Atunci Isus A Venit Şi A Chemat

Then Jesus Came And Called
Data: 64-0213 | Durată: 1 oră 9 minute | Traducere: VGR
California, U.S.A.
E-1 Sfântul Ioan, capitolul al 11-lea, începând cu al 18-lea verset, doresc să citesc.
Acum Betania era aproape de Ierusalim, cam la cinsprezece stadii:
Şi mulţi din Iudei veniseră la Marta Maria, ca să le mângâie privitor la fratele lor.
Atunci Marta, îndată ce a auzit că vine Isus, i-a ieşit înainte: dar Maria şedea liniştită în casă.
Atunci Marta i-a spus lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.
Dar eu ştiu, că acum, orice vei cere . . .Dumnezeu, Dumnezeu va da.
Isus i-a zis, Fratele tău va învia din nou.
Marta i-a zis, eu ştiu că va învia la înviere în ziva de apoi.
Isus i-a zis, Eu sunt învierea, şi... viaţa: cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi va trăi:
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?
Ea i-a zis, Da, Doamne: eu cred că tu eşti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. (Şi priviţi la aceasta!)
Atunci când ea a spus aşa, s-a dus în calea ei, şi a chemat-o în taină pe sora sa Maria, spunându-i, A venit Învăţătorul, şi te cheamă.
E-1 Saint John, the 11th chapter, beginning with the 18th verse, I wish to read.
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died.
But I know, that even now, whatsoever thou will ask... God, God will give it thee.
Jesus said unto her, Thy brother shall rise again.
Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Jesus said unto her, I am the resurrection, and... life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
She said unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. (And watch that!)
Then when she had said so, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
[John 11:18-28]
E-2 Să ne rugăm. Tată Ceresc, adevereşte Cuvintele acelea la inimile noastre, în această seară, în timp ce aşteptăm după Tine acum. Cuvântul Tău, slujitorul Tău, şi textul, este totul încredinţat Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-2 Let us pray. Heavenly Father, confirm those Words to our hearts, tonight, as we wait on Thee now. Thy Word, Thy servant, and the text, is all committed to You, in Jesus Christ's Name. Amen.
You may be seated.
E-3 Scopul meu pentru a fi aici este să 'incerc să ajut poporul lui Dumnezeu. Nu atât cât să mă rog, şi să pun mâinile peste bolnavi, dar ca ei să-l poată recunoaşte pe Isus Cristos în mijlocul nostru, Fiul lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Noi vorbim în această seară asupra acestui subiect: Atunci Isus A Venit Şi A Chemat.
E-3 My purpose of being here is to try to help the people of God. Not in so much as to pray, and lay hands upon the sick, but that they might recognize Jesus Christ in our midst, the Son of God in our midst. We are speaking tonight on this subject: Then Jesus Came And Called.
E-4 Acum în această perioadă despre care vorbim, a fost un timp foarte trist. Dacă aţi citit vreodată povestirea în viaţa Domnului nostru, noi aftăm că El a fost un bun Prieten al acestui băiat, Lazăr. El a fost... După plecarea lui Iosif, sau, El a plecat şi a venit să locuiască cu Marta, Maria, şi Lazăr. Şi ei erau prieteni buni. Ei aveau... El a fost ca un păstor pentru ei, un—un Prieten adevărat. Şi I-au făcut mici lucruri de purtat, o haină să poarte, eu cred, ei pretind, şi aceasta a fost ţesută fără cusătură. Şi astfel ei au făcut lucruri pentru El, pentru că au crezut în El. A fost că ei—ei au crezut şi au văzut aceea. Au părăsit biserica, şi aşa mai departe, ca să-l urmeze pe El. Şi acela a fost un lucru mare în acea zi, în care pedeapsa pentru aceasta putea fi chiar moartea, să—să se îndepărteze de aceasta.
E-4 Now on this time that we're speaking of, it was a very sad time. If you ever read the story in the life of our Lord, we find out that He was a great friend to this boy, Lazarus. He was... After the going away of Joseph, or he had left and come to live with Martha, Mary, and Lazarus. And they were great friends. They had... He was like a pastor to them, a--a real friend. And made Him little things to wear, a coat to wear, I believe, they claim, and it was wove throughout without a seam. And then they had done things for Him, because they believed in Him. It was they--they had believed and had seen that. They had left the church, and so forth, to follow Him. And that was a great thing in that day, which even the penalty of it could be death, to--to go away from it. [John 11:18-28]
E-5 Dar, Isus, această Persoană care mergea în jur după cum se spunea, rupându-le bisericile, şi spunând lucruri rele despre preotul lor, şi—şi aşa mai departe, El le-a—EL le-a făcut un mare rău lor, se gândeau ei. Şi—şi chiar a-L mărturisi ar fi să—să fie scoşi din sinagogi. Şi atunci dacă erai scos din biserică, ei—ei credeau că tu nu aveai nici—nici o şansă de răscumpărare. Dacă nu ai aparţinut la una din sectele lor, ca Rkriseu, Saducheu, sau ceva, nu exista răscumpărare dacă erai în afara aceleia. Şi dacă ei aveau dreptul, cheile, şi ei puteau chiar să te arunce afară dacă vroiau. Aceea a fost propria lor enunţare. Nu-i de mirare că Isus a spus, „Voi, prin datina voastră, aţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect." Vedeţi?
E-5 But, Jesus, this Fellow that was going round as they claimed, tearing up their churches, and saying evil thing about their priest, and--and so forth, He had--He had done a great harm to them, they thought. And--and to even confess Him would a-been to--to be put out of the synagogues. And then if you're out from the church, they--they thought you had no--no chance for redemption. If you didn't belong to one of their sect, like Pharisee, Sadducee, or something, there was no redemption if you was outside of that. And if they had the right, the keys, and they could just kick you out if they wanted to. That was their own saying. No wonder Jesus said, "You, by your tradition, has made the Word of God of no effect." See? [Mark 7:13]
E-6 Şi acum se repetă din nou, pentru că toţi ştim că istoria se repetă din când în când. Şi este—este aşa de trist de spus, dar a fost profeţit să se repete, şi a făcut-o din nou.
Noi aflăm că nu se gândea bine despre Isus.
E-6 And now it's repeated again, 'cause we all know history repeats itself every so often. And it's sad to say, but it was prophesied to repeat, and it has done it again.
We find that Jesus wasn't well thought of. [John 8:13-59]
E-7 De multe ori, oamenii vor să judece omul care nu este de acord cu ei. Noi nu ar trebui să facem aceea. Putem să fim în dezacord unul cu celălalt, şi încă să fim prietenoşi. Dacă nu am putut să fiu în dezacord cu un om, şi încă să il iubesc şi să mă rog pentru el, şi să fiu în dezacord cu el pe-... cu el pe baza Scripturii, şi pentru mai bună iluminare, atunci eu nu-i voi spune nimic. Eu întotdeauna vreau să fiu în dezacord cu el, prieteneşte, pentru că îl iubesc, şi eu—eu cu siguranţă nu vreau ca el să fie pierdut. Şi el ar trebui să facă acelaşi lucru cu mine; noi nu vrem să fim pierduţi. Şi noi trebuie să ne bazăm gândurile noastre pe ceea ce spune Cuvântul. Cuvântul să fie Adevărat. Nu crezul nostru sau care sunt gândurile noastre, dar ce spune El; nu interpretare personală, doar ce a spus Cuvântul.
E-7 Many times, people want to judge the man who doesn't agree with them. We're not to do that. We can disagree with one another, yet be friendly. If I couldn't disagree with a man, and still love him and pray for him, and disagree with him upon the basis of the Scripture, and for better enlightenment, then I won't say nothing to him. I always want to disagree with him, friendly, 'cause I love him, and I--I certainly don't want him to be lost. And he should do the same thing with me; we don't want to be lost. And we must base our thoughts upon what the Word says. Let the Word be Truth. Not our creed or what our thoughts, but what He says; no private interpretation, just what the Word said. [II Peter 1:20]
E-8 Seara trecută, am făcut ceva şi părea aproape profanator, eu cred că a fost la un mic dejun al slujitorilor dimineaţa trecută. L-am pus pe Isus la o judecată. Am spus, „Întocmai cum au făcut ei atunci, aşa fac ei astăzi. Poate ar fi bine dacă o repet doar pentru un moment, dacă avem timpul. Acum, am spus, astăzi noi aftăm că...
E-8 The other night, I did something and it seemed sacrilegious almost, I believe it was at a ministerial breakfast the other morning. I put Jesus on a trial. I said, "Just as they did then, so do they do today." Maybe it would be good if I repeat it just for a moment, if we have the time. Now, I said, today we find out that...
E-9 În reformarea lui Luter, el, în timpul aceleia, a spus că cel drept va trăi prin credinţă. „Omul care crede, este cel, care Îl are." Dar noi am aflat că mulţi dintre ei au spus că au crezut, şi nu Îl aveau.
E-9 In Luther's reformation, he, in the time of that, he said the just shall live by faith. "The man that believes, he that's got It." But we found out many of them said they believed, and didn't have It. [Romans 1:17], [Hebrews 10:38], [Galatians 3:11]
E-10 În zilele lui—lui John Wesley, dacă au primit a doua binecuvântare, au munit aceasta, sfinţire, sfinţire deplină, ei erau fericiţi şi au strigat. „Toţi au strigat, că Îl au." Dar au aflat că nu aveau. Mulţi dintre ei au strigat, şi nu L-au avut.
E-10 In the days of--of John Wesley, if they got the second blessing, they called it sanctification, entire sanctification, they got happy and shouted. "Everybody shouted, had It." But they found out they didn't have It. A lot of them shouted, and didn't have It.
E-11 Zilele Cincizecimii, au spus, „Acum restaurarea darurilor a venit, botezul Duhului. Cel care vorbeşte în limbi, are." Noi aflăm că mulţi au vorbit în limbi, şi nu L-au avut.
E-11 The days of Pentecost, they said, "Now the restoration of the gifts has come, the baptism of the Spirit. He that speaks in tongues, has got It." We find out that many spoke with tongues, and didn't have It.
E-12 Astfel ei spun, „Bine, roada Duhului, asta-I ceea ce este." Oh, nu, nu roada Duhului. Ştiinţa Creştină are aceea, unde cu greu . . . Dragostea este roada Duhului. Apoi, şi ei au mai multă dragoste decât oricine, şi tăgăduiesc Divinitatea lui Isus Cristos; doar Îl numesc un profet, doar un om obişnuit. Vedeţi? Astfel aceea nu o rezolvă.
E-12 So they say, "Well, the fruit of the Spirit, that's what It was." Oh, no, not the fruit of the Spirit. Christian Science has that, where hardly... Love is the fruit of the Spirit. Then, and they have more love than anybody, and deny the Deity of Jesus Christ; just call Him a prophet, just an ordinarily man. See? So that doesn't do it.
E-13 Daţi-mi voie să chestionez aceea doar un minut. Să-l luăm pe Isus la judecată. Şi Dumnezeu să mă ierte pentru această afirmaţie, de la platformă, dar voi fi împotriva Lui pentru un minut, doar ca să vă aduc pe voi la Lumină. Vedeţi?
E-13 Let me question that just a minute. Let's take Jesus on trial. And God forgive me for this statement, from the platform, but I'm going to be against Him for a minute, just to bring you the Light. See?
E-14 „Acum vă am pe voi oamenii de aici în această seară; eu vă vorbesc vouă. Am fost în trecut într-o altă zi când Isus din Nazaret a fost pe pământ. Am venit la voi, şi să raţionez cu voi împotriva acestui ins, Isus din Nazaret. Acum cu toţii ştim că Dumnezeu este dragoste. Biblia spune că El este. Bine, şi dragostea, Duhul este îndelung răbdător, bunătate, răbdare, blândeţe, şi aşa mai departe, şi dragoste. Acum eu spun, eu vreau să vă întreb ceva. Vom merge să luăm ce—ce noi ştim, un Creştin.
E-14 "Now I've got you people here tonight; I'm talking to you. I was back in another day when Jesus of Nazareth was on earth. I come to you, and to reason with you against this Fellow, Jesus of Nazareth. Now we all know that God is love. The Bible says He is. All right, and the love, the Spirit is long-... long-suffering, gentleness, patience, meekness, and so forth, and love. Now I'd say, I want to ask you something. We're going to take what--what we know, a Christian.
E-15 „Priviţi la acest preot bătrân al vostru. Stră-stră-stră-bunicul lui a fost un preot. El trebuia să fie născut în acel neam de Leviţi, ca să fie un preot. Noi aflăm, acum, că el nu are viaţa unui om tânăr cum aţi avut restul din voi. Ce face el? El se sacrifică, el este sus acolo să studieze Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu. El îl parcurge, zi şi noapte, zi şi noapte, trebuie să ştie fiecare literă din acesta, fiecare cuvânt din sul. El trebuie să îl ştie pe de rost. El—el, doar ceva privitor la acesta care el trebuie să ştie.
E-15 "Look at this old priest of yours. His great-great-great- grandfather was a priest. He had to be born in that lineage of Levites, to be a priest. We find out, now, he doesn't have a young man's life like the rest of you did. What does he do? He sacrifices himself, he is up there to study the Word, the Word of God. He goes through it, day and night, day and night, has to know every letter of it, every word on the scroll. He has to know it by heart. He--he, just something about it that he must know.
E-16 „Şi apoi, în afară de aceea, când tatăl şi mama ta au fost căsătoriţi, cine i-a unit împreună ca soţ şi soţie? Piosul tău preot bătrân. Cine era acesta care a venit la tatăl tău când el a fost în nevoie şi datora ceva bani pentru ferma lui, pe care ipotecarii urmau să o ia? Cine a stat alături de el? Bunul tău preot bătrân. Cine a stat alăttusi de mama ta în cameră acolo când ea te-a născut pe tine? Bunul preot bătrân. Cine vine la tine când tu eşti bolnav şi în nevoie? Bunul tău preot bătrân. Cine te-a binecuvântat şi te-a încredinţat lui Dumnezeu, şi te-a tăiat împrejur în a opta zi? Bunul tău preot bătrân. Când tatăl şi mama ta erau gata să divorţeze, cine i-a readus împreună, i-a ţinut împreună? Bunul tău preot bătrân. Când este necaz în cartier, cine se ocupă de acestea? Bunul vostru preot bătrân. Desigur.
E-16 "Then, besides that, when your father and mother was married, who joined them together as husband and wife? Your godly old priest. Who was it come to your father when he was in need and had owed some money on his farm, that the mortgagers was going to take it. Who stood by him? Your kind old priest. Who stood by your mother in the room there when she was giving birth to you? Kind old priest. Who comes to you when you're sick and needy? Your kind old priest. Who was it blessed you and committed you to God, and circumcised you the eighth day? Your kind old priest. When your father and mother was about to divorce, who brought them back together, held them together? Your kind old priest. When there is trouble in the neighborhood, who takes care of it? Your kind old priest. Certainly.
E-17 „Acum acest bun preot bătrân ştie că Biblia a spus că Dumnezeu cere un miel pentru o jertfă. Mulţi dintre voi oameni sunteţi oameni de afaceri, astfel vol nu creşteţi oi, cu toate acestea Dumnezeu cere o oaie. Au făcut câteva staule sus acolo, au vândut oile lor aşa că oamenii de afaceri au putut să meargă sus şi să le cumpere, oferind o jertfă pentru sufletul lor, care Dumnezeu o cere.
E-17 "Now this kind old priest knows that the Bible said that God requires a lamb for a sacrifice. Many of you man are businessmen, so you don't raise sheep, yet God requires a sheep. They made some stalls up there, they sold their sheep so that the--the businessmen could go up and buy it, offering a sacrifice for their soul, that God requires.
E-18 „Ce a făcut acest ins tânăr, numit Isus? De unde a venit el? Se spune că a fost născut, o naştere din fecioară. Cine a mai auzit un astfel de lucru absurd? Noi ştim că mama lui l-a avut înainte ca ea şi Iosif să fle născut, sau, ea şi Iosif să fie căsătoriţi, el a fost născut. Acum noi aflăm că el este un—el are un nume rău, în primul rând.
E-18 "What did this young Fellow, called Jesus? Where did He come from? Said He was born, a virgin birth. Whoever heard of such a nonsense thing? We know His mother had Him before her and Joseph was born... or her and Joseph was married, He was born. Now we find out that He's a--He's a bad name, to begin with.
E-19 „Ce carnet de membru are el? Dacă el era un om evlavios, cu ce grup s-a unit el? Când preotul vostru studia, studia, studia, studia, ca să cunoască acel Cuvânt; aici vine el în jur, să dărâme ceea ce a clădit el. Veţi numi voi pe acela `Dumnezeu'? Cu siguranţă nu.
E-19 "What membership card does He have? If He was a godly Man, what group did He join with? When your priest studied, studied, studied, studied, to know that Word; here He comes around, tearing down what he has built up. Would you call that 'God'? Certainly not.
E-20 „Acum, zilele trecute, când preotul vostru a făcut acel loc sus acolo, acel... şi de unde voi puteaţi cumpăra jertfa, ce a făcut acest tânăr? Bunătate? El a bătut, a pus nişte frânghii împreună, ceva fuior şi piei, şi a privit asupra oamenilor, cu mânie; a răsturnat acele mese, şi i-a izgonit afară de acolo. Şi voi numiţi aceea roade ale Duhului, privind asupra lor, cu mânie? Şi, priviţi, lipsind omul de ocazia lui de a se închina lui Iehova! Omul de afaceri vrea să i se închine Lui; el nu creşte miei, şi s-a dus acolo ca să îl cumpere. Şi El le-a răsturnat, şi i-a lovit, şi i-a alungat afară."
