Încǎ O Datǎ

Once More
Data: 63-1117 | Durată: 1 oră 52 minute | Traducere: VGR
Rock Church în New York City, New York, U.S.A.
E-1 Vreau sǎ spun cǎ eu… [Adunarea aplaudǎ—Ed.] Eu apreciez asta. Vǎ mulţumesc, foarte mult. Vreau sǎ spun cǎ eu cu certitudine iubesc acest om, de asemenea. Fratele Joseph este prietenul meu de mulţi ani. Mi–ar fi plǎcut sǎ am aceastǎ ocazie, cîndva, şi sǎ vǎ spun cum am ajuns noi vreodatǎ împreunǎ. Dar eu—eu am încrederea cǎ Domnul mǎ iubeşte cum mǎ iubeşte Joseph, iar eu voi fi în regulǎ. Dumnezeu sǎ te binecuvînteze, Frate Joseph. [Fratele Joseph Boze zice, "Îţi mulţumesc.”] Domnul sǎ te binecuvînteze.
E-1 I want to say that I... [Congregation applauds--Ed.] I appreciate that. Thank you, very much. I want to say that I certainly love this fellow, too. Brother Joseph has been my friend for years. I would like to have the opportunity, sometime, to tell you how we ever come together. But I--I just trust that the Lord loves me like Joseph does, and I'll be all right then. God bless you, Brother Joseph. [Brother Joseph Boze says, "Thank you."] The Lord bless you.
E-2 Eu cred cǎ noi urma sǎ cîntǎm aceea, "Acum eu cred.” Şi sǎ o facem din adinsul inimilor noastre, în seara aceasta, "Acum eu cred.” În regulǎ.
Acum eu cred, acum eu cred
Toate lucrurile sînt posibile, acum cred;
Acum eu cred, acum eu cred
Toate lucrurile sînt posibile, acum eu cred.
E-2 I believe we were going to sing that, "Now I believe." And let's mean it from our hearts, tonight, "Now I believe." All right.
Now I believe, now I believe
All things are possible, now believe;
Now I believe, now I believe
All things are possible, now I believe.
E-3 Sǎ ne aplecǎm capetele noastre, doar un moment, în timp ce rǎmînem în picioare. Şi în acest moment, sǎ ne aplecǎm inimile noastre, deasemeni, cǎtre El. Acum mǎ întreb dacǎ existǎ vreunul în adunare care ar vrea sǎ fie amintit în aceastǎ rugǎciune, doar prin ridicarea mîinii voastre cǎtre Dumnezeu, zicînd, "Dumnezeule, aceasta însemneazǎ cǎ eu încǎ am o nevoie, şi eu doresc ca Tu sǎ o procuri.” Dumnezeu vǎ admite cererea voastrǎ.
E-3 Let us bow our heads, just a moment, while we remain standing. And in this moment, let's bow our hearts, also, to Him. Now I wonder if there is any in the congregation would like to be remembered in this prayer, just by raising your hand to God, saying, "God, this signifies I have a need yet, and I'm wanting You to supply it." God grant your request.
E-4 Tatǎl nostru Ceresc, Mare si Atotputernic Iehova Care ai format pǎmîntul din Cuvîntul Tǎu, şi ne–ai dat oportunitatea sǎ cǎlǎtorim aici şi sǎ ne facem decizia noastrǎ dacǎ vrem sǎ trǎim sau sǎ murim. "Alegeţi voi în aceastǎ zi.” Şi noi alegem între moarte şi Viaţǎ. Astfel eu mǎ rog, Tatǎ, dacǎ ar fi unii înǎuntru aici care nu Te cunosc ca preaiubitul lor Mîntuitor personal, ca în seara aceasta ei sǎ te aleagǎ pe Tine, care este Viaţǎ, sǎ te cunoascǎ. Şi apoi dacǎ existǎ din aceia aici în seara aceasta care sînt bolnavi spre moartea fizicǎ, ca ei sǎ Te aleagǎ pe Tine, în seara aceasta, ca Vindecǎtor al lor, şi aceasta de asemenea sǎ însemne restaurarea fizicǎ din nou.
E-4 Our Heavenly Father, Great and Almighty Jehovah Who formed the earth out of Your Word, and has given us the opportunity to sojourn here and make our decision whether we want to live or die. "Choose you this day." And we choose between death and Life. So I pray, Father, if there be some in here that does not know Thee as their own beloved Saviour, that this night they will choose You, which is Life, to know. And then if there is those here tonight that's sick unto physical death, that they will choose You, tonight, as their Healer, and it will also mean physical restoration again.
E-5 Oh, Tu eşti aşa de bun cu fiii oamenilor, îndelung rǎbdǎtor, ne voind ca vreunul sǎ piarǎ, ci ca toţi sǎ poatǎ veni la pocǎinţǎ. Tu ai trimis norii şi ploaia, şi a adus roade şi hranǎ pe pǎmînt, sǎ hrǎneascǎ pe copiii Tǎi. Şi noi sîntem aşa de tǎrǎgǎnǎtori, Doamne, aşa de stricǎtori, sǎ risipim şi sǎ fim egoişti. Şi, O Dumnezeule, doar iartǎ–ne, Doamne. Noi—noi pledǎm pentru milǎ. Noi nu am vrea justiţia Ta sau judecata Ta; noi vrem mila Ta, Doamne, astfel noi ne rugǎm ca noi sǎ putem fi pǎrtaşi ai milei Tale.
E-5 Oh, Thou art so good to the sons of man, long-suffering, not willing that any should perish, but that all might come to repentance. You send forth the clouds for the rain, and bring forth fruit and food upon the earth, to feed Your children. And we are so dilatory, Lord, and so destructive, to waste and to be selfish. And, O God, just forgive us, Lord. We--we plead for mercy. We would not want Your justice or Your judgment; we want Your mercy, Lord, so we pray that we may be partakers of Your mercy.
E-6 Şi, Tatǎ, nu cǎ aceastǎ adunare mǎ aude pe mine; dar ca Tu sǎ poţi fi, stînd aici în acest loc care a fost dedicat. Eu îşi mulţumesc Ţie pentru aceastǎ pǎrtǎşie minunatǎ. Şi eu cred, din inima mea, cǎ dacǎ Tu ai veni în seara aceasta, acolo ar fi o oştire din oamenii din New York sǎ meargǎ în acea Rǎpire mare. Şi, Tatǎ, ne rugǎm ca noi sǎ fim lumini, nu sub o baniţǎ, ci sub ungerea Duhului Sfînt care lumineazǎ candela, ca noi sǎ putem fi lumini la aceastǎ lume muribundǎ, aşa cum marile ceţuri sinistre de necredinţǎ plutesc înǎuntru din fiecare parte. Noi ştim cǎ în curînd îl vom vedea pe Domnul nostru cum va îndepǎrta ceaţa aceea, cînd Lumina începe sǎ strǎluceascǎ. Şi ne încredinţǎm, Doamne, cǎ Tu ne vei pregǎti. Dacǎ existǎ ceva de care noi avem nevoie în seara aceasta, procurǎ aceasta pentru noi, Doamne, prin harul Tǎu. Cǎci noi cerem aceasta în Numele lui Isus, Copilul Tǎu. Amin.
E-6 And, Father, not that this congregation hear me; but that You might, standing here in this place that's been dedicated. I thank Thee for this fine fellowship. And I believe, with my heart, that if You should come tonight, there would be a host of New York people go in that great Rapture. And, Father, we pray that we will be lights, not under a bushel, but under the anointing of the Holy Spirit that lights the candle, that we might be lights to this dying world, as the great dismal fogs of unbelief is floating in from every side. We know soon we'll see our Lord break back that fog, when the Light begins to shine. And we trust, Lord, that You'll make us ready. If there is anything we have need of tonight, supply it to us, Lord, through Thy grace. For we ask it in Jesus' Name, Thy Child. Amen.
E-7 Eu nu sînt prea expresiv. Dar mi–ar place sǎ–i spun Pastorului Vick, micuţul lui colaborator de acolo, şi corul, grup minunat de doamne şi bǎrbaţi, şi toţi pastorii colaboratori, laicii, voi toţi, şi vizitatorii, strǎinii din porţile noastre. Eu vreau sǎ vǎ mulţumesc pentru sprijinul vostru din aceastǎ sǎptǎmînǎ, pentru rugǎciunea şi cooperarea voastrǎ, sǎ încercǎm sǎ aducem Lumina Evangheliei în acest oraş.
E-7 I am not very expressive. But I would like to say to Pastor Vick, his little co-worker there, and the choir, fine bunch of ladies and men, and all the cooperating pastors, laity, all of you, and the visitors, strangers in our gates. I want to thank you for your support this week, of your prayer and cooperation, to try to bring the Gospel Light to this city.
E-8 Şi eforturile noastre, Pastorul Vick cu mulţi alţi pastori, sînt, noi sîntem pescari în acest lac mare. Existǎ peşti aici înǎuntru care aparţin lui Dumnezeu. Noi nu ştim cine sînt ei şi unde sînt ei. Dar aşa cum el stǎ la un colţ, un altul la alt colţ, dînd cu nǎvodul, eu doar am venit sǎ–mi împletesc nǎvodul meu cu al lor, cu slujba care este datǎ, a mea cu a lor, sǎ încercǎm sǎ ajungem afarǎ şi sǎ luǎm un—un grup mai mare înǎuntru, ca noi sǎ–i putem prezenta lui Dumnezeu, şi sǎ zicem, "Tatǎ, existǎ ceva peşti aici înǎuntru? Existǎ ceva seminţe de viaţǎ, predestinate sǎ fie în Cartea Vieţii, pentru care Mielul a murit? Dacǎ ei sînt acolo, noi simţim, cǎ atunci cînd Lumina Evangheliei loveşte, ei O vor vedea foarte repede, deoarece ei sînt predestinaţi la aceea.
E-8 And our efforts, Pastor Vick with many other pastors, are, we are seiners in this great lake. There is fishes in here that belong to God. We do not know who they are and where they are. But as he stands at one corner, another at another corner, seining, I just come to weave my net with theirs, with the ministry that's given, mine with theirs, to try to reach out and get a--a little larger group in, that we might present them to God, and say, "Father, is there any fish in here? Is there any seeds of life, predestinated to be in the Book of Life, that the Lamb died for?" If they're there, we feel, that when the Gospel Light strikes, they'll see It right quick, because they are predestined to that.
E-9 Acum ne pare rǎu cǎ noi nu am avut loc pentru acomodarea oamenilor. În fiecare searǎ, aproape, cînd eu am venit sus, acolo erau mari mulţimi de oameni peste tot în sus şi–n jos pe stradǎ, mergînd, încercînd sǎ intre înǎuntru. Şi unii plîngeau; alţii deosebit, voi ştiţi.
E-9 Now we are sorry that we did not have room to accommodate the people. Each night, nearly, when I've come up, there's been great throngs of people all up-and-down the street, walking, trying to get in. And some crying; some different, you know.
E-10 Dar eu ştiu cǎ ei au o lege aici, o lege a şefului pompierilor; doar aşa de mulţi, tu trebuie sǎ laşi aşa multe intervale, şi aşa mai departe. Şi ei nu pot face nimic. Pentru cǎ noi sîntem, ca şi Creştini, noi trebuie sǎ facem asta. Cǎci Biblia a zis, Isus ne–a spus nouǎ sǎ, "Daţi Cezarului acele lucruri care aparţin Cezarului, iar apoi lui Dumnezeu acele lucruri care aparţin lui Dumnezeu.” Astfel noi încercǎm. Şi dacǎ noi nu ne supunem Cezarului, este îndoielnic cǎ ne vom supune lui Dumnezeu. Şi atît timp cît—cît legile Cezarului nu se amestecǎ cu ale lui Dumnezeu, noi trebuie sǎ ne supunem lui Dumnezeu mai întîi. Şi apoi aceste pericole de foc, şi aşa mai departe, pǎi, ei ştiu cum sǎ aibe grijǎ de aceasta, şi ei ne–au spus.
E-10 But I know that it's they have a law here, a fire marshal's law; just so many, you have to leave so much aisles, and so forth. And that they cannot help. Because that we are, as Christians, we've got to do that. For the Bible said, Jesus told us to, "Give Caesar those things that pertain to Caesar, and then to God those things that belong to God." So we try to. And if we will not obey Caesar, it's doubtful that we'd obey God. And as long as--as Caesar's laws doesn't interfere with God's, we must obey God first. And then these fire hazards, and so forth, well, they know how to take care of that, and they told us.
E-11 Eu—eu am cerut milǎ pentru oameni, şi vǎzîndu–i în sus şi–n jos pe stradǎ, şi alte lucruri, şi bolnavii, şi încercînd sǎ intre înǎuntru, şi aducîndu–i în taxiuri de dincolo de altundeva în New York, sau Long Island şi Jersey, sau diferite locuri şi Manhattan. Pǎi, voi vedeţi, însǎ noi—noi putem doar sǎ cerem.
Şi apoi cînd eu aflu cǎ aceea este legea, pǎi, el a zis, "Dacǎ şeful pompierilor ar veni înǎuntru şi ne–ar prinde aglomeraţi în felul acesta, el ar închide întregul miting.” Astfel aceea ar scoate pe fiecare afarǎ.
E-11 I--I was asking for mercy for the people, and seeing them up-and-down the streets, and things, and the sick, and trying to get in, and bringing them in cabs from across somewhere else in New York, or Long Island and Jersey, or different places, and Manhattan. Well, you see, but we--we can only ask. And then when I find out that that's the law, why, he said, "If the fire marshal would come in and catch us crowded like that, he would close the whole meeting." So that would cut everybody out.
E-12 Eu vreau sǎ–mi exprim recunoştinţa mea faţǎ de—de—de proprietar, sau orice ar putea fi acesta, sau compania care posedǎ aceastǎ clǎdire, şi cǎtre direcţiune pentru cǎ ne–a lǎsat sǎ avem aceastǎ clǎdire, şi pentru director şi politeţea de a—a ne da dreptul de trecere. Ei au fost foarte, foarte drǎguţi. Şi dacǎ ei sînt… Dacǎ ei nu au la timpul acesta Viaţǎ Eternǎ, mǎ încredinţez cǎ Dumnezeu le va da Viaţǎ Eternǎ.
E-12 I want to express my gratefulness to the--the--the owner, or whatever it might be, or the company that owns this building, and to the management for letting us have this building, and for the custodian and the courtesy of--of giving us right of way. They've been very, very nice. And if they're... If they don't at this time have Eternal Life, I trust that God will give them Eternal Life.
E-13 Şi acum aceasta ar putea suna ca o—o afirmaţie pripitǎ, dar eu spun aceasta numai pentru cǎ eu sînt zelos pentru Cristos. Eu mǎ rog cǎ dacǎ aceastǎ clǎdire va mai fi folositǎ la orice timp, de acum înainte, pentru dansuri sau distracţie lumeascǎ, ca Duhul Sfînt sǎ arunce o aşa condamnare asupra acelor oameni pînǎ cînd ei vor plînge. Eu mǎ rog pentru asta. Deoarece eu sînt sigur cǎci chiar oamenii care o posedǎ, ar vrea mai degrabǎ sǎ vadǎ suflete mîntuite pentru Împǎrǎţia lui Dumnezeu, decît sǎ aibe pe celelalte sǎ se desfǎşoare.
E-13 And now this may sound like a--a rashel statement, but I say this only because of I'm zealous for Christ. I do pray that if this building be used at any time, from hereafter, for dances or worldly entertainment, that the Holy Spirit will throw such conviction upon those people until they'll weep. I pray to that. Because I'm sure that the people even that owns it would rather see souls saved to the Kingdom of God, than to have the other going on.
E-14 "Şi acum tu eşti binevenit înapoi,” ca eu sǎ vin înapoi, aceea doar îmi umple inima. Deoarece, mici slujitori ciudaţi sînt uneori aşa de ne–bineveniţi printre fraţi, mai ales unii dintre acei care—care în organizaţiile lor anumite pe care ei le– au zidit sus pînǎ lla un loc încît ei nu pot sǎ accepte aceasta, vedeţi, deoarece existǎ un sistem în spatele ei. Nu cǎ mulţi din oamenii aceia scumpi…
E-14 "And now you're welcome back," for me to come back, that just fills my heart. Because, little odd ministries is sometimes so unwelcome amongst brethren, especially some of them that that in their certain organization that they are built up to a place till they cannot accept it, see, because there is a system behind it. Not that many of those precious man...
E-15 Eu am întîlnit preoţi Catolici care mi–au luat mîna şi doar m–au privit în ochi. Şi credeţi cǎ eu nu ştiam ce îi trecea prin mintea lui? Acela este discernǎmînt, voi vedeţi, ceea ce voi vedeţi aici. El a vrut sǎ îmbrǎţişeze Aceasta, dar nu a putut sǎ o facǎ; vedeţi, el—el ar fi excomunicat, vedeţi. Lucrǎtori protestanţi, în acelaşi fel, fraţi buni, şi ei—ei vor sǎ facǎ aceasta.
E-15 I've met Catholic priests that's took my hand and just looked me in the eye. And think I didn't know what was going through his mind? That's discernment, you see, what you see here. He wanted to embrace It, but couldn't do it; see, he--he would be excommunicated, see. Protestant ministers, the same way, fine brethren, and they--they want to do it.
E-16 În acest fel, cînd eu vorbesc împotriva vreunei denominaţiuni, sau sistemul denominaţional, aceştia nu sînt oamenii de acolo. Acesta este sistemul împotriva cǎruia sînt, voi vedeţi, care–i ţine despǎrţiţi, ne ţine de la a primi. Vedeţi? Ei îşi traseazǎ declaraţiile lor, zicînd, "Noi credem aceasta, punct!” Dacǎ ei ar sfîrşi–o cu o virgulǎ, "Noi credem aceasta, plus atît de mult cît Domnul ne poate arǎta din Cuvîntul Lui,” aceasta ar fi în ordine. Dar ei nu o fac în acest fel. Voi ştiţi asta. Ea nu ar putea fi o denominaţiune şi sǎ facǎ aceasta, vedeţi. Aceasta ar fi doar mişcarea lui Dumnezeu, mişcîndu–se înainte tot timpul, voi vedeţi. Şi…
E-16 That way, when I speak against some denomination, or the denominational system, it isn't the people in there. It's the system that I'm against, you see, that holds them apart, holds us from receiving. See? They draw up their declarations, say, "We believe this, period!" If they would end it with a comma, "We believe this, plus as much as the Lord can show us out of His Word," it would be all right. But they do not do it that way. You know that. It couldn't be a denomination and do that, see. It would just be the move of God, moving on all the time, you see. And the...
E-17 Fiecare devine o ploaie mai tîrzie pentru cealaltǎ. Vedeţi, Luther a fost o ploaie mai tîrzie la Catolici. Şi John Wesley a fost o ploaie mai tîrzie la Luther. Penticostalii au fost o ploaie mai tîrzie la denominaţiuni. Acum Penticostalii sînt organizaţi, acum ce o sǎ se întîmple? Vedeţi?
E-17 Each one becomes a latter rain to the other. See, Luther was a latter rain to the Catholic. And John Wesley was the latter rain to Luther. The pentecost was the latter rain to the denomination. Now the Pentecostals are organized, now what's going to happen? See? See? See?
E-18 Dar amintiţi–vǎ, copiii lui Dumnezeu niciodatǎ nu şi–au bǎtut ţǎruşii cortului lor în jos, sau—sau aşa de strîns doar atît cît sǎ–i poatǎ trage afarǎ. Şi cînd Focul s–a mutat, Stîlpul de Foc, ei s–au mutat cu El. Vedeţi, ei s–au mutat cu Stîlpul de Foc.
E-18 But remember, the children of God never drove their stake tents down or--or so tight but what they could pull it up. And when the Fire moved, the Pillar of Fire, they moved with It. See, they moved with the Pillar of Fire.
E-19 Dar cînd voi ajungeţi ca Stîlpul de Foc sǎ facǎ ceva, Duhul Sfînt fǎcînd ceva, şi apoi dupǎ ce omul acela cu un mesaj se duce din viaţa aceasta, atunci ei zic cǎ ei se organizeazǎ pe lucrarea lui. Iar Stîlpul de Foc se mutǎ drept afarǎ şi–i lasǎ sǎ stea acolo; doar se duce drept înainte. Ei sînt aşa de priponiţi jos încît ei nu se pot mişca, şi, dar înǎuntru acolo sînt mulţi oameni cu inima bunǎ.
E-19 But when you get the Pillar of Fire doing something, the Holy Spirit doing something, and then after that man with a message departs this life, then they say they organize upon his work. And the Pillar of Fire moves right out and leaves them sitting there; just goes right on. They're so staked down till they can't move, and, but in there is many fine-hearted people.
E-20 Eu nu ştiu cînd cǎ am avut eu mai multǎ libertate sǎ vorbesc din inima mea decît cum am avut chiar aici.
E-20 I don't know when that I have had any more liberty to speak just my heart than I have right here.
E-21 Acum, acolo, ei spun cǎ, "Oamenii din New York sînt reci, diferiţi, neprotocolari; marea oalǎ de modelat, unde ei obţin o mînǎ dintre ce este mai rǎu din fiecare naţiune, şi îl aruncǎ înǎuntru şi–l macinǎ, şi voi obţineţi New York–ul, vedeţi.” Dar eu vreau ca voi sǎ ştiţi, cǎ înǎuntru acolo, unii din sfinţii lui Dumnezeu sînt de asemenea acolo înǎuntru, vedeţi. Aceasta este corect. Aceasta este adevǎrat. Şi pretutindeni unde merg, în jurul şi–n jurul lumii, eu gǎsesc cǎ sfinţii lui Dumnezeu sînt în fiecare naţiune, pretutindeni. Şi lucrul ciudat este…
E-21 Now, there, they say that, "The New York people are cold, different, informal; the great molding pot, where they get a handful of the worst out of every nation, and dump it in and grind it up, and you got New York, see." But I want you to know, in there, some of the saints of God are in there also, see. That's right. It's true. And everywhere I go, around and around the world, I find the saints of God are in every nation, everywhere. And the strange thing is...
E-22 Eu aş putea spune aceasta la unii din voi, doar sǎ o las înǎuntru. Ca un misionar, eu—eu aflu cǎ eu merg într–o naţiune care nici mǎcar nu ştie care este mîna dreaptǎ sau stîngǎ, ei nu ştiu ce sînt unele cuvinte, cum sǎ pronunţe ceva, singurul lucru pe care ei îl ştiu este doar sǎ omoarǎ şi sǎ mǎnînce. Dar lǎsaţi pe oamenii aceia sǎ primeascǎ Duhul Sfînt, şi ei vor face acelaşi lucru pe care voi îl faceţi, şi acţioneazǎ în acelaşi fel cum acţionaţi voi, nici mǎcar sǎ cunoascǎ un cuvînt despre acesta. Astfel, voi vedeţi, aceasta este la toate rasele, toate popoarele pretutindeni, şi noi toţi avem binele şi rǎul.
E-22 I might say this to some of you, just drop it in. As a missionary, I--I find that I go into a nation that doesn't even know which is right or left hand, they do not know what any words, how to spell anything, only thing they know is just kill and eat. But let those people receive the Holy Spirit, and they do the same thing you do, and act the same way you act, not even knowing one word about it. So, you see, it's to all races, all peoples everywhere, and we all have the good and bad.
