Super Semnul

Super Sign
Data: 63-1129 | Durată: 1 oră 31 minute | Traducere: VGR
Shreveport, Louisiana, U.S.A.
E-1 Să ne rugăm. Tată Ceresc, noi suntem recunoscători Ţie, în seara aceasta, că Tu încă eşti marele EU SUNT, nu „Eu
am fost” sau „voi fi.” Tu eşti timpul prezent, Dumnezeul nostru. Şi Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi în veci, neschimbatul Dumnezeu. Noi îţi mulţumim Ţie pentru că noi avem acest privilegiu să cunoaştem aceasta, care a fost descoperit nouă prin Duhul Sfânt. Si El ne-a sigilat pe noi în Împărăţia lui Dumnezeu, cu El, prin Însemnul pe care ni l-a lăsat El. Noi suntem aşa de recunoscători pentru Acesta. Binecuvântă-ne, în seara aceasta, aşa cum Te aşteptăm. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin. (Vă puteţi aşeza.)
E-1 Let us pray. Heavenly Father, we are grateful to Thee, tonight, that Thou art still the great I AM, not the "I was" or "will be." You are present tense, our God. And You're the same yesterday, today, and forever, the unchangeable God. We thank Thee because that we have this privilege of knowing this, that's been revealed to us by the Holy Spirit. And He has sealed us into the Kingdom of God, with Him, by the Token that He left us. We're so grateful for It. Bless us, tonight, as we wait on You. In Jesus' Name we pray. Amen.
May be seated.
E-2 Eu trebuie, să aşez câteva din aceste batiste aici la o parte, numai…Noi o să ne rugăm pentru bolnavi, pentru restul serilor, cu voia Domnului. Noi o să o facem. Oricum, eu i-am spus lui Billy că el a întârziat puţin, în seara aceasta, şi nu a ajuns să distribuie cărţile de ordine pentru rugăciune, însă totuşi ne gândeam că am putea s-o facem în timp ce voi face poate o chemare la altar, sau ceva, noi am putea face aceasta.
E-2 I have, just to lay a few of these handkerchiefs over to the side here, just... We're going to pray for the sick, for the rest of the nights, the Lord willing. We're going to. However, I told Billy that he was a little late, tonight, and he didn't get to give out the prayer cards, but yet we thought we would might do it while I was maybe making an altar call, or something, we could do it.
E-3 Acum fiecare se simte bine? [Adunarea spune, „Amin.”—Ed.] Asta-i minunat. Eu sunt eu sunt desigur bucuros să aud aceasta.
E-3 Now everybody feeling good? [Congregation says, "Amen."--Ed.] That's fine. I'm--I'm sure glad to hear that.
E-4 Acum, eu cred că a fost anunţat că dejunul Oamenilor De Afaceri este dimineaţă. Eu cred că ei, aceasta era, ca ei să anunţe timpul, şi aşa mai departe. Acum hai să fim pregătiţi pentru orice ar vrea Domnul ca noi să facem. Noi ne dăm seama că aceasta este seara în care orice se poate întâmpla, astfel noi vrem să fim pregătiţi pentru aceasta, şi repede să intrăm în Mesaj. Aşa că, mâine noi avem o zi cu adevărat încărcată.
E-4 Now, I believe it's been announced that the Business Men's breakfast is in the morning. I believe that they, it's, they've announced the time, and so forth. Now let's be prepared for anything the Lord would have us to do. We realize that this is the night that anything could happen, so we want to be prepared for it, and quickly get into the Message. So, tomorrow we got a real busy day.
E-5 Şi Duminică, ca dimineaţa de Duminică, eu cred că am să vorbesc aici după şcoala Duminicală, Duminică dimineaţa; şi Duminică seara. Astfel, voi sunteţi invitaţi la toate aceste adunări. Dacă, desigur, dacă voi aveţi un loc de datorie pe undeva, iar voi trebuie să fiţi acolo, ei bine, noi nu am vrea ca voi să pierdeţi aceea.
E-5 And Sunday, as the Sunday morning, I think I'm to speak here after Sunday school, Sunday morning; and Sunday night. So, you're invited to all these meetings. If, course, if you have a post of duty somewhere, that you're supposed to be there, well, we wouldn't want you to miss that.
E-6 Eu am o căsătorie, cândva, sau mâine sau ziua următoare. Duminică dimineaţa, da, eu trebuie să cunun un cuplu din Tabernacolul meu. Şi astfel noi aşteptăm de asemenea să vedem şi aceasta.
E-6 I got a wedding, sometime, either tomorrow or the next day. Sunday morning, yes, I got to marry a couple from my tabernacle. And so we're expecting to see this also.
E-7 Şi acum rugaţi-vă pentru noi până noi ne străduim să citim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu chiar acum, şi să intrăm drept în Mesaj, repede. Ei au vrut ca eu să vin devreme din cauza mulţimii care stă în picioare. Şi astfel noi vom citi din Isaia, capitolul al 7-lea. Eu vreau să citesc, începând cu versetul al 10-lea.
DOMNUL a vorbit din nou lui Ahaz zicând,
Cere un semn de la DOMNUL Dumnezeul tău; cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus.
Şi Ahaz a răspuns, Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe DOMNUL.
Şi el a zis, Ascultaţi voi…O casă a lui David; Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi voi şi pe a Dumnezeului meu?
De aceea DOMNUL însuşi vă va da un semn; Iată fecioara va rămînea nea însărcinată, va naşte an fiu, şi- i va pune numele Emanuel.
E-7 And now pray for us as we endeavor to read some of God's Word just now, and get right into the Message, quickly. They wanted me to come early because of the standing crowd. And so we will read from Isaiah, the 7th chapter. I want to read, beginning at the 10th verse.
Moreover the LORD spake unto Ahaz saying,
Ask thee a sign of the LORD thy God; ask it either in the depths, or in the heights above.
And Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the LORD.
And he said, Hear ye... O house of David; It is a small thing for you to weary men, but will you weary my God also?
Therefore the LORD himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and they shall call his name Immanuel.
E-8 Dacă eu aş numi aceasta pentru un subiect, în seara aceasta, asupra căruia să vorbesc pentru câteva momente, asupra câtorva notiţe pe care le-am scris în după-amiaza aceasta aici, mi-ar plăcea să vorbesc despre, să iau subiectul despre, Super Semnul.
E-8 If I should call this for a subject, tonight, to speak on for a few moments, on some notes that I written down this afternoon here, I would like to speak on, take the subject of, The Super Sign.
E-9 Ştiţi, aceasta este o super zi, fiecare lucru este super. Şi noi ştim că fulgerul bifurcat pe cer într-o noapte noroasă, cu certitudine ne declară nouă că poate exista lumina în întuneric. Noi suntem conştienţi de aceasta.
E-9 You know, this is a super day, everything is super. And we see that the--the forked lightning in the skies on a cloudy night, certainly declares to us that there can be light in darkness. We're aware of that.
E-10 Dumnezeu a cunoscut sfârşitul de la început, de aceea El a putut planifica fiecare lucru, ca acesta să lucreze numai spre slava Sa. Şi aceasta ne dă nouă curaj, să ştim că indiferent ce vine sau merge, Dumnezeu face totul, ceasul ticăie exact la timp.
E-10 God knowed the end from the beginning, therefore He could plan everything, that it would work out just to His glory. And that gives us courage, to know that no matter what comes or goes, God is making everything, the clock is ticking just exactly on time.
E-11 Uneori devenim nerăbdători, indispuşi. Devenim nechibzuiţi. Ne gândim, „Oh, noi trebuie să facem asta, ori să facem pe cealaltă.”
E-11 Sometimes we get weary, upset. We get hastily. We think, "Oh, we must do this, or do that."
E-12 Dar, amintiţi-vă, ceasul lui Dumnezeu va fi întocmai şi exact la timp. Toate aceste lucruri trebuie să fie aşa. Acestea trebuie toate să fie făcute în acord cu marea Lui cunoştinţă, ştiinţa Lui mai dinainte, că prin cunoştinţa mai dinainte a putut El să predestineze; nu prin dorinţa Lui, ci prin cunoştinţa Lui. Dumnezeu nu predestinează prin dorinţa Lui. El nu voieşte ca vreunul să piară, însă prin ştiinţa Lui mai dinainte El ştia cine o să accepte aceasta şi cine nu. De aceea El poate face fiecare lucru să lucreze în conformitate cu marele Lui ceas al timpului care ticăie, că El a putut să prezică sfârşitul de la început. Şi, de aceea, El a ştiut că noi vom trăi în această zi. El ştia că aceasta va fi ziua noastră. El avea planuri pentru această zi. El avusese planuri pentru fiecare zi. Şi niciodată nu a dat greş vreunul dintre planurile Lui. El este întotdeauna la timp.
E-12 But, remember, God's clock will be just exactly on time. All these things has to be this way. It has to all be done according to His great knowledge, His foreknowledge, for by foreknowledge He could predestinate; not by His desire, but by His knowledge. God doesn't predestinate by His desire. He is not willing that any should perish, but by His foreknowledge He knew who would accept it and who would not. Therefore He can make everything work according to His big time clock that's ticking away, for He could foretell the end from the beginning. And, therefore, He knew that we would live in this day. He knew that this would be our day. He had plans for this day. He has had plans for every day. And never has one of His plans ever failed. He is always on time.
E-13 Şi aceasta este ceea ce noi numim o super epocă. Fiecare lucru pe care îl vedeţi în zilele de azi trebuie să fie un „super,” ori acesta nu va reuşi, dacă nu aveţi ceva super, deoarece aceasta este o epocă super. Ei avuseseră epoca lor, şi ei au avut, acum ei au epoca super, tot ce vedem noi.
E-13 And this is what we call a super age. Everything that you see now days must be a "super," or it won't go over, if you haven't got something super, because it's a super age. They've had their age, and they've had, now they got the super age, everything we see.
E-14 Voi nu mai puteţi merge jos la magazinul din colţ, şi să găsiţi un calup mare de brânză stând acolo aşa cum se obişnuia. Şi—şi în felul cum obişnuiau să fie, vechile magazine din colţ, dacă aţi avut chiar alimentele odată aşa de bune, fiecare vrea să meargă la unul clasic, un market cu aer condiţionat, numit super market. Ei trebuie să meargă acolo chiar dacă plătesc mai mult pentru alimentele lor. Ei trebuie să meargă la super market. Aşa este. Deoarece aceasta este un super. Vedeţi? Fiecare vrea ceva super.
E-14 You can't go down to the corner store anymore, and find a big block of cheese laying up there like you used to. And--and the way it used to be, the old corner stores, if you had even the food ever so good, everybody wants to go to a classical, air-conditioned market, called the super market. They must go there even if they pay more for their food. They've got to go to the super market. That's right. Because it's a super. See? Everybody wants something super.
E-15 Şi, astăzi, nu poţi să iei un automobil obişnuit. Vechiul model-T o să fie călcat, afară pe stradă acum. Ei au un super automobil. Ford trebuie să le facă super. Chevrolet trebuie să le facă super. Ceilalţi, aşteaptă să stea în întrecere, ci trebuie să le facă super. Fiecare lucru este ceva super, super, super.
E-15 And, today, you can't take an ordinary automobile. The old T-model would get run over, out on the street now. They got a super car. Ford has to make them a super. Chevy has to make them a super. The rest of them, expects to stays in the race, they have to make them a super. Everything is a super, super, super.
E-16 După un timp, noi am venit la epoca aerului. Acum ei aveau avionul cu elice. Apoi, primul lucru voi ştiţi, ei au venit înainte cu un jet şi acum ei au un super jet. Vedeţi, acesta trebuie să fie ceva super. Dacă nu, acesta nu este—acesta nu este în timp. Fiecare lucru în această epocă trebuie să fie super.
E-16 After a while, we come to the air age. Now they had the propel plane. Then, the first thing you know, they come along with a jet. And now they got a super jet. See, it has to be a super. If it don't, it ain't--it ain't in time. Everything in this age must be super.
E-17 Noi obişnuiam să avem vechile şosele pe care obişnuiam să călătorim, acum aveţi super şosele. Trebuie să aibă patru sau cinci benzi mergând într-un sens, şi patru sau cinci benzi venind din sens opus, sau ajungi să treacă peste tine. Vedeţi? Voi trebuie să aveţi aceasta, fiindcă aceasta este epoca super, super timpul. Fiecare lucru este în super.
E-17 We used to have the old highways we used to travel, now you got super highways. Has to be four or five lanes going one way, and four or five lanes coming the other way, or you get run over. See? You have to have it, 'cause this is the super age, super time. Everything is in the super.
E-18 Noi ne gândim chiar că noi avem super oameni, sau unii oameni cred că ei sunt super, şi ei încearcă să acţioneze în felul acesta, oricum. Rasa super, o rasă voind să o domine pe cealaltă.
E-18 We even think we got super people, or some people think they're super, and they try to act like that, anyhow. Super race, one race wanting to rule over the other.
E-19 Super biserici, super denominaţiuni, fiecare lucru vine la super. „Dacă aceasta nu este super, ei bine, aceasta nu este aşa.”
E-19 Super churches, super denominations, everything is coming to super. "If it isn't super, well, it isn't so."
E-20 Eu cred căci chiar femeile îşi iau super îmbrăcăminte, epoca modernă. Pantofii de modă veche, aveau ceva piele în ei, îi cumpărai cam cu trei dolari perechea, cel mai bun fel, aveau mai multă piele în ei decât o duzină de perechi din ziua de azi, pentru care plăteşti douăzeci şi cinci de dolari. Dar aceasta trebuie să fie de tipul super, ştiţi, tocurile cam aşa, şi fără bombeu, însă acestea sunt super. Vedeţi voi, acesta este lucrul. Aproape că trebuie să fiţi într-o super curbă ca să păşiţi în ea, vedeţi. Aşa este. Totul a devenit trăznit, pentru mine, vedeţi. Dar aceasta este o—aceasta este o super epocă. Este un timp super.
E-20 I think even the women is getting super dressing, modern age. The old-fashion shoes, they had some leather in them, you buy them about three dollars a pair, the very best kind, had more leather in them than a dozen pair has got today, that you pay twenty-five dollars for. But it has to be the super type, you know, heels about like that, and no toes in it, but it's super. You see, it's the thing. You have to almost be in super curves to walk in it, you see. That's right. Everything has got crazy, to me, see. But it's a--it's a super age. It's a super time.
E-21 Toate aceste semne sunt—sunt marcarea unui întuneric spiritual. Toate aceste lucruri pe care le vedem întâmplându- se în aceste super, super, super, dacă măcar ştim! Noi suntem într-o grabă, noi trebuie să ajungem acolo, şi ce facem noi când ajungem acolo? Obişnuiţi să luăm, să mergem pe jos de la lucru acasă, copiii obişnuiau să meargă pe jos la şcoală, şi acum ei au un autobuz să vină la uşă să-i ia şi să-i escorteze în şcoală şi afară din şcoală, şi apoi să plătească o jumătate de milion de dolari pentru o sală de recreaţie, ca să le dea ceva exerciţii, sau ei mor. Păi, ei obişnuiau o aibă mergând pe jos la şcoală. Super epocă! Acum nu este aceasta adevărat? Chiar bisericile trebuie să albă, de nu au destulă activitate între ei, ci trebuie să aibe o-o-o sală unde ei pot toţi să se joace şi să sară în sus şi-n jos. Obişnuia să fie Duhul care-i făcea să facă aceasta, dar acum ei trebuie să obţină acolo un fel de super timp. Vedeţi, totul conducând la un întuneric spiritual, o măreaţă zi în care trăim noi.
E-21 All these signs are the--are the marking of a spiritual darkness. All these things that we see happening in these super, super, super, if we only know! We're in a hurry, we got to get there, and what do we do when we get there? Used to take, walk home from the work, used to be the kids had to walk to school, and now they have a bus to come to the door and pick them up and escort them in to school and out of school, and then pay a half a million dollars for a recreation room, to give them a little exercise, or they die. Well, they used to get it walking to school. Super age! Now isn't that right? Even the churches has to have, they ain't got enough activity among them, they have to have them a--a--a room where they can all play and jump up-and-down. Used to be the Spirit made them do that, but now they have to get out there, sort of a super time. See, all leading to a spiritual darkness, a great day that we're living in.
E-22 Voi ştiţi, poporul Lui, poporul lui Dumnezeu din Biblie, a fost întotdeauna avertizat, de Dumnezeu, ca să privească la semnele timpului. Isus, când El era pe pământ, El le-a spus Fariseilor din ziua Lui, El le-a zis, „Voi Farisei orbi.” A zis, „Voi ieşiţi afară seara şi vă uitaţi şi vedeţi că cerul este senin şi roşu,” a zis,
„,Mâine,’ veţi zice, ,va fi o zi senină.’” Şi El a zis, „Apoi voi ieşiţi şi ei coboară, arătând mânioşi, atunci, ,Mâine va fi vreme rea.’” El a zis, „Voi puteţi deosebi faţa cerului, dar semnul timpului nu-l puteţi deosebi.” A mai zis, „Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut ziua mea. Dacă l-aţi fi cunoscut pe Moise,” El a zis, „voi m-aţi fi cunoscut pe Mine, deoarece Moise a scris despre Mine.”
E-22 You know, His people, God's people of the Bible, has always been warned, of God, to watch for the signs of the time. Jesus, when He was on earth, He said to the Pharisees of His day, He said, "You blind Pharisees." Said, "You go out in the evening and you look and see the skies are clear and red," said, "'Tomorrow,' you'll say, 'it'll be a clear day.'" And He said, "Then you go out and they're lowering, angry looking, then, 'Tomorrow it'll be foul weather.'" He said, "You can discern the face of the skies, but the sign of the time you can't discern." Said, "If you would have known Me, you would have knowed my day. If you'd knowed Moses," He said, "you'd knowed Me, because Moses wrote of Me."
E-23 De altfel, după cum spuneam, ei ar fi trebuit să ştie că Scriptura care trebuia să se împlinească în acea zi era împlinită, şi ei nu ştiau aceasta. Ei îşi aveau ochii lor—atât de aşezaţi pe tradiţiile lor, şi alte lucruri, până când ei nu au putut să vadă Scriptura actuală desfăşurându-se înaintea lor.
E-23 In other wise, as I have been saying, they would have knowed that the Scripture that must be fulfilled in that day was being fulfilled, and they didn't know it. They had their--their eyes so set on their traditions, and things, until they couldn't see the actual Scripture unfolding before them.
E-24 Eu aş asemăna această epocă cu aceea. Căci chiar între oamenii buni, uneori, ei omit să vadă aceasta. Ei doar pleacă, şi, cinstit, eu—eu… Aceasta m-ar descuraja pe mine dacă eu nu ştiam că Isus a spus ceea ce a spus El despre aceasta, că, „Nici un om nu poate veni afară doar dacă Tatăl Meu îl atrage, şi toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni.” Ei niciodată nu vor fi în stare să vadă Aceasta. El a spus, „Bine a vorbit Isaia despre voi, zicând,
,Aveţi ochi şi nu vedeţi, aveţi urechi şi nu auziţi.’” Aceasta este o privelişte dureroasă, dar acesta este felul în care erau ei.
E-24 I would liken this age to that. That even amongst the--the fine people, sometime, they fail to see it. They just walk away, and, honestly, I--I... It would discourage me if I didn't know that Jesus said what He did about it, that, "No man can come except My Father draws him, and all the Father has given Me will come." They'll never be able to see It. He said, "Well did Isaiah speak of you, saying, 'You have eyes and can't see, ears and can't hear.'" It's a pitiful sight, but that's the way they were.
E-25 Şi acum noi aflăm cam acelaşi lucru existând astăzi, când noi ştim că trăim în ceasul când întunericul dens va acoperi pământul şi oamenii. Şi noi aflăm, că toate aceste realizări moderne, de super epocă, şi aşa mai departe, în care trăim noi, este doar semnul de mare întuneric în domeniul spiritual. Noi suntem în epoca bisericii Laodicea, unde ei sunt doar căldicei. Ei pot să meargă la biserică, şi oamenii se duc, şi—şi se pare că au râvnă să meargă la biserică; dar ca să ştie ceva despre Duhul, timpul în care ei trăiesc, unii dintre ei sunt cât se poate de orbi privind acele lucruri. Indiferent ce va face Dumnezeu, şi cât de bine va fi aceasta dovedit prin Cuvântul Său, totuşi ei nu pot vedea aceasta. Eu mă întreb dacă aceasta nu este întocmai ce a spus El, „Noi avem ochi, dar nu putem vedea.” Se cuvine ca noi să ne uităm în jur şi să vedem că toate aceste lucruri care se întâmplă sunt semne că sfârşitul este aproape, deoarece acestea sunt lucrurile care au fost prevăzute să fie la acest timp.
