Ce Să Fac Cu Isus Numit Cristos?

What Shall I Do With Jesus Called Christ?
Data: 63-1124M | Durată: 2 ore 16 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Domnul să te binecuvânteze, Frate Vayle. Dimineaţa, prieteni.
[Adunarea zice, "Bună dimineaţa, Frate Branham."] Eu întotdeauna sunt întârziat. Billy mi-a spus că am avut, în această dimineaţă, şi am avut în jur de treizeci de interviuri particulare, şi eu am avut două din ele, astfel, eu cred că două sau trei. Aşa că eu doar nu pot ajunge la fiecare, voi ştiţi, şi oamenii aşteaptă, şi au aşteptat pe listă de luni şi luni. Şi Domnul a făcut ceva lucruri mari acolo. Oh, El este-El este Dumnezeul nostru. Nu-i El? ["Amin."]
E-1 Lord bless you, Brother Vayle. Morning, friends. [Congregation says, "Good morning, Brother Branham."] I'm always late. Billy was telling me I had, this morning, and I got around thirty private interviews, and I've had two of them, so, I believe two or three. So I just can't get to everybody, you know, and people waiting, and been waiting on the list for months and months. And the Lord has been doing some great things in there. Oh, He's--He's our God. Isn't He? ["Amen."]
E-2 Acum eu sunt sigur, în această dimineaţă, că noi toţi suntem conştienţi de marea tristeţe care i s-a întâmplat la această naţiune, de pierderea Preşedintelui nostru, Dl. Kennedy. Deşi eu nu sunt de acord cu omul în politica lui şi în religia lui, dar totuşi el nu merită să moară în felul acela. Nu. Şi să lase acei copilaşi în urmă, şi fără tătic. Şi o mamă care este... D-na Kennedy, deşi eu cu certitutine nu aş fi de acord cu ea, şi căile ei şi lucruri, poate, dar, amintiţi-vă, ea este o mamă. Ea doar şi-a pierdut bebeluşii, şi şi-a pierdut soţul. Şi el a căzut chiar în poala ei, şi sângele propriului ei soţ s-a vărsat pe poala ei. Aceea-i îngrozitor.
E-2 Now I'm sure, this morning, that we're all aware of the great sadness that's happened to this nation, of the loss of our President, Mr. Kennedy. Though I disagreed with the man in his politics and in his religion, but yet he doesn't deserve to die like that. No. And leave those little children behind, and no daddy. And a mother that's... Mrs. Kennedy, though I certainly wouldn't agree with her, and her ways and things, maybe, but, remember, she's a mother. She just lost her babies, and she lost her husband. And he fell right in her lap, and her own husband's blood poured out over her lap. That's awful.
E-3 V-aţi gândit vreodată... Uneori ne gândim că ea stabileşte un ritm pentru naţiune, în mode şi lucruri. Aceea poate fi aşa, de asemenea. Dar aţi ştiut, că D-na Kennedy niciodată nu a auzit unul din aceste Mesaje care eu predic despre aceea. Dacă ea ar putea auzi unul dintre acele Mesaje, ea ar putea face diferit. Şi unele dintre surorile noastre care aud aceasta, şi totuşi nu vor face faţă cu aceasta. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Ea a fost crescută o Catolică; aceea este tot ce ştie ea. Nimic împotriva aceleia, vedeţi. Ea... Acela-i un sistem. Nimic împotriva oamenilor, oamenilor Catolici. Acela-i un sistem, sistemul Catolic, întocmai ca Prezbiterian, Metodist, sau oricare din restul lor, vedeţi, sau Penticostal, oricare din acesta. Acesta-i sistemul, nu oamenii.
E-3 Did you ever think... Sometimes we think she sets a pace for the nation, in styles and things. That may be so, too. But did you know, Mrs. Kennedy never did hear one of these Messages I preach about that? If she might hear one of them Message, she might do different. And some of our sisters that hear it, and still won't cope with it. See? See? See? She was raised a Catholic; that's all she knows. Nothing against that, see. She... That's a system. Nothing against the people, the Catholic people. That's a system, the Catholic system, just like Presbyterian, Methodist, or any of the rest of them, see, or Pentecostal, any of it. It's the system, not the people.
E-4 Dl. Kennedy, eu cred, a făcut o-o treabă bună de a fi Preşedinte. Şi inima mea merge pentru soţia lui. Eu mă simt foarte trist cu privire la aceasta, căci chiar propria noastră naţiune, huliganii şi aşa mai departe în naţiunea noastră, ar face un astfel de lucru.
E-4 Mr. Kennedy, I think, done a--a good job of being President. My heart goes out for his wife. And I feel real sad about it, that even our own nation would, the hoodlums and so forth in our nation, would do a thing like that.
E-5 Dacă nu puteţi fi în dezacord cu o persoană, corect, şi să-ţi iei poziţia ta proprie; şi nu este motiv să omori un alt om, doar din cauza lucrurilor ca acelea. Şi copilaşii aceia acum, zicea, un micuţ a zis, "Acum nu mai am pe nimeni să se joace cu mine. Tati este dus." Vedeţi?
Astfel eu întotdeauna m-am gândit că aceea va fi starea mea, într-o zi. Aceasta aproape că s-a întâmplat de câteva ori, aşa cum ştiţi, de a fi împuşcat în naţiuni străine; când ei au trebuit să-şi ţină trupurile lor peste mine, să mă apere să nu fiu împuşcat, la o distanţă.
E-5 If you can't disagree with a person, right, and take your own stand; and is no reason to kill another man, just because of things like that. And them little children know, said, one little fellow said, "Now I don't have nobody to play with me no more. Daddy is gone." See?
So I've always thought that would be my state, someday. It's almost happened several times, as you know, of being shot in foreign nations; when they've had to hold their bodies over me, keep me from being shot, at a distance.
E-6 Deci dacă un om moare în astfel... Dar, acela-i preţul care se plăteşte, care merge cu gloria diferitelor lucruri. Vedeţi? Eu cred că noi în medie cam la fiecare al patrulea Preşedinte, unul din patru, este assasinat, şi eu mă simt foarte rău despre aceasta. Ruşine că noi avem o astfel de persoană în America, să facă un astfel de lucru.
E-6 So if a man dies like that... But, that's the--the price that's paid, that goes with the glory of different things. See? I think we average about every fourth President, one out of four, is assassinated, and I feel very bad about it. Shame that we'd have such a person in America, would do a thing like that.
E-7 Şi acum, totuşi, aşa cum am spus, eu-eu nu sunt de acord cu politica lui. Eu sunt... eu nu, nu am fost de acord cu ideile lui despre ceea ce el încerca să facă. Dar, vedeţi, el este un alt om. Şi eu nu am fost de acord cu sistemul lui de religie. Eu-eu desigur nu am fost de acord cu acela. Dar, totuşi, el-el a fost crescut în felul acela. Aceea-aceea este ceea ce a fost. Aşa cum am spus, poate că el a auzit ceva diferit, ar fi putut să fie diferit.
E-7 And now, yet, as I said, I--I disagreed with his politics. I'm... I don't, didn't agree with his ideas of what he was trying to do. But, you see, he's another man. And I didn't agree with his system of religion. I--I certainly didn't agree with that. But, yet, he--he was raised that way. That's--that's what it was. As I said, maybe he'd a-heard something different, it might have been different.
E-8 Noi avem un-un lucru aici ce facem, că oricând unul dintre oamenii noştri moare, sau ceva, chiar dacă afară... Eu cred ca o-ca o biserică Americană, ca un grup de Americani...
Poporul American l-au votat pe Dl. Kennedy ca Preşedinte.
Şi aceea era... Acela-i motivul că noi suntem o democraţie. Eu nu am votat pentru Dl. Kennedy. Eu am votat pentru Dl. Nixon, căci l-am cunoscut pe Dl. Nixon, personal. Şi mi-a-mi¬a plăcut de el, şi eu-şi am votat pentru el, personal, căci mi-a plăcut de el. Dar oamenii din această ţară, Americanii, concetăţenii mei din această naţiune, l-au ales pe Dl. Kennedy. Şi felul cum ei au făcut-o, ei bine, aceea este între ei şi Dumnezeu, dar aceea este aşa de mult.
E-8 We have a--a thing here we do, that whenever one of our people dies, or something, even though out... I think as a--as a American church, as a body of Americans...
The American people voted Mr. Kennedy in for President. And that was... That's the reason that we're a democracy. I didn't vote for Mr. Kennedy. I voted for Mr. Nixon, 'cause I knowed Mr. Nixon, personally. And I--I liked him, and I--and I voted for him, personally, because I liked him. But the peoples of this country, Americans, my fellow citizens of this nation, elected Mr. Kennedy. And the way they did it, well, that's up between them and God, but that's that much.
E-9 Dar eu cred, de dragul acestei mame, o fiinţă umană, o mamă de copii, D-na Kennedy, nu am putea sta noi doar un moment pentru o rugăciune pentru ea?
E-9 But I think, for the sake of this mother, a human being, a mother of children, Mrs. Kennedy, couldn't we just stand a moment for a prayer for her?
E-10 Doamne Isuse, noi fiinţele umane, noi avem un sentiment unul pentru altul. Şi nouă ne pare rău, Doamne, că Preşedintele nostru a fost împuşcat în felul în care el a fost, în ucidere cu sânge rece. Şi ne pare aşa de rău că naţiunea noastră a ajuns la acest punct, că astfel de oameni ca aceia sunt-sunt în naţiunea noastră, care să omoară o fiinţă umană în ucidere cu sânge rece; aşa cum au împuşcat pe fratele acela de culoare nu cu mult în urmă, şi doar l-au împuşcat chiar jos cu sânge rece, din prejudecată de rasă. Şi ne pare aşa de rău că astfel de oameni există printre noi, Doamne. Noi, slăbiciunea noastră, a adus la aceasta.
E-10 Lord Jesus, we human beings, we have a feeling for one another. And we are sorry, Lord, that our President was shot down the way he was, in cold-blooded murder. And we're so sorry that our nation has come to this spot, that such people like that are--are in our nation, that would kill a human being in cold-blooded murder; like they shot that colored brother not long ago, and just shot him right down in cold-blood, of race prejudice. And we're so sorry that such people exist among us, Lord. We, our weakness, has brought this about.
E-11 Şi noi ne rugăm pentru D-na Kennedy, soţia acestuia, Preşedintele. Şi ştim că bebeluşii aceia se uită la a lor-tatăl lor, care i-a părăsit cu câteva zile înainte de aceea, un om fericit, şi s-a încăierat şi s-a jucat cu ei pe podea. Acum ei nu au tată. Şi pentru femeia aceea care... soţia lui, căci propriul ei soţ a căzut chiar în poala ei, şi sângele lui a curs afară pe rochia ei; doar şi-a îngropat bebeluşul ei.
E-11 And we pray for Mrs. Kennedy, that wife of this, the President. And know them little babies looking upon their--their father, that left them a few days before that, happy man, and scuffled and played with them on the floor. Now they have no father. And for that woman that... his wife, that her own husband fell right in her lap, and his blood run out upon her dress; just burying her baby.
E-12 Şi totuşi, Doamne, noi am putea crede că femeia fiind în greşeală, de-de-de felul cum ea a stabilit un ritm în naţiune, despre îmbrăcămintea ei şi aşa mai departe; dar aceea-aceea ar putea fi la poporul American, în întregime, ei, că aceea-i ceea ce vor ei. Astfel noi-noi ne rugăm pentru ea, în această dimineaţă, ca Tu s-o ajuţi. Şi fie ca să existe un timp în această adâncă nenorocire ca ea să afle ce este Adevărul, Isus Cristos! Acordă aceasta, Doamne, numai Acela Care poate să dea pace şi mângâiere în ceasul de necaz.
E-12 And yet, Lord, we might believe the woman being in the wrong, of the--the--the way that she has set a pace in the nation, of her dressing and so forth; but that--that could be to the American people, in whole, they, that that's what they want. So we--we pray for her, this morning, that You'll help her. And may there be a time in this deep bereavement that she'll find what is Truth, Jesus Christ! Grant it, Lord, the One Who only can give peace and comfort in the hour of trouble.
E-13 Şi ajută-ne, Doamne, să continuăm să fim, cu tot din inimile noastre, o lumină strălucitoare, căci noi nu ştim ce timp sau ce influenţă am putea noi fi asupra altcuiva. Şi lasă-ne să strălucim Lumina lui Cristos până El vine. Şi apoi Marele Păstor al turmei, Care ştie toată dreptatea, va aduce fiecare păcat la răsplată, şi El va şti întocmai cum să o facă. Şi până atunci, noi neA predăm în mâinile Tale, pentru dragostea şi mila Ta peste noi. În Numele lui Isus. Amin.
E-13 And help us, Lord, to continue to be, with all of our hearts, a shining light, that we don't know what time or what influence we might be having upon somebody else. Let us shine forth the Light of Christ until He comes. Then the Great Shepherd of the flock, Who knows all justice, will bring every sin into recompense, and He'll know just how to do it. And till then, we commit ourselves into Your hands, for Your love and mercy upon us. In Jesus' Name. Amen.
E-14 Da, eu nu gândesc că merită niciun om să moară în felul acesta. Acum, Dl. Lincoln nu a meritat să moară în felul acela. Dl. McKinley nu a meritat să moară în felul acela. Huey Long nu a meritat să moară în felul acela; nici unul dintre oamenii aceia. Eu nu cred în aceea. Ucideri, aceea este rău. Băieţii noştri nu au luptat peste mări pentru aşa ceva. Steagul nostru nu a fost înălţat pentru aşa ceva. Noi nu suntem cetăţeni Americani pentru aşa ceva. Nu. Deşi, naţiunea noastră este pervertită şi răsucită cu păcat, aceea este ce-aceea este ce face aceste lucruri. Acela-i păcat.
E-14 Yes, I don't think no man deserves to die like that. Now, Mr. Lincoln didn't deserve to die like that. Mr. McKinley didn't deserve to die like that. Huey Long didn't deserve to die like that; none of them fellows. I don't believe in that. Murders, that's bad. Our boys didn't fight oversea for something like that. Our flag wasn't raised for something like that. We're not American citizens for something like that. No. Although, our nation is warped and twisted with sin, that's what--that's what does these things. That's sin.
E-15 Acum, astăzi noi avem... Eu voi învăţa şcoală duminicală, şi două lucruri care mi-ar place să le menţionez la biserică. Şi acela este, primul lucru, eu aş vrea să mă iertaţi că vă ţin pe toţi aşa de mult în dimineţile de duminică când eu am aceste Mesaje. Şi apoi dacă Domnul va voi... Motivul că eu fac aceasta, este pentru că eu-eu sunt aici printre poporul meu şi eu-eu învăţ doctrine tot aşa de tari cum ştiu eu. Eu nu învăţ aceste doctrine afară în alte locuri. Eu doar stau pe-pe fundamentele principale ale Evangheliei. Dar aceste doctrine care sunt tari, eu-eu nu le învăţ afară în-în alte locuri. Şi apoi, aici, îmi ia o oră, uneori, două sau trei ore, să trec prin Mesajul meu. Şi eu vă ţin aici uneori, până la doisprezece treizeci, ora unu. Şi aceea este doar minor de cum obişnuiam să fac. Eu stăteam toată noaptea, aproape, uneori. Eu am mers, noi am început înăuntru, de multe ori, la ora opt şi ne-am dus acasă dimineaţa următoare la două sau trei, asta-i adevărat, de la adunările mele.
E-15 Now, today we got... I'm going to teach Sunday school, and a couple of things that I would like to make mention it to the church. And that is, the first thing, I'd like to you forgive me for holding you all so long on Sunday mornings when I have these Messages. And then if the Lord will... The reason I do this, is because that I--I'm here in among my people and I--I teach doctrines just as strong as I know how. I don't teach these doctrines out to other places. I just stand on the--the main fundamentals of the Gospel. But these doctrines that's strong, I--I don't teach them out in--in other places. And then, here, it takes me an hour, sometime, two or three hours, to get through my Message. And I hold you here sometimes, twelve-thirty, one o'clock. And that's just minor what I used to do. I'd stay all night, nearly, sometime. I've went, we're started in, many a time, to eight o'clock and go home the next morning at two or three, that's right, from my meetings.
E-16 Dar eu-eu-eu am să încerc să, când eu vin cu voi din nou, şi doar un-un pic... o predică în loc de aşa multă învăţătură din aceasta, afară doar dacă eu vă anunţ înainte de timp că va fi ceva. Căci, eu am cele Şapte Trâmbiţe, eu cred, care vin sus, care se leagă chiar înăuntru la Pecetea a Şasea. Când Pecetea a Şasea a sunat, toate cele Şapte Trâmbiţe au pornit deodată, voi vedeţi. Şi astfel noi... Eu aş vrea să aduc aceea la Biserică înainte de Venirea Lui, dacă... sau de plecarea mea, sau orice ar putea fi, dacă eu pot.
E-16 But I--I--I'm going to try to, when I come with you again, and just a--a little... a sermon instead of so much teaching of this, unless I notify you ahead-of-time that it will be something. Cause, I got the Seven Trumpets, I believe, coming up, which ties right in on the Sixth Seal. When the Sixth Seal sounded, all Seven Trumpets went off at once, you see. And so we... I'd like to get that to the Church before His Coming, if... or my going, or whatever it might be, if I can.
E-17 Acum, dacă noi facem aceea, atunci noi vă vom anunţa înainte de timp. Şi poate atunci, aşa cum vedem în această dimineaţă, sălile ticsite, şi pereţii, şi prin prejur, noi vom încerca... Noi avem un loc acum să putem fi capabili să ajungem aici sus. Acesta aşează cam trei mii de oameni, şi este un auditoriu frumos al unei şcoli chiar deasupra noastră aici. Şi cele Şapte Trâmbiţe, noi vom încerca să le predicăm acolo sus la şcoala aceea. Şi aceea va da din belşug loc de şezut, înţelegeţi, aşa ca să putem aduce oamenii înăuntru.
E-17 Now, if we do that, then we'll notify you ahead-of-time. And maybe then, as we see this morning, the halls jammed, and the walls, and around, we'll try... We got a place now we might be able to get up here. It seats about three thousand people, and it's a nice auditorium of a school right above us here. And the Seven Trumpets, we'll try to preach them up there at that school. And that'll give plenty of seating room, you see, so we can get the people in.
E-18 Noi vrem să raportăm, la New York, noi doar am avut un timp minunat. Auditoriul Morris de acolo, noi doar a trebuit să-i trimitem pe oameni să plece, în fiecare seară. Ei au fost ticsiţi. Focul... Omul care deţinea locul... Mareşalul pompierilor ar fi închis localul dacă-i lăsam să stea, înghesuiţi înăuntru în felul acela. Şi apoi noi a trebuit să-i trimitem afară. Şi oamenii afară pe stradă, umblând în sus şi-n jos pe stradă, rugându-se ca cineva să obosească şi să se ridice şi să iasă afară, aşa ca ei să poată intra şi să ia un loc. Vedeţi? Doar o persoană, ei doar au aşteptat acolo afară pentru acea persoană, să intre înăuntru. Şi acela care este următorul la uşă, şi apoi ei lasă unul înăuntru în felul acela. Când cineva se ridică şi iese afară, trebuia să meargă acasă devreme, ei bine, ei să vină înăuntru şi să ia parte atât de mult din aceasta. Vedeţi, ei să vină. Este foarte bun, grup bun de oameni. Şi eu cred că lumea, biserica Creştină, este flămândă după Dumnezeu.
E-18 We want to report, at the New York, we just had a wonderful time. The Morris Auditorium there, we just had to turn the people away, each night. They was jammed in. The fire... The man that owned the place... Fire marshal would close the place down if we let them stand, jammed in like that. And then we had to turn them out. And people out on the street, walking up-and-down the street, praying that somebody would get tired and get up and go out, so that they could get in and get a seat. See? Just one person, they just wait out there for the one person, to get in. And one that's next one at the door, and then they let one in like that. When somebody get up and go out, had to go home early, well, they'd come in and share that much of it. See, they'd come. It's very fine, fine bunch of people. And I believe the world, the Christian church, is hungering for God.
E-19 Acum eu-eu-eu nădăjduiesc că... Îţi mulţumesc, frate. Eu sunt-eu sunt încredinţat că-că Dumnezeu ne va acorda această oportunitate, unde noi putem veni împreună şi să avem acele ultime Şapte Trâmbiţe. Mie îmi place să fiu călăuzit să fac acele lucruri, aşa ca voi să ştiţi.
E-19 Now I'm--I'm--I'm trusting that... Thank you, brother. I'm--I'm trusting that--that God will grant us this opportunity, where we can come together and have those last Seven Trumpets. I like to be led to do those things, so that you'll know.
E-20 Apoi la dejunul oamenilor de afaceri... De obicei, capitolul lor de acolo, eu cred că ei au zis că au avut oriunde de la cincizeci până la o sută la dejunul lor. Şi în dimineaţa aceea ei au vândut o mie şapte sute de bilete, şi a lăsat restul locului înăuntru, să umple tot locul. Şi fiecare coridor, şi în jurul pereţilor, şi în sus şi-n jos pe scări, stăteau cu oameni. Şi unii lucrători de grad înalt, un grup de preoţi şi-şi aşa mai departe, erau acolo să asculte Mesajul. Şi astfel, eu înţeleg, eu cred că aceasta a ajutat puţin. S-ar putea că a făcut ceva-ceva mai mult, mai bine decât cum ne-am gândi într-adevăr că ar fi.
E-20 Then at the business man's breakfast... Usually, their chapter there, I think they said they had anywhere from fifty up to a hundred at their breakfast. And that morning they sold seventeen hundred tickets, and let the rest of the place in, to pack the place out. And every corridor, and around the walls, and up-and-down the steps, was standing with people. And some high-ranking ministers, a couple of priests, and--and so forth, were there to hear the Message. And so, I understand, I believe it helped a little. It might have done some--some more, better than what we would really think it would be.
E-21 Acum, deci, deseară... Noi urmează să avem o... Mesajul deseară, cu voia Domnului, asupra unui-asupra unui subiect despre-despre cum, despre stările voastre cu Cristos. Şi acum aceea va... Acesta va fi scurt. Noi vrem să începem, eu vreau să fiu pe platforme la şapte treizeci. Dacă... La ce timp începeţi de obicei, la şapte treizeci? [Un frate zice, "Noi începem la şapte treizeci, dar noi vom începe la şapte." – Ed.] Oh, şapte, şi eu voi fi pe platformă pe la şapte treizeci, şi aceea ar trebui să mă ia jos pe la opt treizeci, dacă Domnul va voi, căci eu-eu doar... Eu doar voi fi aşa de repede cât pot, şi eu voi începe să practic.
E-21 Now, then, tonight the... We're going to have a... the Message tonight, the Lord willing, on a--on a subject of--of how, about your conditions with Christ. And now that'll... It'll be short. We want to start, I want to be on the platforms at seven-thirty. If... What time do you usually start, at seven-thirty? [A brother says, "We start at seven-thirty, but we'll start at seven."--Ed.] Oh, seven, and I'll be on the platform by seven-thirty, and that ought to get me off by eight-thirty, if the Lord is willing, 'cause I--I just... I'm just going to be as quick as I can, and I'm going to start practicing.
E-22 Apoi un alt lucru, este, ar putea să fie ceva străini să audă oamenii că râd. Căci, eu încerc să plec de aici, dar eu nu pot să o fac. Este cumva... Eu sper că aceasta nu sună profanator, dar mama mea obişnuia să spună, când oamenii ajung împreună în felul acela, este întocmai ca melasa de sorg într-o dimineaţă rece. Voi ştiţi, ea este groasă, şi curge încet. Şi astfel aceea este cam în felul cum este. Eu merg încet în aceste Mesaje, deoarece dulceaţa trestiei de zahăr a lui Dumnezeu, voi ştiţi, ne îngroaşă cumva împreună. Şi eu-eu-eu nu, nu aş vrea să o am în nici un alt fel. Eu-eu o vreau doar în felul acela. Unde, eu îmi amintesc că noi stăteam şi cântam cântarea aceea.
Binecuvântată fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia noastră cu gândire similară
Este ca cea de Sus. Vedeţi?
Când noi ne despărţim,
Aceasta ne dă durere lăuntrică;
Dar noi încă vom fi uniţi în inimă,
Şi sperăm să ne întâlnim din nou.
E-22 Then another thing, is, might be some strangers hear the people laugh. Cause, I try to get away from here, but I can't do it. It's kind of... I hope it don't sound sacrilegious, but my mother used to say, when people get together like that, it's just like sorghum molasses on a cold morning. You know, it's thick, and running slow. And so that's about the way it is. I run slow in these Messages, because the--the sweetness of the sugarcane of God, you know, kind of thickens us up together. And I--I--I don't, wouldn't want it no other way. I--I want it just that way. Where, I remember we used to stand and sing that song.
Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
Our fellowship of kindred mind
Is like to that Above. See?
We asunder part,
It gives us inward pain;
But we shall still be joined in heart,
And hope to meet again.
E-23 Şi eu-eu nădăjduiesc că acela întotdeauna va fi ţelul nostru-nostru aici. Mulţi dintre acei sfinţi bătrâni au adormit de atunci, dar noi încă suntem uniţi în inimă. Şi eu cred că acea viziune în dimineaţa aceea, să-i văd pe ei acolo, şi binecuvântata şi slava staturilor tinere de bărbaţi şi femei, care încă arată cum arătau aici, când ei erau aici pe pământ. Eu cred că ei aşteaptă venirea noastră. Într-o zi noi ne vom uni cu ei, cu voia lui Dumnezeu. Acum eu-eu...
E-23 And I--I trust that that'll always be our--our goal here. Many of those old saints has fell asleep since then, but we're still joined in heart. And I think that vision that morning, to see them over there, and the blessed and glory of the young statures of man and womanhood, still look like they did here, when they was here on earth. I think they're waiting our coming. Someday we will join them, God being willing. Now I--I...
E-24 Şi amintiţi-vă serviciile, serviciile de cântări vor începe la ora şapte deseară, în loc de şapte treizeci.
Şi apoi, săptămâna viitoare, eu sunt la Shreveport, Louisiana, şi acolo la Life Tabernacle, la Shreveport, Louisiana. Şi eu cred că ei încearcă să obţină auditoriul de peste drum. Fratele Moore a sunat seara trecută, a zis că ei... Este o convenţie anuală, şi ei aşteaptă o mare ceată de oameni.
E-24 And remember the services, the song services will begin at seven o'clock tonight, instead of seven-thirty.
And then, next week, I'm at Shreveport, Louisiana, and there at the Life Tabernacle at Shreveport, Louisiana. And I think they're trying to get the auditorium across the street. Brother Moore called last night, said they... It's a annual convention, and they're expecting a great host of people.
E-25 Eu vreau să dau o mică mărturisire chiar înainte de a citi Scripturile. O-o doamnă şedea aici zilele trecute, acolo era... Să vă spun ce este influenţa cuiva să se roage pentru altul. Eu tocmai s-a întâmplat să privesc în jos şi am văzut o altă doamnă eu doar... Margie Cox, soţia Fratelui Rodney Cox şezând aici. Şi săptămâna trecută, eu cred că a fost, când noi eram aici, Duhul Sfânt dădea discernământ prin clădiri, voi ştiţi, cum oamenii au spus. Şi ea şedea... Ea şade chiar aici acum. Dar ea era doar dincolo pe undeva. Şi eu-eu m-am uitat acolo, şi acolo era o doamnă care-care a fost chemată, care avea diabet de zahăr. Şi Margie era... Şi în viziune aceasta era Margie. Şi Margie stătea acolo; şi totuşi m-am uitat jos, am văzut-o, şi aceasta era o... Şi m-am gândit... Şi m-am uitat să văd cealaltă femeie, şi Margie era în viziune, dar Lumina era peste femeie. Deci eu-eu am urmărit.
E-25 I want to give a little testimony just before I read the Scriptures. A--a lady was setting here the other day, there was... Tell you what the influence is of somebody praying for another. I just happened to look down and seen another lady I just... Margie Cox, Brother Rodney Cox's wife setting here. And last week, I believe it was, when we were here, the Holy Spirit was giving discernment across the buildings, you know, how people told. And she was setting... She is setting right here now. But she was just beyond there somewhere. And I--I looked over, and there was a lady that--that was called, that had the sugar diabetes. And Margie was... And in the vision it was Margie. And Margie was standing there; and yet I looked down, I seen her, and it was a... And I thought... And I looked to see this other woman, and Margie was in the vision, but the Light was over the woman. So I--I watched.
E-26 Şi m-am gândit, păi, dacă o chem pe Margie, ei vor zice, "Sigur, că, sigur." Cineva îi cunoaşte, zic, "Păi, el-el... Soţul ei este doar unul dintre prietenii lui-lui intimi. Ei locuiesc împreună, dorm împreună, vânează împreună, şi-şi de toate. Sigur, aceea este, el ar şti aceea." Dar Margie nu ştia aceea. Dar am chemat-o pe doamna cealaltă, care era o ... eu cred, că era o soră din Chicago, aşa cum am aflat mai târziu.
E-26 And I thought, well, if I call Margie, they'll say, "Sure, that, sure." Somebody know them, say, "Why, he--he... Her husband is just one of his--his bosom friends. They live together, sleep together, hunt together, and--and everything. Sure, that's, he would know that." But Margie didn't know that. But I called the other lady, which was a... I believe, was a sister out of Chicago, as I learned later.
E-27 Dar apoi a venit, că în a ei... fabrica, ei dau teste diabetice. Şi-şi ea avea diabet. Şi astfel ea era pe drumul ei, alaltăieri, spre clinică pentru aceasta. Şi-şi astfel când ea a menţionat-o, atunci eu i-am chemat amintirea despre aceasta. Şi am zis, "Vino aici, Soră Margie." Şi i-am spus cum devenea ea amorţită în mâinile ei, şi-şi cum că simţul într-adevăr rău.
Domniţa lucrează ziua şi noaptea, aproape, acolo sus, să... mămică loială, să ajute soţul ei să plătească pentru casa lor pe care ei încearcă să o zidească. Şi-şi ea şi surioara ei, Nellie, şi Charlie, acela-i fratele lui Rodney, soţia lui, şi ei toţi lucrau împreună în fabricile acelea de acolo, tot aşa de greu cum pot ei merge. Şi suportă reproşul. Ele au lăsat părul să le crească, şi şi-au scos machiajele, lucruri ca acelea, când au devenit Creştine. Eu cred în a da credit unde creditul este meritat. Şi eu desigur am un loc cald în inima mea pentru acele două femei tinere.
E-27 But then come, that in her... the factory, they're giving diabetic tests. And--and she had diabetes. And so she was on her road, day before yesterday, to the clinic for it. And--and so when she mentioned it, then I called her memory of this. And I said, "Come here, Sister Margie." And told her about how she had been getting numb in her hands, and--and how that the real bad feeling.
The little lady works day and night, almost, up there, to... loyal little mother, to help her husband to pay for their home that they're trying to build. And--and her and her little sister, Nellie, and Charlie, that's the brother of Rodney, his wife, and all of them working together at them factories there, just as hard as they can go. And standing the reproach. They let their hair grow out, and taking make-up off, things like that, when become Christians. I believe in giving credit where credit is deserved. And I certainly have a warm place in my heart for those two young women.
E-28 Şi apoi am luat-o de mână şi m-am rugat pentru ea. Şi ea a mers sus, şi ei nu au putut afla nici o urmă de diabet nicăieri. Acesta s-a dus, astfel.
