Domnilor, Am Vrea Să-l Vedem Pe Isus

Sirs, We Would See Jesus
Data: 64-0304 | Durată: 1 ore 9 minute | Traducere: VGR
Dallas, Texas, U.S.A.
E-1 Tată Ceresc, noi doar răscumpărăm timpul acum până Tu vi. Marea trezire de care noi ne-am bucurat aşa de minunat, care a cutreierat peste naţiune şi în jurul lumii, încât focuri de trezire au ars în fiecare naţiune sub cer. În jurul lumii, la timpul acesta, se desfăşoară mari servicii de vindecare, prin toate orele, şi în jurul lumii, au început de câţiva ani în urmă. Doar oameni simpli se duc afară, crezând, şi au adus trezirea. Tată Ceresc, noi acum spicuim în oraşele noastre şi prin naţiunea noastră. Sunt acolo unii, Doamne, care încă nu au intrat? Dacă ar fi aşa, Dumnezeul nostru, ne rugăm ca Tu să-i trimiţi. Dacă ar fi ceva suflete în Dallas, care sunt de răscumpărat, admite, Doamne, încât cumva, pe vreo cale, Tu să-i aduci în decursul acestei adunări.
E-1 Heavenly Father, we are just redeeming the time now until You come. The great revival that we have so wondrously enjoyed, that swept across the nation and around the world, till revival fires has burned in every nation under heaven. Around the world, at this time, is great healing services going on, all around the clock, and around the world, started from a few years ago. Just simple people going out, believing, and brought the revival. Heavenly Father, we are now gleaning in our cities and across our nation. Is there some, Lord, that has not yet got in? If it be so, our God, we pray that You will send them. If there be any souls in Dallas, that's redeemable, grant, Lord, that somehow, some way, You will get them during this meeting.
E-2 Noi nu suntem prea mult să fim luaţi în seamă printre lume, şi ne aşteptăm la aceea. Dar când Domnul nostru a venit pe pământ, nici El nu a fost luat în seamă prea bine. Dar acolo erau milioane în lume la timpul acela, şi doar câţiva L-au auzit. Dar toţi acei care au fost rânduiţi la Viaţă, L-au auzit. Mă rog, Dumnezeule, sincer, ca Tu să dai, în seara aceasta şi în decursul adunării, la toţi aceia rămaşi în Dallas fără Sigiliul lui Dumnezeu în fruntea lor, admite ca ei să vină înăuntru, să fie umpluţi glorios cu Duhul Sfânt.
E-2 We're not too much thought of amongst the world, and we expect that. But when our Lord came to the earth, neither was He thought of very well. But there were millions in the world at that time, and just a few heard Him. But all that had been ordained to Life, heard Him. I pray, God, sincerely, that You will give, tonight and through the meeting, all those that are left in Dallas without the Seal of God in their forehead, grant that they will come in, gloriously be filled with the Holy Spirit.
E-3 Mă rog ca Tu să vindeci pe toţi cei bolnavi şi năpăstuiţi prin tot ţinutul aici, care au credinţă.
E-3 Pray that You will heal all the sick and afflicted throughout the country here, that has faith.
E-4 Binecuvântează pe nobilul nostru, micuţ, Frate Grant. O, să-l vedem aşa de mult mai zdravăn! Acel om micuţ care şi-a stricat sănătatea chiar jos, stând în rândul de rugăciune, în sinceritatea adâncă, şi inima mea merge pentru el. Eu sunt aşa de bucuros să văd, Doamne, că Tu l-ai binecuvântat aşa de minunat. Fie ca mâna Ta de milă să fie asupra lui, şi a tuturor celor din această ţară care Te iubesc şi aşteaptă după Venirea Ta.
E-4 Bless our noble, little, Brother Grant. Oh, to see him so much stronger! That little man that broke his health right down, standing in the prayer lines, in the deep sincerity, and my heart goes for him. I'm so glad to see, Lord, that You have blessed him so marvelously. Let Your hand of mercy be upon him, and all those in this country who love You and are waiting for Your Coming.
E-5 Binecuvântează Cuvântul Tău. Şi, Tată, noi ne rugăm ca Isus Însuşi să vină la noi, în aşa o-o formă reală, aşa cale reală ca să nu existe nici unul din noi să omită să-L vadă, şi fie ca toţi acei care Tu i-ai rânduit la Viaţă să-L primească. Fie ca acei care sunt bolnavi să-L primească, şi fie ~a ei să fie vindecaţi pentru binele Impărăţiei lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos noi cerem aceasta. Amin.
E-5 Bless Thy Word. And, Father, we pray that Jesus Himself will come to us, in such a--a real form, such a real way that there will be none of us fail to see Him, and may all that Thou hast ordained to Life receive It. May those who are sick receive Him, and may they be healed for the Kingdom of God's sake. In Jesus Christ's Name we ask it. Amen.
E-6 Acum noi încercăm să luăm serviciile afară între nouă şi nouă treizeci, din cauza-mulţimii, şi astfel voi puteţi veni înapoi mâine seara. Doar ceva lucru mic formal, în seara aceasta, eu vreau să iau o Scriptură care am citit-o de multe ori. Şi are...
E-6 Now we try to get the services out between nine and nine-thirty, because of the--the crowd, and so you can come back tomorrow night. Just a little formal something, tonight, I want to take a Scripture that I've read many times. And has...
E-7 Sunt persoane aici care niciodată nu au fost într-una din adunări? Ridicaţi-vă mâinile, să vedem. O, vai, aceea-i practic optzeci sau nouăzeci la sută din-din clădire, sau poporul din clădire, nu au fost într-o adunare. Fericiţi să vă avem pentru această prima dată.
Acum, oricine ştie că nu există nici un om să vindece pe altul.
E-7 Is there people here that's never been in one of the meetings? Raise your hands, let's see. Oh, my, that's practically eighty or ninety percent of the--of the building, or the people in the building, hasn't been in a meeting. Happy to have you for this first time.
E-8 Nu există nici măcar un doctor care vă poate vindeca. Vindecarea este din Dumnezeu. "Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale." Nu există doctor care să-ţi spună că el are medicina care te va vindeca. Dacă el spune, el te informează greşit.
E-8 Now, anyone knows that there is no man that heals another. There is not even a doctor that can heal you. Healing is of God. "I'm the Lord Who heals all thy diseases." There is no doctor that will tell you that he has the medicine that will heal you. If he does, he misinforms you. [Psalms 103:3]
E-9 Deoarece, Mayo Brothers, la un interviu recent... Când acest micuţ Danny Morton a fost vindecat în Canada, pe care Mayo l-au refuzat, care s-a întâmplat pe Coasta de Vest. Voi aţi văzut aceasta în Reader's Digest. Ei m-au avut sus acolo la un interviu, şi ei au spus, "Noi nu pretindem să fim vindecători, Frate Branham, noi pretindem numai să asistăm natura."
E-9 Because, Mayo Brothers, on an interview recently... When this little Donny Morton was healed in Canada, that Mayo's had turned down, which happened on the West Coast. You seen it in Reader's Digest. They had me up there on an interview, and they said, "We do not profess to be healers, Brother Branham, we only profess to assist nature."
E-10 Există un Vindecător, acela-i Dumnezeu. Dumnezeu este Singurul Care poate clădi celule, să facă viaţă, de aceea nu este în puterea omului să facă aceea. Un doctor poate fixa un os, sau să-ţi dea medicină să otrăvească germeni, care el pune atât în acesta, şi un antidot să-l ţină să nu te ucidă, şi omoară germenele şi aşa mai departe. El poate să facă aceea. Dar ţesutul celular care a fost rupt jos, sau osul care a fost rupt, apendicita care a fost scoasă afară, apendicele, el nu poate vindeca aceea. Este nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu vindecă. Omul poate scoate ceva care o cauzează, dacă este posibil să mute organul acela, el îl poate tăia afară, să întrerupă venele de sânge şi să tragă aceea, sau ţesutul acela afară, care-i o celulă sălbatică, ca tumoare, cancer, sau ceva. Dacă el poate să o apuce, el poate scoate aceea. Dar să vindece, el nu poate, şi el îţi va spune aceea.
E-10 There is one Healer, that's God. God is the only One Who can build cells, make life, therefore it's not in the power of man to do that. A doctor can set a bone; or give you medicine to poison germs, that he put so much in it, and an antidote to keep it from killing you, and kill the germ and so forth. He can do that. But the tissue that's been torn down, or the bone that's been broken, the appendicitis that's been taken out, the appendix, he cannot heal that. It takes God. God heals. Man can remove something that's causing it, if it's possible to move that organ, he can cut it out, cut off the blood veins and pull that, or that tissue out, that's a wild cell, like tumor, cancer, or something. If he can get a hold of it, he can remove that. But to heal, he cannot, and he'll tell you that.
E-11 Şi, acum, vindecarea este numai de la Dumnezeu. Dumnezeu numai a cumpărat pentru noi vindecarea noastră. Aceasta depinde de noi să facem tot ce putem, în viaţa noastră, şi în fiecare fel care Dumnezeu ne-a dat nouă, pentru vindecarea noastră, dar Dumnezeu este cel ce vindecă. Dacă Dumnezeu te cheamă să mergi Acasă, în seara aceasta, nu există destulă medicină în lume să te ţină aici. Nu există nimic să te ţină aici. Şi dacă El hotărăşte ca tu să stai pe pământ, nu contează câţi medici zic că te duci în seara aceasta, tu nu te duci. Aşa că aceasta doar depinde totul de Dumnezeu.
E-11 And, now, healing is of God alone. God alone has purchased for us our healing. It's up to us to do everything that we can, in our life, and in every way that God has give us, for our healing, but it's God that heals. If God calls you to go Home, tonight, there isn't enough medicine in the world will keep you here. There is nothing going to keep you here. And if He determines you to stay on the earth, no matter how many physicians says you're going tonight, you're not going. So it's just all up to God.
E-12 Dumnezeu este Viaţă, Viaţă Eternă. "La început era Dumnezeu." El nu a fost Dumnezeu la timpul acela, pentru că dumnezeu, cuvântul Englez dumnezeu, înseamnă "obiect de închinare," şi acolo nu a fost nimic decât El. El era cel Etern, doar Cel Etern. Nu a existat lună, nici stele, nici Îngeri, nici nimic. Dar în această Fiinţă, care noi numim "Dumnezeu Tatăl nostru," erau atribute. În El era atribut să fie Tată, în El era atribut să fie Dumnezeu, în El era atribut să fie Fiu, în El era atribut să fie Salvator, în El era atribut să fie Vindecător, şi toate lucrurile acestea care noi le vedem acum doar expun atributele Lui.
E-12 God is Life, Life Eternal. "In the beginning was God." He wasn't God at that time, because god, the English word god, means "object of worship," and there wasn't nothing but Him. He was the Eternal, just the Eternal One. There was no moon, no stars, no Angels, no nothing. But in this Being, that we call "God our Father," was attributes. In Him was attribute to be Father, in Him was attribute to be God, in Him was attribute to be Son, in Him was attribute to be Saviour, in Him was attribute to be healer, and all these things that we see now is just displaying His attributes. [John 1:1]
E-13 Acum, dacă tu ai fost în gândirea Lui, la început, dacă tu ai Viaţă Eternă, există numai o formă de Viaţă Eternă. Viaţa Eternă nu avea început şi ea nu are sfârşit. Astfel dacă tu ai Viaţă Eternă, tu ai fost un atribut din gândirea lui Dumnezeu înainte ca să existe ceva în afară de El.
E-13 Now, if you were in His thinking, at the beginning, if you've got Eternal Life, there is only one form of Eternal Life. Eternal Life had no beginning and it has no ending. So if you have Eternal Life, you were an attribute of God's thinking before there was anything but Him.
E-14 Forma ta, starea ta, şi în ceea ce eşti acum, este doar un negativ, când tu ajungi sus pe la douăzeci, douăzeci şi doi de ani. Tu eşti un negativ, şi moartea developează poza la pozitiv, "căci când acest cort pământesc se dizolvă, noi avem unul care deja aşteaptă." Vedeţi?
E-14 Your form, your shape, and what you're in now, is just a negative, when you come up to around twenty, twenty-two years old. You were a negative, and death develops the picture to the positive, "that when this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting." See? [II Corinthians 5:1]
E-15 Acesta, doar expunerea, acum acesta arată ce se face. Ca Dumnezeu devenind Dumnezeu când El a creat Îngeri. El a devenit Fiu când El l-a creat pe Cristos Isus. El a devenit Salvator când Isus a murit. El a devenit Vindecător când "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui am fost vindecaţi." Înţelegeţi?
E-15 This, just the display, now it shows what's being done. Like God becoming God when He created Angels. He become Son when He created Christ Jesus. He become Saviour when Jesus died. He becomes healer when "He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed." See? [Isaiah 53:5]
E-16 Toate lucrurile acestea sunt atributele lui Dumnezeu, doar aşa ca în-sfârşit, Biblia a spus, Isus a spus, "Voi veţi şti că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine." Acesta-i Dumnezeu devenind tangibil. Propria ta soţie, tu şi soţul tău, este doar o umbră, un negativ al lui Dumnezeu şi Soţia Lui, Biserica. Vedeţi, acesta-i doar atributul lui Dumnezeu fiind expus în umbre şi tipuri, cum Vechiul Testament a fost la cel Nou. Vedeţi? Atunci la sfârşit, aceasta tot se încheie sus, Dumnezeu tangibil. Dumnezeu în Cristos, tangibil, făcut trup, a locuit printre noi. Şi în acel Mileniu măreţ care vine, Dumnezeu în forma lui Cristos, şade pe tronul lui David; şi Biserica, Mireasa Lui, Soţ şi Soţie împreună.
E-16 All these things are attributes of God, just so that in the--the end, the Bible said, Jesus said, "You will know that I am in the Father, the Father in Me; I in you, and you in Me." It's God becoming tangible. Your own wife, you and your husband, is just a shadow, a negative of God and His Wife, the Church. See, it's just God's attribute being displayed in shadows and types, like the Old Testament was to the New. See? Then in the end, it all winds up, God tangible. God in Christ, tangible, made flesh, dwelt among us. And in that great Millennium to come, God in the form of Christ, sits upon the throne of David; and the Church, His Bride, Husband and Wife together. [John 14:10-11]
E-17 Păi, este cel mai, este suficient să pună inima unui credincios în flăcări; în aceste ore măreţe care le trăim noi, când toate speranţele şi naţiunile, şi toate celelalte, ni se prăbuşesc, sub noi, noi avem o Împărăţie. Noi suntem botezaţi în această Împărăţie.
E-17 Why, it's the most, it's enough to set the heart of a believer on fire; in these great hours that we're living, when all hopes and nations, and everything else, is crumbling on us, under us, we've got a Kingdom. We are baptized into this Kingdom.
E-18 Acum noi o să luăm acest mic mesaj formal, în seara aceasta, să introducem ceea ce eu vreau ca voi să vedeţi în adunări. Noi citim în, scuzaţi-mă, în Sfântul Ioan al 12-lea capitol şi al 20-lea verset. Şi tema noastră-noastră, încă, de la început, este cum este în seara aceasta, şi peste toată din literatura noastră şi totul, Evrei 13;8, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci."
Acum acolo erau anumiţi Greci printre ei care au venit sus să se închine la sărbătoare:
Ei au venit de aceea la Filip, care era din Bethsaida... şi l-au rugat, zicând, Domnilor, am vrea să-l vedem pe Isus.