E-25 And now we find just about the same thing existing today, when we know that we're living in the hour that gross darkness is to cover the earth and the people. And we find, that all these modern achievements, of super age, and so forth, that we're living in, is only the sign of gross darkness in the spiritual realm. We're in the Laodicea church age, where they're just lukewarm. They could go to church, and people does, and--and seems to have a zeal to go to church; but to know anything about the Spirit, the time that they're living in, some of them are as blind as they can be about those things. No matter what God would do, and how well it would be proved by His Word, still they just can't see it. I wonder if it isn't just about like what He said, "We have eyes, but we can't see." We ought to look around and see all these things that's happening are a sign that the end is at hand, because these are the things that was predicted to be at that time.
E-26 Eu vreau ca voi să observaţi continuitatea neschimbată a Cuvântului lui Dumnezeu şi a lucrărilor Lui. Vedeţi, El niciodată nu-şi schimbă programul Său. El niciodată nu-şi schimbă căile Sale. Întocmai atât de perfect, Scriptura este într- o continuitate perfectă. Fiecare lucru pe care-l face Dumnezeu este în continuitate cu ceea ce a făcut El. Vedeţi? Şi ce a făcut El întâi, aceea este, ce va face El a doua oară în acelaşi fel.
E-26 I want you to notice the unchanging continuity of God's Word and His works. See, He never changes His--His program. He never changes His ways. Just as perfectly, the Scripture is in perfect continuity. Everything that God does is in continuity with what He done. See? And what He did first, that's, He'll do it the second time the same way.
E-27 Şi numai ca să vă dovedesc aceasta vouă, El a făcut legi pe pământ. Şi El întotdeauna a dat poporului Său un semn înainte ca evenimentul să se întâmple. Acum El întotdeauna a făcut-o. Şi El întotdeauna va face aceasta, pentru că El este neschimbatul Dumnezeu. „Eu sunt Dumnezeu,” a zis El, „Eu nu mă schimb.” Felul în care El îşi aşează programul Său la început, în felul acesta este în fiecare epocă. El niciodată nu schimbă aceasta.
E-27 And just to prove it to you, He has made laws in the earth. And He has always given His people a sign before the event happens. Now He has always done it. And He will always do it, because He is the unchangeable God. "I am God," He said, "I change not." The way He sets His program at the beginning, that's the way it is in each age. He never changes it.
E-28 Când El a pus lumea să se învârtă pe baza a douăzeci şi patru de ore; noi am putea avea timpurile de economisire prin lumina-zilei, şi tot felul de timpuri, dar aceasta niciodată nu schimbă învârtirea lumii. Ea face cercul ei complet în fiecare douăzeci şi patru de ore, se întoarce roata. Niciodată nu schimbă anotimpurile, Dumnezeu are primăvară, vară, iarnă, exact cum era întotdeauna. Acesta este felul în care El a făcut aceasta întâi, acesta este felul în care El face aceasta de fiecare dată. Continuitatea legilor Lui, şi a Cuvântului Său, şi a lucrărilor Sale, cum toate acestea se armonizează perfect împreună!
E-28 When He put the world to turn on a twenty-four hour basis; we might have daylight-saving times, and all kinds of times, but it never changes the turning of the world. She makes her complete circle every twenty-four hours, turns around. Never changes the seasons, God has spring, summer, winter, just exactly like it always was. That's the way He done it first, that's the way He does it every time. The continuity of His laws, and of His Word, and of His works, how it all just perfectly blends together!
E-29 De aceea, dacă am putea să ne uităm ce era, noi putem şti ce este şi ce va fi. Vă puteţi baza gândurile voastre pe aceasta, că Scriptura zice, „El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.”
E-29 Therefore, if we could look what was, we can know what is and what will be. You can base your thoughts upon that, for the Scripture says, "He's the same yesterday, today, and forever."
E-30 Noi observăm înainte ca primăvara să vină. Priviţi unele din legile Lui. „Când vedeţi pomii mugurind,” El a zis, „voi ştiţi că vara este aproape.” Primăvara este un semn de introducere a venirii verii. Aceasta este o lege. Aceasta întotdeauna se întâmplă astfel. Voi nu aveţi vara, şi apoi cam în timpul când acesta devine iarnă atunci apar frunzele. Nu, ci aveţi mai întâi frunzele, deoarece aceasta este o introducere a legilor Lui de natură, că primăvara vine. Aceasta niciodată nu dă greş. Când vedeţi că pomii încep să devină fragezi, în jurul scoarţei, şi mugurii micuţi încep să se umfle, voi ştiţi că acesta este un semn că timpul primăverii este aici, va sosi.
E-30 We notice before springtime comes. Watch some of His laws. "When you see the trees putting forth buds," He said, "you know that summer is nigh." Springtime is a sign of the introduction of summer coming on. That's a law. It always happens that way. You don't have summer, and then about the time it gets winter then the leaves come on. No, you have the leaves first, because it's an introduction of His laws of nature, that springtime is coming. It never fails. When you see the trees begin to get tender, around on the bark, and the little buds begin to swell, you know that it's a sign that springtime is here, is coming in.
E-31 Când vedeţi toamna anului înainte să avem îngheţ sau altceva, când frunzele cad din copaci, voi ziceţi, „Ei bine, toamna este aproape,” Cum de ştiţi? Pentru că frunzele cad. Natura se pregăteşte pentru aceasta. Fiecare an este la fel.
E-31 When you see the fall of the year before we have frost or anything, and the leaves fall from the trees, you say, "Well, autumn is near." How do you know? Because the leaves are falling. Nature is getting ready for it. Every year is the same.
E-32 El de asemenea ne dă nouă un semn în schimbarea vremii. Voi puteţi să ieşiti afară şi să priviţi, aşa cum a spus El, „Voi vedeţi cerul roşu şi coborât, mâine va fi vreme rea.” Şi El niciodată nu schimbă aceasta. El întotdeauna ne avertizează. Voi puteţi lua, simţi cum aerul începe să devină umed, cu mult timp înainte de furtună, şi priviţi natura toată joacă înăuntru cu aceasta. Acesta este un semn.
E-32 He also gives us a sign in the changing of the weather. You can go out and watch, like He said, "You see the sky is red and lowering, tomorrow will be foul weather." And He never changes it. He always warns us. You can take, feel the air begin to get damp, a long time before the storm, and watch nature all play in with that. It's a sign.
E-33 Aşa cum adeseori am spus, „Dacă nu ar fi existat Biblia, eu aş fi ştiut că există Dumnezeu, doar prin a privi felul cum lucrează natura.” Acestea sunt legile Lui, ele sunt toate în continuitate unele cu altele. Cuvântul Lui este în continuitate; Acesta nu poate da greş. Semnele Lui sunt în continuitate cu timpul. Semnele sunt chiar cu Biblia. Semnele sunt chiar în lună. Semnele sunt chiar pe cer. Semnele sunt chiar pe pământ. Semnele sunt chiar în biserică. Şi noi ne putem uita în jur în biserică, astăzi, şi vedem că semnul este tocmai potrivit pentru El ca să vină.
E-33 As I've often said, "If there was no Bible, I'd know there was a God, just to watch the way nature works." It's His laws, they're all in continuity with one another. His Word is in continuity; It cannot fail. His signs are in continuity with the time. The signs are right with the Bible. The signs are right in the moon. The signs are right in the sky. The signs are right on earth. The signs are right in the church. And we can look around the church, today, and see the sign is just right for Him to come.
E-34 De exemplu, cum lucrează acesta asupra naturii. Eu am fost sus în pădurile din nord, unde am fost să vânez, înainte ca noi să avem un—un interval de frig; micuţele raţe pleacă din Louisiana, se duc acolo sus şi îşi fac cuiburile, şi îşi clocesc acolo micuţii lor. Numai să vină prima mică briză rece acolo jos de pe vârful acelui deal când zăpada pune căciula pe munţi, şi acele raţe micuţe se ridică de acolo, şi niciodată nu au fost în afara acelui lac, şi ele vin direct înapoi la Louisiana atât de repede cât pot. Aceasta este o natură, vedeţi, legile naturii. Ele fac aceasta în fiecare an. Apoi lăsaţi ca, primul lucru voi ştiţi, aici jos în Louisiana soarele cald începe să se reverse, aici jos în Louisiana, priviţi-le pe ele cum se strâng toate împreună, mişună iarăşi, şi o iau iarăşi drept înapoi în munţi.
E-34 For instance, how it works upon nature. I've been up in the north woods, where I'd be hunting, before we ever had a--a cold spell; little ducks go out of Louisiana, go up there and make their nests, and hatch out their little ones. Just let the first little cold breeze come off the top of that hill when the snow caps the mountains, and them little ducks raise up from there, and never been off that pond, and come just as straight back to Louisiana as they can come. It's a nature, see, the laws of nature. They do it every year. And then let, the first thing you know, down here in Louisiana the hot sun begin to start pouring down, down here in Louisiana, watch them all get together, swarm again, and take right back to the mountains again.
E-35 Priviţi gâştele aici în Texas, unde se duc multe din ele. Eu am văzut timpul când noi a trebuit să oprim maşina, pe drum. Ele nu se sinchisesc de nimeni. Ele se gândesc doar la plecare. Ele au o trezire în desfăşurare. Toate împreună fiind, voi nu aţi auzit niciodată o astfel de gălăgie. Acestea sunt mai rele decât Penticostalii, când se adună împreună. Vedeţi? Ce este aceasta? Acestea sunt legile naturii. Vedeţi, ele, se strâng laolaltă în fiecare an, apoi se grupează, şi îşi iau zborul. Când raţele acelea pleacă, şi gâştele părăsesc Texasul, vara este pe drum. Asta-i adevărat.
E-35 Watch the geese over here in Texas, where many of them go. I've seen the time that we'd have to stop the car, on the road. They are not bothered about nobody. They're thinking about going. They got a revival going on. All of them together, you never heard such a noise. It's worse than the Pentecostals, when they get together. See? What is it? It's the laws of nature. See, they, every year they get together, then swarm, and away they go. When them ducks leave, and geese leave Texas, summer is on the road. That's right.
E-36 Şi când ele părăsesc Columbia Britanică de nord, iarna este pe drum; auzim acele gâşte mergând deasupra, strigând în felul lor, ducându-se spre sud. Eu pot asculta la ele şi să plâng, pentru că îl văd pe Dumnezeu ghidându-le pe ele. Ce le ghidează pe ele prin aerul fără drum, când ea nu este altceva decât un animal necuvântător? Ce anume o ghidează? Cum eu îl aud cum merge în jos, strigând, acel conducător, luându-şi cumva drumul lui; poate el niciodată nu şi-a avântat drumul lui la Louisiana înainte, dar el ajunge acolo. Nu vă îngrijoraţi. El are ceva în el care-i spune încotro să meargă. El îşi ia zborul lui. El conduce cârdul. Toată mulţimea lor vine. Ele poate niciodată nu au fost aici înainte.
Dar el ştie exact unde câmpul de orez îşi are orezul, pentru că el are ceva care îl conduce. Aceasta este o natură.
E-36 And when they leave northern British Columbia, winter is on the way; hear them geese going over, screaming the way they do, going south. I can listen at them and cry, because I see God guiding them. What is it guides them through the pathless air, when he's nothing but a dumb brute? What is it that does it? When I hear him going down, screaming, that leader out there, kind of taking his way; maybe he's never winged his way to Louisiana before, but he'll get there. Don't you worry. He's got something in him that tells him where to go. He is taking his flight. He is leading the herd. The whole swarm of them is coming. They may never been here before. But he knows right exactly where the--the rice paddies has got the rice, because he's got something that leads him. It's a nature.
E-37 Apoi primăvara, când este plăcut şi cald aici jos în timpul iernii, el va merge iarăşi drept înapoi. De ce? Aceasta este natura înfăţişându-se pe ea însăşi. Acestea sunt legile lui Dumnezeu.
E-37 Then the spring, when it's nice and warm down here through the winter, he'll go right straight back again. Why? It's nature displaying itself. It's the laws of God.
E-38 Semnele Lui merg întotdeauna înaintea evenimentelor Lui, întocmai cum face aceasta. Când vedeţi gâştele plecând, şi vedeţi bobocii înmugurind, şi vedeţi frunzele căzând jos, vedeţi, aceasta este continuitatea naturii amestecându-se înăuntru. Legea naturii lui Dumnezeu se amestecă înăuntru, şi El premerge evenimentele Lui. Aceasta întotdeauna a fost, niciodată nu a dat greş, şi niciodată nu va da greş.
E-38 His signs always foreruns His events, just as that does. When you see the geese going, see the buds coming on, see the leaves falling off, see, it's the continuity of nature blending in. God's law of nature blends in, and He foreruns His events. It always has been, it never has failed, and it never will fail.
E-39 Dacă noi urmăm doar continuitatea Cuvântului lui Dumnezeu, nici noi nu vom da greş, niciodată. Dacă noi nu vom lua curentul modern al zilei şi—şi să încercăm să injectăm altceva în acesta, ci să urmăm doar continuitatea acestuia pentru această epocă, priviţi ce va avea loc. Noi de asemenea, vom merge drept acasă, într-una din aceste zile. Întotdeauna face aceasta, şi nu dă greş niciodată.
E-39 If we just follow the continuity of God's Word, we will never fail, either. If we'll not take the--the modern trend of the day and--and try to inject something else into it, but just follow the continuity of it for this age, watch what takes place. We'll go straight home, too, one of these days. Always does that, and never fails.
E-40 Profeţii sunt semnul principal. Semnul principal al lui Dumnezeu este un profet. Acum eu voi vorbi câteva minute despre asta. Ei sunt Cuvântul Lui făcut manifest pentru epoca aceea, şi acesta-i motivul pentru care un profet este întotdeauna semnul principal al lui Dumnezeu. El niciodată nu a trimis o judecată pe pământ fără ca mai întâi să trimită un profet. Uitaţi-vă numai, şi cercetaţi Scripturile. Un profet este semnul principal al lui Dumnezeu, către poporul Lui, că El a trimis această persoană, această anumită persoană, ca Noe, ca Moise, şi—şi Ilie şi profeţii. El îi trimite pe ei ca să manifesteze Cuvântul pentru epoca aceea, ca să dea poporului Său un avertisment.
E-40 Prophets are the chief sign. God's chief sign is a prophet. Now I'm going to speak a few minutes about that. They are His Word made manifest for that age, and that's the reason a prophet is always God's chief sign. He has never sent a judgment upon the earth without first sending a prophet. Just see, and search the Scriptures. A prophet is the chief sign of God, to His people, that He has sent this person, this certain person, like Noah, like Moses, and--and Elijah and the prophets. He sends them to manifest the Word for that age, to give His people a warning.
E-41 Întocmai cum trimite El un val de frig peste raţe, ca să le alunge din Nord la Sud; continuitate în natură, continuitate în Cuvânt, El nu dă niciodată greş să facă aceasta. Dacă trebuie să trimită vreme friguroasă să le alunge jos, anul viitor trebuie vreme friguroasă să le alunge jos. Dacă trebuie vreme caldă ca să le alunge înapoi, anul viitor trebuie vreme caldă ca să le alunge înapoi.
E-41 Just the same as He sends a cold spell upon the ducks, to run them from the North to the South; continuity in nature, continuity in the Word, He never fails to do it. If it takes cold weather to run them down, next year it takes cold weather to run them down. If it takes hot weather to run them back, the next year it takes hot weather to run them back.
E-42 Şi când Dumnezeu este gata să trimită judecată, înainte ca El să trimită judecată, El trimite un profet şi manifestează Cuvântul Lui, şi susţine Cuvântul din epoca aceea. El a făcut aceasta în toate celelalte epoci. El a promis să o facă şi în epoca aceasta. Şi El o va face în această epocă, indiferent de ceea ce spun oamenii despre aceasta. El o va face, oricum, deoarece El nu poate să-şi întrerupă continuitatea Lui. Acesta este felul în care El a planificat, El întotdeauna face aceasta în acelaşi fel. El niciodată nu dă greş ca să o facă cum a făcut-o El prima dată.
E-42 And when God gets ready to send judgment, before He sends judgment, He sends a prophet and manifests His Word, vindicates the Word of that age. He did it in all other ages. He promised to do it in this age. And He will do it in this age, regardless of what people says about it. He'll do it, anyhow, because He cannot break His continuity. It's the way He planned, He always does it the same way. He never fails to do it like He did it at the first time.
E-43 Ca Ioan Botezătorul, acum, noi am avut patru sute de ani, de la Maleahi la Ioan, nu a existat nici un semn, un profet al Vechiului Testament, cam ca un spaţiu aşa de lung (afară doar de timpul judecătorilor) care a fost vreodată fără un profet. Care a fost situaţia, de ce nu au avut ei un profet în decursul acelui timp? Nu a existat nici un Cuvânt plasat pentru acel timp. Ei trebuiau să aştepte până când timpul devenea potrivit. Ei trebuiau să aştepte. Profeţia în Maleahi a spus, era Maleahi 3, „Iată, Eu vă trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, el Îmi va pregăti calea înaintea Mea,” Maleahi 3:1. Acum, aceea era profeţia lui Maleahi despre venirea Domnului Isus. Nimic nu trebuia să aibă loc între acel timp, astfel că biserica a devenit doar leneşă şi a înaintat în propria ei cale, până când timpul promisiunii s-a apropiat.
E-43 Like John the Baptist, now, we had had four hundred years, from Malachi to John, there had been no sign, a prophet of the Old Testament, about as long a space (lest the time the judges) that there ever was without a prophet. What was the matter, why didn't they have a prophet during that time? There was no Word placed for that time. They had to wait until the time got right. They had to wait. The prophecy in Malachi said, was Malachi 3, "Behold, I send My messenger before My face, he'll prepare My way before Me," Malachi 3:1. Now, that was Malachi's prophecy of the coming of the Lord Jesus. Nothing was to take place between that time, so the church just got slothful and went on in its own way, until the time of the promise drew nigh.
E-44 Şi când timpul promisiunii s-a apropiat, Dumnezeu, pe o cale supranaturală, l-a adus pe Ioan pe pământ. El era un om născut din femeie, desigur, şi noi ştim că mama lui se numea „Elisabeta” şi tatăl lui se numea „Zaharia.” Ei erau oameni buni. Iar tatăl lui era preot. Era un obicei al băieţilor din ziua aceea să urmeze munca tatălui lor, dar noi suntem învăţaţi că Ioan, când el era în vârstă de nouă ani, după moartea tatălui său, s-a dus în pustie şi a stat singur până la vârsta de treizeci de ani.
E-44 And when the time of the promise drew nigh, God, in a supernatural way, brought John on the earth. He was a man borned of a woman, of course, and we know his mother was called "Elisabeth" and his father was called "Zacharias." They were good people. And his father was a priest. It was a custom of the boys of that day to follow the--the work of their father, but we're taught that John, when he was nine years old, after the death of his father, went into the wilderness and stayed alone until he was thirty.
E-45 Vedeţi, dacă el s-ar fi făcut ce era tatăl său, ei l-ar fi încurcat pe el atât de mult încât el nu ar fi ştiut cum să-l vadă pe acel Mesia când El a venit. El nu L-ar fi cunoscut niciodată. Dar el a stat în pustie. Dacă s-ar fi dus el la seminar, cu linia de gândire a tatălui său, atunci fiecare dintre ei ar fi spus, „Acum, Ioan, noi înţelegem că tu vei fi acela care va cunoaşte pe Mesia când vine El. Acum, nu te gândeşti tu că Fratele Aşa-şi-aşa de aici i se potriveşte figura exact? Ce părere ai despre Caiafa, marele nostru preot de azi, nu crezi tu că el doar este un om minunat?” Toate astea în mintea lui sfântă, el nu ar fi fost în stare niciodată ca să se gândească la aceasta drept.
E-45 See, if he'd turned to what his father had, they'd have had him so messed up that he'd not knowed how to see that Messiah when He come. He'd have never knowed Him. But he stayed in the wilderness. If he'd went to the seminary, with his father's line of thought, then every one of them would have said, "Now, John, we understand that you're going to be the one that'll know the Messiah when He comes. Now, don't you think that Brother So-and-so here just fits the figure exactly? What about Caiaphas, our high priest today, don't you think he's just a wonderful man?" All that into his holy mind, he would have never been able to have thought it straight.
E-46 El s-a dus afară în pustie, şi, a aşteptat! Lucrarea lui era prea mare pentru educaţie. Lucrarea lui era prea mare pentru teologie. El trebuia să-l anunţe pe Mesia. Şi el a stat în pustie.
E-46 He went out in the wilderness, and waited! His job was too great for education. His job was too great for theology. He had to announce the Messiah. And he stayed in the wilderness.