O doamnă şedea chiar aici pe undeva, care a fost chemată, şi ea era o soră cu numele de Bruce. Eu nu o văd în dimineaţa aceasta, dar ea era întotdeauna... Ea este foarte mult o femeie care să se roage. Şi această femeie a intrat şi, era ultima dată când am fost aici, şi acolo nu-nu au fost date cartonaşe de rugăciune, sau nimic, astfel acolo să nu fie nimeni, nici rând de rugăciune, astfel ei doar... Duhul Sfânt doar a chemat peste audienţă.
E-28 And then took her by the hand and prayed for her. And she went up, and they couldn't find a trace of the diabetes nowhere. It's gone, so.
A lady set right in here somewhere, that was called, and it was a sister by the name of Bruce. I don't see her this morning, but she was always... She's a very much of a woman to pray. And this woman come in and, was last time I was here, and there was no--no prayer cards give, or nothing, so there wouldn't be nobody, no prayer line, so they just... The Holy Spirit just called over the audience.
E-29 Şi această mică Miss Bruce, ea a fost-a fost vindecată odată, însăşi, de cancer. Şi ea-şi ea doar întotdeauna a avut o povară pe inima ei pentru altcineva, şi ea doar se ruga. Şi acolo era o doamnă din Louisville, care era pe moarte, cancer în gât. Şi în timp ce ea se ruga, Duhul Sfânt merge drept la femeia aceea, o cheamă, şi orice a făcut El, i-a spus cine era ea, i-a spus, adică, cine era ea, şi care era necazul ei, şi despre ea că are cancer, şi a zis că ea, va fi în ordine. Şi mica doamnă a mers acasă.
Două zile după aceea, ea doar a început să se înece de moarte, aproape, doar gâtul ei s-a umflat tare. Ea a dat o tusă mare, şi cancerul a sărit afară. Şi ea este perfectă. Vedeţi?
E-29 And this little Miss Bruce, she was--was healed once, herself, with cancer. And she--and she just always got a burden on her heart for somebody else, and she was just praying. And there was a lady from Louisville, that was dying, cancer in the throat. And while she was praying, the Holy Spirit goes right to that woman, calls her, and whatever It did, tell her who she was, told her, rather, who she was, and what her trouble was, and about her having cancer, and said she, it would be all right. And the little lady went home.
A couple days after that, she just started choking to death, nearly, just her throat swelled way up. She give a big cough, and the cancer jumped out. And she's perfect. See?
E-3
E-30 What happened, you see, the lump, itself, is a malignancy that's got a life in it. See? Cancer, that comes from the--the word, the medical term, of "crab," which means it got a lot of legs, like the--the crab you get from the sea and--and it sucks your blood from you. And this malignant growth in her throat had, it was, that's what it was doing.
Now, see, I'm not dealing with the growth. I'm dealing with the life that's in the growth. See? The life that's in the growth is what we're dealing with. See? "In My Name they shall cast out devils." The word devil is "tormentor," like of the body. And this was a devil. And then when the life went out of the growth, of course, that let the growth begin to swell.
E-31 Întocmai ca un căţeluş care este călcat pe stradă, ceva în felul acela, lăsat să zacă acolo în soare pentru câteva zile, atunci, şi el devine de două ori mărimea lui.
Păi, aceea este ce o făcea pe micuţa femeie să devină mai rău. De multe ori am explicat-o. Dacă voi deveniţi mai rău, tocmai acela-i semnul că voi sunteţi vindecaţi, vedeţi. Şi astfel acesta doar devenea mai rău tot timpul, şi o zugruma, căci ea se umfla. Şi... Dar aceasta a trebuit să slăbească, viaţa a ieşit din ea. Şi ea tuşea în felul acela, vedeţi, [Fratele Branham tuşeşte – Ed.] în felul acela, s-a tras, desprinzând-o de restul cărnii ei. Şi substanţa moartă, doar trupul fără viaţă în el, cancerul s-a dus, a sărit afară, vedeţi, a căzut afară.
E-31 Just like a little dog that's run over on the street, something like that, let it lay there in the sun for a few days, then, and it gets twice its size.
Well, that's what was making the little woman get worse. Many times I've explained it. If you get worse, that's the very sign that you're healed, you see. And so it was just getting worse all the time, and choking her, 'cause it was swelling. And the... But it had let loose, the life was out of it. And her coughing like that, you see, [Brother Branham coughs--Ed.] like that, sprung, pulled it loose from the rest of her flesh. And the dead substance, just the body with no life in it, the cancer gone, jumped out, see, fell out.
E-32 Deci, aceea-i ce, trupul a ieşit afară atunci. Acela nu era diavolul care a ieşit afară. Aceea era casa în care el a locuit. El a ieşit afară pentru că credinţa femeii în ceea ce i s-a spus, ştiind că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, aceea este ce a omorât cancerul, a scos viaţa afară.
Acum, ea a putut să meargă-să meargă înapoi la doctor, şi doctorul a zis, "Fără sens, lucrul este chiar acolo tot la fel cum a fost întotdeauna." Dar aceea era corect, tumoarea era acolo, dar nu viaţa, nu era acolo. Vedeţi?
E-32 So, that's what, the body went out then. That wasn't the devil went out. That was the house that he lived in. He went out because the woman's faith in what was told her, knowing that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, that's what killed the cancer, took the life out.
Now, she could of went--went back to the doctor, and the doctor said, "Nonsense, the--the--the thing is just there the same as it always was." But that was right, the growth was there, but not the life, wasn't there. See?
E-33 Acum, ce dacă aceea ar fi fost pe undeva unde nu putea să-să fi trecut afară?
Este aceea fotografia? [Fratele Neville zice către Fratele Branham, "Aceea-i o fotografie a unei tumori care a dispărut de la D-na Baker, de acolo la Springville, Indiana. Şi ea... Aceasta este o fotografie mărită, care ea a trecut, după rugăciune." – Ed.] Aici este fotografia tumorii de la D-na Baker, din Springfield, Indiana, care a trecut, după rugăciune. Aceea este o fotografie despre aceasta. Vedeţi, acela-i trupul în care a locuit diavolul.
Întocmai cum voi trăiţi în acest trup în care locuiţi voi; acesta ar putea fi mic, mare, cu părul roşu, cu părul negru, orice este el. Vedeţi? Diavolul fie că locuieşte în acest trup, sau Cristos locuieşte în trupul acela. Păi, atunci când viaţa iese afară din el, trupul vostru este încă aici pe pământ, înţelegeţi, dar viaţa nu este acolo.
Când viaţa a ieşit afară, trupul încă era acolo. Şi apoi el s-a desprins de trupul ei şi a fost aruncat afară, trupul a ieşit.
Dar dacă el este într-un loc din care nu poate trece afară, atunci inima voastră trebuie să culeagă substanţa aceea moartă şi să purifice sângele, de fiecare dată când ea bate. Aceasta cauzează febră, şi toate celelalte, deoarece ea este o infecţie. Voi vedeţi? Şi inima voastră trebuie să... Eu cred că inima purifică sângele aşa cum el trece. Este adevărat, Soră Dauch? Eu cred că este corect. Inima, cum ea bate, ea purifică. O infirmieră, tu ştii, şi o alta care şade aici în faţa ei. Puri-... culege... Şi aceea este ceea ce cauzează febra dintr-o infecţie. Ea culege infecţia şi-şi ridică sus febra.
E-33 Now, what if that a-been somewhere where it could not have--have passed out?
Is that the picture? [Brother Neville says to Brother Branham, "That's a picture of a growth that passed from Mrs. Baker, from over at Springville, Indiana. And she... This is an enlarged picture, that she passed, after prayer."--Ed.] Here is the picture of the growth from Mrs. Baker, from Springfield, Indiana, that passed, after prayer. That's a picture of it. See, that's the body that the devil lived in.
Just like you live in this body you live in; it might be little, big, redheaded, blackheaded, whatever it is. See? The devil either lives in this body, or Christ lives in that body. Well, then when the life goes out of it, your body is still here on earth, see, but the life isn't there.
When the life went out, the body was still there. And then it tore loose from her body and was cast out, the body went out.
But if it's in a place it can't pass out, then your heart has to pick up that dead substance and purify the blood, each time it beats. It causes fever, and everything else, because it's an infection. You see? And your heart has to... I think the heart purifies the blood as it passes. Is that right, Sister Dauch? I think that's right. The heart, as it beats, it purifies. A nurse, you know, and another one setting here in front of her. Puri-... picks up the... And that's what causes fever from an infection. It picks up the infection and--and runs up a fever.
E-34 Acum, oamenii, voi vedeţi, aceasta-i credinţa voastră. Niciodată nu sunt simţurile voastre. Aceasta nu-i nimic, fie că este aşa, dacă mâna mea nu este dreaptă. Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Este credinţa mea care face asta. Vedeţi? Chiar înaintea noastră, noi vedem imaginea unei persoane perfect vindecate, prin credinţă. Şi apoi noi doar facem pas cu pas până când noi păşim drept în persoana aceea, şi doar mergem drept înainte cu aceasta. Vedeţi? Acolo sunteţi. Şi aceea, aceea este ceea ce o face, credinţa voastră; nu simţurile voastre. Credinţa voastră o face. Mulţumirile şi lauda fie a lui Dumnezeu!
E-34 Now, the people, you see, it's your faith. It's never your feelings. It's nothing, whether it's so, if my hand isn't straight. That doesn't have one thing to do with it. It's my faith that does that. See? Right before us, we see the image of a perfect healed person, by faith. And then we just make step by step till we step right into that person, and just walk right on with it. See? There you are. And that, that's what does it, your faith; not your feelings. Your faith does it. The thanks and praise be to God!
E-35 Acum doar un moment de rugăciune, şi noi avem un subiect aici la care noi vrem să-i acordăm o considerare, şi puţin timp în care Domnul se va ocupa cu noi conform cu aceasta.
Şi, acum, şi atunci dacă unii din voi trebuie să plece în această dimineaţă, şi nu va fi în serviciul de seară, cu voia Domnului, eu-eu vreau să fiu aici din nou. Familia vine înapoi în săptămâna Crăciunului. Şi apoi, duminica după Crăciun, cu voia Domnului, eu vreau să predic Mesajul meu de Crăciun aici la Tabernacol; duminica după Crăciun. Cu voia Domnului, următorul va fi, Tropăitul Pe Stradă.
Deci să ne aplecăm capetele acum şi să oferim rugăciune înainte de a citi textul.
E-35 Now just a moment of prayer, and we got a subject here that we want to give a consideration to, and a little time that the Lord would deal with us according to this.
And, now, and then if some of you has to go this morning, and won't be in the evening service, the Lord willing, I--I want to be here again. The family is coming back Christmas week. And then, the Sunday after Christmas, the Lord willing, I want to preach my Christmas Message here at the tabernacle; Sunday after Christmas. The Lord willing, the text will be, The Tramp On The Street.
So let us bow our heads now and offer prayer 'fore we read the text.
E-36 Doamne Isuse, fii Tu aproape de noi chiar la timpul acesta. Şi noi ştim că este dificil în biserica noastră mică, şi când mulţi stau. Şi-şi noi suntem aici nu din cauza confortului din acest loc, care ne dă confort fizic, căci acesta nu-i confortabil. Şi noi nu suntem aici să fim văzuţi. Ci noi suntem aici din cauză că am simţit Prezenţa Ta. Şi noi ştim că Tu eşti aici. Şi noi suntem aici pentru corectare. Şi noi suntem aici, ştiind că noi suntem în casa lui Dumnezeu. Şi noi ne simţim bine să fim aici, nu contează cât de neconfortabil este, statul în picioare, şi-şi şezând înghesuiţi, ci noi suntem aici din cauză că noi-noi simţim că Dumnezeu este aici.
E-36 Lord Jesus, be Thou near us just at this time. And we know that it's difficult in our small church, and when many stand. And--and we're here not because of the comfort of the place, that gives us physically comfort, because it is not comfortable. And we're not here to be seen. But we're here because that we feeled Your Presence. And we know that You're here. And we're here for correction. And we're here, knowing that we're in the house of God. And we feel good to be here, no matter how discomfortable it is, the standing, and--and setting crowded up, but we're here because that we--we feel that God is here.
E-37 Şi în acelaşi fel trebuie că a simţit băiatul acela în seara aceea, când Pavel a predicat toată noaptea, ce mesaj lung, probabil de la apusul soarelui până la răsăritul soarelui, în dimineaţa următoare. Şi un tânăr şezând sus de tot la înălţime, el a căzut jos şi ei au gândit că el s-a dus. Şi Pavel şi-a pus trupul peste el, şi Duhul lui Dumnezeu care a fost peste mesager a adus înapoi duhul de viaţă în trupul băiatului. Şi el a zis, "El va fi în ordine," şi tânărul a trăit. El a fost interesat în ce spunea Pavel.
E-37 And the same way that boy must have felt that night, when Paul preached all night long, what a long message, from probably the going down of the sun until the rising of the sun, the next morning. And a young fellow setting way up high, he fell off and they thought he was gone. And Paul laid his body over him, and the Spirit of God that was on the messenger brought back the spirit of life into the boy's body. And he said, "He'll be all right," and the young man lived. He was interested in what Paul was saying.
E-38 Şi, Dumnezeule, noi suntem interesaţi în această dimineaţă ce ar putea spune Duhul Sfânt inimilor noastre. Şi ne rugăm ca Tu să frângi Pâinea Vieţii la fiecare din noi, ca atunci când noi plecăm de aici astăzi, ca noi să nu părăsim această clădire aceiaşi oameni cum am fost când am intrat. Fie ca Creştinii să fie mai aproape de Tine. Fie ca păcătoşii să se întoarcă astăzi. Fie ca cei bolnavi să fie vindecaţi. Şi fie ca Împărăţia lui Dumnezeu să vină aproape de noi, sau chiar să fie în noi. Căci noi o cerem în Numele lui Isus Cristos, aşa cum aşteptăm după Duhul Lui să ne dea Cuvintele. Amin.
E-38 And, God, we're interested this morning what the Holy Spirit might say to our hearts. And we pray that You will break the Bread of Life to each one of us, that when we leave here today, that we'll not leave this building the same people we were when we come in. May the Christians be closer to You. May the sinners turn today. May the sick be healed. And may the Kingdom of God come nigh unto us, or even to be in us. For we ask it in Jesus Christ's Name, as we wait on His Spirit to give us the Words. Amen.
E-39 Acum să citim ceva din Scriptură, care este... Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna drept.
Şi acum, şi fiecare, eu văd că voi sunteţi foarte amabili cu cei ce stau în picioare. Eu văd pe cineva ridicându-se şi şezând jos, şi dând altuia un loc. Aceea este foarte bine. Aş dori să avem mai mult loc, dar noi doar nu-l avem, şi la timpul acesta.
Deschideţi la Matei 27, şi noi vom citi de la versetul al 11-lea, şi apoi vom vorbi asupra acestui subiect.
Şi Isus a stat înaintea guvernatorului: şi guvernatorul l-a întrebat, zicând, Eşti tu Regele Iudeilor? ... Isus i-a zis, Tu zici.
Şi când el a fost acuzat de marii preoţi şi bătrânii, el nu a răspuns nimic.
Apoi Pilat a zis către el, Tu nu auzi câte lucruri mărturisesc ei împotriva ta?
Şi el nu i-a răspuns nici un cuvânt; aşa încât guvernatorul s-a mirat foarte tare.
Acum la praznic guvernatorul... vroia să libereze pentru popor un prizonier, pe care ei au vrut.
Şi pe atunci ei aveau un întemniţat renumit, numit Baraba.
De aceea când ei s-au adunat împreună, Pilat le-a zis, Pe cine vreţi să vă eliberez? Baraba, sau Isus care este numit Cristos?
Căci el ştia că din invidie ei l-au predat pe el.
Şi el era aşezat pe scaunul de judecată, nevasta lui a trimis la el, zicând, Ai... nimic să nu ai de-a face cu acest om drept: căci eu am suferit multe lucruri astăzi într-un vis din cauza lui.
Dar marii preoţi şi bătrânii au convins mulţimea ca ei să-l ceară pe Baraba, şi să-l distrugă pe Isus.
Guvernatorul a răspuns şi le-a zis, Pe care din aceşti doi vreţi voi să vi-l eliberez? ... (Doar gândiţi-vă la aceea!) ... Ei au zis, pe Baraba.
Pilat a zis către ei, Ce să fac eu atunci cu Isus care este numit Cristos? Ce să fac eu atunci cu Isus care este numit Cristos? Şi ei toţi au zis către el, Să fie răstignit.
Şi guvernatorul a zis, ... ce rău a făcut el? Dar ei au strigat şi mai tare, zicând, Să fie răstignit.
Atunci Pilat a văzut că nu putea convinge nimic, ci mai degrabă se făcea o zarvă, el a luat apă, şi şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând, Eu sunt nevinovat de sângele acestei persoane drepte: treaba voastră.
Atunci i-au răspuns tot poporul, şi au zis, Sângele lui să fie peste noi, şi peste copiii noştri.
Atunci el le-a eliberat pe Baraba: şi când el a biciuit pe Isus, el l-a dat să fie răstignit.
E-39 Now let's read some of the Scripture, which is... God's Word is always right.
And now, and each one, I see you're very kind to the ones that's standing. I see somebody raise up and set down, and give somebody else a seat. That's very fine. I wish we had more room, but we just haven't got it, and at this time.
Turn to Matthew 27, and we'll read from the 11th verse, and then we'll speak on this subject.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews?... Jesus said unto him, Thou sayest.
And when he was accused of the chief priests and the elders, he answered nothing.
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.
Now at the feast the--the governor... wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
And they had then been a noble prisoner, called Barabbas.
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
For he knew that for envy they had delivered him.
And he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have... nothing to do with this just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.
The governor answered and said unto them, Whether of these twain will ye that I release unto you?... (Just think of that!)... They said, Barabbas.
Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? What shall I do then with Jesus which is called Christ? And they all say unto him, Let him be crucified.
And the governor said,... what evil has he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
Then Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
E-4
E-40 What a sad picture! I call a text of this, if you'd want to letter it that way, or call it that. And maybe the tape would want to be titled this: What Shall I Do With Jesus Called Christ? And the subject I want to use, after that being the text; I want to use the subject, "with Jesus on your hands." With Jesus on your hands, what will you do?
E-41 Scena noastră începe, în această dimineaţă, în sala de judecată; unde Pilat, guvernatorul, a fost chemat pe scenă, să¬să acţioneze şi-şi să facă o judecată. Era devreme dimineaţa, cu puţin timp înainte de lumina zilei, şi el a fost conturbat din somnul lui, şi-şi a fost chemat afară să asculte cazul acestui Om.
E-41 Our scene starts, this morning, in the judgment hall; where Pilate, the governor, had been called on the scene, to--to act and--and make a judgment. It was early in the morning, a while before the daylight, and he had been disturbed out of his sleep, and--and had been called out to hear the--the case of this Man.
E-42 Acesta era un timp al răstignirii Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos. El a-El nu a făcut nimic, aşa cum ei au putut afla în El, şi El a-El a răspuns totul. Acesta era doar ceasul care trebuia să fie astfel.
Nu există nimic ce se poate întâmpla fără să fie ceva în spatele acesteia să o determine în felul acela. Trebuie să fie ceva motiv pentru tot ce are loc. Deoarece aceasta este¬aceasta este motivată, desigur, de către-duhul care este în fiinţe, şi în fiinţe umane, şi aşa mai departe. Există un motiv, motivul acestuia, şi un-şi un obiectiv, şi trebuie să fie un motiv.
Şi aceasta, motivul că aceasta trebuia să se întâmple la acest cel mai mare Om care a trăit vreodată pe pământ, sau cândva a putut trăi; motivul că s-a întâmplat în acest fel, căci a fost timpul ca aceasta să se întâmple. Vedeţi? Aceasta trebuia să fie aşa, şi nu era cale să scape de ea. Aceasta, aceasta trebuia să fie în acel timp.
Şi Isus a venit pe pământ chiar exact în felul cum a prezis Cuvântul lui Dumnezeu că El va veni. El a făcut întocmai exact ce a spus Cuvântul că El va face. El a trăit viaţa, întocmai exact, şi Dumnezeu a făcut cunoscut, sau manifestat, Sămânţa din timpul acela. Acum amintiţi-vă, Dumnezeu...
E-42 It was a time of the crucifixion of our Lord and Saviour, Jesus Christ. He had--He had done nothing, as they could find in Him, and He had--He had answered everything. It was just the hour that it had to be that way.
There is nothing that can happen without there is something behind it to cause it that way. There's got to be some reason for everything that takes place. Because it's--it's motivated, of course, by the--the spirit that's in beings, and in human beings, and so forth. There's a motive, motive of it, and a--and an objective, and there's got to be a reason.
And it, reason this had to happen to this greatest Man that ever lived on the earth, or ever could live; the reason it happened this way, because it was time for it to happen. See? It must be thus, and there was no way to escape it. It, it had to be that time.
And Jesus had come to the earth just exactly the way that God's Word had predicted He would come. He did just exactly what the Word said He would do. He lived the life, just exactly, and God made known, or manifested, the Seed of that time. Now remember, God...
E-43 Biblia începe în Geneza şi merge la Apocalipsa. Acum aici este lecţia care eu-eu vreau ca voi să înţelegeţi, că... Vedeţi, în fiecare generaţie a fost vorbit, în Biblie, despre un anumit lucru care se întâmpla prin fiecare generaţie.
Cum Daniel a văzut... interpretat visul lui Nebucadneţar; cum împărăţiile Neamurilor vor intra, şi cum vor merge în jos, şi cum vor merge afară. Şi fiecare din oamenii aceia din rasele acelea şi naţiunile acelea, că puterile Neamurilor care controlează, au controlat lumea, au făcut chiar exact în felul cum a spus viziunea că ei vor face.
E-43 The Bible begins in Genesis and goes to Revelations. Now here is the lesson that I--I want you to understand, that... See, in each generation it's been spoke, in the Bible, of a certain thing happening through each generation.
Like Daniel saw the... interpret the dream of Nebuchadnezzar; how the Gentile kingdoms would come in, and how they would go down, and how they would go out. And each one of those people in them races and those nations, that Gentile powers that control, has controlled the world, has done just exactly the way that the vision said they would do.
E-44 Când Nebucadneţar, capul de aur, a fost luat, apoi Medo¬Persia a intrat; şi natura lor, conform cu natura acelui material, şi conform cu ce a spus profetul, întocmai exact. Nebucadneţar, capul de aur, care este cea mai mare şi prima din Împărăţie. Apoi Meda-Persia fiind de argint. Şi apoi înainte în jos fiind coapsele, din-din fiind din bronz. Şi fiecare material devine mai tare şi mai tare; aurul fiind cel mai moale. Şi ea se sfârşeşte în fier, care este cel mai tare din toate acelea, este fierul.
Acum, fiecare din acele împărăţii au venit jos chiar exact, prin natură, în felul cum profetul a zis că ei vor face. Şi ce făcea el? El semăna o sămânţă pentru naţiuni să vegheze, şi de fiecare dată când acea împărăţie a apărut înăuntru, ea trebuia să facă conform cu ce a spus Cuvântul.
E-44 When Nebuchadnezzar, the head of gold, was taken, then the Medes-o-Persias came in; and the nature of them, according to the--the nature of the material, and according to what the prophet said, just exactly. Nebuchadnezzar, the head of gold, which is the greatest and first of the Kingdom. Then the Medes-o-Persia being silver. And then on down into the thighs, of--of being of brass. And each metal gets harder and harder; gold being the softest. And it ends up in iron, which is the hardest of all of that, is iron.
Now, each one of those kingdoms come down just exactly, by nature, the way that the prophet said that they would do. And what was he doing? He was sowing a seed for the nations to watch, and each time that when that kingdom was issued in, it had to do according to what that Word said.
E-45 Şi apoi Mesia trebuia să vină pe scenă. Şi când Cristos a venit pe scenă, El a trebuit să răspundă acele Cuvinte ale lui Dumnezeu care trebuiau să fie împlinite, despre care a vorbit profetul, ceea ce va face El.
Moise a zis, "El va fi un-El va fi un Profet asemănător cu mine." Şi dacă voi aţi avea... noi aveam timp să tipizăm aceea înapoi şi să arătăm doar cum că în acel timp uimitor, când Israel era în captivitate de către Egipt, despre cum că Moise a fost născut un copil ciudat, neobişnuit; şi cum că el-el a venit sus, şi a fost crescut, şi cum că el a fost ascuns în pipirig; şi cum că el a devenit un conducător, a mers în munţi şi a primit legea, şi a venit înapoi jos. Şi nu a fost numai un conducător; ci el a fost un preot, şi un rege, şi un guvernator. Toate lucrurile acelea, şi cum aceea doar a tipizat pe Cristos exact. Şi Moise a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine." Vedeţi?
E-45 And then Messiah was to come on the scene. And when Christ come on the scene, He had to answer those Words of God that was to be fulfilled, that the prophet spoke of, that what He would do.
Moses said, "He'll be a--He'll be a Prophet likened unto me." And if you would have... we had time to type that back and show just how that in that tremendous time, when Israel was in captivity by Egypt, of how that Moses was born a odd, peculiar child; and how that he--he come up, and was raised up, and how that he was hid in the bulrushes; and how that he become a leader, went into the mountains and got the law, and came back down. And was not only a leader; but he was a priest, and a king, and a governor. All those things, and how that just typed up Christ exactly. And Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet like me." See?
E-46 Acum, când Cristos a fost născut, Israel a fost din nou în captivitate de către Imperiul Roman. Şi ce era El? Născut un Copil neobişnuit, şi ciudat, cum El a fost crescut. Cum El a mers sus în munţi, şi a venit jos şi a zis, "Voi i-aţi auzit zicând, pe cei din vechime, 'Tu să nu furi.' Voi i-aţi auzit zicând, 'Tu să nu curveşti,' dar Eu vă spun, oricine se uită la o femeie să o poftească, a curvit deja." Un Dătător de Lege, vedeţi, şi un Rege, un Profet, întocmai exact ca el. Deci toate aceste lucruri trebuiau să fie împlinite, şi când spaţiul acela era acolo pentru viaţa lui Mesia, când aceea era adeverită perfect.
Acum, aceasta ar putea fi ultima lecţie lungă pe care o învăţ pentru o vreme. Aş vrea să o primiţi îndeaproape acum.
E-46 Now, when Christ was born, Israel was again in captivity by the Roman Empire. And what was He? Born a peculiar Child, and odd, how He was raised up. How He went up into the mountains, and came down and said, "You've heard them say, them of old times, 'Thou shall not steal.' You heard them say, 'Thou shall not commit adultery,' but I say, whosoever looketh upon a woman to lust after her, has committed adultery ready." A Law-Giver, see, and a King, a Priest, a Prophet, just exactly like him. So all these things had to be fulfilled, and when that space laying there for the life of the Messiah, when that was perfectly vindicated.
Now, this may be the last long lesson I teach for a while. I want you to get it close now.
E-47 Când Cuvântul a fost vorbit pentru această generaţie anumită, acolo trebuie să fie cineva să se ridice pe scenă care va împlini acel Cuvânt, pentru că Dumnezeu L-a vorbit. Este o adeverire a Cuvântului vorbit. Şi Isus a îndeplinit fiecare calificare, şi era Cuvântul, adeverit ca Mesia, exact. Există de asemenea Cuvinte, vorbite în Biblie, pentru ziua din urmă. Cuvintele acelea trebuiau să vină la viaţă.
E-47 When the Word has been spoken for this certain generation, there is going to be somebody rise on the scene that'll fulfill that Word, because God has spoke It. It's a vindication of the spoken Word. And Jesus met every qualification, and was the Word, vindicated as Messiah, exactly. There is also Words, spoken in the Bible, for the last day. Those Words have to come to life.
E-48 Şi noi aflăm aici căci, când în zilele Domnului nostru, biserica deja L-a respins înainte ca El să vină la sala de judecată a lui Pilat. Ei L-au refuzat, chiar din ziua când a
început slujba Lui să profeţească şi să le spună un Adevăr despre Cuvânt. Apoi, ei nu puteau înţelege aceea, cum El, fiind un Om, putea şti ce era în inimile oamenilor. Puţin ştiau ei, căci, Cuvântul este Dumnezeu! "Şi Cuvântul," Biblia a zis, "este un discernător al gândurilor şi intenţiile inimii."
E-48 And we find here that, when in the days of our Lord, the church had already rejected Him before He come to Pilate's judgment hall. They had turned Him down, from the very day that His ministry started to prophesying and telling them a Truth about the Word. Then, they could not understand that, how Him, being a Man, could know what was in the people's hearts. Little did they know, that, the Word is God! "And the Word," the Bible said, "is a discerner of the thoughts and intents of the heart."
E-49 Şi ei au vrut să-L numească un duh rău. Şi El a zis, "Eu vă voi ierta pentru asta. Dar când Duhul Sfânt vine să facă acelaşi lucru, să vorbiţi un cuvânt împotriva Lui nu va fi iertat niciodată."
Şi toate aceste lucruri care El le-a profeţit să fie în această zi, ceva trebuia să aducă aceea la viaţă. Dar când Acesta este adus la viaţă, Acesta va fi aşa de mult diferit decât cum oamenii se gândesc că Acesta este, încât aceasta va-aceasta va fi că numai cei Aleşi Îl vor vedea. Întotdeauna, numai cei Aleşi este singurul lucru care Îl vor vedea, căci Acesta este ales şi rânduit să Îl vadă. De aceea, nu se poate, nici un alt fel.
E-49 And they wanted to call Him an evil spirit. He said, "I'll forgive you for that. But when the Holy Spirit comes to do the same thing, to speak a word against It will never be forgiven."
And all these things that He prophesied to be in this day, something has to bring that to life. But when It's brought to life, It'll be so much different than people thinks It is, till it'lE--it'll only be the Elected will see It. Always, just the Elected is the only thing that'll see It, because It is elected and ordained to see It. Therefore, it cannot, no other way.
E-50 Isus a zis, "Voi nu puteţi veni la Mine. Nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu; şi toţi aceia pe care El Mi i-a dat vor veni la Mine." Vedeţi? Vedeţi? Deci nu era nici o cale. El a zis, "Voi aveţi ochi şi nu puteţi vedea; urechi, şi nu puteţi auzi." A zis, "Bine a profeţit Isaia despre voi." Vedeţi? Profeţia lui Isaia a ieşit la iveală, fiind manifestată.
Să nu uitaţi asta, aici sau un ascultător al benzii, căci Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie manifestat. Dumnezeu este obligat să se îngrijească că Acesta o face.
E-50 Jesus said, "You can't come to Me. No man can come except My Father draws him; and all that He has give Me will come to Me." See? See? So there was no way. He said, "You got eyes and you can't see; ears, you can't hear." Said, "Well did Isaiah prophesy of you." See? Isaiah's prophecy springing up, being made manifest.
Don't forget that, here or a tape listener, that God's Word must be manifested. God is obligated to see that It does it.
E-51 Întocmai cum Ioan Botezătorul a fost rânduit mai dinainte să vestească venirea lui Cristos, acolo trebuia să fie ceva om să se ridice să ia locul acela. Acel Cuvânt trebuie să fie împlinit.
E-51 Just as John the Baptist was foreordained to forerun the coming of Christ, there had to be some man rise up to take that place. That Word has to be fulfilled.
