aceasta nu va însemna nimic pentru tine dacă Însemnul nu este aplicat. Acesta este timpul serii. Aceea a fost valabil în zilele lui Luther, aceea a fost valabil în zilele lui Wesley, dar aceasta nu este valabil acum. Nu.
E-140 Doesn't matter what you are, how good you are, how many times you've jumped up-and-down, how many churches you've joined, how many good things you've done, it won't mean one thing to you if the Token isn't applied. This is the evening time. That worked all right in the days of Luther, that worked all right in the days of Wesley, but it don't work now. No.
E-141 Da, ţinând sus mielul a fost în regulă atunci. Aceia care au murit atunci înainte ca mielul să fie aplicat, sângele, aceasta era altceva. Da, domnule. Ei au mers înainte din cauza bunei conştiinţe. Ei ar fi judecaţi dacă ei-ei erau...
E-141 Yeah, keeping up the lamb was all right then. Those who died then before the lamb was applied, the blood, it was different. Yes, sir. They went on because of good conscious. They would be judged whether they—they were…
E-142 Dacă ei erau predestinaţi, aceasta i-a izbit pe ei. Dacă nu i-a izbit, nu i-a izbit. Asta este tot. Acesta-i numai Dumnezeu. "El-El justifică pe cine vrea El, are milă de cine vrea El, şi El condamnă pe cine vrea El." El este Dumnezeu. Asta-i tot. "El are milă de cine El are milă, şi condamnă pe cine El vrea să condamne."
E-142 If they were predestinated, it struck them. If it didn't, it don't. That's all. It's just God. "He—He justifies who He will, have mercy on who He will, and He condemn who He will." He is God. That's all. "He has mercy on whom He has mercy, and condemns who He wants to condemn."
E-143 Un Iudeu poate să arate clar, prin tăierea împrejur, că el este un credincios.
E-143 A Jew could plainly show, by the circumcision, that he is a believer.
E-144 Există mulţi oameni, oameni fundamentali, care pot lua această Biblie şi să zică, "Eu sunt un credincios, şi Isus a zis că 'prin credinţă' noi suntem mântuiţi. Şi eu sunt un credincios, dar acel botez cu Duhul Sfânt este fără rost." Atunci Însemnul nu este aplicat. Nu mult, cât de mult el crede, acesta este anulat.
E-144 There is many man, fundamental man, can take this Bible and say, "I am a believer, and Jesus said 'by faith' we are saved. And I am a believer, but that baptism of the Holy Ghost is nonsense." Then the Token isn't applied. No much, how much he believes, it's annulled.
E-145 Întocmai ca şi tăierea împrejur a Iudeului. El zice, "Eu sunt un Iudeu. De ce trebuie ca eu să merg acolo şi să acţionez ca cealaltă grămadă de fanatici?"
E-145 Just like the circumcision of the Jew. He say, "I'm a Jew. Why do I have to go out there and act like that other bunch of fanatics?"
E-146 Moise stând sus-şi-n-jos pe stradă, zicând, "Mesajul de seară este aici! Aceasta se va împlini, la sfârşitul celor patrusprezece zile, tu vei strânge adunarea laolaltă şi să omorâţi mielul. Întreaga adunare a lui Israel să îl omoare, punându-şi mâinile lor peste el, identificându-se pe ei înşişi cu acesta. Şi sângele să fie stropit pe stâlp, şi peste pragul de sus al uşii, şi, 'Când Eu văd sângele, Eu voi trece peste tine, căci acesta este un însemn că tu ai acceptat moartea mielului pe care Eu l-am procurat pentru tine."' Sângele era însemnul.
E-146 Moses standing, up-and-down the street, saying, "The evening message is here! It shall come to pass, at the end of the fourteen days, you shall gather the congregation together and kill the lamb. The whole congregation of Israel shall kill it, putting their hands upon it, identifying themselves with it. And the blood shall be struck upon the post, and upon the lintel of the door, and, 'When I see the blood, I'll pass over you, for it's a token that you've accepted the death of the lamb that I have provided for you.'" The blood was the token.
E-147 Acum Duhul este Însemnul. "Voi veţi fi umpluţi cu Duhul Sfânt nu după multe zile." Şi când Sângele a fost vărsat, Însemnul a fost trimis jos în Ziua Cincizecimii, ca un vâjâit, de vânt puternic.
E-147 Now the Spirit is the Token. "You shall be filled with the Holy Ghost not many days hence." And when the Blood was shed, the Token was sent down on the Day of Pentecost, like a rushing, mighty wind.
E-148 Acela era subiectul fiecărui apostol. Acela era, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut? Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt, căci acesta este un Însemn, amin, că voi aţi trecut de la moarte la Viaţă." Acolo sunteţi. Când acel Neam-... biserica Iudeilor s-a consumat, Neamurile au preluat aceasta, şi acea perversiune în felul acela; acum ea a ieşit afară, să ia acea rămăşiţă dintre Neamuri, pentru Numele Lui, Mireasa.
E-148 That was the theme of every apostle. That was, "Have you received the Holy Ghost since you believed? Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive this gift of the Holy Ghost, for it's a Token, amen, that you've passed from death unto Life." There you are. When that Gen-… Jewish church faded out, the Gentiles taken it over, and that perversion like that; now she has come out, to get that remnant of the Gentile, for His Name's sake, the Bride.
E-149 Înţelegeţi ce vreau eu să spun? Înţelegeţi despre ce vorbeşte Scriptura aici? Dacă Însemnul nu a fost expus, atunci legământul nu era efectiv. Vedeţi? Acesta trebuie să fie. Deoarece, dacă tu zici că tu crezi, şi tu nu urmezi instrucţiunile Cuvântului, atunci tu nu crezi. Înţelegi? Deşi tu ai fi tăiat împrejur, deşi tu te-ai înscrie, şi deşi tu eşti botezat, tu ai făcut toate lucrurile acestea aşa; acela încă nu este Însemnul, Duhul Sfânt.
E-149 See what I mean? See what the Scripture is speaking of here? If the Token was not displayed, then the covenant was not effective. See? It must be. Because, if you say you believe, and you don't follow the instructions of the Word, then you don't believe. See? Though you be circumcised, though you join, and though you are baptized, you've done all these things like that; that still ain't the Token, the Holy Ghost.
E-150 Acest cărturar fin a continuat să discute cu mine, aşa cum am spus cu un timp în urmă. El a zis, "Billy," zicea el, "Abraham l¬a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit lui ca neprihănire. Ce altceva putea să mai facă omul decât să creadă asta?"
E-150 This fine scholar went on talking to me, as I said a while ago. He said, "Billy," he said, "Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. What more could the man do but believe that?"
E-151 Eu am zis, "Asta este adevărat, doctore. Aceasta-i corect. El l-a crezut pe Dumnezeu. Biblia a spus aşa. Tu ai dreptate. Atât de departe cât ai venit tu, tu ai dreptate."
E-151 I said, "That is true, doctor. It's right. He did believe God. The Bible said so. You are right. As far as you've come, you're correct."
E-152 Atât timp cât cei-cei-cei doisprezece spioni, care au fost trimişi să meargă acolo şi să iscodească asupra ţării Canaan, atât timp cât ei au mers înainte către Canaan, ei au câştigat teren; dar când ei au ajuns la linia de graniţă, atunci ei au respins.
E-152 As long as the—the—the twelve spies, that were sent out to go over and spy out on the land of Canaan, as long as they went forward towards Canaan, they were gaining ground; but when they come to the borderline, then they rejected.
E-153 Eu am zis, "Voi Baptiştii sunteţi în regulă, atât de departe cât aţi venit voi, dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Eu am zis, "Aminteşte-ţi că, Dumnezeu a recunoscut credinţa lui Abraham. El-el l-a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i-a fost socotit lui ca neprihănire, asta-i adevărat, dar apoi Dumnezeu i¬a dat lui sigiliul tăierii împrejur, ca un semn, un semn pentru el. Nu că trupul lui, tăiat împrejur, avea ceva de a face cu sufletul lui, dar acesta era un semn că El a (Dumnezeu a) recunoscut credinţa lui.
E-153 I said, "You Baptists are all right, as far as you come, but have you received the Holy Ghost since you've believed?" I said, "Remember, God recognized Abraham's faith. He—he believed God, and it was imputed to him for righteousness, that's true, but then God gave him the seal of circumcision, as a sign, a sign to him." Not that his flesh, circumcised, had anything to do with his soul, but it was a sign that He had (God had) recognized his faith.
E-154 Şi El ne dă nouă semnul, Duhului Sfânt, că El ne-a recunoscut pe noi ca credincioşi. Căci, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi!"
E-154 And He gives us the sign, of the Holy Ghost, that He has recognized us as believers. For, "Repent, and be baptized everyone in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you!"
E-155 Înţelegeţi esenţa acum. Iudeii, nu conta cât de mult puteau ei să dovedească că ei erau tăiaţi împrejur, dar însemnul trebuia să fie arătat. Dacă nu era acolo, legământul nu avea efect. Acesta nu era.
E-155 Get the point now. The Jews, no matter how much they could prove that they were circumcised, but the token had to be showed. If not there, the covenant was not effective. It wasn't.
E-156 La fel acum, acelaşi lucru. Nu contează ce faci tu, nu contează cât de mult poţi tu-poţi tu să explici Biblia. Tu ai putea fi un student al Bibliei. Oh, Doamne! Tu ai putea-tu ai putea zice, "Eu sunt un credincios, şi fiecare lucru." Dar totuşi Însemnul se cere. Un student al Bibliei, tu zici, "Eu eram o persoană bună, Frate Branham."
E-156 Same now, same thing. No matter what you do, no matter how much you can—you can explain the Bible. You might be a Bible student. Oh, my! You might—you might say, "I'm a believer, and everything." But still the Token is required. A Bible student, you say, "I was a good person, Brother Branham."
E-157 "Mie nu-mi pasă ce spune oricine, tu nu-l poţi bate pe acel om. Eu nu l-am văzut niciodată să facă ceva rău, în viaţa mea." Aceea nu are asta de a face cu Dumnezeu. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul]. Există o cerinţă, şi aceea doar!
E-157 "I don't care what anybody says, you can't beat that man. I never seen him do anything wrong, in my life." That don't have that to do with God. [Brother Branham snaps his finger—Ed.] There is one requirement, and that alone!
E-158 Şi tu nu poţi face aceea. Tu nu poţi pune sângele pe pragul de sus al uşii, unde, însemnul nu putea fi fără să moară mielul. Şi sângele a fost un semn sigur că mielul a murit. Nu credinţă prefăcută; mielul a murit!
E-158 And you cannot do that. You cannot put the blood on the lintel of the door, where, the token could not be unless the lamb died. And the blood was a positive sign that the lamb died. No make-belief; the lamb died!
E-159 Şi Duhul Sfânt este un Însemn sigur că Mielul tău a murit şi tu ai primit Însemnul peste tine, căci chiar Viaţa Lui este în tine. Înţelegeţi? Acolo nu este credinţă prefăcută. Acolo nu este prefăcătorie. Acolo nu este imitaţie. Acesta este acolo! Tu o ştii. Tu o ştii. Lumea o ştie. Însemnul este acolo.
E-159 And the Holy Ghost is a positive Token that your Lamb died and you received the Token upon yourself, for His very Life is in you. See? There is no make-belief. There is no put-on. There is no impersonation. It's there! You know it. You know it. The world knows it. The Token is there.
E-160 Nu contează cât de bună era persoana. Putea să fie un student al Bibliei. Acesta putea fi un... Acesta putea fi orice fel de un-un bun membru de biserică. El poate fi o persoană bună. El poate fi un-un cap denominational. Aceasta poate fi-ierarhia din Roma. Eu-eu nu ştiu cine este el, aceasta nu¬aceasta nu-l face nimic.
E-160 No matter how good the person was. Might a-been a Bible student. It might be a… It might be any kind of a—a good church member. It might be a good person. It might be a—a denominational head. It might be the—the hierarchy of Rome. I—I don't know who it is, it don't—it don't make it anything.
E-161 Dar, Israel, orice student al Bibliei ştie că Israel era un model al Bisericii, exact, către ţara făgăduită. Şi aceea este unde Ea călătoreşte.
E-161 But, Israel, any Bible student knows that Israel was a type of the Church, exactly, to the promised land. And that's where She is journeying.
E-162 Dar când a venit timpul serii, şi călătoria era în desfăşurare, acolo era o cerinţă solemnă. Nu conta cât de mult Iudeu era el, cât de bine îşi ţinea el recoltele, cât de bine a avut el grijă de vecini, cât de mult a făcut el, ce bun membru era el, cât de multe zeciuieli a plătit el. Toate aceste lucruri au fost bune. Aceea era în regulă. El era un om bun, recunoscut printre poporul lui, ca un om bun. Dar fără însemnul, sângelui, el a pierit.
E-162 But when the evening time come, and the journey was on, there was one solemn requirement. No matter how much Jew he had been, how well he had kept his crops, how well he had taken care of the neighbors, how much he had done, how good a member he was, how much tithes he paid. All these things was fine. That was okay. He was a good man, recognized among his people, as a good man. But without the token, of the blood, he perished.
E-163 Oh, fie ca Dumnezeu să mă ajute, şi aici prezent şi pe bandă, să pătrundă aceasta adânc!
E-163 Oh, may God help me, both present and in the tapes, to pin that down!
E-164 Nu contează că, tu poate că ai predicat Evanghelia, tu poate că ai scos afară draci, tu poate că ai vorbit în limbi, tu poate că ai strigat, ai dansat în Duhul, dar fără de Însemn.
Tu zici, "Pot eu să o fac?"
E-164 No matter, you might have preached the Gospel, you might have cast out devils, you might have spoke with tongues, you might have shouted, danced in the Spirit, but without the Token.
You say, "Can I do it?"
E-165 Pavel a zis că ai putea. "Deşi eu aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, deşi mi-aş da toate bunurile mele să hrănesc pe săraci, şi trupul meu să fie ars ca o jertfă, şi aş avea credinţă să mut munţii, şi aceste lucruri, eu totuşi nu sunt nimic." Nu te baza pe aceea. Însemnul este acela! Nu contează cât de mult ai făcut tu, cât de bun eşti tu; când mânia lui Dumnezeu reflectă, aceasta va recunoaşte doar Însemnul.
E-165 Paul said you could. "Though I speak with tongue like man and angels, though I give all my goods to feed the poor, my body to be burned as a sacrifice, I have faith to move mountains, and these things, I am nothing yet." Don't rely upon that. It's the Token! No matter how much you've done, how good you are; when the wrath of God flashes, it'll only recognize the Token.
E-166 Acesta este un Însemn că a fost plătit un preţ, care a fost cerut. Şi preţul care a fost plătit a fost Viaţa lui Isus Cristos, şi El şi-a dat Viaţa Lui. Şi Duhul Lui vine înapoi peste tine, ca un Însemn că tu eşti primit. Şi tu porţi Însemnul cu tine, zi şi noapte, nu numai Duminica. Acesta este tot timpul, tu ai Însemnul. "Când Eu... Sângele îţi va fi un însemn pentru tine."
E-166 It is a Token that a price has been paid, that's been required. And the price that was paid was the Life of Jesus Christ, and He gave His Life. And His Spirit comes back upon you, as a Token that you are received. And you carry the Token with you, day and night, not just on Sunday. It's all the time, you have the Token. "When I… The blood shall be a token unto you."
E-167 Tu zici, "Eu totuşi cred. Eu sunt un credincios." Aceea este în ordine. Dar dacă tu respingi Însemnul, atunci cum o să fii tu un credincios? Aceasta vorbeşte împotriva ta. Vezi, aceasta vorbeşte împotriva mărturisirii, care tu o faci.
E-167 You say, "I still believe. I am a believer." That's all right. But if you reject the Token, then how you going to be a believer? It speaks against you. See, it speaks against your testimony, that you do.
E-168 Student al Bibliei, persoană bună, membru în biserică, orice eşti tu, nu înseamnă nici un lucru. Da, domnule. Poate tatăl tău este un predicator. Poate a ta-a ta mamă a fost o sfântă. Poate... Asta este-asta este în regulă, ei trebuie să răspundă pentru ei înşişi. Aşa cum am spus eu, încearcă...
E-168 Bible student, good person, church member, ever what you are, doesn't mean a thing. Yes, sir. Maybe your father is a preacher. Maybe your—your mother was a saint. May… That's—that's okay, they have to answer for themselves. As I have said, try…
E-169 Oamenii încearcă să-l facă pe Dumnezeu ceva mare, bătrân, gras, bunic copilăros, vedeţi, şi o grămadă de nepoţei, întocmai ca micuţii Rickyii şi El vişii, şi, "Nu există nici o vătămare în ei."
E-169 People try to make God some big, old, fat, dote grandfather, see, and a bunch of grandkids, just like little Rickys and Elvises, and, "There is no harm in them."
E-170 Nu Dumnezeu! El nu are nepoţi. El este un Tată. Trebuie să fii născut din nou! El nu este un mare şi moale copilăros.
E-170 Not God! He has no grandchildren. He is a Father. Got to be born again! He's not big soft dote.
E-171 El este un Dumnezeu al judecăţii. Biblia vorbeşte că El este. Mânia Lui este aprinsă. Nu călca tu pe Acesta Şi să te aştepţi ca bunătatea lui Dumnezeu să te ia într-o zi, în păcatele tale, şi să te ia la Ceruri. Dacă El ar fi făcut aceea. El ar scuza toate acestea aici, şi ar fi luat pe Eva. Tu vei crede Cuvântul Lui, sau tu vei fi... tu vei pieri. Iar când tu vei crede Cuvântul Lui, Însemnul va fi peste tine. Uh-huh.
E-171 He's a God of judgment. The Bible speaks He is. His wrath is fierce. Don't you trample on That and expect the goodness of God someday take you, in your sin, and take you to Heaven. If He'd a-done that, He'd excuse all this here, and have took Eve. You'll believe His Word, or you'll be… you'll perish. And when you believe His Word, the Token will be upon you. Uh-huh.
E-172 Moartea era gata să lovească Egiptul în noaptea aceea, la orice timp. Acela era un timp înfricoşat; toate ceremoniile lor, toate zilele lor de sărbătoare, şi zile de post.
E-172 Death was ready to strike Egypt that night, at any time. It was a fearful time; all their ceremonies, all their feast days, and fast days.
E-173 Dumnezeu i-a vizitat. Dumnezeu a arătat marile Lui semne şi minuni în mijlocul lor. Ce este aceea? Acum opriţi un minut. Dumnezeu le-a arătat harul Său. El le-a dat o şansă.
E-173 God had visit them. God had showed His great signs and wonders in the midst of them. What is that? Now stop a minute. God had showed them His grace. He had give them a chance.
E-174 Ei nu puteau să refuze Aceasta, şi să zică, "Oh, acolo nu-i nimic de asta. Aceasta-i fără rost. Este doar ceva sus în cascade, acolo a fost o erupţie de-de nămol roşu a curs afară, şi aceea este ce a făcut marea roşie." Apoi a venit grindina. Apoi au venit broaştele. Dumnezeu a pregătit un loc, şi a pus Cuvântul Său în gura unui profet. Şi ce a vorbit el, aceasta s-a împlinit, şi ei au văzut-o. Ei nu puteau să o nege.
E-174 They couldn't turn It down, and say, "Oh, there is nothing to that. It's nonsense. It's just something up in the cataracts, there was an eruption of—of red mud flew out, and that's what made the sea red." Then the hail came. Then the frogs came. God had prepared a place, and put His Word in a prophet's mouth. And what he spoke, it come to pass, and they seen it. They couldn't deny it.
E-175 Ceea ce a cerut Moise, aceea-i ce Moise a căpătat, de la Dumnezeu, pentru că el a vorbit numai Cuvântul lui Dumnezeu. El a zis, "Eu te voi face pe tine un dumnezeu." Moise era un dumnezeu pentru ei. Înţelegeţi? Ei nu au ştiut altfel, astfel că El a zis, "Tu vei fi un dumnezeu, iar Aaron va fi profetul tău. Vezi, tu vei fi ca un dumnezeu, căci Eu te voi lua pe tine, glasul tău, şi Eu voi crea cu tine. Şi Eu voi vorbi, iar poporul nu va putea nega aceasta, pentru că aceasta este chiar acolo. Ce tu zici, se va împlini." Oh, Doamne! Acolo sunteţi. "Eu îţi voi arăta acele lucruri." Doamne! Şi Egiptul a văzut aceasta. Ei au văzut-o chiar înainte de timpul serii, sau tocmai la timpul serii.
E-175 What Moses called for, that's what Moses got, from God, 'cause he only spoke the Word of God. He said, "I'll make you a god." Moses was a god to them. See? They knowed no different, so He said, "You'll be a god, and Aaron will be your prophet. See, you'll be like a god, for I'll take you, your voice, and I'll create with you. And I'll speak, and the people can't deny it, 'cause right there it is. What you say, will happen." Oh, my! There you are. "I'll show you those things." My! And Egypt saw it. They saw it just before the evening time, or just at the evening time.
E-176 El le-a arătat lor bunătatea Lui. El a arătat că El putea să o ia înapoi, să vindece.
E-176 He showed them His goodness. He showed that He could take it away, heal.
E-177 Magicienii au încercat să facă acelaşi lucru, imitatorii. Voi întotdeauna îi găsiţi pe ei. Acolo era Iane şi Iambre, ei stăteau acolo. Dar când s-a ajuns la lucrul real, ei nu l-au avut. Asta-i adevărat. Ei au urmat înainte, pentru puţină vreme. Dar, după un timp, nebunia lor s-a manifestat.
E-177 Magicians tried to do the same thing, the impersonators. You always find them. There was Jannes and Jambres, they stood there. But when it come to the real thing, they didn't have it. That's right. They followed along, a little while. But, after a while, their folly was made manifest.
E-178 Şi nu spune Biblia că acelaşi lucru se va întâmpla în zilele din urmă, "cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise"? Dar nebunia lor a fast manifestată, şi aşa va fi aceasta iarăşi. Vedeţi? Acolo este aceasta, oameni cu mintea pervertită, respingând lucrurile privitoare la Adevăr, de fapt. Ei pot avea adunări şi lucruri măreţe, şi mari, înalte, lucruri mai înfloritoare, dar ora în cele din urmă va sosi.
E-178 And don't the Bible say the same thing will happen in the last days, "as Jannes and Jambres withstood Moses"? But their folly was made manifest, and so will it be again. See? There it is, man of perverted minds, reprobates concerning the Truth, the Fact. They might have congregations and great things, and great, high, big flowery things, but the hour will finally arrive.
E-179 Staţi statornici cu Însemnul! Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să facem. Ţineţi de Cuvântul Lui. Nu vă mutaţi de la Acesta. Staţi drept cu Acesta. Biblia a spus aşa.
E-179 Stand steady with the Token! That's what God wants us to do. Hold to His Word. Don't move from It. Stay right with It. The Bible has said so.
E-180 Moartea lovea. Dumnezeu le-a arătat milă, a arătat puteri şi semne.
E-180 Death was striking. God had showed them mercy, showed powers and signs.
E-181 Acum să ne oprim pentru un moment sau două, asupra acelui ceas acolo. Să ne gândim doar în minţile noastre, în urmă, ce a promis El că se va întâmpla în zilele din urmă. Eu mă întreb dacă noi nu ne-am cam verificat, de asemeni, vedeţi?
E-181 Now let's stop just for a moment or two, on that clock there. Let's just think in our minds, back, what He promised would happen in the last days. I wonder if we haven't just about check up, too, see?
E-182 El a făcut toate aceste lucruri, şi totuşi ei încă nu au dorit să se pocăiască, sau să creadă mesajul din ziua aceea. Ei încă nu voiau să o facă, deşi acesta a fost expus înaintea lor, şi a fost cu siguranţă făcut cunoscut.
E-182 He had done all these things, and yet they still desired not to repent, or to believe the message of the day. They still didn't want to do it, although it had been displayed before them, and had been surely made known.
E-183 Şi când tu vezi astfel de lucruri luând loc, acesta este un semn al judecăţii care vine. Judecata va urma acele lucruri. Aceasta întotdeauna a făcut-o, şi asta nu va fi nici o excepţie. Înţelegeţi? Judecata urmează harul. Când mila este dispreţuită, acolo nu mai este nimic rămas decât judecata. Astfel aceasta întotdeauna o va urma.
E-183 And when you see such things taking place, it's a sign of oncoming judgment. Judgment will follow those things. It's always done it, and this won't be no exception. See? Judgment follows grace. When mercy is spurned, there is nothing left but judgment. So it will always follow it.
E-184 Acum, peisajul. Orice întâmplare spirituală este un semn de la Dumnezeu. Fiţi atenţi. Observaţi aceasta, înţelegeţi. Priviţi, fiecare întâmplare spirituală, fiecare lucru care se întâmplă, este un semn. Noi nu suntem aici întâmplător. Aceste lucruri nu se întâmplă accidental. Acesta este un semn. Acesta este un semn, să mergi-să mergi la adăpost, repede. Noe a fost un semn pentru generaţia lui; Ilie a fost un semn la a lui; Ioan a fost un semn la a lui. Înţelegeţi? Fiecare lucru, Mesajul din ceasul acesta, este un semn. Priviţi la Acesta, uitaţi-vă ce face Acesta. Înţelegeţi? Acesta este un semn. Fiecare lucru are o însemnătate.
E-184 Now, the scene. Every spiritual happening is a sign from God. Be careful. Notice that, see. Watch, every spiritual happening, everything that happens, is a sign. We're not here by accident. These things just don't happen by accident. It's a sign. It's a sign, to get—get to safety, quickly. Noah was a sign to his generation; Elijah was a sign to his; John was a sign to his. See? Everything, the Message of the hour, is a sign. Watch It, look what It's doing. See? It's a sign. Everything has a meaning.