E-47 Priviţi propovăduirea lui. Propovăduirea lui nu era o etică a— a teologiei din ziua aceea. Voi observaţi că aceasta nu era. Despre ce vorbea el? Securea la pomi, şerpi? Vedeţi, aceasta era tot ce ştia el. El a fost crescut în pustie. Aceasta era ceea ce ştia el; şerpi, şi pomi, şi topoare, şi aşa mai departe. Şi pe aceasta a fost bazat mesajul lui, natura. Când el a zis, „Voi generaţie de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Nu vă gândiţi că aveţi de tată pe Abraham, deoarece Dumnezeu este în stare şi din aceste pietre să ridice copii lui Abraham. Şi de asemenea securea a fost înfiptă la rădăcina pomului; şi fiecare pom care nu aduce roadă bună este retezat, şi aruncat în foc.” Şi a zis, „Eu într-adevăr vă botez cu apă spre pocăinţă. Dar după mine va veni Unul a Cărui încălţăminte eu nu sunt vrednic să o port, El vă va boteza cu Duhul Sfânt, şi cu foc. Secera este în mâna Lui; El îşi va curăţi cu desăvârşire aria Lui, şi va arde miriştea cu un foc mistuitor, şi va lua grâul în grânar.” Amin.
E-47 Watch his preaching. His preaching wasn't ethics of--of that day's theology. You notice that it wasn't. What did he talk about? Axe at the tree, serpents. See, that's all he knowed. He was raised in the wilderness. That's what he knowed: serpents, and trees, and axes, and so forth. And that's what his message was based upon, nature. When he said, "You generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath that's to come? Don't think that you got Abraham to your father, because God is able of these stones to rise children to Abraham. And also the axe is laid to the root of the tree; and every tree that bringeth forth not good fruit is hewn down, and cast into the fire." Said, "I indeed baptize you with water unto repentance. But there comes One after me Whose shoes I'm not worthy to bear, He'll baptize you with the Holy Ghost, and fire. His fan is in His hand; He'll thoroughly purge his floors, and burn up the chaff with unquenchable fire, and take the wheat to the garner." Amen.
E-48 Îată un om care este într-adevăr un profet. El avea un semn pe care trebuia să-l urmărească. Şi când l-a văzut el pe Mesia, el era aşa de sigur că El venea în ziua lui, el era aşa de pozitiv. Oh, dacă Biserica ar putea măcar să-şi ia poziţia ei pozitivă, dacă aceasta şi-ar cunoaşte măcar starea ei în ceasul acesta! Căci, conform Scripturii, El era acela care să-l introducă pe Mesia, şi el ştia că El trebuia să fie pe pământ în zilele profeţiei lui. De aceea El zăbovea pe aproape unde predica el, dintr-atât de mult încât el a zis, „Este Unul printre voi acum, pe care voi nu-l cunoaşteţi, Unul printre voi chiar acum.” El ştia aceasta. El era acolo. Ora era aproape. El o ştia.
E-48 There is a man, a prophet indeed. He had a sign that he had to watch. And when he seen the Messiah, he was so sure that He was coming in his day, he was so positive. Oh, if the Church could only get Its positive position, if It would only know Its stand in the hour! For, according to the Scripture, he was the one to introduce the Messiah, and he knowed He had to be on earth in the days of his prophecy. Therefore He was lingering near to where he was preaching, so much that he said, "There is One standing among you now, that you don't know, One among you right now." He knew it. He was there. The hour was at hand. He knew it.
E-49 Într-o zi el s-a uitat, venind jos din Cer…Şi el a văzut o—o Lumină, ca un porumbel coborând din Cer. Şi Acela peste care s-a aprins Aceasta, el a zis, „Eu mărturisesc că acesta este Fiul lui Dumnezeu.” El a văzut Aceasta. „Pentru că El, în pustie, mi-a spus, ,Acela peste Care vei vedea Duhul pogorându-se şi rămâne, acesta este Acela care va boteza cu Duhul Sfânt şi cu Foc.’”
E-49 One day he looked, coming down from Heaven... And he saw a--a Light, like a dove coming down from Heaven. And the One It lit upon, he said, "I bare record that this is the Son of God." He saw It. "For He, in the wilderness, told me, 'Upon Whom thou shall see the Spirit descending and remaining on, that's the One that will baptize with the Holy Ghost and Fire.'"
E-50 El era un om trimis de Dumnezeu, antrenat de către Dumnezeu, şi a lucrat pentru Dumnezeu, până când Dumnezeu şi el au devenit…El era profetul, şi Cuvântul a venit la el, după cum am spus seara trecută, în apă. El era Cuvântul pentru…lui Dumnezeu, pentru timpul profeţiei din Maleahi. Maleahi a spus că va fi o astfel de persoană, şi Ioan a venit pe scenă, un profet, ca să împlinească Cuvântul Domnului, pentru ziua aceea. Astfel, acesta, el era semnul pentru Israel, dacă măcar ar fi cunoscut ei semnul.
E-50 He was a man sent from God, trained by God, and worked for God, till God and he became... He was the prophet, and the Word came to him, as I said the other night, in the water. He was the Word for the... of God, for the time of the prophecy of Malachi. Malachi said there would be such a person, and John came on the scene, a prophet, to fulfill the Word of the Lord, for that day. So, it, he was the sign to Israel, if they'd have only knowed the sign.
E-51 Chiar şi ucenicii au spus, „De ce spun scribii că profetul trebuie, că Ilie trebuie să vină mai întâi?”
El le-a zis, „El a şi venit deja, şi voi nu L-aţi cunoscut.”
E-51 Even the disciples said, "Why is it the scribes say that the prophet must, Elijah must come first?"
He said, "He has already come, and you didn't know him."
E-52 Dumnezeu o face într-un fel atât de simplu, doar ca să ridice acea sămânţă aleasă, până când ceilalţi nu o văd niciodată. Acesta este adevărul.
E-52 God does it in such a simple way, just to pick up that elected seed, until the others never see it. That's the truth.
E-53 Câţi oameni înţelepţi erau în Babilon, studiind astronomia, când aceşti trei înţelepţi ştiau că atunci când, totuşi, în sistemul acela solar, când cele trei stele s-au aliniat, acesta era un semn că Mesia era pe pământ? Ei ştiau asta. Ei au crezut asta. Şi ei erau aceia care au văzut stelele. Ceilalţi nu le-au văzut. Ei erau în constelaţia corectă, dar ei le-au văzut pe acestea în felul în care Dumnezeu le-a prezentat lor.
E-53 How many wise man were in Babylon, studying astronomy, when these three wise men knew that when, though, in that solar system, when them three stars lined up, it was a sign the Messiah was on the earth? They knew it. They believed it. And they was the one who saw the stars. The rest of them didn't see them. They were in their right constellation, but they saw them in the way that God had presented them to them.
E-54 Aşa este şi Evanghelia în ziua de azi. Aceasta poate fi văzută numai în felul în care ţi-o prezintă Dumnezeu. Şi dacă aceasta îţi este prezentată ţie în afara continuităţii Bibliei, atunci acesta nu este Dumnezeu care îţi spune ţie aceasta. Amin. Tu nu poţi să faci ca Biblia să mintă. Aceasta este Cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Şi acesta trebuie să fie de acord cu continuitatea Lui, cu restul Cuvântului Său. Acesta nu poate să spună aceasta într- un loc, şi aceasta altceva; şi să facă asta aici, să lovească, să împrăştie. El loveşte ţinta de fiecare dată, Cuvântul o face, aşa că tu trebuie să faci aceasta în continuitatea restului din Cuvânt. De aceea, calea Lui era întotdeauna, în Cuvânt, să trimită un profet înaintea acelui timp, înainte ca El să facă Cuvântul Lui adeverit.
E-54 That's the way the Gospel is today. It can only be seen in the way that God presents it to you. And if it's presented to you outside of the continuity of the Bible, then it's not God telling you that. Amen. You can't make the Bible lie. It's the infallible Word of God. And it has to agree with the continuity of His, rest of His Word. It just can't say this one place, and this something else; and do this over, hit, scatter. He hits the target every time, the Word does, so you have to make it in the continuity of the rest of the Word. Therefore, His way has always been, in the Word, to send a prophet before that time, before He makes His Word vindicated.
E-55 Acum noi am putea vorbi aici, doar un minut, ce este un profet. Acum în termeni Englezeşti, conform cu termenul Englez al acestuia, înseamnă un „predicator.” Ei bine, acesta este în termeni Englezeşti. Dar în termeni Ebraici, acesta se numeşte
„văzător.”
E-55 Now we might speak here, just a minute, what is a prophet. Now in the English terms, according to the English terms of it, it means a "preacher." Well, that's the English terms. But in the Hebrew terms, it's called "seer."
E-56 Şi văzătorul era acela care avea interpretarea Cuvântului scris, şi el prevedea lucruri care trebuiau să vină. Şi când vorbea el despre lucrurile care trebuiau să vină, şi a dovedit că el era un văzător, atunci el ştia. Ei ştiau că el avea interpretarea corectă a Scripturii, deoarece Dumnezeu, prin el, a manifestat Scriptura scrisă pentru ziua aceea. Amin. Nu fiţi trândavi. Treziţi-vă! Aceea era simpla identificare, un văzător un prezicător, şi un zicător-dinainte. Şi singurul fel prin care ei cunoşteau că el avea interpretarea corectă a Scripturii, era deoarece se împlinea ceea ce spunea el. Atunci ei ştiau că el era chemat de Dumnezeu, Dumnezeu a spus asta. Atunci ei au observat că era aşa, şi aceasta a venit drept înapoi în continuitate cu Cuvântul din ziua aceea.
E-56 And a seer was the one who had the interpretation of the written Word, and he foresaw things that was to come. And when he spoke of the things that was to come, and proved that he was a seer, then he knowed. They knowed he had the right interpretation of the Scripture, because God, through him, manifested the written Scripture for that day. Amen. Don't be slothful. Wake up! That was the plain identification, a seer, a forth-teller and a teller-forth. And the only way that they knowed he was getting the right interpretation to the Scripture, because what he said come to pass. Then they knowed he was called of God, God said that. And then they noticed that it did, it come right back in continuity with the Word for that day.
E-57 Isus a zis, „Cercetaţi Scripturile!” Când ei au văzut că El putea să deosebească gândurile care erau în mintea lor, şi ei L-au numit Belzebut, El a zis, „Cercetaţi Scripturile, că ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine.” Continuitatea Scripturilor mergând perfect cu semnul timpului! El era semnul lui Dumnezeu din timpul acela. El era manifestarea Cuvântului scris, şi de asemenea putea să spună dinainte ce se va întâmpla, şi ei nu puteau să nege aceasta. El era super semnul pentru ziua aceea. El era cu certitudine.
E-57 Jesus said, "Search the Scriptures!" When they seen He could discern the thoughts that was in their mind, and they called Him Beelzebub, He said, "Search the Scriptures, They are the Ones that testify of Me." The continuity of the Scriptures running perfectly with the sign of the time! He was God's sign of the time. He was the manifestation of the written Word, and also could foretell what would happen, and they could not deny it. He was the super sign of the day. He certainly was.
E-58 Observaţi continuitatea Cuvântului Său neschimbat, la fel şi Duhul Sfânt. Isus a zis, „Când Duhul Sfânt vine peste voi, El vă va reaminti, sau vă va descoperi aceste lucruri pe care vi le- am spus Eu, şi de asemenea vă va arăta lucrurile care vor veni.” Acum Biblia…
E-58 Notice the continuity of His unchanging Word, also the Holy Spirit. Jesus said, "When the Holy Ghost is come upon you, He will remind you, or reveal these things that I have told you, and also will show you things to come." Now the Bible...
E-59 Oamenii zic astăzi, „Nu există un astfel de lucru ca un profet, în lume.”
E-59 The people say today, "There is no such a thing as a prophet, in the world."
E-60 Păi, de ce Pavel a aşezat aceasta in biserică? „Întâi au fost apostoli, profeţi, învăţători, păstori, şi evanghelişti.” Cu certitudine, au fost.
E-60 Well, why is it Paul set it in the church? "There were first apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists." Certainly, there was.
E-61 Duhul Sfânt este profetul. „Când El Duhul Sfânt este venit peste voi, El va descoperi, sau vă va învăţa, vă va arăta vouă.
Aceste lucruri pe care vi le-am spus Eu au fost toate în pilde, voi nu le înţelegeţi acum deoarece ele nu sunt pentru epoca voastră de acum. Dar când vine Duhul Sfânt, El va face acele lucruri să prindă viaţă, chiar la promisiune. Nu numai atât, dar El vă va arăta lucruri care urmează să vină.”
E-61 The Holy Ghost is the Prophet. "When He the Holy Ghost is come upon you, He will reveal, or teach you, show you. These things that I've told you has all been in a riddle, you don't understand them now because it's not for your age now. But when the Holy Ghost is come, He will make those things live out, right to the promise. Not only that, but He'll show you things that is to come."
E-62 Glorie! Continuitatea Cuvântului lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Noi trăim în ceasul, în care privim desfăşurarea profeţiilor epocii, împlinindu-se. Ce timp măreţ este timpul în care noi trăim! Duhul Sfânt urma să ne arate nouă lucruri care urmau să vină.
E-62 Glory! The continuity of God's Word, God's promise, God's Spirit. We're living in the hour, watching the unfolding of the prophecies of the age, coming to pass. What a great time that we're living in! The Holy Spirit was to show us things that was to come.
E-63 Omul a încercat să obţină şi să facă pentru el însuşi un nume prin a-şi face lui un super semn. Ce îl face pe un om să încerce să se facă pe sine ceva super peste celălalt? De ce face el asta? Deoarece, în el, el este o natură. El, prin natură, este un păcătos, dar în statură el este un Fiu căzut al lui Dumnezeu.
E-63 Man has ever tried to achieve and make for himself a name by making him a super sign. What makes a man try to make himself something super over the other? Why does he do that? Because, in him, he is a nature. He, by nature, he's a sinner, but in stature he's a fallen Son of God.
E-64 De ce îşi face el o casă aşa de frumoasă, făcând-o mai bine tot timpul? Este deo-…Pasărea nu-şi face case mai deosebite. Cârtiţa încă trăieşte în pământ, aşa cum a făcut-o cu o mie de ani în urmă. Vedeţi? Pasărea încă îşi construieşte cuibul aşa cum a făcut-o cu o mie de ani în urmă. Vedeţi? Dar omul este în creştere. De ce? El este…şi el—şi el este un fiu căzut al lui Dumnezeu. Există ceva în el care îi spune că este un palat, mai frumos, şi există ceva în el care încearcă să-l găsească. El cercetează după acesta. Oh, dacă noi ne uităm la unele din aceste case de astăzi, ce vor fi ele pe partea cealaltă? Când o natură căzută poate să facă un lucru ca acesta, ce va fi acolo?
E-64 Why does he make himself such a pretty home, making it better all the time? Is be-... The bird don't make his home any different. The groundhog still lives in the ground, like he did a thousand years ago. See? The bird still builds a nest like he did a thousand years ago. See? But man is increasing. Why? He's... and he--and he is a fallen son of God. There is something in him that tells him that a palace, more beautiful, and there is something in him is trying to find it. It's searching for it. Oh, if we look at some of these homes today, what will them be on the other side? When a fallen nature can do a thing like this, what will it be?
E-65 Dar aceasta este ce-l face pe el să facă asta, natura lui din interiorul lui. Deşi el este căzut, el încearcă să facă ceva în el însuşi. El încearcă să facă asta. Aşa a fost de la început.
E-65 But that's what makes him do that, his nature inside of him. Though he is fallen, he tries to make something in himself. He tries to do that. It's been from the beginning.
E-66 Adam, el a încercat să facă o super religie fără o ispăşire. Ei încă încearcă să facă aceasta. O super religie, să facă o religie aşa ca să poată trăi în orice fel vrea el, fără o ispăşire, şi totuşi să aibă o acoperire. El a început să o facă la început, şi el încă încearcă să o facă.
E-66 Adam, he tried to make a super religion without an atonement. They're still trying to do it. A super religion, make a religion so he could live any way he wanted to, without an atonement, and still have a covering. He tried to do it in the beginning, and he is still trying to do it.
E-67 Dar calea prevăzută de Dumnezeu era o ispăşire, şi aceasta nu se poate face niciodată altfel. Aceasta trebuie să vină înapoi la o ispăşire.
E-67 But God's provided way was an atonement, and it'll never work no other way. It has to come back to an atonement.
E-68 Nimrod a încercat să clădească un super turn, un turn religios. Dacă ar exista cineva care ar…Un turnuleţ care putea fi înalt de treizeci de picioare, dar el vroia să facă ceva super, ceva mai măreţ, aşa că el şi-a construit un turn. Acesta era în ziua lui.
E-68 Nimrod tried to build a super tower, a religious tower. Whether there would be anybody that would... A little tower might have been thirty feet high, but he wanted to make something super, something greater, so he built him a tower. That was in his day.
E-69 Nebucadneţar a vrut să construiască un super oraş. El şi- a luat modelul din Cer, grădinile suspendate, cu râul Eufrat, pe lângă Tron; întocmai ca Apa Vieţii, Râul Vieţii, curgând pe lângă Tronul lui Dumnezeu. El a încercat să facă un super oraş.
E-69 Nebuchadnezzar wanted to build a super city. He took the pattern off of Heaven, the swinging gardens, the river Euphrates, by the throne; just like the Water of Life, the River of Life, running by the Throne of God. He tried to make a super city.
E-70 Statele Unite, cu câţiva ani în urmă, au încercat să facă un super vapor. Ei l-au făcut pe acesta, aşa că au spus, „Acesta nu se va scufunda niciodată. Acesta nu putea să fie scufundat.” Dumnezeu a pus Titanicul în fundul mării. Arată că realizările omului nu vor ajunge niciodată la ceva. Acesta este tot pulbere şi se întoarce în pulbere, ceea ce este în el.
E-70 The United States, a few years ago, tried to make a super ship. They made it, so they said, "It would never sink. It couldn't be sank." God put the Titanic in the bottom of the sea. Shows that man's achievements will never amount to anything. It's all dust and going back to the dust, what's in him.
E-71 Rusia, astăzi, încearcă să ridice sus un super om de ştiinţă care poate să facă ceva lucruri ştiinţifice, ca să biruiască lumea.
E-71 Russia, today, is trying to raise up a super scientist that can do some scientific things, to conquer the world.
E-72 Franţa, nu cu mult în urmă, se gândeau că ei încă puteau avea femeile lor, vin, şi mare distracţie; aşa că ei şi-au făcut, aşa zisa, Linie Maginot, având armele îndreptate toate către Germania, marele duşman. „Dacă vor veni ei pe aici! Noi vom trăi doar în orice fel vrem noi. Şi vom face o mare super linie aici, o facem din beton, şi ne vom îndrepta puştile. Dacă vor veni ei vreodată, vom atinge un buton; toate acestea vor trage şi-i vor sufla înapoi în Germania.” Germania a mărşăluit tocmai prin jur înapoia acestuia. Ei au uitat.
E-72 France, not long ago, thought they could still have their women, wine, and big time; so they made themself, called, a Maginot Line, had their guns all towards Germany, the archenemy. "If they ever come this way! We'll just live any way we want to. And we'll make a big super line out here, make it out of concrete, point our guns. If they ever come, we'll touch a button; it'll all fire and blow them back in Germany." Germany marched right around behind it. They forgot.
E-73 Aşa cum am uitat noi! Dumnezeu, cu braţul Lui puternic, arată acestei lumi că ea nu poate sta. Dar ei vor un super semn.
E-73 So have we forgot! God, with His mighty hand, shows this world it cannot stand. But they want a super sign.
E-74 Si şi-au făcut Linia Maginot, şi Germania a mers în marş tocmai în spatele acesteia, deoarece ei au uitat. Astfel, ei puteau să pună arma pe o turetă, puteau să o ruleze în jur în direcţia cealaltă şi să tragă. Ei au uitat de aceea.
E-74 They made them a Maginot Line, and Germany marched right up behind it, because they forgot. So, they could put the gun on a turret, could roll it back around the other way and shoot. They forgot that.
E-75 Aceasta este tocmai ce uită biserica astăzi. El au o super biserică. Si au o super denominaţiune. Ei au oameni super îmbrăcaţi. Ei au fiecare lucru pe care-l vor, şi super lucrători cu super educaţie. Dar voi uitaţi că Cuvântul lui Dumnezeu nu poate eşua. Acesta trebuie să vină în felul în care a spus Dumnezeu că urma să vină. Nu există nici o cale să ocoleşti aceasta.
E-75 That's just what the church is forgetting today. They got a super church. They got a super denomination. They got super-dressed people. They got everything they want, and super ministers with super education. But you forget that God's Word cannot fail. It's got to come the way God said it was going to come. There is no way of getting around it.
E-76 Aici vine Germania, mai târziu. Ei se gândeau că aceea era o idee bună, astfel că ei ar fixa aşa că ei puteau întoarce armele lor în partea cealaltă. Astfel ei şi-au construit o linie, numită Linia Siegfried, dar bombele Americane le-au aruncat afară din pământ. Vedeţi?
Ei încearcă să facă ceva super, super, tot timpul.
E-76 Along come Germany, later on. They thought that was a good idea, so they would fix it so they could turn their guns the other way. So they built themselves a line, called the Siegfried Line, but American blockbusters blowed them out of the ground. See?
