Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina

There Is A Man Here That Can Turn On The Light
Data: 63-1229M | Durată: 2 ore 30 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Şă ne aplecăm capetele acum. Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi mulţumim în dimineaţa aceasta pentru bunătatea şi mila Ta, pentru că ne-ai dat privilegiul să ne adunăm iarăşi aici împreună, o zi în această parte a Eternităţii, să ne închinăm la Acel iubit, Domnul Isus Cristos. Noi Îţi mulţumim pentru că El a venit pe pământ să-să ne răscumpere de la o-o viaţă de păcat, şi să ne dea această mare moştenire care noi o avem prin neprihănirea Lui. Şi aşa cum noi, în dimineaţa aceasta, suntem aici ambasadorii Lui, să-să frângem această Pâine a Vieţii la această adunare care aşteaptă, fie ca Duhul Sfânt să inspire fiecare Cuvânt şi să-l plaseze în inimile oamenilor, întocmai cum avem noi nevoie. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
Aşezaţi-vă.
Eu cu certitudine consider aceasta, şi un mare privilegiu, din nou în dimineaţa aceasta, să stau aici cu voi. Îmi pare rău că nu avem loc mai mult decât cum avem, să avem grijă de oameni. Tabernacolul nostru nu este chiar destul de mare. Şi noi suntem foarte recunoscători să fim aici, prin aceste sărbători, de-de jos la casa noastră în... la Tucson. Şi vremea a fost cumva aspră, dar noi am fost fericiţi să fim aici şi să avem adunarea.
Acum, eu vreau să anunţ că diseară va fi un serviciu de vindecare diseară, sau o rugăciune pentru cei bolnavi. Şi i-am spus lui Billy chiar acum. El a zis, "Bine, ce vei face tu?"
Am zis, "Bine, poate tu mai bine să împarţi ceva cartonaşe diseară, pe la şase treizeci, aşa ca unde oamenii să nu..."
Şi, vedeţi, este aşa de înghesuit aici, noi putem şti chiar cum să-i aducem, unul câte unul, aşa să puteţi fi chemaţi după numărul de pe cartonaşul vostru, şi aşa ca să nu fie vreo înghesuială. Noi îi putem doar chema, unul câte unul, să-i lăsăm să meargă prin rând aşa cum ne rugăm pentru ei.
E-1 Thank you brother. (Let her sing.) Let us bow our heads now. Our Heavenly Father, we thank Thee this morning for Thy goodness and mercy, for giving us the privilege of assembling here together again, a day this side of the great Eternity, to worship the lovely One, the Lord Jesus Christ. We thank You because that He come to the earth to—to redeem us from a—a life of sin, and to give us this great heritage that we have through His righteousness. And as we, this morning, are here as His ambassadors, to—to break this Bread of Life to this waiting congregation, may the Holy Spirit inspire every Word and place it into the hearts of the people, just as we have need. We ask this in Jesus' Name. Amen.
Be seated.
E-4 Deci, voi, dacă sunteţi bolnavi, sau îi aveţi pe cei dragi bolnavi, şi vreţi să-i aduceţi înăuntru, veniţi pe la şase treizeci, cam aşa ceva, ora şapte, şi luaţi un cartonaş de rugăciune. El va fi la uşă, sau oricum le împarte el, aşa cum veniţi înăuntru.
Şi, atunci, aceasta va fi probabil cam ultima oară eu să ajung să fiu înapoi, pentru o vreme, căci eu am un orar foarte greu acum. Jos, şi încă în Statele Unite până în primăvara aceasta, târziu. Deci, noi, noi poate vom ajunge iarăşi înapoi puţin mai târziu în vara aceasta.
Dacă Domnul voieşte, mi-ar place să, dacă noi obţinem-locul de aici dacă este aer condiţionat. Eu urma să-l întreb pe Billy. Mie mi-ar place să vorbesc asupra acelor Şapte Trâmbiţe, să avem un ser-... o adunare aici pentru cele Şapte Trâmbiţe, dacă-dacă Domnul voieşte. Căci, aceea, cele-cele Şapte Epoci ale Bisericii, şi cele Şapte Peceţi, iar acum cele Şapte Trâmbiţe. Şi aş putea lua ceva timp ca în iunie unde oamenii îşi au concediile lor, să le dăm timp aşa ca ei să poată ajunge înăuntru.
Şi eu sunt bucuros să-l văd pe Fratele Shepherd aici în dimineaţa aceasta, din spital. Eu am fost afară să-l văd zilele trecute. Şi Soră Shepherd, eu nu am ajuns să te sun ieri. Visul acela care tu mi l-ai trimis a fost foarte, foarte bun. Tu ai văzut, aşa cum a fost, pe Cristos într-un-pe un... în-în ceruri, pe acest cal alb, dar încă fiind legat, tu vezi. Dar, totuşi, înainte să dispară, toată familia ta a ajuns să vadă aceasta. Că, tălmăcirea visului, este că familia ta a văzut mişcarea Lui din aceste zile din urmă înainte să treacă din viaţă, ce era Acesta. Deci, aceasta-i, că era foarte spiritual, şi o foarte bună binecuvântare pentru tine, familia ta. Acea familie a venit sus afară din ceva mare necaz, să vină până unde sunt ei astăzi.
Iar acum noi avem ceva, puţin pe partea tristă, dimineaţa aceasta. De când am întâlnit aici... Unul din scumpii noştri prieteni, şi-şi care vin la acest tabernacol, familia Coats; care, noi toţi îi iubim. Ei vin jos de la est, şi, sau din Chicago, în jur. Şi Sora Billie Habib, şi-şi sora ei, Armstrong, şi toate fetele. Ei... eu cred că ei erau foşti Nazarineni, şi au venit la Domnul, şi ei sunt foarte scumpi prieteni de-ai noştri.
Şi Fratele şi Sora Coats, tata şi mama lor, au fost pe drum spre casă zilele trecute, de acolo din vest, şi cineva a alunecat pe drum şi-şi a omorât-o pe Sora Coats, instantaneu. Şi-şi în timp ce ei m-au chemat acolo, în-în Tucson, şi am auzit despre aceasta, eu am şezut chiar acolo atunci cu o cutie de bomboane care ea tocmai le-a făcut pentru mine, aşezate pe-aşezate pe masă. Şi voi nu ştiţi cum m-a făcut aceasta să mă simt. Dar eu-eu cred că, mulţumesc Domnului în dimineaţa aceasta, că ea nu a trebuit să sufere. Ea devenea în vârstă, şi ea nu a trebuit să sufere. Şi ea a mers Acasă să fie cu Dumnezeu.
Eu doar mă gândeam, şi vorbeam cu cele două fete a ei, chiar acum, în cameră înăuntru acolo. Fratele Coats este aici în dimineaţa aceasta; el are ceva coaste rupte. Şi eu l-am sunat la spital şi unde era el spitalizat, acolo în Missouri, şi coastele lui rupte şi lucruri, dar el cu certitudine avea un curaj real, un Creştin real; ştiind că micuţa lui regină nu este moartă, ea este vie pentru totdeauna, cu Cristos, şi acolo va fi un timp de unire.
Iova zis, o dată, "O, ca Tu să mă ascunzi în mormânt, şi să mă păstrezi în locul secret, până când va trece mânia Ta."
E-2 I certainly deem this, and a great privilege, again this morning, to be standing here with you. Sorry that we don't have no more room than what we do, to take care of the people. Our tabernacle isn't quite large enough. And we are very grateful to be here, through this holidays, from—from down at our home in… at Tucson. And weather was kind of rough, but we was happy to be here and to have the meeting.
Now, I want to announce that tonight there will be a healing service tonight, or a prayer for the sick. And I told Billy just now. He said, "Well, what will you do?"
E-10 Aţi observat vreodată că Dumnezeu, în natură, face acelaşi lucru? Ca seva care este în pomi aici sus, ţinând frunzele; şi înainte să vine timpul iernii, mânia care este vărsată pe pământ... Vedeţi, la o vreme pământul nu a avut iarnă. Şi în Mileniu acolo nu vor mai fi ierni, voi vedeţi. Deci aceasta-i mânia asupra pământului. Atunci când aceea s-a întâmplat... Vedeţi, înainte să vină mânia, Dumnezeu în mila Lui trimite seva aceea chiar jos în... sub pământ, în rădăcina acelor pomi, şi o ţine acolo până a trecut mânia iernii, atunci o ridică iarăşi sus înapoi, vedeţi, în timpul primăverii.
"O, ca Tu să mă ascunzi în mormânt, şi să mă păstrezi în locul secret, până trece mânia Ta." Aceea-i ce a făcut El pentru sora noastră. Aceea-i ce face El pentru toţi Creştinii.
E-3 I said, "Well, maybe you better give out some cards tonight, about six-thirty, so that where the people won't…"
And, see, it's so jammed in here, we can know just how to bring them, one by one, so you can be called by the number of your card, and so there won't be any congestion. We can just call them, one by one, let them go through the line as we pray for them.
E-11 Frate Coats, Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu sunt aşa de fericit să ştiu că, acea Pecete a lui Dumnezeu ţine în ceasul de necaz. Eu ştiu prin ce trece el, pentru că am trecut prin aceasta cu ceva similar, cu ani în urmă. Dar eu sunt... Unul câte unul noi trebuie să traversăm peste acest mare râu; şi, eu, şi va fi timpul meu într-una din aceste zile; şi timpul vostru în una din aceste zile. Dar cum a zis David, "Eu nu mă voi teme de rău; căci Tu eşti cu mine. Nuiaua Ta şi toiagul Tău mă mângăie."
E-4 So, you, if you are sick, or have loved ones are sick, and want to bring them in, come about six-thirty, something like that, seven o'clock, and get a prayer card. He'll be at the door, or however he gives them out, as you come in.
E-12 Acum în comemorarea Sorei Coats, sora noastră scumpă care s-a dus la Dumnezeu. Eu... Ca o mică comemorare pentru ea, în dimineaţa aceasta, eu vreau adunarea să se ridice doar pentru un moment.
Să ne plecăm capetele şi să ne gândim despre una care odată, cu câteva zile în urmă, a umblat în-în acest Tabernacol, înăuntru şi afară printre noi, a dat mâinile cu noi, o Creştină drăgălaşă, este acum în locul acela care Domnul m-a lăsat să-l văd nu cu mult în urmă, o femeie tânără din nou, aşteptând după familia care va veni.
E-5 And, then, this will probably be about the last time I get to be back, for some time, 'cause I got a very heavy schedule now. Down, and still in the United States until this spring, late. So, we, we'll maybe get back again a little later on this summer.
If the Lord willing, I'd like to, if we get the—the place over here if it's air-conditioned. I was going to ask Billy. I would like to speak on those Seven Trumpets, have a ser-… a meeting here for the Seven Trumpets, if—if the Lord willing. For, that, the—the Seven Church Ages, and the Seven Seals, and now the Seven Trumpets. And could get some time like in June where peoples has their vacation, give them time so they could get in.
E-13 Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi mulţumim pentru amintirile despre Sora Coats. Ce soră preţioasă, scumpă! Iar acum vine timpul căci când noi ne trăim spaţiul în viaţă, care ne-a fost sortit, noi trebuie să traversăm râul. Noi Îţi mulţumim din cauză că ea nu a trebuit să sufere. Acolo trebuie că nu a fost nimic împotriva ei aici, pentru care ea să trebuie să sufere. Ea doar a mers drept în braţele lui Dumnezeu, doar într-un moment.
E-6 And I'm glad to see Brother Shepherd here this morning, from the hospital. I was out to see him the other day. And Sister Shepherd, I didn't get to call you yesterday. That dream that you sent me was very, very fine. You seen, as it was, Christ in a—on a… in—in the skies, upon this white horse, but yet being bound, you see. But, yet, before it faded away, all your family got to see it. That, the dream interpretation, is that your family has seen His move of this last days before it passed away, what It was. So, it's, that was very spiritual, and a very good blessing to you, you family. That family come up out of some great tribulation, to come to where they are today.
E-14 Soţul ei, copiii ei, sunt aici în dimineaţa aceasta, Doamne, chiar înapoi la postul lor de datorie. Cum Îţi mulţumim noi pentru acea credinţă distinsă! "Credinţa părinţilor noştri încă trăieşte, în loc de temniţă, flacără, şi sabie." Noi Îţi mulţumim pentru toate lucrurile acestea.
E-7 And now we have something, a little on the sad side, this morning. Since I met here… One of our precious friends, and—and comers to this tabernacle, the Coats family; which, we all love them. They come down from the east, and, or from Chicago, around. And Sister Billie Habib, and—and her sister, Armstrong, and all the girls. They… I think they were formerly Nazarene, and has come to the Lord, and they're very precious friends of ours.
And Brother and Sister Coats, their father and mother, was on the road home the other day, from over in the West, and someone slid on the road and—and killed Sister Coats, instantly. And—and while they called me over, in—in Tucson, and I heard about it, I was setting right there then with a box of candy that she had just made for me, setting on the—on the table. And you don't know how it made me feel. But I—I think that, thank the Lord this morning, she didn't have to suffer. She was getting aged, and she didn't have to suffer. And she went Home to be with God.
E-15 Odihneşte sufletul ei preţios, Doamne. Ea era sora noastră. Mâhnire, picături de lacrimă cad în inima noastră, pentru absenţa ei, dar bucuria ţâşneşte sus din picăturile de lacrimă, lasă-ne să ştim cu asigurare din Cuvântul Tău că ea trăieşte înainte într-o viaţă nemuritoare care niciodată nu poate muri. Şi acolo niciodată nu va fi un accident unde este ea acum, aşteptând numai după aceia care vin după aceea să se unească cu ea.
E-8 I was just thinking, and talking to her two girls, just now, in the room in there. Brother Coats is here this morning; he got some broken ribs. And I called him in the hospital and where he was hospitalized, over in Missouri, and his ribs broke and things, but he certainly had a real courage, a real Christian; knowing that his little queen is not dead, she is alive forevermore, with Christ, and there'll be a uniting time.
E-16 Binecuvântează pe Fratele Coats, şi binecuvântează pe fetele acelea şi familia ei, Doamne, şi pe cei dragi, şi toţi care o iubesc. Şi într-o zi, Tată, noi nădăjduim să o întâlnim sus acolo în acea mare Viaţă de apoi, unde nu există boală, tristeţe, sau moarte. Până la timpul acela, păstrează-ne pe toţi sănătoşi şi bine, slujindu-Te, şi aşteptând după ziua aceea. În Numele lui Isus Cristos noi o cerem. Amin.
E-9 Job said, one time, "Oh, that Thou would hide me in the grave, and keep me in the secret place, until Thy wrath be past."
E-17 Fie ca marele Duh Sfânt care lucrează cu noi aici la tabernacol, în a descoperi Cuvântul Lui, fie ca El să-i odihnească sufletul ei distins în pace până când noi o întâlnim.
E-10 Did you ever notice God, in nature, does the same thing? Like the sap that's in the trees up here, holding on the leaves; and 'fore wintertime comes, the wrath that's poured out upon the earth… See, at one time the earth didn't have winter. And in the Millennium there'll never be no more winters, you see. So it's the wrath upon the earth. Then when that happened… See, before the wrath comes, God in His mercy sends that sap right down into the… underneath the ground, into the roots of that tree, and keeps it there until the wrath of the winter be passed, then raises it back up again, see, in the springtime.
"Oh, that Thou would hide me in the grave, and keep me in the secret place, until Thy wrath be past." That's what He's done for our sister. That's what He does for all Christian.
E-18 Acum este cald aici înăuntru în dimineaţa aceasta, pentru că sunt trupurile, voi ştiţi, aşa de mult fiind căldura trupului omenesc.
E-11 Brother Coats, God bless you. I'm so happy to know that, that the Seal of God holds in the hour of trouble. I know what he going through with, 'cause I went through with something similar, years ago. But I'm… One by one we have to cross over this great river; and, I, and it'll be my time, one of these days; and your time, one of these days. But as David said, "I'll fear no evil; for Thou art with me. Thy rod and Thy staff they comfort me."
E-19 Acum, ne-ar place să facem anunţare acum. Uneori serviciile noastre aici, fiind lungi, de o-de o dimineaţă, motivul acestuia este... Este într-adevăr ne drept să ţinem un serviciu aşa de lung, deoarece, o oră, o oră şi jumătate, sau uneori două ore. Dar ce eu fac, eu înregistrez înapoi aici, şi banda aceasta merge prin toată lumea. Şi aceea-i ce eu... ne adunăm înăuntru, aşa de mult, de o dimineaţă, este-este din cauză că eu vin aici să fac aceste benzi. Aceea-i să... ? ... ele sunt... Vedeţi, voi puteţi vedea în cameră acolo, benzile care se-se fac acum, şi ele se duc afară pretutindeni prin lume.
E-12 Now in commemoration of Sister Coats, our precious sister who has gone on to God. I… As a little commemoration to her, this morning, I want the congregation to stand just for a moment.
Let us bow our heads and think of one who once, a few days ago, walked in—in this tabernacle, in and out among us, shook our hands, a lovely Christian, is now in that place that the Lord let me see not long ago, a young woman again, waiting for her oncoming family.
E-20 Acum, curând, cu voia Domnului, aceasta ce vine, chiar îndată ce eu plec de aici... eu voi pleca, cu voia Domnului, mâine dimineaţă, cândva, înapoi la Arizona, deoarece eu am o adunare care vine. Şi atunci ea este chiar tot drumul prin Sud. Şi voi oamenii sudici de jos din Georgia, şi Mississippi, şi Texas, şi Alabama, noi venim drept jos înăuntru acolo, până departe în Florida, imediat.
E-13 Our Heavenly Father, we thank Thee for the memories of Sister Coats. What a precious, dear sister! And now time comes that when we live out our span in life, that's been lotted to us, we must cross the river. We thank Thee because that she did not have to suffer. There must not been anything against her here, that she had to suffer for. She just went straight into the arms of God, just in a moment.
E-21 Mergând de aici la Phoenix, apoi la California, şi drept înapoi la Dallas, şi-şi poate coborâm jos în San Antonio, mă gândesc că este, şi înapoi acolo în Alabama, şi Florida, şi pe acolo. Deci noi o să vă vedem pe voi oamenilor jos acolo, cu voia Domnului, chiar curând.
E-14 Her husband, her children, are here this morning, Lord, right back to their post of duty. How we thank Thee for that gallant faith! "The Faith of our fathers living still, instead of dungeon, flame, and sword." We thank Thee for all these things.
E-22 Iar atunci voi continuaţi să vă rugaţi pentru noi, şi noi o să vă înştiinţăm când, dacă noi... Domnul pune pe inima noastră acum să ţinem-câteva zile aici, această vară care vine.
E-15 Rest her precious soul, Lord. She was our sister. Grief, teardrops fall in our heart, for her absence, but joy springs up from the teardrops, let us know with assurance of Thy Word that she lives on in an immortal life than can never die. And there never be a accident where she is at now, only waiting for those who come afterwards to join with her.
E-23 Eu am avut un grup de adunări programate. Şi mulţi din voi în New York ştiţi când a venit viziunea, care a spus că adunările acelea în ţara Scandinavă... Vă amintiţi acelea programate înăuntru acolo? Şi atunci, în timp ce eram în New York, a venit viziunea, că fiecare din adunările acelea se vor anula, pentru ceva motiv. Şi îmi amintesc că v-am spus la unii din voi aici, când noi eram în New York. Aceea-i chiar exact ce s-a întâmplat, căci ei toţi au vrut aceeaşi zi şi nu au putut obţine clădirea aceea.
Deci, atunci, aceea ar putea lăsa un loc mic acolo în iunie.
Aceasta putea să fie voia Domnului, eu mă gândeam, poate ca să vin înapoi pentru acele Trâmbiţe chiar aici, înainte să fie prea târziu. Vedeţi? Aşa că noi ştim că totul lucrează chiar bine. Aşa că aceea era pe inima mea, aşa că ar putea să fie ce El vrea ca noi să facem.
E-16 Bless Brother Coats, and bless them girls and her family, Lord, and those loved ones, and all who love her. And someday, Father, we trust to meet her up there in that great Beyond, where there is no sickness, sorrow, or death. Until that time, keep us all healthy and well, serving You, and looking forward for that day. In Jesus Christ's Name we ask it. Amen.
E-24 Acum eu văd că voi schimbaţi locurile unul cu altul, şi-şi afară în holuri, şi aşa mai departe. Noi dorim să fi avut doar loc să şedeţi jos.
Iar acum când noi avem acele Trâmbiţe, aceea-i... noi vrem să obţinem gimnaziul de la liceu. Eu cred că acesta aşează cinci mii cinci sute, şi atunci noi am avea şansa, de asemenea, fiecare să aibă un loc, şi să şadă jos şi să asculte liniştit în timp ce noi-în timp ce noi predicăm.
E-17 May the great Holy Spirit that deals with us here at the tabernacle, in revealing His Word, may He rest her gallant soul in peace till we meet her.
E-25 Sau, acestea, Trâmbiţele, ele sunt foarte, foarte minunate. Eu m-am uitat la aceasta zilele trecute. Vedeţi, la Pecetea a Şasea, toate Şapte Trâmbiţe sună chiar acolo la acea Pecete a Şasea, vedeţi, chiar înainte ca Pecetea a Şaptea să deschidă Venirea lui Cristos.
E-18 Now it is warm in here this morning, because it's bodies, you know, so much being the heat of the human body.
E-26 Şi, diseară, eu am un Mesaj foarte important care eu vreau să-l vorbesc chiar înainte de-de-de serviciul de vindecare. Şi dacă sunteţi aici, şi o să staţi peste, ei bine, noi vom încerca, dacă este posibil să începem doar un pic mai devreme, căci acolo va fi un rând de rugăciune. Eu nu voi predica prea îndelungat, dar există ceva ce am vrut să-i spun bisericii, de câtva timp, şi cumva să vă ţin la de-de-de-de... cum decurg lucrurile la timpul acesta, şi doar unde stăm noi, şi din câte ştiu mai bine prin Scriptură.
E-19 Now, we would like to make announcement now. Sometimes our services here, being long, of a—of a morning, the reason it is… It's really not right to hold a service that long, because, hour, an hour and a half, or sometimes two hours. But what I'm doing, I'm taping back here, see, and this tape goes all over the world. And that's what I… we gather in, so long, of a morning, is—is because that I come here to make these tapes. That's to…?… they're… See, you can see in the room there, the—the tapes that's being—being made now, and they go out everywhere across the world.
E-27 Acum, eu vreau să deschideţi în dimineaţa aceasta cu mine, dacă vreţi să însemnaţi jos sau să ţineţi evidenţa despre de unde citim noi, Cartea lui Isaia. Şi eu doresc să citesc din Isaia, al 42-lea capitol din Isaia.
E-20 Now, soon, the Lord willing, this coming, just as soon as I leave here… I'll be leaving, the Lord willing, tomorrow morning, sometime, back to Arizona, because I've got a meeting coming up. And then it's just all the way across the South. And you southern people from down in Georgia, and Mississippi, and Texas, and Alabama, we're coming right down in there, all the way into Florida, right away.
E-28 Noi suntem foarte fericiţi dimineaţa aceasta, de asemenea, să-l avem pe Fratele Dauch aşezat cu noi aici. În timp ce noi deschidem... Voi ştiţi, ei s-au gândit că el nu o să trăiască, aici în Shreveport zilele trecute. Şi el cu certitudine are credinţă. Da, domnule, el se caţără drept afară din aceasta; Domnul l-a binecuvântat... ? ... Vedeţi, Fratele Dauch este în vârstă de nouăzeci şi unu de ani, şi a avut o criză cardiacă completă; şi atac de inimă, pe deasupra. Şi chiar doctorul a spus că ei nu au văzut să existe vreo cale ca el să trăiască. Fratele Dauch trăieşte, şi doctorul este mort. Vedeţi? Vedeţi, doar... Vedeţi, Fratele Dauch şade aici.
E-21 Going from here to Phoenix, then to California, and right back to Dallas, and—and perhaps drop down into San Antonio, I think it is, and back over in Alabama, and Florida, and through there. So we'll be seeing you people down in there, the Lord willing, right away.
E-29 Şi atunci, un-un om în vârstă de nouăzeci şi unu de ani, cu criză cardiacă şi atac de inimă. Şi acolo, când eu m-am dus sus acolo, eu l-am văzut venind umblând în jos pe o stradă; eu l-am văzut în biserică. Şi am mers şi i-am spus, sub un cort de oxigen, "În Numele Domnului, eu dau mâna cu tine în... Eu te voi vedea din nou în biserică, şi voi da mâna cu tine pe stradă."
Chiar serviciul următor, aici era el, şezând chiar înapoi aici în biserică. Şi am mers acolo la Louisville, unde mâncăm noi la Blue Boar acolo, să mănânc, şi chiar cum m-am dat jos din maşină, am pornit sus pe stradă, aici vine Fratele Dauch umblând în jos pe stradă. Acolo a fost, chiar perfect. Şi cum Domnul l-a binecuvântat!
E-22 And then you keep praying for us, and we'll let you know when, if we… the Lord puts upon our heart now to hold a—a few days here, this coming summer.
E-30 Acum noi o să vorbim despre vindecare, diseară, şi lucruri, şi am câteva lucruri foarte remarcabile să vă spun pentru diseară.
E-23 I had a group of meetings scheduled. And many of you in New York know when the vision come, that said that those meetings in the Scandinavian country… You remember them scheduled in there? And then, while I was in New York, the vision came, that every one of those meetings would cancel, for some reason. And I remember I told some of you here, when we was in New York. That's just exactly what happened, 'cause they all wanted the same day and couldn't get that building.
So, then, that might leave a little spot there in June. It might been the will of the Lord, I was thinking, maybe to come back for those Trumpets right here, before it's too late. See? So we know that everything works just right. So that was on my heart, so it might be what He wants us to do.
E-31 Dar acum, aşa ca eu să pot lua benzile acum, şi atunci să ne pregătim să le pornim, eu vreau să încep să citesc din Isaia capitolul al 42-lea, şi 1-ul şi al 7-lea verset. Şi Matei capitolul al 4-lea, începând, eu cred, 15 şi al 16-lea verset.
E-24 Now I see you're changing seats with each other, and—and out in the halls, and so forth. We wish we just had place to set down.
And now when we have those Trumpets, that's… we want to get the high school gymnasium. I think it seats fifty-five hundred, and then we'd have a chance, too, everybody to have a seat, and set down and listen quietly while we're—while we're preaching.
E-32 Acum, în-în al 42-lea capitol din-din Isaia, noi o să citim.
Iată slujitorul meu, care Eu îl susţin; alesul meu, în care sufletul meu se desfătează; Eu mi-am pus duhul peste el: el va aduce judecată la Neamuri.
El nu va striga, sau să ridice glasul, sau să facă să fie auzit în stradă.
O trestie strivită el nu va rupe, şi un in fumegător nu va stinge: el va aduce judecată la adevăr.
El nu va eşua nici nu va fi descurajat, până când el a... a aşezat judecată pe pământ: şi insulele vor aştepta după legile lui.
Aşa vorbeşte... DOMNUL, el care a creat cerurile, şi le-a întins afară; cel care a întins înainte pământul, şi acela care vine afară din el; cel ce dă răsuflare la oamenii de pe el, şi duhul la acei care umblă acolo:
Eu DOMNUL te-am chemat în neprihănire, şi Eu te voi ţinea de mână, şi te voi păstra, şi îţi voi da ca un legământ al poporului, ca o lumină a Neamurilor;
Să deschizi ochii orbiţi, să aduci afară pe robi din închisoare, şi pe acei ce şed în întuneric afară din casa închisorii.
E-25 Or, this, the Trumpets, they're very, very fine. I looking at it the other day. See, on the Sixth Seal, all Seven Trumpets sounds right there on that Sixth Seal, see, just before the Seventh Seal opens the Coming of Christ.
E-33 Acum în Evanghelia lui Matei, al 4-lea capitol, eu doresc să citesc împlinirea acelei profeţii dată prin Isaia. În al 4-lea capitol din Matei, eu-eu voi începe să citesc. Dacă-i posibil, hai să începem la al 12-lea verset în loc de al 15-lea.
Acum când Isus a auzit că Ioan a fost aruncat în închisoare, el s-a depărtat în Galilea;
... părăsind Nazaretul, el a venit şi a locuit în Capernaum, care este pe coasta mării, în graniţele lui Zabulon şi Neftali:
Ca să poată să fie împlinit ceea ce s-a vorbit de Isaia profetul, zicând,
Iată, ţara lui Zabulon, şi ţara lui Neftali, de pe lângă mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor;
Poporul... a şezut în întuneric a văzut mare lumină; şi la acei care au şezut în regiunile umbrelor morţii lumina este răsărită.
Şi de la timpul acela Isus a început să propovăduiască, şi să spună, Pocăiţi-vă: căci împărăţia cerului este aproape.
E-26 And, tonight, I have a very important Message that I want to speak just before the—the—the healing service. And if you're here, and are going to stay over, well, we'll try, if it possible to start just a little bit early, 'cause there'll be a prayer line. I won't preach too long, but there is something that I've wanted to say to the church, for some time, and kind of post you on the—the—the—the… how things are running at this time, and just where we're standing, and the best of my knowledge through the Scripture.
E-34 Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Sale la citirea Cuvântului Lui! Şi acum, text mic ciudat care l-am auzit pe cineva vorbind, a spus aceasta, dar eu vreau să iau aceasta ca un text: Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina. Iar acum noi o să vorbim asupra subiectului de lumină .
E-27 Now, I want you to turn this morning with me, if you want to mark down or keep record of where we are reading from, the Book of Isaiah. And I wish to read from Isaiah, the 42nd chapter of Isaiah.
E-35 Acesta urmează cele trei subiecte despre care noi tocmai am vorbit.
Unul din ele, la Tucson, sau la Phoenix, că de ce a venit Isus pe calea Bethlehemului. Că, El trebuie să fie, deoarece El este Bethlehem. Bethlehem! B-e-t-h este "casă"; e-l, "Dumnezeu"; e-h-e-m este "pâine," pâine. "Pâinea Casei lui Dumnezeu." Şi fiecare Creştin care este născut în Cristos este născut în Bethlehem, casa de pâine a lui Dumnezeu.
E-28 We are very happy this morning, also, to have Brother Dauch sitting with us here. While you're turning… You know, they thought he wasn't going to live, here in Shreveport the other day. And he's certainly got faith. Yes, sir, he climbs right out of it; the Lord blesses him…?… See, Brother Dauch is ninety-one years old, and had a complete heart failure; and heart attack, on top of it. And the very doctor said that they didn't see there's any way for him to live. Brother Dauch is living, and the doctor is dead. See? Cause, he… See, Brother Dauch sits here.
E-36 Atunci, înăuntru acolo, o tipizare a lui David, care era un fugitiv la timpul excomunicării lui de la poporul lui. El a fost alungat afară. Şi Bethlehemul era asediat, şi Filistenii erau cazarma ţi în jurul Bethlehemului. Şi David, un fugitiv, un model al bisericii de azi, a lui Cristos. Vedeţi, Cristos este un fugitiv la Propria Lui biserică astăzi. Ei trebuie. Un fugitiv este ceva care este refuzat, deşi el era uns să fie rege; dar profetul l-a uns.
E-29 And then, a—a man ninety-one years old, with heart failure and heart attack. And there, when I was going up there, I saw him come walking down a street; I saw him in the church. And I went and told him, under a oxygen tent, "In the Name of the Lord, I shake your hand in the… I'll see you in church again, and shake your hand on the street."
The very next service, here he was, sitting right back here in the church. And I went over to Louisville, where we eat at the Blue Boar over there, to eat, and just as I got of my car, started up the street, here come Brother Dauch walking down the street. There it was, just perfectly. And how the Lord has blessed him!
E-37 Şi în decursul acestui timp, fiind un-un fugitiv de la poporul lui, el a ales mulţi Neiudei distinşi. Unul din ei a ucis opt sute de oameni, într-o zi, cu o suliţă, sau sabie. Iar altul a sărit într-o groapă şi a ucis un leu, într-o zi cu ninsoare. Şi-şi ei adunau linte, care este fasole sau mazăre, sau ceva, şi-şi toţi dintre ei au fugit, şi el a stat şi a ucis oameni până când i-a obosit braţul. Ei de asemenea i-au ucis pe fraţii aceia uriaşi a-i lui Goliat.
Bărbaţi distinşi, ţineau la David, deoarece ei au ştiut că el venea la putere. Ei ştiau, nu conta ce spunea cineva. Dumnezeu avea ungerea pe David, şi ei au ştiut-o. Ei erau Neamuri. Nu a contat cât de mult l-au alungat ei afară, eu au ştiut totuşi că el venea la putere. Şi într-o zi acolo...
E-30 Now we're going to talk on healing, tonight, and things, and got some real outstanding things to tell you for tonight.
E-38 Ce model este acesta astăzi, a lui-lui Cristos, un fugitiv! Voi ziceţi, "Cristos, un fugitiv?" Conform cu Biblia, ca noi... Dumnezeu ne-a trecut distins prin acele Şapte Epoci ale Bisericii. Această biserică Laodiceană, Cristos era un fugitiv afară din biserica Lui, respins, încercând să intre iarăşi înapoi. Vedeţi? El este un fugitiv, la propria Lui biserică. Şi motivul că El este un fugitiv, este deoarece El este Cuvântul, şi ei nu vor să lase Cuvântul înăuntru. Ei au acceptat crezuri, în schimb.
E-31 But now, so that I can get the tapes now, then get ready to turn them on, I want to start reading from Isaiah the 42nd chapter, and the 1st to the 7th verse. And Matthew the 4th chapter, beginning, I believe, 15 and the 16th verse.
E-39 Şi noi aflăm, atunci, că în această luptă mare, acei bărbaţi distinşi în jurul-jurul lui David, Neamuri.
E-32 Now, in—in the 42nd chapter of—of Isaiah, we're going to read.
Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.
He shall not cry, or lift up, or cause his voice to be heard in the street.
A bruised reed shall he not break, and a smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.
He shall not fail nor be discouraged, till he has… have set judgment in the earth: and the islands shall wait for his laws.
Thus saith… the LORD, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and the spirit to them that walk therein:
I the LORD have called thee in righteousness, and I will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;
To open the blinded eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.
E-40 Dacă voi observaţi cum a fost Bethlehemul format. Nu vreau să ajung la subiectul acela, dar cum Bethlehem... De fapt, Rahab, curva, fiul ei era acela care a fondat Bethlehemul. Acesta era un centru de grâu, şi multă apă bună acolo. Şi el a fondat mica cetate. Şi aceasta era cea mai mică din toate cetăţile, căci profetul a spus, "Afară... Bethlehemul din Iudeea, nu eşti tu cea mai neînsemnată printre toţi prinţii cetăţilor din Ierusalim... sau Iudeea? Dar din tine va ieşi Guvernatorul care va stăpâni poporul Meu." Afară din acea micuţă.
E-33 Now in the Matthew's Gospel, the 4th chapter, I wish to read the fulfillment of that prophecy given by Isaiah. In the 4th chapter of Matthew, I—I will begin to read. If possible, let's begin at the 12th verse instead of the 15th.
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
… leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:
That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,
Behold, the land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentile;
The people… sat in darkness saw great light; and to them that sat in the regions of the shadows of death light is sprung up.
