Influenţă

Influence
Data: 63-1130B | Durată: 1 ore 33 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Sunt fericit să fiu aici în dimineaţa aceasta, pentru această adunare minunată de-de oameni, şi în special pentru oamenii tineri, după cum înţeleg că acest serviciu în dimineaţa aceasta este dedicat oamenilor tineri din Shreveport. Şi acesta este un timp foarte minunat în viaţa mea, şi un moment important, sau l-aş numi o scrisoare roşie, să ajung să mă adresez băieţilor şi fetelor care vor-vor fi mâine, dacă este un mâine. Deci, noi suntem fericiţi pentru aceasta.
E-1 I am happy to be here this morning, for this fine gathering of—of people, and especially for the young people, as I understand that this service this morning is dedicated to the young people of Shreveport. And that's a very fine time in my life, and a highlight, or I'd call it a red-letter, to get to address the boys and girls that will—will be tomorrow, if there is a tomorrow. So, we're happy for this.
E-2 Câte denominaţiuni diferite sunt reprezentate aici în dimineaţa aceasta, în acest grup mic de oameni? Eu aş spune, Metodişti, ridicaţi-vă mâinile. Numai ce l-am auzit pe el spunând de la denominaţiune. În regulă. Baptişti, ridicaţi¬vă mâinile. Minunat. Prezbiterian? Doar uitaţi-vă. Luteran? Penticostali? Şi-şi, oh, Nazarineni? Sfinţenia Pelerinului? Oricare altă denominaţiune pe care nu am menţionat-o, ridicaţi¬vă mâna. Mă întreb dacă sunt Catolici aici, să-i vedem că-şi ridică mâinile sus? Da, vedeţi.
E-2 How many different denominations is represented here this morning, in this little group of people? I'd say, Methodists, hold up your hands. I just heard him say it, "From denomination." All right. Baptists, hold up your hands. Fine. Presbyterian? Just look. Lutheran? Pentecostals? And—and, oh, Nazarenes? Pilgrim Holiness? Any other denomination I haven't mentioned, raise up your hand. Wonder if there is Catholics in here, let's see them raise up their hands? Yeah, see.
E-3 S-ar întâmpla să fie un Evreu Ortodox, să vă văd mâna? În regulă, domnule. Uneori, eu cred, aici nu cu mult în urmă, ultima adunare aici, noi am avut unul din rabini aici în adunare, de la Ortodocşii Evrei, care este, cu adevărat, mama tuturor acestora. Vedeţi, ea a produs copilul, biserica Ortodoxă a produs biserica Creştină. Creştinătatea a venit din Iudaism.
E-3 Would there happen to be an Orthodox Jew, let's see your hand? All right, sir. Sometimes, I believe, here not long ago, the last meeting here, we had one of the rabbis here in the meeting, from the Jewish Orthodox, which is, really, the mother of all this. See, she brought forth the child, the Orthodox church brought forth the Christian church. Out of Judaism come Christianity.
E-4 Şi deci noi suntem foarte fericiţi să vă vedem reprezentaţi aici în dimineaţa aceasta, de biserica şi poziţia voastră. Şi eu¬eu cu siguranţă cred aceasta, că-că, Dumnezeu, dacă El ar veni azi, El ar-El n-ar pune acea întrebare. Dacă noi toţi am merge înăuntru în dimineaţa aceasta, El ar lua doar pe aceia care sunt gata să meargă.
E-4 And so we are very happy to see you represented here this morning, of your church and your stand. And I—I certainly believe this, that—that, God, if He should come today, He would—He would not ask that question. If we were all going in this morning, He would just take those who are ready to go.
E-5 Cu ani în urmă, eu obişnuiam să lucrez la fermă. Şi am fost acolo din nou cu câteva luni în urmă, am stat chiar în poartă, cu unul din fraţii pe care îi văd şezând aici în dimineaţa aceasta. Fratele Welch Evans, Fratele Banks Wood de la biserica mea în Jeffersonville, şi am trecut prin această deschizătură despre care am vorbit aşa de mult. Şi stăteam acolo, în multe dimineţi, când ei mânau vitele de pe... Asociaţia, ... îşi mânau vitele lor în pădure, Pădurea Arapaho. Asociaţia Troublesome Hereford River paşte pădurea pe partea aceasta a Râului Troublesome, care este numită East Fork. Şi după aceea este un West Fork Troublesome, şi Upper Troublesome River paşte partea aceea.
E-5 Years ago, I used to ranch. And I was out there a few months ago again, stood right by the gate, with some of the brethren I see sitting here this morning. Brother Welch Evans, Brother Banks Wood from my church at Jeffersonville, and we passed through this gap where I've talked about so much. And I'd set there, many morning, when they was driving the cattle up off of the… The Association, the… was driving their cattle into the forest, the Arapaho Forest. The Troublesome River Hereford Association grazes the forest on this side of the Troublesome River, which is called the East Fork. And then there is a West Fork Troublesome, and the Upper Troublesome River grazes that side.
E-6 Şi acum dacă ferma ta poate produce, eu cred, că sunt doi baloţi de fân acum, pe an, tu poţi pune o vacă înăuntru pentru fiecare doi baloţi de fân. Şi, desigur, Camera de Comerţ are marca ta, şi de câte vite a ta-a ta-a ta marcă are grijă, sau ferma ta.
E-6 And now if your ranch can produce, I think, is two bales of hay now, a year, you can put a cow in for each two bales of hay. And, course, the Chamber of Commerce has your brand, and how many cattle your—your—your brand takes care of, or your ranch.
E-7 Şi pădurarul trebuie să stea acolo, să numere aceste vite aşa cum ele merg înăuntru. Şi după aceea el trebuie să le controleze din nou, ce mărci merg înăuntru. Şi nimic nu poate merge înăuntru acolo decât Hereford pur sânge veritabil, că este Asociaţia Hereford. Nimic decât un Hereford, Hereford înregistrat, fiindcă taurii, şi atâţia tauri pentru atâtea vaci, şi aşa mai departe. Trebuie să fie în felul acesta, că ţine cum trebuie rasa vitelor. Şi acesta trebuie să fie un Hereford înregistrat, ca să intre acolo.
E-7 And the ranger has to stand there, to count these cattle as they go in. And then he is supposed to check them over, what brands goes in. And nothing can go in there except a genuine thoroughbred Hereford, 'cause it's the Hereford Association. Nothing but a Hereford, registered Hereford, because the—the—the bulls, and so many bulls to so many cows, and so forth. It has to be that way, 'cause it keeps the pedigree of the cattle right. And it must be a registered Hereford, to go in there.
E-8 Şi, ştiţi, eu-eu am privit pădurarul cum număra vitele în timp ce intrau, controlând. El nici o singură dată, din câte 1- am văzut vreodată, nu s-a uitat la o marcă sau să examineze o marcă. Acolo erau multe mărci care intrau, de exemplu a lui Grimes acolo, Diamond Bar, a noastră a fost Turkey Track, şi după aceea Tripod, şi diferite, diferite mărci care au intrat în pădurea aceea. El niciodată nu a observat ce marcă au avut, dar el a căutat fiecare ureche să fie sigur că eticheta de sânge a fost acolo. Nimic decât un Hereford pur sânge putea merge înăuntru.
E-8 And, you know, I—I watched the ranger as he would count the cattle as they went in, checking. He never one time, as I ever seen him yet, look at a brand or examine a brand. There was many brands going in, such as the—the Grimes' there, the Diamond Bar, ours was the Turkey Track, and then the Tripod, and different, different brands that went in on that forest. He never noticed what brand they had, but he searched every ear to be sure the blood tag was there. Nothing but a thoroughbred Hereford could go in.
E-9 Şi eu stăteam acolo de multe ori, m-am gândit, "Acesta este felul cum va fi la judecată." El nu se va uita niciodată la marca noastră, dacă suntem Presbiterian, Metodist, Baptist, sau orice suntem, sau Penticostal; dar El se va uita la eticheta de Sânge, Însemnul. Aceasta-i ce ne va lua înăuntru, fiindcă nimic nu poate veni în Glorie fără să fie sub Sânge. O etichetă de Sânge, că noi am acceptat ce Dumnezeu a făcut pentru noi, în Cristos. Vedeţi, nu este-nu este nimic ce noi putem face pentru noi înşine, noi suntem o ratare totală. Nici o cale deloc. Când omul a păcătuit, el a trecut prăpastia dintre el şi Dumnezeu, şi a plecat. Nu există nici o cale înapoi, deloc. Dar Dumnezeu, bogat în milă, a acceptat un Înlocuitor. Şi Acel înlocuitor azi, pentru noi, este Isus Cristos. Dumnezeu va recunoaşte numai pe acesta singur, Sângele Fiului Său, când vine la timpul acela.
E-9 And I've sit there many times, I thought, "That's the way it'll be at the Judgment." He'll never look at our brand, whether we're Presbyterian, Methodist, Baptist, or whatever we are, or Pentecostal; but He'll watch for the Blood tag, the Token. That's what'll take us in, because nothing can come into Glory without it's under the Blood. A Blood tag, that we have accepted what God did for us, in Christ. See, there is—there is nothing that we can do for ourselves, we're a total failure. No way at all. When man sinned, he crossed the chasm between him and God, and left. There is no way back, at all. But God, rich in mercy, accepted a Substitute. And that Substitute today, for us, is Jesus Christ. Only that alone will God recognize, the Blood of His Son, when it comes to that time.
E-10 Acum noi avem un timp minunat acolo la Tabernacolul Vieţii.Noi am avut un timp glorios seara trecută, să vedem Duhul Sfânt mişcându-se printre noi. Şi noi toţi aşteptăm aceasta.
E-10 Now we're having a great time over to the Life Tabernacle. We had a glorious time last evening, to see the Holy Spirit move among us. And we're all looking for that.
E-11 Fiecare om se uită să vadă de unde a venit, şi ce face aici, şi unde se duce după aceasta. Şi noi am avut multe cărţi minunate scrise. Eu tocmai am citit nişte cărţi minunate, în viaţa mea, de filozofia omului şi lucruri. Dar, deşi oricât de bune pot fi acele cărţi, există doar o singură Carte care îţi poate spune de unde ai venit, ce eşti, şi unde te duci, şi aceea este Cartea aceasta, Biblia. Şi Cuvântul este Dumnezeu. Acum, noi credem în acea Carte, şi aceasta este ceea ce noi vrem să susţinem, în ziua aceasta. Şi acolo ne promite că vom fi-ni se va face de cunoscut cine suntem, de unde venim, şi unde ne ducem.
E-11 Every man is looking to see where he come from, and what's he doing here, and where is he going after this. And we've had many fine books written. I've just read some fine books, in my life, of man's philosophy and things. But, although as good as them books may be, there is only one Book that can tell you where you come from, what you are, and where you're going, and that's this Book, the Bible. And the Word is God. Now, we believe in that Book, and that's what we want to stand for, in this day. And it promises in there that we would be—we would be made known who we are, where we come from, and where we're going.
E-12 Eu citeam un articol nu cu mult în urmă, în mişcarea lui Anderson a Bisericii lui Dumnezeu, o scriere istorică. Eu cred că a fost în... nu-mi amintesc exact acum ce epocă a fost. A fost la câteva sute de ani după moartea lui Cristos; un-un misionar a venit în Anglia, care atunci a fost chemat Angle-land. Şi El încerca să convertească pe regele Angliei, la Creştinătate. Şi ei şedeau lângă o vatră mare, luminile focului luminau curtea interioară, cum am numi-o noi azi. Şi sfântul încerca să convertească regele la Creştinătate. Şi o vrăbiuţă a zburat în lumină, a încercuit în jur prin lumină, şi a mers în întuneric din nou.
E-12 I was reading an article not long ago, in the Anderson movement of the Church of God, a historian writing. I believe it was in… I don't remember exactly now what age it was. It was several hundred years after the death of Christ; a—a missionary come to England, which was then called Angel-land. And he was trying to convert the king of England, to Christianity. And they were sitting by a large fireplace, the lights of the fire was lighting up the—the patio, as we would call it today. And the saint was trying to convert the king to Christianity. And a little sparrow flew into the light, circled around through the light, and went out into the darkness again.
E-13 Şi eu cred că toate întâmplările sunt spre gloria lui Dumnezeu. Eu cred că El ne-a promis că va face totul să lucreze împreună pentru binele celor ce L-au iubit.
E-13 And I believe that all happenings are to the glory of God. I believe that He promised us that He would make everything work together for good to them that loved Him.
E-14 Şi sfântul a pus întrebarea, "De unde a venit ea, şi unde s-a dus?" Ea a venit din necunoscut, şi s-a întors înapoi în acelaşi fel. Şi sfântul a spus, "Această Biblie ţine întrebarea în felul acesta, pentru noi, unde noi venim din necunoscut şi mergem înapoi în necunoscut." Şi dimineaţa următoare, regele, după ce a studiat aceasta în timpul nopţii, că omul a avut dreptate, el şi casa lui au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor lor, în dimineaţa următoare. Care, este aproximativ trei sau patru sute de ani, sau mai mult, după moartea ultimului apostol.
E-14 And the saint asked the question, "Where did he come from, and where did he go to?" He come from the unknown, and returned back in the same way. And the saint said, "This Bible holds the question like that, for us, where we come in from the unknown and go back to the unknown." And the next morning, the king, after studying about it through the night, that the man was right, he and his household was baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of their sins, the next morning. Which, is about three or four hundred years, or more, after the death of the last apostle.
E-15 Acum, eu cred că această întâmplare în dimineaţa aceasta, despre noi venind împreună, nu este numai ca să venim aici să mâncăm micul dejun, deşi noi-noi apreciem aceasta. Eu n-am venit pentru că... am fost obosit, şi nu m-am sculat chiar la timp. Am fost prea întârziat. Dar eu cred că întâmplarea aceasta este spre gloria lui Dumnezeu, şi pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
E-15 Now, I think this happening this morning, of us coming together, is just not merely to come here to eat breakfast, though we—we appreciate that. I didn't come because… I was tired, and I didn't get up just at the time. I was too late. But I think this happening is for the glory of God, and for the Kingdom of God.
E-16 Acum haideţi ca noi, în timpul acesta, să citim textul în dimineaţa aceasta, sau să citim Scriptura din Biblie, pe care Domnul se pare să mi-o pună pe inimă pentru cei tineri şi cei bătrâni, împreună, în special pentru oamenii tineri din Shreveport, cărora le este dedicată această adunare. Să citim din Isaia capitolul 6, dacă vreţi, începând cu versetul 1.
În anul împăratului Ozia am văzut de asemenea pe Domnul pe un scaun de domnie, înalt, ... ridicat, şi poalele mantiei Lui umpleau templul.
Deasupra acestuia stăteau serafimii: avea şase aripi; cu două el îşi acoperea faţa, cu două el îşi acoperea picioarele, şi cu două el zbura.
Strigau unul la altul, ziceau, sfânt, sfânt, sfânt, este DOMNUL Dumnezeul oştirilor: tot pământul este plin de slava Lui.
Şi se zguduiau uşierii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum.
Atunci am zis, Vai de mine! sunt; căci sunt un om cu buze necurate, şi locuiesc în mijlocul anul popor cu buze necurate: căci ochii mei au văzut pe Împăratul, DOMNUL oştirilor.
Atunci unul din serafimi a zburat spre mine, având un cărbune aprins în mâna, pe care-l luase cu cleştele de pe altar:
Şi mi-a atins gura cu el, şi a zis, Iată, atingându¬se acesta de buzele tale; ... nelegiuirea ta este îndepărtată, ... păcatele tale sunt ispăşite.
Am auzit glasul Domnului, întrebând, pe Cine să trimit, şi cine va merge pentru noi? Atunci am zis, Iată¬mă, trimite-mă.
E-16 Now let us, at this time, read the text this morning, or read the Scripture from the Bible, that the Lord seems to put upon my heart for the young and old, together, especially for the young people of Shreveport, who this meeting is dedicated to. Let us read from Isaiah the 6th chapter, if you will, beginning with the 1st verse.
In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high,… lifted up, and his train filled the temple.
Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly.
And one cried unto the other, and said, Holy, holy, holy, is the LORD God of hosts: the whole earth is full of his glory.
And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke.
Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, the LORD of hosts.
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar:
And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this has touched thy lips;… thine iniquity is taken away,… thy sins are purged.
Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and whom will go for us? Then said I, Here am I; send me.
E-17 Eu vreau să iau un subiect din aceea în dimineaţa aceasta, numit, Influenţă. Ştiţi, cum noi s-ar putea să nu vrem să credem aceasta, dar, noi influenţăm pe altcineva, cu tot ce facem.
E-17 I want to take a subject from that this morning, called: Influence. You know, as we might not want to believe this, but, everything that we do, we are influencing someone else.
E-18 De multe ori eu predic la înmormântări. Şi niciodată nu încerc să spun prea mult de persoana care a trecut, pentru că nu este nevoie să o spun. Oamenii, viaţa pe care omul, sau femeia, orice ar fi, a trăit-o, va vorbi mai tare adunării decât orice aş putea spune eu despre ei. Eu niciodată nu le-aş schimba opinia lor. Viaţa lor a spus ce au fost.
E-18 I many times preach funerals. And I never try to say too much about the person that's passed on, because there is no need of saying it. The people, the life the man has, or woman, whatever it might be, has lived, will speak louder to the congregation than anything I could say about them. I would never change their opinion. Their life told what they were.
E-19 Şi atunci noi nu ştim niciodată chiar ce facem, ce influenţă şi ceea ce facem este pentru alţii. Biblia a spus, "Noi suntem epistole scrise, citite de toţi oamenii." Aceasta este, viaţa voastră citeşte publicului aşa de tare, până mărturisirea ta, dacă ea este contrară cu viaţa ta, este fără nici un efect. Ea este ceea ce eşti înlăuntrul tău, care oamenii citesc; nu aşa de mult ce tu spui, ci ceea ce eşti, vedeţi. Tu poţi spune ceva de cineva, spui, "Aceasta este aceea, şi aşa mai departe," dar viaţa ta fiind diferită de ceea ce ei spun, mărturisirea vieţii tale este mai tare decât mărturisirea în care cineva ar putea spune ceva de tine. Da. Deci doar ţineţi minte aceasta, că noi aducem influenţe în fiecare zi, şi viaţa pe care o trăieşti dovedeşte ce este înlăuntrul tău. Nu puteţi schimba aceasta. Ea reflectă. Fiecare persoană reflectă, în afară, ce este el înăuntru.
E-19 And then we never know just what we're doing, what influence, what we're doing, is having upon others. The Bible said, "We are written epistles, read of all men." That is, your life reads so loud to the public, until your testimony, if it's contrary to your life, is without any effect. It's what you are inside of you, that people read; not so much what you say, but what you are, see. You can pin something on somebody, say, "This is that, and so forth," but your life being different from what they say, your testimony of your life is louder than the testimony that someone could say something about you. Yeah. So just keep that on mind, that we're bringing influences every day, and the life that you live proves what's on the inside of you. You cannot change that. It reflects. Every person reflects, outside, what he is inside.
E-20 Şi dacă noi luăm mărturisirea de a fi Creştini, eu cred că acesta este unul dintre cele mai solemne lucruri pe care l-ar putea face, un bărbat sau o femeie, băiat sau fată. Când el ia Numele lui Cristos, că el va fi un reprezentant al lui Cristos, ar trebui să fii atent cu fiecare mişcare pe care o faci, căci cineva te priveşte. Şi, în aceasta, se reflectă ce Dumnezeu a făcut pentru tine, înlăuntrul tău.
E-20 And if we take the testimony of being Christians, I think that that is one of the most solemn things that a man or a woman, boy or girl, could do, would. When he takes on the Name of Christ, that he is going to be a representative of Christ, you should watch every move you make, because somebody is watching you. And, in this, it reflects what's God has done for you, inside of you.
E-21 Aici nu cu mult în urmă, a fost să fie construit un-un pod acolo în Australia, şi ei au trimis după oameni din Statele Unite; arhitecţi, nu arhitecţi, ci constructori, şi aşa mai departe, oameni care fac poduri, să vină acolo şi să vadă dacă ar putea construi un pod să treacă peste acea strâmtoare de apă. Şi ei nu puteau găsi un om în America care ar putea-ar putea lua aceasta. Nu. Ei au spus, "Nisipurile, şi aşa mai departe, nu va sta în picioare." Deci ei au avut o chemare universală pentru constructori de poduri, şi nici unul din ei nu lua aceasta.