They're trying to make something super, super, all the time.
E-77 Bisericile astăzi vor super denominaţiunea lor. Noi am încercat pentru un timp îndelungat, Metodiştii iau totul, Baptiştii iau totul. Apoi Penticostalii au venit în întrecere, ei iau totul. Catolicii încearcă să ia totul. Astfel ei află, un mic grup împrăştiat, ei nu o pot face. Dar puse ele împreună, cât de Scriptural sună! „Puneţi-ne pe noi împreună! Puneţi-ne pe noi împreună, şi noi o vom face atunci. Noi o să-i alungăm pe comunişti în ocean.”
E-77 Churches today wanting their super denomination. We've tried for a long time, Methodists take all, Baptists take all. Then the Pentecostal come in the race, they take all. Catholics try to take all. So they find out, a little scattered group, they can't do it. But put them together, how Scriptural it sounds! "Put us together! Put us together, we'll do it then. We'll run communism out in the ocean."
E-78 Neştiind că Dumnezeu a ridicat comunismul ca să-i învingă pe ei. Acesta este un cuvânt mare pentru un predicator să-l spună. Dar eu mă îmbolnăvesc auzind asta, „Comunism! Comunism!” Voi cunoaşteţi semnele comunismului. Dar ceasul în care trăiţi voi, voi habar nu aveţi despre acesta. Nu ştiţi voi că Dumnezeu a promis să facă aceasta? La fel cum a început El, a ridicat pe Nebucadneţar ca să distrugă pe Israel, deoarece ei nu au umblat în calea Lui. Biblia învaţă clar aceasta, şi acesta este ceasul ca aceasta să se întâmple.
E-78 Not knowing that God raised up communism to defeat them. That's a big word for a preacher to say. But I get so sick of hearing this, "Communism! Communism!" You know the signs of communism. But the hour you're living in, you don't know nothing about it. Don't you know God promised to do that? The same as He started, raise up Nebuchadnezzar to destroy Israel, because they didn't walk in His way. The Bible plainly teaches that, and this is the hour for it to happen.
E-79 Noi aflăm, în ziua în care trăim noi, toate aceste lucruri. Nimic din acestea nu este ascuns, aceasta este ceva ce Dumnezeu a descoperit în Cuvânt, dar oamenii sunt prea orbi ca să vadă aceasta.
E-79 We find out, in the day that we're living, all these things. They're not nothing hid, it's something that God has revealed in the Word, but people are too blind to see it.
E-80 Astăzi noi ne gândim, „Păi, acum, dacă noi toţi putem să ajungem împreună în unitatea care există, sau într-un consiliu, că, în mulţimea sfetnicilor este siguranţă.’”
E-80 Today we think, "Well, now, if we can all get together in the unity there is, or in a council, 'the multitude of counsel there is safety.'"
E-81 Asta este adevărat, dar în ce fel de multitudine sfătuiţi voi? Cum puteţi voi umbla împreună? Cum puteţi voi arunca aceste denominaţiuni împreună? Unii dintre ei credincioşi, şi unii necredincioşi, şi unii credincioşi prefăcuţi, cum o să-i puneţi voi împreună şi să umble împreună? „Cum pot doi să umble împreună afară doar dacă sunt de acord?” aceasta este de asemenea scris. Uitaţi-vă aici la ce fac ei, că ei se fac pe ei înşişi o multitudine.
E-81 That is true, but what kind of a multitude are you counseling in? How can you walk together? How can you throw these denominations together? Some of them believers, and some unbelievers, and some make-believers, how you going to put them together and walk together? "How can two walk together except they be agreed?" it's also written. Look at here what they do, they make themself a multitude.
E-82 Odată ei au făcut acelaşi lucru în Biblie, când Ahab era în necaz, şi, sau Ahab a trimes jos după Iosafat să vină jos din—din Iudeea şi—şi să afle dacă el şi-ar lua armatele lui şi să-l ajute să se lupte. Şi Iosafat, un credincios în afara legăturii cu Dumnezeu, s-a dus acolo jos şi a spus, „Da.”
E-82 One time they did the same thing in the Bible, when Ahab was in trouble, and, or Ahab sent down for Jehoshaphat to come down from--from Judaea and--and to find out if he would take his armies and help him fight the battle. And Jehoshaphat, a believer out of connection with his God, went down there and said, "Yes."
E-83 Şi a zis, „Este acolo o bucată de pământ care ne aparţine nouă. Aceea este a noastră. Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Profetul Iosua ne-a împărţit nouă acel pământ, şi acum noi aflăm că acesta aparţine duşmanului. Duşmanul creşte acolo grâu, care ar trebui să meargă în burţile noastre de Evrei, şi acum ei îl iau pe acesta cu duşmanul.” Şi a zis, „Să urcăm noi sus? Te vei urca tu cu mine?”
E-83 Said, "There is a piece of ground up there that belongs to us. That's ours. God gave it to us. The prophet Joshua lotted us that ground, and now we find out that it belongs to the enemy. The enemy is growing wheat on there, that should go in the bellies of us Hebrews, and now they're taking it over there with the enemy." Said, "Shall we go up? Will you go up with me?"
E-84 Păi, acum, Iosafat, fără să se gândească de două ori, a zis,
„Păi, sigur. Carele mele sunt carele tale. Călăreţii mei sunt călăreţii tăi. Infanteriştii mei sunt infanteriştii tăi. Noi suntem fraţi. Să cădem de acord împreună, noi vom face o alianţă şi ne vom sui sus.” Atunci aceasta l-a izbit pe el, „Noi mai bine să-l căutăm pe Dumnezeu, mai întâi.” Oh, Doamne!
E-84 Well, now, Jehoshaphat, not taking a second thought, said, "Why, sure. My chariots is your chariots. My horsemen is your horsemen. My footmen is your footmen. We are brothers. Let's agree together, we'll make an alliance and we'll go up." Then it struck him, "We had better seek God, first." Oh, my!
E-85 Înainte ca voi să aderaţi la lucrul acela, căutaţi-l mai bine pe Dumnezeu, mai întâi. Voi mai bine să aflaţi înainte să vă aruncaţi biserica într-un astfel de Babilon ca acesta. Voi va trebui să faceţi aceasta, sau veţi lua semnul fiarei. Dar mergeţi înainte.
E-85 Before you join that thing, you better seek God, first. You better find out before you throw your church in such a Babylon as that. You'll have to do it, or either take the mark of the beast. But go ahead.
E-86 Ei au spus, Ahab a spus, „Desigur, eu trebuia să mă gândesc la asta.” Şi a zis, „Eu am patru sute aici jos la seminar, profeţi Ebraici, cei mai buni din câţi sunt în ţară. Nu există mai buni, niciunde. Noi vom merge să-i aducem.”
E-86 They said, Ahab said, "Certainly, I ought to have thought of that." Said, "I've got four hundred down here at the seminary, Hebrew prophets, the best there is in the country. There is no better, anywhere. We'll go get them."
E-87 Şi sus au venit prorocii, şi ei toţi au prorocit. Sigur, că ei erau exact cu ideea corectă, credeau ei. Ei au zis, „Cu certitudine, acela aparţine lui Israel. Dacă Dumnezeu l-a dat acela lui Israel, atunci aparţine lui Israel.”
E-87 And up come the prophets, and they all prophesied. Sure, they was exactly with the--the right idea, they thought. They said, "Certainly, that belongs to Israel. If God gave that to Israel, it belongs to Israel."
E-88 Dar Dumnezeu vă dă aceste lucruri cu condiţii. Aceasta este ceea ce cred eu despre darurile Duhului, în Biserică, astăzi. Atât de mulţi spun că acestea este nevoie să fie acolo. Dar acestea vor veni acolo numai sub condiţii.
E-88 But God only gives you these things on conditions. That's what I think about the gifts of the Spirit, in the Church, today. So many says it needs to be in there. But it'll only come in there under conditions.
E-89 Un lucrător de vază mi-a spus mie, nu cu mult în urmă, „De ce nu încetezi tu să te iei de femeile şi bărbaţii aceia, despre asta, aceea, sau cealaltă?” A zis, „Ei te consideră un văzător, sau profet.” Şi a zis, „De ce nu îi înveţi pe ei cum să primească Duhul Sfânt şi daruri mari?”
Eu am spus, „Ce ar face ei cu ele?”
E-89 A noted minister said to me, not long ago, "Won't you quit picking on them women and men, about this, that, or the other?" Said, "They'd regard you as a seer, or prophet." Said, "Why don't you teach them how to receive the Holy Ghost and great gifts?"
I said, "What would they do with them?"
E-90 A zis, „Tu, tu s-ar cuveni ca să-i înveţi lucruri mai bune decât să încerci să le spui cum să-şi taie părul şi să-şi poarte hainele, şi aşa mai departe ca acestea. Nu ar trebui să faci aceasta.”
E-90 Said, "You, you ought to teach them better things than trying to tell them how to cut their hair and wear their clothes, and so forth like that. You shouldn't do that."
E-91 Eu am spus, „Cum îi voi învăţa pe ei algebra când ei nu vor măcar să asculte la ABC?” Vedeţi? Cum o să faceţi voi asta? Ei au…Dumnezeu dă aceste daruri cu condiţie.
E-91 I said, "How am I going to teach them algebra when they won't even listen to their ABC's?" See? How you going to do that? They got the... God gives these gifts on conditions.
E-92 Şi pământul acela a aparţinut lui Israel, cu condiţia că acesta să stea adevărat cu Dumnezeu. Dar uitaţi-vă ce renegat aveau ei acolo ca pastor, lăsând idolatria şi toate celelalte să bântuie înăuntru. Dar profeţii, gândindu-se că pământul aparţinea lui Dumnezeu, a aparţinut lui Israel, că era un dar pentru Israel, se cuvenea ca ei să-l posede.
Acelaşi lucru are loc şi astăzi.
E-92 And that land belonged to Israel, on conditions that it stayed true to God. But look what a renegade they had in there for a pastor, just letting idolatry and everything else be swept in. But the prophets, thinking that that belonged to God, belonged to Israel, was a gift to Israel, they ought to possess it.
That's the same thing taking place today.
E-93 Dar amintiţi-vă când ei toţi proroceau într-un acord, şi unul dintre ei, eu cred că, Zedechia, şi-a făcut o pereche de coarne mari din fier. El a zis, „Tu să iei aceste coarne şi să-i împingi pe Sirieni drept afară din ţară, cu ele.”
E-93 But remember when they all prophesied with one accord, and one of them, I believe, Zedekiah, made him a great big set of iron horns. He said, "You'll take these and push the Syrians plumb out of the country, with them."
E-94 Numai că aceasta nu s-a potrivit acestui om religios, bun, şi moral, Iosafat a zis, „Păi, nu cumva mai ai vreunul?”
E-94 And it just didn't suit this religious, good, moral man, Jehoshaphat. He said, "Well, haven't you got one more?"
E-95 „Încă unul, când noi avem patru sute? Patru sute, cu un acord, zic, ,Noi vom avea Consiliul Bisericesc. Noi o vom—noi o vom face doar.’” Vedeţi, ei erau toţi în unitate. Şi a zis, „Ei sunt, fiecare, în acord.” Şi a zis, „De ce nu o porneşti şi tu şi să mergi cu mine acolo sus?”
E-95 "One more, when we got four hundred? Four hundred, with one accord, say, 'We'll have the Council of Churches. We'lE--we'll just do it.'" See, they were all in unity. Said, "They're, every one, in agreement." Said, "Why don't you go ahead then and just go on up with me?"
E-96 El a spus, „Nu există măcar încă unul pe care ai putea să-l consulţi despre asta, unul care are legătură cu Dumnezeu?”
E-96 He said, "Isn't there just one more that you could consult about this, that has contact with God?"
E-97 El i-a zis, „Da, acolo este încă unul, dar eu îl urăsc.” Asta era.
E-97 He said, "Yes, there is one more, but I sure hate him." That's it.
E-98 „Oh, să nu spună regele aşa,” a spus Iosafat. „Să—să mergem şi să ne consultăm cu el şi—şi să vedem ce ar fi aceasta.”
E-98 "Oh, let not the king say so," said Jehoshaphat. "Let--let's go consult him and--and see what it would be."
E-99 El a zis, „Acolo este unul, da, eu îl cunosc, fiul lui Imla,” a zis, „Mica. Dar,” a zis, „Eu îl urăsc.” A zis, „El întotdeauna pune blesteme peste mine. El îmi spune întotdeauna că sunt păcătos şi—şi că mă aşteaptă iadul.” Şi a mai spus, „Eu urăsc şi să-l aud cum predică. Nici unul din ceilalţi lucrători nici măcar nu l-ar lăsa în bisericile lor.” A zis, „Noi l-am dat afară, cu mult timp în urmă, afară din asociaţie.” A zis, „Nici măcar nu ştiu unde l-ai găsi pe el.”
„Oh,” a răspuns el, „să nu spună regele aşa. Să mergem să-l aducem.”
E-99 He said, "There is one, yeah, I know him, the son of Imlah," said, "Micaiah. But," said, "I hate him." Said, "He is always putting curses on me. He is always telling me I'm wrong and--and hell is waiting for me." Said, "I hate to even hear him preach. None of the rest of the ministers won't even have him in their churches." Said, "We've kicked him out, a long time ago, out of the association." Said, "I don't even know where you'd find him."
"Oh," he said, "don't let the king say so. Let's go get him."
E-100 Astfel că atunci unul din asociaţie s-a dus după el. El i- a spus, „Acum, Mica, tu ai ocazia să-ţi primeşti carnetul de membru înapoi iarăşi, dacă vei spune acelaşi lucru pe care îl spun şi ei. Vezi, dacă doar vei face aceasta, dacă tu vei fi de acord cu noi, ca noi cu toţii să ne înrolăm în consiliu şi cu toţii împreună să mergem înăuntru, noi vom fi doar…tu vei fi unul dintre noi.”
E-100 So then one of the association went after him. He said, "Now, Micaiah, you've got a chance to get your membership card back again, if you'll say the same thing they say. See, if you just will do it, if you'll agree with us, that we all should join the council and all go in together, we'll just... you'll be one of us."
E-101 Oh, dar Dumnezeu are întotdeauna pe cineva care va sta adevărat. El a zis, „Aşa cum viu este Domnul Dumnezeu, eu voi spune numai ce îmi spune El ca să spun.” Amin.
E-101 Oh, but God's always got somebody who will stand true. He said, "As the Lord God lives, I'll only say what He tells me to say." Amen.
E-102 Acela era un semn pentru Iosafat. Voi ştiţi cum merge povestea. Şi el a zis, „Păi, Dumnezeu a spus!” Deşi patru sute într-un consiliu erau împotriva lui, totuşi el a stat. Şi acesta era un semn pentru Iosafat. Şi Iosafat nu s-a dus acolo afară.
E-102 That was the sign to Jehoshaphat. You know how the story goes. And he said, "Why, God said!" Although four hundred in a council was against him, yet he stood. And it was a sign to Jehoshaphat. And Jehoshaphat wouldn't go out there.
E-103 Astfel noi aflăm cum a fost deznodământul, deoarece cuvântul acelui om era exact cu cuvântul profetului care a fost profeţit pentru ziua lui Ahab, „Deoarece el l-a luat pe neprihănitul Nabot şi l-a ucis, şi câte altele, Dumnezeu i-a spus lui, prin profetul Ilie, că, ,Câinii îţi vor linge sângele,’ asta-i adevărat, şi ce va avea loc, şi cum aceştia o vor mânca pe Izabela.” El a profeţit. Acela era Cuvântul, şi Mica era unul care îl putea aduce la îndeplinire. Amin.
E-103 So we find out how the outcome was, because that man's word was exactly with the prophet's word that had been prophesied for Ahab's day, "Because he took the righteous Naboth and slayed him, and things, God told him, through the prophet Elijah, that, 'The dogs will lick your own blood,' that's right, and what would take place, and how they'd eat Jezebel." He prophesied. That was the Word, and Micaiah was the one who could bring it to pass. Amen.
E-104 El era un semn de profet din ziua aceea, dacă ei ar fi ascultat măcar de el. Acesta nu a dat greş niciodată. Dumnezeu îl trimite întotdeauna.
E-104 He was a prophet sign of that day, if they'd only listened to him. It has never failed. God always sends it.
E-105 Fiecare vrea întotdeauna un semn. Se presupune ca noi să ne uităm după semne. Asta-i adevărat. Dar religioase…Semne Scripturale, nu semne religioase; semne Biblice.
E-105 Everybody is always wanting a sign. We're supposed to look for signs. That's right. But religious... Scriptural signs, not religious signs; Bible signs.
E-106 Fiecare urma să se uite după un semn, şi ei ştiau că aceasta va fi o zi super, Dumnezeu văzând sfârşitul de la început, astfel El a zis, „Eu le voi da un semn, un super semn. Eu le voi da un semn Etern.” Amin. „Eu le voi da unul care nu va da greş niciodată şi nu va trece niciodată.” Amin. „Ei vor un semn, aşa că Eu am să le dau unul, un super semn.”
E-106 Everybody was going to look for a sign, and they knowed this would be a super day, God seeing the end from the beginning, so He said, "I'll give them a sign, a super sign. I'll give them an Eternal sign." Amen. "I'll give them one that will never fail and never pass away." Amen. "They want a sign, so I'm going to give them one, a super sign."
E-107 El nu a venit în şlefuirea lumii, în felul în care ei aşteptau ca El să vină. Dar ce a zis El? „O fecioară va zămisli.” Amin. Acela era un semn. Acela era un super semn. „O fecioară va zămisli.” Amin. Un super, un super semn; nu un semn natural, ci un super semn; zămislire prin fecioară, vedeţi, un semn supranatural. Supranatural! Acesta era un super semn, ca o fecioară care nu a mai făcut aceasta niciodată înainte, dar, „Ea va zămisli.”
E-107 He didn't come in the polish of the world, the way they expected Him to come. But what did He say? "A virgin shall conceive." Amen. That was a sign. That was a super sign. "A virgin shall conceive." Amen. A super, a super sign; not a natural sign, but a super sign; a virgin conceiving, see, a supernatural sign. Supernatural! It was a super sign, for a virgin had never did it before, but, "She shall conceive."
E-108 Ce trebuia să fie aceasta? „Numele Lui va fi chemat Emanuel.” Cum va fi aceasta? „Dumnezeu şi omul vor deveni unul.” Acesta este super semnul.
E-108 What was it to be? "His Name shall be called Immanuel." How will it be? "God and man will become one." That's the super sign.
E-109 O Dumnezeule, dacă lumea ar putea măcar să vadă aceasta, că Dumnezeu şi omul sunt unul! Super semnul era acel prim Om în care Dumnezeu a putut să vină; tot ceea ce era Dumnezeu El a turnat în Cristos. Şi tot ce era Cristos El a turnat în Biserică. Super semn, Dumnezeu şi om, împreună, acela trebuia să fie super semnul pentru ultimele zile, când întreaga Biblie urma să se împlinească în zilele din urmă.
E-109 O God, if the world could only see that, that God and man are one! The super sign was that first Man that God could come into; all that God was He poured into Christ. And all Christ was He poured into the Church. Super sign, God and man, together, that was to be the super sign of the last day, when the entire Bible was to be fulfilled in the last days.
E-110 Un super semn, „O fecioară va zămisli. Şi această zămislire, când Acesta este născut, va fi Dumnezeu manifestat în trup,” un super semn. Ei totuşi nu cred aceasta, dar a fost oricum. Acesta încă este un super semn.
E-110 A super sign, "A virgin shall conceive. And this conception, when It's brought forth, will be God manifested in the flesh," a super sign. They still don't believe it, but it was anyhow. It's still a super sign.
E-111 Observaţi, super semn! Ei au super om astăzi, ei au ficţiuni de super om, şi toate felurile astea de super lucruri. Dar Biserica are un super semn, Dumnezeu înapoi în Biserică, manifestat în trup uman. Dumnezeu unit cu omul, super semnul Lui sigur!
E-111 Notice, super sign! They've got super man today, they got fictions of super man, all these other kind of super things. But the Church has got a super sign, God back in the Church, manifested in human flesh. God united with man, His sure super sign!
E-112 Observaţi semnul Etern, un semn care nu dă greş, Acesta nu va da greş niciodată. Omul şi…Cuvântul şi omul au devenit una. Când Cuvântul lui Dumnezeu şi omul au devenit una, aşa cum spune Sf. Ioan capitolul 1, „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi,” acesta este super semnul.
E-112 Notice the Eternal sign, an unfailing sign, It will never fail. Man and... The Word and man become one. When God's Word and man become one, as St. John the 1st chapter says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us," that's the super sign.
E-113 Oh, dacă acela era super semnul din ziua aceea, când acelaşi Duh care era peste Isus Cristos vine în Biserica Lui, să manifesteze Cuvântul scris pentru astăzi, acela încă este super semnul.