E-23 Şi eu simt, în seara aceasta, şi îi mulţumesc Tatǎlui nostru Ceresc, cǎ eu—eu cred cǎ la partea cea mai bunǎ a recoltei, eu am privilegiul sǎ–i vorbesc, în seara aceasta.
E-23 And I do feel, tonight, and thank our Heavenly Father, for I--I believe that part of the cream of the crop, I have the privilege of speaking to, tonight.
E-24 Acum vǎ puteţi imagina rǎspunderea, sǎ vorbesc cǎtre un— un grup care s–ar pune peste fiecare cuvînt pe care–l spui, şi apoi cǎ tu va trebui sǎ rǎspunzi pentru ceea ce le–ai spus, la Ziua Judecǎţii. Deoarece, prin mica slujbǎ umilǎ, aceasta dǎ oamenilor credinţǎ sǎ cunoascǎ cǎ o fiinţǎ umanǎ nu poate sǎ facǎ aceste lucruri. Aceasta trebuie sǎ vinǎ de la Dumnezeu, de aceea ei stau pe fiecare cuvînt pe care tu îl spui. Astfel eu niciodatǎ nu încerc sǎ zidesc ceva, gîndindu–mǎ, sau scriind jos Scripturi şi—şi notiţe ca aceasta sǎ fie ceva care eu mǎ gîndeam cǎ ar face pe oameni sǎ fie cu totul exaltaţi. Vedeţi, eu—eu încerc sǎ mǎ rog şi sǎ mǎ gîndesc la ceva care ar fi ziditor pentru voi, care v–ar ajuta.
E-24 Now you can imagine the responsibility, to speak to a--a group that would lay onto every word you say, and then you'll have to answer for what you told them, at the Day of Judgment. Because, through the little humble ministry, it gives people faith to know that a human being cannot do those things. It has to come from God, therefore that they lay onto every word you say. So I never try to build something, thinking, or writing down Scriptures and--and notes that it would be something that I thought would make the people all elated. See, I--I try to pray and to think of something that would be constructive to you, that would help you.
E-25 Deoarece, eu nu sînt aici doar ca noi sǎ batem din palme şi sǎ strigǎm, şi sǎ fugim în sus şi–n jos pe culoare. Oh, eu cred în aceea, sigur, dar este mai mult decît atît de aceasta. Aceasta trebuie sǎ aibe o temelie pentru asta, voi vedeţi. Eu cred cǎ atunci cînd voi sǎriţi, şi cînd voi veniţi înapoi jos, atunci sǎ trǎiţi atît de înalt cît aţi sǎrit, voi vedeţi. Şi, dacǎ nu, sǎ nu sǎriţi. Vedeţi? Astfel atunci doar întotdeauna sǎ sǎriţi atît de sus cum trǎiţi. Şi acum aceea este—aceea este ceea ce ar trebui sǎ facem. Deoarece, pînǎ la urmǎ, vedeţi, viaţa voastrǎ— voastrǎ vorbeşte mai tare decît mǎrturisirea voastrǎ. Vedeţi, oamenii ştiu ce sînteţi voi, prin felul cum trǎiţi şi lucrurile care le faceţi.
E-25 Cause, I'm not here just for us to clap hands and shout, and run up-and-down the aisles. Oh, I believe in that, sure, but there is more than that to it. It's got to have a foundation for this, you see. I believe that when you jump, and when you come back down, then live as high as you jumped, you see. And, if you don't, don't jump. See? So then just always jump as high as you live. And now that's--that's what we should do. Because, after all, see, your--your life speaks louder than your testimony, you know. See, people know what you are, by the way you live and the things you do.
E-26 Iar acum eu am fost foarte lung desearǎ. Trebuie sǎ fiu afarǎ de aici, ei bine, eu presupun, la timpul corect, în urmǎtoarele douǎzeci de minute, şi eu nici mǎcar nu am început. Şi eu, eu sînt încet. Eu—eu doar…
E-26 And now I've been very long at night. Supposed to be out of here, well, I guess, at the correct time, in the next twenty minutes, and I haven't even started. And I, I'm slow. I--I just...
E-27 Eu—eu sînt întotdeauna întîrziat. Eu—eu—eu am ajuns tîrziu aici, eu am fost puţin peste nouǎ luni. Şi apoi am fost… Aceasta–i adevǎrat. Cînd m–am nǎscut, eu am depǎşit puţin timpul, a zis mama mea. Şi apoi cînd am obţinut aceasta, ce educaţie am obţinut, eu eram întotdeauna în urmǎ. Şi cînd m–am cǎsǎtorit, eu am fǎcut–o pe soţia mea sǎ mǎ aştepte trei ore pînǎ cînd am fǎcut o vizitǎ la bolnav; eu am întîrziat la nunta mea. Acum dacǎ pot mǎcar sǎ fiu tîrziu la funeralul meu, acela–i urmǎtorul lucru, vedeţi, acela–i lucrul principal. Eu nu spun asta ca o… Dar acesta–i adevǎrul.
E-27 I--I'm always late. I--I--I was late getting here, I was a little over nine months. And then I was... That's right. When I was born, I was a little overtime, my mother said. And then when I got it, what education I got, I was always behind. And when I got married, I had my wife waiting about three hours till I made a sick call; I was late at my wedding. Now if I can just be late for my funeral, that's the next thing, see, that's the main thing. I don't say that for a... But that's the truth.
E-28 Dar eu—eu niciodatǎ nu am încercat sǎ–i educ pe oameni în Aceasta. Eu niciodatǎ nu am încercat sǎ gîndesc; doar îl las pe Duhul Sfînt sǎ–şi aibe felul Lui.
E-28 But I--I've never tried to educate people into It. I never tried to think; just let the Holy Spirit have Its way.
E-29 Eu am avut douǎ fete acasǎ. Eu tocmai am vorbit cu ele, cu cîteva momente în urmǎ. Una din ele este Rebekah, cealaltǎ… Aceea este cea mai în vîrstǎ. Cea mai tînǎrǎ, sora urmǎtoare dupǎ ea, este Sarah. Şi ele sînt cam aproape la cinci ani aparte. Cu un timp în urmǎ, eu am fost într–o întîlnire misionarǎ, am venit tîrziu acasǎ. Şi ele sînt fetele tati. Şi ele chiar acum, Rebekah este o femeie tînǎrǎ, dar ea încǎ este fata tati. Şi eu îmi iubesc copiii mei. Şi îmi amintesc cǎ ei stau sus şi aşteaptǎ. Eu nu veneam înǎuntru cu lunile. Şi atunci cînd eu vin înǎuntru, ei mǎ aşteptau sǎ mǎ vadǎ. Pǎi, ei erau mici. Aceasta era cu cîţiva ani în urmǎ, cam cu zece ani în urmǎ. Eu am fost în strǎinǎtate, şi am venit înǎuntru. Iar avionul era întîrziat, şi astfel la fetiţe le–au fost somn şi au mers la culcare. Omul de nisip a intrat în ochii lor, sau a aruncat nisipul în ochii lor, mai degrabǎ. Astfel atunci, ei bine, soţia a aşteptat sus.
E-29 I've got two girls at home. I was just talking to them, a few moments ago. One of them is Rebekah, the other one... That's the older. The younger one, sister next to her, is Sarah. And they are about nearly five years apart. Sometime ago, I was in a missionary meeting, come home late. And they are daddy's girls. And they even now, Rebekah is a young woman, but she is still daddy's girl. And I love my children. And I remember they would sit up and wait. I wouldn't come in for months. And then when I come in, they would wait to see me. Well, they were little. It's been several years ago, about ten years ago. I had been overseas, and I was coming in. And the plane was late, and so the little girls got sleepy and went to bed. The sandman got in their eyes, or throwed the sand in their eyes, rather. So then, well, wife waited up.
E-30 Şi în sfîrşit am ajuns înǎuntru devreme, în jur de ora trei dimineaţa. Astfel atunci am fost aşa de obosit şi epuizat, cǎ nu am putut sǎ dorm. M–am întins jos cam o orǎ, şi m–am sculat, am mers în camera de zi, şi m–am aşezat pe scaun. Şi dupǎ o vreme, s–a crǎpat de ziuǎ.
E-30 And finally I got in early, around three o'clock in the morning. So then I was so tired and weary, I couldn't sleep. I laid down for about an hour, and I got up, went in the living room, sit down in the chair. And after a while, it broke day.
E-31 Şi primul lucru care–l ştiţi, am auzit un zgomot înapoi în camerǎ, şi acestea erau cele douǎ fete care s–au—s–au trezit. Şi Rebekah s–a trezit prima, ideea a atins–o, "Tǎticul este acasǎ,” şi aici a venit ea, afarǎ din pat şi aici vine ea! Pǎi, aceea a trezit–o pe surioara ei.
E-31 And the first thing you know, I heard a noise back in the room, and it was the two girls had had woke up. And Rebekah woke up first, the idea struck her, "Daddy's home," and here she come, out of the bed and here she come! Well, that woke her little sister up.
E-32 Eu—eu presupun cǎci copiii mei sînt ca ai voştri. Cînd cea mai în vîrstǎ a uzat ceva aproape de tot, urmǎtoarea primeşte ceea ce i se înmîneazǎ mai departe, astfel Sarah purta pijamaua lui Becky. Şi acela era timpul cînd ele aveau acest fel de pijamale cu picioare de iepure, cu picioare mari în ele, şi ele erau desigur mult prea lungi pentru—pentru Sarah. Şi astfel ea nu putea sǎ se ţinǎ, picioarele ei erau prea scurte.
E-32 I--I guess my children is like yours. When the oldest one wears something almost out, the next one gets the hand-me-down, so Sarah was wearing Becky's pajamas. And that was the times that they had these kind of rabbit-feet pajamas, great big feet in them, and they were certainly way too long for--for Sarah. And so she couldn't keep up, her legs was too short.
E-33 Şi astfel Rebekah a alergat înǎuntru şi a sǎrit sus pe genunchii mei, şi şi–a aruncat amîndouǎ braţele în jurul meu şi a început sǎ mǎ îmbrǎţişeze. Şi, desigur, eu a trebuit sǎ plîng puţin. Astfel, şi sǎrmana micuţǎ Sarah s–a gîndit cǎ ea a rǎmas pe dinafarǎ, Becky a întrecut–o; astfel ea stǎtea la uşǎ, şi ochii ei mari negri au privit în sus, şi lacrimile pe obrajii ei.
E-33 And so Rebekah run in and jumped up on my knee, and throwed both arms around me and begin to hugging me. And, course, I had to cry a little. So, and poor little Sarah thought she was left out, Becky had beat her; so she was standing at the door, and her big black eyes looked up, and the tears on her cheeks.
E-34 Astfel Rebekah s–a întors în jur şi a zis, "Sarah, sora mea!” Ea a acţionat cumva de parcǎ, mǎ gîndesc, cǎ unele din biserici încearcǎ sǎ facǎ, ştiţi voi. A zis, "Eu vreau ca tu sǎ ştii cǎ eu am fost aici prima.” Şi ea a zis… Şi ea îşi avea amîndouǎ braţele în jurul meu, şi ea a zis, " Şi eu am tot din tǎticul, şi nu a mai rǎmas nimic pentru tine.” Acum, aceea este ce încearcǎ ei sǎ ne spunǎ, de multe ori, ştiţi voi. Bine, Becky era cumva lungǎ de picioare şi astfel ea a putut atinge podeaua; ea era destul de bine stabilitǎ, voi ştiţi, ca multe dintre biserici.
E-34 So Rebekah turns around and said, "Sarah, my sister!" She acted something like, I think, some of the churches try to do, you know. Said, "I want you to know that I was here first." And she said... And she had both arms around me, and she said, "And I've got all of daddy, and there is none left for you." Now, that's what they try to tell us, a lot of times, you know. Well, Becky was kind of long-legged and so she could reach the floor; she was pretty well established, you know, like many of the churches.
E-35 Dar micuţa Sarah, ea era aşa de rǎnitǎ, încît eu am privit la ea şi am fǎcut cu ochiul cǎtre ea, voi ştiţi, şi am mişcat în acest fel. Şi mi–am scos celǎlalt genunchi afarǎ. Dupǎ asta a aşteptat ea. Aici a venit ea! Şi ea a sǎrit sus pe piciorul meu, şi acesta a fost puţin prea înalt pentru picioarele acelea scurte ale ei, şi ea se clǎtina de parcǎ ea urma sǎ cadǎ. Pǎi, eu am prins–o cu ambele mîini, şi ea şi–a pus cǎpuşorul sus pe pieptul meu. Şi ei cumva i–a plǎcut simţǎmîntul, eu presupun, şi la fel şi mie, astfel eu am îmbrǎţişat–o.
E-35 But little Sarah, she was so hurt, until I looked at her and I winked my eye at her, you know, and motioned like that. And stuck my other knee out. That's what she was waiting for. Here she come! And she jumped up on my leg, and it was a little too high for them short legs of hers, and she was wiggling about like she was going to fall. Well, I caught her with both arms, and she put her little head up against my bosom. And she kind of liked the feeling, I guess, and so did I, so I was hugging her.
E-36 Şi ea s–a ridicat sus, şi s–a uitat sus la Rebekah. Şi m–am gîndit cǎ aceasta a fost destul de bine. Ea a zis, "Rebekah, sora mea, eu vreau sǎ–ţi spun ceva, deasemeni.” Ea zice, "Aceasta poate sǎ fie drept cǎ tu ai fost aici prima şi tu l–ai luat de tot pe tǎticul, dar eu vreau sǎ ştii cǎ tǎticul m–a luat pe mine cu totul.” Astfel… [Adunarea aplaudǎ—Ed.]
E-36 And she raised up, and she looked up at Rebekah. And I thought this was pretty good. She said, "Rebekah, my sister, I want to tell you something, too." She says, "It may be right that you were here first and you've got all of daddy, but I want you to know daddy has got all of me." So... [Congregation applauds--Ed.]
E-37 Eu nu sînt un teolog. Eu nu am avut destul de mult sǎ cresc în vreo şcoalǎ de teologie, dar eu—eu sper cǎ El mǎ are cu totul, da, aceasta–i tot, astfel El mǎ poate folosi.
E-37 I am not a theologian. I didn't have long enough to grow in some school of theology, but I--I hope He has got all of me, yeah, that's all, so He can use me.
E-38 Ultimul, dar nu cel mai mic, în nici un fel. Eu—eu nu vin aici… Şi eu le–am cerut sǎ nu ia nici o colectǎ, vedeţi. Eu—eu nu vin pentru aceea. Eu niciodatǎ nu am luat una, eu însumi, în viaţa mea. Toatǎ a mea… eu am fost un predicator pentru treizeci şi trei de ani, şi eu nu am luat o colectǎ în viaţa mea. Acolo au fost unele luate pentru mine, de cǎtre lucrǎtori. Dar eu nu am luat niciodatǎ una, în viaţa mea, şi eu—eu sper cǎ niciodatǎ nu va trebui.
E-38 Last, but not least, by no means. I--I never come here... And I asked them not to take up any offering, see. I--I don't come for that. I've never took up one, myself, in my life. All my... I've been a minister for thirty-three years, I've never took an offering in my life. There has been some taken for me, by ministers. But I never took one, in my life, and I--I hope I never have to.
E-39 Dar cǎ voi aţi fǎcut aceasta, aceasta va merge, eu o voi lua şi o voi pune în misiuni strǎine, şi mǎ duc acolo, eu însumi; sǎ duc la oamenii care nu au privilegiul pe care voi îl aveţi aici, sǎ duc aceeaşi Evanghelie la aceia care nu pot sǎ–şi permitǎ sǎ trimitǎ dupǎ mine sau sǎ–mi plǎteascǎ drumul. De aceea… [Adunarea aplaudǎ—Ed.] Vǎ mulţumesc. Ca ei, deasemeni, care sînt neprivilegiaţi sǎ poatǎ sǎ aibe acelaşi privilegiu pe care noi îl avem aici. Şi nici un ban din aceştia nu va fi cheltuit pentru, voi ştiţi, bǎut, fumat, sau… Aceasta va fi pentru Împǎrǎţia lui Dumnezeu. Şi mǎ încredinţez cǎ Dumnezeu, în aceasta, vǎ va da o mare menţiune. "Într–atît cît aţi fǎcut la cei mai neînsemnaţi din aceştia, cei micuţi ai Mei, voi aţi fǎcut–o pentru Mine.” Şi fie ca Domnul sǎ vǎ binecuvînteze. Şi acum eu voi încerca în seara aceasta…
E-39 But that you have done it, it will go, I will take it and put it into foreign missions, and go over, myself; to bring the people that hasn't the privilege that you have here, to bring this same Gospel to those who cannot afford to send for me or pay my way. Therefore... [Congregation applauds--Ed.] Thank you. That they, too, who are underprivileged might have the same privilege that we have here. And not one penny of it will be spent for, you know, drinking, smoking, or... It'll be for the Kingdom of God. And I trust that God will, in that, give you a great mention. "Insomuch as you have done unto the least of these, My little ones, you have done it unto Me." And may the Lord bless you. And now I'm going to try tonight...
E-40 Eu vreau sǎ întreb o întrebare. Cîţi au fost în rîndul acela mare de rugǎciune seara trecutǎ, care au trecut pe sub mîinile acestor predicatori, care simte cǎ Duhul Sfînt deja lucreazǎ în cazul vostru? Sǎ vǎ vǎd cǎ vǎ ridicaţi mîinile. Oh, asta este minunat. Asta este doar bine, frumos. El întotdeauna o face. El lucreazǎ în locul vostru.
E-40 I want to ask one question. How many was in that great prayer line last night, that passed through under the hands of these ministers, that feel the Holy Spirit is already working in your case? Let's see you put your hands up. Oh, that's wonderful. That's just fine, beautiful. He always does. He works in your behalf.
E-41 Acum m–am gîndit, în seara aceasta, fiindcǎ am avut aşa de multe servicii de vindecare… Şi noi am vǎzut pe Domnul Isus în puterea Lui mare, fǎcîndu–L acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi noi am învǎţat în timpul sǎptǎmînii, cǎ au existat multe semne mari pe care El ni le–a arǎtat, ale Prezenţei Lui, chiar aici cu noi acum, în forma Duhului Sfînt.
E-41 Now I thought, tonight, being we've had so much healing services... And we have seen the Lord Jesus in His great power, making Him the same yesterday, today, and forever. And we have learned through the week, that there has been many great signs that He has showed us, of His Presence, right here with us now, in the form of the Holy Spirit.
E-42 Acum Duminica urmǎtoare, eu urmeazǎ sǎ fiu la Tabernacolul meu, Duminicǎ dimineaţa şi Duminicǎ seara, în—în Indiana. Şi apoi sǎptǎmîna urmǎtoare, eu sînt în Shreveport, Louisiana, într–o mare convenţie. Apoi dupǎ aceea, mǎ duc la Yuma, Arizona. Şi înapoi la Phoenix, pentru Oamenii de Afaceri Creştini. Apoi înapoi la Indiana, pentru sǎrbǎtorile de Crǎciun.
E-42 Now next Sunday, I'm to be at my tabernacle, Sunday morning and Sunday night, in--in Indiana. And then the following week, I am in Shreveport, Louisiana, in a big convention. Then after that, I go to Yuma, Arizona. And back to Phoenix, for the Christian Business Men. Then back to Indiana, for the Christmas holidays.
E-43 Apoi înapoi din nou la Phoenix, dacǎ careva dintre voi este pe acolo şi are prieteni. Începînd din nouǎsprezece, ei îmi dǎ acel auditorium frumos, cam patru mii de locuri, Ramada, cu aer condiţionat, gratuit, înainte de convenţia internaţionalǎ a Oamenilor de Afaceri Creştini. Şi eu vorbesc douǎ seri din patru, şi Dl. Roberts o searǎ şi cred cǎ Fratele Brown o searǎ, şi cred cǎ a mea este seara de deschidere şi seara de încheiere. Şi apoi de acolo, înainte şi înainte.
E-43 Then back to Phoenix again, if any of you is around there and have friends. Beginning on the nineteenth, they give me that nice, about four thousand seating, Ramada auditorium, air-conditioned, free, prior the international convention of the Christian Business Men. And I speak two nights out of the four, and Mr. Roberts one night and I think Brother Brown one night, and I think mine is the opening night and the closing night. And then from there, on and on.
E-44 Rugaţi–vǎ pentru mine. Şi acum eu—eu am nevoie de rugǎciunile voastre. Dacǎ existǎ cineva care are nevoie de rugǎciune, acela sînt eu, vedeţi. Şi Satan sigur…Eu sînt o ţintǎ pentru el, voi ştiţi. Şi eu trebuie sǎ ţin sus credinţa tot timpul, acel scut, sǎ mǎrşǎluiesc înainte. Domnul sǎ vǎ binecuvînteze întotdeauna.
E-44 Pray for me. And now I--I need your prayers. If there is anybody needs prayer, it's me, see. And Satan sure... I'm a target for him, you know. And I have to keep up the faith all the time, that shield, to march on. The Lord ever bless you.
E-45 Şi dacǎ eu nu vǎ mai vǎd pînǎ în Ziua aceea, eu vǎ voi întîlni dimineaţa, vedeţi, la Poarta aceea. Şi apoi înǎuntru Acolo, eu pot spune aşa cum spun acum, eu încǎ voi crede aceeaşi Evanghelie glorioasǎ, şi voi crede cǎ Isus Cristos nu este mort. Ci El este viu printre poporul Sǎu, şi Evanghelia Lui este aceeaşi. Şi lucrurile pe care El le–a fǎcut, noi trebuie sǎ le facem pînǎ cînd vine El. Şi eu îmi dau seama cǎ Dumnezeu mǎ va judeca pentru lucrurile acelea pe care le–am predicat. Eu—eu va trebui sǎ rǎspund lui Dumnezeu pentru ce spun eu.
E-45 And if I never see you no more until that Day, I will meet you in the morning, see, at that Gate. And then in There, I can say as I say now, I'll still be believing this same glorious Gospel, and believing that Jesus Christ is not dead. But He is alive among His people, and His Gospel is the same. And the things that He did, we are to do till He comes. And I realize that God will judge me for those things that I have preached. I--I'm have to answer to God for what I say.
E-46 Acum fie ca Domnul sǎ vǎ binecuvînteze. Şi doar un alt cuvînt de rugǎciune înainte ca noi sǎ deschidem Cartea.
E-46 Now may the Lord bless you. And just another word of prayer before we open the Book.
E-47 Doamne Isuse, ia Cuvîntul acum şi hrǎneşte sufletele noastre flǎmînde. Noi aşteptǎm rǎbdǎtori, Doamne. Noi sîntem sub mari aşteptǎri. Ca la ultima zi a sǎrbǎtorii, cum s–au bucurat oamenii! Noi ne gîndim la Simeon în templu, lui i s–a promis de cǎtre Duhul Sfînt cǎ el nu va vedea moartea pînǎ cînd îl vede pe Cristosul Domnului. Şi acolo era el, în ziua cea mǎreaţǎ, cînd femeile au venit înǎuntru sǎ îşi aibe copiii tǎiaţi împrejur, sǎ ofere darul purificǎrii, şi aceasta era la timpul acela cǎ Isus a fost adus în templu. Şi Simeon, poate jos pe undeva într–o camerǎ lǎturalnicǎ în dimineaţa aceea, în birou, dar Duhul Sfînt i–a fǎcut lui promisiunea. Şi aici era Mesia în braţele mamei Sale, micuţul Om înfǎşurat în scutecele Lui.