E-185 Şi în nici un alt timp nu ar fi putut acest tip de Mesaj să se întâmple. Acesta nu putea veni în ziua lui Luther, nu ar fi putut veni în ziua lui Wesley, acesta nu ar fi venit nici chiar în ziua Penticostalilor. Acesta nu o putea face. Înţelegeţi? Acolo nu... s-a întâmplat nici un astfel de lucru, şi totuşi nouă ni s-a promis în Biblie. Înţelegeţi? Noi suntem la sfârşit. Nimic nu se putea întâmpla, aceasta nu se putea întâmpla până la acest timp. Şi aceasta se întâmplă ca un semn. Vă întrebaţi ce este semnul?
E-185 And no other time could this type of a Message ever happen. It could not have come in Luther's day, couldn't have come in Wesley's day, it wouldn't even come in Pentecostal day. It couldn't do it. See? There's no… been no such thing happen, and yet we was promised in the Bible. See? We're at the end. Nothing could happen, it couldn't have happened till this time. And it's happening for a sign. Wonder what is the sign?
E-186 Oh, popor micuţ, fratele meu, soră, intraţi sub acel Însemn, repede. Înţelegeţi? Nu, nu luaţi nici un înlocuitor. Să nu, să nu, să nu, să nu faceţi asta. Înţelegeţi? Să nu vă imaginaţi doar Aceasta. Voi să staţi acolo până când ştiţi că Însemnul este aplicat, până când (întregul vostru) gândul care era în Cristos este în voi, până când tot nonsensul din lume este dus, vedeţi, până când întreaga dorinţă a inimii este El. Înţelegeţi? Că, atunci, voi ştiţi, atunci voi ştiţi că ceva se întâmplă. Isus a zis, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred," nu credincioşi-prefăcuţi, ci credincioşi. Înţelegeţi? Acum, noi nu vrem să luăm vreun, vreun risc asupra acestuia; voi trebuie să nu o faceţi.
E-186 Oh, little people, my brother, sister, get under that Token, quickly. See? Don't, don't take no substitute. Don't, don't, don't, don't do that. See? Don't just imagine It. You stay there until you know that the Token is applied, until (your whole) the mind that was in Christ is in you, until all the nonsense of the world is gone, see, until the whole heart's desire is Him. See? That, then, you know, then you know something is happening. Jesus said, "These signs shall follow them that believe," not make-believers, but believers. See? Now, we don't want to take any, any chance on it; you mustn't do it.
E-187 Mesajul ceasului acesta este un semn către biserici. Acesta este un semn către popor. Să nu... voi ati, voi aţi priceput aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu sper, că pe casete, că ei fac acelaşi lucru, vedeţi, şi în alte părţi ale lumii. Vedeţi, semnul orei este aici. Există un Însemn care trebuie să fie aplicat, şi în nici un alt timp nu putea Acesta să vină.
E-187 The Message of the hour is a sign to the churches. It's a sign to the people. Don't… are you, are you catching it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] I hope, on the tape, that they're doing the same thing, see, and other parts of the world. See, the hour sign is here. There is a Token that's got to be applied, and no other time could It have come.
E-188 Observaţi pregătirea lui Dumnezeu pentru acel timp. Acum, aşa cum noi ştim că Biblia a spus, "Toate lucrurile acelea s-au întâmplat ca exemple, vedeţi voi, pentru noi." Observaţi, când Dumnezeu a fost gata să judece Egiptul, mai întâi El a făcut o pregătire. Ce a făcut El de prima dată? El niciodată nu îşi schimbă ordinea Lui.
E-188 Notice God's preparation for that time. Now, as we know that the Bible said, "All those things happened for examples, you see, to us." Notice, when God got ready to judge Egypt, first He made a preparation. What did He do at the first time? He never changes His order.
E-189 Prima dată, când El avea, când El şi-a făcut pregătirea Lui, El a trimis un profet cu un mesaj. Primul lucru pe care El l-a făcut poporului Său era să trimită un profet cu un mesaj.
E-189 The first time, when He got, when He made His preparation, He sent a prophet with a message. First thing He done to His people was sent a prophet with a message.
E-190 Următorul lucru care l-a făcut El, să legitimeze acest profet, El a trimis un Stâlp de Foc pentru legitimare, ca să-l legitimeze.
E-190 The next thing He done, to identify this prophet, He sent a Pillar of Fire for identification, to identify it.
E-191 Şi al treilea lucru pe care l-a trimis El era însemnul. Aceasta este exact corect. Însemnul, ce însemna însemnul? Chezăşie!
E-191 And the third thing He sent was the token. That's exactly right. The token, what was the token mean? Assurance!
E-192 Întâi, profetul Lui cu mesajul; El s-a legitimat pe Sine printre... cu un-cu un Stâlp de Foc cu profetul Lui; apoi El a trimis un însemn, să intre sub acest sânge, că el a acceptat această moarte de înlocuire în locul tău. Apoi, sângele era un însemn că El s-a uitat, că tu ai auzit mesajul, ai crezut în Stâlpul de Foc, şi ai acceptat înlocuitorul pe care El l-a procurat pentru tine, şi tu erai sub sângele a tocmai chimiei vieţii care a ieşit din tine. Doamne! Ce perfect, ce perfect lucru este acela, înţelegi, tu eşti sub sânge.
E-192 First, His prophet with the message; He identified Himself among the… with a—with a Pillar of Fire with His prophet; then He sent a token, to get under this blood, that He had accepted this substitute death in your place. Then, the blood was a token that He looked, that you had heard the message, believed on the Pillar of Fire, and had accepted the substitutionary that He had provided for you, and you were under the blood of the very chemistry of the life that went out for you. My! What a perfect, what a perfect thing that is, see, you are under the blood.
E-193 Acum voi sunteţi sub Duhul, sub Duhul Sfânt. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Voi credeţi Mesajul acestei zile, vedeţi, voi credeţi puterea, Stâlpul de Foc. Voi credeţi asta, vedeţi, şi o faceţi.
E-193 Now you're under the Spirit, under the Holy Spirit. See? See? You believe the Message of the day, see, you believe the—the—the—the—the power, the—the—the Pillar of Fire. You believe that, see, and you do.
E-194 Acum, acum priviţi, doar să-l credeţi pe Acesta nu este de ajuns. Nu să-să... Să umblaţi pe acolo unde este Acesta, nu este de ajuns. Vedeţi, asta este să vă faceţi pe voi mai rău, "Căci cel care ştie să facă bine, şi nu îl face, pentru el acesta¬i păcat." Vedeţi, acei credincioşi marginali, Isus a vorbit despre acelaşi lucru.
E-194 Now, now look, just to believe It is not enough. Not to—to… To walk around where It's at, isn't enough. See, that's to make yourself worse, "For he that knoweth to do good, and doeth it not, to him it's sin." See, those borderline believers, Jesus spoke of the same thing.
E-195 Evrei, capitolul al 6-lea, "Căci aceasta este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, şi au gustat din Cuvântul bun al lui Dumnezeu, şi din lumea care vine, dacă ei o să cadă, să se reînnoiască pe ei înşişi iarăşi la pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu; şi să considere legământul Sângelui, cu care ei au fost sanctificaţi..." Chimicalul acolo sanctifică. Acesta nu ste Însemnul. Sângele nu este Însemnul acum. Viaţa este Însemnul.
E-195 Hebrews, the 6th chapter, "For it is impossible for those who were once enlightened, and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted of the good Word of God, and the world to come, if they shall fall away, to renew themselves again to repentance; seeing that they crucify to themselves the Son of God; and count the covenant of the Blood, wherewith they were sanctified with…" The chemistry there sanctifies. It ain't the Token. The Blood is not the Token now. The Life is the Token.
E-196 Viaţa nu putea fi acolo, deoarece acesta era un animal. Chimicalul era însemnul, tu trebuia să ai chiar sânge aplicat pe uşă. Dar acum acesta este Duhul Sfânt. Noi ajungem la asta, doar într-un moment, să dovedim aceea, vedeţi. Aceasta este Viaţa care este Însemnul.
E-196 The life could not be there, 'cause it was an animal. The chemistry was the token, you'd have to have literal blood applied on the door. But now it's the Holy Spirit. We're coming to it, just in a moment, to prove that, see. It's the Life that is the Token.
E-197 Viaţa ta s-a dus, şi tu eşti mort, şi viaţa ta este moartă. Tu eşti ascuns în Dumnezeu, prin Cristos, şi sigilat acolo prin Duhul Sfânt. Gândul care era în Cristos este în tine. Şi Cristos, şi Biblia, şi Cuvântul, este acelaşi. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Atunci tu, şi Cuvântul, şi Dumnezeu, şi Cristos, sunteţi acelaşi. "Şi dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, cereţi ce vreţi voi, aceasta va fi făcut." Înţelegeţi?
E-197 Your life has gone, and you are dead, and your life is dead. You are hid in God, through Christ, and sealed in there by the Holy Spirit. The mind that was in Christ is in you. And Christ, and the Bible, and the Word, is the same. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Then you, and the Word, and God, and Christ, are the same. "And if ye abide in Me, and My Word in you, ask what you will, it'll be done." See?
E-198 A pus puterea drept pe buzele lui Moise, să meargă acolo afară cu Cuvântul Lui şi să vorbească, şi au venit broaştele; a vorbit, broaştele au plecat; a vorbit, au venit păduchii; a vorbit, viaţă-purecii au plecat. Amin!
E-198 Put the power right into Moses' lips, to go out there with His Word and speak, and frogs come; speak, frogs left; speak, lice come; speak, life—lice left. Amen!
E-199 Dar apoi însemnul a fost cerut pentru tot Israelul. La tot Israelul i s-a cerut acest însemn. "Şi când Eu văd însemnul, Eu voi trece peste tine." Oh, Doamne, Doamne! Ce o chezăşie!
E-199 But then the token was required for all Israel. All Israel was required of this token. "And when I see the token, I'll pass over you." Oh, my, my! What an assurance!
E-200 Israel ieşind din Egipt, era un model, al premodelului azi. Egiptul era biserica, iar Israelul a reprezentat Mireasa. Şi aşa cum Israel a ieşit afară din Egipt, aşa şi Mireasa iese afară din biserică. Înţelegeţi? Pentru că, acolo trebuie să fie ceva pentru Aceasta din care să iasă afară, şi Aceasta trebuie să iasă afară din ea, astfel, dacă acesta era un model. Biserica este jos în Egipt, în lume şi în păcat, şi nu îi pasă o-o-o cârpeală despre Însemnul vostru. Ei nici măcar nu-l cred pe Acesta. Dar Israel l-a iubit, pentru că acesta era mântuire pentru ei. Oh! Oh! Aceasta ar trebui să ne facă fericiţi, ar trebui să ne facă inimile... Oh!
E-200 Israel coming out of Egypt, was a type, of the antitype today. Egypt was the church, and Israel represented the Bride. And as Israel come out of Egypt, so does the Bride come out of the church. See? Cause, there has to be something there for It to come out of, and It's got to come out of, so, if it was a type. The—the church is down in Egypt, in the world and in sin, and does not care a—a—a tinker about your Token. They don't even believe It. But Israel loved it, for it's salvation to them. Oh! Oh! It should make us happy, should make our hearts… Oh!
E-201 Aplicaţi-l pe Acesta, biserică! Acum să nu omiteţi. Voi nu o să omiteţi? Să nu, să nu, să nu lăsaţi să apună soarele. Să nu, să nu, să nu, să nu vă odihniţi, ziua ori noaptea. Nu luaţi nici un risc. Aceasta nu o să meargă, copii. Aceasta nu va merge. Voi trebuie să aveţi Însemnul!
E-201 Apply It, church! Now don't fail. Will you now? Don't, don't, don't let the sun set. Don't, don't, don't, don't rest, day or night. Don't take no chance. It won't work, children. It won't work. You must have the Token!
E-202 Voi ziceţi, "Eu cred. Da, eu merg. Eu, da, eu cred Mesajul. Eu..." Aceasta este în ordine, dar, aceasta-aceasta este bine.
E-202 You say, "I believe. Yes, I go. I, yeah, I believe the Message. I…" That's all right, but, that—that's good.
E-203 Dar voi trebuie să aveţi Însemnul! Voi auziţi, Branham Tabernacle? Voi trebuie să aveţi Însemnul expus! Fără Acesta, toată credinţa voastră este în zadar. Înţelegeţi? Voi veţi trăi o viaţă bună; voi ascultaţi la ceea ce spune Cuvântul; voi mergeţi la biserică; voi încercaţi să trăiţi drept; aceasta este bine, dar asta nu este Aceasta. "Când Eu văd sângele," acela este Însemnul. Şi Însemnul aici nu este...
E-203 But you must have the Token! Do you hear, Branham Tabernacle? You must have the Token displayed! Without It, all your believing is in vain. See? You'll live a good life; you listen to what the Word says; you go to church; you try to live right; that's fine, but that's not It. "When I see the blood," that's the Token. And the Token here is not…
E-204 Pentru că, ce, El-El trebuia să vadă chimia actuală, deoarece viaţa s-a dus, el s-a dus din acesta, acesta era un animal.
E-204 Cause, what, He—He had to see the actual chemistry, because the life had gone, he had gone from it, it was an animal.
E-205 Dar aici Aceasta este Propria Lui Viaţă care era în Sânge. Şi chimia era numai un semnal sau un semn de sanctificare, însă Viaţa Însăşi este Însemnul; căci fără tăiere împrejur, fără Însemn, voi nu sunteţi. nici măcar în legământ Întregul lucru lucrează împreună. Dacă voi ziceţi că voi sunteţi tăiaţi împrejur la Cuvânt, şi numai Acesta, atunci voi veţi crede Cuvântul; dacă voi credeţi Cuvântul, atunci Însemnul trebuie să vină, căci el a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Acolo sunteţi. Oh, Doamne!
E-205 But here It's His Own Life that was in the Blood. And the chemistry was only a signal or a sign of sanctification, but the Life Itself is the Token; for without the circumcision, without the Token, you're not even in the covenant. The whole thing works together. If you say you're circumcised to the Word, and It only, then you'll believe the Word; if you believe the Word, then the Token has got to come, for he said, "Repent, and be baptized every one of you in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." There you are. Oh, my!
E-206 Observaţi atunci pregătirea pentru poporul ţării Lui promise. Observaţi ce a făcut El. Întâi, El avea un popor pentru care El a făcut o ţară. El a pregătit o ţară pentru ei. Şi acum El a trimis acolo jos o pregătire pentru acesta, pentru poporul ţării promise. Aceasta era numai pentru acei care erau predestinaţi la acea ţară promisă, ... ? ... Şi cum a făcut-o El, El a trimis un profet cu un mesaj, l-a legitimat printr-un Stâlp de Foc, şi a dat un însemn ca ei să poată să rămână încredinţaţi că acesta era corect. Asta-i adevărat. Aceasta era consolarea lui.
E-206 Notice then the preparation for His promised-land people. Notice what He did. First, He had a people that He had made a land for them. He had prepared a land for them. And now He sent down there a preparation for it, for the promised-land people. It was only for those who were predestinated to that promised land, Bride day. And how He done it, He sent a prophet with a message, identified it by a Pillar of Fire, and gave a token that they could rest assure that it was right. That's right. It was her consolation.
E-207 Israel, ieşind din Egipt atunci, era un-un model. Acesta este premodelul, Bisericii ieşind afară din denominaţiuni. Acum, nu toţi se denominează. Eu vreau să spun Mireasa. Înţelegeţi? Unii oameni, există unii din independenţi tot atât de răi ca cei denominaţionali, uneori mai răi.
E-207 Israel, coming out of Egypt then, was a—a type. This is the antitype, of the Church coming out of the denominations. Now, not all denominate. I mean the Bride. See? Some people, there is some of the independents just as bad as the denominationals, sometimes worse than.
E-208 Eu vorbesc despre Însemnul aplicat. Însemnul este de acord cu fiecare Cuvânt. Înţelegeţi? El trebuie să fie, deoarece El este Cuvântul. Acesta este Viaţa care era în Cuvânt. "Cuvintele Mele sunt Duhovniceşti; Ele sunt Viaţă," a spus Isus. Înţelegeţi?
E-208 I'm talking about the applied Token. The Token agrees with every Word. See? It's got to, because It is the Word. It's the Life that was in the Word. "My Words are Spiritual; They are Life," said Jesus. See?
E-209 Când Moise a început slujba Lui în Israel, cu mari semne vedeţi voi, Israel repede s-a adunat de peste tot Egiptul, la Gosen, venind înapoi la locuinţă, căci ei ştiau că ceva se pregăteşte să se întâmple. Oh, ce model!
Oh, ei vin de la Est şi Vest,
Ei vin din ţările îndepărtate, (asta-i adevărat, voi aţi auzit cântecul)
Să sărbătorească cu Împăratul, să prânzească ca oaspete al Lui,
Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini!
Privind faţa Lui aureolată
Aprinsă cu iubire Divină;
Binecuvântaţi părtaşi ai harului Său,
Ca nestemate în coroana Lui să strălucească.
Oh, Isus vine curând,
Încercările noastre vor fi atunci sfârşite.
Oh, ce-i dacă Domnul nostru ar veni în acest moment
Pentru acei ce sunt eliberaţi de păcat?
Oh, atunci aceasta vă va aduce bucurie,
Sau tristeţe şi mare disperare?
Când Domnul nostru vine în slavă,
Noi îl vom întâlni pe El sus în văzduh.
E-209 When Moses begin his ministry in Israel, with great signs you see, Israel quickly gathered from all over Egypt, to Goshen, coming back to the homeplace, 'cause they knowed something was fixing to happen. Oh, what a type!
Oh, they come from the East and West,
They come from the lands afar, (that's right, you've heard the song)
To feast with the King, to dine as His guest,
How blessed these pilgrims are!
Beholding His hallowed face
Aglow with love Divine;
Blest partakers of His grace,
As gems in His crown to shine.
Oh, Jesus is coming soon,
Our trials will then be o'er.
Oh, what if our Lord this moment should come
For those who are free from sin?
Oh, then would it bring you joy,
Or sorrow and great despair?
When our Lord in glory comes,
We'll meet Him up in the air.
E-210 Expunând Însemnul! "Iar Eu îl voi învia în ziua de apoi." Desigur! Noi suntem în acele zile.
E-210 Displaying the Token! "And I'll raise him up in the last days." Certainly! We are in the days.
E-211 Poporul s-a adunat în Gosen. Ei erau gata. Ei ştiau că ceva se pregătea să se întâmple. Ei erau întocmai ca...
E-211 The people gathered into Goshen. They were ready. They knowed something was fixing to happen. They was just like…
E-212 Voi luaţi raţele, când este timpul de roire, ele toate merg drept împreună. Când albinele, şi toate celelalte, se pregătesc, există ceva instinct care le atrag.
Duhul Sfânt atrage pe oameni!
E-212 You take ducks, when it's time for swarming, they all run right together. When bees, everything else, gets ready, there is some instinct draws them.
The Holy Spirit draws the people!
E-213 Oh, când va veni timpul ca marea mânie a lui Dumnezeu să cadă, fiecare... Acolo au venit două raţe, mascul şi femelă. Aici vin două gâşte, mascul şi femelă; aici vin doi cai, mascul şi femelă; un lucru sau altul trăgându-i, pe predestinaţi. Restul dintre ei au pierit. Oh! [Fratele Branham bate din palme]. Restul dintre ei au pierit! Dar acei care au simţit acea atragere să vină înăuntru, ei ştiau că acea corabie a fost pregătită. Aceasta era un însemn că are să vină o ploaie. Ei ştiau că acolo venea o ploaie, indiferent de cum era expunerea şi ce gândeau alţi oameni. Ei ştiau.
E-213 Oh, when it come time for the great wrath of God to fall, every… There come two ducks, male and female. Here come two geese, male and female; here come two horses, male and female; something another pulling them, the predestinated. The rest of them perished. Oh! The rest of them perished! But those who felt that tug to come in, they knowed that ark was prepared. It was a token that there's coming a rain. They knowed that there was coming a rain, no matter what the display was and what other people's thought. They knowed.
E-214 Acolo era ceva în interiorul lor, care zicea, "Intraţi acolo, foarte repede! Intraţi acolo, pentru că acela este singurul loc care va fi sigur." Deoarece, Dumnezeu a pregătit un profet, El a trimis corabia ca un semn, şi a zis, "Intraţi acolo," iar ploaia venea. Şi ei au intrat drept acolo, doi câte doi. Toate animalele au mers înăuntru, două câte două, în corabie, deoarece ei au ajuns dedesubtul acesteia. Nu conta ceea ce restul...
E-214 There was something inside of them, said, "Get into there, right quick! Get into there, because that's the only place that's going to be safe." Because, God prepared a prophet, He sent the ark as a sign, said, "Get in there," and the rain was coming. And they went right in there, two by two. All the animals went in, two by two, into the ark, because they had got beneath it. No matter what the rest…
E-215 Şi toţi în afara corabiei au pierit. Toţi în afara însemnului, sângelui, au pierit, fiecare. Şi fiecare în afara Însemnului, Duhului Sfânt, va pieri.
E-215 And all outside of that ark perished. All outside of the token, of the blood, perished, everyone. And everyone outside of the Token, of the Holy Ghost, will perish.
E-216 Nu contează cât sunt de buni, cât de mult sunt membri în biserică! Au existat o mulţime de ei în zilele lui Noe. Au existat o mulţime de ei în zilele lui Moise; dar un om care a omis să aplice sângele, cum era însemnul, el a pierit. Acei care au omis să meargă în corabie, au pierit. Acei care omit să vină in Cristos, căci El este Corabia!
E-216 No matter how good, how much church members! There was a lot of them in the days of Noah. There was a lot of them in the days of Moses; but a man that failed to apply the blood, as the token was, he perished. Those who failed to go in the ark, perished. Those who fail to come into Christ, for He is the Ark!
E-217 1 Corinteni 12, zice, "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Tainicul, nu biserica; ci tainicul, nu denominaţiunile; tainicul Trup al lui Isus Cristos! "Printr-un singur Spirit," literă mare S-p-i-r-i-t, Spirit, "noi suntem toţi scufundaţi în acest singur Trup." Atunci Însemnul este pe uşă, căci voi sunteţi în Cristos. Şi El era Acela, Jertfa voastră, Care a suportat judecata. Şi când Dumnezeu se uită peste acela, El nu poate face nimic. Voi sunteţi tot atât în siguranţă cât puteţi fi, deoarece Dumnezeu şi Cristos este în sine aceeaşi Persoană, Duhul a fost făcut trup şi a locuit printre noi. Şi acolo este Dumnezeu cu El Însuşi, şi voi, Proprii Lui copii, înlăuntrul Trupului. Iată-vă acolo, nu un chimical, ci Duhul! "Eu voi trece peste tine."
E-217 First Corinthians 12, said, "By one Spirit we are all baptized into one Body." The mythical, not church; but the mythical, not the denominations; the mystical Body of Jesus Christ! "By one Spirit," capital S-p-i-r-i-t, Spirit, "we are all immersed into this one Body." Then the Token is on the door, for you are in Christ. And He was the One, your Sacrifice, Who stood the judgment. And when God looks upon that, He can't do a thing. You're just as safe as you can be, because God and Christ is the selfsame Person, the Spirit been made flesh and dwelt among us. And there is God with His Own Self, and you, His Own children, into the Body. There you are, not a chemical, but the Spirit! "I will pass over you."
E-218 Ei au venit din tot Egiptul, să se adune în acest singur loc, astfel ca ei să poată fi sub acest însemn.
E-218 They come from all Egypt, to gather into this one place, so they could be under this token.
E-219 Şi ei au venit de la Metodişti, Baptişti, Presbiterieni, Lutherani, Penticostali, din toate celelalte, să ajungă dedesubtul Însemnului. Exact aşa cum era atunci!
E-219 And they've come from Methodists, Baptists, Presbyterians, Lutherans, Pentecostals, everything else, to get under the Token. Just exactly like it was then!
E-220 Acesta era un Stâlp de Foc reprezentat acolo. Şi unul a spus la altul, altul i-a spus la altul, un altul i-a spus la un altul, şi, primul lucru voi ştiţi, toţi aici au început să vină. Ei au început să vină, şi ei au privit semnul lui Dumnezeu. Ei au zis, "Judecata este aproape."
E-220 It was a Pillar of Fire was represented there. And one told the other, another one told another, another one told another, and, first thing you know, here they all begin to come. They begin to come, and they watched the sign of God. They said, "Judgment is at hand."
E-221 Atunci profetul a zis, "Eu am auzit de la Dumnezeu. Acolo va fi un însemn. Iar voi puneţi sângele pe uşă. Omorâţi mielul, puneţi sângele peste uşă, şi acela va fi un însemn, pentru că moartea se pregăteşte să lovească."
E-221 Then the prophet said, "I have heard from God. There will be a token. And you put the blood upon the door. Slay the lamb, put the blood upon the door, and that'll be a token, because death is fixing to strike."
E-222 Lăsaţi-mă să vă spun astăzi, ca slujitor al Lui, dacă Însemnul nu este pe uşă, acolo este o moarte spirituală să lovească. Şi toate bisericile sunt îndreptate înapoi către-către consiliu, al Consiliului Mondial al Bisericilor. Ei toţi merg înapoi la Catolicism. Şi numai aceia care sunt veritabili, născuţi din nou, urmează să stea afară!
E-222 Let me tell you today, as His servant, unless the Token is on the door, there is a spiritual death going to strike. And all churches are headed back for the—for the council, of World Council of Churches. They're all going back to Catholicism. And only those who are genuine, born again, is going to stay out!