And from that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
E-41 David, când el a fost selectat sus acolo. Cei mari, fraţi buni, când a mers sus profetul Samuel, să ungă, ei toţi stăteau acolo. Mari, bărbaţi distinşi, se păreau ca să fie, arătau, regi cu arătare bună. Dar tocmai cel respins era acela, David, care a avut uleiul turnat peste el. Cetatea respinsă era aceea care Cristos...
Cei respinşi sunt cei pe care-i culege Cristos, vedeţi, aceia care sunt respinşi.
E-34 May the Lord add His blessings to the reading of His Word! And now, odd little text that I heard someone speaking, said this, but I want to take this for a text: There Is A Man Here That Can Turn On The Light. And now we're going to speak on the subject of light.
E-42 Apoi noi aflăm, după el a venit Obed. Şi după el a venit Boaz. Şi acolo a venit un alt Neiudeu înăuntru, care el a intrat prin Rut. Şi afară de acolo a venit Jese. Şi dinJese a venit David. Şi un grajd mic pe marginea dealului acolo afară l-a adus pe Regele regilor, Isus Cristos, Fiul lui David, Fiul lui spiritual.
E-35 This follows the three subjects that we have just been speaking on.
One of them, at Tucson, or at Phoenix, on why Jesus came by the way of Bethlehem. That, He must be, because He is Bethlehem. Bethlehem! B-e-t-h is "house"; e-l, "God"; e-h-e-m is "bread," bread. "House of God's Bread." And each Christian that's born in Christ is born in Bethlehem, God's house of bread.
E-43 Acum deci, el era, David însuşi fiind născut în această cetate, el a trebuit să vină la acest loc mic. Şi acesta a fost numit Bethlehem, care înseamnă, "casa pâinii lui Dumnezeu." Şi El este Casa Pâinii lui Dumnezeu.
E-36 Then, in there, a typing of David, which was a fugitive at the time of his excommunicating from his people. He was turned out. And Bethlehem was besieged, and the Philistines was garrisoned around Bethlehem. And David, a fugitive, a type of the church today, of Christ. See, Christ is a fugitive to His Own church today. They have. A fugitive is something that's refused. And David had been refused, yet he was anointed to be king; but the prophet had anointed him.
E-44 David, culcat acolo pe deal în ziua aceea, şi el s-a uitat în jos şi i-a văzut pe Filisteni cazarmaţi în jur în felul acela, trebuie că i-a fost cald şi sete. El a zis, "O, dacă aş putea măcar să am să beau de la fântâna aceea, încă o dată!" Păi, cel mai mic din gândurile lui era o poruncă la a-i lui, acei care l-au iubit.
E-37 And during this time, being a—a fugitive from his people, he had picked up many gallant Gentiles. One of them killed eight hundred man, one day, with a spear, or sword. And another one jumped into a pit and killed a lion, on a snowy day. And—and they was gathering lentil, which is beans or peas, or something, and—and the all of them run away, and he stood and killed man till his arm got tired. They also killed those giant brothers of Goliath.
Gallant man, holding to David, because they knowed he was coming in power. They knowed, no matter what anyone said. God had the anointing on David, and they knowed it. They were Gentiles. No matter how much they turned him out, they yet knowed that he was coming to power. And one day there…
E-45 Aşa este şi astăzi, cel mai mic din gândurile lui Isus, sau cum e cu Cuvântul Lui, ar trebui să fie o poruncă pentru noi Neamurile care Îl iubim. Căci noi ştim că El vine la Putere, nu contează cât de mult este El respins. Cerurile şi pământul vor trece, dar El încă va domni tot la fel când toate cerurile şi pământul sunt duse. Şi noi ştim că El vine în putere, caci nimic nu va opri de la a se întâmpla. [Fratele Branham îşi mângâie Biblia – Ed.] Acesta este Cristos, descoperirea despre El, şi aceasta o să se întâmple întocmai în felul cum spune Cuvântul că este, căci El este Cuvântul. Şi cea mai mică dintre poruncile Lui acolo, nu contează cât de mică este, dacă este "să fiţi rebotezaţi," sau orice este aceasta, noi o vom face, oricum. Aceasta-i porunca Lui.
E-38 What a type it is today, of—of Christ, a fugitive! You say, "Christ, a fugitive?" According to the Bible, that we… God has gallantly taken us through those Seven Church Ages. This Laodicean church, Christ was a fugitive outside of His church, rejected, trying to get back in again. See? He is a fugitive, to His Own church. And the reason He is a fugitive, is because He is the Word, and they won't let the Word in. They've accepted creeds, instead.
E-46 Şi cel mai neînsemnat din gândul lui David era o poruncă pentru acei Neiudei, căci, ei, un model al Bisericii Neamurilor de azi. Bărbaţi distinşi! Vedeţi, acei bărbaţi care au stat lângă David erau Neamuri, dar, bărbaţi distinşi. Ei erau neînfricaţi. Ei nici măcar nu au ştiut ce era frica.
E-39 And we find out, then, that in this great struggle, those gallant man around—around David, Gentiles.
E-47 Un om a luat o sabie şi a ucis opt sute de oameni, şi aceia toţi în jurul lui. Ce om era acela! Unul din ei, un...
Un alt om. Acolo era un războinic Egiptean a alergat sus, cu o suliţă lungă. El avea numai un băţ în mâna lui. El a luat băţul şi i-a lovit suliţa din mână; a luat suliţa şi l-a omorât, însuşi. Vedeţi?
E-40 If you notice how Bethlehem was formed. Don't want to get on that subject, but how Bethlehem… Actually, Rahab, the harlot, her son was the one who founded Bethlehem. It was a wheat center, and a lot of fine water there. And he founded the little city. And it was the smallest of all the cities, 'cause the prophet said, "Out… Bethlehem of Judaea, aren't thou the least amongst all the princes of the cities of Jerusalem… or Judaea? But out of thee shall come the Governor that'll rule My people." Out of the little one.
E-48 Unul din uriaşii aceia avea degete de paisprezece ţoli, cam aşa. Acum, paisprezece ţoli, degetul vostru este tot aşa de lung ca mâna voastră, închisă; deschideţi aceea, care ar fi o mână de douăzeci şi opt de ţoli. Şi cu o suliţă! Şi a sărit chiar înăuntru acolo şi l-a omorât. Vedeţi? De ce? El era un bărbat distins, un Neiudeu uitându-se asupra unuia uns care el ştia că va veni în putere.
E-41 David, when he was selected up there. The great, fine brothers, when the prophet Samuel went up, to anoint, all of them was standing there. Great, gallant man, looked like would be, look, fine-looking kings. But the very rejected one was the one, David, that had the oil poured out upon him. The rejected city was the one that Christ…
It's the rejected that Christ picks up, see, the ones that's rejected.
E-49 Aţi observat voi, ei să fie aşa de distinşi pentru David? Când David în sfârşit a venit la putere, el i-a făcut cârmuitori peste cetăţi. Nu a promis Isus acelaşi lucru? Acelaşi lucru, să-i facă cârmuitori.
E-42 Then we find, after he come Obed. And after he come Boaz. And there come another Gentile in, which he come in by Ruth. And out of there come Jesse. And out of Jesse come David. And a little hillside stable out there brought forth the King of kings, Jesus Christ, the Son of David, his spiritual Son.
E-50 Atunci, înăuntru acolo, când dorinţa lui David era să aibă o băutură proaspătă. El probabil avea ceva apă veche, caldă stătută acolo sus, ce o bea el. Dar el s-a întâmplat să gândească despre apa aceea proaspătă jos acolo la Bethlehem, casa pâinii lui Dumnezeu. Şi el a zis, "dacă aş avea numai o băutură din fântâna aceea!" Şi bărbaţii aceia şi-au scos sabia şi au luptat cincisprezece mile de Filisteni, nu pentru că el le-a cerut, ci pentru că ei au ştiut că el a vrut-o. Şi ei i-au tăiat pe Filistenii aceia, tot drumul până la fântână. În timp ce doi din ei s-au luptat, celălalt a luat o-găleata lui de apă; şi şi-au luptat calea lor înapoi, toată calea înapoi, şi i-a înmânat-o lui David. Vorbim despre distinşi!
E-43 Now then, he was, David himself being born in this city, he had to come to this little spot. And it was called Bethlehem, which means, "the—the house of God's bread." And He is the House of God's Bread.
E-51 David, acel om evlavios, a zis, "Să păzească Dumnezeu ca eu să o beau de la aceşti prieteni care şi-au pus viaţa în primejdie." Şi el a făcut o jertfă de apă; a turnat-o afară pe pământ, pentru Domnul. "O dau Domnului. El este Acela vrednic de aceea, nu eu." Ei au pus...
E-44 David, laying there on the hill that day, and he looked down and seen the Philistines garrisoned around like that, must got hot and thirsty. He said, "Oh, if I could just have a drink from that well, once more!" Why, the least of his thoughts was a command to his, them who loved him.
E-52 Tocmai modelul lui Cristos Însuşi, cu Propria Lui Viaţă Eternă în El; Stânca lovită, şi-a turnat Viaţa Lui pe pământ, ca o jertfă de păcat pentru noi, ca acest Cuvânt să poată trăi.
E-45 So is it today, the least of Jesus' thoughts, or how about His Word, should be a command to we Gentiles who love Him. For we know He's coming into power, no matter how much He's rejected. Heavens and earth will pass away, but This will still reign just the same when all heavens and earth is gone. And we know He's coming into power, 'cause nothing will keep it from happening. [Brother Branham pats his Bible—Ed.] This is Christ, the revelation of Him, and this is going to happen just the way the Word says it is, 'cause He is the Word. And the least of His commands there, no matter how little it is, if it's "to be rebaptized," or whatever it is, we'll do it, anyhow. It's His command.
E-53 O, Neamurilor, aşa cum am spus, cine va trage sabia aceea cu mine? El vrea o băutură proaspătă, dimineaţa aceasta, nu aceste crezuri stătute vechi de biserică şi lucruri cu care ne prostim în jur. El vrea credinţă veritabilă în Cuvântul Lui, care va crede fiecare Cuvânt din Aceasta. Să mergem la fântână şi să aducem înapoi o băutură, o împrospătare; o închinare pe care este clădită: nu crezuri şi denominaţiuni. Ci o închinare în Duh veritabilă, cu Cristos printre noi, trăind Viaţa Lui în felul cum El vrea, printre noi, care-care nu-i cu crezuri şi lucruri diferite. Haideţi doar-doar să-l avem pe El aşa.
E-46 And the least of David's thought was a command to those Gentiles, for, they, a type of the Gentile Church today. Gallant man! See, those man who stood by David were Gentiles, but, gallant man. They were fearless. They didn't even know what fear was.
E-54 Acum, următorul era cum a lucrat Dumnezeu cu poporul printr-un vis, în zilele lui-lui Iosif. Aţi observat voi? Un vis este secundar. Aceasta-i o cale secundară a lui Dumnezeu de a lucra. Unii oameni pot avea visuri, ce nu înseamnă nimic. Tu poţi mânca prea mult şi să ai coşmare. Şi visul este o cale secundară. Înţelegeţi? Dar de ce ar ocroti Dumnezeu pe Propriul Său Fiu prin o cale secundară? El i-a apărut la Iosif. Ocrotirea Propriului Său Copil, El a trimis-o într-o cale secundară. V-aţi gândit vreodată la aceasta? Căci, acolo nu era profet în ţară. El a trebuit să lucreze prin vise. Şi acesta nu a fost un vis care a trebuit să fie tălmăcit. Îngerul Domnului a spus, ,,Iosif, nu-ţi fie teamă să iei la tine pe Maria nevasta ta, căci acela care este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt."
E-47 One man took a sword and killed eight hundred man, and them all around him. What a man that was! One of them, a…
One other man. There was an Egyptian warrior run up, with a long spear. He only had a stick in his hand. He took the stick and knocked the spear out of his hand; took the spear and killed him, hisself. See?
E-55 A fost un lucru neobişnuit ca aceea să se întâmple. Iosif fiind un om drept, el... Aceasta era neobişnuit. Dumnezeu este neobişnuit. Şi neobişnuitul este greu de înţeles. De aceea este aşa de greu să înţelegi Adevărul astăzi; El este aşa de neobişnuit. O femeie să aibă un copil fără ca să cunoască un bărbat, aceea era foarte neobişnuit.
Dar dacă tu eşti cinstit şi sincer, Dumnezeu încă poate să-ţi apară într-un vis. Aceasta merge să arate că orice ai tu, fie că este mintea ta, fie că poţi fluiera, cânta, mărturisi, sau orice poţi face, dacă întreaga ta fiinţă este predată lui Dumnezeu, Dumnezeu o poate folosi dacă tu Îl laşi doar să o facă.
E-48 One of those giants had fourteen-inch fingers, like that. Now, fourteen inches, your finger is just as long as your hand, closed; open that up, that would be twenty-eight-inch hand. And with a spear! And jumped right in there and killed him. See? Why? He was a gallant man, a Gentile looking upon anointed one that he knowed was coming into power.
E-56 Atunci, seara următoare aici sus, Fratele Neville a predicat asupra subiectului despre "scăpare," cum a-scăpat omul. Şi am gândit că a fost cumva remarcabil.
Şi dimineaţa aceasta Duhul Sfânt se pare să vrea să mă ocup asupra subiectului despre lumină, tocmai următorul. Să merg drept înainte, la început, cum viaţa lui Cristos a început la iesle, noi umblăm drept înapoi prin aceasta din nou în textul nostru. Şi el nu a ştiut-o; eu nu am ştiut-o; şi iată-l aici chiar la acelaşi lucru. Vedeţi, chiar la fix, următorul lucru este unde El intră în slujba Lui. Şi diseară noi avem ceva care se va îmbina chiar cu aceea, să mergem drept înainte, diseară, cu voia Domnului.
E-49 Did you notice, them being so gallant to David? When David finally come in power, he made them ruler over cities. Didn't Jesus promise the same thing? The same thing, make them ruler.
E-57 Acum, mare Lumină! "Neamurile care au zăcut în regiunile umbrelor morţii, mare Lumină a răsărit sus printre ei. În Zabulon, şi Neftali, în... pe calea Galileii Neamurilor, mare Lumină, ei au văzut a mare Lumină."
E-50 Then, in there, when David's desire was to have a fresh drink. He probably had some old, warm stagnated water up there, he was drinking. But he happened to think of that fresh water down there at Bethlehem, the house of God's bread. And he said, "If I only had a drink from that well!" And those man pulled their sword and fought fifteen miles of Philistines, not because he asked them to, but because they knowed he wanted it. And they cut them Philistines, all the way to the well. While two of them fought, the other one got a—his bucket of water; and fought their way back, all the way back, and handed it to David. Talk about gallant!
E-58 Acum lumină, prima dată lumina, noi o aflăm în Biblie, se găseşte în Geneza 1:3. Ea a fost, Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu a făcut lumina. Dumnezeu a spus, "Să fie lumină," Geneza 1:3, şi acolo era lumină.
E-51 David, that godly man, said, "God forbid that I would drink it from these friends that put their life in jeopardy." And he made a drink offering; poured it out upon the ground, to the Lord. "Give it to the Lord. He is the One worthy of that, not me." They put…
E-59 Acum ţineţi minte, atunci, lumina vine prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Şi lumina este adeverirea, sau subiectul care El a vorbit, e lumină. Când lumina zboară, arată aceea. Dumnezeu a spus, "Acolo să fie lumină." Acolo nu era lumină, şi El a spus, "Să fie lumină," şi a fost lumină. Acea-i o dovadă. Lumina este o adeverire a Cuvântului Său vorbit. Acelaşi lucru astăzi, o adeverire a Cuvântului Său vorbit.
E-52 The very type of Christ Himself, with His Own Eternal Life within Him; the smitten Rock, poured His Life upon the ground, as a sin offering for us, that this Word could live.
E-60 Acum când voi vedeţi Cuvântul Lui să fie adeverit, sau, cu alte cuvinte, făcut cunoscut, dovedit, aceea e o-Lumina Cuvântului Său vorbit. Şi, fără lumină, nimic nu poate trăi fără lumină. Nu există nici o viaţă pe pământ astăzi decât că trebuie vină prin-lumina soarelui, în o viaţă botanică, şi aşa mai departe. Şi nu există Viaţă Eternă în afara Fiului lui Dumnezeu. Înţelegeţi? El este Lumina.
E-53 Oh, Gentiles, as I have said, who will pull that sword with me? He wants a fresh drink, this morning, not this old stagnated church creeds and things we're fooling around with. He want genuine faith in His Word, who will believe every Word of It. Let's go to the well and bring back a drink, a refreshment; a worship that's built upon not creeds and denomination. But a genuine Spirit worship, with Christ among us, living His Life the way He wants to, among us, that—that's not with creeds and different things. Let's just—just have Him that way.
E-61 Acum noi aflăm, eu cred, aşa cum studiem acum, şi această lumină... "Pământul era fără formă."
E-54 Now, the next was how God dealt with the people through a dream, in the days of—of Joseph. Did you notice? A dream is secondarily. It's a secondarily way of God working. Some people can have dreams, don't mean nothing. You can eat too much and have nightmares. And dream is a secondarily way. See? But why would God protect His Own Son through a secondarily way? He appeared to Joseph. The welfare of His Own Child, He sent in a secondarily way. Did you ever think of it? Cause, there was no prophet in the land. He had to work through dreams. And it wasn't a dream that had to be interpreted. The Angel of the Lord said, "Joseph, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost."
E-62 Acum, unii oameni argumentează astăzi în şcolile noastre, şi aşa mai departe, despre lume că este în vârstă de aşa multe milioane de ani, şi încearcă să condamne Biblia şi să spună că Ea este greşită. Ei doar niciodată nu citesc Biblia. Asta-i tot. Deoarece, Biblia nu ne spune cât de veche este lumea. Biblia a spus, "La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul." Punct! Când, cum, aceea-i, că noi nu o ştim. Acum, aceea-i prima. Şi, acela-i un punct, acela-i sfârşitul acelei propoziţii.
E-55 It was a unusual thing for that to happen. Joseph being a just man, he… It was unusual. God is unusual. And the unusual is hard to understand. That's why it's so hard to understand Truth today; It's so unusual. A woman to have a baby without knowing a man, that was very unusual.
But if you're honest and sincere, God can appear to you yet in a dream. It goes to show that anything that you have, whether it's your mind, whether you can whistle, sing, testify, or whatever you can do, if your whole being is committed to God, God can use it if you'll just let Him do it.
E-63 "La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul." Aceasta ar fi putut să fie o sută de milioane, sau miliard, sau orice a fost. Şi cum a făcut-o El, aceea-i treaba Lui să ştie, înţelegeţi, nu a mea.
Dar lumea, ei bine, "Pământul era fără formă, şi pustiu; şi apa era pe-pe pământ. Şi Dumnezeu," a zis, "s-a mişcat asupra apei." Şi a spus, "Să fie lumină."
E-56 Then, the following night up here, Brother Neville preached on the subject of "escaping," how the—the man escaped. And I thought it was kind of remarkable.
And this morning the Holy Spirit seems to have me to deal upon the subject of the light, the very next. Go right on, in the beginning, how Christ's life started at the manger, we're walking right back through it again in our text. And he didn't know it; I didn't know it; and here it is right at the same thing. See, right on, the next thing is where He enters His ministry. And tonight we got something that'll blend right with that, to go right on, tonight, the Lord willing.
E-64 Acum, eu cred că soarele, şi aşa mai departe, era deja în existenţă, eu cred, luna. Aşa cum merge înainte, Geneza 3, să o explice... Dar eu cred, ce era aici, că lumea, noi urma să o folosim, şi de aceea... Şi acesta s-a mutat înăuntru; acolo era ceaţă şi burniţă peste tot pământul, făcându-l întunecat. Şi Dumnezeu a spus, "Să fie lumină," şi întunericul s-a şters, şi acolo era un cer fără nori.
E-57 Now, great Light! "The Gentiles who sat in the regions of the shadows of death, great Light sprang up among them. In Zabulon, and Nephthalim, in the… by the way of Galilee of the Gentiles, great Light, they saw a great Light."
E-65 Şi eu cred că acela-i felul lui Dumnezeu de a face lucrurile. El... în Biblie, următorul verset zice, al 4-lea verset zice, "Şi El a separat lumina de întuneric. Şi lumina El a numit-o 'zi,' şi întunericul El l-a numit ,noapte."' Şi Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna desparte Lumina de întuneric. Înţelegeţi? Cuvântul este cel ce face separarea, vedeţi, Lumina de întuneric.
E-58 Now light, the first time light, we find it in the Bible, is found in Genesis 1:3. It was, God's spoken Word made the light. God said, "Let there be light," Genesis 1:3, and there was light.
E-66 Dumnezeu întotdeauna face acelaşi lucru, când El este gata să folosească orice. Cum El a fost gata să folosească această stea veche, sau orice a fost, această lume, El a trebuit să despartă lumina de întuneric. Când El se pregăteşte să plece, să folosească un-un grup de oameni, El trebuie să despartă Lumina de întuneric. Când El se pregăteşte să folosească o persoană, El desparte Lumina de întuneric. Înţelegeţi?
E-59 Now remember, then, light comes by the spoken Word of God. And light is the vindication, or the subject that He has spoke, is light. When the light flies, shows that. God said, "Let there be light." There was no light, and He said, "Let there be light," and there was light. That's a proof. The light is a vindication of His spoken Word. Same thing today, a vindication of His spoken Word.
E-67 Lumina vine prin Dumnezeu. Şi... Ţineţi minte, lumina vine prin Cuvântul Lui vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu a zis, "Să fie lumină," când nu a existat lumină, şi El a trimis lumina să despartă întunericul de lumină.
E-60 Now when you see His Word being vindicated, or, other words, made known, proved, that is a—the Light of His spoken Word. And, without light, nothing can live without light. There is no life upon the earth today that but what has to come by the—the light of the sun, in a botany life, and so forth. And there is no Eternal Life outside of the Son of God. See? He is the Light.
E-68 Acest Cuvânt de poruncă a înseninat cerul aşa ca soarele să poată străluci înăuntru. Şi Cuvântul Lui astăzi este ce clarifică înapoi toate din atmosferele de necredinţă.
E-61 Now we find out, I believe, as we study now, and this light… "The earth was without form."
E-69 Eu am vorbit, am avut-avut, mă gândesc, unsprezece interviuri chiar înainte să ajung la amvon în dimineaţa aceasta, înăuntru acolo. Aşa rău...
E-62 Now, some people argue today in our schools, and so forth, about the world being so many million years old, and trying to condemn the Bible and say It's wrong. They just don't, never read the Bible. That's all. Because, the Bible don't tell us how old the world is. The Bible said, "In the beginning God created heavens and earth." Period! When, how, that's, we don't know it. Now, that's the first. And, that's a period, that's the end of that sentence.
E-70 Zilele trecute un mic prieten de-al meu, Jim Poale, băieţelul lui, ei au crezut că a avut un atac de inimă, l-au dus repede la spital. A fost o stare astmatică, l-a aruncat pe micuţul ins... El nu putea. Inimioara lui săltând, şi răsuflând, şi-şi el ţipa şi nu-şi putea lua respiraţia, şi micuţul ins arăta parcă trăgea să moară, când l-au dus acolo. Şi eu mă pregăteam să merg la spital; ei l-au adus aici. Şi i-am apucat mâna lui mică; am spus, "Ce a făcut aceasta, pojarul l-a lovit pe copil. Şi, pojarul, febra l-a lovit pe micuţul ins. Voi să-l urmăriţi. În două zile eu vreau să-l văd din nou. El va fi plin de pojar." Şi iată-l aici plin de pojar, voi vedeţi. Vedeţi?
E-63 "In the beginning God created the heavens and earth." It might have been a hundred million, or billion, or whatever it was. And how He done it, that's up to Him to know, see, not to me.
But the world, well, "The earth was without form, and void; and the water was upon the—the earth. And God," said, "moved upon the water." And said, "Let there be light."
E-71 Acum, ce? Dumnezeu desparte întunericul de lumină, sau lumina de întuneric. Şi El desparte moartea de la Viaţă, şi El o face prin Cuvântul Lui. Cuvântul Lui este ce întotdeauna aduce aceasta înainte.
E-64 Now, I believe that the sun, and so forth, was already in existence, I believe, the moon. As it goes on, Genesis 3, to explain it… But I believe, what was here, that the world, we was going to use it, and therefore… And it moved in; there was fog and mist all over the earth, making it dark. And God said, "Let there be light," and the darkness faded away, and there was a cloudless sky.
E-72 Acum, lumină! Păi, acum, sămânţa era deja pe pământ. Eu cred că Dumnezeu a plantat sămânţa. Şi tot atât timp cât soarele a putut să ajungă la acea sămânţă, ea a început să crească. Şi acela-i motivul că a durat numai zile să rodească aceste lucruri, deoarece sămânţa era deja în pământ. Tot ce a avut nevoie era lumina.
E-65 And I believe that's God's way of doing things. He… in the Bible, the next verse says, the 4th verse says. "And He separated the light from the darkness. And the light He called 'day,' and the darkness He called 'night.'" And God's Word always separates Light from darkness. See? It's the Word that does the separating, see, Light from darkness.
E-73 Şi acela-i felul cum are Dumnezeu astăzi. Sămânţa Lui este deja aici, Cuvântul Lui. Singurul lucru ce El are nevoie este Lumină pe EL. Şi El este Lumina, căci El este Cuvântul. Cuvântul şi Lumina este acelaşi lucru. Viaţa înăuntru acolo e Lumina Cuvântului, vedeţi, e Viaţa. Germenul de viaţă zace înlăuntrul bobului, şi bobul... viaţa este ceea ce izbucneşte afară şi rodeşte viaţa din bob. Acela-i felul în care Cristos, în Cuvânt, face Cuvântul să facă ce trebuie El să facă. Întocmai ca viaţa în bobul de grâu, sau orice este acesta; aceasta îl face pe grâu să facă ceea ce trebuie să facă, pentru că aceasta este viaţa care este în el. Toată viaţa!
E-66 God ever does the same thing, when He gets ready to use anything. Like He got ready to use this old star, or whatever it was, this world, He had to separate the light from the darkness. When He gets ready to leave, to use a—a group of people, He has to separate the Light from the darkness. When He gets ready to use an individual, He separates the Light from the darkness. See?
E-74 Deci, Viaţă este numai prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Viaţă vine numai prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Atât timp cât acesta este numai în Carte, ca aceasta, acesta încă poate să fie chestionat. Dar când este manifestat, atunci voi vedeţi produsul de care El a vorbit, fiind manifestat, atunci aceea este Lumină pe-pe Cuvânt. Înţelegeţi? Aceea-i ce aduce... Cuvântul a spus aşa, şi, atunci, când aceasta vine la împlinire, aceea este Viaţă în Lumină, Lumina aducând Viaţă. Lumina aduce Viaţă.
E-67 Light comes by God. And the… Remember, the light come by His spoken Word. The Word of God said, "Let there be light," when there was no light, and He sent the light to separate the darkness from the light.
E-75 Plantezi grâul aici afară, el va... şi pune-1 în pivniţă, acoperă-l peste tot, şi el-el niciodată nu va rodi nimic, pentru că el nu poate. Nu există lumină acolo. Dar îndată ce lumina îl atinge, atunci el va produce viaţă dacă este o sămânţă germinizată.
Acela-i acelaşi lucru ce e în Cuvânt, Vedeţi, Cuvântul lui Dumnezeu, şi când Lumina Îl atinge, aceasta Îl aduce... Lumina Îl loveşte, aceasta aduce Cuvântul iarăşi la viaţă. Fiecare epocă a fost întotdeauna aşa. O, cum apreciem noi aceste lucruri mari, cum că Cuvântul fiind adeverit este Lumina Cuvântului vorbit. Înţelegeţi?
Dumnezeu a zis, "Să fie lumină."
E-68 This Word of command cleared the sky so the sun could shine in. And His Word today is what clears back all of the atmospheres of unbelief.
E-76 Acum, ce dacă El ar fi spus-o doar şi nu a venit lumină? Atunci noi nu ştim dacă aceasta-i adevărat sau nu. Noi nu ştim dacă El este în ordine. Noi nu ştim dacă El e Dumnezeu sau nu, pentru că El doar a spus, "Acolo să fie," şi acolo nu a fost. Înţelegeţi?
Deci atunci când Dumnezeu vorbeşte şi noi vedem că aceasta este, atunci aceea e Lumina care străluceşte înainte, Adevărul Cuvântului. Înţelegeţi? Acolo e Lumină şi Viaţă.
E-69 I was talking, had—had, I think, eleven interviews just before I got to the pulpit this morning, in there. So bad…
E-77 Toată viaţa naturală vine prin Cuvântul Lui vorbit. Şi soarele este Cuvântul Lui vorbit. El a spus că El a creat o lumină mare în ceruri, pentru ziuă, şi o lumină mai mică pentru noapte. Înţelegeţi? Şi toată viaţa naturală trebuie să vină prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. O floare nu poate creşte fără ca lumina Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu să strălucească asupra ei, căci soarele este, s-o-a-r-e-1-e, Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, când El a spus, "Să fie lumină." Înţelegeţi? Ea este viaţa vorbită a lui Dumnezeu. Şi nu contează cât de mult oamenii încearcă să-să spună aceasta, aceea, sau cealaltă, ea totuşi rămâne aceeaşi. Voi trebuie să aveţi acel soare, deci viaţa, naturală, poate veni numai prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu.
E-70 The other day a little friend of mine, Jim Poole, his little boy, they had thought he had a heart attack, rushed him to hospital. It was an asthmatic condition, had throwed the little fellow… He couldn't… His little heart jumping, and breathing, and—and he screaming and couldn't get his breath, and the little fellow looked like he was dying, when they got him here. And I was fixing to go to the hospital; they brought him here. And took a hold of his little hand; I said, "What's done it, measles has struck the kid. And, the measles, the fever has struck the little fellow. You watch him. In a couple days I want to see him again. He'll be full of measles." And here he is full of measles, you see. See?
E-78 Şi Viaţă spirituală, Viaţă Eternă, poate numai să vină prin Cuvântul de Viaţă vorbit al lui Dumnezeu. Viaţa a fost F-i-u-1 de data aceasta. În El este Lumină, şi în El nu e întuneric; şi Ele Lumina vorbită a lui Dumnezeu. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, căci, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Şi El e în veci Dumnezeu. Înţelegeţi?
Şie nevoie de Lumina lui Dumnezeu să lovească Cuvântul, să-L facă viu. Aici e ce El a vorbit [Fratele Branham îşi mângăie Biblia – Ed.], acum să strălucească Lumina! Amin! Să strălucească Lumina, şi Lumina va aduce fiecare Cuvânt la poziţia Lui potrivită, la vremea lui, Amin! O! Voi vedeţi, când vine timpul!
E-71 Now, what? God separates darkness from light, or light from darkness. And He separates death from Life, and He does it by His Word. His Word is what always brings this forth.
E-79 Uneori bobul acela zace în pământ, adormit, prin tot timpul iernii, ca sămânţă, grâu de iarnă semănat în pământ. Dar când soarele devine chiar potrivit, o, acesta trebuie să trăiască. Înţelegeţi? Şi el nu poate trăi fără soare.
Şi Dumnezeu a făcut promisiuni pentru fiecare epocă şi fiecare zi. Şi când Lumina devine potrivită, şi străluceşte peste aceea, va produce exact ce Cuvântul a spus, pentru că El e Lumina şi Viaţa.
E-72 Now, light! Well, now, the seed was already upon the earth. I believe God had planted the seed. And just as long as the sun could get to that seed, it begin to grow. And that's the reason it only taken days to bring forth these things, because the seed was already in the earth. All it needed was light.
E-80 Cuvântul lui Dumnezeu vine numai prin Biblie. Biblia lui Dumnezeu este-forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu, pentru că Biblia a spus că Ea e descoperirea lui Isus Cristos. Acesta-i Dumnezeu descoperindu-Se prin Cristos, şi Cristos e Cuvântul. Şi e nevoie de Lumina lui Dumnezeu să strălucească asupra acelui Cuvânt, să-L adeverească, să dovedească că Dumnezeu încă vorbeşte Viaţă, Viaţă Eternă. El vorbeşte lumină naturală, aduce viaţa. Viaţa vine numai prin Lumină, Cuvântul făcut manifestat, sau făcut trup. Când toate promisiunile devin, în Biblie, devin manifestate, e când Isus Cristos, Cuvântul, s-a făcut trup printre noi. Dumnezeu întotdeauna lucrează prin om. Omul e subiectul lui Dumnezeu.
E-73 And that's the way God has today. His Seed is already here, His Word. The only thing It needs is Light on It. And He is that Light, for He is the Word. The Word and the Light is the same thing. The Life in there is the Light of the Word, see, is the Life. The germ of life lays within the grain, and the grain… the life is what breaks forth and brings forth the life out of the grain. That's the way that Christ, in the Word, makes the Word do what It's supposed to do. Just like the life in the grain of wheat, or whatever it is; it makes the wheat do what it's supposed to do, because it is the life that's in it. All life!
E-81 Acum, dacă devine puţin cald înăuntru aici pentru voi, voi puteţi trage ferestrele jos, sau orice doriţi, să daţi cuptorul mai jos. Poate îngrijitorul ar da cuptorul mai jos puţin. Eu văd că la mulţi le e cald. Şi este cald să stai aici, de asemenea, deci-deci reţineţi asta. Eu sunt bucuros că e cald în loc de frig, căci îmi-îmi place cald. Eu... căldura întotdeauna aduce lumină, viaţă, e nevoie de foc.
E-74 So, Life is only by the Word of God made manifest. Life comes only by the Word of God made manifest. As long as it is just in the Book, like this, it still can be questioned. But when it's made manifest, then you see the product of what It spoke of, being manifested, then that is Light on the—on the Word. See? That's what brings… The Word said so, and, then, when it comes to pass, that is Life in Light, Light bringing Life. Light brings Life.
E-82 Observaţi acum, "făcut trup." Când Cuvântul devine trup, El devine manifestat. Cum, luaţi Cuvântul şi să-L puneţi în poziţia potrivită şi felul potrivit de pământ, El va rodi. Sămânţa va rodi soiul ei. Şi Cuvântul, adus în felul potrivit de inimă, el Se va manifesta. El va rodi lumina. Ea va izbucni asupra ei. În regulă.
E-75 Plant the wheat out here, it'll… and put it in the basement, cover it all over, and it'll—it'll never bring forth anything, because it can't. There's no light there. But as soon as light strikes it, then it'll bring forth life if it's a germitized seed.
That's the same thing it is in the Word. See, the Word is God, and when the Life strikes It, it brings It… Light strikes It, it brings the Word to life again. Every age has always been that. Oh, how we appreciate these great things, how that the Word being vindicated is the Light of the spoken Word. See?
God said, "Let there be light."
E-83 Nimic natural, nimic natural sau spiritual, nu poate trăi fără Lumina lui Dumnezeu. Viaţa poate veni atunci numai prin Lumină. Nimic natural sau nimic spiritual nu poate trăi fără Lumina lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la asta. În regulă. Dar când El ne trimite Lumina, vedeţi, şi face toate aceste lucruri, şi atunci noi Îl respingem; acum aceea-i partea jalnică, este când Lumina este respinsă când e trimisă la noi.
E-76 Now, what if He just said it and no light come? Then we don't know whether it's true or not. We don't know whether He is all right. We don't know whether He is God or not, because He just said, "Let there be," and there wasn't. See?