E-47 Lord Jesus, take the Word now and feed our hungry souls. We are waiting patiently, Lord. We are under great expectations. Like at the last day of the feast, how the people rejoiced! We're thinking of Simeon in the temple, promised by the Holy Ghost that he would not see death until he seen the Lord's Christ. And there it was, on that great day, when the women come in to have their children circumcised, offer the gift for purification, and it was at that time that the--the Jesus was brought into the temple. And Simeon, maybe off somewhere in a side room that morning, in the office, but the Holy Spirit made him the promise. And here was the Messiah in the arms of His mother, the little Fellow out there wrapped in His swaddling cloth.
E-48 Şi Maria, ei se ţineau la distanţǎ de ea, deoarece ea avea un—un nume rǎu, aşa gîndeau oamenii, "copilul a fost nǎscut în afara sfintei cǎsǎtorii.” Nimeni nu vroia sǎ aibe ceva de a face cu femeia aceea. Dar în inima ei, ea ştia ce ţinea în braţele ei. Şi, Tatǎ, fie ca inimile noastre în seara aceasta sǎ punǎ aceeaşi speranţǎ. Nu conteazǎ ce spune lumea, noi ştim ce a intrat în viaţa noastrǎ.
E-48 And Mary, them keeping their distance away from her, because she had a--a bad name, so thought the people, "the Baby was born out of holy wedlock." No one wanted anything to do with that woman. But in her heart, she knew What she held in her arms. And, Father, may our heart tonight cradle that same hope. No matter what the world says, we know What has entered our life.
E-49 Şi de data aceea, Simeon, acela care a zis cǎ el…Duhul Sfînt i–a spus cǎ el va vedea pe Mesia. Deşi, bǎtrîn, bine încǎrcat, un înţelept bǎtrîn, om onorabil, dar el a crezut Cuvîntul lui Dumnezeu cǎtre el. Duhul Sfînt venind la El, şi, el mergînd, condus de Duhul Sfînt, în jos prin clǎdire, în jurul acestui mare şireag de mame. Cu douǎ milioane şi jumǎtate de oameni la timpul acela, peste noapte s–ar fi putut naşte aşa de mulţi ca şi cîteva sute de copii. Şi acolo erau ei, stînd gata pentru tǎierea împrejur şi curǎţire.
E-49 And at that time, Simeon, the one that said that he... The Holy Spirit told him that he would see the Messiah. Yet, old, welE-stricken, an old sage, honorable man, but he believed the Word of the Lord to him. The Holy Spirit coming to him, and, he going, led by the Holy Spirit, down through the building, around this great string of mothers. With two and a half million people that time, overnight there might have been as many as several hundred babies born. And there they were, standing ready for circumcision and purification.
E-50 Şi cum Duhul Sfînt l–a condus direct la aceastǎ micuţǎ persoanǎ respinsǎ! S–a întins, şi l–a luat pe Mesia în braţele lui, cu lacrimile curgîndu–i jos pe barbǎ. El a zis, "Doamne, acum lasǎ ca slujitorul Tǎu sǎ plece în pace, conform cu Cuvîntul Tǎu, cǎci ochii mei au vǎzut mîntuirea Ta.”
E-50 And how the Holy Ghost led him right to this little rejected person! Reaching over, picked the Messiah in his arms, with tears running down his beard. He said, "Lord, now let Your servant depart in peace, according to Thy Word, for my eyes have seen Your salvation."
E-51 Clǎtinîndu–se prin clǎdire a venit o prorociţǎ bǎtrînǎ, la care vine Cuvîntul Domnului, şi de asemenea a profeţit despre El; oarbǎ în ochi, dar nu în duh. Ea ştia cǎ acela era Mesia.
E-51 Staggering through the building come an old prophetess, to whom the Word of the Lord comes to, and also prophesied of Him; blinded in eyes, but not in spirit. She knew That was the Messiah.
E-52 Doamne Dumnezeule, fie ca ochii noştri sǎ se deschidǎ la faptul cǎ El încǎ este Mesia. Şi fie ca noi sǎ–L îmbrǎţişǎm, în seara aceasta, pentru cǎ noi am mǎrturisit cǎ sîntem pelerini şi strǎini de aceastǎ lume. Aceasta nu este patria noastrǎ. Aceasta nu este ţara noastrǎ. Noi sîntem un popor care acţionǎm diferit deoarece noi sîntem nǎscuţi de Sus.
E-52 Lord God, may our eyes come open to the fact that He is still the Messiah. And may we embrace Him, tonight, for we have confessed that we are pilgrims and strangers of this world. This is not our home. This is not our land. We are a different acting people because we are borned from Above.
E-53 Şi noi care ţinem aceastǎ promisiune în inima noastrǎ, fie ca noi sǎ vedem promisiunea pe care a fǎcut–o Isus cǎtre Biserica Lui, ca noi sǎ vedem chiar înainte de Venirea Lui, aşa cum vedem zilele lui Noe reîntorcîndu–se, "mîncau, beau, se însurau, se mǎritau, şi imoralitǎţi ale ţǎrii.” Apoi El a zis, "Aşa cum a fost în zilele Sodomei, la Neamuri, înainte sǎ cadǎ focul, cînd Dumnezeu a venit jos şi a fost manifestat în trup, prin cunoaşterea secretelor inimilor oamenilor.” Şi El a promis cǎ acelaşi lucru se va întoarce. Fie ca noi sǎ avem privilegiul în seara aceasta, Marele Duh Sfînt, pentru cǎ noi îţi cerem smeriţi în Numele lui Isus. Amin.
E-53 And we who hold this promise in our heart, may we see the promise that Jesus made to His Church, that we would see just prior His Coming, as we see the days of Noah returning, "eating, drinking, marrying, given in marriage, and immorals of the land." Then He said, "As it was in the days of Sodom, to the Gentiles, before the fire fell, that God came down and was manifested in flesh, by knowing the secrets of the heart's of the people." And He promised the same thing to return. May we have the privilege tonight, Great Holy Spirit, for we humbly ask it in Jesus' Name. Amen.
E-54 [O sorǎ vorbeşte într–o altǎ limbǎ. Un frate dǎ o interpretare—Ed.] Amin.
E-54 [A sister speaks in another tongue. A brother gives an interpretation--Ed.] Amen.
E-55 Oh, mǎ gîndesc acum sǎ fim conştienţi de Duhul de lîngǎ noi, Lumina. Rupîndu–se din carapacea ceasului în care trǎim, şi timpul, şi sǎ fim conştienţi de Duhul lui Dumnezeu acum printre noi.
E-55 Oh, I think now to be conscious of the Spirit near us, Light. Break out of the shell of the hour we're living, and the time, and be conscious of the Spirit of God now among us.
E-56 Sǎ întoarcem la Cartea Judecǎtorilor, capitolul al 16–lea, începînd cu versetul al 23–lea, aşa cum citim Cuvîntul.
E-56 Let us turn to the Book of Judges, the 16th chapter, beginning with the 23rd verse, as we read the Word.
E-57 Şi aşa cum voi întoarceţi, eu aş putea spune, gîndirea mea în alegerea acestui capitol sǎ citim în aceastǎ dupǎ–amiazǎ, la încheierea acestei adunǎri, ar putea sǎ fie ceva adus înainte care ar fi constructiv pentru Bisericǎ. Şi întotdeauna eu aştept sǎ vǎd ce va spune Duhul Sfînt, în camerǎ, aşa cum El mǎ atinge. Eu aş putea însemna jos diferite Scripturi şi lucruri, apoi mǎ întreb ce va fi aceasta cînd eu ajung acolo. "Ce va spune El referitor la Aceasta?”
E-57 And as you are turning, I might say, my thinking in choosing this chapter to read this afternoon, at the closing of this meeting, might be something brought forth which would be constructive to the Church. And always I wait to see what the Holy Spirit will say, in the room, as It strikes me. I might jot down different Scriptures and things, then wonder what it will be when I get there. "What will He say concerning This?"
E-58 Şi acum ascultaţi cu atenţie, doar încercaţi sǎ fiţi atît de atenţi la Aceasta, cît puteţi voi posibil, aşa cum citim. Cǎci, aici înǎuntru, dacǎ va fi voia Domnului, eu încerc sǎ stabilesc o paralelǎ, paralel una de cealaltǎ. Şi ascultaţi cu atenţie acum, versetul al 23–lea, începînd.
Şi cînd domnii Filistenilor s-au strâns... împreună ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon, şi să se înveselească: căci ei ziceau, Al nostru dumnezeu l-a dat în mîinile noastre pe Samson, vrăjmaşul nostru.
Şi când poporul l-a văzut, ei au lăudat pe dumnezeul lor: căci ei au zis, Al nostru dumnezeu a dat în mîinile noastre pe vrăjmaşul nostru, şi a destrus şi a destrus ţara noastră, care a omorît pe mulţi dintre noi.
Şi s-a împlinit, ca atunci cînd inimile lor erau vesele, că ei au zis, Chemaţi pe Samson, căci el poate să ne facă sport. Şi ei au chemat după Samson din casa închisorii; şi el le-a făcut sport: iar ei l-au aşezat între stîlpi.
Şi Samson a zis tînărului care-l ţinea de mână, Lasă-mă să simpt stîlpii pe care se sprijină casa, că să mă pot rezema de ei.
Acum casa era plină de bărbaţi şi de femei; şi toţi domnitorii Filistenilor erau acolo; şi eu erau pe acoperiş cam trei mii de bărbaţi şi femei, care au privit în timp ce Samson făcea sport.
Şi Samson a strigat către Dumnezeu, către DOMNUL, şi a zis, O Doamne... aduţi aminte de mine, eu te rog, şi întăreşte-mă, eu te rog, numai de data aceasta, O Dumnezeule, ca eu să pot fi... o dată răzbunat pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei.
Şi Samson a apucat cei doi stîlpi pe care stătea casa, şi pe care el... s-a rezemat, de acela, şi... mîna lui dreapta, şi pe celălalt... stînga lui.
Şi Samson a zis, Lasă-mă să mor cu Filistenii!” Şi el s-a aplecat cu toată puterea lui; şi casa a căzut peste domnitori, şi peste tot poporul care era înăuntru. Astfel morţii pe care el i-a ucis la moartea lui erau mai mulţi decît cei pe care-i omorîse în timpul vieţii lui.
E-58 And now listen closely, just try to be just as attentive to It as you possibly can, as we read. For, in here, if it be the will of the Lord, I am trying to set forth a parallel, parallel from one to another. And listen close now, 23rd verse, beginning.
And when the lords of the Philistine gathered... together for to offer a great sacrifice unto Dagon their god, and to rejoice: for they said, Our god has delivered Samson our enemy into our hand.
And when the people saw him, they praised their god: for they said, Our god has delivered into our hands our enemy, and destroyed and destroyed our country, which slew many of us.
And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, for he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport: and they set him between the pillars.
And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them.
Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and they were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport.
And Samson called unto God, unto the LORD, and said, O Lord... remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be... once avenged of the Philistines for my two eyes.
And Samson took hold of the two... pillars upon which the house stood, and on which he... borne it up, of the one, and the... his right hand, and on the other... his left.
And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death was more than they which he slew in his life.
E-59 Ce privelişte tristǎ! Trebuie cǎ a fost o dupǎ–amiazǎ fierbinte, soarele strǎlucind în jos la marea lor celebrare, şi trei mii de Filisteni priveau în jos de la galeriile stadionului, aşa cum intra perechea. Cum domnitori de rǎzboi onoraţi, şi doamnele lor cu bijuterii fine, s–au aplecat înainte sǎ poatǎ vedea mai bine, cum bǎiatul a condus pe acest om orb! Holurile au avut ecouri toatǎ dupǎ–amiaza cu chefuire de beţivi, celebrînd, (aici este ceea ce m–a rǎnit) celebrînd victoria dumnezeului–peşte al lor, Dagon, asupra slujitorului lui Iehova. Ce dizgraţie! Ce lucru s–a întîmplat! Omul a eşuat. Nu, Dumnezeu nu a eşuat.
E-59 What a sad sight! Must have been a hot afternoon, sun shining down at its great celebration, and three thousand Philistines looked down from the galleries of the stadium, as the pair entered. High honored war lords, and their fine-jeweled ladies, leaned forward to get a good look, as the boy led this blind man! The halls had echoed all afternoon with drunken revelry, celebrating, (here is what hurts me) celebrating the victory of their fish-god, Dagon, over Jehovah's servant. What a disgrace! What a thing had happened! The man had failed. Not, God had not failed.
E-60 Şi ce trebuie cǎ se gîndea Iehova aşa cum El privea în jos şi vedea toate acestea petrecîndu–se! O conglomerare de femei pe jumǎtate goale, cu bijuterii fine şi împodobite, şi aranjate, soţii lor beţi bînd şi sǎrbǎtorind la un dumnezeu, un dumnezeu–peşte, un idol care a luat victoria asupra slujitorului lui Iehova.
E-60 And what Jehovah must have been thinking as He looked down and see all this going on! Drunken conglomeration of women half stripped, fine-jeweled and decorated, and fixed up, their drunken husbands drinking and celebrating to a god, a fish-god, an idol that had took the victory over Jehovah's servant.
E-61 Flǎcǎul a condus pe omul orb care se împiedeca înspre mijloc, la stîlpul—stîlpii unde stǎteau ei, doi din ei, ţinînd aceşti stîlpi mari înclinaţi, sau un hol mare care s–a înclinat în jos în acest fel. Şi doi stîpli mari uriaşi, aşa cum eu m–aş putea gîndi la aşezare; ţinînd poporul, de trei mii de domnitori de rǎzboi, şi celebritatea, cei—cei mai fini soldaţi onoraţi, cei mai mari rǎzboinici. Doar acea—celebritatea a fost invitatǎ la aceasta, deoarece aceasta era o celebrare.
E-61 The lad led the stumbling blind man to the middle, of the pole--the poles where they stood, two of them, holding this great big slanting pillars, or a great big hall that slanted down in this manner. And two great big huge posts, as I could think of the setting; holding the people, of three thousand war lords, and the celebrity, the--the finest honored soldiers, the greatest warriors. Just that the--the celebrity was invited to this, because it was a celebration.
E-62 Şi dincolo de ei era acest chip uriaş al unui peşte, cu sînge uman dedesubtul lui, pe altar, jertfǎ la acest zeu–peşte, o statuie total pǎgînǎ care nici nu poate vorbi, auzi, nici sǎ respire. Dar ei—ei, în ignoranţa lor, ei se închinau acestui dumnezeu, gîndindu–se cǎ el le–a dat victoria, o celebrare.
E-62 And across from them was this huge image of a fish, with human blood beneath it, upon the altar, sacrifice to this fish-god, a total pagan statue that can neither speak, hear, nor breathe. But they--they, in their ignorance, they was worshiping this god, thinking that he had give them the victory, a celebration.
E-63 Şi apoi condus la aceşti stîlpi în podea, unde ei toţi puteau sǎ vadǎ, marele eveniment era gata sǎ aibe loc. Acolo erau multe distracţii, poate aşa cum ei obişnuiau sǎ aibe, maimuţe; şi ei aveau gladiatori, şi cînd ei duielau, şi gladiatorii ziceau dacǎ victima (este pe podea) sǎ fie omorîtǎ sau nu. Şi ei trebuiau sǎ vadǎ vǎrsare de sînge. Şi toate—evenimentele au avut loc, iar acum lucrul principal a venit sus. Preliminariile s–au terminat. Iar evenimentul principal urma sǎ–şi batǎ joc de Iehova, sǎ–şi batǎ joc de Dumnezeul nostru, totul din cauzǎ cǎ slujitorul lui a cǎzut faţǎ de El.
E-63 And then led to these posts in the floor, where they could all see, the--the main event was just about to take place. There had been many entertainments, maybe like they used to have, monkeys; and they had gladiators, and when they would duel, and the gladiators would say whether the victim (is on the floor) should be killed or not. And they had to see shedding blood. And all the--the events had taken place, and now the main thing come up. The preliminaries were over. And the main event was to make fun of Jehovah, make fun of our God, all because His servant had failed Him.
E-64 Vedeţi, El este Dumnezeu, aceasta–i adevǎrat, dar noi sîntem slujitorii Lui şi noi avem însǎrcinarea noastrǎ sǎ o îndeplinim exact în felul în care El a spus sǎ o îndeplinim.
E-64 See, He is God, that's true, but we're His servants and we got our commission to carry out exactly the way He said to carry it out.
E-65 Apoi noi aflǎm, cǎ în starea lor beţivǎ fǎrǎ reverenţǎ în care ei erau, şi acum ei toţi s–au ridicat sus deoarece acolo era o mare tǎcere, probabil cǎ a sunat o trîmbiţǎ. Iar ei urmau sǎ aibe evenimentul principal, la ceea ce ei celebrau, aducînd înǎuntru pe martorul lui Iehova; l–au adus acolo afarǎ în mijlocul sǎlii, ca ei toţi sǎ–şi poatǎ bate joc de el, şi sǎ facǎ sport din el.
E-65 Then we find, in their drunken irreverent condition as they were in, and now they had all raised up because there was a great silence, perhaps a trumpet sounded. And they were going to have the main event, to what they were celebrating, bringing in Jehovah's witness; bring him out there in the middle of the hall, that they all might make fun of him, and make sport out of him.
E-66 Priviţi la el, umilit, frînt, un simbol al unei—al unei biserici cǎzute, dezbrǎcatǎ spiritual, zdrobitǎ moral. Ce exemplu este acela despre stǎrile de astǎzi!
E-66 Look at him, humiliated, broken, a symbol of a--of a fallen church, spiritually stripped, morally broken. What an example that is of the conditions of today!
E-67 "Samson, acesta era Samson, Samson cel mare; astfel acesta era el, marea unealtǎ puternicǎ a lui Dumnezeu?” Pǎi, mulţi Filisteni, eu mi–aş imagina, acei domnitori de rǎzboi stînd acolo, privind acolo; pǎi, tocmai la amintirea numelui sǎu, toatǎ ţara tremura. Doar sǎ zicǎ "Samson,” aceea era tot ce trebuia sǎ faci, doar sǎ menţionezi numele "Samson” şi fiecare a tremurat la numele lui, şi acum priveşte la el.
E-67 "Samson, this was Samson, Samson the great; so this was him, the great mighty instrument of God?" Why, many Philistines, I would imagine, them war lords standing there, looking there; why, at the very remembrance of his name, the whole country trembled. Just say "Samson," that's all you had to do, just mention the name "Samson" and everyone trembled at his name, and now look at him.
E-68 Voi ştiţi, obişnuia sǎ fie cǎ Numele de "Domnul Isus” avea o mare reverenţǎ, oamenii L–au onorat mult. Iar acei care L–au onorat puteau sǎ scoatǎ duhuri rele, prin El, şi puteau sǎ facǎ natura sǎ se supunǎ poruncii lor, prin Numele Lui.
E-68 You know, it used to be that the Name of the "Lord Jesus" had a great reverence, people highly honored It. And the ones who honored It could cast out evil spirits, by It, and could make nature obey their command, through His Name.
E-69 Dar eu cred cǎ Samson aici, la ce eu vreau sǎ–l aseamǎn, este localul modern… sau nu localul, ci—condiţiile moderne a bisericii de astǎzi. Aceasta este o paralelǎ perfectǎ. Biserica şi–a pierdut de mult respectul ei; nu pentru cǎ Dumnezeu a pǎrǎsit biserica, ci biserica l–a pǎrǎsit pe Dumnezeu. Aceasta nu era din cauzǎ cǎ Dumnezeu l–a pǎrǎsit pe Samson, ci Samson l–a pǎrǎsit pe Dumnezeu. Unde, noi s–ar cuveni sǎ stǎm într–o astfel de stare cum era biserica cînd Anania şi Safira au fost aduşi înaintea bisericii. Dar în loc de aceasta, noi ne–am compromis de mult timp cu lucrurile lumii şi le–am adus înǎuntru, încît, astǎzi, aceasta sǎ fie numitǎ o grǎmadǎ de holy–rollers, sau—sau doar o altǎ denominaţiune obişnuitǎ, doar vreo bisericǎ. Acolo nu este… Ea nu are, nu poartǎ demnitatea pe care ea ar trebui sǎ o aibe.
E-69 But I think that Samson here, what I want to parallel it to, is the modern local... or not local, but the--the modern conditions of the church today. It's a perfect parallel. The church has long lost its respect; not because that God has failed the church, but the church has failed God. It wasn't because that God had failed Samson, but Samson had failed God. Where, we ought to be standing in such a condition like the church was when Ananias and Sapphira was brought before the church. But instead of that, we have long compromised with the things of the world and brought it in, until, today, it to be called a bunch of holy-rollers, or--or just an ordinary other denomination, just some church. There is not... It hasn't, doesn't pack the dignity that it should have.
E-70 Eu presupun, cǎ aşa cum ei stǎteau acolo, stînd în picioare, cînd evenimentul principal a avut loc. Şi sǎ ne ducem doar în urmǎ acolo pentru cîteva minute. Şi eu mi–aş imagina, Filistenii, mulţi din acei mari rǎzboinici stînd acolo, cu femeile lor cu bijuterii fine, cu braţele în jurul lor, bînd un toast lui Dagon. "Trǎiascǎ, Dagon, tu eşti victorios peste Iehova! Noi le–am arǎtat ce putem face. Noi îi arǎtǎm acestui tip, care a pretins aşa de mult, cǎ acolo nu este nimic de El.”
E-70 I guess, as they stood there, standing to their feet, when the main event was taking place. And let's just take ourselves back there for a few minutes. And I would imagine, the Philistines, many of those great warriors standing there, with their fine-jeweled women, their arms around them, drinking a toast to Dagon. "Hail, Dagon, thou art victorious over Jehovah! We have showed them what we can do. We show this fellow, who claimed so much, that there is nothing to Him."
E-71 Aceasta este aproape starea bisericii de astǎzi. Noi care avem cheile Împǎrǎţiei în mîna noastrǎ, cu fiecare dar spiritual pe care Dumnezeu l–a dat oamenilor, zace în bisericǎ, de mult ne–am compromis cu—cu crezuri, şi aşa mai departe, pînǎ cînd noi am vînturat toatǎ puterea lui Dumnezeu afarǎ din ea, pînǎ cînd ea devine nimic mai mult decît o lojǎ.
E-71 That's almost the condition of the church today. We who have the keys of the Kingdom in our hand, with every spiritual gift that God give to man, laying in the church, long have we compromised with--with creed, and so forth, until we've windled all the power of God out of it, until it becomes no more than a lodge.
E-72 Ca într–un eveniment recent, cînd un Mahomedan a stat lîngǎ cel mai de frunte evanghelist al nostru, şi el a zis, "Eu voi aduce sus treizeci de oameni care sînt bolnavi şi împovǎraţi, şi tu sǎ vindeci cincisprezece din ei, iar eu voi vindeca cincisprezece din ei.” Şi eu nu spun aceasta împotriva evanghelistului, sub nici o formǎ; dar evanghelistul a şters–o şi l–a lǎsat pe om singur, fǎrǎ un rǎspuns.
E-72 Like in a recent event, when a Mohammedan stood by the side of our foremost evangelist, and he said, "I'll bring up thirty people that's sick and afflicted, and you heal fifteen of them and I'll heal fifteen of them." And I say not this against the evangelist, by no means; but the evangelist took off and left the man alone, without an answer.
