Lumea Se Destramă

The World Is Falling Apart
Data: 63-1115 | Durată: 1 ore 37 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Crede numai,
Toate lucrurile sînt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sînt posibile, crede numai.
E-1 Only believe,
All things are possible, only believe;
Only believe, only believe,
All things are possible, only believe.
E-2 Să ne aplecăm capetele pentru un cuvînt de rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, noi iarăşi, în seara aceasta, ne exprimăm către Tine, Marele Atotputernic, cît de mulţumitori sîntem noi că sîntem din nou adunaţi aici împreună, în viaţă şi să putem să ne închinăm Ţie, în această seară. Şi noi am venit împreună pentru acest scop, ca să şedem împreună în locurile Cereşti, ca fraţi şi surori, cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, aşteptînd după venirea Duhului Sfînt asupra noastră, ca El să poată să ne descopere ce trebuie să facem, în programul vieţii noastre. Noi vrem să umblăm după voia Lui.
E-2 Let us bow our heads for a word of prayer. Our Heavenly Father, we are again, tonight, expressing to Thee, the Great Almighty, how thankful we are to be assembled here together, alive and able to worship Thee, tonight. And we've come together for that purpose, to sit together in Heavenly places, as brothers and sisters, citizens of the Kingdom of God, waiting for the coming of the Holy Spirit upon us, that He might reveal to us what we should do, the program of our life. We want to walk according to His will.
E-3 Şi ne rugăm, Doamne, ca Tu să începi de la temelie şi doar să ne curăţeşti, Doamne, şi să ne faci creaturi noi, ca noi să fim potriviţi pentru slujba Ta. Ştiind că aceasta este cu totul imposibil pentru noi, Tată; pentru că noi nu ne putem curăţi pe noi înşine după cum un leopard nu ar putea să se lingă de petele lui, el le lustruieşte numai prin a încerca să o facă prin propriul lui efort. Dar, "Există un Izvor umplut cu Sînge, scurs din venele lui Emanuel." Aceasta este ceea ce curăţeşte petele leopardului. Eu Te rog, Tată Ceresc, să acorzi, în seara aceasta, ca fiecare dintre noi să poată plonja dedesubt Acolo, să lăsăm toate îndoielile noastre în urmă, toate îndoielile despre dragostea şi promisiunea lui Dumnezeu pentru noi în aceste ceasuri. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
E-3 And we pray, Lord, that You will start from the foundation and just cleanse us, Lord, and make us new creatures, that we might be fit for Thy service. Knowing this is totally impossible for us, Father; for no more could we cleanse ourself than a leopard could lick his spots clean, he only brightens it by trying to make his own effort. But, "There is a Fountain filled with Blood, drawn from Emmanuel's veins." That's what cleanses the leopard spots. I pray Thee, Heavenly Father, to grant, tonight, that each one of us can plunge beneath There, leaving all of our doubts behind, all the doubts of God's love and promise for us in these hours. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-4 Să cîntărn aceasta aşa cum şedem jos. În loc să zicem "crede numai," să ne ridicăm doar mîinile şi să cîntărn "acum eu cred." Da, fiecare acum.
Acum eu cred, acum eu cred,
Toate lucrurile sînt posibile, acum eu cred;
Acum eu cred, acum eu cred,
Toate lucrurile sînt posibile, acum eu cred.
E-4 Let us sing this as we sit down. Instead of saying "only believe," let's just raise our hands and sing "now I believe." Yeah, everyone now.
Now I believe, now I believe,
All things are possible, now I believe;
Now I believe, now I believe,
All things are possible, now I believe.
E-5 Domnul să vă binecuvînteze, în timp ce vă aşezaţi. Oh, aceasta sună aşa de potrivit. După ce i-am cerut lui Dumnezeu, apoi să-I spui, "acum eu cred," după ce I-am cerut.
E-5 Lord bless you, as you be seated. Oh, it sounds so appropriate. After asking God, then tell Him, "now I believe," after asking Him.
E-6 Aceasta a fost o zi foarte grea pentru mine. Există aşa de multe lucruri de făcut, şi poate şaptezeci şi cinci de interviuri care aşteaptă, şi tu doar nu poţi să ajungi la ele toate, asta-i tot. Aceasta este doar total imposibil. Şi eu am avut patru chemări, astăzi, ca să zbor în afara oraşului; una la Beaumont, Texas; şi una la Houston; şi una la Campbellsville, Kentucky; şi una la Little Rock, Arkansas, boală de urgenţă. Şi chiar înainte de plecare, acolo a venit cu o chemare ca eu să zbor de aici, Duminică noaptea, îndată ce s-a terminat serviciul, să fiu departe pe undeva în apropiere de Coasta de Vest, să predic la un funerariu. Şi tu doar nu poţi să ajungi la toate acelea. Aceea era doar ce a venit aici, ei au vrut să ştie aici; dar ce să zic despre acasă, la oficiu, vedeţi? Şi aceia sînt oameni care sînt oameni buni. Şi ei sînt Creştini, mulţi din ei. Şi ei... Dar tu nu poţi fi peste tot deodată, astfel tu încerci să faci cît poţi mai bine în timp ce tu eşti acolo. Aceea te face agitat. Dar voi ştiţi că este nevoie de oameni agitaţi, uneori, să ajungă undeva, voi ştiţi, şi ei ajung încuiaţi într-un loc.
E-6 This has been a real hard day for me. There is so many things to do, and maybe seventy-five interviews waiting, and you just can't get to them all, that's all. It's just totally impossible. And I had four calls, today, to fly out of town; one to Beaumont, Texas; and one to Houston; and one to Campbellsville, Kentucky; and one to Little Rock, Arkansas, emergency sick. And just before leaving, there come in a call for me to fly from here, Sunday night, as soon as service was over, to be way somewhere close to the West Coast, to preach a funeral. And you just can't get to all. And that's just what come in here, the ones that know we're here; what about at home, in the office, you see? And them is people that's nice people. And they're Christians, many of them. And they... But you just can't be everywhere at once, so you just try to do the best you can while you're there. It does make you nervous. But you know it takes nervous people, sometime, to get somewhere, you know, and they get keyed up into a spot.
E-7 Aţi ştiut voi că aproape întotdeauna acei oameni sub inspiraţie sînt consideraţi nevrotici? Aceasta-i corect. Doar gîndiţi-vă care din profeţi nu a fost considerat un nevrotic, vedeţi. Chiar despre Isus, ei au zis, "Tu eşti dement," care înseamnă nebun, vedeţi. Şi Pavel a zis, "Pe Calea care este numită 'nebună,' acela este felul cum mă închin eu lui Dumnezeu." Vedeţi, erezie, "nebunie."
E-7 Did you know that most always that people under inspiration are considered neurotics? That is right. Just think of which one of the prophets wasn't considered a neurotic, see. Even Jesus, they said, "You are mad," means crazy, see. And Paul said, "In the Way that's called 'crazy,' that's the way I worship God." See, heresy, "crazy."
E-8 Şi voi luaţi poeţii. Pentru inspiraţie, ei urcă într-un loc unde oamenii obişnuiţi nu ajung acolo. Mă gîndesc la-la Stephen Foster, care a dat Americii cîntările ei populare renumite. Acum, eu cred că el a avut aceasta în gîndirea lui, dar nu în inima lui. Şi eu am locuit doar dincolo de rîu de casa mea veche din Kentucky. Voi ştiţi, după ce a scris acel renumit cîntec popular, el se ducea afară şi mergea într-o beţie. Şi el doar nu a putut să sufere aceasta. Şi în final în timp ce ieşea de sub inspiraţie, într-o zi, el a chemat un servitor şi a luat un brici, şi s-a sinucis. Vedeţi, voi-voi sînteţi...
E-8 And you take poets. For the inspiration, they climb into a place where just ordinary people doesn't get there. I think of--of Stephen Foster, who gave America its famous folk songs. Now, I think he had it in his mind, but not in his heart. And I used to live just across the river from old Kentucky home. You know, after writing that famous folk song, he would go out and get on a drunk. And he just couldn't stand it. And finally while coming out from under that inspiration, one day, he called a servant and got a razor, and committed suicide. See, you--you're...
E-9 Cînd tu eşti acolo sus, totul este frumos, şi cînd tu eşti aici jos. Aceasta este-aceasta este între, cînd tu vii afară de sub aceasta. Voi ar trebui să întrebaţi managerul şi pe unii din ei care încearcă să mă plimbe în jur noaptea, după una din acele rînduri de discernămînt. Oh, doamne, tu nu ştii dacă toată aceasta este o viziune, sau ce are loc. Aceasta-aceasta este în fiecare lucru. La tot ce priveşti, tu-tu nu ştii dacă aceasta este într-adevăr o viziune sau ce este. Voi doar... Şi tu eşti acela care faci aceasta. Vedeţi? Tu eşti-tu eşti tocmai acela care trage aceea.
E-9 When you're up there, everything is fine, and when you're down here. It's--it's in between, when you're coming out from under it. You ought to ask the manager and some of them who try to walk you around at night, after one of those lines of discernment. Oh, my, you don't know whether it's everything is a vision, or what's taking place. It's, you see, everything. Everything you look at, you--you don't know whether it's really a vision or what it is. You just... And you're the one that's doing that. See? You're--you're the very one that's pulling that.
E-10 Eu am explicat-o păstorului, astăzi. Aceasta este ca şi un băieţaş care încearcă să privească printr-o gaură într-un perete, să vadă un circ. El se trage în sus cu mîinile lui, şi priveşte dincolo, şi poate vedea poate o girafă sau o cămilă, şi cade înapoi jos. Şi zice, "Şi ce altceva ai mai văzut?" Păi, aceasta aproape că-l omoară să meargă sus din nou, să vadă aceasta. Dar apoi, după un timp, dacă cineva ar putea veni pe acolo şi l-ar lua sus, să-l ridice, şi să zică, "Iată cum merge aceasta. Gherlanda începe aici, şi cel mare este pe aici, şi aceasta vine afară pe aici." Îl aşează jos. Păi, aceasta nu-l deranjează.
E-10 I was explaining it to the pastor, today. It's like a little boy trying to look through a hole in a wall, to see a circus. He pulls up by his hands, and looks through, and can maybe see like a giraffe or a camel, and drop back down. And say, "What else did you see?" Well, it almost kills him to go up again, to see it. But then, after a while, if someone could come around and pick him up, raise him up, and say, "Here is the way it goes. The--the garland starts here, and the grand is this way, and it comes out over here." Sits him down. Why, it doesn't bother him.
E-11 Acela este felul în care a fost Dumnezeu în Cristos. Acum femeia care I-a atins haina, doar o femeie mică în timpul menopauzei, ea avea o scurgere de sînge. Şi ea nu putea... doctorii nu o puteau opri. Şi ea I-a atins haina. Iar El s-a întors şi a zis, "Cine M-a atins? Din Mine a ieşit putere." Vedeţi, femeia era aceea care folosea darul lui Dumnezeu. Ea l-a atras pe Dumnezeu prin El. Femeia era aceea care făcea asta. Ea a luat privilegiul să folosească darul lui Dumnezeu.
E-11 That's the way that God was in Christ. Now the woman that touched His garment, just a little woman in the time of menopause, she was having a blood issue. And she couldn't... doctors couldn't stop it. And she touched His garment. And He turned around and said, "Who touched Me? Virtue went from Me." See, that was the woman using God's gift. She pulled God through Him. That was the woman doing that. She took the privilege of using God's gift.
E-12 Dar, cînd Lazăr a murit, El a zis că El nu a făcut nimic pînă cînd I-a arătat Tatăl. Şi după ce, El a plecat pentru o vreme, şi-şi ei au trimis după El să vină să se roage pentru Lazăr. El nu s-a dus; El a plecat într-un alt loc. Apoi ei au trimis din nou. Şi El nu a mers; şi a amînat aceasta, şi a mers într-un alt loc. Dar în final s-a întors, şi a spus ucenicilor Săi, "Lazăr doarme."
Bine, ei au zis, "El face bine."
E-12 But, when Lazarus died, He said He did nothing till the Father showed Him. And after, He went away for a while, and--and they sent for Him to come pray for Lazarus. He did not go; He went to another place. And then they sent again. And He didn't go; and put it off, went to another place. And finally turned, said to His disciples, "Lazarus sleepeth."
Well, they said, "He does well."
E-13 Apoi El a vorbit în limba lor, "El este mort. Pentru binele vostru, Eu mă bucur că nu am fost acolo." Vedeţi, Tatăl i-a spus Lui deja cît va dura aceasta, deoarece El a spus că El nu a făcut nimic pînă cînd I-a arătat Tatăl; şi apoi cît va dura aceasta, şi ce va avea loc, pentru ca El să se întoarcă. Ascultaţi doar. "Dar Eu merg să-l trezesc." Vedeţi?
E-13 Then He talked in their language, "He is dead. For your sake, I'm glad I wasn't there." See, the Father done told Him how long it would be, 'cause He said He didn't do nothing till the Father showed Him; and then how long it would be, and what would take place, and for Him to go back. Just listen. "But I go wake him." See?
E-14 Şi cînd El a ajuns jos la mormîntul lui Lazăr, El s-a rugat. El a spus, "Tată, Eu Îţi mulţumesc că Tu ai ascultat deja; dar Eu doar spun aceasta pentru cei care stau alături." El ştia ce urma să facă, şi El a chemat pe Lazăr din mormînt. Acolo nu s-a spus un cuvînt despre o putere să iasă din El. Acela era Dumnezeu care folosea darul Lui, iar în celălalt era femeia care folosea darul lui Dumnezeu.
E-14 And when He got down to the grave of Lazarus, He prayed. He said, "Father, I thank Thee that Thou hast already heard; but I just say this for those who are standing by." He knew what was going to do, and He called Lazarus from the grave. There wasn't one thing said about virtue going from Him. That was God using His gift, and the other was the woman using God's gift.
E-15 Acum, voi nu puteţi fabrica o vedenie. Aceasta trebuie să vină de la Dumnezeu.
E-15 Now, you can't manufacture a vision. It has to come from God.
E-16 Astfel credinţa voastră este ceea ce face aceasta. Credinţa este singurul lucru pe care îl va recunoaşte Dumnezeu, în fiinţă, aceasta este credinţa în Cuvîntul Său promis, şi tu însuţi faci asta. Aceasta este credinţa ta care face asta. Dar atunci cînd vine o viziune, uneori, o viziune pe care o dă Dumnezeu despre a merge undeva, păi, uneori aceasta durează cu ceasurile, ce pe mine nu mă deranjează. Dar acesta este felul care răneşte, apoi tu îţi revii şi te întrebi unde te afli.
E-16 So your faith is what does it. Faith is the only thing that God will recognize, in the being, is faith in His promised Word, and you do that yourself. It's your faith that does that. But then when a vision comes, sometimes, a vision that God would give about going somewhere, why, sometimes it lasts for hours, never does bother me. But it's these kind that hurts, then you come back and you wonder where you're at.
E-17 Mă gîndesc că William Cowper, eu cred, că era numele lui, a scris, Acolo Este Un Izvor Umplut Cu Sînge. Eu am stat lîngă mormîntul lui, nu de mult, în Londra. Eu doar a trebuit să plîng puţin, pentru că mi-a părut rău de om. El era un poet. Şi el, cînd el a mers sus în inspiraţie şi a scris acele cîntece... Păi, cînd el a ieşit din aceea, el-el a încercat să... el a luat un-un şofer şi a încercat să găsească un rîu, să se sinucidă, şi a fost aşa de ceţos încît ei nici măcar nu au putut să-l găsească. Vedeţi, el era-el era pierdut, el a venit din inspiraţie, din nou înapoi jos pe pămînt.
E-17 I think William Cowper, I believe, was his name, wrote There Is A Fountain Filled With Blood. I stood by his grave, not long ago, in London. I just had to cry a little, because I felt sorry for the man. He was a poet. And he, when he went up in the inspiration and wrote them songs... Well, when he come out of that, he--he tried to... he got a--a driver and tried to find a river, to commit suicide, and it was so foggy they couldn't even find it. See, he was--he was lost, he had come from inspiration, back down to earth again.
E-18 Ce înseamnă toate acestea, prietene? Că într-adevăr există o Ţară dincolo de rîu, doar trebuie să urci sus să O vezi. Aşa că noi ştim că o să fie într-o zi în care noi vom merge în Ţara aceea. Aceasta este marea noastră Nădejde.
E-18 What does it all mean, friend? That truly there is a Land beyond the river, just have to climb up to see It. So we know it's going to be someday that we're going to go to that Land. That's our great Hope.
E-19 Acum, în seara aceasta, eu nu i-am spus fiului meu să împartă cartonaşe de rugăciune. Dar în fiecare seară Domnul a vindecat bolnavii din adunare, şi doar chemînd către ei, pe acei care au credinţă. Ascultaţi cu atenţie la ceea ce spune El acum, vedeţi, şi cînd El-cînd El vorbeşte.
E-19 Now, tonight, I never told my son to give out prayer cards. But each night the Lord has been healing the sick from the audience, and just calling to them, the ones that has faith. Listen close to what He says now, see, and when He--when He speaks.
E-20 Dar eu cred, că mîine seară, acum, că noi vom schimba¬ordinea întîlnirii. Şi cîţi ar dori să se facă rugăciuni pentru ei, doar-doar să se facă rugăciuni pentru, cei bolnavi? Bine, în regulă. Eu voi trimite pe Billy, doar puţin mai devreme, dacă aceasta este în regulă cu preaiubitul nostru păstor, iar noi vom împărţi, la voi toţi, un cartonaş de rugăciune, care vor aceasta, şi apoi noi vom chema doar oamenii sus, şi să vină pe aici şi ne vom ruga pentru ei.
E-20 But I think, tomorrow night, now, that we will change the--the order of the meeting. And how many would like to just be prayed for, just--just be prayed for, the sick? Well, alright. I'll send Billy, just a little early, if it's alright with our beloved pastor, and we will give out, all of you, a prayer card, that wants it, and then we'll just call the people up, and come by and pray for them.
E-21 Eu nu aş putea lua pe fiecare într-una din acele rînduri de discernămînt. Eu aş... ei mă vor lua afară, şi voi vă veţi ruga pentru mine. Şi-şi doar gîndiţi-vă, dacă o femeie a atins haina Lui...
E-21 I couldn't take everyone in one of those lines of discernment. I'd... they'd be taking me out, and you'd be praying for me. And--and just think, if one woman touched His garment...
E-22 Şi El era Fiul Divin al lui Dumnezeu. Dacă o femeie I-a atins haina şi asta L-a făcut să se simtă slăbit, ce îmi va face aceasta mie, un păcătos salvat prin harul Său? Tu nu ai fi putut să treci peste asta, sau poate aceea, dacă El nu ar fi zis, "Aceste lucruri pe care le fac Eu, le veţi face şi voi; mai multe decît atît veţi face voi." Căci, vedeţi, El a zis, în King James [versiunea traducerii Bibliei după King James – Trad.] este "mai mari," dar cuvîntul corect este "mai multe" dacă veţi căuta aceasta, "mai multe" Deoarece, nimeni nu ar putea să facă mai mari decît aceea; El a înviat morţii, şi a oprit natura. El a făcut de toate. Astfel singurul lucru, Biserica... Tot Dumnezeul a fost într-un Om acolo, însă acel mare Stîlp de Foc care a condus pe Israel a devenit trup şi a locuit printre noi.
E-22 And He was the Divine Son of God. If one woman touched His garment and it made Him feel weak, what would it do to me, a sinner saved by His grace? You would never get over one, or maybe that, if He hadn't said, "These things that I do, shall you do also; more than this shall you do." For, see, He said, King James has "greater," but the right word is "more," if you look it up, "more." Cause, no one could do greater than that; He raised the dead, and stopped nature. He done everything. So only thing, the Church... All God was in one Man there, but that big Pillar of Fire that led Israel became flesh and dwelt among us.
E-23 Dar cînd El a fost răstignit, a înviat din nou şi s-a înălţat la Dumnezeu; în Ziua Cincizecimii, El a venit înapoi în forma acestui Stîlp de Foc, şi S-a împărţit, limbi de Foc s-au aşezat pe fiecare din ei. Dumnezeu se împărţea pe Sine printre Biserica Lui, pentru că aceea era Soţia Lui. Iar un soţ şi soţia lui sînt unul, împreună. Şi Dumnezeu şi Biserica sînt unul, împreună. Dumnezeu în voi! Acela era Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, acelaşi Dumnezeu în tot timpul; doar trei manifestări, atribute, sau slujbe, sau oricum vreţi voi să le numiţi. Ca un Tată, Fiu, şi Duhul Sfînt, Acesta este acelaşi Dumnezeu tot timpul. Vedeţi?
E-23 But when He was crucified, rose again and ascended to God; on the Day of Pentecost, He came back in the form of this Pillar of Fire, and separated Himself, tongues of Fire set upon each of them. God dividing Himself amongst His Church, 'cause that was His Wife. And a husband and wife is one, together. And God and the Church is one, together. God in you! That was God above us, God with us, God in us, same God all the time; just three manifestations, attributes, or offices, or whatever you want to call it. Like a Father, Son, and the Holy Spirit, It's the same God all the time. See?
E-24 Iar acum acela era Dumnezeu deasupra noastră, şi nu putea fi atins. Chiar şi muntele care ar fi fost atins, pe care era El, aceia trebuiau să fie străpunşi cu o săgeată, deoarece păcatul încă nu avea o jertfă.
E-24 And now that was God above us, could not be touched. Even the mountain that would be touched, where He was on, they must be thrust through with a dart, 'cause sin had not had an offering yet.
E-25 Dar apoi Dumnezeu a venit şi a fost manifestat printre noi, "Noi L-am pipăit cu mîinile noastre," el a zis, "Dumnezeu!" Întîi Timotei 3:16, "Fără îndoială mare este taina evlaviei; căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, văzut de Îngeri, şi crezut în lume, primit sus în Slavă." Vedeţi? Vedeţi, acum, acela era Dumnezeu cu noi.
E-25 But then God come and was manifested among us, "We handled Him with our hands," he said, "God!" First Timothy 3:16, "Without controversy great is the mystery of godliness; for God was manifested in the flesh, seen of Angels, and believed on in the world, received up into Glory." See? See, now, that was God with us.
E-26 Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, acum Dumnezeu în noi. Tot ce era Dumnezeu, El a turnat în Cristos; tot ce era Cristos, El a turnat în Biserică. "În ziua aceea, veţi şti că Eu sînt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine." Astfel era Dumnezeu tot timpul, voi vedeţi, aceleaşi lucrări ale Lui. Biserica este ordinată să ducă înainte lucrarea Lui, cu acelaşi Duh. Voi nu puteţi duce înainte aceleaşi lucrări fără acelaşi Duh. Asta-i corect. Acelaşi Duh duce lucrarea înainte.
E-26 God over us, God with us, now God in us. All that God was, He poured into Christ; all that Christ was, He poured into the Church. "At that day, you'll know that I am in the Father, the Father in Me; I in you, and you in Me." So it's been God all along, you see, His same works. The Church is ordained to carry on His work, with the same Spirit. You couldn't carry on the same work without the same Spirit. That's right. The same Spirit carries on the work.
E-27 Astfel acum este aşa de plăcut să vorbesc cu voi, eu-eu îmi iau timp suplimentar, în fiecare seară. Şi mie-mie nu-mi place să fac aceasta.
E-27 So now you're so nice to talk to, I--I get overtime, every night. And I--I don't like to do that.
E-28 Dar eu mă gîndesc, din toată inima mea, că noi sîntem la timpul sfîrşitului. Eu-eu nu-eu nu spun aceasta doar pentru că aceasta este o zicală obişnuită printre oameni. Eu o cred. Eu o cred din toată inima mea, şi cu sinceritate în inima mea. Acesta-i motivul că eu nu încerc să zidesc lucruri mari, să fac lucruri mari măreţe, şi să zidesc mari spirale. Şi eu-eu cred căci Cristos vine. Eu-eu... Totul, să-să o facem chiar acum, deoarece s-ar putea să nu mai fie nici un mîine, vedeţi. Să o facem astăzi, dacă noi putem, tot ce putem face noi.