E-20 "Now, the other day, when your priest had made that place up there, the... and for where you could buy the sacrifice, what did this young fellow do? Kindness? He beat, put some ropes together, some...?... and looked out upon the people, with anger; kicked over those tables, and beat them out of there. And you call that fruits of the Spirit, looking upon them, with anger? And, look, depriving the man of his opportunity to worship Jehovah! The businessman wants to worship Him; he don't raise lambs, and he went there to buy it. And He turned it over, and kicked them, and run them out."
E-21 Cine are roada Duhului acolo? Vedeţi? Iată-vă. Vedeţi, nici roada Duhului, nici vorbire în limbi, nici strigarea.
E-21 Who has the fruit of the Spirit there? See? There you are. See, not fruit of the Spirit, not speaking in tongues, not shouting.
E-22 Voi spuneţi, „Atunci, Frate Branham, care este dovada? Care este dovada?" Adeverirea Cuvântului în ora aceasta.
E-22 You say, "Then, Brother Branham, what is the evidence? What is the evidence?" The vindication of the Word in the hour.
E-23 Ei au avut Biblia. El a fost exact ce Iehova a spus că se va întâmpla. Aceasta nu are nevoie de nici o interpretare. Aceasta s-a interpretat acolo. Acolo au fost preoţii voştri, acolo a fost tot ce aveau ei, şi toate celelalte doar atât de curent şi totul, dar cu toate acestea ei nu au reuşit să vadă Cuvântul. Şi El a făcut acel Cuvânt să trăiască pentru epoca aceea. Aceea este dovada din epoca aceea.
E-23 They had the Bible. He was exactly what Jehovah said would happen. It don't need any interpretation. It interpreted there. There was your priests, there was all they had, and everything else just so routined and everything, but yet they failed to see the Word. And He made that Word live out for that age. That's the evidence of that age.
E-24 Luter a avut dovada din epoca lui, Wesley din epoca lui, Cincizecimea în epoca acesteia, dar noi suntem în altă epocă. Acele lucruri sunt bune. Dar cum bebelaşul, are un deget, un ochi, şi nas, dar după o vreme el trebuie să devină o fiinţă umană.
El trebuie să devină un—un copil maturizat; apoi să fie născut, să aibă un suflet, trup, spirit, se poate mişca în jur.
E-24 Luther had the evidence of his age, Wesley of his age, Pentecost of its age, but we're in another age. Those things are good. But like the baby, has got a finger, an eye, and nose, but after a while he has to become a human being. He has to become a--a matured child; then be born, have a soul, body, spirit, can move around.
E-25 Acum noi aflăm că, toată aceasta, Isus a afirmat, şi doar câţiva, doar aceia pe care El i-a rânduit la Viaţă, L-au văzut. Nu mulţimi mari; Mulţimile Lui nu puteau fi niciodată ca şi mulţimile lui Caiafa. Păi, Caiafa ar fi putut chema toată naţiunea laolaită. Isus a chemat doar câţiva impreună. Nu mulţi L-au cunoscut. Mii de mii, când El a venit pe pământ. El a umblat pe pământ, şi ei nici măcar nu au ştiut că El a fost aici.
E-25 Now we find out that, all this, Jesus had declared it in just a few. Just those who He had ordained to Life, saw Him. Not great crowds; His crowd could never like be like Caiaphas' crowds. Why, Caiaphas could have called the whole nation together. Jesus called just a few together. Not many knew Him. Thousands times thousands, when He came on the earth. He went through the earth, and they never even knowed He was here. [John 18:12-14]
E-26 Aşa va fi din nou! El va veni la aceia care sunt chemaţi la Viaţă! El ştie cine este chemat la Viaţă. Şi El nu va... Este treaba Lui să se îngrijească de aceea.
E-26 So did they again! He'll come to those who are called to Life. He knows who is called to Life. And He'll not... It's His business to take care of that.
E-27 Acum observăm că atunci ei au ieşit din biserică, şi ei L-au crezut. Tot ce spunea Cuvântul despre El, acolo era El.
E-27 Now we notice that then they come out of the church, and they had believed Him. Everything the Word had been saying about Him, there He was.
E-28 Şi într-o zi El a părăsit casa lor. Vreau să vorbesc despre trei lucruri: Isus a plecat; moartea a venit; şi toate speranţele erau duse. Eu vreau să vorbesc despre acele trei lucruri pentru câteva minute.
E-28 And one day He left their home. I want to speak of three things: Jesus had left; death had come; and all hopes was gone. I want to speak on those three things for a few minutes. [John 11:1-15]
E-29 Isus a plecat. Şi când El a plecat, necazul a venit înăuntru. Acum când El vă părăseşte, sau casa în care locuiţi, necazul este pe drumul lui. Satan are o uşă deschisă când Isus pleacă.
E-29 Jesus had left. And when He left, trouble come in. Now when He leaves you, or your home where you dwell at, trouble is on its road. Satan has got an open door when Jesus leaves.
E-30 El a plecat, şi—şi îndată ce El a făcut-o, atunci moartea a intrat. Şi când Isus se duce afară, moartea vine înăuntru. A fi separat de El este moarte, astfel moartea a venit înăuntru când Isus a mers afară.
E-30 He had gone, and--and as soon as He did, then death came in. And when Jesus goes out, death comes in. To be separated from Him is death, so death come in when Jesus went out.
E-31 Şi moartea a zăbovit cu Lazăr. Şi atunci Acela în care ei au crezut şi iubit, au trimis după El să vină să se roage pentru Lazăr, pentru că ei L-au văzut şi au ştiut că El cunoştea pe Dumnezeu, că, „Orice, Dumnezeu... " Marta a exprimat aceasta înapoi acolo, „Orice îi spui Tu lui Dumnezeu acum, Dumnezeu o va face." Ea a recunoscut că El şi Dumnezeu erau Unul. El era Cuvântul orei, astfel ea a recunoscut asta. Şi a ştiut, că dacă ea ar fi putut cândva să intre în contact cu El, dar El era plecat şi ei nu L-au putut prinde. Şi ele au trimis după El, şi, în loc ca El să vină, El a mers mai departe. Şi atunci ele au trimis din nou, şi, în loc ca El să vină, El a mers mai departe.
E-31 And death had lingered with Lazarus. And then the One that they believed in and loved, they had sent to Him to come pray for Lazarus, 'cause they had seen Him and knowed that He knowed God, that whatever God... Martha expressed it back there, "Whatever Thou sayest to God now, God will do it." She recognized that He and God was one. He was the Word of the hour, so she recognized that. And she knew, if she could ever get in contact with Him, but He was gone and they couldn't get a hold of Him. And they sent for Him, and, instead of Him coming, He went on further. And then they sent again, and, instead of Him coming, He went on further. [Mark 11:24]
E-32 Uneori ne mirăm de ce se intâmplă acele lucruri, dar nu spune Scriptura că, „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu"? El ştie ce face. Dacă El întârzie, e totul în regulă. El ştie ce face. Acolo era un scop.
E-32 Sometimes we wonder why those things happen, but doesn't the Scripture say that, "All things work together for good to them that love God"? He knows what He is doing. If He delays, that's all right. He knows what He is doing. There was a purpose. [Romans 8:28]
E-33 Noi afiăm că El a spus, în Sfântul Ioan 5:19, „Adevărat, adevărat, Eu vă spun că, Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci doar ce vede El pe Tatăl făcând."
E-33 We find out that He said, in Saint John 5:19, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing." [John 5:19]
E-34 Tatăl i-a spus Lui să plece, şi să fie plecat aşa multe zile. După ce zilele au fost terminate, atunci El a spus ceea ce El a spus atunci, că, „Prietenul nostru Lazăr doarme."
Şi el a spus, „Ei bine, el face bine."
E-34 The Father had told Him to go away, and to be away so many days. After the days was accomplished, then He said what He said then, that, "Our friend Lazarus sleepeth."
And he said, "Well, he does good." [John 11:11]
E-35 A spus, „El este mort. Şi pentru binele vostru Eu sunt bucuros că nu eram acolo." Pentru că, ei ar fi încercat să-L facă să meargă la el, să-l vindece sau să spună ce trebuia făcut. Dar El a ştiut ce trebuia făcut, astfel El a făcut chiar exact ceea ce a fost orânduit ca El să facă: să stea departe. Dacă Îl observaţi la mormânt când El a venit înapoi. El a exprimat aceea când El a venit înapoi şi a găsit această acasă.
E-35 He said, "He is dead. And for your sake I'm glad I wasn't there." Cause, they'd a-been trying to get Him to go to him, to heal him or say what had to be done. But He knowed what had to be done, so He had done just exactly what He was ordained to do: stay away. You notice Him at the grave when He come back. He expressed that when He came back and found this home. [John 11:14]
E-36 Toate speranţele erau duse. Lazăr a murit. În fiecare oră, ele au continuat să se gândească, „El ar putea veni pe scenă. El ar putea veni pe scenă. El s-ar putea întoarce." În cele din urmă, el a murit, suflarea l-a părăsit.
E-36 All hopes was gone. Lazarus had died. Every hour, they kept thinking, "He might come on the scene. He might come on the scene. He might come back." Finally, he died, the breath left him. [John 11:1-15]
E-37 Au ieşit, l-au îmbălsămat, luând sângele din trupul lui, l-au înfăşurat în pânză, mirodenii, şi l-au îmbălsămat şil-au aşezat în mormânt, au pus o piatră pe mormânt, ceea ce era obiceiul lor de îngropare în acele zile. O groapă în pământ, chiar poate în stâncă, şi aşezau o piatră deasupra acesteia, acela era obiceiul lor.
E-37 They went out, embalmed him, taking the blood from his body, wrapped him in linen, spices, and embalmed him and laid him into the grave, put a rock over the grave, which was their custom of burying in them days. A hole in the ground, just maybe in the rock, and lay a rock over the top of it, that was their custom. [John 11:10-15]
E-38 Prima zi a trecut, a doua zi a trecut, a treia zi a trecut, a patra zi a trecut, omul era deja în putrefacţie în mormânt. Nasul lui probabil că a căzut înăuntru. Acela, eu cred că este primul lucru care cade înăuntru, este nasul. Şi el era deja putred. Carnea lui-lui s-a întors înapoi în ţărâna, pământului, sau mergea înapoi. Sufeltul lui a fost în călătorie de patru zile pe undeva, de la el.
E-38 First day passed, second day passed, third day passed, fourth day passed, the man was already rottening in the grave. His nose had probably fell in. That, I think that's the first thing that falls in, is the nose. And he was already rotten. His--his flesh had gone back to the dust, of the earth, or going back. His soul was four-days journey somewhere, from him. [John 11:10-15]
E-39 Toate speranţele de al vedea cândva din nou, în această viaţă, erau duse. Şi atunci când erau duse toate speranţele. Ele au aşteptat, „Poate dacă EL va veni în prima zi, a doua zi!" Nu. Atunci el a murit, şi El nu a venit. Atunci s-a aşezat disperarea.
E-39 All hopes of ever seeing him again, in this life, was gone. And then when all hopes was gone... They had waited, "Maybe if He'll come the first day, second day!" No. Then he died, and He hadn't come. Then desperation set in.
E-40 După o vreme acolo a fost cineva care trebuie să-i fi spus, „Învăţătorul este afară." Aici se duce Marta în jos pe stradă!
E-40 After a while there was somebody must have told her, "The Master is outside." Here goes Martha down the street! [John 11:20]
E-41 Isus a venit în acel ceas întunecat când toată speranţa a fost dusă. Aşa este de obicei când vine El. Vedeţi? El vine tocmai în cel mai întunecat timp, atunci Isus apare pe scenă.
E-41 Jesus came in that dark hour when every hope was gone. That's usually when He comes. See? He comes just at that darkest time, then Jesus appears on the scene.
E-42 Acum priviţi, El vine şi cheamă după Marta. Prezenţa Lui a adus noi speranţe. Nu contează dacă băiatul era mort, totuşi Prezenţa Lui aduce speranţă nouă.
E-42 Now watch, He come and called for Martha. His Presence brought new hopes. No matter if the boy was dead, yet His Presence brings new hope.
E-43 Tu ai putea şedea aici în această seară, prietenul meu, unde doctorii au renunţat la tine, cu cancer, probleme de inimă. Poate într-un scaun, infirm, toată ştiinţa a spus că nu este nici o speranţă pentru tine; depunerea de calciu a—a format noduri pe ale tale—tale—oasele tale, că tu nu le mai poţi îndoi. Sau, ori a ta—inima ta este atât de grav, doctorul spune că te-ai putea duce în orice minut. Oh, şi o mulţime mare de oameni cu cancer şi TBC, poate ultima speranţă care o aveaţi, şi se pare că doctorul a renunţat la voi. Totuşi, a fi în Prezenţa şi recunoaşterea Prezenţei lui Isus Cristos, aduce din nou speranţe.
E-43 You might be setting here tonight, my friend, where the doctors has give you up, with cancer, heart trouble. Maybe in a chair, crippled, all science has said there is no hope for you; the deposit of calcium has--has knotted your--your--your bones, that you can't bend them no more. Or, either your--your heart is so bad, the doctor says you might go at any minute. Oh, and great bunches of people with cancer and TB, maybe the last hope you got, and it seems like that the doctor has turned you down. Yet, to be in the Presence and recognition of the Presence of Jesus Christ, brings hopes again. [John 11:20]
E-44 Cineva o poate chiar numi pentru voi. Poate nu aţi auzit niciodată de aceasta înainte, dar să spună cineva, „Eu ştiu unde este o biserică, ei cred în Dumnezeu şi se roagă pentru bolnavi," repede (Acum, tu eşti gata să mori. Vedeţi?), răsar noi speranţe. Întotdeauna răsar. În acel ceas întunecat, atunci este de obicei când cineva spune ceva despre aceasta, vă spune despre Isus. Prezenţa Lui a adus speranţe noi.
E-44 Somebody can even name it to you. Maybe you've never heard of it before, but let somebody say, "I know where there is a church, they believe in God and they pray for the sick," quickly now (you're ready to die), see, new hopes spring up. It always does. In that dark hour, that's usually when somebody says something about it, tell you about Jesus. His Presence brought new hopes. [John 11:20]
E-45 Fie ca aceasta să facă acelaşi lucru în seara asta, cum a făcut-o seara trecută. Când vedem acel Cuvânt adeverit dincolo de orice umbră de Indoială, care a fost manifestat, şi dovedit; că acel Isus care a trăit acum o mie nouă sute de ani în urmă, care a murit pe Calvar, a Înviat a treia zi, şi s-a arătat acelor ucenici şi le-a deschis ochii, şi a făcut această făgăduinţă din ziva aceasta, este chiar aici în această seară în prezenţa noastră acum, este obligat să aducă speranţe oamenilor. Noi speranţe fulgerează în sus.
E-45 May It do the same thing tonight, like It did last night, when we see that vindicated Word beyond any shadow of doubt, that's been made manifest and proved; that that Jesus that lived nineteen hundred years ago, that died on Calvary, rose up on the third day, and appeared to those disciples and opened their eyes, and made this promise of the day, is right here tonight in our presence now. It's bound to bring hopes to people. New hopes flash up.
E-46 Poate cineva a spus, „Biserica a fost într-un fel secetoasă pentru o vreme. Nu am avut nici o apă bună proaspătă timp de-de—de câteva luni. Nu am avut o trezire. Se pare că toţi sunt aşa în stagnare, sau aşa ceva. Noi doar mergem la biserică şi cântăm un imn, şi—şi auzim câteva mesaje şi mergem înapoi." Dar dintr-o dată, atunci, când începem să devenim uscaţi, atunci Isus vine pe scenă, ne împrospătează, ne aduce ceva nou. EL este întotdeauna acolo ca să facă aceea. Speranţe noi vin când—când Isus vine înăuntru. Prezenţa Lui aduce speranţă nouă.
E-46 Maybe somebody said, "The church has been kind of dry for a while. We haven't had any good fresh water for--for--for a few months. We haven't had a revival. Looks like everybody is so stagnant, or something another. We just go to church and sing a hymn, and--and hear a few messages and go back." But all of a sudden, then, when we begin to get dry, then Jesus comes on the scene, freshens us up, brings something new to us. He is always there to do that. New hopes comes when--when Jesus comes in. His Presence brings new hope.
E-47 Ea a ştiut că El era acel Cuvânt al lui Dumnezeu manifestat. Ea a văzut epoca aceea. Sau, dacă nu ar fi văzut, ea ar fi fost încă Ortodoxă. Ea încă ar fi aparţinut bisericii. Dar ea a văzut acel Cuvânt făgăduit. A văzut acel Cuvânt făgăduit manifestat prin El şi a ştiut că El era acel Cuvânt viu. Şi când a auzit despre acesta, nu i-a păsat cât de mulţi o criticau, în plus, ea s-a luat după El cât de tare a putut ea merge. Vedeţi? Ea ştia că El era acel Cuvânt manifestat.