E-73 Ce o—o—o pǎrǎsire faţǎ de Dumnezeul nostru, cǎci Cuvîntul este Dumnezeu. Şi promisiunea Cuvîntului este o promisiune a lui Dumnezeu, "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred.”
E-73 What a--a--a letdown to our God, for the Word is God. And the promise of the Word is a promise of God, "These signs shall follow them that believe."
E-74 Şi aceasta aproape cǎ a venit la o altǎ provocare, sau o altǎ celebrare, cînd zeii pǎgîni pot vorbi cǎtre bisericǎ, iar biserica stǎ neputincioasǎ, învinsǎ, dezbrǎcatǎ spiritual. Acum existǎ ceva care a fǎcut asta, acelea erau grijurile lumii intrînd în bisericǎ, şi ea nu are nimic mai mult decît orice lojǎ. Noi aflǎm asta. Eu cred…
E-74 And it's almost come to another challenge, or another celebration, when heathen gods can speak to the church, and the church stands helpless, defeated, spiritually stripped. Now there is something that's done that, that's been the cares of the world entering into the church, and it's got it no more than any lodge. We find that. I believe...
E-75 Eu nu ştiu ce aş fi fǎcut în cazul acela. Eu ar fi trebuit sǎ aştept sǎ vǎd ce a spus Dumnezeu. Dar eu cred cǎ m–aş fi simţit ca şi copiii Evrei, "Dumnezeul nostru este în stare sǎ ne izbǎveascǎ din aceasta! Dar, oricum, noi niciodatǎ nu ne vom apleca la chipul tǎu, fie cǎ El o va face sau nu.”
E-75 I don't know what I would have done in the case. I would have to wait to see what God said. But I believe I would have felt like the Hebrew children, "Our God is able to deliver us from this! But, nevertheless, we'll never bow to your image, whether He does or does not."
E-76 Dar noi ne–am pierdut curajul; aceea este ce a fǎcut Samson, şi–a pierdut puterea. Biserica şi–a pierdut influenţa mǎrturisirii ei, cǎ ea este un—un Trup viu, mişcǎtor, al lui Cristos. Ea a acceptat dogme, le–a amestecat înǎuntru cu crezurile lor, pînǎ cînd Cuvîntul nu mai are întîietatea. Aşa cum Isus a spus cǎtre biserica aceea neajutoratǎ la care El a venit, "Voi aţi luat Poruncile lui Dumnezeu, şi, cu tradiţiile voastre, voi Le–aţi fǎcut fǎrǎ efect. Aţi fǎcut Poruncile lui Dumnezeu fǎrǎ un efect, prin tradiţiile voastre, nesocotindu–Le.”
E-76 But we've lost the courage; that's what Samson had done, lost its power. The church has lost the influence of its testimony, that it is a--a living, moving, Body of Christ. It has accepted dogmas, mixed it in with their beliefs, until the Word has not the pre-eminence. As Jesus said to that helpless church that He come to, "You have taken the Commandments of God, and, with your traditions, you've made Them of no effect. Made the Commandments of God without an effect, by your traditions, to explain It away."
E-77 Cu un timp în urmǎ, într–o şcoalǎ. A existat un om bun din New York aici care a venit acasǎ la mine, şi el a zis cǎtre mine…El era un frate Baptist, şi el a spus cǎtre mine, "Frate Branham, eu sînt un—un Baptist.” Şi eu l–am primit sǎ vinǎ înǎuntru şi sǎ şadǎ jos, el şi un alt frate. Şi am discutat, pentru, mai mult. Şi dupǎ un timp, el a zis, "Cînd eu eram un bǎieţaş, am fost chemat la slujbǎ.” El a zis, "Mama mea bǎtrînǎ scumpǎ a spǎlat cu scîndura de spǎlat, sǎ mǎ trimitǎ la şcoalǎ.” Şi a zis, "În ziua în care cînd eu urma sǎ primesc diploma mea de Licenţǎ în Arte, diploma mea B.A.,” a zis el, "M–am gîndit cǎci cu siguranţǎ Cristos va fi în aceea, dar,” a zis, "El nu a fost.” A zis, "Cînd eu mi–am primit diploma de doctor, atunci m–am gîndit, ‘Cristos va fi în aceea,’ dar El nu a fost.” Şi cînd mi–am obţinut L.L.D., Doctor în Literaturǎ, şi aşa mai departe.” Şi a zis, "Eu am obţinut suficiente diplome şi diplome de onoare încît aş fi putut sǎ vǎ tencuiesc peretele cu ele, şi unde este Cristos în toate acestea?” El a zis, "Eu încǎ Îl caut.” A zis, "Eu vreau sǎ–ţi pun o întrebare.” A zis, "Au fost învǎţǎtorii greşiţi?”
E-77 Sometime ago, in a school. There was a fine New York man here that come to my house, and he said to me... He was a Baptist brother, and he said to me, "Brother Branham, I am a--a Baptist." And I had him to come in and sit down, he and another brother. And we talked, for, at length. And after a while, he said, "When I was a little boy, I was called to the ministry." He said, "My precious old mother washed over a washboard, to send me to school." And said, "The day that I was going and received my degree of Bachelor of Art, my B.A. degree," he said, "I thought then surely Christ would be in that, but," said, "He wasn't." Said, "When I received my doctor's degree, then I thought, 'Christ will be in that,' but He wasn't." He said, "And when I got my L.L.D., Doctor of Literature, and so forth." And said, "I've got enough degrees and honorary degrees till I could plaster your wall with them, and where is Christ in all of it?" He said, "I'm still looking for Him." Said, "I'm going to ask you a question." Says, "Has the teachers been wrong?"
E-78 Am zis, "Fratele meu,” Iudeu de la început, am zis, "Eu nu sînt în nici o poziţie, cu o—o—o educaţie de şapte clase, sǎ spun cǎ învǎţǎtorii sînt greşiţi. Eu—eu—eu nu aş putea sǎ spun aceasta. Eu—eu nu mǎ simt calificat sǎ condamn pe nimeni. Dar eu voi spune asta, cǎ eu L–am aflat, şi El nu a fost în aceea.”
E-78 I said, "My brother," Jewish to begin with, I said, "I am in no position, as a--a--a seventh-grade education, to say that the teachers are wrong. I--I--I could not say that. I--I don't feel qualified to condemn anybody. But I'll say this, that I have found Him, and He wasn't in that."
E-79 Şi el a zis, "Am auzit cǎ tu ai fost un Baptist.”
Am zis, "Asta–i adevǎrat.”
E-79 And he said, "I hear that you were a Baptist."
I said, "That is true."
E-80 Şi el a zis, "Acum eu înţeleg cǎ te–ai fǎcut Penticostal.”
E-80 And he said, "Now I understand that you have turned Pentecostal."
E-81 Eu am zis, "Nu. Eu doar am primit Binecuvîntarea penticostalǎ, vezi, nu denominaţiunea Penticostalǎ. Binecuvîntarea penticostalǎ!”
E-81 I said, "No. I have just received the pentecostal Blessing, see, not the Pentecostal denomination. The pentecostal Blessing!"
E-82 Şi el a zis, "Pǎi,” el a zis, "Eu am—eu am fost la adunarea lor. Şi i–am vǎzut dînd cu piciorul peste scaune, şi aruncînd o carte prin fereastrǎ.” Şi el a zis, "Tu nu puteai numi aceea comportarea binecuvîntatului Duh Sfînt.”
Am zis, "Eu încǎ nu sînt în stare sǎ judec pe Dumnezeu.”
E-82 And he said, "Well," he said, "I've--I've been to their meetings. And I have seen them kick over the chairs, and throw a book through the window." And he said, "You couldn't call that the behavior of the blessed Holy Spirit."
I said, "I'm still not able to judge God."
E-83 Şi el a zis, "Pǎi,” a zis, "ar fi ce este…Ce–i face pe ei sǎ facǎ aceea?”
E-83 And he said, "Well," he said, "would what's... What makes them do that?"
E-84 Am zis, "În cǎlǎtoria mea, eu gǎsesc douǎ clase de oameni.”
Şi am zis, "Una din ele sînt fundamentalişti, poziţional ei ştiu prin mecanicǎ, cǎ ei trebuie sǎ fie fii şi fiice ale lui Dumnezeu.”
Şi am zis, "Urmǎtoarea eu o gǎsesc cǎ sînt Penticostalii, acei cu botezul Duhului Sfînt.” Dar am zis, "Fundamentaliştii poziţional ei ştiu unde sînt, dar ei nu au vreo credinţǎ în Cuvînt. Şi Penticostalii au multǎ credinţǎ, dar ei nu ştiu cine sînt.” Şi am zis, "Aceasta este ca un om care avea bani în bancǎ, dar nu putea sǎ scrie un cec; iar unul putea sǎ scrie un cec; dar nu avea bani în bancǎ. Dacǎ ai putea mǎcar sǎ–i aduci împreunǎ!”
El a zis, "Pǎi, ce–i face sǎ acţioneze în felul acesta?”
E-84 I said, "In my travel, I find two classes of people." And I said, "One of them are fundamentals, positionally they know by the mechanics, that they are to be sons and daughters in God." And I said, "The next I find is the Pentecostals, they with the baptism of the Holy Spirit." But I said, "The fundamentals positionally know where they're at, but they don't have any faith in the Word. And the Pentecostals has got a lot of faith, but don't know who they are." And I said, "It's like a man that had money in the bank, but could not write a check; and one could write a check, but had no money in the bank. If you could just get them together!"
He said, "Well, what makes them act like that?"
E-85 Am zis, "Aceasta este o lǎsare în jos a aburului.” Am zis, "Acum, Eu nu cred cǎ aceea ar trebui sǎ fie necesar,” am zis, "dar ei—ei trebuie sǎ dea ventilare pe undeva.” Şi am spus, "Acum dacǎ ei ar lua doar tot aburul acela şi ar şti cum sǎ–l dirijeze fundamental, în Cuvînt, marele regim al lui Dumnezeu ar începe sǎ se mişte înainte.”
E-85 I said, "It's letting off the steam." I said, "Now, I don't think that would have to be necessary," I said, "but they they've got to give vent somewhere." And I said, "Now if they would just take all that steam and could know how to direct it fundamentally, in the Word, the big regime of God would start moving on."
E-86 Acolo este unde Satan a intrat înǎuntru, ca sǎ–l facǎ tot mecanicǎ şi fǎrǎ dinamicǎ. Aceea este toatǎ dinamicǎ şi fǎrǎ mecanicǎ. Vedeţi, noi trebuie sǎ le punem împreunǎ. Noi avem puterea Duhului Sfînt, dar noi trebuie sǎ venim înapoi cu Cuvîntul ca sǎ alimentǎm aceastǎ maşinǎ. Noi nu o putem alimenta cu crez. Aceasta nu–l va arde; va înǎbuşi coşurile, şi aceasta nu–l va arde. Ea a fost fǎcutǎ pentru Cuvîntul lui Dumnezeu. "Omul nu va trǎi numai cu pîine, ci prin fiecare Cuvînt,” nu doar o parte din El, "fiecare Cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.”
E-86 There is where Satan got in, to make it all mechanics and no dynamics. Back, all dynamics and no mechanics. See, we've got to put it together. We've got the power of the Holy Spirit, but we've got to come back with the Word to feed this machine. We can't feed it on creed. It won't burn it; chokes up the flues, and it will not burn it. It was made for the Word of God. "Man shall not live by bread alone, but by every Word," not just part of It, "every Word that proceeds out of the mouth of God."
E-87 Astfel aici stǎm noi, o bisericǎ însǎrcinatǎ cu ultima însǎrcinare, ultimul lucru pe care Isus l–a spus cǎtre biserica Lui, ultima însǎrcinare datǎ, "Mergeţi voi în toatǎ lumea, şi faceţi ucenici din toate neamurile. Cel care crede şi este botezat va fi mîntuit; cel ce nu crede va fi osîndit. Şi…” Şi este o conjuncţie, ca sǎ lege propoziţia voastrǎ împreunǎ. "Şi aceste semne vor urma pe acei ce cred: În Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; dacǎ ei vor lua în mînǎ şerpi sau vor bea lucruri de moarte, nu–i v–a vǎtǎma; dacǎ ei îşi pun mîinile peste bolnavi, ei se vor însǎnǎtoşa.”
E-87 So here we stand, a Church commissioned on the last commission, the last thing that Jesus said to His Church, the last commission given, "Go ye into all the world, and make disciples of all nations. He that believeth and is baptized shall be saved; he that believeth not shall be damned. And..." And is a conjunction, to tie your sentence together. "And these signs shall follow them that believe: In My Name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues; if they take up serpents or drink deadly things, it will not harm them; if they lay their hands on the sick, they shall recover."
E-88 Astfel de ce sǎ trebuiascǎ sǎ stǎm noi în prezenţa vreunui dumnezeu pǎgîn şi sǎ luǎm o înfrîngere? Noi stǎm din nou ca Samson, dezbrǎcaţi spiritual, zdrobiţi moral, bisericile noastre. Ce s–a întîmplat, ei—ei obişnuiau sǎ fie bǎrbaţi şi femei onorabili, iar astǎzi voi—voi…aceasta este îngrozitor. Acum sǎ ne uitǎm doar cîteva minute la cîteva gînduri care au trecut peste acestea. Astfel acolo stǎtea Samson, şi, scuzaţi–mǎ, aici este el din nou astǎzi, din nou dezbrǎcat moral, spiritual. Şi acesta este de asemenea un simbol al unei naţiuni cǎzute. Dar noi vorbim despre bisericǎ, deoarece Samson era slujitorul lui Dumnezeu, se presupunea a fi, iar biserica se presupune sǎ fie slujitoarea lui Dumnezeu pe pǎmînt.
E-88 So why should we have to stand in the presence of some heathen god and take a defeat? We stand again like Samson, spiritually stripped, morally broken, our churches. What has happened, they--they used to be honorable men and women, and today you--you... it's terrible. Now let's just look a few minutes at some thoughts that passed upon this. So there stood Samson, and, pardon me, here he is again today, again stripped morally, spiritually. And it's also a symbol of a fallen nation. But we're speaking of Church, because Samson was God's servant, supposed to be, and the Church is supposed to be God's servant in the earth.
E-89 Mulţi rǎzboinici mari stînd acolo, s–au trezit pentru un moment, aşa cum lichiorurile curgeau jos de pe a lor…probabil armurile lor şi platoşele lor, şi braţele lor în jurul reginelor lor frumoase cu bijuterii, aşa cum ei priveau înspre acolo, şi mulţi dintre ei priveau la aceastǎ privelişte. Un bǎieţel ţinînd acest om voluminos, şi fǎrǎ ochi în orbitele lui; ei au fost arşi afarǎ.
E-89 Many great warriors standing there, sober up for a moment, as the liquors run off of their... probably their armors and breastplates, and their arms around their pretty, jeweled queens, as they looked out upon there, and many of them looking at this sight. A little boy holding this big bulk of a man, and no eyeballs in his sockets; they had been burnt out.
E-90 Aceasta este ce face vrǎjmaşul. Primul lucru, cînd el vǎ apucǎ, el face cum i–a fǎcut lui Samson. El vǎ închide ochii de la Lumina Evangheliei. Acum el nu poate vedea, ochii lui sînt duşi. Şi de mult şi–a pierdut biserica vederea ei spiritualǎ, cǎ Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi fiecare promisiune este adevǎratǎ.
E-90 That's what the enemy does. The first thing, when he gets a hold of you, he does like he did to Samson. He shuts your eyes off from the Light of the Gospel. Now he cannot see. His eyes are gone. Long has the church lost its spiritual sight, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and every promise is true.
E-91 Şi aşa cum ei stau acolo acum, fǎrǎ ochi, o privelişte ridicolǎ, o dizgraţie stînd sub zeul–peşte, un captiv tocmai al naţiunii pe care Dumnezeu l–a crescut sǎ o distrugǎ.
E-91 And as they stand there now, no eyes, a ridiculous sight, a disgrace standing beneath the fish-god, a captive of the very nation that God raised him up to destroy.
E-92 Acum eu voi veni acasǎ doar într–un minut. Şi aici sînt oamenii noştri Penticostali care, cu cincizeci de ani în urmǎ, au pǎrǎsit acel gunoi al denominaţiunii, Dumnezeu ne–a chemat afarǎ sǎ fim un popor separat. Iar noi stǎm, astǎzi, doar duzine de organizaţii, diferite, şi Penticostalii toţi se luptǎ unul cu celǎlalt. Tocmai lucrul pe care Dumnezeu ne–a chemat afarǎ sǎ–l învingem, acela ne–a învins. Dacǎ unul merge la aceasta denominaţiune, şi are un miting, restul dintre ei nu vor sǎ coopereze. Doar din cînd în cînd voi puteţi gǎsi una. Aceasta–i adevǎrat. Şi denominaţiunea a fost întotdeauna un blestem în privirea lui Dumnezeu. Ea niciodatǎ nu a fost; Dumnezeu nu a fǎcut–o niciodatǎ. Acela nu a fost niciodatǎ planul Lui.
E-92 Now I'm going to come home just a minute. And here is our Pentecostal people that, fifty years ago, left that muck of denomination, God called us out to be a separated people. And we stand, today, just dozens of organizations, different, and Pentecost all fighting one another. The very thing that God called us out to defeat, it has defeated us. If one goes to this denomination, has a meeting, the rest of them don't want to cooperate. Just now and then you can find one. That's right. And denomination has always been a curse in the sight of God. It never was; God never did. That never was His plan.
E-93 Dumnezeu nu–şi poate schimba programul Lui. Dumnezeu lucreazǎ cu indivizi. Acolo erau milioane în zilele lui Noe, dar Noe a fost cel uns. Acolo erau milioane în zilele lui Ilie, nu Elisei şi Ilie în acelaşi timp. Înainte în jos, în fiecare generaţie! Acolo erau douǎ milioane şi jumǎtate în Egipt; Moise a mers jos. Vedeţi? Acolo erau milioane în zilele lui Isus. Chiar cînd Ioan marele profet s–a ridicat, cînd el l–a vǎzut pe acest mare Cel Puternic venind înainte, el a zis, "Eu trebuie sǎ descresc acum, lucrarea mea s–a terminat; iar El va creşte, Dumnezeu.” El i–a îndreptat spre Miel.
E-93 God cannot change His program. God deals with individuals. There were millions in the days of Noah, but Noah was the anointed one. There was millions in the days of Elijah, never Elisha and Elijah at the same time. On down, each generation! There were two and a half million in Egypt; Moses went down. See? There were millions in the days of Jesus. Even when John the great prophet stood, when he seen this great Mighty One come on, he said, "I must decrease now, my work is over; and He will increase, God." He pointed them to the Lamb.
E-94 Dar, vedeţi, aceea a mers înainte pentru trei sute de ani, pînǎ la Consiliul Niceea, iar apoi noi trebuia sǎ avem o organizaţie. Apoi de atunci înainte, aceea a cǎzut. Şi de fiecare datǎ cînd un mesaj a venit înainte, şi ei l–au organizat, acesta moare spiritual şi nu mai vine înapoi din nou. Astfel acesta este un lucru blestemat, pentru biserica lui Dumnezeu, ca omul sǎ–şi punǎ mîna pe mişcarea Duhului. Întotdeauna.
E-94 But, see, that went on for three hundred years, until the Nicaea Council, and then we had to have an organization. Then from that on, that fell. And every time that a message comes forth, and they organize it, it dies spiritually and never comes back again. So it's a cursed thing, to the church of God, for man to put his hand upon the moving of the Spirit. Always.
E-95 Apoi ei îi duce acolo afarǎ şi obţin slujitori de seminare, şi ei îşi freacǎ umerii cu lumea, şi aşa mai departe. Primul lucru pe care–l ştiţi, ei fac femeile sǎ acţioneze ca lumea, bǎrbaţii. Primul lucru care–l ştiţi, politicile şi episcopii, şi ei vor un pai în pǎlǎria lor, şi ei taie şi împing, şi se ceartǎ şi se luptǎ, pînǎ cînd Duhul lui Dumnezeu este complet întristat.
E-95 Then they take them out there and get seminary ministers, and they rub shoulders with the world, and so forth. The first thing you know, they got the women acting like the world, the men. The first thing you know, politics and bishops, and they want a straw in their hat, and they cut and push, and fuss and fight, until the Spirit of God is completely grieved away.
E-96 Unii dintre ei îşi amintesc cǎ l–au vǎzut pe Samson cînd ungerea era peste el. Stînd într–un cîmp, cu o mie de Filisteni întinşi în jurul lui, cu nimic în mîna lui decît un os de falcǎ veche fragilǎ de mǎgar, cu care el a bǎtut prin cǎşti de bronz groase de un ţol, lovind Filistenii pe o parte şi pe alta, cînd Duhul Domnului era peste el. Iar mulţi dintre ei s–au refugiat la stînci. Şi el stǎtea acolo, zicînd, "Dacǎ voi vreţi ceva, veniţi afarǎ!” Unii dintre ei îşi amintesc cǎ au vǎzut aceasta.
E-96 Some of them remember seeing Samson when the anointing was upon him. Standing in a field, with a thousand Philistines laying around him, with nothing in his hand but an old brittle jaw bone of a mule, that he had beat through inch-thick helmets of brass, knocking Philistines one way and the other, when the Spirit of Lord was upon him. And many of them had took refuge to the rock. And him standing there, saying, "If you want some, come on out!" Some of them remember seeing that.
E-97 Unii din ei ar fi putut sǎ şopteascǎ dincolo, şi au zis, "Îţi aminteşti tu în Gaza în noaptea aceea, cînd s–a strigat de departe cǎ duşmanul nostru era în cetate? Şi noi am luat armata, noi am încuiat porţile. Şi porţile, cîntǎreau poate şase sau şapte tone, acele porţi mari de bronz, unde patru sau cinci care întregi puteau sǎ intre înǎuntru alǎturi, o armatǎ mişcîndu–se în cetate. Şi noi am luat armata, cu suliţele şi sǎbiile noastre, şi am stat şi am zis, ‘acum noi l–am prins.’ Şi cînd ne–am trezit!” El doar a pǎşit drept în jos prin ei, azvîrlindu–i în dreapta şi stînga; a luat poarta şi a smuls una jos, şi a smuls–o pe cealaltǎ, şi a pus–o pe umerii lui, şi a pǎşit sus pe munte şi s–a aşezat jos. Aceea era cînd Duhul Domnului era peste el. Într–o zi…
E-97 Some of them might have whispered across, and said, "Do you remember in Gaza that night, when it was noised abroad that our enemy was in the city? And we got the army, we locked the gates. And the gates, weighing maybe six or seven tons, those big brass gates, where a whole four or five chariots abreast could move in, an army moving in the city. And we took the army, with our spears and swords, and we stood and said, 'now we've got him.' And when we awakened!" He just walked right down through them, shoving them right and left; took the gate and pulled one off, and pulled the other one off, and laid it on his shoulders, and walked up on the mountain and sat down. That's when the Spirit of the Lord was upon him. One day...
E-98 Unii dintre ei şi–ar fi putut aminti cînd ei au vǎzut un leu rǎcnind împotriva lui, care l–ar fi omorît într–o secundǎ.
E-98 Some of them might have remembered when they seen a lion roar against him, which would have killed him in a second.
E-99 Dacǎ oricine ştie cum, cît de repede te poate omorî un leu.