E-28 But I am thinking, with all my heart, that we're at the end time. I--I don't--I don't say that just because it's a common saying amongst the people. I believe it. I believe it with all my heart, and with the sincerity in my heart. That's the reason I don't try to build big things, do great big things, and build big spirals. And I--I believe Christ is coming. I--I... Everything, let's--let's do it right now, because there may not be no tomorrow, see. Let's get it done today, if we can, everything that we can do.
E-29 De aceea eu niciodată nu am permis, sau nu cred că Duhul Sfînt ar vrea ca eu să am lucruri mari, unde eu aş fi avut mari... Acum, aceasta este în ordine pentru cei care să fac aceea. Eu nu-i condamn. Aceea este bine. Dar să avem ca o transmisie televizată care ia toată naţiunea înăuntru, să trebuiască să cerşeşti la oameni după bani; şi să faci aceea, ei trebuie să o facă, căci ei trebuie să plătească pentru aceasta. Transmisie la radio, aceea-aceea este în ordine, aceea este bine, dar aceea nu era pentru mine. Mie doar îmi place... Păi, eu m-aş îngrijora de moarte, privitor la aceasta. Şi eu nu aş putea face asta. Eu nu aş putea.
E-29 Therefore I never did permit, or don't think the Holy Spirit would want me to have great big things, where it'd have great big... Now, that's alright for those who to do that. I don't condemn them. That's fine. But to have like telecasts that takes the whole nation in, have to beg people for money; and to do that, they have to do it, 'cause they have to pay for it. Radio broadcasts, that's--that's alright, that's fine, but that wasn't for me. I just like... Why, I would worry myself to death, over that. And I couldn't do that. I couldn't.
E-30 Eu am început să iau o ofertă, odată în viaţa mea. Eu presupun că aţi auzit despre aceasta. Eu-eu am început să iau o ofertă. Noi am ajuns doar într-un aşa impas, încît eu aproape că a trebuit să o am. Eu-eu aveam ceva datorii, şi lucram. Eu mi-am luat pălăria şi mi-am turnat salarul, şi noi doar nu ne puteam descurca. Şi eu niciodată nu am mai luat o ofertă la Tabernacol. Eu am păstorit şaptesprezece ani, fără un ban. Şi eu am zis soţiei, am zis, "Noi, noi doar trebuie să o facem. Eu doar merg acolo şi voi lua o ofertă."
E-30 I started to take up an offering, one time in my life. I guess you heard about it. I--I started to take an offering. We just got in such a fix, till I almost had to have. I--I had some debts, and I was working. I took my hat and poured out my paycheck, and we just couldn't make it. And I never did take an offering at the Tabernacle. I pastored seventeen years, without a penny. And I said to the wife, I said, "We, we've just got to. I'm going over and take an offering."
E-31 Ea a zis, "Eu am să te urmăresc, vezi." Vedeţi? Ea merge acolo şi se aşează jos.
E-31 She said, "I'm going to watch you, see." See? She goes over and sits down.
E-32 Şi în seara aceea, după... Ei sînt oameni drăgălaşi. Binecuvîntate fie inimile lor. Am zis, "Eu-eu cumva mie groază să spun asta." Am zis, "Eu am fost cu voi un timp îndelungat. Eu niciodată nu v-am cerut nimic," am zis, "dar eu-eu am ceva plăţi pe care eu trebuie să le îndeplinesc. Eu am nevoie cam de şase dolari." Şi am zis, "Eu-eu doar nu îi am. Eu doar nu îi am, şi este scadenţa," şi am zis, "Sîmbătă. Şi eu-eu doar nu îi am să-i plătesc." Şi am zis, "Dacă voi toţi, oricare dintre voi care are cam zece cenţi," am zis, dacă voi aţi ajuta puţin, eu aş aprecia aceasta." Şi-şi fiecare a început să plîngă. Acolo era o femeie bătrînă şezînd acolo jos... Şi diaconul s-a ridicat, şi noi nici măcar nu am avut o farfurie de colectă, şi am-am zis, "Voi puteţi să luaţi pălăria mea." Şi au mers şi mi-au luat pălăria.
E-32 And that night, after... They're lovely people. Bless their hearts. I said, "I--I kind of hate to say this." I said, "I've been with you a long time. I never did ask you for anything," I said, "but I--I got some bills I got to meet. I need about six dollars." And I said, "I--I just haven't got it. I just haven't got it, and it's due," and I said, "Saturday. And I--I just haven't got it to pay." And I said, "If you all, any of you that have about a dime," I said, "if you would help a little on, I'd appreciate it." And--and everybody started to cry. There was an old woman sitting down there... And the deacon got up, and we didn't even have a collection plate, and I--I said, "You can get my hat." And went and got my hat.
E-33 Şi eu am privit acolo jos. Şi o surioară bătrînă care întotdeauna se roagă pentru mine, ea avea o... Una din acele mame de modă veche din sud care avea una din aceste micuţe... o poşetă mică care se închide deasupra. Ea a deschis¬o, şi, oh, doamne! Eu m-am uitat la aceea. Eu nu puteam să cheltuiesc asta pentru nimic. Eu am zis, "Eu-eu doar vă necăjeam. Eu am vrut să văd ce veţi zice. Eu nu vreau într¬adevăr asta." Eu nu am putut să o fac. Aceea era cel mai aproape să ajung vreodată pînă la a lua o ofertă. Vedeţi?
E-33 And I looked down there. And a little old sister is always praying for me, she had a... One of these old-fashion southern mother that had one of these little... the little pocketbooks that snaps at the top. She unsnapped that, and, oh, my! I looked at that. I couldn't a spent that for nothing. I said, "I--I was just teasing. I wanted to see what you was going to say. I didn't really mean that." I couldn't do it. That's the closest I ever come to taking an offering. See?
E-34 A existat un om bătrîn care obişnuia să vină la casa mea. El-el, eu cred că el aparţinea de Casa lui David, sau ceva. El avea o barbă şi un păr lung. El mi-a dat o bicicletă veche, care a fost neglijată; dar nu neglijată, doar uzată. Ea-ea probabil că şi-a servit datoria în ordine, dar ea a fost... Astfel eu-eu am mers jos la magazinul cu zece cenţi şi mi-am cumpărat două cutii de vopsea, pentru douăzeci de cenţi, şi am vopsit-o şi am vîndut-o pentru şase dolari. Astfel eu nu a trebuit să iau o ofertă, vedeţi. Astfel aceea era cel mai aproape la care am venit. Eu-eu... Vedeţi?
E-34 There was on old man used to come down at my house. He--he, I think he belonged to the House of David, or something. He had a long beard and hair. He gave me an old bicycle, that it was backslid; but not backslid, just wore out. It--it had probably served its duty alright, but it was... So I--I went down to the ten-cent store and got me two cans of paint, for twenty cents, and I painted it and sold it for six dollars. So I didn't have to take up an offering, see. So that's the closest I come. I--I... See?
E-35 Cum ar fi dacă eu aş fi aici cu toată obligaţia aceea mare, şi Duhul Sfînt m-a chemat afară pe undeva la o biserică mică, unde poate că eu ar fi trebuit să am sute de dolari pe zi, ca să pot îngriji de asta? Ei nu ar fi putut să o facă. Dar, voi vedeţi, eu nu am nevoie de nimic decît doar mai mult din Dumnezeu.
Vedeţi? Eu-eu nu am nevoie. Astfel dacă El mă cheamă pe undeva, indiferent unde este asta, dacă acolo sînt zece oameni sau... Şi eu am predicat la cinci sute de mii, deodată. Astfel, bine, oricînd se ajunge la acel timp, cineva doar pune... Dumnezeu pune aceasta pe inima lor, şi ei vin pe aici şi zic, "Tu ştii, Domnul a zis că tu vei merge undeva, şi aici este un cec pentru aceasta." Aceea este, prin credinţă, voi vedeţi, căci El ştie de ce avem noi nevoie. Vedeţi? Şi astfel mie doar îmi place să trăiesc în acest fel.
E-35 What if I'd be here with all that great obligation, and the Holy Spirit called me out somewhere to a little church, where maybe I'd have to have hundreds of dollars a day, to take care of that? They couldn't do it. But, you see, I don't need nothing but just more of God. See? I--I don't. So if He calls me anywhere, no matter where it's at, if there is ten people or... And I've preached to five hundred thousand, at one time. So, well, whenever it comes to that time, somebody just put... God puts it on their heart, and they come around and say, "You know, the Lord said you were going somewhere, and here is a check for it." That's it, by faith, you see, for He knows what we have need of. See? And so I just like to live like that.
E-36 Şi apoi un alt lucru, voi ştiţi, mă gîndesc că noi o să mergem jos în unele locuri. Mulţi oameni care vin la întîlnirile mele sînt oameni săraci întocmai cum sînt eu, şi eu vreau să rămîn întocmai cum sînt ei. Ar arăta corect pentru un predicator să meargă prin jur, un cineva mare de tot, voi ştiţi, în acest fel, şi zeci de mii de dolari, şi aruncîndu-i încoace şi încolo; şi-şi vreo sărmană femeie trăgînd un sac de bumbac pe spatele ei, culegînd bumbac cam pentru trei dolari pe zi, măncînd slănină cu pîine de mălai? Nu. Eu nu pot, nu pot să văd aceasta, vedeţi voi. Cristos a posedat pămîntul, şi nu a avut un loc să Îşi aşeze capul; "vulpile au vizuini." Şi El a fost Exemplul nostru. El era ceea ce El trebuia să fie.
E-36 And then another thing, you know, I think we're going down in places. A lot of people that comes to my meetings are poor people just like I am, and I want to stay just like they are. Would it look right now for a minister to go around, an alE-great something, you know, like that, and tens of thousands of dollars, and throwing it this way and that way; and--and some poor woman pulling a cotton sack on her back, picking cotton for about three dollars a day, eating fat bacon and corn bread? Huh-uh. I can't, can't see that, you see. Christ owned the earth, and didn't have a place to lay His head; "foxes has dens." And He was our Example. He was what He was supposed to be.
E-37 Acum, nu cum că eu încerc totuşi să condamn aceea. Eu doar încerc să vă spun despre mine. De aceea, fără bani, atunci eu niciodată nu am încercat să încep ceva mare, voi ştiţi. Şi-şi tu nu poţi începe nimic mare, oricum. Cel mai mare lucru care există, noi mergem înspre El, vedeţi; astfel, şi acesta este Dumnezeu. Şi mă gîndesc că noi toţi sîntem doar de aceeaşi mărime, şi să rămînem doar în-în acest fel. Noi sîntem copiii lui Dumnezeu.
E-37 Now, not as I'm trying to yet condemn that. I'm just trying to tell you about myself. Therefore, with no money, then I've never attempted to start anything big, you know. And--and you can't start nothing big, anyhow. The biggest thing there is, we're going to It, see; so, and it's God. And I think we're all just the same size, and let's just stay like--like that. We're God's children.
E-38 Acum, mie-mie doar îmi place să citesc această Biblie. Şi eu nu o pot citi prea bine şi eu uneori pronunţ greşit cuvintele mele, dar voi mă veţi îngădui pentru asta. Eu-eu-eu...
E-38 Now, I--I just love to read this Bible. And I can't read it too well and I sometimes mispronounce my words, but you will bear with me for that. I--I--I...
E-39 O dată îmi amintesc că eram la Fort Wayne, eu am predicat. Şi acolo era că Adunările lui Dumnezeu au publicat acest articol şi apoi, Cine este Cine l-a avut; fetiţa mică. Voi aţi fi putut citi aceasta cam cu zece ani în urmă. Ei aveau, ea a fost... ochii ei au fost operaţi şi vederea ei era dusă. Şi-şi ea a fost adusă înăuntru la mine, şi Duhul Sfînt i-a spus totul despre aceasta şi a vindecat-o chiar acolo; ea putea să citească Biblia sau orice. Şi Cine este Cine a publicat aceasta. Cartea aceea, voi ştiţi, Cine este Cine, despre ştiinţa medicală şi cîte altele, că ea putea.
E-39 One time I remember was at Fort Wayne, I was preaching. And there had been an Assemblies of God pack this article, and then the Who's Who had it; the little girl. You might have read it about ten years ago. They had, she was been... her eyes were operated and the sight was gone. And--and she was brought in to me, and the Holy Spirit told her all about it and healed her right there; she could read the Bible or anything. And Who's Who packed it. That book, you know, the Who's Who, on medical science and whatever more, that she could.
E-40 Şi eu îmi amintesc, cu două seri după aceea, eu am mers înapoi în urmă unde Paul Rader a scris cîntarea aceea, Crede Numai. Şi eu şedeam acolo şi am auzit cum venea aceea înăuntru. Acolo era un-un om care într-adevăr avea o educaţie, trebuie că a avut, şi astfel el a venit înapoi, el a zis, "Domnule Branham, pot eu să vă vorbesc?"
Eu am spus, "Da, domnule."
E-40 And I remember, a couple nights after that, I went back in the back where Paul Rader wrote that song, Only Believe. And I was sitting there and hearing that come in. There was a--a man who really had an education, must have, and so he come back, he said, "Mr. Branham, can I speak to you?"
I said, "Yes, sir."
E-41 Şi el s-a prezentat, şi-şi el a zis, "Eu doar vreau să vă corectez asupra unor lucruri."
Am zis, "Bine, domnule."
Şi el a zis, "Gramatica dvs." Vedeţi?
E-41 And he introduced hisself, and--and he said, "I just want to correct you on some things."
I said, "All right, sir."
And he said, "Your grammar." See?
E-42 Am zis, "Da, domnule, eu ştiu aceasta." Am zis, "Eu am numai o educaţie de şapte clase." Am zis, "Noi eram zece copii. Tatăl meu era bolnăvicios şi eu a trebuit să merg la lucru. Eu a trebuit să renunţ la şcoală, fiind doar un băieţaş."
El a zis, "Aceasta nu este scuză acum."
E-42 I said, "Yes, sir, I know that." I said, "I only got a seventh-grade education." I said, "We had ten children. My daddy was sickly and I had to go to work. I had to quit school, just a little boy."
He said, "That's no excuse now."
E-43 Şi eu am spus, "Asta, asta-i adevărat." Am zis, "Eu presupun că nu este. Dar acum de moment ce eu trebuie să-l slujesc pe Domnul, eu nu am timp să ascult ceva din aceasta."
E-43 And I said, "That, that's right." I said, "I guess it isn't. But now since I've got to serving the Lord, I haven't got time to, for any of it."
E-44 El a zis, "Bine, a dvs..." A zis, "Oamenii de acolo de afară!" Zicea, "Eu v-am observat seara trecută, că aţi zis, 'Voi toţi oamenii care vin sus aici pe lîngă acest amvon,' aţi zis, 'mergeţi jos..."'
E-44 He said, "Well, your..." Said, "The people out there!" Said, "I noticed you last night, you said, 'All you people coming up here by this pulpit,' said, 'go down... '"
E-45 Şi am zis, "Păi, ce? Eu nu ştiam altfel." Şi el a zis... Eu am zis, "Ce este rău cu asta?"
E-45 And I said, "Well, what? I didn't know any different." And he said... I said, "What's wrong with that?"
E-46 A zis, "Acesta nu este amvon," zicea, "acesta este amvon." El a zis, "Adunarea dvs. v-ar aprecia mai mult dacă dvs. aţi spune amvon."
E-46 Said, "It isn't pulpit," said, "it's pulpit." He said, "Your congregation would appreciate you more if you would say pulpit."
E-47 Păi, eu cred că el cumva a pieptănat acele cîteva fire de păr în felul greşit. Eu am spus, "Frate," am zis, "Eu nu vreau să fiu diferit cu dvs. Dar eu nu cred că la oamenii aceia le pasă dacă eu spun amvon sau amvon, doar aşa ca eu să predic Cuvîntul lui Dumnezeu, şi să trăiesc viaţa care este în Acesta." Acela-i lucrul principal. Amin.
Omuleţul a zis, "Dar dvs. nu vă cunoaşteţi Biblia."
E-47 Well, I think he kind of combed them few hair the wrong way. I said, "Brother," I said, "I don't want to differ with you. But I don't believe them people cares whether I say pulpit or pulpit, just so that I preach the Word of God, and live the life that's in This." That's the main thing. Amen.
The little fellow said, "But you don't know your Bible."
E-48 Am zis, "Dar eu cunosc Autorul foarte bine, şi El-El mă binecuvîntează. Eu mai degrabă aş şti, "să Îl cunosc este Viaţă." Vedeţi?
E-48 I said, "But I know the Author real well, and He--He blesses me." I would rather know, "to know Him is Life." See?
E-49 Acum, mîine seară, veniţi cumva devreme. Deoarece, cînd am venit sus, doar cu cîteva momente în urmă, într-un taxi acolo afară, acolo erau doar şiruri de oameni, dezamăgiţi, unii plîngînd, părăsind locul, şi ei au fost trimişi înapoi. Astfel veniţi cît de devreme puteţi voi, să vă obţineţi cartonaşul vostru de rugăciune.
E-49 Now, tomorrow night, come kind of early. Because, when I come up, just a few moments ago, in a cab out there, there were just strings of people, disappointed, some crying, leaving the place, and they was turned away. So come as early as you can, to get your prayer card.
E-50 Acum doar înainte ca noi să privim în Cuvînt, să vorbim cu Autorul doar un minut.
E-50 Now just before we look on the Word, let's speak to the Author just a minute.
E-51 Tată Ceresc, acesta este Cuvîntul Tău. Şi noi citim în Biblie, că, "Noi sîntem curăţiţi prin apa Cuvîntului." Şi noi ştim că, în Vechiul Testament, cum au luat ei juninca, juninca roşie, şi au junghiat-o, întreaga adunare, şi ea era arsă. Şi atunci cenuşa era ţinută în afara curţilor, ca o apă de separare, căci-căci mîinile care au mînuit aceasta trebuie să fie mîini curate. Şi eu-eu Te rog, Dumnezeule, aşa cum aceste ape de separare, Cuvîntul care ne separă de moarte, la Viaţă; curăţeşte-ne gîndurile, inimile noastre, Doamne. Şi dacă există ceva ce Tu găseşti în noi, care nu este tocmai corect, curăţeşte aceasta, Doamne, prin această apă de separare, în seara aceasta. Ia la o parte păcatele noastre, Tată. Noi-noi vrem să stăm zilnic înaintea Ta, murind faţă de noi înşine, ca noi să putem trăi în Cristos. Binecuvîntează Cuvîntul aşa cum noi Îl citim. Şi Tu ai promis că acesta nu se-se va întoarce gol, ci El-El va dobîndi ceea ce El a fost hotărît să facă. Şi noi ne rugăm ca Tu să admiţi aceasta prin Numele lui Isus. Amin.
E-51 Heavenly Father, this is Your Word. And we read in the Bible, that, "We're cleansed by the water of the Word." And we know, in the Old Testament, how they took the heifer, the red heifer, and killed her, the whole congregation, and she was burned. And then the ashes was kept outside the courts, for a waters of separation, that--that the hands that handled this must be clean hands. And I--I pray Thee, God, as this waters of separation, the Word that separates us from death, to Life; cleanse our thoughts, our hearts, Lord. And if there be anything You find in us, that's not just right, cleanse it, Lord, by this water of separation, tonight. Take our sins away, Father. We--we want to stand daily before You, dying to ourselves, that we might live in Christ. Bless the Word as we read It. And You promised that It would--would not return void, but It--It would accomplish that which It was purposed to do. And we pray that You'll grant this through Jesus' Name. Amen.
E-52 În Cartea Descoperirii lui Isus Cristos, noi aflăm, eu am să citesc doar puţin din Pecetea a Şasea. Din Cartea Apocalipsei, se găseşte în al 6-lea capitol din Apocalipsa, şi apoi noi vom începe cu al 12-lea verset. Şi apoi eu de asemenea vreau să citesc din Evrei 12:25, deasemeni, pentru o altă mică citare, pentru cîteva Scripturi pe care le am scrise aici jos. Şi cîteva¬cîteva lucruri despre care mi-ar place să vorbesc, dacă va voi Domnul. Şi acum în Apocalipsa 6:12.
Şi m-am uitat cînd el a deschis pecetea a şasea, şi, iată, acolo era un cutremur mare de pămînt; şi soarele a devenit aşa negru ca un sac de păr, şi luna a devenit ca sîngele;
Şi stelele cerului au căzut pe pămînt, chiar cum un smochin îşi scutură smochinele necoapte, cînd el este scuturat de un vînt puternic.
... cerurile s-au îndepărtat ca un sul cînd el este rulat împreună; şi fiecare munte şi fiecare insulă s-au mişcat din locurile lor.
Şi împăraţii pămîntului, şi oamenii cei mari, şi oamenii bogaţi, ... marile căpetenii, şi oamenii cei puternici, ... fiecare rob, şi fiecare om liber, sau ascuns în... peşteri şi în... stîncile munţilor.
Şi ziceau către munţi şi stînci, Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa celui ce stă pe tron, şi de mînia Mielului:
Căci ziua cea mare a mîniei Lui a venit; şi cine va putea să stea în picioare?
E-52 In the Book of the Revelation of Jesus Christ, we find I'm going to read just a little bit from the Sixth Seal. Out of the Book of Revelation, found in the 6th chapter of the Revelation, and then we'll begin with the 12th verse. And then I also want to read from Hebrews 12:25, too, for another little quotation, for some Scriptures I got written down here. And a--a few things I would like to speak on, if the Lord willing. And now on Revelation 6:12.
And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became as black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;
And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casts her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.
... the heavens departed as a scroll when it's rolled together; and every mountain and every island were moved out of their places.
And the kings of the earth, and the great men, and the rich men,... the chief captains, and the mighty men,... every bondman, and every free man, hid themselves in... dens and in... rocks of the mountains.
And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth upon the throne, and from the wrath of the Lamb:
For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?
E-53 Acum în Cartea Evreilor, capitolul al 12-lea, şi începînd cu versetul al 25-lea.
Vedeţi ca voi să nu refuzaţi pe acela care vorbeşte.
Căci dacă n-au scăpat cei ce refuzau pe cel care vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la acela, de la acela care vorbeşte din cer:
A cărui glas a clătinat atunci pămîntul: dar acum el a hotărît, zicînd, Da, voi mai clătina încă o dată nu numai pămîntul, ci şi cerurile.
Şi acest cuvînt, Încă o dată, însemnînd... scoaterea lucrurilor care sînt clătinate, ca a lucrurilor care sînt făcute, ca acele lucruri care nu pot fi clătinate să poată rămînea.
Fiindcă noi primim o împărăţie care nu poate fi clătinată, noi să avem har, prin care noi să putem sluji lui Dumnezeu plăcuţi cu reverenţă şi frică evlavioasă:
Căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.
E-53 Now in the Book of Hebrews, the 12th chapter, and beginning with the 25th verse.
See that you refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on the earth, much more shall not we escape, if we turn away from that, from him that speaketh from heaven:
Whose voice then shook the earth: but now he has appointed, saying, Yea, once more I shake not the earth only, but also the heavens.
And this word, Yet once more, signifying... removing of those things which are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.
Wherefore we receive a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptable with reverence and godly fear:
For our God is a consuming fire.
E-54 Acum acesta este un-un mic text pe care eu aş vrea să-l scot de acolo, să fac un text din acesta, dacă eu ar trebui să-l numesc. Şi eu sper că eu nu vă ţin prea mult. Şi astfel să nu uitaţi mîine seară, acum, să veniţi devreme să luaţi cartonaşele de rugăciune, şi noi vom avea un rînd de rugăciune unde ne rugăm pentru toţi oamenii care au cartonaşe de rugăciune. Acum, şi textul meu în seara aceasta este Lumea Se Destramă. Acesta este un text foarte ciudat.
E-54 Now this is a--a little text that I would like to draw from there, to make a text out of it, if I should call it. And I hope I don't hold you too long. And so don't forget tomorrow night, now, to come early to get the prayer cards, and we'll have a prayer line where we pray for all the peoples which got the prayer cards. Now, and my text tonight is The World Is Falling Apart. It's a very odd text.