E-47 She knew that He was that manifested Word of God. She had seen that age. Or, if she wouldn't, she'd a-still been Orthodox. She'd a-still belonged to the church. But she had seen that promised Word. She had seen that promised Word manifested by Him and she knew that He was that living Word. And when she heard about it, she didn't care how many criticized her, what else, she took out for Him just as hard as she could go. See? She knew He was that manifested Word. [John 11:20]
E-48 Fără îndoială că ceea ce a citit ea despre povestea lui Ilie în zilele lui. Acum, el era Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în acea zi. El a fost un profet, şi Cuvântul Domnului vine la profet. Şi a fost o femeie acolo care a avut un copilaş care i-a fost dat printr-o binecuvântare cu care a binecuvântat-o profetul, şi ea a avut copilul.
E-48 No doubt but what she had read of the story of Elijah in his day. Now, he was God's manifested Word in that day. He was a prophet, and the Word of the Lord comes to the prophet. And there was a woman in there, who had a little baby that had been given to her by a blessing that the prophet had blessed her by, and she had the child. [II Kings 4:1-20]
E-49 Într-o zi, pe la ora unsprezece, el trebuie că a avut o însolaţie. El era afară la câmp cu tatăl lui, Biblia nu spune că a fost, că a fost insolaţie, dar el a început să plângă, „Capul meu! Capul meu!" Cam pe la ora unsprezece în timpul zilei. Şi el avea un slujitor, tatăl a avut, să îl ducă acasă. El a zăcut pe poala mamei lui până pe la amiază, a devenit mai bolnav şi mai bolnav, şi în cele din urmă a murit.
E-49 One day, about eleven o'clock, he must have had a sunstroke. He was out in the field with his father, the Bible doesn't said it was, say it was sunstroke, but he begin to cry, "My head! My head!" About eleven o'clock in the day. And he had a servant, the father did, to take him to the house. He laid on his mother's lap till about noon, got sicker and sicker, and finally died. [II Kings 4:19]
E-50 Şi acum, în loc să intre în disperare, toţi vecinii au venit înăuntru ţipând şi se văicăreau, dar acea mamă statornică, copilaşul ei era mort, l-a dus sus în acea cămăruţă care a făcut-o pentru profet, şi l-a aşezat pe patul lui, în felul acela. Şi a spus slujitorului, „Pune-mi şaua pe un catâr, şi mână înainte, să nu opreşti decât când ţi-oi spune." Oh, vai! Asta-i tot!
E-50 And now, instead of going to spare, all the neighbors come in screaming and going on. But that steady mother, her baby was dead, she took it up in that little room that she had provided for the prophet, and laid him upon his bed, like that. And she said to the servant, "Saddle me a mule, and you ride straight, and don't you stop unless I tell you to." Oh, my! That's it! [II Kings 4:24]
E-51 Nu avem timp pentru dezbatere şi ceartă. Aceasta a trecut de ziva aceea. Să mergem înainte. Noi trebuie să ajungem acolo. Noi avem o nevoie.
E-51 We ain't got time for debating and fussing. This is past that day. Let's go on. We got to get there. We got a need.
E-52 Şi aşa a spus, „Du-te înainte, să nu te opreşti din mers decât când ţi-oi porunci eu." Şi au mers până au ajuns la Ilie.
E-52 And so he said, "You go forward, and don't you slack your riding unless I command you to." And they went till they got to Elijah.
E-53 Ilie, fiind un om al lui Dumnezeu, nu ca şi Cristos; Cristos ştia toate lucrurile, pentru că El era Dumnezeu. Ilie a fost o parte din Dumnezeu. Acela era Cristos în Ilie. Şi acela a fost mesajul orei, căci Cuvântul Domnului pentru acea oră a fost cu acel profet.
E-53 Elijah, being a man of God, not like Christ; Christ knew all things, 'cause He was God. Elijah was a portion of God. That was Christ in Elijah. And that was the message of the hour, for the Word of the Lord for that hour was with that prophet.
E-54 Isus a fost plinătatea tuturor acelor profeţi, fiecare din ei doar l-au manifestat pe El. Asta e tot. Tot parcursul de la Iosif, de la treizeci de piese de argint, peste tot, el—el a întruchipat pe Cristos. Aşa şi Moise!
E-54 Jesus was the fulness of all those prophets, every one of them only manifested Him. That's all. All the way from Joseph, from thirty pieces of silver, everywhere, He--He portrayed Christ. So did Moses!
E-55 David, stând ca un rege respins pe deal, plângea că a fost respins. Opt sute de ani după aceea, Fiul lui David a stat pe un deal. Acela a fost Duhul lui Cristos în David acolo. Şi El... Vai! El a fost atât Rădăcina cât şi Sămânţa lui David. Şi astfel El a stat pe deal, plângând, ca Rege respins, „Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă ocrotesc, cum o găină şi-ar ocroti puii ei." Ce a fost acesta? A fost Cristos în urmă acolo.
E-55 David, setting as a rejected king upon the hill, weeping because he was rejected. Eight hundred years after that, the Son of David set on a hill. That was the Spirit of Christ in David there. And He... My! He was both Root and Offspring of David. And so He set up on the hill, weeping, as a rejected King, "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have hovered you, as a hen would her brood." What was it? It was Christ back there. [Matthew 23:37]
E-56 A fost Cristos plângând când David a scris imnul, „Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit Tu? Toate oasele Mele, Ele Mă privesc. Ei Mi-au străpuns picioarele şi mâinile Mele. Şi-au împărţit hainele Mele între ei. Trag la sorţi pentru cămaşa Mea." Acela a fost Cristos care vorbea în David. Aşa este. El a fost manifestarea Cuvântului. Cristos a venit să împlinească acele lucruri care au fost vorbite de profeţi, pentru că Cuvântul a fost cu profeţii.
E-56 It was Christ crying when David wrote the hymn, "My God, why hast Thou forsaken Me. All My bones, they stare at Me. They pierced My feet and My hands. They parted My garments among them. They cast lots for My vesture." That was Christ speaking in David. That's right. He was the manifestation of the Word. Christ come to fulfill them things that had been spoken by the prophets, 'cause the Word was with the prophets. [Psalms 22:1, 16-18]
E-57 El a spus aceea în lecţia de seara trecută, că El a venit să împlinească ceea ce au spus profeţii despre El, pentru că ei aveau Cuvântul. Şi Ilie a fost profetul lui Dumnezeu, Cuvântul din acea zi.
E-57 He said that in the lesson last night, that He come to fulfill what the prophets had said about Him, 'cause they had the Word. And Elijah was God's prophet, the Word of that day.
E-58 Aşadar femeia Sunamită a stat cu acest profet până când el a venit şi a manifestat puterea lui Dumnezeu, şi s-a pus peste copil, şi copilul a revenit la viaţă.
E-58 So the Shunammite woman stayed with that prophet until he come and manifested the power of God, and laid hisself upon the baby, and the baby come to life.
E-59 Acum Marta trebuie că a recunoscut aceasta, deşi ea era ocupată cu treburile casei, spălatul vaselor, şi aşa mai departe. Dar acolo ea şi-a arătat culoarea ei. Ea a arătat ce era cu adevărat în interiorul ei. Ea s-a dus să-L aducă imediat. Dacă Dumnezeu a fost în flie, Dumnezeu trebuia să fie în Cristos, pentru că El a dovedit că El era acea Persoană. Amin. imi place aceea, acea determinare! Ea se duce la El. Ea a trebuit să ajungă la El. Şi ea află acolo, aşa cum a ajuns la El—la El; acum amintiţi-vă, ştia că El nu s-a schimbat niciodată, că Durmiezeu nu-şi schimbă niciodată programul Lui. Dacă El a fost în Ilie şi a putut învia pe morţi, El era în Cristos şi putea învia pe morţi, deşi El nu a făcut-o, pentru că este acelaşi Dunmezeu.
E-59 Now Martha must have recognized this, although she had been busy taking care of a house, dishwashing, and so forth. But there she showed her color. She showed really what was in her. She went to get Him immediately. If God was in Elijah, God had to be in Christ, 'cause He had proved that He was that Person. Amen. I like that, that determination! She goes to Him. She had to get to Him. And she find out there, as she got to Him--to Him; now remember, knew that He had never changed, that God never changes His program. If He was in Elijah and could raise the dead, He was in Christ and could raise the dead, though He hadn't done it, 'cause it's the same God.
E-60 Nici nu s-a schimbat El frică! Este tot aşa de mult Dumnezeu în seara aceasta cum a fost El întotdeauna. El este acelaşi ieri, azi, şi îa veci. El nu se schimbă.
E-60 Neither has He changed yet! Just as much God tonight as He ever was. He's the same yesterday, today, and forever. He changes not. [Hebrews 13:8]
E-61 Şi El a ştiut că ea a ştiut că era în El. Priviţi, doar în câteva minute o dovedeşte, când ea i-a spus Lui ceva despre fratele ei, şi a spus, „Doamne, eu—eu cred că Tu eşti."
E-61 And He knew she knew that it was in Him. Watch, just in a few minutes it proved it, when she said something to Him about her brother, and she said, "Lord, I--I believe that You are."
E-62 Şi El a spus, „Eu sunt Învierea şi Viata. Chiar dacă era mort, totuşi el va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. EU SUNT." Acela este EU SUNT care a fost fn rugul aprins, cu Moise. „Eu sunt Învierea. Eu sunt Viaţa. Eu am fost Zidul. Eu incă sunt El. Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel care crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată." După această asigurare mare care a avut-o ea, că El era Cuvântul făgăduit; când a spus El, fiind un Profet, El nu putea minţi; aşadar El, când El a spus, „Eu sunt acel EU SUNT. Eu sunt Cel care este Învierea şi Viaţa."
E-62 And He said, "I am the Resurrection and the Life. Though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in Me shall never die. I AM." That's the I AM was in the burning bush, with Moses. "I am the Resurrection. I am the Life. I was the wall. I am still He. I am the Resurrection and the Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me, shall never die." After this great assurance that she had, that He was the promised Word; when He said, being a Prophet, He could not lie; therefore He, when He said, "I am the I AM. I am He that is the Resurrection and Life." [John 11:25-26]
E-63 Ea a spus, „Eu cred că Tu eşti Acela, Fiul lui Dumnezeu care trebuia sa vină In lume. Deşi fratele meu este mort, zăcând afară acolo în mormânt, el este... trupul lui se descompune acum; dar chiar şi acum, orice spui Tu, va veni la împlinire." Exact!
E-63 She said, "I believe that You are the One, the Son of God that should come in the world. Although my brother is dead, laying out there in the grave, he's... his body has decaying now; but even now, whatever You say, it'll come to pass." Right! [John 11:27]
E-64 Tot ceea ce a vrut ea a fost să-L audă spunând aceasta! Amin. Oh, Marta, unde ne aflăm noi în această seară? „Doar vorbeşte Cuvântul; slujitorul meu va trăir Doar să-L audă zicând aceasta! Ei poate au venit şi i-au spus ei că El a spus-o, dar aici a fost El Însuşi. O Dumnezeule, deschide ochii orbiţi, ca ei să poată fi în stare să vadă! Când El, în Prezenţa Lui, vorbeşte Cuvântul, întotdeauna este manifestat.
E-64 All she wanted was to hear Him say it! Amen. Oh, Martha, where are we tonight? "Just speak the Word; my servant will live!" Just hear Him say it! They might have come told her He said it, but here He was Hisself. O God, open blinded eyes, that they might be able to see! When He, in His Presence, speaks the Word, always is manifested.
E-65 Ea a spus, „Orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da. Doar lasă-mă să aud!" Ea a vrut ca El să spună Cuvântul. Asta era tot ce a vrut ea să audă. Doar să obţina Cuvântul, era tot de ce avea ea nevoie, era să-L audă spunând că El o va face.
E-65 She said, "Whatever You ask God, God will give it to You. Just let me hear!" She wanted Him to say the Word. That's all she wanted to hear. Just get the Word, that's all she needed, was hear Him say He would do it. [Mark 11:24]
E-66 Şi El ar fi făcut-o chiar atunci, dar, vedeţi voi, potrivit viziunii pe care Tatăl i-a arătat-o Lui, El a trebuit să stea lângă mormânt. Oh, vai! Păstraţi-vă credinţa! Dumnezeu lucrează totul bine. Va fi totul bine. Doar a aşteptat până a ajuns ea la mormânt.
E-66 And He would have done it right then, but, you see, by the vision that the Father had showed Him, He had to be standing by the grave. Oh, my! Hold your faith! God is working everything right. It'll be all right. Just wait till she got to the grave.
E-67 Observaţi, ea putea să-L facă doar să o spună, chiar când el era încă... Toate speranţele duse, tot toate lucrurile. El era mort, putrezind în mormânt, dar doar să-L audă să o spună, este tot ce vroia ea.
E-67 Notice, she could just get Him to say it, even when he was yet... All hopes gone, all everything. He was dead, rottening in the grave, but just hear Him say it, is all she wanted.
E-68 Actun când El a spus, „Eu sunt Învierea şi Viata," ea a crezut aceasta. Ea a crezut aceasta. Acum observaţi, acum ea a trebuit să creadă imposibilul, când L-a auzit să spună, „Eu sunt Învierea şi Viata. Chiar dacă a fost mort, totuşi el va trăi, şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată." A spus, „Crezi tu aceasta?"
E-68 Now when He said, "I am the Resurrection and Life," she believed it. She believed it. Now notice, now she had to believe for the impossibles, when she heard Him say, "I am the Resurrection and Life. Though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in Me shall never die." Said, "Do you believe this?" [John 11:25]
E-69 Si ea a spus, „Da, Doamne, eu cred. Eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume." Îmi place asta. Îmi place asta.
E-69 And she said, "Yes, Lord, I believe it. I believe that You are the Son of God that was to come into the world." I like that. I like that. [John 11:27]
E-70 Eu—eu am spus aceasta mai înainte. Ar putea fi valabil din nou acum. Eu vorbeam cu o femeie nu de mult, era o anume biserică pe care am menţionat-o cu un timp în urmă, care nu crede că El era Dumnezeu, Divinitatea Lui; El a fost doar un profet, un om obişnuit.
E-70 I've said this before. It might stand again now. I was talking to a woman not long ago, it was a certain church that I mentioned a while ago, that doesn't believe that He was God, His Deity; He was just a prophet, an ordinary man.
E-71 El a fost aşa, într-adevăr. El a fost aşa, plus Dumnezeu. Vedeti, El a fost manifestarea. Isus este trupul, Fiul, Omul; Dumnezeu a fost ce a locuit în El. Dumnezeu a fost în El. El a fost un Dumnezeu-om. El a fost un Om, şi totuşi El a fost Dumnezeu manifestat în trup. Când noi îl vedem pe Isus, îl vedem pe Dumnezeu. Asta este ce a spus El, „Când vedeti pe Tatăl, mă vedeţi pe Mine, îl vedeţi pe Tatăl." Pentru că, El era reflecţia, pentru că El era Cuvântul, amin, care a fost la început. Amin.
E-71 He was that, truly. He was that, plus God. See, He was the manifestation. Jesus is the body, the Boy, the Man; God was what dwelt in Him. God was in Him. He was a God-man. He was a Man, yet He was God manifested in flesh. When we see Jesus, we see God. That's what He said, "When you see the Father, see Me, you see the Father." Because, He was the reflection, because He was the Word, amen, that was in the beginning. Amen. [John 14:9]
E-72 El a numit profetii, „dumnezeu." Ştiti voi asta? El a spus, „Voi îi numiţi `dumnezeu' pe acela la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu. Cum Mă puteţi voi condamna când Eu spun, 'Eu sunt Fiul lui Dumnezeu'?"
E-72 He called the prophets, "God." Do you know that? He said, "You call them 'God' who the Word of God come to. How can you condemn Me when I say, 'I'm the Son of God'?" [John 10:34-35]
E-73 Căci, acelaşi Cuvânt a spus că EL va fi acolo, şi iată Cuvântul manifestat din nou. Şi totuşi ei nu au vrut s-o creadă.
E-73 Cause, the same Word said He would be there, and there is the Word made manifest again. And still they wouldn't believe it.
E-74 Această femeie mi-a spus, „Eu pot să-ti dovedesc." A spus, Îmi place să te aud când predici, dar există un lucru pe care tu îl faci prea mult."
„Ei bine, ce este?"
A spus, „Tu te lauzi prea mult cu Isus."
E-74 This woman said to me, "I can prove to you." Said, "I like to hear you preach, but there is one thing you do too much."
"Well, what's that?"
Said, "You brag too much on Jesus."
E-75 Am spus, „Eu sper că asta e tot ce are El împotriva mea când vine El." Şi ea a spus... Am spus, „Eu sper că asta e tot ce poate El, vina care o poate găsi El în mine." Am spus, „Dacă aveam zece mii de limbi, nu aş putea vorbi îndeajuns, oh, vai, ceea ce este El!"
Ea a spus, „Dar, tu, îl faci pe El Dumnezeu."
E-75 I said, "I hope that's all He has against me when He comes." And she said... I said, "I hope that's all He can, fault He can find in me." I said, "If I had ten thousand tongues, I could not speak enough, oh, my, what He is!"
She said, "But, you, you make Him God."
E-76 Am spus, „El a fost. Sau, dacă El nu a fost, El a fost cel mai mare înşelător pe care l-a avut lumea vreodată."
A spus, „El a fost un profet."
E-76 Said, "He was. Or, if He wasn't, He was the greatest deceiver the world ever had."
She said, "He was a prophet."