Şi cu o nǎpustire şi un rǎcnet mare, într–o fracţiune de secundǎ ei omoarǎ un—un animal sǎlbatic de douǎ tone sau un bivol; doar cu una din labele acelea, îi rupe gîtul în acest fel, sau îl muşcǎ în acest fel, şi el este dus. Nici mǎcar nu azvîrle o copitǎ, îi omoarǎ aşa instantaneu.
E-99 If any one knows what, how fast a lion can kill you. And with a one big blast and a roar, in a split second they kill a--a two-ton wildebeest or a buffalo; with just one of them paws, break his neck like that, or bite him like that, and he is gone. Don't even kick a hoof, kills them so instantly.
E-100 Şi aici acest om pǎşind înainte, şi un leu a rǎcnit, şi el era neajutorat, nici mǎcar un os de falcǎ de mǎgar în mîna lui. Dar Biblia a zis, "Duhul Domnului a venit peste el,” şi el l–a înşfǎcat pe leu şi l–a sfîşiat.
E-100 And here this man walking along, and a lion roared, and he was helpless, not even the jaw bone of a mule in his hand. But the Bible said, "The Spirit of the Lord came upon him," and he grabbed the lion and tore him apart.
E-101 Dar acum el stǎ, neputincios, cu totul dezbrǎcat de putere. Acesta este acelaşi lucru acum, biserica stǎ în acelaşi fel. Unde, odatǎ biserica obişnuia sǎ scoatǎ draci. Biserica obişnuia sǎ învieze morţii. Biserica obişnuia sǎ facǎ lucrurile pe care le–a fǎcut Isus. Pǎcatul nu putea locui printre ei, Duhul Sfînt venea înǎuntru şi îl condamna. Dacǎ un om a fǎcut ceva în secret, şi a aparţinut la acest grup Creştin; îndatǎ ce el a venit înǎuntru, Duhul Sfînt i–a descoperit pǎcatul. El sau s–a pocǎit sau a pierit. Dar, voi vedeţi, noi nu mai avem aceasta.
E-101 But now he stands, helpless, all stripped of power. It's the same thing now, the church stands the same way. Where, once the church used to cast out devils. The church used to raise up the dead. The church used to do the things that Jesus did. Sin could not dwell among them, the Holy Spirit came in and condemned it. If a man done something secretly, and belonged to this Christian group; as soon as he come in, the Holy Spirit revealed his sin. He either repented or perished. But, you see, we don't have it no more.
E-102 Şi ei nu vor mai primi aceasta. Şi cînd acesta vine, ei încearcǎ sǎ–l numeascǎ un "duh rǎu,” ca ei sǎ poatǎ primi cu atît mai multǎ condamnare. Ceva trebuie sǎ–i condamne.
E-102 And they won't receive it no more. And when it does come, they try to call it an "evil spirit," that they might receive that much more condemnation. Something has to condemn them.
E-103 Observaţi, dezbrǎcat de putere, ce trebuie cǎ i–a trecut prin mintea acelui om? Odatǎ acel fel de rǎzboinic, şi acum un bǎieţel trebuie sǎ–l conducǎ în jur. De ce? El este orb. El nu poate vedea. El nu are nimic cu ce sǎ vadǎ.
E-103 Notice, stripped of power, what must have went through that man's mind? Once that kind of a warrior, and now a little boy has to lead him around. Why? He is blind. He can't see. He has nothing to see with.
E-104 Dumnezeu, sǎ aibe milǎ de noi! Biserica este aşa de denominatǎ şi aşa de îndepǎrtatǎ, încît diavolul le–a scos afarǎ vederea ochilor, vederea spiritualǎ cǎ acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Nu un crez; Acesta este Cuvîntul! Şi Dumnezeu are îndatorirea sǎ—sǎ producǎ tot ceea ce El a promis în aceastǎ Biblie. Ei zic, "Noi, noi credem…” Voi nu aveţi nici o credinţǎ sǎ vinǎ, dacǎ aceasta este contrarǎ cu Acesta. Gîndul lui Cristos în voi, voi credeţi lucrurile pe care le–a scris Cristos, deoarece acesta este Cristos, Cuvîntul. Dar priviţi la stare, priviţi la paralelǎ, cînd noi vedem aceea.
E-104 God, have mercy upon us! The church is so denominated and so far away, till the Devil has poked out the eyesight, the spiritual sight that This is the Word of God. Not a creed; It's the Word! And God is duty bound to--to produce everything that He promised in this Bible. They say, "We, we believe..." You haven't got no belief coming, if it's contrary to This. The mind of Christ in you, you believe the things that Christ wrote, 'cause This is Christ, the Word. But look at the condition, look at the parallel, when we see that.
E-105 Ce trebuie cǎ i–a trecut prin minte? Sǎ vedem ce i–a trecut prin minte.
E-105 What must have went through his mind? Let's see what went through his mind.
E-106 Noi vedem ce a trecut prin mintea domnilor de rǎzboi, de frica pe care ei au avut–o odatǎ doar de numele lui. Lor le era teamǎ sǎ facǎ ceva. Ei doar menţionau pe Samson, asta–i tot, şi fiecare era dus. Dar acum acolo este el, stînd, o victimǎ sub Dagon, zeul–peşte. Un Iudeu care a dispreţuit idolii, a stat o victimǎ sub unul (de ce?) deoarece el a pǎrǎsit pe Dumnezeu. Samson stînd acolo, fǎrǎ îndoialǎ…Sǎ—sǎ—sǎ cercetǎm gîndul lui doar pentru trei sau patru minute. El trebuie cǎ s–a gîndit la toate victoriile pe care le–a avut. Acolo stǎ el, ceea ce a fǎcut el. Cum Domnul l–a binecuvîntat, şi cum cǎ el odatǎ era un mare om atît timp cît el era în Împǎrǎţia lui Dumnezeu, pǎstrînd promisiunea lui Dumnezeu!
E-106 We see what went through the war lords' mind, of the fear that they once had just of his name. They was scared to do anything. They just mention Samson, that's all, everybody was gone. But now there he is, standing, a victim under Dagon, the fish-god. A Jew that despised idols, was standing a victim under one (why?) because he had failed God. Samson standing there, no doubt... Let's--let's--let's search his mind for about three or four minutes. He must have thought of all the victories he had. There he stands, what he had done. How the Lord had blessed him, and how that he once was a great man as long as he was in the Kingdom of God, keeping the promise of God!
E-107 Vedeţi, el a eşuat, şi a scǎpat de promisiune. Acela este acelaşi lucru pe care l–a fǎcut biserica, a scǎpat de promisiuni. "Oh, bine, aceasta–i, noi vom scrie propriul nostru catechism micuţ, acesta, voi vedeţi.” Acesta este El, Cuvîntul!
E-107 See, he had failed, and got rid of the promise. That's the same thing the church has done, got rid of the promises. "Oh, well, that's, we'll write our own little catechism, this, you see." This is It, the Word!
E-108 Acum, observaţi, el s–a gîndit la toate victoriile lui. Şi apoi aceasta trebuie cǎ i–a trecut prin mintea lui, şi cum cǎ el a pǎrǎsit pe poporul lui Dumnezeu.
E-108 Now, notice, he had thought of all of his victories. And then this must have went through his mind, and how that he had failed God's people.
E-109 Aceasta trebuia sǎ fie o ruşine, pentru un predicator care va şedea şi va citi aceastǎ Biblie apoi sǎ meargǎ afarǎ în faţa poporului sǎu, lumea este plinǎ de Loţi. Biblia a spus cǎ, "pǎcatul din Sodoma i–a supǎrat sufletul lui neprihǎnit,” dar el nu a avut curajul sǎ se ridice şi sǎ mustre pǎcatul acela. Şi existǎ mulţi oameni astǎzi…
E-109 It ought to be a shame, to a minister that will sit and read this Bible then walk out before his people, the world is full of Lots. The Bible said that "the sins of Sodom vexed his righteous soul," but he didn't have the courage to stand up and rebuke that sin. And there is many men today...
E-110 Şi eu spun asta cu reverenţǎ, numai cu—cu dragoste, însǎ doar sǎ spun Adevǎrul. Noi am putea sǎ nu ne mai întîlnim din nou.
E-110 And I say this with reverence, only with--with love, but just to say Truth. We may never meet again.
E-111 Existǎ mulţi oameni care citesc aceeaşi Biblie pe care o citim noi; şade în biroul lui, pregǎtindu–şi mesajul, şi dǎ peste aceste Adevǎruri ale lui Dumnezeu, şi trebuie sǎ le ocoleascǎ. Lui i–ar fi teamǎ sǎ predice împotriva femeilor care–şi taie pǎrul. Organizaţia lui l–ar da afarǎ. Despre acelea care poartǎ haine imorale şi comit curvie spiritualǎ. Şi despre bǎrbaţii care—care iau o bǎuturǎ sociabilǎ la Crǎciun, şi—şi merge afarǎ şi are un pic de haz curat American, spune glume murdare, şi încǎ deţine funcţia de diacon. Ei ştiu cǎ acele lucruri sînt greşite, dar ei sînt aşa cum era în zilele lui Lot. Noi sîntem din nou la acel loc pǎcǎtos. Vedeţi?
E-111 There is many men that reads this same Bible that we read; sits in his office, preparing his message, and run upon these Truths of God, and have to by-pass them. He would be afraid to preach against the women cutting their hair. His organization would turn him out. About them wearing immoral clothes and committing spiritual adultery. And about the men that--that takes a sociable drink on Christmas, and--and gets out and has a little clean American fun, tells dirty jokes, still maintains the office as deacon. They know them things are wrong, but they're as it was in the days of Lot. We're back to that sinful place again. See?
E-112 Oh, cum trebuie cǎ i s–a amintit lui Samson, de cǎtre Duhul Sfînt, cǎci cum a pǎrǎsit el pe poporul lui Dumnezeu, şi l–a pǎrǎsit pe Dumnezeu însuşi. Acum el este un prizonier tocmai al lucrului pentru care Dumnezeu l–a ridicat şi i–a dat putere sǎ–l distrugǎ.
E-112 Oh, how Samson must have been reminded, by the Holy Spirit, that how he had failed God's people, and had failed God himself. Now he is a prisoner of the very thing that God raised him up and give him power to destroy.
E-113 Şi cu dragoste şi cu… Eu sînt un membru, eu sînt în Aceasta cu voi; nu un membru al unei—unei organizaţii, fereascǎ Dumnezeu. Dar eu sînt un membru, prin har, în Trupul lui Cristos. Eu sînt fratele vostru. Eu nu am motive egoiste, motivul meu sǎ realizez ceva personal. Eu sînt numai zelos pentru Domnul Dumnezeu, şi eu spun asta cu—cu toatǎ inima mea. Tocmai lucrul din care voi aţi fost chemaţi afarǎ, voi v–aţi dus din nou înapoi în el. Şi aşa cum Biblia a zis, "Aşa cum scroafa se duce la mocirla ei, şi cîinele se întoarce la vǎrsǎtura lui!” Şi dacǎ vǎrsǎtura l–a fǎcut pe cîine bolnav, în primul rînd, nu–l va face pe el mai bolnav a doua oarǎ? Şi dacǎ organizaţia şi crezurile care i–a adus pe oameni aşa de legaţi, şi Dumnezeu v–a chemat afarǎ sǎ fiţi un popor liber, iar voi v–aţi întors drept înapoi şi aţi fǎcut acelaşi lucru, aceasta va, acesta este un pǎcat mai mare.
E-113 And with love and with... I am a member, I am in This with you; not a member of a--an organization, God forbid. But I am a member, by grace, in the Body of Christ. I am your brother. I have no selfish motives, my motive to achieve anything personally. I am only zealous for the Lord God, and I say this with--with all my heart. The very thing that you were called out of, you've gone back into it again. And as the Bible said, "As the sow goes to her wallow, and a dog returns to its vomit!" And if the vomit made the dog sick, in the first place, won't it make him sicker the second time? And if organization and creeds that had got the people so bound up, and God called you out to be a free people, and you turned right back around and done the same thing, it'll, it's a greater sin.
E-114 Acum ei îl aveau pe el sǎ facǎ trucuri sǎ–i distreze. Şi acela este cam felul în care au ajuns, în loc de un Duh Sfînt.
E-114 Now they had him doing tricks to entertain them. And that's just about the way it's got, instead of a Holy Spirit.
E-115 Atunci cînd cineva se ridicǎ şi devine arogant, Duhul Sfînt este obligat faţǎ de Dumnezeu, sǎ închidǎ lucrul acela. Eu i–am vǎzut cǎrîndu–i de la adunare, paralizaţi, orbiţi, muţi, şi chiar sǎ moarǎ chiar în adunǎri, şi sǎ cadǎ morţi în timp ce ei încearcǎ sǎ mustre Aceasta. Dumnezeu din Cer ştie cǎ aceasta este adevǎrat. Mulţi dintre voi aţi fost în alte adunǎri şi aţi fost martori la acelaşi lucru.
E-115 That when someone raises up and gets arrogant, the Holy Spirit is obligated to God, to shut that thing up. I've seen them pack them from the meeting, paralyzed, blinded, dumb, and even die right in the meetings, and drop dead while they're trying to rebuke It. God in Heaven knows that's right. Many of you here has been in other meetings and witnessed the same thing.
E-116 Acolo ar trebui sǎ fie o Putere sfîntǎ sǎ înconjoare, şi în bisericǎ, care sǎ–i facǎ pe demoni sǎ fugǎ. În loc de asta, aceasta a devenit un obiect de batjocurǎ. Ce este aceasta? Mecanica în locul dinamicii.
Acum el face trucuri.
E-116 There ought to be a holy Power surrounding, and in the church, that will make demons flee. Instead of that, it's become a laughingstock. What is it? The mechanics instead of the dynamics.
Now he is doing tricks.
E-117 Ce a cauzat aceasta, care era cauza cǎderii lui Samson? El a lǎsat ca o femeie sǎ–l ademeneascǎ de la promisiunea lui Dumnezeu. Aceasta–i exact. Noi toţi ştim asta. El avea şapte bucle. Şi el era nǎscut, calea naşterii lui, era sǎ fie un Nazarinean, un om ciudat, pentru Domnul. Dar, voi vedeţi, el a lǎsat ca aceastǎ femeie sǎ–l ademeneascǎ pînǎ cînd ea i–a ras jos ciudǎţenia lui.
E-117 What caused it, what was the cause of Samson's fall? He let a woman lure him away from the promise of God. That's exactly. We all know that. He had seven locks. And he was born, his birth path, was to be a Nazarite, a odd fellow, to the Lord. But, you see, he let this woman lure him until she shaved his oddness off.
E-118 Şi acela este acelaşi lucru care i s–a întîmplat bisericii. Voi sînteţi nǎscuţi un popor deosebit, o naţiune sfîntǎ, o preoţie regalǎ. Dar ce s–a întîmplat? Voi aţi permis ca lumea sǎ vǎ radǎ toatǎ deosebirea voastrǎ pînǎ cînd voi aţi devenit unul din ei. Voi trebuia sǎ aveţi o denominaţiune întocmai cum aveau ei. Voi trebuia sǎ–i întreceţi în strǎlucire pe Baptişti sau pe Metodişti, unul. Şi acum Adunarienii încearcǎ sǎ–i întreacǎ în strǎlucire pe cei Uniţi, şi cei Uniţi întrec în strǎlucire pe Adunarieni, Biserica lui Dumnezeu de aici de afarǎ, şi, oh, doamne, înainte şi înainte, treizeci sau patruzeci de organizaţii diferite. Vedeţi, ca şi cîinele care se întoarce la vǎrsǎtura lui, acelaşi lucru.
E-118 And that's the same thing that's happened to the church. You are borned a peculiar people, a holy nation, a royal priesthood. But what happened? You've let the world shave off your peculiarness until you have become one of them. You had to have a denomination just like they had. You had to outshine the Baptists or the Methodists, one. And now the Assemblies is trying to outshine the United, and the United outshine the Assemblies, the church of God out this, and, oh, my, on and on, thirty or forty different organizations. See, like the dog returning to its vomit, the same thing.
E-119 Observaţi, acelaşi lucru s–a fǎcut aşa cum a fost atunci, au lǎsat pe Izabela, "mama curvelor,” Apocalipsa 17. Amintiţi–vǎ, ea era numitǎ o curvǎ, aceea este o—o femeie care este imoralǎ. Şi femeia întotdeauna este o reprezentantǎ… Biserica este reprezentatǎ printr–o femeie. Deoarece, Cristos, cea dupǎ care El vine este o Mireasǎ. Iar ea era "mama curvelor.” Ce este o femeie imoralǎ? Acum, acela nu putea sǎ fie bǎrbat, deoarece ele erau "curve,” vedeţi. Aceasta este o femeie care ar trǎi nedevotatǎ faţǎ de bǎrbatul ei. Şi ea pretinde cǎ ea este mama tuturor bisericilor, şi ea este.
E-119 Notice, the same thing has been done as it was then, let Jezebel, "the mother of harlots," Revelation 17. Remember, she was called a whore, that's a--a woman that's immoral. And woman always is a represents... The church is represented by a woman. Because, Christ, one He is coming after is a Bride. And she was "the mother of harlots." What is a immoral woman? Now, it couldn't have been man, because they were "harlots," see. Is a woman that would live untrue to her husband. And she claims that she is the mother of all churches, and she is.
E-120 Şi ce a fǎcut–o pe ea o curvǎ? Este deoarece ea a comis preacurvie spiritualǎ. Ea a adoptat crezuri în loc de Cuvîntul Soţului ei. În loc sǎ devinǎ una devotatǎ regulei, pereche la soţul ei, ea a luat o altǎ carte, de crezuri. Şi ce era ea? Mama curvelor care a fǎcut acelaşi lucru. Acum voi nu aveţi nevoie de mai multǎ explicaţie pentru aceea, vedeţi. Voi vedeţi unde este aceea. Ce era aceasta? Organizaţia, îndepǎrtîndu–se de la Cuvînt.
E-120 And what made her a whore? Is because she committed spiritual fornications. She adopted creeds instead of her Husband's Word. Instead of becoming a rule true, mate to her husband, she took another book, of creeds. And what was she? The mother of harlots that did the same thing. Now you don't need any more explaining to that, see. You see where it's at. What was it? Organization, getting away from the Word.
E-121 Observaţi acum ce i–a fǎcut Dalila lui Samson cînd ea a continuat sǎ–l drǎgosteascǎ. "Oh, tu eşti un om mare. Tu eşti puternic. Dar, sǎ nu mǎ înşeli, spune–mi unde stǎ puterea ta.” Şi ea l–a iubit, şi ea a fǎcut dragoste cu el pînǎ cînd în final el a cedat. Şi ce au fǎcut ei? Primul lucru pe care ea l–a fǎcut, ea i–a luat secretul de la el.
E-121 Notice now what Delilah did to Samson when she kept wooing him. "Oh, you are a great man. You are powerful. But, don't deceive me, tell me wherein lieth your strength." And she loved him, and she made love to him until finally he gave in. And what did they do? The first thing she did, she had his secret taken from him.
E-122 Pǎi, acela este acelaşi lucru care s–a întîmplat (iar voi cititorii şi studenţii Bibliei) la Consiliul Niceea. Cǎrarea veche a cincizecimii a vrut sǎ rǎmînǎ cu Cuvîntul. Iar ei au adoptat ceva idei pǎgîne prin Constantin şi ceilalţi, şi au adus…Aşa cum Ahab s–a cǎsǎtorit cu Izabela şi a adus înǎuntru idolatrie în Israel, aşa s–a cǎsǎtorit biserica în Romanism şi a adus înǎuntru idolatrie, chiar drept înapoi în bisericǎ din nou.
E-122 Well, that's the same thing that happened (and you readers and Bible students) at the Nicaea Council. The old path of pentecost wanted to stay with the Word. And they adopted some pagan ideas through Constantine and them, and brought... As Ahab married Jezebel and brought in idolatry into Israel, so did the church marry into Romanism and bring in idolatry, right straight back in the church again.
E-123 Acum voi aveţi o grǎmǎjoarǎ de curve, pe aceleaşi principii, şi priviţi ce are loc acum. Mama drǎgosteşte, şi din nou ea o sǎ vǎ radǎ toate drepturile voastre de la voi. Dumnezeu sǎ ne ajute ca noi niciodatǎ sǎ nu renunţǎm la Acesta; aceasta este acest Cuvînt sau moarte! Consiliul Bisericilor, punîndu–se împreunǎ şi unindu–se în pǎrtǎşie în jurul Romei, întocmai ceea ce a spus Biblia cǎ va face.
E-123 Now you've got a little bunch of harlots, on the same principles, and look what's taking place now. Mother is wooing, and again she is going to shave all your rights away from you. God help that we'll never give It up; its this Word or death! The Council of Churches, putting themselves together and uniting in fellowship around Rome, exactly what the Bible said it would do.
E-124 În 1933, Duhul Sfînt a venit într–o dimineaţǎ şi mi–a spus şapte lucruri care vor avea loc înainte ca aceastǎ naţiune sǎ fie nimicitǎ. Una din ele este aceea. Aceasta este pe o hîrtie veche acolo la bisericǎ, mulţi s–au uitat la ea. Cum cǎ noi vom merge la rǎzboi cu Hitler şi ei vor… Cum Germania se va fortifica şi va construi o Linie Maginot, sau Linia Siegfried, eu cred cǎ era aceea, cu unsprezece ani înainte de a se gîndi mǎcar la aceasta. Şi cum cǎ automobilele se vor modela constant ca ouǎle. Şi cum cǎ ei vor permite femeilor sǎ voteze, şi, în a face astfel, ei vor alege pe Preşedintele care nu trebuia. Şi în aceasta va fi o femeie care se va ridica şi care va guverna Statele Unite; nu o femeie de fapt, ci o bisericǎ. Apoi eu am vǎzut–o cu nimic altceva decît cenuşǎ. Aceasta urmeazǎ sǎ se întîmple.
E-124 1933, the Holy Spirit came one morning and told me seven things that would take place before this nation was destroyed. One of them is that. It's on old paper there at the church, many has looked at it. How that we would go to war with Hitler and they'd... How Germany would fortify and build a Maginot Line, or the Siegfried Line, I believe it was, eleven years before it was ever thought of. And how that automobiles would constantly shape like eggs. And how that they would permit women to vote, and, in doing so, they would elect the wrong President. And in this would be a woman stand up that would govern the United States; not actually a woman, but a church. Then I seen her with nothing but ashes. It's going to happen.
E-125 Cinci din acele lucruri s–au împlinit exact perfect. Cum Mussolini se va ridica şi va merge în Etiopia, şi va cǎdea la paşii lui; şi el va fi dat la popor, în ruşine, cu o femeie. Mulţi, mulţi ani înainte ca aceasta sǎ se întîmple perfect la punct. Şi aceasta niciodatǎ nu a dat greş, şi aceasta nu va da greş, deoarece aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi aceasta nu este contrar cu aceastǎ Biblie. Aceasta trebuie sǎ fie.
E-125 Five of those things has perfectly been fulfilled exactly. How Mussolini would rise and go to Ethiopia, and fall at his steps; and he would be turned to the people, in shame, with a woman. Many, many years before it happened perfectly on the dot. And it's never failed, and it won't fail, because it's THUS SAITH THE LORD. And it's not contrary to these Bible. It's got to be.