E-18 Now we're going to take this little formal Message, tonight, to introduce what I want you to see in the meetings. We read in, pardon me, in Saint John the 12th chapter and the 20th verse. And our--our theme, still, from the beginning, is like it is tonight, and upon all of our literature and everything, Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." [Hebrews 13:8]
Now there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida... and desired him, saying, Sirs, we would see Jesus. [John 12:20-21]
E-19 Acum acolo-i întrebarea care noi o întrebăm în seara aceasta. Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, şi aceşti Greci, Neamuri, au cerut să-L vadă, şi li s-au permis să o facă prin unul din slujitorii Lui, şi dacă El încă rămâne acelaşi ieri, azi, şi-n veci, de ce nu putem să-L vedem noi în seara aceasta? Vedeţi? Domnilor, Am Vrea Să-L Vedem Pe Isus.
E-19 Now there's the question we're asking tonight. If He is the same yesterday, today, and forever, and these Greeks, Gentiles, asked to see Him, and was permitted to do it by one of His servants, and if He still remains the same yesterday, today, and forever, why can't we see Him tonight? See? Sirs, We Would See Jesus. [Hebrews 13:8]
E-20 Acum eu sunt sigur, pentru orice credincios, acesta ar fi cel mai emoţionant lucru al inimi lui, o confirmare a credinţei lui, că dacă el ar putea de fapt să vadă şi să ştie că el a stat în Prezenţa lui Isus Cristos. Mă gândesc că acesta ar fi cel mai uluitor lucru de care-care orice persoană, orice credincios, s-ar putea gândi; să ştie, şi să ştie sigur, că el stă chiar în Prezenţa a-a Domnului Isus Cristos, Judecătorul lui solemn, Răscumpărătorul lui, şi va fi Judecătorul lui la Judecată.
E-20 Now I'm sure, to any believer, it would be the most thrilling thing of his heart, a confirmation of his faith, that if he could actually see and know that he was standing in the Presence of Jesus Christ. I think it would be the most astounding thing that--that any person, any believer, could think of; to know, and know positive, that he is standing right in the Presence of--of the Lord Jesus Christ, his solemn Judge, his Redeemer, and will be his Judge at the Judgment.
E-21 Acum s-a pus această întrebare. Aceşti Greci au venit sus la închinare, şi ei au fost probabil prozeliţi la religia Iudeilor. Şi ei erau sus la sărbătoare, aşa că ei trebuie că au fost prozeliţi. Şi ei au auzit despre Isus. "Credinţa vine prin auzire, şi auzirea Cuvântului lui Dumnezeu."
E-21 Now this question asked. These Greeks had come up at the worship, and they were perhaps proselytes to the Jewish religion. And they were up at the feast, so they must have been proselytes. And they had heard about Jesus. "Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God." [Romans 10:17]
E-22 Acum, undeva în Scriptură, ei fără îndoială au auzit sau citit cum trebuia să fie Mesia. Astfel ştiind dacă ei ar putea... Acest Om pretinzând a fi Mesia, El ar trebui să aibă atributele care Mesia trebuia să le posede.
E-22 Now, somewhere in the Scripture, they had no doubt heard or read of what the Messiah was to be like. So knowing if they could... This Man claiming to be Messiah, He would have to have the attributes that Messiah was to possess.
E-23 Acum, acolo au fost mulţi, acolo au fost mulţi mesia falşi care s-au ridicat, noi ştim că acolo a fost chiar unul numit Isus care s-a ridicat chiar înainte de Cel Uns. Mesia era cel uns, care înseamnă "Cristosul," cel... un-un Om uns cu Duhul Sfânt, plinătatea lui Dumnezeu, era Mesia, Dumnezeu într-un Om. Omul şi Dumnezeu au devenit unul, când Dumnezeu a venit într-un Om.
E-23 Now, there had been many, there had been many false messiahs had raised up, we know there was even one named Jesus who raised up just before the Anointed One. Messiah was the anointed, which means "the Christ," the... a--a Man anointed with the Holy Spirit, fulness of God, was Messiah, God in a Man. Man and God became one, when God came into a Man.
E-24 Acum, aceşti Greci erau foarte curioşi. Ei au auzit nişte lucruri mari despre acest Ins Care a făcut aceste pretinderi, şi eu îi admir din cauză că au fost suficient de sinceri să se uite în aceasta. Eu gândesc, dacă noi toţi am face mai mult din aceea, ne-am uita în ceea ce auzim, şi o judecăm conform cu Cuvântul.
E-24 Now, these Greeks were very curious. They had heard some great things about this Fellow Who made these claims, and I admire them for the cause of being sincere enough to look in upon it. I think, if we would all do more of that, would look in upon what we hear about, and judge it according to the Word.
E-25 Acum, Dumnezeu niciodată nu-şi schimbă felul Lui de-a face lucrurile. El întotdeauna rămâne în acelaşi fel. Acum, El nu se poate schimba, pentru că prima decizie a lui Dumnezeu este a Lui; întotdeauna trebuie să rămână cu decizia aceea, când El este chemat pe scenă, ca astăzi.
E-25 Now, God never changes His way of doing things. He always remains the same way. Now, He cannot change, because God's first decision is His; ever has to remain with that decision, when He is called on the scene, like today.
E-26 Dumnezeu a fost chemat pe scenă când păcatul a fost săvârşit mai întâi în grădina din Eden, şi El a trebuit să facă o decizie cum să-l răscumpere El pe om. Şi El a făcut decizia Lui prin a-l răscumpăra prin Sângele vărsat al Unui nevinovat, şi El niciodată nu a schimbat aceasta. Noi am încercat să-i educăm, noi am zidit turnuri şi oraşe, şi teologii şi educaţii, şi-şi denominaţiuni de biserică, şi i-am denominat înăuntru; şi aceasta niciodată nu a mers, şi aceasta niciodată nu va merge. Dumnezeu salvează pe om prin Sângele vărsat al celui Nevinovat. El niciodată nu o schimbă, nu contează ce cale mai bună ne gândim. Aceasta-i, că aceea-i decizia lui Dumnezeu.
E-26 God was called on the scene when sin was first committed in the garden of Eden, and He had to make a decision how He would redeem man. And He made His decision by redeeming him by the shed Blood of an innocent One, and He has never changed it. We've tried to educate them, we've built towers and cities, and theologies and educations, and--and church denominations, and denominated them in; and it's never worked, and it never will work. God saves man by the shed Blood of the Innocent. He never changes it, no matter how better way we think. It's, that's God's decision.
E-27 Şi El nu poate să facă o decizie, un lucru astăzi, şi un alt lucru mâine. Când El face o decizie, El este perfect. El niciodată nu trebuie să meargă înapoi la ea. Când Dumnezeu spune ceva, aceasta-i Etern corect, pentru că El este Etern şi Cuvintele Lui sunt Eterne.
E-27 And He cannot make a decision, one thing today, and another thing tomorrow. When He makes one decision, He is perfect. He never has to go back on it. When God says anything, it's Eternally right, because He is Eternal and His Words are Eternal.
E-28 Dumnezeu, cunoscând sfârşitul de la început, de aceea El a alocat la a Lui-Lui la lume anumită parte din Cuvânt pentru fiecare generaţie aşa cum vin ele înainte. El a trimis profeţi în Vechiul Testament, noi suntem învăţaţi în Evrei 1, "Dumnezeu în timpuri străvechi şi felurite feluri le-a vorbit părinţilor, prin profeţi; în această zi din urmă prin Fiul Lui, Cristos Isus." Acum dacă noi vom examina Scriptura aceea foarte bine!
E-28 God, knowing the end from the beginning, therefore He lotted to His--His world a certain part of Word for each generation as they come along. He sent prophets in the Old Testament, we are taught in Hebrews 1, "God, in sundry times and divers manners spake to the fathers, through the prophets; in this last day through His Son, Christ Jesus." Now if we'll examine that Scripture real well! [Hebrews 1:1]
E-29 Când Isus a fost pe pământ şi a spus că El era Fiul lui Dumnezeu, ei L-au condamnat. El a spus, "De ce să Mă condamnaţi când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, când voi îi numiţi pe aceia la care vine Cuvântul, 'dumnezei'?" Abraham a fost considerat un dumnezeu, Ilie era un dumnezeu, Isaia era un dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu a venit la ei. Şi ei au fost, în porţiune, dumnezei. Isus a spus că ei au fost. El a spus, "Voi îi numiţi ,dumnezei."'
E-29 When Jesus was on earth and said He was the Son of God, they condemned Him. He said, "Why would you condemn Me when I say I am the Son of God, when you call those who the Word came to, 'gods'?" Abraham was considered a god, Elijah was a god, Isaiah was a god, because the Word of God came to them. And they were, in portion, gods. Jesus said they were. He said, "You call them 'gods.'"
E-30 Acum, voi vedeţi, când omul a fost uns, ca Iosif, el l-a întruchipat pe Cristos; când Moise a fost uns, el l-a întruchipat pe Cristos; când David a fost uns, el l-a întruchipat pe Cristos. Toţi conducând în sus la Cristos, şi El era plinătatea Cuvântului. Cuvântul s-a făcut manifestat în El. El a fost Cel Uns complet. Ei L-au avut cu porţiile; noi Îl avem cu porţiuni. El era Cel uns. Planul întreg al lui Dumnezeu a zăcut în El. Planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, să răscumpere o lume pierdută, era în El. El era Cuvântul, şi El încă este Cuvântul, "acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Amintiţi-vă, El a venit la părinţi, prin profeţi, s-a făcut pe Sine cunoscut prin profeţi; şi atunci în această zi din urmă, prin Fiul Lui, Cristos Isus. El era Dumnezeu făcut manifestat.
E-30 Now, you see, when the man was anointed, like Joseph, he portrayed Christ; when Moses was anointed, he portrayed Christ; when David was anointed, he portrayed Christ. All leading up to Christ, and He was the fulness of the Word. The Word was made manifest in Him. He was the complete Anointed One. They had It by portions; we have It by portions. He was the anointed One. The entire plan of God laid in Him. God's plan before the foundation of the world, to redeem a lost world, was in Him. He was the Word, and He is still the Word, "the same yesterday, today, and forever." Remember, He came to the fathers, through the prophets, made Himself known through the prophets; and then in this last day, through His Son, Christ Jesus. He was God made manifest. [Hebrews 13:8]
E-31 Observaţi, Cuvântul întotdeauna vine la profet. Dumnezeu niciodată nu a lucrat printr-un grup de oameni. Acesta-i o persoană prin care El lucrează. El a lucrat în zilele lui Noe, prin Noe. El a lucrat în zilele lui Moise, prin Moise. A lucrat în zilele lui Ilie, prin Elis-... lie, prin Elisei şi Ilie. Prin Isaia şi profeţii aceia, cum au venit ei în jos prin epocă.
E-31 Notice, the Word always comes to the prophet. God never did work through a group of people. It's an individual He works through. He worked in the days of Noah, through Noah. He worked in the days of Moses, through Moses. Worked in the days of Elijah, through Elish-... -lijah, through Elisha and Elijah. Through Isaiah and those prophets, as they came down through the age.
E-32 Şi atunci când El a fost aici, El a fost deplin manifestat; nu în Farisei, Saduchei, ci în Isus Cristos. El era Cuvântul. De aceea El a putut să spună ce El a spus. Acelea erau afirmaţiile care El le putea face. Acum, aceşti Greci au ştiut despre aceasta, vedeţi.
E-32 And then when He was here, He was manifested fully; not in Pharisees, Sadducees, but in Jesus Christ. He was the Word. That's why He could say what He said. That's the statements that He could make. Now, these Greeks knew of this, see.
E-33 Prin fiecare epocă, Dumnezeu a alocat atât Cuvânt, şi bisericile îl ia totul încurcat, atunci El trimite un profet printre ei şi adevereşte acel Cuvânt. Acesta-i ca ori care alt timp, noi vorbim astăzi şi spunem că Metodiştii...
E-33 Through each age, God has lotted so much Word, and the churches get it all confused up, then He sends a prophet among them and vindicates that Word. It's just like any other time, we speak today and say the Methodists...
E-34 Luteranii au spus, "Când tu crezi, aceea-i tot ce ai de făcut; tu eşti justificat prin credinţă, crede." Mulţi au spus că au crezut, şi nu L-au avut. Noi ştim asta.
E-34 Lutherans said, "When you believe, that's all you have to do; you are justified by faith, believe." Many said they believed, and didn't have It. We know that.
E-35 A venit înainte "Wesley cu ce a chemat, "a doua lucrare de har," sanctificarea, ,,Toţi care strigă, şi sunt sanctificaţi, L-au primit." Mulţi au strigat, şi nu L-au avut.
E-35 Along came Wesley with what called, "second work of grace," sanctification, "All that shouts, and are sanctified, has got It." Many shouted, and didn't have It.
E-36 Au venit înainte Penticostalii, au spus, "Toţi care vorbesc în limbi, Îl are." Mulţi au vorbit în limbi, şi nu L-au avut.
E-36 Along come the Pentecost, said, "All that speaks with tongues, has got It." Many spoke with tongues, and didn't have It.
E-37 Au venit înainte Ştiinţa Creştină, şi au spus, "Aceasta-i dragostea, roada Duhului." Mulţi dintre ei arată roada Duhului, şi nu Îl au.
E-37 Along comes the Christian Science, and said, "It's love, the fruit of the Spirit." Many of them shows fruit of the Spirit, and don't have It.
E-38 Acei Farisei au putut arăta de zece ori roada care Isus a putut. Aţi ştiut voi asta? Acum ce-i dacă eu aş lua, să zicem... Şi Dumnezeu să mă ierte, dar eu o să iau partea cealaltă, eu o să spun, "Există un Ins aici în Dallas, doar un Ins tânăr care a răsărit de jos aici, de nicăieri, pe... o mică mahala jos aici, care se cheamă pe Sine un Profet, jos la Galileea. Iată-L aici, mergând în jur. Eu v-am adunat oamenilor împreună să vă arăt ce este greşit. Acest Om pretinde a fi un Profet."
E-38 Those Pharisees could show ten times the fruit that Jesus could. Did you know that? Now what if I would take, say... And God forgive me, but I'm going to take the other side, I'm going to say, "There is a Fellow here in Dallas, just a young Fellow sprung up from down here, nowhere, on the... a little slum down here, that calls Hisself a Prophet, down at Galilee. Here He is, going about. I've drawed you people together to show you what's wrong. This Man claims to be a Prophet."
E-39 "Acum eu vreau să vă întreb ceva. Cine a studiat dintr-o copilărie în sus, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine a fost care a stat alături de tatăl şi mama voastră, când v-aţi născut, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine a fost cel ce va luat sus în braţele lui, şi va tăiat în prejur, şi va dedicat la Domnul, a opta zi, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine este cel ce vine la voi când sunteţi bolnavi şi în nevoie, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine a fost cel ce a studiat şi a sacrificat, toată viaţa lor de tinereţe, să înveţe toate legile şi lucruri, decât bătrânul vostru preot evlavios? De unde a venit acest Ins tânăr, acest Isus din Nazaret? La ce şcoală a mers El? La ce organizaţie aparţine El? Ce carnet de părtăşie poartă El? Nici unul. Acum singurul lucru ce-l face El este să-i condamne pe cei ce-l au. Cine este acest Ins oricum?"
E-39 "Now I want to ask you something. Who studied from a childhood up, but your godly old priest? Who was it stood by your father and your mother, when you were born, but your godly old priest? Who was it took you up in their arms, and circumcised you and dedicated you to the Lord, the eighth day, but your godly old priest? Who is it comes to you when you're sick and needy, but your godly old priest? Who was it studied and sacrificed, all their young life, to learn all the laws and things, but your godly old priest? Where did this young Fellow come from, this Jesus of Nazareth? What school did He go to? What organization does He belong to? What fellowship card does He pack? None. Now the only thing He does is condemn those who have it. Who is this Fellow anyhow?"