E-55 Dar eu mă gîndeam astăzi, aşa cum am avut glorioasa ocazie şi marele privilegiu să mă plimb cu Fratele Vick, acest onorabil, slujitor nobil al lui Cristos; cu Fratele Joseph, prietenul meu scump, de asemenea. Noi am avut, bine, aceasta era masa, pentru mine. Eu cred că acesta este prînzul, pentru voi toţi de aici. Dar dacă aceea este masa, atunci aceasta este masa seara aceasta, şi acela-i prînzul şi dejunul, atunci unde îmi vine cina mea? Vedeţi, eu simt de parcă eu am lăsat afară ceva. Şi atunci aşa cum am mers la-la masă şi am venit înapoi în jos pe stradă, noi am observat că ei au început să pună sus, au început să pună sus lucruri pentru Crăciun. Noi ne apropiem de sezonul Crăciunului, şi chiar într-o lună de acum, dar toate magazinele îşi depun afară toate reducerile lor de Crăciun.
E-55 But I was thinking today, as I had the glorious opportunity and the grand privilege to walk with Brother Vick, this honorable, noble servant of Christ; with Brother Joseph, my precious friend, also. We had, well, it was dinner, to me. I think it's lunch, to you all here. But if that's dinner, then this is dinner tonight, and that's lunch and breakfast, where's my supper come in at? See, I feel like I've left out something. And then as we went to--to dinner and come back down the street, we were noticing they were putting up, starting to put up things for Christmas. We are approaching the Christmas season, and right on a month away, but all the stores is getting out all their Christmas sales.
E-56 Cît de departe pierd ei însemnătatea Crăciunului! Acesta a devenit doar un act comercial. Toate sărbătorile au devenit aceea; Ziua Mamei, Ziua Tatălui. Şi fiecare zi ar trebui să fie ziua mamei şi a tatălui. Şi ei au, oh, Paşti. Moş Crăciun a luat-a luat locul naşterii. Un iepure şi un pui, o răţuşcă, a luat timpul învierii. Acestea sînt toate pui şi raţe şi ouă, şi ce are asta de a face cu învierea? Vedeţi? Şi este prea rău că noi... că pune aceasta înaintea copiilor noştri.
E-56 How far they miss the meaning of Christmas! It's become just a commercial act. All the holidays have become that; Mother's Day, Father's Day. And every day ought to be mother and father's day. And they have, oh, Easter. Santa Claus took the--took the birth place. A rabbit and chicken, a little duck, took the resurrection time. It's all chickens and ducks and eggs, and what's that got to do with the resurrection? See? And it's too bad we... that puts it before our children.
E-57 Şi mulţi dintre băieţaşii de afară aici, în seara aceasta, vă pot spune mai mult despre Davy Crockett decît poate el să spună despre Isus Cristos, sigur, sigur, deoarece acesta este un mare lucru comercial. Ei iau haine ca de ceva cawboy sau ceva erou, şi, sau ceva despre vreun haiduc sau ceva, şi-şi ei vînd haine care arată ca el, şi-şi atunci toţi copilaşii ştiu despre acesta şi citesc istoria despre acesta. Dacă noi am putea doar aduce programul lui Cristos acolo la oameni, în felul acesta. Voi de obicei încercaţi să imitaţi ce voi citiţi; voi, cititorii.
E-57 A many a little boy out here, tonight, can tell you more about Davy Crockett than he can tell you about Jesus Christ, sure, sure, because it's a great commercial thing. They take clothes like some cowboy or some hero, and, or something of some outlaw or something, and--and they sell clothes that looks like him, and--and then all the little children know about it and read the history of it. If we could just get the program of Christ over to the people, like that. You usually try to impersonate what you read; you, the readers.
E-58 Îmi amintesc, aceasta a fost întotdeauna în felul acesta cu mine. Îmi amintesc că odată, ca băieţel, cam în vîrstă de doisprezece ani, jos în biblioteca publică, eu am ajuns la cartea lui Zane Grey numită Pădurarul Singuratic. Eu-eu am călărit pe mătura mamei pînă să o omor, ca un cal de lemn, în jurul şi jurul casei, pînă ce am rupt-o. Mai tîrziu, am citit povestea lui Edgar Rice Burroughs despre Tarzan Şi Maimuţele, şi am dormit într-un pom, pentru că eu-eu-eu am citit aceea. Aceea era în mintea mea.
E-58 I remember, it's been always been that way with me. I remember one time, as a little boy, about twelve years old, down in the public library, I got a hold of one of Zane Grey's books called The Lone Ranger. I--I rode mama's broom to death, as a hobbyhorse, around and around the house, till I broke it up. Later on, I read Edgar Rice Burroughs' story of Tarzan And The Apes, and I slept in a tree, because I--I--I was reading that. That was on my mind.
E-59 Şi, oh, într-o zi eu am apucat ceva ce era real, un Adevăr, nu o ficţiune. Şi de atunci încoace, eu vreau ca viaţa mea să fie ca a Lui. Eu am aflat ceva care era real cînd am citit Biblia şi viaţa lui Isus Cristos.
E-59 And, oh, one day I got a hold of something was real, a Truth, not a fiction. And ever since then, I want my life to be like His. I found something that was real when I read the Bible and the life of Jesus Christ.
E-60 Acum aşa cum ne apropiem de acest sezon, acesta este foarte familiar. Lumea este doar cam în aceeaşi stare cum a fost cu două mii de ani în urmă, cînd El a venit pe pămînt la prima Sa venire. Cînd el a venit pe pămînt, pămîntul şi-a împlinit timpul lui.
E-60 Now as we approach this season, it's very familiar. The world is just about the same condition it was two thousand years ago, when He come on earth on His first advent. When He came to the earth, the earth had met its time.
E-61 Din cînd în cînd lumea ajunge într-o astfel de stare de haos pînă cînd nu există nimic care o poate ajuta. Noi am avut aceasta de cîteva ori, aceste introduceri. Şi noi-noi aflăm că de fiecare dată cînd ea îndeplineşte această stare, şi, determină pe oameni să-să înceapă să se roage. Şi ei simt că fiecare lucru şi¬a pierdut efectul, ca toate din sistemele noastre şi tot ce noi avem, se desfăşoară pînă la sfîrşit. Ea a făcut asta în lumea dinainte de potop, şi aşa mai departe. Politica şi-şi alte lucruri doar vin la sfîrşitul lor, nu mai este nimic de ea. Şi eu-eu cred că tot ce este făcut de Dumnezeu, pentru un scop, cumva să reîntinerească, cumva să aducă înapoi. Ea are un fel de a se reînoi. Şi eu cred că aceasta este doar o-o lege a lui Dumnezeu, că aceste lucruri vin la acel loc.
E-61 Every so often the world gets in such a chaotic condition until there is nothing can help it. We've had this several times, these preludes. And we--we find that each time when it meets this condition, and, it causes people to--to start praying. And they feel that everything has played itself out, as all of our systems and everything that we have, play itself to the end. It did that in the antediluvian world, and so forth. Politics and--and other things just comes to its end, there is no more to it. And I--I think all that's done by God, for a purpose, to kind of rejuvenate, to kind of bring back. It has a way of renewing itself. And I think it's just a--a law of God, that these things comes to that place.
E-62 Timpul primei veniri a lui Cristos, eu-eu cred că noi am putea spune că lumea s-a destrămat. Acela a fost l¾n timp coruptibil în politică, un timp coruptibil în-în religie. Întregul sistem a devenit corupt. Ei s-au amestecat înăuntru, injectînd alte lucruri şi teorii făcute de om, în religii, şi aşa mai departe, pînă cînd întregul lucru a fost coruptibil. Iar lumea se destrăma.
E-62 The time of Christ's first advent, I--I believe we could say the world was falling apart. It was a corruptible time in politics, a corruptible time in--in religion. The whole systems had become corrupted. They had mingled in, injecting other things and man-made theories, into religions, and so forth, until the whole thing was corruptible. And the world was falling apart.
E-63 Şi lumea, la timpul acela, se ruga pentru un mesia. Acum, Romanii se rugau pentru un mesia, Grecii au vrut un mesia, Iudeii au vrut un mesia. Şi Dumnezeu le-a dat un Mesia, dar ei nu l-au vrut în felul în care El l-a trimis.
E-63 And the world, at that time, was praying for a messiah. Now, the Romans was praying for a messiah, the Greeks wanted a messiah, the Jews wanted a messiah. And God gave them a Messiah, but they didn't want it the way He sent it.
E-64 Şi eu mă întreb astăzi, în timpul nostru haotic, dacă noi toţi ajungem în acest loc din nou, aşa cum ne apropiem de Crăciun, noi aflăm lumea aproape în aceeaşi stare; decăzută moral, şi politica este decăzută, viaţa religioasă este-este decăzută, denominaţionalismul este decăzut, şi totul este doar corupt. Şi noi toţi aşteptăm ceva care să ne ajute să ieşim din aceasta. Noi toţi aşteptăm un mesia.
E-64 And I wonder today, in our chaotic time, that if all of us reaching this place again, as we approach Christmas, we find the world about in the same condition; morally decayed, and politics is decayed, religious life is--is decayed, denominationalism is decayed, and everything is just corrupted. And all of us are looking for something to help us out of it. All of us are expecting a messiah.
E-65 Mă întreb, dacă Dumnezeu ne trimite pe Mesia, dacă noi nu am face cam acelaşi lucru pe care l-au făcut ei în trecut. Noi nu L-am cunoaşte, nu am şti Cine era El. Eu nu cred că lumea L¬ar recunoaşte, de fapt.
E-65 I wonder, if God sent us the Messiah, if we wouldn't just about do the same thing they done in the past. We wouldn't know Him, wouldn't know Who He was. I don't think the world would recognize Him, at all.
E-66 Şi observaţi de ce. Aici este gîndul meu, motivul de ce. Romanii, ei aveau ideea lor despre cum ar trebui să fie mesia. Fiecare din noi avem propriile noastre idei; fiecare denominaţiune îşi are ideile ei. Noi am fost învăţaţi, am desenat pe schiţe şi fiecare lucru, cum ar trebui să fie Mesia, cum urmează să fie, "Biserica noastră este aceea care urmează să-L primească." Păi, Iudeii, Fariseii au gîndit aceea, şi tot aşa şi Saducheii au gîndit de partea lor. Acelaşi lucru, vedeţi voi. Duhurile nu mor; doar omul care este ocupat. Vedeţi? Dar Diavolul nu îşi ia duhul, el ia numai omul. Şi lucrul bun despre aceasta, este că nici Dumnezeu nu-şi ia Duhul Său, vedeţi, El rămîne; numai omul. Acelaşi Duh care era peste Cristos este peste credincios astăzi, adevăratul credincios.
E-66 And notice why. Here is my thought, the reason why. The Romans, they had their idea of what a messiah should be. Each one of us has got our own ideas; each denomination has its ideas. We've been taught, drawed out on charts and everything, what the Messiah should be, how it's going to be, "Our church is the one that's going to receive It." Well, the Jews, the Pharisees thought that, and so did the Sadducees thought their side. Same thing, you see. Spirits doesn't die; just the man that's occupied. See? That, the Devil doesn't take his spirit, he only takes the man. And the good thing about it, God doesn't take His Spirit, neither, see, It remains; just the man. Same Spirit that was upon Christ is upon the believer today, the true believer.
E-67 Acum observaţi, Romanii în ziua aceea aşteptau după un-un mesia, un-un politician. Ei vroiau ca cineva să coboare din Jupiter, sau cineva să coboare cu un car de foc, şi-şi un soare în spatele capului lui, şi el să tragă carăle peste cer. Şi au vrut ca Jupiter să coboare şi să le dea scamatoria, secretul militar cum ar putea să calce toată lumea. Aceasta era ce ei vroiau să facă. Ei au vrut să-i bată pe Greci, şi-şi să stăpînească lumea întreagă. Acela era felul de mesia pe care ei îl vroiau.
E-67 Now notice, the Romans in that day were looking for a--a messiah, a--a politician. They wanted somebody to come down from Jupiter, or someone to come down with a chariot of fire, and--and a sun behind his head, and he'd draw the chariots across the sky. And wanted Jupiter to come down and give them the gimmick, the military secret how they could stomp out the whole world. That's what they wanted to do. They wanted to beat down the Greeks, and--and master the whole world. That's the kind of messiah they wanted.
E-68 Păi, Grecii vroiau acel fel de mesia să vină şi să le spună întocmai exact felul de strategie pe care ei ar putea s-o folosească să-i bată pe Romani. Vedeţi, acela este felul.
E-68 Well, the Greeks wanted that kind of a messiah to come and tell them just exactly the kind of a strategy that they could use to beat the Romans down. See, that's the kind.
E-69 Şi Iudeii, ei aşteptau după un General, vreun om care să vină cu un toiag de fier în mînă, şi un Leu din Seminţia lui Iuda, şi El urma să stăpînească toate naţiunile; şi să alunge Roma în rîu şi să-i înece, şi-şi-şi Israel urma să preia. Acela era motivul. Cînd El a venit exact în felul în care Scriptura a spus că El va veni, dar ei Îl aşteptau într-un fel diferit.
E-69 And the Jews, they were looking for a General, some man that was coming with a rod of iron in his hand, and a Lion of the Tribe of Judah, and he was going to rule all nations; and run Rome out into the river and drown them, and--and--and Israel was going to take over. That's the reason. When He come exactly the way the Scripture said He would come, but they was looking for Him in a different way.
E-70 Eu mă întreb dacă acesta nu ar fi acelaşi lucru astăzi, dacă El vine, dacă noi nu ne-am gîndi aşa. Noi avem propriile noastre idei despre cum ar trebui El să fie, şi cum ar trebui El să arate, şi cum ar trebui El să-şi poarte hainele Lui, şi să Îşi despartă părul, şi fiecare lucru. Dacă acesta nu este doar după gustul nostru, păi, noi nu l-am primi, voi vedeţi; Eu vreau să spun, noi, lumea de astăzi, vedeţi. În regulă.
E-70 I wonder if it wouldn't be the same thing today, if He come, if we wouldn't think that. We have our own ideas about what He ought to be, and what He ought to look like, and how He should wear His clothes, and part His hair, and everything. If it isn't just our taste, why, we wouldn't receive it, you see; I mean, we, the world today, see. All right.
E-71 Ei-ei, Iudeii, ei au respins pe Mesia, deoarece El nu s-a potrivit gustului lor. El nu s-a potrivit.
E-71 They--they, the Jews, they rejected the Messiah, because that He didn't fit their taste. He didn't.
E-72 Cu cîteva zile în urmă, un croitor bun din Tucson mi-a croit nişte pantaloni. Iar el era Iudeu. Şi i-am auzit Engleza lui stîlcită, şi-şi am zis, "Ce sînteţi, Iudeu?"
E-72 A few days ago, a fine tailor out in Tucson was cutting some trousers for me. And he was Jewish. And I heard his broken English, and--and I said, "What are you, Jewish?"
E-73 El a zis, "Da, domnule." Şi el a zis, "Eu presupun că sînteţi un Creştin?"
E-73 He said, "Yes, sir." And he said, "I suppose you're a Christian?"
E-74 Am zis, "Da, domnule." Astfel el a mers înainte să-mi probeze pantalonii. Şi m-am gîndit, "Eu îl voi lăsa să conducă el ce urma."
E-74 I said, "Yes, sir." So he went ahead fixing on my trousers. And I thought, "I'll let him lead next."
E-75 Şi el a zis, "Bine," el a zis, "Eu nu am nimic împotriva voastră Creştinii."
E-75 And he said, "Well," he said, "I have nothing against you Christians."
E-76 Eu am zis, "Mulţumesc, domnule. Eu nu am nimic împotriva dvs." Şi el a zis, el a zis... eu am zis, "Care este părerea dvs. despre Cristos?"
E-76 I said, "Thank you, sir. I have nothing against you." And he said, he said the... I said, "What's your opinion of Christ?"
E-77 El a zis, "El a venit prea devreme, şi ei au zis că El a fost prea tînăr pentru slujbă."
Şi am spus, "Da, domnule."
E-77 He said, "He came too early, and they said He was too young for the job."
And I said, "Yes, sir."
E-78 El a spus, "El era doar puţin prea tînăr pentru slujba Lui." Zicea acum, Cristos, "Dacă El, Isus, ar fi venit astăzi..." Nu Cristos; ei nu cred aceasta. A zis, "Dacă Isus ar fi venit astăzi, programul Lui ar fi fost în ordine." Zicea, "Aceasta este una, alta, ca Rockefeller şi Goldwater," a zis, "ei se luptă unul cu altul, şi în acelaşi partid." Şi el a zis, "Vedeţi voi, ei-ei nu trebuiau să facă asta."
Eu am spus, "Asta-i corect."
E-78 He said, "He was just a little too young for His job." Said now, Christ, "If He, Jesus, would have come today..." Not Christ; they don't believe it. Said, "If Jesus would have come today, His program would have been all right." Said, "It's something, another, like Rockefeller and Goldwater," said, "they're fighting one another, and in the same party." And he said, "You see, they--they oughtn't to be doing that."
I said, "That's correct."
E-79 A zis, "Cînd a venit Isus," a zis, "El a venit să se lupte cu Propria Lui partidă de oameni."
E-79 Said, "When Jesus came," said, "He come fighting His Own party, His people."
E-80 Eu am zis, "Oh, nu. El a venit la Ai Lui şi Ai Lui nu L-au primit." Am zis, "Aşa, aşa a fost aceea, vedeţi."
E-80 I said, "Oh, no. He came to His Own, and His Own received Him not." I said, "That, that was it, you see."
E-81 Astfel eu îl voi lăsa să se odihnească pînă cînd mă întorc, voi vedeţi, cumva cîte puţin o dată. Deoarece, îmi amintesc că Dumnezeu i-a orbit ochii astfel ca eu să pot vedea, vedeţi, astfel eu-eu sînt foarte recunoscător acestei rase. Eu cu certitudine sînt. Nu te îngrijora, Israele, dacă tu şezi aici, timpul tău este curînd la îndemînă. Vedeţi? Sigur.
E-81 So I'll let him rest till I get back, you see, kind of a little at a time. Because, I remember God blinded his eyes so that I could see, see, so I--I'm very grateful to the race. I certainly am. Don't you worry, Israel, if you're sitting here, your time is soon at hand. See? Sure.
E-82 Acum de multe ori noi spunem că, "Isus era Iudeu." Nu. El nu era. Nu, El nu era Iudeu. El nu era nici Iudeu nici Neiudeu. El era Dumnezeu. Vedeţi, hemoglobina este unde este celula de viaţă, şi celula de viaţă era o celulă creativă de Dumnezeu. Acolo nu-nu era viaţă socială între Dumnezeu şi Maria. Acolo nu este nici măcar o senzaţie. El a creat amîndouă germenele, asta-i adevărat, oul şi celula. Şi El nu era nici Iudeu nici Neiudeu. El era breşa aceea, în mijloc. El era Dumnezeu. Şi dacă El era sînge de Iudeu, noi sîntem pierduţi; dacă El era sînge de Neiudeu, noi sîntem pierduţi. El era Sîngele lui Dumnezeu, creat fără dorinţă sexuală. Acela-i, acela-i motivul căci credinţa noastră poate privi Acolo şi să stăm asiguraţi că acela este El. Astfel El a murit pentru amîndoi.
E-82 Now many times we say that, "Jesus was Jewish." No. He wasn't. No, He was not Jew. He wasn't Jew nor Gentile. He was God. See, the hemoglobin is where the life cell is, and the life cell was a creative cell by God. There was no--no social life between God and Mary. There is not even a sensation. He created both germs, that's right, egg and cell. And He was neither Jew nor Gentile. He was that breach, between. He was God. And if He was Jewish blood, we're lost; if He was Gentile blood, we're lost. He was the Blood of God, created without sexual desire. That's, that's the reason our faith can look There and stand assure that's It. So He died for both.
E-83 Acum noi aflăm că atunci cînd El a venit, totuşi, El nu a venit pe gustul Iudeilor, astfel ei L-au condamnat. Şi acum noi-noi nu putem spune nimic despre aceasta, pentru că noi facem acelaşi lucru.
E-83 Now we find that when He came, though, He didn't come in the taste of the Jew, so they condemned Him. And now we--we can't say nothing about it, because we do the same thing.
E-84 Ce a cauzat aceasta? Eu cred că a existat o cauză pentru aceasta. Şi eu cred că aceasta este pentru că ei au luat Cuvîntul lui Dumnezeu şi L-au făcut fără efect, prin tradiţiile lor. Isus a spus aşa. El a spus, "Voi, prin tradiţiile voastre, aţi făcut Cuvîntul lui Dumnezeu fără efect." Asta-i adevărat. El nu era cu efect, pentru că l-au adăugat şi au proiectat în El tradiţiile lor. Şi cînd...
E-84 What had caused this? I believe there was a cause for that. And I think it is because they had took the Word of God and made It of no effect, by their traditions. Jesus said so. He said, "You, by your traditions, has made the Word of God of no effect." That's right. It wasn't effective, because it added and projected into It their traditions. And when...
E-85 Voi nu puteţi adăuga nimic la Acela. Voi nu puteţi să scoateţi nimic din El. El este, acela este doar felul în care este EL Acesta-i felul în care Dumnezeu L-a păstrat. Noi nu putem adăuga crezuri şi dogme şi lucruri, să injectăm în Acela. Acela nu are nevoie de vreun ajutor. Acela, acela este El, acela este El în formă de literă.
E-85 You can't add nothing to That. You can't take nothing from It. It's, that's just the way It is. That's the way God preserved It. We can't add creeds and dogmas and things, to inject in That. That don't need any help. That's--that's Him, that's Him in letter form.
E-86 Iar Cuvîntul este o sămînţă. Şi sămînţa în felul corect de pămînt va creşte, dacă nu o veţi dezgropa în fiecare dimineaţă să aflaţi dacă ea a crescut sau nu. Voi doar o plantaţi, şi o predaţi lui Dumnezeu, şi o lăsaţi acolo. Acela este felul să o lăsaţi să crească, doar să O lăsaţi în felul care este în pămînt. Şi acolo este unde trebuie Ea să fie, în pămîntul inimii voastre. Credinţa O udă, în fiecare ceas, zicînd, "Dacă Dumnezeu a spus aşa, aceea este a mea!" Acela este felul cum se face aceasta.
E-86 And the Word is a Seed. And the seed in the right kind of ground will grow, if you don't dig it up every morning to find out whether it's growed or not. You just plant it, commit it to God, and leave it there. That's the way to let it grow, just to leave It the way it's in the ground. And that's where It's supposed to be, the ground of your heart. Faith is watering It, hourly, saying, "If God said so, it's mine!" That's the way to do it.
E-87 Astfel toată lumea s-a destrămat atunci aşa cum este astăzi, fiecare naţiune aştepta după cineva să-să îi ţină afară din această tragedie care era gata să lovească lumea, şi încercau să-i ţină laolaltă. Naţiunile aşteptau după ceva, şi-şi fiecare naţiune aştepta după acesta, dar ei se păreau că ei nu vroiau să accepte ce le-a trimis Dumnezeu. Ei cereau un om, un mesia, care va călca restul naţiunilor, iar Dumnezeu le-a dat un prunc. Au cerut după un General, şi au primit un bebeluş! Dumnezeu a ştiut ce aveau ei nevoie. Vedeţi, El i-a smerit.
E-87 So the whole world then was falling apart like it is today, every nation was looking for someone to--to hold them out of this tragedy that was about to strike the world, and trying to hold them together. The nations were looking for something, and--and each nation was looking for it, but they looked like they didn't want to accept what God sent them. They were asking for a man, a messiah, that would stomp out the rest the nations, and God give them a Baby. Asking for a General, and got a Baby! God knowed what they had need of. He humiliated them.
E-88 Acesta este felul cum face Dumnezeu, El ne smereşte cînd noi credem că noi ştim ceva. Aşa cum El i-a spus lui Iov, "Tu ai aşa de multă înţelepciune, unde erai tu cînd Eu am pus temelia lumii, cînd stelele dimineţii au cîntat împreună şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie? Unde erai tu, Iov?" Păi, înţelepciunea lui s-a terminat, vedeţi. Şi Dumnezeu ne smereşte cînd noi ajungem să gîndim că noi sîntem ceva mare.
Cînd ne gîndim că organizaţia noastră este singura, Dumnezeu va veni înapoi cu ceva care nu este nicăieri, ridică ceva sus şi ne smereşte prin aceasta. Asta-i adevărat. El întotdeauna face în felul acela. Da.