E-113 Oh, if that was the super sign of that day, when that same Spirit that was on Jesus Christ comes into His Church, to manifest the written Word for today, that is still the super sign.
E-114 Biserica poate să aibă semnul Consiliului, cu toţii adunându- se împreună pentru o falsă pace a lumii, şi tot ce vor ei să fie. Baptiştii pot să spună, „Noi avem cu un milion mai mulţi în ‘44.” Metodiştii pot să facă orice fel de laude pe care le vor, Unitarienii, sau Trinitarienii, sau orice ar putea ei să fie.
E-114 The church can have the sign of the Council, all of them getting together for a fake world peace, and all they want to be. The Baptists can say, "We got a million more in '44." The Methodists can make any kind of brags they want to, Oneness, or Trinities, whatever they may be.
E-115 Dar super semnul este, totuşi, că Dumnezeu rămâne adevărat faţă de acel super semn: acesta-i Dumnezeu în om, manifestându-şi Cuvântul Lui scris. Cuvântul Lui, „Când El Duhul Sfânt vine peste voi, El vă va descoperi aceste lucruri, vi le va arăta vouă, şi vă va arăta lucrurile care vin.” Evrei 13:8,
„Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci.” Exact.
E-115 But the super sign is, still, God ever remains true to that super sign: it's God in man, manifesting His written Word. His Word, "When He the Holy Ghost is come upon you, He'll reveal these things, show them to you, and will show you things to come." Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Exactly.
E-116 Super Sămânţa lui Abraham, El era, super Fiu. Abraham avea un fiu, el l-a născut pe acela prin trupul natural, acela era Isaac. Apoi el a avut un alt Fiu, şi acel Fiu era prin credinţă, acela era Isus; El era Fiul lui Abraham, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu. El a văzut aceasta dinainte prin vedenie. Credinţa în Cuvântul Lui promis, arătat în ultima…să iasă la iveală, în aceste zile din urmă, Abraham. Noi se presupune să fim sămânţa lui Abraham. Dacă noi suntem morţi în Cristos, noi suntem Sămânţa lui Abraham; şi moştenitori cu El, conform cu promisiunea. Acum, de ce i-a fost dat acest super semn lui Abraham? Deoarece acesta ar aduce înainte super semnul din zilele din urmă. Acesta trebuie să fie înfăţişat.
E-116 Abraham's super Seed, He was, super Son. Abraham had one son, he begot that by the natural flesh, that was Isaac. Then he had another Son, and that Son was by faith, that was Jesus; He was the Son of Abraham, Son of David, Son of God. He foresaw it in the vision. Faith in His promised Word, showed in the last... to show forth, in these last days, Abraham. We're supposed to be Abraham's Seed. If we are dead in Christ, we are Abraham's Seed; and heir with Him, according to the promise. Now, why was this super sign given to Abraham? Because that it would bring forth the super sign of the last day. It has to be displayed.
E-117 Dumnezeu i-a arătat lui Abraham sfârşitul de la început, şi ce urma ca să aibă loc; Dumnezeu manifestat în Om, Fiul Lui de super credinţă. Oameni care nu puteau distruge pe acest Fiu; ei puteau să-l distrugă pe Isaac, ei puteau să-l distrugă pe Iacob, şi pe urmaşii de după ei, dar acest super Fiu nu putea fi distrus. Abraham, Sămânţa lui Abraham, această credinţă, care, nu sămânţa naturală, ci credinţa pe care a primit-o Abraham, nu prin legea tăierii împrejur; ci prin credinţa în Cuvânt, Fiul de super credinţă al lui Abraham, care era Isus Cristos. Acum, toţi ceilalţi fii ai lui au murit, dar acest Fiu nu va fi omorât. El a fost omorât, dar nu a putut să stea mort. Mormântul nu putea să-l ţină pe El. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-117 God showed Abraham the end from the beginning, and what was going to take place; God manifested in Man, His super faith Son. Man that could not destroy this Son; they could destroy Isaac, they could destroy Jacob, and the successors after them, but this super Son could not be destroyed. Abraham, the Seed of Abraham, this faith, that, not the natural seed, but the faith that Abraham received, not by the law of circumcision; but by the faith in the Word, Abraham's super faith Son, which was Jesus Christ. Now, all his other sons died, but this Son could not be killed. He was killed, but could not stay dead. The grave could not hold Him. He is the same yesterday, today, and forever.
E-118 Observaţi Genesa 22:16 şi 17, sus pe munte unde i-a arătat Dumnezeu lui Abraham să meargă, şi acolo El a văzut un berbec agăţat de coarne, în pustie. Observaţi, repede acum. După ce l- a luat el pe Isaac şi l-a legat, care era fiul lui natural, l-a aşezat pe altar, ca să-i ia viaţa; şi atunci el a început să-i ia viaţa, în supunere din dragoste faţă de Dumnezeu. Şi, când el a făcut- o, ceva s-a întâmplat. El a auzit un Glas, zicând, „Abraham, opreşte-ţi mâna, căci Eu ştiu că tu mă iubeşti pe Mine.” Şi atunci el a auzit un—un berbec behăind, agăţat de coarnele lui în pustie, înapoia lui. Şi el a numit locul acela Jehova-jireh.
E-118 Notice Genesis 22:16 and 17, up on the mount where God showed Abraham to go, and there He saw a ram hooked by his horns, in the wilderness. Notice, quickly now. After he had took Isaac and bound him, which was his natural son, laid him upon the--the altar, to take his life; and then he started to take his life, in obedience of love to God. And, when he did, something happened. He heard a Voice, saying, "Abraham, stay your hand, for I know that thou loves Me." And then he heard a--a ram blat, hooked by its horns in the wilderness, behind him. And he called the name of the place Jehovah-jireh.
E-119 Observaţi, că Dumnezeu a zis, „Şi sămânţa ta,” sămânţa lui Abraham acum, „va poseda porţile vrăjmaşilor.” El le va lua porţile, va poseda porţile. El a promis aceasta. Acum, sămânţa lui naturală a făcut tocmai aceasta. Toţi din sămânţa naturală a lui Abraham erau profeţii care au venit după el.
E-119 Notice, God said, "And your seed," the seed of Abraham now, "would possess the gates of its enemies." He would take the gates, possess the gates. He promised it. Now, his natural seed did just that. All of Abraham's natural seed was the prophets that come after him.
E-120 Acolo era Moise, sămânţa lui Abraham, şi, când el a făcut- o, el a venit la poartă, în linia de datorie. El a venit la poarta Mării Roşii, după ce i-a învăţat pe copiii lui Israel despre ţara făgăduită pe care a promis-o Dumnezeu. El era profetul lui Dumnezeu. El a fost manifestat înaintea poporului, ca profetul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat, prin el. Dumnezeu a făcut tot felul de semne şi minuni, prin el. Şi el a stat doar exact cu Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece el l-a căutat pe Dumnezeu, mai întâi. Şi el şi-a cunoscut poziţia lui. El ştia că era născut pentru acea epocă, să manifesteze Cuvântul lui Dumnezeu la acel timp. Şi atunci, chiar în linia de datorie, el a venit împotriva unui lucru cu care el nu ştia ce să facă, aceasta era Marea Roşie. Păi, ce s-a întâmplat? Sămânţei lui Abraham i s-a promis să posede porţile vrăjmaşului. Astfel când Marea Roşie a devenit o poartă prin care el nu putea să treacă, Dumnezeu s-a mutat pe scenă şi a luat poarta şi a plecat cu ea, şi Moise a păşit traversând marea pe pământ uscat. Sămânţa lui a posedat poarta.
E-120 There was Moses, Abraham's seed, and, when he did, he came to the gate, in a line of duty. He come to the gate of the Red Sea, after teaching the children of Israel of the promised land that God had promised. He was God's prophet. He had been manifested before the people, as God's prophet. God created, by him. God did all kinds of signs and wonders, by him. And he stayed just exactly with God's Word, because he sought God, first. And he knew his position. He knowed he was born for that age, to manifest the Word of God at that time. And then, right in the line of duty, he come up against something that he knowed not what to do, that was the Red Sea. Well, what happened? The seed of Abraham was promised to possess the enemies' gates. So when the Red Sea become a gate that he couldn't come through, God moved upon the scene and took the gate and went away with it, and Moses walked across the sea on dry land. His seed possessed the gate.
E-121 Copiii Evrei au posedat porţile la cuptorul încins care nu a putut nici măcar să-i ardă.
E-121 The Hebrew children possessed the gates at the fiery furnace that could not even burn them.
E-122 Daniel a posedat porţile vrăjmaşului la gurile leilor care nu au putut să fie deschise ca să-l mănânce pe el.
E-122 Daniel possessed the enemies' gates at the lions' mouths that could not be opened to eat him.
E-123 Samson, era odată prins în…O mulţime de oameni l-au îngrădit pe el în cetate. Şi, atunci, el a smuls acele porţi mari din stânci, le-a pus pe umeri şi a urcat pe vârful dealului. De ce era el aşa? El era încă în legământ, şi buclele lui încă atârnau pe el. Făgăduinţa era încă acolo, „Şi el va poseda porţile vrăjmaşului.” Amin. Sigur, cu certitudine.
Toţi aceştia au murit, războinici minunaţi de credinţă. Ei toţi au murit.
E-123 Samson, one time caught in the... A bunch of people had fenced him in the city. And, when he did, he pulled those great big gates out of the rocks, put them upon his shoulders and walked up the top of the hill. Why was he? He was still in the covenant, his locks was still hanging on him. The promise was still there, "And he'll possess the gates of his enemy." Amen. Sure, certainly.
All these died, fine warriors of the faith. They all died.
E-124 Apoi a venit pe scenă super Sămânţa lui Abraham, Sămânţa roială, super, Sămânţa roială, Isus Cristos, care era Fiul credinţei lui Abraham; aceea ce a văzut el prin credinţă, printr-o făgăduinţă a lui Dumnezeu, că el va binecuvânta pe toţi, va fi tatăl multor neamuri. Super Sămânţa lui a venit pe scenă.
E-124 Then come on the scene the super Seed of Abraham, the royal Seed, the super, royal Seed, Jesus Christ, which was Abraham's faith Son; that he saw by faith, through a promise of God, that he would bless all, be the father of many nations. His super Seed come on the scene.
E-125 Ce au făcut ceilalţi? Ei au posedat porţile leilor, porţile focului, porţile mării, porţile cetăţii. Şi pretutindeni unde au venit ei, ei au fost în stare să posede porţile deoarece lor li s-a promis aceasta. Dar, când s-a ajuns la moarte, ei toţi trebuiau să moară.
E-125 What did these others do? They possessed the gates of lions, the gates of fire, the gates of the sea, the gates of the city. And everywhere they come, they was able to possess the gates because they were promised it. But, when it come to death, they all had to die.
E-126 Acum aici vine înainte Sămânţa roială. Nu numai că a posedat El porţile vrăjmaşului, ci El a posedat porţile morţii, iadului, şi a mormântului, a înviat a treia zi şi a deschis calea; a rupt perdeaua de sus până jos, şi a făcut o cale pentru fiecare bărbat şi femeie cine doreşte să vină la El, poate să vină. El a posedat porţile. Nu numai că a făcut El aceasta; dar acei care au murit, în credinţă, El a condus robia roabă, s-a înălţat în Înălţime, şi a dat daruri oamenilor. Aceasta este super Sămânţa lui Abraham. Aceasta este Sămânţa roială, Isus Cristos, super semnul. Ţineţi minte, că acesta era un semn veşnic, un semn supranatural veşnic, Isus era. El a înviat din morţi, ei nu au putut să-L ţină. Moartea, iadul, nici mormântul, nu puteau să-l ţină pe El.
E-126 Now here comes the royal Seed on. Not only did He possess the gates of the enemy, but He possessed the gates of death, hell, and the grave, rose up on the third day and opened up the way; rent the veil from top to bottom, and made a way for every man or woman who desired to come to Him, could come. He possessed the gates. Not only did He that; but those who had died, in faith, He led captivity captive, ascended on High, and give gifts unto men. That's Abraham's super Seed. That's the royal Seed, Jesus Christ, the super sign. Remember, it was an everlasting sign, a supernatural everlasting sign, Jesus was. He arose from the dead, they could not hold Him. Death, hell, nor the grave, could not hold Him.
E-127 Evrei 13:8, după cum am spus, „El este acelaşi ieri, azi, şi în veci,” ca să arate, să arate acest super semn în această epocă.
E-127 Hebrews 13:8, as I said, "He's the same yesterday, today, and ever," to show, to show this super sign in this age.
E-128 Priviţi, să luăm drumul lui Abraham, doar pentru un moment, un simbol al sămânţei lui. Abraham, profetul, priviţi. Dumnezeu i-a vorbit lui în multe feluri de când a părăsit el Caldea, cetatea Ur. El a călătorit înainte. Şi Dumnezeu i-a arătat lui multe semne mari, i-a apărut lui, i-a arătat tot felul de lucruri care se vor întâmpla, i-a spus ce va avea loc. El i-a spus lui toate aceste lucruri. Dar înainte ca el să capete pe fiul lui promis, el a stat lângă porţile Neamurilor, chiar deasupra Sodomei. Şi înainte să primească pe super fiul său, sau fiul său care era să fie născut un super fiu, desigur, înainte ca el să-l primească (nu pe Cel roial acum), dar, înainte ca el să-l primească, el a primit super semnul.
E-128 Watch, let's take the path of Abraham, just for a moment, a type of his seed. Abraham, the prophet, watch. God had spoken to him in many ways since he had left the Chaldea, the city of Ur. He had traveled along. And God had showed him many great signs, appeared to him, showed him all kinds of things that would happen, told him what would take place. All these things He had told him. But before he received his promised son, he was standing near the gates of the Gentiles, just above Sodom. And before he received his--his super son, or his son that was to be borned a super son, of course, before he received him (not the royal One now), but, before he received him, he received the super sign.
E-129 Ce era acesta? Dumnezeu a venit jos la el, în formă de Om. Observaţi-l pe acel Om care a vorbit cu el, care a stat la cort unde era el şi a făcut un super semn.
E-129 What was it? God came down to him, in the form of a Man. Notice that Man that talked with him, that stood at the tent where he was at and performed a super sign.
E-130 Şi când super Fiul său a venit pe scenă, super Fiul său a făcut acelaşi semn, ca să arate că El era super Sămânţa lui Abraham. Slavă!
E-130 And when his super Son came on the scene, his super Son performed the same sign, to show that He was Abraham's super Seed. Glory!
E-131 Şi El a promis acelaşi lucru în zilele din urmă. Înţelegeţi voi ce vreau eu să spun? Abraham, înainte, tocmai înainte să sosească fiul promis; aşa după cum aşteptăm noi acum, Sămânţa lui Abraham, Sămânţa roială. Aceea era sămânţa naturală; aceasta este Sămânţa roială. Când sămânţa naturală au primit semnul lor, ei—ei l-au respins; aşa au, Va…nimic afară de Sămânţa Roială, totuşi acea sămânţă a bisericii îl va respinge pe Acesta din nou. Ei întotdeauna au făcut-o. Dar, observaţi, ce fel de semn era acesta?
E-131 And He promised the same thing in the last days. Do you see what I mean? Abraham, before, just before the promised son arrived; as we're looking for now, Abraham's Seed, royal Seed. That was the natural seed; this is the royal Seed. When the natural seed got their sign, they--they rejected it; so have, will... nothing but the Royal Seed, still that church seed will reject It again. They've always done it. But, notice, what kind of a sign was it?
E-132 Să ne uităm şi să vedem ce era super semnul. Acolo era un Om venind în sus, ei erau trei. Şi aţi observat voi, când—când a văzut Abraham trei oameni venind, el a ieşit afară şi a spus, „Domnul meu, vei trece Tu pe lângă mine? Vino înăuntru şi aşează-te jos. Lasă-mă să aduc puţină apă şi să-Ţi spăl picioarele. Şi ia o bucată de pâine, şi apoi du-te în treaba Ta.” El a văzut venind trei, şi i-a chemat pe cei trei, Unul, „Domn.”
E-132 Let's just look and see what the super sign was. There was a Man came up, three of them. And did you notice, when--when Abraham saw three men coming, he went out and he said, "My Lord, will You pass by me? Come in and sit down. Let me fetch a little water and wash Your feet. And take a morsel of bread, then go about Your business." He saw three coming, and called the three, One, "Lord."
E-133 Lot, biserica cu numele, jos—jos acolo în Sodoma, el a văzut pe doi venind, „Domnii mei.”
E-133 Lot, the church nominal, down--down there in Sodom, he saw two coming, and he said, "My lords."
E-134 Abraham ştia „aceşti trei sunt una.” Acolo era de fapt numai Unul, dintre ei. Priviţi, că doi dintre ei s-au dus jos în Sodoma, şi Unul a stat cu el. El a zis, „Domnul meu.” Observaţi pe Acel care a stat cu el; Abraham fiind un model al celor chemaţi afară, nu în Sodoma, aleşii pentru ceasul acela.
E-134 Abraham knowed "these three are one." There was actually only One, of them. Watch, two of them went down in Sodom, and the One stayed with him. He said, "My Lord." Notice the One that stayed with him; Abraham, being a type of the called-out, not in Sodom, the elected for that hour.
E-135 Acum, amintiţi-vă că, Neamurile urmau să fie arse, întocmai aşa cum este acum. Lumea Neamurilor urmează să fie distrusă prin foc. Noi ştim asta.
E-135 Now, remember, the Gentiles were fixing to be burned, just like it is now. The Gentile world is to be destroyed by fire. We know that.
E-136 Acum priviţi super semnul. Dumnezeu a venit jos în forma unui Om şi a făcut un semn, cu spatele Lui întors către cort, şi a întrebat unde era Sara. Şi Abraham a zis, „Ea este în cort în spatele Tău.”
E-136 Now watch the super sign. God came down in the form of a Man and performed a sign, with His back turned to the tent, and asked where Sarah was. And Abraham said, "She is in the tent behind You."
E-137 Şi El a zis, „Eu am să te cercetez conform cu timpul vieţii.” Priviţi acel, „Eu,” vedeţi, „Eu te voi cerceta.
E-137 And He said, "I am going to visit you according to the time of life." Watch that "I," see, "I will visit you."
E-138 Şi, priviţi, că El nu l-a chemat pe el Avram. Dar cu câteva zile înainte de aceasta, el era Avram. Dar Dumnezeu i-a schimbat numele, în Duhul, vorbind cu el. Dar aici este Dumnezeu în trup; şi doar mânca un viţel pe care l-a tăiat Abraham, bând laptele de la vacă, şi mâncând pâine. Gândiţi-vă la asta. Un Om, cu hainele prăfuite, picioarele murdare, amin, Dumnezeu!
Voi ziceţi, „Acela nu a fost Dumnezeu.”
E-138 And, watch, He didn't call him Abram. Just a few days before that, he was Abram. But God changed his name, in the Spirit, talking to him. But here is God in flesh; had just eat a calf that Abraham killed, drinking the milk from the cow, and eat bread. Think of it. A Man, dusty clothes, dirty feet, amen, God!
You say, "That wasn't God."
E-139 Abraham a zis că era, el a spus că El era „Elohim,” Acela care a creat cerurile şi pământul, Acel a tot-suficient, Dumnezeu în formă omenească. Amin.
E-139 Abraham said It was, he said He was "Elohim," the One that created the heavens and the earth, the alE-sufficient One, God in a human form. Amen.
E-140 Şi El a efectuat un semn lui Abraham, ca să-l facă să cunoască, că lumea Neamurilor era la sfârşit. Şi El era acea super Sămânţă. El a zis, „Unde este Sarai?”
A zis, „Ea este în cort în spatele Tău.”
El a zis, „Eu te voi vizita conform cu timpul vieţii.”
E-140 And He performed a sign to Abraham, to let him know that, that the Gentile world was at end. And He was that super Seed. He said, "Where is Sarah?"
Said, "She is in the tent behind You."
He said, "I'm going to visit you according to the time of life."
E-141 Şi Sarai a făcut ceva. Ea a râs cumva. El a zis, „De ce a râs Sarai, zicând, ,Aceste lucruri nu pot să fie’?” El a descoperit gândurile care erau în mintea Sarei, în spatele Lui în cort. Şi el ştia că acela era Dumnezeu.
E-141 And Sarah did something. She kind of laughed. He said, "Why did Sarah laugh, saying, 'These things can't be'?" He perceived the thoughts that was in Sarah's mind, in the tent behind Him. And he knew that was God.
E-142 Acum priviţi. Isus, când a venit El pe pământ, El era acea super Sămânţă. Şi, când a venit El, El a declarat oamenilor exact acelaşi lucru. Este adevărat? Acum, ştiind că acest timp al sfârşitului venea, a zis, „Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi, deoarece Dumnezeu a spus că Eu îţi voi da un semn Etern, şi veşnic.” Amin. Iată super semnul.
