Darurile Lui Dumnezeu Întotdeauna Işi Găsesc Locurile

God's Gifts Always Find Their Places
Data: 63-1222 | Durată: 1 ore 20 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. [Fratele Neville zice, "Dumnezeu să te binecuvânteze, frate." – Ed.] Domnul să te binecuvânteze, frate.
Seara, prieteni. Eu doar am ajuns înăuntru, cu un timp în urmă, şi m-am gândit că eu aş putea veni jos şi să vă doresc la toţi un "Crăciun Fericit."
E-1 Thank you, Brother Neville. [Brother Neville says, "God Bless you, brother."--Ed.] The Lord bless you, brother.
Evening, friends. I just got in, a while ago, and I thought I could come down and wish you all a "Merry Christmas."
E-2 Şi astfel eu nu am ştiut că eu aş avea acest mare privilegiu să vă vorbesc despre Cuvântul Domnului. Şi astfel Fratele Neville m-a întrebat, şi eu am avut câteva texte mici de Crăciun care eu le foloseam, unul din ele sus la-la Phoenix şi jos la Tucson, diferite locuri pe acolo, un mesaj obişnuit de Crăciun. Şi m-am gândit, în seara aceasta, eu să vorbesc despre ceva mic aici care mi-a pus Domnul recent în minte, aşa cum eu eram sus în Colorado.
E-2 And so I didn't know I'd have this grand privilege to talk to you on the Word of the Lord. And so Brother Neville asked me, and I had several little Christmas texts that I been using, one of them up at--at Phoenix and down at Tucson, different places around there, a regular Christmas message. And I thought, tonight, I'd just speak on a little something here that the Lord put upon my mind recently, as I was up in Colorado.
E-3 Şi m-am gândit despre ceva la timpul Crăciunului, şi eu am vreo cinci sau şase din însemnările mici scrise jos aici, Scripturi şi lucruri. Cei... Eu nu... Eu presupun că Fratele Neville şi toţi lucrătorii fac aceea. Tu... se pare că ceva vine la tine, şi tu o însemnezi jos. Tu aştepţi o vreme, şi tu o pui jos. Eu am pus-o pe un carnet de hârtie, doar pe un carnet de hârtie. Apoi când eu sunt chemat cândva, mă voi uita înapoi pe aici, şi spun, "Ce era aceasta acum care eu am apucat?" Acela-i felul, când noi suntem chemaţi foarte repede, voi ştiţi.
E-3 And I was thinking on something at Christmas time, and I got about five or six of the little jots wrote down here, Scriptures and things. The... I don't... I guess Brother Neville and all ministers do that. You... seem like something comes to you, and you jot it down. You wait a while, and you put it down. I put it on a tablet of paper, just on a tablet of paper. Then when I called on sometime, I'll look back through here and say, "What was this now that I got a-hold of?" That's the way, when we're called real quick, you know.
E-4 Obişnuia să fie, eu... când am fost mai tânăr, am putut doar... mintea mea era plină, eu puteam gândi aceasta chiar acum, eu nu a trebuit să aştept, mă gândesc "Zece zile în urmă am fost la un cutare, cutare loc. Acela era textul. Iată-l aici, şi iată-l cum merge."
E-4 Used to be, I... when I was younger, I could just... my mind was full, I could just think this right now, I didn't have to wait, I think "Ten days ago I was a certain, certain place. That's the text. Here it is, and here it goes."
E-5 Voi ştiţi, de când am trecut câteva pietre de hotar, Frate Higginbotham, şi am traversat câteva râuri, că aceea doar nu mai vine în felul acela, ajungând puţin departe sus pe drum. Dar aceasta... cum a spus Fratele Neville, un timp în urmă, "Noi ajungem mai aproape, mai aproape Acasă."
E-5 You know, since I've passed a few milestones, Brother Higginbotham, and crossed a few rivers, that it just don't come that way no more, getting a little far up the road. But it... as Brother Neville said, a while ago, "We're getting closer, closer Home."
E-6 Este bine să fiu înapoi acasă. Eu, venind înapoi, păi, grozav de înzăpezit. Şi acolo-i... şi am auzit de accidente şi lucruri, aşa multe din ele pe drum, şi oameni fiind omorâţi. Şi doar să gândeşti despre cât de multe sute îşi vor pierde vieţile acum, între diseară şi după Anul Nou, cât de mulţi Americani vor muri! Şi voi ştiţi, unii din noi am putea fi chiar aici, în seara aceasta. Şi doar depinde acum despre, acea... starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Aceasta-i o naţiune tristă, acest Frate a spus, întristare peste tot. Şi steagul nostru a atârnat, treizeci de zile, coborât pe jumătate, totul din cauza păcatului şi a oamenilor care nu vor să accepte felul lui Dumnezeu de-de-de lucruri.
E-6 It's good to be back home. I, coming back, why, awful snowy. And there's... and heard of the accidents and things, so many of them on the road, and people being killed. And just think of how many hundreds will lose their life now, between tonight and after New Year's, how many Americans will die! And you know, some of us might be right here, tonight. And it just depends on now, that... our condition before God. It's a sad nation, this Brother said, sadness everywhere. And our flag has been hanging, thirty days, half-mast, all because of sin and people who would not accept God's way of--of--of things.
E-7 Chiar dacă putem să fim în dezacord cu o persoană, dacă noi nu o putem face încă într-o cale frăţească, şi atunci... Vedeţi, dacă Cristos este în inimă, atunci nu contează cât de mult eşti în dezacord cu omul, tu totuşi ai dragoste pentru el şi respect. Eu sunt în dezacord cu mulţi oameni, de multe ori. Dar totuşi, eu niciodată nu am văzut unul încă cu care am fost în dezacord pe care nu l-am mai considerat ca "să-mi pun braţul în jurul lui şi să-l numesc ,fratele meu,' şi să încerc să-l ajut cât de bine am putut." Eu nu sunt de acord cu el din cauză că mă gândesc poate că prin a nu fi de acord că el... Ce crede el, că eu aş putea să nu cred chiar ca el, dar... şi aşa mai departe, dar acum eu aş putea să încerc să-mi proiectez felul meu asupra lui cum el îl proiectează pe a lui spre mine, şi le punem împreună şi le scărmănăm afară şi vedem ce am obţinut, dar dezacord ca acela. Doar departe cum se ajunge la... noi nu ar trebui să ne enervăm niciodată sau să vrem să rănim, sau să distrugem sau ceva. Noi ar trebui să încercăm întotdeauna să zidim.
E-7 Even if we can disagree with a person, if we can't yet do it in a brotherly way, and then... See, if Christ is in the heart, then no matter how much you disagree with the man, you still got love for him and respect. I disagree with many men, many times. But still, I've never seen one yet I disagreed with that I ever thought of anymore that "put my arm around him and call him 'my brother,' try to help him the best I could." I disagree with him because that I think maybe that upon disagreeing that he... What he believes, that I might not believe just like him, but... and so forth, but now I might try to project my way to him as he projects his to me, and get them together and comb out and see what we got, but disagreement like that. Just far as it comes to... we should never get angry or want to hurt, or destroy or anything. We should always be trying to build up.
E-8 Avem un val de frig mergând aici, nu-i aşa? Şaptezeci şi două când am plecat din Tucson, şi când soarele a mers jos şi s-a întunecat, încă a fost şaizeci şi nouă. Astfel, atunci vin înapoi aici sus, eu doar mă zgribulesc de tot, voi ştiţi. Eu... tot drumul acela zăpezit, şi sub zero, şi gheaţă şi de toate. Eu a trebuit să mă obişnuiesc de tot cu aceasta din nou. Este aşa de ciudat cum poţi să devii aşa "aclimatizat" în aşa un-un fel mic. Şi de când v-am părăsit, eu nu am avut cu greu o şansă să mă refac. Eu am o... ca o sinusită în-vremea înăuntru aici, şi cum eu îmbătrânesc... Şi eu am fost născut şi crescut aici. Dar când, voi vedeţi, când tu eşti tânăr, tu ai ceva, tu poţi scăpa de ea; dar când tu îmbătrâneşti, păi, tu începi să afli că ceva nu este acolo. Se obişnuia să fie, că tu puteai doar să uiţi despre aceasta. Tu... există ceva acolo de care-care doar nu te poţi scăpa cum ai făcut când erai un copil, astfel eu aflu în felul acela că eu... clima aceea caldă, pentru un om bătrân, ajută cumva un pic.
Îmi amintesc venind în jos pe acea Utica Pike sus acolo, ca un copil (în vârstă de şapte, opt, zece, doisprezece ani), fără ghete (pantofi de tenis) şi era opt sau zece sub zero, şi în pantofi de tenis, degetele ieşite din ei. Şi nu... acum aceea nu este să umbli pe jos ca strada de aici, ci bătând zăpada. Acolo nu erau automobile venind în jos, acolo putea fi o urmă de căruţă din când în când. Veneam în jos pe şoseaua aceea de dimineaţă, cu un palton mic vechi, fără cămaşă, şi s-a încheiat în felul acesta, nu mai mult decât ce am pe mine chiar acum; ud leoarcă până la genunchii mei, mergeam drept înăuntru şi nu-i dădeam nici o atenţie. Vedeţi, de-abia aveam o răceală. Dar aceea era cu vreo patruzeci şi cinci de ani în urmă. Astfel, o mulţime întreagă de slăbiciune, dus o mulţime de mile şi s-au adunat pe vitezometru, voi ştiţi, aşa că noi nu o luăm cum am obişnuit.
E-8 Got a cold spell going on here, haven't we? Seventy-two when I left Tucson, and when the sun went down and got dark, it was still sixty-nine. So, then come back up here, I'm just a-shivering all up, you know. I... All that snowy road, and below zero, and ice and everything, I had to get all used to it again. It's so strange how you can get so "climatized" in such a--a little way. And since I left you, I didn't have hardly a chance to get survived up. I got a... like a sinus in the--the weather in here, and as I get older... And I was born and raised in here. But when, you see, when you're young, you got something, you can throw off; but when you get older, why, you begin to find out that something isn't there. It used to be, you could just forget about it. You... there's something there that--that just won't throw off like it did when you was a kid, so I find out that way that I... that warm climate, for an old man, kind of helps a little bit.
E-10 L-am văzut pe Fratele Capps să-şi ridice capul. Tu eşti prea tânăr să gândeşti gândurile acelea acum. Şi aşa aşteaptă până ajungi sus unde Fratele Neville şi eu suntem, atunci-atunci te vei-te vei gândi la multe lucruri diferit, cumva slăbeşte în jos.
E-9 I remember coming down that Utica Pike up there, as a kid (seven, eight, ten, twelve, fourteen years old), no shoes on (tennis shoes) and it eight or ten below zero, and tennis shoes, the toes out of them. And not... now that ain't walking down like the street here, but busting the snow. There's no automobiles coming down, there might be a wagon track once in a while. Come down that highway of a morning, little old coat on, no shirt, and it pinned up like this, no more than what got on right now; soaking wet to my knees, go right on in and pay no attention to it. See, hardly have a cold. But that was about forty-five years ago. So, a whole lot of weakening, gone a lot of miles and built up on the speedometer, you know, so we just don't take it like we used to.
E-11 Ei bine, noi am avut timpuri măreţe în Domnul. Domnul ne-a binecuvântat grozav, şi eu sunt aşa de mulţumit. Şi eu vin înapoi. Mă gândesc, duminica următoare, cu voia Domnului, eu vreau, dacă la Fratele Neville nu-i pasă, cei... eu am un serviciu, cel puţin duminică dimineaţa şi poate duminică seara, un serviciu de vindecare pentru duminică seara. Duminică dimineaţa eu am un mesaj important, dacă Domnul va voi ca eu să-l dau. Eu nu m-am gândit la textul meu... nu mai mult decât doar textul meu încă, fără context la el, deoarece eu-eu... nu fără-fără nimic, voi ştiţi, descoperire de la Domnul, ci doar în mine însumi. Eu-eu vreau să exprim ceva duminică care eu sper că cumva vă va ajuta un pic de-a lungul acestor căi.
E-10 I seen Brother Capps raise his head up. You're too young to think them thoughts now. And so wait till you get up where Brother Neville and I are, then--then you'lE--you'll think a lot of things different, kind of weakens down.
E-12 Eu trebuie să merg acum în câmp, şi eu am chiar fiecare zi aproape preluată peste tot. Eu cred că Billy îmi spunea, printre itinerariu, că eu am două sau trei zile în care eu aş putea veni acasă în Aprilie după ce plec de aici, merg înapoi la Tucson, şi aceea o cam stabileşte atunci. Iar apoi înainte până la următorul Noiembrie, Octombrie, când ajung înapoi din nou pe partea aceasta din străinătate.
E-11 Well, we've had great times in the Lord. The Lord has blessed us tremendously, and I'm so thankful. And I come back. I think, next Sunday, the Lord willing, I want, if Brother Neville doesn't care, the... I got a service, at least Sunday morning and maybe Sunday night, a healing service for Sunday night. Sunday morning I got an important message, if the Lord be willing for me to deliver it. I haven't thought up my text... no more than just my text yet, no context to it, because I--I... not without--without any, you know, revelation from the Lord, but just in myself. I--I want to express something Sunday that I hope will kind of help out a little bit along these ways.
E-13 Acum, încă două zile până la Crăciun. Încă mai o zi, nu-i aşa? Aceea ar fi două. Luni... Marţi este Ajunul Crăciunului? Marţi este Ajunul Crăciunului. Nu este îngrozitor să vezi că această mare sărbătoare, de care ne apropiem, este apropiată în felul în care este apropiată? Este un lucru aşa de jalnic, un-un-un astfel de lucru nechibzuit, să gândeşti căci-căci iepuri şi un-un mit numit "Kriss Kringle" (Moş Crăciun) şi de toate, a luat valoarea reală la o parte de ceea ce este Crăciunul.
E-12 I've got to go now into the field, and I've got just every day almost taken up everywhere. I think Billy was telling me, among the itinerary, that I got two or three days that I could come home in April after I leave here, go back to Tucson, and that about settles it then. And then on till next November, October, when I get back to this side again from overseas.
E-14 Acum, noi nu... noi-noi nu ştim, şi eu cu certitudine nu cred... Eu tocmai veneam în jos, soţia mea este înapoi acolo, şi eu... venind în jos pe drum, am ascultat la un astronom; că acum, ei doar au căzut pe ideea care un astronom mi-a spus cu mulţi, mulţi ani în urmă, când eu eram doar un gardian de vânătoare aici în Indiana. Când ei mi-au spus că... cum stelele acelea vin împreună, întocmai cum acel întâi astronom a făcut şi aceea a format, ce ei spun că ar fi un lucru natural care se întâmplă la fiecare, eu cred că el a spus în seara aceasta, opt sute de ani, sau ceva în felul acela. Şi acesta se reformează din nou, din; Sardis şi Jupiter, şi am uitat; şi Mart-... Marte; nu, eu... aceea-i greşit. Acestea sunt unele din stele cum merg în viteză când ele traversează orbitele lor în linie cu pământul, şi acest astronom în seara aceasta a încercat să spună că acesta de fapt era un lucru natural. Eu-eu nu-eu nu accept asta. Eu cred că acesta era un lucru supranatural, care l-a făcut Dumnezeu. El, lucrurile sunt supranaturale cu Dumnezeu. El este Supranatural.
E-13 Now, two more days till Christmas. One more day, isn't it? That'd be two. Monday... Tuesday's Christmas Eve? Tuesday's Christmas Eve. Isn't it awful to see that this great holiday, that we're approaching, is approached in the manner that it's approached in? It's such a pitiful thing, such a--a--a rashel thing, to think that--that rabbits and a--a myth called "Kriss Kringle" (Santa Claus) and everything, has taken the real value away from what Christmas is.
E-15 Şi-şi m-am uitat jos şi ştiu că aceasta se arată înapoi acum la Aprilie, eu am... cu voia Domnului ca eu să trăiesc aşa de mult, eu voi fi în vârstă de cincizeci şi cinci de ani. Vedeţi? Şi eu-eu ştiu... Dar privind înapoi în viaţa mea, şi mă întreb unde s-a întâmplat. De la acele primele Crăciunuri mici, când ne atârnăm sus ciorapii, şi Mama ar lua... Noi probabil am primi o portocală, şi două sau trei bucăţi mici de bomboane cu dungi, şi acela era un Crăciun grozav pentru noi. Dar, voi ştiţi, copiii ei-ei se aşteaptă după darurile acelea. Noi-noi aflăm căci-căci Crăciunul este pentru cei... este mai mult pentru copii, ei-ei se aşteaptă la aceea în ziua de azi. Acesta este închis pentru copii. Dar acesta de fapt ar trebui să fie pentru adulţi; ar trebui să-i înveţe pe copii ce este Crăciunul adevărat.
E-14 Now, we don't... we--we don't know, and I certainly do not believe... I was just coming down, my wife's back there, and I... coming down the road, was listening at an astronomer; that now, they just fell on the idea which an astronomer told me many, many years ago, when I was just a game warden here in Indiana. When they told me that... how those stars came together, just like that first astronomer did and that formed, what they said would be a natural thing that happens every, I believe he said tonight, eight hundred years, or something like that. And it reforms itself again, of: Sardis and Jupiter, and I forget; and Mart-... Mars; no, I... that's wrong. It's some of the stars how they speed when they cross their orbits in line of the earth, and this astronomer tonight was trying to tell that it actually was a natural thing. I--I don't--I don't accept that. I believe it was a supernatural thing, that God did. He, things is supernatural with God. He is Supernatural.
E-16 Şi eu în totalitate nu cred căci-căci Cristos s-a putut naşte pe ziua de douăzeci şi cinci Decembrie, în Iudea, pentru că era mai frig decât cum este chiar aici acum. Vedeţi? O, şi cum puteau păstorii să-şi ţină turmele noaptea? Şi-şi atunci impozitul şi de toate, şi Maria să trebuiască să vină aşa de departe, de jos de tot din Betleem sus în Iudea, sus în Ierusalim, adică, la... pentru impozit. Eu-eu-eu cu greu aş putea-aş putea-aş putea crede aceea. Vine sus, eu cred că ea a venit la Nazaret, şi astfel când... Cum putea aceea-aceea să se facă. Aceasta nu putea să se-se facă, dar eu cred că Cristos s-a născut într-o primăvară, deoarece în fiecare fel El era un Miel. Înţelegeţi? Şi observaţi, El s-a născut într-un grajd, şi nu într-o casă.
E-15 And--and I looked down and know that this is facing back now to April, I've... the Lord willing for me to live that long, I'll be fifty-five years old. See? And I--I know the... But looking back on my life, and I wonder where it happened. From them first little Christmases, when we hang up our stockings, and Mama would get... We'd probably get an orange, and two or three little pieces of striped candy, and that was a great Christmas to us. But, you know, kids they--they look forward for them gifts. We--we find out that--that Christmas is to the... is mainly children, they--they look forward to that nowadays. It it's turned off to the children. But it really should be adults; it should be teaching their children what real Christmas is.
E-17 Şi când ei L-au dus la cruce (ceilalţi), din câte ştim noi, că el nu a spus despre El să-i conducă pe ei, dar ei l-au condus pe El. Aţi ştiut voi că o oaie sau un miel trebuie să fie conduşi la măcelărie? El-el nu va merge la măcelărie, voi-voi trebuie să-l conduceţi acolo. Şi de obicei acesta-i un ţap care conduce oaia. În-în ţarcurile de omorâre, ei au un ţap. Şi ţapul va alerga în sus pe acest urcuş, până el ajunge sus să facă oaia să pornească pe urcuş să fie omorâtă, şi atunci ţapul va sări afară. Dar când le vine un timp ca ei să omoară ţapul, el într-adevăr începe o ceartă (el trebuie să meargă înăuntru) deoarece voi nu l-aţi putea învinui. Dar-dar acesta-i un-un lucru cum o oaie trebuie să fie condusă, şi El a fost condus la măcelărie. Ei L-au condus. El era un Miel. Şi eu cred în felul acela fiind întru totul natură, mieii sunt născuţi în Martie, Aprilie, şi pe undeva înăuntru pe acolo, nu mai târziu de Mai. Şi eu nu cred că a fost ceva înainte de Martie şi ceva după Mai, cândva înăuntru pe acolo.
E-16 And I totally do not believe that--that Christ could be born on a twenty-fifth day of December, in Judaea, because it's colder than it is right here now. See? Oh, and how could the shepherds be keeping their flocks by night? And--and then the taxation and everything, and Mary having to come that far, from way down in Bethlehem up into Judaea, up into Jerusalem, rather, at the... for the taxation. I--I--I hardly could--could--could believe that. Come up, I believe she come to Nazareth, and so when... How that--that could be done. It could not be--be done, but I believe that Christ was born in a spring, because in every way He was a Lamb. See? And notice, He was born in a barn, and not a house.