E-88 That's the way God does, He humiliates us when we think we know something. Like He said to Job, "You so got so much wisdom, where was you when I laid the foundation of the world, when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy? Where was you, Job?" Why, his wisdom was done, see. And God humiliates us when we get to thinking we're something great. When we think our organization is the only one, God will come back from something that's nowhere, rise up something and humiliate us by it. That's right. He always does it that way. Yes.
E-89 Vedeţi, ei au cerut după un General, şi au primit un bebeluş. Dumnezeu ştia ce aveau ei nevoie. Asta-i adevărat. Ei au cerut după un General, şi au primit un Salvator. Deşi ei credeau că ei erau salvaţi, dar vizita lui Dumnezeu la ei a arătat că nu erau.
E-89 See, they asked for a General, and got a Baby. God knowed what they had need of. That's right. They asked for a General, and got a Saviour. Although they thought they were saved, but God's visit to them showed that they wasn't.
E-90 Poate că aceasta are mult de a face cu ceea ce este treaba astăzi. Lumea crede că ei sînt mîntuiţi, prin aderarea la biserică, dar ei au nevoie de un Salvator tocmai la fel astăzi. Dacă acela nu este tabloul lumii de azi, eu nu cunosc lumea.
E-90 Maybe that's a whole lot what's the matter today. The world thinks they're saved, by joining church, but they need a Saviour just the same today. If that isn't the picture of the world today, I don't know the world.
E-91 Cam acesta este felul cum este la acest Crăciun, din nou aflăm acelaşi lucru, lumea se destramă. Dacă voi mergeţi la aceasta, aceasta este dusă. Dacă mergeţi la aceasta, aceea este dusă. Aceasta a ajuns în felul acesta astfel că noi vom veni la Aceasta. Vedeţi, aceasta-aceasta ia toate proptele de sub noi, astfel ca noi să putem-noi să putem să venim la singura resursă care există, şi aceea este Viaţa Eternă.
E-91 That's just about the way it is at this Christmas, again we find the same thing, the world falling apart. If you go to this, that's gone. If you go to this, that's gone. It's got that way so that we will come to This. See, it--it takes all the props out from under us, so that we can--we can have to come to the only resource there is, and that's Eternal Life.
E-92 Aceasta aşteaptă astăzi, aşa cum a fost atunci, după ceva sistem ca să o ţină împreună. Aşa cum a fost atunci, ea se destramă acum din nou. Şi lumea religioasă de atunci aştepta după un Mesia promis să facă aceasta.
E-92 It's now looking today, as it was then, for some system to hold it together. As it was then, it is now again falling apart. And the religious world then was looking for a promised Messiah to do this.
E-93 Iar Dumnezeu îşi ţine promisiunea Lui. El niciodată nu omite să-şi ţină promisiunea Lui în toate epocile. Cînd lumea se destrăma, în timpul lui Noe, Dumnezeu le-a trimis un profet puternic. Ce au făcut ei cu el? L-au refuzat. Ce este un profet? Acela la care vine Cuvîntul, este Cuvîntul lui Dumnezeu din nou. În timpul lui-lui Noe, ei l-au trimis. În timpul lui Moise, întregul sistem se destrăma, ei au trimis un profet. În timpul lui Ilie, întregul sistem se destrăma, ei au trimis un profet. De fiecare dată, cînd lumea ajunge în acest haos, ei trimit un profet. Şi atunci la acest Crăciun dintîi, El a trimis Cuvîntul în plinătatea Lui, vedeţi, Cuvîntul! O porţiune a Cuvîntului într¬un profet, profetul avea mesajul pentru epoca aceea, şi el a mers înainte.
E-93 And God keeps His promise. He never fails to keep His promise in all ages. When the world was falling apart, in the time of Noah, God sent them a mighty prophet. What did they do with it? Turn it down. What is a prophet? The one the Word comes to, is the Word of God again. In the time of--of Noah, they sent it. In Moses' time, the whole system was falling apart, they sent a prophet. In Elijah's time, the whole system was falling apart, they sent a prophet. Every time, when the world gets in this chaos, they send a prophet. And then at this first Christmas, He sent the Word in Its fulness, see, the Word! A portion of the Word in a prophet, prophet had the Message for that age, and he went forth.
E-94 Li s-a dat un profet, şi ce le-au făcut ei de fiecare dată? I¬au împroşcat cu pietre (ei nu au fost de acord cu sistemele lor) şi i-au pus la moarte. Isus a zis, "Voi împodobiţi zidurile profeţilor, mormintele, iar părinţii voştri i-au pus înăuntru acolo. Şi voi mărturisiţi căci, căci voi sînteţi copiii lor." Vedeţi, ei fac aceasta. Aceasta este doar foarte rău, dar aceea este¬aceea este lumea. Vedeţi, aceasta este întotdeauna, că Dumnezeu trimite Cuvîntul Său, iar înţelepciunea încearcă să tălmăcească Cuvîntul.
E-94 Given a prophet, and what did they do with them each time? Stone them (they didn't agree with their systems) and put them to death. Jesus said, "You do garnish the walls of the prophets, the tombs, and your fathers put them in there. And you testify that, that you're their children." See, they do it. It's just too bad, but that's--that's the world. See, it's always, God sends His Word, and wisdom tries to verse the Word.
E-95 Acela este felul cum era la început. Tocmai lucrul care a început întregul sistem al păcatului era deoarece cineva, Eva... Satan a produs un plan mai bun decît Dumnezeu; el a produs înţelepciune. Ei au mîncat din pomul cunoştinţei.
E-95 That's the way it was at the beginning. The very thing started the whole system of sin was because somebody, Eve... Satan produced a better plan than God's; he produced wisdom. They eat from the tree of knowledge.
E-96 Înţelepciunea întotdeauna te îndepărtează de Dumnezeu. Credinţa te aduce înapoi la Dumnezeu. Tu nu cunoşti pe Dumnezeu prin marea ta înţelepciune. Tu... Aceasta nu-i bună. Ea este din lume. Aceasta este nebunie înaintea lui Dumnezeu. "Dar este plăcut lui Dumnezeu, ca prin nebunia predicării Cuvîntului Său, să mîntuiască pe cei pierduţi." Vedeţi? Aşa că Dumnezeu întotdeauna a folosit ceva nesăbuit şi simplu.
E-96 Wisdom always takes you away from God. Faith brings you back to God. You don't know God by your great wisdom. You... It's no good. It's of the world. It's foolishness to God. "But it pleased God, through the foolishness of preaching His Word, to save the lost." See? So God always used something foolish and simple.
E-97 Cînd El a chemat pe ucenicii Lui, dacă El l-ar fi ales pe Caiafa şi pe marii preoţi pe care ei i-au instruit pentru ceasul acela, acolo ar fi fost ceva cu ce să se laude. Ei îşi aveau licenţele lor de doctorat şi toate celelalte. Dar El se duce jos şi ia oameni neştiutori, pescari care nici măcar nu ştiau să-şi citească propriul lor nume să-şi scrie propriul lor nume, ca El să poată lua din nimic şi să facă ceva.
E-97 When He called His disciples, if He would have chosen Caiaphas and the great priests that they had trained for that hour, there had been something to brag on. They had their doctor's degree and everything. But He goes down and gets ignorant men, fishermen who couldn't even read their own name or write their own name, that He might take nothing and make something out of it.
E-98 Chiar şi marele Sfîntul Pavel a zis că el trebuia să uite tot ce a ştiut vreodată, ca el să-l poată găsi pe Cristos. El a spus bisericii din Corint, "Eu nu am venit la voi cu cuvinte înduplecătoare şi înţelepciunea acestei lumi, pentru că voi v-aţi fi zidit credinţa în aceea."
E-98 Even the great Saint Paul said he had to forget all he ever knowed, that he might find Christ. He told the Corinthian church, "I never come to you with the excellency of words and wisdom of this world, because you'd build your faith in that."
E-99 Şi priviţi, astăzi, oamenii nu vor un păstor dacă el nu poate vorbi chiar potrivit şi să-şi formeze toate substantivele şi pronumele lui. Şi dacă aceea ar fi aşa, eu nu aş fi putut ajunge la nici un amvon, deoarece eu nici măcar nu ştiu ce diferenţă este între un substantiv şi un pronume. Şi singurul lucru pe care eu îl ştiu, este, că eu îl cunosc pe El. Şi aceasta este tot ce mă interesează să cunosc, căci El este al meu-El este Substantivul şi Pronumele meu, El este Viaţa mea. Acum lucrul pe care noi vrem să-l cunoaştem este El. Dar voi vedeţi că sistemul nostru religios a adoptat sistemul educaţional, şi a luat locul Duhului Sfînt. Aceasta este ceea ce a făcut acesta.
E-99 And look, today, people don't want a pastor unless he can talk just proper and make all of his nouns and pronouns. And if that be so, I couldn't get in no pulpit, 'cause I don't even know what a difference between a noun and a pronoun. And the only thing that I know, is, I know Him. And that's all that I care to know, for He is my--He is my Noun and Pronoun, He is my Life. Now the thing we want to know is Him. But you see our religious system has adopted the educational system, and took the place of the Holy Spirit. That's what it's done.
E-100 Acum, în zilele lui Noe, în zilele lui Moise, ei au trimis profeţii la ei, şi ce au făcut ei? I-au împroşcat cu pietre, i-au dat la moarte, i-au tăiat în bucăţi, i-au ars, oricum să scape de ei, să-i îndepărteze de pe mîinile lor.
E-100 Now, in the days of Noah, the days of Moses, they sent the prophets to them, and what did they do? Stone them, put them to death, saw them to pieces, burn them, any way to get rid of them, get them off of their hands.
E-101 Isus a învăţat cel mai bine, a adus o pildă, cînd El a zis, "A existat un om, un om mare a făcut o... avea o vie şi a pus lucrători în ea. Şi el a trimis un slujitor, şi ei l-au omorît. El a trimis un alt slujitor, şi ei l-au omorît, şi aşa mai departe." Şi a zis, "În sfîrşit a zis, 'Eu, Eu voi trimite pe fiul meu, şi ei îl vor lua în considerare.' Şi-lucrătorii viei au zis, 'Acesta este moştenitorul, haideţi să-l omorîm."' Acela era Fiul lui Dumnezeu pe care l-a trimis El.
E-101 Jesus taught the very fine, brought a parable, when He said, "There was a man, a great man made a... had a vineyard and put dressers in it. And he sent a servant, and they killed him. He sent another servant, and they killed him, and so forth." And said, "Finally said, 'I, I'll send my son, and they'll regard him.' And the--the dressers of the vineyard said, 'This is heir, let's kill him.'" That was God's Son that He sent.
E-102 Trimiţînd profeţii! Trimiţînd Cuvîntul Său; Cuvîntul, Dumnezeu! Amintiţi-vă, fiecare generaţie căzută, există numai un singur lucru care poate să adune această lume împreună, acela este Cuvîntul lui Dumnezeu!
E-102 Sending the prophets! Sending His Word; the Word, God! Remember, every falling generation, there is only one thing that can bridge this world together, that's the Word of God!
E-103 Această lume a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Ea este formată împreună prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta-i singurul lucru care O va ţine vreodată împreună, este Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că în Evrei zice, "Noi înţelegem că lumea a fost formată prin Cuvîntul lui Dumnezeu." Oamenii se îndoiesc de Cuvîntul lui Dumnezeu, şi tocmai noroiul pe care voi staţi este Cuvîntul lui Dumnezeu, manifestat. Tocmai scaunele în care voi şedeţi este Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat. Dumnezeu îl vorbeşte, şi aceasta trebuie să se întîmple, pentru că acesta este-Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-103 This world was made by the Word of God. It's framed together by the Word of God. That's the only thing that will ever keep It together, is the Word of God, for Hebrews said, "We understand that the world was framed by the Word of God." People doubt the Word of God, and the very dirt that you're sitting on is the Word of God made manifest. The very seats that you're setting in is the Word of God made manifest. God speaks it, and it has to happen, because it's the--the Word of God.
E-104 Acum singurul lucru care poate să o ţină împreună, nu va fi niciodată un sistem politic, acesta nu va fi un U.N. [Naţiunile Unite – Trans.], nu vor fi nici una din aceste organizaţii. Acesta va fi Cuvîntul lui Dumnezeu care ţine¬lumea împreună. Acela este singurul lucru pe care eu îl pot recomanda astăzi, ca să ţină lumea de la destrămare chiar acum, este, înapoi la Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta-i programul lui Dumnezeu, întotdeauna.
E-104 Now the only thing that can keep it together, will never be a political system, it'll never be a U.N., it'll never be any of these organizations. It'll be the Word of God that keeps the--the world together. That's the only thing that I can recommend today, to keep the world from falling apart right now, is, back to the Word of God. That's God's program, always.
E-105 În grădina Edenului, Satan a venit acolo şi a zis către Eva, el a zis, "Tu ar trebui să iei rodul pomului."
Şi ea a zis, "Dar Domnul a spus să nu luăm."
E-105 In the garden of Eden, Satan come along and said to Eve, he said, "You should take the fruit of the tree."
And she said, "But the Lord said not."
E-106 El a spus, "Acum, oh, cu siguranţă tu nu vei muri." Vedeţi, el a ştiut că atît timp cît oamenii stăteau fortificaţi!
E-106 He said, "Now, oh, surely you'll not die." See, he knowed as long as people stayed fortified!
E-107 Acesta este prin ceea ce noi ar trebui să stăm fortificaţi, este Cuvîntul. Vedeţi, noi sîntem împrejmuiţi de către Cuvînt. Cuvîntul este în voi; Dumnezeu în voi, în jurul vostru. Oriunde mergeţi voi, acesta este Cuvîntul, Cuvîntul! Ţineţi-L întotdeauna înaintea voastră. Amintiţi-vă, să fiţi conştienţi de El pretutindeni. Acum, cînd Eva şi Adam au umblat în acest fel, acolo nu era moarte. Bărbatul sau femeia care umblă în acest fel acum, pentru ei nu există moarte, ei au Viaţă Eternă cînd sînteţi-cînd sînteţi înconjuraţi şi ţinuţi de Cuvînt.
E-107 This is what we're supposed to stay fortified by, is the Word. See, we are surrounded by the Word. The Word is in you; God in you, around you. Wherever you go, it's the Word, the Word! Keep Him always before you. Remember, be conscious of Him everywhere. Now, when Eve and Adam walked like that, there was no death. The man or woman that walks like that now, there is no death to them, they got Eternal Life when you're--when you're surrounded and kept by the Word.
E-108 Acum priviţi, înţelepciunea vine să tălmăcească Cuvîntul, şi, cînd o face, Eva a rupt bariera aceea. Şi cînd Satan a aflat că acela era locul unde el putea să lovească rasa umană, aceea este exact unde a lovit-o el de fiecare dată. Chiar într-un duh anticrist, aşa de aproape încît acesta să înşele chiar pe cei Aleşi în zilele din urmă, el vine în formă de religie. Acum nu există un astfel de lucru ca partidul comunist să înşele vreodată pe cineva; ei sînt-ei sînt anti-Dumnezeu, de la început, dar acela nu este anticristul. Anticristul este religie, aşa de apropiat încît ar înşela chiar pe cei Aleşi.
E-108 Now watch, wisdom comes up to verse the Word, and, when it does, Eve broke that barrier. And when Satan found out that that was the place he could hit the human race, that's exactly where he's hit it every time. Even in an antichrist spirit, so close that it would deceive the very Elected in the last days, he comes in the form of religion. Now there is not no such a thing as the communistic party ever fooling anybody; they're--they're anti-God, to begin with, but that's not the antichrist. The antichrist is religion, so close it would deceive the very Elected.
E-109 Priviţi la Iuda Iscarioteanul, a umblat chiar cu Biserica, şi a mărturisit pe Cristos. El a făcut tot ce au făcut ceilalţi dintre ei, a mers afară şi chiar a scos draci, şi a venit înapoi bucurîndu-se, cu ei. Corect, Matei 10. Dar cînd s-a ajuns la locul acela la Cincizecime, să primească Viaţă Eternă, el şi-a arătat culorile.
E-109 Look at Judas Iscariot, walked right with the Church, and professed Christ. He done everything the rest of them did, went out and even cast out devils, and come back rejoicing, with them. Correctly, Matthew 10. But when it come to the place at Pentecost, to receive Eternal Life, he showed his colors.
E-110 Şi asta este unde se ajunge astăzi. Diavolul vă lasă să aveţi toate aderările la biserică pe care le vreţi. Dar cînd se ajunge la timpul în care voi primiţi Duhul Sfînt, el doar va striga, "Aceasta este o grămadă de holy-rollers," sau ceva. El-el nu vrea să aibe nimic de a face cu Aceea. Iar Iuda şi sistemul lui poate urma drept pînă sus la ceasul acela. Deoarece, acolo este unde Iuda a înşelat lumea aceea, pînă la punctul acela, dar el nu a putut s-o facă acolo. Aceia sînt cei Aleşi chiar acolo. Acum, el poate veni aşa de aproape, dar el-dar el nu poate veni restul drumului. Deoarece, dacă el ar veni, el ar fi fratele vostru atunci, astfel el nu poate face asta.
Cineva a zis, "Tu ştii, Diavolul m-a prins." Nu, el niciodată.
E-110 And that's where it comes today. The Devil lets you have all the church joining you want to. But when it comes to the time that you receive the Holy Ghost, he'll just holler, "It's a bunch of holy-rollers," or something. He--he don't want nothing to do with That. And Judas and his system can follow right up to that hour. Cause, that's where Judas deceived that world, up to that spot, but he couldn't do it there. That's the Elected right there. Now, he can come that close, but he--but he can't come the rest the way. Because, if he would, he would be your brother then, so he can't do that.
Somebody said, "You know, the Devil got me." No, he never.
E-111 Tu te-ai dus afară după el. El nu intră să vă ia. Deoarece, "Voi sînteţi morţi, şi viaţa voastră este ascunsă în Dumnezeu, şi pecetluită prin Duhul Sfînt." Singura cale prin care el ar putea vreodată să ajungă înăuntru Acolo, este în acelaşi fel prin care voi aţi ajuns. Astfel el doar v-a invitat, şi voi aţi mers afară la el. Asta-i tot. Vedeţi? Aceasta nu este că el a venit după tine înăuntru. El nu poate intra Acolo, pentru că voi sînteţi în Cristos, morţi faţă de voi înşivă. Amin. Eu nu spun amin-uri pentru mine însumi, însă asta înseamnă "aşa să fie." Şi eu-eu-eu ştiu că aceasta-i adevărat, am experimentat şi ştiu că este adevărat. Aceasta este a trece de la moarte la Viaţă, să primiţi pe Cristos în voi. În regulă.
E-111 You went out after him. He never come in and got you. Cause, "You are dead, and your life is hid in God, and sealed by the Holy Ghost." The only way he could ever get in There, is the same way you did. So he just invited you, and you walked out to him. That's all. See? It isn't that he come in after you. He can't come in There, for you are in Christ, dead to yourself. Amen. I'm not amen-ing myself, but that means "so be it." And I--I--I know it's true, experienced it and know that it's true. It's passing from death unto Life, to receive Christ in you. All right.
E-112 Acum noi aflăm, deci, că-lumea religioasă din ziua aceea se destrăma, şi ei-ei întotdeauna au făcut aceasta înainte. Şi de ce? Este pentru că profeţii care au venit, şi Mesia care a venit, nu au îndeplinit specificaţiile lor, termenul lor teologic pentru aceasta. Ei... Aceasta nu a făcut-o.
E-112 Now we find, then, that the--the religious world in that day was falling apart, and they--they had always done it before. And why? Is because that the coming prophets, and the coming Messiah, did not meet their specification, their theological term for it. They... It didn't.
E-113 Şi acela este felul în care aceasta ar fi astăzi. De aceea, cred eu, astăzi, că noi sîntem-noi sîntem mărginiţi în această zi, deoarece, în mişcarea lui Dumnezeu, din cauza aceasta, chiar şi în biserici, aceasta nu ajunge exact la termenii pe care ei i-au socotit că ar trebui să fie. Ei socotesc că, "acolo ar trebui să fie un timp în care cutare-cutare lucruri se vor întîmpla," iar-iar atunci cînd sîmburele adevărat din aceasta vine jos, păi, atunci ei-ei resping Aceasta. Vedeţi?
E-113 And that's the way it would be today. This is why, I believe, today, that we're--we're stunted in this day, because, in the move of God, because it, even in the churches, it doesn't exactly come to the terms of what they've got it figured out it should be. They figure out that, "there should be a time that certain-certain things will happen," and--and then when the real kernel of it comes down, well, then they--they reject That. See?
E-114 Şi ce folos să pui sus o sîrmă electrică dacă tu refuzi dinamica? Vedeţi, ei nu pot obţine nici un curent în ea, ea este doar o sîrmă moartă. Aceea este treaba cu biserica de astăzi.
Noi avem toate sîrmele sus; şi apăsăm butonul, dar nu există Viaţă. Ceea ce noi avem nevoie să facem este să fim conectaţi, asta-i tot, chiar acum. Să ne conectăm cu Cristos, vieţile noastre din emoţiile noastre, vieţile minţii noastre, conectate în El.
E-114 And what's the use of putting up an electric wire if you refuse the dynamo? See, they can't get no current in it, it's just a dead wire. That's what's the matter with the church today. We got all the wires up; and press the button, there is no Life. What we need to do is get connected, that's all, right now. Get connected with Christ, our lives of our emotion, the lives of our mind, connected in Him.
E-115 Voi ziceţi, "Păi, eu-eu vă spun, eu-eu-eu cred eu..." Voi nu aveţi nici... Vouă nu vă vin gînduri. Şi aceasta-i corect. Voi spuneţi, "Eu gîndesc aceasta. Şi eu..." Tu nu ai nici un gînd. Şi nici eu nu am.
E-115 You say, "Well, I--I tell you, I--I--I believe I..." You haven't got no... You ain't got no thought coming. And that's right. You say, "I think this. And I..." You haven't got a thought. I haven't either.
E-116 Biblia a spus, "Lăsaţi ca gîndul care era în Cristos să fie în voi." Şi El era întotdeauna în lucrul Tatălui. Astfel acela-i singurul gînd pe care voi ar trebui să-l aveţi, ceea ce a zis Dumnezeu despre acesta, nu ce altcineva a spus. Ci ceea ce a spus Dumnezeu, aceasta-i tot ce este. El a zis, "Fiecare cuvînt al omului să fie o minciună, iar al Meu să fie Adevărul." Vedeţi?
E-116 The Bible said, "Let the mind that was in Christ be in you." And He was always about the Father's business. So that's the only thought you ought to have, what God said about it, not what somebody else said. But what God said, that's all there is to it. He said, "Let every man's word be a lie, and Mine be the Truth." See?
E-117 Acela este lucrul să conecteze lumea înapoi laolaltă, dar ei nu vor să-L primească. Acum noi ştim că ei nu vor, deoarece ei niciodată nu au făcut-o. În regulă. Ne întrebăm atunci, dacă răspunsul este astăzi, strigătul astăzi, este după ajutor ca Mesia să vină. Şi eu cred că uneori dacă noi am, dacă El l-ar trimite, eu mă întreb dacă noi nu am face acelaşi lucru pe care l-au făcut ei atunci.
E-117 That's the thing to cut the world back together, but they won't receive It. Now we know they won't, 'cause they never did. All right. We wonder then, if the answer is today, the cry today, is for help for the Messiah to come. And I believe sometimes if we would, if He would send It, I wonder if we wouldn't do the same thing they did then.
E-118 Toate politicile noastre, şi în religie, şi-şi ca şi în viaţa federală, şi aşa mai departe, sînt poluate. Noi am poluat închinarea noastră cu mode desenate făcute de om, modelate şi desenate făcute de om să se potrivească la fiecare cult care este pe faţa pămîntului. Fiecare îşi are propria lui idee din nou. Aceasta trebuie să devină din nou cum a fost în zilele cînd Dumnezeu a ridicat pe profetul puternic, Isaia, a zis, "Jertfele şi lucrurile voastre au devenit un miros urît în nasul Meu."
E-118 All of our politics, both in religion, and--and both in federal life, and so forth, is polluted. We polluted our worship with man-made design fashions, fashioned and designed a man-made to fit every cult that's on the face of the earth. Every one has got their own idea again. It must become again like it was in the days when God rose up the mighty prophet, Isaiah, said, "Your sacrifices and things has become a stench in My nose."