E-223 Ţineţi minte, nu denominaţiunile voastre Penticostale, deoarece ele sunt deja în acesta. Arată că ele sunt moarte. Ele sunt pierdute. Ele au sacrificat. Ele au mers înapoi. Ele l-au scos pe El în afara uşii, dar El se uită după Însemn. Pentru că, singurul lucru pe care ei s-au bazat este vorbirea în limbi.
E-223 Remember, not your Pentecostal denominations, 'cause they're already in it. Shows they are dead! They are perished. They sacrificed. They've went back. They put Him outside the door, but He is looking for the Token. Because, the only thing they relied upon was speaking in tongues.
E-224 Să nu vă bazaţi voi pe nici o vorbire în limbi, nici pe nimic altceva. Ci lăsaţi ca Însemnul Însuşi să fie acolo, Persoana lui Isus Cristos, Propria Lui Viaţă în voi. Nu tăiaţi împrejur doar aceasta, aceea; ci tăiaţi împrejur întreaga voastră fiinţă, până cînd voi şi Cristos sunteţi Unul. Cristos este în voi, şi Viaţa Lui trăieşte prin voi.
E-224 Don't you rely upon no speaking in tongues, no nothing else. But let the Token Itself be there, the Person of Jesus Christ, His Own Life in you. Circumcise not just this, that; but circumcise your whole being, till you and Christ are One. Christ is in you, and His Life lives out through you.
E-225 Acum, acum, din tot Egiptul! Şi priviţi acum, aşa cum noi vedem ce ei au făcut, aşa cum noi vedem că timpul vine, nouă ni se porunceşte să facem acelaşi lucru. Ştiaţi voi asta? Priviţi ce a spus profetul.
E-225 Now, now, from all Egypt! And look now, as we see what they did, as we see the time appearing, we're commanded to do the same thing. Did you know that? Watch what the prophet said.
E-226 Iar noi vom citi acum, dacă voi vreţi să citiţi, în Evrei capitolul 10. Şi dacă voi vreţi să citiţi cu mine, eu vreau să citesc un verset sau două aici acum înainte ca noi să mergem înainte. Evrei capitolul 10, şi să începem cu al 26-lea verset din capitolul 10 din Evrei. Nu, eu sunt... Să vedem. Da. Da, domnule! Evrei, capitolul 10, şi versul 26, vedeţi.
Căci dacă noi păcătuim cu voia după ce noi am primit...
E-226 And we're going to read now, if you want to read, in Hebrews the 10th chapter. And if you want to read with me, I want to read a verse or two here now before we go on. Hebrews the 10th chapter, and let's begin with the 26th verse of the 10th chapter of Hebrews. No, I'm… Let's see. Yeah. Yes, sir! The Hebrews, the 10th chapter, and the 26th verse, see.
For if we sin willfully after that we have received…
E-227 Să vedem, am eu aceasta corect? Da. Asta-i corect. Da.
... dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi am primit cunoştinţa adevărului, acolo nu va mai rămâne nici o jertfă pentru păcat.
Ci o sigură aşteptare înfricoşată pentru judecată, şi văpaia unui foc, care va distruge pe potrivnici .
Uitaţi-vă aici! Acel care a nesocotit legea lui Moise a murit fără milă pe mărturia a doi sau trei martori:
... cu cât mai mare pedeapsă usturătoare, totuşi, presupuneţi voi, că va fi totuşi acela vrednic, care a călcat sub picioare, sub picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a socotit legământul sângelui, cu care el a fost sanctificat, un lucru nesfânt, şi a nesocotit Duhul harului care vine de la Sânge?
E-227 Let's see, have I got that right? Yeah. That's right. Yes.
… if we sin willfully after… we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin.
But a certain fearful looking for the judgment, the fiery indignation, which shall devour the adversary.
Here look! He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses:
… how much more sorer punishment, though, suppose ye, shall he be though worthy, who has trod under the foot, under the foot the Son of God, and… counted the covenant of the blood, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and has done despite unto the Spirit of grace which come from the Blood?
E-228 Slujitor, membru, om bun, om moral, orice a-i fi, şi tu ştii că Dumnezeu a luat ţigările de la tine. Femeilor, voi ştiţi că El a luat pantalonii scurţi, şi-şi părul scurt, şi fiecare lucru, de la voi. Voi ştiţi că El a făcut asta. Dar atunci dacă voi vă întoarceţi înapoi şi nesocotiţi, şi socotiţi Sângele legământului, cum Acesta era, "un lucru nesfânt," Care v-a sfinţit şi v-a adus atât de departe!
E-228 Minister, member, good man, moral man, whatever you are, and you know that God taken cigarettes from you. Women, you know He has taken shorts, and—and short hair, and everything, from you. You know He did that. But then if you turn around and do despite, and count that Blood of the covenant, as It was, "an unholy thing," Who has sanctified you and brought you this far!
E-229 Că iscoadele, dacă ei vin până aici sus la linia de graniţă, şi s-au uitat dincolo, şi au zis, "Păi, eu ştiu că aceasta este acolo, dar piedicile sunt prea mari. Noi părem ca lăcustele," ei au pierit în pustie. Credincioşi îndoielnici!
E-229 Like the spies, if they come right up here to the borderland, and looked over, and said, "Well, I know it's there, but the obstacle is too great. We look like grasshoppers," they perished in the wilderness. Borderline believers!
E-230 Să nu veniţi doar atât de departe, să ziceţi, "Eu cred Mesajul." Tu să te supui Mesajului! Vino în Cristos! Voi ziceţi, "Păi, eu cred fiecare Cuvânt spus, Frate Branham." Asta este bine, dar asta este doar-asta este doar a fi în stare să citeşti.
E-230 Don't just come this far, say, "I believe the Message." You obey the messenger. Come into Christ! You say, "Well, I believe every Word said, Brother Branham." That's good, but that's just—that's just being able to read.
E-231 Luaţi Mesajul, luaţi Aceasta în inima voastră, că voi trebuie să aveţi Însemnul, tocmai Viaţa care era în Cristos să fie în voi. "Când Eu văd Aceasta, Eu voi trece peste tine."
E-231 Take the Message, take It into your heart, that you must have the Token, the very Life that was in Christ be in you. "When I see That, I will pass over you."
E-232 Aşa cum noi vedem marile semne ale timpului sfârşitului astăzi pe pământ, noi ştim că aceasta este corect. Acum uitaţi¬vă, eu am aşteptat pentru aceasta, de multă, multă vreme, pentru acest Mesaj către voi. Înţelegeţi? Şi voi aţi văzut semnele timpului sfârşitului. Eu v-am predicat Aceasta, şi v¬am arătat Aceasta, prin fiecare lucru pe care l-a spus Cristos. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Voi admiteţi aceasta? ["Amin."] Noi suntem în timpul sfârşitului. Eu nu văd nimic rămas.
E-232 As we see the great end-time signs on earth today, we know that that's right. Now look, I've waited for this, for a long, long time, for this Message to you. See? And you've seen the end-time signs. And I've preached It to you, and showed It to you, by everything that Christ said. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] You'll admit that? ["Amen."] We're at the end time. I don't see nothing left.
E-233 Voi ziceţi, "Cum este cu semnul fiarei?" Aceia care resping Duhul Sfânt sunt deja însemnaţi de către fiară. Pedeapsa va veni mai târziu. Înţelegeţi?
E-233 You say, "What about the mark of the beast?" Those who reject the Holy Spirit is already marked by the beast. The punishment will come later. See?
E-234 În Israel, când a sunat trâmbiţa în anul Jubileului, fiecare om... Voi aţi observat pe Cristos, în citirea acestuia? El a citit doar jumătate din acesta, deoarece numai jumătate a fost aplicat la acel timp. Înţelegeţi? "El m-a trimis pe Mine să leg pe cei cu inima zdrobită, să predic izbăvirea, şi aşa mai departe, vedeţi," dar, El, "şi anul de primire a Domnului." Restul din acesta, El nu-El nu a citit aceea; El a aşezat Sulul jos, pentru că aceea era pentru această zi. Înţelegeţi? El a citit doar o parte din el, partea care era ziua Lui.
E-234 In Israel, when the trumpet sounded in the Jubilee year, every man… You notice Christ, in reading that? He just read half of it, 'cause just half of it was applied to that time. See? "He sent Me to bind up the brokenhearted, preach deliverance, and so forth, see," but, He, "and the acceptable year of the Lord." The rest of it, He never—He never read that; He laid the Scroll down, for that's for this day. See? He just read part of it, part was His day.
E-235 Acum aceasta este ceea ce El urmează să facă astăzi. Aceasta este ceea ce El vorbeşte, prin Duhul Lui uns, către biserică astăzi. Acum este ceasul. Acum este timpul. Primiţi Aceasta, poporule. Primi ţi Aceasta!
E-235 Now this is what He is going to do today. This is what He is speaking, through His anointed Spirit, to the church today. Now is the hour. Now is the time. Receive It, people. Receive It!
E-236 Ce! Noi vedem marile vremuri ale sfârşitului, luminile roşii reflectând, pretutindeni. Peste natură, noi vedem natura reflectând lumina, "Timpul este aproape." Noi o vedem peste biserică, reflectând lumina. Ea este condamnată. "Timpul este aproape." Ea este în lume. Noi vedem aceasta în-în ceruri, pe mare, peste naţiuni, peste tot; în soare, lună, stele. Semne!
E-236 What! We see the great end times, the flashing red lights, everywhere. Upon nature, we see nature flashing the light, "The time is at hand." We see it upon the church, flashing the light. She is condemned. "The time is at hand." She is in the world. We see it upon—upon the skies, upon the sea, upon the nations, upon everywhere; in the sun, moon, stars. Signs!
E-237 Noi vedem semnele din timpul sfârşitului ale Duhului Sfânt reîntors înapoi peste oameni. Cum era în zilele lui Lot, cum Duhul Sfânt a lucrat prin trup uman acolo, acela era Dumnezeu manifestat în trup. Cum Dumnezeu Însuşi va intra în om, El însuşi în Mireasa Lui în ziua aceea, şi va arăta acelaşi semn, Isus a spus că va fi acelaşi lucru în zilele din urmă. Noi vedem aceasta. Noi vedem acelaşi Stâlp de Foc. Chiar şi ştiinţa a luat fotografii cu Acesta, şi aşa mai departe. Noi vedem că semnele sfârşitului sunt aproape. Noi ştim că acesta este aici.
E-237 We see the end-time signs of the Holy Ghost returned back upon the people. As it was in the days of Lot, how the Holy Spirit worked through that human flesh there, that was God manifested in flesh. How God would man Himself in, Himself in His Bride in that day, and show the same sign, Jesus said it'll be the same thing in the last days. We see it. We see the same Pillar of Fire. Even science has took the pictures of It, and so forth. We see the end time signs is at hand. We know it's here.
E-238 Şi atunci, văzând aceasta, dacă voi mă credeţi pe mine! [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Dacă voi nu mă credeţi pe mine; credeţi semnele, credeţi Cuvântul, căci ele vorbesc despre ceea ce vă spun eu. Dacă eu nu vă spun Adevărul, ele nu ar răspunde niciodată. Dumnezeu nu va vorbi niciodată unei minciuni. Dumnezeu vorbeşte către Adevăr. Şi aceste Cuvinte mărturisesc că eu vă spun Adevărul. Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mesajul pe care eu îl propovăduiesc. Nu numai Îngerul acolo jos la râu în ziua aceea, care a zis, "Mesajul tău va fi premergător celei de a doua venire a lui Cristos," lucrările în sine! Dacă voi nu puteţi crede că acel Înger a spus Adevărul; credeţi lucrările, căci Biblia spune că aceste lucruri se vor împlini în timpul sfârşitului. Ele sunt Acelea care mărturisesc. Ele sunt acelea care vorbesc mai tare decât cuvintele mele sau oricare altul. Acesta este Cuvântul Lui. Ele mărturisesc despre timp.
E-238 And then, seeing this, if you believe me! If you don't believe me; believe the signs, believe the Word, for they speak of what I'm telling you. If I ain't telling you the Truth, they'd never speak back. God will never speak to a lie. God speaks to Truth. And these Words are testifying that I am telling you the Truth. They are the one that testifies of the Message that I'm preaching. Not only the Angel down there on the river that day, that said, "your Message will forerun the second Coming of Christ," the works itself! If you can't believe that Angel told the Truth; believe the works, for the Bible said these things will happen at the end time. They are They that testify. They are the ones that speaks louder than my words or anyone else. It's His Word. They testify of the time.
E-239 Şi noi vedem aceste mari, oribile semne ale sfârşitului peste oameni, şi semne ale timpului, peste pământ, nenorociri între naţiuni.
E-239 And we see these great, horrible end signs upon the people, and signs of the time, upon the earth, distress between the nations.
E-240 Noi vedem pe Israel în patria lui. Drapelul, steaua cu şase colţuri Steaua lui David, fluturând, cel mai vechi drapel din lume, cel mai vechi steag din lume. Ea este o naţiune. Ea este un guvern. Ea este propriul ei popor. Ea este în liga naţiunilor. Ea, ea este, ea este toate aceste lucruri. Ea este în U.N. Şi ea are propria ei monedă, fiecare lucru. Isus a zis, "Această generaţie nu va înceta până când totul va fi împlinit." Şi, amintiţi-vă, tocmai în noaptea în care Israel a fost făcut o naţiune, aceea era noaptea în care Îngerul Domnului mi-a apărut mie chiar acolo. Asta-i adevărat. Acolo suntem noi toţi.
E-240 We see Israel in her homeland. The ensign, the six-star-point Star of David, flying, the oldest ensign in the world, the oldest flag in the world. She is a nation. She is a government. She is her own people. She is in the league of nations. She, she is, she is all these things. She is in the U.N. And she has got her own currency, everything. Jesus said, "This generation shall not cease until everything be fulfilled." And, remember, the very night that Israel was made a nation, that was the night the Angel of the Lord appeared to me right yonder. That's right. There we all are.
E-241 Fiecare lucru a indicat exact Adevărul. Eu nu v-am minţit. Eu v-am spus Adevărul, şi Dumnezeu a mărturisit că eu v-am spus Adevărul. Acum, ţineţi minte, eu sunt fratele vostru. Eu sunt un om, înţelegeţi. Eu sunt un om întocmai ca voi toţi, dar cineva trebuie să-l aducă pe Acesta, cineva trebuie ca să spună despre Acesta. Aceea nu era alegerea mea; aceasta era alegerea Lui. Iar eu v-am spus Adevărul, şi El a mărturisit drept înapoi că Acesta este Adevărul. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-241 Everything is pointed up exactly the Truth. I have not lied to you. I've told you the Truth, and God has testified that I've told you the Truth. Now, remember, I'm your brother. I'm a man, see. I'm just a man just like you all, but somebody has got to bring It, somebody has got to say It. That wasn't my choice; it was His choice. And I've told you the Truth, and He has testified right back that It is the Truth. [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-242 Când noi vedem aceste lucruri pe pământ astăzi, oh, poporule, aceasta este ultima oră. Luaţi acel Însemn peste voi, cât de repede puteţi voi; sau, intraţi voi în Însemn, intraţi în Însemn. Aşa cum vedem marele semn al sfârşitului, şi timpul aproape, avertizându-ne, "Timpul este aproape."
E-242 When we see these things upon the earth today, oh, people, this is the last hour. Get that Token over you, quickly as you can; or, you get in the Token, get in the Token. As we see the great end sign, and the time at hand, warning us, "Time is at hand."
E-243 Oh, luaţi aceasta solemn! Noi să ne iubim unii pe alţii. Oh, Doamne! Noi ar trebui să fim aşa de îndrăgostiţi! Să nu vorbiţi niciodată rău unul împotriva celuilalt. Dacă cineva face o greşeală, rugaţi-vă pentru el repede. Noi suntem împreună în aceasta, cu Dumnezeu. Noi suntem fraţi şi surori. Oh, trăiţi evlavios. Trăiţi, trăiţi ca fiice ale lui Dumnezeu, trăiţi ca fii ai lui Dumnezeu. Trăiţi plăcut, amabil, umilit.
E-243 Oh, take this solemnly! We should love one another. Oh, my! We should be so in love! Don't never speak evil against one another. If somebody makes a mistake, pray for him right quick. We are together in this, with God. We are brothers and sisters. Oh, live godly. Live, live like daughters of God, live like sons of God. Live sweet, kind, humble.
E-244 Nu lăsaţi nici un rău să vă vină în minte, în gândirea voastră. Doar, doar înlăturaţi-l. Dacă acesta bate la uşă, luaţi-l la o parte. Doar ziceţi, doar arătaţi Însemnul vostru, continuaţi numai să păşiţi, "Eu sunt sub Sânge!"
E-244 Let no evil come in your mind, in your thinking. Just, just dismiss it. If it knocks on the door, take it away. Just say, just show your Token, just keep walking, "I am under the Blood!"
E-245 Ţineţi minte, acolo au fost o mulţime din ei care au venit pe la acele femei în noaptea aceea, [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] zicând, "Măi, Gertie, Lillie, careva din voi, veniţi afară, noi mergem la o petrecere deseară."
E-245 Remember, there was a lot of them come by them women that night, say, "Hey, Gertie, Lillie, some of you, come on out, we're going to a party tonight."
E-246 "Huh-huh! Eu sunt sub sânge. Eu sunt sub însemn, să stau aici. Iubirea mea este pentru Făcătorul meu. Moartea este în ţară în seara aceasta."
E-246 "Huh-uh! I am under the blood. I'm under the token, to stay here. My love is to my Maker. Death is in the land tonight."
E-247 Şi moartea este în ţară astăzi. Judecata aşteaptă, ea urmează. Atomice, şi hidrogene, şi toate felurile de dezastre, le aşteaptă pe naţiuni.
E-247 And death is in the land today. Judgment is waiting, she is pending. Atomic, and hydrogens, and all kinds of disaster, is waiting for the nations.
E-248 Iar Dumnezeu îşi mişcă Biserica Lui, şi a arătat totul. Noi am ţinut Mielul sus acum pentru destulă vreme, urmărind, văzând ce face El, urmărind natura Lui şi totul, dar acum Însemnul trebuie să fie aplicat. El trebuie să fie aplicat. El este singurul lucru. "Dacă un om nu este născut din Duhul, şi din apă, el cu nici un chip nu va intra înăuntru." Şi să se iubească unul pe altul. Credincioşii să se separe pe ei înşişi de lume. Să nu luaţi acum aceasta uşor.
E-248 And God is moving His Church, and showed all. We been keeping the Lamb up now for quite a while, watching, seeing what He is doing, watching His nature and everything, but now the Token has got to be applied. It's got to be applied. It's the only thing. "Except a man be born of the Spirit, and of water, he will in no wise enter in." And should love one another. Believers should separate themselves from the world. Don't just take it now lightly.
E-249 Acum, voi oamenii care ascultaţi la Acesta, pe bandă, voi femeilor, voi bărbaţilor, voi ascultaţi un minut. Dacă voi m-aţi crezut vreodată, voi credeţi Asta acum.
E-249 Now, you people that's listening to This, on tape, you women, you men, you listen a minute. If you ever believed me, you believe It now.
E-250 Este timpul să încetaţi de a vă certa unul cu altul. Credeţi Mesajul Bibliei! Credeţi pe Isus Cristos! Şi iubiţi-vă, şi onoraţi¬vă, şi respectaţi-vă unul pe altul. Bărbaţilor respectaţi soţiile voastre. Voi respectaţi căminele voastre. Aduceţi-vă căminul împreună, deoarece, amintiţi-vă, că acest Miel a fost pentru cămin, nu numai unul; căci toată casa, de asemeni, trebuia să fie adusă. Totul trebuia să fie adus înăuntru. Noi să ne iubim unii pe alţii. Şi credincioşii să se separe pe ei înşişi de lume.
E-250 It's time for to quit fussing with one another. Believe the Message of the Bible! Believe Jesus Christ! And love, and honor, and respect one another. Man respect your wives. You respect your homes. Bring your home together, because, remember, this Lamb was for the home, not just one; for the whole home, too, had to be brought. Everything had to be brought in. We should love each other. And believers should separate themselves from the world.
E-251 Observaţi, ei încă nu erau veniţi împreună să vorbească despre mesaj. Ei au venit împreună să aplice sângele, să aplice însemnul.
E-251 Notice, they were not just yet come together to talk about the message. They come together to apply the blood, to apply the token.
E-252 Aceasta este ce trebuie voi să faceţi. Păstor Neville, şi către această adunare, comitetul, diaconii, către voi fraţilor, este timpul ca noi să dăm la o parte toată prostia lumii, este timpul ca noi să dăm la o parte toate celelalte. Noi am văzut destul acum, încât suntem pozitivi, sigur. Iar însemnul trebuie să fie aplicat. Fără Acesta, voi o să pieriţi: voi trebuie să pieriţi, acela este singurul lucru.
E-252 That's what you must do. Pastor Neville, and to this congregation, trustees, deacons, to you brethren, it's time that we laid aside all the foolishness of the world, time we laid aside everything else. We've seen enough now, till we are positive, sure. And the Token must be applied. Without It, you're going to perish; you must perish, that's the only thing.
E-253 Oh, nu veniţi împreună, să ziceţi, "Eu cred Aceasta." Intraţi dedesubtul Acestuia, intraţi în Acesta! [O interferenţă a transmisiei publice de unde scurte este auzită – Ed.] Cum o faceţi? "Printr-un Duh noi suntem botezaţi în Trupul lui Isus Cristos." Fiecare credeţi, din toată inima voastră. Înţelegeţi? El nu a fost răspunzător pentru careva în afară de sub Acesta.
E-253 Oh, don't come together, say, "I believe It." Get beneath It, get into It! [A public short-wave transmission interference is heard—Ed.] How do it? "By one Spirit we're baptized into the Body of Jesus Christ." Everybody believe, with all your heart. See? He was not responsible for any out from beneath It.
E-254 Cine era acela care vorbea? [Cineva spune, "Acela era un radio de unde scurte, Frate Branham." – Ed.] Unde scurte de deasupra? [Au venit prin difuzor."] Prin difuzor. Ei îl au acolo? Eu am auzit pe cineva. ["Frate Branham, eu cred că aceasta era o undă scurtă venind înăuntru acolo în spate."] Unde scurte, da. Oh, ei-ei au aceasta conectat. Eu presupun că ei ia... Oh, la maşini? Scuzaţi-mă. Eu ştiu că cineva a spus ceva. Şi eu mă gândeam că cineva vroia să-mi spună ceva, şi ei nu au priceput, vedeţi voi, şi acesta-i motivul că eu-eu am spus ce am spus. Eu v-am văzut uitându-vă în jur. Eu am auzit un glas. Mă gândeam că cineva s-a ridicat să spună ceva, şi eu nu ştiam ce era aceasta. Acum, acum, vă mulţumesc.
Dar, credeţi, intraţi sub Acesta!
E-254 Who was that talking? [Someone says, "That's a short-wave radio, Brother Branham."—Ed.] Short-wave from above? ["Come through the speaker."] Through the speaker. They got it in there? I heard somebody. ["Brother Branham, I believe it was a short-wave come in back there."] Short-wave, yeah. Oh, they—they got it hooked up. I guess they're take… Oh, to the cars? Excuse me. I know somebody said something. And I thought somebody wanted to say something to me, and they didn't get it, you see, and that's the reason I—I said what I did. I seen you look around. I heard a voice. I thought somebody raised up to say something, and I didn't know what it was. Now, now, thank you.
But, believe, get beneath It!
E-255 Israel nu a venit împreună, să zică, "Să mergem cu toţii acolo la Gosen astăzi. Noi vom merge sus la Gosen. Voi urcaţi pe cămila voastră, iar noi vom lua carul cu boi. Şi noi îi luăm pe ai lui Jones, de aici, şi aşa mai departe, şi-şi pe ai lui Goldberg, şi noi toţi vom merge sus la-la Gosen. Şi voi ştiţi ce? Moise o să vorbească astăzi." Nu aceasta era. Nu, domnule, frate! Aceasta este, să intri dedesubtul acelui sânge! Da, într-adevăr.
Nu să vorbeşti despre El; intră în El!
E-255 Israel didn't come together, say, "Let's all go over to Goshen today. We'll drive up to Goshen. You get on your camel, and we'll take the ox cart. And we'll take the Joneses, over here, and so forth, and—and the Goldbergs, and we'll all go up to—to Goshen. And you know what? Moses is going to speak today." That wasn't it. No, sir, brother! It's, get beneath that blood! Yes, indeed.
Not to talk about It; get into It!
E-256 Unul din ei zice, "Ştiţi, D-ul Goldberg, eu de fapt ştiu că acesta este Adevărul."
E-256 One of them say, "You know, Mr. Goldberg, I actually know that's Truth."
E-257 "Da, frate, eu cred că acesta este Adevărul. Eu Ştiu că acesta este Adevărul."
"D-ul Lavinski, ce te gândeşti dumneata despre aceasta?"
E-257 "Yes, brother, I believe it is the Truth. I know that it is the Truth."
"Mr. Lavinski, what do you think about it?"
E-258 "Acesta este absolut Adevărul! Eu am văzut puterea lui Dumnezeu Iehova vorbind. Eu am văzut acele broaşte venind afară din pământul acela. Eu Ştiu că aceasta nu s-a întâmplat până când el a spus-o, şi eu ştiu că acela era Dumnezeu Iehova." Acum, toate acestea sunt bune.
"Eşti tu tăiat împrejur?"
"Da, domnule!"
"Eşti tu un credincios?"
"Da, domnule!"
E-258 "It's absolutely the Truth! I seen the power of Jehovah God speaking. I seen those frogs come out of that land. I know that it didn't happen till he said it, and I know that that's Jehovah God." Now, that's all fine.
"Are you circumcised?"