E-77 Am spus, „El a fost un Profet, asta-i adevărat: un Dumnezeu-profet, plinătatea Cuvântului. Profetul doar a avut Cuvântul venit la el, asta este ce î1 face pe el—ce l-a făcut un profet. Dar El a fost plinătatea acelui Cuvânt."
E-77 I said, "He was a prophet, that's true: a God-prophet, the fullness of the Word. The prophet just had the Word come to him, that's what make him--made him a prophet. But He was the fullness of that Word."
E-78 Şi ea a spus, „Eu pot să-ţi dovedesc." A spus, „Tu Îl faci Divin."
Am spus, „El a fost Divin."
Şi ea a spus, „El nu poate fi Divin." Am spus, „El… Dar El a fost."
A spus, „Tu ai spus că ai crezut Biblia."
Am spus, „Eu cred."
E-78 And she said, "I can prove to you." Said, "You make Him Divine."
I said, "He was Divine."
And she said, "He can't be Divine."
I said, "But He was."
She said, "You said you believed the Bible."
I said, "I do."
E-79 A spus, „Îţi voi dovedi, cu Biblia ta proprie, că El nu a fost Divin."
E-79 She said, "I'll prove to you, by your own Bible, that He wasn't Divine."
E-80 Am spus, „Fă-o. Dacă Biblia spune aşa, atunci eu o voi crede, pentru că eu cred că Cuvântul este drept."
E-80 I said, "Do it. If the Bible says so, then I'll believe it, 'cause I believe the Word is right."
E-81 A spus, „Pe drum de jos către mormântul lui Lazăr, îţi aminteşti asta în Sfântul Ioan 11?"
Am spus, „Cu certitudine, doamnă."
E-81 She said, "On the road from down to Lazarus' grave, you remember that in Saint John 11?"
I said, "I certainly do, madam." [John 11:35]
E-82 A spus, „Bine, acum, pe drum în jos, El a plâns. Biblia a spus, `El a plâns.'"
Am spus, „Desigur, Biblia a spus că El a plâns."
A spus, „Cum ar fi putut El să fie Divin şi să plângă?"
Am spus, „El a fost uman."
„Uman şi Divin?"
E-82 Said, "Well, now, on the road down, He cried. The Bible said, 'He wept.'"
I said, "Certainly, the Bible said He wept."
Said, "How could He be Divine and weep?"
I said, "He was human."
"Human and Divine?" [John 11:35]
E-83 Am spus, „Da, doamnă. Tu nu reuşeşti să vezi. El a fost un-un om mergând pe acolo, plângând cu acei care plângeau, aşa este, îndurerat cu cei îndureraţi. El a fost un Om. Dar când El şi-a îndreptat micuţul, Lui trup fragil, şi a spus. “Lazăre, vino afară” şi un om care a fost mort de patru zile, a stat pe picioarele lui. A fost nevoie de mai mult decât un om, acela a fost Dumnezeu în Om." Cine poate învia morţii, în afară de Dumnezeu? El este Învierea şi Viaţa! Aşa este.
E-83 I said, "Yes, lady. You fail to see. He was a--a man going along there, crying with those that were crying, that's right, grieving with those who grieved. He was a Man. But when He straightened His little, frail body up, and said, 'Lazarus, come forth,' and a man that been dead four days, stood on his feet. That took more than a man, that was God in the Man." Who can raise the dead, but God? He is the Resurrection and the Life! That's right. [John 11:43]
E-84 În acea noapte pe mare, când El se afla acolo afară, obosit, culcat în partea din spate a corabiei, unde zece mii de diavoli au jurat că Îl vor îneca în acea noapte, şi acea corăbioară se bălăbănea ca un dop de sticlă acolo afară pe o mare furtunoasă. Acei diavoli s-au gandit, „Noi L-am prins acum. El doarme; noi vom îneca toată grămada." Oh, El a fost un Om, obosit, dar în momentul când s-a sculat, El a pus piciorul Lui pe frânghia de catarg, şi a privit în sus şi a spus, „Taci, fi liniştită," şi vânturile şi valurile L-au ascultat. Acela a fost mai mult decât un om.
E-84 That night out on the sea, when He was out there, tired, laying in the back of the boat, where ten thousand devils swore they would drown Him that night, and that little old boat flopping around like a bottle stopper out there on a stormy sea. Them devils thought, "We got Him now. He is asleep; we'll sink the whole bunch." Oh, He was a Man, tired, but when once aroused, He stood His foot up on the brail, and looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed Him. That was more than a man. [Mark 4:39]
E-85 El a fost un Om când Îi era foame, a venit jos de pe munte, căutând după o bucată de pâine sau ceva de mâncare, sau o smochină dintr-un pom. Dar când El a luat cinci pâini şi doi peşti, şi a hrănit anci mii, acela a fost Dumnezeu in acel Om. Aşa este.
E-85 He was a man when He was hungry. He come down off the mountain, looking for a piece of bread or something to eat, or a fig off of a tree. But when He took five biscuits and two fishes, and fed five thousand, that was God in that Man. That's right.
E-86 Oh, orice om de care s-a ales vreodată ceva a crezut aceea, toţi poeţii care au crezut aceea. Nu-i de mirare căci unul a scris:
Trăind El m-a iubit, şi murind, El m-a salvat;
Îngropat, El mi-a dus păcatele departe;
El m-a justificat liber pentru totdeauna;
Într-o zi El vine, O glorioasă zi!
E-86 Oh, every man that's ever amounted to a hilE-of-beans believed that, all the poets that believed that. No wonder one wrote:
Living He love me; and dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified freely forever;
Someday He is coming, O glorious day!
E-87 Eddie Perronet, ale cărui cântări nu se vindeau. Într-o zi, clătinându-se sub influenţa Duhului Sfânt, a apucat un pix, el a scris cântarea de inaugurare, când a scris:
Toţi să aclameze puterea Numelui lui Isus!
Îngerii să cadă prosternaţi;
Să aducă înainte diadema regală,
Încoronaţi-L Domn al tutorora! (Aleluia!)
E-87 Eddie Perronet, when his songs would not sell. One day, staggering under the impact of the Holy Spirit, grabbed a pen, he wrote the inauguration song, when he wrote:
All hail the power of Jesus' Name!
Let Angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
Crown Him Lord of all!
E-88 Desigur, asta este ce credem noi că a fost El. Da, domnule.
E-88 Hallelujah! Certainly, that's what we believe He was. Yes, sir.
E-89 Ea a trebuit să creadă imposibilul acum, în gândirea modernă a acelei zile. Aşa şi voi trebuie să credeţi imposibilul, să vedeţi Viaţă nouă, să vedeţi ceva întâmplându-se. Dar dacă El a recunoscut... Ea L-a recunoscut ca fiind Cuvântul, atunci imposibilul poate avea loc, pentru că El este Creatorul, şi va sta alături de tot ce a spus El.
E-89 She has got to believe for the impossibles now, to modern thinking of that day. So do you have to believe for the impossibles, to see new Life, to see something happen. But if He recognized... She recognized Him to be the Word, then the impossibles can take place, because He is the creator, and will stand by everything He said. [Matthew 19:26], [Mark 10:27]
E-90 „Şi toate lucrurile sunt posibile pentru aceia care pot crede." Acesta este Cuvântul Lui. Dar imposibilurile sunt manifestate când Dumnezeu este luat pe Cuvântul Lui. Da, domnule. Când Dumnezeu este luat pe Cuvântul Lui, imposibilurile sunt—sunt manifestate. Când Dumnezeu spune că aceasta va fi, atunci voi luaţi acel Cuvânt şi urmăriţi cum, imposibilurile se întâmplă. Cu siguranţă se vor întâmpla.
E-90 "And all things are possible to them that can believe." That's His Word. But the impossibles are made manifested when God is took at His Word. Yes, sir. When God is took at His Word, the impossibles are--are made manifest. When God says it'll be, then you take that Word and watch what, the impossibles happen. It certainly will. [Matthew 19:26], [Mark 10:27]
E-91 Dar observaţi, chiar în toată aceea, ea a spus, „Chiar şi acum, Doamne, orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu o va face." Ea ştia că putea doar obţine acel Cuvânt să vină din partea Lui. Aceea-i tot ce trebuia ea să facă, a fost să obţină acel Cuvânt. Da, a fost ceasul ei cel mai întunecat, şi Isus a venit pe acolo şi a chemat. Oh, ce lucru au văzut ei, o înviere!
Să ne uităm la încă câţiva unde au venit ceasurile întunecate.
E-91 But notice, even in all that, she said, "Even now, Lord, whatever You ask God, God will do it." She knew that she could just get that Word to come from Him. That's all she needed to do, was get that Word. Yes, it was her darkest hour, and Jesus come along and called. Oh, what a thing they saw, a resurrection! [John 11:22]
Let's look at some more where the dark hours come.
E-92 A fost un om o dată, numit Iov, unul dintre cei mai vechi profeţi din Biblie. El a fost un om mare. EL a—el l-a iubit pe Domnul, şi a făcut tot ce a ştiut el cum să facă. Şi Satan a dorit să-l cearnă, astfel i-a spus lui Dumnezeu într-o zi... Da, i-a spus Dumnezeu, mai degrabă, „Unde ai fost, Satan?"
E-92 There was a man one time, named Job, one of the oldest prophets in the Bible. He was a great man. He had--he had loved the Lord, and he done all he knowed how to do. And Satan desired to sift him, so he said to God one day... Yeah, God said to him, rather, "Where have you been, Satan?" [Job 1:1-7]
E-93 A spus, „Oh, am umblat încoace şi încolo şi în sus şi-n jos pe pământ."
E-93 He said, "Oh, walking to-and-fro and up-and-down on the earth." [Job 1:7]
E-94 EL a spus, „Ai luat tu seama la robul Meu Iov? Nu este nici unul ca el pe pământ. EL este un om perfect."
E-94 He said, "Have you considered My servant Job? There is none like him in the earth. He is a perfect man." [Job 1:8]
E-95 „Oh," a spus el, „sigur, Tu îi dai totul, faci totul pentru el. Desigur, el este un am bun. Dar lasă-mă să-l am o singură dată, eu voi schimba melodia. Îl voi face să Te blesteme, în faţa Ta."
E-95 "Oh," he said, "sure, You give him everything, do everything for him. Certainly, he's a great man. But let me have him one time, I'll change the tune. I'll make him curse You, to Your face." [Job 1:10-11]
E-96 El a spus, „Tu nu o poţi face." Aceea este încrederea Lui într-un credincios. De ce? El este Infinit. El este Etern. El cunoaşte sfârşitul de la început. El a ştiut că Satan nu o putea face. Căci, El este Cuvântul, El a ştiut ce va face Iov.
E-96 He said, "You can't do it." That's His confidence in a believer. Why? He is Infinite. He is Eternal. He knows the end from the beginnning. He knowed Satan couldn't do it. For, He is the Word, He knowed what Job would do. [Job 1:8-12]
E-97 Acum, amintiţi-vă, Iov, el l-a lovit cu bube, i-a ucis copiii, i-a luat tot ce avea el. Sănătatea lui era dusă. Chiar şi mângâietorii lui au venit, şi nu au putut face altceva decât să-l acuze de a fi un păcătos în ascuns. Şi bătrânul Iov a ajuns în aşa stare încât a ajuns aşa îndurerat.
E-97 Now, remember, Job, he broke him out in boils, killed his children, took everything he's had. His health was gone. Even his comforters came, and they couldn't do nothing but just accuse him of being a secret sinner. And old Job got in such a place until he got so distressed. [Job 2:5-10]
E-98 Tu trebuie să ajungi în suferinţă, mai întâi. Tu trebuie să ajungi la un timp unde să fi la capătul drumului.
E-98 You have to get in distress, first. You have to get to a time we're at the end of the road.
E-99 Iov a ajuns la capătul drumului, când a spus, „Blestemată să fie ziua in care m-am născut. Fie ca soarele nici măcar să nu strălucească, şi fie ca luna să nu lumineze peste noapte, fie ca numele să nu-i mai fie chemat niciodată." Şi în acea suferinţă atunci Isus a venit înainte. A privit în jos, şi a spus, „Eu văd, ca un om, o floare moare, şi răsare iarăşi primăvara. Dacă un pom este suflat jos, creşte din nou prin mirosul apei." El a văzut toată viaţa botanică trăind din nou, dar a spus, „Omul se întinde jos, îşi dă duhul, unde este el?" El ştia că era un om bătrân. A spus, „Fiii lui vin să jelească asupra lui, şi el nu o percepe. Oh, de m-ai ascunde Tu în mormânt şi m-ai păstra în locul ascuns, până-Ţi va trece mânia. Rânduieşte-mi o vreme şi stabileşte-mi un timp. Noi am mers..." Şi continuând aşa, vorbind. El a fost la capătul, suferinţei lui, „Ce se va întâmpla? Frunzele trăiesc, ele vin înapoi în pomi, florile vin iarăşi înapoi, orice altceva vine sus, dar un om se întinde jos şi îşi dă duhul!" El era în suferinţă. El nu a ştiut ce i se putea întâmpla, şi el la acea vârstă.
E-99 Job got into the end of the road, when he said, "Cursed be the day that I was born. May the sun not even shine, and may the moon not shine by the night, may the name never be called." And in that distress, then Jesus came along. He looked down, and he said, "I see a man. A flower die, and it rises again in the spring. If a tree blows down, it comes up again through the scent of water." He seen all botany life living again, but said, "A man layeth down, he giveth up the ghost, where is he?" You knowed he was an old man. He said, "His sons come to mourn over him, and he perceive it not. Oh, that Thou would hide me in the grave and keep me in the secret place, till Thy wrath be passed. Appoint me a time and set me a time. We went..." And going on like that, talking. He was at the end, of his distress, "What would happen? The leaves live, come back in the tree, the flowers come back again, everything else come up, but a man layeth down and giveth up the ghost!" He was in distress. He didn't know what could happen to him, and him at that age. [Job 3:1-2, 8-9], [Job 14:2, 7, 10, 13]
E-100 Când el a făcut-o, atunci Isus a venit înainte. Dumnezeu i-a îndreptat capul către cer, şi el a văzut pe Isus venind în zilele din urmă.
E-100 When he did, then Jesus came along. God pointed his head towards the sky, and he saw Jesus coming in the last days. [Job 14:2-14]
E-101 Acel ceas cel mai întunecat când nevasta lui a spus, „Blestemă pe Dumnezeu şi moartea," totuşi el a spus, „Femeie, tu vorbeşti ca o femeie nebună. Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului." Până şi nevasta lui l-a respins. Biserica lui l-a respins.Toţi l-au respins.
E-101 That darkest of hour when his wife said, "Curse God and die the death," yet he said, "Woman, thou speakest like a foolish woman. The Lord gave, and the Lord taken away, blessed be the Name of the Lord." Even his wife turned him down. His church turned him down. Everybody turned him down. [Job 2:9-10]
E-102 În acel ceas întunecat, unde el nu a ştiut încotro se îndrepta el de acolo, Isus a venit înainte. Atunci el a strigat, „Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte, şi în zilele de pe urmă El va sta pe pămant. Şi chiar dacă după ce viermii pielii nimicesc acest trup, totuşi în trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu, pe Care îl voi vedea eu însumi." In ceasul lui cel mai întunecat, atunci Isus a venit înainte. Da, domnule.
E-102 In the dark hour, where he didn't know where he was going from there, Jesus came along. Then he screamed out, "I know my Redeemer liveth, and at the last days He'll stand upon the earth. And though after the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God, Whom I shall see for myself." In his darkest hour, then Jesus come along. Yes, sir. [Job 19:25-26]
E-103 Moise, pentru Moise, ceasul cel mai întunecat a venit pentru el în Israel. El se afla chiar în linia de datorie; l-a întâlnit pe Dumnezeu acolo sus în rug, şi a spus, „EU SUNT CEL CE SUNT." A mers jos şi a luptat prin tot felul de a lui Iane şi Iambre, care încercau să imite lucrarea lui. Prin toată aceasta, el a stat credincios lui Dumnezeu. În final a făcut Israelul să creadă. Şi aici vine el din Egipt, mergând sus către—către ţara făgăduită, unde Dumnezeu a spus, „Te vei închina Mie pe acest munte." Acela a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Moise a ştiut că trebuia să meargă la acel munte. Amin. Dumnezeu a spus aşa! Nici un Faraon nu-l poate ucide. Nici un diavol nu-l poate ucide. Nimic nu-l poate ucide. El vine la acel munte. Amin! Aleluia! Mă simt religios. El merge la acel munte.
E-103 Moses, for Moses, the darkest hour come for him in Israel. He was right in the line of duty; met God up there in a bush, and said, "I AM THE I AM." He went down and fought through all kind of impersonations of Jannes and Jambres, trying to impersonate his work. All this, he had stood true to God. He finally got Israel to believe. And here he comes out of Egypt, going up to the--to the promised land, where God said, "You'll worship Me on this mountain." That was the Word of God. Moses knowed he had to go to that mountain. Amen. God said so! No Pharaoh can kill him. No Devil can kill him. Nothing can kill him. He is coming to that mountain. Amen! Hallelujah! I feel religious. He is going to that mountain. [Exodus 3:12, 14]
E-104 Aşa suntem noi pe drumul nostru către Glorie! Nimic nu ne va opri. Nu, domnule. Dumnezeu va adeveri Cuvântul Său. Nu-mi pasă ce are loc, El o va face, oricum. Da.