E-119 Vedeţi, Israel, întîi, cînd Dumnezeu le-a spus să ia o jertfă şi să o ofere, păi, acesta era un lucru mare. Vă puteţi imagina un Iudeu mergînd în jos pe drum, cu un-un miel, un mieluşel grăsuţ sau un tăuraş, sau orice era el. Acesta era Paştele, şi el merge jos, îşi pune mîinile pe-jertfa care l-a conectat, indentificîndu-se cu jertfa, cînd el îşi punea mîna pe ea. Preotul a omorît-animalul, mieluşelul, orice era el. Şi aşa cum micuţul a murit, zbătîndu-se şi behăind, sîngele s-a stropit peste mîinile lui. Iar închinătorul în sinceritate ştia că acela ar fi trebuit să fie el, dar mielul i-a luat locul. Aceasta era ceea ce cerea Iehova, deoarece acesta era un simbol al lui Cristos. Dar o dată aceea a continuat, mergînd înainte pînă cînd aceasta a devenit o tradiţie de familie. Ei au oferit mielul tot la fel, dar acolo nu mai era sinceritate privitor la aceasta. Dumnezeu a zis, "Ele miroase rău în nările Mele."
E-119 See, Israel, first, when God told them to take a sacrifice and go offer it, why, it was a great thing. You can imagine a Jew going down the road, with a--a lamb, a fat little lamb or a bullock, or whatever he was. It was the Passover, and he goes down, lays his hands upon the--the sacrifice that's connecting himself, identifying himself with the sacrifice, when he puts his hand on it. The priest killed the--the beast, the little lamb, whatever it was. And as the little fellow died, kicking and bleating, the blood splashed upon his hands. And the worshiper in sincerity knowed that that should be him, but the lamb was taking his place. That's what Jehovah required, because it was a type of Christ. But one time that kept on, going on till it become a family tradition. They offered the lamb just the same, but there was no sincerity about it. God said, "They stink in my nostrils."
E-120 Şi astăzi! Cu ani în urmă noi obişnuiam să aflăm pe oameni în adîncă sinceritate şi închinare. Iar astăzi aceasta a devenit un mare farmec de Hollywood, doar un fel de muzică instruită; şi femei sus pe platformă, cu hainele lor destul de strîmte, cu pielea pe dinafară, aproape, şi dansînd în jur acolo pe platformă; fără sinceritate, şi aproape că o face doar de-a dreptul o ruşine ridicolă, şi pretinzînd Creştinismul. Mă întreb dacă jertfele noastre nu au devenit cumva o putoare din nou în nasul Lui, în diferenţele noastre!
E-120 And today! Years ago we used to find the people in deep sincerity and worship. And today it's become a big glamour of Hollywood, just some kind of a trained music; and women up on the platform, with their clothes tight enough, the skin on the outside, almost, and dancing around over the platform; no sincerity, and almost making it just an outright ridiculous shame, and professing Christianity. I wonder if our offerings hasn't become kind of a stench in His nose again, our differences!
E-121 Aceasta este doar o ruşine că vrăjmaşul a luat femeile noastre Americane şi le-au dezbrăcat, acolo afară pe străzi. Şi, păi, aceasta este-aceasta este o dizgraţie. Nu-i de mirare că băieţaşi şi fetiţe, şi alte lucruri, sînt într-o asemenea stare cum sînt ei astăzi! Ele întotdeauna încearcă să ia modelul după vreo femeie aici afară, la Hollywood, măritată de patru sau cinci ori. Şi ea va ieşi cu un-un fel de haine goale, şi toate fetiţele din ţară se vor modela după aceea. Ce păcat! Aceasta este foarte rău. Da, domnule. Aceasta este foarte rău, şi aceasta a ajuns în biserică. Virtutea frumoasă pe care Dumnezeu a dat-o unei femei, să fie o mamă, a fost murdărită.
E-121 It's just a shame that the enemy has taken our American women and stripped them down, out there on the streets. And, why, it's--it's a disgrace. No wonder little boys and little girls, and things, are in such a shape as they are today! They're always trying to pattern after some woman out here in Hollywood, married four or five times. And she'll come out with some sort of a--a nude clothes on, and all the little girls in the country will pattern after that. What a pity! That's too bad. Yes, sir. It's too bad, and it got into the church. The beautiful virtue that God give a woman, to be a mother, has been marred.
E-122 Şi aceea este coloana vertebrală a naţiunii. Voi rupeţi calitatea de mamă, şi voi aţi rupt naţiunea chiar atunci. Acela este un lucru care o ţine împreună, calitatea părintească reală veritabilă.
E-122 And that's the backbone of the nation. You break motherhood, and you've broke the nation right then. That's one thing that helps hold it together, real genuine parenthood.
E-123 Eu am vorbit cu şoferul de taxi, venind în jos. Noi vorbeam despre nişte copii delicvenţi sus acolo. Şi el a spus, "Eu cred că din cauza părinţilor."
E-123 I was talking to the cab driver, coming down. We was talking about some delinquent children up there. And he said, "I think it's the parents."
E-124 Eu am spus, "Amin. Omule, eu nu ştiu cine sînteţi, dar sînteţi pe drumul corect." Apoi am spus, "Asta-i adevărat." Am zis, "Este foarte rău că ei au luat-Biblia afară din casă, şi le-a dat o pereche de cărţi de joc."
E-124 I said, "Amen. Fellow, I don't know who you are, but you're on the right road." And I said, "That's right." I said, "It's too bad that they've took the--the Bible out of the home, and give them a deck of cards."
E-125 Şi aceea a început în biserică. Eu stăteam în lift, cu cîteva momente în urmă; şi acolo era o anumită femeie, vorbind unul cu altul, zicînd, "Păi, ştiţi," a zis el, "acesta este un lucru minunat, biserica noastră dă o partidă de cărţi," şi cum ei urmau să aibe un fel de afacere cu curcan de Mulţumire, că ei urmau să aibe, dintr-o biserică protestantă. Oh, doamne! Joc de noroc, loterie, trişare, dansuri, oh, cînd se ajunge la un timp cînd oamenii trebuie să facă lucruri ca acestea, să trateze biserica!
E-125 And that started in the church. I was standing on the elevator, a few moments ago; and a certain woman on there, talking to another, said, "Well, you know," he said, "this is a wonderful thing, our church is giving a card party," and how they were going to have some kind of a Thanksgiving turkey affair, that they was going, out of a protestant church. Oh, my! Gambling, lottery, bunco, dances, oh, when it gets to a time that people have to do stuff like that, to entertain the church!
E-126 Biserica, născută din nou, Duhul Sfînt tratează Biserica, cu Viaţă Eternă. Vedeţi?
E-126 The Church, born-again, the Holy Ghost entertains the Church, with Eternal Life. See?
E-127 Dar oamenii, ei nu vor Aceasta, pentru că ei sînt loviţi de plăceri. Aceasta este foarte rău că lucrurile se întîmplă în aşa fel. Cu mult în urmă, prea de mult în urmă, s-a închinat virtutea frumoasă a femeilor şi hainele lor fine înaintea raclei zeiţei Hollywoodului. Acesta este adevărul. Este aşa de păcat că lumea a ajuns la un loc ca acela. Coloana vertebrală a naţiunii este ruptă. Atragerea sexului este de multe ori considerată ca modă, modern; îmbrăcarea oamenilor, mergînd afară pe stradă. Voi ştiţi ce a spus Biblia?
E-127 But people, they don't want That, because they are pleasure stricken. It's too bad that the things happened the way they have. Long ago, too long ago, has the beautiful virtue of women and their fine dress has bowed before the shrine of the goddess of Hollywood. It's the truth. It's such a pity that the world has got in a place like that. Nation's backbone is broken. Sex appeal is many times regarded as fashion, modern; people dressing, going out on the street. You know what the Bible said?
E-128 Eu vă spun, eu am vorbit despre aceasta, o dată, şi acolo era un predicator renumit care mi-a zis, el zicea, "De ce nu pleci la o parte de la a face şi a spune asta acelor femei?" Şi eu i-am spus, am zis. A zis, "Tu ar trebui să le înveţi cum să devină prorociţe, şi aşa mai departe, în felul acesta."
E-128 I'll tell you, I was speaking on that, one time, and there was a noted minister said to me, he said, "Why don't you leave away from them women doing that and saying that?" And I told him, I said. Said, "You ought to teach them how to become prophetesses, and so forth, like that."
E-129 Eu am zis, "Cum o să le învăţ eu algebra cînd ele nici măcar nu vor să înveţe ABC-ul lor?" Întotdeauna crede pe Cristos, voi ştiţi, A-B-C. Şi astfel eu am zis, "Cum poţi tu să faci asta?"
E-129 I said, "How am I going to teach them algebra when they wouldn't even learn their ABC's?" Always believe Christ, you know, A-B-C. And so I said, "How can you do that?"
E-130 Toate aceste lucruri au fost doar o mare conglomerare care s-a năpădit în biserică. Aceasta este foarte rău că aceasta a ajuns printre noi poporul Penticostal. Oh, poporule, opriţi-vă! Gîndiţi-vă. Voi mă puteţi numi un fanatic acum, dar în Ziua Judecăţii voi îmi veţi strînge mîna. Şi eu-eu vă iubesc cu o-o dragoste evlavioasă. Şi eu vreau ca voi să fiţi în ordine, prietenilor. Ce folos este să luaţi vreo şansă asupra unor astfel de lucruri ca acestea?
E-130 All these things has just been a great conglomeration that's weeded into the church. It's too bad it's getting amongst we Pentecostal people. Oh, people, stop! Think. You may call me a fanatic now, but at the Day of the Judgment you will shake my hand. And I--I love you with--with godly love. And I want you to be right, friends. What's the use of taking any chance on such things as that?
E-131 O doamnă a zis către mine, a zis, "Păi, D-le Branham, ei-ei nu, ei... acela este singurul fel de haine pe care ei îl fac pentru femei."
E-131 A lady said to me, said, "Well, Mr. Branham, they--they don't, they... that's the only kind of clothes they make for women."
E-132 Eu am spus, "Ei încă fac bunuri, şi vînd maşini de cusut." Voi-voi, nu există nici o scuză, vedeţi. Asta-i adevărat.
E-132 I said, "They still make goods, and sell sewing machines." You--you, there is no excuse, see. That's right.
E-133 Priviţi, şi lăsaţi-mă să vă spun din nou un lucru, ca acesta. Voi ştiţi, dacă vă îmbrăcaţi în acest fel, şi vreun păcătos pe stradă se uită la voi în felul greşit, voi veţi răspunde în Ziua Judecăţii pentru comiterea de curvie cu acel păcătos. Tu ai putea să fii tot atît de virtuoasă faţă de bărbatul tău cît poţi tu să fii, tu ai putea fi tot atît de virtuoasă faţă de prietenul tău, tot atît de loială cît ştii tu de bine, dar în privirea lui Dumnezeu tu eşti o stricată de stradă.
E-133 Look, and let me say one thing again, as this. You know, if you dress like that, and some sinner on the street looks at you in the wrong way, you're going to answer at the Day of Judgment for committing adultery with that sinner. You might be as virtuous to your husband as you can be, you might be as virtuous to your boy friend, as loyal as you know how to be, but in the sight of God you're a street harlot.
E-134 Voi spuneţi, "Este asta adevărat? Dovedeşte asta prin Cuvînt, Frate Branham. Tu ai spus să te întrebăm orice, dacă aceasta era în Cuvînt." Da, domnule.
E-134 You say, "Is that right? Prove that by the Word, Brother Branham. You said ask you anything, if it was the Word." Yes, sir.
E-135 Isus a spus, "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea, deja a curvit cu ea în inima lui." Şi dacă tu te prezinţi în acest fel, tu eşti o cauză a acestuia. Aceasta este exact. Deşi tu ai fi nevinovată, tu însăţi, tu te-ai prezentat la acel păcătos în acest fel. Cînd el răspunde pentru aceasta, tu vei fi aceea ca să fii vinovată. Oh, luaţi-vă ceva haine şi acoperiţi-vă, şi comportaţi-vă ca doamne. Asta-i adevărat.
E-135 Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, has committed adultery with her already in his heart." And if you present yourself like that, you're a cause of it. That's exactly. Though you be innocent in yourself, you presented yourself to that sinner like that. When he answers for it, you will be the one to be guilty. Oh, get you some clothes and cover up, and act like ladies. That's right.
E-136 Iar voi bărbaţilor, voi care lăsaţi soţiile voastre să facă un lucru ca acesta, să poarte acel fel de haine, nu aveţi voi nici un respect pentru tine sau pentru ea, oricare? Doamne, laşi pe soţia ta să şadă şi să fumeze ţigări în casă, şi să le sufle! Ce eşti tu? Şi atunci te numeşti un Creştin? Oh, eu nu pot înţelege aceasta.
E-136 And you men, you that will let your wives do a thing like that, wear them kind of clothes, don't you have no respect for you or her, either one? My, let your wife sit and smoke cigarettes in the house, and blow it! What are you? And then call yourself a Christian? Oh, I can't understand that.
E-137 Voi ziceţi, "Păi, acum aşteaptă un minut, 'Prin roadele lor îi veţi cunoaşte."' Asta-i ce vreau eu să spun, vedeţi. Asta-i adevărat, dacă voi îl iubiţi pe Domnul cu toată inima voastră!
E-137 You say, "Well, now wait a minute, 'By their fruits you shall know them.'" That's what I'm talking about, see. That's right, if you love the Lord with all your heart!
E-138 Voi ziceţi, "Bine, eu doar trebuie să le fumez. Aceea este plăcerea mea." Plăcerea ta?
E-138 You say, "Well, I've just got to smoke them. That's my pleasure." Your pleasure?
E-139 Plăcerea mea este în Domnul. Plăcerea ta este în Domnul, dacă tu vei muri faţă de lume. Dumnezeu este bucuria mea. El este pacea mea. El este jertfa mea. El este Dumnezeul meu. El este dragostea mea. El este tot, şi tot ceea ce am eu nevoie, şi eu găsesc aceasta în Cristos. Însetare ! Oh, doamne!
E-139 My pleasure is in the Lord. Your pleasure is in the Lord, if you would die out to the world. God is my joy. He is my peace. He is my sacrifice. He is my God. He is my love. He is all, and all that I have need of, and I meet it in Christ. Thirsting! Oh, my!
E-140 [O soră vorbeşte în altă limbă. Fratele Branham face pauză – Ed.] Fiţi reverenţi. Noi trebuie să aşteptăm după lucrurile acelea, voi ştiţi. Cînd vorbeşte Duhul, intră într-un mesaj şi vorbeşte în acest fel, acolo trebuie să fie ceva important gata să se întîmple, vedeţi. [Pauză. O soră dă o interpretare.] Amin. Amin. Şi oamenii au zis, "Amin." [Adunarea zice, "Amin."] Vedeţi? Vedeţi?
E-140 [A sister speaks in another tongue. Brother Branham pauses--Ed.] Be reverent. We're supposed to wait on them things, you know. When the Spirit speaks, breaks into a message and speaks like that, there must be something important fixing to happen, see. [Pause. A sister gives an interpretation.] Amen. Amen. And the people said, "Amen." [Congregation says, "Amen."] See? See?
E-141 Acum, amintiţi-vă, dacă eu am interpretarea corect, noi trebuie să avertizăm pe oameni, vedeţi, de Venirea Domnului. Şi să-i avertizăm, cu felul corect de viaţă în spatele acesteia. Deoarece, voi nu puteţi vorbi către oameni, trăind oricum, şi apoi să mergi să-i spui. El ştie că el trăieşte tot atît de bine ca tine, vedeţi. Să ne punem în ordine şi să ne pregătim, pentru că eu cred că Duhul Sfînt vrea ca noi să cunoaştem aceste lucruri şi să fim gata pentru acest lucru măreţ care este gata să se întîmple. Da. Da, domnule.
E-141 Now, remember, if I got the interpretation right, we are to warn the people, see, the Coming of the Lord. And let's warn them, with the right kind of a life behind it. Cause, you can't talk to men, living any way, and then go tell him. He knows he is living as well as you are, see. Let's get right and get ready, because I believe the Holy Spirit wants us to know these things and to be ready for this great thing that's fixing to happen. Yes. Yes, sir.
E-142 Ceasul, lumea se destramă acum. Toate sistemele se destramă. De ce este aceasta? Aceasta-aceasta trebuie să vină în acest fel, vedeţi. Aceasta este că, "Noi căutăm o Cetate al Cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu," şi toate lucrurile acestea părnînteşti trebuie să cedeze, la Aceasta.
E-142 The hour, the world is now falling apart. All systems are falling apart. Why is it? It's--it's got to come that way, see. It's, "We are looking for a City Whose Builder and Maker is God," and all these earthly things has to give away, to It.
E-143 Acum noi aflăm că Dumnezeu a promis că ne va procura toate nevoile noastre de care noi avem nevoie, în această călătorie. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar, amintiţi-vă, El le procură numai cu condiţie. Noi trebuie să îndeplinim condiţia Lui mai întîi. Dacă noi nu îndeplinim condiţia Lui, El nu va îndeplini-îndeplini condiţia noastră. Noi trebuie să facem lucrul care este corect, mai întîi, trebuie să mergem la partea de jos şi să zidim în sus. Aceasta-i exact. Noi nu putem să începem la vîrf şi să venim jos. Noi trebuie să mergem jos şi să zidim în sus. Mergeţi înapoi la partea de jos. Acum, El va îndeplini condiţia noastră. Toate promisiunile Lui sînt cu condiţie.
E-143 Now we find out that God promised to supply all of our needs we had need of, in this journey. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] But, remember, He only supplies it on conditions. We've got to meet His condition, first. If we do not meet His condition, He will not meet--meet our condition. We've got to do the thing that's right, first, got to go down to the bottom and build up. That's exactly. We can't start at the top and come down. We got to go to the bottom and build up. Go back to the bottom. Now, He'll meet our condition. All of His promises are on condition.
E-144 Dar noi încercăm să inversăm Aceasta, prin tradiţiile noastre. Noi încercăm să-l facem pe Dumnezeu altceva. "Noi o să injectăm tradiţia noastră şi zicem că aceasta este doar puţin mai bună," sau acela este felul în care oamenii încearcă să gîndească aceasta.
E-144 But we try to reverse This, by our traditions. We try to make God something else. "We are going to inject our tradition and say it's just a little better," or that's the way the people try to think it.
E-145 Acum eu nu vorbesc doar la această biserică chiar de aici, acest grup de oameni. Eu vorbesc către lume. Aceasta este înregistrat aici şi va merge peste tot în jurul lumii, ceea ce noi spunem.
E-145 Now I'm not just speaking to this church right here, this group of people. I'm speaking to the world. It's being taped here and will go all around the world, what we say.
E-146 Noi vrem ca dorinţele noastre să ne fie furnizate, dar El ne procură nevoile noastre. Aceea, aceea este diferenţa. Noi vrem dorinţele noastre, şi El ne dă nevoile noastre. Dar El ştie de ce avem noi nevoie. Şi noi cît se poate de sigur am, lumea de astăzi, ar accepta pe Acesta dacă Acesta ar veni conform cu tradiţia noastră. Oh, la Baptişti le-ar place să zică, "Acesta este în acord cum noi L-am crezut. Vedeţi voi, voi toţi aţi fost greşiţi." Metodiştii spun, "Acum voi Baptiştii sînteţi greşiţi, Acesta este conform cu ceea ce... Acesta va veni în felul în care noi L-am crezut." Dar eu îmi imaginez că El va veni deosebit de cum oricare din noi crede despre Acesta. Asta-i adevărat. El va veni în felul în care Dumnezeu L-a rînduit să vină, şi aceasta doar nu este în om ca să fie în stare să taie lucrul acesta afară şi să spună că este în felul acela. Acum aţi vrea voi...
E-146 We want our wants supplied, but He supplies our needs. That, that's the difference. We want our wants, and He gives us our needs. But He knows what we have need of. And we would most surely, the world would today, accept It if It come according to our tradition. Oh, the Baptists would like to say, "It's according to what we believed It. You see, you were all wrong." The Methodists say, "Now you Baptists are wrong, It's according to what... It come the way we believed It." But I imagine It'll come different from what any of us think about It. That's right. It's going to come the way God has ordained It to come, and it's just not in man to be able to cut this thing out and say it's that way. Now would you...
E-147 Ne întrebăm astăzi, cum, de ce darurile şi alte lucruri nu sînt în biserică, să opereze în felul în care ele ar trebui să fie. Păi, darurile sînt puse în biserică, să separeze şi să îndepărteze păcatul, să păstreze biserica curată. Acesta este-aceasta este toxina lui Dumnezeu care este dată la biserică. Aceasta este a lui Dumnezeu... de asemenea dezinfectantul Lui pe care El îl pune în biserică, să omoară toţi-paraziţii care-care sfîşie biserica. Şi-şi-şi Dumnezeu stropeşte biserica Lui iarăşi, cu Cuvîntul Lui. Şi asta ţine pe toate-termitele [insecte care roade lemnul – Trans.] afară, voi ştiţi, astfel ca biserica să poată să crească, o plantă. Şi Dumnezeu ştie ce este nevoie să facă aceasta. Păi, voi ziceţi...
E-147 We wonder today, what, why the gifts and things are not in the church, operating the way they should be. Why, the gifts are put in the church, to separate and take sin out, to keep the church clean. It's--it's God's toxin that's given to the church. It's God's... also His disinfect that He puts into the church, to kill out all the--the parasites that--that tear up the church. And--and--and God sprays His church over, with His Word. And that keeps all the--the termites out, you know, so the church can grow, a plant. And God knows what it takes to do it. Well, you say...
E-148 Aceasta este întocmai ca un-un bebeluş care plînge după briciul tău, atunci cînd te bărbiereşti. Şi bebeluşul tău-tău striga, "Dă-mi briciul acela, Tati! Dă-mi briciul acela!" Fiul tău mic, în vîrstă de doi sau trei ani, doar ţipă, şi sare în sus şi¬n jos pe podea, "Dă-mi briciul!" Păi, tu ştii că asta nu se face. Păi, tu nu i-ai da copilului briciul acela. El nu ştie cum să-l mînuiască.
E-148 It's just like a--a little baby crying for your razor, when you were shaving. And your--your little baby was hollering, "Give me that razor, Daddy! Give me that razor!" Your little son, two or three years old, just scream, and jumping up-and-down on the floor, "Give the razor!" Well, you know better than to do that. Well, you wouldn't give that baby that razor. He doesn't know how to handle it.
E-149 Şi acela este motivul că noi nu găsim mai multe daruri Divine decît cum o facem. Ei împing aceasta la o parte pe vreun fel de tradiţie, acolo în vreo denominaţiune. Ei nu ştiu cum să-l mînuiască. Dumnezeu ştie ce să facă cu acesta. Păi, voi aţi putea spune...
E-149 And that's the reason we don't find no more Divine gifts than what we do. They push it off on some kind of a tradition, over in some denomination. They don't know how to handle it. God knows what to do with it. Well, you might say...
E-150 Băieţelul ar putea să spună către tine, după ce i-ai refuzat briciul, zice, "Eu te văd că îl mînuieşti, Tati." Dar, vezi, tu eşti mai bătrîn, şi tu ştii ce să faci cu el.
E-150 The little boy might say to you, you refused him the razor, say, "I see you handling it, Daddy." But, see, you're older, you know what to do with it.
E-151 Şi acela este felul cînd biserica devine dintr-un-un băieţaş mic care umblă în jur, într-o virtute reală de-de fii şi fiice ale lui Dumnezeu, atunci lucrurile urmează să fie diferit. Da, domnule. Biserica ar trebui să acţioneze ca fii şi fiice. Cînd noi ar trebui să fim învăţători, noi trebuie să fim învăţaţi.
E-151 And that's the way when the church becomes from a--a little baby toddling around, to a real virtue of--of sons and daughters of God, then things are going to be different. Yes, sir. The church ought to be acting as sons and daughters. When we ought to be teachers, we have to be taught.