E-40 "Şi voi oamenilor de afaceri! Iehova a cerut un miel pentru o jertfă, sânge. Şi bătrânul vostru preot evlavios a făcut nişte separeuri acolo afară. Voi oamenilor sunteţi comercianţi, şi vindeţi mătasă şi lucruri, şi el a făcut un loc acolo afară aşa ca voi comercianţii să puteţi să-l cumpăraţi cu banii voştri, un miel, să oferiţi pentru păcatele voastre. Ce a făcut acest Ins tânăr? A venit sus acolo şi a răsturnat lucrurile acelea; s-a uitat asupra lor cu mânie, i-a bătut afară, a răsturnat mesele schimbătorilor. Aţi numi voi aceea roada Duhului? Nu, aş spune că nu, încercând chiar să vă ţină de la a fi mântuiţi; sângele vostru, sângele care l-a cerut Iehova. Acela nu ar putea să fie din Iehova!" Vedeţi cât de nereal ar suna Aceasta?
E-40 "And you businessmen! Jehovah required a lamb for a sacrifice, blood. And your godly old priest made some stalls out there. You fellows are merchants, and sell silk and stuff, and he made a place out there so you merchants could buy it with your money, a lamb, to offer for your sins. What did this young Fellow do? Come up there and kicked those things over; looked upon them with anger, beat them out, turned the changers' tables over. Would you call that fruit of the Spirit? No, should say not, trying even to keep you from getting saved; your blood, the blood that Jehovah required. That couldn't be of Jehovah!" See how unreal It would sound?
E-41 Nu au venit preoţii aceia în ziua aceea, sau profeţii aceia, Când Iosafat şi Ahab au şezut împreună, şi patru sute de preoţi bine instruiţi, de la şcoală, au venit sus acolo şi i-au spus lui Ahab şi la aceia, "Pământul acela îţi aparţine ţie. Nu este drept ca Filistenii să-şi umple burţile cu grâul care-i aparţine lui Israel. Dumnezeu Atotputernic ne-a dat aceasta. Şi AŞA VORBEŞTE DOMNUL, mergi sus!"
E-41 Did not those priests that day, or those prophets, when Jehoshaphat and Ahab sat together, and four hundred welE-trained priests, from the school, came up there and told Ahab and them, "That land belongs to you. It's not right that the--the Philistines would fill their bellies with the wheat that belongs to Israel. God Almighty give us this. And THUS SAITH THE LORD, go up!" [I Kings 22:7]
E-42 Dar voi ştiţi, Iosafat a fost un om spiritual, aceea nu a sunat chiar bine. El a spus, "Nu mai ai tu încă unul care ai putea să-l consulţi?"
E-42 But you know, Jehoshaphat was a spiritual man, that didn't sound just right. He said, "Haven't you got one more that you might consult?"
E-43 A spus, "Eu am unul, dar eu îl urăsc." Da. Sigur. A spus, "El întotdeauna profeţeşte rău. El condamnă poporul nostru, în tot ce face el. El nu va fi de acord cu restul din ei."
A spus, "Să nu spună Împăratul aşa, ci să-l aducă afară."
E-43 Said, "I got one, but I hate him." Yeah. Sure. Said, "He is always prophesying evil. He is condemning our people, in everything he does. He won't agree with the rest of them."
Said, "Don't let the king say so, but bring him out." [I Kings 22:8]
E-44 Şi când micuţul Mica fiul lui Imla a venit înainte, el a văzut o vedenie. El a comparat vedenia lui cu Cuvântul. Şi când el a văzut că vedenia lui şi Cuvântul erau împreună, a spus, "Du-te sus, dar eu l-am văzut pe Israel să se împrăştie ca o turmă fără păstor." Voi vedeţi cine avea dreptate? Ei de fapt au avut ceva, şi pământul acela le aparţinea, dar el le-a aparţinut sub condiţii.
E-44 And when little Micaiah the son of Imlah come forth, he saw a vision. He compared his vision with the Word. And when he saw his vision and the Word was together, he said, "Go on up, but I seen Israel scatter like a sheep having no shepherd." You see who was right? They actually had something, and that land did belong, but it belonged to them under conditions. [I Kings 22:17]
E-45 Şi aşa sunt Binecuvântările, din această zi din urmă, aparţin la această biserică, dar aceasta-i sub condiţii. Voi trebuie să îndepliniţi acele condiţii. Dacă voi nu, voi puteţi avea tot felul de servicii de vindecare, servicii de strigare, servicii de laudă, servicii de roadă, servicii de vorbiri în limbi, şi aceasta nu va ajuta la nimic deloc. Voi trebuie să veniţi la condiţiile lui Dumnezeu.
E-45 And so does the Blessings, of this last day, belong to this church, but it's under conditions. You've got to meet those conditions. If you don't, you can have all kinds of healing services, shouting services, praising services, fruit services, speaking-in-tongues services, and it'll do you no good at all. You've got to come to God's condition.
E-46 Asta-i de ce au fost aceşti Greci doritori să-l vadă pe acest Om. Ei au cunoscut în Cuvânt că ce a trebuit să fie acest Mesia, şi ei au vrut să-L vadă. Ei au fost Neamuri. Ei au auzit despre El, şi ei au vrut să-L vadă.
E-46 That's why these Greeks was desirous to see this Man. They knowed in the Word that what this Messiah was supposed to be, and they wanted to see Him. They were Gentiles. They had heard about Him, and they wanted to see Him.
E-47 Acum, dacă ei au vrut să-L vadă şi li s-a dat privilegiul, nu vă gândiţi că aici în Dallas, în seara aceasta, dacă El a spus în Scriptură, "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci," şi noi dorim să-L vedem, Nu vă gândiţi că El ne-ar da la fel? Amintiţi-vă, dacă El nu, atunci El nu este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Eu cred că El este acelaşi. Dumnezeu în această zi din urmă a făcut lucruri minunate pentru popor!
E-47 Now, if they wanted to see Him and they were given the privilege, don't you think that here in Dallas, tonight, if He said in the Scripture, "He is the same yesterday, today, and forever," and we desire to see Him, don't you think that He would give us the same? Remember, if He doesn't, then It's not the same yesterday, today, and forever. I believe He is the same. God in this last day has done marvelous things for the people! [Hebrews 13:8]
E-48 Aceasta îmi aminteşte mult despre o femeie, aici nu de mult, în Louisville, Kentucky. Ea avea un băieţel de vreo, oh, în vârstă de doi sau trei ani. Şi micuţul ins avea o... trebuie că se dezvolta o-o boală mintală. Şi ea l-a dus la doctor, şi doctorul l-a doctorit pentru o vreme. Şi el se părea să devină mai rău, pentru ea. Dar la doctor, el a spus, "Eu cred că el este mai bine."
E-48 It reminds me a lot of a woman, here not long ago, in Louisville, Kentucky. She had a little boy about, oh, two or three years old. And the little fellow had a... must been developing a--a mental trouble. And she had took him to the doctor, and the doctor had doctored him a while. And he seemed to be getting worse, to her. But to the doctor, he said, "I believe he is better."
E-49 Astfel ea i-a dat un test de semne. Ea l-a dus într-un magazin de zece-cenţi, şi ea a luat un fel de lucru mic care ar trebui să-i atragă atenţia acestui copil mic, şi el-el nu a vrut să se uite la el. Şi ea a mers la un alt pult, şi a luat ceva care ar fi trebuit să-i atragă atenţia, o jucărie mică de pistol sau ceva, şi-şi încă nu-i atrăgea atenţia. Şi ea a făcut tot ce a ştiut ea, şi oamenii au început să o privească pe femeie cum devenea histerică. Atunci ea se duce la un loc care avea un-un clopoţel mic, şi ea l-a luat sus şi l-a scuturat, histeric, înaintea ochilor lui, şi a spus, "Dragule, uite!" Şi micuţul copil doar s-a zgâit în spaţiu. Şi ea a scăpat lucrul acela mic pe duşumea, şi a început să ţipe. "O, nu! Nu," a ţipat ea.
E-49 So she gave him a sign test. She took him into a ten-cent store, and she picked up a little something that should attract the attention of this little lad, and he--he wouldn't look at it. And she went to another counter, and she picked up something that should attract his attention, a little toy pistol or something, and--and still it wouldn't attract his attention. And she did everything that she knew, and the people begin to watch the woman getting hysterically. Then she goes to a place that had a--a little jingle bell, and she picked that up and she shook it, hysterically, before his eyes, and said, "Darling, look!" And the little fellow just stared in space. And she dropped the little thing on the floor, and begin to scream out. "Oh, no! No," she screamed.
E-50 Şi unii oameni din magazin au mers s-o ajute, şi să afle ce era greşit. Ea a spus, "Băieţelul meu, doctorul spune că el este mai bine, dar el nu este. Orice care ar trebui să-i atragă atenţia, a unui băieţel ca acela, nu îl atrage. El doar se zgâieşte în spaţiu."
E-50 And some of the people in the store went to aid her, and to find out what was wrong. She said, "My little boy, the doctor says he is better, but he's not. Anything that ought to attract his attention, of a little boy like that, it doesn't attract him. He only stares in space."
E-51 Mă gândesc că acela a avut starea în care ajunge biserica noastră. Dumnezeu a scuturat fiecare dar care El l-a promis în Biblie, înaintea noastră, şi noi încă ne zgâim în spaţiu, după cum ne uităm după altceva. Se pare a fi o stare spirituală a bisericii, încât ei omit să vadă ora în care ei trăiesc. Ei se uită după ceva senzaţie sau ceva care... ceva departe de tot în viitor. Omul pentru totdeauna face aceea; el întotdeauna binecuvântează pe Dumnezeu pentru ce El a făcut, uitându-se înainte după ce va face El, şi ignoră ceea ce face El. Voi omiteţi să vedeţi ora în care trăim!
E-51 I think that's got the condition our church is getting into. God shook every gift that He promised in the Bible, before us, and we still stare in space, as we're looking for something else. It seems to be a spiritual condition of the church, that they fail to see the hour that they're living. They are looking for some sensation or something that... something way off in the future. Man is forever doing that; he always blesses God for what He has done, looking forward for what He will do, and ignoring what He is doing. You fail to see the hour we're living!
E-52 Aceea-i ce au vrut Grecii aceia să ştie, ce a fost ora şi ce trebuie să fie acel Mesia. Porţiunea din Scriptură care a fost făcută cunoscut pentru ziua aceea, dacă acel Mesia a împlinit aceea, aceea-i dovada! Cuvântul adeverit al orei este dovada; nu că El trebuia să aibă roadele Duhului, El a trebuit să fie un-un avocat în curţile de-de justiţie, pentru a Lui, sau unul din organizaţiile de Farisei sau Saduchei. El a fost manifestarea Cuvântului promis al lui Dumnezeu din ora aceea.
E-52 That's what those Greeks wanted to know, what the hour was and what that Messiah should be. The portion of Scripture that was made known for that day, if that Messiah fulfilled that, that's the evidence! The vindicated Word of the hour is the evidence; not that He had to have fruits of the Spirit, He had to be a--a lawyer in the courts of--of justice, for His, or one of the Pharisees or Sadducee organizations. He was the manifestation of God's promised Word of that hour.
E-53 Voi vreţi să vedeţi ce este roada Duhului? Urmăriţi ce promite Biblia pentru o anumită oră, atunci urmăriţi ca aceea să fie adeverită. Aceea este dovada. Isus a spus, "Cercetaţi Scripturile, căci în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine. Aceea-i ce dovedeşte Cine sunt Eu."
E-53 You want to see what the fruit of the Spirit is? Watch what the Bible promises for a certain hour, then watch for that to be vindicated. That is the evidence. Jesus said, "Search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life, They are They that testify of Me. That's what proves Who I am." [John 5:39]
E-54 Noi căutăm acum, o Scriptură înainte să ne ducem în altceva. Isus a spus, când El a fost aici pe pământ, în Cartea lui Luca, că, "Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului," acum observaţi, "şi cum a fost în zilele lui Noe, înainte de potop." Acum Isus a citit aceeaşi Biblie care voi şi eu o citim. Şi toate lucrurile acelea erau umbre. Acum dacă voi vreţi să aflaţi ce a fost înainte de ziua lui Noe, mergeţi înapoi şi citiţi Geneza. El chiar a spus, "Ei mâncau, beau, se căsătoreau, dădeau în căsătorie."
E-54 We're looking now, one Scripture before we go into something else. Jesus said, when He was here on earth, in Luke's Book, that, "As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of man," now notice, "and as it was in the days of Noah, before the flood." Now Jesus was reading the same Bible that you and I are reading. And all those things were shadows. Now if you want to find out what it was before the day of Noah, go back and read Genesis. He just said, "They was eating, drinking, marrying, given in marriage." [Luke 17:29-30]
E-55 Dar dacă voi observaţi, mergeţi înapoi şi citiţi Geneza 6 şi aflaţi acolo ce a avut loc, noi vedem în urmă acolo, căci, "Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase, ei şi-au luat femei," curţi de divorţ. Fiii lui Dumnezeu! "Oameni de renume," oameni de nume mari.
E-55 But if you notice, go back and read Genesis 6 and find out there what taken place, we see back in there, that, "When the sons of God saw the daughters of man were fair, they taken unto them women," divorce courts. Sons of God! "Man of renown," man of great name. [Genesis 6:2]
E-56 Priviţi astăzi, ofiţerii noştri-noştri, de oameni mari din lume, ca acest mare lord în Anglia doar recent, revista Life a publicat articolul despre aceasta, găsit cu aceste striptease, şi aşa mai departe. Priviţi la guvernatorul nostru din New York, şi toate celelalte ţări în jur, la imoralitate. Priviţi la divorţuri. America conduce naţiunile în divorţ, restul lumii. Priviţi la femei, cum se îmbracă şi ies pe stradă, şi cum că omul, tocmai primul lucru despre care se gândeşte aproape, astăzi, este ceva imoral. Fiecare distracţie, pe ţigarete, whisky, orice va fi, sau vreo altă piesă, sau ceva... aceasta trebuie să aibă ceva femeie imorală în ea. "Cum a fost în zilele lui Noe!"
E-56 Look today, our--our officers, of great man of the world, like this great lord in England just recently, Life magazine packed the article of it, found with these striptease, and so forth. Look at our governor of New York, and all the other countries around, at the immorality. Look at the divorce. America leads the nations in divorce, the rest of the world. Look at women, how they dress and get on the street; and how that man, the very first thing that's thought of almost, today, is something immoral. Every entertainment, on cigarettes, whisky, whatever it will, or some other play, or some... it has to have some immoral woman in it. "As it was in the days of Noah!" [Luke 17:29-30]
E-57 Isus a spus, "Şi cum a fost în zilele Sodomei!" Amintiţi-vă, El a lăsat aceea în pace. Să ne imaginăm Sodoma. Au existat trei clase de oameni în lume, întotdeauna, aceia sunt credincioşi, credincioşi imaginari, şi necredincioşi. Ei sunt în fiecare grup. Noi vom vorbi despre aceasta poate într-o seară, prin săptămână. Dar în timpul acela, acolo era necredinciosul, Sodomiţii; acolo era credinciosul imaginar, care era Lot şi grupul lui; şi acolo erau cei chemaţi afară şi aleşi, care era Abraham, care nu a fost în Sodoma.