So then when God speaks and we see it is, then that's the Light that shines forth, the Truth of the Word. See? There is Light and Life.
E-84 Acum vă puteţi imagina vreun om astăzi să spună, "Eu doar refuz să spun că există un astfel de lucru ca un soare. Eu nu cred că există un soare"? Şi el fuge jos în pivniţă, şi-şi închide toate uşile, şi se aşează înapoi în întuneric, şi a spus, "Nu există un astfel de lucru ca soare. Nu există un astfel de lucru ca lumină." Voi aţi şti, imediat, că acolo era ceva rău mintal cu persoana aceea. Înţelegeţi? Acolo-i ceva rău, când el aleargă înapoi în o pivniţă întunecată şi refuză să accepte beneficiul de lumină dată de Dumnezeu. Acolo-i ceva rău cu el. El nu vrea razele lui calde. El nu vrea substanţa lui dătătoare de sănătate. El nu vrea lumina lui, în care să umble. El mai degrabă şade în întuneric. Aceasta arată, mintal, ceva rău, natural, cu omul.
E-77 All natural life comes by His spoken Word. And the sun is His spoken Word. He said He created a great light in the heavens, for the day, and a lesser light for the night. See? And all natural life has to come by God's spoken Word. A flower cannot grow without the light of God's spoken Word shine upon it, for the sun is, the s-u-n, is the spoken Word of God, when He said, "Let there be light." See? It's God's spoken life. And no matter how much people try to—to say this, that, or the other, it still remains the same. You have to have that sun, so life, natural, can only come by the spoken Word of God.
E-85 Şi eu spun aceasta cu toată dragostea şi respectul. Aşa e acolo ceva rău spiritual cu omul care va alerga înapoi în denominaţiunile lui de crez şi refuză să vadă Lumina Bibliei când ea străluceşte chiar înaintea lui. Acolo-i ceva rău cu el. Vedeţi, merge înapoi în crezurile şi formele lui şi închide uşa şi zice, "Nu există un astfel de lucru ca Acela. Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină; acolo nu-i nimic de lucrurile acestea. Aceea era pentru un apostol." Omul e trăznit spiritual. Înţelegeţi? Acolo-i ceva rău cu el. El-el-el a tras jos perdelele şi a refuzat pe Duhul Sfânt care poate veni asupra lui. Dacă el poate...
"Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, atunci, Lumina străluceşte asupra acestui Cuvânt, cereţi ce vreţi voi." Vedeţi? Vedeţi?
E-78 And spiritual Life, Eternal Life, can only come by God's spoken Word of Life. Life was the S-o-n this time. In Him is Light, and in Him is no darkness; and He is God's spoken Light. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] God's spoken Word, for, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And It's forever God. See?
And it takes the Light of God to strike the Word, to make It live. Here is what He spoke [Brother Branham pats his Bible—Ed.], now let the Light shine! Amen! Let the Light shine, and the Light will bring every Word to Its right position, in its season. Amen! Oh! You see, when it comes time!
E-86 Acolo-i ceva greşit, ca el să respingă sursele date de Dumnezeu prin care Dumnezeu ni le-a dat să trăim, Cuvântul Lui. "Cel drept va trăi prin credinţă."
"Şi omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt," nu parte din Cuvânt, "fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Şi când un om doar refuză Aceea, acolo-i ceva greşit cu persoana aceea; ceva rău cu experienţa lui, că el pretinde a iubi pe Dumnezeu iar apoi refuză pe Dumnezeu. Există ceva ce a mers greşit cu persoana aceea. Noi ştim asta, fără o umbră de îndoială. El Îl respinge, aleargă în locuinţa lui, şi zice, "Acum eu doar... eu nu vreau să ştiu nimic despre Acesta. Să nu-mi spuneţi nimic despre Lucrurile acestea. Eu, eu nu cred nimic despre Acesta. Voi, nu contează ce spuneţi voi!"
E-79 Sometimes that grain lays in the earth, dormant, all through the—the winter, like seed, winter wheat sowed in the ground. But when that sun gets just right, oh, it's got to live. See? And it can't live without the sun.
And God has made promises for every age and every day. And when the Light gets right, and shines upon that, it'll produce just exactly what the Word said, because He is the Light and the Life.
E-87 Un om a zis, nu de mult. Eu v-am spus despre el. El a zis, "Mie nu-mi pasă dacă aduceţi cincizeci de cancere, şi aduceţi cincizeci de doctori să mărturisească despre ele, eu nu cred. Mie nu-mi pasă dacă aţi învia pe cel mort, chiar înaintea mea, eu nu aş crede-o." Vedeţi, acolo-i ceva rău cu persoana aceea. Acolo-acolo-acolo este. Şi-şi, încă, omul era un lucrător, vedeţi, vedeţi, presupus a fi un lucrător.
Dar doar din cauză că acea organizaţie nu crede în-în puterile lui Dumnezeu, nu crede că (Cuvântul) El a însemnat chiar ce El a spus, omul aleargă în pivniţa lui, mucegai vechi, murdară, pivniţa murdară a unei organizaţii, şi refuză căldura şi razele dătătoare de Viaţă ale Duhului Sfânt, Isus Cristos, care e acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Atunci acolo-i ceva rău cu persoana aceea. Înţelegeţi?
El mai degrabă ar trăi în mucegaiul acela, întuneric, şi aşa mai departe, decât să trăiască în Lumina lui Dumnezeu şi a Bibliei care a spus, că, "Isus Cristos e acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi. Chiar mai mari decât aceasta veţi face, căci Eu mă duc la Tatăl Meu." Acolo-i ceva rău cu persoana aceea. Fără îndoială, deloc, acolo-i ceva rău.
E-80 God's Word comes only by the Bible. God's Bible is the—the printed form of the Son of God, because the Bible said that It is the revelation of Jesus Christ. It's God revealing Himself through Christ, and Christ is the Word. And it takes the Light of God to shine upon that Word, to vindicate It, to prove that God still speaks Life, Eternal Life. He speaks natural light, brings the life. Life only comes by the Light, the Word made manifest, or made flesh. When all the promises become, in the Bible, become manifest, is when Jesus Christ, the Word, was made flesh among us. God always works through man. Man is God's subject.
E-88 Şi către tine omule care asculţi la acesta, prin toată lumea, oriunde ai putea fi. Acolo-i ceva greşit cu experienţa ta, când tu spui că iubeşti pe Dumnezeu şi refuzi Cuvântul Lui. Acolo-i ceva. Tu refuzi tocmai... Nu-i de mirare că lucrurile nu pot, biserica e în starea ei, şi lucrurile nu pot fi făcute cum a promis Dumnezeu, e din cauză că tu nici măcar nu primeşti Cuvântul sau să umbli în Lumină. Biblia a spus, "Să umblăm în Lumină, cum El e în Lumină, atunci Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţă de tot păcatul." Păcat este "necredinţă."
E-81 Now, if it gets a little warm in here for you, you can pull the windows down, or whatever you wish to, cut the furnace down. Maybe the janitor would cut the furnace down a little. I see many are warm. And it's warm standing here, too, so—so remember that. I'm glad it's warm instead of cold, 'cause I—I like warm. I… Warm always bring light, life, takes fire.
E-89 Atunci dacă noi umblăm în Lumina orei dată de Dumnezeu, atunci Dumnezeu ia acel Cuvânt care e dat pentru ora aceasta şi-L adevereşte.
Chiar cum El a făcut în Geneza 1:3, a zis, "Să fie lumină," şi lumina a apărut. Cuvântul Lui a mers înainte, şi lumina L-a urmat, şi a dat ceaţa la o parte. Şi întunericul a mers la un colţ, iar lumina a strălucit pe partea cealaltă.
E-82 Notice now, "made flesh." When the Word becomes flesh, It becomes manifested. Like, take the Word and put It in the right position and the right kind of ground, It'll bring forth. The—the seed will bring forth its kind. And the Word, brought into the right kind of a heart, it'll manifest Itself. It'll bring forth the light. It'll break forth upon it. All right.
E-90 Acela-i felul cum face Dumnezeu astăzi. El trimite Cuvântul Lui pentru ceasul acesta, şi Duhul Sfânt vine şi face acel Cuvânt viu. Şi întunericul merge înainte la crezurile şi denominaţiunile lor, dar Lumina străluceşte pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu fiind adeverit că Cuvântul Lui e adevărat. Acum, nu există nimic imaginar despre aceea, aceea-i exact Scriptural. În regulă.
E-83 Nothing natural, nothing natural or spiritual, can live without God's Light. Life can only come then by Light. Nothing natural or nothing spiritual can live without God's Light. Think of that. All right. But when He sends us the Light, see, and does all these things, and then we reject It; now that's the pitiful part, is when Light is rejected when it's sent to us.
E-91 Acum, noi aflăm că-oamenii înţelepţi, oamenii înţelepţi din Vechime, au urmat substanţa dată de Dumnezeu. Ei au urmat Cuvântul lui Dumnezeu, la Lumină, deoarece acesta era Cuvântul care a adus Viaţă. Acum voi ziceţi, "Cum au urmat ei?" Ei bine, ei erau, cumva, magi, noi înţelegem.
E-84 Now could you imagine some man today saying, "I just refuse to say there is such a thing as a sun. I don't believe there is a sun"? And he runs down into the basement, and—and shuts all the doors, and sets back in the darkness, and said, "There is no such a thing as sun. There is no such a thing as light." You would know, right away, there was something mentally wrong with that person. See? There is something wrong, when he runs back into a dark basement and refuses to accept the benefit of God-given light. There is something wrong with him. He don't want its warm rays. He doesn't want its health-giving substance. He doesn't want its light, to walk in. He would rather sit in darkness. It shows, mentally, something wrong, natural, with the man.
E-92 Iar apoi noi aflăm că Balaam, profetul, înapoi în Numeri 24: 17, Balaam era un fel de mag el însuşi. El era un profet, într¬adevăr, şi el a profeţit aici şi a zis că o Stea va răsări din Iacob.
Şi când aceşti oameni înţelepţi au văzut că Cuvântul lui Dumnezeu a spus că o Stea va răsări din Iacob, ei au urmat acel mic însemn dat de Dumnezeu spre sursa de Lumină Eternă.
Aşa vor urma oamenii înţelepţi astăzi, care nu sunt orbiţi de crezuri, vor urma Cuvântul vorbit dat de Dumnezeu, până când ei văd plinătatea Puterii lui Dumnezeu înflorind în ceasul acesta. Ei, ei o văd, şi ei ştiu că aceasta-i aici în Scriptură. Dumnezeu a promis-o pentru ziua aceasta.
E-85 And I say this with all love and respect. So is there something spiritually wrong with a man that'll run back into his denominations of creed and refuse to see Bible Light when it's shining right before him. There is something wrong with him. See, goes back into his creeds and forms, and shuts the door and says, "There is no such a thing as That. The days of miracles is past. There is no such a thing as Divine healing, there none of these things. That was for an apostle." The man is spiritually crazy. See? There is something wrong with him. He—he—he has pulled down the curtains and rejected the Holy Spirit that can come upon him. If he can…
"If ye abide in Me, and My Words in you, then, the Light shining upon this Word, ask what you will." See? See?
E-93 Nu contează cât de multe observatoare, cât de multe alte lucruri, le-a spus oamenilor înţelepţi, "Păi, voi v-aţi ieşit din minţi! Doi ani au fost în călătorie. Ei au trecut pe lângă multe naţiuni, şi ei spuneau, "Unde vă duceţi?"
E-86 There is something wrong, that he would reject the God-given sources that God has give to us to live by, His Word. "The just shall live by faith."
"And man shall not live by bread alone, but by every Word," not part of the Word, "every Word that proceeds out of the mouth of God." And when a man will just refuse That, there is something wrong with that person; something wrong with his experience, that he claims to love God and then refuses God. There is something gone wrong with the person. We know that, without a shadow of doubt. He rejects It, runs into this place, and says, "Now I just… I don't want to know nothing about It. Don't tell me nothing about these Things. I, I don't believe nothing about It. You, don't matter what you say!"
E-94 "O, noi am văzut Steaua Lui în Răsărit, şi venim să ne închinăm Lui."
Şi când ei s-au aliniat în Ierusalim, cartierul general denominaţional, ei nu au avut răspunsul. Ei au mers în sus şi-n jos pe stradă, strigând, "Unde-i Acela, născut Rege al Iudeilor?" Ei nu au ştiut nimic despre aceasta.
Astfel, ei au chemat după Cuvânt, să afle. Ei au urmat, au ştiut că Steaua aceea îi călăuzea la Lumina Eternă. "Călăuzeşte-ne la Lumina Ta desăvârşită." Şi Cuvântul e ce vă călăuzeşte la Lumină, şi Lumina e ceea ce face Cuvântul adeverit. Observaţi, ei erau oameni înţelepţi.
E-87 A fellow said, not long ago. I was telling you about. He said, "I don't care if you would bring fifty cancers, and bring fifty doctors to testify of them, I don't believe. I don't care if you would raise up the dead, right before me, I wouldn't believe it." See, there is something wrong with that person. There—there—there is. And—and, yet, the man was a minister, see, see, supposed to be a minister.
But just because that organization doesn't believe in—in the powers of God, don't believe that (the Word) It meant just what It said, the man runs into this basement, old musty, dirty, filthy basement of a organization, and refuses the warmth and Life-giving rays of the Holy Spirit, Jesus Christ, which is the same yesterday, today, and forever. Then there is something wrong with that person. See?
He would rather live in that must, darkness, and so forth, than to live in the Light of the God and of the Bible that said, that, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The works that I do shall you do also. Even greater than this shall you do, for I go to My Father." There is something wrong with that person. Without a question, at all, there is something wrong.
E-95 Şi oameni înţelepţi astăzi, nu în-... "Înţelepciunea din lumea aceasta e nebunie la Dumnezeu." Toţi savanţii voştri, şi voi persoanele care depindeţi de ceva mare şcolarizare, sau ceva asemănător, spunându-vă cum să despicaţi un atom; aceasta nu vă poate da Viaţă. Nu există nimic să vă poată da Viaţă decât Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. El e singurul de unde poate veni Lumina, e prin Cuvântul Lui vorbit.
E-88 And to you man that's listening to this, across the world, wherever you may be. There is something wrong with your experience, when you say that you love God and refuse His Word. There is something. You refuse the very… No wonder the things can't, the church is in its condition, and things cannot be done as God promised, is because you won't even receive the Word or walk in the Light. The Bible said, "Let us walk in the Light, as He is in the Light, then the Blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin." Sin is "unbelief."
E-96 Şi aceea e în regulă, să ştiţi cum se despică un atom. Eu doresc ca ei niciodată să nu fi aflat. Dar dacă ei... Ei trebuie să o facă, deoarece lumea aceasta atârnă astăzi... Aceasta trebuie să se întâmple, să explodeze aceste gropi mari în pământ, să lase lava aceea să vină afară şi să reîmprospăteze iarăşi lumea aceasta, să facă un pământ nou; unde cei neprihăniţi să umble pe pulberea celor răi, în Mileniu, unde păcatul va fi uitat. Totul are o cale de a se reînnoi. Şi omul, căruia i s-a dat să trăiască pe acest pământ, prin înţelepciunea lui proprie, a luat pomul cunoştinţei în loc de pomul vieţii, el va nimici pământul pe care Dumnezeu i l-a dat să trăiască pe el. Dar acei care încă sunt pe Pomul Vieţii, vor veni la un cer nou şi un pământ nou, unde nu există boală sau moarte. Lumină! Lumină, Doamne, trimite-ne Lumină.
E-89 Then if we are walking in the God-given Light of the hour, then God takes that Word that's given for the hour and vindicates It.
Just like He did in Genesis 1:3, said, "Let there be light," and light come forth. His Word went forth, and light followed It, and cleared away the mist. And the darkness went to one corner, and the light shined on the other side.
E-97 Au fost Îngerii lui Dumnezeu care au arătat lumină pe deal, să-i călăuzească pe păstori la Lumina Eternă. Vedeţi, aceasta vine numai prin Lumină. Viaţa poate veni numai prin Lumină. Păstorii, au vrut să ştie. Voi ştiţi, când un rege se naşte, ei au o cântare, o mare petrecere, când regele e născut. Acum, El era aşa de secret născut, şi născut într-un grajd, în o-o iesle unde vitele şi caii mâncau, dar totuşi El era un Rege. Şi-Îngerii au coborât şi le-au cântat imnurile la păstori, în Lumină.
Îngerii, înşişi, erau lumini care s-au arătat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei aveau Cuvântul lui Dumnezeu, şi le-a spus, "Astăzi, în cetatea lui David, în Betlehem, este născut Cristos Salvatorul." Îngerii aveau Cuvântul, şi Cuvântul c} venit prin Lumină, să călăuzească. Şi ei au urmat Cuvântul Îngerilor, la Lumină Eternă. Ei au aflat Pruncul acolo, înfăşurat în scutece, cum Ei au spus. Căci, voi vedeţi, Viaţa vine numai prin Lumină.
E-90 That's the way God does today. He sends His Word for this hour, and the Holy Spirit comes and makes that Word live. And the darkness goes on to their creeds and denominations, but Light shines because it's the Word of God being vindicated that His Word is true. Now, there is nothing fictitious about that, that's just exactly Scriptural. All right.
E-98 Observaţi, El era Cuvântul făcut Lumină, sau a devenit Lumină. Cuvântul în generaţia aceea, El a fost Lumina Cuvântului din generaţia aceea, pentru că profeţii din vechime au vorbit de El, şi aici vine El şi a adeverit că El era Lumina Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Tot ce profeţii au-au zis, a fost împlinit în El, vedeţi, profeţii în urmă aici cu Cuvântul.
Cum Dumnezeu era la început, când El a spus, "Să fie lumină," şi lumina a venit.
Acum profetul a spus, "O fecioară va zămisli, va naşte un Fiu. Ei îi vor chema Numele Lui Emanuel, căci El va fi Dumnezeu cu noi." Acum, ei au vorbit aceasta, Cuvântul a ieşit afară; dar El era Lumina. Ce era El? Împlinirea. Aleluia! El era împlinirea Cuvântului. El era manifestarea acelui Cuvânt.
E-91 Now, we find that the—the wise man, the wise man of the Old, followed the God-given substance. They followed the Word of God, to the Light, because it was the Word that brought Life. Now you say, "How did they follow?" Well, they were, kinda, magis, we understand.
E-99 Aşa e aceasta astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu a fost împlinit la oră! Acela-i Lumina. Acesta-i Dumnezeu manifestându-Se. El era Lumina lumii.
E-92 And then we find out that Balaam, the prophet, back in Numbers 24:17, Balaam was kind of a magi himself. He was a prophet, truly, and he prophesied here and said a Star would rise out of Jacob.
And when these wise men saw that the Word of God said a Star would rise out of Jacob, they followed that little God-given token to the source of Eternal Light.
So will wise man today, who is not blinded by creeds, will follow the God-given, spoken Word till they see the fullness of the Power of God blooming forth in this hour. They, they see it, and they know that it's here in the Scripture. God promised it for this day.
E-100 Şi când profeţii, inspiraţi de Duhul Sfânt, au zis, "Nouă un Copil ni s-a născut, nouă un-un Fiu ni s-a dat, sau un Copil este dat; şi Numele Lui se va chema 'Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Tată Veşnic,"' acolo a fost. Ce era El? Lumina care a împlinit acel Cuvânt, amin, Lumina care a împlinit acel Cuvânt.
E-93 No matter how many observatories, how many other things, told the wise man, "Why, you're out of your mind!" Two years they was in travel. They passed by many nations, and they would say, "Where you going?"
E-101 În Matei, în Sfântul Matei al 28-lea capitol, noi aflăm. Şi când Isus a înviat din morţi, el de asemenea era Lumina Cuvântului vorbit al lui David, care a spus, "Eu nu-I voi lăsa sufletul în iad; nici nu voi suferi ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezire." Moartea era în întunecime. Dar El a desfăcut sigiliile morţii, şi a umblat în aceasta, şi a venit iarăşi înapoi afară. El era Lumina, Cuvântul adeverit, că cei morţi pot trăi după ce ei sunt morţi. El a fost.
E-94 "Oh, we have seen His Star in the East, and we come to worship Him."
And when they lined up in Jerusalem, the denominational headquarters, they didn't have the answer. They went up-and-down the streets, crying, "Where is He, born King of the Jews?" They knowed nothing about it.
So, they called on the Word, to find out. They had followed, knowed that Star was leading them to the Eternal Light. "Guide us to Thy perfect Light." And the Word is what guides you to the Light, and the Light is what makes the Word vindicated. Notice, they were wise man.
E-102 În Ziua Cincizecimii, aceea era Lumina care a arătat când Duhul Sfânt a venit.
Isaia a spus, în al 28-lea capitol din Isaia, Isaia a spus căci, cu, "Învăţătură trebuie să fie peste învăţătură; rând trebuie să fie peste rând; aici puţin, şi acolo puţin." "Ţineţi tare la ceea ce-i bun." "Căci cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu la acest popor. Şi aceasta-i odihna, acesta-i Sabatul care Eu îl voi da la... Şi toată aceasta ei nu vor auzi; au plecat la o parte, au dat din cap."
Şi când la Ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a căzut peste oamenii aceia, şi au acţionat ca bărbaţi şi femei beţi, clătinându-se sub impulsul Duhului Sfânt. Şi ei au plecat şi au dat din cap, şi au zis, "Aceşti oameni sunt beţi, plini de vin nou," şi aşa mai departe. Aceasta era absolut Lumina, Cuvântul care a fost profeţit, s-a manifestat.
E-95 And wise man today, not wi-… "The wisdom of this world is foolishness to God." All your scientists, and you people who are depending on some great scholarship, or something another, telling you how to split a atom; it can't give you Life. There is nothing can give you Life but the spoken Word of God. It's the only where that Life can come, is through His spoken Word.
E-103 Aşa este acesta în fiecare epocă, Cuvântul făcut manifestat, vine la Viaţă, e Lumina din epoca aceea, acolo Cuvântul făcut manifestat. Întocmai cum a fost în Geneza 1, când Dumnezeu a spus, "Să fie lumină," şi acolo era lumină. Când Dumnezeu a spus că acolo va fi un Fiu; şi acolo a fost un Fiu.
E-96 And that's all right, to know how to split a atom. I wish they'd a-never found it out. But if they… They have to do it, because this world is hanging today… It had to happen, to burst these big holes in the earth, to let that lava come forth and rejuvenate this world again, to make a new earth; where the righteous will walk out upon the dust of the wicked, where sin will be forgotten. Everything has a way of renewing itself. And man, who was given to live on this earth, by his own wisdom, taking the tree of knowledge instead of the tree of life, he'll destroy the earth that God give him to live on. But those who are still on the Tree of Life, shall come to a new heavens and a new earth, where there is no sickness or death. Light! Light, Lord, send us Light.
E-104 Când Dumnezeu a spus, în Ioel 2:28, "Va veni la împlinire în zilele din urmă, Eu voi revărsa Duhul Meu peste toată făptura; fiii şi fiicele voastre vor profeţii; peste slujnicele şi servitoarele Mele voi turna Eu din Duhul Meu; tinerii voştri vor vedea viziuni; bătrânii voştri vor vedea visuri." Şi toate aceste lucruri care El le-a promis, când El, Duhul Sfânt a căzut, a fost Lumina asupra acelui Cuvânt. Când Cuvântul s-a făcut vădit, atunci El a devenit Lumină.
El e Lumina. El e Lumina care trebuie s-o urmăm. El e singura Lumină. Îngerii au găsit Lumină, şi au urmat-o la EL.
E-97 It was the Angels of God that showed light upon the hill, to guide the shepherds to the Eternal Light. See, it only comes by Light. Life can only come by Light. The shepherds, wanting to know. You know, when a king is born, they have singing, great carrying on, when the king is born. Now, He was so secretly born, and born in a stable, in a—a manger where the cattle and horses was eating, but yet He was a King. And the—the Angels came down and sang the hymns to the shepherds, in the Light.
The Angels, themselves, were lights that showed with the Word of God. They had the Word of God, and told them, "Today, in the city of David, in Bethlehem, is born Christ the Saviour." The Angels had the Word, and the Word came by Light, to guide. And they followed the Word of the Angels, to the Eternal Light. They found the Baby there, wrapped in swaddling cloth, as They had said. For, you see, Life only comes by Light.
E-105 Acum, în toate epocile, Dumnezeu a aşezat înainte o anumită cantitate din Cuvântul Său pentru fiecare epocă. Dumnezeu întotdeauna trimite pe cineva la care acel Cuvânt poate intra şi arată Lumina Acestuia. Că, fiecare epocă, face acelaşi lucru, întotdeauna face aceea.
E-98 Notice, He was the Word made Light, or became Light. The Word in that generation, He was the Word Light of that generation, because the prophets of old had spoke of Him, and here He come and vindicated He was the Light of God's spoken Word. See? All the prophets had—had said, had been fulfilled in Him, see, the prophets back here with the Word.
Like God was at the beginning, when He said, "Let there be light," and light came.
Now the prophet said, "A virgin shall conceive, bring forth a Son. They shall call His Name Immanuel, for It'll be God with us." Now, they had spoke it, the Word had went out; but He was the Light. What was He? The fulfillment. Hallelujah! He was the fulfillment of that Word. He was the manifestation of that Word.
E-106 El a fost împlinirea, aşa cum am spus, a toate puterile sfinte Divine, a profeţilor. Ei erau dumnezei minori. Când Cuvântul Domnului a venit la un om, Isus a spus, Însuşi, că el era un dumnezeu. Voi ştiţi asta. El a spus, "Dacă legea voastră a spus, şi părinţii voştri acolo în urmă, i-au numit, la care Cuvântul lui Dumnezeu a venit, i-a numit ,dumnezei,' cum Mă puteţi voi condamna, zicând, când Eu am spus, 'Eu sunt Fiul acelui Dumnezeu'?" Înţelegeţi?
Când, chiar Dumnezeu Însuşi, Care a vorbit Cuvântul prin profeţi, El a fost manifestarea acelui Cuvânt vorbit. Şi dacă profetul a fost numit un dumnezeu, pentru că el era manifestarea Cuvântului altui profet, cum îl puteţi voi condamna pe El când El era acelaşi lucru? El era Fiul lui Dumnezeu, aşa cum El va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
E-99 So is it today, God's Word has been fulfilled at the hour! That's the Light. It's God manifesting Himself. He was the Light of the world.
E-107 El era Mesia de mult promis după care lumea a aşteptat. El era promisiunea lui Mesia făcut vădit.
E-100 And when the prophets, inspired by the Holy Spirit, said, "Unto us a Child is born, unto us a—a Son is given, or a Child is given; and His Name shall be called 'Counsellor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father,'" there it was. What was He? The Light that fulfilled that Word, amen, the Light that fulfilled that Word.
E-108 Priviţi la El când El a stat acolo. El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci condamnaţi-Mă." Vedeţi? "Dar dacă nu Mă puteţi crede, credeţi lucrările care Eu le fac. Ele mărturisesc Cine sunt Eu. Ele vă spun Cine sunt Eu."
Voi vedeţi, acea oră oarbă, întunecată în care ei trăiau, ei nu-L puteau vedea. Ei doar nu au putut înţelege. "Cum putea El să fie Acela? Cum poate el să fie vreun Fiu al lui Dumnezeu, când el s-a născut chiar jos aici în Betlehem?" Dacă ei ar fi ştiut numai, că Cuvântul a spus că El va veni în felul acela. "Păi, tata Lui, Iosif, e un tâmplar. Mama Lui, păi, se crede de fapt printre fraţii noştri că El s-a născut nelegitim." Vedeţi? Dar totuşi Cuvântul lui Dumnezeu a spus aceea.
E-101 In Matthew, in Saint Matthew the 28th chapter, we find. And when Jesus raised from the dead, He also was the Light of the spoken Word of David, which said, "I'll not leave His soul in hell; neither will I suffer My Holy One to see corruption." Death was in darkness. But He broke open the seals of death, and walked into it, and come back out again. He was the Light, the vindicated Word, that the dead can live after they are dead. He was.
E-109 El a zis, "Cercetaţi Scripturile, căci în Ele voi gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt chiar Acelea care mărturisesc Cine sunt Eu. Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine, aceste Sfinte Scripturi." Atunci ce era El? Lumina lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că El a spus, "Eu sunt Lumina Lumii."
E-102 On the Day of Pentecost, that was the Light that showed when the Holy Ghost had come.
Isaiah said, in the 28th chapter of Isaiah, Isaiah said that, with, "Precept must be upon precept; line must be upon line; here a little, and there a little." "Hold fast to that what's good." "For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people. And this is the rest, this is the Sabbath that I'll give to… And all this they would not hear; walked away, wagged their heads."
And when on the Day of Pentecost, when the Holy Ghost fell upon those people, and they acted like drunk men and women, staggering under the impact of the Holy Spirit. And they walked away and wagged their heads, and said, "This people is drunk, full of new wine," and so forth. It absolutely was the Light, the Word that had been prophesied, made manifest.
E-110 Nu a spus El numai, "Eu sunt Lumina," dar El a spus, "Voi sunteţi Lumina." Dacă Cuvântul Lui este în voi, purtând mărturie despre Sine, atunci voi sunteţi Lumina lumii. Observaţi, noi aflăm, Lumina din fiecare epocă s-a făcut vădită chiar la fel.
E-103 So is it in every age, the Word made manifest, come to Life, is the Light of that age, there the Word made manifest. Just like it was in Genesis 1, when God said, "Let there be light," and there was light. When God said there will be a Son; and there was a Son.
E-111 Atunci eu vreau să pun întrebarea, cum... înainte ca timpul nostru să se ducă. De ce, de ce atunci ei au... au refuzat-o ei? Cum au putut ei s-o facă, când... Tocmai Biblia lor, care ei o citeau, s-a făcut vădită înaintea lor. Acum studiaţi foarte tare acum.
E-104 When God said, in Joel 2:28, "It shall come to pass in the last days, I'll pour out My Spirit upon all flesh; your sons and daughters shall prophesy; upon My handmaids and maidservant will I pour out of My Spirit; your young men shall see visions; your old men shall see dreams." And all these things that He promised, when It, Holy Ghost fell, was the Light upon that Word. When the Word was made manifest, then It become Light.
He is the Light. He is the Light that we should follow. He is the only Light. The Angels found Light, and followed it to Him.
E-112 Acum ţineţi minte, eu vorbesc către multe persoane la timpul acesta, voi vedeţi. Nu numai patru sau cinci sute aici, dar eu-eu vorbesc la multe mii.
E-105 Now, in all ages, God has set forth so much of His Word for each age. God always sends somebody that that Word can get into and show the Light of It. That, every age, it does the same thing, always does that.
E-113 Opriţi doar un minut. Opriţi-vă casetofoanele şi puneţi întrebarea. De ce oameni religioşi ar, oameni buni... De ce ar chestiona Iosif? Vedeţi? De ce ar Io-... ? Pentru că el nu a cercetat Scriptura.
De ce au chestionat preoţii? Un motiv că ei nu au chestionat; ei au ştiut-o. Nicodim bine a exprimat-o. El a zis, "Rabunule, noi ştim că Tu eşti un învăţător de la Dumnezeu. Nici un om nu ar putea face ce faci Tu fără ca Dumnezeu să fie cu el. Noi suntem conştienţi de asta." Dar ce era aceasta? Tradiţiile lor i-a reţinut de a o face.
E-106 He was the fulfillment, as I said, of all of the Divine, holy powers of the prophets. They were minor gods. When the Word of the Lord came to a man, Jesus said, Himself, that he was a god. You know that. He said, "If your law said, and your fathers back there, called them, who the Word of God came to, called them 'gods,' how can you condemn Me, saying, when I said, 'I'm the Son of that God'?" See?
When, the very God Himself, Who spoke the Word through the prophets, He was the manifestation of that spoken Word. And if the prophet was called a god, because he was the manifestation of another prophet's Word, how can you condemn Him when He was the same thing? He was the Son of God, as He shall be called the Son of God.
E-114 Atunci de ce ei, l-au respins ei pe Mesia? E din... De ce au respins ei Lumina? Aici e Cuvântul care ei au ştiut că venea la împlinire, dar când Cuvântul s-a făcut vădit să arate că Cuvântul lui Dumnezeu a fost împlinit, comparaţi aceea cu astăzi. Vedeţi? Când acolo, scris în Cuvânt, ce va avea loc, atunci de ce l-au respins oamenii aceia; învăţători? Pentru că ei au trăit într-o sclipire din altă lumină. Asta este. Ei trăiau într-o sclipire.
Acela-i lucrul care-l fac ei astăzi. Ei trăiesc...
Motivul că ei l-au respins este pentru că ei trăiesc într-o sclipire din altă lumină. Vedeţi? Acum, ei trăiau într-o sclipire despre ce Moise a spus, ei au pretins. Ei au trăit într-o sclipire din ce (altă epocă) a trecut pe acolo.
Şi acesta-i tocmai motivul astăzi că acest Mesaj, că, "Isus Cristos încă este acelaşi," este respins, deoarece oamenii trăiesc în sclipiri ale altor epoci. Acelaşi motiv, că ei Îl resping. Acum noi observăm.
E-107 He was the long-promised Messiah that the world had waited on. He was the Messiah's promise made manifest.
E-115 Şi Webster spune, că "O sclipire este un fel de lumină falsă. O sclipire e o lumină falsă; acelaşi lucru care sclipeşte.
Ca-ca un miraj pe un drum. Voi mergeţi în jos pe drum, mulţi din voi mânaţi maşini, şi priviţi jos înaintea voastră. Când voi vedeţi soarele acela pe pământ, el reflectă o lumină, şi ca un miraj, arată parcă acolo-i apă peste tot drumul. Dar, când tu ajungi acolo, nu-i nimic acolo. Acesta-i numai un fals, miraj, sclipirea unei lumini adevărate.
Aceea-i ce diavolul face astăzi, le arată oamenilor un miraj, un Consiliu al Bisericilor, un grup de denominaţiuni, care se va dovedi a fi fals. Deoarece, este din cauză că există o Lumină reală care străluceşte. Dacă acea Lumină reală nu ar străluci, un miraj nu ar putea fi acolo. Lumina adevărată luminează. Şi aceea-i... Ei trăiesc într-o sclipire falsă din altă epocă, un alt lucru, că aceasta a lovit şi a trecut înainte.
Acum, o sclipire, acest miraj e fals. Aceasta-i o sclipire a soarelui.
E-108 Look at Him when He stood there. He said, "If I do not the works of My Father, then condemn Me." See? "But if you can't believe Me, believe the works that I do. They testify Who I am. They tell you Who I am."
You see, that blind, darkened hour that they live in, they couldn't see It. They just couldn't understand. "How could He be That? How can he be any Son of God, when he was born right down here in Bethlehem?" If they only knowed, the Word said It would come that way. "Why, His father, Joseph, is a carpenter. His mother, why, it's actually believed amongst our brethren that He was born illegitimately." See? But yet the Word of God said that.
E-116 Şi acela-i felul, ei au făcut acelaşi lucru; o sclipire falsă a Luminii adevărate.
E-109 He said, "Search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life, and They are the very Ones that testify Who I am. They are the Ones that testify of Me, this Holy Scriptures." Then what was He? God's Light. No wonder He said, "I am the Light of the world."