E-52 Apoi când Isus a venit ca Mesia cel uns, şi a făcut întocmai exact ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu că El va face; şi totuşi Iudeii aşteptau după altceva, "un Rege care venea cu un toiag de fier în mâna Lui," care era departe în viitor. Dar El a împlinit fiecare Cuvânt.
Acolo într-o zi în Capernaum, când el a luat Scriptura şi a citit, (aţi observat?) El a citit doar o parte din Scriptura aceea. Iar apoi El a pus Cartea jos, şi a zis, "Astăzi aceasta este împlinită."
E-52 Then when Jesus come as the anointed Messiah, and done just exactly what the Word of God said He would do; and yet the Jews were looking for something else, "a King coming with a rod of iron in His hand," which was way in the future. But He fulfilled every Word.
There one day in Capernaum, when He picked up the Scripture and read, (did you notice?) He just read part of that Scripture. And then He laid the Book down, and said, "Today this is fulfilled."
E-53 Când El trebuia să predice anul de jubileu, acum, de ce nu a citit El restul din Ea? Pentru că Aceasta aparţine la cealaltă Venire a Lui. Ei nu aveau nevoie să cunoască aceea. Aceea era pentru epoca în care El va veni.
Dar epoca în care era El, acela-i motivul că El putea spune, "Această Scriptură este împlinită astăzi înaintea ochilor voştri. Chiar aici voi O vedeţi. 'Să predic anul de îndurare, şi să leg pe cei cu inima zdrobită, şi să vindec pe bolnavi."' Pentru aceea a venit El.
Restul din Aceasta era-era să aducă judecată la Neamuri, şi aşa mai departe, aşa că aceea vine după aceea. Vedeţi, Neamurile trebuiau să-L respingă, mai întâi.
E-53 When He was to preach the year of jubilee, now, why didn't He read the rest of It? Because It pertains to His other Coming. They had no need of knowing that. That's for the age that when He will come in.
But the age that He was in, that's the reason He could say, "This Scripture is fulfilled today in your eyes. Right here you see It. 'To preach the acceptable season, and bind up the brokenhearted, and heal the sick.'" That's what He come for.
The rest of It was--was to bring judgment to the Gentiles, and so forth, so that comes next. See, the Gentile had to reject Him, first.
E-54 Acum, la răstignire, unde noi suntem azi asupra subiectului, despre, "Isus pe mâinile voastre." Cuvântul lui Dumnezeu a fost adeverit cu desăvârşire, a fost dovedit iarăşi şi iarăşi, că El era răspunsul la Cuvântul lui Dumnezeu. Unde Cărturarii...
E-54 Now, at the crucifixion, where we are today on the subject, of, "Jesus on your hands." God's Word had been thoroughly vindicated, had been proven over and over, that He was the answer to God's Word. Where that the scribes...
E-55 Voi vedeţi, Dumnezeu L-a avut deja desfăşurat. Cei cu slujba să-L studieze. Dar, vedeţi voi, ei iau cuvântul altuia despre Acesta; vreun grup de oameni. Ei sunt aşa de orbiţi faţă de Adevăr, încât, atunci când Adevărul este prezentat, ei nu reuşesc să-L vadă. Dar, vedeţi voi, Dumnezeu este drept, El Îl are scris acolo. El Îl are scris, chiar aici în Carte, ce se va întâmpla astăzi, deci El va fi împlinit. Dar ceilalţi care nu sunt rânduiţi să-L vadă, niciodată nu-L vor vedea, vedeţi, ei-ei Îl au tot amestecat.
E-55 You see, God has already got It laid out. Let the ministry study It. But, you see, they take somebody else's word about It; some group of man. They're so blinded to the Truth, that, when the Truth is presented, they fail to see It. But, you see, God is just, He's got It wrote out there. He's got wrote out, right here in the Book, what's going to happen today, so It will be fulfilled. But others that's not ordained to see It, will never see It, see, they--they got It all mixed up.
E-56 Şi acela-i Felul cum ei L-au avut atunci. Ei niciodată nu au ştiut că Acesta era El. Şi prin semnele că El era Mesagerul din timpul acela, nimeni nu putea s-o nege. Profetul Lui a vorbit despre aceasta; el a zis, "Eu, eu trebuie să descresc, dar El va creşte. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea Lui, dar El stă printre voi acum," a zis Ioan. "Şi El va veni. Şi securea este înfiptă la rădăcina pomului; şi pomii care nu aduc roadă vor fi scoşi din pădure, căci, sau afară din-din vie, sau-sau din livadă. Acesta nu va mai fi acolo."
E-56 And that's the Way they had It then. They had never knowed that It was Him. And by the signs that He was the Messenger of that time, nobody could deny it. His prophet spoke of it; he said, "I, I've got to decrease, but He will increase. I'm not worthy to unloose His shoes, but He is standing among you now," said John. "And He will come. And the axe is laid to the root of the tree; and the trees that doesn't bring forth fruit will be taken out of the forest, that, or out of the--the vineyard, or the--or the orchard. It won't be there no more."
E-57 Acum, noi aflăm că lucrurile acelea s-au întâmplat chiar exact în felul cum a zis El. El le-a putut discerne gândurile din inima lor. El era un profet. Tot ce a prezis El, doar s-a împlinit exact în felul cum El a zis-o.
"Eu merg sus la Ierusalim. Acolo Eu voi fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi. Şi ei Îl vor maltrata rău, şi El va fi răstignit. Şi în a treia zi El va învia din nou." Dar a zis, "Vedeţi să nu spuneţi nimănui aceasta." Şi El a orbit Aceasta de la ei, încât ei nu au înţeles-O până când Aceea a fost împlinită.
E-57 Now, we find that those things happened just exactly the way that He said. He could discern their thoughts in their heart. He was a prophet. Everything that He foretold, just happened exactly the way He said it.
"I go up to Jerusalem. There I'll be delivered into the hands of sinful man. And they shall evilly mistreat Him, and He'll be crucified. And on the third day He'll rise up again." But said, "See that you tell no man this." And He blinded It from them, that they didn't understand It until That was fulfilled.
E-58 Vedeţi, de multe ori El ne lasă să devenim orbi până în ora când noi avem nevoie de Aceasta. El ne lasă să devenim orbi faţă de lucrurile pe care le vedem astăzi, căci aceasta este ora în care noi avem nevoie de Aceasta, să adeverească ziua în care suntem. Vedeţi? Părinţii noştri nu au ştiut aceste lucruri. Biblia a zis că ei nu le vor cunoaşte. El le-a ascuns, şi în-în zilele din urmă Aceasta va fi descoperită fiilor lui Dumnezeu; sau, face, ei vor fi făcuţi manifestaţi, să fie arătată slava Lui şi laudele Lui pe pământ.
E-58 See, many times that He let's us become blind until the hour that we have need of It. He lets us become blind to the things that we see today, for this is the hour we have need of It, to vindicate the day that we're in. See? Our fathers didn't know these things. The Bible said that they wouldn't know them. He had hid them up, and in--in the last days It would be revealed to the sons of God; or, make, they would be manifested, to be shown His glory and His praises upon the earth.
E-59 Şi tot ce a spus Daniel despre zilele din urmă, şi cum că, "Cei ce-şi cunosc Dumnezeul lor vor face mari isprăvi." Şi doar aşa de multe Scripturi se leagă în această zi în care trăim noi! Şi cum că aceste timpuri rele, amăgitoare vor fi pe pământ. Şi chiar exact ceea ce avem acum împlineşte Aceasta.
Ei, ei au-lor li s-a dat o şansă să-L vadă, şi, însă ei au respins tocmai pe Mesia lor.
Şi astăzi este acelaşi lucru, chiar acelaşi lucru. Ne este dată ocazia, deoarece Dumnezeu nu poate să judece fără ca mai întâi să aibe... fiind îndreptăţit pentru judecata Lui.
Acum, dacă i-ai spus unei-unei anumite persoane care merge jos pe drum, în viteză; tu să-i opreşti, zicând, "Acolo-i o-o groapă în drum acolo jos. Dacă tu continui cu viteza aceea, tu vei fi omorât."
E-59 And all that Daniel said about the last days, and how that, "They that know their God will do exploits." And just so many Scriptures tying in this day that we're living in! How that these evil, deceiving times would be on the earth! And just exactly what we're having now fulfills It.
They, they had--they had been given a chance to see Him, and, but they rejected their very Messiah.
And today it's the same thing, the very same thing. We are given the opportunity, because God cannot judge without first having... being justified for His judgment.
Now, if you told a--a certain person going down the road, speeding; you'd stop them, say, "There is a--a hole in the road down there. If you continue that speed, you'll be killed."
E-60 Şi ei spun, "Fără sens, eu ştiu ce fac." Apoi, vedeţi voi, sângele nu poate fi asupra voastră, căci voi i-aţi avertizat cu desăvârşire.
Păi, Dumnezeu face acelaşi lucru prin Cuvântul Lui. El cu desăvârşire avertizează pe oameni despre judecata viitoare, şi a arătat semnele şi minunile Lui care sunt prezise în Biblie pentru epoca aceea. El le arată, iar oamenii doar merg peste Aceasta.
Nu este uşor pentru o persoană să meargă în iad. Omul se zbate să ajungă pe calea lui spre iad. Prima minciună care ai spus-o vreodată, tu ştii că a fost greşit. Prima ţigară care ai fumat-o, tu ai ştiut că era greşit. Primul rău pe care l-ai făcut, ai ştiut că a fost greşit. Dar în conştiinţa ta, ţi-a spus că a fost greşit, dar tu în continuu ai trecut prin semaforul roşu, ai trecut peste baricade. Tu eşti nechibzuit. Tu vrei să o faci, oricum, să arăţi că tu eşti ceva tip mare. Vedeţi? Dar, ţine minte, tu te zbaţi să ajungi pe calea spre iad. Nu este uşor să mergi în iad. Tu trebuie să respingi Adevărul.
E-60 And they say, "Nonsense, I know what I'm doing." Then, you see, the blood can't be upon you, because you have thoroughly warned them.
Well, God does the same thing by His Word. He thoroughly warns the people of oncoming judgment, and shows His signs and wonders that's predicted in the Bible for that age. He shows them, and the people just walk right over It.
It's not easy for a person to go to hell. A man fights his way to hell. The first lie you ever told, you know it was wrong. The first cigarette you ever smoked, you knowed was wrong. The first evil you did, you knowed was wrong. But in your conscience, told you it was wrong, but you continually run through the red light, run over the barricades. You're reckless. You want to do it, anyhow, show you're some big guy. See? But, remember, you fight your way to hell. It's not easy to go to hell. You have to reject Truth.
E-61 Înainte ca tu să ai tamponarea, tu trebuie să treci pe lumina roşie. Înainte să ai tamponarea, tu trebuie să, acolo jos în drum, tu ai avertizările care au fost puse sus. Dar, tu, tu ai propriul tău fel despre aceasta, omul are astăzi. Şi el ştie mai mult decât oricare altul, şi el nu va asculta la semnele şi avertizările judecăţii viitoare, şi aceia care resping pe Cristos.
E-61 Before you have the wreck, you have to run the red light. Before you have the wreck, you have to, down there in the road, you have the--the warnings that's been put up. But, you, you got your own way about it, man has today. And he knows more than anybody else, and he won't listen to the--the signs and warnings of the oncoming Judgment, and those who reject Christ.
E-62 Acum observaţi, şi ce ei au acceptat în locul acestui Cristos. Acum gândiţi-vă la biserica din ziua aceea, orbirea lor. Ei au respins un ucigaş public, Baraba. Un om care a fost dovedit a fi un ucigaş, şi într-adevăr aştepta judecata lui. Şi el-el a fost dovedit să-să fie un ucigaş, şi era un om rău. Şi doar pentru că-că Viaţa lui Isus...
Care, El, El i-a provocat. El a zis, "Care din voi Mă poate acuza de păcat?" Păcat este "necredinţă." "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi; dacă Eu nu v¬am spus Adevărul din Scriptură. Şi Scriptura a vorbit pentru
Mine, Însăşi. Cercetaţi Scripturile," El a zis, "căci în Ele voi gândiţi că voi aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine în această epocă."
E-62 Now notice, and what they had accepted in the stead of this Christ. Now think of the church of that day, the blindness of them. They had rejected a public murderer, Barabbas. A man who had been proven to be a murderer, and was really waiting his judgment. And he--he been proven to--to be a murderer, and was a bad man. And just because that--that the Life of Jesus...
Which, He, He challenged them. He said, "Which one of you can accuse Me of sin?" Sin is "unbelief." "If I do not the works of My Father, then believe Me not; if I haven't told you the Truth of the Scripture. And the Scripture has spoke for Me, Itself. Search the Scriptures," He said, "for in Them you think you have Eternal Life, and They are the Ones that testify of Me in this age."
E-63 Dar ei au zis, "El se face pe Sine Dumnezeu. El se face pe Sine ceva." El nu a făcut nimic... Dumnezeu L-a făcut Dumnezeu; El era Dumnezeu. El era împlinirea Scripturii. El niciodată nu S-a făcut ceva. Dumnezeu L-a făcut ceea ce era El. Şi, atunci, aceasta-i pentru că era ceasul pentru ca acel Cuvânt să fie împlinit. Astfel, dar ei nu au putut vedea Aceasta, deoarece Aceasta era împotriva ideilor lor denominaţionale, ceea ce ei au zidit despre Cristos. Şi aceasta era prea orbită de la Cuvânt.
E-63 But they said, "He makes Himself God. He makes Himself something." He made nothing... God made Him God; He was God. He was the fulfilling of the Scripture. He never made Hisself anything. God made Him what He was. And, then, it's because it was the hour for that Word to be fulfilled. So, but they couldn't see It, because It was against their denominational ideas, what they had built up about the Christ. And it was too blinded from the Word.
E-64 Acum, şi pe lângă aceea, să scape de acest Ins, ei au trebuit să accepte un ucigaş, o primejdie publică, de asemenea. Acesta era o îndatorire pentru societate, îndatorire pentru ei; un ucigaş! Au trebuit să accepte aceea, pentru că, să-să respingă pe Cristos.
Şi înainte ca vreun bărbat sau femeie să poată accepta răul, ei trebuie să respingă dreptul. Există ceva referitor la natură, are o lege la aceasta, căci tu trebuie să respingi lucrul corect înainte să poţi primi lucrul greşit.
Aşa cum tocmai am citat, să-să te păstrezi de la a spune o minciună... Tu-tu ai spus o minciună împotriva judecăţii tale mai bune. Tu ai spus o minciună împotriva conştiinţei tale. Tu ai spus o minciună împotriva la ceea ce te-au învăţat mama ta sau părinţii tăi să faci. Sau, chiar natura însăşi te învaţă să nu faci. Deci, de aceea, tu, să respingi Adevărul, tu trebuie să accepţi o-o-o minciună, şi tu ţrebuie să respingi Adevărul înainte să poţi accepta minciuna. Înţelegi?
E-64 Now, and besides that, to get rid of this Fellow, they had to accept a murderer, a public menace, too. It was an indebtedment to society, indebtedment to them; a murderer! Had to accept that, because, to--to reject Christ.
And before any man or woman can accept wrong, they have to reject right. There is something about nature, got a law to it, that you have to reject the right thing before you can receive the wrong thing.
As I have just quoted, to--to keep from telling a lie... You--you told a lie against your better judgment. You told a lie against your conscience. You told a lie against what your mother or parents taught you to do. Or, even nature itself teaches you shouldn't do it. So, therefore, you, to reject Truth, you have to accept a--a--a lie, and you have to reject Truth before you can accept the lie. See?
E-65 Deci acela-i felul cum au făcut aceşti inşi, ei au respins Adevărul. Şi El era Adevărul. "Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa."
"La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi s-a manifestat înaintea noastră." În Întâi Timotei 3:16, "Fără discuţie, mare este taina neprihănirii, căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, mânuit cu mâinile noastre." Dumnezeu, Iehova! Aceasta este-aceasta este uluitor, este uimitor, să te gândeşti că Dumnezeul Care a pus sistemul solar în spaţiu, care a făcut stele care sunt de o mie de ori mai mari decât această lume...
E-65 So that's the way these fellows had done, they had rejected the Truth. And He was the Truth. "I am the Way, the Truth, and the Life."
"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and manifested before us." In First Timothy 3:16, "Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh, handled with our hands." God, Jehovah! It's--it's astounding, it's startling, to think that the God Who put the--the--the solar system into space, that made stars that's a thousand times bigger than this world...
E-66 Şi dacă una dintre stelele acelea ar porni spre pământ, la zece mii de mile pe oră, păi, îi va dura o sută de milioane de ani să ajungă aici; este aşa de departe. Şi două stele mici stând, se pare ca un ţol depărtare, de aici, ele sunt mult mai departe decât suntem noi de ele. Şi, totuşi, nu este nici una dintre ele care să nu-şi ţină locul. Şi galaxia aceea mare, oh, vai, totalitatea, şi vastitatea lui Dumnezeu Care a putut face acele lucruri! Fiecare trebuie să o ţină pe cealaltă. Acela-i motivul că stă în felul cum este ea. Dacă ele ies din rânduială, tot sistemul ar cădea.
E-66 And if one of those stars would start to the earth, at ten thousand miles an hour, why, it would take it a hundred million years to get here; it's so far away. And two little stars setting, look like a inch apart, from here, they're further apart than we are from them. And, yet, there is not one of them but what holds its place. And that great galaxy, oh, my, the massness and the vastness of God Who could make those things! Each one has to hold the other one. That's the reason it stays the way it is. If they got out of cater, the whole system would fall.
E-67 Şi aceea este ceea ce s-a întâmplat în Eden. Când Eva a ieşit din rânduială cu poruncile lui Dumnezeu, toată rasa a căzut.
Acela-i necazul de astăzi. Noi nu ar trebui să fim frânţi în organizaţii şi denominaţiuni, şi aşa mai departe. Noi ar trebui să fim fii şi fiice ai lui Dumnezeu, ţinând marea galaxie a lumii laolaltă.
E-67 That's what happened in Eden. When Eve got out of cater with the commandments of God, the whole race fell.
That's what's the trouble today. We shouldn't be broke up in organizations and denominations, and so forth. We should be sons and daughters of God, holding the great galaxy of the world together.
E-68 New York, săptămâna trecută, eu am ascultat la un mesaj citat, sau zis de către Einstein, marele om de ştiinţă, ceea ce este numit creierul timpului. Şi eu am fost... am auzit aceea. Apoi am mers să-l ascult pe Norman Vincent Peale, asupra psihologiei lui despre cum ar trebui oamenii să facă, sau să umble, şi să se proiecteze pe ei în psihologie.
Apoi, despre Einstein, el vorbea despre o galaxie care era afară între sistem acolo, afară din stele. Şi dacă o persoană ar putea călători la viteza, eu cred că el a zis, a luminii, ... Acum, mă gândesc, ce este aceea, ... optzeci şi şase de mii? [Fratele Neville zice, "O sută şi optzeci şi şase." – Ed.] O sută, sută şi optzeci şi şase de mii de mile pe secundă, călătoreşte lumina aceea. Şi acum descompuneţi aceea în cinci minute, câte milioane şi miliarde de mile aţi fi. Şi o-o sută şi douăzeci de milioane de ani de timp lumină v-ar lua să ajungeţi la acea galaxie. Şi apoi o sută şi douăzeci, sau o sută şi cincizeci de milioane de ani; o sută şi cincizeci de milioane acolo, şi o sută şi cincizeci de milioane înapoi.
E-68 New York, last week, I was listening at a message quoted, or said by Einstein, the great scientist, the--the what is called the brain of the--of the time. And I was... heard that. Then I went to hear Norman Vincent Peale, on his psychology about how people should do, or walk, and project themselves into psychology.
Then, on Einstein, he was speaking of a galaxy that was out between the system there, out from stars. And if a person could travel at the speed, I believe he said, of light,... Now, I think, what is that,... eighty-six thousand? [Brother Neville says, "Hundred and eighty-six."--Ed.] Hundred, hundred and eighty-six thousand miles per second, that light travels. And now break that down in five minutes, how many millions and billions of miles you'd be. And a--a hundred and twenty million years of light-time it would take you to get to that galaxy. And then a hundred and twenty, or a hundred and fifty million years; a hundred and fifty millions over, and a hundred and fifty million back.
E-69 Şi ei ating ceva care i-a uluit. Şi ei, după ce merg acolo şi vin înapoi, vouă de fapt v-ar lua trei milioane de ani să faceţi călătoria, trei sute de milioane de ani. Trei sute de milioane de ani să faceţi călătoria, şi, când veniţi înapoi pe pământ, voi de fapt aţi fost plecaţi numai cincizeci de ani. Voi pătrundeţi în Eternitate. Acolo nu este sfârşit la Aceasta.
E-69 And they hit something that stumped them. And they, after going out there and coming back, you would actually take you three million years to make the trip, three hundred million years. Three hundred million years to make the trip, and, when you come back to the earth, actually you've only been gone fifty years. You break into Eternity. There is no end to It.
E-70 Şi să te gândeşti, că, Dumnezeu Care a făcut toată aceea şi a aşezat-o în ordine, şi a vorbit despre ea, a venit jos şi s-a făcut trup printre noi, să ne răscumpere. Şi să ne onoreze astfel cu Prezenţa Sa augustă, încât El-El să stea aici pe acest pământ păcătos în zilele din urmă, şi să dovedească Cuvântul Său de a fi aşa, deoarece El este obligat faţă de acel Cuvânt. Amin. Suveranitatea şi dreptatea acelui Unul măreţ Care ţine acele lucruri în mâna Lui!
E-70 And to think, that, the God Who made all of that and set it in order, and spoke of it, come down and was made flesh among us, to redeem us. And would so honor us with His august Presence, that He--He would stand here on this sinful earth in the last days, and prove His Word to be so, because He's obligated to that Word. Amen. The sovereignty and the justice of that great One Who holds those things in His hand!
E-71 Observaţi, naţiunile. Biserica trebuie să respingă Cuvântul Lui, mai întâi. Apoi, după ce biserica L-a respins, şi L-a numit "un Beelzebub, sau un duh rău," apoi Acesta a fost adus înaintea guvernului, aşa încât toată rasa a trebuit să fie condamnată. Acum noi îl aflăm pe Isus, în această dimineaţă, înaintea unui-unui guvernator, Pilat, un Roman, să fie judecat. Şi noi aflăm că biserica L-a respins, întâi, din cauză că ei nu au crezut Mesajul Lui, deoarece ei nu au cunoscut Cuvântul.
E-71 Notice, the nations. The--the church has to turn His Word down, first. Then, after the church turned It down, and called Him "a Beelzebub, or an evil spirit," then It was brought before the government, so that the whole race had to be condemned. Now we find Jesus, this morning, before a--a governor, Pilate, a Roman, to be tried. And we find that the church turned Him down, first, because that they didn't believe His Message, because they didn't know the Word.
E-72 Isus le-a spus, "Dacă voi aţi fi-aţi fi ascultat de Moise, voi aţi crede Cuvântul Meu, căci el este acela care a vorbit despre Mine." Vedeţi? Acolo este Cuvântul pe care profetul... Căci, Domnul vine la profet, iar profetul a vorbit Cuvântul pentru ora care venea. Şi aici El era identificat, şi a zis, "Voi ziceţi că-1 cunoaşteţi pe Moise şi el este călăuza voastră. Voi nu-l cunoaşteţi pe Moise, şi nici nu-i cunoaşteţi Cuvântul." Cu alte cuvinte, El a zis, "Eu sunt Cuvântul. Eu sunt Cuvântul identificat care Moise a vorbit că va veni, şi voi Mă condamnaţi." Vedeţi? Pentru tradiţiile lor, vedeţi, biserica L-a condamnat.
E-72 Jesus told them, "If you would have--would have heard Moses, you would believe My Word, because he is the one that spoke of Me." See? There is the Word that the prophet... Which, the--the Lord comes to the prophet, and the prophet spoke the Word for the hour to come. And here It was identified, and said, "You say you know Moses and he is your guide. You don't know Moses, nor you don't know his Word." In other words, He said, "I am the Word. I am the identified Word that Moses spoke would come, and you condemn Me." See? For their traditions, see, the church condemned Him.
E-73 Acum, noi Îl găsim acum înaintea lui Pilat, şi cu desăvârşire aprobat, la fel, identificat la acel timp, sau la biserică, prin mesagerul din timpul acela. Lor li s-a dat o şansă să vadă şi să creadă, dar L-au respins. De ce L-au respins ei? Mulţi dintre ei au vrut să creadă Aceea; dar tradiţiile lor, nu oamenii, ci tradiţiile lor!
E-73 Now, we find Him now before Pilate, and thoroughly approved, too, identified to the time, or the church, by the messenger of the time. They had been given a chance to see and believe, but rejected It. Why did they reject It? Many of them wanted to believe That; but their traditions, not the people, but their traditions!
E-74 Acum, voi vedeţi, cum Nicodim a venit noaptea, şi a zis, "Stăpâne, noi ştim că Tu eşti un învăţător care vine de la Dumnezeu. Noi ştim că Tu vii de la Dumnezeu. Nimeni nu poate face aceste lucruri care le faci Tu numai dacă Dumnezeu este cu El. Noi..." Cine este "noi" despre care vorbea el? Biserica, Fariseii, conducătorii din ziua aceea. "Noi ştim. Noi suntem cu desăvârşire convinşi că Tu eşti acea Persoană." Atunci de ce nu au putut ei s-o facă? Din cauza, sistemului lor. Aş vrea ca asta să se îmbibe foarte adânc, căci la aceea ajung eu. Vedeţi? Sistemul în care ei s-au unit deja, era acela care ei nu puteau mişca. Deşi ei au văzut că Acela era Mesia, dar sistemul cu care ei au fost conectaţi nu-i lăsa să accepte Aceasta.
Voi-voi înţelegeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum eu vreau să întreb, din această audienţă vizibilă, câţi înţeleg despre ce vorbesc eu? Ridicaţi-vă mâinile. În ordine.
E-74 Now, you see, like Nicodemus came by night, and he said, "Master, we know that You're a teacher comes from God. We know that Thou comest from God. No man can do these things that You do except God be with Him. We..." Who is "we" he's talking of? The church, the Pharisees, the leaders of that day. "We know. We are thoroughly convinced that You're that Person." Why then couldn't they do it? Because, their system. I want that to soak real deep, 'cause that's what I'm getting to. See? The system that they had already joined themselves into, was the one that they couldn't move. Though they did see that That was Messiah, but the system that they was connected with would not let them accept It.
Do you--you understand? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now I want to ask, from this visible audience, how many understands what I'm speaking of? Raise your hands. All right.
E-75 Acum, un sistem! Ei L-au crezut, şi ei ştiau că El era. Cum mi-ar place să spun acelaşi luciu astăzi! Noi vedem ce este presupus să fie aici astăzi, şi noi Îl vedem, dar sistemul nu-i va lăsa să-L accepte. Ei sunt aşa de îndocumentaţi cu sistemul! Vedeţi, nu este persoana, este sistemul.
Tot la fel cum am vorbit despre Preşedintele care tocmai a fost asasinat. Nu omul; din câte ştiu eu, el este uri- om bun, el niciodată nu a făcut ceva rău din câte ştiu eu. Însă acesta-i sistemul. Nu sunt oamenii; acesta-i sistemul.
E-75 Now, a system! They believed It, and they knowed It was. How I'd like to say that same thing today! We see what's supposed to be here today, and we see It, but the system won't let them accept It. They are so indocumated with the system! See, it isn't the person, it is the system.
Just as I have spoke of the President that was just assassinated. Not the man; far as I know, he's a good man, he never done anything evil as I know of. But it's the system. It isn't the people; it's the system.
E-76 Aceştia nu erau Iudeii; era sistemul lor. Sistemul acela L-a condamnat, deoarece El nu tolera cu sistemul lor. Înţelegeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceleaşi lucruri se petrec acum. Şi ei au ales acest inamic public, un ucigaş.
Dar chestiunea acum a implicat guvernul. Deci guvernul trebuie să pronunţe această sentinţă, pentru că, să iei o viaţă, aceasta trebuie să vină înaintea guvernului. Lor nu le era permis să facă aceea, deoarece ei erau sub conducerea Romei, şi ei nu puteau lua o viaţă nu contează cât de mult spunea biserica lor, "Noi trebuie să o facem." Păi, ei-ei nu o puteau face fără, mai întâi, Roma să le dea permisiunea să o facă. Deci, aceasta trebuie să fie adusă înaintea guvernului. Acum guvernul este implicat în acel lucru.
Acum, dacă acela nu este un tablou de astăzi, eu nu văd ce este. Vedeţi, chiar exact!
E-76 It wasn't the Jews; it was their system. That system condemned Him, because It didn't tolerate with their system. Do you understand? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now, the same things takes place now. And they chose this public enemy, a murderer.
But the issue now has involved the government. So the government has to pronounce this sentence, because, to take a life, it must come before the government. They wasn't allowed to do that, because they were under the--the rulership of Rome, and they couldn't take a life no matter how much their church said, "We got to do it." Why, they--they couldn't do it without, first, Rome giving them the sanction to it. So, it has to be brought before the government. Now the government is involved in the thing.
Now, if that isn't a picture of today, I don't see what. See, just exactly!
E-77 Biserica Îl respinge, acum guvernul este implicat. Timpul a venit unde naţiunea, din toţi, în întregime, trebuia să vină. Dezbaterea a fost făcută. Expunerea era la îndemână. Toată naţiunea L-a respins, şi aducerea jos a mâniei lui Dumnezeu peste ei. Şi înainte de... Chiar biserica L-a respins, care ar aduce mânia asupra bisericii. Dar acum naţiunea L-a respins, să aducă mânia peste toţi.
Şi, astăzi, lumea L-a respins, să aducă judecată la întreaga lume. Toate naţiunile trebuie să fie judecate.
E-77 The church turns It down, now it's the government involved. The time had come where the nation, of all, whole, had to come. The issue was made. The showdown was at hand. The whole nation had rejected Him, and the bringing down the wrath of God upon them. And before the... Even the church had rejected Him, that would bring the wrath upon the church. But now the nation has rejected Him, to bring the wrath upon all.
And, today, the world has rejected Him, to bring judgment to the entire world. All nations must be judged.
E-78 Şi noi ştim că aceea s-a întâmplat în timpul marelui general Roman, Titus. El a împresurat Ierusalimul, şi atunci în final doar... Ei şi-au mâncat copiii unii altora; au mâncat scoarţa copacilor, şi iarba de pe pământ. Şi-şi apoi Titus a călărit drept înăuntru şi doar a dărâmat zidurile şi a ars cetatea, şi sângele curgea jos-jos pe străzi în felul acela, unde el i-a omorât acolo înăuntru.
Şi aceasta a trebuit să fie. Înainte ca un Dumnezeu drept putea să lase un popor, pe care El l-a ales, să vină sub un astfel de lucru ca acela, acolo-acolo trebuie să fie un motiv drept. El este drept. Legile Lui-Lui cer dreptatea Lui. Iar o lege fără pedeapsă nu este lege.
E-78 And we know that that happened in the time of the great Roman general, Titus. He besieged Jerusalem, and then finally just... They eat one another's children; eat the bark off the tree, and the grass off the ground. And--and then Titus rode right in and just tore down the walls and burnt the city, and the blood run down--down the streets like that, where he murdered them in there.
And it had to. Before a just God could let a people, that He had chosen, to come under such a thing as that, there--there has to be a just reason. He is just. His--His laws demand His justice. And a law without penalty is not law.