E-152 Îmi aduce aminte. Dacă prietenii mei de culoare de aici în această seară, fraţii şi surorile mele, vor scuza expresia aceasta. Cu ani în urmă, jos în Sud, ei obişnuiau să vîndă oameni, cînd sclavia era în toi jos în Sud. Şi ei au luat oamenii aceia sărmani, şi-i duceau afară să-i vîndă la licitaţie, ca un fel de loc de vîndut maşini vechi. Tu ai avea o chitanţă de vînzare.
E-152 Reminds me. If my colored friends here tonight, my brothers and sisters, will excuse this expression. Years ago, down in the South, they used to sell people, when the slavery was going on down in the South. And they took those poor people, and would take them out and auction them off, like some kind of a used car lot. You would have a bill of sale.
E-153 Viaţa umană. Niciodată nu a fost voia lui Dumnezeu ca un om să stăpînească peste un altul. Omul a făcut... Dumnezeu l¬a făcut pe om, şi omul a făcut sclavi. Noi sîntem toţi din acelaşi pom. Unul poate da celuilalt o transfuzie de sînge, fie că noi sîntem galbeni, negri, maro, roşii, sau orice sîntem noi. Noi sîntem toţi rasa lui Adam. Ţara în care noi trăim, ne-a schimbat culorile, nu are nimic de a face cu aceasta, nicidecum. Isus a murit să mîntuiască pe păcătoşi, nu contează cine era acesta.
E-153 The human life. It never was God's will to have no man rule over another. Man made... God made man, and man made slaves. We're all off the same tree. One can give the other one a blood transfusion, whether we're yellow, black, brown, red, or whatever we are. We're all Adam's race. The country we lived in, it had changed our colors, has nothing to do with it, not at all. Jesus died to save the sinner, no matter who it was.
E-154 Şi acolo obişnuiau să fie negustori c;are au venit, veneau pe acolo şi cumpărau pe acei oameni. Întocmai cum tu ai fi cumpărat o-o maşină, veneai pe acolo şi cumpărai atîtea maşini uzate; o iei, şi o vinzi altundeva. Ei veneau pe la plantaţii şi găseau pe aceşti oameni sărmani acolo afară, şi se uitau în jur, şi aflau care din ei erau lucrători buni, şi oameni mari puternici şi femei. Şi ei îi vindeau, luau bărbaţi mari puternici şi-i încrucişau cu femei mari puternice, aşa cum aţi face cu vitele sau ceva, să obţină un sclav, mai mare greu. Eu mă întreb ce... Iadul va fi plin de felul acela, un-un lucru ca acela! Şi ei erau aici, o mamă bătrînă mică cu copilaşii ei, plîngînd, că soţul ei era vîndut la licitaţie. Aceasta era groaznic.
E-154 And there used to be brokers came, come by and would buy them people. Just like you would buy a--a car, come by and buy so many used car; take it, sell it somewhere else. They would come by the plantations and find these poor people out there, and look around, and find out which one was good workers, and big strong men and women. And they would sell them, take the big strong men and breed them to big strong women, like you would cattle or something, to get a bigger, heavy slave. I wonder what... Hell will be full of that kind, a--a thing like that! And here they was, little old mother with her babies, crying, her husband auctioned off. It was terrible.
E-155 Atunci primul lucru care-l ştiţi, acest negustor a venit pe la o plantaţie despre care i s-a spus, într-o zi, şi el a privit peste sclavi. Şi el a zis, "Cît de mulţi aveţi?"
A zis, "Oh, noi avem cam două sute acolo afară."
E-155 Then the first thing you know, this one broker came by a plantation he was told, one day, and he was looking over the slaves. And he said, "How many you got?"
Said, "Oh, we got about two hundred out there."
E-156 Şi astfel el l-a privit, şi oamenii erau trişti. Ei erau departe de patria lor, de cei dragi ai lor. Ei i-au adus din Africa aici, şi erau aduşi înăuntru de către Boieri, şi vînduţi jos aici în Sud, şi ei-ei ştiau că niciodată nu vor mai merge înapoi acasă. Ei-ei erau terminaţi. Ei nu mai ajungeau să meargă înapoi. Şi ei erau trişti. Şi voi... Ei nu puteau să-i facă să lucreze, deabia. Ei nu au putut. Ei trebuiau să-i biciuiască, şi toate celelalte, să-i facă să lucreze, deoarece ei ştiu că nu vor ajunge niciodată înapoi acasă. Tatăl lor era acolo, poate mama aici şi tata acolo, şi poate copiii aici şi tatăl lor pe undeva. Oh, aceasta este groaznic.
E-156 And so he watched him, and the people were sad. They were away from their home, their loved ones. They brought from Africa here, and brought in by the Boers, and sold down here in the South, and they--they knowed they'd never go back home. They--they were finished. They'd never get to go back. And they were sad. And you... They couldn't make them work, hardly. They didn't. They'd have to whip them, and everything else, to make them work, because they know they'd never get back home. Their daddy was over there, maybe mother here and daddy over there, and maybe the children here and their father somewhere. Oh, it's terrible.
E-157 Şi într-o zi acest negustor a venit pe acolo şi s-a uitat la acest grup de sclavi, şi el a observat că acolo era unul dintre aceşti sclavi tineri acolo afară pe care ei nu trebuiau să-l bată. El îşi avea pieptul scos, şi barba lui în sus; el umbla în jur, el era drept la loc. Şi negustorul a zis, "Ce zici, eu vreau să-l cumpăr pe acela."
Proprietarul a zis, "Dar el nu este de vînzare." A zis, "De ce?"
A zis, "Eu trebuie să-l ţin."
El a zis, "El trebuie să fie şeful peste toţi ceilalţi." El a zis, "Nu, nu. El nu este şeful."
"Păi," a zis, "poate că tu îl hrăneşti pe el mai bine."
A zis, "Nu, ei toţi mănîncă acolo afară în aceeaşi galeră, împreună."
E-157 And one day this broker came by and looking at this bunch of slaves, and he noticed there was one of those young slaves out there that they didn't have to whip him. He had his chest out, and his chin up; he walked around, he was right on the spot. And the broker said, "Say, I want to buy that one."
The owner said, "But he is not for sale."
Said, "Why?"
Said, "I have to keep him."
He said, "He must be the boss over the rest of them."
He said, "No, no. He ain't the boss."
"Well," said, "maybe you feed him better."
Said, "No, they all eat out there in the galley, together."
E-158 El a zis, "Păi, ce îl face aşa de mult deosebit de ceilalţi sclavi?"
E-158 He said, "Well, what makes him so much different from the rest of the slaves?"
E-159 El a spus, "Eu adeseori m-am întrebat, pînă cînd într-o zi am aflat." Zicea, "Acolo în patrie de unde a venit el, tatăl lui este regele unui trib. Şi deşi el este un străin, el încă ştie că el este fiul unui rege. El se comportă ca acela."
E-159 He said, "I often wondered that myself, till one day I found out." Said, "Over in the homeland where he come from, his father is the king of a tribe. And though he is an alien, he still knows he's a king's son. He conducts himself like one."
E-160 Oh, dacă noi sîntem fiii şi fiicele Regelui, Regele regilor, să ne comportăm caracterul nostru ca Creştini. Asta-i adevărat. Da, noi sîntem străini, noi sîntem pelerini şi noi sîntern străini aici. Aceasta nu este lumea noastră. Noi căutăm o Împărăţie care urmează să vină. Aceasta nu este patria noastră. Deşi sîntem aruncaţi în jur şi batjocoriţi, de către lume, şi numiţi asta, aceea, şi cealaltă, şi, "de modă veche" şi toate ca acelea, ce vă pasă vouă? Voi nu vreţi să vă modelaţi după vreun fel de stea de cinema, sau vreo stea de televiziune, sau ceva. Tu eşti o fiică a lui Dumnezeu. Tu eşti un fiu al lui Dumnezeu. Să acţionăm ca Dumnezeu. Noi sîntern copiii lui Dumnezeu, noi ştim, şi noi sîntem fii şi fiice ale Împăratului. Lăsaţi să reflecte caracterul nostru Prezenţa Lui, indiferent cît de greu devine aceasta.
Un cort sau un bordei, de ce să-mi pese?
Ei construiesc un palat pentru mine Acolo!
Cu rubine şi diamante, din argint şi aur,
Visteriile Lui sînt pline, El are bogăţii nespuse.
Noi sîntem copiii Împăratului!
Cu Isus Salvatorul nostru,
Eu sînt un copil al Împăratului!
E-160 Oh, if we are the sons and daughters of the King, the King of kings, let's conduct our character as Christians. That's right. Yes, we are aliens, we are pilgrims and we're strangers here. This is not our world. We are seeking a Kingdom that is to come. This is not our home. Though we be tossed about and made fun of, by the world, and called this, that, and the other, and "old fashion," and all like that, what do you care? You don't want to be patterning yourself after some kind of a movie star, or some television star, or something. You're a daughter of God. You're a son of God. Let's act like God. We are the children of God, we know, and we are sons and daughters of the King. Let our character reflect His Presence, no matter how rough it gets.
A tent or a cottage, why should I care?
They are building a palace for me over There!
With rubies and diamonds, of silver and gold,
His coffers are full, He has riches untold.
We're the children of the King!
With Jesus our Saviour,
I'm a child of the King!
E-161 Haideţi să ne comportăm ca şi Tatăl nostru. Ştiind, că într¬o zi, noi vom merge acasă să fim cu El. Da. Da.
E-161 Let's conduct ourselves like our Father. Knowing, someday, we will go home to be with Him. Yes. Yes.
E-162 Ei, ei vor un Mesia, însă ei îl vor sub condiţiile lor proprii. Da, ei vor un Salvator, ei au vrut, şi îl vor acum în acelaşi fel, pentru acelaşi motiv, pentru că denominaţiunile şi politica au luat locul Duhului Sfînt. Lucrătorii, în loc de a fi... Prea mulţi dintre ei sînt conduşi de-politică religioasă, în loc să lase ca Duhul Sfînt să-i conducă. Vedeţi? Dacă vreo biserică le va da o ofertă puţin mai bună, sau una alta, şi ei se şi duc, să capete o pană în pălăria lor, sau ceva de felul acesta. Dar, aceasta, aceasta este foarte rău. Noi ar trebui să fim conduşi de Duhul Sfînt. Dumnezeu a trimis Conducătorul real al Bisericii, şi acela este Duhul Sfînt.
E-162 They, they want a Messiah, but they want it under their own conditions. Yea, they want a Saviour, they did, and want it now the same way, for the same reason, for the denominationals and politics has taken the place of the Holy Spirit. The ministers, instead of being... Too many of them are led by the--the religious politics, instead of letting the Holy Spirit lead them. See? Some church will give them a little better offering, or something another, and away they go, to get a feather in their hat, or something like that. But, that, that's too bad. We ought to be led by the Holy Spirit. God sent the real Leader of the Church, and that's the Holy Ghost.
E-163 Sistemul nostru educaţional, din bisericile noastre, ne-a condus departe de la Prezenţa lui Dumnezeu. Este prea rău că ne punem băieţii noştri (eu vorbesc despre Penticostali acum) afară în seminarii şi alte lucruri, care îi clocesc ca pe puii de incubator. Asta este adevărat. Mie întotdeauna mi-a părut rău de un pui de incubator, el era-nu era clocit corect. El ciripeşte, şi el nu are mămică la care să meargă, doar a fost întors afară de către o maşină mare a unui regim. Acesta-i felul cum se pare că ei pun afară predicatori astăzi, cu vreun fel de licenţă de doctori, şi-l trimite într-o biserică. Şi uneori el nu ştie mai mult despre Dumnezeu decît un Hottentot ar şti despre o noapte Egipteană.
E-163 Our educational system, in our churches, has led us far away from the Presence of God. It's too bad that we put our boys (I'm talking of Pentecostals now) out into the seminaries and things, hatch them out like incubator chickens. That's right. I always felt sorry for an incubator chicken, it was--wasn't hatched right. He chirps, and he ain't got no mammy to go to, just turned out by a big machine of a regime. That's the way they seem to be turning out preachers today, with some kind of a doctor's degree, and send him into a church. And sometimes he knows no more about God than an Hottentot would know about an Egyptian night.
E-164 Ceea ce avem noi nevoie astăzi este o religie de modă veche, desiş de pădure, albastrul cerului, de omorîre a păcatului, şi botezul Duhului Sfînt înapoi în biserică din nou; o curăţire totală, dreaptă ca ţeava de puşcă, o religie ca albastrul cerului. Noi avem nevoie de o curăţire, şi o pornire cu totul din nou. Acesta este Adevărul.
E-164 What we need today is a good old-fashion, backwoods, sky-blue, sin-killing religion, and the baptism of the Holy Ghost back into the church again; a cleaning out, gun-barrel straight, sky-blue religion. We need a cleaning out, and a starting all over again. That's the Truth.
E-165 Biserică, eu nu mi-am ieşit din fire. Eu pot fi nebun, aşa cum am spus seara trecută, dar eu-eu mă simt bine în felul acesta. Eu niciodată nu m-am simţit astfel în felul celălalt, astfel mie-mie îmi place doar să stau în felul acesta. Da, domnule. Eu mi-am pierdut mintea; eu trebuia s-o pierd, ca să aflu gîndul lui Cristos. Fiecare alt credincios trebuie s-o facă, asta-i adevărat, trebuie să afle gîndul lui Cristos, prin a ne pierde propria noastră minte.
E-165 Church, I'm not beside myself. I may be mad, as I said last night, but I--I feel good this way. I never did feel this way the other way, so I--I'd just like to stay this way. Yes, sir. I did lose my mind; I had to, to find the mind of Christ. Every other believer has to, that's right, has to find the mind of Christ, by losing our own mind.
E-166 Sistemul educaţional ne-a îndepărtat. Eu locuiesc într-un oraş cu facultate, unde este Universitatea din Arizona acolo. Şi eu am zis, gîndindu-mă la aceasta, ce poate să facă ştiinţa pentru voi? Ei pot lua ceva, şi să zică, "aceasta era cu aşa multe sute de ani în urmă," acum ei au aflat că aceasta nu era cu atîtea sute de ani în urmă. Ei nu au nici un lucru încă, ştiinţific, dovedind că lumea a avut vreodată vreo viaţă pe ea, mai mult decît şase mii de ani. Ei culeg oase, şi ei obişnuiau să ia diferite măsurători şi să spună cum era acesta. Acum, ei nu o să mărturisească aceasta. Un mare profesor seara trecută, s-a ridicat acolo în Arizona, şi a zis, "Ei nu vor să mărturisească aceasta, nu, dar ei au aflat că vîrsta osului a fost din cauza clorurii şi a altor soluţii din apă, şi de asemenea sarea l-a transformat în felul acesta, şi l-a îmbătrînit. Acesta absolut nu a fost timpul cel care a făcut aceasta." Amin.
E-166 The educational system has taken us away. I live in a college town, where the University of Arizona is there. And I was saying, thinking this, what can science do for you? They can take something, and say, "this was so many hundred years ago," now they found out it wasn't so many hundred years ago. They haven't got one thing yet, scientifically, proving that the world has ever had any life on it, any more than six thousand years. They pick up bones, and they used to take different measurements and say how it was. Now, they wouldn't confess it. A big professor the other night, stood up there in Arizona, and said, "They won't profess it, no, but they found out that the age of the bone has been because of the chloride and stuff in the water, and also the salt turned it like that, and aged it. It absolutely wasn't time that done it." Amen.
E-167 Cuvîntul lui Dumnezeu încă rămîne întotdeauna acelaşi, ieri, azi, şi în veci. Ei nu vor fi niciodată în stare să dezmintă Aceasta. Acela este lucrul care va ţine lumea împreună; nu un sistem educaţional. Orice lucru pe care voi îl veţi adopta în locul Acestuia, este o mişcare anticristă; asta este exact corect, aceasta este împotriva principiilor lui Cristos. Înapoi la Cuvînt, şi Cristos este Cuvîntul! Da, domnule. El este Cuvîntul făcut trup şi a locuit printre noi.
E-167 God's Word still ever remains the same, yesterday, today, and forever. They can never be able to disprove It. That's the thing that will hold the world together; not an educational system. Anything that you adopt instead of That, is an antichrist move; that's exactly right, it's against the principles of Christ. Back to the Word, and Christ is the Word! Yes, sir. He's the Word made flesh and dwelt among us.
E-168 Educaţia nu poate niciodată să ne dea Viaţa. Educaţia niciodată nu poate. Ştiinţa nu poate să ne dea Viaţa. Lumea nu poate să ne dea Viaţa. Biserica nu poate să ne dea Viaţa. Teologia nu poate să ne dea Viaţa. Există numai un singur lucru care vă poate da Viaţa, acela este Cristos. El este Viaţa, Viaţa abundentă!
E-168 Education can never give us Life. Education can never. Science can't give us Life. The world can't give us Life. The church can't give us Life. Theology can't give us Life. There is only one thing can give you Life, that's Christ. He is Life, the abundant Life!
E-169 Cu un timp în urmă, într-un oraş în Canada, eu mergeam în sus cu un lift. Şi ei aveau un grup de Americani acolo sus, şi aceasta era-aceasta era un fel de întîlnire. Eu nu vreau să dau numele acesteia, pentru că acolo ar putea fi cineva din acea anumită lojă, aici înăuntru, şi eu nu aş vrea să vă rănesc simţurile. Dar ei mergeau sus în-lift, într-un hotel mare. Şi eu aveam o adunare acolo. Şi tu nu puteai ajunge în lift, cu greu, din cauza sticlelor de whisky şi alte lucruri. Şi am spus către-către liftier, am zis, "Ce sînt toate acestea?"
E-169 Some time ago, in a city in Canada, I was going up on an elevator. And they was having a bunch of Americans up there, and it was--it was some kind of a meeting. I won't call the name of it, 'cause there might be someone in that certain lodge, in here, and I wouldn't want to hurt your feelings. But they was going up on the--the--the elevator, in a big hotel. And I was having a meeting there. And you couldn't get on the elevator, hardly, for the whisky bottles and things. And I said to the--to the elevator boy, I said, "What's all this?"
E-170 El a zis, "Americanii ne-au vizitat în seara aceasta." Oh, doamne, mulţi dintre ei! Şi apoi am coborît.
E-170 He said, "The Americans has visited us tonight." Oh, goodness, many of them! And then I went down.
E-171 Aşa cum ne-am dat jos de-de pe platformă sau-micul escalator, sau lift, mai degrabă, şi am pornit afară, acolo era un hol, şi acolo erau două femei tinere stînd jos acolo îmbracate doar cu hainele lor de dedesubt. Ele aveau o sticlă de whisky în mînă, şi ele au băut. Şi ele au pornit-o în jos, şi un om beat ieşind afară din casă, aşa de beat, sau din cămăruţe, încercînd să le prindă şi să le tragă hainele jos. Şi era o arătare oribilă. Şi ele au coborît, iar eu doar m-am tras în spate într-un hol mic şi am aşteptat pînă cînd ele au trecut pe lîngă, o uşă mică, şi s-au oprit în faţa mea. Şi erau femei frumoase, şi ele stăteau acolo doar cu furoul lor micuţ pe ele, toată îmbrăcămintea ce o aveau. Ele au luat această sticlă, şi au încercat s-o toarne una pe alta. Una şi-a ridicat îmbrăcămintea ei dedesubt aşa de sus cît a putut să o tragă, şi-a aruncat piciorul sus în aer, şi a strigat, "Whoopee, asta-i viaţa!"
E-171 As we got off of--of the stage or the--the little escalator, or elevator, rather, and started out, there was a hall, and there was two young women standing down there with just their underneath garment on. They had a bottle of whisky in their hand, and they were drinking. And they started down, and drunk men coming out of the house, so drunk, or the little rooms, trying to catch them and pulling their clothes down. And it was horrible-looking. And they come down, and I just ducked back in a little hall and waited till they passed by, a little door, and they stopped in front of me. And nice-looking women, and they were standing there just with their little underneath skirt on, all the clothes they had. They took this bottle, and trying to pour it on one another. One pulled up her underneath garment as high as she could pull it, throwed her leg up in the air, and holler, "Whoopee, this is life!"
E-172 Eu n-am mai putut suporta mai mult din aceasta. Am ieşit afară, şi am zis, "Soră, îţi cer scuză. Aceea este moarte. Aceea este moarte."
Ea a zis, "Vino şi ia o băutură."
E-172 I couldn't stand no more of it. I stepped out, and I said, "Sister, I beg your pardon. That's death. That's death."
She said, "Come have a drink."
E-173 Şi eu am zis, "Aşteaptă doar un minut." Am zis, "Tu ai spus că aceea era viaţa." Am zis, "Aceea este viaţă pervertită. De ce încerci tu să faci un asemenea lucru?" Am ajuns să aflu... Eu am spus, "Eu sînt un slujitor al Evangheliei. Eu sînt un American, de asemenea. Şi mi-e ruşine de voi. Mie mi-e ruşine ca voi să vă numiţi un American, şi sus aici în felul acesta." Am ajuns să aflu, că una din ele era o învăţătoare de şcoală Duminicală, şi ea a început să plîngă.
E-173 And I said, "Wait just a minute." I said, "You said that was life." I said, "That's perverted life. Why do you try to do a thing like that?" Come to find out... I said, "I am a minister of the Gospel. I'm an American, too. And I'm ashamed of you. I'm ashamed of you to call yourself an American, and up here like that." Come to find out, one of them was a Sunday school teacher, and she started crying.
E-174 Întîi au început să fugă, şi eu le-am apucat pe amîndouă de mînă. Ele erau aşa de bete că nu puteau să plece. Eu am zis, "Aşteptaţi, noi o să ne rugăm chiar aici."
"Există o cale care pare dreaptă."
E-174 First they started to run, and I grabbed both of them by the hand. They was so drunk they couldn't get away. I said, "Wait, we're going to pray right here."
"There is a way that seemeth right."
E-175 Bine, voi ziceţi, "Ele doar aveau un pic de amuzare curată." Puţină amuzare curată? Nimic! Acel lucru nu face... Mie nu-mi pasă cît de mult eşti tu învăţător de şcoală Duminicală. Dacă lucrul acela este în inima ta, Dumnezeu nu poate să locuiască în locul acela necurat. Ceea ce avem noi nevoie este o trezire de sfinţire de modă veche să cutreiere biserica, de la un capăt la celălalt. Da, domnule. Noi nu facem asta. Aceea nu ar trebui să fie permis. Dar aceştia sînt Americani care aveau puţină "amuzare curată," aşezînd un exemplu ca o naţiune Creştină. Oh, doamne! Sistem educaţional, acela nu este Viaţa. Aceea este moartea.
E-175 Well, you say, "They're just having a little clean fun." A little clean fun? Nothing! That thing doesn't... I don't care how much Sunday school teacher you are. If that thing is in your heart, God can't dwell in that unclean place. What we need is an old-fashion holiness revival to sweep the church, from one end to the other. Yes, sir. We don't do that. That should not be permitted. But it's Americans having a little "clean fun," setting an example as a Christian nation. Oh, my! Educational system, that isn't Life. That's death.
E-176 Ce o face pe o persoană să facă asta? De ce o fac ei? Ce o determină pe lume să facă ceea ce face? Pentru că ei resping Aceasta. Există un locşor în inima omului, care însetează după Dumnezeu. Un loc mic, un om a fost făcut să înseteze. Voi sînteţi înfăptuiţi în acest fel. Asta este ceea ce vă face să beţi, asta este ceea ce vă face să faceţi aceste lucruri, pentru că există ceva în voi care stăruieşte după satisfacţie, însetînd. Şi să păzească Dumnezeu ca un om să încerce să-şi satisfacă şi să potolească acea chemare sfîntă de la Dumnezeu cu înlocuitorul pe care i l-ar da Diavolul! Voi nu aveţi nici un drept să faceţi asta. Acela este Dumnezeu care cheamă către voi. Treaba aceea este o sete a morţii. Şi dacă voi nu luaţi pe Cristos înăuntru acolo ca să umple aceea, Diavolul vă va da un înlocuitor al morţii în aceasta. Asta-i adevărat. Voi nu aveţi nici un drept să faceţi asta. Cum îndrăzneşte vreun om sau femeie să astupe acea chemare sfîntă înăuntru acolo, a chemării lui Dumnezeu. Şi deoarece voi nu vreţi să primiţi Aceasta, atunci Diavolul va avea grijă să o satisfacă cu altceva.