E-57 Jesus said, "And as it was in the days of Sodom!" Remember, He left that alone. Let's picture Sodom. There was three classes of people in the world, always; that's believers, make-believers, and unbelievers. They're in every group. We'll speak on it maybe one night, through the week. But in that time, there was the unbeliever, the Sodomites; there was the make-believer, which was Lot and his group; and there was the called-out and elected, which was Abraham, which was not in Sodom. [Jude 1:7]
E-58 Trei îngeri au venit jos înainte să vină fiul promis. Că, Abraham a rămas, şi a aşteptat după un fiu promis; şi Lot a uitat toată promisiunea, şi a mers afară în Sodoma, şi Sodomiţii nu l-au crezut, în primul rând. Dar acum observaţi, într-o dimineaţă fierbinte, trei Fiinţe au venit jos din Cer. Şi aşa cum ei au venit sus la Abraham, Unul din ei a rămas cu el. Şi doi din ei au mers jos la Sodoma, să cheme afară ce a rămas în Sodoma, Lot şi acei care au mers cu el, şi El a avut numai trei; opt în zilele lui Noe.
E-58 Three Angels came down just before the promised son came. That, Abraham had so-journed, and had looked for a promised son; and Lot had forgot all the promise, and went out into Sodom; and the Sodomites didn't believe him, in the first place. But now notice, one hot morning, three Beings came down from Heaven. And as they come up to Abraham, One of them remained with him. And two of them went down in Sodom, to call out what was left in Sodom, Lot and them that went with him, and He only got three; eight in the days of Noah.
E-59 Acum aceea-i o afirmaţie destul de tare pentru această zi ce vine, "cum a fost," trei şi opt.
Observaţi, acolo era Unul, totuşi, care a venit la Abraham.
E-59 Now that's a pretty strong statement for this day coming, "as it was," three and eight.
Notice, there was One, though, that had come to Abraham.
E-60 Acum acela care a mers jos în Sodoma, el... ei au predicat jos acolo, acei doi care au mers înăuntru acolo, ei au predicat şi le-a spus că timpul era aproape, lumea Neamurilor urma să fie arsă. Acum priviţi la tabloul Sodomei la ziua aceasta; nu Noe, apa; dar de data aceasta focul, să nimicească lumea Neamurilor.
E-60 Now the one that went down into Sodom, he... they preached down there, those two that went in there, they preached and told them that the time was at hand, the Gentile world was going to be burned up. Now look at the picture of Sodom to this day; not Noah, the water; but this time the fire, to destroy the Gentile world.
E-61 Şi adevăraţii credincioşi ai Neamurilor aşteaptă după un Fiu promis, fiul lui Dumnezeu, şi noi am aşteptat. Ei nu sunt în Sodoma. Ei sunt chemaţi afară.
E-61 And the Gentile true believers are looking for a promised Son, the Son of God, and we've waited. They're not in Sodom. They're called out.
E-62 Sodoma a fost acel membru de biserică căldicel. Şi acolo a fost ca un Billy Graham modern care a mers jos în Sodoma, printre denominaţiuni, un Oral Roberts. Şi ei sunt înăuntru acolo bătând înainte, cu Evanghelia, care i-a orbit. Urmăriţi semnul care el l-a făcut jos acolo, aceia.
E-62 The Sodom was that lukewarm church member. And there was like a modern Billy Graham went down into Sodom, amongst the denominations, an Oral Roberts. And they're in there pounding away, with the Gospel, that blinded them. Watch the sign that he did down there, those.
E-63 Acum priviţi la Abraham, cel ales, în grupul lui, Unul a stat în urmă acolo şi a înfăptuit un semn pentru ei.
E-63 Now look to Abraham, the elected, in his group, One stayed back there and performed a sign to them.
E-64 Voi ştiţi, în toată istoria lumii, toată istoria bisericii, acolo nu a fost o singură dată, ca vreun reformator, sau orice om, care a avut vreodată o-o slujbă mare la Neamuri, ca numele lor să se sfârşească vreodată în h-a-m, ca A-b-r-a-h-a-m, până acum. Acela-i G-r-a-h-a-m, şase litere. Abraham este şapte litere. Şase litere, G-r-a-h-a-m. Billy Graham, un mare trezitor care-i jos acolo în Sodoma, printre bisericile acelea denominaţionale, chemând afară ce poate el. Noi l-am avut pe Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, aşa mai departe, dar niciodată un G-r-a-h-a-m sau careva teriminându-se cu un h-a-m, niciodată înainte. Acolo-i unul jos acolo la biserica formală, în Sodoma, sfârşindu-se cu un h-a-m, înseamnă, "părinte la naţiuni."
E-64 You know, in all the history of the world, all the history of the church, there has never been one time, that any reformer, or any man, that ever had a--a great ministry to the Gentiles, that their name ever end in h-a-m, like A-b-r-a-h-a-m, until now. That's G-r-a-h-a-m, six letters. Abraham is seven letters. Six letters, G-r-a-h-a-m. Billy Graham, a great revivalist that's down there in Sodom, amongst those denominational churches, calling out what he can. We've had Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, so forth, but never a G-r-a-h-a-m or any ending with an h-a-m, never before. There is one down there to the church formal, in Sodom, ending with an h-a-m, mean, "father to the nations."
E-65 Atunci acolo a fost Unul care a stat sus acolo cu Abraham, Care a şezut cu cortul lui, spatele întors către cort, şi El a spus, "Abraham," nu Abram, care el a fost câteva zile înainte de aceea. "Abraham, unde este nevasta ta, Sarah?" S-a-r... r-a-h, nu S-a-r-r-a, vedeţi. "Unde este nevasta ta, Sarah?"
El a spus, "Ea este în cort, înapoia Ta."
E-65 Then there was One stayed up there with Abraham, Who set with his tent, back turned to the tent, and He said, "Abraham," not Abram, which he was a few days before that. "Abraham, where is thy wife, Sarah?" S-a-r... r-a-h, not S-a-r-r-a, see. "Where is thy wife, Sarah?"
He said, "She is in the tent, behind You." [Genesis 18:9]
E-66 El a spus, "Eu am să te vizitez. Eu am," Eu, un pronume personal, "am să te vizitez conform cu promisiunea care ţi-am dat-o."
E-66 He said, "I am going to visit you. I am," I, a personal pronoun, "going to visit you according to the promise that I give you." [Genesis 18:10]
E-67 Şi Sarah, fiind în vârstă de o sută de ani, în cort, a râs în sinea ei, spunând în inima ei, "Cum pot eu, fiind bătrână, să am din nou plăcere cu domnul meu, şi el bătrân, Abraham, ca tânăr, sau persoane de-de viaţă sexuală care s-a terminat cu ani în urmă?" Ea a fost de nouăzeci, şi Abraham era de o sută. A spus, "Să am plăcere cu domnul meu, el fiind bătrân, de asemenea?"
E-67 And Sarah, being a hundred years old, in the tent, laughed to herself, saying within her heart, "How can I, being old, have pleasure again with my lord, and him old, Abraham, as young, or people of--of sex life that it ended years ago?" She was ninety, and Abraham was a hundred. Said, "Have pleasure with my lord, him being old, too?" [Genesis 18:12]
E-68 Şi Îngerul, Mesagerul care a fost la biserica spirituală, a discernut ce a spus ea, ce a spus ea în inima ei. Şi El a spus, "De ce s-a îndoit Sarah de aceasta, vezi, spunând în inima ei, 'Aceste lucruri nu pot fi'?"
E-68 And the Angel, the messenger that was to the church spiritual, discerned what she had, what she said in her heart. And He said, "Why did Sarah doubt this, see, saying in her heart, 'These things cannot be'?" [Genesis 18:13]
E-69 Şi Sarah a încercat să o tăgăduiască. Dar fiindcă ea era parte din Abraham... Necredinţa ei ar fi condamnat-o, dar Dumnezeu nu o putea lua, căci ea era parte din Abraham. Biserica ar fi fost condamnată de mult, dar ea este parte din Cristos.
E-69 And Sarah tried to deny it. But being that she was part of Abraham... Her unbelief would have condemned her, but God could not take her, 'cause she was part of Abraham. The Church would have been condemned long ago, but it's a part of Christ.
E-70 Observaţi semnul pe care El l-a făcut, spunându-i ce făcea ea, cu spatele Lui întors către ea. Isus a spus că aceea se va repeta, "în zilele venirii Fiului omului." Noi îl vedem pe Billy Graham, noi vedem focul gata să cadă, biserica se uită după un Fiu promis. Şi iată-ne aici, totul chiar exact în linie, aşteptând după ora aceea. Fiul promis să... Şi amintiţi-vă ultimul semn care l-a văzut Abraham: Un...
E-70 Notice the sign that He performed, telling what she was doing, with His back turned to her. Jesus said that would repeat, "in the days of the coming of the Son of man." We see the Billy Graham, we see the fire ready to fall, the church looking for a promised Son. And here we are, everything just exactly in line, waiting for that hour, the promised Son.
E-71 Şi noi care suntem născuţi din Duhul lui Cristos, suntem Sămânţa regească a lui Abraham. Isus a promis că Sămânţa regească a lui Abraham va vedea acelaşi semn care l-a văzut părintele lor Abraham, înainte să vină Fiul promis. Acolo nu a mai fost încă un semn. Abraham; imediat Sarah a devenit mamă, şi Isaac a sosit. Ultimul semn a fost Dumnezeu manifestat într-un trup uman.
E-71 And remember the last sign that Abraham saw. And we who are borned of the Spirit of Christ, are Abraham's royal Seed. Jesus promised that the royal Seed of Abraham would see the same sign that their father Abraham seen, before the promised Son came. There wasn't one more sign. Abraham; right away Sarah became mother, and Isaac arrived. The last sign was God manifested in a man's flesh.
E-72 Acum cineva mi-a spus, a zis, "Frate Branham, tu nu crezi că acela era Dumnezeu!"
E-72 Now someone said to me, said, "Brother Branham, you don't believe that was God!"
E-73 Ei bine, Abraham a spus că El a fost. El L-a chemat, "Elohim." Şi uitaţi-vă şi vedeţi dacă nu este pronunţat cu L mare. Vedeţi dacă în începutul original, acesta nu este la fel cum a fost, "La început, Dumnezeu a creat..." Elohim, "Cel a tot-suficient."
E-73 Well, Abraham said It was. He called Him, "Elohim." And look and see if it isn't spelled with a capital L. See if in the original beginning, it isn't the same as it was, "In the beginning, God created..." Elohim, "the alE-sufficient One." [Genesis 1:1]
E-74 Dumnezeu S-a manifestat în Biserica Lui, printre poporul Lui. Isus a spus... Aici era Dumnezeu manifestat într-un Om, Isus Cristos, "acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Biserica a venit prin tot felul de semne. Ei bine, atunci când Dumnezeu scutură ultimul semn înaintea lor, ei se zgâiesc în spaţiu. Dumnezeu să aibă milă asupra noastră! Cât de mult timp de har mai avem noi? Poate că este mai târziu decât ne gândim. Vă amintiţi primul meu citat; oamenii vor merge drept înainte gândind că ei sunt mântuiţi, la fel ca Sodoma.
E-74 God manifesting Himself in His Church, among His people. Jesus said... Here was God manifested in a Man, Jesus Christ, "the same yesterday, today, and forever." The Church has come through all kinds of signs. Well, then when God shakes the last sign before them, they stare into space. God have mercy upon us! How much more time of grace have we got? Maybe be later than we think. Remember my first quotation; people will go right on thinking they're being saved, same as Sodom. [Hebrews 13:8]
E-75 Ce era El? Ce au văzut Grecii aceia în El? Ce era El? Orice au văzut ei în El atunci, după orice au căutat, ei trebuie că au văzut-o.
E-75 What was He? What did those Greeks see in Him? What was He? Whatever they saw in Him then, whatever they looked for, they must have saw it.
E-76 Acum priviţi în Deuteronomul al 18-lea capitol, al 15-lea până la al 20-lea verset, Moise. Dumnezeu i-a spus asta lui Moise. Şi Moise i-a spus poporului, "Domnul Dumnezeul nostru va ridica un Profet asemănător mie. Aceasta va veni la împlinire, că cine nu-L va asculta, va fi stârpit de printre oameni." Dumnezeu niciodată nu schimbă planurile Lui.
E-76 Now look in Deuteronomy the 18th chapter, 15th to the 20th verse, Moses. God told Moses that. And Moses told the people, "The Lord your God shall raise up a Prophet likened unto me. It shall come to pass, that who will not hear Him, be cut off from amongst the people." God never changes His plan. [Deuteronomy 18:15, 20]
E-77 Acum Grecii aceia se uitau după un Profet. Acum, ei nu au avut un profet pentru patru sute de ani, de la Maleahi. Dar Grecii aceia au ştiut că acel Cuvânt promis pentru ziua aceea trebuie să fie un Profet, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine."
E-77 Now those Greeks were looking for a Prophet. Now, they had not had a prophet for four hundred years, since Malachi. But them Greeks knew that that promised Word for that day must be a Prophet, "The Lord your God shall raise a Prophet like me." [Deuteronomy 18:15]
E-78 Căci, Cuvântul vine numai la profet, nici la nimic altceva decât... Cât de mulţi înţeleg asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Priviţi, aceasta-i aşa de perfect încât când Ioan a fost profetul ce stătea în ape, botezând, şi Isus a venit la el în apă, Cuvântul a venit la profet. El era Cuvântul, şi El a venit la Ioan în apă. Dumnezeu niciodată nu-şi schimbă sistemul Lui, El niciodată nu schimbă felul Lui. El este Dumnezeul neschimbător. Acum, bisericile nu au crezut aceea, sub nici o formă, dar aceea nu a schimbat programul lui Dumnezeu. A mers drept înainte.
E-78 Cause, the Word only comes to the prophet, not to nothing else but the... How many understands that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] See? Look, it's so perfect that when John was the prophet standing in the waters, baptizing, and Jesus came to him in the water, the Word came to the prophet. He was the Word, and He came to John in the water. God never changes His system, He never changes His way. He is the unchangeable God. Now, the churches did not believe that, by no means, but that didn't stop the program of God. It went right on.
E-79 Acum, Petru, tatăl lui a fost un Fariseu. Fără îndoială, Andrei, fiind un urmaş al lui Ioan, L-a auzit prezentat.
E-79 Now, Peter, his father was a Pharisee. No doubt, Andrew, being a follower of John, heard Him introduced.
E-80 A spus, "Acolo este Mesia, eu văd o Lumină deasupra Lui, ca un porumbel venind asupra Lui," a purtat mărturie. A spus, "Cel care mi-a spus în pustie, 'Mergi botează cu apă,' a spus, 'Asupra Căruia tu vei vedea Duhul, Lumina aceea, ca un porumbel venind jos."' Era poate acelaşi Stâlp de Foc care i-a urmat pe copii lui Israel în pustie, venind asupra Lui, deoarece acela era Unsul, Logos. A venit asupra Lui, şi el a spus, "Eu port mărturie, acesta este Mesia!"
E-80 Said, "There is the Messiah, I see a Light above Him, like a dove coming upon Him," bore record. Said, "He that told me in the wilderness, 'Go baptize with water,' said, 'Upon Whom thou shall see the Spirit, that Light, like a dove coming down.'" Was perhaps the same Pillar of Fire that followed the children of Israel in the wilderness, coming upon Him, because that was the Anointed, the Logos. Came upon Him, and he said, "I bear record, this is the Messiah!" [Mark 1:9-10], [Luke 3:22]
E-81 Astfel Petru a venit cu Andrei, la adunare.