E-21 Here not long ago, at a—a bridge was to be built down in Australia, and they sent for men from the United States; architects, not architects, but builders, and so forth, bridge men, to come down and see if they could build a bridge to span that strait of water. And they couldn't find a man in America that could—could take it. No. They said, "The sands, and so forth, it wouldn't stand up." So they had a universal call for bridge builders. None of them would take it.
E-22 În sfârşit, o companie bună din Anglia, ei au venit acolo, şi au luat contractul după ce el a testat tot terenul. El a spus că va lua contractul şi va construi podul. De ce? Amintiţi-vă, reputaţia lui acum, de constructor internaţional de poduri, a depins de ceea ce va fi lucrarea lui în acel pod. Nu contează ce a făcut el în trecut, lucrarea aceasta pe care el a spus că o putea face, va reflecta într-adevăr ce a fost el. Ei au zis că el a testat fiecare şurub, şi fiecare-fiecare bucată de metal care a intrat în pod; pământul, şi aşa mai departe, dedesubt, şi presiunea apei pe pământ. Şi după aceea toţi ceilalţi constructori au stat în jur, şi au zis, "Acesta-¬acesta nu va sta în picioare. El-el trebuie să cadă." Dar în ziua dedicaţiei, omul a mers, el însuşi, în fruntea paradei, căci el a ştiut că lucrarea lui a fost testată în amănunţime, şi ea va sta în picioare.
E-22 Finally, a fine company of England, they come down, and they took the—the contract after he had tested all the ground. He said he would take the contract and build the bridge. Why? Remember, his reputation now, as a world-wide bridge builder, rested upon what his work would be in that bridge. No matter what he had done in the past, this job that he said he could do, would reflect really what he was. They say that he tested every bolt, and every—every piece of metal that went in the bridge; the dirt, and so forth, beneath, and the pressure of the water upon the dirt. And then all the other builders stood around, and said, "It—it won't stand. It's—it's got to go down." But on the day of the dedication, the man rode, himself, in head of the parade, because that he knowed his work was thoroughly tested, and it would stand.
E-23 Şi eu cred că acesta este un lucru măreţ la care ne-am putea uita în viaţa Creştină. A trebuit să fie un pod să facă calea pentru rasa umană ca într-o zi să părăsească lumea aceasta, şi acolo nu era nimeni care putea să o facă; un Înger, Arhanghel, Serafim, un Heruvim, nimic nu o putea face. Însuşi Dumnezeu a venit jos, în forma unui Om, şi a făcut podul şi a făcut calea, şi a traversat podul, primul, din mormânt în Slavă. Şi aceasta sigur că a arătat reflecţia. Fiecare-fiecare nerv în trupul lui, fiecare gând în mintea lui, fiecare putere care a fost în El, a fost testat de vrăjmaş. Dar El a trecut testul, chiar până la moarte, când El a biruit-o.
E-23 I think that's a great thing that we could look at in Christian life. There had to be a bridge to span the way for the human race to leave this world someday, and there was no one could do it; an Angel, Archangel, Seraphim, a Cherubim, nothing could do it. God Himself came down, in the form of a Man, and bridged the way and made the way, and crossed the bridge, first, from the grave to Glory. And it sure showed the reflection. Every—every nerve in His body, every thought in His mind, every power that was in Him, was tested by the enemy. But He stood the test, even to death itself, when He conquered it.
E-24 Acest băiat tânăr, Ozia, despre care vorbim în dimineaţa aceasta, el a fost eroul lui Isaia. Isaia, prorocul tânăr în zilele lui Ozia, se uita la tânărul acesta, pentru că Ozia a fost un om mare. El a venit dintr-o-o obîrşie minunată. Tatăl şi mama lui, amândoi, au fost buni riguroşi credincioşi în Dumnezeu. Şi ei au crescut băiatul lor să servească şi să onoreze pe Dumnezeu.
E-24 This young boy, Uzziah, that we're speaking of this morning, he was Isaiah's hero. Isaiah, the young prophet in the days of Uzziah, was watching this young fellow, because Uzziah was a great man. He come from a—a fine background. His father and mother, both, were strictly staunch believers in God. And they had raised their boy to serve and to honor God.
E-25 Una din marile lipsuri din ziua noastră astăzi, în America şi restul lumii, este părintele evlavios, să pună o influenţă pe copiii lor. Părinţii din ziua aceasta s-au îndepărtat de principiile Scripturii. Ei s-au dus mai mult la moda lumii. Şi bisericile au făcut acelaşi lucru. Făcând aceasta, noi am lăsat-o liber, şi am adus lumea în biserică. Şi acesta este motivul că avem această zi mare de... dacă o spun respectuos aici în faţa acestor oameni tineri. Motivul că avem aşa de mulţi huligani, şi aşa mai departe, cum îi numesc ei, şi-şi caractere rele, prea mult din aceasta este din cauza vieţii de acasă de care au fost influenţaţi, în zilele lor dintâi. Eu încă sunt un crezător, că, "Creşte un copil în felul care ar trebui să meargă, şi când îmbătrâneşte nu se va îndepărta de la aceasta."
E-25 One of the great lackings of our day today, in America and the rest of the world, is godly parent, to set an influence upon their children. The parents of this day got away from the principles of the Scripture. They went more to the fashions of the world. And the churches did the same thing. In doing that, we let it loose, and brought the world into the church. And that's the reason we have this great day of… if I say it respectfully here before these young people. The reason we got so many hoods, and so forth, as they call it, and—and bad characters, too much of it is because of the home life that they were influenced by, in their earlier days. I'm still a believer, that, "Bring up a child in the way that it should go, and when it gets old it will not depart from it."
E-26 Acum, Ozia a fost un băiat care a fost crescut într-o aşa calitate de părinte până l-a influenţat.
E-26 Now, Uzziah was a boy had been brought up in such a parenthood till it influenced him.
E-27 Uitaţi-vă la unul din cei mai mari Americani de-ai noştri la care mă pot gândi, a fost Abraham Lincoln. El cu siguranţă că merita toată încrederea care i-a fost dată, şi mai mult. El a avut un început rău; născut într-o casă săracă, n-a avut nici o cale de a face vreo educaţie, a scris în nisipuri. Noi înţelegem că singurele două cărţi pe care le-a posedat în viaţa lui, până a fost cam de douăzeci şi unu de ani, a fost Biblia, şi Progresul Pelerinului sau ar fi putut fi Cartea de Martiri a lui Foxe, a fost una din cărţile acelea. Dar, vedeţi, ce a citit omul acela, i-a influenţat viaţa.
E-27 Look at one of our greatest Americans that I can think of, was Abraham Lincoln. He was certainly deserves all the credit that's given him, and more. He had a bad start; born in a poor home, had no way of making an education, wrote in the sands. We understand that the only two books that he ever owned in his life, until he was about twenty-one years old, was the Bible, and Pilgrim's Progress or it might have been Foxe's Book of Martyrs, it was one of those books. But, you see, what that man read, it influenced his life.
E-28 Şi acela este acelaşi lucru care este astăzi. Pieţele noastre sunt-sunt încărcate cu vulgar şi-şi indecenţă, să otrăvească minţile copiilor noştri tineri, şi după aceea noi punem vina pe ei. Când, mă gândesc, de multe ori ne aparţine nouă, nouă oamenii Creştini care nu vom apăra lucrul care este drept, şi să avem acele lucruri luate de pe rafturi cu legea, şi aşa mai departe. Şi după aceea în casele noastre, de asemenea, că lăsăm liber şi permitem toate vulgarităţile acestea şi lucruri să vină în casa noastră, să influenţeze copiii.
E-28 And that's the same thing it is today. Our markets are—are loaded with vulgar and—and filth, to poison the minds of our young children, and then we lay the fault onto them. When, I think, many times it belongs in to us, us Christian people who will not stand up for the thing that's right, and have those things lawed off of our shelves, and so forth. And then in our homes, also, that we let loose and permit all these vulgarities and things to come into our home, to influence the children.
E-29 Dar Ozia a fost crescut corect. Şi el a fost, noi înţelegem acum, în 2 Cronici 26, puteţi citi povestirea, că la vârsta de şaisprezece ani el a fost făcut împărat, după moartea tatălui său. Şi el a devenit împărat la şaisprezece ani. Având aceşti părinţi evlavioşi, el a început imediat cu împărăţia lui, să facă ce este drept. Lui niciodată nu i-a păsat de opiniile populare sau de politica din ziua aceea. El a slujit pe Dumnezeu.
E-29 But Uzziah had been brought up right. And he was, we understand now, in Second Chronicles 26, you can read the story, that at the age of sixteen he was made king, after the death of his father. And he become king at sixteen. Having had these godly parents, he started right off with his kingdom, to do that which was right. He never catered to popular opinions or politics of that day. He served God.
E-30 Acum, acela este un om bun de care să fi influenţat, un om care susţine ceea ce este corect, în timpul când opinia populară este contrară, şi politica este contrară; dar un om care se va aşeza drept în drum.
E-30 Now, that is a good man to be influenced by, a man that will take his stand for that which is right, in the time of when popular opinion is running contrary, and politics is running contrary; but a man that will set right straight in the road.
E-31 Acest Preşedinte nou care tocmai a preluat postul de la... Preşedintele Johnson, de la asasinarea Preşedintelui Kennedy. Când el a cerut, ziua trecută, că el a chemat pe toată preoţimea din naţiune pentru rugăciune, ca să-l ajute. Eu-eu am admirat aceasta în om. Vedeţi, el cheamă pe Dumnezeu să-să-1 ajute. Eu înţeleg că el este un credincios, şi se încrede în Dumnezeu. Deci, noi avem nevoie de un om ca acesta.
E-31 This new President that's just taken over since… President Johnson, since the assassination of President Kennedy. When he asked, the other day, that he called for all the clergy throughout the nation for prayer, to help him. I—I admired that in the man. See, he's calling for God to—to help him. I understand that he is a believer, and trusts in God. So, we need men like that.
E-32 Şi noi aflăm că Ozia, în timpul lui, împărăţia lui s-a întins până în Egipt şi toate ţările din jur, pînă a lui... A fost aşa de mare încât împărăţia lui a devenit prima după împărăţia lui Solomon. Slava Domnului a fost cu el.
E-32 And we find out that Uzziah, in his time, his kingdom spread all the way into Egypt and all the countries around about, till his… It was so great until his kingdom become next to Solomon's kingdom. The glory of the Lord was with him.
E-33 Aceasta a dat ajutor mare prorocului tânăr, Isaia, care privea omul acesta, acest împărat tânăr, pentru că el a fost adus la palat în timpul domniei acestui împărat tânăr. Şi Isaia fiind un proroc tânăr atunci, şi văzând cum Dumnezeu l-a binecuvântat, şi l-a influenţat şi i-a dat lucrul potrivit. Şi noi ştim că toate ţările din împrejurimi i-au plătit tribut; n-au fost războaie, şi acesta a fost un lucru mare, o lecţie pentru Isaia.
E-33 This give great help to the young prophet, Isaiah, who was watching this man, this young king, because he was brought to the palace during the time of the reign of this young king. And Isaiah being a young prophet at the time, and seeing how God blessed him, and influenced him and gave him the right thing. And we know that all the nations around about paid tribute to him; there was no wars, and it was a great thing, a lesson to Isaiah.
E-34 Şi Isaia a găsit altceva aici, căci, cum Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei ce vor fi devotaţi Cuvântului Lui şi Poruncilor Lui. Ozia a aşezat exemplul pentru Isaia. Şi ce împărăţie glorioasă a fost!
E-34 And Isaiah found something else in here, that, how God will bless them that will be true to His Word and His Commandments. Uzziah set the example for Isaiah. And what a glorious kingdom it was!
E-35 Şi acum noi găsim aici, că o mărturisire Creştină, nu contează cât de mare a fost în trecut, ea trebuie întotdeauna să continue în felul acela.
E-35 And now here we find, where that a Christian testimony, no matter how great it's been in the past, it must always continue that way.
E-36 Ozia, când el a ajuns la locul în care s-a gândit că a fost în siguranţă, atunci s-a înălţat în inima lui. El a ajuns la un loc că nimeni nu-i putea spune nimic.
E-36 Uzziah, when he got to the spot to where he thought he was secure, then he got lifted up in his heart. He got to a place that no one could tell him anything.
E-37 Dacă acesta nu este un fel de exemplu de prea mulţi astăzi! Noi găsim aceasta chiar printre conducătorii noştri-noştri-¬noştri Creştini. Ei lucrează toată viaţa lor, aproape, să devină vreun episcop sau vreun om mare cu influenţă, şi, cum ajung ei în acel loc, ei se înalţă. Noi găsim evanghelişti în câmp, că Dumnezeu le-a binecuvântat lucrarea, şi, primul lucru, ei sunt înălţaţi până când ajung la un loc că se simt că-că sunt în siguranţă, în jurul oamenilor lor. Ei sunt doar... Ei au ajuns la acel loc unde pot face orice vor, şi să le meargă cu aceasta.
E-37 If that isn't kind of an example of too many today! Even we find it amongst our—our—our Christian leaders. They work all their life, nearly, to become some bishop or some great influential man, and, as soon as they get to that spot, they get lifted up. We find evangelists in the field, that God blessed their ministry, and, the first thing, they become lifted up till they get to a spot that they feel that—that they're secured, all around their—their people. They're just… They've reached that place to where they can do anything they want to, and get by with it.
E-38 Cât de mulţi, mă întreb, despre care ne gândim doar acum, de oameni mari, slujitori mari, pe care Dumnezeu i-a folosit, şi în final vin la un loc până simt că ei ştiu aşa de mult despre Cuvântul lui Dumnezeu, până ei nici măcar nu mai au acel timp liber să se mai roage. Totdeauna sunt vizite sociale, vizitează pe cineva, merg în oraş la cină. Şi timpul pe care ei ar trebui să-l petreacă cu Dumnezeu, singur, singur în pregătire să vină afară în dulceaţa Duhului, în faţa adunării, ei sunt plecaţi pe undeva cu ceva distracţie. Nu poţi sluji lui Dumnezeu şi omului în acelaşi timp. Slujitorul lui Dumnezeu ar trebui să fie o persoană izolată, numai Lui. Dacă am putea doar să-i facem pe oameni să vadă aceasta.
E-38 How many, wonder, we're thinking of just now, of great men, great servants, who God has used, and finally comes to a place till they feel that they know so much about the Word of God, till they don't even have that time off to pray no more. It's always social visits, visit somebody, go out to dinner. And the time that they should be spending with God, alone, alone in preparing to come out in the sweetness of the Spirit, before the congregation, they're out somewhere with some entertainments. You can't serve God and man at the same time. God's servant should be an isolated person, to Him only. If we could only let the people see that.
E-39 Şi atunci ei-ei ajung la un loc unde îşi fac obligaţii, cum întâlnesc oamenii. Ei întâlnesc oamenii, şi este o constrângere să fie o cerere pentru aceasta şi o cerere pentru aceea. Şi atunci omul lui Dumnezeu îşi răvăşeşte toată mintea, şi el este aşa de răvăşit când merge în camera lui. El începe să studieze, "Acum dacă eu nu fac asta, omul acesta se va simţi rău din cauza asta. Şi aceasta, nu fac aceasta, omul acesta se va simţi rău din cauza asta." Şi după aceea când el merge pe platformă, el de abia ştie unde stă, mintea lui este toată răvăşită, când el ar fi trebuit să petreacă acel timp cu Dumnezeu. Ei nu sunt conducători sociali. Un om al lui Dumnezeu ar trebui să fie dedicat în întregime slujbei lui Dumnezeu. Şi noi găsim că aceasta este prea-prea rău că nu avem aceasta.
E-39 And then they—they get to a place they make themselves under obligation, as they meet the people. They meet the people, and there is bound to be a want for this and a want for that. And then the man of God gets his mind all tore up, and he is so tore up when he goes to his room. He begins to study, "Now if I don't do this, this man will feel bad about it. And this, don't do this, this man will feel bad about it." And then when he walks out to the platform, he hardly knows where he is standing, his mind is all tore up, when he ought to have spent that time with God. They're not social leaders. A man of God should be dedicated wholly to the service of God. And we find that that's too—too bad that we have it.
E-40 Şi un alt lucru mare pe care-l găsim, că îmi dau seama că vorbesc lucrătorilor în dimineaţa aceasta. Şi noi vrem... eu... când noi venim în faţa unei adunări, ştiind aceasta, că probabil nu ne vom mai întâlni niciodată din nou cum suntem în dimineaţa aceasta. Şi apoi lucrurile pe care le spui, Dumnezeu te va ţine răspunzător pentru ele. Deci voi trebuie să veniţi, rugându-vă şi cerând lui Dumnezeu ce să spuneţi, şi atunci depindeţi de El când ajungeţi pe platformă, pentru ceva ce va ajuta poporul.
E-40 And another great thing that we find, 'cause I realize I'm speaking to ministers this morning. And we want… I… when we come before a congregation, knowing this, that perhaps we'll never meet again like we are this morning. And then the things that you say, God holds you responsible for them. So you must come, praying and asking God what to say, and then depend on Him when you get in the platform, for something that will help the people.
E-41 Noi toţi ştim de oameni, în câmp astăzi, oameni mari. Unii din ei ajung la un loc, până îşi adună adunarea lor în jurul lor, ei se simt aşa de siguri până ce se gândesc că pot chiar să păcătuiască şi să nu li se întâmple nimic. Noi am ştiut de lucrători luând calea greşită. Şi, de multe ori, este pentru că ei se simt în siguranţă, că, "Oh, oamenii mă vor lăsa să merg aşa cu orice." Oamenii s-ar putea, fratele meu, dar Dumnezeu nu. Vedeţi, tu vei răspunde lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să încerci niciodată, ca un lucrător, să încerci să amăgeşti urechile adunării tale, indiferent cât de mult ei ar putea zbiera sau striga, sau mergând înainte, sau să te bată cu mâna pe spate, şi să spună, "Mesajul este minunat."
E-41 We all know of men, in the field today, great men. Some of them gets to a spot, till after they get their congregation all around them, they feel so secure till they think they can even sin and get by with it. We've been knowing of ministers taking the wrong road. And, many times, that's because that they feel secured, that, "Oh, the people will let me get by with anything." The people might, my brother, but God won't. See, you're going to answer to God. You must never try, as a minister, to try to deceive the ears of your congregation, regardless of how much they could scream or shout, or carry on, or pat you on the back, and say, "The message is wonderful."
E-42 Tu trebuie să fii un slujitor lui Cristos, să stai onorabil cu acel Cuvânt, căci acel Cuvânt se va reflecta El însuşi prin tine, şi tu vei influenţa pe cineva care îţi priveşte viaţa. Oameni tineri, de asemenea. Oameni de afaceri, în acelaşi fel.
E-42 You must be a servant to Christ, to stay honorable with that Word, because that Word will reflect Itself through you, and you're going to influence somebody that's watching your life. Young people, likewise. Businessmen, the same way.
E-43 Împăratul s-a înălţat cu mândrie. El a crezut că a fost chiar aşa în siguranţă până Dumnezeu îl va lăsa să-i meargă aşa cu orice.
E-43 The king got lifted up with pride. He thought he was just so secured until God would let him get by with anything.
E-44 Un băiat tânăr adolescent a spus, nu de mult, un Creştin, el făcea ceva, el admira un anumit tânăr de rock-and-roll care a aparţinut la biserica lui. Şi eu vorbeam la o adunare Tineretul Pentru Cristos. Şi acest tânăr a spus, a zis, "Ştiţi, eu admir pe Cutare-şi-cutare, eu cred că el este unul dintre cei mai buni Creştini." Şi băiatul acesta este un rege al rock-and-rollului.
E-44 A young teen-age boy said, not long ago, a Christian, he was doing something, he was admiring a certain rock-and-roll young fellow that belonged to his church. And I was speaking at a Youth For Christ meeting. And this young fellow said, said, "You know, I admire So-and-so, I think he is one of the most staunch Christians." And this boy is a rock-and-roll king.