E-18 Dar când biserica, Creştinismul, s-a căsătorit în Romanism, a fost la Consiliul din Niceea, când au acceptat... naţiunea Romană a acceptat Creştinismul şi au făcut ce ei au numit religia universală, era Creştinismul. Ei au făcut religia universală, şi ei s-au închinat la idoli, şi au avut un dumnezeu-soare.
E-17 And when they took Him to the cross (the others), as far as we know, that he never said about Him leading them, but they led Him. Did you know a lamb or a sheep has to be led to the slaughter? It--it will not go to the slaughter, you--you have to lead it there. And usually it's a goat that leads the sheep. In the--in the killing pens, they have a goat. And the goat will walk up this runway, till he gets up to get the sheep started down the runway to be killed, and then the goat will jump out. But when they come a time they going to kill the goat, he really kicks up a fuss (he has to go in) because you couldn't blame him. But--but it's a--a thing how a sheep has to be led, and He was led to the slaughter. They led Him. He was a Lamb. And I believe in that way being altogether nature, and lambs are born in March, April, and somewhere along in there, not later than May. And I don't believe it was anything before March and anything after May, sometime along in there.
E-19 Şi chiar acum, de la-de la douăzeci şi unu la douăzeci şi cinci, soarele aproape stă în aceeaşi traiectorie a sa aşa cum trece el. Ce este felul cum o numiţi aceea? A fost un... M-am gândit că am ştiut aceasta, dar nu mă pot gândi la ea. Când soarele este-este... el-el câştigă atât timp şi pierde atât timp, până la douăzeci şi unu, între douăzeci şi unu şi douăzeci şi cinci din Decembrie. O, am uitat cum numesc ei aceasta. Ce? [Cineva din adunare spune "Eclipsă?" – Ed.] Nu, eclipsa este când aceasta trece, soarele şi luna trec împreună. Este ceva înăuntru acolo, o, eu-eu-eu pot aproape să o spun dar nu pot chiar acum. Oricum, este acea stare liniştită a soarelui care este numită de către Romani (aceea era când se petrecea circul), aceasta se numea ziua de naştere a zeului soare. Ei au sărbătorit aceasta de la douăzeci şi unu la douăzeci şi cinci Decembrie.
E-18 But when the church, Christianity, was married into Romanism, was at the Nicaea Council, when they accepted... the Roman nation accepted Christianity and made what they called the universal religion, was Christianity. They made the universal religion, and they worshipped idols, and they had a sun-god.
E-20 Deci atunci, fiind că aceasta a fost convertită, Roma în... Creştinismul a fost acceptat, în felul lor în Roma, atunci ei au spus, "Noi vom face aceeaşi sărbătorire, şi facem ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu." Vedeţi? Zeul soare, ziua lui Jupiter, apoi ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu, douăzeci şi cinci Decembrie, şi aceea...
E-19 And right now, from the--from the twenty-first to the twenty-fifth, the sun almost stands in its same track as it's passing. What is it you call that? Been a... I thought I knew it, but I can't think of it. When the sun's--is... it--it gains so much time and loses so much time, until the twenty-first, between twenty-first and twenty-fifth of December. Oh, I forget what they call it. What? [Someone in congregation says "Eclipse?"--Ed.] No, the eclipse is when it passes, the sun and moon passes together. It's something in there, oh, I--I--I can almost say it but can't right now. However, it's that standstill of the sun which is called by the Romans (that's when the circus went on), it was called the sun-god's birthday. They celebrated it from the twenty-first to the twenty-fifth of December.
E-21 Dar ce mai contează aceasta? Vedeţi, astăzi când noi suntem... Chiar dacă aceasta-i o... dacă ei o făceau în Iulie sau August, sau ori când ar putea să fie, aceasta încă este sanctitatea de amintire că "Dumnezeu ne-a dat nădejdea care o avem în noi."
E-20 So then, being that this was converted, Rome into... Christianity was accepted, in their way in Rome, then they said, "We'll make the same celebration, and make Son of God's birthday." See? The sun-god, Jupiter's birthday, then Son of God's birthday, twenty-fifth of December, and that...
E-22 Iar acum, voi ziceţi, "Păi, ceilalţi din ei sunt tot Moş Crăciun şi se petrece cum o fac ei; păi, noi am putea doar tot atât de bine să o facem." Nu, domnule! Nu, aceasta nu este o sărbătorire păgână pentru noi, aceasta este o oră sacră. Dacă acolo nu era Crăciun, acolo nu ar fi fost înviere, Dacă nu ar fi fost Crăciun: nu ar fi fost dragoste, nu ar fi fost pace, nu ar fi fost un viitor pentru cel credincios; dacă nu ar fi fost Crăciun.
E-21 But what difference does it make? See, today when we are... Even if it's a... if they was doing it in July or August, or whenever it might be, it's still the sacredness of remembering that "God gave us the hope that we have in us."
E-23 Iar acum, voi ziceţi, "Păi, dacă restul lumii, ei doar..." Păi, vedeţi, fulgerul bifurcat în cerul negru, înnorat, arată că acolo poate fi lumină în timpul de întuneric. Aceste lumini în seara aceasta dovedesc aceea, că acolo poate fi lumină în timpul de întuneric. Şi când luminează lumina cel mai bine? În întuneric. Dacă voi aprindeţi luminile în timpul zilei, şi soarele străluceşte înăuntru, voi de-abia observaţi că ele sunt aprinse.
Dar doar o mică lumină, micuţă va străluci foarte luminos într¬un timp de întuneric. Şi chiar acum în întunericul când fiecare Creştin ar trebui să dea o mărturie despre nădejdea care este în el, despre Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu; nu ceva Kriss Kringle care s-a născut în urmă acolo, voi ştiţi, şi vreun fel de pom luminat şi a mers jos prin pădure într-o noapte, ceva poveste de basm la care nu există nici un fund. Dar noi credem solid pe Cuvântul promis al lui Dumnezeu despre venirea unui Mesia, şi El s-a născut la ziua de Crăciun, douăzeci... destul de aproape două mii de ani în urmă, noi credem.
E-22 And now, you say, "Well, the rest of them's all Santa Claus and going on like they do; why, we just might as well do it." No, sir! No, this is not a pagan celebration to us, this is a sacred hour. If there had been no Christmas, there would been no resurrection. If there been no Christmas: there'd been no love, there'd been no peace, there'd been no hereafter for the believer; if there'd been no Christmas.
E-24 Astfel, în seara aceasta noi o să vorbim un pic pe o cale diferită. Eu presupun că pastorul vostru deja a vorbit, şi probabil că va vorbi miercuri seara din nou căci eu-eu ştiu că el a aşezat înapoi ceva text sau ceva, ca să-mi dea mie această platformă în seara aceasta. Şi eu vreau ca el să-l aducă, eu vreau să ascult la el.
Dar, doar înainte ca noi să facem aceasta, doar să ne aplecăm capetele din nou pentru un moment de rugăciune:
E-23 And now, you say, "Well, if the rest of the world, they just..." Well, see, the forked lightning in the black, cloudy skies, show that there can be light in the time of darkness. These lights tonight prove that, that there can be light in the time of darkness. And when does light shine its best? In darkness. You turn these lights on in daytime, the sun is shining in, you'll hardly notice they're on. But just one little, wee light will shine real bright in a time of darkness. And right now is the darkness when every Christian should give a testimony of the hope that's in him, of Jesus Christ the Son of God; not some Kriss Kringle that was born back yonder, you know, and some kind of a tree lit up and went down through the forest one night, some fiction story that there's no bottom to it. But we believe solidly on the promised Word of God of a coming Messiah, and He was borned on Christmas day, twenty... pretty near two thousand years ago, we believe.
E-25 Tată Ceresc, acest mare moment sacru, când ne gândim la diferitele lucruri aici în Scriptură, că peste tot unde mergem, înapoi în Vechiul Testament, vorbeşte despre ziua aceea când Dumnezeu va trimite pe Fiul Lui. Cum profeţii aceia şi-au alocat timpul pentru profeţia Cuvântului lui Dumnezeu să vină la ei. Şi ei au profeţit în zilele lor şi au prezis lucrurile care vor veni la împlinire, şi noi vedem că aceasta toată s-a îndeplinit acolo în Betleem în noaptea aceea când Dumnezeu aşa a iubit lumea că El a dat pe singurul Lui Fiu născut. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta.
E-24 So, tonight we're going to speak a little bit on a different way. I guess your pastor's already spoken, and probably speak Wednesday night again 'cause I--I know he laid back some text or something, to give me this platform tonight. And I want him to bring it, I want to listen to him.
But, just before now we do this, let's just bow our heads again for a moment of prayer:
E-26 Iar acum, Doamne, în seara aceasta aşa cum ne stabilim jos aici să-să vorbim asupra Cuvântului Tău; şi El este aşa de sacru, Doamne, acela-i motivul că ne place să vorbim cu Tine întâi. Şi noi cerem ca Tu să ne deschizi înţelegerea la Cuvântul Tău. În Numele lui Isus noi o cerem. Amin.
E-25 Heavenly Father, this great sacred moment, when we think of the different things in the Scripture here, that everywhere we go, back in the Old Testament, speaks of that day when God shall send His Son. How those prophets back there alloted their time for prophecy of the Word of God to come to them. And they prophesied in their days and foretold the things that would come to pass, and we see it all met there in Bethlehem that night when God so loved the world that He gave His only begotten Son. We thank Thee for this.
E-27 Acum eu vreau să citesc ceva Scriptură aici, doar o poveste de crăciun obişnuită, pentru Scriptura aflată în-în Matei, al 2-lea capitol. Şi în timp ce deschideţi la aceea, şi Ioan 3:16.
E-26 And now, Lord, tonight as we settle down here to--to speak on Thy Word; and It's so sacred, Lord, that's the reason we like to speak to You first. And we ask that You'll open our understanding to Thy Word. In Jesus' Name we asked it. Amen.
E-28 Şi cealaltă seară sus la Phoenix... Dacă voi persoanele cu banda aici, ascultaţi la benzi, mi-ar place ca voi să ascultaţi la aceea una: De Ce A Trebuit Isus Să Vină La Betleem. De ce a trebuit El să o facă? Şi simbolurile acelea acolo despre David, culcat şi-şi aştepta pe munte, privind în jos şi vedea armata Filistină la garnizoană. Şi eu am comparat aceea exact cu astăzi, şi am aflat că Betlehem... ce a însemnat.
E-27 Now I want to read some Scripture here, just a regular Christmas story, for the Scripture found in--in Matthew, the 2nd chapter. And while you're turning to that, and John 3:16.
E-29 Şi Cristos este Betlehemul nostru, şi puteam dovedi că fiecare om care este născut din Dumnezeu este născut în Betlehem, căci Cristos este Betlehem. Şi aceea-i ce era El, Pâinea Vieţii. Şi Beth, B-e-t-h înseamnă-înseamnă "casă," E-l este "Dumnezeu," şi e-1-h-e-m este Elhem care înseamnă „pâine," şi „Casa Pâinii lui Dumnezeu." Şi Isus Cristos era "Casa Pâinii lui Dumnezeu," Pâinea Vieţii Eterne. Şi fiecare om care este născut în Cristos, tu eşti născut în Betlehem, "Casa de Pâine a lui Dumnezeu." Şi cum că coaliţiile acestor biserici astăzi sunt garnizoane, ca Filistinii, să-i ţină pe oameni de la Acesta.
E-28 And the other night up at Phoenix... If you tape people here, listening to the tapes, I'd like for you to listen to that one: Why Jesus Had To Come To Bethlehem. Why did He have to do it? And those symbols there of David, laying and--and wait upon the mountain, looking down and seeing the Philistine army garrisoned. And I compared that with exactly today, and find out that Bethlehem... what it means.
E-30 Şi cum că acei oameni viteji, ştiind că David era uns şi urma să devină împărat într-o zi... foarte ne popular atunci, deoarece el era un fugar prin poporul lui, dar într-o zi chemarea lui a venit. Ei aveau oameni viteji cu el. Şi amintiţi-vă, oamenii aceia erau Neamuri, aproape fiecare din ei erau Neamuri, un model foarte frumos de astăzi. Şi un om era aşa de viteaz, că el a ucis opt sute de oameni cu ce... cu suliţa lui, singur, într-o zi. Un altul stătea într-un câmp de linte, şi a venit sus o armată, o trupă. Şi ei toţi au fugit, şi el a stat acolo şi a ucis oameni până i-a obosit braţul. Şi atunci altul, cum a sărit el într-o groapă şi a ucis un leu într-o zi de zăpadă, cu o mână. Şi un Filis-... sau un Egiptean a alergat spre el, cu o suliţă lungă, şi el a luat un băţ, şi i-a lovit suliţa din mână, a luat suliţa el însuşi şi l-a omorât pe Egiptean, şi a ucis trei sute de căpetenii .
E-29 And Christ is our Bethlehem, and could prove that every man that's borned of God is borned in Bethlehem, 'cause Christ is Bethlehem. And that's what He was, the Bread of Life. And Beth, B-e-t-h means--means "house," E-l is "God," and e-E-h-e-m is Elhem which means "bread," and "House of God's Bread." And Jesus Christ was the "House of God's Bread," Bread of Eternal Life. And every man that's borned into Christ, you're borned into Bethlehem, "God's House of Bread." And how that the leagues of these churches today is garrisoned, like Philistines, to keep the people from It.
E-31 Şi a dat oameni mari! David strigând, "Dacă eu aş putea bea încă o dată, vedeţi, din fântâna aceea!" (unde el obişnuia să adape oile lui când a mers afară de dimineaţă, de la stână, ele să vrea să bea apă) Şi aceşti bărbaţi şi-au scos săbiile şi au luptat prin cincisprezece mile de oameni, au adus apa aceasta înapoi.
E-30 And how that those gallant man, knowing that David was anointed and was going to 'come king someday... very unpopular then, because he was a fugitive among his people, but one day his call come. They had gallant men with him. And remember, those men were Gentiles, most every one of them were Gentiles, a very beautiful type of today. And one man was so gallant, he killed eight hundred men with what... with his spear, hisself, in one day. Another one was standing in a field of lentil, and an army come up, a troop. And all of them run, and he stood there and slew men until his arms was tired. And then another one, how he jumped into a pit and killed a lion on a snowy day, single-handed. And a Philis-... or an Egyptian run at him, with a long spear, and he took a stick and knocked this spear out of his hand, took the spear and killed the Egyptian himself, and killed three hundred captains.
E-32 Şi David a spus, "Departe să fie, ca eu să o beau." Şi el a turnat-o pe pământ ca o jertfă de băutură pentru Domnul. Ce model frumos despre acelaşi lucru, din acest Ioan 3:16, în seara aceasta.
... Dumnezeu aşa a iubit lumea, că El a dat pe singurul Lui Fiu născut, ...
E-31 And give great men! David crying out, "If I could drink once more, see, from that well!" (where he used to water his sheep when he went out of a morning, from the corral, they would want a drink of water) And these men pulled their swords and fought through fifteen miles of men, brought this water back.
E-33 Şi ce a făcut Cristos? Viaţa care El o avea să trăiască Etern, El a turnat-o pe pământ din venele Lui, viaţa Lui naturală, peste pământ ca o jertfă de păcat pentru noi. Şi cum Neamurile astăzi, oameni de onoare, oameni, oameni mari, luând sabia, şi stând acolo şi croindu-şi calea dincolo să obţină o băutură proaspătă pentru Cristos (David al nostru), care este foarte ne popular astăzi. Dar David al nostru, care noi ştim că El vine în putere, El o să calce fiecare naţiune sub picioarele Lui în felul acela, şi-i va stăpâni cu un toiag de fier. Şi oameni foarte viteji, stând cu Cuvântul lui Dumnezeu şi tăind din margine în margine fără frică, căci noi ştim că El vine în putere.
E-32 And David said, "Far be, that I drink it." And he poured it upon the ground as a drink-offering to the Lord. What a beautiful type of the same thing, of this John 3:16, tonight.
... God so loved the world, that He gave His only begotten Son,...
E-34 Să citim acum, după Ioan 3:16; să citim vizita a-a magilor din Sfântul Matei, al 2-lea capitol.
Acum când Isus s-a născut în Betleemul din Iudeea în zilele împăratului Irod, iată, acolo au venit nişte magi din-din răsărit la Ierusalim,
Zicând, Unde este acela care s-a născut Împărat al Iudeilor? fiindcă noi i-am văzut steaua în răsărit, şi am venit să ne închinăm lui.
Când împăratul Irod... a auzit aceste lucruri, el a fost tulburat, şi tot Ierusalimul cu el.
Şi când el a adunat... pe preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului împreună, el a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Cristos.
Şi ei i-au spus, Din Betleemul din Iudeea: căci aşa este scris de către profet,
Şi tu Betleeme, în ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda: ... din tine va ieşi o Căpetenie, care va cârmui pe poporul meu Israel.
... Irod, când el a chemat în ascuns pe magi, s-a interesat de la ei sârguitor la ce timp a apărut steaua.
Şi el i-a trimis la Betleem, şi a spus, Mergeţi şi cercetaţi cu sârguinţă despre prunc; şi când voi l-aţi găsit, aduceţi-mi de ştire din nou, ca şi eu să pot veni să mă închin lui.
Când ei... au ascultat pe împăratul, s-au depărtat; şi, iată, că steaua, care ei au văzut-o în răsărit, a mers înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era pruncul.
Şi când au văzut steaua, s-au bucurat cu bucurie peste măsură.
Şi când ei au venit în casă, ei au văzut pruncul cu Maria mama lui, şi au căzut jos, şi i s-au închinat: şi... ei şi-au deschis visteriile, şi i-au prezentat la el daruri; aur, ... tămâie, şi smirnă.
Şi fiind înştiinţaţi de Dumnezeu într-un vis ca ei să nu se depărteze... ei să nu se întoarcă la Irod, ei s-au depărtat spre ţara lor pe o altă cale.
E-33 And what did Christ do? The Life that He had to live Eternally, He poured it upon the ground from His veins, His natural life, upon the ground as a sin-offering for us. And how the Gentiles today, men of honor, men, great men, taking the sword, and standing there and cutting their way through to get a fresh drink of water for Christ (our David), which is very unpopular today. But our David, which we know He's coming in power, He's going to tramp every nation under His feet like that, and rule them with a rod of iron. And real gallant men, standing with the Word of God and chopping from side to side fearlessly, 'cause we know He's coming in power.
E-35 Foarte ciudat aici cum că Dumnezeu, într-o cale neînsemnată, ... Dumnezeu le vorbeşte oamenilor prin vise. Eu o cred. Dar cum că Dumnezeu în cazul acesta a folosit unul secundar.
E-34 Let's read now, after John 3:16; let's read the visit of--of the Magi of Saint Matthew, the 2nd chapter.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the--from the east to Jerusalem,
Saying, Where is he that's born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
When Herod the king... heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
And when he had gathered... the chief priests and the scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
And they said unto him, Of Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
And thou Bethlehem, in the land of Juda, art thou not the least among the princes of Juda:... out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
... Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.
And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
When they... heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and... they had opened their treasures, they presented to him gifts; gold,... frankincense, and myrrh.
And being warned of God in a dream that they should not depart... they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
E-36 Acum, un vis este... un vis, dacă este tălmăcit corect, este la fel ca o viziune; dacă acesta-i un vis şi este tălmăcit. Dumnezeu l-a folosit din urmă de tot în Vechiul Testament şi în jos prin epoci, şi a promis în zilele din urmă să-l folosească din nou. Acum, oamenii pot mânca prea mult şi-şi aşa mai departe şi capătă coşmare, şi acesta nu-acesta nu este real, vise spirituale, acesta nu sună când tu-când tu îl citeşti. Şi unele din acestea ar putea părea bune, dar totuşi există vise, spirituale reale. Şi noi ştim aici la tabernacol că Dumnezeu le dă oamenilor vise şi ele sunt tălmăcite, şi ele vin la împlinire, şi ele sunt reale. Dar aceasta-i o cale secundară de a o face. Înţelegeţi?
E-35 Very strange here how that God, in a lesser way,... God does speak to people through dreams. I believe it. But how that God in this case used a secondary.