E-142 Now look. Jesus, when He come on the earth, He was that super Seed. And, when He come, He declared to the people the very same thing. Is that right? Now, knowing that this end time was coming, and said, "The things that I do shall you the same, because God said I'm going to give you an Eternal, everlasting sign." Amen. There is the super sign.
E-143 Uitaţi-vă la linia bisericii. Aceasta a venit sus prin Luther, Wesley, Penticostali, denominaţiuni. Noi am avut descoperiri şi tot felul de alte lucruri. Noi am avut vorbirea în limbi. Noi am avut darul vindecărilor. Noi am avut totul manifestat.
E-143 Look at the track of the church. It's come up through Luther, Wesley, Pentecostals, denominations. We've had revelations and all other kinds of things. We had speaking in tongues. We've had gifts of healing. We have everything manifested.
E-144 Dar, priviţi, chiar în timpul sfârşitului, înainte de ardere şi distrugere, super semnul apare misterios, chiar înaintea noastră pe scenă iarăşi, amin, Dumnezeu Însuşi. Nu un om, ci Dumnezeu făcut manifest; un super semn, un semn veşnic, un semn Etern, un super semn, Dumnezeu manifestat în trup! Acelaşi semn pe care l-a făcut Fiul Său, super Fiul Lui a promis la fel la sfârşit,
„Cum era în zilele Sodomei. aşa va fi la Venirea Fiului omului.” Super semnul se va întoarce.
E-144 But, look, right at the end time, before the burning and the destroying, the super sign appears mysteriously, right on the scene again before us, amen, God Himself. Not a man, but God made manifest; a super sign, an everlasting sign, an Eternal sign, a super sign, God manifested in the flesh! Same sign that His Son did, His super Son promised the same at the end, "As it was in the days of Sodom, so shall it be at the Coming of the Son of man." The super sign will return.
E-145 Noi am avut toate aceste lucruri, cărarea Sămânţei roiale a lui Abraham a venit sus pe aceeaşi cărare pe care a venit Abraham.
E-145 We've had all these other things, the path of Abraham's royal Seed has come up that same path that Abraham come up.
E-146 Dar tocmai înaintea distrugerii lumii, super semnul trebuie să apară iarăşi, unul Etern, semn veşnic de înviere care dovedeşte că Sămânţa roială nu a putut să fie omorâtă cum au fost Daniel şi ceilalţi profeti. Mormântul nu a putut să-l ţină pe El. Deoarece El…Ceilalţi au biruit porţile vrăjmaşului, aşa ca focul, şi leul, şi—şi sabia, şi aşa mai departe. Ei au biruit aceea. Dar această Sămânţă roială a biruit moartea, iadul, şi mormântul. Nimic nu putea să-l ţină pe El. De ce? El este un super semn veşnic! Ce este un super semn? Învierea lui Isus Cristos, după ce a fost mort, încă stă în mijlocul nostru de două mii de ani, la fel cum a stat El atunci, manifestându-se pe El însuşi în Biserica Lui, în trupul omului. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Amin.
E-146 But just before the destroying of the world, the super sign must appear again, an Eternal, everlasting resurrection sign that proves that the royal Seed could not be killed like Daniel and like the rest of the prophets was. The grave couldn't hold Him. Because He... The others conquered the gates of the enemy, such as fire, and lion, and--and sword, and so forth. They conquered that. But this royal Seed conquered death, hell, and the grave. Nothing could hold Him. Why? He's an everlasting super sign! What is a super sign? The resurrection of Jesus Christ, after being dead for two thousand years, still stands in the midst of us, the same as He did then, manifesting Himself in His Church, in human flesh. He's the same yesterday, today, and forever. Amen.
E-147 „O fecioară va zămisli. Şi de la acel timp, Dumnezeu şi omul vor fi una, uniţi împreună,” un semn veşnic, Etern, un super semn.
El trăieşte, El trăieşte,
Isus Cristos trăieşte astăzi!
Tu mă poţi întreba cum ştiu că El trăieşte? El trăieşte în inima mea.
E-147 "A virgin shall conceive. And from that time, God and man will be one, united together," an everlasting, Eternal sign, a super sign.
He lives, He lives,
Christ Jesus lives today!
You may ask me how I know He lives?
He lives within my heart.
E-148 Eu îl văd pe El printre noi. Toţi din Sămânţa Lui aleasă o să vadă aceasta. Da, domnule.
E-148 I see Him among us. All of His elected Seed will see it. Yes, sir.
E-149 Aleşii din ziua Lui au văzut aceasta. Predestinaţii trebuie să vadă aceasta. În mijlocul necredinţei, ei totuşi au crezut aceasta. Ei şedeau chiar printre necredincioşi şi totuşi mărturiseau public, „Da, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel.” Oh, Doamne!
E-149 The elected in His day saw it. The predestinated got to see it. In the midst of unbelief, they still believed it. They set right amongst unbelievers and still confessed it publicly, "Yeah, You are the Son of God, the King of Israel." Oh, my!
E-150 Tocmai printre mii de necredincioşi, un om, pe nume Simon Petru, a păşit afară. Şi El a zis, „Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iosif.” Ce era aceea? Acel super semn. Acolo era Profetul stând acolo, acolo era super semnul, şi Simon Petru a acceptat aceasta indiferent de ce spunea cineva. Marele voinic bătăuş a devenit un miel smerit înaintea lui Dumnezeu.
E-150 Right in amongst thousands of unbelievers, one man, by the name of Simon Peter, walked out. And He said, "Your name is Simon, and you're the son of Joseph." What was that? That super sign. There was the Prophet standing there, there was the super sign, and Simon Peter accepted it regardless of what anybody said. The big old husky bully become a meek lamb before God.
E-151 Observaţi, acolo era Natanael, un învăţător, un învăţat într- adevăr, care l-a crezut pe Dumnezeu. Şi Filip s-a dus acolo şi l- a adus pe el înapoi din cetatea lui, şi l-a adus aici. Când a venit el unde stătea Isus, Isus i-a zis, „Iată într-adevăr un Israelit, în care nu există viclenie.”
E-151 Notice, there was Nathanael, a teacher, a scholar indeed, who believed God. And Philip went over and brought him back from his--his city, brought him over. When he come where Jesus was standing, Jesus said, "Behold an Israelite indeed, in whom there is no guile."
E-152 El a zis, „Rabi, când m-ai cunoscut Tu pe mine? Aceasta este înmărmuritor. Eu l—am auzit pe stră-stră-stră-stră-străbunicul meu vorbind despre Aşa-şi-aşa şi Aşa-i-aşa, cu mult timp în urmă. Eu nu am auzit despre aceasta în…Cum m-ai cunoscut Tu pe mine?”
E-152 He said, "Rabbi, when did You know me? This is astonishing. I've heard my great-great-great-great-grandfathers talk about So-and-so and So-and-so, way back. I never heard of it in my... How did You know me?"
E-153 Isus a zis, „Înainte ca Filip să te cheme, când erai sub pom, Eu te-am văzut.” Un super semn Amin. Preoţii şi Rabinii erau sfârşiţi. Acolo era super semnul Etern al lui Dumnezeu. Da.
E-153 Jesus said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." A super sign! Amen. Priests and rabbis was finished. There was God's Eternal super sign. Yes.
E-154 El a trebuit să meargă pe lângă Samaria. Ţineţi minte, că există trei rase de oameni; Ham, Sem, şi poporul lui Iafet. El s- a dus pe la Samariteni. Acolo a ieşit o femeie afară, la fântână, ca să ia ceva apă. Isus, îndată ce El i-a vorbit ei, i-a zis, „Adă- Mi să beau.”
E-154 He had to go by Samaria. Remember, there is three races of people; Ham, Shem, and Japheth's people. He went by the Samaritans. There come a little woman out, at the well, to get some water. Jesus, as soon as He spoke to her, said, "Bring Me a drink."
E-155 Ea a zis, „Tu nu ai nimic cu ce să scoţi,” şi aşa mai departe. şi conversaţia a continuat. Ei au vorbit despre problema rasială, şi aşa mai departe.
E-155 She said, "You have nothing to draw with," and so forth. And the conversation went on. They talked about the racial problem, and so forth.
E-156 După un timp, El i-a spus ei, „Du-te ia-l pe bărbatul tău şi veniţi aici.”
E-156 After a while, He said to her, "Go get your husband and come here."
E-157 Acum ea a zis, („omul ăsta face pe deşteptul cu mine,”) vedeţi, „Eu nu am nici un bărbat.”
E-157 Now she said, ("this Man is trying to get smart with me,") see, "I don't have any husband."
E-158 El a zis, „Tu ai spus adevărul. Că tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti tu acum nu este bărbatul tău.” Super semn!
E-158 Said, "You've told the truth. You've had five, and the one you're living with now is not your husband." Super sign!
E-159 Ascultaţi la ea, „Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un Profet,” super semn, o manifestare a Cuvântului pentru ziua aceea. Priviţi. „Tu eşti un profet, dar eu nu văd în Biblie unde ar trebui să fie vreun profet în timpul acesta. Dar noi îl aşteptăm pe Mesia, şi, când El vine, El va manifesta Cuvântul promis al lui Dumnezeu. Acela va fi El.”
E-159 Listen at her, "Sir, I perceive that Thou art a Prophet," super sign, a manifestation of the Word for that day. Watch. "You're a Prophet, but I don't see in the Bible where any prophet is supposed to be at this time. But we are looking for the Messiah, and, when He comes, He will manifest God's promised Word. That will be Him."
E-160 Acea micuţă femeie săracă ştia mai mult despre Dumnezeu decât jumătate din predicatorii din ziua aceea, în acea stare. De ce? Ea a fost predestinată pentru aceasta. Când Lumina aceea a izbit-o, acea sămânţă a venit la Viaţă. Tu nu o poţi ascunde. Nu.
E-160 That poor little woman knowed more about God than half the preachers of the day, in that estate. Why? She was predestinated to it. When that Light struck it, that seed come to Life. You can't hide it. No.
E-161 Priviţi la Natanael. lui nu i-a păsat—lui nu i-a păsat cine stătea acolo. El a stat chiar înaintea preotului său şi a tuturor, zicând, „Învăţătorule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel pe care îl aşteptăm noi.” El a văzut super semnul.
E-161 Look at Nathanael, he didn't care--he didn't care who stood there. He stood right before his priest and all, said, "Rabbi, You're the Son of God. You are the King of Israel that we look for." He saw the super sign.
E-162 Această micuţă femeie, în mijlocul tuturor necazurilor în care era ea, a alergat prin cetate, şi a zis, „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus ce am făcut. Nu este acesta chiar Mesia? Nu este aceasta ceea ce aşteptăm noi?” Super semn!
E-162 This little woman, in the midst of all the trouble she was in, run down through the city, and said, "Come see a Man that's told me what I've done. Isn't this the very Messiah? Isn't that what we're looking for?" Super sign!
E-163 Acum, ţineţi minte, Neamurile nu au primit aceasta atunci, dar ei trebuie să primească aceasta pentru că Dumnezeu nu poate să-şi schimbe continuitatea Lui. El trebuie să facă aşa. Ţineţi minte, că El a promis. El a spus că El o va face. El a promis că El o va face. Şi în ultimele zile, El o va face. Isus a spus aşa,
„Cum era în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului.” Nouă ni s-a promis, în zilele din urmă, conform cu Maleahi 4, că cineva se va ridica în zilele din urmă şi va încerca să aducă înapoi, şi să zguduie toată răceala şi toate tradiţiile lor, şi alte lucruri, „şi să restabilească Credinţa oamenilor înapoi iarăşi la părinţii apostoli, la Cuvântul original.” Da.
Voi ziceţi, „Acela era—acela era Ilie în Ioan.” Oh, nu, nu.
E-163 Now, remember, the Gentiles never got it then, but they have to receive it 'cause God can't change His continuity. He has to. Remember, He promised it. He said He would do it. He promised He would do it. And in the last days, He would do it. Jesus said so, "As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of man." We are promised, in the last days, according to Malachi 4, that someone would raise up in the last days that would try to bring back, and shake back all the coldness and all their traditions, and things, "and restore the Faith of the people back to the apostolic fathers again, to the original Word." Yes.
You say, "That was--that was Elijah in John." Oh, no, not.
E-164 Ilie în timpul lui Ioan era Maleahi 3, „Eu trimit pe solul Meu înaintea feţei Mele.”
E-164 Elijah in John's time was Malachi 3, "I send My messenger before My face."
E-165 Deoarece, imediat după ce această profeţie a mers înainte, întreaga lume a fost arsă. Două mii de ani au trecut, şi lumea nu a fost arsă. „Iar cei neprihăniţi vor călca pe praful celor—cenuşa celor răi.”
E-165 Because, immediately after this prophecy went forth, the whole world was burnt up. Two thousand years has passed, and the world wasn't burnt up. "And the righteous walk out on the dust of the--of the ashes of the wicked."
E-166 Frate, soră, noi trăim în zilele de super marketuri, super jeturi, super autostrăzi, super întreceri, super toate celelalte. Şi există un super semn! Noi am avut semnul religiei. Noi am avut semnul trezirilor. Noi am avut semnul de strângere laolaltă. Noi am avut semnul vorbirii în limbi. Noi am avut semnul de vindecare a bolnavilor. Noi le-am avut toate aceste semne.
E-166 Brother, sister, we are living in the days of super markets, super jets, super highways, super races, super everything else. And there is a super sign! We've had the sign of religion. We've had the sign of revivals. We've had the sign of getting together. We've had the sign of speaking in tongues. We've had the sign of healing the sick. We've had all these signs.
E-167 Dar, totuşi, noi aflăm în Biblie că, ultimul semn înainte ca să ajungă Fiul promis, acesta era un super semn. Isus a zis, „Aşa cum era atunci; înainte ca Fiul promis să sosească iarăşi, acel super semn va veni iarăşi pe pământ.” Eu vă declar vouă, în seara aceasta, în Numele lui Isus Cristos, că acesta este pe pământ acum. Nu numai atât, ci acesta este chiar aici în mijlocul nostru în seara aceasta. Duhul Sfânt, super semnul lui Dumnezeu, Isus Cristos cel înviat, Acesta nu poate da greş. Acesta este un semn Etern. Acesta nu poate să fie schimbat niciodată. „Cerurile şi pământul vor trece, dar Acela nu se va schimba niciodată.” Acesta este un semn Etern, şi veşnic, Dumnezeu manifestat în trup omenesc. Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe El însuşi în trup omenesc.
E-167 But, yet, we find in the Bible that, the last sign before the promised Son arrived, it was a super sign. Jesus said, "As it was then; before the promised Son arrives again, that super sign would come on the earth again." I declare to you, tonight, in the Name of Jesus Christ, it's on earth now. Not only that, but it's right here among us tonight. The Holy Ghost, God's super sign, the resurrected Jesus Christ, It cannot fail. It's an Eternal sign. It can never be changed. "Heavens and earth will pass away, but That'll never change." It's an Eternal, everlasting sign, God manifested in human flesh. God made Hisself known in human flesh.
E-168 Credeţi voi ca acesta să fie Adevărul? [Adunarea spune,
„Amin.”—Ed.] Credeţi voi din toată inima, voastră? [„Amin.”] Nu vă închideţi pe voi înşivă ca o broască ţestoasă în carapacea ei. Dacă există ceva broască ţestoasă în voi, scoateţi carapacea afară. Lăsaţi ca Duhul Sfânt să vină înăuntru. Nu vă închideţi pe voi înşivă în vreun crez sau denominaţiune. Frate, soră, ceasul a sosit. Eu cred că Dumnezeu a făcut atât de mult cât a avut El de făcut. Următorul lucru este acţiunea bisericii sau altfel noi vom fi pierduţi.
E-168 Do you believe that to be the Truth? [Congregation says, "Amen."--Ed.] With all your heart, you believe it? ["Amen."] Don't shut yourself up like a turtle in a shell. If there is any turtle in you, take the shell out. Let the Holy Spirit come in. Don't close yourself to some creed or denomination. Brother, sister, the hour has arrived. I believe that God has done as much as He's going to do. The next thing is action of the church or either we're going to be lost.
E-169 Eu întreb doar pe oricine să dispute aceasta ca fiind aşa. Eu am întrebat aceasta în jurul şi în jurul lumii, şi nici o singură dată fiecare, nu a încercat cineva aceasta vreodată. Ei ştiu asta. Ei o ştiu atât de bine, deoarece acesta este Cuvântul, şi Dumnezeu dovedeşte că Acesta este Cuvântul Său. Atunci de ce nu acceptaţi aceasta? Amin. Dacă acesta este timpul, nu îl mai amânaţi prea mult.
E-169 I just ask anybody to dispute that to be so. I've asked it around and around the world, and not one time has everybody, anybody ever tried it. They know better. They know better, because it's the Word, and God proves It's His Word. Then why not accept it? Amen. If it's the time, don't put it off too long.
E-170 Mulţi oameni au Vrut să-l accepte pe Isus. Ei se gândeau că o vor face, „în vreun alt timp mai convenabil,” a zis unul. Ei vor să accepte pe Cristos, dar ei amână prea mult. Unii dintre ei au încercat să-L dea jos de pe mâinile lor, şi au încercat să-l spele jos cu apă, să paseze răspunderea la altcineva, dar aceasta s-a întors împotriva lor.
E-170 Many people wanted to accept Jesus. They thought they would do it, "in some other convenient time," one said. They want accept Christ, but they put it off too long. Some of them tried to get Him off their hands, and tried to wash it off with water, pass the buck on to somebody else, but it backfired.
E-171 Aceasta este pe mâinile voastre, în seara aceasta, aruncat drept înapoi în poala voastră! Evrei 13:8, indiferent de cât de multe Consilii Bisericeşti avem, totuşi aceasta rămâne ca „Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci.” „Lucrările pe care le fac Eu!” Dacă—dacă Viaţa Lui este în tine, aceasta îl va manifesta pe Isus Cristos. Amin.
E-171 It's on your hands, tonight, throwed right back in your lap! Hebrews 13:8, regardless of how many Council of Churches we have, still remains as "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." "The works that I do!" If--if His Life is in you, it'll manifest Jesus Christ. Amen.
E-172 Acum voi nu puteţi să fiţi toţi acel unul, dar voi puteţi fi o parte din acela, cu credinţa voastră.
E-172 Now you all can't be that one, but you can be a part of that, with your faith.
E-173 Nu puteau toţi dintre ei să fie Isus, când erau ei pe pământ, dar ei puteau să-l creadă pe El şi să accepte mesajul. Acolo era un Moise, un Ilie, un Noe, şi aşa mai departe, întotdeauna era aşa, dar ceilalţi dintre ei puteau să accepte aceasta. Şi ei nu puteau să aibă nici o slujbă afară doar dacă exista cineva ca să o creadă. Isus nu putea să aibă o slujbă afară doar dacă cineva credea aceasta. Pavel nu ar fi avut slujbă dacă nu era cineva să o creadă.
E-173 All of them couldn't be a Jesus, when they was on earth, but they could believe Him and accept the message. There was one Moses, one Elijah, one Noah, on down, always been that, but the rest of them could accept it. And they woul had no ministry unless there had been somebody believe it. Jesus would had no ministry unless somebody believed it. Paul would had no ministry unless somebody believed it.
E-174 Duhul Sfânt nu are slujbă prin Cuvânt, astăzi, afară doar dacă este cineva care vrea să se depărteze de crezul lor şi să vină iarăşi înapoi la Cuvânt, fără să conteze cât de bine este aici şi cât de real este aici. Acesta este aici acum. Eu ştiu că este aici. Eu îl simt. Eu ştiu că este aici. Cuvântul spune că acesta este aici.
„Oriunde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor.” Şi eu cu adevărat cred că El este aici, „acelaşi ieri, azi, şi în veci.”
E-174 The Holy Ghost has got no ministry by the Word, today, unless somebody is willing to get away from their creed and come back to the Word again, no matter how well it's here and how real it's here. It's here now. I know it's here. I feel it. I know it's here. The Word says it's here. "Wherever two or three are gathered in My Name, I am in the midst of them." And I truly believe that He is here, "the same yesterday, today, and forever."
E-175 Oh, dacă eu aş putea face acest micuţ tabernacol…eu vă iubesc. Şi eu nu cred că există un om pe pământ despre care eu aş putea spune că l-aş iubi mai mult decât pe Jack Moore, şi, asta-i adevărat, Young Brown, şi Lyle, şi aceşti oameni de aici. Eu am citit astăzi un articol, pe care l-a scris Anna Jean, eu urma să-i cer permisiunea ca să-l retipăresc iarăşi, despre lucrurile frumoase pe care ei le pot spune. Şi—şi, uitaţi-vă, dacă voi nu vă treziţi, repede, o să fie prea târziu. Tabernacolul Vieţii, eu sunt o parte din voi, şi acesta este motivul că eu strig. An după an, eu îl găsesc răcindu-se. Voi s-ar putea ca să nu observaţi aceasta, voi trăiţi chiar în el, dar stau în misiune şi mă întorc înapoi cu amintirile anului precedent. Nu v-am spus eu că acolo afară în acel cort micuţ, într-o noapte, „Din această oră înainte?” Ce aş spune eu despre Shreveport când acea femeie mi-a dat mie atunci scrisoarea aceea murdară în timpul acela?