E-176 What makes a person do that? Why do they do it? What makes the world do the way they do? Because they reject This. There is some little place in a man's heart, that thirsts for God. A little place, a man was made to thirst. You're set up like that. That's what makes you drink, that's what makes you do these things, is because there is something in you that craves for satisfaction, thirsting. And God forbid that a man will try to satisfy and hush that holy call of God with the substitute that the Devil would give him! You have no right to do that. That's God calling to you. That stuff is a thirst of death. And if you won't take Christ in there to fill that up, the Devil will give you a substitute of death in it. That's right. You have no right to do that. How dare any man or woman to hush that holy call in there, of God calling. And because you won't receive It, then the Devil will see it's satisfied with something else.
E-177 Aceasta este ceea ce o satisface. "Eu am ascuns Cuvîntul lui Dumnezeu în inima mea, ca eu să nu păcătuiesc împotriva Lui." Asta-i adevărat. Dumnezeu în inimă, este ceea ce stabileşte întrebarea. Da, domnule.
E-177 This is what satisfies it. "God's Word I've hid in my heart, that I sin not against Him." That's right. God in the heart, is what settles the question. Yes, sir.
E-178 Ştiinţa nu poate să vă dea Viaţa. Educaţia nu vă poate da Viaţa. Denominaţiunea nu vă poate da Viaţa. Şcolile nu vă pot da Viaţa. Naţiunea nu vă poate da Viaţa. Biserica nu vă poate da Viaţa. Acesta este numai Dumnezeu care poate să vă dea Viaţa. El este singurul care o poate face.
E-178 Science can't give you Life. Education can't give you Life. Denomination can't give you Life. Schools can't give you Life. Nation can't give you Life. Church can't give you Life. It's only God can give you Life. He is the only one that can do it.
E-179 Acum noi vedem exact că ceea ce a spus profetul se va împlini în această zi. Profetul, Pavel, în Doi Timotei 3, noi aflăm că va veni timpul cînd biserica va fi, "Încăpăţinaţi, îngîmfaţi," atotştiutori, vedeţi, "îngîmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decît iubitori de Dumnezeu, călcători de cuvînt, acuzatori falşi, neînfrînaţi, şi dispreţuitori ai acelora care sînt buni."
Voi ziceţi, "Aceia sînt comuniştii." Nu. Nu.
E-179 Now we see exactly that what the prophet said would come to pass in this day. The prophet, Paul, in Second Timothy 3, we find out that the time was coming when the church would be, "Heady, high-minded," know-it-all, see, "high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, trucebreakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good."
You say, "That's communists." No. No.
E-180 Aceia sînt Creştini declaraţi. Ascultaţi, citiţi versetul următor. "Avînd o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea; depărtează-te de la aşa ceva." A avertizat să se depărteze de la aceia care neagă Puterea de înviere, negînd că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Corect! El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-180 That's professed Christians. Listen, read the next verse. "Having a form of godliness, but denying the Power thereof; from such turn away." Warned to turn away from such that's denying the Power of the resurrection, denying that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Right! He is the same yesterday, today, and forever.
E-181 Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Această promisiune este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Pentru aceasta este Duhul Sfînt. Atît timp cît Dumnezeu cheamă încă, Duhul Sfînt încă este aici să umple fiecare inimă flămîndă pe care a chemat-o Dumnezeu.
E-181 Peter said, on the Day of Pentecost, "This promise is unto you, and to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." That's what the Holy Ghost is for. As long as God still calls, the Holy Ghost is still here to fill every hungry heart that God called.
E-182 Dar noi înlocuim cu altceva. Noi încercăm să satisfacem simţul acela, prin-prin aderarea la biserică. Voi doar amorţiţi simţul acela, prin a face asta. Voi nu satisfaceţi cu aceea. Aceea nu va satisface.
E-182 But we substitute something else. We try to satisfy that feeling, by--by joining church. You just deaden that feeling, by doing that. You ain't satisfied with that. That won't satisfy.
E-183 Există numai un singur lucru care va satisface, aceea este cînd Cristos vine în viaţa unui om, pentru că El a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, şi el este făcut în statura lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu nu ţi-a dat această călătorie aici pe pămînt, să fii aceasta, aceea, sau cealaltă, ci să fii un fiu şi o fiică a lui Dumnezeu. Şi nu există nimic altceva care va satisface. Acela este singurul lucru care va ţine lumea noastră-noastră laolaltă. Şi nu luaţi orînduirea făcută de om, ci luaţi orînduirea lui Dumnezeu şi felul Lui de a o face prin Cuvîntul Lui. Acela o va ţine laolaltă.
Aceea-i Puterea care leagă
Inimile noastre în dragoste Creştină;
Părtăşia de aceeaşi gîndire
Este asemănătoare cu cea de Sus.
E-183 There is only one thing will satisfy, that's when Christ comes into a man's life, for He's made in the image of God, and he's made in the statue of God. And God didn't give you this trip here on earth, to be this, that, or the other, but to be a son and daughter of God. And there is nothing else will satisfy. That's the only thing will hold our--our world together. And take not our manmade economy, but take God's economy and His way of doing it through His Word. That will hold it together.
That's the Tie that binds
Our hearts in Christian love;
The fellowship of kindred mind
Is like to that Above.
E-184 Aceasta-i adevărat. Ce lumea are nevoie astăzi este o trezire bună de modă veche, a Sfîntului Pavel; şi Biblia, Duhul Sfînt din nou înapoi; unde Duhul lui Dumnezeu cade printre oameni, şi apar semnele şi minunile, ca scînteile de pe o nicovală. Da, domnule, noi avem nevoie de aceasta. Aceasta este ceea ce noi trebuie să avem să o ţină împreună.
E-184 That's right. What the world needs today is a good old-time, Saint Paul's revival; and the Bible, Holy Ghost back again; where the Spirit of God falls amongst the people, and signs and wonders appear, like sparks off of an anvil. Yes, sir, we need it. That's what we have to have to hold together.
E-185 Apoi noi aşteptăm ca Dumnezeu să ne întîlnească în tradiţiile noastre. Oh! Să ţinem lumea de la destrămare, noi ne aşteptăm ca El să vină la sistemul nostru.
E-185 Then we expect God to meet us in our traditions. Oh! To keep the world from falling apart, we expect Him to come to our system.
E-186 Acum asta este exact ceea ce au gîndit ei în urmă acolo, "Acum dacă Mesia vine în această epocă, noi avem un mare preot bun, Caiafa. Noi îl avem pe Lavinski, toţi aceşti preoţi de aici, vedeţi, oameni buni. Noi i-am şcolarizat, i-am şcolarizat. Ei ştiu despre ceea ce vorbesc ei."
E-186 Now that's exactly what they thought back there, "Now if the Messiah comes in this age, we got a fine high priest, Caiaphas. We got Lavinski, all these priests along here, see, fine men. We schooled them, schooled them. They know what they're talking about."
E-187 Dar cînd a venit El, El a ocolit pe fiecare din ei. El nici măcar nu le-a atins sistemul lor. Pe lîngă aceea, El a spus, "Voi sînteţi din tatăl vostru, Diavolul, şi faceţi lucrările lui. Voi generaţie de şerpi în iarbă," a spus El, "Cine v-a avertizat să fugiţi de mînia viitoare?" Priviţi Cuvîntul lui Dumnezeu venind afară în acea mustrare. Oh, aceasta desigur că nu le-a îndeplinit gustul lor teologic. Şi aceasta nu ar face-o astăzi, oricum. Aceasta nu o face.
E-187 But when He come, He by-passed every one of them. He didn't even touch their system. Besides that, He said, "You are of your father, the Devil, and his works you do. You generation of snakes in the grass," He said, "Who has warned you to flee from the wrath that is to come?" Watch the Word of God come out in that rebuke. Oh, it certainly didn't meet their theological taste. And it wouldn't today, either. It doesn't.
E-188 Cînd ei L-au văzut stînd acolo făcînd semnul Profetului, să arate că El era Mesia, ce au spus ei? "El este Beelzebub. Acela este un duh rău peste El."
E-188 When they seen Him standing there and perform the sign of the Prophet, to show that He was Messiah, what'd they say? "He is Beelzebub. That's an evil spirit on Him."
E-189 Isus a zis, "Asta este hulă. Şi cînd vine Duhul Sfînt, şi voi vorbiţi împotriva Lui, aceasta nu vă va fi iertat niciodată în lumea aceasta sau în lumea care vine."
E-189 Jesus said, "That's blasphemy. And when the Holy Ghost comes, and you speak against That, it'll never be forgiven in this world or the world to come."
E-190 Dar voi vedeţi sistemul de astăzi? Acesta este acelaşi lucru. Noi ne-am format propriul nostru sistem, acela este motivul pentru care sistemul nostru nu va ţine niciodată această lume împreună. Ei ar putea alege un Preşedinte sau un Abraham Lincoln în fiecare judeţ din Statele Unite, şi aceasta nu o va ţine împreună, pînă cînd nu ne vom întoarce la Cuvîntul lui Dumnezeu, înapoi la Biblia cu copertă neagră de modă veche care are Adevărul. Acela este singurul fel prin care noi îl vom cunoaşte vreodată pe Dumnezeu şi să ţină lumea Jmpreună, este înapoi la principiile lui Isus Cristos, înapoi la Învăţătura Lui, înapoi la Duhul Sfînt să conducă iarăşi Biserica.
E-190 But you see the system today? It's the same thing. We formed our own system, that's the reason our system will never hold this world together. They might elect a President or an Abraham Lincoln in every county in the United States, and it'll never hold it together, till we get back to the Word of God, back to the old-fashion black-back Bible that's got the Truth. That's the only way we'll ever know God and keep our world together, is back to the principles of Jesus Christ, back to His Doctrine, back to the Holy Ghost again leading the Church.
E-191 De aceea a fost Adevărul aşa de greşit mînuit în aceste zile din urmă, este deoarece atunci cînd Dumnezeu încearcă să introducă programul Lui, şi oamenii s-au denominat deja în aşa ceva. Ei construiesc un gard aşa încît Duhul Sfînt să nu poată intra acolo, ţinîndu-L afară. Noi vrem ca Dumnezeu să ne salveze în-chiar starea în care noi sîntem. Acela este felul în care eu cred...
E-191 That's why the Truth has been so mishandled in this last days, is because that when the God trying to get His program in, and people have already denominated themselves off in such. They build up a fence so that the Holy Spirit can't get in there, keeping Him out. We want God to save us in the--the very condition we're in. That's the way that I think...
E-192 Voi oamenilor Penticostali, unde aţi început voi? Aţi citit voi vreodată despre misiunea din Azusa Street, o misiune; aţi citit voi vreodată înainte ca să înceapă Consiliul General? Oamenii Penticostali au fost cunoscuţi pentru că ei au ieşit din denominaţiunile acelea, şi s-au separat. Asta este ceea ce ei erau. "Ieşiţi afară dintre ei," ei obişnuiau Asă predice asta tot timpul, "fiţi separaţi, zice Dumnezeu. Îndepărtaţi-vă din tradiţiile acelea ale omului." Şi ce a făcut el? El s-a întors drept înapoi şi a mers înapoi în aceeaşi murdărie din care ai ieşit. Acum voi sînteţi separaţi; unul este biserica lui Dumnezeu; şi celălalt, şi tu eşti acesta sau acela, acesta sau acela. Voi sînteţi separaţi, şi vă certaţi unul cu altul. Au fărîmiţat-o!
E-192 You Pentecostal people, what did you start out at? Did you ever read the Azusa Street, a mission; did you ever read before the General Council ever started? The Pentecostal people were known because they come out of those denominations, and separated. That's what they was. "Come out from among them," they used to preach that all the time, "be separated, saith God. Get away from them traditions of man." And what did he do? He turned right back around and went back in the same gaum you come out of. Now, you're separated; one is a church of God; and the other one, you're this one or that one, this one or that. You're separated, and fussing with one another. Break that bound!
E-193 Cînd am venit prima dată în slujbă, m-am gîndit că tot ce era Penticostal era un grup. Am ajuns să aflu, că ei erau fărîmiţaţi tot aşa de rău ca Baptiştii. Lucrul pe care l-am făcut era să stau chiar în mijloc între ei amîndoi, să le spun, "Noi sîntem fraţi, asta-i tot." Corect. Atît timp cît noi tragem unul către altul, Satan nu trebuie să tragă spre voi. Dar lăsaţi legătura aceea să fie ruptă, şi întindeţi-vă corturile departe acolo afară, şi duceţi înăuntru pe fiecare frate, atunci, eu vă spun, că marea armată a lui Dumnezeu se va ridica în Puterea lui Isus Cristos, şi va merge înapoi la Biblie. Şi voi vorbiţi despre o Biserică pentru harul de răpire, aceasta se va împlini cînd noi putem sf'îşia jos tradiţiile noastre, să uităm despre toate lucrurile noastre denominaţionale, şi să venim drept înapoi pe bazele Cuvîntului lui Dumnezeu.
E-193 When I first come into the ministry, I thought everything was Pentecostal was one group. I come to find out, they was broke up as bad as the Baptists. The thing I did is stand right in the middle of both of them, say, "We are brothers, that's all." Right. As long as you're firing at one another, Satan don't have to fire at you. But let that bound be broke, and spread forth your tents way out yonder, and take in every brother, then, I tell you, the great army of God will rise in the Power of Jesus Christ, go back to the Bible. And you talk about a Church for the rapturing grace, it would come to pass when we can tear down our traditions, forget all of our denominational things, and come right back on the basis of God's Word.
E-194 Dar noi vrem ca Dumnezeu să ne salveze în starea în care sîntem. Noi trebuie să îndeplinim condiţia Lui. Vedeţi, noi nu, noi nu ne îndeplinim pe ale noastre; pe ale Lui! Noi vrem ca Dumnezeu să ne salveze chiar în lucrul care-care El... Acesta este poluat. Lăsaţi pe Dumnezeu! Mergeţi înapoi la Cuvînt, şi iubiţi-vă unul pe altul. Acela este singurul lucru pe care eu ştiu să-l fac.
E-194 But we want God to save us in the condition we are. We got to meet His condition. See, we don't, we don't meet us on ours; upon His! We want God to save us in the very thing that--that He... It's polluted. Let God! Get back to the Word, and love one another. That's the only thing that I know to do.
E-195 Dumnezeu ne trimite profeţi, şi-şi noi îi dăm la moarte, întocmai exact cum a spus Isus că ei vor face. Apoi noi aflăm, după un secol sau două, sau o sută de ani, sau cincizeci de ani, Dumnezeu ne va trimite un profet, sau un mesager, şi, primul lucru pe care îl ştiţi, noi îl vom critica şi-l dăm la moarte. Apoi după un timp, după ce el este mort, voi ştiţi, o vreme, biserica se va trezi. Ce vor face ei? Ei vor zice, "Păi, noi vom zidi o denominaţiune pe asta." Asta este ceea ce s-a întîmplat la Metodişti, Baptişti, şi toţi ceilalţi dintre voi, zidiţi o denominaţiune. Şi treaba despre aceasta este, după ce el deja este mort, şi mesajul lui s-a sf'îrşit, noi deja trăim acolo într-un alt loc. Apoi voi mergeţi înapoi acolo, la mesajul lui pentru ziua aceea, şi voi încercaţi să mergeţi înapoi acolo şi să împodobiţi mormîntul lui, cînd aici Acesta se desfăşoară chiar aici tot timpul. Voi uitaţi ora!
E-195 God sends us prophets, and--and we put them to death, just exactly like Jesus said they would do. Then we find out, after a century or two, or a hundred years, or fifty years, God will send us a prophet, or a messenger, and, first thing you know, we'll criticize him and put him to death. Then after a while, after he is dead, you know, a while, the church will wake up. What will they do? They'll say, "Well, we'll build a denomination upon that." That's what happened to the Methodists, Baptists, and all the rest of you, built a denomination. And the thing of it is, after he's done dead, and his message is over, we're done living over into another place. Then you go back there, his message for that day, and you're trying to go back there and garnish his tomb, when here It's going on right here all the time. You forget the hour!
E-196 Întocmai ca omul. Omulîntotdeauna laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, şi Îl laudă pentru ceea ce El va face, şi ignoră ceea ce El face. Acela-acela, acela este doar felul omului. El întotdeauna a făcut asta. El se gîndeşte la ceea ce a făcut El, şi Îi mulţumeşte; crede că El va face ceva aici afară; dar uită că El o face, tot timpul, chiar aici! El întotdeauna trece cu vederea aceasta. Aceea este treaba diavolului, ca el să o facă în felul acela. Da, domnule.
E-196 Just like men. Men is always praising God for what He did do, and praise Him for what He will do, and ignoring what He is doing. That--that, that's just the way of man. He's always done that. He thinks of what He has done, gives Him thanks; believes He is going to do something out here; but forget He is doing it, all the time, right here! He always overlooks it. That's the devil's business, for him to do it that way. Yes, sir.
E-197 Tradiţiile noastre! Da, domnule. "Mesia," spun ei, "este pentru o altă generaţie, ceva de felul acesta. El era acolo în urmă." El este acelaşi ieri, azi, şi în veci!
E-197 Our traditions! Yes, sir. "The Messiah," they say, "is for another generation, something like that. He was back there." He is the same yesterday, today, and forever!
E-198 La prima Lui venire, Isus, întreaga lume era coruptă cu politici şi religii. Toţi strigau după un Mesia. Ei au vrut pe Unul uns. Israel vroia ceva, şi Roma vroia ceva, şi ceilalţi dintre ei.
E-198 In His first advent, Jesus, the whole world was corrupted with politics and religions. All was crying for a Messiah. They wanted an anointed One. Israel wanted something, and Rome wanted something, and the rest of them.
E-199 Astăzi este acelaşi lucru. Noi toţi, fiecare, vrem un politician. Noi vrem ceva astăzi.
E-199 It's the same thing today. We all, each one, want a politician. We want something today.
E-200 Acum, astăzi, Rusia vrea un mesia. Rusia vrea un mesia care să-i ducă la lună foarte repede, să ajungă acolo înainte să ajungă ceilalţi. Asta este ce vrea Rusia. Ei vor acel fel de mesia, ceva geniu, ceva om care este un-care este un-care este un geniu ştiinţific, şi el să ştie cum să cucerească spaţiul cosmic şi să meargă acolo şi să împlînte steagul Rusesc înainte ca Americanii să poată ajunge acolo. Oh, ei sînt... Ei vor pe mesia al lor. Ei încearcă cît ştiu ei mai bine să ridice unul. În regulă.
E-200 Now, today, Russia wants a messiah. Russia wants a messiah that will take them to the moon right quick, get there before the rest of them will. That's what Russia wants. They want that kind of a messiah, some genius, some fellow that's a--that's a--that's a scientific genius, and he'll know how to conquer outer space and go over there and plant the Russian flag before the Americans can get there. Oh, they're... They want their messiah. They're trying their best to raise up one. All right.
E-201 Ce a făcut America? Ce vrei tu, America? Tu strigi cel mai tare. Ce vrei tu? Tu ai vrut un-un geniu educat. Tu ai vrut un geniu politic. Tu îl ai. Deşi tu trebuia să inventezi o-o maşină de votat necinstit ca să-l obţineţi, dar voi îl aveţi. Asta-i adevărat. Lumea vrea... Aceasta este ceea ce vrea, acum ce veţi face voi cu acesta? Voi aţi vrut să arătaţi cît eraţi de deştepţi. Voi i-aţi pus chiar la televiziune, să arătaţi că unul poate fi mai deştept decît celălalt, şi voi v-aţi dedat la aceasta. Vedeţi? Voi îl aveţi, acum unde-unde o să vă conducă el? Drept înapoi la Roma, desigur. Voi aţi văzut aceasta, chiar acum.
E-201 What did America? What do you want, America? You are crying the loudest. What do you want? You've been wanting a--an educated genius. You've been wanting a political genius. You got it. Though you had to invent a--a crooked voting machine to get it, but you've got it. That's right. The world wants... That's what it wants, now what you going to do with it? You wanted to show how smart you was. You even put them on television, to show that one could outsmart the other one, and you fell for it. See? You've got it, now where--where is he going to lead you? Right back to Rome, of course. You seen it, right now.
E-202 Tu, biserică, tu vrei un geniu. Ce vrei tu? Ce vrei, ce vrea biserica? Ce ai vrea tu? Tu ai vrea un predicator deştept, educat, intelectual care să se ridice, care poate cuceri mai bine decît Billy Graham, să-i ducă pe ei toţi înapoi la denominaţiunea voastră. Voi aveţi seminare şi alte lucruri, încercînd să-i clociţi. Vedeţi, asta-i adevărat. Voi poate nu credeţi că asta-i adevărat; dar, priviţi, acţiunea voastră¬voastră vorbeşte mai tare decît cuvintele voastre. Voi vreţi un-voi vreţi un geniu religios, unul care vă poate conduce, denominaţiunea voastră, peste ei toţi; să-i călcaţi pe Baptişti, să-i călcaţi pe Metodişti, să-i călcaţi pe Unitarieni, să-i călcaţi pe Trinitarieni, fiecare lucru, să călcaţi peste toţi aceştia. Oh, voi doar strecuraţi jos lumea, încercînd să-i găsiţi. Felul acela îl vreţi voi.
E-202 You, church, you want a genius. What do you want? What do you, what's the church want? What are you wanting? You are wanting a smart, educated, intellectual minister to raise up, that can conquer better than Billy Graham, to take them all back to your denomination. You got seminaries and things, trying to hatch them out. See, that's right. You might not think that's true; but, look, your--your action speaks louder than your words. You want a--you want a religious genius, one who can lead you, your denomination, over them all; stomp out the Baptists, stomp out the Methodists, stomp out the Oneness, stomp out the Trinity, everything, walk over all of it. Oh, you're just skimming the world down, trying to find him. That's the kind you want.
E-203 Dar voi ştiţi ce aveţi voi nevoie? Voi aveţi nevoie de un Salvator, întocmai exact ceea ce aveţi nevoie. Şi aceea este ce Dumnezeu ştie că aveţi voi nevoie, este un Salvator, şi El Îl trimite la voi. Dar vor ei aceasta? Nu, domnule. Aceea nu se potriveşte la al lor-potriveşte la al lor gust bisericesc. Acesta doar nu merge în felul acela cu ei.
E-203 But you know what you need? You need a Saviour, just exactly what you need. And that's what God knows you need, is a Saviour, and He sends It to you. But do they want It? No, sir. That don't fit their--fit their ecclesiastical taste. It just doesn't work that way with them.
E-204 Dar întreaga lume vrea geniul lor. Acum ce dacă Rusia are mesia lor, atunci cum este cu noi?
E-204 But the whole world wants their genius. Now what if Russia got their messiah, then what about us?
E-205 Voi ştiţi, Germania l-au avut pe al lor, nu de mult, şi mulţi dintre voi băieţii din Primul Război Mondial vă amintiţi asta foarte bine. Vedeţi, ei îl au. Voi nu aveţi nevoie de acel fel de mesia. Acesta era în felul greşit. Acesta era lucrul greşit. Aceasta era contrar la Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-205 You know, Germany got theirs, not long ago, and many of you boys from the First World War remembers that very well. See, they got it. You don't need that kind of a messiah. It was in the wrong way. It was the wrong thing. It was contrary to God's Word.
E-206 Doar gîndiţi-vă, că Napoleon, la vîrsta de treizeci şi trei, el a cucerit lumea, şi a murit învins. El a murit învins. El era un prohibiţionist cînd el s-a ridicat la început, şi l-a adus marele lui succes; şi el a murit, un alcoolic, şi şapte mii de prostituate îi urmau armata lui. Iar el a murit la vîrsta de treizeci şi trei de ani. Şi el a încercat să cucerească lumea, dar el a făcut-o în felul greşit.
E-206 Just think, Napoleon, at the age of thirty-three, he had conquered the world, and died in defeat. He died in defeat. He was a prohibitionist when he first raised up, and his great success brought him; and he died, an alcoholic, seven thousand prostitutes following his army. And he died at thirty-three years old. And he tried to conquer the world, but he did it in the wrong way.