E-104 So are we on our road to Glory! Nothing is going to stop us. No, sir. God is going to vindicate His Word. I don't care what takes place, He is going to do it, anyhow.
E-105 Pe drumul lui, chiar pe calea de datorie. Iată-l, împrejmuit între munţi. El ascultă şi aude un vuiet în spatele lui. Ce este acesta? Carele lui Faraon, cu miile, venind; în armură, şi suliţe şi lucruri, să-i frământe şi calce jos. Acolo-i Marea Roşie, îi tăia calea. Ce a făcut el? El a intrat în ne-... A ajuns în necaz. Poporul toţi ţipau, „Oh, noi o s-o încasăm acum. Faraon ne va ucide, săbiile lui vor fi trecute prin noi. Copiii noştri vor muri aici în pustiu."
Moise a strigat, „O Dumnezeule!"
E-105 He is on his road, right in the path of duty. Here he is, hemmed in between the mountains. He listens and hears a roar behind him. What is it? Pharaoh's chariots, by the thousands, coming; armored, and spears and things, to ride them down and trample them down. There is the Red Sea, had him cut off. What did he do? He got in di-... He got in distress. The people all screaming, "Oh, we're in for it now. Pharaoh will kill us, his swords will be run through us. Our babies will die here in the wilderness."
Moses cried out, "O God!"
E-106 Şi atunci Isus a venit pe scenă. El era Stâlpul de Foc. Aşa este. El a coborât şi El a atârnat între el şi pericol. Amin. El este Mediatorul nostru. El este cel ce Stă în mijloc, amin, un Mijlocitor. Acolo a stat El, stând acolo; întunecime pentru Egipteni, aceia care au venit să încerce să facă ceva cu privire la aceasta. El a fost Lumină pentru ei, prin care să umble. Apoi dimineaţa când vântul a început să sufle foarte tare, acea noapte, atunci ce a făcut El? El a venit în forma Stâlpului de Foc.
E-106 And then Jesus came on the scene. He was the Pillar of Fire. That's right. He come down and He hung between him and the danger. Amen. He is our go-between. He's the stand-between, amen, a mediator. There He stood, standing there; darkness to the Egyptians, those who were coming to try to do something about it. He was light to them, to walk by. Then in the morning when the wind started blowing real hard, that night, then what did He do? He had come in the form of the Pillar of Fire.
E-107 El încă este acel Stâlp de Foc. Da, domnule. Când El a fost pe pământ, El a spus, „Eu vin de la Dumnezeu, şi Mă duc la Dumnezeu."
E-107 Remember, He is still that Pillar of Fire. Yes, sir. When He was on earth, He said, "I come from God, and I go to God." [John 13:3]
E-108 Şi după moartea Lui, îngroparea, învierea, şi înălţarea; Sfântul Pavel, pe drumul lui în jos către Damasc, a fost doborât de acel Stâlp de Foc, a fost un Evreu. El nu ar fi spus aceasta... A spus, „Doamne, Cine eşti Tu?" Cu literă mare D-o-a-m-n-e, Elohim. „Cine eşti Tu pe care eu prigonesc?"
El a spus, „Eu sunt Isus."
E-108 And after His death, burial, resurrection, and ascension; Saint Paul, on his road down to Damascus, he was struck down by that Pillar of Fire. Remember, he was a Hebrew. He would have not said this... He said, "Lord, Who are You?" Capital E-o-r-d, Elohim. "Who are You that I persecute?"
He said, "I am Jesus." [Acts 9:5]
E-109 Amin! Aleluia! El este Cel dintâi şi Cel din urmă. El este încă acelaşi. „Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea. Eu voi fi cu voi, chiar în voi." Acelaşi Stâlp de Foc, acelaşi Dumnezeu făcând acelaşi lucru, cu aceeaşi făgăduinţă, amin, făcând Cuvântul Lui manifestat. „Eu sunt Învierea şi Viata. Eu sunt Cel ce Era, Cel ce Este, şi Cel care Va veni." Da, domnule. Da.
„Părinţii noştri au mâncat mana în pustiu."
E-109 Amen! Hallelujah! He's the First and the Last. He's everything. "A little while and the world seeth Me no more, yet you will see Me. I'll be with you, even in you." The same Pillar of Fire, the same God doing the same thing, with the same promise, amen, making His Word manifested. "I am the Resurrection and Life. I am He that Was, He that Is, and He that Shall come." Yes, sir. Yeah.
"Our fathers eat manna in the wilderness." [John 16:16], [John 11:25]
E-110 El a spus, „Ei sunt, fiecare, morţi. Dar, EU SUNT CEL CE SUNT." Moise... În rugul aprins, acela a fost EU SUNT. El încă este EU SUNT, nu Eu am fost; EU SUNT, timpul prezent, în toate timpurile.
E-110 He said, "They're, every one, dead. But, I AM THAT I AM." Moses... In the burning bush, that was the I AM. He is still the I AM, not I was; I AM, present tense, all time. [Exodus 3:14], [John 6:49]
E-111 Noi aflăm aici că Moise a fost împins chiar în acest colţ, şi Cristos a venit jos. Acum, şi Biblia a spus căci, că, „Moise a estimat ocara lui Cristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului." Ocara lui Cristos! Cristos a fost Ungerea, Logosul care a mers afară din Dumnezeu. Îngerul, orice cititor al Bibliei ştie că acel Înger a fost Cristos. Şi iată acolo a fost El în pustiu, şi El a venit pe scenă, în forma în care El a trebuit să fie manifestat. Glorie lui Dumnezeu!
E-111 We find out here that Moses is backed out into this corner, and the Christ had come down. Now, and the Bible said that, that, "Moses esteemed the--the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt." The reproach of Christ! Christ was the anointing, the Logos that went out of God. The Angel, any Bible reader knows that that Angel was Christ. And there He was in the wilderness, and He came on the scene, in the form that He was supposed to be manifested in. Glory to God! [Hebrews 11:26]
E-112 El vine astăzi în formă, acelaşi Cristos, manifestându-l.
E-112 He comes today in the form, the same Christ, manifesting Him. [Luke 17:30]
E-113 El le-a spus că El îi va scoate afară. El făcea aceasta. Acolo vine El să stea cu Cuvântul Lui, să-L adeverească. Apoi după ce El a venit, cum a făcut El la Marta, atunci El a chemat. A spus, „Moise, de ce strigi tu la Mine? Vorbeşte acestui popor, ca să porniţi înainte." Acel ceas întunecat, Marea Roşie s-a despicat şi ei au trecut dincolo, în călătoria lor ca să împlinească Cuvântul lui Dunmezeu. Da, în ceasul cel mai întunecat al lui Moise, atunci Isus a venit înainte. Noi avem timp acum... El l-a chemat pe Moise.
E-113 He told them He would take them out. He was doing it. There He come to stand by His Word, to vindicate It. Then after He had done come, like He did to Martha, then He called. He said, "Moses, why are you crying to Me? Speak to this people, that ye go forward." That dark hour, the Red Sea opened up and they went across, on their journey to fulfill the Word of God. Yes, at Moses' darkest hour, then Jesus come along. We got time now... And He called Moses. [Exodus 14:15]
E-114 Noi vrem să vă atragem atenţia la un alt om micuţ. Numele lui era Iair. Sunt aşa de mulţi din ei în lume astăzi. El a fost un credincios în ascuns. El l-a iubit pe Isus. El a auzit despre El. El L-a crezut. Dar, vedeţi voi, el deja s-a alăturat unei organizaţii. Da. El—el—el—el doar... El nu a putut veni afară şi să mărturisească aceasta. El a crezut, dar nu a putut mărturisi aceasta, astfel el deja s-a alăturat cu necredincioşii. Dar el cu adevărat a crezut.
E-114 We want to draw your attention to another little man. His name was Jairus. There is so many of them in the world today. He was a secret believer. He loved Jesus. He had heard about Him. He believed Him. But, you see, he had already joined hisself to an organization. Yeah. He--he--he just... He couldn't come out and confess it. He believed it, but he couldn't confess it, so he had done joined up with the unbelievers. But he really believed it. [Luke 8:41-56]
E-115 Voi ştiţi, când un om ajunge în acea stare, uneori Dumnezeu îl aduce la confruntare. Este la necaz când noi ne arătăm cu adevărat culorile noastră, ceea ce suntem de fapt.
E-115 You know, when a man gets in that shape, sometime God brings Him to the showdown. It's in distress when we really show our colors, what we really are.
E-116 Astfel acolo era el, el deja era unit cu necredincioşii, şi el deja a mers acolo şi şi-a trecut numele în registru, şi aşa mai departe. Şi el era un preot, şi astfel el—el doar cu greu nu a putut face o mărturisire, căci acela era tichetul lui de masă. Astfel, dar el totuşi îl credea pe Isus.
E-116 So there he was, he was already joined up to the unbelievers, and he had done went over and put his name on the book, and so forth. And he was a priest, and so he--he just couldn't hardly make a confession, 'cause that was his meal ticket. So, but he still believed Jesus.
E-117 Într-o zi, fetiţa lui s-a îmbolnăvit. Oh, vai. El, fără îndoială că omul, dacă el... în acel fel, ar fi chemat doctorul. Medicul a venit, a vizitat copila. Febra ei s-a înrăutăţit şi mai rău. După o vresne ea a devenit aşa de fierbinte, şi totul, ea în cele din urmă a ajuns pe punctul de moarte. El era în necaz. El a trebuit să facă ceva. El—el doar nu a ştiut ce să facă. Acum s-a gândit, „Dacă aş putea doar să-l găsesc pe El, oriunde s-ar afla El." Acum el nu a aşteptat până s-a întunecat, cum a făcut Nicodim, pentru a avea o întrevedere în taină. A fost timpul pentru acţiune, a sosit timpul pentru a acţiona şi el a trebuit să acţioneze atunci.
E-117 One day, his little girl got sick. Oh, my. He, no doubt the man had picked, like that, would have called the doctor. The physician come, attended to the child. The fever got worse and worse. After a while she got so hot, and everything, she finally got to the point of death. He was in distress. He had to do something. He, he just didn't know what to do. Now he thought, "If I could only find Him, wherever He is." Now he never waited until it got nighttime, like Nicodemus did, to have a private interview. Time was for action, the time had come for action and he must act then. [Luke 8:41-56]
E-118 Şi mă gândesc, frate, soră, la fel este acum. A sosit timpul pentru acţiune. A sosit timpul pentru a crede sau a nu crede. Acea linie de separare vine la fiecare bărbat şi femeie. Acesta vine la fiecare copil. Uneori când treceţi de acea linie, există numai un singur lucru rămas, acela este judecata, când treceţi între milă şi judecată, când treceţi de acea linie.
E-118 And I think, brother, sister, the same is now. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. That separating line comes to every man and woman. It comes to every child. Sometimes when you pass that line, there is only one thing left, that's judgment, when you pass between mercy and judgment, when you pass that line.
E-119 Amintiţi-vă, el a ajuns în necaz. Nu a ştiut ce să facă. Acolo au stat preoţii lui, toţi rabinii stând în jurul lui. Frăţia era cu el, toţi jos acolo, privind la fetiţa lui cum moare. Doctorul stând afară, cu mâinile încrucişate, dând mâna cu el, „I-am dat fiecare medicament pe care l-am ştiut, şi totuşi..."
E-119 Remember, he got in distress. He didn't know what to do. There stood his priests, all the rabbis standing around him. The fellowship was with him, all down there, watching his little girl die. The doctor standing on the outside, with his hands folded, shaking his hands, "I've give every medicine that I knowed, and still..."
E-120 Vedeţi, era Isus care lucra tot timpul. Isus făcea aceasta cu un scop, ca să scoată la suprafaţă culoarea acelui ins mic. După o vreme, îl pot vedea că se duce să îşi ia pălăria lui mică neagră şi şi-o pune, îşi ia pe el pelerina lui micuţă de preot.
„Unde te duci?"
E-120 See, it was Jesus a working all the time. Jesus was doing this for a purpose, to bring the color out of that little fellow. After a while, I can see him go get his little black hat and pulled it on, put his little priest coat on.
"Where you going?"
E-121 „Eu mă... Am auzit că El se află jos la râu. Mă duc după El!" Oh, vai! Într-acolo a pornit!
E-121 "I heard He's down at the river. I'm going after Him!" Oh, my! Away he went!
E-122 În acel ceas de necaz, el a trebuit să facă o decizie: să lase copila lui să moară, sau el ştia că aceea a fost manifestarea Cuvântului. El era un preot, şi a citit Cuvântul, şi el a ştiut că aceea era manifestarea lui Dumnezeu. Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine. El a ştiut aceea, şi a fost forţat spre chestiunea aceea. El a trebuit să facă o greşeală, să o lase pe copila lui să moară, sau să facă mărturisirea lui. Când a ajuns în acel necaz, a fost cam pe la acel timp când Isus a venit înainte. El s-a dus să-L vadă. A spus, a spus, „Voi merge cu Tine, orice spui Tu." Şi afară pe drum, iată că vine un mesager, lucrul întunecat acolo. A făcut mărturisirea lui, că el Îl credea. El deja s-a excomunicat singur atunci, şi s-a expus în ochii publicului atunci, că el era un credincios în Isus.
E-122 In that hour of distress, he had to make a decision: let his child die, or he knowed that was the manifestation of the Word. He was a priest, and he had read the Word, and he knowed that that was God's manifestation. God was in Christ, reconciling the world to Himself. He knew that, and he was forced to the issue. He had to make a mistake, let his child die, or make his confession. When he got in that distress, it was about that time that Jesus came along. He went to see Him. He said, he said, "I'll go with You, whatever You say." And out on the road, here come a runner, the dark thing there. Had made his confession, that he believed Him. He had done excommunicated himself then, and put hisself in public eyes then, that he was a believer on Jesus. [II Corinthians 5:19], [Luke 8:41-42]
E-123 Şi aici vine un mesager, a spus, „Nu deranja pe nimeni, pentru că fiica ta a murit deja. A murit ieri. Ea este deja moartă. Nu, nu te mai ocupa de asta."
E-123 And here come a runner, said, "Don't bother nobody, 'cause your girl has already died. She died yesterday. She is already dead. Don't, don't fool with it no more." [Luke 8:49]
E-124 Şi, oh, inima lui mică gata să cedeze. Dar el a privit şi a văzut acei ochi ai lui Isus, a spus, „Nu ţi-am spus Eu ţie? Nu te teme, dacă vrei să vezi Slava lui Dumnezeu. De ce îţi este frică? Ti-am spus deja că Eu voi merge."
E-124 And, oh, his little heart like to a failed. But he looked and seen those eyes of Jesus, said, "Didn't I say to You? Don't fear, if you want to see the glory of God. What you scared about? I've already told you I would go." [Luke 8:50]
E-125 El deja a spus ca El va veni. El deja a spus că El va face aceasta, şi iată-L că o face. Amin. El a spus că El va apărea pe scenă în zilele de pe urmă şi va face aceste lucruri cum El le-a făcut, aşa cum am citit seara trecută şi am vorbit. Iată-L făcând aceasta. De ce vă este frică?
E-125 He has already said He would come. He has already said He would do this, and here He is doing it. Amen. He said He would rise on the scene in the last days and do these things as He did, as we've read last night and talked. Here He is doing it. What are you scared about? [Luke 8:49-50]
E-126 Amintiţi-vă, când El a venit, şi El a chemat-o din morţi. El a venit pe scenă şi a chemat-o din morţi.
Bătrânul orb Bartimeu, o dată, a atins ceasul lui cel mai întunecat.
E-126 Remember, when He came, and He called her from the dead. He came on the scene and called her from the dead.
Old blind Bartimaeus, one time, hit his darkest hour. [Luke 8:53-55]
E-127 Isus se afla jos acolo, a organizat un dejun al Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline jos acolo Ierihon, şi El îl avea pe Zacheu jos acolo. El l-a întâlnit într-un pom, jos pe stradă. Astfel când El era... Bine, El nu ar fi organizat nimic altceva, sunt sigur. Vedeţi? Astfel atunci când a venit El acolo, şi El—El l-a avut pe el, Zacheu a mers cu el.
E-127 Jesus was down there, organized a Full Gospel Business Men's breakfast down there in--in Jericho, and He had Zacchaeus down there. He had met him in a tree, down the street. So when He was... Well, He wouldn't organize anything else, I'm sure. See? So then when He come down there, He--He had him, Zacchaeus had went with Him. [Luke 19:1-10]
E-128 Bătrânul orb Bartimeu era orb de când a fost un băieţel. Aşa că s-a gândit că Isus ar putea veni afară pe acea poartă, şi el aştepta. După o vreme a auzit mult zgomot, şi toţi venind într-acolo.
E-128 Old blind Bartimaeus had been blind since he was a little boy. So he thought Jesus might come out that gate, and he was waiting. After a while he heard a lot of noise, and everybody coming by. [Mark 10:46-47]
E-129 Şi l-a auzit pe preot spunând, „Măi! Măi, tu, tu care urci sus pe deal acolo! Ai—ai—ai... Noi auzim că tu învii pe cei morţi. Noi avem un cimitir întreg plin de ei aici. Dacă tu eşti Mesia, dacă tu eşti Mesia, vino aici şi învie aceşti morţi."