"Yes, sir!"
"Are you a believer?"
"Yes, sir!"
E-259 Şi atunci când el l-a auzit pe Păstorul Moise vorbind, în ziua aceea, el a zis, "Dar tu trebuie să intri sub acel sânge, că Dumnezeu a zis, 'Sângele este un însemn.' Acesta este un însemn! Nu contează cât de mult crezi tu, cât de mult eşti tu tăiat împrejur; acela este un legământ pe care Dumnezeu l-a dat lui Abraham, şi aşa mai departe, acela este legământul. Dar tu trebuie să intri sub sânge, acela este un însemn. căci El a zis, 'Când Eu văd sângele, Eu voi trece.' Israelit, sau orice!"
E-259 And then when he heard Pastor Moses speak, that day, he said, "But you've got to get beneath that blood, for God said, 'The blood is a token.' It's a token! No matter how much you believed, how much you are circumcised; that's a covenant God gave to Abraham, and so forth, that's the covenant. But you've got to get beneath the blood, that's a token, for He said, 'When I see the blood, I'll pass.' Israelite, or any!"
E-260 Aceea este denominaţiune sau nu denominaţiune, oricare, tu trebuie să vii dedesubtul Sângelui. Metodist, Baptist, Presbiterian, Penticostal, nedenominaţional; orice eşti tu, aceasta este pentru individual. Tu trebuie să vi dedesubtul Sângelui. Acum nu numai să vorbeşti despre Acesta; primeşte-1 pe Acesta! Ascultaţi-mă! Ascultaţi-mă! În Numele Domnului, ascultaţi-mă! Înţelegeţi Trebuie să veniţi sub Sânge!
E-260 That's denomination or not denomination, either one, you must come beneath the Blood. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, undenomination, whatever you are, it's for an individual. You've got to come beneath the Blood. Now just don't talk about It; receive It! Hear me! Hear me! In the Name of the Lord, hear me! See? Got to come beneath the Blood!
E-261 El nu a fost răspunzător pentru nici o persoană de afară, care nu era sub sânge. Dumnezeu a spus clar că toţi de afară care nu sunt sub acel sânge vor pieri.
E-261 He was not responsible for any persons from beneath the blood. God made it clear that all from under that blood would perish.
E-262 Pot eu să folosesc Cuvintele Lui? Toţi din afara lui Cristos vor pieri. Cum ajungi tu în Cristos? Întâi Corinteni 12, "Printr¬un Duh!"
E-262 May I use His Words? All outside of Christ will perish. How do you get in Christ? First Corinthians 12, "By one Spirit!"
E-263 Nu, "prin o strângere de mâna, prin a fi membru, prin o denominaţiune." Aceea este ceea ce încearcă ei să o facă. Ei poate să facă aceea.
E-263 Not, "by one handshake, by one membership, by one denomination." That's what they're trying to make it. They may do that.
E-264 "Dar printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup." "Dacă Un înger din Ceruri învaţă orice altceva," Pavel a spus "să fie blestemat." Acesta este Mesajul, veniţi în Cristos!
E-264 "But by one Spirit we are all baptized into one Body." "If an angel from Heaven teaches anything else," Paul said, "let him be cursed." That's the Message, come into Christ!
E-265 Uitaţi-vă, orice persoană în afara însemnului, Dumnezeu nu era răspunzător. Şi Dumnezeu nu este răspunzător pentru orice persoană, mare sau mic, popular sau nepopular, bogat sau sărac, rob sau liber, bărbat sau femeie; El nu este răspunzător pentru oricine care nu este sub legământul Însemnului. El nu este răspunzător.
E-265 Look, any persons outside of the token, God was not responsible. And God is not responsible for any person, big or small, popular or unpopular, rich or poor, bond or free, male or female; He is not responsible for anybody that's from under the Token covenant. He's not responsible.
E-266 Voi ziceţi, "Dar, O Doamne, eu am făcut asta. Eu am scos afară draci. Doamne, eu am făcut asta. Eu-eu am predicat Evanghelia."
E-266 You say, "But, O Lord, I've did this. I cast out devils. Lord, I did this. I—I preached the Gospel."
E-267 "Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege. Eu niciodată nu v-am cunoscut." El recunoaşte numai Însemnul.
E-267 "Depart from Me, you that work iniquity. I never even knew you." He only recognizes the Token.
E-268 Auziţi voi Aceasta? Ziceţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] Acum, aşa că aceasta este peste voi. El...
E-268 Do you hear It? Say, "Amen." [Congregation says, "Amen!"—Ed.] Now, so it's upon you. He…
E-269 Şezând jos aici în pădure zilele trecute, şi băieţii se întrebau, zicând, "Aici sunt două zile, tu nu ai..." Eu nu am împuşcat nici măcar o veveriţă. Ziceau, "Care era cauza?" Vedeţi, aceasta este ceea ce era. Vedeţi?
E-269 Sitting down here in that woods the other day, and the boys was wondering, said, "Here is two days, you ain't…" I didn't even shoot a squirrel. Said, "What was the matter?" See, that's what it was. See?
E-270 A zis, "Pune aceasta peste ei, peste ei." A zis, "Tu ai vorbit¬vorbit cu Mine despre aceasta." Vedeţi? Acum aceasta este în poala voastră. Aceasta este în a voastră.
E-270 Said, "Place it upon them, upon them." Said, "You have talk—talked to Me about it." See? Now it's in your lap. It's in yours.
E-271 El nu va recunoaşte nimic decât Legământul, Duhului Sfânt. Şi tu nu poţi primi acel Legământ numai dacă eşti mântuit, sanctificat, şi apoi botezat în Trupul. El nu o va face.
E-271 He won't recognize nothing but that Covenant, of the Holy Spirit. And you cannot receive that Covenant unless you are saved, sanctified, and then baptized into the Body. He will not.
E-272 Tu ai putea avea o imitare, tu te-ai putea simţi bine, şi să sari sus-şi-jos, să vorbeşti în limbi, şi să dansezi în Duhul. Aceea nu are un singur lucru de a face cu Acesta. Ascultaţi-l pe Acesta, în Numele Domnului! Dumnezeu nu recunoaşte aceea. Păgânii fac aceea. Vrăjitorii fac aceea.
E-272 You might have an impersonation, you might feel good, and jump up-and-down, speak in tongues, and dance in the Spirit. That don't have one thing to do with It. Hear It, in the Name of the Lord! God don't recognize that. Heathens do that. Witches do that.
E-273 Tu zici, "Eu sunt un învăţat. Eu fac asta, aceea, sau cealaltă." Lui nu-i pasă cât de învăţat eşti tu. Diavolul este, de asemenea, vedeţi.
E-273 You say, "I'm a scholar. I do this, that, or the other." He don't care how much scholar you are. The devil is, too, see.
E-274 El recunoaşte numai Însemnul. Acela este Mesajul acestui ceas! Acela este Mesajul din această zi! Acela este Mesajul din timpul acesta! În N urnele lui Isus Cristos, primi ţi-l pe Acesta!
E-274 He only recognizes the—the Token. That's the Message of the hour! That's the Message of this day! That's the Message of this time! In the Name of Jesus Christ, receive It!
E-275 Nu un înloc-... înlocuitor, ceva ce diavolul poate să pună acolo pe tine; ca o iubire falsă, să facă pe un om să iubească vreo altă femeie pe lângă soţia lui, sau o soţie pe altul pe lângă, sau unii din aceştia aici cu ceva, lucru dezonorabil. Aceea nu este iubire adevărată. Acela este diavolul. Acelea sunt lucrările lui. Aceasta este ceva ce el a încercat să-ţi dea, în schimb, o bucurie, să bei şi să te simţi bine privitor la aceasta, să zici, "Eu am necazurile; eu voi ieşi şi-mi iau un litru de băutură, şi uit despre aceasta." Aceea este o moarte.
E-275 Not a sub-… substitute, something the devil can place over on you; like a phony love, to make a man love some other woman besides his wife, or a wife some other besides, or some of this here something, dishonorable thing. That's not real love. That's the devil. That's his works. It's something he's tried to hand you, instead; a joy, to drink and feel good about it, say, "I got the blues; I'll go out and get me a quart of liquor, and forget about it." That's a death.
E-276 Dumnezeu este bucuria voastră. Dumnezeu este tăria voastră. Cunoscând Mesajul, cunoscând Adevărul, aceasta este îndestularea noastră acum. El este toată îndestularea mea. În El, toate lucrurile de care eu am nevoie sunt în El. Aceea este tăria noastră. "Ajutorul meu vine de la Domnul." Voi Creştinilor, priviţi la El pentru bucuria voastră, priviţi la El pentru tăria voastră, căutaţi-l pe El pentru fericirea voastră. El este pacea mea. El este bucuria mea. El este iubirea mea. El este Viaţa mea. Acesta este un Legământ, Însemnul pe uşă.
E-276 God is your joy. God is your strength. Knowing the Message, knowing the Truth, that's our sufficency now. He is my all-sufficiency. In Him, all things I have need of is in Him. That's our strength. "My help cometh from the Lord." You Christians, look to Him for your joy, look to Him for your strength, look for Him for your happiness. He is my peace. He is my joy. He is my love. He is my Life. That's a Covenant, the Token upon the door!
E-277 Nu-i răspunzător pentru o persoană, o persoană, nu contează cine eşti tu, El nu este răspunzător, în afară de sub Acesta.
E-277 Not responsible for one person, one person, no matter who you are, He is not responsible, out from under It.
E-278 Şi ţineţi minte, toată familia era ajunsă, adusă împreună. Oh, Doamne! Oh, ţineţi minte!
E-278 And remember, all the family was got, brought together. Oh, my! Oh, remember!
E-279 Voi ziceţi, "Păi, tăticul meu este un predicator. Fratele meu! Păstorul meu! Al meu..." Aceea ar putea să fie adevărat, de asemenea, dar cum este cu tine?
E-279 You say, "Well, my daddy is a preacher. My brother! My pastor! My…" That might be true, too, but what about you?
E-280 Ţineţi minte, era sigur numai când însemnul a fost expus! Dacă un om era aici dedesubt aici, iar fiul lui era dincolo pe drum, el era în pericol. El ar pieri. Tăticul lui ar fi mântuit. Sau, dacă fiul era aici, şi tăticul său acolo, tăticul lui ar pieri. Numai însemnul! "Când Eu văd însemnul, Eu voi trece peste tine." Acesta este singurul lucru.
E-280 Remember, only safe when the token was displayed! If a man was here under here, and his son was across the street, he was in danger. He would perish. His daddy would be saved. Or, if the son was over here, and his daddy over there, his daddy would perish. Only the token! "When I see the token, I'll pass over you." That's the only thing.
E-281 Voi ziceţi, "Păi, fiul meu este un predicator." Voi mamele ziceţi, "Eu am cel mai bun băiat, sau cea mai bună fată. Eu îţi spun, ei sunt lucrul cel mai dulce. Ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, şi aşa o iubire! Ei sunt ascultători. Eu n-am văzut niciodată aşa ceva!" Cum este cu tine, mamă?
E-281 You say, "Well, my son is a preacher." You mothers say, "I got the best boy, or the best girl. I tell you, they're the sweetest thing. They've been filled with the Holy Spirit, and such love! They're obedient. I never seen such!" What about you, mama?
E-282 Voi ziceţi, "Mama mea este cea mai dulce. Eu ştiu, că dacă ea moare, ea merge în Cer, pentru că într-adevăr are însemnul, Frate Branham." Dar cum este cu tine, soră? Întreaga familie trebuie adusă dedesubt.
E-282 You say, "My mother is the sweetest thing. I know, if she dies, she is going to Heaven, 'cause she's really got the Token, Brother Branham." But what about you, sis? The whole family must be brought under.
E-283 Voi sunteţi obosiţi! [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Eu voi încheia în două minute, doar un minut. Eu aş putea să întrerup şi să încep deseară din nou. ["Nu."] Dar dacă voi-voi vreţi să aşteptaţi doar un picuţ mai mult, eu voi încerca să mă grăbesc acum. ["Amin."] Eu voi aşeza aceasta drept înăuntru. Deoarece, mă gândesc, chiar acum în timp ce voi sunteţi sub ungerea acestuia, ar fi mai bine dacă voi aţi primi aceasta chiar acum. ["Amin."]
E-283 Are you tired? [Congregation says, "No."—Ed.] I'll… It's twelve o'clock… Just a minute. I could cut it off and start tonight again. ["No."] But if you—you want to wait just a little bit longer, I'll try to hurry now. ["Amen."] I'll place this right in. Cause, I think, right now while you're under the anointing of it, it'd be better if you'd get it right now. ["Amen."]
E-284 Numai când Însemnul este expus! Atunci, întreaga familie trebuie să fie sub acel Însemn, Sânge. Tata şi mama, eu ştiu cum simţiţi voi. Eu am copii, de asemenea, eu trebuie să-i văd pe ei mântuiţi. Eu îmi vorbesc mie însumi astăzi. Înţelegeţi? Eu am fraţi. Eu am o soră. Eu am pe cei dragi. Eu-eu vreau să¬i văd salvaţi, de asemenea. Însă, ţineţi minte, fără expunerea Însemnului, ei vor pieri. Nu există înviere pentru ei. Asta-i adevărat. Ei sunt duşi. Numai când Însemnul este expus!
E-284 Only when the Token is displayed! Then, the whole family must be under that Token, Blood. Papa and mama, I know how you feel. I've got children, too, I got to see them saved. I'm talking to myself today. See? I got brothers. I got a sister. I got loved ones. I—I want to see them saved, too. But, remember, without the display of the Token, they'll perish. There is no resurrection for them. That's right. They're gone. Only when the Token is displayed!
E-285 Priviţi, Iosua, doresc să fim avut timp să citim asta. Însemnaţi aceasta jos, Iosua capitolul al 2-lea; crezând curva dintre Neamuri, Rahav.
E-285 Look, Joshua, wish we had time to read it. Mark it down, Joshua the 2nd chapter; believing Gentile harlot, Rahab.
E-286 Oh, eu aş fi dorit doar să fi fost cam ora nouă. Mi-ar place¬mi-ar place să iau aceea şi să vă arăt numai cum era aceea acolo, vedeţi. [Adunarea zice, "Este timp." – Ed.]
E-286 Oh, I just wish it was about nine o'clock. I'd like—I'd like to take that and just show you how that was there, see. [Congregation says, "Take the time."—Ed.]
E-287 Această curvă, dintre Neamuri, priviţi, toată familia ei. Ea era o credincioasă. Toată familia ei trebuia să intre sub acea fâşie stacojie, acel însemn. Ei trebuiau să meargă sub aceasta, căci ei ar fi pierit. Ei au auzit de mânia lui Dumnezeu. Ei au auzit despre expunerea semnelor şi minunilor lui Dumnezeu printre poporul Lui, şi ei trebuiau să-l primească. Ea trebuia să-l primească. Dumnezeu, îngerul nimicitor, venea. Ei ştiau aceasta. Iar Iosua era acel înger. Ei erau la rând.
E-287 This harlot, Gentile, watch, all her family. She was a believer. All her family had to get under that scarlet streak, that token. They had to go under it, for they'd perished. They had heard of the wrath of God. They had heard of the displaying signs and miracles of God among His people, and they had to receive it. She had to receive it. God, destroying angel, was coming. They knew it. And Joshua was that angel. They were in line.
E-288 Şi aşa este fiecare naţiune, în lume, în rând la Judecata lui Dumnezeu!
E-288 And so is every nation, in the world, in line of God's Judgment!
E-289 Această micuţă, curvă veche, ea a auzit. Credinţa vine prin auzire! Ea a zis, "Toată ţara este tulburată cu privire la voi." Asta-i adevărat.
E-289 This little, old harlot, she had heard. Faith cometh by hearing! She said, "All the country is disturbed about you." That's right.
E-290 Acum, iscoadele care au fost trimise acolo înăuntru să facă aranjamente, şi aşa mai departe, ea i-a onorat pe acei oameni. Şi, ea, ea vroia să fie mântuită. Ea a zis, "Eu ştiu că Dumnezeul vostru este Dumnezeu, şi eu am auzit ce lucruri măreţe a făcut El. Eu ştiu ce i-a făcut El lui Og, şi eu ştiu ce a făcut El la diferite naţiuni. Şi eu văd că acei care îl acceptă pe El sunt mântuiţi, iar cei care nu îl acceptă pe El sunt nimiciţi. Iar eu vreau să trăiesc," a zis ea. Oh, Doamne! Acolo sunteţi. "Eu vreau să trăiesc." Căci ei tocmai au observat că Io-...
E-290 Now, the spies that were sent in there to make arrangements, and so forth, she honored those men. And, she, she wanted to be saved. She said, "I know that your God is God, and I have heard what great things that He's done. I know what He done to Og, and I know what He done to the different nations. And I see that those who accept Him are saved, and those who does not accept Him are destroyed. And I want to live," she said. Oh, my! There you are. "I want to live." For they just…
E-291 Ierihonul a auzit ce făcea Dumnezeu, dar ei nu au vrut să ia avertismentul.
E-291 Notice, Jericho had heard what God was doing, but they didn't want to take the warning.
E-292 Şi nu există nici o denominaţiune în această ţară, în jur, doar care a auzit ce face Dumnezeu. Ele nu vor să ia avertismentul.
E-292 And there isn't a denomination in this country, around, but what's heard what God is a doing. They don't want to take the warning.
E-293 Marea Lui putere şi semnele au fost expuse. Ce El a făcut, E1 a traversat drept prin Marea Moartă, de parcă aceasta era pe pământ uscat. El a cauzat, El a creat lucruri, şi a făcut broaşte, şi păduchi, şi pureci să vină în aer; i-a creat prin Cuvântul Său, prin profetul Său. Acela nu era secret. Ei ştiu aceasta.
E-293 His great power and signs had been displayed. What He done, He crossed right through the Dead Sea, as if it was on dry land. He caused, He created things, and made frogs, and lice, and fleas to come into the air; created them by His Word, through His prophet. That was no secret. They know it.
E-294 Şi Rahav a zis, "Eu am auzit aceea. Eu nu vreau să pier cu aceşti necredincioşi. Nu, domnule!" Ştia că judecata trebuia să urmeze aceasta, căci ei erau chiar la rând. Ea o ştia. Astfel, ei au făcut o cale pentru eă să scape.
E-294 And Rahab said, "I've heard that. I don't want to perish with these unbelievers. No, sir!" Knowed judgment had to follow it, 'cause they was right in line. She knowed it. So, they made a way for her to escape it.
E-295 Ei trebuie că au crezut că propria lor denominaţiune mare din Ierihon era capabilă să reziste mâniei lui Dumnezeu, vedeţi, propria lor denominaţiune mare.
E-295 They must have believed that their own big denomination of Jericho was able to resist the wrath of God, see, their own big denomination.
E-296 Aceasta este ce mulţi dintre ei se gândesc astăzi. "Oh, cu siguranţă că Dumnezeu nu va face asta." Aceasta este ce i-a spus Satan lui Eva. "Oh, cu siguranţă că Dumnezeu nu o face." El o face, deoarece El a zis că o face, vedeţi, şi acesta este Cuvântul Lui. Da, domnule.
E-296 That's what many of them are thinking today. "Oh, surely God won't do that." That's what Satan said to Eve. "Oh, surely God won't." He will, 'cause He said He would, see, and that's His Word. Yes, sir.
E-297 "Numai dacă un om este născut!" "Şi aceste semne vor urma pe cei ce sunt născuţi!" Înţelegeţi? ,,Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei," şi aşa mai departe, vedeţi. În ordine, a vrut să o facă. Oh!
E-297 "Except a man be born!" "And these signs shall follow them that are born!" See? "This will all man know ye are My disciples," and so forth, see. All right, wanted to do it. Oh!
E-298 Ce s-a întâmplat? Acum ei erau închişi. "Nici o trezire nu o să se întâmple aici. Denominaţiunea noastră nu o să sponsorizeze aşa ceva. Noi nu vom avea acel fel de nonsens printre noi. Eu vă interzic oricăruia dintre voi să meargă la adunarea aceea." Huh! Ierihon, drept în rândul celor condamnaţi!
E-298 What happened? Now they were shut up. "No revival is going to happen here. Our denomination won't sponsor such. We'll not have that kind of nonsense among us. I forbid any of you to go to that meeting." Huh! Jericho, right in the line of the damned!
E-299 Dar acolo trebuie că erau unii din băieţii cu casetele strecuraţi înăuntru pe undeva, pentru sămânţa predestinată. Ei s-au strecurat acolo la casa ei şi au dat drumul la ceva casete. Ea a făcut a ei-propria ei casă o biserică, ca să primească mesajul.
E-299 But there must have been some tape boys slipped in somewhere, for the predestinated seed. They slipped over to her house and played some tapes. She made her—her own house a church, to receive the Message.
E-300 Ei încă le au, ştiţi voi. Mesajul a ajuns la Sămânţa predestinată, oricum. Noi nu ştim cum a ajuns Acesta acolo, dar Acesta a ajuns acolo, astfel că cel Drept nu va pieri cu cel nedrept. Dumnezeu are grijă de aceasta, astăzi. Da, într-un fel Acesta se strecoară înăuntru. Noi nu ştim cum. Deşi ei nu 1-ar sponsoriza pe Acesta, însă acolo este ceva Sămânţă care este predestinată.
E-300 They still got them, you know. The Message got to the predestinated Seed, anyhow. We don't know how It got there, but It got there, so that the Just will not perish with the unjust. God is seeing to that, today. Yeah, some way It slips in. We don't know how. Though they won't sponsor It, but there is some Seed out there that's predestinated.
E-301 Oricine care cunoaşte ceva despre Biblie, ştie că acea curvă era predestinată. Ea sigur că era! Ea nu a... Biblia spune, "Ea nu a pierit cu cei care nu au crezut." Asta-i adevărat. Dar ea a crezut mesajul din ceasul acela.
E-301 Anyone knows anything about the Bible, knows that that harlot was predestinated. She sure was! She didn't… The Bible said, "She perished not with them who believed not." That's right. But she believed the message of the hour.
E-302 Şi Dumnezeu i-a dat ei un semn, prin mesagerii Lui. I-a zis, "Ia un stacojiu, o fâşie roşie şi leag-o pe a ta..." I-a zis, "Ţine minte, dacă tu nu legi acea fâşie acolo, sau nu o laşi acolo, prin care noi am scăpat, noi nu suntem răspunzători de jurământul nostru." Şi au zis, "Dacă tu eşti afară de sub acesta, noi nu suntem răspunzători." Oh, Doamne! [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] "Rahav, toată sămânţa predestinată de aici, tu ieşi afară acolo du-te să-i cauţi. Ia pe tatăl tău, mama ta! Căci, noi tocmai am ieşit, sub acea ispăşire, jos în Egipt, şi totul ce noi nu am avut sub acel însemn a pierit. Rahav, eu îţi dau ţie un semn. Acesta este un însemn. Şi eu zic, în Numele Domnului, aşa să zic, dacă tu vei pune aceea! Eu sunt cunoscut cu acela, cu mesagerul. Eu sunt cunoscut cu îngerul mâniei, Iosua. El este mesagerul nimicitor al lui Dumnezeu. Eu sunt cunoscut cu el, şi el ştie că acolo trebuie să fie un însemn de dovadă. Şi tu agaţă-l acolo, şi eu te voi asigura. Eu depun jurământ." Şi Dumnezeu a jurat, de asemenea, că cel ce era afară de sub acesta va pieri, şi toţi care erau sub acesta vor trăi.
E-302 And God give her a sign, by His messengers. Said, "Take a scarlet, red streak and tie it on your…" Said, "Remember, if you don't tie that streak there, or leave it there, what we've escaped by, we're not responsible for our oath." And said, "If you are out from under it, we're not responsible." Oh, my! "Rahab, every predestinated seed in here, you get out there and go to hunting them. Get your daddy, your mother! For, we've just come out, under that atonement, down in Egypt, and everything that we didn't have under that token perished. Rahab, I'm giving you a sign. It's a token. And I say, in the Name of the Lord, as to say, if you will put that! I'm acquainted with that, with the messenger. I'm acquainted with the angel of wrath, Joshua. He's God's destroying messenger. I'm acquainted with him, and he knows that there has to be a token sign. And you hang that there, and I'll assure you. I take oath." And God took oath, too, that what was out from under it would perish, and all that was under it would live.
E-303 Şi acum, acelaşi jurărnînt este astăzi, acelaşi lucru, vedeţi, "Eu nu te voi lăsa să pieri cu acei ce nu cred Mesajul." Şi ei...
E-303 And now, the same oath is today, the same thing, see, "I will not let you perish with them who doesn't believe the Message." And they…
E-304 Ea a auzit de lucrările care au fost făcute, şi ea a crezut aceasta. Dar, cam, ea era... Ea şi tatăl ei, şi doi fraţi, sau aşa ceva, erau singurii care l-au crezut, în toată cetatea.
E-304 She had heard the works had been done, and she believed it. But, about, she was… Her and her father, and a couple of brothers, or something, was the only one believed it, in the whole city.
E-305 Vedeţi cât de puţini sunt aceştia? Doar unul ici şi colo, o familie micuţă va ieşi din fiecare stat. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Exact acum, aici noi vorbim fapte. Noi suntem... Dacă voi veţi vedea ce este ante-tipul, voi trebuie să vedeţi ce era tipul mai întăi. Voi trebuie să vedeţi ce este umbra, atunci voi ştiţi cum o să arate lucrul real. Înţelegeţi?
E-305 See how few it is? Just one here and there, a little family will come out from a state. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Exactly now, here we're talking facts. We're… If you're going to see what the antitype is, you have to see what the type was first. You have to see what the shadow is, then you know what the real thing is going to look like. See?