E-79 Dacă eu aş zice, am făcut o lege aici în oraş, "Este o-o-o amendă să treci pe lumina roşie," şi apoi nu este pedeapsă la ea, voi doar aţi continua să mergeţi pe luminile roşii. Dar trebuie să fie o pedeapsă.
Şi pedeapsa legii lui Dumnezeu, să-I respingi programul, este moarte. Şi trebuie să fie o moarte, aşa ca să poată fi plătită.
E-79 If I would say, made a law here in the city, "It's a--a--a fine to run a red light," and then there's no penalty to it, you'd just keep on running red lights. But there's got to be a penalty.
And the penalty of God's law, to reject His program, is death. And there had to be a death, so it had to be paid.
E-80 Noi stăm într-o judecată similară în această dimineaţă, în toată lumea, o judecată. Toate denominaţiunile au respins Cuvântul. Eu ştiu că aceasta sună foarte aspru. Şi aş vrea ca lucrătorii care ascultă, aici prezenţi şi acei de pe bandă, de asemenea, să încerce să înţeleagă aceasta acum, căci eu încerc să o fac clar. Dar eu ţin punctul meu, sau fac punctul meu aici, şi spun că noi stăm, astăzi, [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon – Ed.] într-o altă sală de judecată a lui Pilat.
E-80 We stand in a similar trial this morning, the world over, a trial. All denominations has turned down the Word. I know this sounds very harsh. And I want the ministers who is listening, here present and those on tape, also, to try to understand this now, that I try to make it plain. But I'm holding my point, or making my point here, and saying that we are standing, today, in another Pilate's judgment hall.
E-81 Voi ziceţi, "Dacă eu aş fi stat acolo, eu aş fi vorbit pentru Isus Cristos." Şi, ei bine, ce faci tu privitor la aceasta acum? Asta-i treaba. Vedeţi? "Nu contează cât de mult L-a respins biserica, eu aş fi stat alături de El." Voi aveţi ocazia. Aha. Vedeţi? Ei, ei L-au respins.
E-81 You say, "If I'd a-have stood there, I'd a spoke out for Jesus Christ." And, well, what are you doing about it now? That's the thing. See? "No matter how much the church had turned Him down, I'd a stood by His side." You've got the opportunity. Uh-huh. See? They, they turned Him down.
E-82 Acum El este judecat, astăzi, sau doar a fost judecat, sau, şi la judecată, pentru un sistem lumesc să fie format, despre ceea ce este numit, consiliul bisericilor, să-să-să se formeze în-în Consiliul Mondial al bisericii. Acum, şi ce au făcut ei? Ei au votat că ei absolut se vor uni împreună şi vor avea un consiliu al bisericilor.
Şi în acest Consiliu al Bisericilor, în care toate bisericile trebuie să aparţină la acest consiliu, sau, dacă ele nu, nici nu vi se permite să predicaţi, nici măcar nu vă este permis să vă rugaţi pentru bolnavi. Şi biserica voastră poate fi folosită pentru orice vor ei să o folosească. Dacă ei vor să depoziteze cutii în ea, sau muniţie, sau orice vor ei să facă, voi nu aveţi control de ea deloc. Voi fie că aparţineţi la Consiliul Bisericilor sau nu aparţineţi deloc.
Şi acela-i sistemul care este format aici în Statele Unite, care împlineşte Scriptura, până la punct. Ea împlineşte ceea ce mi-a vorbit Domnul în 1933, vedeţi, şi noi stăm la acel timp în această dimineaţă.
Şi Isus Cristos, Cuvântul, este la judecată, astăzi, aşa cum a fost la răstignire, şi acum El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile lumii. Cuvântul a fost clar identificat, în jurul lumii, vedeţi, şi El stă înăuntru la judecată. Toate denominaţiunile L¬au respins. Iar acum El este judecat ca un... în Consiliul Bisericilor, şi ei Îl resping din nou şi aleg mai degrabă cum au ales atunci.
E-82 Now He is tried, today, or just has been tried, or, and on trial, for a world system to be formed, of what's called, the council of churches, to--to--to form in the--in the World Council of church. Now, and what have they done? They have voted that they will absolutely unite themselves together and have a council of churches.
And in this Council of Churches, that all churches must belong to this council, or, if they don't, you're not even allowed to preach, you're not even allowed to have a prayer for the sick. And your church can be used for anything they want to use it for. If they want to store boxes in it, or ammunition, or whatever they want to do, you have no control of it at all. You either belong to the Council of Churches or you don't belong at all.
And that's the system that's being formed here in the United States, that fulfills the Scripture, to the dot. It fulfills what the Lord spoke to me in 1933, see, and we're standing at that time this morning.
And Jesus Christ, the Word, is at trial, today, as it was on the crucifixion, and now He's on our hands. He's on the hands of the world. The Word has been clearly identified, around the world, see, and He stands in on trial. All denominations turned Him down. And now He is tried as a... in the Council of the Churches, and they reject Him again and choose rather as they did then.
E-83 Vedeţi voi, natura în istorie se repetă pe sine, deoarece natura continuă la fel. Pomii încă continuă să crească, şi vegetalele cresc, şi florile, şi lumea se învârte întocmai cum este întotdeauna. Aceasta-i natura. Şi natura fiecărei epoci produce, din nou, şi re-reproduce reflecţia a ceea ce o-o-o natură a fost înaintea lor. Şi, astăzi, noi ne aflăm din nou stând pe acelaşi loc.
Acum, Isus era "Cuvântul," Sfântul Ioan, 1-ul capitol. Noi toţi credem Aceea. El era Cuvântul. Si pentru că El era Cuvântul... Vă rog înţelegeţi. El era Cuvântul, şi El trebuia să fie împotriva sistemului.
Şi ei nu-ei nu L-au refuzat din cauza minunilor Lui. Ei nu au făcut-o. Ei au zis... El a zis, "Cine Mă poate acuza?"
"Şi ce rău a făcut El?" a zis micuţa doamnă. "Ce rău a făcut El decât să vindece bolnavii?"
E-83 You see, the nature in history repeats itself, because nature continues the same. Trees still continue to grow, and vegetables come up, and flowers, and the world turns just as it always is. It's nature. And the nature of each age produces, again, and re-reproduces the--the reflection of what a--a--a nature was before them. And, today, we find ourselves again standing on that same place.
Now, Jesus was "the Word," Saint John, the 1st chapter. We all believe That. He was the Word. And because He was the Word... Please understand. He was the Word, and He had to be against the system.
And they did not--they did not reject Him because of His miracles. They did not. They said... He said, "Which can accuse Me?"
"And what evil had He done?" said the little lady. "What evil has He done but heal the sick?"
E-84 Ziceau, "Noi nu-L condamnăm pentru aceste lucruri." Vedeţi? "Noi Îl condamnăm din cauză că El, fiind un om, se face pe Sine Dumnezeu." Şi propriile lor Scripturi ziceau că El ar fi Dumnezeu.
În Isaia, marele profet care a scris şaizeci şi şase de Cărţi din Isaia, şi începe cu... La prima, ca începutul; şi în mijlocul Cărţii vine Ioan Botezătorul; şi sfârşeşte în domnia Mileniului. Şi şaizeci şi şase de Cărţi în Biblie, cum există şaizeci şi şase de capitole în Isaia. Ea este remarcabilă căci cade în felul acela. Acest Isaia 9:6, el a zis, "Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat; şi Numele Lui va fi chemat 'Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părintele veşniciei, Minunat."'
E-84 Said, "We don't condemn Him for these things." See? "We condemn Him because Him, being a man, makes Hisself God." And their own Scriptures said that He would be God.
In Isaiah, the great prophet who wrote a sixty-six Books of Isaiah, and starts off with the... At the first, like the beginning; and in the middle of the Book come John the Baptist; and ends up in the Millennium reign. And sixty-six Books in the Bible, like there is sixty-six chapters in Isaiah. It's remarkable it falls that way. This Isaiah 9:6, he said, "Unto us a Child is born, unto us a Son is given; and His Name shall be called, 'Counsellor, Prince of Peace, Mighty God, The everlasting Father, Wonderful.'"
E-85 Şi tradiţiile oarbe, sau sistemele, nu puteau vedea că acela era Dumnezeu; prin propriul lor profet, acela la care a venit Cuvântul, care a zis că El va fi Dumnezeu. Sistemele oarbe! Astfel ei au respins Cuvântul, şi au dorit un ucigaş în schimb, Baraba.
E-85 And the blind traditions, or systems, could not see that That was God; by their own prophet, that who the Word came to, that said that He would be God. The blind systems! So they had rejected the Word, and desired a murderer instead, Barabbas.
E-86 Şi, astăzi, Cuvântul, fiind clar pentru această zi, a fost adeverit. A fost făcut real. A fost arătat a fi Adevărul. "Şi la zilele din urmă," aşa cum a spus Isus, "aşa cum a fost în zilele Sodomei," şi aşa mai departe, "aşa va fi la venirea Fiului omului." Chiar Dumnezeu Însuşi, Care era Cuvântul, a prezis timpul sfârşitului şi ce se va întâmpla; şi Luminile se vor ivi în timpul seri; şi cum că, Maleahi 4, El va trimite aceste lucruri şi le va dovedi.
E-86 And, today, the Word, being clearly for this day, has been vindicated. It's been made real. It's been shown to be the Truth. "And at the last days," as Jesus said, "as it was in the days of Sodom," and so forth, "so shall it be at the coming of the Son of man." The very God, Himself, Who was the Word, predicted the end-time and what would happen; and the Lights would break forth in the evening time; and how that, Malachi 4, He would send forth these things and prove them.
E-87 Şi a fost adus la locul unei decizii, şi bisericile L-au respins. Şi ce au dorit bisericile? Un ucigaş al Cuvântului, unul care ia un sistem. Dacă sistemul este contrar Cuvântului, atunci acesta este un ucigaş al Cuvântului. Şi ei au dorit o tradiţie de denominaţiune, în locul Cuvântului adevărat fiind manifestat şi dovedit că Acesta este Dumnezeu printre oameni; prin ştiinţă, prin fotografii, o Lumină, acelaşi Înger al Domnului, Stâlpul de Foc.
Acelaşi Unul care a trăit pe pământ în-în trupul lui Isus Cristos, a venit asupra poporul Lui în zilele din urmă, unde ştiinţa i-a luat fotografia Lui. Biserica I-a văzut lucrările. Este cu desăvârşire identificat, prin benzi şi de toate, în jurul şi-n jurul lumii, şi slujit personal.
Şi totuşi, în toate acelea, sistemele lor doresc un Consiliu al Bisericilor să condamne Adevărul. Vedeţi? Dorind un ucigaş care va închide, sau opri, sau va închide afară. Şi, aceasta o va face, ei vor opri un astfel de Lucru. Şi Consiliul Bisericilor vor trebui să o facă. Acolo este semnul fiarei; anticristul, împotriva Cuvântului, care este Cristos. Dar nu a lor credin-...
E-87 And it's been brought to the place of a decision, and the churches has turned It down. And what have the churches desired? A murderer of the Word, one who takes a system. If the system is contrary to the Word, then it's a murderer to the Word. And they've desired a denomination tradition, in the stead of the true Word being manifested and proved that It's God amongst the people; by science, through pictures, a Light, the same Angel of the Lord, the Pillar of Fire.
The same One that lived on earth in the--in the body of Jesus Christ, has come upon His people in the last days, where science has took the picture of It. The church has seen Its works. It's thoroughly identified, by tapes and everything, around and around the world, and personally ministered.
And still, in all of that, their systems are desiring a Council of Churches to condemn the Truth. See? Desiring a murderer that would shut off, or stop, or shut out. And, it'll do it, they'll stop such a Thing. And the Council of Churches will have to do it. There is the mark of the beast; antichrist, against the Word, which is Christ. But not their creden-...
E-88 Ei cred că este tradiţie. Ei gândesc că tradiţiile lor sunt de la Dumnezeu. Vedeţi? Dar aceasta nu va sta sus cu Cuvântul, şi nici Dumnezeu nu o adevereşte de a fi corectă. Isus s-a ridicat cu Cuvântul, dar nu cu consiliul lor; ci cu Cuvântul. Şi Cuvântul a dovedit că El era Dumnezeu.
Şi Acesta dovedeşte astăzi că El este Dumnezeu, deoarece El trăieşte aceeaşi Viaţă, El face acelaşi lucru printre noi care El l-a făcut acolo în urmă, şi a prezis.
E-88 They think it's tradition. They think that their traditions is of God. See? But it won't stand up with the Word, and neither does God vindicate it to be right. Jesus stood up with the Word, but not with their council; but with the Word. And the Word proved that He was God.
And It proves today that It's God, because It lives the same Life, It does the same thing among us that It did back there, and predicted.
E-89 Deci ce fac ei? Ei acceptă ceva care... Ei au acceptat, deja, tocmai sistemul care va răstigni pe Acela. Şi răstignirea interdenominaţională liberă este aproape. Asta-i adevărat.
E-89 So what do they do? They accept something that... They have accepted, already, the very system that'll crucify That. And the crucifixion of free interdenominational is at hand. That's right.
E-90 Acum, aceea nu contrazice Scripturile. Aceasta este cu Scripturile. "Şi ei au format un chip fiarei." Unind denominaţiunile mondiale într-una Protestantă, formând semnul fiarei, chipul fiarei, conform cu Apocalipsa 13:8. "Şi ei i-au făcut un chip fiarei."
Fiara este "Roma." Noi toţi ştim aceea. Dar întotdeauna a fost Roma, tot... Cum poate ea să fie-cum poate ea fi Rusia, când Biblia spune Roma? Vedeţi, oamenii doar iau impresia greşită. Vedeţi? Cum poate fi ceva alt lucru, când este prezis că ea trebuie să vină din Roma?
E-90 Now, that doesn't contrary the Scriptures. It's with the Scriptures. "And they formed a image unto the beast." Uniting the world denominations in one Protestant, forming the mark of the beast, the image of the beast, according to Revelations 13:8. "And they made an image unto the beast."
The beast is "Rome." We all know that. But always it's been Rome, all... How can it be--how can it be Russia, when the Bible says Rome? See, the people just get the wrong impression. See? How can it be some other thing, when it's predicted it has to come out of Rome?
E-91 Mergeţi înapoi din nou la Daniel, fierul şi lutul în picioare; fierul niciodată nu a încetat, de la genunchi în jos până la sfârşit. Şi oricine ştie că de Rusia nici nu s-a ştiut atunci. Aceasta era Roma. Balaurul roşu era Roma. Acesta este întotdeauna Roma. Şi fierul acela niciodată nu s-a schimbat în altceva, din Roma la altceva; ea a rămas Roma. Şi fiara este Roma!
E-91 Go back to Daniel again, the iron and clay in the feet; the iron never ceased, from the knees down to the end. And anyone knows that Russia wasn't even known of then. It was Rome. The red dragon was Rome. It's always Rome. And that iron never changed to something else, from Rome to something else; it remained Rome. And the beast is Rome!
E-92 Şi Roma avea un sistem religios al cărui cap de moarte... sau rană de moarte l-a omorât în cap, dar el a fost reînviat din nou, din Roma păgână la Roma papală. Şi acum ei trebuie să-i facă un chip, din fiara care vine sus afară din Apocalipsa 13.
Aţi observat vreodată? Această naţiune este numerotată treisprezece, şi apare... Eu nu spun că aceasta este... Este¬este ciudat, totuşi, că aceasta s-ar întâmpla matematic, ma-... chiar exact în ordine cu Scriptura. Ea se găseşte în capitolul al 13-lea din Apocalipsa, această naţiune.
E-92 And the Rome had a religious system whose deadly head... or deadly wound killed him in his head, but he was revived again, from pagan Rome to papal Rome. And now they're to make an image to it, out of the beast that comes up out of Revelations 13.
Did you ever notice? This nation is numbered thirteen, and appears... I don't say this is... It's--it's strange, though, that it would happen mathematically, ma-... just exactly in order with the Scripture. It's found in the 13th chapter of Revelations, this nation.
E-93 Toate celelalte fiare au ieşit din apă, care este gloate şi mulţimi de oameni, Biblia a zis; dar această fiară mică a ieşit din pământ, unde nu erau popoare. Totuşi, el era un miel, libertate de religie; apoi el a vorbit ca un balaur, şi s-a unit cu puterea şi a făcut tot ce a făcut balaurul înaintea lui. Exact. Deci acolo sunteţi. Aceasta este-aceasta doar trebuie să fie în felul acela. Nu este nici o altă cale de ocolire.
E-93 All the other beasts come up out of water, which is thickness and multitudes of people, the Bible said; but this little beast come up out of the earth, where there was no people. Yet, he was a lamb, freedom of religion; then he spake like a dragon, and united himself with the power and done all that the dragon did before him. Exactly. So there you are. It's--it's just got to be that way. No other way of getting around it.
E-94 Şi iată-ne aici, astăzi, formând un sistem. Un sistem! Noi nu putem aştepta până ceva... Noi am încercat să facem pe fiecare să devină un-un Luteran; şi nu am putut s-o facem. Am încercat să-i facem pe toţi să devină un Baptist; noi nu am putut s-o facem. Toţi să devină un Metodist, sau toţi un Penticostal; ei nu au putut s-o facă. Deci, pentru a face aceasta, timpul este aşa de scurt, ei au format un consiliu, un cap, un chip la fiară. Aceea este exact ceea ce au făcut ei. Şi ce este aceasta? Răstignirea Cuvântului, din nou, este aproape. Este la judecată şi curând va veni la dezbatere.
E-94 And here we are, today, forming a system. A system! We can't wait till some... We tried to make everybody become a--a Lutheran; and couldn't do it. Try to make them all become a Baptist; we couldn't do it. All become a Methodist, or all a Pentecostal; they couldn't do it. So, to order to do this, the time is so short, they have formed a council, a head, a image to the beast. That's exactly what they've done. And what is it? The crucifixion of the Word, again, is at hand. It's on trial and will soon come to the floor.
E-95 Observaţi, Cuvântul manifestat, de la denominaţiune. El se manifestă. Deosebirea Cuvântului de la denominaţiune.
Ce este aceasta, ce este acest sistem? Este un satelit faţă de Roma. A zis Biblia că va fi aşa? Da, domnule! Apocalipsa 17, ei au văzut Roma ridicându-se într-un sistem bisericesc, al unei femei. O femeie, biserica este întotdeauna reprezentată printr¬o femeie.
Căci, Mireasa lui Cristos este o femeie. Eva a fost cea care a căzut; ea este Cea care trebuia să fie răscumpărată. Şi Biserica (este ce?) este o femeie care este răscumpărată.
E-95 Notice, the manifested Word, from the denomination. It manifests. The--the Word difference from the denomination.
What is this, what is this system? It's a satellite to Rome. Did the Bible say it would be that? Yes, sir! Revelation 17, they saw Rome raise up itself in an ecclesiastical system, of a woman. A woman, the church is always represented by a woman.
Cause, the Bride of Christ is a woman. Eve was the one fell; she is the One to be redeemed. And the Church (is what?) is a woman that's redeemed.
E-96 Şi această femeie şedea pe fiara cu şapte capete. Şi noi ştim despre cele şapte dealuri, şi aşa mai departe, aşa cum a spus Biblia că va fi. Nu este nici o greşeală. Nu există nici o şansă pentru o greşeală. Vedeţi?
Şi observaţi apoi, noi aflăm, că ea era o "MAMĂ DE CURVE." Vedeţi? Şi mama şi fiica se uneşte împreună din nou în prietenie. Unde, odată, fiica a fugit de la mama, să încerce să trăiască decent, pentru că mama ei era aşa de înjosită şi ordinară încât fata a părăsit casa. Aha. Dar acum, după ce ea a început să înainteze puţin în vârstă, ea, şi făcând aşa de multe lucruri rele, însăşi; ea o vede pe mama ei, ea gândeşte că mama ei avea dreptate, deci ea formează un sistem al ei propriu. Vedeţi? Exact.
E-96 And this woman set upon the beast with seven heads. And we know about the seven hills, and so forth, as the Bible said it would be. There is no mistake. There is no chance for a mistake. See?
And notice then, we find out, that she was a "MOTHER OF HARLOTS." See? And mother and daughter unites together again in friendship. Where, once, the daughter run away from the mother, to try to live decent, for her mother was so low-down and ornery till the girl left home. Uh-huh. But now, since she's begin to get a little age, she, and doing so many evil things, herself; she sees her mother, she thinks her mother was right, so she is forming a system of her own. See? Exactly.
E-97 Unind denominaţional, Protestantismul, împlineşte exact ce a spus Scriptura din Apocalipsa 17. "Toţi, ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului, îi aparţineau ei." Una sau cealaltă, fie fiara sau chipului fiarei. Biblia a spus aşa.
Şi Isus a vorbit despre aceasta, nu ca comunism. Ci în Matei al 24-lea capitol, începând cu versetul al 21-lea la al 26- lea, El a prezis că duhul din acest sistem va fi aşa de mult ca lucrul real încât va înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil; cei Aleşi, al căror Nume sunt puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Şi, în mod deschis, aceasta îi are aşa de legaţi, încât El a zis că dacă El nu ar prescurta lucrarea, pentru binele lor, nu ar fi nici o făptură salvată de pe pământ. Şi noi avem numai...
E-97 Uniting denominational, Protestantism, fulfills exactly what the Scripture said of Revelation 17. "All, whose names were not written in the Lamb's Book of Life, was belong to her." One or the other, either the beast or the image of the beast. The Bible said so.
And Jesus spoke of this, not as communism. But in Matthew the 24th chapter, beginning with the 21st to the 26th verse, He predicted that the spirit in this system would be so much like the real thing till it would deceive the very Elected if it was possible; the Elected, whose Names are put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. And, frankly, it got them so tied up, until He said if He didn't cut the work short, for their sake, there would be no flesh saved upon the earth. And we've only got...
E-98 Acesta este-acesta este '64, nu-i aşa? Şi eu cred că ei pretind căci cam şaptesprezece ani sunt scăzuţi din aceia, deci, conform cu calendarul. Şi noi avem '64, 1964, care va face (ce este aceea?) treizeci şi şase de ani rămaşi, până la secolul douăzeci şi unu.
Şi la fiecare două mii de ani, lumea a venit la sfârşitul sistemului ei lumesc, sistem religios, la sfârşitul tuturor sistemelor, şi Dumnezeu a trebuit să păşească înăuntru. El a făcut-o în zilele lui Noe; primii două mii de ani. Următorii două mii de ani; sistemul a venit înapoi până unde cheamă textul nostru, în această dimineaţă, şi El a trimis din nou Cuvântul Lui. El şi-a trimis Cuvântul Său printr-un profet, timpul lui Noe, profetul Noe; şi oameni L-au respins, pentru sistemul lor. El a trimis Cuvântul Lui din nou în timpul lui Isus, Cuvântul manifestat în plinătate; oamenii L-au respins. Iar acum este 1964, rămânând treizeci şi şase de ani până cei încă două mii de ani egali; şi Cuvântul a fost adus înainte, şi sistemul L-a respins.
E-98 This is--this is '64, isn't it? And I think they claim about seventeen years is off of that, so, according to the calendar. And we got '64, 1964, which will make (what is that?) thirty-six years left, to the twenty-first century.
And every two thousand years, the world has come to the end of its world system, religious system, to the end of all systems, and God had to step in. He did in the days of Noah; first two thousand years. The second two thousand years; the system come back to where our text calls, this morning, and He sent again His Word. He sent His Word by a prophet, Noah's time, prophet Noah; and the people rejected It, for their system. He sent His Word again in the time of Jesus, the Word manifested in the fullness; the people rejected It. And now it's 1964, leaving thirty-six years until the even two thousand more years; and the Word has been brought forth, and the system has rejected It.
E-99 Cât de aproape suntem noi? Poate fi mai târziu decât ne gândim, vedeţi, încât se poate întâmpla oricând. Poate deja s-a întâmplat, pentru tot ce ştim noi, aşa cum am vorbit ultima duminică fiind aici. Ultimul nume ar putea fi în Cartea aceea; când acesta este, nu mai există intrare. Lumea se va mişca înainte întocmai aşa cum a fost, dar Biserica este pecetluită. Observaţi acum aşa cum mergem înainte aici. Numele lor, acum, el nu va înşela pe acei ale căror nume sunt scrise înăuntru.
E-99 How close are we? May be later than we think, see, that anytime it could happen. Maybe it's already happened, for all we know, as I spoke the last Sunday being here. The last name might have been on that Book; when it is, there is no more coming in. The world will move on just as it was, but the Church is sealed. Notice now as we go on here. Their names, now, he will not deceive those whose names are written on.
E-10
E-100 What is it? It's got to be a system. See? And just think, to belong to that denomination in that system, what do you do then? Where have you done? You're sealed away, see, from the Word, to a murderous system that takes away, "Of having a form of godliness, but denying the Power thereof." It's the mark of the beast. Exactly. See?
E-101 Este fiara acolo, ce a făcut el; şi aici este chipul, acelaşi lucru. Şi fiara era aşa de grozavă, care a format acea biserică universală mare la Niceea, vedeţi, încât ei au făcut toată-toată lumea să vină la acela, la acel un sistem. Şi ei au gândit că era aşa de grozav, "Nimeni nu a fost în stare să facă război cu ei," a zis Biblia, încât ei au făcut un chip fiarei, şi au adus toţi Protestanţii în Consiliul Bisericilor; care au format un sistem, la care tu nici măcar nu ai fost socotit ca un Creştin sau orice altceva dacă nu ai aparţinut la acel sistem.
E-101 It's the beast over there, what he did; and here is the image, the same thing. And the beast was so great, that formed that great universal church at Nicaea, see, that they made all the--all the world come to that, to that one system. And they thought it was so great, "Nobody was able to make war with them," said the Bible, until they made a image unto the beast, and brought all Protestants into the Council of Churches; which formed a system, that you were not even thought of as a Christian or anything else unless you belonged to that system.
E-102 Acolo este diferenţa dintre semnul fiarei şi Pecetluirea lui Dumnezeu. Dumnezeu pecetluieşte prin Cuvântul Lui. Voi credeţi căci este Cuvântul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Acum voi ziceţi, "Este aceea corect, Frate Branham?" Da, domnule.
E-102 There is the difference between the mark of the beast and the Sealing of God. God seals by His Word. You believe the Word is? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Now you say, "Is that right, Brother Branham?" Yes, sir.
E-103 Acum, eu ştiu că voi Sârnbătarii, sau Adventişti de ziua a Şaptea, ziceţi, "Ţinerea zilei de Sabat." Dar aceea nu este. Nu ca să fiu rău cu voi, dar aceea este absolut nescriptural.
Efeseni 4:30, zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care voi sunteţi pecetluiţi până la ziua răscumpărării voastre." Vedeţi?
E-103 Now, I know you Sabbatarians, or Seventh-day Adventists, say, "The keeping the Sabbath day." But that is not. Not to be nasty with you, but that's absolutely unscriptural.
Ephesians 4:30, says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of your redemption." See?
E-104 Acum, Duhul Sfânt este Cuvântul. Dumnezeu nu este trei. El este acelaşi Dumnezeu în trei dispensaţiuni, trei slujbe. Dumnezeu, Tatăl, peste lege; Dumnezeu, Fiul, în har; şi Dumnezeu, Duhul Sfânt, aşa cum Îl numiţi voi, acelaşi Dumnezeu în dispensaţiunea Duhului Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, era Cuvântul; Dumnezeu, Fiul, era Cuvântul; şi Dumnezeu, Duhul Sfânt, este Cuvântul. Vedeţi, acesta este doar trei funcţii. Şi, la fel, noi... Şi Duhul Sfânt vă pecetluieşte, de aceea voi sunteţi pecetluiţi prin Cuvânt.
Acum voi ziceţi, "Ei bine, eu sunt pecetluit prin..."
E-104 Now, the Holy Spirit is the Word. God is not three. He is the same God in three dispensations, three offices. God, the Father, over the law; God, the Son, in grace; and God, the Holy Ghost, as you call It, the same God in the Holy Ghost dispensation. God, the Father, was the Word; God, the Son, was the Word; and God, the Holy Ghost, is the Word. See, it's just three offices. And to re-... And the Holy Ghost seals you, therefore you're sealed by the Word.
Now you say, "Well, I'm sealed by..."
E-105 Ei bine, atunci, acesta se identifică. Vedeţi? Acesta dovedeşte. Voi nu puteţi aparţine unui sistem, şi să fiţi pecetluiţi cu sistemul şi cu Cuvântul, vedeţi, pentru că acesta-i contrar, unul faţă de celălalt. Voi nu o puteţi face. În ordine.
Acum noi aflăm, că, mecanica marilor maşini, mecanica maşinilor mari, care este să...
Maşina, ea are... un automobil, are pistoane, valve, şi carburator, şi aşa mai departe. Aceea este-aceea este mecanica.
E-105 Well, then, it identifies itself. See? It proves. You can't belong to a system, and be sealed with the system and the Word, see, 'cause it's contrary, one to the other. You can't do it. All right.
Now we find out, that, the big machine mechanics, the mechanics of the big machine, that is to...
The machine, it's got... a automobile, it's got pistons, valves, and carburetor, and so forth. That's the--that's the mechanics.
E-106 Aş vrea să spun ceva Bisericii chiar aici, ce-mi aduce în memorie. Vedeţi, aceea este ce... Eu cred că suntem aşa de aproape de sfârşit, eu-eu voi spune ceva acum. Vedeţi? Vedeţi? Mecanica, există aşa de mulţi oameni încercând să explice mecanica când voi nu o ştiţi. Vedeţi? Singurul lucru voi... Şi, voi ştiţi, voi ar trebui să o ştiţi. Mecanica este cunoscută. Acum cum ar fi dacă Moise...
Cum ar fi dacă cineva ar fi zis, "Noe, eu vreau ca tu să explici mecanica despre cum pluteşte arca. Cum se poate?" El nu o putea face.
Voi nu trebuie să cunoaşteţi mecanica; doar Dinamica Ei.
Vedeţi, Dinamica este ceea ce vreţi să cunoaşteţi voi.
"Cum?" Ei bine, dacă cineva a venit sus la Israel, şi a zis, "Păi, Moise, eu vreau să înţeleg. Cum ai putut crea animale cu propriul tău cuvânt?"
E-106 I'd like to say something to the Church right here, brings to my memory. See, that's what's... I believe we're so close to the end, I--I'm going to say something now. See? See? The--the mechanics, there is so many people trying to explain the mechanics when you don't know it. See? The only thing you... And, you know, you should know it. The mechanics is known. Now what if Moses...
What if somebody would have said, "Noah, I want you to explain the--the mechanics of how the ark float. How that?" He couldn't do it.
You don't have to know the mechanics; just the Dynamics of It. See, the Dynamics is what you want to know.
"How?" Well, if somebody come up to Israel, and said, "Say, Moses, I want to understand. How could you create animals with your own word?"
E-107 El a zis, a zis, "Acesta nu este cuvântul meu. Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. El mi-a spus să o fac." Vedeţi?
E-107 He said, said, "It ain't my word. It's God's Word. He told me to do it." See?
E-108 "Eu-eu-eu... Spune, explică-mi cum ai făcut tu ca să vină muşte pe pământ, când acolo nu erau nici una, aşa de multe muşte pe pământ." Vedeţi? Moise nu a putut s-o explice, însuşi. Voi nu trebuie. "Cum ai putut face să vină vântul din est şi să sufle o scobitură peste Marea Roşie, şi noi toţi te-am urmat pe pământ uscat. Explică mecanica aceleia. Cum-cum¬cum era sistemul care l-ai folosit, Moise? Ce? Spune-mi cercetarea ştiinţifică despre ce atom ai dezlegat." Vedeţi? Vedeţi?