E-37 Acum, motivul că s-a făcut atunci, a fost pentru că nu a existat profet în ţară la timpul acela, să tălmăcească visul. Vedeţi? Acolo nu era profet să tălmăcească visele, ca Iosif şi-şi Daniel şi acei profeţi din vechime. Ei nu au avut un profet pentru patru sute de ani, şi Dumnezeu a folosit un vis să... pentru binele Propriului Lui Copil. El a folosit.
E-36 Now, a dream is... a dream, if it's interpreted rightly, it is a same as a vision; if it's a dream and being interpreted. God's used it since way back in the Old Testament and down through the ages, and promised in the last days to use it again. Now, people can over eat and--and so forth and get nightmares, and it's not--it's not real, spiritual dreams, it don't ring up when you--when you read it. And some of it might seem right, but yet there's real, spiritual dreams. And we know here at the tabernacle that God gives people dreams and they are interpreted, and they come to pass, and they're real. But it's a secondary way of doing it. See?
E-38 El i-a spus lui Iosif, când el era "un om drept, ne vroind să o facă un exemplu public, era hotărât să o lase pe ascuns." Fără îndoială că ea i-a spus de vizita lui Gabriel şi aşa mai departe, şi ce a spus el; dar când el a văzut-o să fie mamă, a-a fost prea neobişnuit. Voi ştiţi, aceasta doar... aceasta era ceva foarte deosebit. Şi voi ştiţi, asta-i ce este chestiunea astăzi. Dumnezeu face lucruri neobişnuite, şi aceasta-i aşa de neobişnuit încât nici chiar omul drept nu o poate vedea.
E-37 Now, the reason it was done then, it was because there was no prophet in the land at that time, to interpret the dream. See? There was no prophet to interpret the dreams, like Joseph and--and Daniel and those prophets of old. They hadn't had a prophet for four hundred years, and God used a dream to... for the welfare of His Own Child. He did.
E-39 Iosif nu o putea înţelege, a fost aşa de neobişnuit. El era un om bun, nimic rău cu el. El era un om bun, un om drept, dar aceasta era aşa de neobişnuit. Vedeţi, Iosif probabil în vârstă de patruzeci sau patruzeci şi cinci de ani, cam aşa ceva, ei pretind, când el şi Maria s-au logodit. Dar aici noi aflăm ceva care niciodată nu s-a întâmplat: o femeie logodită cu acest om şi totuşi să fie găsită a fi mamă! Şi aceasta era aşa de neobişnuit că Iosif s-a gândit să o lase. Dar chiar la momentul acela crucial, Dumnezeu a trimis pe Îngerul Lui, şi i-a apărut într-un vis şi a spus, "Nu te teme să o iei la tine pe Maria nevasta ta, că Acela care este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt."
E-38 He told Joseph, when he was "a just man, not willingly to make her a public example, was minded to put her away privily." No doubt she told him the visit of Gabriel and so forth, and what he had said; but when he saw her to be mother, it--it was too unusual. You know, it just... it was something very different. And you know, that's what's the matter today. God does things unusual, and it's so unusual till even just man can't see it.
E-4
E-39 Joseph couldn't understand it, it was too unusual. He was a good man, nothing wrong with him. He was a good man, a just man, but it was so unusual. See, Joseph probably forty years old or forty-five, something like that, they claim, when he and Mary was engaged. But here we find something that never had happened: a woman espoused to this man and yet be found to be mother! And it was so unusual Joseph was minded to put her away. But right at that crucial moment, God sent His Angel, and appeared to him in a dream and said, "Don't fear to take to thee Mary thy wife, for That which is conceived in her is of the Holy Ghost."
E-41 Ce ne învaţă aceasta pe noi chiar aici, înainte să ne atingem textul? Iată ce ne învaţă aceasta: că Dumnezeu poate folosi fiecare facultate a fiinţei noastre dacă aceasta este încredinţa-... predată la El. El poate folosi mintea noastră, visele noastre, subconştientul nostru, prima noastră conştiinţă, limba noastră, cântările noastre, ochii noştri, a noştri... Tot ce avem noi poate să fie folosit de Dumnezeu dacă aceasta-i încredinţată la Dumnezeu. Vedeţi? Tot ce sunteţi voi, încredinţaţi la Dumnezeu. El va folosi fiecare sursă şi fiecare parte din voi, El o va folosi. Nu contează ce este aceasta, El o foloseşte dacă aceasta-i sfinţit spre scopul şi chemarea Lui.
E-40 What a newborn faith Joseph must have had when he rose up from there! See, he never had need of any interpretation, the dream wasn't in symbols. It was right straight out, "Don't fear to take Mary thy wife, for That which is conceived in her is of the Holy Ghost." There was no prophet to give the interpretation, so it had to come directly, right straight like that; to God... from God to Joseph. Now... and God taken that secondarily way.
E-42 Acum, în seara aceasta noi o să vorbim despre: Daruri. Şi eu vreau să intitulez aceasta, dacă... Am scris, notat ceva jos înăuntru acolo, când Fratele Neville era sus: Darurile Lui Dumnezeu Sunt Întotdeauna Găsite... Darurile Lui Dumnezeu Întotdeauna Îşi Găsesc Locurile. Darurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna respinse, dar acesta de fapt îşi găseşte locul când ...
E-41 What does it teach us right here, before we hit our text? Here's what it teaches us: that God can use every faculty of our being if it's committ-... surrendered to Him. He can use our mind, our dreams, our subconscience, our first conscience, our tongue, our songs, our eyes, our... Everything that we have can be used of God if it's committed to God. See? Everything that you are, commit it to God. He'll use every outlet and every part of you, He'll use it. No matter what it is, He'll use it if it's sanctified to His purpose and calling.
E-43 Acum, urmăriţi darurile care le-a adus aceşti trei magi... sau le-au adus la El. Astăzi noi aflăm că noi schimbăm daruri. Fiecare trebuie să primească un dar, şi încearcă să socotească ce o să îi dea colegul de alături, aşa ca el să poată să-i dea ceva să se compare cu aceea. Şi dacă nu, ei bine, de Anul Nou, el simte că trebuie să se achite. Şi fiecare studiază şi se îngrijorează şi umblă pe duşumea, milionarii, cum au ei să se descurce. Ei dau aşa de mult la acesta unul şi acela, când aceasta-aceasta-i întru totul greşit. Aceasta-aceasta-i¬aceasta-i-aceasta-i întru totul... Crăciunul...
E-42 Now, tonight we're going to speak on: Gifts. And I want to title this, if... I wrote, jotted something down in there, when Brother Neville was up: God's Gifts Are Always Find... God's Gifts Always Find Their Places. God's gifts is always rejected, but it really finds its place when...
E-44 Aici: există numai un dar care tu îl poţi da, şi acela eşti tu însuţi. Dăruieşte-te la Dumnezeu deoarece Dumnezeu deja ţi-a dat Darul Lui. Acum, există numai un lucru ce tu îl datorezi înapoi la Dumnezeu, acela eşti tu la El.
E-43 Now, watch the gift that these wise men bought... or brought to Him. Today we find that we're swapping gifts. Everybody has to get a gift, and try to figure out what the next fellow's going to give him, so he can give him something comparing that much. And if it isn't, well, on the New Year's, he feels he has to make it up. And each one studying and worrying and walking the floor, the millionaires, how they're going to get by. They give so much to this one and that, when it--it's altogether wrong. It--it's--it's--it's altogether... Christmas...
E-45 Acum, şi de multe ori, nume sunt în Biblie. Noi nu le mai observăm, astăzi. Noi... Voi de multe ori m-aţi auzit să dispreţuiesc acest nume, de a numi copiii... sau oamenii numind pe copiii lor "Ricky." Acum, Ricky este un nume oribil! Vedeţi? Şi acesta-i un... voi nu trebuie să-i numiţi aşa. Dacă voi aveţi un copil numit Ricky, pentru numele lui Dumnezeu, schimbaţi-l în altceva. Ricky, sau-sau Elvis, sau ceva ca acela, ... Ricky înseamnă un "şobolan." Înţelegeţi? Şi astfel voi-voi mergeţi... Şi-şi cum numiţi o persoană, aceea se imprimă. O doamnă mică, zilele trecute, avea un băieţel acolo afară numit "Ricky" şi numele lui era Ricky, James Ricky. Şi pentru că acesta era aşa de popular (Ricky), ei l-au chemat "Ricky." Am spus, "Schimbă numele acela!"
E-44 Here: there's only one gift that you can give, and that is yourself. Give yourself to God because God's already give to you His Gift. Now, there's only thing you owe back to God, that's yourself to Him.
E-46 Eu observ unele persoane şezând chiar aici acum care au un mic nepoţel, şi numele lui este... un-un băieţel este unul cel mai dulce, copil mic plăcut; şi celălalt este Ricky, şi acela-i ce este el. Voi doar să-l urmăriţi, natura lui este chiar aşa. Şi el... Le-am spus la unii din bunicii lui, sau careva, am spus, "Spune-i la mamă să schimbe numele la băiatul acela, doar să schimbe numele şi urmăriţi ce i se întâmplă la copilul acela." Vedeţi, voi oamenii nu vreţi să credeţi asta. Noi ne gândim că am trăit prea mult pentru aceea.
E-45 Now, and many times, names are in the Bible. We don't notice it no more, today. We... You've often heard me scorn this name, of children calling... or people calling their children "Ricky." Now, Ricky is a horrible name! See? And it's a... you mustn't call them that. If you got a child named Ricky, for goodness sakes, change it to something else. Ricky, or--or Elvis, or something like that,.... Ricky means "a rat." See? And so you--you go... And--and what you call a person, that impresses that. A little lady, the other day, had a little boy out there called "Ricky" and his name's Ricky, James Ricky. And because it was so popular (Ricky), they called him "Ricky." I said, "Change that name!"
E-47 Dacă nu există ceva într-un nume, atunci de ce atât timp cât Iacob era numit Iacob, care înseamnă "suplinitor, înşelător," asta-i ce era el? Dar când el s-a luptat cu Domnul toată noaptea, şi Domnul i-a schimbat numele, şi cam... când el era cam în vârstă de şaizeci de ani. El i-a schimbat numele din-din-din Iacob în Israel, "un prinţ înaintea lui Dumnezeu," şi aceea-i ce era el.
De ce a fost Abram numit... a trebuit să fie numit „Abraham" înainte ca pruncul să se poată naşte? De ce a fost Sarai numită "Sarah" înainte să se poată naşte pruncul?
De ce a fost Pavel... sau numit... numele lui era Saul, dar când el a întâlnit pe Isus, El l-a schimbat din Saul în "Pavel."
Când Simon a fost schimbat din Simon în Petru, care înseamnă "piatră mică." Şi-şi toate numele lor au fost schimbate, deoarece ceva este privitor la felul cum eşti chemat. Când tu vorbeşti ceva, aceasta se identifică. Eu nu vreau să ajung acolo, pentru că aceea urmează duminica următoare seara, vedeţi, identificarea unui cuvânt. Şi, însă acum, noi le aflăm lucrurile acestea aşa de adevărate.
E-46 I notice some people setting right here now that's got a little grandson, and his name is... the one--one little boy's a sweetest, pleasant little fellow; and the other one is Ricky, and that's what he is. You just watch him, his nature's just like that. And he... I said to some of his grandparents, or someone, I said, "Tell the mother change the name of that boy, just change that name over and watch what happens to the kid." See, you people don't want to believe that. We think we've lived too long for that.
E-48 Acum priviţi, Dumnezeu... Ce lucru ciudat este acesta în seara aceasta, să vedem că acei oameni, Magii, oameni învăţaţi, oameni mari... venind jos din Răsărit, acela era Ba bilonul, care era India. Şi ei nu au venit în vreo toată noaptea, şi au pornit într-o noapte şi să ajungă acolo în următoarea, ei erau cam în doi ani să ajungă acolo. Ei nu au venit la un Prunc mic într-o iesle. Ei au venit la un Copil tânăr, un Copil tânăr. Şi Irod a ucis copiii de la vârsta de doi ani. Vedeţi, să ştie că acesta nu era un bebeluş mic culcat într-un leagăn, el i-ar fi ucis pe toţi bebeluşii. Dar el i-a ucis pe copiii tineri, aşa ca el să fie sigur că-l prindă pe El, oriunde de la vârsta de doi ani în jos. El a stabilit timpul deoarece ştia că el nu a vrut să ucidă prea mulţi, pe ei toţi, el doar... căci ei erau mai mult ca sclavi pentru el. El a vrut să prindă... să fie sigur că îl prinde pe El, astfel el a spus, "Copilul va fi cam în vârstă de doi ani. Aşa că, totul de la vârsta de doi ani în jos, omorâţi-l." Vedeţi?
Şi aceea a adus la împlinire ce a spus profetul, că, "În-în Rama acolo se va auzi un-un ţipăt sau strigăt, un plâns; că Rahela plânge pentru copiii ei, şi ei nu mai erau."
E-47 If there isn't something in a name, then why as long as Jacob was called Jacob, which means "supplanter, deceiver," that's what he was? But when he wrestled with the Lord all night, and the Lord changed his name, and about... when he was about sixty years old. He changed his name from--from--from Jacob to Israel, "a prince before God," and that's what he was.
Why was Abram called... had to be called "Abraham" before the baby could be born? Why was Sarai called "Sarah" before the baby could be born?
Why was Paul... or call... his name was Saul, but when he met Jesus, He changed him from Saul to "Paul."
When Simon was changed from Simon to Peter, which means "little stone." And--and all their names were changed, is because what you are called is something about it. When you speak something, it identifies itself. I don't want to get in there, 'cause that's coming up next Sunday night, see, identification of a word. And, but now, we find these things so true.
E-49 Acum, aţi observat că aceşti oameni înţelepţi, oameni mari, erau sus în Babilon şi ei au văzut Steaua Lui, noi am spus, "Noi am văzut Steaua Lui în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui." Ei au venit de la răsărit, unde ei au văzut Steaua, mergând spre apus. Pentru că India este în vest, nord vest de Bab-... de-de Palestina. Şi ei au venit drept în jos până lângă Râul Tigru şi au trecut peste câmpii drept înainte înăuntru, au venit jos în Betleem unde ei au găsit Pruncul. Şi amintiţi-vă că Iosif şi ceilalţi nu au plecat de acolo; ei au mers drept jos la Nazaret şi au crescut Copilul, chiar acolo.
E-48 Now watch, God... What a strange thing it is tonight, to see that those men, Magis, learned men, great men... coming down from the East, that was Babylon, which was India. And they never come in any all night, and started one night and got there the next, they were about two years getting there. They never come to a little Baby in a manger. They come to a young Child, a young Child. And Herod killed the children from two years old. See, to know that it wasn't a little infant laying in a cradle, he'd just kill all infants. But he killed the young children, so that he'd be sure to get Him, anywhere from two years old back. He set the time up because knowing he didn't want to kill too many, all of them, he just... 'cause they were more like slaves to him. He wanted to get... be sure to get Him, so he said, "The Kid will be about two years old. So, everything from two years old down, kill it." See?
And that's brought to pass what the prophet said, that "In--in Rama there'd be heard a--a screaming or crying, a weeping; that Rachel weeping for her children, and they were not."
E-50 Acum, noi vedem aici că ei au prezentat... Aceşti bărbaţi, fiind astronomi şi studiau stelele, şi văzând aceste lumini tainice cereşti să apară sus acolo, că acolo se petrecea ceva; că ei ştiau că acela-i Mesia, Stăpânitorul cerurilor şi pământului, urma să se nască. Şi ei au venit, ştiind că Divinitatea va fi cuprinsă, găzduită într-o-o fiinţă umană; căci să vă arăt mărturia lor... Voi ştiţi, voi ştiţi, viaţa voastră vorbeşte aşa de mult mai tare decât cuvintele voastre, încât nu contează ce spuneţi, oamenii cunosc ce sunteţi voi prin-prin ceea ce sunteţi.
E-49 Now, did you notice that these wise men, great men, was up in Babylon and they saw His Star, we said, "We have saw His Star in the east and are come to worship Him." They come from the east, where they saw the Star, going west. Because India is west, northwest of Bab-... of--of Palestine. And they come right down through by the Tigris River and crossed over the plains right on in, come down into Bethlehem where they found the--the--the Baby. And remember Joseph and them never left there; they went right down to Nazareth and brought the Child up, right there.
E-51 Şi urmăriţi aceste persoane, aceşti Magi, ei I-au adus... Urmăriţi darurile care i le-au adus Lui, au identificat ce gândeau ei că El era. Ei I-au adus aur, tămâie, şi smirnă. Şi acum urmăriţi ce simbolizează acestea, despre care eu vreau să vă vorbesc acum ... este ce înseamnă aceste simboluri. Acum, eu am ceva Scriptură scrisă aici care noi vom citi doar într-un moment despre aceasta, cu voia Domnului.
Acum: aur, şi tămâie, şi smirnă.
E-50 Now, we see here that they presented... These men, being astronomers and studying the stars, and seeing these mysterious heavenly lights appear up there, that there was something going on; that they knowed that that's Messiah, the--the Ruler of heavens and earth, was to be born. And they come, knowing that Deity would be enclosed, in-housed in a--a human being; 'cause to show you their testimony.... You know, you know, your life speaks so much louder than your words, till no matter what you say, people know what you are by--by what you are.
E-52 Acum: aurul în Biblie... cât de potrivit se potriveşte lui Cristos, pentru că aurul vorbeşte despre Divinitate. Aurul este "Divinitate." Noi vom ajunge la aceasta doar într-un moment. Tămâia vorbeşte despre "slujbă." Şi smirna este "moarte." Dumnezeu, Divinitatea, în slujbă să moară. Şi aceea este ce a fost El. Tocmai lucrul care ei l-au adus a identificat ce gândeau ei că El era.
E-51 And watch these people, these Magi, they brought Him... Watch the gifts they brought Him, identified what they thought He was. They brought Him gold, frankincense, and myrrh. And now watch what these symbols, that I want to talk to you about now... is what these symbols mean. Now, I've got some Scripture wrote out here that we'll read just in a moment on it, the Lord willing.
Now: gold, and frankincense, and myrrh.
E-53 Şi eu spun că pentru noi astăzi, "Lucrurile care noi le aducem la El identifică ce sunt gândurile noastre despre El." Voi înţelegeţi ce vreau să spun? Vedeţi? Dacă tu eşti un... Dacă tu Îl crezi cu toată inima ta, fiecare Cuvânt din acela, tu o vei identifica prin a da tot ce ai tu pentru Acesta. Vedeţi? Dar dacă tu crezi că acesta-i un loc bun să te asociezi cu oameni mai buni, pe lângă biserică şi lucruri ca acelea, aceea-i cam ce dai tu (doar câteva ore sociale cu unii din adunare sau ceva). Dar dacă tu-dacă tu într-adevăr Îl crezi cu toată inima ta, atunci tu îi dai tot ce este în tine la Acesta. Înţelegeţi? Şi aceasta te identifică, că tu cu adevărat crezi Mesajul, că tu îl crezi a fi Adevărul.
E-52 Now: gold in the Bible... how fitting it fits to Christ, because gold speaks of Deity. Gold is "Deity." We'll get to it just in a moment. Frankincense speaks of "service." And myrrh is "death." God, Deity, in service to die. And that's what He was. The very thing that they brought identified what they thought He was.
E-54 Aşa de mulţi oameni spun, "Eu pot să cred atât de mult. Eu pot crede aşa." Ucenicii... Eu cred că ultima dată aici, am vorbit despre aceea: Credincioşi, Credincioşi Prefăcuţi, Şi Necredincioşi. Nu a fost aceea? Eu... nu am vorbit eu despre aceea aici? Vedeţi? Şi fiecare persoană, care-i categoria lor. Vedeţi, se va ajunge la un punct până unde ei pot să ia numai atât din acesta, şi nu pot lua restul.
E-53 And I say that to us today, "The things that we bring to Him identifies what our thoughts is about Him." You understand what I mean? See? If you're a... If you believe It with all your heart, every Word of that, you'll identify it by giving all that you have to It. See? But if you believe it's a good place to associate with better people, around church and things like that, that's just about what you give (just a few social hours with some of the congregation or something). But if you--if you really believe It with all your heart, then you give everything that's in you to It. See? And it identifies you, that you truly believe the Message, that you believe it to be the Truth.
E-55 Acum, cât de potrivite erau darurile acestea la călătoria lui Cristos pe pământ, un Prunc născut aici pe pământ. Şi darurile acestea care I le-au adus înţelepţii, s-au potrivit chiar exact la însărcinarea lui de la Dumnezeu şi călătoria Lui pe pământ.