E-306 Puterea Lui a fost expusă. Judecata este la rând. Ei trebuie să creadă, pentru ca să fie mântuiţi. Da, domnule. Şi aceşti micuţi...
E-306 His power was displayed. Judgment's in line. They must believe, in order to be saved. Yes, sir. And these little…
E-307 Aceşti oameni s-au dus acolo, aceşti mesageri, şi-şi au prins acea sămânţă predestinată care a crezut. Ea şi-a folosit casa ei ca o biserică, ca să-i primească pe aceşti mesageri. Ei nu i-ar fi lăsat pe ei în acele biserici. Nu, domnule. Vedeţi? Astfel ea...
E-307 These fellows went in there, these messengers, and—and caught that predestinated seed that believed. She used her house for a church, to receive these messengers. They wouldn't let them in them churches. No, sir. See? So she…
E-308 Ei nu v-ar lăsa, nici pe voi. Ei vă dau afară dacă spuneţi ceva despre Acesta. Da. Vedeţi?
Ei i-au adus pe toţi din cetatea ei, care ar crede, sub un însemn.
E-308 They won't let you, either. They kick you out if you say anything about It. Yeah. See?
They got all in her city, that would believe, under the token.
E-309 Aceasta este exact ceea ce noi mai bine să facem astăzi. Dacă voi vreţi vreun drag de al vostru mântuit, voi aţi face mai bine să-i aduceţi înăuntru chiar acum. Înţelegeţi?
E-309 That's exactly what we better do today. If you want some loved one saved, you had better get them in right now. See?
E-310 Când mânia lui Dumnezeu a nimicit acea cetate, semnul însemnului a ţinut casa ei în siguranţă. Amin. Ce? Semnul era pe însemnul ei... Sau, însemnul era pe casa ei, când restul cetăţii s¬a zguduit până la pământ. Ce era aceasta? Ce era aceasta? Iosua, mesagerul lui Dumnezeu! Dumnezeu Însuşi a recunoscut mesajul mesagerului Său. Amin! [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Aceasta a dovedit-o! Aceasta a dovedit-o. Ei au recunoscut mesajul. El a recunoscut mesajul mesagerului Său. Şi când tot restul cetăţii s-a zdruncinat, acolo stătea însemnul roşu al lui Rahav peste uşă, iar restul din ei au fost duşi.
E-310 When God's wrath destroyed that big city, the token sign held her house safely. Amen. What? The sign was on her token… Or, the token was on her house, when the rest of the city shook to the ground. What was it? What was it? Joshua, the messenger of God! God Himself recognized His messenger's message. Amen! It proved it. It proved it. They recognized the message. He recognized His messenger's message. And when all the rest of the city shook down, there stood Rahab's scarlet token over the door, and the rest of them was gone.
E-311 Apoi, drept în sus s-au dus îngerii nimicitori şi au nimicit totul ce era în cetate, nici măcar o bucată din bunuri nu a rămas. Unul care a luat o bucată din bunuri, şi trebuia să piară cu acesta, afară din acea denominaţiune. A luat întregul lucru şi l-a distrus! "Blestemat să fie omul care încearcă vreodată să o zidească. Întâiul lui născut va muri când el începe," şi aşa mai departe. Dumnezeu a blestemat-o în felul acesta, acel lucru mare care a respins har-... mesajul de har şi de milă, se gândeau că ei erau păziţi în siguranţă.
E-311 Then, right straight up went the destroying angels and destroyed everything that was in the city, not even a piece of goods was left. One took out a piece of goods, and had to perish with it, out of that denomination. Took the whole thing and destroyed it! "Cursed be the man that ever tries to build it. His firstborn will die when he starts," and so forth. God cursed it like that, that big thing that rejected the gra-… the message of grace and mercy, thought they were safely secured.
E-312 Multi oameni se gândesc, astăzi, "Deoarece eu aparţin la biserică, eu sunt păzit în siguranţă." Să nu credeţi voi un astfel de nonsens.
E-312 Many people thinks, today, "Because I belong to the church, I'm safely secured." Don't you believe such nonsense.
E-313 Când, "Sângele va fi un însemn pentru tine." Duhul este acum Însemnul pentru tine, Viaţa care era în Sînge.
E-313 When, "The blood shall be a token unto you." The Spirit now is the Token unto you, the Life that was in the Blood.
E-314 Acelaşi, să ne gândim la asta, acelaşi însemn pe care ei l-au folosit în Egipt, acelaşi însemn de viaţă care era în Egipt, era în Egipt, Dumnezeu a folosit acelaşi simbol acolo. Iosua, un model perfect al lui Isus, era devotat faţă de semnul însemn pe care 1-au propovăduit mesagerii lui. Iosua, când el a spus asta, el a zis, "Nu atingeţi casa aceea sau ceva din ea. Ea este rezervată pentru Domnul." Amin!
E-314 Same, let's think that, the same token that they used in Egypt, the same life token that was in the Egypt, was in Egypt, God used the same symbol up there. Joshua, a perfect type of Jesus, was true to the token sign that his messengers had preached. Joshua, when he said that, he said, "Don't touch that house or anything in it. It's reserved for the Lord." Amen!
E-315 Una dintre Neamuri, o curvă, o haimana de stradă, dar ea a auzit şi a crezut, şi ea a aplicat însemnul.
E-315 A Gentile, a harlot, streetwalker, but she heard and believed, and she applied the token.
E-316 Indiferent cât de aplecat eşti tu în păcat, ce ai făcut tu, aceea nu are nici un singur lucru de a face cu aceasta. Tu aplică Însemnul. Acesta este pentru tine. Dacă tu simţi în inima ta că acolo este ceva care zvâcneşte, Acesta este pentru tine. Tu aplică Însemnul. Şi marele Ios-...
E-316 No matter how stooped you are in sin, what you have done, that doesn't have one thing to do with it. You apply the Token. It's for you. If you feel in your heart there is something tugging, It's for you. You apply the Token. And the great Josh-…
E-317 Cuvântul Iosua înseamnă "Iehova-salvator." La fel şi Isus, înseamnă un "Salvator." Şi, Iosua, când el a cunoscut mesagerii lui...
E-317 The word Joshua means "Jehovah-saviour." So does Jesus, means a "Saviour." And, Joshua, when he knowed his messengers…
E-318 Mesagerii lui s-au întors înapoi, şi au zis, "Eu m-am supus poruncilor tale. Şi acolo era o femeie pe care noi am găsit-o, când noi am pus casetele, tu ştii. Noi am găsit o femeie care a crezut. Şi noi i-am spus ei, că toţi care vor veni sub acel semn roşu înapoi acolo, însemnul, aceasta va însemna. Acum eu am propovăduit aceasta. Vei onora tu asta, Iosua?"
"Eu v-am trimis să o faceţi." Amin.
E-318 His messengers returned back, and said, "I have obeyed your orders. And there was a woman we found, when we played the tapes, you know. We found a woman that believed. And we told her, that all that would come under that red sign back there, the token, it would mean. Now I have preached that. Will you honor it, Joshua?"
"I sent you to do it." Amen.
E-319 Şi atunci când, asta, Dumnezeu a onorat aceasta, casa nu s¬a zguduit. Şi atunci când Iosua a stat acolo şi a dat semnalul să distrugă întregul lucru, a mers drept în sus, şi Rahav şi toţi din cei ai casei a stat drept, şi tot ce era în posesia lor, amin, amin, tot ce au posedat era în casă, în siguranţă. Ei doar au stat acolo, şi nu trebuiau să se uite afară pe fereastră. Ei puteau citi Scriptura în timp ce bătălia era în toi.
E-319 And then when, that, God honored it, the house never shook down. And then when Joshua stood there and give the signal to destroy the whole thing, went right straight up, and Rahab and all of her people set right, and all their possession, amen, amen, all their possession was in the house, safely. They just stood there, and didn't have to look out the window. They could read the Scripture while the battle was going on.
E-320 Ea a venit înapoi şi a respectat, a respectat pe generalul din armată, şi a fost ridicată, şi a venit sus în Betleem, şi partea ei a fost repartizată lor acolo. Şi ea a născut un... ea a născut un fiu renumit, şi acel fiu renumit a născut un alt fiu renumit, şi acel fiu renumit a născut un alt fiu renumit, până când marele Fiu renumit a venit. Drept în jos în urmă, şi înainte prin Obed, şi înainte prin Iese, şi înainte în jos în David. Asta-i adevărat, curva Rahav, deoarece ea a crezut mesajul. Ea a aplicat însemnul, şi casa ei a fost salvată, sau ea arfi pierit jos acolo unde era ea.
E-320 She come right back and courted, courted the general in army, and was raised up, and come up in Bethlehem, and her portion was allotted up in there to them. And she brought forth a… she brought forth a famous son, and that famous son brought forth another famous son, and that son brought forth another famous son, until the great, famous Son came. Right back down, and on through Obed, and on through Jesse, and on down into David. That's right, harlot Rahab, because she believed the messenger. She applied the token, and her house was saved, or she had perished down there where she was at.
E-321 Ascultaţi îndeaproape acum. Oh, ziceţi recunoaşteţi voi aceasta? Toţi sub acesta au fost salvaţi în Egipt. Toţi sub acesta au fost salvaţi în Ierihon. Toţi sub Acesta vor fi salvaţi astăzi. Legătura sângelui, sângele de miel, este un model al lui Isus Cristos.
E-321 Listen close now. Oh, say, do you recognize it? All under it was saved in Egypt. All under it was saved in Jericho. All under It will be saved today. The blood-bound, blood lamb, is a type of Jesus Christ.
E-322 În Evrei 13:10 şi 20. Eu nu am timp să citesc aceasta. Notaţi¬vă aceasta. Eu urma să o citesc. Acesta este numit "legământul veşnic." Sângele lui Isus Cristos este numit "legământul veşnic." Da, domnule! "Legământul veşnic."
E-322 In Hebrews 13:10 and 20. I ain't got time to read it. Put it down. I was going to read it. It is called "the everlasting covenant." The Blood of Jesus Christ is called "the everlasting covenant." Yes, sir! "Everlasting covenant."
E-323 De ce nu a fost el numit "legământul Etern"? Deoarece acesta nu ar fi Etern. Când noi suntem răscumpăraţi, atunci totul s-a terminat. Acesta este veşnic, care înseamnă, "o anumită cantitate de timp," până când timpul este terminat. Acolo niciodată nu va mai fi un altul. Când timpul se termină, noi nu o să mai avem nevoie de legământ. Dar până când se termină timpul, noi avem nevoie de legământ.
E-323 Why wasn't it called "Eternal covenant"? Because that it wouldn't be Eternal. When we're redeemed, it's all over then. It's an everlasting, which means, "certain amount of time," till time is out. There'll never be another one. When time runs out, we won't need no covenant. But until time runs out, we need the covenant.
E-324 Acum, amintiţi-vă, Evrei 13:10-20, un "legământ veşnic." Promisiunea lui Dumnezeu legată prin Sânge ne face pe noi liberi de păcat. Amin! Acolo nu este păcat în El; păcat, eul, firea.
E-324 Now, remember, Hebrews 13:10-20, a "everlasting covenant." God's Blood-bound promise makes us free from sin. Amen! There is no sin in Him; sin, self, flesh.
E-325 Închină-te Lui şi arată puterea Lui promisă! Ai lui Dumnezeu prin Sânge-legaţi, prin însemn-legaţi, oameni ai legământului au Duhul lui Isus Cristos aici, căci, "Acel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu, le va face şi el," expunând legământul. Înţelegeţi?
E-325 Worship Him and show forth His promised power! God's Blood-bound, token-bound, covenant people has the Spirit of Jesus Christ in here, that, "He that believeth on Me, the works that I do, shall he do also," displaying the covenant. See?
E-326 Noul Testament! Testament înseamnă "legământ." Asta¬i adevărat, nu-i aşa, Doctor Vayle? Testament înseamnă "legământ." Noul Testament înseamnă "noul legământ." Vechiul Testament era cel vechi, sub miel, că viaţa nu putea veni înapoi peste credincios. Noul Testament era Mielul lui Dumnezeu, şi Viaţa Lui vine înapoi peste noi. Viaţa Sângelui! Înţelegeţi? Sânge este Viaţă în Noul Testament, vedeţi, Viaţa este din Sângele Mielului, care înseamnă Noul Testament, noul legământ.
E-326 New Testament! Testament means "covenant." That's right, isn't it, Doctor Vayle? Testament means "covenant." The New Testament means "the new covenant." The Old Testament was the old, under the lamb, that the life could not come back on the believer. The New Testament was the Lamb of God, and His Life comes back on us. Blood's Life! See? Blood is Life in the New Testament, see, Life is from the Blood of the Lamb, which means the New Testament, new covenant.
E-327 Că, Dumnezeu, "După acele zile voi scrie Eu legile Mele pe tăbliţele de carne ale inimii lor." Înţelegeţi? Înţelegeţi? "Nu pe tăbliţe de piatră, şi sângele unui miel, la care tu trebuia să zici, 'Da, eu-eu am sângele aici, acum ce zice acesta să fac?' Dar pe tăbliţele inimii voastre, înţelegeţi, legământul Duhului îl voi face Eu cu poporul."
E-327 That, God, "After those days will I write My laws upon the fleshly tables of their heart." See? See? "Not upon the stony tables, and a lamb's blood, which you had to say, 'Yeah, I—I got the blood over here, now what does it say do?' But upon the tables of your heart, see, the Spirit covenant will I make with the people."
E-328 Şi Acesta îşi expune puterea Lui. Ioan 14:12, zice, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el."
E-328 And It displays His power. John 14:12, says, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also."
E-329 Noul Testament este "legământ nou," Viaţă nouă, arată că Isus a îndeplinit fiecare cerinţă pentru noi pe căre a cerut-o Dumnezeu, să ne facă înapoi, cu adevărat, fii şi fiice ale lui Dumnezeu, sub Sânge, unde nu mai există nici o condamnare.
E-329 New Testament is "new covenant," new Life, shows Jesus has met every requirement for us that God required, to make us back, truly, sons and daughters of God, under the Blood, where there is no more condemnation.
E-330 Romani 8:1, "De aceea acum nu există nici o condamnare pentru acei care sunt intraţi," nu acei care cred Aceasta, "acei care sunt în Cristos Isus, care nu umblă după fire, ci după Duhul. Iar Cuvântul Meu este Duh şi Viaţă." Înţelegeţi? Oh, nu aş putea eu să iau un text din aceasta şi să fi stat încă două ore. Dar noi ne vom grăbi peste asta, voi vedeţi.
E-330 Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation to them that are in," not those who are believing It, "those who are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. And My Word is Spirit and Life." See? Oh, couldn't I take a text from that and stayed about a couple more hours. But we'll hurry over it, you see.
E-331 Nu mai este condamnare, eliberaţi de păcat, eliberaţi de grijurile lumii, necondamnat. De ce? "Pentru acei care au fost, printr-un Duh, botezaţi într-un Trup." Acolo Sângele Mielului a fost aplicat. Dumnezeul Cerului v-a acceptat pe voi, şi a voastre... Viaţa Lui este în voi, iar voi sunteţi fii şi fiice de Dumnezeu.
E-331 No more condemnation; free from sin, free from the cares of the world, no condemn. Why? "To them that have been, by one Spirit, baptized into one Body." There the Blood of the Lamb has been applied. The God of Heaven has accepted you, and your… His Life is in you, and you are sons and daughters of God.
E-332 Caracterul vostru este caracterul lui Dumnezeu. Ce este aceasta, un lucru de apucat? Nu, domnule! Dumnezeu este un Dumnezeu al judecăţii. El este un Dumnezeu al corectitudinii. Aceasta trebuie să fie pe linie. Nimic altceva nu o va face. Acesta este felul de caracter care sunteţi, deoarece voi sunteţi caracterul Tatălui vostru. Înţelegeţi?
E-332 Your character is God's character. What is it, a little pushover? No, sir! God is a God of judgment. He is a God of correct. It must be on the line. Nothing else will do. That's the kind of character you are, because you're the character of your Father. See?
E-333 Ce? Viaţa, priviţi când (aceasta) viaţa este luată, pentru sânge. Vedeţi? Viaţa însăşi este luată. Vedeţi? Viaţa, este luată, pentru sânge. Vedeţi? Sângele a fost aplicat, şi viaţa nu putea veni pe credincios atunci, pentru viaţa unui animal. Nu viaţa...
E-333 What? The life, watch when (it) the life is took, for the blood. See? The life itself is took. See? The life, it took, for the blood. See? The blood was applied, and the life could not come on the believer then, for the life of an animal. Not the life…
E-334 Dar, vedeţi, în loc de o fiinţă umană aceasta era o supra, supra, supra Fiinţă umană. Înţelegeţi? Şi aceea face fiinţa umană acum nu numai o fiinţă umană, ci el este un fiu şi fiică a lui Dumnezeu, de supra, supra, supra, supra, supra Viaţa care era în El, vine înapoi peste voi; şi vă schimbă dintr-un păcătos, şi lucrurile din lume, dintr-un membru de biserică, şi un participant denominational, într-un Creştin născut din nou, umplut cu Duhul; Viaţa lui Dumnezeu doar curgând din voi, ca scânteile dintr-o nicovală, aşa cum umblaţi, plini de virtute, şi dragoste, şi bunătate, şi cum Duhul Sfânt mişcându-se, vorbind. Oh, Doamne! Iată-va acolo. Şi cu (ce?) auzirea Mesajului, privind Stâlpul de Foc, şi binecuvântata asigurare, "Eu am trecut de la moarte la Viaţă." Notaţi, de aceea, nici o condamnare deloc.
E-334 But, see, instead of a human being, it was a super, super, super human Being. See? And that makes the human being now not only a human being, but he's a son and daughter of God, of the super, super, super, super, super Life that was in Him, comes back upon you; and changes you from a sinner, and the things of the world, a church member, and a denominational goer, to a born-again Christian, filled with the Spirit; the Life of God just flowing from you, like sparks from an anvil, as you walk, full of virtue, and love, and gentleness, and as the Holy Spirit moving, speaking. Oh, my! There you are. And with (the what?) hearing the Message, watching the Pillar of Fire, and the blessed assurance, "I've passed from death unto Life." Note, therefore, no condemnation at all.
E-335 "Dacă inimile noastre nu ne condamnă, atunci noi avem cererea noastră, vedeţi, noi ştim." Dar dacă păcatul este în inima noastră, atunci acesta ne condamnă, noi-noi am putea tot atât de bine nici să nu începem. Vedeţi? Voi trebuie să deveniţi liberi de păcat. Şi singura cale în care puteţi să ajungeţi liberi de păcat este să intraţi în El. Aceea este singura acoperitoare care există pentru păcat, este Cristos.
E-335 "If our hearts condemn us not, then we have our petition, see, we know." But if sin is in our heart, then it condemns us, we—we just might as well not even start. See? You've got to get free from sin. And the only way you can get free from sin is get in Him. That's the only covering there is for sin, is Christ.
E-336 Amintiţi-vă, Sângele legământului, Sângele legământului nu este recunoscut fără Însemn. Voi nu puteţi. Voi nu veţi fi. Voi ziceţi, "Păi, eu-eu am fost sanctificat de toate lucrurile." Acela nu este Însemnul. Acesta este Duhul, este Însemnul, Duhul lui Cristos peste voi. Credeţi aceasta!
E-336 Remember, the covenant Blood, the covenant Blood is not recognized without the Token. You cannot. You will not. You say, "Well, I—I been sanctified from things." That's not the Token. It's the Spirit, is the Token, the Spirit of Christ upon you. Believe it!
E-337 Acum, priviţi, Cuvântul ne asigură pe noi de promisiune. Toate acestea sunt texte pe care eu le-am pus aici jos. Doar să continui să predici toată ziua, păre-se, vedeţi, despre aceasta. Vedeţi? Cuvântul ne asigură de promisiune, deoarece Acesta este promisiunea. Cuvântul este Promisiunea, şi Cuvântul este Dumnezeul, şi Cuvântul este-este al nostru. Şi noi devenim Cuvântul, şi Cuvântul devine noi. "Şi dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi," atunci, vedeţi, aceasta doar devine o măreaţă familie mare. Înţelegeţi? Acesta ne asigură. Din ce cauză? Păi acesta este o parte din noi. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi, Acesta devine o parte din noi. Ce text! În regulă. Ne asigură, promisiunea.
E-337 Now, look, the Word assures us of the promise. All these are texts I've set down here. Just keep on preaching all day, look like, see, on it. See? The Word assures us of the promise, because It is the promise. The Word is the Promise, and the Word is the God, and the Word is—is ours. And we become the Word, and the Word becomes us. "And if ye abide in Me, and My Word in you," then, see, it just becomes one great big family. See? It assures us. Because why? Well, it's part of us. See? See? See, It becomes part of us. What a text! All right. Assures us, the promise.
E-338 Însemnul este semnul căci cumpărarea s-a făcut şi s-a acceptat. Acum, voi nu puteţi obţine însemnul de la costul căii ferate până când voi nu plătiţi preţul; şi singurul fel în care veţi plăti preţul este să-l plătiţi. Asta-i corect. Ce? Credeţi Aceasta. Acceptaţi Aceasta. Deplina supunere la întregul Cuvânt al lui Dumnezeu vă va îndreptăţi la Însemn. Supunere deplină! Nu partea din Acesta cât de departe merge denominaţiunea voastră, ci tot din El. Supunere deplină faţă de Cuvânt, care este Cristos, vă aduce pe voi în Cristos.
E-338 The Token is the sign that the purchase has been made and been accepted. Now, you can't get the token from the railroad fare until you pay the price; and the only way you're going to pay the price is pay it. That's right. What? Believe It. Accept It. Full obedience to the whole Word of God will entitle you to the Token. Full obedience! Not the part of It as far as your denomination goes, but all of It. Full obedience to the Word, which is Christ, brings you into Christ.
E-339 Acum ce ar fi dacă voi aţi fost tot înăuntru, dar picioarele vă atârnau în afară? Ce ar fi dacă voi aţi fost tot înăuntru, cu mâinile atârnând în afară? Cel mai mult din noi înăuntru, dar inima atârnând n afară? Vedeţi? Vedeţi? Inima este încă în lume? Vedeţi? Dar noi nu facem aceasta.
E-339 Now what if you was just all in, but your feet hanging out? What if you was all in, with hands hanging out? Most all of us in, but the heart hanging out? See? See? The heart's in the world yet? See? But we don't do that.
E-340 Deplina, supunere completă vă pune pe voi şi Cuvântul Una. Voi îl credeţi pe Acesta, fiecăre bucăţică. Şi tot din Acesta este în voi, şi voi îl priviţi pe Acesta lucrând prin voi.
E-340 Full, complete obedience puts you and the Word One. You believe It, every bit. And all of It's in you, and you watch It working through you.
E-341 Voi nu umblaţi cu o grămadă de deviaţi. Vedeţi? Voi sunteţi Creştini. Nu contează ce spune cineva, ei niciodată nu vă pot atinge. Voi sunteţi în Cristos. Voi sunteţi aşa asiguraţi cât puteţi să fiţi.
E-341 You don't go about with a bunch of carrying on. See? You're a Christian. No matter what anybody says, they'll never touch you. You're in Christ. You're safe as you can be.
E-342 Când moartea bate la uşă, aceasta nu poate ţine, vedeţi, nicidecum. De ce? Aceasta este doar a păşi afară de aici înăuntru Acolo.
E-342 When death knocks at the door, it has no hold, see, not at all. Why? It's just stepping out of here into There.
E-343 Vârsta nu înseamnă nici un lucru. Voi aţi trecut de la vârstă. Voi sunteţi în Eternitate, pentru că voi sunteţi în El. El este Etern. Nu înseamnă un singur lucru, dacă tu eşti tânăr, bătrân, de vârstă mijlocie, sau orice ar fi. Drăguţ, urât, scund, gras, ce, asta nu contează nimic. Aceasta nu contează.
E-343 Age means not a thing. You done passed from age. You're in Eternity, 'cause you're in Him. He is Eternal. Don't mean a thing, whether you're young, old, middle age, or whatever you are. Pretty, ugly, short, fat, what, it don't matter a thing. It doesn't.
E-344 Voi nu mergeţi în jur, şi toate celelalte lucruri. Voi, voi aţi trecut de la aceea. Voi sunteţi morţi. Viaţa voastră este ascunsă în Dumnezeu prin Cristos. Voi sunteţi sigilaţi acolo prin Duhul Sfânt, umblând în Cristos. Singurul obiect pe care îl vedeţi voi este Cristos. Acesta este totul. În Acela numai, umblaţi voi. Dar, oh, Doamne! Nu-i de mirare că noi obişnuiam să cântăm acel cântec micuţ!
Umple-mi calea mea fiecare zi cu iubire,
Aşa cum eu umblu cu Porumbelul ceresc;
Lasă-mă să merg tot timpul, cu un cântec şi un zâmbet,
Umple-mi...
E-344 You don't go around, and all these other things. You, you done passed from that. You're dead. Your life is hid in God through Christ. You're sealed in there by the Holy Ghost, walking in Christ. The only object you see is Christ. That's all. That's only, you walk. But, oh, my! No wonder we used to sing that little song!
Fill my way every day with love,
As I walk with the heavenly Dove;
Let me go all the while, with a song and a smile,
Fill my…
E-345 Lăsaţi-mă să fiu un frate. Lăsaţi-mă să trăiesc exemplul a ceea ce Cristos a spus cum ar trebui să fie un om. Lăsaţi-mă să fiu un frate la un frate, un frate la o soră. Lăsaţi-mă să fiu un-un slujitor la slujitori. Lăsaţi-mă să fiu un exemplu al exemplelor. Lăsaţi-mă să arăt lumii că acest Cuvânt este Cristos. Singura cale prin care eu pot face aceasta este să vin în El. Deoarece, eu însumi nu o pot face, voi nu o puteţi face. Dar lăsaţi ca voi şi Cuvântul să deveniţi Unul, atunci Acesta se trăieşte Însuşi. Voi sunteţi o epistolă mergătoare a lui Isus Cristos, când El are control complet, control peste voi, să făcă fiecare Cuvânt.