E-117 Acum, s-a dovedit a fi că El era adevărata Lumină. El era Lumina. De ce au ştiut ei că El era Lumina? Cum aţi putea şti că El era Lumina? Pentru că Cuvântul care a fost promis s-a făcut vădit prin El, aşa că El era Lumina acelui Cuvânt vorbit. Amin! O, aceea aproape m-ar face pe mine, un penticostal Baptist, să strig. Observaţi, gândiţi-vă la aceasta!
E-110 Not only did He say, "I am the Light," but He said, "Ye are the Light." If His Word is in you, bearing record of Itself, then you are Light of the world. Notice, we find out, Light of each age made manifest just the same.
E-118 O sclipire, vedeţi, trăind într-o sclipire! Dar când Cuvântul adevărate viu, acela-i Lumina, ce Dumnezeu a spus.
Acum, ce dacă Dumnezeu a spus, la început, "Să fie lumină," ha, bine, şi acolo a apărut altceva, vedeţi, doar un miraj? Vedeţi, aceasta nu ar fi fost, totuşi, ce Dumnezeu a spus. Nu, aceasta nu ar fi fost. Ce dacă Dumnezeu a zis, "Să fie lumină," şi a venit mai multă ceaţă? Vedeţi, aceasta nu ar fi fost lumină. Dar, motivul că lumina a venit, a fost Cuvântul Lui manifestat.
Şi astăzi, când Dumnezeu a spus astfel de lucruri vor lua loc la timpul acesta, şi voi o vedeţi făcându-se, (ce este aceasta?) este Lumina asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Este Cuvântul făcându-se Lumină, manifestându-Se.
E-111 Then I want to ask the question, as… 'fore our time gets away. Why, why then were they… did they turn it down? How could they do it, when the… Their very Bible, that they was reading, was being made manifest before them. Now study real hard now.
E-119 Acum, ei au zis, "Cine zici Tu că noi suntem? Păi," el a spus, "Tu încerci să... Noi ştim că Tu eşti ne bun. Păi, Tu eşti un Samaritean; Tu nu ai mintea Ta întreagă. Păi, Tu vei încerca să... Cine poate spune... Noi ştim că Tu ai fost născut în păcat. Noi nu ştim de unde vii Tu. Noi nu avem evidenţă de identificare a Ta în grupurile noastre. Păi, Tu eşti nebun. Tu ai un drac." Vedeţi? Au zis, "Păi, Tu Ţi-ai ieşit din minţi." Dar El era de fapt Lumina veritabilă, adevărată a lui Dumnezeu, strălucind.
Şi sclipirea le-au stins, ochii lor afară. "Noi avem pe Moise ca călăuză a noastră!"
E-112 Now remember, I'm talking to many people at this time, you see. Not just four or five hundred here, but I'm—I'm talking to many thousands.
E-120 El a zis, "Dacă l-aţi fi crezut pe Moise, voi M-aţi fi cunoscut."
E-113 Stop just a minute. Stop your tape recorder and ask the question. Why would religious man, good man… Why would Joseph question? See? Why would Jo-…? Because he never searched the Scripture.
Why did the priests question? One reason they didn't; they knew it. Nicodemus well expressed it. He said, "Rabbi, we know You're a teacher from God. No man could do what You do except God be with him. We're aware of that." But what was it? Their traditions kept them from doing it.
E-121 Şi dacă voi aţi crede pe Isus şi Biblia, voi aţi cunoaşte ceasul acesta în care voi trăiţi. Ei spun, "Păi, noi suntem Creştini. Noi..." Dacă voi eraţi, voi aţi cunoaşte faptele lui Cristos pentru ziua aceasta. Vedeţi, voi aţi cunoaşte aceasta.
E-114 Then why were they, did they reject the Messiah? Is be… Why did they reject that Light? Here is the Word that they knowed was coming to pass, but when the Word was made manifest to show that the Word of God had been fulfilled, compare that with today. See? When there, written in the Word, that would take place, then why did those man reject it; teachers? Because they were living in a glare of another light. That's it. They was living in a glare.
That's the thing they're doing today. They're living…
The reason they turned it down is because they're living in a glare of another light. See? Now, they was living in a glare of what Moses said, they claimed. They was living in a glare of what (another age) had passed by.
And that's the very reason today that this Message, that, "Jesus Christ still is the same," is turned down, because the people are living in glares of other ages. The same reason, they'll turn It down. Now we notice.
E-122 Isus a spus, "Toţi profeţii aceia au vorbit despre Mine. Şi dacă voi credeţi profeţii aceia, păi, voi m-aţi cunoaşte pe Mine. Lucrările Mele identifică. Deoarece, ce ei au spus că Eu voi face, Eu o fac. Şi cine Mă poate condamna acum de necredinţă?"
E-115 And Webster says, that, "A glare is kind of a false light. A glare is a false light; same thing that glares."
Like—like a mirage on the road. You go down the road, many of you driving cars, and look down ahead of you. When you see that sun on the ground, it reflects a light, and like a mirage, look like there's water all over the road. But, when you get there, there is nothing there. It's only a false, mirage, the glare of a true light.
That's what the devil is doing today, is showing people a mirage, a Council of Churches, a group of denominations, which will turn out to be false. Because, it's because there is a real Light shining. That real Light wasn't shining, a mirage couldn't be there. Real Light shines. And that's… They're living in a glare of another age, another thing, for it's hit and passed on.
Now, a glare, this mirage is false. It's a glare of the sun.
E-123 Şi totuşi ei nu au văzut-o. De ce? Ochii le-au fost orbiţi, cu o sclipire; vedeţi, o sclipire din ceva deosebit ce au luat ei că era adevăratul Cuvânt vorbit. Acum gândiţi-vă la aceasta. Gândiţi-vă la aceasta. Ei au pretins că au crezut Cuvântul acela. Dar tradiţiile lor le-a întors feţele de la Cuvântul adevărat, spre o sclipire, de aceea ei nu au putut vedea lucrul real.
Aşa este astăzi. Aşa a fost în fiecare epocă. Vedeţi, Cuvântul adevărat străluceşte, dar ei au fost aşa tradiţionalizaţi, că, ei nu pot vedea acel Cuvânt. Ei privesc la o sclipire, şi ei sunt orbi. O sclipire vă va orbi. Acolo-i un arc de pe ea. [Ca arcul electric de sudură – Trans.] El vă va orbi. Şi, ea o face, când...
E-116 And that's the way, they did the same thing, a false glare of the true Light.
E-124 Isus a zis, "Voi sunteţi orbi, călăuzind pe orbi." Ei ar fi trebuit să fie în stare s-o vadă, să vadă Cine era El. Dar ei nu au văzut, pentru că ei trăiau în acea sclipire.
E-117 Now, it proved to be that He was the true Light. He was the Light. Why did they know that He was the Light? How could you know He was the Light? Because the Word that was promised was made manifest through Him, so He was the Light of that spoken Word. Amen! Oh, that would almost make me, a pentecostal Baptist, shout. Notice, think of it!
E-125 Acum, o sclipire, aşa cum am spus, e o lumină falsă; un miraj, o concepţie falsă despre adevărata Lumină. Concepţie falsă: e ceva care-care se presupune a arăta ca Ea, dar ea nu e Aceea.
E-118 A glare, see, living in a glare! But when the true Word is living, that's the Light, what God said.
Now, what if God said, in the beginning, "Let there be light," huh, well, and there was something else appeared, see, just a mirage? See, it wouldn't a-been, though, what God said. No, it wouldn't a-been. What if God said, "Let there be light," and more fog came? See, it wouldn't a-been light. But, the reason light come, it was His Word manifested.
And today, when God has said such things will take place at this time, and you see it doing it, (what is it?) it's the Light on God's Word. It's Word being made Light, manifesting Itself.
E-126 Acum singura cale ca ei să poată spune deosebirea, e chiar din cauza lucrurilor care Isus a dovedit Cine era El, că El era Lumina. Ei gândeau că ei erau în Lumină. Dar acum dacă vă opriţi doar un minut şi să consideraţi cine e în Lumină, atunci.
E-119 Now, they said, "Who do You say we are? Why," he said, "You try to… We know that You're crazy. Why, You're a Samaritan; You haven't got Your right mind. Well, You'll try to… Who can tell… We know You was born in sin. We don't know where You come from. We have no record of Your identification in our groups. Why, You're crazy. You got a devil." See? Said, "Why, You're out of Your mind." But He was actually the genuine, true Light of God, shining.
And the glare had put out, their eyes out. "We have Moses as our guide!"
E-127 Acum, astăzi! Dacă o astfel de greşeală nechibzuită s-a făcut de către oamenii bisericii din ziua aceea, aşa un lucru grăbit s-a făcut, fraţilor, nu vă gândiţi că e timpul să ne oprim şi să considerăm ce e Lumină? Să nu facem o astfel de greşeală pripită. Dar voi o faceţi. Voi deja aţi făcut-o, vedeţi, şi nu aţi ştiut, la fel cum au făcut ei atunci. Acum opriţi doar un minut şi aflaţi ce zice Cuvântul pentru astăzi.
E-120 He said, "If you would have believed Moses, you'd a-knowed Me."
E-128 Dacă ei s-ar fi oprit şi gândit, "Aici El împlineşte, la literă, exact ce Cuvântul a spus că El o să facă."
Şi El i-a provocat, aşa cum eu vă provoc! Vedeţi? Vedeţi?
Eu vă provoc să vă uitaţi în Cuvânt, cercetaţi Scripturile, şi vedeţi dacă acesta nu este ceasul. Vedeţi? "Cercetaţi Scripturile, căci în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine." Ele sunt Acelea care mărturisesc despre această lucrare astăzi. Lucrările însăşi mărturisesc că aceasta se face, şi Scriptura zice că aceasta se va face, aşadar aceasta-i Lumina din ceasul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu a spus aşa.
E-121 And if you would believe Jesus and the Bible, you would know this hour that you're living in. They say, "Well, we are Christians. We…" If you were, you would know the acts of Christ for this day. See, you would know it.
E-129 Tradiţiile şi lucrurile voastre sunt exact ce Biblia a spus, ca acei care au dat din cap şi au plecat mai departe. "Toate mesele au devenit pline de vomitat," Biblia a spus. Şi aceea-i unde erau ei. Ei nu au vrut s-o creadă. Ei au dat din capete. Şi, domnilor, vă daţi voi seama? Şi, fraţilor, vă daţi seama de aceasta, căci, când voi respingeţi tocmai lucrul care Dumnezeu îl adevereşte înaintea voastră, că voi faceţi acelaşi lucru ce ei au făcut, mergând înapoi la vomitatul vostru tradiţional?
E-122 Jesus said, "All those prophets spoke of Me. And if you believe those prophets, why, you would know Me. My works identify. Because, what they said I'd do, I do it. And who can condemn Me now of unbelief?"
E-130 "Cum un câine merge la vomitatul lui." Dacă l-a îmbolnăvit de prima dată, îl va îmbolnăvi a doua oară. Dacă biserica Catolică, fiind organizată şi a făcut prima organizaţie, a adus boală la biserică; aşa va aduce Luterana, Metodista, şi tot restul din ele, Baptistă, Prezbiteriană, şi Penticostalii. "Un câine merge înapoi la vomitatul lui, şi o scroafă merge înapoi la mocirla ei." Înţelegeţi? Noi ajungem la aceea în câteva minute, cu voia Domnului.
E-123 And still they didn't see it. Why? Their eyes were put out, with a glare; see, the glare of something else that they had taken what the true spoken Word was. Now think of it. Think of it. They claimed that they believed that Word. But their traditions had turned their faces from the true Word, to a glare, therefore they couldn't see the real thing.
So is it today. So has it been in every age. See, the—the true Word shines, but they have been so traditionalized, that, they can't see that Word. They're looking at a glare, and they're blind. A glare will blind you. There is a arc off of it. It'll blind you. And, it'll, when…
E-131 Sclipire, umblând într-o sclipire, vedeţi, un miraj, o concepţie falsă despre adevărata Lumină. El a dovedit că El era Lumina.
Deoarece, El, fiind în... mult în minoritate, o, vai, milioane împotriva Lui! Acolo nu era o şesime dintre oameni, o nouăzecime dintre oameni, pe pământ, să fi ştiut vreodată că El a fost aici. Nici, eu presupun, o-o sutime din Iudei, sau de-abia o cincizecime din ei, sau o patruzecime din ei, aş zice eu, poate mai puţin decât atât, din Propria Lui ţară, a ştiut vreodată că El era acolo. Şi acei care au ştiut că El era acolo, L-a considerat ceva fals, pentru că denominaţiunea le-a spus că asta-i ce era EL Înţelegeţi?
Dar totuşi El era adevărata Lumină care a fost vorbită de la Geneza, la început, şi le-a cerut să cerceteze Scripturile şi să afle dacă El nu trăia chiar în timpul acela; dacă El, lucrările care El le-a făcut, nu au împlinit exact ce a fost promis despre timpul acela. Amin. O!
E-124 Jesus said, "You are blind, leading the blind." They should have been able to see it, to see Who He was. But they didn't, because they was living in that glare.
E-132 Ce serios lucru e acesta, frate! Noi trăim într-un timp grozav. 133 El a dovedit a fi cel drept. El era tocmai Lumina la care ei au pretins că se închinau. Ei au pretins a se închina la acea Lumină.
Şi aşa e şi astăzi. Ei pretind că se închină la Aceea.
Penticostalii o pretind. Ei pretind că se închină, şi sunt aşa de orbi că nu o pot vedea. De ce? Ei se organizează, şi, doar o sclipire în faţa lor. Vedeţi? O tradiţie este ce nişte oameni şed împreună, şi zic, "Noi vom merge şi vom face aceasta şi aceasta, şi aceasta şi aceea." Acum noi o să ajungem la de ce trebuie aceea să se întâmple, cu voia Domnului.
E-125 Now, a glare, as I said, is a false light, a mirage, a false conception of the true Light. False conception; it's something that—that's supposed to look like It, but it isn't That.
E-134 Observaţi, lucrările Lui erau Cuvântul viu Însuşi. Ce El a făcut era Cuvântul viu Însuşi, arătând că El era acea Lumină care a fost promisă de la începutul lumii. El era acea Lumină. Lumina Lui pe Cuvântul promis al epocii L-a făcut viu la exact ce promisiunea a spus că El va face, dar ei L-au avut aşa de întors împrejur până când ei nu au putut să-L vadă. Înţelegeţi? Dar El era Lumina din epoca aceea.
E-126 Now the only way they could tell the difference, because the very things that Jesus did proved Who He was, that He was the Light. They thought they was in the Light. But now if you just stop a minute and consider who is in the Light, then.
E-135 El era Lumina la care ei pretindeau că se închină. Se gândeau că se închinau tocmai la Dumnezeul creaţiunii. Ei trăiau şi se închinau într-o sclipire, şi Isus a spus, ,,Vă închinaţi la Mine în zadar, învăţând ca Doctrină tradiţiile lor de la oameni, şi nu Cuvântul." El este Cuvântul, şi El era Cuvântul făcut vădit. Ei ar fi trebuit să o ştie.
E-127 Now, today! If such a rashel mistake was made by the churchmen of that day, such a rashel thing was did, brethren, don't you think that it's time that we stopped and considered what is Light? Let us not make such a rashel mistake. But you're doing it. You've already done it, see, and knew it not, same as they was then. Now stop just a minute and find out what the Word says for today.
E-136 Eu sper că acela poate pătrunde, oriunde este auzit, vedeţi, acela-i Cuvântul făcut manifestat. "O," zici, "o, noi avem Cuvântul." Păi, Cuvântul, toţi poartă o Biblie, care vrea. Dar, când Cuvântule adeverit, făcut manifest!
Păi, ziceţi, "Bine, noi credem!"
E-128 If they'd a stopped and thought, "Here He is fulfilling, to the letter, exactly what the Word said He would do."
And He challenged them, as I'm challenging you! See? See? I'm challenging you to look in the Word, search the Scriptures, see if this isn't the hour. See? "Search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life, and They are They that testify of Me." They are They that testify of this work today. The works itself testifies that it's being done, and the Scripture says it'll be done, so it's the Light of the hour. God's Word said so.
E-137 Da, domnule, ei cred, tot drumul înainte. Aşa crede şi Satana. Acei Farisei, cine-i putea condamna, că nu cred? Dar ei nu au crezut Cuvântul pentru ora aceea. Ei se închinau la sclipirea din altceva.
E acelaşi lucru ce-l fac ei astăzi. Vedeţi? Ei ţin sus prezice-... tradiţiile lui Luther, sau-sau tradiţiile lui Wesley, şi ceilalţi din ei, tradiţia Penticostală. Dar ce este din ora aceasta?
Fariseii păstrau tradiţiile lor. Dar în spatele tradiţiilor lor era adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu venind să strălucească înainte, şi, când El a luminat, El le-a orbit ochii. Ei nu au putut să-L vadă pentru că ei priveau altceva.
Aşa e şi astăzi! Fie ca Dumnezeu să lase aceea să pătrundă înăuntru, până când într-adevăr devine clar la persoanele care trebuie să-l creadă. Este mai târziu decât vă gândiţi.
E-129 Your traditions and things is exactly what the Bible said, like those who wagged their heads and walked away. "All the tables become full of vomit," the Bible said. And that's where they were. They wouldn't believe it. They wagged their heads. And, gentlemen, do you realize? And, brethren, do you realize this, that, when you are rejecting the very thing that God is vindicating before you, that you're doing the same thing they did, going back to your traditional vomit?
E-138 Fiul meu, Billy Paul, el vorbeşte în somn, dar el nu are visuri prea des. El a avut unul noaptea trecută care l-a zguduit. A spus că a visat că era în biserică; şi-şi ei... Eu nu am intrat încă.
A spus, când eu am intrat, foc zbura afară din ochi, şi am spus, "Timpul este aici. S-a terminat."
Şi toţi au început să ţipe, "Eu nu pot! Copiii mei!"
E-130 "As a dog goes to its vomit." If it made him sick the first time, it'll make him sick the second time. If the Catholic church, being organized and made the first organization, brought sickness to the church; so will Lutheran, Methodist, and all the rest of them, Baptist, Presbyterian, and Pentecostals. "A dog goes back to its vomit, and a sow goes back to her wallow." See? We're getting to that in a few minutes, the Lord willing.
E-139 Şi chiar soţia mea a spus, "Eu nu o pot face pe Sarah să ceară binecuvântarea la masă, şi aşa mai departe." Şi am spus...
El a zis, "Eu trebuie să merg să o iau pe Loyce şi-şi copilul."
E-131 Glare, walking in a glare, see, a mirage, a false conception of true Light. He proved that He was the Light.
Because, He, being in the… way in the minority, oh, my, millions against Him! There was not one sixth of the people, one ninetieth of the people, on the earth, ever knowed He was here. Not, I guess, one—one hundredth of the Jews, or hardly one fiftieth of them, or fortieth of them, I'll say, maybe less than that, of His Own country, ever knowed He was there. And them that did know He was there, considered Him a false something, because the denomination had told them that's what He was. See?
But yet He was the true Light that had been spoke since Genesis, in the beginning, and asked them to search the Scriptures and find out if He wasn't living just in that time; if He, the works that He did, didn't fulfill exactly what was promised of that time. Amen. Oh!
E-140 Am spus, "Loyce nu poate veni acum. Pruncule prea tânăr să ştie. Billy, ora este aici. Noi trebuie să mergem." Am spus, "Este miezul nopţii acum. Înainte de lumina zilei, Isus va fi aici. Dacă aceasta nu este, atunci eu sunt un martor fals a lui Cristos."
Şi cineva a vorbit tare, a spus, "Nimeni nu ştie minutul sau ora."
E-132 What a serious thing it is, brother! We're living in a tremendous time.
E-141 "Eu nu am spus minut sau oră. Eu am spus, 'Cândva între acum şi lumina zilei."' Şi am spus, "Hai să-hai să mergem." ... ? ... Am spus, "Dar noi suntem la acel timp. Hai să mergem."
Şi noi am urcat în maşină, şi am pornit, şi am pornit în sus pe munte. Şi când am pornit, se părea de parcă lumina venea în ceruri, dar întuneric pe pământ. El a zis că eu am tras pe marginea drumului, şi mi-am ţinut mâinile întinse în felul acesta, focul încă zbura din ochii mei. Şi el a spus că eu am spus, "Doamne, eu am făcut aceasta la porunca Ta. Eu am făcut aceasta chiar pentru că Tu mi-ai spus s-o fac în felul acesta. Eu am făcut aceste lucruri conform la ce Tu mi-ai spus."
Şi am făcut semn către un munte mare de granit; şi o-o Lumină fără mâini, a tăiat o Stâncă afară din munte, cântărind sute de tone, şi aici a venit Ea. Am spus, "Întoarceţi-vă capetele; nu vă uitaţi. Aceasta tot se va termina doar în câteva minute." A spus, atunci o mare tăcere sfântă a venit peste tot, aşa cum această Stâncă a venit spre locul acela.
E-133 He proved to be the right. He was the very Light that they claimed they were worshiping. They claimed to be worshiping that Light.
And so is it today. They claim they are worshiping That. Pentecostals claim it. They claim they are, and so blind they can't see it. Why? They organize, and, but a glare in their face. See? A tradition is what some people set together, and said, "We'll go and make this and this, and this and that." Now we're going to come to why that has to happen, the Lord willing.
E-142 Se poate să fie mai târziu decât ne gândim. Acolo, vedeţi, aceea-i exact Scriptural, voi vedeţi, "Stânca, fără mâini, tăiată din munte."
Şi aşa într-una din aceste zile are să fie în felul acela, când voi o să ţipaţi pentru ceva. Eu am spus către ei, "Voi deja aţi avut timpul acela. Dumnezeu constant va avertizat, timp după timp. Da." Am zis, "Chiar dacă-i propriul meu copil, sau orice este acesta, ora este aici. Eu pot numai să spun ce El mi-a spus să spun, şi aceasta va fi acolo," şi a fost.
Şi-şi apoi, dintr-o dată [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.], aici vine El, "Stânca tăiată din munte, fără mâini." Daniel a văzut asta, voi ştiţi, înapoi cu mulţi ani în urmă. Billy nu a ştiut nimic despre asta, dar acesta era un-acesta era un vis trimis la el de la Domnul.
E-134 Notice, His works was the living Word Itself. What He did was the living Word Itself, showing He was that Light that had been promised since the beginning of the world. He was that Light. His Light on the promised Word of the age made It live to exactly what the promise said It would do, but they had It so turned around until they couldn't see It. See? But He was the Light of that age.
E-143 Acum, vedeţi, ei pretind a se închina chiar la acel Dumnezeu de care ei îşi băteau joc. Şi acelaşi lucru s-a inversat iarăşi astăzi, prin acelaşi motiv, trăind ţntr-o sclipire în loc de Lumină. Marile Lumini au o strălucire. În regulă.
E-135 He was the Light that they claimed to be worshiping. They thought that they were worshiping the very God of creation. They was living in and worshiping a glare, and Jesus said, "You worship Me in vain, teaching for Doctrine their traditions of man, and not the Word." He is the Word, and He was the Word made manifest. They ought to have knowed it.
E-144 Uitaţi-vă în ce întunecime suntem noi astăzi! Uitaţi-vă ce se petrece astăzi! Priviţi la omor, viol, vrajbă! Păi, a venit la împlinire. Eu cred că era Billy Graham care a spus, în ultima lui întrunire, "În zece ani de acum, fiecare cetăţean din California va trebui să poarte o armă să se protejeze. Voi nu puteţi pune destulă aplicare a legii." Oamenii doar au înnebunit; împuşcări, omor, şi violuri, de toate, vedeţi. Aceasta doar s-au sălbăticit, vedeţi, pe străzi. Vedeţi, aceasta-i o-aceasta-i o zi în care trăim, o zi Sodomită. Vedeţi?
Dar există o Lumină strălucind! Dacă ei s-ar uita numai, dacă ei ar vedea numai, să se uite în Cuvânt şi să vadă ce trebuie să fie în ora aceasta, ei ar şti ce se încearcă să se facă.
E-136 I hope that can break through, everywhere it's heard, see, that it is the Word made manifest. "Oh," say, "oh, we have the Word." Why, the Word, everybody pack a Bible, that wants to. But, when the Word is vindicated, made manifest!
Why, say, "Well, we believe!"
E-145 Acum, ei pretind că se închină la acea Lumină, aşa au pretins ei că se închinau la Lumina aceea, dar ei se închinau în sclipirea altei lumini în loc de cea reală. Vedeţi? El era Lumina.
E-137 Yes, sir, they believed, all the way along. So does Satan. Those Pharisees, who could condemn them, not believing? But they didn't believe the Word for the hour. They were worshiping the glare of something else.
It's the same thing they're doing today. See? They're keeping up Luther's predict-… traditions, or—or Wesley's traditions, and the rest of them, the Pentecostal tradition. But what of the hour?
The Pharisees was keeping up their traditions. But behind their traditions was the true Word of God coming to shine forth, and, when It did, It blinded their eyes. They couldn't see It because they was watching something else.
So is it today! May God let that soak in, till it really hits home to the people that should believe it. It's later than you think.
E-146 Crezuri şi tradiţii, în starea lor orbită, i-a întors de la adevărata Lumină a Cuvântului promis. Cuvântul care Dumnezeu a adeverit, prin Isus, Lumina lumii, a venit şi a făcut acel Cuvânt viu chiar exact prin timpul Lui, exact la zilele acelea. "El va fi stârpit în mijlocul a şaptezecea săptămâni, aşa este, care sunt cei trei ani şi jumătate a profeţiei Lui. Mesia va veni, prinţul, şi va profeţii, şi trei ani şi jumătate din aceasta, atunci El va fi stârpit dintre cei vii, şi făcut ispăşitor." Şi aceea era exact. El a predicat trei ani şi jumătate. Şi a lor...
E-138 My son, Billy Paul, he talks in his sleep, but he doesn't have dreams very often. He had one the other night that shook him up. Said he dreamed he was in a church, and—and they… I hadn't come in yet.
Said, when I come in, fire was flying out of the eyes, and I said, "The time is here. It's over."
And everybody begin screaming, "I can't! My children!"
E-147 Şi chiar Psalmul care David a spus, "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit Tu?" Al 22-lea Psalm. "Toate oasele Mele, ele privesc la Mine. Ei dau din capete. Ei trec pe lângă Mine." Opt sute şi cincizeci de ani, înainte de aceea, când David a cântat acea cântare în Duhul, şi a fost considerată o profeţie, şi dată. Ei au cântat cântările acelea în templu când aceeaşi Jertfă a atârnat pe cruce, cu mâinile Lui, şi străpunse. "Ei Mi-au străpuns mâinile şi picioarele Mele." Vedeţi? Vedeţi acolo? Atunci, de ce? Ei trăiau într-o sclipire. Ei nu au văzut Lumina.
E-139 And even my wife said, "I can't get Sarah to ask the blessing at the table, and so forth." And I said…
He said, "I've got to go get Loyce and—and the baby."
E-148 Vă puteţi imagina o persoană conştientă să facă aceea? Nu mai mult decât îmi pot eu imagina o persoană conştientă să alerge jos în pivniţă şi să intre în mucegai, şi să-şi tragă uşile laolaltă, şi să zică, "Eu refuz să văd că acolo-i lumină." Aceasta-i nebunie.
Şi spiritualul lui a alunecat, pe undeva, când un om vede că Biblia l-a promis pe acesta, şi îl vede că se trăieşte chiar înaintea lui şi e făcut vădit, şi atunci continuă să stea în acele crezuri şi lucruri acolo afară care Îl resping. Aceasta-i o delicvenţă spirituală. Aceea-i exact corect.
E-140 I said, "Loyce can't come now. The baby is too young to know. Billy, the hour is here. We must go." I said, "It's midnight now. Before daylight, Jesus will be here. If it isn't, then I'm a false witness of Christ."
And somebody spoke up, said, "No man knows the minute or hour."
E-149 Aici El era acum. "El era-El era Lumina lumii, şi lumea a ştiut... El a venit la ai Săi Proprii; Ai Lui nu L-au cunoscut. El a venit în lume, şi lumea a fost făcută prin El, şi lumea nu L-a cunoscut." Vedeţi? "Dar atâţia câţi L-au cunoscut, la aceia El le-a dat putere să devină fii de Dumnezeu, la acei care au crezut în El."
E-141 "I never said minute or hour. I said, 'Sometime between now and daylight.'" And I said, "Let's—let's go."…?… I said, "But we're at the time. Let's go."
And we got in the car, and started, and we started up the mountain. And when we did, it was looked like the light was coming in the skies, but dark upon the earth. He said I pulled off the side of the road, and held my hands over like this, fire still flying from the eyes. And he said I said, "Lord, I have did this at Your command. I have did this just because that You told me to do it this a way. I have did these things according to what You've told me."
And I motioned to a big granite mountain; and a—a Light, without hands, cut a Stone out of the mountain, weighing hundreds of tons, and here It come. I said, "Turn your heads; don't look. It'll all be over just in a few minutes." Said, then a great holy hush come everywhere, as this Stone come towards the place.
E-150 Ţineţi minte, noi nu putem trăi prin lumina de ieri. Lumina de ieri e dusă. Ea nu mai este. Ea, lumina de ieri, e numai o amintire. Lumina soarelui de ieri e numai o amintire, sau, ea este istorie. Noi nu mai putem trăi în lumina de ieri. Şi acelaşi, deşi este acelaşi soare, acelaşi soare, dar în fiecare zi îşi aduce înainte tăria lui puţin mai tare, să coacă bobul pentru recoltat. Vedeţi?
E-142 It may be later than we think. There, see, that's exactly Scriptural, you see, "the Stone, without hands, cut out of mountain."
And so one of these days it's going to be that way, when you're going to scream for something. I said to them, "You've already had that time. God has constantly warned you, time after time. Yeah." I said, "Even if it's my own kid, or whoever it is, the hour is here. I can only say what He's told me to say, and it'll be there," and it was.
And—and then, all of a sudden [Brother Branham claps his hands together once—Ed.], here He come, "the Stone cut out of the mountain, without hands." Daniel saw that, you know, back many years ago. Billy knowed nothing about that, but it was a—it was a dream sent to him from the Lord.
E-151 Soarele vine astăzi, devine puţin mai tare. Fiecare zi acum el va deveni puţin mai tare, puţin mai tare, şi până în final grâul, care zace acolo, el va-el va merge să ia viaţă. După o vreme, viaţa va veni sus, apoi puţin mai tare, puţin mai tare. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, ea este în recoltă atunci, voi vedeţi. Acelaşi soare străluceşte astăzi, în-în ianuarie sau decembrie, care-i sus acolo scăldând acea zăpadă şi topind-o jos pe bobul acela, aducându-i apă; el e acelaşi soare, dar acel grâu nu putea trăi în aceeaşi lumină în iunie. Vedeţi, ea nu o poate face. Vedeţi, soarele vine puţin mai tare fiecare zi, şi bobul ar trebui să fie puţin mai maturizat să primească lumina soarelui.
E-143 Now, see, they claim to be worshiping that very God that they were making fun of. And the same thing has reversed again today, by the same reason, living in a glare instead of the Light. Great Lights has a shine. All right.
E-152 Asta-i ce se petrece astăzi. Acest grăunte care a fost semănat în părinţii timpurii, acolo în urmă, în-în Luther şi Wesley şi aceia, el s-a chircit; el nu poate lua Fiul. Fiul [San, soarele Fiul – Trans.], îl omoară. El refuză să crească. Vedeţi? Acesta l-a tăiat, el s-a luat pe sine de la tulpină, parcă, şi a venit pe aici şi şi-a făcut un lucru mic propriu. El a devenit o pleavă, atunci, şi fără Viaţă în el. Grăuntele ar trebui să se maturizeze şi să devină mai puternic, aşa cum Fiul [San, soarele – Trans.] devine mai puternic în fiecare zi.
E-144 Look what darkness we're in today! Look what's going on today! Look at murder, rape, strife! Why, it's come to pass. I believe it was Billy Graham said, in his last meeting, "In ten years from now, every citizen of California will have to pack a gun to protect themself. You can't put enough law enforcement." The people has just gone insane; shooting, murder, and rapes, everything, see. It's just gone wild, see, upon the streets. See, it's a—it's a day we're living in, a Sodomite day. See?
But there is a Light shining! If they'd only look, if they'd only see, look into the Word and see what's supposed to be in this hour, they would know what's trying to be done.
E-153 Acum să urmărim un minut. Noi vom urmări epocile bisericii. Acolo sunt şapte epoci ale bisericii. Şi cum acele epoci a bisericii, fiecare, urmăriţi cum El le-a vorbit ce va face, cum se va maturiza bobul şi va ajunge jos la ora aceasta aici, această ultimă oră în care noi trăim. Aşadar bisericile trebuie să facă acelaşi lucru, vedeţi, bisericile.
E-145 Now, they claim they're worshiping that Light, so did they claim they was worshiping that Light, but they were worshiping in the glare of another light instead of the real. See? He was the Light.
E-154 Acum priviţi, Luther a semănat un bob, şi Luther era un bob şi el l-a semănat. În regulă. Aşa şi Wesley; şi, de asemenea, aşa şi Penticostalii; aşa şi Baptiştii, Nazarinenii. Dar, voi vedeţi, acum Luther nu se ducea înapoi şi să trăiască în lumina primei denominaţiuni, Catolice. Nu, domnule; el a fost o altă lumină. Acela era Dumnezeu care cocea ceva. Acum o mică minoritate a ieşit din aceea, acea trezire Luterană.
E-146 Creeds and traditions, in their blinded condition, had turned them from the true Light of the promised Word. The Word that God had vindicated, by Jesus, the Light of the world, came and made that Word live right exactly through His time, exactly to the days. "He'll be cut off in the midst of the seventy weeks, that's right, which is the three and a half years of His prophecy. The Messiah would come, the Prince, and would prophesy, and three and a half days of this, then He would be cut off from the living, and make atonement." And that's exactly. He preached three and a half years. And their…
E-155 Apoi a venit înainte trezirea Wesley, iar apoi, în aceea, păi, ei nu au putut merge înapoi şi să facă a Luteranilor. Vedeţi?
Iar apoi au venit înainte Penticostalii. Şi atunci Penticostalii s-au organizat şi au făcut acelaşi lucru, au luat pleava. Observaţi.
E-147 And the very Psalm that David said, "My God, My God, why hast Thou forsaken Me?" The 22nd Psalm, "All My bones, they stare at Me. They wag their heads. They pass by Me." Eight hundred and fifty years, beforehand, when David sung that song in the Spirit, and it was considered prophecy, and given. They was singing them songs in the temple when the same Sacrifice was hanging on the cross, with His hands, and pierced. "And they pierced My hands and My feet." See? See there? Then, why? They were living in a glare. They didn't see the Light.
E-156 Dar bobul merge drept înainte Acum noi suntem în altă epocă. De ce nu vor ei să-L primească? De ce nu vor ei să vadă că bobul e maturizat? Aici este Cuvântul promis pentru ziua aceasta. [Fratele Branham îşi mângâie Biblia – Ed.] De ce nu Îl văd ei? Deoarece ei trăiesc în sclipirea Luterană, sclipirea Wesleyană, sclipirea Baptistă, sclipirea Penticostală. Ei trăiesc în sclipirea din altă lumină. Acela-i motivul că ei nu pot primi Lumina Cuvântului total fiind adeverit aşa cum Dumnezeu a promis. Acele Şapte Peceţi, unde întreaga taină a fost descoperită, să vină înapoi şi să spună de ce aceste taine s-au făcut în felul acela; şi, totuşi, când aceea vine înăuntru, ei umblă mai departe de la El decât ori când. Ei sunt fără scuză.