E-54 So many people say, "I can believe this much. I can believe so." The disciples... I believe the last time here, I spoke on that: Believers, Make-Believers, And Unbelievers. Wasn't that it? I... didn't I speak on that here? See? And each person, what's their category. See, it'll come to a place to where they can take so much of it, can't take the rest.
E-56 Acum, primul lucru: Dumnezeu. Acesta era Dumnezeu, Isus era Dumnezeu în formă de om. Aceea-i greu ca oamenii să înghită aceea, chiar astăzi, că "El era Dumnezeu." Şi El...
Asta-i ce era El. El nu a fost nimic mai puţin decât Dumnezeu. El era Dumnezeu manifestat în trup. El era Creatorul în Propria Lui creaţiune. Acum că... El era Creatorul în creaţiunea Lui, prin creaţiune, pentru creaţiune. El era Creatorul în creaţiunea Lui, prin creaţiunea Lui, pentru creaţiunea Lui. Totul se înfăşoară drept înapoi în Dumnezeu, întregul lucru. Nu vedeţi voi? Plinătatea lui Dumnezeu! El era Creatorul într-atât încât El era Dumnezeu. Şi El era o Fiinţă pe pământ (o Fiinţă de timp), care înseamnă că El a trebuit să aibă un început, de aceea El şi-a creat Lui un trup în care să locuiască. Dumnezeu, Însuşi, a creat un trup pentru Sine. Vedeţi? Ca prin această creaţiune, El să poată mântui creaţiunea pierdută care El a creat-o.
E-55 Now, how fitting these gifts was to Christ's journey on earth, a Baby born here on earth. And these gifts that the wise men brought Him, fitted just exactly His commission from God and His journey on earth.
E-57 Nu există nimic ca omul să poată să nimicească, nu există un singur lucru. Voi nu puteţi face nimic să distrugeţi ceva complet. Voi puteţi lua o bucată de hârtie şi să o ardeţi, voi puteţi arde o clădire până jos, voi puteţi arde jos un pom; voi nu l-aţi nimicit. Voi... căldura aceea înăuntru acolo, acel foc care descompune, acelea sunt numai chimicale spărgându-se. Ele se schimbă înapoi în ce au fost la început. Ele nu sunt nimicite. Dacă voi ardeţi o bucată de lemn, (şi lumea spune... Dacă noi trăim în Eternitate ca Dumnezeu, şi chimicalele acelea ieşite din lemnul acela şi focul acela au mers înapoi la începuturile lor originale şi a lor... în orice au fost, ruperile de atomi şi aşa mai departe, lumea zice, "noi stăm pentru milioane de ani") aceea ar putea să vină chiar drept înapoi şi să fie un alt pom, chiar exact cum a fost.
E-56 Now, the first thing: God. This was God, Jesus was God in the form of man. That's hard for people to swallow that, even today, that "He was God." And He... That's what He was. He wasn't nothing less than God. He was God manifested in flesh. He was the Creator in His Own creation. Now that... He was the Creator in His creation, by the creation, for the creation. He was the Creator in His creation, by His creation, for His creation. All winds right back in God, the whole thing. Don't you see? Fullness of God! He was the Creator insomuch that He was God. And He was a Being on earth (a Being of time), which mean that He must had a beginning, therefore He created Himself a body to live in. God, Himself, created a body for Himself. See? That by this creation, He might save the lost creation that He had created.
E-58 Voi nu puteţi nimici nimic deoarece acesta-i un Cuvânt Vorbit de Dumnezeu. Amin! O, şi aceea mă face să mă simt religios, acum. Vedeţi? Ce spune Dumnezeu, Aceasta stă pentru totdeauna. Amin! Vedeţi, voi nu puteţi nimici. Noi suntem o parte din acest pământ, şi noi niciodată nu putem să fim nimiciţi complet. Nu, domnule. Acest păcat (sufletul) va fi nimicit, ne dăm seama de aceea. Dar-trupul în care noi trăim, nu poate să fie nimicit. Înţelegeţi?
E-57 There is nothing that man can annihilate, there isn't one thing. You can't do nothing to completely destroy anything. You might take a piece of paper and burn it up, you might burn a building down, you might burn a tree down; you didn't annihilate it. You... that heat in there, that fire that breaks up, that's only chemicals bursting. They're turning back to what they was at the beginning. They're not annihilated. If you burn up a piece of wood, (and the world say... If we lived in Eternity like God, and that chemicals out of that wood and that fire went back to its original beginnings and its... in whatever it was, the breakings of the atoms and so forth, the--the world say, "we stand for millions of years") that could come right straight back again and be another tree, just exactly like it was.
E-59 Acum, de aceea, Dumnezeu şi-a creat Lui un trup. El era Creatorul, şi a creat Propria Lui creaţiune, ca prin această Creaţiune El să poată să-i mântuie pe acei care erau pierduţi în creaţiunea Lui (acela eşti tu şi eu, creaturi de timp).
E-58 You cannot annihilate anything because it is a Spoken Word of God. Amen! Oh, and that gets me feeling religious, now. See? What God says, It forever stands. Amen! See, you cannot annihilate. We are a part of this earth, and we can never be completely annihilated. No, sir. The sin (the soul) will be annihilated, we realize that. But the--the body that we live in, cannot be annihilated. See?
E-6
E-59 Now, therefore, God created Himself a body. He was the Creator, and created His Own creation, that by this Creation He might save them that were lost in His creation (that's you and I, creatures of time).
E-61 El a luat un peşte şi a frânt peştele acela. Acum dacă ne dăm seama că El a creat peştele acela la început. El a creat pâinea aceea la început. Dar El a luat acel peşte şi a frânt peştele acela. A fost un peşte viu, şi a fost atunci fiert sau-sau fript; şi oricând El l-a rupt jos, orice era acesta (copt sau fript), el a crescut înapoi (în acelaşi minut în care El l-a frânt) un alt peşte copt sau fript. Nu este aceea minunat? Aceea a arătat că El nu era nimic mai puţin decât Iehova. Iar apoi El era Creatorul care putea lua Propria Lui creaţie, şi prin creaţia Lui, a exprimat Cine era El. Aleluia! Aceea a dovedit că El era cine era El. El era Divinitatea. Astfel, aurul i-a devenit la El, în dăruire la naşterea Lui. El era Divinitatea făcută trup.
E-60 His--His Word exactly showed that... He and His works proved that He was nothing less than the Creator. He took a piece of bread and broke it, and kept breaking that one piece of bread, and fed five thousand people out of it; and took up seven basketfuls of pieces left over, and everybody there had a--a--a complete filling of bread.
E-62 Eu aş putea scăpa ceva-... Nu sunt străini printre noi în seara aceasta, eu presupun, astfel... în această adunare de rugăciune. Lăsaţi-mă să spun ceva. A făcut Isus, când El a fost aici, ...? Acum, aceasta-i pentru gândire, nu pentru... probabil... scormonire adică. Observaţi, doar pentru gândire, Isus a spus, în Sfântul Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el şi mai mari decât acestea va face el, căci Eu mă duc la Tatăl Meu." Aţi observat voi asta? Observaţi, acum, acela era Fiul lui Dumnezeu promiţând la credincios, că lucruri mai mari decât a făcut El, (în aceste zile din urmă) că credinciosul va face lucruri mai mari decât a făcut El. Sfântul Ioan, al 14-lea capitol, al 12-lea verset. Este asta corect? Credeţi că Isus a spus aceasta?
E-61 He took a fish and broke that fish off. Now if we realize that He did create that fish in the beginning. He did create that bread in the beginning. But He took that fish and broke that fish off. A live fish had been, and was then boiled or--or fried; and whenever He broke it off, whatever it was (broiled or fried), it growed back (the same minute that He broke it) another boiled or fried fish. Isn't that wonderful? That showed that He was nothing less than Jehovah. And then He was the Creator that could take His Own creation, and by His creation, express Who He was. Hallelujah! That proved He was what He was. He was Deity. So, gold was becoming to Him, in the offering at His birth. He was Deity made flesh.
E-63 Observaţi, când Isus a creat pâine; el a luat o bucată de pâine, şi a creat pâine care a fost deja pâine. Când El a creat peşte; El a luat un peşte care a fost mai întâi creat un peşte, şi a pus un alt peşte afară din acesta. Este aceea corect? El a luat apă, care potenţial ar fi devenit vin, şi a făcut vin din ea. Este aceea corect? Dar noi l-am văzut pe El în mijlocul nostru, în aceste zile din urmă, să creeze lucruri drept afară, fără ca ceva să stea acolo! Este asta corect? Să creeze o veveriţă unde nu există veveriţe. Corect! O, El este... rămâne Dumnezeu. El este tot atât de mult Divinitate astăzi cum era El atunci şi cum a fost vreodată, sau va fi vreodată. El încă este Dumnezeu, şi provoacă inimile să o creadă, "Mai mari lucruri decât acestea, voi... fără ceva ca să ţineţi şi din care să rupeţi. Îl vorbiţi, şi acesta va fi aşa."
E-62 I might drop some-... No strangers among us tonight, I suppose, so... in this prayer meeting. But let me say something. Did Jesus, when He was here,...? Now, this is for thinking, not for... probably... probing rather. Notice, just for thinking, Jesus said, in Saint John 14:12, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also and greater than this shall he do, for I go to My Father." Did you notice that? Notice, now, that was the Son of God promising to the believer, that greater things than He did, (in these last days) that the believer would do greater things than He did. Saint John, 14th chapter, 12th verse. Is that right? Do you believe Jesus said it?
E-64 Observaţi acum, noi aflăm că El... El a identificat. Lucrările care El le-a făcut au identificat că El era Divinitatea, a arătat că El era. Căci El a spus, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi."
E-63 Notice, when Jesus created bread; He took a piece of bread, and created bread that had already been bread. When He created fish; He took a fish that was first created a fish, and put another fish out of it. Is that right? He took water, which potentially would have become wine, and made wine out of it. Is that right? But we've seen Him in our midst, in this last days, create things right out, without anything standing there! Is that right? To create a squirrel where there is no squirrels. Right! Oh, He's... remains God. He's just as much Deity today as He was then and ever was, or ever will be. He's still God, and challenging hearts to believe it, "Greater things than this, you... without anything to hold and break off of. Speak it, and it'll be so."
E-65 Şi nu ar putea Creştinul să spună astăzi, "Dacă eu nu fac lucrările Mântuitorului meu, să nu mă credeţi"? Vedeţi?
E-64 Notice now, we find that His... He identified. The works that He did identified that He was Deity, showed that He was. For He said, "If I do not the works of My Father, then don't believe Me."
E-66 "Cum M-a trimis Tatăl, aşa vă trimit Eu." Şi dacă voi aţi făcut lucrările, lucrările de creaţie ale Tatălui care l-a trimis pe El, atunci aceasta-i o creaţie... Cristosul (Creatorul) care ne trimite, face lucrările lui Cristos Creatorul. Înţelegeţi? "Cum M-a trimis Tatăl, aşa vă trimit Eu. Şi dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu mă credeţi."
E-65 And could not the Christian say today, "If I do not the works of my Saviour, believe me not"? See?
E-67 Atunci Creştinul astăzi trebuie să ducă Viaţa care Cristos a dus-o sau noi avem un drept să spunem, "Aceasta nu este aşa."
E-66 "As the Father sent Me, so send I you." And if you did the works, creation works of the Father that sent Him, then it's a creation... The Christ (the Creator) that sends us, does the works of Christ the Creator. See? "As the Father sent Me, so send I you. And if I do not the works of My Father, believe me not."
E-68 Observaţi acum, lucrările Lui I-a creat... sau l-a identificat pe El de a fi Creatorul. Lucrările Lui care El le-a făcut au încununat mărturia vieţii Lui, că El era "Creatorul"; nu era cale să se depărteze de la aceasta. De aceea, când ei au oferit darul de aur, ei erau perfect în armonie cu Dumnezeu cu darurile lor. Ei I-au dat aur, care L-au identificat ca Divinitate. Întotdeauna o coroană, coroana de aur... capul de aur, al Împăratului Nebucadnezar. Tot, voi vedeţi, aceasta... întotdeauna Divinitatea este reprezentată prin aur.
E-67 Then the Christian today has got to do the Life that Christ did or we have a right to say, "It's not so."
E-69 Acum: tămâia. Noi vrem să luăm acestea repede. Tămâia este jertfa de slujbă la Iehova. Acum, dacă vreţi să notaţi Scripturile acestea jos, Leviticul 2:2, şi Leviticul 16:6 la 15. Noi aflăm că ordinea preoţimii, să facă o jertfă lui Iehova. Când el a făcut jertfa, aceasta a trebuit să fie făcută şi amestecată cu tămâie pentru o jertfă de păcat, ei au luat diferite lucruri şi le-a amestecat. Pentru jertfa de mâncare, pentru jertfa de legănare, tămâia era adăugată. Deoarece, a fost acceptabilă pentru Iehova dacă aceasta era unsă cu tămâie, care înseamnă că este o slujbă la Iehova, Dumnezeu. Şi, acum, noi aflăm că El era Divinitate. Şi ei I-au adus tămâie, a fost un model că El era o slujbă la Iehova. Isus este Slujitorul lui Iehova.
E-68 Notice now, His works created Him... or identified Him to be the Creator. His works that He did crowned His life's testimony, that He was the "Creator"; no way of getting away from it. Therefore, when they offered the gift of gold, they were perfectly at harmony with God with their gifts. They give Him gold, which identified Him as Deity. Always a crown, the golden crown... the golden head, of King Nebuchadnezzar. All, you see, it... always Deity is represented by gold.
E-70 Acum, în Sfântul Matei 12:15 la 21, noi aflăm că El era Slujitorul lui Iehova, ,,Iată Slujitorul meu, în Care Eu îmi găsesc plăcerea" (şi El era) "şi Eu Îmi pun tăria asupra Lui." Astfel viaţa Lui a fost unsă cu tămâie, la slujba lui Iehova. Ce dar au dat magii aceia! Vedeţi, aceasta era ceva să... darul care ei l-au dat, era ceva să identifice pe Isus ca Slujitorul lui Iehova.
E-69 Now: frankincense. We want to get these quickly. Frankincense is the offering of service to Jehovah. Now, if you want to put these Scriptures down, Leviticus 2:2, and Leviticus 16:6 to 15. We find out that's the order of the priesthood, to make an offering to Jehovah. When he made the offering, it had to be made and mixed with frankincense for a sin-offering, they took different things and mixed it. For the meaE-offering, for the wave-offering, frankincense was added. Because, it was acceptable to Jehovah if it was anointed with frankincense, which means it is a service to Jehovah, God. And, now, we find out He's Deity. And they brought Him frankincense, was a type that He was a service to Jehovah. Jesus is Jehovah's Servant.
E-71 Acum dacă noi măcar am putea face aceea, să identificăm vieţile noastre. Vedeţi, vieţile noastre să fie identificate ca slujitor al lui Iehova. Pentru aceea a fost tămâia, care l-a făcut pe El Slujitorul lui Iehova.
E-70 Now, in Saint Matthew 12:15 to 21, we find out that He was Jehovah's Servant, "Behold my Servant, in Whom I am well pleased" (and He was) "and I put My strength upon Him." So His life was anointed with frankincense, to Jehovah's service. What a gift them wise men gave! See, it was something to... the--the gift that they give, was something to identify Jesus as Jehovah's Servant.
E-72 Acum, smirnă, s-m-i-r-n-ă, a fost ungerea morţii. Noi aflăm în Sfântul Ioan, al 19-lea capitol, al 39-lea verset, că mergând la serviciul funebru al lui Isus, când Maria şi ceilalţi au mers, ei au luat această smirnă cu care să-L ungă; deoarece El trebuie să fie Slujitorul morţii pentru Iehova. Vedeţi? Cineva a trebuit să moară. Aceea era o slujbă care a trebuit să fie făcută pentru Dumnezeu, şi nimeni nu a fost vrednic să o facă decât Dumnezeu Însuşi. Deci, aducând smirna-smirna, arătând aceea cu Divinitatea, şi cu slujba, că El de asemenea a fost uns cu smirnă; că această Divinitate a trebuit să fie pusă la moarte pentru ca să-l mântuiască pe cel ne perfect. O, ce lucru măreţ!
E-71 Now if we could only do that, to identify our lives. See, our lives to be identified as Jehovah's servant. That's what frankincense was for, that made Him Jehovah Servant.
E-73 Întreaga creaţiune era pierdută. Noi tocmai am trecut prin aceasta în cele Şapte Peceţi. Vedeţi, întreaga creaţiune era pierdută, totul era dus. Aceasta toată i-a aparţinut lui Satan. El a căzut moştenitor la ea şi el încă o stăpâneşte. Cu certitudine a stăpâneşte. Acela-i motivul că noi ne luptăm şi avem tot necazul acesta. El controlează fiecare împărăţie; Satan controlează. Fiecare guvern, fiecare rege, fiecare împărăţie, controlată de Satan. Întreaga lume este controlată şi condusă de Satan. Acela-i motivul că noi avem necazurile care le avem. Orice student al Bibliei, sau orice, vă poate spune că Satan... Păi, Biblia Însăşi spune că el o controlează, vedeţi, că el controlează lumea. Dar Cristos va cădea Moştenitor la ea, căci acum El este Răscumpărătorul nostru. Şi El a venit să răscumpere întreaga creaţiune, şi nimic nu o putea face decât Dumnezeu Însuşi.
E-72 Now, myrrh, m-y-r-r-h, was anointing of the death. We find in Saint John, the 19th chapter, the 39th verse, that going to the--the funeral service of Jesus, when Mary and them went, they taken this myrrh to anoint Him with; because He must be the Servant of death for Jehovah. See? Somebody had to die. That was a service that had to be done for God, and nobody was worthy to do it but God Himself. So, bringing the myrrh--myrrh, showing that with the Deity, and with the service, that He also was anointed with myrrh; that this Deity had to be put to death in order to save the imperfect one. Oh, what a great thing!
E-74 Acela-i motivul că Dumnezeu nu face nimic în afară de un om. El întotdeauna lucrează printr-un om pentru că El trebuie să folosească un om. Un om este ce El a trebuit să folosească să expună atributul Lui de Mântuitor. El a trebuit să-l facă în chipul Lui, să-l facă ceva ca El, şi să-l pună pe conduită liberă morală şi să-l lase să acţioneze în orice fel a vrut el. El putea să-şi ia alegerea. Şi El a ştiut că omul, prin a-i da această alegere, va cădea. Astfel fiindcă El a trebuit să facă aceea, El se întoarce înapoi în jur şi-l face pe om un partener cu El, şi nu face nimic în afară ca El să o facă printr-un om!
E-73 The whole creation was lost. We just went through it in the Seven Seals. See, the whole creation was lost, everything was gone. It all belonged to Satan. He fell heir to it and he still owns it. He certainly does. That's the reason we're fighting and having all of this trouble. He controls every kingdom; Satan does. Every government, every king, every kingdom, controlled by Satan. The whole world is controlled and run by Satan. That's the reason we have the troubles that we have. Any Bible student, or anything, can tell you that Satan... Well, the Bible Itself says he did, see, that he controls the world. But Christ will fall Heir to it, for now He is our Redeemer. And He come to redeem the whole creation, and nothing could do it but God Himself.
E-75 Întreaga lucrare de răscumpărare a venit printr-un om! Aleluia! Moartea a venit prin primul om, Viaţa a venit prin al doilea Adam. Vedeţi? Ia te uită, El nu face nimic deoarece El a trebuit să folosească un om pentru aceea, atunci el foloseşte un om să răscumpere iarăşi înapoi. Astfel Divinitatea a devenit Iehova... sau Iehova a de-... El este Divinitatea, şi El a devenit un-un Copil. El a devenit în formă de păcat, ca El să poată răscumpăra pe păcătos. Vedeţi, acolo-i întregul lucru.
E-74 That's the reason that God does nothing outside of a man. He always works through a man because He had to use a man. A man is what He had to use to display His attribute of Saviour. He had to make him in His image, make him something like Him, and put him on free-moral agency and let him act any way he wanted to. He could take his choice. And He knew that man, by giving him this choice, would fall. So being that He had to do that, He turns back around and makes the man a partner to Him, and does nothing except He does it through a man!