E-129 And he heard the priest saying, "Hey! Hey, You, You going up the hill there! Did--did--did... We hear that You raise the dead. We got a whole graveyard full of them up here. If You be the Messiah, if You be the Messiah, come up here and raise these dead."
E-130 Voi ştiţi, că acelaşi diavol încă trăieşte, vedeţi, în formă de religie, în acelaşi fel. Vedeţi?
E-130 You know, that same devil still lives, see, in the form of religion, the same way. See?
E-131 „Dacă tu eşti Mesia, noi tu înviezi morţii; noi avem un cimitir plin de ei aici. Vino." Şi, oh, toţi strigau. Unul strigând. „Osana Profetului!" Un altul strigând aceasta, aceea, sau cealaltă. Aşa o confuzie!
E-131 "If You be the Messiah, we... You raise the dead; we got a graveyard full of them up here. Come." And, oh, everybody screaming. One hollering, "Hosanna to the Prophet!" Another one hollering this, that, or the other. Such a confusion!
E-132 Acest om bătrând orb s-a gândit, „Oh, eu L-am ratat. El a venit afară acolo, şi eu am crezut că El va veni pe aici. Am fost pus în locul greşit." Şi s-a pus să strige. S-a gândit, „Dacă El este Cuvântul, El este Dumnezeu; El trebuie să fie." Astfel, „O Isuse, Tu Fiu al lui David, ai milă de mine!" În acel ceas de necaz, el a strigat.
E-132 This old blind man thought, "Oh, I missed Him. He come out down there, and I thought He'd come here. I've been put in the wrong place." And he got to screaming. He thought, "If He is the Word, He is God; He has got to be." So, "O Jesus, Thou Son of David, have mercy on me!" In that hour of distress, he called out. [Mark 10:47]
E-133 Acum Isus, dacă o marcaţi aici, a fost la Ierihon. Unde au spus că el şedea, era la o sută cincizeci de iarzi de locul unde se afla Isus. Cu mfi de oameni năvălind în jurul Lui, El nu ar fi putut auzi strigătul acelui om. Nu. Dar El l-a simţit. El s-a oprit.
E-133 Now Jesus, if you'll mark it here, was at Jericho. Where they said he was setting, he was a hundred and fifty yards from where Jesus was. With thousands of people rushing around Him, He couldn't have heard that man's cry. No. But He felt it. He stopped. [Mark 10:47-50]
E-134 Eu vreau să predic, în una din aceste seri: „Şi atunci Isus s-a oprit." Oh! „Şi atunci Isus s-a aplecat." Oh!
E-134 I want to preach, one of these nights: "And then Jesus stopped." Oh! "And then Jesus stooped." Oh!
E-135 Dar când Isus s-a oprit, ce a fost aceasta? El l-a chemat. „Învăţătorul a venit. Nu fi îngrijorat," au spus ucenicii, „El te cheamă pe tine. El te cheamă pe tine." L-a chemat afară din acea mulţime.
El face acelaşi lucru acum. Se înţelege aceasta? Vedeţi?
E-135 But when Jesus stopped, what was it? He called him. "The Master has come. Don't be weary," said the disciples, "He calleth thee. He is calling you." Called him out from that crowd. [John 11:28], [Mark 10:49]
He does the same thing now. Does it soak in? See?
E-136 „Învăţătorul a venit şi a chemat după tine." Şi El cheamă de la—de la orbire la lumină, de la întuneric la lumină. Şi el l-a chemat, a trecut de la moarte la Viaţă. „Învăţătorul a venit şi El te cheamă." Şi când El l-a chemat, El i-a redat vederea lui.
E-136 "The Master has come and has called for you." And He is calling from--from blindness to light, from darkness to light. And He called him, passed from death to Life. "The Master has come and He calls for you." And when He called him, He give him back his sight. [John 11:28]
E-137 Micuţa femeie cu scurgerea de sânge, o dată, sus pe deal, a cheltuit toţi banii ei, cu doctorii. Ea, fără îndoială, au vândut boii. Au vândut ferma, au ipotecat-o. Au cheltuit tot ce au putut cu medicii, nici unul din ei nu i-au făcut nici un bine. Ea continuu a devenit mai rău şi mai rău. Sângele nu se oprea. Mereu, ne încetat mergea, s-a agravat tot mai tare.
E-137 The little woman with the blood issue, one time, up on the hill, had spent all of her money, with the doctors. She no doubt had sold the--the team. They had sold the--the farm, had it mortgaged. They had spent all they could with the physicians, none of them done her any good. She constantly got worse and worse. The blood wouldn't stop. Constantly, on and on it went, she got deeper and deeper. [Luke 8:43-48]
E-138 Şi într-o zi, în timp ce stătea acolo şi croşeta, sus pe dealul de unde locuia ea, a privit în jos în vale, şi a văzut venind o corabie. Toţi au început să alerge, „Osana Profetului!"
E-138 And one day, while setting there knitting, up on the hill from where she lived, she looked down into the valley, and she seen a boat come in. Everybody begin to run, "Hosanna to the Prophet!" [Romans 10:17]
E-139 Ea a auzit de El. Credinţa vine prin auzire. Acum a spus ea, „Mă voi duce jos şi mă voi uita la El."
E-139 She had heard about Him. Faith comes by hearing. Now she said, "I'll go down and get a look at Him."
E-140 Şi când a umblat jos acolo, şi de prima dată a avut o privire la Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în trup, acolo a fost ceva în legătură cu vorbirea Lui şi înfăţişarea Lui, încât ea a ştiut că era El. Da, domnule. „Oh, dacă aş putea numai să-I atrag atenţia cumva, dacă aş putea numai să-L ating în vreun fel!" Şi s-a strecurat printre mulţime şi a atins haina Lui.
E-140 And when she walked down there, and she first got a sight of the Word of God manifested in flesh, there was something about His talk and His looks, that she knowed that was Him. Yes, sir. "Oh, if I could only attract His attention some way, if I could only touch Him in some manner!" And she slipped through the crowd and she touched His garment. [Matthew 9:20-21]
E-141 Acum amintiţi-vă, nu a fost degetul ei ceea ce a simţit El. Nu, domnule, pentru că îmbrăcămintea Palestiniană atârnă liber. Şi El... ei au s-...
Petru a spus, „Toţi s-au atins de Tine."
E-141 Now remember, it wasn't her finger that He felt. No, sir, because the Palestinian garment hangs loose. And He...
Then Peter said, "Everybody has touched You." [Luke 8:43-48]
E-142 El a spus, „Dar aceasta este o atingere diferită. Am simţit că Eu am slăbit."
E-142 He said, "But this is a different touch. I perceive that I have gotten weak." [Luke 8:46]
E-143 Isus a venit. Banii ei au fost duşi, totul a fost dus; dar în acel ceas întunecat când sângele nu se oprea, şi doctorii nu l-au putut opri, a venit Isus. Şi ce a făcut El? El a chemat-o. S-a uitat în jur până când El a găsit-o, şi El a spus, „Tu ai avut o scurgere de sânge, dar s-a oprit."
E-143 Jesus had come. Her money was gone, everything was gone; but in that dark hour when the blood wouldn't stop, and the doctors couldn't stop it, Jesus come. And what did He do? He called her. Looked around till He found her, and He said, "You had a blood issue, but it stopped." [Luke 8:43-48]
E-144 „El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." „Învăţătorul a venit şi El te cheamă. A venit şi El a chemat." El a chemat-o înapoi la sănătate.
E-144 "He is the same yesterday, today, and forever." "The Master has come and He calls for you. He has come and He called." He called her back to health. [Hebrews 13:8]
E-145 Micuţa femeie la fântână, despre care noi am vorbit seara trecută, toate speranţele au fost duse. Poate, probabil că al cincilea ei bărbat a părăsit-o, şi ea doar ce l-a luat pe al şaselea în acea noapte, şi ea—ea era într-o mică îndoială cu privire la el. Moral, ea era dusă. Ea a vrut să fie o adevărată doamnă; ea, fără îndoială, ea a citit Biblia.
E-145 The little woman at the well, that we spoke of last night, all hopes was gone. Perhaps, maybe her fifth husband had left her, and she just took the sixth one that night, and she--she was in a little doubt about him. Morally, she was gone. She wanted to be a real lady; she, no doubt, she had been reading the Bible. [John 4:1-10]
E-146 Şi ea se ducea pe acolo, mergând în sus cam pe la ora unsprezece. Ea nu a putut veni dimineaţa devreme când vin femeile neprihănite. Şi ele cărau apa sus pe capul lor, şi ulcioarele, şi au mers înapoi jos. Şi astfel ea nu a putut veni, să se amestece cu ele. Ei, ei aveau o segregare a acelui lucru în acea zi, cea dreaptă cu cea greşită nu se puteau amesteca împreună. Cele imorale stăteau în locul lor, astfel ea nu a putut veni cu restul din ele. Ele nu ar fi lăsat-o să vină. Aşa că după ce fiecare şi-au luat apele şi au mers înapoi... Ea a venit pentru mai Bună.
E-146 And she was going along there, going up about eleven o'clock. She couldn't come early in the morning when the righteous women come. And they packed their water up on their head, and the jugs, and went back down. And so she couldn't come, mix with them. They, they had a segregation of that in that day, the right and wrong didn't mix together. The immoral stayed in their place, so she couldn't come with the rest of them. They wouldn't let her come. So after everybody had got their waters and went back... She come for Better. [John 4:7-10]
E-147 Şi atunci vine ea sus acolo cu acest vas pe capul ei, fără îndoială că ea mergea înainte, gândind, „Acum, bărbatul cu care m-am măritat, sau, pe care l-am primit noaptea trecută, mă îndoiesc de el. El este un bărbat, se comportă aşa ciudat. Eu-eu doar nu ştiu în ceea ce-l priveşte. Nu am nici o şansă. Sunt exclusă din societate. Şi nu pot merge la acele biserici, ei nu... Doar uită-te la ele! Nu ştiu ce să fac. Sunt în necaz. Şi am citit Biblia; desigur, într-o zi, acel Profet va veni pe scenă. Acum eu ştiu că ei au pretins că nu există un astfel lucru, şi asta este aşa, "Poate o sută de ani departe, şi o mie de ani departe. Noi am aşteptat după aceasta de mii de ani, şi nu s-a întâmplat încă, astfel noi nu mai aştepăm după aceasta acum." Totul este aşa, "Oh, nu, noi avem biserici şi lucruri. Nu avem nevoie de nimic de felul acela acum." Astfel atunci ea mergea înainte acolo, gândind.
E-147 And then she come up there with this pot on her head, no doubt she was going along, thinking, "Now, the man that I married, got a hold of last night, I'm doubting him. He's a man, he acts so funny. I--I just don't know about him. I haven't got a chance. I'm ousted from society. And I can't go to those churches, they don't... Just look at them! I don't know what to do. I'm in distress. And I've been reading the Bible; surely, someday, that Prophet will come on the scene. Now I know they've claimed that there is no such a thing, and, 'this is so maybe a hundred years off, and a thousand years off. We've been looking for it for thousands of years, and it's never happened yet, so we ain't looking for it now. Everything is so. Oh, no, we got churches and things. We don't need nothing like that now.'" So then she was going along there, thinking. [John 4:7-10]
E-148 Voi ştiţi, când vă gândiţi la El, atunci este când vi se arată El. Cum am avut noi seara trecută, când erau ei pe drumul lor către Emaus.
E-148 You know, when you think about Him, that's when He appears to you. Like we had last night, when they was on their road to Emmaus.
E-149 Când ea se gândea la acele lucruri, a auzit un Om spunând, „Adu-Mi să beau."
E-149 When she thought on those things, she heard a Man say, "Bring Me a drink." [John 4:7]
E-150 Ce ziceţi de asta? În orele ei cele mai întunecate, când moralitatea ei era dusă. Poate o domniţă frumoasă, a fost lăsată în stradă ca să trăiască aşa. Uneori nu este vina fetiţei, este vina părinţilor ei, de a lăsa-o să iese afară în felul acela. Şi acolo era ea, poate buclele ei mici atârnau în jos; ea era epuizată, mergând înainte, ostenită, şi nimeni nu avea nimic de-a face cu ea, copila, şi poate fi o poveste mare în spatele acesteia.
E-150 What about it? In her darkest of hours, when her morals was gone. Maybe a pretty little lady, been turned on the street to live that. Sometimes it's not the little girl's fault, it's her parents' fault, to let her get out like that. And there she was, maybe her little curls all hanging down; she was depleted, going along, weary, and nobody had anything to do with her, the child, and may be a big story behind it. [John 4:7-30]
E-151 Oricum, eu ştiu un lucru, ea a citit Biblia, şi a crezut Biblia. Şi acolo era o sămânţă mică aşezată în inima ei, să spună, „Dacă aceasta se întâmplă vreodată, eu voi şti." Ea a fost predestinată la aceea.
E-151 Anyhow, I know one thing, she had read the Bible, and she believed the Bible. And there was a little seed laying down in her heart, says, "If it ever happens, I'll know it." She was predestinated to that. [John 4:7-30]
E-152 Priviţi la acel Iuda vechi stând acolo şi acţionând în felul cum a făcut. A fost negru jos în adâncul inimii lui. Lumina lumina aici sus în lucrările lui, dar jos în inima lui el nu L-a crezut. Şi aici era ea... Vedeţi, Lumina nu putea ajunge jos la aceea. Dar aici era ea, crezând, ea a crezut Aceasta, dar viaţa ei a fost întunecată; când Lumina a izbit, Aceasta a luat întunericul afară. Dar când Lumina a lovit sus aici, Aceasta a întunecat-o peste tot. Aceea este diferenţa.
E-152 Look at that old Judas standing there and acting like what he did. It was black down in the bottom of his heart. The Light was shining up here in his works, but down in his heart he didn't believe It. And here she was... See, the Light couldn't get down to that. But here she was, believe, she believed It, but her life was blacked out; when the Light struck, It took the blackness out. But when the Light struck up here, It blacked it all over. That's the difference. [John 4:7-30]
E-153 Vedeţi, ea a fost născută pentru acel scop. Ea, a spus, când El i-a spus câţi bărbaţi a avut, ea... Ce s-a întâmplat? Ea a ajuns dintr-o dată stârnită. Ea a intrat în disperare. A spus, „Domnule, eu pricep că Tu eşti un Profet. Eu ştiu când are să vină Mesia, El va face aceste lucruri."
E-153 See, she was born for that purpose. She, she said, when He told her how many husbands she had, she... What happened? She got all at once excited like. She got in distress. She said, "Sir, I perceive that You are a prophet. I know that when the Messiah cometh, He'll do these things." [John 4:19], [John 11:25]
E-154 Atunci El a chemat-o. Atunci el a chemat-o. „Eu sunt Acela, Cel care vorbeşte cu tine." Ea a recunoscut aceasta prin Cuvântul lui Dumnezeu. El a chemat-o pe ea de la păcatele ei, la o Viaţă. Şi numele ei este în Biblie, şi ea are Viaţă nemuritoare astăzi.
E-154 Then He called her. Then He called her. "I am He, He that speaks with you." She recognized it by the Word of God. He called her from her sins, to a Life. And her name is in the Bible, and she has got immortal Life today. [John 11:25], [John 4:26]
E-155 El vă poate chema pe voi în acelaşi fel, pentru că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Cei...
E-155 He can call you the same way, because He is the same yesterday, today, and forever. The... [Hebrews 13:8]
E-156 Da, moralitatea ei era dusă, dar totuşi a ştiut că El avea acea disceniere. A ştiut că acela trebuia să fie Mesia. Atunci când Isus a spus, „Eu sunt El, Eu sunt El," ea a ştiut că era.
E-156 Yeah, her morals was gone, but still she knew that He had that discernment. She knowed that that had to be the Messiah. Then when Jesus said, "I am He, I am He," she knowed that was. [John 11:25]
E-157 O dată ucenicii se aflau afară pe corabie, toate speranţele erau duse. Furtunile, ei au plecat fără Isus, şi furtunile au fost chiar—chiar cum a fost la casa lui Lazăr. Toate speranţele erau duse. Corăbioara veche s-a umplut de apă. Şi ei strigau şi plângeau, şi poate se rugau şi au continuat aşa, şi fulgerele luminau, şi corabia s-a umplut cu apă, catargul doborât jos, vâslele s-au rupt, şi ei se ţineau unul de altul, plângând.
E-157 One time the disciples was out on the boat, all hopes was gone. The storms, they had went away without Jesus, and the storms was just--just like it was at Lazarus' house. All hopes was gone. The little old boat had waterlogged. And they was screaming and crying, and maybe praying and going on, and the lightning a flashing, and the boat filled up with water, the mast poles dropped down, the oars broke, and they were holding one another, crying. [Mark 6:47-51]
E-158 Şi în acel ceas cel mai întunecat, atunci Isus a venit umblând acolo. Dar el arăta ca o umbră pentru ei. El arăta înspăimântător, ca o nălucă, şi au ţipat de frică.
E-158 And in that real darkest of hour, then Jesus come walking along. But He looked like a shadow to them. He looked scary, like a spirit, and they cried out with fear. [Mark 6:49-50]
E-159 Aceasta este problema astăzi. Isus vine în timpul ceasului vostru întunecat, şi voi vă temeţi de Acesta. Voi nu ştiţi ce este Acesta.