E-45 Şi eu am zis, "Eu cred că este o singură diferenţă între acest tânăr şi Iuda Iscarioteanul. Aceasta este, Iuda a primit treizeci de bucăţi de argint, şi acest om are flote de Cadilacuri şi milioane de dolari, pentru vânzarea lui Cristos."
E-45 And I said, "I think there is only one difference between this young man and Judas Iscariot. That is, Judas got thirty pieces of silver, and this man got fleets of Cadillacs and millions of dollars, for selling out to Christ."
E-46 A zis, "Cum puteţi spune un lucru ca acesta, D-le Branham? Cum aţi putut face aceasta?"
Am zis, "Pentru că este adevărul."
E-46 Said, "How could you say such a thing as that, Mr. Branham? How could you do that?"
I said, "Because it is the truth."
E-47 Acea influenţă de a cânta acele cântece Creştine, şi lucruri ca acestea, în faţa oamenilor tineri, şi ieşind afară în lume în felul acela, aruncă cea mai mare piatră de poticnire, mai mult decât toate cârciumele clandestine şi orice altceva ce este în ţară. Este o ruşine că aceasta ar fi, chiar să fie permis. Biserica ar trebui să se ridice şi nici să nu permită imnuri să fie cântate de oameni în felul acela. Luând talentul pe care Dumnezeu le¬a dat, şi influenţând, cu vieţile lor vorbind mai tare decât ce sunt cuvintele lor. Cum pot oamenii să facă aşa jocuri cum fac oamenii aceştia, şi după aceea se ridică şi cântă imnuri şi lucruri ca acelea? Este tocmai înălţimea prefăcătoriei. Şi noi aflăm că aceasta se petrece printre Creştini, credincioşi.
E-47 That influence of singing those Christian songs, and things like that, before the young people, and getting out in the world like that, throws the greatest stumbling block, more than all the bootleg joints and everything else there is in the country. It's a disgrace that that would be, even be permitted. The church ought to rise up and not even permit those hymns to be sung by people like that. Taking the talent that God give them, and influencing, with their lives speaking louder than what their words are. How can people make such plays as these man does, and then stand and sing hymns and things like that? It's the very height of hypocrisy. And we find out that that goes among Christians, believers.
E-48 Şi tânărul acesta a zis, "Păi, eu vă spun ce cred eu despre aceasta." A zis, "Eu cred că-că Dumnezeu mă iubeşte aşa de mult încât El mă va lăsa să merg aşa cu orice."
E-48 And this young man said, "Well, I tell you what I think about it." Said, "I think that—that God loves me so much till He'll let me get by with anything."
E-49 Eu am zis, "El nu a făcut aceasta niciodată. El n-ar face-o niciodată. Chiar Israel, naţiunea Lui; chiar David un om după inima Lui proprie, a cules fiecare bob pe care l-a semănat. Şi tu vei face asta, de asemenea." Fiecare din noi va face aceasta. Noi ştim asta.
E-49 I said, "He never did do that. He never would do it. Even Israel, His nation; even David a man after His own heart, reaped every grain that he sowed. And you'll do it, too." Each one of us will do that. We know that.
E-50 Dar el s-a înălţat aşa de mult în inima lui! Acum eu vreau să vorbesc cuvântul acesta Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline. El aşa s-a înălţat în inima lui, până ce a crezut că el ar putea lua locul unui predicator. El a încercat să devină un predicator, ceea ce el nu a fost chemat să fie. Şi eu cred că este de multe ori aceasta unde uneori oameni în aceste poziţii, şi grupurile oamenilor de afaceri, ei-ei ajung la un loc că Dumnezeu îi binecuvântează în afacerea lor, şi îi face să prospere, şi aşa mai departe, până ei ajung la un loc până se gândesc că ei s-ar cuveni să predice Evanghelia, de asemenea. Şi asta este greşit. Asta este greşit. Tu ar trebui să laşi întotdeauna pe un predicator să predice, căci, cum Oral Roberts a spus odată, "Este destul de greu să păstreze lucrul clar, de către predicatori, ce să mai vorbim de omul care nu este chemat pentru acea slujbă." Vedeţi, voi ar trebui să aveţi acolo oameni care ştiu, şi care sunt ordinaţi pentru lucrare.
E-50 But he got lifted up so much in his heart! Now I want to speak this word to the Full Gospel Business Men. He got so lifted up in his heart, until he thought he could take a minister's place. He tried to become a minister, which he wasn't called to be. And I think that's a many times that where sometimes man in these ranks, and the businessmen's groups, they—they get to a spot that God blesses them in their business, and makes them prosperous, and so forth, till they get to a place till they think they ought to preach the Gospel, also. And that's wrong. That is wrong. You should always let a minister do that preaching, 'cause, as Oral Roberts once said, "It's hard enough to keep the thing clear, by ministers, let alone by men who is not called for that office." See, you should have men there that knows, and are ordained for the work.
E-51 Aceasta o dovedeşte. Că, el, noi aflăm că omul acesta, fiind un om mare, un om bun, un om onorabil, dar el a luat jertfa, supraveghetorul, şi a intrat la altarul Domnului, să ardă tămâie înaintea Domnului, ceea ce este numai pentru un preot dedicat să facă aşa. Dar el s-a gândit, fiindcă Dumnezeu l-a iubit aşa de mult, şi-şi El a fost aşa de bun cu el, că el ar putea merge să facă aceea, oricum. Şi preotul a alergat după el, şi a zis, "Tu nu eşti ordinat să faci acea slujbă. Dumnezeu interzice ca cineva să intre acolo, numai un Levit care este dedicat pentru acea slujbă." Tu să nu faci asta niciodată.
E-51 This proves it. That, he, we find out that this man, being a great man, a good man, an honorable man, but he took the—the offering, the censer, and went in to the altar of the Lord, to burn incense before the Lord, which is only for a dedicated priest to do so. But he thought, being that God loved him so much, and—and He had been so good to him, that he could go do that, anyhow. And the priest run after him, and said, "You're not ordained to that office. God forbids that anyone should come in there, only a Levite that's dedicated to that service." You should never do that.
E-52 Şi acesta este felul de multe ori, că, este ceea ce, eu cred că a adus lumea astăzi într-o aşa confuzie, că oamenii au ieşit şi încearcă să ia acele locuri pe care ei nu sunt ordinaţi să le facă.
Ei ajung la un loc în care ei-ei încearcă să îndeplinească această slujbă, şi ei nu sunt chemaţi pentru locul acela.
E-52 And that's the way many times, that, what's, I think has got the world today in such a confusion, that men go out and try to take those places which they're not ordained to do. It gets to a spot to where they—they try to fulfill this office, and they're not called for that place.
E-53 Acum noi aflăm, deşi un om bun, binecuvântat de Dumnezeu; dar, dacă Dumnezeu te binecuvântează, stai în categoria în care Dumnezeu te-a chemat. Dacă aceasta este o casnică, să rămână o casnică. Dacă acesta este într-o afacere, rămâi în acea afacere, reflectând pe Dumnezeu. Şi la orice te-a chemat Dumnezeu, lasă să fie aceea. Fiindcă, El vrea ca tu să fii o casnică adevărată, să reflecţi influenţa ta asupra altei persoane care ar vrea să fie o casnică bună. Dacă tu eşti un om de afaceri bun, lasă ca viaţa ta să fie aşa că ea va reflecta pe Isus Cristos în afacerea ta, cu cinste şi integritate, şi cu lucruri care înseamnă ceva cu adevărat. Pentru că, cineva îţi priveşte viaţa. Tu influenţezi pe cineva. Dumnezeu trebuie să aibă o casnică adevărată. Dumnezeu trebuie să aibă un adolescent adevărat în şcoală. Dumnezeu trebuie să aibă un-un-un predicator adevărat, un om de afaceri adevărat, cineva care îl va reflecta pe El. Pentru că, ei văd acolo, în tine, pe Cristos. Nu contează ce are restul lumii de făcut, asta nu are nimic de a face cu tine sau cu mine. Noi suntem răspunzători lui Dumnezeu pentru vieţile noastre, şi pentru experienţa noastră cu Cristos.
E-53 Now we find out, though a good man, blessed of God; but, if God blesses you, you stay in the category that God has called you in. If it's a housewife, remain a housewife. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. And whatever God has called you to, let it be that. Because, He wants you to be a real housewife, to reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. If you're a good businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business, with honesty and integrity, and with things that really mean something. Because, somebody is watching your life. You're influencing somebody. God has to have a real housewife. God has to have a real teen-age in school. God has to have a—a—a real minister, a real businessman, somebody that will reflect Him. Because, there they see, in you, Christ. No matter what the rest of the world has got to do, that has not one thing to do with you or I. We are responsible to God for our lives, and for our experience with Christ.
E-54 Acum, noi aflăm că în încercarea lui să ia locul predicatorului, şi cineva spunându-i că este ieşit din locul lui, spunându-i că n-ar trebui să facă aceasta, el este "ieşit din loc," el a devenit mânios. Mâniat, el a fost aşa de mâniat până cei s¬a roşit faţa.
E-54 Now, we find out that in his trying to take the minister's place, and someone telling him he is out of place, telling him he shouldn't do that, he is "out of place," he become anger. Angered, he was so angered until his face turned red.
E-55 Vedeţi, noi trebuie să fim capabili să stăm şi să fim corectaţi. Unii din ei nu vor face asta. Nu poţi... Am mers la adunări şi am şezut în auditorii, şi-şi tu te ridici. Şi unii oameni vin înăuntru şi stau jos doar pentru câteva minute, dacă tu spui un singur cuvânt cu care ei nu sunt de acord [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.] sunt duşi, vedeţi, zburând.
E-55 See, we must be able to stand and take correction. Some of them won't do it. You can't… I've went to meetings and I've sit in the auditoriums, and—and you get up. And some people come in and sit down just for a few minutes, if you say one word that they don't agree with, [Brother Branham snaps his finger—Ed.] gone, see, flying up.
E-56 Păi, asta, voi ştiţi ce s-a întâmplat lui Ezechia făcând aceasta, sau-sau adică, Ozia? Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Omul a murit de lepra lui, care este un simbol al păcatului. El nu putea suferi să fie corectat de Cuvânt.
E-56 Well, that, you know what happened to Hezekiah a-doing that, or—or Uzziah, rather? God smote him with leprosy. The man died in his leprosy, which is a type of sin. He couldn't stand to be corrected by the Word.
E-57 Şi de multe ori, astăzi, este acelaşi lucru. Ei spun, "Păi, denomina ţi unea mea crede aceasta, şi mie nu -mi pasă!" Vedeţi? Luaţi timp să cercetaţi Cuvântul. Dumnezeu nu va judeca lumea niciodată după denominaţiune, El o va judeca după Cuvântul Său. Şi Cuvântul Său este Cristos, şi Cristos este Cuvântul. Sunt aceleaşi "ieri, azi, şi în veci," Evrei 13:8. Dar, în loc să încerce să primească corectare, ei zboară liberi. Ei nu pot suferi Aceasta. Ei doar...
E-57 And many times, today, it's the same thing. They say, "Well, my denomination believes this, and I don't care!" See? Take time to search the Word. God will never judge the world by a denomination, He will judge it by His Word. And His Word is Christ, and Christ is the Word. They're the same, "yesterday, today, and forever," Hebrews 13:8. But, instead of trying to take correction, they fly loose. They can't stand It. They just…
E-58 Acum aceasta este exact ce a făcut Ozia, un om bun. Voi spuneţi, "Păi, persoana aceea a fost un..." Ozia a fost o persoană bună, de asemenea, o persoană minunată, un om binecuvântat de Dumnezeu. Dar, nu contează ce a fost, el întotdeauna trebuie să stea în locul lui. Pentru că, Dumnezeu i-a dat ocazia să influenţeze pe alţii prin a fi un împărat neprihănit, nu un preot. Şi Cuvântul i-a interzis să facă aceea, deci el a mers înăuntru şi urma să jertfească. Şi când el a fost chemat jos, Cuvântul i-a fost dat, că el nu trebuia să facă lucrul acela; că Dumnezeu l-a binecuvântat în afacerea lui, şi orice a fost, dar să nu încerce să ia acest loc al preotului. El a fost în afara Cuvântului. Păi, el a fost pe cale să facă asta oricum, indiferent de ceea ce a spus cineva.
E-58 Now that's exactly what Uzziah done, a good man. You say, "Well, that person was a…" Uzziah was a good person, too, a fine person, a God-blessed man. But, no matter what it was, he must always stay in his place. Because, God give him the opportunity to influence others by being a righteous king, not a priest. And the Word forbid him to do that, so he went in and was going to offer. And when he was called down, the Word was give to him, that he wasn't supposed to do that thing; that God had blessed him in his business, and whatever it was, but not to try to take this priest's place. He was out of the Word. Well, he was going to do it anyhow, no matter what anyone said.
E-59 Acum nu este aceasta atitudinea a prea multor oameni astăzi? Ei nu vor lua corectarea Cuvântului. Şi acesta este motivul că ne găsim înfăşuraţi aici într-un mare Consiliu al Bisericilor, neştiind unde mergem, îndreptându-ne în lume. Zeci de mii de membri adăugaţi în fiecare an, şi noi nu vedem mâna lui Dumnezeu mişcându-se niciunde. Morţi, formali, chiar exact ce a spus Biblia că vor fi, "O epocă a bisericii Laodicea, una căldicică, vărsată din gura lui Dumnezeu." Cristos pe dinafară, încercând să intre, şi biserica din interior nu o să-L lase să intre; aşează imaginea de astăzi, exact. Pentru că, oamenii nu înţeleg că poziţia lor vine de la Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu.
E-59 Now isn't that the attitude of too many people today? They won't take correction of the Word. And that's the reason we find ourselves wrapped up in a big Council of Churches here, not knowing where we're going, heading into the world. Tens of thousands of members added every year, and we don't see the hand of God anywhere moving. Dead, formal, just exactly what the Bible said they would be, "A Laodicea church age, a lukewarm, spurted from the mouth of God." Christ on the outside, trying to get in, and the church inside won't let Him in; sets the picture of today, exactly. Because, man doesn't understand that their position comes from the Word, the Word of God.
E-60 Şi Ozia ar fi trebuit să fi luat acea precauţie. Acum, amintiţi-vă, noi îl numim, azi, un Creştin pe care Dumnezeul¬a binecuvântat. El n-a fost doar un om simplu. El a fost un om care a fost binecuvântat de Dumnezeu, dar el nu a vrut să sufere corectarea. Nu contează cât de mult a spus Cuvântul că aceasta era aşa, el nu a vrut să înţeleagă Aceasta, deoarece el s-a simţit destul de sigur că Dumnezeu îl va lăsa să scape cu altceva.
E-60 And Uzziah ought to have taken that heed. Now, remember, we call him, today, a Christian that God had blessed. He wasn't just some ordinary man. He was a man that was blessed by God, but he did not want to stand correction. No matter how much the Word said it was so, he didn't want to understand That, because he felt secure enough that God would let him get by with something else.
E-61 Şi asta-i ce s-a întâmplat astăzi cu popoarele noastre în jurul lumii, căci ei cred că Dumnezeu îi va lăsa să scape cu ceva contrar acestui Cuvânt. El nu va face asta niciodată. Noi trebuie să venim înapoi la corectare, şi să suportăm corectarea prin Cuvânt. Şi din cauza felului arogant în care el a acţionat, el nu a dat atenţie la ceea ce a avut de spus acest lucrător. El ar fi făcut ceea ce a vrut să facă. Doar gîndiţi-vă, acum doar opriţi aceasta în mintea voastră pentru un minut.
E-61 And that's what's the matter with our peoples today around the world, that they think that God will let them get by with something contrary to this Word. He'll never do it. We must come back to correction, and stand correction by the Word. And because of his arrogant way he acted, he pay no attention to what this minister had to say. He would do what he wanted to do. Just think, now just stop that in your mind a minute.
E-62 Cum poate un copil înfrunta un tată şi o mamă, care sunt evlavioşi; cum ar putea un adolescent să se uite în faţa unei mame bătrâne evlavioase, cu părul ei încărunţindu-se; şi să spună acestui adolescent, "Dragă, mama te-a crescut diferit"? Iar tu uită-te înapoi prin viaţă, ce ai făcut pentru mama. Nu faceţi asta, şi nu fiţi aroganţi zicând, "Ia-ţi religia, şi pleacă, eu voi face ce vreau. Ce iese din acel adolescent, ce li se întâmplă? Acesta este dus. Ei sunt pierduţi, spiritual, moral, de multe ori fizic şi mintal. Ei sunt despărţiţi complet de milă. Păi, atunci, acela ar fi un lucru îngrozitor pentru un băiat sau fată adolescentă.
E-62 How can a child face a father and mother, that's godly; how could a teen-ager look in the face of a godly old mother, with her hair turning gray; and say to this teen-ager, "Honey, mother has raised you different"? And you see back down through the life, what's done for mother. Don't do that, and turn arrogant and say, "Take your religion, and go, I'll do what I want to." What's the outcome of that teen-ager, what happens to them? It's gone. They're lost, spiritually, morally, many times physically and mentally. They are completely cut off from mercy. Well, then, that would be a horrible thing for a teen-age boy or girl.
E-63 Atunci gândiţi-vă la un bărbat sau o femeie, jos în lucrare, sau un Creştin care se numeşte pe el însuşi un copil al lui Dumnezeu, şi se uită la Poruncile lui Dumnezeu, şi îşi întorc spatele, şi spun, "Denominaţiunea mea nu crede Aceasta în felul acesta."
E-63 Then think about a man or a woman, down in the ministry, or a Christian that calls himself a child of God, and look into the Commandments of God, and turn their back, and say, "My denomination don't believe It that way."
E-64 Noi avem nevoie de Creştini influenţi, influenţaţi de Cuvântul lui Dumnezeu. Bărbaţi sau femei chemaţi, pentru o¬pentru o influenţă pentru Biserica aleasă pentru ultimele zile, este ceea ce avem noi nevoie. Dumnezeule, dă-ne nouă aceasta! Şi ei vor fi acolo. Ei vor fi.
E-64 We need influential Christians, influenced by the Word of God. Called men or women, for—an for an influence to the elected Church for the last days, is what we need. God, give it to us! And they'll be there. They're going to be.
E-65 Noi aflăm că Ozia, din cauza aroganţei lui, el a fost lovit cu lepră. El nu s-a vindecat niciodată. El nu s-a vindecat niciodată. El a trebuit să se separe de Prezenţa lui Dumnezeu, şi să moară într-o casă a leproşilor.
E-65 We find out that Uzziah, because of his arrogance, he was smitten with leprosy. He never did recover. He never recovered. He had to separate himself from the Presence of God, and die in a lepers' house.
E-66 Oh, linia aceea, demarcaţie, linia aceea unde bărbaţi şi femei o pot traversa aşa de uşor! Linia aceea pe care un adolescent sau adolescentă o poate traversa, între judecată şi milă. Noi toţi! Linia pe care omul de afaceri o poate traversa! Oricare dintre noi o poate traversa, între bine şi rău. Şi, amintiţi-vă, Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna lucrul care este corect. "Lăsaţi ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, dar al Meu să fie Adevărul," a spus Dumnezeu.
E-66 Oh, that line, demarcation, that line where men and women can so easily cross! That line that a teen-age boy or girl can cross, between judgment and mercy. All of us! The line that the businessmen can cross! Any of us can cross it, between right and wrong. And, remember, God's Word is always the thing that's right. "Let every man's word be a lie, but Mine be the Truth," said God.
E-67 Acum, el a fost lovit. Şi când tânărul Isaia a văzut aceasta, ce lecţie a fost pentru el atunci! Să vadă că, un om care iasă din locul lui, tânăr sau bătrân, acela care iasă din locul lui trebuie să sufere rezultatele. Indiferent de cât de mult l-a binecuvântat Dumnezeu, totuşi el a suferit rezultatele.
E-67 Now, he was smitten. And when young Isaiah saw this, what a lesson that was to him then! To see that, a man that gets out of his place, young or old, the one that gets out of his place must suffer the results. No matter how much God had blessed him, he still suffered the results.