E-81 So Peter came with Andrew, to the meeting.
E-82 Să aflăm ce a fost El. Şi dacă noi aflăm ce a fost El, atunci noi vom şti ce este El acum. Şi cum au recunoscut-o ei atunci, ar trebui să fie acelaşi fel să o recunoşti astăzi, deoarece El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Acum cu baza promisiunii Lui, aceasta-i ce ar face El. Observaţi.
E-82 Let's find out what He was. And if we find out what He was, then we will know what He is now. And how they recognized it then, it should be the same way to recognize it today, because He is the same yesterday, today, and forever. Now with the background of His promise, this is what He would do. Notice.
E-83 Acum noi aflăm, căci când Petru a venit sus în audienţă, unde era Isus; Isus, niciodată nu l-a văzut înainte, s-a întors şi s-a uitat la el, şi a spus, "Numele tău este Simon, tu eşti fiul lui Iona." Nu numai că El l-a cunoscut, dar El l-a cunoscut pe bătrânul lui tată evlavios care l-a instruit. Şi Petru, fără suficientă pregătire să-şi semneze numele, considerat un om neştiutor şi neînvăţat, pe care i-a plăcut lui Dumnezeu să-l facă episcop la Ierusalim, şi Isus i-a dat cheile Împărăţiei şi l-a făcut capul bisericii. Acest om, pe baza acestei descoperiri descoperite, ştiind cum trebuia să fie Mesia, el a spus, L-a recunoscut ca pe Mesia, şi a căzut la picioarele Lui, pentru că El a făcut aceea.
E-83 Now we find out, that when Peter come up into the audience, where Jesus was; Jesus, never seeing him before, turned and looked at him, and said, "Your name is Simon, you are the son of Jonas." Not only did He know him, but He knowed his godly old father that had instructed him. And Peter, without enough education to sign his name, considered an ignorant and an unlearned man, who it pleased God to make him the bishop at Jerusalem, and Jesus give him the keys to the Kingdom and made him the head of the church. This man, upon this revealed revelation, knowing what Messiah was to be, he said, recognized Him as Messiah, and fell at His feet, because He did that. [John 1:42], [Matthew 16:19]
E-84 Acolo era unul care stătea acolo, cu numele de Filip. Aceasta nu a trebuit să i se facă lui. Dar el avea un învăţător al Bibliei pe care-l cunoştea foarte bine, cu numele de Natanael. Dacă veţi însemna locul unde a fost Isus atunci, aceasta era la cincisprezece mile în jurul muntelui, vreo două zile. Şi Filip merge şi-l găseşte pe Natanael sub un pom, rugându-se, şi l-a adus înapoi. Fără îndoială, dacă noi puteam pătrunde în conversaţia lor, mergând împreună, ei spun, "Uite, vino, să vezi pe Cine am găsit; Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."
E-84 There was one standing there, by the name of Philip. It didn't have to be done to him. But he had a Bible teacher he knew real well, by the name of Nathanael. If you'll mark the places where Jesus was then, it was fifteen miles around the mountain, about two days. And Philip goes and finds Nathanael under a tree, praying, and brought him back. No doubt, if we could break in on their conversation, going along, they say, "Look, come, see Who we found; Jesus of Nazareth, son of Joseph."
E-85 El a spus, "Acum, poate să existe un lucru bun să vină din Nazaret?"
E-85 He said, "Now, could there be any good thing come out of Nazareth?" [John 1:46]
E-86 "Uite, îţi aminteşti, noi am citit în Scriptură, Mesia este să fie un Profet."
E-86 "Look, you remember, we've read in the Scripture, Messiah is to be a prophet."
E-87 "O, sigur, Biblia a spus aşa, Moise. Noi suntem ucenicii lui. El a spus că Domnul va ridica un Profet asemănător lui."
E-87 "Oh, sure, the Bible said so, Moses. We're his disciples. He said the Lord will raise up a Prophet like unto him." [Deuteronomy 18:15]
E-88 "În ordine, acum, Isus din Nazaret este Profetul. Îţi aminteşti pescarul acela bătrân, Simon, pe acolo?" "Da." "El este-el era fiul lui Iona." "Da." "Tu ai cumpărat nişte peşte de la el o dată, şi el nici măcar nu putea să semneze chitanţa." "Da."
E-88 "All right, now, Jesus of Nazareth is that Prophet. You remember that old fisherman, Simon, around there?" "Yes." "He's--he was Jonas' son." "Yes." "You bought some fish from him once, and he couldn't even sign the receipt." "Yes."
E-89 "El a venit în mijlocul Lui, şi El a spus, 'Numele tău este Simon. Tu eşti fiul lui Iona.' Nu m-ar surprinde pe mine dacă El nu ştie totul despre tine când tu vii."
E-89 "He come up into His midst, and He said, 'Your name is Simon. You're the son of Jonas.' It wouldn't surprise me if He don't know all about you when you come." [John 1:42]
E-90 Ah, Natanael a trebuit să vadă aceasta, aşa că el vine sus cu Filip. Eu nu presupun că el a ajuns în rândul de rugăciune. El ar fi putut şedea în audienţă, sau a stat în audienţă, oricare a fost. Isus se ruga pentru bolnavi.
E-90 Ah, Nathanael had to see this, so he comes up with Philip. I don't guess he got in the prayer line. He might have sat in the audience, or stood in the audience, whichever it was. Jesus was praying for the sick.
E-91 Îndată ce Isus şi-a pus ochii, pe el, El a spus, "Iată un Israelit în care nu este viclenie." Acum, El nu l-a cunoscut după felul cum s-a îmbrăcat. Toţi oamenii Răsăriteni se îmbracă la fel, cu turbane şi sandale, şi-şi îmbrăcăminte care se mişca liber, avea barbă. El a spus, "Iată un Israelit în care nu este viclenie." Acum, el ar fi putut să fie un Mahomedan, el ar fi putut fi un... el ar fi putut să fie un Turc, el ar fi putut să fie orice altceva, dar cum a ştiut El că el era un Israelit şi că acolo nu era viclenie în el? Şi aceasta doar l-a desumflat.
Şi el a spus, "Rabunule, cum m-ai cunoscut Tu?"
E-91 And as soon as Jesus laid eyes upon him, He said, "Behold an Israelite in whom there is no guile." Now, He didn't know him by the way he dressed. All the Eastern people dress alike, with turbans and sandals, and--and free-swinging garments, had beard. He said, "Behold an Israelite in whom there is no guile." Now, he could have been a Mohammedan, he could have been a... he could have been a Turk, he could have been anything else, but how did He know he was an Israelite and there was no guile in him? And it just deflated him.
And he said, "Rabbi, how did You know me?" [John 1:47]
E-92 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu ai fost sub pom, Eu te-am văzut." Aceea a fost tot. Aceea a fost destul.
E-92 He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." That was it. That was enough. [John 1:48]
E-93 Acolo a fost. Acolo era Mesia. El a spus, "Tu eşti Cristosul, Împăratul lui Israel." Poate pastorul lui stătea acolo, dar aceasta nu l-a deranjat.
E-93 There it was. There was the Messiah. He said, "Thou art the Christ, the King of Israel." Maybe his pastor was standing there, but it didn't bother him. [John 1:49]
E-94 Acolo erau aceia stând acolo, au zis, "Acest Om este Beelzebub." Ei trebuiau să răspundă la adunarea lor, voi ştiţi. A zis, "Acest Om face aceea prin puterea Diavolului. El este un ghicitor sau ceva."
E-94 There was those standing there, said, "This Man is Beelzebub." They had to answer to their congregation, you know. Said, "This Man does that by the power of the Devil. He is a fortuneteller or something." [Matthew 12:24], [Luke 11:15]
E-95 Isus a spus, "Voi Mă numiţi aşa, un nume rău; lucrările lui Dumnezeu, un nume rău?" El a spus, "Voi spuneţi asta despre Fiul omului, Eu vă voi ierta. Dar când Duhul Sfânt vine," epoca aceasta, "să faceţi acelaşi lucru, un cuvânt împotriva Lui niciodată nu se va ierta în lumea aceasta, nici în lumea care urmează să vină." Asta-i ce El a spus. Eu cred că ce spune El este adevărat.
E-95 Jesus said, "You call Me that, an evil name; the works of God, an evil name?" He said, "You say that about the Son of man, I'll forgive you. But when the Holy Ghost comes," this age, "to do the same thing, one word against It will never be forgiven in this world, neither in the world that is to come." That's what He said. I believe what He says is right. [Matthew 12:31-32]
E-96 Filip a recunoscut, prin aceea. De ce? Acolo era aceea, după ani îndelungaţi fără nici un profet, şi aici Omul acesta îl ştia, şi ştia ce era greşit, şi ce făcea el.
E-96 Philip recognized, by that. Why? There was that, after long years with no prophet, and here this Man knew him, and knew what was wrong, and what he had been doing.
E-97 Isus (Repede acum, înainte să încheiem.), într-o zi, El se ducea jos la Ierihon, care era dedesubt de deal. Dar El avea nevoie să meargă pe la Samaria, şi El a mers o cale în jurul unei cetăţi numite Sihar.
E-97 Jesus. Quickly now before we close. One day, He was going down to Jericho, which was below the hill. But He had need go by Samaria, and He went a way around a city named Sychar.
E-98 Acum există trei rase de oameni. Credeţi ce vreţi voi, dar acolo este. Aceea-i Ham, Sem, şi poporul lui Iafet. Acum observaţi, când Iudeii, ei aşteptau după un Mesia. Şi Samariteanul era jumătate Iudeu şi jumătate Neam, ei aşteptau după un-un Mesia. Dar Neamurile, noi Anglo-Saxonii, noi am fost păgâni, Filisteni şi ce altceva, vedeţi.
E-98 Now there is three races of people. Believe what you want to, but there is. That's Ham, Shem, and Japheth's people. Now notice, when the Jews, they were looking for a Messiah. And the Samaritan was half Jew and Gentile, they were looking for a--a Messiah. But the Gentile, we the Anglo-Saxon, we were heathens, Philistines and whatmore, see.
E-99 Dar observaţi, El vine numai la aceia care Îl aşteaptă. El va vindeca numai, în seara aceasta, pe acei care Îl caută să vindece. El va mântui numai pe aceia care caută să fie mântuiţi.
E-99 But notice, He only comes to those who is looking for Him. He will only heal, tonight, those who are looking for Him to heal. He will only save those who are looking to be saved.
E-100 Şi observaţi-L acum cum El îi trimite pe ucenici în mica cetate Sihar, să ia nişte-nişte provizii. În timp ce ei erau duşi, o femeie drăguţă, tânără a venit afară, şi ea era o femeie de faimă rea. Noi am numi-o, astăzi, poate o umblătoare de stradă. Părinţii ei ar fi putut s-o fi dat afară când ea a fost o fetiţă mică, şi acela-i felul cum îşi câştiga ea existenţa, dar acolo era ceva în inima acelei domniţe. Ea a venit pe la ora unsprezece, căci ea nu putea să vină cu restul fetelor. Dacă cineva a fost vreodată, aici, în India şi ţările Răsăritene, precum obiceiurile nu se schimbă, ele nu se pot asocia împreună, persoanele bune şi rele. Astfel ele...
E-100 And notice Him now as He sends the disciples into the little city of Sychar, to get some--some victuals. While they were gone, a pretty, young woman come out, and she was a woman of ill fame. We would call her, today, maybe streetwalker. Her parents might have turned her out when she was a little girl, and that's the way she made her living, but there was something in that little lady's heart. She come about eleven o'clock, 'cause she couldn't come with the rest of the maids. If anybody has ever, here, been in India and the Eastern countries, as the customs never change, they cannot associate together, the right and wrong people. So they...
E-101 Ea a venit sus, şi Isus şedea acolo. Într-o mică panoramă ceva în felul acesta, viţele cresc acolo înapoia unei fântâni. Şi fântâna publică a cetăţii era acolo, şi oamenii veneau afară să ia apă. Şi ea a venit cam aproape la amează, să-şi ia apa. Când, fetele vin devreme de dimineaţă, să ia apa, şi ele sus acolo îşi fac spălatul şi lucruri ca acelea. Felul ei de a-şi câştiga existenţa era un fel diferit. Astfel ea a venit pe la amează, să-şi ia a ei, când fetele nu erau acolo, căci ea ar fi fost alungată de la fântână.
E-101 She come up, and Jesus was sitting there. In a little panoramic something like this, the vines grow over the back of a well. And the city public well was there, and the people come out to get water. And she come about almost noon, to get her water. When, the maids come early of the morning, to get the water, and they up there do their washing and things like that. Her way of making a living was a different way. So she come around noon, to get hers, when the maids wasn't there, for she'd have been drove away from the well.
E-102 Şi cum ea, fără să observe că nimeni nu şedea acolo, ea a pus cârligele mici înăuntru peste vas şi l-a lăsat în jos cu tamburul, în fântână, şi a început să-l tragă sus. Ea a auzit un glas zicând, "Femeie, dă-Mi o băutură." Şi ea s-a uitat acolo, şi acolo era un Om şezând acolo, care era un Iudeu.
E-102 And as she, not noticing no one sitting there, she put the little hooks in over the pot and let it down by the windle, into the well, and she started to draw it up. She heard a voice saying, "Woman, give Me a drink." And she looked over there, and there was a Man sitting there, which was a Jew. [John 4:7]
E-103 El trebuie că arăta puţin mai în vârstă decum era El de fapt, pentru că El era numai de treizeci, cam treizeci şi trei, şi Biblia a spus, "El arăta a fi de cincizeci." Voi ştiţi, Iudeii au spus, "Tu eşti un Om nu peste cincizeci, şi zici că Tu l-ai ,văzut pe Abraham'?"
El a spus, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT." Vedeţi?
E-103 He must have looked a little older than what He really was, because He was only thirty, about thirty-three, and the Bible said, "He looked to be fifty." You know, the Jews said, "Thou art a Man not over fifty, and say You 'seen Abraham'?"
He said, "Before Abraham was, I AM." See? [John 8:57-58]
E-104 Astfel barba Lui trebuie că a fost puţin căruntă, sau ceva, cum s-a uitat ea. Şi ea s-a uitat la El, lucrarea Lui trebuie că a avut un efect grozav asupra vieţii Lui fizice. Şi ea a spus...
El a spus, "Adă-Mi o băutură."
E-104 So His beard must have been a little gray, or something, as she looked. And she looked at Him. His work must have had a tremendous effect upon His physical life. And she said...
He said, "Bring Me a drink."
E-105 Şi ea a spus, "Nu este obiceiul ca voi Samarit-... sau ca voi Iudeilor să ne cereţi nouă femei din Samaria o astfel de întrebare."
E-105 And she said, "It's not customary for you Samarit-... or for you Jews to ask we women of Samaria such a question." [John 4:7-9]
E-106 Şi El a spus, "Dar dacă tu ai fi ştiut cu Cine vorbeai tu, tu mi-ai cere Mie o băutură."
E-106 And He said, "But if you knew Who you were talking to, you would ask Me for a drink." [John 4:10]
E-107 Acum ea a spus, "Fântâna este adâncă." Ce făcea El? El îi contacta spiritul ei, vedeţi. Tatăl...
E-107 Now she said, "The well is deep." What was He doing? He was contacting her spirit, see. The Father...