E-345 Let me be a brother. Let me live the example of what Christ said a man should be. Let me be a brother to a brother, a brother to a sister. Let me be a—a minister to the ministers. Let me be an example of examples. Let me show to the world that this Word is Christ. The only way I can do it is come into Him. Cause, I can't do it myself, you can't do it. But let the Word and you become One, then It lives Itself out. You are a walking epistle of Jesus Christ, when He's got complete control, control of you, to make every Word.
E-346 Dacă El vine pe aici, "Eu vreau să fac Asta," şi voi ziceti, "Nu, nu, eu nu cred Aceea," vedeţi, voi nu sunteţi în Cuvânt încă. Înţelegeţi?
E-346 If He comes this way, "I want to do This," and you say, "No, no, I don't believe That," see, you're not in the Word yet. See?
E-347 Deplin, acum priviţi, pe deplin, acum, pe deplin supuşi ţntregului Cuvânt al lui Dumnezeu ne îndreptăţeşte pe noi la Însemn. Atunci când noi plătim, ne rugăm, noi trebuie să avem Însemnul să-l prezentăm cu rugăciunea noastră.
E-347 Full, now watch, fully, now, fully obedience to the whole Word of God entitles us to the Token. Then when we pay, pray, we must have the Token to present with our prayer.
E-348 Dacă voi ziceţi, "Eu mă rog, Doamne, dar într-adevăr eu nu am..." Păi, tu nu ai. Ai putea tot aşa de bine să te opreşti, vezi, să... Du-te înainte, mai întâi, obţine Însemnul, vezi, căci Însemnul este ceea ce El va recunoaşte. Înţelegi? Da, domnule!
E-348 If you say, "I pray, Lord, but really I haven't…" Well, you don't. Just might as well stop, see, to… Go ahead, first, get the Token, see, 'cause that Token is what He'll recognize. See? Yes, sir!
E-349 Când noi ne rugăm, atunci noi trebuie să prezentăm Însemnul, "Doamne, eu m-am supus Ţie, pe deplin. Eu m-am căit de păcatele mele Eu simt că Tu m-ai iertat. Eu am fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Duhul Sfânt este peste mine. Acum eu am nevoie de un anumit lucru pentru slava Ta. Doamne, eu îl cer pe acesta. Acesta este al meu acum." Apoi există ceva care se ancorează înapoi aici, "iuh-iuh," acesta este al vostru. Aceasta o face. Atunci totul s-a terminat. Totul s-a terminat. Aceasta este stabilit. "Eu cer aceasta. Eu o cer. Eu trebuie să o am. Vedeţi? Vedeţi. Eu-eu vreau aceasta pentru slava Ta." Vedeţi? Păi, asta este, atunci El doar vă dă aceasta vouă. Atunci voi ştiţi că este a voastră. Acesta-i felul în care este, copiii noştri, şi aşa mai departe, noi aplicăm Sângele, credem aceasta. Asta-i totul. În ordine.
E-349 When we pray, then we must present the Token, "Lord, I have obeyed You, fully. I have repented of my sins. I feel that You have forgive me. I've been baptized into the Name of Jesus Christ. The Holy Spirit is upon me. Now I have need of certain thing for Your glory. Lord, I ask for it. It's mine now." Then there is something anchors back here, "whew-whew," it's yours. That does it. Then it's all over. It's all over. It's settled. "I ask for this. I ask for it. I must have it. See? See? I—I want it for Your glory." See? Well, that's it, then He just gives it to you. Then you know it's yours. That's the way it is, our children, so forth, we apply the Blood, believe it. That's all. All right.
E-35
E-350 What does He do then? When you have, can present the Token with your prayer, It shows that you have fully come to obedience to the whole Word of God. When you've got the Token, it shows that you have obeyed every Word. Then, you and the Word are one, you're only asking for the thing that you are. See? See? Then, why, you know.
E-351 Dacă eu zic la aceasta, "Mână, tu te supui mie, întinde-te după batista aceea!" Aceasta o face. Vedeţi, mâna s-a supus mie. De ce? Aceasta este parte din mine. Înţelegeţi?
E-351 If I say to this, "Hand, you obey me, reach out for that handkerchief!" It does it. See, hand obeyed me. Why? It's part of me. See?
E-352 Atunci când voi şi Cuvântul deveniţi unul, fiecare promisiune, slavă lui Dumnezeu, fiecare promisiune este a voastră. Aceasta se supune vouă. Atunci voi vreţi să fiţi atenţi ce vreţi voi să faceţi. Voi nu v-aţi pune mâna într-un foc, doar să ziceţi, "Să mă vadă că o fac." Oh, nu, nu! Vedeţi? Dar dacă există ceva în acel foc, după care eu trebuie să mă întind, acesta se va supune mie. Vedeţi? Vedeţi? Asta-i corect. Vedeţi, voi o să fiţi atenţi ce faceţi.
E-352 Then when you and the Word becomes one, every promise, glory to God, every promise is yours. It obeys you. Then you want to watch what you want to do. You wouldn't put your hand in a fire, just to say, "See me do it." Oh, no, no! See? But if there is something in that fire, I got to reach for, it'll obey me. See? See? That's right. See, you want to watch what you are doing.
E-353 Acesta-i motivul că Duhul Sfânt se dă cumpătat, şi altele, voi ştiţi ce vreau să spun, deoarece unii... Voi nu vreţi să... Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu nu se arată cu Acesta, vedeţi voi. Asta este. Asta este de a face un spectacol.
E-353 That's the reason the Holy Spirit sparingly give out, and things, you know what I mean, because some… You don't want to… A real servant of God don't show off with It, you see. That's it. That's making a show.
E-354 Când noi ne rugăm, noi prezentăm Însemnul. Acesta arată că noi ne-am supus pe deplin.
E-354 When we pray, we present the Token. It shows we have fully obeyed.
E-355 Pavel ne spune, că, "Sângele vorbeşte." Aceea, oricine ştie că sângele este, de fapt, acesta însuşi, nu poate vorbi. Acesta este un chimical. Este adevărat? Cât de mulţi ştiu asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar cât de mulţi ştiu că sângele vorbeşte? ["Amin."] Dacă voi vreţi să notaţi aceasta jos, Genesa 4:10. Dumnezeu a zis, "Cum este cu fratele tău?" A zis, "Sângele lui strigă din pământ, împotriva ta." Amin! Este adevărat? Sângele lui vorbeşte. Aleluia! [Fratele Branham bate din palme de trei ori]. Dumnezeu a zis, "Cum este cu el?"
El a zis, "Sunt eu păzitorul fratelui meu?"
E-355 Paul tells us, that, "The blood speaks." That, anyone knows that the blood is, actually, itself, can't speak. It's a chemistry. Is that right? How many knows that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] But how many knows that the blood speaks? ["Amen."] If you want to put that down, Genesis 4:10. God said, "What about your brother?" Said, "His blood cries from the earth, against you." Amen! Is that right? His blood is a speaking. Hallelujah! God said, "What about him?"
He said, "Am I my brother's keeper?"
E-356 A zis, "Sângele lui strigă. Sângele lui strigă." [Fratele Branham bate de şase ori pe amvon – Ed.] Acesta este un însemn. Acesta este un însemn, că el a fast omorât. Sângele lui striga împotriva lui.
E-356 Said, "His blood is crying out. His blood is a crying out." It's a token. It's a token, that he had been killed. His blood was crying out against him.
E-357 Acum, dacă voi luaţi aceasta în Genesa 4:10, apoi în Evrei 12:24, începem să citim. În Evrei 10, 12:-4. Zice, "Sângele lui Isus vorbeşte lucruri mai bune decât al lui Abel."
E-357 Now, if you get that in Genesis 4:10, then in Hebrews 12:24, start reading. In Hebrews 10, 12:-4. Said, "The Blood of Jesus speaketh better things than that of Abel."
E-358 Vedeţi, Abel, el era un om neprihănit. El a murit. El a murit, nevinovat, deoarece el era în Cale. El era în Cale, stând pentru adevărata descoperire pe care el a avut-o. El a vorbit. Acesta a strigat! Sângele dreptăţii lui Abel a strigat împotriva lui Cain.
E-358 See, Abel, he was a righteous man. He died. He died, innocent, because he was in the Way. He was in the Way, standing for the real revelation he had. He spoke. It cried out! The justice blood of Abel cried out against Cain.
E-359 Dar Sângele lui Isus Cristos, nu numai a strigat, Acesta a răscumpărat. Amin! "Acesta vorbeşte lucruri mai bune." Acesta vă face fii şi fiice. Acesta vă ascunde de mânia lui Dumnezeu. Vedem? Sângele lui Abel nu putea să-l ascundă pe Cain, vedeţi, dar Sângele lui Isus poate. Amin!
E-359 But the Blood of Jesus Christ, not only cried out, It redeemed. Amen! "It speaketh better things." It makes you sons and daughters. It hides you from the wrath of God. See? The blood of Abel could not hide Cain, see, but the Blood of Jesus can. Amen!
E-360 Astfel, bătrâne Cain, vino afară astăzi, dacă tu erai un persecutor împotriva Cuvântului, şi zici, "Zilele minunilor au trecut. Acest Lucru este totul fără sens, şi altele."
E-360 So, old Cain, come out today, if you've been a persecutor against the Word, and say, "Days of miracles is past. This Thing is all nonsense, and things."
E-361 Acesta strigă, vedeţi voi. Sângele lui Isus Cristos strigă, dar acolo este iertare în Acesta dacă voi îl acceptaţi pe Acesta. Aş fi dorit ca noi să putem sta pentru puţină vreme asupra acestuia, vedeţi, "Sângele vorbeşte un lucru mai bun."
E-361 It's crying out, you see. The Blood of Jesus Christ cries out, but there is forgiveness in It if you'll just accept It. Wish we could stay a little while on that, see, "Blood speaketh better thing."
E-362 Credeţi, pentru siguranţă. Apoi aplicaţi, vedeţi. Credeţi pentru aceasta. Aici este pentru ceea ce vreţi voi să credeţi. Vedeţi, voi vreţi propria voastră siguranţă. Voi credeţi pentru siguranţa voastră, şi apoi aplicaţi Însemnul pentru întreaga familie. Vedeţi? Voi ziceţi, "Cum pot eu face aceasta?" Să pretinzi Aceasta! Dacă Acesta a lucrat asupra ta, atunci tu şi Cuvântul deveniţi unul. Amin! Amin! Vedeţi? Vedeţi, Acesta lucrează pentru voi amândoi. Tu şi Cuvântul sunteţi unul, apoi aplică-L la copiii tăi, aplică-L la cei dragi ai tăi.
E-362 Believe, for safety. Then apply, see. Believe for… Here is what you want to believe for. See, you want your own safety. You believe for your safety, and then apply the Token for the whole family. See? You say, "How can I do that?" Claim It! If It worked on you, then you and the Word becomes one. Amen! Amen! See? See, It works for both of you. You and the Word are one, then apply It to your children, apply It to your loved ones.
E-363 Cum a făcut Rahav, ea a aplicat însemnul la tatăl ei, ea l¬a aplicat mamei ei, ea l-a aplicat fraţilor şi surorilor ei, şi i-a obţinut pe toţi înăuntru.
E-363 Like Rahab did, she applied the token to her father, she applied it to her mother, she applied it to her brothers and sisters, and got them all in.
E-364 Voi îl aplicaţi pe Acesta, zicând, "Doamne, eu mă duc după fiul meu. Eumă duc după fiica mea. Eu o pretind pe ea! 'Satan, tu las-o liberă!' Eu mă duc după ea. Eu aplic Însemnul meu, Duhul Sfânt. O Duhule Sfânt, care locuieşti în mine, prinde pe fiica mea acolo. Eu mă duc la ea acum, cu ungerea Ta peste mine." El va face aceasta. Amin.
E-364 You apply It, say, "Lord, I'm going after my son. I'm going after my daughter. I claim her! 'Satan, you turn her loose!' I'm coming after her. I apply my Token, the Holy Spirit. O Holy Spirit, that lives within me, catch my daughter there. I'm going to her now, with Your anointing upon me." He'll do it. Amen.
E-365 Aceasta este ce au făcut ei în Egipt. Aceasta este ce au făcut ei în Ierihon.
E-365 That's what they did in Egypt. That's what they did in Jericho.
E-366 Dacă voi vreţi să citiţi alta, Fapte 16:31. Pavel i-a spus sutaşului, "Crede! Eu sunt mesagerul din ceasul acesta. Crede în Domnul Isus Cristos, şi tu şi casa ta veţi fi mântuiţi." Asta-i corect? Crede pentru casa ta, adu-i pe toţi dedesubt. "Acum tu l-ai văzut pe Dumnezeul Cerului făcând o minune. Aceasta este înaintea judecăţii. Crezi tu aceasta?"
"Da! Ce pot eu face?"
E-366 If you want to read another one, Acts 16:31. Paul told the centurion, "Believe! I'm the messenger of the hour. Believe on the Lord Jesus Christ, thou and thy house shall be saved." That right? Believe for your house, bring them all under. "Now you've seen the God of Heaven perform a miracle. It's before judgment. Do you believe it?"
"Yes! What can I do?"
E-367 El a zis, "Ridică-te şi fii botezat." Pavel l-a luat afară şi l¬a botezat, zicând, "Acum crede în Domnul Isus Cristos, iar tu şi casa ta veţi fi mântuiţi."
E-367 He said, "Rise and be baptized." Paul took him out and baptized him, said, "Now believe on the Lord Jesus Christ, and thou and thy house shall be saved."
E-368 Crede ce? Crede pe Domnul Isus Cristos, pentru casa ta, aplică Însemnul la casa ta.
E-368 Believe what? Believe the Lord Jesus Christ, for your house, apply the Token to your house.
E-369 Atunci ce faci tu când tu Îl aplici la casa ta? Mută tot gunoiul afară. Ia toate fustele scurte, şi pantalonii scurţi, şi cărţile, şi ţigările, şi televizoarele, şi câte altele, şi aruncă-le afară pe uşă, când tu mergi să aplici Însemnul; nu va sta liniştit pentru aceasta. Da, domnule. Ia toate acestea afară. Toate dansurile, şi chefurile, şi rock-and-roll, şi ziarele vulgare vechi, şi lucrurile care sunt din lume, aruncă-le afară pe uşă, zicând, "Noi facem curăţenie în acest loc de aici."
E-369 Then what do you do when you apply It to your house? Move all the trash out. Get all the short skirts, and the shorts, and the cards, and the cigarettes, and televisions, and whatevermore, and kick them out the door, when you go apply the Token; won't stand still for it. Yes, sir. Take it all out. All the dances, and parties, and rock-and-roll, and old vulgar newspapers, and the stuff that's of the world, kick it out the door, say, "We're cleaning out this place around here."
E-37
E-370 Like Jacob did, he said, told his wife and all of them, said, "Wash your clothes and everything. Put away them gods." Amen. Jo-…
E-371 Voi ştiţi ce a spus Iosua înainte să treacă dincolo? El a zis, "Spălaţi-vă hainele; nu veniţi la nevestele voastre, şi aşa mai departe, şi fiţi gata, căci în trei zile noi vom trece Iordanul." Amin. El se pregătea, aplica însemnul. Amin. Asta este.
E-371 You know what Joshua said before crossing over? He said, "Wash your clothes; come not at your wives, and so forth, and get ready, for within three days we'll cross Jordan." Amen. He was getting ready, was applying the token. Amen. That's it.
E-372 Fiţi gata. Aplicaţi-L. Credeţi-L. Faceţi curăţenie. Lăsaţi copiii voştri, lăsaţi familia voastră, lăsaţi pe cei dragi ai voştri să-l vadă pe Acesta în voi. Asta-i adevărat. Acesta va avea efect. Da, domnule!
E-372 Get ready. Apply It. Believe It. Clean up. Let your children, let your family, let your loved ones, see It in you. That's right. It'll take effect. Yes, sir!
E-373 Atunci aplicaţi Însemnul în rugăciune, cu-cu-cu consideraţie, cu credinţă, Aplicaţi-L cu o aşa iubire, şi aşa mai departe, până veţi şti că aceasta o să aibă, aceasta o să aibă loc. Asta este tot. Aplica-ţi-L în încredere, crezând că Acesta o să ajute. Când voi vorbiţi cu acel copil, când vorbeşti cu soţul tău, când tu vorbeşti cu soţia ta, vorbeşti cu aceşti dragi, crede că Acesta o să ajute. Doar să stai acolo, şi să zici, "Doamne, eu i-am pretins. Ei sunt ai mei. Eu îi iau pe ei pentru Tine, Doamne."
E-373 Then apply the Token in prayer, with—with—with consideration, with believing. Apply It with such love, and so forth, till you know it's going to take, it's going to take place. That's all. Apply It in confidence, believing It's going to help. When you talk to that child, when you talk to your husband, talk to your wife, talk to this loved one, believe that It's going to help. Just stand there, and say, "Lord, I've claimed them. They're mine. I'm getting them for You, Lord."
E-374 Aplică-L, şi creează acea atmosferă în jurul tău, ca ei să cadă doar drept înlăuntrul acestuia. Înţelegeţi? Oh, tu eşti, tu eşti, dacă tu ai Însemnul, creezi un duh în jurul tău, o putere, că atunci când tu umbli, oamenii ştiu că tu eşti un Creştin. Lor le place ca tu să le spui lor ceva. Ei cred cuvântul tău. Ceea ce spui tu, ei se ţin de aceasta. Vedeţi? Asta este.
E-374 Apply It, and create that atmosphere around you, that they'll just drop right into It. See? Oh, you are, you are, if you got the Token, you create a spirit around you, a power, that when you walk, people know that you're a Christian. They love for you to say something to them. They believe your word. What you say, they hold onto it. See? That's it.
E-375 Aplică Însemnul, apoi umblă cu El. Pretinde-ţi casa ta. Tu trebuie să faci aceasta acum. Acesta este timpul de seară. Acum, voi aţi ascultat pentru un timp îndelungat, acum acesta este timpul de seără. Acesta este timpul de aplicare acum. Mânia va lovi, într-una din aceste zile, aceasta s-ar putea să fie prea târziu atunci. Vedeţi? Aplicaţi Însemnul, cu încredere.
E-375 Apply the Token, then walk with It. Claim your household. You must do it now. This is evening time. Now, you've been listening a long time, now this is the evening time. It's applying time now. The wrath will strike, one of these days, it might be too late then. See? Apply the Token, with confidence.
E-376 Dacă voi aţi vrut să citiţi aceasta, citiţi ceva aici, Scriptura mea care o am eu scrisă jos pentru aceasta, se citeşte Efeseni 2:12, şi dacă voi vreţi să vă notaţi aceasta jos. Observaţi, în Efeseni 2:12, când voi o citiţi, aceasta spune aşa. "Că noi nu slujim lucrurilor moarte, ci noi slujim un Dumnezeu viu, cu lucrări vii." Amin! [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Oh, Doamne! Cu lucrări vii, semne vii. Voi credeţi în semne vii? [Adunarea, "Amin."] De asemeni notaţi jos, Evrei 9:11-14, dacă vreţi să notaţi voi aceasta. Semne vii, lucrări vii, aplicaţi aceea!
E-376 If you wanted to read that, read something here, my Scripture I got wrote down for this, is read Ephesians 2:12, and if you want to put that down. Notice, in Ephesians 2:12, when you read it, it says this. "That we don't serve dead works, but we serve a living God, with living works." Amen! Oh, my! With living works, living signs. You believe in living signs? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Also put down, Hebrews 9:11-14, if you want to put that down. Living signs, living works, apply that!
E-377 Nu crezuri moarte, "Eu îl iau pe băiatul meu acolo la biserică şi să văd că se înrolează în biserică."
E-377 Not dead creeds, "I'll take my boy over to church and see he joins the church."
E-378 Careva băiat Creştin de aici, un bun prieten, amic vechi, un adevărat flăcău, el-el a venit aici jos, a fost botezat. Mama lui a zis, "Eu aş fi dorit ca tu să te duci la o biserică mai mare, dacă tu ai vrut să fii-să fii botezat." Vedeţi? Vedeţi, el nu a vrut crezuri moarte vechi şi alte lucruri. Vedeţi?
E-378 Some fine Christian boy here, a good friend, old buddy, a real fellow, he—he come down here, was baptized. His mother said, "I wish you'd have went to a bigger church, if you wanted to be—be baptized." See? See, he just didn't want old dead creeds and things. See?
E-379 Noi nu slujim la crezuri moarte şi dumnezei morţi. Noi slujim unui Dumnezeu viu al Cărui Sânge a fost vărsat acolo în trecut, şi Însemnul ne-a fost aplicat, ca şi noi să trăim. Amin. Da, domnule!
E-379 We don't serve dead creeds and dead gods. We serve a living God Whose Blood was shed back there, and the Token has been applied to us, that we live also. Amen. Yes, sir!
E-380 Nu slujiţi unor crezuri moarte. Ele neagă chiar astfel de lucruri ca Însemnul. Ei zic, "Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca botezul cu Duhul Sfânt." De ce să vă uniţi cu un lucru ca acesta? Vedeţi? Să nu faceţi asta.
E-380 Don't serve some dead creeds. They even deny such things as the Token. They say, "The days of miracles is past. There is no such thing as the baptism of the Holy Ghost." Why join something like that? See? Don't do that.
E-381 Aplicaţi Însemnul, apoi, "slujiţi pe viul Dumnezeu," pentru lucrări vii, semne vii, semne care vindecă pe bolnavi, învie morţii, spune lucrurile dinainte, vorbeşte în limbi, tălmăceşte, de fiecare dată perfect corect, proroceşte şi zice acesta şi astfel de lucruri se vor întâmpla, arată semne în Cer deasupra, şi pe pământ, semne şi minuni, amin, vorbind exact ceea ce ABiblia a spus că va avea loc. "Slujiţi viului Dumnezeu," aplicaţi Însemnul!
E-381 Apply the Token, then, "serve the living God," for living works, living signs; signs that heal the sick, raise the dead, foretell things, speak in tongues, interpret, every time perfectly right, prophesies and says this and such a thing will happen, show signs in the Heaven above, and on earth, signs and wonders, amen, speaking exactly what the Bible said would take place. "Serve the living God," apply the Token!
E-382 Nu mergeţi la bisericile acelea şi să vă uniţi cu acele lucrări moarte vechi şi lucruri de felul acela, deoarece ei nici măcar nu cred în astfel de lucruri ca semn. Dacă noi care credem, amin, ştim asta... Ei zic, "Nu există un astfel de lucru ca semn. Aceea, oh, oh, aceea este fără sens. Despre ce vorbesc ei acolo, este o nebunie. Păi, nu există un astfel de lucru. Păi, voi femeilor acolo, oh, voi-voi, păi, voi nu... Ce este îmbrăcămintea voastră... ?" Aceasta o face. Biblia a spus aşa. "Ce are părul vostru ceva... ?" Biblia a spus aşa.
E-382 Don't go to them churches and join them old dead works and things like that, 'cause they don't even believe in such things as sign. But we who believe, amen, know that… They say, "There is no such a thing as a sign. That, oh, oh, that's nonsense. What they talk about up there, is crazy. Why, there is no such a thing. Why, you women there, oh, you—you, why, you don't… What's your dressing…?" It does. The Bible said so. "What's your hair have any…?" The Bible said so.
E-383 Aceea, aceea este doar deosebirea, vedeţi. "Nu atinge, nu pune mâna, nu gusta." El este Dumnezeu. Vedeţi? Acum, aceasta înseamnă ceva.
E-383 That, that's just the differences, see. "Touch not, handle not, taste not." He is God. See? Now, it does mean something.
E-384 Acum, ei cred că aceasta este o nebunie. Dar pentru noi care credem şi cunoaştem Adevărul, noi ştim că Acesta este Prezenţa Lui vie, căci Acesta face aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut când El a fost aici pe pământ. Amin.
E-384 Now, they think it's crazy. But to us who believe and know the Truth, we know It is His living Presence, for It does the same things that He did when He was here on earth. Amen.
E-385 "Oh," ei zic, "ei doar îşi imaginează că ei văd acel Stâlp de Foc." Oh, nu! Oh, nu! Noi nu ne imaginăm nimic.
E-385 "Oh," they say, "they just imagine they see that Pillar of Fire." Oh, no! Oh, no! We don't imagine nothing.
E-386 Ei se gândeau că Pavel şi-a imaginat Aceasta, de asemenea. Egiptul se gândea că Israel şi-a imaginat Aceasta, dar Acesta i-a dus pe ei în ţara făgăduită. Da, domnule! Noi nu...
E-386 They thought Paul imagined It, too. Egypt thought Israel imagined It, but It taken them to the promised land. Yes, sir! We don't…
E-387 Evrei 13:8, voi ştiţi, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci," dacă voi puneţi aceasta, jos, vedeţi, că, "El este acelaşi." Aceasta-aceasta nu este-aceasta nu este la fel... ceva imaginaţie.
E-387 Hebrews 13:8, you know, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever," if you're putting that, down, see, that, "He's the same." It—it ain't—it ain't same… some imagination.
E-388 Când eu scriu aceasta aici Scripturile pe care le scriu aici afară, eu ştiu unde sunt Scripturile, şi aşa este cum merg eu la ele. Vedeţi?
E-388 When I write this here Scriptures I write out here, I know where the Scriptures are, and that's how I go to it. See?