E-108 "I--I--I... Tell, explain to me how that you made flies come upon the earth, when there wasn't any, that many flies on the earth." See? Moses couldn't explained it, himself. You don't have to. "How'd you make the east wind come and blow a hole across the Red Sea, and we all followed you on dry land. Explain the mechanics of that. What--what--what was the--the--the system that you used, Moses? What? Tell me the scientific research of what atom you let loose." See? See?
E-109 El nu a ştiut-o. El, ei bine, el nu a cunoscut mecanica; el doar a cunoscut dinamica. Şi-şi acela-i felul.
Eu nu vă pot spune cum trăiesc eu. Eu nu vă pot spune cum trăiţi voi, dar voi trăiţi. Eu nu pot spune cum inima voastră, şi cum merge înăuntru mâncarea voastră şi face sânge. Şi ia¬tăria din acea mâncare, şi-şi merge în acel al treilea perete al cursului intestinal şi o transformă înapoi într-o viaţă de sânge, şi-l trimite sus înapoi prin voi. Eu-eu nu pot explica aceea, dar o face. Vedeţi, acesta o face. Eu-eu nu o pot explica. Eu nu cunosc mecanica. Este dinamica.
E-109 He didn't know it. He, well, he didn't know the mechanics; he just knowed the dynamics. And--and that's the way.
I can't tell you how I'm living. I can't tell you how you're living, but you're living. I can't tell how your heart, and your food goes in and makes blood. And takes the--the strength of that food, and--and goes into that third wall of the intestinal track and turns it back to a blood life, and sends it back up through you. I--I can't explain that, but it does it. See, it does it. I--I can't explain it. I don't know the mechanics. It's the dynamics.
E-110 Acum, Moise ar fi putut cunoaşte mecanica, dar nu era locul la nimeni altul să o înţeleagă decât Moise. Ei au ştiut că mergea, şi aceea satisface. De ce nu pot oamenii să fie satisfăcuţi în felul acela astăzi? Vedeţi? Nu oricine putea fi un Moise. A existat numai un Moise. Ei doar au ştiut că a fost de la Dumnezeu. Ei au văzut că era de la Dumnezeu.
Şi ei au urmat înainte şi au făcut bine până când au început să se îndoiască, au vrut să ridice pe altcineva să facă acelaşi lucru, Core, Datan. Şi când ei au avut pe cineva să aducă ceva interpretări fireşti înăuntru, în sfârşit Dumnezeu a zis, "Separă-te. Să nu intri în sistemul acela organizaţional. Vedeţi, ieşi afară din el! Eu îl voi înghiţi." Şi El a deschis pământul şi l-a înghiţit. Vedeţi?
E-110 Now, Moses might have knowed the mechanics, but it wasn't nobody else's place to understand it but Moses. They knowed it worked, and that satisfies. Why can't the people be satisfied that way today? See? Everybody couldn't be a Moses. There was just one Moses. They just knowed it was of God. They seen it was of God.
And they followed on and done fine until they begin to question it, wanted to raise up somebody else to do the same thing, Korah, Dathan. And when they got somebody to bring some carnal impersonations in, finally God said, "Separate yourself. Don't get into that organizational system. See, step out of it! I'm going to swallow it up." And He opened the earth and swallowed it. See?
E-111 Voi nu cunoaşteţi, voi nu trebuie să cunoaşteţi mecanica. Doar să cunoaşteţi dinamica, lucrul care-l pulsează, care-l face adevărat, şi vedeţi dacă atinge ţinta care Biblia a promis că o va atinge în această zi. Vedeţi, este din nou Cuvântul, înapoi la Cuvânt.
E-111 You don't know, you don't have to know the mechanics. Just know the dynamics, the thing that pulsates it, that makes it true, and see if it hits the target that the Bible promised it would hit in this day. See, it's the Word again, back to the Word.
E-112 Acum, marea maşină se instalează acum, şi gata să se mişte. Mecanica deja este acolo. Ei deja au sistemul mecanic al unei organizaţii care va aduce, peste pământ, "o pace," ei spun. Ei au o... ca un U.N.
Naţiunile sunt unite împreună. Este un timp de unire. Eu doar am predicat despre aceasta, recent. Cei... Ei se unesc împreună, să aducă ce? O pace mondială. Ei au făcut aceea în Liga Naţiunilor. Ei au făcut-o întotdeauna, şi niciodată nu merge. Ea nu poate merge. U.N nu este nimic decât un mare balon de cauciuc care este purtat de vântul de doctrină al fiecărei naţiuni. El se va sparge şi explodează la orice. El nu poate merge.
Nici Consiliul Bisericilor nu poate merge. Este o organizaţie de oameni, contrară cu sistemul... sau cu sistemul lor contrar la Cuvântul lui Dumnezeu, şi el nu poate merge. "Cum pot doi să umble împreună dacă nu sunt de acord?" Voi nu o puteţi face. Şi cum poate biserica Creştină, va avea să...
E-112 Now, the big machine is setting up now, and ready to move. The mechanics is already there. They've already got the mechanical system of an organization that's going to bring, upon the earth, "a peace," they say. They got a... like a U.N.
The nations are united together. It's a uniting time. I just preached on it, recently. The... They're uniting together, to bring what? A world peace. They did that in the League of Nations. They've always done it, and it never works. It can't work. The U.N. is nothing but a big rubber balloon that's carried about by every nation's wind of doctrine. It'll bust and blow up at anything. It can't work.
Neither can the Council of Churches work. It's an organization by man, contrary to the system... or with their system contrary to the Word of God, and it can't work. "How can two walk together unless they be agreed?" You can't do it. And how can the Christian church, will have to...
E-113 Penticostalii, Adunările lui Dumnezeu, şi-alte mari biserici ale-ale regatului Penticostal, şi a oamenilor Evangheliei Depline, cum pot ei să-şi piardă învăţăturile lor evanghelice, tocmai principiile pe care ei au stat? Şi unde au fost ei crescuţi, să vină afară din acele organizaţii şi să le condamne; şi ei trebuie să-şi piardă doctrina lor evanghelică, să umble cu oameni care nu sunt de acord asupra principiilor Bibliei, şi Vindecării Divine, şi Puterea lui Dumnezeu, şi Isus Cristos. "Cum pot merge doi împreună dacă nu sunt de acord?"
E-113 The--the Pentecostals, the Assemblies of God, and the--the great other churches of the--of the Pentecostal kingdom, and of the Full Gospel people, how can they forfeit their evangelical teachings, the very principles that they've stood on? And where they was raised up, to come out of those organizations and condemn it; and they have to forfeit their evangelical doctrine, to walk with man who disagree upon the principles of the Bible, and Divine Healing, and the Power of God, and Jesus Christ. "How can two walk together except they be agreed?"
E-114 Acolo sunteţi, aceea este ora la care noi am sosit, şi aceea este marea maşină care este instalată. Acum ei au mecanica. Singurul lucru care ei trebuie să-l aibă este Satan înăuntru acolo, cu dinamica, să forţeze însemnarea fiarei. Când ea este forţată jos, atunci dinamica lucrează. Mecanica este acolo. Ei deja le au.
E-114 There you are, that's the hour that we have arrived at, and that's the big machine that's set up. Now they've got the mechanics. The only thing they have to have is Satan in there, with the dynamics, to force the marking of the beast. When she is forced down, then the dynamics is working. The mechanics is there. They've already got them.
E-115 Lăsaţi-mă să spun ceva, de asemenea; acest timp al unirii, să vedem bisericile unindu-se, naţiunile unindu-se. Este un timp de unire al lui Dumnezeu şi Mireasa Lui, de asemenea. Şi eu spun aceasta cu reverenţă şi respect. Eu cred că Mireasa lui Cristos este chemată. Eu cred că Ea este pecetluită în Împărăţia lui Dumnezeu. Eu cred că mecanica este acolo. Ei aşteaptă după Dinamica care o va lua pe Ea de pe pământ, în Slavă, în Răpire. Eu o cred cu toată inima mea. Da, domnule. Noi nu ştim cum urmează El să o facă, dar El o va face.
El este Dinamica. Noi doar devenim mădulare ale maşinii, a Truplui Lui, formându-ne în chipul Lui, şi-L vedem unindu¬Se cu noi, în lucrările Lui, cu darurile Lui de dragoste, aşa cum El ni le înmânează chiar înainte de Cina Nunţii. Şi noi aşteptăm, veghind după aceea.
Biserica lor mare este, de asemenea, este unită.
E-115 Let me say something, too; this uniting time, to see churches uniting, nations uniting. It's a uniting time of God and His Bride, too. And I say this with reverence and respect. I believe that the Bride of Christ is called. I believe She is sealed in the Kingdom of God. I believe the mechanics is there. They're waiting for the Dynamics that'll take Her off the earth, into Glory, in the Rapture. I believe it with all my heart. Yes, sir. We don't know how He's going to do it, but He shall do it.
He is the Dynamics. We just become members of the machine, of His Body, forming ourself into His image, and see Him uniting Himself with us, in His works, with His love gifts, as He hands them to us just before the Wedding Supper. And we're waiting, watching for that.
Their big church is to be united.
E-116 Dinamica acestei Biserici va fi o reumplere a Duhului Sfânt care noi am lucrat într-o mică măsură în timp ce Piatra din Capul unghiului coboară jos să se unească cu Trupul. Dar când Capul acela şi Trupul se unesc împreună, puterea deplină a Duhului Sfânt o va ridica pe Ea sus chiar exact în felul acela; chiar cei morţi, care sunt morţi în Cristos, cu sute de ani în urmă, vor învia în frumuseţea sfinţeniei Lui, şi vor lua zborul spre cer. Dinamica este Duhul Sfânt.
E-116 The Dynamics of this Church will be a refilling of the Holy Spirit that we have worked in a small measure while the Headstone is coming down to unite with the Body. But when that Head and Body unites together, the full power of the Holy Ghost would raise Her up just exactly like that; even the dead, that's dead in Christ, for hundreds of years ago, will rise in the beauty of His holiness, and take a flight to the skies. The Dynamics is the Holy Spirit.
E-117 Şi acum dinamica acestui mare regim care ei îl au zidit, această maşină mare va lucra într-o zi în consiliul unit al Consiliului Mondial al Bisericilor, care va face o forţare, de asemenea. Aminti-... dar amintiţi-vă...
Voi ziceţi, "Când aceea se întâmplă..." Va fi prea târziu atunci pentru voi. Voi sunteţi deja în el. Fie că tu vrei să fii, sau nu, tu eşti deja acolo. Vedeţi? Observaţi, voi aveţi deja duhul acela peste voi.
E-117 And now the dynamics of this great regime that they've got built, this big machine will work someday in the united council of the World Council of Churches, which will make a forcing, too. Remem-... but remember...
You say, "When that happens..." It's going to be too late then for you. You're already in it. Whether you want to be, or not, you're already there. See? Notice, you've already got that spirit upon you.
E-118 În ziua când-când-vânturile Duhului bat din est, nord, vest, şi sud, convingând oamenii afară din acesta, şi arătând oamenilor!
Acela-i motivul că eu am fost aşa de împotriva acelui sistem. Am văzut că era ceva acolo, o întunecime. Aşa cum am văzut femeile acelea felul cum purtau ele lucrul acela pe faţa lor, eu v-am spus duminica trecută, eu ştiam că urma ceva să vină.
E-118 In the day when the--when the--the winds of the Spirit is blowing from east, north, west, and south, persuading people out of it, and showing the people!
That's the reason I've been so against that system. I seen there was something there, a darkness. As I seen them women the way they wore that stuff on their face, I told you last Sunday, I knew there was something coming.
E-119 De ce am fost eu întotdeauna împotrivă la aşa ceva? Eu nu am ştiut-o; Eu o ştiu acum. De ce am fost întotdeauna împotriva religiei organizate? Este pentru că (eu o văd acum) este semnul fiarei. Vedeţi? Eu nu am spus asta până doar în ultimele două săptămâni. Vedeţi?
Acum, după politica bisericii, atunci ce se întâmplă? După ce Cuvântul a fost într-adevăr adeverit? Acum, priviţi, aceasta în final a ajuns într-un loc unde trebuie să fie o reglementare. Următoarea mişcare a lor acum era...
E-119 Why was I always against such stuff? I didn't know it; I know it now. Why was I always against organized religion? Is because (I see it now) it's the mark of the beast. See? I never said that till just the last couple weeks. See?
Now, after the church politics, then what happens? After the Word has been truly vindicated? Now, look, it's finally got to a place there's got to be a settlement. Their next move now was...
E-12
E-120 What was the Jews' next move after the church turned It down? Church turned the Word down. They wanted nothing to do with It. "It was a evil spirit." It knowed the thoughts that was in their heart. "It was evil." Yet, It was the Word. The works that He did, testified of Him, vindicated Who He was. They didn't want nothing to do with It.
Then, the next thing, comes to a government. And this is a church government, because the whole nations is involved. There was a heathen nation controlling over a religious nation. Now, it's, all thing is religion, so it has to come to a world religion.
Oh, my, a blind man could see that! And what does a blind man say when he sees this? When he sees it, he'll come out of his blindness.
E-121 Observaţi acolo când acest consiliu mondial vine împreună, "Ce vom face noi cu acest Isus numit Cristos?" Ei cu certitudine nu vor să aibe nimic de-a face cu El. Aşa că există numai un singur lucru de făcut, atunci, exact ce au făcut ei atunci, ei Îl vor răstigni, cu certitudine, Îl vor închide. "El nu mai poate fi. Nu I se va permite să o facă." Forţa religiei naţiunilor nu-i vor mai lăsa să o facă. O astfel de slujbă care se petrece aici, şi lucruri ca acelea, vor fi absolut închise. Voi nu o puteţi face fără o aprobare de la cartierele generale, capul bisericii, vedeţi, un chip al fiarei. Oh! Noi suntem aici, asta-i tot. Noi-noi-noi am sosit.
Şi cu adevărat adeverit; mişcarea următoare este să-L răstignească.
E-121 Notice there when this world council comes together, "What will we do with this Jesus called Christ?" They certainly don't want nothing to do with It. So there is only one thing to do, then, exactly what they did then, they'll crucify It, certainly, shut It up. "It can't be no more. It won't be allowed to do it." The force of the religion of the nations won't let them do it no more. Such ministry that goes on here, and things like that, will be absolutely closed out. You can't do without a sanction from the headquarters, the head of the church, see, a image unto the beast. Oh! We're here, that's all. We--we--we've arrived.
And truly vindicated; next move is to crucify Him.
E-122 La fel ca acum, determinând pe toţi care nu se unesc cu ei, vor fi închişi în afară şi nu li se va îngădui să predice, vedeţi. Aceea răstigneşte, din nou, Cuvântul adeverit de promisiune. Îl opreşte, "Ţie nu ţi se mai îngăduie să-l mai ai. Nu vor mai fi servicii de vindecare. Nu mai este rugăciune pentru bolnavi. Nu, domnule! Voi nu o puteţi face. Nu, nici una din astealalte. Nu, domnule! Voi veţi veni prin Consiliul Bisericilor sau nu o aveţi de loc."
E-122 Same as now, causing all who don't join with them, will be shut out and not be allowed to preach, you see. That crucifies, afresh, the vindicated Word of promise. Stops it, "You're not allowed to have it no more. No more healing services. No more prayer for the sick. No, sir! You can't do it. No, none of this other. No, sir! You'll come through the Council of Churches or you don't have it at all."
E-123 Acum voi puteţi vedea de ce sunt împotriva religiei denominaţionale, pentru că ea este semnul fiarei. Roma este capul ei, prima. Aceea este exact corect. Şi ea determină pe toţi să-l ia prin aderarea la fiice, care este chipul. Mama acesteia a făcut acelaşi lucru. Unde a fost Roma mai întâi organizată? Care a fost prima religie organizată în lume? Romano-Catolică. Oricine care are un cuvânt care spune că nu este aşa, doar lăsaţi-mă să o aud. Nu este aici. Prima organizaţie, prima biserică care a fost vreodată organizată, era la Niceea, Roma. Da, domnule. Şi aceea este exact ce au făcut ei.
E-123 Now you can see why I'm against denomination religion, because it is the mark of the beast. Rome is the head of it, the first one. That's exactly right. And it causes all to take it by joining the daughters, that is the image. The mother of it made the same thing. Where was Rome first organized? What was the first organized religion in the world? The Roman Catholic. Anybody got a word that says it isn't so, just let me hear it. It's not here. The first organization, the first church was ever organized, was at Nicaea, Rome. Yes, sir. And that's exactly what they did.
E-124 Ce a făcut Luther după moartea lui? Ei au făcut acelaşi lucru ce l-au făcut la Niceea, Roma. Ce au făcut ei după Wesley? Ce au făcut ei după toate mişcările mari care au apărut? Ei au făcut acelaşi lucru, au făcut fiice curvei, chiar exact aşa de perfect. Ca şi, prin aceiaşi, noi aflăm aici...
E-124 And what did Luther do after his death? They did the same thing they done at Nicaea, Rome. What'd they do after Wesley? What'd they do after all the great moves that's come up? They did the same thing, made daughters unto the harlot, just exactly as perfect. Like, by the same, we find out here...
E-125 Eu am avut o mică Scriptură scrisă aici jos. Poate mai bine să o omit. Dar, şi priviţi, ei aveau...
Organizarea bisericii are acelaşi sistem împreună astăzi.
Singurul lucru ce au nevoie este dinamica acesteia, doar ceva să o pună în forţă. Şi vine la o demonstraţie, chiar imediat.
E-125 I had a little Scripture wrote down here. Maybe I better omit that. But, and watch, they had...
The organizing of the church has got the same system together today. Only thing they need is the dynamics of it, just something to set it in force. And it's coming to a showdown, right away.
E-126 Biserica Catolică şi bisericile Protestante vor deveni prietene. V-am spus aceea de-de atunci, pentru ultimii treizeci şi ceva de ani. Ei se vor uni împreună. Şi voi vedeţi exact ce fac ei acum. Protestanţii niciodată nu vor deveni Catolici, dar ei vor fi frăţietate asociată, un semn al fiarei, asemănător fiarei.
E-126 The Catholic church and the Protestant churches will become friends. I've told you that ever--ever since, for the last thirty something years. They will unite together. And you see exactly what they're doing now. The--the Protestant will never become Catholic, but they'll be associated brotherhood, a mark of the beast, likened unto the beast.
E-127 Ca prin aceleaşi mijloace cu care mama, Eva, a corupt toată lumea la o moarte fizică. Mama, Eva! Ascultaţi. Mama Eva a corupt toată rasa umană, prin moarte fizică, (cum?) prin a respinge Cuvântul şi acceptând ceva aproape ca El. Ea a cauzat toată moartea fizică pentru că ea a părăsit adevăratul Cuvânt, şi a crezut adevăratul Cuvânt tot în afară numai de un pic. Un mic dezacord cu Cuvântul deplin al lui Dumnezeu a cauzat fiecare durere de inimă, fiecare moarte şi tot ce a fost cândva pe pământ. Eva a făcut-o, mama morţii. Acum vedeţi unde venim noi? Mama morţii, observaţi, ea doar nu a crezut Cuvântul.
Ea a zis, "Dumnezeu a zis... "
Satan a zis, "E drept."
"Dumnezeu a zis ... "
"E drept."
"Dumnezeu a zis..."
"E drept."
"Dumnezeu a zis..."
E-127 Like by the same means that the mother, Eve, corrupted the whole world to a physical death. The mother, Eve! Listen. Mother Eve corrupted the whole human race, by physical death, (how?) by rejecting the Word and accepting something almost like It. She caused all physical death because she left the true Word, and believed the true Word all but just a little bit. One little disagreement with the full Word of God caused every heartache, every death and everything has ever been on the earth. Eve done it, the mother of death. Now you see where we're coming? The mother of death, notice, she just disbelieved the Word.
She said, "God has said..."
Satan said, "That's right."
"God has said..."
"That's right."
"God has said..."
"That's right."
"God has said..."
E-128 "Da, aceea, aceea este exact. În-într-un fel, e drept, dar, vezi, aceea-aceea-aceea nu este totul din Acesta. Vezi, tu vei-tu vei avea ochii deschişi, tu vei fi..."
Dar Dumnezeu a zis, şi aceea o stabileşte, Cuvântul! [Fratele Branham bate pe Biblia lui – Ed.] Vedeţi, aceasta a început doar cu puţină răstălmăcire a Cuvântului, şi, acelaşi lucru, se sfârşeşte în acelaşi fel.
E-128 "Yes, that, that's exact. In--in a way, that's right, but, see, that--that--that isn't all of It. See, you'lE--you'll have your eyes opened, you'll be..."
But God has said, and that settles it, the Word! See, it started with just a little misconstruing of the Word, and, the same thing, it's ending the same way.
E-129 Observaţi, o fiică este un produs al mamei şi tatălui, printr¬o uniune. Acum aici este ceva şocant. Dar moartea, fizică, moartea fizică este unirea mamei Eva şi Satan, împreună, prin a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu. Ei s-au unit şi au adus înăuntru produsul morţii. Ea, ... Moartea este un produs al unirii lui Satan şi Eva, împreună.
E-129 Notice, a daughter is a product of a mother and father, by a union. Now here is something shocking. But death, physical, physical death is the uniting of mother Eve and Satan, together, by disbelieving God's Word. They united and brought in the--the product of death. She, the... Death is a product of uniting Satan and Eve, together.
E-130 Eva avea Cuvântul. Satan este împotriva Cuvântului. Şi, priviţi, aproape nouăzeci şi nouă şi nouăzeci şi nouă de sutimi din Acesta, Satan a admis că era corect. "Aşa de aproape," Biblia a zis, "în zilele din urmă, ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil." Vedeţi cum vine înăuntru, cum a fost întotdeauna, cum merge afară? În acelaşi fel, unit de necredinţă în tot Cuvântul deplin al lui Dumnezeu. Voi aţi priceput? Aceea este ce a adus moarte, este unirea necredinţei cu Cuvântul. Necredinţă, doar puţin, mică parte din ea; puţin, puţintel, un picuţ, o sutime dintr-un procent. Dar El trebuie să fie sută la sută! Asta-i tot.
E-130 Eve had the Word. Satan is against the Word. And, look, almost ninety-nine and ninety-nine hundredths of It, Satan admitted was right. "So close," the Bible said, "in the last days, would deceive the very Elected if it was possible." See how it comes in, how it's always been, how it's going out? The same way, united of unbelief in all the full Word of God. You got it? That's what brought death, is uniting unbelief with the Word. Unbelief, just a little, bitty part of it; little, bitty, teeny bit, one hundredth of one percent. But It must be one-hundred percent! That's all.
E-131 Observaţi, fiica lui Dumnezeu, Biserica, Mireasa, este de asemenea un produs, al lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui, unire. Duhul Sfânt unindu-se într-un trup de carne, El produce pe Fiul lui Dumnezeu, un produs al neprihănirii lui Dumnezeu. Şi în ziua din urmă, aşa cum ni se spune, "aşa cum a fost în zilele Sodomei," Mireasa va fi unită prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în trup, Duhul Sfânt pecetluindu-i în Dumnezeu, şi pecetluind necredinţa afară, în exterior.
E-131 Notice, God's daughter, the Church, the Bride, is also a product, of God and His Word, uniting. The Holy Spirit uniting in a body of flesh, It produced the Son of God, a product of the righteousness of God. And in the last day, as we're told, "as it was in the days of Sodom," the Bride will be united by the Word of God made manifest in the flesh, the Holy Spirit sealing them into God, and sealing unbelief out, on the outside.
E-132 Aşa cum am zis, dacă viaţa lui Bethoven era în voi, voi aţi trăi ca Bethoven; dacă viaţa lui Hitler era în voi, voi aţi trăi ca Hitler. Şi când Viaţa lui Cristos este în voi, voi veţi trăi ca şi Cristos, şi lucrările lui Cristos le faceţi. Şi aceea va fi. Dacă Cristos trăia astăzi, El ar face exact ce a zis Cuvântul că El va face astăzi. Şi dacă Cuvântul a zis că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci," de ce nu poate această lume bisericească oarbă să vadă timpul în care ei trăiesc? Vedeţi?
E-132 As I said, if the life of Beethoven was in you, you would live like Beethoven; if the life of Hitler was in you, you would live like Hitler. And when the Life of Christ is in you, you'll live like Christ, and the works of Christ you do. And that'll be. If Christ lived today, He would do exactly what the Word said He would do today. And the Word said that, "He is the same yesterday, today, and forever." Why can't this blind ecclesiastical world see the time that they're living? See?
E-133 Eva a cauzat toată moartea fizică, prin a încerca să injecteze ceva erezie a lui Satan în Cuvânt. Şi acela este acelaşi lucru care i s-a întâmplat bisericii, la Niceea, Roma prin a lua dogme în locul Cuvântului. Acela este acelaşi lucru la Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, aşa cum Lumina ţâşneşte în fiecare epocă şi ei O resping.
Acela-i motivul că Luteranii au murit când Wesley s-a ridicat. Aceasta era o altă epocă. Cuvântul a venit înainte, şi ei trebuiau să-L accepte sau să moară. Acela-i motivul că Penticostalii mor acum, pentru că epoca este aici. Cuvântul s-a manifestat, timpul vulturului, timpul Cuvântului să se întoarcă înapoi, "să reaşeze Credinţa părinţilor, înapoi la copii din nou." Şi ei sunt aşa de uniţi, că ei Îl resping, şi ei nu sunt nimic decât moarte spirituală. Întotdeauna...
E-133 Eve caused all physical death, by trying to inject some heresy of Satan into the Word. And that's the same thing that happened to the church, at Nicaea, Rome, by taking dogmas instead of the Word. That's the same thing in the Methodist, Baptist, Presbyterian, as the Light springs forth in each age and they turn It down.
That's the reason the Lutheran died when Wesley rose up. It was in another age. The Word come forth, and they had to accept It or die. That's the reason that the Pentecostals are dying now, because the age is here. The Word has been made manifest, the eagle time, the time of the Word to return back, "to restore the Faith of the fathers, back to the children again." And they're so united, they turn It down, and they ain't nothing but spiritual death. At always...
E-134 Trupul lui Dumnezeu, unit ca Mireasă a Lui, fiind Unul; El şi Cristos, împreună, este Duhul lucrând în trupul Bisericii aşa cum El a lucrat în trupul lui Isus Cristos, căci El este parte din Trupul Lui. Nu doi; ci Unul! Ei sunt Unul. Un soţ şi soţie nu mai sunt doi, ci unul. Şi Cristos şi Trupul Lui este Unul. Şi acelaşi Duh care era în Cristos este în Mireasa Lui, în Trupul Lui, care-I uneşte împreună cu tot Cuvântul. Şi Dumnezeu locuind acolo, Însuşi, îl manifestă.
E-134 God's Body, united as His Bride, being One; Him and Christ, together, is the Spirit working in the flesh of the Church like It worked in the flesh of Jesus Christ, 'cause It's part of His Body. Not twain; but One! They are One. A husband and wife is no longer two, but one. And Christ and His Body is One. And the same Spirit was in Christ is in His Bride, in His Body, that unites Them together with all the Word. And God living in there, Himself, manifesting it.
E-135 Şi anticristul, este să spună, "Oh, eu cred în Cristos, eu cred în Evanghelie, eu cred în aceste Lucruri, dar, tu ştii..." Acolo sunteţi. "Dar, voi ştiţi, zilele minunilor s-au dus. Nu mai există aşa ceva, vedeţi." Ia te uită. "Oh, eu nu cred că tu trebuie să fii botezat în Numele lui Isus Cristos."
E-135 And the antichrist, is to say, "Oh, I believe in Christ, I believe in the Gospel, I believe in these Things, but, you know..." There you are. "But, you know, the days of miracles is past. There is no such as that, see." There you are. "Oh, I don't believe you have to be baptized in the Name of Jesus Christ."
E-136 Dar Biblia a zis că voi trebuia. Acum eu vreau ceva teolog să fie în dezacord cu aceea. Vedeţi? Vedeţi? Aceasta trebuie să fie. Voi ziceţi, "Ei bine, botezul nu contează." Păi, atunci, de ce a fost scris? De ce a contat la Pavel? De ce a contat la toţi ceilalţi? Voi ori sunteţi botezaţi...
Biblia a zis, "Îţi merge numele că trăieşti, şi tu eşti mort," căci nu a fost dat un alt nume sub Cer.
De ce veţi predica în El, vă rugaţi în El, toate celelalte, numai, când voi veniţi la bazin, voi Îl respingeţi? Aha. Vedeţi?
I-am zis unui om zilele trecute, am zis, "Ce-i dacă un om..."
El a zis, "Nu contează deloc."
E-136 But the Bible said you did. Now I want some theologian to disagree with that. See? See? It's got to be. You say, "Well, baptism don't make any difference." Well, then, why was it written? Why did it make a difference to Paul? Why did it make a difference to all the rest of them? You're either baptized...
The Bible said, "You have a name that you live, and you're dead," 'cause there's not another name given under Heaven.
Why will you preach in It, pray in It, everything else, but, when you come to the pool, you reject It? Uh-huh. See?
I said to a man the other day, I said, "What if a man..."
He said, "Don't make any difference."
E-137 Am zis, "Dacă un om vine la tine, şi apoi zice că a fost botezat în numele de 'Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, şi Luceafărul de Dimineaţă,' vei zice tu că el este în ordine?"
El a zis, "Nu, domnule."
Am zis, "Îl vei reboteza?" "Da."
Am zis, "Cum ai boteza tu?"
A zis, "În numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."'
E-137 I said, "If a man come to you, and then said he was baptized in the name of 'the Rose of Sharon, the Lily of the Valley, and the Morning Star,' would you say he's all right?"
He said, "No, sir."
I said, "Would you rebaptize him?"
"Yes."
I say, "How would you baptize?"
Said, "In the name of 'the Father, Son, and Holy Ghost.'"
E-138 Am zis, "În ordine, acum tu ai făcut exact, tu ai plasat... Dacă tu numeşti 'numele' acelea, tu ai făcut acelaşi lucru ce a făcut el când a zis, 'Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, şi Luceafărul Dimineţii,' deoarece acela-i un titlu, şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt' este un titlu. Înţelegi?"
El a zis, "Dar Isus a zis să botezăm, 'Numele."'
E-138 I said, "All right, now you did exactly, you placed... If you call those 'names,' you did the same thing he did when he said, 'Rose of Sharon, Lily of the Valley, and Morning Star,' because that's a title, and 'Father, Son, and Holy Ghost' is a title. See?"
He said, "But Jesus said baptize, 'the Name.'"
E-139 Eu am zis, "Aceea este exact ce a vrut El să facem. Dar ce în, nu-nu... El nu a zis, 'numiţi aceste cuvinte.' 'Botezaţi-i în Numele,' Nume! Oh, vai!" Am zis, "'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt' sunt titluri. 'Numele Tatălui, Fiului... Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt."' Înţelegi?" Am zis, "Ce a spus Petru că era Acesta? Ce au zis restul din ei că era Acesta? Vezi? Ce este Acesta? Aha. 'Domnul Isus Cristos' este Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt."' El are aproape treizeci de mii de băştinaşi pe care el trebuie să-i reboteze din nou acum. Vedeţi? În ordine. Dar aceea este drept. Pavel a zis, "Dacă un Înger din Cer..."