E-159 That's what's the matter today. Jesus comes in the hour of your dark hour, and you're afraid of It. You don't know what It is. [Mark 6:47-51]
E-160 Ei nu au ştiut ce era El. Au spus, „Oh, este o nălucă!" Ei ţipau.
E-160 They didn't know what He was. They said, "Oh, it's a spirit!" They was screaming. [Mark 6:49-50]
E-161 Şi atunci El i-a chemat, a spus, „Nu vă temeţi, sunt Eu." in cel mai întunecat ceas, Isus a venit acolo, Ajutorul lor. Aşa este felul cum procedează El întotdeauna, vine în ceasul cel mai întunecat. Atunci Isus a venit şi s-a manifestat pe Sine, şi a venit la ei.
Petru a spus, „Dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin pe ape." Isus a spus, „Vino."
E-161 And then He called them, said, "Fear not, it is I." In the darkest of hour, Jesus come along, their help. That's the way He always does, comes in the darkest of hour. Then Jesus came and manifested Himself, and come to them.
Peter said, "If it be You, bid me come on water."
Jesus said, "Come on." [Mark 6:50], [John 6:20], [Matthew 14:28]
E-162 Voi ştiţi ce, prieteni? Curând El va veni pentru aceia din aceste zile din urmă. Acum, nu este ciudat că biserica a ajuns în acest ceas întunecat din nou?
E-162 You know what, friends? Soon He will come for those in this last days. Now, isn't it strange that the church has got in this dark hour again?
E-163 Eu am să spun ceva aici. Aceasta nu este o doctrină. Eu doar profeţesc. Ştiţi ce s-a întâmplat? Se va ajunge la un punct, curând, notaţi cuvântul meu, că toate denominaţiunile vor trebui să se alăture Consiliului Ecumenic. Dacă ei nu o vor face, nu vor putea avea sprijinul Consiliului. De aceea, acolo va fi un boicot, şi nimeni nu va putea merge la aceste biserici, sau să meargă la orice biserici; doar dacă veţi avea un semn de la biserica voastră proprie, nu puteţi cumpăra sau vinde. Voi o vedeţi întocmai cum a fost, la fel va fi din nou, un semn al fiarei. Şi biserica, ei îşi dau seama de aceasta, oamenii duhovniceşti.
E-163 I'm going to say something here. It's not a doctrine. I'm just prophesying. You know what's happened? It's going to come to a place, soon, mark my word, that all denominations are going to have to join the Ecumenical Council. If they don't, they can't have the support of the Council. Therefore, there'll be a boycott, and nobody can go to these churches, or go to any churches; unless you have a mark from your own church, you cannot buy or sell. You see it just as it was, so is it going to be again, a mark unto the beast. And the church, they're realizing that, spiritual people.
E-164 Şi voi popor Penticostal, oricum, recunoaşteţi lucrul acesta. Aţi început să aceasta. Când bisericile voastre, multe din organizaţile Penticostalilor; şi nu e nevoie ca eu să spun denumirile voastre, dar voi ştiţi că ei chiar acum, ei—ei vin în aceasta. Ei deja au mărturisit că ei veneau. Şi când voi faceţi aceea, ce va trebui să faceţi? Voi va trebui să încălcaţi învăţătura voastră Evanghelică a botezului cu Duhul Sfânt. Voi va trebui să vă încălcaţi doctrina voastră Biblică.
E-164 And you Pentecostal people, anyhow, are recognizing it. You've begin to feel it. When your churches, many of the organizations of the Pentecostal; and I don't have to call your names, but you know right now they are, they are coming into it. They've done witnessed that they were. And when you do that, what are you going to have to do? You're going to have to forfeit your Evangelical teaching of the baptism of the Holy Ghost. You're going to have to forfeit your doctrine of the Bible.
E-165 Şi membri nu vor tolera aceasta. Adevăraţii Creştini născuţi din nou vor muri, mai degrabă. Ei sunt avertizaţi de Cuvânt. Ei ştiu că lucrul acesta vine. Da, domnule.
E-165 And the members is not going to stand for it. Real born-again Christians will die, first. They are born by the Word. They know this thing is coming. Yes, sir.
E-166 Şi nu este aceasta ciudat? Şi chiar în acest cel mai întunecat ceas, atunci Isus vine înainte şi îi cheamă, a spus, „Nu vă temeţi. Eu sunt. Eu încă sunt cu voi. Eu sunt aici să manifestez Cuvântul Meu." Aşa cum a fost El atunci, la fel este El acum. El a spus că El va face aceea. Oh, vai! Învăţătorul a venit şi a chemat după noi.
E-166 And isn't it strange? And right in this darkest of hour, then Jesus comes along and calls them, said, "Don't get scared. It's Me. I'm still with you. I'm here to manifest My Word." As He was then, so is He now. He said He would do that. Oh, my! The Master has come and has called for us. [Matthew 14:27]
E-167 Multe persoane bolnave aici, fără îndoială, că ei şed aici, şi doctorul v-a spus că nu mai este nici—nici o speranţă pentru voi. Voi aţi putea fi în ceasul vostru cel mai întunecat, dar, amintiţi-vă, Învăţătorul a venit şi a chemat după voi.
E-167 Many sick people here, no doubt, that they're sitting here, and the doctor has told you there is no--no hope for you. You may be in your darkest of hour, but, remember, the Master has come and called for you.
E-168 Şi într-o zi, într-o zi, Învăţătorul va veni şi va chema fiecare nume care este scris în Cartea Vieţii Mielului. Dacă al vostru nu este acolo, puneţi-l acolo acum, căci El urmează să vină şi să cheme. Chiar şi aceia care sunt în mormânt vor auzi Vocea Lui şi vor ieşi la Viaţă. Învăţătorul va veni şi vă va chema. Şi în timp ce El cheamă astăzi, răspundeţi şi faceţi pregătirile pentru acea Zi, este sfatul meu pentru voi.
E-168 And someday, someday, the Master is going to come and call for every name that's wrote on the Lamb's Book of Life. If yours are not there, get it on there now, for He is going to come and call. Even those that are in the grave shall hear His Voice and come forth to Life. The Master will come and call for you. And while He is calling today, answer and make preparations for that Day, is my advise to you. [John 11:28]
E-169 Făgăduinţa acestei epoci, El a promis că El va fi aici. Lucrurile pe care El le-a făcut, El le va face din nou, şi acum din nou Învăţătorul a venit şi cheamă după voi.
E-169 The promise of this age, He promised He would be here. The things that He did, He would do again, and now again the Master has come and calls for you.
E-170 Să ne aplecăm capetele. Am încă vreo şase pagini aici, dar eu—eu nu pot să ajung la acestea acum. Să ne aplecăm capetele. Am promis să vă dau drumul devreme, şi este deja un sfert peste.
E-170 Let us bow our heads. I got about six more pages here, but I--I can't get to that now. Let's bow our heads. I promised to let out early, and it's already quarter after.
E-171 Tată Ceresc, O Doamne, lasă să se întâmple din nou. Toate aceste lucruri pe care le-am spus, „Isus a venit şi cheamă după tine." Ce face El când vine El? El cheamă. Şi lasă ca aceasta să se întâmple din nou, Doamne. Lasă ca Duhul Tău Sfânt să vină printre oameni în seara aceasta, Domnul Isus în forma de—de Duh. Lasă ca El să vină în această seară şi să Se descopere, şi apoi să Se manifesteze. Ca acei oameni, cum au crezut ei, noi vom crede, de asemenea, Doamne. Sunt mulţi aici, poate, care nu au avut niciodată această ocazie. Ne rugăm ca Tu să le acorzi aceasta din nou în această seară. Căci noi o cerem spre slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.
E-171 Heavenly Father, O Lord, let it happen again. All these things that I have said, "Jesus has come and calls for thee." What does He do when He comes? He calls. And let it happen again, Lord. Let Thy Holy Spirit come among the people tonight, the Lord Jesus in the form of--of the Spirit. Let Him come tonight and reveal Himself, and then manifest Himself. Like those people, how they believed, we will believe, also, Lord. There is many here, maybe, that's never had this opportunity. We pray that You'll grant it to them again tonight. For we ask it for the glory of God, in Jesus' Name. Amen. [John 11:28]
E-172 Asta este corect, soră, dar doar mergi înainte cu aceea. Aceea-i bine. Mergi drept înainte. Oh, linişte deplină, toată lumea.
E-172 That's it, sister, but just go ahead with that. That's fine. Go right ahead. Oh, real quiet, everybody.
E-173 Credeţi că El a venit? Aşa este. Cheamă El încă când El vine? Acum dacă voi doar veţi crede numai. Dacă doar veţi crede Cuvântullui Dumnezeu, Dumnezeu va acorda acest lucru.
E-173 Do you believe He has come? He has. Does He still call when He comes? Now if you'll just only believe. If you'll just believe the Word of God, God will grant it.
E-174 Acum priviţi, eu nu am timp să chem rândul de rugăciune sus aici. Îi voi chema deseară, acolo afară, dacă este voia Domnului. Învăţătorul a venit. El a venit să împlinească Cuvântul Său în ziua de pe urmă. Şi ce a fost El atunci, El este astăzi. Ce a fost manifestarea sau identificarea Lui atunci, este astăzi, pentru că El încă este Cuvântul lui Dumnezeu. Credeţi lucrul ăsta? [Adunarea spune, „Amin."—Ed.] Şi Cuvântul lui Dumnezeu este un Discernător al gândurilor, intenţilor inimii. Şi în felul cum a făcut-o El atunci, este modul cum a făcut El întotdeauna. El încă este acelaşi. Dacă El ar face aceea chiar acum, L-aţi crede voi? Vă va face lucrul acesta să Îl credeţi?
E-174 Now look, I haven't got time to call the prayer line up here. I'm going to call them tonight, out there, if the Lord willing. The Master has come. He has come to fulfill His Word in the last day. And what He was then, He is today. What His manifestation or identification was then, it is today, because He is still the Word of God. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] And the Word of God is a discerner of the thoughts, intents of the heart. And way He did then, is the way He has always did. He is still the same. If He would do that just now, would you believe Him? Would it make you believe Him? [John 11:28]
E-175 Voi oamenii de acolo acum, daţi-mi voie să mă uit mai întâi să văd dacă este cineva pe care îl cunosc, şezând pe oriunde aici înăuntru, pe care eu cunosc.
E-175 You people out there now, let me look first and see if there is anybody that I know, setting anywhere in here, that I know.
E-176 Toţi care sunteţi în jur, sus aici, care nu mă cunoaşteţi, ridicaţi-vă mâinile sus; voi ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi, şi sunteţi bolnavi, ridicaţi-vă mâinile sus. Bănuiesc că, toţi. Bine, acum, credeţi. Doar credeţi cu toată inima voastră. Nu vă îndoiţi. Aveţi credinţă. Credeţi-l pe Dumnezeu.
E-176 All that's around, up in here, that don't know me, raise up your hands; know that I don't know nothing about you, and you're sick, raise up your hands. I guess, everybody. All right, now, you believe. You just believe with all your heart. Don't doubt. Have faith. Believe God.
E-177 Am să vă cer să fiţi în linişte deplină, luaţi loc. Nu vă mişcaţi în jur acum, vă rog să nu. Vedeţi? Vedeţi? Voi sunteţi un—un suflet, trup, şi duh. Şi duhul vostru... Duhul Sfânt este cu adevărat sfios.
E-177 I'm going to ask you to be real quiet, be seated. Don't stir around now, please don't. See? See? You are a--a soul, body, and spirit. And your spirit... And the Holy Spirit is real timid.
E-178 Câţi vă amintiţi, cu mulţi ani în urmă, că Duhul Sfânt, când am venit pe aici şi v-am spus? Când iau persoanele de mână, El mi-a spus că acest discernământ va veni, şi atunci să continui? Vă amintiţi lucrul acesta, vă amintiţi aceasta? Dar El a spus, „Dacă reuşeşti să-i faci pe oameni să te creadă." Vă amintiţi de zilele acelea, cu mulţi ani în urmă? [Adunarea spune, „Amin."—Ed.] Voi trebuie să credeţi.
E-178 How many remembers, many years ago, that the Holy Spirit, when I come out here and told you? When I take the people by the hand, He told me this discernment would come, and then go on? You remember it, remember that? But He said, "If you can get the people to believe you." Remember them days, many years ago? [Congregation says, "Amen."--Ed.] You've got to believe.
E-179 Am văzut un om, cred că a fost aici jos la cealaltă adunare, stătea chiar acolo. Şi Duhul Sfânt... M-am uitat la el când predicam. Era un om infirm. Avea cârje sub braţele lui. Şi chiar când am început să fac chemarea, Satan a venit la om, o umbră neagră. Şi am urmărit aceasta cu ochii mei. El s-a sculat şi a mers afară. El va fi întotdeauna infirm, vedeţi. Şi astfel, el, pe unde el putea fi vindecat chiar acolo dacă el doar—doar... Vedeţi? Dar, doar, eu nu ştiu de ce. Bănuiesc că el doar a ascultat de vrăjmaş. Dar dacă voi aţi sta şi aţi urmării acele umbre, să vedeţi acele lucruri în forme, în felul cum sunt, şi să le priviţi cum fac ele. Vedeţi, aceasta ar fi...
E-179 I seen a man, I believe it was down here at the other meeting, setting right there. And the Holy Spirit... I been watching him when I was preaching. He was a crippled man. He had crutches under his arms. And just when I started to make the call, Satan come to the man, a black shadow. And I watched it with my own eyes. He got up and walked out. He'll always be crippled, see. And so, he, where he'd be healed right there if he just--just... See? But, just, I don't know why. I guess he just listened to the enemy. But if you'd stand and watch those shadows, see those things in forms, the way they are, and watch them how they do. See, it would be.
E-180 Acum, eu nu pot vindeca. Omul care vă spune că vă poate vindeca, este greşit. Voi sunteţi deja vindecaţi. Dar, este a recunoaşte Prezenţa lui Isus Cristos. Acum dacă Marta a ştiut că dacă ea îl putea vedea din nou pe El, că ea şi-ar obţine dorinţa ei, pentru că El era Cuvântul manifestat, nu putem crede noi într-atâta în seara aceasta, să credem lucrul acesta? Sigur, noi ar trebui. El a venit. El a venit, El a venit în forma Duhului Sfânt. Asta este Cine este El. Acum doar rugaţi-vă.
E-180 Now, I cannot heal. The man that tells you he can heal you, he's wrong. You're already healed. But, it's recognizing the Presence of Jesus Christ. Now if Martha knew that if she could see Him again, that she would get her desire, because He was the manifested Word, can't we believe that much tonight, to believe it? Sure, we ought to. He has come. He has come, He has come in the form of the Holy Ghost. That's Who He is. Now you just pray.
E-181 Vedeţi, sus aici, dacă aveam pe cineva să stea aici, chiar aici lângă mine, doar—doar rugându-se; am văzut aşa de mulţi oameni care se roagă, sunt peste tot în clădire. Trebuie doar să urmăriţi aceasta. Nu puteţi spune, „Spune, Frate Branham... " Nu, domnule. Eu—eu nu aş putea face lucrul acesta, nici mai mult cât puteţi voi să-mi visaţi un vis. Vedeţi? Voi aţi putea visa. Voi, Dumnezeu ar putea să vă facă să visaţi un vis despre mine, voi credeţi aceasta, dar nu o puteţi face voi înşivă. Nu puteţi spune, că, „Frate Branham, eu voi visa un vis despre tine acum." Nu, nu puteţi face asta. Nici eu nu pot vedea o vedenie. Oricine vă dă un vis, acela este cel ce trebuie s-o facă. Acelaşi lucru este cu privire la o vedenie.
E-181 See, up here, if I had somebody standing here, right here by me, just--just praying; seen so many people praying, it's all over the building. You just have to watch it. You can't say. "Say, Brother Branham..." No, sir. I--I couldn't do it, no more than you can dream me a dream. See? You might dream. You, God could have you dream a dream of me, you believe that, but you can't do it yourself. You can't say, that, "Brother Branham, I'm going to dream a dream of you now." No, you can't do that. Neither can I see a vision. Ever who gives a dream to you, that's the one has to do it. The same way it is by a vision.
E-182 Văd un bărbat care stă chiar aici la capătul rândului, cu artrită. Dacă el va crede cu toată inima lui, Dumnezeu îl va vindeca de artrită. Crezi tu că El o va face, domnule? Aşezat acolo afară, bărbatul Mexican, şezând la capătul rândului, vei crede tu aceasta? Bine, domnule.
E-182 I see a man sitting right here at the end of the row, with arthritis. If he will believe with all of his heart, God will heal him of the arthritis. Do you believe He'll do it, sir? Sitting out there, the Mexican man, sitting at the end of the row, will you believe it? All right, sir.
E-183 Doamna aşezată lângă tine, şi ea are artrită, de asemenea. Crezi tu că Dumnezeu te va vindeca, doamnă? (Are acesta un recul în el? Mă tem că oamenii nu-l aud.) Vei crede? Bine.
E-183 The lady sitting next to you, she also has arthritis, too. Do you believe God will heal you, lady? (Has this got a rebound to it? I'm afraid the people don't hear it.) You will? All right.
E-184 Cum e cu cealaltă micuţă doamnă Mexicană aşezată lângă ea? Ea suferă de o problemă de stomac. Crezi tu că Dumnezeu va vindeca stomacul tău, doamnă?
E-184 How about the other little Mexican lady sitting by her? She is suffering with a stomach trouble. Do you believe God will heal your stomach, lady?