E-76 Acum, priviţi ce... cât de frumos se potrivesc darurile acelea în Isus Cristos; vedeţi, aur, vorbind de Divinitatea Lui. Acum, ei nu erau păgâni. Ei erau inspiraţi de Dumnezeu. Ei nu îşi imaginau ceva. Aceea dovedeşte chiar acolo, chiar Magii, că ei au văzut Supranaturalul. Deoarece propriul lor dar, care ei l-au oferit, a identificat şi a vorbit bine despre mărturia lor că ei au văzut Supranaturalul. De ce? Din ce cauză? Aceasta vorbeşte perfect. Ei au adus aur, "Divinitate." Ei au adus tămâie, "slujbă." Şi ei au adus smirnă, pentru "moartea" Lui. Când El era un Prunc, amin, arătând că Divinitatea o să fie pusă la moarte în trup, amin, ca acesta să poată răscumpăra pe omul căzut. Cum pot oamenii să respingă aceea?
E-75 The whole work of redemption come by a man! Hallelujah! Death come by the first man, Life come by the second Adam. See? There you are, He does nothing because He had to use a man for that, then He uses a man to redeem back again. So Deity become Jehovah... or Jehovah be-... He is Deity, and He become a--a Child. He become in the form of sin, that He might redeem the sinner. See, there's the whole thing.
E-77 Când vă daţi seama: Ce facem noi aici? De unde am venit noi? Sau ce treabă avem noi să fim aici? Noi nu am fost puşi aici doar la întâmplare, noi am fost puşi aici pentru un scop şi noi trebuie să servim scopul acela. Dar totuşi noi suntem înapoi pe baza de conduită liberă morală unde noi Îl putem sluji sau Îl respingem, chiar cum a făcut Adam la început.
E-76 Now, look what... how beautiful those gifts fit into Jesus Christ; see, gold, speaking of His Deity. Now, they wasn't heathens. They were inspired by God. They wasn't imagining something. That proves right there, even the Magi, that they did see the Supernatural. Because their own gift, that they offered, identified and spoke well of their testimony that they did see the Supernatural. Why? Because why? It speaks perfectly. They brought gold, "Deity." They brought frankincense, "service." And they brought myrrh, for His "death." When He was a Baby, amen, showing that Deity would be put to death in the flesh, amen, that it might redeem fallen man. How can people turn that down?
E-78 Mă uit, la aceste fete mici de aici, Frate... Care-i...? Eu cred că este domniţa care a cântat la pian, şi eu-eu le-am auzit cum au cântat. Noi am vorbit despre ele, pe drum aici sus. Acolo-i o familie mică care şi-au dedicat întreaga viaţă şi totul la Cristos. Priviţi la familia aceea, cât este de ordonată. Priviţi la fetiţele acelea. Ele au stat aici sus, exemplul de feminitate tânără, de adolescenţă. Şi nu contează...
E-77 When you realize: What are we doing here? Where did we come from? Or what business we got being here? We wasn't put here just by chance, we were put here for a purpose and we must serve that purpose. But still we are back on the basis of free moral agency where we can serve It or reject It, just like Adam did in the beginning.
E-79 Câteva săptămâni în urmă am mers jos înăuntru ca... eu nu ştiu care-i numele locului jos acolo, în New York acum, ei chiar au blocuri de oraş de beatniks. Cum, fetele acelea jos acolo cu-cu maiou de balerină pe ele şi-şi nimic peste ele, ele purtau un bikini (cum îi numesc ei) peste deasupra de acela. Şi, o, doar ingrăm-... ele fac tot ce-i în mintea lor. Nu contează ce este aceasta, aceea-i ce... de ce sunt ele beatnik. Ele pot doar să facă orice. Dacă ele vor să se culce jos şi să nu se scoale, ele doar se culcă jos şi nu se scoală. Dacă ele vor să meargă să facă un anumit lucru, ele o fac; dacă ele nu, ele nu. Doar mintea doar călătoreşte. Şi la ce ajunge mintea ne convertită? Voi nu aveţi dreptul să faceţi aceea, pentru că voi nu sunteţi a-i voştri; voi sunteţi cumpăraţi de Divinitate, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut trup. Dar, vedeţi, îngrămădirea de păcat.
E-78 I'm looking, these little girls here, Brother... What's...? I believe it's the little lady played the piano, and I--I was hearing them as they sang. We were talking about them, on the road up here. There's a little family that's dedicated their whole life and everything to Christ. Look at that family, how orderly it is. Look at them little girls. They was standing up here, the--the example of young womanhood, of teen-age. And no matter...
E-80 Şi voi vedeţi fetiţe, tinere ca aceea să fie remarcabile; păi, pentru mine, aceasta-i lumină în timp de întuneric. Aceasta-i o lumină bifurcată, a biciului în zig zag al lui Dumnezeu, în ceruri să arate că acolo poate fi Lumină! Poate exista neprihănire în mijlocul păcatului!
E-79 A few weeks ago I went down in like... I don't know what the name of the place is down there, in New York now, they just got city blocks of beatniks. How, them girls down there with--with leotards on and--and nothing up over them, they wore a bikini (as they call it) over the top of that. And, oh, just the conglom-... they do anything that's in their mind. No matter what it is, that's what... why they're beatnik. They can just do anything. If they want to lay down and don't get up, they just lay down and don't get up. If they want to go do a certain thing, they do it; if they don't, they don't. Just mind just traveling! And what does the unconverted mind come to? You have no right to do that, 'cause you're not your own; you're bought by Deity, Jesus Christ, the Son of God that was made flesh. But, see, the conglomeration of sin!
E-81 Maria, mama lui Isus, în cetatea Nazaret, cea mai rea cetate care a existat în ţară, dar de acolo Dumnezeu a ales o domnişoară să dea naştere la Fiul Lui; un incubator, un pântece care a trebuit să... prin care un Prunc a trebuit să fie născut. El a luat o astfel de persoană ca să o facă. Dumnezeu lucrează prin fiinţe umane să răscumpere fiinţe umane. El te poate lua pe tine, să lucreze prin tine să răscumpere umanitatea, dacă tu complet consacri tot ceea ce eşti.
E-80 And you see a little, young girls like that stand out; why, to me, it's light in the time of darkness. It's a forked light, of the zigzag whip of God, in the skies to show there can be Light! There can be righteousness in the midst of sin!
E-82 Dacă tu eşti o femeie tânără, consacră-ţi moralul. Tu eşti un om tânăr, consacră-ţi moralul, consacră-ţi mintea, consacră-ţi gândirea, consacră-ţi inima, consacră-ţi sufletul, consacră tot ceea ce eşti! Şi lasă pe Cristos să lucreze prin aceea. Ce lucru glorios! Ai nişte râuri de traversat, tu ai-podurile peste care să treci, tu ai-tu ai parcelele de spini, tu ai mărăciniş, tu ai pădurile, tu ai locurile întunecate, tu ai dealurile înalte, tu ai urcuşurile înalte. Ce faci tu? Într-o zi tu va trebui să stai şi să priveşti înapoi, să vezi de unde vii, şi tu vei fi judecat după cursul pe care îl iei. Pune al tău-tău tot, mintea ta şi gândurile tale, pe acea Stea Polară (centrul lui Dumnezeu) şi să nu te mişti de la Aceasta. Stai drept cu Aceasta. Ea te va aduce drept cum i-a adus Ea pe Magi, chiar drept la Cristos.
E-81 Mary, the mother of Jesus, in the city of Nazareth, the meanest city there was in the land, but out of there God chose a little lady to give birth to His Son; an incubator, a womb that had to... a Baby had to be born by. He took such a person to do it. God works through human beings to redeem human beings. He can take you, work through you to redeem humanity, if you'll completely dedicate everything you are.
E-83 În regulă, L-a uns cu smirnă. Noi aflăm acum, în Ioan 12:1 şi 7, aceea-i exact ce El a făcut. El era Slujitorul perfect a lui Dumnezeu, şi L-au avut uns cu toate darurile Lui Divine. El a fost uns cu toate darurile lui Dumnezeu pentru că El era Dumnezeu. El era Dumnezeu. Vedeţi, ei I-au adus daruri.
E-82 If you're a young woman, dedicate your morals. You're a young man, dedicate your morals, dedicate your mind, dedicate your thinking, dedicate your heart, dedicate your soul, dedicate all you are! And let Christ work through that. What a glorious thing! Got some rivers to cross, you got the--the bridges to go over, you got the--you got the brier patches, you got the thickets, you got the woods, you got the dark places, you got the high hills, you got the high climbs. What are you doing? Someday you'll have to stand and look back, see where you come from, and you're going to be judged by the course you take. Put your--your all, your mind and your thoughts, on that North Star (the center of God) and don't move from It. Stay right with It. It'll bring you straight like It did the Magi, right straight to the Christ.
E-84 Acum, noi vom fi... Eu doresc... Persoanele de aici întotdeauna, cei mai mulţi dintre ei, voi ştiţi, îţi trimite ceva. Cum, când se ajunge înapoi să trimiţi înapoi, eu nu aş putea să o fac. Înţelegeţi? Aceasta-i prin toată lumea. Eu doar nu aş putea să o fac. Şi eu apreciez un mic... lucruri mici, şi lucruri care oamenii le fac să se exprime şi mulţumirea lor şi aşa mai departe.
E-83 All right, anointed Him with myrrh. We find out now, in John 12:1 and 7, that's just exactly what He done. He was the perfect Servant of God, and had Him anointed with all of His Divine gifts. He was anointed with all of God's gifts because He was God. He was God. See, they brought Him gifts.
E-85 Acum, aceasta-i ce au făcut aceşti oameni bogaţi. Aceşti oameni sunt Magi, ei au cumpărat aur, aur curat. Ei au adus tămâie, cea mai bună ce o puteau găsi. Ei au adus smirnă, cea mai bună ce au putut găsi.
E-84 Now, we'll be... I wish... The people here always, most of them, you know, sends you something. Now, when it comes back to sending back, I couldn't do it. See? It's the world over. I just couldn't do it. And I appreciate a little... little things, and things that people does to express theirself and their thankfulness and so forth.
E-86 Ne dăm seama aici, în Sfântul Ioan 12, noi aflăm că această femeie... dacă noi aveam timp să o citim, dar eu nu vreau să vă ţin prea mult, vedeţi, căci eu ştiu că mâine îi luni, şi voi... unii din voi trebuie să lucreze. Priviţi, ei au adus... Această-această femeie a adus această smirnă, care a uns ceva costisitor, să ia mirosul morţii la o parte. Şi ea a spart această cutie de alabastru şi a turnat-o pe capul lui Isus. Şi Iuda a spus, "Păi, aceasta s-ar fi cuvenit să se dea la săraci." (A spus, "Nu că el avea respect pentru cei săraci, ci el a fost un hoţ de la început, el ţinea banii.") Şi a spus, "Aceasta ar fi trebuit să se vândă, în loc să se pună..."
E-85 Now, this is what these rich men done. These men are Magi, they bought gold, pure gold. They brought frankincense, the best they could find. They brought myrrh, the best they could find.
E-87 Şi Isus a spus, "Lăsaţi-o în pace! Căci ea a făcut aceasta..." Ea L-a uns, pentru înmormântarea Lui. Vedeţi? Această femeie, aşa de recunoscătoare că păcatele ei au fost iertate încât ea şi-a cheltuit toţi banii ce îi avea, şi a luat o cutie de alabastru şi a spart-o şi a turnat uleiul şi doar a înmiresmat încăperea cu miros fin din această smirnă, că ea L-a uns pentru moartea Lui. Acum, vedeţi, ea a făcut serviciul fără să ştie ce face, dar ea era aşa de recunoscătoare lui Dumnezeu.
E-86 We realize over here, in St. John 12, we find out that this woman... if we had time to read it, but I don't want to keep you too long, see, 'cause I know tomorrow's Monday, and you... some of you has to work. Look, they brought... This--this woman brought this myrrh, that anointed costly something, to take the smell of death away. And she broke this alabaster box and poured it upon the head of Jesus. And Judas said, "Why, this ought to been given to the poor." (Said, "Not that he had respect for the poor, but he was a thief to begin with, he carried the money.") And said, "This ought to have been sold, instead have put it..."
E-88 Şi dacă voi sunteţi aşa de recunoscători pentru Crăciun, nu este să spuneţi, "Eu-eu le dau la ai lui Jones un dar; şi ei îmi dau mie unul înapoi, eu voi vedea ce am primit în dimineaţa aceasta." De ce nu îţi deschizi tu inima şi să vezi ce este acolo, află ce ai tu înăuntru aici. Şi acceptă... Dacă noi o aflăm goală, doar cu crezuri negative şi-şi-şi grijile lumii, de ce să nu-i ceri lui Cristos să o umple în seara aceasta? În seara aceasta, aşa ca tu să poţi primi adevărata însemnătate a Crăciunului. Acesta-acesta-i Cristos în tine; Dumnezeu, locuind în inimă umană. Asta-i ce este adevărata însemnătate a Crăciunului.
E-87 And Jesus said, "Let her alone! For she did this..." She anointed Him, unto His burial. See? This woman, so grateful that her sins were forgiven until she spent all of her money she had, and took an alabaster box and broke it and poured the oil and just odored the room with fine smell of this myrrh, that she had anointed Him for His death. Now, see, she did the service not knowing what she was doing, but she was so grateful to God.
E-89 Dar, voi vedeţi, astăzi noi devenim aşa de negativi. Acesta-i Diavolul care ne pune pe acolo, (acolo sunt bastonaşe de bomboane vopsite, şi un-şi un ren şi un-şi un om cu barbă, şi zboară prin aer ca un avion, şi vizitează toată lumea şi fiecare casă cu o traistă mică de jucării pe spatele lui, şi vizitează pe fiecare copil) şi aceasta-aceasta-i doar o minciună! Aceasta-i doar, făţiş, o minciună. Vedeţi? Acum, vedeţi? Dar, de ce? Diavolul a făcut aceea aşa ca el să poate răsuci minţile oamenilor.
E-88 And if you're so grateful for Christmas, it's not to say, "I--I give Joneses a gift; and they give me one back, I'll see what I got in the morning." Why don't you open up your heart and see what's in there, find out what's you got in here. And accept... if we find it empty, with just negative creeds and--and--and cares of the world, why not ask Christ to fill it tonight? Tonight, so that you can get the real meaning of Christmas. It--it's Christ in you; God, dwelling in the human heart. That's what the real Christmas means.
E-90 Lumea comercială a intrat în aceasta şi ei... Păi, ei câştigă suficient prin timpul Crăciunului încât se pot retrage pentru restul anului, aproape. Eu am vorbit cu un comerciant zilele trecute, el a spus, "Tu să-mi dai aceste două săptămâni, şi dacă eu nu a trebuit să-mi ţin banda mea aici," a spus, "eu aş aştepta până la următorul Crăciun; aş putea să mă duc la pescuit, orice vreau eu să fac, până la următorul Crăciun." El a spus, "Dar eu îmi ţin băieţii ocupaţi." A spus, "Doar îi ţin aici doar suficient să-mi ţin prăvălia deschisă şi aceasta ţine¬aceasta îmi ţine ajutoarele plătite şi lucruri." A spus, "eu nu câştig nimic până-până vine timpul Crăciunului pe aici." Voi vedeţi, acesta a devenit un lucru mare comercial când acesta ar trebui să fie o închinare; o închinare.
E-89 But, you see, today we become so negative. It's the Devil getting us through there, (there's painted candy sticks, and a--and a reindeer and a--and a whiskered man, and flies through the air like an airplane, and visits the whole world and every home with a little bundle of toys on his back, and visits every child) and it--it's just a lie! It's just, right out, a lie. See? Now, see? But why? The Devil did that so he could twist the minds of the people.
E-91 Acum, Dumnezeu, aşa l-a uns pe Isus cu plinătatea din El însuşi încât... El era Darul lui Dumnezeu pentru lume. Că oamenii înţelepţi sunt clar identificaţi, că ei i-au oferit Lui darul lor; a arătat că în inima lor ei ştiau cine era El, şi ce urma să facă El pentru ei. Deci (nu-i de mirare) primul lucru ce l-au făcut, ei au căzut jos, perfect în ordine, şi i s-au închinat Lui. Chiar înainte ca ei să o poată înţelege, ei au căzut jos şi i s-au închinat Lui iar apoi şi-au prezentat darurile. Acela-i felul de a avea Crăciun adevărat: te închini Lui, apoi prezinţi darul tău; prezentând trupul tău ca o jertfă vie, pe deplin şi acceptabilă la Dumnezeu.
E-90 The commercial world got into it and they... Why, they make enough through Christmas time until they can retire the rest of the year, almost. I talked to a merchant the other day, he said, "You give me these two weeks, and if I didn't have to keep my band here," said, "I'd wait till next Christmas; I could go fishing, whatever I want to do, till next Christmas." He said, "But I keep the boys going." Said, "Just keep them here just enough to keep my business open and it keeps--it keeps my hands paid off and things." Said, "I don't make nothing tilE--till Christmas time comes along." You see, it's become a great commercial thing when it ought to be a worship; a worship.
E-92 Dar voi ştiţi ceva, după ce înţelepţii au făcut aceea? Tatăl şi mama lui Cristos... tatăl adoptiv (desigur) şi mama de asemenea, pentru că Dumnezeu a fost şi tata şi mama Lui. Dar noi aflăm că ei au acceptat aceste daruri de la aceşti oameni înţelepţi. Nu-i de mirare că ei au fost numiţi oameni înţelepţi. Ei erau înţelepţi. Ei erau într-adevăr... aveau înţelepciune. Dacă oamenii astăzi ar fi măcar aşa de înţelepţi, măcar aşa de înţelepţi! Se necesită un om înţelept să vină la Cristos. Un om care se întoarce la o parte de la El este un om ne înţelept. Dar se necesită un om înţelept, să vină la Cristos.
E-91 Now, God, so anointed Jesus with the fulness of Himself till the... He was God's Gift to the world. That the wise men are clearly identified, that they're offering their gift to Him; showed that in their heart they knew who He was, and what He was going to do for them. So (no wonder) the first thing they did, they fell down, perfectly in order, and worshipped Him. Before they could even understand it, they fell down and worshipped Him and then presented their gifts. That's the way to have real Christmas: worship Him, then present your gift; presenting your body as a living sacrifice, wholly and acceptable to God.
E-93 Acum observaţi! Şi după aceea oamenii înţelepţi Îl identifică ce ar fi El, şi noi aflăm prin Scriptură că aceea era exact ce era El: Divinitatea în slujbă pentru moarte. Pentru ce? Divinitatea în slujbă la Dumnezeu pentru moarte. Isus era Divinitatea în slujbă pentru moarte, să răscumpere lumea. Dar ce I-au făcut lumea? Ei L-au refuzat. Ei L-au respins. De ce?
Unii din ei, o mare parte din ei, au făcut aşa din cauza aceasta: pentru că El a murit! Ei au spus, "El nu putea să fie Divinitate şi să moară." Omul (trupul) nu era Divinitate, dar Divinitatea era în trup. Acest trup trebuie să piară. Tocmai Cristosul care este în tine este singurul lucru care te poate învia. Aceea-i Divinitate, Dumnezeu în tine.
E-92 But you know what, after the wise men did that? The father and mother of Christ... the foster father (of course) and also mother, because God was both His father and mother. But we find out that they accepted these gifts from these wise men. No wonder they were called wise men. They were wise. They were really... had wisdom. If men today would just be that wise, just as wise! It takes a wise man to come to Christ. A man that turns away from Him is a unwise man. But it takes a wise man, to come to Christ.
E-94 Acum, observaţi! Acum, la fel este acum, ei resping Divinitatea identificată. Pricepeţi voi aceasta? Ei cu certitudine îşi vor pune numele pe un registru al bisericii şi spun, "Eu voi încerca să trăiesc prin acest crez." Ei voi lua un jurământ prin acesta. Dar când se ajunge să accepte Divinitate, şi exprimând înapoi acelaşi fel de dar cum ei au făcut... că tu eşti identificat prin darul tău, că tu Îi dai întreaga ta fiinţă, la Divinitatea identificată. Atunci tu te identifici pe tine cu Divinitatea, prin a da tot ce eşti, ceea ce eşti, la Divinitate Însuşi.
E-93 Now notice! And after then the wise men identifying Him what He would be, and we find through the Scripture that's exactly what He was: Deity in service for death. What for? Deity in service to God for death. Jesus was Deity in service for death, to redeem the world. But what did the world do to It? They refused It. They rejected It. Why? Some of them, a big part of them, did that because this: because He did die! They said, "He couldn't be Deity and die." The Man (the body) was not Deity, but Deity was in the body. This body has to perish. The very Christ that's in you is the only thing that can raise you up. That's Deity, God in you.