E-108 El a spus, în Sfântul Ioan 5:19, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate să facă nimic în Sine, decât ce El vede pe Tatăl făcând." Acum ţineţi minte asta. Puneţi aceea jos pe cărţile voastre, vedeţi. Isus nu a făcut un singur lucru până când El a văzut într-o vedenie ce să facă. Aşa este. Nu să audă; "ce Eu văd." "Fiul nu poate face nimic decât ce El vede pe Tatăl făcând, atunci face Fiul aceea la fel." El a jucat-o în dramă. Nimeni nu poate să facă nimic fără ca de fapt Dumnezeu să-i spună ce să facă. Acum observaţi, şi Tatăl poate i-a spus Lui să meargă sus la Samaria.
E-108 He said, in Saint John 5:19, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing." Now remember that. Put that down on your books, see. Jesus never did one thing until He saw in a vision what to do. That's right. Not hear; "what I see." "The Son can do nothing but what He sees the Father doing, then that doeth the Son likewise." He acted it off in drama. No man can do anything without really but what God tells him to do. Now notice, and the Father perhaps told Him to go up to Samaria. [John 5:19]
E-109 Şi atunci această femeie a vorbit cu El. El a spus, a purtat o conversaţie, să-i contacteze spiritul. Şi atunci când El a vorbit despre "închinarea aici la Ierusalim," primul lucru ce-l ştiţi, El a aflat care era necazul ei. Noi toţi ştim care a fost. Ea a avut prea mulţi bărbaţi. Şi aşa El a spus, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Şi ea a spus, "Eu-eu nu am vreun bărbat."
E-109 And then this woman spoke to Him. He said, carried a conversation, to contact her spirit. And then when He been talking about "worshiping here at Jerusalem," the first thing you know, He found out what her trouble was. We all know what it was. She had too many husbands. And so He said, "Go get your husband and come here."
And she said, "I--I don't have any husband." [John 4:16-17]
E-110 El a spus, "Tu bine ai spus, căci tu ai avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este al tău."
E-110 He said, "You have said right, for you've had five, and the one you're living with now is not yours."
E-111 Şi urmăriţi această femeie, observaţi, şi ea în starea aceea. (Stau eu prea mult, prea mult?) Ea în starea aceea, ea a ştiut mai mult despre Biblia adevărată decât ştie o mare grămadă de predicatori astăzi. Şi îndată ce El vede... Ea ar fi putut să gândească că acesta a era doar un-un om văzând starea ei, şi-şi ea a vrut să... a vrut să facă pe deşteptul cu ea sau ceva, şi ea a spus. "Eu nu am bărbat!"
E-111 And watch this woman, notice, and her in that condition. (Am I staying too long, too long?) Her in that condition, she knowed more about the real Bible than a big bunch of preachers does today. And as soon as He sees... She might have thought that it was just a--a man seeing her condition, and--and she wanted to... wanted to get smart with her or something, and she said, "I have no husband!"
E-112 El a spus, "Tu ai spus bine. Tu ai cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este bărbatul tău."
E-112 He said, "Thou has said right. You have five, and the one you're living with now is not your husband." [John 4:17-18]
E-113 Repede sămânţa aceea predestinată zăcând în inima ei a luat foc. S-a întors, ea a spus, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet. Noi nu am avut unul pentru patru sute de ani, Tu ştii. Noi ştim." O, Dallas, să nu pierdeţi aceasta! "Noi ştim. Noi aşteptăm după un Mesia, Care este numit Cristosul. Şi când El vine, aceasta-i ce urmează El să facă. Acesta va fi semnul Lui."
Isus a spus, "Eu sunt El care vorbeşte cu tine."
E-113 Quickly that predestinated seed laying in her heart caught fire. She turned, she said, "Sir, I perceive that You are a prophet. We ain't had one for four hundred years, You know. We know." Oh, Dallas, don't miss this! "We know. We're looking for a Messiah, Who is called the Christ. And when He comes, this is what He is going to do. This will be His sign."
Jesus said, "I am He that speaks with you." [John 4:18, 25]
E-114 Pe aceea, ea a scăpat vasul de apă, şi a mers în cetate, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus ce am făcut. Nu este acesta tocmai Mesia?" Şi Biblia a spus că ei l-au crezut pe Isus din cauză că ce a spus femeia.
E-114 Upon that, she dropped the waterpot, and in the city she went, said, "Come, see a Man Who told me what I've done. Isn't this the very Messiah?" And the Bible said that they believed Jesus because what the woman said. [John 4:29]
E-115 Acum acela-i felul cum El S-a identificat ca fiind Mesia; nu din cauza felului cum El s-a îmbrăcat, prin educaţia Lui, printr-un carnet de părtăşie, prin onoarea Lui printre oameni. Dumnezeu era în El, manifestând Cuvântul care El l-a promis. El a spus în Sfântul Ioan 5:39, "Cercetaţi Scripturile, căci în ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă. Ele sunt acelea care mărturisesc, sau, vă spune Cine sunt Eu."
E-115 Now that's the way He identified Himself as being Messiah; not because the way He dressed, by His education, by a fellowship card, by His honor among man. God was in Him, manifesting the Word that He promised. He said in St. John 5:39, "Search the Scriptures, for in them you think you have Eternal Life. They are they that testify, or, tell you Who I am." [John 5:39]
E-116 "Acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Fratele meu, sora mea, voi sunteţi o audienţă drăgălaşă, voi aţi putea vorbi toată noaptea. Voi vedeţi ce a fost Isus atunci? El a fost manifestat, acela era Dumnezeu manifestat într-un Om numit Isus Cristos, care este Fiul lui Dumnezeu, promiţând, "Cum a fost în zilele lui Noe," fiecare altă scenă aşezată exact, "tot aşa va fi la venirea Fiului omului." "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." O, biserică, nu vă zgâiţi, ci credeţi în Domnul Isus Cristos! Domnilor, Am Vrea Să-l Vedem Pe Isus. Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, v-ar place să-L vedeţi? "Domnilor, noi... " Cum v-aţi uita după El? Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, El va face la fel.
E-116 "Same yesterday, today, and forever." My brother, my sister, you're a lovely audience, you could talk all night. You see what Jesus was then? He was manifested, that was God manifested in a Man called Jesus Christ, which is the Son of God, promising, "As it was in the days of Noah," every other scene set exactly, "so shall it be at the coming of the Son of man." "He is the same yesterday, today, and forever." Oh, church, don't stare, but believe on the Lord Jesus Christ! Sirs, We Would See Jesus. If He is the same yesterday, today, and forever, would you like to see Him? "Sirs, we..." How would you look for Him? If He is the same yesterday, today, and forever, He'll do the same. [Hebrews 13:8], [I Peter 3:20]
E-117 Acum, un om ar putea să vină sus aici cu urme de cuie în mâinile lui, sânge şi fum, şi ulei să curgă afară din el. Aceea nu ar rezolva-o. Orice făţarnic poate să facă aceea. Cu certitudine.
E-117 Now, a man could come up here with nail scars in his hands, blood and smoke, and oil running out of him. That wouldn't make it. Any hypocrite can do that. Certainly.
E-118 Dar ce este aceasta, este manifestarea acestui Cuvânt promis. El era Profetul uns al lui Dumnezeu. El era-El era Dumnezeul Profet. El era. Ce au fost toţi profeţii era (El...), era în El, plus restul din ce era Dumnezeu. Dumnezeu era în Cristos împăcându-se pe Sine cu lumea. El era Dumnezeu, Emanuel, plinătatea lui Dumnezeu făcut cunoscut nouă, în Persoana Fiului Său Isus Cristos, al doilea atribut al lui Dumnezeu.
E-118 But what it is, is the manifestation of this promised Word. He was God's anointed Prophet. He was. He was the God-Prophet. He was what all the prophets was, it was in Him, plus the rest of what God was. God was in Christ reconciling Himself to the world. He was God, Emmanuel, the fulness of God made known to us, in the Person of His Son Jesus Christ, the second attribute of God.
E-119 Observaţi, acum, El este viu astăzi. El nu este mort. El este viu. El a spus, "Încă puţină vreme, şi lumea," kosmos, "ordinea lumii Mă va vedea..." vedea; s, dublu e, "nu Mă va mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu," Eu este un pronume personal din nou, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii, sau la sfârşitul lumii când aceste Scripturi sunt să fie împlinite." Tot drumul în jos, a fost Dumnezeu pe Care noi l-am crezut în epoca lui Luther, Dumnezeu Care a strigat în-în epoca lui Wesley, Dumnezeu Care a vorbit în limbi în epoca Penticostală. El vine drept în jos înainte să vină Fiul promis, să dovedească Scriptura Lui. Toată Scriptura trebuie să fie împlinită. Domnilor, Am Vrea Să-L Vedem Pe Isus.
Să ne aplecăm capetele.
E-119 Notice, now, He is alive today. He is not dead. He is alive. He said, "A little while, and the world," kosmos, "world order will see Me..." see; s, double e, "see Me no more. Yet ye shall see Me, for I," I is a personal pronoun again, "I'll be with you, even in you, to the end of the world, or at the end of the world when these Scriptures is to be fulfilled." All the way down, it's been God Who we believed on in Luther's age, God Who shouted in--in Wesley's age, God Who spoke in tongues in the Pentecostal age. He is coming right down before the promised Son comes, to prove His Scripture. All Scripture has got to be fulfilled. Sirs, We Would See Jesus.
Let us bow our heads. [John 14:19], [Matthew 28:20]
E-120 Tată Ceresc, noi vrem să-l vedem pe Isus. Să vină El în seara aceasta, Domnul Isus. Vino în puterea învierii Tale. Eu am vorbit îndelungat, dar doar un cuvânt sau două de la Tine va însemna mai mult decât toate ce le-ar putea spune oricine, şi atunci să nu lase Biserica să adoarmă. Lasă ca... ultima manifestare a lui Dumnezeu, cum El a promis, "Cum a fost în zilele din Sodoma, înainte să cadă focul peste Neamuri, aşa va fi la venirea Fiului omului." Umbra, negativul şi pozitivul venind aşa de aproape împreună, încât după o vreme acolo va fi un timp de unire.
E-120 Heavenly Father, we would see Jesus. Let Him come tonight, Lord Jesus. Come in the power of Your resurrection. I've been long speaking, but just a word or two from You will mean more than all anyone could say, and then let the Church not be asleep. Let the... God's last manifestation, as He promised, "As it was in the days of Sodom, before the fire fell on the Gentiles, so shall it be at the coming of the Son of man." The shadow, the negative and the positive coming so close together, till after a while there will be a uniting time. [Luke 17:29-30]
E-121 Noi vedem că naţiunile se unesc, numite O.N.U. Bisericile se unesc, Consiliul Ecumenic se uneşte cu Vaticanul. Toate bisericile se unesc împreună, credincioşi şi necredincioşi. Muncitorii se unesc în sindicate de muncitori.
E-121 We see the nations are uniting, called the U.N. The churches are uniting, Ecumenical Council uniting with the Vatican. All churches uniting together, believers and unbelievers. The labor is uniting in labor unions.
E-122 Doamne, lasă ca Biserica să se trezească şi să vadă timpul unirii ei, că Isus se uneşte cu Biserica Lui, Soţ şi Soţie. Curând ceremonia va avea loc şi ei vor deveni Unul. Aşa cum El scutură ultimul semn către noi, sau ne arată promisiunea Lui, fie ca noi să-l vedem pe Isus şi să-L slăvim, căci aceasta-i că în Numele Lui ne rugăm. Amin.
E-122 Lord, let the Church wake up and see it's uniting time, that Jesus is uniting with His Church, Husband and Wife. Soon the ceremony will take place and they'll become One. As He shakes the last sign to us, or shows us His promise, may we see Jesus and glorify Him, for it's in His Name we pray. Amen.
E-123 Acum eu o să fiu, poate, eu am zece minute să ies afară la timp, dacă fiecare va răspunde. Acum ori cine are un cartonaş de rugăciune, eu nu voi avea timp să ajung la toate în seara aceasta. Noi vom ajunge la ele, cu timpul.
E-123 Now I'm going to be, maybe, I've got ten minutes to get out on time, if everyone will respond. Now ever who has a prayer card, I won't have time to get to all of them tonight. We'll get to them, by and by.
E-124 Acum Billy este aici pe undeva, eu sunt sigur. Uneori ei nici nu împart afară cartonaşe, dar eu cred că el mi-a spus că el... Voi aveţi cartonaşe de rugăciune, nu-i aşa? Ridicaţi-vă mâinile sus. Da, aşa este, rugăciune... [Porţiune goală pe bandă. Cineva spune, "L, unu." – Ed.]
E-124 Now Billy is here somewhere, I am sure. Sometimes they don't even give out cards, but I believe he told me he... You got prayer cards, haven't you? Raise up your hands. Yeah, that's right, prayer... [Blank.spot.on.tape. Someone says, "L, one."--Ed.]
E-125 L, L, în regulă. Este acela acel om bolnav, foarte bolnav, acolo? În regulă. L, numărul unu, stai pe aici. L, numărul doi, unde eşti? Numărul doi, unde este numărul doi? Ai vrea să-ţi ridici mâna? În regulă, vino aici sus. Ea este o doamnă.
E-125 L, L, all right. Is that that sick man, very sick, there? All right. L, number one, stand over here. L, number two, where you at? Number two, where is number two? Would you raise your hand? All right, come up here. It's a lady.
E-126 Băiatul vine jos. Iată ce se întâmplă. El vine jos, şi înaintea audienţei, el ia aceste cartonaşe şi le amestecă toate împreună, iar atunci vă dă cartonaşul aşa cum îl vreţi. Oricine poate să aibă un cartonaş, şi atunci tu chemi prin numărul acela. Aceea arată că băiatul nu ştie de unde o să fie chemaţi. O dată noi, mulţi din voi aici aţi putea să vă amintiţi, noi am avut un om care a vândut cartonaşe de rugăciune în adunare, şi aceea ar garanta că persoana va fi sus pe platformă. Şi pe lângă aceea, uneori eu încep cu unul, şi uneori eu încep cu cincizeci, uneori eu încep cu paisprezece, douăzeci, şaisprezece, apoi vin înspre înapoi şi trag câteva aici. Câţi aţi fost în adunări şi a-ţi văzut aceea să se facă? Păi, sigur. Vedeţi? Acel cartonaş de rugăciune nu are nimic de-a face cu aceasta. Şi mulţi sunt vindecaţi acolo afară care nici măcar nu au un cartonaş de rugăciune.
E-126 The boy comes down. Here is what happens. He comes down, and before the audience, he takes these cards and mix them all together, and then gives you the card as you want it. Anybody can have a card, and then you call by that number. That shows the boy don't know where they're going to be called for. One time we, many of you here might remember, we had a man selling prayer cards in the meeting, and that would guarantee the person would be up on the platform. And besides that, sometimes I start with one, and sometimes I start with fifty, sometimes I start with fourteen, twenty, sixteen, then come backwards and pull a few here. How many has been in meetings and seen that done? Why, sure. See? That prayer card has nothing to do with it. And many are healed out there that don't even have a prayer card.
E-127 Numărul unu, doi, trei. Cine are trei? Cartonaşul de rugăciune numărul trei, ridicaţi-vă mâna sus. Înapoi acolo, doamna. Vino sus aici, doamnă. Numărul patru. Dacă nu vă puteţi ridica acum, noi vă vom aduce. Numărul patru. Dacă cineva... Eu văd că există o targă aici şi două cărucioare cu rotile aşezate în jur. Dacă nu puteţi veni, noi vom aduce.