E-175 Oh, if I could get this little tabernacle... I love you. And I don't believe there is a man on earth that I could say I loved any better than Jack Moore, and, that's right, Young Brown, and Lyle, and these men here. I read an article today, that Anna Jean wrote, I was going to ask her permission to reprint it again, of the nice things that they can say. And--and, look, but if you don't wake up, quickly, it's going to be too late. The Life Tabernacle, I'm part of you, and that's the reason I cry out. Year by year, I find it cooling. You might not notice it, you live right in it, but stay on the field and then return back with the memories of the year before. Didn't I tell you that out there in that little tent, one night, "From this hour on"? What'd I say about Shreveport when that woman give me that dirty write-up that time?
E-176 Vă amintiţi ce am spus eu atunci despre Statele Unite, cu trei sau patru ani în urmă, cinci, şi atunci au fost toate prin ziare? Eu am spus, „Anul acesta Statele Unite vor accepta Evanghelia sau ei nu o vor accepta niciodată.” Ei au refuzat de la acel timp. Şi nu va mai exista niciodată o—o mare trezire în America ca aceea. Dacă mă credeţi că sunt un profet, amintiţi-vă că acela este Cuvântul Domnului. Doar să priviţi şi să vedeţi dacă aceasta nu moare. Bisericile mor. Ele se vestejesc. Şi asta mă ucide, înlăuntrul meu, să ştiu că, bărbaţi şi femei pe care eu îi iubesc mai mult decât îmi iubesc viaţa, şi eu mi-am dat viaţa.
E-176 Remember what I said that time about the United States, three or four years ago, five, then run all through the papers? I said, "This year the United States will accept the Gospel or they'll never do it." They've declined since that time. And there will never be a--a big revival in America no more like that. If you believe me to be a prophet, you remember that's the Word of the Lord. Just watch and see if it isn't dying. The churches are dying. They are withering away. And it kills me, inside of me, to know that, men and women that I love better than I love my own life, that I've give my life.
E-177 Eu am venit printre voi ca fratele vostru, nu Dumnezeul vostru; fratele vostru, nu vrăjmaşul vostru; fratele vostru! Eu v-am spus Adevărul, şi Dumnezeu a declarat la fel. Cu fiecare cuvânt pe care l-am propovăduit, El a declarat acesta ca fiind… exact Adevărul. [Adunarea spune, „Amin.”—Ed.] Atunci de ce să nu acceptaţi Aceasta, frate, soră? În dragostea lui Isus Cristos, de ce nu acceptaţi voi Aceasta? Dacă voi aţi vrea doar să credeţi că acesta să fie Adevărul, acceptaţi doar Aceasta a fi Adevărul, că aceasta este tot ceea ce vă cer eu să faceţi.
E-177 I've come among you as your brother, not your God; your brother, not your enemy; your brother! I've told you the Truth, and God has declared the same. With every word I've preached, He's declared it to be the... exactly the Truth. [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then why not accept It, brother, sister? In the love of Jesus Christ, why don't you accept It? If you will just believe that to be the Truth, just accept It to be the Truth, that's all I ask you to do.
E-178 Să ne plecăm capetele doar pentru un moment. Eu mă voi opri acolo asupra acelor notiţe de acolo. Eu am spus că urmează să fac o chemare la altar, şi să-l las pe Billy Paul să dea cartonaşe pentru rugăciune. Noi nu am avut ceva cartonaşe pentru rugăciune, în seara aceasta, era prea târziu ca să le mai dăm afară. Eu—eu mi-am uitat promisiunea. Eu o să-l am pe el aici mâine seara, în jurul orei şase. Noi nu avem nevoie de cartonaşele pentru rugăciune, oricum. Eu am încercat întotdeauna să vă îndepărtez de la tradiţia aceea, de a pune întotdeauna mâinile aşa cum au făcut Iudeii. Iair a zis, „Vino pune-Ţi mâinile pe fiica mea şi ea va trăi.” Romanul a spus,
„Vorbeşte doar cuvântul,” acela este felul Neamurilor de a crede aceasta.
E-178 Let's bow our heads just a moment. I'm going to stop there on them notes right there. I said I was going to make an altar call, and let Billy Paul give out prayer cards. We didn't have any prayer cards, tonight, it was too late to give them out. I--I forgot my promise. I'll have him here tomorrow night, about six o'clock. We don't need the prayer cards, anyhow. I've always tried to get you away from that tradition, always of laying hands on like the Jews did. Jairus said, "Come lay Your hands on my daughter and she'll live." The Roman said, "Just speak the word," that was the Gentile way of believing it.
E-179 Dacă eu v-am spus Adevărul, acum ascultaţi la această provocare; dacă eu v-am spus Adevărul, atunci eu trebuie să stau aici pe această platformă înaintea voastră şi să vă spun asta. Şi la ce bun ar fi să vă spun vouă, dacă Dumnezeu nu este în acesta? Iar dacă acesta este Adevărul lui Dumnezeu, El este—El este dator să-L susţină. El trebuie să-L susţină. El a promis că El o face.
E-179 If I've told you the Truth, now listen to this challenge; if I have told you the Truth, then I've got to stand here on this platform before you and tell you this. And what good does it do to tell you, if God isn't in it? And if it's God's Truth, He's--He's duty bound to back It up. He's got to back It up. He promised He would.
E-180 Dar vom—vom sta noi aşa ca amorţiţi? A avut Duhul…Este aceasta „Ichabod” pe Tabernacolul Vieţii? A fost aceasta scris peste tabernacol? A fost aceea scris peste bisericile pe care le- am vizitat eu de-a lungul naţiunii? Este atât de întuneric şi dens acum ca acel „unul aici şi unul acolo; unul pe câmp, ,Eu voi lua pe unul,’ şi poate unul dincolo peste partea cealaltă a lumii, şi ,Eu voi lua unul’”? „Aşa cum era în zilele lui Noe, unde opt suflete au fost salvate prin apă, aşa va fi la venirea Fiului,” am ajuns noi la acel loc?
E-180 But are--are we going to sit numb like? Has the Spirit... Is it "Ichabod" on the Life Tabernacle? Has that been wrote across the tabernacle? Has that been wrote across the churches that I've been visiting across the nation? Is it so dark and dense now that that "one here and one there; one in the field, 'I'll take one,' and maybe one over across the other side of the world, and, 'I'll take one'"? "As it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved by water, so shall it be in the coming of the Son," have we reached that place?
E-181 A modelat slujba lui Isus Cristos, în această zi, ziua în care a fost El aici când El a propovăduit primul? Când El era un tânăr profet Galilean, toţi l-au vrut pe El în biserica lor, când El i-a vindecat pe bolnavi, şi toate celelalte. Dar când El a început să prorocească şi să-i mustre pe ei, şi chemându-i „o grămadă de vipere,” chiar atunci El a început să fie în declin, şi în sfârşit a condus la răstignirea Lui, la asasinare.
E-181 Has the ministry of Jesus Christ, in this day, patterned the day that He was here when He preached first? When He was a young Galilean Prophet, everybody wanted Him in their church, when He healed the sick, and everything. But when He went to prophesying and rebuking them, and calling them "a bunch of vipers," right then He started declining, and finally led to His crucifixion, assassination.
E-182 Dar, ţineţi minte, El avea o altă slujbă, El a propovăduit la pierduţii şi condamnaţii Eterni, care nu s-au pocăit în ziua în care au avut şansa să se pocăiască. Se va întoarce slujba aceea în felul acesta, ca slujba să continue să meargă înainte la un popor pierdut şi condamnat, unde nu există milă să fie obţinută pentru ei? Gândiţi-vă la aceasta, ce ar fi dacă s-ar putea.
E-182 But, remember, He had another ministry, He preached to the Eternal lost and damned, that didn't repent in the days that they had a chance to repent. Will that ministry return like that, that the ministry will continue to go on to a lost and damned people, where there is no mercy to be gotten for them? Think of it, what if it could.
E-183 Voi ziceţi, „Este aceasta, Frate Branham?” Eu nu ştiu. Poate să fie mai târziu decât ne gândim.
E-183 You say, "Is it, Brother Branham?" I don't know. It could be later than we think.
E-184 Când vedeţi voi umbra la orice, voi ştiţi ce va fi aceasta când va fi pozitiv. Voi aţi avut mâinile în sus, şi vedeţi patru degete, cinci degete, orice ar fi mâna voastră când negativul este făcut pozitiv, aceasta îi ceea ce este în umbră.
E-184 If you see the shadow of anything, you know what it will be when it be positive. You had your hands up, and see four fingers, five fingers, whatever your hand will be when the negative is made positive, that's what it is in the shadow.
E-185 Credeţi, prietenilor. Oh, Dumnezeu să vă ajute! Doamne, de câte ori…Voi mi-aţi cumpărat costume de haine. Eu am, acolo afară acum, cadouri, cutii cu bomboane, găleţi cu sirop. Voi aţi dat chiar familiei mele, prosoape; copiilor mei, haine. Voi m-aţi hrănit. Voi aţi făcut fiecare lucru pe care l-ati putut face. Şi acum lăsaţi—mă pe mine să fac ceva pentru voi. Lăsaţi—lăsaţi—lăsati hai să…
E-185 Believe, friends. Oh, God help you! My, how many times... You've bought me suits of clothes. I have, out yonder now, presents, boxes of candy, buckets of syrup. You've even give, my--my family, towels; my children, clothes. You've fed me. You've done everything that you could do. And now let me do something for you. Let--let--let's let...
E-186 Oh, dacă ar putea Dumnezeu cumva să pătrundă înăuntru, cumva, chiar acum! Către voi la etaj, jos la parter, oriunde sunteţi, în balcon, dacă Dumnezeu nu susţine ce am spus eu, atunci eu am minţit. Dar dacă El susţine aceasta! Eu ştiu că voi aţi văzut o mulţime de imitaţii din fire, dar aceasta s-ar cuveni să facă lucrul real să strălucească mai bine pentru voi. Aveţi credinţă, şi credeţi.
E-186 Oh, if God could only break in, some way, right now! To you upstairs, downstairs, wherever you are, in the balcony, if God doesn't back up what I say, then I've lied. But if He does back it up! I know you've seen a lot of carnal impersonations, but that ought to make the real thing shine better to you. Have faith, and believe.
E-187 Desigur, nu există nici un cartonaş pentru rugăciune în clădire. Dacă există, ridicaţi mâna, oricine are un cartonaş pentru rugăciune de la această adunare. Vedeţi, nu există nici unul. Dar sunt bolnavi care şed aici. Şi dacă Duhul Sfânt, chiar aici pe acest podium, va descoperi şi va merge prin această audienţă şi în jur pe aici la voi oamenilor…
E-187 Of course, there is not a prayer card in the building. If there is, raise your hand, ever who has got a prayer card from this meeting. See, there is not a one. But there is sick people sitting here. And if the Holy Spirit, right here on this platform, will reveal and go through this audience and around through here to you people...
E-188 Priviţi ce a spus Biblia. Ce este super semnul? Este Cuvântul făcut manifest în fiecare epocă. Este adevărat? Păi, de ce nu au putut ei să-l creadă pe Isus? Când, Evrei 4 a spus că, „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai puternic decât orice sabie cu două tăişuri, taie până desparte.” Aceea este când Acesta este predicat în puterea Lui, Acesta taie la dreapta şi la stânga, cu două tăişuri, taie în amândouă direcţiile. Ce este aceasta?
„Taie până în măduva oaselor,” Şi ce altceva mai face acesta?
„Deosebeşte gândurile care sunt în inimă.”
E-188 Watch what the Bible said. What is the super sign? Is the Word made manifest in every age. Is that right? Well, why couldn't they believe Jesus? When, Hebrews 4 said that, "The Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword, cutting asunder." That is when It's preached in Its power, It cuts right and left, two-edged, cuts both ways. What is it? "Cuts plumb to the marrow of the bone." And what else does it do? "Discerns the thoughts that's in the heart."
E-189 Isus stând acolo, şi prorocia Lui tăindu-i în bucăţi pe acei oameni religioşi, şi i-a numit pe ei „o grămadă de diavoli,” peste oameni; şi a plâns pentru iertarea lor când ei l-au răstignit pe El.
E-189 Jesus standing there, and His prophecy cutting them religious people to pieces, and called them "a bunch of devils," upon people; and cried for their pardon when they crucified Him.
E-190 Aşa cum a spus odată Fratele Jack, a făcut o remarcă,
„Proprii Lui copii strigând. după Sângele Lui.” Asta este adevărat.
E-190 As Brother Jack once said, made a remark, "His Own children crying for His Blood." That is right.
E-191 El a încercat să-i salveze pe ei dintr-un iad al diavolului. Şi când au văzut ei acea deosebire mergând înainte, de ce nu au ştiut, ei au ştiut că acela era super semnul lui Dumnezeu? Pentru acelaşi motiv biserica nu îl cunoaşte astăzi. Dar oriunde loveşte Lumina aceea peste sămânţa predestinată, aceasta vine la Viaţă. Da, într-adevăr, tu nu o mai poţi reţine.
E-191 He was trying to save them from a devil's hell. And when they seen that discernment go on, why didn't know, they know that was God's super sign? The same reason the church don't know it today. But wherever that Light strikes on that predestinated seed, it'll come to Life. Yes, indeed, you can't keep it.
E-192 Soarele solar acolo sus, s-u-n, are controlul peste toată viaţa botanică. Când o sămânţă stă acolo şi acel soare o loveşte, aceasta vine la viaţă. Da, domnule.
E-192 The solar sun up there, s-u-n, has control of all botany life. When a seed is laying there and that sun strikes it, it'll come to life. Yes, sir.
E-193 Şi F-i-u [în Engleză S-o-n-Trans.] al lui Dumnezeu este controlul întregii Vieţi Eterne. Şi dacă tu ai o sămânţă de Viaţă în tine, frate, când acel S-o-n loveşte acolo şi îţi arată ce este El, aceasta vine la Viaţă. Cu nici un chip nu se poate reţine de la aceasta.
E-193 And the S-o-n of God is the controller of all Eternal Life. And if you've got a seed of Life in you, brother, when that S-o-n strikes there and shows you what He is, it comes to Life. There is no way of keeping it from it.
E-194 Voi credeţi acum. Credeţi numai. Aveţi credinţă în Dumnezeu în timp ce ne rugăm pios.
E-194 You believe now. Only believe. Have faith in God while we reverently pray.
E-195 Tată Ceresc, aici stau înaintea mea o mulţime de haine, şi batiste. O Dumnezeule, fiecare te crede pe Tine ca vindecător. Sigur. Toţi oamenii din Evanghelia deplină te cred pe Tine în felul acela. Tu eşti un vindecător, şi Tu eşti atât de bun şi milostiv cu ei. Chiar în ceasul răstignirii Tale, Tu încă vindecai, ai pus iarăşi înapoi urechea centurionului Roman, pe care Simon a tăiat-o cu sabia lui. Vrăjmaşul care a venit să te prindă pe Tine, Tu încă erai bun şi milostiv ca să vindeci. Tu încă faci acelaşi lucru.
E-195 Heavenly Father, here lays before me here a bunch of cloths, handkerchiefs. O God, everybody believes You as a healer. Sure. All fulE-Gospel people believe You that way. You're a healer, and You're so kind and merciful to them. Right in the hours of Your crucifixion, You still healed, put the--the Roman centurion's ear back on again, that Simon cut off with his sword. The enemy that come to get You, You were still kind and merciful to heal. You still do the same thing.
E-196 Dar, Doamne, pot ochii oamenilor să se deschidă şi să vadă că ceea ce încercăm noi să le spunem lor, că este—este timpul sfârşitului! Eu mă rog, Dumnezeule, eu mă rog în Numele lui Isus, lasă ca să se întâmple în această seară, Doamne. Lasă ca Tabernacolul Vieţii să-şi ia numele în seara aceasta de Viaţă, Viaţă Eternă. Întregul grup care este sub drapelele lor aici în seara aceasta, fie ca Viaţa să vină, abundent.
E-196 But, Lord, can the people's eyes come open and see that what we're trying to tell them, that it's--it's the end time! I pray, God, I pray in Jesus' Name, let it happen tonight, Lord. Let Life Tabernacle take on its name tonight, Life, Eternal Life. The whole group that's beneath its banners here tonight, may Life come, abundantly.
E-197 După ce Cuvântul a fost expus aici, doar atât de simplu cât poate fi Acesta, promisiunea din ziua de azi, Tu ai promis Aceasta în ziua de azi. Noi suntem conştienţi de aceasta, Doamne.
E-197 After the Word being layed out here, just as plain as It can be, the promise of the day, You promised It in this day. We're aware of that, Lord.
E-198 Şi noi suntem fiii lui Abraham, am venit sus, în jos prin toate cum a făcut Abraham. De la traversarea dincolo; profesiune. Venind dincolo într-un pământ străin; noi am făcut aceea, noi am avut vedenii şi descoperiri, şi fiecare lucru, de la Dumnezeu. Cum a vorbit El cu noi şi ne-a vindecat, şi a făcut aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El lui Abraham! Dar la acel timp al sfârşitului, chiar înaintea Fiului promis, apoi. Dumnezeu a arătat ce va fi timpul sfârşitului, prin super semn.
E-198 And we're Abraham's children, have come up, down through like Abraham did. From crossing over; profession. Coming over into a strange land; we did that, we've had visions and revelations, and everything, of God. How He has talked to us and healed us, and done the same things He did to Abraham! But at that end time, just before the promised Son, then God showed what the end time would be, by the super sign.
E-199 Şi apoi super Sămânţa, Isus Cristos, Sămânţa credinţei, vine jos şi face acelaşi lucru la sfârşitul Iudeilor, aşa cum au făcut ei acolo la acel sfârşit.
E-199 And then the super Seed, Jesus Christ, the faith Seed, comes down and does that same thing at the end of the Jews, as they did there at that end.
E-200 Şi acum la sfârşitul tuturor lucrurilor, El a promis să vină iarăşi. „Cum a fost în zilele lui Noe, şi în zilele Sodomei.”
„Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.” Dacă Viaţa Lui este în noi, Aceasta îl reflectă pe El. Aceasta îl reflectă pe ziditor, făcătorul produsului; lucrarea lui întotdeauna îl reflectă pe el, însuşi. Şi Dumnezeu era reflectat în Cristos, „Dacă nu puteţi să mă credeţi pe Mine, credeţi lucrările.”
E-200 And now at the end of all things, He promised to come again. "As it was in the days of Noah, and in the days of Sodom." "The works that I do, shall you also." If His Life is in us, It reflects Him. It reflects the builder, the maker of the product; his work always reflects him, hisself. And God was reflected in Christ, "If you can't believe Me, believe the works."
E-201 Şi eu mă rog acum, Dumnezeule, ca Tu să vindeci pe fiecare din aceştia peste care eu mă rog cu sinceritate. Vindecă-i, Doamne. Admite aceasta.
E-201 And now I pray, God, that You'll heal each one of these that I pray over with sincerity. Heal them, Lord. Grant it.
E-202 Şi acum, Scumpe Tată Ceresc, iată-mă stând aici. Eu îmi dau seama că eu—eu nu pot fi pe aici în jur prea îndelung, şi eu văd viaţa mea naturală ofilindu-se. Ajută, în seara aceasta, Doamne, şi de această dată. Încă odată, Doamne, admite pentru ca—pentru ca oamenii să uite acum trecutul, şi să preseze către semnul înaltei chemări. Admite aceasta, Doamne.
E-202 And now, dear Heavenly Father, here I stand. I realize I--I can't be around here too much longer, and I see my natural life fading away. Help, tonight, Lord, this one time. Once more, Lord, grant that--that the people will forget the past now, and press towards the mark of the high calling. Grant it, Lord.
E-203 Eu îţi voi cere Ţie să faci ceva care va fi un lucru greu, Tată. Eu îmi dau seama de aceasta. Dar eu îţi voi cere Ţie să laşi ca Isus să vină în noi. Şi, Tată, doar să mă ungi pe mine, aceasta nu ar face prea mult bine acestei adunări afară doar dacă îi vei unge Tu şi pe ei, de asemenea. Noi—noi suntem una, împreună. Şi unge-i cu credinţă, ca cineva aici…Cu siguranţă că există cineva care are suficientă credinţă ca să facă asta, ca femeia aceea care i-a atins haina Lui. „Şi El este Marele Preot chiar acum care poate fi atins prin simţul infirmităţii noastre,” să arate că El încă este acel super semn, Dumnezeu în om, Dumnezeu lucrând prin om, analfabetul şi aceia care se vor uita pe ei înşişi, şi să îl lase doar pe Duhul să lucreze prin ei. Acolo sunt femei care şed aici, care suferă, poate, cu acelaşi lucru pe care l-a avut femeia aceea. Există Simoni şezând aici, în seara asta, Doamne, fiii lui Iona, aşa cum erau. Ei şed aici. Ajută acum, Doamne, ca oamenii să poată cunoaşte.