E-95 Acum, Cristos în ziua aceasta, în care trăim noi acum, încă este o Div-... identificându-Se: Divinitate, printre oameni. El încă este Divinitate, pentru că El este Cuvântul. Şi când noi vedem Cuvântul trăind El însuşi, atunci noi ştim că omul nu poate face aceea. Aceasta-i Divinitate, Cuvântul fiind făcut manifestat prin om. Şi Isus a spus Însuşi, "Fiul nu poate să facă nimic în Sine. Eu nu pot face nimic, Eu sunt un Om," Isus a spus. "Dar Tatăl Meu care locuieşte în Mine, El Îmi arată toate lucrurile care le face El însuşi." Amin! Ia te uită! Ce este aceasta? Divinitatea este identificată în om. Acum, acelaşi lucru este astăzi; acea Divinitate, Cuvântul promis pentru această zi, Se poate identifica în voi. Amin! Atunci poţi să ţii de Acesta? Arată că tu crezi în El. Dă-I Divinitate: crede-L, slujeşte, şi fii gata să mori faţă de tine şi propriile tale gânduri. Dar astăzi El este respins aşa cum a fost El atunci.
E-94 Now, notice! Now, the same as now, they reject identified Deity. Do you get it? They will certainly put their name on a church book and say, "I'll try to live by this creed." They'll take an oath by this. But when it comes to accepting Deity, and expressing back the same kind of a gift like they did... that you are identified by your gift, that you give your entire being to It, to identified Deity. Then you identify yourself with the Deity, by giving all you are, what you are, to Deity Himself.
E-96 Observaţi, Dumnezeu i-a călăuzit pe Magi cu darurile acelea. Practic pentru doi ani, ei au urmat Steaua aceea. Vedeţi? Şi aceea arată că Aceasta nu putea să fie una din lucrurile naturale care s-au întâmplat. Vedeţi? Deoarece dacă stelele, îşi traversează orbitele, ar fi traversat, ar fi arătat că acolo era ceva diferit. Deoarece... numai dacă acei Magi au văzut-O, cu mult timp înainte să se întâmple, şi ştiau că ei au trebuit să traverseze pe calea aceea; vedeţi, în căile în care ele veneau. Şi ele s-au încrucişat chiar la Betleem la timpul acela, au pornit de sus acolo, dinainte, ştiind că aceste corpuri cereşti se mişcau în direcţia aceea.
E-95 Now, Christ in this day, that we now live in, is still a Dei-... identifying Himself: Deity, among the people. He's still Deity, because He is the Word. And when we see the Word living Itself, then we know that man can't do that. It's Deity, the Word being made manifest by man. And Jesus said Himself, "The Son can do nothing in Himself. I can't do nothing, I'm a Man," Jesus said. "But My Father that dwelleth in Me, He showeth Me all things that Himself doeth." Amen! There you are! What is it? Deity being identified in man. Now, the same thing is today; that Deity, the promised Word for this day, can identify Itself in you. Amen! Then can you hold to It? Show that you believe in It. Give It Deity: believe It, service, and be ready to die out to yourself and your own thoughts. But today It's rejected as It was then.
E-97 Acum, Dumnezeu i-a călăuzit pe Magi pentru că ei aveau darurile corecte. Dumnezeu i-a călăuzit pe aceşti oameni înţelepţi pentru că ei aveau darurile corect identificate să identifice pe Fiul Lui. Ooooo, doamne! Voi o pricepeţi? Oameni înţelepţi astăzi, înţelepţi în Numele Domnului, nu cu vreun lucru născocit, ci cu darul care
Dumnezeu l-a promis pentru această zi, şi Dumnezeu te va călăuzi să identifici că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Ia te uită: oameni înţelepţi!
E-96 Notice, God guided the Magi with them gifts. For practically two years, they followed that Star. See? And that shows It couldn't be one of the natural things that happened. See? Because if the stars, crossing their orbits, would have crossed, it would showed there was something different. Because... unless those Magi saw It, long time before it happened, and knowed they had to cross that way; see, in the paths they were coming in. And they crossed just at Bethlehem at that time, started from up there, beforehand, knowing that these heavenly bodies were moving that way.
E-98 Dumnezeu a călăuzit darurile acelea pentru că ele erau darurile să-L identifice. Oameni înţelepţi, astăzi, care se pot uita la o parte de la bisericime şi toate lucrurile lumii, la Cuvântul Viu al lui Dumnezeu! Şi Dumnezeu va identifica pe Fiul Său prin Cuvântul Lui, deoarece Aceea-i ce este El. "Eu şi Tatăl Meu suntem unul." Şi, ,,La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Şi acelaşi Cuvânt astăzi, El este acelaşi ieri, azi şi-n veci. Şi un om înţelept îl urmează pe Acela, deoarece de Acela are Dumnezeu grijă să Se identifice prin El. Amin! Un dar! Un adevărat, dar identificat de Dumnezeu, Dumnezeu îl aduce acela pe pământ, un lucru ca acela, prin care să Se identifice.
E-97 Now, God guided the Magi because they had the right gifts. God guided these wise men because they had the right identified gift to identify His Son. Oooooh, my! Do you get it? Wise men today, wise in the Name of the Lord, not with some fictitious something, but with the gift that God promised for this day, and God will guide you to identify that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. There you are: wise men!
E-99 Şi aşa-i cum a fost Cristos identificat: prin aur, smirnă, şi tămâie, prin acei oameni prevestind şi arătând în model ce urma să fie viaţa Lui. Vedeţi? Divinitate manifestată pentru slujbă, să moară ca El să poată răscumpăra naţiunea, pentru că El urma să „mântuie pe poporul Lui de la păcat." Nu să mântuie lumea, să mântuie pe poporul Lui de păcatul lor. Biblia a spus aici, "Căci în-în Numele Lui se vor încrede Neamurile." Vedeţi? Neamurile se vor încrede în Numele Lui. Amin! În alte cuvinte, Mireasa, cei chemaţi afară dintre Neamuri, se vor încrede în Numele lui Isus Cristos, "În Numele Lui se vor încrede Neamurile." Acum, Dumnezeu i-a călăuzit, căci ei erau... darurile care ei le dădeau, se potriveau la timpul acela.
E-98 God guided those gifts because they were the gifts to identify Him. Wise men, today, who can look away from church-anity and all the things of the world, to the Living Word of God! And God will identify His Son by His Word, because That's what He is. "I and My Father are one." And, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." And the same Word today, He's the same yesterday, today and forever. And a wise man follows That, because That's what God takes care of to identify Himself by It. Amen! A gift! A real, identified gift of God, God brings that to the earth, a thing like that, to identify Himself by.
E-100 Observaţi! Aşa cum am spus, Dumnezeu a... El-El a împărţit Cuvântul Lui la început, în Geneza. Eu pot lua Geneza şi să vă arăt fiecare epocă în Biblie, în jos până la această epocă aici. Toate cultele şi lucruri care le avem astăzi, eu vă pot arăta exact unde erau ele în Geneza. Vedeţi?
E-99 And that's how Christ was identified: by gold, myrrh, and frankincense, by them men foreshadowing and showing in type what His life was to be. See? Deity manifested for service, to die that He might redeem the nation, because He was to "save His people from their sin." Not save the world, save His people from their sin. The Bible said here, "For in--in His Name will the Gentiles trust." See? The Gentiles will trust in His Name. Amen! In other words, the Bride, the called-out of the Gentiles, will be trusting in the Name of Jesus Christ, "In His Name shall the Gentiles trust." Now, God guided them, for they were... the gifts that they were giving, were fitting to the time.
E-101 Dumnezeu a dat Cuvântul Lui atât de mult aici, atât de mult aici, atât de mult aici, pentru fiecare epocă. Iar apoi El a trimis un profet jos, uns ca să facă acel Cuvânt să vină la împlinire, şi acesta îl sprijineşte pe celălalt care urma să vină. Vedeţi, ca Mesia, întotdeauna sprijinit. Fiecare profet în propria lui viaţă, fiinţa lui proprie, Cuvântul care a fost dat pentru ziua aceea, el a venit şi a împlinit acel Cuvânt scris şi a prezis despre ce urma să fie celălalt. Şi fiecare din ei au vorbit despre El (amin) pentru că El era plinătatea. El era Capul profeţilor, El era Cuvântul lui Dumnezeu, El era profeţii. Amin! Iată-L acolo. Observaţi! Ce minunat este ce era El: fiecare din acei profeţi.
E-100 Notice! As I've said, God has... He--He divided His Word at the beginning, in Genesis. I can take Genesis and show you every age in the Bible, down to this age here. All the cults and things we have today, I can show you exactly where they was in Genesis. See?
E-102 Atunci când El a venit, El era plinătatea tuturor profeţilor, manifestaţi; căci ei erau Cuvântul Domnului, şi El a spus Însuşi, "Dacă voi îi numiţi pe aceia dumnezei, la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu, cum mă puteţi condamna pe Mine când Eu spun, 'Eu sunt Fiul lui Dumnezeu'?" Vedeţi, chiar acei în epoca aceea erau identificaţi ca dumnezei, Dumnezeu i-a numit, El însuşi, "dumnezei." Ce erau ei? Ei erau manifestaţii a Cuvântului Său. Şi aici era El, plinătatea Cuvântului, Divinitatea întrupată, Divinitatea manifestată în trup.
E-101 God gave His Word so much here, so much here, so much here, for each age. And then He sent a prophet down, anointed to make that Word come to pass, and it supports the other one that was coming. See, like the Messiah, always supported. Every prophet in his own life, his own being, the Word that was given for that day, he come and fulfilled that written Word and foretold of what the other one was going to be. And every one of them spoke of Him (amen) 'cause He was the fullness, He was the Head of the prophets, He was the Word of God, He was the prophets. Amen! There He is. Notice! How wonderful what He was: each one of those prophets.
E-103 Priviţi! Pentru aceste daruri, care le-a adus aceşti oameni, ei nu puteau aduce aceea la un profet. Aceasta nu ar fi fost drept. Vedeţi? Darurile acelea nu puteau merge la Ilie, ele nu puteau merge la Moise, ele au trebuit să vină la El. Şi fiindcă acele daruri erau strict intenţionate pentru ziua aceea, şi erau să identifice Cine era El prin darurile acestea, apoi aici vine Dumnezeu şi L-a ocrotit. Şi i-a ţinut, doi ani jos acolo, până când ei au aflat Lumina Perfectă. Cât de potrivit!
E-102 Then when He come, He was the fullness of all the prophets, manifested; 'cause they were the Word of the Lord, and He said Himself, "If you call those gods, whom the Word of God come to, how can you condemn Me when I say 'I'm the Son of God'?" See, even those in that age was identified as gods, God called them, Himself, "gods." What were they? They were manifestations of His Word. And here was He, the fullness of the Word, Deity embodied, Deity manifested in the flesh.
E-104 Acelaşi lucru astăzi. Noi avem oameni care sunt chiar aşa de loiali, oameni plăcuţi, oameni veritabili. Dar, voi vedeţi, în aceea, acolo o să fie ceva să vină înainte, care Dumnezeu întotdeauna a făcut, să identifice această zi. Aceasta este ziua când lucrurile acestea sunt vorbite să se întâmple. Acolo nu vor fi mulţi, doar foarte, foarte puţini care vor fi mântuiţi. Biblia a spus aşa. Acolo vor fi doar o mână de ei.
E-103 Watch! For these gifts, that these men brought, they couldn't have brought that to a prophet. It wouldn't have been right. See? Them gifts couldn't have went to Elijah, they couldn't have went to Moses, they had to come to Him. And being those gifts were strictly meant for that day, and was to identify Who He was by these gifts, then here come God along and protected Him. And kept them, two years down there, until they found the Perfect Light. How fitting!
E-105 Isus a spus Însuşi, "Cum a fost în zilele lui Noe, în care numai opt suflete au fost mântuite." Opt suflete, din o-o generaţie asemănătoare cu aceasta. "Cum a fost în zilele lui Noe." Ce era aceasta? Mari, oameni cultivaţi, mari lucrători, mari ziditori, fiecare lucru mare cum aveau ei. Au făcut această civilizaţie chiar ca aceasta, lucruri mari ce le aveau ei. "Şi cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului Omului." Vedeţi? Şi Dumnezeu l-a avut pe Noe să identifice Cuvântul Lui promis. Aceasta era foarte potrivit. Arca se potrivea la Cuvântul lui Dumnezeu care el l-a vorbit, că "El va nimici pe om." Dar el a salvat ce a putut el.
E-104 Same thing today. We got people that's just as loyal, nice people, genuine people. But, you see, in that, there's going to be something come forth, that God's always done, to identify this day. This is the day when these things are spoken to happen. There won't be many, just a very, very few that'll be saved. The Bible said so. There'll be just a handful.
E-106 Acum, aceşti oameni înţelepţi, aducându-şi darurile, au identificat. Darurile lor au identificat ce era El, şi acela-i motivul că Dumnezeu a ocrotit darurile acelea prin fiecare mişcare care au făcut-o ei. El L-a ocrotit până când ei au ajuns cu darurile acelea, deoarece ele se potriveau pentru timpul acela. Înţelege biserica mea asta? Asta-i ce se petrece acum! Eu sper că aceasta nu este peste capul vostru. Eu trebuie să o vorbesc în pildă, aproape, voi vedeţi. Dar vedeţi voi? Aceasta-i că lucrurile care se întâmplă se potrivesc pentru ziua aceasta, Laodicea. Acesta-i timpul potrivit, acela-i motivul că Dumnezeu L-a ocrotit. Vedeţi, L-a adus chiar până la capăt să Se identifice. Daruri, deşi aceasta a costat o moarte, aceasta a pus o piatră de poticnire în calea lor. Acesta-i un timp potrivit, care-i corect, potrivit pentru această zi. Acela-i motivul că Dumnezeu L-a ocrotit, în felul cum El a făcut-o. El Îl va ocroti, până când scopul Lui este servit.
E-105 Jesus said Himself, "As it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved." Eight souls, out of a--a generation likened to this. "As it was in the days of Noah." What was it? Great, cultured people, great workers, great builders, great everything as they had. Made this civilization just like it, great things that they had. "And as it were in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man." See? And God had Noah to identify His promised Word. It was very fitting. The ark was fitting to the Word of God that he spoke, that "He will destroy man." But he saved what he could.
E-107 O, am citit o poveste, mi-a venit în minte nu cu mult în urmă, de ceva în felul acela. Acolo era un mare oraş, aici în această naţiune, şi... New York. Şi aceasta era în ajunul de Crăciun. Şi acolo era o familie săracă. Un tătic mic, el avea TBC, şi el era... şi soţia lui avea TBC. Ei au fost sub privilegiaţi. Şi el-el cumva... El era slăbuţ şi nimeni nu-l angaja. El nu avea pregătire, şi el-el... oamenii nu l-au vrut.
E-106 Now, these wise men, bringing their gifts, identified. Their gifts identified what It was, and that's the reason God protected those gifts through every move that they made. He protected It until they arrived with those gifts, because they were fitting for the time. Does my church understand that? That's what's going on now! I hope it ain't over your head. I have to speak it in parable, almost, you see. But do you see? It's the things that's happening is fitting for this day, Laodicea. It's the fitting time, that's the reason God has protected It. See, brought It right through to identify Himself. Gifts, though it cost a death, it put a stumbling block in their way. It's a fitting time, that's right, fitting for the day. That's the reason God has protected It, the way He has. He will protect It, until His purpose is served.
E-108 El doar era un proscris, a devenit un hoinar. Doar... voi ştiţi ce este un hoinar, doar trece pe acolo şi-şi culege ceva, şi îl vinde şi obţine ce poate; ce venit mic au câştigat din aceasta, ei încearcă să trăiască din aceasta. Doar o... ca un vânzător sau ceva, pe stradă; merge cumpără nişte pioneze, ace şi degetare, şi orice pot ei. Şi-şi ia aceasta, şi-şi poate cumpără pentru un cent un pachet, şi îi vinde pentru cinci cenţi; şi gâştigă patru cenţi pe pachet, şi poate în decursul zilei. Voi ziceţi, "Acela-i-acela-i un comision mare." Însă doar gândiţi, tot ce ar vinde el într-o zi. Poate el a câştigat douăzeci, treizeci de cenţi pe zi, şi el avea o familie.
E-107 Oh, I read a story, come to my mind not long ago, of something on that order. There'd been a great city, here in this nation, and... New York. And it was on Christmas eve. And there was a poor family. A little daddy, he had TB, and he was... and his wife had TB. They had been underprivileged. And he--he kind of... He was weakly and so nobody would hire him. He had no education, and he--he... people didn't want him.
E-109 Şi-soţia mică, fiind slăbită, ea-ea a murit.
E-108 He just was an outcast, become a tramp. Just... you know what a tramp is, just go by and--and pick up something, and peddle it and get what you can; what little royalty they make on it, they try to live by it. Just a... like a peddler or something, on the street; go buy some pins and needles and thimbles, and whatever they can. And--and take it, and--and maybe buy for a penny a pack, and sell them for a nickel; and make four cents on the pack, and maybe in the run of a day. You say, "That's--that's a great commission." But just think, all he'd sell in a day. Maybe he made twenty, thirty cents a day, and he had a family.
E-110 Şi a venit timpul Crăciunului. Şi fetiţa, ea a făcut... de la subnutriţie, ne având hrana potrivită şi lucruri; ea a primit TBC, de asemenea. Şi ea era una micuţă, şi cam în vârstă de opt, nouă ani, zece. Şi ea niciodată nu a avut o păpuşă pentru Crăciun. Şi aceea a vrut ea ca un cadou, era o păpuşă.
E-109 And the--the little wife, being weakly, she--she died.
E-111 Şi tatăl, fără să fie în stare să-i dea atenţie medicală şi aşa mai departe, avea... el-el a văzut că fetiţa se ducea repede, şi el a încercat cât a putut să-să-să-să obţină bani suficienţi împreună să-i cumpere o păpuşă pentru Crăciun; dacă el putea măcar să obţină suficient să-i cumpere a păpuşă mică! Şi astfel timpul Crăciunului se apropia, vremea rea s-a aşezat înăuntru, fetiţa a făcut un fel de pneumonie, şi-şi ea a murit, doar câteva săptămâni înainte de Crăciun. Şi tatăl, desigur, cu inima zdrobită, el a mers la cutia mică de tablă şi a scos banii afară. Şi el s-a gândit la fetiţa lui, şi ea a vrut o-o păpuşă ca fetiţele. Vedeţi, aceasta-i o mămică care creşte.
E-110 And it was coming Christmas time. And the little girl, she had developed... from malnutrition, not having the right food and thing; she took TB, also. And she was a little fellow, and about eight, nine years old, ten. And she had never had a doll for Christmas. And that's what she wanted for a gift, was a doll.
E-112 Voi observaţi cum o fetiţă, ea merge la o păpuşă, pentru că ea... aceea-i natura ei, ea este o-ea este să devină o mamă. Ea va fi o mamă cândva dacă ea trăieşte şi fiecare lucru. Voi ştiţi, natura ei. Acela-i motivul că la o fetiţă îi place a păpuşă mică, ea vrea să aibă grijă de ea; căci până la urmă, ea-ea este o mică, potenţial, o-o-o mamă mică.
E-111 And the father, not able to give her medical attention and so forth, had... he--he seen the little girl was going fast, and he tried his best to--to--to--to get enough money together to get her a doll for Christmas; if he could just get enough to buy her a little doll! And so the Christmas time was coming on, the bad weather set in, the little girl developed some kind of a pneumonia, and--and she died, just a few weeks before Christmas. And the father, of course, broken-hearted, he went to his little tin can and got the money out. And he thought of his little girl, and she wanted a--a doll like little girls. See, it's a little mother coming on.
E-113 Şi ea a vrut o păpuşă mică, şi ea niciodată nu a avut una. Şi Tăticu a economisit tot ce putea el să-să îi ia o păpuşă mică. Şi, astfel, ea a murit.
E-112 You notice how a little girl, she goes to a doll, because she... that's her nature, she's a--she's a coming mother. She will be mother someday if she lives and everything. You know, her nature. That's the reason a little girl likes a little doll, she wants to take care of it; 'cause after all, she--she's a little, potentially, a--a--a little mother.
E-114 Şi tatăl cumva a avut o decădere de minte. Soţia lui a fost luată, fetiţa lui, şi mintea lui a ajuns cumva la un punct încât el-el... încă el a-el a mers la culcare fiecare seară şi a vorbit cu această fetiţă, deşi ea era... a fost îngropată. Dar el se gândea că el vorbea cu ea, şi îi spunea, "Acum, Scumpa, nu va mai fi mult, şi Tăticu o să-ţi ia păpuşa aceasta de Crăciun. Şi-şi Tăticu ţi-a promis păpuşa, şi eu-eu am-eu am să o iau."