E-139 I said, "That's exactly what He meant do. But what in, not--not... He didn't say, 'call these words.' 'Baptize them in the Name,' Name! Oh, my!" I said, "'Father, Son, and Holy Ghost' is titles. 'The Name of the Father, Son... The Name of the Father, Son, and the Holy Ghost.' See?" I said, "What did Peter say It was? What did the rest of them say It was? See? What is It? Uh-huh. The 'Lord Jesus Christ' is the Name of the 'Father, Son, and Holy Ghost.'" He's got about thirty thousand natives you have to rebaptized again now. See? All right. But that's right. Paul said, "If an Angel from Heaven..."
E-40 Pavel le-a spus acelor oameni care nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, Fapte 19:5, că, pentru a primi Duhul Sfânt, ei trebuiau să vină. Deşi ei strigau şi lăudau pe Dumnezeu, şi făceau lucruri mari, el a zis că ei trebuiau să vină înapoi şi să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos. După ce Ioan Botezătorul i-a botezat, a trebuit să vină înapoi şi să fie rebotezaţi.
Şi el a zis, în Galateni 1:8, "Dacă un Înger din Cer învaţă orice alt lucru decât v-am învăţat eu, să fie blestemat." Da, domnule. Deci noi trebuie să stăm drept cu Cuvântul acela, fiecare Cuvânt din El. Vedeţi?
E-140 Paul told those people that wasn't baptized in the Name of Jesus Christ, Acts 19:5, that, in order to receive the Holy Ghost, they had to come. Though they were shouting and praising God, and doing great things, he said they had to come back and be rebaptized, again, in the Name of Jesus Christ. After John the Baptist had baptized them, had to come back and be rebaptized.
And he said, in Galatians 1:8, "If a Angel from Heaven teaches any other thing than I've taught you, let him be accursed." Yes, sir. So we have to stay right with that Word, every Word of It. See?
E-141 Observaţi. Oh, nu aveţi nici un defect; fiţi absolut siguri. Dacă există ceva îndoielnic în mintea voastră, mai bine îndreptaţi-o acum. Să nu aşteptaţi până atunci, este prea târziu. Nu aşteptaţi până când luaţi semnul aşa de adânc încât voi niciodată nu veţi mai vedea Aceasta, voi veţi fi orbi.
El a orbit pe Israel, ca El să-şi poată manifesta Cuvântul Său. El face acelaşi lucru la Neamuri, căci aici-aici ei merg drept în acesta întocmai la fel cum au făcut atunci.
E-141 Notice. Oh, don't have no flaws; be absolutely sure. If there's anything doubting in your mind, you better straighten it up now. Don't wait till then, it's too late. Don't wait till you take the mark so deep you'll never see It any more, you'll be blind.
He blinded Israel, that He might manifest His Word. He's doing the same thing to the Gentiles, 'cause here--here they are walking right into it just the same as they did then.
E-142 Observaţi, Eva a respins şi şi-a pierdut drepturile. După ce a văzut Cuvântul adeverit de Dumnezeu, ce a făcut El, ea L-a respins şi şi-a pierdut drepturile. Acelaşi lucru l-au făcut la Niceea, Roma. Şi acelaşi lucru ei îl fac acum la Consiliul Bisericilor, întocmai exact. Fraţilor, acolo este, de la Geneza la Apocalipsa, acelaşi lucru. Aceea este ce a făcut Israel. Aceea este ce a făcut Pilat. Aceea este ce a făcut întregul lucru, întotdeauna, de la Eva până acum, acelaşi lucru. Ei resping Cuvântul adeverit şi iau o dogmă, în schimb. Aceea formează moartea, moartea spirituală.
Morţi! Cuvântul este încă predicat celor morţi. Exact! Nu va fi prin Mileniu, acum, vedeţi. Ei sunt-ei sunt, deja le-a fost predicat. Poate că Îl capătă chiar acum. Vedeţi?
E-142 Notice, Eve rejected and forfeited her rights. After she had seen the Word vindicated by God, what He had done, she rejected It and forfeited her rights. The same thing they done at Nicaea, Rome. And the same thing they're doing now at the Council of Churches, just exactly. Brethren, there is, from Genesis to Revelation, the same thing. That's what Israel done. That's what Pilate done. That's what the whole thing done, always, from Eve till now, same thing. They reject the vindicated Word and take a dogma, instead. That forms death, spiritual death.
Dead! The Word is still preached to the dead. Exactly! Won't be through the Millennium, now, see. They're--they're, already preached to. May be getting It right now. See?
E-143 Fiii lui Cain, care au fost produsul necredinţei Cuvântului lui Dumnezeu, fiii lui Cain au râs la mesajul profetului Noe. Voi observaţi aceea? Cu Cuvântul lui Dumnezeu el a adus judecata prezisă, şi a avut semne vii, semne adeverite căci timpul era la sfârşit, şi fiii lui Cain au râs la El.
Aşa cum fac ei acum. Aşa cum ei au făcut în zilele lui Isus.
Aşa au făcut ei prin toate epocile. Întotdeauna a fost. Ei îşi bat joc şi fac haz de El. El a zis, "În zilele din urmă vor veni batjocoritori, zicând, 'Nu este diferenţă în timp, de când au adormit părinţii noştri."' Voi, vedeţi?
E-143 Cain's sons, which was the product of unbelief of the Word of God, Cain's sons scoffed at prophet Noah's message. You notice that? With God's Word he had brought the--the predicted judgment, and had vivid signs, vindicated signs that the time was at the end, and Cain's sons scoffed at It.
So as they do now. So, that, they did in the day of Jesus. So they did all through the ages. It's always been. They scoff and make fun of It. He said, "In the last days there will come scoffers, saying, 'There is no difference in the time, since our fathers fell asleep.'" You, see?
E-144 Aşa au făcut fiii diavolului, prin sistemul religios, la Cuvântul manifestat în timpul lui Isus Cristos. Priviţi, sistemele religioase ale poporului Iudeu, [Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon, şi zice, "Soră Rose." – Ed.], poporul Iudeu care ar fi trebuit să ştie mai bine, dar sistemul lor i-a determinat să respingă şi să râdă la Cuvântul lui Dumnezeu (pe care ei au pretins că-l cred) făcut manifestat, nici un Cuvânt afară din cale. Ei au făcut acelaşi lucru.
E-144 So did the sons of the devil, through the religious system, at the Word made manifest in the time of Jesus Christ. Look, religious systems of Jewish people, [Brother Branham knocks on the pulpit and says, "Sister Rose."--Ed.], Jewish people who should have knowed better, but their system caused them to reject and scoff at the Word of God (that they claimed they believed) made manifest, not one Word out of the way. They did the same thing.
E-145 La fel cum fac ei astăzi. Sistemul religios în această maşină mare pe care o au ei acum instalată vor, absolut, au refuzat promisiunile la timpul sfârşitului; cu Mesajul timpului sfârşitului, şi semnul timpului sfârşitului, totul din timpul sfârşitului ce trebuie să fie, aşa cum Dumnezeu a prezis, Cuvânt cu Cuvânt.
Este pe bandă. Dacă-dacă ei mă împuşcă, sau orice ar putea face ei, ei niciodată nu vor opri Mesajul acela! Vedeţi? El va merge înainte tot la fel. Vedeţi? El este deja afară. El este înregistrat. S-a dus. Vedeţi? Ei nu ar putea niciodată... El este-El este Cuvântul sfârşitului, chiar acum. Per-... Cu desăvârşire adeverit şi dovedit, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, prin semne, minuni, prin mecanică, prin-prin-prin Dinamică, prin-prin ştiinţă, prin biserică, prin Dumnezeu Însuşi, a dovedit că aceasta este ora; şi prin Cuvânt, şi prin semne şi minuni.
E-145 Same as they do today. The religious system in this big machine that they've got set up now will, absolutely, has turned down the promises at the end-time; with the end-time Message, and the end-time sign, the end-time everything that's supposed to be, as God predicted it, Word by Word.
It's on tape. If--if they shoot me down, or whatever they might do, they'll never stop that Message! See? It'll go on just the same. See? It's already out. It's taped. It's gone. See? They could never... It's--It's the Word of the end, right now. Per-... Thoroughly vindicated and proved, over and over and over, by signs, wonders, by mechanics, by--by--by Dynamics, by--by science, by the church, by God Himself, has proved that it's the hour; both by the Word, and by signs and wonders.
E-146 Un Mesaj aprobat de Dumnezeu printre voi, prin semne şi minuni din ceasul acesta. Un Mesaj că Isus Cristos nu este mort, ci viu tot la fel cum a fost El cândva, şi trimite înainte. Şi acesta exact împlineşte Maleahi 4 şi toate celelalte Scripturi despre care Isus a zis că va fi în zilele din urmă, este total împlinită, şi ştiinţific, de către lume. Şi revistele au publicat mari fotografii de cercuri de Lumină, care a fost prezisă aici. Şi Îngeri ai lui Dumnezeu, care au coborât, despre care ei nu ştiu nimic. Şi peste tot, pretutindeni, este dovedit, în toată lumea!
E-146 A Message approved of God among you, by signs and wonders of the hour. A Message that Jesus Christ is not dead, but a living just the same as He ever was, and sending forth. And it exactly fulfills Malachi 4 and all the other Scriptures that Jesus said would be in the last days, is totally fulfilled, both scientifically, by the world. And the magazines packed big pictures of circles of Light, that was predicted here. And Angels of God, which has come down, that they know nothing about. And all over, everywhere, it's proven, world-over!
E-147 Următorul este răstignirea, şi noi stăm în faţa ei. Aşa cum a spus Isus atunci, "Ce voi spune Eu, 'Salvează-Mă, Tată, de ceasul acesta'? Dar, nu. Voia Ta să se facă, vedeţi, pe pământ, cum este în Cer."
E-147 Next is crucifixion, and we're facing it. As Jesus said then, "What shall I say, 'Save Me, Father, from this hour'? But, no. Thy will be done, see, on earth, as it is in Heaven."
E-148 Aceea este ceea ce spune Biserica, astăzi, din inima ei, "Eu mă unesc cu ceva... ? Nu, Doamne, nu. Voia Ta să se facă, aşa cum este în Cer."
E-148 That's what the Church says, today, from its heart, "Me join with something...? No, Lord, no. Thy will be done, as it is in Heaven."
E-149 Observaţi, după Cuvântul promis pentru epoca care a fost adeverit, ei L-au respins. Ei au făcut la fel astăzi. Şi acum eu vin jos la încheiere acum. Şi aşa cum El a venit atunci identificându-Se clar de a fi Cuvântul, şi a venit la demonstraţia unde ei trebuie să aleagă Cuvântul sau să ia sistemul; a venit la acelaşi lucru astăzi, trebuie să aleagă Cuvântul sau să ia sistemul. Iar ei au luat sistemul. Acum ce face aceea? În încheiere. El este în mâinile lumii. Corect.
E-149 Notice, after promised Word for the age that was vindicated, they turned It down. They done the same today. And now I'm coming down to the close now. And as He came then clearly identifying Himself to be the Word, and it come to the showdown where they must choose the Word or take the system; it's come to the same thing today, must choose the Word or take the system. And they have took the system. Now what does that do? In closing. He is on the hands of the world. Right.
E-150 Acum, textul meu. Aceea este o cale lungă să o zideşti în jur, dar acum eu doar am început, vedeţi voi. Să nu vă ridicaţi, eu doar am tachinat. Priviţi, aici este textul meu. Noi ştim aceea. Aceea este punerea cadrului. Noi îl avem tot aşezat într¬o fâşie aici acum. Să îl aşezăm chiar jos acasă şi să vedem cum arată, să o punem sub lupă.
E-150 Now, my text. That's a long ways to build around, but now I just got started, you see. Don't get up, I was just teasing. Look, here is my text. We know that. That's laying the backgrounds. We got it all laying in one streak here now. Let's set it right down home and see what it looks like, put her under the glass.
E-151 Isus este pe mâinile oamenilor. Este pe mâinile bisericii. Ce veţi face voi cu acest Isus care este numit Cuvântul uns? Cristosul înseamnă "Cuvântul uns." Vedeţi?
"Ce veţi face cu acest Isus?" Pilat a zis. "Ce voi face eu cu El? Ce, care este mişcarea mea? Ce pot face eu cu acest Isus care este numit Cristos?"
E-151 Jesus is on the hands of the people. It's on the hands of the church. What will you do with this Jesus that's called the anointed Word? The Christ means the "anointed Word." See?
"What will you do with this Jesus?" Pilate said. "What shall I do with It? What, what's my move? What can I do with this Jesus that's called Christ?"
E-152 Ce a strigat lumea? Ce a strigat biserica? "Răstigneşte-L! Opreşte-L! Noi nu-L mai vrem."
E-152 What did the world call out? What did the church call out? "Crucify It! Stop It! We don't want It no more."
E-153 Eu vă voi întreba ceva. Vă puteţi imagina vinovăţia pe mâinile lui Oswald, în această dimineaţă, acela care l-a ucis pe Preşedinte? Vă puteţi imagina ce va fi judecata lui dacă el este dovedit a fi acela care a făcut-o? Puteţi voi-vă puteţi imagina ceva milă să fie rămasă pentru el? Sângele Preşedintelui Statelor Unite este pe mâinile lui. Vă gândiţi căci Curtea Federală... Nu contează cât de mult a pledat el, "Eu nu am vrut să o fac," aceea nu-l va scuza nici un pic. El va pieri. De ce? El are sângele Preşedintelui pe mâinile lui. Vă puteţi imagina simţurile lui? Aţi vrea voi aceea pe mâinile voastre? [Adunarea, "Nu."]
E-153 Going to ask you something. Can you imagine the guilt on Oswald's hands, this morning, the one that murdered the President? Can you imagine what his judgment will be if he's proven to be the one that did it? Can you--could you imagine any mercy be left for him? The blood of the President of the United States is on his hands. Do you think the Federal Court... No matter how much he pleaded, "I didn't mean to do it," that won't excuse him a bit. He'll perish. Why? He's got the President's blood on his hands. Could you imagine his feelings? Would you want that on your hands? [Congregation says, "No."]
E-154 Ei bine, ce spuneţi de Sângele lui Isus Cristos atunci? Credeţi voi că veţi fi scuzaţi, după ce El este cu desăvârşire adeverit? Cum veţi scăpa de Aceasta? Sângele Lui este pe mâinile voastre, vinovaţi! Păcătosule, unde te duci de aici? Ce vei face după adunarea din această dimineaţă?
E-154 Well, what about the Blood of Jesus Christ then? Do you think you'll be excused, after It's thoroughly a vindicated? How you going to escape It? His Blood is on your hands, guilty! Sinner, where are you going from here? What are you going to do after the meeting this morning?
E-155 Vă gândiţi, voi ziceţi, "Ei bine, eu intenţionam... Eu nu am vrut să fiu rău." Oswald ar putea spune acelaşi lucru.
Dacă justiţia Curţii noastre Supreme va chema pentru justiţie, ea va chema. Ea este-ea este a noastră... Ea este absolutul naţiunii. Toată naţiunea este legată de Curtea aceea Supremă, şi acolo nu poate fi nimic rămas. El a comis crima. El trebuie să plătească pentru ea. Nu contează cât de mult nu a vrut el, cum au fost intenţiile lui, sau nimic despre aceasta; el va plăti pentru aceasta, oricum.
Dacă Curtea noastră Supremă şi justiţia ei cere o recompensă de răsplată, cu cât mai mult vă veţi afla pe voi la Bara de Judecată a lui Dumnezeu, când voi veniţi cu Sângele lui Isus Cristos pe mâinile voastre? "Ce voi face eu cu acest Isus numit Cuvântul uns?" Voi L-aţi auzit. Voi ştiţi că Acesta-i Adevărul. El este cu desăvârşire adeverit.
E-155 Do you think, you say, "Well, I intended... I didn't mean to be bad." Oswald might say the same thing.
If the justice of our Supreme Court will call for justice, it'll call. It's--it's our... It's the absolute of the nation. The whole nation is tied to that Supreme Court, and there can be nothing left. He's committed the crime. He has to pay for it. No matter how much he didn't mean, how his intentions was, or nothing about it; he is going to pay for it, anyhow.
If our Supreme Court and its justice demands a recompense of reward, how much more will you find yourself at the Judgment Bar of God, when you come with the Blood of Jesus Christ on your hands? "What will I do with this Jesus called the anointed Word?" You've heard It. You know It's the Truth. It's thoroughly a vindicated.
E-156 Un ucigaş? Aţi dori voi pe un ucigaş denominaţional al Cuvântului, decât pe nevinovatul Cristos? Aţi răstigni voi? Aţi-aţi îndrăzni voi să-l luaţi pe Baraba? Aţi putea voi să strigaţi pentru Baraba? Cum îndrăzneşte cineva să facă aceea, să strige pentru Baraba, ucigaşul Cuvântului; decât să ia Cuvântul, Însuşi, care este Viaţă. Şi El este pe mâinile voastre.
E-156 A murderer? Would you desire a denominational murderer of the Word, than the innocent Christ? Would you crucify? Would you--would you dare to take Barabbas? Could you call for Barabbas? How dare anyone to do that, to call for Barabbas, the murderer of the Word; than to take the Word, Itself, which is Life. And It's on your hands.
E-157 Când am auzit uciderea Preşedintelui Kennedy, acest Mesaj a căzut pe inima mea. M-am gândit, ce va face omul acela? Şi nu este cale de ieşire din aceasta acum. El poate s-a trezit pe la timpul acesta şi şi-a dat seama ce stă înainte.
E-157 When I heard of the murder of President Kennedy, this Message fell on my heart. I thought, what will that man do? And no way out of it now. He might awoke up by this time and realized what lays ahead.
E-158 Şi voi urmează să vă treziţi cândva. Aici, sau pe bandă, oriunde sunteţi, voi urmează să vă treziţi cândva, păcătos, şi vă daţi seama că există un Sânge pe mâinile voastre, şi Sângele Fiului lui Dumnezeu, şi voi sunteţi vinovaţi de uciderea Lui. Păcatul vostru L-a ucis. Necredinţa voastră în Cuvântul Lui, omisiunea voastră să vedeţi identificarea Lui, a întristat Duhul Sfânt. Şi ce puteţi face decât să staţi la Judecata lui Dumnezeu, ştiind ce urmează să vi se întâmple! Da, sângele lui John Kennedy pe mâinile lui Oswald va fi un lucru minor, decât Sângele lui Isus Cristos pe mâinile voastre când voi staţi înaintea lui Dumnezeu.
E-158 And you're going to awake sometime. Here, or on the tape, wherever you're at, you're going to wake sometime, sinner, and realize that there is a Blood on your hand, and the Blood of the Son of God, and you're guilty of murdering Him. Your sin murdered Him. Your unbelief in His Word, your failing to see His identification, grieved away the Holy Spirit. And what can you do but stand at the Judgment of God, knowing what's going to happen to you! Yes, the blood of John Kennedy on the hands of Oswald will be a minor thing, than the Blood of Jesus Christ on your hands when you stand before God.
E-159 "Ce voi face eu cu acest Isus numit Cristos?" A zis Pilat. El a fost pus pe mâinile lui.
[Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon – Ed.] Şi Sângele lui Isus Cristos este pus din nou pe mâinile acestei adunări. Este pus pe mâinile acestei naţiuni, şi în jurul acestei lumi, unde au fost aceste benzi, şi lucrurile care au fost adeverite şi dovedite de Dumnezeu.
Acum ce vom face noi cu acest Isus care este numit, "Acelaşi ieri, azi, şi în veci"? Ce vom face noi cu acest Isus? Sunteţi gata să vă luaţi locul de partea Lui? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-159 "What will I do with this Jesus called Christ?" Pilate said. He had been placed on his hands.
And the Blood of Jesus Christ is placed again on the hands of this congregation. It's placed on the hands of this nation, and around this world, where these tapes has been, and the things that's been vindicated and proved of God.
Now what will we do with this Jesus that's called, "The same yesterday, today, and forever"? What will we do with this Jesus? Are you ready to take your place at His side? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-16
E-160 Pilate, and at the same thing Pilate did, there remains three things you can do with Him. Pilate tried all three, and he missed it. Three schemes that you might try to work, but it'll never work. Pilate tried to get Him off of his hands. But when once placed on your hands, It's on your hands. Pilate tried three different ways, and failed.
E-161 Noi trebuie să admitem faptele că El este pe mâinile noastre. Noi L-am văzut în Cuvântul Lui. Noi Îl vedem să Se adeverească. Noi ştim că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. E drept? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Apoi, eu nu vorbesc numai acestei adunări de aici în această dimineaţă, căci eu vorbesc numai la şase, şapte sute de oameni, poate, dar eu vorbesc la milioane în această bandă care va merge în jurul lumii. Vedeţi? El este pe mâinile voastre, în tărâmul benzilor, oriunde sunteţi. Voi ştiţi că Acesta-i Adevărul. Dacă nu ştiţi, atunci sunteţi orbi; voi nu puteţi vedea Cuvântul, nici nu puteţi vedea pe Dumnezeu în Cuvânt. Şi El este pe mâinile voastre. Acum ce veţi face voi cu El?
E-161 We must face the facts that He's on our hands. We've seen Him in His Word. We see Him a vindicate Hisself. We know that He's the same yesterday, today, and forever. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Then, I'm not only talking to this congregation here this morning, 'cause I'm only talking to six, seven hundred people, maybe, but I'm talking to millions in this tape that will go around the world. See? He's on your hands, in tape-land, wherever you are. You know It's the Truth. If you don't, then you're blind; you can't see the Word, neither can you see God in the Word. And He's on your hands. Now what are you going to do with Him?
E-162 Pilat a încercat să scape de El, dar noi trebuie să facem faţă faptelor. Pilat a trebuit să admită Aceasta. El a ştiut. El a auzit.
Ei bine, voi ziceţi, "Eu nu am văzut nimic din aceasta." Voi L-aţi auzit, oricum. Voi Îl auziţi acum. Vedeţi?
El a vrut ca Isus să facă o minune, sau un truc, pentru el.
Dar El nu juca trucuri; El făcea numai cum Dumnezeu Îi spunea să facă.
E-162 Pilate tried to get rid of Him, but we have to face the facts. Pilate had to face It. He knowed. He had heard.
Well, you say, "I never did see any of it." You've heard It, anyhow. You're hearing It now. See?
He wanted Jesus to do a miracle, or a trick, for him. But He wasn't playing tricks; He was only doing as God told Him to do.
E-163 Voi aţi auzit, "Credinţa vine prin auzire." Voi aveţi credinţă, şi vă îndepărtaţi, să luaţi aceasta jos de pe mâinile voastre. Dar el trebuie să facă faţă faptelor, oricum. El a făcut¬o, şi aşa şi noi trebuie să facem faţă faptelor. El este deplin identificat. Gândiţi-vă, cu Sângele unui Om pe mâinile voastre!
E-163 You've heard. "Faith cometh by hearing." You have faith, and get away from, to get this off your hands. But he have to face the facts, anyhow. He did, and so do we have to face the facts. He is fully identified. Think, with the Blood of a Man on your hands!
E-164 Omul trebuie să fie atent când are sângele altui om pe mâinile lui. Priviţi la un avion. Un pilot dintr-un avion, când el mână acel avion afară, el verifică fiecare instrument. De ce? El are sângele cuiva pe mâinile lui. Fiecare instrument mic care poate fi verificat, el îl verifică. Când el ajunge afară şi întoarce avionul în jur, el-el-el revizuieşte sus motorul, motorul, şi vede dacă este încălzit. Şi aruncă acceleraţia de tot pe acesta, să vadă dacă explozia va-va... dacă va fi în stare să-să-să forţeze, sau să arunce elicea, de asemenea, cu suficient aer să se desprindă de pământ.
Voi aţi stat, mulţi dintre voi, într-un avion, sau aţi şezut acolo jos, şi tot avionul se cutremură de pe pământ, aproape. El îi dă tot ce are, să vadă dacă este ceva afară din linie. Dacă va avea, el va scuipa şi se va strica. Dar el îl verifică din nou, dacă el trebuie să stea acolo un moment, până când îl verifică din nou. Şi dacă ei îi ţin timpul puţin, el îl verifică din nou.
E-164 Man has to watch when he's got another man's blood on his hands. Look at an airplane. A pilot out of a plane, when he runs that plane out, he checks every instrument. Why? He's got the blood of somebody on his hands. Every little instrument that can be checked, he checks it. When he gets out and turns the plane around, he--he--he rev's up the--the--the motor, the engine, and see that it's warmed up. And throw the throttle all the way on it, to see that the blast wilE--will... if it'll be able to--to--to compel, or throw the propeller, too, with enough air to take it off the ground.
You've stood, many of you, in a plane, or set down there, and the whole plane shake off the ground, nearly. He's giving it all it's got, to see if there is anything out of line. If it will, it'll spit and conk out. But he checks it again, if he has to set there a moment, till he checks it again. And if they hold his time a little, he checks it again.
E-165 Cum ar trebui Biserica să o verifice iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi! Noi aşteptăm după Venirea Lui. Noi ne trezim, noi aşteptăm pentru decolare. Noi mai bine am verifica cu Cuvântul, nu ce a spus cineva. Fiţi siguri că ştiţi, înşivă, ca o experienţă personală cu Cristos. Verificaţi-o iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi.
De ce? El are sângele oamenilor pe mâinile lui. El mai bine ar verifica.
E-165 How the Church ought to be checking it again, and again, and again, and again! We're waiting for His Coming. We're waking, we're waiting for the takeoff. We better check it with the Word, not what somebody said. Be sure you know, yourself, as a personal experience with Christ. Check it again, and again, and again.
Why? He's got the blood of man upon his hands. He better check.
E-166 Dar despre un doctor, înainte de operaţie? Noi avem doi doctori şezând aici în această dimineaţă. Observaţi, că un doctor, ce va face el înainte de a merge la chirurgie. El vrea o rază x. El vrea să verifice sângele. El vrea să verifice inima. El vrea să vadă dacă aveţi ceva răceală, înainte de a da anestezicul. El verifică fiecare instrument; el le fierbe, cu desăvârşire, să vadă că nu este nici un germen pe ele. El face totul. El verifică iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, din nou. De ce? El are sângele unui om pe mâinile lui. El vrea să fie foarte sigur că totul este doar aşa de în regulă cum poate fi de în regulă.
E-166 How about a doctor, before an operation? We got a couple doctors setting here this morning. Notice, that a doctor, what he'll do before he goes to surgery. He wants a x-ray. He wants to check the blood. He wants to check the heart. He wants to see if you got any cold, before he gives the anesthetic. He checks every instrument; he boils them, thoroughly, to see there is no germs on it. He does everything. He checks over, and over, and over, and over, again. Why? He's got the blood of a man on his hand. He wants to be dead sure that everything is just as right as it can be right.
E-167 Cum este cu voi? Cum este cu tine, păcătosule, ce ai simţit tu despre aceasta?
Să ai sângele unui om pe mâinile tale, răspundere ca un pilot, şi el verifică; doctorul, şi el verifică; şi câte altele, aşa de multe ştiinţific, când tu ai sângele unui om pe mâinile tale, ce vei face!
Când un judecător urmează să pronunţe sentinţa, priviţi cum citeşte el cărţile acelea, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, până la fiecare lucru mic ce poate el vedea, înainte ca el să pronunţe sentinţa. Pentru că, el are sângele unui om pe mâinile lui, trebuie să existe ceva aici să justifice aceea. Vedeţi?
E-167 What about you? What about you, sinner, what do you feeled about it?
To have the blood of a man on your hand, responsibility like a pilot, and he checks; the doctor, and he checks; and what else more, so many scientific; when you got the blood of a man on your hands, what you'll do!
When a judge is going to pronounce sentence, look how he reads those books, over and over and over and over and over, to every little thing that he can see, before he pronounces sentence. Cause, he's got the blood of a man on his hands, there must be something here to justify that. See?
E-168 Cum este cu noi, când noi Îl vedem cu desăvârşire identificat, că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci"? El este aici. El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile voastre! Ce veţi face voi cu El? "Ce voi face eu cu acest Isus care este Cristosul uns?"
"Ce face Acesta? De unde ştii că Acesta este El?" Promisiunea din această zi, ziua în care trăim noi, există aşa de mult din Scriptură care zice, aşa de mulţi ţoli din Aceasta trebuie să fie împlinit, în aceşti ultimi ţoli din această zi din urmă. Există nişte lucruri aşezate aici care trebuie să se întâmple, şi iat-o aici. Ce este aceasta? Acelaşi Cristos uns, Cuvântul uns! Ce veţi face voi cu El? O să Îl vindeţi voi la denominaţiune?
E-168 How about us, when we see It thoroughly identified, that, "He's the same yesterday, today, and forever"? He is here. He's on our hands. He's on our hands. He's on your hands! What are you going to do with Him? "What will I do with this Jesus that's the anointed Christ?"
"What does It do? How you know It's Him?"
The promise of this day, the day that we're living in, there is so much of the Scripture say, so many inches of It is supposed to be fulfilled, these last inches of this last day. There is some things setting here that's supposed to happen, and here it is. What is it? The same anointed Christ, the anointed Word! What are you going to do with It? Are you going to sell It off to the denomination?
E-169 Acum ce a făcut Pilat? Pilat a încercat să-L spele de pe mâinile lui, prin a zice... Primul lucru ce a făcut Pilat a încercat să-L spele de pe mâinile lui, prin a zice, "Oh, El este în ordine. El este în regulă." Vedeţi?
E-169 Now what did Pilate do? Pilate tried to wash Him off of his hands, by saying... The first thing Pilate did was try to wash Him off of his hands, by saying, "Oh, He's okay. He's all right." See?
E-170 Voi ziceţi, "Oh, sărmanul Pilat." Pilat, mulţi din ei îl justifică? Nu, nu, nu! El era pe mâinile lui. El a auzit Mesajul, el a văzut Cuvântul, şi El era pe mâinile lui. Şi aşa este El pe mâinile voastre. Asta e drept.
Ce a făcut el? El a încercat să zică, "Oh, ei bine, El este un Om bun. Eu nu găsesc nici o vină în El."
E-170 You say, "Oh, poor Pilate." Pilate, a lot of them justify him? No, no, no! He was on his hands. He had heard the Message, he had seen the Word, and He was on his hands. And so is He on your hands. That's right.
What did he do? He tried to say, "Oh, well, He's a good Man. I find no fault in Him."
E-171 Dacă acela nu este răspunsul la aşa de mulţi astăzi! "Oh, nu este nimic greşit cu Cuvântul. Eu presupun că este în regulă. Biblia este în regulă, dar noi credem biserica. Denominaţiunea noastră nu este de acord cu Acesta." Vedeţi? Vedeţi? Există o clasă de oameni încercând să-L spele de pe mâinile lor.
"Eu nu găsesc nici o vină în Cuvânt. A fost în ordine pentru apostoli în ziua lor, dar noi trăim în altă zi. Noi nu trăim în ziua apostolilor, aşa că de aceea eu nu trebuie să fac cum au făcut apostolii. Eu nu trebuie să fiu botezat în felul cum au fost ei; eu trăiesc într-o altă zi. Eu nu trebuie să am lucrurile care le aveau ei; eu trăiesc într-o altă zi. Duhul Sfânt a fost dat numai pentru grupul acela."
E-171 If that ain't the--the--the answer of so many today! "Oh, there is nothing wrong with the Word. I guess it's okay. The Bible is all right, but we believe the church. Our denomination don't agree with It." See? See? There is one class of people trying to wash Him off his hand.