Numărul patru. Numărul cinci, cartonaşul de rugăciune numărul cinci. Numărul şase, şapte, opt, nouă, zece. Să vină aceia acum, doar în numere, dacă ei pot. Să vedem. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă. Aceea le are? Aceea o au. Să ne oprim chiar acolo, doar un moment. Noi suntem doar puţin fără timp. Mie nu-mi place să-i las pe oameni afară trecut de nouă treizeci.
E-127 Number one, two, three. Who has three? Prayer card number three, raise up your hand. Back there, the lady. Come up here, lady. Number four. If you can't get up now, we'll pack you. Number four. If some... I see there is a cot here and a couple of wheel chairs sitting around. If you can't come, we will pack. Number four. Number five, prayer card number five. Number six, seven, eight, nine, ten. Let those come now, just in numbers, if they can. Let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Has that got them? That's got it. Let's just stop right there, just a moment. We're just a little short of time. I never like to let out past nine-thirty.
E-128 Acum, cât de mulţi acolo afară nu au un cartonaş de rugăciune, şi voi vreţi ca Isus să vă vindece, şi voi ştiţi că El vă poate vindeca? Ridicaţi-vă mâna. Mie nu-mi pasă dacă sunteţi în balcon, oriunde sunteţi. Acum priviţi, dacă voi nu...
E-128 Now, how many out there does not have a prayer card, and you want Jesus to heal you, and you know He can heal you? Raise your hand. I don't care if you're in the balcony, wherever you are. Now look, if you don't...
E-129 Acea femeia care a atins haina... În timp ce ei îi aliniază. Femeia aceea care I-a atins haina, ea nu avea vreun cartonaş de rugăciune, poate, dar ea a spus... Acum ascultaţi atenţi acum. Ea a spus în inima ei, "Eu cred Omul acela. Dacă eu pot atinge haina Lui, mă voi face sănătoasă." Ea avea o scurgere de sânge. Câţi îşi amintesc povestirea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ea s-a strecurat prin mulţime, poate s-a târât roata printre ei, femeie mică palidă bolnăvicioasă, şi ea a atins haina Lui.
E-129 That woman that touched the garment... While they're lining them up. That woman that touched His garment, she didn't have any prayer card, maybe, but she said... Now listen close now. She said within her heart, "I believe that Man. If I can touch His garment, I'll be made whole." She had a blood issue. How many remembers the story? [Congregation says, "Amen."--Ed.] She slipped through the crowd, maybe crawled around between them, little pale sickly woman, and she touched His garment. [Matthew 9:21], [Mark 5:30]
E-130 Şi îmbrăcămintea Palestiniană atârnă liber. El niciodată nu ar fi simţit aceea. Eu nu aş simţi dacă tu mi-ai atinge buzunarul, şi haina mea mi se potriveşte strâns. Dar hainele acelea Palestiniene, şi ei au o îmbrăcăminte dedesubt. Şi ea a atins haina Lui.
E-130 And the Palestinian garment hangs loose. He would never feel that. I wouldn't feel if you'd touch my pocket, and my coat fits me tight. But them Palestinian garments, and they have an underneath garment. And she touched His garment.
E-131 Şi El s-a oprit şi a spus, "Cine M-a atins?" Ea a mers înapoi afară în audienţă. El a spus...
E-131 And He stopped and said, "Who touched Me?" She went back out in the audience. He said...
E-132 "Păi," Petru a spus, "Doamne, aceea nu sună bine. Toţi Te ating."
E-132 "Why," Peter said, "Lord, that don't sound good. Everybody is touching You." [Mark 5:31]
E-133 El a spus, "Dar Eu percep că Eu am slăbit. Virtute, tărie, a ieşit din Mine." Cât de mulţi îşi amintesc? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-133 He said, "But I perceive I've gotten weak. Virtue, strength, went out of Me." How many remembers it? [Congregation says, "Amen." --Ed.] [Mark 5:30]
E-134 Şi El a privit peste tot în jur prin audienţă până când El a găsit-o. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi a spus, "Credinţa ta te-a mântuit." Este asta aşa? ["Amin."]
E-134 And He looked all around through the audience until He found her. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] And said, "Thy faith has saved thee." Is that right? ["Amen."] [Mark 5:34]
E-135 Acum priviţi, lucrătorilor, spune Biblia că, "Isus Cristos," Evrei 3, "este un Mare Preot chiar acum care poate să fie atins de simţul infirmităţilor noastre"? [Lucrătorii şi adunarea zice, "Amin." – Ed.] Câţi ştiu că Biblia spune aceea? ["Amin."] Ei bine, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, cum ar acţiona El astăzi? Aşa cum a făcut El ieri. Sigur.
E-135 Now look, ministers, does the Bible say that, "Jesus Christ," Hebrews 3, "is a High Priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities"? [Ministers and congregation say, "Amen."--Ed.] How many knows the Bible says that? ["Amen."] Well, if He is the same yesterday, today, and forever, how would He act today? As He did yesterday. Sure. [Hebrews 4:15], [Hebrews 13:8]
E-136 Acum, voi, vedeţi, nu ar ajuta la nimic să mă atingeţi pe mine. Eu aş fi ca fratele vostru, soţul vostru, tatăl vostru, orice ar putea să fie. Nu ar fi nici o virtute în mine. Dar dacă voi, credinţa voastră, îl poate atinge pe El, atunci să-L priviţi că se întoarce. Doar încercaţi-o. Să nu o încercaţi; aceea-i prea mult astăzi, de a încerca. Voi să o faceţi!
E-136 Now, you, see, wouldn't do no good to touch me. I'd be like your brother, your husband, your father, whatever it might be. Wouldn't be no virtue in me. But if you, your faith, can touch Him, then watch Him turn. Just try it. Don't try it; that's too much today, of trying. You do it!
E-137 Acum fiţi foarte reverenţioşi, fiţi tăcuţi. Acum doar câteva momente vor spune. Aceste lucruri care eu le-am spus, au sunat bine; dar, voi vedeţi, sunt ele adevărate sau nu? Acela-i lucrul următor. Este aceasta toată...
E-137 Now be real reverent, be quiet. Now just a few moments will tell. These things that I've said, it sounded good; but, you see, are they true or not? That's the next thing. Is this all...
E-138 Eu îi aud pe Mahomedani să vorbească, Sikhs, Jains, Buddha, oh, vai, Mahomedani, dar ei nu pot... Ei pot vorbi despre ceva ce a fost, dar cum este cu acum? Vedeţi? Dacă El nu este...
E-138 I hear the Mohammedans talk, Sikhs, Jains, Buddha, oh, my, Mohammedans, but they can't... They can talk about something that was, but what about now? See? If He isn't...
E-139 Dacă El este Dumnezeul din istorie, El nu este bun pentru noi astăzi, dacă El este numai Dumnezeul din istorie. Dacă El nu este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, atunci Biblia a spus ceva greşit.
E-139 If He's the God of history, He is no good to us today, if He's the God of history only. If He isn't the same yesterday, today, and forever, then the Bible told something wrong.
E-140 Acum, dacă El mă poate aduce în voia Lui de supunere, El poate să vă aducă pe voi în voia Lui, atunci lucrând între noi, vedeţi, aceea-i unde vine Puterea lui Dumnezeu.
E-140 Now, if He can get me in His submissive will, He can get you in His will, then working between us, see, that's where the Power of God comes.
E-141 Acum, dacă omul acela este bolnav, eu vreau ca el să stea chiar unde este el. Şi acum îl puteţi vedea din audienţă? El este aşezat chiar aici.
E-141 Now, if that man is sick, I want him to sit right where he is at. And now can you see him from the audience? He is sitting right here.
E-142 Aduceţi-i scaunul chiar aici sus dacă voi vreţi. Dar poţi tu simţii ca să umbli aici, domnule? În regulă, doar vino drept aici şi şezi jos. Adu scaunul chiar aici, Frate Grant, dacă tu vrei, aşa ca omul să poată şedea aici doar un moment. În regulă, acum doar şezi jos chiar aici, domnule.
E-142 Bring his chair right up here if you want to. But can you feel like walking over here, sir? All right, just come right here and sit down. Bring the chair right here, Brother Grant, if you will, so the man can sit here just a moment. All right, now just sit down right there, sir.
E-143 Eu l-am observat pe om pentru câteva minute, tocmai gata să leşine. El trebuie să fie serios bolnav. Eu nu ştiu. Şi dacă eu am ştiut şi aş putea să-l ajut, şi nu aş fi făcut-o, atunci eu nu sunt potrivit să stau în spatele acestei platforme aici şi să vorbesc cu voi oamenilor, voi Creştinii.
E-143 I've been noticing the man for a few minutes, just about to pass out. He must be seriously sick. I do not know. And if I did know and could help him, and wouldn't do it, then I'm not fit to stand behind this platform here and talk to you people, you Christians.
E-144 Dar omul probabil că nu este aşa de în vârstă ca mine. Şi aceasta-i a noastră... Probabil că suntem necunoscuţi unul cu altul. Tu nu mă cunoşti pe mine, eu presupun. [Fratele zice, "Da, te cunosc." – Ed.] Tu mă cunoşti. Dar eu nu te cunosc. ["Eu am fost la un serviciu în Jonesboro."] O, tu mai văzut la Jonesboro, cu vreo cincisprezece ani în urmă, când am fost acolo într-o adunare. Da, domnule. ["Eu sigur am fost."] Ei bine, acela a fost un timp măreţ acolo. Eu cred că acela a fost Fratele Richard Reed. ["Da, domnule."] Aha.
E-144 But the man probably is not as old as I. And this is our... Probably we're unknown to each other. You don't know me, I suppose. [The brother says, "Yes, I do."--Ed.] You know me. But I don't know you. ["I was at a service in Jonesboro."] Oh, you saw me at Jonesboro, about fifteen years ago, when I was over there in a meeting. Yes, sir. ["I sure was."] Well, that was a great time over there. I believe that was Brother Richard Reed. ["Yes, sir."] Uh-huh.
E-145 Acum dacă acest om aşezat aici suferind, dacă eu aş putea să-l vindec şi nu aş face-o, ce fel de persoană aş fi eu? Dar eu nu-l pot vindeca. Dar acum dacă noi l-am vedea pe Isus, şi Isus stătea aici cu acest costum de haine care El mi l-a dat, acum ar spune Isus, "Vino aici şi Eu te voi vindeca"? Acum aveţi grijă, dacă vă cunoaşteţi Biblia, vedeţi. Nu, domnule. El deja a făcut-o; El nu ar putea să o facă astăzi. El deja a făcut-o, "El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre," cu rănile Lui am fost mântuiţi, "cu rănile Lui am fost vindecaţi," adică. În regulă. Acum, dar Isus s-ar putea declara pe Sine, să-i facă cunoscut la acest om care este necazul lui, sau ceva cu situaţia, sau ceva ce el a făcut. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi aceea i-ar face de cunoscut căci Cristos era aici.
E-145 Now if this man sitting here suffering, if I could heal him and wouldn't do it, what kind of a person would I be? But I can't heal him. But now if we would see Jesus, and Jesus was standing here with this suit of clothes on that He gave me, now would Jesus say, "Come here and I'll heal you"? Now be careful, if you know your Bible, see. No, sir. He has already done it; He couldn't do it today. He has already done it, "He was wounded for our transgressions," with His stripes we were saved, "with His stripes we were healed," rather. All right. Now, but Jesus could declare Himself, to make known to this man what's his trouble, or something the matter, or something he has done. Is that right? [Congregation says, "Amen." --Ed.] And that would let him know that Christ was here. [Isaiah 53:5]
E-146 Căci, eu nu-l cunosc. Aici sunt mâinile mele sus, eu... el a spus că a fost în adunarea din Jonesboro. Aceea a fost cu cincisprezece ani în urmă. Eu-eu niciodată nu l-am văzut pe om în viaţa mea, cât ştiu eu. El ar fi putut şedea înapoi, mâine... Ei bine, eu nu cunosc pe careva aici.
E-146 Cause, I don't know him. Here is my hands up, I... he said he was in the Jonesboro meeting. That was fifteen years ago. I--I've never seen the man in my life, as I know. He might have set back, tomorrow... Well, I don't know any here.
E-147 Eu cred că eu cunosc pe acest Dl. Way aşezat chiar aici. Un Englez aşezat chiar aici, care eu îl cunosc, care a căzut mort în biserica mea, zilele trecute, în Jeffersonville, Indiana, a căzut mort. Acolo este soţia lui, aici pe undeva, care este o felceriţă. În timp ce eu vorbeam, omul a căzut mort, a căzut chiar acolo, mort. Am mers jos şi am pus mâinile peste el, aici stă el. Vedeţi? Vedeţi?
E-147 I believe I know this is Mr. Way sitting right here. An Englishman sitting right here, that I know, that dropped dead in my church, the other day, in Jeffersonville, Indiana; dropped dead. There is his wife, here somewhere, that's a nurse. While I was speaking, the man dropped dead, fell right there, dead. Went down and laid hands upon him, here he stands. See? See?
E-148 Dacă eu aş putea să fac adunarea să stea în tăcere destul de mult până când Duhul Sfânt poate să vină jos. Să nu vă agitaţi. Doar staţi liniştiţi, vedeţi.
E-148 If I could just get the congregation quiet long enough till the Holy Spirit could come down. Don't get excited. Just sit still, see.
E-149 Acum, domnule, eu vreau să te uiţi încoace, doar un minut. Eu am vorbit, şi eu-eu sunt aici să te ajut acum. Şi dacă eu te pot ajuta, eu voi face tot ce pot eu.
E-149 Now, sir, I want you to look up this way, just a minute. I've been speaking, and I--I'm here to help you now. And if I can help you, I'll do everything I can.
E-150 Acum ce eu am spus aici în Scriptură, Dumnezeu este obligat, pentru că eu cred că acestea sunt zilele din urmă; Dumnezeu este obligat să-să împlinească acel Cuvânt, şi aceea este ce El a promis să facă. Şi dacă El ar fi în stare să-mi spună ceva ce tu ai făcut, sau ceva este rău cu tine, sau pentru ce eşti tu aici, sau orice este, tu ai şti dacă aceea-i adevărat sau nu. Tu-tu-tu ai mărturisi la aceea.
E-150 Now what I've said here in the Scripture, God is obligated, because I believe this is the last days; God is obligated to--to fulfill that Word, and that's what He promised to do. And if He would be able to tell me something you have done, or something is wrong with you, or what you're here for, or whatever it is, you would know whether that's true or not. You--you--you would witness to that.
E-151 Dar acum dacă eu vin aici sus şi mi-am pus mâinile peste tine, zic, "Slavă lui Dumnezeu, tu eşti vindecat! Slavă lui Dumnezeu." Aceea ar fi în ordine, aceea-i perfect în ordine, dacă tu o crezi.
E-151 But now if I come up here and laid hands on you, say, "Glory to God, you're healed! Glory to God." That would be all right, that's perfectly all right, if you believed it.
E-152 Dar ce-i dacă El îmi spune ce ai făcut tu, sau vreo cauză, motivul că eşti bolnav, sau ceva în felul acela? Atunci tu ai şti, dacă El ar putea să-ţi spună ce a fost, El cu siguranţă ar şti ce-ce va fi, ar fi adevărat. Da, domnule.
E-152 But what if He tells you what you have done, or some cause, the reason you are sick, or something like that? Then you would know, if He could tell you what has been, He would surely know what--what will be, would be right. Yes, sir.
E-153 Credeţi voi asta, audienţă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum ce îi fac eu omului? Eu încerc să-i contactez spiritul, întocmai cum Domnul nostru a făcut la fântână, la femeia aceea. Eu nu-l cunosc. Eu niciodată nu l-am văzut. Acum există mulţi aici, bolnavi, mulţi se roagă.