E-207 Dar Isus Cristos, la vîrsta de treizeci şi trei, a cucerit lumea, moartea, iadul, mormîntul, şi-şi s-a înălţat Sus. De ce? El era Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat. Acesta este Mesia al nostru! Amin. Sigur. Ei întotdeauna, noi vrem un-noi vrem un Mesia, dar noi îl vrem în felul...
E-207 But Jesus Christ, at the age of thirty-three, had conquered the world, death, hell, grave, and--and ascended on High. Why? He was the Word of God made manifest. That's our Messiah! Amen. Sure. They always, we want a--we want a Messiah, but we want it in the way...
E-208 Eu va trebui să omit cîteva lucruri pe care le-am scris jos acum, că noi întîrziem prea mult. Noi-noi trebuie să omitem ceva din aceasta.
E-208 I'll have to omit some things I got wrote down now, we're getting too late. We--we have to omit some of it.
E-209 Dar lumea vrea-vrea pe mesia lor. Lumea vrea unul. Biserica vrea unul. Şi ce dacă Dumnezeu le trimite unul? Dacă Dumnezeu a trimis un Mesia, ce va fi El? El nu va fi un politician religios. El nu va fi un uriaş intelectual, aşa cum noi l-am numi. Oh, nu.
E-209 But the world wants--wants their messiah. The world wants one. The church wants one. And what if God sent them one? If God sent a Messiah, what would He be? He would not be a religious politician. He would not be an intellectual giant, as we'd call it. Oh, no.
E-210 Ce ar fi El? El ar fi ca Evrei 13:8, acelaşi care El era. El era întotdeauna. El ar fi Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat. Asta-i exact. El era Cuvîntul lui Dumnezeu; El este Cuvîntul lui Dumnezeu; El va fi pe veci Cuvîntul lui Dumnezeu. Chiar¬sunarea înainte a Venirii Lui, erau întotdeauna profeţii la care a venit Cuvîntul. Aici Cuvîntul a venit în plinătate.
E-210 What would He be? He would be like Hebrews 13:8, the same that He was. He's always been. He would be the Word of God made manifest. That's exactly. He was God's Word; He is God's Word; He'll forever be God's Word. Even the--the sounding forth of His Coming, was always the prophets who the Word came to. Here the Word come in fulness.
E-211 Iar acum dacă El ar veni din nou astăzi, El ar fi un-un Cuvînt al lui Dumnezeu, Cuvîntul manifestat al lui Dumnezeu, Cuvîntul adeverit al lui Dumnezeu, Dumnezeu locuind printre noi. Acela este Mesia. El a promis-o. Amin. El va fi din nou acel Stîlp de Foc. El ar fi acelaşi Mesia care l-a condus pe Israel. Amin. El ar fi acelaşi Mesia. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Sigur, ei L-ar refuza aşa cum au făcut-o întotdeauna. Desigur. Oh, deoarece ei vor să zidească o naţiune mare.
E-211 And now if He would come again today, He would be a--a Word of God, manifested Word of God, vindicated Word of God, God living among us. That's the Messiah. He promised it. Amen. He would be that Pillar of Fire again. He would be the same Messiah that led Israel. Amen. He would be the same Messiah. [Blank.spot.on.tape--Ed.] Sure, they would turn It down like they always did. Certainly. Oh, 'cause they want to build a great nation.
E-212 Noi vrem să zidim un trup mare al bisericii. Astăzi, noi ne gîndim, că noi vrem o mare biserică generală. În regulă, voi o veţi obţine. Voi aţi vrut o biserică unită. Voi o veţi obţine. Voi o veţi obţine. De ce o vor ei în felul acesta? Dacă Mesia ar veni, El nu va aşeza nimic de felul acesta în ordine. El ar fi împotriva ei. Sigur, El ar fi. Dar pentru ce vor ei aceasta, care este motivul că acesta trebuie să vină în felul acela? Ei vor un om care poate să se ridice şi să dicteze întregul lucru. Voi o să-l obţineţi, exact corect. Voi îl veţi primi, deoarece el vine. "Va veni un altul, şi voi îl veţi primi," a zis Isus. Şi ei o să, ei o să-l primească. De ce vor ei să facă asta? Oamenii vor, lucrurile în felul lor propriu.
E-212 We want to build a great church body. Today, we are thinking about, we want a great general church. All right, you're going to get it. You wanted a united church. You're going to get it. You're going to get it. Why do they want it like that? If the Messiah would come, He would never set nothing like that in order. He would be against it. Sure, He would. But what do they want it for, what's the reason it has to come that way? They want one man that can stand up and dictate the whole thing. You're going to get it, exactly right. You will receive him, because he is coming. "Another one will come, and you will receive him," Jesus said. And they will, they will receive him. Why do they want to do that? People are wanting to, things their own way.
E-213 Dacă ar veni Mesia, El doar vă va curăţi penele de pe voi. Vorbiţi despre vreun predicator care jupoaie femeile şi bărbaţii, El într-adevăr îi va jupui. El a făcut-o cînd a venit; El a zis, "Voi generaţie de vipere, voi şerpi în iarbă, voi sînteţi din tatăl vostru, Diavolul." Dacă acel Mesia s-ar întoarce în acest timp poluat, El ar face acelaşi lucru din nou. Dumnezeu i-ar adeveri lucrarea Lui întocmai cum a făcut El la început, cu acelaşi fel de semne şi minuni. El cu certitudine ar face aceasta, dacă El s-ar reîntoarce din nou. Dacă noi îl avem pe acel Mesia, va fi întocmai cum a fost El de prima dată, pentru că nu ar putea fi nimic altceva. Biblia a spus, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." El este întotdeauna Cuvîntul.
E-213 The Messiah would come, He would just shuck the feathers off of you. Talk about some preacher skinning down women and men, He would really skin them down. He did when He come; He said, "You generation of vipers, you snakes in the grass, you are of your father, the Devil." If that Messiah would return in this polluted time, He would do the same thing again. God would vindicate His work just like He did in the beginning, with the same kind of signs and wonders. He certainly would do it, if He returned again. If we got that Messiah, be just like He was in the first time, because it couldn't be nothing else. The Bible said, "He is the same yesterday, today, and forever." He is always the Word.
E-214 Dar ce vrem noi? Noi nu am vrea acel fel de Mesia. Nu, nu. Noi vrem să fie ceva ca lumea. Şi ce oamenii încearcă să facă, ei vor un Mesia care îi va lăsa să trăiască şi-şi să facă orice vor ei, şi să acţioneze ca lumea şi să trăiască în lume, şi încă să-şi menţină declaraţia lor Creştină. Corect. Voi nu puteţi face aceasta! "Dacă voi iubiţi lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi," a spus Isus. Da, domnule. Dar acela este felul de mesia pe care lumea îl vrea. Acesta-i motivul că ei nu vor să-l primească pe Mesia lui Dumnezeu. Aceasta nu o va face.
E-214 But what are we wanting? We wouldn't want that kind of a Messiah. No, no. We want to be something like the world. And what the people are trying to do, they want a Messiah that will let them live and--and do anything they want to, and act like the world and live in the world, and still hold their Christian profession. Right. You can't do that! "If you love the world or the things of the world, the love of God is not even in you," Jesus said. Yes, sir. But that's the kind of messiah the world wants. That's the reason they won't receive God's Messiah. It won't do it.
E-215 Acesta este Mesia Lui, exact, Cuvîntul Lui este Mesia Lui. Acest Mesia în voi face lucrările pe care Cuvîntul a spus că le face. El îl reproduce pe Cristos, deoarece Cristos este în voi. Viaţa Lui este în voi, şi El face întocmai exact ce trebuie El să facă, aşa cum El a făcut întotdeauna; acelaşi fel cum El a făcut, aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut, pentru că El este acelaşi. Acela este Mesia pe care îl trimite Dumnezeu.
E-215 This is His Messiah, exactly, His Word is His Messiah. That Messiah in you does the works that the Word says it does. It reproduces Christ, 'cause Christ is in you. His Life is in you, and It does just exactly what He is supposed to do, like He always did it; same way He did it, the same things that He did, because He is the same. That's the Messiah that God sends.
E-216 Mesia pe care lumea îl vrea, este doar să-i lase să facă orice vor ei, şi să le meargă, "Oh, aceasta-i în regulă." Oh, femeile acestea prin toată ţara! Pe acestea, le vreţi voi. Da, voi, voi aţi vrut. Voi vreţi îmbrăcămintea voastră Franceză şi toate lucrurile mari. Voi le aveţi. Voi aveţi un Ahab şi o Izabelă modernă, şi aceasta a făcut biserica la modă. Aceasta-i adevărat. Eu nu vorbesc politică. Eu vorbesc Adevărul. Ştiţi voi că această naţiune este întocmai exact ca Israel? Ea a făcut acelaşi lucru.
E-216 The Messiah the world wants, is just let them do anything they want to, and get by, "Oh, that's all right." Oh, these women across the country! These, you want it. Yeah, you, you was. You want your French dressing and all the big things. You got it. You've got a modern Ahab and Jezebel, and it fashioned the church. That's right. I'm not talking politics. I'm talking Truth. Do you know this nation is just exactly like Israel? It done the same thing.
E-217 Israel a intrat şi i-a alungat pe ocupanţi afară din naţiunea aceea, şi a luat-o. Dumnezeu le-a dat-o lor. Şi ce au făcut ei? Ei i-au alungat afară pe ocupanţii din naţiune, şi au luat-o. Mai întîi, ei au avut împăraţi mari, ca David şi Solomon. Şi după o vreme, acolo s-a ridicat un om, cu numele Izabela... sau-sau Ahab, şi el s-a căsătorit cu Izabela, şi ea era una din aceste fetişcane vopsite pe faţă. Şi, cînd el a făcut-o, ea era aceea care-l controla. Ea îi spunea ce să facă. El ar fi putut să fie capul, dar ea era gîtul şi ea îi spunea ce să facă.
E-217 Israel come in and drove the occupants out of that nation, and took it. God gave it to them. And what did they do? They drove out the occupants of the nation, and took it. First, they had great kings, like David and Solomon. And after a while, there raised up a man, called Jezebel... or--or Ahab, and he married Jezebel, and she was one of these little painted-face flappers. And, when he did, she was the one controlled him. She told him what to do. He might have been the head, but she was the neck and she told him what to do.
E-218 Şi dacă această naţiune nu a făcut tocmai acelaşi lucru, acelaşi lucru! Noi am intrat aici şi am alungat Indienii. Noi am avut un Washington şi un Lincoln. Dar ce avem noi astăzi, cu propria noastră votare, şi politică şi alte lucruri? Noi am stabilit sistemul, de la care noi am fugit şi am făcut din el o naţiune aici, noi am adus-o drept înapoi aici pentru că aceasta este dorinţa oamenilor. Corect. Acum, eu nu sînt nici Democrat nici Republican. Eu sînt un Creştin. Întregul lucru este poluat.
E-218 And if this nation hasn't done the very same thing, the same thing! We've come in here and drove out the Indians. We had a Washington and a Lincoln. But what have we got today, with our own voting, and politics and things? We set the system, that we run from and made a nation out of it here, we've brought it right back in here because it's the desire of the people. Right. Now, I'm neither Democrat or Republican. I'm a Christian. The whole thing is polluted.
E-219 Eu am votat pentru Isus Cristos. Amin. "Pe această Stîncă eu voi sta, toate celelalte terenuri sînt nisipuri mişcătoare." Da, domnule.
E-219 I cast my vote on Jesus Christ. Amen. "On this Rock I'll stand, all other grounds are sinking sand." Yes, sir.
E-220 Prieteni, nouă nu ne-a fost promis un sistem. Isus nu ar avea nimic de a face cu un sistem. Nouă nu ni s-a promis un sistem. Nouă ni s-a promis (ce ni s-a promis?) o Împărăţie! Cum ajungeţi voi în Ea? "Printr-un singur Duh noi sîntem toţi botezaţi în această Împărăţie." Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu, o Împărăţie a Vieţii Eterne, cu un Împărat Etern dînd înainte Cuvîntul Lui Etern, cu un popor Etern predestinat la Viaţă Eternă. El, El este Împăratul. Noi sîntem botezaţi în Aceasta, şezînd în Gloria Cerească.
E-220 Friends, we are not promised a system. Jesus wouldn't have nothing to do with a system. We wasn't promised a system. We were promised (what was we promised?) a Kingdom! How do you get into It? "By one Spirit we are all baptized into this Kingdom." It's the Kingdom of God, a Kingdom of Eternal Life, with an Eternal King giving forth His Eternal Word, with an Eternal people predestinated to Eternal Life. He, He's the King. We're baptized into It, setting in Heavenly Glory.
E-221 "Noi sîntem morţi, şi viaţa noastră este ascunsă în Dumnezeu prin Cristos." Şi nu numai atît, ci, "Noi sîntem înviaţi cu El!" Înviaţi în ce, într-un, sistem, o denominaţiune, organizaţie? Noi sîntem înviaţi în Împărăţia lui Dumnezeu! "Împărăţia lui Dumnezeu este în voi." De ce? Toate aceste sisteme făcute de om trebuie să cadă. "Voi mai clătina încă o dată nu numai lumea, ci Eu voi clătina cerurile. Şi lucrurile acelea care nu pot fi clătinate, este ceea ce va rămînea. Şi noi primim o Împărăţie, primind o Împărăţie care nu poate fi clătinată sau mişcată." Aceea este Împărăţia lui Dumnezeu! Nu un sistem, nu o roată politică, nu o denominaţiune, ci o Împărăţie! Amin! Iar supuşii ei sînt morţi faţă de sistemele din această lume. Supuşii ei sînt morţi faţă de aceste organizaţii. Ei sînt morţi faţă de aceste sisteme politice, şi sînt vii şi înviaţi prin Puterea Împăratului.
E-221 "We are dead, our lives are hid in God through Christ." And not only that, but, "We are raised with Him!" Raised up what, in a system, a denomination, organization? We are resurrected in the Kingdom of God! "The Kingdom of God is within you." Why? All these man-made systems must fall. "Not once more I'll shake the world, but I'll shake heavens. And those things that cannot be shook, is what will remain. And we receive a Kingdom, receiving a Kingdom that cannot be shook or moved." That's the Kingdom of God! Not a system, not a political wheel, not a denomination, but a Kingdom! Amen! And its subjects is dead to the systems of this world. Its subjects are dead to these organizations. It's dead to these political systems, and it's alive and resurrected by the Power of the King.
E-222 Iar acum noi sîntem într-o Împărăţie, şezînd în locurile Cereşti cu Împăratul Etern, bucurîndu-ne de Viaţă Eternă prin Cuvîntul Etern, mergînd spre un Cer Etern, să fim întotdeauna cu El. Aleluia! Trăind în Prezenţa Împăratului! Oh, eu Îl iubesc. Iuh! Eu sînt aşa de bucuros să fiu unul din ei. Eu sînt aşa de bucuros să fiu mort în Cristos, viu în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta nu este Casa mea; noi căutăm o Împărăţie. Noi căutăm Împăratul. Noi deja sîntem în Împărăţie. Noi căutăm pe Împăratul care vine, iar Împăratul va veni repede la Împărăţia Lui.
E-222 And now we're in a Kingdom, sitting in Heavenly places with the Eternal King, enjoying Eternal Life by the Eternal Word, going to an Eternal Heaven, forever to be with Him. Hallelujah! Living in the Presence of the King! Oh, I love Him. Whew! I'm so glad to be one of them. I'm so glad to be dead in Christ, alive in the Kingdom of God. This is not my Home; we seek a Kingdom. We seek the King. We're already in the Kingdom. We're seeking the King to come, and the King quickly will come to His Kingdom.
E-223 "Căci noi primim o Împărăţie care nu poate fi clătinată." Toate celelalte lucruri se destramă. America se destramă. Europa se destramă. Asia se destramă. Toată lumea se destramă. "Dar noi sîntem într-o Împărăţie, o Împărăţie Eternă, Aceasta nu poate fi clătinată," amin, unde este Crăciun în fiecare zi, amin, trăind în Prezenţa Împăratului. Glorie! Nu trebuie să presupunem despre aceea. Acesta este Adevărul, Adevărul lui Dumnezeu, Adevărul complet al lui Dumnezeu. Cît Îl iubesc eu pentru Aceasta! Cît este El de bun!
E-223 "For we receive a Kingdom that cannot be moved." All these other things are falling apart. America is falling apart. Europe is falling apart. Asia is falling apart. All the world is falling apart. "But we are in a Kingdom, an Eternal Kingdom, It cannot be moved," amen, where Christmas is every day, amen, living in the Presence of the King. Glory! Don't have to guess about that. It is the Truth, God's Truth, God's complete Truth. How I love Him for This! How good He is!
E-224 Tu care şezi acolo, uitîndu-te la mine, femeia aceia mică cu o pălărie neagră, uitîndu-se 1a mine. Tu eşti într-o Împărăţie, (crezi tu asta?) în Prezenţa Împăratului. Tocmai ai avut o operaţie pentru o boală de intestine. Asta-i adevărat, nu-i aşa? [Sora zice, "Da." – Ed.] Şi aceea te-a supărat, aceasta te-a supărat; uită de ea. Aceasta va fi bine acum. De ce? Acolo este vindecare în Prezenţa Împăratului, în Împărăţie, "Pentru că prin rănile lui noi am fost vindecaţi." Amin. Amin.
E-224 You sitting there, looking at me, the little woman there with a black hat on, looking at me. You're in a Kingdom, (you believe it?) in the Presence of the King. Just had an operation for a bowel trouble. That's right, isn't it? [The sister says, "Yes."--Ed.] And that's been bothering you, it's been bothering you; forget it. It's going to be well now. Why? There is healing in the Presence of the King, in the Kingdom, "For with His stripes we were healed." Amen. Amen.
E-225 Bătrînul frate de culoare şezînd la capăt acolo, şi-a avut mîinile ridicate, privind în jur, încercînd să mă găsească. Tu nu mai găsit pe mine; ci tu l-ai aflat pe El. Acea tumoare care este în coasta ta, dacă tu vei crede din toată inima ta, Dumnezeu o va lua afară. Crezi tu aceasta? În regulă. Dumnezeu să te binecuvînteze. Amin.
Oh, nu este El minunat, minunat!
E-225 The old colored brother sitting over on the end there, had his hands up, looking around, trying to find me. You didn't find me; but you found Him. That tumor that's in your side, if you'll believe with all your heart, God will take it out. Do you believe it? All right. God bless you. Amen.
Oh, isn't He wonderful, marvelous!
E-226 De ce te îndoieşti? Nu te îndoi. Tu ai o astmă, şi tu ai boală de inimă, tu ai artrită, şi de toate. Tu vrei ca Dumnezeu să cheme număr după număr. Cînd El îţi vorbeşte, asta este. Doar nu-nu te îndoi. Să nu uiţi că asta este adevărat. Crede pe Dumnezeu, şi tu vei avea ce ai vrut. Amin.
E-226 Why do you doubt? Don't doubt. You've got an asthma, and you got heart trouble, you got arthritis, everything. You want God to call number by number. When He speaks to you, that's it. Just don't--don't doubt. Don't forget that that's true. Believe God, and you shall have what you wanted. Amen.
E-227 Acest om care şade aici, cu astmă, micuţul om din Norvegia. Crezi tu că Dumnezeu va vindeca astma aceea şi te va face bine? Dacă da, Dumnezeu te va face bine. Amin. De ce?
Bine, tu poţi să ai aceasta, domnule. Tu nu ai ştiut că ai aşa multă credinţă, nu-i aşa? Dar Împărăţia lui Dumnezeu a venit, şi noi şedem cu Mesia, Mesia lui Dumnezeu.
E-227 This man sitting here, with asthma, little fellow from Norway. Do you believe that God will cure that asthma and make you well? If you do, God will make you well. Amen. Why? All right, you can have it, sir. You didn't know you had that much faith, did you? But the Kingdom of God has come, and we are sitting with the Messiah, God's Messiah.
E-228 "De ce spui tu aşa, 'Acesta este Mesia'? Ce este Acesta, Frate Branham?"
E-228 "Why do you say it so, 'Messiah'? What is It, Brother Branham?"
E-229 Biblia spune, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai puternic decît orice împărăţie, mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri; acesta este un Discernător al gîndurilor care sînt în minte, şi al intenţiilor inimii." Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu! Aleluia!
E-229 The Bible said, "The Word of God is more powerful any kingdom, sharper than a two-edged sword; it's a Discerner of the thoughts that's in the mind, and the intents of the heart." It's God's Kingdom! Hallelujah!
E-230 "Noi primim o Împărăţie care nu poate fi mişcată." Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Veţi accepta voi pe Împărat în timp ce El este aici? ["Amin."] Atunci să ne ridicăm în picioare şi doar să-L lăudăm, din toată inima noastră.
E-230 "We receive a Kingdom that cannot be moved." Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Will you accept the King while He is here? ["Amen."] Then let's stand on our feet and just praise Him, with all of our heart.
E-231 Doamne Isuse, noi Te lăudăm, O Mare Împărat al Slavei! "Noi primim o Împărăţie care nu poate fi mutată." Fie ca poporul Tău, Doamne, fiind vindecat, stînd, să mărească măreţul Tău Nume, Tată. Acordă aceasta, Doamne. Ai milă de popor. Noi sîntem recunoscători pentru această Împărăţie, "Căci printr-un singur Duh noi toţi şîntern botezaţi în această Împărăţie de nemişcat." Şi acum Împăratul nostru este în mijlocul nostru, adeverind Cuvîntul Lui pentru zilele din urmă; acelaşi Stîlp de Foc, acelaşi Isus Cristos, cu aceleaşi semne. Aceeaşi Viaţă care era în El este în Biserică. "Noi primim o Împărăţie."
E-231 Lord Jesus, we praise You, O Great King of Glory! "We receive a Kingdom that cannot be moved." May Your people, Lord, be healed, standing, magnify Your great Name, Father. Grant it, Lord. Have mercy upon the people. We are grateful for this Kingdom, "For by one Spirit we are all baptized into this unmoveable Kingdom." And now our King is in the midst of us, vindicating His Word for the last days; the same Pillar of Fire, the same Jesus Christ, with the same signs. The same Life that was in Him is in the Church. "We receive a Kingdom."
E-132 Voi Îl iubiţi? A [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să cîntărn laudele Lui, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc deoarece El m-a iubit mai întîi." Să o facem doar să răsune. Dă-ne tonul, frate. Toţi acum împreună, să cîntărn aceasta, Eu IZ iubesc, aşa cum Îl lăudăm.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-232 Do you love Him? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Let's sing His praises, "I love Him, I love Him because He first loved me." Let's just make it ring out. Give us the cord, brother. Everybody now together, let's sing it, I Love Him, as we praise Him.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-233 Oh, doamne, nu sună aceasta ca Cerul? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, doamne! Eu vă spun ceva, să ne cunoaştem cu cetăţenii noştri din această Împărăţie. În timp ce o cîntărn din nou, să ne întoarcem în jur şi să dăm mîinile cu cineva din jurul nostru, şi să zicem, "Dumnezeu să te binecuvînteze, fratele meu, soră," în timp ce noi o cîntărn, toţi împreună. Daţi mîinile, voi toţi. "Pentru că, "Printr-un singur Duh noi toţi sîntem într-un singur Trup," şi şedem în Împărăţie.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-233 Oh, my, doesn't that sound like Heaven? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Oh, my! I tell you what, let's get acquainted with our citizens of this Kingdom. While we sing it again, let's turn around and shake hands with somebody around us, and saying, "God bless you, my brother, sister," while we sing it, all together. Shake hands, all of you. Because, "By one Spirit we're all in one Body," we are sitting with our King.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-234 Oh, nu este El minunat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Amin. Să cîntărn aceasta din nou.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-234 Oh, isn't He wonderful? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Amen. Let's sing it again now.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-235 Cîţi vă simţiţi doar într-adevăr cu totul curăţiţi? Să vedem. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, doamne! Cuvîntul este Hrană pentru sufletul nostru. Oh, doamne! Să o cîntărn din nou.
Eu... (Dumnezeu să vă binecuvînteze!)
Eu Îl iubesc.
E-235 How many feels just real all scoured out? Let's see. [Congregation says, "Amen."--Ed.] Oh, my! "Thy Word is Food to our soul. Oh, my! Let's sing it again.
I... (God bless you!) I love Him.
Up