E-68 Acum Isaia a învăţat prin aceasta, o lecţie mare. Ce? Că Dumnezeu rânduieşte pe omul Său la locul lui.
E-68 Now Isaiah learned by this, a great lesson. What? That God orders His man to his place.
E-69 Omule nu te poţi rândui pe tine însuţi la un loc. Dumnezeu trebuie să-ţi rânduiască locul. Nu uitaţi aceasta. Dumnezeu te rânduieşte pe tine la locul tău, şi el nu trebuie (niciodată) să încerce să ia locul altuia. Nu încerca să fii ceva ce nu eşti.
E-69 Man cannot order yourself to a place. God must order your place. Don't forget that. God orders you to your place, and he must not (never) try to take another one's place. Don't try to be something that you're not.
E-7
E-70 As Congressman Upshaw once said; the one that was healed in the meeting, and the Lord let me see a vision over him there in California. Had been a cripple for sixty-six years, and was healed instantly, by the mercies of God. Threw away his crutches, and his old chair and things. He was right here in Shreveport, I think, and testifying. He used to have this saying.
E-71 El era senatorul, eu cred, sau ceva, pentru mulţi ani, şi congressman din Georgia. Şi el a fost reprezentant al bisericii Baptiste al Consiliului Baptist din Sud. Şi atunci-şi atunci el a mers şi a fost candidat pentru Preşedinte, pe bilet uscat, şi a fost învins din cauza poziţiei lui. Şi în noaptea aceea... neauzind niciodată de acest om, niciodată. Doctorul Roy Davis, acela care şi-a pus mâinile peste mine pentru ordinare pentru biserica Misionară Baptistă, el l-a trimis la mine. Şi când el a intrat în adunare, Duhul Sfânt acolo, cu mii de oameni şezând, l-a chemat pe nume, şi i-a spus ce el a fost şi i-a spus că Domnul l-a vindecat. Şi el a venit la platformă, fără cârje, fără proteze, fără nimic. A atins jos, la vârsta de vreo şaptezeci şi ceva de ani, şi şi-a atins degetele de la picioare, înainte şi înapoi, complet eliberat. Şi ce orator era, şi ce om mare era. Ce a făcut el...
E-71 He was the senator, I believe, or something, for many years, and congressman from Georgia. And he was a representative of the Baptist church of the Southern Baptist Council. And then—and then he went and was run for President, on the dry ticket, and was defeated because of his position. And that night… never even hearing of the man, never. Doctor Roy Davis, the one that laid hands upon me for ordination for the Missionary Baptist church, he sent him to me. And when he come in to the meeting, the Holy Spirit there, with thousands of people sitting, called him by name, and told him what he was and told him that the Lord had healed him. And he come to the platform, without crutches, without braces, without anything. Reached down, at the age of about seventy-something years old, and touched his toes, back and forth, completely delivered. And an orator he was, and a great man he was. What did he…
E-72 Aici este expresia lui, "Tu nu poţi să fii ceva ce nu eşti." Aceasta sună ca şi cum eu aş spune asta, nu un congressman. Dar aceea era doar... El a fost unul din Sud, şi el şi-a cam folosit expresia lui pentru că el a fost un-un om care a încercat. Şi el a fost o influenţă mare pentru oameni, şi un om evlavios. Şi a murit în acelaşi fel, mulţi ani mai târziu. Când el a stat pe treptele Casei Albe, la adunarea lui Billy Graham, şi a cântat, "Rezemându-¬te Pe Braţul Veşnic," în faţa oamenilor din toată lumea. Acum vedeţi...
E-72 Here was his expression, "You can't be something that you hain't." That sounds like me saying that, not a congressman. But that was just… He was a Southerner, and he kind of used his expression because he was a—a man that tried. And he was a great influence to the people, and a godly man. And died the same way, many years later. When he stood on the White House steps, at Billy Graham's meeting, and sang, "Leaning On The Everlasting Arm," before people from all over the world. Now see the…
E-73 Dumnezeu rânduieşte omul Lui, şi tu nu poţi lua locul altuia. Dacă îl iei, doar produci imitaţie carnală, şi în final va fi lovită. Vedeţi, voi nu o puteţi face. Dumnezeu te rânduieşte la locul tău. Isaia a văzut aceasta, că el nu îşi putea pune încrederea în nici un om. A existat cel mai mare om care a fost pe pământ, în acel timp, un împărat la care toată lumea îi plătea tribut; dar fiindcă el a ieşit din locul lui, Isaia a văzut atunci că nu se putea încrede într-un braţ de carne, şi aceasta a condus profetul la templu, să se roage.
E-73 God orders His man, and you can't take another one's place. If you do, you're only producing a carnal impersonation, and finally it's going to be smitten. See, you can't do it. God orders you to your place. Isaiah seen this, that he could not put his trust in any man. There was the greatest man there was on the earth, at that time, a king that had the rest of the world paying tribute to him; but because he got out of his place, Isaiah seen then that he could not trust in an arm of flesh, and it drove the prophet to the temple, to pray.
E-74 O Dumnezeule! Dacă biserica, dacă oamenii care se cheamă pe ei Creştini, ar putea măcar să vadă astăzi aceasta, şi i-ar conduce undeva la altar să se roage. Tu nu poţi să fii ceva ceea ce nu eşti.
E-74 O God! If the church, if the people that calls themselves Christians, could only see this today, and would drive them to the altar somewhere to pray. You can't be something that you're not.
E-75 Atunci noi găsim la... în templu, când el era în rugăciune. Fiind un profet, alcătuirea lui era să vadă vedenii. El a fost născut în felul acela, desigur, fiind un profet. Şi el a avut nevoie de o atingere de la Dumnezeu. Şi Dumnezeu l-a ordinat să-să fie un profet. Şi vedenia la templu, el a văzut un adevărat Rege, în vedenie. El a văzut pe Dumnezeu înălţat, sus deasupra tuturor Cerurilor, şi poalele Lui mari au umplut tot pământul şi cerurile. El a văzut un adevărat Exemplu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, "Priveşte sus încoace, Eu sunt Exemplul tău."
E-75 Then we find at the… in the temple, when he was in prayer. Being a prophet, his make-up was to see visions. He was born that way, of course, being a prophet. And he needed a touch from God. And God had ordained him to—to be a prophet. And the vision at the temple, he saw a real King, in the vision. He seen God lifted up, high above all the Heavens, and His great trail filled the earth and the heavens and the skies. He saw a real Example. In other words, God said, "Look up this a way, I am your Example."
E-76 Dacă noi am putea doar să facem aceasta, în propria noastră lucrare! Mă adresez lucrătorilor, şi oamenilor de afaceri, şi adolescenţi. Predicatorilor, dacă am putea face aceasta! Mie mi¬ar place să fiu un Billy Graham. Eu doresc să fi avut educaţie şi să fi ştiut cum, ca să-să pun lucrul laolaltă aşa cum a făcut¬o Billy Graham. Dar eu nu pot fi Billy Graham, dar, nici Billy Graham nu poate fi eu. Vedeţi? Noi, fiecare, avem locul nostru în Cristos. Şi să încerci să imiţi pe Billy Graham ar fi doar acelaşi lucru care l-a făcut Ozia, aceasta ar rezulta doar în acelaşi fel de dezastru. Fii doar ceea ce eşti, ceea ce te-a făcut Dumnezeu să fii.
E-76 And if we could only do that, in our own ministry! I'm addressing the ministers, and businessmen, teen-age. Ministers, if we could only do that! I would like to be a Billy Graham. I wish I had the education and the know-how, to—to put the thing together as Billy Graham has. But I cannot be Billy Graham, but Billy Graham can't be me, either. See? We, each one, have our place in Christ. And to try to impersonate Billy Graham would be only the same thing that Uzziah did, it'd only result in the same way of a disaster. Just be what you are, what God made you to be.
E-77 Acum, Isaia era un profet, aşa că el se duce jos la templu şi el a văzut Exemplul adevărat, Dumnezeu. Observaţi Serafimii Cereşti, cum au zburat ei prin templu. Acum, up. Serafim este un-este un cuvânt puternic. Şi acesta nu este un Înger, ci Acesta este un... Ce este Acesta, Acesta este un Arzător de jertfă. Aceasta este că, El are ceva de a face cu ispăşirea, deoarece El oferă jertfa, ca să facă o cale pentru păcătosul pocăit, la tronul de milă. Ce poziţie, mai înaltă decât un Înger, mai mare decât un Înger! Pentru că, Îngerii stau înapoi. Dar Serafimii merg înainte cu jertfa, drept în Prezenţa lui Dumnezeu; un Arzător de... Jertfitorul rugăciunii care a fost făcută, Arzătorul sacrificiului. Şi iată-i pe Ei aici, mergând prin templu, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeul Atotputernic." Gândiţi-vă la aceasta, în templu, înaintea acestui profet tânăr!
E-77 Now, Isaiah was a prophet, so he goes down to the temple and he saw the real Example, God. Note the Heavenly Seraphims, as They flew through the temple. Now, a Seraphim is a—is a mighty word. There, it's not an Angel. But It's a… What It is, It's a sacrifice Burner. It's, He has something to do with the atonement, because He offers the sacrifice, to make a way for the repented sinner, to the Throne of Mercy. What a position, higher than an Angel, greater than an Angel! For, the Angels stand back. But the Seraphim goes forward with the offering, right in the Presence of God; a Burner of the… the—the Offerer of the prayer that's been made, the Burner of the sacrifice. And here They was, going through the temple, crying, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty." Think of it, in the temple, before this young prophet!
E-78 Inima lui era zdrobită. Împăratul lui a încercat să-i ia locul, prin a încerca să ia locul unui lucrător, şi a fost învins total de Dumnezeu, şi lovit cu lepră; şi-şi exemplul lui la care el s-a uitat, la om.
E-78 His heart was broke. His king had tried to fill his place, that tried to take a minister's place, and had been totally defeated by God, and stricken in leprosy; and—and his example that he had looked upon, man.
E-79 Nu vă încredeţi niciodată în vreun om. Nu-mi pasă cine este el. Dacă el este un om sfânt, dacă el este un bun... Nu există un astfel de lucru. Lăsaţi-mă să corectez asta. Nu există nici un om sfânt. Nu există nici o biserică sfântă. Nu există un astfel de lucru. Este un Dumnezeu Sfânt, nu un om sfânt. Este Duhul Sfânt. Petru s-a referit odată, ,,muntele cel sfânt," pe Muntele Schimbării la faţă. Nu muntele a fost cel care a fost sfânt; acesta era Sfântul Dumnezeu care i-a întâlnit pe ei pe acest munte. Nu este sfântă Biserică; acesta este Sfântul Dumnezeu în acea Biserică. Nu sfântul om, ci Sfântul Duh lucrând în acel om. Omul va da greş. El este un eşec de la început, oricare. Chiar omul cel mai mare cade. Niciodată să nu-ţi pui încrederea ta şi... ca să faci pe vreun om exemplul tău. Priveşte la Dumnezeu. Cristos este Exemplul vostru.
E-79 Don't never trust in some man. I don't care who he is. If he's a holy man, if he's a good… There is not such a thing. Let me correct that. There is no holy man. There is no holy church. There is not such a thing. It's a Holy God, not a holy man. It's the Holy Ghost. Peter one time referred, "the holy mount," on Mount Transfiguration. It wasn't the mountain that was holy; it was the Holy God that met them on this mountain. It's not the holy Church; it's the Holy God in that Church. Not the holy man, but the Holy Spirit working in that man. The man will fail. He's a failure to begin with, anybody. The very greatest of man fall. Don't never put your confidence and your… to make some man your example. Look to God. Christ is your Example.
E-80 Şi noi aflăm că el şi-a luat gândul acum de la Ozia, regele pe care el l-a iubit aşa de mult. Şi el s-a uitat în sus şi văzuse ce trebuie să înţeleagă, să fie un profet; că Dumnezeu, şi numai Dumnezeu, conduce în vieţile oamenilor şi în Biserica Lui. Şi noi îl observăm pe el acum, şi ce s-a întâmplat.
E-80 And we find that he had taken his mind now from Uzziah, the king that he loved so well. And he looked up and he saw what he must understand, to be a prophet; that God, and God alone, rules in the lives of men and in His Church. And we noticed him now, what happened.
E-81 Noi aflăm că aceşti Serafimi, ei aveau şase aripi; două peste feţele lor, şi două peste picioarele lor, şi cu două zburau; mergând prin templu, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeu Atotputernic. Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeu Atotputernic." Ei strigau ziua şi noaptea, deoarece ei sunt în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-81 We find these Seraphims, They had six wings; two over their face, and two over Their feet, and two They were flying with; going through the temple, crying, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty." They cried day and night, because They're in the Presence of God.
E-82 Vedeţi ce zicea Dumnezeu, ca Isaia să vadă? Sfinţenia, puritatea lui Dumnezeu, şi reverenţa pe care noi ar trebui să o facem în Prezenţa Lui.
E-82 See what God was saying, Isaiah to see? The holiness, the purity of God, and the reverence that we should do in His Presence.
E-83 Haideţi să cercetăm această vedenie doar pentru câteva momente, înainte să încheiem. Fiecare din aceste creaturi, noi observăm, că au şase aripi. Noi o să luăm aceste aripi, mai întâi. "Cu două el şi-a acoperit faţa." De ce a făcut El asta? Gândiţi¬vă! Chiar sfinţii Serafimi, în Prezenţa lui Dumnezeu, trebuiau să-şi acopere feţele Lor sfinte, ca să stea în Prezenţa Lui. Acela niciodată nu a cunoscut păcatul, niciodată nu a păcătuit, nu-i, nu există nici o cale ca Ei să păcătuiască, dar totuşi, în Prezenţa lui Dumnezeu, şi-au acoperit feţele Lor sfinte.
E-83 Let's check this vision just a few moments, before we close. Each of these Creatures, having six wings, we notice. We're going to take these wings, first. "With two He covered His face." Why did He do that? Think of it! Even holy Seraphims, in the Presence of God, have to cover Their holy faces, to stand in His Presence. That never knowed sin, never did sin, don't, there is no way for Them to sin, but yet, in the Presence of God, covered Their holy faces.
E-84 Şi atunci noi, muritori, păcătoşi, oameni coruptibili, încercăm să punem ceva înăuntru, şi să adăugăm la Cuvântul Lui şi la scopul Lui, şi să judecăm pe unii dintre ei care încearcă să urmeze ce a spus Domnul să facă; fără respect faţă de Cuvântul Lui, "Eu ştiu că Cuvântul spune aşa, 'dar tu trebuie să te naşti din nou,' dar eu îţi spun ce gândesc!" Tu nu ai nici un gând ca să-ţi vină. Dumnezeu a vorbit, şi asta o stabileşte.
E-84 And then we, mortal, sinful, corruptible men, will try to in-put something in, and add to His Word and to His purpose, and pass judgment upon some of them who are trying to follow what the Lord said do; no respects of His Word, "I know the Word says that, 'but you must be born again,' but I tell you what I think!" You've got no thought coming. God has spoken, and that settles it.
E-85 Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Ce a fost promisiunea, despre ce? Duhul Sfânt care a fost revărsat. Ce a uimit pe oameni? Deoarece ei i-au auzit vorbind în limbi pe care ei nu le cunoşteau, şi ei bolboroseau ca oamenii beţi, sub influenţa Duhului Sfânt. Iar ei îşi băteau joc, făcând glume. Şi Petru a zis, "Promisiunea este pentru voi," când ei au vrut să se pocăiască, "şi pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru."
E-85 Peter said, on the Day of Pentecost, "The promise is to you, to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." What was the promise, of what? The Holy Spirit that was poured out. What startled the people? Because they heard them speaking in languages that they knew not, and they were staggering like drunk man, under the influence of the Holy Spirit. And they was mocking, making fun. And Peter said, "The promise is unto you," when they wanted to repent, "and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call."
E-86 Cât de mulţi? "În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Acum, biserica ar putea să te cheme, conştiinţa ta s-ar putea să te cheme. Dar când Dumnezeu te cheamă, El ştie cum să-şi prepare slujitorul Lui.
E-86 How many? "As many as the Lord our God shall ever call." Now, the church might call you, your conscience might call you. But when God calls you, He knows how to dress His servant.
E-87 Iar oameni păcătoşi, şcolarizaţi, educaţi, cu influenţă în denominaţiunea lor, să staţi în îmbrăcămintea voastră de denominaţiune şi încercaţi să injectaţi ceva în acel Cuvânt pur, şi nealterat? Ţineţi minte, căci Cuvântul este Dumnezeu. Dacă un Serafim, care nu a cunoscut păcat, trebuia să-şi acopere faţa Lui, ca să stea în Prezenţa lui Dumnezeu, cum vom apărea noi în Ziua aceea; când noi stăm în Prezenţa Cuvântului Său, predicat şi pe deplin adeverit de către Duhul Sfânt, şi totuşi se îndepărtează şi zic, "Aceasta este o telepatie, sau Aceasta este ceva de felul acesta"?
E-87 And sinful men, scholarly, educated, influential in their denominations, stand in your garb of denomination and try to inject something with that pure, unadulterated Word? Remember, the Word is God. And if a Seraphim, that knowed no sin, had to cover His face, to stand in the Presence of God, how are we going to appear that Day; when we stand in the Presence of His Word, preached and thoroughly vindicated by the Holy Ghost, and still walk away and say, "It's a telepathy or It's something like that"?
E-88 Cei s-a întâmplat acestui rege, un om mare, un credincios, un om binecuvântat de Dumnezeu? El a fost lovit cu lepră, care este un model al păcatului, necredinţă. Nici o cură pentru aceasta; numai Cristos. Şi El a murit în aceeaşi formă.
E-88 What happened to this king, a great man, a believer, a God-blessed man? He was smitten with leprosy, which is a type of sin, unbelief. No cure for it; only Christ. And he died in that same shape.
E-89 Acum oamenii nu au reverenţă pentru El. De ce nu au oamenii reverenţă pentru Dumnezeu? Reverenţa i-a aparţinut numai lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit numai de două ori în întreaga Biblie, în ambele cazuri aparţinând lui Dumnezeu. Observaţi, motivul pentru care ei nu o fac [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon-Ed.] este deoarece ei nu sunt pe deplin convinşi că acesta este Dumnezeu. Ei nu sunt pe deplin convinşi.
E-89 Now the people doesn't have reverence for Him. Why isn't it that people don't reverence God? Reverence was only pertains to God, spoke of twice in the entire Bible, both times pertaining to God. Notice, the reason they don't do it is because they are not fully convinced that It is God. They are not fully convinced.
E-90 Nici Ozia nu a fost; el nu a fost pe deplin convins că Dumnezeu a ţinut fiecare Cuvânt. Deoarece Dumnezeu l-a binecuvântat, el se gândea, "Aceasta mă satisface. Dacă eu am căpătat o binecuvântare de la Dumnezeu, eu pot să fac ceea ce vreau eu să fac."
E-90 Neither was Uzziah; he wasn't fully convinced that God kept every Word. Because God had blessed him, he thought, "That satisfies me. If I got a blessing from God, I can do what I want to."
E-91 Tu nu poţi să faci aceasta. Tu nu poţi să o faci. Tu, adolescent, nu poţi să faci aceasta, indiferent de cât de popular eşti, ce fată minunată eşti, ce băiat minunat, un dansator plăcut. Cât de mult te apreciază şcoala, că tu-tu ai câştigat un premiu şcolar, toate acestea sunt bune. Nu există nimic împotriva acestora. Asta-i bine, dar să nu crezi că poţi să calci peste Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu păţeşti nimic. Să nu vă gândiţi voi lucrătorilor că puteţi face aceasta şi să scăpaţi. Nici unul din noi nu o să o facă. Voi casnicelor, sau voi oamenilor de afaceri, noi cu toţii vom răspunde înaintea lui Dumnezeu, prin Cuvântul Lui. Isaia a învăţat asta. Ei nu sunt conştienţi de Prezenţa Lui.
E-91 You can't do it. You cannot do it. You, teen-ager, can't do it, no matter how much popularity you are, what a fine girl, a fine boy, nice dancer. How the school all appreciates you, you—you won your scholarship, that's all fine. There is nothing against that. That's fine, but don't think you can trample on God's Word and get by with it. Don't you ministers think you can do it and get by with it. None of us is going to do it. You housewives, or you businessmen, we're all going to answer to God, by His Word. Isaiah was learning this. They're not conscious of His Presence.