E-389 Ştiu că aceasta este Prezenţa Lui vie, pentru că El face la fel în acest Duh. Acum, dacă acesta ar fi mers în vreun crez sau denominaţiune, noi ştim imediat că acesta nu era Cristos. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Dacă eu vă conduc în vreun crez sau un lucru, sau altul, eu aş fi trimis de vreo denominaţiune. Dar eu nu vă aduc vouă crezuri, şi eu nu vă învăţ pe voi denominaţiuni. Eu vă învăţ Cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea de înviere a lui Isus Cristos manifestată, nu numai pentru mine, ci pentru oricine vrea. Înţelegeţi? Ca voi...
E-389 Know it is His living Presence, for He does the same in this Spirit. Now, if it done went off into some creed or denomination, we know right quick it wasn't Christ. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] If I led you into some creed or something, another, I'd be sent from some denomination. But I am not bringing you creeds, and I am not teaching you denominations. I am teaching you the Word of God, which is the power of the resurrection of Jesus Christ manifested, not only for me, but for whosoever will. See? That you…
E-390 Tu eşti fratele meu. Eu nu sunt o persoană mare, şi voi o persoană mică. Noi suntem toţi persoane micuţe în Dumnezeu. Înţelegeţi? Noi suntem copilaşii Lui. Noi nu ştim nimic, din ce într-adevăr s-ar cuveni să ştim. El ne lasă să cunoaştem după cum vrea El, şi noi suntem mulţumitori Lui pentru ceea ce cunoaştem noi din binecuvântările Lui. Şi eu nu-mi împart aceasta singur; eu vreau să împart aceasta Cu voi. Înţelegeţi? Eu vă vreau pe voi în Acesta, şi eu vreau ca voi să primiţi acest Însemn. Şi dacă voi nu aţi făcut-o... Mulţi dintre voi, cei mai mulţi dintre voi, deja aţi făcut-o. Dar dacă cineva dintre voi nu aţi făcut-o...
E-390 You are my brother. I'm not a great person, and you a little person. We are all little persons in God. See? We're His little children. We know nothing, what we really ought to know. He lets us know as He will, and we are thankful to Him for what we do know of His blessings. And I don't share this by myself; I want to share it with you. See? I want you into It, and I want you to receive this Token. And if you haven't done it… Many of you, most of you, has already done it. But if some of you hasn't done it…
E-391 Vedeţi, eu vorbesc pe bandă, de asemenea, voi înţelegeţi. Şi mulţi din aceasta... Şi eu nu zic că aici în biserică; noi suntem toţi ieşiţi afară, presupun. Dar acolo pot fi mii de mii care vor auzi banda, vedeţi. Şi, că, aceasta este o slujbă. Va exista cineva să se strecoare în Ierihon, voi ştiţi, cu o bandă, astfel noi vrem să¬noi vrem să prindem Sămânţa predestinată când aceasta merge acolo, vedeţi, căci mânia vine.
E-391 See, I'm talking on tape, too, you understand. And many of it… And I don't say here in the church; we are all come out, suppose. But there maybe be thousands times thousands will hear the tape, see. And, that, it's a ministry. There'll be somebody to slip into Jericho, you know, with a tape, so we want to—we want to catch that predestinated Seed when it goes in there, see, 'cause the wrath is coming.
E-392 Ştim că aceasta este Prezenţa viului Dumnezeu, dovedeşte că Dumnezeu l-a înviat pe El conform Cuvântului Său promis. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. Ierihonul, Egiptul, ci nu Mă vor mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu..." "Eu," pronumele personal, întotdeauna i se referă, vedeţi. "Eu voi fi cu voi. Eu sunt Însemnul. Învierea Mea este Însemnul. Lucrările pe care Eu le fac vă vor identifica pe voi, mă vor identifica pe Mine în voi."
E-392 Know that it is the Presence of the living God, proves that God has raised Him up according to His promised Word. "A little while and the world won't see Me no more. Jericho, Egypt, they won't see Me no more. Yet ye shall see Me, for I…" "I," the personal pronoun, is always referred to, see. "I be with you. I am the Token. My resurrection is the Token. The works that I do will identify you, will identify Me in you."
E-393 "După cum era în zilele lui Lot, tot aşa va fi la venirea Fiului omului, când Mesajul de seară merge înainte."
E-393 "As it was in the days of—of Lot, so shall it be in the coming of the Son of man, when the evening Message goes forth."
E-394 "Căci va fi Lumină cam în timpul de seară. Tocmai cam în timpul serii, Lumina va veni înainte." Oh, slavă lui Dumnezeu! Mă face să mă simt de parcă aş fugi printr-o trupă şi să sar peste un zid. Vedeţi? Vedeţi? "Va fi Lumină cam în timpul serii." Aceasta este corect. Profetul a spus aşa.
E-394 "For it shall be Light about the evening time. Just about the evening time, the Light will come on." Oh, glory to God! Makes me feel like I could run through a troop and leap over a wall. See? See? "It shall be Light about the evening time." That's right. The prophet said so.
E-395 "Eu voi fi Cu voi. Eu voi fi în epoca lui Luther; Eu voi fi în epoca Wesleyană; Eu voi fi în epoca Penticostală; dar chiar la timpul serii, va veni Lumină." Denominaţiunile vor muri, şi atunci Însemnul va fi aplicat. Şi toţi aceştia care sunt cinstiţi în inimă, pe parcurs in jos, fără-fără voi ei nu vor fi făcuţi desăvârşiţi. Dar în voi...
E-395 "I'll be with you. I'll be in the Luther age; I'll be in the Wesleyan age; I'll be in the Pentecostal age; but at right at the evening time, it'll come Light." The denominationals will fade away, and then the Token will be applied. And all these that's honest in heart, down through there, without—without you they won't be—be made perfect. But in you…
E-396 Aceasta este ca şi cum capul trebuie să plece, să ia piciorul. Capul trebuie să plece, să ia mâna. Capul trebuie să plece să ia inima. Capul trebuie să plece, să ia aura. Vedeţi, capul trebuie să plece.
E-396 It's like the head has to go, to take the foot. The head has to go, to take the hand. The head has to go, to take the heart. The head has to go, to take the mouth. See, the head has to go.
E-397 Dar acum noi suntem la timpul când însemnul a fost aplicat pe pragul de sus al uşii, vedeţi, şi pe stâlpi. "Şi atunci când Eu văd sângele, fiind un însemn, Eu voi trece peste tine."
E-397 And now we're at the time where the token was applied on the lintel of the door, see, and on the posts. "And then when I see the blood, being a token, I'll pass over you."
E-398 Eu mă voi grăbi acum, atât de repede cât pot eu acum. Doar cam încă cinci minute, sau zece, noi vom fi gata.
E-398 I'll hurry now, just as quickly as I can now. Just about five more minutes, or ten, we'll be done.
E-399 Dovedeşte că Dumnezeu l-a înviat pe El din morţi. Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El locuieşte printre noi astăzi. Şi acel "Eu" este Cristos. Şi acel "Eu" este cu noi până la sfârşitul... acesta este la capăt, care înseamnă, "sfârşitul lumii." "Eu voi fi până la sfârşitul lumii," conform cu Cuvântul Sau promisiunea. El a promis aceasta. "Şi lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Aceasta nu este nonsens pentru noi. Acesta este Însemnul. Acesta este Însemnul.
E-399 Proves that God raised Him up from the dead. Do you believe it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He is a living among us today. And that "I" is Christ. And that "I" is with us to the end of the… that's just consummation, which means, "the end of the world." "I'll be to the end of the world," according to His promised Word. He promised it. "And the works that I do shall you also." It's not nonsense to us. It's the Token. It's the Token.
E-400 Noi acceptăm această jertfă de Sânge sacru. Noi acceptăm Sângele Lui jertfit, atunci dă... Acel care ne dă Viaţa, Însemnul, un sigiliu al promisiunii Lui. Efeseni 4:30, zice, "Nu întristaţi sângele"? Nu. "Nu întristaţi Duhul Sfânt, prin care voi sunteţi" [Fratele Branham se opreşte, şi lasă adunarea să citeze, "sigilaţi,"] "legaţi prin legământ, puşi de o parte..." Voi sunteţi legaţi prin legământ. Voi sunteţi. Un Însemn, Duhul Sfânt, va fi sigiliul. Când orice lucru este sigilat înlăuntrul unui sigiliu, voi aţi face bine să nu-l rupeţi. Nu-l puteţi rupe, voi, nu Sigiliul lui Dumnezeu. Nu. Vedeţi? Căci voi sunteţi... "Nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care voi sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre, când trupul este înviat."
E-400 We accept this sacred Blood sacrifice. We accept His sacrificed Blood, then give… He that gives us the Life, the Token, a seal of His promise. Ephesians 4:30, said, "Grieve not the blood"? No. "Grieve not the Holy Spirit, whereby ye are…" [Congregation says, "'Sealed.'"—Ed.] "Covenanted, put away." You are covenanted. You are. A Token, the Holy Spirit, will be the seal. When anything is sealed inside of a seal, you better not break it. Can't break it, you, not God's Seal. No. See? For you are… "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption, when the body is raised up."
E-401 Aceasta este o sămânţă, un semn că sămânţa a fost germinată cu Viaţă Eternă, "Zoe, 'Propria Mea Viaţă,' şi Eu îl pot învia din nou în ziua din urmă.' Şi aşa cum voi umblaţi, voi aveţi încredere că Viaţa lui Cristos este în voi, iar voi sunteţi în El. "Printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup, şi sigilaţi acolo de către Duhul Sfânt," printre aceşti credincioşi ca aceştia, vpână în ziua în care Isus ne învie pe noi'" Oh, Doamne! Aplicaţi Însemnul. Aceasta este ce înseamnă aceasta pentru noi. Noi ne aşteptăm ca această Jertfă să ne dea Viaţă, şi Aceasta ne dă. Şi Aceasta ne dă Însemnul, iar noi aplicăm Însemnul, care este Sigiliul până când... Fiind-fiind părtaşi la Acesta, ce lucru măreţ este acesta, fiind părtaşi, fiind botezaţi prin acest Duh, în acel mist-... Trup tainic.
E-401 It's a seed, a sign that the seed has been germitized with Eternal Life, "Zoe, 'My Own Life,' and I'll raise it up again at the last day." And as you walk, you have confidence that the Life of Christ is in you, and you are in Him. "By one Spirit we're all baptized into one Body, and sealed there by the Holy Ghost," among this believers like this, "until the day that Jesus rises us up." Oh, my! Apply the Token. That's what it means to us. We expect this Sacrifice to give us Life, and It does. And It gives us the Token, and we apply the Token, which is the Seal until… Being—being partakers of This, what a great thing it is, being partakers, baptized by this one Spirit, into that one myst-… mythical Body.
E-402 Am spus eu acel cuvânt corect, mithical? Tainic, Trup tainic, Trupul tainic al lui Isus Cristos. Vedeţi, Duhul Sfânt a zis, "Tu spui aceasta greşit." Un prostuţ ca mine, dar El a zis, "Tu spui aceasta greşit," eu l-am numit, mithical," care este Trupul tainic al lui Isus Cristos, vedeţi, Trupul tainic al lui Isus Cristos. Eu nu... Noi nu avem nevoie de o educaţie; noi avem nevoie de Duhul Sfânt. El este Acela. Înţelegeţi? El este Acela. Da, vedeţi, aceasta ar fi putut să poticnească pe cineva pe undeva, vreun educator, acum eu cred că el o pricepe corect. Trupul tainic! Acesta va fi pentru ceva, căci El nu ar fi spus asta. Înţelegeţi? El este chiar aici acum. El este chiar aici la amvon. El este chiar acolo afară. Acesta este El. Vedeţi? Iuh!
E-402 Did I say that word right, mythical? Mystic, mystic Body, mystic Body of Jesus Christ. See, the Holy Spirit said, "You're saying that wrong." A dummy like me, but He said, "You're saying that wrong." I called, "mythical"; which it's mystic Body of Jesus Christ, see, the mystic Body of Jesus Christ. I don't… We don't need an education; we need the Holy Spirit. He is the One. See? He is the One. Yeah, see, that was… might have stumbled somebody somewhere, some educator, now I hope he gets it right. The mystic Body! It'll be for something, 'cause He wouldn't have said that. See? He is right here now. He is right here at the pulpit. He is right out there. It's Him. See? Whew!
E-403 Şi în El nu este moarte. În El nu este tristeţe. În El nu este osteneală. În El nu este păcat. În El nu este boală. În El nu este moarte. Noi suntem în El! Dacă Satan vrea să vă înmâneze ceva, ca boală, luaţi doar Însemnul vostru şi aplicaţi-L. Oh, Doamne! Luaţi Însemnul vostru şi, aplicaţi-L, că voi sunteţi un produs cumpărat de Isus Cristos. Însemnul stă că taxa voastră este plătită.
El a zis, "Când tu mori, tu eşti pierdut."
E-403 And in Him is no death. In Him is no sorrow. In Him is no weary. In Him is no sin. In Him is no sickness. In Him is no death. We are in Him! If Satan tries to hand you something, like sickness, just take your Token and apply It. Oh, my! Take your Token and apply It, that you are a purchased product of Jesus Christ. The Token stands that your fare is paid.
He says, "When you die, you're lost."
E-404 Ziceţi, "Tu eşti greşit. Eu am produsul cumpărat. Eu sunt produsul cumpărat. Eu am Însemnul."
"Ce este Însemnul?"
E-404 Say, "You're wrong. I have the purchased product. I am a purchased product. I have the Token."
"What is the Token?"
E-405 El ştie ce este Acesta. Să nu, să nu te încurci cu el. El ştie ce este Acesta. Acum, voi aţi putea discuta cu unii din aceşti predicatori, şi ei s-ar certa cu voi. Nu Satan; el ştie mai bine. Înţelegeţi? Oh, da. El a venit împotriva acestuia, de două sau trei ori, voi ştiţi, şi a făcut o greşeală, de ispitire. Satan ştie despre ce vorbiţi voi. Doar să arătaţi acel Însemn, şi el va zbura. Da.
E-405 He knows what It is. Don't, don't fool with him. He knows what It is. Now, you might talk to some of these preachers, and they'd argue with you. Not Satan; he knows better. See? Oh, yeah. He come against it, two or three times, you know, and made a mistake, of temptation. Satan knows what you're talking about. Just show that Token, he'll fly. Yes.
E-406 Căci, ce este acesta? Acesta este un produs sigilat. El nu poate să-l desfacă, şi să dea ceva acolo care nu este corect. Ziceţi, "Ia-ţi mâinile jos! Eu sunt sigilat." Oh, Doamne! Un produs sigilat! Da, domnule! Tu eşti cumpărat. Ţine Însemnul peste credinţa ta nestrămutată în promisiunea Lui, şi priveşte-L cum pleacă. "Rugăciunea eficace ferventă a unui om neprihănit ajută mult!" Vedeţi? Vedeţi? Luaţi acel Însemn. Asta-i pentru ce este Acesta. Satan este acolo să vă ispitească.
El a fost în Egipt, să ispitească.
E-406 Cause, what is it? It's a sealed product. He can't break that open, and give something in there that's not right. Say, "Take your hands off! I'm sealed." Oh, my! A sealed product! Yes, sir! You are purchased. Hold the Token over your unmovable faith in His promise, watch him go. "The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much!" See? See? Take that Token. That's what It's for. Satan is there to tempt you.
He was in Egypt, to tempt.
E-407 Păi, voi ştiţi, în ziua aceea când Rahav a pus acea curvă... Curva a pus sfoara aceea jos, acea sfoară, eu îmi imaginez că unii din soldaţii aceia au râs şi şi-au bătut joc, zicând, "Nebuna aceea de femeie bătrână de acolo sus! Ea este ieşită din minţi. Priviţi, ea o are acolo. Ha, ha, ha! Păi, aţi auzit voi vreodată aşa ceva? Păi, Doctor Jones a zis, aici jos, 'Acolo nu-i nimic de aia."' Dar acolo era, pentru că un mesager de la Dumnezeu a adus mesajul şi le-a spus lor.
E-407 Why, you know, that day when Rahab put that harlot… The harlot put that string down, that string, I imagine some of them soldiers laughed and made fun, said, "That crazy old woman up there! She is off of her head. Look, her got it in there. Ha, ha, ha! Why, did you ever hear of such? Why, Doctor Jones said, down here, 'There ain't nothing to that.'" But there was, because a messenger from God brought the message and told them.
E-408 Aţi putea să vă imaginaţi pe Egipteni zicând, "Se pare că... Spuneţi, priviţi la grămada aia nebună de holy rollers, punând sânge! Ha, ha! Nu o să aibă ei o mizerie, să spele aceea jos acum! Oh, Doamne! Acele case mari frumoase acoperite peste tot cu sânge! Oh, o astfel de putoare! Eu voi paria cu voi că aceasta va fi oribil în câteva zile. Asta nu va însemna un singur lucru. Voi ştiţi de ce? Sfântul. părinte Aşa-şi-aşa a spus astfel." Dar acolo era. Aceasta era. Aceasta a însemnat ceva.
E-408 Could you imagine the Egyptians saying, "Look like… Say, look at that crazy bunch of holy rollers, putting blood! Ha, ha! Won't they have a mess, to wash that off now! Oh, my! Them big fine homes all covered over with blood! Oh, such a stink! I'll bet you that'll be horrible in a few days. It won't mean a thing. You know why? Holy father So-and-so said so." But there was. It was. It did mean something.
E-409 Asta înseamnă ceva pentru noi care credem Aceasta. Vedeţi? Doar amintiţi-vă credinţa voastră nestrămutată pe care o aveţi voi în acest Cuvânt! Acum, voi nu mai sunteţi Eva. Vedeţi? Voi nu mai sunteţi unul din aceştia care se îndoiesc, şi, ei bine, compromite cu Satan. Voi ţineţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeţi?
Eva a zis, "Păi, Domnul a spus aşa!"
E-409 It does mean something to us who believe It. See? Just remember your unmovable faith that you've got in this Word! Now, you're not Eve no more. See? You're not one of these doubters, and, well, compromising with Satan. You hold every Word of God. See?
Eve said, "Well, the Lord said so!"
E-410 Satan a zis, "Dar, tu ştii, Domnul desigur că nu va face un astfel de lucru la o persoană plăcută ca tine. Oh, tu eşti aşa de drăgălaşă. El nu o va face." Oh, da, El o face, de asemenea. El a zis că El o va face.
E-410 Satan said, "But, you know, the Lord surely won't do a thing like that to a nice person like you. Oh, you're so lovely. He wouldn't." Oh, yes, He will, too. He said He would do it.
E-411 "Păi, tatăl meu era un lucrător. Eu am fost un lucrător." Eu¬-eu nu pot ajuta cu nimic. Fără de Însemn, tu eşti pierdut. Mânia este peste tine, înţelegi, asta-i tot, fără de Însemn. Înţelegi? Da. El a zis că El va face asta, şi El o va face. Asta, asta doar o stabileşte. El a zis că El o va face.
"Oh, eu cred că zilele minunilor...
E-411 "Well, my father was a minister. I've been a minister." I—I can't help it. Without the Token, you're lost. The wrath is upon you, see, that's all, without the Token. See? Yeah. He said He would do it, and He'll do it. That, that just settles it. He says He'll do it.
"Oh, I believe the days of miracles…"
E-412 Da, dar El a zis că ele nu au fost. "Eu sunt acelaşi ieri, azi, şi în veci," vedeţi, aceasta este tocmai ceea ce El dovedeşte a fi.
E-412 Yeah, but He said it wasn't. "I'm the same yesterday, today, and forever," see, that's just what He proves to be.
E-413 Acum, pentru noi, noi ştim aceasta. Pentru ei, ei nu cred în Acesta. Dar noi credem în Acesta. Noi ştim că acesta este Adevărul. Înţelegeţi?
E-413 Now, to us, we know it. To them, they don't believe It. But we do believe It. We know it's the Truth. See?
E-414 Acum, fiind în acela, noi devenim parte din Cuvânt. Şi atunci luăm Însemnul, Duhul, peste promisiune, "Eu sunt Domnul care te vindecă."
E-414 Now, being in that, we become part of the Word. And then take the Token, the Spirit, over the promise, "I am the Lord that healeth thee."
E-415 Acum pregătiţi-vă pentru serviciul de vindecare din seara aceasta. Înţelegeţi? Luaţi Însemnul, atârnaţi-L peste Cuvânt, pe credinţa voastră nestrămutată în acel Cuvânt, şi el va ieşi afară. Acum, Acela este-Acela este lucrul care îl scoate pe el afară, pentru că în El nu este aşa ceva.
E-415 Now get ready for the healing service tonight. See? Take the Token, hang It over the Word, on your unmovable faith in that Word, he'll get out. Now, That's—That's the thing that puts him out, 'cause in Him there is no such.
E-416 Doresc să fi putut mărturisi un picuţ acum, asupra unor lucruri pe care eu le-am văzut că s-au întâmplat doar în ultimele câteva săptămâni. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Oh, despre ce aş putea eu mărturisi!
E-416 Wish I could testify a little bit now, to some things I've seen happen just in the last few weeks. See? See? Oh, what I could testify of!
E-417 Voi ştiţi, şi Luca a zis, "Dacă tot ce a făcut Isus ar fi pus în cărţi, ... nu au existat destule cărţi în lume să le scrie."
E-417 You know, and Luke said, "If all Jesus done would be put in books, the… there wasn't enough books in the world to write them."
E-418 Doar ceea ce am văzut eu în propria mea slujbă, am văzut ce El a făcut, voi nu aţi putea clădi volumele aici pe platformă. Dacă eu le scriam cu deamănuntul ce am văzut eu să facă El doar în propria mea slujbă, am văzut cum El o face. Înţelegeţi? El a avut mai mult succes în slujba mea decât a avut El în a Lui Proprie. Acum, ţineţi minte, El a avut mai mult succes acum, nu eu; El a avut. Glorie! Aleluia!
E-418 Just what I've seen in my own ministry, seen Him done, you couldn't pile the volumes on this platform here. If I wrote it in details what I seen Him do just in my own ministry, seen Him do it. See? He had more success in my ministry than He did in His Own. Now, remember, He had more success now, not me; He had. Glory! Hallelujah!
E-419 El a avut mai mult succes în Jeffersonville decât a avut El în Nazaret. El a făcut-o în acea cetate păcătoasă şi această cetate păcătoasă. Amin! Glorie! Deoarece, "El nu a putut să facă minuni acolo," dar El a făcut aici. El în sfârşit a străbătut, aici. El a reuşit să o facă aici. El ar fi putut să ia oameni altundeva, dar El-El a făcut-o, oricum. Astfel, El a avut mai mult succes aici decât a avut El în-în Capernaum sau-sau Nazaret, în aceea. El a făcut mai multe minuni chiar aici în acest Tabernacol decât a făcut El în întreaga slujbă pe pământ. Asta-i adevărat, El a făcut-o. Acum cum este cu restul lumii? Oh, Doamne! Acum aceasta este ce El a făcut.
E-419 He had more success in Jeffersonville than He did in Nazareth. He did it in that wicked city and this wicked city. Amen! Glory! Cause, "He could perform no miracles there," but He did here. He finally broke through, here. He got it done here. He might have had to get people somewhere else, but He—He got it done, anyhow. So, He had more success right here than He did in—in Capernaum or—or Nazareth, in that. He done more miracles right here in this tabernacle than He did in the entire ministry on earth. That's right, He did it. Now what about the rest of the world? Oh, my! Now that's what He done.
E-420 Acum ţineţi minte, "El" a făcut. Acum, aceasta niciodată nu am spus că eu am făcut-o, vedeţi, nu, deoarece eu nu am făcut-o. Eu doar nu am făcut-o. Eu doar L-am iubit şi doar m-am supus Lui, şi am spus ce a spus El, şi Duhul Sfânt a mers la ceilalţi oameni şi ei au crezut ce a spus El, şi atunci El a făcut lucrarea. Asta este totul.
E-420 Now remember, "He" done. Now, it never said I done it, see, no, 'cause I didn't do it. I just didn't. I just loved Him and just submitted myself to Him, and said what He said, and the Holy Spirit went to the other people and they believed what He said, and then He done the work. That's all.
E-421 Dacă El poate să ne facă pe toţi dintre noi să credem aceasta! Ce ar face El chiar acum dacă El ne-ar putea face pe toţi dintre noi să credem chiar acum, corect? Nu ar exista nici o persoană slăbită în jurul oraşului. Asta-i corect. Dacă El poate să facă pe fiecare să creadă aceasta, totul s-ar sfârşi. Înţelegeţi?
E-421 If He can get all of us believing it! What would He do right now if He could get all of us believing it right now, right? There wouldn't be a feeble person around the town. That's right. If He could get everybody to believe it, it'd all be over. See?
E-422 Ţineţi Însemnul vostru peste credinţa voastră nestrămutată în Cuvântul Lui promis, şi Satan va pleca.
Acum eu voi urma să închei acum.
E-422 Hold your Token over your unmovable faith in His promised Word, and Satan will go.
Now I am going to close now.
E-423 Dumnezeu a dat odată un alt însemn lumii; acesta era un curcubeu. Vă amintiţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El întotdeauna, întotdeauna a rămas credincios la acel însemn, deoarece El l-a dat ca. însemn. Toţi aceşti mii de ani, El niciodată nu a omis să expună acel însemn. Este aceasta adevărat? ["Amin."] De ce? El onorează aceasta. El l-a dat. El a dat lumii un însemn că El nu va mai nimici lumea cu un potop. Şi El întotdeauna, întotdeauna, din ziua aceea, l-a expus.