E-148 Could you imagine a sensible person doing that? No more than I can imagine a sensible person running down in the basement and get in the must, and pulling his doors together, and say, "I refuse to see there is light." It's insanity.
And his spiritual has slipped, somewhere, when a man sees that the Bible has promised this, and see it living right out before him and made manifest, and then continually stay in those creeds and things out there that reject It. It's a spiritual delinquency. That's exactly right.
E-157 Dumnezeu a făcut-o prin Duh, prin revelaţii. El a-El a dovedit-o perfect, ştiinţific şi prin toate altele, că acesta-i Adevărul, că acesta-i Adevărul. Şi totuşi ei vor să trăiască într-o sclipire Penticostală, "Eu sunt Adunarienii! Eu sunt Unitarienii! Eu sunt Biserica lui Dumnezeu! Eu sunt aceasta!" Vedeţi, trăind într-o sclipire a unei epoci de patruzeci, cincizeci de ani în urmă. Trăind într-o sclipire Luterană. Trăind într-o sclipire a lui Wesley, una Baptistă, una Prezbiteriană, sau ceva Nazarineană, din altă epocă de biserică care a mers înainte şi s-a organizat şi a făcut acelaşi lucru, şi refuză şi respinge Lumina când Ea de fapt străluceşte.
E-149 Here He was now. "He was—He was the Light of the world, and the world knew… He came to His Own; His Own knew Him not. He came into the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not." See? "But as many as did know Him, to them He gave power to become sons of God, to them that believed on Him."
E-158 Şi voi trăiţi într-un miraj. Eu spun asta reverenţios, vedeţi, dar voi trăiţi; nu să vă rănesc, ci să vă trezesc. Voi trăiţi într¬un miraj.
Ce dacă Isus, a spus, "Păi, voi sunteţi orbi, şi voi îi conduceţi pe orbi"? Ei nu puteau... El a încercat să le spună; şi nu au făcut-o. A spus, "Lăsaţi-i în pace. Dacă orbul conduce pe orb, ei toţi vor cădea în şanţ." Acela-i ceasul la care eu am ajuns! Dacă ei o să se clatine, eu nu pot face nimic. Am făcut tot ce pot să fac. Eu am făcut exact.
Eu am făcut aceasta la porunca Ta, Doamne. Tu eşti un martor. Din 1933, jos pe râu, când acea Lumină acolo care o vedeţi, a strălucit în jos, Aceasta era chiar aici în tabernacol şi vi-a mărturisit, toţi anii aceştia. Şi tot ce El a spus a venit la împlinire. Şi încontinuu ei merg înainte. "Orbul să-l conducă pe orb." Eu doar aştept după ora aceea; El va ajunge, una din aceste zile.
E-150 Remember, we cannot live by yesterday's light. Yesterday's light is gone. It isn't no more. It, yesterday's light, is only a memory. Yesterday's sunlight is only a memory, or, it's history. We cannot live in yesterday's light, no more. And the same, though it's the same sun, the same sun, but each day it brings forth its strength a little stronger, to ripen the grain for the harvest. See?
E-159 Observaţi, trăiesc într-o sclipire a lui Luther, trăiesc într-o sclipire a lui Wesley, trăiesc în sclipirile acelea acolo în urmă, acela-i motivul că ei nu pot vedea Lumina adevărată. Dacă ei s-ar opri pentru câteva minute, şi doar să ia Biblia şi să O citească, ei ar vedea că... aceasta-i Lumină promisă pentru ora aceasta.
E-151 The sun comes today, gets a little stronger. Each day now it'll get a little stronger, a little stronger, and till finally the wheat, that's laying there, it'll—it'll go taking life. After a while, the—the life will come up, then a little stronger, a little stronger. March, April, May, June, July, she is in the harvest then, you see. The same sun shining today, in—in January or December, that's up there bathing that snow and melting it down on that grain, bringing it water; it's the same sun, but that wheat could not live in that same sunlight in June. See, it can't do it. See, the sun comes a little stronger each day, and the grain should be a little more matured to receive the sunlight.
E-160 Acum noi o să luăm unele din aceste lucruri într-un minut. El a promis conform cu Maleahi 4, că aceste lucruri se vor întâmpla. El a promis, prin toate Scripturile, că se vor întâmpla. Înţelegeţi?
E-152 That's what's the matter today. The grain that was sowed in the early fathers, back there in—in Luther and Wesley and them, it dwarfed; it can't take the Son. The Son kills it. It refused to grow. See? It cut it, it took itself from the stalk, like, and come over here and made itself an own little thing. It become a husk, then, and no Life in it. The grain should be maturing and getting stronger, as the Son becomes stronger each day.
E-161 Observaţi şi pe Israel, modelul nostru, în călătorie. Priviţi, mâncau mana, care era Lumina lor, Viaţă, care le-a dat tărie, Viaţă. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Israel nu a putut mânca mana care a căzut ieri peste ei. Ea era contaminată. Ea era putredă. Ea nu era bună pentru ei. Ei ar fi murit, peste ea. Mana care i-ar fi ţinut în viaţă ieri i-ar fi omorât astăzi. Biblia a spus că ea avea microbi în ea, contaminată. Şi mana, ei au trebuit să ia mană nouă fiecare zi. Amin.
Şi ce este aceasta? Oamenii care trăiesc din mana lui Luther, Wesley, şi aceia în urmă acolo, voi mâncaţi lucru contaminat care vă ucide, spiritual. Aceasta vă ucide, morţi în tradiţiile voastre.
E-153 Now let's watch a minute. We'll watch the church ages. There is seven church ages. And as those church ages, each one, watch how He spoke to them what would do, how the grain would mature and come down to this last hour here, this last hour that we're living in. So the churches must do the same thing, see, the churches.
E-162 Mana de ieri, a lui Luther, nu va merge pentru Metodist. Mana Metodistă nu va merge pentru Penticostal. Mana Penticostală nu va merge pentru astăzi. Vedeţi ce vreau să spun? În fiecare zi ea vine, zi de zi, proaspătă, şi aşa a venit Ea prin epocile bisericii.
Mana lui Luther era mesajul de justificare. Mesajul lui Wesley era manifestarea sfinţirii. Cel Penticostal era restaurarea darurilor. Dar acesta-i introducerea Pietrei de vârf, ziua din urmă, Pomul Miresei, care este contrar la toată aceasta, şi totuşi El este aceeaşi Lumină pentru cel maturizat.
Ca acelaşi soare, ce străluceşte astăzi, va coace grăuntele pentru recolta din iulie. Vedeţi ce vreau să spun? Dar lumina de azi nu va face nici un bine înapoi acolo în iulie. Ea e mai tare. Grâul este mai avansat; el e gata să-l ia. Amin. Cu certitudine este. Ei nu ar putea să-l ia acum; el poate atunci. Vremea nu era potrivită; ea este acum.
E-154 Now look, Luther sowed a grain, and Luther was a grain and he sowed it. All right. So was Wesley; and, also, so was Pentecostal; so was the Baptists, the Nazarenes. But, you see, now Luther would not go back and live in the light of the first denomination, Catholic. No, sir; he was another light. That was God ripening something. Now a little minority come out of that, that Lutheran revival.
E-163 Tu nu poţi merge împotriva naturii lui Dumnezeu. El are o lege, şi, a împotrivi acea lege, îţi omoară planta. Tu trebuie să mergi după legile vorbite de Dumnezeu, şi legile Lui sunt Cuvântul Lui. Orice lege este un cuvânt vorbit. Şi un cuvânt este un gând manifestat. Înţelegeţi? Acum noi-noi ştim că aceea-i adevărat.
E-155 Then come along the Wesley revival, and then, in that, why, they couldn't go back and do the Lutherans. See?
And then along come the Pentecostals. And then the Pentecostals organized and done the same thing, taken the husk. Notice.
E-164 Ce este o viziune? Cuvântul lui Dumnezeu, sau ceva spus dinainte, sau o prezicere a unui eveniment. Şi o viziune care a avut-o profetul, şi Isus a avut, Pavel a avut, şi toţi din ei, şi spun de ziua aceasta, a fost o prezicere despre ce se va întâmpla. Şi aici noi vedem prezicerea făcându-se vădită, şi oamenii nici măcar nu o recunosc. Vedeţi ce vreau să spun? Acum, mana de ieri...
E-156 But the grain goes right on. Now we're in another age. Why won't they receive It? Why won't they see that the grain is matured? Here is the promised Word for this day. [Brother Branham pats his Bible—Ed.] Why don't they see It? Because they're living in Lutheran glare, Wesleyan glare, Baptist glare, Pentecostal glare. They're living in the glare of another light. That's the reason they can't receive the Light of the total Word being a vindicated as God promised. Them Seven Seals, where the whole mystery was revealed, would come back and tell why these mysteries was done like that; and, yet, when that comes in, they walk farther away from It than ever. They're without excuse.
E-165 Priviţi aici. Aţi observat vreodată, soarele, s-o-a-r-e-1-e, a călătorit, de la Est la Vest, cum a mers el de fiecare dată. Aţi observat asta? Şi, observaţi, epocile bisericii au făcut acelaşi lucru. Ce? Soarele, s-o... s-o-a-r-e-1-e, a început în Est. Şi civilizaţia a călătorit cu soarele, lumina vorbită de Dumnezeu ca ei să trăiască în ea. Ei au venit înainte, urmând soarele, să vadă unde se ducea.
E-157 God has done it through Spirit, through revelations. He's—He's proved it perfectly, by scientific and everything else, that it's the Truth, that it's the Truth. And still they want to live in a Pentecostal glare, "I am the Assemblies! I am the Oneness! I am the Church of God! I am this!" See, living in a glare of a age forty, fifty years ago. Living in a Lutheran glare. Living in a Wesley, a Baptist, a Presbyterian, or some Nazarene, glare of another church age that went on and organized and done the same thing, and refuse and reject the Light when It's actually shining.
E-166 Viaţa însăşi, când tu eşti născut, este ca un soare. Tu mergi înainte; chiar până la apusul soarelui, de la naşterea ta până la apusul soarelui.
E-158 And you're living in a mirage. I say that reverently, see, but you're… not to hurt you, but to wake you up. You're living in a mirage.
What if Jesus, said "Why, you're blind, and you're leading the blind"? They couldn't… He tried to tell them; and didn't do it. Said, "Let them alone. If the blind leads the blind, they'll all fall in the ditch." That's the hour I've come to! If they're going to stagger, I can't help it. Done all I can do. I've done exactly.
I've done this at Your command, Lord. You're a witness.
Since 1933, down on the river, when that Light there you see, shined down, It's been right here in the tabernacle and witnessed to you, all these years. And everything It said has come to pass. And continually they go on. "Let the blind lead the blind." I'll just wait for that hour; He'll arrive, one of these days.
E-167 Omul a călătorit spre vest, întotdeauna. Cea mai veche civilizaţie ce o avem este China, în ţările din răsărit. Ierusalim... Şi, observaţi, ea continuă să călătorească spre vest aşa cum merge, şi cum ea merge înainte şi înainte, spre Vest.
E-159 Notice, living in a glare of Luther, living in a glare of Wesley, living in them glares back there, that's the reason they can't see true Light. If they would stop for a few minutes, and just pick up the Bible and read It, they would see that the… this is Light promised for the hour.
E-168 Aşa a călătorit epoca bisericii în acelaşi fel, prin F-i-u-1 lui Dumnezeu. Priviţi, Pavel, biserica timpurie, a început în Est; ea a mers de acolo, a sărit peste mare, dincolo în Germania. Ea a făcut trei faze. Priviţi aici. Din Asia, jos în-în Palestina, ea a sărit peste ocean la Germania; acela era Luther. Şi ea a sărit de la Luther, peste Canalul Englezesc, dincolo în Anglia; prin Wesley. Şi de la Wesley, ea a sărit la Coasta de Vest, la Statele Unite. Şi aceasta, dacă vă duceţi mai departe, ea vine iarăşi înapoi la Est. Acesta-i timpul serii.
E-160 Now we're going to take some of these things in a minute. He promised, according to Malachi 4, these things would happen. He promised, all through the Scriptures, they would happen. See?
E-169 Priviţi cum au luptat epocile bisericii. Luther... Pavel, întâi, în urmă în epoca timpurie; atunci a venit jos la Irin-... la Irineus, şi aşa mai departe; până în jos în Franţa; de acolo, dincolo în Germania; dincolo în Anglia; constant mergând spre Vest.
Iar acum noi nu putem merge mai departe. Aceasta este ultima epocă. Şi ce spune Biblia despre această ultimă epocă? Vedeţi, geografic, cronologic, şi aproape oricum vreţi să o luaţi. Scriptural, întâi; Scriptura, desigur, întâi. Dovadă, istoric, oricum vreţi să o luaţi, noi suntem la sfârşit, ultima epocă a bisericii.
E-161 Notice Israel also, our type, in the journey. Look, eating manna, which was their Light, Life, that give them strength, Life. Is that right? [The congregation says, "Amen."—Ed.] Israel could not eat manna that was yesterday had fell on them. It was contaminated. It was rotten. It was no good for them. They would die, over it. The manna that kept them alive yesterday would kill them today. The Bible said it got germs in it, contaminated. And the manna, they had to get new manna every day. Amen.
And what is it? The people that live on manna of Luther, Wesley, and them back in there, you are eating contaminated stuff that's killing you, spiritually. It's killing you, dead in your traditions.
E-170 Şi, priviţi, aşa cu a mers înainte ea a crescut mai tare şi mai tare. Şi aşa a făcut minoritatea mică, reală a Bisericii a crescut de la justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt, iar acum la venirea Pietrei de vârf, formându-se sus. Nu mai sunt organizaţii după aceasta. Acolo nu vor mai fi. Vedeţi, nu poate fi, vedeţi, noi suntem la Vest.
E-162 Yesterday's, Luther's manna, would not work for Methodist. Methodist manna would not work for Pentecost. Pentecostal manna will not work for today. See what I mean? Every day it come, day by day, fresh, and so has It through the church ages.
Luther's manna was the message of justification. Wesley's message was the manifestation of sanctification. Pentecostal was the restoration of the gifts. But this is introducing the Headstone, the last day, the Bride Tree, which is contrary to all of it, and yet It's the same Light for the matured.
Like the same sun, shine today, will be ripening the grain for the harvest in July. See what I mean? But the light today won't do any good back there in July. It's stronger. The wheat is more advanced; it's ready to take it. Amen. Certainly is. They couldn't take it now; it can then. The season wasn't right, then; it is now.
E-171 Doar să vă arăt, prin toate modelele şi toate altele. Şi uitaţi-vă la cele trei sărituri, trei faze. Noi vom ajunge în aceea diseară, vedeţi, vedeţi, cum suntem noi la timpul sfârşitului. Aceasta-i doar...
E-163 You can't go against God's nature. He's got a law, and, to contrary that law, kills your plant. You've got to go according to God's spoken laws, and His laws is His Word. Any law is a word spoken. And a word is a thought manifested. See? Now we—we know that that's true.
E-172 S-o-a-r-e-1-e a parcurs ca F-i-u-1; F-i-u-1 ca s-o-a-r-e-1-e. Biserica a venit acelaşi lucru, de la cele Şapte Epoci ale Bisericii, şi aşa mai departe. Civilizaţia s-a mutat drept înainte spre Vest, şi Biserica s-a mutat drept înainte spre Vest. Şi acum dacă noi mergem ceva mai departe decât cum suntem acum, noi venim înapoi la Est din nou. Tu pleci de la Coasta de Vest, tu mergi drept înapoi în China, Japonia, chiar înapoi înăuntru din nou. Şapte mii de mile traversare, tu mergi drept înapoi la Est din nou. Aşa dar, Estul şi Vestul s-au întâlnit, asta-i tot ce este. Noi suntem la sfârşit. Nu există nimic rămas.
E-164 A vision is what? The Word of God, or something foretold, or a forecast of a event. And a vision that the prophets had, and Jesus had, Paul had, and all of them, and tell of this day, was a forecast of what would happen. And here we see the forecast being made manifest, and people don't even recognize it. See what I mean? Now, yesterday's manna…
E-173 Şi acelaşi lucru s-a întâmplat, astăzi, care s-a întâmplat în urmă acolo. Acelaşi lucru a întâlnit la Vest ce a fost întâlnit la Est. Oamenii trăiesc într-o sclipire din altă lumină care absolut a încercat să arate înainte Lumina care urma să vină, şi au respins-O, deoarece ei au sclipirea în loc de Lumină. O! "Şi acolo era mare Lumină în ţara Neamurilor; Zebulon, Neftali; din Galileea, ... în Galileea, ţara Neamurilor."
E-165 Look here. Did you ever notice, the sun, s-u-n, has traveled, East to the West, as it's went each time. Did you notice that? And, notice, the church ages did the same thing. What? The sun, s-o… s-u-n, started in the East. And civilization has traveled with the sun, God's spoken light for them to live in. They've come on, following the sun, see where it was going.
E-174 Aceasta-i a şaptea epocă a bisericii. Amintiţi-vă, şi de fiecare dată când acel soare a început să strălucească în Est, este acelaşi soare care străluceşte în Vest. Şi acelaşi Duh care era peste tot în jos prin epoci, în felul acela, este acelaşi Fiu astăzi. Numai, ce e aceasta? Chiar ca coacerea, sezonul. Soarele care-i acum, va fi acelaşi soare care coace grăuntele toamna aceasta, această toamnă, vedeţi, dar (ce este aceasta?) este acelaşi soare plus ce va fi el. Şi astăzi, în această ultimă epocă, este ce erau ei, plus Acesta.
Şi totuşi ei vor să trăiască în urmă acolo, ca un pitic, merge jos într-o mucegăită, veche internam-... pivniţă nominaţională veche şi crez, şi îşi trag jaluzelele jos, zic, "Eu doar refuz să-L văd. Acesta-i tot nonsens." Şi când tocmai Biblia, care ei pretind a o crede, este identificată prin acelaşi Duh Sfânt aducând Lumină în zilele din urmă!
E-166 Life itself, when you are born, is like a sun. You go on, right on to the setting of the sun, from your birth to the setting of the sun.
E-175 Aţi observat? Şi urmăriţi foarte atenţi acolo în Maleahi, cum a repartizat el aceea, "Credinţa părinţilor spre copii, şi pe copii spre părinţi." Vedeţi, Acelaşi Duh unde El a ridicat înapoi acolo, unde El a ridicat aici din nou, acelaşi lucru. Vedeţi, doar vice versa, exact, aşezând drept înapoi din nou. Căci, de ce? Estul şi Vestul s-au întâlnit. Chiar exact drept sub faţa noastră, şi totuşi ei nu o văd. De ce? Nu-i de mirare că Isus a spus, "Doar lăsaţi-i în pace, atunci. Ei sunt orbi, conduc pe orbi, ei vor cădea toţi în şanţ."
E-167 Man has traveled westward, always. The oldest civilization we have is China, in the eastern countries. Jerusalem… And, notice, she keeps traveling westward as it goes, and as it goes on and on, to the West.
E-176 Lumina din alte epoci numai a reflectat această Lumină. Înţelegeţi? Soarele astăzi reflectă numai, este reflectarea soarelui care va fi acest iulie sau august, dacă Dumnezeu... pentru recoltă. Şi Fiul, din Luther, Martin Luther, şi Wesley, şi Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, toţi acei alţii, acei oameni mari înapoi acolo care aveau acea lumină; şi John Smith din biserica Baptistă, şi Alexander Campbell, biserica Campbellistă, şi aşa numiţii Ucenici ai lui Isus, Biserica Creştină, şi câte alte nume ei au pentru ei. Toţi acei bărbaţi în urmă acolo, în epocile lor, au reflectat numai ce va fi Aceasta aici la sfârşit.
E-168 So has the church age traveled the same way, by the S-o-n of God. Look, Paul, the early church, started in the East; it went from there, jumped across the—the—the—the sea, over into Germany. It's made three pulls. Look here. From Asia, down in—in Palestine, it jumped across the ocean to Germany; that was Luther. And it jumped from Luther, across the English Channel, over into England; by Wesley. And from Wesley, she's jumped to the West Coast, to the United States. And this, if you go any further, it's coming back East again. This is the evening time.
E-177 Şi atunci aici, copiii, imediat după acei fondatori, ce fac ei? Ei nu au stat pe tulpină. Ei stau traşi la o parte de la Ea şi şi-au făcut un lucru mic de coajă aici afară. Care, voi vă îndepărtaţi de la sursa reală de Viaţă, voi nu aveţi Viaţă. Voi luaţi o coajă de pe lucrul acela, şi o plantaţi aici afară în pământ, ea va zăcea jos şi putrezeşte. Şi aşa sunteţi voi, încercând să mâncaţi mană putredă din urmă din zilele acelea.
Recolta este coaptă! Isus are o masă întinsă, unde sfinţii lui Dumnezeu sunt hrăniţi din Hrana coaptă a zilei, prin Lumina Evangheliei care adevereşte şi dovedeşte că El este aici astăzi. Amin. Sfinţii mănâncă Pâinea.
E-169 Look how the church ages has fought. Luther… Paul, first, back in the early age; then come down to Iren-… to Irenaeus, and so forth; on down into France; from there, over into Germany; over into England; constantly going West.
And now we can't go no farther. This is the last age. And what does the Bible say about this last age? See, geographically, chronologists, and almost any way you want to take it. Scripturally, first; Scripture, of course, first. Evidence, historically, any way you want to take it, we're at the end, the last church age.
E-178 Doar gândiţi. Pleava veche de ieri, vedeţi, să nu o plantaţi înapoi acolo. Ea-i putredă. Ea nu poate, ea nu poate sta cu aceasta. Nu, domnule. Aceasta nu va ajuta la nimic. Ea nu va creşte. Ea este jos de pe Viaţă; şi Cuvântul este Viaţa. Aşa este. Coaja cade jos, barba mică veche cade la o parte, şi lucruri ca acelea. Ea doar se denominează şi cade jos. Ea refuză să meargă înainte cu Viaţa.
Dar Lumina Îl adevereşte, O, doamne! Da, domnule.
E-170 And, watch, as it went forward it grew stronger and stronger. And so has the real, little minority of the Church growed from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and now to the coming Capstone, shaping itself up. No more organizations after this. There won't be no more. See, can't be, see, we're on the West.
E-179 Cea de ieri, o, doamne, cum s-ar cuveni să vedem aceea! Vedeţi, ca, lucrurile putrede de ieri, să nu le mâncaţi astăzi. Înţelegeţi? Ea are viermi în ea. Voi cunoaşteţi aceste codiţe şerpuite care le numesc eu? Eu nu ştiu. Eu-eu nu ştiu mult despre viaţa de germen, dar eu ştiu că noi întotdeauna le-am numit codiţe şerpuite. Acestea intră în orice când devine puţin putred. Vedeţi? Eu nu o vreau atunci. Dacă voi sunteţi satisfăcuţi cu aceasta, mergeţi înainte, dar nu eu. Dar amintiţi-vă...
Voi ziceţi, "Atunci de ce a fost bună ieri?"
E-171 Just to show you, through all types and everything else. And look at those three jumps, three pulls. We'll get into that tonight, see, see, how we're at the end time. It's just…
E-180 Dacă aţi fi ştiut numai că pleava aceea foarte mică care era pe grâu la început, dacă ea a rămas în bob, ea îl face pe bob mai departe. Acela-i tocmai lucrul care face grâul floare, este ce a fost ieri; dar dacă ea se separă de bob, şi ea nu se maturizează, atunci ea se duce. Vedeţi? Dar dacă ea merge prin prelucrare, prelucrare dătătoare de viaţă, aşa cum aceasta moare ea doar se îmbină în altceva şi face bobul. Dacă ea nu, de unde vine el? Amin. Voi o pricepeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
E-172 The s-u-n has traveled like S-o-n; S-o-n like s-u-n. The church has come the same thing, from the Seven Church Ages, and so forth. Civilization has moved right on to the West, and the Church has moved right on to the West. And now if we go any further than what we are now, we come back East again. You leave the West Coast, you go right back into China, Japan, right back in again. Seven thousand miles across, you go right back to the East again. So, East and West has met, that's all of it. We're at the end. There is nothing left.
E-181 Ca şi Regina Angliei, odată, ea a mers la o mare companie de hârtie, şi ea a spus că i-ar place să vadă prin fabricile de hârtie. Aşa că ei i-au arătat fabricile de hârtie, mulţi ani în urmă înainte ca ei să meargă să o facă în pastă şi lucruri, aşa că ei găsesc... făcând hârtie din aceasta. Deci ei, bine, după o vreme, ea a venit într-o sală în care nu era nimic decât o grămadă mare veche de zdrenţe murdare, şi ea a zis, "De unde a venit aceasta? Ce e aceasta? O," a zis ea.
Preşedintele uzinei a spus, "Aceasta e-e din ce facem noi hârtia, aceste zdrenţe murdare."
Ea a spus, "Aceea, face hârtie?"
"Da." Aşa că ea de-abia a putut să creadă.
E-173 And the same thing has happened, today, that happened back there. The same thing has met at the West that was met at the East. The people living in a glare of another light that was absolutely trying to show forth the Light was to come, and reject It, because they got the glare instead of the Light. Oh! "And there was great Light in the land of the Gentiles; Zabulon, Nephthalim; of Galilee,… in Galilee, land of the Gentiles."
E-182 Deci după ce ea s-a dus, omul a luat aceeaşi grămadă murdară de zdrenţe, şi le-a trecut printr-o anumită prelucrare, şi le-a adus afară o hârtie, curată pură, voi ştiţi, a trecut printr-o prelucrare şi a făcut adevărată... Şi au pus profilul ei în aceasta, şi l-au trimis la ea, reflectându-se în aceasta ce ea a numit "zdrenţe murdare."
E-174 This is the seventh church age. Remember, and each time that that sun begin to shine in the East, is the same sun that shines in the West. And the same Spirit that's been all down through the ages, like that, is the same Son today. Only, what is it? Just like ripening, the season. The sun that's now, will be the same sun that ripens the grain this fall, this autumn, see, but (what is it?) it's this sun plus what it will be. And today, in this last age, is what they were, plus This.
And yet they want to live back there, as a dwarf, go down into a musty, old internom-… old nominational basement and creed, and pull their blinds down, say, "I just refuse to see It. It's all nonsense." And when the very Bible, that they claim to believe, is being identified by the same Holy Spirit bringing Light in the last days!
E-183 Acum asta-i ceea ce este. Lucrurile moarte de ieri, mesajul lui Luther, mesajul lui Wesley, mesajul Penticostal, dacă el poate numai să treacă prin prelucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu şi Cuvântul unei adeveriri, el va aduce la iveală reflecţia lui Isus Cristos, Regele. Amin. Dar dacă îl lăsaţi să zacă, el e zdrenţe murdare. Înţelegeţi?
E-175 Did you notice? And watch real close there in Malachi, how he lotted that, "The Faith of the fathers to the children, and the children to the fathers." See, the same Spirit where It raised back yonder, where It raises here again, the same thing. See, just vice versa, exactly, setting right back again. Cause, why? East and West has met. Just exactly right under our face, and yet they don't see it. Why? No wonder Jesus said, "Just let them alone, then. They're blind, lead the blind, they'll all fall in the ditch."
E-184 El trebuie să fie modelat în altceva. Luther a trebuit să fie modelat în Wesley, şi Wesley a trebuit să fie modelat în Penticostali, şi Penticostalii au trebuit să fie modelaţi în Cristos. Acesta merge printr-o prelucrare. Aşa a mers Evanghelia printr-o prelucrare. Aceasta-i prelucrare. Epoca lui Luther, de justificare, noi credem asta; a lui Wesley, de sanctificare, noi credem asta; a Penticostalilor, de restaurare a darurilor, pentru Duhul Sfânt, noi credem asta, cu certitudine. Dar, frământaţi aceasta toată laolaltă, cu ce rezultat veniţi? Isus, chiar, acelaşi ieri, azi, şi-n veci. O! Acesta va rezulta, cu Isus.
E-176 The light of other ages only reflected this Light. See? The sun today only reflects, is the reflection of the sun that will be this July or August, if God… for the harvest. And the Son, of Luther, Martin Luther, and Wesley, and Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, all them others, them great man back in there that had those light; and John Smith of the Baptist church, and Alexander Campbell, the Campbellite church, and the so-called Disciples of Christ, Christian Church, and whatevermore names they got for them. All them man back there, in their ages, was only reflecting what It will be here at the end.
E-185 Când un om într-o turnătorie face un clopot, el are un anumit ton care trebuie să-l pună în el. Când el îşi pune mostra şi toarnă fierul lui, el pune atât bronz, atât oţel, atât cupru. De ce? El ştie chiar exact cât de mult să pună înăuntru, să facă, să-i dea tonul potrivit.
Şi asta-i ce Isus a făcut prin Mireasa Lui. El a trebuit să pună atât de mult Luther, atât de mult Metodist, şi atât de mult Prezbiterian, atât de mult Penticostal, în aceasta. Dar cu ce vine El afară? Propria Lui reflecţie.
Ce este aceasta? Chiar ca Mesajul Piramidei, se îngrămădeşte drept în sus, acesta, vine în minoritate, cu Piatra de vârf. Slujba lui Isus Cristos, pe pământ, trebuie să fie aceeaşi ca slujba ce El a avut-o, sau El nu poate veni la ea. Chiar ca şi capul, până la picioare. Capul... Picioarele nu sunt capul, dar capul duce picioarele, sau face picioarele, le spune unde să meargă. Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Frumos, aceasta-i Lumina orei.
E-177 And then here, the children, immediately after them founders, what do they do? They didn't stay on the stalk. They pulled away from It and made themself a little husk thing out here. Which, you get away from the real source of Life, you have no Life. You take a husk off the thing, and plant it out here in the ground, it'll lay down and rot. And so are you, trying to eat rotten manna from back in them days.
The harvest is ripe! Jesus has a table spread, where the saints of God are fed on ripened Food of the day, by the Gospel Light that vindicates and proves that He is here today. Amen. The saints eat the Bread.
E-186 Wesley a fost o Lumină mare. Cum i-a spus El la Ioan Botezătorul, "El era o Lumină mare pentru ora lui." Sigur, el a fost.
E-178 Just think. The old husk of yesterday, see, don't plant it back there. It's rotten. It cannot, it cannot stay with it. No, sir. It will not do no good. It won't grow. It's off of the Life; and the Word is the Life. That's right. The husk drops off, the little old beard falls away, and things like that. It just denominates itself and drops off. It refuses to go on with the Life.
But the Light vindicates It. Oh, my! Yes, sir.
E-187 Nu. Da, domnule, zdrenţele curate... Sau, zdrenţele murdare de ieri, dacă voi rămâneţi în felul acela, aceasta trebuie... acestea doar devin zdrenţe murdare tot timpul. Aceasta şi-a servit scopul, ca haine, dar acum au devenit hârtie.
Justificarea şi-a servit timpul, în justificare sub Luther, apoi a trebuit să devină sanctificare prin Wesley. Şi sanctificarea şi-a servit timpul, până când ea a devenit botezul Duhului Sfânt. Şi botezul Duhului Sfânt şi-a servit timpul; până când Duhul Sfânt (care, există numai un Dumnezeu) se îmbină în Biserică, şi Biserica în Cristos, şi aceasta face pe Isus Cristos reflectat pe pământ, ce El a promis aici în Biblie. S-ar putea să nu o credeţi; eu nu vă pot face să faceţi aceea. Eu sunt numai răspunzător pentru Cuvânt. Înţelegeţi? Aşa este.
E-179 Yesterday's, oh, my, how we ought to see that! See, that, the rotten things of yesterday, don't eat them today. See? It's got worms in it. You know these little wiggletails that I call them? I don't know. I—I don't know much about germ life, but I know we always called them wiggletails. It gets in anything when it gets a little rotten. See? I don't want it then. If you're satisfied with it, go ahead, but not me. But remember…
You say, "Then why was it good yesterday?"
E-188 Aşa dar voi o vedeţi? Vedeţi voi asta? Dacă voi credeţi, aceasta va fi ca-omul care o dată a mers la... decursul, a mers acolo la Wales, în decursul timpului trezirii lui Welch. Un grup de oameni a mers din Statele Unite. Aşa că ei se duc jos, şi ei au spus că au vrut să afle în ce clădire ţineau ei această trezire a lui Welch. Mulţi din voi vă amintiţi de trezirea lui Welch, trezire mare a izbucnit printre oamenii lui Welch în Wales. Deci aceşti oameni, aceşti lucrători mari grozavi, şi aşa mai departe, au mers din Statele Unite, ei doctori ai divinităţii. Ei au vrut să meargă acolo şi să vadă ce lucru mare au făcut ei, voi ştiţi.
Aşa că ei au umblat în jos pe stradă, şi au zis... au întâlnit un mic poliţist bătrân stând la un colţ, învârtindu-şi bastonul înjur, voi ştiţi, şi fluiera un-un imn, aşa. Ei au zis, "Păi, el doar fluieră un imn. Noi am putea merge sus, şi să-l vedem, să vedem ce o să facă. Păi, îi punem o întrebare."
Deci ei au mers sus la el, şi au zis, "Domnule, unde este trezirea Welch?"
E-180 If you only knew that the very little hull that was on the wheat at the beginning, if it's abides in the grain, it makes the grain further. That's the very thing that makes the wheat flower, is what was yesterday; but if it separates itself from the grain, and it don't mature, then it goes away. See? But if it goes through the process, of life-giving process, as it dies out it just blends into something else and makes the grain. If it isn't, where does it come from? Amen. You get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-189 El şi-a înclinat pălăria; a zis, "Domnilor, trezirea Welch este ţinută înăuntru aici," în inima lui. O, asta este, el era trezirea W elch.
O Dumnezeule, dacă noi putem numai-numai înţelege că noi suntem reflecţia lui Isus Cristos, Cuvântul lui făcut vădit. Voi sunteţi reflecţia Cuvântului Său. Vedeţi?
"Unde se ţine trezirea Welch? În ce clădire este ea?"
El a zis, "Domnule, ea este în inima mea." El era trezirea Welch. Aşa este.
E-181 Like the Queen of England, once, she went to a great paper company, and she said she would like to see through the paper mills. So they showed her the paper mills, many years ago before they went to making it into pulp and stuff, so they find… making papers out of it. So they, well, after a while, she come into a room that it was nothing but a big old pile of dirty rags, and she said, "Where did this come from? What's this? Oh," she said.
The—the—the president of the plant said, "This is—is what we'll make the paper out of, these dirty rags."
She said, "That, make paper?"
"Yes." So she couldn't hardly believe it.
E-190 Şi astăzi Biserica ar trebui să fie Isus Cristos în acţiune pe pământ. "Pentru că Eu trăiesc, trăiţi şi voi; şi Viaţa Mea va fi în voi. Lucrările care Eu le fac, le veţi face şi voi." Înţelegeţi? Şi Biserica trebuie să ajungă, la punctul acela. Şi El a promis că o va face, şi o va face. Aceasta trebuie să vină în felul acela, Aşadar, voi vedeţi, asta-i ce ia loc. Noi, noi trebuie să fim aşa.
El este Lumina.
E-182 So after she was gone, the man took the same dirty pile of rags, and run them through a certain process, and brought them out a clean, pure paper, you know, had been went through a process and made real… And put her profile in it, and sent it to her, reflecting herself in this what she called "dirty rags."