E-113 And she wanted a little doll, and she had never had one. And Daddy had saved everything he could to--to get her a little doll. And, so, she died.
E-115 În final, a sosit Crăciunul. Şi, desigur, voi ştiţi cum este. Cei bogaţi îşi-îşi aveau petrecerile lor mari; şi-şi lumânări aprinse, şi marile liturghii înalte în biserici, şi vorbeau despre Isus şi-şi aşa mai departe (bisericile vorbeau), şi mergeau prin tot felul de rutine şi liturghie, şi cântau, şi colinde şi de toate. Puţin ştiau ei ce se petrecea înapoi în alee, în spate la toată aceasta.
E-114 And the father kind of had a lapse of mind. His wife had been taken, his little girl, and his mind kind of got to a place till he--he... still he'd--he'd go to bed every night and talk to this little girl, though she was... been buried. But he thought he was he was talking to her, and telling her, "Now, Honey, it won't be long, and Daddy's going to get you this dolly for Christmas. And--and Daddy's promised you the dolly, and I--I'm--I'm going to get it."
E-116 Acest ins micuţ înapoi aici, şi el şi-a ieşit din fire. El a vrut aşa de mult ca fetiţa aceea să aibă păpuşa aceea, căci ea aşa a cerut după această păpuşă mică. Astfel el a mers afară şi i-a cumpărat o păpuşă mică din cârpă, un lucru-un lucru mic, poate cam treizeci de cenţi; o micuţă ceva murdară el a cumpărat, jos pe marginea străzii. Şi era o noapte foarte friguroasă, vânturi de vifor suflau, zăpada cădea tare acolo; şi New York, e chiar pe coastă.
E-115 Finally, Christmas arrived. And, course, you know how it is. The rich had their--their big parties; and--and candles burning, and the great high masses in the churches, and talking about Jesus and--and so forth (the churches were), and going through all kind of a routines and mass, and singing, and carols and everything. Little did they know what was going on back in the alley, behind all this.
E-117 Şi străzile se umpleau; şi oamenii în marile lor maşini limuzine, mari. Şi petreceri de beţie, afară bând, sărbătorirea naşterii lui Cristos şi a acestor lucruri despre care vorbim noi în seara aceasta, încercând să gândească că acela-i felul potrivit să o facă; doar să-şi înece în băutură vechile lor întristări şi lucruri, şi că acela-i felul să o facă. Ei toţi...
E-116 This little fellow back there, and he got beside himself. He wanted that little girl to have that doll so bad, 'cause she had begged so for this little doll. So he went out and he bought her a little rag doll, a little--a little thing, probably about thirty cents; a little dirty something he'd bought, down on the side of the street. And it was a real cold night, the--the--the blizzard winds blowing, the snow falling hard there; and New York, right on the coast.
E-118 Stau în magazin, zilele trecute, şi o femeie vorbea despre ce... două fete s-au întâlnit şi ele au vrut să ştie ce au luat ele pentru tăticul lor. Şi una din ele a spus, "Păi, el..." Ea i-a cumpărat un carton de un anumit fel de ţigări. Şi cealaltă a spus că ea i-a luat o cincime de whiskey şi un-şi un-şi un set de cărţi. Acum dacă acela nu este a da un dar memorial pentru naşterea Domnului Isus Cristos! Şi acela-i felul cum merge, voi vedeţi, aceasta-i doar a grămadă mare de strălucire amăgitoare. Aceasta nu are Crăciun în ea deloc.
E-117 And the streets filling up; and the people in their great, big limousine cars. And drunken parties, out drinking, the celebration of the birth of Christ and of these things that we speak of tonight, trying to think that that's the right way to do it; just drink off their old sorrows and things, and that that's the way to do it. All of them...
E-119 Şi astfel noi aflăm acum, acest om mic, el a hoinărit înainte. Şi el a ştiut în inima lui că fetiţa lui a fost dusă, dar el a mers şi a cumpărat păpuşa oricum. Şi s-a gândit, "eu doar voi începe să umblu, eu o voi găsi pe undeva. Ea va fi pe aici pe stradă şi eu o voi găsi." Şi el a început să umble.
E-118 Stand in the store, the other day, and a woman talking about what... two girls met and they wanted to know what they got for their daddy. And one of them said, "Well, he..." She got him a carton of certain kind of cigarettes. And the other one said she got him a fifth of whiskey and a--and a--and a deck of cards. Now if that ain't giving a memorial gift for the birth of the Lord Jesus Christ! And that's the way it goes, you see, it's just a big bunch of tinsel. It hasn't got Christmas in it at all.
E-120 El-el nu putea să se amăgească, ea nu era acolo în micuţa cocioabă şi în pătuţul, zdrenţăros, murdar; dar, ea era îngropată. Astfel, el-el ştia. El se gândea că o va găsi pe stradă. El a spus, "Eu voi continua doar să umblu." Şi el mergea în jos prin alei, în timp ce ei îşi cântau colindele şi se petreceau. Şi mergând jos pe alee, ducând această păpuşă mică, murdară; ţinând-o în paltonul lui, sus la inima lui, gândindu-se la fetiţa lui.
E-119 And so we find now, this little man, he wandered along. And he knowed in his heart his little girl was gone, but he went and bought the doll anyhow. And he thought, "I'll just start walking, I'll find her somewhere. She'll be along the street here and I'll find her." And he started walking.
E-121 Şiîn final un poliţist s-a întâmplat să-l vadă, şi poliţistul a avut câteva băuturi el însuşi, şi el a alergat în alee şi l-a apucat pe omul bătrân şi l-a întors înjur. El a spus, "Ce faci tu stând pe aici?"
E-120 He--he couldn't fool himself, she wasn't back there in the little shanty and in the little, ragged, dirty bed; but, she was buried. So, he--he knew. He thought he'd find her on the street. He said, "I'll just keep walking." And he was going down through the alleys, while they were singing their carols and going on. And going down the alley, packing this little, dirty doll; holding it in his coat, up to his heart, thinking of his little girl.
E-122 El a spus, "Eu duc păpuşa asta mică, domnule, la fetiţa mea."
E-121 And finally a policeman happened to see him, and the policeman had a few drinks himself, and he ran into the alley and grabbed the old man and turned him around. He said, "What are you doing hanging here?"
E-123 El a spus, "Păi, unde locuieşti tu?" Şi el i-a spus unde a locuit. El a spus, "Păi, tu te îndepărtezi de locul acela, tu eşti beat. Du-te înapoi pe calea cealaltă."
E-122 He said, "I'm taking this little doll, sir, to my little girl."
E-124 A spus, "Domnule, eu nu-eu nu sunt beat. Eu i-am promis fetiţei mele eu o să-eu o să îi iau un cadou de Crăciun." Şi a spus, "Un dar potrivit pentru o fetiţă este o păpuşă mică."
E-123 He said, "Well, where do you live?" And he told him where he lived. He said, "Well, you're going away from that place, you're drunk. Go back the other way."
E-125 Şi el a spus, "Lasă-mă să o văd." Astfel el i-a arătat o păpuşă mică, cam murdară, de cârpă. Şi el o ţinea în a lui... aproape de sânul lui, ţinând păpuşa mică aşa cum el... Astfel poliţistul, pe jumătate beat, el însuşi, la împins înainte şi a pornit în jos. Bătrânul a mers în jos pe alee, şi zăpada cădea repede.
E-124 Said, "Sir, I'm--I'm not drunk. I promised my little girl I'd--I'd get her a gift for Christmas." And said, "An appropriate gift for a little girl is a little doll."
E-126 Şi, bine, petrecerile de miezul nopţii s-au spart. Dimineaţa următoare, zăpada a încetinit, soarele a ieşit afară. Şi aşa ei trebuie... toţi oamenii de la petrecerile lor de veselie erau... săculeţe de gheaţă pe capetele lor, de la prea multă băutură şi sărbătorire de naşterea lui Cristos. Şi-şi mulţi din ei erau răguşiţi de la agitare, de la petrecere.
E-125 And he said, "Let me see it." So he showed him a little, dirty like, rag doll. And he was holding it in his... next to his bosom, holding the little doll as he... So the policeman, half drunk, himself, shoved him on and started down. The old man went down the alley, and snow falling fast.
E-127 Dar jos de tot în alee, ei l-au aflat pe bătrân. Şi când l-au întors pe spate, el avea păpuşa mică aproape de inima lui. Eu presupun că el a dus darul lui la ea. El a găsit-o în Ţară nu aici. El-el-el a dus darul. Acesta era un dar potrivit. (Dumnezeu, milostiv.) Deşi l-a costat moartea. Nu a existat nici o altă cale în lume ca el să poată să-i dea darul ei, ea a fost îngropată. Dar singurul fel cum o putea face, ar fi să meargă în felul acela. Păpuşa mică nu a însemnat prea mult, eu presupun, păpuşa mică cu faţă murdară, dar aceasta... de ce a făcut-o el? El a îndeplinit o promisiune care a făcut-o. Indiferent de ce au gândit oamenii despre aceasta, mâinile lui murdare pe o păpuşă, mică murdară, dar el-el a îndeplinit o promisiune făcută la fetiţa lui.
E-126 And, well, the midnight parties broke up. The next morning, the snow had let up, the sun had come out. And so they must... all the people from their great gaiety parties was... ice sacks on their heads, from too much drinking and celebration of the--the birth of Christ. And--and many of them were hoarse from carrying on, from all the going-on.
E-128 Uneori ei privesc asupra Evangheliei ca la cântat, instrumentat, ei nu au vrut-O când Dumnezeu a adus-O, dar a îndeplinit o promisiune care El ar da-o la Fiul Lui. Şi voi ştiţi ceva? Ei L-au lăsat să moară, de asemenea, chiar ca un hoinar pe stradă. Aceea-i exact aşa, ei L-au lăsat să moară ca pe un hoinar pe stradă. Şi astăzi ei îl tratează ca pe un hoinar pe stradă, dar El a îndeplinit ce El a trebuit să facă. El era Darul pe care Dumnezeu l-a promis lumii.
E-127 But way down in the alley, they found the old man. And when they turned him over, he had the little doll next to his heart. I suppose he took his gift to her. He found her in a Land not here. He--he--he took the gift. It was an appropriate gift. (God, merciful.) Yet it cost him his death. There's no other way in the world he could have give her the gift, she was buried. But the only way he could do it, would be go like that. The little doll didn't mean too much, I guess, the little dirty-faced doll, but it... what did he do it? It fulfilled a promise he had made. No matter what the people thought about it, his dirty hands on a little, dirty doll, but it--it fulfilled a promise to his little girl.
E-129 În seara aceasta, lăsaţi-mă să-L iau ca Salvator al meu la inima mea. Lăsaţi-mă să umblu în faţa morţii mele, sau orice este aceasta, în felul acela. Eu i-am promis Lui viaţa mea. Eu vreau să o duc la El. Nu contează cum trebuie să merg, dacă eu trebuie să merg prin moarte, dacă eu trebuie să fiu împuşcat; nu contează ce are loc, trebuie să se râdă de mine, să fiu chemat "nebun," de toate, excomunicat de la restul bisericilor Creştine şi aşa mai departe, eu... acesta-i un dar de la Dumnezeu care îl ţin în inima mea. El l-a dat, eu vreau să-l duc la El.
Să ne aplecăm capetele doar un moment.
E-128 Sometimes they look upon the Gospel as singing, playing, they didn't want It when God brought It, but it fulfilled a promise that He would give His Son. And you know what? They left Him to die, too, just like a tramp on the street. That's exactly right, they've left Him to die like a tramp on the street. And today they treat Him like a tramp on the street, but He fulfilled what He was supposed to do. He was the Gift that God promised to the world.
E-130 Eu vorbesc despre daruri potrivite, acesta era un dar potrivit pentru că fetiţa... ea era o fetiţă, să fie, o mamă mică (ar fi fost), un dar potrivit era păpuşa mică. Un dar potrivit care Dumnezeu, Creatorul, putea să-l dea la creaţiunea Lui, ar fi un Mântuitor să ne mântuie din condiţia în care eram. Mă întreb, în seara aceasta, aşa cum ne apropiem de Crăciun acum, şi eu presupun că acesta ar fi ultimul mesaj ce-l auzim între acum şi Crăciun, afară dacă noi primim mesajul de radio de la careva.
E-129 Tonight, let me take Him as my Saviour to my heart. Let me walk in the face of my death, or whatever it is, like that. I promised my life to Him. I want to take it to Him. No matter what I have to go, if I have to go through death, if I have to be shot; no matter what takes place, I have to be laughed at, called "crazy," everything, excommunicated from the rest of the Christian churches and so forth, I... it's a gift of God that I hold in my heart. He gave it, I want to take it to Him.
Let us bow our heads just a moment.
E-131 Mă întreb, în seara aceasta, dacă noi am acceptat Darul care ni l-a promis Dumnezeu: Viaţa Eternă, să credem în Cristos şi să primim Duhul Sfânt. Dacă nu l-aţi primit, v-ar place să acceptaţi darul de Crăciun adevărat, al lui Dumnezeu, a-ţi vrea să vă ridicaţi mâna? Ziceţi, "Frate Branham, eu-eu nu ştiu, eu am-eu am crezut Aceasta uneori. Şi am vegheat la lucrurile ce le fac. Şi eu cumva, un picuţ, în îndoială." Să nu-să nu vă mai îndoiţi de Acesta, prieteni.
E-130 Appropriate gifts I speak on, it was appropriate gift because the little girl... she was a little girl, too, a little mother (would have been), an appropriate gift was the little doll. An appropriate gift that God, the Creator, could give to His creation, would be a Saviour to save us from the condition it was in. I wonder, tonight, as we're approaching Christmas now, and I suppose it'd be the last message we hear between now and Christmas, 'less we get the radio message of someone.
E-132 Vedeţi, este-este prea târziu să mergeţi să vă îndoiţi acum. Haideţi să fim foarte siguri de aceasta. Ziceţi, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham, şi eu vreau să... Darul lui Dumnezeu către lume, este Isus Cristos. Eu-eu-eu vreau ca acesta să fie un Crăciun adevărat. Eu accept pe Duhul Sfânt în inima mea. Care mă poate legăna prin toate furtunile din viaţă, şi într-o zi eu pot veni în Prezenţa Lui cu acest dar de Viaţă Eternă. El mă va accepta pe bazele acelea, aceea-i singura cale cum o va face El."
E-131 I wonder, tonight, if we've accepted the Gift that God promised us: Eternal Life, to believing on Christ and receiving the Holy Spirit. If you haven't, you'd like to accept God's real, true Christmas gift, would you raise your hand? Say, "Brother Branham, I--I don't know, I've--I've sometimes believed It. And I've watched what things I do. And I kind of, a little bit, in doubt." Don't--don't doubt It anymore, friends.
E-133 Sau, aveţi voi darul corespunzător în seara aceasta? Felul corect de atitudine? "Tată, eu Te voi urma oriunde Te duci. Orice spui Tu 'Fă,' eu voi face. Orice spune Cuvântul Tău ca eu să, 'Fac,' eu o voi face. Da, Domnule, mie nu-mi pasă ce spun toţi alţii, eu am să o fac pentru că eu vreau Darul Tău; acesta-i Viaţă, şi Cristos este Cuvântul."
E-132 See, it--it's too late to go doubting now. Let's be real sure of it. Say, "Pray for me, Brother Branham, and I want to... God's Gift to the world, is Jesus Christ. I--I--I want this to be a real Christmas. I accept the Holy Spirit in my heart. That could cradle me through all the storms of life, and someday I can come in His Presence with this gift of Eternal Life. He'll accept me upon those basis, that's the only way He'll do it."
E-134 Dacă tu nu poţi crede tot Cuvântul, şi spui, "Păi, eu nu ştiu, eu-eu cred că ... aceasta, eu cred aceea, dar eu doar nu pot să merg cu aceasta, eu nu pot merge cu aceea." Tu eşti ca cei şaptezeci care au plecat. Ei nu pot accepta tot Cuvântul şi să primească pe Cristos în plinătatea Divinităţii Lui şi slujba Lui; şi gata să mori cum El a murit pentru tine.
E-133 Or, have you got the right gift tonight? The right kind of an attitude? "Father, I'll follow You wherever You go. Whatever You say 'Do,' I'll do it. Whatever Your Word says for me, 'Do,' I'll do it. Yes, Sir, I don't care what everybody else says, I'm going to do it because I want Your Gift; it's Life, and Christ is the Word."
E-135 Atunci a-ţi vrea să vă puneţi sus mâna, cu capul vostru aplecat, şi ziceţi, "Roagă-te pentru mine"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, fetiţă. O, Dumnezeu să te binecuvânteze. Da, eu vă văd mâna. Domnul să te binecuvânteze, sigur. Acest Dar mic, de Cristos, care
Dumnezeu l-a trimis la lume; şi L-a identificat prin... Magii L-au identificat, Propria lui viaţă L-a identificat, moartea Lui L-a identificat, învierea Lui L-a identificat, acceptarea voastră L-a identificat, şi El Se identifică cu voi că voi sunteţi a-i Lui şi El este al vostru. Dacă voi nu sunteţi într-adevăr ... vedeţi, reacţia Duhului lui Dumnezeu lucrează în voi, în acest sezon de Crăciun, fie ca acesta să vină la voi acum.
E-134 If you can't believe all the Word, and say, "Well, I don't know, I--I believe that... this, I believe that, but I just can't go this, I can't go that." You're like the seventy that went away. They can't accept all the Word and receive Christ in the fullness of His Deity and His service; and ready to die as He did for you.
E-136 Tată Ceresc, aşa cum ne clătinăm ca hoinarul de pe stradă, nimeni nu a avut nici un folos de el. Lumea a mers drept înainte în sărbătorirea lor nesăbuită, aşa sunt ei în seara aceasta, Doamne. Dar uneori ne simţim ca hoinarul acela, dar noi am acceptat Darul. Astfel ne rugăm, Tată, ca Tu să ne faci pe noi un dar, de o viaţă, la această lume muribundă. Mulţi de aici şi-au ridicat mâinile că ei vor Darul lui Dumnezeu care El a trebuit să, Însuşi, dea pe singurul Lui Fiu născut, a venit jos şi a devenit un Om. El s-a aplecat aşa de jos că ei nici măcar nu ... El a venit aşa de smerit şi aşa umilit încât El... ei nici măcar nu au avut un pat în care să se nască. O-o-o vită a trebuit să... sau un cal sau ceva a trebuit să-şi dea ieslea, să păşească la o parte, (un animal) fiinţe umane au ajuns în aşa stare care era acolo. El-el a venit jos într-o-într-o iesle, un grajd de peşteră mic vechi pe marginea dealului acolo în Betleem, unde un fiu al unei curve a fondat mica cetate cu mulţi ani în urmă.
E-135 Then would you just put up your hand, with your head bowed, and say, "Pray for me"? God bless you. And God bless you. God bless you. God bless you, little girl. Oh, God bless you. Yes, I see your hand. The Lord bless you, sure. This little Gift, of Christ, that God sent to the world; and identified It by... the Magi identified It, His Own life identified It, His death identified It, His resurrection identified It, your accepting identified It, and He identifies Himself with you that you are His and He is yours. If you're not really... see, the reaction of the Spirit of God working in you, in this Christmas season, may it come to you now.
E-137 Iar acum, Doamne, noi aflăm că într-o seară, o seară rece, i s-a spus Lui, "Rabuni, noi vrem să mergem acasă cu Tine în seara aceasta."
E-136 Heavenly Father, as we stagger like the tramp on the street, nobody had had any use for him. The world went right on in their foolish celebrations, so are they tonight, Lord. But sometimes we feel like that tramp, but we've accepted a Gift. So we pray, Father, that You'll make us a gift, of a life, to this dying world. Many here have raised their hands that they want the Gift of God that He had to, Himself, give His only begotten Son, came down become a Man. He stooped so low they didn't even... He come so low and so humble till He... they didn't even have a bed to be borned in. A--a--a cow had to... or a horse or something had to give its manger, step aside, (an animal) human beings had gotten so in condition there was. He--He come down in a--in a manger, a little old cave stable on the side of the hill there in Bethlehem, where a harlot's son had founded the little city many years before.
E-138 Şi El a spus, "Bine, acum, păsările ele au cuiburi, şi-şi vulpile au vizuină, dar Eu-Eu-Eu nu am un... nici măcar un loc ca să-Mi pun capul." Şi acela-i felul cum L-au lăsat ei să moară, ca hoinarul de pe stradă.