E-126 Acum ea face dragoste la fiicele ei, peţindu–le drept înapoi acasǎ din nou. Fǎrǎ înţelegere spiritualǎ, despoiatǎ, aceasta este o oazǎ pentru ea. Ei spun, "Oh, ce lucru mǎreţ este acesta.” Oh, doamne! Şi oameni Penticostali şezînd în consiliu la Roma, şi trimit scrisori în jur, cǎ, "Acesta a fost cel mai spiritual timp pe care l–au vǎzut ei vreodatǎ.” Cum ar putea un om nǎscut din nou sǎ–şi întrerupǎ secretul lui, sǎ întrerupǎ Cuvîntul, şi ei trǎiesc prin crez? Aceea este exact ceea ce a fǎcut Dalila astǎzi, tǎind jos Cuvîntul şi voi trǎiţi prin crez.
E-126 Now she is making love to her daughters, wooing them right back home again. With no spiritual understanding, stripped, it's an oasis for her. They say, "Oh, what a grand thing it is." Oh, my! And Pentecostal men sitting in the council at Rome, and sending letters around, that, "It was the most spiritual time they ever seen." How could a born-again man cut off his secret, cut off the Word, and they live by the creed? That's exactly what Delilah has done today, cutting off the Word and you live by the creed.
E-127 Acum priviţi la învingere, astǎzi, de la ce ar fi aceasta. Lucrǎtori, în loc de lucrǎtori chemaţi de Dumnezeu pentru grupul nostru Penticostal, tu aproape cǎ trebuie—trebuie sǎ ai o diplomǎ de doctor înainte ca tu sǎ poţi ajunge la amvon. Vedeţi? Aceasta–i adevǎrat. Primul lucru, tu trebuie sǎ ai un carnet de pǎrtǎşie. Şi dacǎ tu… Şi acum în marile noastre denominaţiuni de Penticostali, înainte ca ei sǎ trimitǎ un misionar, ei trebuie sǎ–l ducǎ înaintea unui psihiatru sǎ vadǎ dacǎ el trece examenul mintal. Pǎi, acela nu este Prezbiterian, acela—acela este Penticostal. Vedeţi? Acum asta este adevǎrat. Acum, eu nu aş spune aceasta dacǎ nu aş putea sǎ o susţin. Vedeţi, vedeţi? Corect. Spuneţi–mi dacǎ aceea este calificarea unui predicator.
E-127 Now look at the defeat, today, from what it would be. Ministers, instead of God-called ministers for our Pentecostal group, you almost have--have to have a doctor's degree before you can get in the pulpit. See? That's right. The first thing, you've got to have a fellowship card. And if you... And now in our great denominations of Pentecost, before they send a missionary, they have to take him before a psychiatrist, to see if he can stand the mental test. Well, that ain't Presbyterian, that that's Pentecost. See? Now that's right. Now, I wouldn't say that unless I could back it up. See, see? Right. Tell me if that's the qualification of a minister.
E-128 Biblia a zis, cǎ ei niciodatǎ nu s–au dus înaintea unui psihiatru, "Ci ei au aşteptat în cetatea Ierusalimului, pînǎ cînd ei au fost umpluţi cu Putere de Sus.” Unii din ei nu–şi puteau scrie numele. Cu cîteva zile mai tîrziu, unul a trecut prin poarta numitǎ Frumoasǎ, şi El niciodatǎ nu a fost înaintea unui psihiatru. El nu avea carnetul Lui de pǎrtǎşie, dar el a zis, "Ceea ce Eu am!” Eu încǎ nu am vǎzut niciodatǎ un carnet de pǎrtǎşie sǎ producǎ asta.
E-128 The Bible said, they never went before any psychiatrist, "But they waited in the city of Jerusalem, until they were filled with Power from on High." Some of them could not write their name. A few days later, one passed through the gate called Beautiful, and he had never been before a psychiatrist. He never had his fellowship card, but he said, "Such as I have!" I have never seen a fellowship card produce that yet.
E-129 Ce sîntem noi? Noi sîntem dezbrǎcaţi, ruşinaţi în Prezenţa Duhului Sfînt. Ea este într–adevǎr plinǎ de murdǎrie. Ce a spus profetul în Doi Timotei 3, "Ei vor fi încǎpǎţînaţi, îngîmfaţi, iubitori mai mult de plǎceri decît iubitori de Dumnezeu.” Obişnuia sǎ fie rǎu pentru ca femeile noastre Penticostale sǎ meargǎ în costume de baie, şi baie mixtǎ. Aceasta nu mai este, vedeţi. Nu, nu, întocmai ca lumea, întocmai la fel. Toate aceste lucruri, vedeţi, lumeşti. Tot ce este în lume, ei doar au adus înǎuntru, şi predicatorii s–au ridicat şi au permis soţiilor lor sǎ facǎ aceasta. Şi ei au fǎcut tot felul de treburi de acestea, şi aceastǎ generaţie creşte înainte, şi apoi urmǎtoarea vine înainte. Doar… Oh, doamne!
E-129 What are we? We are stripped, embarrassed in the Presence of the Holy Ghost. It certainly fulfills what the prophet said in Second Timothy 3, "It'd be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God." Used to be wrong for our Pentecostal women to go bathing in suits, and mixed bathing. It isn't no more, see. No, no, just like the world, just the same. All these things, see, worldly. Everything that's in the world, they just brought it in, and ministers has raised up and permitted their wives to do it. And they've done all this kind of stuff, and this generation grows along, and then the next one comes on. Just... Oh, my!
E-130 Samson a stat, gîndindu–se la marile lui victorii. Sǎ privim înapoi şi sǎ vedem mǎreţele victorii timpurii ale Penticostalilor. Voi nu trebuie sǎ priviţi direct înapoi cu douǎ mii de ani în urmǎ, doar priviţi înapoi cu cincizeci de ani în urmǎ. ţi, amintiţi–vǎ, biserica Romano Catolicǎ era întîi biserica penticostalǎ. Şi ei zic cǎ, "Biserica a fost nǎscutǎ, şi cǎ biserica Romanǎ a fost nǎscutǎ la Niceea, Roma.” Eu vreau Scripturǎ pentru aceea. Prima bisericǎ nu a început la Niceea, Roma. Prima bisericǎ a început în Ierusalim în Ziua Cincizecimii. Oh, o victimǎ a tuturor erorilor! Oh!
E-130 Samson stood, thinking of his great victories. Let's look back and see the great early Pentecostal victories. You don't have to look plum back two thousand years ago, just look back fifty years ago. And, remember, the Roman Catholic church was first the pentecostal church. And they say that, "The church was borned, and that the Roman church was borned at Nicaea, Rome." I want Scripture for that. The first church never begin at Nicaea, Rome. The first church begin in Jerusalem on the Day of Pentecost. Oh, a victim of all the errors! Oh!
E-131 Atunci cînd el şi–a dat seama unde stǎ, cînd şi–a dat seama ce o sǎ se întîmple.
E-131 Then when he realized where he was standing, when he realized what would happen.
E-132 Aşa cum am spus, eu s–ar putea sǎ nu vǎ mai vǎd din nou. Eu nu ştiu. Acesta ar putea sǎ fie ultimul meu Mesaj cǎtre voi. Eu poate, dacǎ eu… dacǎ Domnul permite, şi eu vin înapoi anul viitor, noi nu vom fi toţi aici. Aha. Unii din noi vor fi duşi. Şi de fiecare datǎ, eu trebuie sǎ vorbesc de parcǎ aceasta ar fi ultima noastrǎ datǎ; deoarece aceasta este, unii din noi. Aceasta ar putea fi ultima mea datǎ.
E-132 As I said, I may never see you again. I don't know. This may be my last Message to you. I may, if I... if the Lord permits, and I come back next year, we all won't be here. Huh-uh. Some of us will be gone. And each time, I must speak as if it was our last time; 'cause it is, some of us. It may be my last time.
E-133 Ce stare este aceasta, o eroare! Şi dacǎ noi mǎcar ne–am opri cum a fǎcut Samson, şi sǎ ne gîndim doar un moment la ceea ce ar trebui noi sǎ fim, prin Biblia lui Dumnezeu. Nu ceva mare mǎreţ, nu mergînd, ţinînd pasul cu ai lui Jones; ci un grup mic de oameni umili, reverenţi, umpluţi cu Duhul. Nu strǎlucind; luminos. Hollywoodul strǎluceşte; Evanghelia lumineazǎ. Vedeţi, noi vrem ceva strǎlucitor, cele mai mari biserici pe care le–am avut vreodatǎ. Ar fi mai bine de noi, dacǎ stǎteam jos pe alee, într–o magazie, şi sǎ avem Duhul lui Dumnezeu iarǎşi înapoi peste noi. Aceasta–i adevǎrat. Observaţi.
E-133 What a condition it is, a error! And if we would only stop like Samson did, and think just a moment of what we are supposed to be, by God's Bible. Not a great big something, not going, keeping up with the Joneses; but a humble, reverent, Spirit-filled little group of people. Not shining; glowing. Hollywood shines; the Gospel glows. See, we want something shiny, the biggest churches we've ever had. We would be better off, we stood down at the alley, in a storeroom, and have the Spirit of God back on us again. That's right. Notice.
E-134 Şi aşa cum el stǎtea acolo şi şi–a dat seama, şi pǎrul lui a început sǎ–i creascǎ din nou; dar el nu putea sǎ fie efectiv, deoarece el nu mai avea ochi. Şi el a strigat, "Doamne, rǎzbunǎ–mi ochii. Ei mi–au scos ochii.”
E-134 And as he stood there and realized, and his hair had begin to grow out again; but he could not be effective, because he didn't have any eyes. And he cried, "Lord, revenge my eyes. They've put my eyes out."
E-135 Ei sînt, astǎzi eu aş putea spune, crezurile! "Ei m–au trimis la un seminar. Şi chemarea care a fost în inima mea, a Dumnezeului celui viu, ei au bǎtut aceea toatǎ afarǎ din mine, zicînd, ‘Lucrurile acelea erau pentru o altǎ epocǎ.’”
E-135 They're, today I might say, the creeds! "They sent me to a seminary. And the call that was in my heart, of the living God, they punched all that out of me, saying, 'Those things was for another age.'"
E-136 "Rǎzbunǎ–mi ochii!” Ce se gîndea Samson? "Acolo era o posibilitate, probabil. Iehova este plin de dragoste, şi ar putea sǎ fie posibil ca El sǎ mǎ audǎ.”
E-136 "Revenge my eyes!" What was Samson thinking? "There was a possibility, perhaps. Jehovah is full of love. He, it might be possible that He would hear me."
E-137 Oh, eu doresc sǎ fi putut sǎ–l fac pe Samson sǎ se trezeascǎ la asta în seara aceasta, existǎ o posibilitate! El este plin de dragoste, iertînd fǎrǎdelegile poporului Sǎu, din generaţie în generaţie, arǎtînd milǎ la mii care–L iubesc şi ţin Porunca Lui.
E-137 Oh, I wish I could get Samson to wake to that tonight, there is a possibility! He is full of love, forgiving the iniquity of His people, from generation to generation, showing mercies to thousands that love Him and keep His Commandments.
E-138 "Existǎ o posibilitate,” se gîndea Samson, "dacǎ aş putea mǎcar sǎ–mi rǎzbun ochii. Eu nu mai pot vedea lucrurile acelea. Ele nu se întîmplǎ.”
E-138 "There is a possibility," Samson thought, "if I'd only get revenge of my eyes. I can't see those things no more. They don't happen."
E-139 Noi nu putem vedea marele Duh Sfînt, în organizaţiile noastre mari, mişcîndu–se aşa cum El a fǎcut–o la început. Aceasta s–a dus. Vedeţi, aceasta nu este acolo. Aceasta este oarbǎ, şi nu o ştie. Isus a spus cǎ va fi în felul acela, aceastǎ Epocǎ a Bisericii Laodicea. "‘Bogatǎ,’ zice, ‘eu sînt bogatǎ, şi crescutǎ în bunuri, şi nu am nevoie de nimic.’ Şi nu ştii cǎ tu eşti goalǎ, oarbǎ, mizerabilǎ, şi sǎracǎ, şi nu o ştii!” Vedeţi, nu o ştie!
E-139 We can't see the great Holy Spirit, in our great organizations, moving like It did at the beginning. It's gone. See, it isn't there. It's blind, and don't know it. Jesus said it would be that way, this Laodicea Church Age. "'Rich,' say, 'I am rich, and increased in goods, and have need of nothing.' And don't know that thou art naked, blind, miserable, and poor, and don't know it." See, don't know it!
E-140 Pǎi, noi aveam o lozincǎ, "1944, mai mult cu un milion,” o anumitǎ organizaţie. Şi deşi slujba de oameni mari, ei aveau cu un milion mai mulţi ce? Aderenţi. Aceasta–i corect.
E-140 Well, we had a slogan out, "1944, a million more," a certain organization. And through the ministry of great man, they've had a million more what? Joiners. That's right.
E-141 El ştia cǎ exista o posibilitate, dar treaba despre aceasta este, astǎzi, cǎ oamenii nu par sǎ vinǎ conştienţi cǎ existǎ o posibilitate. Ei sînt satisfǎcuţi sǎ meargǎ drept înainte în jos pe vechea tendinţǎ pe care ei merg. Vedeţi, sǎ nu faceţi asta. Credeţi pe Dumnezeu! Aveţi credinţǎ în El.
E-141 He knew there was a possibility, but the thing of it is, today, the people don't seem to come conscious that there is a possibility. They're satisfied to go right on down the old trend they're going. See, don't do that. Believe God! Have faith in Him.
E-142 Acum ei zic, oh, ei, "Noi vom sta strîns.” Asta–i adevǎrat. "Noi batem din palme, şi—şi fiecare lucru, şi strigǎm.” Dar voi eraţi toţi în navigaţie şi fǎrǎ ancorǎ. Vedeţi?
E-142 Now they say, oh, they, "We'll sit tight." That's right. "We clap our hands, and--and everything, and shout." But you was all sails and no anchor. See?
E-143 Cum puteţi voi bate din palme şi sǎ strigaţi, şi sǎ negaţi Cuvîntul ca fiind Adevǎrul? Cum puteţi bate din palme şi sǎ strigaţi, şi Duhul Sfînt sǎ umble printre voi, şi apoi voi ziceţi, "Oh, aceasta este o telepatie. Aceasta este—aceasta este ceva, aceasta doar nu se meritǎ”? Vedeţi? Vedeţi?
E-143 How can you clap your hands and shout, and deny the Word being the Truth? How can you clap your hands and shout, and the Holy Spirit will walk among you, and then you say, "Oh, it's a telepathy. It's--it's something, it's just not worth it"? See? See?
E-144 Noi avem mari adunǎri, strǎlucire, zorzoane lumeşti, mari mitinguri, şi ce obţinem noi? Mai mulţi membri. Biserica Penticostalǎ, cu trei ani în urmǎ, au pus mai mulţi membri în ea decît toate celelalte biserici împreunǎ. Aceea a fost în Our Sunday Visitor, ziarul Catolic. The Sunday Visitor a zis cǎ ei au avut un milion de convertiţi la Catolicism în anul acela, şi au zis, "Penticostalii au avut un milion cinci sute de mii.” Da. Da, domnule.
E-144 We have great gatherings, glitter, worldly tinsel, great meetings, what do we get? More members. The Pentecostal church, three years ago, put more members in it than all the rest of the churches did together. That was in Our Sunday Visitor, the Catholic paper. The Sunday Visitor said they had a million converts to Catholicism in that year, and said, "The Pentecostals had a million five hundred thousand." Yeah. Yes, sir.
E-145 Tot felul de burse, oameni învǎţaţi sǎ vorbeascǎ, în şcoli, şi îşi spun discursurile lor, intelectual, paiaţe de Hollywood, scuzaţi expresia, predicînd la o grǎmadǎ de aşa numiţi nepoţi Penticostali!
E-145 All kinds of scholarship, men learned to talk, in the schools, and say their speeches, intellectual, Hollywood showmen, pardon the expression, preaching to a bunch of so-called Pentecostal grandchildren!
E-146 Dumnezeu nu are nepoţi. Ei vin înǎuntru. Bǎtrînii tatǎl şi mama penticostali, sub o experienţǎ, v–au adus înǎuntru; şi voi doar aţi venit în bisericǎ şi aţi şezut acolo, şi automat voi eraţi un penticostal? El nu are nepoţi. El are numai fii şi fiice. Nu existǎ nepoţi. Voi trebuie sǎ plǎtiţi acelaşi preţ şi sǎ obţineţi acelaşi Duh Sfînt pe care ei l–au obţinut. Voi trebuie sǎ fiţi un fiu şi o fiicǎ, nu un nepot şi o nepoatǎ. El nu este un bunic bǎtrîn cu mers nesigur, moale, şi lasǎ pe copiii lui sǎ le meargǎ cu orice, binecuvîntînd inima lor micǎ. El este Dumnezeu, Cel Etern! Asta–i adevǎrat, fii şi fiice!
E-146 God don't have no grandchildren. They come in. The old pentecostal father and mother, under an experience, brought you in; and you just come into the church and sit there, and automatically you was a pentecostal? He don't have grandchildren. He only has sons and daughters. There is no grandchildren. You have to pay the same price and get the same Holy Ghost that they did. You've got to be a son and daughter, not a grandson and granddaughter. He is not an old dote grandfather, soft, and lets his kids get by with anything, bless their little hearts. He is God, the Eternal One! That's right, sons and daughters!
E-147 Noi încǎ avem volumul mare cum l–a avut Samson. El a stat acolo cu toatǎ puterea lui. El a stat acolo tot aşa de mare cît a fost el vreodatǎ. Şi noi stǎm mai mari decît cum am fost, dar noi sîntem dezbrǎcaţi de putere. Samson încǎ avea muşchii vînjoşi, el încǎ avea fiecare parte fizicǎ pe care a avut–o, dar Duhul Domnului nu a mai venit peste el. Noi stǎm, un efectiv de un milion, mai tari decît eram, dar unde este Domnul. Aşa cum a spus Îngerul în urmǎ acolo în zilele lui Ghedeon, El a zis, "Dacǎ unde şi dacǎ existǎ încǎ Dumnezeu, unde sînt minunile Lui? Unde sînt lucrurile pe care El trebuie sǎ le facǎ? Unde se dovedeşte El pe Sine, cǎ El este viu, şi acelaşi ieri, azi, şi în veci?” Asta sîntem noi.
E-147 We still got the big bulk like Samson had. He stood there with all of his power. He stood there just as big as he ever was. And we stand bigger than we were, but we're stripped of power. Samson still had the brawny muscles, he still had every physical part he had, but the Spirit of the Lord didn't come on him no more. We stand, million strong, stronger than we were, but where is the Lord. As the Angel said back there in the days of Gideon, he said, "If where and if there is still God, where is His miracles? Where is the things that He is supposed to do? Where is He proving Himself, that He is alive, and the same yesterday, today, and forever?" That's what we get.
E-148 Observaţi, Samson s–a rugat corect. Samson s–a rugat, "Doamne, lasǎ–mǎ sǎ mor cu duşmanul,” cînd el şi–a dat seama ce se întîmpla în jurul lui. Ochii lui erau duşi. Tǎria lui era dusǎ. Pǎrtǎşia lui era dusǎ. Dar exista o posibilitate cǎ o adunare de rugǎciune ar putea sǎ o scînteieze din nou. Vedeţi? Atunci el s–a rugat corect, "Lasǎ–mǎ sǎ mor cu duşmanul.”
E-148 Notice, Samson prayed right. Samson prayed, "Lord, let me die with the enemy," when he realized what was happening around him. His eyes were gone. His strength was gone. His fellowship was gone. But there was a possibility that a prayer meeting might spark it again. See? Then he prayed right, "Let me die with the enemy."
E-149 Voi trebuie sǎ muriţi cu duşmanul vostru. Asta–i corect. Voi trebuie sǎ muriţi faţǎ de duşmanul care v–a adus în aceastǎ stare. Asta–i adevǎrat.
E-149 You must die with your enemy. That's right. You must die to the enemy that's got you in this condition. That's right.
E-150 Samson vroia sǎ plǎteascǎ preţul sǎ primeascǎ puterea lui Dumnezeu din nou peste el. El a vǎzut pentru ce a fost el crescut sǎ facǎ. Nu sǎ fie o paiaţǎ; ci sǎ fie un slujitor, sǎ se aibe pe sine aşa încît puterea lui Dumnezeu sǎ poatǎ sǎ curgǎ prin el.
E-150 Samson was willing to pay the price to get the power of God back on him again. He seen what he was raised up to do. Not be a showman; but to be a servant, to have hisself so that the power of God could flow through him.
E-151 Noi stǎm, cu milioanele mai tari decît cum eram, dar puterea… [Porţiune goalǎ pe bandǎ—Ed.]… scop.
E-151 We stand, millions stronger than we were, but the power... [Blank.spot.on.tape--Ed.]... purpose.
E-152 Chiar Isus a zis, "Cum era în zilele lui Noe, în care opt suflete au fost mîntuite prin apǎ, tot aşa va fi la venirea Fiului omului.” Toţi aceştia pe care–i vedeţi umblînd pe stradǎ este carne de tun. Aceea este carne de tun atomicǎ, aşezatǎ doar acolo pentru judecatǎ. Rǎpirea vine, acolo vor fi cîţiva rari. "Strîmtǎ este poarta şi îngustǎ este calea, dar puţini vor fi cei ce o aflǎ; cǎci largǎ este calea care duce la distrugere, şi mulţi vor fi care merg pe ea. Nu toţi care zic cǎtre Mine, ‘Doamne, Doamne,’ vor intra înǎuntru, ci acela care face voia Tatǎlui Meu.” Acela este cel care intrǎ, vedeţi; nu zicînd "Doamne,” şi rugǎciunile lor frumoase, şi—şi trezirile, şi aşa mai departe.
E-152 Jesus even said, "As it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved by water, so shall it be at the coming of the Son of man." All this you see walking on the street is cannon fodder. That's atomic fodder, only laid in there for judgment. The Rapture comes, there will be a scarce few. "Strait is the gate, and narrow is the way, and, but few they will be that find it; for broad is the road that leads to destruction, and many there be that go in thereat. Not all that saith unto Me, 'Lord, Lord,' will enter therein, but the one that doeth the will of My Father." That's the one that goes in, see; not saying "Lord," and their fine prayers, and--and revivals, and so forth.
E-153 Oh, eu aud pe cineva zicînd, "Acum aşteaptǎ un minut, Frate Branham, noi avem treziri.” Da. Asta–i adevǎrat. Asta–i adevǎrat. Noi avem treziri, şi ce avem noi? Aceasta este o trezire de denominaţiune, sǎ vedem dacǎ noi putem obţine ceva mai mulţi în bisericǎ.
E-153 Oh, I hear somebody say, "Now wait a minute, Brother Branham, we have revivals." Yep. That's right. That's right. We have revivals, and what do we have? It's a denomination revival, see if we can get some more in the church.
E-154 Şi noi avem o altǎ mare trezire, de asemenea, noi luǎm toate bisericile în una, Consiliul Bisericilor. Da, ajungînd mai departe şi mai departe de la Cuvîntul lui Dumnezeu, tot timpul. Unind! "Cum pot sǎ meargǎ doi împreunǎ dacǎ nu sînt de acord?” Cum o sǎ umblǎm noi cu oamenii care neagǎ tocmai învierea lui Cristos? Cum putem noi umbla cu oamenii care au zis, "Zilele minunilor au trecut”?