E-92 Cum ni s-ar răsplăti nouă, astăzi, să ascultăm de ce a spus David. El a spus, "Domnul este întotdeauna înaintea Mea." El şi¬a legat Poruncile de stâlpii de la uşă şi-şi de stâlpii de la pat, şi el-el le-a pus pretutindeni. El le-a legat chiar şi în inima lui, şi a hotărât în inima lui că el nu va păcătui împotriva lui Dumnezeu. El a stat constant cu Cuvântul înaintea lui. Acesta este motivul că el a zis, "Eu nu voi fi mişcat," deoarece, în tot ce a făcut el, el avea Cuvântul înaintea lui. Şi aceasta este ceea ce ar trebui ca noi să facem întotdeauna, rânduiala lui Dumnezeu.
E-92 How it would pay us, today, to listen to what David said. He said, "The Lord is always before me." He bound His Commandments upon the doorposts and—and upon his bedpost, and he—he put them up everywhere. He even bound them in his heart, purposed in his heart that he wouldn't sin against God. He stayed constantly with the Word before him. That's the reason he said, "I shall not be moved," because, everything he done, he had the Word before him. And that's what we should always do, the order of God.
E-93 Acum, El şi-a acoperit faţa deoarece Dumnezeu este tot sfânt, iar El striga, "Sfânt, sfânt, sfânt."
E-93 Now, He covered His face because God is all holy, and He was crying, "Holy, holy, holy."
E-94 Acum să luăm, în al doilea rând, El avea două acoperitoare de aripi peste picioarele Lui. Ce înseamnă aceea? Umilinţă în Prezenţa Lui.
E-94 Now let's take, secondarily, He had two covers of wings over His feet. What did that mean? Humility in His Presence.
E-95 Acesta este un lucru greu pentru un om care are poziţie. Acesta este un lucru greu pentru o fată adolescentă care este drăguţă. Acesta este un lucru greu pentru băiatul adolescent care este popular în şcoală, şi o stea la basketball.
E-95 That's the hard thing for a man that's got a position. That's the hard thing for the teen-age girl that's pretty. That's a hard thing for the teen-age boy that's popular in school, a star in basketball.
E-96 Oh, tinere, cum ar putea-ar putea Dumnezeu să te folosească, dacă L-ai lăsa măcar să o facă! Tânără, tu în drăguţa şi minunata ta arătare de regină pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, de ce nu foloseşti acea influenţă pentru Împărăţia lui Dumnezeu, şi pentru ce ţi-a dat-o Dumnezeu ţie, acea virtute de feminitate. Foloseşte-o în felul acela, tu eşti-tu eşti înclinată să ieşi corect, atunci. Dar în orice alt fel, tu trebuie să eşuezi, înţelegi, tu vei¬tu vei fi un eşec total. Dumnezeu te-a făcut pe tine, şi nimeni altul nu poate să-ţi ia locul, nimeni nu poate să umple acel loc. Tu trebuie să fii în felul acela.
E-96 Oh, young fellow, how God could—could use you, if you'd just let Him do it! Young girl, you in your fine pretty little queenish looks that God gave you, why don't you use that influence to the Kingdom of God, to what God gave it to you for, that virtue of womanhood. Use it that way, you're—you're bound to come out right, then. But any other way, you've got to fail, see, you'll—you'll be a total failure. God made you, and nobody else can take your place, nobody can fill that place. You must be that way.
E-97 Acum, umiliţi în Prezenţa Lui, aceşti Serafimi, umili în Prezenţa Lui.
E-97 Now, humbled in His Presence, these Seraphims, humble in His Presence.
E-98 Ca Moise, când Moise era un mare, om intelectual, noi înţelegem că el putea învăţa înţelepciunea Egiptenilor, ştiinţa, şi marea înţelepciune a Egiptului.
E-98 Like Moses, when Moses was a great, intellectual man, we understand that he could teach the Egyptians wisdom, science, and the great wisdom of Egypt.
E-99 Noi niciodată nu am concurat cu acesta încă, în ştiinţa noastră. Noi nu construim piramide, voi ştiţi, în ziua de azi. Noi nu am putea plasa una aşa cum este, în centrul pământului, unde, indiferent unde este soarele, nu există nici o umbră în jurul ei. Şi noi nu am putea construi sfinxuri, sau multe din acele lucruri. Şi nici nu am putea noi să facem o mumie, astăzi, care ar face ca aceasta să arate natural după mii de ani. Doar câteva ceasuri este tot cât putem noi să ţinem un cadavru afară. Ei aveau un lichid atunci, cu care puteau să îmbălsămeze, despre care noi nu ştim nimic. O culoare care nici măcar nu-şi pierde culoarea ei; multe din artele pe care le aveau ei, şi ştiinţa, pe care noi nu o avem.
E-99 We have never competed with it yet, in our science. We don't build pyramids, you know, nowadays. We couldn't place one like it is, in the center of the earth, where, no matter where the sun is, there is not a shadow around it. And we could not build the sphinxes, or many of those things. And neither could we make a mummy, today, that would make him look natural after thousands of years. Just a few hours is all we can keep a corpse out. They had a fluid then, they could embalm with, that we don't know nothing about. A color that it never even loses its color; many of the arts that they had, and science, that we don't have it.
E-100 Ascultaţi, cei tineri, voi locuiţi aici într-un oraş cu colegiu, sau un oraş unde... iar eu locuiesc într-un oraş universitar. Iar ştiinţa este în regulă, atât timp cât aceasta nu iese afară din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, eu vreau să ştiu, ştiinţa nu poate să-ţi dea viaţa. Ştiinţa poate să spună cum că...
E-100 Listen, young people, you're living in a college town here, or a town where… and I live in a university town. And science is all right, as long as it's not getting out of the Word of God. But, I want to know, science cannot give you life. Science can tell you how that…
E-101 Şi-şi un alt lucru, ştiinţa trebuie întotdeauna să-şi ia înapoi, de obicei, ceea ce ei spun a fi dovedit ştiinţific. Ştiţi, eu tocmai am văzut zilele trecute, un-un profesor în ştiinţă vorbind, că acum ei au dovedit că aceste oase pe care ei le sapă afară, şi zic că sunt vechi de o sută de milioane de ani. Cu doi ani în urmă, ei au aflat că aceasta este apa sărată în care au stat oasele. Nu există nimic, niciunde în ştiinţă sau altceva, să spună că lumea este mai veche de şase mii de ani. Vedeţi? Clorul şi celelalte substanţe în apă au deteriorat osul în acea manieră, în care ar pune, şi ar face ca şi cum acesta era vechi de un milion de ani. Dar acesta nu este. Dar voi credeţi că ei o să publice aceea? Nu, domnule. Ei nu vor lua înapoi ceea ce au spus.
E-101 And—and another thing, science has to always take back, usually, what they say to be scientifically proved. You know, I just seen the other day, a—a professor of science speaking, that now that they have proved that these bones that they dig up, and say it's a hundred million years old. Two years ago, they found out that it's the salt water that the bone laid in. There is nothing, nowhere in science or anything, can say the world is over six thousand years old. See? The chloride and stuff in the water has deteriorated the bone in that manner, which would put, make it look like it was a million years old. But it isn't. But you think they'll advertise that? No, sir. They won't take back what they said.
E-102 Dar aici este Biblia, fratele meu, soră, şi tânărul meu frate adolescent sau soră, din care Dumnezeu nu trebuie niciodată să ia înapoi ce a spus El, pentru că Acesta este Adevărul, întotdeauna Adevărul. Acesta este întotdeauna corect. Când Dumnezeu a zis ceva, aceea şi înseamnă.
E-102 But here is the Bible, my brother, sister, and my young teen-age brother or sister, that God never has to take back what He said, because It's the Truth, always the Truth. It's always right. When God said anything, that means it.
E-103 Eu am vorbit recent la un miting, şi unul a zis, care m-a întâlnit afară, el a zis, "Tu-tu latri la pomul greşit, omule." A zis, "Tu ai spus că, 'Lumea de aici, este veche de şase mii de ani."'
Eu am zis, "Ordinea lumii este corectă, de şase mii de ani."
E-103 I was speaking recently at a meeting, and a fellow said, met me on the outside, he said, "You're—you're barking up the wrong tree, fellow." Said, "You said that, the world here, the six thousand years old…"
I said, "The order of the world is right, six thousand years."
E-104 El a zis, "Uite ce-i," a zis el, "Biblia a zis, căci-căci, 'Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, în şase zile."'
Eu am spus, "El nu a făcut asta."
E-104 He said, "Look," he said, "the Bible said, that—that, God created the heavens and earth, in six days."
I said, "He did not do that."
E-105 În Genesa 1, El a zis, "La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul." Punct! Cât timp a făcut El aceasta, eu nu ştiu, şi nimeni altul nu ştie. Dumnezeu a făcut aceasta. Asta-i punct. Acesta este sfârşitul propoziţiei. "Şi," când El a început să o folosească, "lumea era fără formă, şi pustiu, şi peste adânc era apă. Şi Duhul lui Dumnezeu s-a mişcat peste apă." Dar în Genesa 1, a zis, "Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, la început." Asta-i tot. Nu mă cert despre aceasta. Eu doar cred. Asta-i tot. Dumnezeu a creat-o. Nu este treaba mea să ştiu. Eu sunt bucuros că El a făcut-o, şi m-a lăsat să locuiesc aici pentru un timp. El are o lume nouă, în care locuieşte neprihănirea.
Nădejdea mea este zidită pe nimic altceva Decât pe Sângele lui Isus cu neprihănirea.
E-105 Genesis 1, He said, "In the beginning God created the heavens and earth." Period! How long He done it, I don't know, nobody else does. God did that. That's period. That's the end of the sentence. "And," when He begin to use it, "the world was out form, and void, and water was upon the deep. And the Spirit of God moved upon the water." But in Genesis 1, said, "God created the heavens and earth, in the beginning." That's all. Don't fuss about it. I just believe it. That's all. God created it. It's not my business to know. I'm glad He did it, and let me live here for a while. He's got a new one, wherein dwelleth righteousness.
My hope is built on nothing lesS
Than Jesus' Blood with righteousness.
E-106 Nu crez, sau denominaţiune, nu exemplul omului; eu îl vreau pe Cristos, şi numai pe El. Asta-i ceea ce trebuie să avem noi.
E-106 No creed, denomination, no man's example; I want Christ, and Him alone. That's what we must have.
E-107 Umil. Moise, un om intelectual; dar în Prezenţa acelui rug de foc, el şi-a scos încălţămintea. El era pe un pământ sfânt. S¬a umilit pe sine! Umilinţă. Aceasta era acoperirea picioarelor, umilinţa.
E-107 Humble. Moses, an intellectual man; but in the Presence of that burning bush, he took off his shoes. He was on holy ground. Humbled himself! Humility. That's what the covering of the feet was, humility.
E-108 Uitaţi-vă la Pavel, marele cărturar intelectual; a învăţat sub Gamaliel, unul dintre cei mai mari învăţători Ebraici din ziua lui. Priceput, intelectual, cu colegiu, şi el credea că cunoaşte totul. "Şi aceste mulţimi de oameni care se expuneau înainte nu erau nimic altceva decât nişte nebuni, şi trăzniţi," iar el avea porunci de la marele lui preot, să coboare şi-şi să îi aresteze pe toţi, jos în Damasc. Şi într-o zi, jos pe drum, el a venit în Prezenţa Aceluiaşi care îi vorbise lui Moise în rugul de foc, un Stâlp de Foc. Ce a făcut Pavel, adică, Saul? El a căzut pe faţa lui, în umilinţă; jos de pe picioarele lui, pe faţa lui, în umilinţă.
E-108 Look at Paul, the great intellectual scholar; taught under Gamaliel, one of the greatest Hebrew teachers of his day. Smart, intellectual, college degree, and he thought he knowed it all. "And these bunch of people that was carrying on were nothing but mad people, crazy," and he had orders from his high priest, to go down and—and arrest them all, down in Damascus. And one day, on the road down, he come into the Presence of that same One that spoke to Moses in the burning bush, a Pillar of Fire. What did Paul do, Saul, rather? He fell upon his face, in humility; off of his feet, onto his face, in humility.
E-109 Ce a făcut Ioan Boteză torul, omul despre care Isus a zis, "Nu a existat nici un om născut din femeie ca el, sau care ar putea să se compare cu el, până la acest timp"? Acel mare profet, ordinat de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii; a vorbit despre el, cu o mie două sute şapte ani înainte ca El să vină, sau şapte sute doisprezece ani, adică, înainte ca El să vină pe pământ, prin profetul Isaia aici. Ce a făcut El când a văzut un Om păşind în jos afară din audienţă, şi el s-a uitat în sus deasupra şi a văzut acel Foc coborând din Cer, în forma unui porumbel? El a strigat, "Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine."
E-109 What did John the Baptist do, the man that Jesus said, "There was never a man borned of a woman like him, or could compare with him, until that time"? That great prophet, ordained of God before the foundation of the world; spoke of, twelve hundred and seven years before he ever come on, or seven hundred and twelve years, rather, before he came to the earth, by the prophet Isaiah here. What did he do when he seen a Man come walking down out of the audience, and he looked up above and saw that Fire coming down from Heaven, in the form of a dove? He cried out, "I have need to be baptized of Thee."
E-110 "Eu trebuie să descresc; El trebuie să crească." Dumnezeu nu poate să aibă doi pe pământ în acelaşi timp. Numai unul are mesajul, voi ştiţi. "Eu trebuie să descresc; El este Mesagerul. Eu am fost până la acest timp, acum El îmi ia locul meu." Ca Elisei, când Ilie a plecat în sus şi şi-a aruncat mantaua lui la Elisei; slujba lui a fost terminată, Elisei trebuie să preia de unde a lăsat el. "El trebuie să crească; eu trebuie să descresc," Ioan Boteză torul.
E-110 "I must decrease; He must increase." God can't have two on the earth at the same time. Only one has the message, you know. "I must decrease; He is the Messenger. I've been up to this time, now He takes my place." As Elisha, when Elijah went up and throwed back his robe to Elisha; his ministry was finished, Elisha must take up where he left off. "He must increase; I must decrease," John the Baptist.
E-111 Fii conştient de micimea ta. Tu nu eşti nimic. Tu nu eşti nimic. Cum mi-ar plăcea să zăbovesc pe acel subiect pentru câteva minute! Dar, tu nu eşti nimic. Lăsaţi-mă... Aceasta sună profanator şi sună grosolan.
E-111 Be conscious of your littleness. You're nothing. You're nothing. How I would like to dwell on that a few minutes! But, you're nothing. Let me… This sounds sacrilegious and it sounds crude.
E-112 Şi eu nu cred că amvonul este vreun loc pentru vreun slujitor să spună glume. Acesta a-acesta a devenit un loc de glume, cu comportare, fascinaţie de Hollywood acum. Aceasta este problema. Hollywood-ul, prin televiziune, a preluat amvonul. Femeile noastre s-au aplecat la zeiţa modei din Hollywood, cu mult timp în urmă. Şi atunci amvonul a ajuns în Hollywood, prin cântăreţi, şi aşa mai departe, oameni talentaţi. Oh, ce om viclean este acel Diavol. Voi nu puteţi amesteca uleiul cu apa. Acestea nu se vor îmbina. Observaţi marea influenţă pe care oamenii o pot da altora. Şi ce faci tu este o influenţă.
E-112 And I don't think the pulpit is any place for any minister to crack jokes. It's—it's become a joking, a carry on, Hollywood glamour now. That's what's the matter. Hollywood, through television, has took the pulpit over. Our women has bowed to the goddess of fashion of Hollywood, long ago. And then the pulpit got into Hollywood, through singers, and so forth, talented men. Oh, how a shrewd man that devil is. You can't mix oil and water. It won't mix. Notice the great influence that people can give to others. And what you do is an influence.
E-113 Dacă tu vrei să afli cât de mare eşti, pune-ţi degetul într-un bazin cu apă, sau o găleată cu apă, apoi trage-ţi degetul afară şi încearcă să afli unde ţi-ai pus degetul. Tu nu eşti nimic.
E-113 If you want to find how great you are, put your finger down in a pool of water, or a bucket of water, then pull your finger out and try to find where you put your finger. You're nothing.
E-114 Dumnezeu poate fără tine, El poate fără mine, dar noi nu putem fără El. Noi trebuie să-l avem pe El, pentru că El este Viaţă, şi numai El. Nu să cunoaştem Cartea Lui, nu să ştim asta, sau să ştim cealaltă, sau să ştim crezul. "Ci să-l cunoaştem pe El este Viaţă," să-l cunoaştem pe El ca Persoana, Cristos în tine, Cuvântul făcut trup în tine. Aceasta este a-l cunoaşte pe El. Când El, tu şi El, devii, deveniţi una, aşa cum am spus seara trecută în Super Semnul. El trebuie să vină în tine. Tu! Dumnezeu şi omul trebuie să devină unul. Tu eşti conştient de micimea ta.
E-114 God can do without you, He can do without me, but we can't do without Him. We've got to have Him, for He is Life, and He alone. Not to know His Book, not to know this, or know that, or know the creed. "But to know Him is Life," know Him as the Person, Christ in you, the Word made flesh in you. That's knowing Him. When He, you and He, became, becomes one, like I said last night in The Super Sign. He has got to come in you. You! God and man must come one. You're conscious of your littleness.
E-115 Acum, în încheiere, eu s-ar putea să folosesc celelalte două aripi, în al treilea rând. El putea să zboare cu aceste două aripi. Priviţi! Faţa acoperită prin sfinţenia lui Dumnezeu, şi în reverenţă; picioarele Lui acoperite în umilinţă; şi cu două aripi El putea să se pună pe Sine în acţiune, să se mişte. Dumnezeu i-a arătat profetului Său cum s-ar cuveni să fie un slujitor pregătit. "Încetează să te uiţi la Ozia! Iată exemplul tău pe care Eu 1-am trimis înaintea ta: acoperă-ţi faţa în reverenţă, acoperă-ţi picioarele în umilinţă, şi du-te în acţiune!" Oh, ce exemplu! El s-a uitat la Ozia timp atât de lung, şi l-a văzut pe acesta eşuând, acum Dumnezeu îi spune lui ce să facă, arătându-i un slujitor pregătit. El a plecat în acţiune.
E-115 Now, in closing, I might use the other two wings, thirdly. He could fly with these other two wings. Watch! Face covered by the holiness of God, and in reverence; His feet covered in humility; and with two wings He could put Hisself in action, to move. God was showing His prophet how a prepared servant ought to be. "Quit looking at Uzziah! Here is your example I've sent before you: cover your face in reverence, cover your feet in humility, and go into action!" Oh, what an example! He had looked at Uzziah so long, and seen it fail, now God is telling him what to do, showing him a prepared servant. He went into action.
E-116 Ca femeia la fântână, a intrat în acţiune îndată ce Isus i-a zis că ea avea cinci bărbaţi. Femeia aceea se aştepta ca ceva de felul acesta să se întâmple; pentru patru sute de ani, nu era nici un profet. Şi, cu totul dintr-o dată, ea s-a dus sus să ia apă, într-o dimineaţă, pe neaşteptate, şi acolo ea a întâlnit ceva real.
E-116 Like the woman at the well, went into action as soon as Jesus told her she had five husbands. That woman had been looking for something like that to happen; four hundred years, no prophet. And, all at once, she goes up to get the water, one morning, unexpectedly, and there she met something real.
E-117 Dumnezeu îl va pune pe El înaintea noastră, pe undeva, cândva, pe neaşteptate. Eu sper că El o face în dimineaţa aceasta.
E-117 God will place Him before us, somewhere, sometimes, unexpectedly. I hope He does it this morning.
E-118 El a făcut-o pentru ea când ea nu se aştepta la aceasta. Şi când El i-a spus ei, "Femeie, adă-Mi să beau," şi ea a discutat cu El despre apă, şi El nu avea nimic cu ce să scoată. Şi El a lăsat¬o să cunoască că El avea apă pentru care ea nu ar veni acolo să scoată.