"I find no fault in the Word. It was okay for the apostles in their day, but we live in another day. We don't live in the apostles' day, so therefore I don't have to do like the apostles did. I don't have to be baptized the way they were; I live in another day. I don't have to have the things that they had; I live in another day. The Holy Ghost was just given for that bunch."
E-172 Evrei 13:8 Îl pune înapoi pe mâinile voastre din nou, ["Fratele Branham bate de trei ori pe amvon – Ed.] fără scăpare! El este cu desăvârşire adeverit, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Voi nu aveţi nici o scăpare. Voi nu puteţi să-L treceţi într-o altă epocă. Evrei 13:8 condamnă gândurile voastre, şi-L pune drept înapoi pe mâinile voastre din nou. Aşa că Isus este pe mâinile voastre, tot la fel cum a fost pe ale lui Pilat.
Priviţi. Voi ziceţi, "Dar eu nu ştiu." Păi, de ce ascultaţi atunci?
E-172 Hebrews 13:8 puts Him back on your hands again. [Brother Branham knocks three times on pulpit--Ed.] No escape! He is thoroughly vindicated, "He is the same yesterday, today, and forever." You have no escape. You can't pass Him off to some other age. Hebrews 13:8 condemns your thoughts, and puts Him right back on your hands again. So Jesus is on your hands, just like on Pilate's was.
Look. You say, "But I don't know." Well, why you listening for?
E-173 Pilat era un păgân. Nevasta lui era o păgână. Dar Dumnezeu, să o facă drept, a trimis femeia aceea înăuntru acolo şi a zis, "Să nu ai nimic de-a face cu acest Om drept." Ea a zis, "Eu am suferit astăzi." Desigur, era dimineaţă, aceasta a fost peste noapte, şi douăzeci şi patru de ore este considerată o zi. "Eu am suferit ceva visuri azi noapte, despre acel Om drept. Să nu ai nimic de-a face cu El."
E-173 Pilate was a pagan. His wife was a pagan. But God, to make it just, sent that woman in there and said, "Don't you have nothing to do with this just Man." She said, "I suffered this day." Course, was morning, it was over the night, and one twenty-four hours is considered a day. "I suffered some dreams tonight, of that just Man. Don't you have nothing to do with It."
E-174 Acum el a zis, "Păi, atunci, dacă aceea este aşa, eu doar Îl voi spăla de pe mâinile mele." Dar el nu a putut s-o facă.
Nici voi nu puteţi. Odată ce auziţi Adevărul, voi trebuie să¬L acceptaţi sau să-L negaţi. Nu este cale... Da, domnule, voi trebuie să o faceţi. Avertizări de la Domnul!
E-174 Now he said, "Well, then, if that be so, I'll just wash Him off my hands." But he couldn't do it.
Neither can you. Once hear the Truth, you've got to accept It or deny It. No way... Yes, sir, you have to do it. Warnings of the Lord!
E-175 Iudeii au strigat, "Sângele Lui să fie peste noi; căci noi vom crede preoţii noştri, sistemul nostru denominaţional, înainte de a crede în El."
Acolo sunteţi. Vedeţi clasele astăzi? Dar toţi trebuie să dea faţă cu chestiunea lui Dumnezeu. Voi toţi trebuie să o faceţi, oricum, păgâni sau orice puteţi fi. Necredincios, Metodist, Baptist, Prezbiterian, căldicel, rece, fierbinte, şi orice aţi putea fi, voi trebuie să daţi faţă cu chestiunea tot la fel. Fie că vreţi, sau nu, El este pe mâinile voastre. Aceea este exact.
E-175 The Jews screamed out, "Let His Blood be upon us; for we would believe our priests, our denominational system, before we would believe Him."
There you are. See the classes today? But all must face God's issue. You've all got to do it, anyhow, pagan or whatever you might be. Unbeliever, Methodist, Baptist, Presbyterian, lukewarm, cold, hot, and whatever you might be, you got to face the issue just the same. Whether you want to, or not, It's on your hands. That's exactly.
E-176 Apoi acolo sunt cei ce încearcă cealaltă schemă a lui Pilat să ocolească chestiunea, să-L paseze la vreun alt Cezar. Vedeţi?
Pilat a zis, "Acum aşteaptă un minut. Eu-eu-eu-eu nu vreau nimic de-a face cu EL Eu-eu-eu-eu... Acum, El este un Om drept. Eu-eu nu vreau nimic să am de-a face cu EL Oh, eu-eu cred ce am auzit. Eu niciodată nu L-am văzut făcând o minune, dar există prea mulţi martori pentru El. Eu-eu-eu cred că El este un Om drept. El este un Om bun, vedeţi, dar¬dar eu-eu nu vreau să am nimic de-a face cu El, eu însumi. Eu-eu-eu doar... Eu doar Îl spăl de pe mâinile mele. Aduceţi-mi ceva apă. Voi toţi îmi sunteţi martori aici." Da. Dar Dumnezeu a purtat mărturie, de asemenea. El era pe mâinile lui.
E-176 Then there are those who try Pilate's other scheme to dodge the issue, pass Him on to some other Caesar. See?
Pilate said, "Now wait a minute. I--I--I--I don't want nothing to do with It. I--I--I--I... He's a just Man. I--I don't want nothing to do with Him. Oh, I--I believe what I've heard. I've never seen Him do a miracle, but there is too many witnesses for Him. I--I--I believe He's a just Man. He's a good Man, see, but--but I--I don't want nothing to do with It, myself. I--I--I just... I'll just wash Him off of my hands. Bring me some water. You all bear me record here." Yeah. But God was bearing record, too. He was on his hands.
E-177 Şi aşa este El pe mâinile voastre. Vedeţi, voi, voi ştiţi despre ce vorbesc eu. Vedeţi? Nu numai voi, dar această bandă. El este pe mâinile voastre. Ce veţi face voi cu El, acest Isus numit Cristos? Cristos este Cuvântul Uns. Vedeţi? Ce veţi face voi cu El? Acesta este Mesajul din ceasul acesta. Ziua este aici, cu desăvârşire adeverit de Biblie şi de Dumnezeu. Ce veţi face voi cu Acesta? Cum veţi ocoli voi chestiunea acum? Cum o să scăpaţi voi cu aceasta? El este pe mâinile voastre! Şi cazul lui Oswald va fi unul minor, faţă de-al vostru, deşi lucrător sau oricine poţi tu să fii.
E-177 And so is He on your hands. See, you, you know what I'm talking about. See? Not only you, but this tape. He's on your hands. What are you going to do with Him, this Jesus called Christ? Christ is the Anointed Word. See? What are you going to do with It? It's the Message of the hour. The day is here, thoroughly proved by the Bible and by God. What are you going to do with It? How you going to dodge the issue now? How you going to get by with it? He's on your hands! And Oswald's case will be a minor one, to yours, though minister or whoever you may be.
E-178 Acei Iudei erau preoţi, şi rabini, învăţători, oameni sfinţi; dar El era pe mâini tot la fel. El era Cuvântul, chestiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceea, şi ei au omis să-L vadă. Doar cei aleşi L-au văzut, cei care L-au crezut.
E-178 Them Jews were priests, and rabbis, teachers, holy men; but He was on the hands just the same. He was the Word, the issue of God for that day, and they failed to see It. Just the elected saw It, the ones that believed It.
E-179 Acum toţi trebuie să întâmpinăm chestiunea. În fiecare epocă a fost aşa, de fiecare dată. Prin epoca lui Adam şi Eva, înainte în jos până la epoca lui Noe, în jos în timpul lui Daniel şi Belţaşar şi Nebucadneţar, în jos în timpul lui Cristos, în jos tocmai prin această oră în care trăim noi, a fost la fel, chestiunea Cuvântului a venit înainte. Nu crezul lor, sau nu denominaţiunea, nu dogma, ci, chestiunea Cuvântului a fost împotriva acelor lucruri. Deci, acum, El este pe mâini acum.
E-179 Now all must face the issue. In every age it's been so, every time. Through the age of Eve and Adam, on down to the age of Noah, on down in the time of Daniel and Belteshazzar and Nebuchadnezzar, on down into Christ's time, on down into this very hour we're living, it's been the same, the issue of the Word has come forth. Not their creed, or not the denomination, not the dogma, but, the issue of the Word has been against those things. So, now, It's on the hands now.
E-180 Apoi cei care încearcă cealaltă schemă a lui Pilat, să scape de El, prin a-L trece la altcineva. Pilat a zis, "Acum, voi ştiţi ce? Eu doar Îl voi da jos de pe mâinile mele. Eu Îl voi spăla de pe mâinile mele cu această apă. Astfel eu doar voi... Eu trebuie să fac ceva cu El. Deci ce voi face eu? Eu Îl voi trimite acolo la cartierele generale, cu episcopul." Aha. Da.
Aceea este ceea ce încearcă să facă ei astăzi. Vedeţi? Ei L¬au trimis la un Cezar. Aceea nu L-a luat de pe mâinile lui Pilat, nu-Lia de pe mâinile nimănui. Ce a făcut aceasta? Aceasta s-a întors împotriva lui. Vine drept înapoi la persoană.
E-180 Then those who try Pilate's other scheme, to rid Him, by passing Him off to somebody else. Pilate said, "Now, you know what? I'll just get Him off my hand. I'll wash Him off my hands with this water. So I'll just... I've got to do something with Him. So what will I do? I'll send Him over to the headquarters, with the bishop." Uh-huh. Yeah.
That's what they try to do today. See? They sent Him to a Caesar. That didn't take Him off Pilate's hands, take Him off of nobody's hand. What did it do? It backfired on him. Comes right back to the individual.
E-181 Voi ziceţi, "Păi, eu aş, Aeu aş face aceasta. Eu L-aş accepta dacă denominaţiunea mea Îl va accepta."
Denominaţiunea A voastră este în Consiliul Bisericilor, condamnată! Cum Îl vor primi ei? Aceasta se întoarce împotrivă, drept înapoi la voi. Aceasta nu-i ce spune denominaţiunea voastră; este, ce spuneţi voi? Ei L-au respins; acum ce vei face tu cu El? Acela-i următorul lucru. Vedeţi? Aceea nu-L ia de pe mâinile voastre.
El este cu desăvârşire adeverit. El este cu desăvârşire identificat, Cuvântul din ceasul acesta, promisiunea din ceasul acesta. Nu promisiunea din ceasul lui Luther; aceea a fost Acesta atunci, acela a fost Cuvântul în epoca reformatorului. Cum, voi toţi aţi auzit cele Şapte Peceţi, când epoca reformatorilor a mers afară, Făptura cu faţă ca un om (organizaţia) a intrat; dar aceasta este faţa de vultur, Făptura care a mers să facă provocarea astăzi.
E-181 You say, "Well, I would, I would do it. I would accept It if my denomination would accept It."
Your denomination is in the Council of Churches, condemned! How they going to receive It? It backfires, right back to you. It ain't what your denomination says; it's, what do you say? They've rejected It; now what are you going to do with It? That's the next thing. See? That don't take Him off your hands.
He is thoroughly a vindicated. He is thoroughly identified, the Word of this hour, the promise of this hour. Not the promise of Luther's hour; that was It then, that was the Word in the reformer's age. As, you all who has heard the Seven Seals, when the reformers age went out, the Beast with the face like a man (organization) issued; but this is the face of the eagle, the Beast that went to make the challenge today.
E-182 Şi cine ar îndrăzni să spună că acela nu era Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, când El L-a prezis aici, şi l-a trimis acolo la Arizona şi L-a adus drept înapoi, chiar cu ştiinţa şi toate celelalte, şi L-a dovedit aşa! Această Carte este deja deschisă, asta-i adevărat, doar aşteaptă pentru a Şaptea Pecete să fie identificată de Venirea lui Cristos.
E-182 And who would dare to say that wasn't the inspired Word of God, when He foretold It here, and sent out yonder to Arizona and brought It right back, even with science and everything else, and proved It so! This Book is already opened, that's right, just waiting for the Seventh Seal to be identified of the Coming of Christ.
E-183 În ordine, El este pe mâinile voastre. Voi trebuie să faceţi ceva cu El. Să nu-L luaţi jos. Da, domnule. În această categorie, mi-ar place să spun, "a-L da mai departe la altcineva."
"Dacă denominaţiunea mea L-ar accepta, Frate Branham, eu-eu L-aş accepta. Însă, vedeţi, mama mea aparţinea la această biserică." Ea a trăit în epoca ei; acela nu eşti tu. Tu eşti acum. Uite din ce a trebuit ea să iasă, să facă ceea ce a fost ea. Dar tu? În ordine.
E-183 All right, He is on your hands. You got to do something with Him. Don't take Him off. Yes, sir. In this category, I'd like to say, "passing Him on to somebody else."
"If my denomination would accept It, Brother Branham, I'd--I'd accept It. But, you see, my mother belonged to this church." She lived in her age; that ain't you. It's you now. Look what she had to come out of, to do what she was. What about you? All right.
E-184 Priviţi. Voi ziceţi, "Mama mea era o Penticostală. Ea a făcut aşa-şi-aşa. Ea a ieşit din organizaţie." Dar eu încerc să vorbesc cu voi acum. Cum este cu voi? Vedeţi?
În această categorie, noi aflăm mulţi educaţi. Acum, eu ştiu că eu voi răni simţuri aici, dar eu nu o fac intenţionat. Dacă o fac, atunci eu-eu ar trebui să vin jos la altar, să mă pocăiesc. Eu spun aceasta cu dragoste evlavioasă.
E-184 Look. You say, "My mother was a Pentecostal. She did so-and-so. She come out of the organization." But I'm trying to talk to you now. What about you? See?
In this category, we find many educated. Now, I know I'm going to hurt feelings here, but I don't do it intentionally. If I do, then I--I should be down at the altar, repenting. I'm saying this in godly love.
E-185 Isus, când El a stat acolo, şi acei Farisei; a trebuit să zică, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul; lucrările lui le veţi face." Totuşi a cerut pace şi milă pentru ei, la cruce, care L-au răstignit. Vedeţi, El nu a fost supărat pe ei. El a zis, "Voi generaţie de şerpi." Vedeţi? Vedeţi? Totul, El i-a ocărât la tot ce a putut El, vedeţi, iar apoi s-a rugat pentru ei la cruce. Vedeţi? Aceasta nu era că El a vrut să facă aceea; nu a fost aceea, dar ei trebuiau să vadă greşeala care o făceau.
E-185 Jesus, when He stood there, and them Pharisees; had to say, "You are of your father, the devil; his works you'll do." Yet call for peace and mercy for them, at the cross, that crucified Him. See, He wasn't angry with them. He said, "You generation of snakes." See? See? Everything, He cursed them to everything He could, see, and then prayed for them at the cross. See? It wasn't He wanted to do that; it wasn't that, but they had to see the mistake they were making.
E-186 Şi eu zic acelaşi lucru astăzi, în această categorie de "a da vina mai departe la altcineva," sau ceva ce noi o numim în armată, "a pasa vina pe altul." Noi încercăm să o dăm mai departe, cum a făcut Adam şi Eva.
Eva a încercat. Adam a zis, "Femeia care Mi-ai dat-o," şi aceea nu a fost scuză pentru el. Vedeţi? Femeia a zis, "Şarpele m-a amăgit. Ea... El era acela care a avut afacerea sexuală cu mine. El m-a amăgit. El a făcut aceasta." Aceea nu a ţinut-o departe, deloc. Ei au mers drept înainte la judecată, tot la fel. Da, domnule. În regulă.
E-186 And I'm saying the same thing today, in this category of "passing the buck on to somebody else," or something we call it in the army, "passing the dollar on to somebody else." We are trying to pass it on, like Adam and Eve did.
Eve tried. Adam said, "The woman You give me," and that was no excuse for him. See? The woman said, "The serpent beguiled me. She... He was the one that had the sexual affair with me. He beguiled me. He did this." That didn't keep it away, at all. They went right on to the judgment, just the same. Yes, sir. All right.
E-187 Ei nu o pot da, unul... Nu pot spune, "Dacă denominaţiunea mea ar crede Aceasta, şi eu-eu aş crede. Dar, eu am fost în această denominaţiune." Aceea nu are nici un lucru de-a face cu aceasta. Iudeii aveau acelaşi lucru, aşa şi voi.
E-187 They can't pass it, one... Can't say, "If my denomination would believe This, I--I do too. But, I've been in this denomination." That ain't got one thing to do with it. The Jews had the same thing, so do you.
E-188 Şi, notaţi, mulţi în aceasta, noi aflăm oameni bine cultivaţi în această categorie. Acum ascultaţi atent.
Vedeţi, cultură, ceea ce numim noi cultură astăzi, este ceea ce Satan a produs la Eva, puţină înţelepciune. Zicea, "Ochii tăi nu sunt deschişi, ca voi să nu-L înţelegeţi tot." Ea a cunoscut Cuvântul, şi aceea era tot. Ea a văzut pe Dumnezeu adeverind Cuvântul acela, şi aceea ar fi trebuit să fie bine. El o păstra în Viaţă Eternă, atât timp cât ea stătea cu acel Cuvânt. Când ea a încălcat Cuvântul acela, ea avea promisiunea lui Dumnezeu că ea va muri în ziua când L-a încălcat. Şi, când ea L-a încălcat, ea a murit. Asta-i drept.
E-188 And, note, many in this, we find fine-cultured man in this category. Now listen close.
See, culture, what we call culture today, is what Satan produced to Eve, a little wisdom. Said, "Your eyes are not open, that you don't understand all of It." She knowed the Word, and that was all. She seen God vindicating that Word, and that ought to a-been fine. He was keeping her in Eternal Life, as long as she stayed with that Word. When she broke that Word, she had the promise of God that she would die the day that she broke It. And, when she broke It, she died. That's right.
E-189 Noi avem Cuvântul adeverit al lui Dumnezeu aici, adeverind, dovedind prin Duhul, că El ne-a primit şi ne-a dat Botezul Duhului Sfânt. Noi suntem botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Aceeaşi Evanghelie, aceleaşi semne, aceleaşi minuni, aceeaşi slujbă, chiar acelaşi Stâlp de Foc vizibil înaintea noastră, arătând semnele şi minunile. Nu există nici o scuză, nicăieri.
Şi aceea este exact ce a spus Biblia că va avea loc în zilele din urmă, şi o chemare din Maleahi 4, "să reaşeze Credinţa copiilor înapoi la părinţii lor din nou." Şi chiar după aceea, cei răi au umblat... sau cei neprihăniţi au umblat afară peste cenuşa celor răi; toată lumea trebuia să fie arsă. Şi atomii atârnă pe acolo, bombele în raft.
E-189 We got the vindicated Word of God here, vindicating, proving by the Spirit, that He's received us and give us the Baptism of the Holy Ghost. We are baptized into the Name of Jesus Christ. The same Gospel, the same signs, the same wonders, the same ministry, even the same Pillar of Fire visible before us, showing the signs and wonders. There is not an excuse, nowhere.
And that's exactly what the Bible said would take place in the last days, and a call from Malachi 4, "to restore the Faith of the children back to their fathers again." And right after that, the wicked walked... or the righteous walked out upon the ashes of the wicked; the whole world was to be burned. And the atoms are hanging over yonder, the bombs in the rack.
E-190 Voi vedeţi ce a făcut Germania imediat ce au aflat că Pres-... Preşedintele a fost asasinat? Ei au adunat armata lor foarte repede, căci acela era singurul lucru care ţinea Rusia să nu bombardeze acolo. Şi ei au atins... Kennedy doar le-a trimis vorbă, că, în ora când ei fac aceea, că el îi vor şterge de pe pământ, drept afară din Germania. Vedeţi? Şi ei s-au gândit că ei ar putea s-o preia, dar nu a fost încă ora, vedeţi. Vedeţi?
E-190 You see what Germany done as soon as they found out the Pres-... the President was assassinated? They throwed their army together real quick, because that was the only thing was holding Russia from bombing there. And they hit... Kennedy just sent them word, that, the hour they do that, that he would sweep them off the earth, right out of Germany. See? And they thought they could take it over, but it wasn't the hour yet, see. See?
E-191 Noi aflăm predicatori deştepţi, educaţi, evanghelişti, încercând să-L paseze la altcineva. Vedeţi?
De ce, de ce nu a zis Pilat, "Păi, aşteptaţi un minut, acest Om... nevasta aceasta a venit şi mi-a spus, şi eu am auzit multe mărturii despre Tine. Ştii, eu-eu sunt interesat. Mi-ar place să aflu. Ce pot face eu să am Viaţă Eternă, Domnule? Tu eşti pe mâinile mele. Ce pot eu face?" Păi, el să zică-el să zică... El a zis, "Eşti-eşti Tu Mesia? Eşti-eşti Tu Regele Iudeilor?"
E-191 We find smart, educated preachers, evangelists, trying to pass It on to somebody else. See?
Why, why didn't Pilate say, "Well, wait a minute, this Man... this wife has come told me, and I've heard many testimonies of Thee. You know, I--I'm interested. I'd like to find out. What can I do to have Eternal Life, Sir? You're on my hands. What can I do?" Well, he'd say--he'd say... He said, "Are--are You the Messiah? Are--are You the--the King of the Jews?"
E-192 El a zis, "Asta-i ce ai zis tu. Tu ai zis-o."
"Sau, spune-ne, cu adevărat, eşti Tu Regele Iudeilor?" El a zis, "Pentru aceea am fost Eu născut."
El a zis, "Eu nu pot găsi nici o vină în El." Aha. "Păi, eu doar Îl voi spăla de pe mâinile mele."
E-192 He said, "That's what you said. You said it."
"Or, tell us, truly, are You the King of Jews?"
He said, "To that end I was born."
He said, "I can't find no fault in Him." Uh-huh. "Well, I'll just wash Him off my hands."
E-193 El i-a răspuns, dar el nu a putut primi Aceasta. De ce? Aceasta i-ar fi înjosit prestigiul. Astfel el s-a gândit ca el să trimită la prezbiterul de stat, şi să vadă ce a făcut el privitor la Acesta. Vedeţi?
E-193 He answered him, but he couldn't receive It. Why? It would lower his prestige. So he thought he would send up to the state presbyter, and see what he did about It. See?
E-194 Acelaşi lucru acum, chestiunea apare din nou. Ce veţi face voi cu Acesta, Cuvântul? Ce trebuie voi să faceţi, să întrebaţi prezbiterul, sau episcopul, sau pe cineva, dacă puteţi schimba motivul vostru de botez, dacă puteţi face aceasta, sau să faceţi aceasta? Voi vedeţi aşa, şi "Cu certitudine, nu sunteţi." Voi treceţi drept înapoi la voi. Dacă o faceţi, veţi fi daţi afară. Vedeţi?
E-194 The same thing now, the issue comes forth again. What will you do with It, the Word? What do you have to do, ask the presbyter, or the bishop, or somebody, if you can change your motive of baptism, if you can do this, or do this? You see so, and, "Certainly, you're not." You pass right back to you. If you do, you'll be kicked out. See?
E-195 Aceasta ar înjosi prestigiul oamenilor. Da, ei-ei gândesc... Şi consiliul denominaţional nu va sta... Ca-ca Pilat pasându-I, la Cezar; ei nu ar fi stat pentru Acesta. Cezar L-a pus înapoi în mâinile lui Pilat. Aşa încearcă ei să-L dea mai departe la a lor-la căpeteniile lor denominaţionale, şi aceasta nu merge. Acest truc niciodată nu a mers, şi nu va merge. Acesta nu a mers pentru Pilat; nu va merge pentru voi; nu va merge pentru nimeni altul. Acum, în al doilea rând, lucrul care-l puteţi face este...
E-195 It would lower the prestige of the people. Yes, they--they think... And the denominational council wouldn't stand... Like--like Pilate passing It to Caesar; they wouldn't stand for It. Caesar put It back in Pilate's hand. So they try to pass Him on to their--to their denominational heads, and it don't work. This trick has never worked, and it won't work. It didn't work for Pilate; won't work for you; it won't work for nobody else. Now, secondly, the thing you can do is...
E-196 Al treilea, adică, este să-L acceptaţi sau să-L respingeţi. Voi nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre. Voi nu-L puteţi da mai departe la vreun alt sistem, sau la vreun alt altceva. Voi trebuie să întâmpinaţi chestiunea. Deci ce puteţi face voi?
Ca Pilat, a stat cu acelaşi lucru, el a zis, "Daţi-mi ceva apă, eu Îl voi spăla de pe mâinile mele, să dovedesc!" Când el s-a întors înapoi, el încă a trebuit să dea judecata; nu l-a scuzat. El a încercat să zică" "Păi, eu, dacă eu nu pot să-L dau jos de pe mâinile mele, eu Îl voi pune pe mâinile Cezarului." Şi Aceasta s-a întors împotrivă, drept înapoi la el.
E-196 Thirdly, rather, is to accept Him or reject Him. You can't wash Him off your hands. You can't pass Him on to some other system, or some other something else. You've got to face the issue. So what can you do?
Like Pilate, stood with the same thing, he said, "Give me some water, I'll wash It off my hands, to prove!" When he returned back, he still had to pass the judgment; didn't excuse him. He tried to say, "Well, I, if I can't get Him off my hands, I'll put Him on Caesar's hands." And It backfired, right back to him.
E-197 Aceasta o face şi la voi, de asemenea, ca o persoană. Ce veţi face voi? Nu ce a făcut mama, ce a făcut tata, ce face păstorul, ce face Fratele Branham, ce oricare; Acesta-i pe mâinile voastre! Ce veţi face voi cu Acesta, cu acest Isus numit Cristos? Căci, voi aveţi Sânge pe mâinile voastre, şi El este Sângele lui Dumnezeu. Acum ce veţi face voi? Veţi fi vinovaţi de răstignire. Vedeţi?
E-197 It does to you, too, as an individual. What are you going to do? Not what mother did, what papa did, what the pastor does, what Brother Branham does, what any; It's on your hands! What are you going to do about It, with this Jesus called Christ? Cause, you got Blood on your hands, and It's the Blood of God. Now what are you going to do? Be guilty of the crucifixion. See?
E-198 Voi puteţi să-L răstigniţi, să acceptaţi crezul vostru sau orice vreţi voi, sau ziceţi, "Păi, eu doar îl voi da mai departe. Eu nu voi avea nimic de-a face cu nimic din aceste lucruri de biserică." Voi nu puteţi face asta. El este pe mâinile voastre. E drept. Voi nu o puteţi face. "Eu doar voi uita toată treaba." Voi nu o puteţi face. El încă este pe mâinile voastre. "Păi, eu doar voi zice, 'Păstorul meu m-a învăţat aceasta."' Aceasta se întoarce, drept înapoi. Aceasta-i către tine. Tu ştii. Acum, tu poţi sau să-L primeşti sau tu poţi să-L respingi, doar în orice fel vrei tu să o faci. Ce? Trebuie să vină la una din ele.
E-198 You can crucify Him, accept your creed or whatever you want to, or say, "Well, I'll just pass on off. I won't have nothing to do with none of this church stuff." You can't do that. He's on your hands. That's right. You can't do it. "I'll just forget the whole thing." You can't do it. It's still on your hands. "Well, I'll just say, 'My pastor taught me this.'" It backfires, right back. It's to you. You know. Now, you can either receive Him or you can reject Him, just either way you want to do it. What? It has to come to one of them.
E-199 Acum ce? Aşa cum Isus a zis către aceşti Farisei, El a zis, "Aşa cum voi sunteţi Fariseii orbi," vedeţi, Care ar spune acelaşi lucru astăzi, "voi învăţători religioşi orbi, voi puteţi discerne timpul comunismului. Voi aşa vă luptaţi cu aceea, şi ştiţi că Dumnezeu a ridicat tocmai lucrul acela să vă distrugă." Vedeţi, nu cunosc Scripturile. Vedeţi? "Voi, voi puteţi discerne căci comunismul va lua lumea. Voi puteţi vedea asta. Voi puteţi discerne asta."
E-199 Now what? As Jesus said to these Pharisees, He said, "As you're the blind Pharisees," see, Who would say it the same thing today, "you blind religious teachers, you can discern the time of communism. You're so fighting that, and know that God raised the very thing up to destroy you." See, not knowing the Scriptures. See? "You, you can discern that communism is going to take the world. You can see that. You can discern that."
E-200 Toate din subiectele noastre sunt asupra comunismului. "Bateţi comunismul afară!" Eu aud aceasta până când mă scârbesc să o mai ascult. Eu sunt împotriva acestuia, de asemenea. Cu certitudine, eu sunt împotriva lui. Dar eu sunt mai mult împotriva bărbatului sau femeii care resping pe Isus Cristos, Cuvântul. Sau, fie că eşti un predicator sau orice eşti, voi sunteţi mult mai îndatoraţi pentru Cristos decât este acel comunist. El este neştiutor şi nu ştie nimic despre El. Voi ar trebui să ştiţi. Vedeţi? Voi puteţi discerne timpul comunismului, dar voi nu puteţi discerne semnul din ziua în care trăiţi.
E-200 All of our subjects is on communism. "Beat communism out!" I hear it till I get sick of listening at it. I'm against it, too. Certainly, I'm against it. But I'm more against the man or the woman that rejects Jesus Christ, the Word. Or, whether you be a preacher or whatever you are, you're a more indebtment to the Christ than that communist is. He is ignorant and knows nothing about It. You are supposed to know. See? You can discern the time of communism, but you can't discern the sign of the day you're living in.
E-201 Isus le-a spus la acei Farisei, a zis, "Voi făţarnicilor!" A zis, "Voi ieşiţi şi priviţi la cer, şi ziceţi că soarele este roşu şi mohorât, mâine va fi vreme urâtă. Dacă cerul se înseninează," a zis, "voi ziceţi că mâine va fi o zi senină." A zis, "Voi puteţi discerne semnele timpului, sau semnele cerului şi vremea, dar semnele timpului nu le cunoaşteţi." Acolo era El, Mesia, şi L¬au respins.
Şi noi întotdeauna vorbim despre comunism şi unele din aceste lucruri, dar, semnul timpului, noi nu-L pricepem. Vedeţi? Noi neglijăm aceea, omitem aceea. Unindu-se împreună chiar acum în necredinţă, şi ei o primesc, dar nu reuşesc să înţeleagă şi să vadă semnul timpului despre care Biblia a zis că va fi.
Aţi priceput voi Aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Trebuie să închei, foarte repede acum. Se face târziu, vedeţi.
E-201 Jesus told them Pharisees, said, "You hypocrites!" Said, "You go out and look at the skies, and say the sun is red and lowering, tomorrow will be foul. If the sky clear," said, "you say tomorrow will be a clear day." Said, "You can discern the signs of the time, or the signs of the skies and the weather, but the signs of the time you don't know." There He was, the Messiah, and rejecting It.
And we always talking about communism and some of this stuff, but, the sign of the time, we don't get It. See? We overlook that, omit that. Uniting together right now in unbelief, and they receive it, but fail to understand and see the sign of the time that the Bible said would be.
Have you got It? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Have to close, real quick now. It's getting late, see.
E-202 Aşa cum au făcut părinţii lor, aşa fac ei, acelaşi lucru astăzi. Acum, decizia a fost atinsă. Trebuia să fie atinsă. Voi trebuie să o atingeţi, cumva. Vedeţi? Răstignirea Cuvântului din nou, sau ce veţi face voi? Răstignirea Cuvântului este aproape. Răstigneşte şi opreşte Cuvântul adeverit, din-din cauza denominaţională, cum a făcut Pilat, încercând să dea mai departe la cineva. Acum, ce veţi face voi, ca o persoană, cu Cuvântul uns care este numit Cristosul?