E-191 Aşa era Noe Lumina în ziua lui. El era Lumina. Noe era acea Lumină. El era Lumina la ce? Să facă Cuvântul lui Dumnezeu, "Eu îl voi distruge pe om pe pământul, care Eu l-am creat. Construieşte o arcă, şi toţi care doresc să vină în ea vor fi salvaţi."
Noe a mers acolo afară, a zis, "Există o singură cale, şi aceea-i arca."
E-183 Now that's what it is. The dead things of yesterday, the message of Luther, the message of Wesley, the message of Pentecost, if it can only go through the process of God's Holy Spirit and the Word of a vindication, it'll bring forth the reflection of the Jesus Christ, the King. Amen. But if you leave it lay, it's dirty rags. See?
E-192 Ei au spus, "Bătrânul fanatic trăznit." El era Cuvântul făcut vădit. Noe era Lumina din ora aceea, sigur era. Ziua lui, epoca lui, el a dezvăluit Lumina.
E-184 It's got to be molded into something else. Luther has got to be molded into Wesley, and Wesley has got to be molded into Pentecost, and Pentecost has got to be molded into Christ. It goes through a process. So has the Gospel gone through a process. It's processing. Luther's age, of justification, we believe that; Wesley's, of sanctification, we believe that; the Pentecostal's, of the restoration of the gifts, for the Holy Ghost, we believe that, certainly. But, mold it all together, what do you come out with? Jesus, right, the same yesterday, today, and forever. Oh! It'll come out with Jesus.
E-193 Moise era Lumina din ora lui. "Eu cu siguranţă te voi vizita," i-a spus Dumnezeu lui Abraham. "Şi Eu voi veni jos, şi Eu voi scoate afară pe poporul Meu, cu un braţ puternic, şi î-Mi voi arăta puterea Mea în Egipt."
Şi când Moise a întâlnit acolo sus rugul aprins sus acolo, şi a aflat că Eu SUNT era în acel rug, Moise a mers jos acolo, şi el era Lumina. Amin. Nu-i de mirare că a putut să ia nişte praf, şi să-l sufle în sus şi să spună, "Să vină acolo purici pe pământ." El avea Cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Praful a început să sufle, şi puricii au început să vină în existenţă. Aleluia! De ce? El era o manifestare a Luminii Cuvântului lui Dumnezeu, "Eu voi plăgui Egiptul." El era un profet. Ce el a spus a venit la împlinire. El era Lumina din ziua aceea. El era Lumina lui Dumnezeu.
E-185 When a man in a foundry is making a bell, he's got a certain tone he has to put in it. When he is setting his mold and pouring his iron, he puts in so much brass, so much steel, so much copper. Why? He knows just exactly how much to put in, to make, give it the right tone.
And that's what Jesus has done by His Bride. He had to put so much Luther, so much Methodist, and so much Presbyterian, so much Pentecost, in it. But what does He come out with? His Own reflection.
What is it? Just like pyramid Message, you see, it's heaping right up, this, come into the minority, with the Headstone. The ministry of Jesus Christ, on earth, has to be the same as the ministry He had, or He can't come to it. Just like the head, to the feet. The head… Feet is not the head, but the head packs the feet, or makes the feet, tells it where to go. You get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Beautifully, it's the Light of the hour.
E-194 Faraon ar fi putut să aibă tot ce a vrut el să aibă, şi ceilalţi din ei, toţi preoţii aveau ce au vrut să aibă, dar Moise era Lumina. De ce? El a arătat Cuvântul lui Dumnezeu, manifestat. Dumnezeu a promis, "Eu îi voi aduce afară, sub un braţ puternic şi Eu îmi voi obţine slavă." Asta-i ce făcea El.
Acela-i motivul că Moise a dovedit că el putea crea. Nu pentru că el a vrut să creeze; pentru că Dumnezeu i-a spus să creeze. "Şi cu aceea, ,Du-te la adunare, spune, "Mâine... "' Domnul Dumnezeu tocmai mi-a vorbit, 'Ia o mână de praf şi aruncă-l sus într-un nor, în felul acesta, şi cheamă după aceasta.' Nu există nimic aici, dar aceasta va fi acolo." Amin!
O, eu sper că nu sunteţi adormiţi. O! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună o dată – Ed.] Manifestare!
E-186 Wesley was a great Light. Like He said to John the Baptist, "He was a great Light for his hour." Sure, he was.
E-195 El a zis, 'Eu sunt trimis. Dumnezeu le-a spus părinţilor noştri, cu siguranţă El ne va cerceta jos aici şi ne va scoate afară. Eu am venit să vă dovedesc că ora este la îndemână. Scăpaţi de ce aveţi. Să mergem!" Da.
E-187 No. Yes, sir, the clean rags… Or, the dirty rags of yesterday, if you remain that way, it's got… it'll just become dirty rags all the time. It served its purpose, as clothing, but now it's become paper.
Justification served its time, in justification under Luther, then it had to become sanctification through Wesley. And sanctification served its time, till it become the baptism of the Holy Ghost. And the baptism of the Holy Ghost served its time; until the Holy Spirit (which, there's only one God) blends into the Church, and the Church into Christ, and it makes Jesus Christ reflected on the earth, what He promised here in the Bible. Might not believe it; I can't make you do that. I'm only responsible for the Word. See? That's right.
E-196 Unii din ei au zis, 'Păi, eu cred..." Datan a spus, 'Eu nu cred că este vreo grabă. Noi nu ar trebui să fim stârniţi privitor la aceasta." Şi se părea că a dat greş, de patru sau cinci ori. Dar, tot la fel el s-a mişcat înainte.
E-188 So you see it? Do you see that? If you do, it'll be like the—the man one time went to… during, went over to Wales, during the time of the Welsh revival. A bunch of man went from the United States. So they goes down, and they said they wanted to find out what building they was holding this Welsh revival in. Many of you remember the Welsh revival, great revival broke out amongst the—the Welsh people in Wales. So these man, these great big ministers, and so forth, went from the United States, they doctors of divinity. They wanted to go over and see what great thing they had done, you know.
So they was walking down the street, and they said… met a little old policeman standing on the corner, whirling his club around, you know, and whistling a—a hymn, like that. They said, "Well, he is just whistling a hymn. We might go up, and see him, see what he's going to do. Why, ask him a question."
So they went up to him, and said, "Sir, where is the Welsh revival at?"
E-197 Ei au gândit. Ei au venit afară şi au spus, 'Îl vom împroşca cu pietre pe acest Moise! Îl dăm la o parte de la noi! Noi nu îl vrem în grupul nostru-nostru aici."
Moise doar s-a mişcat drept înainte, oricum, pentru că el era Viaţa, el era Lumina din ora aceea. Ce el avea, ce era aceasta? Dumnezeu a manifestat Cuvântul Lui promis prin Moise, şi Moise era Lumina.
E-189 He tipped off his hat; he said, "Sirs, the Welsh revival is held in here," in his heart. Oh, that's it, he was the Welsh revival.
O God, if we can only—only understand that we are the reflection of Jesus Christ, His Word made manifest. You are the reflection of His Word. See?
"Where is the Welsh revival held? What building is it in?"
He said, "Sir, it's in my heart." He was the Welsh revival. That's right.
E-198 Ilie era Lumina. 'Mergi acolo afară şi şezi pe dealul acela! Eu le-am poruncit corbilor să te hrănească." Amin! Da, domnule!
E-190 And today the Church ought to be Jesus Christ in action upon the earth. "Because I live, you live also; and My Life will be in you. The works that I do, you'll do also." See? The Church has got to get to that place, too. And He promised it would do it, and it will. It's got to come that way. So, you see, that's what takes place. We, we got to be that way.
He is the Light.
E-199 El a venit înapoi jos cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 'Nici măcar rouă nu va cădea din Cer până nu chem după ea." Amin! 'Soarele poate lumina, voi aţi putea chema după toţi norii, şi să faceţi orice vreţi să faceţi, dar nici măcar rouă nu va veni până nu chem eu după ea." Ce era el? Lumina! Aleluia! El era Lumina. Lumina! El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut vădit.
E-191 So was Noah the Light in his day. He was the Light. Noah was that Light. He was the Light to what? To make God's Word, "I will destroy man upon the earth, that I've created. Build an ark, and all desires to come into it will be saved."
Noah walked out there, said, "There is one way, and that's the ark."
E-200 Ei credeau că el era nebun, să şadă acolo sus. El avea hamali să-l hrănească; şi ei mureau de foame. Ei au vrut să trăiască în tradiţiile lor; merg înainte. Nu Moise, sau nu Ilie, el trăia drept în Lumină. Şezând sus acolo lângă pârâul, Cherith, şi doar avea un timp bun; avea mâncăruri, şi cineva să aibă grijă de el, şi de toate. Ei au crezut că era nebun, dar el era-el era Lumina.
E-192 They said, "The old crazy fanatic." He was the Word made manifest. Noah was the Light of the hour, sure was. His day, his age, he sprung forth the Light.
E-201 Au zis, 'Măi, ce a devenit din acel bătrân holy-roller care l-am avut pe aici? Păi, voi ştiţi ce? Cineva a vânat zilele trecute, şi a zis că l-a văzut şezând sus acolo pe lângă cale, sus de tot pe vârful acelui munte acolo. Eu pariez că bătrânul ins e cam uscat, pe la timpul acesta." O, nu. El era Lumina. El era Lumina. El era Lumina lui Dumnezeu, în ziua lui.
E-193 Moses was the Light of his hour. "I'll surely visit you," God said to Abraham. "And I'll come down, and I'll take out My people, with a strong hand, and I'll show My power in Egypt."
And when Moses up there met that burning bush up there, and found out the I AM was in that bush, Moses went down there, and he was the Light. Amen. No wonder he could take some dust, and blow it up and say, "Let there come fleas upon the earth." He had the Word of God. What happened? The dust begin to blow, and the fleas begin to come into existence. Hallelujah! Why? He was a manifestation of the Light of God's Word, "I'll plague Egypt." He was a prophet. What he said come to pass. He was the Light of that day. He was God's Light.
E-202 Ioan, când el a venit pe pământ, şi a mers afară în pustie să-şi obţină educaţia de la Dumnezeu, nu de la seminar. El a trebuit să prezinte pe Mesia. Deci când el a venit afară, Isus a zis, 'El era o Lumină luminoasă şi strălucitoare." Aleluia! De ce? El era Cuvântul manifestat.
Isaia a spus aşa. Asta este. Aşa este. 'El a trimis un glas în pustie, strigând, 'Pregătiţi calea Domnului, şi faceţi poarta Lui dreaptă, faceţi calea dreaptă.' El va striga, unul... glasul celui ce strigă în pustie." Aici a apărut el. Ce era el? "Glasul celui ce strigă în pustie."
Ce era el? Manifestarea Cuvântului, Lumină. Acelaşi Dumnezeu care a vorbit în Geneza; care a vorbit aceasta, şi aici vine Lumina. Cum El a spus, "Să fie lumină, pentru soare," soarele a venit în existenţă; zicem că El a zis că acolo va fi "un glas al celui ce strigă în pustie," aici el apare. El era Lumina din acea oră.
E-194 Pharaoh might have had everything he wanted to have, and the rest of them, all the priest had what they wanted, but Moses was the Light. Why? He was showing forth God's Word, manifested. God promised, "I'll bring them out, under a strong hand, and I'll get Myself glory." That's what He was doing.
That's the reason Moses proved that he could create. Not because he wanted to create; because God told him to. "And with that, 'Go to the congregation, say, "Tomorrow…"' The Lord God had just spoke to me, 'Take a handful of dust and throw it up in a sky, like this, and call for it.' There is none here, but it'll be there." Amen!
Oh, I hope you're not asleep. Oh! [Brother Branham claps his hands together once—Ed.] Manifestation!
E-203 El de asemenea a spus, în zilele din urmă! Amin! Aceasta-i Lumina orei, strigând în pustia din Babilon, "Ieşiţi afară din ea, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi ai păcatelor ei. Nu atingeţi lucrul ei necurat! Depărtaţi-vă de ea! Fugiţi de mânia care are să vină! "
E-195 He said, "I am sent. God did say to our fathers, surely He would visit us down here and take us out. I've come to prove to you the hour is at hand. Get rid of what you got. Let's go!" Yes.
E-204 Ioan a spus acelaşi lucru. "Securea-i pusă la rădăcina pomului." Nu a avut o educaţie, nici măcar nu a vorbit ca un predicator. El a vorbit despre şerpi, şi beţe, şi pomi, şi topoare, şi lucruri, cu ce era el obişnuit, în pustie. El nu a fost crescut în ceva din acest lucru măreţ, mare, fin ce-l au ei astăzi, cum aveau ei în ziua aceea. El a venit afară cu propriul lui limbaj. El nu a stat şi să spună, "Ah-man," şi să facă toate aceste arcuri imaginare. El a venit drept afară, afară pe pustie, crud şi aspru. A zis, "Să nu începeţi să gândiţi că, 'Eu aparţin la aceasta şi eu aparţin la aceea.' Dumnezeu este în stare din aceste pietre să-i ridice copii lui Abraham."
E-196 Some of them said, "Well, I believe…"Dathan said, "I don't think there's any hurry. We shouldn't be all excited about this." And looked like it failed, four or five times. But, just the same, it moved on.
E-205 Să nu vă gândiţi că dacă sunteţi Metodist, Baptist, Prezbiterian, că voi aveţi vreo ţinere la Dumnezeu. Dumnezeu este în stare să ia contrabandişti şi stricate din stradă, şi să facă fii de Dumnezeu din ei. Cineva are să-L audă, şi cineva are să-L creadă.
E-197 They thought. They come out and said, "We'll stone this Moses! Get him away from us! We don't want him in our—our group here."
Moses just moved right on, anyhow, because he was the Life, he was the Light of the hour. What he had, what was it? God manifesting His promised Word through Moses, and Moses was the Light.
E-206 El a spus, de asemenea, "Securea e pusă la rădăcina pomului. Şi fiecare pom care nu crede, e tăiat jos şi aruncat în foc." Deci acela era mesajul lui. El era Lumina din ziua aceea.
E-198 Elijah was the Light. "Go out there and set on that hill! I've commanded the ravens to feed you." Amen! Yes, sir.
E-207 Isus a spus, "El era o Lumină luminoasă şi strălucitoare, şi voi pentru puţină vreme aţi dorit să umblaţi în ea."
E-199 He come back down with THUS SAITH THE LORD. "Not even dew will fall from Heaven till I call for it." Amen! "Sun might shine, you might call for all the clouds, and do anything you want to, but not even dew will come till I call for it." What was he? The Light! Hallelujah! He was the Light. The Light! He was the Word of God made manifest.
E-208 Şi ce a spus Ioan, profetul? "El stă printre voi chiar acum. Eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea. Şi îndată ce El vine pe scenă, eu mă duc jos." O, doamne! Căci, El era Lumina.
Nu există două sau trei Lumini, nu patru sau cinci organizaţii diferite. Acolo era o Lumină. Nu există Metodist, Baptist, Luteran, Prezbiterian. Cristos este Lumina, şi Lumina este Viaţa. Şi Cuvântul manifestat este Lumina din ora aceasta.
E-200 They thought he was crazy, setting up there. He had porters feeding him; and them starving to death. They wanted to live in their traditions;. go ahead. Not Moses, or not Elijah, he was living right in the Light. Setting up there by the brook, Cherith, and just having a good time; having meals, and somebody to take care of him, and everything. They thought he was crazy, but he was—he was the Light.
E-209 "Să fie lumină," şi a fost lumină. Da, domnule. "Să fie lumină," şi acolo e Lumină! El a vorbit că o să fie Lumină în ziua aceasta, şi există Lumină. El vine. Eu o cred. Priviţi la promisiunile din epoca aceasta. O, doamne!
E-201 They say, "Hey, what become of that old holy-roller we had around here? Well, you know what? Somebody was hunting the other day, and said they seen him setting up there by the way, way up on top of that mountain there. I bet that old feller is about dried up, by this time." Oh, no. He was the Light. He was the Light. He was the Light of God, in his day.
E-210 Fiecare Lumină care a strălucit vreodată, aceste epoci a bisericii, noi vedem cum ele... A-a fost o privelişte jalnică, să vezi, respingerea. Apocalipsa 3, eu am scris jos aici, Apocalipsa 3, şi eu ştiu la ce-ce m-am referit atunci.
E-202 John, when he came to the earth, and went out in the wilderness to get his education from God, not the seminary. He had to introduce the Messiah. So when he come forth, Jesus said, "He was a bright and shining Light." Hallelujah! Why? He was the Word manifested.
Isaiah said so. That's it. That's right. "He'd send forth a voice in the wilderness, crying, saying, 'Prepare the way for the Lord, and make straight His gate, make straight the way.' He would cry, one… voice of one crying in the wilderness." Here he come forth. What was he? "The voice of one crying in the wilderness."
What was he? Manifestation of the Word, Light. Same God that spoke in Genesis; that spoke this, and here come the Light. As He said, "Let there be light, for the sun," the sun come in existence; say He said there'd be "a voice of one crying in the wilderness," here it come forth. It was the Light of the hour.
E-211 Priviţi la promisiunea din ora aceasta, în care noi trăim; o Lumină respinsă. Ce au făcut ei? Ei au refuzat-O acolo în urmă. De ce? Ei au trăit într-o sclipire. Ce fac ei astăzi? Acelaşi lucru.
E-203 He also said, in the last days! Amen! It's the Light of the hour, crying in the wilderness of Babylon, "Come out of her, My people, that you be not partakers of her sins. Touch not her unclean thing! Get away from it! Flee from the wrath that is to come!"
E-212 Păi, eşti-eşti tu un Creştin? "Eu sunt un Luteran. Eu sunt un Baptist. Eu sunt Prezbiterian."
Aceea nu înseamnă nimic. Doar a-i putea spune că erai un "porc, purcel," sau orice altceva ce vrei să te numeşti. Vedeţi? Aceea, aceea-i cam cât de mult înseamnă aceasta. Acum fără-fără nesocotire către voi, dar dacă o luaţi la partea ei fundamentală, aceea-i corect.
Am pus întrebarea, "Un Creştin?" Acela-i Cristos în voi. Şi dacă Cristos este în voi, atunci Cuvântul este în voi. Şi atunci dacă Cuvântul este în voi, când Lumina străluceşte, cum o să umblaţi voi afară din Ea? Vedeţi, aceea-i întrebarea. Aceea-i ce este înăuntru acum, Lumina. Lumina de seară străluceşte. Pomul Miresei înfloreşte.
E-204 John said the same thing. "The axe is laid to the root of the tree." Didn't have an education, didn't talk like even a preacher. He talked about serpents, and sticks, and trees, and axes, and things, what he was used to, in the wilderness. He wasn't raised up in some of this great, big, fine stuff they have today, like they had in that day. He come out with his own language. He didn't stand and say, "Ah-man," and make all these fancy bows. He come right out, out on the wilderness, raw and rough. Said, "Don't you begin to think that, 'I belong to this and I belong to that.' God is able of these stones to rise children to Abraham."
E-213 O, amintiţi-vă, ei au curăţit Pomul acela bătrân. "Şi ce a lăsat viermele, omi-omida păroasă a mâncat; şi ce a lăsat omida păroasă, a mâncat omida." Ce a lăsat Metodistul, a mâncat Baptistul, şi ce Baptistul a lăsat, a mâncat Penticostalul. El a spus, "Acest Pom era," Ioel acolo, "a fost tăiat până jos la butuc," dar el a vrut să ştie dacă acesta va trăi din nou. O, da! El a rezervat pomul acela. El a rezervat acel Pom, da, domnule, căci acesta era Mireasa Lui.
Şi El a spus, "Eu voi restaura, zice Domnul." Ce este aceasta? Eu îl voi aduce înainte, tot ce Luteranul a mâncat, şi ce Wesleyanul a mâncat, şi toţi aceia. Şi Eu îl voi restaura, căci totul încă este în rădăcina Pomului." Vedeţi?
Aceasta zace acolo în pământ. Întocmai ca seva care a mers jos, aşa cum am spus despre sora, ea zace acolo. Şi trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, într-o zi, şi acei aleşi Luterani, Metodişti, Baptişti, care nu au avut nimic de-a face cu vreo organizaţie...
E-205 Don't you think because you're Methodist, Baptist, Presbyterian, that you have any hold on God. God is able to take bootleggers and harlots out of the street, make sons of God out of them. Somebody is going to hear It, and somebody is going to believe It.
E-214 Luther nu a organizat nimic. Moody nu a organizat nimic. A fost grupul acela de Rickey, după el, care au făcut organizaţia, au luat pleava. John Smith nu a organizat nimic. Nimeni din restul lor nu s-au organizat; aceasta era Lumina din ora aceea. Luther, Wesley, sau nici unul din restul lor; a fost grupul acela după aceea, ce au venit, care au făcut organizaţia.
E-206 He said, also, "The axe is laid to the root of the tree. And every tree that don't believe, is hewed down and cast into the fire." So that was his message. He was the Light of the day.
E-215 Duhul Sfânt nu a organizat nimic în cincizecime. Cincizecimea este o experienţă, nu o denominaţiune. Ea nu a organizat nimic. O, nu. Dar omul care pretinde a fi penticostal, a organizat-o. Aceea-i pleava acolo, murind. În loc să o preseze în hârtie, şi să facă să vină înainte imaginea deplină a lui Isus Cristos; nu, ei s-au tras afară, aşa ca ei să nu aibă nimic de făcut în Aceasta. Doar lăsaţi-i în pace.
E-207 Jesus said, "He was a bright and shining Light, and you for a little while desired to walk into it."
E-216 Dar noi aflăm acum, această Lumină, acest Pom, Cristos, respins din nou de biserică. De ce? Pentru aceeaşi cauză care au făcut-o la început, vechile sclipiri false de lumini din alte zile. Şi, "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Evrei 13:8 zice că El este. El este acelaşi astăzi cum era El atunci, pentru că El face acelaşi lucru care El l-a făcut. Acelaşi Cuvânt, acel Cristos.
E-208 And what did John say, the prophet? "He is standing among you right now. I'm not worthy to loose His shoes. And as soon as He comes on the scene, I'm going off." Oh, my! For, He was the Light.
There is no two or three Lights, no four or five different organizations. There was one Light. There is not Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian. Christ is the Light, and the Light is the Life. And the Word manifested is the Light of the hour.
E-217 Ascultaţi, eu vreau doar să vă duc acum, şi lăsaţi ca aceasta să fie personal. Eu nu ştiu, eu sunt puţin decis dacă să-l opresc acela sau nu, vedeţi, pentru banda aceea. Eu o voi lăsa doar să stea acolo. Înţelegeţi? [Adunarea se bucură – Ed.]
E-209 "Let there be light, and there was light." Yes, sir. "Let there be Light," and there is Light! He spoke there would be Light in this day, and there is Light. He is coming. I believe it. Look to the promises of this age. Oh, my!
E-218 Eu vreau să vă întreb ceva. Priviţi, urmăriţi aceasta. Vedeţi, "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Urmăriţi. Lucrările Lui, care El le-a făcut, se manifestă. Acum ascultaţi atenţi. Când El a stat acolo, în Ioan 14:12, El a zis, "Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi. Mai mari decât aceasta veţi face, căci Eu mă duc la Tatăl Meu." Acum, El a spus-o. "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul niciodată nu va da greş." Acum dacă noi suntem la ultimul sfârşit de epocă, unde sunt acele "lucrări mai mari" ce urmează să vină? Vedeţi? Vedeţi? Noi suntem aici. Noi nu avem...
E-210 Every Light that's ever shined, these church ages, we see how they… It—it's been a pitiful sight to see, rejecting. Revelation 3, I have got wrote down here, Revelation 3, and I know what—what I was referring to then.
E-219 Ascultaţi, dacă calendarul Roman este corect, noi avem şase... noi avem treizeci şi şase de ani rămaşi. Fiecare două mii de ani, pământul îşi întâmpină sfârşitul. Primele două mii de ani, distrus de apă; a doua două mii de ani, Cristos a venit. Acesta-i 1964 ce vine; treizeci şi şase de ani. Acum, calendarul de astronomie Egiptean zice că noi suntem şaptesprezece ani afară, "aceasta-i şaptesprezece ani avansaţi de la aceea," aceea ar lăsa nouăsprezece ani rămaşi.
Isus a spus, "Lucrarea va fi prescurtată, din pricina celor Aleşi, sau acolo nu va fi trup salvat." Unde suntem noi?
E-211 Look to the promise of this hour, what we're living in; a rejected Light. What did they? They rejected It back there. Why? They was living in a glare. What are they doing today? Same thing.
E-220 "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Acelaşi fel, dar mai mari, veţi face voi." Acum urmăriţi. Ascultaţi atenţi. Mergeţi pe a voastre... Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă inima şi mintea voastră, la înţelegere, aşa ca voi să înţelegeţi fără ca să spunem că este prea mult aici. Observaţi. El a spus într-o zi...
Să vedem ceva din "marea" lucrare ce El a făcut. Să ne oprim doar numai pentru două lucruri. Să ne gândim.
O dată, El a zis, "Voi să le daţi ceva să mănânce."
Ei au zis, "Noi nu avem nimic."
A zis, "Ce aveţi voi? Aduceţi-Mi ce aveţi."
Şi ei au zis, "Noi avem cinci pâini de secară şi doi peşti."
El a zis, "Aduceţi-le la Mine."
E-212 Well, are—are you a Christian? "I'm a Lutheran. I'm a Baptist. I'm Presbyterian."
That don't mean one thing. Just might say you was a "hog, pig," or anything else you want to call yourself. See? That, that's about how much it means. Now no—no disregards to you, but if you're taking it to its fundamental part, that's right.
I asked the question, "A Christian?" That's Christ in you. And if Christ is in you, then the Word is in you. And then if the Word is in you, when the Light is shining, how you going to walk out of It? See, that's the question. That's what's in now, the Light. The evening Light's a-shining. The Bride Tree is blooming.
E-221 Şi El a luat cele cinci pâini de secară originale şi a început să frângă pâinile. Şi, de la original, El a făcut pâine. A hrănit cinci mii. Este asta aşa? [Adunarea, "Amin."-Ed.] Atunci el a zis, şi El a luat un peşte, "Daţi-mi peştele." Acesta era un peşte, în primul rând. Şi El a luat jos, din peştele acela, alt peşte şi alt peşte, şi a hrănit cinci mii. Este asta aşa? ["Amin."]
Dar în zilele din urmă El nu a avut nimic. El doar a vorbit, şi a spus, "Spune că aceasta va fi acolo," şi a fost acolo, fără nimic în aceasta. El nu a avut o veveriţă; nu a fost niciuna acolo. El doar a spus, "Să fie acolo," şi acolo era. Vedeţi? O, Cuvântul Lui este infailibil, şi El trebuie să fie împlinit.
E-213 Oh, remember, they pruned that old Tree. "And what the cankerworm left, the palm—palmworm eat; and what the palmworm left, the caterpillar eaten." What the Methodist left, the Baptist eat; and what the Baptist left, the Pentecostal eaten. He said, "This Tree was," Joel there, "was cut all down to a stump," but he wanted to know if it would live again. Oh, yeah! He reserved that tree. He reserved that Tree, yes, sir, for it was His Bride.
And He said, "I will restore, saith the Lord." What is it? "I'll bring it forth, all that the Lutheran eat, and the Wesleyan eat, and all them. And I will restore it, 'cause it's all still in the root of the Tree." See?
It's laying yonder in the ground. Just like the sap that went down, as I said about the sister, it's laying there. And the trumpet of God shall sound, someday, and them elected Lutheran, Methodists, Baptists, that had nothing to do with any organization…
E-222 Aş putea să vă spun lucruri care v-ar zgudui. Înţelegeţi? Aceasta-i acolo când El spune că este acolo. Lăsaţi-L s-o spună. Vedeţi, chiar exact.
E-214 Luther never organized nothing. Moody never organized nothing. It was that group of Rickey's, after him, is what done the organization, took the husk. John Smith organized nothing. None of the rest of them organized; it was the Light of the hour. Luther, Wesley, or none of the rest of them; it was that group afterwards, come by, that made the organization.
E-223 Vedeţi, Estul, Vestul aici a venit înapoi şi a întâlnit Estul. Acesta era Moise, chiar a cules nisip, şi a spus, "Să fie purici," şi aşa mai departe în felul acela, "pe pământ." Dar în zilele din urmă El nu ia nimic; vedeţi, doar Cuvântul. "Să fie," şi este. Ce se spune, acela-i felul cum va fi.
Eu vreau să mărturisesc despre unele din aceste lucruri diseară, vedeţi; vedeţi, despre ce s-a întâmplat, ca voi să puteţi vedea că El încă este Dumnezeu. Cuvintele Lui nu pot...
"Lucrările acestea care Eu le fac le veţi face şi voi, şi mai mari decât acestea veţi face voi. Eu am luat un peşte ca să fac un peşte; voi nici măcar nu trebuie să aveţi un peşte." Vedeţi? El încă este Dumnezeu, încă este acelaşi Fiu. Acelaşi Fiu al lui Dumnezeu care a luat un peşte dintr-un peşte, este acelaşi Fiu al lui Dumnezeu astăzi. "Aceste lucrări care Eu le fac le veţi face şi voi. Chiar mai mari decât acestea veţi face voi." Aceasta va fi mărit, "Mai mari decât acestea veţi face." Şi oamenii refuză să o vadă. Ha! "Mai mari lucrări!"
E-215 The Holy Ghost never organized nothing in Pentecost. Pentecost is an experience, not a denomination. It never organized nothing. Oh, no. But the man who claim to be Pentecost, organized it. That's the husk yonder, dying. Instead of pressing it into the paper, and make the full image of Jesus Christ come forth; no, they pulled themselves out, so they're nothing to do into It. Just let them alone.
E-224 O lumină falsă. Voi ştiţi, eu tocmai mă gândeam la ceva. Eu m-am referit mult despre Anglia, dar eu m-am gândit despre o lumină falsă. Aici nu cu mult în urmă, voi toţi vă amintiţi de cel mai mare jaf care-care Anglia l-a avut vreodată, care s-a făcut. A fost o tâlhărie de şapte milioane de dolari. Eu nu cred că a existat vreodată în lume ceva să se compare cu aceea. O mare tâlhărie, recent, de şapte milioane de dolari, nici măcar Scotland Yards nu o poate dibăci.
Voi ştiţi cum au făcut-o? Printr-o lumină falsă. Ei au pus o lumină pe linia ferată, atenţiune, înainte în jos până a ajuns la o lumină roşie, şi i-a oprit. Şi acolo a avut loc tâlhăria, chiar la locul potrivit. O lumină falsă a dat cea mai mare tâlhărie care au cunoscut naţiunile vreodată. A jefuit naţiunile. Din cel mai mare jaf, cea mai mare tâlhărie, s-a făcut printr-o lumină falsă.
E-216 But we find out now, this Light, this Tree, Christ, rejected again by the church. Why? For the same cause they did it at first, the old false glares of lights of other days. And "He's the same yesterday, today, and forever." Hebrews 13:8 says He is. He's the same today as He was then, because He does the same thing that He did. The same Word, that Christ.
E-225 Şi cel mai mare jaf ce l-a avut biserica lui Dumnezeu vreodată este o lumină falsă, o sclipire, denominaţiunea lor. Aceasta i-a jefuit de puterea Duhului Sfânt. A luat de la biserică chiar linia de Viaţă. I-a jefuit de Cuvânt, când ei au acceptat un crez în loc de Cuvânt. Aceasta i-a jefuit.
O, ei pretind să aibă Cuvântul. Cuvântul se trăieşte pe Sine pentru epocă; El Se face cunoscut. Ei pretind că aveau Cuvântul, de asemenea, în urmă acolo în zilele lui Isus. Dar Acesta a spus, "Ei au văzut o mare Lumină," şi ei au respins-O. Ei au văzut-O, dar au respins-O.
E-217 Listen, I want to just take you now, and let this be personal. I don't know, I'm a little decided whether to turn that off now or not, see, for that tape. I'll just let it stay there. See? [Congregation rejoices—Ed.]
E-226 O, lumină falsă, da, a costat-o pe biserică cel mai mare jaf ce l-a avut vreodată. Crezuri reci denominaţionale, frate, nu va coace un Cuvânt adeverit, un grăunte. Biblia a spus, Isus a spus, "Cuvântul lui Dumnezeu este o-o Sămânţă care a semănat-o un semănător." Înţelegeţi? Şi crezuri reci nu vor coace Cuvântul acela. Nu, nu!
Zile reci de viforniţă nu vor coace grâul. Nu, într-adevăr!
E nevoie de căldura luminii soarelui, deoarece era Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu cu ce să facă un astfel de lucru.
Şi va fi nevoie de Cuvântul vorbit de Dumnezeu, astăzi, să arate sfinţilor lui Dumnezeu că Isus Cristos trăieşte. Tot la fel cum a fost El ieri, El este astăzi. Crezurile şi denominaţiunile niciodată nu o vor face. Ei sunt reci şi indiferenţi, şi grăuntele va putrezi chiar în pământ. Acesta nu poate ieşi afară sub aceea.
E-218 I want to ask you something. Look, watch this. See, "He is the same yesterday, today, and forever." Watch. His works, that He did, manifest itself. Now listen close. When He stood there, in John 14:12, He said, "The works that I do shall you do also. Greater than this shall you do, for I go unto My Father." Now, He said it. "Heavens and earth will pass away, but that Word will never fail." Now if we're at the last end of the age, where is them "greater works" going to come? See? See? We're here. We haven't got…
E-227 Acela-i motivul, astăzi, că noi avem ce avem. Ca scumpul nostru Frate Billy Graham, marele trezitor. Eu cred că Dumnezeu îl foloseşte pe om. Dar priviţi ce face el; merge acolo afară printre Baptişti şi Prezbiterieni. Ce faci tu? Obţii o grămadă de înscrişi la biserică.
E-219 Listen, if the Roman calendar is right, we got -six… we got thirty-six years left. Every two thousand years, the world meets her end. First two thousand years, destroyed by water; second two thousand years, Christ come. This is 1964 coming up; thirty-six years. Now, the Egyptian astronomy calendar says we're seventeen years out, "it's seventeen years advanced from that," that would leave nineteen years left.
Jesus said, "The work will be cut short, for the Elected sake, or there'd be no flesh saved." Where are we at?
E-228 Vedeţi unde Baptiştii Sudişti se jubilează jos acolo pentru că ei au cel mai mult, denominaţiuni, denominaţiunea lor a crescut mai mult decât oricare alţi Protestanţi? Catolicii i-a luat pe toţi, aproape, anul trecut. Voi o vedeţi în ziar? Sigur au făcut. Nu vă îngrijoraţi, o să îi ia pe toţi, căci ea ia Baptişti şi pe toţi, chiar împreună. Şi ei sunt toţi aceea, şi nu o ştie.
Consiliul bisericii, Consiliul Bisericilor, îi pune pe toţi chiar acelaşi lucru. Denominaţiunea pune... De ce, de ce veţi vrea voi să staţi pe aici sau pe acolo? Atât timp cât voi îl refuzaţi pe Acesta, ce mai contează? Nu folosiţi voi aceleaşi etichete denominaţionale, tot la fel cum sunteţi voi la un loc? Una, fiara; cealaltă-i semnul. Deci, acolo sunteţi, aşa că acesta doar nu face nici o deosebire.