E-118 He did it to her when she didn't expect it. And when He told her, "Woman, bring Me a drink," and she discussed with Him about the water, and He had nothing to draw with. And He let her know that He had water that she wouldn't come there to draw.
E-119 Apoi ei au ajuns să vorbească despre, ce erau drepturile religioase, zicând, "Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte. Voi ziceţi, 'la Ierusalim."' Şi Isus după un timp...
E-119 And then they went to talking about where, what the religious rights was, said, "Our fathers worshiped in this mountain. You say, 'at Jerusalem.'" And Jesus, after a while…
E-120 Ce era El? El era Cuvântul. Sf. Ioan 1, "La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Evrei, capitolul al 4-lea, zice, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai iute, mai puternic decât o sabie cu două tăişuri, tăind." Acesta nu dezmiardă doar şi mângâie. El taie, venind şi mergând. Vedeţi, "Tăind până la măduva osului, şi Acesta este un Discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii." Acela este Cuvântul, Cuvântul făcut trup. Şi aici era, ce a făcut El? El s-a uitat peste ei şi putea să perceapă gândurile lor, deoarece El era Cuvântul, şi neschimbatul Cuvânt. Şi El încă este acelaşi. El nu se schimbă. Acum, observaţi, în acest Cuvânt neschimbător, El s-a uitat drept în faţa femeii.
E-120 What was He? He was the Word. Saint John 1, "In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God." Hebrews, the 4th chapter, said, "The Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword, cutting." It just don't baby and pat. It cuts, coming and going. See, "Cutting to the marrow of the bone, and It is a Discerner of the thoughts and intents of the heart." That's the Word, the Word made flesh. And here it was, what did He do? He looked upon them and could perceive their thoughts, because He was that Word, and the unchangeable Word. And He is still the same. He doesn't change. Now, notice, in this unchangeable Word, He looked right into the woman's face.
E-121 Şi aici era ea stând, aşa cum am numi-o noi astăzi, o femeie de renume prost, o prostituată de stradă, sau ceva, poate fiind copil a fost dată afară şi lăsată să plece de către părinţi; şi sunt prea multe dintre ele astăzi. Dar aici era această tânără, drăgălaşă, frumoasă, poate o femeie adolescentă, poate în al optsprezecelea an, ea-ea ar fi ieşit din liceu. Şi aici ea a luat drumul greşit, şi morala vieţii ei a fost putredă. Iar ea nu avea nimic de ce să se ţină, încă, o-o fată drăguţă.
E-121 And here she was standing, as we would call her today, a woman of ill fame, a street prostitute, or something, maybe a child had been turned out and let go by parents; and too many of them today. But here was this lovely, pretty, young, maybe teen-age woman, maybe in her eighteenth year, she—she would be out of high school. And here she had took the road that's wrong, and the morals of her life was decayed. And she had nothing she could hold onto, yet, a—a pretty girl.
E-122 Şi ea urcă sus să ia ceva apă, şi acolo dă de un Om care a vorbit cu ea. Şi ea a zis, "Aici este o segregaţie. Tu nu ar trebui să vorbeşti cu mine. Tu eşti un Evreu iar eu sunt o femeie din Samaria. Şi, după toate acestea, priveşte cine sunt eu. De ce vorbeşti Tu cu mine? Ce vrei Tu?" Vedeţi, motivul ei-ei-ei-ei era greşit.
E-122 And she goes up to get some water, and she runs into a Man there that spoke to her. And she said, "There is a segregation here. You shouldn't speak to me. You're a Hebrew and I'm a woman of Samaria. And, after all, look who I am. Why do You speak to me? What do You want?" See, her—her—her—her motive was wrong.
E-123 Şi, de multe ori, ce era dacă femeia aceea ar fi aruncat jos vasul de apă şi s-ar fi îndepărtat, ca unii oameni care se ridică şi pleacă afară din miting înainte ca ei să o ştie? Vedeţi, aceasta nu ar fi fost niciodată aşa.
E-123 And, many times, what if that woman would have throwed down the waterpot and walked away, like some people get up and walk out of the meeting before they know? See, it would have never been that way.
E-124 Dar acolo era un lucru sau altul la acea sămânţă predestinată, că era ceva interesant în această Persoană, aşa că ea a vorbit cu El. Ce s-a întâmplat? El i-a spus ei lucrurile pe care le-a făcut ea. Şi când El a făcut aceasta, că i-a spus ei aceste lucruri, atunci ea a zis, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet.
Tu nu mă cunoşti." De ce a ştiut ea că El era un profet? Deoarece Cuvântul a venit la El.
E-124 But there was something another to that predestinated seed, that there was something interesting in this Person, so she talked to Him. What happened? He told her the things that she had done. And when He did that, told her these things she done, she said, "Sir, I perceive that You are a Prophet. You don't know me." Why did she know He was a prophet? Because the Word had come to Him.
E-125 Biblia a zis, "Dacă este vreunul printre voi, care este duhovnicesc, sau profet, Eu Domnul Mă voi face cunoscut lui. Şi dacă ceea ce spune el este adevărul, atunci să-l ascultaţi, căci el este reprezentantul Meu, el este Cuvântul meu manifestat."
E-125 The Bible said, "If there be one among you, who is spiritual, or a prophet, I the Lord will make Myself known to him. And if what he says is the truth, then hear him, for he is My representative, he is my Word manifested."
E-126 Şi ea a zis, "Domnule, de altfel, noi nu am avut un profet de patru sute de ani. Şi eu pricep că Tu eşti un profet. Acum, noi nu avem nici o Scriptură care să spună că noi urmează să primim un profet acum, afară de Mesia. Noi ştim că Mesia vine. Şi aceasta, care este semnul unui profet, noi ştim că El vine şi El va face aceste lucruri."
E-126 And she said, "Sir, otherwise, we haven't had a prophet for four hundred years. And I perceive that You are a Prophet. Now, we have no Scripture saying that we're to get a prophet now, outside of the Messiah. We know Messiah is coming. And this, which that's the sign of a prophet, we know He is coming and He'll do these things."
E-127 Şi atunci Isus, marele de sine suficient a venit, El a zis, "Eu sunt Acela." Amin.
E-127 And Jesus then, the great sufficiency came, He said, "I am He." Amen.
E-128 Ce? Nu să sară şi să fugă imediat zicând, "Eu nu voi asculta la aceasta." Ea şi-a acoperit faţa ei, "Eu recunosc că eu sunt greşită." Ea a cerut cu umilinţă, "Dă-mi această apă, Doamne, ca să nu mai vin aici să scot." Vedeţi-vedeţi... ea-ea, felul în care Dumnezeu îşi îmbracă oamenii Lui?
E-128 What? Immediately not jump up and run away, "I ain't going to listen to it." She covered her face, "I admit I'm wrong." Humbly she asked, "Give me this water, Lord, that I come here not to draw." See the—see the… her—her, the way that God dresses His people?
E-129 Acum ce? Ea este gata. Atunci îi este descoperit ei că acela este Mesia. Şi ea intră în acţiune imediat. S-o opreşti pe ea? Tu nu ai fi putut s-o faci. S-a dus drept în cetate, şi a zis, "Veniţi să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Noi 1-am aşteptat pe Mesia, şi iată-L acolo." Şi Biblia zice că oamenii din acea cetate au crezut din pricina mărturiei femeii. Ea avea ceva atât de real încât ea putea să expună. Influenţa ei, după ce l-a întâlnit pe Isus Cristos şi aducând înapoi rezultatele directe pe care Biblia ei, de care ea a fost învăţată, i-a spus ei ce va face Mesia, şi ea i-a convins pe oameni că acela era Mesia. De patru sute de ani, ei nu au avut nimic ca acesta, "Şi aici este Omul." Şi mărturia ei, deşi o prostituată, era convingătoare.
E-129 Now what? She's ready. Then it's revealed to her that That is Messiah. And immediately she went into action. Stop her? You couldn't do it. Right into the city, and said, "Come see a Man Who has told me the things I've done. We've been looking for the Messiah, and there He is." And the Bible says that the men of that city believed because of the woman's testimony. She had something so real that she could display. Her influence, after meeting Jesus Christ and bringing back the direct results that her Bible, that she had been taught, told her that the Messiah would do, she convinced the men that That was the Messiah. Four hundred years, they never had nothing like it, "And here is the Man." And her testimony, yet a prostitute, was convincing.
E-130 Oh, domnişoară, s-ar putea ca tu să nu trăieşti acel fel de viaţă. Dar, oh, dacă ai putea măcar să-l întâlneşti pe acest Unul despre care vorbesc eu, ce ar fi influenţa ta faţă de colegii tăi de şcoală!
E-130 Oh, young lady, you might not live that kind of a life. But, oh, if you could only meet this One I'm talking about, what your influence will be to your schoolmates!
E-131 Tinere, ca Saul, educat, deştept, ce influenţă a fost el faţă de întreaga lume Creştină. El a fost trimis ca un apostol la Neamuri, când el l-a întâlnit pe acest Isus în Stâlpul de Foc, în ziua aceea, ştiind că acela era acelaşi Dumnezeu care i-a scos poporul lui afară, din Israel afară din Egipt, pe Israel afară din Egipt. Dacă voi aţi putea să-l întâlniţi pe acesta care este acelaşi Dumnezeu! Aceasta este Biblia, manifestată, dovedind că El este Dumnezeu, adeverirea despre El chiar pe pământ acum, căci Cuvântul Lui este făcut cunoscut, căci, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Ce influenţă vei fi tu la biserica ta, la comunitatea ta, în întregime la fiecare cu care vii în contact. Tu vei fi o persoană schimbată. Da. Da, domnule.
E-131 Young man, like Saul, educated, smart, what an influence he was to the whole Christian world. He was sent as an apostle to the Gentiles, when he met this Jesus in the Pillar of Fire, that day, knowing that That was the same God that brought his people out, of Israel out of Egypt, Israel out of Egypt. If you could meet this same God! That's the Bible, manifested, proving that He is God, the vindication of Him right on earth now, that His Word is made known, for, "He is the same yesterday, today, and forever." What an influence you will be to your church, to your community, to the entire everybody you come in contact with. You'll be a changed person. Yes. Yes, sir.
E-132 Petru, când a văzut el şi a fost convins, că... Noi aflăm că, el a pescuit toată noaptea şi nu a luat nimic. El era un pescar. El ştia când se schimbă luna, şi când umblau peştii şi când nu umblau. Dar el a fost destul de amabil să şadă jos şi să asculte la Isus, pentru câteva minute. El nu s-a ridicat sus şi să fugă afară. El a stat să asculte până la capăt. Şi după ce s-a terminat tot mesajul, şi totul, deoarece el era destul de amabil...
E-132 Peter, when he seen and was convinced, that… We find out, he had fished all night and had taken nothing. He was a fisherman. He knowed when the moon changed, and when fish run and when they didn't. But he was kind enough to sit down and listen to Jesus, for a few minutes. He didn't get up and run out. He stood to hear it through. And after the message was all over, and everything, because that he was kind enough…
E-133 El a pescuit toată noaptea şi nu a prins nimic. Câţi Simoni există aici în această dimineaţă, şi câţi vor asculta la această casetă? Simone, tu ai sărit de la Metodişti, la Baptişti, la Penticostali, la Unitarieni, la Duotarieni, la Trinitarieni, la fiecare, şi totuşi nu ai nimic. De ce nu şezi jos şi să asculţi doar un minut? Împrumută-ţi doar câteva minute din timpul tău lui Cristos.
E-133 He had fished all night and got nothing. How many Simons is there in here this morning, how many will listen to this tape? Simons, you've jumped from Methodist, to Baptist, to Pentecostal, to Oneness, to Twoness, to Threeness, to every thing, and still got nothing. Why don't you sit down and listen just a minute? Just loan a few minutes of your time to Christ.
E-134 Priviţi Cuvântul venind. "Simone," acum El îl împuterniceşte pe el, "lasă în jos plasa pentru tras."
E-134 Watch the Word come. "Simon," now He is commissioning him, "let down the net for the draught."
E-135 Şi când el a prins peştii, el a zis, "Doamne, eu am tras toată noaptea. Aceasta este în afara inteligenţei mele. Eu nu-mi pot explica cum."
E-135 And when he got a hold of the fish, he said, "Lord, I seined all night. It's beyond my intelligence. I can't explain how."
E-136 Nici eu nu-mi pot explica cum se poate face aceasta. Eu nu cunosc mecanica. Doar dinamica este tot în ceea ce sunt eu interesat. Eu nu ştiu cum face El aceasta, dar El o face pentru că El a promis.
E-136 Neither can I explain how it works. I don't know the mechanics. Just the dynamics is all I'm interested in. I don't know how He does it, but He does it because He promised it.
E-137 El a lăsat jos plasa. Deoarece, El ştia că dacă nu erau peşti acolo, şi Dumnezeu a spus că acolo vor fi peşti, el a lăsat plasa în jos, oricum.
E-137 He let down the net. Because, he knowed if there wasn't no fish in there, and God said there would be fish in there, he let down the net, anyhow.
E-138 Voi ziceţi, "Eu am fost la altar. Eu am făcut asta. Eu am făcut cealaltă. Eu am încercat. Eu am fost în sus şi-n jos. Eu..." Lasă plasa jos. Aceasta este Porunca.
E-138 You say, "I've been to the altar. I've did this. I've done that. I've tried. I've been up and down. I…" Let down the net. That's the Commandment.
E-139 Şi când a prins el peştii, ce a făcut el? Mai întâi, el a căzut pe genunchii lui, în reverenţă şi respect, şi a strigat, "Depărtează¬te de la mine, Doamne, că eu sunt un păcătos." Ce este aceasta? Reverenţă, umilinţă.
E-139 And when he caught the fishes, what did he do? First, he fell upon his knees, in reverence and respect, and he cried out, "Depart from me, Lord, I'm a sinful man." What is it? Reverence, humility.
E-14
E-140 What was the word come back? "Fear not, Simon, from henceforth you'll be a fisherman of man." In action, and he died in action. Oh, my!
E-141 Orbul care a fost vindecat, el nu a putut să explice. El nu putea să spună cum era că El a făcut-o. Şi el nu ştia dacă el era un păcătos sau nu; el a zis, "Pentru mine acesta este un lucru ciudat, că voi oamenii de aici, voi preoţii mă întrebaţi pe mine, această întrebare."
E-141 The blind man that was healed, he couldn't explain. He couldn't tell just how it was that He did it. And he didn't know whether He was a sinner or not; he said, "It's a strange thing to me, that you man here, you priests asking me what, this question."
E-142 Ei au zis, "Cine te-a vindecat?" Ei au întrebat pe tatăl şi pe mama lui, dar ei au zis...
E-142 They said, "Who healed you?" They asked his father and mother, but they said…
E-143 Ei au întrebat deja, preoţii le-au spus lor, "Dacă vreunul a participat la adunările lui Isus! El este un-El este un-El este un Om nebun. Dacă tu participi la mitingurile Lui, tu eşti excomunicat din această biserică. Noi te vom pune pe tine..." Aceasta este ce a spus Biblia. "Noi te dăm afară din biserică, dacă tu participi la acel miting."
E-143 They had already, priests had told them, "If anybody attended Jesus' meetings! He's a—He's a—He's an insane Man. If you attend His meetings, you're excommunicated from this church. We'll put you…" That's what the Bible said. "We'll put you right out of church, if you attend that meeting."
E-144 Dar, omul orb, vedeţi, mitingul a venit la el, şi Isus l-a vindecat.
E-144 But, the blind man, see, the meeting come to him, and Jesus healed him.
E-145 Şi atunci chiar părinţii lui, temându-se că îşi vor pierde demnitatea lor, de a fi membri ai acestei mari biserici din cetate, le era ruşine să spună ceva despre aceasta. Ei i-au trimis înapoi la băiat, şi au zis, "Întrebaţi-l pe el, el are vârsta. Mergeţi şi întrebaţi-l pe el cum s-a întâmplat. Noi ştim că acela este fiul nostru, şi noi ştim că el s-a născut orb, dar eu-eu nu voi spune nimic." Oh, acel căldicel, mărginaş, credincios-prefăcut!
E-145 And then even his parents, afraid of losing their dignity, of being the member of this great church of the city, they was ashamed to say anything about it. They turned it back onto the boy, and they said, "Ask him, he's of age. Go ask him how it happened. We know that's our son, and we know he was born blind, but I—I ain't going to say nothing." Oh, that lukewarm, borderline, make-believer!
E-146 Dar acest om care şi-a avut ochii vindecaţi; ei i-au zis, "Cine te-a vindecat?"
E-146 But this man who had his eyes healed; they said, "Who healed you?"
E-147 El a zis, "Unul numit Isus din Nazaret." Da, domnule! El s-a aşezat în umilinţă. Lucrarea a fost făcută.
E-147 He said, "One called Jesus of Nazareth." Yes, sir! He had sat in humility. The work was done.
E-148 Ei au zis, "Omul acela este un păcătos. Noi nu cunoaştem, şi nu avem nici o şcoală din care să fi ieşit El vreodată. El nu aparţine la vreo organizaţie. El nu are carnet de părtăşie. Noi nu avem nimic de a face cu El. Noi ştim că El este un păcătos."
E-148 They said, "That Man is a sinner. We don't know, we have no school He ever come out of. He don't belong to any organizations. He has no fellowship card. We have nothing to do with Him. We know He's a sinner."
E-149 "Păi," a zis el, "acum, acesta este un lucru ciudat." A zis, "Un Om care a putut să-mi deschidă ochii, ceea ce nu a fost făcut niciodată de când a început lumea; un Om, un Lucrător îmi deschide ochii, ceea ce nu s-a făcut niciodată în lume; şi voi clericilor care ar trebui să cunoaşteţi toate interioarele şi exterioarele Cuvântului, şi voi nu ştiţi nimic despre El? Acesta este un lucru ciudat."
E-149 "Well," he said, "now, that's a strange thing." Said, "A Man that could open my eyes, which has never been done since the world began; a Man, a Minister opens my eyes, which it's never been done in the world; and you clergymen who are supposed to know all the in's and out's of the Word, and you don't know nothing about Him? That's a strange thing."
E-150 Când, tocmai Biblia a spus aceasta, când va veni El, "Orbul va vedea. Şchiopul va sări ca un cerb." S-ar cuveni ca ei să vadă că Cuvântul a fost manifestat. Vedeţi?
E-150 When, the very Bible said that, when He come, "The blind should see. The lame men would leap like a hart." They ought to have seen the Word was manifested. See?
E-151 Dar băiatul ştia; el a fost acolo. Ce a făcut el? El era în acţiune. El era gata, înaintea şefului său. El era gata, în faţa preoţilor. El era gata, înaintea consiliului. El era gata pentru orice, deoarece el l-a recunoscut pe Dumnezeu, şi s-a umilit pe sine însuşi, şi a intrat în acţiune cu mărturisirea lui. Vedeţi, acela este un adevărat slujitor.
E-151 But the boy knew; he had been there. What did he do? He was in action. He was ready, before his boss. He was ready, before the priests. He was ready, before the council. He was ready for anything, because he had recognized God, and humbled himself, and went into action with his testimony. See, that's a real servant.
E-152 Stâlpul de Foc s-ar cuveni să ne pună pe noi în acţiune astăzi, aşa cum am văzut noi aceasta adeverit în Cuvintele promisiunii Lui pentru această oră, această ultimă zi. Aceasta ar trebui să pună întreaga mişcare a lui Dumnezeu în acţiune.
E-152 The Pillar of Fire ought to put us in action today, as we've seen it vindicated in the Words of His promise for this hour, this last day. It should put the whole move of God into action.
E-153 Dar, necazul cu aceasta este, că organizaţia noastră zice, "Acum aşteaptă puţin, Acela nu a venit prin grupul nostru. Acela este Numele lui Isus. Acela este un-acela este un renegat. Acela este un Baptist. Acela..." Vedeţi? Huh-uh. Vedeţi? Vedeţi? Ei nu văd Aceasta. Aşa este.
E-153 But, the trouble of it is, our organization says, "Now wait a minute, That didn't come through our group. That's Jesus Name. That's a—that's a renegade. That's a Baptist. That…" See? Huh-uh. See? See? They just don't see It. That's right.