E-154 And we're having another great revival, too, we're taking all the churches into one, the Council of Churches. Yeah, getting farther and farther away from God's Word, all the time. Uniting! "How can two walk together except they be agreed?" How we going to walk with people who deny the very resurrection of Christ? How can we walk with people who said, "The days of miracles is passed"?
E-155 Voi sînteţi un popor separat, de cǎtre Duhul Sfînt. Vedeţi? Lumea vrea, astǎzi…Ceea ce lumea vrea astǎzi sînt persoane sociabile. Ei vor pe cineva care poate umbla în jur şi—şi sǎ aibe pǎrtǎşie cu lumea şi sǎ aibe pǎrtǎşie cu oamenii, şi sǎ obţinǎ o mulţime de membri, şi sǎ aibe o organizaţie socialǎ. Dar cînd Duhul Sfînt a zis, "Separaţi–Mi pe Pavel!” Dumnezeu este un separator, nu un sociabil. Un separator!
E-155 You are a separated people, by the Holy Ghost. See? The world wants, today, the--the--the... What the world is wanting today is mixers. They want somebody who can walk around and--and fellowship with the world and fellowship with the people, and get a lot of members, and have a social organization. But when the Holy Ghost said, "Separate Me Paul!" God is a separator, not a mixer. A separator!
E-156 El ştia cǎ tǎria lui decǎzutǎ, deşi aceasta toatǎ stǎtea acolo, marele regim care era el vreodatǎ, el stǎtea acolo, dar tǎria lui decǎzutǎ nu putea sǎ îndeplineascǎ cerinţa din ceasul acela.
E-156 He knew that his backslidden strength, though there it all stood, the great regime that he ever was, he stood there, but his backslidden strength could not meet the challenge of the hour.
E-157 Şi biserica ştie aceasta, deasemeni. Evanghelistul a ştiut cǎ atunci cînd acel Mahomedan l–a provocat. Tǎria voastrǎ intelectualǎ nu îndeplineşte cerinţa orei, deoarece Diavolul este dezlegat printre noi, cu puteri pe care nimeni nu poate— poate îndrǎzni sǎ le provoace decît Duhul Dumnezeului Atotputernic, cînd acest Cuvînt se face trup. Şi aceasta devine mai rǎu şi mai rǎu, constant mai rǎu.
E-157 And the church knows that, too. The evangelist knowed that when that Mohammedan challenged him. Your intellectual strength doesn't meet the challenge of the hour, 'cause the Devil is loose among us, with powers that nothing can--can dare to challenge but the Spirit of Almighty God, when this Word is made flesh. And it's going to get worse and worse, constantly worse.
E-158 El ştia cǎ el era insuficient. El nu o putea face. Şi el ştia ce se va întîmpla dacǎ Dumnezeu îi rǎspundea rugǎciunii lui.
E-158 He knowed that he was insufficient. He couldn't do it. And he knowed what would happen if God answered his prayer.
E-159 Mǎ întreb dacǎ noi sîntem aşa de voitori în seara aceasta? Mǎ întreb dacǎ lumea Penticostalǎ vrea, în seara aceasta, sǎ facǎ acelaşi acord cu Dumnezeu? "Doamne Dumnezeule, dacǎ aceasta bate în bucǎţi denominaţiunea mea, dacǎ mǎ vor excomunica de la consiliu! Mie nu–mi pasǎ dacǎ ei îmi ia carnetul de pǎrtǎşie, şi eu trebuie sǎ mǎ culc pe stomacul meu, şi sǎ beau apǎ de pîrîu şi sǎ mǎnînc sǎrǎţele, în loc sǎ umblu în jur într–o maşinǎ mare cu un salar mare! Mie nu–mi pasǎ care este preţul. Acel sistem m–a îndepǎrtat de la Tine. Ia–mǎ din nou înapoi, Doamne. Eu voi crede Cuvîntul Tǎu. Rǎzbunǎ–mi ochii care au fost scoşi. Lasǎ–mǎ sǎ mor cu acesta. Amin. Lasǎ– mǎ sǎ mor faţǎ de mine însumi. Mie nu–mi pasǎ ce spun ei despre mine. Eu pot sǎ fiu episcop, eu aş putea sǎ fiu asta, aceea sau cealaltǎ, mie nu–mi pasǎ ce zic ei. Adǎ înapoi puterea Duhului Sfînt în viaţa mea. Eu am fost orbit suficient de mult.”
E-159 I wonder if we're that willing tonight? I wonder if the Pentecostal world is willing, tonight, to make that same agreement with God? "Lord God, if it knocks my denomination to pieces, if they excommunicate me from the council! I don't care if they take my fellowship card, and I have to lay on my stomach, and drink branch water and eat soda crackers, instead of riding around in a big car with a big salary! I don't care what the price is. That system drove me away from You. Take me back again, Lord. I'll believe Your Word. Revenge my eyes that's been put out. Let me die with it. Amen. Let me die out to my ownself. I don't care what they say about me. I may be bishop, I might be this, that, or the other, I don't care what they say. Bring back the power of the Holy Ghost in my life. I've been blinded long enough."
E-160 Oh, bisericǎ, sînteţi voi doritori pentru aceea? "Lasǎ–mǎ sǎ mor cu restul din ei. Lasǎ ca numele meu, de reverend, doctor, sau orice ar fi acesta, sǎ piarǎ. O Dumnezeule, doar dǎ–mi din nou, doar trimite peste mine din nou, acea Putere glorioasǎ care a cǎzut în Ziua Cincizecimii; care poate îndeplini cerinţa din ceasul acesta, în faţa comunismului sau a oricǎrui alt lucru care se ridicǎ. Lasǎ–mǎ sǎ mor, Doamne, cu ei.” Existǎ o posibilitate, voi ştiţi.
E-160 Oh, church, are you willing for that? "Let me die with the rest of them. Let my name, as reverend, doctor, or whatever it be, perish. O God, just give me again, just send upon me again, that glorious Power that fell on the Day of Pentecost; that can meet the challenge of this hour, in the face of communism or anything else that rises. Let me die, Lord, with them." There is a possibility, you know.
E-161 Voi ştiţi ce? Pe o astfel de mǎrturisire, Filistenii, ei erau prea beţi sǎ observe ce fǎcea el. Cu totul dintr–o datǎ, cînd el a vǎzut cǎ exista o posibilitate, el şi–a întors capul sus spre cer, iar lacrimile curgeau din orbitele oarbe. El a început sǎ–şi mişte buzele; lacrimile cǎzînd din ochii lui. Ei nu l–au observat. Ei erau prea ocupaţi sǎ–şi batǎ joc de el. El a vrut Cuvîntul lui Dumnezeu, adevǎratul Dumnezeu viu sǎ vinǎ pe scenǎ încǎ o datǎ. El L–a pǎrǎsit. El ştia cǎ el L–a pǎrǎsit. Dar el a vrut sǎ vadǎ pe Dumnezeul cel viu, aici viu, sǎ dovedeascǎ la acel grup de Izabelǎ cǎ El încǎ este Dumnezeu.
E-161 You know what? On such a confession, the Philistines, they was too drunk to notice what he was doing. All at once, when he seen there was a possibility, he turned his head up towards the sky, and the tears running out of the blinded sockets. He begin to move his lips; tears falling from his eyes. They wasn't noticing him. They were too busy making fun of him. He wanted God's Word, the real living God to come on the scene once more. He had failed Him. He knowed he failed Him. But he wanted to see the living God, living here, to prove to that Jezebel outfit that He still was God.
E-162 Oh, Aceasta va scoate ifosele din voi. Dacǎ aceasta nu vǎ face sǎ acţionaţi ca vreun fel de stea de cinema, dacǎ voi trebuie sǎ vǎ lǎsaţi pǎrul sǎ creascǎ în jos, şi sǎ vǎ îmbrǎcaţi cu o rochiţǎ de modǎ veche, "Mie nu–mi pasǎ cît costǎ aceasta, eu voi lua calea celor cîţiva dispreţuiţi ai Domnului. Doamne, lasǎ–ne sǎ o vedem din nou, lasǎ–ne sǎ vedem Prezenţa lui Dumnezeu mişcîndu–se, înaintea acestei Izabele!”
E-162 Oh, if it takes the starch out of you, if it makes you not act like some kind of a movie star, if you have to let your hair grow down, and put on an old-fashion dress, "I don't care what it costs. I'll take the way with the Lord's despised few. Lord, let's see it again, let's see the Presence of God moving before this Jezebel!"
E-163 El era conştient de ce s–a întîmplat dacǎ Dumnezeu i–a rǎspuns rugǎciunii lui, dar el era gata şi în moarte serios.
E-163 He was aware of what happened if God answered his prayer, but he was ready and in dead earnest.
E-164 Asta este ceea ce noi trebuie sǎ facem. Pregǎtiţi–vǎ, faceţi–vǎ hotǎrîrea. Închideţi–vǎ ochii, lǎsa–ţi afecţiunile voastre… Nu schimbaţi Cuvîntul lui Dumnezeu pentru voi; schimbaţi–vǎ pe voi la Cuvîntul Lui. "Nu voia mea; a Ta sǎ se facǎ, Doamne. Nu ce eu mǎ gîndesc despre aceasta; aceasta este ceea ce Tu ai spus despre aceasta.” Asta–i adevǎrat.
Ce a strigat el? "Doamne!”
E-164 That's what we have to do. Get ready, make up your mind. Shut your eyes, let your affections... Don't alter God's Word to you; alter yourself to His Word. "Not my will; Thine be done, Lord. Not what I think about it; it's what You said about it." That's right.
What did he cry? "Lord!"
E-165 A zis, "Bǎieţaşule, pune una din mîinile mele pe acest stîlp, dacǎ–i posibil.” Oh, doamne! "Condu–mǎ la stîlpul care susţine aceasta, deoarece vreau sǎ–mi odihnesc mîinile. Eu sînt obosit. Şi–au bǎtut joc de mine, suficient de mult.” Oh doamne!
E-165 Said, "Little boy, put one of my hands upon this post. It's possible." Oh, my! "Lead me to the post that holds this, because I want to rest my hands. I'm tired. I've been made fun of, long enough." Oh my!
E-166 "Eu ştiu, Doamne, cît o sǎ coste, dar poate cǎ Tu o vei face. Existǎ o posibilitate. Tu eşti plin de milǎ. Eu Te–am pǎrǎsit, Doamne.” Acela ar trebui sǎ fie strigǎtul bisericii, în seara aceasta.
"Flǎcǎule, ai vrea sǎ–mi pui mîna pe un stîlp?” "Da.”
"Şi mîna mea pe celǎlalt stîlp?” "Da.”
"Sînt mîinile mele aşezate corect?” "Da, ele sînt corect.”
E-166 "I know, Lord, what it's going to cost, but maybe You will. There is a possibility. You're full of mercy. I've failed You, Lord." That ought to be the cry of the church, tonight.
"Little lad, would you put my hand upon one pillar?" "Yes"
"And my hand upon the other pillar?"
"Yeah."
"Is my hands placed right?"
"Yes, they are right."
E-167 Şi el a început sǎ se roage. Şi el a zis, "Doamne, rǎzbunǎ–mi ochii.” Cu alte cuvinte, "Eu am fǎcut rǎu. Însǎ doar încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ!”
E-167 And he started to pray. And he said, "Lord, revenge my eyes." In otherwise, "I've done wrong. But just once more, Lord, once more!"
E-168 Oh, dacǎ acela ar fi mǎcar obiectivul mişcǎrii Penticostale în seara aceasta! "Eu vreau sǎ uit dacǎ eu sînt în acest fel, sau unitarian, duotarian, trinitarian. Eu vreau sǎ uit despre toate aceste lucruri lumeşti şi fiecare lucru. Doar încǎ o datǎ, Doamne! Încǎ o datǎ scoate–mǎ afarǎ din acest crez şi acest lucru în care sînt legat! Încǎ o datǎ! Încǎ o datǎ lasǎ–mǎ sǎ vǎd apariţia lui Isus Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ!” Biserica sǎ strige asta, deşi ei au fost orbiţi de la aceste lucruri, orbiţi de la fratele lor şi ideea lui. Doar luaţi ideea lui Dumnezeu şi voi nu va trebui sǎ vǎ certaţi despre Aceasta. "Încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ!”
E-168 Oh, if that could only be the objective of the Pentecostal move tonight! "I'm willing to forget about whether I'm this way, or oneness, twoness, threeness. I'm willing to forget about all these worldly things and everything. Just once more, Lord! Once more take me out of this creed and this thing that I'm bound up in! Once more! Once more let me see the appearing of Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Once more, Lord, once more!" The church would scream that, though they've been blinded from these things, blinded from their brother and his idea. Just take God's idea and you won't have to argue about It. "Once more, Lord, once more!"
E-169 Atunci acolo stǎtea acel cadru mare voluminos, fǎrǎ putere şi neajutorat. Cu totul dintr–o datǎ, el a început sǎ simtǎ ceva întîmplîndu–se. Fiecare fibrǎ din trupul lui a început sǎ se umple cu Puterea lui Dumnezeu.
E-169 Then there stood that big bulk of a frame, powerless and helpless. All at once, he begin to feel something happening. Every fiber of his body begin to fill with the Power of God.
E-170 Oh, dacǎ biserica ar putea numai sǎ ajungǎ la aceea din nou, şi peste tot de la predicator la diacon, pînǎ la laici, fiecare fibrǎ şi fiecare membru al trupului ar fi umpluţi cu Puterea lui Dumnezeu!
E-170 Oh, if the church could only get to that again, and all the way from the preacher to the deacon, to the laity, every fiber and every member of the body would be filled with the Power of God!
E-171 Acei muşchi mari vînjoşi s–au îndreptat, şi el a zdrobit–o în pulbere. "Lasǎ–mǎ sǎ mor cu ei, Doamne! Lasǎ–mǎ sǎ mor cu ei! Tu m–ai crescut sǎ–i nimicesc. Acum eu m–am zidit pe mine însumi în jurul acesteia; lasǎ–mǎ sǎ mǎ distrug cu aceasta, reputaţia mea şi orice este aceasta. Lasǎ–mǎ sǎ o nimicesc, dar eu vreau sǎ vǎd Puterea lui Dumnezeu din nou.”
E-171 Those big brawny muscles straightened up, and he crushed it together. "Let me die with them, Lord! Let me die with them! You raised me up to destroy it. Now I've built myself up around it; let me destroy myself with it, my reputation and whatever it is. Let me destroy it, but I want to see the Power of God again."
E-172 Întotdeauna, cînd Puterea lui Dumnezeu vine înǎuntru, zidurile pe care voi le–aţi zidit în jurul vostru, cad. Zidurile voastre denominaţionale se vor prǎbuşi, şi Dumnezeu va fi cunoscut din nou. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-172 Always, when the Power of God comes in, the walls that you've built around you, fall. Your denominational walls will crush, and God will be known again. He is the same yesterday, today, and forever.
E-173 Şi fiecare fibrǎ umplîndu–se cu Duhul Sfînt, fiecare muşchi umplut, fiecare bucǎţicǎ din trupul sǎu era doar umplutǎ cu Duhul Sfînt. Aceia era cea mai mare victorie a lui Samson.
E-173 His every fiber filling with the Holy Ghost, every muscle filled, every bit of his body was just filled up with the Holy Ghost. That was Samson's greatest victory.
E-174 Oh, bisericǎ a viului Dumnezeu! Eu am sǎ omit restul notiţelor mele ca sǎ spun acest singur lucru. De ce nu facem noi? Sînteţi voi gata, Adunǎrile lui Dumnezeu? Sînteţi voi gata, voi, Biserica Unitǎ? Sînteţi voi gata, Unitarieni, Trinitarieni, orice sînteţi voi? Sînteţi voi gata, biserica lui Dumnezeu? Sînteţi voi gata, voi tot restul denominaţiunilor, sǎ uitaţi acest nonsens şi lucrul pe care voi l–aţi fǎcut? Priviţi unde aţi adus oamenii, în seara aceasta, şi în ce fel de stare sînt ei.
E-174 Oh, Church of the living God! I'm going to omit the rest of my notes, to say this one thing. Why don't we? Are you ready, Assemblies of God? Are you ready, you, United Church? Are you ready, Oneness, Trinity, whatever you are? Are you ready, church of God? Are you ready, all the rest you denominations, to forget this nonsense and the thing that you've done? Look where you got people, tonight, and what kind of a condition they're in.
E-175 O Dumnezeule, sǎ dǎrîmǎm zidurile acelea. "Încǎ o datǎ, Doamne!” Mie nu–mi pasǎ, noi sîntem la sfîrşitul timpului, oamenilor. Nu ne–a mai rǎmas mult. Noi mai bine sǎ strigǎm chiar acum, plîngînd. "Încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ! Doar aceasta încǎ o datǎ, la sfîrşitul lumii, lasǎ ca tǎria Ta sǎ–mi umple fiecare fibrǎ. Eu mǎ voi rupe de la toate lucrurile acestea. Carnete de pǎrtǎşie, şi episcopi, şi denominaţiuni, şi fiecare lucru, nu înseamnǎ nimic pentru mine. Eu Te vreau, Doamne, mai mult decît orice.”
E-175 O God, let's break them walls down. "Once more, Lord!" I don't care, we're at the end of the time, folks. We ain't got much left. We better be hollering right now, crying out. "Once more, Lord, once more! Just this once more, at the end of the world, let Your strength fill my every fiber. I'll break away from all these things. Fellowship cards, and bishops, and denominations, and everything, don't mean a thing to me. I want You, Lord, more than anything."
E-176 Sǎ ne gîndim la aceasta, aşa cum ne aplecǎm capetele doar un moment. Eu sînt îndemnat sǎ fac aceasta. "Încǎ o datǎ, Doamne!” Fiecare, sincer, reverent, tot aşa de reverenţi cît puteţi voi fi. Doar aveţi credinţǎ, şi jos în inima voastrǎ ziceţi, "Încǎ o datǎ, Doamne!”
E-176 Let's think of it, as we bow our heads just a moment. I'm urged to do this. "Once more, Lord!" Everybody, sincerely, reverently, just as reverent as you can be. Just have faith, and down in your heart say, "Once more, Lord!"
E-177 Doamne Isuse, Marele Stǎpîn al Vieţii, Pǎstorul oilor, vino înainte, Doamne. Aceşti oameni flǎmînzesc. Ei înseteazǎ. Doamne, cu anii am vrut eu sǎ vǎd cǎ aceasta se întîmplǎ, poate cǎ va fi. Doar încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o mare mişcare a Duhului! Încǎ o datǎ, Doamne, şi Biserica ar putea primi credinţa de rǎpire sǎ meargǎ înǎuntru. Admite–ne aceasta, Doamne. Fǎ de cunoscut cǎ Tu eşti cu noi, iar noi Te vom lǎuda pentru aceasta. În Numele lui Isus noi o cerem. Amin.
E-177 Lord Jesus, Great Master of Life, the Shepherd of the sheep, come forth, Lord. These people are hungering. They're thirsting. Lord, years I've wanted to see this happen, maybe it will. Just once more, Lord, one more great move of the Spirit! One more time, Lord, and the Church might receive the rapturing faith to go in. Grant it, Lord. Make known that You are with us, and we will praise Thee for it. In Jesus' Name we ask it. Amen.
E-178 Eu ştiu cǎ nu sînt multe cuvinte, eu ştiu cǎ aceasta nu este o rugǎciune lungǎ, dar El cunoaşte obiectivul meu. Eu o spun dinadins. Poate Isus sǎ locuiascǎ printre noi în seara aceasta? Poate Isus încǎ o datǎ sǎ vinǎ la noi şi sǎ arate cǎ El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, aşa cum am fost învǎţaţi? Existǎ bolnavi sau nenorociţi, sau mîhniţi, înǎuntru aici, cǎci—cǎci voi ştiţi cǎ nu existǎ cartonaşe de rugǎciune afarǎ (le–am luat pe toate seara trecutǎ), dar credeţi pe Dumnezeu, sǎ vǎ ridicaţi mîna şi sǎ ziceţi, "Eu sînt în nevoie, Frate Branham. Eu mǎ rog lui Dumnezeu ca El sǎ–mi vorbeascǎ”? Ridicaţi–vǎ mîinile, oriunde. Aceasta s–a sfîrşit.
E-178 I know it's not many words, I know it ain't a long prayer, but He knows my objective. I meaned it. Can Jesus live among us tonight? Can Jesus once more come to us and show that He is the same yesterday, today, and forever, as we've been taught? Is there sick or afflicted, or downcast, in here, that--that you know there is no prayer cards out (we taken them all last night), but believe God, would raise up your hand and say, "I am in need, Brother Branham. I pray to God that He will speak to me"? Raise your hands, wherever. It's all over.
E-179 Acum aici este (ce?) harul lui Dumnezeu sǎ poarte mǎrturie cǎ ceea ce am spus este Adevǎrul, vedeţi. Vedeţi, un om poate spune orice; dacǎ Dumnezeu nu adevereşte asta, atunci aceasta este greşit. Acum voi credeţi.
E-179 Now here is (what?) the grace of God to bear record of what I said is the Truth, see. See, a man can say anything; unless God vindicates that, then it's wrong. Now you believe.
E-180 Şi eu vreau ca voi sǎ mǎ credeţi ca slujitor al Lui. Eu vreau ca voi sǎ ziceţi cǎtre Dumnezeu… Voi vedeţi, cînd El m–a întîlnit, El a zis, "Dacǎ tu îi vei face pe oameni sǎ te creadǎ, şi atunci sǎ fii sincer.”
E-180 And I want you to believe me as His servant. I want you to say to God... You see, when He met me, He said, "If you get the people to believe you, and then be sincere."
E-181 Şi acum dacǎ Isus stǎtea aici, în seara aceasta, şi dacǎ voi eraţi bolnavi sau în nevoie, sau orice, El nu v–ar putea vindeca; El deja a fǎcut–o. Dar Isus şi Cuvîntul este acelaşi. El este Cuvîntul. Şi El a zis, "Omul va trǎi prin acest Cuvînt,” nu printr–un crez. Prin Cuvînt! "Şi Cel ce crede în Mine,” nu crede prefǎcut, ci crede în, "lucrǎrile pe care Eu le fac, le va face şi el.”
E-181 And now if Jesus stood here, tonight, and if you were sick or needy, whatever, He could not heal you; He has already did it. But Jesus and the Word is the same. He is the Word. And He said, "Man should live by this Word," not by a creed. By the Word! "And He that believeth on Me," not make-believeth, but believeth, "the works that I do shall he also."
E-182 Cum putea El pricepe ce era în minţile lor? Cum a fǎcut El aceasta? Şi ei credeau cǎ El le citea minţile; şi El le–a spus cǎ El îi va ierta pentru aceea, "Dar cînd Duhul Sfînt vine sǎ facǎ aceasta, sǎ vorbeascǎ împotriva Aceluia nu vor fi iertaţi niciodatǎ.” Acum noi am trecut prin aceasta, chiar drept prin Biblie, şi aflǎm cǎ Dumnezeu, dacǎ El s–a identificat pe Sine atunci ca Mesia, prin a arǎta cǎ El era profetul şi Cuvîntul. Pentru cǎ, Biblia a zis, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit decît o sabie cu douǎ tǎişuri,” Evrei 4, "şi un discernǎtor al gîndurilor care sînt în inimǎ.” Acela era motivul cǎ ei nu au putut ascunde nimic de El. Şi lucrurile, care, aşa este cum au ştiut ei.