E-137 And now, Lord, we find out that one night, a cold night, it was said to Him, "Rabbi, we want to go home with You tonight."
E-139 Tată Ceresc, poate Creştinul, pot oamenii astăzi să vadă căci-căci Acela este marele Dar? Şi mulţi aici, în seara aceasta, mai mult de o duzină, eu presupun, şi-au ridicat mâinile că ei au vrut să primească Duhul Sfânt. Fie ca acolo întocmai ca oamenii înţelepţi, poate nimeni din restul adunării nici măcar nu vor vedea ce se petrece. Şi această Stea, această Lumină mistică a trecut peste observatoare, timp de doi ani, când oamenii au ţinut timpul atunci prin patru străji, ei au ţinut timpul prin stele. Nimenea, nici un istoric nu a scris despre aceasta. Nimeni nu a ştiut nimic despre Aceasta, şi totuşi Ea era acolo. Şi aceşti oameni înţelepţi, cu darul lor potrivit, au fost călăuziţi drept până la El. Fie ca aceeaşi Lumină să vină în fiecare inimă, aici în seara aceasta, care şade prezenţi. Acolo ar putea să nu fie nici o emoţie, acolo ar putea să nu fie aceasta, aceea, şi poate nici care altul să o ştie, întocmai ca oamenii înţelepţi. Dar fie ca ceva aşa să fie stabilit în inimile acestor bărbaţi, femei, băieţi şi fete în seara aceasta, încât Darul lui Dumnezeu să ungă viaţa lor. Ca din seara aceasta înainte, ei să fie schimbaţi. Ei nu vor mai fi cum obişnuiau ei să fie. Ei vor fi o-o creatură schimbată de acum înainte. Fie ca ei, ca oamenii înţelepţi, să se dea deoparte şi să nu se întoarcă înapoi la modele lumii (şi Irod, palatul regelui), "Dar fiind avertizaţi de Dumnezeu, ei s-au întors deoparte." Admite aceasta, Doamne.
E-138 And He said, "Well, now, the birds they have nests, and--and the foxes have den, but I--I--I don't have a... even a place to lay My head." And that's the way they let Him die, like the tramp on the street.
E-140 În seara aceasta eu mă rog ca fiecare om înţelept, băiat, sau fată, aici în seara aceasta... Bărbat sau femeie care sunt destul de înţelepţi să se întoarcă la o parte de la lucrurile lumii în seara aceasta, să nu se mai ducă înapoi după această zi. După trecerea acestei-acestei zile şi nopţi, să nu se mai ducă ei înapoi la lucrurile lumii, ci fie ca ei să fie înţelepţi. Şi această Voce mică mistică care i-a făcut să-şi ridice mâna şi să spună, "Da, eu vreau Darul lui Dumnezeu"... Fie ca acelaşi lucru care i-a făcut să-şi ridice mâna, să-i identifice în seara aceasta cu moartea Lui, îngroparea, şi învierea, prin a le da Duhul Sfânt. Fie ca ei să se întoarcă la o parte.
E-139 Heavenly Father, can the--the Christian, can the people today see that--that That is that great Gift? And many here, tonight, more than a dozen, I guess, raised their hands that they wanted to receive the Holy Spirit. May there just like the wise men, maybe none of the rest of the congregation will even see what goes on. And this Star, this mystic Light passed over the observatories, for two years, where people even kept time then (the four watches), they kept time by the stars. Nobody, no historian wrote of it. No one knowed nothing about It, and yet It was there. And these wise men, with their appropriate gift, was guided right through to It. May that same Light come into every heart, here tonight, that's setting present. There may not be no emotion, there may not be this, that, and maybe no one else would know it, just like the wise men. But may something so be settled in these men, women, boys and girls' hearts tonight, that that Gift of God will anoint their life. That from this night on, they'll be changed. They won't be no more like they used to be. They'll be a--a changed creature from now on. May they, like the wise men, turn aside and not go back to the fashions of the world (and Herod, the king's palace), "But being warned of God, they turned aside." Grant it, Lord.
E-141 Fie ca aceste femei aici în seara aceasta, Doamne, care au avut un timp aşa de greu să se păstreze de la înfruntarea cu lumea; să-şi lase părul să crească, şi să se îmbrace ca doamne, şi să-şi ia jos acest machiaj şi lucruri, acest artificial, care arată... aceasta-aceasta cumva le identifică că ele nu sunt sănătoase, ele... acolo-acolo-i ceva greşit. Şi fie ca în seara aceasta, Această mică Lumină mistică, Doamne, care le-a făcut să-şi ridice mâinile, fie ca ele să spună, "Doamne, eu mă întorc la o parte de lucrurile lumii, în seara aceasta."
E-140 Tonight I pray that every wise man, boy, or girl, in here tonight... Man or woman that's wise enough to turn aside from the things of the world tonight, don't go back no more after this day. After this--this passing of this day and night, no more will they go back to the things of the world, but may they be wise. And this little mystic Voice that caused them to raise their hand and say, "Yes, I want God's Gift"... May that same thing that caused them to raise their hand, identify them tonight with His death, burial, and resurrection, by giving them the Holy Spirit. May they turn aside.
E-142 Aceşti oameni care nu au avut acel ceva real, care să le vorbească soţiilor lor şi să le facă să se întoarcă deoparte; şi lucrurile care le fac. Fie ca noi toţi împreună, Doamne, doar să ne întoarcem deoparte în seara aceasta, fiind avertizaţi de Dumnezeu prin micuţul mesaj ciudat despre Lumina lui Dumnezeu care loveşte asupra inimilor noastre. Fie ca noi să ne întoarcem deoparte în seara aceasta şi-şi să trăim pentru Tine în restul zilelor noastre, să mergem-mergem acasă cu Tine pe o altă cale decât cum am călătorit noi. Admite aceasta, Doamne. Fă-ne Creştini mai buni, pe fiecare Creştin de aici în seara aceasta, Tată, care Te-a acceptat şi crede în Tine. Şi ei au încercat să trăiască o viaţă Creştină, dar în seara aceasta, fie ca ei să se întoarcă deoparte, fie ca ei să primească acel Dar.
E-141 May these women here tonight, Lord, that's had such a hard time to keep from coping with the world; let their hair grow, and dress ladylike, and take off this makeup and stuff, this artificial, that shows... it--it kind of identifies them that they're not healthy, they... there--there's something wrong. And may tonight, this little mystic Light, Lord, that caused them to raise their hands, may they say, "Lord, I'm turning aside from the things of the world, tonight."
E-143 O Dumnezeule, aceasta-i-aceasta-i o-aceasta-i o cale dispreţuită. Femeile vor fi numite "de modă veche," ele vor fi numite de toate. Şi bărbaţii vor fi numiţi "fanatici." Dar noi suntem-noi suntem gata, Doamne.
E-142 These man that hasn't had the--the--the real something, that would talk to their wives and cause them to turn aside; and the things that they do. May we all together, Lord, just turn aside tonight, being warned of God by the strange little message of the--the Light of God that strikes upon our hearts. May we turn aside tonight and--and live for You the rest of our days, go--go home with You by another way than what we have been traveling. Grant it, Lord. Make us better Christians, every Christian here tonight, Father, that's accepted You and believes on You. And they've tried to live a Christian life, but tonight, may they turn aside, may they receive that Gift.
E-144 Duh Sfânt, întoarce-ne deoparte, chiar acum. Întoarce-mă deoparte, Doamne, eu-eu-eu nici măcar nu vreau să merg pe vreo cale care m-ar conduce departe de la Tine. Doamne, eu-eu vreau să merg doar pe calea care Tu vrei ca eu să merg. Eu vreau ca darul inimii mele să fie aşa de perfect încât ca acesta să se identifice cu Tine, Doamne, pe pământ, că Tu nu eşti mort, Tu eşti viu.
E-143 O God, it's--it's a--it's a despised way. Women will be called "old fashioned," they'll be called everything. And man will be called "fanatics." But we're--we're ready, Lord.
E-145 Tu eşti Dumnezeul celor vii, nu Dumnezeul celor morţi. Cel mort este acoperit peste tot cu muşte, şi bâzoane, crează germeni şi mai multe bâzoane; ca omul care îşi ia prima băutură, îşi fumează prima ţigară, spune prima lui minciună, se duce să-şi înşele nevasta de prima dată; sau nevasta care merge să-şi înşele bărbatul, sau face lucrurile care sunt greşite; întocmai cum o bâzoane îi loveşte, şi aceasta... ele-ele se acumulează prin... merg afară în lovituri şi murdărie, pentru că aceasta este pe un suflet mort în interior. Duhuri rele se pornesc în el. Şi un duh rău îl face să facă altceva; şi vine altul, şi-l face să facă altceva pentru că ei au făcut aceasta.
E-144 Holy Spirit, turn us aside, right now. Turn me aside, Lord. I--I--I don't want to even go any way that would lead me away from You. Lord, I--I want to go just the way You'd have me to go. I want the gift of my heart to be so perfect that it'll identify You, Lord, on earth, that You're not dead, You're living.
E-146 Dumnezeule, fie ca ei să se dea deoparte şi să vină la Viaţă. Fie ca ei să învieze, şi Îngerii lui Dumnezeu să vină jos cu darurile Vieţii Eterne, Doamne, şi să meargă din biruinţă înainte spre biruinţă. Admite aceasta, Tată. Ne dăm deoparte, în seara aceasta, de la lucrurile lumii şi grijile lumii, avertizaţi de Dumnezeu că timpul este aproape, Isus vine înapoi pe pământ. Şi fie ca Marele Duh Sfânt să ne dea, în seara aceasta, acea Viaţă Eternă care noi o căutăm. Admite aceasta Doamne. Noi-noi doar ne rugăm ca Tu să ne admiţi aceste binecuvântări aşa cum noi le cerem în Numele lui Isus Cristos.
Cu capetele noastre aplecate:
E-145 You're the God of the living, not the God of the dead. The dead is covered all over with flies, and blowflies, creating germs and more blowflies; like the man taking his first drink, smokes his first cigarette, tells his first lie, goes out on his wife the first time; or the wife that goes out on the husband, or does the things that's wrong; just like a blowfly struck them, and it... they--they accumulate by the... go up in the blows and filth, because it's on a dead soul on the inside. Evil spirits go off in it. And one evil spirit cause him to do something else; and another one come, cause him to do something else because they did this.
E-147 Oameni înţelepţi cu mult în urmă au venit la acel... au urmat Lumina aceea la un... ei au aflat Lumina Perfectă. Şi fie ca Lumina mică, în seara aceasta, care va făcut să vă puneţi mâna sus, sau poate voi nici măcar nu aţi... Aceasta va atins, dar voi nici măcar nu v-aţi ridicat mâna, fie ca acea Lumină să vă călăuzească drept înainte la acea Lumină Perfectă.
Să ne ridicăm doar toţi, pentru un mic serviciu de consacrare.
E-146 God, may they turn aside and come to Life. May they rise, and the Angels of God come down with the gifts of Eternal Life, Lord, and go from victory on to victory. Grant it, Father. We turn aside, tonight, from the things of the world and the cares of the world, warned of God that the time is at hand, Jesus is coming back to the earth. And may the Great Holy Spirit give us, tonight, that Eternal Life that we're looking for. Grant it, Lord. We're--we're just pray that You'll grant these blessings to us as we ask them in Jesus Christ's Name.
With our heads bowed:
E-148 Să ne facem inimioara noastră aici, în seara aceasta, un loc de locuinţă pentru Cristos. Vă amintiţi, în seara aceasta, mica mea povestire veche despre haimana. În seara aceasta, de fapt, Isus Cristos este hoinarul acela pe stradă. Aşa este, El-El era un hoinar pe stradă. O, da, noi zicem, "Noi Îl slujim." Sigur. Toate zorzoanele şi farmecul, acela nu-i El. Acela nu este El. El a trebuit să moară să vă aducă acest Dar, nu o păpuşă, ci Viaţă. El a trebuit să moară pentru ca să o facă, să ajungă la voi, singurul fel cum putea El să ajungă la voi. El nu a putut doar să vină aici şi să fie un Om perfect, cum El a fost, şi să ajungă la voi. El nu a putut să o facă în felul acela. El a trebuit să moară să o facă, să aducă-aducă Darul lui Dumnezeu la voi. Cum hoinarul a trebuit să moară ca să ducă păpuşa mică la fata lui, Cristos a trebuit să moară să aducă pe Dumnezeu la voi. Noi vrem să-L acceptăm în seara aceasta. Şi eu cred, cu capetele noastre aplecate, ... şi să ne ridicăm doar mâinile către Dumnezeu şi să ne consacrăm din nou vieţile, chiar aici în seara aceasta.
E-147 Wise men long ago came to that... followed that Light to a... they found the Perfect Light. And may the little Light, tonight, that made you put up your hand, or maybe you didn't even... It struck you, but you never even raised your hand, may that Light guide you right on to that Perfect Light.
Let's just all stand, for a little consecration service.
E-149 O Graţiosule Dumnezeu, noi-noi vrem Darul Tău. Eu-eu sunt aici, aşa cum acest sezon de Crăciun, Doamne, aşa cum îmi dau seama şi mă uit asupra pământului şi văd zorzoanele şi farmecul din ziua aceasta, eu-eu pot chiar să văd... afară acolo, cum a spus Biblia, această epocă Laodiceană, Tu eşti în afara bisericii Tale. Tu eşti respins, un fugitiv la Propria Ta biserică şi la Propriul Tău popor. Tu eşti-Tu eşti-Tu eşti respins. Un-un fugitiv este ceva care este refuzat, şi Tu eşti refuzat în Propria Ta biserică. Tu eşti refuzat printre poporul Tău. Ei nu Te vor, Doamne, şi ei Te-au părăsit, ca pe hoinar, pe stradă. Dumnezeule, Tu-Tu-Tu ai mers înainte murind oricum, ca Tu să poţi aduce Darul lui Dumnezeu la noi. Şi noi cu umilinţă Îl acceptăm, Doamne. Mă rog ca Tu doar să umpli inimile şi vieţile noastre. Şi întoarce-ne deoparte, din seara aceasta înainte, şi fie ca noi să fim în întregime ai Tăi aşa cum ne consacrăm Ţie.
E-148 Let's make our little heart here, tonight, a dwelling place for Christ. Remember, tonight, my odd little story of the tramp. Tonight, really, Jesus Christ is that tramp on the street. That's right, He--He was a tramp on the street. Oh, yeah, we say, "We serve Him." Sure. All the tinsel and glamour, that's not Him. That's not Him. He had to die to bring you this Gift, not a doll, but Life. He had to die in order to do it, to get to you, the only way He could get to you. He couldn't just come here and be a perfect Man, like He was, and get to you. He couldn't do it that way. He had to die to do it, to get--get the Gift of God to you. Like the--the tramp had to die to get the little doll to his girl, Christ had to die to get God to you. We want to accept It tonight. And I believe, with our heads bowed,... and let's just raise our hands to God and consecrate our lives anew, right here tonight.
E-150 Primeşte-mă, Doamne. Multe sunt greşelile din viaţă care le-am făcut. Şi scumpe Dumnezeule, cum-cum eu-cum stau eu aici pe acest loc sacru unde s-a predicat Evanghelia şi unde Te-am văzut noi aici, chiar în o-o mare Lumină care a strălucit asupra lor. Şi noi suntem aşa de recunoscători pentru aceasta, Doamne. Eu-eu mă consacrez pentru acest Crăciun, nu în... şi cum ar face lumea sau să-sau să întoarcă a pagină nouă. Doamne, eu-eu doar vreau să accept pe Fiul Tău. Eu-eu vreau să accept Darul Tău, Doamne.
E-149 O Gracious God, we--we want Your Gift. I--I'm here, as this Christmas season, Lord, as I realize and look upon the earth and see the tinsel and the glamour of the day, I--I can just see the... out yonder, as the Bible said, this Laodicean age, You're outside Your church. You're rejected, a fugitive to Your Own church and to Your Own people. You're--You're--You're rejected. A--a fugitive being something that's refused, and You're refused in Your Own church. You're refused amongst Your people. They don't want You, Lord, and they've left You, like the tramp, on the street. God, You--You--You went on dying anyhow, that You might bring the Gift of God to us. And we humbly accept It, Lord. I pray that You'll just fill our hearts and lives. And turn us aside, from this night on, and may we be wholly Yours as we consecrate ourself to You.
E-151 Eu vreau să accept Darul Vieţii Eterne prin Cristos. Şi eu, cu adevărat, Doamne, accept Darul lui Cristos la mine, să încerc să câştig pe alţii la Tine. Mergi cu fiecare.
E-150 Receive me, Lord. Many are the mistakes of life that I've made. And, dear God, as--as I--as I stand here on this sacred spot where the Gospel's been preached and where we've seen You here, even in a--a great Light that shined upon them. And we're so grateful for this, Lord. I--I consecrate myself for this Christmas, not in... and as the world would do or to--or to turn new pages. Lord, I--I just want to accept Your Son. I--I want to accept Your Gift, Lord.
E-152 Fă-o pe micuţa casnică aşa de blândă şi smerită, ca ea să fie în stare să conducă pe alţii la Tine. Darul care Tu i l-ai dat, acel ca de doamnă mică feminină, fie ca ea să fie aşa ca o doamnă încât vecinele să o vadă şi-şi să vrea să fie ca ea.
E-151 I want to accept the Gift of Eternal Life through Christ. And I, truly, Lord, accept the Gift of Christ to me, to try to win others to Thee. Go with each one.
E-153 Fă-l pe bărbat, lucrătorul de atelier, oricine este el, Doamne; fă-l o viaţă smerită, ca Cristos, ca alţii să poată vedea. Noi nu ştim unde stau oamenii aceia acolo afară, Tată, dar noi niciodată nu vrem să părăsim măreaţa, şosea veche; ne vom înclina în spate, înclina înainte, ne întindem afară de tot oriunde să câştigăm un suflet. Pune aceea în preajma noastră, Doamne, ne rugăm. Şi dă-ne viaţa care să-i facă pe oameni să vrea să trăiască aşa, aşa cum ne consacrăm la Tine, în seara aceasta. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Acum, dacă vă veţi apleca capetele din nou, eu vreau să vă doresc la fiecare din voi un Crăciun foarte fericit:
E-152 Make the little housewife so sweet and humble, that she'll be able to lead others to You. The Gift that You give her, that feminish little ladylike, may she be so ladylike till the neighbors will see her and--and want to be like her.
E-154 Fie ca marele Cadou de Crăciun, acel întâi şi singurul şi cel original şi singurul care există, Isus Cristos, să fie proaspăt în inima voastră în seara aceasta. Fie ca Duhul Sfânt să vină la voi şi să vă aducă daruri de slujire şi lucruri de la Dumnezeu, ca voi... un dar ca voi să puteţi trăi o viaţă mai bună. Aceea este ce vreau eu. Eu mai de grabă aş vrea să am Viaţa lui Cristos în mine să trăiesc blând şi victorios decât să vreau toate darurile de vindecare, darurile de profeţie, toate acele alte daruri; doar daţi-mi pe Isus. Să trăiesc Viaţa, Viaţa este ce vreau eu să trăiesc. Eu vreau să trăiesc aşa ca alţii să ştie. Aceea-i a mea-aceea-i a mea dorinţă la Crăciun, şi mă rog ca aceea să fie dorinţa voastră. Şi mă rog ca Dumnezeu să ne dea dorinţa Lui.
E-153 Make the man, the shopworker, whoever he is, Lord; make him a humble life, like Christ, that others might see. We don't know where those people are standing out there, Father, but we never want to leave the grand, old highway; but we'll lean backwards, lean forward, reach way out anywhere to get a soul. Put that within our reach, Lord, we pray. And give us the--the--the life that would cause people to want to live like that, as we consecrate ourselves to You, tonight. In the Name of Jesus Christ. Amen.
Now, if you'll bow your heads again, I want to wish each one of you a very merry Christmas:
E-155 Acum, să avem o vorbă de la pastor, şi o eliberare. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noi o să vă vedem miercuri seara. Până la timpul acela, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-154 May the great Christmas Present, the first one and the only and the original and the only one there is, Jesus Christ, be afresh in your heart tonight. May the Holy Spirit come to you and bring you ministering gifts and things from God, that you... a gift that you might live a better life. That's what I want. I would rather have the Life of Christ in me to live sweet and victorious than I would all the gifts of healing, the gifts of prophecies, all them other gifts; just give me Jesus. Let me live the Life, the Life is what I want to live. I want to live so others will know. That's my--that's my desire at Christmas, and I pray that's your desire. And I pray that God will give us His desire.
Up