E-185 Ea a primit-o. Când văd Lumina aceea coborând, aceasta înseamnă că s-a întâmplat. Da. Asta este. Aceasta a izbit-o. Acolo a fost Aceasta, învârtindu-se chiar în jur... [Porţiune goală pe bandă—Ed.]... aceea o face. Vedeţi? Când El poate găsi credinţă! Vedeţi, „Multe lucruri El nu le-a putut face din pricina necredinţei lor."
E-185 She got it. When I see that Light go down, that means it happened. Yeah. That's it. It struck her. There It was, swirling right around... [Blank.spot.on.tape--Ed.]... that does it. See? When He can find the faith! See, "Many things He could not do because of their unbelief." [Matthew 13:58]
E-186 Aici este o doamnă aşezată aici rugându-se, chiar aici. Ea este speriată. Ea ar trebui să fie. Ea are o condiţie canceroasă, foarte gravă. Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu că Dumnezeu îmi poate spune despre acest cancer, sau altceva? Priveşte către mine. Sunt aşa de mulţi care se roagă, vezi, acesta este motivul că eu spun acest lucru. Priveşte către noi. Acum, da, tu nu eşti de aici, aceasta nu este casa ta. Eşti dintr-un loc numit Porterville, California. Aşa este. Crezi tu că Dumnezeu îmi poate spune cine eşti tu? El ştie. Numele tău este Doamna Wintham. Aşa este. Acum crede, şi cancerul te va părăsi. Dacă tu poţi crede! Asta este tot ce Dumnezeu îţi cere să faci. Dacă tu poţi crede!
E-186 Here is a lady sitting here praying, right here. She is scared. She should be. She has got a cancerous condition, real bad. I don't know you, but God knows you. Do you believe that God can tell me about this cancer, or something another? Look at me. There is so many there praying, you see, is what I'm saying it for. Look at us. Now, yes, you're not from here, this is not your home. You're from a place called Porterville, California. That's right. Do you believe God can tell me who you are? He knows. Your name is Mrs. Wintham. That's right. Now believe, and the cancer will leave you. If thou canst believe! That's all God asks you to do. If thou canst believe! [Mark 9:23]
E-187 Nu crezi tu aceasta cu toată inima ta? Cineva în această secţiune aici, tu nu poţi crede? Învăţătortil a venit şi te-a chemat. El te cheamă de la moarte la Viaţă, de la boală la sănătate.
E-187 Don't you believe that with all your heart? Somebody in this section in here, can't you believe? The Master has come and called for you. He is calling you from death to Life, from sickness to health. [John 11:28]
E-188 Aici este un bărbat care şade chiar în spate aici, cu capul aplecat, rugându-se. El de fapt nu se roagă pentru sine, el se roagă cu privire la altcineva. Este o—o fată. Este fiica lui. Crezi tu, domnule? Tu ai probleme cu picioarele tale. Ai probleme cu genunchiul tău. Aşa este. Nu mai este nevoie să plângi, acela este El acolo alături de tine. Fiica ta este într-un spital, nu-i aşa? Caz de tuberculoză. Tu crezi. Crezi tu? Învăţătorul a venit şi cheamă după ea. Vei crede tu, ca tată al ei? O vei face? Fie ca El să o viziteze în această seară, şi pe tine. Fie ca aceasta să se termine.
E-188 Here is a man setting right back here, head down, praying. He is really not praying for himself, he is praying about somebody else. It's a--a girl. It's his daughter. Do you believe, sir? You got trouble with your legs. You got trouble with your knee. That's right. No need of weeping, that's Him there by you. Your daughter is in a hospital, isn't she? Tuberculosis case. You believe. You believe? The Master has come and calls for her. Will you believe that you'll find her totally well? You will? May He visit her tonight, and you. May it be over. [John 11:28]
E-189 Aici este un băieţel, un băieţel cu faţa brună. El suferă de o boală a pielii, şi asmă, un băieţel Mexican, băiat Mexican aşezat acolo. El nu este de aici. El este din San Jose. Crezi tu, fiule? Un alt lucru, tatăl tău este aici cu tine. El este un slujitor. Aceea este corect. Crezi tu că Dumnezeu îmi poate spune care este numele tău? Te va face lucrul acesta să crezi cu adevărat puternic? Numele tău este Reuben. Acum crede. Aha. Dumnezeu te va însănătoşi.
E-189 Here is a little boy, little brown-faced boy. He is suffering with a skin disease, and asthma, a little Mexican boy, Mexican boy sitting there. He isn't from here. He is from San Jose. Do you believe, son? Another thing, your father is here with you. He is a minister. That is right. Do you believe God can tell me what your name is? Would it make you believe real strong? Your name is Reuben. Now believe. All right.
E-190 Învăţătorul a venit şi El cheamă după tine. Oh, păcătos, oh, persoană bolnavă, nu-l vezi tu pe Învăţător manifestat într-o fiinţă umană, în mijlocul credincioşilor? El a venit ca să-i cheme pe copiii Lui credincioşi la sănătate. El a venit să cheme păcătosul la pocăinţă. Recăzut, membru de biserică, Învăţătorul a venit şi cheamă după tine.
E-190 The Master has come and He calls for you. Oh, sinner, oh, sick person, don't you see the Master manifested in a human beings, between believers? He has come to call His believing children to health. He has come to call the sinner to repentance. Backslider, church member, the Master has come and calls for you. [John 11:28]
E-191 Crezi tu aceasta? Crezi tu aceasta pentru nevoia ta chiar acum? Dacă da, ridică-ţi mâna sus, spune, „Eu cred pentru nevoia mea." Atunci ridică-te în picioare acum şi acceptă aceasta. Învăţătorul a venit şi cheamă dup'ă tine. Şi oricine eşti tu, pentru orice nevoie ai, invăţătorul a venit şi El cheamă după tine. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-191 Do you believe it? Do you believe it for your need right now? If you do, raise up your hand, say, "I believe for my need." Then raise up on your feet now and accept it. The Master is come and calls for thee. And whoever you are, whatever need you have for, the Master has come and He calls for you. He is the same yesterday, today, and forever. [John 11:28]
E-192 Acea micuţă femeie s-a dus în cetate, şi a spus, „Veniţi, să vedeţi un Om care mi-a spus ce era greşit." Voi nu v-aţi dus în cetate. Voi aţi venit şi aţi văzut aceasta, voi înşivă, aşadar invăţătorul a venit şi cheamă după tine.
E-192 That little women went into the city, and said, "Come, see a Man Who told me what was wrong." You didn't go into the city. You come and seen it, yourself, so the Master has come and calls for thee. [John 11:29], [John 4:29]
E-193 Ridicaţi-vă măinile şi lăudaţi-L, şi spuneţi, „Doamne Isuse, eu sunt un păcătos; iartă-mă. Eu sunt un recăzut; ia-mă înapoi, Doamne. Am nevoie de Duhul Sfânt; umple-mă. Sunt bolnav; vindecă-mă. Sunt infirm; fă-mă bine." Învăţătorul a venit şi cheamă după tine. Ridicaţi-vă mâinile acum şi daţi-I laudă. Amin.
E-193 Raise up your hands and praise Him, and say, "Lord Jesus, I'm a sinner; forgive me. I'm a backslider; take me back, Lord. I need the Holy Ghost; fill me. I'm sick; heal me. I'm crippled; make me well." The Master has come and calls for thee. Rise up your hands now and give Him praise. Amen. [John 11:28]
E-194 (Dă-ne un mic ton aici, „Eu il voi lăuda, eu il voi lăuda." O ştiţi? Eu Îl voi lăuda. O ştiţi asta, nu-i aşa?)
Credeţi voi?
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Oh, lăudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
E-194 Give us a little chord here, "I will praise Him, I will praise Him." You know, "I will praise Him." You know that, don't you? Do you believe?
I will praise Him, I will praise Him,
Oh, praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-195 Voi Îl iubiţi? Acum nu vă place să-I cântaţi în timp ce El este aici? El este un Duh care se mişcă în jur prin clădire. El cunoaşte inimile voastre, ştie totul despre voi. Să-I cântăm aceasta, cu toată inima noastră.
Eu Îl voi lăuda, (ridicaţi-vă mâinile când o faceţi), Eu... (acum doar lăudaţi-L)... Îl voi lăuda,
Oh, laudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
Oh, daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
E-195 You love Him? Now don't you love to sing to Him while He is here? He is a Spirit moving around through the building. He knows your hearts, knows all about you. Let's sing it to Him, with all of our heart.
I will praise Him, (raise your hands when you do it), I... (now just praise Him)... praise Him,
Oh, praise the Lamb for sinner slain;
Oh, give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-196 Oh, doamnă, tu în scaunul cu rotile, dacă tu doar vei crede puţin mai mult chiar acolo. „Eu... " Să încercăm încă odată. Eu aştept după ceva.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Oh, lăudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
E-196 Oh, lady, you in the wheel chair, if you'll just believe a little more right there. "I..." Let's try it once more. I'm waiting on something.
I will praise Him, I will praise Him,
Oh, praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-197 Acum în timp ce cântăm aceea din nou, întoarceţi-vă în jur, daţi mâna cu cineva, în timp ce o cântăm, cântăm, „Eu Îl voi lăuda." Haideţi, toţi împreună acum.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Oh, lăudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
E-197 Now while we sing that again, turn around, get a hold of somebody's hand, while we sing it, sing, "I'll praise Him." Come on, all together now.
I will praise Him, I will praise Him,
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-198 Oh, prieten păcătos, nu ai vrea să păşeşti sus aici acum? Veniţi sus şi daţi-I laudă, voi tot poporul. Voi toate persoanele care doriţi să-L mărturisiţi ca Mântuitor. In Prezenţa Lui, în timp ce sfinţii se închină în Duhul, nu aţi vrea să veniţi să staţi aici? Spuneţi, „Eu vreau să mărturisesc, în această seară. Eu vreau să-I dau laudă. Vreau să vin. Nu mă ruşinez de El. Vreau ca lumea să ştie că fl accept pe El ca Mântuitorul meu, chiar aici în timp ce El este prezent." Veniţi în timp ce o cântăm.
Eu Îl voi lăuda, (nu vreţi să veniţi?) eu Îl voi lăuda,
Oh, lăudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
Oh, daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Său a spălat fiecare pată.
E-198 Oh, sinner friend, won't you walk up here now? Come up and give Him praise, all ye people. All you people that wants to confess Him as Saviour. In His Presence, while the saints are worshiping in the Spirit, won't you come here and stand? Say, "I want to testify, tonight. I want to give Him praise. I want to come. I'm not ashamed of Him. I want the world to know that I accept Him as my Saviour, right here while He is present." Come while we sing it.
I will praise Him, (won't you come?) I will praise Him,
Oh, praise the Lamb for sinners slain;
Oh, give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-190 Oh, asta este, doamnă, vino drept înainte. Cine altcineva va veni, în Prezenţa lui Cristos? Vino chiar aici sus, soră, stai aici.
E-199 Oh, that's it, lady, come right on. Who else will come, in the Presence of Christ? Come right up here, sister, stand here.
E-200 Vreo altă persoană care vrei ca El să fie Mântuitorul tău, chiar acum, care nu se ruşinează. El a spus, „Dacă vă ruşinaţi cu Mine înaintea oamenilor, Eu mă voi ruşina cu voi înaintea Tatălui Meu şi a sfinţilor Îngeri." Dacă nu vă ruşinaţi cu El acum, şi vreţi ca Mântuitor al vostru, în timp ce El este aici! Voi L-aţi văzut. Este atât de perfect, Cuvântul tnsuşi L-a făcut cunoscut. Veniţi sus în timp ce se închină acum. Nu vreţi voi să veniţi sus?
E-200 Some other person that wants Him to be your Saviour, right now, that's not ashamed. He said, "If you're ashamed of Me before man, I'll be ashamed of you before My Father and the holy Angels." If you're not ashamed of Him now, and you want Him for your Saviour, while He's here! You've seen Him. It's so perfect, the Word Himself make It known. Come up while the saints are worshiping now. Won't you come up? [Mark 8:38], [Luke 9:26]
E-201 Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Aici vine o doamnă în vârstă, ajunsă la o vârstă înaintată. Nu vreţi voi să veniţi acum?
Eu voi... (cântaţi-o acum)... Eu voi lăuda...
E-201 God bless you, sir. Here comes an old lady, coming to a real age. Won't you come now?
I will... (sing it now)... I will praise...
E-202 Aşa este, tinerilor, veniţi drept înainte în jur. Doar daţi laudă. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă, acela este felul de a face aceasta. Dumnezeu să vă bincuvânteze, tinerilor.
... păcătoşi ucis;
slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
E-202 That's right, young folks, come right on around. Just praise. God bless you, lady, that's the way to do it. God bless you, young ones.
... sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-203 În timp ce slujitorii merg la aceste persoane acum nu ar vrea altcineva să vină? Recăzut, vei veni tu, spune, „Îmi este ruşine de viaţa mea"? Aici este El. Credeţi că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu? Ridicaţi-vă mâinile. Păi, Isus Cristos este în mijlocul nostru. Nu vreţi voi să veniţi?
Daţi-I slavă slavă... (Nu vreţi voi să veniţi, daţi-I
slavă?)... popor,
Căci Sângele Lui a spălat...
E-203 While the ministers are going to these people now won't somebody else come? Backslider, will you come, say, "I'm ashamed of my life"? Here He is. You believe me to be God's servant? Raise your hands. Why, Jesus Christ is in the midst of us. Won't you come?
Give Him glory... (Won't you come, give Him glory?)... people,
For His Blood has washed away...
E-204 Marta, vi tu, sau vei sta tu în casă cu Maria? Vei sta tu în spate în ceva organizaţie, şi să spui, „Oh, biserica mea nu O crede în acest fel," când Cristos este manifestat? Veţi sta voi în spate şi să spuneţi aceea, sau veţi veni voi afară? „Bine, eu vă voi spune, când eu . . . " Nu. Astăzi, acesta este ceasul. Moartea atârnă în jurul vostru, ca fiica lui Iair.
E-204 Martha, are you coming, or are you going to set in the house with Mary? Are you going to stay back in some organization, and say, "Oh, my church don't believe It this way," when Christ is made manifest? Are you going to set back and say that, or are you coming out? "Well, I'll tell you, when I..." No. Today, this is the hour. Death hangs around you, like Jairus' daughter.
E-205 Vino acum! Recăzutule, vino acum. Păcătosule, vino acum. Acesta este timpul. Invăţătorul a venit şi El cheamă după tine. El te cheamă. Tu spui, „Cum ştiu eu?" El foloseşte vocea mea. Dacă El foloseşte vocea mea să spună boala, supărările şi lucruri, nu ştiţi voi că El cheamă şi pentru păcat? Veniţi afară! Veniţi acum, aceasta poate fi ultima ocazie care o veţi avea vreodată.
E-205 Come now! Backslider, come now. Sinner, come now. This is the time. The Master has come and He calls for you. He is calling you. You say, "How do I know?" He is using my voice. If He uses my voice to tell sickness, afflictions and things, don't you know He is calling also for sin. Come out! Come now, this may be the last opportunity you'll ever have.
E-206 Încă o dată, sunt mai mulţi aici care ar trebui să vină, prieteni. Nu vreau să vă stânjenesc, să vă scot la iveală în acest mod. Asta nu este drept. Dacă voi uneori poate... Acei Farisei credeau că erau mântuiţi, dar ei nu erau. Voi vă gândiţi acelaşi lucru. Veniţi acum.
E-206 Once more, there is more in here ought to come, friends. I don't want to embarrass you, to call you out like this. That's not right. If you'll sometimes maybe... Them Pharisees thought they were saved, but they wasn't. You are thinking the same thing. Come now.
E-207 Fiţi siguri! Să nu, să nu luaţi doar jumătate de şansă la aceasta. Dacă există vreo mică îndoială în mintea voastră, nu luaţi nici o şansă. Haideţi acum. Acum este timpul, acum în timp ce Fântâna este deschisă, în timp ce Duhul Sfânt este aici. Învaţătorul a venit. Acea îndoială mică, este ceea ce El încearcă să vă spună, „Tu te îndoieşti." Dă aceasta la o parte. Vino, acum. Învăţătorul a venit şi cheamă după tine. Aşa este, doar continuaţi să veniţi, continuaţi să veniţi.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda, (Nu vreţi voi să veniţi să-I daţi laudă?)
Lăudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
E-207 Be sure! Don't, don't just take a halfway chance on it. If there's a little doubt in your mind, don't take no chance. Come on now. Now is the time, now while the Fountain is open, while the Holy Spirit is here. The Master has come. That little doubt, is what He is trying to tell you, "You're doubting." Give it over. Come on, now. The Master has come and calls for thee. That's right, just keep coming, keep right on coming.
I will praise Him, I will praise Him, (Won't you come give Him praise?)
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-208 Acum în timp ce păcătoşii vin, să-l pretindă pe El; poporul să-I dea laudă, în timp ce o cântăm acum. Cu mâinile voastre sus, cântaţi să-L lăudaţi, acum, toţi împreună.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul pentru păcătoşi ucis;
E-208 Now while the sinners are coming, to claim Him; let the people give Him praise, as we sing it now. Up with your hands, sing, and praise Him, all together.
I will praise Him, I will praise Him,
Praise the Lamb for sinners slain!
Up