E-154 Semnul, oh, semnul Venirii Lui este aproape. Şi noi ştim că nu există nici un lucru pe pământ...
E-154 Sign, oh, the sign of His Coming is at hand. And we know there is not a thing on earth…
E-155 Ştiinţa ne spune că, "Sunt trei minute până la miezul nopţii," şi ne-a spus aceasta cu câţiva ani în urmă. Atunci, noi trebuie că suntem cam, poate, un moment de la miezul nopţii. Noi nu ştim la ce timp se va aprinde pulberea în butoi. Uitaţi-vă la aceste alegeri care se vor ţine aici mâine. Aceasta-i tot ce trebuie, doar să aprindă una. Când acel ecran de radar va prinde acea bombă atomică, la fiecare din ele o să li se dea drumul, dar Biserica va fi dusă înainte de timpul acela. Astfel dacă aceea s-ar putea întâmpla în orice minut, şi Biserica trebuie să plece înainte ca aceea să se întâmple, cât de departe este aceasta?
E-155 Science tells us, "It's three minutes till midnight," told us that several years ago. Then, we must be just about, maybe, a moment from midnight. We don't know what time the—the powder is going to light in the keg. Look at this election coming up here tomorrow. That's all it would take, just light one. When that radar screen picks up that atomic bomb, every one of them is going to turn loose, but the Church will be gone before that time. So if that could happen any minute, and the Church has to go before that happens, how far is it off?
E-156 Şi chiar lucrurile care El a spus că se vor întâmpla, slujba Lui şi ce va avea loc în zilele din urmă, noi urmărim noapte după noapte, şi zi după zi, spunând că timpul este aproape. Oh, noi s¬ar cuveni să ne umilim pe noi înşine şi să intrăm în-în umilinţă şi să intrăm în acţiune. Asta-i adevărat. Cuvânt împlinit, ar trebui să ne pună pe toţi în acţiune.
E-156 And the very things that He said would happen, His ministry and what would take place in the last days, we watch it night after night, and day after day, saying the time is at hand. Oh, we ought to humble ourselves and get in—in humility and get into action. That's right. Word fulfilled, should put us all in action.
E-157 Noi, ca profetul Isaia, am văzut rezultatul oamenilor ce se exaltă singuri, care zic, "Păi, acum, dacă aceasta o să fie undeva, atunci va fi în denominaţiunea noastră. Dacă aceasta vine prin Trinitate, este în ordine. Sau, dacă aceasta vine prin Unitarieni, în ordine. Sau, dacă vine prin Biserica lui Dumnezeu, Metodiştii, Baptiştii, Catolicii, sau Presbi-... Aceasta este în ordine."
E-157 We, like the prophet Isaiah, has seen the outcome of self-exalted people, who says, "Well, now, if it's going to be anywhere, it's going to be in our denomination." "If it comes through the Trinity, all right." Or, "If it comes through the Oneness, all right." Or, "If it comes through the Church of God…" "The Methodist…" "The Baptist…" "The Catholic…" Or, "The Presb-…" "It's all right."
E-158 Mie mi s-a luat un interviu aici în Mexico. Fratele Jack era cu mine. Şi micuţul bebeluş a fost înviat din morţi, după ce a murit în dimineaţa aceea la ora nouă. Şi acesta a fost înviat din morţi, în seara aceea la ora unsprezece, pe scenă, printr-o vedenie. Fratele Jack era acolo. Eu l-am trimis pe el să se roage pentru bebeluş. Şi doamna ţinând copilul în braţele ei, în felul acesta. Ploua, turnând în jos, şi el avea pe el mantaua Fratelui Arment. Şi Billy a zis, "Eu am distribuit..." Frate, acest prieten al Fratelui Espinoza, eu nu ştiu ce... Eu l-am chemat "mañana," deoarece el-el-el era aşa-aşa de încet. Şi aşa că eu am spus... El a distribuit cartonaşele de rugăciune, şi Billy a stat doar să vadă dacă el nu a vândut unul. Şi el le-a distribuit pe toate. Şi această femeie avea bebeluşul mort. Şi ea a zis... Păi, Billy a zis că, "Eu nu am destui uşieri ca să o ţin pe ea înapoi."
E-158 I was interviewed here in Mexico. Brother Jack was with me. And the little baby was raised from the dead, after dying that morning at nine o'clock. And it was raised up from the dead, that night at eleven, on the platform, by a vision. Brother Jack was there. I sent him to pray for the baby. And the lady holding the baby in her arms, like this. Raining, pouring down, and he had on Brother Arment's coat. And Billy said, "I've give out…" Brother, this Brother Espinoza's friend, I don't know what… I called him, "Mañana," because he—he—he was so—so slow. And so I said… He give out the prayer cards, and Billy just stood to see that he didn't sell one. And he give them all out. And this woman had the dead baby. And she said… Why, Billy said, "I ain't got enough ushers to hold her back."
E-159 Şi eu am spus, "Ea nu m-ar cunoaşte niciodată pe mine. Ea nu mă cunoaşte." Cu o seară înainte, acel orb şi-a primit vederea. Şi aşa departe cam de-a latul acestei platforme, numai claie de paltoane şi şaluri vechi, şi alte lucruri, sărmanii oameni. Şi eu am zis, "Păi, Frate Jack, mergi jos şi roagă-te pentru bebeluş." Eu am zis, "Ea nu o să ştie diferenţa dintre mine şi tine." Şi ea fugea doar pe sub picioarele acelor oameni şi sărea în sus pe deasupra pe spatele lor, şi umbla cu acel copil mort. O micuţă, o fetiţă drăguţă, cam aşa de înaltă, poate că era primul ei bebeluş. Şi ea părea să aibă cam peste douăzeci de ani, foarte atractivă fată. Şi astfel eu am spus, "Mergi şi roagă-te pentru ea, Frate Jack, pentru că ea niciodată nu o să ştie cine este cine." Şi eu stând acolo şi vorbind printr-un interpret, ea nu ar fi ştiut dacă eram eu cel ce se ruga pentru bolnavi, sau era el.
E-159 And I said, "She would never know me. She don't know me." The night before, that blind man had received his sight. And far as across this platform, just ricks of old coats and shawls, and things, poor people. And I said, "Well, Brother Jack, go down and pray for the baby." I said, "She'd never know the difference between me and you." And she just run under them man's legs and jump up on top of their backs, and walk with that dead baby. A little, pretty little girl, just about this high, maybe her first baby. And she looked to be in her twenties, very attractive girl. And so I said, "Go pray for her, Brother Jack, because she'll never know who is who." And me standing back there speaking through an interpreter, she wouldn't know whether I was the one praying for the sick, or he was.
E-160 Fratele Jack a pornit-o acolo jos. Şi eu m-am uitat înaintea mea, şi acolo era o vedenie, în care acest bebeluş şedea aici. Eu am spus, "Nu mai este nevoie. Aduceţi-l aici." În câteva momente, acel bebe era viu. Punându-mi mâinile peste el!
E-160 Brother Jack started down there. And I looked out in front of me, and there was a vision, this little baby sitting here. I said, "Never mind. Bring it here." In a few moments, that baby was alive. Laying hands upon it!
E-161 Ea a plecat în acţiune, repede, la doctorul ei; cu o declaraţie semnată, că bebeluşul a murit în cabinetul lui în dimineaţa aceea, de pneumonie. Şi la ora unsprezece în seara aceea a fost iarăşi înapoi în viaţă, deoarece ea era persistentă. Ea a trebuit să preseze înainte. Acolo era ceva real. Dacă un om orb a putut să-şi primească vederea, şi pruncul ei putea să fie înviat din morţi. Mie îmi place asta. Dumnezeule, dă-ne mai mulţi oameni de felul acesta.
E-161 She went into action, right quick, to her doctor; with a statement signed, that the baby died in his office that morning, with pneumonia. And eleven o'clock that night it was back to life again, because she was persistent. She had to press in. There was something real. If a blind man could receive his sight, her baby could be raised from the dead. I like that. God, give us more people like that.
E-162 Şi ea, o Catolică, venind sus cu mărgelele în mâini, eu i-am spus ei, "Aceea nu era necesar," fără a dispreţui pe tânără aceea. Nu-i dispreţ faţă de aceea, dar aceea nu era necesar.
E-162 And her, a Catholic, coming up with her beads in her hands, I told her, "That wasn't necessary," no disregards to that young fellow. No disregards to that, but that ain't necessary.
E-163 Acesta este Dumnezeu în care credem noi; nu ceva formă, nu o rugăciune Metodistă, sau o rugăciune Presbiteriană, sau un strigat Penticostal. Acesta este Dumnezeu în care credem noi; nu o mărgea Catolică, sau orice altceva. Noi credem în Dumnezeu, în viul Dumnezeu, prin Cuvântul Lui. Şi Cuvântul Lui este Dumnezeu. Şi Acesta este obligat să producă, deoarece Acesta este o sămânţă.
E-163 It's God we believe in; not any form, not a Methodist prayer, or a Presbyterian prayer, or a Pentecostal shout. It's God we believe in; not a Catholic bead, or whatever more. We believe in God, the living God, by His Word. And His Word is God. And It's bound to produce, because It's a seed.
E-164 Acum, profetul a văzut atunci ce au făcut denominaţiunile care se exaltă pe ele însele. El a văzut că ele nu puteau să ia locul slujbei. Ele îşi pierd menţinerea, cu crezul lor, şi aşa mai departe. În nădejdea în crezuri, ei le acceptă şi cred că Asta este. Şi noi aflăm că oameni ca Ozia încearcă să ia locul celui uns pentru slujbă, şi ei dau greş. Mulţi dintre ei devin neurotici, beţivi, şi aşa mai departe; încercând să ia locul unei slujbe unse, încercând să imite. În loc să aibă lucrul despre care vorbesc ei, şi să fie chemaţi de Dumnezeu ca să facă aceasta, şi să fie ordinaţi de Dumnezeu să facă aceasta; ei aleargă în mari roiuri şi zidesc mari organizaţii, şi sunt oameni intelectuali, şi lucruri măreţe mari, şi cu strălucire, ca şi Hollywood-ul; şi predicând că, "Venirea Domnului este aproape." Noi am văzut oameni pierzându-şi menţinerea lor, deoarece ei încearcă să ia o funcţie pentru care nu sunt ordinaţi, întocmai ca Ozia. Noi am văzut biserici prozelindu-se. Noi am văzut, în adunările noastre Penticostale, fiecare Unitarian încercând să obţină pe Trinitarieni la ei, iar Trinitarienii încercând să-i obţină pe Unitarieni la ei, Biserica lui Dumnezeu încercând să-i ia pe aceştia la ei, şi toţi ceilalţi încercând să se câştige unii pe alţii; prozelind, personificând, încercând să facă ceva pentru care nu sunt chemaţi să facă.
E-164 Now, the prophet then seen what self-exalted denominations did. He seen they could not take the place of the office. They lose their hold, with their creeds, and so forth. In expectancy of the creeds, they accept that and think that's It. And we find out that men like Uzziah try to take the place of the anointed office, and they fail. Many of them turns out neurotics, drunkards, and so forth; trying to take the place of an anointed office, trying to impersonate. Instead of having what they're talking about, and called of God to do it, and ordained of God to do it; they run off in great big swarms and build big organizations, and intellectual men, and great big things, and flashing, and like Hollywood; and preaching, "The Coming of the Lord is at hand." We've seen men lose their hold, because they try to take an office they're not ordained to, just like Uzziah. We've seen the churches proselyte. We've seen, in our Pentecostal assemblies, every Oneness trying to get the Trinity over, the Trinity trying to get the Oneness over, the Church of God trying to get this over, and all these others trying to get one another; proselyting, impersonating, trying to do something they're not called to do.
E-165 Dumnezeu a zis, "Propovăduiţi Evanghelia. Demonstraţi puterea Duhului Sfânt. Aceste semne vor urma pe cei ce cred."
E-165 God said, "Preach the Gospel. Demonstrate the power of the Holy Ghost. These signs will follow them that believe."
E-166 Nu, "Duceţi-vă şi faceţi organizaţii, aveţi şcoli, şi aşa mai departe." Nimic contra acestora, dar aceea nu ia locul acestei funcţii. Şi noi vedem acum, că bărbaţii şi femeile care încearcă să ia acea funcţie unsă, când ei nu sunt ordinaţi să o facă, noi vedem ce li se întâmplă lor.
E-166 Not, "Go make organizations, have schools, and so forth." Nothing against it, but that don't take this office's place. And we see now, that men and women who try to take that anointed office, when they're not ordained to do it, we see what happens to them.
E-167 Iată exemplul vostru, lucrătorilor. Noi îl vedem în viaţa adolescenţilor. Noi îl vedem pretutindeni. Aceasta-i, să nu priviţi la om. Priviţi la Dumnezeu. Luaţi-vă ochii de la om şi puneţi-i la Dumnezeu.
E-167 There is your example, ministers. We see it in the teen-age life. We see it everywhere. That's, don't watch man. Watch God. Take your eyes from man, put it on God.
E-168 Nu influenţaţi, să ziceţi, "Oh, slavă lui Dumnezeu, Domnul îmi spune mie. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, fă aşa-şi-aşa," şi aceasta niciodată nu se întâmplă. Vedeţi, voi încercaţi să personificaţi ceva despre care nu ştiţi nimic. Nu faceţi asta. Aceasta este periculos. Tu vei fi lovit cu lepră spirituală, necredinţă, denominaţiunile voastre; încercând să zidiţi, să căpătaţi o pană la pălărie, să fiţi un prezbiter. Dacă...
E-168 Not influenced, say, "Oh, glory to God, the Lord tells me. THUS SAITH THE LORD, do so-and-so," and it never happens. See, you are trying to impersonate something that you know nothing about. Don't do that. It's dangerous. You'll be stricken with spiritual leprosy, unbelief, your denominations; trying to build up, get a feather in your hat, to be a presbyter. If…
E-169 Fii ca David, "Eu mai degrabă aş fi o ştergătoare la uşă la casa Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturi cu cei răi." Da, o ştergătoare de picioare. Oriunde mă chemi Tu, Doamne, lasă-mă să fiu cea mai bună ştergătoare de picioare pe care ai avut-o Tu vreodată. Dacă oamenii trebuie să-şi şteargă picioarele de mine, lasă-mă să fiu o adevărată ştergătoare. Eu voi curăţa picioarele, dacă nimic altceva."
E-169 Be like David, "I'd rather be a doormat at the house of my God, than to dwell in the tents with the wicked." Yes, a doormat. "Wherever You call me, Lord, let me be the best doormat You ever had. If the people have to wipe their feet on me, let me be a real doormat. I'll clean feet, if nothing else."
E-170 Aceasta este ce a făcut Isus când a venit El pe pământ, El a devenit ştergătoarea de picioare a lui Dumnezeu, Propriul Lui Fiu. Cine eşti tu, episcopule, prezbiter de stat, când Isus a devenit un valet spălător de picioare, o ştergătoare de picioare la casa lui Dumnezeu? Oh, Doamne! Şi atunci noi ne gândim că suntem cineva, pentru că noi avem un doctorat, şi am trecut prin facultate. Uitaţi-vă la Exemplul vostru, ce a făcut El. Nu te uita la ce a făcut episcopul dinaintea ta, prezbiterul dinaintea ta, sau oricine ca acesta. El s-ar putea să fi fost un om bun. Asta nu contează. Acesta eşti tu, priveşte la Dumnezeu.
E-170 That's what Jesus did when He come to the earth, He become God's doormat, His Own Son. Who are you, bishop, state presbyter, when Jesus become a foot-wash flunky, a doormat at the House of the Lord? Oh, my! And then we think we're somebody, because we got a doctor's degree, we went through college. Look at your Example, what He did. Don't look to what the bishop before you, the presbyter before you, whatever like that. He might have been a good man. That doesn't matter. It's you, look at God.
E-171 Când el a văzut efectul, şi apoi a văzut ce a avut loc. Acum eu voi încheia, voi spune încă un lucru. Mâinile şi picioarele lui... Aripile lui au acoperit faţa în reverenţă, picioarele lui în umilinţă, şi cele două aripi ale lui l-au pus în acţiune. Gândiţi¬vă doar la aceasta, la efectele vedeniei asupra profetului! Ce a făcut aceasta profetului? Aceasta i-a arătat lui că nici un om, nici un om...
E-171 When he seen the effects, and then seen what taken place. Now I'm closing, one more thing I say. His feet and hands… His wings covered His face in reverence, His feet in humility, and then His two wings put Him in action. Just think of that, the effects of the vision upon the prophet! What did it do to the prophet? It showed him that no man, no man…
E-172 Nu-ţi pune încrederea într-un om. Când acel om părăseşte Cuvântul lui Dumnezeu, tu să-l părăseşti pe om. Vedeţi, voi îl părăsiţi pe om. Stai cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cuvântul.
E-172 Don't put your confidence in a man. When that man leaves the Word of God, you leave the man. See, you leave the man. Stay with God. God is the Word.
E-173 Priviţi ce au făcut efectele. Acum, fraţilor lucrători, eu vreau ca aceasta să meargă jos în inimile voastre, la voi toţi. Ce i s-a întâmplat profetului? Aceasta i-a cauzat acelui profet, ordinat la o funcţie înainte de întemeierea lumii... Darurile şi chemarea sunt fără pocăinţă. Aceasta i-a cauzat profetului... Cât despre un lucrător, episcop, care nu este nimic ca un profet; învăţător, păstor, sau evanghelist, ce s-ar cuveni să le facă acestora? Dar să vezi vedenia despre Domnul, i-a cauzat profetului să mărturisească că el era un păcătos.
E-173 Watch what the—the effects did. Now, minister brothers, I want this to go down in your hearts, all of you. What happened to the prophet? It caused that prophet, ordained to an office before the foundation of the world… Gifts and callings are without repentance. It caused that prophet… What about a minister, bishop, which is nothing like a prophet; teacher, pastor, or evangelist, what ought it do to them? But to see the vision of the Lord, it caused the prophet to confess he was a sinner.
E-174 El nu a păşit afară zicând, "Da, slavă lui Dumnezeu! Aleluia, asta îmi ajunge mie. Laudă lui Dumnezeu, eu mă duc afară." Sau, el nu s-a dus să zică, "Eu nu voi asculta de Aceea. Eu am avut o iluzie mintală. Aceasta nu este conform cu ceea ce a spus profetul." Nu.
E-174 He didn't walk out and say, "Yes, glory to God! Hallelujah, that's good enough for me. Praise God, I'm going out." Or, he didn't go up and say, "I'll not listen to That. I had a mental allusion. It isn't according to what the priest says." No.
E-175 El a luat învăţătură de la aceasta. El a văzut ceea ce a încercat Dumnezeu să-i arate lui. De ce? Sămânţa spirituală era deja în el, cum era în femeia de la fântână, şi cum era în alţii. Ei erau ordinaţi, preordinaţi la aceasta. Şi el a văzut motivul. El l-a văzut pe Ozia în casa leproşilor, un om mare care a început să personifice ceva. El a văzut pe Dumnezeu şezând acolo, şi el a văzut cum şi-a îmbrăcat Dumnezeu slujitorii Lui şi cum i-a trimis El afară. L-a făcut pe el să spună, "Eu sunt un păcătos." Atunci a venit timpul pentru curăţire, după mărturisirea, "Eu sunt un păcătos."
E-175 He took lesson to it. He saw what God was trying to show him. Why? The spiritual seed was already in him, like it was in the woman at the well, like it was the others. They were ordained, foreordained to this. And he saw the reason. He saw Uzziah in the leper house, a great man who tried to impersonate something. He saw God sitting there, and he saw how God dressed His servants and how He sent them out. Caused him to say, "I am a sinner." Then it come the time for the cleansing, after confession, "I am a sinner."
E-176 Profetul, un om care era în palatul regelui, cunoscut a fi un profet. Mă auziţi voi pe mine? L-a făcut pe acest profet ordinat, viziunea despre Domnul l-a făcut să strige, "Vai de mine! Eu sunt un om cu buze necurate. Eu locuiesc printre un-... oameni care au buze necurate. Şi ochii mei au văzut orânduirea Domnului." Oh, frate lucrător, poţi tu să vezi aceasta? "Ochii mei au văzut orânduirea Domnului."