E-220 "The works that I do shall you also. Same kind, but greater, shall you do." Now watch. Listen close. Get on your… I pray that God will open your heart and your mind, to understanding, so that you'll understand without saying it's too much here. Notice. He said one day…
Let's see some of the "great" work He done. Let's just stop for just a couple things. Let's think.
One time, He said, "You feed them something to eat."
They said, "We have nothing."
Said, "What have you got? Bring Me what you've got."
And they said, "We have five barley loaves and two fishes."
He said "Bring them to Me."
E-229 Aceasta-i unde era el. El a ştampilat sigiliul lui de aprobare, şi acolo voi îl luaţi. Şi acolo ea totul a condus, chiar drept până la Casa Albă, şi la Washington, D.C., şi-şi Consiliul Bisericilor, şi acolo vă duceţi. Clericii i-a dus drept înapoi, exact cum Biblia a spus că ei vor face. [Fratele Branham bate de şase ori pe amvon – Ed.]
Vai, doresc ca ceasul acela să nu fi mers aşa de repede! [Adunarea zice, "Nu te grăbi." – Ed.]
E-221 And He took the original five barley loaves and begin to break the loaves. And, from the original, He made bread. It fed five thousand. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then He said, and He got a fish, "Hand Me the fish." It was a fish, to begin with. And He took off, that fish, another fish and another fish, and fed five thousand. Is that right? ["Amen."]
But in the last days He had nothing. He just spoke, and said, "Say it'll be there," and it was there, without anything in it. He never had a squirrel; there was none there. He just said, "Let there be," and there was. See? Oh, His Word is infallible, and It has to be fulfilled.
E-230 Acum, doar gândiţi-vă acum unde suntem. Uitaţi-vă la promisiunile din ziua aceasta, respinse din nou. Cum au făcut bisericile în această zi din urmă, sclipirea de denominaţiune!
E-222 I could tell you things that would shake you. See? It's there when He says it's there. Let Him say it. See, just exactly.
E-231 Trăind în sclipirea falsă este motivul că Acesta nu se va coace. Acela-i motivul că, acest Cuvânt, voi nu vedeţi minunile.
E-223 See, the East, the West here has come back and met the East. It was Moses, even picked up sand, and said, "Let there be fleas," and so forth like that, "upon the earth." But in this last day He doesn't take anything; see, just the Word. "Let it be," and it is. What is said, that's the way it'll be.
I want to testify of some of those things tonight, see, see, of what's happened, that you can see He is still God. His Words cannot…
"These works that I do shall you also, and greater than this shall you do. I took a fish to make a fish; you don't even have to have a fish." See? He is still God, is still the same Son. The same Son of God that took a fish off of a fish, it's the same Son of God today. "These works that I do shall you also. Even greater than this will you do." It'll be magnified, "Greater than this shall you do." And people refuse to see it. Huh! "Greater works!"
E-232 Un preot m-a intervievat, nu cu mult în urmă, şi a zis, "Domnule Branham," a zis, "cum ai boteza?" O-o anumită fată care a ieşit din această biserică; şi a decăzut şi s-a măritat cu un băiat Catolic, şi a mers în biserica Catolică. Şi el urma să o ducă în biserică.
E-224 A false light. You know, I was just thinking of something. I was referring a lot about England, but I was thinking about a false light. Here not long ago, you all remember that greatest robbery that—that England ever had, that was done. It was a seven-million-dollar holdup. I don't think there's ever been anything in the world to compare with it. A great holdup, recently, of seven million dollars, even Scotland Yards can't get it figured out.
You know how they done it? By a false light. They put a light on the railroad track, caution, on down till it come to a red light, and stopped them. And there the robbery taken place, just at the right place. A false light gave the greatest robbery that the nations has ever knowed. It robbed the nations. Of the greatest hold-up, greatest robbery, it was done by a false light.
E-233 Am spus, "Eu am botezat-o în botez Creştin."
El a zis, "Episcopul vrea să ştie."
Am spus, "În regulă, uite-o acolo."
A spus, "Juraţi dvs. la aceasta?"
E-225 And the greatest robbery the church of God has ever had is a false light, a glare, their denomination. It's robbed them from the power of the Holy Ghost. It's took from the church the very Life-line. It's robbed them of the Word, when they accepted a creed instead of the Word. It's robbed them.
Oh, they claim to have the Word. The Word lives Itself out for the age; It makes Itself known. They claim they had the Word, too, back there in the days of Jesus. But It said, "They saw a great Light," and they rejected It. They saw It, but rejected It.
E-234 Am spus, "Eu nu jur deloc." Şi el a zis... "Da," am zis, "dacă el nu mă poate lua pe cuvânt pentru aceasta, păi, aceea-i în regulă. Căci, eu nu jur. Biblia a spus, 'Să nu juraţi pe ceruri; acesta-i tronul lui Dumnezeu; pământul este aşternutul picioarelor Lui. Al vostru da să fie "da," şi nu, "nu.""' Am spus, "El va trebui să mă ia pe cuvânt."
A spus, "Păi, a-ţi-a-ţi spus ,botez Creştin,' ce vreţi să spuneţi, prin-prin 'scufundare'?"
E-226 Oh, false light, yes, it's cost the church the greatest robbery it ever had. Cold denominational creeds, brother, won't ripen a vindicated Word, a grain. The Bible said, Jesus said, "The Word of God is a—a Seed that a sower sowed." See? And cold creeds won't ripen that Word. No, no!
Cold blizzardy days won't ripen the wheat. No, indeedy! It takes the warmth of the sunlight, because it was God's spoken Word to do such a thing with.
And it'll take the Word spoken of God, today, to show the saints of God that Jesus Christ lives. Just the same as He was yesterday, He is today. Creeds and denominations will never do it. They're cold and indifference, and the grain will rot right in the ground. It can't come forth under that.
E-235 Am spus, "Acela-i singurul fel cum se înfăptuieşte botezul Creştin." Am spus, "Eu am botezat-o în râul Ohio; am luat-o sub apă, în Numele lui Isus Cristos, şi am adus-o sus. Eu am botezat-o în ,Numele Domnului Isus Cristos,' care este singurul botez Creştin ce există."
A zis, "Da, domnule." El a notat-o jos aşa. Şi a zis, "Ciudat!" A zis, "Dvs. ştiţi, biserica Catolică obişnuia să boteze în felul acela."
Am spus, "Când?"
Şi el a zis. A mers înainte, şi discuţia a mers înainte pentru o vreme. Şi el a zis, "Păi, noi suntem Catolicii originali."
E-227 That's the reason, today, we have what we do. Like our precious Brother Billy Graham, the great revivalist. I think God is using the man. But look what he does; goes out there amongst them Baptists and Presbyterian. What you do? Get a bunch of church joiners.
E-236 Ştiind, acolo au stat chiar acolo-cărţile, voi ştiţi, şi istoria despre aceasta, am spus, "Asta-i adevărat, dar," am spus, "de ce nu o faceţi voi astăzi?"
A spus, "Noi avem putere să iertăm păcatele." A spus, "Isus, nu a spus El ucenicilor Lui, 'La oricine le iertaţi păcatele, la aceia le vor fi iertate; şi a oricărui păcate le reţineţi, la aceia li se vor reţine'?"
Am spus, "Da, domnule. El a spus."
A spus, "Atunci aceea nu-i dă bisericii autoritatea? Petru a fost capul bisericii."
E-228 See where the Southern Baptists is crowing down there because they had the most denominations, or, their denomination growed more than any other Protestants? The Catholics took them all, nearly, last year. You see it in the paper? It sure did. Don't worry, it's going to take them all, 'cause it takes Baptists and all, right together. And they're all the one, and don't know it.
The council of church, Council of Churches, puts them all just the same thing. Denomination put… Why, why will you want to stay over here or over here? As long as you're rejecting This, what difference does it make? Aren't you using the same denominational tags, just the same as you are at one place? One, the beast; and the other one, the mark. So, there you are, so just doesn't make any difference.
E-237 Am spus, "Dacă biserica va ierta păcatele în felul cum a făcut Petru." Am spus, "Acum, când ei întreabă, 'Ce trebuie noi să facem să fim salvaţi?' El a zis, 'Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre."' Am spus, "Voi faceţi asta, şi eu voi merge cu voi."
"O," a zis, "dvs. încercaţi să pledaţi o Biblie." Am spus, "Acela-i Cuvântul."
A zis, "Dumnezeu este în biserica Lui."
Am spus, "Dumnezeu este în Cuvântul Lui. 'Fiecare om, cuvintele altor oameni sunt o minciună; a Lui este Adevărul."' Vedeţi?
E-229 It's where he's been. He stomped his seal of approval, and there you take it. And there she all led, right straight to the White House, and to Washington, DC, and—and the Council of Churches, and there you go. The clergymen taken them right on back, exactly what the Bible said they would do. [Brother Branham knocks six times on the pulpit—Ed.]
My, wish that clock didn't go so fast! [Congregation says, "Take your time."—Ed.]
E-238 Deci nu a fost nici o cale ca el să poată vedea. Dar acolo-acolo se duc ei, drept înainte în întuneric. Şi Protestanţii, cu miile, cad în aceasta. Aici sunt ei, chiar jos la adoptarea crezurilor lor şi lucruri, mergând drept înainte înăuntru. Cuvântul vine drept afară, dovedind aceasta, Isus Cristos se manifestă pe Sine, "acelaşi ieri, azi, şi-n veci." În sclipirea crezului, ei se mută drept înainte afară în întuneric. Chiar cum au făcut ei în timpul lui Noe, chiar cum au făcut ei în toate timpurile, ei o fac iarăşi astăzi, drept afară în întuneric! De ce? Ei resping Lumina din cauză că crezul i-a orbit.
E-230 Now, just think now where we're at. Look at the promises for the day, rejected again. How the churches has done in this last day, the denomination glare!
E-239 O, ce oră întunecată în care suntem noi acum! Îh-hî! Da, ei resping adevărata Lumină Eternă a lui Cristos, şi aceea-i ce o face.
E-231 Living in the false glare is the reason that It won't ripe. That's the reason that, this Word, you don't see the miracles.
E-240 Denominaţiuni reci niciodată nu pot aduce Viaţă la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta aduce viaţă la denominaţiunea lor. Noi avem mai mulţi Creştini pretinşi chiar acum. Priviţi aici, dacă Creştinul...
L-am întrebat pe acest preot aceasta. "Dacă... Eu voi merge cu voi, dacă biserica Catolică era, la început, la Cincizecime," nu la Niceea, Roma. Biserica nu a început la Niceea, Roma. Ea a început la Cincizecime. Vedeţi? La Ierusalim este unde a început Biserica. Dar am spus...
E-232 A priest interviewed me, not long ago, and he said, "Mister Branham," he said, "how'd you baptize?" A—a certain girl that come out of this church; and had backslid and married a Catholic boy, and went into the Catholic church. And he was going to take her into the church.
E-241 Aici, ei voi admite că aceşti oameni, aceşti sclavi şi lucruri, care au primit Duhul Sfânt, stăpânii lor au văzut puterile lor şi lucruri, ce ei au făcut; înviind morţii, vorbeau în limbi, scoteau draci, prevesteau lucruri. Şi profeţi printre ei, şi aşa mai departe, au ieşit cu piei de oaie înfăşuraţi; mâncând ierburi, venind la acel Consiliu din Niceea, şi aşa mai departe, şi ce oameni mari! Şi acolo ei au venit afară de acolo, şi au venit acolo sus la acel Consiliu din Niceea, stând pentru acel Cuvânt.
Dar, acele cincisprezece zile sângeroase, ei au acceptat "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" ca un crez, în loc de învăţătura Bibliei, "în Numele lui Isus Cristos." Prin aceea au venit toate bisericile Protestante, născute drept în ea, acelaşi lucru, toate aceste alte lucruri. Concepţia falsă despre Duhul Sfânt; au luat, ia împărtăşirea, bea vinul, "Acela-i sfântul eucharist, care înseamnă, 'Duh Sfânt."' Preotul vi-l dă.
E-233 I said, "I baptized her in Christian baptism."
He said, "The bishop wants to know."
I said, "All right, there it is."
Said, "Do you swear to this?"
E-242 Acum, Biblia nu se citeşte, "Când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, aici vine un preot în sus pe drum, gulerul întors în jur, a zis, 'Scoateţi limba afară şi ia sfântul eucarist."' Nu, El nu a spus, "Voi toţi oamenilor alergaţi sus acolo şi să-mi daţi mâna dreaptă de părtăşie, voi Baptişti, Metodişti, şi Baptişti, eu vă voi pune numele. Aduceţi o scrisoare de undeva."
E-234 I said, "I don't swear at all." And he said… "Yeah," said, "if he can't take my word for it, well, that's all right. Cause, I don't swear. The Bible said, 'Don't swear by heavens; it's God's throne; the earth is His footstool. Let your yes be "yes," and no, "no."'" I said, "He'll have to take my word for it."
Said, "Well, you—you said 'Christian baptism,' what do you mean, by—by 'immersing'?"
E-243 El a spus, "Ei erau toţi într-un loc, într-un acord. Şi deodată acolo a venit un sunet din Cer ca un vâjâit de vânt puternic, şi a umplut toată încăperea unde şedeau ei. Ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, aşa cum le dădea duhul să pronunţe. Şi acolo..." Ei au mers afară în stradă, clătinându-se ca oameni beţi, Maria şi toţi ceilalţi din ei, sub impactul Duhului Sfânt.
Păi, oamenii au spus, au râs de ei, şi au zis, "Oamenii aceştia sunt plini de vin nou." Ce erau ei? Orbiţi de un crez.
E-235 I said, "That's the only way Christian baptism is performed." I said, "I baptized her in the Ohio river; took her under the water, in the Name of Jesus Christ, and brought her up. I baptized her in the 'Name of the Lord Jesus Christ,' which is the only Christian baptism there is."
Said, "Yes, sir." He put it down like that. And he said, "Strange!" Said, "You know, the Catholic church used to baptize that way."
I said, "When?"
And he said. Went ahead, and the discussion went on for a while. And he said, "Well, we are the original Catholic."
E-244 Acel predicator micuţ doi-pe-patru s-a ridicat sus acolo, numit Petru, şi a zis, "Voi bărbaţi din Iudea şi voi care locuiţi... voi bărbaţi din Ierusalim, care locuiţi în Iudea, să vă fie acesta cunoscut vouă, şi ascultaţi la cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi. Dar lăsaţi-mă să vă spun ce au spus Scripturile că va fi. Aceasta este Lumina. Acesta-i Cuvântul fiind manifestat." Amin.
Acelaşi lucru s-a întâmplat astăzi, şi ei fac cum au făcut ei atunci, au plecat la o parte şi şi-au scuturat capetele. A zis, "Lăsaţi-i în pace; orbul conduce pe orb, ei toţi vor cădea în şanţ."
E-236 Knowing, there laid right there the—the books, you know, and the history on it, I said, "That's true, but," I said, "why don't you do it today?"
He said, "We have power to remit sins." Said, "Jesus, didn't He tell His disciples, 'Whosoever's sins you remitted, to them they're remitted; and whosoever's sins you retain, to them they're retained'?"
I said, "Yes, sir. He did."
He said, "Then don't that give the church the authority? Peter was the head of the church."
E-245 O, e nevoie de Cristos, Viaţa eternă, să aducă Cuvântul la Viaţă la adeverire, făcut trup. O, vai, doamne! E nevoie de Cuvânt... e nevoie de Duhul Sfânt să opereze Cuvântul lui Dumnezeu.
E-237 I said, "If the church will remit sins the way Peter did it." I said, "Now, when they ask, 'What must we do to be saved?' He said, 'Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins.'" I said, "You do that, and I'll go with you."
"Oh," he said, "you're trying to plead a Bible."
I said, "That's the Word."
He said, "God is in His church."
I said, "God is in His Word. 'Every man, other men's words, is a lie; His is the Truth.'" See?
E-246 Când Isus a spus, "Duceţi-vă în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură." Acum priviţi, Marcu 16, ultima lui însărcinare. "Toată lumea, toată lumea," aceasta nu a ajuns acolo încă, vedeţi. "Toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede," în toată lumea, "şi este botezat va fi salvat; cel ce nu crede va fi condamnat. Şi aceste semne îi vor urma pe acei ce cred."
"Ei vor da mâna cu predic-... "? Nu. "Ei vor fi membru bun de biserică"? Nu.
"În Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; ei vor lua şerpi; sau, bea lucruri mortale, aceasta nu-i va vătăma; dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." O, vai!
E-238 So there's no way he could see. But there—there they go, right on in darkness. And the Protestants, by the thousands, falling into it. Here they are, right down to adopting their creeds and things, going right on within. The Word coming right out, proving it, Jesus Christ manifesting Himself, "same yesterday, today, and forever." In that creed glare, they move right on out into darkness. Just like they did in Noah's time, just like they did in all times, they do it again today, right out in darkness! Why? They reject the Light because the creed has blinded them.
E-247 Cât de departe? "Fiecare făptură." Cât de mult? "În toată lumea," până când vine El iarăşi. "Aceste semne vor..." "Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el. Chiar mai mari decât acestea va face el, căci Eu Mă duc la Tatăl."
E-239 Oh, what a darkened hour that we are in now! Uh-huh! Yeah, they reject Christ's true Eternal Light, and that's what does it.
E-248 O, cum putem noi să ne îndepărtăm de la Acela este mai mult decât pot eu să spun! Noi suntem în mai mare întunecime acum decât cum erau ei. Acum doar mai am încă două versete aici, atunci eu vreau să ajung la sfârşit aşa de repede cât e pas-... Noi suntem în mai mare întunecime decât cum erau ei.
Eu ştiu că eu vă obosesc aici, pentru vreo oră şi jumătate. [Adunarea zice, "Nu!" – Ed.] Dar, vedeţi, această bandă merge înainte înăuntru acolo. Înţelegeţi? Înţelegeţi?
E-240 Cold denominations can never bring Life to the Word of God, because it brings life to their denomination. We've got more professed Christians right now… Looky here, if the Christian…
I asked this priest this. "If the… I'll go with you, that the catholic Church was, at the beginning, at Pentecost," not at Nicaea, Rome. The Church never did begin at Nicaea, Rome. It begin at Pentecost. See? At Jerusalem is where the Church begin. But I said…
E-249 Ei sunt în mai mult întuneric decât cum suntem noi. Eu am făcut declaraţia, aceea. De ce? Bisericile, în această sclipire, este aşa de amăgitor, aceasta arată de parcă-i Adevărul. Acum, nu a spus Isus? Să vedem Matei 24, vedeţi. Matei 24, Isus a spus că, "În zilele din urmă, cele două duhuri vor fi aşa de apropiate încât ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă era cu putinţă." Acolo va fi un grup ales să vină afară să formeze Biserica, în zilele din urmă. Şi aceste organizaţii, cu ce numesc ele Adevărul lor, vor fi aşa de apropiate ca Lucrul real, încât ar înşela chiar pe Aleşi, chiar Penticostalii.
E-241 Here, I'll admit that these people, them slaves and things, that got the Holy Ghost, they's masters seen their powers and things, what they were doing; raising the dead, speaking in tongues, casting out devils, foretelling things. And prophets among them, and so forth, come out with sheepskins around them; eating herbs, coming to that Nicaea Council, and so forth, and how great man! And there they come out of there, and come up there to that Nicaea Council, standing for that Word.
But, that bloody fifteen days, they accepted "Father, Son, and Holy Ghost" as a creed, instead of the Bible doctrine, "in the Name of Jesus Christ." Through that come all the Protestant churches, born right into it, the same thing, all these other things. The false conception of the Holy Ghost; they took, take the communion, drink the wine, "That is the holy eucharist, which means, 'Holy Ghost.'" The priest gives it to you.
E-250 Acum, voi ştiţi că voi nu o să luaţi un Penticostal şi să-l amăgeşti cu ceva doctrină Metodistă sau Baptistă. Voi nu o să-i spuneţi lui aceea. El ştie mai bine. Şi voi nici nu o să amăgiţi vreun Baptist cu o doctrină Luterană. Vedeţi?
Şi nici nu o să primiţi voi Mesajul, să vedeţi Mesajul acum în acest Cuvânt, prin vreo doctrină Penticostală, un fals "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi toată treaba asta ca aceea, şi înapoi acolo în crezurile acelea care le au ei aranjate în organizaţia aceea. Nu, într-adevăr. Voi niciodată nu-i veţi înşela, deoarece cei Aleşi nu vor fi înşelaţi.
E-242 Now, the Bible don't read, "When the Day of Pentecost had fully come, here come a priest up the road, collar turned around, said, 'Lick out your tongue and take the holy eucharist.'" No, It didn't say, "All you people run up here and give me the righthand of fellowship, you Baptists, Methodists, and Baptists, I'll put your name. Bring a letter from somewhere."
E-251 Ce este aceasta? Ce este aceasta? Înşelare. Aceste sclipiri, ce fac ele? Ele călăuzesc biserica la măcelul consiliului, prin sclipirea lor. Acela va fi măcelul final, când ea şi Roma se conectează împreună. Când ele formează acel chip al fiarei, acela-i măcelul final. Şi aceste sclipiri care le aveţi acum, priviţi ce face aceasta, conduce poporul. Aceasta-i o capră.
E-243 He said, "They were all in one place, in one accord. And suddenly there came a sound from Heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the room where they were setting. They were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there…" Out into the street they went, staggering like drunk man, Mary and all the rest of them, under the impact of the Holy Ghost.
Why, the people said, laughed at them, and said, "These man are full of new wine." What was they? Blinded by a creed.
E-252 O capră întotdeauna conduce oile la măcelărie. Voi aţi văzut asta în ocolurile măcelăriei. Capra aceea va fugi chiar acolo sus şi va conduce oaia, atunci ea va sări afară şi lasă oaia să meargă înainte înăuntru. Asta-i ce face ea. Ea întotdeauna face.
Caprele au fost cele ce l-au condus pe Isus, Mielul, la măcelărie. Caprele Romane! Aşa este.
Aceasta-i-acestea-s caprele denominaţionale astăzi care conduce pe oile nevinovate la măcelărie. Se pun pe ei, numele lor pe registrele acelea acolo, şi ei sunt terminaţi. Acela-i semnul fiarei. În Numele Domnului, vorbesc eu. Am ţinut asta pentru mult timp. Asta-i adevărat. Asta-i exact. Ce este fiara? Ce este fiara? Este ierarhia Romană, prima organizaţie. Ce este semnul ei? Acelaşi lucru, exact, acelaşi lucru exact cum era acela. Măcelul, la sclipire!
E-244 That little two-by-four preacher stood up there, named Peter, and he said, "You man of Judaea and you that dwell… you man of Jerusalem, that dwell in Judaea, let this be known to you, and hearken to my words. These are not drunk. But let me tell you what the Scripture said it'll be. This is the Light. This is the Word being manifested." Amen.
Same thing happens today, and they do like they did then, walked away and shake their heads. Said, "Let them alone; blind leads the blind, they all fall in the ditch."
E-253 Dar în faţa întunericului prezent, noi totuşi am văzut să strălucească Lumina lui Dumnezeu. Cât de mulţumitori suntem noi pentru aceea!
E-245 Oh, it takes Christ, Eternal Life, to bring the Word of Life to the vindication, made flesh. Oh, my, goodness! Takes the Word… takes the Holy Ghost to operate the Word of God.
E-254 Ascultaţi atenţi. Noi am văzut Lumina, Cuvântul Lui care El l-a promis pentru ziua aceasta, dovedit şi adeverit. Acesta-i Adevărul, Lumina orei. O, doamne! Eu sunt aşa de bucuros. Nu este nimic greşit. Nu este nimic.
E-246 When Jesus said, "Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature." Now look, Mark 16, His last commission. "All the world, all the world," it never has got there yet, see. "All the world, and preach the Gospel to every creature. He that believeth," in all the world, "and is baptized shall be saved; he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe."
"They'll shake hands with the preach-…"? No. "They'll be good church member"? No.
"In My Name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues; they shall take up serpents; or, drink deadly things, it won't harm them; if they lay their hands on the sick, they shall recover." Oh, my!
E-255 Aici nu de mult în urmă un lucrător zicea că el a fost jos în Florida, şi el şi-a avut o-o maşină, eu cred că era un Chevrolet, şi maşina i s-a stricat. El nu a putut să o repare. Şi el a mers în garaj, şi un mic mecanic bătrân se ducea sub ea şi peste ea, şi trebăluia în jur; el nu a putut s-o repare. Şi el-el a încercat aceasta, şi nu mergea. Şi el încerca altceva; aceasta nu mergea. El a pus pe ea un generator, a pus aceasta, şi a pus înăuntru bujii, a pus platine; el nu a putut să facă lucrul să meargă. El doar nu a putut să o facă să meargă.
În final, un om frumos îmbrăcat a păşit sus. El a zis, "Aş putea să-ţi dau ceva sfat?"
E-247 How far? "Every creature." How much? "All the world," till He comes again. "These signs shall…" "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also. Even greater than this will he do, for I go to My Father."
E-256 Micuţul mecanic avea suficient simţ să spună, "da, domnule."
El a zis, "Tu să iei aceasta, şi înmulţit cu aceasta şi aceasta, şi," a zis, ,,pune aceea împreună o dată şi încearcă." Şi el a luat aceasta înmulţit cu aceea, şi a pus-o împreună, şi acolo a mers ea.
E-248 Oh, how we can walk away from That is more than I can say! We are in more darkness now than they were. Now just got a couple more verses here, then I want to get to the end as quick as poss-… We're in more darkness than they was.
I know I wear you out here, for about an hour and a half. [Congregation says, "No!"—Ed.] But, see, this tape is a-going on in there. See? See?
E-257 Micuţul mecanic s-a întors în jur, şi a zis, "Spuneţi, cine sunteţi?" El era inginerul, şef inginer de la General Motors. El a făcut lucrul acela. El era acela care l-a proiectat.
E-249 They are in more darkness than we are. I made the statement, that. Why? The churches, in this glare, is so deceiving, it looks like it's the Truth. Now, didn't Jesus say? Let's see Matthew 24, see. Matthew 24, Jesus said that, "In the last days, the two spirits will be so close till it would deceive the very Elected if it was possible." There would be an elected group come out to make the Church, in the last days. And these organizations, with what they call their Truth, would be so close like the real Thing, that it would deceive the very Elected, even Pentecostals.
E-258 Şi, astăzi, când noi vorbim despre Metodist, Baptist, şi Prezbiterian. Mecanicul Şef este aici: Proiectantul Cuvântului Lui, Omul Care a creat cerurile şi pământul, şi a proiectat Biserica Lui! Ştie El mai mult despre ce este necesar pentru Răpire, sau ştie biserica Metodistă sau Baptistă mai mult despre ce este necesar? El este Proiectantul. El ştie ce este necesar. El este bine îmbrăcat în Puterea învierii Lui. Aleluia! El umblă printre noi, astăzi, în Puterea învierii Lui.
El ştie ce este necesar să pună o Biserică în ordine de Răpire. El a proiectat-O, şi a pus piesele laolaltă aici în Biblie. Amin! Doar lăsaţi Curentul să curgă prin Ea, acum urmăriţi-O în funcţiune. Lăsaţi credinţa, în Cuvântul Lui promis de astăzi, să curgă prin, voi veţi vedea cum funcţionează Ea. De ce? El a proiectat lucrul acela. El a proiectat Biserica Lui prin Cuvântul Lui. Aceea-i ce pune El împreună. Nu prin Metodişti, sau Baptişti, sau Prezbiterieni, sau organizaţie Penticostală; ci prin Cuvântul Lui. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Da, domnule.
E-250 Now, you know you ain't going to take a Pentecostal and deceive him with some Methodist or Baptist doctrine. You ain't going to tell him that. He knows better. And you ain't going to deceive some Baptist with a Lutheran doctrine, either. See?
And neither are you going to receive the Message, to see the Message now in this Word, by some Pentecostal doctrine, a false "Father, Son, Holy Ghost," and all this stuff like that, and back there in them creeds that they have in that organization setup. No, indeedy. You'll never deceive them, because the Elected won't be deceived.
E-259 Ieşiţi afară din sclipirile acelea, în mijlocul întunericului, acest timp întunecat în care noi trăim acum. (Doar mai am încă vreo cinci minute rămase.) În mijlocul întunericului, cine o să o aducă pe micuţa Mireasă afară? Cine ştie despre Ea? Proiectantul Şef. O, da. Din toată confuzia aceasta de sclipire!
Aici, Metodistul sclipeşte într-un fel, Baptistul în altul, şi Prezbiterianul în altul, şi Penticostalul în altul, toată sclipirea acesta în jur. Ei aleargă, îşi pun numele aici, în această sclipire aici; ajunge să afle, ceva acolo. Şi vine aici; şi ceva acolo. Vine pe aici...
E-251 What is it? What is it? Deceiving. These glares, what they doing? They are leading the church to the council slaughter, by their glare. That will be the final slaughter, when her and Rome connects together. When they form that image of the beast, that's the final slaughter. And these glares that you got now, look what it's doing, leading the people. It's a goat.
E-260 Cum i-am spus la acel preot, "Dacă voi toţi sunteţi biserica originală, şi voi aţi mers după doctrinele acestor oameni aşezaţi împreună la Niceea, de ce este că voi nu aveţi puterea care ei au avut-o în urmă acolo la început atunci? Înţelegi? De ce nu faceţi voi lucrurile care ei le-au făcut, care a spus Isus?"
A spus, "O, noi suntem mai multe persoane acum. Noi, noi trăim într-o epocă diferită."
E-252 A goat always leads the sheep to the slaughter. You've seen that in slaughter pens. That goat will run right up there and lead the sheep, then he'll jump out and let the sheep go on in. That's what he does. He always does.
It was the goats that led Jesus, the Lamb, to the slaughter. The Roman goats! That's right.
It's the—it's the denominational goats today that's leading the innocent sheep to the slaughter. Put their self, their names on them books yonder, and they are finished. That is the mark of the beast. In the Name of the Lord, I speak. Held that for a long time. That's true. That's exactly. What is the beast? What is the beast? It's the Roman hierarchy, the first organization. What is the mark of it? The same thing, exactly, the same thing exactly as that was. The slaughter, to the glare!
E-261 Am spus, "Dar Cuvântul nu se schimbă. El a spus, 'Aceste semne îi vor urma pe ei la toate epocile. Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul meu nu va trece niciodată.' Asta este"
El a spus, "Bine, dvs. Vorbiţi despre o Biblie."
E-253 But in the face of the present darkness, we still have seen the Light of God shine through. How thankful we are for that!
E-262 Am spus, "Da, Cuvântul, care este Cristos." Aşa este. Şi deci acolo sunteţi. Vedeţi?
E-254 Listen close. We have seen the Light, His Word that He promised for this day, proven and vindicated. It's the Truth, the Light of the hour. Oh, my! I'm so glad. There is nothing wrong. There is nothing.
E-263 Şi în această sclipire, Metodiştii arată a lor, Baptiştii arată a lor, Prezbiterienii a lor, fiecare creşte mai mare şi mai mare, tot timpul.
Sărmana Mireasă micuţă, unde este Ea? Ea a alergat aici la Penticostalii Unitarieni, o vreme; Ea şi-a pus numele Ei acolo, şi Ea zice, păi... Ajunge să afle, să se uite ce fac ei. Şi ei vin dincoace, şi "Tu trebuie să aparţii de noi. Dacă tu nu aparţii de biserica noastră, tu nici măcar nu eşti în Mireasă. Tu nu eşti nici măcar nimic." Te duci dincoace la Adunarieni, şi uite ce au ei; acolo sunteţi din nou. Te duci jos la Baptişti, uite ce au ei. Uite la Prezb-...
E-255 Here not long ago a minister was saying that he was down in Florida, and he had him a—a car, I believe it was a Chevrolet, and the thing went out on him. He couldn't get it fixed. And he went into the garage, and a little old mechanic was going under it and over it, and pecking around; he couldn't get it fixed. And he—he would try this, and it wouldn't work. And he'd try something else; it wouldn't work. He'd put on a generator, put on this, and put in plugs, put in points; he couldn't make the thing work. He just couldn't make it work.
Finally, a nice-dressed man stepped up. He said, "May I give you some advice?"
E-264 Ce o să i se întâmple la sărmana Mititică? Vedeţi? Dar Ea vine înainte. Să nu vă îngrijoraţi. Ea urmează să fie acolo.
E-256 The little mechanic had sense enough to say, "Yes, sir."
He said, "You take this, and times this and this, and," he said, "put that together once and try it." And he took this times that, and put it together, and there she went.
E-265 Un ins a spus, aici cu vreo doi ani în urmă. El era jos în New Mexico. Eu am ţinut o adunare acolo aproape de Carlsbad Caverns. Voi aţi auzit de aceia jos acolo, cei mari. Şi ei au luat pe un om şi nevasta lui, şi o grămadă de copii, au mers pe acest lift, au mers jos de tot până la fundul gropii. Şi când au ajuns jos acolo, ei au stins toate luminile. Şi când ei au stins toate luminile, a fost întuneric de miezul nopţii.
Eu i-am pus să facă asta aici în aceste grădini de aici, şi la un timp acolo în Colorado acolo, eu şi soţia, înapoi acolo, era înăuntru acolo. Şi ei au aprins luminile acelea. Vai, dacă ţi-ai pus mâna în felul acesta, nu putea-i vedea nimic.
Şi acolo era o fetiţă stând acolo, şi ea a început să ţipe, "Oh-h-h!" Ţipa. Ea, ea era speriată de moarte, a fost aşa de întuneric. Sărmana micuţă să se apuce peste tot, şi încerca să ţipe şi să urle după tata ei, mama, pretutindeni. Ea doar nu o putea suporta, a fost aşa de întuneric. Ea niciodată nu a văzut aşa întuneric.
E-257 The little mechanic turned around, and said, "Say, who are you?" He was the engineer, General Motors' chief engineer. He made the thing. He was the one designed it.
E-266 Şi cam aşa este felul cum este acum. Aşa este. Este aşa de întuneric că nu ştii încotro să mergi. Te duci la Metodişti, te duci la Baptişti, te duci la Prezbiterieni, este tot acelaşi lucru, înţelegeţi, mâncând acea mană veche moartă, putredă cu viermi în ea. Vedeţi, acelaşi lucru, ceva crez, "Veniţi înăuntru şi vă înscrieţi în aceasta, şi alţii în aceea," crez vechi şi de toate. Voi nu-l vedeţi pe Cristos în ea. Înţelegeţi? O, voi vedeţi persoane de neprihănire proprie, ... ? ... Mulţi sunt oameni buni înăuntru acolo acum, în denominaţiunile acelea. Eu spun de sistem, nu de oameni acolo înăuntru. Dar, voi vedeţi, aceea-i din ce mănâncă ei. Spuneţi-le despre aceasta!
Şi Aici este Hrană proaspătă!
E-258 And, today, when we're talking about Methodist, Baptist, and Presbyterian. The Chief Mechanic is here; the Designer of His Word, the Man Who created the heavens and earth, and designed His Church! Does He know more about what it takes for the Rapture, or does the Methodist or Baptist church know more about what it takes? He is the Designer. He knows what it takes. He is well dressed in the Power of His resurrection. Hallelujah! He is walking among us, today, in the Power of His resurrection.