E-182 How could He perceive what was in their minds? How did He do it? And they thought He was reading their minds; and He told them He would forgive them for that, "But when the Holy Ghost come to do it, to speak against That would never be forgiven." Now we've been through it, right straight through the Bible, and find that God, if He identified Himself then as Messiah, by showing that He was the Prophet and the Word. Because, the Bible said, "The Word of God is sharper than a two-edged sword," Hebrews 4, "and Discerner of the thoughts that's in the heart." That's the reason they couldn't hide nothing from Him. And the things, that, that's how they knowed.
E-183 Aceea era cum femeia de la fîntînǎ a ştiut cǎ El era Mesia. Ea a zis, "Domnule, îmi dau seama cǎ Tu eşti un profet. Noi ştim, cǎ atunci cînd vine Mesia, El ne va spune lucrurile acelea. Asta este ceea ce El va face.”
El a zis, "Eu sînt Acela.”
E-183 That's how the woman at the well knew that He was Messiah. She said, "Sir, I perceive You're a prophet. We know, when the Messiah cometh, He'll tell us those things. That's what He'll do."
He said, "I am He."
E-184 Ea a alergat înǎuntru şi a spus cǎtre oameni, "Veniţi, şi vedeţi un Om Care mi–a spus ce—ce am fǎcut. Nu este acesta tocmai Mesia?” Şi ei au crezut aceasta.
E-184 She run in and said to the people, "Come, see a Man Who told me what--what I've done. Isn't this the very Messiah?" And they believed it.
E-185 Dar cumva noi nu, se pare cǎ lumea nu vrea sǎ o creadǎ. Dar, Dumnezeu bogat în milǎ, aceasta este o posibilitate cǎ El ar putea sǎ o facǎ din nou. El trebuie sǎ se identifice pe Sine în acest fel, Mesia. El nu o poate face la Samariteni şi Iudei, şi apoi sǎ lase Neamurile afarǎ. Aceasta trebuie sǎ fie fǎcutǎ, astfel ca voi sǎ vǎ rugaţi şi sǎ atingeţi marginea îmbrǎcǎmintei Lui.
E-185 But somehow we don't, seem like the world don't want to believe it. But, God rich in mercy, it's a possibility that He might do it again. He has to identify Himself like that, the Messiah. He can't do it to the Samaritans and Jews, and then leave the Gentiles out. It's got to be done, so you pray and you touch the border of His garment.
E-186 Şi cǎtre clerici. "El este Marele Preot acum care poate fi atins prin simţul infirmitǎţii noastre.” Asta este adevǎrat, Evrei 3.
E-186 And to the clergy. "He is the High Priest now that can be touched by the feeling of our infirmities." That is true, Hebrews 3.
E-187 "Acum El este Marele Preot,” şi noi toţi credem asta, "care poate fi atins prin simţul infirmitǎţilor noastre. Şi El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.” Atunci Viaţa Lui, acţiunile Lui, fiecare lucru al Lui este acelaşi. "Încǎ puţin, şi lumea,” cosmos, ordinea, "nu Mǎ va mai vedea,” ei nu vor vedea aceasta.
E-187 "Now He is the High Priest," we all believe that, "that can be touched by the feeling of our infirmities. And He is the same yesterday, today, and forever." Then His Life, His actions, His everything is the same. "A little while, and the world," kosmos, the order, "will not see Me no more," they'll never see it.
E-188 Vǎ amintiţi Îngerul care a venit jos, în forma unui om, care a vorbit cu—cu Abraham, cei chemaţi afarǎ, biserica aleasǎ. El nu a mers jos în Sodoma şi sǎ facǎ acolo jos ca ceilalţi oameni care au mers acolo jos şi au predicat, ca Billy Graham şi cei de astǎzi, cu acel G–r–a–h–a–m din nou, ca A–b–r–a–h–a–m. Vedeţi? Fiecare, priviţi, aveau mesagerul lor. Ei îl au astǎzi, acelaşi lucru a venit. Merge sus aici la biserica chematǎ afarǎ, care nu era în Babilon, şi acolo este unde a fost fǎcut acel lucru misterios; cînd El i–a spus Sarei, cînd ea era în cort în spatele Lui, ce era greşit.
E-188 Remember the Angel that come down, in a form of a man, that talked to--to Abraham, the called-out, elected Church. He never went down in Sodom and done down there like those other fellows went down there and preached, like Billy Graham and them today, with that G-r-a-h-a-m again, like A-b-r-a-h-a-m. See? Each, watch, had their messenger. They've got it today, the same thing come. Go up here to the called-out Church, who wasn't in Babylon, and there is where that mysterious thing was done; when He told Sarah, when she was in the tent behind Him, what was wrong.
E-189 Ea a rîs. Şi El a zis, "De ce a rîs Sara, zicînd în inima ei, cǎ, ‘Aceste lucruri nu pot fi’?” Şi Abraham a chemat–o, şi ea a încercat sǎ nege aceasta. Şi El a zis…
E-189 She laughed. And He said, "Why did Sarah laugh, saying in her heart, that, 'These things can't be'?" And Abraham called her forth, and she tried to deny it. And He said...
E-190 Priviţi, aici este harul. Aici este—aici este posibilitatea. Dumnezeu ar fi lovit–o moartǎ, chiar acolo, dar El nu a putut; ea este parte din Abraham. Pentru necredinţa noastrǎ El ne–ar lovi morţi, dar El nu poate; noi sîntem parte din Cristos. Harul ne ţine. Vedeţi? Dar El totuşi trebuie sǎ–şi ţinǎ Cuvîntul Lui.
Acum rugaţi–vǎ.
E-190 Look, here is the grace. Here is--here is the possibility. God would have struck her dead, right there, but He couldn't; she is part of Abraham. For our unbelief He would strike us dead, but He can't; we are part of Christ. Grace holds us. See? But He still has to keep His Word.
Now you pray.
E-191 Eu nu vǎd o persoanǎ pe care eu într–adevǎr o cunosc, în clǎdire. Dar Fratele Pat Tyler care şade aici la capǎt, eu îl cunosc. Dar atît cît… Şi eu cred cǎ Fratele Bill Dauch şezînd chiar aici, şi soţia lui. În afarǎ de asta, aceia sînt singurii oameni pe care–i cunosc, Frate Joseph. Şi dacǎ Duhul Sfînt va vorbi cǎtre ei, eu vǎ voi spune doar cum este cu aceasta, şi apoi o voi omite şi vǎ spun dupǎ serviciu.
E-191 I don't see a person that I really know, in the building. But Brother Pat Tyler sitting over here on the end, I do know him. But as far as... And I think Brother Bill Dauch sitting right here, and his wife. Outside of that, that's the only people that I know, Brother Joseph. And if the Holy Spirit would speak to them, I'll just tell you what about it, and then omit it and tell you after the service.
E-192 Dar încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ! "Lucrǎrile pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.” Acum voi credeţi, şi vedeţi dacǎ aceeaşi Luminǎ pe care voi o vedeŞi constant…
E-192 But once more, Lord, once more! "The works that I do, shall you also." Now you believe, and see if that same Light that you see constantly...
E-193 Pǎi, cînd noi am terminat cu Epocile Bisericii, acolo jos în Tabernacol, cam aşa de mulţi oameni. Existǎ oameni care şed chiar aici acum care au fost prezenţi. Acelaşi Stîlp de Foc a venit drept acolo lîngǎ marginea zidului, şi a desenat acele Epoci ale Bisericii în felul cum le–am avut eu pe tablǎ. Este asta adevǎrat? Mulţi din voi erau acolo. [Adunarea zice, "Amin.”—Ed.] Şi oamenii leşinau, şi toate celelalte. Şi eu am zis, "Acolo este El acum, dacǎ existǎ vreo întrebare.”
E-193 Well, when we got through with the Church Ages, down there in the tabernacle, about this many people. There is people sitting right here now was present. That same Pillar of Fire come right over by the side of the wall, and drawed out those Church Ages the way I had them on the blackboard. Is that right? Many of you was there. [Congregation says, "Amen."--Ed.] And the people fainting, and everything else. I said, "There It is now, if there's a question."
E-194 Ei au fotografia despre Acesta, aici în Washington D.C., cu drept de autor ca "singura Fiinţǎ supranaturalǎ care a fost vreodatǎ fotografiatǎ.” George J. Lacy, şeful F.B.I.–ului al documentelor de amprente, a examinat–O, cînd Lumina aceea era acolo. El a zis, "Frate, D–le Branham, eu am spus cǎ aceasta a fost o psihologie, eu am participat la adunǎrile dvs; dar ochiul mecanic al acestui aparat de fotografiat nu va prinde psihologie, vedeţi.” A zis, "Lumina a lovit lentilele.”
E-194 They got the picture of It, here in Washington D.C., copyrighted as "the only supernatural Being was ever photographed." George J. Lacy, the head of the F.B.I. fingerprinting document, examined It, when that Light was there. And he said, "Brother, Mr. Branham, I said it was psychology. I've attended your meetings; but the mechanical eye of this camera won't catch psychology, see." Said, "The Light struck the lens."
E-195 Pǎi, dacǎ acela este Cristos care l–a trîntit pe Pavel jos şi L–a numit, "Doamne,” vedeţi, "ce ai vrea Tu ca eu sǎ fac?” Viaţa care era în El va fi reprodusǎ în noi, atunci. Vedeţi, El este aici cu Biserica celor chemaţi afarǎ.
E-195 Well, if that is Christ that stricken Paul down, and called Him, "Lord," see, "what would You have me do?" the Life that was in Him will be reproduced in us, then. See, He is here with the called-out Church.
E-196 Şi fie ca aceasta sǎ se împlineascǎ, încǎ o datǎ, Doamne, ca acest popor sǎ poatǎ vedea cǎ Tu încǎ trǎieşti. Şi Tu nu eşti mort, şi nici nu Ţi–ai pǎrǎsit poporul Tǎu. Ei sînt aici, dar, Doamne, dar ei şi–au avut ochii scoşi afarǎ de cǎtre o organizaţie, de o Dalilǎ Izabelǎ, care i–a luat de la Cuvîntul adevǎrat, la un crez. Fie ca zidurile sǎ cadǎ, Tatǎ. Admite aceasta. Încǎ o datǎ, Doamne! Aşa cum am spus, existǎ mulţi aici pe care eu probabil nu–i voi mai vedea. Dar încǎ o datǎ, Doamne, lasǎ ca Isus sǎ aparǎ printre noi, în forma Duhului Sfînt; ca El sǎ poatǎ reproduce Viaţa în noi, care El era atunci, sǎ împlineascǎ Cuvîntul Sǎu.
E-196 And may it come to pass, once more, Lord, that this people may see that You still live. And You're not dead, and neither have You left Your people. They are here, but, Lord, they have had their eyes punched out by a organization, a Jezebel Delilah, that took them from the true Word, to a creed. May the walls fall, Father. Grant it. Once more, Lord! As I said, there is many here I'll probably never see again. But once more, Lord, let Jesus appear among us, in the form of the Holy Spirit; that He might reproduce the Life in us, that He was then, to fulfill His Word.
E-197 "El este Marele Preot care poate fi atins prin simţul infirmitǎţii noastre.” Lasǎ ca cei bolnavi şi nenorociţi sǎ atingǎ pe acest Stǎpîn. Tu eşti Acelaşi, Doamne, care putea sǎ–i spunǎ lui Simon Petru, cînd el a venit sus printre ei, "Pǎi, numele tǎu este Simon. Tu eşti fiul lui Iona.” Tu eşti Acelaşi, Tatǎ. Tu nu dai greş. Acelaşi, la care femeia micuţǎ I–a atins îmbrǎcǎmintea, acelaşi Cristos trǎieşte în seara aceasta. Fie ca aceasta sǎ fie încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ! Din cauza lui Isus eu o cer. Amin.
E-197 "He is the High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities." Let the sick and afflicted touch this Master. You're the same One, Lord, that could tell Simon Peter, when he come up among them, "Why, your name is Simon. You're the son of Jonas." You're the same One, Father. You don't fail. Same, little woman that touched His garment, the same Christ lives tonight. May it be once more, Lord, once more! For Jesus' sake I ask it. Amen.
E-198 Acum nimeni sǎ nu se mişte. Cu reverenţǎ, sǎ fim jos sinceri şi reverenţi. Noi nu atingem aceste lucruri întîmplǎtor.
E-198 Now no one moving. Reverently, let's be down sincere and reverent. We don't hit these things haphazardly.
E-199 Aceasta este o promisiune a lui Dumnezeu. Duhul Divin al viului Dumnezeu a promis asta în Cuvîntul Sǎu, şi Cuvîntul acela este Viaţǎ şi Duh. Isus a zis cǎ era. Iar El şi Cuvîntul este acelaşi, iar omul trǎieşte prin acel Cuvînt. Acel Cuvînt trǎieşte în om.
E-199 It's a promise of God. The Divine Spirit of the living God promised that in His Word, and that Word is Life and Spirit. Jesus said it was. And He and the Word is the same, and man lives by that Word. That Word lives in man.
E-200 Acum, ca un dar. Acum am sǎ vǎ spun un secret, aşa cum eu plec. Voi aţi fost dulci şi buni. Eu nu am exprimat aceasta exact, din cîte ştiu, public, mai înainte. "Frate Branham, ce este darul acela?” Acesta este un dar de a şti cum sǎ–l iau pe William Branham afarǎ din cale, astfel ca Isus Cristos sǎ poatǎ trǎi printr–un vas. Doar sǎ te dai afarǎ din cale!
E-200 Now, as a gift. Now I'm going to tell you a secret, as I leave. You've been sweet and kind. I've never exactly expressed this, I know of, public, before. "Brother Branham, what is that gift?" It's a gift of knowing how to get William Branham out of the way, so Jesus Christ can live through a vessel. Just getting yourself out of the way!
E-201 Eu nu vǎ cunosc. Eu nu ştiu nimic despre aceasta, dar El ştie. El este Acela.
E-201 I don't know you. I don't know nothing about it, but He does. He is the One.
E-202 Acum aveŞi credinţǎ, şi credeţi. Ziceţi, "Doamne, omul acela nu mǎ cunoaşte. Şi totuşi Tu ai zis, ‘încǎ puţin, şi lumea,’ Babilon, sau Sodoma nu Te va vedea. ‘Dar voi Mǎ veţi vedea. Voi Mǎ veţi vedea, cǎci Eu voi fi cu voi, tot drumul pînǎ la sfîrşitul lumii.’”
E-202 Now have faith, and believe. Say, "Lord, that man doesn't know me. And yet You said, 'a little while, the world,' Babylon, or Sodom, won't see You. 'But ye shall see Me. You shall see Me, for I will be with you, all the way to the end of the world.'"
E-203 Aceasta nu a ajuns la un sfîrşit încǎ. "Voi Mǎ veţi vedea. Voi Mǎ veţi vedea, cǎci Eu voi fi cu voi, chiar în voi.” Voi veţi vedea Viaţa Lui reprodusǎ în credincioşi.
E-203 It hasn't come to an end yet. "You will see Me. Ye shall see Me, for I'll be with you, even in you." You'll see His Life reproduced in the believers.
E-204 Acum, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu iau fiecare spirit de aici sub controlul meu, pentru slava lui Dumnezeu, ca lucrǎrile lui Dumnezeu sǎ poatǎ fi fǎcute cunoscut din nou, dacǎ El vede astfel potrivit sǎ o facǎ.
E-204 Now, in the Name of Jesus Christ, the Son of God, I take every spirit in here under my control, for the glory of God, that the works of God might be made known again, if He so sees fit to do it.
E-205 Nu mai mult decît cum am zis cuvîntul acela, m–am uitat aici în colţ, şi aici… Nu puteţi vedea voi Lumina aceea atîrnînd chiar acolo, galbenǎ, mişcîndu–se în jur? Sau este ea, sînt eu într–o altǎ dimensiune, şi doar îmi imaginez, duhul meu?
E-205 No more than I had said that word, I looked here in the corner, and here... Can't you see that Light hanging right there, amber, moving around? Or is it, am I in another dimension, and just imagine, my spirit?
E-206 Acolo este o femeie micǎ şezînd acolo. Ea este în necaz. Ea suferǎ cu o—o boalǎ de stomac. Şi ea a avut o operaţie, de cancer, iar cancerul a fost pe sîn. Ei au scos cancerul, domniţǎ. Da. [Sora zice, "Asta–i adevǎrat.”—Ed.] Asta–i adevǎrat.
E-206 There is a little woman sitting there. She is in trouble. She is suffering with a--a stomach trouble. And she's had an operation, for cancer, and the cancer was on the breast. They removed the cancer, little lady. Yes. [The sister says, "That's right."--Ed.] That's right.
E-207 Astfel acum voi veŞi şti. Eu nu vǎ cunosc, dar mǎ credeţi voi sǎ fiu profetul Lui? Eu voi spune aceasta clar, în seara aceasta; eu plec. [Adunarea se bucurǎ şi zice, "Amin”—Ed.] Voi mǎ credeţi? ["Amin.”] Credeţi voi cǎ ni s–a promis cǎ în zilele din urmǎ, conform cu Maleahi 4, acela va "întoarce inimile copiilor înapoi la Tatǎl”? ["Amin.”]
E-207 So now you'll know. I don't know you, but do you believe me to be His prophet? I'll say it plainly, tonight; I'm leaving. [Congregation rejoices and says, "Amen."--Ed.] Do you believe me? ["Amen."] Do you believe that we're promised that in the last days, according to Malachi 4, that would "turn the hearts of the children back to the Father"? ["Amen."]
E-208 O D–nǎ Taylor, acela vǎ este numele. Vǎ puteţi duce acasǎ, şi Isus Cristos vǎ face bine. [Adunarea se bucurǎ—Ed.]
E-208 Why, Mrs. Taylor, that's your name. You can go home, and Jesus Christ make you well. [Congregation rejoices--Ed.]
E-209 Ce crezi tu? Tu ai avut o operaţie, deasemeni. Tu crezi? Dacǎ tu crezi, cu toatǎ inima ta! Operaţia ta a fost de asemenea de cancer, tumoare, la intestine, tubul intestinal. Dar acum tu suferi cu complicaţii. Dacǎ tu vei crede, D–nǎ Shukwit, cu toatǎ inima ta, cǎ Isus Cristos te va face bine, tu poţi avea ceea ce ceri.
Voi credeţi? [Adunarea zice, "Amin.”—Ed.]
E-209 What do you think? You've had an operation, too. Do you believe? If you do, with all your heart! Your operation was also cancerous, tumor, in the bowels, intestinal tract. But now you're suffering with complications. If you will believe, Mrs. Shukwit, with all your heart, that Jesus Christ will make you well, you can have what you ask.
Do you believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-210 Aici, o doamnǎ aici în spate, ea este o doamnǎ de culoare. Ea suferǎ cu ceva rǎu cu ochii ei, şi cu membrele ei, picioarele ei. Numele ei este D–na Washington. Ridicǎ–te, dacǎ doreşti. Tu eşti vindecatǎ.
E-210 Here, a lady back here, she is a colored lady. She is suffering with something wrong with her eyes, and with her limbs, her legs. Her name is Mrs. Washington. Stand up, if you wish. You are healed.
E-211 Ce a atins ea? Întrebaţi ce a atins ea. Umilinţa acelei femei de culoare…
E-211 What did she touch? Ask what she touched. The humility of that colored woman...
E-212 Apropo, Acesta a atins o altǎ femeie de culoare care şade chiar aici la capǎt. Ea suferǎ cu o boalǎ de inimǎ. Numele ei este D–na Harris. Tu crezi, D–nǎ Harris? Boala ta de inimǎ te–a pǎrǎsit.
E-212 By the way, It struck another colored woman sitting right out here on the end. She is suffering with a heart trouble. Her name is Mrs. Harris. Do you believe, Mrs. Harris? Your heart trouble has left you.
E-213 Ce–a atins ea? Ea nu m–a atins pe mine. Ea este la douǎ zeci de iarzi de mine. Ea a atins pe Marele Preot.
E-213 What did she touch? She never touched me. She is twenty yards from me. She touched the High Priest.
E-214 Aici, aici este o altǎ femeie, aşa cum îmi întorc capul, şezînd chiar aici. Ea suferǎ cu o boalǎ de inimǎ, deasemeni. D–na Carter, ridicǎ–te, Isus Cristos te face bine.
E-214 Here, here is another woman, I turn my head, sitting right here. She is suffering with a heart trouble, too. Mrs. Carter, stand up, Jesus Christ makes you well.
E-215 Înapoi de tot, o femeie cu un stomac ulcerat. Numele ei este D–na P–a–o–l–i. D–na Paoli, ridicǎ–te, Isus Cristos te–a vindecat. În regulǎ. Ia te uitǎ.
E-215 Way back, a woman with an ulcerated stomach. Her name is Mrs. P-a-o-E-i. Mrs. Paoli, stand up, Jesus Christ healed you. All right. There you are.
E-216 "Încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ!” Voi Îl credeţi? [Adunarea zice, "Amin.”—Ed.]
E-216 "Once more, Lord, once more!" Do you believe Him? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-217 Sǎ ne ridicǎm în picioare. Sǎ mǎrturisim pǎcatele noastre, şi sǎ ne rugǎm, "Încǎ o datǎ, Doamne, lasǎ ca Duhul Sfînt sǎ cadǎ peste noi!” Sǎ ne ridicǎm mîinile.
E-217 Let's stand up. Let's confess our sins, and pray, "Once more, Lord, let the Holy Ghost fall upon us!" Raise up our hands.
E-218 Doamne Dumnezeule, noi stǎm ruşinaţi; lumea ne batjocoreşte, Doamne. Ajutǎ–ne, în seara aceasta. Lasǎ ca Duhul Sfînt sǎ vinǎ din nou, sǎ fie turnat peste popor. Fie ca El sǎ vinǎ acum, Doamne. Fie ca fiecare persoanǎ bolnavǎ sǎ fie vindecatǎ. Fiecare pǎcǎtos sǎ fie salvat, fiecare care cautǎ sǎ fie umplut. Încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ! Doar încǎ o datǎ, Doamne! Încǎ o datǎ lasǎ ca Duhul Sfînt sǎ cadǎ printre oameni!
E-218 Lord God, we stand embarrassed; the world makes fun of us, Lord. Help us, tonight. Let the Holy Ghost come again, be poured out upon the people. May He come now, Lord. May every sick person be healed. Every sinner be saved, every seeker filled. Once more, Lord, once more! Just once more, Lord! Once more let the Holy Ghost fall among the people!
E-219 Ridicaţi–vǎ sus inimile acum, şi strigaţi, "Încǎ o datǎ, Doamne!” Toţi împreunǎ, "Încǎ o datǎ, Doamne, încǎ o datǎ!” [Adunarea, bucurîndu–se, strigǎ tare, "Încǎ o datǎ, Doamne!”—Ed.]
E-219 Raise up your hearts now, and cry, "Once more, Lord!" All together, "Once more, Lord, once more!" [Congregation rejoices and loudly cries, "Once more, Lord!"--Ed.]
E-220 Încǎ o datǎ, Doamne! Încǎ o datǎ lasǎ ca Duhul Sfînt sǎ ia aceastǎ audienţǎ, sǎ sfǎrîme puterile duşmanului, şi umple fiecare fibrǎ cu botezul Duhului!
E-220 Once more, Lord! Once more let the Holy Ghost take this audience, break down the powers of the enemy, and fill every fiber with the baptism of the Spirit!
Up