E-176 The prophet, a man who had been in the king's palace, known to be a prophet. Do you hear me? Caused this ordained prophet, the vision of the Lord caused him to cry, "Woe is me! I am a man of unclean lips. I live among un-… people that's got unclean lips. And my eyes has seen the order of the Lord." Oh, minister brother, can you see it? "My eyes has seen the order of the Lord."
E-177 Apoi a venit curăţirea. Aici vine un Heruvim cu un cărbune de foc de pe altar, pe care el l-a luat cu cleştele lui, cleştele de la altar, l-a pus în mâinile lui. Şi a luat înapoi capul lui Isaia, deoarece el era gata să mărturisească, şi să mărturisească că el era necurat, deoarece el s-a uitat la ceva episcop sau cineva ca exemplu al lui, în loc să se uite către Dumnezeu.
E-177 Then come the cleansing. Here come the Cherubim with a coal of fire off the altar, that he had took with his tongs, the tongs from the altar, put it in his hands. And took back Isaiah's head, because he was ready to confess, and confess that he was unclean, because he had looked to some bishop or somebody for his example, instead of looking towards God.
E-178 În loc să se uite către Cuvânt, el s-a uitat către un crez, totuşi te pune pe tine înapoi, "un om cu buze necurate."
E-178 Instead of looking towards the Word, you looked towards your creed, still puts you back, "a man of unclean lips."
E-179 Şi Îngerul a venit cu Foc, şi l-a pus pe buzele lui, şi a zis, "Acum tu eşti curat."
E-179 And the Angel come with Fire, placed it upon his lips, and said, "Now you're clean."
E-180 Observaţi rânduiala. El nu i-a adus lui o carte, un catehism. Dumnezeu nu îşi pregăteşte slujitorii Lui prin cărţi şi catehism. El îşi pregăteşte slujitorii Lui prin Foc, Foc curăţitor, Foc de la altar.
E-180 Notice the order. He never brought him a book, a catechism. God doesn't prepare His servants by books and catechism. He prepares His servants by Fire, cleansing Fire, Fire from the altar.
E-181 Şi el a strigat! Când el a strigat şi a zis, "Vai de mine, că am păcătuit; mi-am pus exemplul, încrederea mea, într-un om. Şi eu văd rânduiala Domnului." Şi el l-a curăţat cu un cărbune de Foc.
E-181 And he cried! When he cried out and said, "Woe is me, for I've done wrong; I've put my example, my trust, in a man. And I see the order of the Lord." And he cleansed him with the coal of Fire.
E-182 Acum, nu este aceasta minunat cum omul s-a recunoscut pe sine ca fiind un păcătos? Şi priviţi cum a făcut Dumnezeu îndată ce a recunoscut el că era un păcătos. El a mărturisit că era păcătos, a mărturisit greşeala lui. Şi el a văzut ce e făcut Dumnezeu şi cum a făcut El aceasta, cum l-a curăţit El cu un cărbune din Foc. Nu o declaraţie de crezuri, nu o-o grămadă de mărgele, nu vreo afacere istorică. El l-a curăţit cu, timpul prezent, cu Focul viu.
E-182 Now, isn't it wonderful how the man recognized himself being a sinner? And look how God did as soon as he recognized he was a sinner. He confessed to being a sinner, confessed to his wrong. And he saw what God did and how He did it, how He cleaned him by a coal of Fire. Not a declaration of creeds, not a—a bunch of beads, not some historical affair. He cleansed him with, present tense, living Fire.
E-183 Şi Biblia a spus că, "Promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Acelaşi Duh Sfânt, acelaşi Isus care a venit în formă de Duhul Sfânt, în Ziua Cincizecimii, este singurul proces de curăţare despre care ştie Dumnezeu cum să-l cureţe pe slujitorul Său.
E-183 And the Bible said that, "The promise is unto you, and to your children, to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." This same Holy Ghost, this same Jesus that come in the form of the Holy Ghost, on the Day of Pentecost, is the only cleansing process God knows anything about cleansing His servant.
E-184 El a văzut rânduiala. El a văzut cum trebuia să acţioneze, slujitorul pregătit, al lui Dumnezeu. El a văzut felul în care îşi pregătea Dumnezeu slujitorul, şi cum a aşezat El aceasta în ordine.
E-184 He seen the order. He seen what God's servant, prepared, how he was to act. He seen the way God got His servant ready, how He set it in order.
E-185 Şi observaţi atunci ce urmează, după curăţire, după, însărcinare. După ce el a făcut aceasta, ce a urmat, atunci? Însărcinarea. După mărturisire şi curăţire, a fost atunci că Isaia curăţit a răspuns când Domnul a zis, "Cine se va duce?" El a zis, "Iată-mă, trimite-mă pe mine."
E-185 Notice then the following, after the cleansing, after, the commission. After he had did this, followed, then what? The commission. After confession and cleansed, it was then that the clean Isaiah answered when the Lord said, "Who will go?" Said, "Here am I, send me."
E-186 Tineri şi tinere, viaţa este înaintea voastră, haideţi ca voi şi cu mine să mergem jos la altar, în dimineaţa aceasta. Haideţi să mergem la casa lui Dumnezeu, pentru câteva minute. Oameni de afaceri, casnice, lucrători, haideţi să mergem la casa lui Dumnezeu.
E-186 Young man and woman, your life before you, let's you and I go down to the altar, this morning. Let's go down to the house of God, for a few minutes. Businessman, housewife, minister, let's go down to the house of God.
E-187 Pe undeva ceva nu este în regulă. Vedeţi? Voi aţi avut mult prea mult, şi atât de multă personificare din fire în lume, în Creştinătate. Tinerilor, mie îmi pare rău de voi. Voi nu ştiţi în ce parte să vă întoarceţi. Unul zice asta, altul zice cealaltă, şi unul zice aceasta este "Ave Maria," şi celălalt zice că aceasta este altceva, şi unul zice aderă la biserica aceasta, şi aderă la aceea. Toate astea sunt greşite, căci Dumnezeu a arătat cu desăvârşire că lucrul acela este mort.
E-187 There is something wrong somewhere. See? You've had too much more, and so much carnal impersonation in the world, Christianity. Young folks, I feel sorry for you. You don't know which way to turn. One says this, and one says that, and one says it's a "Hail Mary," and the other one says it's something else, and one says join this church, and join that. It's all wrong, for God has thoroughly showed that the thing is dead.
E-188 Acum haideţi să mergem la casa lui Dumnezeu, în inima noastră, altarul, să privim în sus şi să privim cum arată Isus, care este Cuvântul. Şi atunci noi putem răspunde, "Iată-mă, trimite¬mă pe mine, Doamne. Trimite-mă pe mine acasă, să fiu o soţie mai bună. Trimite-mă la şcoală, să fiu o adolescentă mai bună. Trimite-mă la şcoală, să fiu un adolescent mai bun. Trimite-mă la amvon, un slujitor deosebit. Trimite-mă la afacerea meu, un om de afaceri deosebit!" Când voi vedeţi Exemplul vostru, pe Isus Cristos!
E-188 Now let's go down to the house of God, in our heart, the altar, let's look up and see what Jesus looks like, which is the Word. And then we can answer, "Here am I, send me, Lord. Send me to the house, to be a better wife. Send me to school, to be a better teen-age girl. Send me to school, to be a better teen-age boy. Send me to the pulpit, a different minister. Send me to my business, a different businessman." When you see your Example, Jesus Christ!
E-189 El a zis, "Iată-mă, trimite-mă pe mine," după umilinţa lui, după ce a văzut el rânduiala, cum îşi pune Dumnezeu pe slujitorul Lui laolaltă. Cum îl însărcinează El pe acesta; înainte ca El să-l însărcineze, el trebuie să fie smerit, reverent, şi în acţiune. Şi de aceea când a văzut el aceasta, curăţitul Isaia a zis, "Iată-mă, trimite-mă pe mine."
E-189 He said, "Here am I, send me," after his humility, after he seen the order, how God puts His servant together. How He commissions him; before He commissions him, he has to be humble, reverent, and in action. And therefore when he seen that, the cleansed Isaiah said, "Here am I, send me."
E-190 Să ne aplecăm capetele doar pentru un moment. [Un frate vorbeşte într-o altă limbă. Porţiune goală pe bandă. O soră dă o interpretare – Ed.]
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l atât de pur cât de pur se poate,
Când glasul lui Dumnezeu a zis, "Cine va merge pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Stăpâne, iată-mă, trimite-mă pe mine."
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte-mi, şi-Ţi voi răspunde repede;
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă pe mine."
E-190 Let us bow our heads just a moment. [A brother speaks in another tongue. A sister gives an interpretation—Ed.]
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure can be,
When the Voice of God said "Who will go for us?"
Then he answered, "Master, here, send me."
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I'll be quick to answer Thee;
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I will answer, "Lord, send me."
E-191 [Fratele Branham începe să fredoneze, "Vorbeşte, Domnul meu."] Gândiţi-vă la aceasta acum, adolescentule, în timp ce fredonează ei cântecul acela. Gândiţi-vă la aceasta, lucrătorilor, oamenilor de afaceri, casnicelor. Noi suntem la casa Domnului acum. Priviţi deasupra voastră şi vedeţi Exemplul vostru, Heruvimii. Gândiţi-vă doar, voi sunteţi la sfârşitul timpului acum. Timpul se va pierde în Eternitate, poate astăzi. Noi nu ştim când. Gândiţi-vă la aceasta.
Există cu milioanele în păcat şi ruşine, şi sunt muribunzi; (priviţi pe străzi)
Ascultaţi la plânsul lor amar şi trist;
Grăbeşte, frate, grăbeşte în ajutorul lor;
Răspunde repede, "Stăpâne, iată-mă."
Oh, vorbeşte, Domnul meu, oh, vorbeşte...
Spune-o din toată inima ta. Isaia, unde eşti tu?
... şi eu mă voi grăbi să-ţi răspund Ţie;
Vorbeşte, Domnul meu...
Metodişti, Baptişti, Penticostali, unde sunteţi?
Doamne, vorbeşte, şi eu voi răspunde,
"Doamne, trimite-mă pe mine."
E-191 [Brother Branham begins humming, "Speak, My Lord."—Ed.] Think of it now, teen-ager, while they're humming that song. Think of it, minister, businessman, housewife. We're down at the house of the Lord now. Look above you and see your Example, the Cherubims. Just think, you're at the end of time now. Time will fade into Eternity, maybe today. We don't know just when. Think of it.
There is millions now in sin and shame, are dying;
(look on the streets)
Listen to their sad and bitter cry;
Hasten, brother, hasten to their rescue;
Quickly answer, "Master, here am I."
Oh, speak, my Lord, oh, speak…
Mean it from your heart now. Isaiah, where are you?
… and I'll be quick to answer Thee; Speak, my Lord…
Methodists, Baptists, Pentecostals, where you at?
Lord, speak, and I will answer, "Lord, send me."
E-192 Spui tu aceasta cu tot dinadinsul? Când El vorbeşte inimii tale, vrei tu cu tot dinadinsul?
Vorbeşte, Domnul meu, oh, vorbeşte, Domnul meu,
E-192 Do you really mean it? When He speaks to your heart, will you mean it?
Speak, my Lord, oh, speak, my Lord,
E-193 Dacă El îţi vorbeşte ţie în timp ce ei cântă, "voi răspunde repede," vreţi să vă ridicaţi mâna, zicând, "Pe mine, Doamne. Pe mine, Doamne"? Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde...
E-193 If He is speaking to you while they're singing it, "will quickly answer," will you raise up your hand, say, "Me, Lord. Me, Lord"? God bless.
My Lord, speak, my Lord,
Speak, and I will answer…
E-194 "Lasă-mă să fiu o influenţă, pentru alţii, Doamne. Eu nu o pot face până când Tu mă curăţeşti. Trimite Îngerul acum, Doamne."
Vorbeşte, Domnul meu; oh, vorbeşte, Domnul meu;
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, îţi voi răspunde Ţie;
Oh, vorbeşte, Domnul meu; vorbeşte, Domnul meu.
E-194 "Let me be an influence, Lord, to others. I can't do it till You cleanse me. Send the Angel now, Lord."
Speak, my Lord; oh, speak, my Lord;
Speak, and I will answer, answer Thee;
Oh, speak, my Lord; speak, my Lord,
E-195 Cu mâinile voastre în sus acum. "Şi eu voi..." Aceasta arată că El vorbeşte. Acum fie ca Focul să vină şi să-i curăţească pe ei.
Vorbeşte, Domnul meu; vorbeşte, Domnul meu.
E-195 With your hands up now. "And I will…" It shows He is speaking. Now may the Fire come and cleanse it.
Speak, my Lord; speak, my Lord.
E-196 Doamne Isuse, aşa cum se cânta cântarea, "Vorbeşte, şi eu Îţi voi răspunde repede," practic mâinile se ridică în sus cu duzinile, Doamne, printre adolescenţi, şi printre bătrâni, lucrători, oameni de afaceri. Desigur, Doamne, că Tu încă vorbeşti! Trimite acum Îngerul cu cărbunele de Foc curăţitor. Pregăteşte-i pe slujitorii Tăi corect, Doamne, pentru sarcina care este înaintea noastră.
E-196 Lord Jesus, as the song is sang, "Speak, and I will quickly answer Thee," literally dozens of hands are up in here, Lord, amongst the teen-age, and amongst the old, ministers, businessmen. Surely, Lord, You're still speaking! Send the Angel now with the coal of cleansing Fire. Prepare Your servants right, Lord, for the task that lays before us.
E-197 Isaia ştia, ca să fie un profet, trebuia mai mult decât el avea, ca să întâmpine răspunsul zilei. Şi astfel este nevoie de mai mult decât avem noi, Doamne, astăzi, ca să întâmpinăm răspunsul. Este nevoie de Persoana lui Cristos în noi. Trebuie să fie Isus, Însuşi, ca să răspundă întrebării. Admite, Doamne, admite ca Duhul Sfânt, în Persoana lui Cristos... sau Cristos, în Persoana Duhului Sfânt, să vină în fiecare inimă chiar acum. Curăţeşte-ne, Doamne, de necredinţa noastră. Curăţeşte-ne de crezurile noastre şi prostia noastră de această lume. Curăţeşte-ne de aceasta, Doamne, şi pune Cuvântul Tău în inima noastră; şi să medităm la Acesta, zi şi noapte. Fie ca răspunsul să vină, Doamne, îndată ce inimile sunt curăţite. Admite aceasta, Doamne. Fie ca Îngerul lui Dumnezeu să atingă inima fiecăruia acum, cu acel cărbune de Foc, aşa cum îl aşteptăm noi pe El. Admite aceasta, Doamne.
E-197 Isaiah knew, to be a prophet, it taken more than what he had, to meet the answer of the day. And so does it take more than we've got, Lord, today, to meet the answer. It takes the Person of Christ within us. It takes Jesus, Himself, to answer the question. Grant, Lord, grant that the Holy Ghost, in the Person of Christ… or Christ, in the Person of the Holy Ghost, may come into every heart just now. Cleanse us, Lord, from our unbelief. Cleanse us from our creeds and our foolishness of this world. Cleanse us from it, Lord, and put Your Word in our heart; and meditate on It, day and night. May the answer come, Lord, as soon as the hearts are cleansed. Grant it, Lord. May the Angel of God touch each one of our hearts now, with that coal of Fire, as we're waiting upon Him. Grant it, Lord.
E-198 Acum cu capetele voastre, şi braţele voastre, inimile voastre, şi totul în voi, îndreptate către Dumnezeu, chiar aici în templul lui Dumnezeu, unde este Duhul Sfânt, şi poala Lui umple clădirea. Prezenţa Fiinţei Lui este aici. Haideţi să acceptăm Aceasta acum, dacă puteţi voi să simţiţi cum vă atinge Dumnezeu acum, aşa cum cântăm iarăşi această cântare.
Când cărbunele de Foc a atins profetul, Făcându-l pe el atât de pur cât de pur se poate.
E-198 Now with your heads, and your arms, your hearts, your everything, turned to God, right here in the temple of God, where the Holy Ghost is, and His train fills the building. The Presence of His Being is here. Let's just accept It now, if you can feel God touching you now, as we sing this song again.
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure could be.
E-199 Haideţi, aşa cum avem capetele şi inimile noastre aplecate înaintea Lui acum, să o cântăm iarăşi. Şi să lăsăm ca Îngerul lui Dumnezeu să ne cureţe inimile noastre de toată murdăria şi-şi toată strălucirea lumii. Şi voi fetiţelor şi băieţaşilor, de la liceu, de aici, micuţilor adolescenţi din Shreveport de aici, voi bătrâni oameni buni din Sud aici care obişnuiaţi să aveţi acea Evanghelie de modă veche aici jos, voi vedeţi că există ceva care biserica nu vă procură astăzi, dar Dumnezeu are aceasta pentru voi. Nu îl veţi lăsa voi pe El să vă cureţe inima acum? Voi locuiţi printre oameni care dansează, şi câte şi mai câte, şi se cheamă pe ei "membri ai bisericii," şi voi vedeţi murdăria şi celelalte lucruri care sunt în bisericile noastre de pretutindeni. De la Catolici, drept... de la prima biserică organizată până la ultima, care este Penticostală, fiecare dintre noi este vinovat. Fiecare este vinovat, fără vreo excepţie.
E-199 Let's, as our heads and hearts bowed before Him now, sing that again. And just let the Angel of God cleanse our hearts from all filth and—and all the glamour of the world. And you little girls and boys, from high school, in here, little teen-agers of Shreveport here, you good old Southern people here that used to have the old-fashioned Gospel down here, you see there is something that the church don't provide for you today, but God has got it for you. Won't you let Him cleanse your heart now? You dwell among people that dance, and everything else, and call themselves "church members," and you see the filth and things that's in our churches from everywhere. From Catholic, plumb… the first organized church to the last one, that's Pentecost, every one of us is guilty. Every one are guilty, without any exceptions.
E-200 Vedeţi unde am ajuns? Şcolile noastre mari ca să educe lucrătorii noştri şi altele, şi lucrul în care ne-a amestecat pe noi, acolo. Haideţi să aruncăm lucrul acela la o parte. Faceţi ca şi Pavel din vechime, "Nici unul din aceste lucruri nu mă mişcă pe mine. Eu sunt încredinţat că nu există nimic în prezent, nici în viitor, nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos. Şi uitând lucrurile acelea care sunt în trecut, eu presez pentru semnul înaltei chemări în Cristos." Oh, Doamne! Credeţi acum, aşa cum ne închidem ochii şi ne deschidem inimile către El, şi cântăm.
Când cărbunele de Foc l-a atins pe profet,
Făcându-l aşa de pur cât de pur se poate,
Când glasul lui Dumnezeu a zis, "Cine se va duce pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Stăpâne, iată-mă, trimite-mă pe mine."
Oh, vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte.
Acum haideţi să ne ridicăm mâinile către El, şi să credem.
Vorbeşte, vorbeşte, Doamne, eu mă voi grăbi să-Ţi răspund;
Vorbeşte, Domnul meu; vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."
Da, vorbeşte, Domnul meu.
E-200 You see where we've got ourself? Our great schools to educate our ministers and things, and the thing that they twisted us up in, out there. Let's throw the thing aside. Do like Paul of old, "None of these things move me. I am persuaded that there is nothing present, nor nothing future, nothing can separate us from that love of God that's in Christ. And forgetting those things that are in the past, I press towards the mark of the high calling in Christ." Oh, my! Believe it now, as we close our eyes and open our hearts to Him, and say:
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure can be,
When the Voice of God said "Who will go for us?"
Then he answered, "Master, here, send me."
Oh, speak, my Lord, speak.
Now let's just raise our hands to Him, and believe it.
Speak, speak, Lord, I'll be quick to answer Thee;
Speak, my Lord; speak, my Lord,
Speak, and I will answer, "Lord, send me."
Yes, speak, my Lord.
E-201 Ne rugăm acum. Am să-i cer Fratelui Don să vină aici şi să se roage cu noi.
Vorbeşte, şi eu mă voi grăbi să-Ţi răspund.
E-201 Pray now. Going to ask Brother Don to come here and pray with us.
Speak, and I'll be quick to answer Thee.
Up