He knows what it takes to put a Church in Rapture order. He designed It, and put the parts together here in the Bible. Amen! Just let the Current flow through It, now watch It operate. Let faith, in His promised Word of today, flow through, you'll see how It operates. Why? He designed the thing. He designed His Church by the Word. That's what He puts together. Not by Methodist, or Baptist, or Presbyterian, or Pentecostal organization; but by His Word. "Man shall live not by bread alone, but by every Word that proceeds from the mouth of God." Yes, sir.
E-267 Şi această fetiţă stând acolo, ea a ţipat, cu glasul ei la culme, gata să intre în histericale; cam cum este micuţa Mireasă. Dar voi ştiţi ce? Fratele ei mic a strigat, a zis, "Surioară, nu te teme." Căci, el stătea chiar lângă inginer. A spus, "Există un om aici care poate aprinde luminile."
Nu te teme, Soră mică, există un Om aici Care poate aprinde Lumina. El poate să facă acest Cuvânt viu. Noi nu ştim cum vine El. Noi nu ştim, când vine El. Eu nu ştiu nimic despre aceea. Dar El este aici, şi El poate aprinde Luminile. Cum o să ieşim noi din aceasta? Eu nu ştiu. Dar el este aici, şi El este Acela care poate aprinde Luminile. Da, domnule. El este Acela. El este Lumina. El doar Se face cunoscut, aşa este cum aprinde El Lumina. Exact corect.
Este nevoie de Cristos, să strălucească înainte pe Luminile Lui, atunci tot întunericul se risipeşte. El separă. El îşi trage micuţa Lui Mireasă afară. "Eu voi lua un popor afară dintre Neamuri, pentru Numele Meu, care vor avea Numele Meu." Ce este Numele Lui? În regulă. Nu Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran. Acesta-i Isus Cristos. Aşa este.
E-259 Get out of them glares, in the midst of darkness, this dark time that we're living in now. (Just got about five minutes more left.) In the midst of darkness, who is going to bring the little Bride out? Who knows about It? The Chief Designer. Oh, yeah. From all this confusion of glare!
Here, the Methodist glaring one way, the Baptist another, and the Presbyterian another, and the Pentecostals another, all this glares around. They run, put their name over here, in this glare here; come to find out, something there. And come over here; and something there. Come over here…
E-268 El este Lumina, Adevărul; Lumina, şi nu există întuneric în El. Şi El împrăştie întunericul când El vine înăuntru, deoarece El este Cuvântul. Cuvântul este Lumina. Aşa este. Deoarece, El a vorbit şi a spus, "Să fie Lumină," acela a fost Cuvântul care a devenit lumină. Când El vorbeşte Acesta, este Lumina din epoca aceea, de fiecare dată.
Acum El este aici, în-în nu într-o sclipire; dar oamenii trăiesc într-o sclipire. Dar El este Cuvântul adeverit. El este absolut Lumina în timp de întuneric. Da, domnule. Toate aceste sclipiri false şi lucruri se vor şterge. Da, domnule. El este aici. Nu vă temeţi. Aprinde Luminile, Cuvântul Lui promis. El trăieşte. El face...
"Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac, le faceţi şi voi." Atunci, acesta-i Cuvântul. "Aşa cum Tatăl M-a trimis, aşa vă trimit Eu." Tatăl care l-a trimis pe El, a venit în El. Isus care vă trimite pe voi, vine în voi. Şi lucrările care El le-a făcut atunci, El face acelaşi lucru, din cauză că (de ce?) Cuvântul este făcut trup, în trup uman, Se manifestă ca Lumina din această zi. Acolo suntem noi. Iată-o acolo. Acesta doar arată calea la Lumină, în Lumină. Oameni înţelepţi, care nu sunt orbiţi de crezuri şi denominaţiuni, vor umbla în Lumina aceea. O, doamne!
E-260 Like I said to that priest, "If you all are the original church, and you went after the doctrine of these men set together at Nicaea, why is it you haven't got the power that they had back there in the beginning then? See? Why don't you do the things that they did, which Jesus said?"
Said, "Oh, we are more people now. We, we live in a different age."
E-269 Există un Om aici care poate aprinde Luminile, bine. Ce face El? Prin adeverirea Cuvântului Lui pentru ziua aceasta. Isus, Fiul lui Dumnezeu, Care a promis Cuvântul pentru această zi, este chiar aici cu noi.
Să nu vă speriaţi. Să nu acordaţi nici o atenţie la ce fac ei; dacă acordaţi, voi veţi umbla în întuneric.
Fiţi înţelepţi. "Cei care fac înţelept," a spus Daniel, "în aceste zile din urmă, vor face fapte vitejeşti pentru Dumnezeul lor." Înţelegeţi? Înţelegeţi? Ei vor umbla în Lumină, aşa cum el este în Lumină.
E-261 I said, "But the Word doesn't change. He said, 'These signs shall follow them to all the ages. Heavens and earth will pass away, but My Word shall never.' That's it."
He said, "Well, you're talking about a Bible."
E-270 Nu vă îngrijoraţi. Se poate să fie întuneric, se pare că ei o să ne forţeze, pe fiecare. Toate acestea, voi vedeţi proclamaţiile lor ieşind afară, "Toate bisericile acestea mici şi lucruri trebuie să vină înăuntru acum. Voi trebuie să veniţi înăuntru," sau ei o să vi le închidă. Ei urmează să o facă.
E-262 I said, "Yes, the Word, which is Christ." That's right. And so there you are. See?
E-271 Acum noi vrem să atingem aceea foarte tare, diseară, când eu ajung la acest timp, vedeţi.
E-263 And in this glare, the Methodist showing theirs, the Baptist showing theirs, the Presbyterian theirs, each one growing bigger and bigger, all the time.
The poor little Bride, where is She at? She run over here at the Pentecostal Oneness, a while; She put Her name on there, and She say, well… Come to find out, look what they do. And they come over here, and, "You got to belong to us. If you don't belong to our church, you're not even in the Bride. You're not even nothing." Go over here at the Assemblies, and look what they got; there you are again. Go down to the Baptists, look what they got. Look at the Presb-…
E-272 Acum, ei, "Noi o să închidem." Voi trebuie să fiţi unul din ei, sau nu. Voi sunteţi-voi sau sunteţi în aceea, sau voi nu puteţi face nimic, nici măcar nu puteţi cumpăra sau vinde. Asta este. Voi să nu îndrăzniţi să vă rugaţi pentru bolnavi. Dacă eşti prins că slujeşti la ceva bolnav sau ceva persoană cu ceva lucru spiritual înăuntru acolo, tu eşti supus la o lege federală, să fii executat. Aceea-i exact corect. Înţelegeţi? Voi ştiţi asta. Aşa este. Aceasta-i în hârtiile lor. Da, domnule. Deci, voi nu o puteţi face, voi trebuie să aparţineţi la cult.
Frate, lasă-mă să-ţi spun ceva. Tu mai bine să primeşti pe Cristos sigur în inima ta chiar acum, căci acolo va veni un timp unde voi într-adevăr o să aveţi nevoie de El. Tu eşti afară atunci. Ţineţi minte, când sigiliul acela este pus, el este acolo pentru totdeauna. Înţelegeţi? Deci, să nu faceţi aceasta. Să nu credeţi lucrul acela. Voi intraţi în Cristos chiar acum, Cuvântul. Da, domnule.
E-264 What's going to happen to the poor little Thing? See? But She is coming forth. Don't you worry. She is going to be there.
E-273 Adevereşte Cuvântul, şi arată că Acesta este Lumina din ora aceasta. Aşa este cum ştim noi că El este Lumina, pentru că El este Lumina manifestându-Se în trup.
Cum ştim noi? El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup. Înţelegeţi, Cuvântul lui Dumnezeu se arăta pe Sine, adeverindu-Se, când Mesia vine ce va face El.
E-265 A fellow was saying, here about a couple years ago. He was down in New Mexico. I held a meeting there close to Carlsbad Caverns. You've heard of them down there, the great… And they took a man and his wife, and a bunch of children, went on this elevator, went all the way down to the very bottom of the pit. And when they got down there, they turned all the lights off. And when they turned all the lights off, it was midnight dark.
I had them to do that over here in these gardens here, and at one time at over in Colorado there, wife and I, back there, was in there. And they turned them lights on. My, you put your hand like this, you couldn't see nothing.
And there was a little girl standing there, and she begin screaming, "Oh!" Screaming. She, she was scared to death, it was so dark. The poor little thing was grabbing everywhere, and trying to scream and holler for her papa, mama, everywhere. She just couldn't stand it, it was so dark. She never seen such darkness.
E-274 Femeia a spus, la fântână, "Când Mesia vine, El va face lucrurile acestea. Tu trebuie că eşti Profetul, care este Cuvântul, prezicându-ne lucrurile acestea."
E-266 And that's about the way it is now. That's right. It's so dark you don't know where to go. You go to the Methodist, go to the Baptist, go to the Presbyterian, it's all the same thing, see, eating that old dead, rotten manna with wiggletails in it. See, same thing, some creed, "Come in and join this, and the other that," old creed and everything. You don't see Christ in it. See? Oh, you see self-righteous people, I would say so. Many are fine people in there now, in them denominations. I'm saying the system, not the people in there. But, you see, that's what they're eating on. Tell them about it!
And Here is fresh Food!
E-275 El a zis, "Eu sunt Acela." Înţelegeţi? Aceea era suficient. Lumina a strălucit asupra Cuvântului promis. Acolo este Lumina.
E-267 And this little girl standing there, she was screaming, top of her voice, about to go into hysterics; about like the little Bride is. But you know what? Her little brother cried out, said, "Little sister, don't fear." Cause, he was standing right by the engineer. Said, "There is a man here who can turn on the lights."
Don't fear, little Sister, there is a Man here Who can turn on the Light. He can make this Word live. We don't know how He's coming. We don't how, when He's coming. I don't know nothing about that. But He is here, and He can turn on the Lights. How we going to get out of it? I don't know. But He's here, and He's the One that can turn on the Lights. Yes, sir. He is the One. He is the Light. He just makes Hisself known, that's how He turns on the Light. Exactly right.
It takes Christ, to flash away on His Lights, then all the darkness scatters. He separates. He is pulling His little Bride out. "I'll take a people out of the Gentiles, for My Name's sake, that'll have My Name." What is His Name? All right. Not Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. It's Jesus Christ. That's right.
E-276 Ea a mers drept în cetate, a zis, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta tocmai Mesia?" Asta a fost tot. Vedeţi? Nu contează ce au spus ceilalţi, ea ştia că acela era Mesia.
E-268 He is the Light, the Truth; the Light, and there is no darkness in Him. And He scatters the darkness when He comes in, because He is the Word. The Word is the Light. That's right. Because, He spoke and said, "Let there be light," that was the Word that become light. When He speaks This, it's the Light of that age, each time.
Now He is here, in—in not in a glare; but people are living in a glare. But He is the vindicated Word. He is absolutely the—the Light in the time of darkness. Yes, Sir. All these false glares and things will fade away. Yes, Sir. He is here. Don't fear. Turn on the Lights, His promised Word. It lives. It makes…
"He that believeth in Me, the works that I do, ye do also." Then, it is the Word. "As the Father sent Me, so send I you." The Father that sent Him, come in Him. The Jesus that sends you, comes in you. And the works that He did then, He does the same thing, because (why?) the Word is made flesh, in human flesh, manifests Itself as the Light of the day. There we are. There it is. It just is showing the way to Light, in the Light. Wise man, who are not blinded by creeds and denomination, will walk in that Light. Oh, my!
E-277 Amintiţi-vă, în fiecare epocă, în timp de întuneric, Dumnezeu a avut întotdeauna Cuvântul Lui să despartă Lumina de întuneric.
El L-a avut în zilele lui Luther, când biserica Catolică avea totul; El a trimis pe Luther ca o Lumină strălucitoare, şi Luther a despărţit Adevărul de întuneric.
Şi când Luteranii au devenit suciţi, El a făcut un John Wesley, şi a despărţit Lumina de întuneric.
Şi în zilele penticostale, când Wesleyenii au ajuns tot... şi Metodiştii au ajuns cu totul ruinaţi, şi Baptiştii, şi Prezbiterienii, El a trimis mesajul penticostal să separe Lumina de întuneric.
Penticostalii au mers drept înapoi afară în întuneric din nou, în organizaţia lor, şi-au luat crezurile lor şi alte lucruri.
Acum a venit ceasul ca acest Cuvânt să fie adeverit. El a trimis Lumina, Cuvântul făcut manifestat, aşa cum a făcut El la început; trimite Cuvântul, şi El Se dovedeşte. Acolo-i Lumina, şi El întotdeauna separă. La fel este acum, ca Luminile mici Eterne la început.
E-269 There is a Man here that can turn on the Lights, all right. What does He do? By vindicating His Word for this day. Jesus, the Son of God, Who promised the Word for this day, is right here with us.
Don't get scared. Don't pay any attention to what they're doing; you do, you'll walk in darkness.
Be wise. "They that do wise," Daniel said, "in these last days, will do exploits for their God." See? See? They'll walk in the Light, as He is in the Light.
E-278 Uitaţi-vă copii, aşa cum eu spun, eu am trecut cu cinci minute de timp acum. Dar lăsaţi-mă să spun acest singur lucru.
Există un Om prezent! Să nu vă speriaţi, indiferent de ce spun ei. Eu am văzut aceasta să vină la punctul unde eu nu am ştiut unde urma să mă mişc, dar El este întotdeauna prezent. Prezenţa care niciodată nu dă greş, El este întotdeauna acolo. El poate aprinde Lumina. Da, domnule. El doar aşteaptă, să vadă ce veţi face voi. El poate da întrerupătorul ori când vrea El. Da, domnule.
E-270 Don't worry. It may be dark, look like they're going to force us, every one. All these, you see their proclamation going out, "All these little churches and things are got to come in now. You've got to come in," or they're going to close you up. They're going to make it.
E-279 Există un Om aici care poate aprinde Luminile. "Acei care stau în regiunile umbrelor morţii," unii din ei sub cancer, unii din ei sub moartea de denominaţiune, unii din ei sub moartea crezurilor, unii din ei sub moartea tradiţională, şi tot felul acela de morţi, "şi ei au văzut o mare Lumină." Omul care a reflectat Luminile atunci, este Acelaşi Care a spus, la început, "Să fie lumină." Acel acelaşi Dumnezeu, "ieri, azi, şi-n veci," El este prezent astăzi, chiar aici acum. Să nu vă speriaţi. El poate aprinde Luminile.
Când vine persecuţia, să nu vă speriaţi. Există o Lumină, a spus că El îşi va lua pe poporul Lui. Ea nu va merge prin necaz. Ea niciodată nu o va face. El a spus că ea nu va trece. Ea va fi luată. "Cum o să o facă ei, Frate Branham? Arată îngrozitor de întunecat!" Nu contează cât de întunecat se face, să nu vă puteţi vedea mâna înaintea voastră, doar amintiţi-vă, există un Om aici care poate aprinde Lumina. El va Răpi acea Biserică.
Voi ziceţi, "Păi, eu sunt chiar..."
E-271 Now we want to hit that real hard, tonight, when I get to this time, see.
E-280 Da, Şadrac, Meşac, şi Abednego, erau chiar până sus la cuptorul încins, dar acolo era un Om care a putut porni aerul. Da, domnule. Acel Vânt puternic vâjâitor care a venit jos la Ziua Cincizecimii, El L-a pornit din nou şi a ventilat toată briza la o parte de la ei, tot focul. Acolo era un Om acolo; El era numit "al patrulea Om."
E-272 Now, they, "We're going to close up." You have to be one of them, or not. You're—you're either into that, or you can't do nothing, can't even buy or sell. That's it. You're daresn't to pray for the sick. If you are caught ministering to any sick or any person with any spiritual thing in there, you are subject to a federal law, to be executed. That's exactly right. See? You know that. That's right. It's in their papers. Yes, sir. So, you cannot do it, you have to belong to the cult.
Brother, let me tell you something. You better get Christ sure in your heart right now, 'cause there is a time coming where you're really going to need It. You're out then. Remember, when that seal is put on, she is there for good. See? So, don't you do it. Don't you believe that stuff. You get right into Christ right now, the Word. Yes, sir.
E-281 Există Unul aici astăzi. El este Singurul! Aleluia! El are întrerupătorul Luminii în mâna Lui. "Acei care şedeau în regiunile umbrei morţii, mare Lumină a răsărit sus." Să nu Îl respingeţi. Primiţi-L, în Numele Domnului. În timp ce ne plecăm capetele doar un moment.
Noi vom umbla în Lumină, frumoasă Lumină,
Veniţi unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
Noi vom umbla în Lumină, e o aşa de frumoasă Lumină,
Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
Veniţi, voi sfinţi ai Luminii, proclamaţi,
Isus, Lumina lumii;
Atunci clopotele Cerului vor suna,
Isus, Lumina...
Ce este? Cuvântul adeverit este Isus astăzi. El este Cuvântul.
Noi vom umbla în Lumină, e o aşa de frumoasă lumină,
Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
O, străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina a ...
E-273 Vindicates the Word, and shows that It is the Light of the hour. That's how we know He is the Light, because He is the Light manifesting Itself in flesh.
How do we know? He was God's Word made flesh. See, God's Word was showing Itself, vindicating Hisself, when the Messiah cometh, what He'll do.
E-282 Cu capetele voastre aplecate. Mă întreb cât de mulţi aici le-ar place să umble în această Lumină, sub conducerea Duhului Sfânt, Cuvântul adeverit de astăzi? Vedeţi Cuvântul care Dumnezeu l-a promis astăzi, Îl vedeţi manifestat!
Nu era aceea ce El era la început? El era Cuvântul. Fiul s-a născut; El era Cuvântul. El era Mesia; El era Cuvântul adeverit. Deci atunci Cuvântul, Dumnezeu a vorbit în-... sfârşitul de la început.
E-274 The woman said, at the well, "When the Messiah cometh, He'll do these things. You must be the Prophet, which is the Word, foretelling us these things."
E-283 Acum există un Cuvânt pentru ziua aceasta, şi El este aici adeverind acel Cuvânt.
În mijlocul confuziei, întuneric şi sclipiri, arată foarte mult ca El, dar acesta nu-i El. Aceasta nu dovedeşte a fi El; crezul.
E-275 He said, "I am He." See? That was enough. The Light shined on the promised Word. There is the Light.
E-284 Isus a spus, "Dacă Eu scot afară draci cu degetul lui Dumnezeu, prin cine îi scoateţi voi afară?" Ei nu i-au scos afară. Vedeţi? "Dar, nu, dacă Eu scot afară un drac prin degetul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit aproape de voi."
O, să ne gândim la aceasta, aşa cum ne ridicăm mâinile, Încetişor acum, şi gândiţi, foarte tăcuţi.
Noi vom umbla în Lumină, aceasta-i aşa o frumoasă Lumină,
Şi ea vine unde picăturile de rouă a ...
Faceţi-vă mărturisirea. Credeţi pe Dumnezeu acum.
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina Lumii
Noi vom umbla în această Lumină, e o aşa de frumoasă Lumină,
Ea vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
E-276 Right into the city she went, said, "Come, see a Man Who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?" That was it. See? No matter what the others said, she knew that was the Messiah.
E-285 În timp ce ei continuă să cânte, eu vreau să întreb. Fiecare epocă a fost la fel. În zilele lui Noe, cei care au respins Lumina, ce au făcut ei? Au păşit afară în Judecata lui Dumnezeu. Ce i s-a întâmplat lui Faraon în zilele Luminii din rugul aprins, care era în Moise? A păşit în marea morţii. Ce i s-a întâmplat lui Datan care a început şi apoi a respins Lumina? A păşit în crăpătura pământului; acesta l-a înghiţit. Ce li s-a întâmplat în toate epocile, la aceia care au omis să umble în Lumina, în Lumina din ziua aceea?
Acesta-i Isus tot timpul. Acesta era Isus în zilele acelor oameni. Acesta-i Isus astăzi, căci El este Cuvântul, şi Cuvântul face Lumina. El e Lumina din ziua aceasta.
Gândiţi-vă la aceasta acum, foarte tăcut, în timp ce suntem cu sinceritate, întrebaţi, umblaţi voi în Lumină? În timp ce o fredonăm din nou. [Fratele Branham şi adunarea începe să fredoneze, Isus, Lumina Lumii – Ed.]
... frumoasă Lumină,
Vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
O Isuse, Lumina Lumii.
Să ne ridicăm sus acum, în picioare.
E-277 Remember, in every age, in time of darkness, God has always had His Word to divide the Light from the dark.
He had It in the days of Luther, when the Catholic church had everything; He sent Luther as a shining Light, and Luther divided Truth from darkness.
And when the Lutherans got twisted up, He made a John Wesley, and he divided Light from darkness.
And in the days of Pentecost, when the Wesleyan got all… and the Methodist got all gummed up, and the Baptist, and Presbyterian, He sent the pentecostal message to separate Light from darkness.
The Pentecost went right back out into the darkness again, like that, in their organization, took their creeds and things.
Now the hour has come for this Word to be vindicated. He sends the Light, the Word made manifest, like He did in the beginning; sends the Word, and It proves Itself. There is Light, and He always separates. The same is now, as Eternal little Lights in the beginning.
E-286 Îl rog pe Tatăl Ceresc să lase ca acest Mesaj să se îmbibe adânc în inimile oamenilor care sunt prezenţi, şi aceia care Îl vor auzi prin bandă. Şi fie ca Lumina să vină înainte asupra Cuvântului, Sămânţa, şi să producă fiecare Sămânţă predestinată care a fost plantată aici afară în aceste sclipiri diferite şi organizaţii. Fie ca ei să vadă ca Nicodim, chiar dacă ei trebuie să "vină noaptea," să vină la Lumină. Admite aceasta, Tată.
E-278 Looking children, as I say, I'm five minutes past time now. But let me say this one thing.
There is a Man present! Don't get scared, no matter what they say. I've seen it come to the spot to where I didn't know where to move next, but He is always present. The never-failing Presence, He is always there. He can turn on the Light. Yes, sir. He is just waiting, see what you're going to do. He can flip the switch any time He wants to. Yes, sir.
E-287 Fie ca acolo să vină înainte această mare descendenţă, a acestei Stânci care este tăiată din munte, fără mâini. Ea va zdrobi aceste împărăţii ale Neamurilor la pământ, toate aceste împărăţii, împărăţii spirituale şi împărăţii naturale. Şi Stânca va acoperi întregul pământ; aceasta va fi o afacere purificată. Acei pe care îi va zdrobi Stânca vor fi măcinaţi în pulbere; acei care vor cădea asupra acelei Stânci vor avea o temelie solidă.
E-279 There is a Man here that can turn on the Lights. "Those who set in the regions of the shadow of death," some of them under cancer, some of them under the death of denomination, some of them under creeds death, some of them under traditional death, and all them kinds of death, "and they have seen a great Light." The Man that flashed the Lights then, is the same One Who said, in the beginning, "Let there be light." That same God, "yesterday, today, and forever," He is present today, right here now. Don't get scared. He can turn on the Lights.
When the persecution comes, don't get scared. There is a Light, said He would catch His people away. She'll not go through the tribulation. She'll never do it. He said She wouldn't. She'll be caught away. "How they going to do it, Brother Branham? Looks awful dark!" No matter how dark it gets, you can't see your hand before you, just remember, there is a Man here that can turn on the Light. He'll Rapture that Church.
You say, "Well, I'm right…"
E-288 O Cristos, lasă-mă, ca slujitor al Tău, să mor pe Stânca aceea, această Stâncă a Cuvântului Tău. Doamne Dumnezeule, lasă-mă să stau, ca David, şi acei războinici din vechime care au stat pentru David, lasă-mă să stau pentru acest Cuvânt astăzi în timp ce văd că El este respins de denominaţiuni. El stă aici sus într-un loc retras pe undeva. O Dumnezeule, eu... Admite ca noi să avem tărie şi curaj, şi Duhul Sfânt, să stăm, căci ceasurile devin mai întunecate şi mai întunecate.
Dar să ne amintim întotdeauna că Tu eşti prezent să aprinzi Lumina. La orice ore care Tu doreşti, Tu poţi aprinde Lumina, Tată. Aşa ne rugăm...
E-280 Yeah, Shadrach, Meshach, and Abednego, was right up to the fiery furnace, but there's a Man there Who could turn on the air. Yes, Sir. That rushing mighty Wind that come down on the Day of Pentecost, He turned It on again and fanned all the breeze away from them, all the fire. There was a Man there; He's called "the fourth Man."
E-289 Cum Tu ai spus, "Voi sunteţi Lumina lumii." Admite, Doamne, ca Luminile noastre, care sunt din serviciul Tău, să strălucească aşa de luminos pentru alţii, ca ei să vadă Lumina Evangheliei cum noi o trăim, Doamne, zi de zi, refelectând către ei Viaţa lui Isus Cristos cum El a fost pe pământ; plini de umilinţă şi bunătate, totuşi cu Cuvântul să fie trăit chiar prin EL Admite aceasta, Doamne.
Căci, noi privim la Tine, Cel măreţ cu întrerupătorul în mâna Ta. Tu ţii lumea în mâna Ta. Tu ţii toate lucrurile în mâna Ta, şi susţii lumea prin Cuvântul Tău.
O Tată, lasă-ne să primim Cuvântul; vrei Tu, mă rog, Doamne? Lasă ca aceea să fie mărturia şi dorinţa din fiecare inimă de aici.
E-281 There is One here today. He's the only One! Hallelujah! He's got the Light switch in His hand. "Those who sat in the regions of the shadow of death, great Light sprung up." Don't reject It. Receive It, in the Name of the Lord. While we bow our heads just a moment.
We'll walk in the Light, beautiful Light,
Come where the dewdrops of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the Light of the world.
We'll walk in the Light, it's such a beautiful Light,
It comes where the dewdrops of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the Light of the world.
Come, ye saints of Light, proclaim,
Jesus, the Light of the world;
Then the bells of Heaven will ring,
Jesus, the Light…
What is? The vindicated Word is Jesus today. He is the Word.
We'll walk in this Light, it's such a beautiful light,
It comes where the dewdrops of mercy are bright;
Oh, shine all around us by day and by night,
Jesus, the Light of…
E-290 Tată, aşa cum cântăm aceste imnuri... Cum David a cântat imnurile, ele au devenit profeţie. Ele erau profeţie, şi Tu le-ai recunoscut, profeţie. Aşa cum noi îl cântăm, Doamne, lasă-l să fie în inimile noastre, la fel, aşa cum cântăm, "Noi vom umbla în Lumină." Lasă să fie, Doamne.
Aceasta-i o Lumină frumoasă. Acesta-i Cuvântul. Acesta-i Cristos trăind printre noi. Nu ce El a fost; ce El este, şi, noi ştim că ce El a fost a reflectat numai ce El este. Şi ne rugăm, Tată, ca oamenii să înţeleagă şi să umble în această Lumină frumoasă. Noi cerem în Numele lui Isus.
E-282 With your heads bowed. I wonder how many here would like to walk in this Light, under the leadership of the Holy Spirit, the vindicated Word of today? See the Word that God promised today, see It manifested!
Wasn't that what He was in the beginning? He was the Word. The Son was born; He was the Word. He was the Messiah; He was the vindicated Word. So then the Word, God spoke the be-… the end from the beginning.
E-291 Şi în timp ce rămânem în picioare doar un moment, eu vreau ca noi toţi să cântăm.
E-283 Now there is a Word for this day, and He's here vindicating that Word.
In the midst of confusion, darkness and glares, it looks a whole lot like It, but it isn't It. It don't prove to be It; the creed.
E-292 Acum aici înăuntru sunt Prezbiterieni, Metodişti, Catolici. Aceasta-i o audienţă amestecată, când se ajunge la denomina ţionali.
E-284 Jesus said, "If I cast out devils by the finger of God, who do you cast them out by?" They didn't cast them out. See? "But, no, if I cast out a devil by the finger of God, then the Kingdom of God is come nigh unto you."
Oh, let's think of it, as we raise our hands. Slowly now, and think, real quiet.
We'll walk in this Light, this is such a beautiful Light,
And it comes where the dewdrops of…
Make your confession. Believe God now.
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the Light of the world.
We'll walk in this Light, it's such a beautiful Light,
It comes where the dewdrops of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the Light of the world.
E-293 Acum amintiţi-vă, să fie aceasta cunoscut, că eu nu vorbesc nimic împotriva oamenilor în aceste sclipiri. Dar eu am dovedit-o, la Biblie, că ele sunt sclipiri. Dacă nu erau, Cristos ar face cum El a promis să facă, cu ei. Vedeţi? Dar ei refuză Aceea. Vedeţi? Şi când voi ajungeţi acolo, ce aflaţi voi? Un "înscrie-te la biserică, recită un crez." Şi la ce se ajunge? Ajungi la capătul drumului, tu afli că a fost fals, miraj.
Cristos este Cuvântul. El este Lumina. Trăiţi acum, în timp ce puteţi trăi. Voi trăiţi pentru ceva.
E-285 While they continue playing, I want to ask. Every age has been the same. In the days of Noah, those who rejected the Light, what did they do? Walked out into God's judgment. What happened to Pharaoh in the days of the Light of the burning bush, that was in Moses? Walked into the sea of death. What happened to Dathan who started and then rejected the Light? Walked into the crack of the earth; it swallowed him up. What happened in all ages, to those who failed to walk in the Light, the Light of the day?
It's Jesus all the time. It was Jesus in the days of them man. It's Jesus today, for He is the Word, and the Word makes the Light. It's the Light of the day.
Think of it now, real quietly, while we're with sincerity, ask, are you walking in the Light? While we hum it through again. [Brother Branham and congregation begins humming, Jesus, The Light Of The World—Ed.]
… beautiful Light,
Comes where the dewdrop of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
O Jesus, the Light of the world.
Let's stand up now, to our feet.
E-294 Pentru ce trăiţi voi? Aşa ca să puteţi muri. Fiecare din voi, pentru ce lucraţi voi? Să mâncaţi. Pentru ce mâncaţi? Să trăiţi. Pentru ce trăiţi voi? Să muriţi.
Aşa că de ce să nu trăiţi să trăiţi? De ce să nu trăiţi să trăiţi? Atunci, singurul fel să puteţi trăi este să acceptaţi Cuvântul. Căci, "Omul nu va trăi numai cu pâine," ce câştigăm noi aici cu sudoarea frunţii noastre, "ci cu fiecare Cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu." Acum Cuvântul din gura lui Dumnezeu este adeverit chiar aici înaintea noastră, de Duhul Sfânt. Trăiţi prin El, nu aţi vrea?
E-286 I pray the Heavenly Father to let this Message soak deep into the hearts of the people who are present, and those who will hear It by tape. And may the Light come forth upon the Word, the Seed, and bring forth every predestinated Seed that's been planted out here in these different glares and organizations. May they see like Nicodemus, even if they have to "come by night," come to the Light. Grant it, Father.
E-295 Acum eu vreau, în timp ce cântăm aceasta din nou, doar să stăm doar fiecare în locul nostru, să ne întindem şi să apucăm mâinile cuiva, şi să zicem, "Frate, să umblăm în Lumină," în timp ce noi cântăm Umblăm În Lumină. Vreţi voi? Rugaţi-vă unul pentru altul aşa cum vă puneţi mâinile împreună, în timp ce o cântăm împreună; cu ochii noştri închişi, atât cât este posibil.
Noi vom umbla în Lumină, aşa o frumoasă Lumină,
Ea vine unde picăturile de rouă ale milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea, (Cine este El?)
Isus, Lumina Lumii.
Acum să ne ridicăm mâinile.
Noi vom umbla în Lumină, este o Lumină frumoasă,
Vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
O Isus, Lumina lumii.
Veniţi, voi toţi sfinţi ai Luminii, proclamaţi,
(Ce este aceasta?) Isus, Lumina lumii;
Atunci clopotele din Cer vor suna, Isus, Lumina lumii.
Toţi, să o cântăm tare acum.
Noi vom umbla în Lumină, şi este o Lumină frumoasă,
Vine unde picăturile de rouă a milei sunt luminoase;
Străluceşte peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
E-287 May there come forth this great issue, of this Rock that's cut out of the mountain, without hands. It'll crush these Gentile kingdoms to the ground, all these kingdoms, spiritual kingdoms and natural kingdoms. And the Rock will cover the whole earth; it'll be a purified affair. Those who that Rock crush will be ground into powder; those who fall upon that Rock shall have a solid foundation.
E-296 Cu capetele noastre aplecate acum. Amintiţi-vă când Israel era în călătoria lor, mâncau mana nouă fiecare zi, ei au umblat în Lumina unui Stâlp de Foc. Acel Stâlp de Foc era Isus Cristos. Biblia zice că El a fost. Şi astăzi El este cu noi; noi Îl avem. Noi ştim că el este cu noi, acelaşi Stâlp de Foc, făcând aceleaşi lucruri care El le-a făcut cînd El era aici pe pământ, să împlinească Cuvântul Lui.
E-288 O Christ, let me, as Your servant, die off on this Rock, this Rock of Thy Word. Lord God, let me stand, as David, and them warriors of old who stood for David, let me stand for this Word today while I see It's rejected by the denominations. It's laying up here in a little retreat somewhere. O God, I… Grant that we'll have strength and courage, and the Holy Spirit, to stand, for the hours are getting darker and darker.
But let us always remember that You are present to turn on the Light. At any hour that You wish to, You can turn the Light, Father. So we pray…
E-297 Aşa cum ne ducem de aici, să ne amintim, să păstrăm acea cântare în inimile noastre aşa cum ne ducem la casele noastre, aşa cum roţile murmură o cântare. Înainte să vă mâncaţi prânzul, plecaţi-vă capul şi mulţumiţi lui Dumnezeu că a trimis lumină să aducă hrană pe pământ, pentru trupul vostru fizic. Apoi mulţumiţi lui Dumnezeu pentru că a trimis Lumină spirituală, Cuvântul Lui, ca el să poată da Hrană la suflet. "Căci omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."
E-289 As You said, "Ye are the Light of the world." Grant, Lord, that our Lights, who are of Your service, will shine so bright to the others, that they'll see the Light of the Gospel as we live it, Lord, day by day, reflecting to them the Life of Jesus Christ as He was on earth; full of humility and sweetness, yet with the Word being lived right through Him. Grant it, Lord.
For, we're looking to You, the great One with the switch in the hand. You hold the world in Your hand. You hold all things in Your hand, and uphold the world by Your Word.
O Father, let us receive the Word; will You, please, Lord? Let that be the testimony and the desire of every heart in here.
E-298 Doar continuaţi să cântaţi acest imn în voi înşivă, în casa voastră, printre ai voştri, şi întâlniţi-vă cu noi înapoi aici pe la şase treizeci, diseară, pentru cartonaşele de rugăciune şi aşa mai departe. Noi vă vom vedea atunci. Până atunci, plecaţi-vă capetele.
E-290 Father, as we sing these hymns… As David sung the hymns, they become prophecy. They were prophecy, and You recognized them, prophecy. As we sing it, Lord, let it be in our hearts, too, as we sing, "We'll walk in this Light." Let it be, Lord.
This is a beautiful Light. It's the Word. It's Christ living among us. Not what He was; what He is, and, we know what He was only reflected what He is. And we pray, Father, that the people will understand and walk in this beautiful Light. We ask in Jesus' Name.
E-299 Eu îi voi cere Fratelui Neville dacă va păşi aici sus acum, pastorul, şi ne va elibera într-un cuvânt de rugăciune.
E-291 And while we remain standing just a moment, I want us to all sing.
Up