E-423 God once gave another token to the world; it was a rainbow. Remember that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He ever, ever remained true to that token, 'cause He give it for a token. All these thousands of years, He never has failed to display that token. Is that right? ["Amen."] Why? He honors it. He gave it. He gave the world a token that He would no more destroy the world with a flood. And He has ever, ever, since that day, displayed.
E-424 Există ceva elemente în aer, care face acel curcubeu. Când plouă, şi soarele iasă afară, acela îl arată. Soarele usucă ploaia, astfel El a pus curcubeul acolo să dovedească că acolo nu va fi niciodată apă destulă ca să cadă pe pământ ca să-l nimicească iarăşi. Acela este legământul Lui. Acesta este un însemn. El a zis, "Eu vă voi da pe acesta ca un însemn."
E-424 There is some elements in the air, that makes that rainbow. When it rains, and the sun comes out, that shows it. The sun dries up the rain, so He put the rainbow there to prove that there would never be enough water to fall on the earth to destroy it again. That's His covenant. It's a token. He said, "I'll give it to you for a token."
E-425 El şi-a onorat însemnul Lui. El şi-a onorat însemnul Lui în zilele lui Noe. El încă îl arată. El şi-a onorat însemnul Lui în Egipt. El l-a onorat în Ierihon. El îl onorează pe Acesta astăzi. El întotdeauna onorează însemnul Lui când acesta este expus.
E-425 He honored His token. He honored His token in the days of Noah. He shows it yet. He honored His token in Egypt. He honored it in Jericho. He honors It today. He ever honors His token when it's displayed.
E-426 Toţi aceşti mii de ani, Lui i-a plăcut să expună acel însemn. El nu uită niciodată aceasta. El nu uită însemnul Lui. Acum, indiferent cât de mult se schimbă lumea, curcubeul este încă acolo. Vedeţi, El onorează însemnul.
E-426 All these thousands of years, He has loved to display that token. He never forgets it. He don't forget His token. Now, no matter how much the world changes, the rainbow is still there. See, He honors the token.
E-427 Aşa face El acum, El onorează Însemnul Lui. Indiferent cât de mult se schimbă biserica, cât de mult face ea asta; Dumnezeu încă onorează Însemnul Lui, numai pe acela. Ne arată că El niciodată nu omite să onoreze ce face El şi ce spune El. Noi acceptăm şi noi respectăm Aceasta. Eu o fac.
E-427 So does He now, He honors His Token. No matter how much the church changes, how much it does this; God still honors His Token, that only. Shows us He never fails to honor what He does and what He says. We accept and we respect That. I do.
E-428 El se aşteaptă ca noi de asemenea să expunem Însemnul Lui peste credinţa noastră, lui Satan şi tuturor cultelor şi denominaţiunilor lui necredincioase, că noi credem că promisiunea Lui este adevărată, şi El va face ce a promis El să facă. Acolo este Biserica.
E-428 He expects us also to display His Token over our faith, to Satan and all his unbelieving cults and denominations, that we believe that His promise is true, and He will do what He promised to do. There is the Church.
E-429 Nu-i de mirare că ei nu pot să ajungă la prima bază acolo, aşa cum numim noi aceasta; scuzaţi expresia. Nu-i de mirare că ei nu ajung niciunde ci merg înapoi la o denominaţiune şi formează o grămadă de bine-îmbrăcaţi, oameni bine-şlefuiţi, intelectuali, educaţi. Niciodată nu ajung nicăieri, deoarece asta este ceea ce expun ei, "Eu sunt Metodist. Eu sunt Presbiterian." Asta este tot ce sunt ei.
E-429 No wonder they can't get to first base out there, as we call it; excuse the expression. No wonder they don't get nowhere but go back to a denomination and make a bunch of dressed-up, polished-up people, intellectual, educated. Never get anywhere, because that's what they display, "I am Methodist. I am Presbyterian." That's all they are.
E-430 Dar credincioşii iau Însemnul! Şi ce a început Isus să facă în Galilea, El continuă să facă acum prin expunerea Lui a Însemnului, a Duhului Sfânt înapoi peste Biserică. Căci, acestea nu erau faptele apostolilor, acestea erau faptele Duhului Sfânt în apostoli, şi acela era un însemn.
E-430 But believers take the Token! And what Jesus begin to do in Galilee, He continues to do now through His display of the Token, of the Holy Spirit back upon the Church. For, it was not the acts of the apostles, it was the acts of the Holy Ghost in the apostles, and that was a Token.
E-431 Ei au zis că ei trebuiau să asculte de Petru şi Iacov, cum ei... Petru şi loan, cum treceau ei prin poarta numită Frumoasă, văzând că ei erau neştiutori. Ei ar fi putut zice, "Loveşte, nu am, du, sfâşie, adă, cară. Eu îţi voi spune despre asta." Înţelegeţi? Ei s-ar putea să fi avut tot felul de gramatică pe care ei nu o puteau pricepe. Ei s-ar putea să nu fi ştiut deosebirea, toate-... toată matematica din Scriptură. Dar ei trebuiau să observe căci au fost cu Isus. Ei au expus acel Însemn, deoarece acelaşi Duh care a fost peste El, înainte de răstignirea Lui, era peste ei după înviere. Amin!
E-431 They said they had to take heed to Peter and James, as they… Peter and John, as they passed through the gate called Beautiful, seeing they were ignorant. They might have said, "Hit, hain't, tote, tarry, fetch, carry. I'll tell you about this." See? They might have had all kinds of grammar that they couldn't understand. They might not have known the difference, all the—the… all the mathematics of the Scripture. But they had to notice they had been with Jesus. They could display that Token, because the same Spirit that was upon Him, before His crucifixion, was upon them after the resurrection. Amen!
E-432 Atunci asta îl face pe El Evrei 13:8, ,,Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acolo este cum ştim noi că El trăieşte. Pentru că de ce? Cum ştim noi că noi trăim? Pentru că El trăieşte. Şi pentru că noi ştim că noi trăim, este pentru că noi suntem ca El, şi noi suntem în El. Şi El a zis, "Pentru că Eu trăiesc, voi de asemenea trăiţi. Eu sunt Acela," în Apocalipsa, "care a fost mort, şi este viu pentru totdeauna." Şi dacă-dacă noi murim faţă de noi înşine şi devenim vii în El, noi suntem vii pentru totdeauna. Şi atunci Viaţa Lui în noi este întocmai ca viaţa a orice altceva, Aceasta expune ce era El. Şi aceea îl face pe El acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-432 Then that makes Him Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." There is how we know He lives. Because why? How do we know we live? Because He lives. And because we know we live, is because we're like Him, and we are in Him. And He said, "Because I live, you live also. I am He," in Revelation, "that was dead, and alive forevermore." And if—if we die to ourself and become alive in Him, we're alive forevermore. And then His Life in us is just like the life of anything else, It displays what He was. And that makes Him the same yesterday, today, and forever.
E-433 Acum cum puteţi voi, când ei neagă Aceasta? Nu vedeţi voi, "lucrări moarte"? Slujiţi pe viul Dumnezeu, prin Eternul... Eu vreau să spun, legământul veşnic al Vieţii care era în Sângele lui Isus Cristos. Acum mergând înainte, la sfârşit, eu... Păi, eu voi... noi ne vom opri. Vedeţi, expunând Însemnul harului Său, dragostea Lui! Acum, fără acest Însemn aplicat...
E-433 Now how can you, when they deny That? Don't you see, "dead works"? Serve the living God, by the Eternal… I mean, the everlasting covenant of the Life that was in the Blood of Jesus Christ. Now going on, to end, I… Well, I believe, we'll just stop. See, displaying the Token of His grace, His love! Now, without this Token applied…
E-434 Acum, acesta este un Însemn. Ce este un Însemn? Însemnul este un semn al unei datorii care a fost plătită. Un preţ cerut a fost plătit. Preţul salvării noastre a fost moartea, vedeţi, şi nimeni nu l-a putut plăti decât Cristos. Şi nu-duhul unei denominaţiuni, nu duhul unui papă, nu duhul vreunui om sau al vreunui sfânt; ci Duhul lui Isus Cristos, peste Biserică, este un Însemn ca datoria a fost plătită şi El a împlinit fiecare cerinţă pe care Dumnezeu a cerut-o, şi noi şi El suntem una. "În ziua aceea, voi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine."
E-434 Now, it is a Token. What is a Token? The Token is a sign of a debt been paid. A price required has been paid. The price of our salvation was death, see, and no one could pay it but Christ. And not the—the spirit of a denomination, not the spirit of a pope, not the spirit of some man or some saint; but the Spirit of Jesus Christ, upon the Church, is a Token that the debt has been paid and He's met every requirement that God required, and we and Him are one. "That day, you'll know that I'm in the Father, the Father in Me; I in you, and you in Me."
E-435 Aplicaţi Însemnul! Aplicaţi însemnul învierii Lui. Aceea, deoarece El a fost înviat pentru justificarea noastră, El de asemenea ne-a înviat pe noi cu El. Şi acum noi şedem în locurile Cereşti, în Cristos Isus, sub părtăşia Însemnului.
E-435 Apply the Token! Apply the Token of His resurrection. That, because He was raised up for our justification, He has raised us also with Him. And now we set in Heavenly places, in Christ Jesus, under the fellowship of the Token.
E-436 Cum Israel şedea acolo, şi ţipetele continuau, afară pe stradă, ei nu aveau nici un lucru de care să se îngrijoreze. Singurul lucru, doar să fie sigur că sângele, însemnul, se arăta.
E-436 As Israel set there, and the screams was going on, out in the street, they didn't have one thing to worry about. Only thing, just be sure the blood, the token, was showing.
E-437 Acesta este singurul lucru de care să ne ngrijorăm chiar acum. Acolo-i necaz în drum, făcând, prieteni. Nu o să mai dureze mult, şi necazul va lovi. Voi ştiţi asta. Fiţi siguri că Însemnul se arată. Şi Însemnul este Duhul Sfânt. "Căci printr¬un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup, şi făcuţi părtaşi ai slavei Lui," în Ţara noastră, marşul acasă acum la Ţara făgăduită.
E-437 That's the only thing we have to worry right now. There is trouble in the—in the way, making, friends. It ain't going to be long, trouble is striking. You know that. Be sure the Token is showing. And the Token is the Holy Spirit. "For by one Spirit we're all baptized into one Body, and made partakers of His glory," on our Land, Home, march now to the promised Land.
E-438 Îl iubiţi voi pe El? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi credeţi Însemnul? ["Amin.") La câţi v-ar place să ziceţi, "Oh, Frate Branham, roagă-te pentru mine, ca eu să vin sub acest Însemn."? ["Amin."]
Să ne plecăm capetele.
E-438 Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] You believe the Token? ["Amen."] How many would like to say, "Oh, Brother Branham, pray for me, that I will come under this Token"? ["Amen."]
Let us bow our heads.
E-439 Doamne Isuse, Cel Mai Graţios! Când lumea era în păcat, şi nimeni nu putea să ajute, Dumnezeu, în milă, arătând dinainte, printr-un model, că acolo venea un Însemn care putea să îndepărteze păcatele; nu doar să le acopere, ci putea să le îndepărteze. Şi Isus a venit la timpul potrivit, şi El şi¬a vărsat Sângele, Propria Lui Viaţă, luând... făcându-ne o ispăşire pentru păcatele noastre, şi apoi prezentându-se pe El înapoi în forma Duhului Sfânt, care este acum un Însemn care este să fie ţinut la Biserică până vine El. Căci Apostolul Petru a zis, "Promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe, chiar atât de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru."
E-439 Lord Jesus, Most Gracious One! When the world was in sin, and no one could help, God, in mercy, foreshowing, by a type, that there was coming a Token that could take away sin; not just cover it, but could take it away. And Jesus came in the right time, and He shed the Blood, His Own Life, taking… making us an atonement for our sins, and then presenting Him back in the form of the Holy Ghost, which is now a Token that's to be kept to the Church until He comes. For the Apostle Peter said, "The promise is unto you, and to your children, and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call."
E-440 Doamne, prin harul Tău, ajutorul Tău, eu îi pretind pe fiecare care aude acest Mesaj. Eu îi pretind pentru Dumnezeu, eu Te rog, Doamne, şi aici în dimineaţa aceasta şi acei care vor auzi pe bandă. Şi dacă acolo ar fi o Sămânţă pe undeva, care este predestinată, Doamne, să audă Cuvântul acestei zile din urmă, fie ca ei să vină acum, cu bunătate şi umilinţă, şi să-şi aşeze trofeele lor jos la cruce, sau pe ei înşişi, ca un trofeu al harului lui Dumnezeu care i-a chemat. Şi fie ca ei să fie umpluţi cu Duhul Sfânt şi să expună Însemnul Vieţii lui Isus Cristos în învierea Lui, atât timp cât vor rămâne ei aici pe pământ. Admite aceasta, Doamne.
E-440 Lord, by Your grace, Your help, I claim every one that hears this Message. I claim them for God, I pray Thee, Lord, both here this morning and those that will hear on tape. And if there be a Seed anywhere, that's predestinated, Lord, to hear the Word of this last day, may they come now, sweetly and humbly, and lay their trophies down at the cross, or theirself, as a trophy of the grace of God that's called them. And may they be filled with the Holy Spirit and display the Token of the Life of Jesus Christ in His resurrection, as long as they remain here on earth. Grant it, Lord.
E-441 Aceste Cuvinte, Doamne, s-ar putea că eu nu le-am spus corect. Şi dacă eu nu le-am spus, eu mă rog ca Duhul Sfânt să ia acele Cuvinte şi să le prezinte în felul în care trebuie să fie ele prezentate, ca oamenii să înţeleagă şi să ştie, fără răutate. Şi lasă-i ca să ştie că dragostea este corectivă. Şi ca ei să poată ştii că aceasta este din cauza ceasului în care trăim noi, şi apropiata venire a Domnului, şi noi vedem marile lumini roşii reflectând, peste toată lumea, că timpul este aproape.
E-441 These Words, Lord, I might have not said them right. And if I didn't, I pray that the Holy Ghost will take those Words and present them the way that they should be presented, that the people will understand and know, without malice. And let them know that love is corrective. And that they might know that it's because of the hour that we're living in, and the close coming of the Lord, and we see the great red lights a flashing, all over the world, that the time is at hand.
E-442 Fie ca poporul să primească Duhul Sfânt în această zi! Eu mă rog, şi îi prezintpe ei Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Şi lasă ca Acesta să fie un Însemn pentru noi atât timp cât vom trăi, pe care Tu ai promis că Acesta va fi. Acesta ar fi uşor să-1 cerem, deoarece Tu ai promis că Acesta va fi, şi eu ştiu că Acesta va fi. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
Acum cu capetele noastre aplecate, doar un minut.
E-442 May the people receive the Holy Ghost this day! I pray, and present them to You, in the Name of Jesus Christ. And let It be a Token to us as long as we live, which You promised It would be. It'd be easy to ask that, because You promised It would be, and I know It will. In Jesus' Name we pray. Amen.
Now, with our bowed heads, just a minute.
E-443 Cu credinţă, crezând, eu m-am rugat pentru voi, tot cât am ştiut eu cum, m-am rugat cu sinceritate, cu tot ce ştiu eu cum să mă rog pentru aceasta.
E-443 With faith, believing, I have prayed for you, all I know how. I—I prayed with sincerity, with all I know how to pray for it.
E-444 Priviţi eu îmi dau seama de asta. Voi ştiţi ce? Acestea sunt zeciuielile şi darurile voastre prin care trăiesc eu. Acesta este suportul vostru, aici la biserică, că eu am pe cineva cui să predic. Aceasta este dragostea voastră, şi "aminurile" voastre, şi părtăşia voastră. Şi cuvintele voastre amabile afară printre lume acolo unde mergeţi voi, în diferite state de-a lungul naţiunii, acestea sunt cuvintele voastre care ajută să ia Mesajul. Aceştia sunteţi voi. Noi suntem parteneri în acesta, cu Cristos. Noi suntem fraţi şi surori, iar El este Regele nostru. Iar eu vă iubesc. Eu-eu-eu-eu, unde eu sunt, eu vreau să fiţi voi. Eu merg de¬a lungul naţiunii, să vorbesc cu voi de două ori. Eu tânjesc să mă întâlnesc cu voi aici Duminică dimineaţa. Eu vă iubesc. Eu întotdeauna v-am iubit. Uneori eu trebuie să vorbesc cu adevărat aspru, dar aceasta este numai corectiv. Voi vedeţi, aceasta este numai pentru că eu vă iubesc, vedeţi, şi eu nu vreau ca voi să pierdeţi Aceasta. Voi, voi nu trebuie să faceţi asta.
E-444 Look, I realize that. You know what? It's your tithe and offerings that I live by. It's your support, here at the church, that I have somebody to preach to. It's your love, and your "amens," and your fellowship. And your kind words amongst out in the world there where you go to, to different states across the nation, it's your words that helps take the Message. It's you. We are partners in this, with Christ. We are brothers and sisters, and He is our King. And I love you. I—I—I—I, where I am, I want you to be. I drive across the nation, to speak to you a couple times. I long to meet with you here on Sunday morning. I love you. I've always loved you. Sometimes I have to speak real harsh, but it's only corrective. You see, it's just it's because I love you, see, and I don't want you to miss It. You, you mustn't do that.
E-445 Acum, doar cu blândeţe şi umilinţă, cu tot ce este în inima voastră, adânc jos de tot, doar acceptaţi Aceasta. Ziceţi, "Doamne Isuse, chiar acum să iei doar tot ce este în mine, care nu este ca Tine, şi lasă-mă să mut toată mândria mea, tot ce este în mine, afară. Tot gunoiul, toată necredinţa care este în mine, eu-eu o arunc acum, Doamne. Eu doar o arunc afară. Şi lasă ca dulcele Duh Sfânt al lui Dumnezeu, ca un porumbel, să se mute jos în mine. Eu-eu vreau să trăiesc Etern, Doamne, şi eu¬eu vreau ca Tu să mă ajuţi în acest timp. Admite aceasta acum."
E-445 Now, just sweetly and humbly, with all that's in your heart, way down deep, just accept It. Say, "Lord Jesus, right now just take all that's in me, that's unlike You, and let me move all my pride, all that's in me, out. All the trash, all the unbelief that's in me, I—I discard it now, Lord. I just kick it out. And let the sweet Holy Spirit of God, like a dove, move down in me. I—I want to live Eternally, Lord, and I—I want You to help me at this time. Grant it now."
E-446 În timp ce vă rugaţi, şi noi vom fredona acest cântec, sau îl cântăm încetişor, împreună, Eu Îl Iubesc. Şi, ţineţi minte, acesta vine prin iubire, căci El este dragoste. În timp ce eu îmi. ţin mâinile peste aceste batiste, pentru că oamenii ar putea să le ia înainte de înoptare.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit întâi
Şi mi-a procurat mântuirea
Pe lemnul de la Calvar.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc.
Deoarece El m-a iubit întâi, (acum doar predaţi-vă vieţile voastre Lui)
Şi mi-a procurat mântuirea
Pe Calv-...
E-446 While you pray, and we're going to hum this song, or sing it lowly, together, I Love Him. And, remember, it comes by love, for He is love. While I'm holding my hands over these handkerchiefs, 'cause the people might get them before the night.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
I love Him, I love Him.
Because He first loved me,
Now just surrender your life to Him.
And purchased my salvation
On Calv-…
E-447 Iubiţi, iubiţi, iubiţi-L. Vedeţi ce a făcut El pentru voi. [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Aceasta este prin dragoste. Dragostea aduce supunere. Dragostea aduce curtenire. Dragostea aduce căsătorie. Şi asta este unde suntem noi îndreptaţi, Cina de Nuntă a Mielului. Eu îl aud pe Mântuitorul meu chemând, că El mă iubeşte, de asemenea. Eu, de asemenea! Eu...
E-447 Love, love, love Him. See what He done for you. [Brother Branham begins humming I Love Him—Ed.] It's by love. Love brings obedience. Love brings courtship. Love brings marriage. And that's where we're headed, Marriage Supper of the Lamb. I hear my Saviour calling, that He loves me, too. Me, too! I…
E-448 Dar cu toată inima voastră, doar simţiţi Ceva foarte dulce venind în voi. Acela este Duhul Sfânt.
Deoarece El m-a iubit întâi Şi mi-a procurat mântuirea Pe lemnul Calvarului.
E-448 Just all your heart, just feel Something real sweetly coming into you. That's the Holy Spirit.
Because He first love me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-449 Dacă... Eu îmi voi ridica mâinile sus cu audienţa, cu muzica. Dacă eu am păcătuit, dacă eu am făcut ceva rău...
Eu mă rog pentru voi acum, şi pentru mine.
E-449 If… I'll raise up my hands, with the audience, with the music. If I have sinned, if I've done anything wrong…
I'm praying for you now, and myself.
E-450 Dacă eu am făcut ceva rău, mâna mea către Tine, Doamne, înseamnă că îmi pare rău. Mâna mea către Tine, Doamne, înseamnă că eu nu-eu nu vreau să o fac. Şi eu ştiu că eu mor, Doamne. Eu trebuie să părăsesc această lume, în formă fizică. Eu vreau să te întâlnesc pe Tine. Mâna mea înseamnă, ia-o, Doamne. Umple-mă cu Duhul. Dă-mi Însemnul dragostei Tale peste mine, Duhul Sfânt, care mă va face să trăiesc blând, cu bunătate, mă face să trăiesc Viaţa care era în Cristos; ca inima mea să ardă pentru alţii, ca eu de abia să mă odihnesc, ziua şi noaptea, până când îi pot aduce pe fiecare pe care pot eu. Eu voi fi ca mesagerii la Ierihon; eu voi merge la fiecare persoană la care pot, şi să văd dacă pot să-i fac să vină sub legământul Sângelui, sub Sângele Mielului, ca ei să poată primi Însemnul.
E-450 If I've done anything wrong, my hand to You, Lord, means I'm sorry. My hand to You, Lord, means that I don't—I didn't want to do it. And I know I'm dying, Lord. I've got to leave this world, in physical form. I want to meet You. My hand means, take it, Lord. Fill me with the Spirit. Give me the Token of Your love upon me, the Holy Ghost, that'll make me live sweetly, gently, make me live the Life that was in Christ; that my heart will burn for others, that I'll just not rest hardly, day and night, till I can get everybody that I can. I'll be like the messengers at Jericho; I'll go to every person that I can, and see if I can get them to come under the Blood covenant, under the Blood of the Lamb, that they might receive the Token.
E-451 Vedeţi, Sângele curăţeşte. Duhul este un Însemn că Sângele a fost aplicat. Vedeţi? Duhul este Însemnul ca Sângele a fost aplicat. Până când Sângele nu este aplicat, Duhul nu poate veni. Dar când Sângele este aplicat, atunci Duhul este un Însemn, trimiţându-l înapoi la voi, că credinţa voastră în Sânge a fost acceptată, taxa voastră este plătită. Taxa voastră este plătită. Totul s-a sfârşit. Cazul este închis. Tu eşti un Creştin. Tu eşti un credincios. Cristos este în tine, şi tu eşti în Cristos.
... m-a iubit întâi
Şi mi-a procurat mântuirea
Pe lemnul Calvarului.
E-451 See, the Blood cleanses. The Spirit is a Token that the Blood has been applied. See? The Spirit is the Token that the Blood has been applied. Until the Blood is applied, the—the Spirit cannot come. But when the Blood is applied, then the Spirit is a Token, sending it back to you, that your faith in the Blood has been accepted, your fare is paid. Your fare is paid. It's all over. The case is closed. You're a Christian. You are a believer. Christ is in you, and you're in Christ.
… first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-452 Cu inimile voastre aplecate acum înaintea lui Dumnezeu; păstorul vostru, Fratele Neville, cu cuvintele lui de încheiere şi ce urmează el să spună.
E-452 With your hearts bowed now before God; your pastor, Brother Neville, with his closing words and what he is going to say.
E-453 Ţineţi minte serviciul de seară, serviciu de vindecare. Veniţi devreme. Haideţi să începem la şapte, lăsaţi-mă pe mine la platformă la şapte-treizeci. Este aceasta în regulă Frate Neville? [Fratele Neville zice, "Asta este bine." – Ed.] Acum noi urmează să avem cina, vedeţi voi, deseară. Veniţi!
E-453 Remember the services tonight, healing service. Come early. Let's begin at seven, let me on the platform at seven-thirty. Is that all right, Brother Neville? [Brother Neville says, "That's fine."—Ed.] Now we're going to have communion, you see, tonight. Come!
E-454 Această după-masă, staţi drept cu Acesta. Nu lăsaţi ca acest mesaj să se depărteze. Ţineţi minte, niciodată să nu lăsaţi acest Mesaj să se depărteze!
E-454 This afternoon, stay right with It. Don't let this Message depart. Remember, never let this Message depart!
E-455 Sângele va fi un Însemn că Viaţa a fost data. Vedeţi? "Şi când Eu văd Sângele, eu voi trece peste tine." Duhul Sfânt este un Însemn că Sângele a fost aplicat la inima ta, şi Acesta este un Însemn că Sângele a fost aplicat. Dacă acesta niciodată nu a fost aplicat, atunci Însemnul nu va veni. Voi înţelegeţi? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sângele trebuie să fie aplicat, şi atunci vine Însemnul. Acesta este un Însemn că Sângele răscumpărării a fost aplicat şi taxa voastră este plătită. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate Neville.
E-455 The Blood shall be a Token that the Life has been given. See? "And when I see the Blood, I'll pass over you." The Holy Spirit is a Token that the Blood has been applied to your heart, and It's the Token that the Blood has been applied. If it never has been applied, then the Token won't come. You understand? Say, "Amen." [Congregation says, "Amen."—Ed.] The Blood must be applied, and then the Token comes. It is a Token that the Blood of redemption has been applied and your fare is paid. God bless you. Brother Neville.
Up