E-153 Do you believe that, audience? [Congregation says, "Amen." --Ed.] Now what am I doing to the man? I'm trying to contact his spirit, just as our Lord did at the well, to that woman. I don't know him. I've never seen him. Now there is many in here, sick, many praying.
E-154 Iar acum, Tată Ceresc, noi luăm fiecare spirit înăuntru aici sub... eu controlez, spre slava lui Dumnezeu, ca Scripturile Tale să poată fi împlinite. Biblia a spus că aceea este de ce Isus a vindecat, "Ca Scripturile să poată să fie împlinite." Şi acela-i motivul că Tu arăţi milă în aceste zile din urmă, "ca Scripturile să poată să fie împlinite." Noi doar am vorbit despre Ele, în seara aceasta. Admite aceasta, Doamne, în Numele lui Isus. Amin.
E-154 And now, Heavenly Father, we take every spirit in here under... I control, for the glory of God, that Your Scriptures might be fulfilled. The Bible said that's why Jesus healed, "That the Scriptures might be fulfilled." And that's the reason You're showing mercy in this last days, "that the Scriptures might be fulfilled." We've just talked of Them, tonight. Grant it, Lord, in Jesus' Name. Amen.
E-155 Acum uită-te la mine, doar un moment, doar să vedem dacă Domnul îmi va descoperi care îţi este necazul. Şi dacă El vrea, vrei tu .. dacă El îmi spune care-i necazul tău. Tu arăţi de parcă eşti foarte bolnav. Dacă El mi-ar spune ce-i rău cu tine, sau ceva, tu vei crede atunci, tu ştii că acesta trebuie să fie El.
E-155 Now you look on me, just a moment, just to see if the Lord will reveal to me what's your trouble. And if He will, will you... if He tells me what's your trouble. You look like you're very sick. If He would tell me what's wrong with you, or something, you'll believe then, you know it's got to be Him.
E-156 Câţi din audienţă vor crede? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-156 How many in the audience will believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-157 Un lucru, acesta-i, cu ce tu suferi îngrozitor este o hernie. Hernia te face bolnav. Aşa este. Vezi? Vezi? Acum este asta aşa? Ridică-ţi mâna sus, dacă aceea-i aşa.
E-157 One thing, it's, you're suffering tremendously with, is a hernia. That hernia is making you sick. That's right. See? See? Now is that right? Raise up your hand, if that's right.
E-158 Aceea-i ce-l face bolnav, vedeţi, slăbit. Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-158 That's what's making him sick, see, down. Do you believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-159 Aici este un alt lucru. Tu ai o pată pe partea dreaptă a feţei. Tu eşti îngrijorat despre aceea. Lasă-mă să-ţi spun altceva. Mă crezi tu să fiu profetul Lui? [Fratele spune, "Da, frate." – Ed.] Tu ai o pată pe şoldul tău drept, de asemenea, sub hainele tale. Dacă aceea-i aşa, ridică-ţi mâna sus. ["Aşa este."] Vedeţi? Vedeţi? Acum crezi tu? ["Eu cred."] Du-te şi fii bine. Isus Cristos te face bine. Mergi, crede aceasta. Nu te îndoi, deloc, domnule. Doar vino pe aici, vino aici sus, frate. Doar mergi crezând, acum, şi totul va fi bine pentru tine.
E-159 Here is another thing. You got a spot on the right side of your face. You're worried about that. Let me tell you something else. Do you believe me to be His prophet? [The brother says, "Yes, brother."--Ed.] You got a spot on your right hip, too, underneath your clothes. If that's right, raise up your hand. ["That's right."] See? See? Now do you believe? ["I believe."] Go and be well. Jesus Christ make you well. Go, believe it. Don't doubt, at all, sir. Just come this way, come up here, brother. Just go, believing, now, and everything will be all right for you.
E-160 Voi credeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Doar aveţi credinţă. În regulă. Aceea, voi ştiţi că eu nu am ştiut-o.
E-160 You believe now? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Just have faith. All right. That, you know I didn't know it.
E-161 Aici, vino, soră. Eu nu te cunosc. Noi suntem străini unul la altul, eu presupun. Dacă aceea-i aşa... aşa ca audienţa să poată vedea că noi suntem străini, înţelegi. Dacă... Aceasta-i chiar cum unde Domnul nostru a întâlnit o femeie într-o zi. Şi aici noi ne întâlnim din nou, ne întâlnim după două mii de ani pe promisiunea Lui, şi aici este un bărbat şi o femeie se întâlnesc în acelaşi fel. Eu nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Eu presupun că suntem total străini, dar Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi.
E-161 Here, come, sister. I don't know you. We're strangers to one another, I suppose. If that's right... so the audience can see that we're strangers, see. If... This is just like where our Lord met a woman one day. And here we meet again, we meet after two thousand years on His promise, and here is a man and woman meets in the same way. I have never seen you in my life. I guess we're total strangers, but God knows both of us.
E-162 Acum dacă Duhul Sfânt, Cristos înăuntru aici şi în tine, va descoperi pentru ce stai tu aici, sau ceva despre tine, te vei simţi entuziasmată cum a făcut femeia aceea în acea zi? [Sora spune, "Amin." – Ed.] Acum pentru ce eşti tu aici este rugăciune, şi rugăciunea este pentru o stare în sânul tău. Aceea-i adevărat. Dacă aceea-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. Acum tu crezi că Dumnezeu îmi poate spune care sân este acesta? Este sânul drept. Aşa este.
E-162 Now if the Holy Spirit, Christ in here and in you, will reveal what you're standing here for, or something about you, would you feel enthused like that woman did that day? [The sister says, "Amen."--Ed.] Now what you're here for is prayer, and prayer is for a condition in your breast. That's right. If that's true, raise up your hand. Now you believe God can tell me which breast it is? It's the right breast. That's right.
E-163 Persoane continuă să spună acolo afară, cineva a venit înăuntru, zicând, "El giceşte asta." Eu nu ghicesc asta. Să nu gândiţi aşa. Aceea împiedică, vedeţi. Acum ţineţi minte, voi nu vă puteţi ascunde gândurile acum. Da. Aceea-i adevărat. Da. Adevărat.
E-163 People keep saying out there, somebody come in, saying, "He is guessing that." I'm not guessing that. Don't think that. That hinders, see. Now remember, you can't hide your thoughts now. Yeah. That's right. Yeah. Right.
E-164 Aici, tu ar trebui să crezi, tu eşti o predicatoare, o doamnă predicatoare. Aceea-i adevărat, nu-i aşa? În regulă. Mergi, crede acum, şi tu vei fi în regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doar să crezi.
Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-164 Here, you should believe, you're a preacher, a lady preacher. That's right, isn't it? All right. Go, believe now, and you'll be all right. God bless you. Just believe.
Do you believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-165 Cum o mai duci? Noi suntem străini unul cu altul. [Sora zice, "Da." – Ed.] Eu nu te cunosc. ["Nu, domnule."] Dumnezeu te cunoaşte. Dacă aceea-i adevărat, ridică-ţi mâna sus aşa... Tu eşti cu mult mai tânără decât sunt eu. Poate femeia care l-a întâlnit pe Domnul nostru a fost mult mai tânără.
E-165 How do you do? We're strangers to each other. [The sister says, "Yes."--Ed.] I don't know you. ["No, sir."] God does know you. If that's right, raise up your hand so... You're a lot younger than I am. Maybe the woman that met our Lord was a lot younger.
E-166 Acum o altă femeie a stat aici. Cineva afară acolo crezând. Acolo şade ea chiar acolo. Ea are boală în pieptul ei. Este asta aşa? A cărui haină ai atins tu? A Lui. S-a terminat acum. Isus Cristos te face bine.
E-166 Now another woman stood here. Somebody out there believing. There she sits right there. She got trouble in her chest. Is that right? Whose garment did you touch? His. It's over now. Jesus Christ makes you well.
E-167 El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Acum femeia este la douăzeci de picioare de mine, dar ea nu m-a atins pe mine. Ea l-a atins pe Marele Preot. Nu vedeţi voi, eu mi-am avut spatele spre ea, aceasta arată că El este acelaşi Unul care a făcut promisiunea, chiar la fel astăzi.
E-167 He is the same yesterday, today, and forever. Now that woman is twenty feet from me, but she touched not me. She touched the High Priest. Don't you see, I had my back to her, it shows that He is the same One that made the promise, just the same today. [Hebrews 13:8]
E-168 Tu suferi cu o boală de nervi, foarte agitată, mai ales la sfârşitul serii, când tu devii obosită şi istovită. Tu eşti foarte agitată. Apoi tu ai o otrăvire în trupul tău. Aceasta-i o otrăvire în sângele tău. Dar, aceea-i adevărat. Şi atunci tu ai o adevărată povară pentru cineva ca să fie mântuit, nu-i aşa? [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Da, domnule, aceea-i adevărat. Crezi tu acum? ["Da."] În regulă, du-te. Aşa cum ai crezut, aşa să-ţi fie. Ai credinţă.
Nu vă îndoiţi. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Doar să credeţi.
E-168 You're suffering with a nervous trouble, very nervous, especially in the late of the evening, you're, when you get tired and wore out. You're real nervous. Then you have a poisoning in your body. It's poisoning in your blood. But, that's right. And then you've got a real burden for somebody to be saved, haven't you? [The sister says, "Yes, sir."--Ed.] Yes, sir, that's right. Do you believe now? ["Yes."] All right, go. As you have believed, so be it to you. Have faith.
Don't doubt. Have faith in God. Just believe.
E-169 Cum o mai duci, doamnă? Eu sunt un străin faţă de tine, eu presupun. Dacă aceea este adevărat, aşa ne ţinem mâinile sus, aşa ca ei să vadă. Eu niciodată nu am văzut-o în viaţa mea.
E-169 How do you do, lady? I'm a stranger to you, I suppose. If that's right, so we hold up our hands, so that they'll see. I've never seen her in my life.
E-170 "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dacă Domnul Isus îi va spune acestei femei, chiar aici acum, ceva despre ea, despre care eu nu ştiu nimic! Ei bine, noi suntem străini, noi, ea doar stă aici, vedeţi. În regulă, o să crezi tu? ["Amin."]
E-170 "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] If the Lord Jesus will tell this woman, right here now, something about her, that I know nothing about! Well, we're strangers, we, she is just standing here, see. All right, would you believe? ["Amen."] [Hebrews 13:8]
E-171 Tu ai boală de stomac, te supără, aşezată chiar acolo îmbrăcată cu un veston negru. Aceasta te supără chiar acum. Dacă aceea-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. Vedeţi? Voi ştiţi de ce? Acesta-i stomacul acestei femei, de asemenea. Vedeţi? Aşa este.
E-171 You got stomach trouble, is bothering you, sitting right there with a black coat on. It's bothering you right now. If that's right, raise up your hand. See? You know why? It's this woman's stomach, too. See? That's right.
E-172 Vedeţi dunga aceea neagră mergând între ele două? Acesta-i un drac. Vedeţi? El încearcă să plece de la aceasta, vedeţi. El nu poate. El nu se poate ascunde de Dumnezeu. Acela-i un lucru sigur. Noi suntem în Prezenţa lui Isus Cristos. Voi trebuie să credeţi. Aveţi credinţă.
E-172 See that black streak running between them there? It's a devil. See? He is trying to get away from it, see. He can't. He can't hide from God. That's one thing sure. We're in the Presence of Jesus Christ. You must believe. Have faith.
E-173 Ce a atins el? El nu m-a atins pe mine. Eu nu-l cunosc pe om. El este străin faţă de mine. Suntem noi străini unul cu altul, domnule, eu nu te cunosc? Ridică-ţi mâna sus dacă asta-i aşa. Vedeţi? Ce a atins el? Isus Cristos. Să nu omiteţi să vedeţi ceva.
E-173 What did he touch? He never touched me. I don't know the man. He is a stranger to me. Are we strangers to one another, sir, I don't know you? Raise up your hand if that's right. See? What did he touch? Jesus Christ. Don't fail to see something.
E-174 Acum doamna aceasta aici. Da. O, doamna este umbrită. Aceasta-i moarte asupra ei. Ea suferă cu cancer, şi cancerul este în stomac şi de asemenea în colon. Ea, ei doar au renunţat la ea. Ea moare, cu cancer. Asta-i adevărat, nu-i aşa, doamnă? Asta-i ce ţi s-a spus. Acum uite aici. Tu, există numai o singură speranţă care o ai, acela-i Cristos.
E-174 Now this lady here. Yes. Oh, the lady is shadowed. It's death upon her. She is suffering with cancer, and the cancer is in the stomach and also in the colon. She, they just give her up. She is dying, with cancer. That's true, isn't it, lady? That's what you've been told. Now look here. You, there is only one hope you have, that's Christ.
E-175 Mă crezi tu să fiu slujitorul Lui? Ceva trebuie să-mi spună mie asta, nu-i aşa? Ceva trebuie să spună. Eu-eu nu, nu aş şti aceasta eu însumi. Dacă eu îţi spun cine eşti, m-ai crede tu să fiu profetul Lui? Te-ar ajuta aceasta? Te-ar ajuta? D-na Crosley. [Sora spune, "Oh!" – Ed.] Atunci întoarce-te acasă.
E-175 Do you believe me to be His servant? Something has got to tell me that, hasn't it? Something has got to. I--I don't, wouldn't know it myself. If I tell you who you are, would you believe me to be His prophet? Would it help you? It would? Mrs. Crosley. [The sister says, "Oh!"--Ed.] Then return home.
E-176 Credeţi voi? Câţi dintre voi credeţi acum cu toată inima voastră? Staţi sus pe picioarele voastre şi acceptaţi-o. Doar ridicaţi-vă drept sus, şi ziceţi, "Eu cred." Ridicaţi-vă mâinile sus, peste tot.
E-176 Do you believe? How many of you believe now with all your heart? Stand up on your feet then and accept it. Just raise right up, and say, "I believe." Raise up your hands, everywhere.
E-177 Tată Ceresc, în Numele lui Isus Cristos, fie ca Diavolul şi toate puterile lui să fie mustrate. Fie ca Domnul Isus Cristos, Care a promis aceasta pentru ziua din urmă, El este aici acum. Lasă să vină aceasta la împlinire, Doamne, la ora aceasta, ca poporul să nu dea greş. Fie ca ei să vadă ce scutură Dumnezeu înaintea lor, chiar înainte să cadă focul. Fie ca acest grup Abraham, această Sămânţă Regală a lui Abraham, să înţeleagă ora în care noi trăim! O Isuse, Fiul lui Dumnezeu, atinge pe fiecare persoană bolnavă înăuntru aici. Vindecă-i, Doamne. Fie ca credinţa lor să realizeze că ei stau în Prezenţa Dumnezeului care i-a mântuit şi-i va judeca la Ziua aceea. Fie ca Puterea Lui să cadă asupra lor acum, şi vindecă pe fiecare de aici care sunt în Prezenţă Divină.
E-177 Heavenly Father, in the Name of Jesus Christ, may the Devil and all of his powers be rebuked. May the Lord Jesus Christ, Who has promised this for the last day, He is here now. Let it come to pass, Lord, at this hour, that the people will not fail. May they see what God is shaking before them, just before the fire falls. May this Abraham group, this royal Seed of Abraham, understand the hour that we're living! O Jesus, Son of God, touch every sick person in here. Heal them, Lord. May their faith realize that they're standing in the Presence of the God that saved them and will judge them at that Day. May His Power fall upon them now, and heal everyone here that's in Divine Presence.
Up