E-203 I'm going to ask You to do something that it's going to be a hard thing, Father. I realize that. But I'm going to ask You to let Jesus come into us. And, Father, just to anoint me, it wouldn't do much good for this congregation unless You anoint them, too. We--we are one, together. And anoint them with faith, that somebody here... There is surely somebody got enough faith to do that, like that woman that touched His garment. "And He is the High Priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities," to show that He is still that super sign, God in man, God working through man, the illiterate and them who will forget theirselves, and just let the Spirit work through them. There is little women sitting in here, that is suffering, maybe, with the same thing that that woman had. There is Simons sitting in here, tonight, Lord, the--the sons of Jonases, as it was. They're sitting here. Help now, Lord, that the people might know.
E-204 Şi răspunde rugăciunii mele aşa cum eu…Nu prin emoţie; eu ştiu că sunt emoţionant, dar eu sunt tot…eu sunt tulburat, Doamne, văzând lucrurile mergând în felul în care merg. Aceasta—aceasta mă dezgustă pe mine că…Lasă ca oamenii să vină înapoi la Cuvânt, şi să uite toate aceste lucruri fanteziste din ceasul acesta, opiniile populare ale lumii; să vină înapoi la Cuvânt, Cuvântul manifestat acum în ceasul în care trăim noi. Admite aceasta, Doamne.
E-204 And answer my prayer as I... Not through emotion; I know I'm emotionally, but I'm all... I'm disturbed, Lord, as I see things going the way they do. It--it wearies me that the... Let the people get back to the Word, and forget all these fantastic things of the hour, the popular opinions of the world; come back to the Word, the Word manifested in the hour now that we're living. Grant it, Lord.
E-205 Şi in timp ce avem capetele aplecate, eu vreau ca fiecare din voi să se roage, doar—doar simplu. Să nu…Doar să ţineţi capetele voastre aplecate şi rugaţi-vă în continuu, zicând,
„Doamne, ajută-mă acum.”
E-205 And while we have our heads bowed, I want each of you to pray, just--just simply. Don't... Just keep your heads bowed and just keep praying, say, "Lord, help me now."
E-206 Şi aveţi ceva în mintea voastră pentru care voi vreţi să vă rugaţi. Şi dacă Domnul Isus este încă viu, atunci cu certitudine, prieteni, că acela va fi super semnul. Şi unii oameni au zis, „Oh, nu există nici o îndoială că aceea poate fi făcut, Fratele Branham are un mare dar de la Domnul. Şi eu cred, când el este sub ungere, el este un profet al Domnului, dar să nu ascultaţi de Învăţătura lui.” Acum oricine ar face asta, ar spune asta, şi să se presupună că este un învăţat? Când, acesta este tocmai semnul că Învăţătura este bună, conform cu Biblia.
E-206 And have something on your mind that you want to pray for. And if the Lord Jesus is still alive, then certainly, friends, that would be the super sign. And some people has said, "Oh, there is no doubt that can be done, Brother Branham has a great gift of the Lord. And I believe, when he's under the anointing, he's a prophet of the Lord, but don't you listen to his Teaching." Now anybody would do that, would say that, and supposed to be a scholar? When, that's the very sign that the Teaching is right, according to the Bible.
E-207 Şi dacă tu eşti un păcătos, bazinul aşteaptă acolo. Dacă tu nu ai fost niciodată botezat în Numele Domnului nostru Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor tale, bazinul aşteaptă. Dacă tu nu ai primit încă Duhul Sfânt, tu trebuie ca să ai acel semn ca Însemn peste tine sau tu nu vei merge prin Poartă. Tu trebuie să fii cu Viaţa lui Cristos în tine.
E-207 And if you're a sinner, the pool is waiting there. If you've never been baptized in the Name of our Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, the pool is waiting. If you haven't received the Holy Ghost yet, you must have that Token sign on you or you won't go through the Gate. You must be the Life of Christ in you.
E-208 Acum roagă-te şi cere lui Dumnezeu să te ajute, în timp ce ne rugăm acum. Şi surorile de acolo de la instrumente, „Doar Credeţi.”
E-208 Now you pray and ask God to help you, while we pray now. And the sisters at the--the instruments there, "Only Believe."
E-209 Gândiţi-vă numai, coborând în jos de pe deal venea Isus. Doar în mintea voastră imaginară, îl vedeţi pe El venind păşind pe uşă înăuntru, şi să păşească aici jos şi să stea sus la amvon, şi zicând, „Copii.” Îmaginaţi-vă numai aceasta în mintea voastră acum.
E-209 Just think, coming down the hill come Jesus. Just in your imaginary mind, see Him come walking in the door, and walk down here and stand up in the pulpit here, and saying, "Children." Just imagine it in your mind now.
E-210 Şi fiecare să fie într-adevăr pios, şi staţi foarte liniştiţi şi rugaţi-vă. [Fratele Branham face pauză—Ed.] Peste tot, continuaţi să vă rugaţi, zicând, „Doamne Isuse, fii milostiv cu mine. Doamne, eu cred.”
E-210 And everybody be real reverent, and keep real still and pray. Everywhere, just keep praying, saying, "Lord Jesus, be merciful to me. Lord, I believe."
E-211 Tată, Dumnezeule, ei sunt liniştiţi acum. Acest moment solemn, eu cred că Tu eşti aici. Eu cred că, acel măreţ Stâlp de Foc care l-a condus pe Israel prin pustie, acela a fost manifestat în trup. El a spus că El era. „Înainte să fi fost Abraham, EU SUNT. Eu vin de la Dumnezeu, şi Mă duc la Dumnezeu.”
E-211 Father, God, they are quiet now. This solemn moment, I believe that You're here. I believe that, that great Pillar of Fire that led Israel through the wilderness, that was manifested in flesh. He said He was. "Before Abraham was, I AM. I come from God, and I go to God."
E-212 După moartea Lui, înmormântarea, învierea, şi înălţarea; Pavel l-a întâlnit pe El pe drum, mergând spre Damasc. O mare Lumină l-a aruncat jos. Acel Evreu niciodată nu l-ar fi chemat pe El „Domn” dacă el nu ar fi ştiut că acela era acelaşi Stâlp de Foc. „Cine eşti Tu, Doamne?”
El a zis, „Eu sunt Isus.”
E-212 After His death, burial, resurrection, and ascension; Paul met Him on the road, going down to Damascus. A great Light struck him down. That Hebrew would have never called Him "Lord" if he didn't know that was that same Pillar of Fire. "Who are You, Lord?"
He said, "I am Jesus."
E-213 Şi iată că Tu eşti aici în seara aceasta, cu noi, aceeaşi Viaţă în noi. Eu îţi mulţumesc pentru Aceasta, Tată. Acum lasă să fie cunoscut că eu am spus Adevărul. Şi aceasta…Acea zămislire prin fecioară, ca să aducă pe om şi Dumnezeu împreună, este acelaşi semn care este printre noi în seara aceasta la sfârşitul epocii, super semnul. Permite aceasta încă odată, Tată. Eu te rog prin Numele lui Isus Cristos.
Acum continuaţi să vă rugaţi. [Fratele Branham face pauză—Ed.]
E-213 And here You are tonight, with us, the same Life in us. I thank You for It, Father. Now let it be known that I've told the Truth. And it... That virgin conceiving, to bring man and God together, is the same sign that's among us tonight at the end of the age, the super sign. Let it be once more, Father. I pray through Jesus Christ's Name.
Now just keep praying.
E-214 Acum eu iau fiecare spirit de aici sub controlul meu, în Numele lui Isus Cristos. Acum dacă vreţi să vă rugaţi, continuaţi să vă rugaţi; dacă vreţi să vă uitaţi sus, faceţi orice doriţi acum. Continuaţi să ţineţi mărturia voastră. Continuaţi să ţineţi credinţa voastră, dacă vă rugaţi.
E-214 Now I take every spirit in here under my control, in the Name of Jesus Christ. Now if you want to pray, continue pray; if you want to look up, do whatever you wish now. Keep holding your testimony. Keep holding your faith, if you're praying.
E-215 Eu văd, înaintea mea acum, aici în rândul din mijloc, o doamnă micuţă, o femeie, şezând chiar aici în spate, aceea care îşi ridică sus capul ei; în acest rând din mijloc, departe în spate de tot. Ea suferă cu spatele. Da. Crezi că Dumnezeu îţi va vindeca spatele tău? Tu crezi? În ordine. Despre asta te rugai tu. Este adevărat? Ridică-ţi mâna. Voi amândouă sunteţi vindecate. Doamna de lângă ea avea o problemă cu spatele, de asemenea, deoarece ea şi-a ridicat mâna. Eu am văzut venind aceasta de la ea la ea. Acum, eu nu vă cunosc pe voi, nu-i aşa, pe nici una din voi? Dar aceea era ce era adevărat. Dacă asta-i adevărat, ridicaţi-vă mâna.
Acum, este acela super semnul?
E-215 I see, out in front of me now, in this middle aisle here, a little lady, woman, sitting right back here, that's just bringing up her head; in this middle aisle, way back towards the back. She is suffering with a back trouble. Yes. Do you believe that God will heal your back? You do? All right. That's what you was praying about. Is that right? Raise up your hand. You're both healed. The lady right next to her had a back trouble, too, cause she raised her hand. I seen it come from her to her. Now, I don't know you, do I, neither one of you? But that's what was right. If that's right, raise your hand.
Now is that the super sign?
E-216 Aici, drept în spate pe acest rând, pe a mea…partea asta drept înspre spate. acolo este o femeie micuţă care abia poate să înghită, cu greu. Ceva nu este în regulă cu ea—cu ea—cu înghiţitul ei. Ea abia poate înghiţi. Dar ea crede. Ea este dinafara oraşului. Vei crede tu, soră, că tu vei fi ca să poţi înghiţi? Vei accepta vindecarea ta? Ridică mâna ta sus dacă tu vei…În ordine, acum tu poţi să fii vindecată. Acum, dacă aceea, dacă eu sunt un străin faţă de voi, daţi din mâna în felul acesta. Asta-i adevărat, vedeţi. Dar, asta este, ea şedea acolo tocmai atunci încercând să înghită. Acum, înghite acum şi tu poţi înghiţi corect. Vezi dacă aceasta este corect.
E-216 Here, right straight back this aisle, on my... this side right back towards the back, there is a little woman that can't swallow, hardly. There is something wrong with her--with her--her swallow. She can't hardly swallow. But she believes. She is from out of town. Will you believe, sister, that you will be that you can swallow? Will you accept your healing? Raise up your hand if you'll... All right, now you can be healed. Now, if that, if I'm a stranger to you, wave your hand like that. That's right, see. But, that's what, she was sitting there right then trying to swallow. Now, swallow now and you can swallow right. See if that's right.
E-217 Credeţi voi că Îngerul Domnului este aici? Îl credeţi voi pe acela, super semnul? Oamenii aceia, peste tot în clădire. Cineva de aici sus, aproape. Eu mă întorc cu spatele, doar ca să vă las să cunoaşteţi, în fiecare figură, că acesta este Domnul Isus. Eu mă întorc cu spatele. Şi cineva se roagă, credeţi. Dacă voi credeţi că eu mă uit la voi, ca şi cum v-aş citi gândul, sau ceva, voi doar să credeţi. Dacă El putea să spună despre ce se ruga Sara, sau ce făcea ea în cort în spatele Lui, pentru că Dumnezeu era manifestat în trupul unei fiinţe, o fiinţă umană care mânca, bea, un semn! Eu v-am spus că acesta era un super semn.
E-217 Do you believe that the Angel of the Lord is here? Do you believe that, the super sign? Them people, all the way in the building. Somebody up here, close. I'll turn my back, just to let you know, in every figure, that It is the Lord Jesus. I'll turn my back. And somebody pray, believe. If you think I'm looking at you, to like reading your mind, or something, you just believe. If He could tell what that Sarah was praying about, or what she was doing in the tent behind Him, 'cause God was manifested in the flesh of a being, a human being that was eating, drinking, a sign! I've told you it was a super sign.
E-218 Da, aici este un om venind sus înaintea mea acum. El stă chiar înapoia mea. El este chiar aici în spate. El este pe cale să orbească. Numele lui este Maclusky. Dacă el va crede din toată inima lui, Dumnezeu îl va vindeca. Ridică-te. Eu nu l-am văzut pe om în viaţa mea. Crede, domnule.
E-218 Yes, here is a man coming up before me now. He is standing right behind me. He is right back here. He is going blind. His name is Maclusky. If he will believe with all of his heart, God will heal him. Stand up. I never seen the man in my life. Believe, sir.
E-219 Cum este aici în partea asta, o să credeţi voi cei de aici? Crezi tu din toată inima? Rugaţi-vă. [Fratele Branham face pauză—Ed.]
E-219 What about over in this way, will you believe over here? You believe with all your heart? You pray.
E-220 Eu văd o femeie, şi ea suferă de ceva. Ea se gândeşte că aceasta este epilepsie, deoarece ea îşi pierde cunoştiinţa. Ea a venit din Sud est, din…Ea este din Florida. Şi numele ei este Doamna Kinney. Dacă veţi crede, Doamnă Kinney, şi vă ridicaţi în picioare, veţi fi vindecată de acele leşinuri. Staţi în picioare. Eu nu am văzut-o niciodată pe femeie în viaţa mea. Ea este o străină totală. Întrebaţi-o pe ea.
E-220 I see a woman, and she is suffering from something. She thinks it's epilepsy, because she blacks out. She come from the Southeast, from... She is from Florida. And her name is Mrs. Kinney. If you'll believe, Mrs. Kinney, and stand up on your feet, you'll be healed of them black-out spells. Stand on your feet. I never seen the woman in my life. She's a total stranger. Ask her.
E-221 Credeţi voi că El este super semnul? Dar voi din această
secţie, credeţi voi?
E-221 Do you believe He is the super sign? What about in this section, do you believe?
E-222 O femeie suferindă, aproape până la o criză nervoasă, chiar acolo în partea asta. Numele ei este Doamna Jones. Dacă ea va crede din toată inima ei, ea poate să fie vindecată. Doamna Jones, dacă veţi crede, şi staţi în picioare şi credeţi că Isus Cristos vă face bine, puteţi avea vindecarea. Ea, o străină totală pentru mine, eu nu am văzut-o pe ea în viaţa mea. Dumnezeu ştie că este adevărat.
E-222 A woman suffering, almost to a nervous breakdown, right over this way. Her name is Mrs. Jones. If she'll believe with all of her heart, she can be healed. Mrs. Jones, if you'll believe, and stand to your feet and believe that Jesus Christ makes you well, you can have your healing. She, a total stranger to me, I never seen her in my life. God knows that's true.
E-223 „O fecioară va zămisli şi va purta un Fiu, şi Numele Lui se va chema Emanuel, care prin tălmăcire este, ,Dumnezeu cu noi,’” Dumnezeu aici în noi, super semnul lui Dumnezeu!
E-223 "A virgin shall conceive and shall bear a Son, and His Name shall be called Immanuel, which by interpretation is, 'God with us,'" God here in us, God's super sign!
E-224 Credeţi voi aceasta? [Adunarea spune, „Amin.”—Ed.] Păi, noi suntem la timpul sfârşitului. Dacă El este aici, de ce nu-l acceptaţi pe El acum? Vedeţi voi ce s-ar cuveni să se întâmple? Vedeţi voi ce ar trebui să aibă loc? Fiecare persoană chiar acum ar trebui să fie total vindecată. Există Cineva, există Ceva aici ca să facă asta. Fiecare ştie asta.
E-224 Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Well, we're at the end time. If He is here, why don't you accept Him now? Do you see what ought to happen? You see what should take place? Every person right now should be totally healed. There is Somebody, there is Something here to do that. Everybody knows that.
E-225 Dumnezeu în Ceruri ştie că eu nu cunosc pe nici unul din aceşti oameni. Ei sunt—ei sunt total străini. Întrebaţi-i şi vedeţi. Eu nu ştiu nimic despre ei. Eu nu ştiu cine sunt ei, de unde vin ei, sau nimic.
E-225 God in Heaven knows I know none of these people. They're--they're total strangers. Ask them and see. I don't know nothing about them. I don't know who they are, where they come from, or nothing.
E-226 Dar dacă voi mă luaţi pe drept cuvânt, dacă asta-i adevărat, eu vă spun chiar acum, vouă, Duhul Sfânt tocmai se învârte în jurul acestui loc. Acea Lumină este peste tot aici în jur. Acum dacă Cuvântul este corect, şi Cuvântul este manifestat înaintea voastră, care-i cauza că noi nu-l primim pe Acesta? Ce urmează, frate?
E-226 But if you'll take my word for it, if that's true, I'll say right now, to you, the Holy Spirit is just circling this place around. That Light is just all around here. Now if the Word is right, and the Word is manifested before you, what's the matter that we don't receive It? What's next, brother?
E-227 Dumneavoastră sunteţi în necaz, de asemenea, ceva despre…Păi, aceasta este soţia dumneavoastră. [Cineva spune,
„Da, domnule.”—Ed.] Aşa este. Numai un minut până văd ce este aceasta. [Fratele Branham face pauză.] Aţi mărturisit aceasta, lăsaţi să meargă la aceea.
Eu vă provoc să credeţi pe Dumnezeu chiar acum, super semnul!
E-227 You're in trouble, too, something about... Why, it's your wife. [Someone says, "Yes, sir."--Ed.] That's right. Just a minute till I see what it is. You've confessed it, let it go at that.
I challenge you to believe God right now, the super sign!
E-228 Singurul lucru pe care-l ştiu despre băiatul acela, eu am dat mâna cu el. Eu nu vă pot spune numele lui chiar acum. Dar aceea este exact ceea ce este greşit. Eu nu ştiu asta. Eu eram acolo în ziua în care el s-a căsătorit, dar ceva s-a întâmplat. Eu nu vreau ca să o spun aici.
E-228 Only thing I know about that boy, I shook his hands. I can't tell you his name right now. But that's exactly what's wrong. I know not that. I was there the day he was married, but something has happened. I don't want to say it here.
E-229 Dar, foarte bine, nu-l credeţi voi pe Dumnezeu? El a spus că acest super semn va avea loc. Cât de mulţi vor să-l vadă pe El? Să vă vedem mâna, zicând, „Eu, eu îl voi crede pe El.” Amin. Jos la parter, oriunde aţi fi, sus în balcon, ţineţi minte super semnul lui Dumnezeu, Cuvântul promisiunii, este făcut manifest chiar aici astăzi înaintea voastră, în această zi.
E-229 But, all right, don't you believe God? He said this super sign would take place. How many wants to see Him? Let's see your hand, say, "I, I'll believe Him." Amen. Downstairs, wherever you are, up in the balcony, remember God's super sign, the Word of promise, is made manifest right here today before you, this day.
E-230 Isus a citit Scripturile, şi s-a întors zicând, „În această zi această prorocie este împlinită în mijlocul vostru.”
E-230 Jesus read the Scriptures, and turned around and said, "This day this prophecy is fulfilled in the midst of you."
E-231 Eu zic, în Numele lui Isus Cristos, în această zi semnul din timpul sfârşitului este manifestat înaintea voastră.
E-231 I say, in Jesus Christ's Name, this day the end-time sign is manifested before you.
E-232 Câţi sunt bolnavi? Ridicaţi-vă mâinile. În Numele lui Isus Cristos, în Prezenţa Lui, dacă puteţi să credeţi ce aţi văzut, a fi Adevărul şi venind de la Dumnezeu, eu vă cer în Numele lui Isus Cristos, ridicaţi-vă atunci sus şi acceptaţi Aceasta, şi ziceţi, „Eu voi accepta Aceasta. Eu voi, aceasta o va stabili pentru mine. Eu cred.” Mie nu-mi pasă unde sunteţi voi. Asta este bine. Ridicaţi- vă mâinile acum. Acum doar daţi laudă lui Dumnezeu. [Cineva spune, „Batistele?”—Ed.] Eu m-am rugat pentru ele.
E-232 How many is sick? Raise your hands. In the Name of Jesus Christ, in His Presence, if you can believe what you've seen, to be the Truth and coming from God, I ask you in Jesus Christ's Name, stand up and accept It then, say, "I will accept It. I'll, it'll settle it for me. I believe." I don't care where you're at. That's good. Raise up your hands now. Now just give God praise. [Someone says, "Handkerchiefs?"--Ed.] I done prayed for them.
E-233 Acum doar lăudaţi-l pe El, staţi acolo. Super semnul, super semnul chiar—chiar în mijlocul vostru, super semnul lui Dumnezeu pentru ultimele zile! Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze frate. În ordine.
E-233 Now just praise Him, stand there. The super sign, the super sign right--right in the midst of you, God's super sign for the last day! Amen.
God bless you, brother.
Up