Acelaşi ieri, acelaşi Cristos care a uns Cuvântul în zilele lui Noe. Acelaşi Cristos, acel-acel Pom care a fost în Grădina Edenului; care Eva a părăsit, să mănânce din acest Pom al Vieţii, să ia pomul înţelepciunii; el, ea a părăsit Pomul Vieţii, să ia pomul morţii. Timpul lui Noe a făcut acelaşi lucru. În zilele profeţilor, ei au făcut acelaşi lucru. În zilele lui Cristos, ei au făcut acelaşi lucru.
Şi aici sunt ei astăzi. Căci fiecare vorbeşte despre timpul lui, şi, când lucrul acela a fost împlinit, de fiecare dată ei au luat motivele lor denominaţionale, şi aşa mai departe, şi înţelepciunea lumii în locul Cuvântului uns al lui Cristos. Ce veţi face voi, ca o persoană?
E-202 As their fathers did, so do they, same thing today. Now, the decision has been reached. It's got to be reached. You've got to reach it, some way. See? Crucifixion of the Word again, or what are you going to do? Crucifixion of the Word is at hand. Crucify and stop the vindicated Word, for--for the denominational sake, like Pilate did, trying to pass off somebody. Now what will you, as an individual, do with the anointed Word which is called the Christ?
The same yesterday, the same Christ that anointed the Word in the days of Noah. The same Christ, that--that Tree that was in the Garden of Eden; that Eve left, eating off of this Tree of Life, to take the tree of wisdom; he, she left the Tree of Life, to take the tree of death. Noah's time did the same thing. In the days of the prophets, they did the same thing. In the days of Christ, they did the same thing.
And here they are today. For each one speaking of his time, and, when that thing was fulfilled, each time they took their denominational reasons, and so forth, and the wisdom of the world instead of the anointed Word of Christ. What will you do, as an individual?
E-203 Pilat niciodată nu L-a dat jos de pe mâinile lui. Eu-eu închei, deci fiţi foarte liniştiţi doar un moment. Pilat niciodată nu L-a dat jos de pe mâinile lui. Nici voi, în felul cum el a făcut, încercând careva din aceste scheme. El nu a făcut-o. Voi ştiţi ce i s-a întâmplat lui Pilat? El şi-a pierdut mintea. A ajuns că tot ce putea el auzi era răstignirea aceea. Tot ce putea auzi el era un răcnet, încât el în final a înnebunit.
E-203 Pilate never got Him off of his hands. I'm--I'm closing, so be real quiet just a moment. Pilate never got Him off of his hands. Neither will you, in the way that he did, trying any of these schemes. He never did it. You know what happened to Pilate? He lost his mind. It got so all he could hear was that crucifixion. All he could hear was a rage, that he finally went insane.
E-204 Şi ei au o legendă sus de tot în Norvegia, sau nu... Eu vă cer scuze. Sus în Elveţia; unde, eu am fost sus acolo, un misionar. Ei pretind căci mii se adună acolo, din toată lumea, în Vinerea Mare; o groapă de apă unde Pilat s-a sinucis. El în final s-a aruncat la moarte în acest bazin de apă. Şi ei pretind că în fiecare Vinere Mare, la ora trei după-masa, apa se albăstreşte, ea fierbe de unde a stat trupul lui Pilat. El L-a respins. Acolo încă este Sânge pe mâinile lui. Şi el a respins, el a refuzat; apa.
Voi nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre. Nu există apă, nici săpunul albitorului, care poate să-L curăţe. El este pe mâinile voastre. Ce veţi face voi cu El?
E-204 And they got a legend way up in Norway, or not... I beg your pardon. Up in Switzerland; where, I've been up there, a missionary. They claim thousands gather there, from world over, on Good Friday; a hole of water where Pilate committed suicide. He finally dashed himself to death in this pool of water. And they claim that every Good Friday, at three o'clock in the afternoon, the water turns blue, it boils up from where Pilate's body laid. He rejected It. There is still Blood on his hands. And he reject, he refused; the water.
You can't wash Him off your hands. There is no water, no fuller soap, that can cleanse It. He is on your hands. What will you do with Him?
E-205 Aici este singurul lucru ce puteţi face voi. Dacă nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre; voi nu-L puteţi da la altceva; voi nu puteţi doar mitologic să-l ocoliţi. Nu există cale în lume. Singurul lucru care puteţi să-l faceţi este să-L acceptaţi, în inima voastră. Aceea-i calea de a scăpa de El. Luaţi-L jos de pe mâinile voastre şi puneţi-L în inima voastră, sau lăsaţi-L pe mâinile voastre şi suportaţi Judecata. Acela-i singurul lucru ce puteţi face.
Sfârşitul lui Pilat a fost unul teribil.
E-205 Here is the only thing that you can do. If you cannot wash Him off your hands; you can't pass Him on to something else; you can't just mythically pass it by. There is no way in the world. The only thing you can do is accept It, in your heart. That's the way to get rid of Him. Take Him off your hands and put Him in your heart, or leave Him on your hands and stand the Judgment. That's the only thing that you can do.
Pilate's end was a terrible one.
E-206 Cuvântul zice că aceştia care-L păstrează pe mâinile lor... Eu urma să-L citesc. Dar Acesta a zis, "Ei au strigat la stânci şi la munţi. Ei s-au rugat, dar rugăciunile lor au fost prea târzii." Vedeţi? Ei au strigat, "Ascunde-ne de faţa Celui ce şade pe Tron, şi de mânia Mielului care este să... şi a Berbecului, Viaţa Mielului care a venit. Căci, Ziua mare a Judecăţii s-a întâmplat, şi cine va fi în stare să suporte?"
E-206 The Word says that these who keep Him on their hands... I was going to read It. But It said, "They cried to the rocks and the mountains. They prayed, but their prayers were too late." See? They cried, "Hide us from the face of Him that sets upon the Throne, and from the wrath of the Lamb, that is to the Ram, the Life of the Lamb that's come. For, the great Day of Judgment has happened, and who shall be able to stand?"
E-207 Ce credeţi voi că va face Oswald acum când el merge afară înaintea Curţii Supreme, şi vede ochii aceia mânioşi ai-ai juriului şi toţi cei ce şed acolo? El ştie ce se va întâmpla. Aceasta sau va fi o cameră de gazare, sau o frânghie care atârnă acolo, sau ceva. El trebuie să o întâmpine .
E-207 What do you think Oswald is going to do now when he walks out before the Supreme Court, and see those angry eyes of the--the jury and all setting there? He knows what's going to happen. It'll be either a gas chamber, or a rope hanging there, or something. He's got to face it.
E-208 Dar cum este dacă voi umblaţi acolo afară cu Sângele pe mâinile voastre, de respingere? Şi ştiţi că iadul stă înaintea voastră, distrugere Eternă; strigând la stânci şi la munţi; dar s¬au rugat, căci rugăciunile au fost prea târzii.
În Evrei 10, "Dacă noi păcătuim cu voia," Păcat este "necredinţă." "Dacă noi nu credem cu voia după ce am primit Adevărul, cunoştinţa Adevărului." Voi nu trebuie să-L primiţi; doar să ştiţi despre El. Voi nu trebuie să-L aveţi, voi doar... Oh, nu. Vedeţi? Nu a zis, "după ce am primit Adevărul."
... dacă noi păcătuim cu voia după ce noi... primit cunoştinţa că acesta este adevărul, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate,
Ci o aşteptare înfricoşătoare pentru... indignarea aprinsă, care va distruge adversarul,
... Căci Dumnezeu a zis, Răzbunarea este a Mea, şi Eu voi răsplăti, zice-zice Domnul.
E-208 But what if you walk out there with the Blood on your hands, of rejecting? And know that hell lays before you, Eternal destructions; crying for the rocks and the mountains; but prayed, for the prayers were too late.
In Hebrews 10, "If we sin willfully." Sin is "unbelief." "If we unbelieve willfully after we have received the Truth, the knowledge of the Truth." You don't have to receive It; just know about It. You don't have to have It, you just... Oh, no, no. See? Didn't say, "after we received the Truth."
... if we sin wilfully after we... received the knowledge that it is the truth, there remaineth no more sacrifice for sins,
But a... fearful looking for... the fiery indignation,... shall devour the adversary,
... Because God said, Vengeance is Mine, and I will recompense, saith--saith the Lord.
E-209 Dacă noi nu-L credem, cu voia, după ce Adevărul ne-a fost prezentat, acolo nu va mai fi milă. Nu va mai fi milă acordată.
Pastor, care asculţi la această bandă, ce spui de aceasta?
Membru al bisericii, ascultând la această bandă, ce spui despre aceasta? Ce vei face tu, dacă nu-L crezi cu voia? Nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre. Voi nu-L puteţi preda la cartierele generale. Acesta se va întoarce, chiar înapoi la voi. Voi L-aţi auzit. Cum este cu voi? Cum veţi sta voi în acea Zi?
El este sau pe mâinile voastre sau în inima voastră, una sau alta. Dumnezeu să ne ajute.
E-209 If we disbelieve It, willfully, after the Truth has been presented to us, there will be no more mercy. No more mercy will be granted.
Pastor, listening to this tape, what about it? Member of the church, listening to this tape, what about it? What are you going to do, if we disbelieve It willfully? Can't wash It off your hands. You can't pass It on to the headquarters. It's going to backfire, right back to you. You've heard It. What about you? How are you going to stand in that Day?
He is either on your hands or in your heart, one or the other. God help us.
E-210 Dacă-dacă voi puteţi doar să vă imaginaţi o asasinare, şi ce este destinat să treacă prin inima acelui om. Ce a făcut el? El s-a trezit prea târziu, după ce el a făcut-o deja.
Priviţi, el a avut ocazia. El a fost născut un American liber.
El a fost un American. Dar el a vrut să-şi vândă dreptul de naştere, să devină un Rus, şi i s-a întors împotrivă. El s-a căsătorit cu o fată Rusoaică. Acum el este un liber cugetător al partidului comunist din Cuba.
Liber cugetând, "Eu fac propria mea gândire." Voi nu aveţi nici un gând care vine. Ce veţi face cu Isus numit Cristos? Voi nu sunteţi liber cugetător. Nu există liberă cugetare. Gândirea care era în Cristos să fie în voi.
Să ne rugăm.
E-210 If--if you can just imagine an assassination, and what's bound to be going through that man's heart. What has he done? He woke up too late, after he had already done it.
Look, he had the opportunity. He was born a free American. He was an American. But he wanted to sell his birthrights, to become a Russian, and it backfired. He married a Russian girl. Now he's a free-thinker of the communistic party of Cuba.
Free thinking, "I do my own thinking." You ain't got no thought coming. What will you do with Jesus called Christ? You ain't no free-thinker. There is no free thinking. Let the mind that was in the Christ be in you.
Let's pray.
E-211 Gândiţi aceste gânduri, "Dacă este vreo laudă, dacă este vreo virtute, gândiţi-vă la aceasta." În mijlocul nostru în această dimineaţă, şi în această bandă, de asemenea, eu vorbesc. Dacă sunteţi aici prezenţi în această dimineaţă, şi ştiţi că voi nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu, şi nu sunteţi născuţi din Duhul Lui, şi Dumnezeu are...
Voi ziceţi, "Păi, eu am făcut o mărturisire." Nu despre aceea vorbesc eu. Dumnezeu a acceptat-o? Voi puteţi spune, "Da, eu, am făcut o mărturisire, şi aşa mai departe. Da, eu cred." Aşa a făcut Pilat, "Eu am făcut o mărturisire, desigur, 'Ce voi face eu cu acest Om drept?"' Voi nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre în felul acela. Nu, nu.
E-211 Think these thoughts, "If there be any praise, if there be any virtue, think on this." In our midst this morning, and in this tape, also, I'm speaking. If you are here present this morning, and you know that you're not right with God, and you're not born of His Spirit, and God has...
You say, "Well, I've made a confession." That ain't what I'm talking about. Has God accepted it? You can say, "Yes, I, I've made a confession, and so forth. Yes, I believe." So did Pilate, "I made a confession, surely, 'What will I do with this just Man?'" You can't wash Him off your hands like that. No, no.
E-212 Ce veţi face voi cu El? Dacă nu sunteţi un Creştin născut din nou, cu Duhul Sfânt locuind în voi, îmbogăţind Viaţa voastră, atunci de ce nu-L luaţi acum? Voi niciodată nu veţi spăla Aceasta de pe mâinile voastre. Voi niciodată nu veţi auzi ultimul din acest Mesaj. Acesta va suna până când voi aduceţi Mesajul în inima voastră, că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-212 What will you do with Him? If you're not a born-again Christian, with the Holy Spirit living in you, enriching your Life, then why don't you take It now? You'll never wash This off your hands. You'll never hear the last of this Message. It'll ring through until you bring the Message into your heart, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
E-213 În această audienţă vizibilă în această dimineaţă, vor fi acei aici care îşi dau seama că, că ei sunt greşiţi, şi v-aţi ridica mâinile. Noi nu avem loc pentru o chemare la altar, locul este aşa de înghesuit. Însă doar spuneţi, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham. Dumnezeu să mă ajute." Dumnezeu să te binecuvânteze, eu îţi văd mâna. "Aceasta este, eu vreau să, acum. Chiar aici eu vreau, înaintea lui Dumnezeu, El ştie că sunt vinovat, şi îmi dau seama că sunt vinovat. Eu-eu Îl vreau jos de pe mâinile mele; eu Îl vreau în inima mea. Ridică-ţi mâna, zicând, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham." Domnul să te binecuvânteze. Eu văd, în acest număr de oameni aici, poate patruzeci, cincizeci de mâini sus aici.
Chemând astăzi,
Chemând astăzi,
Gândiţi-vă la aceasta acum, acela-i El care cheamă. Isus cheamă. Acela este El care vă vorbeşte.
E-213 In this visible audience this morning, will there be those here who realize that, that they're wrong, and would raise up your hands. We have no room for an altar call, the place is so packed. But just say, "Pray for me, Brother Branham. God help me." God bless you, I see your hand. "It's, I want to, now. Right here I want, before God, Him know that I'm guilty, and I realize I'm guilty. I--I want Him off my hands; I want Him in my heart." Raise your hand, say, "Pray for me, Brother Branham." The Lord bless you. I see, in this number of people here, maybe forty, fifty hands up here.
Calling today,
Calling today,
Think of it now, that's Him calling. Jesus is calling. That's Him speaking to you.
E-214 Aţi păcătuit voi până acum, încât inima voastră este aşa de bătătorită, încât voi nu veţi, nici măcar nu-L mai puteţi auzi? Odată, ca un băieţaş sau o fetiţă, tu L-ai auzit. Tu ai avut o dorinţă să o faci, dar tu L-ai amânat, şi tu doar ai bătătorit şi bătătorit acele tăieturi şi trageri. Este aşa de departe dus încât tu nu-L mai poţi auzi? Stai tu unde... ai a ta... la locul unde cum Oswald stă în această dimineaţă, ca să ştiţi? Ah! Cum o puteţi face?
Va mai fi altul înainte ca noi să încheiem şi eu să ofer rugăciune? Doar oriunde în clădire, care nu v-aţi ridicat mâna, ziceţi, "Frate Branham, doar de când ai spus ultimele cuvinte, eu-eu simt aceea." Oricine, afară, în coridoare, în jurul ferestrelor, oriunde, nu contează. Doar...
E-214 Have you sinned so far, till your heart is so calloused, till you won't, can't even hear It no more? Once, as a little boy or a little girl, you heard It. You had a desire to do it, but you put It off, and you just calloused and calloused those cuts and pulls. Is it so far gone that you can't hear It no more? Are you standing where... have your... at the place where like Oswald stands this morning, that you know? Uh! How can you do it?
Will there be another before we close and I'll offer prayer? Just anywhere in the building, that never raised your hand, say, "Brother Branham, just since you said the last words, I--I feel that." Anybody, outside, in the corridors, around the windows, anywhere, doesn't matter. Just...
E-215 Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule, pe tine. Te-am luat. El este pe... Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, aici. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze acolo, băieţaşule, fetiţă. Da, Domnul să te binecuvânteze. Înapoi acolo, domnule. Da.
Acum doar să ne gândim la aceasta acum. Eu vreau să faceţi aceasta în timp ce cântăm uşor acest, Isus Cheamă. Acum eu vreau ca voi doar să spuneţi, "Doamne, fii milostiv cu mine, un păcătos, sau un prefăcut. Eu sunt un membru de biserică, Doamne, dar eu-eu-eu Te vreau. Eu Te vreau. Ajută¬-mă! Eu-eu Te voi sluji. Eu o promit, chiar acum. Mi-am ridicat mâna, că eu Te vreau. Acum Tu ridică-mi inima, ca eu să Te primesc, şi eu Te voi primi în inima mea." În timp ce cântăm acest verset din nou, vreţi să o faceţi?
Chemând astăzi,
Chemând astăzi,
E-215 God bless you, young lady. God bless you, sir, you. Got you. He's on... God bless you, lady. Someone else? God bless you, lady. God bless you, here. And God bless you over there, little boy, little girl. Yes, the Lord bless you. Back there, sir. Yeah.
Now just let's think of it now. I want you to do this while we softly sing this, Jesus Is Calling. Now I want you just to say, "Lord, be merciful to me, a sinner, or a pretender. I'm a church member, Lord, but I--I--I want You. I want You. Help me! I'lE--I'll serve You. I promise it, right now. I've raised my hand, that I want You. Now You raise my heart, that I receive You, and I will receive You into my heart." While we sing this verse again, will you do it?
Calling today,
Calling today,
E-216 Acum rugaţi-vă în felul vostru. Rugaţi-vă acum. "Isus Che¬..." Acela-i El care vorbeşte. Acela-i motivul că ţi-ai ridicat mâna.
... -ingăşie cheamă astăzi.
Isus cheamă, O ascultaţi de Glasul Lui;
Asculta ţi-L...
Chiar acum, ascultaţi-L. Ziceţi, "Doamne, eu sunt vinovat. Sângele Tău este pe mâinile mele. Eu sunt un păcătos. Eu nu-L mai vreau acolo. Eu nu-L pot spăla jos; Eu am încercat, cu anii. Eu nu Te voi trimite cum a făcut Pilat, şi să încerc să Te trimit la altcineva. Eu Te vreau. Vino în inima mea, chiar acum, Doamne. Eu Te primesc. Eu Te văd stând chiar înaintea mea, ca un chip stând acolo; prin credinţă eu păşesc drept în Tine, ştiind că Tu mă ierţi. Şi eu sunt... Tu vei fi în inima mea, de acum înainte."
... astăzi, (fiecare se roagă)
Isus Cheamă,
El cu gingăşie cheamă astăzi.
[Fratele Branham începe să fredoneze Isus Cheamă – Ed.]
E-216 Now pray your own way. Pray now. "Jesus calE-..." That's Him speaking. That's the reason you raised your hand.
... -derly calling today.
Jesus is calling, O list to His Voice;
Hear Him...
Right now, hear Him. Say, "Lord, I'm guilty. Your Blood is on my hands. I'm a sinner. I don't want It on there no more. I can't wash It off; I've tried it, for years. I'm not going to turn You away like Pilate did, and try to send You to somebody else. I want You. Come into my heart, right now, Lord. I receive You. I see You standing right before me, like an image standing there; by faith I'm walking right into You, knowing that You forgive me. And I'm... You're going to be in my heart, from this on."
... today, (everybody pray)
Jesus is calling,
He's tenderly calling today.
[Brother Branham begins to hum Jesus Is Calling--Ed.]
E-217 Tată Ceresc, micul mesaj s-a terminat. Şi acum, deciziile, judecătoriile sunt aşezate în această dimineaţă. Îngerii sunt adunaţi în cameră. Marele Duh Sfânt aici dă adeveriri că Isus încă trăieşte. El era izvorul Vieţii Eterne. Mormântul nu L-a putut ţine, nici iadul nu L-a putut ţine. El s-a înălţat; liber din iad, liber din mormânt. Şi El stă printre noi, astăzi.
Şi crezurile noastre şi denominaţiunile au legat mulţi dintre oamenii noştri, Doamne. Păcatul i-a legat, dar astăzi ei vor să fie liberi. Ei stau ca Pilat, şi, în loc să încerce să-L dea mai departe la altcineva, ei şi-au ridicat mâinile, "Vino în inima mea, Doamne Isuse. Eu nu Te voi mai spăla de la mine. Eu nu o pot face. Tu încă eşti pe mâinile mele. Eu doar am spălat şi spălat, şi Tu nu ai venit jos, dar acum eu Te primesc. Eu Te vreau în viaţa mfa, şi eu Te primesc în viaţa mea. Doamne, primeşte-mă în Împărăţia Ta, prin iertarea păcatelor mele, şi dă-mi credinţă să cred că Tu mă primeşti, Tată." Admite aceasta. Prin Numele lui Isus Cristos, ne rugăm.
E-217 Heavenly Father, the little message is ended. And now, the decisions, the courts is set this morning. Angels are gathered into the room. The great Holy Spirit here giving vindications that Jesus still lives. He was the fountain of Eternal Life. The grave couldn't hold Him, neither could hell keep Him. He ascended up; loose from hell, loose from the grave. And He stands among us, today.
And our creeds and denominations has bound many our people, Lord. Sin has bound them, but today they want to be free. They stand like Pilate, and, instead of trying to pass Him on to somebody else, they've raised their hands, "Come into my heart, Lord Jesus. I'll not wash You away from me no more. I can't do it. You're still on my hands. I've just washed and washed, and You wouldn't come off, but now I receive You. I want You in my life, and I receive You into my life. Lord, receive me into Your Kingdom, by the pardoning of my sins, and give me faith to believe that You receive me, Father." Grant it. Through Jesus Christ's Name, we pray.
E-218 Şi acum aşa cum vă aveţi capetele aplecate. Credinţă, prin credinţă... "Şi, Dumnezeule, Tu ajută-mă să fiu cinstit. Dar ştiind că Tu ai promis că..."
"Cel ce va veni la Mine, Eu în nici un chip nu-l voi da afară. Şi Eu îi voi da Viaţă Eternă, şi Eu îl voi învia în zilele din urmă. Cel ce Mă va mărturisi înaintea oamenilor, pţ acela Eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui Meu şi a sfinţilor Îngeri. Cel ce ascultă," reala, adevărata interpretare a Sfântului Ioan 5:24 acolo, este, "cel ce înţelege, care primeşte Cuvântul Meu. Cel ce primeşte Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Veşnică, şi nu va fi chemat la Judecată." Voi nu veţi veni la Bara de Judecată cum va veni Oswald. "Ci aţi trecut," cu o iertare gratuită, "din moarte la Viaţă."
E-218 And now as you have our heads bowed. Faith, by faith... "And, God, You help me to be honest. But knowing that You promise that..."
"He that will come to Me, I will in no wise turn him out. And I'll give him Eternal Life, and I'll raise him up at the last days. He that will confess Me before man, him will I confess before My Father and the holy Angels. He that heareth," the real, true interpretation of Saint John 5:24 there, is, "he that understandeth, that receiveth My Word. He that receiveth My Word, and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life, and will not be called to the Judgment." You won't come to the Judgment Bar like Oswald will. "But you've passed," with a free pardon, "from death unto Life."
E-219 "Doamne, eu nu ştiu cum, eu nu ştiu de ce, dar-dar eu cred că s-a întâmplat. Eu cred asta, în inima mea, necredinţa mea s¬a dus. Eu pot spune liber "amin" la fiecare Cuvânt care Tu îl spui, şi eu Îl accept chiar acum. Eu o cred."
E-219 "Lord, I don't know how, I don't know why, but--but I believe it's happened. I believe that, in my heart, my unbelief is gone. I can freely say 'amen' to every Word that You say, and I accept It right now. I believe it."
E-220 Acum cu capetele voastre aplecate. Cei care aţi crezut aceea, care v-aţi ridicat mâinile cu câteva momente în urmă; şi prin credinţă voi vedeţi chipul lui Cristos stând acolo, în care ar trebui să fiţi. Voi umblaţi acum prin credinţă, credeţi că păcatele voastre sunt iertate. Şi din această zi înainte, voi sunteţi gata pentru botezul Creştin, şi voi sunteţi gata acum să umblaţi în Cristos. Vreţi voi, ca o mărturie pentru El, ridicaţi¬vă mâinile înapoi, zicând, "Prin credinţă eu cred Aceasta cu toată inima mea"? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta-i bine. "Eu acum Îl accept. Eu-eu accept; nimic nu pot eu face." Dumnezeu să te binecuvânteze. Se pare că fiecare pe care i-am văzut. "Eu acum accept."
E-220 Now with your heads bowed. You that believed that, that raised your hands a few moments ago; and by faith you see the image of Christ standing there, which you should be in. You're walking now by faith, believe that your sins are pardoned. And from this day on, you're ready for Christian baptism, and you're ready now to walk in Christ. Would you, as a testimony to Him, raise your hands back, say, "By faith I believe It with all my heart"? God bless you. That's fine. "I now accept It. I--I accept; nothing I can do." God bless you. Looked like every one that I seen. "I now accept."
E-221 Vedeţi, voi nu sunteţi buni, voi niciodată nu aţi fost buni, voi nu puteţi fi buni, dar Isus a murit pentru oamenii care nu sunt buni. "Ce trebuie eu să fac, Frate Branham?" Doar acceptă ce El a făcut, doar acceptă ce a făcut El pentru tine. Şi acum prin a crede Aceasta şi acceptând Aceasta...
Acum, eu cred, păstorul, bazinul va fi deschis. [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.] Botezul va fi în ordine, dacă vreţi să fiţi botezaţi.
Dacă aţi luat titlurile, "Tată, Fiu, Duh Sfânt," voi sunteţi într-adevăr... Eu spun aceasta cu reverenţă şi respect, dar, în felul meu de a vedea, voi nu sunteţi botezaţi. Voi nu sunteţi, căci voi nu aţi îndeplinit ce a zis El.
E-221 See, you're no good, you never was no good, you can't be no good, but Jesus died for no-good people. "What do I have to do, Brother Branham?" Just accept what He did, just accept what He did for you. And now by believing It and accepting It...
Now, I believe, the pastor, the pool will be open. [Brother Neville says, "Yes."--Ed.] Baptism will be in order, if you want to be baptized.
If you have took the titles, "Father, Son, Holy Ghost," you are truly... I say this with reverence and respect, but, to my way of seeing it, you are not baptized. You are not, for you haven't carried out what He said.
E-222 El a zis, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Dacă voi doar aţi avut acele titluri chemate peste voi; El nu a zis, "Mergeţi chemaţi aceste titluri; mergeţi chemaţi aceste nume." Aceasta niciodată nu s-a făcut în Biblie. Aceasta niciodată nu s-a făcut în felul acela. Aceasta a fost, să botezaţi în felul cum a zis Isus, "În Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt," care este Isus Cristos.
E-222 He said, "Baptize them in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost." If you just had those titles called over you; He never said, "Go call these titles; go call these names." It never was done in the Bible. It never was done that way. It was, baptize the way Jesus said, "In the Name of the Father, Son, and Holy Ghost," which is Jesus Christ.
E-223 Petru, cu cheile, a zis acelaşi lucru; fiecare alt apostol, toată Biserica; până la începutul Consiliului de la Niceea când biserica Romano-Catolică s-a organizat, a acceptat titluri în loc de Nume. Voi ori sunteţi botezaţi în dogmele Romane de denominaţiune, sau botezaţi în Numele lui Isus Cristos, una sau cealaltă. Aceasta este pe mâinile voastre; voi nu-L puteţi spăla jos. El este acolo.
Voi L-aţi acceptat acum. Eu vă întreb, aşa-aşa cum organistul şi pianistul întorc la vechiul imn renumit.
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Şi ia-mi toată vina la o parte,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu total al Tău!
E-223 Peter, with the keys, said the same thing; every other apostle, the whole Church; until the early Nicaea Council when Roman Catholic church organized, accepted titles instead of Name. You're either baptized into the Roman dogmas of denomination, or baptized in the Name of Jesus Christ, one or the other. It's on your hands; you can't wash It off. It's there.
You've accepted It now. I'll ask you, as the--as the organist and the pianist turn to the famous old hymn.
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
And take all my guilt away,
And let me from this day
Be wholly Thine!
E-224 Nimeni să nu părăsească clădirea. Doar reverenţi ridicaţi¬vă acum, şi să ne ridicăm mâinile spre El acum.
Credinţa mea priveşte sus la Tine, (şi El este Cuvântul)
Tu Miel al Calvarului, Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi tot păcatul la o parte,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu total, total şi complet, al Tău!
Acum eu îmi predau viaţa mea.
E-224 Don't no one leave the building. Just reverently stand now, and let's just raise our hands to Him now.
My faith looks up to Thee, (and He is the Word)
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my sin away,
O let me from this day
Be wholly, wholly and completely, Thine! I now surrender my life.
E-225 Apa va fi gata în câteva minute. Dacă nu puteţi lua botezul acum, noi vom boteza din nou deseară.
Gândiţi-vă la aceasta, toată după-masa, "Oh mâinile voastre." Daţi-L jos. Singurul fel ce puteţi voi face, este, spălaţi în Sângele lui Isus Cristos, Care este... Vedeţi? Da, domnule. Amintiţi-vă aceasta acum aşa cum ne aplecăm capetele. Priviţi la El acum.
În timp ce labirintul întunecat al vieţii...
E-225 The water will be ready in a few minutes. If you can't take the baptism now, we'll baptize again tonight.
Think of it, all afternoon, "On your hands." Get It off. The only way you can do, is, washed in the Blood of Jesus Christ, Who is... See? Yes, sir. Remember it now as we bow our heads. Look to Him now.
While life's dark maze...
E-226 Decizia este în inima voastră acum. El este la judecată. Cuvântul este gata pentru răstignire. Cristos este la judecată. Ce veţi face cu Isus numit Cristos?
Fii Tu Călăuza mea;
Schimbă întunericul în zi,
Şterge întristarea, lacrimile la o parte,
Nici să nu mă laşi să rătăcesc
Departe de Tine.
Acum aplecându-ne inimile la aceasta. [Fratele Branham începe să fredoneze Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine – Ed.]
E-226 The decision is in your heart now. He is on trial. The Word is ready for crucifixion. Christ is on trial. What will you do with Jesus called Christ?
Be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day,
Wipe sorrow, tears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
Now bowing our hearts to it. [Brother Branham begins humming My Faith Looks Up To Thee--Ed.]
E-227 Gândiţi-vă adânc, prieteni. Poate fi că numele vostru este ultimul care merge în Carte. Noi suntem la timpul sfârşitului. Acum gândiţi-vă foarte adânc. Sunteţi voi, este cineva aici care L-a alungat?
E-227 Think deeply, friends. Might be your name is the last one that goes on the Book. We're at the end time. Now think real deeply. Are you, is there anyone here who has turned Him away?
E-228 Amintiţi-vă, aceasta s-ar putea ca niciodată să nu mai vină din nou. Pilat nu a mai avut nici o altă şansă. El a încercat tot ce a putut să fie salvat, şi el nu a putut s-o facă. Acesta era pe mâinile lui. Şi ce veţi face voi cu Cuvântul uns pentru această zi, numit Cristosul?
E-228 Remember, it may never come again. Pilate didn't have no other chance. He tried his best to get saved, and he couldn't do it. It was on his hands. And what will you do with the anointed Word for this day, called the Christ?
Up